ORVESTO 75-I
               SSD 0066

              Primärforskare:
              Testologen AB
               Box 2050
             191 02 Sollentuna

             Första SSD-upplagan
                1984

  

        Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst
               Box 5048

         Go to variable list
             S-402 21 Göteborg

  
           ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDAREN.

  Oavsett publikationsform skall alla uppsatser och rapporter
  som bygger på data tillgängliggjorda genom SSD tillkännage
  detta förhållande, samt namnge primärforskaren. SSD ber
  därför alla användare av SSD-material att, så långt detta är
  möjligt, använda sig av följande uttalande. (Uttryck inom
  parentes används i tillämpliga fall.)

        Data och (tabeller) i denna (publikation)
        har (delvis) gjorts tillgängliga av Svensk
        Samhällsvetenskaplig Datatjänst.
        Materialet i ORVESTO 75-I samlades
        ursprungligen in av TESTOLOGEN AB, som ett
        led i företagets regelbundet återkommande
        räckviddsundersökning Sverige Nu.
        Varken SSD eller Testologen AB bär ansvar
        för analyser och tolkningar som presenteras
        i denna (publikation).

  Enligt överenskommelse mellan TESTOLOGEN AB och Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst får ORVESTO-materialet
  förmedlas till och analyseras av forskare under
  förutsättning att användningen sker i forskningssyfte.
  Härvid skall HSFR:s forskningsetiska principer för humaniora
  och samhällsvetenskap, publicerade i skriften HSFR-ETIK,
  följas i alla tillämpliga delar.

  Data och/eller dokumentation får ej ställas till tredje
  persons förfogande utan SSD:s skriftliga tillstånd.

  Rapporter och publikationer baserade på dessa data skall
  insändas i två exemplar till SSD, som vidarebefordrar ett
  exemplar till primärforskaren.

  

  Ingemar Lindberg:

  ORVESTO - ett mångsidigt arbetsinstrument........

  (Utdrag ur artikel i rapporten Orvesto 1979 II s.14ff)

  I mitten av 1960-talet introducerade Testologen(inom ramen
  för dåvarande Marknadssociologen), i samverkan med en stor
  grupp annonsörer,en undersökningsform, som vid den tiden var
  internationellt helt ny. Den innebar att målgruppsdata
  (socio-ekonomiska data, intressen, köpvanor, innehav,
  köpavsikter mm) och läsvanedata insamlades i en och samma
  undersökning (s k single-source survey).

  Därmed kunde man för första gången börja analysera dessa
  data direkt mot varandra. Dittills hade de insamlats var för
  sig i olika undersökningar, vilket gjorde media-analyserna
  svåra och otillfredsställande.

  Den nya undersökningsansatsen innebar att en mycket stor
  mängd information skulle insamlas från ett och samma urval.
  Det medförde i sin tur en översyn av undersökningsmetodiken,
  dvs typ av frågor och kontaktform. Jarko Cerha utförde
  därför 1965 ett stort upplagt metodexperiment, i vilket
  effekten av kontaktform i kombination med skaltyp
  undersöktes. Resultatet blev att man valde en 16-gradig
  läsfrekvensskala i kombination med postal kontaktform. (Se
  vidare Cerha J, 1967: Selective Mass Communication, sid
  119-124 och 137-172.)

  Undersökningsansatsen rönte snart stort intresse hos såväl
  annonsörer som förlag, och efter ett par års försöksperiod
  gavs den första ORVESTO-rapporten ut 1969. Själva namnet
  innebar en markering av målsättningen att täcka många
  mediagrupper: OR som i organisations-, VE som i vecko- och
  STO som i storstadspress.

  Sedan starten 1969 har allt som allt 19 rapporter
  presenterats, fr o m 1972 två gånger per år. Rapporterna
  trycks i ca 10.000 ex och distribueras utan kostnad för
  mottagarna till så gott som alla reklamköpare i Sverige och
  i viss utsträckning även utomlands.

  Sedan starten har till dags dato hela 132.529 personer
  besvarat det ganska omfattande frågebatteriet. Efter vissa
  justeringar och kompletteringar omfattar det ordinarie
  ORVESTO-formuläret idag så mycket som 418 fråge-items.
  Därtill kommer individuellt köpta målgruppsfrågor, som
  redovisas enskilt till varje beställare.

  

       ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR: URVAL, BORTFALL.

  Undersökningen utgör en omgång i Testologens kontinuerliga
  konsumentomnibus "Sverige Nu" insamlad genom brevenkät.
  Företaget, Testologen AB, redovisar data beträffande urval,
  bortfall m m enbart beträffande halvårsvisa
  sammanställningar av omnibussar. För en enskild omgång
  saknas därför de exakta uppgifterna, men i allmänhet torde
  man kunna utgå från att vad som gäller för hela serien
  proportionellt sett gäller för en enskild omgång.

  Under andra halvåret 1974 genomfördes tre omgångar "Sverige
  Nu". Totalt omfattade urvalet för dessa tre omgångar 9.256
  personer 15-67 år upptagna i befolkningsregistret. Urvalet
  har av SCB dragits ur RTBS.

  Av det totala urvalet på 9.256 personer har 1.323
  definierats av företaget som "ej målgruppsaktuella". Här
  ingår 16 avlidna, 13 avflyttade från riket, 23 som vistas
  utomlands, 7 i militärtjänst, 44 på utrikes resa, 54 ej
  svensktalande, 108 okända men skrivna på kommun, 29 under
  sjukhusvård, 270 sjuka i hemmet samt 759 ur gruppen "ej
  anträffbara". Den sistnämda gruppen har definierats med
  utgångspunkt från en specialstudie som utvisat att ca 50% av
  de ej anträffbara ej tillhör målpopulationen för ORVESTO.

  Nettourvalet för de tre omgångarna hösten 1974 uppgår
  således till 7.933 personer varav 2.321, utgörande 29%, ej
  besvarat formuläret.

  Ej besvarat formulär har orsakats av "inget intresse för
  undersökningen" (52%), "tidsbrist" (15%), "ingen kontakt
  trots minst fem kontaktförsök" eller "ej anträffbara" (32%)
  samt "övriga" (1%).

  Undersökningsledningen har beträffande ca en niondel av det
  ursprungliga urvalet genomfört riktade åtgärder för att öka
  svarsbenägenheten. Enligt särskilt urvalsförfarande utväljs
  var tredje person som ej svarat vid en viss tidpunkt och
  erbjuds någon form av uppmuntran för ett inskickat svar. De
  som därvid utväljs representerar två andra individer i
  bortfallet och genom viktning - se variabel för
  bortfallsvikt i materialet - beräknar undersökningsledningen
  en väsentligt högre svarsfrekvens - beträffande andra
  halvåret 1974 6.555 personer istället för 5.612 faktiskt
  insända godkända formulär. Undersökningsledningen beräknar
  därför den viktade svarsfrekvensen till 84% av nettourvalet.

  Föreliggande omgång, av undersökningsledningen benämd
  Sverige NU 75-I, omfattar 3744 personer eller 66,7% av
  totala antalet inkomna godkända formulär under
  halvårsperioden (ovägda tal). Bortfallet av skilda
  kategorier beträffande den aktuella omgången får antas
  utgöra motsvarande proportion av ovanstående redovisade
  siffror. Fältarbetet pågick under tiden 24 oktober 1974 - 19
  februari 1975.

  Inom Testologen AB har civilekonom Bo Bäckman haft ansvaret
  för administration, fru Ebba Sommar ansvaret för fältarbetet
  samt civilekonom Ingemar Lindberg ansvaret för
  ORVESTO-rapporten ur vilken ovanstående uppgifter är
  hämtade. (ORVESTO 1979-II, utgiven av Testologen AB)

           SSDdokumentation - ORVESTO

  Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst har för budgetåret
  1983/84 erhållit anslag av RIKSBANKENS JUBILEUMSFOND för
  tillrättaläggning och dokumentation av ORVESTO-materialet.
  Arbetet bedrivs med hjälp av ett datorbaserat
  dokumentationssystem som ställts till SSDs förfogande av
  Inter-University Consortium for Political and Social
  Research (ICPSR) vid University of Michigan. Systemet kallas
  Guided Interactive Dataset Organisation (GIDO).
Variable list


1 SSDstudie NR 0066 2 SSDupplaga/datering NR 1 3 SSD Delstudieidentifikation 001 4 Id-nummer 5 Bortfallsvikt 6 Undersökningsomgång 7 Regionskod 8 Datumkod 9 Födelseår Demografiska och socioekonomiska uppgifter 10 Kön 11 Civilstånd 12 Ålder 13 Förvärvsarbete/sysselsättning 14 Utbildning 15 Storlek på orten 16 Form av boende 17 Antal hushållsmedlemmar under 2 år 18 Hushållsmedlemmar i åldern 2-6 år 19 Hushållsmedlemmar i åldrarna:7-10 år 20 Hushållsmedlemmar i åldrarna 11-14 år 21 Hushållsmedlemmar i åldrarna 15-19 år 22 Hushållsmedlemmar i åldrarna 20-67 år 23 Hushållsmedlemmar i åldrarna 68 år eller äldre 24 Totalt antal personer 25 Din personliga inkomst i kronor per år 26 Hushållets totala inkomst i kronor per år 27 Inköp av dagligvaror:själv Medlemsskap i Konsum 28 Medlemsfrekvens för Konsum Körkort 29 Innehav av körkort Innehav av kapitalvaror 30 Hushållets innehav av personbil/kombi 31 Hushållets innehav av fritidshus 32 Hushållets innehav av motor- eller segelbåt 33 Hushållets innehav av bildkamera-typ Instamatic 34 Hushållets innehav av bildkamera-typ systemkamera 35 Hushållets innehav av filmkamera 36 Hushållets innehav av stillbildsprojektor 37 Hushållets innehav av filmprojektor 38 Hushållets innehav av skrivmaskin 39 Hushållets innehav av svart-vit tv 40 Hushållets innehav av färg-tv 41 Hushållets innehav av frysbox/frysskåp 42 Hushållets innehav av diskmaskin 43 Hushållets innehav av tvättmaskin 44 Hushållets innehav av kassettbandspelare 45 Hushållets innehav av stereoanläggning 46 Hushållets innehav av vanlig bandspelare 47 Hushållets innehav av hund 48 Hushållets innehav av katt 49 Hushållets innehav av burfåglar 50 Hushållets innehav av akvariefiskar Köpfrekvenser beträffande kapitalvaror 51 Köpfrekvenser för Matvaror i Butiker 52 Köpfrekvenser för Skönhetsartiklar 53 Köpfrekvenser för Tandkräm 54 Köpfrekvenser för Tvål 55 Köpfrekvenser för Maskindiskmedel 56 Köpfrekvenser för vanligt diskmedel 57 Köpfrekvenser för Rengöringsmedel 58 Köpfrekvenser för Tvättmedel 59 Köpfrekvenser för Golvvårdsmedel 60 Köpfrekvenser för Grammofonskivor Köpavsikter beträffande kapitalvaror 61 Avsikt att köpa kapitalvaror1 62 Avsikt att köpa kapitalvaror1 63 Avsikt att köpa kapitalvaror1 64 Avsikt att köpa kapitalvaror1 65 Avsikt att köpa kapitalvaror1 66 Avsikt att köpa kapitalvaror2 67 Avsikt att köpa kapitalvaror2 68 Avsikt att köpa kapitalvaror2 69 Avsikt att köpa kapitalvaror2 70 Avsikt att köpa kapitalvaror2 71 Avsikt att köpa kapitalvaror3 72 Avsikt att köpa kapitalvaror3 73 Avsikt att köpa kapitalvaror3 74 Avsikt att köpa kapitalvaror3 75 Avsikt att köpa kapitalvaror3 Intressen för olika ämnesområden 76 Intresseinriktning:Samhällsdebatt 77 Intresseinriktning:Sociala rättigheter 78 Intresseinriktning:Skattefrågor 79 Intresseinriktning:Lagar och förordningar 80 Intresseinriktning:Samlevnadsfrågor 81 Intresseinriktning:Religions-och trosfrågor 82 Intresseinriktning:Arbetsmarknaden 83 Intresseinriktning:Samhällsplanering 84 Intresseinriktning:Politiska frågor 85 Intresseinriktning:Sport/Idrott 86 Intresseinriktning:Miljövårdsproblem 87 Intresseinriktning:Hälsonyttig mat 88 Intresseinriktning:Sjukdomar och hälsovård 89 Intresseinriktning:Bantningstips 90 Intresseinriktning:Hushålla ekonomiskt 91 Intresseinriktning:Heminredning 92 Intresseinriktning:Modenyheter 93 Intresseinriktning:Matvarunyheter 94 Intresseinriktning:Barnavård 95 Intresseinriktning:Skönhetsvård 96 Intresseinriktning:Villa/eget hem 97 Intresseinriktning:Fritidshus 98 Intresseinriktning:Semesterresor 99 Intresseinriktning:Båtar 100 Intresseinriktning:Personbilar 101 Intresseinriktning:Färg-tv 102 Intresseinriktning:Stereoanläggningar 103 Intresseinriktning:Hushållsmaskiner 104 Intresseinriktning:Fotoutrustning 105 Intresseinriktning:Motorcyklar/mopeder 106 Intresseinriktning:Rakapparater 107 Intresseinriktning:Rengöringsmedel 108 Intresseinriktning:Medel mot mjäll 109 Intresseinriktning:Hundars skötsel 110 Intresseinriktning:Katters skötsel 111 Intresseinriktning:Handla mat 112 Intresseinriktning:Laga mat 113 Intresseinriktning:Pröva nya maträtter 114 Intresseinriktning:Baka 115 Intresseinriktning:Pröva nya cigarretter 116 Intresseinriktning:Pröva ny piptobak 117 Intresseinriktning:Pröva nya cigariller 118 Intresseinriktning:Ha gäster 119 Intresseinriktning:Köra bil 120 Intresseinriktning:Jobba med bilen 121 Intresseinriktning:Arbeta i trädgården 122 Intresseinriktning:Fotografera 123 Intresseinriktning:Smalfilma 124 Intresseinriktning:Lyssna på popmusik 125 Intresseinriktning:Lyssna på klassisk musik 126 Intresseinriktning:Gå på teater 127 Intresseinriktning:Gå på konstutställning 128 Intresseinriktning:Skaffa vidareutbildning 129 Intresseinriktning:Läsa böcker 130 Intresseinriktning:Läsa populärtidningar 131 Intresseinriktning:Sy kläder 132 Intresseinriktning:Handarbeta 133 Intresseinriktning:Måla 134 Intresseinriktning:Snickra 135 Intresseinriktning:Motionera 136 Intresseinriktning:Friluftsliv 137 Intresseinriktning:Sportfiska 138 Intresseinriktning:Åka skidor 139 Intresseinriktning:Åka motorbåt 140 Intresseinriktning:Segla 141 Intresseinriktning:Campa 142 Intresseinriktning:Semestra utomlands 143 Intresseinriktning:Semestra i Sverige 144 Intresseinriktning:Gå på föreninsmöten 145 Intresseinriktning:Se på sportevenemang 146 Intresseinriktning:Pröva nya produkter Tidningsläsning:Storstadspress - vardagsnummer 147 Läsfrekvenser:Aftonbladet 148 Läsfrekvenser:Arbetet 149 Läsfrekvenser:Dagens Nyheter 150 Läsfrekvenser:Expressen 151 Läsfrekvenser:Göteborgs-Posten 152 Läsfrekvenser:GT Kvällstidningen 153 Läsfrekvenser:Kvällsposten 154 Läsfrekvenser:Svenska Dagbladet 155 Läsfrekvenser:Sydsvenska Dagbladet 156 Läsfrekvenser för - Skånska Dagbladet (vard) Tidningsläsning:Storstadspress - söndagsnummer 157 Läsfrekvenser:Aftonbladet(söndagsnummer) 158 Läsfrekvenser:Arbetet(söndagsnummer) 159 Läsfrekvenser:Dagens Nyheter(söndagsnummer) 160 Läsfrekvenser:Expressen(söndagsnummer) 161 Läsfrekvenser:Göteborgs-Posten(söndagsnummer) 162 Läsfrekvenser:GT Kvällstidningen(söndagsnummer) 163 Läsfrekvenser:Kvällsposten(söndagsnummer) 164 Läsfrekvenser:Svenska Dagbladet(söndagsnummer) 165 Läsfrekvenser:Sydsvenska Dagbladet(söndagsnummer) 166 Läsfrekvenser:Skånska Dagbladet(söndagsnummer) Tidningsläsning:Veckotidningar 167 Läsfrekvenser för Allas Veckotidning 168 Läsfrekvenser för Allers 169 Läsfrekvenser för Damernas Värld 170 Läsfrekvenser för Femina 171 Läsfrekvenser för FIB-Aktuellt 172 Läsfrekvenser för Hemmets Journal 173 Läsfrekvenser för Hemmets Veckotidning 174 Läsfrekvenser för Hennes 175 Läsfrekvenser för Husmodern 176 Läsfrekvenser för Hänt i Veckan 177 Läsfrekvenser för ICA-kuriren 178 Läsfrekvenser för Kalle Anka & Co 179 Läsfrekvenser för Land 180 Läsfrekvenser för Lektyr 181 Läsfrekvenser för Metallarbetaren 182 Läsfrekvenser för Min Värld 183 Läsfrekvenser för Mitt Livs Novell 184 Läsfrekvenser för Röster i Radio/TV 185 Läsfrekvenser för Saxons Veckotidning 186 Läsfrekvenser för Se 187 Läsfrekvenser för Svensk Damtidning 188 Läsfrekvenser för Veckans Affärer 189 Läsfrekvenser för Vecko-Journalen 190 Läsfrekvenser för Vecko-Revyn 191 Läsfrekvenser för Vi 192 Läsfrekvenser för Året Runt Tidningsläsning:14-dagarstidningar 193 Läsfrekvenser för Kommunalarbetaren 194 Läsfrekvenser för Motor 195 Läsfrekvenser för Motorföraren 196 Läsfrekvenser för Teknikens Värld 197 Läsfrekvenser för Vi Bilägare Tidningsläsning:Månadstidningar 198 Läsfrekvenser för Allt i Hemmet 199 Läsfrekvenser för Allt om Mat 200 Läsfrekvenser för Hem och Fritid 201 Läsfrekvenser för Båt-Nytt 202 Läsfrekvenser för Båt för Alla 203 Läsfrekvenser för Vi Båtägare 204 Läsfrekvenser för Foto och Filmteknik 205 Läsfrekvenser för Teknik för Alla 206 Läsfrekvenser för Det Bästa 207 Läsfrekvenser för Vi Föräldrar 208 Läsfrekvenser för Vår Bostad 209 Läsfrekvenser för Industritjänstemannen Tidningsläsning:Landsortspress 210 Läsfrekvenser för - A-Pressen 211 Läsfrekvenser för - Stormarknadspress 212 Läsfrekvenser för Värmlands Folkblad 213 Läsfrekvenser för Örebro-kuriren(med Karlskoga-kuriren) 214 Läsfrekvenser:Nerikes Allehanda/Nerikes Tidningen 215 Läsfrekvenser:Norrköpings Tidningar 216 Läsfrekvenser:Nya Wermlands-Tidningen 217 Läsfrekvenser:Upsala Nya Tidning 218 Läsfrekvenser:Vestmanlands Läns Tidning 219 Läsfrekvenser:Östgöta Correspondenten Tidningsläsning:Lokalpress 220 Läsfrekvenser för - Huvudstadspress Södertidningen 221 Läsfrekvenser för - DN-bilaga SV 222 Läsfrekvenser för - Helsingborgs Dagblad (vardagsnummer) 223 Läsfrekvenser för Nordvästra Skånes tidningar 224 Läsfrekvenser för Norra Skåne 225 Läsfrekvenser för Ystads Allehanda 226 Läsfrekvenser för Trelleborgs Allehanda 227 Läsfrekvenser för Nyaste Kristianstadsbladet 228 Läsfrekvenser för Mellersta Skåne 229 Läsfrekvenser:Helsingborgs Dagblad(söndagsnummer) Besöksfrekvenser i butiker,varuhus m.m. 230 Besöksfrekvenser:Konsum 231 Besöksfrekvenser:ICA 232 Besöksfrekvenser:VIVO 233 Besöksfrekvenser:Annan livsmedelsbutik 234 Besöksfrekvenser:Livsmedelsavdelning i Domus eller Obs 235 Besöksfrekvenser:Livsmedelsavdelning i annat varuhus 236 Besöksfrekvenser:Domus 237 Besöksfrekvenser:Epa 238 Besöksfrekvenser:Tempo 239 Besöksfrekvenser:Pressbyrån 240 Besöksfrekvenser:Annan kiosk 241 Besöksfrekvenser:Tobaksaffär 242 Besöksfrekvenser:Bar/Självservering 243 Besöksfrekvenser:Kafe/Konditori 244 Besöksfrekvenser:Korvkiosk/Gatukök 245 Besöksfrekvenser:Bensinstation 246 Besöksfrekvenser:Postkontor 247 Besöksfrekvenser:Bankkontor 248 Uppmärksamhetsfrekvenser:Affischpelare 249 Uppmärksamhetsfrekvens:Reklamfilm på bio 250 Uppmärksamhetsfrekvenser:Reklam på bussar 251 Uppmärksamhetsfrekvenser:Reklam på taxibilar Semestervanor:Bil- och färjeresor 252 Semesterresa med bil 1 253 Semesterresa med bil 2 254 Semesterresa med bil 3 255 Semesterresa med bilfärja 1 256 Semesterresa med bilfärja 2 257 Semesterresa med bilfärja 3 Kaffekonsumtion 258 Konsumtionsfrekvenser för kaffe 259 Obehagsfrekvenser vid kaffekonsumtion

VAR 1 SSDSTUDIE NR 0066              Loc 1 width 4


Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst studie 0066


VAR 2 SSDUPPLAGA NR 1 Loc 5 width 1 SSDupplaga/datering NR Uppgift om ordningsföljd och utgivningstidpunkt. 1. APRIL 1984
VAR 3 DELSTUDIE NR 001 Loc 6 width 3 SSD Delstudieidentifikation Ordningsnummer i en serie på 1 delar.
VAR 4 ID-NUMMER Loc 9 width 6 Id-nummer
VAR 5 BORTFALLSVIKT Loc 15 width 1 Bortfallsvikt Kod: 1 3 Frek: 3403 341
VAR 6 OMGÅNG Loc 16 width 1 Undersökningsomgång Kod: 7 8 Frek: 1817 1927
VAR 7 AREGION Loc 17 width 2 MD=99 Regionskod Kod: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Frek: 601 16 20 77 30 32 42 45 71 84 61 Kod: 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Frek: 12 44 34 18 58 16 17 24 55 29 41 Kod: 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Frek: 31 45 29 25 92 220 32 20 41 35 343 Kod: 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 Frek: 57 46 76 45 24 36 20 22 78 18 17 Kod: 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 Frek: 78 21 30 64 26 13 14 68 17 21 16 Kod: 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 Frek: 77 36 27 53 26 11 32 72 59 47 24 Kod: 67 68 69 70 99 Frek: 21 50 23 34 5
VAR 8 DATUMKOD Loc 19 width 2 MD=99 Datumkod Faktiska värdet är kodat. Kod: 99 Frek: 3744 För litet antal att göra statistiska beräkningar på.
VAR 9 FÖDELSEÅR Loc 21 width 2 MD=99 Födelseår Kod: 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Frek: 41 59 41 59 52 67 57 59 46 64 76 Kod: 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Frek: 64 74 79 69 79 68 75 86 71 63 55 Kod: 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 Frek: 60 45 57 67 54 53 48 61 57 62 82 Kod: 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Frek: 81 77 87 97 100 113 91 99 79 73 91 Kod: 51 52 53 54 55 56 57 58 59 99 Frek: 85 73 67 61 68 81 91 84 81 15
VAR 10 KÖN Loc 23 width 1 MD=9 F.1. Personliga uppgifter.När man sammanställer resultat av undersökningar i tabeller brukar man dela upp svaren på olika grupper.Därför skulle vi gärna vilja ha följande uppgifter om Dig själv. F.1a. Kön 1841 1. Man 1902 2. Kvinna 1 9. Ej svar
VAR 11 CIVILSTÅND Loc 24 width 1 MD=9 F.1b. Civilstånd <Se F.1 för fullständig frågetext> 865 1. Ogift 2616 2. Gift eller sammanboende 207 3. Änka/änkling/frånskild 56 9. Ej svar
VAR 12 ÅLDER Loc 25 width 2 MD=99 F.1c. Ålder <Se F.1 för fullständig frågetext> 401 00. 19 år och yngre 386 01. 20-24 år 462 02. 25-29 år 443 03. 30-34 år 319 04. 35-39 år 275 05. 40-44 år 333 06. 45-49 år 380 07. 50-54 år 367 08. 55-60 år 377 09. 61 år och äldre 1 99. Ej svar
VAR 13 YRKE Loc 27 width 1 MD=9 F.1d. Förvärvsarbete/sysselsättning.Vilket av nedanstående alternativ passar in på Dig? <Se F.1 för fullständig frågetext> 1939 1. Förvärvsarbete,heltid 517 2. Förvärvsarbete,deltid 608 3. Hemmafru 387 4. Studerande 232 5. Annan sysselsättning 55 6. Pensionär 6 9. Ej svar
VAR 14 UTBILDNING Loc 28 width 2 MD=99 F.1e. Vilka av nedanstående utbildningsformer har Du genomgått eller genomgår Du för närvarande? <Se F.1 för fullständig frågetext> Utbildning 1 1491 00. Folkskola 396 01. Grundskola eller enhetsskola 191 02. Realskola 70 03. Annan jämförbar utbildning Utbildning 2 222 04. Fackskola 193 05. Flickskola eller folkhögskola 206 06. Annan jämförbar utbildning Utbildning 3 518 07. Gymnasium eller annan jämförbar utbildning Utbildning 4 60 08. Seminarium 396 09. Högskola,universitet eller annan hithörande utbildning 1 99. Ej svar
VAR 15 ORTSTORLEK Loc 30 width 1 MD=9 F.1f. Hur stor är den ort där Du bor? <Se F.1 för fullständig frågetext> 216 1. Under 200 invånare 448 2. 200-1.999 356 3. 2.000-4.999 354 4. 5.000-9.999 481 5. 10.000-24.999 528 6. 25.000-49.999 471 7. 50.000-99.999 775 8. 100.000 och däröver 115 9. Ej svar
VAR 16 BOENDEFORM Loc 31 width 2 MD=99 F.1g. Bor Du i: <Se F.1 för fullständig frågetext> 452 01. Insatslägenhet 1257 02. Hyrd lägenhet 1318 03. Egen villa 104 04. Hyrd villa 159 05. Eget radhus 38 06. Hyrt radhus 286 07. Jordbruksfastighet 65 08. Inneboende 57 09. Annan bostadsform 8 99. Ej svar
VAR 17 UNDER 2 ÅR Loc 33 width 2 MD=99 F.2. Vi skulle vilja veta hur många personer Ditt hushåll normalt består av.Medräkna även sådana,som befinner sig på kortare semester,kortare militärtjänst, tillfälligt på sjukhus m.m. Obs!Räkna även med Dig själv. F.2a. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna:under 2 år Kod: 0 1 2 3 99 Frek: 3364 347 12 1 20
VAR 18 2-6 ÅR Loc 35 width 2 MD=99 F.2b. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 2-6 år <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 99 Frek: 3030 566 122 6 20
VAR 19 7-10 ÅR Loc 37 width 2 MD=99 F.2c. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 7-10 år <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 99 Frek: 3066 554 98 6 20
VAR 20 11-14 ÅR Loc 39 width 2 MD=99 F.2d. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 11-14 år <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 6 99 Frek: 3094 539 84 6 1 20
VAR 21 15-19 ÅR Loc 41 width 2 MD=99 F.2e. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 15-19 år <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 4 99 Frek: 2775 760 168 19 2 20
VAR 22 20-67 ÅR Loc 43 width 2 MD=99 F.2f. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 20-67 år <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 4 5 6 99 Frek: 44 517 2689 385 76 10 3 20
VAR 23 68 ÅR ELLER ÄLDRE Loc 45 width 2 MD=99 F.2g. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 68 år eller äldre <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 99 Frek: 3569 122 33 20
VAR 24 TOTALANTAL Loc 47 width 2 MD=99 F.2h. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna:totalt antal personer <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Frek: 322 1100 926 915 333 93 19 7 9 Kod: 99 Frek: 20
VAR 25 PERSONLIG INKOMST Loc 49 width 1 MD=9 F.3. Var vänlig sätt ett kryss i den ruta,som motsvarar den inkomstgrupp Du tillhör samt Ditt hushåll tillhör.Studiemedel,räntor och pensioner räknas till inkomsterna.Uppgifterna bör avse årsinkomsten innan skatt dragits. F.3a. Din personliga inkomst i kronor per år 920 0. Under 10.000 457 1. 10.000-20.000 504 2. 20.000-30.000 748 3. 30.000-40.000 487 4. 40.000-50.000 195 5. 50.000-60.000 74 6. 60.000-70.000 116 7. Över 70.000 243 9. Ej svar
VAR 26 HUSHÅLLETS TOTALINKOMST Loc 50 width 1 MD=9 F.3b. Hushållets totala inkomst i kronor per år <Se F.3 för fullständig frågetext> 66 0. Under 10.000 157 1. 10.000-20.000 294 2. 20.000-30.000 525 3. 30.000-40.000 556 4. 40.000-50.000 491 5. 50.000-60.000 432 6. 60.000-70.000 780 7. Över 70.000 443 9. Ej svar
VAR 27 DAGLIGVARUINKÖP:SJÄLV Loc 51 width 1 MD=9 F.4. Medlemmar i ett hushåll brukar handla olika mycket.Hur stor del av Ditt hushålls inköp av livsmedel och andra varor för dagligt bruk gör Du själv? 714 0. Gör praktiskt taget inga sådana inköp själv 774 1. Gör mindre än hälften av alla inköp 489 2. Gör ungefär hälften av alla inköp 449 3. Gör mer än hälften av alla inköp 1317 4. Gör alla eller nästan alla inköp 1 9. Ej svar
VAR 28 MEDLEM I KONSUM Loc 52 width 1 MD=9 F.5. Är Du personligen eller någon annan i Ditt hushåll medlem i Konsum? Om Du inte känner till detta, fråga då de övriga familjemedlemmarna. 2136 1. Ja 1595 2. Nej 13 9. Ej svar
VAR 29 KÖRKORT Loc 53 width 1 MD=9 F.6. Har Du själv körkort för personbil? 2517 1. Ja 1221 2. Nej 6 9. Ej svar
VAR 30 FINNS:PERSONBIL/KOMBI Loc 54 width 1 MD=9 F.7. Vad finns i Ditt hushåll? F.7a. I hushållet finns:personbil/kombi 672 0. Finns ej 3054 1. Finns 18 9. Ej svar
VAR 31 FINNS:FRITIDSHUS Loc 55 width 1 MD=9 F.7b. I hushållet finns:fritidshus <Se F.7 för fullständig frågetext> 2862 0. Finns ej 864 1. Finns 18 9. Ej svar
VAR 32 FINNS:MOTOR-SEGELBÅT Loc 56 width 1 MD=9 F.7c. I hushållet finns:motor- eller segelbåt <Se F.7 för fullständig frågetext> 3142 0. Finns ej 584 1. Finns 18 9. Ej svar
VAR 33 FINNS:BILDKAMERA-INST. Loc 57 width 1 MD=9 F.7d. I hushållet finns:bildkamera-typ Instamatic <Se F.7 för fullständig frågetext> 1525 0. Finns ej 2201 1. Finns 18 9. Ej svar
VAR 34 FINNS:SYSTEMKAMERA Loc 58 width 1 MD=9 F.7e. I hushållet finns:bildkamera-typ systemkamera <Se F.7 för fullständig frågetext> 2739 0. Finns ej 987 1. Finns 18 9. Ej svar
VAR 35 FINNS:FILMKAMERA Loc 59 width 1 MD=9 F.7f. I hushållet finns:filmkamera <Se F.7 för fullständig frågetext> 2888 0. Finns ej 838 1. Finns 18 9. Ej svar
VAR 36 FINNS:STILLBILDSPROJEKT. Loc 60 width 1 MD=9 F.7g. I hushållet finns:stillbildsprojektor <Se F.7 för fullständig frågetext> 2927 0. Finns ej 799 1. Finns 18 9. Ej svar
VAR 37 FINNS:FILMPROJEKTOR Loc 61 width 1 MD=9 F.7h. I hushållet finns:filmprojektor <Se F.7 för fullständig frågetext> 3040 0. Finns ej 686 1. Finns 18 9. Ej svar
VAR 38 FINNS:SKRIVMASKIN Loc 62 width 1 MD=9 F.7i. I hushållet finns:skrivmaskin <Se F.7 för fullständig frågetext> 2214 0. Finns ej 1512 1. Finns 18 9. Ej svar
VAR 39 FINNS:SVART-VIT TV Loc 63 width 1 MD=9 F.7j. I hushållet finns:svart-vit tv <Se F.7 för fullständig frågetext> 1235 0. Finns ej 2491 1. Finns 18 9. Ej svar
VAR 40 FINNS:FÄRG-TV Loc 64 width 1 MD=9 F.7k. I hushållet finns:färg-tv <Se F.7 för fullständig frågetext> 2062 0. Finns ej 1664 1. Finns 18 9. Ej svar
VAR 41 FINNS:FRYSBOX/FRYSSKÅP Loc 65 width 1 MD=9 F.7l. I hushållet finns:frysbox/frysskåp <Se F.7 för fullständig frågetext> 663 0. Finns ej 3063 1. Finns 18 9. Ej svar
VAR 42 FINNS:DISKMASKIN Loc 66 width 1 MD=9 F.7m. I hushållet finns:diskmaskin <Se F.7 för fullständig frågetext> 2966 0. Finns ej 760 1. Finns 18 9. Ej svar
VAR 43 FINNS:TVÄTTMASKIN Loc 67 width 1 MD=9 F.7n. I hushållet finns:tvättmaskin <Se F.7 för fullständig frågetext> 1229 0. Finns ej 2497 1. Finns 18 9. Ej svar
VAR 44 FINNS:KASSETTBANDSPELARE Loc 68 width 1 MD=9 F.7o. I hushållet finns:kassettbandspelare <Se F.7 för fullständig frågetext> 2210 0. Finns ej 1516 1. Finns 18 9. Ej svar
VAR 45 FINNS:STEREOANLÄGGNING Loc 69 width 1 MD=9 F.7p. I hushållet finns:stereoanläggning <Se F.7 för fullständig frågetext> 1818 0. Finns ej 1907 1. Finns 19 9. Ej svar
VAR 46 FINNS:VANLIG BANDSPELARE Loc 70 width 1 MD=9 F.7q. I hushållet finns:vanlig bandspelare <Se F.7 för fullständig frågetext> 2551 0. Finns ej 1175 1. Finns 18 9. Ej svar
VAR 47 FINNS:HUND Loc 71 width 1 MD=9 F.7r. I hushållet finns:hund <Se F.7 för fullständig frågetext> 2936 0. Finns ej 790 1. Finns 18 9. Ej svar
VAR 48 FINNS:KATT Loc 72 width 1 MD=9 F.7s. I hushållet finns:katt <Se F.7 för fullständig frågetext> 3142 0. Finns ej 584 1. Finns 18 9. Ej svar
VAR 49 FINNS:BURFÅGLAR Loc 73 width 1 MD=9 F.7t. I hushållet finns:burfåglar <Se F.7 för fullständig frågetext> 3399 0. Finns ej 327 1. Finns 18 9. Ej svar
VAR 50 FINNS:AKVARIEFISKAR Loc 74 width 1 MD=9 F.7u. I hushållet finns:akvariefiskar <Se F.7 för fullständig frågetext> 3346 0. Finns ej 380 1. Finns 18 9. Ej svar
VAR 51 MATVAROR I BUTIKER Loc 75 width 1 MD=9 F.8. Hur ofta köper Du personligen för egen eller för andras räkning nedanstående produkter? Var god svara med ett kryss på varje rad. F.8a. Jag köper: Matvaror i Butiker 135 1. Aldrig 231 2. Någon gång/år 181 3. Någon gång/kvartal 466 4. Någon gång/månad 1315 5. 1-2 gånger/vecka 979 6. 3-4 gånger/vecka 423 7. Minst 5 gånger/vecka 14 9. Ej svar
VAR 52 SKÖNHETSARTIKLAR Loc 76 width 1 MD=9 F.8b. Jag köper: Skönhetsartiklar <Se F.8 för fullständig frågetext> 1172 1. Aldrig 889 2. Någon gång/år 750 3. Någon gång/kvartal 869 4. Någon gång/månad 44 5. 1-2 gånger/vecka 4 6. 3-4 gånger/vecka 2 7. Minst 5 gånger/vecka 14 9. Ej svar
VAR 53 TANDKRÄM Loc 77 width 1 MD=9 F.8c. Jag köper: Tandkräm <Se F.8 för fullständig frågetext> 400 1. Aldrig 461 2. Någon gång/år 768 3. Någon gång/kvartal 1970 4. Någon gång/månad 119 5. 1-2 gånger/vecka 10 6. 3-4 gånger/vecka 1 7. Minst 5 gånger/vecka 15 9. Ej svar
VAR 54 TVÅL Loc 78 width 1 MD=9 F.8d. Jag köper: Tvål <Se F.8 för fullständig frågetext> 406 1. Aldrig 420 2. Någon gång/år 675 3. Någon gång/kvartal 2058 4. Någon gång/månad 162 5. 1-2 gånger/vecka 8 6. 3-4 gånger/vecka 1 7. Minst 5 gånger/vecka 14 9. Ej svar
VAR 55 MASKINDISKMEDEL Loc 79 width 1 MD=9 F.8e. Jag köper: Maskindiskmedel <Se F.8 för fullständig frågetext> 2868 1. Aldrig 245 2. Någon gång/år 279 3. Någon gång/kvartal 314 4. Någon gång/månad 15 5. 1-2 gånger/vecka 2 6. 3-4 gånger/vecka 1 7. Minst 5 gånger/vecka 20 9. Ej svar
VAR 56 VANLIGT DISKMEDEL Loc 80 width 1 MD=9 F.8f. Jag köper: Vanligt diskmedel <Se F.8 för fullständig frågetext> 661 1. Aldrig 546 2. Någon gång/år 921 3. Någon gång/kvartal 1511 4. Någon gång/månad 83 5. 1-2 gånger/vecka 8 6. 3-4 gånger/vecka 7. Minst 5 gånger/vecka 14 9. Ej svar
VAR 57 RENGÖRINGSMEDEL Loc 81 width 1 MD=9 F.8g. Jag köper: Rengöringsmedel <Se F.8 för fullständig frågetext> 674 1. Aldrig 604 2. Någon gång/år 1042 3. Någon gång/kvartal 1344 4. Någon gång/månad 64 5. 1-2 gånger/vecka 2 6. 3-4 gånger/vecka 7. Minst 5 gånger/vecka 14 9. Ej svar
VAR 58 TVÄTTMEDEL Loc 82 width 1 MD=9 F.8h. Jag köper: Tvättmedel <Se F.8 för fullständig frågetext> 612 1. Aldrig 502 2. Någon gång/år 883 3. Någon gång/kvartal 1617 4. Någon gång/månad 113 5. 1-2 gånger/vecka 3 6. 3-4 gånger/vecka 7. Minst 5 gånger/vecka 14 9. Ej svar
VAR 59 GOLVVÅRDSMEDEL Loc 83 width 1 MD=9 F.8i. Jag köper: Golvvårdsmedel <Se F.8 för fullständig frågetext> 1500 1. Aldrig 1066 2. Någon gång/år 709 3. Någon gång/kvartal 437 4. Någon gång/månad 17 5. 1-2 gånger/vecka 6. 3-4 gånger/vecka 7. Minst 5 gånger/vecka 15 9. Ej svar
VAR 60 GRAMMOFONSKIVOR Loc 84 width 1 MD=9 F.8j. Jag köper: Grammofonskivor <Se F.8 för fullständig frågetext> 1368 1. Aldrig 1181 2. Någon gång/år 749 3. Någon gång/kvartal 404 4. Någon gång/månad 21 5. 1-2 gånger/vecka 2 6. 3-4 gånger/vecka 2 7. Minst 5 gånger/vecka 17 9. Ej svar
VAR 61 AVSER ATT KÖPA1 Loc 85 width 2 MD=99 F.9. Din avsikt att köpa nedanstående varor.Nedan finns en mängd varor uppräknade. Stryk under de varor Du tror att Du eller Ditt hushåll kommer att köpa inom de närmaste två åren. F.9a. Första understrykningen 479 00. Fabriksny bil 956 01. Begagnad bil 77 02. Moped 19 03. Nytt fritidshus 26 04. Begagnat fritidshus 95 05. Ny villa 50 06. Begagnad villa 153 07. Köksfläkt 80 08. Elektrisk spis 99 09. Diskmaskin 1710 99. Ej svar
VAR 62 AVSER ATT KÖPA1 Loc 87 width 2 MD=99 F.9b. Andra understrykningen <Se F.9 för fullständig frågetext> 1357 00. Frågan ej tillämplig 24 01. Begagnad bil 58 02. Moped 27 03. Nytt fritidshus 39 04. Begagnat fritidshus 89 05. Ny villa 63 06. Begagnad villa 159 07. Köksfläkt 113 08. Elektrisk spis 105 09. Diskmaskin 1710 99. Ej svar
VAR 63 AVSER ATT KÖPA1 Loc 89 width 2 MD=99 F.9c. Tredje understrykningen <Se F.9 för fullständig frågetext> 1804 00. Frågan ej tillämplig 01. Begagnad bil 1 02. Moped 3 03. Nytt fritidshus 4 04. Begagnat fritidshus 14 05. Ny villa 9 06. Begagnad villa 59 07. Köksfläkt 80 08. Elektrisk spis 60 09. Diskmaskin 1710 99. Ej svar
VAR 64 AVSER ATT KÖPA1 Loc 91 width 2 MD=99 F.9d. Fjärde understrykningen <Se F.9 för fullständig frågetext> 1944 00. Frågan ej tillämplig 01. Begagnad bil 02. Moped 1 03. Nytt fritidshus 04. Begagnat fritidshus 3 05. Ny villa 3 06. Begagnad villa 5 07. Köksfläkt 37 08. Elektrisk spis 41 09. Diskmaskin 1710 99. Ej svar
VAR 65 AVSER ATT KÖPA1 Loc 93 width 2 MD=99 F.9e. Femte understrykningen <Se F.9 för fullständig frågetext> 2008 00. Frågan ej tillämplig 01. Begagnad bil 02. Moped 03. Nytt fritidshus 04. Begagnat fritidshus 05. Ny villa 1 06. Begagnad villa 1 07. Köksfläkt 1 08. Elektrisk spis 23 09. Diskmaskin 1710 99. Ej svar
VAR 66 AVSER ATT KÖPA2 Loc 95 width 2 MD=99 F.10. Din avsikt att köpa nedanstående varor.Nedan finns en mängd varor uppräknade. Stryk under de varor Du tror att Du eller Ditt hushåll kommer att köpa inom de närmaste två åren. F.10a. Första understrykningen 398 00. Tvättmaskin 134 01. Frysbox 125 02. Frysskåp 299 03. Fiskeutrustning 287 04. Elektrisk rakapparat 55 05. Portabel skrivmaskin 84 06. Stillbildskamera 65 07. Filmkamera 42 08. Projektorer 93 09. Elektrisk symaskin 2162 99. Ej svar
VAR 67 AVSER ATT KÖPA2 Loc 97 width 2 MD=99 F.10b. Andra understrykningen <Se F.10 för fullständig frågetext> 1023 00. Frågan ej tillämplig 62 01. Frysbox 58 02. Frysskåp 54 03. Fiskeutrustning 129 04. Elektrisk rakapparat 35 05. Portabel skrivmaskin 54 06. Stillbildskamera 55 07. Filmkamera 46 08. Projektorer 68 09. Elektrisk symaskin 2160 99. Ej svar
VAR 68 AVSER ATT KÖPA2 Loc 99 width 2 MD=99 F.10c. Tredje understrykningen <Se F.10 för fullständig frågetext> 1407 00. Frågan ej tillämplig 01. Frysbox 18 02. Frysskåp 16 03. Fiskeutrustning 18 04. Elektrisk rakapparat 6 05. Portabel skrivmaskin 34 06. Stillbildskamera 15 07. Filmkamera 39 08. Projektorer 31 09. Elektrisk symaskin 2160 99. Ej svar
VAR 69 AVSER ATT KÖPA2 Loc 101 width 2 MD=99 F.10d. Fjärde understrykningen <Se F.10 för fullständig frågetext> 1524 00. Frågan ej tillämplig 01. Frysbox 02. Frysskåp 2 03. Fiskeutrustning 9 04. Elektrisk rakapparat 4 05. Portabel skrivmaskin 4 06. Stillbildskamera 4 07. Filmkamera 17 08. Projektorer 20 09. Elektrisk symaskin 2160 99. Ej svar
VAR 70 AVSER ATT KÖPA2 Loc 103 width 2 MD=99 F.10e. Femte understrykningen <Se F.10 för fullständig frågetext> 1565 00. Frågan ej tillämplig 01. Frysbox 02. Frysskåp 03. Fiskeutrustning 1 04. Elektrisk rakapparat 3 05. Portabel skrivmaskin 2 06. Stillbildskamera 2 07. Filmkamera 3 08. Projektorer 8 09. Elektrisk symaskin 2160 99. Ej svar
VAR 71 AVSER ATT KÖPA3 Loc 105 width 2 MD=99 F.11. Din avsikt att köpa nedanstående varor.Nedan finns en mängd varor uppräknade. Läs igenom alla de varor vi räknat upp och stryk samtidigt under de varor Du tror att Du eller Ditt hushåll kommer att köpa inom de närmaste två åren. F.11a. Första understrykningen 272 00. Radio 197 01. Bandspelare 434 02. Stereoanläggning 82 03. Svart/vit TV 464 04. Färg-TV 515 05. Trädgårdsredskap 105 06. Gräsklippare 143 07. Dammsugare 32 08. Motor- eller segelbåt 41 09. Motionscykel 1459 99. Ej svar
VAR 72 AVSER ATT KÖPA3 Loc 107 width 2 MD=99 F.11b. Andra understrykningen <Se F.11 för fullständig frågetext> 1261 00. Frågan ej tillämplig 38 01. Bandspelare 97 02. Stereoanläggning 31 03. Svart/vit TV 171 04. Färg-TV 273 05. Trädgårdsredskap 176 06. Gräsklippare 165 07. Dammsugare 53 08. Motor- eller segelbåt 22 09. Motionscykel 1457 99. Ej svar
VAR 73 AVSER ATT KÖPA3 Loc 109 width 2 MD=99 F.11c. Tredje understrykningen <Se F.11 för fullständig frågetext> 1891 00. Frågan ej tillämplig 01. Bandspelare 12 02. Stereoanläggning 11 03. Svart/vit TV 36 04. Färg-TV 82 05. Trädgårdsredskap 107 06. Gräsklippare 93 07. Dammsugare 30 08. Motor- eller segelbåt 25 09. Motionscykel 1457 99. Ej svar
VAR 74 AVSER ATT KÖPA3 Loc 111 width 2 MD=99 F.11d. Fjärde understrykningen <Se F.11 för fullständig frågetext> 2171 00. Frågan ej tillämplig 01. Bandspelare 02. Stereoanläggning 2 03. Svart/vit TV 5 04. Färg-TV 18 05. Trädgårdsredskap 29 06. Gräsklippare 42 07. Dammsugare 15 08. Motor- eller segelbåt 6 09. Motionscykel 1456 99. Ej svar
VAR 75 AVSER ATT KÖPA3 Loc 113 width 2 MD=99 F.11e. Femte understrykningen <Se F.11 för fullständig frågetext> 2253 00. Frågan ej tillämplig 01. Bandspelare 02. Stereoanläggning 03. Svart/vit TV 1 04. Färg-TV 1 05. Trädgårdsredskap 4 06. Gräsklippare 15 07. Dammsugare 10 08. Motor- eller segelbåt 4 09. Motionscykel 1456 99. Ej svar
VAR 76 SAMHÄLLSDEBATT Loc 115 width 1 MD=9 F.12. Dina intressen.Människors intressen är olika.Hur stort är Ditt intresse för nedanstående ämnen och aktiviteter. F.12.1. Samhällsdebatt 198 1. Mycket ointresserad 265 2. Ganska ointresserad 275 3. Något ointresserad 273 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1232 5. Något intresserad 945 6. Ganska intresserad 477 7. Mycket intresserad 79 9. Ej svar
VAR 77 SOCIALA RÄTTIGHETER Loc 116 width 1 MD=9 F.12.2. Sociala rättigheter <Se F.12 för fullständig frågetext> 86 1. Mycket ointresserad 121 2. Ganska ointresserad 188 3. Något ointresserad 147 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1069 5. Något intresserad 1277 6. Ganska intresserad 792 7. Mycket intresserad 64 9. Ej svar
VAR 78 SKATTEFRÅGOR Loc 117 width 1 MD=9 F.12.3. Skattefrågor <Se F.12 för fullständig frågetext> 103 1. Mycket ointresserad 115 2. Ganska ointresserad 196 3. Något ointresserad 168 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 944 5. Något intresserad 1156 6. Ganska intresserad 991 7. Mycket intresserad 71 9. Ej svar
VAR 79 LAGAR OCH FÖRORDNINGAR Loc 118 width 1 MD=9 F.12.4. Lagar och förordningar <Se F.12 för fullständig frågetext> 93 1. Mycket ointresserad 133 2. Ganska ointresserad 227 3. Något ointresserad 229 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1252 5. Något intresserad 1117 6. Ganska intresserad 611 7. Mycket intresserad 82 9. Ej svar
VAR 80 SAMLEVNADSFRÅGOR Loc 119 width 1 MD=9 F.12.5. Samlevnadsfrågor <Se F.12 för fullständig frågetext> 147 1. Mycket ointresserad 133 2. Ganska ointresserad 252 3. Något ointresserad 364 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1169 5. Något intresserad 985 6. Ganska intresserad 611 7. Mycket intresserad 83 9. Ej svar
VAR 81 RELIGIONS-OCH TROSFRÅGOR Loc 120 width 1 MD=9 F.12.6. Religions-och trosfrågor <Se F.12 för fullständig frågetext> 636 1. Mycket ointresserad 448 2. Ganska ointresserad 472 3. Något ointresserad 399 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 964 5. Något intresserad 417 6. Ganska intresserad 335 7. Mycket intresserad 73 9. Ej svar
VAR 82 ARBETSMARKNADEN Loc 121 width 1 MD=9 F.12.7. Arbetsmarknaden <Se F.12 för fullständig frågetext> 92 1. Mycket ointresserad 95 2. Ganska ointresserad 233 3. Något ointresserad 233 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1088 5. Något intresserad 1156 6. Ganska intresserad 768 7. Mycket intresserad 79 9. Ej svar
VAR 83 SAMHÄLLSPLANERING Loc 122 width 1 MD=9 F.12.8. Samhällsplanering <Se F.12 för fullständig frågetext> 154 1. Mycket ointresserad 174 2. Ganska ointresserad 333 3. Något ointresserad 379 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1196 5. Något intresserad 927 6. Ganska intresserad 490 7. Mycket intresserad 91 9. Ej svar
VAR 84 POLITISKA FRÅGOR Loc 123 width 1 MD=9 F.12.9. Politiska frågor <Se F.12 för fullständig frågetext> 340 1. Mycket ointresserad 259 2. Ganska ointresserad 299 3. Något ointresserad 257 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1136 5. Något intresserad 875 6. Ganska intresserad 490 7. Mycket intresserad 88 9. Ej svar
VAR 85 SPORT/IDROTT Loc 124 width 1 MD=9 F.12.10. Sport/Idrott <Se F.12 för fullständig frågetext> 301 1. Mycket ointresserad 217 2. Ganska ointresserad 277 3. Något ointresserad 140 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 880 5. Något intresserad 809 6. Ganska intresserad 1050 7. Mycket intresserad 70 9. Ej svar
VAR 86 MILJÖVÅRDSPROBLEM Loc 125 width 1 MD=9 F.12.11. Miljövårdsproblem <Se F.12 för fullständig frågetext> 74 1. Mycket ointresserad 75 2. Ganska ointresserad 156 3. Något ointresserad 185 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1020 5. Något intresserad 1173 6. Ganska intresserad 981 7. Mycket intresserad 80 9. Ej svar
VAR 87 HÄLSONYTTIG MAT Loc 126 width 1 MD=9 F.12.12. Hälsonyttig mat <Se F.12 för fullständig frågetext> 122 1. Mycket ointresserad 165 2. Ganska ointresserad 217 3. Något ointresserad 226 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 867 5. Något intresserad 1034 6. Ganska intresserad 1049 7. Mycket intresserad 64 9. Ej svar
VAR 88 SJUKDOMAR OCH HÄLSOVÅRD Loc 127 width 1 MD=9 F.12.13. Sjukdomar och hälsovård <Se F.12 för fullständig frågetext> 68 1. Mycket ointresserad 91 2. Ganska ointresserad 188 3. Något ointresserad 213 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1019 5. Något intresserad 1073 6. Ganska intresserad 1021 7. Mycket intresserad 71 9. Ej svar
VAR 89 BANTNINGSTIPS Loc 128 width 1 MD=9 F.12.14. Bantningstips <Se F.12 för fullständig frågetext> 1232 1. Mycket ointresserad 417 2. Ganska ointresserad 320 3. Något ointresserad 366 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 698 5. Något intresserad 325 6. Ganska intresserad 307 7. Mycket intresserad 79 9. Ej svar
VAR 90 HUSHÅLLA EKONOMISKT Loc 129 width 1 MD=9 F.12.15. Hushålla ekonomiskt <Se F.12 för fullständig frågetext> 85 1. Mycket ointresserad 116 2. Ganska ointresserad 149 3. Något ointresserad 191 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 767 5. Något intresserad 1105 6. Ganska intresserad 1277 7. Mycket intresserad 54 9. Ej svar
VAR 91 HEMINREDNING Loc 130 width 1 MD=9 F.12.16. Heminredning <Se F.12 för fullständig frågetext> 112 1. Mycket ointresserad 123 2. Ganska ointresserad 197 3. Något ointresserad 199 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 933 5. Något intresserad 1055 6. Ganska intresserad 1072 7. Mycket intresserad 53 9. Ej svar
VAR 92 MODENYHETER Loc 131 width 1 MD=9 F.12.17. Modenyheter <Se F.12 för fullständig frågetext> 447 1. Mycket ointresserad 327 2. Ganska ointresserad 356 3. Något ointresserad 258 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1070 5. Något intresserad 699 6. Ganska intresserad 521 7. Mycket intresserad 66 9. Ej svar
VAR 93 MATVARUNYHETER Loc 132 width 1 MD=9 F.12.18. Matvarunyheter <Se F.12 för fullständig frågetext> 237 1. Mycket ointresserad 279 2. Ganska ointresserad 364 3. Något ointresserad 337 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1054 5. Något intresserad 866 6. Ganska intresserad 527 7. Mycket intresserad 80 9. Ej svar
VAR 94 BARNAVÅRD Loc 133 width 1 MD=9 F.12.19. Barnavård <Se F.12 för fullständig frågetext> 303 1. Mycket ointresserad 224 2. Ganska ointresserad 301 3. Något ointresserad 390 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 895 5. Något intresserad 777 6. Ganska intresserad 760 7. Mycket intresserad 94 9. Ej svar
VAR 95 SKÖNHETSVÅRD Loc 134 width 1 MD=9 F.12.20. Skönhetsvård <Se F.12 för fullständig frågetext> 751 1. Mycket ointresserad 379 2. Ganska ointresserad 384 3. Något ointresserad 394 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 979 5. Något intresserad 538 6. Ganska intresserad 252 7. Mycket intresserad 67 9. Ej svar
VAR 96 VILLA/EGET HEM Loc 135 width 1 MD=9 F.12.21. Villa/eget hem <Se F.12 för fullständig frågetext> 151 1. Mycket ointresserad 95 2. Ganska ointresserad 123 3. Något ointresserad 228 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 550 5. Något intresserad 827 6. Ganska intresserad 1688 7. Mycket intresserad 82 9. Ej svar
VAR 97 FRITIDSHUS Loc 136 width 1 MD=9 F.12.22. Fritidshus <Se F.12 för fullständig frågetext> 389 1. Mycket ointresserad 242 2. Ganska ointresserad 294 3. Något ointresserad 442 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 813 5. Något intresserad 605 6. Ganska intresserad 848 7. Mycket intresserad 111 9. Ej svar
VAR 98 SEMESTERRESOR Loc 137 width 1 MD=9 F.12.23. Semesterresor <Se F.12 för fullständig frågetext> 132 1. Mycket ointresserad 110 2. Ganska ointresserad 157 3. Något ointresserad 155 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 975 5. Något intresserad 1061 6. Ganska intresserad 1071 7. Mycket intresserad 83 9. Ej svar
VAR 99 BÅTAR Loc 138 width 1 MD=9 F.12.24. Båtar <Se F.12 för fullständig frågetext> 857 1. Mycket ointresserad 338 2. Ganska ointresserad 380 3. Något ointresserad 443 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 754 5. Något intresserad 426 6. Ganska intresserad 450 7. Mycket intresserad 96 9. Ej svar
VAR 100 PERSONBILAR Loc 139 width 1 MD=9 F.12.25. Personbilar <Se F.12 för fullständig frågetext> 267 1. Mycket ointresserad 168 2. Ganska ointresserad 227 3. Något ointresserad 224 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1039 5. Något intresserad 959 6. Ganska intresserad 790 7. Mycket intresserad 70 9. Ej svar
VAR 101 FÄRG-TV Loc 140 width 1 MD=9 F.12.26. Färg-tv <Se F.12 för fullständig frågetext> 344 1. Mycket ointresserad 222 2. Ganska ointresserad 276 3. Något ointresserad 263 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 996 5. Något intresserad 811 6. Ganska intresserad 768 7. Mycket intresserad 64 9. Ej svar
VAR 102 STEREOANLÄGGNINGAR Loc 141 width 1 MD=9 F.12.27. Stereoanläggningar <Se F.12 för fullständig frågetext> 434 1. Mycket ointresserad 237 2. Ganska ointresserad 282 3. Något ointresserad 292 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 925 5. Något intresserad 766 6. Ganska intresserad 721 7. Mycket intresserad 87 9. Ej svar
VAR 103 HUSHÅLLSMASKINER Loc 142 width 1 MD=9 F.12.28. Hushållsmaskiner <Se F.12 för fullständig frågetext> 254 1. Mycket ointresserad 199 2. Ganska ointresserad 327 3. Något ointresserad 316 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1181 5. Något intresserad 861 6. Ganska intresserad 522 7. Mycket intresserad 84 9. Ej svar
VAR 104 FOTOUTRUSTNING Loc 143 width 1 MD=9 F.12.29. Fotoutrustning <Se F.12 för fullständig frågetext> 558 1. Mycket ointresserad 360 2. Ganska ointresserad 436 3. Något ointresserad 426 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1075 5. Något intresserad 529 6. Ganska intresserad 266 7. Mycket intresserad 94 9. Ej svar
VAR 105 MOTORCYKLAR/MOPEDER Loc 144 width 1 MD=9 F.12.30. Motorcyklar/mopeder <Se F.12 för fullständig frågetext> 1567 1. Mycket ointresserad 359 2. Ganska ointresserad 375 3. Något ointresserad 474 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 469 5. Något intresserad 197 6. Ganska intresserad 226 7. Mycket intresserad 77 9. Ej svar
VAR 106 RAKAPPARATER Loc 145 width 1 MD=9 F.12.31. Rakapparater <Se F.12 för fullständig frågetext> 1418 1. Mycket ointresserad 273 2. Ganska ointresserad 328 3. Något ointresserad 534 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 648 5. Något intresserad 277 6. Ganska intresserad 177 7. Mycket intresserad 89 9. Ej svar
VAR 107 RENGÖRINGSMEDEL Loc 146 width 1 MD=9 F.12.32. Rengöringsmedel <Se F.12 för fullständig frågetext> 350 1. Mycket ointresserad 279 2. Ganska ointresserad 301 3. Något ointresserad 375 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1040 5. Något intresserad 792 6. Ganska intresserad 535 7. Mycket intresserad 72 9. Ej svar
VAR 108 MEDEL MOT MJÄLL Loc 147 width 1 MD=9 F.12.33. Medel mot mjäll <Se F.12 för fullständig frågetext> 963 1. Mycket ointresserad 343 2. Ganska ointresserad 287 3. Något ointresserad 582 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 818 5. Något intresserad 380 6. Ganska intresserad 285 7. Mycket intresserad 86 9. Ej svar
VAR 109 HUNDARS SKÖTSEL Loc 148 width 1 MD=9 F.12.34. Hundars skötsel <Se F.12 för fullständig frågetext> 1313 1. Mycket ointresserad 267 2. Ganska ointresserad 255 3. Något ointresserad 440 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 520 5. Något intresserad 388 6. Ganska intresserad 490 7. Mycket intresserad 71 9. Ej svar
VAR 110 KATTERS SKÖTSEL Loc 149 width 1 MD=9 F.12.35. Katters skötsel <Se F.12 för fullständig frågetext> 1621 1. Mycket ointresserad 283 2. Ganska ointresserad 268 3. Något ointresserad 498 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 517 5. Något intresserad 218 6. Ganska intresserad 259 7. Mycket intresserad 80 9. Ej svar
VAR 111 HANDLA MAT Loc 150 width 1 MD=9 F.12.36. Handla mat <Se F.12 för fullständig frågetext> 159 1. Mycket ointresserad 189 2. Ganska ointresserad 224 3. Något ointresserad 132 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1008 5. Något intresserad 1149 6. Ganska intresserad 840 7. Mycket intresserad 43 9. Ej svar
VAR 112 LAGA MAT Loc 151 width 1 MD=9 F.12.37. Laga mat <Se F.12 för fullständig frågetext> 176 1. Mycket ointresserad 189 2. Ganska ointresserad 213 3. Något ointresserad 112 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 829 5. Något intresserad 1157 6. Ganska intresserad 1037 7. Mycket intresserad 31 9. Ej svar
VAR 113 PRÖVA NYA MATRÄTTER Loc 152 width 1 MD=9 F.12.38. Pröva nya maträtter <Se F.12 för fullständig frågetext> 164 1. Mycket ointresserad 162 2. Ganska ointresserad 210 3. Något ointresserad 193 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 884 5. Något intresserad 1029 6. Ganska intresserad 1042 7. Mycket intresserad 60 9. Ej svar
VAR 114 BAKA Loc 153 width 1 MD=9 F.12.39. Baka <Se F.12 för fullständig frågetext> 561 1. Mycket ointresserad 288 2. Ganska ointresserad 308 3. Något ointresserad 271 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 685 5. Något intresserad 727 6. Ganska intresserad 836 7. Mycket intresserad 68 9. Ej svar
VAR 115 PRÖVA NYA CIGARRETTER Loc 154 width 1 MD=9 F.12.40. Pröva nya cigarretter <Se F.12 för fullständig frågetext> 2231 1. Mycket ointresserad 249 2. Ganska ointresserad 241 3. Något ointresserad 435 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 340 5. Något intresserad 97 6. Ganska intresserad 58 7. Mycket intresserad 93 9. Ej svar
VAR 116 PRÖVA NY PIPTOBAK Loc 155 width 1 MD=9 F.12.41. Pröva ny piptobak <Se F.12 för fullständig frågetext> 2628 1. Mycket ointresserad 110 2. Ganska ointresserad 138 3. Något ointresserad 491 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 174 5. Något intresserad 71 6. Ganska intresserad 43 7. Mycket intresserad 89 9. Ej svar
VAR 117 PRÖVA NYA CIGARILLER Loc 156 width 1 MD=9 F.12.42. Pröva nya cigariller <Se F.12 för fullständig frågetext> 2674 1. Mycket ointresserad 122 2. Ganska ointresserad 130 3. Något ointresserad 506 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 138 5. Något intresserad 32 6. Ganska intresserad 24 7. Mycket intresserad 118 9. Ej svar
VAR 118 HA GÄSTER Loc 157 width 1 MD=9 F.12.43. Ha gäster <Se F.12 för fullständig frågetext> 115 1. Mycket ointresserad 62 2. Ganska ointresserad 147 3. Något ointresserad 138 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 982 5. Något intresserad 1444 6. Ganska intresserad 787 7. Mycket intresserad 69 9. Ej svar
VAR 119 KÖRA BIL Loc 158 width 1 MD=9 F.12.44. Köra bil <Se F.12 för fullständig frågetext> 475 1. Mycket ointresserad 93 2. Ganska ointresserad 97 3. Något ointresserad 356 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 585 5. Något intresserad 938 6. Ganska intresserad 1124 7. Mycket intresserad 76 9. Ej svar
VAR 120 JOBBA MED BILEN Loc 159 width 1 MD=9 F.12.45. Jobba med bilen <Se F.12 för fullständig frågetext> 1108 1. Mycket ointresserad 258 2. Ganska ointresserad 287 3. Något ointresserad 444 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 763 5. Något intresserad 447 6. Ganska intresserad 356 7. Mycket intresserad 81 9. Ej svar
VAR 121 ARBETA I TRÄDGÅRDEN Loc 160 width 1 MD=9 F.12.46. Arbeta i trädgården <Se F.12 för fullständig frågetext> 343 1. Mycket ointresserad 167 2. Ganska ointresserad 188 3. Något ointresserad 320 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 911 5. Något intresserad 908 6. Ganska intresserad 855 7. Mycket intresserad 52 9. Ej svar
VAR 122 FOTOGRAFERA Loc 161 width 1 MD=9 F.12.47. Fotografera <Se F.12 för fullständig frågetext> 472 1. Mycket ointresserad 262 2. Ganska ointresserad 319 3. Något ointresserad 310 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1274 5. Något intresserad 682 6. Ganska intresserad 353 7. Mycket intresserad 72 9. Ej svar
VAR 123 SMALFILMA Loc 162 width 1 MD=9 F.12.48. Smalfilma <Se F.12 för fullständig frågetext> 1059 1. Mycket ointresserad 341 2. Ganska ointresserad 343 3. Något ointresserad 864 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 560 5. Något intresserad 300 6. Ganska intresserad 163 7. Mycket intresserad 114 9. Ej svar
VAR 124 LYSSNA PÅ POPMUSIK Loc 163 width 1 MD=9 F.12.49. Lyssna på popmusik <Se F.12 för fullständig frågetext> 1013 1. Mycket ointresserad 278 2. Ganska ointresserad 303 3. Något ointresserad 258 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 811 5. Något intresserad 503 6. Ganska intresserad 471 7. Mycket intresserad 107 9. Ej svar
VAR 125 LYSSNA PÅ KLASSISK MUSIK Loc 164 width 1 MD=9 F.12.50. Lyssna på klassisk musik <Se F.12 för fullständig frågetext> 676 1. Mycket ointresserad 267 2. Ganska ointresserad 372 3. Något ointresserad 255 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1077 5. Något intresserad 638 6. Ganska intresserad 378 7. Mycket intresserad 81 9. Ej svar
VAR 126 GÅ PÅ TEATER Loc 165 width 1 MD=9 F.12.51. Gå på teater <Se F.12 för fullständig frågetext> 524 1. Mycket ointresserad 241 2. Ganska ointresserad 287 3. Något ointresserad 368 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1042 5. Något intresserad 761 6. Ganska intresserad 453 7. Mycket intresserad 68 9. Ej svar
VAR 127 GÅ PÅ KONSTUTSTÄLLNING Loc 166 width 1 MD=9 F.12.52. Gå på konstutställning <Se F.12 för fullständig frågetext> 832 1. Mycket ointresserad 382 2. Ganska ointresserad 423 3. Något ointresserad 431 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 881 5. Något intresserad 451 6. Ganska intresserad 253 7. Mycket intresserad 91 9. Ej svar
VAR 128 SKAFFA VIDAREUTBILDNING Loc 167 width 1 MD=9 F.12.53. Skaffa vidareutbildning <Se F.12 för fullständig frågetext> 280 1. Mycket ointresserad 133 2. Ganska ointresserad 249 3. Något ointresserad 494 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1130 5. Något intresserad 838 6. Ganska intresserad 527 7. Mycket intresserad 93 9. Ej svar
VAR 129 LÄSA BÖCKER Loc 168 width 1 MD=9 F.12.54. Läsa böcker <Se F.12 för fullständig frågetext> 155 1. Mycket ointresserad 132 2. Ganska ointresserad 224 3. Något ointresserad 142 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1068 5. Något intresserad 939 6. Ganska intresserad 1020 7. Mycket intresserad 64 9. Ej svar
VAR 130 LÄSA POPULÄRTIDNINGAR Loc 169 width 1 MD=9 F.12.55. Läsa populärtidningar <Se F.12 för fullständig frågetext> 372 1. Mycket ointresserad 249 2. Ganska ointresserad 356 3. Något ointresserad 369 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1279 5. Något intresserad 714 6. Ganska intresserad 314 7. Mycket intresserad 91 9. Ej svar
VAR 131 SY KLÄDER Loc 170 width 1 MD=9 F.12.56. Sy kläder <Se F.12 för fullständig frågetext> 1456 1. Mycket ointresserad 250 2. Ganska ointresserad 231 3. Något ointresserad 349 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 578 5. Något intresserad 378 6. Ganska intresserad 444 7. Mycket intresserad 58 9. Ej svar
VAR 132 HANDARBETA Loc 171 width 1 MD=9 F.12.57. Handarbeta <Se F.12 för fullständig frågetext> 1273 1. Mycket ointresserad 189 2. Ganska ointresserad 165 3. Något ointresserad 258 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 489 5. Något intresserad 522 6. Ganska intresserad 790 7. Mycket intresserad 58 9. Ej svar
VAR 133 MÅLA Loc 172 width 1 MD=9 F.12.58. Måla <Se F.12 för fullständig frågetext> 832 1. Mycket ointresserad 228 2. Ganska ointresserad 254 3. Något ointresserad 363 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 967 5. Något intresserad 642 6. Ganska intresserad 373 7. Mycket intresserad 85 9. Ej svar
VAR 134 SNICKRA Loc 173 width 1 MD=9 F.12.59. Snickra <Se F.12 för fullständig frågetext> 838 1. Mycket ointresserad 228 2. Ganska ointresserad 282 3. Något ointresserad 439 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 802 5. Något intresserad 629 6. Ganska intresserad 446 7. Mycket intresserad 80 9. Ej svar
VAR 135 MOTIONERA Loc 174 width 1 MD=9 F.12.60. Motionera <Se F.12 för fullständig frågetext> 153 1. Mycket ointresserad 103 2. Ganska ointresserad 186 3. Något ointresserad 146 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1159 5. Något intresserad 1083 6. Ganska intresserad 869 7. Mycket intresserad 45 9. Ej svar
VAR 136 FRILUFTSLIV Loc 175 width 1 MD=9 F.12.61. Friluftsliv <Se F.12 för fullständig frågetext> 75 1. Mycket ointresserad 81 2. Ganska ointresserad 123 3. Något ointresserad 141 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 982 5. Något intresserad 1127 6. Ganska intresserad 1157 7. Mycket intresserad 58 9. Ej svar
VAR 137 SPORTFISKA Loc 176 width 1 MD=9 F.12.62. Sportfiska <Se F.12 för fullständig frågetext> 1014 1. Mycket ointresserad 285 2. Ganska ointresserad 250 3. Något ointresserad 420 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 668 5. Något intresserad 470 6. Ganska intresserad 551 7. Mycket intresserad 86 9. Ej svar
VAR 138 ÅKA SKIDOR Loc 177 width 1 MD=9 F.12.63. Åka skidor <Se F.12 för fullständig frågetext> 522 1. Mycket ointresserad 190 2. Ganska ointresserad 264 3. Något ointresserad 306 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1029 5. Något intresserad 747 6. Ganska intresserad 611 7. Mycket intresserad 75 9. Ej svar
VAR 139 ÅKA MOTORBÅT Loc 178 width 1 MD=9 F.12.64. Åka motorbåt <Se F.12 för fullständig frågetext> 850 1. Mycket ointresserad 247 2. Ganska ointresserad 324 3. Något ointresserad 467 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 829 5. Något intresserad 487 6. Ganska intresserad 459 7. Mycket intresserad 81 9. Ej svar
VAR 140 SEGLA Loc 179 width 1 MD=9 F.12.65. Segla <Se F.12 för fullständig frågetext> 1174 1. Mycket ointresserad 314 2. Ganska ointresserad 304 3. Något ointresserad 788 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 485 5. Något intresserad 294 6. Ganska intresserad 308 7. Mycket intresserad 77 9. Ej svar
VAR 141 CAMPA Loc 180 width 1 MD=9 F.12.66. Campa <Se F.12 för fullständig frågetext> 766 1. Mycket ointresserad 227 2. Ganska ointresserad 266 3. Något ointresserad 298 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 944 5. Något intresserad 661 6. Ganska intresserad 499 7. Mycket intresserad 83 9. Ej svar
VAR 142 SEMESTRA UTOMLANDS Loc 181 width 1 MD=9 F.12.67. Semestra utomlands <Se F.12 för fullständig frågetext> 400 1. Mycket ointresserad 129 2. Ganska ointresserad 180 3. Något ointresserad 367 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 733 5. Något intresserad 747 6. Ganska intresserad 1112 7. Mycket intresserad 76 9. Ej svar
VAR 143 SEMESTRA I SVERIGE Loc 182 width 1 MD=9 F.12.68. Semestra i Sverige <Se F.12 för fullständig frågetext> 80 1. Mycket ointresserad 43 2. Ganska ointresserad 68 3. Något ointresserad 104 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 694 5. Något intresserad 1277 6. Ganska intresserad 1384 7. Mycket intresserad 94 9. Ej svar
VAR 144 GÅ PÅ FÖRENINGSMÖTEN Loc 183 width 1 MD=9 F.12.69. Gå på föreningsmöten <Se F.12 för fullständig frågetext> 846 1. Mycket ointresserad 427 2. Ganska ointresserad 469 3. Något ointresserad 445 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 849 5. Något intresserad 405 6. Ganska intresserad 201 7. Mycket intresserad 102 9. Ej svar
VAR 145 SE PÅ SPORTEVENEMANG Loc 184 width 1 MD=9 F.12.70. Se på sportevenemang <Se F.12 för fullständig frågetext> 515 1. Mycket ointresserad 220 2. Ganska ointresserad 231 3. Något ointresserad 180 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 896 5. Något intresserad 700 6. Ganska intresserad 931 7. Mycket intresserad 71 9. Ej svar
VAR 146 PRÖVA NYA PRODUKTER Loc 185 width 1 MD=9 F.12.71. Pröva nya produkter <Se F.12 för fullständig frågetext> 188 1. Mycket ointresserad 161 2. Ganska ointresserad 276 3. Något ointresserad 505 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1314 5. Något intresserad 832 6. Ganska intresserad 406 7. Mycket intresserad 62 9. Ej svar
VAR 147 AFTONBLADET Loc 186 width 2 F.13. Tidningar Du själv läser.Följande frågor gäller hur ofta Du själv läser vissa tidningar.De flesta människor läser endast en liten del av de uppräknade tidningarna.Vi ber Dig att så noga som möjligt gå igenom och kryssa för samtliga tidningar.I de fall Du inte alls läser en tidning, kryssa för svarsalternativet F.13a. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Aftonbladet? 1283 00. Aldrig 64 01. 1 gång per år 109 02. 2 gånger per år 129 03. 3 gånger per år 168 04. 1 gång per kvartal 109 05. 2 gånger per kvartal 257 06. 1 gång per månad 172 07. 2 gånger per månad 177 08. 3 gånger per månad 274 09. 1 gång per vecka 201 10. 2 gånger per vecka 159 11. 3 gånger per vecka 97 12. 4 gånger per vecka 86 13. 5 gånger per vecka 459 14. 6 gånger per vecka
VAR 148 ARBETET Loc 188 width 2 F.13b. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Arbetet? <Se F.13 för fullständig frågetext> 3150 00. Aldrig 55 01. 1 gång per år 42 02. 2 gånger per år 49 03. 3 gånger per år 48 04. 1 gång per kvartal 37 05. 2 gånger per kvartal 55 06. 1 gång per månad 18 07. 2 gånger per månad 23 08. 3 gånger per månad 55 09. 1 gång per vecka 36 10. 2 gånger per vecka 15 11. 3 gånger per vecka 7 12. 4 gånger per vecka 17 13. 5 gånger per vecka 137 14. 6 gånger per vecka
VAR 149 DAGENS NYHETER Loc 190 width 2 F.13c. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Dagens Nyheter? <Se F.13 för fullständig frågetext> 1998 00. Aldrig 88 01. 1 gång per år 96 02. 2 gånger per år 110 03. 3 gånger per år 108 04. 1 gång per kvartal 81 05. 2 gånger per kvartal 151 06. 1 gång per månad 102 07. 2 gånger per månad 91 08. 3 gånger per månad 176 09. 1 gång per vecka 82 10. 2 gånger per vecka 81 11. 3 gånger per vecka 40 12. 4 gånger per vecka 62 13. 5 gånger per vecka 478 14. 6 gånger per vecka
VAR 150 EXPRESSEN Loc 192 width 2 MD=99 F.13d. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Expressen? <Se F.13 för fullständig frågetext> 1020 00. Aldrig 50 01. 1 gång per år 63 02. 2 gånger per år 101 03. 3 gånger per år 173 04. 1 gång per kvartal 131 05. 2 gånger per kvartal 269 06. 1 gång per månad 178 07. 2 gånger per månad 219 08. 3 gånger per månad 332 09. 1 gång per vecka 231 10. 2 gånger per vecka 189 11. 3 gånger per vecka 120 12. 4 gånger per vecka 91 13. 5 gånger per vecka 576 14. 6 gånger per vecka 1 99. Ej svar
VAR 151 GÖTEBORGS-POSTEN Loc 194 width 2 F.13e. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Göteborgs-Posten? <Se F.13 för fullständig frågetext> 2878 00. Aldrig 74 01. 1 gång per år 60 02. 2 gånger per år 49 03. 3 gånger per år 57 04. 1 gång per kvartal 33 05. 2 gånger per kvartal 39 06. 1 gång per månad 36 07. 2 gånger per månad 40 08. 3 gånger per månad 43 09. 1 gång per vecka 23 10. 2 gånger per vecka 15 11. 3 gånger per vecka 13 12. 4 gånger per vecka 18 13. 5 gånger per vecka 366 14. 6 gånger per vecka
VAR 152 GT KVÄLLSTIDNINGEN Loc 196 width 2 F.13f. Hur ofta läser Du vardagsnummer av GT Kvällstidningen? <Se F.13 för fullständig frågetext> 3031 00. Aldrig 59 01. 1 gång per år 60 02. 2 gånger per år 61 03. 3 gånger per år 60 04. 1 gång per kvartal 30 05. 2 gånger per kvartal 69 06. 1 gång per månad 43 07. 2 gånger per månad 52 08. 3 gånger per månad 70 09. 1 gång per vecka 55 10. 2 gånger per vecka 41 11. 3 gånger per vecka 22 12. 4 gånger per vecka 20 13. 5 gånger per vecka 71 14. 6 gånger per vecka
VAR 153 KVÄLLSPOSTEN Loc 198 width 2 F.13g. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Kvällsposten? <Se F.13 för fullständig frågetext> 2979 00. Aldrig 54 01. 1 gång per år 45 02. 2 gånger per år 59 03. 3 gånger per år 45 04. 1 gång per kvartal 32 05. 2 gånger per kvartal 70 06. 1 gång per månad 56 07. 2 gånger per månad 52 08. 3 gånger per månad 92 09. 1 gång per vecka 46 10. 2 gånger per vecka 39 11. 3 gånger per vecka 32 12. 4 gånger per vecka 28 13. 5 gånger per vecka 115 14. 6 gånger per vecka
VAR 154 SVENSKA DAGBLADET Loc 200 width 2 F.13h. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Svenska Dagbladet? <Se F.13 för fullständig frågetext> 2936 00. Aldrig 83 01. 1 gång per år 78 02. 2 gånger per år 73 03. 3 gånger per år 65 04. 1 gång per kvartal 40 05. 2 gånger per kvartal 74 06. 1 gång per månad 40 07. 2 gånger per månad 51 08. 3 gånger per månad 72 09. 1 gång per vecka 30 10. 2 gånger per vecka 20 11. 3 gånger per vecka 9 12. 4 gånger per vecka 11 13. 5 gånger per vecka 162 14. 6 gånger per vecka
VAR 155 SYDSVENSKA DAGBLADET Loc 202 width 2 F.13i. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Sydsvenska Dagbladet? <Se F.13 för fullständig frågetext> 3271 00. Aldrig 41 01. 1 gång per år 35 02. 2 gånger per år 39 03. 3 gånger per år 34 04. 1 gång per kvartal 33 05. 2 gånger per kvartal 25 06. 1 gång per månad 20 07. 2 gånger per månad 18 08. 3 gånger per månad 35 09. 1 gång per vecka 17 10. 2 gånger per vecka 11 11. 3 gånger per vecka 1 12. 4 gånger per vecka 7 13. 5 gånger per vecka 157 14. 6 gånger per vecka
VAR 156 LÄSER SKÅNSKA DAGBLADET Loc 204 width 2 F.13j. Hur ofta läser Du - Skånska Dagbladet (vard) <Se F.13 för fullständig frågetext> 3533 00. Aldrig 31 01. 1 gång per år 30 02. 2 gånger per år 21 03. 3 gånger per år 29 04. 1 gång per kvartal 5 05. 2 gånger per kvartal 17 06. 1 gång per månad 12 07. 2 gånger per månad 11 08. 3 gånger per månad 16 09. 1 gång per vecka 2 10. 2 gånger per vecka 1 11. 3 gånger per vecka 1 12. 4 gånger per vecka 2 13. 5 gånger per vecka 33 14. 6 gånger per vecka
VAR 157 AFTONBLADET(SÖNDAG) Loc 206 width 2 F.14. Tidningar Du själv läser.Följande frågor gäller hur ofta Du själv läser vissa tidningar.De flesta människor läser endast en liten del av de uppräknade tidningarna.Vi ber Dig att så noga som möjligt gå igenom och kryssa för samtliga tidningar.I de fall Du inte alls läser en tidning, kryssa för svarsalternativet F.14a. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Aftonbladet? 1461 00. Aldrig 99 01. 1 gång per år 105 02. 2 gånger per år 130 03. 3 gånger per år 162 04. 1 gång per kvartal 103 05. 2 gånger per kvartal 302 06. 1 gång per månad 234 07. 2 gånger per månad 161 08. 3 gånger per månad 987 09. 1 gång per vecka
VAR 158 ARBETET(SÖNDAG) Loc 208 width 2 F.14b. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Arbetet? <Se F.14 för fullständig frågetext> 3392 00. Aldrig 31 01. 1 gång per år 29 02. 2 gånger per år 25 03. 3 gånger per år 22 04. 1 gång per kvartal 17 05. 2 gånger per kvartal 27 06. 1 gång per månad 25 07. 2 gånger per månad 20 08. 3 gånger per månad 156 09. 1 gång per vecka
VAR 159 DAGENS NYHETER(SÖNDAG) Loc 210 width 2 MD=99 F.14c. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Dagens Nyheter? <Se F.14 för fullständig frågetext> 2294 00. Aldrig 95 01. 1 gång per år 74 02. 2 gånger per år 84 03. 3 gånger per år 105 04. 1 gång per kvartal 71 05. 2 gånger per kvartal 145 06. 1 gång per månad 109 07. 2 gånger per månad 81 08. 3 gånger per månad 686 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 160 EXPRESSEN(SÖNDAG) Loc 212 width 2 MD=99 F.14d. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Expressen? <Se F.14 för fullständig frågetext> 1073 00. Aldrig 60 01. 1 gång per år 74 02. 2 gånger per år 132 03. 3 gånger per år 208 04. 1 gång per kvartal 129 05. 2 gånger per kvartal 322 06. 1 gång per månad 286 07. 2 gånger per månad 265 08. 3 gånger per månad 1195 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 161 GÖTEBORGS-POSTEN(SÖNDAG) Loc 214 width 2 F.14e. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Göteborgs-Posten? <Se F.14 för fullständig frågetext> 3011 00. Aldrig 58 01. 1 gång per år 35 02. 2 gånger per år 30 03. 3 gånger per år 49 04. 1 gång per kvartal 26 05. 2 gånger per kvartal 56 06. 1 gång per månad 32 07. 2 gånger per månad 32 08. 3 gånger per månad 415 09. 1 gång per vecka
VAR 162 GT KVÄLLSTIDNING(SÖNDAG) Loc 216 width 2 F.14f. Hur ofta läser Du söndagsnummer av GT Kvällstidningen? <Se F.14 för fullständig frågetext> 3137 00. Aldrig 46 01. 1 gång per år 52 02. 2 gånger per år 63 03. 3 gånger per år 52 04. 1 gång per kvartal 39 05. 2 gånger per kvartal 64 06. 1 gång per månad 62 07. 2 gånger per månad 44 08. 3 gånger per månad 185 09. 1 gång per vecka
VAR 163 KVÄLLSPOSTEN(SÖNDAG) Loc 218 width 2 F.14g. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Kvällsposten? <Se F.14 för fullständig frågetext> 3098 00. Aldrig 40 01. 1 gång per år 35 02. 2 gånger per år 38 03. 3 gånger per år 42 04. 1 gång per kvartal 48 05. 2 gånger per kvartal 66 06. 1 gång per månad 51 07. 2 gånger per månad 40 08. 3 gånger per månad 286 09. 1 gång per vecka
VAR 164 SV.DAGBLADET(SÖNDAG) Loc 220 width 2 F.14h. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Svenska Dagbladet? <Se F.14 för fullständig frågetext> 3309 00. Aldrig 44 01. 1 gång per år 40 02. 2 gånger per år 36 03. 3 gånger per år 31 04. 1 gång per kvartal 16 05. 2 gånger per kvartal 30 06. 1 gång per månad 21 07. 2 gånger per månad 19 08. 3 gånger per månad 198 09. 1 gång per vecka
VAR 165 SYDSV.DAGBLADET(SÖNDAG) Loc 222 width 2 F.14i. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Sydsvenska Dagbladet? <Se F.14 för fullständig frågetext> 3386 00. Aldrig 22 01. 1 gång per år 17 02. 2 gånger per år 29 03. 3 gånger per år 19 04. 1 gång per kvartal 17 05. 2 gånger per kvartal 22 06. 1 gång per månad 18 07. 2 gånger per månad 18 08. 3 gånger per månad 196 09. 1 gång per vecka
VAR 166 SKÅNSKA DAGBL.(SÖNDAG) Loc 224 width 2 MD=99 F.14j. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Skånska Dagbladet? <Se F.14 för fullständig frågetext> 3628 00. Aldrig 20 01. 1 gång per år 12 02. 2 gånger per år 11 03. 3 gånger per år 9 04. 1 gång per kvartal 3 05. 2 gånger per kvartal 12 06. 1 gång per månad 5 07. 2 gånger per månad 4 08. 3 gånger per månad 40 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 167 LÄSER ALLAS VECKOTIDNING Loc 226 width 2 F.15. Tidningar Du själv läser-Veckotidningar F.15a. Hur ofta läser Du - Allas Veckotidning 2765 00. Aldrig 128 01. 1 gång per år 102 02. 2 gånger per år 112 03. 3 gånger per år 128 04. 1 gång per kvartal 60 05. 2 gånger per kvartal 154 06. 1 gång per månad 66 07. 2 gånger per månad 37 08. 3 gånger per månad 192 09. 1 gång per vecka
VAR 168 LÄSER ALLERS Loc 228 width 2 F.15b. Hur ofta läser Du - Allers <Se F.15 för fullständig frågetext> 2209 00. Aldrig 163 01. 1 gång per år 177 02. 2 gånger per år 158 03. 3 gånger per år 194 04. 1 gång per kvartal 109 05. 2 gånger per kvartal 205 06. 1 gång per månad 107 07. 2 gånger per månad 57 08. 3 gånger per månad 365 09. 1 gång per vecka
VAR 169 LÄSER DAMERNAS VÄRLD Loc 230 width 2 F.15c. Hur ofta läser Du - Damernas Värld <Se F.15 för fullständig frågetext> 2323 00. Aldrig 148 01. 1 gång per år 147 02. 2 gånger per år 180 03. 3 gånger per år 216 04. 1 gång per kvartal 136 05. 2 gånger per kvartal 206 06. 1 gång per månad 103 07. 2 gånger per månad 66 08. 3 gånger per månad 219 09. 1 gång per vecka
VAR 170 LÄSER FEMINA Loc 232 width 2 F.15d. Hur ofta läser Du - Femina <Se F.15 för fullständig frågetext> 2494 00. Aldrig 173 01. 1 gång per år 128 02. 2 gånger per år 138 03. 3 gånger per år 184 04. 1 gång per kvartal 112 05. 2 gånger per kvartal 187 06. 1 gång per månad 107 07. 2 gånger per månad 49 08. 3 gånger per månad 172 09. 1 gång per vecka
VAR 171 LÄSER FIB-AKTUELLT Loc 234 width 2 MD=99 F.15e. Hur ofta läser Du - FIB-Aktuellt <Se F.15 för fullständig frågetext> 2137 00. Aldrig 128 01. 1 gång per år 106 02. 2 gånger per år 135 03. 3 gånger per år 212 04. 1 gång per kvartal 178 05. 2 gånger per kvartal 297 06. 1 gång per månad 168 07. 2 gånger per månad 123 08. 3 gånger per månad 260 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 172 LÄSER HEMMETS JOURNAL Loc 236 width 2 F.15f. Hur ofta läser Du - Hemmets Journal <Se F.15 för fullständig frågetext> 2126 00. Aldrig 147 01. 1 gång per år 123 02. 2 gånger per år 142 03. 3 gånger per år 181 04. 1 gång per kvartal 130 05. 2 gånger per kvartal 247 06. 1 gång per månad 122 07. 2 gånger per månad 73 08. 3 gånger per månad 453 09. 1 gång per vecka
VAR 173 LÄSER HEMMETS VECKOTIDN. Loc 238 width 2 MD=99 F.15g. Hur ofta läser Du - Hemmets Veckotidning <Se F.15 för fullständig frågetext> 2184 00. Aldrig 139 01. 1 gång per år 132 02. 2 gånger per år 133 03. 3 gånger per år 179 04. 1 gång per kvartal 118 05. 2 gånger per kvartal 247 06. 1 gång per månad 113 07. 2 gånger per månad 52 08. 3 gånger per månad 447 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 174 LÄSER HENNES Loc 240 width 2 MD=99 F.15h. Hur ofta läser Du - Hennes <Se F.15 för fullständig frågetext> 3065 00. Aldrig 122 01. 1 gång per år 66 02. 2 gånger per år 61 03. 3 gånger per år 86 04. 1 gång per kvartal 57 05. 2 gånger per kvartal 90 06. 1 gång per månad 51 07. 2 gånger per månad 34 08. 3 gånger per månad 112 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 175 LÄSER HUSMODERN Loc 242 width 2 F.15i. Hur ofta läser Du - Husmodern <Se F.15 för fullständig frågetext> 2421 00. Aldrig 143 01. 1 gång per år 125 02. 2 gånger per år 164 03. 3 gånger per år 215 04. 1 gång per kvartal 117 05. 2 gånger per kvartal 172 06. 1 gång per månad 92 07. 2 gånger per månad 47 08. 3 gånger per månad 248 09. 1 gång per vecka
VAR 176 LÄSER HÄNT I VECKAN Loc 244 width 2 MD=99 F.15j. Hur ofta läser Du - Hänt i Veckan <Se F.15 för fullständig frågetext> 2247 00. Aldrig 165 01. 1 gång per år 171 02. 2 gånger per år 188 03. 3 gånger per år 227 04. 1 gång per kvartal 134 05. 2 gånger per kvartal 229 06. 1 gång per månad 125 07. 2 gånger per månad 58 08. 3 gånger per månad 200 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 177 LÄSER ICA-KURIREN Loc 246 width 2 F.15k. Hur ofta läser Du - ICA-kuriren <Se F.15 för fullständig frågetext> 2051 00. Aldrig 119 01. 1 gång per år 90 02. 2 gånger per år 132 03. 3 gånger per år 135 04. 1 gång per kvartal 89 05. 2 gånger per kvartal 192 06. 1 gång per månad 80 07. 2 gånger per månad 51 08. 3 gånger per månad 805 09. 1 gång per vecka
VAR 178 LÄSER KALLE ANKA & CO Loc 248 width 2 MD=99 F.15l. Hur ofta läser Du - Kalle Anka & Co <Se F.15 för fullständig frågetext> 2512 00. Aldrig 123 01. 1 gång per år 107 02. 2 gånger per år 129 03. 3 gånger per år 165 04. 1 gång per kvartal 108 05. 2 gånger per kvartal 185 06. 1 gång per månad 107 07. 2 gånger per månad 81 08. 3 gånger per månad 227 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 179 LÄSER LAND Loc 250 width 2 F.15m. Hur ofta läser Du - Land <Se F.15 för fullständig frågetext> 2834 00. Aldrig 75 01. 1 gång per år 63 02. 2 gånger per år 58 03. 3 gånger per år 74 04. 1 gång per kvartal 58 05. 2 gånger per kvartal 90 06. 1 gång per månad 47 07. 2 gånger per månad 28 08. 3 gånger per månad 417 09. 1 gång per vecka
VAR 180 LÄSER LEKTYR Loc 252 width 2 MD=99 F.15n. Hur ofta läser Du - Lektyr <Se F.15 för fullständig frågetext> 2353 00. Aldrig 101 01. 1 gång per år 83 02. 2 gånger per år 117 03. 3 gånger per år 178 04. 1 gång per kvartal 145 05. 2 gånger per kvartal 263 06. 1 gång per månad 166 07. 2 gånger per månad 95 08. 3 gånger per månad 243 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 181 LÄSER METALLARBETAREN Loc 254 width 2 F.15o. Hur ofta läser Du - Metallarbetaren <Se F.15 för fullständig frågetext> 3143 00. Aldrig 50 01. 1 gång per år 25 02. 2 gånger per år 28 03. 3 gånger per år 37 04. 1 gång per kvartal 29 05. 2 gånger per kvartal 105 06. 1 gång per månad 53 07. 2 gånger per månad 16 08. 3 gånger per månad 258 09. 1 gång per vecka
VAR 182 LÄSER MIN VÄRLD Loc 256 width 2 MD=99 F.15p. Hur ofta läser Du - Min Värld <Se F.15 för fullständig frågetext> 2941 00. Aldrig 89 01. 1 gång per år 62 02. 2 gånger per år 67 03. 3 gånger per år 93 04. 1 gång per kvartal 56 05. 2 gånger per kvartal 97 06. 1 gång per månad 41 07. 2 gånger per månad 37 08. 3 gånger per månad 261 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 183 LÄSER MITT LIVS NOVELL Loc 258 width 2 F.15q. Hur ofta läser Du - Mitt Livs Novell <Se F.15 för fullständig frågetext> 3237 00. Aldrig 96 01. 1 gång per år 56 02. 2 gånger per år 54 03. 3 gånger per år 53 04. 1 gång per kvartal 46 05. 2 gånger per kvartal 71 06. 1 gång per månad 26 07. 2 gånger per månad 24 08. 3 gånger per månad 81 09. 1 gång per vecka
VAR 184 LÄSER RÖSTER I RADIO/TV Loc 260 width 2 F.15r. Hur ofta läser Du - Röster i Radio/TV <Se F.15 för fullständig frågetext> 2873 00. Aldrig 157 01. 1 gång per år 131 02. 2 gånger per år 111 03. 3 gånger per år 93 04. 1 gång per kvartal 59 05. 2 gånger per kvartal 85 06. 1 gång per månad 35 07. 2 gånger per månad 22 08. 3 gånger per månad 178 09. 1 gång per vecka
VAR 185 LÄSER SAXONS VECKOTIDN. Loc 262 width 2 F.15s. Hur ofta läser Du - Saxons Veckotidning <Se F.15 för fullständig frågetext> 2808 00. Aldrig 109 01. 1 gång per år 85 02. 2 gånger per år 81 03. 3 gånger per år 96 04. 1 gång per kvartal 84 05. 2 gånger per kvartal 134 06. 1 gång per månad 86 07. 2 gånger per månad 39 08. 3 gånger per månad 222 09. 1 gång per vecka
VAR 186 LÄSER SE Loc 264 width 2 F.15t. Hur ofta läser Du - Se <Se F.15 för fullständig frågetext> 2133 00. Aldrig 157 01. 1 gång per år 187 02. 2 gånger per år 247 03. 3 gånger per år 285 04. 1 gång per kvartal 178 05. 2 gånger per kvartal 251 06. 1 gång per månad 108 07. 2 gånger per månad 61 08. 3 gånger per månad 137 09. 1 gång per vecka
VAR 187 LÄSER SVENSK DAMTIDNING Loc 266 width 2 F.15u. Hur ofta läser Du - Svensk Damtidning <Se F.15 för fullständig frågetext> 2862 00. Aldrig 118 01. 1 gång per år 102 02. 2 gånger per år 115 03. 3 gånger per år 138 04. 1 gång per kvartal 66 05. 2 gånger per kvartal 124 06. 1 gång per månad 67 07. 2 gånger per månad 23 08. 3 gånger per månad 129 09. 1 gång per vecka
VAR 188 LÄSER VECKANS AFFÄRER Loc 268 width 2 F.15v. Hur ofta läser Du - Veckans Affärer <Se F.15 för fullständig frågetext> 3247 00. Aldrig 73 01. 1 gång per år 50 02. 2 gånger per år 53 03. 3 gånger per år 51 04. 1 gång per kvartal 39 05. 2 gånger per kvartal 84 06. 1 gång per månad 30 07. 2 gånger per månad 19 08. 3 gånger per månad 98 09. 1 gång per vecka
VAR 189 LÄSER VECKO-JOURNALEN Loc 270 width 2 F.15x. Hur ofta läser Du - Vecko-Journalen <Se F.15 för fullständig frågetext> 3007 00. Aldrig 128 01. 1 gång per år 122 02. 2 gånger per år 121 03. 3 gånger per år 101 04. 1 gång per kvartal 56 05. 2 gånger per kvartal 68 06. 1 gång per månad 36 07. 2 gånger per månad 20 08. 3 gånger per månad 85 09. 1 gång per vecka
VAR 190 LÄSER VECKO-REVYN Loc 272 width 2 F.15y. Hur ofta läser Du - Vecko-Revyn <Se F.15 för fullständig frågetext> 2567 00. Aldrig 128 01. 1 gång per år 156 02. 2 gånger per år 143 03. 3 gånger per år 158 04. 1 gång per kvartal 121 05. 2 gånger per kvartal 161 06. 1 gång per månad 90 07. 2 gånger per månad 39 08. 3 gånger per månad 181 09. 1 gång per vecka
VAR 191 LÄSER VI Loc 274 width 2 F.15z. Hur ofta läser Du - Vi <Se F.15 för fullständig frågetext> 2657 00. Aldrig 97 01. 1 gång per år 76 02. 2 gånger per år 118 03. 3 gånger per år 90 04. 1 gång per kvartal 71 05. 2 gånger per kvartal 122 06. 1 gång per månad 55 07. 2 gånger per månad 35 08. 3 gånger per månad 423 09. 1 gång per vecka
VAR 192 LÄSER ÅRET RUNT Loc 276 width 2 F.15å. Hur ofta läser Du - Året Runt <Se F.15 för fullständig frågetext> 1599 00. Aldrig 101 01. 1 gång per år 180 02. 2 gånger per år 181 03. 3 gånger per år 274 04. 1 gång per kvartal 214 05. 2 gånger per kvartal 307 06. 1 gång per månad 188 07. 2 gånger per månad 106 08. 3 gånger per månad 594 09. 1 gång per vecka
VAR 193 LÄSER KOMMUNALARBETAREN Loc 278 width 1 F.16. Tidningar Du själv läser- 14-dagarstidningar F.16a. Hur ofta läser Du - Kommunalarbetaren 3317 0. Aldrig 39 1. 1 gång per år 14 2. 2 gånger per år 19 3. 3 gånger per år 23 4. 1 gång per kvartal 10 5. 2 gånger per kvartal 86 6. 1 gång per månad 236 7. 2 gånger per månad
VAR 194 LÄSER MOTOR Loc 279 width 1 F.16b. Hur ofta läser Du - Motor <Se F.16 för fullständig frågetext> 2959 0. Aldrig 78 1. 1 gång per år 87 2. 2 gånger per år 88 3. 3 gånger per år 98 4. 1 gång per kvartal 63 5. 2 gånger per kvartal 117 6. 1 gång per månad 254 7. 2 gånger per månad
VAR 195 LÄSER MOTORFÖRAREN Loc 280 width 1 F.16c. Hur ofta läser Du - Motorföraren <Se F.16 för fullständig frågetext> 3344 0. Aldrig 52 1. 1 gång per år 40 2. 2 gånger per år 40 3. 3 gånger per år 58 4. 1 gång per kvartal 37 5. 2 gånger per kvartal 60 6. 1 gång per månad 113 7. 2 gånger per månad
VAR 196 LÄSER TEKNIKENS VÄRLD Loc 281 width 1 F.16d. Hur ofta läser Du - Teknikens Värld <Se F.16 för fullständig frågetext> 2822 0. Aldrig 129 1. 1 gång per år 115 2. 2 gånger per år 125 3. 3 gånger per år 142 4. 1 gång per kvartal 93 5. 2 gånger per kvartal 161 6. 1 gång per månad 157 7. 2 gånger per månad
VAR 197 LÄSER VI BILÄGARE Loc 282 width 1 F.16e. Hur ofta läser Du - Vi Bilägare <Se F.16 för fullständig frågetext> 2404 0. Aldrig 74 1. 1 gång per år 71 2. 2 gånger per år 72 3. 3 gånger per år 122 4. 1 gång per kvartal 70 5. 2 gånger per kvartal 276 6. 1 gång per månad 655 7. 2 gånger per månad
VAR 198 LÄSER ALLT I HEMMET Loc 283 width 1 F.17. Tidningar Du själv läser - Månadstidningar F.17a. Hur ofta läser du - Allt i Hemmet 1919 0. Aldrig 299 1. 1 gång per år 328 2. 2 gånger per år 250 3. 3 gånger per år 321 4. 1 gång per kvartal 134 5. 2 gånger per kvartal 493 6. 1 gång per månad
VAR 199 LÄSER ALLT OM MAT Loc 284 width 1 F.17b. Hur ofta läser du - Allt om Mat <Se F.17 för fullständig frågetext> 2415 0. Aldrig 266 1. 1 gång per år 219 2. 2 gånger per år 169 3. 3 gånger per år 220 4. 1 gång per kvartal 116 5. 2 gånger per kvartal 339 6. 1 gång per månad
VAR 200 LÄSER HEM OCH FRITID Loc 285 width 1 F.17c. Hur ofta läser du - Hem och Fritid <Se F.17 för fullständig frågetext> 2054 0. Aldrig 260 1. 1 gång per år 262 2. 2 gånger per år 221 3. 3 gånger per år 290 4. 1 gång per kvartal 124 5. 2 gånger per kvartal 533 6. 1 gång per månad
VAR 201 LÄSER BÅT-NYTT Loc 286 width 1 F.17d. Hur ofta läser du - Båt-Nytt <Se F.17 för fullständig frågetext> 3111 0. Aldrig 175 1. 1 gång per år 101 2. 2 gånger per år 86 3. 3 gånger per år 114 4. 1 gång per kvartal 47 5. 2 gånger per kvartal 110 6. 1 gång per månad
VAR 202 LÄSER BÅT FÖR ALLA Loc 287 width 1 F.17e. Hur ofta läser du - Båt för Alla <Se F.17 för fullständig frågetext> 3390 0. Aldrig 98 1. 1 gång per år 48 2. 2 gånger per år 42 3. 3 gånger per år 69 4. 1 gång per kvartal 31 5. 2 gånger per kvartal 66 6. 1 gång per månad
VAR 203 LÄSER VI BÅTÄGARE Loc 288 width 1 F.17f. Hur ofta läser du - Vi Båtägare <Se F.17 för fullständig frågetext> 3390 0. Aldrig 106 1. 1 gång per år 47 2. 2 gånger per år 43 3. 3 gånger per år 58 4. 1 gång per kvartal 26 5. 2 gånger per kvartal 74 6. 1 gång per månad
VAR 204 LÄSER FOTO OCH FILMTEKN. Loc 289 width 1 F.17g. Hur ofta läser du - Foto och Filmteknik <Se F.17 för fullständig frågetext> 3371 0. Aldrig 98 1. 1 gång per år 72 2. 2 gånger per år 54 3. 3 gånger per år 56 4. 1 gång per kvartal 31 5. 2 gånger per kvartal 62 6. 1 gång per månad
VAR 205 LÄSER TEKNIK FÖR ALLA Loc 290 width 1 F.17h. Hur ofta läser du - Teknik för Alla <Se F.17 för fullständig frågetext> 3136 0. Aldrig 130 1. 1 gång per år 127 2. 2 gånger per år 113 3. 3 gånger per år 114 4. 1 gång per kvartal 52 5. 2 gånger per kvartal 72 6. 1 gång per månad
VAR 206 LÄSER DET BÄSTA Loc 291 width 1 F.17i. Hur ofta läser du - Det Bästa <Se F.17 för fullständig frågetext> 2723 0. Aldrig 241 1. 1 gång per år 163 2. 2 gånger per år 144 3. 3 gånger per år 92 4. 1 gång per kvartal 57 5. 2 gånger per kvartal 324 6. 1 gång per månad
VAR 207 LÄSER VI FÖRÄLDRAR Loc 292 width 1 F.17j. Hur ofta läser du - Vi Föräldrar <Se F.17 för fullständig frågetext> 2906 0. Aldrig 181 1. 1 gång per år 136 2. 2 gånger per år 135 3. 3 gånger per år 123 4. 1 gång per kvartal 68 5. 2 gånger per kvartal 195 6. 1 gång per månad
VAR 208 LÄSER VÅR BOSTAD Loc 293 width 1 F.17k. Hur ofta läser du - Vår Bostad <Se F.17 för fullständig frågetext> 2701 0. Aldrig 111 1. 1 gång per år 105 2. 2 gånger per år 101 3. 3 gånger per år 143 4. 1 gång per kvartal 67 5. 2 gånger per kvartal 516 6. 1 gång per månad
VAR 209 LÄSER INDUSTRITJÄNSTEM. Loc 294 width 1 F.17l. Hur ofta läser du - Industritjänstemannen <Se F.17 för fullständig frågetext> 3489 0. Aldrig 25 1. 1 gång per år 12 2. 2 gånger per år 12 3. 3 gånger per år 23 4. 1 gång per kvartal 16 5. 2 gånger per kvartal 167 6. 1 gång per månad
VAR 210 LÄSER A-PRESSEN Loc 295 width 2 MD=99 F.18. Tidningar Du själv läser - Lokaltidningar F.18a. Hur ofta läser Du - A-Pressen 2073 00. Aldrig 86 01. 1 gång per år 92 02. 2 gånger per år 153 03. 3 gånger per år 109 04. 1 gång per kvartal 91 05. 2 gånger per kvartal 116 06. 1 gång per månad 87 07. 2 gånger per månad 114 08. 3 gånger per månad 118 09. 1 gång per vecka 66 10. 2 gånger per vecka 62 11. 3 gånger per vecka 30 12. 4 gånger per vecka 54 13. 5 gånger per vecka 491 14. 6 gånger per vecka 2 99. Ej svar
VAR 211 STORMARKNADSPRESS Loc 297 width 2 F.18b. Hur ofta läser Du - Stormarknadspress? <Se F.18 för fullständig frågetext> 2694 00. Aldrig 62 01. 1 gång per år 62 02. 2 gånger per år 101 03. 3 gånger per år 49 04. 1 gång per kvartal 51 05. 2 gånger per kvartal 47 06. 1 gång per månad 48 07. 2 gånger per månad 30 08. 3 gånger per månad 30 09. 1 gång per vecka 28 10. 2 gånger per vecka 30 11. 3 gånger per vecka 18 12. 4 gånger per vecka 35 13. 5 gånger per vecka 459 14. 6 gånger per vecka
VAR 212 VÄRMLANDS FOLKBLAD Loc 299 width 2 F.18c. Hur ofta läser Du Värmlands Folkblad? <Se F.18 för fullständig frågetext> 3581 00. Aldrig 14 01. 1 gång per år 7 02. 2 gånger per år 20 03. 3 gånger per år 14 04. 1 gång per kvartal 6 05. 2 gånger per kvartal 13 06. 1 gång per månad 11 07. 2 gånger per månad 12 08. 3 gånger per månad 13 09. 1 gång per vecka 10 10. 2 gånger per vecka 6 11. 3 gånger per vecka 2 12. 4 gånger per vecka 7 13. 5 gånger per vecka 28 14. 6 gånger per vecka
VAR 213 ÖREBRO-KURIREN Loc 301 width 2 F.18d. Hur ofta läser Du Örebro-kuriren(med Karlskoga-kuriren)? <Se F.18 för fullständig frågetext> 3594 00. Aldrig 17 01. 1 gång per år 20 02. 2 gånger per år 21 03. 3 gånger per år 10 04. 1 gång per kvartal 10 05. 2 gånger per kvartal 7 06. 1 gång per månad 8 07. 2 gånger per månad 5 08. 3 gånger per månad 11 09. 1 gång per vecka 5 10. 2 gånger per vecka 6 11. 3 gånger per vecka 2 12. 4 gånger per vecka 3 13. 5 gånger per vecka 25 14. 6 gånger per vecka
VAR 214 NERIKES ALLEHANDA/TIDN. Loc 303 width 2 F.18e. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Nerikes Allehanda/Nerikes Tidningen? <Se F.18 för fullständig frågetext> 3514 00. Aldrig 23 01. 1 gång per år 23 02. 2 gånger per år 27 03. 3 gånger per år 15 04. 1 gång per kvartal 16 05. 2 gånger per kvartal 8 06. 1 gång per månad 11 07. 2 gånger per månad 5 08. 3 gånger per månad 3 09. 1 gång per vecka 7 10. 2 gånger per vecka 7 11. 3 gånger per vecka 1 12. 4 gånger per vecka 5 13. 5 gånger per vecka 79 14. 6 gånger per vecka
VAR 215 NORRKÖPINGS TIDNINGAR Loc 305 width 2 F.18f. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Norrköpings Tidningar? <Se F.18 för fullständig frågetext> 3573 00. Aldrig 26 01. 1 gång per år 14 02. 2 gånger per år 18 03. 3 gånger per år 5 04. 1 gång per kvartal 8 05. 2 gånger per kvartal 7 06. 1 gång per månad 4 07. 2 gånger per månad 5 08. 3 gånger per månad 3 09. 1 gång per vecka 1 10. 2 gånger per vecka 2 11. 3 gånger per vecka 5 12. 4 gånger per vecka 5 13. 5 gånger per vecka 68 14. 6 gånger per vecka
VAR 216 NYA WERMLANDS-TIDNINGEN Loc 307 width 2 F.18g. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Nya Wermlands-Tidningen? <Se F.18 för fullständig frågetext> 3477 00. Aldrig 21 01. 1 gång per år 23 02. 2 gånger per år 24 03. 3 gånger per år 14 04. 1 gång per kvartal 13 05. 2 gånger per kvartal 17 06. 1 gång per månad 15 07. 2 gånger per månad 11 08. 3 gånger per månad 12 09. 1 gång per vecka 8 10. 2 gånger per vecka 17 11. 3 gånger per vecka 4 12. 4 gånger per vecka 7 13. 5 gånger per vecka 81 14. 6 gånger per vecka
VAR 217 UPSALA NYA TIDNING Loc 309 width 2 F.18h. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Upsala Nya Tidning? <Se F.18 för fullständig frågetext> 3490 00. Aldrig 35 01. 1 gång per år 19 02. 2 gånger per år 31 03. 3 gånger per år 17 04. 1 gång per kvartal 15 05. 2 gånger per kvartal 19 06. 1 gång per månad 11 07. 2 gånger per månad 8 08. 3 gånger per månad 7 09. 1 gång per vecka 4 10. 2 gånger per vecka 3 11. 3 gånger per vecka 2 12. 4 gånger per vecka 3 13. 5 gånger per vecka 80 14. 6 gånger per vecka
VAR 218 VESTMANLANDS LÄNS TIDN. Loc 311 width 2 F.18i. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Vestmanlands Läns Tidning? <Se F.18 för fullständig frågetext> 3536 00. Aldrig 16 01. 1 gång per år 13 02. 2 gånger per år 25 03. 3 gånger per år 15 04. 1 gång per kvartal 12 05. 2 gånger per kvartal 8 06. 1 gång per månad 11 07. 2 gånger per månad 6 08. 3 gånger per månad 6 09. 1 gång per vecka 10 10. 2 gånger per vecka 3 11. 3 gånger per vecka 3 12. 4 gånger per vecka 10 13. 5 gånger per vecka 70 14. 6 gånger per vecka
VAR 219 ÖSTGÖTA CORRESPONDENTEN Loc 313 width 2 F.18j. Hur ofta läser Du vardagsnummer av östgöta Correspondenten? <Se F.18 för fullständig frågetext> 3494 00. Aldrig 27 01. 1 gång per år 21 02. 2 gånger per år 30 03. 3 gånger per år 18 04. 1 gång per kvartal 11 05. 2 gånger per kvartal 14 06. 1 gång per månad 7 07. 2 gånger per månad 11 08. 3 gånger per månad 5 09. 1 gång per vecka 2 10. 2 gånger per vecka 3 11. 3 gånger per vecka 5 12. 4 gånger per vecka 5 13. 5 gånger per vecka 91 14. 6 gånger per vecka
VAR 220 LÄSER HUV.ST.PR.SÖDERT. Loc 315 width 2 MD=99 F.18k. Hur ofta läser Du - Huvudstadspress Södertidningen <Se F.18 för fullständig frågetext> 3305 00. Aldrig 3 01. 1 gång per år 11 02. 2 gånger per år 19 03. 3 gånger per år 30 04. 1 gång per kvartal 13 05. 2 gånger per kvartal 39 06. 1 gång per månad 22 07. 2 gånger per månad 14 08. 3 gånger per månad 287 09. 1 gång per vecka 1 99. Ej svar
VAR 221 LÄSER DN-BILAGA SV Loc 317 width 2 MD=99 F.18l. Hur ofta läser Du - DN-bilaga SV <Se F.18 för fullständig frågetext> 3349 00. Aldrig 7 01. 1 gång per år 16 02. 2 gånger per år 14 03. 3 gånger per år 15 04. 1 gång per kvartal 14 05. 2 gånger per kvartal 20 06. 1 gång per månad 18 07. 2 gånger per månad 15 08. 3 gånger per månad 276 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 222 LÄSER HELSINGB. DAGBLAD Loc 319 width 2 F.18m. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Helsingborgs Dagblad? <Se F.18 för fullständig frågetext> 3624 00. Aldrig 11 01. 1 gång per år 12 02. 2 gånger per år 9 03. 3 gånger per år 7 04. 1 gång per kvartal 5 05. 2 gånger per kvartal 5 06. 1 gång per månad 5 07. 2 gånger per månad 3 08. 3 gånger per månad 9 09. 1 gång per vecka 3 10. 2 gånger per vecka 3 11. 3 gånger per vecka 2 12. 4 gånger per vecka 13. 5 gånger per vecka 46 14. 6 gånger per vecka
VAR 223 NORDVÄSTRA SKÅNES TIDN. Loc 321 width 2 F.18n. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Nordvästra Skånes tidningar? <Se F.18 för fullständig frågetext> 3623 00. Aldrig 5 01. 1 gång per år 6 02. 2 gånger per år 10 03. 3 gånger per år 6 04. 1 gång per kvartal 5 05. 2 gånger per kvartal 8 06. 1 gång per månad 3 07. 2 gånger per månad 5 08. 3 gånger per månad 8 09. 1 gång per vecka 4 10. 2 gånger per vecka 4 11. 3 gånger per vecka 1 12. 4 gånger per vecka 2 13. 5 gånger per vecka 54 14. 6 gånger per vecka
VAR 224 NORRA SKÅNE Loc 323 width 2 F.18o. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Norra Skåne? <Se F.18 för fullständig frågetext> 3669 00. Aldrig 8 01. 1 gång per år 8 02. 2 gånger per år 4 03. 3 gånger per år 3 04. 1 gång per kvartal 6 05. 2 gånger per kvartal 6 06. 1 gång per månad 1 07. 2 gånger per månad 5 08. 3 gånger per månad 2 09. 1 gång per vecka 4 10. 2 gånger per vecka 11. 3 gånger per vecka 1 12. 4 gånger per vecka 1 13. 5 gånger per vecka 26 14. 6 gånger per vecka
VAR 225 YSTADS ALLEHANDA Loc 325 width 2 F.18p. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Ystads Allahanda? <Se F.18 för fullständig frågetext> 3670 00. Aldrig 7 01. 1 gång per år 5 02. 2 gånger per år 4 03. 3 gånger per år 6 04. 1 gång per kvartal 3 05. 2 gånger per kvartal 3 06. 1 gång per månad 5 07. 2 gånger per månad 4 08. 3 gånger per månad 5 09. 1 gång per vecka 10. 2 gånger per vecka 1 11. 3 gånger per vecka 3 12. 4 gånger per vecka 13. 5 gånger per vecka 28 14. 6 gånger per vecka
VAR 226 TRELLEBORGS ALLEHANDA Loc 327 width 2 F.18q. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Trelleborgs Allehanda? <Se F.18 för fullständig frågetext> 3692 00. Aldrig 3 01. 1 gång per år 7 02. 2 gånger per år 6 03. 3 gånger per år 6 04. 1 gång per kvartal 1 05. 2 gånger per kvartal 4 06. 1 gång per månad 2 07. 2 gånger per månad 2 08. 3 gånger per månad 3 09. 1 gång per vecka 1 10. 2 gånger per vecka 11. 3 gånger per vecka 1 12. 4 gånger per vecka 13. 5 gånger per vecka 16 14. 6 gånger per vecka
VAR 227 NYASTE KRISTIANSTADSBLAD Loc 329 width 2 F.18r. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Nyaste Kristianstadsbladet? <Se F.18 för fullständig frågetext> 3683 00. Aldrig 01. 1 gång per år 2 02. 2 gånger per år 2 03. 3 gånger per år 04. 1 gång per kvartal 5 05. 2 gånger per kvartal 2 06. 1 gång per månad 7 07. 2 gånger per månad 1 08. 3 gånger per månad 2 09. 1 gång per vecka 2 10. 2 gånger per vecka 1 11. 3 gånger per vecka 12. 4 gånger per vecka 2 13. 5 gånger per vecka 35 14. 6 gånger per vecka
VAR 228 MELLERSTA SKÅNE Loc 331 width 2 F.18s. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Mellersta Skåne? <Se F.18 för fullständig frågetext> 3703 00. Aldrig 5 01. 1 gång per år 7 02. 2 gånger per år 9 03. 3 gånger per år 2 04. 1 gång per kvartal 1 05. 2 gånger per kvartal 2 06. 1 gång per månad 3 07. 2 gånger per månad 1 08. 3 gånger per månad 3 09. 1 gång per vecka 10. 2 gånger per vecka 1 11. 3 gånger per vecka 12. 4 gånger per vecka 13. 5 gånger per vecka 7 14. 6 gånger per vecka
VAR 229 HELSINGBORGS DB.(SÖNDAG) Loc 333 width 2 F.18t. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Helsingborgs Dagblad? <Se F.18 för fullständig frågetext> 3648 00. Aldrig 6 01. 1 gång per år 5 02. 2 gånger per år 4 03. 3 gånger per år 2 04. 1 gång per kvartal 3 05. 2 gånger per kvartal 6 06. 1 gång per månad 4 07. 2 gånger per månad 2 08. 3 gånger per månad 64 09. 1 gång per vecka
VAR 230 KONSUM Loc 335 width 2 F.19. Hur ofta Du besöker affärer m.m. Nedan finner Du ett antal frågor där Du kan markera Ditt svar på upp till 16 olika sätt:från "Aldrig" till "7 ggr/vecka". Ange så noga Du kan HUR OFTA Du besöker olika affärer etc. Svara med ett kryss på varje rad! F.19a. Hur ofta besöker Du Konsum? 375 00. Aldrig 77 01. 1 gång per år 78 02. 2 gånger per år 119 03. 3 gånger per år 181 04. 1 gång per kvartal 128 05. 2 gånger per kvartal 382 06. 1 gång per månad 294 07. 2 gånger per månad 313 08. 3 gånger per månad 641 09. 1 gång per vecka 441 10. 2 gånger per vecka 320 11. 3 gånger per vecka 157 12. 4 gånger per vecka 129 13. 5 gånger per vecka 81 14. 6 gånger per vecka 28 15. 7 gånger per vecka
VAR 231 ICA Loc 337 width 2 F.19b. Hur ofta besöker Du ICA? <Se F.19 för fullständig frågetext> 305 00. Aldrig 57 01. 1 gång per år 62 02. 2 gånger per år 99 03. 3 gånger per år 141 04. 1 gång per kvartal 108 05. 2 gånger per kvartal 346 06. 1 gång per månad 280 07. 2 gånger per månad 314 08. 3 gånger per månad 707 09. 1 gång per vecka 497 10. 2 gånger per vecka 351 11. 3 gånger per vecka 190 12. 4 gånger per vecka 157 13. 5 gånger per vecka 92 14. 6 gånger per vecka 38 15. 7 gånger per vecka
VAR 232 VIVO Loc 339 width 2 F.19c. Hur ofta besöker Du VIVO? <Se F.19 för fullständig frågetext> 2002 00. Aldrig 271 01. 1 gång per år 134 02. 2 gånger per år 133 03. 3 gånger per år 177 04. 1 gång per kvartal 95 05. 2 gånger per kvartal 260 06. 1 gång per månad 124 07. 2 gånger per månad 100 08. 3 gånger per månad 198 09. 1 gång per vecka 89 10. 2 gånger per vecka 60 11. 3 gånger per vecka 38 12. 4 gånger per vecka 33 13. 5 gånger per vecka 21 14. 6 gånger per vecka 9 15. 7 gånger per vecka
VAR 233 ANNAN LIVSMEDELSBUTIK Loc 341 width 2 F.19d. Hur ofta besöker Du annan livsmedelsbutik? <Se F.19 för fullständig frågetext> 1097 00. Aldrig 213 01. 1 gång per år 187 02. 2 gånger per år 187 03. 3 gånger per år 224 04. 1 gång per kvartal 162 05. 2 gånger per kvartal 444 06. 1 gång per månad 229 07. 2 gånger per månad 208 08. 3 gånger per månad 387 09. 1 gång per vecka 173 10. 2 gånger per vecka 121 11. 3 gånger per vecka 56 12. 4 gånger per vecka 32 13. 5 gånger per vecka 18 14. 6 gånger per vecka 6 15. 7 gånger per vecka
VAR 234 LIVSM.AVD.DOMUS-OBS Loc 343 width 2 F.19e. Hur ofta besöker Du livsmedelsavdelning i Domus eller Obs? <Se F.19 för fullständig frågetext> 650 00. Aldrig 165 01. 1 gång per år 164 02. 2 gånger per år 177 03. 3 gånger per år 252 04. 1 gång per kvartal 243 05. 2 gånger per kvartal 561 06. 1 gång per månad 340 07. 2 gånger per månad 269 08. 3 gånger per månad 480 09. 1 gång per vecka 204 10. 2 gånger per vecka 124 11. 3 gånger per vecka 53 12. 4 gånger per vecka 35 13. 5 gånger per vecka 21 14. 6 gånger per vecka 6 15. 7 gånger per vecka
VAR 235 LIVSM.AVD.ANNAT VARUHUS Loc 345 width 2 F.19f. Hur ofta besöker Du livsmedelsavdelning i annat varuhus? <Se F.19 för fullständig frågetext> 1214 00. Aldrig 223 01. 1 gång per år 196 02. 2 gånger per år 190 03. 3 gånger per år 314 04. 1 gång per kvartal 205 05. 2 gånger per kvartal 487 06. 1 gång per månad 223 07. 2 gånger per månad 199 08. 3 gånger per månad 309 09. 1 gång per vecka 97 10. 2 gånger per vecka 44 11. 3 gånger per vecka 17 12. 4 gånger per vecka 11 13. 5 gånger per vecka 10 14. 6 gånger per vecka 5 15. 7 gånger per vecka
VAR 236 DOMUS Loc 347 width 2 F.19g. Hur ofta besöker Du Domus? <Se F.19 för fullständig frågetext> 654 00. Aldrig 157 01. 1 gång per år 162 02. 2 gånger per år 148 03. 3 gånger per år 273 04. 1 gång per kvartal 205 05. 2 gånger per kvartal 567 06. 1 gång per månad 339 07. 2 gånger per månad 305 08. 3 gånger per månad 485 09. 1 gång per vecka 201 10. 2 gånger per vecka 123 11. 3 gånger per vecka 53 12. 4 gånger per vecka 40 13. 5 gånger per vecka 23 14. 6 gånger per vecka 9 15. 7 gånger per vecka
VAR 237 EPA Loc 349 width 2 F.19h. Hur ofta besöker Du Epa? <Se F.19 för fullständig frågetext> 905 00. Aldrig 255 01. 1 gång per år 243 02. 2 gånger per år 208 03. 3 gånger per år 340 04. 1 gång per kvartal 232 05. 2 gånger per kvartal 525 06. 1 gång per månad 266 07. 2 gånger per månad 226 08. 3 gånger per månad 335 09. 1 gång per vecka 94 10. 2 gånger per vecka 65 11. 3 gånger per vecka 22 12. 4 gånger per vecka 21 13. 5 gånger per vecka 5 14. 6 gånger per vecka 2 15. 7 gånger per vecka
VAR 238 TEMPO Loc 351 width 2 F.19i. Hur ofta besöker Du Tempo? <Se F.19 för fullständig frågetext> 1140 00. Aldrig 290 01. 1 gång per år 229 02. 2 gånger per år 192 03. 3 gånger per år 335 04. 1 gång per kvartal 196 05. 2 gånger per kvartal 447 06. 1 gång per månad 220 07. 2 gånger per månad 215 08. 3 gånger per månad 281 09. 1 gång per vecka 91 10. 2 gånger per vecka 56 11. 3 gånger per vecka 29 12. 4 gånger per vecka 11 13. 5 gånger per vecka 9 14. 6 gånger per vecka 3 15. 7 gånger per vecka
VAR 239 PRESSBYRÅN Loc 353 width 2 F.19j. Hur ofta besöker Du Pressbyrån? <Se F.19 för fullständig frågetext> 596 00. Aldrig 121 01. 1 gång per år 117 02. 2 gånger per år 176 03. 3 gånger per år 299 04. 1 gång per kvartal 173 05. 2 gånger per kvartal 483 06. 1 gång per månad 300 07. 2 gånger per månad 276 08. 3 gånger per månad 497 09. 1 gång per vecka 239 10. 2 gånger per vecka 166 11. 3 gånger per vecka 125 12. 4 gånger per vecka 76 13. 5 gånger per vecka 32 14. 6 gånger per vecka 68 15. 7 gånger per vecka
VAR 240 ANNAN KIOSK Loc 355 width 2 F.19k. Hur ofta besöker Du annan kiosk? <Se F.19 för fullständig frågetext> 646 00. Aldrig 87 01. 1 gång per år 94 02. 2 gånger per år 113 03. 3 gånger per år 185 04. 1 gång per kvartal 136 05. 2 gånger per kvartal 419 06. 1 gång per månad 264 07. 2 gånger per månad 282 08. 3 gånger per månad 600 09. 1 gång per vecka 356 10. 2 gånger per vecka 209 11. 3 gånger per vecka 125 12. 4 gånger per vecka 97 13. 5 gånger per vecka 44 14. 6 gånger per vecka 87 15. 7 gånger per vecka
VAR 241 TOBAKSAFFÄR Loc 357 width 2 F.19l. Hur ofta besöker Du tobaksaffär? <Se F.19 för fullständig frågetext> 1359 00. Aldrig 186 01. 1 gång per år 126 02. 2 gånger per år 137 03. 3 gånger per år 192 04. 1 gång per kvartal 132 05. 2 gånger per kvartal 418 06. 1 gång per månad 206 07. 2 gånger per månad 168 08. 3 gånger per månad 411 09. 1 gång per vecka 153 10. 2 gånger per vecka 108 11. 3 gånger per vecka 52 12. 4 gånger per vecka 50 13. 5 gånger per vecka 28 14. 6 gånger per vecka 18 15. 7 gånger per vecka
VAR 242 BAR/SJÄLVSERVERING Loc 359 width 2 F.19m. Hur ofta besöker Du bar/självservering? <Se F.19 för fullständig frågetext> 658 00. Aldrig 134 01. 1 gång per år 200 02. 2 gånger per år 362 03. 3 gånger per år 419 04. 1 gång per kvartal 310 05. 2 gånger per kvartal 493 06. 1 gång per månad 282 07. 2 gånger per månad 233 08. 3 gånger per månad 201 09. 1 gång per vecka 111 10. 2 gånger per vecka 81 11. 3 gånger per vecka 69 12. 4 gånger per vecka 138 13. 5 gånger per vecka 22 14. 6 gånger per vecka 31 15. 7 gånger per vecka
VAR 243 KAFE/KONDITORI Loc 361 width 2 F.19n. Hur ofta besöker Du kafe/konditori? <Se F.19 för fullständig frågetext> 741 00. Aldrig 227 01. 1 gång per år 294 02. 2 gånger per år 359 03. 3 gånger per år 414 04. 1 gång per kvartal 313 05. 2 gånger per kvartal 493 06. 1 gång per månad 262 07. 2 gånger per månad 176 08. 3 gånger per månad 207 09. 1 gång per vecka 87 10. 2 gånger per vecka 66 11. 3 gånger per vecka 29 12. 4 gånger per vecka 45 13. 5 gånger per vecka 15 14. 6 gånger per vecka 16 15. 7 gånger per vecka
VAR 244 KORVKIOSK/GATUKÖK Loc 363 width 2 F.19o. Hur ofta besöker Du korvkiosk/gatukök? <Se F.19 för fullständig frågetext> 911 00. Aldrig 144 01. 1 gång per år 199 02. 2 gånger per år 262 03. 3 gånger per år 359 04. 1 gång per kvartal 291 05. 2 gånger per kvartal 510 06. 1 gång per månad 311 07. 2 gånger per månad 277 08. 3 gånger per månad 234 09. 1 gång per vecka 123 10. 2 gånger per vecka 69 11. 3 gånger per vecka 19 12. 4 gånger per vecka 17 13. 5 gånger per vecka 9 14. 6 gånger per vecka 9 15. 7 gånger per vecka
VAR 245 BENSINSTATION Loc 365 width 2 F.19p. Hur ofta besöker Du bensinstation? <Se F.19 för fullständig frågetext> 951 00. Aldrig 38 01. 1 gång per år 26 02. 2 gånger per år 52 03. 3 gånger per år 80 04. 1 gång per kvartal 71 05. 2 gånger per kvartal 265 06. 1 gång per månad 427 07. 2 gånger per månad 357 08. 3 gånger per månad 868 09. 1 gång per vecka 355 10. 2 gånger per vecka 150 11. 3 gånger per vecka 47 12. 4 gånger per vecka 26 13. 5 gånger per vecka 10 14. 6 gånger per vecka 21 15. 7 gånger per vecka
VAR 246 POSTKONTOR Loc 367 width 2 F.19q. Hur ofta besöker Du postkontor? <Se F.19 för fullständig frågetext> 160 00. Aldrig 31 01. 1 gång per år 48 02. 2 gånger per år 60 03. 3 gånger per år 145 04. 1 gång per kvartal 146 05. 2 gånger per kvartal 796 06. 1 gång per månad 772 07. 2 gånger per månad 506 08. 3 gånger per månad 692 09. 1 gång per vecka 199 10. 2 gånger per vecka 79 11. 3 gånger per vecka 21 12. 4 gånger per vecka 48 13. 5 gånger per vecka 32 14. 6 gånger per vecka 9 15. 7 gånger per vecka
VAR 247 BANKKONTOR Loc 369 width 2 F.19r. Hur ofta besöker Du bankkontor? <Se F.19 för fullständig frågetext> 283 00. Aldrig 117 01. 1 gång per år 138 02. 2 gånger per år 135 03. 3 gånger per år 296 04. 1 gång per kvartal 198 05. 2 gånger per kvartal 889 06. 1 gång per månad 685 07. 2 gånger per månad 400 08. 3 gånger per månad 402 09. 1 gång per vecka 110 10. 2 gånger per vecka 39 11. 3 gånger per vecka 14 12. 4 gånger per vecka 26 13. 5 gånger per vecka 4 14. 6 gånger per vecka 8 15. 7 gånger per vecka
VAR 248 AFFISCHPELARE Loc 371 width 2 F.20. Hur ofta Du besöker affärer m.m. Nedan finner Du ett antal frågor där Du kan markera Ditt svar på upp till 16 olika sätt:från "aldrig" till "7 ggr/vecka".Ange så noga Du kan HUR OFTA Du besöker olika affärer etc.Svara med ett kryss på varje rad! F.20a. Hur ofta ser Du affischpelare? 1043 00. Aldrig 123 01. 1 gång per år 100 02. 2 gånger per år 102 03. 3 gånger per år 146 04. 1 gång per kvartal 106 05. 2 gånger per kvartal 278 06. 1 gång per månad 143 07. 2 gånger per månad 118 08. 3 gånger per månad 476 09. 1 gång per vecka 154 10. 2 gånger per vecka 134 11. 3 gånger per vecka 85 12. 4 gånger per vecka 186 13. 5 gånger per vecka 80 14. 6 gånger per vecka 470 15. 7 gånger per vecka
VAR 249 REKLAM PÅ BIO Loc 373 width 2 F.20b. Hur ofta ser Du reklamfilm på bio? <Se F.20 för fullständig frågetext> 1604 00. Aldrig 441 01. 1 gång per år 313 02. 2 gånger per år 222 03. 3 gånger per år 274 04. 1 gång per kvartal 165 05. 2 gånger per kvartal 305 06. 1 gång per månad 142 07. 2 gånger per månad 113 08. 3 gånger per månad 104 09. 1 gång per vecka 16 10. 2 gånger per vecka 9 11. 3 gånger per vecka 9 12. 4 gånger per vecka 7 13. 5 gånger per vecka 4 14. 6 gånger per vecka 16 15. 7 gånger per vecka
VAR 250 REKLAM PÅ BUSSAR Loc 375 width 2 F.20c. Hur ofta ser Du reklam på bussar? <Se F.20 för fullständig frågetext> 911 00. Aldrig 101 01. 1 gång per år 77 02. 2 gånger per år 108 03. 3 gånger per år 124 04. 1 gång per kvartal 114 05. 2 gånger per kvartal 290 06. 1 gång per månad 160 07. 2 gånger per månad 129 08. 3 gånger per månad 342 09. 1 gång per vecka 154 10. 2 gånger per vecka 161 11. 3 gånger per vecka 128 12. 4 gånger per vecka 304 13. 5 gånger per vecka 128 14. 6 gånger per vecka 513 15. 7 gånger per vecka
VAR 251 REKLAM PÅ TAXIBILAR Loc 377 width 2 F.20d. Hur ofta ser Du reklam på taxibilar? <Se F.20 för fullständig frågetext> 1069 00. Aldrig 112 01. 1 gång per år 89 02. 2 gånger per år 108 03. 3 gånger per år 162 04. 1 gång per kvartal 91 05. 2 gånger per kvartal 259 06. 1 gång per månad 140 07. 2 gånger per månad 152 08. 3 gånger per månad 403 09. 1 gång per vecka 151 10. 2 gånger per vecka 153 11. 3 gånger per vecka 121 12. 4 gånger per vecka 180 13. 5 gånger per vecka 94 14. 6 gånger per vecka 460 15. 7 gånger per vecka
VAR 252 BILRESA1 Loc 379 width 1 F.21a. Bilresa.Har Du under de senaste tolv månaderna gjort någon semesterresa MED BIL utanför Sverige,Norge,Finland? F.21a.1. Första markeringen FRÅGAN EJ STÄLLD I DENNA OMGÅNG 3744 0. Frågan ej ställd
VAR 253 BILRESA2 Loc 380 width 1 F.21a.2. Andra markeringen <Se F.21a för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I DENNA OMGÅNG 3744 0. Frågan ej ställd
VAR 254 BILRESA3 Loc 381 width 1 F.21a.3. Tredje markeringen <Se F.21a för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I DENNA OMGÅNG 3744 0. Frågan ej ställd
VAR 255 BILFÄRJA1 Loc 382 width 2 F.21b. Om ja på föregående fråga:Vilken färjförbindelse åkte Du med från Sverige till utlandet? F.21b.1. Första markeringen FRÅGAN EJ STÄLLD I DENNA OMGÅNG 3744 00. Frågan ej ställd
VAR 256 BILFÄRJA2 Loc 384 width 2 F.21b.2. Andra markeringen <Se F.21b för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I DENNA OMGÅNG 3744 00. Frågan ej ställd
VAR 257 BILFÄRJA3 Loc 386 width 2 F.21b.3. Tredje markeringen <Se F.21b för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I DENNA OMGÅNG 3744 00. Frågan ej ställd
VAR 258 KAFFE Loc 388 width 1 F.22. Kaffekonsumtion F.22a. Hur mycket kaffe dricker Du? FRÅGAN EJ STÄLLD I DENNA OMGÅNG 3744 0. Frågan ej ställd
VAR 259 KAFFE(OBEHAG) Loc 389 width 1 F.22b. Hur ofta skulle Du vilja säga,att kaffe förorsakar Dig obehag(t.ex. får svårt att somna,problem med magen)? <Se F.22 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I DENNA OMGÅNG 3744 0. Frågan ej ställd