VÄLJARNA OCH KÄRNKRAFTEN
               SSD 0058

              Primärforskare:
         Sören Holmberg Jörgen Westerståhl
              Karl Branzen
         Statsvetenskapliga Institutionen
            Göteborgs Universitet

             Första SSD-upplagan
                1984

  

        Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst
               Box 5048

         Go to variable list
             S-402 21 Göteborg

  
           ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDAREN.

  Oavsett publikationsform skall alla uppsatser och rapporter
  som bygger på data tillgängliggjorda genom SSD tillkännage
  detta förhållande, samt namnge primärforskaren. SSD ber
  därför alla användare av SSD-material att, så långt detta är
  möjligt, använda sig av följande uttalande. (Uttryck inom
  parentes används i tillämpliga fall.)

        Data och (tabeller) i denna (publikation)
        har (delvis) gjorts tillgängliga av Svensk
        Samhällsvetenskaplig Datatjänst.
        Materialet i VÄLJARNA OCH KÄRNKRAFTEN
        samlades ursprungligen in av SÖREN
        HOLMBERG, JÖRGEN WESTERSTÅHL och KARL
        BRANZEN vid Statsvetenskapliga Insti-
        tutionen vid Göteborgs Universitet.
        Varken SSD eller primärforskarna bär ansvar
        för analyser och tolkningar som presenteras
        i denna (publikation).

  Enligt överenskommelse mellan primärforskarna och Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst får materialet förmedlas
  till och och analyseras av forskare under förutsättning att
  användningen sker i forskningssyfte. Härvid skall HSFR:s
  forskningsetiska principer för humaniora och
  samhällsvetenskap, publicerade i skriften HSFR-ETIK, följas
  i alla tillämpliga delar.

  Data och/eller dokumentation får ej ställas till tredje
  persons förfogande utan SSD:s skriftliga tillstånd.

  Rapporter och publikationer baserade på dessa data skall
  insändas i två exemplar till SSD, som vidarebefordrar ett
  exemplar till primärforskarna.

  

               INNEHÅLL

                              Sida

  INLEDNING

      Allmänna förutsättningar: urval, bortfall     I

      Kodboksinformation                II

      SSD dokumentation                III

  VARIABELBESKRIVNING                    IV

  KODBOK                           1

  
                 I

               INLEDNING

       ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR, URVAL, BORTFALL

  I studiet av kärnkraftsfrågan vid valet 1976 ingår två
  undersökningar, dels en innehållsanalys av energidebatten i
  massmedia (Pressen och kärnkraften; SSD 0079), dels
  föreliggande undersökning som är en intervjuundersökning.
  Datainsamlingen har genomförts via SIFO:s veckobuss, som är
  en regelbundet återkommande intervjuundersökning med ett
  riksomfattande urval av den vuxna befolkningen.

  Undersökningen baserar sig på 2558 intervjuer varav 1044 är
  från tiden före valet och 1514 intervjuer är från tiden
  efter valet den 19:e september 1976. Efter valet skickades
  en postenkät till de personer som intervjuats före valet med
  frågor om vilket parti man röstade på och vid vilken
  tidpunkt man bestämde sig för att stödja det parti man
  röstade på. Av dessa svarade 849 personer på enkäten.

  Intervjuarbetet genomfördes i SIFO:s veckobussar Nr: 76034,
  76035, 76040, 76041 och 76043 som uppvisar följande
  statistik:

          Totalurval               3.522
           (dragna ur total-
           befolkningen 18-
           70 år)

          Utgående ur populationen

           avlidna             25
           emigranter            13
           utomlands, till sjöss      21
           på anstalt, fängelse       16
           på mentalsjukhus         9
           andra mentalt sjuka        7
           döv, stum             1
           på ålderdomshem, senil      32
           på sjukhus            2
           andra svårt sjuka         6
           flyttat utanför intervju-
           området eller till okänd
           adress             192
           ej svensktalande         44  =368
                          -------------
          Antal att intervjua          3.154

  

          Bortfall

           vägrare             506
           ingen kontakt erhållen      65
           har ej tid, bortrest       14
           annat skäl            11  =596
                          -------------
          Antal intervjuade           2.558

  Undersökningen har genomförts av Sören Holmberg
  (projektledare), Jörgen Westerståhl (projektansvarig), och
  Karl Branzen , Statsvetenskapliga Institutionen, Göteborgs
  Universitet.

  Projektet har haft ekonomiskt stöd från Riksbankens
  Jubileumsfond och Nämnden för Samhällsinformation (NSI).

  Dokumentation:
  Holmberg Sören     Väljarna och kärnkraften. LiberFörlag
  1977
  Westerståhl Jörgen
  Branzen Karl

  
                 II

             KODBOKSINFORMATION

  I kodboken används koderna 1-8 (01-88) som valida koder för
  de flesta variablerna. Kod 0 (00) används för frågor som ej
  är tillämpliga på grund av undersökningspersonens svar på
  tidigare frågor eller för att frågan endast ställts till
  vissa grupper. Om frågan ej är tillämplig för samtliga har
  de grupper frågan ställts till angetts före frågans
  formulering. "Vet inte"-svar har oftast givits koden 8 (88).
  I de fall där ett internt bortfall förekommer har detta i
  allmänhet kodats med 9 (99).

  I kodboken används förkortningen UP (undersökningsperson)
  för den intervjuade och LOKO (lokalombud) för den person som
  utförde intervjun.

  Exemplet nedan visar hur en variabel vanligtvis beskrivs i
  denna kodbok. Siffrorna inom parentes förekommer inte i
  kodboken, utan är en hänvisning till den beskrivning som
  följer exemplet.

  ............................................................

  (1) VAR 45   (2) INTRESSE POL  20        (3) MD=9
    REF 45   (4) LOC 53 WIDTH 1       (5) NUMERIC

   (6) F.19 Skulle Ni vilja beteckna Er som mycket, måttligt,
       eller inte alls intresserad av politik?

   (7) ......................

    (8) (9) (10)
    95  1.  Mycket intresserad
    727  3.  Måttligt intresserad
    296  5.  Inte alls intresserad
     4  8.  Vet inte

     9  9.  Uppgift saknas

  ............................................................

  

  (1) Variabel- och referensnummer. Brukar vanligtvis vara
  identiska. Om kodboken hänvisar till ett subset av en större
  datamängd eller en omorganiserad datamängd anger
  referensnumret den ursprungliga datamängdens variabelnummer.

  (2) Variabelnamn. En förkortning eller summering av
  frågeställningen (max. 24 tecken). I valundersökningarna
  inleds detta alltid med en sex tecken lång kombination där
  första tecknet är ett V eller R. V står för variabel och R
  för registerdata. De följande två siffrorna står för
  undersökningsår och de tre sista för variabelnummer.
  Variabelnamnet avslutas med frågenumret eller REG i de fall
  det rör sig om data hämtad från någon form av register.

  (3) Missing data. Anger vilka värden som betraktas som
  missing data för den aktuella variabeln.

  (4) Position. Visar variabelns läge i datamängden; i vilken
  kolumn den startar och hur många positioner den upptar.

  (5) Anger om data är numerisk eller alfabetisk.

  (6) Den exakta frågeformuleringen som den formulerats i
  frågeformuläret eller liknande.

  (7) Eventuella kommentarer eller anmärkningar.

  (8) Det absoluta antalet observationer för varje
  svarskategori.

  (9) Kodvärden som kan förekomma för den aktuella variabeln.

  (10) Beskrivning av varje kodvärdes innehåll.

  
                 III

             SSD DOKUMENTATION

  Dokumentationsarbetet har bedrivits med hjälp av ett
  datorbaserat dokumentationssystem som ställts till SSD:s
  förfogande av Inter-University Consortium for Political and
  Social Research (ICPSR) vid University of Michigan. Systemet
  kallas Guided Interactive Dataset Organization (GIDO).

  Variable list


1 ID-nummer 2 Bussnummer SOCIO-EKONOMISKA UPPGIFTER 3 Regionkod/städer 4 Regionkod/tätorter 5 Regionkod/landsbygd 6 UP/årsinkomst 7 Hushållets inkomst 8 Livscykel 9 UP/socialgrupp A 10 Familjens högsta socialgrupp 11 Postnummer 12 Antal barn i familjen 13 Barn under två år 14 Barn 2-6 år 15 Barn 7-14 år 16 Barn 15-19 år 17 Ej barn under 20 år 18 Barn har flyttat 19 UP:s födelseår 20 Bostadstyp 21 Antal personer i hushållet 22 Antal personer 18-70 år 23 Inköpsansvarig 24 Ålder/inköpsansvarig 25 Sysselsättning för inköpsansvarig 26 UP/åldersklass 27 UP/civilstånd 28 UP/utbildning 29 UP/sysselsättning 30 UP/antal anställda 31 UP/arbetsledande uppgifter 32 UP/socialgrupp B 33 UP/näringsgren 34 UP:s bostadsort 35 UP:s kön 36 Make/makas sysselsättning 37 Make/makas antal anställda 38 Make/maka/arbetsledande uppgifter 39 Make/makas socialgrupp 40 Make/makas näringsgren 41 UP:s medborgarskap UPPGIFTER OM RÖSTNINGSFöRFARANDE 42 Tid för röstningsbeslut - eftervalsundersökningen 43 Tid för röstningsbeslut - förvalsundersökningen 44 SIFO:s partisympatimått - bästa parti idag 45 Partival 1973 46 SIFO:s mått på röstvilja 47 Partival senast/SIFO 48 Preliminärt partival 1976 49 Partiidentifikation 50 Partiidentitetens intensitet 51 Viktig fråga vid partival 52 Viktig fråga vid partival 1 53 Viktig fråga vid partival 2 54 Viktig fråga vid partival 3 55 Viktig fråga vid partival 4 56 Viktig fråga vid partival 5 57 Viktig fråga vid partival: kärnkraften UPPGIFTER OM TIDNINGSLÄSNING 58 Läser tidning/SIFO 59 Läser tidning 1/SIFO 60 Läser tidning 2/SIFO 61 Läser tidning 3/SIFO 62 Läser tidning 63 Läser tidning antal 64 Läser tidning 1 65 Läser tidning 2 66 Läser tidning 3 67 Läser tidning 4 68 Läser tidning 5 69 Läser politik 70 Läser kärnkraft 71 Politiskt intresse ÅSIKTER OM ENERGIKÄLLOR 72 Oljans andel 73 Kärnkraftens andel 74 Vattenkraftens andel 75 Olja-kärnkraft-vattenkraft kombination 76 Energikälla som saknas 77 Energikälla som saknas 1 78 Energikälla som saknas 2 79 Energikälla som saknas 3 80 Energikälla som saknas 4 ÅSIKTER OM KÄRNKRAFTEN 81 Kärnkraft/för-emot 82 Kärnkraft/attityd 83 Kärnkraft/skäl för 84 Skäl för kärnkraft 1 85 Skäl för kärnkraft 2 86 Skäl för kärnkraft 3 87 Skäl för kärnkraft 4 88 Kärnkraft/skäl mot 89 Skäl mot kärnkraft 1 90 Skäl mot kärnkraft 2 91 Skäl mot kärnkraft 3 92 Skäl mot kärnkraft 4 ÅSIKTER OM PARTIERNA OCH KÄRNKRAFTEN 93 Kärnkraft/handlingsalternativ 94 Kärnkraft/partiskillnader 95 Kärnkraft/M:s position 96 Kärnkraft/VPK:s position 97 Kärnkraft/FP:s position 98 Kärnkraft/CP:s position 99 Kärnkraft/S:s position MESTA INFORMATIONSKÄLLOR OM KÄRNKRAFT 100 Kärnkraft/informationskälla 101 Kärnkraft/informationskälla 1 102 Kärnkraft/informationskälla 2 103 Kärnkraft/informationskälla 3 104 Kärnkraft/informationskälla 4 BÄSTA INFORMATIONSKÄLLOR OM KÄRNKRAFT 105 Bäst information/partier 106 Bäst information/myndigheter 107 Bäst information/kraftföretag 108 Bäst information/miljögrupper 109 Bäst information/andra organisationer 110 Bäst information/vänner och bekanta 111 Bäst information/arbetskamrater 112 Bäst information/radio 113 Bäst information/tidningar 114 Bäst information/television 115 Bäst information/inget ATTITYDFRÅGOR 116 Inställning till åsikt 1 117 Inställning till åsikt 2 118 Inställning till åsikt 3 119 Inställning till åsikt 4 120 Vänster-höger-skala - Aftonbladet 121 Vänster-höger-skala - Expressen 122 Vänster-höger-skala - LO 123 Vänster-höger-skala - TCO 124 Vänster-höger-skala - SACO-SR 125 Vänster-höger-skala - Bohman 126 Vänster-höger-skala - Ahlmark 127 Vänster-höger-skala - Fälldin 128 Vänster-höger-skala - Palme 129 Vänster-höger-skala - Werner 130 Vänster-höger-skala - M 131 Vänster-höger-skala - FP 132 Vänster-höger-skala - CP 133 Vänster-höger-skala - S 134 Vänster-höger-skala - VPK 135 Vänster-höger-skala - TV1 136 Vänster-höger-skala - TV2 137 Vänster-höger-skala - UP 138 SSDstudie NR 0058 139 SSDupplaga/datering NR 1 140 SSD Delstudieidentifikation 001

VAR 1 ID NUMMER                  Loc 1 width 5

VAR 2 BUSSNUMMER Loc 6 width 2 Veckonummer 1976 Kod: 34 35 40 41 43 Frek: 505 534 505 511 497
VAR 3 REGIONKOD/STÄDER Loc 8 width 1 MD=0 Regionkod för UP som är bosatt i tätort med mer än 30.000 invånare. 107 1. Nordsverige 63 2. Sydöstra Norrland 95 3. Östra Mellansverige utom Stockholm 403 4. Stockholmsområdet 185 5. Västra Mellansverige 73 6. Sydvästra Sverige utom Göteborg 233 7. Göteborgsområdet 157 8. Sydöstra Sverige 177 9. Skåne 1059 0. Ej tillämplig
VAR 4 REGIONKOD/TÄTORTER Loc 9 width 1 MD=0 Regionkod för UP som är bosatt i tätort med 3.000-30.000 invånare. 58 1. Nordsverige 25 2. Sydöstra Norrland 66 3. Östra Mellansverige utom Stockholm 4. Stockholmsområdet 42 5. Västra Mellansverige 121 6. Sydvästra Sverige utom Göteborg 42 7. Göteborgsområdet 220 8. Sydöstra Sverige 83 9. Skåne 1895 0. Ej tillämplig
VAR 5 REGIONKOD/LANDSBYGD Loc 10 width 1 MD=0 Regionkod för UP som är bosatt på landsbygd. 48 1. Nordsverige 69 2. Sydöstra Norrland 16 3. Östra Mellansverige utom Stockholm 4. Stockholmsområdet 45 5. Västra Mellansverige 78 6. Sydvästra Sverige utom Göteborg 44 7. Göteborgsområdet 78 8. Sydöstra Sverige 24 9. Skåne 2150 0. Ej tillämplig
VAR 6 UP/ÅRSINKOMST Loc 11 width 2 Av UP uppgiven årsinkomst före skatt. 426 00. Ingen egen inkomst 102 01. Mindre än 10.000 138 02. 10.000-15.000 131 03. 15.000-20.000 158 04. 20.000-25.000 131 05. 25.000-30.000 132 06. 30.000-35.000 178 07. 35.000-40.000 226 08. 40.000-45.000 553 09. 45.000-60.000 225 10. 60.000-75.000 kr 102 11. 75.000-100.000 50 12. Mer än 100.000
VAR 7 HUSHÅLLETS INKOMST Loc 13 width 2 Av UP uppgiven årsinkomst före skatt för hela hushållet. 19 01. Mindre än 10.000 33 02. 10.000-15.000 67 03. 15.000-20.000 89 04. 20.000-25.000 80 05. 25.000-30.000 162 06. 30.000-35.000 357 07. 35.000-40.000 178 08. 40.000-45.000 495 09. 45.000-60.000 457 10. 60.000-75.000 kr 550 11. 75.000-100.000 65 12. Mer än 100.000
VAR 8 LIVSCYKEL Loc 15 width 1 Civilstånd och hushållstyp. 191 1. Ogift, bor hemma 164 2. Ogift, flyttat hemifrån 276 3. Gift/sammanboende, utan barn 469 4. Gift/sammanboende, förskolebarn 600 5. Gift/sammanboende, barn 7-19 år 528 6. Gift/sammanboende, barn som flyttat 207 7. Gift/sammanboende, pensionär 117 8. Ensamstående, pensionär
VAR 9 UP/SOCIALGRUPP A Loc 16 width 1 UP:s socialgrupp. Personer utan egen socialgrupp har fått makens. 138 1. Högre yrkesklass 429 2. Högre medelklassyrken 961 3. Lägre medelklassyrken 325 4. Fackutbildad arbetare 360 5. Yrkeskunnig arbetare 339 6. Övriga kroppsarbetare
VAR 10 FAM:S HÖGSTA SOCIALGRUPP Loc 17 width 1 Hushållets högsta socialgrupp. 200 1. Högre yrkesklass 559 2. Högre medelklassyrken 995 3. Lägre medelklassyrken 299 4. Fackutbildad arbetare 303 5. Yrkeskunnig arbetare 196 6. Övriga kroppsarbetare
VAR 11 POSTNUMMER Loc 18 width 5 Postnummer för UP:s bostadsadress. Faktiska värdet är kodat. Valid-n=2552 Min=11221 Max=96200 Mean=49398.0 St.Dev=0.0
VAR 12 ANTAL BARN I FAMILJEN Loc 23 width 6 Sexsifferkod där första siffran står för antal barn enligt variabel 13, och sista siffran står för antalet barn enligt variabel 18. Faktiska värdet är kodat. Valid-n=2552 Min=0 Max=111100 Mean=8514.9 St.Dev=0.0
VAR 13 BARN UNDER 2 ÅR Loc 29 width 1 Barn under 2 år i hushållet. 171 1. Ja 2381 5. Nej
VAR 14 BARN 2-6 ÅR Loc 30 width 1 Barn 2-6 år i hushållet. 393 1. Ja 2159 5. Nej
VAR 15 BARN 7-14 ÅR Loc 31 width 1 Barn 7-14 år i hushållet. 640 1. Ja 1912 5. Nej
VAR 16 BARN 15-19 ÅR Loc 32 width 1 Barn 15-19 år i hushållet. 459 1. Ja 2093 5. Nej
VAR 17 EJ BARN UNDER 20 ÅR Loc 33 width 1 Inga barn under 20 år i hushållet. 1230 1. Har barn under 20 år 1322 5. Har inga barn under 20 år
VAR 18 BARN HAR FLYTTAT Loc 34 width 1 Barn har funnits, men har flyttat. 959 1. Ja 1593 5. Nej
VAR 19 UP:S FÖDELSEÅR Loc 35 width 2 De 2 sista siffrorna i UP:s födelseår. Kod: 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Frek: 18 36 44 36 44 52 40 54 57 48 36 48 46 57 Kod: 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Frek: 66 56 51 45 58 43 52 43 52 44 50 52 37 38 Kod: 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Frek: 41 49 54 49 50 52 52 48 59 55 55 54 47 62 Kod: 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 Frek: 53 56 57 44 54 43 47 39 41 37 51
VAR 20 BOSTADSTYP Loc 37 width 1 UP:s bostadsförhållande. 296 1. Insatslägenhet 1009 2. Hyreslägenhet 980 3. Äger radhus, villa 74 4. Hyr radhus, villa 150 5. Äger gård på landet, jordbruk 22 6. Hyr, arrenderar jordbruk 21 7. Övrigt
VAR 21 ANTAL PERSONER I HUSHÅLL Loc 38 width 1 Antal personer i UP:s hushåll. Kod: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Frek: 324 881 572 524 208 33 8 1 1
VAR 22 ANTAL PERSONER 18-70 ÅR Loc 39 width 1 Antal personer i åldern 18-70 år i UP:s hushåll. Kod: 1 2 3 4 5 6 8 Frek: 391 1726 342 83 8 1 1
VAR 23 INKÖPSANSVARIG Loc 40 width 1 Vem är det i ert hushåll som mest svarar för inköp av mat? 1683 1. UP själv eller tillsammans med annan familjemedlem 809 2. Annan familjemedlem, kvinna 42 3. Annan familjemedlem, man 11 4. Annan person, kvinna 1 5. Annan person, man 6 6. Kan ej säga
VAR 24 ÅLDER/INKÖPSANSVARIG Loc 41 width 1 Hur gammal är den person i ert hushåll som mest svarar för inköp av mat? 198 2. 24 år eller yngre 279 3. 25-29 537 4. 30-39 522 5. 40-49 800 6. 50-64 216 7. 65 år eller äldre
VAR 25 SYSSELSÄTTN/INKÖPSANSV. Loc 42 width 1 MD=9 Är matinköparen hemarbetande/hemmavarande eller förvärvsarbetande? 813 1. Hemarbetande/hemmavarande 1005 2. Heltidsarbetande, studerande 729 3. Deltidsarbetande 5 9. Uppgift saknas
VAR 26 UP/ÅLDERSKLASS Loc 43 width 1 Hur gammal är ni, eller vilket år är ni född? 311 2. 18-24 år 277 3. 25-29 525 4. 30-39 454 5. 40-49 754 6. 50-64 231 7. 65-70
VAR 27 UP/CIVILSTÅND Loc 44 width 1 MD=9 Är ni ogift/sammanboende eller ogift, änka/änkling eller skild? 1934 1. Gift/sammanboende 436 2. Ogift 78 3. Änka/änkling 102 4. Skild 2 9. Uppgift saknas
VAR 28 UP/UTBILDNING Loc 45 width 1 Vad har ni för skolutbildning? 1032 1. Folkskolenivå 206 2. Yrkes- och lärlingsnivå 75 3. Folkhögskolenivå 215 4. Grund- eller realskolenivå (ej examen) 258 5. Realexamensnivå 340 6. Gymnasienivå (ej examen) 221 7. Studentexamensnivå 199 8. Universitets- och högskoleexamensnivå 6 9. Ej svar
VAR 29 UP/SYSSELSÄTTNING Loc 46 width 1 MD=9 Vilken typ av sysselsättning har ni? 261 1. Hemarbetande husmor/husfar 91 2. Studerande 248 3. Pensionär 36 4. Sjukskriven, arbetslös, värnpliktig 197 5. Egen företagare 766 6. Anställd i offentlig tjänst 922 7. Anställd i privat tjänst 31 9. Uppgift saknas
VAR 30 UP/ANTAL ANSTÄLLDA Loc 47 width 1 MD=0 or GE 9 Hur många är vanligen anställda i ert företag? Frågan ställd till de som i variabel 29 uppgett sig vara egna företagare. 117 1. Ingen utom jag själv eller familj 65 2. 1-9 anställda 8 3. 10 eller fler anställda 2353 0. Ej tillämplig 9 9. Uppgift saknas
VAR 31 UP/ARBETSLEDANDE UPPGIFT Loc 48 width 1 MD=0 or GE 9 Leder eller övervakar ni någon annans arbete på er arbetsplats? Frågan ställd till de som i variabel 29 uppgivit sig vara anställda. 499 1. Ja 1126 5. Nej 865 0. Ej tillämplig 62 9. Uppgift saknas
VAR 32 UP/SOCIALGRUPP B Loc 49 width 1 MD=9 Vilket yrke har ni? UP:s socialgrupp bestämd med ledning av variablerna 29-31. 125 1. Högre yrkesklass 383 2. Högre medelklassyrken 851 3. Lägre medelklassyrken 296 4. Fackutbildad arbetare 297 5. Yrkeskunnig arbetare 294 6. Övriga kroppsarbetare 297 7. Hemarbetande husmor/husfar 9 9. Uppgift saknas
VAR 33 UP/NÄRINGSGREN Loc 50 width 2 MD= 0 or GE 99 UP:s näringsgren bestämd med ledning av variabel 32. 124 01. Jordbruk, skogsbruk, fiske 429 02. Tillverkningsindustri 242 03. Byggnads- och anläggningsverksamhet 564 04. Handel och samfärdsel 300 05. Skola, vetenskap, rekreation 14 06. Religiös verksamhet 53 07. Konstnärlig verksamhet, massmedia 297 08. Sjuk- och socialvård 74 09. Service, hotell, restaurang 48 10. Bevakningstjänster, polis, militär 85 11. Andra tjänster 304 00. Ej tillämplig, ej yrkesverksamma 18 99. Uppgift saknas
VAR 34 UP:S BOSTADSORT Loc 52 width 1 UP:s bostadsort bedömd av intervjuare. 134 1. Postanstalt Stockholm 270 2. Postanstalter inom 4 mil från Stockholm 92 3. Postanstalt Göteborg 172 4. Postanstalter inom 4 mil från Göteborg 99 5. Postanstalt Malmö 53 6. Postanstalter inom 3 mil från Malmö 1068 7. Övriga städer (f.d. städer) 373 8. Tätorter mindre än städer 291 9. Ren landsbygd
VAR 35 UP:S KÖN Loc 53 width 1 1305 1. Man 1247 2. Kvinna
VAR 36 MAKE/SYSSELSÄTTNING Loc 54 width 1 MD=0 or GE 9 Make/makas sysselsättning 302 1. Hemarbetande husmor/husfar 31 2. Studerande 178 3. Pensionär 17 4. Sjukskriven, arbetslös, värnpliktig 173 5. Egen företagare 598 6. Anställd i offentlig tjänst 720 7. Anställd i privat tjänst 463 0. Ej tillämplig 70 9. Uppgift saknas
VAR 37 MAKE/ANTAL ANSTÄLLDA Loc 55 width 1 MD=0 or GE 9 Hur många är/var vanligen anställda hos er make/maka på hans/hennes företag? 103 1. Ingen utom jag själv eller familj 49 2. 1-9 anställda 13 3. 10 eller fler anställda 2378 0. Ej tillämplig 9 9. Uppgift saknas
VAR 38 MAKE/ARBETSLED UPPGIFT Loc 56 width 1 MD=0 or GE 9 Leder eller övervakar han/hon någon annans arbete på sin arbetsplats? 390 1. Ja 873 2. Nej 1235 0. Ej tillämplig 54 9. Uppgift saknas
VAR 39 MAKE/MAKAS SOCIALGRUPP Loc 57 width 1 MD=0 or GE 9 Make/makas socialgrupp bestämd med ledning av variablerna 36-38. 98 1. Högre yrkesklass 314 2. Högre medelklassyrken 640 3. Lägre medelklassyrken 201 4. Fackutbildad arbetare 260 5. Yrkeskunnig arbetare 221 6. Övriga kroppsarbetare 318 7. Hemarbetande husmor/husfar 457 0. Ej tillämplig 43 9. Uppgift saknas
VAR 40 MAKE/MAKAS NÄRINGSGREN Loc 58 width 2 MD= 0 or GE 99 Make/makas näringsgren bestämd med ledning av variablerna 36-39. 115 01. Jordbruk, skogsbruk, fiske 368 02. Tillverkningsindustri 215 03. Byggnads- och anläggningsverksamhet 438 04. Handel och samfärdsel 167 05. Skola, vetenskap, rekreation 10 06. Religiös verksamhet 32 07. Konstnärlig verksamhet, massmedia 231 08. Sjuk- och socialvård 63 09. Service, hotell, restaurang 36 10. Bevakningstjänster, polis, militär 48 11. Andra tjänster 325 00. Ej tillämplig, make/maka ej yrkesverksam 504 99. Ej tillämplig, saknar make/maka
VAR 41 UP:S MEDBORGARSKAP Loc 60 width 1 MD=8 Är ni svensk medborgare? 2463 1. Svensk medborgare 61 2. Utländsk medborgare 5 3. Svensk, ej röstberättigad 23 8. Vill ej svara
VAR 42 TID RÖSTBESLUT POST Loc 61 width 1 MD=0 or GE 8 När bestämde ni er för hur ni skulle rösta i år? Frågan ställd i eftervalsundersökningen. 147 1. Under sista veckan före valet 223 2. Tidigare under hösten och sommaren 1038 3. Jag visste sedan länge 4 4. Annat svar 29 7. Röstade ej 1094 0. Ej tillämplig 17 8. Vet ej/vill ej svara
VAR 43 TID RÖSTBESLUT PRE Loc 62 width 1 MD=0 När bestämde ni er för vilket parti ni skulle rösta på i år? Frågan ställd i postenkät till de som intervjuades före valet. 88 1. Under sista veckan före valet 127 2. Tidigare under hösten och sommaren 603 3. Jag visste sedan länge 87 4. Erhöll ej enkät 103 5. Erhöll enkät men besvarade den ej 31 8. Ej svar, röstade ej 1513 0. Ej tillämplig
VAR 44 PARTISYMPATI/SIFO Loc 63 width 1 MD=0 or GE 9 SIFO:s partisympatimått - bästa parti idag (fingerat röstförfarande). Frågan ställd till svenskar. 378 1. Moderata samlingspartiet 323 2. Folkpartiet 524 3. Centerpartiet 37 4. Kristen Demokratisk Samling 4 5. Kommunistiska Arbetareförbundet 998 6. Socialdemokraterna 99 7. Vänsterpartiet Kommunisterna 12 8. Sveriges Kommunistiska Parti 84 0. Ej tillämplig 93 9. Har inget bästa parti/vill ej svara
VAR 45 PARTIVAL 1973/SIFO Loc 64 width 1 MD=0 or GE 9 Partival 1973. Fråga ställd i eftervalsundersökningen till UP som var röstberättigad 1973. 201 1. Moderata samlingspartiet 166 2. Folkpartiet 283 3. Centerpartiet 16 4. Kristen Demokratisk Samling 2 5. Kommunistiska Arbetareförbundet 533 6. Socialdemokraterna 53 7. Vänsterpartiet Kommunisterna 5 8. Sveriges Kommunistiska Parti 1214 0. Ej tillämplig 79 9. Röstade ej/vill ej svara
VAR 46 RÖSTVILJA/SIFO Loc 65 width 1 MD=0 SIFO:s mått på röstvilja. Fråga ställd till UP som uppgett bästa parti idag i variabel 44. 2143 1. Tycker tillräckligt mycket om partiet för att gå och rösta på det när det blir val 41 2. Partiet får klara sig utan min röst 191 3. Kan inte säga 177 0. Ej tillämplig
VAR 47 PARTIVAL SENAST/SIFO Loc 66 width 1 MD=0 or GE 9 Partival i senaste riksdagsval. (fingerat röstförfarande). I förvalsstudien gäller frågan 1973 års val, i eftervalsstudien 1976 års val. 350 1. Moderata samlingspartiet 271 2. Folkpartiet 517 3. Centerpartiet 32 4. Kristen Demokratisk Samling 6 5. Kommunistiska Arbetareförbundet 973 6. Socialdemokraterna 95 7. Vänsterpartiet Kommunisterna 12 8. Sveriges Kommunistiska Parti 119 0. Ej tillämplig 177 9. Röstade ej/vill ej svara
VAR 48 PARTIVAL 1976/PRE Loc 67 width 1 MD=0 Hur röstade ni vid valet i år? Frågan ställd i postenkät till UP som intervjuades före valet. 111 1. Moderata samlingspartiet 81 2. Folkpartiet 189 3. Centerpartiet 11 4. Kristen Demokratisk Samling 5. Kommunistiska Arbetareförbundet 380 6. Socialdemokraterna 23 7. Vänsterpartiet Kommunisterna 1 8. Sveriges Kommunistiska Parti 31 9. Röstade ej 1725 0. Ej tillämplig
VAR 49 PARTIIDENTIFIKATION 1A Loc 68 width 1 MD=8 F.1A. Många känner sig som anhängare av ett bestämt parti. Men det finns ju också många som inte har någon sådan inställning till något av partierna. Brukar ni själv betrakta er som folkpartist eller... Eller har ni inte någon sådan inställning till något av partierna? 1460 1. Jag betraktar mig som anhängare av ett bestämt parti 73 3. Tveksam, vet ej 994 5. Jag betraktar mig inte som anhängare av ett bestämt parti 25 8. Vill ej svara
VAR 50 PARTIIDENT/INTENSITET 1B Loc 69 width 1 MD=8 F.1B. En del är ju starkt övertygade anhängare av sitt parti. Andra är inte så starkt övertygade. Hör ni själv till de starkt övertygade anhängarna av ert parti eller gör ni inte det? 1093 0. Frågan ej tillämplig 968 1. Ja, starkt övertygad 462 5. Nej, inte starkt övertygad 29 8. Vet inte, vill ej svara
VAR 51 VIKT PARTIVAL/FRÅGA 2 Loc 70 width 1 MD=8 F.2. Är det någon eller några frågor som är/var viktiga för er när det gäller vilket parti ni tänker rösta/röstade på vid valet i september? 1319 1. Ja, viss fråga 135 2. Ja, men kan ej ange fråga 984 5. Nej, ingen speciell fråga 42 7. Tänker ej rösta, röstade ej 72 8. Vet inte, vill ej svara
VAR 52 VIKTIG FRÅGA 1 2 Loc 71 width 2 F.2A. Viktig fråga vid partival 1 <Se F.2 för fullständig frågetext> 1240 00. Frågan ej tillämplig ENERGI, MILJö, REGION 29 01. Energifrågan 333 02. Energi- och kärnkraftsfrågan 14 03. Kärnkraftsfrågan 8 04. Allmänt inom området 34 05. Miljöfrågor 10 07. Regionalpolitik, lokaliseringsfrågor, decentralisering 3 09. Jordbrukspolitik UTRIKES, FÖRSVAR, U-HJÄLP 4 12. Utrikespolitik, internationella frågor och handel 1 13. Försvarspolitiken 3 14. U-hjälpen, u-landsfrågor, internationell solidaritet SOCIAL- OCH FAMILJEPOLITIK 13 16. Sociala frågor, socialpolitik 2 17. För sociala reformer, socialpolitiska åtgärder 6 18. Minskade sociala utgifter och bidrag 23 19. Övrig socialpolitik, vård- och servicefrågor 70 21. Familjepolitik, barnomsorgen 14 22. Fler barndaghem, daghemsplatser 6 23. Valfrihet i barnomsorgen, vårdnadsbidrag VISSA GRUPPERS FRÅGOR 17 26. Kvinnofrågor, kvinnans ställning i samhället och arbetslivet 55 27. Pensionärer, åldringsvård 1 28. Ungdomsfrågor SAMHÄLLSEKONOMI, SYSSELSÄTTNING 33 30. Samhällsekonomin, ekonomiska politiken 70 31. Sysselsättning, arbetsmarknadsfrågor 4 32. Ungdomsarbetslösheten 7 34. Lönepolitik, lönefrågor 12 35. Inflationen, prishöjningar, levnadskostnader 3 36. Hyror SKATTEPOLITIK 88 38. Skattefrågor 18 39. Lägre/för höga skatter 1 40. Högre skatt för höginkomsttagare och företag, beskatta spekulationsvinster, stoppa skatteflykten, lägre skatt för vanliga inkomsttagare och låginkomsttagare, barnfamiljer 6 41. Marginalskatter, för höga marginalskatter 5 42. Ospecificerat: rättvisare skattesystem, skattereform IDEOLOGI, KLASSFRÅGOR, UTJÄMNING 21 43. Rättvisa, frihet, demokrati, socialism 3 44. Verka för socialism, socialisering, statligt inflytande över näringslivet 52 45. Verka för liberala ideer, enskilt ägande, fritt näringsliv 69 46. Socialisering 22 47. Bättre villkor för små- och medelstora företag 2 48. Stöd åt näringslivet 0500 15 50. Jämlikhet, ekonomisk utjämning 8 51. Stöd åt arbetare, löntagare, låginkomsttagare 1 52. Stöd åt medelklassen, medelinkomsttagare, höginkomsttagare 10 54. Marksocialisering 55. För marksocialisering 3 56. Mot marksocialisering 40 58. Löntagarfonder 59. För löntagarfonder 9 60. Mot löntagarfonder 15 62. Arbetsfrågor, arbetslivsfrågor 9 63. För medbestämmande, demokrati i företagen 64. Mot medbesämmande, för stort fackligt och löntagarinflytande 10 66. Mot byråkrati, förmyndarsamhälle, centralisering 4 68. Fem veckors semester REGERINGSFRÅGAN, PARTIER 8 69. För borgerlig regering 4 70. Mot borgerlig regering 13 71. Positiva omdömen om partier och politiker 3 72. Negativa omdömen om partier och politiker 3 73. Regeringsfrågan ÖVRIGA FRÅGOR 22 75. Lag och ordning 6 76. Kyrka, moral, kristna och religiösa värden 3 77. Grundlagsfrågor, fri- och rättigheter 11 78. Utbildningsfrågor 1 79. Kommunikationer, planfrågor 2 80. Bostadspolitik 1 81. Invandrarfrågor 82. Kulturpolitik 1 85. Övriga frågor: lokala, kommunala, regionala 10 86. Övriga frågor: samhället i stort 27 89. Övrigt 11 99. Uppgift saknas
VAR 53 VIKTIG FRÅGA 2 2 Loc 73 width 2 F.2B. Viktig fråga vid partival 2 <Se F.2 för fullständig frågetext> 1836 00. Frågan ej tillämplig ENERGI, MILJö, REGION 10 01. Energifrågan 79 02. Energi- och kärnkraftsfrågan 4 03. Kärnkraftsfrågan 1 04. Allmänt inom området 28 05. Miljöfrågor 13 07. Regionalpolitik, lokaliseringsfrågor, decentralisering 2 09. Jordbrukspolitik UTRIKES, FÖRSVAR, U-HJÄLP 7 12. Utrikespolitik, internationella frågor och handel 5 13. Försvarspolitiken 3 14. U-hjälpen, u-landsfrågor, internationell solidaritet SOCIAL- OCH FAMILJEPOLITIK 18 16. Sociala frågor, socialpolitik 8 17. För sociala reformer, socialpolitiska åtgärder 8 18. Minskade sociala utgifter och bidrag 18 19. Övrig socialpolitik, vård- och servicefrågor 51 21. Familjepolitik, barnomsorgen 5 22. Fler barndaghem, daghemsplatser 9 23. Valfrihet i barnomsorgen, vårdnadsbidrag VISSA GRUPPERS FRÅGOR 7 26. Kvinnofrågor, kvinnans ställning i samhället och arbetslivet 36 27. Pensionärer, åldringsvård 1 28. Ungdomsfrågor SAMHÄLLSEKONOMI, SYSSELSÄTTNING 11 30. Samhällsekonomin, ekonomiska politiken 34 31. Sysselsättning, arbetsmarknadsfrågor 3 34. Lönepolitik, lönefrågor 16 35. Inflationen, prishöjningar, levnadskostnader SKATTEPOLITIK 39 38. Skattefrågor 9 39. Lägre/för höga skatter 2 40. Högre skatt för höginkomsttagare och företag, beskatta spekulationsvinster, stoppa skatteflykten, lägre skatt för vanliga inkomsttagare och låginkomsttagare, barnfamiljer 10 41. Marginalskatter, för höga marginalskatter 1 42. Ospecificerat: rättvisare skattesystem, skattereform IDEOLOGI, KLASSFRÅGOR, UTJÄMNING 12 43. Rättvisa, frihet, demokrati, socialism 1 44. Verka för socialism, socialisering, statligt inflytande över näringslivet 17 45. Verka för liberala ideer, enskilt ägande, fritt näringsliv 41 46. Socialisering 17 47. Bättre villkor för små- och medelstora företag 9 50. Jämlikhet, ekonomisk utjämning 1 52. Stöd åt medelklassen, medelinkomsttagare, höginkomsttagare 12 54. Marksocialisering 2 56. Mot marksocialisering 33 58. Löntagarfonder 1 59. För löntagarfonder 5 60. Mot löntagarfonder 10 62. Arbetsfrågor, arbetslivsfrågor 9 63. För medbestämmande, demokrati i företagen 1 64. Mot medbesämmande, för stort fackligt och löntagarinflytande 10 66. Mot byråkrati, förmyndarsamhälle, centralisering 6 68. Fem veckors semester REGERINGSFRÅGAN, PARTIER 3 69. För borgerlig regering 3 71. Positiva omdömen om partier och politiker 5 72. Negativa omdömen om partier och politiker ÖVRIGA FRÅGOR 10 75. Lag och ordning 8 76. Kyrka, moral, kristna och religiösa värden 1 77. Grundlagsfrågor, fri- och rättigheter 21 78. Utbildningsfrågor 1 79. Kommunikationer, planfrågor 7 80. Bostadspolitik 1 82. Kulturpolitik 1 85. Övriga frågor: lokala, kommunala, regionala 8 86. Övriga frågor: samhället i stort 11 89. Övrigt 11 99. Uppgift saknas
VAR 54 VIKTIG FRÅGA 3 2 Loc 75 width 2 F.2C. Viktig fråga vid partival 3 <Se F.2 för fullständig frågetext> 2269 00. Frågan ej tillämplig ENERGI, MILJö, REGION 10 01. Energifrågan 20 02. Energi- och kärnkraftsfrågan 14 05. Miljöfrågor 8 07. Regionalpolitik, lokaliseringsfrågor, decentralisering UTRIKES, FÖRSVAR, U-HJÄLP 1 12. Utrikespolitik, internationella frågor och handel 3 13. Försvarspolitiken SOCIAL- OCH FAMILJEPOLITIK 9 16. Sociala frågor, socialpolitik 5 17. För sociala reformer, socialpolitiska åtgärder 4 18. Minskade sociala utgifter och bidrag 10 19. Övrig socialpolitik, vård- och servicefrågor 18 21. Familjepolitik, barnomsorgen 1 22. Fler barndaghem, daghemsplatser 4 23. Valfrihet i barnomsorgen, vårdnadsbidrag VISSA GRUPPERS FRÅGOR 3 26. Kvinnofrågor, kvinnans ställning i samhället och arbetslivet 17 27. Pensionärer, åldringsvård 1 28. Ungdomsfrågor SAMHÄLLSEKONOMI, SYSSELSÄTTNING 6 30. Samhällsekonomin, ekonomiska politiken 7 31. Sysselsättning, arbetsmarknadsfrågor 1 34. Lönepolitik, lönefrågor 2 35. Inflationen, prishöjningar, levnadskostnader 1 36. Hyror SKATTEPOLITIK 18 38. Skattefrågor 4 39. Lägre/för höga skatter 1 40. Högre skatt för höginkomsttagare och företag, beskatta spekulationsvinster, stoppa skatteflykten, lägre skatt för vanliga inkomsttagare och låginkomsttagare, barnfamiljer 1 41. Marginalskatter, för höga marginalskatter 1 42. Ospecificerat: rättvisare skattesystem, skattereform IDEOLOGI, KLASSFRÅGOR, UTJÄMNING 6 43. Rättvisa, frihet, demokrati, socialism 6 45. Verka för liberala ideer, enskilt ägande, fritt näringsliv 10 46. Socialisering 3 47. Bättre villkor för små- och medelstora företag 1 48. Stöd åt näringslivet 3 50. Jämlikhet, ekonomisk utjämning 5 54. Marksocialisering 1 56. Mot marksocialisering 12 58. Löntagarfonder 2 60. Mot löntagarfonder 5 62. Arbetsfrågor, arbetslivsfrågor 2 63. För medbestämmande, demokrati i företagen 1 64. Mot medbesämmande, för stort fackligt och löntagarinflytande 6 66. Mot byråkrati, förmyndarsamhälle, centralisering 2 68. Fem veckors semester REGERINGSFRÅGAN, PARTIER 1 69. För borgerlig regering 1 70. Mot borgerlig regering 2 72. Negativa omdömen om partier och politiker ÖVRIGA FRÅGOR 7 75. Lag och ordning 4 76. Kyrka, moral, kristna och religiösa värden 1 77. Grundlagsfrågor, fri- och rättigheter 6 78. Utbildningsfrågor 2 79. Kommunikationer, planfrågor 2 80. Bostadspolitik 1 82. Kulturpolitik 4 86. Övriga frågor: samhället i stort 6 89. Övrigt 11 99. Uppgift saknas
VAR 55 VIKTIG FRÅGA 4 2 Loc 77 width 2 F.2D. Viktig fråga vid partival 4 <Se F.2 för fullständig frågetext> 2463 00. Frågan ej tillämplig ENERGI, MILJö, REGION 3 01. Energifrågan 2 02. Energi- och kärnkraftsfrågan 1 03. Kärnkraftsfrågan 1 05. Miljöfrågor UTRIKES, FÖRSVAR, U-HJÄLP 3 12. Utrikespolitik, internationella frågor och handel 1 13. Försvarspolitiken SOCIAL- OCH FAMILJEPOLITIK 2 16. Sociala frågor, socialpolitik 1 17. För sociala reformer, socialpolitiska åtgärder 5 19. Övrig socialpolitik, vård- och servicefrågor 5 21. Familjepolitik, barnomsorgen 1 23. Valfrihet i barnomsorgen, vårdnadsbidrag VISSA GRUPPERS FRÅGOR 3 26. Kvinnofrågor, kvinnans ställning i samhället och arbetslivet 3 27. Pensionärer, åldringsvård SAMHÄLLSEKONOMI, SYSSELSÄTTNING 3 30. Samhällsekonomin, ekonomiska politiken 2 31. Sysselsättning, arbetsmarknadsfrågor 1 32. Ungdomsarbetslösheten 1 34. Lönepolitik, lönefrågor 2 35. Inflationen, prishöjningar, levnadskostnader 1 36. Hyror SKATTEPOLITIK 3 38. Skattefrågor 2 39. Lägre/för höga skatter IDEOLOGI, KLASSFRÅGOR, UTJÄMNING 1 43. Rättvisa, frihet, demokrati, socialism 1 44. Verka för socialism, socialisering, statligt inflytande över näringslivet 1 45. Verka för liberala ideer, enskilt ägande, fritt näringsliv 1 47. Bättre villkor för små- och medelstora företag 1 48. Stöd åt näringslivet 1 50. Jämlikhet, ekonomisk utjämning 1 56. Mot marksocialisering 1 58. Löntagarfonder 4 62. Arbetsfrågor, arbetslivsfrågor 1 63. För medbestämmande, demokrati i företagen 1 72. Negativa omdömen om partier och politiker ÖVRIGA FRÅGOR 5 75. Lag och ordning 1 76. Kyrka, moral, kristna och religiösa värden 1 78. Utbildningsfrågor 4 80. Bostadspolitik 1 82. Kulturpolitik 1 86. Övriga frågor: samhället i stort 5 89. Övrigt 11 99. Uppgift saknas
VAR 56 VIKTIG FRÅGA 5 2 Loc 79 width 2 F.2E. Viktig fråga vid partival 5 <Se F.2 för fullständig frågetext> 2519 00. Frågan ej tillämplig 1 02. Energi- och kärnkraftsfrågan 1 05. Miljöfrågor SOCIAL- OCH FAMILJEPOLITIK 1 16. Sociala frågor, socialpolitik 1 18. Minskade sociala utgifter och bidrag 2 21. Familjepolitik, barnomsorgen 1 23. Valfrihet i barnomsorgen, vårdnadsbidrag 3 27. Pensionärer, åldringsvård 1 28. Ungdomsfrågor 2 31. Sysselsättning, arbetsmarknadsfrågor SKATTEPOLITIK 2 38. Skattefrågor 2 39. Lägre/för höga skatter 1 62. Arbetsfrågor, arbetslivsfrågor 1 72. Negativa omdömen om partier och politiker 1 76. Kyrka, moral, kristna och religiösa värden 1 78. Utbildningsfrågor 1 80. Bostadspolitik 11 99. Uppgift saknas
VAR 57 VIKT PARTIVAL/KÄRNKR 3 Loc 81 width 1 MD=8 F.3. Om vi tänker på energi- och kärnkraften, hur viktig är/var den frågan för er personligen när det gäller/gällde att välja parti vid årets val? 671 1. En av de viktigaste frågorna 1096 2. Inte viktigare än många andra frågor 661 3. Inte särskilt viktig 35 6. Annat svar 89 8. Vet inte, vill ej svara
VAR 58 LÄSER TIDNING/SIFO 4 Loc 82 width 1 F.4A. Vilken eller vilka tidningar brukar ni läsa mera regelbundet? Jag menar då minst en gång i veckan. (UP visas ett frågekort där 10 tidningar finns angivna) 1860 1. Ja, läser någon av angivna tidningar 663 3. Läser annan tidning 26 5. Läser ej någon tidning 3 8. Vet inte, vill ej svara
VAR 59 LÄSER TIDNING 1/SIFO 4 Loc 83 width 2 MD= 0 F.4A(1). Läser tidning 1/SIFO <Se F.4A för fullständig frågetext> 94 01. Svenska Dagbladet 453 02. Aftonbladet 119 03. Arbetet 377 04. Dagens Nyheter 375 05. Expressen 243 06. Göteborgs-Posten 15 07. Göteborgs-Tidningen 52 08. Kvälls-Posten 112 09. Sydsvenska Dagbladet 21 10. Skånska Dagbladet 691 00. Frågan ej tillämplig
VAR 60 LÄSER TIDNING 2/SIFO 4 Loc 85 width 2 MD= 0 F.4A(2). Läser tidning 2/SIFO <Se F.4A för fullständig frågetext> 69 01. Svenska Dagbladet 96 02. Aftonbladet 47 03. Arbetet 122 04. Dagens Nyheter 232 05. Expressen 55 06. Göteborgs-Posten 68 07. Göteborgs-Tidningen 46 08. Kvälls-Posten 35 09. Sydsvenska Dagbladet 8 10. Skånska Dagbladet 1774 00. Frågan ej tillämplig
VAR 61 LÄSER TIDNING 3/SIFO 4 Loc 87 width 2 MD= 0 F.4A(3). Läser tidning 3/SIFO <Se F.4A för fullständig frågetext> 28 01. Svenska Dagbladet 37 02. Aftonbladet 13 03. Arbetet 20 04. Dagens Nyheter 51 05. Expressen 11 06. Göteborgs-Posten 15 07. Göteborgs-Tidningen 9 08. Kvälls-Posten 10 09. Sydsvenska Dagbladet 5 10. Skånska Dagbladet 2353 00. Frågan ej tillämplig
VAR 62 LÄSER TIDNING 4 Loc 89 width 1 MD=9 F.4B. Vilken eller vilka tidningar brukar ni läsa mera regelbundet? Jag menar då minst en gång i veckan. (Gäller samtliga Sveriges dagstidningar) F.4B(1). Läser dagstidning 2490 1. Läser dagstidning 20 2. Läser tidning men uppger inte vilken 24 5. Läser ej någon tidning 1 8. Vet inte, vill ej svara 17 9. Uppgift saknas, frågan fel ställd, fel
VAR 63 LÄSER TIDNING ANTAL 4 Loc 90 width 1 F.4B(2). Läser dagstidning antal <Se F.4B för fullständig frågetext> 42 0. Läser ej tidning, uppgift saknas 962 1. Läser 1 tidning, läser tidning men uppger ej vilken eller hur många 1026 2. läser 2 tidningar 395 3. Läser 3 tidningar 89 4. Läser 4 tidningar 27 5. Läser 5 tidningar 9 6. Läser 6 tidningar 2 9. Läser 9 tidningar eller flera
VAR 64 LÄSER TIDNING 1 4 Loc 91 width 3 MD= 0 F.4B(3). Läser dagstidning 1 <Se F.4B för fullständig frågetext> 462 001. Aftonbladet s 14 002. Arbetarbladet s 126 004. Arbetet s 6 006. Avesta Tidning/Avestaposten pol obund 23 012. Bohuslänningen lib 18 013. Borlänge Tidning opol 35 014. Borås Tidning m 7 017. Dagbladet Nya Samhället s 6 018. Dagen opol 335 019. Dagens Nyheter partipol ob 27 023. Dala-Demokraten s 3 028. Enköpings-Posten m 3 029. Eskilstuna-Kuriren lib 283 031. Expressen lib 9 033. Falköpings Tidning m 6 034. Falu-Kuriren lib 13 036. Folkbladet östgöten s 6 037. Folket s 10 039. Gefle Dagblad lib 1 040. Gotlands Allehanda m 12 043. Göteborgs-Tidningen lib 213 045. Göteborgs-Posten lib 17 046. Hallands Nyheter c 23 047. Hallands-Posten ob lib 10 050. Helsingborgs Dagblad oavhäng 40 056. Jönköpings-Posten ober 47 065. Kvälls-Posten ober lib 7 068. Ljungbytidningen-Älmhults Tidning-Smålänningen borg 1 072. Lysekils-Posten med Orust-Tjörn opol 10 074. Länstidningen s 2 075. Länstidningen Södertälje c 1 079. Motala Tidning lib 1 080. Vadstena-Skänninge Tidning lib 41 083. Nerikes Allehanda lib 2 085. Nordvästra Skånes Tidningar borg 48 096. Norrbottens-Kuriren borg 96 097. Norrköpings Tidningar m 21 098. Norrländska Socialdemokraten s 2 104. Norrskensflamman komm 1 105. Norrtelje Tidning c 1 107. Nya Läns-Tidningen lib 39 109. Nya Wermlands-Tidningen m 1 111. Ny Dag vpk 1 115. Sala Allehanda pol obund 20 119. Skaraborgs Läns Annonsblad borg 8 120. Skaraborgs Läns Tidning borg 5 121. Skaraborgs-Tidningen Skövde Nyheter fp 21 122. Skånska Dagbladet c 5 123. Smålands Folkblad s 5 129. Tranås Tidning fp 40 132. Sundsvalls Tidning lib 56 133. Svenska Dagbladet m 76 134. Sydsvenska Dagbladet ober lib 34 135. Blekinge Läns Tidning fp 25 138. Sydöstra Sveriges Dagblad s 13 141. Södermanlands Nyheter c 1 144. Kristianstadsbladet fp 6 145. Mellersta Skåne fp 2 147. Tranås-Posten m 23 152. Upsala Nya Tidning lib 18 153. Vestmanlands Läns Tidning lib 2 157. Värmlands Folkblad s 2 159. Västerbottens Folkblad s 25 160. Västerbottens-Kuriren fp 2 168. Västgöta-Demokraten s 10 171. Ystads Allehanda lib 2 173. Örebro-Kuriren s 28 176. Östersunds-Posten ober lib 28 178. Östgöta Correspondenten konserv 2 182. Smålands Allehanda 1 184. Pohjolan Sanomat 51 555. Anger ingen tidning 11 000. Frågan ej tillämplig
VAR 65 LÄSER TIDNING 2 4 Loc 94 width 3 MD= 0 F.4B(4). Läser dagstidning 2 <Se F.4B för fullständig frågetext> 104 001. Aftonbladet s 9 002. Arbetarbladet s 41 004. Arbetet s 3 006. Avesta Tidning/Avestaposten pol obund 1 010. Bergslagsposten lib 2 011. Blekinge-Posten c 5 012. Bohuslänningen lib 16 013. Borlänge Tidning opol 16 014. Borås Tidning m 8 017. Dagbladet Nya Samhället s 5 018. Dagen opol 172 019. Dagens Nyheter partipol ob 21 023. Dala-Demokraten s 10 028. Enköpings-Posten m 3 029. Eskilstuna-Kuriren lib 303 031. Expressen lib 7 033. Falköpings Tidning m 7 034. Falu-Kuriren lib 1 035. Filipstads Tidning m 17 036. Folkbladet östgöten s 8 037. Folket s 15 039. Gefle Dagblad lib 1 040. Gotlands Allehanda m 68 043. Göteborgs-Tidningen lib 1 044. Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning fri lib 71 045. Göteborgs-Posten lib 11 046. Hallands Nyheter c 21 047. Hallands-Posten ob lib 7 050. Helsingborgs Dagblad oavhäng 35 056. Jönköpings-Posten ober 1 059. Karlshamns Allehanda kds 51 065. Kvälls-Posten ober lib 1 068. Ljungbytidningen-Älmhults Tidning-Smålänningen borg 1 073. Läns-Posten c 7 074. Länstidningen s 1 075. Länstidningen Södertälje c 4 079. Motala Tidning lib 4 080. Vadstena-Skänninge Tidning lib 18 083. Nerikes Allehanda lib 3 085. Nordvästra Skånes Tidningar borg 19 096. Norrbottens-Kuriren borg 28 097. Norrköpings Tidningar m 26 098. Norrländska Socialdemokraten s 1 105. Norrtelje Tidning c 2 107. Nya Läns-Tidningen lib 16 109. Nya Wermlands-Tidningen m 1 115. Sala Allehanda pol obund 8 119. Skaraborgs Läns Annonsblad borg 6 121. Skaraborgs-Tidningen Skövde Nyheter fp 8 122. Skånska Dagbladet c 3 123. Smålands Folkblad s 1 124. Smålandsbygdens Tidning c 3 129. Tranås Tidning fp 26 132. Sundsvalls Tidning lib 81 133. Svenska Dagbladet m 60 134. Sydsvenska Dagbladet ober lib 14 135. Blekinge Läns Tidning fp 9 138. Sydöstra Sveriges Dagblad s 7 141. Södermanlands Nyheter c 1 144. Kristianstadsbladet fp 27 145. Mellersta Skåne fp 3 147. Tranås-Posten m 11 152. Upsala Nya Tidning lib 26 153. Vestmanlands Läns Tidning lib 6 157. Värmlands Folkblad s 5 159. Västerbottens Folkblad s 13 160. Västerbottens-Kuriren fp 7 168. Västgöta-Demokraten s 8 171. Ystads Allehanda lib 7 173. Örebro-Kuriren s 11 176. Östersunds-Posten ober lib 30 178. Östgöta Correspondenten konserv 1 189. Die Welt 1 190. Helsingin Sanomat 985 555. Anger ingen tidning 11 000. Frågan ej tillämplig
VAR 66 LÄSER TIDNING 3 4 Loc 97 width 3 MD= 0 F.4B(5). Läser dagstidning 3 <Se F.4B för fullständig frågetext> 34 001. Aftonbladet s 11 002. Arbetarbladet s 6 004. Arbetet s 2 006. Avesta Tidning/Avestaposten pol obund 2 012. Bohuslänningen lib 7 013. Borlänge Tidning opol 9 014. Borås Tidning m 4 017. Dagbladet Nya Samhället s 21 019. Dagens Nyheter partipol ob 5 023. Dala-Demokraten s 4 028. Enköpings-Posten m 1 029. Eskilstuna-Kuriren lib 83 031. Expressen lib 8 034. Falu-Kuriren lib 6 036. Folkbladet östgöten s 4 037. Folket s 4 039. Gefle Dagblad lib 19 043. Göteborgs-Tidningen lib 25 045. Göteborgs-Posten lib 7 046. Hallands Nyheter c 16 047. Hallands-Posten ob lib 4 050. Helsingborgs Dagblad oavhäng 14 056. Jönköpings-Posten ober 8 065. Kvälls-Posten ober lib 2 068. Ljungbytidningen-Älmhults Tidning-Smålänningen borg 1 070. Ljusnan frisinn 1 074. Länstidningen s 1 078. Mora Tidning opol 3 079. Motala Tidning lib 1 080. Vadstena-Skänninge Tidning lib 6 083. Nerikes Allehanda lib 3 094. Norra Skåne c 7 096. Norrbottens-Kuriren borg 17 097. Norrköpings Tidningar m 10 098. Norrländska Socialdemokraten s 1 104. Norrskensflamman komm 1 107. Nya Läns-Tidningen lib 7 109. Nya Wermlands-Tidningen m 2 119. Skaraborgs Läns Annonsblad borg 7 122. Skånska Dagbladet c 3 123. Smålands Folkblad s 1 124. Smålandsbygdens Tidning c 2 125. Smålandsposten m 2 129. Tranås Tidning fp 9 132. Sundsvalls Tidning lib 42 133. Svenska Dagbladet m 18 134. Sydsvenska Dagbladet ober lib 7 135. Blekinge Läns Tidning fp 3 138. Sydöstra Sveriges Dagblad s 4 141. Södermanlands Nyheter c 7 145. Mellersta Skåne fp 2 147. Tranås-Posten m 1 149. Trollhättans Tidning pol obund 6 152. Upsala Nya Tidning lib 8 153. Vestmanlands Läns Tidning lib 2 154. Vimmerby Tidning c 5 157. Värmlands Folkblad s 2 159. Västerbottens Folkblad s 4 160. Västerbottens-Kuriren fp 2 168. Västgöta-Demokraten s 1 169. Västmanlands Folkblad s 1 171. Ystads Allehanda lib 1 173. Örebro-Kuriren s 2 176. Östersunds-Posten ober lib 10 178. Östgöta Correspondenten konserv 1 182. Smålands Allehanda 1 183. Le Monde 1 186. Hisingsbladet 1 187. Ölandsbladet (även 172) 1 188. Stockholms Läns Tidning 2017 555. Anger ingen tidning 11 000. Frågan ej tillämplig
VAR 67 LÄSER TIDNING 4 4 Loc 100 width 3 MD= 0 F.4B(6). Läser dagstidning 4 <Se F.4B för fullständig frågetext> 1 001. Aftonbladet s 4 002. Arbetarbladet s 1 004. Arbetet s 1 012. Bohuslänningen lib 3 013. Borlänge Tidning opol 4 014. Borås Tidning m 2 018. Dagen opol 3 019. Dagens Nyheter partipol ob 1 023. Dala-Demokraten s 7 031. Expressen lib 1 034. Falu-Kuriren lib 1 037. Folket s 3 039. Gefle Dagblad lib 6 043. Göteborgs-Tidningen lib 8 045. Göteborgs-Posten lib 4 046. Hallands Nyheter c 1 047. Hallands-Posten ob lib 2 056. Jönköpings-Posten ober 1 065. Kvälls-Posten ober lib 1 068. Ljungbytidningen-Älmhults Tidning-Smålänningen borg 4 079. Motala Tidning lib 2 083. Nerikes Allehanda lib 6 096. Norrbottens-Kuriren borg 6 097. Norrköpings Tidningar m 1 098. Norrländska Socialdemokraten s 2 109. Nya Wermlands-Tidningen m 1 122. Skånska Dagbladet c 3 123. Smålands Folkblad s 18 133. Svenska Dagbladet m 4 134. Sydsvenska Dagbladet ober lib 1 135. Blekinge Läns Tidning fp 2 138. Sydöstra Sveriges Dagblad s 1 141. Södermanlands Nyheter c 2 145. Mellersta Skåne fp 3 152. Upsala Nya Tidning lib 3 153. Vestmanlands Läns Tidning lib 1 157. Värmlands Folkblad s 2 160. Västerbottens-Kuriren fp 3 168. Västgöta-Demokraten s 3 171. Ystads Allehanda lib 1 173. Örebro-Kuriren s 1 178. Östgöta Correspondenten konserv 1 182. Smålands Allehanda 1 191. Vaasa 2414 555. Anger ingen tidning 11 000. Frågan ej tillämplig
VAR 68 LÄSER TIDNING 5 4 Loc 103 width 3 MD= 0 F.4B(7). Läser dagstidning 5 <Se F.4B för fullständig frågetext> 1 007. Barometern m 3 031. Expressen lib 5 036. Folkbladet östgöten s 4 043. Göteborgs-Tidningen lib 2 056. Jönköpings-Posten ober 1 083. Nerikes Allehanda lib 1 096. Norrbottens-Kuriren borg 6 098. Norrländska Socialdemokraten s 1 123. Smålands Folkblad s 1 129. Tranås Tidning fp 3 133. Svenska Dagbladet m 2 134. Sydsvenska Dagbladet ober lib 1 135. Blekinge Läns Tidning fp 1 145. Mellersta Skåne fp 1 157. Värmlands Folkblad s 1 168. Västgöta-Demokraten s 1 169. Västmanlands Folkblad s 2 178. Östgöta Correspondenten konserv 1 185. Dagens Industri 2503 555. Anger ingen tidning 11 000. Frågan ej tillämplig
VAR 69 LÄSER POLITIK 5 Loc 106 width 1 MD=8 F.5. Hur mycket brukar ni läsa av nyheter och artiklar om politik i dagstidningarna? 29 0. Frågan ej tillämplig 144 1. Läser aldrig 1123 2. Läser något, men inte särskilt mycket 827 3. Läser ganska mycket 426 4. Läser det mesta 3 8. Vet inte, vill ej svara
VAR 70 LÄSER KÄRNKRAFT 6 Loc 107 width 1 MD=8 F.6. Hur mycket brukar ni läsa om energi- och kärnkraftsfrågor i dagstidningarna? 29 0. Frågan ej tillämplig 191 1. Läser aldrig 1134 2. Läser något, men inte särskilt mycket 810 3. Läser ganska mycket 383 4. Läser det mesta 5 8. Vet inte, vill ej svara
VAR 71 POLITISKT INTRESSE 7 Loc 108 width 1 MD=8 F.7. Hur pass intresserad är ni i allmänhet av politik? 313 1. Mycket intresserad 1176 2. Ganska intresserad 878 3. Inte särskilt intresserad 178 4. Inte alls intresserad 7 8. Vet inte, vill ej svara
VAR 72 OLJANS ANDEL 8A Loc 109 width 1 MD=8 F.8. Vilken uppfattning har ni om de olika energikällornas beräknade andelar av energiförbrukningen år 1985? Ta hänsyn till vad ni anser vara praktiskt möjligt att genomföra. F.8A. Hur ser ni på oljans andel av energiförbrukningen år 1985? 183 1. Oljans andel bör ökas 1062 2. Den beräknade andelen är bra 1036 3. Andelen olja bör minskas 30 4. Man kan undvara oljan som energikälla 15 6. Annat svar 226 8. Vet inte, vill ej svara
VAR 73 KÄRNKRAFTENS ANDEL 8B Loc 110 width 1 MD=8 F.8B. Hur ser ni på kärnkraftens andel av energiförbrukningen år 1985? <Se F.8 för fullständig frågetext> 311 1. Kärnkraftens andel bör ökas 921 2. Den beräknade andelen är bra 705 3. Andelen kärnkraft bör minskas 360 4. Man kan undvara kärnkraften som energikälla 25 6. Annat svar 230 8. Vet inte, vill ej svara
VAR 74 VATTENKRAFTENS ANDEL 8C Loc 111 width 1 MD=8 F.8C. Hur ser ni på vattenkraftens andel av energiförbrukningen år 1985? <Se F.8 för fullständig frågetext> 1286 1. Vattenkraftens andel bör ökas 986 2. Den beräknade andelen är bra 67 3. Andelen vattenkraft bör minskas 10 4. Man kan undvara vattenkraften som energikälla 4 6. Annat svar 199 8. Vet inte, vill ej svara
VAR 75 OL-KÄ-VA KOMBINATION Loc 112 width 3 F.8A-C. Kombination av variablerna 73-75. (Siffra 1=var 73, siffra 2=var 74, siffra 3= var 75) <Se F.8 för fullständig frågetext> Kod: 111 112 113 121 122 123 124 128 131 132 133 Frek: 9 4 3 37 25 1 2 1 32 15 2 Kod: 134 138 141 142 143 148 161 162 181 182 183 Frek: 1 2 20 10 3 3 1 1 5 1 1 Kod: 188 211 212 213 214 216 218 221 222 223 224 Frek: 2 27 32 4 1 1 3 206 236 10 3 Kod: 226 228 231 232 233 238 241 242 243 246 248 Frek: 2 5 192 111 4 3 89 49 2 1 2 Kod: 261 262 266 268 281 282 283 288 311 312 313 Frek: 5 13 1 1 22 17 1 14 81 99 11 Kod: 314 316 318 321 322 323 326 328 331 332 333 Frek: 2 5 3 189 127 5 4 9 182 89 11 Kod: 336 338 341 342 343 346 348 361 362 363 366 Frek: 1 6 89 54 2 2 4 9 11 1 3 Kod: 381 382 386 388 411 412 416 421 422 431 432 Frek: 10 16 1 4 6 1 1 3 5 2 2 Kod: 433 441 442 443 448 461 481 611 612 621 622 Frek: 1 2 3 1 1 1 1 1 2 1 3 Kod: 626 631 632 641 642 646 661 662 666 688 812 Frek: 1 3 3 1 2 1 2 4 3 3 2 Kod: 818 821 822 823 826 828 831 832 833 836 838 Frek: 1 8 14 1 1 9 11 9 2 1 13 Kod: 841 842 848 861 862 868 881 882 883 884 886 Frek: 8 3 5 2 1 3 12 14 1 1 1 Kod: 888 Frek: 101
VAR 76 ENERGIKÄLLA SAKNAS 8D Loc 115 width 1 MD=8 F.8D. Är det någon eller några energikällor som ni anser fattas i riksdagens plan och som enligt er mening borde vara med, som ni tror det är praktiskt möjligt att utnyttja i någon större omfattning inom den närmaste tioårsperioden? 1422 1. Ja 100 2. Ja, men UP kan ej ange energikälla 718 5. Nej 312 8. Vet inte, vill ej svara
VAR 77 ENERGIKÄLLA SAKNAS 1 8D Loc 116 width 2 MD= 0 F.8D(1). Energikälla som saknas 1 <Se F.8D för fullständig frågetext> 656 01. Solenergi 452 02. Vindkraft 18 03. Jordvärme 18 04. Sopor, avfall 42 05. Torv 51 06. Mer ved, träavfall och liknande 4 07. Inhemska bränslen, energiskog 17 08. Mer kol och koks 8 09. Naturgas 4 10. Energi ur havet, tidvatten, vågrörelser 9 11. Överskottsvärme, spillvärme, fjärrvärme 12. Energi ur biologiska system 7 13. Sparsamhet, isolering, värmeteknik 1 14. Vidareutveckling av kärnkraften, bridreaktor 7 15. Utveckling av vätekraft, fusionskraft 49 16. Mer forskning kring sol- och vindkraft 19 17. Mer forskning kring alternativa energikällor 3 18. Industriellt mottryck, kompressorer, värmepumpar 19 25. Övrigt: ospecificerat 1157 55. Anger ingen energikälla 11 00. Frågan ej tillämplig
VAR 78 ENERGIKÄLLA SAKNAS 2 8D Loc 118 width 2 MD= 0 F.8D(2). Energikälla som saknas 2 <Se F.8D för fullständig frågetext> 229 01. Solenergi 296 02. Vindkraft 34 03. Jordvärme 13 04. Sopor, avfall 19 05. Torv 21 06. Mer ved, träavfall och liknande 1 07. Inhemska bränslen, energiskog 5 08. Mer kol och koks 2 09. Naturgas 21 10. Energi ur havet, tidvatten, vågrörelser 4 11. Överskottsvärme, spillvärme, fjärrvärme 12. Energi ur biologiska system 6 13. Sparsamhet, isolering, värmeteknik 2 14. Vidareutveckling av kärnkraften, bridreaktor 4 15. Utveckling av vätekraft, fusionskraft 1 16. Mer forskning kring sol- och vindkraft 3 17. Mer forskning kring alternativa energikällor 3 18. Industriellt mottryck, kompressorer, värmepumpar 7 25. Övrigt: ospecificerat 1870 55. Anger ingen energikälla 11 00. Frågan ej tillämplig
VAR 79 ENERGIKÄLLA SAKNAS 3 8D Loc 120 width 2 MD= 0 F.8D(3). Energikälla som saknas 3 <Se F.8D för fullständig frågetext> 23 01. Solenergi 25 02. Vindkraft 45 03. Jordvärme 13 04. Sopor, avfall 11 05. Torv 7 06. Mer ved, träavfall och liknande 1 07. Inhemska bränslen, energiskog 2 08. Mer kol och koks 4 09. Naturgas 16 10. Energi ur havet, tidvatten, vågrörelser 6 11. Överskottsvärme, spillvärme, fjärrvärme 12. Energi ur biologiska system 6 13. Sparsamhet, isolering, värmeteknik 14. Vidareutveckling av kärnkraften, bridreaktor 15. Utveckling av vätekraft, fusionskraft 16. Mer forskning kring sol- och vindkraft 3 17. Mer forskning kring alternativa energikällor 1 18. Industriellt mottryck, kompressorer, värmepumpar 6 25. Övrigt: ospecificerat 2372 55. Anger ingen energikälla 11 00. Frågan ej tillämplig
VAR 80 ENERGIKÄLLA SAKNAS 4 8D Loc 122 width 2 MD= 0 F.8D(4). Energikälla som saknas 4 <Se F.8D för fullständig frågetext> 3 01. Solenergi 2 02. Vindkraft 4 03. Jordvärme 4 04. Sopor, avfall 3 05. Torv 5 06. Mer ved, träavfall och liknande 1 07. Inhemska bränslen, energiskog 08. Mer kol och koks 1 09. Naturgas 2 10. Energi ur havet, tidvatten, vågrörelser 2 11. Överskottsvärme, spillvärme, fjärrvärme 1 12. Energi ur biologiska system 2 13. Sparsamhet, isolering, värmeteknik 1 14. Vidareutveckling av kärnkraften, bridreaktor 15. Utveckling av vätekraft, fusionskraft 16. Mer forskning kring sol- och vindkraft 17. Mer forskning kring alternativa energikällor 1 18. Industriellt mottryck, kompressorer, värmepumpar 6 25. Övrigt: ospecificerat 2503 55. Anger ingen energikälla 11 00. Frågan ej tillämplig
VAR 81 KÄRNKRAFT/FÖR-EMOT 9A Loc 124 width 1 F.9A. Det finns olika uppfattningar om kärnkraften som energikälla. Vilken är er inställning? 721 1. I huvudsak för kärnkraften 568 3. Ingen bestämd åsikt i frågan 1156 5. I huvudsak mot kärnkraften 31 6. Annat svar 76 8. Vet inte, vill ej svara
VAR 82 KÄRNKRAFT/ATTITYD 9B Loc 125 width 1 MD=8 F.9B. Har ni en bestämd uppfattning i den här frågan eller känner ni er mer tveksam? 643 0. Frågan ej tillämplig 1267 1. Bestämd uppfattning 566 2. Mera tveksam 8 6. Annat svar 68 8. Vet inte, vill ej svara
VAR 83 KÄRNKRAFT/SKÄL FÖR 10A Loc 126 width 1 F.10A. I debatten kring den framtida energiförsörjningen har olika skäl framförts för att utnyttja kärnkraften som energikälla. Vilka är de viktigaste skälen till att ni är för att kärnkraften utnyttjas som energikälla i vårt land? 1832 0. Frågan ej tillämplig 626 1. Anger skäl för att utnyttja kärnkraft 48 8. Ej svar 46 9. Uppgift saknas
VAR 84 SKÄL FÖR KÄRNKRAFT 1 10A Loc 127 width 2 MD= 0 F.10A(1). Skäl för kärnkraft 1 <Se F.10A för fullständig frågetext> 86 01. Energiförsörjningen måste klaras, mer energi behövs 8 03. Behövs för elförsörjningen/ökat behov av el 93 05. Nödvändig för sysselsättningen/ökad sysselsättning 23 07. Industrin måste ha energi/mer energi 27 09. Bevarad/ökad social standard/välfärd 1 10. Hushållen/bostadsuppvärmning kräver energi 1 12. Beroendet av den internationella ekonomin, Sverige måste hänga med i den ekonomiska/industriella utvecklingen 13 13. Ofrånkomlig utveckling, svensk avveckling ger ingen internationell effekt, de flesta länder satsar på kärnkraft 4 14. - 7 15. Kärnkraft ökar självförsörjningsgraden, ökat internationellt oberoende 27 16. Kärnkraft minskar oljeberoendet/beroendet av de oljeproducerande länderna, minskar utlandsberoendet 7 17. Sverige har/kan utnyttja eget uran 4 18. Sverige har egen kärnkraftsindustri, teknologin finns inom landet 25 21. Kärnkraften är en billig och ekonomisk energikälla 13 22. Oljan dyr/dyr att importera 20 23. Kärnkraft är bättre än olja/andra energikällor 43 24. Kärnkraft är enda/enda realistiska alternativet 5 25. Alternativa energikällor ej utforskade, mer forskning behövs 19 26. Andra energikällor tar slut/ej tillgängliga 34 27. Oljan tar slut, reserverna snart tömda 6 28. Vattenkraften kan ej ge nödvändigt tillskott 20 29. Kärnkraft nödvändigt komplement 37 30. Kärnkraften ren/miljövänlig/säker 37 31. Kärnkraften miljövänligare än oljan, oljan miljöfarlig, oljan bör minskas 11 32. Kärnkraften bättre än utbyggnad/förstöring av våra Älvar 1 33. Kärnkraften miljövänligare än annan energi 34. Övriga miljöaspekter: Positivt kärnkraft 6 35. Finns inga helt säkra/miljövänliga energikällor 2 36. Riskerna med kärnkraft överdrivna 26 37. Kärnkraft enda/bästa alternativet om avfallshantering/upparbetning/ säkerhetsfrågorna löses 10 38. Avfallshantering/upparbetning/säkerhetsfrågor kan lösas tillfredsställande, tillfredsställande lösning finns 3 39. Forskare/experter är för kärnkraft 40. Inget samband mellan kärnkraft och kärnvapen 43. Oljans mångsidiga användningsområde, bör ej eldas upp 6 50. Övrigt: Ospecificerat 1916 55. Anger ej något skäl för kärnkraft 11 00. Frågan ej tillämplig
VAR 85 SKÄL FÖR KÄRNKRAFT 2 10A Loc 129 width 2 MD= 0 F.10A(2). Skäl för kärnkraft 2 <Se F.10A för fullständig frågetext> 13 01. Energiförsörjningen måste klaras, mer energi behövs 2 03. Behövs för elförsörjningen/ökat behov av el 24 05. Nödvändig för sysselsättningen/ökad sysselsättning 12 07. Industrin måste ha energi/mer energi 15 09. Bevarad/ökad social standard/välfärd 2 10. Hushållen/bostadsuppvärmning kräver energi 1 12. Beroendet av den internationella ekonomin, Sverige måste hänga med i den ekonomiska/industriella utvecklingen 4 13. Ofrånkomlig utveckling, svensk avveckling ger ingen internationell effekt, de flesta länder satsar på kärnkraft 2 14. - 1 15. Kärnkraft ökar självförsörjningsgraden, ökat internationellt oberoende 15 16. Kärnkraft minskar oljeberoendet/beroendet av de oljeproducerande länderna, minskar utlandsberoendet 3 17. Sverige har/kan utnyttja eget uran 1 18. Sverige har egen kärnkraftsindustri, teknologin finns inom landet 17 21. Kärnkraften är en billig och ekonomisk energikälla 9 22. Oljan dyr/dyr att importera 11 23. Kärnkraft är bättre än olja/andra energikällor 10 24. Kärnkraft är enda/enda realistiska alternativet 4 25. Alternativa energikällor ej utforskade, mer forskning behövs 5 26. Andra energikällor tar slut/ej tillgängliga 13 27. Oljan tar slut, reserverna snart tömda 9 28. Vattenkraften kan ej ge nödvändigt tillskott 8 29. Kärnkraft nödvändigt komplement 9 30. Kärnkraften ren/miljövänlig/säker 24 31. Kärnkraften miljövänligare än oljan, oljan miljöfarlig, oljan bör minskas 4 32. Kärnkraften bättre än utbyggnad/förstöring av våra Älvar 1 33. Kärnkraften miljövänligare än annan energi 1 34. Övriga miljöaspekter: Positivt kärnkraft 8 35. Finns inga helt säkra/miljövänliga energikällor 4 36. Riskerna med kärnkraft överdrivna 9 37. Kärnkraft enda/bästa alternativet om avfallshantering/upparbetning/ säkerhetsfrågorna löses 8 38. Avfallshantering/upparbetning/säkerhetsfrågor kan lösas tillfredsställande, tillfredsställande lösning finns 1 39. Forskare/experter är för kärnkraft 1 43. Oljans mångsidiga användningsområde, bör ej eldas upp 3 50. Övrigt: Ospecificerat 2287 55. Anger ej något skäl för kärnkraft 11 00. Frågan ej tillämplig
VAR 86 SKÄL FÖR KÄRNKRAFT 3 10A Loc 131 width 2 MD= 0 F.10A(3). Skäl för kärnkraft 3 <Se F.10A för fullständig frågetext> 1 01. Energiförsörjningen måste klaras, mer energi behövs 03. Behövs för elförsörjningen/ökat behov av el 2 05. Nödvändig för sysselsättningen/ökad sysselsättning 2 07. Industrin måste ha energi/mer energi 2 09. Bevarad/ökad social standard/välfärd 1 13. Ofrånkomlig utveckling, svensk avveckling ger ingen internationell effekt, de flesta länder satsar på kärnkraft 1 15. Kärnkraft ökar självförsörjningsgraden, ökat internationellt oberoende 9 16. Kärnkraft minskar oljeberoendet/beroendet av de oljeproducerande länderna, minskar utlandsberoendet 4 21. Kärnkraften är en billig och ekonomisk energikälla 4 22. Oljan dyr/dyr att importera 23. Kärnkraft är bättre än olja/andra energikällor 1 24. Kärnkraft är enda/enda realistiska alternativet 1 25. Alternativa energikällor ej utforskade, mer forskning behövs 26. Andra energikällor tar slut/ej tillgängliga 4 27. Oljan tar slut, reserverna snart tömda 1 28. Vattenkraften kan ej ge nödvändigt tillskott 29. Kärnkraft nödvändigt komplement 2 30. Kärnkraften ren/miljövänlig/säker 4 31. Kärnkraften miljövänligare än oljan, oljan miljöfarlig, oljan bör minskas 2 32. Kärnkraften bättre än utbyggnad/förstöring av våra Älvar 3 35. Finns inga helt säkra/miljövänliga energikällor 2 37. Kärnkraft enda/bästa alternativet om avfallshantering/upparbetning/ säkerhetsfrågorna löses 1 38. Avfallshantering/upparbetning/säkerhetsfrågor kan lösas tillfredsställande, tillfredsställande lösning finns 1 43. Oljans mångsidiga användningsområde, bör ej eldas upp 2493 55. Anger ej något skäl för kärnkraft 11 00. Frågan ej tillämplig
VAR 87 SKÄL FÖR KÄRNKRAFT 4 10A Loc 133 width 2 MD= 0 F.10A(4). Skäl för kärnkraft 4 <Se F.10A för fullständig frågetext> 1 01. Energiförsörjningen måste klaras, mer energi behövs 2 03. Behövs för elförsörjningen/ökat behov av el 2 07. Industrin måste ha energi/mer energi 1 26. Andra energikällor tar slut/ej tillgängliga 1 27. Oljan tar slut, reserverna snart tömda 1 28. Vattenkraften kan ej ge nödvändigt tillskott 1 31. Kärnkraften miljövänligare än oljan, oljan miljöfarlig, oljan bör minskas 2532 55. Anger ej något skäl för kärnkraft 11 00. Frågan ej tillämplig
VAR 88 KÄRNKRAFT/SKÄL MOT 10B Loc 135 width 1 F.10B. I debatten kring den framtida energiförsörjningen har olika skäl framförts mot att utnyttja kärnkraften som energikälla. Vilka är de viktigaste skälen till att ni är emot att kärnkraften utnyttjas som energikälla i vårt land? 1395 0. Frågan ej tillämplig 1096 1. Anger skäl mot att utnyttja kärnkraft 51 8. Ej svar 10 9. Uppgift saknas
VAR 89 SKÄL MOT KÄRNKRAFT 1 10B Loc 136 width 2 MD= 0 F.10B(1). Skäl mot kärnkraft 1 <Se F.10B för fullständig frågetext> 5 01. Energiförbrukningen är för hög/behöver ej ökas/kan nedbringas, hushållning med energi 1 02. Lågenergisamhälle bör/måste eftersträvas 1 09. Standardsänkning måste accepteras solidariskt, välfärden kan ej mätas enbart ekonomiskt/materiellt 2 13. Kärnkraften ökar utlandsberoendet p.g.a. kärnbränslecykeln 8 18. Samband mellen kärnkraft och kärnvapen, plutonium kan användas för kärnvapenframställning 344 20. Avfallet ett problem 295 21. Avfallshanteringen ej fullständigt löst 65 23. Riskerna med kärnkraften/säkerheten, olycksrisken 77 24. Man vet för lite om riskerna/följderna/framtiden 36 25. Strålning, strålningsrisker 31 26. Kärnkraften skrämmande/farlig 17 27. Kärnkraften farlig för människan 22 30. Kärnkraften innebär faror för kommande generationer 4 31. Kärnkraft kan orsaka genetiska skador 55 33. Kärnkraft innebär stora miljöproblem, risk för klimatförändringar 21 34. Miljöproblem i kärnkraftverkens omedelbara omgivning 3 35. Kärnkraft en fara för de som arbetar med den 22 40. Risk för olyckor/katastrofer p.g.a. materialfel o.dyl. 10 42. Kärnkraftverk sårbara för terroristaktioner/sabotage/yttre åverkan/i krigstid 1 44. Byggande av kärnkraftverk innebär stora kostnader/kräver alltför stora investeringar, avveckling nu kostar lite 1 45. Byggande av kärnkraftverk kräver mycket energi/alltför mycket energi/ alltför stora resurser och material 4 46. Kärnkraftens ekonomiska driftsäkerhet Överskattad/ekonomin håller ej 1 48. Uranbrytning i Sverige ger oacceptabla miljöskador 42 51. Problemen kring kärnkraften outforskade, mer forskning kring säkerhetsfrågorna behövs 4 53. Forskning kan ej lösa kärnkraftens säkerhetsproblem/problemen olösbara 3 55. Kärnkraft bara i sista hand 3 56. Kärnkraften löser ej energiförsörjningen på längre sikt, begränsade urantillgångar 2 57. Andra energikällor kan/måste utnyttjas 2 58. Alternativa energikällor måste utforskas/börja användas 7 60. Övrigt: Ospecificerat 1452 90. Anger inget skäl mot kärnkraft 11 00. Frågan ej tillämplig
VAR 90 SKÄL MOT KÄRNKRAFT 2 10B Loc 138 width 2 MD= 0 F.10B(2). Skäl mot kärnkraft 2 <Se F.10B för fullständig frågetext> 2 01. Energiförbrukningen är för hög/behöver ej ökas/kan nedbringas, hushållning med energi 3 02. Lågenergisamhälle bör/måste eftersträvas 1 14. Kärnkraften ökar beroendet av supermakterna 19 18. Samband mellen kärnkraft och kärnvapen, plutonium kan användas för kärnvapenframställning 58 20. Avfallet ett problem 38 21. Avfallshanteringen ej fullständigt löst 1 22. - 36 23. Riskerna med kärnkraften/säkerheten, olycksrisken 22 24. Man vet för lite om riskerna/följderna/framtiden 19 25. Strålning, strålningsrisker 4 26. Kärnkraften skrämmande/farlig 11 27. Kärnkraften farlig för människan 27 30. Kärnkraften innebär faror för kommande generationer 13 31. Kärnkraft kan orsaka genetiska skador 19 33. Kärnkraft innebär stora miljöproblem, risk för klimatförändringar 20 34. Miljöproblem i kärnkraftverkens omedelbara omgivning 4 35. Kärnkraft en fara för de som arbetar med den 3 36. Kärnkraftverk ett riskmoment för de som bor i närheten 4 39. Kärnkraftverk sårbara vid naturkatastrofer 24 40. Risk för olyckor/katastrofer p.g.a. materialfel o.dyl. 2 41. Risk för olyckor p.g.a. den mänskliga faktorn 39 42. Kärnkraftverk sårbara för terroristaktioner/sabotage/yttre åverkan/i krigstid 6 44. Byggande av kärnkraftverk innebär stora kostnader/kräver alltför stora investeringar, avveckling nu kostar lite 2 45. Byggande av kärnkraftverk kräver mycket energi/alltför mycket energi/ alltför stora resurser och material 8 46. Kärnkraftens ekonomiska driftsäkerhet Överskattad/ekonomin håller ej 3 48. Uranbrytning i Sverige ger oacceptabla miljöskador 10 51. Problemen kring kärnkraften outforskade, mer forskning kring säkerhetsfrågorna behövs 1 52. Forskarna/experterna oense om kärnkraftens säkerhet 3 53. Forskning kan ej lösa kärnkraftens säkerhetsproblem/problemen olösbara 11 56. Kärnkraften löser ej energiförsörjningen på längre sikt, begränsade urantillgångar 1 57. Andra energikällor kan/måste utnyttjas 1 58. Alternativa energikällor måste utforskas/börja användas 9 60. Övrigt: Ospecificerat 2117 90. Anger inget skäl mot kärnkraft 11 00. Frågan ej tillämplig
VAR 91 SKÄL MOT KÄRNKRAFT 3 10B Loc 140 width 2 MD= 0 F.10B(3). Skäl mot kärnkraft 3 <Se F.10B för fullständig frågetext> 5 01. Energiförbrukningen är för hög/behöver ej ökas/kan nedbringas, hushållning med energi 1 09. Standardsänkning måste accepteras solidariskt, välfärden kan ej mätas enbart ekonomiskt/materiellt 1 14. Kärnkraften ökar beroendet av supermakterna 2 18. Samband mellen kärnkraft och kärnvapen, plutonium kan användas för kärnvapenframställning 8 20. Avfallet ett problem 6 21. Avfallshanteringen ej fullständigt löst 4 23. Riskerna med kärnkraften/säkerheten, olycksrisken 9 25. Strålning, strålningsrisker 1 26. Kärnkraften skrämmande/farlig 2 27. Kärnkraften farlig för människan 6 30. Kärnkraften innebär faror för kommande generationer 2 31. Kärnkraft kan orsaka genetiska skador 2 33. Kärnkraft innebär stora miljöproblem, risk för klimatförändringar 4 34. Miljöproblem i kärnkraftverkens omedelbara omgivning 1 36. Kärnkraftverk ett riskmoment för de som bor i närheten 1 37. Kärnkraftverk är en psykisk press för de som bor i närheten 8 40. Risk för olyckor/katastrofer p.g.a. materialfel o.dyl. 1 41. Risk för olyckor p.g.a. den mänskliga faktorn 9 42. Kärnkraftverk sårbara för terroristaktioner/sabotage/yttre åverkan/i krigstid 3 44. Byggande av kärnkraftverk innebär stora kostnader/kräver alltför stora investeringar, avveckling nu kostar lite 1 45. Byggande av kärnkraftverk kräver mycket energi/alltför mycket energi/ alltför stora resurser och material 1 46. Kärnkraftens ekonomiska driftsäkerhet Överskattad/ekonomin håller ej 1 48. Uranbrytning i Sverige ger oacceptabla miljöskador 4 51. Problemen kring kärnkraften outforskade, mer forskning kring säkerhetsfrågorna behövs 2 52. Forskarna/experterna oense om kärnkraftens säkerhet 2 55. Kärnkraft bara i sista hand 6 56. Kärnkraften löser ej energiförsörjningen på längre sikt, begränsade urantillgångar 2 57. Andra energikällor kan/måste utnyttjas 2 60. Övrigt: Ospecificerat 2444 90. Anger inget skäl mot kärnkraft 11 00. Frågan ej tillämplig
VAR 92 SKÄL MOT KÄRNKRAFT 4 10B Loc 142 width 2 MD= 0 F.10B(4). Skäl mot kärnkraft 4 <Se F.10B för fullständig frågetext> 2 18. Samband mellen kärnkraft och kärnvapen, plutonium kan användas för kärnvapenframställning 2 20. Avfallet ett problem 1 24. Man vet för lite om riskerna/följderna/framtiden 1 30. Kärnkraften innebär faror för kommande generationer 2 31. Kärnkraft kan orsaka genetiska skador 1 37. Kärnkraftverk är en psykisk press för de som bor i närheten 1 42. Kärnkraftverk sårbara för terroristaktioner/sabotage/yttre åverkan/i krigstid 1 56. Kärnkraften löser ej energiförsörjningen på längre sikt, begränsade urantillgångar 2530 90. Anger inget skäl mot kärnkraft 11 00. Frågan ej tillämplig
VAR 93 KÄRNKRAFT/HANDL.ALT 11 Loc 144 width 1 MD=8 F.11. I den politiska debatten har olika förslag framkommit till hur regering och riksdag bör handla när det gäller kärnkraften fram till år 1985. Vilket förslag stämmer bäst med er egen uppfattning? 272 1. Vi skall helt avstå från kärnkraften och direkt avveckla de fem aggregat som nu är i drift 1206 2. Vi skall helt avstå från kärnkraften men tills vidare utnyttja de fem aggregat som är i drift tills dess att en avvecklingsplan för hela kärnkraftsprogrammet upprättats 518 3. Vi skall utnyttja kärnkraften och bygga fler aggregat än de fem som är i drift men inte fler än sammanlagt 11 216 4. Vi skall utnyttja kärnkraften och bygga fler aggregat än de fem som är i drift och vi kommer att behöva sammanlagt 13 80 5. Vi skall utnyttja kärnkraften och bygga fler aggregat än de fem som är i drift och det kommer att behövas fler än 13 18 6. Annat svar 43 7. Annat svar: Behåll och utnyttja de fem aggregat vi har. Bygg inga fler men avveckla inte heller 199 8. Vet inte, vill ej svara
VAR 94 KÄRNKRAFT/PARTISKILLN 12 Loc 145 width 1 MD=8 F.12. Har ni märkt någon skillnad mellan partienas åsikter när det gäller utbyggnaden av kärnkraft? 2283 1. Ja, skillnad 112 5. Nej, ingen skillnad 157 8. Vet inte, vill ej svara
VAR 95 KÄRNKRAFT/M:S POSITION Loc 146 width 1 MD=8 F.13. På vilket sätt tycker ni att partierna skiljer sig åt? Vilket av förslagen (i variabel 94) tycker ni ligger närmast respektive partis åsikt när det gäller utbyggnaden av kärnkraften? F.13(1). Vilket förslag ligger närmast M:s åsikt? 269 0. Frågan ej tillämplig 80 1. Vi skall helt avstå från kärnkraften och direkt avveckla de fem aggregat som nu är i drift 309 2. Vi skall helt avstå från kärnkraften men tills vidare utnyttja de fem aggregat som är i drift tills dess att en avvecklingsplan för hela kärnkraftsprogrammet upprättats 581 3. Vi skall utnyttja kärnkraften och bygga fler aggregat än de fem som är i drift men inte fler än sammanlagt 11 630 4. Vi skall utnyttja kärnkraften och bygga fler aggregat än de fem som är i drift och vi kommer att behöva sammanlagt 13 286 5. Vi skall utnyttja kärnkraften och bygga fler aggregat än de fem som är i drift och det kommer att behövas fler än 13 397 8. Vet inte, vill ej svara
VAR 96 KÄRNKRAFT/VPK:S POSITION Loc 147 width 1 MD=8 F.13(2). Vilket förslag ligger närmast VPK:s åsikt? <Se F.13 för fullständig frågetext> 269 0. Frågan ej tillämplig 961 1. Vi skall helt avstå från kärnkraften och direkt avveckla de fem aggregat som nu är i drift 395 2. Vi skall helt avstå från kärnkraften men tills vidare utnyttja de fem aggregat som är i drift tills dess att en avvecklingsplan för hela kärnkraftsprogrammet upprättats 160 3. Vi skall utnyttja kärnkraften och bygga fler aggregat än de fem som är i drift men inte fler än sammanlagt 11 96 4. Vi skall utnyttja kärnkraften och bygga fler aggregat än de fem som är i drift och vi kommer att behöva sammanlagt 13 56 5. Vi skall utnyttja kärnkraften och bygga fler aggregat än de fem som är i drift och det kommer att behövas fler än 13 615 8. Vet inte, vill ej svara
VAR 97 KÄRNKRAFT/FP:S POSITION Loc 148 width 1 MD=8 F.13(3). Vilket förslag ligger närmast FP:s åsikt? <Se F.13 för fullständig frågetext> 269 0. Frågan ej tillämplig 117 1. Vi skall helt avstå från kärnkraften och direkt avveckla de fem aggregat som nu är i drift 554 2. Vi skall helt avstå från kärnkraften men tills vidare utnyttja de fem aggregat som är i drift tills dess att en avvecklingsplan för hela kärnkraftsprogrammet upprättats 1010 3. Vi skall utnyttja kärnkraften och bygga fler aggregat än de fem som är i drift men inte fler än sammanlagt 11 194 4. Vi skall utnyttja kärnkraften och bygga fler aggregat än de fem som är i drift och vi kommer att behöva sammanlagt 13 37 5. Vi skall utnyttja kärnkraften och bygga fler aggregat än de fem som är i drift och det kommer att behövas fler än 13 371 8. Vet inte, vill ej svara
VAR 98 KÄRNKRAFT/CP:S POSITION Loc 149 width 1 MD=8 F.13(4). Vilket förslag ligger närmast CP:s åsikt? <Se F.13 för fullständig frågetext> 269 0. Frågan ej tillämplig 1613 1. Vi skall helt avstå från kärnkraften och direkt avveckla de fem aggregat som nu är i drift 488 2. Vi skall helt avstå från kärnkraften men tills vidare utnyttja de fem aggregat som är i drift tills dess att en avvecklingsplan för hela kärnkraftsprogrammet upprättats 28 3. Vi skall utnyttja kärnkraften och bygga fler aggregat än de fem som är i drift men inte fler än sammanlagt 11 19 4. Vi skall utnyttja kärnkraften och bygga fler aggregat än de fem som är i drift och vi kommer att behöva sammanlagt 13 13 5. Vi skall utnyttja kärnkraften och bygga fler aggregat än de fem som är i drift och det kommer att behövas fler än 13 122 8. Vet inte, vill ej svara
VAR 99 KÄRNKRAFT/S:S POSITION Loc 150 width 1 MD=8 F.13(5). Vilket förslag ligger närmast S:s åsikt? <Se F.13 för fullständig frågetext> 269 0. Frågan ej tillämplig 20 1. Vi skall helt avstå från kärnkraften och direkt avveckla de fem aggregat som nu är i drift 54 2. Vi skall helt avstå från kärnkraften men tills vidare utnyttja de fem aggregat som är i drift tills dess att en avvecklingsplan för hela kärnkraftsprogrammet upprättats 439 3. Vi skall utnyttja kärnkraften och bygga fler aggregat än de fem som är i drift men inte fler än sammanlagt 11 1008 4. Vi skall utnyttja kärnkraften och bygga fler aggregat än de fem som är i drift och vi kommer att behöva sammanlagt 13 611 5. Vi skall utnyttja kärnkraften och bygga fler aggregat än de fem som är i drift och det kommer att behövas fler än 13 151 8. Vet inte, vill ej svara
VAR 100 KÄRNKRAFT/INFOKÄLLA 14 Loc 151 width 1 MD=8 F.14. Från vilket håll tycker ni att ni har fått reda på mest just när det gäller energi- och kärnkraftsfrågor? 2300 1. Anger informationskälla 77 5. Har inte fått någon information 3 6. Annat svar 172 8. Vet inte, vill ej svara
VAR 101 KÄRNKRAFT/INFOKÄLLA 1 Loc 152 width 2 MD= 0 F.14(1). Informationskälla 1 <Se F.14 för fullständig frågetext> 184 01. Massmedia 874 10. TV 1 11. TV-nytt/TV:s nyhetssändningar 1 13. Aktuellt 1 14. TV2 1 15. Rapport 37 16. TV-debatter 1 17. TV:s valprogram 8 18. Särskilda TV-program 99 20. Radio 1 22. Ekot 4 23. Radions debatter 1 24. Radions valprogram 3 26. Särskilda radioprogram 552 30. Tidningarna/pressen/dagstidningarna 10 31. Tidningsartiklar 2 32. Ledarartiklar 5 33. Namngiven tidning 14 40. Facktidskrifter 6 42. Övriga tidskrifter 54 50. Politiska partierna 2 51. Vänsterpartiet Kommunisterna 43 52. Socialdemokraterna 157 53. Centerpartiet 1 54. Folkpartiet 1 55. Moderata Samlingspartiet 2 57. Regeringen 13 58. Torbjörn Fälldin 2 59. Annan partiledare 52 60. Studiecirklar/föreningsverksamhet/kurser/studier/fö redrag/läst böcker 2 61. Studiebesök/informationsdagar på kärnkraftverk 6 63. Egna erfarenheter från arbete inom energisektorn eller näraliggande 18 65. Politiska debatter/debatter 17 67. Arbetskamrater/arbetet 31 68. Vänner/bekanta/släkten/familjen 23 69. Skolan 3 70. Fackliga organisationer 1 71. Andra organisationer 26 74. Miljögrupper 1 76. Myndigheter 13 77. Kraftföretag 9 79. Forskare/experter 259 90. Anger ingen informationskälla 11 00. Frågan ej tillämplig
VAR 102 KÄRNKRAFT/INFOKÄLLA 2 Loc 154 width 2 MD= 0 F.14(2). Informationskälla 2 <Se F.14 för fullständig frågetext> 24 01. Massmedia 274 10. TV 3 11. TV-nytt/TV:s nyhetssändningar 2 13. Aktuellt 3 15. Rapport 6 16. TV-debatter 1 17. TV:s valprogram 5 18. Särskilda TV-program 136 20. Radio 1 22. Ekot 2 26. Särskilda radioprogram 262 30. Tidningarna/pressen/dagstidningarna 4 31. Tidningsartiklar 5 33. Namngiven tidning 4 40. Facktidskrifter 6 42. Övriga tidskrifter 6 50. Politiska partierna 5 51. Vänsterpartiet Kommunisterna 13 52. Socialdemokraterna 9 53. Centerpartiet 1 54. Folkpartiet 1 55. Moderata Samlingspartiet 4 58. Torbjörn Fälldin 26 60. Studiecirklar/föreningsverksamhet/kurser/studier/fö redrag/läst böcker 2 61. Studiebesök/informationsdagar på kärnkraftverk 2 63. Egna erfarenheter från arbete inom energisektorn eller näraliggande 1 65. Politiska debatter/debatter 12 67. Arbetskamrater/arbetet 16 68. Vänner/bekanta/släkten/familjen 3 69. Skolan 1 71. Andra organisationer 8 74. Miljögrupper 4 77. Kraftföretag 1 78. - 2 79. Forskare/experter 2 80. Övrigt: Ospecificerat 1684 90. Anger ingen informationskälla 11 00. Frågan ej tillämplig
VAR 103 KÄRNKRAFT/INFOKÄLLA 3 Loc 156 width 2 MD= 0 F.14(3). Informationskälla 3 <Se F.14 för fullständig frågetext> 1 01. Massmedia 58 10. TV 1 11. TV-nytt/TV:s nyhetssändningar 2 13. Aktuellt 2 18. Särskilda TV-program 36 20. Radio 1 23. Radions debatter 58 30. Tidningarna/pressen/dagstidningarna 3 33. Namngiven tidning 1 40. Facktidskrifter 1 42. Övriga tidskrifter 1 50. Politiska partierna 2 52. Socialdemokraterna 1 55. Moderata Samlingspartiet 1 56. Annat parti 8 60. Studiecirklar/föreningsverksamhet/kurser/studier/fö redrag/läst böcker 3 61. Studiebesök/informationsdagar på kärnkraftverk 1 63. Egna erfarenheter från arbete inom energisektorn eller näraliggande 3 65. Politiska debatter/debatter 2 67. Arbetskamrater/arbetet 7 68. Vänner/bekanta/släkten/familjen 1 69. Skolan 1 70. Fackliga organisationer 1 74. Miljögrupper 1 77. Kraftföretag 1 79. Forskare/experter 1 80. Övrigt: Ospecificerat 2342 90. Anger ingen informationskälla 11 00. Frågan ej tillämplig
VAR 104 KÄRNKRAFT/INFOKÄLLA 4 Loc 158 width 2 MD= 0 F.14(4). Informationskälla 4 <Se F.14 för fullständig frågetext> 2 10. TV 1 16. TV-debatter 1 20. Radio 6 30. Tidningarna/pressen/dagstidningarna 1 40. Facktidskrifter 2 42. Övriga tidskrifter 2 50. Politiska partierna 1 60. Studiecirklar/föreningsverksamhet/kurser/studier/fö redrag/läst böcker 1 67. Arbetskamrater/arbetet 2 68. Vänner/bekanta/släkten/familjen 1 74. Miljögrupper 1 80. Övrigt: Ospecificerat 2520 90. Anger ingen informationskälla 11 00. Frågan ej tillämplig
VAR 105 BÄST INFO/PARTIER 15 Loc 160 width 1 F.15. Vi skulle också vilja veta hur pass bra ni anser informationen i energi- och kärnkraftsfrågor varit från olika håll. Vilket av angivna alternativ tycker ni har gett er bäst information? F.15(1). Bäst information från partier 479 1. Anger politiska partier 2073 5. Anger ej politiska partier
VAR 106 BÄST INFO/MYNDIGHETER 15 Loc 161 width 1 F.15(2). Bäst information från myndigheter <Se F.15 för fullständig frågetext> 37 1. Anger myndigheter 2515 5. Anger ej myndigheter
VAR 107 BÄST INFO/KRAFTFÖRETAG Loc 162 width 1 F.15(3). Bäst information från kraftföretag <Se F.15 för fullständig frågetext> 87 1. Anger kraftföretagen 2465 5. Anger ej kraftföretagen
VAR 108 BÄST INFO/MILJÖGRUPPER Loc 163 width 1 F.15(4). Bäst information från miljögrupper <Se F.15 för fullständig frågetext> 368 1. Anger miljögrupper 2184 5. Anger ej miljögrupper
VAR 109 BÄST INFO/ANDRA ORG 15 Loc 164 width 1 F.15(5). Bäst information från andra organisationer <Se F.15 för fullständig frågetext> 40 1. Anger andra organisationer 2512 5. Anger ej andra organisationer
VAR 110 BÄST INFO/VÄN&BEKANTA 15 Loc 165 width 1 F.15(6). Bäst information från vänner och bekanta <Se F.15 för fullständig frågetext> 145 1. Anger vänner och bekanta 2407 5. Anger ej vänner och bekanta
VAR 111 BÄST INFO/ARB.KAMRATER Loc 166 width 1 F.15(7). Bäst information från arbetskamrater <Se F.15 för fullständig frågetext> 94 1. Anger arbetskamrater 2458 5. Anger ej arbetskamrater
VAR 112 BÄST INFO/RADIO 15 Loc 167 width 1 F.15(8). Bäst information från radio <Se F.15 för fullständig frågetext> 615 1. Anger radio 1937 5. Anger ej radio
VAR 113 BÄST INFO/TIDNINGAR 15 Loc 168 width 1 F.15(9). Bäst information från tidningar <Se F.15 för fullständig frågetext> 1354 1. Anger tidningar 1198 5. Anger ej tidningar
VAR 114 BÄST INFO/TELEVISION 15 Loc 169 width 1 F.15(10). Bäst information från television <Se F.15 för fullständig frågetext> 1607 1. Anger television 945 5. Anger ej television
VAR 115 BÄST INFO/INGEN 15 Loc 170 width 1 MD=8 F.15(11). Ingen har gett någon bra information <Se F.15 för fullständig frågetext> 2351 0. Anger någon av de föreslagna 47 5. Ingen har gett bra information 67 6. Anger annan än någon av de föreslagna 87 8. Vet inte, vill ej svara
VAR 116 INSTÄLLNING TILL ÅSIKT 1 Loc 171 width 1 MD=8 F.16. Vi har ställt samman några olika åsikter som brukar förekomma i den politiska diskussionen. Vilken inställning har ni till dessa? F.16A. Risken för arbetslöshet blir mindre om staten får mer inflytande på bankernas och företagens handlande. 317 1. Instämmer helt 653 2. Instämmer i stort sett 589 3. I stort sett motsatt åsikt 634 4. Helt motsatt åsikt 5 6. Annat svar 354 8. Vet inte, vill ej svara
VAR 117 INSTÄLLNING TILL ÅSIKT 2 Loc 172 width 1 MD=8 F.16B. Näringslivet fyller bäst sina uppgifter om det slipper inblandning från statens sida. <Se F.16 för fullständig frågetext> 682 1. Instämmer helt 755 2. Instämmer i stort sett 522 3. I stort sett motsatt åsikt 301 4. Helt motsatt åsikt 5 6. Annat svar 287 8. Vet inte, vill ej svara
VAR 118 INSTÄLLNING TILL ÅSIKT 3 Loc 173 width 1 MD=8 F.16C. De ledande i bankerna och industrin får alldeles för mycket inflytande om inte samhället har möjlighet att kontrollera det privata näringslivet. <Se F.16 för fullständig frågetext> 619 1. Instämmer helt 862 2. Instämmer i stort sett 443 3. I stort sett motsatt åsikt 278 4. Helt motsatt åsikt 5 6. Annat svar 345 8. Vet inte, vill ej svara
VAR 119 INSTÄLLNING TILL ÅSIKT 4 Loc 174 width 1 MD=8 F.16D. Det har gått så långt med sociala reformer här i landet att staten i fortsättningen hellre borde minska än öka bidrag och stöd åt medborgarna. <Se F.16 för fullständig frågetext> 824 1. Instämmer helt 760 2. Instämmer i stort sett 437 3. I stort sett motsatt åsikt 328 4. Helt motsatt åsikt 7 6. Annat svar 196 8. Vet inte, vill ej svara
VAR 120 VÄ-HÖ-SKALA/AFTONBLADET Loc 175 width 1 MD=8 Hur skulle ni placera Aftonbladet? Vä-hö-skalefrågorna är endast ställda i förvalsunders. 1513 0. Frågan ej tillämplig 1. Längst till vänster . . 7. Längst till höger 208 8. Vet inte, vill ej svara Kod: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Frek: 1513 103 322 283 76 30 13 4 208
VAR 121 VÄ-HÖ-SKALA/EXPRESSEN Loc 176 width 1 MD=8 Hur skulle ni placera Expressen? Vä-hö-skalefrågorna är endast ställda i förvalsunders. 1513 0. Frågan ej tillämplig 1. Längst till vänster . . 7. Längst till höger 198 8. Vet inte, vill ej svara Kod: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Frek: 1513 6 27 44 168 325 197 74 198
VAR 122 VÄ-HÖ-SKALA/LO Loc 177 width 1 MD=8 Hur skulle ni placera LO? Vä-hö-skalefrågorna är endast ställda i förvalsunders. 1513 0. Frågan ej tillämplig 1. Längst till vänster . . 7. Längst till höger 135 8. Vet inte, vill ej svara Kod: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Frek: 1513 137 390 254 97 17 4 5 135
VAR 123 VÄ-HÖ-SKALA/TCO Loc 178 width 1 MD=8 Hur skulle ni placera TCO? Vä-hö-skalefrågorna är endast ställda i förvalsunders. 1513 0. Frågan ej tillämplig 1. Längst till vänster . . 7. Längst till höger 200 8. Vet inte, vill ej svara Kod: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Frek: 1513 12 43 164 269 223 110 18 200
VAR 124 VÄ-HÖ-SKALA/SACO-SR Loc 179 width 1 MD=8 Hur skulle ni placera SACO-SR? Vä-hö-skalefrågorna är endast ställda i förvalsunders. 1513 0. Frågan ej tillämplig 1. Längst till vänster . . 7. Längst till höger 251 8. Vet inte, vill ej svara Kod: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Frek: 1513 8 24 33 104 208 252 159 251
VAR 125 VÄ-HÖ-SKALA/BOHMAN Loc 180 width 1 MD=8 Hur skulle ni placera Gösta Bohman? Vä-hö-skalefrågorna är endast ställda i förvalsunders. 1513 0. Frågan ej tillämplig 1. Längst till vänster . . 7. Längst till höger 89 8. Vet inte, vill ej svara Kod: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Frek: 1513 1 2 10 17 57 188 675 89
VAR 126 VÄ-HÖ-SKALA/AHLMARK Loc 181 width 1 MD=8 Hur skulle ni placera Per Ahlmark? Vä-hö-skalefrågorna är endast ställda i förvalsunders. 1513 0. Frågan ej tillämplig 1. Längst till vänster . . 7. Längst till höger 94 8. Vet inte, vill ej svara Kod: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Frek: 1513 6 3 32 262 394 222 26 94
VAR 127 VÄ-HÖ-SKALA/FÄLLDIN Loc 182 width 1 MD=8 Hur skulle ni placera Thorbjörn Fälldin? Vä-hö-skalefrågorna är endast ställda i förvalsunders. 1513 0. Frågan ej tillämplig 1. Längst till vänster . . 7. Längst till höger 91 8. Vet inte, vill ej svara Kod: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Frek: 1513 8 8 60 345 376 128 23 91
VAR 128 VÄ-HÖ-SKALA/PALME Loc 183 width 1 MD=8 Hur skulle ni placera Olof Palme? Vä-hö-skalefrågorna är endast ställda i förvalsunders. 1513 0. Frågan ej tillämplig 1. Längst till vänster . . 7. Längst till höger 73 8. Vet inte, vill ej svara Kod: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Frek: 1513 147 397 291 104 12 9 6 73
VAR 129 VÄ-HÖ-SKALA/WERNER Loc 184 width 1 MD=8 Hur skulle ni placera Lars Werner? Vä-hö-skalefrågorna är endast ställda i förvalsunders. 1513 0. Frågan ej tillämplig 1. Längst till vänster . . 7. Längst till höger 89 8. Vet inte, vill ej svara Kod: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Frek: 1513 680 202 41 13 2 7 5 89
VAR 130 VÄ-HÖ-SKALA/M Loc 185 width 1 MD=8 Hur skulle ni placera Moderata Samlingspartiet? Vä-hö-skalefrågorna är endast ställda i förvalsunders. 1513 0. Frågan ej tillämplig 1. Längst till vänster . . 7. Längst till höger 97 8. Vet inte, vill ej svara Kod: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Frek: 1513 2 4 10 26 51 206 643 97
VAR 131 VÄ-HÖ-SKALA/FP Loc 186 width 1 MD=8 Hur skulle ni placera Folkpartiet? Vä-hö-skalefrågorna är endast ställda i förvalsunders. 1513 0. Frågan ej tillämplig 1. Längst till vänster . . 7. Längst till höger 102 8. Vet inte, vill ej svara Kod: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Frek: 1513 3 3 35 262 396 220 18 102
VAR 132 VÄ-HÖ-SKALA/CP Loc 187 width 1 MD=8 Hur skulle ni placera Centerpartiet? Vä-hö-skalefrågorna är endast ställda i förvalsunders. 1513 0. Frågan ej tillämplig 1. Längst till vänster . . 7. Längst till höger 95 8. Vet inte, vill ej svara Kod: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Frek: 1513 10 7 53 373 366 119 16 95
VAR 133 VÄ-HÖ-SKALA/S Loc 188 width 1 MD=8 Hur skulle ni placera Socialdemokraterna? Vä-hö-skalefrågorna är endast ställda i förvalsunders. 1513 0. Frågan ej tillämplig 1. Längst till vänster . . 7. Längst till höger 80 8. Vet inte, vill ej svara Kod: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Frek: 1513 123 404 306 96 14 9 7 80
VAR 134 VÄ-HÖ-SKALA/VPK Loc 189 width 1 MD=8 Hur skulle ni placera Vänsterpartiet Kommunisterna? Vä-hö-skalefrågorna är endast ställda i förvalsunders. 1513 0. Frågan ej tillämplig 1. Längst till vänster . . 7. Längst till höger 91 8. Vet inte, vill ej svara Kod: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Frek: 1513 688 200 37 9 2 8 4 91
VAR 135 VÄ-HÖ-SKALA/TV1 Loc 190 width 1 MD=8 Hur skulle ni placera TV1? Vä-hö-skalefrågorna är endast ställda i förvalsunders. 1513 0. Frågan ej tillämplig 1. Längst till vänster . . 7. Längst till höger 292 8. Vet inte, vill ej svara Kod: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Frek: 1513 26 56 142 357 129 25 12 292
VAR 136 VÄ-HÖ-SKALA/TV2 Loc 191 width 1 MD=8 Hur skulle ni placera TV2? Vä-hö-skalefrågorna är endast ställda i förvalsunders. 1513 0. Frågan ej tillämplig 1. Längst till vänster . . 7. Längst till höger 283 8. Vet inte, vill ej svara Kod: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Frek: 1513 87 205 212 184 49 10 9 283
VAR 137 VÄ-HÖ-SKALA/UP Loc 192 width 1 MD=8 Hur skulle ni placera er själv? Vä-hö-skalefrågorna är endast ställda i förvalsunders. 1513 0. Frågan ej tillämplig 1. Längst till vänster . . 7. Längst till höger 159 8. Vet inte, vill ej svara Kod: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Frek: 1513 40 114 188 295 132 78 33 159
VAR 138 SSDSTUDIE NR 0058 Loc 193 width 4 Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst studie 0058
VAR 139 SSDUPPLAGA NR 1 Loc 197 width 1 SSDupplaga/datering NR Uppgift om ordningsföljd och utgivningstidpunkt. 1. APRIL 1984
VAR 140 DELSTUDIE NR 001 Loc 198 width 3 SSD Delstudieidentifikation Ordningsnummer i en serie på 1 delar. 001. Intervjuundersökningen