ORVESTO 77 P-7001

               SSD 0004

  

              Primärforskare:

              Testologen AB
               Box 2050
             191 02 Sollentuna

             Första SSD-upplagan
                1984

        Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst
               Box 5048

         Go to variable list
             S-402 21 Göteborg

  
           ANVISNINGAR FöR ANVÄNDAREN.

  Oavsett publikationsform skall alla uppsatser och rapporter
  som bygger på data tillgängliggjorda genom SSD tillkännage
  detta förhållande, samt namnge primärforskaren. SSD ber
  därför alla användare av SSD-material att, så långt detta är
  möjligt, använda sig av följande uttalande. (Uttryck inom
  parentes används i tillämpliga fall.)

        Data och (tabeller) i denna (publikation)
        har (delvis) gjorts tillgängliga av Svensk
        Samhällsvetenskaplig Datatjänst.
        Materialet i ORVESTO 77 P-7001 samlades
        ursprungligen in av TESTOLOGEN AB, som ett
        led i företagets regelbundet återkommande
        räckviddsundersökning Sverige Nu.
        Varken SSD eller Testologen AB bär ansvar
        för analyser och tolkningar som presenteras
        i denna (publikation).

  Enligt överenskommelse mellan TESTOLOGEN AB och Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst får ORVESTO-materialet
  förmedlas till och och analyseras av forskare under
  förutsättning att användningen sker i forskningssyfte.
  Härvid skall HSFR:s forskningsetiska principer för humaniora
  och samhällsvetenskap, publicerade i skriften HSFR-ETIK,
  följas i alla tillämpliga delar.

  Data och/eller dokumentation får ej ställas till tredje
  persons förfogande utan SSD:s skriftliga tillstånd.

  Rapporter och publikationer baserade på dessa data skall
  insändas i två exemplar till SSD, som vidarebefordrar ett
  exemplar till primärforskaren.

  

  Ingemar Lindberg:

  ORVESTO - ett mångsidigt arbetsinstrument........

  (Utdrag ur artikel i rapporten Orvesto 1979 II s.14ff)

  I mitten av 1960-talet introducerade Testologen(inom ramen
  för dåvarande Marknadssociologen), i samverkan med en stor
  grupp annonsörer,en undersökningsform, som vid den tiden var
  internationellt helt ny. Den innebar att målgruppsdata
  (socio-ekonomiska data, intressen, köpvanor, innehav,
  köpavsikter mm) och läsvanedata insamlades i en och samma
  undersökning (s k single-source survey).

  Därmed kunde man för första gången börja analysera dessa
  data direkt mot varandra. Dittills hade de insamlats var för
  sig i olika undersökningar, vilket gjorde media-analyserna
  svåra och otillfredsställande.

  Den nya undersökningsansatsen innebar att en mycket stor
  mängd information skulle insamlas från ett och samma urval.
  Det medförde i sin tur en översyn av undersökningsmetodiken,
  dvs typ av frågor och kontaktform. Jarko Cerha utförde
  därför 1965 ett stort upplagt metodexperiment, i vilket
  effekten av kontaktform i kombination med skaltyp
  undersöktes. Resultatet blev att man valde en 16-gradig
  läsfrekvensskala i kombination med postal kontaktform. (Se
  vidare Cerha J, 1967: Selective Mass Communication, sid
  119-124 och 137-172.)

  Undersökningsansatsen rönte snart stort intresse hos såväl
  annonsörer som förlag, och efter ett par års försöksperiod
  gavs den första ORVESTO-rapporten ut 1969. Själva namnet
  innebar en markering av målsättningen att täcka många
  mediagrupper: OR som i organisations-, VE som i vecko- och
  STO som i storstadspress.

  Sedan starten 1969 har allt som allt 19 rapporter
  presenterats, fr o m 1972 två gånger per år. Rapporterna
  trycks i ca 10.000 ex och distribueras utan kostnad för
  mottagarna till så gott som alla reklamköpare i Sverige och
  i viss utsträckning även utomlands.

  Sedan starten har till dags dato hela 132.529 personer
  besvarat det ganska omfattande frågebatteriet. Efter vissa
  justeringar och kompletteringar omfattar det ordinarie
  ORVESTO-formuläret idag så mycket som 418 fråge-items.
  Därtill kommer individuellt köpta målgruppsfrågor, som
  redovisas enskilt till varje beställare.

  

       ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR: URVAL, BORTFALL.

  Undersökningen utgör en omgång i Testologens kontinuerliga
  konsumentomnibus "Sverige Nu" insamlad genom brevenkät.
  Företaget, Testologen AB, redovisar data beträffande urval,
  bortfall m m enbart beträffande halvårsvisa
  sammanställningar av omnibussar. För en enskild omgång
  saknas därför de exakta uppgifterna, men i allmänhet torde
  man kunna utgå från att vad som gäller för hela serien
  proportionellt sett gäller för en enskild omgång.

  Under första halvåret 1977 genomfördes fyra omgångar
  "Sverige Nu", jämte en sk Skåneundersökning. Totalt
  omfattade urvalet för dessa fem omgångar 13.686 personer
  15-67 år upptagna i befolkningsregistret. Urvalet har av SCB
  dragits ur RTBS.

  Av det totala urvalet på 13.686 personer har 1.918
  definierats av företaget som "ej målgruppsaktuella". Här
  ingår 22 avlidna, 18 avflyttade från riket, 48 som vistas
  utomlands, 24 i militärtjänst, 137 på utrikes resa, 132 ej
  svensktalande, 205 okända men skrivna på kommun, 59 under
  sjukhusvård, 408 sjuka i hemmet samt 865 ur gruppen "ej
  anträffbara". Den sistnämda gruppen har definierats med
  utgångspunkt från en specialstudie som utvisat att ca 50% av
  de ej anträffbara ej tillhör målpopulationen för ORVESTO.

  Nettourvalet för de fem omgångarna vintern/våren 1977 uppgår
  således till 11.768 personer varav 3.622, utgörande 31%, ej
  besvarat formuläret.

  Ej besvarat formulär har orsakats av "inget intresse för
  undersökningen" (51%), "tidsbrist" (9%), "ingen kontakt
  trots minst fem kontaktförsök" eller "ej anträffbara" (39%)
  samt "övriga" (1%).

  Undersökningsledningen har beträffande ca en niondel av det
  ursprungliga urvalet genomfört riktade åtgärder för att öka
  svarsbenägenheten. Enligt särskilt urvalsförfarande utväljs
  var tredje person som ej svarat vid en viss tidpunkt och
  erbjuds någon form av uppmuntran för ett inskickat svar. De
  som därvid utväljs representerar två andra individer i
  bortfallet och genom viktning - se variabel för
  bortfallsvikt i meterialet - beräknar undersökningsledningen
  en väsentligt högre svarsfrekvens - beträffande första
  halvåret 1977 9.358 personer istället för 8.146 faktiskt
  insända godkända formulär. Undersökningsledningen beräknar
  därför den viktade svarsfrekvensen till 81% av nettourvalet.

  Föreliggande omgång, av undersökningsledningen benämd
  Sverige NU P-7001, omfattar 1863 personer eller 22,9% av
  totala antalet inkomna godkända formulär under
  halvårsperioden (ovägda tal). Bortfallet av skilda
  kategorier beträffande den aktuella omgången får antas
  utgöra motsvarande proportion av ovanstående redovisade
  siffror. Fältarbetet pågick under tiden 4 mars - 21 april
  1977.

  Inom Testologen AB har civilekonom Bo Bäckman haft
  ansvaret för administration, fru Ebba Sommar
  ansvaret för fältarbetet samt civilekonom Ingemar Lindberg
  ansvaret för ORVESTO-rapporten ur vilken ovanstående
  uppgifter är hämtade. (ORVESTO 1979-II, utgiven av
  Testologen AB)

           SSDdokumentation - ORVESTO

  Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst har för budgetåret
  1983/84 erhållit anslag av RIKSBANKENS JUBILEUMSFOND för
  tillrättaläggning och dokumentation av ORVESTO-materialet.
  Arbetet bedrivs med hjälp av ett datorbaserat
  dokumentationssystem som ställts till SSDs förfogande av
  Inter-University Consortium for Political and Social
  Research (ICPSR) vid University of Michigan. Systemet kallas
  Guided Interactive Dataset Organisation (GIDO).
Variable list


1 SSDstudie NR 0004 2 SSDupplaga/datering NR 1 3 SSD Delstudieidentifikation 001 4 Id-nummer 5 Bortfallsvikt 6 Undersökningsomgång 7 Regionskod 8 Datumkod 9 Födelseår Demografiska och socioekonomiska uppgifter 10 Kön 11 Civilstånd 12 Ålder 13 Förvärvsarbete/sysselsättning 14 Utbildning 15 Storlek på orten 16 Form av boende 17 Antal hushållsmedlemmar under 2 år 18 Hushållsmedlemmar i åldern 2-6 år 19 Hushållsmedlemmar i åldrarna:7-10 år 20 Hushållsmedlemmar i åldrarna 11-14 år 21 Hushållsmedlemmar i åldrarna 15-19 år 22 Hushållsmedlemmar i åldrarna 20-67 år 23 Hushållsmedlemmar i åldrarna 68 år eller äldre 24 Totalt antal personer 25 Din personliga inkomst i kronor per år 26 Hushållets totala inkomst i kronor per år 27 Inköp av dagligvaror:själv Medlemskap i Konsum 28 Medlemsfrekvens för Konsum Körkort 29 Innehav av körkort Innehav av kapitalvaror 30 Hushållets innehav av personbilar 31 Hushållets innehav av fritidshus 32 Hushållets innehav av motor- eller segelbåt 33 Hushållets innehav av bildkamera-typ Instamatic 34 Hushållets innehav av bildkamera-typ systemkamera 35 Hushållets innehav av filmkamera 36 Hushållets innehav av stillbildsprojektor 37 Hushållets innehav av filmprojektor 38 Hushållets innehav av skrivmaskin 39 Hushållets innehav av svart-vit tv 40 Hushållets innehav av färg-tv 41 Hushållets innehav av frysbox/frysskåp 42 Hushållets innehav av diskmaskin 43 Hushållets innehav av tvättmaskin 44 Hushållets innehav av kassettbandspelare 45 Hushållets innehav av stereoanläggning 46 Hushållets innehav av vanlig bandspelare 47 Hushållets innehav av hund 48 Hushållets innehav av katt 49 Hushållets innehav av burfåglar 50 Hushållets innehav av akvariefiskar Köpfrekvenser beträffande kapitalvaror 51 Köpfrekvenser för Matvaror i Butiker 52 Köpfrekvenser för Skönhetsartiklar 53 Köpfrekvenser för Tandkräm 54 Köpfrekvenser för Tvål 55 Köpfrekvenser för Maskindiskmedel 56 Köpfrekvenser för vanligt diskmedel 57 Köpfrekvenser för Rengöringsmedel 58 Köpfrekvenser för Tvättmedel 59 Köpfrekvenser för Golvvårdsmedel 60 Köpfrekvenser för Tuggummi Köpavsikter beträffande kapitalvaroror 61 Avsikt att köpa kapitalvaror1 62 Avsikt att köpa kapitalvaror1 63 Avsikt att köpa kapitalvaror1 64 Avsikt att köpa kapitalvaror1 65 Avsikt att köpa kapitalvaror1 66 Avsikt att köpa kapitalvaror2 67 Avsikt att köpa kapitalvaror2 68 Avsikt att köpa kapitalvaror2 69 Avsikt att köpa kapitalvaror2 70 Avsikt att köpa kapitalvaror2 71 Avsikt att köpa kapitalvaror3 72 Avsikt att köpa kapitalvaror3 73 Avsikt att köpa kapitalvaror3 74 Avsikt att köpa kapitalvaror3 75 Avsikt att köpa kapitalvaror3 Intressen för olika ämnesområden 76 Intresseinriktning:Samhällsdebatt 77 Intresseinriktning:Sociala rättigheter 78 Intresseinriktning:Skattefrågor 79 Intresseinriktning:Lagar och förordningar 80 Intresseinriktning:Samlevnadsfrågor 81 Intresseinriktning:Religions-och trosfrågor 82 Intresseinriktning:Arbetsmarknaden 83 Intresseinriktning:Samhällsplanering 84 Intresseinriktning:Politiska frågor 85 Intresseinriktning:Sport/Idrott 86 Intresseinriktning:Miljövårdsproblem 87 Intresseinriktning:Hälsonyttig mat 88 Intresseinriktning:Sjukdomar och hälsovård 89 Intresseinriktning:Bantningstips 90 Intresseinriktning:Hushålla ekonomiskt 91 Intresseinriktning:Heminredning 92 Intresseinriktning:Modenyheter 93 Intresseinriktning:Matvarunyheter 94 Intresseinriktning:Barnavård 95 Intresseinriktning:Skönhetsvård 96 Intresseinriktning:Villa/eget hem 97 Intresseinriktning:Fritidshus 98 Intresseinriktning:Semesterresor 99 Intresseinriktning:Båtar 100 Intresseinriktning:Personbilar 101 Intresseinriktning:Färg-tv 102 Intresseinriktning:Stereoanläggningar 103 Intresseinriktning:Hushållsmaskiner 104 Intresseinriktning:Fotoutrustning 105 Intresseinriktning:Motorcyklar/mopeder 106 Intresseinriktning:Rakapparater 107 Intresseinriktning:Rengöringsmedel 108 Intresseinriktning:Medel mot mjäll 109 Intresseinriktning:Hundars skötsel 110 Intresseinriktning:Katters skötsel 111 Intresseinriktning:Gör-det-själv 112 Intresseinriktning:Krukväxter 113 Intresseinriktning:Handla mat 114 Intresseinriktning:Laga mat 115 Intresseinriktning:Pröva nya maträtter 116 Intresseinriktning:Baka 117 Intresseinriktning:Pröva nya cigarretter 118 Intresseinriktning:Pröva ny piptobak 119 Intresseinriktning:Pröva nya cigariller 120 Intresseinriktning:Ha gäster 121 Intresseinriktning:Köra bil 122 Intresseinriktning:Jobba med bilen 123 Intresseinriktning:Arbeta i trädgården 124 Intresseinriktning:Fotografera 125 Intresseinriktning:Smalfilma 126 Intresseinriktning:Lyssna på popmusik 127 Intresseinriktning:Lyssna på klassisk musik 128 Intresseinriktning:Gå på teater 129 Intresseinriktning:Gå på konstutställning 130 Intresseinriktning:Skaffa vidareutbildning 131 Intresseinriktning:Läsa böcker 132 Intresseinriktning:Läsa populärtidningar 133 Intresseinriktning:Sy kläder 134 Intresseinriktning:Handarbeta 135 Intresseinriktning:Måla 136 Intresseinriktning:Snickra 137 Intresseinriktning:Motionera 138 Intresseinriktning:Friluftsliv 139 Intresseinriktning:Sportfiska 140 Intresseinriktning:Åka skidor 141 Intresseinriktning:Åka motorbåt 142 Intresseinriktning:Segla 143 Intresseinriktning:Campa 144 Intresseinriktning:Semestra utomlands 145 Intresseinriktning:Semestra i Sverige 146 Intresseinriktning:Gå på föreninsmöten 147 Intresseinriktning:Se på sportevenemang 148 Intresseinriktning:Pröva nya produkter Tidningsläsning:Storstadspress-vardagsnummer 149 Läsfrekvenser:Aftonbladet 150 Läsfrekvenser:Arbetet 151 Läsfrekvenser:Dagens Nyheter 152 Läsfrekvenser:Expressen 153 Läsfrekvenser:Göteborgs-Posten 154 Läsfrekvenser:GT Kvällstidningen 155 Läsfrekvenser:Kvällsposten 156 Läsfrekvenser:Svenska Dagbladet 157 Läsfrekvenser:Sydsvenska Dagbladet 158 Läsfrekvenser:Nerikes Allehanda/Nerikes Tidningen 159 Läsfrekvenser:Norrköpings Tidningar 160 Läsfrekvenser:Nya Wermlands-Tidningen 161 Läsfrekvenser:Upsala Nya Tidning 162 Läsfrekvenser:Vestmanlands Läns Tidning 163 Läsfrekvenser:Östgöta Correspondenten Tidningsläsning:Storstadspress-söndagsnummer 164 Läsfrekvenser:Aftonbladet(söndagsnummer) 165 Läsfrekvenser:Arbetet(söndagsnummer) 166 Läsfrekvenser:Dagens Nyheter(söndagsnummer) 167 Läsfrekvenser:Expressen(söndagsnummer) 168 Läsfrekvenser:Göteborgs-Posten(söndagsnummer) 169 Läsfrekvenser:GT Kvällstidningen(söndagsnummer) 170 Läsfrekvenser:Kvällsposten(söndagsnummer) 171 Läsfrekvenser:Svenska Dagbladet(söndagsnummer) 172 Läsfrekvenser:Sydsvenska Dagbladet(söndagsnummer) 173 Läsfrekvenser:Skånska Dagbladet(söndagsnummer) 174 Läsfrekvenser:Helsingborgs Dagblad(söndagsnummer) Tidningsläsning:Veckotidningar 175 Läsfrekvenser för Allas Veckotidning 176 Läsfrekvenser för Allers 177 Läsfrekvenser för Damernas Värld 178 Läsfrekvenser för Femina 179 Läsfrekvenser för FIB-Aktuellt 180 Läsfrekvenser för Hemmets Journal 181 Läsfrekvenser för Hemmets Veckotidning 182 Läsfrekvenser för Hennes 183 Läsfrekvenser för Husmodern 184 Läsfrekvenser för Hänt i Veckan 185 Läsfrekvenser för ICA-kuriren 186 Läsfrekvenser för Kalle Anka & Co 187 Läsfrekvenser för Land 188 Läsfrekvenser för Lektyr 189 Läsfrekvenser för Metallarbetaren 190 Läsfrekvenser för Min Värld 191 Läsfrekvenser för NU! 192 Läsfrekvenser för Mitt Livs Novell 193 Läsfrekvenser för Röster i Radio/TV 194 Läsfrekvenser för Saxons Veckotidning 195 Läsfrekvenser för Se 196 Läsfrekvenser för Svensk Damtidning 197 Läsfrekvenser för Veckans Affärer 198 Läsfrekvenser för Vecko-Journalen 199 Läsfrekvenser för Vecko-Revyn 200 Läsfrekvenser för Vi 201 Läsfrekvenser för Vår Kyrka 202 Läsfrekvenser för Året Runt Tidningsläsning:14-dagarstidningar 203 Läsfrekvenser för Kommunalarbetaren 204 Läsfrekvenser för Motor 205 Läsfrekvenser för Motorföraren 206 Läsfrekvenser för Teknikens Värld 207 Läsfrekvenser för Vi Bilägare Tidningsläsning:Månadstidningar 208 Läsfrekvenser för Allt i Hemmet 209 Läsfrekvenser för Bo Nytt 210 Läsfrekvenser för Hem och Fritid 211 Läsfrekvenser för Antik & Auktion 212 Läsfrekvenser för Allt om Mat 213 Läsfrekvenser för Båt-Nytt 214 Läsfrekvenser för Båt för Alla 215 Läsfrekvenser för Vi Båtägare 216 Läsfrekvenser för Foto och Filmteknik 217 Läsfrekvenser för Teknik för Alla 218 Läsfrekvenser för Radio &Television 219 Läsfrekvenser för Det Bästa 220 Läsfrekvenser för Vi Föräldrar 221 Läsfrekvenser för Vår Bostad Tidningsläsning:Råd&Rön 222 Kännedom om Råd&Rön 223 Läsfrekvenser för Råd & Rön 1 224 Läsfrekvenser för Råd & Rön2 Tidningsläsning:Landsortspress 225 Läsfrekvenser för - Förenade Landsortstidningar med 6-dagarsutgivning 226 Läsfrekvenser för - A-Pressen 227 Läsfrekvenser för - Förenade Lansortstidningar med 5-dagarsutgivning 228 Läsfrekvenser för - Förenade Landsortstidningar med 4-dagarsutgivning 229 Läsfrekvenser för - Förenade Landsortstidningar med 3-dagarsutgivning 230 Läsfrekvenser för - Förenade Landsortstidningar med 2-dagarsutgivning 231 Läsfrekvenser för - Helsingborgs Dagblad (vard) 232 Läsfrekvenser för - Mellersta Skåne och Nya Kristianstadsbladet (vard) Administrativ indelning 233 Postnummer Tidningsläsning:Lokalpress 234 Läsfrekvenser för - Huvudstadspress Norr 235 Läsfrekvenser för - Huvudstadspress Nordväst 236 Läsfrekvenser för - Huvudstadspress Lidingö 237 Läsfrekvenser för - Huvudstadspress Syd 238 Läsfrekvenser för - Huvudstadspress Södertidningen 239 Läsfrekvenser för - DN-bilaga Nord 240 Läsfrekvenser för - DN-bilaga NO 241 Läsfrekvenser för - DN-bilaga NV 242 Läsfrekvenser för - DN-bilaga Syd 243 Läsfrekvenser för - DN-bilaga SV 244 Läsfrekvenser för - Storstaden 245 Läsfrekvenser för - Skånska Dagbladet (vard) Besöksfrekvenser i butiker,varuhus m.m. 246 Besöksfrekvenser:Hennes/Mauritz 247 Besöksfrekvenser:Kapp-Ahl 248 Besöksfrekvenser:Gulins 249 Besöksfrekvenser:Ikea 250 Besöksfrekvenser:Åhlbergs 251 Besöksfrekvenser:Broddmans 252 Besöksfrekvenser:Daler 253 Besöksfrekvenser:Järnia 254 Besöksfrekvenser:Färgsam 255 Besöksfrekvenser:Pressbyrån 256 Besöksfrekvenser:Annan kiosk 257 Besöksfrekvenser:Tobaksaffär 258 Besöksfrekvenser:Bar/Självservering 259 Besöksfrekvenser:Kafe/Konditori 260 Besöksfrekvenser:Korvkiosk/Gatukök 261 Besöksfrekvenser:Bensinstation 262 Besöksfrekvenser:Postkontor 263 Besöksfrekvenser:Bankkontor 264 Uppmärksamhetsfrekvenser:Affischpelare 265 Uppmärksamhetsfrekvens:Reklamfilm på bio 266 Uppmärksamhetsfrekvenser:Reklam på bussar Administrativ indelning 267 Länskod 268 Länskommunkod Köpfrekvenser:Veckopress 269 Köpfrekvenser för Allers 270 Köpfrekvenser för Femina 271 Köpfrekvenser för Hänt i Veckan Semestervanor:Bil- och färjeresor 272 Semesterresa med bil1 273 Semesterresa med bil2 274 Semesterresa med bil3 275 Semesterresa med bilfärja1 276 Semesterresa med bilfärja2 277 Semesterresa med bilfärja3 Beslutskapacitet:Inköp till hushållet 278 Påverkansgrad för maskindiskmedel 279 Påverkansgrad för tvättmedel 280 Påverkansgrad för kaffe 281 Påverkansgrad för te 282 Påverkansgrad för läskedrycker 283 Påverkansgrad för fil/yoghurt 284 Påverkansgrad för öl 285 Påverkansgrad för vin 286 Påverkansgrad för matfett för bordsbruk 287 Påverkansgrad för såser(burk eller påse) 288 Påverkansgrad för kryddor 289 Påverkansgrad för ost som vardagspålägg 290 Påverkansgrad för ost till ostbricka 291 Påverkansgrad för soppor(burk eller påse) 292 Påverkansgrad för djupfryst fisk 293 Påverkansgrad för hälsokost 294 Påverkansgrad för djupfryst färdigmat 295 Påverkansgrad för juice 296 Påverkansgrad för matbröd 297 Påverkansgrad för huvudvärkstabletter 298 Påverkansgrad för vitaminpreparat 299 Påverkansgrad för halstabletter 300 Påverkansgrad för tvål 301 Påverkansgrad för tandkräm 302 Påverkansgrad för transpirationsmedel 303 Påverkansgrad för hårschampo 304 Påverkansgrad för rakvatten 305 Påverkansgrad för efterrätter(burk eller påse) 306 Påverkansgrad för kakor(påse eller paket) 307 Påverkansgrad för kakmix Inköp i olika affärer 308 Inköpsfrekvenser för Konsum/Domus/Obs

VAR 1 SSDSTUDIE NR 0004              Loc 1 width 4


Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst studie 0004


VAR 2 SSDUPPLAGA NR 1 Loc 5 width 1 SSDupplaga/datering NR Uppgift om ordningsföljd och utgivningstidpunkt. 1. Januari 1984
VAR 3 DELSTUDIE NR 001 Loc 6 width 3 SSD Delstudieidentifikation Ordningsnummer i en serie på 1 delar.
VAR 4 ID-NUMMER Loc 9 width 4 Id-nummer
VAR 5 BORTFALLSVIKT Loc 13 width 1 Bortfallsvikt Kod: 1 3 Frek: 1713 150
VAR 6 OMGÅNG Loc 14 width 1 Undersökningsomgång
VAR 7 AREGION Loc 15 width 2 Regionskod Kod: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Frek: 301 9 12 40 17 15 24 21 31 40 33 Kod: 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Frek: 5 25 19 9 33 9 8 12 36 12 23 Kod: 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Frek: 13 22 13 11 41 108 20 14 24 15 152 Kod: 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 Frek: 22 25 40 23 8 18 8 11 42 9 10 Kod: 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 Frek: 39 10 9 35 16 3 6 40 11 11 10 Kod: 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 Frek: 50 12 16 21 11 4 16 35 30 25 10 Kod: 67 68 69 70 Frek: 16 23 8 13
VAR 8 DATUMKOD Loc 17 width 1 Datumkod Faktiska värdet är kodat. Valid-n=1863 Min=0 Max=8 Mean=1.5 St.Dev=1.5
VAR 9 FÖDELSEÅR Loc 18 width 2 Födelseår Kod: 2 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Frek: 1 9 28 30 37 32 24 37 28 26 30 36 32 50 Kod: 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Frek: 39 39 31 36 35 41 29 40 33 31 25 40 27 28 Kod: 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Frek: 30 30 24 39 33 24 36 42 51 54 50 37 45 39 Kod: 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 Frek: 44 39 32 40 36 36 39 31 35 42 40 41
VAR 10 KÖN Loc 20 width 1 MD=9 F.1. Personliga uppgifter.När man sammanställer resultat av undersökningar i tabeller brukar man dela upp svaren på olika grupper.Därför skulle vi gärna vilja ha följande uppgifter om Dig själv. F.1a. Kön 933 1. Man 930 2. Kvinna 9. Ej svar
VAR 11 CIVILSTÅND Loc 21 width 1 MD=9 F.1b. Civilstånd <Se F.1 för fullständig frågetext> 382 1. Ogift 1333 2. Gift eller sammanboende 136 3. Änka/änkling/frånskild 12 9. Ej svar
VAR 12 ÅLDER Loc 22 width 2 MD=99 F.1c. Ålder <Se F.1 för fullständig frågetext> 138 00. 19 år och yngre 192 01. 20-24 år 189 02. 25-29 år 237 03. 30-34 år 168 04. 35-39 år 149 05. 40-44 år 166 06. 45-49 år 170 07. 50-54 år 218 08. 55-60 år 236 09. 61 år och äldre 99. Ej svar
VAR 13 YRKE Loc 24 width 1 MD=9 F.1d. Förvärvsarbete/sysselsättning.Vilket av nedanstående alternativ passar in på Dig? <Se F.1 för fullständig frågetext> 983 1. Förvärvsarbete,heltid 295 2. Förvärvsarbete,deltid 255 3. Hemmafru 144 4. Studerande 181 5. Annan sysselsättning 5 9. Ej svar
VAR 14 UTBILDNING Loc 25 width 2 MD=99 F.1e. Vilka av nedanstående utbildningsformer har Du genomgått eller genomgår Du för närvarande? <Se F.1 för fullständig frågetext> Utbildning 1 749 00. Folkskola 140 01. Grundskola eller enhetsskola 82 02. Realskola 46 03. Annan jämförbar utbildning Utbildning 2 132 04. Fackskola 53 05. Flickskola eller folkhögskola 91 06. Annan jämförbar utbildning Utbildning 3 317 07. Gymnasium eller annan jämförbar utbildning Utbildning 4 34 08. Seminarium 216 09. Högskola,universitet eller annan hithörande utbildning 3 99. Ej svar
VAR 15 ORTSTORLEK Loc 27 width 1 MD=9 F.1f. Hur stor är den ort där Du bor? <Se F.1 för fullständig frågetext> 101 1. Under 200 invånare 204 2. 200-1.999 173 3. 2.000-4.999 158 4. 5.000-9.999 234 5. 10.000-24.999 279 6. 25.000-49.999 220 7. 50.000-99.999 391 8. 100.000 och däröver 103 9. Ej svar
VAR 16 BOENDEFORM Loc 28 width 2 MD=99 F.1g. Bor Du i: <Se F.1 för fullständig frågetext> 198 01. Insatslägenhet 626 02. Hyrd lägenhet 675 03. Egen villa 34 04. Hyrd villa 89 05. Eget radhus 15 06. Hyrt radhus 137 07. Jordbruksfastighet 41 08. Inneboende 34 09. Annan bostadsform 14 99. Ej svar
VAR 17 UNDER 2 ÅR Loc 30 width 2 MD=99 F.2. Vi skulle vilja veta hur många personer Ditt hushåll normalt består av.Medräkna även sådana,som befinner sig på kortare semester,kortare militärtjänst, tillfälligt på sjukhus m.m. Obs!Räkna även med Dig själv. F.2a. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna:under 2 år Kod: 0 1 2 99 Frek: 1708 145 6 4
VAR 18 2-6 ÅR Loc 32 width 2 MD=99 F.2b. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 2-6 år <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 4 99 Frek: 1541 275 40 2 1 4
VAR 19 7-10 ÅR Loc 34 width 2 MD=99 F.2c. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 7-10 år <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 4 99 Frek: 1566 248 41 1 1 6
VAR 20 11-14 ÅR Loc 36 width 2 MD=99 F.2d. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 11-14 år <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 4 99 Frek: 1511 298 42 5 1 6
VAR 21 15-19 ÅR Loc 38 width 2 MD=99 F.2e. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 15-19 år <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 4 99 Frek: 1424 338 85 9 1 6
VAR 22 20-67 ÅR Loc 40 width 2 MD=99 F.2f. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 20-67 år <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 4 5 6 99 Frek: 36 307 1275 185 46 9 1 4
VAR 23 68 ÅR ELLER ÄLDRE Loc 42 width 2 MD=99 F.2g. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 68 år eller äldre <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 99 Frek: 1763 69 22 1 8
VAR 24 TOTALANTAL Loc 44 width 2 MD=99 F.2h. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna:totalt antal personer <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 99 Frek: 209 570 428 445 133 50 14 7 2 5
VAR 25 PERSONLIG INKOMST Loc 46 width 1 MD=9 F.3. Var vänlig sätt ett kryss i den ruta,som motsvarar den inkomstgrupp Du tillhör samt Ditt hushåll tillhör.Studiemedel,räntor och pensioner räknas till inkomsterna.Uppgifterna bör avse årsinkomsten innan skatt dragits. F.3a. Din personliga inkomst i kronor per år 283 1. Under 10.000 368 2. 10.000-30.000 469 3. 30.000-50.000 439 4. 50.000-70.000 121 5. 70.000-90.000 33 6. 90.000-110.000 27 7. Över 110.000 123 9. Ej svar
VAR 26 HUSHÅLLETS TOTALINKOMST Loc 47 width 1 MD=9 F.3b. Hushållets totala inkomst i kronor per år <Se F.3 för fullständig frågetext> 21 1. Under 10.000 118 2. 10.000-30.000 278 3. 30.000-50.000 422 4. 50.000-70.000 341 5. 70.000-90.000 240 6. 90.000-110.000 246 7. Över 110.000 197 9. Ej svar
VAR 27 DAGLIGVARUINKÖP:SJÄLV Loc 48 width 1 MD=9 F.4. Medlemmar i ett hushåll brukar handla olika mycket.Hur stor del av Ditt hushålls inköp av livsmedel och andra varor för dagligt bruk gör Du själv? 302 0. Gör praktiskt taget inga sådana inköp själv 384 1. Gör mindre än hälften av alla inköp 275 2. Gör ungefär hälften av alla inköp 229 3. Gör mer än hälften av alla inköp 671 4. Gör alla eller nästan alla inköp 2 9. Ej svar
VAR 28 MEDLEM I KONSUM Loc 49 width 1 MD=9 F.5. Är Du personligen eller någon annan i Ditt hushåll medlem i Konsum? Om Du inte känner till detta, fråga då de övriga familjemedlemmarna. 1085 1. Ja 759 2. Nej 19 9. Ej svar
VAR 29 KÖRKORT Loc 50 width 1 MD=9 F.6. Har Du själv körkort för personbil? 1320 1. Ja 507 2. Nej 36 9. Ej svar
VAR 30 FINNS:PERSONBIL Loc 51 width 2 MD=99 F.7. Vad finns i Ditt hushåll? F.7a. I hushållet finns:...st personbilar Kod: 0 1 2 3 4 5 6 99 Frek: 382 1124 291 46 5 1 1 13
VAR 31 FINNS:FRITIDSHUS Loc 53 width 1 MD=9 F.7b. I hushållet finns:fritidshus <Se F.7 för fullständig frågetext> 1389 0. Finns ej 461 1. Finns 13 9. Ej svar
VAR 32 FINNS:MOTOR-SEGELBÅT Loc 54 width 1 MD=9 F.7c. I hushållet finns:motor- eller segelbåt <Se F.7 för fullständig frågetext> 1553 0. Finns ej 297 1. Finns 13 9. Ej svar
VAR 33 FINNS:BILDKAMERA-INST. Loc 55 width 1 MD=9 F.7d. I hushållet finns:bildkamera-typ Instamatic <Se F.7 för fullständig frågetext> 793 0. Finns ej 1057 1. Finns 13 9. Ej svar
VAR 34 FINNS:SYSTEMKAMERA Loc 56 width 1 MD=9 F.7e. I hushållet finns:bildkamera-typ systemkamera <Se F.7 för fullständig frågetext> 1253 0. Finns ej 597 1. Finns 13 9. Ej svar
VAR 35 FINNS:FILMKAMERA Loc 57 width 1 MD=9 F.7f. I hushållet finns:filmkamera <Se F.7 för fullständig frågetext> 1439 0. Finns ej 411 1. Finns 13 9. Ej svar
VAR 36 FINNS:STILLBILDSPROJEKT. Loc 58 width 1 MD=9 F.7g. I hushållet finns:stillbildsprojektor <Se F.7 för fullständig frågetext> 1424 0. Finns ej 425 1. Finns 14 9. Ej svar
VAR 37 FINNS:FILMPROJEKTOR Loc 59 width 1 MD=9 F.7h. I hushållet finns:filmprojektor <Se F.7 för fullständig frågetext> 1499 0. Finns ej 351 1. Finns 13 9. Ej svar
VAR 38 FINNS:SKRIVMASKIN Loc 60 width 1 MD=9 F.7i. I hushållet finns:skrivmaskin <Se F.7 för fullständig frågetext> 1065 0. Finns ej 785 1. Finns 13 9. Ej svar
VAR 39 FINNS:SVART-VIT TV Loc 61 width 1 MD=9 F.7j. I hushållet finns:svart-vit tv <Se F.7 för fullständig frågetext> 963 0. Finns ej 886 1. Finns 14 9. Ej svar
VAR 40 FINNS:FÄRG-TV Loc 62 width 1 MD=9 F.7k. I hushållet finns:färg-tv <Se F.7 för fullständig frågetext> 546 0. Finns ej 1304 1. Finns 13 9. Ej svar
VAR 41 FINNS:FRYSBOX/FRYSSKÅP Loc 63 width 1 MD=9 F.7l. I hushållet finns:frysbox/frysskåp <Se F.7 för fullständig frågetext> 261 0. Finns ej 1589 1. Finns 13 9. Ej svar
VAR 42 FINNS:DISKMASKIN Loc 64 width 1 MD=9 F.7m. I hushållet finns:diskmaskin <Se F.7 för fullständig frågetext> 1363 0. Finns ej 486 1. Finns 14 9. Ej svar
VAR 43 FINNS:TVÄTTMASKIN Loc 65 width 1 MD=9 F.7n. I hushållet finns:tvättmaskin <Se F.7 för fullständig frågetext> 588 0. Finns ej 1262 1. Finns 13 9. Ej svar
VAR 44 FINNS:KASSETTBANDSPELARE Loc 66 width 1 MD=9 F.7o. I hushållet finns:kassettbandspelare <Se F.7 för fullständig frågetext> 806 0. Finns ej 1044 1. Finns 13 9. Ej svar
VAR 45 FINNS:STEREOANLÄGGNING Loc 67 width 1 MD=9 F.7p. I hushållet finns:stereoanläggning <Se F.7 för fullständig frågetext> 620 0. Finns ej 1230 1. Finns 13 9. Ej svar
VAR 46 FINNS:VANLIG BANDSPELARE Loc 68 width 1 MD=9 F.7q. I hushållet finns:vanlig bandspelare <Se F.7 för fullständig frågetext> 1317 0. Finns ej 533 1. Finns 13 9. Ej svar
VAR 47 FINNS:HUND Loc 69 width 1 MD=9 F.7r. I hushållet finns:hund <Se F.7 för fullständig frågetext> 1451 0. Finns ej 399 1. Finns 13 9. Ej svar
VAR 48 FINNS:KATT Loc 70 width 1 MD=9 F.7s. I hushållet finns:katt <Se F.7 för fullständig frågetext> 1576 0. Finns ej 273 1. Finns 14 9. Ej svar
VAR 49 FINNS:BURFÅGLAR Loc 71 width 1 MD=9 F.7t. I hushållet finns:burfåglar <Se F.7 för fullständig frågetext> 1679 0. Finns ej 170 1. Finns 14 9. Ej svar
VAR 50 FINNS:AKVARIEFISKAR Loc 72 width 1 MD=9 F.7u. I hushållet finns:akvariefiskar <Se F.7 för fullständig frågetext> 1669 0. Finns ej 180 1. Finns 14 9. Ej svar
VAR 51 MATVAROR I BUTIKER Loc 73 width 1 MD=9 F.8. Hur ofta köper Du personligen för egen eller för andras räkning nedanstående produkter? Var god svara med ett kryss på varje rad. F.8a. Jag köper: Matvaror i Butiker 52 1. Aldrig 113 2. Någon gång/år 70 3. Någon gång/kvartal 244 4. Någon gång/månad 731 5. 1-2 gånger/vecka 469 6. 3-4 gånger/vecka 174 7. Minst 5 gånger/vecka 10 9. Ej svar
VAR 52 SKÖNHETSARTIKLAR Loc 74 width 1 MD=9 F.8b. Jag köper: Skönhetsartiklar <Se F.8 för fullständig frågetext> 593 1. Aldrig 457 2. Någon gång/år 416 3. Någon gång/kvartal 377 4. Någon gång/månad 8 5. 1-2 gånger/vecka 1 6. 3-4 gånger/vecka 2 7. Minst 5 gånger/vecka 9 9. Ej svar
VAR 53 TANDKRÄM Loc 75 width 1 MD=9 F.8c. Jag köper: Tandkräm <Se F.8 för fullständig frågetext> 210 1. Aldrig 215 2. Någon gång/år 458 3. Någon gång/kvartal 930 4. Någon gång/månad 39 5. 1-2 gånger/vecka 1 6. 3-4 gånger/vecka 1 7. Minst 5 gånger/vecka 9 9. Ej svar
VAR 54 TVÅL Loc 76 width 1 MD=9 F.8d. Jag köper: Tvål <Se F.8 för fullständig frågetext> 196 1. Aldrig 204 2. Någon gång/år 420 3. Någon gång/kvartal 973 4. Någon gång/månad 59 5. 1-2 gånger/vecka 1 6. 3-4 gånger/vecka 1 7. Minst 5 gånger/vecka 9 9. Ej svar
VAR 55 MASKINDISKMEDEL Loc 77 width 1 MD=9 F.8e. Jag köper: Maskindiskmedel <Se F.8 för fullständig frågetext> 1289 1. Aldrig 160 2. Någon gång/år 188 3. Någon gång/kvartal 210 4. Någon gång/månad 5 5. 1-2 gånger/vecka 6. 3-4 gånger/vecka 1 7. Minst 5 gånger/vecka 10 9. Ej svar
VAR 56 VANLIGT DISKMEDEL Loc 78 width 1 MD=9 F.8f. Jag köper: Vanligt diskmedel <Se F.8 för fullständig frågetext> 342 1. Aldrig 311 2. Någon gång/år 498 3. Någon gång/kvartal 685 4. Någon gång/månad 17 5. 1-2 gånger/vecka 6. 3-4 gånger/vecka 1 7. Minst 5 gånger/vecka 9 9. Ej svar
VAR 57 RENGÖRINGSMEDEL Loc 79 width 1 MD=9 F.8g. Jag köper: Rengöringsmedel <Se F.8 för fullständig frågetext> 348 1. Aldrig 366 2. Någon gång/år 553 3. Någon gång/kvartal 574 4. Någon gång/månad 12 5. 1-2 gånger/vecka 6. 3-4 gånger/vecka 7. Minst 5 gånger/vecka 10 9. Ej svar
VAR 58 TVÄTTMEDEL Loc 80 width 1 MD=9 F.8h. Jag köper: Tvättmedel <Se F.8 för fullständig frågetext> 313 1. Aldrig 300 2. Någon gång/år 517 3. Någon gång/kvartal 700 4. Någon gång/månad 21 5. 1-2 gånger/vecka 1 6. 3-4 gånger/vecka 1 7. Minst 5 gånger/vecka 10 9. Ej svar
VAR 59 GOLVVÅRDSMEDEL Loc 81 width 1 MD=9 F.8i. Jag köper: Golvvårdsmedel <Se F.8 för fullständig frågetext> 786 1. Aldrig 574 2. Någon gång/år 325 3. Någon gång/kvartal 165 4. Någon gång/månad 3 5. 1-2 gånger/vecka 6. 3-4 gånger/vecka 7. Minst 5 gånger/vecka 10 9. Ej svar
VAR 60 TUGGUMMI Loc 82 width 1 MD=9 F.8j. Jag köper: Tuggummi <Se F.8 för fullständig frågetext> 828 1. Aldrig 253 2. Någon gång/år 179 3. Någon gång/kvartal 331 4. Någon gång/månad 207 5. 1-2 gånger/vecka 35 6. 3-4 gånger/vecka 11 7. Minst 5 gånger/vecka 19 9. Ej svar
VAR 61 AVSER ATT KÖPA1 Loc 83 width 2 F.9. Din avsikt att köpa nedanstående varor.Nedan finns en mängd varor uppräknade. Stryk under de varor Du tror att Du eller Ditt hushåll kommer att köpa inom de närmaste två åren. F.9a. Första understrykningen 236 00. Fabriksny bil 480 01. Begagnad bil 30 02. Moped 14 03. Nytt fritidshus 14 04. Begagnat fritidshus 39 05. Ny villa 24 06. Begagnad villa 68 07. Köksfläkt 36 08. Elektrisk spis 42 09. Diskmaskin 454 10. Ej svar fråga 9 426 11. Ej svar på fråga 9-11
VAR 62 AVSER ATT KÖPA1 Loc 85 width 2 MD= 0 F.9b. Andra understrykningen <Se F.9 för fullständig frågetext> 20 01. Begagnad bil 27 02. Moped 16 03. Nytt fritidshus 18 04. Begagnat fritidshus 41 05. Ny villa 41 06. Begagnad villa 61 07. Köksfläkt 44 08. Elektrisk spis 58 09. Diskmaskin 454 10. Ej svar fråga 9 415 11. Ej svar på fråga 9-11 668 00. Frågan ej tillämplig
VAR 63 AVSER ATT KÖPA1 Loc 87 width 2 MD= 0 F.9c. Tredje understrykningen <Se F.9 för fullständig frågetext> 01. Begagnad bil 2 02. Moped 4 03. Nytt fritidshus 1 04. Begagnat fritidshus 3 05. Ny villa 1 06. Begagnad villa 24 07. Köksfläkt 41 08. Elektrisk spis 32 09. Diskmaskin 454 10. Ej svar fråga 9 415 11. Ej svar på fråga 9-11 886 00. Frågan ej tillämplig
VAR 64 AVSER ATT KÖPA1 Loc 89 width 2 MD= 0 F.9d. Fjärde understrykningen <Se F.9 för fullständig frågetext> 01. Begagnad bil 02. Moped 03. Nytt fritidshus 1 04. Begagnat fritidshus 3 05. Ny villa 06. Begagnad villa 07. Köksfläkt 19 08. Elektrisk spis 19 09. Diskmaskin 454 10. Ej svar fråga 9 415 11. Ej svar på fråga 9-11 952 00. Frågan ej tillämplig
VAR 65 AVSER ATT KÖPA1 Loc 91 width 2 MD= 0 F.9e. Femte understrykningen <Se F.9 för fullständig frågetext> 01. Begagnad bil 02. Moped 03. Nytt fritidshus 04. Begagnat fritidshus 05. Ny villa 2 06. Begagnad villa 1 07. Köksfläkt 08. Elektrisk spis 12 09. Diskmaskin 453 10. Ej svar fråga 9 415 11. Ej svar på fråga 9-11 980 00. Frågan ej tillämplig
VAR 66 AVSER ATT KÖPA2 Loc 93 width 2 F.10. Din avsikt att köpa nedanstående varor.Nedan finns en mängd varor uppräknade. Stryk under de varor Du tror att Du eller Ditt hushåll kommer att köpa inom de närmaste två åren. F.10a. Första understrykningen 165 00. Tvättmaskin 55 01. Frysbox 63 02. Frysskåp 130 03. Fiskeutrustning 122 04. Elektrisk rakapparat 33 05. Portabel skrivmaskin 44 06. Stillbildskamera 38 07. Filmkamera 22 08. Projektorer 57 09. Elektrisk symaskin 707 10. Ej svar fråga 10 427 11. Ej svar på fråga 9-11
VAR 67 AVSER ATT KÖPA2 Loc 95 width 2 MD= 0 F.10b. Andra understrykningen <Se F.10 för fullständig frågetext> 24 01. Frysbox 18 02. Frysskåp 27 03. Fiskeutrustning 67 04. Elektrisk rakapparat 8 05. Portabel skrivmaskin 37 06. Stillbildskamera 26 07. Filmkamera 26 08. Projektorer 31 09. Elektrisk symaskin 705 10. Ej svar fråga 10 416 11. Ej svar på fråga 9-11 478 00. Frågan ej tillämplig
VAR 68 AVSER ATT KÖPA2 Loc 97 width 2 MD= 0 F.10c. Tredje understrykningen <Se F.10 för fullständig frågetext> 01. Frysbox 10 02. Frysskåp 4 03. Fiskeutrustning 10 04. Elektrisk rakapparat 6 05. Portabel skrivmaskin 10 06. Stillbildskamera 14 07. Filmkamera 16 08. Projektorer 18 09. Elektrisk symaskin 705 10. Ej svar fråga 10 416 11. Ej svar på fråga 9-11 654 00. Frågan ej tillämplig
VAR 69 AVSER ATT KÖPA2 Loc 99 width 2 MD= 0 F.10d. Fjärde understrykningen <Se F.10 för fullständig frågetext> 01. Frysbox 02. Frysskåp 1 03. Fiskeutrustning 1 04. Elektrisk rakapparat 05. Portabel skrivmaskin 2 06. Stillbildskamera 1 07. Filmkamera 8 08. Projektorer 10 09. Elektrisk symaskin 705 10. Ej svar fråga 10 416 11. Ej svar på fråga 9-11 719 00. Frågan ej tillämplig
VAR 70 AVSER ATT KÖPA2 Loc 101 width 2 MD= 0 F.10e. Femte understrykningen <Se F.10 för fullständig frågetext> 01. Frysbox 02. Frysskåp 03. Fiskeutrustning 04. Elektrisk rakapparat 05. Portabel skrivmaskin 06. Stillbildskamera 3 07. Filmkamera 2 08. Projektorer 4 09. Elektrisk symaskin 703 10. Ej svar fråga 10 416 11. Ej svar på fråga 9-11 735 00. Frågan ej tillämplig
VAR 71 AVSER ATT KÖPA3 Loc 103 width 2 F.11. Din avsikt att köpa nedanstående varor.Nedan finns en mängd varor uppräknade. Läs igenom alla de varor vi räknat upp och stryk samtidigt under de varor Du tror att Du eller Ditt hushåll kommer att köpa inom de närmaste två åren. F.11a. Första understrykningen 129 00. Radio 75 01. Bandspelare 158 02. Stereoanläggning 12 03. Svart/vit TV 173 04. Färg-TV 315 05. Trädgårdsredskap 43 06. Gräsklippare 65 07. Dammsugare 22 08. Motor- eller segelbåt 10 09. Motionscykel 434 10. Ej svar fråga 11 427 11. Ej svar på fråga 9-11
VAR 72 AVSER ATT KÖPA3 Loc 105 width 2 MD= 0 F.11b. Andra understrykningen <Se F.11 för fullständig frågetext> 15 01. Bandspelare 32 02. Stereoanläggning 12 03. Svart/vit TV 59 04. Färg-TV 129 05. Trädgårdsredskap 96 06. Gräsklippare 66 07. Dammsugare 23 08. Motor- eller segelbåt 10 09. Motionscykel 434 10. Ej svar fråga 11 416 11. Ej svar på fråga 9-11 571 00. Frågan ej tillämplig
VAR 73 AVSER ATT KÖPA3 Loc 107 width 2 MD= 0 F.11c. Tredje understrykningen <Se F.11 för fullständig frågetext> 01. Bandspelare 6 02. Stereoanläggning 2 03. Svart/vit TV 10 04. Färg-TV 34 05. Trädgårdsredskap 44 06. Gräsklippare 43 07. Dammsugare 15 08. Motor- eller segelbåt 9 09. Motionscykel 434 10. Ej svar fråga 11 416 11. Ej svar på fråga 9-11 850 00. Frågan ej tillämplig
VAR 74 AVSER ATT KÖPA3 Loc 109 width 2 MD= 0 F.11d. Fjärde understrykningen <Se F.11 för fullständig frågetext> 01. Bandspelare 02. Stereoanläggning 1 03. Svart/vit TV 4 04. Färg-TV 3 05. Trädgårdsredskap 11 06. Gräsklippare 17 07. Dammsugare 9 08. Motor- eller segelbåt 3 09. Motionscykel 434 10. Ej svar fråga 11 416 11. Ej svar på fråga 9-11 965 00. Frågan ej tillämplig
VAR 75 AVSER ATT KÖPA3 Loc 111 width 2 MD= 0 F.11e. Femte understrykningen <Se F.11 för fullständig frågetext> 01. Bandspelare 02. Stereoanläggning 03. Svart/vit TV 04. Färg-TV 05. Trädgårdsredskap 2 06. Gräsklippare 6 07. Dammsugare 4 08. Motor- eller segelbåt 2 09. Motionscykel 434 10. Ej svar fråga 11 416 11. Ej svar på fråga 9-11 999 00. Frågan ej tillämplig
VAR 76 SAMHÄLLSDEBATT Loc 113 width 1 MD=9 F.12. Dina intressen.Människors intressen är olika.Hur stort är Ditt intresse för nedanstående ämnen och aktiviteter. F.12.1. Samhällsdebatt 56 1. Mycket ointresserad 97 2. Ganska ointresserad 115 3. Något ointresserad 124 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 595 5. Något intresserad 513 6. Ganska intresserad 310 7. Mycket intresserad 53 9. Ej svar
VAR 77 SOCIALA RÄTTIGHETER Loc 114 width 1 MD=9 F.12.2. Sociala rättigheter <Se F.12 för fullständig frågetext> 36 1. Mycket ointresserad 52 2. Ganska ointresserad 70 3. Något ointresserad 67 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 561 5. Något intresserad 645 6. Ganska intresserad 395 7. Mycket intresserad 37 9. Ej svar
VAR 78 SKATTEFRÅGOR Loc 115 width 1 MD=9 F.12.3. Skattefrågor <Se F.12 för fullständig frågetext> 41 1. Mycket ointresserad 56 2. Ganska ointresserad 79 3. Något ointresserad 90 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 459 5. Något intresserad 592 6. Ganska intresserad 494 7. Mycket intresserad 52 9. Ej svar
VAR 79 LAGAR OCH FÖRORDNINGAR Loc 116 width 1 MD=9 F.12.4. Lagar och förordningar <Se F.12 för fullständig frågetext> 37 1. Mycket ointresserad 63 2. Ganska ointresserad 110 3. Något ointresserad 127 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 572 5. Något intresserad 555 6. Ganska intresserad 333 7. Mycket intresserad 66 9. Ej svar
VAR 80 SAMLEVNADSFRÅGOR Loc 117 width 1 MD=9 F.12.5. Samlevnadsfrågor <Se F.12 för fullständig frågetext> 61 1. Mycket ointresserad 78 2. Ganska ointresserad 104 3. Något ointresserad 183 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 547 5. Något intresserad 508 6. Ganska intresserad 321 7. Mycket intresserad 61 9. Ej svar
VAR 81 RELIGIONS-OCH TROSFRÅGOR Loc 118 width 1 MD=9 F.12.6. Religions-och trosfrågor <Se F.12 för fullständig frågetext> 339 1. Mycket ointresserad 233 2. Ganska ointresserad 212 3. Något ointresserad 209 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 446 5. Något intresserad 219 6. Ganska intresserad 158 7. Mycket intresserad 47 9. Ej svar
VAR 82 ARBETSMARKNADEN Loc 119 width 1 MD=9 F.12.7. Arbetsmarknaden <Se F.12 för fullständig frågetext> 36 1. Mycket ointresserad 48 2. Ganska ointresserad 85 3. Något ointresserad 96 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 521 5. Något intresserad 596 6. Ganska intresserad 428 7. Mycket intresserad 53 9. Ej svar
VAR 83 SAMHÄLLSPLANERING Loc 120 width 1 MD=9 F.12.8. Samhällsplanering <Se F.12 för fullständig frågetext> 51 1. Mycket ointresserad 79 2. Ganska ointresserad 149 3. Något ointresserad 189 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 566 5. Något intresserad 508 6. Ganska intresserad 262 7. Mycket intresserad 59 9. Ej svar
VAR 84 POLITISKA FRÅGOR Loc 121 width 1 MD=9 F.12.9. Politiska frågor <Se F.12 för fullständig frågetext> 92 1. Mycket ointresserad 98 2. Ganska ointresserad 124 3. Något ointresserad 136 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 509 5. Något intresserad 522 6. Ganska intresserad 334 7. Mycket intresserad 48 9. Ej svar
VAR 85 SPORT/IDROTT Loc 122 width 1 MD=9 F.12.10. Sport/Idrott <Se F.12 för fullständig frågetext> 143 1. Mycket ointresserad 89 2. Ganska ointresserad 132 3. Något ointresserad 66 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 422 5. Något intresserad 428 6. Ganska intresserad 543 7. Mycket intresserad 40 9. Ej svar
VAR 86 MILJÖVÅRDSPROBLEM Loc 123 width 1 MD=9 F.12.11. Miljövårdsproblem <Se F.12 för fullständig frågetext> 23 1. Mycket ointresserad 47 2. Ganska ointresserad 75 3. Något ointresserad 91 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 510 5. Något intresserad 587 6. Ganska intresserad 481 7. Mycket intresserad 49 9. Ej svar
VAR 87 HÄLSONYTTIG MAT Loc 124 width 1 MD=9 F.12.12. Hälsonyttig mat <Se F.12 för fullständig frågetext> 65 1. Mycket ointresserad 112 2. Ganska ointresserad 96 3. Något ointresserad 118 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 456 5. Något intresserad 489 6. Ganska intresserad 486 7. Mycket intresserad 41 9. Ej svar
VAR 88 SJUKDOMAR OCH HÄLSOVÅRD Loc 125 width 1 MD=9 F.12.13. Sjukdomar och hälsovård <Se F.12 för fullständig frågetext> 28 1. Mycket ointresserad 64 2. Ganska ointresserad 110 3. Något ointresserad 96 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 490 5. Något intresserad 552 6. Ganska intresserad 473 7. Mycket intresserad 50 9. Ej svar
VAR 89 BANTNINGSTIPS Loc 126 width 1 MD=9 F.12.14. Bantningstips <Se F.12 för fullständig frågetext> 564 1. Mycket ointresserad 193 2. Ganska ointresserad 159 3. Något ointresserad 182 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 364 5. Något intresserad 178 6. Ganska intresserad 170 7. Mycket intresserad 53 9. Ej svar
VAR 90 HUSHÅLLA EKONOMISKT Loc 127 width 1 MD=9 F.12.15. Hushålla ekonomiskt <Se F.12 för fullständig frågetext> 45 1. Mycket ointresserad 65 2. Ganska ointresserad 86 3. Något ointresserad 82 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 397 5. Något intresserad 565 6. Ganska intresserad 574 7. Mycket intresserad 49 9. Ej svar
VAR 91 HEMINREDNING Loc 128 width 1 MD=9 F.12.16. Heminredning <Se F.12 för fullständig frågetext> 47 1. Mycket ointresserad 65 2. Ganska ointresserad 97 3. Något ointresserad 76 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 511 5. Något intresserad 533 6. Ganska intresserad 486 7. Mycket intresserad 48 9. Ej svar
VAR 92 MODENYHETER Loc 129 width 1 MD=9 F.12.17. Modenyheter <Se F.12 för fullständig frågetext> 249 1. Mycket ointresserad 167 2. Ganska ointresserad 174 3. Något ointresserad 107 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 560 5. Något intresserad 345 6. Ganska intresserad 213 7. Mycket intresserad 48 9. Ej svar
VAR 93 MATVARUNYHETER Loc 130 width 1 MD=9 F.12.18. Matvarunyheter <Se F.12 för fullständig frågetext> 135 1. Mycket ointresserad 164 2. Ganska ointresserad 169 3. Något ointresserad 155 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 523 5. Något intresserad 411 6. Ganska intresserad 243 7. Mycket intresserad 63 9. Ej svar
VAR 94 BARNAVÅRD Loc 131 width 1 MD=9 F.12.19. Barnavård <Se F.12 för fullständig frågetext> 163 1. Mycket ointresserad 114 2. Ganska ointresserad 160 3. Något ointresserad 193 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 430 5. Något intresserad 398 6. Ganska intresserad 348 7. Mycket intresserad 57 9. Ej svar
VAR 95 SKÖNHETSVÅRD Loc 132 width 1 MD=9 F.12.20. Skönhetsvård <Se F.12 för fullständig frågetext> 407 1. Mycket ointresserad 169 2. Ganska ointresserad 203 3. Något ointresserad 199 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 482 5. Något intresserad 251 6. Ganska intresserad 94 7. Mycket intresserad 58 9. Ej svar
VAR 96 VILLA/EGET HEM Loc 133 width 1 MD=9 F.12.21. Villa/eget hem <Se F.12 för fullständig frågetext> 58 1. Mycket ointresserad 52 2. Ganska ointresserad 66 3. Något ointresserad 122 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 295 5. Något intresserad 398 6. Ganska intresserad 814 7. Mycket intresserad 58 9. Ej svar
VAR 97 FRITIDSHUS Loc 134 width 1 MD=9 F.12.22. Fritidshus <Se F.12 för fullständig frågetext> 192 1. Mycket ointresserad 104 2. Ganska ointresserad 127 3. Något ointresserad 230 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 417 5. Något intresserad 301 6. Ganska intresserad 414 7. Mycket intresserad 78 9. Ej svar
VAR 98 SEMESTERRESOR Loc 135 width 1 MD=9 F.12.23. Semesterresor <Se F.12 för fullständig frågetext> 65 1. Mycket ointresserad 50 2. Ganska ointresserad 68 3. Något ointresserad 60 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 484 5. Något intresserad 533 6. Ganska intresserad 544 7. Mycket intresserad 59 9. Ej svar
VAR 99 BÅTAR Loc 136 width 1 MD=9 F.12.24. Båtar <Se F.12 för fullständig frågetext> 432 1. Mycket ointresserad 176 2. Ganska ointresserad 177 3. Något ointresserad 185 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 393 5. Något intresserad 234 6. Ganska intresserad 205 7. Mycket intresserad 61 9. Ej svar
VAR 100 PERSONBILAR Loc 137 width 1 MD=9 F.12.25. Personbilar <Se F.12 för fullständig frågetext> 138 1. Mycket ointresserad 82 2. Ganska ointresserad 113 3. Något ointresserad 99 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 525 5. Något intresserad 504 6. Ganska intresserad 350 7. Mycket intresserad 52 9. Ej svar
VAR 101 FÄRG-TV Loc 138 width 1 MD=9 F.12.26. Färg-tv <Se F.12 för fullständig frågetext> 126 1. Mycket ointresserad 101 2. Ganska ointresserad 104 3. Något ointresserad 126 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 483 5. Något intresserad 450 6. Ganska intresserad 427 7. Mycket intresserad 46 9. Ej svar
VAR 102 STEREOANLÄGGNINGAR Loc 139 width 1 MD=9 F.12.27. Stereoanläggningar <Se F.12 för fullständig frågetext> 184 1. Mycket ointresserad 113 2. Ganska ointresserad 135 3. Något ointresserad 138 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 524 5. Något intresserad 404 6. Ganska intresserad 304 7. Mycket intresserad 61 9. Ej svar
VAR 103 HUSHÅLLSMASKINER Loc 140 width 1 MD=9 F.12.28. Hushållsmaskiner <Se F.12 för fullständig frågetext> 125 1. Mycket ointresserad 101 2. Ganska ointresserad 159 3. Något ointresserad 161 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 587 5. Något intresserad 428 6. Ganska intresserad 241 7. Mycket intresserad 61 9. Ej svar
VAR 104 FOTOUTRUSTNING Loc 141 width 1 MD=9 F.12.29. Fotoutrustning <Se F.12 för fullständig frågetext> 245 1. Mycket ointresserad 180 2. Ganska ointresserad 230 3. Något ointresserad 212 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 540 5. Något intresserad 259 6. Ganska intresserad 133 7. Mycket intresserad 64 9. Ej svar
VAR 105 MOTORCYKLAR/MOPEDER Loc 142 width 1 MD=9 F.12.30. Motorcyklar/mopeder <Se F.12 för fullständig frågetext> 807 1. Mycket ointresserad 202 2. Ganska ointresserad 169 3. Något ointresserad 222 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 244 5. Något intresserad 77 6. Ganska intresserad 81 7. Mycket intresserad 61 9. Ej svar
VAR 106 RAKAPPARATER Loc 143 width 1 MD=9 F.12.31. Rakapparater <Se F.12 för fullständig frågetext> 730 1. Mycket ointresserad 151 2. Ganska ointresserad 127 3. Något ointresserad 273 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 320 5. Något intresserad 116 6. Ganska intresserad 78 7. Mycket intresserad 68 9. Ej svar
VAR 107 RENGÖRINGSMEDEL Loc 144 width 1 MD=9 F.12.32. Rengöringsmedel <Se F.12 för fullständig frågetext> 194 1. Mycket ointresserad 135 2. Ganska ointresserad 154 3. Något ointresserad 220 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 532 5. Något intresserad 381 6. Ganska intresserad 202 7. Mycket intresserad 45 9. Ej svar
VAR 108 MEDEL MOT MJÄLL Loc 145 width 1 MD=9 F.12.33. Medel mot mjäll <Se F.12 för fullständig frågetext> 487 1. Mycket ointresserad 179 2. Ganska ointresserad 164 3. Något ointresserad 295 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 383 5. Något intresserad 168 6. Ganska intresserad 124 7. Mycket intresserad 63 9. Ej svar
VAR 109 HUNDARS SKÖTSEL Loc 146 width 1 MD=9 F.12.34. Hundars skötsel <Se F.12 för fullständig frågetext> 650 1. Mycket ointresserad 130 2. Ganska ointresserad 134 3. Något ointresserad 218 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 228 5. Något intresserad 192 6. Ganska intresserad 251 7. Mycket intresserad 60 9. Ej svar
VAR 110 KATTERS SKÖTSEL Loc 147 width 1 MD=9 F.12.35. Katters skötsel <Se F.12 för fullständig frågetext> 832 1. Mycket ointresserad 140 2. Ganska ointresserad 138 3. Något ointresserad 245 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 208 5. Något intresserad 125 6. Ganska intresserad 112 7. Mycket intresserad 63 9. Ej svar
VAR 111 GÖR-DET-SJÄLV Loc 148 width 1 MD=9 F.12.36. Gör-det-själv <Se F.12 för fullständig frågetext> 137 1. Mycket ointresserad 69 2. Ganska ointresserad 85 3. Något ointresserad 166 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 456 5. Något intresserad 465 6. Ganska intresserad 430 7. Mycket intresserad 55 9. Ej svar
VAR 112 KRUKVÄXTER Loc 149 width 1 MD=9 F.12.37. Krukväxter <Se F.12 för fullständig frågetext> 216 1. Mycket ointresserad 80 2. Ganska ointresserad 109 3. Något ointresserad 128 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 394 5. Något intresserad 393 6. Ganska intresserad 501 7. Mycket intresserad 42 9. Ej svar
VAR 113 HANDLA MAT Loc 150 width 1 MD=9 F.12.38. Handla mat <Se F.12 för fullständig frågetext> 86 1. Mycket ointresserad 88 2. Ganska ointresserad 116 3. Något ointresserad 71 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 514 5. Något intresserad 575 6. Ganska intresserad 389 7. Mycket intresserad 24 9. Ej svar
VAR 114 LAGA MAT Loc 151 width 1 MD=9 F.12.39. Laga mat <Se F.12 för fullständig frågetext> 85 1. Mycket ointresserad 90 2. Ganska ointresserad 112 3. Något ointresserad 53 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 454 5. Något intresserad 555 6. Ganska intresserad 489 7. Mycket intresserad 25 9. Ej svar
VAR 115 PRÖVA NYA MATRÄTTER Loc 152 width 1 MD=9 F.12.40. Pröva nya maträtter <Se F.12 för fullständig frågetext> 83 1. Mycket ointresserad 67 2. Ganska ointresserad 105 3. Något ointresserad 98 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 459 5. Något intresserad 506 6. Ganska intresserad 501 7. Mycket intresserad 44 9. Ej svar
VAR 116 BAKA Loc 153 width 1 MD=9 F.12.41. Baka <Se F.12 för fullständig frågetext> 282 1. Mycket ointresserad 118 2. Ganska ointresserad 163 3. Något ointresserad 133 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 358 5. Något intresserad 341 6. Ganska intresserad 428 7. Mycket intresserad 40 9. Ej svar
VAR 117 PRÖVA NYA CIGARRETTER Loc 154 width 1 MD=9 F.12.42. Pröva nya cigarretter <Se F.12 för fullständig frågetext> 1173 1. Mycket ointresserad 131 2. Ganska ointresserad 106 3. Något ointresserad 216 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 135 5. Något intresserad 24 6. Ganska intresserad 23 7. Mycket intresserad 55 9. Ej svar
VAR 118 PRÖVA NY PIPTOBAK Loc 155 width 1 MD=9 F.12.43. Pröva ny piptobak <Se F.12 för fullständig frågetext> 1328 1. Mycket ointresserad 73 2. Ganska ointresserad 63 3. Något ointresserad 223 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 73 5. Något intresserad 22 6. Ganska intresserad 19 7. Mycket intresserad 62 9. Ej svar
VAR 119 PRÖVA NYA CIGARILLER Loc 156 width 1 MD=9 F.12.44. Pröva nya cigariller <Se F.12 för fullständig frågetext> 1354 1. Mycket ointresserad 76 2. Ganska ointresserad 65 3. Något ointresserad 222 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 54 5. Något intresserad 15 6. Ganska intresserad 10 7. Mycket intresserad 67 9. Ej svar
VAR 120 HA GÄSTER Loc 157 width 1 MD=9 F.12.45. Ha gäster <Se F.12 för fullständig frågetext> 47 1. Mycket ointresserad 34 2. Ganska ointresserad 47 3. Något ointresserad 69 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 502 5. Något intresserad 744 6. Ganska intresserad 373 7. Mycket intresserad 47 9. Ej svar
VAR 121 KÖRA BIL Loc 158 width 1 MD=9 F.12.46. Köra bil <Se F.12 för fullständig frågetext> 218 1. Mycket ointresserad 26 2. Ganska ointresserad 55 3. Något ointresserad 140 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 304 5. Något intresserad 548 6. Ganska intresserad 520 7. Mycket intresserad 52 9. Ej svar
VAR 122 JOBBA MED BILEN Loc 159 width 1 MD=9 F.12.47. Jobba med bilen <Se F.12 för fullständig frågetext> 477 1. Mycket ointresserad 142 2. Ganska ointresserad 146 3. Något ointresserad 200 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 411 5. Något intresserad 250 6. Ganska intresserad 183 7. Mycket intresserad 54 9. Ej svar
VAR 123 ARBETA I TRÄDGÅRDEN Loc 160 width 1 MD=9 F.12.48. Arbeta i trädgården <Se F.12 för fullständig frågetext> 146 1. Mycket ointresserad 62 2. Ganska ointresserad 86 3. Något ointresserad 168 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 410 5. Något intresserad 477 6. Ganska intresserad 482 7. Mycket intresserad 32 9. Ej svar
VAR 124 FOTOGRAFERA Loc 161 width 1 MD=9 F.12.49. Fotografera <Se F.12 för fullständig frågetext> 200 1. Mycket ointresserad 104 2. Ganska ointresserad 153 3. Något ointresserad 153 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 704 5. Något intresserad 321 6. Ganska intresserad 177 7. Mycket intresserad 51 9. Ej svar
VAR 125 SMALFILMA Loc 162 width 1 MD=9 F.12.50. Smalfilma <Se F.12 för fullständig frågetext> 553 1. Mycket ointresserad 142 2. Ganska ointresserad 169 3. Något ointresserad 415 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 305 5. Något intresserad 137 6. Ganska intresserad 84 7. Mycket intresserad 58 9. Ej svar
VAR 126 LYSSNA PÅ POPMUSIK Loc 163 width 1 MD=9 F.12.51. Lyssna på popmusik <Se F.12 för fullständig frågetext> 523 1. Mycket ointresserad 134 2. Ganska ointresserad 133 3. Något ointresserad 126 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 414 5. Något intresserad 263 6. Ganska intresserad 214 7. Mycket intresserad 56 9. Ej svar
VAR 127 LYSSNA PÅ KLASSISK MUSIK Loc 164 width 1 MD=9 F.12.52. Lyssna på klassisk musik <Se F.12 för fullständig frågetext> 361 1. Mycket ointresserad 158 2. Ganska ointresserad 163 3. Något ointresserad 129 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 500 5. Något intresserad 318 6. Ganska intresserad 189 7. Mycket intresserad 45 9. Ej svar
VAR 128 GÅ PÅ TEATER Loc 165 width 1 MD=9 F.12.53. Gå på teater <Se F.12 för fullständig frågetext> 233 1. Mycket ointresserad 123 2. Ganska ointresserad 164 3. Något ointresserad 176 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 552 5. Något intresserad 379 6. Ganska intresserad 190 7. Mycket intresserad 46 9. Ej svar
VAR 129 GÅ PÅ KONSTUTSTÄLLNING Loc 166 width 1 MD=9 F.12.54. Gå på konstutställning <Se F.12 för fullständig frågetext> 401 1. Mycket ointresserad 207 2. Ganska ointresserad 197 3. Något ointresserad 184 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 448 5. Något intresserad 228 6. Ganska intresserad 144 7. Mycket intresserad 54 9. Ej svar
VAR 130 SKAFFA VIDAREUTBILDNING Loc 167 width 1 MD=9 F.12.55. Skaffa vidareutbildning <Se F.12 för fullständig frågetext> 126 1. Mycket ointresserad 79 2. Ganska ointresserad 119 3. Något ointresserad 219 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 563 5. Något intresserad 413 6. Ganska intresserad 286 7. Mycket intresserad 58 9. Ej svar
VAR 131 LÄSA BÖCKER Loc 168 width 1 MD=9 F.12.56. Läsa böcker <Se F.12 för fullständig frågetext> 86 1. Mycket ointresserad 66 2. Ganska ointresserad 117 3. Något ointresserad 60 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 475 5. Något intresserad 473 6. Ganska intresserad 539 7. Mycket intresserad 47 9. Ej svar
VAR 132 LÄSA POPULÄRTIDNINGAR Loc 169 width 1 MD=9 F.12.57. Läsa populärtidningar <Se F.12 för fullständig frågetext> 180 1. Mycket ointresserad 142 2. Ganska ointresserad 227 3. Något ointresserad 178 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 610 5. Något intresserad 341 6. Ganska intresserad 131 7. Mycket intresserad 54 9. Ej svar
VAR 133 SY KLÄDER Loc 170 width 1 MD=9 F.12.58. Sy kläder <Se F.12 för fullständig frågetext> 736 1. Mycket ointresserad 147 2. Ganska ointresserad 121 3. Något ointresserad 145 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 292 5. Något intresserad 171 6. Ganska intresserad 204 7. Mycket intresserad 47 9. Ej svar
VAR 134 HANDARBETA Loc 171 width 1 MD=9 F.12.59. Handarbeta <Se F.12 för fullständig frågetext> 647 1. Mycket ointresserad 96 2. Ganska ointresserad 91 3. Något ointresserad 128 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 229 5. Något intresserad 223 6. Ganska intresserad 413 7. Mycket intresserad 36 9. Ej svar
VAR 135 MÅLA Loc 172 width 1 MD=9 F.12.60. Måla <Se F.12 för fullständig frågetext> 419 1. Mycket ointresserad 117 2. Ganska ointresserad 127 3. Något ointresserad 184 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 464 5. Något intresserad 313 6. Ganska intresserad 195 7. Mycket intresserad 44 9. Ej svar
VAR 136 SNICKRA Loc 173 width 1 MD=9 F.12.61. Snickra <Se F.12 för fullständig frågetext> 397 1. Mycket ointresserad 109 2. Ganska ointresserad 135 3. Något ointresserad 219 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 406 5. Något intresserad 326 6. Ganska intresserad 215 7. Mycket intresserad 56 9. Ej svar
VAR 137 MOTIONERA Loc 174 width 1 MD=9 F.12.62. Motionera <Se F.12 för fullständig frågetext> 67 1. Mycket ointresserad 40 2. Ganska ointresserad 93 3. Något ointresserad 81 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 530 5. Något intresserad 575 6. Ganska intresserad 443 7. Mycket intresserad 34 9. Ej svar
VAR 138 FRILUFTSLIV Loc 175 width 1 MD=9 F.12.63. Friluftsliv <Se F.12 för fullständig frågetext> 50 1. Mycket ointresserad 28 2. Ganska ointresserad 62 3. Något ointresserad 71 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 441 5. Något intresserad 544 6. Ganska intresserad 625 7. Mycket intresserad 42 9. Ej svar
VAR 139 SPORTFISKA Loc 176 width 1 MD=9 F.12.64. Sportfiska <Se F.12 för fullständig frågetext> 484 1. Mycket ointresserad 145 2. Ganska ointresserad 143 3. Något ointresserad 198 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 340 5. Något intresserad 213 6. Ganska intresserad 291 7. Mycket intresserad 49 9. Ej svar
VAR 140 ÅKA SKIDOR Loc 177 width 1 MD=9 F.12.65. Åka skidor <Se F.12 för fullständig frågetext> 253 1. Mycket ointresserad 66 2. Ganska ointresserad 125 3. Något ointresserad 144 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 503 5. Något intresserad 381 6. Ganska intresserad 341 7. Mycket intresserad 50 9. Ej svar
VAR 141 ÅKA MOTORBÅT Loc 178 width 1 MD=9 F.12.66. Åka motorbåt <Se F.12 för fullständig frågetext> 406 1. Mycket ointresserad 110 2. Ganska ointresserad 159 3. Något ointresserad 230 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 425 5. Något intresserad 253 6. Ganska intresserad 219 7. Mycket intresserad 61 9. Ej svar
VAR 142 SEGLA Loc 179 width 1 MD=9 F.12.67. Segla <Se F.12 för fullständig frågetext> 591 1. Mycket ointresserad 126 2. Ganska ointresserad 172 3. Något ointresserad 374 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 237 5. Något intresserad 154 6. Ganska intresserad 154 7. Mycket intresserad 55 9. Ej svar
VAR 143 CAMPA Loc 180 width 1 MD=9 F.12.68. Campa <Se F.12 för fullständig frågetext> 367 1. Mycket ointresserad 111 2. Ganska ointresserad 151 3. Något ointresserad 168 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 459 5. Något intresserad 328 6. Ganska intresserad 229 7. Mycket intresserad 50 9. Ej svar
VAR 144 SEMESTRA UTOMLANDS Loc 181 width 1 MD=9 F.12.69. Semestra utomlands <Se F.12 för fullständig frågetext> 176 1. Mycket ointresserad 67 2. Ganska ointresserad 99 3. Något ointresserad 180 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 355 5. Något intresserad 382 6. Ganska intresserad 561 7. Mycket intresserad 43 9. Ej svar
VAR 145 SEMESTRA I SVERIGE Loc 182 width 1 MD=9 F.12.70. Semestra i Sverige <Se F.12 för fullständig frågetext> 24 1. Mycket ointresserad 18 2. Ganska ointresserad 37 3. Något ointresserad 42 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 349 5. Något intresserad 671 6. Ganska intresserad 673 7. Mycket intresserad 49 9. Ej svar
VAR 146 GÅ PÅ FÖRENINGSMÖTEN Loc 183 width 1 MD=9 F.12.71. Gå på föreningsmöten <Se F.12 för fullständig frågetext> 376 1. Mycket ointresserad 177 2. Ganska ointresserad 254 3. Något ointresserad 201 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 469 5. Något intresserad 215 6. Ganska intresserad 110 7. Mycket intresserad 61 9. Ej svar
VAR 147 SE PÅ SPORTEVENEMANG Loc 184 width 1 MD=9 F.12.72. Se på sportevenemang <Se F.12 för fullständig frågetext> 209 1. Mycket ointresserad 122 2. Ganska ointresserad 127 3. Något ointresserad 94 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 418 5. Något intresserad 390 6. Ganska intresserad 459 7. Mycket intresserad 44 9. Ej svar
VAR 148 PRÖVA NYA PRODUKTER Loc 185 width 1 MD=9 F.12.73. Pröva nya produkter <Se F.12 för fullständig frågetext> 94 1. Mycket ointresserad 94 2. Ganska ointresserad 143 3. Något ointresserad 245 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 663 5. Något intresserad 391 6. Ganska intresserad 189 7. Mycket intresserad 44 9. Ej svar
VAR 149 AFTONBLADET Loc 186 width 2 MD=99 F.13. Tidningar Du själv läser.Följande frågor gäller hur ofta Du själv läser vissa tidningar.De flesta människor läser endast en liten del av de uppräknade tidningarna.Vi ber Dig att så noga som möjligt gå igenom och kryssa för samtliga tidningar.I de fall Du inte alls läser en tidning, kryssa för svarsalternativet "Aldrig". F.13a. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Aftonbladet? 586 00. Aldrig 61 01. 1 gång per år 52 02. 2 gånger per år 77 03. 3 gånger per år 89 04. 1 gång per kvartal 61 05. 2 gånger per kvartal 132 06. 1 gång per månad 80 07. 2 gånger per månad 69 08. 3 gånger per månad 168 09. 1 gång per vecka 107 10. 2 gånger per vecka 75 11. 3 gånger per vecka 49 12. 4 gånger per vecka 37 13. 5 gånger per vecka 214 14. 6 gånger per vecka 6 99. Ej svar
VAR 150 ARBETET Loc 188 width 2 MD=99 F.13b. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Arbetet? <Se F.13 för fullständig frågetext> 1539 00. Aldrig 34 01. 1 gång per år 13 02. 2 gånger per år 35 03. 3 gånger per år 22 04. 1 gång per kvartal 14 05. 2 gånger per kvartal 33 06. 1 gång per månad 13 07. 2 gånger per månad 13 08. 3 gånger per månad 35 09. 1 gång per vecka 18 10. 2 gånger per vecka 5 11. 3 gånger per vecka 3 12. 4 gånger per vecka 11 13. 5 gånger per vecka 75 14. 6 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 151 DAGENS NYHETER Loc 190 width 2 F.13c. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Dagens Nyheter? <Se F.13 för fullständig frågetext> 906 00. Aldrig 61 01. 1 gång per år 52 02. 2 gånger per år 79 03. 3 gånger per år 63 04. 1 gång per kvartal 48 05. 2 gånger per kvartal 83 06. 1 gång per månad 58 07. 2 gånger per månad 45 08. 3 gånger per månad 120 09. 1 gång per vecka 34 10. 2 gånger per vecka 31 11. 3 gånger per vecka 24 12. 4 gånger per vecka 25 13. 5 gånger per vecka 234 14. 6 gånger per vecka
VAR 152 EXPRESSEN Loc 192 width 2 MD=99 F.13d. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Expressen? <Se F.13 för fullständig frågetext> 480 00. Aldrig 27 01. 1 gång per år 44 02. 2 gånger per år 59 03. 3 gånger per år 105 04. 1 gång per kvartal 61 05. 2 gånger per kvartal 134 06. 1 gång per månad 80 07. 2 gånger per månad 73 08. 3 gånger per månad 197 09. 1 gång per vecka 111 10. 2 gånger per vecka 110 11. 3 gånger per vecka 68 12. 4 gånger per vecka 52 13. 5 gånger per vecka 260 14. 6 gånger per vecka 2 99. Ej svar
VAR 153 GÖTEBORGS-POSTEN Loc 194 width 2 MD=99 F.13e. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Göteborgs-Posten? <Se F.13 för fullständig frågetext> 1416 00. Aldrig 31 01. 1 gång per år 30 02. 2 gånger per år 32 03. 3 gånger per år 32 04. 1 gång per kvartal 19 05. 2 gånger per kvartal 31 06. 1 gång per månad 23 07. 2 gånger per månad 20 08. 3 gånger per månad 36 09. 1 gång per vecka 13 10. 2 gånger per vecka 9 11. 3 gånger per vecka 7 12. 4 gånger per vecka 6 13. 5 gånger per vecka 156 14. 6 gånger per vecka 2 99. Ej svar
VAR 154 GT KVÄLLSTIDNINGEN Loc 196 width 2 F.13f. Hur ofta läser Du vardagsnummer av GT Kvällstidningen? <Se F.13 för fullständig frågetext> 1483 00. Aldrig 32 01. 1 gång per år 32 02. 2 gånger per år 42 03. 3 gånger per år 36 04. 1 gång per kvartal 21 05. 2 gånger per kvartal 29 06. 1 gång per månad 19 07. 2 gånger per månad 20 08. 3 gånger per månad 42 09. 1 gång per vecka 33 10. 2 gånger per vecka 19 11. 3 gånger per vecka 11 12. 4 gånger per vecka 8 13. 5 gånger per vecka 36 14. 6 gånger per vecka
VAR 155 KVÄLLSPOSTEN Loc 198 width 2 MD=99 F.13g. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Kvällsposten? <Se F.13 för fullständig frågetext> 1456 00. Aldrig 30 01. 1 gång per år 39 02. 2 gånger per år 39 03. 3 gånger per år 31 04. 1 gång per kvartal 18 05. 2 gånger per kvartal 37 06. 1 gång per månad 26 07. 2 gånger per månad 18 08. 3 gånger per månad 46 09. 1 gång per vecka 35 10. 2 gånger per vecka 19 11. 3 gånger per vecka 17 12. 4 gånger per vecka 11 13. 5 gånger per vecka 40 14. 6 gånger per vecka 1 99. Ej svar
VAR 156 SVENSKA DAGBLADET Loc 200 width 2 F.13h. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Svenska Dagbladet? <Se F.13 för fullständig frågetext> 1382 00. Aldrig 50 01. 1 gång per år 39 02. 2 gånger per år 37 03. 3 gånger per år 44 04. 1 gång per kvartal 24 05. 2 gånger per kvartal 51 06. 1 gång per månad 24 07. 2 gånger per månad 22 08. 3 gånger per månad 53 09. 1 gång per vecka 18 10. 2 gånger per vecka 16 11. 3 gånger per vecka 5 12. 4 gånger per vecka 9 13. 5 gånger per vecka 89 14. 6 gånger per vecka
VAR 157 SYDSVENSKA DAGBLADET Loc 202 width 2 MD=99 F.13i. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Sydsvenska Dagbladet? <Se F.13 för fullständig frågetext> 1606 00. Aldrig 29 01. 1 gång per år 19 02. 2 gånger per år 24 03. 3 gånger per år 16 04. 1 gång per kvartal 10 05. 2 gånger per kvartal 22 06. 1 gång per månad 8 07. 2 gånger per månad 9 08. 3 gånger per månad 31 09. 1 gång per vecka 8 10. 2 gånger per vecka 2 11. 3 gånger per vecka 3 12. 4 gånger per vecka 2 13. 5 gånger per vecka 73 14. 6 gånger per vecka 1 99. Ej svar
VAR 158 NERIKES ALLEHANDA/TIDN. Loc 204 width 2 F.13j. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Nerikes Allehanda/Nerikes Tidningen? <Se F.13 för fullständig frågetext> 1758 00. Aldrig 11 01. 1 gång per år 4 02. 2 gånger per år 10 03. 3 gånger per år 7 04. 1 gång per kvartal 5 05. 2 gånger per kvartal 3 06. 1 gång per månad 3 07. 2 gånger per månad 4 08. 3 gånger per månad 7 09. 1 gång per vecka 2 10. 2 gånger per vecka 3 11. 3 gånger per vecka 1 12. 4 gånger per vecka 3 13. 5 gånger per vecka 42 14. 6 gånger per vecka
VAR 159 NORRKÖPINGS TIDNINGAR Loc 206 width 2 F.13k. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Norrköpings Tidningar? <Se F.13 för fullständig frågetext> 1784 00. Aldrig 8 01. 1 gång per år 5 02. 2 gånger per år 2 03. 3 gånger per år 3 04. 1 gång per kvartal 5 05. 2 gånger per kvartal 5 06. 1 gång per månad 3 07. 2 gånger per månad 5 08. 3 gånger per månad 2 09. 1 gång per vecka 10. 2 gånger per vecka 2 11. 3 gånger per vecka 12. 4 gånger per vecka 4 13. 5 gånger per vecka 35 14. 6 gånger per vecka
VAR 160 NYA WERMLANDS-TIDNINGEN Loc 208 width 2 F.13l. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Nya Wermlands-Tidningen? <Se F.13 för fullständig frågetext> 1742 00. Aldrig 7 01. 1 gång per år 8 02. 2 gånger per år 11 03. 3 gånger per år 11 04. 1 gång per kvartal 6 05. 2 gånger per kvartal 6 06. 1 gång per månad 1 07. 2 gånger per månad 3 08. 3 gånger per månad 8 09. 1 gång per vecka 4 10. 2 gånger per vecka 3 11. 3 gånger per vecka 2 12. 4 gånger per vecka 10 13. 5 gånger per vecka 41 14. 6 gånger per vecka
VAR 161 UPSALA NYA TIDNING Loc 210 width 2 F.13m. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Upsala Nya Tidning? <Se F.13 för fullständig frågetext> 1743 00. Aldrig 16 01. 1 gång per år 6 02. 2 gånger per år 12 03. 3 gånger per år 7 04. 1 gång per kvartal 3 05. 2 gånger per kvartal 6 06. 1 gång per månad 7 07. 2 gånger per månad 2 08. 3 gånger per månad 5 09. 1 gång per vecka 4 10. 2 gånger per vecka 4 11. 3 gånger per vecka 12. 4 gånger per vecka 7 13. 5 gånger per vecka 41 14. 6 gånger per vecka
VAR 162 VESTMANLANDS LÄNS TIDN. Loc 212 width 2 F.13n. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Vestmanlands Läns Tidning? <Se F.13 för fullständig frågetext> 1768 00. Aldrig 5 01. 1 gång per år 6 02. 2 gånger per år 8 03. 3 gånger per år 7 04. 1 gång per kvartal 6 05. 2 gånger per kvartal 6 06. 1 gång per månad 4 07. 2 gånger per månad 4 08. 3 gånger per månad 2 09. 1 gång per vecka 1 10. 2 gånger per vecka 5 11. 3 gånger per vecka 1 12. 4 gånger per vecka 3 13. 5 gånger per vecka 37 14. 6 gånger per vecka
VAR 163 ÖSTGÖTA CORRESPONDENTEN Loc 214 width 2 F.13o. Hur ofta läser Du vardagsnummer av östgöta Correspondenten? <Se F.13 för fullständig frågetext> 1753 00. Aldrig 9 01. 1 gång per år 12 02. 2 gånger per år 14 03. 3 gånger per år 11 04. 1 gång per kvartal 3 05. 2 gånger per kvartal 7 06. 1 gång per månad 1 07. 2 gånger per månad 2 08. 3 gånger per månad 10 09. 1 gång per vecka 1 10. 2 gånger per vecka 3 11. 3 gånger per vecka 12. 4 gånger per vecka 4 13. 5 gånger per vecka 33 14. 6 gånger per vecka
VAR 164 AFTONBLADET(SÖNDAG) Loc 216 width 2 MD=99 F.14. Tidningar Du själv läser.Följande frågor gäller hur ofta Du själv läser vissa tidningar.De flesta människor läser endast en liten del av de uppräknade tidningarna.Vi ber Dig att så noga som möjligt gå igenom och kryssa för samtliga tidningar.I de fall Du inte alls läser en tidning, kryssa för svarsalternativet "Aldrig". F.14a. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Aftonbladet? 833 00. Aldrig 46 01. 1 gång per år 50 02. 2 gånger per år 39 03. 3 gånger per år 67 04. 1 gång per kvartal 52 05. 2 gånger per kvartal 132 06. 1 gång per månad 98 07. 2 gånger per månad 75 08. 3 gånger per månad 470 09. 1 gång per vecka 1 99. Ej svar
VAR 165 ARBETET(SÖNDAG) Loc 218 width 2 MD=99 F.14b. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Arbetet? <Se F.14 för fullständig frågetext> 1710 00. Aldrig 11 01. 1 gång per år 10 02. 2 gånger per år 7 03. 3 gånger per år 10 04. 1 gång per kvartal 6 05. 2 gånger per kvartal 18 06. 1 gång per månad 11 07. 2 gånger per månad 6 08. 3 gånger per månad 74 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 166 DAGENS NYHETER(SÖNDAG) Loc 220 width 2 F.14c. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Dagens Nyheter? <Se F.14 för fullständig frågetext> 1211 00. Aldrig 35 01. 1 gång per år 30 02. 2 gånger per år 32 03. 3 gånger per år 26 04. 1 gång per kvartal 38 05. 2 gånger per kvartal 58 06. 1 gång per månad 57 07. 2 gånger per månad 34 08. 3 gånger per månad 342 09. 1 gång per vecka
VAR 167 EXPRESSEN(SÖNDAG) Loc 222 width 2 MD=99 F.14d. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Expressen? <Se F.14 för fullständig frågetext> 717 00. Aldrig 40 01. 1 gång per år 36 02. 2 gånger per år 42 03. 3 gånger per år 71 04. 1 gång per kvartal 58 05. 2 gånger per kvartal 126 06. 1 gång per månad 129 07. 2 gånger per månad 108 08. 3 gånger per månad 535 09. 1 gång per vecka 1 99. Ej svar
VAR 168 GÖTEBORGS-POSTEN(SÖNDAG) Loc 224 width 2 F.14e. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Göteborgs-Posten? <Se F.14 för fullständig frågetext> 1537 00. Aldrig 21 01. 1 gång per år 17 02. 2 gånger per år 20 03. 3 gånger per år 16 04. 1 gång per kvartal 10 05. 2 gånger per kvartal 31 06. 1 gång per månad 27 07. 2 gånger per månad 11 08. 3 gånger per månad 173 09. 1 gång per vecka
VAR 169 GT KVÄLLSTIDNING(SÖNDAG) Loc 226 width 2 F.14f. Hur ofta läser Du söndagsnummer av GT Kvällstidningen? <Se F.14 för fullständig frågetext> 1589 00. Aldrig 17 01. 1 gång per år 22 02. 2 gånger per år 23 03. 3 gånger per år 20 04. 1 gång per kvartal 20 05. 2 gånger per kvartal 29 06. 1 gång per månad 19 07. 2 gånger per månad 20 08. 3 gånger per månad 104 09. 1 gång per vecka
VAR 170 KVÄLLSPOSTEN(SÖNDAG) Loc 228 width 2 F.14g. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Kvällsposten? <Se F.14 för fullständig frågetext> 1564 00. Aldrig 21 01. 1 gång per år 24 02. 2 gånger per år 18 03. 3 gånger per år 26 04. 1 gång per kvartal 16 05. 2 gånger per kvartal 26 06. 1 gång per månad 21 07. 2 gånger per månad 29 08. 3 gånger per månad 118 09. 1 gång per vecka
VAR 171 SV.DAGBLADET(SÖNDAG) Loc 230 width 2 F.14h. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Svenska Dagbladet? <Se F.14 för fullständig frågetext> 1641 00. Aldrig 15 01. 1 gång per år 16 02. 2 gånger per år 11 03. 3 gånger per år 22 04. 1 gång per kvartal 12 05. 2 gånger per kvartal 20 06. 1 gång per månad 10 07. 2 gånger per månad 13 08. 3 gånger per månad 103 09. 1 gång per vecka
VAR 172 SYDSV.DAGBLADET(SÖNDAG) Loc 232 width 2 F.14i. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Sydsvenska Dagbladet? <Se F.14 för fullständig frågetext> 1698 00. Aldrig 9 01. 1 gång per år 11 02. 2 gånger per år 13 03. 3 gånger per år 10 04. 1 gång per kvartal 4 05. 2 gånger per kvartal 12 06. 1 gång per månad 9 07. 2 gånger per månad 2 08. 3 gånger per månad 95 09. 1 gång per vecka
VAR 173 SKÅNSKA DAGBL.(SÖNDAG) Loc 234 width 2 F.14j. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Skånska Dagbladet? <Se F.14 för fullständig frågetext> 1816 00. Aldrig 7 01. 1 gång per år 1 02. 2 gånger per år 3 03. 3 gånger per år 5 04. 1 gång per kvartal 2 05. 2 gånger per kvartal 7 06. 1 gång per månad 2 07. 2 gånger per månad 08. 3 gånger per månad 20 09. 1 gång per vecka
VAR 174 HELSINGBORGS DB.(SÖNDAG) Loc 236 width 2 F.14k. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Helsingborgs Dagblad? <Se F.14 för fullständig frågetext> 1807 00. Aldrig 7 01. 1 gång per år 2 02. 2 gånger per år 3 03. 3 gånger per år 6 04. 1 gång per kvartal 2 05. 2 gånger per kvartal 1 06. 1 gång per månad 2 07. 2 gånger per månad 2 08. 3 gånger per månad 31 09. 1 gång per vecka
VAR 175 LÄSER ALLAS VECKOTIDNING Loc 238 width 2 MD=99 F.15. Tidningar Du själv läser-Veckotidningar F.15a. Hur ofta läser Du - Allas Veckotidning 1313 00. Aldrig 87 01. 1 gång per år 38 02. 2 gånger per år 49 03. 3 gånger per år 73 04. 1 gång per kvartal 36 05. 2 gånger per kvartal 82 06. 1 gång per månad 48 07. 2 gånger per månad 22 08. 3 gånger per månad 111 09. 1 gång per vecka 4 99. Ej svar
VAR 176 LÄSER ALLERS Loc 240 width 2 MD=99 F.15b. Hur ofta läser Du - Allers <Se F.15 för fullständig frågetext> 1067 00. Aldrig 114 01. 1 gång per år 77 02. 2 gånger per år 78 03. 3 gånger per år 105 04. 1 gång per kvartal 60 05. 2 gånger per kvartal 106 06. 1 gång per månad 54 07. 2 gånger per månad 31 08. 3 gånger per månad 169 09. 1 gång per vecka 2 99. Ej svar
VAR 177 LÄSER DAMERNAS VÄRLD Loc 242 width 2 MD=99 F.15c. Hur ofta läser Du - Damernas Värld <Se F.15 för fullständig frågetext> 1231 00. Aldrig 94 01. 1 gång per år 73 02. 2 gånger per år 90 03. 3 gånger per år 95 04. 1 gång per kvartal 61 05. 2 gånger per kvartal 92 06. 1 gång per månad 39 07. 2 gånger per månad 17 08. 3 gånger per månad 69 09. 1 gång per vecka 2 99. Ej svar
VAR 178 LÄSER FEMINA Loc 244 width 2 F.15d. Hur ofta läser Du - Femina <Se F.15 för fullständig frågetext> 1303 00. Aldrig 100 01. 1 gång per år 61 02. 2 gånger per år 80 03. 3 gånger per år 80 04. 1 gång per kvartal 45 05. 2 gånger per kvartal 83 06. 1 gång per månad 35 07. 2 gånger per månad 17 08. 3 gånger per månad 59 09. 1 gång per vecka
VAR 179 LÄSER FIB-AKTUELLT Loc 246 width 2 MD=99 F.15e. Hur ofta läser Du - FIB-Aktuellt <Se F.15 för fullständig frågetext> 1021 00. Aldrig 83 01. 1 gång per år 59 02. 2 gånger per år 74 03. 3 gånger per år 134 04. 1 gång per kvartal 73 05. 2 gånger per kvartal 151 06. 1 gång per månad 84 07. 2 gånger per månad 53 08. 3 gånger per månad 130 09. 1 gång per vecka 1 99. Ej svar
VAR 180 LÄSER HEMMETS JOURNAL Loc 248 width 2 MD=99 F.15f. Hur ofta läser Du - Hemmets Journal <Se F.15 för fullständig frågetext> 1084 00. Aldrig 78 01. 1 gång per år 75 02. 2 gånger per år 71 03. 3 gånger per år 91 04. 1 gång per kvartal 63 05. 2 gånger per kvartal 109 06. 1 gång per månad 67 07. 2 gånger per månad 23 08. 3 gånger per månad 201 09. 1 gång per vecka 1 99. Ej svar
VAR 181 LÄSER HEMMETS VECKOTIDN. Loc 250 width 2 MD=99 F.15g. Hur ofta läser Du - Hemmets Veckotidning <Se F.15 för fullständig frågetext> 1128 00. Aldrig 81 01. 1 gång per år 65 02. 2 gånger per år 76 03. 3 gånger per år 83 04. 1 gång per kvartal 55 05. 2 gånger per kvartal 87 06. 1 gång per månad 61 07. 2 gånger per månad 33 08. 3 gånger per månad 191 09. 1 gång per vecka 3 99. Ej svar
VAR 182 LÄSER HENNES Loc 252 width 2 F.15h. Hur ofta läser Du - Hennes <Se F.15 för fullständig frågetext> 1563 00. Aldrig 61 01. 1 gång per år 25 02. 2 gånger per år 32 03. 3 gånger per år 50 04. 1 gång per kvartal 25 05. 2 gånger per kvartal 41 06. 1 gång per månad 21 07. 2 gånger per månad 8 08. 3 gånger per månad 37 09. 1 gång per vecka
VAR 183 LÄSER HUSMODERN Loc 254 width 2 MD=99 F.15i. Hur ofta läser Du - Husmodern <Se F.15 för fullständig frågetext> 1228 00. Aldrig 97 01. 1 gång per år 61 02. 2 gånger per år 86 03. 3 gånger per år 91 04. 1 gång per kvartal 57 05. 2 gånger per kvartal 69 06. 1 gång per månad 46 07. 2 gånger per månad 21 08. 3 gånger per månad 103 09. 1 gång per vecka 4 99. Ej svar
VAR 184 LÄSER HÄNT I VECKAN Loc 256 width 2 MD=99 F.15j. Hur ofta läser Du - Hänt i Veckan <Se F.15 för fullständig frågetext> 1132 00. Aldrig 100 01. 1 gång per år 79 02. 2 gånger per år 92 03. 3 gånger per år 110 04. 1 gång per kvartal 69 05. 2 gånger per kvartal 118 06. 1 gång per månad 50 07. 2 gånger per månad 23 08. 3 gånger per månad 89 09. 1 gång per vecka 1 99. Ej svar
VAR 185 LÄSER ICA-KURIREN Loc 258 width 2 MD=99 F.15k. Hur ofta läser Du - ICA-kuriren <Se F.15 för fullständig frågetext> 1046 00. Aldrig 54 01. 1 gång per år 45 02. 2 gånger per år 66 03. 3 gånger per år 76 04. 1 gång per kvartal 41 05. 2 gånger per kvartal 94 06. 1 gång per månad 56 07. 2 gånger per månad 17 08. 3 gånger per månad 364 09. 1 gång per vecka 4 99. Ej svar
VAR 186 LÄSER KALLE ANKA & CO Loc 260 width 2 MD=99 F.15l. Hur ofta läser Du - Kalle Anka & Co <Se F.15 för fullständig frågetext> 1307 00. Aldrig 62 01. 1 gång per år 50 02. 2 gånger per år 73 03. 3 gånger per år 78 04. 1 gång per kvartal 51 05. 2 gånger per kvartal 78 06. 1 gång per månad 33 07. 2 gånger per månad 16 08. 3 gånger per månad 114 09. 1 gång per vecka 1 99. Ej svar
VAR 187 LÄSER LAND Loc 262 width 2 MD=99 F.15m. Hur ofta läser Du - Land <Se F.15 för fullständig frågetext> 1368 00. Aldrig 42 01. 1 gång per år 29 02. 2 gånger per år 40 03. 3 gånger per år 35 04. 1 gång per kvartal 21 05. 2 gånger per kvartal 42 06. 1 gång per månad 21 07. 2 gånger per månad 14 08. 3 gånger per månad 250 09. 1 gång per vecka 1 99. Ej svar
VAR 188 LÄSER LEKTYR Loc 264 width 2 F.15n. Hur ofta läser Du - Lektyr <Se F.15 för fullständig frågetext> 1168 00. Aldrig 55 01. 1 gång per år 55 02. 2 gånger per år 55 03. 3 gånger per år 115 04. 1 gång per kvartal 63 05. 2 gånger per kvartal 111 06. 1 gång per månad 74 07. 2 gånger per månad 49 08. 3 gånger per månad 118 09. 1 gång per vecka
VAR 189 LÄSER METALLARBETAREN Loc 266 width 2 MD=99 F.15o. Hur ofta läser Du - Metallarbetaren <Se F.15 för fullständig frågetext> 1555 00. Aldrig 15 01. 1 gång per år 17 02. 2 gånger per år 21 03. 3 gånger per år 18 04. 1 gång per kvartal 13 05. 2 gånger per kvartal 50 06. 1 gång per månad 37 07. 2 gånger per månad 8 08. 3 gånger per månad 126 09. 1 gång per vecka 3 99. Ej svar
VAR 190 LÄSER MIN VÄRLD Loc 268 width 2 MD=99 F.15p. Hur ofta läser Du - Min Värld <Se F.15 för fullständig frågetext> 1516 00. Aldrig 37 01. 1 gång per år 25 02. 2 gånger per år 27 03. 3 gånger per år 36 04. 1 gång per kvartal 31 05. 2 gånger per kvartal 47 06. 1 gång per månad 22 07. 2 gånger per månad 23 08. 3 gånger per månad 98 09. 1 gång per vecka 1 99. Ej svar
VAR 191 LÄSER NU! Loc 270 width 2 MD=99 F.15q. Hur ofta läser Du - NU! <Se F.15 för fullständig frågetext> 1762 00. Aldrig 22 01. 1 gång per år 16 02. 2 gånger per år 20 03. 3 gånger per år 12 04. 1 gång per kvartal 8 05. 2 gånger per kvartal 9 06. 1 gång per månad 3 07. 2 gånger per månad 4 08. 3 gånger per månad 6 09. 1 gång per vecka 1 99. Ej svar
VAR 192 LÄSER MITT LIVS NOVELL Loc 272 width 2 F.15r. Hur ofta läser Du - Mitt Livs Novell <Se F.15 för fullständig frågetext> 1663 00. Aldrig 45 01. 1 gång per år 18 02. 2 gånger per år 25 03. 3 gånger per år 19 04. 1 gång per kvartal 18 05. 2 gånger per kvartal 22 06. 1 gång per månad 11 07. 2 gånger per månad 5 08. 3 gånger per månad 37 09. 1 gång per vecka
VAR 193 LÄSER RÖSTER I RADIO/TV Loc 274 width 2 F.15s. Hur ofta läser Du - Röster i Radio/TV <Se F.15 för fullständig frågetext> 1297 00. Aldrig 84 01. 1 gång per år 88 02. 2 gånger per år 88 03. 3 gånger per år 74 04. 1 gång per kvartal 47 05. 2 gånger per kvartal 69 06. 1 gång per månad 25 07. 2 gånger per månad 9 08. 3 gånger per månad 82 09. 1 gång per vecka
VAR 194 LÄSER SAXONS VECKOTIDN. Loc 276 width 2 MD=99 F.15t. Hur ofta läser Du - Saxons Veckotidning <Se F.15 för fullständig frågetext> 1340 00. Aldrig 57 01. 1 gång per år 42 02. 2 gånger per år 55 03. 3 gånger per år 64 04. 1 gång per kvartal 48 05. 2 gånger per kvartal 68 06. 1 gång per månad 52 07. 2 gånger per månad 20 08. 3 gånger per månad 115 09. 1 gång per vecka 2 99. Ej svar
VAR 195 LÄSER SE Loc 278 width 2 F.15u. Hur ofta läser Du - Se <Se F.15 för fullständig frågetext> 1144 00. Aldrig 87 01. 1 gång per år 100 02. 2 gånger per år 100 03. 3 gånger per år 126 04. 1 gång per kvartal 76 05. 2 gånger per kvartal 105 06. 1 gång per månad 43 07. 2 gånger per månad 19 08. 3 gånger per månad 63 09. 1 gång per vecka
VAR 196 LÄSER SVENSK DAMTIDNING Loc 280 width 2 F.15v. Hur ofta läser Du - Svensk Damtidning <Se F.15 för fullständig frågetext> 1428 00. Aldrig 49 01. 1 gång per år 38 02. 2 gånger per år 61 03. 3 gånger per år 62 04. 1 gång per kvartal 34 05. 2 gånger per kvartal 53 06. 1 gång per månad 46 07. 2 gånger per månad 18 08. 3 gånger per månad 74 09. 1 gång per vecka
VAR 197 LÄSER VECKANS AFFÄRER Loc 282 width 2 MD=99 F.15w. Hur ofta läser Du - Veckans Affärer <Se F.15 för fullständig frågetext> 1578 00. Aldrig 39 01. 1 gång per år 26 02. 2 gånger per år 31 03. 3 gånger per år 32 04. 1 gång per kvartal 13 05. 2 gånger per kvartal 49 06. 1 gång per månad 21 07. 2 gånger per månad 5 08. 3 gånger per månad 66 09. 1 gång per vecka 3 99. Ej svar
VAR 198 LÄSER VECKO-JOURNALEN Loc 284 width 2 F.15x. Hur ofta läser Du - Vecko-Journalen <Se F.15 för fullständig frågetext> 1552 00. Aldrig 62 01. 1 gång per år 38 02. 2 gånger per år 59 03. 3 gånger per år 35 04. 1 gång per kvartal 24 05. 2 gånger per kvartal 36 06. 1 gång per månad 13 07. 2 gånger per månad 5 08. 3 gånger per månad 39 09. 1 gång per vecka
VAR 199 LÄSER VECKO-REVYN Loc 286 width 2 F.15y. Hur ofta läser Du - Vecko-Revyn <Se F.15 för fullständig frågetext> 1378 00. Aldrig 69 01. 1 gång per år 63 02. 2 gånger per år 79 03. 3 gånger per år 73 04. 1 gång per kvartal 31 05. 2 gånger per kvartal 59 06. 1 gång per månad 28 07. 2 gånger per månad 14 08. 3 gånger per månad 69 09. 1 gång per vecka
VAR 200 LÄSER VI Loc 288 width 2 MD=99 F.15z. Hur ofta läser Du - Vi <Se F.15 för fullständig frågetext> 1421 00. Aldrig 48 01. 1 gång per år 32 02. 2 gånger per år 38 03. 3 gånger per år 47 04. 1 gång per kvartal 18 05. 2 gånger per kvartal 52 06. 1 gång per månad 20 07. 2 gånger per månad 11 08. 3 gånger per månad 175 09. 1 gång per vecka 1 99. Ej svar
VAR 201 LÄSER VÅR KYRKA Loc 290 width 2 F.15å. Hur ofta läser Du - Vår Kyrka <Se F.15 för fullständig frågetext> 1716 00. Aldrig 26 01. 1 gång per år 15 02. 2 gånger per år 17 03. 3 gånger per år 25 04. 1 gång per kvartal 7 05. 2 gånger per kvartal 22 06. 1 gång per månad 3 07. 2 gånger per månad 6 08. 3 gånger per månad 26 09. 1 gång per vecka
VAR 202 LÄSER ÅRET RUNT Loc 292 width 2 MD=99 F.15ä. Hur ofta läser Du - Året Runt <Se F.15 för fullständig frågetext> 886 00. Aldrig 71 01. 1 gång per år 73 02. 2 gånger per år 109 03. 3 gånger per år 113 04. 1 gång per kvartal 91 05. 2 gånger per kvartal 140 06. 1 gång per månad 68 07. 2 gånger per månad 38 08. 3 gånger per månad 272 09. 1 gång per vecka 2 99. Ej svar
VAR 203 LÄSER KOMMUNALARBETAREN Loc 294 width 1 F.16. Tidningar Du själv läser- 14-dagarstidningar F.16a. Hur ofta läser Du - Kommunalarbetaren 1626 0. aldrig 10 1. 1 gång/år 6 2. 2 gånger/år 9 3. 3 gånger/år 7 4. 1 gång/kvartal 9 5. 2 gånger/kvartal 35 6. 1 gång/månad 161 7. 2 gånger/månad
VAR 204 LÄSER MOTOR Loc 295 width 1 MD=9 F.16b. Hur ofta läser Du - Motor <Se F.16 för fullständig frågetext> 1493 0. aldrig 44 1. 1 gång/år 30 2. 2 gånger/år 44 3. 3 gånger/år 38 4. 1 gång/kvartal 31 5. 2 gånger/kvartal 55 6. 1 gång/månad 126 7. 2 gånger/månad 2 9. Ej svar
VAR 205 LÄSER MOTORFÖRAREN Loc 296 width 1 F.16c. Hur ofta läser Du - Motorföraren <Se F.16 för fullständig frågetext> 1663 0. aldrig 28 1. 1 gång/år 23 2. 2 gånger/år 20 3. 3 gånger/år 29 4. 1 gång/kvartal 14 5. 2 gånger/kvartal 34 6. 1 gång/månad 52 7. 2 gånger/månad
VAR 206 LÄSER TEKNIKENS VÄRLD Loc 297 width 1 F.16d. Hur ofta läser Du - Teknikens Värld <Se F.16 för fullständig frågetext> 1369 0. aldrig 64 1. 1 gång/år 66 2. 2 gånger/år 63 3. 3 gånger/år 78 4. 1 gång/kvartal 55 5. 2 gånger/kvartal 90 6. 1 gång/månad 78 7. 2 gånger/månad
VAR 207 LÄSER VI BILÄGARE Loc 298 width 1 MD=9 F.16e. Hur ofta läser Du - Vi Bilägare <Se F.16 för fullständig frågetext> 1233 0. aldrig 31 1. 1 gång/år 34 2. 2 gånger/år 46 3. 3 gånger/år 40 4. 1 gång/kvartal 28 5. 2 gånger/kvartal 141 6. 1 gång/månad 306 7. 2 gånger/månad 4 9. Ej svar
VAR 208 LÄSER ALLT I HEMMET Loc 299 width 1 MD=9 F.17. Tidningar Du själv läser - Månadstidningar F.17a. Hur ofta läser du - Allt i Hemmet 999 0. aldrig 154 1. 1 gång/år 168 2. 2 gånger/år 129 3. 3 gånger/år 168 4. 1 gång/kvartal 57 5. 2 gånger/kvartal 186 6. 1 gång/månad 2 9. Ej svar
VAR 209 LÄSER BO NYTT Loc 300 width 1 MD=9 F.17b. Hur ofta läser du - Bo Nytt <Se F.17 för fullständig frågetext> 1700 0. aldrig 47 1. 1 gång/år 30 2. 2 gånger/år 20 3. 3 gånger/år 23 4. 1 gång/kvartal 12 5. 2 gånger/kvartal 29 6. 1 gång/månad 2 9. Ej svar
VAR 210 LÄSER HEM OCH FRITID Loc 301 width 1 MD=9 F.17c. Hur ofta läser du - Hem och Fritid <Se F.17 för fullständig frågetext> 1016 0. aldrig 153 1. 1 gång/år 143 2. 2 gånger/år 123 3. 3 gånger/år 155 4. 1 gång/kvartal 66 5. 2 gånger/kvartal 201 6. 1 gång/månad 6 9. Ej svar
VAR 211 LÄSER ANTIK & AUKTION Loc 302 width 1 F.17d. Hur ofta läser du - Antik & Auktion <Se F.17 för fullständig frågetext> 1749 0. aldrig 41 1. 1 gång/år 14 2. 2 gånger/år 12 3. 3 gånger/år 18 4. 1 gång/kvartal 7 5. 2 gånger/kvartal 22 6. 1 gång/månad
VAR 212 LÄSER ALLT OM MAT Loc 303 width 1 MD=9 F.17e. Hur ofta läser du - Allt om Mat <Se F.17 för fullständig frågetext> 1244 0. aldrig 125 1. 1 gång/år 85 2. 2 gånger/år 96 3. 3 gånger/år 108 4. 1 gång/kvartal 56 5. 2 gånger/kvartal 144 6. 1 gång/månad 5 9. Ej svar
VAR 213 LÄSER BÅT-NYTT Loc 304 width 1 MD=9 F.17f. Hur ofta läser du - Båt-Nytt <Se F.17 för fullständig frågetext> 1548 0. aldrig 75 1. 1 gång/år 44 2. 2 gånger/år 47 3. 3 gånger/år 54 4. 1 gång/kvartal 24 5. 2 gånger/kvartal 68 6. 1 gång/månad 3 9. Ej svar
VAR 214 LÄSER BÅT FÖR ALLA Loc 305 width 1 MD=9 F.17g. Hur ofta läser du - Båt för Alla <Se F.17 för fullständig frågetext> 1684 0. aldrig 43 1. 1 gång/år 25 2. 2 gånger/år 16 3. 3 gånger/år 34 4. 1 gång/kvartal 21 5. 2 gånger/kvartal 38 6. 1 gång/månad 2 9. Ej svar
VAR 215 LÄSER VI BÅTÄGARE Loc 306 width 1 MD=9 F.17h. Hur ofta läser du - Vi Båtägare <Se F.17 för fullständig frågetext> 1664 0. aldrig 59 1. 1 gång/år 23 2. 2 gånger/år 15 3. 3 gånger/år 36 4. 1 gång/kvartal 22 5. 2 gånger/kvartal 40 6. 1 gång/månad 4 9. Ej svar
VAR 216 LÄSER FOTO OCH FILMTEKN. Loc 307 width 1 MD=9 F.17i. Hur ofta läser du - Foto och Filmteknik <Se F.17 för fullständig frågetext> 1702 0. aldrig 55 1. 1 gång/år 28 2. 2 gånger/år 14 3. 3 gånger/år 21 4. 1 gång/kvartal 12 5. 2 gånger/kvartal 30 6. 1 gång/månad 1 9. Ej svar
VAR 217 LÄSER TEKNIK FÖR ALLA Loc 308 width 1 MD=9 F.17j. Hur ofta läser du - Teknik för Alla <Se F.17 för fullständig frågetext> 1585 0. aldrig 80 1. 1 gång/år 44 2. 2 gånger/år 48 3. 3 gånger/år 43 4. 1 gång/kvartal 24 5. 2 gånger/kvartal 38 6. 1 gång/månad 1 9. Ej svar
VAR 218 LÄSER RADIO & TELEVISION Loc 309 width 1 MD=9 F.17k. Hur ofta läser du - Radio & Television <Se F.17 för fullständig frågetext> 1719 0. aldrig 30 1. 1 gång/år 20 2. 2 gånger/år 16 3. 3 gånger/år 18 4. 1 gång/kvartal 21 5. 2 gånger/kvartal 36 6. 1 gång/månad 3 9. Ej svar
VAR 219 LÄSER DET BÄSTA Loc 310 width 1 MD=9 F.17l. Hur ofta läser du - Det Bästa <Se F.17 för fullständig frågetext> 1399 0. aldrig 91 1. 1 gång/år 68 2. 2 gånger/år 62 3. 3 gånger/år 46 4. 1 gång/kvartal 21 5. 2 gånger/kvartal 172 6. 1 gång/månad 4 9. Ej svar
VAR 220 LÄSER VI FÖRÄLDRAR Loc 311 width 1 F.17m. Hur ofta läser du - Vi Föräldrar <Se F.17 för fullständig frågetext> 1510 0. aldrig 69 1. 1 gång/år 52 2. 2 gånger/år 44 3. 3 gånger/år 67 4. 1 gång/kvartal 30 5. 2 gånger/kvartal 91 6. 1 gång/månad
VAR 221 LÄSER VÅR BOSTAD Loc 312 width 1 MD=9 F.17n. Hur ofta läser du - Vår Bostad <Se F.17 för fullständig frågetext> 1418 0. aldrig 64 1. 1 gång/år 49 2. 2 gånger/år 28 3. 3 gånger/år 71 4. 1 gång/kvartal 23 5. 2 gånger/kvartal 206 6. 1 gång/månad 4 9. Ej svar
VAR 222 KÄNNER TILL RÅD&RÖN Loc 313 width 1 MD=9 F.18. Råd & Rön F.18a. Känner Du till en tidning som heter Råd & Rön? FRÅGAN EJ STÄLLD I DENNA OMGÅNG 1. Ja 2. Nej 1863 3. Frågan ej ställd 9. Ej svar
VAR 223 LÄSER RÅD&RÖN1 Loc 314 width 1 MD=9 F.18b. Hur många nummer av Råd & Rön har Du läst under de senaste 12 månaderna? (10 nummer har utkommit) <Se F.18 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I DENNA OMGÅNG 0. Inget nummer 1. 1-2 nummer 2. 3-4 nummer 3. 5-6 nummer 4. 7-8 nummer 5. 9-10 nummer 6. Frågan ej tillämplig 1863 8. Frågan ej ställd 9. Ej svar
VAR 224 LÄSER RÅD & RÖN2 Loc 315 width 1 MD=9 F.18c. Hur ofta läser Du Råd & Rön jämfört med för ett år sedan? <Se F.18 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I DENNA OMGÅNG 0. Läser varken nu eller för ett år sedan 1. Läser mera sällan nu än jag gjorde då 2. Läser lika ofta nu som då 3. Läser oftare nu 4. Har börjat läsa tidningen under året 5. Frågan ej tillämplig 1863 8. Frågan ej ställd 9. Ej svar
VAR 225 LÄSER FÖR. LANDSORTSTIDN Loc 316 width 2 MD=99 F.19. Tidningar Du själv läser - Lokaltidningar F.19a. Hur ofta läser Du - Förenade Landsortstidningar med 6-dagarsutgivning 844 00. aldrig 39 01. 1 gång/år 31 02. 2 gånger/år 53 03. 3 gånger/år 45 04. 1 gång/kvartal 33 05. 2 gånger/kvartal 50 06. 1 gång/månad 27 07. 2 gånger/månad 29 08. 3 gånger/månad 49 09. 1 gång/vecka 31 10. 2 gånger/vecka 37 11. 3 gånger/vecka 14 12. 4 gånger/vecka 46 13. 5 gånger/vecka 532 14. 6 gånger/vecka 3 99. Ej svar
VAR 226 LÄSER A-PRESSEN Loc 318 width 2 F.19b. Hur ofta läser Du - A-Pressen <Se F.19 för fullständig frågetext> 1118 00. aldrig 18 01. 1 gång/år 28 02. 2 gånger/år 47 03. 3 gånger/år 38 04. 1 gång/kvartal 29 05. 2 gånger/kvartal 59 06. 1 gång/månad 41 07. 2 gånger/månad 41 08. 3 gånger/månad 66 09. 1 gång/vecka 45 10. 2 gånger/vecka 38 11. 3 gånger/vecka 24 12. 4 gånger/vecka 31 13. 5 gånger/vecka 240 14. 6 gånger/vecka
VAR 227 LÄSER FÖR. LANDSORTSTIDN Loc 320 width 2 F.19c. Hur ofta läser Du - Förenade Landsortstidningar med 5-dagarsutgivning <Se F.19 för fullständig frågetext> 1716 00. aldrig 8 01. 1 gång/år 10 02. 2 gånger/år 19 03. 3 gånger/år 9 04. 1 gång/kvartal 7 05. 2 gånger/kvartal 11 06. 1 gång/månad 12 07. 2 gånger/månad 5 08. 3 gånger/månad 8 09. 1 gång/vecka 5 10. 2 gånger/vecka 4 11. 3 gånger/vecka 4 12. 4 gånger/vecka 45 13. 5 gånger/vecka
VAR 228 LÄSER FÖR. LANDSORTSTIDN Loc 322 width 2 F.19d. Hur ofta läser Du - Förenade Landsortstidningar med 4-dagarsutgivning <Se F.19 för fullständig frågetext> 1778 00. aldrig 8 01. 1 gång/år 2 02. 2 gånger/år 3 03. 3 gånger/år 5 04. 1 gång/kvartal 2 05. 2 gånger/kvartal 6 06. 1 gång/månad 5 07. 2 gånger/månad 3 08. 3 gånger/månad 3 09. 1 gång/vecka 2 10. 2 gånger/vecka 11 11. 3 gånger/vecka 35 12. 4 gånger/vecka
VAR 229 LÄSER FÖR. LANDSORTSTIDN Loc 324 width 2 F.19e. Hur ofta läser Du - Förenade Landsortstidningar med 3-dagarsutgivning <Se F.19 för fullständig frågetext> 1717 00. aldrig 9 01. 1 gång/år 4 02. 2 gånger/år 15 03. 3 gånger/år 5 04. 1 gång/kvartal 7 05. 2 gånger/kvartal 9 06. 1 gång/månad 6 07. 2 gånger/månad 5 08. 3 gånger/månad 8 09. 1 gång/vecka 10 10. 2 gånger/vecka 68 11. 3 gånger/vecka
VAR 230 LÄSER FÖR. LANDSORTSTIDN Loc 326 width 2 F.19f. Hur ofta läser Du - Förenade Landsortstidningar med 2-dagarsutgivning <Se F.19 för fullständig frågetext> 1843 00. aldrig 01. 1 gång/år 3 02. 2 gånger/år 2 03. 3 gånger/år 1 04. 1 gång/kvartal 3 05. 2 gånger/kvartal 2 06. 1 gång/månad 1 07. 2 gånger/månad 2 08. 3 gånger/månad 3 09. 1 gång/vecka 3 10. 2 gånger/vecka
VAR 231 LÄSER HELSINGB. DAGBLAD Loc 328 width 2 F.19g. Hur ofta läser Du - Helsingborgs Dagblad (vard) <Se F.19 för fullständig frågetext> 1789 00. aldrig 5 01. 1 gång/år 6 02. 2 gånger/år 10 03. 3 gånger/år 3 04. 1 gång/kvartal 5 05. 2 gånger/kvartal 3 06. 1 gång/månad 4 07. 2 gånger/månad 3 08. 3 gånger/månad 8 09. 1 gång/vecka 2 10. 2 gånger/vecka 11. 3 gånger/vecka 12. 4 gånger/vecka 1 13. 5 gånger/vecka 24 14. 6 gånger/vecka
VAR 232 LÄSER MEL.SKÅNE,N.KRISTB Loc 330 width 2 MD=99 F.19h. Hur ofta läser Du - Mellersta Skåne och Nya Kristianstadsbladet (vard) <Se F.19 för fullständig frågetext> 1803 00. aldrig 1 01. 1 gång/år 6 02. 2 gånger/år 11 03. 3 gånger/år 4 04. 1 gång/kvartal 4 05. 2 gånger/kvartal 3 06. 1 gång/månad 3 07. 2 gånger/månad 08. 3 gånger/månad 1 09. 1 gång/vecka 2 10. 2 gånger/vecka 1 11. 3 gånger/vecka 12. 4 gånger/vecka 3 13. 5 gånger/vecka 20 14. 6 gånger/vecka 1 99. Ej svar
VAR 233 POSTNUMMER Loc 332 width 2 MD=99 Postnummer Faktiska värdet är kodat. 1638 99. Uppgift saknas Valid-n=225 Min=5 Max=57 Mean=35.8 St.Dev=15.3
VAR 234 LÄSER HUVUDSTADSPRESS N Loc 334 width 2 F.19i. Hur ofta läser Du - Huvudstadspress Norr <Se F.19 för fullständig frågetext> 1791 00. aldrig 8 01. 1 gång/år 3 02. 2 gånger/år 8 03. 3 gånger/år 9 04. 1 gång/kvartal 4 05. 2 gånger/kvartal 3 06. 1 gång/månad 4 07. 2 gånger/månad 1 08. 3 gånger/månad 32 09. 1 gång/vecka
VAR 235 LÄSER HUVUDSTADSPRESS NV Loc 336 width 2 F.19j. Hur ofta läser Du - Huvudstadspress Nordväst <Se F.19 för fullständig frågetext> 1839 00. aldrig 1 01. 1 gång/år 2 02. 2 gånger/år 5 03. 3 gånger/år 04. 1 gång/kvartal 3 05. 2 gånger/kvartal 3 06. 1 gång/månad 3 07. 2 gånger/månad 08. 3 gånger/månad 7 09. 1 gång/vecka
VAR 236 LÄSER HUV.ST.PR. LIDINGÖ Loc 338 width 2 F.19k. Hur ofta läser Du - Huvudstadspress Lidingö <Se F.19 för fullständig frågetext> 1851 00. aldrig 1 01. 1 gång/år 2 02. 2 gånger/år 2 03. 3 gånger/år 04. 1 gång/kvartal 1 05. 2 gånger/kvartal 06. 1 gång/månad 07. 2 gånger/månad 1 08. 3 gånger/månad 5 09. 1 gång/vecka
VAR 237 LÄSER HUVUDSTADSPRESS S Loc 340 width 2 F.19l. Hur ofta läser Du - Huvudstadspress Syd <Se F.19 för fullständig frågetext> 1807 00. aldrig 3 01. 1 gång/år 5 02. 2 gånger/år 4 03. 3 gånger/år 6 04. 1 gång/kvartal 7 05. 2 gånger/kvartal 7 06. 1 gång/månad 1 07. 2 gånger/månad 1 08. 3 gånger/månad 22 09. 1 gång/vecka
VAR 238 LÄSER HUV.ST.PR.SÖDERT. Loc 342 width 2 F.19m. Hur ofta läser Du - Huvudstadspress Södertidningen <Se F.19 för fullständig frågetext> 1751 00. aldrig 1 01. 1 gång/år 3 02. 2 gånger/år 4 03. 3 gånger/år 11 04. 1 gång/kvartal 5 05. 2 gånger/kvartal 5 06. 1 gång/månad 6 07. 2 gånger/månad 4 08. 3 gånger/månad 73 09. 1 gång/vecka
VAR 239 LÄSER DN-BILAGA NORD Loc 344 width 2 MD=99 F.19n. Hur ofta läser Du - DN-bilaga Nord <Se F.19 för fullständig frågetext> 1807 00. aldrig 3 01. 1 gång/år 2 02. 2 gånger/år 1 03. 3 gånger/år 3 04. 1 gång/kvartal 2 05. 2 gånger/kvartal 6 06. 1 gång/månad 2 07. 2 gånger/månad 2 08. 3 gånger/månad 34 09. 1 gång/vecka 1 99. Ej svar
VAR 240 LÄSER DN-BILAGA NO Loc 346 width 2 F.19o. Hur ofta läser Du - DN-bilaga NO <Se F.19 för fullständig frågetext> 1831 00. aldrig 1 01. 1 gång/år 2 02. 2 gånger/år 1 03. 3 gånger/år 2 04. 1 gång/kvartal 3 05. 2 gånger/kvartal 3 06. 1 gång/månad 3 07. 2 gånger/månad 08. 3 gånger/månad 17 09. 1 gång/vecka
VAR 241 LÄSER DN-BILAGA NV Loc 348 width 2 F.19p. Hur ofta läser Du - DN-bilaga NV <Se F.19 för fullständig frågetext> 1812 00. aldrig 1 01. 1 gång/år 2 02. 2 gånger/år 1 03. 3 gånger/år 2 04. 1 gång/kvartal 2 05. 2 gånger/kvartal 2 06. 1 gång/månad 7 07. 2 gånger/månad 2 08. 3 gånger/månad 32 09. 1 gång/vecka
VAR 242 LÄSER DN-BILAGA SYD Loc 350 width 2 MD=99 F.19q. Hur ofta läser Du - DN-bilaga Syd <Se F.19 för fullständig frågetext> 1795 00. aldrig 2 01. 1 gång/år 3 02. 2 gånger/år 3 03. 3 gånger/år 3 04. 1 gång/kvartal 1 05. 2 gånger/kvartal 6 06. 1 gång/månad 7 07. 2 gånger/månad 3 08. 3 gånger/månad 39 09. 1 gång/vecka 1 99. Ej svar
VAR 243 LÄSER DN-BILAGA SV Loc 352 width 2 F.19r. Hur ofta läser Du - DN-bilaga SV <Se F.19 för fullständig frågetext> 1817 00. aldrig 2 01. 1 gång/år 1 02. 2 gånger/år 1 03. 3 gånger/år 3 04. 1 gång/kvartal 05. 2 gånger/kvartal 6 06. 1 gång/månad 2 07. 2 gånger/månad 2 08. 3 gånger/månad 29 09. 1 gång/vecka
VAR 244 LÄSER STORSTADEN Loc 354 width 1 F.19s. Hur ofta läser Du - Storstaden <Se F.19 för fullständig frågetext> 1709 0. aldrig 13 1. 1 gång/år 7 2. 2 gånger/år 17 3. 3 gånger/år 25 4. 1 gång/kvartal 12 5. 2 gånger/kvartal 48 6. 1 gång/månad 32 7. 2 gånger/månad
VAR 245 LÄSER SKÅNSKA DAGBLADET Loc 355 width 2 MD=99 F.19t. Hur ofta läser Du - Skånska Dagbladet (vard) <Se F.19 för fullständig frågetext> 1802 00. aldrig 2 01. 1 gång/år 13 02. 2 gånger/år 6 03. 3 gånger/år 9 04. 1 gång/kvartal 2 05. 2 gånger/kvartal 3 06. 1 gång/månad 1 07. 2 gånger/månad 2 08. 3 gånger/månad 3 09. 1 gång/vecka 3 10. 2 gånger/vecka 3 11. 3 gånger/vecka 1 12. 4 gånger/vecka 1 13. 5 gånger/vecka 12 14. 6 gånger/vecka 99. Ej svar
VAR 246 HENNES/MAURITZ Loc 357 width 2 MD=99 F.20. Hur ofta Du besöker affärer m.m.Andra butiker. Nedan finner Du ett antal frågor där Du kan markera Ditt svar på upp till 16 olika sätt:från "aldrig" till "7 ggr/vecka".Ange så noga Du kan HUR OFTA Du besöker olika affärer etc.Svara med ett kryss på varje rad! F.20a. Hur ofta besöker Du Hennes/Mauritz? 777 00. Aldrig 202 01. 1 gång per år 129 02. 2 gånger per år 117 03. 3 gånger per år 166 04. 1 gång per kvartal 102 05. 2 gånger per kvartal 168 06. 1 gång per månad 75 07. 2 gånger per månad 64 08. 3 gånger per månad 37 09. 1 gång per vecka 12 10. 2 gånger per vecka 8 11. 3 gånger per vecka 2 12. 4 gånger per vecka 1 13. 5 gånger per vecka 14. 6 gånger per vecka 15. 7 gånger per vecka 3 99. Ej svar
VAR 247 KAPP-AHL Loc 359 width 2 MD=99 F.20b. Hur ofta besöker Du Kapp-Ahl? <Se F.20 för fullständig frågetext> 1049 00. Aldrig 319 01. 1 gång per år 144 02. 2 gånger per år 83 03. 3 gånger per år 89 04. 1 gång per kvartal 52 05. 2 gånger per kvartal 72 06. 1 gång per månad 19 07. 2 gånger per månad 13 08. 3 gånger per månad 13 09. 1 gång per vecka 4 10. 2 gånger per vecka 1 11. 3 gånger per vecka 1 12. 4 gånger per vecka 13. 5 gånger per vecka 2 14. 6 gånger per vecka 15. 7 gånger per vecka 2 99. Ej svar
VAR 248 GULINS Loc 361 width 2 MD=99 F.20c. Hur ofta besöker Du Gulins? <Se F.20 för fullständig frågetext> 1276 00. Aldrig 229 01. 1 gång per år 109 02. 2 gånger per år 63 03. 3 gånger per år 64 04. 1 gång per kvartal 42 05. 2 gånger per kvartal 44 06. 1 gång per månad 19 07. 2 gånger per månad 6 08. 3 gånger per månad 5 09. 1 gång per vecka 3 10. 2 gånger per vecka 11. 3 gånger per vecka 12. 4 gånger per vecka 13. 5 gånger per vecka 14. 6 gånger per vecka 1 15. 7 gånger per vecka 2 99. Ej svar
VAR 249 IKEA Loc 363 width 2 MD=99 F.20d. Hur ofta besöker Du Ikea? <Se F.20 för fullständig frågetext> 848 00. Aldrig 525 01. 1 gång per år 214 02. 2 gånger per år 117 03. 3 gånger per år 86 04. 1 gång per kvartal 36 05. 2 gånger per kvartal 25 06. 1 gång per månad 6 07. 2 gånger per månad 3 08. 3 gånger per månad 1 09. 1 gång per vecka 1 10. 2 gånger per vecka 11. 3 gånger per vecka 12. 4 gånger per vecka 13. 5 gånger per vecka 14. 6 gånger per vecka 1 15. 7 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 250 ÅHLBERGS Loc 365 width 2 MD=99 F.20e. Hur ofta besöker Du Åhlbergs? <Se F.20 för fullständig frågetext> 1638 00. Aldrig 139 01. 1 gång per år 43 02. 2 gånger per år 14 03. 3 gånger per år 13 04. 1 gång per kvartal 6 05. 2 gånger per kvartal 3 06. 1 gång per månad 1 07. 2 gånger per månad 1 08. 3 gånger per månad 2 09. 1 gång per vecka 1 10. 2 gånger per vecka 1 11. 3 gånger per vecka 1 12. 4 gånger per vecka 13. 5 gånger per vecka 14. 6 gånger per vecka 15. 7 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 251 BRODDMANS Loc 367 width 2 F.20f. Hur ofta besöker Du Broddmans? <Se F.20 för fullständig frågetext> 1557 00. Aldrig 126 01. 1 gång per år 54 02. 2 gånger per år 29 03. 3 gånger per år 30 04. 1 gång per kvartal 27 05. 2 gånger per kvartal 18 06. 1 gång per månad 10 07. 2 gånger per månad 6 08. 3 gånger per månad 2 09. 1 gång per vecka 3 10. 2 gånger per vecka 11. 3 gånger per vecka 1 12. 4 gånger per vecka 13. 5 gånger per vecka 14. 6 gånger per vecka 15. 7 gånger per vecka
VAR 252 DALER Loc 369 width 2 F.20g. Hur ofta besöker Du Daler? <Se F.20 för fullständig frågetext> 1675 00. Aldrig 100 01. 1 gång per år 33 02. 2 gånger per år 20 03. 3 gånger per år 22 04. 1 gång per kvartal 4 05. 2 gånger per kvartal 4 06. 1 gång per månad 07. 2 gånger per månad 2 08. 3 gånger per månad 2 09. 1 gång per vecka 1 10. 2 gånger per vecka 11. 3 gånger per vecka 12. 4 gånger per vecka 13. 5 gånger per vecka 14. 6 gånger per vecka 15. 7 gånger per vecka
VAR 253 JÄRNIA Loc 371 width 2 MD=99 F.20h. Hur ofta besöker Du Järnia? <Se F.20 för fullständig frågetext> 773 00. Aldrig 197 01. 1 gång per år 172 02. 2 gånger per år 164 03. 3 gånger per år 177 04. 1 gång per kvartal 117 05. 2 gånger per kvartal 144 06. 1 gång per månad 56 07. 2 gånger per månad 26 08. 3 gånger per månad 19 09. 1 gång per vecka 8 10. 2 gånger per vecka 3 11. 3 gånger per vecka 1 12. 4 gånger per vecka 1 13. 5 gånger per vecka 1 14. 6 gånger per vecka 3 15. 7 gånger per vecka 1 99. Ej svar
VAR 254 FÄRGSAM Loc 373 width 2 MD=99 F.20i. Hur ofta besöker Du Färgsam? <Se F.20 för fullständig frågetext> 1354 00. Aldrig 138 01. 1 gång per år 87 02. 2 gånger per år 62 03. 3 gånger per år 84 04. 1 gång per kvartal 33 05. 2 gånger per kvartal 53 06. 1 gång per månad 20 07. 2 gånger per månad 11 08. 3 gånger per månad 13 09. 1 gång per vecka 2 10. 2 gånger per vecka 4 11. 3 gånger per vecka 12. 4 gånger per vecka 13. 5 gånger per vecka 1 14. 6 gånger per vecka 15. 7 gånger per vecka 1 99. Ej svar
VAR 255 PRESSBYRÅN Loc 375 width 2 MD=99 F.20j. Hur ofta besöker Du Pressbyrån? <Se F.20 för fullständig frågetext> 331 00. Aldrig 47 01. 1 gång per år 65 02. 2 gånger per år 99 03. 3 gånger per år 143 04. 1 gång per kvartal 86 05. 2 gånger per kvartal 251 06. 1 gång per månad 153 07. 2 gånger per månad 147 08. 3 gånger per månad 255 09. 1 gång per vecka 111 10. 2 gånger per vecka 74 11. 3 gånger per vecka 33 12. 4 gånger per vecka 35 13. 5 gånger per vecka 12 14. 6 gånger per vecka 17 15. 7 gånger per vecka 4 99. Ej svar
VAR 256 ANNAN KIOSK Loc 377 width 2 MD=99 F.20k. Hur ofta besöker Du annan kiosk? <Se F.20 för fullständig frågetext> 352 00. Aldrig 34 01. 1 gång per år 46 02. 2 gånger per år 56 03. 3 gånger per år 96 04. 1 gång per kvartal 70 05. 2 gånger per kvartal 206 06. 1 gång per månad 142 07. 2 gånger per månad 129 08. 3 gånger per månad 329 09. 1 gång per vecka 161 10. 2 gånger per vecka 97 11. 3 gånger per vecka 41 12. 4 gånger per vecka 46 13. 5 gånger per vecka 16 14. 6 gånger per vecka 40 15. 7 gånger per vecka 2 99. Ej svar
VAR 257 TOBAKSAFFÄR Loc 379 width 2 MD=99 F.20l. Hur ofta besöker Du tobaksaffär? <Se F.20 för fullständig frågetext> 730 00. Aldrig 88 01. 1 gång per år 52 02. 2 gånger per år 58 03. 3 gånger per år 92 04. 1 gång per kvartal 51 05. 2 gånger per kvartal 190 06. 1 gång per månad 100 07. 2 gånger per månad 67 08. 3 gånger per månad 215 09. 1 gång per vecka 94 10. 2 gånger per vecka 51 11. 3 gånger per vecka 26 12. 4 gånger per vecka 26 13. 5 gånger per vecka 9 14. 6 gånger per vecka 10 15. 7 gånger per vecka 4 99. Ej svar
VAR 258 BAR/SJÄLVSERVERING Loc 381 width 2 MD=99 F.20m. Hur ofta besöker Du bar/självservering? <Se F.20 för fullständig frågetext> 375 00. Aldrig 66 01. 1 gång per år 100 02. 2 gånger per år 154 03. 3 gånger per år 230 04. 1 gång per kvartal 155 05. 2 gånger per kvartal 262 06. 1 gång per månad 137 07. 2 gånger per månad 87 08. 3 gånger per månad 85 09. 1 gång per vecka 47 10. 2 gånger per vecka 38 11. 3 gånger per vecka 30 12. 4 gånger per vecka 66 13. 5 gånger per vecka 10 14. 6 gånger per vecka 14 15. 7 gånger per vecka 7 99. Ej svar
VAR 259 KAFE/KONDITORI Loc 383 width 2 MD=99 F.20n. Hur ofta besöker Du kafe/konditori? <Se F.20 för fullständig frågetext> 419 00. Aldrig 102 01. 1 gång per år 129 02. 2 gånger per år 170 03. 3 gånger per år 252 04. 1 gång per kvartal 127 05. 2 gånger per kvartal 244 06. 1 gång per månad 129 07. 2 gånger per månad 81 08. 3 gånger per månad 92 09. 1 gång per vecka 37 10. 2 gånger per vecka 30 11. 3 gånger per vecka 12 12. 4 gånger per vecka 18 13. 5 gånger per vecka 6 14. 6 gånger per vecka 8 15. 7 gånger per vecka 7 99. Ej svar
VAR 260 KORVKIOSK/GATUKÖK Loc 385 width 2 MD=99 F.20o. Hur ofta besöker Du korvkiosk/gatukök? <Se F.20 för fullständig frågetext> 514 00. Aldrig 83 01. 1 gång per år 102 02. 2 gånger per år 158 03. 3 gånger per år 204 04. 1 gång per kvartal 130 05. 2 gånger per kvartal 243 06. 1 gång per månad 131 07. 2 gånger per månad 110 08. 3 gånger per månad 96 09. 1 gång per vecka 38 10. 2 gånger per vecka 25 11. 3 gånger per vecka 9 12. 4 gånger per vecka 8 13. 5 gånger per vecka 3 14. 6 gånger per vecka 3 15. 7 gånger per vecka 6 99. Ej svar
VAR 261 BENSINSTATION Loc 387 width 2 F.20p. Hur ofta besöker Du bensinstation? <Se F.20 för fullständig frågetext> 435 00. Aldrig 21 01. 1 gång per år 10 02. 2 gånger per år 22 03. 3 gånger per år 42 04. 1 gång per kvartal 32 05. 2 gånger per kvartal 120 06. 1 gång per månad 205 07. 2 gånger per månad 168 08. 3 gånger per månad 479 09. 1 gång per vecka 189 10. 2 gånger per vecka 73 11. 3 gånger per vecka 29 12. 4 gånger per vecka 16 13. 5 gånger per vecka 9 14. 6 gånger per vecka 13 15. 7 gånger per vecka
VAR 262 POSTKONTOR Loc 389 width 2 MD=99 F.20q. Hur ofta besöker Du postkontor? <Se F.20 för fullständig frågetext> 70 00. Aldrig 14 01. 1 gång per år 16 02. 2 gånger per år 15 03. 3 gånger per år 60 04. 1 gång per kvartal 54 05. 2 gånger per kvartal 415 06. 1 gång per månad 376 07. 2 gånger per månad 246 08. 3 gånger per månad 399 09. 1 gång per vecka 96 10. 2 gånger per vecka 42 11. 3 gånger per vecka 15 12. 4 gånger per vecka 20 13. 5 gånger per vecka 14 14. 6 gånger per vecka 6 15. 7 gånger per vecka 5 99. Ej svar
VAR 263 BANKKONTOR Loc 391 width 2 MD=99 F.20r. Hur ofta besöker Du bankkontor? <Se F.20 för fullständig frågetext> 135 00. Aldrig 55 01. 1 gång per år 47 02. 2 gånger per år 46 03. 3 gånger per år 121 04. 1 gång per kvartal 91 05. 2 gånger per kvartal 426 06. 1 gång per månad 342 07. 2 gånger per månad 217 08. 3 gånger per månad 275 09. 1 gång per vecka 56 10. 2 gånger per vecka 20 11. 3 gånger per vecka 5 12. 4 gånger per vecka 15 13. 5 gånger per vecka 14. 6 gånger per vecka 8 15. 7 gånger per vecka 4 99. Ej svar
VAR 264 AFFISCHPELARE Loc 393 width 2 MD=99 F.21. Hur ofta Du besöker affärer m.m. Nedan finner Du ett antal frågor där Du kan markera Ditt svar på upp till 16 olika sätt:från "aldrig" till "7 ggr/vecka".Ange så noga Du kan HUR OFTA Du besöker olika affärer etc.Svara med ett kryss på varje rad! F.21a. Hur ofta ser Du affischpelare? 544 00. Aldrig 64 01. 1 gång per år 40 02. 2 gånger per år 49 03. 3 gånger per år 77 04. 1 gång per kvartal 46 05. 2 gånger per kvartal 120 06. 1 gång per månad 68 07. 2 gånger per månad 67 08. 3 gånger per månad 225 09. 1 gång per vecka 75 10. 2 gånger per vecka 75 11. 3 gånger per vecka 40 12. 4 gånger per vecka 103 13. 5 gånger per vecka 40 14. 6 gånger per vecka 229 15. 7 gånger per vecka 1 99. Ej svar
VAR 265 REKLAM PÅ BIO Loc 395 width 2 MD=99 F.21b. Hur ofta ser Du reklamfilm på bio? <Se F.21 för fullständig frågetext> 856 00. Aldrig 204 01. 1 gång per år 140 02. 2 gånger per år 121 03. 3 gånger per år 138 04. 1 gång per kvartal 84 05. 2 gånger per kvartal 134 06. 1 gång per månad 78 07. 2 gånger per månad 43 08. 3 gånger per månad 44 09. 1 gång per vecka 5 10. 2 gånger per vecka 3 11. 3 gånger per vecka 2 12. 4 gånger per vecka 1 13. 5 gånger per vecka 3 14. 6 gånger per vecka 6 15. 7 gånger per vecka 1 99. Ej svar
VAR 266 REKLAM PÅ BUSSAR Loc 397 width 2 MD=99 F.21c. Hur ofta ser Du reklam på bussar? <Se F.21 för fullständig frågetext> 528 00. Aldrig 56 01. 1 gång per år 44 02. 2 gånger per år 42 03. 3 gånger per år 72 04. 1 gång per kvartal 46 05. 2 gånger per kvartal 128 06. 1 gång per månad 61 07. 2 gånger per månad 92 08. 3 gånger per månad 195 09. 1 gång per vecka 67 10. 2 gånger per vecka 68 11. 3 gånger per vecka 65 12. 4 gånger per vecka 129 13. 5 gånger per vecka 56 14. 6 gånger per vecka 213 15. 7 gånger per vecka 1 99. Ej svar
VAR 267 LÄNSKOD Loc 399 width 2 MD=99 Kod: 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Frek: 309 61 56 90 79 42 64 12 35 61 167 Kod: 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Frek: 42 152 83 61 68 58 60 72 71 52 35 Kod: 24 25 99 Frek: 65 60 8
VAR 268 LÄNSKOMMUNKOD Loc 401 width 4 MD=9999 Kod: 114 115 120 123 125 126 127 136 138 Frek: 6 3 1 12 6 11 18 14 7 Kod: 139 160 162 163 180 181 182 183 184 Frek: 3 11 4 9 133 14 11 7 9 Kod: 186 187 188 191 192 305 319 360 380 Frek: 6 6 9 5 4 3 1 7 37 Kod: 381 382 428 480 481 482 483 484 486 Frek: 9 4 3 12 4 6 7 19 5 Kod: 509 512 513 560 561 562 563 580 581 Frek: 2 1 1 2 3 7 2 26 29 Kod: 582 583 586 617 662 665 680 682 683 Frek: 2 12 3 3 6 3 27 8 10 Kod: 684 685 686 687 760 761 763 764 765 Frek: 4 8 5 4 3 3 4 4 4 Kod: 767 780 781 821 834 840 860 861 862 Frek: 4 15 5 2 1 4 3 2 3 Kod: 880 881 882 883 884 885 980 1060 1080 Frek: 18 8 7 8 5 3 12 4 13 Kod: 1081 1082 1083 1121 1137 1160 1162 1163 1165 Frek: 9 5 4 5 2 2 2 3 2 Kod: 1166 1167 1168 1180 1181 1182 1183 1214 1230 Frek: 3 3 3 15 7 6 8 2 5 Kod: 1231 1233 1260 1261 1262 1263 1264 1265 1266 Frek: 5 4 1 6 4 1 2 3 3 Kod: 1267 1280 1281 1282 1283 1284 1285 1286 1287 Frek: 4 59 18 10 17 5 6 5 6 Kod: 1315 1380 1381 1382 1383 1384 1401 1402 1407 Frek: 4 16 4 6 8 4 7 5 1 Kod: 1415 1419 1421 1427 1430 1435 1480 1481 1482 Frek: 3 2 4 2 1 3 106 6 2 Kod: 1484 1485 1486 1504 1507 1521 1524 1527 1552 Frek: 2 6 2 1 1 1 6 1 3 Kod: 1560 1561 1562 1563 1565 1566 1580 1581 1582 Frek: 1 2 2 6 1 1 8 11 7 Kod: 1583 1584 1585 1602 1622 1623 1637 1643 1660 Frek: 27 2 2 2 2 1 2 1 8 Kod: 1661 1662 1663 1680 1681 1682 1683 1684 1685 Frek: 3 2 2 5 8 4 11 2 3 Kod: 1686 1715 1730 1737 1760 1761 1762 1763 1764 Frek: 5 3 2 4 2 3 1 3 4 Kod: 1765 1766 1780 1781 1782 1783 1784 1785 1860 Frek: 2 5 16 9 1 2 6 5 1 Kod: 1861 1862 1863 1864 1880 1881 1882 1883 1884 Frek: 4 2 2 1 28 3 3 8 2 Kod: 1885 1907 1917 1960 1961 1962 1980 1981 1982 Frek: 4 3 2 3 5 2 27 4 1 Kod: 1983 1984 2021 2023 2026 2029 2031 2034 2039 Frek: 8 5 3 2 3 5 2 1 3 Kod: 2061 2062 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2101 Frek: 3 4 10 14 3 4 7 8 1 Kod: 2104 2121 2132 2161 2180 2181 2182 2183 2184 Frek: 4 3 2 4 24 14 7 2 10 Kod: 2260 2262 2280 2281 2282 2283 2284 2303 2305 Frek: 2 2 5 17 6 4 16 2 2 Kod: 2309 2313 2321 2326 2361 2380 2401 2404 2409 Frek: 3 4 1 3 4 16 2 3 2 Kod: 2417 2421 2422 2460 2462 2463 2480 2481 2482 Frek: 4 3 1 5 1 1 19 3 21 Kod: 2505 2506 2510 2513 2514 2518 2521 2523 2560 Frek: 2 1 2 1 4 1 4 5 2 Kod: 2580 2581 2582 2583 2584 9999 Frek: 15 11 6 2 4 10
VAR 269 KÖPER ALLERS Loc 405 width 1 F.22. Tidningsköp.Hur regelbundet köper Du för egen räkning nedanstående tidningar? Var vänlig svara med ett kryss på varje rad! F.22a. Hur ofta köper Du Allers? FRÅGAN EJ STÄLLD I DENNA OMGÅNG 0. Köper aldrig 1. Köper något enstaka nummer 2. Ganska regelbunden köpare 3. Mycket regelbunden köpare 4. Prenumererar för egen räkning 1863 5. Frågan ej ställd
VAR 270 KÖPER FEMINA Loc 406 width 1 F.22b. Hur ofta köper Du Femina? <Se F.22 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I DENNA OMGÅNG 0. Köper aldrig 1. Köper något enstaka nummer 2. Ganska regelbunden köpare 3. Mycket regelbunden köpare 4. Prenumererar för egen räkning 1863 5. Frågan ej ställd
VAR 271 KÖPER HÄNT I VECKAN Loc 407 width 1 F.22c. Hur ofta köper Du Hänt i Veckan? <Se F.22 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I DENNA OMGÅNG 0. Köper aldrig 1. Köper något enstaka nummer 2. Ganska regelbunden köpare 3. Mycket regelbunden köpare 4. Prenumererar för egen räkning 1863 5. Frågan ej ställd
VAR 272 BILRESA1 Loc 408 width 1 MD=9 F.23. Bilresa.Har Du under de senaste tolv månaderna gjort någon semesterresa med bil utanför Sverige,Norge,Finland? F.23a. Första markeringen 1608 0. Nej Ja,till: 24 1. England 69 2. Jylland 75 3. Övriga Danmark 81 4. Kontinenten 6 9. Ej svar
VAR 273 BILRESA2 Loc 409 width 1 MD=9 F.23b. Andra markeringen <Se F.23 för fullständig frågetext> 0. Nej Ja,till: 1. England 6 2. Jylland 21 3. Övriga Danmark 16 4. Kontinenten 1820 5. Frågan ej tillämplig 9. Ej svar
VAR 274 BILRESA3 Loc 410 width 1 MD=9 F.23c. Tredje markeringen <Se F.23 för fullständig frågetext> 0. Nej Ja,till: 1. England 2. Jylland 1 3. Övriga Danmark 8 4. Kontinenten 1854 5. Frågan ej tillämplig 9. Ej svar
VAR 275 BILFÄRJA1 Loc 411 width 2 MD=99 F.24. Om ja på föregående fråga:Vilken färjförbindelse åkte Du med från Sverige till utlandet? F.24a. Första markeringen 36 00. Göteborg-Frederikshavn med Stena Line 26 01. Göteborg-Frederikshavn med Sessanlinjen 12 02. Göteborg-Kiel med Stena Line 3 03. Göteborg-Travemunde med Sessanlinjen 9 04. Göteborg-England med Tor Line 3 05. Göteborg-England med Svenska Lloyd 1 06. Göteborg-Amsterdam med Tor Line 26 07. Varberg-Grenå med Europafärjan 80 08. Skåne-Danmark 32 09. Skåne-Västtyskland(Travemunde) 6 10. Skåne-Östtyskland/Polen 1 11. Annan färjförbindelse 1626 12. "Nej" fråga 23 2 99. Ej svar
VAR 276 BILFÄRJA2 Loc 413 width 2 MD=99 F.24b. Andra markeringen <Se F.24 för fullständig frågetext> 00. Göteborg-Frederikshavn med Stena Line 4 01. Göteborg-Frederikshavn med Sessanlinjen 2 02. Göteborg-Kiel med Stena Line 1 03. Göteborg-Travemunde med Sessanlinjen 1 04. Göteborg-England med Tor Line 1 05. Göteborg-England med Svenska Lloyd 1 06. Göteborg-Amsterdam med Tor Line 2 07. Varberg-Grenå med Europafärjan 9 08. Skåne-Danmark 8 09. Skåne-Västtyskland(Travemunde) 4 10. Skåne-Östtyskland/Polen 11. Annan färjförbindelse 1605 12. "Nej" fråga 23 223 13. Frågan ej tillämplig 2 99. Ej svar
VAR 277 BILFÄRJA3 Loc 415 width 2 MD=99 F.24c. Tredje markeringen <Se F.24 för fullständig frågetext> 00. Göteborg-Frederikshavn med Stena Line 01. Göteborg-Frederikshavn med Sessanlinjen 02. Göteborg-Kiel med Stena Line 03. Göteborg-Travemunde med Sessanlinjen 1 04. Göteborg-England med Tor Line 05. Göteborg-England med Svenska Lloyd 06. Göteborg-Amsterdam med Tor Line 07. Varberg-Grenå med Europafärjan 4 08. Skåne-Danmark 09. Skåne-Västtyskland(Travemunde) 10. Skåne-Östtyskland/Polen 11. Annan färjförbindelse 1603 12. "Nej" fråga 23 253 13. Frågan ej tillämplig 2 99. Ej svar
VAR 278 MASKINDISKMEDEL Loc 417 width 2 F.25. Din påverkan på märket på produkter som köps.Valet av märke på de produkter,som köps i ett hushåll,blir ofta beroende av synpunkter och önskemål från andra i hushållet än den som gör själva inköpet.För att försöka få en bild av vilka som påverkar märkesvalet för olika produkter ber vi Dig göra följande:1.Gå igenom nedanstående varulista och markera vilka produkter som brukar köpas i Ditt hushåll. 2.Bedöm sedan i hur hög grad Dina synpunkter och önskemål påverkar märkesvalet på var och en av de aktuella produkterna.Om Du inte alls lägger Dig i märkesvalet skall Du ringa in "0:an".Om Dina önskemål väger tungt ringar Du in en hög siffra,o.s.v.Försök på detta sätt att gradera Ditt inflytande på märkesvalet,jämfört med andra i hushållet. F.25a. Mitt inflytande på val av märke vid köp av maskindiskmedel FRÅGAN EJ STÄLLD I DENNA OMGÅNG Brukar köpas i hushållet 12. Nej 13. Ja,utan angivande av grad av inflytande Mitt inflytande på val av märke 00. Inget 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. Fullständigt 1863 11. Frågan ej ställd
VAR 279 TVÄTTMEDEL Loc 419 width 2 F.25b. Mitt inflytande på val av märke vid köp av tvättmedel <Se F.25 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I DENNA OMGÅNG Brukar köpas i hushållet 12. Nej 13. Ja,utan angivande av grad av inflytande Mitt inflytande på val av märke 00. Inget 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. Fullständigt 1863 11. Frågan ej ställd
VAR 280 KAFFE Loc 421 width 2 F.25c. Mitt inflytande på val av märke vid köp av kaffe <Se F.25 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I DENNA OMGÅNG Brukar köpas i hushållet 12. Nej 13. Ja,utan angivande av grad av inflytande Mitt inflytande på val av märke 00. Inget 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. Fullständigt 1863 11. Frågan ej ställd
VAR 281 TE Loc 423 width 2 F.25d. Mitt inflytande på val av märke vid köp av te <Se F.25 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I DENNA OMGÅNG Brukar köpas i hushållet 12. Nej 13. Ja,utan angivande av grad av inflytande Mitt inflytande på val av märke 00. Inget 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. Fullständigt 1863 11. Frågan ej ställd
VAR 282 LÄSKEDRYCKER Loc 425 width 2 F.25e. Mitt inflytande på val av märke vid köp av läskedrycker <Se F.25 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I DENNA OMGÅNG Brukar köpas i hushållet 12. Nej 13. Ja,utan angivande av grad av inflytande Mitt inflytande på val av märke 00. Inget 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. Fullständigt 1863 11. Frågan ej ställd
VAR 283 FIL/YOGHURT Loc 427 width 2 F.25f. Mitt inflytande på val av märke vid köp av fil/yoghurt <Se F.25 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I DENNA OMGÅNG Brukar köpas i hushållet 12. Nej 13. Ja,utan angivande av grad av inflytande Mitt inflytande på val av märke 00. Inget 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. Fullständigt 1863 11. Frågan ej ställd
VAR 284 ÖL Loc 429 width 2 F.25g. Mitt inflytande på val av märke vid köp av öl <Se F.25 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I DENNA OMGÅNG Brukar köpas i hushållet 12. Nej 13. Ja,utan angivande av grad av inflytande Mitt inflytande på val av märke 00. Inget 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. Fullständigt 1863 11. Frågan ej ställd
VAR 285 VIN Loc 431 width 2 F.25h. Mitt inflytande på val av märke vid köp av vin <Se F.25 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I DENNA OMGÅNG Brukar köpas i hushållet 12. Nej 13. Ja,utan angivande av grad av inflytande Mitt inflytande på val av märke 00. Inget 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. Fullständigt 1863 11. Frågan ej ställd
VAR 286 MATFETT FÖR BORDSBRUK Loc 433 width 2 F.25i. Mitt inflytande på val av märke vid köp av matfett för bordsbruk <Se F.25 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I DENNA OMGÅNG Brukar köpas i hushållet 12. Nej 13. Ja,utan angivande av grad av inflytande Mitt inflytande på val av märke 00. Inget 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. Fullständigt 1863 11. Frågan ej ställd
VAR 287 SÅSER(BURK EL.PÅSE) Loc 435 width 2 F.25j. Mitt inflytande på val av märke vid köp av såser(burk eller påse) <Se F.25 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I DENNA OMGÅNG Brukar köpas i hushållet 12. Nej 13. Ja,utan angivande av grad av inflytande Mitt inflytande på val av märke 00. Inget 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. Fullständigt 1863 11. Frågan ej ställd
VAR 288 KRYDDOR Loc 437 width 2 F.25k. Mitt inflytande på val av märke vid köp av kryddor <Se F.25 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I DENNA OMGÅNG Brukar köpas i hushållet 12. Nej 13. Ja,utan angivande av grad av inflytande Mitt inflytande på val av märke 00. Inget 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. Fullständigt 1863 11. Frågan ej ställd
VAR 289 OST SOM VARDAGSPÅLÄGG Loc 439 width 2 F.25l. Mitt inflytande på val av märke vid köp av ost som vardagspålägg <Se F.25 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I DENNA OMGÅNG Brukar köpas i hushållet 12. Nej 13. Ja,utan angivande av grad av inflytande Mitt inflytande på val av märke 00. Inget 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. Fullständigt 1863 11. Frågan ej ställd
VAR 290 OST TILL OSTBRICKA Loc 441 width 2 F.25m. Mitt inflytande på val av märke vid köp av ost till ostbricka <Se F.25 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I DENNA OMGÅNG Brukar köpas i hushållet 12. Nej 13. Ja,utan angivande av grad av inflytande Mitt inflytande på val av märke 00. Inget 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. Fullständigt 1863 11. Frågan ej ställd
VAR 291 SOPPOR(BURK EL.PÅSE) Loc 443 width 2 F.25n. Mitt inflytande på val av märke vid köp av soppor(burk eller påse) <Se F.25 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I DENNA OMGÅNG Brukar köpas i hushållet 12. Nej 13. Ja,utan angivande av grad av inflytande Mitt inflytande på val av märke 00. Inget 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. Fullständigt 1863 11. Frågan ej ställd
VAR 292 DJUPFRYST FISK Loc 445 width 2 F.25o. Mitt inflytande på val av märke vid köp av djupfryst fisk <Se F.25 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I DENNA OMGÅNG Brukar köpas i hushållet 12. Nej 13. Ja,utan angivande av grad av inflytande Mitt inflytande på val av märke 00. Inget 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. Fullständigt 1863 11. Frågan ej ställd
VAR 293 HÄLSOKOST Loc 447 width 2 F.25p. Mitt inflytande på val av märke vid köp av hälsokost <Se F.25 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I DENNA OMGÅNG Brukar köpas i hushållet 12. Nej 13. Ja,utan angivande av grad av inflytande Mitt inflytande på val av märke 00. Inget 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. Fullständigt 1863 11. Frågan ej ställd
VAR 294 DJUPFRYST FÄRDIGMAT Loc 449 width 2 F.25q. Mitt inflytande på val av märke vid köp av djupfryst färdigmat <Se F.25 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I DENNA OMGÅNG Brukar köpas i hushållet 12. Nej 13. Ja,utan angivande av grad av inflytande Mitt inflytande på val av märke 00. Inget 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. Fullständigt 1863 11. Frågan ej ställd
VAR 295 JUICE Loc 451 width 2 F.25r. Mitt inflytande på val av märke vid köp av juice <Se F.25 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I DENNA OMGÅNG Brukar köpas i hushållet 12. Nej 13. Ja,utan angivande av grad av inflytande Mitt inflytande på val av märke 00. Inget 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. Fullständigt 1863 11. Frågan ej ställd
VAR 296 MATBRÖD Loc 453 width 2 F.25s. Mitt inflytande på val av märke vid köp av matbröd <Se F.25 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I DENNA OMGÅNG Brukar köpas i hushållet 12. Nej 13. Ja,utan angivande av grad av inflytande Mitt inflytande på val av märke 00. Inget 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. Fullständigt 1863 11. Frågan ej ställd
VAR 297 HUVUDVÄRKSTABLETTER Loc 455 width 2 F.25t. Mitt inflytande på val av märke vid köp av huvudvärkstabletter <Se F.25 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I DENNA OMGÅNG Brukar köpas i hushållet 12. Nej 13. Ja,utan angivande av grad av inflytande Mitt inflytande på val av märke 00. Inget 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. Fullständigt 1863 11. Frågan ej ställd
VAR 298 VITAMINPREPARAT Loc 457 width 2 F.25u. Mitt inflytande på val av märke vid köp av vitaminpreparat <Se F.25 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I DENNA OMGÅNG Brukar köpas i hushållet 12. Nej 13. Ja,utan angivande av grad av inflytande Mitt inflytande på val av märke 00. Inget 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. Fullständigt 1863 11. Frågan ej ställd
VAR 299 HALSTABLETTER Loc 459 width 2 F.25v. Mitt inflytande på val av märke vid köp av halstabletter <Se F.25 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I DENNA OMGÅNG Brukar köpas i hushållet 12. Nej 13. Ja,utan angivande av grad av inflytande Mitt inflytande på val av märke 00. Inget 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. Fullständigt 1863 11. Frågan ej ställd
VAR 300 TVÅL Loc 461 width 2 F.25w. Mitt inflytande på val av märke vid köp av tvål <Se F.25 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I DENNA OMGÅNG Brukar köpas i hushållet 12. Nej 13. Ja,utan angivande av grad av inflytande Mitt inflytande på val av märke 00. Inget 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. Fullständigt 1863 11. Frågan ej ställd
VAR 301 TANDKRÄM Loc 463 width 2 F.25x. Mitt inflytande på val av märke vid köp av tandkräm <Se F.25 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I DENNA OMGÅNG Brukar köpas i hushållet 12. Nej 13. Ja,utan angivande av grad av inflytande Mitt inflytande på val av märke 00. Inget 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. Fullständigt 1863 11. Frågan ej ställd
VAR 302 TRANSPIRATIONSMEDEL Loc 465 width 2 F.25y. Mitt inflytande på val av märke vid köp av transpirationsmedel <Se F.25 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I DENNA OMGÅNG Brukar köpas i hushållet 12. Nej 13. Ja,utan angivande av grad av inflytande Mitt inflytande på val av märke 00. Inget 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. Fullständigt 1863 11. Frågan ej ställd
VAR 303 HÅRSCHAMPO Loc 467 width 2 F.25z. Mitt inflytande på val av märke vid köp av hårschampo <Se F.25 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I DENNA OMGÅNG Brukar köpas i hushållet 12. Nej 13. Ja,utan angivande av grad av inflytande Mitt inflytande på val av märke 00. Inget 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. Fullständigt 1863 11. Frågan ej ställd
VAR 304 RAKVATTEN Loc 469 width 2 F.25å. Mitt inflytande på val av märke vid köp av rakvatten <Se F.25 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I DENNA OMGÅNG Brukar köpas i hushållet 12. Nej 13. Ja,utan angivande av grad av inflytande Mitt inflytande på val av märke 00. Inget 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. Fullständigt 1863 11. Frågan ej ställd
VAR 305 EFTERRÄTTER Loc 471 width 2 F.25ä. Mitt inflytande på val av märke vid köp av efterrätter(burk eller påse) <Se F.25 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I DENNA OMGÅNG Brukar köpas i hushållet 12. Nej 13. Ja,utan angivande av grad av inflytande Mitt inflytande på val av märke 00. Inget 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. Fullständigt 1863 11. Frågan ej ställd
VAR 306 KAKOR Loc 473 width 2 F.25ö. Mitt inflytande på val av märke vid köp av kakor(påse eller paket) <Se F.25 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I DENNA OMGÅNG Brukar köpas i hushållet 12. Nej 13. Ja,utan angivande av grad av inflytande Mitt inflytande på val av märke 00. Inget 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. Fullständigt 1863 11. Frågan ej ställd
VAR 307 KAKMIX Loc 475 width 2 F.25a1. Mitt inflytande på val av märke vid köp av kakmix <Se F.25 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I DENNA OMGÅNG Brukar köpas i hushållet 12. Nej 13. Ja,utan angivande av grad av inflytande Mitt inflytande på val av märke 00. Inget 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. Fullständigt 1863 11. Frågan ej ställd
VAR 308 INKÖP HOS KOOPERATIONEN Loc 477 width 1 MD=9 F.26. Hur stor del av Ditt hushålls inköp av livsmedel och andra varor för dagligt bruk gör Du själv för närvarande i Konsum/Domus/Obs? 291 0. Gör praktiskt taget inga inköp av livsmedel o. dyl. själv 570 1. Köper inget eller endast liten del i Konsum/Domus/Obs 339 2. Köper mindre än hälften i Konsum/Domus/Obs 219 3. Köper ungefär hälften i Konsum/Domus/Obs 187 4. Köper mer än hälften i Konsum/Domus/Obs 229 5. Köper allt eller nästan allt i Konsum/Domus/Obs 28 9. Ej svar