ORVESTO 77 P-7002

               SSD 0012

  

              Primärforskare:

              Testologen AB
               Box 2050
             191 02 Sollentuna

             Första SSD-upplagan
                1984

        Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst
               Box 5048

         Go to variable list
             S-402 21 Göteborg

  
           ANVISNINGAR FöR ANVÄNDAREN.

  Oavsett publikationsform skall alla uppsatser och rapporter
  som bygger på data tillgängliggjorda genom SSD tillkännage
  detta förhållande, samt namnge primärforskaren. SSD ber
  därför alla användare av SSD-material att, så långt detta är
  möjligt, använda sig av följande uttalande. (Uttryck inom
  parentes används i tillämpliga fall.)

        Data och (tabeller) i denna (publikation)
        har (delvis) gjorts tillgängliga av Svensk
        Samhällsvetenskaplig Datatjänst.
        Materialet i ORVESTO 77 P-7002 samlades
        ursprungligen in av TESTOLOGEN AB, som ett
        led i företagets regelbundet återkommande
        räckviddsundersökning Sverige Nu.
        Varken SSD eller Testologen AB bär ansvar
        för analyser och tolkningar som presenteras
        i denna (publikation).

  Enligt överenskommelse mellan TESTOLOGEN AB och Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst får ORVESTO-materialet
  förmedlas till och och analyseras av forskare under
  förutsättning att användningen sker i forskningssyfte.
  Härvid skall HSFR:s forskningsetiska principer för humaniora
  och samhällsvetenskap, publicerade i skriften HSFR-ETIK,
  följas i alla tillämpliga delar.

  Data och/eller dokumentation får ej ställas till tredje
  persons förfogande utan SSD:s skriftliga tillstånd.

  Rapporter och publikationer baserade på dessa data skall
  insändas i två exemplar till SSD, som vidarebefordrar ett
  exemplar till primärforskaren.

  

  Ingemar Lindberg:

  ORVESTO - ett mångsidigt arbetsinstrument........

  (Utdrag ur artikel i rapporten Orvesto 1979 II s.14ff)

  I mitten av 1960-talet introducerade Testologen(inom ramen
  för dåvarande Marknadssociologen), i samverkan med en stor
  grupp annonsörer,en undersökningsform, som vid den tiden var
  internationellt helt ny. Den innebar att målgruppsdata
  (socio-ekonomiska data, intressen, köpvanor, innehav,
  köpavsikter mm) och läsvanedata insamlades i en och samma
  undersökning (s k single-source survey).

  Därmed kunde man för första gången börja analysera dessa
  data direkt mot varandra. Dittills hade de insamlats var för
  sig i olika undersökningar, vilket gjorde media-analyserna
  svåra och otillfredsställande.

  Den nya undersökningsansatsen innebar att en mycket stor
  mängd information skulle insamlas från ett och samma urval.
  Det medförde i sin tur en översyn av undersökningsmetodiken,
  dvs typ av frågor och kontaktform. Jarko Cerha utförde
  därför 1965 ett stort upplagt metodexperiment, i vilket
  effekten av kontaktform i kombination med skaltyp
  undersöktes. Resultatet blev att man valde en 16-gradig
  läsfrekvensskala i kombination med postal kontaktform. (Se
  vidare Cerha J, 1967: Selective Mass Communication, sid
  119-124 och 137-172.)

  Undersökningsansatsen rönte snart stort intresse hos såväl
  annonsörer som förlag, och efter ett par års försöksperiod
  gavs den första ORVESTO-rapporten ut 1969. Själva namnet
  innebar en markering av målsättningen att täcka många
  mediagrupper: OR som i organisations-, VE som i vecko- och
  STO som i storstadspress.

  Sedan starten 1969 har allt som allt 19 rapporter
  presenterats, fr o m 1972 två gånger per år. Rapporterna
  trycks i ca 10.000 ex och distribueras utan kostnad för
  mottagarna till så gott som alla reklamköpare i Sverige och
  i viss utsträckning även utomlands.

  Sedan starten har till dags dato hela 132.529 personer
  besvarat det ganska omfattande frågebatteriet. Efter vissa
  justeringar och kompletteringar omfattar det ordinarie
  ORVESTO-formuläret idag så mycket som 418 fråge-items.
  Därtill kommer individuellt köpta målgruppsfrågor, som
  redovisas enskilt till varje beställare.

  

       ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR: URVAL, BORTFALL.

  Undersökningen utgör en omgång i Testologens kontinuerliga
  konsumentomnibus "Sverige Nu" insamlad genom brevenkät.
  Företaget, Testologen AB, redovisar data beträffande urval,
  bortfall m m enbart beträffande halvårsvisa
  sammanställningar av omnibussar. För en enskild omgång
  saknas därför de exakta uppgifterna, men i allmänhet torde
  man kunna utgå från att vad som gäller för hela serien
  proportionellt sett gäller för en enskild omgång.

  Under första halvåret 1977 genomfördes fyra omgångar
  "Sverige Nu", jämte en sk Skåneundersökning. Totalt
  omfattade urvalet för dessa fem omgångar 13.686 personer
  15-67 år upptagna i befolkningsregistret. Urvalet har av SCB
  dragits ur RTBS.

  Av det totala urvalet på 13.686 personer har 1.918
  definierats av företaget som "ej målgruppsaktuella". Här
  ingår 22 avlidna, 18 avflyttade från riket, 48 som vistas
  utomlands, 24 i militärtjänst, 137 på utrikes resa, 132 ej
  svensktalande, 205 okända men skrivna på kommun, 59 under
  sjukhusvård, 408 sjuka i hemmet samt 865 ur gruppen "ej
  anträffbara". Den sistnämda gruppen har definierats med
  utgångspunkt från en specialstudie som utvisat att ca 50% av
  de ej anträffbara ej tillhör målpopulationen för ORVESTO.

  Nettourvalet för de fem omgångarna vintern/våren 1977 uppgår
  således till 11.768 personer varav 3.622, utgörande 31%, ej
  besvarat formuläret.

  Ej besvarat formulär har orsakats av "inget intresse för
  undersökningen" (51%), "tidsbrist" (9%), "ingen kontakt
  trots minst fem kontaktförsök" eller "ej anträffbara" (39%)
  samt "övriga" (1%).

  Undersökningsledningen har beträffande ca en niondel av det
  ursprungliga urvalet genomfört riktade åtgärder för att öka
  svarsbenägenheten. Enligt särskilt urvalsförfarande utväljs
  var tredje person som ej svarat vid en viss tidpunkt och
  erbjuds någon form av uppmuntran för ett inskickat svar. De
  som därvid utväljs representerar två andra individer i
  bortfallet och genom viktning - se variabel för
  bortfallsvikt i meterialet - beräknar undersökningsledningen
  en väsentligt högre svarsfrekvens - beträffande första
  halvåret 1977 9.358 personer istället för 8.146 faktiskt
  insända godkända formulär. Undersökningsledningen beräknar
  därför den viktade svarsfrekvensen till 81% av nettourvalet.

  Föreliggande omgång, av undersökningsledningen benämd
  Sverige NU P-7002, omfattar 1726 personer eller 21,2% av
  totala antalet inkomna godkända formulär under
  halvårsperioden (ovägda tal). Bortfallet av skilda
  kategorier beträffande den aktuella omgången får antas
  utgöra motsvarande proportion av ovanstående redovisade
  siffror. Fältarbetet pågick under tiden 25 mars - 31 maj
  1977.

  Inom Testologen AB har civilekonom Bo Bäckman haft ansvaret
  för administration, fru Ebba Sommar ansvaret för fältarbetet
  samt civilekonom Ingemar Lindberg ansvaret för
  ORVESTO-rapporten ur vilken ovanstående uppgifter är
  hämtade. (ORVESTO 1979-II, utgiven av Testologen AB)

           SSDdokumentation - ORVESTO

  Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst har för budgetåret
  1983/84 erhållit anslag av RIKSBANKENS JUBILEUMSFOND för
  tillrättaläggning och dokumentation av ORVESTO-materialet.
  Arbetet bedrivs med hjälp av ett datorbaserat
  dokumentationssystem som ställts till SSDs förfogande av
  Inter-University Consortium for Political and Social
  Research (ICPSR) vid University of Michigan. Systemet kallas
  Guided Interactive Dataset Organisation (GIDO).
Variable list


1 SSDstudie NR 0012 2 SSDupplaga/datering NR 1 3 SSD Delstudieidentifikation 001 4 Id-nummer 5 Bortfallsvikt 6 Undersökningsomgång 7 Regionskod 8 Datumkod 9 Födelseår Demografiska och socioekonomiska uppgifter 10 Kön 11 Civilstånd 12 Ålder 13 Förvärvsarbete/sysselsättning 14 Utbildning 15 Storlek på orten 16 Form av boende 17 Antal hushållsmedlemmar under 2 år 18 Hushållsmedlemmar i åldern 2-6 år 19 Hushållsmedlemmar i åldrarna:7-10 år 20 Hushållsmedlemmar i åldrarna 11-14 år 21 Hushållsmedlemmar i åldrarna 15-19 år 22 Hushållsmedlemmar i åldrarna 20-67 år 23 Hushållsmedlemmar i åldrarna 68 år eller äldre 24 Totalt antal personer 25 Din personliga inkomst i kronor per år 26 Hushållets totala inkomst i kronor per år 27 Inköp av dagligvaror:själv Medlemskap i Konsum 28 Medlemsfrekvens för Konsum Körkort 29 Innehav av körkort Innehav av kapitalvaror 30 Hushållets innehav av personbilar 31 Hushållets innehav av fritidshus 32 Hushållets innehav av motor- eller segelbåt 33 Hushållets innehav av bildkamera-typ Instamatic 34 Hushållets innehav av bildkamera-typ systemkamera 35 Hushållets innehav av filmkamera 36 Hushållets innehav av stillbildsprojektor 37 Hushållets innehav av filmprojektor 38 Hushållets innehav av skrivmaskin 39 Hushållets innehav av svart-vit tv 40 Hushållets innehav av färg-tv 41 Hushållets innehav av frysbox/frysskåp 42 Hushållets innehav av diskmaskin 43 Hushållets innehav av tvättmaskin 44 Hushållets innehav av kassettbandspelare 45 Hushållets innehav av stereoanläggning 46 Hushållets innehav av vanlig bandspelare 47 Hushållets innehav av hund 48 Hushållets innehav av katt 49 Hushållets innehav av burfåglar 50 Hushållets innehav av akvariefiskar Köpfrekvenser beträffande kapitalvaror 51 Köpfrekvenser för Matvaror i Butiker 52 Köpfrekvenser för Skönhetsartiklar 53 Köpfrekvenser för Tandkräm 54 Köpfrekvenser för Tvål 55 Köpfrekvenser för Maskindiskmedel 56 Köpfrekvenser för vanligt diskmedel 57 Köpfrekvenser för Rengöringsmedel 58 Köpfrekvenser för Tvättmedel 59 Köpfrekvenser för Golvvårdsmedel 60 Köpfrekvenser för Tuggummi Köpavsikter beträffande kapitalvaroror 61 Avsikt att köpa kapitalvaror1 62 Avsikt att köpa kapitalvaror1 63 Avsikt att köpa kapitalvaror1 64 Avsikt att köpa kapitalvaror1 65 Avsikt att köpa kapitalvaror1 66 Avsikt att köpa kapitalvaror2 67 Avsikt att köpa kapitalvaror2 68 Avsikt att köpa kapitalvaror2 69 Avsikt att köpa kapitalvaror2 70 Avsikt att köpa kapitalvaror2 71 Avsikt att köpa kapitalvaror3 72 Avsikt att köpa kapitalvaror3 73 Avsikt att köpa kapitalvaror3 74 Avsikt att köpa kapitalvaror3 75 Avsikt att köpa kapitalvaror3 Intressen för olika ämnesområden 76 Intresseinriktning:Samhällsdebatt 77 Intresseinriktning:Sociala rättigheter 78 Intresseinriktning:Skattefrågor 79 Intresseinriktning:Lagar och förordningar 80 Intresseinriktning:Samlevnadsfrågor 81 Intresseinriktning:Religions-och trosfrågor 82 Intresseinriktning:Arbetsmarknaden 83 Intresseinriktning:Samhällsplanering 84 Intresseinriktning:Politiska frågor 85 Intresseinriktning:Sport/Idrott 86 Intresseinriktning:Miljövårdsproblem 87 Intresseinriktning:Hälsonyttig mat 88 Intresseinriktning:Sjukdomar och hälsovård 89 Intresseinriktning:Bantningstips 90 Intresseinriktning:Hushålla ekonomiskt 91 Intresseinriktning:Heminredning 92 Intresseinriktning:Modenyheter 93 Intresseinriktning:Matvarunyheter 94 Intresseinriktning:Barnavård 95 Intresseinriktning:Skönhetsvård 96 Intresseinriktning:Villa/eget hem 97 Intresseinriktning:Fritidshus 98 Intresseinriktning:Semesterresor 99 Intresseinriktning:Båtar 100 Intresseinriktning:Personbilar 101 Intresseinriktning:Färg-tv 102 Intresseinriktning:Stereoanläggningar 103 Intresseinriktning:Hushållsmaskiner 104 Intresseinriktning:Fotoutrustning 105 Intresseinriktning:Motorcyklar/mopeder 106 Intresseinriktning:Rakapparater 107 Intresseinriktning:Rengöringsmedel 108 Intresseinriktning:Medel mot mjäll 109 Intresseinriktning:Hundars skötsel 110 Intresseinriktning:Katters skötsel 111 Intresseinriktning:Gör-det-själv 112 Intresseinriktning:Krukväxter 113 Intresseinriktning:Handla mat 114 Intresseinriktning:Laga mat 115 Intresseinriktning:Pröva nya maträtter 116 Intresseinriktning:Baka 117 Intresseinriktning:Pröva nya cigarretter 118 Intresseinriktning:Pröva ny piptobak 119 Intresseinriktning:Pröva nya cigariller 120 Intresseinriktning:Ha gäster 121 Intresseinriktning:Köra bil 122 Intresseinriktning:Jobba med bilen 123 Intresseinriktning:Arbeta i trädgården 124 Intresseinriktning:Fotografera 125 Intresseinriktning:Smalfilma 126 Intresseinriktning:Lyssna på popmusik 127 Intresseinriktning:Lyssna på klassisk musik 128 Intresseinriktning:Gå på teater 129 Intresseinriktning:Gå på konstutställning 130 Intresseinriktning:Skaffa vidareutbildning 131 Intresseinriktning:Läsa böcker 132 Intresseinriktning:Läsa populärtidningar 133 Intresseinriktning:Sy kläder 134 Intresseinriktning:Handarbeta 135 Intresseinriktning:Måla 136 Intresseinriktning:Snickra 137 Intresseinriktning:Motionera 138 Intresseinriktning:Friluftsliv 139 Intresseinriktning:Sportfiska 140 Intresseinriktning:Åka skidor 141 Intresseinriktning:Åka motorbåt 142 Intresseinriktning:Segla 143 Intresseinriktning:Campa 144 Intresseinriktning:Semestra utomlands 145 Intresseinriktning:Semestra i Sverige 146 Intresseinriktning:Gå på föreninsmöten 147 Intresseinriktning:Se på sportevenemang 148 Intresseinriktning:Pröva nya produkter Tidningsläsning:Storstadspress-vardagsnummer 149 Läsfrekvenser:Aftonbladet 150 Läsfrekvenser:Arbetet 151 Läsfrekvenser:Dagens Nyheter 152 Läsfrekvenser:Expressen 153 Läsfrekvenser:Göteborgs-Posten 154 Läsfrekvenser:GT Kvällstidningen 155 Läsfrekvenser:Kvällsposten 156 Läsfrekvenser:Svenska Dagbladet 157 Läsfrekvenser:Sydsvenska Dagbladet 158 Läsfrekvenser:Nerikes Allehanda/Nerikes Tidningen 159 Läsfrekvenser:Norrköpings Tidningar 160 Läsfrekvenser:Nya Wermlands-Tidningen 161 Läsfrekvenser:Upsala Nya Tidning 162 Läsfrekvenser:Vestmanlands Läns Tidning 163 Läsfrekvenser:Östgöta Correspondenten Tidningsläsning:Storstadspress-söndagsnummer 164 Läsfrekvenser:Aftonbladet(söndagsnummer) 165 Läsfrekvenser:Arbetet(söndagsnummer) 166 Läsfrekvenser:Dagens Nyheter(söndagsnummer) 167 Läsfrekvenser:Expressen(söndagsnummer) 168 Läsfrekvenser:Göteborgs-Posten(söndagsnummer) 169 Läsfrekvenser:GT Kvällstidningen(söndagsnummer) 170 Läsfrekvenser:Kvällsposten(söndagsnummer) 171 Läsfrekvenser:Svenska Dagbladet(söndagsnummer) 172 Läsfrekvenser:Sydsvenska Dagbladet(söndagsnummer) 173 Läsfrekvenser:Skånska Dagbladet(söndagsnummer) 174 Läsfrekvenser:Helsingborgs Dagblad(söndagsnummer) Tidningsläsning:Veckotidningar 175 Läsfrekvenser för Allas Veckotidning 176 Läsfrekvenser för Allers 177 Läsfrekvenser för Damernas Värld 178 Läsfrekvenser för Femina 179 Läsfrekvenser för FIB-Aktuellt 180 Läsfrekvenser för Hemmets Journal 181 Läsfrekvenser för Hemmets Veckotidning 182 Läsfrekvenser för Hennes 183 Läsfrekvenser för Husmodern 184 Läsfrekvenser för Hänt i Veckan 185 Läsfrekvenser för ICA-kuriren 186 Läsfrekvenser för Kalle Anka & Co 187 Läsfrekvenser för Land 188 Läsfrekvenser för Lektyr 189 Läsfrekvenser för Metallarbetaren 190 Läsfrekvenser för Min Värld 191 Läsfrekvenser för NU! 192 Läsfrekvenser för Mitt Livs Novell 193 Läsfrekvenser för Röster i Radio/TV 194 Läsfrekvenser för Saxons Veckotidning 195 Läsfrekvenser för Se 196 Läsfrekvenser för Svensk Damtidning 197 Läsfrekvenser för Veckans Affärer 198 Läsfrekvenser för Vecko-Journalen 199 Läsfrekvenser för Vecko-Revyn 200 Läsfrekvenser för Vi 201 Läsfrekvenser för Vår Kyrka 202 Läsfrekvenser för Året Runt Tidningsläsning:14-dagarstidningar 203 Läsfrekvenser för Kommunalarbetaren 204 Läsfrekvenser för Motor 205 Läsfrekvenser för Motorföraren 206 Läsfrekvenser för Teknikens Värld 207 Läsfrekvenser för Vi Bilägare Tidningsläsning:Månadstidningar 208 Läsfrekvenser för Allt i Hemmet 209 Läsfrekvenser för Bo Nytt 210 Läsfrekvenser för Hem och Fritid 211 Läsfrekvenser för Antik & Auktion 212 Läsfrekvenser för Allt om Mat 213 Läsfrekvenser för Båt-Nytt 214 Läsfrekvenser för Båt för Alla 215 Läsfrekvenser för Vi Båtägare 216 Läsfrekvenser för Foto och Filmteknik 217 Läsfrekvenser för Teknik för Alla 218 Läsfrekvenser för Radio &Television 219 Läsfrekvenser för Det Bästa 220 Läsfrekvenser för Vi Föräldrar 221 Läsfrekvenser för Vår Bostad Tidningsläsning:Råd&Rön 222 Kännedom om Råd&Rön 223 Läsfrekvenser för Råd & Rön 1 224 Läsfrekvenser för Råd & Rön2 Tidningsläsning:Landsortspress 225 Läsfrekvenser för - Förenade Landsortstidningar med 6-dagarsutgivning 226 Läsfrekvenser för - A-Pressen 227 Läsfrekvenser för - Förenade Lansortstidningar med 5-dagarsutgivning 228 Läsfrekvenser för - Förenade Landsortstidningar med 4-dagarsutgivning 229 Läsfrekvenser för - Förenade Landsortstidningar med 3-dagarsutgivning 230 Läsfrekvenser för - Förenade Landsortstidningar med 2-dagarsutgivning 231 Läsfrekvenser för - Helsingborgs Dagblad (vard) 232 Läsfrekvenser för - Mellersta Skåne och Nya Kristianstadsbladet (vard) Administrativ indelning 233 Postnummer Tidningsläsning:Lokalpress 234 Läsfrekvenser för - Huvudstadspress Norr 235 Läsfrekvenser för - Huvudstadspress Nordväst 236 Läsfrekvenser för - Huvudstadspress Lidingö 237 Läsfrekvenser för - Huvudstadspress Syd 238 Läsfrekvenser för - Huvudstadspress Södertidningen 239 Läsfrekvenser för - DN-bilaga Nord 240 Läsfrekvenser för - DN-bilaga NO 241 Läsfrekvenser för - DN-bilaga NV 242 Läsfrekvenser för - DN-bilaga Syd 243 Läsfrekvenser för - DN-bilaga SV 244 Läsfrekvenser för - Storstaden 245 Läsfrekvenser för - Skånska Dagbladet (vard) Besöksfrekvenser i butiker,varuhus m.m. 246 Besöksfrekvenser:Hennes/Mauritz 247 Besöksfrekvenser:Kapp-Ahl 248 Besöksfrekvenser:Gulins 249 Besöksfrekvenser:Ikea 250 Besöksfrekvenser:Åhlbergs 251 Besöksfrekvenser:Broddmans 252 Besöksfrekvenser:Daler 253 Besöksfrekvenser:Järnia 254 Besöksfrekvenser:Färgsam 255 Besöksfrekvenser:Pressbyrån 256 Besöksfrekvenser:Annan kiosk 257 Besöksfrekvenser:Tobaksaffär 258 Besöksfrekvenser:Bar/Självservering 259 Besöksfrekvenser:Kafe/Konditori 260 Besöksfrekvenser:Korvkiosk/Gatukök 261 Besöksfrekvenser:Bensinstation 262 Besöksfrekvenser:Postkontor 263 Besöksfrekvenser:Bankkontor 264 Uppmärksamhetsfrekvenser:Affischpelare 265 Uppmärksamhetsfrekvens:Reklamfilm på bio 266 Uppmärksamhetsfrekvenser:Reklam på bussar Administrativ indelning 267 Länskod 268 Länskommunkod Köpfrekvenser:Veckopress 269 Köpfrekvenser för Allers 270 Köpfrekvenser för Femina 271 Köpfrekvenser för Hänt i Veckan Semestervanor:Bil- och färjeresor 272 Semesterresa med bil1 273 Semesterresa med bil2 274 Semesterresa med bil3 275 Semesterresa med bilfärja1 276 Semesterresa med bilfärja2 277 Semesterresa med bilfärja3 Beslutskapacitet:Inköp till hushållet 278 Påverkansgrad för maskindiskmedel 279 Påverkansgrad för tvättmedel 280 Påverkansgrad för kaffe 281 Påverkansgrad för te 282 Påverkansgrad för läskedrycker 283 Påverkansgrad för fil/yoghurt 284 Påverkansgrad för öl 285 Påverkansgrad för vin 286 Påverkansgrad för matfett för bordsbruk 287 Påverkansgrad för såser(burk eller påse) 288 Påverkansgrad för kryddor 289 Påverkansgrad för ost som vardagspålägg 290 Påverkansgrad för ost till ostbricka 291 Påverkansgrad för soppor(burk eller påse) 292 Påverkansgrad för djupfryst fisk 293 Påverkansgrad för hälsokost 294 Påverkansgrad för djupfryst färdigmat 295 Påverkansgrad för juice 296 Påverkansgrad för matbröd 297 Påverkansgrad för huvudvärkstabletter 298 Påverkansgrad för vitaminpreparat 299 Påverkansgrad för halstabletter 300 Påverkansgrad för tvål 301 Påverkansgrad för tandkräm 302 Påverkansgrad för transpirationsmedel 303 Påverkansgrad för hårschampo 304 Påverkansgrad för rakvatten 305 Påverkansgrad för efterrätter(burk eller påse) 306 Påverkansgrad för kakor(påse eller paket) 307 Påverkansgrad för kakmix Inköp i olika affärer 308 Inköpsfrekvenser för Konsum/Domus/Obs

VAR 1 SSDSTUDIE NR 0012              Loc 1 width 4


Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst studie 0012


VAR 2 SSDUPPLAGA NR 1 Loc 5 width 1 SSDupplaga/datering NR Uppgift om ordningsföljd och utgivningstidpunkt. 1. Januari 1984
VAR 3 DELSTUDIE NR 001 Loc 6 width 3 SSD Delstudieidentifikation Ordningsnummer i en serie på 1 delar.
VAR 4 ID-NUMMER Loc 9 width 4 Id-nummer
VAR 5 BORTFALLSVIKT Loc 13 width 1 Bortfallsvikt Kod: 1 3 Frek: 1594 132
VAR 6 OMGÅNG Loc 14 width 1 Undersökningsomgång
VAR 7 AREGION Loc 15 width 2 MD= 0 Regionskod Kod: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Frek: 1 305 8 9 35 16 15 21 18 31 34 Kod: 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Frek: 29 8 22 11 11 27 8 6 9 29 11 Kod: 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Frek: 21 15 19 17 11 49 91 17 10 24 22 Kod: 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 Frek: 141 21 23 38 17 7 13 11 12 37 11 Kod: 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 Frek: 9 36 12 10 31 7 8 5 30 11 8 Kod: 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 Frek: 7 34 14 17 24 9 8 15 35 27 19 Kod: 66 67 68 69 70 Frek: 8 13 16 8 14
VAR 8 DATUMKOD Loc 17 width 1 Datumkod Faktiska värdet är kodat. Valid-n=1724 Min=0 Max=8 Mean=1.7 St.Dev=1.8
VAR 9 FÖDELSEÅR Loc 18 width 2 MD=71 Födelseår Kod: 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Frek: 22 27 28 18 33 31 21 23 28 34 33 41 32 41 Kod: 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 Frek: 31 35 27 30 33 39 24 34 33 27 32 31 31 27 Kod: 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 Frek: 36 31 27 24 42 51 44 40 42 38 42 46 45 29 Kod: 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 71 Frek: 36 28 37 26 28 42 34 33 40 38 1
VAR 10 KÖN Loc 20 width 1 MD=9 F.1. Personliga uppgifter.När man sammanställer resultat av undersökningar i tabeller brukar man dela upp svaren på olika grupper.Därför skulle vi gärna vilja ha följande uppgifter om Dig själv. F.1a. Kön 876 1. Man 850 2. Kvinna 9. Ej svar
VAR 11 CIVILSTÅND Loc 21 width 1 MD=9 F.1b. Civilstånd <Se F.1 för fullständig frågetext> 394 1. Ogift 1213 2. Gift eller sammanboende 110 3. Änka/änkling/frånskild 9 9. Ej svar
VAR 12 ÅLDER Loc 22 width 2 MD=99 F.1c. Ålder <Se F.1 för fullständig frågetext> 150 00. 19 år och yngre 173 01. 20-24 år 198 02. 25-29 år 218 03. 30-34 år 158 04. 35-39 år 152 05. 40-44 år 159 06. 45-49 år 165 07. 50-54 år 186 08. 55-60 år 167 09. 61 år och äldre 99. Ej svar
VAR 13 YRKE Loc 24 width 1 MD=9 F.1d. Förvärvsarbete/sysselsättning.Vilket av nedanstående alternativ passar in på Dig? <Se F.1 för fullständig frågetext> 932 1. Förvärvsarbete,heltid 291 2. Förvärvsarbete,deltid 212 3. Hemmafru 153 4. Studerande 137 5. Annan sysselsättning 1 9. Ej svar
VAR 14 UTBILDNING Loc 25 width 2 MD=99 F.1e. Vilka av nedanstående utbildningsformer har Du genomgått eller genomgår Du för närvarande? <Se F.1 för fullständig frågetext> Utbildning 1 651 00. Folkskola 179 01. Grundskola eller enhetsskola 86 02. Realskola 47 03. Annan jämförbar utbildning Utbildning 2 117 04. Fackskola 57 05. Flickskola eller folkhögskola 75 06. Annan jämförbar utbildning Utbildning 3 283 07. Gymnasium eller annan jämförbar utbildning Utbildning 4 30 08. Seminarium 201 09. Högskola,universitet eller annan hithörande utbildning 99. Ej svar
VAR 15 ORTSTORLEK Loc 27 width 1 MD=9 F.1f. Hur stor är den ort där Du bor? <Se F.1 för fullständig frågetext> 97 1. Under 200 invånare 195 2. 200-1.999 162 3. 2.000-4.999 154 4. 5.000-9.999 219 5. 10.000-24.999 239 6. 25.000-49.999 223 7. 50.000-99.999 361 8. 100.000 och däröver 76 9. Ej svar
VAR 16 BOENDEFORM Loc 28 width 2 MD=99 F.1g. Bor Du i: <Se F.1 för fullständig frågetext> 193 01. Insatslägenhet 545 02. Hyrd lägenhet 663 03. Egen villa 28 04. Hyrd villa 74 05. Eget radhus 15 06. Hyrt radhus 121 07. Jordbruksfastighet 40 08. Inneboende 39 09. Annan bostadsform 8 99. Ej svar
VAR 17 UNDER 2 ÅR Loc 30 width 2 MD=99 F.2. Vi skulle vilja veta hur många personer Ditt hushåll normalt består av.Medräkna även sådana,som befinner sig på kortare semester,kortare militärtjänst, tillfälligt på sjukhus m.m. Obs!Räkna även med Dig själv. F.2a. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna:under 2 år Kod: 0 1 2 99 Frek: 1578 145 2 1
VAR 18 2-6 ÅR Loc 32 width 2 MD=99 F.2b. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 2-6 år <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 4 99 Frek: 1431 238 53 2 1 1
VAR 19 7-10 ÅR Loc 34 width 2 MD=99 F.2c. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 7-10 år <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 4 Frek: 1450 240 31 3 2
VAR 20 11-14 ÅR Loc 36 width 2 MD=99 F.2d. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 11-14 år <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 4 99 Frek: 1371 311 38 4 1 1
VAR 21 15-19 ÅR Loc 38 width 2 MD=99 F.2e. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 15-19 år <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 4 99 Frek: 1256 364 97 7 1 1
VAR 22 20-67 ÅR Loc 40 width 2 MD=99 F.2f. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 20-67 år <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 4 5 6 7 Frek: 20 289 1197 177 31 9 2 1
VAR 23 68 ÅR ELLER ÄLDRE Loc 42 width 2 MD=99 F.2g. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 68 år eller äldre <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 99 Frek: 1642 65 17 1 1
VAR 24 TOTALANTAL Loc 44 width 2 MD=99 F.2h. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna:totalt antal personer <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Frek: 183 492 391 434 155 54 9 2 6
VAR 25 PERSONLIG INKOMST Loc 46 width 1 MD=9 F.3. Var vänlig sätt ett kryss i den ruta,som motsvarar den inkomstgrupp Du tillhör samt Ditt hushåll tillhör.Studiemedel,räntor och pensioner räknas till inkomsterna.Uppgifterna bör avse årsinkomsten innan skatt dragits. F.3a. Din personliga inkomst i kronor per år 288 1. Under 10.000 316 2. 10.000-30.000 442 3. 30.000-50.000 405 4. 50.000-70.000 118 5. 70.000-90.000 40 6. 90.000-110.000 22 7. Över 110.000 95 9. Ej svar
VAR 26 HUSHÅLLETS TOTALINKOMST Loc 47 width 1 MD=9 F.3b. Hushållets totala inkomst i kronor per år <Se F.3 för fullständig frågetext> 15 1. Under 10.000 91 2. 10.000-30.000 260 3. 30.000-50.000 347 4. 50.000-70.000 350 5. 70.000-90.000 221 6. 90.000-110.000 249 7. Över 110.000 193 9. Ej svar
VAR 27 DAGLIGVARUINKÖP:SJÄLV Loc 48 width 1 MD=9 F.4. Medlemmar i ett hushåll brukar handla olika mycket.Hur stor del av Ditt hushålls inköp av livsmedel och andra varor för dagligt bruk gör Du själv? 270 0. Gör praktiskt taget inga sådana inköp själv 376 1. Gör mindre än hälften av alla inköp 236 2. Gör ungefär hälften av alla inköp 229 3. Gör mer än hälften av alla inköp 605 4. Gör alla eller nästan alla inköp 10 9. Ej svar
VAR 28 MEDLEM I KONSUM Loc 49 width 1 MD=9 F.5. Är Du personligen eller någon annan i Ditt hushåll medlem i Konsum? Om Du inte känner till detta, fråga då de övriga familjemedlemmarna. 977 1. Ja 739 2. Nej 10 9. Ej svar
VAR 29 KÖRKORT Loc 50 width 1 MD=9 F.6. Har Du själv körkort för personbil? 1192 1. Ja 486 2. Nej 48 9. Ej svar
VAR 30 FINNS:PERSONBIL Loc 51 width 2 MD=99 F.7. Vad finns i Ditt hushåll? F.7a. I hushållet finns:...st personbilar Kod: 0 1 2 3 4 5 9 99 Frek: 316 1108 265 25 3 2 1 6
VAR 31 FINNS:FRITIDSHUS Loc 53 width 1 MD=9 F.7b. I hushållet finns:fritidshus <Se F.7 för fullständig frågetext> 1338 0. Finns ej 382 1. Finns 6 9. Ej svar
VAR 32 FINNS:MOTOR-SEGELBÅT Loc 54 width 1 MD=9 F.7c. I hushållet finns:motor- eller segelbåt <Se F.7 för fullständig frågetext> 1429 0. Finns ej 291 1. Finns 6 9. Ej svar
VAR 33 FINNS:BILDKAMERA-INST. Loc 55 width 1 MD=9 F.7d. I hushållet finns:bildkamera-typ Instamatic <Se F.7 för fullständig frågetext> 682 0. Finns ej 1038 1. Finns 6 9. Ej svar
VAR 34 FINNS:SYSTEMKAMERA Loc 56 width 1 MD=9 F.7e. I hushållet finns:bildkamera-typ systemkamera <Se F.7 för fullständig frågetext> 1168 0. Finns ej 552 1. Finns 6 9. Ej svar
VAR 35 FINNS:FILMKAMERA Loc 57 width 1 MD=9 F.7f. I hushållet finns:filmkamera <Se F.7 för fullständig frågetext> 1304 0. Finns ej 416 1. Finns 6 9. Ej svar
VAR 36 FINNS:STILLBILDSPROJEKT. Loc 58 width 1 MD=9 F.7g. I hushållet finns:stillbildsprojektor <Se F.7 för fullständig frågetext> 1349 0. Finns ej 371 1. Finns 6 9. Ej svar
VAR 37 FINNS:FILMPROJEKTOR Loc 59 width 1 MD=9 F.7h. I hushållet finns:filmprojektor <Se F.7 för fullständig frågetext> 1379 0. Finns ej 341 1. Finns 6 9. Ej svar
VAR 38 FINNS:SKRIVMASKIN Loc 60 width 1 MD=9 F.7i. I hushållet finns:skrivmaskin <Se F.7 för fullständig frågetext> 972 0. Finns ej 748 1. Finns 6 9. Ej svar
VAR 39 FINNS:SVART-VIT TV Loc 61 width 1 MD=9 F.7j. I hushållet finns:svart-vit tv <Se F.7 för fullständig frågetext> 892 0. Finns ej 828 1. Finns 6 9. Ej svar
VAR 40 FINNS:FÄRG-TV Loc 62 width 1 MD=9 F.7k. I hushållet finns:färg-tv <Se F.7 för fullständig frågetext> 489 0. Finns ej 1230 1. Finns 7 9. Ej svar
VAR 41 FINNS:FRYSBOX/FRYSSKÅP Loc 63 width 1 MD=9 F.7l. I hushållet finns:frysbox/frysskåp <Se F.7 för fullständig frågetext> 245 0. Finns ej 1475 1. Finns 6 9. Ej svar
VAR 42 FINNS:DISKMASKIN Loc 64 width 1 MD=9 F.7m. I hushållet finns:diskmaskin <Se F.7 för fullständig frågetext> 1254 0. Finns ej 466 1. Finns 6 9. Ej svar
VAR 43 FINNS:TVÄTTMASKIN Loc 65 width 1 MD=9 F.7n. I hushållet finns:tvättmaskin <Se F.7 för fullständig frågetext> 513 0. Finns ej 1207 1. Finns 6 9. Ej svar
VAR 44 FINNS:KASSETTBANDSPELARE Loc 66 width 1 MD=9 F.7o. I hushållet finns:kassettbandspelare <Se F.7 för fullständig frågetext> 706 0. Finns ej 1014 1. Finns 6 9. Ej svar
VAR 45 FINNS:STEREOANLÄGGNING Loc 67 width 1 MD=9 F.7p. I hushållet finns:stereoanläggning <Se F.7 för fullständig frågetext> 585 0. Finns ej 1135 1. Finns 6 9. Ej svar
VAR 46 FINNS:VANLIG BANDSPELARE Loc 68 width 1 MD=9 F.7q. I hushållet finns:vanlig bandspelare <Se F.7 för fullständig frågetext> 1132 0. Finns ej 588 1. Finns 6 9. Ej svar
VAR 47 FINNS:HUND Loc 69 width 1 MD=9 F.7r. I hushållet finns:hund <Se F.7 för fullständig frågetext> 1343 0. Finns ej 377 1. Finns 6 9. Ej svar
VAR 48 FINNS:KATT Loc 70 width 1 MD=9 F.7s. I hushållet finns:katt <Se F.7 för fullständig frågetext> 1468 0. Finns ej 252 1. Finns 6 9. Ej svar
VAR 49 FINNS:BURFÅGLAR Loc 71 width 1 MD=9 F.7t. I hushållet finns:burfåglar <Se F.7 för fullständig frågetext> 1547 0. Finns ej 173 1. Finns 6 9. Ej svar
VAR 50 FINNS:AKVARIEFISKAR Loc 72 width 1 MD=9 F.7u. I hushållet finns:akvariefiskar <Se F.7 för fullständig frågetext> 1524 0. Finns ej 196 1. Finns 6 9. Ej svar
VAR 51 MATVAROR I BUTIKER Loc 73 width 1 MD=9 F.8. Hur ofta köper Du personligen för egen eller för andras räkning nedanstående produkter? Var god svara med ett kryss på varje rad. F.8a. Jag köper: Matvaror i Butiker 33 1. Aldrig 106 2. Någon gång/år 64 3. Någon gång/kvartal 205 4. Någon gång/månad 718 5. 1-2 gånger/vecka 439 6. 3-4 gånger/vecka 156 7. Minst 5 gånger/vecka 5 9. Ej svar
VAR 52 SKÖNHETSARTIKLAR Loc 74 width 1 MD=9 F.8b. Jag köper: Skönhetsartiklar <Se F.8 för fullständig frågetext> 530 1. Aldrig 420 2. Någon gång/år 356 3. Någon gång/kvartal 394 4. Någon gång/månad 16 5. 1-2 gånger/vecka 4 6. 3-4 gånger/vecka 1 7. Minst 5 gånger/vecka 5 9. Ej svar
VAR 53 TANDKRÄM Loc 75 width 1 MD=9 F.8c. Jag köper: Tandkräm <Se F.8 för fullständig frågetext> 139 1. Aldrig 214 2. Någon gång/år 427 3. Någon gång/kvartal 889 4. Någon gång/månad 43 5. 1-2 gånger/vecka 7 6. 3-4 gånger/vecka 2 7. Minst 5 gånger/vecka 5 9. Ej svar
VAR 54 TVÅL Loc 76 width 1 MD=9 F.8d. Jag köper: Tvål <Se F.8 för fullständig frågetext> 147 1. Aldrig 204 2. Någon gång/år 380 3. Någon gång/kvartal 932 4. Någon gång/månad 52 5. 1-2 gånger/vecka 4 6. 3-4 gånger/vecka 2 7. Minst 5 gånger/vecka 5 9. Ej svar
VAR 55 MASKINDISKMEDEL Loc 77 width 1 MD=9 F.8e. Jag köper: Maskindiskmedel <Se F.8 för fullständig frågetext> 1227 1. Aldrig 128 2. Någon gång/år 181 3. Någon gång/kvartal 179 4. Någon gång/månad 5 5. 1-2 gånger/vecka 1 6. 3-4 gånger/vecka 7. Minst 5 gånger/vecka 5 9. Ej svar
VAR 56 VANLIGT DISKMEDEL Loc 78 width 1 MD=9 F.8f. Jag köper: Vanligt diskmedel <Se F.8 för fullständig frågetext> 246 1. Aldrig 250 2. Någon gång/år 491 3. Någon gång/kvartal 706 4. Någon gång/månad 25 5. 1-2 gånger/vecka 1 6. 3-4 gånger/vecka 2 7. Minst 5 gånger/vecka 5 9. Ej svar
VAR 57 RENGÖRINGSMEDEL Loc 79 width 1 MD=9 F.8g. Jag köper: Rengöringsmedel <Se F.8 för fullständig frågetext> 252 1. Aldrig 297 2. Någon gång/år 518 3. Någon gång/kvartal 635 4. Någon gång/månad 17 5. 1-2 gånger/vecka 1 6. 3-4 gånger/vecka 1 7. Minst 5 gånger/vecka 5 9. Ej svar
VAR 58 TVÄTTMEDEL Loc 80 width 1 MD=9 F.8h. Jag köper: Tvättmedel <Se F.8 för fullständig frågetext> 232 1. Aldrig 229 2. Någon gång/år 484 3. Någon gång/kvartal 737 4. Någon gång/månad 36 5. 1-2 gånger/vecka 1 6. 3-4 gånger/vecka 2 7. Minst 5 gånger/vecka 5 9. Ej svar
VAR 59 GOLVVÅRDSMEDEL Loc 81 width 1 MD=9 F.8i. Jag köper: Golvvårdsmedel <Se F.8 för fullständig frågetext> 611 1. Aldrig 522 2. Någon gång/år 344 3. Någon gång/kvartal 235 4. Någon gång/månad 8 5. 1-2 gånger/vecka 1 6. 3-4 gånger/vecka 7. Minst 5 gånger/vecka 5 9. Ej svar
VAR 60 TUGGUMMI Loc 82 width 1 MD=9 F.8j. Jag köper: Tuggummi <Se F.8 för fullständig frågetext> 714 1. Aldrig 237 2. Någon gång/år 178 3. Någon gång/kvartal 308 4. Någon gång/månad 231 5. 1-2 gånger/vecka 42 6. 3-4 gånger/vecka 6 7. Minst 5 gånger/vecka 10 9. Ej svar
VAR 61 AVSER ATT KÖPA1 Loc 83 width 2 F.9. Din avsikt att köpa nedanstående varor.Nedan finns en mängd varor uppräknade. Stryk under de varor Du tror att Du eller Ditt hushåll kommer att köpa inom de närmaste två åren. F.9a. Första understrykningen 208 00. Fabriksny bil 472 01. Begagnad bil 41 02. Moped 8 03. Nytt fritidshus 14 04. Begagnat fritidshus 28 05. Ny villa 18 06. Begagnad villa 64 07. Köksfläkt 51 08. Elektrisk spis 37 09. Diskmaskin 454 10. Ej svar fråga 9 331 11. Ej svar på fråga 9-11
VAR 62 AVSER ATT KÖPA1 Loc 85 width 2 MD= 0 F.9b. Andra understrykningen <Se F.9 för fullständig frågetext> 15 01. Begagnad bil 37 02. Moped 15 03. Nytt fritidshus 15 04. Begagnat fritidshus 38 05. Ny villa 25 06. Begagnad villa 53 07. Köksfläkt 52 08. Elektrisk spis 67 09. Diskmaskin 454 10. Ej svar fråga 9 324 11. Ej svar på fråga 9-11 631 00. Frågan ej tillämplig
VAR 63 AVSER ATT KÖPA1 Loc 87 width 2 MD= 0 F.9c. Tredje understrykningen <Se F.9 för fullständig frågetext> 01. Begagnad bil 2 02. Moped 1 03. Nytt fritidshus 2 04. Begagnat fritidshus 4 05. Ny villa 4 06. Begagnad villa 25 07. Köksfläkt 25 08. Elektrisk spis 36 09. Diskmaskin 454 10. Ej svar fråga 9 324 11. Ej svar på fråga 9-11 849 00. Frågan ej tillämplig
VAR 64 AVSER ATT KÖPA1 Loc 89 width 2 MD= 0 F.9d. Fjärde understrykningen <Se F.9 för fullständig frågetext> 01. Begagnad bil 02. Moped 03. Nytt fritidshus 1 04. Begagnat fritidshus 1 05. Ny villa 1 06. Begagnad villa 1 07. Köksfläkt 17 08. Elektrisk spis 10 09. Diskmaskin 454 10. Ej svar fråga 9 324 11. Ej svar på fråga 9-11 917 00. Frågan ej tillämplig
VAR 65 AVSER ATT KÖPA1 Loc 91 width 2 MD= 0 F.9e. Femte understrykningen <Se F.9 för fullständig frågetext> 01. Begagnad bil 02. Moped 03. Nytt fritidshus 04. Begagnat fritidshus 1 05. Ny villa 06. Begagnad villa 1 07. Köksfläkt 08. Elektrisk spis 15 09. Diskmaskin 454 10. Ej svar fråga 9 324 11. Ej svar på fråga 9-11 931 00. Frågan ej tillämplig
VAR 66 AVSER ATT KÖPA2 Loc 93 width 2 F.10. Din avsikt att köpa nedanstående varor.Nedan finns en mängd varor uppräknade. Stryk under de varor Du tror att Du eller Ditt hushåll kommer att köpa inom de närmaste två åren. F.10a. Första understrykningen 184 00. Tvättmaskin 51 01. Frysbox 60 02. Frysskåp 147 03. Fiskeutrustning 106 04. Elektrisk rakapparat 38 05. Portabel skrivmaskin 63 06. Stillbildskamera 46 07. Filmkamera 17 08. Projektorer 42 09. Elektrisk symaskin 639 10. Ej svar fråga 10 333 11. Ej svar på fråga 9-11
VAR 67 AVSER ATT KÖPA2 Loc 95 width 2 MD= 0 F.10b. Andra understrykningen <Se F.10 för fullständig frågetext> 34 01. Frysbox 24 02. Frysskåp 24 03. Fiskeutrustning 45 04. Elektrisk rakapparat 19 05. Portabel skrivmaskin 32 06. Stillbildskamera 38 07. Filmkamera 33 08. Projektorer 34 09. Elektrisk symaskin 639 10. Ej svar fråga 10 325 11. Ej svar på fråga 9-11 479 00. Frågan ej tillämplig
VAR 68 AVSER ATT KÖPA2 Loc 97 width 2 MD= 0 F.10c. Tredje understrykningen <Se F.10 för fullständig frågetext> 01. Frysbox 14 02. Frysskåp 3 03. Fiskeutrustning 11 04. Elektrisk rakapparat 4 05. Portabel skrivmaskin 8 06. Stillbildskamera 12 07. Filmkamera 23 08. Projektorer 18 09. Elektrisk symaskin 639 10. Ej svar fråga 10 325 11. Ej svar på fråga 9-11 669 00. Frågan ej tillämplig
VAR 69 AVSER ATT KÖPA2 Loc 99 width 2 MD= 0 F.10d. Fjärde understrykningen <Se F.10 för fullständig frågetext> 01. Frysbox 02. Frysskåp 1 03. Fiskeutrustning 4 04. Elektrisk rakapparat 2 05. Portabel skrivmaskin 3 06. Stillbildskamera 6 07. Filmkamera 11 08. Projektorer 5 09. Elektrisk symaskin 639 10. Ej svar fråga 10 325 11. Ej svar på fråga 9-11 730 00. Frågan ej tillämplig
VAR 70 AVSER ATT KÖPA2 Loc 101 width 2 MD= 0 F.10e. Femte understrykningen <Se F.10 för fullständig frågetext> 1 01. Frysbox 02. Frysskåp 03. Fiskeutrustning 04. Elektrisk rakapparat 1 05. Portabel skrivmaskin 4 06. Stillbildskamera 07. Filmkamera 6 08. Projektorer 6 09. Elektrisk symaskin 639 10. Ej svar fråga 10 325 11. Ej svar på fråga 9-11 744 00. Frågan ej tillämplig
VAR 71 AVSER ATT KÖPA3 Loc 103 width 2 F.11. Din avsikt att köpa nedanstående varor.Nedan finns en mängd varor uppräknade. Läs igenom alla de varor vi räknat upp och stryk samtidigt under de varor Du tror att Du eller Ditt hushåll kommer att köpa inom de närmaste två åren. F.11a. Första understrykningen 118 00. Radio 71 01. Bandspelare 179 02. Stereoanläggning 20 03. Svart/vit TV 149 04. Färg-TV 307 05. Trädgårdsredskap 52 06. Gräsklippare 93 07. Dammsugare 20 08. Motor- eller segelbåt 7 09. Motionscykel 379 10. Ej svar fråga 11 331 11. Ej svar på fråga 9-11
VAR 72 AVSER ATT KÖPA3 Loc 105 width 2 MD= 0 F.11b. Andra understrykningen <Se F.11 för fullständig frågetext> 15 01. Bandspelare 38 02. Stereoanläggning 5 03. Svart/vit TV 50 04. Färg-TV 130 05. Trädgårdsredskap 95 06. Gräsklippare 70 07. Dammsugare 32 08. Motor- eller segelbåt 16 09. Motionscykel 379 10. Ej svar fråga 11 324 11. Ej svar på fråga 9-11 572 00. Frågan ej tillämplig
VAR 73 AVSER ATT KÖPA3 Loc 107 width 2 MD= 0 F.11c. Tredje understrykningen <Se F.11 för fullständig frågetext> 01. Bandspelare 4 02. Stereoanläggning 4 03. Svart/vit TV 9 04. Färg-TV 30 05. Trädgårdsredskap 38 06. Gräsklippare 47 07. Dammsugare 13 08. Motor- eller segelbåt 8 09. Motionscykel 379 10. Ej svar fråga 11 324 11. Ej svar på fråga 9-11 870 00. Frågan ej tillämplig
VAR 74 AVSER ATT KÖPA3 Loc 109 width 2 MD= 0 F.11d. Fjärde understrykningen <Se F.11 för fullständig frågetext> 01. Bandspelare 02. Stereoanläggning 1 03. Svart/vit TV 1 04. Färg-TV 2 05. Trädgårdsredskap 12 06. Gräsklippare 8 07. Dammsugare 8 08. Motor- eller segelbåt 3 09. Motionscykel 378 10. Ej svar fråga 11 324 11. Ej svar på fråga 9-11 989 00. Frågan ej tillämplig
VAR 75 AVSER ATT KÖPA3 Loc 111 width 2 MD= 0 F.11e. Femte understrykningen <Se F.11 för fullständig frågetext> 01. Bandspelare 02. Stereoanläggning 03. Svart/vit TV 1 04. Färg-TV 1 05. Trädgårdsredskap 06. Gräsklippare 6 07. Dammsugare 4 08. Motor- eller segelbåt 2 09. Motionscykel 377 10. Ej svar fråga 11 324 11. Ej svar på fråga 9-11 1011 00. Frågan ej tillämplig
VAR 76 SAMHÄLLSDEBATT Loc 113 width 1 MD=9 F.12. Dina intressen.Människors intressen är olika.Hur stort är Ditt intresse för nedanstående ämnen och aktiviteter. F.12.1. Samhällsdebatt 60 1. Mycket ointresserad 103 2. Ganska ointresserad 99 3. Något ointresserad 101 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 584 5. Något intresserad 479 6. Ganska intresserad 253 7. Mycket intresserad 47 9. Ej svar
VAR 77 SOCIALA RÄTTIGHETER Loc 114 width 1 MD=9 F.12.2. Sociala rättigheter <Se F.12 för fullständig frågetext> 36 1. Mycket ointresserad 64 2. Ganska ointresserad 64 3. Något ointresserad 72 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 513 5. Något intresserad 609 6. Ganska intresserad 335 7. Mycket intresserad 33 9. Ej svar
VAR 78 SKATTEFRÅGOR Loc 115 width 1 MD=9 F.12.3. Skattefrågor <Se F.12 för fullständig frågetext> 37 1. Mycket ointresserad 52 2. Ganska ointresserad 80 3. Något ointresserad 65 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 424 5. Något intresserad 588 6. Ganska intresserad 438 7. Mycket intresserad 42 9. Ej svar
VAR 79 LAGAR OCH FÖRORDNINGAR Loc 116 width 1 MD=9 F.12.4. Lagar och förordningar <Se F.12 för fullständig frågetext> 32 1. Mycket ointresserad 63 2. Ganska ointresserad 110 3. Något ointresserad 111 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 550 5. Något intresserad 532 6. Ganska intresserad 280 7. Mycket intresserad 48 9. Ej svar
VAR 80 SAMLEVNADSFRÅGOR Loc 117 width 1 MD=9 F.12.5. Samlevnadsfrågor <Se F.12 för fullständig frågetext> 59 1. Mycket ointresserad 63 2. Ganska ointresserad 121 3. Något ointresserad 169 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 551 5. Något intresserad 453 6. Ganska intresserad 264 7. Mycket intresserad 46 9. Ej svar
VAR 81 RELIGIONS-OCH TROSFRÅGOR Loc 118 width 1 MD=9 F.12.6. Religions-och trosfrågor <Se F.12 för fullständig frågetext> 284 1. Mycket ointresserad 239 2. Ganska ointresserad 205 3. Något ointresserad 189 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 409 5. Något intresserad 210 6. Ganska intresserad 153 7. Mycket intresserad 37 9. Ej svar
VAR 82 ARBETSMARKNADEN Loc 119 width 1 MD=9 F.12.7. Arbetsmarknaden <Se F.12 för fullständig frågetext> 35 1. Mycket ointresserad 42 2. Ganska ointresserad 72 3. Något ointresserad 89 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 500 5. Något intresserad 586 6. Ganska intresserad 360 7. Mycket intresserad 42 9. Ej svar
VAR 83 SAMHÄLLSPLANERING Loc 120 width 1 MD=9 F.12.8. Samhällsplanering <Se F.12 för fullständig frågetext> 44 1. Mycket ointresserad 77 2. Ganska ointresserad 119 3. Något ointresserad 184 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 583 5. Något intresserad 450 6. Ganska intresserad 208 7. Mycket intresserad 61 9. Ej svar
VAR 84 POLITISKA FRÅGOR Loc 121 width 1 MD=9 F.12.9. Politiska frågor <Se F.12 för fullständig frågetext> 101 1. Mycket ointresserad 86 2. Ganska ointresserad 112 3. Något ointresserad 95 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 511 5. Något intresserad 486 6. Ganska intresserad 293 7. Mycket intresserad 42 9. Ej svar
VAR 85 SPORT/IDROTT Loc 122 width 1 MD=9 F.12.10. Sport/Idrott <Se F.12 för fullständig frågetext> 104 1. Mycket ointresserad 92 2. Ganska ointresserad 108 3. Något ointresserad 59 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 421 5. Något intresserad 345 6. Ganska intresserad 568 7. Mycket intresserad 29 9. Ej svar
VAR 86 MILJÖVÅRDSPROBLEM Loc 123 width 1 MD=9 F.12.11. Miljövårdsproblem <Se F.12 för fullständig frågetext> 30 1. Mycket ointresserad 40 2. Ganska ointresserad 67 3. Något ointresserad 84 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 480 5. Något intresserad 551 6. Ganska intresserad 431 7. Mycket intresserad 43 9. Ej svar
VAR 87 HÄLSONYTTIG MAT Loc 124 width 1 MD=9 F.12.12. Hälsonyttig mat <Se F.12 för fullständig frågetext> 58 1. Mycket ointresserad 86 2. Ganska ointresserad 131 3. Något ointresserad 128 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 430 5. Något intresserad 445 6. Ganska intresserad 413 7. Mycket intresserad 35 9. Ej svar
VAR 88 SJUKDOMAR OCH HÄLSOVÅRD Loc 125 width 1 MD=9 F.12.13. Sjukdomar och hälsovård <Se F.12 för fullständig frågetext> 33 1. Mycket ointresserad 63 2. Ganska ointresserad 91 3. Något ointresserad 103 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 512 5. Något intresserad 469 6. Ganska intresserad 412 7. Mycket intresserad 43 9. Ej svar
VAR 89 BANTNINGSTIPS Loc 126 width 1 MD=9 F.12.14. Bantningstips <Se F.12 för fullständig frågetext> 550 1. Mycket ointresserad 201 2. Ganska ointresserad 148 3. Något ointresserad 152 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 334 5. Något intresserad 147 6. Ganska intresserad 155 7. Mycket intresserad 39 9. Ej svar
VAR 90 HUSHÅLLA EKONOMISKT Loc 127 width 1 MD=9 F.12.15. Hushålla ekonomiskt <Se F.12 för fullständig frågetext> 47 1. Mycket ointresserad 49 2. Ganska ointresserad 94 3. Något ointresserad 95 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 406 5. Något intresserad 525 6. Ganska intresserad 474 7. Mycket intresserad 36 9. Ej svar
VAR 91 HEMINREDNING Loc 128 width 1 MD=9 F.12.16. Heminredning <Se F.12 för fullständig frågetext> 55 1. Mycket ointresserad 77 2. Ganska ointresserad 99 3. Något ointresserad 99 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 482 5. Något intresserad 508 6. Ganska intresserad 374 7. Mycket intresserad 32 9. Ej svar
VAR 92 MODENYHETER Loc 129 width 1 MD=9 F.12.17. Modenyheter <Se F.12 för fullständig frågetext> 236 1. Mycket ointresserad 187 2. Ganska ointresserad 172 3. Något ointresserad 122 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 500 5. Något intresserad 283 6. Ganska intresserad 190 7. Mycket intresserad 36 9. Ej svar
VAR 93 MATVARUNYHETER Loc 130 width 1 MD=9 F.12.18. Matvarunyheter <Se F.12 för fullständig frågetext> 145 1. Mycket ointresserad 143 2. Ganska ointresserad 174 3. Något ointresserad 167 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 501 5. Något intresserad 346 6. Ganska intresserad 205 7. Mycket intresserad 45 9. Ej svar
VAR 94 BARNAVÅRD Loc 131 width 1 MD=9 F.12.19. Barnavård <Se F.12 för fullständig frågetext> 144 1. Mycket ointresserad 115 2. Ganska ointresserad 158 3. Något ointresserad 182 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 439 5. Något intresserad 338 6. Ganska intresserad 308 7. Mycket intresserad 42 9. Ej svar
VAR 95 SKÖNHETSVÅRD Loc 132 width 1 MD=9 F.12.20. Skönhetsvård <Se F.12 för fullständig frågetext> 378 1. Mycket ointresserad 204 2. Ganska ointresserad 176 3. Något ointresserad 201 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 443 5. Något intresserad 198 6. Ganska intresserad 89 7. Mycket intresserad 37 9. Ej svar
VAR 96 VILLA/EGET HEM Loc 133 width 1 MD=9 F.12.21. Villa/eget hem <Se F.12 för fullständig frågetext> 72 1. Mycket ointresserad 56 2. Ganska ointresserad 53 3. Något ointresserad 113 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 285 5. Något intresserad 403 6. Ganska intresserad 705 7. Mycket intresserad 39 9. Ej svar
VAR 97 FRITIDSHUS Loc 134 width 1 MD=9 F.12.22. Fritidshus <Se F.12 för fullständig frågetext> 167 1. Mycket ointresserad 122 2. Ganska ointresserad 127 3. Något ointresserad 223 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 391 5. Något intresserad 284 6. Ganska intresserad 349 7. Mycket intresserad 63 9. Ej svar
VAR 98 SEMESTERRESOR Loc 135 width 1 MD=9 F.12.23. Semesterresor <Se F.12 för fullständig frågetext> 64 1. Mycket ointresserad 51 2. Ganska ointresserad 84 3. Något ointresserad 73 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 474 5. Något intresserad 467 6. Ganska intresserad 477 7. Mycket intresserad 36 9. Ej svar
VAR 99 BÅTAR Loc 136 width 1 MD=9 F.12.24. Båtar <Se F.12 för fullständig frågetext> 375 1. Mycket ointresserad 179 2. Ganska ointresserad 158 3. Något ointresserad 201 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 362 5. Något intresserad 193 6. Ganska intresserad 216 7. Mycket intresserad 42 9. Ej svar
VAR 100 PERSONBILAR Loc 137 width 1 MD=9 F.12.25. Personbilar <Se F.12 för fullständig frågetext> 141 1. Mycket ointresserad 78 2. Ganska ointresserad 100 3. Något ointresserad 93 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 463 5. Något intresserad 457 6. Ganska intresserad 362 7. Mycket intresserad 32 9. Ej svar
VAR 101 FÄRG-TV Loc 138 width 1 MD=9 F.12.26. Färg-tv <Se F.12 för fullständig frågetext> 117 1. Mycket ointresserad 97 2. Ganska ointresserad 118 3. Något ointresserad 129 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 447 5. Något intresserad 405 6. Ganska intresserad 387 7. Mycket intresserad 26 9. Ej svar
VAR 102 STEREOANLÄGGNINGAR Loc 139 width 1 MD=9 F.12.27. Stereoanläggningar <Se F.12 för fullständig frågetext> 179 1. Mycket ointresserad 125 2. Ganska ointresserad 126 3. Något ointresserad 134 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 431 5. Något intresserad 382 6. Ganska intresserad 308 7. Mycket intresserad 41 9. Ej svar
VAR 103 HUSHÅLLSMASKINER Loc 140 width 1 MD=9 F.12.28. Hushållsmaskiner <Se F.12 för fullständig frågetext> 126 1. Mycket ointresserad 125 2. Ganska ointresserad 157 3. Något ointresserad 180 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 546 5. Något intresserad 334 6. Ganska intresserad 218 7. Mycket intresserad 40 9. Ej svar
VAR 104 FOTOUTRUSTNING Loc 141 width 1 MD=9 F.12.29. Fotoutrustning <Se F.12 för fullständig frågetext> 230 1. Mycket ointresserad 169 2. Ganska ointresserad 202 3. Något ointresserad 205 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 480 5. Något intresserad 256 6. Ganska intresserad 140 7. Mycket intresserad 44 9. Ej svar
VAR 105 MOTORCYKLAR/MOPEDER Loc 142 width 1 MD=9 F.12.30. Motorcyklar/mopeder <Se F.12 för fullständig frågetext> 693 1. Mycket ointresserad 197 2. Ganska ointresserad 187 3. Något ointresserad 217 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 243 5. Något intresserad 81 6. Ganska intresserad 75 7. Mycket intresserad 33 9. Ej svar
VAR 106 RAKAPPARATER Loc 143 width 1 MD=9 F.12.31. Rakapparater <Se F.12 för fullständig frågetext> 648 1. Mycket ointresserad 137 2. Ganska ointresserad 150 3. Något ointresserad 257 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 306 5. Något intresserad 101 6. Ganska intresserad 81 7. Mycket intresserad 46 9. Ej svar
VAR 107 RENGÖRINGSMEDEL Loc 144 width 1 MD=9 F.12.32. Rengöringsmedel <Se F.12 för fullständig frågetext> 205 1. Mycket ointresserad 145 2. Ganska ointresserad 154 3. Något ointresserad 197 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 468 5. Något intresserad 316 6. Ganska intresserad 205 7. Mycket intresserad 36 9. Ej svar
VAR 108 MEDEL MOT MJÄLL Loc 145 width 1 MD=9 F.12.33. Medel mot mjäll <Se F.12 för fullständig frågetext> 473 1. Mycket ointresserad 178 2. Ganska ointresserad 169 3. Något ointresserad 291 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 323 5. Något intresserad 141 6. Ganska intresserad 106 7. Mycket intresserad 45 9. Ej svar
VAR 109 HUNDARS SKÖTSEL Loc 146 width 1 MD=9 F.12.34. Hundars skötsel <Se F.12 för fullständig frågetext> 595 1. Mycket ointresserad 145 2. Ganska ointresserad 107 3. Något ointresserad 208 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 243 5. Något intresserad 193 6. Ganska intresserad 199 7. Mycket intresserad 36 9. Ej svar
VAR 110 KATTERS SKÖTSEL Loc 147 width 1 MD=9 F.12.35. Katters skötsel <Se F.12 för fullständig frågetext> 752 1. Mycket ointresserad 152 2. Ganska ointresserad 124 3. Något ointresserad 235 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 203 5. Något intresserad 100 6. Ganska intresserad 117 7. Mycket intresserad 43 9. Ej svar
VAR 111 GÖR-DET-SJÄLV Loc 148 width 1 MD=9 F.12.36. Gör-det-själv <Se F.12 för fullständig frågetext> 135 1. Mycket ointresserad 69 2. Ganska ointresserad 92 3. Något ointresserad 174 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 421 5. Något intresserad 392 6. Ganska intresserad 400 7. Mycket intresserad 43 9. Ej svar
VAR 112 KRUKVÄXTER Loc 149 width 1 MD=9 F.12.37. Krukväxter <Se F.12 för fullständig frågetext> 197 1. Mycket ointresserad 105 2. Ganska ointresserad 105 3. Något ointresserad 114 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 396 5. Något intresserad 358 6. Ganska intresserad 426 7. Mycket intresserad 25 9. Ej svar
VAR 113 HANDLA MAT Loc 150 width 1 MD=9 F.12.38. Handla mat <Se F.12 för fullständig frågetext> 58 1. Mycket ointresserad 111 2. Ganska ointresserad 98 3. Något ointresserad 83 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 515 5. Något intresserad 511 6. Ganska intresserad 336 7. Mycket intresserad 14 9. Ej svar
VAR 114 LAGA MAT Loc 151 width 1 MD=9 F.12.39. Laga mat <Se F.12 för fullständig frågetext> 79 1. Mycket ointresserad 77 2. Ganska ointresserad 109 3. Något ointresserad 58 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 447 5. Något intresserad 529 6. Ganska intresserad 409 7. Mycket intresserad 18 9. Ej svar
VAR 115 PRÖVA NYA MATRÄTTER Loc 152 width 1 MD=9 F.12.40. Pröva nya maträtter <Se F.12 för fullständig frågetext> 72 1. Mycket ointresserad 63 2. Ganska ointresserad 104 3. Något ointresserad 98 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 440 5. Något intresserad 465 6. Ganska intresserad 453 7. Mycket intresserad 31 9. Ej svar
VAR 116 BAKA Loc 153 width 1 MD=9 F.12.41. Baka <Se F.12 för fullständig frågetext> 222 1. Mycket ointresserad 135 2. Ganska ointresserad 172 3. Något ointresserad 133 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 337 5. Något intresserad 330 6. Ganska intresserad 362 7. Mycket intresserad 35 9. Ej svar
VAR 117 PRÖVA NYA CIGARRETTER Loc 154 width 1 MD=9 F.12.42. Pröva nya cigarretter <Se F.12 för fullständig frågetext> 1108 1. Mycket ointresserad 109 2. Ganska ointresserad 96 3. Något ointresserad 207 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 126 5. Något intresserad 25 6. Ganska intresserad 16 7. Mycket intresserad 39 9. Ej svar
VAR 118 PRÖVA NY PIPTOBAK Loc 155 width 1 MD=9 F.12.43. Pröva ny piptobak <Se F.12 för fullständig frågetext> 1271 1. Mycket ointresserad 49 2. Ganska ointresserad 57 3. Något ointresserad 221 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 52 5. Något intresserad 20 6. Ganska intresserad 16 7. Mycket intresserad 40 9. Ej svar
VAR 119 PRÖVA NYA CIGARILLER Loc 156 width 1 MD=9 F.12.44. Pröva nya cigariller <Se F.12 för fullständig frågetext> 1289 1. Mycket ointresserad 51 2. Ganska ointresserad 60 3. Något ointresserad 217 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 42 5. Något intresserad 7 6. Ganska intresserad 9 7. Mycket intresserad 51 9. Ej svar
VAR 120 HA GÄSTER Loc 157 width 1 MD=9 F.12.45. Ha gäster <Se F.12 för fullständig frågetext> 56 1. Mycket ointresserad 29 2. Ganska ointresserad 64 3. Något ointresserad 61 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 512 5. Något intresserad 684 6. Ganska intresserad 295 7. Mycket intresserad 25 9. Ej svar
VAR 121 KÖRA BIL Loc 158 width 1 MD=9 F.12.46. Köra bil <Se F.12 för fullständig frågetext> 213 1. Mycket ointresserad 47 2. Ganska ointresserad 39 3. Något ointresserad 147 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 271 5. Något intresserad 460 6. Ganska intresserad 514 7. Mycket intresserad 35 9. Ej svar
VAR 122 JOBBA MED BILEN Loc 159 width 1 MD=9 F.12.47. Jobba med bilen <Se F.12 för fullständig frågetext> 456 1. Mycket ointresserad 129 2. Ganska ointresserad 137 3. Något ointresserad 182 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 362 5. Något intresserad 229 6. Ganska intresserad 197 7. Mycket intresserad 34 9. Ej svar
VAR 123 ARBETA I TRÄDGÅRDEN Loc 160 width 1 MD=9 F.12.48. Arbeta i trädgården <Se F.12 för fullständig frågetext> 139 1. Mycket ointresserad 70 2. Ganska ointresserad 85 3. Något ointresserad 152 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 419 5. Något intresserad 413 6. Ganska intresserad 428 7. Mycket intresserad 20 9. Ej svar
VAR 124 FOTOGRAFERA Loc 161 width 1 MD=9 F.12.49. Fotografera <Se F.12 för fullständig frågetext> 206 1. Mycket ointresserad 102 2. Ganska ointresserad 118 3. Något ointresserad 160 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 598 5. Något intresserad 323 6. Ganska intresserad 189 7. Mycket intresserad 30 9. Ej svar
VAR 125 SMALFILMA Loc 162 width 1 MD=9 F.12.50. Smalfilma <Se F.12 för fullständig frågetext> 466 1. Mycket ointresserad 144 2. Ganska ointresserad 150 3. Något ointresserad 407 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 285 5. Något intresserad 138 6. Ganska intresserad 97 7. Mycket intresserad 39 9. Ej svar
VAR 126 LYSSNA PÅ POPMUSIK Loc 163 width 1 MD=9 F.12.51. Lyssna på popmusik <Se F.12 för fullständig frågetext> 453 1. Mycket ointresserad 140 2. Ganska ointresserad 151 3. Något ointresserad 113 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 375 5. Något intresserad 226 6. Ganska intresserad 221 7. Mycket intresserad 47 9. Ej svar
VAR 127 LYSSNA PÅ KLASSISK MUSIK Loc 164 width 1 MD=9 F.12.52. Lyssna på klassisk musik <Se F.12 för fullständig frågetext> 311 1. Mycket ointresserad 147 2. Ganska ointresserad 181 3. Något ointresserad 117 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 518 5. Något intresserad 274 6. Ganska intresserad 147 7. Mycket intresserad 31 9. Ej svar
VAR 128 GÅ PÅ TEATER Loc 165 width 1 MD=9 F.12.53. Gå på teater <Se F.12 för fullständig frågetext> 230 1. Mycket ointresserad 122 2. Ganska ointresserad 153 3. Något ointresserad 178 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 534 5. Något intresserad 310 6. Ganska intresserad 167 7. Mycket intresserad 32 9. Ej svar
VAR 129 GÅ PÅ KONSTUTSTÄLLNING Loc 166 width 1 MD=9 F.12.54. Gå på konstutställning <Se F.12 för fullständig frågetext> 353 1. Mycket ointresserad 164 2. Ganska ointresserad 220 3. Något ointresserad 216 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 430 5. Något intresserad 199 6. Ganska intresserad 106 7. Mycket intresserad 38 9. Ej svar
VAR 130 SKAFFA VIDAREUTBILDNING Loc 167 width 1 MD=9 F.12.55. Skaffa vidareutbildning <Se F.12 för fullständig frågetext> 115 1. Mycket ointresserad 78 2. Ganska ointresserad 136 3. Något ointresserad 227 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 500 5. Något intresserad 377 6. Ganska intresserad 254 7. Mycket intresserad 39 9. Ej svar
VAR 131 LÄSA BÖCKER Loc 168 width 1 MD=9 F.12.56. Läsa böcker <Se F.12 för fullständig frågetext> 81 1. Mycket ointresserad 58 2. Ganska ointresserad 112 3. Något ointresserad 57 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 488 5. Något intresserad 420 6. Ganska intresserad 478 7. Mycket intresserad 32 9. Ej svar
VAR 132 LÄSA POPULÄRTIDNINGAR Loc 169 width 1 MD=9 F.12.57. Läsa populärtidningar <Se F.12 för fullständig frågetext> 169 1. Mycket ointresserad 134 2. Ganska ointresserad 170 3. Något ointresserad 185 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 569 5. Något intresserad 334 6. Ganska intresserad 127 7. Mycket intresserad 38 9. Ej svar
VAR 133 SY KLÄDER Loc 170 width 1 MD=9 F.12.58. Sy kläder <Se F.12 för fullständig frågetext> 700 1. Mycket ointresserad 119 2. Ganska ointresserad 92 3. Något ointresserad 157 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 257 5. Något intresserad 186 6. Ganska intresserad 179 7. Mycket intresserad 36 9. Ej svar
VAR 134 HANDARBETA Loc 171 width 1 MD=9 F.12.59. Handarbeta <Se F.12 för fullständig frågetext> 601 1. Mycket ointresserad 93 2. Ganska ointresserad 76 3. Något ointresserad 134 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 215 5. Något intresserad 234 6. Ganska intresserad 338 7. Mycket intresserad 35 9. Ej svar
VAR 135 MÅLA Loc 172 width 1 MD=9 F.12.60. Måla <Se F.12 för fullständig frågetext> 372 1. Mycket ointresserad 94 2. Ganska ointresserad 126 3. Något ointresserad 162 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 493 5. Något intresserad 275 6. Ganska intresserad 168 7. Mycket intresserad 36 9. Ej svar
VAR 136 SNICKRA Loc 173 width 1 MD=9 F.12.61. Snickra <Se F.12 för fullständig frågetext> 351 1. Mycket ointresserad 99 2. Ganska ointresserad 163 3. Något ointresserad 192 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 407 5. Något intresserad 283 6. Ganska intresserad 193 7. Mycket intresserad 38 9. Ej svar
VAR 137 MOTIONERA Loc 174 width 1 MD=9 F.12.62. Motionera <Se F.12 för fullständig frågetext> 59 1. Mycket ointresserad 45 2. Ganska ointresserad 86 3. Något ointresserad 70 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 510 5. Något intresserad 551 6. Ganska intresserad 377 7. Mycket intresserad 28 9. Ej svar
VAR 138 FRILUFTSLIV Loc 175 width 1 MD=9 F.12.63. Friluftsliv <Se F.12 för fullständig frågetext> 38 1. Mycket ointresserad 28 2. Ganska ointresserad 67 3. Något ointresserad 59 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 476 5. Något intresserad 508 6. Ganska intresserad 516 7. Mycket intresserad 34 9. Ej svar
VAR 139 SPORTFISKA Loc 176 width 1 MD=9 F.12.64. Sportfiska <Se F.12 för fullständig frågetext> 405 1. Mycket ointresserad 122 2. Ganska ointresserad 131 3. Något ointresserad 183 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 335 5. Något intresserad 251 6. Ganska intresserad 266 7. Mycket intresserad 33 9. Ej svar
VAR 140 ÅKA SKIDOR Loc 177 width 1 MD=9 F.12.65. Åka skidor <Se F.12 för fullständig frågetext> 220 1. Mycket ointresserad 83 2. Ganska ointresserad 140 3. Något ointresserad 152 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 438 5. Något intresserad 339 6. Ganska intresserad 318 7. Mycket intresserad 36 9. Ej svar
VAR 141 ÅKA MOTORBÅT Loc 178 width 1 MD=9 F.12.66. Åka motorbåt <Se F.12 för fullständig frågetext> 348 1. Mycket ointresserad 140 2. Ganska ointresserad 169 3. Något ointresserad 208 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 357 5. Något intresserad 244 6. Ganska intresserad 220 7. Mycket intresserad 40 9. Ej svar
VAR 142 SEGLA Loc 179 width 1 MD=9 F.12.67. Segla <Se F.12 för fullständig frågetext> 502 1. Mycket ointresserad 141 2. Ganska ointresserad 163 3. Något ointresserad 348 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 242 5. Något intresserad 129 6. Ganska intresserad 160 7. Mycket intresserad 41 9. Ej svar
VAR 143 CAMPA Loc 180 width 1 MD=9 F.12.68. Campa <Se F.12 för fullständig frågetext> 311 1. Mycket ointresserad 100 2. Ganska ointresserad 141 3. Något ointresserad 140 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 443 5. Något intresserad 310 6. Ganska intresserad 249 7. Mycket intresserad 32 9. Ej svar
VAR 144 SEMESTRA UTOMLANDS Loc 181 width 1 MD=9 F.12.69. Semestra utomlands <Se F.12 för fullständig frågetext> 164 1. Mycket ointresserad 66 2. Ganska ointresserad 93 3. Något ointresserad 165 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 357 5. Något intresserad 332 6. Ganska intresserad 518 7. Mycket intresserad 31 9. Ej svar
VAR 145 SEMESTRA I SVERIGE Loc 182 width 1 MD=9 F.12.70. Semestra i Sverige <Se F.12 för fullständig frågetext> 36 1. Mycket ointresserad 12 2. Ganska ointresserad 44 3. Något ointresserad 50 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 327 5. Något intresserad 584 6. Ganska intresserad 636 7. Mycket intresserad 37 9. Ej svar
VAR 146 GÅ PÅ FÖRENINGSMÖTEN Loc 183 width 1 MD=9 F.12.71. Gå på föreningsmöten <Se F.12 för fullständig frågetext> 327 1. Mycket ointresserad 199 2. Ganska ointresserad 214 3. Något ointresserad 216 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 440 5. Något intresserad 195 6. Ganska intresserad 99 7. Mycket intresserad 36 9. Ej svar
VAR 147 SE PÅ SPORTEVENEMANG Loc 184 width 1 MD=9 F.12.72. Se på sportevenemang <Se F.12 för fullständig frågetext> 198 1. Mycket ointresserad 80 2. Ganska ointresserad 118 3. Något ointresserad 96 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 393 5. Något intresserad 339 6. Ganska intresserad 472 7. Mycket intresserad 30 9. Ej svar
VAR 148 PRÖVA NYA PRODUKTER Loc 185 width 1 MD=9 F.12.73. Pröva nya produkter <Se F.12 för fullständig frågetext> 84 1. Mycket ointresserad 93 2. Ganska ointresserad 134 3. Något ointresserad 232 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 643 5. Något intresserad 334 6. Ganska intresserad 173 7. Mycket intresserad 33 9. Ej svar
VAR 149 AFTONBLADET Loc 186 width 2 MD=99 F.13. Tidningar Du själv läser.Följande frågor gäller hur ofta Du själv läser vissa tidningar.De flesta människor läser endast en liten del av de uppräknade tidningarna.Vi ber Dig att så noga som möjligt gå igenom och kryssa för samtliga tidningar.I de fall Du inte alls läser en tidning, kryssa för svarsalternativet "Aldrig". F.13a. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Aftonbladet? 563 00. Aldrig 41 01. 1 gång per år 47 02. 2 gånger per år 73 03. 3 gånger per år 88 04. 1 gång per kvartal 60 05. 2 gånger per kvartal 126 06. 1 gång per månad 58 07. 2 gånger per månad 89 08. 3 gånger per månad 129 09. 1 gång per vecka 78 10. 2 gånger per vecka 78 11. 3 gånger per vecka 60 12. 4 gånger per vecka 39 13. 5 gånger per vecka 190 14. 6 gånger per vecka 7 99. Ej svar
VAR 150 ARBETET Loc 188 width 2 MD=99 F.13b. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Arbetet? <Se F.13 för fullständig frågetext> 1408 00. Aldrig 44 01. 1 gång per år 21 02. 2 gånger per år 23 03. 3 gånger per år 25 04. 1 gång per kvartal 19 05. 2 gånger per kvartal 30 06. 1 gång per månad 13 07. 2 gånger per månad 13 08. 3 gånger per månad 25 09. 1 gång per vecka 8 10. 2 gånger per vecka 7 11. 3 gånger per vecka 3 12. 4 gånger per vecka 6 13. 5 gånger per vecka 79 14. 6 gånger per vecka 2 99. Ej svar
VAR 151 DAGENS NYHETER Loc 190 width 2 MD=99 F.13c. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Dagens Nyheter? <Se F.13 för fullständig frågetext> 834 00. Aldrig 60 01. 1 gång per år 49 02. 2 gånger per år 64 03. 3 gånger per år 71 04. 1 gång per kvartal 42 05. 2 gånger per kvartal 87 06. 1 gång per månad 52 07. 2 gånger per månad 52 08. 3 gånger per månad 95 09. 1 gång per vecka 39 10. 2 gånger per vecka 29 11. 3 gånger per vecka 20 12. 4 gånger per vecka 28 13. 5 gånger per vecka 202 14. 6 gånger per vecka 2 99. Ej svar
VAR 152 EXPRESSEN Loc 192 width 2 MD=99 F.13d. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Expressen? <Se F.13 för fullständig frågetext> 424 00. Aldrig 25 01. 1 gång per år 41 02. 2 gånger per år 52 03. 3 gånger per år 90 04. 1 gång per kvartal 69 05. 2 gånger per kvartal 135 06. 1 gång per månad 82 07. 2 gånger per månad 89 08. 3 gånger per månad 159 09. 1 gång per vecka 101 10. 2 gånger per vecka 86 11. 3 gånger per vecka 69 12. 4 gånger per vecka 39 13. 5 gånger per vecka 264 14. 6 gånger per vecka 1 99. Ej svar
VAR 153 GÖTEBORGS-POSTEN Loc 194 width 2 MD=99 F.13e. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Göteborgs-Posten? <Se F.13 för fullständig frågetext> 1314 00. Aldrig 42 01. 1 gång per år 38 02. 2 gånger per år 33 03. 3 gånger per år 25 04. 1 gång per kvartal 12 05. 2 gånger per kvartal 24 06. 1 gång per månad 14 07. 2 gånger per månad 20 08. 3 gånger per månad 31 09. 1 gång per vecka 9 10. 2 gånger per vecka 10 11. 3 gånger per vecka 9 12. 4 gånger per vecka 6 13. 5 gånger per vecka 137 14. 6 gånger per vecka 2 99. Ej svar
VAR 154 GT KVÄLLSTIDNINGEN Loc 196 width 2 MD=99 F.13f. Hur ofta läser Du vardagsnummer av GT Kvällstidningen? <Se F.13 för fullständig frågetext> 1348 00. Aldrig 45 01. 1 gång per år 40 02. 2 gånger per år 37 03. 3 gånger per år 28 04. 1 gång per kvartal 14 05. 2 gånger per kvartal 32 06. 1 gång per månad 14 07. 2 gånger per månad 34 08. 3 gånger per månad 31 09. 1 gång per vecka 28 10. 2 gånger per vecka 24 11. 3 gånger per vecka 10 12. 4 gånger per vecka 7 13. 5 gånger per vecka 32 14. 6 gånger per vecka 2 99. Ej svar
VAR 155 KVÄLLSPOSTEN Loc 198 width 2 MD=99 F.13g. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Kvällsposten? <Se F.13 för fullständig frågetext> 1348 00. Aldrig 35 01. 1 gång per år 32 02. 2 gånger per år 34 03. 3 gånger per år 32 04. 1 gång per kvartal 19 05. 2 gånger per kvartal 28 06. 1 gång per månad 16 07. 2 gånger per månad 18 08. 3 gånger per månad 40 09. 1 gång per vecka 28 10. 2 gånger per vecka 11 11. 3 gånger per vecka 14 12. 4 gånger per vecka 15 13. 5 gånger per vecka 55 14. 6 gånger per vecka 1 99. Ej svar
VAR 156 SVENSKA DAGBLADET Loc 200 width 2 MD=99 F.13h. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Svenska Dagbladet? <Se F.13 för fullständig frågetext> 1282 00. Aldrig 53 01. 1 gång per år 37 02. 2 gånger per år 48 03. 3 gånger per år 36 04. 1 gång per kvartal 27 05. 2 gånger per kvartal 41 06. 1 gång per månad 21 07. 2 gånger per månad 22 08. 3 gånger per månad 26 09. 1 gång per vecka 27 10. 2 gånger per vecka 10 11. 3 gånger per vecka 4 12. 4 gånger per vecka 12 13. 5 gånger per vecka 78 14. 6 gånger per vecka 2 99. Ej svar
VAR 157 SYDSVENSKA DAGBLADET Loc 202 width 2 MD=99 F.13i. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Sydsvenska Dagbladet? <Se F.13 för fullständig frågetext> 1486 00. Aldrig 32 01. 1 gång per år 23 02. 2 gånger per år 23 03. 3 gånger per år 21 04. 1 gång per kvartal 8 05. 2 gånger per kvartal 15 06. 1 gång per månad 10 07. 2 gånger per månad 9 08. 3 gånger per månad 24 09. 1 gång per vecka 4 10. 2 gånger per vecka 8 11. 3 gånger per vecka 1 12. 4 gånger per vecka 2 13. 5 gånger per vecka 58 14. 6 gånger per vecka 2 99. Ej svar
VAR 158 NERIKES ALLEHANDA/TIDN. Loc 204 width 2 F.13j. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Nerikes Allehanda/Nerikes Tidningen? <Se F.13 för fullständig frågetext> 1652 00. Aldrig 13 01. 1 gång per år 5 02. 2 gånger per år 5 03. 3 gånger per år 2 04. 1 gång per kvartal 2 05. 2 gånger per kvartal 06. 1 gång per månad 3 07. 2 gånger per månad 1 08. 3 gånger per månad 2 09. 1 gång per vecka 1 10. 2 gånger per vecka 1 11. 3 gånger per vecka 1 12. 4 gånger per vecka 5 13. 5 gånger per vecka 33 14. 6 gånger per vecka
VAR 159 NORRKÖPINGS TIDNINGAR Loc 206 width 2 F.13k. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Norrköpings Tidningar? <Se F.13 för fullständig frågetext> 1655 00. Aldrig 7 01. 1 gång per år 8 02. 2 gånger per år 6 03. 3 gånger per år 3 04. 1 gång per kvartal 2 05. 2 gånger per kvartal 6 06. 1 gång per månad 3 07. 2 gånger per månad 08. 3 gånger per månad 3 09. 1 gång per vecka 10. 2 gånger per vecka 2 11. 3 gånger per vecka 12. 4 gånger per vecka 3 13. 5 gånger per vecka 28 14. 6 gånger per vecka
VAR 160 NYA WERMLANDS-TIDNINGEN Loc 208 width 2 F.13l. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Nya Wermlands-Tidningen? <Se F.13 för fullständig frågetext> 1611 00. Aldrig 6 01. 1 gång per år 6 02. 2 gånger per år 12 03. 3 gånger per år 5 04. 1 gång per kvartal 6 05. 2 gånger per kvartal 5 06. 1 gång per månad 3 07. 2 gånger per månad 8 08. 3 gånger per månad 9 09. 1 gång per vecka 4 10. 2 gånger per vecka 5 11. 3 gånger per vecka 2 12. 4 gånger per vecka 3 13. 5 gånger per vecka 41 14. 6 gånger per vecka
VAR 161 UPSALA NYA TIDNING Loc 210 width 2 MD=99 F.13m. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Upsala Nya Tidning? <Se F.13 för fullständig frågetext> 1618 00. Aldrig 13 01. 1 gång per år 9 02. 2 gånger per år 9 03. 3 gånger per år 8 04. 1 gång per kvartal 4 05. 2 gånger per kvartal 9 06. 1 gång per månad 4 07. 2 gånger per månad 4 08. 3 gånger per månad 6 09. 1 gång per vecka 1 10. 2 gånger per vecka 2 11. 3 gånger per vecka 12. 4 gånger per vecka 2 13. 5 gånger per vecka 37 14. 6 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 162 VESTMANLANDS LÄNS TIDN. Loc 212 width 2 F.13n. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Vestmanlands Läns Tidning? <Se F.13 för fullständig frågetext> 1640 00. Aldrig 8 01. 1 gång per år 7 02. 2 gånger per år 4 03. 3 gånger per år 8 04. 1 gång per kvartal 1 05. 2 gånger per kvartal 5 06. 1 gång per månad 6 07. 2 gånger per månad 3 08. 3 gånger per månad 3 09. 1 gång per vecka 3 10. 2 gånger per vecka 11. 3 gånger per vecka 12. 4 gånger per vecka 2 13. 5 gånger per vecka 36 14. 6 gånger per vecka
VAR 163 ÖSTGÖTA CORRESPONDENTEN Loc 214 width 2 F.13o. Hur ofta läser Du vardagsnummer av östgöta Correspondenten? <Se F.13 för fullständig frågetext> 1616 00. Aldrig 14 01. 1 gång per år 9 02. 2 gånger per år 6 03. 3 gånger per år 3 04. 1 gång per kvartal 7 05. 2 gånger per kvartal 9 06. 1 gång per månad 4 07. 2 gånger per månad 4 08. 3 gånger per månad 5 09. 1 gång per vecka 2 10. 2 gånger per vecka 1 11. 3 gånger per vecka 3 12. 4 gånger per vecka 5 13. 5 gånger per vecka 38 14. 6 gånger per vecka
VAR 164 AFTONBLADET(SÖNDAG) Loc 216 width 2 MD=99 F.14. Tidningar Du själv läser.Följande frågor gäller hur ofta Du själv läser vissa tidningar.De flesta människor läser endast en liten del av de uppräknade tidningarna.Vi ber Dig att så noga som möjligt gå igenom och kryssa för samtliga tidningar.I de fall Du inte alls läser en tidning, kryssa för svarsalternativet "Aldrig". F.14a. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Aftonbladet? 777 00. Aldrig 49 01. 1 gång per år 39 02. 2 gånger per år 46 03. 3 gånger per år 84 04. 1 gång per kvartal 48 05. 2 gånger per kvartal 113 06. 1 gång per månad 85 07. 2 gånger per månad 61 08. 3 gånger per månad 420 09. 1 gång per vecka 4 99. Ej svar
VAR 165 ARBETET(SÖNDAG) Loc 218 width 2 MD=99 F.14b. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Arbetet? <Se F.14 för fullständig frågetext> 1586 00. Aldrig 11 01. 1 gång per år 4 02. 2 gånger per år 7 03. 3 gånger per år 11 04. 1 gång per kvartal 5 05. 2 gånger per kvartal 12 06. 1 gång per månad 8 07. 2 gånger per månad 4 08. 3 gånger per månad 77 09. 1 gång per vecka 1 99. Ej svar
VAR 166 DAGENS NYHETER(SÖNDAG) Loc 220 width 2 MD=99 F.14c. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Dagens Nyheter? <Se F.14 för fullständig frågetext> 1104 00. Aldrig 30 01. 1 gång per år 39 02. 2 gånger per år 48 03. 3 gånger per år 41 04. 1 gång per kvartal 29 05. 2 gånger per kvartal 72 06. 1 gång per månad 44 07. 2 gånger per månad 24 08. 3 gånger per månad 294 09. 1 gång per vecka 1 99. Ej svar
VAR 167 EXPRESSEN(SÖNDAG) Loc 222 width 2 MD=99 F.14d. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Expressen? <Se F.14 för fullständig frågetext> 618 00. Aldrig 31 01. 1 gång per år 44 02. 2 gånger per år 40 03. 3 gånger per år 89 04. 1 gång per kvartal 54 05. 2 gånger per kvartal 138 06. 1 gång per månad 107 07. 2 gånger per månad 88 08. 3 gånger per månad 517 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 168 GÖTEBORGS-POSTEN(SÖNDAG) Loc 224 width 2 F.14e. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Göteborgs-Posten? <Se F.14 för fullständig frågetext> 1436 00. Aldrig 22 01. 1 gång per år 14 02. 2 gånger per år 11 03. 3 gånger per år 19 04. 1 gång per kvartal 8 05. 2 gånger per kvartal 18 06. 1 gång per månad 19 07. 2 gånger per månad 13 08. 3 gånger per månad 166 09. 1 gång per vecka
VAR 169 GT KVÄLLSTIDNING(SÖNDAG) Loc 226 width 2 MD=99 F.14f. Hur ofta läser Du söndagsnummer av GT Kvällstidningen? <Se F.14 för fullständig frågetext> 1461 00. Aldrig 31 01. 1 gång per år 23 02. 2 gånger per år 19 03. 3 gånger per år 16 04. 1 gång per kvartal 24 05. 2 gånger per kvartal 32 06. 1 gång per månad 17 07. 2 gånger per månad 25 08. 3 gånger per månad 77 09. 1 gång per vecka 1 99. Ej svar
VAR 170 KVÄLLSPOSTEN(SÖNDAG) Loc 228 width 2 MD=99 F.14g. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Kvällsposten? <Se F.14 för fullständig frågetext> 1434 00. Aldrig 25 01. 1 gång per år 16 02. 2 gånger per år 22 03. 3 gånger per år 25 04. 1 gång per kvartal 16 05. 2 gånger per kvartal 24 06. 1 gång per månad 24 07. 2 gånger per månad 23 08. 3 gånger per månad 116 09. 1 gång per vecka 1 99. Ej svar
VAR 171 SV.DAGBLADET(SÖNDAG) Loc 230 width 2 F.14h. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Svenska Dagbladet? <Se F.14 för fullständig frågetext> 1525 00. Aldrig 25 01. 1 gång per år 15 02. 2 gånger per år 11 03. 3 gånger per år 16 04. 1 gång per kvartal 12 05. 2 gånger per kvartal 15 06. 1 gång per månad 12 07. 2 gånger per månad 6 08. 3 gånger per månad 89 09. 1 gång per vecka
VAR 172 SYDSV.DAGBLADET(SÖNDAG) Loc 232 width 2 F.14i. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Sydsvenska Dagbladet? <Se F.14 för fullständig frågetext> 1565 00. Aldrig 12 01. 1 gång per år 17 02. 2 gånger per år 6 03. 3 gånger per år 9 04. 1 gång per kvartal 6 05. 2 gånger per kvartal 8 06. 1 gång per månad 9 07. 2 gånger per månad 6 08. 3 gånger per månad 88 09. 1 gång per vecka
VAR 173 SKÅNSKA DAGBL.(SÖNDAG) Loc 234 width 2 F.14j. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Skånska Dagbladet? <Se F.14 för fullständig frågetext> 1688 00. Aldrig 1 01. 1 gång per år 3 02. 2 gånger per år 4 03. 3 gånger per år 3 04. 1 gång per kvartal 1 05. 2 gånger per kvartal 2 06. 1 gång per månad 2 07. 2 gånger per månad 2 08. 3 gånger per månad 20 09. 1 gång per vecka
VAR 174 HELSINGBORGS DB.(SÖNDAG) Loc 236 width 2 MD=99 F.14k. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Helsingborgs Dagblad? <Se F.14 för fullständig frågetext> 1663 00. Aldrig 5 01. 1 gång per år 2 02. 2 gånger per år 5 03. 3 gånger per år 4 04. 1 gång per kvartal 3 05. 2 gånger per kvartal 5 06. 1 gång per månad 3 07. 2 gånger per månad 1 08. 3 gånger per månad 35 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 175 LÄSER ALLAS VECKOTIDNING Loc 238 width 2 MD=99 F.15. Tidningar Du själv läser-Veckotidningar F.15a. Hur ofta läser Du - Allas Veckotidning 1189 00. Aldrig 82 01. 1 gång per år 71 02. 2 gånger per år 63 03. 3 gånger per år 55 04. 1 gång per kvartal 44 05. 2 gånger per kvartal 76 06. 1 gång per månad 30 07. 2 gånger per månad 19 08. 3 gånger per månad 95 09. 1 gång per vecka 2 99. Ej svar
VAR 176 LÄSER ALLERS Loc 240 width 2 MD=99 F.15b. Hur ofta läser Du - Allers <Se F.15 för fullständig frågetext> 965 00. Aldrig 122 01. 1 gång per år 88 02. 2 gånger per år 76 03. 3 gånger per år 116 04. 1 gång per kvartal 55 05. 2 gånger per kvartal 85 06. 1 gång per månad 45 07. 2 gånger per månad 28 08. 3 gånger per månad 144 09. 1 gång per vecka 2 99. Ej svar
VAR 177 LÄSER DAMERNAS VÄRLD Loc 242 width 2 MD=99 F.15c. Hur ofta läser Du - Damernas Värld <Se F.15 för fullständig frågetext> 1112 00. Aldrig 95 01. 1 gång per år 76 02. 2 gånger per år 73 03. 3 gånger per år 105 04. 1 gång per kvartal 44 05. 2 gånger per kvartal 92 06. 1 gång per månad 34 07. 2 gånger per månad 26 08. 3 gånger per månad 67 09. 1 gång per vecka 2 99. Ej svar
VAR 178 LÄSER FEMINA Loc 244 width 2 MD=99 F.15d. Hur ofta läser Du - Femina <Se F.15 för fullständig frågetext> 1181 00. Aldrig 98 01. 1 gång per år 69 02. 2 gånger per år 58 03. 3 gånger per år 89 04. 1 gång per kvartal 53 05. 2 gånger per kvartal 68 06. 1 gång per månad 28 07. 2 gånger per månad 17 08. 3 gånger per månad 62 09. 1 gång per vecka 3 99. Ej svar
VAR 179 LÄSER FIB-AKTUELLT Loc 246 width 2 MD=99 F.15e. Hur ofta läser Du - FIB-Aktuellt <Se F.15 för fullständig frågetext> 891 00. Aldrig 75 01. 1 gång per år 56 02. 2 gånger per år 90 03. 3 gånger per år 104 04. 1 gång per kvartal 86 05. 2 gånger per kvartal 147 06. 1 gång per månad 89 07. 2 gånger per månad 60 08. 3 gånger per månad 120 09. 1 gång per vecka 8 99. Ej svar
VAR 180 LÄSER HEMMETS JOURNAL Loc 248 width 2 MD=99 F.15f. Hur ofta läser Du - Hemmets Journal <Se F.15 för fullständig frågetext> 965 00. Aldrig 81 01. 1 gång per år 94 02. 2 gånger per år 71 03. 3 gånger per år 92 04. 1 gång per kvartal 60 05. 2 gånger per kvartal 97 06. 1 gång per månad 47 07. 2 gånger per månad 33 08. 3 gånger per månad 184 09. 1 gång per vecka 2 99. Ej svar
VAR 181 LÄSER HEMMETS VECKOTIDN. Loc 250 width 2 MD=99 F.15g. Hur ofta läser Du - Hemmets Veckotidning <Se F.15 för fullständig frågetext> 983 00. Aldrig 89 01. 1 gång per år 75 02. 2 gånger per år 94 03. 3 gånger per år 82 04. 1 gång per kvartal 59 05. 2 gånger per kvartal 98 06. 1 gång per månad 39 07. 2 gånger per månad 31 08. 3 gånger per månad 174 09. 1 gång per vecka 2 99. Ej svar
VAR 182 LÄSER HENNES Loc 252 width 2 MD=99 F.15h. Hur ofta läser Du - Hennes <Se F.15 för fullständig frågetext> 1424 00. Aldrig 66 01. 1 gång per år 30 02. 2 gånger per år 27 03. 3 gånger per år 45 04. 1 gång per kvartal 32 05. 2 gånger per kvartal 45 06. 1 gång per månad 14 07. 2 gånger per månad 17 08. 3 gånger per månad 24 09. 1 gång per vecka 2 99. Ej svar
VAR 183 LÄSER HUSMODERN Loc 254 width 2 MD=99 F.15i. Hur ofta läser Du - Husmodern <Se F.15 för fullständig frågetext> 1143 00. Aldrig 87 01. 1 gång per år 76 02. 2 gånger per år 75 03. 3 gånger per år 79 04. 1 gång per kvartal 59 05. 2 gånger per kvartal 74 06. 1 gång per månad 24 07. 2 gånger per månad 14 08. 3 gånger per månad 93 09. 1 gång per vecka 2 99. Ej svar
VAR 184 LÄSER HÄNT I VECKAN Loc 256 width 2 MD=99 F.15j. Hur ofta läser Du - Hänt i Veckan <Se F.15 för fullständig frågetext> 1005 00. Aldrig 103 01. 1 gång per år 77 02. 2 gånger per år 106 03. 3 gånger per år 113 04. 1 gång per kvartal 67 05. 2 gånger per kvartal 93 06. 1 gång per månad 48 07. 2 gånger per månad 29 08. 3 gånger per månad 84 09. 1 gång per vecka 1 99. Ej svar
VAR 185 LÄSER ICA-KURIREN Loc 258 width 2 MD=99 F.15k. Hur ofta läser Du - ICA-kuriren <Se F.15 för fullständig frågetext> 927 00. Aldrig 63 01. 1 gång per år 46 02. 2 gånger per år 67 03. 3 gånger per år 78 04. 1 gång per kvartal 45 05. 2 gånger per kvartal 100 06. 1 gång per månad 44 07. 2 gånger per månad 24 08. 3 gånger per månad 331 09. 1 gång per vecka 1 99. Ej svar
VAR 186 LÄSER KALLE ANKA & CO Loc 260 width 2 MD=99 F.15l. Hur ofta läser Du - Kalle Anka & Co <Se F.15 för fullständig frågetext> 1171 00. Aldrig 66 01. 1 gång per år 59 02. 2 gånger per år 62 03. 3 gånger per år 78 04. 1 gång per kvartal 41 05. 2 gånger per kvartal 71 06. 1 gång per månad 51 07. 2 gånger per månad 25 08. 3 gånger per månad 101 09. 1 gång per vecka 1 99. Ej svar
VAR 187 LÄSER LAND Loc 262 width 2 MD=99 F.15m. Hur ofta läser Du - Land <Se F.15 för fullständig frågetext> 1236 00. Aldrig 43 01. 1 gång per år 33 02. 2 gånger per år 33 03. 3 gånger per år 46 04. 1 gång per kvartal 17 05. 2 gånger per kvartal 52 06. 1 gång per månad 27 07. 2 gånger per månad 12 08. 3 gånger per månad 227 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 188 LÄSER LEKTYR Loc 264 width 2 MD=99 F.15n. Hur ofta läser Du - Lektyr <Se F.15 för fullständig frågetext> 1040 00. Aldrig 48 01. 1 gång per år 50 02. 2 gånger per år 71 03. 3 gånger per år 89 04. 1 gång per kvartal 73 05. 2 gånger per kvartal 120 06. 1 gång per månad 83 07. 2 gånger per månad 39 08. 3 gånger per månad 109 09. 1 gång per vecka 4 99. Ej svar
VAR 189 LÄSER METALLARBETAREN Loc 266 width 2 MD=99 F.15o. Hur ofta läser Du - Metallarbetaren <Se F.15 för fullständig frågetext> 1429 00. Aldrig 21 01. 1 gång per år 17 02. 2 gånger per år 21 03. 3 gånger per år 14 04. 1 gång per kvartal 20 05. 2 gånger per kvartal 56 06. 1 gång per månad 27 07. 2 gånger per månad 13 08. 3 gånger per månad 107 09. 1 gång per vecka 1 99. Ej svar
VAR 190 LÄSER MIN VÄRLD Loc 268 width 2 MD=99 F.15p. Hur ofta läser Du - Min Värld <Se F.15 för fullständig frågetext> 1378 00. Aldrig 50 01. 1 gång per år 33 02. 2 gånger per år 39 03. 3 gånger per år 34 04. 1 gång per kvartal 30 05. 2 gånger per kvartal 42 06. 1 gång per månad 25 07. 2 gånger per månad 9 08. 3 gånger per månad 85 09. 1 gång per vecka 1 99. Ej svar
VAR 191 LÄSER NU! Loc 270 width 2 MD=99 F.15q. Hur ofta läser Du - NU! <Se F.15 för fullständig frågetext> 1626 00. Aldrig 32 01. 1 gång per år 15 02. 2 gånger per år 20 03. 3 gånger per år 10 04. 1 gång per kvartal 4 05. 2 gånger per kvartal 7 06. 1 gång per månad 1 07. 2 gånger per månad 3 08. 3 gånger per månad 8 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 192 LÄSER MITT LIVS NOVELL Loc 272 width 2 F.15r. Hur ofta läser Du - Mitt Livs Novell <Se F.15 för fullständig frågetext> 1524 00. Aldrig 36 01. 1 gång per år 25 02. 2 gånger per år 29 03. 3 gånger per år 32 04. 1 gång per kvartal 10 05. 2 gånger per kvartal 21 06. 1 gång per månad 16 07. 2 gånger per månad 3 08. 3 gånger per månad 30 09. 1 gång per vecka
VAR 193 LÄSER RÖSTER I RADIO/TV Loc 274 width 2 MD=99 F.15s. Hur ofta läser Du - Röster i Radio/TV <Se F.15 för fullständig frågetext> 1187 00. Aldrig 107 01. 1 gång per år 79 02. 2 gånger per år 101 03. 3 gånger per år 67 04. 1 gång per kvartal 37 05. 2 gånger per kvartal 46 06. 1 gång per månad 9 07. 2 gånger per månad 8 08. 3 gånger per månad 84 09. 1 gång per vecka 1 99. Ej svar
VAR 194 LÄSER SAXONS VECKOTIDN. Loc 276 width 2 MD=99 F.15t. Hur ofta läser Du - Saxons Veckotidning <Se F.15 för fullständig frågetext> 1241 00. Aldrig 63 01. 1 gång per år 47 02. 2 gånger per år 63 03. 3 gånger per år 47 04. 1 gång per kvartal 43 05. 2 gånger per kvartal 56 06. 1 gång per månad 29 07. 2 gånger per månad 22 08. 3 gånger per månad 113 09. 1 gång per vecka 2 99. Ej svar
VAR 195 LÄSER SE Loc 278 width 2 MD=99 F.15u. Hur ofta läser Du - Se <Se F.15 för fullständig frågetext> 994 00. Aldrig 85 01. 1 gång per år 102 02. 2 gånger per år 119 03. 3 gånger per år 106 04. 1 gång per kvartal 78 05. 2 gånger per kvartal 110 06. 1 gång per månad 46 07. 2 gånger per månad 27 08. 3 gånger per månad 58 09. 1 gång per vecka 1 99. Ej svar
VAR 196 LÄSER SVENSK DAMTIDNING Loc 280 width 2 MD=99 F.15v. Hur ofta läser Du - Svensk Damtidning <Se F.15 för fullständig frågetext> 1294 00. Aldrig 59 01. 1 gång per år 49 02. 2 gånger per år 52 03. 3 gånger per år 66 04. 1 gång per kvartal 30 05. 2 gånger per kvartal 49 06. 1 gång per månad 37 07. 2 gånger per månad 17 08. 3 gånger per månad 71 09. 1 gång per vecka 2 99. Ej svar
VAR 197 LÄSER VECKANS AFFÄRER Loc 282 width 2 MD=99 F.15w. Hur ofta läser Du - Veckans Affärer <Se F.15 för fullständig frågetext> 1439 00. Aldrig 28 01. 1 gång per år 39 02. 2 gånger per år 27 03. 3 gånger per år 36 04. 1 gång per kvartal 21 05. 2 gånger per kvartal 43 06. 1 gång per månad 21 07. 2 gånger per månad 12 08. 3 gånger per månad 60 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 198 LÄSER VECKO-JOURNALEN Loc 284 width 2 F.15x. Hur ofta läser Du - Vecko-Journalen <Se F.15 för fullständig frågetext> 1415 00. Aldrig 71 01. 1 gång per år 45 02. 2 gånger per år 40 03. 3 gånger per år 60 04. 1 gång per kvartal 19 05. 2 gånger per kvartal 32 06. 1 gång per månad 17 07. 2 gånger per månad 3 08. 3 gånger per månad 24 09. 1 gång per vecka
VAR 199 LÄSER VECKO-REVYN Loc 286 width 2 MD=99 F.15y. Hur ofta läser Du - Vecko-Revyn <Se F.15 för fullständig frågetext> 1277 00. Aldrig 82 01. 1 gång per år 64 02. 2 gånger per år 56 03. 3 gånger per år 68 04. 1 gång per kvartal 37 05. 2 gånger per kvartal 45 06. 1 gång per månad 27 07. 2 gånger per månad 17 08. 3 gånger per månad 52 09. 1 gång per vecka 1 99. Ej svar
VAR 200 LÄSER VI Loc 288 width 2 MD=99 F.15z. Hur ofta läser Du - Vi <Se F.15 för fullständig frågetext> 1287 00. Aldrig 60 01. 1 gång per år 35 02. 2 gånger per år 42 03. 3 gånger per år 55 04. 1 gång per kvartal 23 05. 2 gånger per kvartal 60 06. 1 gång per månad 17 07. 2 gånger per månad 8 08. 3 gånger per månad 139 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 201 LÄSER VÅR KYRKA Loc 290 width 2 F.15å. Hur ofta läser Du - Vår Kyrka <Se F.15 för fullständig frågetext> 1594 00. Aldrig 29 01. 1 gång per år 15 02. 2 gånger per år 10 03. 3 gånger per år 25 04. 1 gång per kvartal 6 05. 2 gånger per kvartal 14 06. 1 gång per månad 6 07. 2 gånger per månad 4 08. 3 gånger per månad 23 09. 1 gång per vecka
VAR 202 LÄSER ÅRET RUNT Loc 292 width 2 MD=99 F.15ä. Hur ofta läser Du - Året Runt <Se F.15 för fullständig frågetext> 797 00. Aldrig 68 01. 1 gång per år 77 02. 2 gånger per år 93 03. 3 gånger per år 113 04. 1 gång per kvartal 84 05. 2 gånger per kvartal 129 06. 1 gång per månad 84 07. 2 gånger per månad 37 08. 3 gånger per månad 244 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 203 LÄSER KOMMUNALARBETAREN Loc 294 width 1 MD=9 F.16. Tidningar Du själv läser- 14-dagarstidningar F.16a. Hur ofta läser Du - Kommunalarbetaren 1511 0. aldrig 12 1. 1 gång/år 11 2. 2 gånger/år 6 3. 3 gånger/år 17 4. 1 gång/kvartal 7 5. 2 gånger/kvartal 32 6. 1 gång/månad 128 7. 2 gånger/månad 2 9. Ej svar
VAR 204 LÄSER MOTOR Loc 295 width 1 MD=9 F.16b. Hur ofta läser Du - Motor <Se F.16 för fullständig frågetext> 1371 0. aldrig 47 1. 1 gång/år 44 2. 2 gånger/år 33 3. 3 gånger/år 46 4. 1 gång/kvartal 20 5. 2 gånger/kvartal 59 6. 1 gång/månad 106 7. 2 gånger/månad 9. Ej svar
VAR 205 LÄSER MOTORFÖRAREN Loc 296 width 1 F.16c. Hur ofta läser Du - Motorföraren <Se F.16 för fullständig frågetext> 1524 0. aldrig 29 1. 1 gång/år 18 2. 2 gånger/år 27 3. 3 gånger/år 28 4. 1 gång/kvartal 9 5. 2 gånger/kvartal 34 6. 1 gång/månad 57 7. 2 gånger/månad
VAR 206 LÄSER TEKNIKENS VÄRLD Loc 297 width 1 MD=9 F.16d. Hur ofta läser Du - Teknikens Värld <Se F.16 för fullständig frågetext> 1268 0. aldrig 56 1. 1 gång/år 65 2. 2 gånger/år 64 3. 3 gånger/år 76 4. 1 gång/kvartal 50 5. 2 gånger/kvartal 70 6. 1 gång/månad 76 7. 2 gånger/månad 1 9. Ej svar
VAR 207 LÄSER VI BILÄGARE Loc 298 width 1 MD=9 F.16e. Hur ofta läser Du - Vi Bilägare <Se F.16 för fullständig frågetext> 1119 0. aldrig 44 1. 1 gång/år 43 2. 2 gånger/år 50 3. 3 gånger/år 63 4. 1 gång/kvartal 34 5. 2 gånger/kvartal 107 6. 1 gång/månad 266 7. 2 gånger/månad 9. Ej svar
VAR 208 LÄSER ALLT I HEMMET Loc 299 width 1 MD=9 F.17. Tidningar Du själv läser - Månadstidningar F.17a. Hur ofta läser du - Allt i Hemmet 942 0. aldrig 150 1. 1 gång/år 128 2. 2 gånger/år 118 3. 3 gånger/år 141 4. 1 gång/kvartal 61 5. 2 gånger/kvartal 182 6. 1 gång/månad 4 9. Ej svar
VAR 209 LÄSER BO NYTT Loc 300 width 1 MD=9 F.17b. Hur ofta läser du - Bo Nytt <Se F.17 för fullständig frågetext> 1551 0. aldrig 53 1. 1 gång/år 32 2. 2 gånger/år 25 3. 3 gånger/år 28 4. 1 gång/kvartal 8 5. 2 gånger/kvartal 28 6. 1 gång/månad 1 9. Ej svar
VAR 210 LÄSER HEM OCH FRITID Loc 301 width 1 MD=9 F.17c. Hur ofta läser du - Hem och Fritid <Se F.17 för fullständig frågetext> 919 0. aldrig 140 1. 1 gång/år 129 2. 2 gånger/år 113 3. 3 gånger/år 151 4. 1 gång/kvartal 46 5. 2 gånger/kvartal 224 6. 1 gång/månad 4 9. Ej svar
VAR 211 LÄSER ANTIK & AUKTION Loc 302 width 1 MD=9 F.17d. Hur ofta läser du - Antik & Auktion <Se F.17 för fullständig frågetext> 1637 0. aldrig 33 1. 1 gång/år 14 2. 2 gånger/år 10 3. 3 gånger/år 11 4. 1 gång/kvartal 6 5. 2 gånger/kvartal 14 6. 1 gång/månad 1 9. Ej svar
VAR 212 LÄSER ALLT OM MAT Loc 303 width 1 MD=9 F.17e. Hur ofta läser du - Allt om Mat <Se F.17 för fullständig frågetext> 1148 0. aldrig 126 1. 1 gång/år 84 2. 2 gånger/år 94 3. 3 gånger/år 75 4. 1 gång/kvartal 53 5. 2 gånger/kvartal 143 6. 1 gång/månad 3 9. Ej svar
VAR 213 LÄSER BÅT-NYTT Loc 304 width 1 MD=9 F.17f. Hur ofta läser du - Båt-Nytt <Se F.17 för fullständig frågetext> 1422 0. aldrig 72 1. 1 gång/år 40 2. 2 gånger/år 58 3. 3 gånger/år 46 4. 1 gång/kvartal 33 5. 2 gånger/kvartal 55 6. 1 gång/månad 9. Ej svar
VAR 214 LÄSER BÅT FÖR ALLA Loc 305 width 1 MD=9 F.17g. Hur ofta läser du - Båt för Alla <Se F.17 för fullständig frågetext> 1534 0. aldrig 45 1. 1 gång/år 21 2. 2 gånger/år 31 3. 3 gånger/år 35 4. 1 gång/kvartal 24 5. 2 gånger/kvartal 36 6. 1 gång/månad 9. Ej svar
VAR 215 LÄSER VI BÅTÄGARE Loc 306 width 1 MD=9 F.17h. Hur ofta läser du - Vi Båtägare <Se F.17 för fullständig frågetext> 1505 0. aldrig 62 1. 1 gång/år 17 2. 2 gånger/år 29 3. 3 gånger/år 40 4. 1 gång/kvartal 26 5. 2 gånger/kvartal 46 6. 1 gång/månad 1 9. Ej svar
VAR 216 LÄSER FOTO OCH FILMTEKN. Loc 307 width 1 MD=9 F.17i. Hur ofta läser du - Foto och Filmteknik <Se F.17 för fullständig frågetext> 1565 0. aldrig 58 1. 1 gång/år 17 2. 2 gånger/år 27 3. 3 gånger/år 14 4. 1 gång/kvartal 13 5. 2 gånger/kvartal 31 6. 1 gång/månad 1 9. Ej svar
VAR 217 LÄSER TEKNIK FÖR ALLA Loc 308 width 1 MD=9 F.17j. Hur ofta läser du - Teknik för Alla <Se F.17 för fullständig frågetext> 1443 0. aldrig 73 1. 1 gång/år 58 2. 2 gånger/år 58 3. 3 gånger/år 32 4. 1 gång/kvartal 26 5. 2 gånger/kvartal 35 6. 1 gång/månad 1 9. Ej svar
VAR 218 LÄSER RADIO & TELEVISION Loc 309 width 1 MD=9 F.17k. Hur ofta läser du - Radio & Television <Se F.17 för fullständig frågetext> 1571 0. aldrig 45 1. 1 gång/år 23 2. 2 gånger/år 18 3. 3 gånger/år 29 4. 1 gång/kvartal 14 5. 2 gånger/kvartal 26 6. 1 gång/månad 9. Ej svar
VAR 219 LÄSER DET BÄSTA Loc 310 width 1 MD=9 F.17l. Hur ofta läser du - Det Bästa <Se F.17 för fullständig frågetext> 1307 0. aldrig 96 1. 1 gång/år 60 2. 2 gånger/år 50 3. 3 gånger/år 37 4. 1 gång/kvartal 32 5. 2 gånger/kvartal 142 6. 1 gång/månad 2 9. Ej svar
VAR 220 LÄSER VI FÖRÄLDRAR Loc 311 width 1 MD=9 F.17m. Hur ofta läser du - Vi Föräldrar <Se F.17 för fullständig frågetext> 1382 0. aldrig 91 1. 1 gång/år 49 2. 2 gånger/år 53 3. 3 gånger/år 59 4. 1 gång/kvartal 26 5. 2 gånger/kvartal 65 6. 1 gång/månad 1 9. Ej svar
VAR 221 LÄSER VÅR BOSTAD Loc 312 width 1 MD=9 F.17n. Hur ofta läser du - Vår Bostad <Se F.17 för fullständig frågetext> 1317 0. aldrig 60 1. 1 gång/år 34 2. 2 gånger/år 35 3. 3 gånger/år 64 4. 1 gång/kvartal 31 5. 2 gånger/kvartal 181 6. 1 gång/månad 4 9. Ej svar
VAR 222 KÄNNER TILL RÅD&RÖN Loc 313 width 1 MD=9 F.18. Råd & Rön F.18a. Känner Du till en tidning som heter Råd & Rön? FRÅGAN EJ STÄLLD I DENNA OMGÅNG 1. Ja 2. Nej 1726 8. Frågan ej ställd 9. Ej svar
VAR 223 LÄSER RÅD&RÖN1 Loc 314 width 1 MD=9 F.18b. Hur många nummer av Råd & Rön har Du läst under de senaste 12 månaderna? (10 nummer har utkommit) <Se F.18 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I DENNA OMGÅNG 0. Inget nummer 1. 1-2 nummer 2. 3-4 nummer 3. 5-6 nummer 4. 7-8 nummer 5. 9-10 nummer 6. Frågan ej tillämplig 1726 8. Frågan ej ställd 9. Ej svar
VAR 224 LÄSER RÅD & RÖN2 Loc 315 width 1 MD=9 F.18c. Hur ofta läser Du Råd & Rön jämfört med för ett år sedan? <Se F.18 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I DENNA OMGÅNG 0. Läser varken nu eller för ett år sedan 1. Läser mera sällan nu än jag gjorde då 2. Läser lika ofta nu som då 3. Läser oftare nu 4. Har börjat läsa tidningen under året 5. Frågan ej tillämplig 1726 8. Frågan ej ställd 9. Ej svar
VAR 225 LÄSER FÖR. LANDSORTSTIDN Loc 316 width 2 MD=99 F.19. Tidningar Du själv läser - Lokaltidningar F.19a. Hur ofta läser Du - Förenade Landsortstidningar med 6-dagarsutgivning 798 00. aldrig 28 01. 1 gång/år 40 02. 2 gånger/år 50 03. 3 gånger/år 29 04. 1 gång/kvartal 40 05. 2 gånger/kvartal 43 06. 1 gång/månad 32 07. 2 gånger/månad 28 08. 3 gånger/månad 46 09. 1 gång/vecka 35 10. 2 gånger/vecka 26 11. 3 gånger/vecka 23 12. 4 gånger/vecka 46 13. 5 gånger/vecka 461 14. 6 gånger/vecka 1 99. Ej svar
VAR 226 LÄSER A-PRESSEN Loc 318 width 2 MD=99 F.19b. Hur ofta läser Du - A-Pressen <Se F.19 för fullständig frågetext> 1058 00. aldrig 25 01. 1 gång/år 24 02. 2 gånger/år 41 03. 3 gånger/år 38 04. 1 gång/kvartal 24 05. 2 gånger/kvartal 55 06. 1 gång/månad 30 07. 2 gånger/månad 42 08. 3 gånger/månad 63 09. 1 gång/vecka 32 10. 2 gånger/vecka 23 11. 3 gånger/vecka 20 12. 4 gånger/vecka 27 13. 5 gånger/vecka 223 14. 6 gånger/vecka 1 99. Ej svar
VAR 227 LÄSER FÖR. LANDSORTSTIDN Loc 320 width 2 F.19c. Hur ofta läser Du - Förenade Landsortstidningar med 5-dagarsutgivning <Se F.19 för fullständig frågetext> 1593 00. aldrig 6 01. 1 gång/år 13 02. 2 gånger/år 16 03. 3 gånger/år 6 04. 1 gång/kvartal 9 05. 2 gånger/kvartal 12 06. 1 gång/månad 5 07. 2 gånger/månad 4 08. 3 gånger/månad 7 09. 1 gång/vecka 2 10. 2 gånger/vecka 2 11. 3 gånger/vecka 1 12. 4 gånger/vecka 50 13. 5 gånger/vecka
VAR 228 LÄSER FÖR. LANDSORTSTIDN Loc 322 width 2 MD=99 F.19d. Hur ofta läser Du - Förenade Landsortstidningar med 4-dagarsutgivning <Se F.19 för fullständig frågetext> 1662 00. aldrig 3 01. 1 gång/år 8 02. 2 gånger/år 6 03. 3 gånger/år 1 04. 1 gång/kvartal 1 05. 2 gånger/kvartal 3 06. 1 gång/månad 2 07. 2 gånger/månad 4 08. 3 gånger/månad 6 09. 1 gång/vecka 1 10. 2 gånger/vecka 6 11. 3 gånger/vecka 20 12. 4 gånger/vecka 3 99. Ej svar
VAR 229 LÄSER FÖR. LANDSORTSTIDN Loc 324 width 2 F.19e. Hur ofta läser Du - Förenade Landsortstidningar med 3-dagarsutgivning <Se F.19 för fullständig frågetext> 1586 00. aldrig 9 01. 1 gång/år 10 02. 2 gånger/år 10 03. 3 gånger/år 9 04. 1 gång/kvartal 8 05. 2 gånger/kvartal 10 06. 1 gång/månad 2 07. 2 gånger/månad 6 08. 3 gånger/månad 8 09. 1 gång/vecka 7 10. 2 gånger/vecka 61 11. 3 gånger/vecka
VAR 230 LÄSER FÖR. LANDSORTSTIDN Loc 326 width 2 F.19f. Hur ofta läser Du - Förenade Landsortstidningar med 2-dagarsutgivning <Se F.19 för fullständig frågetext> 1710 00. aldrig 2 01. 1 gång/år 3 02. 2 gånger/år 2 03. 3 gånger/år 2 04. 1 gång/kvartal 1 05. 2 gånger/kvartal 4 06. 1 gång/månad 07. 2 gånger/månad 08. 3 gånger/månad 09. 1 gång/vecka 2 10. 2 gånger/vecka
VAR 231 LÄSER HELSINGB. DAGBLAD Loc 328 width 2 F.19g. Hur ofta läser Du - Helsingborgs Dagblad (vard) <Se F.19 för fullständig frågetext> 1656 00. aldrig 5 01. 1 gång/år 8 02. 2 gånger/år 4 03. 3 gånger/år 2 04. 1 gång/kvartal 3 05. 2 gånger/kvartal 4 06. 1 gång/månad 1 07. 2 gånger/månad 2 08. 3 gånger/månad 8 09. 1 gång/vecka 10. 2 gånger/vecka 2 11. 3 gånger/vecka 12. 4 gånger/vecka 1 13. 5 gånger/vecka 30 14. 6 gånger/vecka
VAR 232 LÄSER MEL.SKÅNE,N.KRISTB Loc 330 width 2 MD=99 F.19h. Hur ofta läser Du - Mellersta Skåne och Nya Kristianstadsbladet (vard) <Se F.19 för fullständig frågetext> 1666 00. aldrig 4 01. 1 gång/år 8 02. 2 gånger/år 5 03. 3 gånger/år 4 04. 1 gång/kvartal 5 05. 2 gånger/kvartal 1 06. 1 gång/månad 2 07. 2 gånger/månad 3 08. 3 gånger/månad 2 09. 1 gång/vecka 10. 2 gånger/vecka 11. 3 gånger/vecka 1 12. 4 gånger/vecka 2 13. 5 gånger/vecka 23 14. 6 gånger/vecka 99. Ej svar
VAR 233 POSTNUMMER Loc 332 width 2 MD=99 Postnummer Faktiska värdet är kodat. 1502 99. Uppgift saknas Valid-n=224 Min=11 Max=57 Mean=34.6 St.Dev=15.4
VAR 234 LÄSER HUVUDSTADSPRESS N Loc 334 width 2 F.19i. Hur ofta läser Du - Huvudstadspress Norr <Se F.19 för fullständig frågetext> 1661 00. aldrig 7 01. 1 gång/år 3 02. 2 gånger/år 3 03. 3 gånger/år 6 04. 1 gång/kvartal 2 05. 2 gånger/kvartal 8 06. 1 gång/månad 4 07. 2 gånger/månad 4 08. 3 gånger/månad 28 09. 1 gång/vecka
VAR 235 LÄSER HUVUDSTADSPRESS NV Loc 336 width 2 F.19j. Hur ofta läser Du - Huvudstadspress Nordväst <Se F.19 för fullständig frågetext> 1709 00. aldrig 1 01. 1 gång/år 2 02. 2 gånger/år 2 03. 3 gånger/år 04. 1 gång/kvartal 1 05. 2 gånger/kvartal 1 06. 1 gång/månad 1 07. 2 gånger/månad 08. 3 gånger/månad 9 09. 1 gång/vecka
VAR 236 LÄSER HUV.ST.PR. LIDINGÖ Loc 338 width 2 F.19k. Hur ofta läser Du - Huvudstadspress Lidingö <Se F.19 för fullständig frågetext> 1710 00. aldrig 01. 1 gång/år 02. 2 gånger/år 2 03. 3 gånger/år 04. 1 gång/kvartal 05. 2 gånger/kvartal 1 06. 1 gång/månad 2 07. 2 gånger/månad 08. 3 gånger/månad 11 09. 1 gång/vecka
VAR 237 LÄSER HUVUDSTADSPRESS S Loc 340 width 2 F.19l. Hur ofta läser Du - Huvudstadspress Syd <Se F.19 för fullständig frågetext> 1679 00. aldrig 4 01. 1 gång/år 6 02. 2 gånger/år 4 03. 3 gånger/år 2 04. 1 gång/kvartal 1 05. 2 gånger/kvartal 4 06. 1 gång/månad 3 07. 2 gånger/månad 4 08. 3 gånger/månad 19 09. 1 gång/vecka
VAR 238 LÄSER HUV.ST.PR.SÖDERT. Loc 342 width 2 MD=99 F.19m. Hur ofta läser Du - Huvudstadspress Södertidningen <Se F.19 för fullständig frågetext> 1634 00. aldrig 5 01. 1 gång/år 02. 2 gånger/år 6 03. 3 gånger/år 3 04. 1 gång/kvartal 1 05. 2 gånger/kvartal 10 06. 1 gång/månad 6 07. 2 gånger/månad 2 08. 3 gånger/månad 57 09. 1 gång/vecka 2 99. Ej svar
VAR 239 LÄSER DN-BILAGA NORD Loc 344 width 2 MD=99 F.19n. Hur ofta läser Du - DN-bilaga Nord <Se F.19 för fullständig frågetext> 1676 00. aldrig 6 01. 1 gång/år 3 02. 2 gånger/år 2 03. 3 gånger/år 3 04. 1 gång/kvartal 2 05. 2 gånger/kvartal 7 06. 1 gång/månad 4 07. 2 gånger/månad 2 08. 3 gånger/månad 21 09. 1 gång/vecka 99. Ej svar
VAR 240 LÄSER DN-BILAGA NO Loc 346 width 2 F.19o. Hur ofta läser Du - DN-bilaga NO <Se F.19 för fullständig frågetext> 1685 00. aldrig 2 01. 1 gång/år 1 02. 2 gånger/år 1 03. 3 gånger/år 2 04. 1 gång/kvartal 3 05. 2 gånger/kvartal 3 06. 1 gång/månad 3 07. 2 gånger/månad 2 08. 3 gånger/månad 24 09. 1 gång/vecka
VAR 241 LÄSER DN-BILAGA NV Loc 348 width 2 F.19p. Hur ofta läser Du - DN-bilaga NV <Se F.19 för fullständig frågetext> 1680 00. aldrig 1 01. 1 gång/år 02. 2 gånger/år 3 03. 3 gånger/år 1 04. 1 gång/kvartal 3 05. 2 gånger/kvartal 3 06. 1 gång/månad 5 07. 2 gånger/månad 2 08. 3 gånger/månad 28 09. 1 gång/vecka
VAR 242 LÄSER DN-BILAGA SYD Loc 350 width 2 MD=99 F.19q. Hur ofta läser Du - DN-bilaga Syd <Se F.19 för fullständig frågetext> 1677 00. aldrig 2 01. 1 gång/år 1 02. 2 gånger/år 3 03. 3 gånger/år 1 04. 1 gång/kvartal 2 05. 2 gånger/kvartal 7 06. 1 gång/månad 3 07. 2 gånger/månad 1 08. 3 gånger/månad 29 09. 1 gång/vecka 99. Ej svar
VAR 243 LÄSER DN-BILAGA SV Loc 352 width 2 F.19r. Hur ofta läser Du - DN-bilaga SV <Se F.19 för fullständig frågetext> 1679 00. aldrig 3 01. 1 gång/år 02. 2 gånger/år 1 03. 3 gånger/år 04. 1 gång/kvartal 4 05. 2 gånger/kvartal 6 06. 1 gång/månad 4 07. 2 gånger/månad 2 08. 3 gånger/månad 27 09. 1 gång/vecka
VAR 244 LÄSER STORSTADEN Loc 354 width 1 MD=9 F.19s. Hur ofta läser Du - Storstaden <Se F.19 för fullständig frågetext> 1580 0. aldrig 16 1. 1 gång/år 16 2. 2 gånger/år 12 3. 3 gånger/år 24 4. 1 gång/kvartal 7 5. 2 gånger/kvartal 42 6. 1 gång/månad 28 7. 2 gånger/månad 1 9. Ej svar
VAR 245 LÄSER SKÅNSKA DAGBLADET Loc 355 width 2 MD=99 F.19t. Hur ofta läser Du - Skånska Dagbladet (vard) <Se F.19 för fullständig frågetext> 1671 00. aldrig 4 01. 1 gång/år 4 02. 2 gånger/år 5 03. 3 gånger/år 4 04. 1 gång/kvartal 6 05. 2 gånger/kvartal 7 06. 1 gång/månad 2 07. 2 gånger/månad 1 08. 3 gånger/månad 3 09. 1 gång/vecka 2 10. 2 gånger/vecka 1 11. 3 gånger/vecka 1 12. 4 gånger/vecka 13. 5 gånger/vecka 15 14. 6 gånger/vecka 99. Ej svar
VAR 246 HENNES/MAURITZ Loc 357 width 2 MD=99 F.20. Hur ofta Du besöker affärer m.m.Andra butiker. Nedan finner Du ett antal frågor där Du kan markera Ditt svar på upp till 16 olika sätt:från "aldrig" till "7 ggr/vecka".Ange så noga Du kan HUR OFTA Du besöker olika affärer etc.Svara med ett kryss på varje rad! F.20a. Hur ofta besöker Du Hennes/Mauritz? 666 00. Aldrig 198 01. 1 gång per år 130 02. 2 gånger per år 116 03. 3 gånger per år 159 04. 1 gång per kvartal 118 05. 2 gånger per kvartal 140 06. 1 gång per månad 73 07. 2 gånger per månad 62 08. 3 gånger per månad 43 09. 1 gång per vecka 8 10. 2 gånger per vecka 5 11. 3 gånger per vecka 1 12. 4 gånger per vecka 2 13. 5 gånger per vecka 14. 6 gånger per vecka 15. 7 gånger per vecka 5 99. Ej svar
VAR 247 KAPP-AHL Loc 359 width 2 MD=99 F.20b. Hur ofta besöker Du Kapp-Ahl? <Se F.20 för fullständig frågetext> 950 00. Aldrig 285 01. 1 gång per år 131 02. 2 gånger per år 86 03. 3 gånger per år 115 04. 1 gång per kvartal 37 05. 2 gånger per kvartal 67 06. 1 gång per månad 28 07. 2 gånger per månad 14 08. 3 gånger per månad 9 09. 1 gång per vecka 3 10. 2 gånger per vecka 11. 3 gånger per vecka 12. 4 gånger per vecka 13. 5 gånger per vecka 14. 6 gånger per vecka 15. 7 gånger per vecka 1 99. Ej svar
VAR 248 GULINS Loc 361 width 2 MD=99 F.20c. Hur ofta besöker Du Gulins? <Se F.20 för fullständig frågetext> 1183 00. Aldrig 204 01. 1 gång per år 99 02. 2 gånger per år 50 03. 3 gånger per år 72 04. 1 gång per kvartal 29 05. 2 gånger per kvartal 50 06. 1 gång per månad 17 07. 2 gånger per månad 11 08. 3 gånger per månad 5 09. 1 gång per vecka 3 10. 2 gånger per vecka 1 11. 3 gånger per vecka 12. 4 gånger per vecka 13. 5 gånger per vecka 14. 6 gånger per vecka 15. 7 gånger per vecka 2 99. Ej svar
VAR 249 IKEA Loc 363 width 2 MD=99 F.20d. Hur ofta besöker Du Ikea? <Se F.20 för fullständig frågetext> 756 00. Aldrig 503 01. 1 gång per år 212 02. 2 gånger per år 98 03. 3 gånger per år 81 04. 1 gång per kvartal 34 05. 2 gånger per kvartal 24 06. 1 gång per månad 8 07. 2 gånger per månad 6 08. 3 gånger per månad 2 09. 1 gång per vecka 1 10. 2 gånger per vecka 1 11. 3 gånger per vecka 12. 4 gånger per vecka 13. 5 gånger per vecka 14. 6 gånger per vecka 15. 7 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 250 ÅHLBERGS Loc 365 width 2 MD=99 F.20e. Hur ofta besöker Du Åhlbergs? <Se F.20 för fullständig frågetext> 1491 00. Aldrig 145 01. 1 gång per år 34 02. 2 gånger per år 17 03. 3 gånger per år 20 04. 1 gång per kvartal 6 05. 2 gånger per kvartal 9 06. 1 gång per månad 2 07. 2 gånger per månad 1 08. 3 gånger per månad 09. 1 gång per vecka 10. 2 gånger per vecka 11. 3 gånger per vecka 12. 4 gånger per vecka 13. 5 gånger per vecka 1 14. 6 gånger per vecka 15. 7 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 251 BRODDMANS Loc 367 width 2 MD=99 F.20f. Hur ofta besöker Du Broddmans? <Se F.20 för fullständig frågetext> 1418 00. Aldrig 133 01. 1 gång per år 49 02. 2 gånger per år 35 03. 3 gånger per år 39 04. 1 gång per kvartal 21 05. 2 gånger per kvartal 13 06. 1 gång per månad 8 07. 2 gånger per månad 6 08. 3 gånger per månad 2 09. 1 gång per vecka 1 10. 2 gånger per vecka 11. 3 gånger per vecka 12. 4 gånger per vecka 13. 5 gånger per vecka 1 14. 6 gånger per vecka 15. 7 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 252 DALER Loc 369 width 2 F.20g. Hur ofta besöker Du Daler? <Se F.20 för fullständig frågetext> 1536 00. Aldrig 99 01. 1 gång per år 27 02. 2 gånger per år 19 03. 3 gånger per år 21 04. 1 gång per kvartal 13 05. 2 gånger per kvartal 4 06. 1 gång per månad 4 07. 2 gånger per månad 1 08. 3 gånger per månad 1 09. 1 gång per vecka 1 10. 2 gånger per vecka 11. 3 gånger per vecka 12. 4 gånger per vecka 13. 5 gånger per vecka 14. 6 gånger per vecka 15. 7 gånger per vecka
VAR 253 JÄRNIA Loc 371 width 2 MD=99 F.20h. Hur ofta besöker Du Järnia? <Se F.20 för fullständig frågetext> 668 00. Aldrig 208 01. 1 gång per år 149 02. 2 gånger per år 156 03. 3 gånger per år 185 04. 1 gång per kvartal 94 05. 2 gånger per kvartal 124 06. 1 gång per månad 57 07. 2 gånger per månad 48 08. 3 gånger per månad 20 09. 1 gång per vecka 5 10. 2 gånger per vecka 5 11. 3 gånger per vecka 2 12. 4 gånger per vecka 13. 5 gånger per vecka 14. 6 gånger per vecka 2 15. 7 gånger per vecka 3 99. Ej svar
VAR 254 FÄRGSAM Loc 373 width 2 MD=99 F.20i. Hur ofta besöker Du Färgsam? <Se F.20 för fullständig frågetext> 1276 00. Aldrig 101 01. 1 gång per år 68 02. 2 gånger per år 70 03. 3 gånger per år 72 04. 1 gång per kvartal 37 05. 2 gånger per kvartal 51 06. 1 gång per månad 18 07. 2 gånger per månad 10 08. 3 gånger per månad 11 09. 1 gång per vecka 4 10. 2 gånger per vecka 2 11. 3 gånger per vecka 1 12. 4 gånger per vecka 13. 5 gånger per vecka 1 14. 6 gånger per vecka 3 15. 7 gånger per vecka 1 99. Ej svar
VAR 255 PRESSBYRÅN Loc 375 width 2 MD=99 F.20j. Hur ofta besöker Du Pressbyrån? <Se F.20 för fullständig frågetext> 283 00. Aldrig 60 01. 1 gång per år 63 02. 2 gånger per år 97 03. 3 gånger per år 121 04. 1 gång per kvartal 95 05. 2 gånger per kvartal 224 06. 1 gång per månad 150 07. 2 gånger per månad 128 08. 3 gånger per månad 220 09. 1 gång per vecka 102 10. 2 gånger per vecka 68 11. 3 gånger per vecka 39 12. 4 gånger per vecka 32 13. 5 gånger per vecka 15 14. 6 gånger per vecka 22 15. 7 gånger per vecka 7 99. Ej svar
VAR 256 ANNAN KIOSK Loc 377 width 2 MD=99 F.20k. Hur ofta besöker Du annan kiosk? <Se F.20 för fullständig frågetext> 284 00. Aldrig 40 01. 1 gång per år 50 02. 2 gånger per år 55 03. 3 gånger per år 85 04. 1 gång per kvartal 68 05. 2 gånger per kvartal 189 06. 1 gång per månad 125 07. 2 gånger per månad 130 08. 3 gånger per månad 285 09. 1 gång per vecka 150 10. 2 gånger per vecka 105 11. 3 gånger per vecka 55 12. 4 gånger per vecka 42 13. 5 gånger per vecka 26 14. 6 gånger per vecka 36 15. 7 gånger per vecka 1 99. Ej svar
VAR 257 TOBAKSAFFÄR Loc 379 width 2 MD=99 F.20l. Hur ofta besöker Du tobaksaffär? <Se F.20 för fullständig frågetext> 648 00. Aldrig 68 01. 1 gång per år 55 02. 2 gånger per år 65 03. 3 gånger per år 85 04. 1 gång per kvartal 54 05. 2 gånger per kvartal 178 06. 1 gång per månad 92 07. 2 gånger per månad 80 08. 3 gånger per månad 197 09. 1 gång per vecka 87 10. 2 gånger per vecka 37 11. 3 gånger per vecka 27 12. 4 gånger per vecka 21 13. 5 gånger per vecka 12 14. 6 gånger per vecka 12 15. 7 gånger per vecka 8 99. Ej svar
VAR 258 BAR/SJÄLVSERVERING Loc 381 width 2 MD=99 F.20m. Hur ofta besöker Du bar/självservering? <Se F.20 för fullständig frågetext> 369 00. Aldrig 54 01. 1 gång per år 107 02. 2 gånger per år 181 03. 3 gånger per år 192 04. 1 gång per kvartal 127 05. 2 gånger per kvartal 204 06. 1 gång per månad 123 07. 2 gånger per månad 86 08. 3 gånger per månad 84 09. 1 gång per vecka 52 10. 2 gånger per vecka 33 11. 3 gånger per vecka 23 12. 4 gånger per vecka 73 13. 5 gånger per vecka 2 14. 6 gånger per vecka 8 15. 7 gånger per vecka 8 99. Ej svar
VAR 259 KAFE/KONDITORI Loc 383 width 2 MD=99 F.20n. Hur ofta besöker Du kafe/konditori? <Se F.20 för fullständig frågetext> 394 00. Aldrig 115 01. 1 gång per år 125 02. 2 gånger per år 156 03. 3 gånger per år 210 04. 1 gång per kvartal 133 05. 2 gånger per kvartal 200 06. 1 gång per månad 115 07. 2 gånger per månad 81 08. 3 gånger per månad 95 09. 1 gång per vecka 36 10. 2 gånger per vecka 20 11. 3 gånger per vecka 16 12. 4 gånger per vecka 16 13. 5 gånger per vecka 7 14. 6 gånger per vecka 4 15. 7 gånger per vecka 3 99. Ej svar
VAR 260 KORVKIOSK/GATUKÖK Loc 385 width 2 MD=99 F.20o. Hur ofta besöker Du korvkiosk/gatukök? <Se F.20 för fullständig frågetext> 434 00. Aldrig 88 01. 1 gång per år 104 02. 2 gånger per år 141 03. 3 gånger per år 186 04. 1 gång per kvartal 136 05. 2 gånger per kvartal 217 06. 1 gång per månad 130 07. 2 gånger per månad 103 08. 3 gånger per månad 101 09. 1 gång per vecka 44 10. 2 gånger per vecka 14 11. 3 gånger per vecka 5 12. 4 gånger per vecka 7 13. 5 gånger per vecka 4 14. 6 gånger per vecka 4 15. 7 gånger per vecka 8 99. Ej svar
VAR 261 BENSINSTATION Loc 387 width 2 MD=99 F.20p. Hur ofta besöker Du bensinstation? <Se F.20 för fullständig frågetext> 413 00. Aldrig 12 01. 1 gång per år 12 02. 2 gånger per år 24 03. 3 gånger per år 34 04. 1 gång per kvartal 28 05. 2 gånger per kvartal 107 06. 1 gång per månad 178 07. 2 gånger per månad 165 08. 3 gånger per månad 411 09. 1 gång per vecka 203 10. 2 gånger per vecka 75 11. 3 gånger per vecka 24 12. 4 gånger per vecka 17 13. 5 gånger per vecka 9 14. 6 gånger per vecka 12 15. 7 gånger per vecka 2 99. Ej svar
VAR 262 POSTKONTOR Loc 389 width 2 MD=99 F.20q. Hur ofta besöker Du postkontor? <Se F.20 för fullständig frågetext> 79 00. Aldrig 15 01. 1 gång per år 12 02. 2 gånger per år 20 03. 3 gånger per år 56 04. 1 gång per kvartal 55 05. 2 gånger per kvartal 405 06. 1 gång per månad 337 07. 2 gånger per månad 238 08. 3 gånger per månad 326 09. 1 gång per vecka 91 10. 2 gånger per vecka 31 11. 3 gånger per vecka 14 12. 4 gånger per vecka 17 13. 5 gånger per vecka 19 14. 6 gånger per vecka 7 15. 7 gånger per vecka 4 99. Ej svar
VAR 263 BANKKONTOR Loc 391 width 2 MD=99 F.20r. Hur ofta besöker Du bankkontor? <Se F.20 för fullständig frågetext> 134 00. Aldrig 35 01. 1 gång per år 63 02. 2 gånger per år 65 03. 3 gånger per år 117 04. 1 gång per kvartal 90 05. 2 gånger per kvartal 379 06. 1 gång per månad 278 07. 2 gånger per månad 213 08. 3 gånger per månad 246 09. 1 gång per vecka 48 10. 2 gånger per vecka 20 11. 3 gånger per vecka 7 12. 4 gånger per vecka 16 13. 5 gånger per vecka 2 14. 6 gånger per vecka 7 15. 7 gånger per vecka 6 99. Ej svar
VAR 264 AFFISCHPELARE Loc 393 width 2 MD=99 F.21. Hur ofta Du besöker affärer m.m. Nedan finner Du ett antal frågor där Du kan markera Ditt svar på upp till 16 olika sätt:från "aldrig" till "7 ggr/vecka".Ange så noga Du kan HUR OFTA Du besöker olika affärer etc.Svara med ett kryss på varje rad! F.21a. Hur ofta ser Du affischpelare? 477 00. Aldrig 57 01. 1 gång per år 41 02. 2 gånger per år 56 03. 3 gånger per år 69 04. 1 gång per kvartal 42 05. 2 gånger per kvartal 95 06. 1 gång per månad 76 07. 2 gånger per månad 54 08. 3 gånger per månad 207 09. 1 gång per vecka 63 10. 2 gånger per vecka 50 11. 3 gånger per vecka 41 12. 4 gånger per vecka 106 13. 5 gånger per vecka 42 14. 6 gånger per vecka 242 15. 7 gånger per vecka 8 99. Ej svar
VAR 265 REKLAM PÅ BIO Loc 395 width 2 MD=99 F.21b. Hur ofta ser Du reklamfilm på bio? <Se F.21 för fullständig frågetext> 760 00. Aldrig 201 01. 1 gång per år 131 02. 2 gånger per år 94 03. 3 gånger per år 118 04. 1 gång per kvartal 93 05. 2 gånger per kvartal 136 06. 1 gång per månad 82 07. 2 gånger per månad 43 08. 3 gånger per månad 32 09. 1 gång per vecka 14 10. 2 gånger per vecka 4 11. 3 gånger per vecka 4 12. 4 gånger per vecka 13. 5 gånger per vecka 2 14. 6 gånger per vecka 7 15. 7 gånger per vecka 5 99. Ej svar
VAR 266 REKLAM PÅ BUSSAR Loc 397 width 2 MD=99 F.21c. Hur ofta ser Du reklam på bussar? <Se F.21 för fullständig frågetext> 435 00. Aldrig 44 01. 1 gång per år 35 02. 2 gånger per år 51 03. 3 gånger per år 74 04. 1 gång per kvartal 43 05. 2 gånger per kvartal 107 06. 1 gång per månad 61 07. 2 gånger per månad 79 08. 3 gånger per månad 163 09. 1 gång per vecka 68 10. 2 gånger per vecka 91 11. 3 gånger per vecka 53 12. 4 gånger per vecka 139 13. 5 gånger per vecka 50 14. 6 gånger per vecka 231 15. 7 gånger per vecka 2 99. Ej svar
VAR 267 LÄNSKOD Loc 399 width 2 MD=99 Kod: 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Frek: 313 49 51 84 66 38 54 12 35 58 154 Kod: 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Frek: 51 137 87 51 63 58 49 56 60 55 35 Kod: 24 25 99 Frek: 54 51 5
VAR 268 LÄNSKOMMUNKOD Loc 401 width 4 MD=9999 Kod: 114 115 120 123 125 126 127 136 138 Frek: 7 2 2 14 3 11 15 10 6 Kod: 139 160 162 163 180 181 182 183 184 Frek: 3 11 7 11 130 16 15 6 8 Kod: 186 187 188 191 192 305 319 360 380 Frek: 10 9 8 5 4 2 1 5 29 Kod: 381 382 428 480 481 482 483 484 486 Frek: 7 5 2 13 4 3 9 16 4 Kod: 509 512 513 560 561 562 563 580 581 Frek: 1 1 1 2 2 3 1 28 29 Kod: 582 583 586 604 617 662 665 680 682 Frek: 1 10 5 1 2 3 4 23 6 Kod: 683 684 685 686 687 760 761 763 764 Frek: 5 3 6 7 6 2 1 4 3 Kod: 765 767 780 781 821 834 840 860 861 Frek: 2 3 15 8 1 1 4 4 3 Kod: 862 880 881 882 883 884 885 980 1060 Frek: 3 13 4 6 8 2 3 12 3 Kod: 1080 1081 1082 1083 1121 1137 1160 1162 1163 Frek: 13 7 7 5 2 2 2 4 4 Kod: 1165 1166 1167 1168 1180 1181 1182 1183 1214 Frek: 1 4 2 2 13 3 7 12 3 Kod: 1230 1231 1233 1260 1261 1262 1263 1264 1265 Frek: 3 2 5 2 5 1 2 1 5 Kod: 1266 1267 1280 1281 1282 1283 1284 1285 1286 Frek: 2 2 52 13 10 24 4 5 6 Kod: 1287 1315 1380 1381 1382 1383 1384 1401 1402 Frek: 6 3 17 4 9 12 6 3 5 Kod: 1407 1419 1421 1427 1430 1435 1480 1481 1482 Frek: 3 3 2 1 2 2 83 15 5 Kod: 1484 1485 1486 1504 1507 1521 1524 1527 1552 Frek: 1 11 1 2 1 5 6 1 2 Kod: 1560 1561 1562 1563 1566 1580 1581 1582 1583 Frek: 2 2 4 6 4 7 10 7 21 Kod: 1584 1585 1602 1622 1623 1637 1643 1660 1662 Frek: 5 2 1 1 1 2 1 6 3 Kod: 1663 1680 1681 1682 1683 1684 1685 1686 1715 Frek: 3 7 7 4 7 1 3 4 1 Kod: 1730 1737 1760 1761 1762 1763 1764 1765 1766 Frek: 2 3 1 4 1 1 3 1 3 Kod: 1780 1781 1782 1783 1784 1785 1861 1862 1863 Frek: 18 7 4 3 6 5 4 4 3 Kod: 1864 1880 1881 1882 1883 1884 1885 1904 1907 Frek: 1 26 3 3 8 1 5 2 3 Kod: 1917 1961 1962 1980 1981 1982 1983 2021 2023 Frek: 2 3 1 24 2 5 7 1 2 Kod: 2026 2029 2031 2034 2039 2061 2062 2080 2081 Frek: 3 3 1 1 1 2 3 8 12 Kod: 2082 2083 2084 2085 2104 2121 2132 2161 2180 Frek: 3 4 7 5 1 1 2 6 21 Kod: 2181 2182 2183 2184 2260 2262 2280 2281 2282 Frek: 6 7 7 8 2 1 3 21 5 Kod: 2283 2284 2303 2305 2309 2313 2326 2361 2380 Frek: 8 15 2 3 3 5 3 4 15 Kod: 2401 2404 2409 2417 2421 2460 2462 2480 2481 Frek: 3 1 2 2 2 3 3 17 4 Kod: 2482 2505 2506 2510 2513 2514 2518 2521 2523 Frek: 17 2 1 1 1 5 1 3 3 Kod: 2560 2580 2581 2582 2583 2584 9999 Frek: 2 9 8 6 1 8 9
VAR 269 KÖPER ALLERS Loc 405 width 1 MD=9 F.22. Tidningsköp.Hur regelbundet köper Du för egen räkning nedanstående tidningar? Var vänlig svara med ett kryss på varje rad! F.22a. Hur ofta köper Du Allers? 1408 0. Köper aldrig 230 1. Köper något enstaka nummer 20 2. Ganska regelbunden köpare 38 3. Mycket regelbunden köpare 28 4. Prenumererar för egen räkning 2 9. Ej svar
VAR 270 KÖPER FEMINA Loc 406 width 1 MD=9 F.22b. Hur ofta köper Du Femina? <Se F.22 för fullständig frågetext> 1468 0. Köper aldrig 214 1. Köper något enstaka nummer 16 2. Ganska regelbunden köpare 6 3. Mycket regelbunden köpare 20 4. Prenumererar för egen räkning 2 9. Ej svar
VAR 271 KÖPER HÄNT I VECKAN Loc 407 width 1 MD=9 F.22c. Hur ofta köper Du Hänt i Veckan? <Se F.22 för fullständig frågetext> 1451 0. Köper aldrig 229 1. Köper något enstaka nummer 15 2. Ganska regelbunden köpare 25 3. Mycket regelbunden köpare 4 4. Prenumererar för egen räkning 2 9. Ej svar
VAR 272 BILRESA1 Loc 408 width 1 MD=9 F.23. Bilresa.Har Du under de senaste tolv månaderna gjort någon semesterresa med bil utanför Sverige,Norge,Finland? F.23a. Första markeringen FRÅGAN EJ STÄLLD I DENNA OMGÅNG 0. Nej Ja,till: 1. England 2. Jylland 3. Övriga Danmark 4. Kontinenten 1726 5. Frågan ej ställd
VAR 273 BILRESA2 Loc 409 width 1 MD=9 F.23b. Andra markeringen <Se F.23 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I DENNA OMGÅNG 0. Nej Ja,till: 1. England 2. Jylland 3. Övriga Danmark 4. Kontinenten 1726 5. Frågan ej ställd 9. Ej svar
VAR 274 BILRESA3 Loc 410 width 1 MD=9 F.23c. Tredje markeringen <Se F.23 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I DENNA OMGÅNG 0. Nej Ja,till: 1. England 2. Jylland 3. Övriga Danmark 4. Kontinenten 1726 5. Frågan ej ställd 9. Ej svar
VAR 275 BILFÄRJA1 Loc 411 width 2 MD=99 F.24. Om ja på föregående fråga:Vilken färjförbindelse åkte Du med från Sverige till utlandet? F.24a. Första markeringen FRÅGAN EJ STÄLLD I DENNA OMGÅNG 00. Göteborg-Frederikshavn med Stena Line 01. Göteborg-Frederikshavn med Sessanlinjen 02. Göteborg-Kiel med Stena Line 03. Göteborg-Travemunde med Sessanlinjen 04. Göteborg-England med Tor Line 05. Göteborg-England med Svenska Lloyd 06. Göteborg-Amsterdam med Tor Line 07. Varberg-Grenå med Europafärjan 08. Skåne-Danmark 09. Skåne-Västtyskland(Travemunde) 10. Skåne-Östtyskland/Polen 11. Annan färjförbindelse 1726 12. Frågan ej ställd 99. Ej svar
VAR 276 BILFÄRJA2 Loc 413 width 2 MD=99 F.24b. Andra markeringen <Se F.24 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I DENNA OMGÅNG 00. Göteborg-Frederikshavn med Stena Line 01. Göteborg-Frederikshavn med Sessanlinjen 02. Göteborg-Kiel med Stena Line 03. Göteborg-Travemunde med Sessanlinjen 04. Göteborg-England med Tor Line 05. Göteborg-England med Svenska Lloyd 06. Göteborg-Amsterdam med Tor Line 07. Varberg-Grenå med Europafärjan 08. Skåne-Danmark 09. Skåne-Västtyskland(Travemunde) 10. Skåne-Östtyskland/Polen 11. Annan färjförbindelse 12. "Nej" fråga 23 1726 13. Frågan ej ställd 99. Ej svar
VAR 277 BILFÄRJA3 Loc 415 width 2 MD=99 F.24c. Tredje markeringen <Se F.24 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I DENNA OMGÅNG 00. Göteborg-Frederikshavn med Stena Line 01. Göteborg-Frederikshavn med Sessanlinjen 02. Göteborg-Kiel med Stena Line 03. Göteborg-Travemunde med Sessanlinjen 04. Göteborg-England med Tor Line 05. Göteborg-England med Svenska Lloyd 06. Göteborg-Amsterdam med Tor Line 07. Varberg-Grenå med Europafärjan 08. Skåne-Danmark 09. Skåne-Västtyskland(Travemunde) 10. Skåne-Östtyskland/Polen 11. Annan färjförbindelse 12. "Nej" fråga 23 1726 13. Frågan ej ställd 99. Ej svar
VAR 278 MASKINDISKMEDEL Loc 417 width 2 MD=99 F.25. Din påverkan på märket på produkter som köps.Valet av märke på de produkter,som köps i ett hushåll,blir ofta beroende av synpunkter och önskemål från andra i hushållet än den som gör själva inköpet.För att försöka få en bild av vilka som påverkar märkesvalet för olika produkter ber vi Dig göra följande:1.Gå igenom nedanstående varulista och markera vilka produkter som brukar köpas i Ditt hushåll. 2.Bedöm sedan i hur hög grad Dina synpunkter och önskemål påverkar märkesvalet på var och en av de aktuella produkterna.Om Du inte alls lägger Dig i märkesvalet skall Du ringa in "0:an".Om Dina önskemål väger tungt ringar Du in en hög siffra,o.s.v.Försök på detta sätt att gradera Ditt inflytande på märkesvalet,jämfört med andra i hushållet. F.25a. Mitt inflytande på val av märke vid köp av maskindiskmedel Brukar köpas i hushållet 1038 11. Nej 34 12. Ja,utan angivande av grad av inflytande Mitt inflytande på val av märke 309 00. Inget 19 01. 25 02. 22 03. 17 04. 40 05. 12 06. 17 07. 32 08. 14 09. 134 10. Fullständigt 13 99. Ej svar
VAR 279 TVÄTTMEDEL Loc 419 width 2 MD=99 F.25b. Mitt inflytande på val av märke vid köp av tvättmedel <Se F.25 för fullständig frågetext> Brukar köpas i hushållet 39 11. Nej 126 12. Ja,utan angivande av grad av inflytande Mitt inflytande på val av märke 532 00. Inget 35 01. 62 02. 65 03. 54 04. 147 05. 39 06. 56 07. 89 08. 47 09. 422 10. Fullständigt 13 99. Ej svar
VAR 280 KAFFE Loc 421 width 2 MD=99 F.25c. Mitt inflytande på val av märke vid köp av kaffe <Se F.25 för fullständig frågetext> Brukar köpas i hushållet 36 11. Nej 126 12. Ja,utan angivande av grad av inflytande Mitt inflytande på val av märke 304 00. Inget 49 01. 47 02. 69 03. 51 04. 252 05. 65 06. 78 07. 138 08. 92 09. 402 10. Fullständigt 17 99. Ej svar
VAR 281 TE Loc 423 width 2 MD=99 F.25d. Mitt inflytande på val av märke vid köp av te <Se F.25 för fullständig frågetext> Brukar köpas i hushållet 122 11. Nej 117 12. Ja,utan angivande av grad av inflytande Mitt inflytande på val av märke 332 00. Inget 44 01. 61 02. 71 03. 70 04. 209 05. 83 06. 89 07. 117 08. 76 09. 321 10. Fullständigt 14 99. Ej svar
VAR 282 LÄSKEDRYCKER Loc 425 width 2 MD=99 F.25e. Mitt inflytande på val av märke vid köp av läskedrycker <Se F.25 för fullständig frågetext> Brukar köpas i hushållet 253 11. Nej 122 12. Ja,utan angivande av grad av inflytande Mitt inflytande på val av märke 298 00. Inget 42 01. 91 02. 117 03. 89 04. 264 05. 87 06. 61 07. 94 08. 39 09. 156 10. Fullständigt 13 99. Ej svar
VAR 283 FIL/YOGHURT Loc 427 width 2 MD=99 F.25f. Mitt inflytande på val av märke vid köp av fil/yoghurt <Se F.25 för fullständig frågetext> Brukar köpas i hushållet 322 11. Nej 88 12. Ja,utan angivande av grad av inflytande Mitt inflytande på val av märke 428 00. Inget 59 01. 45 02. 77 03. 59 04. 187 05. 46 06. 50 07. 64 08. 42 09. 242 10. Fullständigt 17 99. Ej svar
VAR 284 ÖL Loc 429 width 2 MD=99 F.25g. Mitt inflytande på val av märke vid köp av öl <Se F.25 för fullständig frågetext> Brukar köpas i hushållet 296 11. Nej 96 12. Ja,utan angivande av grad av inflytande Mitt inflytande på val av märke 301 00. Inget 46 01. 64 02. 73 03. 44 04. 191 05. 56 06. 58 07. 105 08. 70 09. 312 10. Fullständigt 14 99. Ej svar
VAR 285 VIN Loc 431 width 2 MD=99 F.25h. Mitt inflytande på val av märke vid köp av vin <Se F.25 för fullständig frågetext> Brukar köpas i hushållet 538 11. Nej 61 12. Ja,utan angivande av grad av inflytande Mitt inflytande på val av märke 197 00. Inget 32 01. 39 02. 47 03. 40 04. 185 05. 63 06. 69 07. 109 08. 70 09. 261 10. Fullständigt 15 99. Ej svar
VAR 286 MATFETT FÖR BORDSBRUK Loc 433 width 2 MD=99 F.25i. Mitt inflytande på val av märke vid köp av matfett för bordsbruk <Se F.25 för fullständig frågetext> Brukar köpas i hushållet 158 11. Nej 109 12. Ja,utan angivande av grad av inflytande Mitt inflytande på val av märke 345 00. Inget 32 01. 56 02. 72 03. 55 04. 198 05. 76 06. 67 07. 126 08. 52 09. 367 10. Fullständigt 13 99. Ej svar
VAR 287 SÅSER(BURK EL.PÅSE) Loc 435 width 2 MD=99 F.25j. Mitt inflytande på val av märke vid köp av såser(burk eller påse) <Se F.25 för fullständig frågetext> Brukar köpas i hushållet 1014 11. Nej 40 12. Ja,utan angivande av grad av inflytande Mitt inflytande på val av märke 245 00. Inget 21 01. 33 02. 36 03. 20 04. 91 05. 21 06. 24 07. 32 08. 18 09. 117 10. Fullständigt 14 99. Ej svar
VAR 288 KRYDDOR Loc 437 width 2 MD=99 F.25k. Mitt inflytande på val av märke vid köp av kryddor <Se F.25 för fullständig frågetext> Brukar köpas i hushållet 66 11. Nej 140 12. Ja,utan angivande av grad av inflytande Mitt inflytande på val av märke 449 00. Inget 56 01. 63 02. 77 03. 68 04. 158 05. 64 06. 76 07. 105 08. 74 09. 317 10. Fullständigt 13 99. Ej svar
VAR 289 OST SOM VARDAGSPÅLÄGG Loc 439 width 2 MD=99 F.25l. Mitt inflytande på val av märke vid köp av ost som vardagspålägg <Se F.25 för fullständig frågetext> Brukar köpas i hushållet 37 11. Nej 116 12. Ja,utan angivande av grad av inflytande Mitt inflytande på val av märke 205 00. Inget 21 01. 54 02. 82 03. 71 04. 277 05. 112 06. 129 07. 181 08. 104 09. 324 10. Fullständigt 13 99. Ej svar
VAR 290 OST TILL OSTBRICKA Loc 441 width 2 MD=99 F.25m. Mitt inflytande på val av märke vid köp av ost till ostbricka <Se F.25 för fullständig frågetext> Brukar köpas i hushållet 557 11. Nej 66 12. Ja,utan angivande av grad av inflytande Mitt inflytande på val av märke 181 00. Inget 23 01. 29 02. 54 03. 53 04. 186 05. 66 06. 62 07. 99 08. 72 09. 265 10. Fullständigt 13 99. Ej svar
VAR 291 SOPPOR(BURK EL.PÅSE) Loc 443 width 2 MD=99 F.25n. Mitt inflytande på val av märke vid köp av soppor(burk eller påse) <Se F.25 för fullständig frågetext> Brukar köpas i hushållet 448 11. Nej 88 12. Ja,utan angivande av grad av inflytande Mitt inflytande på val av märke 270 00. Inget 34 01. 77 02. 90 03. 69 04. 159 05. 75 06. 78 07. 72 08. 41 09. 211 10. Fullständigt 14 99. Ej svar
VAR 292 DJUPFRYST FISK Loc 445 width 2 MD=99 F.25o. Mitt inflytande på val av märke vid köp av djupfryst fisk <Se F.25 för fullständig frågetext> Brukar köpas i hushållet 220 11. Nej 104 12. Ja,utan angivande av grad av inflytande Mitt inflytande på val av märke 312 00. Inget 48 01. 70 02. 79 03. 72 04. 194 05. 97 06. 75 07. 120 08. 62 09. 259 10. Fullständigt 14 99. Ej svar
VAR 293 HÄLSOKOST Loc 447 width 2 MD=99 F.25p. Mitt inflytande på val av märke vid köp av hälsokost <Se F.25 för fullständig frågetext> Brukar köpas i hushållet 1014 11. Nej 47 12. Ja,utan angivande av grad av inflytande Mitt inflytande på val av märke 207 00. Inget 22 01. 27 02. 30 03. 14 04. 71 05. 31 06. 22 07. 20 08. 33 09. 175 10. Fullständigt 13 99. Ej svar
VAR 294 DJUPFRYST FÄRDIGMAT Loc 449 width 2 MD=99 F.25q. Mitt inflytande på val av märke vid köp av djupfryst färdigmat <Se F.25 för fullständig frågetext> Brukar köpas i hushållet 919 11. Nej 38 12. Ja,utan angivande av grad av inflytande Mitt inflytande på val av märke 209 00. Inget 23 01. 37 02. 50 03. 43 04. 114 05. 43 06. 41 07. 48 08. 23 09. 124 10. Fullständigt 14 99. Ej svar
VAR 295 JUICE Loc 451 width 2 MD=99 F.25r. Mitt inflytande på val av märke vid köp av juice <Se F.25 för fullständig frågetext> Brukar köpas i hushållet 197 11. Nej 102 12. Ja,utan angivande av grad av inflytande Mitt inflytande på val av märke 310 00. Inget 49 01. 71 02. 86 03. 69 04. 238 05. 98 06. 70 07. 92 08. 69 09. 261 10. Fullständigt 14 99. Ej svar
VAR 296 MATBRÖD Loc 453 width 2 MD=99 F.25s. Mitt inflytande på val av märke vid köp av matbröd <Se F.25 för fullständig frågetext> Brukar köpas i hushållet 124 11. Nej 114 12. Ja,utan angivande av grad av inflytande Mitt inflytande på val av märke 211 00. Inget 22 01. 61 02. 78 03. 74 04. 263 05. 116 06. 116 07. 146 08. 97 09. 291 10. Fullständigt 13 99. Ej svar
VAR 297 HUVUDVÄRKSTABLETTER Loc 455 width 2 MD=99 F.25t. Mitt inflytande på val av märke vid köp av huvudvärkstabletter <Se F.25 för fullständig frågetext> Brukar köpas i hushållet 286 11. Nej 100 12. Ja,utan angivande av grad av inflytande Mitt inflytande på val av märke 401 00. Inget 48 01. 55 02. 72 03. 47 04. 168 05. 60 06. 49 07. 71 08. 44 09. 312 10. Fullständigt 13 99. Ej svar
VAR 298 VITAMINPREPARAT Loc 457 width 2 MD=99 F.25u. Mitt inflytande på val av märke vid köp av vitaminpreparat <Se F.25 för fullständig frågetext> Brukar köpas i hushållet 848 11. Nej 55 12. Ja,utan angivande av grad av inflytande Mitt inflytande på val av märke 267 00. Inget 31 01. 49 02. 35 03. 29 04. 88 05. 32 06. 20 07. 45 08. 26 09. 187 10. Fullständigt 14 99. Ej svar
VAR 299 HALSTABLETTER Loc 459 width 2 MD=99 F.25v. Mitt inflytande på val av märke vid köp av halstabletter <Se F.25 för fullständig frågetext> Brukar köpas i hushållet 386 11. Nej 95 12. Ja,utan angivande av grad av inflytande Mitt inflytande på val av märke 279 00. Inget 41 01. 79 02. 78 03. 62 04. 223 05. 66 06. 66 07. 84 08. 48 09. 204 10. Fullständigt 15 99. Ej svar
VAR 300 TVÅL Loc 461 width 2 MD=99 F.25w. Mitt inflytande på val av märke vid köp av tvål <Se F.25 för fullständig frågetext> Brukar köpas i hushållet 20 11. Nej 126 12. Ja,utan angivande av grad av inflytande Mitt inflytande på val av märke 331 00. Inget 41 01. 62 02. 60 03. 69 04. 246 05. 87 06. 104 07. 122 08. 82 09. 361 10. Fullständigt 15 99. Ej svar
VAR 301 TANDKRÄM Loc 463 width 2 MD=99 F.25x. Mitt inflytande på val av märke vid köp av tandkräm <Se F.25 för fullständig frågetext> Brukar köpas i hushållet 32 11. Nej 121 12. Ja,utan angivande av grad av inflytande Mitt inflytande på val av märke 254 00. Inget 34 01. 41 02. 79 03. 70 04. 273 05. 87 06. 116 07. 123 08. 92 09. 389 10. Fullständigt 15 99. Ej svar
VAR 302 TRANSPIRATIONSMEDEL Loc 465 width 2 MD=99 F.25y. Mitt inflytande på val av märke vid köp av transpirationsmedel <Se F.25 för fullständig frågetext> Brukar köpas i hushållet 267 11. Nej 85 12. Ja,utan angivande av grad av inflytande Mitt inflytande på val av märke 262 00. Inget 31 01. 59 02. 56 03. 55 04. 210 05. 74 06. 72 07. 92 08. 75 09. 371 10. Fullständigt 17 99. Ej svar
VAR 303 HÅRSCHAMPO Loc 467 width 2 MD=99 F.25z. Mitt inflytande på val av märke vid köp av hårschampo <Se F.25 för fullständig frågetext> Brukar köpas i hushållet 57 11. Nej 119 12. Ja,utan angivande av grad av inflytande Mitt inflytande på val av märke 238 00. Inget 31 01. 48 02. 51 03. 71 04. 254 05. 108 06. 108 07. 141 08. 87 09. 397 10. Fullständigt 16 99. Ej svar
VAR 304 RAKVATTEN Loc 469 width 2 MD=99 F.25å. Mitt inflytande på val av märke vid köp av rakvatten <Se F.25 för fullständig frågetext> Brukar köpas i hushållet 551 11. Nej 77 12. Ja,utan angivande av grad av inflytande Mitt inflytande på val av märke 314 00. Inget 25 01. 30 02. 33 03. 37 04. 95 05. 50 06. 46 07. 72 08. 50 09. 330 10. Fullständigt 16 99. Ej svar
VAR 305 EFTERRÄTTER Loc 471 width 2 MD=99 F.25ä. Mitt inflytande på val av märke vid köp av efterrätter(burk eller påse) <Se F.25 för fullständig frågetext> Brukar köpas i hushållet 526 11. Nej 73 12. Ja,utan angivande av grad av inflytande Mitt inflytande på val av märke 284 00. Inget 29 01. 52 02. 88 03. 86 04. 167 05. 61 06. 72 07. 69 08. 35 09. 168 10. Fullständigt 16 99. Ej svar
VAR 306 KAKOR Loc 473 width 2 MD=99 F.25ö. Mitt inflytande på val av märke vid köp av kakor(påse eller paket) <Se F.25 för fullständig frågetext> Brukar köpas i hushållet 516 11. Nej 77 12. Ja,utan angivande av grad av inflytande Mitt inflytande på val av märke 326 00. Inget 49 01. 65 02. 72 03. 55 04. 166 05. 61 06. 57 07. 71 08. 29 09. 166 10. Fullständigt 16 99. Ej svar
VAR 307 KAKMIX Loc 475 width 2 MD=99 F.25a1. Mitt inflytande på val av märke vid köp av kakmix <Se F.25 för fullständig frågetext> Brukar köpas i hushållet 936 11. Nej 46 12. Ja,utan angivande av grad av inflytande Mitt inflytande på val av märke 302 00. Inget 38 01. 36 02. 29 03. 26 04. 68 05. 25 06. 22 07. 31 08. 14 09. 130 10. Fullständigt 23 99. Ej svar
VAR 308 INKÖP HOS KOOPERATIONEN Loc 477 width 1 MD=9 F.26. Hur stor del av Ditt hushålls inköp av livsmedel och andra varor för dagligt bruk gör Du själv för närvarande i Konsum/Domus/Obs? 279 0. Gör praktiskt taget inga inköp av livsmedel o. dyl. själv 527 1. Köper inget eller endast liten del i Konsum/Domus/Obs 321 2. Köper mindre än hälften i Konsum/Domus/Obs 215 3. Köper ungefär hälften i Konsum/Domus/Obs 200 4. Köper mer än hälften i Konsum/Domus/Obs 160 5. Köper allt eller nästan allt i Konsum/Domus/Obs 24 9. Ej svar