ORVESTO 77 P-7003

               SSD 0015

  

              Primärforskare:

              Testologen AB
               Box 2050
             191 02 Sollentuna

             Första SSD-upplagan
                1984

        Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst
               Box 5048

         Go to variable list
             S-402 21 Göteborg

  
           ANVISNINGAR FöR ANVÄNDAREN.

  Oavsett publikationsform skall alla uppsatser och rapporter
  som bygger på data tillgängliggjorda genom SSD tillkännage
  detta förhållande, samt namnge primärforskaren. SSD ber
  därför alla användare av SSD-material att, så långt detta är
  möjligt, använda sig av följande uttalande. (Uttryck inom
  parentes används i tillämpliga fall.)

        Data och (tabeller) i denna (publikation)
        har (delvis) gjorts tillgängliga av Svensk
        Samhällsvetenskaplig Datatjänst.
        Materialet i ORVESTO 77 P-7003 samlades
        ursprungligen in av TESTOLOGEN AB, som ett
        led i företagets regelbundet återkommande
        räckviddsundersökning Sverige Nu.
        Varken SSD eller Testologen AB bär ansvar
        för analyser och tolkningar som presenteras
        i denna (publikation).

  Enligt överenskommelse mellan TESTOLOGEN AB och Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst får ORVESTO-materialet
  förmedlas till och och analyseras av forskare under
  förutsättning att användningen sker i forskningssyfte.
  Härvid skall HSFR:s forskningsetiska principer för humaniora
  och samhällsvetenskap, publicerade i skriften HSFR-ETIK,
  följas i alla tillämpliga delar.

  Data och/eller dokumentation får ej ställas till tredje
  persons förfogande utan SSD:s skriftliga tillstånd.

  Rapporter och publikationer baserade på dessa data skall
  insändas i två exemplar till SSD, som vidarebefordrar ett
  exemplar till primärforskaren.

  

  Ingemar Lindberg:

  ORVESTO - ett mångsidigt arbetsinstrument........

  (Utdrag ur artikel i rapporten Orvesto 1979 II s.14ff)

  I mitten av 1960-talet introducerade Testologen(inom ramen
  för dåvarande Marknadssociologen), i samverkan med en stor
  grupp annonsörer,en undersökningsform, som vid den tiden var
  internationellt helt ny. Den innebar att målgruppsdata
  (socio-ekonomiska data, intressen, köpvanor, innehav,
  köpavsikter mm) och läsvanedata insamlades i en och samma
  undersökning (s k single-source survey).

  Därmed kunde man för första gången börja analysera dessa
  data direkt mot varandra. Dittills hade de insamlats var för
  sig i olika undersökningar, vilket gjorde media-analyserna
  svåra och otillfredsställande.

  Den nya undersökningsansatsen innebar att en mycket stor
  mängd information skulle insamlas från ett och samma urval.
  Det medförde i sin tur en översyn av undersökningsmetodiken,
  dvs typ av frågor och kontaktform. Jarko Cerha utförde
  därför 1965 ett stort upplagt metodexperiment, i vilket
  effekten av kontaktform i kombination med skaltyp
  undersöktes. Resultatet blev att man valde en 16-gradig
  läsfrekvensskala i kombination med postal kontaktform. (Se
  vidare Cerha J, 1967: Selective Mass Communication, sid
  119-124 och 137-172.)

  Undersökningsansatsen rönte snart stort intresse hos såväl
  annonsörer som förlag, och efter ett par års försöksperiod
  gavs den första ORVESTO-rapporten ut 1969. Själva namnet
  innebar en markering av målsättningen att täcka många
  mediagrupper: OR som i organisations-, VE som i vecko- och
  STO som i storstadspress.

  Sedan starten 1969 har allt som allt 19 rapporter
  presenterats, fr o m 1972 två gånger per år. Rapporterna
  trycks i ca 10.000 ex och distribueras utan kostnad för
  mottagarna till så gott som alla reklamköpare i Sverige och
  i viss utsträckning även utomlands.

  Sedan starten har till dags dato hela 132.529 personer
  besvarat det ganska omfattande frågebatteriet. Efter vissa
  justeringar och kompletteringar omfattar det ordinarie
  ORVESTO-formuläret idag så mycket som 418 fråge-items.
  Därtill kommer individuellt köpta målgruppsfrågor, som
  redovisas enskilt till varje beställare.

  

       ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR: URVAL, BORTFALL.

  Undersökningen utgör en omgång i Testologens kontinuerliga
  konsumentomnibus "Sverige Nu" insamlad genom brevenkät.
  Företaget, Testologen AB, redovisar data beträffande urval,
  bortfall m m enbart beträffande halvårsvisa
  sammanställningar av omnibussar. För en enskild omgång
  saknas därför de exakta uppgifterna, men i allmänhet torde
  man kunna utgå från att vad som gäller för hela serien
  proportionellt sett gäller för en enskild omgång.

  Under första halvåret 1977 genomfördes fyra omgångar
  "Sverige Nu", jämte en sk Skåneundersökning. Totalt
  omfattade urvalet för dessa fem omgångar 13.686 personer
  15-67 år upptagna i befolkningsregistret. Urvalet har av SCB
  dragits ur RTBS.

  Av det totala urvalet på 13.686 personer har 1.918
  definierats av företaget som "ej målgruppsaktuella". Här
  ingår 22 avlidna, 18 avflyttade från riket, 48 som vistas
  utomlands, 24 i militärtjänst, 137 på utrikes resa, 132 ej
  svensktalande, 205 okända men skrivna på kommun, 59 under
  sjukhusvård, 408 sjuka i hemmet samt 865 ur gruppen "ej
  anträffbara". Den sistnämda gruppen har definierats med
  utgångspunkt från en specialstudie som utvisat att ca 50% av
  de ej anträffbara ej tillhör målpopulationen för ORVESTO.

  Nettourvalet för de fem omgångarna vintern/våren 1977 uppgår
  således till 11.768 personer varav 3.622, utgörande 31%, ej
  besvarat formuläret.

  Ej besvarat formulär har orsakats av "inget intresse för
  undersökningen" (51%), "tidsbrist" (9%), "ingen kontakt
  trots minst fem kontaktförsök" eller "ej anträffbara" (39%)
  samt "övriga" (1%).

  Undersökningsledningen har beträffande ca en niondel av det
  ursprungliga urvalet genomfört riktade åtgärder för att öka
  svarsbenägenheten. Enligt särskilt urvalsförfarande utväljs
  var tredje person som ej svarat vid en viss tidpunkt och
  erbjuds någon form av uppmuntran för ett inskickat svar. De
  som därvid utväljs representerar två andra individer i
  bortfallet och genom viktning - se variabel för
  bortfallsvikt i meterialet - beräknar undersökningsledningen
  en väsentligt högre svarsfrekvens - beträffande första
  halvåret 1977 9.358 personer istället för 8.146 faktiskt
  insända godkända formulär. Undersökningsledningen beräknar
  därför den viktade svarsfrekvensen till 81% av nettourvalet.

  Föreliggande omgång, av undersökningsledningen benämd
  Sverige NU P-7003, omfattar 1682 personer eller 20,6% av
  totala antalet inkomna godkända formulär under
  halvårsperioden (ovägda tal). Bortfallet av skilda
  kategorier beträffande den aktuella omgången får antas
  utgöra motsvarande proportion av ovanstående redovisade
  siffror. Fältarbetet pågick under tiden 22 april - 28 juni
  1977.

  Inom Testologen AB har civilekonom Bo Bäckman haft ansvaret
  för administration, fru Ebba Sommar ansvaret för fältarbetet
  samt civilekonom Ingemar Lindberg ansvaret för
  ORVESTO-rapporten ur vilken ovanstående uppgifter är
  hämtade. (ORVESTO 1979-II, utgiven av Testologen AB)

           SSDdokumentation - ORVESTO

  Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst har för budgetåret
  1983/84 erhållit anslag av RIKSBANKENS JUBILEUMSFOND för
  tillrättaläggning och dokumentation av ORVESTO-materialet.
  Arbetet bedrivs med hjälp av ett datorbaserat
  dokumentationssystem som ställts till SSDs förfogande av
  Inter-University Consortium for Political and Social
  Research (ICPSR) vid University of Michigan. Systemet kallas
  Guided Interactive Dataset Organisation (GIDO).
Variable list


1 SSDstudie NR 0015 2 SSDupplaga/datering NR 1 3 SSD Delstudieidentifikation 001 4 Id-nummer 5 Bortfallsvikt 6 Undersökningsomgång 7 Regionskod 8 Datumkod 9 Födelseår Demografiska och socioekonomiska uppgifter 10 Kön 11 Civilstånd 12 Ålder 13 Förvärvsarbete/sysselsättning 14 Utbildning 15 Storlek på orten 16 Form av boende 17 Antal hushållsmedlemmar under 2 år 18 Hushållsmedlemmar i åldern 2-6 år 19 Hushållsmedlemmar i åldrarna:7-10 år 20 Hushållsmedlemmar i åldrarna 11-14 år 21 Hushållsmedlemmar i åldrarna 15-19 år 22 Hushållsmedlemmar i åldrarna 20-67 år 23 Hushållsmedlemmar i åldrarna 68 år eller äldre 24 Totalt antal personer 25 Din personliga inkomst i kronor per år 26 Hushållets totala inkomst i kronor per år 27 Inköp av dagligvaror:själv Medlemskap i Konsum 28 Medlemsfrekvens för Konsum Körkort 29 Innehav av körkort Innehav av kapitalvaror 30 Hushållets innehav av personbilar 31 Hushållets innehav av fritidshus 32 Hushållets innehav av motor- eller segelbåt 33 Hushållets innehav av bildkamera-typ Instamatic 34 Hushållets innehav av bildkamera-typ systemkamera 35 Hushållets innehav av filmkamera 36 Hushållets innehav av stillbildsprojektor 37 Hushållets innehav av filmprojektor 38 Hushållets innehav av skrivmaskin 39 Hushållets innehav av svart-vit tv 40 Hushållets innehav av färg-tv 41 Hushållets innehav av frysbox/frysskåp 42 Hushållets innehav av diskmaskin 43 Hushållets innehav av tvättmaskin 44 Hushållets innehav av kassettbandspelare 45 Hushållets innehav av stereoanläggning 46 Hushållets innehav av vanlig bandspelare 47 Hushållets innehav av hund 48 Hushållets innehav av katt 49 Hushållets innehav av burfåglar 50 Hushållets innehav av akvariefiskar Köpfrekvenser beträffande kapitalvaror 51 Köpfrekvenser för Matvaror i Butiker 52 Köpfrekvenser för Skönhetsartiklar 53 Köpfrekvenser för Tandkräm 54 Köpfrekvenser för Tvål 55 Köpfrekvenser för Maskindiskmedel 56 Köpfrekvenser för vanligt diskmedel 57 Köpfrekvenser för Rengöringsmedel 58 Köpfrekvenser för Tvättmedel 59 Köpfrekvenser för Golvvårdsmedel 60 Köpfrekvenser för Tuggummi Köpavsikter beträffande kapitalvaroror 61 Avsikt att köpa kapitalvaror1 62 Avsikt att köpa kapitalvaror1 63 Avsikt att köpa kapitalvaror1 64 Avsikt att köpa kapitalvaror1 65 Avsikt att köpa kapitalvaror1 66 Avsikt att köpa kapitalvaror2 67 Avsikt att köpa kapitalvaror2 68 Avsikt att köpa kapitalvaror2 69 Avsikt att köpa kapitalvaror2 70 Avsikt att köpa kapitalvaror2 71 Avsikt att köpa kapitalvaror3 72 Avsikt att köpa kapitalvaror3 73 Avsikt att köpa kapitalvaror3 74 Avsikt att köpa kapitalvaror3 75 Avsikt att köpa kapitalvaror3 Intressen för olika ämnesområden 76 Intresseinriktning:Samhällsdebatt 77 Intresseinriktning:Sociala rättigheter 78 Intresseinriktning:Skattefrågor 79 Intresseinriktning:Lagar och förordningar 80 Intresseinriktning:Samlevnadsfrågor 81 Intresseinriktning:Religions-och trosfrågor 82 Intresseinriktning:Arbetsmarknaden 83 Intresseinriktning:Samhällsplanering 84 Intresseinriktning:Politiska frågor 85 Intresseinriktning:Sport/Idrott 86 Intresseinriktning:Miljövårdsproblem 87 Intresseinriktning:Hälsonyttig mat 88 Intresseinriktning:Sjukdomar och hälsovård 89 Intresseinriktning:Bantningstips 90 Intresseinriktning:Hushålla ekonomiskt 91 Intresseinriktning:Heminredning 92 Intresseinriktning:Modenyheter 93 Intresseinriktning:Matvarunyheter 94 Intresseinriktning:Barnavård 95 Intresseinriktning:Skönhetsvård 96 Intresseinriktning:Villa/eget hem 97 Intresseinriktning:Fritidshus 98 Intresseinriktning:Semesterresor 99 Intresseinriktning:Båtar 100 Intresseinriktning:Personbilar 101 Intresseinriktning:Färg-tv 102 Intresseinriktning:Stereoanläggningar 103 Intresseinriktning:Hushållsmaskiner 104 Intresseinriktning:Fotoutrustning 105 Intresseinriktning:Motorcyklar/mopeder 106 Intresseinriktning:Rakapparater 107 Intresseinriktning:Rengöringsmedel 108 Intresseinriktning:Medel mot mjäll 109 Intresseinriktning:Hundars skötsel 110 Intresseinriktning:Katters skötsel 111 Intresseinriktning:Gör-det-själv 112 Intresseinriktning:Krukväxter 113 Intresseinriktning:Handla mat 114 Intresseinriktning:Laga mat 115 Intresseinriktning:Pröva nya maträtter 116 Intresseinriktning:Baka 117 Intresseinriktning:Pröva nya cigarretter 118 Intresseinriktning:Pröva ny piptobak 119 Intresseinriktning:Pröva nya cigariller 120 Intresseinriktning:Ha gäster 121 Intresseinriktning:Köra bil 122 Intresseinriktning:Jobba med bilen 123 Intresseinriktning:Arbeta i trädgården 124 Intresseinriktning:Fotografera 125 Intresseinriktning:Smalfilma 126 Intresseinriktning:Lyssna på popmusik 127 Intresseinriktning:Lyssna på klassisk musik 128 Intresseinriktning:Gå på teater 129 Intresseinriktning:Gå på konstutställning 130 Intresseinriktning:Skaffa vidareutbildning 131 Intresseinriktning:Läsa böcker 132 Intresseinriktning:Läsa populärtidningar 133 Intresseinriktning:Sy kläder 134 Intresseinriktning:Handarbeta 135 Intresseinriktning:Måla 136 Intresseinriktning:Snickra 137 Intresseinriktning:Motionera 138 Intresseinriktning:Friluftsliv 139 Intresseinriktning:Sportfiska 140 Intresseinriktning:Åka skidor 141 Intresseinriktning:Åka motorbåt 142 Intresseinriktning:Segla 143 Intresseinriktning:Campa 144 Intresseinriktning:Semestra utomlands 145 Intresseinriktning:Semestra i Sverige 146 Intresseinriktning:Gå på föreninsmöten 147 Intresseinriktning:Se på sportevenemang 148 Intresseinriktning:Pröva nya produkter Tidningsläsning:Storstadspress-vardagsnummer 149 Läsfrekvenser:Aftonbladet 150 Läsfrekvenser:Arbetet 151 Läsfrekvenser:Dagens Nyheter 152 Läsfrekvenser:Expressen 153 Läsfrekvenser:Göteborgs-Posten 154 Läsfrekvenser:GT Kvällstidningen 155 Läsfrekvenser:Kvällsposten 156 Läsfrekvenser:Svenska Dagbladet 157 Läsfrekvenser:Sydsvenska Dagbladet 158 Läsfrekvenser:Nerikes Allehanda/Nerikes Tidningen 159 Läsfrekvenser:Norrköpings Tidningar 160 Läsfrekvenser:Nya Wermlands-Tidningen 161 Läsfrekvenser:Upsala Nya Tidning 162 Läsfrekvenser:Vestmanlands Läns Tidning 163 Läsfrekvenser:Östgöta Correspondenten Tidningsläsning:Storstadspress-söndagsnummer 164 Läsfrekvenser:Aftonbladet(söndagsnummer) 165 Läsfrekvenser:Arbetet(söndagsnummer) 166 Läsfrekvenser:Dagens Nyheter(söndagsnummer) 167 Läsfrekvenser:Expressen(söndagsnummer) 168 Läsfrekvenser:Göteborgs-Posten(söndagsnummer) 169 Läsfrekvenser:GT Kvällstidningen(söndagsnummer) 170 Läsfrekvenser:Kvällsposten(söndagsnummer) 171 Läsfrekvenser:Svenska Dagbladet(söndagsnummer) 172 Läsfrekvenser:Sydsvenska Dagbladet(söndagsnummer) 173 Läsfrekvenser:Skånska Dagbladet(söndagsnummer) 174 Läsfrekvenser:Helsingborgs Dagblad(söndagsnummer) Tidningsläsning:Veckotidningar 175 Läsfrekvenser för Allas Veckotidning 176 Läsfrekvenser för Allers 177 Läsfrekvenser för Damernas Värld 178 Läsfrekvenser för Femina 179 Läsfrekvenser för FIB-Aktuellt 180 Läsfrekvenser för Hemmets Journal 181 Läsfrekvenser för Hemmets Veckotidning 182 Läsfrekvenser för Hennes 183 Läsfrekvenser för Husmodern 184 Läsfrekvenser för Hänt i Veckan 185 Läsfrekvenser för ICA-kuriren 186 Läsfrekvenser för Kalle Anka & Co 187 Läsfrekvenser för Land 188 Läsfrekvenser för Lektyr 189 Läsfrekvenser för Metallarbetaren 190 Läsfrekvenser för Min Värld 191 Läsfrekvenser för NU! 192 Läsfrekvenser för Mitt Livs Novell 193 Läsfrekvenser för Röster i Radio/TV 194 Läsfrekvenser för Saxons Veckotidning 195 Läsfrekvenser för Se 196 Läsfrekvenser för Svensk Damtidning 197 Läsfrekvenser för Veckans Affärer 198 Läsfrekvenser för Vecko-Journalen 199 Läsfrekvenser för Vecko-Revyn 200 Läsfrekvenser för Vi 201 Läsfrekvenser för Vår Kyrka 202 Läsfrekvenser för Året Runt Tidningsläsning:14-dagarstidningar 203 Läsfrekvenser för Kommunalarbetaren 204 Läsfrekvenser för Motor 205 Läsfrekvenser för Motorföraren 206 Läsfrekvenser för Teknikens Värld 207 Läsfrekvenser för Vi Bilägare Tidningsläsning:Månadstidningar 208 Läsfrekvenser för Allt i Hemmet 209 Läsfrekvenser för Bo Nytt 210 Läsfrekvenser för Hem och Fritid 211 Läsfrekvenser för Antik & Auktion 212 Läsfrekvenser för Allt om Mat 213 Läsfrekvenser för Båt-Nytt 214 Läsfrekvenser för Båt för Alla 215 Läsfrekvenser för Vi Båtägare 216 Läsfrekvenser för Foto och Filmteknik 217 Läsfrekvenser för Teknik för Alla 218 Läsfrekvenser för Radio &Television 219 Läsfrekvenser för Det Bästa 220 Läsfrekvenser för Vi Föräldrar 221 Läsfrekvenser för Vår Bostad Tidningsläsning:Råd&Rön 222 Kännedom om Råd&Rön 223 Läsfrekvenser för Råd & Rön 1 224 Läsfrekvenser för Råd & Rön2 Tidningsläsning:Landsortspress 225 Läsfrekvenser för - Förenade Landsortstidningar med 6-dagarsutgivning 226 Läsfrekvenser för - A-Pressen 227 Läsfrekvenser för - Förenade Lansortstidningar med 5-dagarsutgivning 228 Läsfrekvenser för - Förenade Landsortstidningar med 4-dagarsutgivning 229 Läsfrekvenser för - Förenade Landsortstidningar med 3-dagarsutgivning 230 Läsfrekvenser för - Förenade Landsortstidningar med 2-dagarsutgivning 231 Läsfrekvenser för - Helsingborgs Dagblad (vard) 232 Läsfrekvenser för - Mellersta Skåne och Nya Kristianstadsbladet (vard) Administrativ indelning 233 Postnummer Tidningsläsning:Lokalpress 234 Läsfrekvenser för - Huvudstadspress Norr 235 Läsfrekvenser för - Huvudstadspress Nordväst 236 Läsfrekvenser för - Huvudstadspress Lidingö 237 Läsfrekvenser för - Huvudstadspress Syd 238 Läsfrekvenser för - Huvudstadspress Södertidningen 239 Läsfrekvenser för - DN-bilaga Nord 240 Läsfrekvenser för - DN-bilaga NO 241 Läsfrekvenser för - DN-bilaga NV 242 Läsfrekvenser för - DN-bilaga Syd 243 Läsfrekvenser för - DN-bilaga SV 244 Läsfrekvenser för - Storstaden 245 Läsfrekvenser för - Skånska Dagbladet (vard) Besöksfrekvenser i butiker,varuhus m.m. 246 Besöksfrekvenser:Hennes/Mauritz 247 Besöksfrekvenser:Kapp-Ahl 248 Besöksfrekvenser:Gulins 249 Besöksfrekvenser:Ikea 250 Besöksfrekvenser:Åhlbergs 251 Besöksfrekvenser:Broddmans 252 Besöksfrekvenser:Daler 253 Besöksfrekvenser:Järnia 254 Besöksfrekvenser:Färgsam 255 Besöksfrekvenser:Pressbyrån 256 Besöksfrekvenser:Annan kiosk 257 Besöksfrekvenser:Tobaksaffär 258 Besöksfrekvenser:Bar/Självservering 259 Besöksfrekvenser:Kafe/Konditori 260 Besöksfrekvenser:Korvkiosk/Gatukök 261 Besöksfrekvenser:Bensinstation 262 Besöksfrekvenser:Postkontor 263 Besöksfrekvenser:Bankkontor 264 Uppmärksamhetsfrekvenser:Affischpelare 265 Uppmärksamhetsfrekvens:Reklamfilm på bio 266 Uppmärksamhetsfrekvenser:Reklam på bussar Administrativ indelning 267 Länskod 268 Länskommunkod Köpfrekvenser:Veckopress 269 Köpfrekvenser för Allers 270 Köpfrekvenser för Femina 271 Köpfrekvenser för Hänt i Veckan Semestervanor:Bil- och färjeresor 272 Semesterresa med bil1 273 Semesterresa med bil2 274 Semesterresa med bil3 275 Semesterresa med bilfärja1 276 Semesterresa med bilfärja2 277 Semesterresa med bilfärja3 Beslutskapacitet:Inköp till hushållet 278 Påverkansgrad för maskindiskmedel 279 Påverkansgrad för tvättmedel 280 Påverkansgrad för kaffe 281 Påverkansgrad för te 282 Påverkansgrad för läskedrycker 283 Påverkansgrad för fil/yoghurt 284 Påverkansgrad för öl 285 Påverkansgrad för vin 286 Påverkansgrad för matfett för bordsbruk 287 Påverkansgrad för såser(burk eller påse) 288 Påverkansgrad för kryddor 289 Påverkansgrad för ost som vardagspålägg 290 Påverkansgrad för ost till ostbricka 291 Påverkansgrad för soppor(burk eller påse) 292 Påverkansgrad för djupfryst fisk 293 Påverkansgrad för hälsokost 294 Påverkansgrad för djupfryst färdigmat 295 Påverkansgrad för juice 296 Påverkansgrad för matbröd 297 Påverkansgrad för huvudvärkstabletter 298 Påverkansgrad för vitaminpreparat 299 Påverkansgrad för halstabletter 300 Påverkansgrad för tvål 301 Påverkansgrad för tandkräm 302 Påverkansgrad för transpirationsmedel 303 Påverkansgrad för hårschampo 304 Påverkansgrad för rakvatten 305 Påverkansgrad för efterrätter(burk eller påse) 306 Påverkansgrad för kakor(påse eller paket) 307 Påverkansgrad för kakmix Inköp i olika affärer 308 Inköpsfrekvenser för Konsum/Domus/Obs

VAR 1 SSDSTUDIE NR 0015              Loc 1 width 4


Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst studie 0015


VAR 2 SSDUPPLAGA NR 1 Loc 5 width 1 SSDupplaga/datering NR Uppgift om ordningsföljd och utgivningstidpunkt. 1. Januari 1984
VAR 3 DELSTUDIE NR 001 Loc 6 width 3 SSD Delstudieidentifikation Ordningsnummer i en serie på 1 delar.
VAR 4 ID-NUMMER Loc 9 width 4 Id-nummer
VAR 5 BORTFALLSVIKT Loc 13 width 1 Bortfallsvikt Kod: 1 3 Frek: 1548 134
VAR 6 OMGÅNG Loc 14 width 1 Undersökningsomgång
VAR 7 AREGION Loc 15 width 2 Regionskod Kod: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Frek: 268 7 5 28 14 11 23 19 30 40 29 Kod: 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Frek: 5 22 14 8 34 11 11 11 24 17 12 Kod: 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Frek: 8 20 16 12 48 91 20 7 21 19 160 Kod: 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 Frek: 27 19 37 15 9 14 8 9 30 12 10 Kod: 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 Frek: 39 12 10 29 8 4 10 29 11 6 11 Kod: 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 Frek: 42 17 11 25 7 6 16 28 22 20 12 Kod: 67 68 69 70 Frek: 13 21 4 14
VAR 8 DATUMKOD Loc 17 width 1 Datumkod Faktiska värdet är kodat. Valid-n=1682 Min=0 Max=9 Mean=2.5 St.Dev=2.4
VAR 9 FÖDELSEÅR Loc 18 width 2 Födelseår Kod: 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Frek: 19 24 20 32 35 28 29 34 35 24 31 29 23 29 Kod: 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 Frek: 26 31 28 22 21 29 23 28 27 23 25 20 40 35 Kod: 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 Frek: 30 32 34 36 39 39 39 42 47 43 46 45 28 38 Kod: 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 Frek: 38 49 30 45 33 34 22 40 45 38
VAR 10 KÖN Loc 20 width 1 MD=9 F.1. Personliga uppgifter.När man sammanställer resultat av undersökningar i tabeller brukar man dela upp svaren på olika grupper.Därför skulle vi gärna vilja ha följande uppgifter om Dig själv. F.1a. Kön 822 1. Man 860 2. Kvinna 9. Ej svar
VAR 11 CIVILSTÅND Loc 21 width 1 MD=9 F.1b. Civilstånd <Se F.1 för fullständig frågetext> 418 1. Ogift 1145 2. Gift eller sammanboende 106 3. Änka/änkling/frånskild 13 9. Ej svar
VAR 12 ÅLDER Loc 22 width 2 MD=99 F.1c. Ålder <Se F.1 för fullständig frågetext> 151 00. 19 år och yngre 199 01. 20-24 år 206 02. 25-29 år 204 03. 30-34 år 174 04. 35-39 år 140 05. 40-44 år 124 06. 45-49 år 134 07. 50-54 år 172 08. 55-60 år 178 09. 61 år och äldre 99. Ej svar
VAR 13 YRKE Loc 24 width 1 MD=9 F.1d. Förvärvsarbete/sysselsättning.Vilket av nedanstående alternativ passar in på Dig? <Se F.1 för fullständig frågetext> 882 1. Förvärvsarbete,heltid 263 2. Förvärvsarbete,deltid 216 3. Hemmafru 164 4. Studerande 153 5. Annan sysselsättning 4 9. Ej svar
VAR 14 UTBILDNING Loc 25 width 2 MD=99 F.1e. Vilka av nedanstående utbildningsformer har Du genomgått eller genomgår Du för närvarande? <Se F.1 för fullständig frågetext> Utbildning 1 631 00. Folkskola 201 01. Grundskola eller enhetsskola 91 02. Realskola 49 03. Annan jämförbar utbildning Utbildning 2 104 04. Fackskola 51 05. Flickskola eller folkhögskola 66 06. Annan jämförbar utbildning Utbildning 3 266 07. Gymnasium eller annan jämförbar utbildning Utbildning 4 30 08. Seminarium 192 09. Högskola,universitet eller annan hithörande utbildning 1 99. Ej svar
VAR 15 ORTSTORLEK Loc 27 width 1 MD=9 F.1f. Hur stor är den ort där Du bor? <Se F.1 för fullständig frågetext> 76 1. Under 200 invånare 190 2. 200-1.999 185 3. 2.000-4.999 148 4. 5.000-9.999 224 5. 10.000-24.999 210 6. 25.000-49.999 202 7. 50.000-99.999 347 8. 100.000 och däröver 100 9. Ej svar
VAR 16 BOENDEFORM Loc 28 width 2 MD=99 F.1g. Bor Du i: <Se F.1 för fullständig frågetext> 190 01. Insatslägenhet 516 02. Hyrd lägenhet 659 03. Egen villa 32 04. Hyrd villa 79 05. Eget radhus 20 06. Hyrt radhus 111 07. Jordbruksfastighet 30 08. Inneboende 34 09. Annan bostadsform 11 99. Ej svar
VAR 17 UNDER 2 ÅR Loc 30 width 2 MD=99 F.2. Vi skulle vilja veta hur många personer Ditt hushåll normalt består av.Medräkna även sådana,som befinner sig på kortare semester,kortare militärtjänst, tillfälligt på sjukhus m.m. Obs!Räkna även med Dig själv. F.2a. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna:under 2 år Kod: 0 1 2 99 Frek: 1548 129 4 1
VAR 18 2-6 ÅR Loc 32 width 2 MD=99 F.2b. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 2-6 år <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 4 99 Frek: 1350 269 58 1 1 3
VAR 19 7-10 ÅR Loc 34 width 2 MD=99 F.2c. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 7-10 år <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 99 Frek: 1387 241 50 2 2
VAR 20 11-14 ÅR Loc 36 width 2 MD=99 F.2d. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 11-14 år <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 99 Frek: 1353 281 44 2 2
VAR 21 15-19 ÅR Loc 38 width 2 MD=99 F.2e. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 15-19 år <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 4 5 99 Frek: 1236 349 83 10 1 1 2
VAR 22 20-67 ÅR Loc 40 width 2 MD=99 F.2f. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 20-67 år <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Frek: 21 288 1163 160 38 4 4 1 1 Kod: 99 Frek: 2
VAR 23 68 ÅR ELLER ÄLDRE Loc 42 width 2 MD=99 F.2g. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 68 år eller äldre <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 6 99 Frek: 1604 65 8 1 4
VAR 24 TOTALANTAL Loc 44 width 2 MD=99 F.2h. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna:totalt antal personer <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 99 Frek: 189 459 361 442 163 41 11 6 5 5
VAR 25 PERSONLIG INKOMST Loc 46 width 1 MD=9 F.3. Var vänlig sätt ett kryss i den ruta,som motsvarar den inkomstgrupp Du tillhör samt Ditt hushåll tillhör.Studiemedel,räntor och pensioner räknas till inkomsterna.Uppgifterna bör avse årsinkomsten innan skatt dragits. F.3a. Din personliga inkomst i kronor per år 275 1. Under 10.000 320 2. 10.000-30.000 453 3. 30.000-50.000 350 4. 50.000-70.000 95 5. 70.000-90.000 26 6. 90.000-110.000 27 7. Över 110.000 136 9. Ej svar
VAR 26 HUSHÅLLETS TOTALINKOMST Loc 47 width 1 MD=9 F.3b. Hushållets totala inkomst i kronor per år <Se F.3 för fullständig frågetext> 16 1. Under 10.000 86 2. 10.000-30.000 223 3. 30.000-50.000 359 4. 50.000-70.000 334 5. 70.000-90.000 194 6. 90.000-110.000 237 7. Över 110.000 233 9. Ej svar
VAR 27 DAGLIGVARUINKÖP:SJÄLV Loc 48 width 1 MD=9 F.4. Medlemmar i ett hushåll brukar handla olika mycket.Hur stor del av Ditt hushålls inköp av livsmedel och andra varor för dagligt bruk gör Du själv? 299 0. Gör praktiskt taget inga sådana inköp själv 344 1. Gör mindre än hälften av alla inköp 239 2. Gör ungefär hälften av alla inköp 174 3. Gör mer än hälften av alla inköp 616 4. Gör alla eller nästan alla inköp 10 9. Ej svar
VAR 28 MEDLEM I KONSUM Loc 49 width 1 MD=9 F.5. Är Du personligen eller någon annan i Ditt hushåll medlem i Konsum? Om Du inte känner till detta, fråga då de övriga familjemedlemmarna. 999 1. Ja 663 2. Nej 20 9. Ej svar
VAR 29 KÖRKORT Loc 50 width 1 MD=9 F.6. Har Du själv körkort för personbil? 1176 1. Ja 471 2. Nej 35 9. Ej svar
VAR 30 FINNS:PERSONBIL Loc 51 width 2 MD=99 F.7. Vad finns i Ditt hushåll? F.7a. I hushållet finns:...st personbilar Kod: 0 1 2 3 4 5 6 99 Frek: 296 1057 282 27 4 2 1 13
VAR 31 FINNS:FRITIDSHUS Loc 53 width 1 MD=9 F.7b. I hushållet finns:fritidshus <Se F.7 för fullständig frågetext> 1269 0. Finns ej 399 1. Finns 14 9. Ej svar
VAR 32 FINNS:MOTOR-SEGELBÅT Loc 54 width 1 MD=9 F.7c. I hushållet finns:motor- eller segelbåt <Se F.7 för fullständig frågetext> 1400 0. Finns ej 268 1. Finns 14 9. Ej svar
VAR 33 FINNS:BILDKAMERA-INST. Loc 55 width 1 MD=9 F.7d. I hushållet finns:bildkamera-typ Instamatic <Se F.7 för fullständig frågetext> 647 0. Finns ej 1021 1. Finns 14 9. Ej svar
VAR 34 FINNS:SYSTEMKAMERA Loc 56 width 1 MD=9 F.7e. I hushållet finns:bildkamera-typ systemkamera <Se F.7 för fullständig frågetext> 1172 0. Finns ej 497 1. Finns 13 9. Ej svar
VAR 35 FINNS:FILMKAMERA Loc 57 width 1 MD=9 F.7f. I hushållet finns:filmkamera <Se F.7 för fullständig frågetext> 1279 0. Finns ej 390 1. Finns 13 9. Ej svar
VAR 36 FINNS:STILLBILDSPROJEKT. Loc 58 width 1 MD=9 F.7g. I hushållet finns:stillbildsprojektor <Se F.7 för fullständig frågetext> 1290 0. Finns ej 379 1. Finns 13 9. Ej svar
VAR 37 FINNS:FILMPROJEKTOR Loc 59 width 1 MD=9 F.7h. I hushållet finns:filmprojektor <Se F.7 för fullständig frågetext> 1345 0. Finns ej 324 1. Finns 13 9. Ej svar
VAR 38 FINNS:SKRIVMASKIN Loc 60 width 1 MD=9 F.7i. I hushållet finns:skrivmaskin <Se F.7 för fullständig frågetext> 973 0. Finns ej 696 1. Finns 13 9. Ej svar
VAR 39 FINNS:SVART-VIT TV Loc 61 width 1 MD=9 F.7j. I hushållet finns:svart-vit tv <Se F.7 för fullständig frågetext> 869 0. Finns ej 800 1. Finns 13 9. Ej svar
VAR 40 FINNS:FÄRG-TV Loc 62 width 1 MD=9 F.7k. I hushållet finns:färg-tv <Se F.7 för fullständig frågetext> 453 0. Finns ej 1216 1. Finns 13 9. Ej svar
VAR 41 FINNS:FRYSBOX/FRYSSKÅP Loc 63 width 1 MD=9 F.7l. I hushållet finns:frysbox/frysskåp <Se F.7 för fullständig frågetext> 234 0. Finns ej 1435 1. Finns 13 9. Ej svar
VAR 42 FINNS:DISKMASKIN Loc 64 width 1 MD=9 F.7m. I hushållet finns:diskmaskin <Se F.7 för fullständig frågetext> 1196 0. Finns ej 473 1. Finns 13 9. Ej svar
VAR 43 FINNS:TVÄTTMASKIN Loc 65 width 1 MD=9 F.7n. I hushållet finns:tvättmaskin <Se F.7 för fullständig frågetext> 488 0. Finns ej 1181 1. Finns 13 9. Ej svar
VAR 44 FINNS:KASSETTBANDSPELARE Loc 66 width 1 MD=9 F.7o. I hushållet finns:kassettbandspelare <Se F.7 för fullständig frågetext> 634 0. Finns ej 1035 1. Finns 13 9. Ej svar
VAR 45 FINNS:STEREOANLÄGGNING Loc 67 width 1 MD=9 F.7p. I hushållet finns:stereoanläggning <Se F.7 för fullständig frågetext> 533 0. Finns ej 1136 1. Finns 13 9. Ej svar
VAR 46 FINNS:VANLIG BANDSPELARE Loc 68 width 1 MD=9 F.7q. I hushållet finns:vanlig bandspelare <Se F.7 för fullständig frågetext> 1127 0. Finns ej 542 1. Finns 13 9. Ej svar
VAR 47 FINNS:HUND Loc 69 width 1 MD=9 F.7r. I hushållet finns:hund <Se F.7 för fullständig frågetext> 1340 0. Finns ej 329 1. Finns 13 9. Ej svar
VAR 48 FINNS:KATT Loc 70 width 1 MD=9 F.7s. I hushållet finns:katt <Se F.7 för fullständig frågetext> 1415 0. Finns ej 254 1. Finns 13 9. Ej svar
VAR 49 FINNS:BURFÅGLAR Loc 71 width 1 MD=9 F.7t. I hushållet finns:burfåglar <Se F.7 för fullständig frågetext> 1522 0. Finns ej 147 1. Finns 13 9. Ej svar
VAR 50 FINNS:AKVARIEFISKAR Loc 72 width 1 MD=9 F.7u. I hushållet finns:akvariefiskar <Se F.7 för fullständig frågetext> 1481 0. Finns ej 188 1. Finns 13 9. Ej svar
VAR 51 MATVAROR I BUTIKER Loc 73 width 1 MD=9 F.8. Hur ofta köper Du personligen för egen eller för andras räkning nedanstående produkter? Var god svara med ett kryss på varje rad. F.8a. Jag köper: Matvaror i Butiker 61 1. Aldrig 115 2. Någon gång/år 61 3. Någon gång/kvartal 201 4. Någon gång/månad 603 5. 1-2 gånger/vecka 457 6. 3-4 gånger/vecka 174 7. Minst 5 gånger/vecka 10 9. Ej svar
VAR 52 SKÖNHETSARTIKLAR Loc 74 width 1 MD=9 F.8b. Jag köper: Skönhetsartiklar <Se F.8 för fullständig frågetext> 545 1. Aldrig 364 2. Någon gång/år 374 3. Någon gång/kvartal 378 4. Någon gång/månad 11 5. 1-2 gånger/vecka 6. 3-4 gånger/vecka 7. Minst 5 gånger/vecka 10 9. Ej svar
VAR 53 TANDKRÄM Loc 75 width 1 MD=9 F.8c. Jag köper: Tandkräm <Se F.8 för fullständig frågetext> 171 1. Aldrig 205 2. Någon gång/år 394 3. Någon gång/kvartal 867 4. Någon gång/månad 33 5. 1-2 gånger/vecka 2 6. 3-4 gånger/vecka 7. Minst 5 gånger/vecka 10 9. Ej svar
VAR 54 TVÅL Loc 76 width 1 MD=9 F.8d. Jag köper: Tvål <Se F.8 för fullständig frågetext> 178 1. Aldrig 197 2. Någon gång/år 368 3. Någon gång/kvartal 878 4. Någon gång/månad 49 5. 1-2 gånger/vecka 2 6. 3-4 gånger/vecka 7. Minst 5 gånger/vecka 10 9. Ej svar
VAR 55 MASKINDISKMEDEL Loc 77 width 1 MD=9 F.8e. Jag köper: Maskindiskmedel <Se F.8 för fullständig frågetext> 1179 1. Aldrig 131 2. Någon gång/år 178 3. Någon gång/kvartal 178 4. Någon gång/månad 6 5. 1-2 gånger/vecka 6. 3-4 gånger/vecka 7. Minst 5 gånger/vecka 10 9. Ej svar
VAR 56 VANLIGT DISKMEDEL Loc 78 width 1 MD=9 F.8f. Jag köper: Vanligt diskmedel <Se F.8 för fullständig frågetext> 295 1. Aldrig 237 2. Någon gång/år 478 3. Någon gång/kvartal 642 4. Någon gång/månad 20 5. 1-2 gånger/vecka 6. 3-4 gånger/vecka 7. Minst 5 gånger/vecka 10 9. Ej svar
VAR 57 RENGÖRINGSMEDEL Loc 79 width 1 MD=9 F.8g. Jag köper: Rengöringsmedel <Se F.8 för fullständig frågetext> 303 1. Aldrig 265 2. Någon gång/år 528 3. Någon gång/kvartal 562 4. Någon gång/månad 13 5. 1-2 gånger/vecka 6. 3-4 gånger/vecka 1 7. Minst 5 gånger/vecka 10 9. Ej svar
VAR 58 TVÄTTMEDEL Loc 80 width 1 MD=9 F.8h. Jag köper: Tvättmedel <Se F.8 för fullständig frågetext> 289 1. Aldrig 227 2. Någon gång/år 453 3. Någon gång/kvartal 680 4. Någon gång/månad 22 5. 1-2 gånger/vecka 6. 3-4 gånger/vecka 1 7. Minst 5 gånger/vecka 10 9. Ej svar
VAR 59 GOLVVÅRDSMEDEL Loc 81 width 1 MD=9 F.8i. Jag köper: Golvvårdsmedel <Se F.8 för fullständig frågetext> 624 1. Aldrig 480 2. Någon gång/år 335 3. Någon gång/kvartal 225 4. Någon gång/månad 7 5. 1-2 gånger/vecka 6. 3-4 gånger/vecka 1 7. Minst 5 gånger/vecka 10 9. Ej svar
VAR 60 TUGGUMMI Loc 82 width 1 MD=9 F.8j. Jag köper: Tuggummi <Se F.8 för fullständig frågetext> 655 1. Aldrig 202 2. Någon gång/år 135 3. Någon gång/kvartal 334 4. Någon gång/månad 260 5. 1-2 gånger/vecka 65 6. 3-4 gånger/vecka 20 7. Minst 5 gånger/vecka 11 9. Ej svar
VAR 61 AVSER ATT KÖPA1 Loc 83 width 2 F.9. Din avsikt att köpa nedanstående varor.Nedan finns en mängd varor uppräknade. Stryk under de varor Du tror att Du eller Ditt hushåll kommer att köpa inom de närmaste två åren. F.9a. Första understrykningen 192 00. Fabriksny bil 397 01. Begagnad bil 49 02. Moped 6 03. Nytt fritidshus 14 04. Begagnat fritidshus 28 05. Ny villa 24 06. Begagnad villa 53 07. Köksfläkt 36 08. Elektrisk spis 43 09. Diskmaskin 484 10. Ej svar fråga 9 356 11. Ej svar på fråga 9-11
VAR 62 AVSER ATT KÖPA1 Loc 85 width 2 MD= 0 F.9b. Andra understrykningen <Se F.9 för fullständig frågetext> 17 01. Begagnad bil 31 02. Moped 11 03. Nytt fritidshus 9 04. Begagnat fritidshus 31 05. Ny villa 26 06. Begagnad villa 58 07. Köksfläkt 45 08. Elektrisk spis 49 09. Diskmaskin 484 10. Ej svar fråga 9 356 11. Ej svar på fråga 9-11 565 00. Frågan ej tillämplig
VAR 63 AVSER ATT KÖPA1 Loc 87 width 2 MD= 0 F.9c. Tredje understrykningen <Se F.9 för fullständig frågetext> 01. Begagnad bil 02. Moped 4 03. Nytt fritidshus 04. Begagnat fritidshus 4 05. Ny villa 1 06. Begagnad villa 16 07. Köksfläkt 39 08. Elektrisk spis 23 09. Diskmaskin 484 10. Ej svar fråga 9 356 11. Ej svar på fråga 9-11 755 00. Frågan ej tillämplig
VAR 64 AVSER ATT KÖPA1 Loc 89 width 2 MD= 0 F.9d. Fjärde understrykningen <Se F.9 för fullständig frågetext> 01. Begagnad bil 02. Moped 03. Nytt fritidshus 04. Begagnat fritidshus 05. Ny villa 1 06. Begagnad villa 2 07. Köksfläkt 10 08. Elektrisk spis 18 09. Diskmaskin 484 10. Ej svar fråga 9 356 11. Ej svar på fråga 9-11 811 00. Frågan ej tillämplig
VAR 65 AVSER ATT KÖPA1 Loc 91 width 2 MD= 0 F.9e. Femte understrykningen <Se F.9 för fullständig frågetext> 01. Begagnad bil 02. Moped 03. Nytt fritidshus 04. Begagnat fritidshus 05. Ny villa 06. Begagnad villa 07. Köksfläkt 1 08. Elektrisk spis 9 09. Diskmaskin 484 10. Ej svar fråga 9 356 11. Ej svar på fråga 9-11 832 00. Frågan ej tillämplig
VAR 66 AVSER ATT KÖPA2 Loc 93 width 2 F.10. Din avsikt att köpa nedanstående varor.Nedan finns en mängd varor uppräknade. Stryk under de varor Du tror att Du eller Ditt hushåll kommer att köpa inom de närmaste två åren. F.10a. Första understrykningen 173 00. Tvättmaskin 48 01. Frysbox 51 02. Frysskåp 134 03. Fiskeutrustning 104 04. Elektrisk rakapparat 36 05. Portabel skrivmaskin 54 06. Stillbildskamera 45 07. Filmkamera 14 08. Projektorer 39 09. Elektrisk symaskin 628 10. Ej svar fråga 10 356 11. Ej svar på fråga 9-11
VAR 67 AVSER ATT KÖPA2 Loc 95 width 2 MD= 0 F.10b. Andra understrykningen <Se F.10 för fullständig frågetext> 26 01. Frysbox 16 02. Frysskåp 35 03. Fiskeutrustning 43 04. Elektrisk rakapparat 17 05. Portabel skrivmaskin 37 06. Stillbildskamera 29 07. Filmkamera 33 08. Projektorer 38 09. Elektrisk symaskin 628 10. Ej svar fråga 10 356 11. Ej svar på fråga 9-11 424 00. Frågan ej tillämplig
VAR 68 AVSER ATT KÖPA2 Loc 97 width 2 MD= 0 F.10c. Tredje understrykningen <Se F.10 för fullständig frågetext> 01. Frysbox 10 02. Frysskåp 2 03. Fiskeutrustning 13 04. Elektrisk rakapparat 7 05. Portabel skrivmaskin 10 06. Stillbildskamera 9 07. Filmkamera 20 08. Projektorer 19 09. Elektrisk symaskin 628 10. Ej svar fråga 10 356 11. Ej svar på fråga 9-11 608 00. Frågan ej tillämplig
VAR 69 AVSER ATT KÖPA2 Loc 99 width 2 MD= 0 F.10d. Fjärde understrykningen <Se F.10 för fullständig frågetext> 01. Frysbox 02. Frysskåp 1 03. Fiskeutrustning 3 04. Elektrisk rakapparat 05. Portabel skrivmaskin 5 06. Stillbildskamera 5 07. Filmkamera 7 08. Projektorer 6 09. Elektrisk symaskin 628 10. Ej svar fråga 10 356 11. Ej svar på fråga 9-11 671 00. Frågan ej tillämplig
VAR 70 AVSER ATT KÖPA2 Loc 101 width 2 MD= 0 F.10e. Femte understrykningen <Se F.10 för fullständig frågetext> 01. Frysbox 02. Frysskåp 03. Fiskeutrustning 04. Elektrisk rakapparat 05. Portabel skrivmaskin 3 06. Stillbildskamera 1 07. Filmkamera 7 08. Projektorer 3 09. Elektrisk symaskin 628 10. Ej svar fråga 10 356 11. Ej svar på fråga 9-11 684 00. Frågan ej tillämplig
VAR 71 AVSER ATT KÖPA3 Loc 103 width 2 F.11. Din avsikt att köpa nedanstående varor.Nedan finns en mängd varor uppräknade. Läs igenom alla de varor vi räknat upp och stryk samtidigt under de varor Du tror att Du eller Ditt hushåll kommer att köpa inom de närmaste två åren. F.11a. Första understrykningen 118 00. Radio 66 01. Bandspelare 163 02. Stereoanläggning 19 03. Svart/vit TV 141 04. Färg-TV 321 05. Trädgårdsredskap 51 06. Gräsklippare 56 07. Dammsugare 16 08. Motor- eller segelbåt 13 09. Motionscykel 362 10. Ej svar fråga 11 356 11. Ej svar på fråga 9-11
VAR 72 AVSER ATT KÖPA3 Loc 105 width 2 MD= 0 F.11b. Andra understrykningen <Se F.11 för fullständig frågetext> 17 01. Bandspelare 32 02. Stereoanläggning 16 03. Svart/vit TV 47 04. Färg-TV 118 05. Trädgårdsredskap 100 06. Gräsklippare 80 07. Dammsugare 30 08. Motor- eller segelbåt 12 09. Motionscykel 362 10. Ej svar fråga 11 356 11. Ej svar på fråga 9-11 512 00. Frågan ej tillämplig
VAR 73 AVSER ATT KÖPA3 Loc 107 width 2 MD= 0 F.11c. Tredje understrykningen <Se F.11 för fullständig frågetext> 01. Bandspelare 7 02. Stereoanläggning 1 03. Svart/vit TV 3 04. Färg-TV 33 05. Trädgårdsredskap 34 06. Gräsklippare 45 07. Dammsugare 10 08. Motor- eller segelbåt 7 09. Motionscykel 362 10. Ej svar fråga 11 356 11. Ej svar på fråga 9-11 824 00. Frågan ej tillämplig
VAR 74 AVSER ATT KÖPA3 Loc 109 width 2 MD= 0 F.11d. Fjärde understrykningen <Se F.11 för fullständig frågetext> 01. Bandspelare 02. Stereoanläggning 2 03. Svart/vit TV 2 04. Färg-TV 5 05. Trädgårdsredskap 8 06. Gräsklippare 11 07. Dammsugare 9 08. Motor- eller segelbåt 3 09. Motionscykel 362 10. Ej svar fråga 11 356 11. Ej svar på fråga 9-11 924 00. Frågan ej tillämplig
VAR 75 AVSER ATT KÖPA3 Loc 111 width 2 MD= 0 F.11e. Femte understrykningen <Se F.11 för fullständig frågetext> 01. Bandspelare 02. Stereoanläggning 03. Svart/vit TV 04. Färg-TV 1 05. Trädgårdsredskap 1 06. Gräsklippare 7 07. Dammsugare 1 08. Motor- eller segelbåt 2 09. Motionscykel 362 10. Ej svar fråga 11 356 11. Ej svar på fråga 9-11 952 00. Frågan ej tillämplig
VAR 76 SAMHÄLLSDEBATT Loc 113 width 1 MD=9 F.12. Dina intressen.Människors intressen är olika.Hur stort är Ditt intresse för nedanstående ämnen och aktiviteter. F.12.1. Samhällsdebatt 74 1. Mycket ointresserad 76 2. Ganska ointresserad 109 3. Något ointresserad 112 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 579 5. Något intresserad 469 6. Ganska intresserad 228 7. Mycket intresserad 35 9. Ej svar
VAR 77 SOCIALA RÄTTIGHETER Loc 114 width 1 MD=9 F.12.2. Sociala rättigheter <Se F.12 för fullständig frågetext> 38 1. Mycket ointresserad 49 2. Ganska ointresserad 72 3. Något ointresserad 79 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 491 5. Något intresserad 579 6. Ganska intresserad 345 7. Mycket intresserad 29 9. Ej svar
VAR 78 SKATTEFRÅGOR Loc 115 width 1 MD=9 F.12.3. Skattefrågor <Se F.12 för fullständig frågetext> 36 1. Mycket ointresserad 56 2. Ganska ointresserad 86 3. Något ointresserad 89 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 468 5. Något intresserad 502 6. Ganska intresserad 417 7. Mycket intresserad 28 9. Ej svar
VAR 79 LAGAR OCH FÖRORDNINGAR Loc 116 width 1 MD=9 F.12.4. Lagar och förordningar <Se F.12 för fullständig frågetext> 38 1. Mycket ointresserad 56 2. Ganska ointresserad 102 3. Något ointresserad 127 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 569 5. Något intresserad 479 6. Ganska intresserad 266 7. Mycket intresserad 45 9. Ej svar
VAR 80 SAMLEVNADSFRÅGOR Loc 117 width 1 MD=9 F.12.5. Samlevnadsfrågor <Se F.12 för fullständig frågetext> 57 1. Mycket ointresserad 68 2. Ganska ointresserad 111 3. Något ointresserad 170 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 521 5. Något intresserad 451 6. Ganska intresserad 261 7. Mycket intresserad 43 9. Ej svar
VAR 81 RELIGIONS-OCH TROSFRÅGOR Loc 118 width 1 MD=9 F.12.6. Religions-och trosfrågor <Se F.12 för fullständig frågetext> 315 1. Mycket ointresserad 199 2. Ganska ointresserad 218 3. Något ointresserad 192 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 397 5. Något intresserad 176 6. Ganska intresserad 157 7. Mycket intresserad 28 9. Ej svar
VAR 82 ARBETSMARKNADEN Loc 119 width 1 MD=9 F.12.7. Arbetsmarknaden <Se F.12 för fullständig frågetext> 36 1. Mycket ointresserad 36 2. Ganska ointresserad 83 3. Något ointresserad 103 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 460 5. Något intresserad 545 6. Ganska intresserad 384 7. Mycket intresserad 35 9. Ej svar
VAR 83 SAMHÄLLSPLANERING Loc 120 width 1 MD=9 F.12.8. Samhällsplanering <Se F.12 för fullständig frågetext> 54 1. Mycket ointresserad 73 2. Ganska ointresserad 132 3. Något ointresserad 196 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 534 5. Något intresserad 444 6. Ganska intresserad 202 7. Mycket intresserad 47 9. Ej svar
VAR 84 POLITISKA FRÅGOR Loc 121 width 1 MD=9 F.12.9. Politiska frågor <Se F.12 för fullständig frågetext> 100 1. Mycket ointresserad 99 2. Ganska ointresserad 121 3. Något ointresserad 112 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 487 5. Något intresserad 428 6. Ganska intresserad 302 7. Mycket intresserad 33 9. Ej svar
VAR 85 SPORT/IDROTT Loc 122 width 1 MD=9 F.12.10. Sport/Idrott <Se F.12 för fullständig frågetext> 109 1. Mycket ointresserad 103 2. Ganska ointresserad 94 3. Något ointresserad 62 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 400 5. Något intresserad 392 6. Ganska intresserad 494 7. Mycket intresserad 28 9. Ej svar
VAR 86 MILJÖVÅRDSPROBLEM Loc 123 width 1 MD=9 F.12.11. Miljövårdsproblem <Se F.12 för fullständig frågetext> 25 1. Mycket ointresserad 33 2. Ganska ointresserad 68 3. Något ointresserad 91 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 482 5. Något intresserad 515 6. Ganska intresserad 427 7. Mycket intresserad 41 9. Ej svar
VAR 87 HÄLSONYTTIG MAT Loc 124 width 1 MD=9 F.12.12. Hälsonyttig mat <Se F.12 för fullständig frågetext> 66 1. Mycket ointresserad 98 2. Ganska ointresserad 108 3. Något ointresserad 133 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 416 5. Något intresserad 413 6. Ganska intresserad 407 7. Mycket intresserad 41 9. Ej svar
VAR 88 SJUKDOMAR OCH HÄLSOVÅRD Loc 125 width 1 MD=9 F.12.13. Sjukdomar och hälsovård <Se F.12 för fullständig frågetext> 40 1. Mycket ointresserad 55 2. Ganska ointresserad 99 3. Något ointresserad 113 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 449 5. Något intresserad 494 6. Ganska intresserad 403 7. Mycket intresserad 29 9. Ej svar
VAR 89 BANTNINGSTIPS Loc 126 width 1 MD=9 F.12.14. Bantningstips <Se F.12 för fullständig frågetext> 517 1. Mycket ointresserad 156 2. Ganska ointresserad 155 3. Något ointresserad 164 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 328 5. Något intresserad 178 6. Ganska intresserad 146 7. Mycket intresserad 38 9. Ej svar
VAR 90 HUSHÅLLA EKONOMISKT Loc 127 width 1 MD=9 F.12.15. Hushålla ekonomiskt <Se F.12 för fullständig frågetext> 37 1. Mycket ointresserad 43 2. Ganska ointresserad 81 3. Något ointresserad 100 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 381 5. Något intresserad 511 6. Ganska intresserad 491 7. Mycket intresserad 38 9. Ej svar
VAR 91 HEMINREDNING Loc 128 width 1 MD=9 F.12.16. Heminredning <Se F.12 för fullständig frågetext> 63 1. Mycket ointresserad 60 2. Ganska ointresserad 92 3. Något ointresserad 96 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 435 5. Något intresserad 472 6. Ganska intresserad 437 7. Mycket intresserad 27 9. Ej svar
VAR 92 MODENYHETER Loc 129 width 1 MD=9 F.12.17. Modenyheter <Se F.12 för fullständig frågetext> 201 1. Mycket ointresserad 148 2. Ganska ointresserad 171 3. Något ointresserad 116 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 490 5. Något intresserad 320 6. Ganska intresserad 207 7. Mycket intresserad 29 9. Ej svar
VAR 93 MATVARUNYHETER Loc 130 width 1 MD=9 F.12.18. Matvarunyheter <Se F.12 för fullständig frågetext> 142 1. Mycket ointresserad 127 2. Ganska ointresserad 170 3. Något ointresserad 166 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 480 5. Något intresserad 344 6. Ganska intresserad 215 7. Mycket intresserad 38 9. Ej svar
VAR 94 BARNAVÅRD Loc 131 width 1 MD=9 F.12.19. Barnavård <Se F.12 för fullständig frågetext> 150 1. Mycket ointresserad 85 2. Ganska ointresserad 128 3. Något ointresserad 166 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 414 5. Något intresserad 365 6. Ganska intresserad 329 7. Mycket intresserad 45 9. Ej svar
VAR 95 SKÖNHETSVÅRD Loc 132 width 1 MD=9 F.12.20. Skönhetsvård <Se F.12 för fullständig frågetext> 327 1. Mycket ointresserad 181 2. Ganska ointresserad 163 3. Något ointresserad 176 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 462 5. Något intresserad 219 6. Ganska intresserad 122 7. Mycket intresserad 32 9. Ej svar
VAR 96 VILLA/EGET HEM Loc 133 width 1 MD=9 F.12.21. Villa/eget hem <Se F.12 för fullständig frågetext> 67 1. Mycket ointresserad 46 2. Ganska ointresserad 54 3. Något ointresserad 121 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 260 5. Något intresserad 391 6. Ganska intresserad 712 7. Mycket intresserad 31 9. Ej svar
VAR 97 FRITIDSHUS Loc 134 width 1 MD=9 F.12.22. Fritidshus <Se F.12 för fullständig frågetext> 169 1. Mycket ointresserad 129 2. Ganska ointresserad 109 3. Något ointresserad 213 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 370 5. Något intresserad 290 6. Ganska intresserad 351 7. Mycket intresserad 51 9. Ej svar
VAR 98 SEMESTERRESOR Loc 135 width 1 MD=9 F.12.23. Semesterresor <Se F.12 för fullständig frågetext> 52 1. Mycket ointresserad 59 2. Ganska ointresserad 86 3. Något ointresserad 89 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 418 5. Något intresserad 480 6. Ganska intresserad 469 7. Mycket intresserad 29 9. Ej svar
VAR 99 BÅTAR Loc 136 width 1 MD=9 F.12.24. Båtar <Se F.12 för fullständig frågetext> 358 1. Mycket ointresserad 151 2. Ganska ointresserad 178 3. Något ointresserad 218 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 361 5. Något intresserad 180 6. Ganska intresserad 198 7. Mycket intresserad 38 9. Ej svar
VAR 100 PERSONBILAR Loc 137 width 1 MD=9 F.12.25. Personbilar <Se F.12 för fullständig frågetext> 102 1. Mycket ointresserad 87 2. Ganska ointresserad 95 3. Något ointresserad 118 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 439 5. Något intresserad 458 6. Ganska intresserad 365 7. Mycket intresserad 18 9. Ej svar
VAR 101 FÄRG-TV Loc 138 width 1 MD=9 F.12.26. Färg-tv <Se F.12 för fullständig frågetext> 106 1. Mycket ointresserad 66 2. Ganska ointresserad 97 3. Något ointresserad 125 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 493 5. Något intresserad 424 6. Ganska intresserad 348 7. Mycket intresserad 23 9. Ej svar
VAR 102 STEREOANLÄGGNINGAR Loc 139 width 1 MD=9 F.12.27. Stereoanläggningar <Se F.12 för fullständig frågetext> 150 1. Mycket ointresserad 97 2. Ganska ointresserad 106 3. Något ointresserad 136 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 480 5. Något intresserad 377 6. Ganska intresserad 307 7. Mycket intresserad 29 9. Ej svar
VAR 103 HUSHÅLLSMASKINER Loc 140 width 1 MD=9 F.12.28. Hushållsmaskiner <Se F.12 för fullständig frågetext> 112 1. Mycket ointresserad 120 2. Ganska ointresserad 159 3. Något ointresserad 167 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 531 5. Något intresserad 353 6. Ganska intresserad 201 7. Mycket intresserad 39 9. Ej svar
VAR 104 FOTOUTRUSTNING Loc 141 width 1 MD=9 F.12.29. Fotoutrustning <Se F.12 för fullständig frågetext> 232 1. Mycket ointresserad 134 2. Ganska ointresserad 198 3. Något ointresserad 192 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 533 5. Något intresserad 228 6. Ganska intresserad 127 7. Mycket intresserad 38 9. Ej svar
VAR 105 MOTORCYKLAR/MOPEDER Loc 142 width 1 MD=9 F.12.30. Motorcyklar/mopeder <Se F.12 för fullständig frågetext> 664 1. Mycket ointresserad 163 2. Ganska ointresserad 168 3. Något ointresserad 228 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 221 5. Något intresserad 96 6. Ganska intresserad 102 7. Mycket intresserad 40 9. Ej svar
VAR 106 RAKAPPARATER Loc 143 width 1 MD=9 F.12.31. Rakapparater <Se F.12 för fullständig frågetext> 629 1. Mycket ointresserad 140 2. Ganska ointresserad 162 3. Något ointresserad 276 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 262 5. Något intresserad 91 6. Ganska intresserad 76 7. Mycket intresserad 46 9. Ej svar
VAR 107 RENGÖRINGSMEDEL Loc 144 width 1 MD=9 F.12.32. Rengöringsmedel <Se F.12 för fullständig frågetext> 166 1. Mycket ointresserad 128 2. Ganska ointresserad 156 3. Något ointresserad 205 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 485 5. Något intresserad 319 6. Ganska intresserad 192 7. Mycket intresserad 31 9. Ej svar
VAR 108 MEDEL MOT MJÄLL Loc 145 width 1 MD=9 F.12.33. Medel mot mjäll <Se F.12 för fullständig frågetext> 430 1. Mycket ointresserad 167 2. Ganska ointresserad 170 3. Något ointresserad 257 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 359 5. Något intresserad 158 6. Ganska intresserad 107 7. Mycket intresserad 34 9. Ej svar
VAR 109 HUNDARS SKÖTSEL Loc 146 width 1 MD=9 F.12.34. Hundars skötsel <Se F.12 för fullständig frågetext> 609 1. Mycket ointresserad 133 2. Ganska ointresserad 120 3. Något ointresserad 211 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 224 5. Något intresserad 163 6. Ganska intresserad 191 7. Mycket intresserad 31 9. Ej svar
VAR 110 KATTERS SKÖTSEL Loc 147 width 1 MD=9 F.12.35. Katters skötsel <Se F.12 för fullständig frågetext> 732 1. Mycket ointresserad 121 2. Ganska ointresserad 134 3. Något ointresserad 234 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 205 5. Något intresserad 95 6. Ganska intresserad 119 7. Mycket intresserad 42 9. Ej svar
VAR 111 GÖR-DET-SJÄLV Loc 148 width 1 MD=9 F.12.36. Gör-det-själv <Se F.12 för fullständig frågetext> 123 1. Mycket ointresserad 65 2. Ganska ointresserad 73 3. Något ointresserad 153 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 395 5. Något intresserad 471 6. Ganska intresserad 374 7. Mycket intresserad 28 9. Ej svar
VAR 112 KRUKVÄXTER Loc 149 width 1 MD=9 F.12.37. Krukväxter <Se F.12 för fullständig frågetext> 206 1. Mycket ointresserad 84 2. Ganska ointresserad 92 3. Något ointresserad 107 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 355 5. Något intresserad 350 6. Ganska intresserad 470 7. Mycket intresserad 18 9. Ej svar
VAR 113 HANDLA MAT Loc 150 width 1 MD=9 F.12.38. Handla mat <Se F.12 för fullständig frågetext> 79 1. Mycket ointresserad 86 2. Ganska ointresserad 115 3. Något ointresserad 71 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 494 5. Något intresserad 503 6. Ganska intresserad 321 7. Mycket intresserad 13 9. Ej svar
VAR 114 LAGA MAT Loc 151 width 1 MD=9 F.12.39. Laga mat <Se F.12 för fullständig frågetext> 79 1. Mycket ointresserad 84 2. Ganska ointresserad 89 3. Något ointresserad 66 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 427 5. Något intresserad 501 6. Ganska intresserad 424 7. Mycket intresserad 12 9. Ej svar
VAR 115 PRÖVA NYA MATRÄTTER Loc 152 width 1 MD=9 F.12.40. Pröva nya maträtter <Se F.12 för fullständig frågetext> 69 1. Mycket ointresserad 79 2. Ganska ointresserad 92 3. Något ointresserad 82 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 406 5. Något intresserad 465 6. Ganska intresserad 461 7. Mycket intresserad 28 9. Ej svar
VAR 116 BAKA Loc 153 width 1 MD=9 F.12.41. Baka <Se F.12 för fullständig frågetext> 224 1. Mycket ointresserad 129 2. Ganska ointresserad 157 3. Något ointresserad 137 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 318 5. Något intresserad 350 6. Ganska intresserad 336 7. Mycket intresserad 31 9. Ej svar
VAR 117 PRÖVA NYA CIGARRETTER Loc 154 width 1 MD=9 F.12.42. Pröva nya cigarretter <Se F.12 för fullständig frågetext> 1056 1. Mycket ointresserad 95 2. Ganska ointresserad 93 3. Något ointresserad 220 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 131 5. Något intresserad 35 6. Ganska intresserad 19 7. Mycket intresserad 33 9. Ej svar
VAR 118 PRÖVA NY PIPTOBAK Loc 155 width 1 MD=9 F.12.43. Pröva ny piptobak <Se F.12 för fullständig frågetext> 1224 1. Mycket ointresserad 47 2. Ganska ointresserad 54 3. Något ointresserad 224 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 58 5. Något intresserad 14 6. Ganska intresserad 20 7. Mycket intresserad 41 9. Ej svar
VAR 119 PRÖVA NYA CIGARILLER Loc 156 width 1 MD=9 F.12.44. Pröva nya cigariller <Se F.12 för fullständig frågetext> 1245 1. Mycket ointresserad 42 2. Ganska ointresserad 56 3. Något ointresserad 214 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 40 5. Något intresserad 19 6. Ganska intresserad 15 7. Mycket intresserad 51 9. Ej svar
VAR 120 HA GÄSTER Loc 157 width 1 MD=9 F.12.45. Ha gäster <Se F.12 för fullständig frågetext> 41 1. Mycket ointresserad 33 2. Ganska ointresserad 60 3. Något ointresserad 81 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 502 5. Något intresserad 644 6. Ganska intresserad 300 7. Mycket intresserad 21 9. Ej svar
VAR 121 KÖRA BIL Loc 158 width 1 MD=9 F.12.46. Köra bil <Se F.12 för fullständig frågetext> 187 1. Mycket ointresserad 26 2. Ganska ointresserad 54 3. Något ointresserad 141 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 253 5. Något intresserad 482 6. Ganska intresserad 512 7. Mycket intresserad 27 9. Ej svar
VAR 122 JOBBA MED BILEN Loc 159 width 1 MD=9 F.12.47. Jobba med bilen <Se F.12 för fullständig frågetext> 426 1. Mycket ointresserad 107 2. Ganska ointresserad 144 3. Något ointresserad 199 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 389 5. Något intresserad 216 6. Ganska intresserad 176 7. Mycket intresserad 25 9. Ej svar
VAR 123 ARBETA I TRÄDGÅRDEN Loc 160 width 1 MD=9 F.12.48. Arbeta i trädgården <Se F.12 för fullständig frågetext> 142 1. Mycket ointresserad 84 2. Ganska ointresserad 107 3. Något ointresserad 139 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 387 5. Något intresserad 399 6. Ganska intresserad 400 7. Mycket intresserad 24 9. Ej svar
VAR 124 FOTOGRAFERA Loc 161 width 1 MD=9 F.12.49. Fotografera <Se F.12 för fullständig frågetext> 183 1. Mycket ointresserad 103 2. Ganska ointresserad 135 3. Något ointresserad 153 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 596 5. Något intresserad 335 6. Ganska intresserad 154 7. Mycket intresserad 23 9. Ej svar
VAR 125 SMALFILMA Loc 162 width 1 MD=9 F.12.50. Smalfilma <Se F.12 för fullständig frågetext> 493 1. Mycket ointresserad 150 2. Ganska ointresserad 147 3. Något ointresserad 397 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 276 5. Något intresserad 127 6. Ganska intresserad 56 7. Mycket intresserad 36 9. Ej svar
VAR 126 LYSSNA PÅ POPMUSIK Loc 163 width 1 MD=9 F.12.51. Lyssna på popmusik <Se F.12 för fullständig frågetext> 407 1. Mycket ointresserad 116 2. Ganska ointresserad 117 3. Något ointresserad 119 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 413 5. Något intresserad 250 6. Ganska intresserad 218 7. Mycket intresserad 42 9. Ej svar
VAR 127 LYSSNA PÅ KLASSISK MUSIK Loc 164 width 1 MD=9 F.12.52. Lyssna på klassisk musik <Se F.12 för fullständig frågetext> 356 1. Mycket ointresserad 141 2. Ganska ointresserad 131 3. Något ointresserad 120 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 448 5. Något intresserad 281 6. Ganska intresserad 177 7. Mycket intresserad 28 9. Ej svar
VAR 128 GÅ PÅ TEATER Loc 165 width 1 MD=9 F.12.53. Gå på teater <Se F.12 för fullständig frågetext> 250 1. Mycket ointresserad 120 2. Ganska ointresserad 130 3. Något ointresserad 175 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 501 5. Något intresserad 305 6. Ganska intresserad 179 7. Mycket intresserad 22 9. Ej svar
VAR 129 GÅ PÅ KONSTUTSTÄLLNING Loc 166 width 1 MD=9 F.12.54. Gå på konstutställning <Se F.12 för fullständig frågetext> 379 1. Mycket ointresserad 180 2. Ganska ointresserad 178 3. Något ointresserad 193 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 391 5. Något intresserad 210 6. Ganska intresserad 119 7. Mycket intresserad 32 9. Ej svar
VAR 130 SKAFFA VIDAREUTBILDNING Loc 167 width 1 MD=9 F.12.55. Skaffa vidareutbildning <Se F.12 för fullständig frågetext> 128 1. Mycket ointresserad 71 2. Ganska ointresserad 136 3. Något ointresserad 230 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 478 5. Något intresserad 353 6. Ganska intresserad 251 7. Mycket intresserad 35 9. Ej svar
VAR 131 LÄSA BÖCKER Loc 168 width 1 MD=9 F.12.56. Läsa böcker <Se F.12 för fullständig frågetext> 65 1. Mycket ointresserad 49 2. Ganska ointresserad 106 3. Något ointresserad 74 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 445 5. Något intresserad 425 6. Ganska intresserad 504 7. Mycket intresserad 14 9. Ej svar
VAR 132 LÄSA POPULÄRTIDNINGAR Loc 169 width 1 MD=9 F.12.57. Läsa populärtidningar <Se F.12 för fullständig frågetext> 169 1. Mycket ointresserad 140 2. Ganska ointresserad 160 3. Något ointresserad 192 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 556 5. Något intresserad 297 6. Ganska intresserad 134 7. Mycket intresserad 34 9. Ej svar
VAR 133 SY KLÄDER Loc 170 width 1 MD=9 F.12.58. Sy kläder <Se F.12 för fullständig frågetext> 662 1. Mycket ointresserad 109 2. Ganska ointresserad 111 3. Något ointresserad 157 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 271 5. Något intresserad 163 6. Ganska intresserad 181 7. Mycket intresserad 28 9. Ej svar
VAR 134 HANDARBETA Loc 171 width 1 MD=9 F.12.59. Handarbeta <Se F.12 för fullständig frågetext> 572 1. Mycket ointresserad 78 2. Ganska ointresserad 84 3. Något ointresserad 119 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 207 5. Något intresserad 228 6. Ganska intresserad 364 7. Mycket intresserad 30 9. Ej svar
VAR 135 MÅLA Loc 172 width 1 MD=9 F.12.60. Måla <Se F.12 för fullständig frågetext> 363 1. Mycket ointresserad 100 2. Ganska ointresserad 131 3. Något ointresserad 200 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 424 5. Något intresserad 256 6. Ganska intresserad 175 7. Mycket intresserad 33 9. Ej svar
VAR 136 SNICKRA Loc 173 width 1 MD=9 F.12.61. Snickra <Se F.12 för fullständig frågetext> 355 1. Mycket ointresserad 90 2. Ganska ointresserad 141 3. Något ointresserad 203 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 395 5. Något intresserad 272 6. Ganska intresserad 192 7. Mycket intresserad 34 9. Ej svar
VAR 137 MOTIONERA Loc 174 width 1 MD=9 F.12.62. Motionera <Se F.12 för fullständig frågetext> 59 1. Mycket ointresserad 47 2. Ganska ointresserad 81 3. Något ointresserad 68 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 539 5. Något intresserad 487 6. Ganska intresserad 381 7. Mycket intresserad 20 9. Ej svar
VAR 138 FRILUFTSLIV Loc 175 width 1 MD=9 F.12.63. Friluftsliv <Se F.12 för fullständig frågetext> 27 1. Mycket ointresserad 40 2. Ganska ointresserad 61 3. Något ointresserad 72 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 437 5. Något intresserad 513 6. Ganska intresserad 512 7. Mycket intresserad 20 9. Ej svar
VAR 139 SPORTFISKA Loc 176 width 1 MD=9 F.12.64. Sportfiska <Se F.12 för fullständig frågetext> 418 1. Mycket ointresserad 109 2. Ganska ointresserad 133 3. Något ointresserad 209 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 317 5. Något intresserad 216 6. Ganska intresserad 251 7. Mycket intresserad 29 9. Ej svar
VAR 140 ÅKA SKIDOR Loc 177 width 1 MD=9 F.12.65. Åka skidor <Se F.12 för fullständig frågetext> 230 1. Mycket ointresserad 84 2. Ganska ointresserad 116 3. Något ointresserad 148 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 449 5. Något intresserad 333 6. Ganska intresserad 288 7. Mycket intresserad 34 9. Ej svar
VAR 141 ÅKA MOTORBÅT Loc 178 width 1 MD=9 F.12.66. Åka motorbåt <Se F.12 för fullständig frågetext> 354 1. Mycket ointresserad 107 2. Ganska ointresserad 138 3. Något ointresserad 230 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 366 5. Något intresserad 245 6. Ganska intresserad 211 7. Mycket intresserad 31 9. Ej svar
VAR 142 SEGLA Loc 179 width 1 MD=9 F.12.67. Segla <Se F.12 för fullständig frågetext> 494 1. Mycket ointresserad 128 2. Ganska ointresserad 135 3. Något ointresserad 387 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 247 5. Något intresserad 124 6. Ganska intresserad 131 7. Mycket intresserad 36 9. Ej svar
VAR 143 CAMPA Loc 180 width 1 MD=9 F.12.68. Campa <Se F.12 för fullständig frågetext> 307 1. Mycket ointresserad 90 2. Ganska ointresserad 123 3. Något ointresserad 154 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 427 5. Något intresserad 328 6. Ganska intresserad 222 7. Mycket intresserad 31 9. Ej svar
VAR 144 SEMESTRA UTOMLANDS Loc 181 width 1 MD=9 F.12.69. Semestra utomlands <Se F.12 för fullständig frågetext> 157 1. Mycket ointresserad 63 2. Ganska ointresserad 81 3. Något ointresserad 147 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 332 5. Något intresserad 364 6. Ganska intresserad 512 7. Mycket intresserad 26 9. Ej svar
VAR 145 SEMESTRA I SVERIGE Loc 182 width 1 MD=9 F.12.70. Semestra i Sverige <Se F.12 för fullständig frågetext> 37 1. Mycket ointresserad 7 2. Ganska ointresserad 21 3. Något ointresserad 49 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 318 5. Något intresserad 613 6. Ganska intresserad 608 7. Mycket intresserad 29 9. Ej svar
VAR 146 GÅ PÅ FÖRENINGSMÖTEN Loc 183 width 1 MD=9 F.12.71. Gå på föreningsmöten <Se F.12 för fullständig frågetext> 377 1. Mycket ointresserad 159 2. Ganska ointresserad 213 3. Något ointresserad 222 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 397 5. Något intresserad 189 6. Ganska intresserad 88 7. Mycket intresserad 37 9. Ej svar
VAR 147 SE PÅ SPORTEVENEMANG Loc 184 width 1 MD=9 F.12.72. Se på sportevenemang <Se F.12 för fullständig frågetext> 193 1. Mycket ointresserad 103 2. Ganska ointresserad 90 3. Något ointresserad 93 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 384 5. Något intresserad 341 6. Ganska intresserad 447 7. Mycket intresserad 31 9. Ej svar
VAR 148 PRÖVA NYA PRODUKTER Loc 185 width 1 MD=9 F.12.73. Pröva nya produkter <Se F.12 för fullständig frågetext> 91 1. Mycket ointresserad 85 2. Ganska ointresserad 107 3. Något ointresserad 242 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 578 5. Något intresserad 364 6. Ganska intresserad 188 7. Mycket intresserad 27 9. Ej svar
VAR 149 AFTONBLADET Loc 186 width 2 MD=99 F.13. Tidningar Du själv läser.Följande frågor gäller hur ofta Du själv läser vissa tidningar.De flesta människor läser endast en liten del av de uppräknade tidningarna.Vi ber Dig att så noga som möjligt gå igenom och kryssa för samtliga tidningar.I de fall Du inte alls läser en tidning, kryssa för svarsalternativet "Aldrig". F.13a. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Aftonbladet? 540 00. Aldrig 49 01. 1 gång per år 51 02. 2 gånger per år 69 03. 3 gånger per år 88 04. 1 gång per kvartal 46 05. 2 gånger per kvartal 119 06. 1 gång per månad 84 07. 2 gånger per månad 75 08. 3 gånger per månad 145 09. 1 gång per vecka 85 10. 2 gånger per vecka 63 11. 3 gånger per vecka 40 12. 4 gånger per vecka 43 13. 5 gånger per vecka 183 14. 6 gånger per vecka 2 99. Ej svar
VAR 150 ARBETET Loc 188 width 2 MD=99 F.13b. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Arbetet? <Se F.13 för fullständig frågetext> 1383 00. Aldrig 32 01. 1 gång per år 25 02. 2 gånger per år 20 03. 3 gånger per år 22 04. 1 gång per kvartal 15 05. 2 gånger per kvartal 35 06. 1 gång per månad 19 07. 2 gånger per månad 7 08. 3 gånger per månad 38 09. 1 gång per vecka 12 10. 2 gånger per vecka 9 11. 3 gånger per vecka 3 12. 4 gånger per vecka 3 13. 5 gånger per vecka 59 14. 6 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 151 DAGENS NYHETER Loc 190 width 2 F.13c. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Dagens Nyheter? <Se F.13 för fullständig frågetext> 859 00. Aldrig 43 01. 1 gång per år 44 02. 2 gånger per år 54 03. 3 gånger per år 72 04. 1 gång per kvartal 45 05. 2 gånger per kvartal 69 06. 1 gång per månad 42 07. 2 gånger per månad 47 08. 3 gånger per månad 112 09. 1 gång per vecka 41 10. 2 gånger per vecka 26 11. 3 gånger per vecka 13 12. 4 gånger per vecka 23 13. 5 gånger per vecka 192 14. 6 gånger per vecka
VAR 152 EXPRESSEN Loc 192 width 2 MD=99 F.13d. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Expressen? <Se F.13 för fullständig frågetext> 420 00. Aldrig 27 01. 1 gång per år 37 02. 2 gånger per år 63 03. 3 gånger per år 80 04. 1 gång per kvartal 52 05. 2 gånger per kvartal 116 06. 1 gång per månad 76 07. 2 gånger per månad 98 08. 3 gånger per månad 170 09. 1 gång per vecka 129 10. 2 gånger per vecka 91 11. 3 gånger per vecka 54 12. 4 gånger per vecka 55 13. 5 gånger per vecka 213 14. 6 gånger per vecka 1 99. Ej svar
VAR 153 GÖTEBORGS-POSTEN Loc 194 width 2 F.13e. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Göteborgs-Posten? <Se F.13 för fullständig frågetext> 1244 00. Aldrig 33 01. 1 gång per år 25 02. 2 gånger per år 29 03. 3 gånger per år 33 04. 1 gång per kvartal 14 05. 2 gånger per kvartal 33 06. 1 gång per månad 14 07. 2 gånger per månad 10 08. 3 gånger per månad 38 09. 1 gång per vecka 17 10. 2 gånger per vecka 14 11. 3 gånger per vecka 8 12. 4 gånger per vecka 10 13. 5 gånger per vecka 160 14. 6 gånger per vecka
VAR 154 GT KVÄLLSTIDNINGEN Loc 196 width 2 F.13f. Hur ofta läser Du vardagsnummer av GT Kvällstidningen? <Se F.13 för fullständig frågetext> 1344 00. Aldrig 35 01. 1 gång per år 23 02. 2 gånger per år 29 03. 3 gånger per år 38 04. 1 gång per kvartal 13 05. 2 gånger per kvartal 32 06. 1 gång per månad 19 07. 2 gånger per månad 20 08. 3 gånger per månad 28 09. 1 gång per vecka 27 10. 2 gånger per vecka 18 11. 3 gånger per vecka 13 12. 4 gånger per vecka 7 13. 5 gånger per vecka 36 14. 6 gånger per vecka
VAR 155 KVÄLLSPOSTEN Loc 198 width 2 MD=99 F.13g. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Kvällsposten? <Se F.13 för fullständig frågetext> 1346 00. Aldrig 22 01. 1 gång per år 21 02. 2 gånger per år 17 03. 3 gånger per år 26 04. 1 gång per kvartal 12 05. 2 gånger per kvartal 36 06. 1 gång per månad 19 07. 2 gånger per månad 15 08. 3 gånger per månad 28 09. 1 gång per vecka 25 10. 2 gånger per vecka 20 11. 3 gånger per vecka 16 12. 4 gånger per vecka 7 13. 5 gånger per vecka 71 14. 6 gånger per vecka 1 99. Ej svar
VAR 156 SVENSKA DAGBLADET Loc 200 width 2 F.13h. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Svenska Dagbladet? <Se F.13 för fullständig frågetext> 1286 00. Aldrig 50 01. 1 gång per år 30 02. 2 gånger per år 36 03. 3 gånger per år 36 04. 1 gång per kvartal 20 05. 2 gånger per kvartal 32 06. 1 gång per månad 14 07. 2 gånger per månad 18 08. 3 gånger per månad 36 09. 1 gång per vecka 13 10. 2 gånger per vecka 11 11. 3 gånger per vecka 8 12. 4 gånger per vecka 10 13. 5 gånger per vecka 82 14. 6 gånger per vecka
VAR 157 SYDSVENSKA DAGBLADET Loc 202 width 2 MD=99 F.13i. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Sydsvenska Dagbladet? <Se F.13 för fullständig frågetext> 1493 00. Aldrig 23 01. 1 gång per år 11 02. 2 gånger per år 14 03. 3 gånger per år 14 04. 1 gång per kvartal 12 05. 2 gånger per kvartal 16 06. 1 gång per månad 7 07. 2 gånger per månad 7 08. 3 gånger per månad 18 09. 1 gång per vecka 7 10. 2 gånger per vecka 4 11. 3 gånger per vecka 3 12. 4 gånger per vecka 2 13. 5 gånger per vecka 50 14. 6 gånger per vecka 1 99. Ej svar
VAR 158 NERIKES ALLEHANDA/TIDN. Loc 204 width 2 F.13j. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Nerikes Allehanda/Nerikes Tidningen? <Se F.13 för fullständig frågetext> 1591 00. Aldrig 7 01. 1 gång per år 2 02. 2 gånger per år 5 03. 3 gånger per år 10 04. 1 gång per kvartal 4 05. 2 gånger per kvartal 2 06. 1 gång per månad 5 07. 2 gånger per månad 3 08. 3 gånger per månad 7 09. 1 gång per vecka 3 10. 2 gånger per vecka 1 11. 3 gånger per vecka 2 12. 4 gånger per vecka 6 13. 5 gånger per vecka 34 14. 6 gånger per vecka
VAR 159 NORRKÖPINGS TIDNINGAR Loc 206 width 2 F.13k. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Norrköpings Tidningar? <Se F.13 för fullständig frågetext> 1600 00. Aldrig 8 01. 1 gång per år 3 02. 2 gånger per år 11 03. 3 gånger per år 6 04. 1 gång per kvartal 1 05. 2 gånger per kvartal 4 06. 1 gång per månad 2 07. 2 gånger per månad 1 08. 3 gånger per månad 4 09. 1 gång per vecka 2 10. 2 gånger per vecka 11. 3 gånger per vecka 12. 4 gånger per vecka 2 13. 5 gånger per vecka 38 14. 6 gånger per vecka
VAR 160 NYA WERMLANDS-TIDNINGEN Loc 208 width 2 F.13l. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Nya Wermlands-Tidningen? <Se F.13 för fullständig frågetext> 1567 00. Aldrig 10 01. 1 gång per år 7 02. 2 gånger per år 11 03. 3 gånger per år 6 04. 1 gång per kvartal 9 05. 2 gånger per kvartal 7 06. 1 gång per månad 6 07. 2 gånger per månad 4 08. 3 gånger per månad 4 09. 1 gång per vecka 10. 2 gånger per vecka 4 11. 3 gånger per vecka 5 12. 4 gånger per vecka 8 13. 5 gånger per vecka 34 14. 6 gånger per vecka
VAR 161 UPSALA NYA TIDNING Loc 210 width 2 F.13m. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Upsala Nya Tidning? <Se F.13 för fullständig frågetext> 1589 00. Aldrig 5 01. 1 gång per år 6 02. 2 gånger per år 9 03. 3 gånger per år 3 04. 1 gång per kvartal 8 05. 2 gånger per kvartal 10 06. 1 gång per månad 5 07. 2 gånger per månad 5 08. 3 gånger per månad 6 09. 1 gång per vecka 2 10. 2 gånger per vecka 3 11. 3 gånger per vecka 2 12. 4 gånger per vecka 5 13. 5 gånger per vecka 24 14. 6 gånger per vecka
VAR 162 VESTMANLANDS LÄNS TIDN. Loc 212 width 2 F.13n. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Vestmanlands Läns Tidning? <Se F.13 för fullständig frågetext> 1590 00. Aldrig 3 01. 1 gång per år 8 02. 2 gånger per år 8 03. 3 gånger per år 4 04. 1 gång per kvartal 10 05. 2 gånger per kvartal 3 06. 1 gång per månad 6 07. 2 gånger per månad 4 08. 3 gånger per månad 9 09. 1 gång per vecka 10. 2 gånger per vecka 2 11. 3 gånger per vecka 1 12. 4 gånger per vecka 2 13. 5 gånger per vecka 32 14. 6 gånger per vecka
VAR 163 ÖSTGÖTA CORRESPONDENTEN Loc 214 width 2 F.13o. Hur ofta läser Du vardagsnummer av östgöta Correspondenten? <Se F.13 för fullständig frågetext> 1577 00. Aldrig 9 01. 1 gång per år 5 02. 2 gånger per år 8 03. 3 gånger per år 8 04. 1 gång per kvartal 9 05. 2 gånger per kvartal 10 06. 1 gång per månad 4 07. 2 gånger per månad 2 08. 3 gånger per månad 4 09. 1 gång per vecka 10. 2 gånger per vecka 11. 3 gånger per vecka 1 12. 4 gånger per vecka 4 13. 5 gånger per vecka 41 14. 6 gånger per vecka
VAR 164 AFTONBLADET(SÖNDAG) Loc 216 width 2 F.14. Tidningar Du själv läser.Följande frågor gäller hur ofta Du själv läser vissa tidningar.De flesta människor läser endast en liten del av de uppräknade tidningarna.Vi ber Dig att så noga som möjligt gå igenom och kryssa för samtliga tidningar.I de fall Du inte alls läser en tidning, kryssa för svarsalternativet "Aldrig". F.14a. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Aftonbladet? 749 00. Aldrig 52 01. 1 gång per år 38 02. 2 gånger per år 59 03. 3 gånger per år 61 04. 1 gång per kvartal 44 05. 2 gånger per kvartal 118 06. 1 gång per månad 81 07. 2 gånger per månad 70 08. 3 gånger per månad 410 09. 1 gång per vecka
VAR 165 ARBETET(SÖNDAG) Loc 218 width 2 MD=99 F.14b. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Arbetet? <Se F.14 för fullständig frågetext> 1530 00. Aldrig 18 01. 1 gång per år 6 02. 2 gånger per år 1 03. 3 gånger per år 9 04. 1 gång per kvartal 6 05. 2 gånger per kvartal 19 06. 1 gång per månad 10 07. 2 gånger per månad 9 08. 3 gånger per månad 73 09. 1 gång per vecka 1 99. Ej svar
VAR 166 DAGENS NYHETER(SÖNDAG) Loc 220 width 2 F.14c. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Dagens Nyheter? <Se F.14 för fullständig frågetext> 1086 00. Aldrig 49 01. 1 gång per år 22 02. 2 gånger per år 35 03. 3 gånger per år 44 04. 1 gång per kvartal 27 05. 2 gånger per kvartal 66 06. 1 gång per månad 33 07. 2 gånger per månad 30 08. 3 gånger per månad 290 09. 1 gång per vecka
VAR 167 EXPRESSEN(SÖNDAG) Loc 222 width 2 F.14d. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Expressen? <Se F.14 för fullständig frågetext> 604 00. Aldrig 35 01. 1 gång per år 28 02. 2 gånger per år 64 03. 3 gånger per år 59 04. 1 gång per kvartal 57 05. 2 gånger per kvartal 128 06. 1 gång per månad 118 07. 2 gånger per månad 99 08. 3 gånger per månad 490 09. 1 gång per vecka
VAR 168 GÖTEBORGS-POSTEN(SÖNDAG) Loc 224 width 2 F.14e. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Göteborgs-Posten? <Se F.14 för fullständig frågetext> 1356 00. Aldrig 20 01. 1 gång per år 14 02. 2 gånger per år 15 03. 3 gånger per år 18 04. 1 gång per kvartal 14 05. 2 gånger per kvartal 27 06. 1 gång per månad 20 07. 2 gånger per månad 20 08. 3 gånger per månad 178 09. 1 gång per vecka
VAR 169 GT KVÄLLSTIDNING(SÖNDAG) Loc 226 width 2 F.14f. Hur ofta läser Du söndagsnummer av GT Kvällstidningen? <Se F.14 för fullständig frågetext> 1430 00. Aldrig 20 01. 1 gång per år 15 02. 2 gånger per år 17 03. 3 gånger per år 23 04. 1 gång per kvartal 14 05. 2 gånger per kvartal 33 06. 1 gång per månad 16 07. 2 gånger per månad 30 08. 3 gånger per månad 84 09. 1 gång per vecka
VAR 170 KVÄLLSPOSTEN(SÖNDAG) Loc 228 width 2 F.14g. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Kvällsposten? <Se F.14 för fullständig frågetext> 1408 00. Aldrig 10 01. 1 gång per år 13 02. 2 gånger per år 10 03. 3 gånger per år 18 04. 1 gång per kvartal 11 05. 2 gånger per kvartal 29 06. 1 gång per månad 21 07. 2 gånger per månad 22 08. 3 gånger per månad 140 09. 1 gång per vecka
VAR 171 SV.DAGBLADET(SÖNDAG) Loc 230 width 2 F.14h. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Svenska Dagbladet? <Se F.14 för fullständig frågetext> 1512 00. Aldrig 19 01. 1 gång per år 6 02. 2 gånger per år 6 03. 3 gånger per år 18 04. 1 gång per kvartal 12 05. 2 gånger per kvartal 11 06. 1 gång per månad 8 07. 2 gånger per månad 5 08. 3 gånger per månad 85 09. 1 gång per vecka
VAR 172 SYDSV.DAGBLADET(SÖNDAG) Loc 232 width 2 F.14i. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Sydsvenska Dagbladet? <Se F.14 för fullständig frågetext> 1552 00. Aldrig 9 01. 1 gång per år 6 02. 2 gånger per år 9 03. 3 gånger per år 3 04. 1 gång per kvartal 8 05. 2 gånger per kvartal 6 06. 1 gång per månad 7 07. 2 gånger per månad 7 08. 3 gånger per månad 75 09. 1 gång per vecka
VAR 173 SKÅNSKA DAGBL.(SÖNDAG) Loc 234 width 2 F.14j. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Skånska Dagbladet? <Se F.14 för fullständig frågetext> 1641 00. Aldrig 8 01. 1 gång per år 1 02. 2 gånger per år 2 03. 3 gånger per år 6 04. 1 gång per kvartal 2 05. 2 gånger per kvartal 4 06. 1 gång per månad 2 07. 2 gånger per månad 3 08. 3 gånger per månad 13 09. 1 gång per vecka
VAR 174 HELSINGBORGS DB.(SÖNDAG) Loc 236 width 2 F.14k. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Helsingborgs Dagblad? <Se F.14 för fullständig frågetext> 1624 00. Aldrig 3 01. 1 gång per år 2 02. 2 gånger per år 1 03. 3 gånger per år 3 04. 1 gång per kvartal 2 05. 2 gånger per kvartal 2 06. 1 gång per månad 1 07. 2 gånger per månad 4 08. 3 gånger per månad 40 09. 1 gång per vecka
VAR 175 LÄSER ALLAS VECKOTIDNING Loc 238 width 2 F.15. Tidningar Du själv läser-Veckotidningar F.15a. Hur ofta läser Du - Allas Veckotidning 1155 00. Aldrig 84 01. 1 gång per år 41 02. 2 gånger per år 56 03. 3 gånger per år 78 04. 1 gång per kvartal 36 05. 2 gånger per kvartal 63 06. 1 gång per månad 43 07. 2 gånger per månad 15 08. 3 gånger per månad 111 09. 1 gång per vecka
VAR 176 LÄSER ALLERS Loc 240 width 2 F.15b. Hur ofta läser Du - Allers <Se F.15 för fullständig frågetext> 928 00. Aldrig 98 01. 1 gång per år 79 02. 2 gånger per år 99 03. 3 gånger per år 95 04. 1 gång per kvartal 52 05. 2 gånger per kvartal 95 06. 1 gång per månad 47 07. 2 gånger per månad 32 08. 3 gånger per månad 157 09. 1 gång per vecka
VAR 177 LÄSER DAMERNAS VÄRLD Loc 242 width 2 F.15c. Hur ofta läser Du - Damernas Värld <Se F.15 för fullständig frågetext> 1080 00. Aldrig 86 01. 1 gång per år 67 02. 2 gånger per år 77 03. 3 gånger per år 108 04. 1 gång per kvartal 49 05. 2 gånger per kvartal 78 06. 1 gång per månad 36 07. 2 gånger per månad 27 08. 3 gånger per månad 74 09. 1 gång per vecka
VAR 178 LÄSER FEMINA Loc 244 width 2 F.15d. Hur ofta läser Du - Femina <Se F.15 för fullständig frågetext> 1148 00. Aldrig 103 01. 1 gång per år 60 02. 2 gånger per år 82 03. 3 gånger per år 87 04. 1 gång per kvartal 38 05. 2 gånger per kvartal 82 06. 1 gång per månad 23 07. 2 gånger per månad 14 08. 3 gånger per månad 45 09. 1 gång per vecka
VAR 179 LÄSER FIB-AKTUELLT Loc 246 width 2 F.15e. Hur ofta läser Du - FIB-Aktuellt <Se F.15 för fullständig frågetext> 899 00. Aldrig 69 01. 1 gång per år 49 02. 2 gånger per år 84 03. 3 gånger per år 112 04. 1 gång per kvartal 83 05. 2 gånger per kvartal 131 06. 1 gång per månad 86 07. 2 gånger per månad 54 08. 3 gånger per månad 115 09. 1 gång per vecka
VAR 180 LÄSER HEMMETS JOURNAL Loc 248 width 2 F.15f. Hur ofta läser Du - Hemmets Journal <Se F.15 för fullständig frågetext> 935 00. Aldrig 94 01. 1 gång per år 72 02. 2 gånger per år 76 03. 3 gånger per år 90 04. 1 gång per kvartal 61 05. 2 gånger per kvartal 100 06. 1 gång per månad 42 07. 2 gånger per månad 36 08. 3 gånger per månad 176 09. 1 gång per vecka
VAR 181 LÄSER HEMMETS VECKOTIDN. Loc 250 width 2 F.15g. Hur ofta läser Du - Hemmets Veckotidning <Se F.15 för fullständig frågetext> 972 00. Aldrig 77 01. 1 gång per år 69 02. 2 gånger per år 79 03. 3 gånger per år 82 04. 1 gång per kvartal 44 05. 2 gånger per kvartal 80 06. 1 gång per månad 49 07. 2 gånger per månad 35 08. 3 gånger per månad 195 09. 1 gång per vecka
VAR 182 LÄSER HENNES Loc 252 width 2 F.15h. Hur ofta läser Du - Hennes <Se F.15 för fullständig frågetext> 1389 00. Aldrig 64 01. 1 gång per år 36 02. 2 gånger per år 33 03. 3 gånger per år 40 04. 1 gång per kvartal 25 05. 2 gånger per kvartal 38 06. 1 gång per månad 13 07. 2 gånger per månad 12 08. 3 gånger per månad 32 09. 1 gång per vecka
VAR 183 LÄSER HUSMODERN Loc 254 width 2 F.15i. Hur ofta läser Du - Husmodern <Se F.15 för fullständig frågetext> 1122 00. Aldrig 82 01. 1 gång per år 52 02. 2 gånger per år 77 03. 3 gånger per år 94 04. 1 gång per kvartal 41 05. 2 gånger per kvartal 77 06. 1 gång per månad 29 07. 2 gånger per månad 25 08. 3 gånger per månad 83 09. 1 gång per vecka
VAR 184 LÄSER HÄNT I VECKAN Loc 256 width 2 F.15j. Hur ofta läser Du - Hänt i Veckan <Se F.15 för fullständig frågetext> 1005 00. Aldrig 83 01. 1 gång per år 68 02. 2 gånger per år 102 03. 3 gånger per år 109 04. 1 gång per kvartal 65 05. 2 gånger per kvartal 98 06. 1 gång per månad 47 07. 2 gånger per månad 33 08. 3 gånger per månad 72 09. 1 gång per vecka
VAR 185 LÄSER ICA-KURIREN Loc 258 width 2 MD=99 F.15k. Hur ofta läser Du - ICA-kuriren <Se F.15 för fullständig frågetext> 912 00. Aldrig 62 01. 1 gång per år 38 02. 2 gånger per år 65 03. 3 gånger per år 81 04. 1 gång per kvartal 41 05. 2 gånger per kvartal 85 06. 1 gång per månad 41 07. 2 gånger per månad 24 08. 3 gånger per månad 333 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 186 LÄSER KALLE ANKA & CO Loc 260 width 2 F.15l. Hur ofta läser Du - Kalle Anka & Co <Se F.15 för fullständig frågetext> 1134 00. Aldrig 71 01. 1 gång per år 47 02. 2 gånger per år 67 03. 3 gånger per år 63 04. 1 gång per kvartal 40 05. 2 gånger per kvartal 68 06. 1 gång per månad 42 07. 2 gånger per månad 27 08. 3 gånger per månad 123 09. 1 gång per vecka
VAR 187 LÄSER LAND Loc 262 width 2 F.15m. Hur ofta läser Du - Land <Se F.15 för fullständig frågetext> 1252 00. Aldrig 43 01. 1 gång per år 23 02. 2 gånger per år 21 03. 3 gånger per år 29 04. 1 gång per kvartal 18 05. 2 gånger per kvartal 58 06. 1 gång per månad 24 07. 2 gånger per månad 10 08. 3 gånger per månad 204 09. 1 gång per vecka
VAR 188 LÄSER LEKTYR Loc 264 width 2 F.15n. Hur ofta läser Du - Lektyr <Se F.15 för fullständig frågetext> 1023 00. Aldrig 49 01. 1 gång per år 34 02. 2 gånger per år 64 03. 3 gånger per år 96 04. 1 gång per kvartal 58 05. 2 gånger per kvartal 131 06. 1 gång per månad 81 07. 2 gånger per månad 48 08. 3 gånger per månad 98 09. 1 gång per vecka
VAR 189 LÄSER METALLARBETAREN Loc 266 width 2 F.15o. Hur ofta läser Du - Metallarbetaren <Se F.15 för fullständig frågetext> 1385 00. Aldrig 28 01. 1 gång per år 18 02. 2 gånger per år 12 03. 3 gånger per år 20 04. 1 gång per kvartal 7 05. 2 gånger per kvartal 61 06. 1 gång per månad 26 07. 2 gånger per månad 14 08. 3 gånger per månad 111 09. 1 gång per vecka
VAR 190 LÄSER MIN VÄRLD Loc 268 width 2 F.15p. Hur ofta läser Du - Min Värld <Se F.15 för fullständig frågetext> 1345 00. Aldrig 38 01. 1 gång per år 35 02. 2 gånger per år 30 03. 3 gånger per år 30 04. 1 gång per kvartal 30 05. 2 gånger per kvartal 37 06. 1 gång per månad 22 07. 2 gånger per månad 11 08. 3 gånger per månad 104 09. 1 gång per vecka
VAR 191 LÄSER NU! Loc 270 width 2 F.15q. Hur ofta läser Du - NU! <Se F.15 för fullständig frågetext> 1593 00. Aldrig 22 01. 1 gång per år 9 02. 2 gånger per år 8 03. 3 gånger per år 9 04. 1 gång per kvartal 9 05. 2 gånger per kvartal 10 06. 1 gång per månad 3 07. 2 gånger per månad 3 08. 3 gånger per månad 16 09. 1 gång per vecka
VAR 192 LÄSER MITT LIVS NOVELL Loc 272 width 2 F.15r. Hur ofta läser Du - Mitt Livs Novell <Se F.15 för fullständig frågetext> 1476 00. Aldrig 36 01. 1 gång per år 28 02. 2 gånger per år 22 03. 3 gånger per år 19 04. 1 gång per kvartal 11 05. 2 gånger per kvartal 30 06. 1 gång per månad 11 07. 2 gånger per månad 6 08. 3 gånger per månad 43 09. 1 gång per vecka
VAR 193 LÄSER RÖSTER I RADIO/TV Loc 274 width 2 F.15s. Hur ofta läser Du - Röster i Radio/TV <Se F.15 för fullständig frågetext> 1123 00. Aldrig 88 01. 1 gång per år 90 02. 2 gånger per år 90 03. 3 gånger per år 75 04. 1 gång per kvartal 44 05. 2 gånger per kvartal 54 06. 1 gång per månad 23 07. 2 gånger per månad 16 08. 3 gånger per månad 79 09. 1 gång per vecka
VAR 194 LÄSER SAXONS VECKOTIDN. Loc 276 width 2 F.15t. Hur ofta läser Du - Saxons Veckotidning <Se F.15 för fullständig frågetext> 1254 00. Aldrig 52 01. 1 gång per år 40 02. 2 gånger per år 53 03. 3 gånger per år 54 04. 1 gång per kvartal 41 05. 2 gånger per kvartal 58 06. 1 gång per månad 29 07. 2 gånger per månad 28 08. 3 gånger per månad 73 09. 1 gång per vecka
VAR 195 LÄSER SE Loc 278 width 2 F.15u. Hur ofta läser Du - Se <Se F.15 för fullständig frågetext> 989 00. Aldrig 109 01. 1 gång per år 82 02. 2 gånger per år 95 03. 3 gånger per år 121 04. 1 gång per kvartal 57 05. 2 gånger per kvartal 105 06. 1 gång per månad 41 07. 2 gånger per månad 26 08. 3 gånger per månad 57 09. 1 gång per vecka
VAR 196 LÄSER SVENSK DAMTIDNING Loc 280 width 2 F.15v. Hur ofta läser Du - Svensk Damtidning <Se F.15 för fullständig frågetext> 1270 00. Aldrig 53 01. 1 gång per år 36 02. 2 gånger per år 57 03. 3 gånger per år 64 04. 1 gång per kvartal 33 05. 2 gånger per kvartal 56 06. 1 gång per månad 24 07. 2 gånger per månad 12 08. 3 gånger per månad 77 09. 1 gång per vecka
VAR 197 LÄSER VECKANS AFFÄRER Loc 282 width 2 F.15w. Hur ofta läser Du - Veckans Affärer <Se F.15 för fullständig frågetext> 1441 00. Aldrig 27 01. 1 gång per år 20 02. 2 gånger per år 29 03. 3 gånger per år 32 04. 1 gång per kvartal 16 05. 2 gånger per kvartal 46 06. 1 gång per månad 11 07. 2 gånger per månad 8 08. 3 gånger per månad 52 09. 1 gång per vecka
VAR 198 LÄSER VECKO-JOURNALEN Loc 284 width 2 F.15x. Hur ofta läser Du - Vecko-Journalen <Se F.15 för fullständig frågetext> 1398 00. Aldrig 62 01. 1 gång per år 30 02. 2 gånger per år 40 03. 3 gånger per år 46 04. 1 gång per kvartal 22 05. 2 gånger per kvartal 30 06. 1 gång per månad 11 07. 2 gånger per månad 8 08. 3 gånger per månad 35 09. 1 gång per vecka
VAR 199 LÄSER VECKO-REVYN Loc 286 width 2 F.15y. Hur ofta läser Du - Vecko-Revyn <Se F.15 för fullständig frågetext> 1220 00. Aldrig 77 01. 1 gång per år 46 02. 2 gånger per år 78 03. 3 gånger per år 61 04. 1 gång per kvartal 39 05. 2 gånger per kvartal 61 06. 1 gång per månad 25 07. 2 gånger per månad 19 08. 3 gånger per månad 56 09. 1 gång per vecka
VAR 200 LÄSER VI Loc 288 width 2 F.15z. Hur ofta läser Du - Vi <Se F.15 för fullständig frågetext> 1293 00. Aldrig 47 01. 1 gång per år 31 02. 2 gånger per år 35 03. 3 gånger per år 44 04. 1 gång per kvartal 29 05. 2 gånger per kvartal 44 06. 1 gång per månad 18 07. 2 gånger per månad 6 08. 3 gånger per månad 135 09. 1 gång per vecka
VAR 201 LÄSER VÅR KYRKA Loc 290 width 2 F.15å. Hur ofta läser Du - Vår Kyrka <Se F.15 för fullständig frågetext> 1555 00. Aldrig 35 01. 1 gång per år 13 02. 2 gånger per år 14 03. 3 gånger per år 16 04. 1 gång per kvartal 7 05. 2 gånger per kvartal 16 06. 1 gång per månad 6 07. 2 gånger per månad 1 08. 3 gånger per månad 19 09. 1 gång per vecka
VAR 202 LÄSER ÅRET RUNT Loc 292 width 2 F.15ä. Hur ofta läser Du - Året Runt <Se F.15 för fullständig frågetext> 805 00. Aldrig 68 01. 1 gång per år 68 02. 2 gånger per år 109 03. 3 gånger per år 108 04. 1 gång per kvartal 78 05. 2 gånger per kvartal 97 06. 1 gång per månad 77 07. 2 gånger per månad 54 08. 3 gånger per månad 218 09. 1 gång per vecka
VAR 203 LÄSER KOMMUNALARBETAREN Loc 294 width 1 F.16. Tidningar Du själv läser- 14-dagarstidningar F.16a. Hur ofta läser Du - Kommunalarbetaren 1482 0. aldrig 10 1. 1 gång/år 9 2. 2 gånger/år 6 3. 3 gånger/år 14 4. 1 gång/kvartal 8 5. 2 gånger/kvartal 45 6. 1 gång/månad 108 7. 2 gånger/månad
VAR 204 LÄSER MOTOR Loc 295 width 1 F.16b. Hur ofta läser Du - Motor <Se F.16 för fullständig frågetext> 1315 0. aldrig 38 1. 1 gång/år 48 2. 2 gånger/år 42 3. 3 gånger/år 49 4. 1 gång/kvartal 25 5. 2 gånger/kvartal 52 6. 1 gång/månad 113 7. 2 gånger/månad
VAR 205 LÄSER MOTORFÖRAREN Loc 296 width 1 F.16c. Hur ofta läser Du - Motorföraren <Se F.16 för fullständig frågetext> 1489 0. aldrig 27 1. 1 gång/år 17 2. 2 gånger/år 20 3. 3 gånger/år 29 4. 1 gång/kvartal 12 5. 2 gånger/kvartal 31 6. 1 gång/månad 57 7. 2 gånger/månad
VAR 206 LÄSER TEKNIKENS VÄRLD Loc 297 width 1 F.16d. Hur ofta läser Du - Teknikens Värld <Se F.16 för fullständig frågetext> 1241 0. aldrig 60 1. 1 gång/år 56 2. 2 gånger/år 60 3. 3 gånger/år 79 4. 1 gång/kvartal 47 5. 2 gånger/kvartal 70 6. 1 gång/månad 69 7. 2 gånger/månad
VAR 207 LÄSER VI BILÄGARE Loc 298 width 1 F.16e. Hur ofta läser Du - Vi Bilägare <Se F.16 för fullständig frågetext> 1107 0. aldrig 44 1. 1 gång/år 34 2. 2 gånger/år 45 3. 3 gånger/år 57 4. 1 gång/kvartal 32 5. 2 gånger/kvartal 106 6. 1 gång/månad 257 7. 2 gånger/månad
VAR 208 LÄSER ALLT I HEMMET Loc 299 width 1 F.17. Tidningar Du själv läser - Månadstidningar F.17a. Hur ofta läser du - Allt i Hemmet 898 0. aldrig 130 1. 1 gång/år 152 2. 2 gånger/år 127 3. 3 gånger/år 126 4. 1 gång/kvartal 68 5. 2 gånger/kvartal 181 6. 1 gång/månad
VAR 209 LÄSER BO NYTT Loc 300 width 1 F.17b. Hur ofta läser du - Bo Nytt <Se F.17 för fullständig frågetext> 1513 0. aldrig 58 1. 1 gång/år 32 2. 2 gånger/år 20 3. 3 gånger/år 22 4. 1 gång/kvartal 11 5. 2 gånger/kvartal 26 6. 1 gång/månad
VAR 210 LÄSER HEM OCH FRITID Loc 301 width 1 F.17c. Hur ofta läser du - Hem och Fritid <Se F.17 för fullständig frågetext> 880 0. aldrig 134 1. 1 gång/år 128 2. 2 gånger/år 139 3. 3 gånger/år 127 4. 1 gång/kvartal 61 5. 2 gånger/kvartal 213 6. 1 gång/månad
VAR 211 LÄSER ANTIK & AUKTION Loc 302 width 1 F.17d. Hur ofta läser du - Antik & Auktion <Se F.17 för fullständig frågetext> 1583 0. aldrig 41 1. 1 gång/år 14 2. 2 gånger/år 20 3. 3 gånger/år 6 4. 1 gång/kvartal 5 5. 2 gånger/kvartal 13 6. 1 gång/månad
VAR 212 LÄSER ALLT OM MAT Loc 303 width 1 F.17e. Hur ofta läser du - Allt om Mat <Se F.17 för fullständig frågetext> 1104 0. aldrig 123 1. 1 gång/år 100 2. 2 gånger/år 91 3. 3 gånger/år 82 4. 1 gång/kvartal 39 5. 2 gånger/kvartal 143 6. 1 gång/månad
VAR 213 LÄSER BÅT-NYTT Loc 304 width 1 F.17f. Hur ofta läser du - Båt-Nytt <Se F.17 för fullständig frågetext> 1411 0. aldrig 76 1. 1 gång/år 43 2. 2 gånger/år 31 3. 3 gånger/år 39 4. 1 gång/kvartal 22 5. 2 gånger/kvartal 60 6. 1 gång/månad
VAR 214 LÄSER BÅT FÖR ALLA Loc 305 width 1 F.17g. Hur ofta läser du - Båt för Alla <Se F.17 för fullständig frågetext> 1526 0. aldrig 37 1. 1 gång/år 19 2. 2 gånger/år 21 3. 3 gånger/år 28 4. 1 gång/kvartal 13 5. 2 gånger/kvartal 38 6. 1 gång/månad
VAR 215 LÄSER VI BÅTÄGARE Loc 306 width 1 F.17h. Hur ofta läser du - Vi Båtägare <Se F.17 för fullständig frågetext> 1499 0. aldrig 47 1. 1 gång/år 21 2. 2 gånger/år 26 3. 3 gånger/år 27 4. 1 gång/kvartal 16 5. 2 gånger/kvartal 46 6. 1 gång/månad
VAR 216 LÄSER FOTO OCH FILMTEKN. Loc 307 width 1 MD=9 F.17i. Hur ofta läser du - Foto och Filmteknik <Se F.17 för fullständig frågetext> 1521 0. aldrig 52 1. 1 gång/år 27 2. 2 gånger/år 22 3. 3 gånger/år 27 4. 1 gång/kvartal 10 5. 2 gånger/kvartal 22 6. 1 gång/månad 1 9. Ej svar
VAR 217 LÄSER TEKNIK FÖR ALLA Loc 308 width 1 F.17j. Hur ofta läser du - Teknik för Alla <Se F.17 för fullständig frågetext> 1429 0. aldrig 67 1. 1 gång/år 45 2. 2 gånger/år 39 3. 3 gånger/år 45 4. 1 gång/kvartal 21 5. 2 gånger/kvartal 36 6. 1 gång/månad
VAR 218 LÄSER RADIO & TELEVISION Loc 309 width 1 F.17k. Hur ofta läser du - Radio & Television <Se F.17 för fullständig frågetext> 1525 0. aldrig 44 1. 1 gång/år 27 2. 2 gånger/år 17 3. 3 gånger/år 27 4. 1 gång/kvartal 19 5. 2 gånger/kvartal 23 6. 1 gång/månad
VAR 219 LÄSER DET BÄSTA Loc 310 width 1 F.17l. Hur ofta läser du - Det Bästa <Se F.17 för fullständig frågetext> 1250 0. aldrig 107 1. 1 gång/år 60 2. 2 gånger/år 60 3. 3 gånger/år 31 4. 1 gång/kvartal 26 5. 2 gånger/kvartal 148 6. 1 gång/månad
VAR 220 LÄSER VI FÖRÄLDRAR Loc 311 width 1 F.17m. Hur ofta läser du - Vi Föräldrar <Se F.17 för fullständig frågetext> 1326 0. aldrig 82 1. 1 gång/år 67 2. 2 gånger/år 56 3. 3 gånger/år 47 4. 1 gång/kvartal 27 5. 2 gånger/kvartal 77 6. 1 gång/månad
VAR 221 LÄSER VÅR BOSTAD Loc 312 width 1 F.17n. Hur ofta läser du - Vår Bostad <Se F.17 för fullständig frågetext> 1273 0. aldrig 52 1. 1 gång/år 38 2. 2 gånger/år 38 3. 3 gånger/år 55 4. 1 gång/kvartal 21 5. 2 gånger/kvartal 205 6. 1 gång/månad
VAR 222 KÄNNER TILL RÅD&RÖN Loc 313 width 1 MD=9 F.18. Råd & Rön F.18a. Känner Du till en tidning som heter Råd & Rön? FRÅGAN EJ STÄLLD I DENNA OMGÅNG 1. Ja 2. Nej 1682 3. Frågan ej ställd 9. Ej svar
VAR 223 LÄSER RÅD&RÖN1 Loc 314 width 1 MD=9 F.18b. Hur många nummer av Råd & Rön har Du läst under de senaste 12 månaderna? (10 nummer har utkommit) <Se F.18 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I DENNA OMGÅNG 0. Inget nummer 1. 1-2 nummer 2. 3-4 nummer 3. 5-6 nummer 4. 7-8 nummer 5. 9-10 nummer 6. Frågan ej tillämplig 1682 8. Frågan ej ställd 9. Ej svar
VAR 224 LÄSER RÅD & RÖN2 Loc 315 width 1 MD=9 F.18c. Hur ofta läser Du Råd & Rön jämfört med för ett år sedan? <Se F.18 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I DENNA OMGÅNG 0. Läser varken nu eller för ett år sedan 1. Läser mera sällan nu än jag gjorde då 2. Läser lika ofta nu som då 3. Läser oftare nu 4. Har börjat läsa tidningen under året 5. Frågan ej tillämplig 1682 8. Frågan ej ställd 9. Ej svar
VAR 225 LÄSER FÖR. LANDSORTSTIDN Loc 316 width 2 F.19. Tidningar Du själv läser - Lokaltidningar F.19a. Hur ofta läser Du - Förenade Landsortstidningar med 6-dagarsutgivning 740 00. aldrig 35 01. 1 gång/år 28 02. 2 gånger/år 51 03. 3 gånger/år 41 04. 1 gång/kvartal 36 05. 2 gånger/kvartal 43 06. 1 gång/månad 24 07. 2 gånger/månad 28 08. 3 gånger/månad 39 09. 1 gång/vecka 21 10. 2 gånger/vecka 38 11. 3 gånger/vecka 21 12. 4 gånger/vecka 37 13. 5 gånger/vecka 500 14. 6 gånger/vecka
VAR 226 LÄSER A-PRESSEN Loc 318 width 2 F.19b. Hur ofta läser Du - A-Pressen <Se F.19 för fullständig frågetext> 1050 00. aldrig 21 01. 1 gång/år 23 02. 2 gånger/år 43 03. 3 gånger/år 31 04. 1 gång/kvartal 23 05. 2 gånger/kvartal 58 06. 1 gång/månad 35 07. 2 gånger/månad 31 08. 3 gånger/månad 52 09. 1 gång/vecka 33 10. 2 gånger/vecka 33 11. 3 gånger/vecka 13 12. 4 gånger/vecka 32 13. 5 gånger/vecka 204 14. 6 gånger/vecka
VAR 227 LÄSER FÖR. LANDSORTSTIDN Loc 320 width 2 F.19c. Hur ofta läser Du - Förenade Landsortstidningar med 5-dagarsutgivning <Se F.19 för fullständig frågetext> 1563 00. aldrig 10 01. 1 gång/år 12 02. 2 gånger/år 14 03. 3 gånger/år 11 04. 1 gång/kvartal 5 05. 2 gånger/kvartal 5 06. 1 gång/månad 3 07. 2 gånger/månad 08. 3 gånger/månad 8 09. 1 gång/vecka 2 10. 2 gånger/vecka 4 11. 3 gånger/vecka 7 12. 4 gånger/vecka 38 13. 5 gånger/vecka
VAR 228 LÄSER FÖR. LANDSORTSTIDN Loc 322 width 2 F.19d. Hur ofta läser Du - Förenade Landsortstidningar med 4-dagarsutgivning <Se F.19 för fullständig frågetext> 1608 00. aldrig 4 01. 1 gång/år 8 02. 2 gånger/år 7 03. 3 gånger/år 4 04. 1 gång/kvartal 1 05. 2 gånger/kvartal 7 06. 1 gång/månad 3 07. 2 gånger/månad 2 08. 3 gånger/månad 4 09. 1 gång/vecka 1 10. 2 gånger/vecka 6 11. 3 gånger/vecka 27 12. 4 gånger/vecka
VAR 229 LÄSER FÖR. LANDSORTSTIDN Loc 324 width 2 F.19e. Hur ofta läser Du - Förenade Landsortstidningar med 3-dagarsutgivning <Se F.19 för fullständig frågetext> 1548 00. aldrig 8 01. 1 gång/år 6 02. 2 gånger/år 7 03. 3 gånger/år 9 04. 1 gång/kvartal 8 05. 2 gånger/kvartal 8 06. 1 gång/månad 5 07. 2 gånger/månad 4 08. 3 gånger/månad 6 09. 1 gång/vecka 4 10. 2 gånger/vecka 69 11. 3 gånger/vecka
VAR 230 LÄSER FÖR. LANDSORTSTIDN Loc 326 width 2 F.19f. Hur ofta läser Du - Förenade Landsortstidningar med 2-dagarsutgivning <Se F.19 för fullständig frågetext> 1661 00. aldrig 01. 1 gång/år 3 02. 2 gånger/år 2 03. 3 gånger/år 2 04. 1 gång/kvartal 3 05. 2 gånger/kvartal 1 06. 1 gång/månad 3 07. 2 gånger/månad 08. 3 gånger/månad 2 09. 1 gång/vecka 5 10. 2 gånger/vecka
VAR 231 LÄSER HELSINGB. DAGBLAD Loc 328 width 2 F.19g. Hur ofta läser Du - Helsingborgs Dagblad (vard) <Se F.19 för fullständig frågetext> 1611 00. aldrig 1 01. 1 gång/år 5 02. 2 gånger/år 4 03. 3 gånger/år 3 04. 1 gång/kvartal 6 05. 2 gånger/kvartal 5 06. 1 gång/månad 1 07. 2 gånger/månad 3 08. 3 gånger/månad 9 09. 1 gång/vecka 2 10. 2 gånger/vecka 1 11. 3 gånger/vecka 12. 4 gånger/vecka 13. 5 gånger/vecka 31 14. 6 gånger/vecka
VAR 232 LÄSER MEL.SKÅNE,N.KRISTB Loc 330 width 2 F.19h. Hur ofta läser Du - Mellersta Skåne och Nya Kristianstadsbladet (vard) <Se F.19 för fullständig frågetext> 1641 00. aldrig 3 01. 1 gång/år 3 02. 2 gånger/år 2 03. 3 gånger/år 2 04. 1 gång/kvartal 2 05. 2 gånger/kvartal 3 06. 1 gång/månad 4 07. 2 gånger/månad 1 08. 3 gånger/månad 3 09. 1 gång/vecka 10. 2 gånger/vecka 11. 3 gånger/vecka 1 12. 4 gånger/vecka 1 13. 5 gånger/vecka 16 14. 6 gånger/vecka
VAR 233 POSTNUMMER Loc 332 width 2 MD=99 Postnummer Faktiska värdet är kodat. 1479 99. Uppgift saknas Valid-n=203 Min=0 Max=57 Mean=34.9 St.Dev=15.1
VAR 234 LÄSER HUVUDSTADSPRESS N Loc 334 width 2 F.19i. Hur ofta läser Du - Huvudstadspress Norr <Se F.19 för fullständig frågetext> 1630 00. aldrig 2 01. 1 gång/år 5 02. 2 gånger/år 4 03. 3 gånger/år 5 04. 1 gång/kvartal 3 05. 2 gånger/kvartal 4 06. 1 gång/månad 3 07. 2 gånger/månad 3 08. 3 gånger/månad 23 09. 1 gång/vecka
VAR 235 LÄSER HUVUDSTADSPRESS NV Loc 336 width 2 F.19j. Hur ofta läser Du - Huvudstadspress Nordväst <Se F.19 för fullständig frågetext> 1658 00. aldrig 3 01. 1 gång/år 2 02. 2 gånger/år 1 03. 3 gånger/år 2 04. 1 gång/kvartal 2 05. 2 gånger/kvartal 1 06. 1 gång/månad 5 07. 2 gånger/månad 08. 3 gånger/månad 8 09. 1 gång/vecka
VAR 236 LÄSER HUV.ST.PR. LIDINGÖ Loc 338 width 2 F.19k. Hur ofta läser Du - Huvudstadspress Lidingö <Se F.19 för fullständig frågetext> 1668 00. aldrig 1 01. 1 gång/år 02. 2 gånger/år 1 03. 3 gånger/år 2 04. 1 gång/kvartal 05. 2 gånger/kvartal 2 06. 1 gång/månad 1 07. 2 gånger/månad 08. 3 gånger/månad 7 09. 1 gång/vecka
VAR 237 LÄSER HUVUDSTADSPRESS S Loc 340 width 2 F.19l. Hur ofta läser Du - Huvudstadspress Syd <Se F.19 för fullständig frågetext> 1636 00. aldrig 3 01. 1 gång/år 2 02. 2 gånger/år 6 03. 3 gånger/år 2 04. 1 gång/kvartal 7 05. 2 gånger/kvartal 8 06. 1 gång/månad 2 07. 2 gånger/månad 3 08. 3 gånger/månad 13 09. 1 gång/vecka
VAR 238 LÄSER HUV.ST.PR.SÖDERT. Loc 342 width 2 F.19m. Hur ofta läser Du - Huvudstadspress Södertidningen <Se F.19 för fullständig frågetext> 1597 00. aldrig 2 01. 1 gång/år 2 02. 2 gånger/år 5 03. 3 gånger/år 2 04. 1 gång/kvartal 1 05. 2 gånger/kvartal 8 06. 1 gång/månad 4 07. 2 gånger/månad 3 08. 3 gånger/månad 58 09. 1 gång/vecka
VAR 239 LÄSER DN-BILAGA NORD Loc 344 width 2 F.19n. Hur ofta läser Du - DN-bilaga Nord <Se F.19 för fullständig frågetext> 1630 00. aldrig 2 01. 1 gång/år 4 02. 2 gånger/år 2 03. 3 gånger/år 4 04. 1 gång/kvartal 2 05. 2 gånger/kvartal 3 06. 1 gång/månad 8 07. 2 gånger/månad 08. 3 gånger/månad 27 09. 1 gång/vecka
VAR 240 LÄSER DN-BILAGA NO Loc 346 width 2 F.19o. Hur ofta läser Du - DN-bilaga NO <Se F.19 för fullständig frågetext> 1655 00. aldrig 4 01. 1 gång/år 1 02. 2 gånger/år 03. 3 gånger/år 2 04. 1 gång/kvartal 1 05. 2 gånger/kvartal 2 06. 1 gång/månad 2 07. 2 gånger/månad 2 08. 3 gånger/månad 13 09. 1 gång/vecka
VAR 241 LÄSER DN-BILAGA NV Loc 348 width 2 F.19p. Hur ofta läser Du - DN-bilaga NV <Se F.19 för fullständig frågetext> 1637 00. aldrig 3 01. 1 gång/år 2 02. 2 gånger/år 3 03. 3 gånger/år 4 04. 1 gång/kvartal 2 05. 2 gånger/kvartal 1 06. 1 gång/månad 1 07. 2 gånger/månad 1 08. 3 gånger/månad 28 09. 1 gång/vecka
VAR 242 LÄSER DN-BILAGA SYD Loc 350 width 2 F.19q. Hur ofta läser Du - DN-bilaga Syd <Se F.19 för fullständig frågetext> 1634 00. aldrig 1 01. 1 gång/år 02. 2 gånger/år 03. 3 gånger/år 6 04. 1 gång/kvartal 1 05. 2 gånger/kvartal 3 06. 1 gång/månad 2 07. 2 gånger/månad 2 08. 3 gånger/månad 33 09. 1 gång/vecka
VAR 243 LÄSER DN-BILAGA SV Loc 352 width 2 F.19r. Hur ofta läser Du - DN-bilaga SV <Se F.19 för fullständig frågetext> 1646 00. aldrig 2 01. 1 gång/år 1 02. 2 gånger/år 1 03. 3 gånger/år 3 04. 1 gång/kvartal 05. 2 gånger/kvartal 5 06. 1 gång/månad 2 07. 2 gånger/månad 2 08. 3 gånger/månad 20 09. 1 gång/vecka
VAR 244 LÄSER STORSTADEN Loc 354 width 1 F.19s. Hur ofta läser Du - Storstaden <Se F.19 för fullständig frågetext> 1554 0. aldrig 7 1. 1 gång/år 8 2. 2 gånger/år 11 3. 3 gånger/år 21 4. 1 gång/kvartal 13 5. 2 gånger/kvartal 41 6. 1 gång/månad 27 7. 2 gånger/månad
VAR 245 LÄSER SKÅNSKA DAGBLADET Loc 355 width 2 MD=99 F.19t. Hur ofta läser Du - Skånska Dagbladet (vard) <Se F.19 för fullständig frågetext> 1614 00. aldrig 3 01. 1 gång/år 6 02. 2 gånger/år 6 03. 3 gånger/år 6 04. 1 gång/kvartal 5 05. 2 gånger/kvartal 4 06. 1 gång/månad 7 07. 2 gånger/månad 7 08. 3 gånger/månad 5 09. 1 gång/vecka 3 10. 2 gånger/vecka 1 11. 3 gånger/vecka 1 12. 4 gånger/vecka 1 13. 5 gånger/vecka 13 14. 6 gånger/vecka 99. Ej svar
VAR 246 HENNES/MAURITZ Loc 357 width 2 F.20. Hur ofta Du besöker affärer m.m.Andra butiker. Nedan finner Du ett antal frågor där Du kan markera Ditt svar på upp till 16 olika sätt:från "aldrig" till "7 ggr/vecka".Ange så noga Du kan HUR OFTA Du besöker olika affärer etc.Svara med ett kryss på varje rad! F.20a. Hur ofta besöker Du Hennes/Mauritz? 621 00. Aldrig 189 01. 1 gång per år 139 02. 2 gånger per år 107 03. 3 gånger per år 157 04. 1 gång per kvartal 95 05. 2 gånger per kvartal 176 06. 1 gång per månad 73 07. 2 gånger per månad 58 08. 3 gånger per månad 42 09. 1 gång per vecka 10 10. 2 gånger per vecka 8 11. 3 gånger per vecka 3 12. 4 gånger per vecka 3 13. 5 gånger per vecka 14. 6 gånger per vecka 1 15. 7 gånger per vecka
VAR 247 KAPP-AHL Loc 359 width 2 MD=99 F.20b. Hur ofta besöker Du Kapp-Ahl? <Se F.20 för fullständig frågetext> 920 00. Aldrig 288 01. 1 gång per år 120 02. 2 gånger per år 66 03. 3 gånger per år 99 04. 1 gång per kvartal 45 05. 2 gånger per kvartal 89 06. 1 gång per månad 23 07. 2 gånger per månad 17 08. 3 gånger per månad 9 09. 1 gång per vecka 1 10. 2 gånger per vecka 1 11. 3 gånger per vecka 12. 4 gånger per vecka 2 13. 5 gånger per vecka 14. 6 gånger per vecka 1 15. 7 gånger per vecka 1 99. Ej svar
VAR 248 GULINS Loc 361 width 2 F.20c. Hur ofta besöker Du Gulins? <Se F.20 för fullständig frågetext> 1131 00. Aldrig 229 01. 1 gång per år 85 02. 2 gånger per år 50 03. 3 gånger per år 74 04. 1 gång per kvartal 38 05. 2 gånger per kvartal 40 06. 1 gång per månad 10 07. 2 gånger per månad 13 08. 3 gånger per månad 9 09. 1 gång per vecka 2 10. 2 gånger per vecka 11. 3 gånger per vecka 12. 4 gånger per vecka 13. 5 gånger per vecka 14. 6 gånger per vecka 1 15. 7 gånger per vecka
VAR 249 IKEA Loc 363 width 2 MD=99 F.20d. Hur ofta besöker Du Ikea? <Se F.20 för fullständig frågetext> 731 00. Aldrig 520 01. 1 gång per år 183 02. 2 gånger per år 90 03. 3 gånger per år 82 04. 1 gång per kvartal 30 05. 2 gånger per kvartal 25 06. 1 gång per månad 9 07. 2 gånger per månad 6 08. 3 gånger per månad 3 09. 1 gång per vecka 1 10. 2 gånger per vecka 11. 3 gånger per vecka 12. 4 gånger per vecka 13. 5 gånger per vecka 14. 6 gånger per vecka 1 15. 7 gånger per vecka 1 99. Ej svar
VAR 250 ÅHLBERGS Loc 365 width 2 MD=99 F.20e. Hur ofta besöker Du Åhlbergs? <Se F.20 för fullständig frågetext> 1474 00. Aldrig 127 01. 1 gång per år 31 02. 2 gånger per år 17 03. 3 gånger per år 16 04. 1 gång per kvartal 5 05. 2 gånger per kvartal 6 06. 1 gång per månad 1 07. 2 gånger per månad 1 08. 3 gånger per månad 1 09. 1 gång per vecka 10. 2 gånger per vecka 11. 3 gånger per vecka 1 12. 4 gånger per vecka 13. 5 gånger per vecka 14. 6 gånger per vecka 1 15. 7 gånger per vecka 1 99. Ej svar
VAR 251 BRODDMANS Loc 367 width 2 F.20f. Hur ofta besöker Du Broddmans? <Se F.20 för fullständig frågetext> 1426 00. Aldrig 100 01. 1 gång per år 36 02. 2 gånger per år 36 03. 3 gånger per år 29 04. 1 gång per kvartal 13 05. 2 gånger per kvartal 23 06. 1 gång per månad 4 07. 2 gånger per månad 7 08. 3 gånger per månad 6 09. 1 gång per vecka 10. 2 gånger per vecka 1 11. 3 gånger per vecka 12. 4 gånger per vecka 13. 5 gånger per vecka 14. 6 gånger per vecka 1 15. 7 gånger per vecka
VAR 252 DALER Loc 369 width 2 F.20g. Hur ofta besöker Du Daler? <Se F.20 för fullständig frågetext> 1504 00. Aldrig 104 01. 1 gång per år 26 02. 2 gånger per år 17 03. 3 gånger per år 15 04. 1 gång per kvartal 2 05. 2 gånger per kvartal 8 06. 1 gång per månad 1 07. 2 gånger per månad 3 08. 3 gånger per månad 1 09. 1 gång per vecka 10. 2 gånger per vecka 11. 3 gånger per vecka 1 12. 4 gånger per vecka 13. 5 gånger per vecka 14. 6 gånger per vecka 15. 7 gånger per vecka
VAR 253 JÄRNIA Loc 371 width 2 F.20h. Hur ofta besöker Du Järnia? <Se F.20 för fullständig frågetext> 655 00. Aldrig 204 01. 1 gång per år 159 02. 2 gånger per år 153 03. 3 gånger per år 183 04. 1 gång per kvartal 91 05. 2 gånger per kvartal 125 06. 1 gång per månad 58 07. 2 gånger per månad 28 08. 3 gånger per månad 16 09. 1 gång per vecka 4 10. 2 gånger per vecka 2 11. 3 gånger per vecka 1 12. 4 gånger per vecka 1 13. 5 gånger per vecka 1 14. 6 gånger per vecka 1 15. 7 gånger per vecka
VAR 254 FÄRGSAM Loc 373 width 2 F.20i. Hur ofta besöker Du Färgsam? <Se F.20 för fullständig frågetext> 1256 00. Aldrig 124 01. 1 gång per år 65 02. 2 gånger per år 61 03. 3 gånger per år 55 04. 1 gång per kvartal 40 05. 2 gånger per kvartal 49 06. 1 gång per månad 15 07. 2 gånger per månad 3 08. 3 gånger per månad 9 09. 1 gång per vecka 10. 2 gånger per vecka 1 11. 3 gånger per vecka 2 12. 4 gånger per vecka 13. 5 gånger per vecka 2 14. 6 gånger per vecka 15. 7 gånger per vecka
VAR 255 PRESSBYRÅN Loc 375 width 2 F.20j. Hur ofta besöker Du Pressbyrån? <Se F.20 för fullständig frågetext> 268 00. Aldrig 55 01. 1 gång per år 59 02. 2 gånger per år 87 03. 3 gånger per år 135 04. 1 gång per kvartal 79 05. 2 gånger per kvartal 211 06. 1 gång per månad 130 07. 2 gånger per månad 129 08. 3 gånger per månad 246 09. 1 gång per vecka 103 10. 2 gånger per vecka 72 11. 3 gånger per vecka 48 12. 4 gånger per vecka 24 13. 5 gånger per vecka 13 14. 6 gånger per vecka 23 15. 7 gånger per vecka
VAR 256 ANNAN KIOSK Loc 377 width 2 F.20k. Hur ofta besöker Du annan kiosk? <Se F.20 för fullständig frågetext> 282 00. Aldrig 38 01. 1 gång per år 43 02. 2 gånger per år 44 03. 3 gånger per år 91 04. 1 gång per kvartal 62 05. 2 gånger per kvartal 157 06. 1 gång per månad 115 07. 2 gånger per månad 127 08. 3 gånger per månad 332 09. 1 gång per vecka 119 10. 2 gånger per vecka 104 11. 3 gånger per vecka 65 12. 4 gånger per vecka 50 13. 5 gånger per vecka 21 14. 6 gånger per vecka 32 15. 7 gånger per vecka
VAR 257 TOBAKSAFFÄR Loc 379 width 2 F.20l. Hur ofta besöker Du tobaksaffär? <Se F.20 för fullständig frågetext> 649 00. Aldrig 71 01. 1 gång per år 46 02. 2 gånger per år 51 03. 3 gånger per år 96 04. 1 gång per kvartal 56 05. 2 gånger per kvartal 149 06. 1 gång per månad 98 07. 2 gånger per månad 74 08. 3 gånger per månad 186 09. 1 gång per vecka 79 10. 2 gånger per vecka 49 11. 3 gånger per vecka 29 12. 4 gånger per vecka 23 13. 5 gånger per vecka 19 14. 6 gånger per vecka 7 15. 7 gånger per vecka
VAR 258 BAR/SJÄLVSERVERING Loc 381 width 2 F.20m. Hur ofta besöker Du bar/självservering? <Se F.20 för fullständig frågetext> 352 00. Aldrig 68 01. 1 gång per år 91 02. 2 gånger per år 154 03. 3 gånger per år 198 04. 1 gång per kvartal 146 05. 2 gånger per kvartal 224 06. 1 gång per månad 96 07. 2 gånger per månad 98 08. 3 gånger per månad 82 09. 1 gång per vecka 36 10. 2 gånger per vecka 41 11. 3 gånger per vecka 22 12. 4 gånger per vecka 50 13. 5 gånger per vecka 9 14. 6 gånger per vecka 15 15. 7 gånger per vecka
VAR 259 KAFE/KONDITORI Loc 383 width 2 F.20n. Hur ofta besöker Du kafe/konditori? <Se F.20 för fullständig frågetext> 384 00. Aldrig 107 01. 1 gång per år 122 02. 2 gånger per år 158 03. 3 gånger per år 204 04. 1 gång per kvartal 123 05. 2 gånger per kvartal 210 06. 1 gång per månad 83 07. 2 gånger per månad 85 08. 3 gånger per månad 98 09. 1 gång per vecka 46 10. 2 gånger per vecka 23 11. 3 gånger per vecka 13 12. 4 gånger per vecka 19 13. 5 gånger per vecka 2 14. 6 gånger per vecka 5 15. 7 gånger per vecka
VAR 260 KORVKIOSK/GATUKÖK Loc 385 width 2 F.20o. Hur ofta besöker Du korvkiosk/gatukök? <Se F.20 för fullständig frågetext> 425 00. Aldrig 90 01. 1 gång per år 96 02. 2 gånger per år 142 03. 3 gånger per år 178 04. 1 gång per kvartal 122 05. 2 gånger per kvartal 203 06. 1 gång per månad 117 07. 2 gånger per månad 114 08. 3 gånger per månad 90 09. 1 gång per vecka 53 10. 2 gånger per vecka 28 11. 3 gånger per vecka 16 12. 4 gånger per vecka 4 13. 5 gånger per vecka 3 14. 6 gånger per vecka 1 15. 7 gånger per vecka
VAR 261 BENSINSTATION Loc 387 width 2 F.20p. Hur ofta besöker Du bensinstation? <Se F.20 för fullständig frågetext> 387 00. Aldrig 14 01. 1 gång per år 8 02. 2 gånger per år 20 03. 3 gånger per år 35 04. 1 gång per kvartal 22 05. 2 gånger per kvartal 103 06. 1 gång per månad 164 07. 2 gånger per månad 161 08. 3 gånger per månad 450 09. 1 gång per vecka 187 10. 2 gånger per vecka 72 11. 3 gånger per vecka 26 12. 4 gånger per vecka 14 13. 5 gånger per vecka 9 14. 6 gånger per vecka 10 15. 7 gånger per vecka
VAR 262 POSTKONTOR Loc 389 width 2 F.20q. Hur ofta besöker Du postkontor? <Se F.20 för fullständig frågetext> 71 00. Aldrig 9 01. 1 gång per år 17 02. 2 gånger per år 33 03. 3 gånger per år 63 04. 1 gång per kvartal 54 05. 2 gånger per kvartal 354 06. 1 gång per månad 322 07. 2 gånger per månad 220 08. 3 gånger per månad 362 09. 1 gång per vecka 91 10. 2 gånger per vecka 29 11. 3 gånger per vecka 15 12. 4 gånger per vecka 20 13. 5 gånger per vecka 15 14. 6 gånger per vecka 7 15. 7 gånger per vecka
VAR 263 BANKKONTOR Loc 391 width 2 F.20r. Hur ofta besöker Du bankkontor? <Se F.20 för fullständig frågetext> 123 00. Aldrig 51 01. 1 gång per år 51 02. 2 gånger per år 58 03. 3 gånger per år 135 04. 1 gång per kvartal 66 05. 2 gånger per kvartal 393 06. 1 gång per månad 312 07. 2 gånger per månad 189 08. 3 gånger per månad 200 09. 1 gång per vecka 53 10. 2 gånger per vecka 16 11. 3 gånger per vecka 11 12. 4 gånger per vecka 17 13. 5 gånger per vecka 2 14. 6 gånger per vecka 5 15. 7 gånger per vecka
VAR 264 AFFISCHPELARE Loc 393 width 2 F.21. Hur ofta Du besöker affärer m.m. Nedan finner Du ett antal frågor där Du kan markera Ditt svar på upp till 16 olika sätt:från "aldrig" till "7 ggr/vecka".Ange så noga Du kan HUR OFTA Du besöker olika affärer etc.Svara med ett kryss på varje rad! F.21a. Hur ofta ser Du affischpelare? 473 00. Aldrig 48 01. 1 gång per år 39 02. 2 gånger per år 50 03. 3 gånger per år 65 04. 1 gång per kvartal 35 05. 2 gånger per kvartal 113 06. 1 gång per månad 50 07. 2 gånger per månad 64 08. 3 gånger per månad 233 09. 1 gång per vecka 65 10. 2 gånger per vecka 59 11. 3 gånger per vecka 44 12. 4 gånger per vecka 81 13. 5 gånger per vecka 34 14. 6 gånger per vecka 229 15. 7 gånger per vecka
VAR 265 REKLAM PÅ BIO Loc 395 width 2 F.21b. Hur ofta ser Du reklamfilm på bio? <Se F.21 för fullständig frågetext> 753 00. Aldrig 170 01. 1 gång per år 125 02. 2 gånger per år 97 03. 3 gånger per år 118 04. 1 gång per kvartal 75 05. 2 gånger per kvartal 157 06. 1 gång per månad 71 07. 2 gånger per månad 53 08. 3 gånger per månad 41 09. 1 gång per vecka 5 10. 2 gånger per vecka 5 11. 3 gånger per vecka 1 12. 4 gånger per vecka 3 13. 5 gånger per vecka 14. 6 gånger per vecka 8 15. 7 gånger per vecka
VAR 266 REKLAM PÅ BUSSAR Loc 397 width 2 F.21c. Hur ofta ser Du reklam på bussar? <Se F.21 för fullständig frågetext> 483 00. Aldrig 51 01. 1 gång per år 35 02. 2 gånger per år 43 03. 3 gånger per år 64 04. 1 gång per kvartal 39 05. 2 gånger per kvartal 112 06. 1 gång per månad 47 07. 2 gånger per månad 67 08. 3 gånger per månad 167 09. 1 gång per vecka 74 10. 2 gånger per vecka 63 11. 3 gånger per vecka 54 12. 4 gånger per vecka 125 13. 5 gånger per vecka 41 14. 6 gånger per vecka 217 15. 7 gånger per vecka
VAR 267 LÄNSKOD Loc 399 width 2 MD=99 Kod: 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Frek: 275 40 47 90 69 42 55 17 20 62 148 Kod: 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Frek: 49 166 75 50 52 61 51 57 63 54 28 Kod: 24 25 99 Frek: 54 51 6
VAR 268 LÄNSKOMMUNKOD Loc 401 width 4 MD=9999 Kod: 114 115 120 123 125 126 127 136 138 Frek: 6 3 4 11 5 14 12 8 6 Kod: 139 160 162 163 180 181 182 183 184 Frek: 2 8 3 9 112 12 12 4 9 Kod: 186 187 188 191 192 319 360 380 381 Frek: 9 6 7 6 6 1 6 23 5 Kod: 382 480 481 482 483 484 486 509 513 Frek: 5 11 3 3 7 17 6 2 1 Kod: 560 561 562 563 580 581 583 586 604 Frek: 2 2 7 2 27 31 9 7 1 Kod: 617 662 665 680 682 683 684 685 686 Frek: 2 5 4 24 6 7 4 7 5 Kod: 687 760 761 763 764 765 767 780 781 Frek: 4 3 3 6 4 3 3 15 5 Kod: 821 834 840 860 861 862 880 881 882 Frek: 3 1 4 5 3 2 11 5 5 Kod: 883 884 885 980 1060 1080 1081 1082 1083 Frek: 9 6 1 17 4 8 4 1 3 Kod: 1121 1137 1160 1162 1163 1165 1166 1167 1168 Frek: 4 1 5 2 4 1 4 2 3 Kod: 1180 1181 1182 1183 1214 1230 1231 1233 1260 Frek: 15 3 8 10 4 4 4 3 3 Kod: 1261 1262 1263 1264 1265 1266 1267 1280 1281 Frek: 3 4 1 1 2 1 1 51 12 Kod: 1282 1283 1284 1285 1286 1287 1315 1380 1381 Frek: 5 24 4 5 7 8 1 15 5 Kod: 1382 1383 1384 1401 1402 1407 1415 1419 1421 Frek: 7 12 9 6 6 3 4 3 1 Kod: 1427 1430 1435 1480 1481 1482 1484 1485 1486 Frek: 2 3 1 104 9 6 4 13 1 Kod: 1504 1507 1521 1524 1527 1552 1560 1561 1562 Frek: 1 2 3 3 1 1 3 2 2 Kod: 1563 1566 1580 1581 1582 1583 1584 1585 1602 Frek: 9 2 6 8 3 21 4 4 1 Kod: 1622 1623 1643 1660 1661 1662 1663 1680 1681 Frek: 1 1 2 4 2 5 2 4 5 Kod: 1682 1683 1684 1685 1686 1730 1737 1760 1761 Frek: 4 8 1 2 7 4 3 1 1 Kod: 1762 1763 1764 1765 1766 1780 1781 1782 1783 Frek: 2 2 2 1 2 15 5 3 3 Kod: 1784 1785 1860 1861 1862 1863 1864 1880 1881 Frek: 5 3 3 3 4 1 1 24 6 Kod: 1882 1883 1884 1885 1907 1917 1960 1961 1980 Frek: 3 8 3 5 2 4 2 4 23 Kod: 1981 1982 1983 1984 2021 2023 2029 2031 2034 Frek: 6 4 4 2 2 3 3 1 1 Kod: 2039 2061 2062 2080 2081 2082 2083 2084 2085 Frek: 2 1 5 11 11 1 4 7 5 Kod: 2101 2104 2121 2132 2161 2180 2181 2182 2183 Frek: 1 4 3 2 4 16 14 7 7 Kod: 2184 2262 2280 2281 2282 2283 2284 2303 2305 Frek: 5 2 1 23 6 6 16 2 3 Kod: 2313 2321 2361 2380 2401 2404 2409 2417 2421 Frek: 2 3 3 15 1 2 3 3 1 Kod: 2422 2460 2462 2463 2480 2481 2482 2505 2506 Frek: 2 1 2 2 15 5 17 2 2 Kod: 2510 2513 2514 2521 2523 2560 2580 2581 2582 Frek: 1 2 2 3 5 3 14 6 5 Kod: 2584 9999 Frek: 6 9
VAR 269 KÖPER ALLERS Loc 405 width 1 F.22. Tidningsköp.Hur regelbundet köper Du för egen räkning nedanstående tidningar? Var vänlig svara med ett kryss på varje rad! F.22a. Hur ofta köper Du Allers? FRÅGAN EJ STÄLLD I DENNA OMGÅNG 0. Köper aldrig 1. Köper något enstaka nummer 2. Ganska regelbunden köpare 3. Mycket regelbunden köpare 4. Prenumererar för egen räkning 1682 5. Frågan ej ställd
VAR 270 KÖPER FEMINA Loc 406 width 1 F.22b. Hur ofta köper Du Femina? <Se F.22 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I DENNA OMGÅNG 0. Köper aldrig 1. Köper något enstaka nummer 2. Ganska regelbunden köpare 3. Mycket regelbunden köpare 4. Prenumererar för egen räkning 1682 5. Frågan ej ställd
VAR 271 KÖPER HÄNT I VECKAN Loc 407 width 1 F.22c. Hur ofta köper Du Hänt i Veckan? <Se F.22 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I DENNA OMGÅNG 0. Köper aldrig 1. Köper något enstaka nummer 2. Ganska regelbunden köpare 3. Mycket regelbunden köpare 4. Prenumererar för egen räkning 1682 5. Frågan ej ställd
VAR 272 BILRESA1 Loc 408 width 1 F.23. Bilresa.Har Du under de senaste tolv månaderna gjort någon semesterresa med bil utanför Sverige,Norge,Finland? F.23a. Första markeringen FRÅGAN EJ STÄLLD I DENNA OMGÅNG 0. Nej Ja,till: 1. England 2. Jylland 3. Övriga Danmark 4. Kontinenten 1682 5. Frågan ej ställd
VAR 273 BILRESA2 Loc 409 width 1 F.23b. Andra markeringen <Se F.23 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I DENNA OMGÅNG 0. Nej Ja,till: 1. England 2. Jylland 3. Övriga Danmark 4. Kontinenten 1682 5. Frågan ej ställd
VAR 274 BILRESA3 Loc 410 width 1 F.23c. Tredje markeringen <Se F.23 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I DENNA OMGÅNG 0. Nej Ja,till: 1. England 2. Jylland 3. Övriga Danmark 4. Kontinenten 1682 5. Frågan ej ställd
VAR 275 BILFÄRJA1 Loc 411 width 2 F.24. Om ja på föregående fråga:Vilken färjförbindelse åkte Du med från Sverige till utlandet? F.24a. Första markeringen FRÅGAN EJ STÄLLD I DENNA OMGÅNG 00. Göteborg-Frederikshavn med Stena Line 01. Göteborg-Frederikshavn med Sessanlinjen 02. Göteborg-Kiel med Stena Line 03. Göteborg-Travemunde med Sessanlinjen 04. Göteborg-England med Tor Line 05. Göteborg-England med Svenska Lloyd 06. Göteborg-Amsterdam med Tor Line 07. Varberg-Grenå med Europafärjan 08. Skåne-Danmark 09. Skåne-Västtyskland(Travemunde) 10. Skåne-Östtyskland/Polen 11. Annan färjförbindelse 12. "Nej" fråga 23 1682 13. Frågan ej ställd
VAR 276 BILFÄRJA2 Loc 413 width 2 F.24b. Andra markeringen <Se F.24 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I DENNA OMGÅNG 00. Göteborg-Frederikshavn med Stena Line 01. Göteborg-Frederikshavn med Sessanlinjen 02. Göteborg-Kiel med Stena Line 03. Göteborg-Travemunde med Sessanlinjen 04. Göteborg-England med Tor Line 05. Göteborg-England med Svenska Lloyd 06. Göteborg-Amsterdam med Tor Line 07. Varberg-Grenå med Europafärjan 08. Skåne-Danmark 09. Skåne-Västtyskland(Travemunde) 10. Skåne-Östtyskland/Polen 11. Annan färjförbindelse 12. "Nej" fråga 23 1682 13. Frågan ej ställd
VAR 277 BILFÄRJA3 Loc 415 width 2 F.24c. Tredje markeringen <Se F.24 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I DENNA OMGÅNG 00. Göteborg-Frederikshavn med Stena Line 01. Göteborg-Frederikshavn med Sessanlinjen 02. Göteborg-Kiel med Stena Line 03. Göteborg-Travemunde med Sessanlinjen 04. Göteborg-England med Tor Line 05. Göteborg-England med Svenska Lloyd 06. Göteborg-Amsterdam med Tor Line 07. Varberg-Grenå med Europafärjan 08. Skåne-Danmark 09. Skåne-Västtyskland(Travemunde) 10. Skåne-Östtyskland/Polen 11. Annan färjförbindelse 12. "Nej" fråga 23 1682 13. Frågan ej ställd
VAR 278 MASKINDISKMEDEL Loc 417 width 2 F.25. Din påverkan på märket på produkter som köps.Valet av märke på de produkter,som köps i ett hushåll,blir ofta beroende av synpunkter och önskemål från andra i hushållet än den som gör själva inköpet.För att försöka få en bild av vilka som påverkar märkesvalet för olika produkter ber vi Dig göra följande:1.Gå igenom nedanstående varulista och markera vilka produkter som brukar köpas i Ditt hushåll. 2.Bedöm sedan i hur hög grad Dina synpunkter och önskemål påverkar märkesvalet på var och en av de aktuella produkterna.Om Du inte alls lägger Dig i märkesvalet skall Du ringa in "0:an".Om Dina önskemål väger tungt ringar Du in en hög siffra,o.s.v.Försök på detta sätt att gradera Ditt inflytande på märkesvalet,jämfört med andra i hushållet. F.25a. Mitt inflytande på val av märke vid köp av maskindiskmedel FRÅGAN EJ STÄLLD I DENNA OMGÅNG Brukar köpas i hushållet 12. Nej 13. Ja,utan angivande av grad av inflytande Mitt inflytande på val av märke 00. Inget 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. Fullständigt 1682 11. Frågan ej ställd
VAR 279 TVÄTTMEDEL Loc 419 width 2 F.25b. Mitt inflytande på val av märke vid köp av tvättmedel <Se F.25 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I DENNA OMGÅNG Brukar köpas i hushållet 12. Nej 13. Ja,utan angivande av grad av inflytande Mitt inflytande på val av märke 00. Inget 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. Fullständigt 1682 11. Frågan ej ställd
VAR 280 KAFFE Loc 421 width 2 F.25c. Mitt inflytande på val av märke vid köp av kaffe <Se F.25 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I DENNA OMGÅNG Brukar köpas i hushållet 12. Nej 13. Ja,utan angivande av grad av inflytande Mitt inflytande på val av märke 00. Inget 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. Fullständigt 1682 11. Frågan ej ställd
VAR 281 TE Loc 423 width 2 F.25d. Mitt inflytande på val av märke vid köp av te <Se F.25 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I DENNA OMGÅNG Brukar köpas i hushållet 12. Nej 13. Ja,utan angivande av grad av inflytande Mitt inflytande på val av märke 00. Inget 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. Fullständigt 1682 11. Frågan ej ställd
VAR 282 LÄSKEDRYCKER Loc 425 width 2 F.25e. Mitt inflytande på val av märke vid köp av läskedrycker <Se F.25 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I DENNA OMGÅNG Brukar köpas i hushållet 12. Nej 13. Ja,utan angivande av grad av inflytande Mitt inflytande på val av märke 00. Inget 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. Fullständigt 1682 11. Frågan ej ställd
VAR 283 FIL/YOGHURT Loc 427 width 2 F.25f. Mitt inflytande på val av märke vid köp av fil/yoghurt <Se F.25 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I DENNA OMGÅNG Brukar köpas i hushållet 12. Nej 13. Ja,utan angivande av grad av inflytande Mitt inflytande på val av märke 00. Inget 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. Fullständigt 1682 11. Frågan ej ställd
VAR 284 ÖL Loc 429 width 2 F.25g. Mitt inflytande på val av märke vid köp av öl <Se F.25 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I DENNA OMGÅNG Brukar köpas i hushållet 12. Nej 13. Ja,utan angivande av grad av inflytande Mitt inflytande på val av märke 00. Inget 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. Fullständigt 1682 11. Frågan ej ställd
VAR 285 VIN Loc 431 width 2 F.25h. Mitt inflytande på val av märke vid köp av vin <Se F.25 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I DENNA OMGÅNG Brukar köpas i hushållet 12. Nej 13. Ja,utan angivande av grad av inflytande Mitt inflytande på val av märke 00. Inget 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. Fullständigt 1682 11. Frågan ej ställd
VAR 286 MATFETT FÖR BORDSBRUK Loc 433 width 2 F.25i. Mitt inflytande på val av märke vid köp av matfett för bordsbruk <Se F.25 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I DENNA OMGÅNG Brukar köpas i hushållet 12. Nej 13. Ja,utan angivande av grad av inflytande Mitt inflytande på val av märke 00. Inget 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. Fullständigt 1682 11. Frågan ej ställd
VAR 287 SÅSER(BURK EL.PÅSE) Loc 435 width 2 F.25j. Mitt inflytande på val av märke vid köp av såser(burk eller påse) <Se F.25 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I DENNA OMGÅNG Brukar köpas i hushållet 12. Nej 13. Ja,utan angivande av grad av inflytande Mitt inflytande på val av märke 00. Inget 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. Fullständigt 1682 11. Frågan ej ställd
VAR 288 KRYDDOR Loc 437 width 2 F.25k. Mitt inflytande på val av märke vid köp av kryddor <Se F.25 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I DENNA OMGÅNG Brukar köpas i hushållet 12. Nej 13. Ja,utan angivande av grad av inflytande Mitt inflytande på val av märke 00. Inget 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. Fullständigt 1682 11. Frågan ej ställd
VAR 289 OST SOM VARDAGSPÅLÄGG Loc 439 width 2 F.25l. Mitt inflytande på val av märke vid köp av ost som vardagspålägg <Se F.25 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I DENNA OMGÅNG Brukar köpas i hushållet 12. Nej 13. Ja,utan angivande av grad av inflytande Mitt inflytande på val av märke 00. Inget 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. Fullständigt 1682 11. Frågan ej ställd
VAR 290 OST TILL OSTBRICKA Loc 441 width 2 F.25m. Mitt inflytande på val av märke vid köp av ost till ostbricka <Se F.25 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I DENNA OMGÅNG Brukar köpas i hushållet 12. Nej 13. Ja,utan angivande av grad av inflytande Mitt inflytande på val av märke 00. Inget 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. Fullständigt 1682 11. Frågan ej ställd
VAR 291 SOPPOR(BURK EL.PÅSE) Loc 443 width 2 F.25n. Mitt inflytande på val av märke vid köp av soppor(burk eller påse) <Se F.25 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I DENNA OMGÅNG Brukar köpas i hushållet 12. Nej 13. Ja,utan angivande av grad av inflytande Mitt inflytande på val av märke 00. Inget 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. Fullständigt 1682 11. Frågan ej ställd
VAR 292 DJUPFRYST FISK Loc 445 width 2 F.25o. Mitt inflytande på val av märke vid köp av djupfryst fisk <Se F.25 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I DENNA OMGÅNG Brukar köpas i hushållet 12. Nej 13. Ja,utan angivande av grad av inflytande Mitt inflytande på val av märke 00. Inget 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. Fullständigt 1682 11. Frågan ej ställd
VAR 293 HÄLSOKOST Loc 447 width 2 F.25p. Mitt inflytande på val av märke vid köp av hälsokost <Se F.25 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I DENNA OMGÅNG Brukar köpas i hushållet 12. Nej 13. Ja,utan angivande av grad av inflytande Mitt inflytande på val av märke 00. Inget 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. Fullständigt 1682 11. Frågan ej ställd
VAR 294 DJUPFRYST FÄRDIGMAT Loc 449 width 2 F.25q. Mitt inflytande på val av märke vid köp av djupfryst färdigmat <Se F.25 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I DENNA OMGÅNG Brukar köpas i hushållet 12. Nej 13. Ja,utan angivande av grad av inflytande Mitt inflytande på val av märke 00. Inget 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. Fullständigt 1682 11. Frågan ej ställd
VAR 295 JUICE Loc 451 width 2 F.25r. Mitt inflytande på val av märke vid köp av juice <Se F.25 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I DENNA OMGÅNG Brukar köpas i hushållet 12. Nej 13. Ja,utan angivande av grad av inflytande Mitt inflytande på val av märke 00. Inget 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. Fullständigt 1682 11. Frågan ej ställd
VAR 296 MATBRÖD Loc 453 width 2 F.25s. Mitt inflytande på val av märke vid köp av matbröd <Se F.25 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I DENNA OMGÅNG Brukar köpas i hushållet 12. Nej 13. Ja,utan angivande av grad av inflytande Mitt inflytande på val av märke 00. Inget 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. Fullständigt 1682 11. Frågan ej ställd
VAR 297 HUVUDVÄRKSTABLETTER Loc 455 width 2 F.25t. Mitt inflytande på val av märke vid köp av huvudvärkstabletter <Se F.25 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I DENNA OMGÅNG Brukar köpas i hushållet 12. Nej 13. Ja,utan angivande av grad av inflytande Mitt inflytande på val av märke 00. Inget 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. Fullständigt 1682 11. Frågan ej ställd
VAR 298 VITAMINPREPARAT Loc 457 width 2 F.25u. Mitt inflytande på val av märke vid köp av vitaminpreparat <Se F.25 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I DENNA OMGÅNG Brukar köpas i hushållet 12. Nej 13. Ja,utan angivande av grad av inflytande Mitt inflytande på val av märke 00. Inget 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. Fullständigt 1682 11. Frågan ej ställd
VAR 299 HALSTABLETTER Loc 459 width 2 F.25v. Mitt inflytande på val av märke vid köp av halstabletter <Se F.25 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I DENNA OMGÅNG Brukar köpas i hushållet 12. Nej 13. Ja,utan angivande av grad av inflytande Mitt inflytande på val av märke 00. Inget 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. Fullständigt 1682 11. Frågan ej ställd
VAR 300 TVÅL Loc 461 width 2 F.25w. Mitt inflytande på val av märke vid köp av tvål <Se F.25 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I DENNA OMGÅNG Brukar köpas i hushållet 12. Nej 13. Ja,utan angivande av grad av inflytande Mitt inflytande på val av märke 00. Inget 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. Fullständigt 1682 11. Frågan ej ställd
VAR 301 TANDKRÄM Loc 463 width 2 F.25x. Mitt inflytande på val av märke vid köp av tandkräm <Se F.25 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I DENNA OMGÅNG Brukar köpas i hushållet 12. Nej 13. Ja,utan angivande av grad av inflytande Mitt inflytande på val av märke 00. Inget 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. Fullständigt 1682 11. Frågan ej ställd
VAR 302 TRANSPIRATIONSMEDEL Loc 465 width 2 F.25y. Mitt inflytande på val av märke vid köp av transpirationsmedel <Se F.25 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I DENNA OMGÅNG Brukar köpas i hushållet 12. Nej 13. Ja,utan angivande av grad av inflytande Mitt inflytande på val av märke 00. Inget 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. Fullständigt 1682 11. Frågan ej ställd
VAR 303 HÅRSCHAMPO Loc 467 width 2 F.25z. Mitt inflytande på val av märke vid köp av hårschampo <Se F.25 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I DENNA OMGÅNG Brukar köpas i hushållet 12. Nej 13. Ja,utan angivande av grad av inflytande Mitt inflytande på val av märke 00. Inget 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. Fullständigt 1682 11. Frågan ej ställd
VAR 304 RAKVATTEN Loc 469 width 2 F.25å. Mitt inflytande på val av märke vid köp av rakvatten <Se F.25 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I DENNA OMGÅNG Brukar köpas i hushållet 12. Nej 13. Ja,utan angivande av grad av inflytande Mitt inflytande på val av märke 00. Inget 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. Fullständigt 1682 11. Frågan ej ställd
VAR 305 EFTERRÄTTER Loc 471 width 2 F.25ä. Mitt inflytande på val av märke vid köp av efterrätter(burk eller påse) <Se F.25 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I DENNA OMGÅNG Brukar köpas i hushållet 12. Nej 13. Ja,utan angivande av grad av inflytande Mitt inflytande på val av märke 00. Inget 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. Fullständigt 1682 11. Frågan ej ställd
VAR 306 KAKOR Loc 473 width 2 F.25ö. Mitt inflytande på val av märke vid köp av kakor(påse eller paket) <Se F.25 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I DENNA OMGÅNG Brukar köpas i hushållet 12. Nej 13. Ja,utan angivande av grad av inflytande Mitt inflytande på val av märke 00. Inget 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. Fullständigt 1682 11. Frågan ej ställd
VAR 307 KAKMIX Loc 475 width 2 F.25a1. Mitt inflytande på val av märke vid köp av kakmix <Se F.25 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I DENNA OMGÅNG Brukar köpas i hushållet 12. Nej 13. Ja,utan angivande av grad av inflytande Mitt inflytande på val av märke 00. Inget 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. Fullständigt 1682 11. Frågan ej ställd
VAR 308 INKÖP HOS KOOPERATIONEN Loc 477 width 1 MD=9 F.26. Hur stor del av Ditt hushålls inköp av livsmedel och andra varor för dagligt bruk gör Du själv för närvarande i Konsum/Domus/Obs? 285 0. Gör praktiskt taget inga inköp av livsmedel o. dyl. själv 471 1. Köper inget eller endast liten del i Konsum/Domus/Obs 342 2. Köper mindre än hälften i Konsum/Domus/Obs 207 3. Köper ungefär hälften i Konsum/Domus/Obs 197 4. Köper mer än hälften i Konsum/Domus/Obs 151 5. Köper allt eller nästan allt i Konsum/Domus/Obs 29 9. Ej svar