ORVESTO 75 P-4008
               SSD 0065

              Primärforskare:
              Testologen AB
               Box 2050
             191 02 Sollentuna

             Första SSD-upplagan
                1984

  

        Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst
               Box 5048

         Go to variable list
             S-402 21 Göteborg

  
           ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDAREN.

  Oavsett publikationsform skall alla uppsatser och rapporter
  som bygger på data tillgängliggjorda genom SSD tillkännage
  detta förhållande, samt namnge primärforskaren. SSD ber
  därför alla användare av SSD-material att, så långt detta är
  möjligt, använda sig av följande uttalande. (Uttryck inom
  parentes används i tillämpliga fall.)

        Data och (tabeller) i denna (publikation)
        har (delvis) gjorts tillgängliga av Svensk
        Samhällsvetenskaplig Datatjänst.
        Materialet i ORVESTO 75.P4008 samlades
        ursprungligen in av TESTOLOGEN AB, som ett
        led i företagets regelbundet återkommande
        räckviddsundersökning Sverige Nu.
        Varken SSD eller Testologen AB bär ansvar
        för analyser och tolkningar som presenteras
        i denna (publikation).

  Enligt överenskommelse mellan TESTOLOGEN AB och Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst får ORVESTO-materialet
  förmedlas till och analyseras av forskare under
  förutsättning att användningen sker i forskningssyfte.
  Härvid skall HSFR:s forskningsetiska principer för humaniora
  och samhällsvetenskap, publicerade i skriften HSFR-ETIK,
  följas i alla tillämpliga delar.

  Data och/eller dokumentation får ej ställas till tredje
  persons förfogande utan SSD:s skriftliga tillstånd.

  Rapporter och publikationer baserade på dessa data skall
  insändas i två exemplar till SSD, som vidarebefordrar ett
  exemplar till primärforskaren.

  

  Ingemar Lindberg:

  ORVESTO - ett mångsidigt arbetsinstrument........

  (Utdrag ur artikel i rapporten Orvesto 1979 II s.14ff)

  I mitten av 1960-talet introducerade Testologen(inom ramen
  för dåvarande Marknadssociologen), i samverkan med en stor
  grupp annonsörer,en undersökningsform, som vid den tiden var
  internationellt helt ny. Den innebar att målgruppsdata
  (socio-ekonomiska data, intressen, köpvanor, innehav,
  köpavsikter mm) och läsvanedata insamlades i en och samma
  undersökning (s k single-source survey).

  Därmed kunde man för första gången börja analysera dessa
  data direkt mot varandra. Dittills hade de insamlats var för
  sig i olika undersökningar, vilket gjorde media-analyserna
  svåra och otillfredsställande.

  Den nya undersökningsansatsen innebar att en mycket stor
  mängd information skulle insamlas från ett och samma urval.
  Det medförde i sin tur en översyn av undersökningsmetodiken,
  dvs typ av frågor och kontaktform. Jarko Cerha utförde
  därför 1965 ett stort upplagt metodexperiment, i vilket
  effekten av kontaktform i kombination med skaltyp
  undersöktes. Resultatet blev att man valde en 16-gradig
  läsfrekvensskala i kombination med postal kontaktform. (Se
  vidare Cerha J, 1967: Selective Mass Communication, sid
  119-124 och 137-172.)

  Undersökningsansatsen rönte snart stort intresse hos såväl
  annonsörer som förlag, och efter ett par års försöksperiod
  gavs den första ORVESTO-rapporten ut 1969. Själva namnet
  innebar en markering av målsättningen att täcka många
  mediagrupper: OR som i organisations-, VE som i vecko- och
  STO som i storstadspress.

  Sedan starten 1969 har allt som allt 19 rapporter
  presenterats, fr o m 1972 två gånger per år. Rapporterna
  trycks i ca 10.000 ex och distribueras utan kostnad för
  mottagarna till så gott som alla reklamköpare i Sverige och
  i viss utsträckning även utomlands.

  Sedan starten har till dags dato hela 132.529 personer
  besvarat det ganska omfattande frågebatteriet. Efter vissa
  justeringar och kompletteringar omfattar det ordinarie
  ORVESTO-formuläret idag så mycket som 418 fråge-items.
  Därtill kommer individuellt köpta målgruppsfrågor, som
  redovisas enskilt till varje beställare.

  

       ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR: URVAL, BORTFALL.

  Undersökningen utgör en omgång i Testologens kontinuerliga
  konsumentomnibus "Sverige Nu" insamlad genom brevenkät.
  Företaget, Testologen AB, redovisar data beträffande urval,
  bortfall m m enbart beträffande halvårsvisa
  sammanställningar av omnibussar. För en enskild omgång
  saknas därför de exakta uppgifterna, men i allmänhet torde
  man kunna utgå från att vad som gäller för hela serien
  proportionellt sett gäller för en enskild omgång.

  Under andra halvåret 1974 genomfördes tre omgångar "Sverige
  Nu". Totalt omfattade urvalet för dessa tre omgångar 9.256
  personer 15-67 år upptagna i befolkningsregistret. Urvalet
  har av SCB dragits ur RTBS.

  Av det totala urvalet på 9.256 personer har 1.323
  definierats av företaget som "ej målgruppsaktuella". Här
  ingår 16 avlidna, 13 avflyttade från riket, 23 som vistas
  utomlands, 7 i militärtjänst, 44 på utrikes resa, 54 ej
  svensktalande, 108 okända men skrivna på kommun, 29 under
  sjukhusvård, 270 sjuka i hemmet samt 759 ur gruppen "ej
  anträffbara". Den sistnämda gruppen har definierats med
  utgångspunkt från en specialstudie som utvisat att ca 50% av
  de ej anträffbara ej tillhör målpopulationen för ORVESTO.

  Nettourvalet för de tre omgångarna hösten 1974 uppgår
  således till 7.933 personer varav 2.321, utgörande 29%, ej
  besvarat formuläret.

  Ej besvarat formulär har orsakats av "inget intresse för
  undersökningen" (52%), "tidsbrist" (15%), "ingen kontakt
  trots minst fem kontaktförsök" eller "ej anträffbara" (32%)
  samt "övriga" (1%).

  Undersökningsledningen har beträffande ca en niondel av det
  ursprungliga urvalet genomfört riktade åtgärder för att öka
  svarsbenägenheten. Enligt särskilt urvalsförfarande utväljs
  var tredje person som ej svarat vid en viss tidpunkt och
  erbjuds någon form av uppmuntran för ett inskickat svar. De
  som därvid utväljs representerar två andra individer i
  bortfallet och genom viktning - se variabel för
  bortfallsvikt i materialet - beräknar undersökningsledningen
  en väsentligt högre svarsfrekvens - beträffande andra
  halvåret 1974 6.555 personer istället för 5.612 faktiskt
  insända godkända formulär. Undersökningsledningen beräknar
  därför den viktade svarsfrekvensen till 84% av nettourvalet.

  Föreliggande omgång, av undersökningsledningen benämd
  Sverige NU P-4008, omfattar 1927 personer eller 34,3% av
  totala antalet inkomna godkända formulär under
  halvårsperioden (ovägda tal). Bortfallet av skilda
  kategorier beträffande den aktuella omgången får antas
  utgöra motsvarande proportion av ovanstående redovisade
  siffror. Fältarbetet pågick under tiden 20 november 1974 -
  19 februari 1975.

  Inom Testologen AB har civilekonom Bo Bäckman haft ansvaret
  för administration, fru Ebba Sommar ansvaret för fältarbetet
  samt civilekonom Ingemar Lindberg ansvaret för
  ORVESTO-rapporten ur vilken ovanstående uppgifter är
  hämtade. (ORVESTO 1979-II, utgiven av Testologen AB)

           SSDdokumentation - ORVESTO

  Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst har för budgetåret
  1983/84 erhållit anslag av RIKSBANKENS JUBILEUMSFOND för
  tillrättaläggning och dokumentation av ORVESTO-materialet.
  Arbetet bedrivs med hjälp av ett datorbaserat
  dokumentationssystem som ställts till SSDs förfogande av
  Inter-University Consortium for Political and Social
  Research (ICPSR) vid University of Michigan. Systemet kallas
  Guided Interactive Dataset Organisation (GIDO).
Variable list


1 SSDstudie NR 0065 2 SSDupplaga/datering NR 1 3 SSD Delstudieidentifikation 001 4 Id-nummer 5 Bortfallsvikt 6 Undersökningsomgång 7 Regionskod 8 Datumkod 9 Födelseår Demografiska och socioekonomiska uppgifter 10 Kön 11 Civilstånd 12 Ålder 13 Förvärvsarbete/sysselsättning 14 Utbildning 15 Storlek på orten 16 Form av boende 17 Antal hushållsmedlemmar under 2 år 18 Hushållsmedlemmar i åldern 2-6 år 19 Hushållsmedlemmar i åldrarna:7-10 år 20 Hushållsmedlemmar i åldrarna 11-14 år 21 Hushållsmedlemmar i åldrarna 15-19 år 22 Hushållsmedlemmar i åldrarna 20-67 år 23 Hushållsmedlemmar i åldrarna 68 år eller äldre 24 Totalt antal personer 25 Din personliga inkomst i kronor per år 26 Hushållets totala inkomst i kronor per år 27 Inköp av dagligvaror:själv Medlemsskap i Konsum 28 Medlemsfrekvens för Konsum Körkort 29 Innehav av körkort Innehav av kapitalvaror 30 Hushållets innehav av personbil/kombi 31 Hushållets innehav av fritidshus 32 Hushållets innehav av motor- eller segelbåt 33 Hushållets innehav av bildkamera-typ Instamatic 34 Hushållets innehav av bildkamera-typ systemkamera 35 Hushållets innehav av filmkamera 36 Hushållets innehav av stillbildsprojektor 37 Hushållets innehav av filmprojektor 38 Hushållets innehav av skrivmaskin 39 Hushållets innehav av svart-vit tv 40 Hushållets innehav av färg-tv 41 Hushållets innehav av frysbox/frysskåp 42 Hushållets innehav av diskmaskin 43 Hushållets innehav av tvättmaskin 44 Hushållets innehav av kassettbandspelare 45 Hushållets innehav av stereoanläggning 46 Hushållets innehav av vanlig bandspelare 47 Hushållets innehav av hund 48 Hushållets innehav av katt 49 Hushållets innehav av burfåglar 50 Hushållets innehav av akvariefiskar Köpfrekvenser beträffande kapitalvaror 51 Köpfrekvenser för Matvaror i Butiker 52 Köpfrekvenser för Skönhetsartiklar 53 Köpfrekvenser för Tandkräm 54 Köpfrekvenser för Tvål 55 Köpfrekvenser för Maskindiskmedel 56 Köpfrekvenser för vanligt diskmedel 57 Köpfrekvenser för Rengöringsmedel 58 Köpfrekvenser för Tvättmedel 59 Köpfrekvenser för Golvvårdsmedel 60 Köpfrekvenser för Grammofonskivor Köpavsikter beträffande kapitalvaror 61 Avsikt att köpa kapitalvaror1 62 Avsikt att köpa kapitalvaror1 63 Avsikt att köpa kapitalvaror1 64 Avsikt att köpa kapitalvaror1 65 Avsikt att köpa kapitalvaror1 66 Avsikt att köpa kapitalvaror2 67 Avsikt att köpa kapitalvaror2 68 Avsikt att köpa kapitalvaror2 69 Avsikt att köpa kapitalvaror2 70 Avsikt att köpa kapitalvaror2 71 Avsikt att köpa kapitalvaror3 72 Avsikt att köpa kapitalvaror3 73 Avsikt att köpa kapitalvaror3 74 Avsikt att köpa kapitalvaror3 75 Avsikt att köpa kapitalvaror3 Intressen för olika ämnesområden 76 Intresseinriktning:Samhällsdebatt 77 Intresseinriktning:Sociala rättigheter 78 Intresseinriktning:Skattefrågor 79 Intresseinriktning:Lagar och förordningar 80 Intresseinriktning:Samlevnadsfrågor 81 Intresseinriktning:Religions-och trosfrågor 82 Intresseinriktning:Arbetsmarknaden 83 Intresseinriktning:Samhällsplanering 84 Intresseinriktning:Politiska frågor 85 Intresseinriktning:Sport/Idrott 86 Intresseinriktning:Miljövårdsproblem 87 Intresseinriktning:Hälsonyttig mat 88 Intresseinriktning:Sjukdomar och hälsovård 89 Intresseinriktning:Bantningstips 90 Intresseinriktning:Hushålla ekonomiskt 91 Intresseinriktning:Heminredning 92 Intresseinriktning:Modenyheter 93 Intresseinriktning:Matvarunyheter 94 Intresseinriktning:Barnavård 95 Intresseinriktning:Skönhetsvård 96 Intresseinriktning:Villa/eget hem 97 Intresseinriktning:Fritidshus 98 Intresseinriktning:Semesterresor 99 Intresseinriktning:Båtar 100 Intresseinriktning:Personbilar 101 Intresseinriktning:Färg-tv 102 Intresseinriktning:Stereoanläggningar 103 Intresseinriktning:Hushållsmaskiner 104 Intresseinriktning:Fotoutrustning 105 Intresseinriktning:Motorcyklar/mopeder 106 Intresseinriktning:Rakapparater 107 Intresseinriktning:Rengöringsmedel 108 Intresseinriktning:Medel mot mjäll 109 Intresseinriktning:Hundars skötsel 110 Intresseinriktning:Katters skötsel 111 Intresseinriktning:Handla mat 112 Intresseinriktning:Laga mat 113 Intresseinriktning:Pröva nya maträtter 114 Intresseinriktning:Baka 115 Intresseinriktning:Pröva nya cigarretter 116 Intresseinriktning:Pröva ny piptobak 117 Intresseinriktning:Pröva nya cigariller 118 Intresseinriktning:Ha gäster 119 Intresseinriktning:Köra bil 120 Intresseinriktning:Jobba med bilen 121 Intresseinriktning:Arbeta i trädgården 122 Intresseinriktning:Fotografera 123 Intresseinriktning:Smalfilma 124 Intresseinriktning:Lyssna på popmusik 125 Intresseinriktning:Lyssna på klassisk musik 126 Intresseinriktning:Gå på teater 127 Intresseinriktning:Gå på konstutställning 128 Intresseinriktning:Skaffa vidareutbildning 129 Intresseinriktning:Läsa böcker 130 Intresseinriktning:Läsa populärtidningar 131 Intresseinriktning:Sy kläder 132 Intresseinriktning:Handarbeta 133 Intresseinriktning:Måla 134 Intresseinriktning:Snickra 135 Intresseinriktning:Motionera 136 Intresseinriktning:Friluftsliv 137 Intresseinriktning:Sportfiska 138 Intresseinriktning:Åka skidor 139 Intresseinriktning:Åka motorbåt 140 Intresseinriktning:Segla 141 Intresseinriktning:Campa 142 Intresseinriktning:Semestra utomlands 143 Intresseinriktning:Semestra i Sverige 144 Intresseinriktning:Gå på föreninsmöten 145 Intresseinriktning:Se på sportevenemang 146 Intresseinriktning:Pröva nya produkter Tidningsläsning:Storstadspress - vardagsnummer 147 Läsfrekvenser:Aftonbladet 148 Läsfrekvenser:Arbetet 149 Läsfrekvenser:Dagens Nyheter 150 Läsfrekvenser:Expressen 151 Läsfrekvenser:Göteborgs-Posten 152 Läsfrekvenser:GT Kvällstidningen 153 Läsfrekvenser:Kvällsposten 154 Läsfrekvenser:Svenska Dagbladet 155 Läsfrekvenser:Sydsvenska Dagbladet 156 Läsfrekvenser för - Skånska Dagbladet (vard) Tidningsläsning:Storstadspress - söndagsnummer 157 Läsfrekvenser:Aftonbladet(söndagsnummer) 158 Läsfrekvenser:Arbetet(söndagsnummer) 159 Läsfrekvenser:Dagens Nyheter(söndagsnummer) 160 Läsfrekvenser:Expressen(söndagsnummer) 161 Läsfrekvenser:Göteborgs-Posten(söndagsnummer) 162 Läsfrekvenser:GT Kvällstidningen(söndagsnummer) 163 Läsfrekvenser:Kvällsposten(söndagsnummer) 164 Läsfrekvenser:Svenska Dagbladet(söndagsnummer) 165 Läsfrekvenser:Sydsvenska Dagbladet(söndagsnummer) 166 Läsfrekvenser:Skånska Dagbladet(söndagsnummer) Tidningsläsning:Veckotidningar 167 Läsfrekvenser för Allas Veckotidning 168 Läsfrekvenser för Allers 169 Läsfrekvenser för Damernas Värld 170 Läsfrekvenser för Femina 171 Läsfrekvenser för FIB-Aktuellt 172 Läsfrekvenser för Hemmets Journal 173 Läsfrekvenser för Hemmets Veckotidning 174 Läsfrekvenser för Hennes 175 Läsfrekvenser för Husmodern 176 Läsfrekvenser för Hänt i Veckan 177 Läsfrekvenser för ICA-kuriren 178 Läsfrekvenser för Kalle Anka & Co 179 Läsfrekvenser för Land 180 Läsfrekvenser för Lektyr 181 Läsfrekvenser för Metallarbetaren 182 Läsfrekvenser för Min Värld 183 Läsfrekvenser för Mitt Livs Novell 184 Läsfrekvenser för Röster i Radio/TV 185 Läsfrekvenser för Saxons Veckotidning 186 Läsfrekvenser för Se 187 Läsfrekvenser för Svensk Damtidning 188 Läsfrekvenser för Veckans Affärer 189 Läsfrekvenser för Vecko-Journalen 190 Läsfrekvenser för Vecko-Revyn 191 Läsfrekvenser för Vi 192 Läsfrekvenser för Året Runt Tidningsläsning:14-dagarstidningar 193 Läsfrekvenser för Kommunalarbetaren 194 Läsfrekvenser för Motor 195 Läsfrekvenser för Motorföraren 196 Läsfrekvenser för Teknikens Värld 197 Läsfrekvenser för Vi Bilägare Tidningsläsning:Månadstidningar 198 Läsfrekvenser för Allt i Hemmet 199 Läsfrekvenser för Allt om Mat 200 Läsfrekvenser för Hem och Fritid 201 Läsfrekvenser för Båt-Nytt 202 Läsfrekvenser för Båt för Alla 203 Läsfrekvenser för Vi Båtägare 204 Läsfrekvenser för Foto och Filmteknik 205 Läsfrekvenser för Teknik för Alla 206 Läsfrekvenser för Det Bästa 207 Läsfrekvenser för Vi Föräldrar 208 Läsfrekvenser för Vår Bostad 209 Läsfrekvenser för Industritjänstemannen Tidningsläsning:Landsortspress 210 Läsfrekvenser för - A-Pressen 211 Läsfrekvenser för - Stormarknadspress 212 Läsfrekvenser för Värmlands Folkblad 213 Läsfrekvenser för Örebro-kuriren(med Karlskoga-kuriren) 214 Läsfrekvenser:Nerikes Allehanda/Nerikes Tidningen 215 Läsfrekvenser:Norrköpings Tidningar 216 Läsfrekvenser:Nya Wermlands-Tidningen 217 Läsfrekvenser:Upsala Nya Tidning 218 Läsfrekvenser:Vestmanlands Läns Tidning 219 Läsfrekvenser:Östgöta Correspondenten Tidningsläsning:Lokalpress 220 Läsfrekvenser för - Huvudstadspress Södertidningen 221 Läsfrekvenser för - DN-bilaga SV 222 Läsfrekvenser för - Helsingborgs Dagblad (vardagsnummer) 223 Läsfrekvenser för Nordvästra Skånes tidningar 224 Läsfrekvenser för Norra Skåne 225 Läsfrekvenser för Ystads Allehanda 226 Läsfrekvenser för Trelleborgs Allehanda 227 Läsfrekvenser för Nyaste Kristianstadsbladet 228 Läsfrekvenser för Mellersta Skåne 229 Läsfrekvenser:Helsingborgs Dagblad(söndagsnummer) Besöksfrekvenser i butiker,varuhus m.m. 230 Besöksfrekvenser:Konsum 231 Besöksfrekvenser:ICA 232 Besöksfrekvenser:VIVO 233 Besöksfrekvenser:Annan livsmedelsbutik 234 Besöksfrekvenser:Livsmedelsavdelning i Domus eller Obs 235 Besöksfrekvenser:Livsmedelsavdelning i annat varuhus 236 Besöksfrekvenser:Domus 237 Besöksfrekvenser:Epa 238 Besöksfrekvenser:Tempo 239 Besöksfrekvenser:Pressbyrån 240 Besöksfrekvenser:Annan kiosk 241 Besöksfrekvenser:Tobaksaffär 242 Besöksfrekvenser:Bar/Självservering 243 Besöksfrekvenser:Kafe/Konditori 244 Besöksfrekvenser:Korvkiosk/Gatukök 245 Besöksfrekvenser:Bensinstation 246 Besöksfrekvenser:Postkontor 247 Besöksfrekvenser:Bankkontor 248 Uppmärksamhetsfrekvenser:Affischpelare 249 Uppmärksamhetsfrekvens:Reklamfilm på bio 250 Uppmärksamhetsfrekvenser:Reklam på bussar 251 Uppmärksamhetsfrekvenser:Reklam på taxibilar Semestervanor:Bil- och färjeresor 252 Semesterresa med bil 1 253 Semesterresa med bil 2 254 Semesterresa med bil 3 255 Semesterresa med bilfärja 1 256 Semesterresa med bilfärja 2 257 Semesterresa med bilfärja 3 Kaffekonsumtion 258 Konsumtionsfrekvenser för kaffe 259 Obehagsfrekvenser vid kaffekonsumtion

VAR 1 SSDSTUDIE NR 0065              Loc 1 width 4


Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst studie 0065


VAR 2 SSDUPPLAGA NR 1 Loc 5 width 1 SSDupplaga/datering NR Uppgift om ordningsföljd och utgivningstidpunkt. 1. MARS 1984
VAR 3 DELSTUDIE NR 001 Loc 6 width 3 SSD Delstudieidentifikation Ordningsnummer i en serie på 1 delar.
VAR 4 ID-NUMMER Loc 9 width 4 Id-nummer
VAR 5 BORTFALLSVIKT Loc 13 width 1 Bortfallsvikt Kod: 1 3 Frek: 1762 165
VAR 6 OMGÅNG Loc 14 width 1 Undersökningsomgång Kod: 8 Frek: 1927
VAR 7 AREGION Loc 15 width 2 MD=99 Regionskod Kod: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Frek: 293 9 12 36 14 17 19 23 37 44 30 Kod: 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Frek: 6 23 19 10 29 7 9 13 30 17 17 Kod: 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Frek: 17 25 16 14 51 112 14 10 24 19 169 Kod: 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 Frek: 28 26 43 23 13 20 10 14 40 8 11 Kod: 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 Frek: 41 9 19 38 14 8 7 34 9 13 7 Kod: 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 Frek: 46 19 13 25 14 5 17 34 32 24 15 Kod: 67 68 69 70 99 Frek: 9 24 12 16 2
VAR 8 DATUMKOD Loc 17 width 2 MD=99 Datumkod Faktiska värdet är kodat. Kod: 99 Frek: 1927 För litet antal att göra statistiska beräkningar på.
VAR 9 FÖDELSEÅR Loc 19 width 2 MD=99 Födelseår Kod: 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Frek: 20 35 24 28 26 36 32 26 23 35 32 29 36 47 Kod: 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Frek: 35 49 39 37 39 38 33 26 31 21 27 37 29 35 Kod: 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Frek: 22 33 27 37 46 42 44 39 44 49 53 47 52 41 Kod: 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 99 Frek: 43 58 41 29 35 23 39 41 51 44 33 9
VAR 10 KÖN Loc 21 width 1 MD=9 F.1. Personliga uppgifter.När man sammanställer resultat av undersökningar i tabeller brukar man dela upp svaren på olika grupper.Därför skulle vi gärna vilja ha följande uppgifter om Dig själv. F.1a. Kön 947 1. Man 979 2. Kvinna 1 9. Ej svar
VAR 11 CIVILSTÅND Loc 22 width 1 MD=9 F.1b. Civilstånd <Se F.1 för fullständig frågetext> 439 1. Ogift 1347 2. Gift eller sammanboende 111 3. Änka/änkling/frånskild 30 9. Ej svar
VAR 12 ÅLDER Loc 23 width 2 MD=99 F.1c. Ålder <Se F.1 för fullständig frågetext> 204 00. 19 år och yngre 190 01. 20-24 år 237 02. 25-29 år 226 03. 30-34 år 165 04. 35-39 år 150 05. 40-44 år 167 06. 45-49 år 206 07. 50-54 år 181 08. 55-60 år 201 09. 61 år och äldre 99. Ej svar
VAR 13 YRKE Loc 25 width 1 MD=9 F.1d. Förvärvsarbete/sysselsättning.Vilket av nedanstående alternativ passar in på Dig? <Se F.1 för fullständig frågetext> 976 1. Förvärvsarbete,heltid 274 2. Förvärvsarbete,deltid 326 3. Hemmafru 201 4. Studerande 116 5. Annan sysselsättning 30 6. Pensionär 4 9. Ej svar
VAR 14 UTBILDNING Loc 26 width 2 MD=99 F.1e. Vilka av nedanstående utbildningsformer har Du genomgått eller genomgår Du för närvarande? <Se F.1 för fullständig frågetext> Utbildning 1 800 00. Folkskola 200 01. Grundskola eller enhetsskola 86 02. Realskola 35 03. Annan jämförbar utbildning Utbildning 2 115 04. Fackskola 94 05. Flickskola eller folkhögskola 116 06. Annan jämförbar utbildning Utbildning 3 251 07. Gymnasium eller annan jämförbar utbildning Utbildning 4 36 08. Seminarium 193 09. Högskola,universitet eller annan hithörande utbildning 1 99. Ej svar
VAR 15 ORTSTORLEK Loc 28 width 1 MD=9 F.1f. Hur stor är den ort där Du bor? <Se F.1 för fullständig frågetext> 120 1. Under 200 invånare 245 2. 200-1.999 181 3. 2.000-4.999 181 4. 5.000-9.999 252 5. 10.000-24.999 253 6. 25.000-49.999 238 7. 50.000-99.999 399 8. 100.000 och däröver 58 9. Ej svar
VAR 16 BOENDEFORM Loc 29 width 2 MD=99 F.1g. Bor Du i: <Se F.1 för fullständig frågetext> 248 01. Insatslägenhet 624 02. Hyrd lägenhet 659 03. Egen villa 55 04. Hyrd villa 88 05. Eget radhus 22 06. Hyrt radhus 165 07. Jordbruksfastighet 28 08. Inneboende 32 09. Annan bostadsform 6 99. Ej svar
VAR 17 UNDER 2 ÅR Loc 31 width 2 MD=99 F.2. Vi skulle vilja veta hur många personer Ditt hushåll normalt består av.Medräkna även sådana,som befinner sig på kortare semester,kortare militärtjänst, tillfälligt på sjukhus m.m. Obs!Räkna även med Dig själv. F.2a. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna:under 2 år Kod: 0 1 2 99 Frek: 1735 176 7 9
VAR 18 2-6 ÅR Loc 33 width 2 MD=99 F.2b. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 2-6 år <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 99 Frek: 1546 307 64 1 9
VAR 19 7-10 ÅR Loc 35 width 2 MD=99 F.2c. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 7-10 år <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 99 Frek: 1575 292 49 2 9
VAR 20 11-14 ÅR Loc 37 width 2 MD=99 F.2d. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 11-14 år <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 6 99 Frek: 1583 285 46 3 1 9
VAR 21 15-19 ÅR Loc 39 width 2 MD=99 F.2e. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 15-19 år <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 99 Frek: 1433 393 83 9 9
VAR 22 20-67 ÅR Loc 41 width 2 MD=99 F.2f. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 20-67 år <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 4 5 6 99 Frek: 21 260 1397 191 42 5 2 9
VAR 23 68 ÅR ELLER ÄLDRE Loc 43 width 2 MD=99 F.2g. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 68 år eller äldre <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 99 Frek: 1839 62 17 9
VAR 24 TOTALANTAL Loc 45 width 2 MD=99 F.2h. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna:totalt antal personer <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 99 Frek: 160 570 469 473 178 51 9 4 4 9
VAR 25 PERSONLIG INKOMST Loc 47 width 1 MD=9 F.3. Var vänlig sätt ett kryss i den ruta,som motsvarar den inkomstgrupp Du tillhör samt Ditt hushåll tillhör.Studiemedel,räntor och pensioner räknas till inkomsterna.Uppgifterna bör avse årsinkomsten innan skatt dragits. F.3a. Din personliga inkomst i kronor per år 492 0. Under 10.000 243 1. 10.000-20.000 251 2. 20.000-30.000 384 3. 30.000-40.000 242 4. 40.000-50.000 94 5. 50.000-60.000 40 6. 60.000-70.000 52 7. Över 70.000 129 9. Ej svar
VAR 26 HUSHÅLLETS TOTALINKOMST Loc 48 width 1 MD=9 F.3b. Hushållets totala inkomst i kronor per år <Se F.3 för fullständig frågetext> 33 0. Under 10.000 75 1. 10.000-20.000 159 2. 20.000-30.000 268 3. 30.000-40.000 280 4. 40.000-50.000 253 5. 50.000-60.000 234 6. 60.000-70.000 382 7. Över 70.000 243 9. Ej svar
VAR 27 DAGLIGVARUINKÖP:SJÄLV Loc 49 width 1 MD=9 F.4. Medlemmar i ett hushåll brukar handla olika mycket.Hur stor del av Ditt hushålls inköp av livsmedel och andra varor för dagligt bruk gör Du själv? 348 0. Gör praktiskt taget inga sådana inköp själv 404 1. Gör mindre än hälften av alla inköp 271 2. Gör ungefär hälften av alla inköp 223 3. Gör mer än hälften av alla inköp 681 4. Gör alla eller nästan alla inköp 9. Ej svar
VAR 28 MEDLEM I KONSUM Loc 50 width 1 MD=9 F.5. Är Du personligen eller någon annan i Ditt hushåll medlem i Konsum? Om Du inte känner till detta, fråga då de övriga familjemedlemmarna. 1092 1. Ja 829 2. Nej 6 9. Ej svar
VAR 29 KÖRKORT Loc 51 width 1 MD=9 F.6. Har Du själv körkort för personbil? 1302 1. Ja 621 2. Nej 4 9. Ej svar
VAR 30 FINNS:PERSONBIL/KOMBI Loc 52 width 1 MD=9 F.7. Vad finns i Ditt hushåll? F.7a. I hushållet finns:personbil/kombi 342 0. Finns ej 1575 1. Finns 10 9. Ej svar
VAR 31 FINNS:FRITIDSHUS Loc 53 width 1 MD=9 F.7b. I hushållet finns:fritidshus <Se F.7 för fullständig frågetext> 1442 0. Finns ej 475 1. Finns 10 9. Ej svar
VAR 32 FINNS:MOTOR-SEGELBÅT Loc 54 width 1 MD=9 F.7c. I hushållet finns:motor- eller segelbåt <Se F.7 för fullständig frågetext> 1620 0. Finns ej 297 1. Finns 10 9. Ej svar
VAR 33 FINNS:BILDKAMERA-INST. Loc 55 width 1 MD=9 F.7d. I hushållet finns:bildkamera-typ Instamatic <Se F.7 för fullständig frågetext> 778 0. Finns ej 1139 1. Finns 10 9. Ej svar
VAR 34 FINNS:SYSTEMKAMERA Loc 56 width 1 MD=9 F.7e. I hushållet finns:bildkamera-typ systemkamera <Se F.7 för fullständig frågetext> 1452 0. Finns ej 465 1. Finns 10 9. Ej svar
VAR 35 FINNS:FILMKAMERA Loc 57 width 1 MD=9 F.7f. I hushållet finns:filmkamera <Se F.7 för fullständig frågetext> 1483 0. Finns ej 434 1. Finns 10 9. Ej svar
VAR 36 FINNS:STILLBILDSPROJEKT. Loc 58 width 1 MD=9 F.7g. I hushållet finns:stillbildsprojektor <Se F.7 för fullständig frågetext> 1518 0. Finns ej 399 1. Finns 10 9. Ej svar
VAR 37 FINNS:FILMPROJEKTOR Loc 59 width 1 MD=9 F.7h. I hushållet finns:filmprojektor <Se F.7 för fullständig frågetext> 1556 0. Finns ej 361 1. Finns 10 9. Ej svar
VAR 38 FINNS:SKRIVMASKIN Loc 60 width 1 MD=9 F.7i. I hushållet finns:skrivmaskin <Se F.7 för fullständig frågetext> 1158 0. Finns ej 759 1. Finns 10 9. Ej svar
VAR 39 FINNS:SVART-VIT TV Loc 61 width 1 MD=9 F.7j. I hushållet finns:svart-vit tv <Se F.7 för fullständig frågetext> 632 0. Finns ej 1285 1. Finns 10 9. Ej svar
VAR 40 FINNS:FÄRG-TV Loc 62 width 1 MD=9 F.7k. I hushållet finns:färg-tv <Se F.7 för fullständig frågetext> 1034 0. Finns ej 883 1. Finns 10 9. Ej svar
VAR 41 FINNS:FRYSBOX/FRYSSKÅP Loc 63 width 1 MD=9 F.7l. I hushållet finns:frysbox/frysskåp <Se F.7 för fullständig frågetext> 338 0. Finns ej 1579 1. Finns 10 9. Ej svar
VAR 42 FINNS:DISKMASKIN Loc 64 width 1 MD=9 F.7m. I hushållet finns:diskmaskin <Se F.7 för fullständig frågetext> 1530 0. Finns ej 387 1. Finns 10 9. Ej svar
VAR 43 FINNS:TVÄTTMASKIN Loc 65 width 1 MD=9 F.7n. I hushållet finns:tvättmaskin <Se F.7 för fullständig frågetext> 600 0. Finns ej 1317 1. Finns 10 9. Ej svar
VAR 44 FINNS:KASSETTBANDSPELARE Loc 66 width 1 MD=9 F.7o. I hushållet finns:kassettbandspelare <Se F.7 för fullständig frågetext> 1121 0. Finns ej 796 1. Finns 10 9. Ej svar
VAR 45 FINNS:STEREOANLÄGGNING Loc 67 width 1 MD=9 F.7p. I hushållet finns:stereoanläggning <Se F.7 för fullständig frågetext> 923 0. Finns ej 993 1. Finns 11 9. Ej svar
VAR 46 FINNS:VANLIG BANDSPELARE Loc 68 width 1 MD=9 F.7q. I hushållet finns:vanlig bandspelare <Se F.7 för fullständig frågetext> 1301 0. Finns ej 616 1. Finns 10 9. Ej svar
VAR 47 FINNS:HUND Loc 69 width 1 MD=9 F.7r. I hushållet finns:hund <Se F.7 för fullständig frågetext> 1511 0. Finns ej 406 1. Finns 10 9. Ej svar
VAR 48 FINNS:KATT Loc 70 width 1 MD=9 F.7s. I hushållet finns:katt <Se F.7 för fullständig frågetext> 1611 0. Finns ej 306 1. Finns 10 9. Ej svar
VAR 49 FINNS:BURFÅGLAR Loc 71 width 1 MD=9 F.7t. I hushållet finns:burfåglar <Se F.7 för fullständig frågetext> 1764 0. Finns ej 153 1. Finns 10 9. Ej svar
VAR 50 FINNS:AKVARIEFISKAR Loc 72 width 1 MD=9 F.7u. I hushållet finns:akvariefiskar <Se F.7 för fullständig frågetext> 1712 0. Finns ej 205 1. Finns 10 9. Ej svar
VAR 51 MATVAROR I BUTIKER Loc 73 width 1 MD=9 F.8. Hur ofta köper Du personligen för egen eller för andras räkning nedanstående produkter? Var god svara med ett kryss på varje rad. F.8a. Jag köper: Matvaror i Butiker 69 1. Aldrig 118 2. Någon gång/år 79 3. Någon gång/kvartal 247 4. Någon gång/månad 709 5. 1-2 gånger/vecka 495 6. 3-4 gånger/vecka 201 7. Minst 5 gånger/vecka 9 9. Ej svar
VAR 52 SKÖNHETSARTIKLAR Loc 74 width 1 MD=9 F.8b. Jag köper: Skönhetsartiklar <Se F.8 för fullständig frågetext> 614 1. Aldrig 480 2. Någon gång/år 377 3. Någon gång/kvartal 429 4. Någon gång/månad 15 5. 1-2 gånger/vecka 1 6. 3-4 gånger/vecka 2 7. Minst 5 gånger/vecka 9 9. Ej svar
VAR 53 TANDKRÄM Loc 75 width 1 MD=9 F.8c. Jag köper: Tandkräm <Se F.8 för fullständig frågetext> 191 1. Aldrig 233 2. Någon gång/år 392 3. Någon gång/kvartal 1037 4. Någon gång/månad 59 5. 1-2 gånger/vecka 5 6. 3-4 gånger/vecka 1 7. Minst 5 gånger/vecka 9 9. Ej svar
VAR 54 TVÅL Loc 76 width 1 MD=9 F.8d. Jag köper: Tvål <Se F.8 för fullständig frågetext> 186 1. Aldrig 211 2. Någon gång/år 361 3. Någon gång/kvartal 1068 4. Någon gång/månad 86 5. 1-2 gånger/vecka 5 6. 3-4 gånger/vecka 1 7. Minst 5 gånger/vecka 9 9. Ej svar
VAR 55 MASKINDISKMEDEL Loc 77 width 1 MD=9 F.8e. Jag köper: Maskindiskmedel <Se F.8 för fullständig frågetext> 1453 1. Aldrig 134 2. Någon gång/år 151 3. Någon gång/kvartal 166 4. Någon gång/månad 11 5. 1-2 gånger/vecka 2 6. 3-4 gånger/vecka 1 7. Minst 5 gånger/vecka 9 9. Ej svar
VAR 56 VANLIGT DISKMEDEL Loc 78 width 1 MD=9 F.8f. Jag köper: Vanligt diskmedel <Se F.8 för fullständig frågetext> 320 1. Aldrig 272 2. Någon gång/år 464 3. Någon gång/kvartal 808 4. Någon gång/månad 47 5. 1-2 gånger/vecka 7 6. 3-4 gånger/vecka 7. Minst 5 gånger/vecka 9 9. Ej svar
VAR 57 RENGÖRINGSMEDEL Loc 79 width 1 MD=9 F.8g. Jag köper: Rengöringsmedel <Se F.8 för fullständig frågetext> 325 1. Aldrig 307 2. Någon gång/år 522 3. Någon gång/kvartal 728 4. Någon gång/månad 34 5. 1-2 gånger/vecka 2 6. 3-4 gånger/vecka 7. Minst 5 gånger/vecka 9 9. Ej svar
VAR 58 TVÄTTMEDEL Loc 80 width 1 MD=9 F.8h. Jag köper: Tvättmedel <Se F.8 för fullständig frågetext> 293 1. Aldrig 252 2. Någon gång/år 438 3. Någon gång/kvartal 875 4. Någon gång/månad 57 5. 1-2 gånger/vecka 3 6. 3-4 gånger/vecka 7. Minst 5 gånger/vecka 9 9. Ej svar
VAR 59 GOLVVÅRDSMEDEL Loc 81 width 1 MD=9 F.8i. Jag köper: Golvvårdsmedel <Se F.8 för fullständig frågetext> 788 1. Aldrig 542 2. Någon gång/år 355 3. Någon gång/kvartal 225 4. Någon gång/månad 8 5. 1-2 gånger/vecka 6. 3-4 gånger/vecka 7. Minst 5 gånger/vecka 9 9. Ej svar
VAR 60 GRAMMOFONSKIVOR Loc 82 width 1 MD=9 F.8j. Jag köper: Grammofonskivor <Se F.8 för fullständig frågetext> 688 1. Aldrig 610 2. Någon gång/år 386 3. Någon gång/kvartal 218 4. Någon gång/månad 13 5. 1-2 gånger/vecka 1 6. 3-4 gånger/vecka 2 7. Minst 5 gånger/vecka 9 9. Ej svar
VAR 61 AVSER ATT KÖPA1 Loc 83 width 2 MD=99 F.9. Din avsikt att köpa nedanstående varor.Nedan finns en mängd varor uppräknade. Stryk under de varor Du tror att Du eller Ditt hushåll kommer att köpa inom de närmaste två åren. F.9a. Första understrykningen 249 00. Fabriksny bil 503 01. Begagnad bil 43 02. Moped 10 03. Nytt fritidshus 13 04. Begagnat fritidshus 49 05. Ny villa 22 06. Begagnad villa 79 07. Köksfläkt 35 08. Elektrisk spis 60 09. Diskmaskin 864 99. Ej svar
VAR 62 AVSER ATT KÖPA1 Loc 85 width 2 MD=99 F.9b. Andra understrykningen <Se F.9 för fullständig frågetext> 690 00. Frågan ej tillämplig 18 01. Begagnad bil 34 02. Moped 13 03. Nytt fritidshus 23 04. Begagnat fritidshus 44 05. Ny villa 39 06. Begagnad villa 83 07. Köksfläkt 58 08. Elektrisk spis 61 09. Diskmaskin 864 99. Ej svar
VAR 63 AVSER ATT KÖPA1 Loc 87 width 2 MD=99 F.9c. Tredje understrykningen <Se F.9 för fullständig frågetext> 930 00. Frågan ej tillämplig 01. Begagnad bil 1 02. Moped 3 03. Nytt fritidshus 2 04. Begagnat fritidshus 9 05. Ny villa 4 06. Begagnad villa 37 07. Köksfläkt 40 08. Elektrisk spis 37 09. Diskmaskin 864 99. Ej svar
VAR 64 AVSER ATT KÖPA1 Loc 89 width 2 MD=99 F.9d. Fjärde understrykningen <Se F.9 för fullständig frågetext> 1012 00. Frågan ej tillämplig 01. Begagnad bil 02. Moped 1 03. Nytt fritidshus 04. Begagnat fritidshus 3 05. Ny villa 1 06. Begagnad villa 4 07. Köksfläkt 20 08. Elektrisk spis 22 09. Diskmaskin 864 99. Ej svar
VAR 65 AVSER ATT KÖPA1 Loc 91 width 2 MD=99 F.9e. Femte understrykningen <Se F.9 för fullständig frågetext> 1047 00. Frågan ej tillämplig 01. Begagnad bil 02. Moped 03. Nytt fritidshus 04. Begagnat fritidshus 05. Ny villa 1 06. Begagnad villa 1 07. Köksfläkt 1 08. Elektrisk spis 13 09. Diskmaskin 864 99. Ej svar
VAR 66 AVSER ATT KÖPA2 Loc 93 width 2 MD=99 F.10. Din avsikt att köpa nedanstående varor.Nedan finns en mängd varor uppräknade. Stryk under de varor Du tror att Du eller Ditt hushåll kommer att köpa inom de närmaste två åren. F.10a. Första understrykningen 202 00. Tvättmaskin 77 01. Frysbox 50 02. Frysskåp 167 03. Fiskeutrustning 146 04. Elektrisk rakapparat 23 05. Portabel skrivmaskin 42 06. Stillbildskamera 27 07. Filmkamera 24 08. Projektorer 52 09. Elektrisk symaskin 1117 99. Ej svar
VAR 67 AVSER ATT KÖPA2 Loc 95 width 2 MD=99 F.10b. Andra understrykningen <Se F.10 för fullständig frågetext> 523 00. Frågan ej tillämplig 29 01. Frysbox 27 02. Frysskåp 24 03. Fiskeutrustning 66 04. Elektrisk rakapparat 20 05. Portabel skrivmaskin 26 06. Stillbildskamera 30 07. Filmkamera 24 08. Projektorer 42 09. Elektrisk symaskin 1116 99. Ej svar
VAR 68 AVSER ATT KÖPA2 Loc 97 width 2 MD=99 F.10c. Tredje understrykningen <Se F.10 för fullständig frågetext> 724 00. Frågan ej tillämplig 01. Frysbox 11 02. Frysskåp 7 03. Fiskeutrustning 7 04. Elektrisk rakapparat 6 05. Portabel skrivmaskin 13 06. Stillbildskamera 7 07. Filmkamera 17 08. Projektorer p 19 09. Elektrisk symaskin 1116 99. Ej svar
VAR 69 AVSER ATT KÖPA2 Loc 99 width 2 MD=99 F.10d. Fjärde understrykningen <Se F.10 för fullständig frågetext> 778 00. Frågan ej tillämplig 01. Frysbox 02. Frysskåp 2 03. Fiskeutrustning 8 04. Elektrisk rakapparat 2 05. Portabel skrivmaskin 2 06. Stillbildskamera 1 07. Filmkamera 9 08. Projektorer 9 09. Elektrisk symaskin 1116 99. Ej svar
VAR 70 AVSER ATT KÖPA2 Loc 101 width 2 MD=99 F.10e. Femte understrykningen <Se F.10 för fullständig frågetext> 799 00. Frågan ej tillämplig 01. Frysbox 02. Frysskåp 03. Fiskeutrustning 1 04. Elektrisk rakapparat 3 05. Portabel skrivmaskin 1 06. Stillbildskamera 2 07. Filmkamera 1 08. Projektorer 4 09. Elektrisk symaskin 1116 99. Ej svar
VAR 71 AVSER ATT KÖPA3 Loc 103 width 2 MD=99 F.11. Din avsikt att köpa nedanstående varor.Nedan finns en mängd varor uppräknade. Läs igenom alla de varor vi räknat upp och stryk samtidigt under de varor Du tror att Du eller Ditt hushåll kommer att köpa inom de närmaste två åren. F.11a. Första understrykningen 137 00. Radio 88 01. Bandspelare 224 02. Stereoanläggning 46 03. Svart/vit TV 232 04. Färg-TV 249 05. Trädgårdsredskap 66 06. Gräsklippare 68 07. Dammsugare 17 08. Motor- eller segelbåt 24 09. Motionscykel 776 99. Ej svar
VAR 72 AVSER ATT KÖPA3 Loc 105 width 2 MD=99 F.11b. Andra understrykningen <Se F.11 för fullständig frågetext> 613 00. Frågan ej tillämplig 14 01. Bandspelare 52 02. Stereoanläggning 17 03. Svart/vit TV 83 04. Färg-TV 138 05. Trädgårdsredskap 107 06. Gräsklippare 87 07. Dammsugare 30 08. Motor- eller segelbåt 12 09. Motionscykel 774 99. Ej svar
VAR 73 AVSER ATT KÖPA3 Loc 107 width 2 MD=99 F.11c. Tredje understrykningen <Se F.11 för fullständig frågetext> 946 00. Frågan ej tillämplig 01. Bandspelare 4 02. Stereoanläggning 3 03. Svart/vit TV 21 04. Färg-TV 50 05. Trädgårdsredskap 53 06. Gräsklippare 49 07. Dammsugare 17 08. Motor- eller segelbåt 10 09. Motionscykel 774 99. Ej svar
VAR 74 AVSER ATT KÖPA3 Loc 109 width 2 MD=99 F.11d. Fjärde understrykningen <Se F.11 för fullständig frågetext> 1092 00. Frågan ej tillämplig 01. Bandspelare 02. Stereoanläggning 03. Svart/vit TV 3 04. Färg-TV 7 05. Trädgårdsredskap 18 06. Gräsklippare 23 07. Dammsugare 8 08. Motor- eller segelbåt 2 09. Motionscykel 774 99. Ej svar
VAR 75 AVSER ATT KÖPA3 Loc 111 width 2 MD=99 F.11e. Femte understrykningen <Se F.11 för fullständig frågetext> 1132 00. Frågan ej tillämplig 01. Bandspelare 02. Stereoanläggning 03. Svart/vit TV 04. Färg-TV 05. Trädgårdsredskap 1 06. Gräsklippare 8 07. Dammsugare 8 08. Motor- eller segelbåt 4 09. Motionscykel 774 99. Ej svar
VAR 76 SAMHÄLLSDEBATT Loc 113 width 1 MD=9 F.12. Dina intressen.Människors intressen är olika.Hur stort är Ditt intresse för nedanstående ämnen och aktiviteter. F.12.1. Samhällsdebatt 114 1. Mycket ointresserad 122 2. Ganska ointresserad 145 3. Något ointresserad 152 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 629 5. Något intresserad 480 6. Ganska intresserad 237 7. Mycket intresserad 48 9. Ej svar
VAR 77 SOCIALA RÄTTIGHETER Loc 114 width 1 MD=9 F.12.2. Sociala rättigheter <Se F.12 för fullständig frågetext> 46 1. Mycket ointresserad 69 2. Ganska ointresserad 99 3. Något ointresserad 76 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 573 5. Något intresserad 643 6. Ganska intresserad 386 7. Mycket intresserad 35 9. Ej svar
VAR 78 SKATTEFRÅGOR Loc 115 width 1 MD=9 F.12.3. Skattefrågor <Se F.12 för fullständig frågetext> 52 1. Mycket ointresserad 64 2. Ganska ointresserad 108 3. Något ointresserad 97 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 499 5. Något intresserad 570 6. Ganska intresserad 497 7. Mycket intresserad 40 9. Ej svar
VAR 79 LAGAR OCH FÖRORDNINGAR Loc 116 width 1 MD=9 F.12.4. Lagar och förordningar <Se F.12 för fullständig frågetext> 46 1. Mycket ointresserad 67 2. Ganska ointresserad 131 3. Något ointresserad 107 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 628 5. Något intresserad 590 6. Ganska intresserad 310 7. Mycket intresserad 48 9. Ej svar
VAR 80 SAMLEVNADSFRÅGOR Loc 117 width 1 MD=9 F.12.5. Samlevnadsfrågor <Se F.12 för fullständig frågetext> 75 1. Mycket ointresserad 69 2. Ganska ointresserad 135 3. Något ointresserad 193 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 578 5. Något intresserad 526 6. Ganska intresserad 301 7. Mycket intresserad 50 9. Ej svar
VAR 81 RELIGIONS-OCH TROSFRÅGOR Loc 118 width 1 MD=9 F.12.6. Religions-och trosfrågor <Se F.12 för fullständig frågetext> 317 1. Mycket ointresserad 228 2. Ganska ointresserad 249 3. Något ointresserad 202 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 493 5. Något intresserad 210 6. Ganska intresserad 183 7. Mycket intresserad 45 9. Ej svar
VAR 82 ARBETSMARKNADEN Loc 119 width 1 MD=9 F.12.7. Arbetsmarknaden <Se F.12 för fullständig frågetext> 51 1. Mycket ointresserad 49 2. Ganska ointresserad 125 3. Något ointresserad 114 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 572 5. Något intresserad 600 6. Ganska intresserad 369 7. Mycket intresserad 47 9. Ej svar
VAR 83 SAMHÄLLSPLANERING Loc 120 width 1 MD=9 F.12.8. Samhällsplanering <Se F.12 för fullständig frågetext> 80 1. Mycket ointresserad 93 2. Ganska ointresserad 174 3. Något ointresserad 188 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 615 5. Något intresserad 474 6. Ganska intresserad 245 7. Mycket intresserad 58 9. Ej svar
VAR 84 POLITISKA FRÅGOR Loc 121 width 1 MD=9 F.12.9. Politiska frågor <Se F.12 för fullständig frågetext> 173 1. Mycket ointresserad 139 2. Ganska ointresserad 169 3. Något ointresserad 113 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 584 5. Något intresserad 440 6. Ganska intresserad 260 7. Mycket intresserad 49 9. Ej svar
VAR 85 SPORT/IDROTT Loc 122 width 1 MD=9 F.12.10. Sport/Idrott <Se F.12 för fullständig frågetext> 153 1. Mycket ointresserad 115 2. Ganska ointresserad 140 3. Något ointresserad 82 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 452 5. Något intresserad 394 6. Ganska intresserad 554 7. Mycket intresserad 37 9. Ej svar
VAR 86 MILJÖVÅRDSPROBLEM Loc 123 width 1 MD=9 F.12.11. Miljövårdsproblem <Se F.12 för fullständig frågetext> 44 1. Mycket ointresserad 37 2. Ganska ointresserad 87 3. Något ointresserad 88 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 550 5. Något intresserad 578 6. Ganska intresserad 497 7. Mycket intresserad 46 9. Ej svar
VAR 87 HÄLSONYTTIG MAT Loc 124 width 1 MD=9 F.12.12. Hälsonyttig mat <Se F.12 för fullständig frågetext> 65 1. Mycket ointresserad 90 2. Ganska ointresserad 120 3. Något ointresserad 110 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 442 5. Något intresserad 521 6. Ganska intresserad 543 7. Mycket intresserad 36 9. Ej svar
VAR 88 SJUKDOMAR OCH HÄLSOVÅRD Loc 125 width 1 MD=9 F.12.13. Sjukdomar och hälsovård <Se F.12 för fullständig frågetext> 35 1. Mycket ointresserad 55 2. Ganska ointresserad 106 3. Något ointresserad 114 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 524 5. Något intresserad 529 6. Ganska intresserad 526 7. Mycket intresserad 38 9. Ej svar
VAR 89 BANTNINGSTIPS Loc 126 width 1 MD=9 F.12.14. Bantningstips <Se F.12 för fullständig frågetext> 665 1. Mycket ointresserad 198 2. Ganska ointresserad 153 3. Något ointresserad 184 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 365 5. Något intresserad 163 6. Ganska intresserad 150 7. Mycket intresserad 49 9. Ej svar
VAR 90 HUSHÅLLA EKONOMISKT Loc 127 width 1 MD=9 F.12.15. Hushålla ekonomiskt <Se F.12 för fullständig frågetext> 51 1. Mycket ointresserad 59 2. Ganska ointresserad 85 3. Något ointresserad 97 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 374 5. Något intresserad 560 6. Ganska intresserad 669 7. Mycket intresserad 32 9. Ej svar
VAR 91 HEMINREDNING Loc 128 width 1 MD=9 F.12.16. Heminredning <Se F.12 för fullständig frågetext> 59 1. Mycket ointresserad 63 2. Ganska ointresserad 103 3. Något ointresserad 109 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 476 5. Något intresserad 524 6. Ganska intresserad 560 7. Mycket intresserad 33 9. Ej svar
VAR 92 MODENYHETER Loc 129 width 1 MD=9 F.12.17. Modenyheter <Se F.12 för fullständig frågetext> 239 1. Mycket ointresserad 155 2. Ganska ointresserad 185 3. Något ointresserad 139 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 535 5. Något intresserad 380 6. Ganska intresserad 259 7. Mycket intresserad 35 9. Ej svar
VAR 93 MATVARUNYHETER Loc 130 width 1 MD=9 F.12.18. Matvarunyheter <Se F.12 för fullständig frågetext> 126 1. Mycket ointresserad 135 2. Ganska ointresserad 195 3. Något ointresserad 172 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 529 5. Något intresserad 453 6. Ganska intresserad 273 7. Mycket intresserad 44 9. Ej svar
VAR 94 BARNAVÅRD Loc 131 width 1 MD=9 F.12.19. Barnavård <Se F.12 för fullständig frågetext> 147 1. Mycket ointresserad 122 2. Ganska ointresserad 166 3. Något ointresserad 195 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 478 5. Något intresserad 380 6. Ganska intresserad 390 7. Mycket intresserad 49 9. Ej svar
VAR 95 SKÖNHETSVÅRD Loc 132 width 1 MD=9 F.12.20. Skönhetsvård <Se F.12 för fullständig frågetext> 403 1. Mycket ointresserad 185 2. Ganska ointresserad 202 3. Något ointresserad 193 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 499 5. Något intresserad 282 6. Ganska intresserad 123 7. Mycket intresserad 40 9. Ej svar
VAR 96 VILLA/EGET HEM Loc 133 width 1 MD=9 F.12.21. Villa/eget hem <Se F.12 för fullständig frågetext> 84 1. Mycket ointresserad 48 2. Ganska ointresserad 62 3. Något ointresserad 118 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 287 5. Något intresserad 418 6. Ganska intresserad 864 7. Mycket intresserad 46 9. Ej svar
VAR 97 FRITIDSHUS Loc 134 width 1 MD=9 F.12.22. Fritidshus <Se F.12 för fullständig frågetext> 205 1. Mycket ointresserad 112 2. Ganska ointresserad 155 3. Något ointresserad 231 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 416 5. Något intresserad 306 6. Ganska intresserad 440 7. Mycket intresserad 62 9. Ej svar
VAR 98 SEMESTERRESOR Loc 135 width 1 MD=9 F.12.23. Semesterresor <Se F.12 för fullständig frågetext> 65 1. Mycket ointresserad 57 2. Ganska ointresserad 84 3. Något ointresserad 83 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 506 5. Något intresserad 526 6. Ganska intresserad 562 7. Mycket intresserad 44 9. Ej svar
VAR 99 BÅTAR Loc 136 width 1 MD=9 F.12.24. Båtar <Se F.12 för fullständig frågetext> 446 1. Mycket ointresserad 160 2. Ganska ointresserad 210 3. Något ointresserad 243 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 361 5. Något intresserad 229 6. Ganska intresserad 230 7. Mycket intresserad 48 9. Ej svar
VAR 100 PERSONBILAR Loc 137 width 1 MD=9 F.12.25. Personbilar <Se F.12 för fullständig frågetext> 146 1. Mycket ointresserad 79 2. Ganska ointresserad 120 3. Något ointresserad 114 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 528 5. Något intresserad 491 6. Ganska intresserad 414 7. Mycket intresserad 35 9. Ej svar
VAR 101 FÄRG-TV Loc 138 width 1 MD=9 F.12.26. Färg-tv <Se F.12 för fullständig frågetext> 194 1. Mycket ointresserad 110 2. Ganska ointresserad 123 3. Något ointresserad 143 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 506 5. Något intresserad 406 6. Ganska intresserad 410 7. Mycket intresserad 35 9. Ej svar
VAR 102 STEREOANLÄGGNINGAR Loc 139 width 1 MD=9 F.12.27. Stereoanläggningar <Se F.12 för fullständig frågetext> 218 1. Mycket ointresserad 124 2. Ganska ointresserad 142 3. Något ointresserad 146 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 474 5. Något intresserad 392 6. Ganska intresserad 386 7. Mycket intresserad 45 9. Ej svar
VAR 103 HUSHÅLLSMASKINER Loc 140 width 1 MD=9 F.12.28. Hushållsmaskiner <Se F.12 för fullständig frågetext> 136 1. Mycket ointresserad 102 2. Ganska ointresserad 162 3. Något ointresserad 159 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 605 5. Något intresserad 442 6. Ganska intresserad 274 7. Mycket intresserad 47 9. Ej svar
VAR 104 FOTOUTRUSTNING Loc 141 width 1 MD=9 F.12.29. Fotoutrustning <Se F.12 för fullständig frågetext> 277 1. Mycket ointresserad 183 2. Ganska ointresserad 244 3. Något ointresserad 227 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 549 5. Något intresserad 249 6. Ganska intresserad 145 7. Mycket intresserad 53 9. Ej svar
VAR 105 MOTORCYKLAR/MOPEDER Loc 142 width 1 MD=9 F.12.30. Motorcyklar/mopeder <Se F.12 för fullständig frågetext> 800 1. Mycket ointresserad 200 2. Ganska ointresserad 199 3. Något ointresserad 248 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 213 5. Något intresserad 96 6. Ganska intresserad 127 7. Mycket intresserad 44 9. Ej svar
VAR 106 RAKAPPARATER Loc 143 width 1 MD=9 F.12.31. Rakapparater <Se F.12 för fullständig frågetext> 715 1. Mycket ointresserad 144 2. Ganska ointresserad 169 3. Något ointresserad 269 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 339 5. Något intresserad 139 6. Ganska intresserad 93 7. Mycket intresserad 59 9. Ej svar
VAR 107 RENGÖRINGSMEDEL Loc 144 width 1 MD=9 F.12.32. Rengöringsmedel <Se F.12 för fullständig frågetext> 183 1. Mycket ointresserad 141 2. Ganska ointresserad 162 3. Något ointresserad 193 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 526 5. Något intresserad 405 6. Ganska intresserad 275 7. Mycket intresserad 42 9. Ej svar
VAR 108 MEDEL MOT MJÄLL Loc 145 width 1 MD=9 F.12.33. Medel mot mjäll <Se F.12 för fullständig frågetext> 503 1. Mycket ointresserad 170 2. Ganska ointresserad 151 3. Något ointresserad 296 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 441 5. Något intresserad 176 6. Ganska intresserad 141 7. Mycket intresserad 49 9. Ej svar
VAR 109 HUNDARS SKÖTSEL Loc 146 width 1 MD=9 F.12.34. Hundars skötsel <Se F.12 för fullständig frågetext> 691 1. Mycket ointresserad 120 2. Ganska ointresserad 127 3. Något ointresserad 224 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 274 5. Något intresserad 197 6. Ganska intresserad 251 7. Mycket intresserad 43 9. Ej svar
VAR 110 KATTERS SKÖTSEL Loc 147 width 1 MD=9 F.12.35. Katters skötsel <Se F.12 för fullständig frågetext> 844 1. Mycket ointresserad 140 2. Ganska ointresserad 133 3. Något ointresserad 268 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 268 5. Något intresserad 98 6. Ganska intresserad 130 7. Mycket intresserad 46 9. Ej svar
VAR 111 HANDLA MAT Loc 148 width 1 MD=9 F.12.36. Handla mat <Se F.12 för fullständig frågetext> 85 1. Mycket ointresserad 104 2. Ganska ointresserad 117 3. Något ointresserad 62 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 489 5. Något intresserad 588 6. Ganska intresserad 453 7. Mycket intresserad 29 9. Ej svar
VAR 112 LAGA MAT Loc 149 width 1 MD=9 F.12.37. Laga mat <Se F.12 för fullständig frågetext> 89 1. Mycket ointresserad 87 2. Ganska ointresserad 118 3. Något ointresserad 67 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 412 5. Något intresserad 567 6. Ganska intresserad 568 7. Mycket intresserad 19 9. Ej svar
VAR 113 PRÖVA NYA MATRÄTTER Loc 150 width 1 MD=9 F.12.38. Pröva nya maträtter <Se F.12 för fullständig frågetext> 83 1. Mycket ointresserad 86 2. Ganska ointresserad 101 3. Något ointresserad 98 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 449 5. Något intresserad 548 6. Ganska intresserad 530 7. Mycket intresserad 32 9. Ej svar
VAR 114 BAKA Loc 151 width 1 MD=9 F.12.39. Baka <Se F.12 för fullständig frågetext> 294 1. Mycket ointresserad 140 2. Ganska ointresserad 158 3. Något ointresserad 149 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 351 5. Något intresserad 350 6. Ganska intresserad 443 7. Mycket intresserad 42 9. Ej svar
VAR 115 PRÖVA NYA CIGARRETTER Loc 152 width 1 MD=9 F.12.40. Pröva nya cigarretter <Se F.12 för fullständig frågetext> 1158 1. Mycket ointresserad 123 2. Ganska ointresserad 117 3. Något ointresserad 213 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 183 5. Något intresserad 49 6. Ganska intresserad 29 7. Mycket intresserad 55 9. Ej svar
VAR 116 PRÖVA NY PIPTOBAK Loc 153 width 1 MD=9 F.12.41. Pröva ny piptobak <Se F.12 för fullständig frågetext> 1345 1. Mycket ointresserad 50 2. Ganska ointresserad 72 3. Något ointresserad 250 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 94 5. Något intresserad 40 6. Ganska intresserad 20 7. Mycket intresserad 56 9. Ej svar
VAR 117 PRÖVA NYA CIGARILLER Loc 154 width 1 MD=9 F.12.42. Pröva nya cigariller <Se F.12 för fullständig frågetext> 1380 1. Mycket ointresserad 58 2. Ganska ointresserad 66 3. Något ointresserad 256 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 75 5. Något intresserad 14 6. Ganska intresserad 11 7. Mycket intresserad 67 9. Ej svar
VAR 118 HA GÄSTER Loc 155 width 1 MD=9 F.12.43. Ha gäster <Se F.12 för fullständig frågetext> 58 1. Mycket ointresserad 28 2. Ganska ointresserad 76 3. Något ointresserad 72 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 502 5. Något intresserad 745 6. Ganska intresserad 402 7. Mycket intresserad 44 9. Ej svar
VAR 119 KÖRA BIL Loc 156 width 1 MD=9 F.12.44. Köra bil <Se F.12 för fullständig frågetext> 229 1. Mycket ointresserad 49 2. Ganska ointresserad 51 3. Något ointresserad 176 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 328 5. Något intresserad 480 6. Ganska intresserad 565 7. Mycket intresserad 49 9. Ej svar
VAR 120 JOBBA MED BILEN Loc 157 width 1 MD=9 F.12.45. Jobba med bilen <Se F.12 för fullständig frågetext> 564 1. Mycket ointresserad 137 2. Ganska ointresserad 137 3. Något ointresserad 228 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 399 5. Något intresserad 230 6. Ganska intresserad 184 7. Mycket intresserad 48 9. Ej svar
VAR 121 ARBETA I TRÄDGÅRDEN Loc 158 width 1 MD=9 F.12.46. Arbeta i trädgården <Se F.12 för fullständig frågetext> 180 1. Mycket ointresserad 87 2. Ganska ointresserad 94 3. Något ointresserad 164 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 479 5. Något intresserad 443 6. Ganska intresserad 448 7. Mycket intresserad 32 9. Ej svar
VAR 122 FOTOGRAFERA Loc 159 width 1 MD=9 F.12.47. Fotografera <Se F.12 för fullständig frågetext> 236 1. Mycket ointresserad 128 2. Ganska ointresserad 171 3. Något ointresserad 171 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 659 5. Något intresserad 339 6. Ganska intresserad 179 7. Mycket intresserad 44 9. Ej svar
VAR 123 SMALFILMA Loc 160 width 1 MD=9 F.12.48. Smalfilma <Se F.12 för fullständig frågetext> 536 1. Mycket ointresserad 165 2. Ganska ointresserad 167 3. Något ointresserad 442 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 291 5. Något intresserad 160 6. Ganska intresserad 96 7. Mycket intresserad 70 9. Ej svar
VAR 124 LYSSNA PÅ POPMUSIK Loc 161 width 1 MD=9 F.12.49. Lyssna på popmusik <Se F.12 för fullständig frågetext> 512 1. Mycket ointresserad 143 2. Ganska ointresserad 168 3. Något ointresserad 137 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 416 5. Något intresserad 259 6. Ganska intresserad 229 7. Mycket intresserad 63 9. Ej svar
VAR 125 LYSSNA PÅ KLASSISK MUSIK Loc 162 width 1 MD=9 F.12.50. Lyssna på klassisk musik <Se F.12 för fullständig frågetext> 341 1. Mycket ointresserad 141 2. Ganska ointresserad 193 3. Något ointresserad 134 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 537 5. Något intresserad 339 6. Ganska intresserad 192 7. Mycket intresserad 50 9. Ej svar
VAR 126 GÅ PÅ TEATER Loc 163 width 1 MD=9 F.12.51. Gå på teater <Se F.12 för fullständig frågetext> 264 1. Mycket ointresserad 126 2. Ganska ointresserad 155 3. Något ointresserad 176 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 542 5. Något intresserad 377 6. Ganska intresserad 241 7. Mycket intresserad 46 9. Ej svar
VAR 127 GÅ PÅ KONSTUTSTÄLLNING Loc 164 width 1 MD=9 F.12.52. Gå på konstutställning <Se F.12 för fullständig frågetext> 433 1. Mycket ointresserad 197 2. Ganska ointresserad 240 3. Något ointresserad 221 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 434 5. Något intresserad 208 6. Ganska intresserad 137 7. Mycket intresserad 57 9. Ej svar
VAR 128 SKAFFA VIDAREUTBILDNING Loc 165 width 1 MD=9 F.12.53. Skaffa vidareutbildning <Se F.12 för fullständig frågetext> 151 1. Mycket ointresserad 65 2. Ganska ointresserad 133 3. Något ointresserad 263 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 568 5. Något intresserad 415 6. Ganska intresserad 278 7. Mycket intresserad 54 9. Ej svar
VAR 129 LÄSA BÖCKER Loc 166 width 1 MD=9 F.12.54. Läsa böcker <Se F.12 för fullständig frågetext> 81 1. Mycket ointresserad 72 2. Ganska ointresserad 113 3. Något ointresserad 74 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 566 5. Något intresserad 476 6. Ganska intresserad 505 7. Mycket intresserad 40 9. Ej svar
VAR 130 LÄSA POPULÄRTIDNINGAR Loc 167 width 1 MD=9 F.12.55. Läsa populärtidningar <Se F.12 för fullständig frågetext> 208 1. Mycket ointresserad 132 2. Ganska ointresserad 172 3. Något ointresserad 189 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 645 5. Något intresserad 367 6. Ganska intresserad 161 7. Mycket intresserad 53 9. Ej svar
VAR 131 SY KLÄDER Loc 168 width 1 MD=9 F.12.56. Sy kläder <Se F.12 för fullständig frågetext> 752 1. Mycket ointresserad 110 2. Ganska ointresserad 112 3. Något ointresserad 176 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 310 5. Något intresserad 193 6. Ganska intresserad 237 7. Mycket intresserad 37 9. Ej svar
VAR 132 HANDARBETA Loc 169 width 1 MD=9 F.12.57. Handarbeta <Se F.12 för fullständig frågetext> 649 1. Mycket ointresserad 89 2. Ganska ointresserad 79 3. Något ointresserad 136 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 258 5. Något intresserad 275 6. Ganska intresserad 405 7. Mycket intresserad 36 9. Ej svar
VAR 133 MÅLA Loc 170 width 1 MD=9 F.12.58. Måla <Se F.12 för fullständig frågetext> 419 1. Mycket ointresserad 115 2. Ganska ointresserad 125 3. Något ointresserad 205 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 483 5. Något intresserad 334 6. Ganska intresserad 192 7. Mycket intresserad 54 9. Ej svar
VAR 134 SNICKRA Loc 171 width 1 MD=9 F.12.59. Snickra <Se F.12 för fullständig frågetext> 424 1. Mycket ointresserad 104 2. Ganska ointresserad 142 3. Något ointresserad 247 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 416 5. Något intresserad 308 6. Ganska intresserad 235 7. Mycket intresserad 51 9. Ej svar
VAR 135 MOTIONERA Loc 172 width 1 MD=9 F.12.60. Motionera <Se F.12 för fullständig frågetext> 81 1. Mycket ointresserad 49 2. Ganska ointresserad 96 3. Något ointresserad 74 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 614 5. Något intresserad 521 6. Ganska intresserad 462 7. Mycket intresserad 30 9. Ej svar
VAR 136 FRILUFTSLIV Loc 173 width 1 MD=9 F.12.61. Friluftsliv <Se F.12 för fullständig frågetext> 44 1. Mycket ointresserad 39 2. Ganska ointresserad 66 3. Något ointresserad 75 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 495 5. Något intresserad 567 6. Ganska intresserad 603 7. Mycket intresserad 38 9. Ej svar
VAR 137 SPORTFISKA Loc 174 width 1 MD=9 F.12.62. Sportfiska <Se F.12 för fullständig frågetext> 513 1. Mycket ointresserad 134 2. Ganska ointresserad 129 3. Något ointresserad 224 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 340 5. Något intresserad 236 6. Ganska intresserad 302 7. Mycket intresserad 49 9. Ej svar
VAR 138 ÅKA SKIDOR Loc 175 width 1 MD=9 F.12.63. Åka skidor <Se F.12 för fullständig frågetext> 259 1. Mycket ointresserad 92 2. Ganska ointresserad 144 3. Något ointresserad 168 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 516 5. Något intresserad 365 6. Ganska intresserad 338 7. Mycket intresserad 45 9. Ej svar
VAR 139 ÅKA MOTORBÅT Loc 176 width 1 MD=9 F.12.64. Åka motorbåt <Se F.12 för fullständig frågetext> 440 1. Mycket ointresserad 116 2. Ganska ointresserad 169 3. Något ointresserad 243 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 416 5. Något intresserad 254 6. Ganska intresserad 240 7. Mycket intresserad 49 9. Ej svar
VAR 140 SEGLA Loc 177 width 1 MD=9 F.12.65. Segla <Se F.12 för fullständig frågetext> 610 1. Mycket ointresserad 158 2. Ganska ointresserad 157 3. Något ointresserad 404 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 246 5. Något intresserad 149 6. Ganska intresserad 156 7. Mycket intresserad 47 9. Ej svar
VAR 141 CAMPA Loc 178 width 1 MD=9 F.12.66. Campa <Se F.12 för fullständig frågetext> 386 1. Mycket ointresserad 106 2. Ganska ointresserad 144 3. Något ointresserad 146 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 496 5. Något intresserad 339 6. Ganska intresserad 255 7. Mycket intresserad 55 9. Ej svar
VAR 142 SEMESTRA UTOMLANDS Loc 179 width 1 MD=9 F.12.67. Semestra utomlands <Se F.12 för fullständig frågetext> 213 1. Mycket ointresserad 70 2. Ganska ointresserad 81 3. Något ointresserad 181 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 393 5. Något intresserad 366 6. Ganska intresserad 578 7. Mycket intresserad 45 9. Ej svar
VAR 143 SEMESTRA I SVERIGE Loc 180 width 1 MD=9 F.12.68. Semestra i Sverige <Se F.12 för fullständig frågetext> 42 1. Mycket ointresserad 19 2. Ganska ointresserad 34 3. Något ointresserad 60 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 353 5. Något intresserad 653 6. Ganska intresserad 712 7. Mycket intresserad 54 9. Ej svar
VAR 144 GÅ PÅ FÖRENINGSMÖTEN Loc 181 width 1 MD=9 F.12.69. Gå på föreningsmöten <Se F.12 för fullständig frågetext> 436 1. Mycket ointresserad 214 2. Ganska ointresserad 237 3. Något ointresserad 223 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 418 5. Något intresserad 219 6. Ganska intresserad 120 7. Mycket intresserad 60 9. Ej svar
VAR 145 SE PÅ SPORTEVENEMANG Loc 182 width 1 MD=9 F.12.70. Se på sportevenemang <Se F.12 för fullständig frågetext> 279 1. Mycket ointresserad 116 2. Ganska ointresserad 111 3. Något ointresserad 93 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 444 5. Något intresserad 342 6. Ganska intresserad 494 7. Mycket intresserad 48 9. Ej svar
VAR 146 PRÖVA NYA PRODUKTER Loc 183 width 1 MD=9 F.12.71. Pröva nya produkter <Se F.12 för fullständig frågetext> 98 1. Mycket ointresserad 81 2. Ganska ointresserad 139 3. Något ointresserad 269 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 661 5. Något intresserad 416 6. Ganska intresserad 224 7. Mycket intresserad 39 9. Ej svar
VAR 147 AFTONBLADET Loc 184 width 2 MD=99 F.13. Tidningar Du själv läser.Följande frågor gäller hur ofta Du själv läser vissa tidningar.De flesta människor läser endast en liten del av de uppräknade tidningarna.Vi ber Dig att så noga som möjligt gå igenom och kryssa för samtliga tidningar.I de fall Du inte alls läser en tidning, kryssa för svarsalternativet F.13a. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Aftonbladet? 660 00. Aldrig 36 01. 1 gång per år 57 02. 2 gånger per år 69 03. 3 gånger per år 89 04. 1 gång per kvartal 52 05. 2 gånger per kvartal 117 06. 1 gång per månad 95 07. 2 gånger per månad 84 08. 3 gånger per månad 120 09. 1 gång per vecka 107 10. 2 gånger per vecka 87 11. 3 gånger per vecka 49 12. 4 gånger per vecka 45 13. 5 gånger per vecka 260 14. 6 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 148 ARBETET Loc 186 width 2 MD=99 F.13b. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Arbetet? <Se F.13 för fullständig frågetext> 1614 00. Aldrig 28 01. 1 gång per år 23 02. 2 gånger per år 29 03. 3 gånger per år 26 04. 1 gång per kvartal 17 05. 2 gånger per kvartal 30 06. 1 gång per månad 12 07. 2 gånger per månad 9 08. 3 gånger per månad 25 09. 1 gång per vecka 18 10. 2 gånger per vecka 7 11. 3 gånger per vecka 7 12. 4 gånger per vecka 9 13. 5 gånger per vecka 73 14. 6 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 149 DAGENS NYHETER Loc 188 width 2 F.13c. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Dagens Nyheter? <Se F.13 för fullständig frågetext> 1050 00. Aldrig 49 01. 1 gång per år 52 02. 2 gånger per år 60 03. 3 gånger per år 56 04. 1 gång per kvartal 43 05. 2 gånger per kvartal 70 06. 1 gång per månad 50 07. 2 gånger per månad 45 08. 3 gånger per månad 86 09. 1 gång per vecka 47 10. 2 gånger per vecka 45 11. 3 gånger per vecka 15 12. 4 gånger per vecka 34 13. 5 gånger per vecka 225 14. 6 gånger per vecka
VAR 150 EXPRESSEN Loc 190 width 2 MD=99 F.13d. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Expressen? <Se F.13 för fullständig frågetext> 548 00. Aldrig 26 01. 1 gång per år 35 02. 2 gånger per år 47 03. 3 gånger per år 85 04. 1 gång per kvartal 66 05. 2 gånger per kvartal 142 06. 1 gång per månad 96 07. 2 gånger per månad 116 08. 3 gånger per månad 151 09. 1 gång per vecka 109 10. 2 gånger per vecka 90 11. 3 gånger per vecka 68 12. 4 gånger per vecka 45 13. 5 gånger per vecka 303 14. 6 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 151 GÖTEBORGS-POSTEN Loc 192 width 2 MD=99 F.13e. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Göteborgs-Posten? <Se F.13 för fullständig frågetext> 1476 00. Aldrig 40 01. 1 gång per år 27 02. 2 gånger per år 21 03. 3 gånger per år 34 04. 1 gång per kvartal 19 05. 2 gånger per kvartal 19 06. 1 gång per månad 25 07. 2 gånger per månad 22 08. 3 gånger per månad 27 09. 1 gång per vecka 13 10. 2 gånger per vecka 7 11. 3 gånger per vecka 7 12. 4 gånger per vecka 11 13. 5 gånger per vecka 179 14. 6 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 152 GT KVÄLLSTIDNINGEN Loc 194 width 2 F.13f. Hur ofta läser Du vardagsnummer av GT Kvällstidningen? <Se F.13 för fullständig frågetext> 1565 00. Aldrig 28 01. 1 gång per år 27 02. 2 gånger per år 30 03. 3 gånger per år 30 04. 1 gång per kvartal 13 05. 2 gånger per kvartal 37 06. 1 gång per månad 21 07. 2 gånger per månad 25 08. 3 gånger per månad 41 09. 1 gång per vecka 34 10. 2 gånger per vecka 16 11. 3 gånger per vecka 13 12. 4 gånger per vecka 9 13. 5 gånger per vecka 38 14. 6 gånger per vecka
VAR 153 KVÄLLSPOSTEN Loc 196 width 2 MD=99 F.13g. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Kvällsposten? <Se F.13 för fullständig frågetext> 1534 00. Aldrig 29 01. 1 gång per år 24 02. 2 gånger per år 29 03. 3 gånger per år 25 04. 1 gång per kvartal 20 05. 2 gånger per kvartal 35 06. 1 gång per månad 22 07. 2 gånger per månad 27 08. 3 gånger per månad 46 09. 1 gång per vecka 23 10. 2 gånger per vecka 19 11. 3 gånger per vecka 15 12. 4 gånger per vecka 13 13. 5 gånger per vecka 66 14. 6 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 154 SVENSKA DAGBLADET Loc 198 width 2 F.13h. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Svenska Dagbladet? <Se F.13 för fullständig frågetext> 1525 00. Aldrig 41 01. 1 gång per år 40 02. 2 gånger per år 34 03. 3 gånger per år 34 04. 1 gång per kvartal 20 05. 2 gånger per kvartal 33 06. 1 gång per månad 21 07. 2 gånger per månad 27 08. 3 gånger per månad 37 09. 1 gång per vecka 15 10. 2 gånger per vecka 7 11. 3 gånger per vecka 2 12. 4 gånger per vecka 9 13. 5 gånger per vecka 82 14. 6 gånger per vecka
VAR 155 SYDSVENSKA DAGBLADET Loc 200 width 2 F.13i. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Sydsvenska Dagbladet? <Se F.13 för fullständig frågetext> 1686 00. Aldrig 17 01. 1 gång per år 14 02. 2 gånger per år 23 03. 3 gånger per år 21 04. 1 gång per kvartal 17 05. 2 gånger per kvartal 15 06. 1 gång per månad 10 07. 2 gånger per månad 8 08. 3 gånger per månad 19 09. 1 gång per vecka 13 10. 2 gånger per vecka 6 11. 3 gånger per vecka 1 12. 4 gånger per vecka 3 13. 5 gånger per vecka 74 14. 6 gånger per vecka
VAR 156 LÄSER SKÅNSKA DAGBLADET Loc 202 width 2 F.13j. Hur ofta läser Du - Skånska Dagbladet (vard) <Se F.13 för fullständig frågetext> 1824 00. aldrig 15 01. 1 gång/år 14 02. 2 gånger/år 9 03. 3 gånger/år 14 04. 1 gång/kvartal 4 05. 2 gånger/kvartal 7 06. 1 gång/månad 6 07. 2 gånger/månad 7 08. 3 gånger/månad 8 09. 1 gång/vecka 1 10. 2 gånger/vecka 1 11. 3 gånger/vecka 12. 4 gånger/vecka 1 13. 5 gånger/vecka 16 14. 6 gånger/vecka
VAR 157 AFTONBLADET(SÖNDAG) Loc 204 width 2 F.14. Tidningar Du själv läser.Följande frågor gäller hur ofta Du själv läser vissa tidningar.De flesta människor läser endast en liten del av de uppräknade tidningarna.Vi ber Dig att så noga som möjligt gå igenom och kryssa för samtliga tidningar.I de fall Du inte alls läser en tidning, kryssa för svarsalternativet F.14a. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Aftonbladet? 732 00. Aldrig 47 01. 1 gång per år 45 02. 2 gånger per år 69 03. 3 gånger per år 91 04. 1 gång per kvartal 56 05. 2 gånger per kvartal 166 06. 1 gång per månad 118 07. 2 gånger per månad 76 08. 3 gånger per månad 527 09. 1 gång per vecka
VAR 158 ARBETET(SÖNDAG) Loc 206 width 2 F.14b. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Arbetet? <Se F.14 för fullständig frågetext> 1738 00. Aldrig 16 01. 1 gång per år 13 02. 2 gånger per år 15 03. 3 gånger per år 14 04. 1 gång per kvartal 12 05. 2 gånger per kvartal 14 06. 1 gång per månad 15 07. 2 gånger per månad 12 08. 3 gånger per månad 78 09. 1 gång per vecka
VAR 159 DAGENS NYHETER(SÖNDAG) Loc 208 width 2 MD=99 F.14c. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Dagens Nyheter? <Se F.14 för fullständig frågetext> 1206 00. Aldrig 49 01. 1 gång per år 27 02. 2 gånger per år 51 03. 3 gånger per år 46 04. 1 gång per kvartal 45 05. 2 gånger per kvartal 70 06. 1 gång per månad 58 07. 2 gånger per månad 34 08. 3 gånger per månad 341 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 160 EXPRESSEN(SÖNDAG) Loc 210 width 2 MD=99 F.14d. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Expressen? <Se F.14 för fullständig frågetext> 583 00. Aldrig 24 01. 1 gång per år 34 02. 2 gånger per år 66 03. 3 gånger per år 121 04. 1 gång per kvartal 62 05. 2 gånger per kvartal 157 06. 1 gång per månad 150 07. 2 gånger per månad 138 08. 3 gånger per månad 592 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 161 GÖTEBORGS-POSTEN(SÖNDAG) Loc 212 width 2 F.14e. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Göteborgs-Posten? <Se F.14 för fullständig frågetext> 1536 00. Aldrig 32 01. 1 gång per år 21 02. 2 gånger per år 19 03. 3 gånger per år 36 04. 1 gång per kvartal 14 05. 2 gånger per kvartal 27 06. 1 gång per månad 18 07. 2 gånger per månad 15 08. 3 gånger per månad 209 09. 1 gång per vecka
VAR 162 GT KVÄLLSTIDNING(SÖNDAG) Loc 214 width 2 F.14f. Hur ofta läser Du söndagsnummer av GT Kvällstidningen? <Se F.14 för fullständig frågetext> 1618 00. Aldrig 21 01. 1 gång per år 24 02. 2 gånger per år 29 03. 3 gånger per år 29 04. 1 gång per kvartal 21 05. 2 gånger per kvartal 27 06. 1 gång per månad 34 07. 2 gånger per månad 24 08. 3 gånger per månad 100 09. 1 gång per vecka
VAR 163 KVÄLLSPOSTEN(SÖNDAG) Loc 216 width 2 F.14g. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Kvällsposten? <Se F.14 för fullständig frågetext> 1589 00. Aldrig 18 01. 1 gång per år 20 02. 2 gånger per år 19 03. 3 gånger per år 24 04. 1 gång per kvartal 28 05. 2 gånger per kvartal 36 06. 1 gång per månad 29 07. 2 gånger per månad 20 08. 3 gånger per månad 144 09. 1 gång per vecka
VAR 164 SV.DAGBLADET(SÖNDAG) Loc 218 width 2 F.14h. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Svenska Dagbladet? <Se F.14 för fullständig frågetext> 1721 00. Aldrig 19 01. 1 gång per år 21 02. 2 gånger per år 12 03. 3 gånger per år 15 04. 1 gång per kvartal 5 05. 2 gånger per kvartal 10 06. 1 gång per månad 8 07. 2 gånger per månad 14 08. 3 gånger per månad 102 09. 1 gång per vecka
VAR 165 SYDSV.DAGBLADET(SÖNDAG) Loc 220 width 2 F.14i. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Sydsvenska Dagbladet? <Se F.14 för fullständig frågetext> 1748 00. Aldrig 9 01. 1 gång per år 6 02. 2 gånger per år 18 03. 3 gånger per år 10 04. 1 gång per kvartal 9 05. 2 gånger per kvartal 10 06. 1 gång per månad 13 07. 2 gånger per månad 7 08. 3 gånger per månad 97 09. 1 gång per vecka
VAR 166 SKÅNSKA DAGBL.(SÖNDAG) Loc 222 width 2 MD=99 F.14j. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Skånska Dagbladet? <Se F.14 för fullständig frågetext> 1865 00. Aldrig 6 01. 1 gång per år 8 02. 2 gånger per år 7 03. 3 gånger per år 5 04. 1 gång per kvartal 2 05. 2 gånger per kvartal 6 06. 1 gång per månad 5 07. 2 gånger per månad 3 08. 3 gånger per månad 20 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 167 LÄSER ALLAS VECKOTIDNING Loc 224 width 2 F.15. Tidningar Du själv läser-Veckotidningar F.15a. Hur ofta läser Du - Allas Veckotidning 1405 00. Aldrig 68 01. 1 gång per år 39 02. 2 gånger per år 60 03. 3 gånger per år 62 04. 1 gång per kvartal 29 05. 2 gånger per kvartal 83 06. 1 gång per månad 40 07. 2 gånger per månad 23 08. 3 gånger per månad 118 09. 1 gång per vecka
VAR 168 LÄSER ALLERS Loc 226 width 2 F.15b. Hur ofta läser Du - Allers <Se F.15 för fullständig frågetext> 1151 00. Aldrig 80 01. 1 gång per år 78 02. 2 gånger per år 75 03. 3 gånger per år 96 04. 1 gång per kvartal 58 05. 2 gånger per kvartal 117 06. 1 gång per månad 60 07. 2 gånger per månad 34 08. 3 gånger per månad 178 09. 1 gång per vecka
VAR 169 LÄSER DAMERNAS VÄRLD Loc 228 width 2 F.15c. Hur ofta läser Du - Damernas Värld <Se F.15 för fullständig frågetext> 1219 00. Aldrig 71 01. 1 gång per år 75 02. 2 gånger per år 90 03. 3 gånger per år 112 04. 1 gång per kvartal 61 05. 2 gånger per kvartal 111 06. 1 gång per månad 58 07. 2 gånger per månad 25 08. 3 gånger per månad 105 09. 1 gång per vecka
VAR 170 LÄSER FEMINA Loc 230 width 2 F.15d. Hur ofta läser Du - Femina <Se F.15 för fullständig frågetext> 1322 00. Aldrig 91 01. 1 gång per år 58 02. 2 gånger per år 62 03. 3 gånger per år 98 04. 1 gång per kvartal 46 05. 2 gånger per kvartal 97 06. 1 gång per månad 47 07. 2 gånger per månad 21 08. 3 gånger per månad 85 09. 1 gång per vecka
VAR 171 LÄSER FIB-AKTUELLT Loc 232 width 2 MD=99 F.15e. Hur ofta läser Du - FIB-Aktuellt <Se F.15 för fullständig frågetext> 1110 00. Aldrig 60 01. 1 gång per år 47 02. 2 gånger per år 71 03. 3 gånger per år 120 04. 1 gång per kvartal 78 05. 2 gånger per kvartal 149 06. 1 gång per månad 77 07. 2 gånger per månad 73 08. 3 gånger per månad 142 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 172 LÄSER HEMMETS JOURNAL Loc 234 width 2 F.15f. Hur ofta läser Du - Hemmets Journal <Se F.15 för fullständig frågetext> 1116 00. Aldrig 81 01. 1 gång per år 61 02. 2 gånger per år 63 03. 3 gånger per år 94 04. 1 gång per kvartal 61 05. 2 gånger per kvartal 127 06. 1 gång per månad 69 07. 2 gånger per månad 35 08. 3 gånger per månad 220 09. 1 gång per vecka
VAR 173 LÄSER HEMMETS VECKOTIDN. Loc 236 width 2 MD=99 F.15g. Hur ofta läser Du - Hemmets Veckotidning <Se F.15 för fullständig frågetext> 1132 00. Aldrig 80 01. 1 gång per år 61 02. 2 gånger per år 53 03. 3 gånger per år 95 04. 1 gång per kvartal 59 05. 2 gånger per kvartal 134 06. 1 gång per månad 66 07. 2 gånger per månad 36 08. 3 gånger per månad 211 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 174 LÄSER HENNES Loc 238 width 2 MD=99 F.15h. Hur ofta läser Du - Hennes <Se F.15 för fullständig frågetext> 1599 00. Aldrig 64 01. 1 gång per år 33 02. 2 gånger per år 25 03. 3 gånger per år 45 04. 1 gång per kvartal 26 05. 2 gånger per kvartal 40 06. 1 gång per månad 22 07. 2 gånger per månad 15 08. 3 gånger per månad 58 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 175 LÄSER HUSMODERN Loc 240 width 2 F.15i. Hur ofta läser Du - Husmodern <Se F.15 för fullständig frågetext> 1279 00. Aldrig 66 01. 1 gång per år 52 02. 2 gånger per år 81 03. 3 gånger per år 114 04. 1 gång per kvartal 54 05. 2 gånger per kvartal 87 06. 1 gång per månad 42 07. 2 gånger per månad 25 08. 3 gånger per månad 127 09. 1 gång per vecka
VAR 176 LÄSER HÄNT I VECKAN Loc 242 width 2 MD=99 F.15j. Hur ofta läser Du - Hänt i Veckan <Se F.15 för fullständig frågetext> 1155 00. Aldrig 81 01. 1 gång per år 93 02. 2 gånger per år 90 03. 3 gånger per år 122 04. 1 gång per kvartal 70 05. 2 gånger per kvartal 112 06. 1 gång per månad 62 07. 2 gånger per månad 29 08. 3 gånger per månad 113 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 177 LÄSER ICA-KURIREN Loc 244 width 2 F.15k. Hur ofta läser Du - ICA-kuriren <Se F.15 för fullständig frågetext> 1057 00. Aldrig 70 01. 1 gång per år 57 02. 2 gånger per år 62 03. 3 gånger per år 62 04. 1 gång per kvartal 46 05. 2 gånger per kvartal 101 06. 1 gång per månad 35 07. 2 gånger per månad 27 08. 3 gånger per månad 410 09. 1 gång per vecka
VAR 178 LÄSER KALLE ANKA & CO Loc 246 width 2 MD=99 F.15l. Hur ofta läser Du - Kalle Anka & Co <Se F.15 för fullständig frågetext> 1309 00. Aldrig 59 01. 1 gång per år 65 02. 2 gånger per år 56 03. 3 gånger per år 91 04. 1 gång per kvartal 48 05. 2 gånger per kvartal 95 06. 1 gång per månad 45 07. 2 gånger per månad 47 08. 3 gånger per månad 112 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 179 LÄSER LAND Loc 248 width 2 F.15m. Hur ofta läser Du - Land <Se F.15 för fullständig frågetext> 1454 00. Aldrig 28 01. 1 gång per år 23 02. 2 gånger per år 33 03. 3 gånger per år 49 04. 1 gång per kvartal 36 05. 2 gånger per kvartal 46 06. 1 gång per månad 21 07. 2 gånger per månad 16 08. 3 gånger per månad 221 09. 1 gång per vecka
VAR 180 LÄSER LEKTYR Loc 250 width 2 MD=99 F.15n. Hur ofta läser Du - Lektyr <Se F.15 för fullständig frågetext> 1214 00. Aldrig 56 01. 1 gång per år 38 02. 2 gånger per år 57 03. 3 gånger per år 100 04. 1 gång per kvartal 68 05. 2 gånger per kvartal 131 06. 1 gång per månad 84 07. 2 gånger per månad 53 08. 3 gånger per månad 126 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 181 LÄSER METALLARBETAREN Loc 252 width 2 F.15o. Hur ofta läser Du - Metallarbetaren <Se F.15 för fullständig frågetext> 1618 00. Aldrig 29 01. 1 gång per år 15 02. 2 gånger per år 19 03. 3 gånger per år 21 04. 1 gång per kvartal 10 05. 2 gånger per kvartal 51 06. 1 gång per månad 30 07. 2 gånger per månad 9 08. 3 gånger per månad 125 09. 1 gång per vecka
VAR 182 LÄSER MIN VÄRLD Loc 254 width 2 MD=99 F.15p. Hur ofta läser Du - Min Värld <Se F.15 för fullständig frågetext> 1516 00. Aldrig 44 01. 1 gång per år 32 02. 2 gånger per år 35 03. 3 gånger per år 47 04. 1 gång per kvartal 26 05. 2 gånger per kvartal 47 06. 1 gång per månad 16 07. 2 gånger per månad 20 08. 3 gånger per månad 144 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 183 LÄSER MITT LIVS NOVELL Loc 256 width 2 F.15q. Hur ofta läser Du - Mitt Livs Novell <Se F.15 för fullständig frågetext> 1682 00. Aldrig 47 01. 1 gång per år 25 02. 2 gånger per år 24 03. 3 gånger per år 27 04. 1 gång per kvartal 19 05. 2 gånger per kvartal 30 06. 1 gång per månad 13 07. 2 gånger per månad 13 08. 3 gånger per månad 47 09. 1 gång per vecka
VAR 184 LÄSER RÖSTER I RADIO/TV Loc 258 width 2 F.15r. Hur ofta läser Du - Röster i Radio/TV <Se F.15 för fullständig frågetext> 1455 00. Aldrig 75 01. 1 gång per år 77 02. 2 gånger per år 60 03. 3 gånger per år 50 04. 1 gång per kvartal 31 05. 2 gånger per kvartal 48 06. 1 gång per månad 19 07. 2 gånger per månad 13 08. 3 gånger per månad 99 09. 1 gång per vecka
VAR 185 LÄSER SAXONS VECKOTIDN. Loc 260 width 2 F.15s. Hur ofta läser Du - Saxons Veckotidning <Se F.15 för fullständig frågetext> 1416 00. Aldrig 55 01. 1 gång per år 37 02. 2 gånger per år 47 03. 3 gånger per år 53 04. 1 gång per kvartal 42 05. 2 gånger per kvartal 71 06. 1 gång per månad 53 07. 2 gånger per månad 22 08. 3 gånger per månad 131 09. 1 gång per vecka
VAR 186 LÄSER SE Loc 262 width 2 F.15t. Hur ofta läser Du - Se <Se F.15 för fullständig frågetext> 1089 00. Aldrig 77 01. 1 gång per år 88 02. 2 gånger per år 129 03. 3 gånger per år 157 04. 1 gång per kvartal 86 05. 2 gånger per kvartal 133 06. 1 gång per månad 56 07. 2 gånger per månad 38 08. 3 gånger per månad 74 09. 1 gång per vecka
VAR 187 LÄSER SVENSK DAMTIDNING Loc 264 width 2 F.15u. Hur ofta läser Du - Svensk Damtidning <Se F.15 för fullständig frågetext> 1481 00. Aldrig 56 01. 1 gång per år 46 02. 2 gånger per år 62 03. 3 gånger per år 72 04. 1 gång per kvartal 35 05. 2 gånger per kvartal 66 06. 1 gång per månad 40 07. 2 gånger per månad 10 08. 3 gånger per månad 59 09. 1 gång per vecka
VAR 188 LÄSER VECKANS AFFÄRER Loc 266 width 2 F.15v. Hur ofta läser Du - Veckans Affärer <Se F.15 för fullständig frågetext> 1688 00. Aldrig 35 01. 1 gång per år 22 02. 2 gånger per år 32 03. 3 gånger per år 25 04. 1 gång per kvartal 16 05. 2 gånger per kvartal 42 06. 1 gång per månad 17 07. 2 gånger per månad 7 08. 3 gånger per månad 43 09. 1 gång per vecka
VAR 189 LÄSER VECKO-JOURNALEN Loc 268 width 2 F.15x. Hur ofta läser Du - Vecko-Journalen <Se F.15 för fullständig frågetext> 1564 00. Aldrig 58 01. 1 gång per år 56 02. 2 gånger per år 60 03. 3 gånger per år 57 04. 1 gång per kvartal 28 05. 2 gånger per kvartal 29 06. 1 gång per månad 18 07. 2 gånger per månad 12 08. 3 gånger per månad 45 09. 1 gång per vecka
VAR 190 LÄSER VECKO-REVYN Loc 270 width 2 F.15y. Hur ofta läser Du - Vecko-Revyn <Se F.15 för fullständig frågetext> 1342 00. Aldrig 66 01. 1 gång per år 69 02. 2 gånger per år 71 03. 3 gånger per år 91 04. 1 gång per kvartal 60 05. 2 gånger per kvartal 69 06. 1 gång per månad 42 07. 2 gånger per månad 21 08. 3 gånger per månad 96 09. 1 gång per vecka
VAR 191 LÄSER VI Loc 272 width 2 F.15z. Hur ofta läser Du - Vi <Se F.15 för fullständig frågetext> 1377 00. Aldrig 51 01. 1 gång per år 31 02. 2 gånger per år 68 03. 3 gånger per år 47 04. 1 gång per kvartal 40 05. 2 gånger per kvartal 67 06. 1 gång per månad 30 07. 2 gånger per månad 16 08. 3 gånger per månad 200 09. 1 gång per vecka
VAR 192 LÄSER ÅRET RUNT Loc 274 width 2 F.15å. Hur ofta läser Du - Året Runt <Se F.15 för fullständig frågetext> 826 00. Aldrig 50 01. 1 gång per år 81 02. 2 gånger per år 94 03. 3 gånger per år 141 04. 1 gång per kvartal 106 05. 2 gånger per kvartal 147 06. 1 gång per månad 105 07. 2 gånger per månad 65 08. 3 gånger per månad 312 09. 1 gång per vecka
VAR 193 LÄSER KOMMUNALARBETAREN Loc 276 width 1 F.16. Tidningar Du själv läser- 14-dagarstidningar F.16a. Hur ofta läser Du - Kommunalarbetaren 1705 0. aldrig 17 1. 1 gång/år 8 2. 2 gånger/år 11 3. 3 gånger/år 15 4. 1 gång/kvartal 3 5. 2 gånger/kvartal 43 6. 1 gång/månad 125 7. 2 gånger/månad
VAR 194 LÄSER MOTOR Loc 277 width 1 F.16b. Hur ofta läser Du - Motor <Se F.16 för fullständig frågetext> 1523 0. aldrig 37 1. 1 gång/år 43 2. 2 gånger/år 51 3. 3 gånger/år 48 4. 1 gång/kvartal 38 5. 2 gånger/kvartal 70 6. 1 gång/månad 117 7. 2 gånger/månad
VAR 195 LÄSER MOTORFÖRAREN Loc 278 width 1 F.16c. Hur ofta läser Du - Motorföraren <Se F.16 för fullständig frågetext> 1730 0. aldrig 22 1. 1 gång/år 23 2. 2 gånger/år 24 3. 3 gånger/år 28 4. 1 gång/kvartal 22 5. 2 gånger/kvartal 29 6. 1 gång/månad 49 7. 2 gånger/månad
VAR 196 LÄSER TEKNIKENS VÄRLD Loc 279 width 1 MD=9 F.16d. Hur ofta läser Du - Teknikens Värld <Se F.16 för fullständig frågetext> 1448 0. aldrig 64 1. 1 gång/år 66 2. 2 gånger/år 61 3. 3 gånger/år 83 4. 1 gång/kvartal 44 5. 2 gånger/kvartal 82 6. 1 gång/månad 79 7. 2 gånger/månad 9. Ej svar
VAR 197 LÄSER VI BILÄGARE Loc 280 width 1 F.16e. Hur ofta läser Du - Vi Bilägare <Se F.16 för fullständig frågetext> 1249 0. aldrig 33 1. 1 gång/år 36 2. 2 gånger/år 42 3. 3 gånger/år 64 4. 1 gång/kvartal 31 5. 2 gånger/kvartal 139 6. 1 gång/månad 333 7. 2 gånger/månad
VAR 198 LÄSER ALLT I HEMMET Loc 281 width 1 MD=9 F.17. Tidningar Du själv läser - Månadstidningar F.17a. Hur ofta läser du - Allt i Hemmet 1022 0. aldrig 151 1. 1 gång/år 169 2. 2 gånger/år 127 3. 3 gånger/år 168 4. 1 gång/kvartal 64 5. 2 gånger/kvartal 226 6. 1 gång/månad 9. Ej svar
VAR 199 LÄSER ALLT OM MAT Loc 282 width 1 F.17b. Hur ofta läser du - Allt om Mat <Se F.17 för fullständig frågetext> 1269 0. aldrig 133 1. 1 gång/år 111 2. 2 gånger/år 92 3. 3 gånger/år 103 4. 1 gång/kvartal 56 5. 2 gånger/kvartal 163 6. 1 gång/månad
VAR 200 LÄSER HEM OCH FRITID Loc 283 width 1 MD=9 F.17c. Hur ofta läser du - Hem och Fritid <Se F.17 för fullständig frågetext> 1066 0. aldrig 118 1. 1 gång/år 137 2. 2 gånger/år 107 3. 3 gånger/år 155 4. 1 gång/kvartal 61 5. 2 gånger/kvartal 283 6. 1 gång/månad 9. Ej svar
VAR 201 LÄSER BÅT-NYTT Loc 284 width 1 F.17d. Hur ofta läser du - Båt-Nytt <Se F.17 för fullständig frågetext> 1591 0. aldrig 92 1. 1 gång/år 55 2. 2 gånger/år 41 3. 3 gånger/år 67 4. 1 gång/kvartal 25 5. 2 gånger/kvartal 56 6. 1 gång/månad
VAR 202 LÄSER BÅT FÖR ALLA Loc 285 width 1 MD=9 F.17e. Hur ofta läser du - Båt för Alla <Se F.17 för fullständig frågetext> 1733 0. aldrig 55 1. 1 gång/år 21 2. 2 gånger/år 27 3. 3 gånger/år 40 4. 1 gång/kvartal 17 5. 2 gånger/kvartal 34 6. 1 gång/månad 9. Ej svar
VAR 203 LÄSER VI BÅTÄGARE Loc 286 width 1 F.17f. Hur ofta läser du - Vi Båtägare <Se F.17 för fullständig frågetext> 1737 0. aldrig 60 1. 1 gång/år 22 2. 2 gånger/år 25 3. 3 gånger/år 32 4. 1 gång/kvartal 14 5. 2 gånger/kvartal 37 6. 1 gång/månad
VAR 204 LÄSER FOTO OCH FILMTEKN. Loc 287 width 1 F.17g. Hur ofta läser du - Foto och Filmteknik <Se F.17 för fullständig frågetext> 1741 0. aldrig 49 1. 1 gång/år 37 2. 2 gånger/år 30 3. 3 gånger/år 28 4. 1 gång/kvartal 15 5. 2 gånger/kvartal 27 6. 1 gång/månad
VAR 205 LÄSER TEKNIK FÖR ALLA Loc 288 width 1 MD=9 F.17h. Hur ofta läser du - Teknik för Alla <Se F.17 för fullständig frågetext> 1611 0. aldrig 61 1. 1 gång/år 75 2. 2 gånger/år 58 3. 3 gånger/år 56 4. 1 gång/kvartal 25 5. 2 gånger/kvartal 41 6. 1 gång/månad 9. Ej svar
VAR 206 LÄSER DET BÄSTA Loc 289 width 1 F.17i. Hur ofta läser du - Det Bästa <Se F.17 för fullständig frågetext> 1415 0. aldrig 117 1. 1 gång/år 82 2. 2 gånger/år 75 3. 3 gånger/år 47 4. 1 gång/kvartal 30 5. 2 gånger/kvartal 161 6. 1 gång/månad
VAR 207 LÄSER VI FÖRÄLDRAR Loc 290 width 1 F.17j. Hur ofta läser du - Vi Föräldrar <Se F.17 för fullständig frågetext> 1495 0. aldrig 98 1. 1 gång/år 66 2. 2 gånger/år 77 3. 3 gånger/år 60 4. 1 gång/kvartal 35 5. 2 gånger/kvartal 96 6. 1 gång/månad
VAR 208 LÄSER VÅR BOSTAD Loc 291 width 1 MD=9 F.17k. Hur ofta läser du - Vår Bostad <Se F.17 för fullständig frågetext> 1411 0. aldrig 51 1. 1 gång/år 45 2. 2 gånger/år 47 3. 3 gånger/år 81 4. 1 gång/kvartal 33 5. 2 gånger/kvartal 259 6. 1 gång/månad 9. Ej svar
VAR 209 LÄSER INDUSTRITJÄNSTEM. Loc 292 width 1 F.17l. Hur ofta läser du - Industritjänstemannen <Se F.17 för fullständig frågetext> 1798 0. aldrig 11 1. 1 gång/år 5 2. 2 gånger/år 7 3. 3 gånger/år 13 4. 1 gång/kvartal 5 5. 2 gånger/kvartal 88 6. 1 gång/månad
VAR 210 LÄSER A-PRESSEN Loc 293 width 2 MD=99 F.18. Tidningar Du själv läser - Lokaltidningar F.18a. Hur ofta läser Du - A-Pressen 1060 00. aldrig 44 01. 1 gång/år 38 02. 2 gånger/år 76 03. 3 gånger/år 62 04. 1 gång/kvartal 47 05. 2 gånger/kvartal 63 06. 1 gång/månad 45 07. 2 gånger/månad 65 08. 3 gånger/månad 59 09. 1 gång/vecka 35 10. 2 gånger/vecka 35 11. 3 gånger/vecka 17 12. 4 gånger/vecka 25 13. 5 gånger/vecka 255 14. 6 gånger/vecka 1 99. Ej svar
VAR 211 STORMARKNADSPRESS Loc 295 width 2 F.18b. Hur ofta läser Du - Stormarknadspress? <Se F.18 för fullständig frågetext> 1394 00. Aldrig 28 01. 1 gång per år 32 02. 2 gånger per år 54 03. 3 gånger per år 26 04. 1 gång per kvartal 27 05. 2 gånger per kvartal 17 06. 1 gång per månad 18 07. 2 gånger per månad 13 08. 3 gånger per månad 16 09. 1 gång per vecka 10 10. 2 gånger per vecka 15 11. 3 gånger per vecka 7 12. 4 gånger per vecka 20 13. 5 gånger per vecka 250 14. 6 gånger per vecka
VAR 212 VÄRMLANDS FOLKBLAD Loc 297 width 2 F.18c. Hur ofta läser Du Värmlands Folkblad? <Se F.18 för fullständig frågetext> 1841 00. Aldrig 10 01. 1 gång per år 4 02. 2 gånger per år 11 03. 3 gånger per år 6 04. 1 gång per kvartal 2 05. 2 gånger per kvartal 7 06. 1 gång per månad 5 07. 2 gånger per månad 6 08. 3 gånger per månad 7 09. 1 gång per vecka 5 10. 2 gånger per vecka 4 11. 3 gånger per vecka 1 12. 4 gånger per vecka 5 13. 5 gånger per vecka 13 14. 6 gånger per vecka
VAR 213 ÖREBRO-KURIREN Loc 299 width 2 F.18d. Hur ofta läser Du Örebro-kuriren(med Karlskoga-kuriren)? <Se F.18 för fullständig frågetext> 1847 00. Aldrig 9 01. 1 gång per år 12 02. 2 gånger per år 11 03. 3 gånger per år 5 04. 1 gång per kvartal 3 05. 2 gånger per kvartal 3 06. 1 gång per månad 4 07. 2 gånger per månad 3 08. 3 gånger per månad 6 09. 1 gång per vecka 2 10. 2 gånger per vecka 4 11. 3 gånger per vecka 2 12. 4 gånger per vecka 1 13. 5 gånger per vecka 15 14. 6 gånger per vecka
VAR 214 NERIKES ALLEHANDA/TIDN. Loc 301 width 2 MD=99 F.18e. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Nerikes Allehanda/Nerikes Tidningen? <Se F.18 för fullständig frågetext> 1808 00. Aldrig 13 01. 1 gång per år 14 02. 2 gånger per år 11 03. 3 gånger per år 6 04. 1 gång per kvartal 9 05. 2 gånger per kvartal 2 06. 1 gång per månad 5 07. 2 gånger per månad 1 08. 3 gånger per månad 2 09. 1 gång per vecka 2 10. 2 gånger per vecka 5 11. 3 gånger per vecka 1 12. 4 gånger per vecka 13. 5 gånger per vecka 48 14. 6 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 215 NORRKÖPINGS TIDNINGAR Loc 303 width 2 F.18f. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Norrköpings Tidningar? <Se F.18 för fullständig frågetext> 1842 00. Aldrig 19 01. 1 gång per år 6 02. 2 gånger per år 6 03. 3 gånger per år 04. 1 gång per kvartal 3 05. 2 gånger per kvartal 6 06. 1 gång per månad 07. 2 gånger per månad 1 08. 3 gånger per månad 2 09. 1 gång per vecka 10. 2 gånger per vecka 11. 3 gånger per vecka 2 12. 4 gånger per vecka 2 13. 5 gånger per vecka 38 14. 6 gånger per vecka
VAR 216 NYA WERMLANDS-TIDNINGEN Loc 305 width 2 F.18g. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Nya Wermlands-Tidningen? <Se F.18 för fullständig frågetext> 1795 00. Aldrig 7 01. 1 gång per år 10 02. 2 gånger per år 15 03. 3 gånger per år 6 04. 1 gång per kvartal 4 05. 2 gånger per kvartal 8 06. 1 gång per månad 7 07. 2 gånger per månad 6 08. 3 gånger per månad 6 09. 1 gång per vecka 3 10. 2 gånger per vecka 7 11. 3 gånger per vecka 2 12. 4 gånger per vecka 3 13. 5 gånger per vecka 48 14. 6 gånger per vecka
VAR 217 UPSALA NYA TIDNING Loc 307 width 2 F.18h. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Upsala Nya Tidning? <Se F.18 för fullständig frågetext> 1796 00. Aldrig 17 01. 1 gång per år 11 02. 2 gånger per år 19 03. 3 gånger per år 12 04. 1 gång per kvartal 8 05. 2 gånger per kvartal 8 06. 1 gång per månad 5 07. 2 gånger per månad 3 08. 3 gånger per månad 3 09. 1 gång per vecka 1 10. 2 gånger per vecka 1 11. 3 gånger per vecka 12. 4 gånger per vecka 3 13. 5 gånger per vecka 40 14. 6 gånger per vecka
VAR 218 VESTMANLANDS LÄNS TIDN. Loc 309 width 2 F.18i. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Vestmanlands Läns Tidning? <Se F.18 för fullständig frågetext> 1812 00. Aldrig 11 01. 1 gång per år 7 02. 2 gånger per år 13 03. 3 gånger per år 12 04. 1 gång per kvartal 6 05. 2 gånger per kvartal 1 06. 1 gång per månad 3 07. 2 gånger per månad 2 08. 3 gånger per månad 4 09. 1 gång per vecka 6 10. 2 gånger per vecka 2 11. 3 gånger per vecka 1 12. 4 gånger per vecka 10 13. 5 gånger per vecka 37 14. 6 gånger per vecka
VAR 219 ÖSTGÖTA CORRESPONDENTEN Loc 311 width 2 F.18j. Hur ofta läser Du vardagsnummer av östgöta Correspondenten? <Se F.18 för fullständig frågetext> 1806 00. Aldrig 10 01. 1 gång per år 9 02. 2 gånger per år 11 03. 3 gånger per år 10 04. 1 gång per kvartal 8 05. 2 gånger per kvartal 7 06. 1 gång per månad 5 07. 2 gånger per månad 6 08. 3 gånger per månad 3 09. 1 gång per vecka 1 10. 2 gånger per vecka 2 11. 3 gånger per vecka 1 12. 4 gånger per vecka 2 13. 5 gånger per vecka 46 14. 6 gånger per vecka
VAR 220 LÄSER HUV.ST.PR.SÖDERT. Loc 313 width 2 MD=99 F.18k. Hur ofta läser Du - Huvudstadspress Södertidningen <Se F.18 för fullständig frågetext> 1709 00. aldrig 3 01. 1 gång/år 5 02. 2 gånger/år 8 03. 3 gånger/år 17 04. 1 gång/kvartal 8 05. 2 gånger/kvartal 21 06. 1 gång/månad 12 07. 2 gånger/månad 7 08. 3 gånger/månad 136 09. 1 gång/vecka 1 99. Ej svar
VAR 221 LÄSER DN-BILAGA SV Loc 315 width 2 MD=99 F.18l. Hur ofta läser Du - DN-bilaga SV <Se F.18 för fullständig frågetext> 1734 00. aldrig 6 01. 1 gång/år 10 02. 2 gånger/år 6 03. 3 gånger/år 8 04. 1 gång/kvartal 6 05. 2 gånger/kvartal 14 06. 1 gång/månad 5 07. 2 gånger/månad 6 08. 3 gånger/månad 132 09. 1 gång/vecka 99. Ej svar
VAR 222 LÄSER HELSINGB. DAGBLAD Loc 317 width 2 F.18m. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Helsingborgs Dagblad? <Se F.18 för fullständig frågetext> 1862 00. aldrig 6 01. 1 gång/år 8 02. 2 gånger/år 5 03. 3 gånger/år 4 04. 1 gång/kvartal 4 05. 2 gånger/kvartal 2 06. 1 gång/månad 2 07. 2 gånger/månad 1 08. 3 gånger/månad 4 09. 1 gång/vecka 1 10. 2 gånger/vecka 1 11. 3 gånger/vecka 1 12. 4 gånger/vecka 13. 5 gånger/vecka 26 14. 6 gånger/vecka
VAR 223 NORDVÄSTRA SKÅNES TIDN. Loc 319 width 2 F.18n. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Nordvästra Skånes tidningar? <Se F.18 för fullständig frågetext> 1865 00. Aldrig 3 01. 1 gång per år 2 02. 2 gånger per år 6 03. 3 gånger per år 3 04. 1 gång per kvartal 2 05. 2 gånger per kvartal 6 06. 1 gång per månad 2 07. 2 gånger per månad 4 08. 3 gånger per månad 4 09. 1 gång per vecka 1 10. 2 gånger per vecka 1 11. 3 gånger per vecka 1 12. 4 gånger per vecka 1 13. 5 gånger per vecka 26 14. 6 gånger per vecka
VAR 224 NORRA SKÅNE Loc 321 width 2 F.18o. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Norra Skåne? <Se F.18 för fullständig frågetext> 1890 00. Aldrig 5 01. 1 gång per år 6 02. 2 gånger per år 1 03. 3 gånger per år 2 04. 1 gång per kvartal 2 05. 2 gånger per kvartal 2 06. 1 gång per månad 1 07. 2 gånger per månad 1 08. 3 gånger per månad 2 09. 1 gång per vecka 2 10. 2 gånger per vecka 11. 3 gånger per vecka 1 12. 4 gånger per vecka 1 13. 5 gånger per vecka 11 14. 6 gånger per vecka
VAR 225 YSTADS ALLEHANDA Loc 323 width 2 F.18p. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Ystads Allahanda? <Se F.18 för fullständig frågetext> 1897 00. Aldrig 3 01. 1 gång per år 2 02. 2 gånger per år 1 03. 3 gånger per år 1 04. 1 gång per kvartal 2 05. 2 gånger per kvartal 1 06. 1 gång per månad 2 07. 2 gånger per månad 3 08. 3 gånger per månad 2 09. 1 gång per vecka 10. 2 gånger per vecka 1 11. 3 gånger per vecka 1 12. 4 gånger per vecka 13. 5 gånger per vecka 11 14. 6 gånger per vecka
VAR 226 TRELLEBORGS ALLEHANDA Loc 325 width 2 F.18q. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Trelleborgs Allehanda? <Se F.18 för fullständig frågetext> 1902 00. Aldrig 01. 1 gång per år 5 02. 2 gånger per år 2 03. 3 gånger per år 3 04. 1 gång per kvartal 05. 2 gånger per kvartal 2 06. 1 gång per månad 1 07. 2 gånger per månad 1 08. 3 gånger per månad 2 09. 1 gång per vecka 1 10. 2 gånger per vecka 11. 3 gånger per vecka 12. 4 gånger per vecka 13. 5 gånger per vecka 8 14. 6 gånger per vecka
VAR 227 NYASTE KRISTIANSTADSBLAD Loc 327 width 2 F.18r. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Nyaste Kristianstadsbladet? <Se F.18 för fullständig frågetext> 1893 00. Aldrig 01. 1 gång per år 1 02. 2 gånger per år 03. 3 gånger per år 04. 1 gång per kvartal 2 05. 2 gånger per kvartal 06. 1 gång per månad 6 07. 2 gånger per månad 1 08. 3 gånger per månad 09. 1 gång per vecka 1 10. 2 gånger per vecka 11. 3 gånger per vecka 12. 4 gånger per vecka 2 13. 5 gånger per vecka 21 14. 6 gånger per vecka
VAR 228 MELLERSTA SKÅNE Loc 329 width 2 F.18s. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Mellersta Skåne? <Se F.18 för fullständig frågetext> 1908 00. Aldrig 2 01. 1 gång per år 6 02. 2 gånger per år 6 03. 3 gånger per år 04. 1 gång per kvartal 05. 2 gånger per kvartal 06. 1 gång per månad 1 07. 2 gånger per månad 08. 3 gånger per månad 1 09. 1 gång per vecka 10. 2 gånger per vecka 11. 3 gånger per vecka 12. 4 gånger per vecka 13. 5 gånger per vecka 3 14. 6 gånger per vecka
VAR 229 HELSINGBORGS DB.(SÖNDAG) Loc 331 width 2 F.18t. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Helsingborgs Dagblad? <Se F.18 för fullständig frågetext> 1875 00. Aldrig 4 01. 1 gång per år 2 02. 2 gånger per år 4 03. 3 gånger per år 2 04. 1 gång per kvartal 1 05. 2 gånger per kvartal 2 06. 1 gång per månad 2 07. 2 gånger per månad 2 08. 3 gånger per månad 33 09. 1 gång per vecka
VAR 230 KONSUM Loc 333 width 2 MD=99 F.19. Hur ofta Du besöker affärer m.m. Nedan finner Du ett antal frågor där Du kan markera Ditt svar på upp till 16 olika sätt:från "Aldrig" till "7 ggr/vecka". Ange så noga Du kan HUR OFTA Du besöker olika affärer etc. Svara med ett kryss på varje rad! F.19a. Hur ofta besöker Du Konsum? 209 00. Aldrig 39 01. 1 gång per år 37 02. 2 gånger per år 56 03. 3 gånger per år 83 04. 1 gång per kvartal 78 05. 2 gånger per kvartal 197 06. 1 gång per månad 155 07. 2 gånger per månad 167 08. 3 gånger per månad 308 09. 1 gång per vecka 228 10. 2 gånger per vecka 160 11. 3 gånger per vecka 84 12. 4 gånger per vecka 65 13. 5 gånger per vecka 44 14. 6 gånger per vecka 17 15. 7 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 231 ICA Loc 335 width 2 MD=99 F.19b. Hur ofta besöker Du ICA? <Se F.19 för fullständig frågetext> 154 00. Aldrig 31 01. 1 gång per år 27 02. 2 gånger per år 52 03. 3 gånger per år 76 04. 1 gång per kvartal 61 05. 2 gånger per kvartal 168 06. 1 gång per månad 153 07. 2 gånger per månad 160 08. 3 gånger per månad 363 09. 1 gång per vecka 263 10. 2 gånger per vecka 176 11. 3 gånger per vecka 103 12. 4 gånger per vecka 70 13. 5 gånger per vecka 48 14. 6 gånger per vecka 22 15. 7 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 232 VIVO Loc 337 width 2 F.19c. Hur ofta besöker Du VIVO? <Se F.19 för fullständig frågetext> 1036 00. Aldrig 143 01. 1 gång per år 67 02. 2 gånger per år 70 03. 3 gånger per år 88 04. 1 gång per kvartal 45 05. 2 gånger per kvartal 119 06. 1 gång per månad 65 07. 2 gånger per månad 56 08. 3 gånger per månad 107 09. 1 gång per vecka 50 10. 2 gånger per vecka 30 11. 3 gånger per vecka 25 12. 4 gånger per vecka 14 13. 5 gånger per vecka 9 14. 6 gånger per vecka 3 15. 7 gånger per vecka
VAR 233 ANNAN LIVSMEDELSBUTIK Loc 339 width 2 F.19d. Hur ofta besöker Du annan livsmedelsbutik? <Se F.19 för fullständig frågetext> 603 00. Aldrig 112 01. 1 gång per år 96 02. 2 gånger per år 100 03. 3 gånger per år 118 04. 1 gång per kvartal 82 05. 2 gånger per kvartal 220 06. 1 gång per månad 102 07. 2 gånger per månad 98 08. 3 gånger per månad 198 09. 1 gång per vecka 86 10. 2 gånger per vecka 63 11. 3 gånger per vecka 27 12. 4 gånger per vecka 11 13. 5 gånger per vecka 7 14. 6 gånger per vecka 4 15. 7 gånger per vecka
VAR 234 LIVSM.AVD.DOMUS-OBS Loc 341 width 2 F.19e. Hur ofta besöker Du livsmedelsavdelning i Domus eller Obs? <Se F.19 för fullständig frågetext> 336 00. Aldrig 88 01. 1 gång per år 87 02. 2 gånger per år 93 03. 3 gånger per år 126 04. 1 gång per kvartal 122 05. 2 gånger per kvartal 276 06. 1 gång per månad 183 07. 2 gånger per månad 142 08. 3 gånger per månad 242 09. 1 gång per vecka 117 10. 2 gånger per vecka 58 11. 3 gånger per vecka 25 12. 4 gånger per vecka 20 13. 5 gånger per vecka 9 14. 6 gånger per vecka 3 15. 7 gånger per vecka
VAR 235 LIVSM.AVD.ANNAT VARUHUS Loc 343 width 2 F.19f. Hur ofta besöker Du livsmedelsavdelning i annat varuhus? <Se F.19 för fullständig frågetext> 660 00. Aldrig 122 01. 1 gång per år 100 02. 2 gånger per år 86 03. 3 gånger per år 147 04. 1 gång per kvartal 103 05. 2 gånger per kvartal 233 06. 1 gång per månad 116 07. 2 gånger per månad 112 08. 3 gånger per månad 148 09. 1 gång per vecka 57 10. 2 gånger per vecka 19 11. 3 gånger per vecka 12 12. 4 gånger per vecka 7 13. 5 gånger per vecka 2 14. 6 gånger per vecka 3 15. 7 gånger per vecka
VAR 236 DOMUS Loc 345 width 2 F.19g. Hur ofta besöker Du Domus? <Se F.19 för fullständig frågetext> 335 00. Aldrig 84 01. 1 gång per år 96 02. 2 gånger per år 75 03. 3 gånger per år 118 04. 1 gång per kvartal 106 05. 2 gånger per kvartal 285 06. 1 gång per månad 192 07. 2 gånger per månad 146 08. 3 gånger per månad 258 09. 1 gång per vecka 116 10. 2 gånger per vecka 57 11. 3 gånger per vecka 24 12. 4 gånger per vecka 23 13. 5 gånger per vecka 8 14. 6 gånger per vecka 4 15. 7 gånger per vecka
VAR 237 EPA Loc 347 width 2 F.19h. Hur ofta besöker Du Epa? <Se F.19 för fullständig frågetext> 468 00. Aldrig 134 01. 1 gång per år 132 02. 2 gånger per år 104 03. 3 gånger per år 159 04. 1 gång per kvartal 119 05. 2 gånger per kvartal 283 06. 1 gång per månad 127 07. 2 gånger per månad 114 08. 3 gånger per månad 174 09. 1 gång per vecka 51 10. 2 gånger per vecka 36 11. 3 gånger per vecka 8 12. 4 gånger per vecka 14 13. 5 gånger per vecka 3 14. 6 gånger per vecka 1 15. 7 gånger per vecka
VAR 238 TEMPO Loc 349 width 2 MD=99 F.19i. Hur ofta besöker Du Tempo? <Se F.19 för fullständig frågetext> 590 00. Aldrig 162 01. 1 gång per år 121 02. 2 gånger per år 105 03. 3 gånger per år 167 04. 1 gång per kvartal 109 05. 2 gånger per kvartal 231 06. 1 gång per månad 106 07. 2 gånger per månad 104 08. 3 gånger per månad 132 09. 1 gång per vecka 46 10. 2 gånger per vecka 29 11. 3 gånger per vecka 14 12. 4 gånger per vecka 5 13. 5 gånger per vecka 4 14. 6 gånger per vecka 2 15. 7 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 239 PRESSBYRÅN Loc 351 width 2 MD=99 F.19j. Hur ofta besöker Du Pressbyrån? <Se F.19 för fullständig frågetext> 324 00. Aldrig 66 01. 1 gång per år 67 02. 2 gånger per år 89 03. 3 gånger per år 150 04. 1 gång per kvartal 90 05. 2 gånger per kvartal 269 06. 1 gång per månad 145 07. 2 gånger per månad 146 08. 3 gånger per månad 229 09. 1 gång per vecka 125 10. 2 gånger per vecka 77 11. 3 gånger per vecka 61 12. 4 gånger per vecka 37 13. 5 gånger per vecka 17 14. 6 gånger per vecka 35 15. 7 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 240 ANNAN KIOSK Loc 353 width 2 F.19k. Hur ofta besöker Du annan kiosk? <Se F.19 för fullständig frågetext> 345 00. Aldrig 46 01. 1 gång per år 48 02. 2 gånger per år 55 03. 3 gånger per år 98 04. 1 gång per kvartal 74 05. 2 gånger per kvartal 223 06. 1 gång per månad 142 07. 2 gånger per månad 129 08. 3 gånger per månad 305 09. 1 gång per vecka 166 10. 2 gånger per vecka 104 11. 3 gånger per vecka 73 12. 4 gånger per vecka 45 13. 5 gånger per vecka 25 14. 6 gånger per vecka 49 15. 7 gånger per vecka
VAR 241 TOBAKSAFFÄR Loc 355 width 2 F.19l. Hur ofta besöker Du tobaksaffär? <Se F.19 för fullständig frågetext> 714 00. Aldrig 98 01. 1 gång per år 62 02. 2 gånger per år 72 03. 3 gånger per år 90 04. 1 gång per kvartal 70 05. 2 gånger per kvartal 203 06. 1 gång per månad 111 07. 2 gånger per månad 83 08. 3 gånger per månad 212 09. 1 gång per vecka 75 10. 2 gånger per vecka 59 11. 3 gånger per vecka 28 12. 4 gånger per vecka 25 13. 5 gånger per vecka 13 14. 6 gånger per vecka 12 15. 7 gånger per vecka
VAR 242 BAR/SJÄLVSERVERING Loc 357 width 2 F.19m. Hur ofta besöker Du bar/självservering? <Se F.19 för fullständig frågetext> 358 00. Aldrig 69 01. 1 gång per år 97 02. 2 gånger per år 179 03. 3 gånger per år 222 04. 1 gång per kvartal 162 05. 2 gånger per kvartal 239 06. 1 gång per månad 151 07. 2 gånger per månad 128 08. 3 gånger per månad 103 09. 1 gång per vecka 59 10. 2 gånger per vecka 43 11. 3 gånger per vecka 30 12. 4 gånger per vecka 64 13. 5 gånger per vecka 10 14. 6 gånger per vecka 13 15. 7 gånger per vecka
VAR 243 KAFE/KONDITORI Loc 359 width 2 MD=99 F.19n. Hur ofta besöker Du kafe/konditori? <Se F.19 för fullständig frågetext> 392 00. Aldrig 118 01. 1 gång per år 145 02. 2 gånger per år 191 03. 3 gånger per år 213 04. 1 gång per kvartal 155 05. 2 gånger per kvartal 243 06. 1 gång per månad 142 07. 2 gånger per månad 81 08. 3 gånger per månad 106 09. 1 gång per vecka 47 10. 2 gånger per vecka 34 11. 3 gånger per vecka 14 12. 4 gånger per vecka 27 13. 5 gånger per vecka 12 14. 6 gånger per vecka 7 15. 7 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 244 KORVKIOSK/GATUKÖK Loc 361 width 2 F.19o. Hur ofta besöker Du korvkiosk/gatukök? <Se F.19 för fullständig frågetext> 475 00. Aldrig 73 01. 1 gång per år 97 02. 2 gånger per år 123 03. 3 gånger per år 193 04. 1 gång per kvartal 137 05. 2 gånger per kvartal 265 06. 1 gång per månad 165 07. 2 gånger per månad 151 08. 3 gånger per månad 130 09. 1 gång per vecka 58 10. 2 gånger per vecka 33 11. 3 gånger per vecka 13 12. 4 gånger per vecka 5 13. 5 gånger per vecka 5 14. 6 gånger per vecka 4 15. 7 gånger per vecka
VAR 245 BENSINSTATION Loc 363 width 2 MD=99 F.19p. Hur ofta besöker Du bensinstation? <Se F.19 för fullständig frågetext> 482 00. Aldrig 21 01. 1 gång per år 18 02. 2 gånger per år 22 03. 3 gånger per år 42 04. 1 gång per kvartal 39 05. 2 gånger per kvartal 149 06. 1 gång per månad 207 07. 2 gånger per månad 158 08. 3 gånger per månad 457 09. 1 gång per vecka 190 10. 2 gånger per vecka 85 11. 3 gånger per vecka 22 12. 4 gånger per vecka 17 13. 5 gånger per vecka 6 14. 6 gånger per vecka 12 15. 7 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 246 POSTKONTOR Loc 365 width 2 F.19q. Hur ofta besöker Du postkontor? <Se F.19 för fullständig frågetext> 90 00. Aldrig 20 01. 1 gång per år 28 02. 2 gånger per år 29 03. 3 gånger per år 77 04. 1 gång per kvartal 71 05. 2 gånger per kvartal 386 06. 1 gång per månad 389 07. 2 gånger per månad 263 08. 3 gånger per månad 373 09. 1 gång per vecka 101 10. 2 gånger per vecka 39 11. 3 gånger per vecka 13 12. 4 gånger per vecka 25 13. 5 gånger per vecka 16 14. 6 gånger per vecka 7 15. 7 gånger per vecka
VAR 247 BANKKONTOR Loc 367 width 2 MD=99 F.19r. Hur ofta besöker Du bankkontor? <Se F.19 för fullständig frågetext> 144 00. Aldrig 65 01. 1 gång per år 62 02. 2 gånger per år 69 03. 3 gånger per år 155 04. 1 gång per kvartal 109 05. 2 gånger per kvartal 465 06. 1 gång per månad 361 07. 2 gånger per månad 205 08. 3 gånger per månad 182 09. 1 gång per vecka 54 10. 2 gånger per vecka 23 11. 3 gånger per vecka 10 12. 4 gånger per vecka 12 13. 5 gånger per vecka 4 14. 6 gånger per vecka 7 15. 7 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 248 AFFISCHPELARE Loc 369 width 2 MD=99 F.20. Hur ofta Du besöker affärer m.m. Nedan finner Du ett antal frågor där Du kan markera Ditt svar på upp till 16 olika sätt:från "aldrig" till "7 ggr/vecka".Ange så noga Du kan HUR OFTA Du besöker olika affärer etc.Svara med ett kryss på varje rad! F.20a. Hur ofta ser Du affischpelare? 550 00. Aldrig 66 01. 1 gång per år 54 02. 2 gånger per år 56 03. 3 gånger per år 78 04. 1 gång per kvartal 55 05. 2 gånger per kvartal 141 06. 1 gång per månad 79 07. 2 gånger per månad 66 08. 3 gånger per månad 238 09. 1 gång per vecka 72 10. 2 gånger per vecka 65 11. 3 gånger per vecka 42 12. 4 gånger per vecka 85 13. 5 gånger per vecka 45 14. 6 gånger per vecka 235 15. 7 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 249 REKLAM PÅ BIO Loc 371 width 2 MD=99 F.20b. Hur ofta ser Du reklamfilm på bio? <Se F.20 för fullständig frågetext> 850 00. Aldrig 230 01. 1 gång per år 159 02. 2 gånger per år 113 03. 3 gånger per år 120 04. 1 gång per kvartal 90 05. 2 gånger per kvartal 147 06. 1 gång per månad 66 07. 2 gånger per månad 65 08. 3 gånger per månad 60 09. 1 gång per vecka 4 10. 2 gånger per vecka 3 11. 3 gånger per vecka 3 12. 4 gånger per vecka 5 13. 5 gånger per vecka 2 14. 6 gånger per vecka 10 15. 7 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 250 REKLAM PÅ BUSSAR Loc 373 width 2 MD=99 F.20c. Hur ofta ser Du reklam på bussar? <Se F.20 för fullständig frågetext> 480 00. Aldrig 54 01. 1 gång per år 31 02. 2 gånger per år 52 03. 3 gånger per år 64 04. 1 gång per kvartal 53 05. 2 gånger per kvartal 154 06. 1 gång per månad 93 07. 2 gånger per månad 68 08. 3 gånger per månad 187 09. 1 gång per vecka 80 10. 2 gånger per vecka 71 11. 3 gånger per vecka 62 12. 4 gånger per vecka 150 13. 5 gånger per vecka 64 14. 6 gånger per vecka 264 15. 7 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 251 REKLAM PÅ TAXIBILAR Loc 375 width 2 MD=99 F.20d. Hur ofta ser Du reklam på taxibilar? <Se F.20 för fullständig frågetext> 552 00. Aldrig 58 01. 1 gång per år 41 02. 2 gånger per år 46 03. 3 gånger per år 90 04. 1 gång per kvartal 54 05. 2 gånger per kvartal 127 06. 1 gång per månad 78 07. 2 gånger per månad 91 08. 3 gånger per månad 212 09. 1 gång per vecka 73 10. 2 gånger per vecka 78 11. 3 gånger per vecka 59 12. 4 gånger per vecka 92 13. 5 gånger per vecka 41 14. 6 gånger per vecka 235 15. 7 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 252 BILRESA1 Loc 377 width 1 F.21a. Bilresa.Har Du under de senaste tolv månaderna gjort någon semesterresa MED BIL utanför Sverige,Norge,Finland? F.21a.1. Första markeringen FRÅGAN EJ STÄLLD I DENNA OMGÅNG 1927 0. Frågan ej ställd
VAR 253 BILRESA2 Loc 378 width 1 F.21a.2. Andra markeringen <Se F.21a för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I DENNA OMGÅNG 1927 0. Frågan ej ställd
VAR 254 BILRESA3 Loc 379 width 1 F.21a.3. Tredje markeringen <Se F.21a för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I DENNA OMGÅNG 1927 0. Frågan ej ställd
VAR 255 BILFÄRJA1 Loc 380 width 2 F.21b. Om ja på föregående fråga:Vilken färjförbindelse åkte Du med från Sverige till utlandet? F.21b.1. Första markeringen FRÅGAN EJ STÄLLD I DENNA OMGÅNG 1927 00. Frågan ej ställd
VAR 256 BILFÄRJA2 Loc 382 width 2 F.21b.2. Andra markeringen <Se F.21b för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I DENNA OMGÅNG 1927 00. Frågan ej ställd
VAR 257 BILFÄRJA3 Loc 384 width 2 F.21b.3. Tredje markeringen <Se F.21b för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I DENNA OMGÅNG 1927 00. Frågan ej ställd
VAR 258 KAFFE Loc 386 width 1 F.22. Kaffekonsumtion F.22a. Hur mycket kaffe dricker Du? FRÅGAN EJ STÄLLD I DENNA OMGÅNG 1927 0. Frågan ej ställd
VAR 259 KAFFE(OBEHAG) Loc 387 width 1 F.22b. Hur ofta skulle Du vilja säga,att kaffe förorsakar Dig obehag(t.ex. får svårt att somna,problem med magen)? <Se F.22 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I DENNA OMGÅNG 1927 0. Frågan ej ställd