ORVESTO 75 P-4007
               SSD 0064

              Primärforskare:
              Testologen AB
               Box 2050
             191 02 Sollentuna

             Första SSD-upplagan
                1984

  

        Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst
               Box 5048

         Go to variable list
             S-402 21 Göteborg

  
           ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDAREN.

  Oavsett publikationsform skall alla uppsatser och rapporter
  som bygger på data tillgängliggjorda genom SSD tillkännage
  detta förhållande, samt namnge primärforskaren. SSD ber
  därför alla användare av SSD-material att, så långt detta är
  möjligt, använda sig av följande uttalande. (Uttryck inom
  parentes används i tillämpliga fall.)

        Data och (tabeller) i denna (publikation)
        har (delvis) gjorts tillgängliga av Svensk
        Samhällsvetenskaplig Datatjänst.
        Materialet i ORVESTO 75.P4007 samlades
        ursprungligen in av TESTOLOGEN AB, som ett
        led i företagets regelbundet återkommande
        räckviddsundersökning Sverige Nu.
        Varken SSD eller Testologen AB bär ansvar
        för analyser och tolkningar som presenteras
        i denna (publikation).

  Enligt överenskommelse mellan TESTOLOGEN AB och Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst får ORVESTO-materialet
  förmedlas till och analyseras av forskare under
  förutsättning att användningen sker i forskningssyfte.
  Härvid skall HSFR:s forskningsetiska principer för humaniora
  och samhällsvetenskap, publicerade i skriften HSFR-ETIK,
  följas i alla tillämpliga delar.

  Data och/eller dokumentation får ej ställas till tredje
  persons förfogande utan SSD:s skriftliga tillstånd.

  Rapporter och publikationer baserade på dessa data skall
  insändas i två exemplar till SSD, som vidarebefordrar ett
  exemplar till primärforskaren.

  

  Ingemar Lindberg:

  ORVESTO - ett mångsidigt arbetsinstrument........

  (Utdrag ur artikel i rapporten Orvesto 1979 II s.14ff)

  I mitten av 1960-talet introducerade Testologen(inom ramen
  för dåvarande Marknadssociologen), i samverkan med en stor
  grupp annonsörer,en undersökningsform, som vid den tiden var
  internationellt helt ny. Den innebar att målgruppsdata
  (socio-ekonomiska data, intressen, köpvanor, innehav,
  köpavsikter mm) och läsvanedata insamlades i en och samma
  undersökning (s k single-source survey).

  Därmed kunde man för första gången börja analysera dessa
  data direkt mot varandra. Dittills hade de insamlats var för
  sig i olika undersökningar, vilket gjorde media-analyserna
  svåra och otillfredsställande.

  Den nya undersökningsansatsen innebar att en mycket stor
  mängd information skulle insamlas från ett och samma urval.
  Det medförde i sin tur en översyn av undersökningsmetodiken,
  dvs typ av frågor och kontaktform. Jarko Cerha utförde
  därför 1965 ett stort upplagt metodexperiment, i vilket
  effekten av kontaktform i kombination med skaltyp
  undersöktes. Resultatet blev att man valde en 16-gradig
  läsfrekvensskala i kombination med postal kontaktform. (Se
  vidare Cerha J, 1967: Selective Mass Communication, sid
  119-124 och 137-172.)

  Undersökningsansatsen rönte snart stort intresse hos såväl
  annonsörer som förlag, och efter ett par års försöksperiod
  gavs den första ORVESTO-rapporten ut 1969. Själva namnet
  innebar en markering av målsättningen att täcka många
  mediagrupper: OR som i organisations-, VE som i vecko- och
  STO som i storstadspress.

  Sedan starten 1969 har allt som allt 19 rapporter
  presenterats, fr o m 1972 två gånger per år. Rapporterna
  trycks i ca 10.000 ex och distribueras utan kostnad för
  mottagarna till så gott som alla reklamköpare i Sverige och
  i viss utsträckning även utomlands.

  Sedan starten har till dags dato hela 132.529 personer
  besvarat det ganska omfattande frågebatteriet. Efter vissa
  justeringar och kompletteringar omfattar det ordinarie
  ORVESTO-formuläret idag så mycket som 418 fråge-items.
  Därtill kommer individuellt köpta målgruppsfrågor, som
  redovisas enskilt till varje beställare.

  

       ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR: URVAL, BORTFALL.

  Undersökningen utgör en omgång i Testologens kontinuerliga
  konsumentomnibus "Sverige Nu" insamlad genom brevenkät.
  Företaget, Testologen AB, redovisar data beträffande urval,
  bortfall m m enbart beträffande halvårsvisa
  sammanställningar av omnibussar. För en enskild omgång
  saknas därför de exakta uppgifterna, men i allmänhet torde
  man kunna utgå från att vad som gäller för hela serien
  proportionellt sett gäller för en enskild omgång.

  Under andra halvåret 1974 genomfördes tre omgångar "Sverige
  Nu". Totalt omfattade urvalet för dessa tre omgångar 9.256
  personer 15-67 år upptagna i befolkningsregistret. Urvalet
  har av SCB dragits ur RTBS.

  Av det totala urvalet på 9.256 personer har 1.323
  definierats av företaget som "ej målgruppsaktuella". Här
  ingår 16 avlidna, 13 avflyttade från riket, 23 som vistas
  utomlands, 7 i militärtjänst, 44 på utrikes resa, 54 ej
  svensktalande, 108 okända men skrivna på kommun, 29 under
  sjukhusvård, 270 sjuka i hemmet samt 759 ur gruppen "ej
  anträffbara". Den sistnämda gruppen har definierats med
  utgångspunkt från en specialstudie som utvisat att ca 50% av
  de ej anträffbara ej tillhör målpopulationen för ORVESTO.

  Nettourvalet för de tre omgångarna hösten 1974 uppgår
  således till 7.933 personer varav 2.321, utgörande 29%, ej
  besvarat formuläret.

  Ej besvarat formulär har orsakats av "inget intresse för
  undersökningen" (52%), "tidsbrist" (15%), "ingen kontakt
  trots minst fem kontaktförsök" eller "ej anträffbara" (32%)
  samt "övriga" (1%).

  Undersökningsledningen har beträffande ca en niondel av det
  ursprungliga urvalet genomfört riktade åtgärder för att öka
  svarsbenägenheten. Enligt särskilt urvalsförfarande utväljs
  var tredje person som ej svarat vid en viss tidpunkt och
  erbjuds någon form av uppmuntran för ett inskickat svar. De
  som därvid utväljs representerar två andra individer i
  bortfallet och genom viktning - se variabel för
  bortfallsvikt i materialet - beräknar undersökningsledningen
  en väsentligt högre svarsfrekvens - beträffande andra
  halvåret 1974 6.555 personer istället för 5.612 faktiskt
  insända godkända formulär. Undersökningsledningen beräknar
  därför den viktade svarsfrekvensen till 84% av nettourvalet.

  Föreliggande omgång, av undersökningsledningen benämd
  Sverige NU P-4007, omfattar 1817 personer eller 32,4% av
  totala antalet inkomna godkända formulär under
  halvårsperioden (ovägda tal). Bortfallet av skilda
  kategorier beträffande den aktuella omgången får antas
  utgöra motsvarande proportion av ovanstående redovisade
  siffror. Fältarbetet pågick under tiden 24 oktober 1974 - 24
  januari 1975.

  Inom Testologen AB har civilekonom Bo Bäckman haft ansvaret
  för administration, fru Ebba Sommar ansvaret för fältarbetet
  samt civilekonom Ingemar Lindberg ansvaret för
  ORVESTO-rapporten ur vilken ovanstående uppgifter är
  hämtade. (ORVESTO 1979-II, utgiven av Testologen AB)

           SSDdokumentation - ORVESTO

  Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst har för budgetåret
  1983/84 erhållit anslag av RIKSBANKENS JUBILEUMSFOND för
  tillrättaläggning och dokumentation av ORVESTO-materialet.
  Arbetet bedrivs med hjälp av ett datorbaserat
  dokumentationssystem som ställts till SSDs förfogande av
  Inter-University Consortium for Political and Social
  Research (ICPSR) vid University of Michigan. Systemet kallas
  Guided Interactive Dataset Organisation (GIDO).
Variable list


1 SSDstudie NR 0064 2 SSDupplaga/datering NR 1 3 SSD Delstudieidentifikation 001 4 Id-nummer 5 Bortfallsvikt 6 Undersökningsomgång 7 Regionskod 8 Datumkod 9 Födelseår Demografiska och socioekonomiska uppgifter 10 Kön 11 Civilstånd 12 Ålder 13 Förvärvsarbete/sysselsättning 14 Utbildning 15 Storlek på orten 16 Form av boende 17 Antal hushållsmedlemmar under 2 år 18 Hushållsmedlemmar i åldern 2-6 år 19 Hushållsmedlemmar i åldrarna:7-10 år 20 Hushållsmedlemmar i åldrarna 11-14 år 21 Hushållsmedlemmar i åldrarna 15-19 år 22 Hushållsmedlemmar i åldrarna 20-67 år 23 Hushållsmedlemmar i åldrarna 68 år eller äldre 24 Totalt antal personer 25 Din personliga inkomst i kronor per år 26 Hushållets totala inkomst i kronor per år 27 Inköp av dagligvaror:själv Medlemsskap i Konsum 28 Medlemsfrekvens för Konsum Körkort 29 Innehav av körkort Innehav av kapitalvaror 30 Hushållets innehav av personbil/kombi 31 Hushållets innehav av fritidshus 32 Hushållets innehav av motor- eller segelbåt 33 Hushållets innehav av bildkamera-typ Instamatic 34 Hushållets innehav av bildkamera-typ systemkamera 35 Hushållets innehav av filmkamera 36 Hushållets innehav av stillbildsprojektor 37 Hushållets innehav av filmprojektor 38 Hushållets innehav av skrivmaskin 39 Hushållets innehav av svart-vit tv 40 Hushållets innehav av färg-tv 41 Hushållets innehav av frysbox/frysskåp 42 Hushållets innehav av diskmaskin 43 Hushållets innehav av tvättmaskin 44 Hushållets innehav av kassettbandspelare 45 Hushållets innehav av stereoanläggning 46 Hushållets innehav av vanlig bandspelare 47 Hushållets innehav av hund 48 Hushållets innehav av katt 49 Hushållets innehav av burfåglar 50 Hushållets innehav av akvariefiskar Köpfrekvenser beträffande kapitalvaror 51 Köpfrekvenser för Matvaror i Butiker 52 Köpfrekvenser för Skönhetsartiklar 53 Köpfrekvenser för Tandkräm 54 Köpfrekvenser för Tvål 55 Köpfrekvenser för Maskindiskmedel 56 Köpfrekvenser för vanligt diskmedel 57 Köpfrekvenser för Rengöringsmedel 58 Köpfrekvenser för Tvättmedel 59 Köpfrekvenser för Golvvårdsmedel 60 Köpfrekvenser för Grammofonskivor Köpavsikter beträffande kapitalvaror 61 Avsikt att köpa kapitalvaror1 62 Avsikt att köpa kapitalvaror1 63 Avsikt att köpa kapitalvaror1 64 Avsikt att köpa kapitalvaror1 65 Avsikt att köpa kapitalvaror1 66 Avsikt att köpa kapitalvaror2 67 Avsikt att köpa kapitalvaror2 68 Avsikt att köpa kapitalvaror2 69 Avsikt att köpa kapitalvaror2 70 Avsikt att köpa kapitalvaror2 71 Avsikt att köpa kapitalvaror3 72 Avsikt att köpa kapitalvaror3 73 Avsikt att köpa kapitalvaror3 74 Avsikt att köpa kapitalvaror3 75 Avsikt att köpa kapitalvaror3 Intressen för olika ämnesområden 76 Intresseinriktning:Samhällsdebatt 77 Intresseinriktning:Sociala rättigheter 78 Intresseinriktning:Skattefrågor 79 Intresseinriktning:Lagar och förordningar 80 Intresseinriktning:Samlevnadsfrågor 81 Intresseinriktning:Religions-och trosfrågor 82 Intresseinriktning:Arbetsmarknaden 83 Intresseinriktning:Samhällsplanering 84 Intresseinriktning:Politiska frågor 85 Intresseinriktning:Sport/Idrott 86 Intresseinriktning:Miljövårdsproblem 87 Intresseinriktning:Hälsonyttig mat 88 Intresseinriktning:Sjukdomar och hälsovård 89 Intresseinriktning:Bantningstips 90 Intresseinriktning:Hushålla ekonomiskt 91 Intresseinriktning:Heminredning 92 Intresseinriktning:Modenyheter 93 Intresseinriktning:Matvarunyheter 94 Intresseinriktning:Barnavård 95 Intresseinriktning:Skönhetsvård 96 Intresseinriktning:Villa/eget hem 97 Intresseinriktning:Fritidshus 98 Intresseinriktning:Semesterresor 99 Intresseinriktning:Båtar 100 Intresseinriktning:Personbilar 101 Intresseinriktning:Färg-tv 102 Intresseinriktning:Stereoanläggningar 103 Intresseinriktning:Hushållsmaskiner 104 Intresseinriktning:Fotoutrustning 105 Intresseinriktning:Motorcyklar/mopeder 106 Intresseinriktning:Rakapparater 107 Intresseinriktning:Rengöringsmedel 108 Intresseinriktning:Medel mot mjäll 109 Intresseinriktning:Hundars skötsel 110 Intresseinriktning:Katters skötsel 111 Intresseinriktning:Handla mat 112 Intresseinriktning:Laga mat 113 Intresseinriktning:Pröva nya maträtter 114 Intresseinriktning:Baka 115 Intresseinriktning:Pröva nya cigarretter 116 Intresseinriktning:Pröva ny piptobak 117 Intresseinriktning:Pröva nya cigariller 118 Intresseinriktning:Ha gäster 119 Intresseinriktning:Köra bil 120 Intresseinriktning:Jobba med bilen 121 Intresseinriktning:Arbeta i trädgården 122 Intresseinriktning:Fotografera 123 Intresseinriktning:Smalfilma 124 Intresseinriktning:Lyssna på popmusik 125 Intresseinriktning:Lyssna på klassisk musik 126 Intresseinriktning:Gå på teater 127 Intresseinriktning:Gå på konstutställning 128 Intresseinriktning:Skaffa vidareutbildning 129 Intresseinriktning:Läsa böcker 130 Intresseinriktning:Läsa populärtidningar 131 Intresseinriktning:Sy kläder 132 Intresseinriktning:Handarbeta 133 Intresseinriktning:Måla 134 Intresseinriktning:Snickra 135 Intresseinriktning:Motionera 136 Intresseinriktning:Friluftsliv 137 Intresseinriktning:Sportfiska 138 Intresseinriktning:Åka skidor 139 Intresseinriktning:Åka motorbåt 140 Intresseinriktning:Segla 141 Intresseinriktning:Campa 142 Intresseinriktning:Semestra utomlands 143 Intresseinriktning:Semestra i Sverige 144 Intresseinriktning:Gå på föreninsmöten 145 Intresseinriktning:Se på sportevenemang 146 Intresseinriktning:Pröva nya produkter Tidningsläsning:Storstadspress - vardagsnummer 147 Läsfrekvenser:Aftonbladet 148 Läsfrekvenser:Arbetet 149 Läsfrekvenser:Dagens Nyheter 150 Läsfrekvenser:Expressen 151 Läsfrekvenser:Göteborgs-Posten 152 Läsfrekvenser:GT Kvällstidningen 153 Läsfrekvenser:Kvällsposten 154 Läsfrekvenser:Svenska Dagbladet 155 Läsfrekvenser:Sydsvenska Dagbladet 156 Läsfrekvenser för - Skånska Dagbladet (vard) Tidningsläsning:Storstadspress - söndagsnummer 157 Läsfrekvenser:Aftonbladet(söndagsnummer) 158 Läsfrekvenser:Arbetet(söndagsnummer) 159 Läsfrekvenser:Dagens Nyheter(söndagsnummer) 160 Läsfrekvenser:Expressen(söndagsnummer) 161 Läsfrekvenser:Göteborgs-Posten(söndagsnummer) 162 Läsfrekvenser:GT Kvällstidningen(söndagsnummer) 163 Läsfrekvenser:Kvällsposten(söndagsnummer) 164 Läsfrekvenser:Svenska Dagbladet(söndagsnummer) 165 Läsfrekvenser:Sydsvenska Dagbladet(söndagsnummer) 166 Läsfrekvenser:Skånska Dagbladet(söndagsnummer) Tidningsläsning:Veckotidningar 167 Läsfrekvenser för Allas Veckotidning 168 Läsfrekvenser för Allers 169 Läsfrekvenser för Damernas Värld 170 Läsfrekvenser för Femina 171 Läsfrekvenser för FIB-Aktuellt 172 Läsfrekvenser för Hemmets Journal 173 Läsfrekvenser för Hemmets Veckotidning 174 Läsfrekvenser för Hennes 175 Läsfrekvenser för Husmodern 176 Läsfrekvenser för Hänt i Veckan 177 Läsfrekvenser för ICA-kuriren 178 Läsfrekvenser för Kalle Anka & Co 179 Läsfrekvenser för Land 180 Läsfrekvenser för Lektyr 181 Läsfrekvenser för Metallarbetaren 182 Läsfrekvenser för Min Värld 183 Läsfrekvenser för Mitt Livs Novell 184 Läsfrekvenser för Röster i Radio/TV 185 Läsfrekvenser för Saxons Veckotidning 186 Läsfrekvenser för Se 187 Läsfrekvenser för Svensk Damtidning 188 Läsfrekvenser för Veckans Affärer 189 Läsfrekvenser för Vecko-Journalen 190 Läsfrekvenser för Vecko-Revyn 191 Läsfrekvenser för Vi 192 Läsfrekvenser för Året Runt Tidningsläsning:14-dagarstidningar 193 Läsfrekvenser för Kommunalarbetaren 194 Läsfrekvenser för Motor 195 Läsfrekvenser för Motorföraren 196 Läsfrekvenser för Teknikens Värld 197 Läsfrekvenser för Vi Bilägare Tidningsläsning:Månadstidningar 198 Läsfrekvenser för Allt i Hemmet 199 Läsfrekvenser för Allt om Mat 200 Läsfrekvenser för Hem och Fritid 201 Läsfrekvenser för Båt-Nytt 202 Läsfrekvenser för Båt för Alla 203 Läsfrekvenser för Vi Båtägare 204 Läsfrekvenser för Foto och Filmteknik 205 Läsfrekvenser för Teknik för Alla 206 Läsfrekvenser för Det Bästa 207 Läsfrekvenser för Vi Föräldrar 208 Läsfrekvenser för Vår Bostad 209 Läsfrekvenser för Industritjänstemannen Tidningsläsning:Landsortspress 210 Läsfrekvenser för - A-Pressen 211 Läsfrekvenser för - Stormarknadspress 212 Läsfrekvenser för Värmlands Folkblad 213 Läsfrekvenser för Örebro-kuriren(med Karlskoga-kuriren) 214 Läsfrekvenser:Nerikes Allehanda/Nerikes Tidningen 215 Läsfrekvenser:Norrköpings Tidningar 216 Läsfrekvenser:Nya Wermlands-Tidningen 217 Läsfrekvenser:Upsala Nya Tidning 218 Läsfrekvenser:Vestmanlands Läns Tidning 219 Läsfrekvenser:Östgöta Correspondenten Tidningsläsning:Lokalpress 220 Läsfrekvenser för - Huvudstadspress Södertidningen 221 Läsfrekvenser för - DN-bilaga SV 222 Läsfrekvenser för - Helsingborgs Dagblad (vardagsnummer) 223 Läsfrekvenser för Nordvästra Skånes tidningar 224 Läsfrekvenser för Norra Skåne 225 Läsfrekvenser för Ystads Allehanda 226 Läsfrekvenser för Trelleborgs Allehanda 227 Läsfrekvenser för Nyaste Kristianstadsbladet 228 Läsfrekvenser för Mellersta Skåne 229 Läsfrekvenser:Helsingborgs Dagblad(söndagsnummer) Besöksfrekvenser i butiker,varuhus m.m. 230 Besöksfrekvenser:Konsum 231 Besöksfrekvenser:ICA 232 Besöksfrekvenser:VIVO 233 Besöksfrekvenser:Annan livsmedelsbutik 234 Besöksfrekvenser:Livsmedelsavdelning i Domus eller Obs 235 Besöksfrekvenser:Livsmedelsavdelning i annat varuhus 236 Besöksfrekvenser:Domus 237 Besöksfrekvenser:Epa 238 Besöksfrekvenser:Tempo 239 Besöksfrekvenser:Pressbyrån 240 Besöksfrekvenser:Annan kiosk 241 Besöksfrekvenser:Tobaksaffär 242 Besöksfrekvenser:Bar/Självservering 243 Besöksfrekvenser:Kafe/Konditori 244 Besöksfrekvenser:Korvkiosk/Gatukök 245 Besöksfrekvenser:Bensinstation 246 Besöksfrekvenser:Postkontor 247 Besöksfrekvenser:Bankkontor 248 Uppmärksamhetsfrekvenser:Affischpelare 249 Uppmärksamhetsfrekvens:Reklamfilm på bio 250 Uppmärksamhetsfrekvenser:Reklam på bussar 251 Uppmärksamhetsfrekvenser:Reklam på taxibilar Semestervanor:Bil- och färjeresor 252 Semesterresa med bil 1 253 Semesterresa med bil 2 254 Semesterresa med bil 3 255 Semesterresa med bilfärja 1 256 Semesterresa med bilfärja 2 257 Semesterresa med bilfärja 3 Kaffekonsumtion 258 Konsumtionsfrekvenser för kaffe 259 Obehagsfrekvenser vid kaffekonsumtion

VAR 1 SSDSTUDIE NR 0064              Loc 1 width 4


Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst studie 0064


VAR 2 SSDUPPLAGA NR 1 Loc 5 width 1 SSDupplaga/datering NR Uppgift om ordningsföljd och utgivningstidpunkt. 1. MARS 1984
VAR 3 DELSTUDIE NR 001 Loc 6 width 3 SSD Delstudieidentifikation Ordningsnummer i en serie på 1 delar.
VAR 4 ID-NUMMER Loc 9 width 4 Id-nummer
VAR 5 BORTFALLSVIKT Loc 13 width 1 Bortfallsvikt Kod: 1 3 Frek: 1641 176
VAR 6 OMGÅNG Loc 14 width 1 Undersökningsomgång Kod: 7 Frek: 1817
VAR 7 AREGION Loc 15 width 2 MD=99 Regionskod Kod: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Frek: 308 7 8 41 16 15 23 22 34 40 31 Kod: 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Frek: 6 21 15 8 29 9 8 11 25 12 24 Kod: 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Frek: 14 20 13 11 41 108 18 10 17 16 174 Kod: 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 Frek: 29 20 33 22 11 16 10 8 38 10 6 Kod: 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 Frek: 37 12 11 26 12 5 7 34 8 8 9 Kod: 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 Frek: 31 17 14 28 12 6 15 38 27 23 9 Kod: 67 68 69 70 99 Frek: 12 26 11 18 3
VAR 8 DATUMKOD Loc 17 width 2 MD=99 Datumkod Faktiska värdet är kodat. Kod: 99 Frek: 1817 För litet antal att göra statistiska beräkningar på.
VAR 9 FÖDELSEÅR Loc 19 width 2 MD=99 Födelseår Kod: 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Frek: 21 24 17 31 26 31 25 33 23 29 44 35 38 32 Kod: 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Frek: 34 30 29 38 47 33 30 29 29 24 30 30 25 18 Kod: 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Frek: 26 28 30 25 36 39 33 48 53 51 60 44 47 38 Kod: 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 99 Frek: 30 33 44 44 32 38 29 40 40 40 48 6
VAR 10 KÖN Loc 21 width 1 MD=9 F.1. Personliga uppgifter.När man sammanställer resultat av undersökningar i tabeller brukar man dela upp svaren på olika grupper.Därför skulle vi gärna vilja ha följande uppgifter om Dig själv. F.1a. Kön 894 1. Man 923 2. Kvinna 9. Ej svar
VAR 11 CIVILSTÅND Loc 22 width 1 MD=9 F.1b. Civilstånd <Se F.1 för fullständig frågetext> 426 1. Ogift 1269 2. Gift eller sammanboende 96 3. Änka/änkling/frånskild 26 9. Ej svar
VAR 12 ÅLDER Loc 23 width 2 MD=99 F.1c. Ålder <Se F.1 för fullständig frågetext> 197 00. 19 år och yngre 196 01. 20-24 år 225 02. 25-29 år 217 03. 30-34 år 154 04. 35-39 år 125 05. 40-44 år 166 06. 45-49 år 174 07. 50-54 år 186 08. 55-60 år 176 09. 61 år och äldre 1 99. Ej svar
VAR 13 YRKE Loc 25 width 1 MD=9 F.1d. Förvärvsarbete/sysselsättning.Vilket av nedanstående alternativ passar in på Dig? <Se F.1 för fullständig frågetext> 963 1. Förvärvsarbete,heltid 243 2. Förvärvsarbete,deltid 282 3. Hemmafru 186 4. Studerande 116 5. Annan sysselsättning 25 6. Pensionär 2 9. Ej svar
VAR 14 UTBILDNING Loc 26 width 2 MD=99 F.1e. Vilka av nedanstående utbildningsformer har Du genomgått eller genomgår Du för närvarande? <Se F.1 för fullständig frågetext> Utbildning 1 691 00. Folkskola 196 01. Grundskola eller enhetsskola 105 02. Realskola 35 03. Annan jämförbar utbildning Utbildning 2 107 04. Fackskola 99 05. Flickskola eller folkhögskola 90 06. Annan jämförbar utbildning Utbildning 3 267 07. Gymnasium eller annan jämförbar utbildning Utbildning 4 24 08. Seminarium 203 09. Högskola,universitet eller annan hithörande utbildning 99. Ej svar
VAR 15 ORTSTORLEK Loc 28 width 1 MD=9 F.1f. Hur stor är den ort där Du bor? <Se F.1 för fullständig frågetext> 96 1. Under 200 invånare 203 2. 200-1.999 175 3. 2.000-4.999 173 4. 5.000-9.999 229 5. 10.000-24.999 275 6. 25.000-49.999 233 7. 50.000-99.999 376 8. 100.000 och däröver 57 9. Ej svar
VAR 16 BOENDEFORM Loc 29 width 2 MD=99 F.1g. Bor Du i: <Se F.1 för fullständig frågetext> 204 01. Insatslägenhet 633 02. Hyrd lägenhet 659 03. Egen villa 49 04. Hyrd villa 71 05. Eget radhus 16 06. Hyrt radhus 121 07. Jordbruksfastighet 37 08. Inneboende 25 09. Annan bostadsform 2 99. Ej svar
VAR 17 UNDER 2 ÅR Loc 31 width 2 MD=99 F.2. Vi skulle vilja veta hur många personer Ditt hushåll normalt består av.Medräkna även sådana,som befinner sig på kortare semester,kortare militärtjänst, tillfälligt på sjukhus m.m. Obs!Räkna även med Dig själv. F.2a. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna:under 2 år Kod: 0 1 2 3 99 Frek: 1629 171 5 1 11
VAR 18 2-6 ÅR Loc 33 width 2 MD=99 F.2b. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 2-6 år <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 99 Frek: 1484 259 58 5 11
VAR 19 7-10 ÅR Loc 35 width 2 MD=99 F.2c. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 7-10 år <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 99 Frek: 1491 262 49 4 11
VAR 20 11-14 ÅR Loc 37 width 2 MD=99 F.2d. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 11-14 år <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 99 Frek: 1511 254 38 3 11
VAR 21 15-19 ÅR Loc 39 width 2 MD=99 F.2e. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 15-19 år <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 4 99 Frek: 1342 367 85 10 2 11
VAR 22 20-67 ÅR Loc 41 width 2 MD=99 F.2f. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 20-67 år <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 4 5 6 99 Frek: 23 257 1292 194 34 5 1 11
VAR 23 68 ÅR ELLER ÄLDRE Loc 43 width 2 MD=99 F.2g. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 68 år eller äldre <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 99 Frek: 1730 60 16 11
VAR 24 TOTALANTAL Loc 45 width 2 MD=99 F.2h. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna:totalt antal personer <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 99 Frek: 162 530 457 442 155 42 10 3 5 11
VAR 25 PERSONLIG INKOMST Loc 47 width 1 MD=9 F.3. Var vänlig sätt ett kryss i den ruta,som motsvarar den inkomstgrupp Du tillhör samt Ditt hushåll tillhör.Studiemedel,räntor och pensioner räknas till inkomsterna.Uppgifterna bör avse årsinkomsten innan skatt dragits. F.3a. Din personliga inkomst i kronor per år 428 0. Under 10.000 214 1. 10.000-20.000 253 2. 20.000-30.000 364 3. 30.000-40.000 245 4. 40.000-50.000 101 5. 50.000-60.000 34 6. 60.000-70.000 64 7. Över 70.000 114 9. Ej svar
VAR 26 HUSHÅLLETS TOTALINKOMST Loc 48 width 1 MD=9 F.3b. Hushållets totala inkomst i kronor per år <Se F.3 för fullständig frågetext> 33 0. Under 10.000 82 1. 10.000-20.000 135 2. 20.000-30.000 257 3. 30.000-40.000 276 4. 40.000-50.000 238 5. 50.000-60.000 198 6. 60.000-70.000 398 7. Över 70.000 200 9. Ej svar
VAR 27 DAGLIGVARUINKÖP:SJÄLV Loc 49 width 1 MD=9 F.4. Medlemmar i ett hushåll brukar handla olika mycket.Hur stor del av Ditt hushålls inköp av livsmedel och andra varor för dagligt bruk gör Du själv? 366 0. Gör praktiskt taget inga sådana inköp själv 370 1. Gör mindre än hälften av alla inköp 218 2. Gör ungefär hälften av alla inköp 226 3. Gör mer än hälften av alla inköp 636 4. Gör alla eller nästan alla inköp 1 9. Ej svar
VAR 28 MEDLEM I KONSUM Loc 50 width 1 MD=9 F.5. Är Du personligen eller någon annan i Ditt hushåll medlem i Konsum? Om Du inte känner till detta, fråga då de övriga familjemedlemmarna. 1044 1. Ja 766 2. Nej 7 9. Ej svar
VAR 29 KÖRKORT Loc 51 width 1 MD=9 F.6. Har Du själv körkort för personbil? 1215 1. Ja 600 2. Nej 2 9. Ej svar
VAR 30 FINNS:PERSONBIL/KOMBI Loc 52 width 1 MD=9 F.7. Vad finns i Ditt hushåll? F.7a. I hushållet finns:personbil/kombi 330 0. Finns ej 1479 1. Finns 8 9. Ej svar
VAR 31 FINNS:FRITIDSHUS Loc 53 width 1 MD=9 F.7b. I hushållet finns:fritidshus <Se F.7 för fullständig frågetext> 1420 0. Finns ej 389 1. Finns 8 9. Ej svar
VAR 32 FINNS:MOTOR-SEGELBÅT Loc 54 width 1 MD=9 F.7c. I hushållet finns:motor- eller segelbåt <Se F.7 för fullständig frågetext> 1522 0. Finns ej 287 1. Finns 8 9. Ej svar
VAR 33 FINNS:BILDKAMERA-INST. Loc 55 width 1 MD=9 F.7d. I hushållet finns:bildkamera-typ Instamatic <Se F.7 för fullständig frågetext> 747 0. Finns ej 1062 1. Finns 8 9. Ej svar
VAR 34 FINNS:SYSTEMKAMERA Loc 56 width 1 MD=9 F.7e. I hushållet finns:bildkamera-typ systemkamera <Se F.7 för fullständig frågetext> 1287 0. Finns ej 522 1. Finns 8 9. Ej svar
VAR 35 FINNS:FILMKAMERA Loc 57 width 1 MD=9 F.7f. I hushållet finns:filmkamera <Se F.7 för fullständig frågetext> 1405 0. Finns ej 404 1. Finns 8 9. Ej svar
VAR 36 FINNS:STILLBILDSPROJEKT. Loc 58 width 1 MD=9 F.7g. I hushållet finns:stillbildsprojektor <Se F.7 för fullständig frågetext> 1409 0. Finns ej 400 1. Finns 8 9. Ej svar
VAR 37 FINNS:FILMPROJEKTOR Loc 59 width 1 MD=9 F.7h. I hushållet finns:filmprojektor <Se F.7 för fullständig frågetext> 1484 0. Finns ej 325 1. Finns 8 9. Ej svar
VAR 38 FINNS:SKRIVMASKIN Loc 60 width 1 MD=9 F.7i. I hushållet finns:skrivmaskin <Se F.7 för fullständig frågetext> 1056 0. Finns ej 753 1. Finns 8 9. Ej svar
VAR 39 FINNS:SVART-VIT TV Loc 61 width 1 MD=9 F.7j. I hushållet finns:svart-vit tv <Se F.7 för fullständig frågetext> 603 0. Finns ej 1206 1. Finns 8 9. Ej svar
VAR 40 FINNS:FÄRG-TV Loc 62 width 1 MD=9 F.7k. I hushållet finns:färg-tv <Se F.7 för fullständig frågetext> 1028 0. Finns ej 781 1. Finns 8 9. Ej svar
VAR 41 FINNS:FRYSBOX/FRYSSKÅP Loc 63 width 1 MD=9 F.7l. I hushållet finns:frysbox/frysskåp <Se F.7 för fullständig frågetext> 325 0. Finns ej 1484 1. Finns 8 9. Ej svar
VAR 42 FINNS:DISKMASKIN Loc 64 width 1 MD=9 F.7m. I hushållet finns:diskmaskin <Se F.7 för fullständig frågetext> 1436 0. Finns ej 373 1. Finns 8 9. Ej svar
VAR 43 FINNS:TVÄTTMASKIN Loc 65 width 1 MD=9 F.7n. I hushållet finns:tvättmaskin <Se F.7 för fullständig frågetext> 629 0. Finns ej 1180 1. Finns 8 9. Ej svar
VAR 44 FINNS:KASSETTBANDSPELARE Loc 66 width 1 MD=9 F.7o. I hushållet finns:kassettbandspelare <Se F.7 för fullständig frågetext> 1089 0. Finns ej 720 1. Finns 8 9. Ej svar
VAR 45 FINNS:STEREOANLÄGGNING Loc 67 width 1 MD=9 F.7p. I hushållet finns:stereoanläggning <Se F.7 för fullständig frågetext> 895 0. Finns ej 914 1. Finns 8 9. Ej svar
VAR 46 FINNS:VANLIG BANDSPELARE Loc 68 width 1 MD=9 F.7q. I hushållet finns:vanlig bandspelare <Se F.7 för fullständig frågetext> 1250 0. Finns ej 559 1. Finns 8 9. Ej svar
VAR 47 FINNS:HUND Loc 69 width 1 MD=9 F.7r. I hushållet finns:hund <Se F.7 för fullständig frågetext> 1425 0. Finns ej 384 1. Finns 8 9. Ej svar
VAR 48 FINNS:KATT Loc 70 width 1 MD=9 F.7s. I hushållet finns:katt <Se F.7 för fullständig frågetext> 1531 0. Finns ej 278 1. Finns 8 9. Ej svar
VAR 49 FINNS:BURFÅGLAR Loc 71 width 1 MD=9 F.7t. I hushållet finns:burfåglar <Se F.7 för fullständig frågetext> 1635 0. Finns ej 174 1. Finns 8 9. Ej svar
VAR 50 FINNS:AKVARIEFISKAR Loc 72 width 1 MD=9 F.7u. I hushållet finns:akvariefiskar <Se F.7 för fullständig frågetext> 1634 0. Finns ej 175 1. Finns 8 9. Ej svar
VAR 51 MATVAROR I BUTIKER Loc 73 width 1 MD=9 F.8. Hur ofta köper Du personligen för egen eller för andras räkning nedanstående produkter? Var god svara med ett kryss på varje rad. F.8a. Jag köper: Matvaror i Butiker 66 1. Aldrig 113 2. Någon gång/år 102 3. Någon gång/kvartal 219 4. Någon gång/månad 606 5. 1-2 gånger/vecka 484 6. 3-4 gånger/vecka 222 7. Minst 5 gånger/vecka 5 9. Ej svar
VAR 52 SKÖNHETSARTIKLAR Loc 74 width 1 MD=9 F.8b. Jag köper: Skönhetsartiklar <Se F.8 för fullständig frågetext> 558 1. Aldrig 409 2. Någon gång/år 373 3. Någon gång/kvartal 440 4. Någon gång/månad 29 5. 1-2 gånger/vecka 3 6. 3-4 gånger/vecka 7. Minst 5 gånger/vecka 5 9. Ej svar
VAR 53 TANDKRÄM Loc 75 width 1 MD=9 F.8c. Jag köper: Tandkräm <Se F.8 för fullständig frågetext> 209 1. Aldrig 228 2. Någon gång/år 376 3. Någon gång/kvartal 933 4. Någon gång/månad 60 5. 1-2 gånger/vecka 5 6. 3-4 gånger/vecka 7. Minst 5 gånger/vecka 6 9. Ej svar
VAR 54 TVÅL Loc 76 width 1 MD=9 F.8d. Jag köper: Tvål <Se F.8 för fullständig frågetext> 220 1. Aldrig 209 2. Någon gång/år 314 3. Någon gång/kvartal 990 4. Någon gång/månad 76 5. 1-2 gånger/vecka 3 6. 3-4 gånger/vecka 7. Minst 5 gånger/vecka 5 9. Ej svar
VAR 55 MASKINDISKMEDEL Loc 77 width 1 MD=9 F.8e. Jag köper: Maskindiskmedel <Se F.8 för fullständig frågetext> 1415 1. Aldrig 111 2. Någon gång/år 128 3. Någon gång/kvartal 148 4. Någon gång/månad 4 5. 1-2 gånger/vecka 6. 3-4 gånger/vecka 7. Minst 5 gånger/vecka 11 9. Ej svar
VAR 56 VANLIGT DISKMEDEL Loc 78 width 1 MD=9 F.8f. Jag köper: Vanligt diskmedel <Se F.8 för fullständig frågetext> 341 1. Aldrig 274 2. Någon gång/år 457 3. Någon gång/kvartal 703 4. Någon gång/månad 36 5. 1-2 gånger/vecka 1 6. 3-4 gånger/vecka 7. Minst 5 gånger/vecka 5 9. Ej svar
VAR 57 RENGÖRINGSMEDEL Loc 79 width 1 MD=9 F.8g. Jag köper: Rengöringsmedel <Se F.8 för fullständig frågetext> 349 1. Aldrig 297 2. Någon gång/år 520 3. Någon gång/kvartal 616 4. Någon gång/månad 30 5. 1-2 gånger/vecka 6. 3-4 gånger/vecka 7. Minst 5 gånger/vecka 5 9. Ej svar
VAR 58 TVÄTTMEDEL Loc 80 width 1 MD=9 F.8h. Jag köper: Tvättmedel <Se F.8 för fullständig frågetext> 319 1. Aldrig 250 2. Någon gång/år 445 3. Någon gång/kvartal 742 4. Någon gång/månad 56 5. 1-2 gånger/vecka 6. 3-4 gånger/vecka 7. Minst 5 gånger/vecka 5 9. Ej svar
VAR 59 GOLVVÅRDSMEDEL Loc 81 width 1 MD=9 F.8i. Jag köper: Golvvårdsmedel <Se F.8 för fullständig frågetext> 712 1. Aldrig 524 2. Någon gång/år 354 3. Någon gång/kvartal 212 4. Någon gång/månad 9 5. 1-2 gånger/vecka 6. 3-4 gånger/vecka 7. Minst 5 gånger/vecka 6 9. Ej svar
VAR 60 GRAMMOFONSKIVOR Loc 82 width 1 MD=9 F.8j. Jag köper: Grammofonskivor <Se F.8 för fullständig frågetext> 680 1. Aldrig 571 2. Någon gång/år 363 3. Någon gång/kvartal 186 4. Någon gång/månad 8 5. 1-2 gånger/vecka 1 6. 3-4 gånger/vecka 7. Minst 5 gånger/vecka 8 9. Ej svar
VAR 61 AVSER ATT KÖPA1 Loc 83 width 2 MD=99 F.9. Din avsikt att köpa nedanstående varor.Nedan finns en mängd varor uppräknade. Stryk under de varor Du tror att Du eller Ditt hushåll kommer att köpa inom de närmaste två åren. F.9a. Första understrykningen 230 00. Fabriksny bil 453 01. Begagnad bil 34 02. Moped 9 03. Nytt fritidshus 13 04. Begagnat fritidshus 46 05. Ny villa 28 06. Begagnad villa 74 07. Köksfläkt 45 08. Elektrisk spis 39 09. Diskmaskin 846 99. Ej svar
VAR 62 AVSER ATT KÖPA1 Loc 85 width 2 MD=99 F.9b. Andra understrykningen <Se F.9 för fullständig frågetext> 667 00. Frågan ej tillämplig 6 01. Begagnad bil 24 02. Moped 14 03. Nytt fritidshus 16 04. Begagnat fritidshus 45 05. Ny villa 24 06. Begagnad villa 76 07. Köksfläkt 55 08. Elektrisk spis 44 09. Diskmaskin 846 99. Ej svar
VAR 63 AVSER ATT KÖPA1 Loc 87 width 2 MD=99 F.9c. Tredje understrykningen <Se F.9 för fullständig frågetext> 874 00. Frågan ej tillämplig 01. Begagnad bil 02. Moped 03. Nytt fritidshus 2 04. Begagnat fritidshus 5 05. Ny villa 5 06. Begagnad villa 22 07. Köksfläkt 40 08. Elektrisk spis 23 09. Diskmaskin 846 99. Ej svar
VAR 64 AVSER ATT KÖPA1 Loc 89 width 2 MD=99 F.9d. Fjärde understrykningen <Se F.9 för fullständig frågetext> 932 00. Frågan ej tillämplig 01. Begagnad bil 02. Moped 03. Nytt fritidshus 04. Begagnat fritidshus 05. Ny villa 2 06. Begagnad villa 1 07. Köksfläkt 17 08. Elektrisk spis 19 09. Diskmaskin 846 99. Ej svar
VAR 65 AVSER ATT KÖPA1 Loc 91 width 2 MD=99 F.9e. Femte understrykningen <Se F.9 för fullständig frågetext> 961 00. Frågan ej tillämplig 01. Begagnad bil 02. Moped 03. Nytt fritidshus 04. Begagnat fritidshus 05. Ny villa 06. Begagnad villa 07. Köksfläkt 08. Elektrisk spis 10 09. Diskmaskin 846 99. Ej svar
VAR 66 AVSER ATT KÖPA2 Loc 93 width 2 MD=99 F.10. Din avsikt att köpa nedanstående varor.Nedan finns en mängd varor uppräknade. Stryk under de varor Du tror att Du eller Ditt hushåll kommer att köpa inom de närmaste två åren. F.10a. Första understrykningen 196 00. Tvättmaskin 57 01. Frysbox 75 02. Frysskåp 132 03. Fiskeutrustning 141 04. Elektrisk rakapparat 32 05. Portabel skrivmaskin 42 06. Stillbildskamera 38 07. Filmkamera 18 08. Projektorer 41 09. Elektrisk symaskin 1045 99. Ej svar
VAR 67 AVSER ATT KÖPA2 Loc 95 width 2 MD=99 F.10b. Andra understrykningen <Se F.10 för fullständig frågetext> 500 00. Frågan ej tillämplig 33 01. Frysbox 31 02. Frysskåp 30 03. Fiskeutrustning 63 04. Elektrisk rakapparat 15 05. Portabel skrivmaskin 28 06. Stillbildskamera 25 07. Filmkamera 22 08. Projektorer 26 09. Elektrisk symaskin 1044 99. Ej svar
VAR 68 AVSER ATT KÖPA2 Loc 97 width 2 MD=99 F.10c. Tredje understrykningen <Se F.10 för fullständig frågetext> 683 00. Frågan ej tillämplig 01. Frysbox 7 02. Frysskåp 9 03. Fiskeutrustning 11 04. Elektrisk rakapparat 05. Portabel skrivmaskin 21 06. Stillbildskamera 8 07. Filmkamera 22 08. Projektorer p 12 09. Elektrisk symaskin 1044 99. Ej svar
VAR 69 AVSER ATT KÖPA2 Loc 99 width 2 MD=99 F.10d. Fjärde understrykningen <Se F.10 för fullständig frågetext> 746 00. Frågan ej tillämplig 01. Frysbox 02. Frysskåp 03. Fiskeutrustning 1 04. Elektrisk rakapparat 2 05. Portabel skrivmaskin 2 06. Stillbildskamera 3 07. Filmkamera 8 08. Projektorer 11 09. Elektrisk symaskin 1044 99. Ej svar
VAR 70 AVSER ATT KÖPA2 Loc 101 width 2 MD=99 F.10e. Femte understrykningen <Se F.10 för fullständig frågetext> 766 00. Frågan ej tillämplig 01. Frysbox 02. Frysskåp 03. Fiskeutrustning 04. Elektrisk rakapparat 05. Portabel skrivmaskin 1 06. Stillbildskamera 07. Filmkamera 2 08. Projektorer 4 09. Elektrisk symaskin 1044 99. Ej svar
VAR 71 AVSER ATT KÖPA3 Loc 103 width 2 MD=99 F.11. Din avsikt att köpa nedanstående varor.Nedan finns en mängd varor uppräknade. Läs igenom alla de varor vi räknat upp och stryk samtidigt under de varor Du tror att Du eller Ditt hushåll kommer att köpa inom de närmaste två åren. F.11a. Första understrykningen 135 00. Radio 109 01. Bandspelare 210 02. Stereoanläggning 36 03. Svart/vit TV 232 04. Färg-TV 266 05. Trädgårdsredskap 39 06. Gräsklippare 75 07. Dammsugare 15 08. Motor- eller segelbåt 17 09. Motionscykel 683 99. Ej svar
VAR 72 AVSER ATT KÖPA3 Loc 105 width 2 MD=99 F.11b. Andra understrykningen <Se F.11 för fullständig frågetext> 648 00. Frågan ej tillämplig 24 01. Bandspelare 45 02. Stereoanläggning 14 03. Svart/vit TV 88 04. Färg-TV 135 05. Trädgårdsredskap 69 06. Gräsklippare 78 07. Dammsugare 23 08. Motor- eller segelbåt 10 09. Motionscykel 683 99. Ej svar
VAR 73 AVSER ATT KÖPA3 Loc 107 width 2 MD=99 F.11c. Tredje understrykningen <Se F.11 för fullständig frågetext> 945 00. Frågan ej tillämplig 01. Bandspelare 8 02. Stereoanläggning 8 03. Svart/vit TV 15 04. Färg-TV 32 05. Trädgårdsredskap 54 06. Gräsklippare 44 07. Dammsugare 13 08. Motor- eller segelbåt 15 09. Motionscykel 683 99. Ej svar
VAR 74 AVSER ATT KÖPA3 Loc 109 width 2 MD=99 F.11d. Fjärde understrykningen <Se F.11 för fullständig frågetext> 1079 00. Frågan ej tillämplig 01. Bandspelare 02. Stereoanläggning 2 03. Svart/vit TV 2 04. Färg-TV 11 05. Trädgårdsredskap 11 06. Gräsklippare 19 07. Dammsugare 7 08. Motor- eller segelbåt 4 09. Motionscykel 682 99. Ej svar
VAR 75 AVSER ATT KÖPA3 Loc 111 width 2 MD=99 F.11e. Femte understrykningen <Se F.11 för fullständig frågetext> 1121 00. Frågan ej tillämplig 01. Bandspelare 02. Stereoanläggning 03. Svart/vit TV 1 04. Färg-TV 1 05. Trädgårdsredskap 3 06. Gräsklippare 7 07. Dammsugare 2 08. Motor- eller segelbåt 09. Motionscykel 682 99. Ej svar
VAR 76 SAMHÄLLSDEBATT Loc 113 width 1 MD=9 F.12. Dina intressen.Människors intressen är olika.Hur stort är Ditt intresse för nedanstående ämnen och aktiviteter. F.12.1. Samhällsdebatt 84 1. Mycket ointresserad 143 2. Ganska ointresserad 130 3. Något ointresserad 121 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 603 5. Något intresserad 465 6. Ganska intresserad 240 7. Mycket intresserad 31 9. Ej svar
VAR 77 SOCIALA RÄTTIGHETER Loc 114 width 1 MD=9 F.12.2. Sociala rättigheter <Se F.12 för fullständig frågetext> 40 1. Mycket ointresserad 52 2. Ganska ointresserad 89 3. Något ointresserad 71 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 496 5. Något intresserad 634 6. Ganska intresserad 406 7. Mycket intresserad 29 9. Ej svar
VAR 78 SKATTEFRÅGOR Loc 115 width 1 MD=9 F.12.3. Skattefrågor <Se F.12 för fullständig frågetext> 51 1. Mycket ointresserad 51 2. Ganska ointresserad 88 3. Något ointresserad 71 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 445 5. Något intresserad 586 6. Ganska intresserad 494 7. Mycket intresserad 31 9. Ej svar
VAR 79 LAGAR OCH FÖRORDNINGAR Loc 116 width 1 MD=9 F.12.4. Lagar och förordningar <Se F.12 för fullständig frågetext> 47 1. Mycket ointresserad 66 2. Ganska ointresserad 96 3. Något ointresserad 122 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 624 5. Något intresserad 527 6. Ganska intresserad 301 7. Mycket intresserad 34 9. Ej svar
VAR 80 SAMLEVNADSFRÅGOR Loc 117 width 1 MD=9 F.12.5. Samlevnadsfrågor <Se F.12 för fullständig frågetext> 72 1. Mycket ointresserad 64 2. Ganska ointresserad 117 3. Något ointresserad 171 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 591 5. Något intresserad 459 6. Ganska intresserad 310 7. Mycket intresserad 33 9. Ej svar
VAR 81 RELIGIONS-OCH TROSFRÅGOR Loc 118 width 1 MD=9 F.12.6. Religions-och trosfrågor <Se F.12 för fullständig frågetext> 319 1. Mycket ointresserad 220 2. Ganska ointresserad 223 3. Något ointresserad 197 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 471 5. Något intresserad 207 6. Ganska intresserad 152 7. Mycket intresserad 28 9. Ej svar
VAR 82 ARBETSMARKNADEN Loc 119 width 1 MD=9 F.12.7. Arbetsmarknaden <Se F.12 för fullständig frågetext> 41 1. Mycket ointresserad 46 2. Ganska ointresserad 108 3. Något ointresserad 119 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 516 5. Något intresserad 556 6. Ganska intresserad 399 7. Mycket intresserad 32 9. Ej svar
VAR 83 SAMHÄLLSPLANERING Loc 120 width 1 MD=9 F.12.8. Samhällsplanering <Se F.12 för fullständig frågetext> 74 1. Mycket ointresserad 81 2. Ganska ointresserad 159 3. Något ointresserad 191 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 581 5. Något intresserad 453 6. Ganska intresserad 245 7. Mycket intresserad 33 9. Ej svar
VAR 84 POLITISKA FRÅGOR Loc 121 width 1 MD=9 F.12.9. Politiska frågor <Se F.12 för fullständig frågetext> 167 1. Mycket ointresserad 120 2. Ganska ointresserad 130 3. Något ointresserad 144 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 552 5. Något intresserad 435 6. Ganska intresserad 230 7. Mycket intresserad 39 9. Ej svar
VAR 85 SPORT/IDROTT Loc 122 width 1 MD=9 F.12.10. Sport/Idrott <Se F.12 för fullständig frågetext> 148 1. Mycket ointresserad 102 2. Ganska ointresserad 137 3. Något ointresserad 58 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 428 5. Något intresserad 415 6. Ganska intresserad 496 7. Mycket intresserad 33 9. Ej svar
VAR 86 MILJÖVÅRDSPROBLEM Loc 123 width 1 MD=9 F.12.11. Miljövårdsproblem <Se F.12 för fullständig frågetext> 30 1. Mycket ointresserad 38 2. Ganska ointresserad 69 3. Något ointresserad 97 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 470 5. Något intresserad 595 6. Ganska intresserad 484 7. Mycket intresserad 34 9. Ej svar
VAR 87 HÄLSONYTTIG MAT Loc 124 width 1 MD=9 F.12.12. Hälsonyttig mat <Se F.12 för fullständig frågetext> 57 1. Mycket ointresserad 75 2. Ganska ointresserad 97 3. Något ointresserad 116 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 425 5. Något intresserad 513 6. Ganska intresserad 506 7. Mycket intresserad 28 9. Ej svar
VAR 88 SJUKDOMAR OCH HÄLSOVÅRD Loc 125 width 1 MD=9 F.12.13. Sjukdomar och hälsovård <Se F.12 för fullständig frågetext> 33 1. Mycket ointresserad 36 2. Ganska ointresserad 82 3. Något ointresserad 99 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 495 5. Något intresserad 544 6. Ganska intresserad 495 7. Mycket intresserad 33 9. Ej svar
VAR 89 BANTNINGSTIPS Loc 126 width 1 MD=9 F.12.14. Bantningstips <Se F.12 för fullständig frågetext> 567 1. Mycket ointresserad 219 2. Ganska ointresserad 167 3. Något ointresserad 182 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 333 5. Något intresserad 162 6. Ganska intresserad 157 7. Mycket intresserad 30 9. Ej svar
VAR 90 HUSHÅLLA EKONOMISKT Loc 127 width 1 MD=9 F.12.15. Hushålla ekonomiskt <Se F.12 för fullständig frågetext> 34 1. Mycket ointresserad 57 2. Ganska ointresserad 64 3. Något ointresserad 94 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 393 5. Något intresserad 545 6. Ganska intresserad 608 7. Mycket intresserad 22 9. Ej svar
VAR 91 HEMINREDNING Loc 128 width 1 MD=9 F.12.16. Heminredning <Se F.12 för fullständig frågetext> 53 1. Mycket ointresserad 60 2. Ganska ointresserad 94 3. Något ointresserad 90 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 457 5. Något intresserad 531 6. Ganska intresserad 512 7. Mycket intresserad 20 9. Ej svar
VAR 92 MODENYHETER Loc 129 width 1 MD=9 F.12.17. Modenyheter <Se F.12 för fullständig frågetext> 208 1. Mycket ointresserad 172 2. Ganska ointresserad 171 3. Något ointresserad 119 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 535 5. Något intresserad 319 6. Ganska intresserad 262 7. Mycket intresserad 31 9. Ej svar
VAR 93 MATVARUNYHETER Loc 130 width 1 MD=9 F.12.18. Matvarunyheter <Se F.12 för fullständig frågetext> 111 1. Mycket ointresserad 144 2. Ganska ointresserad 169 3. Något ointresserad 165 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 525 5. Något intresserad 413 6. Ganska intresserad 254 7. Mycket intresserad 36 9. Ej svar
VAR 94 BARNAVÅRD Loc 131 width 1 MD=9 F.12.19. Barnavård <Se F.12 för fullständig frågetext> 156 1. Mycket ointresserad 102 2. Ganska ointresserad 135 3. Något ointresserad 195 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 417 5. Något intresserad 397 6. Ganska intresserad 370 7. Mycket intresserad 45 9. Ej svar
VAR 95 SKÖNHETSVÅRD Loc 132 width 1 MD=9 F.12.20. Skönhetsvård <Se F.12 för fullständig frågetext> 348 1. Mycket ointresserad 194 2. Ganska ointresserad 182 3. Något ointresserad 201 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 480 5. Något intresserad 256 6. Ganska intresserad 129 7. Mycket intresserad 27 9. Ej svar
VAR 96 VILLA/EGET HEM Loc 133 width 1 MD=9 F.12.21. Villa/eget hem <Se F.12 för fullständig frågetext> 67 1. Mycket ointresserad 47 2. Ganska ointresserad 61 3. Något ointresserad 110 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 263 5. Något intresserad 409 6. Ganska intresserad 824 7. Mycket intresserad 36 9. Ej svar
VAR 97 FRITIDSHUS Loc 134 width 1 MD=9 F.12.22. Fritidshus <Se F.12 för fullständig frågetext> 184 1. Mycket ointresserad 130 2. Ganska ointresserad 139 3. Något ointresserad 211 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 397 5. Något intresserad 299 6. Ganska intresserad 408 7. Mycket intresserad 49 9. Ej svar
VAR 98 SEMESTERRESOR Loc 135 width 1 MD=9 F.12.23. Semesterresor <Se F.12 för fullständig frågetext> 67 1. Mycket ointresserad 53 2. Ganska ointresserad 73 3. Något ointresserad 72 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 469 5. Något intresserad 535 6. Ganska intresserad 509 7. Mycket intresserad 39 9. Ej svar
VAR 99 BÅTAR Loc 136 width 1 MD=9 F.12.24. Båtar <Se F.12 för fullständig frågetext> 411 1. Mycket ointresserad 178 2. Ganska ointresserad 170 3. Något ointresserad 200 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 393 5. Något intresserad 197 6. Ganska intresserad 220 7. Mycket intresserad 48 9. Ej svar
VAR 100 PERSONBILAR Loc 137 width 1 MD=9 F.12.25. Personbilar <Se F.12 för fullständig frågetext> 121 1. Mycket ointresserad 89 2. Ganska ointresserad 107 3. Något ointresserad 110 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 511 5. Något intresserad 468 6. Ganska intresserad 376 7. Mycket intresserad 35 9. Ej svar
VAR 101 FÄRG-TV Loc 138 width 1 MD=9 F.12.26. Färg-tv <Se F.12 för fullständig frågetext> 150 1. Mycket ointresserad 112 2. Ganska ointresserad 153 3. Något ointresserad 120 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 490 5. Något intresserad 405 6. Ganska intresserad 358 7. Mycket intresserad 29 9. Ej svar
VAR 102 STEREOANLÄGGNINGAR Loc 139 width 1 MD=9 F.12.27. Stereoanläggningar <Se F.12 för fullständig frågetext> 216 1. Mycket ointresserad 113 2. Ganska ointresserad 140 3. Något ointresserad 146 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 451 5. Något intresserad 374 6. Ganska intresserad 335 7. Mycket intresserad 42 9. Ej svar
VAR 103 HUSHÅLLSMASKINER Loc 140 width 1 MD=9 F.12.28. Hushållsmaskiner <Se F.12 för fullständig frågetext> 118 1. Mycket ointresserad 97 2. Ganska ointresserad 165 3. Något ointresserad 157 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 576 5. Något intresserad 419 6. Ganska intresserad 248 7. Mycket intresserad 37 9. Ej svar
VAR 104 FOTOUTRUSTNING Loc 141 width 1 MD=9 F.12.29. Fotoutrustning <Se F.12 för fullständig frågetext> 281 1. Mycket ointresserad 177 2. Ganska ointresserad 192 3. Något ointresserad 199 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 526 5. Något intresserad 280 6. Ganska intresserad 121 7. Mycket intresserad 41 9. Ej svar
VAR 105 MOTORCYKLAR/MOPEDER Loc 142 width 1 MD=9 F.12.30. Motorcyklar/mopeder <Se F.12 för fullständig frågetext> 767 1. Mycket ointresserad 159 2. Ganska ointresserad 176 3. Något ointresserad 226 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 256 5. Något intresserad 101 6. Ganska intresserad 99 7. Mycket intresserad 33 9. Ej svar
VAR 106 RAKAPPARATER Loc 143 width 1 MD=9 F.12.31. Rakapparater <Se F.12 för fullständig frågetext> 703 1. Mycket ointresserad 129 2. Ganska ointresserad 159 3. Något ointresserad 265 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 309 5. Något intresserad 138 6. Ganska intresserad 84 7. Mycket intresserad 30 9. Ej svar
VAR 107 RENGÖRINGSMEDEL Loc 144 width 1 MD=9 F.12.32. Rengöringsmedel <Se F.12 för fullständig frågetext> 167 1. Mycket ointresserad 138 2. Ganska ointresserad 139 3. Något ointresserad 182 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 514 5. Något intresserad 387 6. Ganska intresserad 260 7. Mycket intresserad 30 9. Ej svar
VAR 108 MEDEL MOT MJÄLL Loc 145 width 1 MD=9 F.12.33. Medel mot mjäll <Se F.12 för fullständig frågetext> 460 1. Mycket ointresserad 173 2. Ganska ointresserad 136 3. Något ointresserad 286 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 377 5. Något intresserad 204 6. Ganska intresserad 144 7. Mycket intresserad 37 9. Ej svar
VAR 109 HUNDARS SKÖTSEL Loc 146 width 1 MD=9 F.12.34. Hundars skötsel <Se F.12 för fullständig frågetext> 622 1. Mycket ointresserad 147 2. Ganska ointresserad 128 3. Något ointresserad 216 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 246 5. Något intresserad 191 6. Ganska intresserad 239 7. Mycket intresserad 28 9. Ej svar
VAR 110 KATTERS SKÖTSEL Loc 147 width 1 MD=9 F.12.35. Katters skötsel <Se F.12 för fullständig frågetext> 777 1. Mycket ointresserad 143 2. Ganska ointresserad 135 3. Något ointresserad 230 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 249 5. Något intresserad 120 6. Ganska intresserad 129 7. Mycket intresserad 34 9. Ej svar
VAR 111 HANDLA MAT Loc 148 width 1 MD=9 F.12.36. Handla mat <Se F.12 för fullständig frågetext> 74 1. Mycket ointresserad 85 2. Ganska ointresserad 107 3. Något ointresserad 70 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 519 5. Något intresserad 561 6. Ganska intresserad 387 7. Mycket intresserad 14 9. Ej svar
VAR 112 LAGA MAT Loc 149 width 1 MD=9 F.12.37. Laga mat <Se F.12 för fullständig frågetext> 87 1. Mycket ointresserad 102 2. Ganska ointresserad 95 3. Något ointresserad 45 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 417 5. Något intresserad 590 6. Ganska intresserad 469 7. Mycket intresserad 12 9. Ej svar
VAR 113 PRÖVA NYA MATRÄTTER Loc 150 width 1 MD=9 F.12.38. Pröva nya maträtter <Se F.12 för fullständig frågetext> 81 1. Mycket ointresserad 76 2. Ganska ointresserad 109 3. Något ointresserad 95 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 435 5. Något intresserad 481 6. Ganska intresserad 512 7. Mycket intresserad 28 9. Ej svar
VAR 114 BAKA Loc 151 width 1 MD=9 F.12.39. Baka <Se F.12 för fullständig frågetext> 267 1. Mycket ointresserad 148 2. Ganska ointresserad 150 3. Något ointresserad 122 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 334 5. Något intresserad 377 6. Ganska intresserad 393 7. Mycket intresserad 26 9. Ej svar
VAR 115 PRÖVA NYA CIGARRETTER Loc 152 width 1 MD=9 F.12.40. Pröva nya cigarretter <Se F.12 för fullständig frågetext> 1073 1. Mycket ointresserad 126 2. Ganska ointresserad 124 3. Något ointresserad 222 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 157 5. Något intresserad 48 6. Ganska intresserad 29 7. Mycket intresserad 38 9. Ej svar
VAR 116 PRÖVA NY PIPTOBAK Loc 153 width 1 MD=9 F.12.41. Pröva ny piptobak <Se F.12 för fullständig frågetext> 1283 1. Mycket ointresserad 60 2. Ganska ointresserad 66 3. Något ointresserad 241 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 80 5. Något intresserad 31 6. Ganska intresserad 23 7. Mycket intresserad 33 9. Ej svar
VAR 117 PRÖVA NYA CIGARILLER Loc 154 width 1 MD=9 F.12.42. Pröva nya cigariller <Se F.12 för fullständig frågetext> 1294 1. Mycket ointresserad 64 2. Ganska ointresserad 64 3. Något ointresserad 250 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 63 5. Något intresserad 18 6. Ganska intresserad 13 7. Mycket intresserad 51 9. Ej svar
VAR 118 HA GÄSTER Loc 155 width 1 MD=9 F.12.43. Ha gäster <Se F.12 för fullständig frågetext> 57 1. Mycket ointresserad 34 2. Ganska ointresserad 71 3. Något ointresserad 66 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 480 5. Något intresserad 699 6. Ganska intresserad 385 7. Mycket intresserad 25 9. Ej svar
VAR 119 KÖRA BIL Loc 156 width 1 MD=9 F.12.44. Köra bil <Se F.12 för fullständig frågetext> 246 1. Mycket ointresserad 44 2. Ganska ointresserad 46 3. Något ointresserad 180 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 257 5. Något intresserad 458 6. Ganska intresserad 559 7. Mycket intresserad 27 9. Ej svar
VAR 120 JOBBA MED BILEN Loc 157 width 1 MD=9 F.12.45. Jobba med bilen <Se F.12 för fullständig frågetext> 544 1. Mycket ointresserad 121 2. Ganska ointresserad 150 3. Något ointresserad 216 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 364 5. Något intresserad 217 6. Ganska intresserad 172 7. Mycket intresserad 33 9. Ej svar
VAR 121 ARBETA I TRÄDGÅRDEN Loc 158 width 1 MD=9 F.12.46. Arbeta i trädgården <Se F.12 för fullständig frågetext> 163 1. Mycket ointresserad 80 2. Ganska ointresserad 94 3. Något ointresserad 156 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 432 5. Något intresserad 465 6. Ganska intresserad 407 7. Mycket intresserad 20 9. Ej svar
VAR 122 FOTOGRAFERA Loc 159 width 1 MD=9 F.12.47. Fotografera <Se F.12 för fullständig frågetext> 236 1. Mycket ointresserad 134 2. Ganska ointresserad 148 3. Något ointresserad 139 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 615 5. Något intresserad 343 6. Ganska intresserad 174 7. Mycket intresserad 28 9. Ej svar
VAR 123 SMALFILMA Loc 160 width 1 MD=9 F.12.48. Smalfilma <Se F.12 för fullständig frågetext> 523 1. Mycket ointresserad 176 2. Ganska ointresserad 176 3. Något ointresserad 422 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 269 5. Något intresserad 140 6. Ganska intresserad 67 7. Mycket intresserad 44 9. Ej svar
VAR 124 LYSSNA PÅ POPMUSIK Loc 161 width 1 MD=9 F.12.49. Lyssna på popmusik <Se F.12 för fullständig frågetext> 501 1. Mycket ointresserad 135 2. Ganska ointresserad 135 3. Något ointresserad 121 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 395 5. Något intresserad 244 6. Ganska intresserad 242 7. Mycket intresserad 44 9. Ej svar
VAR 125 LYSSNA PÅ KLASSISK MUSIK Loc 162 width 1 MD=9 F.12.50. Lyssna på klassisk musik <Se F.12 för fullständig frågetext> 335 1. Mycket ointresserad 126 2. Ganska ointresserad 179 3. Något ointresserad 121 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 540 5. Något intresserad 299 6. Ganska intresserad 186 7. Mycket intresserad 31 9. Ej svar
VAR 126 GÅ PÅ TEATER Loc 163 width 1 MD=9 F.12.51. Gå på teater <Se F.12 för fullständig frågetext> 260 1. Mycket ointresserad 115 2. Ganska ointresserad 132 3. Något ointresserad 192 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 500 5. Något intresserad 384 6. Ganska intresserad 212 7. Mycket intresserad 22 9. Ej svar
VAR 127 GÅ PÅ KONSTUTSTÄLLNING Loc 164 width 1 MD=9 F.12.52. Gå på konstutställning <Se F.12 för fullständig frågetext> 399 1. Mycket ointresserad 185 2. Ganska ointresserad 183 3. Något ointresserad 210 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 447 5. Något intresserad 243 6. Ganska intresserad 116 7. Mycket intresserad 34 9. Ej svar
VAR 128 SKAFFA VIDAREUTBILDNING Loc 165 width 1 MD=9 F.12.53. Skaffa vidareutbildning <Se F.12 för fullständig frågetext> 129 1. Mycket ointresserad 68 2. Ganska ointresserad 116 3. Något ointresserad 231 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 562 5. Något intresserad 423 6. Ganska intresserad 249 7. Mycket intresserad 39 9. Ej svar
VAR 129 LÄSA BÖCKER Loc 166 width 1 MD=9 F.12.54. Läsa böcker <Se F.12 för fullständig frågetext> 74 1. Mycket ointresserad 60 2. Ganska ointresserad 111 3. Något ointresserad 68 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 502 5. Något intresserad 463 6. Ganska intresserad 515 7. Mycket intresserad 24 9. Ej svar
VAR 130 LÄSA POPULÄRTIDNINGAR Loc 167 width 1 MD=9 F.12.55. Läsa populärtidningar <Se F.12 för fullständig frågetext> 164 1. Mycket ointresserad 117 2. Ganska ointresserad 184 3. Något ointresserad 180 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 634 5. Något intresserad 347 6. Ganska intresserad 153 7. Mycket intresserad 38 9. Ej svar
VAR 131 SY KLÄDER Loc 168 width 1 MD=9 F.12.56. Sy kläder <Se F.12 för fullständig frågetext> 704 1. Mycket ointresserad 140 2. Ganska ointresserad 119 3. Något ointresserad 173 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 268 5. Något intresserad 185 6. Ganska intresserad 207 7. Mycket intresserad 21 9. Ej svar
VAR 132 HANDARBETA Loc 169 width 1 MD=9 F.12.57. Handarbeta <Se F.12 för fullständig frågetext> 624 1. Mycket ointresserad 100 2. Ganska ointresserad 86 3. Något ointresserad 122 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 231 5. Något intresserad 247 6. Ganska intresserad 385 7. Mycket intresserad 22 9. Ej svar
VAR 133 MÅLA Loc 170 width 1 MD=9 F.12.58. Måla <Se F.12 för fullständig frågetext> 413 1. Mycket ointresserad 113 2. Ganska ointresserad 129 3. Något ointresserad 158 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 484 5. Något intresserad 308 6. Ganska intresserad 181 7. Mycket intresserad 31 9. Ej svar
VAR 134 SNICKRA Loc 171 width 1 MD=9 F.12.59. Snickra <Se F.12 för fullständig frågetext> 414 1. Mycket ointresserad 124 2. Ganska ointresserad 140 3. Något ointresserad 192 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 386 5. Något intresserad 321 6. Ganska intresserad 211 7. Mycket intresserad 29 9. Ej svar
VAR 135 MOTIONERA Loc 172 width 1 MD=9 F.12.60. Motionera <Se F.12 för fullständig frågetext> 72 1. Mycket ointresserad 54 2. Ganska ointresserad 90 3. Något ointresserad 72 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 545 5. Något intresserad 562 6. Ganska intresserad 407 7. Mycket intresserad 15 9. Ej svar
VAR 136 FRILUFTSLIV Loc 173 width 1 MD=9 F.12.61. Friluftsliv <Se F.12 för fullständig frågetext> 31 1. Mycket ointresserad 42 2. Ganska ointresserad 57 3. Något ointresserad 66 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 487 5. Något intresserad 560 6. Ganska intresserad 554 7. Mycket intresserad 20 9. Ej svar
VAR 137 SPORTFISKA Loc 174 width 1 MD=9 F.12.62. Sportfiska <Se F.12 för fullständig frågetext> 501 1. Mycket ointresserad 151 2. Ganska ointresserad 121 3. Något ointresserad 196 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 328 5. Något intresserad 234 6. Ganska intresserad 249 7. Mycket intresserad 37 9. Ej svar
VAR 138 ÅKA SKIDOR Loc 175 width 1 MD=9 F.12.63. Åka skidor <Se F.12 för fullständig frågetext> 263 1. Mycket ointresserad 98 2. Ganska ointresserad 120 3. Något ointresserad 138 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 513 5. Något intresserad 382 6. Ganska intresserad 273 7. Mycket intresserad 30 9. Ej svar
VAR 139 ÅKA MOTORBÅT Loc 176 width 1 MD=9 F.12.64. Åka motorbåt <Se F.12 för fullständig frågetext> 410 1. Mycket ointresserad 131 2. Ganska ointresserad 155 3. Något ointresserad 224 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 413 5. Något intresserad 233 6. Ganska intresserad 219 7. Mycket intresserad 32 9. Ej svar
VAR 140 SEGLA Loc 177 width 1 MD=9 F.12.65. Segla <Se F.12 för fullständig frågetext> 564 1. Mycket ointresserad 156 2. Ganska ointresserad 147 3. Något ointresserad 384 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 239 5. Något intresserad 145 6. Ganska intresserad 152 7. Mycket intresserad 30 9. Ej svar
VAR 141 CAMPA Loc 178 width 1 MD=9 F.12.66. Campa <Se F.12 för fullständig frågetext> 380 1. Mycket ointresserad 121 2. Ganska ointresserad 122 3. Något ointresserad 152 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 448 5. Något intresserad 322 6. Ganska intresserad 244 7. Mycket intresserad 28 9. Ej svar
VAR 142 SEMESTRA UTOMLANDS Loc 179 width 1 MD=9 F.12.67. Semestra utomlands <Se F.12 för fullständig frågetext> 187 1. Mycket ointresserad 59 2. Ganska ointresserad 99 3. Något ointresserad 186 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 340 5. Något intresserad 381 6. Ganska intresserad 534 7. Mycket intresserad 31 9. Ej svar
VAR 143 SEMESTRA I SVERIGE Loc 180 width 1 MD=9 F.12.68. Semestra i Sverige <Se F.12 för fullständig frågetext> 38 1. Mycket ointresserad 24 2. Ganska ointresserad 34 3. Något ointresserad 44 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 341 5. Något intresserad 624 6. Ganska intresserad 672 7. Mycket intresserad 40 9. Ej svar
VAR 144 GÅ PÅ FÖRENINGSMÖTEN Loc 181 width 1 MD=9 F.12.69. Gå på föreningsmöten <Se F.12 för fullständig frågetext> 410 1. Mycket ointresserad 213 2. Ganska ointresserad 232 3. Något ointresserad 222 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 431 5. Något intresserad 186 6. Ganska intresserad 81 7. Mycket intresserad 42 9. Ej svar
VAR 145 SE PÅ SPORTEVENEMANG Loc 182 width 1 MD=9 F.12.70. Se på sportevenemang <Se F.12 för fullständig frågetext> 236 1. Mycket ointresserad 104 2. Ganska ointresserad 120 3. Något ointresserad 87 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 452 5. Något intresserad 358 6. Ganska intresserad 437 7. Mycket intresserad 23 9. Ej svar
VAR 146 PRÖVA NYA PRODUKTER Loc 183 width 1 MD=9 F.12.71. Pröva nya produkter <Se F.12 för fullständig frågetext> 90 1. Mycket ointresserad 80 2. Ganska ointresserad 137 3. Något ointresserad 236 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 653 5. Något intresserad 416 6. Ganska intresserad 182 7. Mycket intresserad 23 9. Ej svar
VAR 147 AFTONBLADET Loc 184 width 2 MD=99 F.13. Tidningar Du själv läser.Följande frågor gäller hur ofta Du själv läser vissa tidningar.De flesta människor läser endast en liten del av de uppräknade tidningarna.Vi ber Dig att så noga som möjligt gå igenom och kryssa för samtliga tidningar.I de fall Du inte alls läser en tidning, kryssa för svarsalternativet F.13a. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Aftonbladet? 623 00. Aldrig 28 01. 1 gång per år 52 02. 2 gånger per år 60 03. 3 gånger per år 79 04. 1 gång per kvartal 57 05. 2 gånger per kvartal 140 06. 1 gång per månad 77 07. 2 gånger per månad 93 08. 3 gånger per månad 154 09. 1 gång per vecka 94 10. 2 gånger per vecka 72 11. 3 gånger per vecka 48 12. 4 gånger per vecka 41 13. 5 gånger per vecka 199 14. 6 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 148 ARBETET Loc 186 width 2 MD=99 F.13b. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Arbetet? <Se F.13 för fullständig frågetext> 1536 00. Aldrig 27 01. 1 gång per år 19 02. 2 gånger per år 20 03. 3 gånger per år 22 04. 1 gång per kvartal 20 05. 2 gånger per kvartal 25 06. 1 gång per månad 6 07. 2 gånger per månad 14 08. 3 gånger per månad 30 09. 1 gång per vecka 18 10. 2 gånger per vecka 8 11. 3 gånger per vecka 12. 4 gånger per vecka 8 13. 5 gånger per vecka 64 14. 6 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 149 DAGENS NYHETER Loc 188 width 2 F.13c. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Dagens Nyheter? <Se F.13 för fullständig frågetext> 948 00. Aldrig 39 01. 1 gång per år 44 02. 2 gånger per år 50 03. 3 gånger per år 52 04. 1 gång per kvartal 38 05. 2 gånger per kvartal 81 06. 1 gång per månad 52 07. 2 gånger per månad 46 08. 3 gånger per månad 90 09. 1 gång per vecka 35 10. 2 gånger per vecka 36 11. 3 gånger per vecka 25 12. 4 gånger per vecka 28 13. 5 gånger per vecka 253 14. 6 gånger per vecka
VAR 150 EXPRESSEN Loc 190 width 2 MD=99 F.13d. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Expressen? <Se F.13 för fullständig frågetext> 472 00. Aldrig 24 01. 1 gång per år 28 02. 2 gånger per år 54 03. 3 gånger per år 88 04. 1 gång per kvartal 65 05. 2 gånger per kvartal 127 06. 1 gång per månad 82 07. 2 gånger per månad 103 08. 3 gånger per månad 181 09. 1 gång per vecka 122 10. 2 gånger per vecka 99 11. 3 gånger per vecka 52 12. 4 gånger per vecka 46 13. 5 gånger per vecka 273 14. 6 gånger per vecka 1 99. Ej svar
VAR 151 GÖTEBORGS-POSTEN Loc 192 width 2 MD=99 F.13e. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Göteborgs-Posten? <Se F.13 för fullständig frågetext> 1402 00. Aldrig 34 01. 1 gång per år 33 02. 2 gånger per år 28 03. 3 gånger per år 23 04. 1 gång per kvartal 14 05. 2 gånger per kvartal 20 06. 1 gång per månad 11 07. 2 gånger per månad 18 08. 3 gånger per månad 16 09. 1 gång per vecka 10 10. 2 gånger per vecka 8 11. 3 gånger per vecka 6 12. 4 gånger per vecka 7 13. 5 gånger per vecka 187 14. 6 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 152 GT KVÄLLSTIDNINGEN Loc 194 width 2 F.13f. Hur ofta läser Du vardagsnummer av GT Kvällstidningen? <Se F.13 för fullständig frågetext> 1466 00. Aldrig 31 01. 1 gång per år 33 02. 2 gånger per år 31 03. 3 gånger per år 30 04. 1 gång per kvartal 17 05. 2 gånger per kvartal 32 06. 1 gång per månad 22 07. 2 gånger per månad 27 08. 3 gånger per månad 29 09. 1 gång per vecka 21 10. 2 gånger per vecka 25 11. 3 gånger per vecka 9 12. 4 gånger per vecka 11 13. 5 gånger per vecka 33 14. 6 gånger per vecka
VAR 153 KVÄLLSPOSTEN Loc 196 width 2 MD=99 F.13g. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Kvällsposten? <Se F.13 för fullständig frågetext> 1445 00. Aldrig 25 01. 1 gång per år 21 02. 2 gånger per år 30 03. 3 gånger per år 20 04. 1 gång per kvartal 12 05. 2 gånger per kvartal 35 06. 1 gång per månad 34 07. 2 gånger per månad 25 08. 3 gånger per månad 46 09. 1 gång per vecka 23 10. 2 gånger per vecka 20 11. 3 gånger per vecka 17 12. 4 gånger per vecka 15 13. 5 gånger per vecka 49 14. 6 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 154 SVENSKA DAGBLADET Loc 198 width 2 F.13h. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Svenska Dagbladet? <Se F.13 för fullständig frågetext> 1411 00. Aldrig 42 01. 1 gång per år 38 02. 2 gånger per år 39 03. 3 gånger per år 31 04. 1 gång per kvartal 20 05. 2 gånger per kvartal 41 06. 1 gång per månad 19 07. 2 gånger per månad 24 08. 3 gånger per månad 35 09. 1 gång per vecka 15 10. 2 gånger per vecka 13 11. 3 gånger per vecka 7 12. 4 gånger per vecka 2 13. 5 gånger per vecka 80 14. 6 gånger per vecka
VAR 155 SYDSVENSKA DAGBLADET Loc 200 width 2 F.13i. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Sydsvenska Dagbladet? <Se F.13 för fullständig frågetext> 1585 00. Aldrig 24 01. 1 gång per år 21 02. 2 gånger per år 16 03. 3 gånger per år 13 04. 1 gång per kvartal 16 05. 2 gånger per kvartal 10 06. 1 gång per månad 10 07. 2 gånger per månad 10 08. 3 gånger per månad 16 09. 1 gång per vecka 4 10. 2 gånger per vecka 5 11. 3 gånger per vecka 12. 4 gånger per vecka 4 13. 5 gånger per vecka 83 14. 6 gånger per vecka
VAR 156 LÄSER SKÅNSKA DAGBLADET Loc 202 width 2 F.13j. Hur ofta läser Du - Skånska Dagbladet (vard) <Se F.13 för fullständig frågetext> 1709 00. aldrig 16 01. 1 gång/år 16 02. 2 gånger/år 12 03. 3 gånger/år 15 04. 1 gång/kvartal 1 05. 2 gånger/kvartal 10 06. 1 gång/månad 6 07. 2 gånger/månad 4 08. 3 gånger/månad 8 09. 1 gång/vecka 1 10. 2 gånger/vecka 11. 3 gånger/vecka 1 12. 4 gånger/vecka 1 13. 5 gånger/vecka 17 14. 6 gånger/vecka
VAR 157 AFTONBLADET(SÖNDAG) Loc 204 width 2 F.14. Tidningar Du själv läser.Följande frågor gäller hur ofta Du själv läser vissa tidningar.De flesta människor läser endast en liten del av de uppräknade tidningarna.Vi ber Dig att så noga som möjligt gå igenom och kryssa för samtliga tidningar.I de fall Du inte alls läser en tidning, kryssa för svarsalternativet F.14a. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Aftonbladet? 729 00. Aldrig 52 01. 1 gång per år 60 02. 2 gånger per år 61 03. 3 gånger per år 71 04. 1 gång per kvartal 47 05. 2 gånger per kvartal 136 06. 1 gång per månad 116 07. 2 gånger per månad 85 08. 3 gånger per månad 460 09. 1 gång per vecka
VAR 158 ARBETET(SÖNDAG) Loc 206 width 2 F.14b. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Arbetet? <Se F.14 för fullständig frågetext> 1654 00. Aldrig 15 01. 1 gång per år 16 02. 2 gånger per år 10 03. 3 gånger per år 8 04. 1 gång per kvartal 5 05. 2 gånger per kvartal 13 06. 1 gång per månad 10 07. 2 gånger per månad 8 08. 3 gånger per månad 78 09. 1 gång per vecka
VAR 159 DAGENS NYHETER(SÖNDAG) Loc 208 width 2 MD=99 F.14c. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Dagens Nyheter? <Se F.14 för fullständig frågetext> 1088 00. Aldrig 46 01. 1 gång per år 47 02. 2 gånger per år 33 03. 3 gånger per år 59 04. 1 gång per kvartal 26 05. 2 gånger per kvartal 75 06. 1 gång per månad 51 07. 2 gånger per månad 47 08. 3 gånger per månad 345 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 160 EXPRESSEN(SÖNDAG) Loc 210 width 2 MD=99 F.14d. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Expressen? <Se F.14 för fullständig frågetext> 490 00. Aldrig 36 01. 1 gång per år 40 02. 2 gånger per år 66 03. 3 gånger per år 87 04. 1 gång per kvartal 67 05. 2 gånger per kvartal 165 06. 1 gång per månad 136 07. 2 gånger per månad 127 08. 3 gånger per månad 603 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 161 GÖTEBORGS-POSTEN(SÖNDAG) Loc 212 width 2 F.14e. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Göteborgs-Posten? <Se F.14 för fullständig frågetext> 1475 00. Aldrig 26 01. 1 gång per år 14 02. 2 gånger per år 11 03. 3 gånger per år 13 04. 1 gång per kvartal 12 05. 2 gånger per kvartal 29 06. 1 gång per månad 14 07. 2 gånger per månad 17 08. 3 gånger per månad 206 09. 1 gång per vecka
VAR 162 GT KVÄLLSTIDNING(SÖNDAG) Loc 214 width 2 F.14f. Hur ofta läser Du söndagsnummer av GT Kvällstidningen? <Se F.14 för fullständig frågetext> 1519 00. Aldrig 25 01. 1 gång per år 28 02. 2 gånger per år 34 03. 3 gånger per år 23 04. 1 gång per kvartal 18 05. 2 gånger per kvartal 37 06. 1 gång per månad 28 07. 2 gånger per månad 20 08. 3 gånger per månad 85 09. 1 gång per vecka
VAR 163 KVÄLLSPOSTEN(SÖNDAG) Loc 216 width 2 F.14g. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Kvällsposten? <Se F.14 för fullständig frågetext> 1509 00. Aldrig 22 01. 1 gång per år 15 02. 2 gånger per år 19 03. 3 gånger per år 18 04. 1 gång per kvartal 20 05. 2 gånger per kvartal 30 06. 1 gång per månad 22 07. 2 gånger per månad 20 08. 3 gånger per månad 142 09. 1 gång per vecka
VAR 164 SV.DAGBLADET(SÖNDAG) Loc 218 width 2 F.14h. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Svenska Dagbladet? <Se F.14 för fullständig frågetext> 1588 00. Aldrig 25 01. 1 gång per år 19 02. 2 gånger per år 24 03. 3 gånger per år 16 04. 1 gång per kvartal 11 05. 2 gånger per kvartal 20 06. 1 gång per månad 13 07. 2 gånger per månad 5 08. 3 gånger per månad 96 09. 1 gång per vecka
VAR 165 SYDSV.DAGBLADET(SÖNDAG) Loc 220 width 2 F.14i. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Sydsvenska Dagbladet? <Se F.14 för fullständig frågetext> 1638 00. Aldrig 13 01. 1 gång per år 11 02. 2 gånger per år 11 03. 3 gånger per år 9 04. 1 gång per kvartal 8 05. 2 gånger per kvartal 12 06. 1 gång per månad 5 07. 2 gånger per månad 11 08. 3 gånger per månad 99 09. 1 gång per vecka
VAR 166 SKÅNSKA DAGBL.(SÖNDAG) Loc 222 width 2 MD=99 F.14j. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Skånska Dagbladet? <Se F.14 för fullständig frågetext> 1763 00. Aldrig 14 01. 1 gång per år 4 02. 2 gånger per år 4 03. 3 gånger per år 4 04. 1 gång per kvartal 1 05. 2 gånger per kvartal 6 06. 1 gång per månad 07. 2 gånger per månad 1 08. 3 gånger per månad 20 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 167 LÄSER ALLAS VECKOTIDNING Loc 224 width 2 F.15. Tidningar Du själv läser-Veckotidningar F.15a. Hur ofta läser Du - Allas Veckotidning 1360 00. Aldrig 60 01. 1 gång per år 63 02. 2 gånger per år 52 03. 3 gånger per år 66 04. 1 gång per kvartal 31 05. 2 gånger per kvartal 71 06. 1 gång per månad 26 07. 2 gånger per månad 14 08. 3 gånger per månad 74 09. 1 gång per vecka
VAR 168 LÄSER ALLERS Loc 226 width 2 F.15b. Hur ofta läser Du - Allers <Se F.15 för fullständig frågetext> 1058 00. Aldrig 83 01. 1 gång per år 99 02. 2 gånger per år 83 03. 3 gånger per år 98 04. 1 gång per kvartal 51 05. 2 gånger per kvartal 88 06. 1 gång per månad 47 07. 2 gånger per månad 23 08. 3 gånger per månad 187 09. 1 gång per vecka
VAR 169 LÄSER DAMERNAS VÄRLD Loc 228 width 2 F.15c. Hur ofta läser Du - Damernas Värld <Se F.15 för fullständig frågetext> 1104 00. Aldrig 77 01. 1 gång per år 72 02. 2 gånger per år 90 03. 3 gånger per år 104 04. 1 gång per kvartal 75 05. 2 gånger per kvartal 95 06. 1 gång per månad 45 07. 2 gånger per månad 41 08. 3 gånger per månad 114 09. 1 gång per vecka
VAR 170 LÄSER FEMINA Loc 230 width 2 F.15d. Hur ofta läser Du - Femina <Se F.15 för fullständig frågetext> 1172 00. Aldrig 82 01. 1 gång per år 70 02. 2 gånger per år 76 03. 3 gånger per år 86 04. 1 gång per kvartal 66 05. 2 gånger per kvartal 90 06. 1 gång per månad 60 07. 2 gånger per månad 28 08. 3 gånger per månad 87 09. 1 gång per vecka
VAR 171 LÄSER FIB-AKTUELLT Loc 232 width 2 MD=99 F.15e. Hur ofta läser Du - FIB-Aktuellt <Se F.15 för fullständig frågetext> 1027 00. Aldrig 68 01. 1 gång per år 59 02. 2 gånger per år 64 03. 3 gånger per år 92 04. 1 gång per kvartal 100 05. 2 gånger per kvartal 148 06. 1 gång per månad 91 07. 2 gånger per månad 50 08. 3 gånger per månad 118 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 172 LÄSER HEMMETS JOURNAL Loc 234 width 2 F.15f. Hur ofta läser Du - Hemmets Journal <Se F.15 för fullständig frågetext> 1010 00. Aldrig 66 01. 1 gång per år 62 02. 2 gånger per år 79 03. 3 gånger per år 87 04. 1 gång per kvartal 69 05. 2 gånger per kvartal 120 06. 1 gång per månad 53 07. 2 gånger per månad 38 08. 3 gånger per månad 233 09. 1 gång per vecka
VAR 173 LÄSER HEMMETS VECKOTIDN. Loc 236 width 2 MD=99 F.15g. Hur ofta läser Du - Hemmets Veckotidning <Se F.15 för fullständig frågetext> 1052 00. Aldrig 59 01. 1 gång per år 71 02. 2 gånger per år 80 03. 3 gånger per år 84 04. 1 gång per kvartal 59 05. 2 gånger per kvartal 113 06. 1 gång per månad 47 07. 2 gånger per månad 16 08. 3 gånger per månad 236 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 174 LÄSER HENNES Loc 238 width 2 MD=99 F.15h. Hur ofta läser Du - Hennes <Se F.15 för fullständig frågetext> 1466 00. Aldrig 58 01. 1 gång per år 33 02. 2 gånger per år 36 03. 3 gånger per år 41 04. 1 gång per kvartal 31 05. 2 gånger per kvartal 50 06. 1 gång per månad 29 07. 2 gånger per månad 19 08. 3 gånger per månad 54 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 175 LÄSER HUSMODERN Loc 240 width 2 F.15i. Hur ofta läser Du - Husmodern <Se F.15 för fullständig frågetext> 1142 00. Aldrig 77 01. 1 gång per år 73 02. 2 gånger per år 83 03. 3 gånger per år 101 04. 1 gång per kvartal 63 05. 2 gånger per kvartal 85 06. 1 gång per månad 50 07. 2 gånger per månad 22 08. 3 gånger per månad 121 09. 1 gång per vecka
VAR 176 LÄSER HÄNT I VECKAN Loc 242 width 2 MD=99 F.15j. Hur ofta läser Du - Hänt i Veckan <Se F.15 för fullständig frågetext> 1092 00. Aldrig 84 01. 1 gång per år 78 02. 2 gånger per år 98 03. 3 gånger per år 105 04. 1 gång per kvartal 64 05. 2 gånger per kvartal 117 06. 1 gång per månad 63 07. 2 gånger per månad 29 08. 3 gånger per månad 87 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 177 LÄSER ICA-KURIREN Loc 244 width 2 F.15k. Hur ofta läser Du - ICA-kuriren <Se F.15 för fullständig frågetext> 994 00. Aldrig 49 01. 1 gång per år 33 02. 2 gånger per år 70 03. 3 gånger per år 73 04. 1 gång per kvartal 43 05. 2 gånger per kvartal 91 06. 1 gång per månad 45 07. 2 gånger per månad 24 08. 3 gånger per månad 395 09. 1 gång per vecka
VAR 178 LÄSER KALLE ANKA & CO Loc 246 width 2 MD=99 F.15l. Hur ofta läser Du - Kalle Anka & Co <Se F.15 för fullständig frågetext> 1203 00. Aldrig 64 01. 1 gång per år 42 02. 2 gånger per år 73 03. 3 gånger per år 74 04. 1 gång per kvartal 60 05. 2 gånger per kvartal 90 06. 1 gång per månad 62 07. 2 gånger per månad 34 08. 3 gånger per månad 115 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 179 LÄSER LAND Loc 248 width 2 F.15m. Hur ofta läser Du - Land <Se F.15 för fullständig frågetext> 1380 00. Aldrig 47 01. 1 gång per år 40 02. 2 gånger per år 25 03. 3 gånger per år 25 04. 1 gång per kvartal 22 05. 2 gånger per kvartal 44 06. 1 gång per månad 26 07. 2 gånger per månad 12 08. 3 gånger per månad 196 09. 1 gång per vecka
VAR 180 LÄSER LEKTYR Loc 250 width 2 MD=99 F.15n. Hur ofta läser Du - Lektyr <Se F.15 för fullständig frågetext> 1139 00. Aldrig 45 01. 1 gång per år 45 02. 2 gånger per år 60 03. 3 gånger per år 78 04. 1 gång per kvartal 77 05. 2 gånger per kvartal 132 06. 1 gång per månad 82 07. 2 gånger per månad 42 08. 3 gånger per månad 117 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 181 LÄSER METALLARBETAREN Loc 252 width 2 F.15o. Hur ofta läser Du - Metallarbetaren <Se F.15 för fullständig frågetext> 1525 00. Aldrig 21 01. 1 gång per år 10 02. 2 gånger per år 9 03. 3 gånger per år 16 04. 1 gång per kvartal 19 05. 2 gånger per kvartal 54 06. 1 gång per månad 23 07. 2 gånger per månad 7 08. 3 gånger per månad 133 09. 1 gång per vecka
VAR 182 LÄSER MIN VÄRLD Loc 254 width 2 MD=99 F.15p. Hur ofta läser Du - Min Värld <Se F.15 för fullständig frågetext> 1425 00. Aldrig 45 01. 1 gång per år 30 02. 2 gånger per år 32 03. 3 gånger per år 46 04. 1 gång per kvartal 30 05. 2 gånger per kvartal 50 06. 1 gång per månad 25 07. 2 gånger per månad 17 08. 3 gånger per månad 117 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 183 LÄSER MITT LIVS NOVELL Loc 256 width 2 F.15q. Hur ofta läser Du - Mitt Livs Novell <Se F.15 för fullständig frågetext> 1555 00. Aldrig 49 01. 1 gång per år 31 02. 2 gånger per år 30 03. 3 gånger per år 26 04. 1 gång per kvartal 27 05. 2 gånger per kvartal 41 06. 1 gång per månad 13 07. 2 gånger per månad 11 08. 3 gånger per månad 34 09. 1 gång per vecka
VAR 184 LÄSER RÖSTER I RADIO/TV Loc 258 width 2 F.15r. Hur ofta läser Du - Röster i Radio/TV <Se F.15 för fullständig frågetext> 1418 00. Aldrig 82 01. 1 gång per år 54 02. 2 gånger per år 51 03. 3 gånger per år 43 04. 1 gång per kvartal 28 05. 2 gånger per kvartal 37 06. 1 gång per månad 16 07. 2 gånger per månad 9 08. 3 gånger per månad 79 09. 1 gång per vecka
VAR 185 LÄSER SAXONS VECKOTIDN. Loc 260 width 2 F.15s. Hur ofta läser Du - Saxons Veckotidning <Se F.15 för fullständig frågetext> 1392 00. Aldrig 54 01. 1 gång per år 48 02. 2 gånger per år 34 03. 3 gånger per år 43 04. 1 gång per kvartal 42 05. 2 gånger per kvartal 63 06. 1 gång per månad 33 07. 2 gånger per månad 17 08. 3 gånger per månad 91 09. 1 gång per vecka
VAR 186 LÄSER SE Loc 262 width 2 F.15t. Hur ofta läser Du - Se <Se F.15 för fullständig frågetext> 1044 00. Aldrig 80 01. 1 gång per år 99 02. 2 gånger per år 118 03. 3 gånger per år 128 04. 1 gång per kvartal 92 05. 2 gånger per kvartal 118 06. 1 gång per månad 52 07. 2 gånger per månad 23 08. 3 gånger per månad 63 09. 1 gång per vecka
VAR 187 LÄSER SVENSK DAMTIDNING Loc 264 width 2 F.15u. Hur ofta läser Du - Svensk Damtidning <Se F.15 för fullständig frågetext> 1381 00. Aldrig 62 01. 1 gång per år 56 02. 2 gånger per år 53 03. 3 gånger per år 66 04. 1 gång per kvartal 31 05. 2 gånger per kvartal 58 06. 1 gång per månad 27 07. 2 gånger per månad 13 08. 3 gånger per månad 70 09. 1 gång per vecka
VAR 188 LÄSER VECKANS AFFÄRER Loc 266 width 2 F.15v. Hur ofta läser Du - Veckans Affärer <Se F.15 för fullständig frågetext> 1559 00. Aldrig 38 01. 1 gång per år 28 02. 2 gånger per år 21 03. 3 gånger per år 26 04. 1 gång per kvartal 23 05. 2 gånger per kvartal 42 06. 1 gång per månad 13 07. 2 gånger per månad 12 08. 3 gånger per månad 55 09. 1 gång per vecka
VAR 189 LÄSER VECKO-JOURNALEN Loc 268 width 2 F.15x. Hur ofta läser Du - Vecko-Journalen <Se F.15 för fullständig frågetext> 1443 00. Aldrig 70 01. 1 gång per år 66 02. 2 gånger per år 61 03. 3 gånger per år 44 04. 1 gång per kvartal 28 05. 2 gånger per kvartal 39 06. 1 gång per månad 18 07. 2 gånger per månad 8 08. 3 gånger per månad 40 09. 1 gång per vecka
VAR 190 LÄSER VECKO-REVYN Loc 270 width 2 F.15y. Hur ofta läser Du - Vecko-Revyn <Se F.15 för fullständig frågetext> 1225 00. Aldrig 62 01. 1 gång per år 87 02. 2 gånger per år 72 03. 3 gånger per år 67 04. 1 gång per kvartal 61 05. 2 gånger per kvartal 92 06. 1 gång per månad 48 07. 2 gånger per månad 18 08. 3 gånger per månad 85 09. 1 gång per vecka
VAR 191 LÄSER VI Loc 272 width 2 F.15z. Hur ofta läser Du - Vi <Se F.15 för fullständig frågetext> 1280 00. Aldrig 46 01. 1 gång per år 45 02. 2 gånger per år 50 03. 3 gånger per år 43 04. 1 gång per kvartal 31 05. 2 gånger per kvartal 55 06. 1 gång per månad 25 07. 2 gånger per månad 19 08. 3 gånger per månad 223 09. 1 gång per vecka
VAR 192 LÄSER ÅRET RUNT Loc 274 width 2 F.15å. Hur ofta läser Du - Året Runt <Se F.15 för fullständig frågetext> 773 00. Aldrig 51 01. 1 gång per år 99 02. 2 gånger per år 87 03. 3 gånger per år 133 04. 1 gång per kvartal 108 05. 2 gånger per kvartal 160 06. 1 gång per månad 83 07. 2 gånger per månad 41 08. 3 gånger per månad 282 09. 1 gång per vecka
VAR 193 LÄSER KOMMUNALARBETAREN Loc 276 width 1 F.16. Tidningar Du själv läser- 14-dagarstidningar F.16a. Hur ofta läser Du - Kommunalarbetaren 1612 0. aldrig 22 1. 1 gång/år 6 2. 2 gånger/år 8 3. 3 gånger/år 8 4. 1 gång/kvartal 7 5. 2 gånger/kvartal 43 6. 1 gång/månad 111 7. 2 gånger/månad
VAR 194 LÄSER MOTOR Loc 277 width 1 F.16b. Hur ofta läser Du - Motor <Se F.16 för fullständig frågetext> 1436 0. aldrig 41 1. 1 gång/år 44 2. 2 gånger/år 37 3. 3 gånger/år 50 4. 1 gång/kvartal 25 5. 2 gånger/kvartal 47 6. 1 gång/månad 137 7. 2 gånger/månad
VAR 195 LÄSER MOTORFÖRAREN Loc 278 width 1 F.16c. Hur ofta läser Du - Motorföraren <Se F.16 för fullständig frågetext> 1614 0. aldrig 30 1. 1 gång/år 17 2. 2 gånger/år 16 3. 3 gånger/år 30 4. 1 gång/kvartal 15 5. 2 gånger/kvartal 31 6. 1 gång/månad 64 7. 2 gånger/månad
VAR 196 LÄSER TEKNIKENS VÄRLD Loc 279 width 1 MD=9 F.16d. Hur ofta läser Du - Teknikens Värld <Se F.16 för fullständig frågetext> 1374 0. aldrig 65 1. 1 gång/år 49 2. 2 gånger/år 64 3. 3 gånger/år 59 4. 1 gång/kvartal 49 5. 2 gånger/kvartal 79 6. 1 gång/månad 78 7. 2 gånger/månad 9. Ej svar
VAR 197 LÄSER VI BILÄGARE Loc 280 width 1 F.16e. Hur ofta läser Du - Vi Bilägare <Se F.16 för fullständig frågetext> 1155 0. aldrig 41 1. 1 gång/år 35 2. 2 gånger/år 30 3. 3 gånger/år 58 4. 1 gång/kvartal 39 5. 2 gånger/kvartal 137 6. 1 gång/månad 322 7. 2 gånger/månad
VAR 198 LÄSER ALLT I HEMMET Loc 281 width 1 MD=9 F.17. Tidningar Du själv läser - Månadstidningar F.17a. Hur ofta läser du - Allt i Hemmet 897 0. aldrig 148 1. 1 gång/år 159 2. 2 gånger/år 123 3. 3 gånger/år 153 4. 1 gång/kvartal 70 5. 2 gånger/kvartal 267 6. 1 gång/månad 9. Ej svar
VAR 199 LÄSER ALLT OM MAT Loc 282 width 1 F.17b. Hur ofta läser du - Allt om Mat <Se F.17 för fullständig frågetext> 1146 0. aldrig 133 1. 1 gång/år 108 2. 2 gånger/år 77 3. 3 gånger/år 117 4. 1 gång/kvartal 60 5. 2 gånger/kvartal 176 6. 1 gång/månad
VAR 200 LÄSER HEM OCH FRITID Loc 283 width 1 MD=9 F.17c. Hur ofta läser du - Hem och Fritid <Se F.17 för fullständig frågetext> 988 0. aldrig 142 1. 1 gång/år 125 2. 2 gånger/år 114 3. 3 gånger/år 135 4. 1 gång/kvartal 63 5. 2 gånger/kvartal 250 6. 1 gång/månad 9. Ej svar
VAR 201 LÄSER BÅT-NYTT Loc 284 width 1 F.17d. Hur ofta läser du - Båt-Nytt <Se F.17 för fullständig frågetext> 1520 0. aldrig 83 1. 1 gång/år 46 2. 2 gånger/år 45 3. 3 gånger/år 47 4. 1 gång/kvartal 22 5. 2 gånger/kvartal 54 6. 1 gång/månad
VAR 202 LÄSER BÅT FÖR ALLA Loc 285 width 1 MD=9 F.17e. Hur ofta läser du - Båt för Alla <Se F.17 för fullständig frågetext> 1657 0. aldrig 43 1. 1 gång/år 27 2. 2 gånger/år 15 3. 3 gånger/år 29 4. 1 gång/kvartal 14 5. 2 gånger/kvartal 32 6. 1 gång/månad 9. Ej svar
VAR 203 LÄSER VI BÅTÄGARE Loc 286 width 1 F.17f. Hur ofta läser du - Vi Båtägare <Se F.17 för fullständig frågetext> 1653 0. aldrig 46 1. 1 gång/år 25 2. 2 gånger/år 18 3. 3 gånger/år 26 4. 1 gång/kvartal 12 5. 2 gånger/kvartal 37 6. 1 gång/månad
VAR 204 LÄSER FOTO OCH FILMTEKN. Loc 287 width 1 F.17g. Hur ofta läser du - Foto och Filmteknik <Se F.17 för fullständig frågetext> 1630 0. aldrig 49 1. 1 gång/år 35 2. 2 gånger/år 24 3. 3 gånger/år 28 4. 1 gång/kvartal 16 5. 2 gånger/kvartal 35 6. 1 gång/månad
VAR 205 LÄSER TEKNIK FÖR ALLA Loc 288 width 1 MD=9 F.17h. Hur ofta läser du - Teknik för Alla <Se F.17 för fullständig frågetext> 1525 0. aldrig 69 1. 1 gång/år 52 2. 2 gånger/år 55 3. 3 gånger/år 58 4. 1 gång/kvartal 27 5. 2 gånger/kvartal 31 6. 1 gång/månad 9. Ej svar
VAR 206 LÄSER DET BÄSTA Loc 289 width 1 F.17i. Hur ofta läser du - Det Bästa <Se F.17 för fullständig frågetext> 1308 0. aldrig 124 1. 1 gång/år 81 2. 2 gånger/år 69 3. 3 gånger/år 45 4. 1 gång/kvartal 27 5. 2 gånger/kvartal 163 6. 1 gång/månad
VAR 207 LÄSER VI FÖRÄLDRAR Loc 290 width 1 F.17j. Hur ofta läser du - Vi Föräldrar <Se F.17 för fullständig frågetext> 1411 0. aldrig 83 1. 1 gång/år 70 2. 2 gånger/år 58 3. 3 gånger/år 63 4. 1 gång/kvartal 33 5. 2 gånger/kvartal 99 6. 1 gång/månad
VAR 208 LÄSER VÅR BOSTAD Loc 291 width 1 MD=9 F.17k. Hur ofta läser du - Vår Bostad <Se F.17 för fullständig frågetext> 1290 0. aldrig 60 1. 1 gång/år 60 2. 2 gånger/år 54 3. 3 gånger/år 62 4. 1 gång/kvartal 34 5. 2 gånger/kvartal 257 6. 1 gång/månad 9. Ej svar
VAR 209 LÄSER INDUSTRITJÄNSTEM. Loc 292 width 1 F.17l. Hur ofta läser du - Industritjänstemannen <Se F.17 för fullständig frågetext> 1691 0. aldrig 14 1. 1 gång/år 7 2. 2 gånger/år 5 3. 3 gånger/år 10 4. 1 gång/kvartal 11 5. 2 gånger/kvartal 79 6. 1 gång/månad
VAR 210 LÄSER A-PRESSEN Loc 293 width 2 MD=99 F.18. Tidningar Du själv läser - Lokaltidningar F.18a. Hur ofta läser Du - A-Pressen 1013 00. aldrig 42 01. 1 gång/år 54 02. 2 gånger/år 77 03. 3 gånger/år 47 04. 1 gång/kvartal 44 05. 2 gånger/kvartal 53 06. 1 gång/månad 42 07. 2 gånger/månad 49 08. 3 gånger/månad 59 09. 1 gång/vecka 31 10. 2 gånger/vecka 27 11. 3 gånger/vecka 13 12. 4 gånger/vecka 29 13. 5 gånger/vecka 236 14. 6 gånger/vecka 1 99. Ej svar
VAR 211 STORMARKNADSPRESS Loc 295 width 2 F.18b. Hur ofta läser Du - Stormarknadspress? <Se F.18 för fullständig frågetext> 1300 00. Aldrig 34 01. 1 gång per år 30 02. 2 gånger per år 47 03. 3 gånger per år 23 04. 1 gång per kvartal 24 05. 2 gånger per kvartal 30 06. 1 gång per månad 30 07. 2 gånger per månad 17 08. 3 gånger per månad 14 09. 1 gång per vecka 18 10. 2 gånger per vecka 15 11. 3 gånger per vecka 11 12. 4 gånger per vecka 15 13. 5 gånger per vecka 209 14. 6 gånger per vecka
VAR 212 VÄRMLANDS FOLKBLAD Loc 297 width 2 F.18c. Hur ofta läser Du Värmlands Folkblad? <Se F.18 för fullständig frågetext> 1740 00. Aldrig 4 01. 1 gång per år 3 02. 2 gånger per år 9 03. 3 gånger per år 8 04. 1 gång per kvartal 4 05. 2 gånger per kvartal 6 06. 1 gång per månad 6 07. 2 gånger per månad 6 08. 3 gånger per månad 6 09. 1 gång per vecka 5 10. 2 gånger per vecka 2 11. 3 gånger per vecka 1 12. 4 gånger per vecka 2 13. 5 gånger per vecka 15 14. 6 gånger per vecka
VAR 213 ÖREBRO-KURIREN Loc 299 width 2 F.18d. Hur ofta läser Du Örebro-kuriren(med Karlskoga-kuriren)? <Se F.18 för fullständig frågetext> 1747 00. Aldrig 8 01. 1 gång per år 8 02. 2 gånger per år 10 03. 3 gånger per år 5 04. 1 gång per kvartal 7 05. 2 gånger per kvartal 4 06. 1 gång per månad 4 07. 2 gånger per månad 2 08. 3 gånger per månad 5 09. 1 gång per vecka 3 10. 2 gånger per vecka 2 11. 3 gånger per vecka 12. 4 gånger per vecka 2 13. 5 gånger per vecka 10 14. 6 gånger per vecka
VAR 214 NERIKES ALLEHANDA/TIDN. Loc 301 width 2 MD=99 F.18e. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Nerikes Allehanda/Nerikes Tidningen? <Se F.18 för fullständig frågetext> 1706 00. Aldrig 10 01. 1 gång per år 9 02. 2 gånger per år 16 03. 3 gånger per år 9 04. 1 gång per kvartal 7 05. 2 gånger per kvartal 6 06. 1 gång per månad 6 07. 2 gånger per månad 4 08. 3 gånger per månad 1 09. 1 gång per vecka 5 10. 2 gånger per vecka 2 11. 3 gånger per vecka 12. 4 gånger per vecka 5 13. 5 gånger per vecka 31 14. 6 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 215 NORRKÖPINGS TIDNINGAR Loc 303 width 2 F.18f. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Norrköpings Tidningar? <Se F.18 för fullständig frågetext> 1731 00. Aldrig 7 01. 1 gång per år 8 02. 2 gånger per år 12 03. 3 gånger per år 5 04. 1 gång per kvartal 5 05. 2 gånger per kvartal 1 06. 1 gång per månad 4 07. 2 gånger per månad 4 08. 3 gånger per månad 1 09. 1 gång per vecka 1 10. 2 gånger per vecka 2 11. 3 gånger per vecka 3 12. 4 gånger per vecka 3 13. 5 gånger per vecka 30 14. 6 gånger per vecka
VAR 216 NYA WERMLANDS-TIDNINGEN Loc 305 width 2 F.18g. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Nya Wermlands-Tidningen? <Se F.18 för fullständig frågetext> 1682 00. Aldrig 14 01. 1 gång per år 13 02. 2 gånger per år 9 03. 3 gånger per år 8 04. 1 gång per kvartal 9 05. 2 gånger per kvartal 9 06. 1 gång per månad 8 07. 2 gånger per månad 5 08. 3 gånger per månad 6 09. 1 gång per vecka 5 10. 2 gånger per vecka 10 11. 3 gånger per vecka 2 12. 4 gånger per vecka 4 13. 5 gånger per vecka 33 14. 6 gånger per vecka
VAR 217 UPSALA NYA TIDNING Loc 307 width 2 F.18h. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Upsala Nya Tidning? <Se F.18 för fullständig frågetext> 1694 00. Aldrig 18 01. 1 gång per år 8 02. 2 gånger per år 12 03. 3 gånger per år 5 04. 1 gång per kvartal 7 05. 2 gånger per kvartal 11 06. 1 gång per månad 6 07. 2 gånger per månad 5 08. 3 gånger per månad 4 09. 1 gång per vecka 3 10. 2 gånger per vecka 2 11. 3 gånger per vecka 2 12. 4 gånger per vecka 13. 5 gånger per vecka 40 14. 6 gånger per vecka
VAR 218 VESTMANLANDS LÄNS TIDN. Loc 309 width 2 F.18i. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Vestmanlands Läns Tidning? <Se F.18 för fullständig frågetext> 1724 00. Aldrig 5 01. 1 gång per år 6 02. 2 gånger per år 12 03. 3 gånger per år 3 04. 1 gång per kvartal 6 05. 2 gånger per kvartal 7 06. 1 gång per månad 8 07. 2 gånger per månad 4 08. 3 gånger per månad 2 09. 1 gång per vecka 4 10. 2 gånger per vecka 1 11. 3 gånger per vecka 2 12. 4 gånger per vecka 13. 5 gånger per vecka 33 14. 6 gånger per vecka
VAR 219 ÖSTGÖTA CORRESPONDENTEN Loc 311 width 2 F.18j. Hur ofta läser Du vardagsnummer av östgöta Correspondenten? <Se F.18 för fullständig frågetext> 1688 00. Aldrig 17 01. 1 gång per år 12 02. 2 gånger per år 19 03. 3 gånger per år 8 04. 1 gång per kvartal 3 05. 2 gånger per kvartal 7 06. 1 gång per månad 2 07. 2 gånger per månad 5 08. 3 gånger per månad 2 09. 1 gång per vecka 1 10. 2 gånger per vecka 1 11. 3 gånger per vecka 4 12. 4 gånger per vecka 3 13. 5 gånger per vecka 45 14. 6 gånger per vecka
VAR 220 LÄSER HUV.ST.PR.SÖDERT. Loc 313 width 2 MD=99 F.18k. Hur ofta läser Du - Huvudstadspress Södertidningen <Se F.18 för fullständig frågetext> 1596 00. aldrig 01. 1 gång/år 6 02. 2 gånger/år 11 03. 3 gånger/år 13 04. 1 gång/kvartal 5 05. 2 gånger/kvartal 18 06. 1 gång/månad 10 07. 2 gånger/månad 7 08. 3 gånger/månad 151 09. 1 gång/vecka 99. Ej svar
VAR 221 LÄSER DN-BILAGA SV Loc 315 width 2 MD=99 F.18l. Hur ofta läser Du - DN-bilaga SV <Se F.18 för fullständig frågetext> 1615 00. aldrig 1 01. 1 gång/år 6 02. 2 gånger/år 8 03. 3 gånger/år 7 04. 1 gång/kvartal 8 05. 2 gånger/kvartal 6 06. 1 gång/månad 13 07. 2 gånger/månad 9 08. 3 gånger/månad 144 09. 1 gång/vecka 99. Ej svar
VAR 222 LÄSER HELSINGB. DAGBLAD Loc 317 width 2 F.18m. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Helsingborgs Dagblad? <Se F.18 för fullständig frågetext> 1762 00. aldrig 5 01. 1 gång/år 4 02. 2 gånger/år 4 03. 3 gånger/år 3 04. 1 gång/kvartal 1 05. 2 gånger/kvartal 3 06. 1 gång/månad 3 07. 2 gånger/månad 2 08. 3 gånger/månad 5 09. 1 gång/vecka 2 10. 2 gånger/vecka 2 11. 3 gånger/vecka 1 12. 4 gånger/vecka 13. 5 gånger/vecka 20 14. 6 gånger/vecka
VAR 223 NORDVÄSTRA SKÅNES TIDN. Loc 319 width 2 F.18n. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Nordvästra Skånes tidningar? <Se F.18 för fullständig frågetext> 1758 00. Aldrig 2 01. 1 gång per år 4 02. 2 gånger per år 4 03. 3 gånger per år 3 04. 1 gång per kvartal 3 05. 2 gånger per kvartal 2 06. 1 gång per månad 1 07. 2 gånger per månad 1 08. 3 gånger per månad 4 09. 1 gång per vecka 3 10. 2 gånger per vecka 3 11. 3 gånger per vecka 12. 4 gånger per vecka 1 13. 5 gånger per vecka 28 14. 6 gånger per vecka
VAR 224 NORRA SKÅNE Loc 321 width 2 F.18o. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Norra Skåne? <Se F.18 för fullständig frågetext> 1779 00. Aldrig 3 01. 1 gång per år 2 02. 2 gånger per år 3 03. 3 gånger per år 1 04. 1 gång per kvartal 4 05. 2 gånger per kvartal 4 06. 1 gång per månad 07. 2 gånger per månad 4 08. 3 gånger per månad 09. 1 gång per vecka 2 10. 2 gånger per vecka 11. 3 gånger per vecka 12. 4 gånger per vecka 13. 5 gånger per vecka 15 14. 6 gånger per vecka
VAR 225 YSTADS ALLEHANDA Loc 323 width 2 F.18p. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Ystads Allahanda? <Se F.18 för fullständig frågetext> 1773 00. Aldrig 4 01. 1 gång per år 3 02. 2 gånger per år 3 03. 3 gånger per år 5 04. 1 gång per kvartal 1 05. 2 gånger per kvartal 2 06. 1 gång per månad 3 07. 2 gånger per månad 1 08. 3 gånger per månad 3 09. 1 gång per vecka 10. 2 gånger per vecka 11. 3 gånger per vecka 2 12. 4 gånger per vecka 13. 5 gånger per vecka 17 14. 6 gånger per vecka
VAR 226 TRELLEBORGS ALLEHANDA Loc 325 width 2 F.18q. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Trelleborgs Allehanda? <Se F.18 för fullständig frågetext> 1790 00. Aldrig 3 01. 1 gång per år 2 02. 2 gånger per år 4 03. 3 gånger per år 3 04. 1 gång per kvartal 1 05. 2 gånger per kvartal 2 06. 1 gång per månad 1 07. 2 gånger per månad 1 08. 3 gånger per månad 1 09. 1 gång per vecka 10. 2 gånger per vecka 11. 3 gånger per vecka 1 12. 4 gånger per vecka 13. 5 gånger per vecka 8 14. 6 gånger per vecka
VAR 227 NYASTE KRISTIANSTADSBLAD Loc 327 width 2 F.18r. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Nyaste Kristianstadsbladet? <Se F.18 för fullständig frågetext> 1790 00. Aldrig 01. 1 gång per år 1 02. 2 gånger per år 2 03. 3 gånger per år 04. 1 gång per kvartal 3 05. 2 gånger per kvartal 2 06. 1 gång per månad 1 07. 2 gånger per månad 08. 3 gånger per månad 2 09. 1 gång per vecka 1 10. 2 gånger per vecka 1 11. 3 gånger per vecka 12. 4 gånger per vecka 13. 5 gånger per vecka 14 14. 6 gånger per vecka
VAR 228 MELLERSTA SKÅNE Loc 329 width 2 F.18s. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Mellersta Skåne? <Se F.18 för fullständig frågetext> 1795 00. Aldrig 3 01. 1 gång per år 1 02. 2 gånger per år 3 03. 3 gånger per år 2 04. 1 gång per kvartal 1 05. 2 gånger per kvartal 2 06. 1 gång per månad 2 07. 2 gånger per månad 1 08. 3 gånger per månad 2 09. 1 gång per vecka 10. 2 gånger per vecka 1 11. 3 gånger per vecka 12. 4 gånger per vecka 13. 5 gånger per vecka 4 14. 6 gånger per vecka
VAR 229 HELSINGBORGS DB.(SÖNDAG) Loc 331 width 2 F.18t. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Helsingborgs Dagblad? <Se F.18 för fullständig frågetext> 1773 00. Aldrig 2 01. 1 gång per år 3 02. 2 gånger per år 03. 3 gånger per år 04. 1 gång per kvartal 2 05. 2 gånger per kvartal 4 06. 1 gång per månad 2 07. 2 gånger per månad 08. 3 gånger per månad 31 09. 1 gång per vecka
VAR 230 KONSUM Loc 333 width 2 MD=99 F.19. Hur ofta Du besöker affärer m.m. Nedan finner Du ett antal frågor där Du kan markera Ditt svar på upp till 16 olika sätt:från "Aldrig" till "7 ggr/vecka". Ange så noga Du kan HUR OFTA Du besöker olika affärer etc. Svara med ett kryss på varje rad! F.19a. Hur ofta besöker Du Konsum? 166 00. Aldrig 38 01. 1 gång per år 41 02. 2 gånger per år 63 03. 3 gånger per år 98 04. 1 gång per kvartal 50 05. 2 gånger per kvartal 185 06. 1 gång per månad 139 07. 2 gånger per månad 146 08. 3 gånger per månad 333 09. 1 gång per vecka 213 10. 2 gånger per vecka 160 11. 3 gånger per vecka 73 12. 4 gånger per vecka 64 13. 5 gånger per vecka 37 14. 6 gånger per vecka 11 15. 7 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 231 ICA Loc 335 width 2 MD=99 F.19b. Hur ofta besöker Du ICA? <Se F.19 för fullständig frågetext> 151 00. Aldrig 26 01. 1 gång per år 35 02. 2 gånger per år 47 03. 3 gånger per år 65 04. 1 gång per kvartal 47 05. 2 gånger per kvartal 178 06. 1 gång per månad 127 07. 2 gånger per månad 154 08. 3 gånger per månad 344 09. 1 gång per vecka 234 10. 2 gånger per vecka 175 11. 3 gånger per vecka 87 12. 4 gånger per vecka 87 13. 5 gånger per vecka 44 14. 6 gånger per vecka 16 15. 7 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 232 VIVO Loc 337 width 2 F.19c. Hur ofta besöker Du VIVO? <Se F.19 för fullständig frågetext> 966 00. Aldrig 128 01. 1 gång per år 67 02. 2 gånger per år 63 03. 3 gånger per år 89 04. 1 gång per kvartal 50 05. 2 gånger per kvartal 141 06. 1 gång per månad 59 07. 2 gånger per månad 44 08. 3 gånger per månad 91 09. 1 gång per vecka 39 10. 2 gånger per vecka 30 11. 3 gånger per vecka 13 12. 4 gånger per vecka 19 13. 5 gånger per vecka 12 14. 6 gånger per vecka 6 15. 7 gånger per vecka
VAR 233 ANNAN LIVSMEDELSBUTIK Loc 339 width 2 F.19d. Hur ofta besöker Du annan livsmedelsbutik? <Se F.19 för fullständig frågetext> 494 00. Aldrig 101 01. 1 gång per år 91 02. 2 gånger per år 87 03. 3 gånger per år 106 04. 1 gång per kvartal 80 05. 2 gånger per kvartal 224 06. 1 gång per månad 127 07. 2 gånger per månad 110 08. 3 gånger per månad 189 09. 1 gång per vecka 87 10. 2 gånger per vecka 58 11. 3 gånger per vecka 29 12. 4 gånger per vecka 21 13. 5 gånger per vecka 11 14. 6 gånger per vecka 2 15. 7 gånger per vecka
VAR 234 LIVSM.AVD.DOMUS-OBS Loc 341 width 2 F.19e. Hur ofta besöker Du livsmedelsavdelning i Domus eller Obs? <Se F.19 för fullständig frågetext> 314 00. Aldrig 77 01. 1 gång per år 77 02. 2 gånger per år 84 03. 3 gånger per år 126 04. 1 gång per kvartal 121 05. 2 gånger per kvartal 285 06. 1 gång per månad 157 07. 2 gånger per månad 127 08. 3 gånger per månad 238 09. 1 gång per vecka 87 10. 2 gånger per vecka 66 11. 3 gånger per vecka 28 12. 4 gånger per vecka 15 13. 5 gånger per vecka 12 14. 6 gånger per vecka 3 15. 7 gånger per vecka
VAR 235 LIVSM.AVD.ANNAT VARUHUS Loc 343 width 2 F.19f. Hur ofta besöker Du livsmedelsavdelning i annat varuhus? <Se F.19 för fullständig frågetext> 554 00. Aldrig 101 01. 1 gång per år 96 02. 2 gånger per år 104 03. 3 gånger per år 167 04. 1 gång per kvartal 102 05. 2 gånger per kvartal 254 06. 1 gång per månad 107 07. 2 gånger per månad 87 08. 3 gånger per månad 161 09. 1 gång per vecka 40 10. 2 gånger per vecka 25 11. 3 gånger per vecka 5 12. 4 gånger per vecka 4 13. 5 gånger per vecka 8 14. 6 gånger per vecka 2 15. 7 gånger per vecka
VAR 236 DOMUS Loc 345 width 2 F.19g. Hur ofta besöker Du Domus? <Se F.19 för fullständig frågetext> 319 00. Aldrig 73 01. 1 gång per år 66 02. 2 gånger per år 73 03. 3 gånger per år 155 04. 1 gång per kvartal 99 05. 2 gånger per kvartal 282 06. 1 gång per månad 147 07. 2 gånger per månad 159 08. 3 gånger per månad 227 09. 1 gång per vecka 85 10. 2 gånger per vecka 66 11. 3 gånger per vecka 29 12. 4 gånger per vecka 17 13. 5 gånger per vecka 15 14. 6 gånger per vecka 5 15. 7 gånger per vecka
VAR 237 EPA Loc 347 width 2 F.19h. Hur ofta besöker Du Epa? <Se F.19 för fullständig frågetext> 437 00. Aldrig 121 01. 1 gång per år 111 02. 2 gånger per år 104 03. 3 gånger per år 181 04. 1 gång per kvartal 113 05. 2 gånger per kvartal 242 06. 1 gång per månad 139 07. 2 gånger per månad 112 08. 3 gånger per månad 161 09. 1 gång per vecka 43 10. 2 gånger per vecka 29 11. 3 gånger per vecka 14 12. 4 gånger per vecka 7 13. 5 gånger per vecka 2 14. 6 gånger per vecka 1 15. 7 gånger per vecka
VAR 238 TEMPO Loc 349 width 2 MD=99 F.19i. Hur ofta besöker Du Tempo? <Se F.19 för fullständig frågetext> 550 00. Aldrig 128 01. 1 gång per år 108 02. 2 gånger per år 87 03. 3 gånger per år 168 04. 1 gång per kvartal 87 05. 2 gånger per kvartal 216 06. 1 gång per månad 114 07. 2 gånger per månad 111 08. 3 gånger per månad 149 09. 1 gång per vecka 45 10. 2 gånger per vecka 27 11. 3 gånger per vecka 15 12. 4 gånger per vecka 6 13. 5 gånger per vecka 5 14. 6 gånger per vecka 1 15. 7 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 239 PRESSBYRÅN Loc 351 width 2 MD=99 F.19j. Hur ofta besöker Du Pressbyrån? <Se F.19 för fullständig frågetext> 272 00. Aldrig 55 01. 1 gång per år 50 02. 2 gånger per år 87 03. 3 gånger per år 149 04. 1 gång per kvartal 83 05. 2 gånger per kvartal 214 06. 1 gång per månad 155 07. 2 gånger per månad 130 08. 3 gånger per månad 268 09. 1 gång per vecka 114 10. 2 gånger per vecka 89 11. 3 gånger per vecka 64 12. 4 gånger per vecka 39 13. 5 gånger per vecka 15 14. 6 gånger per vecka 33 15. 7 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 240 ANNAN KIOSK Loc 353 width 2 F.19k. Hur ofta besöker Du annan kiosk? <Se F.19 för fullständig frågetext> 301 00. Aldrig 41 01. 1 gång per år 46 02. 2 gånger per år 58 03. 3 gånger per år 87 04. 1 gång per kvartal 62 05. 2 gånger per kvartal 196 06. 1 gång per månad 122 07. 2 gånger per månad 153 08. 3 gånger per månad 295 09. 1 gång per vecka 190 10. 2 gånger per vecka 105 11. 3 gånger per vecka 52 12. 4 gånger per vecka 52 13. 5 gånger per vecka 19 14. 6 gånger per vecka 38 15. 7 gånger per vecka
VAR 241 TOBAKSAFFÄR Loc 355 width 2 F.19l. Hur ofta besöker Du tobaksaffär? <Se F.19 för fullständig frågetext> 645 00. Aldrig 88 01. 1 gång per år 64 02. 2 gånger per år 65 03. 3 gånger per år 102 04. 1 gång per kvartal 62 05. 2 gånger per kvartal 215 06. 1 gång per månad 95 07. 2 gånger per månad 85 08. 3 gånger per månad 199 09. 1 gång per vecka 78 10. 2 gånger per vecka 49 11. 3 gånger per vecka 24 12. 4 gånger per vecka 25 13. 5 gånger per vecka 15 14. 6 gånger per vecka 6 15. 7 gånger per vecka
VAR 242 BAR/SJÄLVSERVERING Loc 357 width 2 F.19m. Hur ofta besöker Du bar/självservering? <Se F.19 för fullständig frågetext> 300 00. Aldrig 65 01. 1 gång per år 103 02. 2 gånger per år 183 03. 3 gånger per år 197 04. 1 gång per kvartal 148 05. 2 gånger per kvartal 254 06. 1 gång per månad 131 07. 2 gånger per månad 105 08. 3 gånger per månad 98 09. 1 gång per vecka 52 10. 2 gånger per vecka 38 11. 3 gånger per vecka 39 12. 4 gånger per vecka 74 13. 5 gånger per vecka 12 14. 6 gånger per vecka 18 15. 7 gånger per vecka
VAR 243 KAFE/KONDITORI Loc 359 width 2 MD=99 F.19n. Hur ofta besöker Du kafe/konditori? <Se F.19 för fullständig frågetext> 349 00. Aldrig 109 01. 1 gång per år 149 02. 2 gånger per år 168 03. 3 gånger per år 201 04. 1 gång per kvartal 158 05. 2 gånger per kvartal 250 06. 1 gång per månad 120 07. 2 gånger per månad 95 08. 3 gånger per månad 101 09. 1 gång per vecka 40 10. 2 gånger per vecka 32 11. 3 gånger per vecka 15 12. 4 gånger per vecka 18 13. 5 gånger per vecka 3 14. 6 gånger per vecka 9 15. 7 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 244 KORVKIOSK/GATUKÖK Loc 361 width 2 F.19o. Hur ofta besöker Du korvkiosk/gatukök? <Se F.19 för fullständig frågetext> 436 00. Aldrig 71 01. 1 gång per år 102 02. 2 gånger per år 139 03. 3 gånger per år 166 04. 1 gång per kvartal 154 05. 2 gånger per kvartal 245 06. 1 gång per månad 146 07. 2 gånger per månad 126 08. 3 gånger per månad 104 09. 1 gång per vecka 65 10. 2 gånger per vecka 36 11. 3 gånger per vecka 6 12. 4 gånger per vecka 12 13. 5 gånger per vecka 4 14. 6 gånger per vecka 5 15. 7 gånger per vecka
VAR 245 BENSINSTATION Loc 363 width 2 MD=99 F.19p. Hur ofta besöker Du bensinstation? <Se F.19 för fullständig frågetext> 469 00. Aldrig 17 01. 1 gång per år 8 02. 2 gånger per år 30 03. 3 gånger per år 38 04. 1 gång per kvartal 32 05. 2 gånger per kvartal 116 06. 1 gång per månad 220 07. 2 gånger per månad 199 08. 3 gånger per månad 411 09. 1 gång per vecka 165 10. 2 gånger per vecka 65 11. 3 gånger per vecka 25 12. 4 gånger per vecka 9 13. 5 gånger per vecka 4 14. 6 gånger per vecka 9 15. 7 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 246 POSTKONTOR Loc 365 width 2 F.19q. Hur ofta besöker Du postkontor? <Se F.19 för fullständig frågetext> 70 00. Aldrig 11 01. 1 gång per år 20 02. 2 gånger per år 31 03. 3 gånger per år 68 04. 1 gång per kvartal 75 05. 2 gånger per kvartal 410 06. 1 gång per månad 383 07. 2 gånger per månad 243 08. 3 gånger per månad 319 09. 1 gång per vecka 98 10. 2 gånger per vecka 40 11. 3 gånger per vecka 8 12. 4 gånger per vecka 23 13. 5 gånger per vecka 16 14. 6 gånger per vecka 2 15. 7 gånger per vecka
VAR 247 BANKKONTOR Loc 367 width 2 MD=99 F.19r. Hur ofta besöker Du bankkontor? <Se F.19 för fullständig frågetext> 139 00. Aldrig 52 01. 1 gång per år 76 02. 2 gånger per år 66 03. 3 gånger per år 141 04. 1 gång per kvartal 89 05. 2 gånger per kvartal 424 06. 1 gång per månad 324 07. 2 gånger per månad 195 08. 3 gånger per månad 220 09. 1 gång per vecka 56 10. 2 gånger per vecka 16 11. 3 gånger per vecka 4 12. 4 gånger per vecka 14 13. 5 gånger per vecka 14. 6 gånger per vecka 1 15. 7 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 248 AFFISCHPELARE Loc 369 width 2 MD=99 F.20. Hur ofta Du besöker affärer m.m. Nedan finner Du ett antal frågor där Du kan markera Ditt svar på upp till 16 olika sätt:från "aldrig" till "7 ggr/vecka".Ange så noga Du kan HUR OFTA Du besöker olika affärer etc.Svara med ett kryss på varje rad! F.20a. Hur ofta ser Du affischpelare? 493 00. Aldrig 57 01. 1 gång per år 46 02. 2 gånger per år 46 03. 3 gånger per år 68 04. 1 gång per kvartal 51 05. 2 gånger per kvartal 137 06. 1 gång per månad 64 07. 2 gånger per månad 52 08. 3 gånger per månad 238 09. 1 gång per vecka 82 10. 2 gånger per vecka 69 11. 3 gånger per vecka 43 12. 4 gånger per vecka 101 13. 5 gånger per vecka 35 14. 6 gånger per vecka 235 15. 7 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 249 REKLAM PÅ BIO Loc 371 width 2 MD=99 F.20b. Hur ofta ser Du reklamfilm på bio? <Se F.20 för fullständig frågetext> 754 00. Aldrig 211 01. 1 gång per år 154 02. 2 gånger per år 109 03. 3 gånger per år 154 04. 1 gång per kvartal 75 05. 2 gånger per kvartal 158 06. 1 gång per månad 76 07. 2 gånger per månad 48 08. 3 gånger per månad 44 09. 1 gång per vecka 12 10. 2 gånger per vecka 6 11. 3 gånger per vecka 6 12. 4 gånger per vecka 2 13. 5 gånger per vecka 2 14. 6 gånger per vecka 6 15. 7 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 250 REKLAM PÅ BUSSAR Loc 373 width 2 MD=99 F.20c. Hur ofta ser Du reklam på bussar? <Se F.20 för fullständig frågetext> 431 00. Aldrig 47 01. 1 gång per år 46 02. 2 gånger per år 56 03. 3 gånger per år 60 04. 1 gång per kvartal 61 05. 2 gånger per kvartal 136 06. 1 gång per månad 67 07. 2 gånger per månad 61 08. 3 gånger per månad 155 09. 1 gång per vecka 74 10. 2 gånger per vecka 90 11. 3 gånger per vecka 66 12. 4 gånger per vecka 154 13. 5 gånger per vecka 64 14. 6 gånger per vecka 249 15. 7 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 251 REKLAM PÅ TAXIBILAR Loc 375 width 2 MD=99 F.20d. Hur ofta ser Du reklam på taxibilar? <Se F.20 för fullständig frågetext> 517 00. Aldrig 54 01. 1 gång per år 48 02. 2 gånger per år 62 03. 3 gånger per år 72 04. 1 gång per kvartal 37 05. 2 gånger per kvartal 132 06. 1 gång per månad 62 07. 2 gånger per månad 61 08. 3 gånger per månad 191 09. 1 gång per vecka 78 10. 2 gånger per vecka 75 11. 3 gånger per vecka 62 12. 4 gånger per vecka 88 13. 5 gånger per vecka 53 14. 6 gånger per vecka 225 15. 7 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 252 BILRESA1 Loc 377 width 1 F.21a. Bilresa.Har Du under de senaste tolv månaderna gjort någon semesterresa MED BIL utanför Sverige,Norge,Finland? F.21a.1. Första markeringen FRÅGAN EJ STÄLLD I DENNA OMGÅNG 1817 0. Frågan ej ställd
VAR 253 BILRESA2 Loc 378 width 1 F.21a.2. Andra markeringen <Se F.21a för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I DENNA OMGÅNG 1817 0. Frågan ej ställd
VAR 254 BILRESA3 Loc 379 width 1 F.21a.3. Tredje markeringen <Se F.21a för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I DENNA OMGÅNG 1817 0. Frågan ej ställd
VAR 255 BILFÄRJA1 Loc 380 width 2 F.21b. Om ja på föregående fråga:Vilken färjförbindelse åkte Du med från Sverige till utlandet? F.21b.1. Första markeringen FRÅGAN EJ STÄLLD I DENNA OMGÅNG 1817 00. Frågan ej ställd
VAR 256 BILFÄRJA2 Loc 382 width 2 F.21b.2. Andra markeringen <Se F.21b för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I DENNA OMGÅNG 1817 00. Frågan ej ställd
VAR 257 BILFÄRJA3 Loc 384 width 2 F.21b.3. Tredje markeringen <Se F.21b för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I DENNA OMGÅNG 1817 00. Frågan ej ställd
VAR 258 KAFFE Loc 386 width 1 F.22. Kaffekonsumtion F.22a. Hur mycket kaffe dricker Du? FRÅGAN EJ STÄLLD I DENNA OMGÅNG 1817 0. Frågan ej ställd
VAR 259 KAFFE(OBEHAG) Loc 387 width 1 F.22b. Hur ofta skulle Du vilja säga,att kaffe förorsakar Dig obehag(t.ex. får svårt att somna,problem med magen)? <Se F.22 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I DENNA OMGÅNG 1817 0. Frågan ej ställd