ORVESTO 75-II
               SSD 0067

              Primärforskare:
              Testologen AB
               Box 2050
             191 02 Sollentuna

             Första SSD-upplagan
                1984

  

        Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst
               Box 5048

         Go to variable list
             S-402 21 Göteborg

  
           ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDAREN.

  Oavsett publikationsform skall alla uppsatser och rapporter
  som bygger på data tillgängliggjorda genom SSD tillkännage
  detta förhållande, samt namnge primärforskaren. SSD ber
  därför alla användare av SSD-material att, så långt detta är
  möjligt, använda sig av följande uttalande. (Uttryck inom
  parentes används i tillämpliga fall.)

        Data och (tabeller) i denna (publikation)
        har (delvis) gjorts tillgängliga av Svensk
        Samhällsvetenskaplig Datatjänst.
        Materialet i ORVESTO 75-II samlades
        ursprungligen in av TESTOLOGEN AB, som ett
        led i företagets regelbundet återkommande
        räckviddsundersökning Sverige Nu.
        Varken SSD eller Testologen AB bär ansvar
        för analyser och tolkningar som presenteras
        i denna (publikation).

  Enligt överenskommelse mellan TESTOLOGEN AB och Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst får ORVESTO-materialet
  förmedlas till och analyseras av forskare under
  förutsättning att användningen sker i forskningssyfte.
  Härvid skall HSFR:s forskningsetiska principer för humaniora
  och samhällsvetenskap, publicerade i skriften HSFR-ETIK,
  följas i alla tillämpliga delar.

  Data och/eller dokumentation får ej ställas till tredje
  persons förfogande utan SSD:s skriftliga tillstånd.

  Rapporter och publikationer baserade på dessa data skall
  insändas i två exemplar till SSD, som vidarebefordrar ett
  exemplar till primärforskaren.

  

  Ingemar Lindberg:

  ORVESTO - ett mångsidigt arbetsinstrument........

  (Utdrag ur artikel i rapporten Orvesto 1979 II s.14ff)

  I mitten av 1960-talet introducerade Testologen(inom ramen
  för dåvarande Marknadssociologen), i samverkan med en stor
  grupp annonsörer,en undersökningsform, som vid den tiden var
  internationellt helt ny. Den innebar att målgruppsdata
  (socio-ekonomiska data, intressen, köpvanor, innehav,
  köpavsikter mm) och läsvanedata insamlades i en och samma
  undersökning (s k single-source survey).

  Därmed kunde man för första gången börja analysera dessa
  data direkt mot varandra. Dittills hade de insamlats var för
  sig i olika undersökningar, vilket gjorde media-analyserna
  svåra och otillfredsställande.

  Den nya undersökningsansatsen innebar att en mycket stor
  mängd information skulle insamlas från ett och samma urval.
  Det medförde i sin tur en översyn av undersökningsmetodiken,
  dvs typ av frågor och kontaktform. Jarko Cerha utförde
  därför 1965 ett stort upplagt metodexperiment, i vilket
  effekten av kontaktform i kombination med skaltyp
  undersöktes. Resultatet blev att man valde en 16-gradig
  läsfrekvensskala i kombination med postal kontaktform. (Se
  vidare Cerha J, 1967: Selective Mass Communication, sid
  119-124 och 137-172.)

  Undersökningsansatsen rönte snart stort intresse hos såväl
  annonsörer som förlag, och efter ett par års försöksperiod
  gavs den första ORVESTO-rapporten ut 1969. Själva namnet
  innebar en markering av målsättningen att täcka många
  mediagrupper: OR som i organisations-, VE som i vecko- och
  STO som i storstadspress.

  Sedan starten 1969 har allt som allt 19 rapporter
  presenterats, fr o m 1972 två gånger per år. Rapporterna
  trycks i ca 10.000 ex och distribueras utan kostnad för
  mottagarna till så gott som alla reklamköpare i Sverige och
  i viss utsträckning även utomlands.

  Sedan starten har till dags dato hela 132.529 personer
  besvarat det ganska omfattande frågebatteriet. Efter vissa
  justeringar och kompletteringar omfattar det ordinarie
  ORVESTO-formuläret idag så mycket som 418 fråge-items.
  Därtill kommer individuellt köpta målgruppsfrågor, som
  redovisas enskilt till varje beställare.

  

       ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR: URVAL, BORTFALL.

  Undersökningen utgör en omgång i Testologens kontinuerliga
  konsumentomnibus "Sverige Nu" insamlad genom brevenkät.
  Företaget, Testologen AB, redovisar data beträffande urval,
  bortfall m m enbart beträffande halvårsvisa
  sammanställningar av omnibussar. För en enskild omgång
  saknas därför de exakta uppgifterna, men i allmänhet torde
  man kunna utgå från att vad som gäller för hela serien
  proportionellt sett gäller för en enskild omgång.

  Under första halvåret 1975 genomfördes fyra omgångar
  "Sverige Nu". Totalt omfattade urvalet för dessa fyra
  omgångar 12.115 personer 15-67 år upptagna i
  befolkningsregistret. Urvalet har av SCB dragits ur RTBS.

  Av det totala urvalet på 12.115 personer har 1.632
  definierats av företaget som "ej målgruppsaktuella". Här
  ingår 18 avlidna, 15 avflyttade från riket, 34 som vistas
  utomlands, 19 i militärtjänst, 114 på utrikes resa, 81 ej
  svensktalande, 184 okända men skrivna på kommun, 53 under
  sjukhusvård, 343 sjuka i hemmet samt 771 ur gruppen "ej
  anträffbara". Den sistnämda gruppen har definierats med
  utgångspunkt från en specialstudie som utvisat att ca 50% av
  de ej anträffbara ej tillhör målpopulationen för ORVESTO.

  Nettourvalet för de fyra omgångarna våren 1975 uppgår
  således till 10.483 personer varav 3.354, utgörande 32%, ej
  besvarat formuläret.

  Ej besvarat formulär har orsakats av "inget intresse för
  undersökningen" (44%), "tidsbrist" (10%), "ingen kontakt
  trots minst fem kontaktförsök" eller "ej anträffbara" (45%)
  samt "övriga" (1%).

  Undersökningsledningen har beträffande ca en niondel av det
  ursprungliga urvalet genomfört riktade åtgärder för att öka
  svarsbenägenheten. Enligt särskilt urvalsförfarande utväljs
  var tredje person som ej svarat vid en viss tidpunkt och
  erbjuds någon form av uppmuntran för ett inskickat svar. De
  som därvid utväljs representerar två andra individer i
  bortfallet och genom viktning - se variabel för
  bortfallsvikt i materialet - beräknar undersökningsledningen
  en väsentligt högre svarsfrekvens - beträffande första
  halvåret 1975 8.375 personer istället för 7.129 faktiskt
  insända godkända formulär. Undersökningsledningen beräknar
  därför den viktade svarsfrekvensen till 81% av nettourvalet.

  Föreliggande omgång, av undersökningsledningen benämd
  Sverige NU 75-II, omfattar 7074 personer eller 99,2% av
  totala antalet inkomna godkända formulär under
  halvårsperioden (ovägda tal). Bortfallet av skilda
  kategorier beträffande den aktuella omgången får antas
  utgöra motsvarande proportion av ovanstående redovisade
  siffror. Fältarbetet pågick under tiden 14 februari - 8 juli
  1975.

  Inom Testologen AB har civilekonom Bo Bäckman haft ansvaret
  för administration, fru Ebba Sommar ansvaret för fältarbetet
  samt civilekonom Ingemar Lindberg ansvaret för
  ORVESTO-rapporten ur vilken ovanstående uppgifter är
  hämtade. (ORVESTO 1979-II, utgiven av Testologen AB)

           SSDdokumentation - ORVESTO

  Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst har för budgetåret
  1983/84 erhållit anslag av RIKSBANKENS JUBILEUMSFOND för
  tillrättaläggning och dokumentation av ORVESTO-materialet.
  Arbetet bedrivs med hjälp av ett datorbaserat
  dokumentationssystem som ställts till SSDs förfogande av
  Inter-University Consortium for Political and Social
  Research (ICPSR) vid University of Michigan. Systemet kallas
  Guided Interactive Dataset Organisation (GIDO).
Variable list


1 SSDstudie NR 0067 2 SSDupplaga/datering NR 1 3 SSD Delstudieidentifikation 001 4 Id-nummer 5 Bortfallsvikt 6 Undersökningsomgång 7 Regionskod 8 Datumkod 9 Födelseår Demografiska och socioekonomiska uppgifter 10 Kön 11 Civilstånd 12 Ålder 13 Förvärvsarbete/sysselsättning 14 Utbildning 15 Storlek på orten 16 Form av boende 17 Antal hushållsmedlemmar under 2 år 18 Hushållsmedlemmar i åldern 2-6 år 19 Hushållsmedlemmar i åldrarna:7-10 år 20 Hushållsmedlemmar i åldrarna 11-14 år 21 Hushållsmedlemmar i åldrarna 15-19 år 22 Hushållsmedlemmar i åldrarna 20-67 år 23 Hushållsmedlemmar i åldrarna 68 år eller äldre 24 Totalt antal personer 25 Din personliga inkomst i kronor per år 26 Hushållets totala inkomst i kronor per år 27 Inköp av dagligvaror:själv Medlemsskap i Konsum 28 Medlemsfrekvens för Konsum Körkort 29 Innehav av körkort Innehav av kapitalvaror 30 Hushållets innehav av personbil/kombi 31 Hushållets innehav av fritidshus 32 Hushållets innehav av motor- eller segelbåt 33 Hushållets innehav av bildkamera-typ Instamatic 34 Hushållets innehav av bildkamera-typ systemkamera 35 Hushållets innehav av filmkamera 36 Hushållets innehav av stillbildsprojektor 37 Hushållets innehav av filmprojektor 38 Hushållets innehav av skrivmaskin 39 Hushållets innehav av svart-vit tv 40 Hushållets innehav av färg-tv 41 Hushållets innehav av frysbox/frysskåp 42 Hushållets innehav av diskmaskin 43 Hushållets innehav av tvättmaskin 44 Hushållets innehav av kassettbandspelare 45 Hushållets innehav av stereoanläggning 46 Hushållets innehav av vanlig bandspelare 47 Hushållets innehav av hund 48 Hushållets innehav av katt 49 Hushållets innehav av burfåglar 50 Hushållets innehav av akvariefiskar Köpfrekvenser beträffande kapitalvaror 51 Köpfrekvenser för Matvaror i Butiker 52 Köpfrekvenser för Skönhetsartiklar 53 Köpfrekvenser för Tandkräm 54 Köpfrekvenser för Tvål 55 Köpfrekvenser för Maskindiskmedel 56 Köpfrekvenser för vanligt diskmedel 57 Köpfrekvenser för Rengöringsmedel 58 Köpfrekvenser för Tvättmedel 59 Köpfrekvenser för Golvvårdsmedel 60 Köpfrekvenser för Grammofonskivor Köpavsikter beträffande kapitalvaror 61 Avsikt att köpa kapitalvaror1 62 Avsikt att köpa kapitalvaror1 63 Avsikt att köpa kapitalvaror1 64 Avsikt att köpa kapitalvaror1 65 Avsikt att köpa kapitalvaror1 66 Avsikt att köpa kapitalvaror2 67 Avsikt att köpa kapitalvaror2 68 Avsikt att köpa kapitalvaror2 69 Avsikt att köpa kapitalvaror2 70 Avsikt att köpa kapitalvaror2 71 Avsikt att köpa kapitalvaror3 72 Avsikt att köpa kapitalvaror3 73 Avsikt att köpa kapitalvaror3 74 Avsikt att köpa kapitalvaror3 75 Avsikt att köpa kapitalvaror3 Intressen för olika ämnesområden 76 Intresseinriktning:Samhällsdebatt 77 Intresseinriktning:Sociala rättigheter 78 Intresseinriktning:Skattefrågor 79 Intresseinriktning:Lagar och förordningar 80 Intresseinriktning:Samlevnadsfrågor 81 Intresseinriktning:Religions-och trosfrågor 82 Intresseinriktning:Arbetsmarknaden 83 Intresseinriktning:Samhällsplanering 84 Intresseinriktning:Politiska frågor 85 Intresseinriktning:Sport/Idrott 86 Intresseinriktning:Miljövårdsproblem 87 Intresseinriktning:Hälsonyttig mat 88 Intresseinriktning:Sjukdomar och hälsovård 89 Intresseinriktning:Bantningstips 90 Intresseinriktning:Hushålla ekonomiskt 91 Intresseinriktning:Heminredning 92 Intresseinriktning:Modenyheter 93 Intresseinriktning:Matvarunyheter 94 Intresseinriktning:Barnavård 95 Intresseinriktning:Skönhetsvård 96 Intresseinriktning:Villa/eget hem 97 Intresseinriktning:Fritidshus 98 Intresseinriktning:Semesterresor 99 Intresseinriktning:Båtar 100 Intresseinriktning:Personbilar 101 Intresseinriktning:Färg-tv 102 Intresseinriktning:Stereoanläggningar 103 Intresseinriktning:Hushållsmaskiner 104 Intresseinriktning:Fotoutrustning 105 Intresseinriktning:Motorcyklar/mopeder 106 Intresseinriktning:Rakapparater 107 Intresseinriktning:Rengöringsmedel 108 Intresseinriktning:Medel mot mjäll 109 Intresseinriktning:Hundars skötsel 110 Intresseinriktning:Katters skötsel 111 Intresseinriktning:Handla mat 112 Intresseinriktning:Laga mat 113 Intresseinriktning:Pröva nya maträtter 114 Intresseinriktning:Baka 115 Intresseinriktning:Pröva nya cigarretter 116 Intresseinriktning:Pröva ny piptobak 117 Intresseinriktning:Pröva nya cigariller 118 Intresseinriktning:Ha gäster 119 Intresseinriktning:Köra bil 120 Intresseinriktning:Jobba med bilen 121 Intresseinriktning:Arbeta i trädgården 122 Intresseinriktning:Fotografera 123 Intresseinriktning:Smalfilma 124 Intresseinriktning:Lyssna på popmusik 125 Intresseinriktning:Lyssna på klassisk musik 126 Intresseinriktning:Gå på teater 127 Intresseinriktning:Gå på konstutställning 128 Intresseinriktning:Skaffa vidareutbildning 129 Intresseinriktning:Läsa böcker 130 Intresseinriktning:Läsa populärtidningar 131 Intresseinriktning:Sy kläder 132 Intresseinriktning:Handarbeta 133 Intresseinriktning:Måla 134 Intresseinriktning:Snickra 135 Intresseinriktning:Motionera 136 Intresseinriktning:Friluftsliv 137 Intresseinriktning:Sportfiska 138 Intresseinriktning:Åka skidor 139 Intresseinriktning:Åka motorbåt 140 Intresseinriktning:Segla 141 Intresseinriktning:Campa 142 Intresseinriktning:Semestra utomlands 143 Intresseinriktning:Semestra i Sverige 144 Intresseinriktning:Gå på föreninsmöten 145 Intresseinriktning:Se på sportevenemang 146 Intresseinriktning:Pröva nya produkter Tidningsläsning:Storstadspress - vardagsnummer 147 Läsfrekvenser:Aftonbladet 148 Läsfrekvenser:Arbetet 149 Läsfrekvenser:Dagens Nyheter 150 Läsfrekvenser:Expressen 151 Läsfrekvenser:Göteborgs-Posten 152 Läsfrekvenser:GT Kvällstidningen 153 Läsfrekvenser:Kvällsposten 154 Läsfrekvenser:Svenska Dagbladet 155 Läsfrekvenser:Sydsvenska Dagbladet 156 Läsfrekvenser för - Skånska Dagbladet (vard) Tidningsläsning:Storstadspress - söndagsnummer 157 Läsfrekvenser:Aftonbladet(söndagsnummer) 158 Läsfrekvenser:Arbetet(söndagsnummer) 159 Läsfrekvenser:Dagens Nyheter(söndagsnummer) 160 Läsfrekvenser:Expressen(söndagsnummer) 161 Läsfrekvenser:Göteborgs-Posten(söndagsnummer) 162 Läsfrekvenser:GT Kvällstidningen(söndagsnummer) 163 Läsfrekvenser:Kvällsposten(söndagsnummer) 164 Läsfrekvenser:Svenska Dagbladet(söndagsnummer) 165 Läsfrekvenser:Sydsvenska Dagbladet(söndagsnummer) 166 Läsfrekvenser:Skånska Dagbladet(söndagsnummer) Tidningsläsning:Veckotidningar 167 Läsfrekvenser för Allas Veckotidning 168 Läsfrekvenser för Allers 169 Läsfrekvenser för Damernas Värld 170 Läsfrekvenser för Femina 171 Läsfrekvenser för FIB-Aktuellt 172 Läsfrekvenser för Hemmets Journal 173 Läsfrekvenser för Hemmets Veckotidning 174 Läsfrekvenser för Hennes 175 Läsfrekvenser för Husmodern 176 Läsfrekvenser för Hänt i Veckan 177 Läsfrekvenser för ICA-kuriren 178 Läsfrekvenser för Kalle Anka & Co 179 Läsfrekvenser för Land 180 Läsfrekvenser för Lektyr 181 Läsfrekvenser för Metallarbetaren 182 Läsfrekvenser för Min Värld 183 Läsfrekvenser för Mitt Livs Novell 184 Läsfrekvenser för Röster i Radio/TV 185 Läsfrekvenser för Saxons Veckotidning 186 Läsfrekvenser för Se 187 Läsfrekvenser för Svensk Damtidning 188 Läsfrekvenser för Veckans Affärer 189 Läsfrekvenser för Vecko-Journalen 190 Läsfrekvenser för Vecko-Revyn 191 Läsfrekvenser för Vi 192 Läsfrekvenser för Året Runt Tidningsläsning:14-dagarstidningar 193 Läsfrekvenser för Kommunalarbetaren 194 Läsfrekvenser för Motor 195 Läsfrekvenser för Motorföraren 196 Läsfrekvenser för Teknikens Värld 197 Läsfrekvenser för Vi Bilägare Tidningsläsning:Månadstidningar 198 Läsfrekvenser för Allt i Hemmet 199 Läsfrekvenser för Allt om Mat 200 Läsfrekvenser för Hem och Fritid 201 Läsfrekvenser för Båt-Nytt 202 Läsfrekvenser för Båt för Alla 203 Läsfrekvenser för Vi Båtägare 204 Läsfrekvenser för Foto och Filmteknik 205 Läsfrekvenser för Teknik för Alla 206 Läsfrekvenser för Det Bästa 207 Läsfrekvenser för Vi Föräldrar 208 Läsfrekvenser för Vår Bostad 209 Läsfrekvenser för Industritjänstemannen Tidningsläsning:Landsortspress 210 Läsfrekvenser för - A-Pressen 211 Läsfrekvenser för - Stormarknadspress 212 Läsfrekvenser för Värmlands Folkblad 213 Läsfrekvenser för Örebro-kuriren(med Karlskoga-kuriren) 214 Läsfrekvenser:Nerikes Allehanda/Nerikes Tidningen 215 Läsfrekvenser:Norrköpings Tidningar 216 Läsfrekvenser:Nya Wermlands-Tidningen 217 Läsfrekvenser:Upsala Nya Tidning 218 Läsfrekvenser:Vestmanlands Läns Tidning 219 Läsfrekvenser:Östgöta Correspondenten Tidningsläsning:Lokalpress 220 Läsfrekvenser för - Huvudstadspress Södertidningen 221 Läsfrekvenser för - DN-bilaga SV 222 Läsfrekvenser för - Helsingborgs Dagblad (vardagsnummer) 223 Läsfrekvenser för Nordvästra Skånes tidningar 224 Läsfrekvenser för Norra Skåne 225 Läsfrekvenser för Ystads Allehanda 226 Läsfrekvenser för Trelleborgs Allehanda 227 Läsfrekvenser för Nyaste Kristianstadsbladet 228 Läsfrekvenser för Mellersta Skåne 229 Läsfrekvenser:Helsingborgs Dagblad(söndagsnummer) Besöksfrekvenser i butiker,varuhus m.m. 230 Besöksfrekvenser:Konsum 231 Besöksfrekvenser:ICA 232 Besöksfrekvenser:VIVO 233 Besöksfrekvenser:Annan livsmedelsbutik 234 Besöksfrekvenser:Livsmedelsavdelning i Domus eller Obs 235 Besöksfrekvenser:Livsmedelsavdelning i annat varuhus 236 Besöksfrekvenser:Domus 237 Besöksfrekvenser:Epa 238 Besöksfrekvenser:Tempo 239 Besöksfrekvenser:Pressbyrån 240 Besöksfrekvenser:Annan kiosk 241 Besöksfrekvenser:Tobaksaffär 242 Besöksfrekvenser:Bar/Självservering 243 Besöksfrekvenser:Kafe/Konditori 244 Besöksfrekvenser:Korvkiosk/Gatukök 245 Besöksfrekvenser:Bensinstation 246 Besöksfrekvenser:Postkontor 247 Besöksfrekvenser:Bankkontor 248 Uppmärksamhetsfrekvenser:Affischpelare 249 Uppmärksamhetsfrekvens:Reklamfilm på bio 250 Uppmärksamhetsfrekvenser:Reklam på bussar 251 Uppmärksamhetsfrekvenser:Reklam på taxibilar Semestervanor:Bil- och färjeresor 252 Semesterresa med bil 1 253 Semesterresa med bil 2 254 Semesterresa med bil 3 255 Semesterresa med bilfärja 1 256 Semesterresa med bilfärja 2 257 Semesterresa med bilfärja 3 Kaffekonsumtion 258 Konsumtionsfrekvenser för kaffe 259 Obehagsfrekvenser vid kaffekonsumtion

VAR 1 SSDSTUDIE NR 0067              Loc 1 width 4


Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst studie 0067


VAR 2 SSDUPPLAGA NR 1 Loc 5 width 1 SSDupplaga/datering NR Uppgift om ordningsföljd och utgivningstidpunkt. 1. APRIL 1984
VAR 3 DELSTUDIE NR 001 Loc 6 width 3 SSD Delstudieidentifikation Ordningsnummer i en serie på 1 delar.
VAR 4 ID-NUMMER Loc 9 width 6 Id-nummer
VAR 5 BORTFALLSVIKT Loc 15 width 1 Bortfallsvikt Kod: 1 3 Frek: 6495 579
VAR 6 OMGÅNG Loc 16 width 1 Undersökningsomgång Kod: 1 2 3 4 Frek: 1870 1768 1778 1658
VAR 7 AREGION Loc 17 width 2 MD=99 Regionskod Kod: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Frek: 1137 26 43 139 71 53 93 72 130 Kod: 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Frek: 142 105 22 92 60 32 126 45 36 Kod: 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Frek: 42 109 52 72 57 92 58 45 184 Kod: 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Frek: 421 83 42 98 70 571 103 90 160 Kod: 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Frek: 74 39 65 38 43 151 44 38 168 Kod: 46 47 48 49 50 51 52 53 54 Frek: 44 46 137 48 28 23 113 45 35 Kod: 55 56 57 58 59 60 61 62 63 Frek: 46 151 61 44 110 48 22 49 124 Kod: 64 65 66 67 68 69 70 99 Frek: 109 79 50 51 89 28 54 7
VAR 8 DATUMKOD Loc 19 width 2 MD=99 Datumkod Faktiska värdet är kodat. Kod: 99 Frek: 4 Valid-n=7070 Min=0 Max=9 Mean=2.1 St.Dev=2.0
VAR 9 FÖDELSEÅR Loc 21 width 2 MD=99 Födelseår Kod: 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Frek: 100 91 105 96 101 107 102 105 100 116 120 Kod: 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Frek: 111 142 137 156 119 123 96 119 123 126 108 Kod: 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Frek: 127 120 118 95 123 124 124 121 120 139 145 Kod: 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 Frek: 141 137 180 191 176 166 199 165 165 137 148 Kod: 52 53 54 55 56 57 58 59 60 99 Frek: 155 150 109 138 160 172 177 178 162 9
VAR 10 KÖN Loc 23 width 1 MD=9 F.1. Personliga uppgifter.När man sammanställer resultat av undersökningar i tabeller brukar man dela upp svaren på olika grupper.Därför skulle vi gärna vilja ha följande uppgifter om Dig själv. F.1a. Kön 3567 1. Man 3505 2. Kvinna 2 9. Ej svar
VAR 11 CIVILSTÅND Loc 24 width 1 MD=9 F.1b. Civilstånd <Se F.1 för fullständig frågetext> 1787 1. Ogift 4778 2. Gift eller sammanboende 412 3. Änka/änkling/frånskild 97 9. Ej svar
VAR 12 ÅLDER Loc 25 width 2 MD=99 F.1c. Ålder <Se F.1 för fullständig frågetext> 890 00. 19 år och yngre 721 01. 20-24 år 866 02. 25-29 år 820 03. 30-34 år 644 04. 35-39 år 574 05. 40-44 år 588 06. 45-49 år 672 07. 50-54 år 632 08. 55-60 år 665 09. 61 år och äldre 2 99. Ej svar
VAR 13 YRKE Loc 27 width 1 MD=9 F.1d. Förvärvsarbete/sysselsättning.Vilket av nedanstående alternativ passar in på Dig? <Se F.1 för fullständig frågetext> 3743 1. Förvärvsarbete,heltid 976 2. Förvärvsarbete,deltid 997 3. Hemmafru 822 4. Studerande 429 5. Annan sysselsättning 79 6. Pensionär 28 9. Ej svar
VAR 14 UTBILDNING Loc 28 width 2 MD=99 F.1e. Vilka av nedanstående utbildningsformer har Du genomgått eller genomgår Du för närvarande? <Se F.1 för fullständig frågetext> Utbildning 1 2708 00. Folkskola 921 01. Grundskola eller enhetsskola 304 02. Realskola 137 03. Annan jämförbar utbildning Utbildning 2 456 04. Fackskola 339 05. Flickskola eller folkhögskola 375 06. Annan jämförbar utbildning Utbildning 3 981 07. Gymnasium eller annan jämförbar utbildning Utbildning 4 125 08. Seminarium 726 09. Högskola,universitet eller annan hithörande utbildning 2 99. Ej svar
VAR 15 ORTSTORLEK Loc 30 width 1 MD=9 F.1f. Hur stor är den ort där Du bor? <Se F.1 för fullständig frågetext> 395 1. Under 200 invånare 770 2. 200-1.999 789 3. 2.000-4.999 663 4. 5.000-9.999 904 5. 10.000-24.999 964 6. 25.000-49.999 856 7. 50.000-99.999 1438 8. 100.000 och däröver 295 9. Ej svar
VAR 16 BOENDEFORM Loc 31 width 2 MD=99 F.1g. Bor Du i: <Se F.1 för fullständig frågetext> 789 01. Insatslägenhet 2440 02. Hyrd lägenhet 2487 03. Egen villa 187 04. Hyrd villa 291 05. Eget radhus 53 06. Hyrt radhus 549 07. Jordbruksfastighet 142 08. Inneboende 109 09. Annan bostadsform 27 99. Ej svar
VAR 17 UNDER 2 ÅR Loc 33 width 2 MD=99 F.2. Vi skulle vilja veta hur många personer Ditt hushåll normalt består av.Medräkna även sådana,som befinner sig på kortare semester,kortare militärtjänst, tillfälligt på sjukhus m.m. Obs!Räkna även med Dig själv. F.2a. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna:under 2 år Kod: 0 1 2 3 99 Frek: 6420 604 19 2 29
VAR 18 2-6 ÅR Loc 35 width 2 MD=99 F.2b. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 2-6 år <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 5 99 Frek: 5830 994 214 8 1 27
VAR 19 7-10 ÅR Loc 37 width 2 MD=99 F.2c. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 7-10 år <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 4 7 9 99 Frek: 5757 1074 206 7 1 1 1 27
VAR 20 11-14 ÅR Loc 39 width 2 MD=99 F.2d. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 11-14 år <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 99 Frek: 5632 1183 220 13 26
VAR 21 15-19 ÅR Loc 41 width 2 MD=99 F.2e. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 15-19 år <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 4 6 7 99 Frek: 5062 1502 440 40 2 1 1 26
VAR 22 20-67 ÅR Loc 43 width 2 MD=99 F.2f. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 20-67 år <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 4 5 6 7 9 Frek: 102 1076 4979 735 118 22 8 4 3 Kod: 99 Frek: 27
VAR 23 68 ÅR ELLER ÄLDRE Loc 45 width 2 MD=99 F.2g. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 68 år eller äldre <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 4 99 Frek: 6767 241 36 3 1 26
VAR 24 TOTALANTAL Loc 47 width 2 MD=99 F.2h. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna:totalt antal personer <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Frek: 698 1903 1721 1698 724 198 60 19 20 Kod: 99 Frek: 33
VAR 25 PERSONLIG INKOMST Loc 49 width 1 MD=9 F.3. Var vänlig sätt ett kryss i den ruta,som motsvarar den inkomstgrupp Du tillhör samt Ditt hushåll tillhör.Studiemedel,räntor och pensioner räknas till inkomsterna.Uppgifterna bör avse årsinkomsten innan skatt dragits. F.3a. Din personliga inkomst i kronor per år 1532 0. Under 10.000 783 1. 10.000-20.000 889 2. 20.000-30.000 1421 3. 30.000-40.000 1011 4. 40.000-50.000 450 5. 50.000-60.000 183 6. 60.000-70.000 233 7. Över 70.000 572 9. Ej svar
VAR 26 HUSHÅLLETS TOTALINKOMST Loc 50 width 1 MD=9 F.3b. Hushållets totala inkomst i kronor per år <Se F.3 för fullständig frågetext> 121 0. Under 10.000 261 1. 10.000-20.000 472 2. 20.000-30.000 905 3. 30.000-40.000 1045 4. 40.000-50.000 922 5. 50.000-60.000 799 6. 60.000-70.000 1704 7. Över 70.000 845 9. Ej svar
VAR 27 DAGLIGVARUINKÖP:SJÄLV Loc 51 width 1 MD=9 F.4. Medlemmar i ett hushåll brukar handla olika mycket.Hur stor del av Ditt hushålls inköp av livsmedel och andra varor för dagligt bruk gör Du själv? 1482 0. Gör praktiskt taget inga sådana inköp själv 1506 1. Gör mindre än hälften av alla inköp 853 2. Gör ungefär hälften av alla inköp 709 3. Gör mer än hälften av alla inköp 2496 4. Gör alla eller nästan alla inköp 28 9. Ej svar
VAR 28 MEDLEM I KONSUM Loc 52 width 1 MD=9 F.5. Är Du personligen eller någon annan i Ditt hushåll medlem i Konsum? Om Du inte känner till detta, fråga då de övriga familjemedlemmarna. 4108 1. Ja 2927 2. Nej 39 9. Ej svar
VAR 29 KÖRKORT Loc 53 width 1 MD=9 F.6. Har Du själv körkort för personbil? 4683 1. Ja 2304 2. Nej 87 9. Ej svar
VAR 30 FINNS:PERSONBIL/KOMBI Loc 54 width 1 MD=9 F.7. Vad finns i Ditt hushåll? F.7a. I hushållet finns:personbil/kombi 1362 0. Finns ej 5666 1. Finns 46 9. Ej svar
VAR 31 FINNS:FRITIDSHUS Loc 55 width 1 MD=9 F.7b. I hushållet finns:fritidshus <Se F.7 för fullständig frågetext> 5372 0. Finns ej 1655 1. Finns 47 9. Ej svar
VAR 32 FINNS:MOTOR-SEGELBÅT Loc 56 width 1 MD=9 F.7c. I hushållet finns:motor- eller segelbåt <Se F.7 för fullständig frågetext> 5946 0. Finns ej 1082 1. Finns 46 9. Ej svar
VAR 33 FINNS:BILDKAMERA-INST. Loc 57 width 1 MD=9 F.7d. I hushållet finns:bildkamera-typ Instamatic <Se F.7 för fullständig frågetext> 2809 0. Finns ej 4220 1. Finns 45 9. Ej svar
VAR 34 FINNS:SYSTEMKAMERA Loc 58 width 1 MD=9 F.7e. I hushållet finns:bildkamera-typ systemkamera <Se F.7 för fullständig frågetext> 5014 0. Finns ej 2013 1. Finns 47 9. Ej svar
VAR 35 FINNS:FILMKAMERA Loc 59 width 1 MD=9 F.7f. I hushållet finns:filmkamera <Se F.7 för fullständig frågetext> 5452 0. Finns ej 1577 1. Finns 45 9. Ej svar
VAR 36 FINNS:STILLBILDSPROJEKT. Loc 60 width 1 MD=9 F.7g. I hushållet finns:stillbildsprojektor <Se F.7 för fullständig frågetext> 5518 0. Finns ej 1511 1. Finns 45 9. Ej svar
VAR 37 FINNS:FILMPROJEKTOR Loc 61 width 1 MD=9 F.7h. I hushållet finns:filmprojektor <Se F.7 för fullständig frågetext> 5709 0. Finns ej 1319 1. Finns 46 9. Ej svar
VAR 38 FINNS:SKRIVMASKIN Loc 62 width 1 MD=9 F.7i. I hushållet finns:skrivmaskin <Se F.7 för fullständig frågetext> 4137 0. Finns ej 2892 1. Finns 45 9. Ej svar
VAR 39 FINNS:SVART-VIT TV Loc 63 width 1 MD=9 F.7j. I hushållet finns:svart-vit tv <Se F.7 för fullständig frågetext> 2461 0. Finns ej 4568 1. Finns 45 9. Ej svar
VAR 40 FINNS:FÄRG-TV Loc 64 width 1 MD=9 F.7k. I hushållet finns:färg-tv <Se F.7 för fullständig frågetext> 3464 0. Finns ej 3561 1. Finns 49 9. Ej svar
VAR 41 FINNS:FRYSBOX/FRYSSKÅP Loc 65 width 1 MD=9 F.7l. I hushållet finns:frysbox/frysskåp <Se F.7 för fullständig frågetext> 1215 0. Finns ej 5814 1. Finns 45 9. Ej svar
VAR 42 FINNS:DISKMASKIN Loc 66 width 1 MD=9 F.7m. I hushållet finns:diskmaskin <Se F.7 för fullständig frågetext> 5569 0. Finns ej 1457 1. Finns 48 9. Ej svar
VAR 43 FINNS:TVÄTTMASKIN Loc 67 width 1 MD=9 F.7n. I hushållet finns:tvättmaskin <Se F.7 för fullständig frågetext> 2342 0. Finns ej 4687 1. Finns 45 9. Ej svar
VAR 44 FINNS:KASSETTBANDSPELARE Loc 68 width 1 MD=9 F.7o. I hushållet finns:kassettbandspelare <Se F.7 för fullständig frågetext> 3970 0. Finns ej 3055 1. Finns 49 9. Ej svar
VAR 45 FINNS:STEREOANLÄGGNING Loc 69 width 1 MD=9 F.7p. I hushållet finns:stereoanläggning <Se F.7 för fullständig frågetext> 3269 0. Finns ej 3759 1. Finns 46 9. Ej svar
VAR 46 FINNS:VANLIG BANDSPELARE Loc 70 width 1 MD=9 F.7q. I hushållet finns:vanlig bandspelare <Se F.7 för fullständig frågetext> 4888 0. Finns ej 2139 1. Finns 47 9. Ej svar
VAR 47 FINNS:HUND Loc 71 width 1 MD=9 F.7r. I hushållet finns:hund <Se F.7 för fullständig frågetext> 5546 0. Finns ej 1483 1. Finns 45 9. Ej svar
VAR 48 FINNS:KATT Loc 72 width 1 MD=9 F.7s. I hushållet finns:katt <Se F.7 för fullständig frågetext> 5902 0. Finns ej 1126 1. Finns 46 9. Ej svar
VAR 49 FINNS:BURFÅGLAR Loc 73 width 1 MD=9 F.7t. I hushållet finns:burfåglar <Se F.7 för fullständig frågetext> 6390 0. Finns ej 639 1. Finns 45 9. Ej svar
VAR 50 FINNS:AKVARIEFISKAR Loc 74 width 1 MD=9 F.7u. I hushållet finns:akvariefiskar <Se F.7 för fullständig frågetext> 6268 0. Finns ej 761 1. Finns 45 9. Ej svar
VAR 51 MATVAROR I BUTIKER Loc 75 width 1 MD=9 F.8. Hur ofta köper Du personligen för egen eller för andras räkning nedanstående produkter? Var god svara med ett kryss på varje rad. F.8a. Jag köper: Matvaror i Butiker 270 1. Aldrig 554 2. Någon gång/år 331 3. Någon gång/kvartal 917 4. Någon gång/månad 2454 5. 1-2 gånger/vecka 1747 6. 3-4 gånger/vecka 764 7. Minst 5 gånger/vecka 37 9. Ej svar
VAR 52 SKÖNHETSARTIKLAR Loc 76 width 1 MD=9 F.8b. Jag köper: Skönhetsartiklar <Se F.8 för fullständig frågetext> 2234 1. Aldrig 1783 2. Någon gång/år 1468 3. Någon gång/kvartal 1447 4. Någon gång/månad 83 5. 1-2 gånger/vecka 9 6. 3-4 gånger/vecka 6 7. Minst 5 gånger/vecka 44 9. Ej svar
VAR 53 TANDKRÄM Loc 77 width 1 MD=9 F.8c. Jag köper: Tandkräm <Se F.8 för fullständig frågetext> 739 1. Aldrig 990 2. Någon gång/år 1599 3. Någon gång/kvartal 3490 4. Någon gång/månad 201 5. 1-2 gånger/vecka 11 6. 3-4 gånger/vecka 7 7. Minst 5 gånger/vecka 37 9. Ej svar
VAR 54 TVÅL Loc 78 width 1 MD=9 F.8d. Jag köper: Tvål <Se F.8 för fullständig frågetext> 777 1. Aldrig 951 2. Någon gång/år 1404 3. Någon gång/kvartal 3601 4. Någon gång/månad 285 5. 1-2 gånger/vecka 12 6. 3-4 gånger/vecka 7 7. Minst 5 gånger/vecka 37 9. Ej svar
VAR 55 MASKINDISKMEDEL Loc 79 width 1 MD=9 F.8e. Jag köper: Maskindiskmedel <Se F.8 för fullständig frågetext> 5244 1. Aldrig 539 2. Någon gång/år 583 3. Någon gång/kvartal 622 4. Någon gång/månad 27 5. 1-2 gånger/vecka 1 6. 3-4 gånger/vecka 3 7. Minst 5 gånger/vecka 55 9. Ej svar
VAR 56 VANLIGT DISKMEDEL Loc 80 width 1 MD=9 F.8f. Jag köper: Vanligt diskmedel <Se F.8 för fullständig frågetext> 1347 1. Aldrig 1084 2. Någon gång/år 1705 3. Någon gång/kvartal 2731 4. Någon gång/månad 156 5. 1-2 gånger/vecka 8 6. 3-4 gånger/vecka 6 7. Minst 5 gånger/vecka 37 9. Ej svar
VAR 57 RENGÖRINGSMEDEL Loc 81 width 1 MD=9 F.8g. Jag köper: Rengöringsmedel <Se F.8 för fullständig frågetext> 1354 1. Aldrig 1291 2. Någon gång/år 1811 3. Någon gång/kvartal 2468 4. Någon gång/månad 105 5. 1-2 gånger/vecka 5 6. 3-4 gånger/vecka 5 7. Minst 5 gånger/vecka 35 9. Ej svar
VAR 58 TVÄTTMEDEL Loc 82 width 1 MD=9 F.8h. Jag köper: Tvättmedel <Se F.8 för fullständig frågetext> 1275 1. Aldrig 1052 2. Någon gång/år 1593 3. Någon gång/kvartal 2898 4. Någon gång/månad 205 5. 1-2 gånger/vecka 8 6. 3-4 gånger/vecka 6 7. Minst 5 gånger/vecka 37 9. Ej svar
VAR 59 GOLVVÅRDSMEDEL Loc 83 width 1 MD=9 F.8i. Jag köper: Golvvårdsmedel <Se F.8 för fullständig frågetext> 2818 1. Aldrig 2101 2. Någon gång/år 1277 3. Någon gång/kvartal 805 4. Någon gång/månad 23 5. 1-2 gånger/vecka 2 6. 3-4 gånger/vecka 3 7. Minst 5 gånger/vecka 45 9. Ej svar
VAR 60 GRAMMOFONSKIVOR Loc 84 width 1 MD=9 F.8j. Jag köper: Grammofonskivor <Se F.8 för fullständig frågetext> 2572 1. Aldrig 2193 2. Någon gång/år 1460 3. Någon gång/kvartal 738 4. Någon gång/månad 59 5. 1-2 gånger/vecka 8 6. 3-4 gånger/vecka 3 7. Minst 5 gånger/vecka 41 9. Ej svar
VAR 61 AVSER ATT KÖPA1 Loc 85 width 2 MD=99 F.9. Din avsikt att köpa nedanstående varor.Nedan finns en mängd varor uppräknade. Stryk under de varor Du tror att Du eller Ditt hushåll kommer att köpa inom de närmaste två åren. F.9a. Första understrykningen 870 00. Fabriksny bil 1849 01. Begagnad bil 204 02. Moped 46 03. Nytt fritidshus 66 04. Begagnat fritidshus 175 05. Ny villa 83 06. Begagnad villa 270 07. Köksfläkt 135 08. Elektrisk spis 152 09. Diskmaskin 3224 99. Ej svar
VAR 62 AVSER ATT KÖPA1 Loc 87 width 2 MD=99 F.9b. Andra understrykningen <Se F.9 för fullständig frågetext> 2550 00. Frågan ej tillämplig 65 01. Begagnad bil 136 02. Moped 61 03. Nytt fritidshus 67 04. Begagnat fritidshus 153 05. Ny villa 137 06. Begagnad villa 245 07. Köksfläkt 221 08. Elektrisk spis 215 09. Diskmaskin 3224 99. Ej svar
VAR 63 AVSER ATT KÖPA1 Loc 89 width 2 MD=99 F.9c. Tredje understrykningen <Se F.9 för fullständig frågetext> 3444 00. Frågan ej tillämplig 01. Begagnad bil 9 02. Moped 6 03. Nytt fritidshus 13 04. Begagnat fritidshus 24 05. Ny villa 22 06. Begagnad villa 101 07. Köksfläkt 130 08. Elektrisk spis 101 09. Diskmaskin 3224 99. Ej svar
VAR 64 AVSER ATT KÖPA1 Loc 91 width 2 MD=99 F.9d. Fjärde understrykningen <Se F.9 för fullständig frågetext> 3696 00. Frågan ej tillämplig 01. Begagnad bil 02. Moped 03. Nytt fritidshus 1 04. Begagnat fritidshus 3 05. Ny villa 7 06. Begagnad villa 10 07. Köksfläkt 61 08. Elektrisk spis 72 09. Diskmaskin 3224 99. Ej svar
VAR 65 AVSER ATT KÖPA1 Loc 93 width 2 MD=99 F.9e. Femte understrykningen <Se F.9 för fullständig frågetext> 3800 00. Frågan ej tillämplig 01. Begagnad bil 02. Moped 03. Nytt fritidshus 04. Begagnat fritidshus 05. Ny villa 3 06. Begagnad villa 2 07. Köksfläkt 8 08. Elektrisk spis 38 09. Diskmaskin 3223 99. Ej svar
VAR 66 AVSER ATT KÖPA2 Loc 95 width 2 MD=99 F.10. Din avsikt att köpa nedanstående varor.Nedan finns en mängd varor uppräknade. Stryk under de varor Du tror att Du eller Ditt hushåll kommer att köpa inom de närmaste två åren. F.10a. Första understrykningen 714 00. Tvättmaskin 240 01. Frysbox 211 02. Frysskåp 644 03. Fiskeutrustning 503 04. Elektrisk rakapparat 137 05. Portabel skrivmaskin 208 06. Stillbildskamera 149 07. Filmkamera 85 08. Projektorer 172 09. Elektrisk symaskin 4011 99. Ej svar
VAR 67 AVSER ATT KÖPA2 Loc 97 width 2 MD=99 F.10b. Andra understrykningen <Se F.10 för fullständig frågetext> 1947 00. Frågan ej tillämplig 110 01. Frysbox 89 02. Frysskåp 124 03. Fiskeutrustning 245 04. Elektrisk rakapparat 71 05. Portabel skrivmaskin 131 06. Stillbildskamera 101 07. Filmkamera 126 08. Projektorer 120 09. Elektrisk symaskin 4010 99. Ej svar
VAR 68 AVSER ATT KÖPA2 Loc 99 width 2 MD=99 F.10c. Tredje understrykningen <Se F.10 för fullständig frågetext> 2714 00. Frågan ej tillämplig 01. Frysbox 41 02. Frysskåp 25 03. Fiskeutrustning 42 04. Elektrisk rakapparat 30 05. Portabel skrivmaskin 43 06. Stillbildskamera 37 07. Filmkamera 68 08. Projektorer 65 09. Elektrisk symaskin 4009 99. Ej svar
VAR 69 AVSER ATT KÖPA2 Loc 101 width 2 MD=99 F.10d. Fjärde understrykningen <Se F.10 för fullständig frågetext> 2952 00. Frågan ej tillämplig 01. Frysbox 02. Frysskåp 6 03. Fiskeutrustning 18 04. Elektrisk rakapparat 3 05. Portabel skrivmaskin 13 06. Stillbildskamera 21 07. Filmkamera 30 08. Projektorer 22 09. Elektrisk symaskin 4009 99. Ej svar
VAR 70 AVSER ATT KÖPA2 Loc 103 width 2 MD=99 F.10e. Femte understrykningen <Se F.10 för fullständig frågetext> 3015 00. Frågan ej tillämplig 01. Frysbox 02. Frysskåp 03. Fiskeutrustning 3 04. Elektrisk rakapparat 2 05. Portabel skrivmaskin 5 06. Stillbildskamera 3 07. Filmkamera 16 08. Projektorer 23 09. Elektrisk symaskin 4007 99. Ej svar
VAR 71 AVSER ATT KÖPA3 Loc 105 width 2 MD=99 F.11. Din avsikt att köpa nedanstående varor.Nedan finns en mängd varor uppräknade. Läs igenom alla de varor vi räknat upp och stryk samtidigt under de varor Du tror att Du eller Ditt hushåll kommer att köpa inom de närmaste två åren. F.11a. Första understrykningen 590 00. Radio 376 01. Bandspelare 835 02. Stereoanläggning 179 03. Svart/vit TV 766 04. Färg-TV 1079 05. Trädgårdsredskap 186 06. Gräsklippare 299 07. Dammsugare 70 08. Motor- eller segelbåt 43 09. Motionscykel 2651 99. Ej svar
VAR 72 AVSER ATT KÖPA3 Loc 107 width 2 MD=99 F.11b. Andra understrykningen <Se F.11 för fullständig frågetext> 2243 00. Frågan ej tillämplig 96 01. Bandspelare 177 02. Stereoanläggning 76 03. Svart/vit TV 309 04. Färg-TV 590 05. Trädgårdsredskap 473 06. Gräsklippare 317 07. Dammsugare 90 08. Motor- eller segelbåt 54 09. Motionscykel 2649 99. Ej svar
VAR 73 AVSER ATT KÖPA3 Loc 109 width 2 MD=99 F.11c. Tredje understrykningen <Se F.11 för fullständig frågetext> 3553 00. Frågan ej tillämplig 01. Bandspelare 37 02. Stereoanläggning 23 03. Svart/vit TV 59 04. Färg-TV 171 05. Trädgårdsredskap 234 06. Gräsklippare 221 07. Dammsugare 80 08. Motor- eller segelbåt 48 09. Motionscykel 2648 99. Ej svar
VAR 74 AVSER ATT KÖPA3 Loc 111 width 2 MD=99 F.11d. Fjärde understrykningen <Se F.11 för fullständig frågetext> 4168 00. Frågan ej tillämplig 01. Bandspelare 02. Stereoanläggning 3 03. Svart/vit TV 15 04. Färg-TV 33 05. Trädgårdsredskap 62 06. Gräsklippare 80 07. Dammsugare 36 08. Motor- eller segelbåt 31 09. Motionscykel 2646 99. Ej svar
VAR 75 AVSER ATT KÖPA3 Loc 113 width 2 MD=99 F.11e. Femte understrykningen <Se F.11 för fullständig frågetext> 4361 00. Frågan ej tillämplig 01. Bandspelare 02. Stereoanläggning 03. Svart/vit TV 04. Färg-TV 7 05. Trädgårdsredskap 8 06. Gräsklippare 24 07. Dammsugare 19 08. Motor- eller segelbåt 12 09. Motionscykel 2643 99. Ej svar
VAR 76 SAMHÄLLSDEBATT Loc 115 width 1 MD=9 F.12. Dina intressen.Människors intressen är olika.Hur stort är Ditt intresse för nedanstående ämnen och aktiviteter. F.12.1. Samhällsdebatt 383 1. Mycket ointresserad 515 2. Ganska ointresserad 510 3. Något ointresserad 491 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 2416 5. Något intresserad 1773 6. Ganska intresserad 836 7. Mycket intresserad 150 9. Ej svar
VAR 77 SOCIALA RÄTTIGHETER Loc 116 width 1 MD=9 F.12.2. Sociala rättigheter <Se F.12 för fullständig frågetext> 206 1. Mycket ointresserad 274 2. Ganska ointresserad 358 3. Något ointresserad 295 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1990 5. Något intresserad 2384 6. Ganska intresserad 1457 7. Mycket intresserad 110 9. Ej svar
VAR 78 SKATTEFRÅGOR Loc 117 width 1 MD=9 F.12.3. Skattefrågor <Se F.12 för fullständig frågetext> 242 1. Mycket ointresserad 298 2. Ganska ointresserad 340 3. Något ointresserad 323 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1720 5. Något intresserad 2190 6. Ganska intresserad 1844 7. Mycket intresserad 117 9. Ej svar
VAR 79 LAGAR OCH FÖRORDNINGAR Loc 118 width 1 MD=9 F.12.4. Lagar och förordningar <Se F.12 för fullständig frågetext> 198 1. Mycket ointresserad 286 2. Ganska ointresserad 415 3. Något ointresserad 428 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 2344 5. Något intresserad 2062 6. Ganska intresserad 1182 7. Mycket intresserad 159 9. Ej svar
VAR 80 SAMLEVNADSFRÅGOR Loc 119 width 1 MD=9 F.12.5. Samlevnadsfrågor <Se F.12 för fullständig frågetext> 245 1. Mycket ointresserad 357 2. Ganska ointresserad 450 3. Något ointresserad 682 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 2118 5. Något intresserad 1896 6. Ganska intresserad 1156 7. Mycket intresserad 170 9. Ej svar
VAR 81 RELIGIONS-OCH TROSFRÅGOR Loc 120 width 1 MD=9 F.12.6. Religions-och trosfrågor <Se F.12 för fullständig frågetext> 1320 1. Mycket ointresserad 982 2. Ganska ointresserad 851 3. Något ointresserad 746 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1615 5. Något intresserad 773 6. Ganska intresserad 654 7. Mycket intresserad 133 9. Ej svar
VAR 82 ARBETSMARKNADEN Loc 121 width 1 MD=9 F.12.7. Arbetsmarknaden <Se F.12 för fullständig frågetext> 190 1. Mycket ointresserad 275 2. Ganska ointresserad 403 3. Något ointresserad 423 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 2103 5. Något intresserad 2142 6. Ganska intresserad 1383 7. Mycket intresserad 155 9. Ej svar
VAR 83 SAMHÄLLSPLANERING Loc 122 width 1 MD=9 F.12.8. Samhällsplanering <Se F.12 för fullständig frågetext> 270 1. Mycket ointresserad 397 2. Ganska ointresserad 576 3. Något ointresserad 746 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 2291 5. Något intresserad 1744 6. Ganska intresserad 862 7. Mycket intresserad 188 9. Ej svar
VAR 84 POLITISKA FRÅGOR Loc 123 width 1 MD=9 F.12.9. Politiska frågor <Se F.12 för fullständig frågetext> 704 1. Mycket ointresserad 567 2. Ganska ointresserad 602 3. Något ointresserad 489 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 2090 5. Något intresserad 1571 6. Ganska intresserad 899 7. Mycket intresserad 152 9. Ej svar
VAR 85 SPORT/IDROTT Loc 124 width 1 MD=9 F.12.10. Sport/Idrott <Se F.12 för fullständig frågetext> 629 1. Mycket ointresserad 465 2. Ganska ointresserad 441 3. Något ointresserad 260 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1679 5. Något intresserad 1425 6. Ganska intresserad 2063 7. Mycket intresserad 112 9. Ej svar
VAR 86 MILJÖVÅRDSPROBLEM Loc 125 width 1 MD=9 F.12.11. Miljövårdsproblem <Se F.12 för fullständig frågetext> 94 1. Mycket ointresserad 180 2. Ganska ointresserad 336 3. Något ointresserad 340 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1928 5. Något intresserad 2216 6. Ganska intresserad 1856 7. Mycket intresserad 124 9. Ej svar
VAR 87 HÄLSONYTTIG MAT Loc 126 width 1 MD=9 F.12.12. Hälsonyttig mat <Se F.12 för fullständig frågetext> 235 1. Mycket ointresserad 365 2. Ganska ointresserad 458 3. Något ointresserad 470 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1722 5. Något intresserad 1860 6. Ganska intresserad 1844 7. Mycket intresserad 120 9. Ej svar
VAR 88 SJUKDOMAR OCH HÄLSOVÅRD Loc 127 width 1 MD=9 F.12.13. Sjukdomar och hälsovård <Se F.12 för fullständig frågetext> 130 1. Mycket ointresserad 239 2. Ganska ointresserad 432 3. Något ointresserad 409 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1915 5. Något intresserad 1988 6. Ganska intresserad 1822 7. Mycket intresserad 139 9. Ej svar
VAR 89 BANTNINGSTIPS Loc 128 width 1 MD=9 F.12.14. Bantningstips <Se F.12 för fullständig frågetext> 2429 1. Mycket ointresserad 759 2. Ganska ointresserad 633 3. Något ointresserad 597 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1309 5. Något intresserad 562 6. Ganska intresserad 629 7. Mycket intresserad 156 9. Ej svar
VAR 90 HUSHÅLLA EKONOMISKT Loc 129 width 1 MD=9 F.12.15. Hushålla ekonomiskt <Se F.12 för fullständig frågetext> 204 1. Mycket ointresserad 238 2. Ganska ointresserad 326 3. Något ointresserad 344 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1539 5. Något intresserad 2122 6. Ganska intresserad 2199 7. Mycket intresserad 102 9. Ej svar
VAR 91 HEMINREDNING Loc 130 width 1 MD=9 F.12.16. Heminredning <Se F.12 för fullständig frågetext> 247 1. Mycket ointresserad 255 2. Ganska ointresserad 368 3. Något ointresserad 356 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1826 5. Något intresserad 2031 6. Ganska intresserad 1870 7. Mycket intresserad 121 9. Ej svar
VAR 92 MODENYHETER Loc 131 width 1 MD=9 F.12.17. Modenyheter <Se F.12 för fullständig frågetext> 880 1. Mycket ointresserad 663 2. Ganska ointresserad 670 3. Något ointresserad 447 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1972 5. Något intresserad 1389 6. Ganska intresserad 924 7. Mycket intresserad 129 9. Ej svar
VAR 93 MATVARUNYHETER Loc 132 width 1 MD=9 F.12.18. Matvarunyheter <Se F.12 för fullständig frågetext> 495 1. Mycket ointresserad 571 2. Ganska ointresserad 723 3. Något ointresserad 553 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 2053 5. Något intresserad 1556 6. Ganska intresserad 962 7. Mycket intresserad 161 9. Ej svar
VAR 94 BARNAVÅRD Loc 133 width 1 MD=9 F.12.19. Barnavård <Se F.12 för fullständig frågetext> 636 1. Mycket ointresserad 469 2. Ganska ointresserad 523 3. Något ointresserad 682 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1741 5. Något intresserad 1478 6. Ganska intresserad 1381 7. Mycket intresserad 164 9. Ej svar
VAR 95 SKÖNHETSVÅRD Loc 134 width 1 MD=9 F.12.20. Skönhetsvård <Se F.12 för fullständig frågetext> 1504 1. Mycket ointresserad 772 2. Ganska ointresserad 714 3. Något ointresserad 713 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1804 5. Något intresserad 951 6. Ganska intresserad 484 7. Mycket intresserad 132 9. Ej svar
VAR 96 VILLA/EGET HEM Loc 135 width 1 MD=9 F.12.21. Villa/eget hem <Se F.12 för fullständig frågetext> 280 1. Mycket ointresserad 174 2. Ganska ointresserad 227 3. Något ointresserad 499 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1091 5. Något intresserad 1597 6. Ganska intresserad 3066 7. Mycket intresserad 140 9. Ej svar
VAR 97 FRITIDSHUS Loc 136 width 1 MD=9 F.12.22. Fritidshus <Se F.12 för fullständig frågetext> 679 1. Mycket ointresserad 410 2. Ganska ointresserad 519 3. Något ointresserad 863 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1589 5. Något intresserad 1226 6. Ganska intresserad 1572 7. Mycket intresserad 216 9. Ej svar
VAR 98 SEMESTERRESOR Loc 137 width 1 MD=9 F.12.23. Semesterresor <Se F.12 för fullständig frågetext> 212 1. Mycket ointresserad 208 2. Ganska ointresserad 328 3. Något ointresserad 316 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1814 5. Något intresserad 1926 6. Ganska intresserad 2139 7. Mycket intresserad 131 9. Ej svar
VAR 99 BÅTAR Loc 138 width 1 MD=9 F.12.24. Båtar <Se F.12 för fullständig frågetext> 1547 1. Mycket ointresserad 698 2. Ganska ointresserad 656 3. Något ointresserad 703 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1526 5. Något intresserad 844 6. Ganska intresserad 925 7. Mycket intresserad 175 9. Ej svar
VAR 100 PERSONBILAR Loc 139 width 1 MD=9 F.12.25. Personbilar <Se F.12 för fullständig frågetext> 529 1. Mycket ointresserad 383 2. Ganska ointresserad 441 3. Något ointresserad 393 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1927 5. Något intresserad 1857 6. Ganska intresserad 1416 7. Mycket intresserad 128 9. Ej svar
VAR 101 FÄRG-TV Loc 140 width 1 MD=9 F.12.26. Färg-tv <Se F.12 för fullständig frågetext> 581 1. Mycket ointresserad 431 2. Ganska ointresserad 495 3. Något ointresserad 511 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1959 5. Något intresserad 1541 6. Ganska intresserad 1439 7. Mycket intresserad 117 9. Ej svar
VAR 102 STEREOANLÄGGNINGAR Loc 141 width 1 MD=9 F.12.27. Stereoanläggningar <Se F.12 för fullständig frågetext> 843 1. Mycket ointresserad 425 2. Ganska ointresserad 513 3. Något ointresserad 544 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1801 5. Något intresserad 1457 6. Ganska intresserad 1340 7. Mycket intresserad 151 9. Ej svar
VAR 103 HUSHÅLLSMASKINER Loc 142 width 1 MD=9 F.12.28. Hushållsmaskiner <Se F.12 för fullständig frågetext> 481 1. Mycket ointresserad 463 2. Ganska ointresserad 650 3. Något ointresserad 626 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 2248 5. Något intresserad 1585 6. Ganska intresserad 850 7. Mycket intresserad 171 9. Ej svar
VAR 104 FOTOUTRUSTNING Loc 143 width 1 MD=9 F.12.29. Fotoutrustning <Se F.12 för fullständig frågetext> 955 1. Mycket ointresserad 707 2. Ganska ointresserad 903 3. Något ointresserad 762 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 2015 5. Något intresserad 993 6. Ganska intresserad 563 7. Mycket intresserad 176 9. Ej svar
VAR 105 MOTORCYKLAR/MOPEDER Loc 144 width 1 MD=9 F.12.30. Motorcyklar/mopeder <Se F.12 för fullständig frågetext> 2769 1. Mycket ointresserad 795 2. Ganska ointresserad 730 3. Något ointresserad 753 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 958 5. Något intresserad 405 6. Ganska intresserad 501 7. Mycket intresserad 163 9. Ej svar
VAR 106 RAKAPPARATER Loc 145 width 1 MD=9 F.12.31. Rakapparater <Se F.12 för fullständig frågetext> 2684 1. Mycket ointresserad 611 2. Ganska ointresserad 638 3. Något ointresserad 983 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1233 5. Något intresserad 475 6. Ganska intresserad 296 7. Mycket intresserad 154 9. Ej svar
VAR 107 RENGÖRINGSMEDEL Loc 146 width 1 MD=9 F.12.32. Rengöringsmedel <Se F.12 för fullständig frågetext> 746 1. Mycket ointresserad 548 2. Ganska ointresserad 716 3. Något ointresserad 705 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1917 5. Något intresserad 1417 6. Ganska intresserad 907 7. Mycket intresserad 118 9. Ej svar
VAR 108 MEDEL MOT MJÄLL Loc 147 width 1 MD=9 F.12.33. Medel mot mjäll <Se F.12 för fullständig frågetext> 1797 1. Mycket ointresserad 689 2. Ganska ointresserad 704 3. Något ointresserad 1018 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1528 5. Något intresserad 680 6. Ganska intresserad 514 7. Mycket intresserad 144 9. Ej svar
VAR 109 HUNDARS SKÖTSEL Loc 148 width 1 MD=9 F.12.34. Hundars skötsel <Se F.12 för fullständig frågetext> 2488 1. Mycket ointresserad 586 2. Ganska ointresserad 504 3. Något ointresserad 763 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 944 5. Något intresserad 713 6. Ganska intresserad 932 7. Mycket intresserad 144 9. Ej svar
VAR 110 KATTERS SKÖTSEL Loc 149 width 1 MD=9 F.12.35. Katters skötsel <Se F.12 för fullständig frågetext> 3099 1. Mycket ointresserad 599 2. Ganska ointresserad 554 3. Något ointresserad 876 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 874 5. Något intresserad 425 6. Ganska intresserad 509 7. Mycket intresserad 138 9. Ej svar
VAR 111 HANDLA MAT Loc 150 width 1 MD=9 F.12.36. Handla mat <Se F.12 för fullständig frågetext> 302 1. Mycket ointresserad 396 2. Ganska ointresserad 467 3. Något ointresserad 254 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1963 5. Något intresserad 2168 6. Ganska intresserad 1468 7. Mycket intresserad 56 9. Ej svar
VAR 112 LAGA MAT Loc 151 width 1 MD=9 F.12.37. Laga mat <Se F.12 för fullständig frågetext> 335 1. Mycket ointresserad 385 2. Ganska ointresserad 432 3. Något ointresserad 195 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1659 5. Något intresserad 2126 6. Ganska intresserad 1880 7. Mycket intresserad 62 9. Ej svar
VAR 113 PRÖVA NYA MATRÄTTER Loc 152 width 1 MD=9 F.12.38. Pröva nya maträtter <Se F.12 för fullständig frågetext> 321 1. Mycket ointresserad 293 2. Ganska ointresserad 428 3. Något ointresserad 311 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1664 5. Något intresserad 1976 6. Ganska intresserad 1976 7. Mycket intresserad 105 9. Ej svar
VAR 114 BAKA Loc 153 width 1 MD=9 F.12.39. Baka <Se F.12 för fullständig frågetext> 1045 1. Mycket ointresserad 581 2. Ganska ointresserad 681 3. Något ointresserad 467 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1296 5. Något intresserad 1375 6. Ganska intresserad 1513 7. Mycket intresserad 116 9. Ej svar
VAR 115 PRÖVA NYA CIGARRETTER Loc 154 width 1 MD=9 F.12.40. Pröva nya cigarretter <Se F.12 för fullständig frågetext> 4303 1. Mycket ointresserad 481 2. Ganska ointresserad 433 3. Något ointresserad 732 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 653 5. Något intresserad 195 6. Ganska intresserad 122 7. Mycket intresserad 155 9. Ej svar
VAR 116 PRÖVA NY PIPTOBAK Loc 155 width 1 MD=9 F.12.41. Pröva ny piptobak <Se F.12 för fullständig frågetext> 5011 1. Mycket ointresserad 250 2. Ganska ointresserad 293 3. Något ointresserad 828 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 354 5. Något intresserad 114 6. Ganska intresserad 68 7. Mycket intresserad 156 9. Ej svar
VAR 117 PRÖVA NYA CIGARILLER Loc 156 width 1 MD=9 F.12.42. Pröva nya cigariller <Se F.12 för fullständig frågetext> 5173 1. Mycket ointresserad 258 2. Ganska ointresserad 261 3. Något ointresserad 855 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 227 5. Något intresserad 62 6. Ganska intresserad 50 7. Mycket intresserad 188 9. Ej svar
VAR 118 HA GÄSTER Loc 157 width 1 MD=9 F.12.43. Ha gäster <Se F.12 för fullständig frågetext> 204 1. Mycket ointresserad 132 2. Ganska ointresserad 251 3. Något ointresserad 269 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1984 5. Något intresserad 2765 6. Ganska intresserad 1358 7. Mycket intresserad 111 9. Ej svar
VAR 119 KÖRA BIL Loc 158 width 1 MD=9 F.12.44. Köra bil <Se F.12 för fullständig frågetext> 876 1. Mycket ointresserad 154 2. Ganska ointresserad 230 3. Något ointresserad 644 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1226 5. Något intresserad 1783 6. Ganska intresserad 2029 7. Mycket intresserad 132 9. Ej svar
VAR 120 JOBBA MED BILEN Loc 159 width 1 MD=9 F.12.45. Jobba med bilen <Se F.12 för fullständig frågetext> 1978 1. Mycket ointresserad 492 2. Ganska ointresserad 525 3. Något ointresserad 826 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1555 5. Något intresserad 872 6. Ganska intresserad 683 7. Mycket intresserad 143 9. Ej svar
VAR 121 ARBETA I TRÄDGÅRDEN Loc 160 width 1 MD=9 F.12.46. Arbeta i trädgården <Se F.12 för fullständig frågetext> 587 1. Mycket ointresserad 354 2. Ganska ointresserad 409 3. Något ointresserad 566 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1663 5. Något intresserad 1756 6. Ganska intresserad 1647 7. Mycket intresserad 92 9. Ej svar
VAR 122 FOTOGRAFERA Loc 161 width 1 MD=9 F.12.47. Fotografera <Se F.12 för fullständig frågetext> 855 1. Mycket ointresserad 435 2. Ganska ointresserad 638 3. Något ointresserad 530 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 2432 5. Något intresserad 1323 6. Ganska intresserad 741 7. Mycket intresserad 120 9. Ej svar
VAR 123 SMALFILMA Loc 162 width 1 MD=9 F.12.48. Smalfilma <Se F.12 för fullständig frågetext> 2020 1. Mycket ointresserad 631 2. Ganska ointresserad 639 3. Något ointresserad 1631 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1055 5. Något intresserad 576 6. Ganska intresserad 339 7. Mycket intresserad 183 9. Ej svar
VAR 124 LYSSNA PÅ POPMUSIK Loc 163 width 1 MD=9 F.12.49. Lyssna på popmusik <Se F.12 för fullständig frågetext> 1942 1. Mycket ointresserad 551 2. Ganska ointresserad 564 3. Något ointresserad 444 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1455 5. Något intresserad 980 6. Ganska intresserad 978 7. Mycket intresserad 160 9. Ej svar
VAR 125 LYSSNA PÅ KLASSISK MUSIK Loc 164 width 1 MD=9 F.12.50. Lyssna på klassisk musik <Se F.12 för fullständig frågetext> 1306 1. Mycket ointresserad 587 2. Ganska ointresserad 717 3. Något ointresserad 455 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1969 5. Något intresserad 1220 6. Ganska intresserad 692 7. Mycket intresserad 128 9. Ej svar
VAR 126 GÅ PÅ TEATER Loc 165 width 1 MD=9 F.12.51. Gå på teater <Se F.12 för fullständig frågetext> 961 1. Mycket ointresserad 524 2. Ganska ointresserad 615 3. Något ointresserad 670 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1992 5. Något intresserad 1389 6. Ganska intresserad 813 7. Mycket intresserad 110 9. Ej svar
VAR 127 GÅ PÅ KONSTUTSTÄLLNING Loc 166 width 1 MD=9 F.12.52. Gå på konstutställning <Se F.12 för fullständig frågetext> 1508 1. Mycket ointresserad 784 2. Ganska ointresserad 879 3. Något ointresserad 780 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1641 5. Något intresserad 860 6. Ganska intresserad 475 7. Mycket intresserad 147 9. Ej svar
VAR 128 SKAFFA VIDAREUTBILDNING Loc 167 width 1 MD=9 F.12.53. Skaffa vidareutbildning <Se F.12 för fullständig frågetext> 537 1. Mycket ointresserad 315 2. Ganska ointresserad 503 3. Något ointresserad 854 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 2092 5. Något intresserad 1562 6. Ganska intresserad 1050 7. Mycket intresserad 161 9. Ej svar
VAR 129 LÄSA BÖCKER Loc 168 width 1 MD=9 F.12.54. Läsa böcker <Se F.12 för fullständig frågetext> 310 1. Mycket ointresserad 288 2. Ganska ointresserad 445 3. Något ointresserad 251 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1838 5. Något intresserad 1837 6. Ganska intresserad 1998 7. Mycket intresserad 107 9. Ej svar
VAR 130 LÄSA POPULÄRTIDNINGAR Loc 169 width 1 MD=9 F.12.55. Läsa populärtidningar <Se F.12 för fullständig frågetext> 760 1. Mycket ointresserad 515 2. Ganska ointresserad 745 3. Något ointresserad 756 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 2278 5. Något intresserad 1265 6. Ganska intresserad 600 7. Mycket intresserad 155 9. Ej svar
VAR 131 SY KLÄDER Loc 170 width 1 MD=9 F.12.56. Sy kläder <Se F.12 för fullständig frågetext> 2884 1. Mycket ointresserad 499 2. Ganska ointresserad 479 3. Något ointresserad 561 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1023 5. Något intresserad 698 6. Ganska intresserad 819 7. Mycket intresserad 111 9. Ej svar
VAR 132 HANDARBETA Loc 171 width 1 MD=9 F.12.57. Handarbeta <Se F.12 för fullständig frågetext> 2514 1. Mycket ointresserad 386 2. Ganska ointresserad 363 3. Något ointresserad 460 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 924 5. Något intresserad 872 6. Ganska intresserad 1453 7. Mycket intresserad 102 9. Ej svar
VAR 133 MÅLA Loc 172 width 1 MD=9 F.12.58. Måla <Se F.12 för fullständig frågetext> 1543 1. Mycket ointresserad 457 2. Ganska ointresserad 548 3. Något ointresserad 670 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1817 5. Något intresserad 1165 6. Ganska intresserad 736 7. Mycket intresserad 138 9. Ej svar
VAR 134 SNICKRA Loc 173 width 1 MD=9 F.12.59. Snickra <Se F.12 för fullständig frågetext> 1476 1. Mycket ointresserad 451 2. Ganska ointresserad 581 3. Något ointresserad 748 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1654 5. Något intresserad 1199 6. Ganska intresserad 818 7. Mycket intresserad 147 9. Ej svar
VAR 135 MOTIONERA Loc 174 width 1 MD=9 F.12.60. Motionera <Se F.12 för fullständig frågetext> 304 1. Mycket ointresserad 201 2. Ganska ointresserad 365 3. Något ointresserad 255 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 2123 5. Något intresserad 2106 6. Ganska intresserad 1627 7. Mycket intresserad 93 9. Ej svar
VAR 136 FRILUFTSLIV Loc 175 width 1 MD=9 F.12.61. Friluftsliv <Se F.12 för fullständig frågetext> 155 1. Mycket ointresserad 120 2. Ganska ointresserad 236 3. Något ointresserad 210 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1733 5. Något intresserad 2137 6. Ganska intresserad 2384 7. Mycket intresserad 99 9. Ej svar
VAR 137 SPORTFISKA Loc 176 width 1 MD=9 F.12.62. Sportfiska <Se F.12 för fullständig frågetext> 1782 1. Mycket ointresserad 509 2. Ganska ointresserad 492 3. Något ointresserad 724 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1352 5. Något intresserad 891 6. Ganska intresserad 1190 7. Mycket intresserad 134 9. Ej svar
VAR 138 ÅKA SKIDOR Loc 177 width 1 MD=9 F.12.63. Åka skidor <Se F.12 för fullständig frågetext> 1098 1. Mycket ointresserad 393 2. Ganska ointresserad 514 3. Något ointresserad 540 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1782 5. Något intresserad 1362 6. Ganska intresserad 1256 7. Mycket intresserad 129 9. Ej svar
VAR 139 ÅKA MOTORBÅT Loc 178 width 1 MD=9 F.12.64. Åka motorbåt <Se F.12 för fullständig frågetext> 1486 1. Mycket ointresserad 493 2. Ganska ointresserad 575 3. Något ointresserad 872 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1569 5. Något intresserad 995 6. Ganska intresserad 950 7. Mycket intresserad 134 9. Ej svar
VAR 140 SEGLA Loc 179 width 1 MD=9 F.12.65. Segla <Se F.12 för fullständig frågetext> 2089 1. Mycket ointresserad 526 2. Ganska ointresserad 632 3. Något ointresserad 1428 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 977 5. Något intresserad 607 6. Ganska intresserad 682 7. Mycket intresserad 133 9. Ej svar
VAR 141 CAMPA Loc 180 width 1 MD=9 F.12.66. Campa <Se F.12 för fullständig frågetext> 1343 1. Mycket ointresserad 399 2. Ganska ointresserad 565 3. Något ointresserad 574 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1691 5. Något intresserad 1310 6. Ganska intresserad 1061 7. Mycket intresserad 131 9. Ej svar
VAR 142 SEMESTRA UTOMLANDS Loc 181 width 1 MD=9 F.12.67. Semestra utomlands <Se F.12 för fullständig frågetext> 683 1. Mycket ointresserad 289 2. Ganska ointresserad 372 3. Något ointresserad 698 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1331 5. Något intresserad 1376 6. Ganska intresserad 2189 7. Mycket intresserad 136 9. Ej svar
VAR 143 SEMESTRA I SVERIGE Loc 182 width 1 MD=9 F.12.68. Semestra i Sverige <Se F.12 för fullständig frågetext> 121 1. Mycket ointresserad 87 2. Ganska ointresserad 129 3. Något ointresserad 185 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1345 5. Något intresserad 2453 6. Ganska intresserad 2605 7. Mycket intresserad 149 9. Ej svar
VAR 144 GÅ PÅ FÖRENINGSMÖTEN Loc 183 width 1 MD=9 F.12.69. Gå på föreningsmöten <Se F.12 för fullständig frågetext> 1575 1. Mycket ointresserad 796 2. Ganska ointresserad 902 3. Något ointresserad 849 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1679 5. Något intresserad 738 6. Ganska intresserad 364 7. Mycket intresserad 171 9. Ej svar
VAR 145 SE PÅ SPORTEVENEMANG Loc 184 width 1 MD=9 F.12.70. Se på sportevenemang <Se F.12 för fullständig frågetext> 952 1. Mycket ointresserad 434 2. Ganska ointresserad 479 3. Något ointresserad 365 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1591 5. Något intresserad 1336 6. Ganska intresserad 1788 7. Mycket intresserad 129 9. Ej svar
VAR 146 PRÖVA NYA PRODUKTER Loc 185 width 1 MD=9 F.12.71. Pröva nya produkter <Se F.12 för fullständig frågetext> 334 1. Mycket ointresserad 291 2. Ganska ointresserad 492 3. Något ointresserad 913 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 2548 5. Något intresserad 1545 6. Ganska intresserad 831 7. Mycket intresserad 120 9. Ej svar
VAR 147 AFTONBLADET Loc 186 width 2 MD=99 F.13. Tidningar Du själv läser.Följande frågor gäller hur ofta Du själv läser vissa tidningar.De flesta människor läser endast en liten del av de uppräknade tidningarna.Vi ber Dig att så noga som möjligt gå igenom och kryssa för samtliga tidningar.I de fall Du inte alls läser en tidning, kryssa för svarsalternativet F.13a. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Aftonbladet? 2311 00. Aldrig 185 01. 1 gång per år 186 02. 2 gånger per år 289 03. 3 gånger per år 314 04. 1 gång per kvartal 242 05. 2 gånger per kvartal 476 06. 1 gång per månad 299 07. 2 gånger per månad 301 08. 3 gånger per månad 523 09. 1 gång per vecka 354 10. 2 gånger per vecka 319 11. 3 gånger per vecka 171 12. 4 gånger per vecka 165 13. 5 gånger per vecka 926 14. 6 gånger per vecka 13 99. Ej svar
VAR 148 ARBETET Loc 188 width 2 MD=99 F.13b. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Arbetet? <Se F.13 för fullständig frågetext> 5898 00. Aldrig 112 01. 1 gång per år 91 02. 2 gånger per år 108 03. 3 gånger per år 86 04. 1 gång per kvartal 57 05. 2 gånger per kvartal 123 06. 1 gång per månad 60 07. 2 gånger per månad 54 08. 3 gånger per månad 108 09. 1 gång per vecka 35 10. 2 gånger per vecka 26 11. 3 gånger per vecka 15 12. 4 gånger per vecka 38 13. 5 gånger per vecka 262 14. 6 gånger per vecka 1 99. Ej svar
VAR 149 DAGENS NYHETER Loc 190 width 2 F.13c. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Dagens Nyheter? <Se F.13 för fullständig frågetext> 3585 00. Aldrig 236 01. 1 gång per år 190 02. 2 gånger per år 247 03. 3 gånger per år 247 04. 1 gång per kvartal 176 05. 2 gånger per kvartal 303 06. 1 gång per månad 182 07. 2 gånger per månad 198 08. 3 gånger per månad 305 09. 1 gång per vecka 173 10. 2 gånger per vecka 112 11. 3 gånger per vecka 75 12. 4 gånger per vecka 110 13. 5 gånger per vecka 935 14. 6 gånger per vecka
VAR 150 EXPRESSEN Loc 192 width 2 MD=99 F.13d. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Expressen? <Se F.13 för fullständig frågetext> 1777 00. Aldrig 120 01. 1 gång per år 146 02. 2 gånger per år 246 03. 3 gånger per år 305 04. 1 gång per kvartal 223 05. 2 gånger per kvartal 510 06. 1 gång per månad 375 07. 2 gånger per månad 414 08. 3 gånger per månad 684 09. 1 gång per vecka 392 10. 2 gånger per vecka 364 11. 3 gånger per vecka 257 12. 4 gånger per vecka 197 13. 5 gånger per vecka 1056 14. 6 gånger per vecka 8 99. Ej svar
VAR 151 GÖTEBORGS-POSTEN Loc 194 width 2 MD=99 F.13e. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Göteborgs-Posten? <Se F.13 för fullständig frågetext> 5405 00. Aldrig 160 01. 1 gång per år 94 02. 2 gånger per år 142 03. 3 gånger per år 115 04. 1 gång per kvartal 66 05. 2 gånger per kvartal 105 06. 1 gång per månad 51 07. 2 gånger per månad 58 08. 3 gånger per månad 109 09. 1 gång per vecka 43 10. 2 gånger per vecka 44 11. 3 gånger per vecka 24 12. 4 gånger per vecka 34 13. 5 gånger per vecka 623 14. 6 gånger per vecka 1 99. Ej svar
VAR 152 GT KVÄLLSTIDNINGEN Loc 196 width 2 F.13f. Hur ofta läser Du vardagsnummer av GT Kvällstidningen? <Se F.13 för fullständig frågetext> 5741 00. Aldrig 121 01. 1 gång per år 125 02. 2 gånger per år 141 03. 3 gånger per år 121 04. 1 gång per kvartal 69 05. 2 gånger per kvartal 138 06. 1 gång per månad 70 07. 2 gånger per månad 90 08. 3 gånger per månad 104 09. 1 gång per vecka 91 10. 2 gånger per vecka 64 11. 3 gånger per vecka 40 12. 4 gånger per vecka 32 13. 5 gånger per vecka 127 14. 6 gånger per vecka
VAR 153 KVÄLLSPOSTEN Loc 198 width 2 MD=99 F.13g. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Kvällsposten? <Se F.13 för fullständig frågetext> 5534 00. Aldrig 113 01. 1 gång per år 107 02. 2 gånger per år 122 03. 3 gånger per år 103 04. 1 gång per kvartal 92 05. 2 gånger per kvartal 133 06. 1 gång per månad 76 07. 2 gånger per månad 87 08. 3 gånger per månad 177 09. 1 gång per vecka 106 10. 2 gånger per vecka 65 11. 3 gånger per vecka 64 12. 4 gånger per vecka 49 13. 5 gånger per vecka 245 14. 6 gånger per vecka 1 99. Ej svar
VAR 154 SVENSKA DAGBLADET Loc 200 width 2 F.13h. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Svenska Dagbladet? <Se F.13 för fullständig frågetext> 5504 00. Aldrig 174 01. 1 gång per år 123 02. 2 gånger per år 151 03. 3 gånger per år 139 04. 1 gång per kvartal 104 05. 2 gånger per kvartal 137 06. 1 gång per månad 84 07. 2 gånger per månad 95 08. 3 gånger per månad 118 09. 1 gång per vecka 67 10. 2 gånger per vecka 44 11. 3 gånger per vecka 19 12. 4 gånger per vecka 28 13. 5 gånger per vecka 287 14. 6 gånger per vecka
VAR 155 SYDSVENSKA DAGBLADET Loc 202 width 2 F.13i. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Sydsvenska Dagbladet? <Se F.13 för fullständig frågetext> 6089 00. Aldrig 101 01. 1 gång per år 83 02. 2 gånger per år 97 03. 3 gånger per år 65 04. 1 gång per kvartal 44 05. 2 gånger per kvartal 71 06. 1 gång per månad 38 07. 2 gånger per månad 33 08. 3 gånger per månad 86 09. 1 gång per vecka 23 10. 2 gånger per vecka 31 11. 3 gånger per vecka 19 12. 4 gånger per vecka 20 13. 5 gånger per vecka 274 14. 6 gånger per vecka
VAR 156 LÄSER SKÅNSKA DAGBLADET Loc 204 width 2 F.13j. Hur ofta läser Du - Skånska Dagbladet (vard) <Se F.13 för fullständig frågetext> 6677 00. Aldrig 72 01. 1 gång per år 35 02. 2 gånger per år 28 03. 3 gånger per år 33 04. 1 gång per kvartal 22 05. 2 gånger per kvartal 39 06. 1 gång per månad 26 07. 2 gånger per månad 12 08. 3 gånger per månad 29 09. 1 gång per vecka 14 10. 2 gånger per vecka 5 11. 3 gånger per vecka 4 12. 4 gånger per vecka 4 13. 5 gånger per vecka 74 14. 6 gånger per vecka
VAR 157 AFTONBLADET(SÖNDAG) Loc 206 width 2 F.14. Tidningar Du själv läser.Följande frågor gäller hur ofta Du själv läser vissa tidningar.De flesta människor läser endast en liten del av de uppräknade tidningarna.Vi ber Dig att så noga som möjligt gå igenom och kryssa för samtliga tidningar.I de fall Du inte alls läser en tidning, kryssa för svarsalternativet F.14a. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Aftonbladet? 2765 00. Aldrig 206 01. 1 gång per år 200 02. 2 gånger per år 230 03. 3 gånger per år 335 04. 1 gång per kvartal 240 05. 2 gånger per kvartal 554 06. 1 gång per månad 423 07. 2 gånger per månad 339 08. 3 gånger per månad 1782 09. 1 gång per vecka
VAR 158 ARBETET(SÖNDAG) Loc 208 width 2 F.14b. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Arbetet? <Se F.14 för fullständig frågetext> 6334 00. Aldrig 68 01. 1 gång per år 48 02. 2 gånger per år 51 03. 3 gånger per år 42 04. 1 gång per kvartal 42 05. 2 gånger per kvartal 78 06. 1 gång per månad 50 07. 2 gånger per månad 30 08. 3 gånger per månad 331 09. 1 gång per vecka
VAR 159 DAGENS NYHETER(SÖNDAG) Loc 210 width 2 MD=99 F.14c. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Dagens Nyheter? <Se F.14 för fullständig frågetext> 4298 00. Aldrig 170 01. 1 gång per år 155 02. 2 gånger per år 195 03. 3 gånger per år 190 04. 1 gång per kvartal 154 05. 2 gånger per kvartal 277 06. 1 gång per månad 203 07. 2 gånger per månad 149 08. 3 gånger per månad 1282 09. 1 gång per vecka 1 99. Ej svar
VAR 160 EXPRESSEN(SÖNDAG) Loc 212 width 2 MD=99 F.14d. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Expressen? <Se F.14 för fullständig frågetext> 2030 00. Aldrig 148 01. 1 gång per år 174 02. 2 gånger per år 214 03. 3 gånger per år 348 04. 1 gång per kvartal 289 05. 2 gånger per kvartal 678 06. 1 gång per månad 546 07. 2 gånger per månad 528 08. 3 gånger per månad 2117 09. 1 gång per vecka 2 99. Ej svar
VAR 161 GÖTEBORGS-POSTEN(SÖNDAG) Loc 214 width 2 F.14e. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Göteborgs-Posten? <Se F.14 för fullständig frågetext> 5719 00. Aldrig 111 01. 1 gång per år 70 02. 2 gånger per år 91 03. 3 gånger per år 78 04. 1 gång per kvartal 52 05. 2 gånger per kvartal 95 06. 1 gång per månad 50 07. 2 gånger per månad 69 08. 3 gånger per månad 739 09. 1 gång per vecka
VAR 162 GT KVÄLLSTIDNING(SÖNDAG) Loc 216 width 2 F.14f. Hur ofta läser Du söndagsnummer av GT Kvällstidningen? <Se F.14 för fullständig frågetext> 5925 00. Aldrig 126 01. 1 gång per år 106 02. 2 gånger per år 119 03. 3 gånger per år 106 04. 1 gång per kvartal 78 05. 2 gånger per kvartal 127 06. 1 gång per månad 104 07. 2 gånger per månad 87 08. 3 gånger per månad 296 09. 1 gång per vecka
VAR 163 KVÄLLSPOSTEN(SÖNDAG) Loc 218 width 2 F.14g. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Kvällsposten? <Se F.14 för fullständig frågetext> 5738 00. Aldrig 99 01. 1 gång per år 92 02. 2 gånger per år 90 03. 3 gånger per år 98 04. 1 gång per kvartal 72 05. 2 gånger per kvartal 134 06. 1 gång per månad 114 07. 2 gånger per månad 96 08. 3 gånger per månad 541 09. 1 gång per vecka
VAR 164 SV.DAGBLADET(SÖNDAG) Loc 220 width 2 F.14h. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Svenska Dagbladet? <Se F.14 för fullständig frågetext> 6239 00. Aldrig 98 01. 1 gång per år 69 02. 2 gånger per år 75 03. 3 gånger per år 75 04. 1 gång per kvartal 46 05. 2 gånger per kvartal 81 06. 1 gång per månad 43 07. 2 gånger per månad 38 08. 3 gånger per månad 310 09. 1 gång per vecka
VAR 165 SYDSV.DAGBLADET(SÖNDAG) Loc 222 width 2 F.14i. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Sydsvenska Dagbladet? <Se F.14 för fullständig frågetext> 6306 00. Aldrig 66 01. 1 gång per år 46 02. 2 gånger per år 47 03. 3 gånger per år 46 04. 1 gång per kvartal 27 05. 2 gånger per kvartal 52 06. 1 gång per månad 44 07. 2 gånger per månad 38 08. 3 gånger per månad 402 09. 1 gång per vecka
VAR 166 SKÅNSKA DAGBL.(SÖNDAG) Loc 224 width 2 MD=99 F.14j. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Skånska Dagbladet? <Se F.14 för fullständig frågetext> 6831 00. Aldrig 52 01. 1 gång per år 19 02. 2 gånger per år 18 03. 3 gånger per år 15 04. 1 gång per kvartal 8 05. 2 gånger per kvartal 30 06. 1 gång per månad 14 07. 2 gånger per månad 8 08. 3 gånger per månad 78 09. 1 gång per vecka 1 99. Ej svar
VAR 167 LÄSER ALLAS VECKOTIDNING Loc 226 width 2 F.15. Tidningar Du själv läser-Veckotidningar F.15a. Hur ofta läser Du - Allas Veckotidning 5157 00. Aldrig 248 01. 1 gång per år 207 02. 2 gånger per år 240 03. 3 gånger per år 238 04. 1 gång per kvartal 158 05. 2 gånger per kvartal 300 06. 1 gång per månad 117 07. 2 gånger per månad 79 08. 3 gånger per månad 330 09. 1 gång per vecka
VAR 168 LÄSER ALLERS Loc 228 width 2 F.15b. Hur ofta läser Du - Allers <Se F.15 för fullständig frågetext> 4280 00. Aldrig 301 01. 1 gång per år 308 02. 2 gånger per år 326 03. 3 gånger per år 382 04. 1 gång per kvartal 212 05. 2 gånger per kvartal 381 06. 1 gång per månad 187 07. 2 gånger per månad 108 08. 3 gånger per månad 589 09. 1 gång per vecka
VAR 169 LÄSER DAMERNAS VÄRLD Loc 230 width 2 F.15c. Hur ofta läser Du - Damernas Värld <Se F.15 för fullständig frågetext> 4512 00. Aldrig 288 01. 1 gång per år 252 02. 2 gånger per år 329 03. 3 gånger per år 436 04. 1 gång per kvartal 249 05. 2 gånger per kvartal 402 06. 1 gång per månad 180 07. 2 gånger per månad 104 08. 3 gånger per månad 322 09. 1 gång per vecka
VAR 170 LÄSER FEMINA Loc 232 width 2 F.15d. Hur ofta läser Du - Femina <Se F.15 för fullständig frågetext> 4715 00. Aldrig 269 01. 1 gång per år 233 02. 2 gånger per år 288 03. 3 gånger per år 399 04. 1 gång per kvartal 232 05. 2 gånger per kvartal 373 06. 1 gång per månad 169 07. 2 gånger per månad 107 08. 3 gånger per månad 289 09. 1 gång per vecka
VAR 171 LÄSER FIB-AKTUELLT Loc 234 width 2 MD=99 F.15e. Hur ofta läser Du - FIB-Aktuellt <Se F.15 för fullständig frågetext> 3915 00. Aldrig 225 01. 1 gång per år 232 02. 2 gånger per år 320 03. 3 gånger per år 430 04. 1 gång per kvartal 353 05. 2 gånger per kvartal 592 06. 1 gång per månad 347 07. 2 gånger per månad 241 08. 3 gånger per månad 417 09. 1 gång per vecka 2 99. Ej svar
VAR 172 LÄSER HEMMETS JOURNAL Loc 236 width 2 F.15f. Hur ofta läser Du - Hemmets Journal <Se F.15 för fullständig frågetext> 4045 00. Aldrig 299 01. 1 gång per år 283 02. 2 gånger per år 272 03. 3 gånger per år 400 04. 1 gång per kvartal 287 05. 2 gånger per kvartal 417 06. 1 gång per månad 249 07. 2 gånger per månad 167 08. 3 gånger per månad 655 09. 1 gång per vecka
VAR 173 LÄSER HEMMETS VECKOTIDN. Loc 238 width 2 MD=99 F.15g. Hur ofta läser Du - Hemmets Veckotidning <Se F.15 för fullständig frågetext> 4200 00. Aldrig 311 01. 1 gång per år 254 02. 2 gånger per år 279 03. 3 gånger per år 331 04. 1 gång per kvartal 254 05. 2 gånger per kvartal 361 06. 1 gång per månad 218 07. 2 gånger per månad 166 08. 3 gånger per månad 699 09. 1 gång per vecka 1 99. Ej svar
VAR 174 LÄSER HENNES Loc 240 width 2 MD=99 F.15h. Hur ofta läser Du - Hennes <Se F.15 för fullständig frågetext> 5755 00. Aldrig 218 01. 1 gång per år 136 02. 2 gånger per år 134 03. 3 gånger per år 139 04. 1 gång per kvartal 119 05. 2 gånger per kvartal 192 06. 1 gång per månad 115 07. 2 gånger per månad 86 08. 3 gånger per månad 179 09. 1 gång per vecka 1 99. Ej svar
VAR 175 LÄSER HUSMODERN Loc 242 width 2 F.15i. Hur ofta läser Du - Husmodern <Se F.15 för fullständig frågetext> 4725 00. Aldrig 264 01. 1 gång per år 244 02. 2 gånger per år 306 03. 3 gånger per år 328 04. 1 gång per kvartal 249 05. 2 gånger per kvartal 340 06. 1 gång per månad 154 07. 2 gånger per månad 101 08. 3 gånger per månad 363 09. 1 gång per vecka
VAR 176 LÄSER HÄNT I VECKAN Loc 244 width 2 MD=99 F.15j. Hur ofta läser Du - Hänt i Veckan <Se F.15 för fullständig frågetext> 4286 00. Aldrig 327 01. 1 gång per år 275 02. 2 gånger per år 389 03. 3 gånger per år 432 04. 1 gång per kvartal 300 05. 2 gånger per kvartal 437 06. 1 gång per månad 198 07. 2 gånger per månad 119 08. 3 gånger per månad 309 09. 1 gång per vecka 2 99. Ej svar
VAR 177 LÄSER ICA-KURIREN Loc 246 width 2 F.15k. Hur ofta läser Du - ICA-kuriren <Se F.15 för fullständig frågetext> 3914 00. Aldrig 173 01. 1 gång per år 164 02. 2 gånger per år 228 03. 3 gånger per år 278 04. 1 gång per kvartal 183 05. 2 gånger per kvartal 376 06. 1 gång per månad 190 07. 2 gånger per månad 173 08. 3 gånger per månad 1395 09. 1 gång per vecka
VAR 178 LÄSER KALLE ANKA & CO Loc 248 width 2 MD=99 F.15l. Hur ofta läser Du - Kalle Anka & Co <Se F.15 för fullständig frågetext> 4691 00. Aldrig 217 01. 1 gång per år 204 02. 2 gånger per år 288 03. 3 gånger per år 306 04. 1 gång per kvartal 235 05. 2 gånger per kvartal 351 06. 1 gång per månad 212 07. 2 gånger per månad 147 08. 3 gånger per månad 420 09. 1 gång per vecka 3 99. Ej svar
VAR 179 LÄSER LAND Loc 250 width 2 F.15m. Hur ofta läser Du - Land <Se F.15 för fullständig frågetext> 5291 00. Aldrig 133 01. 1 gång per år 129 02. 2 gånger per år 117 03. 3 gånger per år 137 04. 1 gång per kvartal 108 05. 2 gånger per kvartal 172 06. 1 gång per månad 92 07. 2 gånger per månad 108 08. 3 gånger per månad 787 09. 1 gång per vecka
VAR 180 LÄSER LEKTYR Loc 252 width 2 MD=99 F.15n. Hur ofta läser Du - Lektyr <Se F.15 för fullständig frågetext> 4410 00. Aldrig 180 01. 1 gång per år 162 02. 2 gånger per år 263 03. 3 gånger per år 333 04. 1 gång per kvartal 262 05. 2 gånger per kvartal 507 06. 1 gång per månad 298 07. 2 gånger per månad 207 08. 3 gånger per månad 450 09. 1 gång per vecka 2 99. Ej svar
VAR 181 LÄSER METALLARBETAREN Loc 254 width 2 F.15o. Hur ofta läser Du - Metallarbetaren <Se F.15 för fullständig frågetext> 5944 00. Aldrig 76 01. 1 gång per år 50 02. 2 gånger per år 65 03. 3 gånger per år 60 04. 1 gång per kvartal 45 05. 2 gånger per kvartal 221 06. 1 gång per månad 123 07. 2 gånger per månad 86 08. 3 gånger per månad 404 09. 1 gång per vecka
VAR 182 LÄSER MIN VÄRLD Loc 256 width 2 MD=99 F.15p. Hur ofta läser Du - Min Värld <Se F.15 för fullständig frågetext> 5531 00. Aldrig 145 01. 1 gång per år 117 02. 2 gånger per år 155 03. 3 gånger per år 149 04. 1 gång per kvartal 123 05. 2 gånger per kvartal 207 06. 1 gång per månad 118 07. 2 gånger per månad 117 08. 3 gånger per månad 411 09. 1 gång per vecka 1 99. Ej svar
VAR 183 LÄSER MITT LIVS NOVELL Loc 258 width 2 F.15q. Hur ofta läser Du - Mitt Livs Novell <Se F.15 för fullständig frågetext> 6133 00. Aldrig 148 01. 1 gång per år 111 02. 2 gånger per år 104 03. 3 gånger per år 109 04. 1 gång per kvartal 83 05. 2 gånger per kvartal 129 06. 1 gång per månad 58 07. 2 gånger per månad 70 08. 3 gånger per månad 129 09. 1 gång per vecka
VAR 184 LÄSER RÖSTER I RADIO/TV Loc 260 width 2 F.15r. Hur ofta läser Du - Röster i Radio/TV <Se F.15 för fullständig frågetext> 5147 00. Aldrig 336 01. 1 gång per år 270 02. 2 gånger per år 280 03. 3 gånger per år 260 04. 1 gång per kvartal 149 05. 2 gånger per kvartal 174 06. 1 gång per månad 68 07. 2 gånger per månad 65 08. 3 gånger per månad 325 09. 1 gång per vecka
VAR 185 LÄSER SAXONS VECKOTIDN. Loc 262 width 2 F.15s. Hur ofta läser Du - Saxons Veckotidning <Se F.15 för fullständig frågetext> 5268 00. Aldrig 190 01. 1 gång per år 169 02. 2 gånger per år 210 03. 3 gånger per år 225 04. 1 gång per kvartal 154 05. 2 gånger per kvartal 263 06. 1 gång per månad 134 07. 2 gånger per månad 109 08. 3 gånger per månad 352 09. 1 gång per vecka
VAR 186 LÄSER SE Loc 264 width 2 F.15t. Hur ofta läser Du - Se <Se F.15 för fullständig frågetext> 4068 00. Aldrig 309 01. 1 gång per år 349 02. 2 gånger per år 474 03. 3 gånger per år 507 04. 1 gång per kvartal 361 05. 2 gånger per kvartal 480 06. 1 gång per månad 198 07. 2 gånger per månad 98 08. 3 gånger per månad 230 09. 1 gång per vecka
VAR 187 LÄSER SVENSK DAMTIDNING Loc 266 width 2 F.15u. Hur ofta läser Du - Svensk Damtidning <Se F.15 för fullständig frågetext> 5453 00. Aldrig 218 01. 1 gång per år 182 02. 2 gånger per år 221 03. 3 gånger per år 209 04. 1 gång per kvartal 146 05. 2 gånger per kvartal 214 06. 1 gång per månad 120 07. 2 gånger per månad 71 08. 3 gånger per månad 240 09. 1 gång per vecka
VAR 188 LÄSER VECKANS AFFÄRER Loc 268 width 2 F.15v. Hur ofta läser Du - Veckans Affärer <Se F.15 för fullständig frågetext> 6113 00. Aldrig 101 01. 1 gång per år 98 02. 2 gånger per år 111 03. 3 gånger per år 140 04. 1 gång per kvartal 78 05. 2 gånger per kvartal 161 06. 1 gång per månad 57 07. 2 gånger per månad 33 08. 3 gånger per månad 182 09. 1 gång per vecka
VAR 189 LÄSER VECKO-JOURNALEN Loc 270 width 2 F.15x. Hur ofta läser Du - Vecko-Journalen <Se F.15 för fullständig frågetext> 5771 00. Aldrig 250 01. 1 gång per år 198 02. 2 gånger per år 203 03. 3 gånger per år 179 04. 1 gång per kvartal 95 05. 2 gånger per kvartal 138 06. 1 gång per månad 58 07. 2 gånger per månad 43 08. 3 gånger per månad 139 09. 1 gång per vecka
VAR 190 LÄSER VECKO-REVYN Loc 272 width 2 F.15y. Hur ofta läser Du - Vecko-Revyn <Se F.15 för fullständig frågetext> 4919 00. Aldrig 288 01. 1 gång per år 227 02. 2 gånger per år 291 03. 3 gånger per år 275 04. 1 gång per kvartal 229 05. 2 gånger per kvartal 271 06. 1 gång per månad 133 07. 2 gånger per månad 108 08. 3 gånger per månad 333 09. 1 gång per vecka
VAR 191 LÄSER VI Loc 274 width 2 F.15z. Hur ofta läser Du - Vi <Se F.15 för fullständig frågetext> 5201 00. Aldrig 188 01. 1 gång per år 144 02. 2 gånger per år 166 03. 3 gånger per år 185 04. 1 gång per kvartal 113 05. 2 gånger per kvartal 227 06. 1 gång per månad 107 07. 2 gånger per månad 99 08. 3 gånger per månad 644 09. 1 gång per vecka
VAR 192 LÄSER ÅRET RUNT Loc 276 width 2 F.15å. Hur ofta läser Du - Året Runt <Se F.15 för fullständig frågetext> 3164 00. Aldrig 231 01. 1 gång per år 283 02. 2 gånger per år 393 03. 3 gånger per år 488 04. 1 gång per kvartal 428 05. 2 gånger per kvartal 570 06. 1 gång per månad 323 07. 2 gånger per månad 271 08. 3 gånger per månad 923 09. 1 gång per vecka
VAR 193 LÄSER KOMMUNALARBETAREN Loc 278 width 1 F.16. Tidningar Du själv läser- 14-dagarstidningar F.16a. Hur ofta läser Du - Kommunalarbetaren 6259 0. Aldrig 37 1. 1 gång per år 36 2. 2 gånger per år 35 3. 3 gånger per år 35 4. 1 gång per kvartal 42 5. 2 gånger per kvartal 142 6. 1 gång per månad 488 7. 2 gånger per månad
VAR 194 LÄSER MOTOR Loc 279 width 1 F.16b. Hur ofta läser Du - Motor <Se F.16 för fullständig frågetext> 5539 0. Aldrig 193 1. 1 gång per år 145 2. 2 gånger per år 148 3. 3 gånger per år 189 4. 1 gång per kvartal 123 5. 2 gånger per kvartal 236 6. 1 gång per månad 501 7. 2 gånger per månad
VAR 195 LÄSER MOTORFÖRAREN Loc 280 width 1 F.16c. Hur ofta läser Du - Motorföraren <Se F.16 för fullständig frågetext> 6254 0. Aldrig 124 1. 1 gång per år 71 2. 2 gånger per år 82 3. 3 gånger per år 103 4. 1 gång per kvartal 76 5. 2 gånger per kvartal 142 6. 1 gång per månad 222 7. 2 gånger per månad
VAR 196 LÄSER TEKNIKENS VÄRLD Loc 281 width 1 MD=9 F.16d. Hur ofta läser Du - Teknikens Värld <Se F.16 för fullständig frågetext> 5174 0. Aldrig 229 1. 1 gång per år 210 2. 2 gånger per år 269 3. 3 gånger per år 289 4. 1 gång per kvartal 233 5. 2 gånger per kvartal 328 6. 1 gång per månad 340 7. 2 gånger per månad 2 9. Ej svar
VAR 197 LÄSER VI BILÄGARE Loc 282 width 1 F.16e. Hur ofta läser Du - Vi Bilägare <Se F.16 för fullständig frågetext> 4483 0. Aldrig 152 1. 1 gång per år 141 2. 2 gånger per år 121 3. 3 gånger per år 218 4. 1 gång per kvartal 150 5. 2 gånger per kvartal 520 6. 1 gång per månad 1289 7. 2 gånger per månad
VAR 198 LÄSER ALLT I HEMMET Loc 283 width 1 MD=9 F.17. Tidningar Du själv läser - Månadstidningar F.17a. Hur ofta läser du - Allt i Hemmet 3661 0. Aldrig 534 1. 1 gång per år 557 2. 2 gånger per år 530 3. 3 gånger per år 605 4. 1 gång per kvartal 305 5. 2 gånger per kvartal 881 6. 1 gång per månad 1 9. Ej svar
VAR 199 LÄSER ALLT OM MAT Loc 284 width 1 F.17b. Hur ofta läser du - Allt om Mat <Se F.17 för fullständig frågetext> 4605 0. Aldrig 474 1. 1 gång per år 399 2. 2 gånger per år 344 3. 3 gånger per år 411 4. 1 gång per kvartal 207 5. 2 gånger per kvartal 634 6. 1 gång per månad
VAR 200 LÄSER HEM OCH FRITID Loc 285 width 1 MD=9 F.17c. Hur ofta läser du - Hem och Fritid <Se F.17 för fullständig frågetext> 3858 0. Aldrig 528 1. 1 gång per år 480 2. 2 gånger per år 443 3. 3 gånger per år 575 4. 1 gång per kvartal 281 5. 2 gånger per kvartal 908 6. 1 gång per månad 1 9. Ej svar
VAR 201 LÄSER BÅT-NYTT Loc 286 width 1 F.17d. Hur ofta läser du - Båt-Nytt <Se F.17 för fullständig frågetext> 5811 0. Aldrig 319 1. 1 gång per år 195 2. 2 gånger per år 187 3. 3 gånger per år 193 4. 1 gång per kvartal 113 5. 2 gånger per kvartal 256 6. 1 gång per månad
VAR 202 LÄSER BÅT FÖR ALLA Loc 287 width 1 MD=9 F.17e. Hur ofta läser du - Båt för Alla <Se F.17 för fullständig frågetext> 6286 0. Aldrig 215 1. 1 gång per år 105 2. 2 gånger per år 103 3. 3 gånger per år 139 4. 1 gång per kvartal 74 5. 2 gånger per kvartal 151 6. 1 gång per månad 1 9. Ej svar
VAR 203 LÄSER VI BÅTÄGARE Loc 288 width 1 F.17f. Hur ofta läser du - Vi Båtägare <Se F.17 för fullständig frågetext> 6294 0. Aldrig 233 1. 1 gång per år 117 2. 2 gånger per år 87 3. 3 gånger per år 103 4. 1 gång per kvartal 67 5. 2 gånger per kvartal 173 6. 1 gång per månad
VAR 204 LÄSER FOTO OCH FILMTEKN. Loc 289 width 1 F.17g. Hur ofta läser du - Foto och Filmteknik <Se F.17 för fullständig frågetext> 6333 0. Aldrig 224 1. 1 gång per år 119 2. 2 gånger per år 111 3. 3 gånger per år 113 4. 1 gång per kvartal 58 5. 2 gånger per kvartal 116 6. 1 gång per månad
VAR 205 LÄSER TEKNIK FÖR ALLA Loc 290 width 1 MD=9 F.17h. Hur ofta läser du - Teknik för Alla <Se F.17 för fullständig frågetext> 5842 0. Aldrig 300 1. 1 gång per år 220 2. 2 gånger per år 210 3. 3 gånger per år 219 4. 1 gång per kvartal 117 5. 2 gånger per kvartal 165 6. 1 gång per månad 1 9. Ej svar
VAR 206 LÄSER DET BÄSTA Loc 291 width 1 F.17i. Hur ofta läser du - Det Bästa <Se F.17 för fullständig frågetext> 5131 0. Aldrig 465 1. 1 gång per år 267 2. 2 gånger per år 258 3. 3 gånger per år 163 4. 1 gång per kvartal 111 5. 2 gånger per kvartal 679 6. 1 gång per månad
VAR 207 LÄSER VI FÖRÄLDRAR Loc 292 width 1 F.17j. Hur ofta läser du - Vi Föräldrar <Se F.17 för fullständig frågetext> 5454 0. Aldrig 339 1. 1 gång per år 269 2. 2 gånger per år 237 3. 3 gånger per år 261 4. 1 gång per kvartal 136 5. 2 gånger per kvartal 378 6. 1 gång per månad
VAR 208 LÄSER VÅR BOSTAD Loc 293 width 1 MD=9 F.17k. Hur ofta läser du - Vår Bostad <Se F.17 för fullständig frågetext> 5274 0. Aldrig 243 1. 1 gång per år 173 2. 2 gånger per år 163 3. 3 gånger per år 246 4. 1 gång per kvartal 117 5. 2 gånger per kvartal 856 6. 1 gång per månad 2 9. Ej svar
VAR 209 LÄSER INDUSTRITJÄNSTEM. Loc 294 width 1 F.17l. Hur ofta läser du - Industritjänstemannen <Se F.17 för fullständig frågetext> 6595 0. Aldrig 49 1. 1 gång per år 24 2. 2 gånger per år 19 3. 3 gånger per år 48 4. 1 gång per kvartal 31 5. 2 gånger per kvartal 308 6. 1 gång per månad
VAR 210 LÄSER A-PRESSEN Loc 295 width 2 MD=99 F.18. Tidningar Du själv läser - Lokaltidningar F.18a. Hur ofta läser Du - A-Pressen 4003 00. Aldrig 138 01. 1 gång per år 137 02. 2 gånger per år 314 03. 3 gånger per år 213 04. 1 gång per kvartal 203 05. 2 gånger per kvartal 249 06. 1 gång per månad 134 07. 2 gånger per månad 180 08. 3 gånger per månad 240 09. 1 gång per vecka 115 10. 2 gånger per vecka 109 11. 3 gånger per vecka 64 12. 4 gånger per vecka 121 13. 5 gånger per vecka 831 14. 6 gånger per vecka 23 99. Ej svar
VAR 211 STORMARKNADSPRESS Loc 297 width 2 F.18b. Hur ofta läser Du - Stormarknadspress? <Se F.18 för fullständig frågetext> 5142 00. Aldrig 101 01. 1 gång per år 101 02. 2 gånger per år 158 03. 3 gånger per år 113 04. 1 gång per kvartal 94 05. 2 gånger per kvartal 91 06. 1 gång per månad 57 07. 2 gånger per månad 71 08. 3 gånger per månad 77 09. 1 gång per vecka 57 10. 2 gånger per vecka 63 11. 3 gånger per vecka 36 12. 4 gånger per vecka 46 13. 5 gånger per vecka 867 14. 6 gånger per vecka
VAR 212 VÄRMLANDS FOLKBLAD Loc 299 width 2 F.18c. Hur ofta läser Du Värmlands Folkblad? <Se F.18 för fullständig frågetext> 6789 00. Aldrig 23 01. 1 gång per år 23 02. 2 gånger per år 41 03. 3 gånger per år 24 04. 1 gång per kvartal 21 05. 2 gånger per kvartal 27 06. 1 gång per månad 17 07. 2 gånger per månad 16 08. 3 gånger per månad 18 09. 1 gång per vecka 9 10. 2 gånger per vecka 7 11. 3 gånger per vecka 3 12. 4 gånger per vecka 9 13. 5 gånger per vecka 47 14. 6 gånger per vecka
VAR 213 ÖREBRO-KURIREN Loc 301 width 2 F.18d. Hur ofta läser Du Örebro-kuriren(med Karlskoga-kuriren)? <Se F.18 för fullständig frågetext> 6791 00. Aldrig 37 01. 1 gång per år 30 02. 2 gånger per år 29 03. 3 gånger per år 25 04. 1 gång per kvartal 17 05. 2 gånger per kvartal 26 06. 1 gång per månad 12 07. 2 gånger per månad 18 08. 3 gånger per månad 15 09. 1 gång per vecka 9 10. 2 gånger per vecka 7 11. 3 gånger per vecka 6 12. 4 gånger per vecka 6 13. 5 gånger per vecka 46 14. 6 gånger per vecka
VAR 214 NERIKES ALLEHANDA/TIDN. Loc 303 width 2 MD=99 F.18e. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Nerikes Allehanda/Nerikes Tidningen? <Se F.18 för fullständig frågetext> 6650 00. Aldrig 36 01. 1 gång per år 35 02. 2 gånger per år 32 03. 3 gånger per år 26 04. 1 gång per kvartal 20 05. 2 gånger per kvartal 29 06. 1 gång per månad 13 07. 2 gånger per månad 17 08. 3 gånger per månad 18 09. 1 gång per vecka 10 10. 2 gånger per vecka 12 11. 3 gånger per vecka 7 12. 4 gånger per vecka 11 13. 5 gånger per vecka 157 14. 6 gånger per vecka 1 99. Ej svar
VAR 215 NORRKÖPINGS TIDNINGAR Loc 305 width 2 F.18f. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Norrköpings Tidningar? <Se F.18 för fullständig frågetext> 6766 00. Aldrig 26 01. 1 gång per år 24 02. 2 gånger per år 28 03. 3 gånger per år 21 04. 1 gång per kvartal 19 05. 2 gånger per kvartal 15 06. 1 gång per månad 5 07. 2 gånger per månad 17 08. 3 gånger per månad 5 09. 1 gång per vecka 9 10. 2 gånger per vecka 8 11. 3 gånger per vecka 6 12. 4 gånger per vecka 4 13. 5 gånger per vecka 121 14. 6 gånger per vecka
VAR 216 NYA WERMLANDS-TIDNINGEN Loc 307 width 2 F.18g. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Nya Wermlands-Tidningen? <Se F.18 för fullständig frågetext> 6595 00. Aldrig 38 01. 1 gång per år 36 02. 2 gånger per år 43 03. 3 gånger per år 29 04. 1 gång per kvartal 25 05. 2 gånger per kvartal 25 06. 1 gång per månad 12 07. 2 gånger per månad 12 08. 3 gånger per månad 20 09. 1 gång per vecka 17 10. 2 gånger per vecka 17 11. 3 gånger per vecka 9 12. 4 gånger per vecka 7 13. 5 gånger per vecka 189 14. 6 gånger per vecka
VAR 217 UPSALA NYA TIDNING Loc 309 width 2 F.18h. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Upsala Nya Tidning? <Se F.18 för fullständig frågetext> 6624 00. Aldrig 51 01. 1 gång per år 33 02. 2 gånger per år 52 03. 3 gånger per år 34 04. 1 gång per kvartal 29 05. 2 gånger per kvartal 25 06. 1 gång per månad 16 07. 2 gånger per månad 18 08. 3 gånger per månad 22 09. 1 gång per vecka 14 10. 2 gånger per vecka 8 11. 3 gånger per vecka 8 12. 4 gånger per vecka 9 13. 5 gånger per vecka 131 14. 6 gånger per vecka
VAR 218 VESTMANLANDS LÄNS TIDN. Loc 311 width 2 F.18i. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Vestmanlands Läns Tidning? <Se F.18 för fullständig frågetext> 6697 00. Aldrig 27 01. 1 gång per år 26 02. 2 gånger per år 28 03. 3 gånger per år 28 04. 1 gång per kvartal 21 05. 2 gånger per kvartal 27 06. 1 gång per månad 14 07. 2 gånger per månad 14 08. 3 gånger per månad 11 09. 1 gång per vecka 10 10. 2 gånger per vecka 10 11. 3 gånger per vecka 9 12. 4 gånger per vecka 7 13. 5 gånger per vecka 145 14. 6 gånger per vecka
VAR 219 ÖSTGÖTA CORRESPONDENTEN Loc 313 width 2 F.18j. Hur ofta läser Du vardagsnummer av östgöta Correspondenten? <Se F.18 för fullständig frågetext> 6629 00. Aldrig 39 01. 1 gång per år 45 02. 2 gånger per år 46 03. 3 gånger per år 39 04. 1 gång per kvartal 21 05. 2 gånger per kvartal 21 06. 1 gång per månad 19 07. 2 gånger per månad 12 08. 3 gånger per månad 19 09. 1 gång per vecka 11 10. 2 gånger per vecka 11 11. 3 gånger per vecka 1 12. 4 gånger per vecka 13 13. 5 gånger per vecka 148 14. 6 gånger per vecka
VAR 220 LÄSER HUV.ST.PR.SÖDERT. Loc 315 width 2 MD=99 F.18k. Hur ofta läser Du - Huvudstadspress Södertidningen <Se F.18 för fullständig frågetext> 6265 00. Aldrig 23 01. 1 gång per år 18 02. 2 gånger per år 38 03. 3 gånger per år 40 04. 1 gång per kvartal 24 05. 2 gånger per kvartal 57 06. 1 gång per månad 30 07. 2 gånger per månad 40 08. 3 gånger per månad 519 09. 1 gång per vecka 20 99. Ej svar
VAR 221 LÄSER DN-BILAGA SV Loc 317 width 2 MD=99 F.18l. Hur ofta läser Du - DN-bilaga SV <Se F.18 för fullständig frågetext> 6344 00. Aldrig 11 01. 1 gång per år 14 02. 2 gånger per år 20 03. 3 gånger per år 27 04. 1 gång per kvartal 31 05. 2 gånger per kvartal 54 06. 1 gång per månad 33 07. 2 gånger per månad 34 08. 3 gånger per månad 500 09. 1 gång per vecka 6 99. Ej svar
VAR 222 LÄSER HELSINGB. DAGBLAD Loc 319 width 2 F.18m. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Helsingborgs Dagblad? <Se F.18 för fullständig frågetext> 6852 00. Aldrig 9 01. 1 gång per år 11 02. 2 gånger per år 20 03. 3 gånger per år 13 04. 1 gång per kvartal 8 05. 2 gånger per kvartal 12 06. 1 gång per månad 10 07. 2 gånger per månad 9 08. 3 gånger per månad 21 09. 1 gång per vecka 5 10. 2 gånger per vecka 3 11. 3 gånger per vecka 6 12. 4 gånger per vecka 4 13. 5 gånger per vecka 91 14. 6 gånger per vecka
VAR 223 NORDVÄSTRA SKÅNES TIDN. Loc 321 width 2 F.18n. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Nordvästra Skånes tidningar? <Se F.18 för fullständig frågetext> 6840 00. Aldrig 7 01. 1 gång per år 10 02. 2 gånger per år 21 03. 3 gånger per år 8 04. 1 gång per kvartal 15 05. 2 gånger per kvartal 10 06. 1 gång per månad 7 07. 2 gånger per månad 18 08. 3 gånger per månad 15 09. 1 gång per vecka 6 10. 2 gånger per vecka 6 11. 3 gånger per vecka 6 12. 4 gånger per vecka 6 13. 5 gånger per vecka 99 14. 6 gånger per vecka
VAR 224 NORRA SKÅNE Loc 323 width 2 F.18o. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Norra Skåne? <Se F.18 för fullständig frågetext> 6924 00. Aldrig 12 01. 1 gång per år 5 02. 2 gånger per år 17 03. 3 gånger per år 10 04. 1 gång per kvartal 5 05. 2 gånger per kvartal 12 06. 1 gång per månad 10 07. 2 gånger per månad 3 08. 3 gånger per månad 9 09. 1 gång per vecka 3 10. 2 gånger per vecka 7 11. 3 gånger per vecka 5 12. 4 gånger per vecka 5 13. 5 gånger per vecka 47 14. 6 gånger per vecka
VAR 225 YSTADS ALLEHANDA Loc 325 width 2 F.18p. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Ystads Allahanda? <Se F.18 för fullständig frågetext> 6921 00. Aldrig 14 01. 1 gång per år 13 02. 2 gånger per år 14 03. 3 gånger per år 11 04. 1 gång per kvartal 9 05. 2 gånger per kvartal 7 06. 1 gång per månad 5 07. 2 gånger per månad 4 08. 3 gånger per månad 4 09. 1 gång per vecka 3 10. 2 gånger per vecka 1 11. 3 gånger per vecka 2 12. 4 gånger per vecka 4 13. 5 gånger per vecka 62 14. 6 gånger per vecka
VAR 226 TRELLEBORGS ALLEHANDA Loc 327 width 2 F.18q. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Trelleborgs Allehanda? <Se F.18 för fullständig frågetext> 6987 00. Aldrig 12 01. 1 gång per år 6 02. 2 gånger per år 10 03. 3 gånger per år 3 04. 1 gång per kvartal 5 05. 2 gånger per kvartal 8 06. 1 gång per månad 3 07. 2 gånger per månad 4 08. 3 gånger per månad 2 09. 1 gång per vecka 2 10. 2 gånger per vecka 11. 3 gånger per vecka 1 12. 4 gånger per vecka 13. 5 gånger per vecka 31 14. 6 gånger per vecka
VAR 227 NYASTE KRISTIANSTADSBLAD Loc 329 width 2 F.18r. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Nyaste Kristianstadsbladet? <Se F.18 för fullständig frågetext> 6927 00. Aldrig 3 01. 1 gång per år 6 02. 2 gånger per år 3 03. 3 gånger per år 9 04. 1 gång per kvartal 3 05. 2 gånger per kvartal 9 06. 1 gång per månad 4 07. 2 gånger per månad 4 08. 3 gånger per månad 5 09. 1 gång per vecka 4 10. 2 gånger per vecka 4 11. 3 gånger per vecka 3 12. 4 gånger per vecka 5 13. 5 gånger per vecka 85 14. 6 gånger per vecka
VAR 228 MELLERSTA SKÅNE Loc 331 width 2 F.18s. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Mellersta Skåne? <Se F.18 för fullständig frågetext> 6988 00. Aldrig 12 01. 1 gång per år 11 02. 2 gånger per år 10 03. 3 gånger per år 13 04. 1 gång per kvartal 1 05. 2 gånger per kvartal 8 06. 1 gång per månad 2 07. 2 gånger per månad 5 08. 3 gånger per månad 5 09. 1 gång per vecka 10. 2 gånger per vecka 3 11. 3 gånger per vecka 3 12. 4 gånger per vecka 2 13. 5 gånger per vecka 11 14. 6 gånger per vecka
VAR 229 HELSINGBORGS DB.(SÖNDAG) Loc 333 width 2 F.18t. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Helsingborgs Dagblad? <Se F.18 för fullständig frågetext> 6868 00. Aldrig 6 01. 1 gång per år 7 02. 2 gånger per år 7 03. 3 gånger per år 15 04. 1 gång per kvartal 3 05. 2 gånger per kvartal 12 06. 1 gång per månad 11 07. 2 gånger per månad 12 08. 3 gånger per månad 133 09. 1 gång per vecka
VAR 230 KONSUM Loc 335 width 2 MD=99 F.19. Hur ofta Du besöker affärer m.m. Nedan finner Du ett antal frågor där Du kan markera Ditt svar på upp till 16 olika sätt:från "Aldrig" till "7 ggr/vecka". Ange så noga Du kan HUR OFTA Du besöker olika affärer etc. Svara med ett kryss på varje rad! F.19a. Hur ofta besöker Du Konsum? 675 00. Aldrig 107 01. 1 gång per år 129 02. 2 gånger per år 257 03. 3 gånger per år 284 04. 1 gång per kvartal 215 05. 2 gånger per kvartal 730 06. 1 gång per månad 583 07. 2 gånger per månad 656 08. 3 gånger per månad 1174 09. 1 gång per vecka 859 10. 2 gånger per vecka 634 11. 3 gånger per vecka 379 12. 4 gånger per vecka 222 13. 5 gånger per vecka 116 14. 6 gånger per vecka 52 15. 7 gånger per vecka 2 99. Ej svar
VAR 231 ICA Loc 337 width 2 MD=99 F.19b. Hur ofta besöker Du ICA? <Se F.19 för fullständig frågetext> 543 00. Aldrig 104 01. 1 gång per år 118 02. 2 gånger per år 178 03. 3 gånger per år 287 04. 1 gång per kvartal 205 05. 2 gånger per kvartal 663 06. 1 gång per månad 522 07. 2 gånger per månad 550 08. 3 gånger per månad 1400 09. 1 gång per vecka 1001 10. 2 gånger per vecka 667 11. 3 gånger per vecka 377 12. 4 gånger per vecka 269 13. 5 gånger per vecka 128 14. 6 gånger per vecka 61 15. 7 gånger per vecka 1 99. Ej svar
VAR 232 VIVO Loc 339 width 2 F.19c. Hur ofta besöker Du VIVO? <Se F.19 för fullständig frågetext> 3624 00. Aldrig 500 01. 1 gång per år 294 02. 2 gånger per år 300 03. 3 gånger per år 391 04. 1 gång per kvartal 214 05. 2 gånger per kvartal 506 06. 1 gång per månad 215 07. 2 gånger per månad 202 08. 3 gånger per månad 401 09. 1 gång per vecka 177 10. 2 gånger per vecka 128 11. 3 gånger per vecka 58 12. 4 gånger per vecka 41 13. 5 gånger per vecka 17 14. 6 gånger per vecka 6 15. 7 gånger per vecka
VAR 233 ANNAN LIVSMEDELSBUTIK Loc 341 width 2 F.19d. Hur ofta besöker Du annan livsmedelsbutik? <Se F.19 för fullständig frågetext> 1906 00. Aldrig 360 01. 1 gång per år 309 02. 2 gånger per år 415 03. 3 gånger per år 512 04. 1 gång per kvartal 366 05. 2 gånger per kvartal 841 06. 1 gång per månad 486 07. 2 gånger per månad 391 08. 3 gånger per månad 760 09. 1 gång per vecka 311 10. 2 gånger per vecka 190 11. 3 gånger per vecka 98 12. 4 gånger per vecka 70 13. 5 gånger per vecka 31 14. 6 gånger per vecka 28 15. 7 gånger per vecka
VAR 234 LIVSM.AVD.DOMUS-OBS Loc 343 width 2 F.19e. Hur ofta besöker Du livsmedelsavdelning i Domus eller Obs? <Se F.19 för fullständig frågetext> 1219 00. Aldrig 260 01. 1 gång per år 291 02. 2 gånger per år 346 03. 3 gånger per år 543 04. 1 gång per kvartal 381 05. 2 gånger per kvartal 1076 06. 1 gång per månad 683 07. 2 gånger per månad 585 08. 3 gånger per månad 886 09. 1 gång per vecka 385 10. 2 gånger per vecka 197 11. 3 gånger per vecka 114 12. 4 gånger per vecka 67 13. 5 gånger per vecka 18 14. 6 gånger per vecka 23 15. 7 gånger per vecka
VAR 235 LIVSM.AVD.ANNAT VARUHUS Loc 345 width 2 F.19f. Hur ofta besöker Du livsmedelsavdelning i annat varuhus? <Se F.19 för fullständig frågetext> 2185 00. Aldrig 420 01. 1 gång per år 372 02. 2 gånger per år 397 03. 3 gånger per år 581 04. 1 gång per kvartal 387 05. 2 gånger per kvartal 953 06. 1 gång per månad 479 07. 2 gånger per månad 371 08. 3 gånger per månad 562 09. 1 gång per vecka 191 10. 2 gånger per vecka 94 11. 3 gånger per vecka 34 12. 4 gånger per vecka 26 13. 5 gånger per vecka 10 14. 6 gånger per vecka 12 15. 7 gånger per vecka
VAR 236 DOMUS Loc 347 width 2 F.19g. Hur ofta besöker Du Domus? <Se F.19 för fullständig frågetext> 1194 00. Aldrig 242 01. 1 gång per år 244 02. 2 gånger per år 295 03. 3 gånger per år 507 04. 1 gång per kvartal 402 05. 2 gånger per kvartal 1098 06. 1 gång per månad 757 07. 2 gånger per månad 616 08. 3 gånger per månad 892 09. 1 gång per vecka 399 10. 2 gånger per vecka 197 11. 3 gånger per vecka 119 12. 4 gånger per vecka 69 13. 5 gånger per vecka 29 14. 6 gånger per vecka 14 15. 7 gånger per vecka
VAR 237 EPA Loc 349 width 2 F.19h. Hur ofta besöker Du Epa? <Se F.19 för fullständig frågetext> 1620 00. Aldrig 497 01. 1 gång per år 410 02. 2 gånger per år 401 03. 3 gånger per år 715 04. 1 gång per kvartal 435 05. 2 gånger per kvartal 1069 06. 1 gång per månad 569 07. 2 gånger per månad 435 08. 3 gånger per månad 519 09. 1 gång per vecka 200 10. 2 gånger per vecka 108 11. 3 gånger per vecka 45 12. 4 gånger per vecka 27 13. 5 gånger per vecka 14 14. 6 gånger per vecka 10 15. 7 gånger per vecka
VAR 238 TEMPO Loc 351 width 2 MD=99 F.19i. Hur ofta besöker Du Tempo? <Se F.19 för fullständig frågetext> 2027 00. Aldrig 576 01. 1 gång per år 399 02. 2 gånger per år 379 03. 3 gånger per år 595 04. 1 gång per kvartal 390 05. 2 gånger per kvartal 864 06. 1 gång per månad 488 07. 2 gånger per månad 447 08. 3 gånger per månad 497 09. 1 gång per vecka 199 10. 2 gånger per vecka 108 11. 3 gånger per vecka 45 12. 4 gånger per vecka 29 13. 5 gånger per vecka 19 14. 6 gånger per vecka 10 15. 7 gånger per vecka 2 99. Ej svar
VAR 239 PRESSBYRÅN Loc 353 width 2 MD=99 F.19j. Hur ofta besöker Du Pressbyrån? <Se F.19 för fullständig frågetext> 1044 00. Aldrig 234 01. 1 gång per år 249 02. 2 gånger per år 338 03. 3 gånger per år 536 04. 1 gång per kvartal 358 05. 2 gånger per kvartal 933 06. 1 gång per månad 584 07. 2 gånger per månad 558 08. 3 gånger per månad 879 09. 1 gång per vecka 485 10. 2 gånger per vecka 366 11. 3 gånger per vecka 188 12. 4 gånger per vecka 147 13. 5 gånger per vecka 56 14. 6 gånger per vecka 118 15. 7 gånger per vecka 1 99. Ej svar
VAR 240 ANNAN KIOSK Loc 355 width 2 F.19k. Hur ofta besöker Du annan kiosk? <Se F.19 för fullständig frågetext> 1116 00. Aldrig 159 01. 1 gång per år 174 02. 2 gånger per år 229 03. 3 gånger per år 375 04. 1 gång per kvartal 279 05. 2 gånger per kvartal 759 06. 1 gång per månad 498 07. 2 gånger per månad 560 08. 3 gånger per månad 1139 09. 1 gång per vecka 618 10. 2 gånger per vecka 416 11. 3 gånger per vecka 278 12. 4 gånger per vecka 185 13. 5 gånger per vecka 111 14. 6 gånger per vecka 178 15. 7 gånger per vecka
VAR 241 TOBAKSAFFÄR Loc 357 width 2 F.19l. Hur ofta besöker Du tobaksaffär? <Se F.19 för fullständig frågetext> 2446 00. Aldrig 374 01. 1 gång per år 300 02. 2 gånger per år 298 03. 3 gånger per år 390 04. 1 gång per kvartal 274 05. 2 gånger per kvartal 754 06. 1 gång per månad 389 07. 2 gånger per månad 321 08. 3 gånger per månad 758 09. 1 gång per vecka 268 10. 2 gånger per vecka 184 11. 3 gånger per vecka 117 12. 4 gånger per vecka 105 13. 5 gånger per vecka 47 14. 6 gånger per vecka 49 15. 7 gånger per vecka
VAR 242 BAR/SJÄLVSERVERING Loc 359 width 2 F.19m. Hur ofta besöker Du bar/självservering? <Se F.19 för fullständig frågetext> 1235 00. Aldrig 275 01. 1 gång per år 365 02. 2 gånger per år 680 03. 3 gånger per år 833 04. 1 gång per kvartal 647 05. 2 gånger per kvartal 912 06. 1 gång per månad 544 07. 2 gånger per månad 403 08. 3 gånger per månad 333 09. 1 gång per vecka 159 10. 2 gånger per vecka 153 11. 3 gånger per vecka 137 12. 4 gånger per vecka 297 13. 5 gånger per vecka 41 14. 6 gånger per vecka 60 15. 7 gånger per vecka
VAR 243 KAFE/KONDITORI Loc 361 width 2 MD=99 F.19n. Hur ofta besöker Du kafe/konditori? <Se F.19 för fullständig frågetext> 1346 00. Aldrig 429 01. 1 gång per år 515 02. 2 gånger per år 705 03. 3 gånger per år 878 04. 1 gång per kvartal 549 05. 2 gånger per kvartal 946 06. 1 gång per månad 500 07. 2 gånger per månad 359 08. 3 gånger per månad 371 09. 1 gång per vecka 171 10. 2 gånger per vecka 109 11. 3 gånger per vecka 62 12. 4 gånger per vecka 83 13. 5 gånger per vecka 11 14. 6 gånger per vecka 39 15. 7 gånger per vecka 1 99. Ej svar
VAR 244 KORVKIOSK/GATUKÖK Loc 363 width 2 F.19o. Hur ofta besöker Du korvkiosk/gatukök? <Se F.19 för fullständig frågetext> 1618 00. Aldrig 304 01. 1 gång per år 373 02. 2 gånger per år 580 03. 3 gånger per år 722 04. 1 gång per kvartal 539 05. 2 gånger per kvartal 984 06. 1 gång per månad 573 07. 2 gånger per månad 494 08. 3 gånger per månad 451 09. 1 gång per vecka 211 10. 2 gånger per vecka 116 11. 3 gånger per vecka 49 12. 4 gånger per vecka 27 13. 5 gånger per vecka 8 14. 6 gånger per vecka 25 15. 7 gånger per vecka
VAR 245 BENSINSTATION Loc 365 width 2 MD=99 F.19p. Hur ofta besöker Du bensinstation? <Se F.19 för fullständig frågetext> 1758 00. Aldrig 67 01. 1 gång per år 57 02. 2 gånger per år 89 03. 3 gånger per år 164 04. 1 gång per kvartal 143 05. 2 gånger per kvartal 522 06. 1 gång per månad 745 07. 2 gånger per månad 653 08. 3 gånger per månad 1676 09. 1 gång per vecka 681 10. 2 gånger per vecka 285 11. 3 gånger per vecka 102 12. 4 gånger per vecka 60 13. 5 gånger per vecka 26 14. 6 gånger per vecka 45 15. 7 gånger per vecka 1 99. Ej svar
VAR 246 POSTKONTOR Loc 367 width 2 F.19q. Hur ofta besöker Du postkontor? <Se F.19 för fullständig frågetext> 346 00. Aldrig 70 01. 1 gång per år 82 02. 2 gånger per år 113 03. 3 gånger per år 271 04. 1 gång per kvartal 260 05. 2 gånger per kvartal 1479 06. 1 gång per månad 1436 07. 2 gånger per månad 1044 08. 3 gånger per månad 1260 09. 1 gång per vecka 356 10. 2 gånger per vecka 134 11. 3 gånger per vecka 56 12. 4 gånger per vecka 74 13. 5 gånger per vecka 67 14. 6 gånger per vecka 26 15. 7 gånger per vecka
VAR 247 BANKKONTOR Loc 369 width 2 MD=99 F.19r. Hur ofta besöker Du bankkontor? <Se F.19 för fullständig frågetext> 599 00. Aldrig 233 01. 1 gång per år 258 02. 2 gånger per år 254 03. 3 gånger per år 560 04. 1 gång per kvartal 341 05. 2 gånger per kvartal 1652 06. 1 gång per månad 1222 07. 2 gånger per månad 807 08. 3 gånger per månad 799 09. 1 gång per vecka 165 10. 2 gånger per vecka 56 11. 3 gånger per vecka 34 12. 4 gånger per vecka 72 13. 5 gånger per vecka 9 14. 6 gånger per vecka 12 15. 7 gånger per vecka 1 99. Ej svar
VAR 248 AFFISCHPELARE Loc 371 width 2 MD=99 F.20. Hur ofta Du besöker affärer m.m. Nedan finner Du ett antal frågor där Du kan markera Ditt svar på upp till 16 olika sätt:från "aldrig" till "7 ggr/vecka".Ange så noga Du kan HUR OFTA Du besöker olika affärer etc.Svara med ett kryss på varje rad! F.20a. Hur ofta ser Du affischpelare? 1806 00. Aldrig 248 01. 1 gång per år 178 02. 2 gånger per år 245 03. 3 gånger per år 312 04. 1 gång per kvartal 196 05. 2 gånger per kvartal 555 06. 1 gång per månad 261 07. 2 gånger per månad 254 08. 3 gånger per månad 778 09. 1 gång per vecka 283 10. 2 gånger per vecka 249 11. 3 gånger per vecka 170 12. 4 gånger per vecka 434 13. 5 gånger per vecka 144 14. 6 gånger per vecka 959 15. 7 gånger per vecka 2 99. Ej svar
VAR 249 REKLAM PÅ BIO Loc 373 width 2 MD=99 F.20b. Hur ofta ser Du reklamfilm på bio? <Se F.20 för fullständig frågetext> 2832 00. Aldrig 852 01. 1 gång per år 587 02. 2 gånger per år 450 03. 3 gånger per år 540 04. 1 gång per kvartal 371 05. 2 gånger per kvartal 607 06. 1 gång per månad 286 07. 2 gånger per månad 204 08. 3 gånger per månad 207 09. 1 gång per vecka 63 10. 2 gånger per vecka 22 11. 3 gånger per vecka 6 12. 4 gånger per vecka 14 13. 5 gånger per vecka 5 14. 6 gånger per vecka 27 15. 7 gånger per vecka 1 99. Ej svar
VAR 250 REKLAM PÅ BUSSAR Loc 375 width 2 MD=99 F.20c. Hur ofta ser Du reklam på bussar? <Se F.20 för fullständig frågetext> 1594 00. Aldrig 199 01. 1 gång per år 148 02. 2 gånger per år 198 03. 3 gånger per år 292 04. 1 gång per kvartal 214 05. 2 gånger per kvartal 514 06. 1 gång per månad 253 07. 2 gånger per månad 280 08. 3 gånger per månad 665 09. 1 gång per vecka 316 10. 2 gånger per vecka 282 11. 3 gånger per vecka 221 12. 4 gånger per vecka 654 13. 5 gånger per vecka 235 14. 6 gånger per vecka 1008 15. 7 gånger per vecka 1 99. Ej svar
VAR 251 REKLAM PÅ TAXIBILAR Loc 377 width 2 MD=99 F.20d. Hur ofta ser Du reklam på taxibilar? <Se F.20 för fullständig frågetext> 1868 00. Aldrig 204 01. 1 gång per år 152 02. 2 gånger per år 202 03. 3 gånger per år 293 04. 1 gång per kvartal 197 05. 2 gånger per kvartal 486 06. 1 gång per månad 261 07. 2 gånger per månad 310 08. 3 gånger per månad 722 09. 1 gång per vecka 324 10. 2 gånger per vecka 291 11. 3 gånger per vecka 235 12. 4 gånger per vecka 425 13. 5 gånger per vecka 175 14. 6 gånger per vecka 927 15. 7 gånger per vecka 2 99. Ej svar
VAR 252 BILRESA1 Loc 379 width 1 MD=9 F.21a. Bilresa.Har Du under de senaste tolv månaderna gjort någon semesterresa MED BIL utanför Sverige,Norge,Finland? F.21a.1. Första markeringen 6211 0. Nej Ja,till: 49 1. England 222 2. Jylland 264 3. Övriga Danmark 310 4. Kontinenten 18 9. Ej svar
VAR 253 BILRESA2 Loc 380 width 1 MD=9 F.21a.2. Andra markeringen <Se F.21a för fullständig frågetext> 6912 0. Frågan ej tillämplig Ja,till: 1. England 11 2. Jylland 79 3. Övriga Danmark 55 4. Kontinenten 17 9. Ej svar
VAR 254 BILRESA3 Loc 381 width 1 MD=9 F.21a.3. Tredje markeringen <Se F.21a för fullständig frågetext> 7021 0. Frågan ej tillämplig Ja,till: 1. England 2. Jylland 3 3. Övriga Danmark 33 4. Kontinenten 17 9. Ej svar
VAR 255 BILFÄRJA1 Loc 382 width 2 MD=99 F.21b. Om ja på föregående fråga:Vilken färjförbindelse åkte Du med från Sverige till utlandet? F.21b.1. Första markeringen 153 00. Göteborg-Frederikshavn med Stena Line 71 01. Göteborg-Frederikshavn med Sessanlinjen 43 02. Göteborg-Kiel med Stena Line 16 03. Göteborg-Travemunde med Sessanlinjen 17 04. Göteborg-England med Tor Line 7 05. Göteborg-England med Svenska Lloyd 8 06. Göteborg-Amsterdam med Tor Line 48 07. Varberg-Grenå med Europafärjan 281 08. Skåne-Danmark 99 09. Skåne-Västtyskland(Travemunde) 30 10. Skåne-Östtyskland/Polen 79 11. Annan färjförbindelse 6214 98. Frågan ej tillämplig 8 99. Ej svar
VAR 256 BILFÄRJA2 Loc 384 width 2 MD=99 F.21b.2. Andra markeringen <Se F.21b för fullständig frågetext> 6914 00. Frågan ej tillämplig 23 01. Göteborg-Frederikshavn med Sessanlinjen 13 02. Göteborg-Kiel med Stena Line 6 03. Göteborg-Travemunde med Sessanlinjen 3 04. Göteborg-England med Tor Line 2 05. Göteborg-England med Svenska Lloyd 5 06. Göteborg-Amsterdam med Tor Line 7 07. Varberg-Grenå med Europafärjan 23 08. Skåne-Danmark 28 09. Skåne-Västtyskland(Travemunde) 9 10. Skåne-Östtyskland/Polen 29 11. Annan färjförbindelse 12 99. Ej svar
VAR 257 BILFÄRJA3 Loc 386 width 2 MD=99 F.21b.3. Tredje markeringen <Se F.21b för fullständig frågetext> 7022 00. Frågan ej tillämplig 01. Göteborg-Frederikshavn med Sessanlinjen 1 02. Göteborg-Kiel med Stena Line 2 03. Göteborg-Travemunde med Sessanlinjen 04. Göteborg-England med Tor Line 05. Göteborg-England med Svenska Lloyd 1 06. Göteborg-Amsterdam med Tor Line 6 07. Varberg-Grenå med Europafärjan 6 08. Skåne-Danmark 6 09. Skåne-Västtyskland(Travemunde) 5 10. Skåne-Östtyskland/Polen 11 11. Annan färjförbindelse 14 99. Ej svar
VAR 258 KAFFE Loc 388 width 1 MD=9 F.22. Kaffekonsumtion F.22a. Hur mycket kaffe dricker Du? 267 0. Dricker aldrig kaffe 304 1. Mer sällan 437 2. Någon eller några koppar per vecka 544 3. En kopp per dag 2262 4. Två till tre koppar per dag 2082 5. Fyra till fem koppar per dag 904 6. Sex till nio koppar per dag 201 7. Tio eller fler koppar per dag 73 9. Ej svar
VAR 259 KAFFE(OBEHAG) Loc 389 width 1 MD=9 F.22b. Hur ofta skulle Du vilja säga,att kaffe förorsakar Dig obehag(t.ex. får svårt att somna,problem med magen)? <Se F.22 för fullständig frågetext> 3181 1. Aldrig 2786 2. Inte särskilt ofta 648 3. Ganska ofta 203 4. Mycket ofta 256 9. Ej svar