ORVESTO 75 P-5001
               SSD 0059

              Primärforskare:
              Testologen AB
               Box 2050
             191 02 Sollentuna

             Första SSD-upplagan
                1984

  

        Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst
               Box 5048

         Go to variable list
             S-402 21 Göteborg

  
           ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDAREN.

  Oavsett publikationsform skall alla uppsatser och rapporter
  som bygger på data tillgängliggjorda genom SSD tillkännage
  detta förhållande, samt namnge primärforskaren. SSD ber
  därför alla användare av SSD-material att, så långt detta är
  möjligt, använda sig av följande uttalande. (Uttryck inom
  parentes används i tillämpliga fall.)

        Data och (tabeller) i denna (publikation)
        har (delvis) gjorts tillgängliga av Svensk
        Samhällsvetenskaplig Datatjänst.
        Materialet i ORVESTO 75.P5001 samlades
        ursprungligen in av TESTOLOGEN AB, som ett
        led i företagets regelbundet återkommande
        räckviddsundersökning Sverige Nu.
        Varken SSD eller Testologen AB bär ansvar
        för analyser och tolkningar som presenteras
        i denna (publikation).

  Enligt överenskommelse mellan TESTOLOGEN AB och Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst får ORVESTO-materialet
  förmedlas till och analyseras av forskare under
  förutsättning att användningen sker i forskningssyfte.
  Härvid skall HSFR:s forskningsetiska principer för humaniora
  och samhällsvetenskap, publicerade i skriften HSFR-ETIK,
  följas i alla tillämpliga delar.

  Data och/eller dokumentation får ej ställas till tredje
  persons förfogande utan SSD:s skriftliga tillstånd.

  Rapporter och publikationer baserade på dessa data skall
  insändas i två exemplar till SSD, som vidarebefordrar ett
  exemplar till primärforskaren.

  

  Ingemar Lindberg:

  ORVESTO - ett mångsidigt arbetsinstrument........

  (Utdrag ur artikel i rapporten Orvesto 1979 II s.14ff)

  I mitten av 1960-talet introducerade Testologen(inom ramen
  för dåvarande Marknadssociologen), i samverkan med en stor
  grupp annonsörer,en undersökningsform, som vid den tiden var
  internationellt helt ny. Den innebar att målgruppsdata
  (socio-ekonomiska data, intressen, köpvanor, innehav,
  köpavsikter mm) och läsvanedata insamlades i en och samma
  undersökning (s k single-source survey).

  Därmed kunde man för första gången börja analysera dessa
  data direkt mot varandra. Dittills hade de insamlats var för
  sig i olika undersökningar, vilket gjorde media-analyserna
  svåra och otillfredsställande.

  Den nya undersökningsansatsen innebar att en mycket stor
  mängd information skulle insamlas från ett och samma urval.
  Det medförde i sin tur en översyn av undersökningsmetodiken,
  dvs typ av frågor och kontaktform. Jarko Cerha utförde
  därför 1965 ett stort upplagt metodexperiment, i vilket
  effekten av kontaktform i kombination med skaltyp
  undersöktes. Resultatet blev att man valde en 16-gradig
  läsfrekvensskala i kombination med postal kontaktform. (Se
  vidare Cerha J, 1967: Selective Mass Communication, sid
  119-124 och 137-172.)

  Undersökningsansatsen rönte snart stort intresse hos såväl
  annonsörer som förlag, och efter ett par års försöksperiod
  gavs den första ORVESTO-rapporten ut 1969. Själva namnet
  innebar en markering av målsättningen att täcka många
  mediagrupper: OR som i organisations-, VE som i vecko- och
  STO som i storstadspress.

  Sedan starten 1969 har allt som allt 19 rapporter
  presenterats, fr o m 1972 två gånger per år. Rapporterna
  trycks i ca 10.000 ex och distribueras utan kostnad för
  mottagarna till så gott som alla reklamköpare i Sverige och
  i viss utsträckning även utomlands.

  Sedan starten har till dags dato hela 132.529 personer
  besvarat det ganska omfattande frågebatteriet. Efter vissa
  justeringar och kompletteringar omfattar det ordinarie
  ORVESTO-formuläret idag så mycket som 418 fråge-items.
  Därtill kommer individuellt köpta målgruppsfrågor, som
  redovisas enskilt till varje beställare.

  

       ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR: URVAL, BORTFALL.

  Undersökningen utgör en omgång i Testologens kontinuerliga
  konsumentomnibus "Sverige Nu" insamlad genom brevenkät.
  Företaget, Testologen AB, redovisar data beträffande urval,
  bortfall m m enbart beträffande halvårsvisa
  sammanställningar av omnibussar. För en enskild omgång
  saknas därför de exakta uppgifterna, men i allmänhet torde
  man kunna utgå från att vad som gäller för hela serien
  proportionellt sett gäller för en enskild omgång.

  Under första halvåret 1975 genomfördes fyra omgångar
  "Sverige Nu". Totalt omfattade urvalet för dessa fyra
  omgångar 12.115 personer 15-67 år upptagna i
  befolkningsregistret. Urvalet har av SCB dragits ur RTBS.

  Av det totala urvalet på 12.115 personer har 1.632
  definierats av företaget som "ej målgruppsaktuella". Här
  ingår 18 avlidna, 15 avflyttade från riket, 34 som vistas
  utomlands, 19 i militärtjänst, 114 på utrikes resa, 81 ej
  svensktalande, 184 okända men skrivna på kommun, 53 under
  sjukhusvård, 343 sjuka i hemmet samt 771 ur gruppen "ej
  anträffbara". Den sistnämda gruppen har definierats med
  utgångspunkt från en specialstudie som utvisat att ca 50% av
  de ej anträffbara ej tillhör målpopulationen för ORVESTO.

  Nettourvalet för de fyra omgångarna våren 1975 uppgår
  således till 10.483 personer varav 3.354, utgörande 32%, ej
  besvarat formuläret.

  Ej besvarat formulär har orsakats av "inget intresse för
  undersökningen" (44%), "tidsbrist" (10%), "ingen kontakt
  trots minst fem kontaktförsök" eller "ej anträffbara" (45%)
  samt "övriga" (1%).

  Undersökningsledningen har beträffande ca en niondel av det
  ursprungliga urvalet genomfört riktade åtgärder för att öka
  svarsbenägenheten. Enligt särskilt urvalsförfarande utväljs
  var tredje person som ej svarat vid en viss tidpunkt och
  erbjuds någon form av uppmuntran för ett inskickat svar. De
  som därvid utväljs representerar två andra individer i
  bortfallet och genom viktning - se variabel för
  bortfallsvikt i materialet - beräknar undersökningsledningen
  en väsentligt högre svarsfrekvens - beträffande första
  halvåret 1975 8.375 personer istället för 7.129 faktiskt
  insända godkända formulär. Undersökningsledningen beräknar
  därför den viktade svarsfrekvensen till 81% av nettourvalet.

  Föreliggande omgång, av undersökningsledningen benämd
  Sverige NU P-5001, omfattar 1870 personer eller 26,2% av
  totala antalet inkomna godkända formulär under
  halvårsperioden (ovägda tal). Bortfallet av skilda
  kategorier beträffande den aktuella omgången får antas
  utgöra motsvarande proportion av ovanstående redovisade
  siffror. Fältarbetet pågick under tiden 14 februari -16
  april 1975.

  Inom Testologen AB har civilekonom Bo Bäckman haft ansvaret
  för administration, fru Ebba Sommar ansvaret för fältarbetet
  samt civilekonom Ingemar Lindberg ansvaret för
  ORVESTO-rapporten ur vilken ovanstående uppgifter är
  hämtade. (ORVESTO 1979-II, utgiven av Testologen AB)

           SSDdokumentation - ORVESTO

  Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst har för budgetåret
  1983/84 erhållit anslag av RIKSBANKENS JUBILEUMSFOND för
  tillrättaläggning och dokumentation av ORVESTO-materialet.
  Arbetet bedrivs med hjälp av ett datorbaserat
  dokumentationssystem som ställts till SSDs förfogande av
  Inter-University Consortium for Political and Social
  Research (ICPSR) vid University of Michigan. Systemet kallas
  Guided Interactive Dataset Organisation (GIDO).
Variable list


1 SSDstudie NR 0059 2 SSDupplaga/datering NR 1 3 SSD Delstudieidentifikation 001 4 Id-nummer 5 Bortfallsvikt 6 Undersökningsomgång 7 Regionskod 8 Datumkod 9 Födelseår Demografiska och socioekonomiska uppgifter 10 Kön 11 Civilstånd 12 Ålder 13 Förvärvsarbete/sysselsättning 14 Utbildning 15 Storlek på orten 16 Form av boende 17 Antal hushållsmedlemmar under 2 år 18 Hushållsmedlemmar i åldern 2-6 år 19 Hushållsmedlemmar i åldrarna:7-10 år 20 Hushållsmedlemmar i åldrarna 11-14 år 21 Hushållsmedlemmar i åldrarna 15-19 år 22 Hushållsmedlemmar i åldrarna 20-67 år 23 Hushållsmedlemmar i åldrarna 68 år eller äldre 24 Totalt antal personer 25 Din personliga inkomst i kronor per år 26 Hushållets totala inkomst i kronor per år 27 Inköp av dagligvaror:själv Medlemsskap i Konsum 28 Medlemsfrekvens för Konsum Körkort 29 Innehav av körkort Innehav av kapitalvaror 30 Hushållets innehav av personbil/kombi 31 Hushållets innehav av fritidshus 32 Hushållets innehav av motor- eller segelbåt 33 Hushållets innehav av bildkamera-typ Instamatic 34 Hushållets innehav av bildkamera-typ systemkamera 35 Hushållets innehav av filmkamera 36 Hushållets innehav av stillbildsprojektor 37 Hushållets innehav av filmprojektor 38 Hushållets innehav av skrivmaskin 39 Hushållets innehav av svart-vit tv 40 Hushållets innehav av färg-tv 41 Hushållets innehav av frysbox/frysskåp 42 Hushållets innehav av diskmaskin 43 Hushållets innehav av tvättmaskin 44 Hushållets innehav av kassettbandspelare 45 Hushållets innehav av stereoanläggning 46 Hushållets innehav av vanlig bandspelare 47 Hushållets innehav av hund 48 Hushållets innehav av katt 49 Hushållets innehav av burfåglar 50 Hushållets innehav av akvariefiskar Köpfrekvenser beträffande kapitalvaror 51 Köpfrekvenser för Matvaror i Butiker 52 Köpfrekvenser för Skönhetsartiklar 53 Köpfrekvenser för Tandkräm 54 Köpfrekvenser för Tvål 55 Köpfrekvenser för Maskindiskmedel 56 Köpfrekvenser för vanligt diskmedel 57 Köpfrekvenser för Rengöringsmedel 58 Köpfrekvenser för Tvättmedel 59 Köpfrekvenser för Golvvårdsmedel 60 Köpfrekvenser för Grammofonskivor Köpavsikter beträffande kapitalvaror 61 Avsikt att köpa kapitalvaror1 62 Avsikt att köpa kapitalvaror1 63 Avsikt att köpa kapitalvaror1 64 Avsikt att köpa kapitalvaror1 65 Avsikt att köpa kapitalvaror1 66 Avsikt att köpa kapitalvaror2 67 Avsikt att köpa kapitalvaror2 68 Avsikt att köpa kapitalvaror2 69 Avsikt att köpa kapitalvaror2 70 Avsikt att köpa kapitalvaror2 71 Avsikt att köpa kapitalvaror3 72 Avsikt att köpa kapitalvaror3 73 Avsikt att köpa kapitalvaror3 74 Avsikt att köpa kapitalvaror3 75 Avsikt att köpa kapitalvaror3 Intressen för olika ämnesområden 76 Intresseinriktning:Samhällsdebatt 77 Intresseinriktning:Sociala rättigheter 78 Intresseinriktning:Skattefrågor 79 Intresseinriktning:Lagar och förordningar 80 Intresseinriktning:Samlevnadsfrågor 81 Intresseinriktning:Religions-och trosfrågor 82 Intresseinriktning:Arbetsmarknaden 83 Intresseinriktning:Samhällsplanering 84 Intresseinriktning:Politiska frågor 85 Intresseinriktning:Sport/Idrott 86 Intresseinriktning:Miljövårdsproblem 87 Intresseinriktning:Hälsonyttig mat 88 Intresseinriktning:Sjukdomar och hälsovård 89 Intresseinriktning:Bantningstips 90 Intresseinriktning:Hushålla ekonomiskt 91 Intresseinriktning:Heminredning 92 Intresseinriktning:Modenyheter 93 Intresseinriktning:Matvarunyheter 94 Intresseinriktning:Barnavård 95 Intresseinriktning:Skönhetsvård 96 Intresseinriktning:Villa/eget hem 97 Intresseinriktning:Fritidshus 98 Intresseinriktning:Semesterresor 99 Intresseinriktning:Båtar 100 Intresseinriktning:Personbilar 101 Intresseinriktning:Färg-tv 102 Intresseinriktning:Stereoanläggningar 103 Intresseinriktning:Hushållsmaskiner 104 Intresseinriktning:Fotoutrustning 105 Intresseinriktning:Motorcyklar/mopeder 106 Intresseinriktning:Rakapparater 107 Intresseinriktning:Rengöringsmedel 108 Intresseinriktning:Medel mot mjäll 109 Intresseinriktning:Hundars skötsel 110 Intresseinriktning:Katters skötsel 111 Intresseinriktning:Handla mat 112 Intresseinriktning:Laga mat 113 Intresseinriktning:Pröva nya maträtter 114 Intresseinriktning:Baka 115 Intresseinriktning:Pröva nya cigarretter 116 Intresseinriktning:Pröva ny piptobak 117 Intresseinriktning:Pröva nya cigariller 118 Intresseinriktning:Ha gäster 119 Intresseinriktning:Köra bil 120 Intresseinriktning:Jobba med bilen 121 Intresseinriktning:Arbeta i trädgården 122 Intresseinriktning:Fotografera 123 Intresseinriktning:Smalfilma 124 Intresseinriktning:Lyssna på popmusik 125 Intresseinriktning:Lyssna på klassisk musik 126 Intresseinriktning:Gå på teater 127 Intresseinriktning:Gå på konstutställning 128 Intresseinriktning:Skaffa vidareutbildning 129 Intresseinriktning:Läsa böcker 130 Intresseinriktning:Läsa populärtidningar 131 Intresseinriktning:Sy kläder 132 Intresseinriktning:Handarbeta 133 Intresseinriktning:Måla 134 Intresseinriktning:Snickra 135 Intresseinriktning:Motionera 136 Intresseinriktning:Friluftsliv 137 Intresseinriktning:Sportfiska 138 Intresseinriktning:Åka skidor 139 Intresseinriktning:Åka motorbåt 140 Intresseinriktning:Segla 141 Intresseinriktning:Campa 142 Intresseinriktning:Semestra utomlands 143 Intresseinriktning:Semestra i Sverige 144 Intresseinriktning:Gå på föreninsmöten 145 Intresseinriktning:Se på sportevenemang 146 Intresseinriktning:Pröva nya produkter Tidningsläsning:Storstadspress - vardagsnummer 147 Läsfrekvenser:Aftonbladet 148 Läsfrekvenser:Arbetet 149 Läsfrekvenser:Dagens Nyheter 150 Läsfrekvenser:Expressen 151 Läsfrekvenser:Göteborgs-Posten 152 Läsfrekvenser:GT Kvällstidningen 153 Läsfrekvenser:Kvällsposten 154 Läsfrekvenser:Svenska Dagbladet 155 Läsfrekvenser:Sydsvenska Dagbladet 156 Läsfrekvenser för - Skånska Dagbladet (vard) Tidningsläsning:Storstadspress - söndagsnummer 157 Läsfrekvenser:Aftonbladet(söndagsnummer) 158 Läsfrekvenser:Arbetet(söndagsnummer) 159 Läsfrekvenser:Dagens Nyheter(söndagsnummer) 160 Läsfrekvenser:Expressen(söndagsnummer) 161 Läsfrekvenser:Göteborgs-Posten(söndagsnummer) 162 Läsfrekvenser:GT Kvällstidningen(söndagsnummer) 163 Läsfrekvenser:Kvällsposten(söndagsnummer) 164 Läsfrekvenser:Svenska Dagbladet(söndagsnummer) 165 Läsfrekvenser:Sydsvenska Dagbladet(söndagsnummer) 166 Läsfrekvenser:Skånska Dagbladet(söndagsnummer) Tidningsläsning:Veckotidningar 167 Läsfrekvenser för Allas Veckotidning 168 Läsfrekvenser för Allers 169 Läsfrekvenser för Damernas Värld 170 Läsfrekvenser för Femina 171 Läsfrekvenser för FIB-Aktuellt 172 Läsfrekvenser för Hemmets Journal 173 Läsfrekvenser för Hemmets Veckotidning 174 Läsfrekvenser för Hennes 175 Läsfrekvenser för Husmodern 176 Läsfrekvenser för Hänt i Veckan 177 Läsfrekvenser för ICA-kuriren 178 Läsfrekvenser för Kalle Anka & Co 179 Läsfrekvenser för Land 180 Läsfrekvenser för Lektyr 181 Läsfrekvenser för Metallarbetaren 182 Läsfrekvenser för Min Värld 183 Läsfrekvenser för Mitt Livs Novell 184 Läsfrekvenser för Röster i Radio/TV 185 Läsfrekvenser för Saxons Veckotidning 186 Läsfrekvenser för Se 187 Läsfrekvenser för Svensk Damtidning 188 Läsfrekvenser för Veckans Affärer 189 Läsfrekvenser för Vecko-Journalen 190 Läsfrekvenser för Vecko-Revyn 191 Läsfrekvenser för Vi 192 Läsfrekvenser för Året Runt Tidningsläsning:14-dagarstidningar 193 Läsfrekvenser för Kommunalarbetaren 194 Läsfrekvenser för Motor 195 Läsfrekvenser för Motorföraren 196 Läsfrekvenser för Teknikens Värld 197 Läsfrekvenser för Vi Bilägare Tidningsläsning:Månadstidningar 198 Läsfrekvenser för Allt i Hemmet 199 Läsfrekvenser för Allt om Mat 200 Läsfrekvenser för Hem och Fritid 201 Läsfrekvenser för Båt-Nytt 202 Läsfrekvenser för Båt för Alla 203 Läsfrekvenser för Vi Båtägare 204 Läsfrekvenser för Foto och Filmteknik 205 Läsfrekvenser för Teknik för Alla 206 Läsfrekvenser för Det Bästa 207 Läsfrekvenser för Vi Föräldrar 208 Läsfrekvenser för Vår Bostad 209 Läsfrekvenser för Industritjänstemannen Tidningsläsning:Landsortspress 210 Läsfrekvenser för - A-Pressen 211 Läsfrekvenser för - Stormarknadspress 212 Läsfrekvenser för Värmlands Folkblad 213 Läsfrekvenser för Örebro-kuriren(med Karlskoga-kuriren) 214 Läsfrekvenser:Nerikes Allehanda/Nerikes Tidningen 215 Läsfrekvenser:Norrköpings Tidningar 216 Läsfrekvenser:Nya Wermlands-Tidningen 217 Läsfrekvenser:Upsala Nya Tidning 218 Läsfrekvenser:Vestmanlands Läns Tidning 219 Läsfrekvenser:Östgöta Correspondenten Tidningsläsning:Lokalpress 220 Läsfrekvenser för - Huvudstadspress Södertidningen 221 Läsfrekvenser för - DN-bilaga SV 222 Läsfrekvenser för - Helsingborgs Dagblad (vardagsnummer) 223 Läsfrekvenser för Nordvästra Skånes tidningar 224 Läsfrekvenser för Norra Skåne 225 Läsfrekvenser för Ystads Allehanda 226 Läsfrekvenser för Trelleborgs Allehanda 227 Läsfrekvenser för Nyaste Kristianstadsbladet 228 Läsfrekvenser för Mellersta Skåne 229 Läsfrekvenser:Helsingborgs Dagblad(söndagsnummer) Besöksfrekvenser i butiker,varuhus m.m. 230 Besöksfrekvenser:Konsum 231 Besöksfrekvenser:ICA 232 Besöksfrekvenser:VIVO 233 Besöksfrekvenser:Annan livsmedelsbutik 234 Besöksfrekvenser:Livsmedelsavdelning i Domus eller Obs 235 Besöksfrekvenser:Livsmedelsavdelning i annat varuhus 236 Besöksfrekvenser:Domus 237 Besöksfrekvenser:Epa 238 Besöksfrekvenser:Tempo 239 Besöksfrekvenser:Pressbyrån 240 Besöksfrekvenser:Annan kiosk 241 Besöksfrekvenser:Tobaksaffär 242 Besöksfrekvenser:Bar/Självservering 243 Besöksfrekvenser:Kafe/Konditori 244 Besöksfrekvenser:Korvkiosk/Gatukök 245 Besöksfrekvenser:Bensinstation 246 Besöksfrekvenser:Postkontor 247 Besöksfrekvenser:Bankkontor 248 Uppmärksamhetsfrekvenser:Affischpelare 249 Uppmärksamhetsfrekvens:Reklamfilm på bio 250 Uppmärksamhetsfrekvenser:Reklam på bussar 251 Uppmärksamhetsfrekvenser:Reklam på taxibilar Semestervanor:Bil- och färjeresor 252 Semesterresa med bil 1 253 Semesterresa med bil 2 254 Semesterresa med bil 3 255 Semesterresa med bilfärja 1 256 Semesterresa med bilfärja 2 257 Semesterresa med bilfärja 3 Kaffekonsumtion 258 Konsumtionsfrekvenser för kaffe 259 Obehagsfrekvenser vid kaffekonsumtion

VAR 1 SSDSTUDIE NR 0059              Loc 1 width 4


Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst studie 0059


VAR 2 SSDUPPLAGA NR 1 Loc 5 width 1 SSDupplaga/datering NR Uppgift om ordningsföljd och utgivningstidpunkt. 1. MARS 1984
VAR 3 DELSTUDIE NR 001 Loc 6 width 3 SSD Delstudieidentifikation Ordningsnummer i en serie på 1 delar.
VAR 4 ID-NUMMER Loc 9 width 4 Id-nummer
VAR 5 BORTFALLSVIKT Loc 13 width 1 Bortfallsvikt Kod: 1 3 Frek: 1714 156
VAR 6 OMGÅNG Loc 14 width 1 Undersökningsomgång Kod: 1 Frek: 1870
VAR 7 AREGION Loc 15 width 2 MD=99 Regionskod Kod: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Frek: 314 7 10 34 22 14 26 20 34 39 30 Kod: 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Frek: 5 25 18 7 31 11 12 10 25 14 19 Kod: 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Frek: 13 21 15 11 47 98 23 9 28 18 157 Kod: 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 Frek: 29 19 36 15 12 21 12 10 43 12 8 Kod: 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 Frek: 39 13 13 35 14 7 7 27 12 9 13 Kod: 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 Frek: 41 15 11 31 13 8 17 34 31 21 14 Kod: 67 68 69 70 99 Frek: 16 23 6 15 1
VAR 8 DATUMKOD Loc 17 width 2 MD=99 Datumkod Faktiska värdet är kodat. Valid-n=1870 Min=0 Max=8 Mean=1.9 St.Dev=2.0
VAR 9 FÖDELSEÅR Loc 19 width 2 MD=99 Födelseår Kod: 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Frek: 29 24 29 23 30 33 24 29 21 33 32 29 43 38 Kod: 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Frek: 42 27 39 19 25 35 32 28 38 33 33 20 29 29 Kod: 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 Frek: 35 25 32 30 39 44 35 57 55 46 38 45 48 37 Kod: 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 99 Frek: 36 41 48 43 29 40 40 44 44 52 39 2
VAR 10 KÖN Loc 21 width 1 MD=9 F.1. Personliga uppgifter.När man sammanställer resultat av undersökningar i tabeller brukar man dela upp svaren på olika grupper.Därför skulle vi gärna vilja ha följande uppgifter om Dig själv. F.1a. Kön 944 1. Man 925 2. Kvinna 1 9. Ej svar
VAR 11 CIVILSTÅND Loc 22 width 1 MD=9 F.1b. Civilstånd <Se F.1 för fullständig frågetext> 476 1. Ogift 1239 2. Gift eller sammanboende 114 3. Änka/änkling/frånskild 41 9. Ej svar
VAR 12 ÅLDER Loc 23 width 2 MD=99 F.1c. Ålder <Se F.1 för fullständig frågetext> 240 00. 19 år och yngre 206 01. 20-24 år 218 02. 25-29 år 229 03. 30-34 år 158 04. 35-39 år 145 05. 40-44 år 147 06. 45-49 år 180 07. 50-54 år 167 08. 55-60 år 180 09. 61 år och äldre 99. Ej svar
VAR 13 YRKE Loc 25 width 1 MD=9 F.1d. Förvärvsarbete/sysselsättning.Vilket av nedanstående alternativ passar in på Dig? <Se F.1 för fullständig frågetext> 983 1. Förvärvsarbete,heltid 271 2. Förvärvsarbete,deltid 247 3. Hemmafru 228 4. Studerande 116 5. Annan sysselsättning 21 6. Pensionär 4 9. Ej svar
VAR 14 UTBILDNING Loc 26 width 2 MD=99 F.1e. Vilka av nedanstående utbildningsformer har Du genomgått eller genomgår Du för närvarande? <Se F.1 för fullständig frågetext> Utbildning 1 722 00. Folkskola 246 01. Grundskola eller enhetsskola 75 02. Realskola 42 03. Annan jämförbar utbildning Utbildning 2 120 04. Fackskola 93 05. Flickskola eller folkhögskola 112 06. Annan jämförbar utbildning Utbildning 3 243 07. Gymnasium eller annan jämförbar utbildning Utbildning 4 27 08. Seminarium 190 09. Högskola,universitet eller annan hithörande utbildning 99. Ej svar
VAR 15 ORTSTORLEK Loc 28 width 1 MD=9 F.1f. Hur stor är den ort där Du bor? <Se F.1 för fullständig frågetext> 91 1. Under 200 invånare 216 2. 200-1.999 196 3. 2.000-4.999 164 4. 5.000-9.999 252 5. 10.000-24.999 261 6. 25.000-49.999 238 7. 50.000-99.999 366 8. 100.000 och däröver 86 9. Ej svar
VAR 16 BOENDEFORM Loc 29 width 2 MD=99 F.1g. Bor Du i: <Se F.1 för fullständig frågetext> 215 01. Insatslägenhet 664 02. Hyrd lägenhet 658 03. Egen villa 52 04. Hyrd villa 63 05. Eget radhus 15 06. Hyrt radhus 136 07. Jordbruksfastighet 31 08. Inneboende 29 09. Annan bostadsform 7 99. Ej svar
VAR 17 UNDER 2 ÅR Loc 31 width 2 MD=99 F.2. Vi skulle vilja veta hur många personer Ditt hushåll normalt består av.Medräkna även sådana,som befinner sig på kortare semester,kortare militärtjänst, tillfälligt på sjukhus m.m. Obs!Räkna även med Dig själv. F.2a. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna:under 2 år Kod: 0 1 2 3 99 Frek: 1707 151 7 1 4
VAR 18 2-6 ÅR Loc 33 width 2 MD=99 F.2b. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 2-6 år <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 99 Frek: 1548 253 64 1 4
VAR 19 7-10 ÅR Loc 35 width 2 MD=99 F.2c. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 7-10 år <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 4 7 99 Frek: 1532 282 50 1 1 4
VAR 20 11-14 ÅR Loc 37 width 2 MD=99 F.2d. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 11-14 år <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 99 Frek: 1499 299 66 2 4
VAR 21 15-19 ÅR Loc 39 width 2 MD=99 F.2e. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 15-19 år <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 7 99 Frek: 1339 400 115 11 1 4
VAR 22 20-67 ÅR Loc 41 width 2 MD=99 F.2f. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 20-67 år <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 4 5 6 7 99 Frek: 25 277 1331 189 35 6 2 1 4
VAR 23 68 ÅR ELLER ÄLDRE Loc 43 width 2 MD=99 F.2g. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 68 år eller äldre <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 99 Frek: 1797 59 10 4
VAR 24 TOTALANTAL Loc 45 width 2 MD=99 F.2h. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna:totalt antal personer <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 99 Frek: 187 525 444 439 182 60 18 7 4 4
VAR 25 PERSONLIG INKOMST Loc 47 width 1 MD=9 F.3. Var vänlig sätt ett kryss i den ruta,som motsvarar den inkomstgrupp Du tillhör samt Ditt hushåll tillhör.Studiemedel,räntor och pensioner räknas till inkomsterna.Uppgifterna bör avse årsinkomsten innan skatt dragits. F.3a. Din personliga inkomst i kronor per år 424 0. Under 10.000 216 1. 10.000-20.000 233 2. 20.000-30.000 387 3. 30.000-40.000 247 4. 40.000-50.000 105 5. 50.000-60.000 55 6. 60.000-70.000 58 7. Över 70.000 145 9. Ej svar
VAR 26 HUSHÅLLETS TOTALINKOMST Loc 48 width 1 MD=9 F.3b. Hushållets totala inkomst i kronor per år <Se F.3 för fullständig frågetext> 39 0. Under 10.000 64 1. 10.000-20.000 127 2. 20.000-30.000 254 3. 30.000-40.000 253 4. 40.000-50.000 242 5. 50.000-60.000 207 6. 60.000-70.000 466 7. Över 70.000 218 9. Ej svar
VAR 27 DAGLIGVARUINKÖP:SJÄLV Loc 49 width 1 MD=9 F.4. Medlemmar i ett hushåll brukar handla olika mycket.Hur stor del av Ditt hushålls inköp av livsmedel och andra varor för dagligt bruk gör Du själv? 425 0. Gör praktiskt taget inga sådana inköp själv 388 1. Gör mindre än hälften av alla inköp 228 2. Gör ungefär hälften av alla inköp 187 3. Gör mer än hälften av alla inköp 636 4. Gör alla eller nästan alla inköp 6 9. Ej svar
VAR 28 MEDLEM I KONSUM Loc 50 width 1 MD=9 F.5. Är Du personligen eller någon annan i Ditt hushåll medlem i Konsum? Om Du inte känner till detta, fråga då de övriga familjemedlemmarna. 1068 1. Ja 790 2. Nej 12 9. Ej svar
VAR 29 KÖRKORT Loc 51 width 1 MD=9 F.6. Har Du själv körkort för personbil? 1222 1. Ja 641 2. Nej 7 9. Ej svar
VAR 30 FINNS:PERSONBIL/KOMBI Loc 52 width 1 MD=9 F.7. Vad finns i Ditt hushåll? F.7a. I hushållet finns:personbil/kombi 381 0. Finns ej 1475 1. Finns 14 9. Ej svar
VAR 31 FINNS:FRITIDSHUS Loc 53 width 1 MD=9 F.7b. I hushållet finns:fritidshus <Se F.7 för fullständig frågetext> 1408 0. Finns ej 449 1. Finns 13 9. Ej svar
VAR 32 FINNS:MOTOR-SEGELBÅT Loc 54 width 1 MD=9 F.7c. I hushållet finns:motor- eller segelbåt <Se F.7 för fullständig frågetext> 1567 0. Finns ej 290 1. Finns 13 9. Ej svar
VAR 33 FINNS:BILDKAMERA-INST. Loc 55 width 1 MD=9 F.7d. I hushållet finns:bildkamera-typ Instamatic <Se F.7 för fullständig frågetext> 775 0. Finns ej 1082 1. Finns 13 9. Ej svar
VAR 34 FINNS:SYSTEMKAMERA Loc 56 width 1 MD=9 F.7e. I hushållet finns:bildkamera-typ systemkamera <Se F.7 för fullständig frågetext> 1349 0. Finns ej 508 1. Finns 13 9. Ej svar
VAR 35 FINNS:FILMKAMERA Loc 57 width 1 MD=9 F.7f. I hushållet finns:filmkamera <Se F.7 för fullständig frågetext> 1443 0. Finns ej 414 1. Finns 13 9. Ej svar
VAR 36 FINNS:STILLBILDSPROJEKT. Loc 58 width 1 MD=9 F.7g. I hushållet finns:stillbildsprojektor <Se F.7 för fullständig frågetext> 1487 0. Finns ej 370 1. Finns 13 9. Ej svar
VAR 37 FINNS:FILMPROJEKTOR Loc 59 width 1 MD=9 F.7h. I hushållet finns:filmprojektor <Se F.7 för fullständig frågetext> 1517 0. Finns ej 340 1. Finns 13 9. Ej svar
VAR 38 FINNS:SKRIVMASKIN Loc 60 width 1 MD=9 F.7i. I hushållet finns:skrivmaskin <Se F.7 för fullständig frågetext> 1114 0. Finns ej 743 1. Finns 13 9. Ej svar
VAR 39 FINNS:SVART-VIT TV Loc 61 width 1 MD=9 F.7j. I hushållet finns:svart-vit tv <Se F.7 för fullständig frågetext> 641 0. Finns ej 1216 1. Finns 13 9. Ej svar
VAR 40 FINNS:FÄRG-TV Loc 62 width 1 MD=9 F.7k. I hushållet finns:färg-tv <Se F.7 för fullständig frågetext> 957 0. Finns ej 899 1. Finns 14 9. Ej svar
VAR 41 FINNS:FRYSBOX/FRYSSKÅP Loc 63 width 1 MD=9 F.7l. I hushållet finns:frysbox/frysskåp <Se F.7 för fullständig frågetext> 333 0. Finns ej 1524 1. Finns 13 9. Ej svar
VAR 42 FINNS:DISKMASKIN Loc 64 width 1 MD=9 F.7m. I hushållet finns:diskmaskin <Se F.7 för fullständig frågetext> 1488 0. Finns ej 369 1. Finns 13 9. Ej svar
VAR 43 FINNS:TVÄTTMASKIN Loc 65 width 1 MD=9 F.7n. I hushållet finns:tvättmaskin <Se F.7 för fullständig frågetext> 651 0. Finns ej 1206 1. Finns 13 9. Ej svar
VAR 44 FINNS:KASSETTBANDSPELARE Loc 66 width 1 MD=9 F.7o. I hushållet finns:kassettbandspelare <Se F.7 för fullständig frågetext> 1122 0. Finns ej 734 1. Finns 14 9. Ej svar
VAR 45 FINNS:STEREOANLÄGGNING Loc 67 width 1 MD=9 F.7p. I hushållet finns:stereoanläggning <Se F.7 för fullständig frågetext> 890 0. Finns ej 967 1. Finns 13 9. Ej svar
VAR 46 FINNS:VANLIG BANDSPELARE Loc 68 width 1 MD=9 F.7q. I hushållet finns:vanlig bandspelare <Se F.7 för fullständig frågetext> 1356 0. Finns ej 500 1. Finns 14 9. Ej svar
VAR 47 FINNS:HUND Loc 69 width 1 MD=9 F.7r. I hushållet finns:hund <Se F.7 för fullständig frågetext> 1461 0. Finns ej 396 1. Finns 13 9. Ej svar
VAR 48 FINNS:KATT Loc 70 width 1 MD=9 F.7s. I hushållet finns:katt <Se F.7 för fullständig frågetext> 1579 0. Finns ej 278 1. Finns 13 9. Ej svar
VAR 49 FINNS:BURFÅGLAR Loc 71 width 1 MD=9 F.7t. I hushållet finns:burfåglar <Se F.7 för fullständig frågetext> 1695 0. Finns ej 162 1. Finns 13 9. Ej svar
VAR 50 FINNS:AKVARIEFISKAR Loc 72 width 1 MD=9 F.7u. I hushållet finns:akvariefiskar <Se F.7 för fullständig frågetext> 1675 0. Finns ej 182 1. Finns 13 9. Ej svar
VAR 51 MATVAROR I BUTIKER Loc 73 width 1 MD=9 F.8. Hur ofta köper Du personligen för egen eller för andras räkning nedanstående produkter? Var god svara med ett kryss på varje rad. F.8a. Jag köper: Matvaror i Butiker 59 1. Aldrig 148 2. Någon gång/år 94 3. Någon gång/kvartal 277 4. Någon gång/månad 631 5. 1-2 gånger/vecka 434 6. 3-4 gånger/vecka 214 7. Minst 5 gånger/vecka 13 9. Ej svar
VAR 52 SKÖNHETSARTIKLAR Loc 74 width 1 MD=9 F.8b. Jag köper: Skönhetsartiklar <Se F.8 för fullständig frågetext> 566 1. Aldrig 435 2. Någon gång/år 402 3. Någon gång/kvartal 419 4. Någon gång/månad 28 5. 1-2 gånger/vecka 2 6. 3-4 gånger/vecka 2 7. Minst 5 gånger/vecka 16 9. Ej svar
VAR 53 TANDKRÄM Loc 75 width 1 MD=9 F.8c. Jag köper: Tandkräm <Se F.8 för fullständig frågetext> 201 1. Aldrig 251 2. Någon gång/år 400 3. Någon gång/kvartal 943 4. Någon gång/månad 55 5. 1-2 gånger/vecka 5 6. 3-4 gånger/vecka 2 7. Minst 5 gånger/vecka 13 9. Ej svar
VAR 54 TVÅL Loc 76 width 1 MD=9 F.8d. Jag köper: Tvål <Se F.8 för fullständig frågetext> 218 1. Aldrig 253 2. Någon gång/år 330 3. Någon gång/kvartal 962 4. Någon gång/månad 88 5. 1-2 gånger/vecka 4 6. 3-4 gånger/vecka 2 7. Minst 5 gånger/vecka 13 9. Ej svar
VAR 55 MASKINDISKMEDEL Loc 77 width 1 MD=9 F.8e. Jag köper: Maskindiskmedel <Se F.8 för fullständig frågetext> 1387 1. Aldrig 130 2. Någon gång/år 147 3. Någon gång/kvartal 179 4. Någon gång/månad 9 5. 1-2 gånger/vecka 6. 3-4 gånger/vecka 1 7. Minst 5 gånger/vecka 17 9. Ej svar
VAR 56 VANLIGT DISKMEDEL Loc 78 width 1 MD=9 F.8f. Jag köper: Vanligt diskmedel <Se F.8 för fullständig frågetext> 368 1. Aldrig 259 2. Någon gång/år 418 3. Någon gång/kvartal 770 4. Någon gång/månad 40 5. 1-2 gånger/vecka 1 6. 3-4 gånger/vecka 1 7. Minst 5 gånger/vecka 13 9. Ej svar
VAR 57 RENGÖRINGSMEDEL Loc 79 width 1 MD=9 F.8g. Jag köper: Rengöringsmedel <Se F.8 för fullständig frågetext> 360 1. Aldrig 331 2. Någon gång/år 450 3. Någon gång/kvartal 685 4. Någon gång/månad 29 5. 1-2 gånger/vecka 1 6. 3-4 gånger/vecka 1 7. Minst 5 gånger/vecka 13 9. Ej svar
VAR 58 TVÄTTMEDEL Loc 80 width 1 MD=9 F.8h. Jag köper: Tvättmedel <Se F.8 för fullständig frågetext> 354 1. Aldrig 253 2. Någon gång/år 391 3. Någon gång/kvartal 796 4. Någon gång/månad 58 5. 1-2 gånger/vecka 1 6. 3-4 gånger/vecka 3 7. Minst 5 gånger/vecka 14 9. Ej svar
VAR 59 GOLVVÅRDSMEDEL Loc 81 width 1 MD=9 F.8i. Jag köper: Golvvårdsmedel <Se F.8 för fullständig frågetext> 733 1. Aldrig 522 2. Någon gång/år 359 3. Någon gång/kvartal 235 4. Någon gång/månad 6 5. 1-2 gånger/vecka 1 6. 3-4 gånger/vecka 1 7. Minst 5 gånger/vecka 13 9. Ej svar
VAR 60 GRAMMOFONSKIVOR Loc 82 width 1 MD=9 F.8j. Jag köper: Grammofonskivor <Se F.8 för fullständig frågetext> 689 1. Aldrig 527 2. Någon gång/år 401 3. Någon gång/kvartal 221 4. Någon gång/månad 16 5. 1-2 gånger/vecka 1 6. 3-4 gånger/vecka 1 7. Minst 5 gånger/vecka 14 9. Ej svar
VAR 61 AVSER ATT KÖPA1 Loc 83 width 2 MD=99 F.9. Din avsikt att köpa nedanstående varor.Nedan finns en mängd varor uppräknade. Stryk under de varor Du tror att Du eller Ditt hushåll kommer att köpa inom de närmaste två åren. F.9a. Första understrykningen 224 00. Fabriksny bil 496 01. Begagnad bil 56 02. Moped 11 03. Nytt fritidshus 12 04. Begagnat fritidshus 51 05. Ny villa 14 06. Begagnad villa 82 07. Köksfläkt 37 08. Elektrisk spis 36 09. Diskmaskin 851 99. Ej svar
VAR 62 AVSER ATT KÖPA1 Loc 85 width 2 MD=99 F.9b. Andra understrykningen <Se F.9 för fullständig frågetext> 686 00. Frågan ej tillämplig 15 01. Begagnad bil 32 02. Moped 19 03. Nytt fritidshus 14 04. Begagnat fritidshus 37 05. Ny villa 36 06. Begagnad villa 66 07. Köksfläkt 56 08. Elektrisk spis 58 09. Diskmaskin 851 99. Ej svar
VAR 63 AVSER ATT KÖPA1 Loc 87 width 2 MD=99 F.9c. Tredje understrykningen <Se F.9 för fullständig frågetext> 932 00. Frågan ej tillämplig 01. Begagnad bil 4 02. Moped 1 03. Nytt fritidshus 3 04. Begagnat fritidshus 7 05. Ny villa 4 06. Begagnad villa 20 07. Köksfläkt 27 08. Elektrisk spis 21 09. Diskmaskin 851 99. Ej svar
VAR 64 AVSER ATT KÖPA1 Loc 89 width 2 MD=99 F.9d. Fjärde understrykningen <Se F.9 för fullständig frågetext> 986 00. Frågan ej tillämplig 01. Begagnad bil 02. Moped 03. Nytt fritidshus 04. Begagnat fritidshus 2 05. Ny villa 3 06. Begagnad villa 5 07. Köksfläkt 13 08. Elektrisk spis 10 09. Diskmaskin 851 99. Ej svar
VAR 65 AVSER ATT KÖPA1 Loc 91 width 2 MD=99 F.9e. Femte understrykningen <Se F.9 för fullständig frågetext> 1003 00. Frågan ej tillämplig 01. Begagnad bil 02. Moped 03. Nytt fritidshus 04. Begagnat fritidshus 05. Ny villa 1 06. Begagnad villa 1 07. Köksfläkt 4 08. Elektrisk spis 10 09. Diskmaskin 851 99. Ej svar
VAR 66 AVSER ATT KÖPA2 Loc 93 width 2 MD=99 F.10. Din avsikt att köpa nedanstående varor.Nedan finns en mängd varor uppräknade. Stryk under de varor Du tror att Du eller Ditt hushåll kommer att köpa inom de närmaste två åren. F.10a. Första understrykningen 181 00. Tvättmaskin 52 01. Frysbox 75 02. Frysskåp 178 03. Fiskeutrustning 141 04. Elektrisk rakapparat 44 05. Portabel skrivmaskin 63 06. Stillbildskamera 48 07. Filmkamera 31 08. Projektorer 43 09. Elektrisk symaskin 1014 99. Ej svar
VAR 67 AVSER ATT KÖPA2 Loc 95 width 2 MD=99 F.10b. Andra understrykningen <Se F.10 för fullständig frågetext> 547 00. Frågan ej tillämplig 35 01. Frysbox 21 02. Frysskåp 34 03. Fiskeutrustning 60 04. Elektrisk rakapparat 22 05. Portabel skrivmaskin 38 06. Stillbildskamera 37 07. Filmkamera 29 08. Projektorer 33 09. Elektrisk symaskin 1014 99. Ej svar
VAR 68 AVSER ATT KÖPA2 Loc 97 width 2 MD=99 F.10c. Tredje understrykningen <Se F.10 för fullständig frågetext> 763 00. Frågan ej tillämplig 01. Frysbox 8 02. Frysskåp 6 03. Fiskeutrustning 14 04. Elektrisk rakapparat 8 05. Portabel skrivmaskin 9 06. Stillbildskamera 9 07. Filmkamera 24 08. Projektorer p 15 09. Elektrisk symaskin 1014 99. Ej svar
VAR 69 AVSER ATT KÖPA2 Loc 99 width 2 MD=99 F.10d. Fjärde understrykningen <Se F.10 för fullständig frågetext> 824 00. Frågan ej tillämplig 01. Frysbox 02. Frysskåp 1 03. Fiskeutrustning 2 04. Elektrisk rakapparat 1 05. Portabel skrivmaskin 4 06. Stillbildskamera 10 07. Filmkamera 6 08. Projektorer 8 09. Elektrisk symaskin 1014 99. Ej svar
VAR 70 AVSER ATT KÖPA2 Loc 101 width 2 MD=99 F.10e. Femte understrykningen <Se F.10 för fullständig frågetext> 844 00. Frågan ej tillämplig 01. Frysbox 02. Frysskåp 03. Fiskeutrustning 04. Elektrisk rakapparat 05. Portabel skrivmaskin 1 06. Stillbildskamera 07. Filmkamera 4 08. Projektorer 8 09. Elektrisk symaskin 1013 99. Ej svar
VAR 71 AVSER ATT KÖPA3 Loc 103 width 2 MD=99 F.11. Din avsikt att köpa nedanstående varor.Nedan finns en mängd varor uppräknade. Läs igenom alla de varor vi räknat upp och stryk samtidigt under de varor Du tror att Du eller Ditt hushåll kommer att köpa inom de närmaste två åren. F.11a. Första understrykningen 164 00. Radio 119 01. Bandspelare 244 02. Stereoanläggning 34 03. Svart/vit TV 200 04. Färg-TV 235 05. Trädgårdsredskap 40 06. Gräsklippare 82 07. Dammsugare 18 08. Motor- eller segelbåt 15 09. Motionscykel 719 99. Ej svar
VAR 72 AVSER ATT KÖPA3 Loc 105 width 2 MD=99 F.11b. Andra understrykningen <Se F.11 för fullständig frågetext> 581 00. Frågan ej tillämplig 29 01. Bandspelare 66 02. Stereoanläggning 19 03. Svart/vit TV 96 04. Färg-TV 139 05. Trädgårdsredskap 102 06. Gräsklippare 82 07. Dammsugare 20 08. Motor- eller segelbåt 18 09. Motionscykel 718 99. Ej svar
VAR 73 AVSER ATT KÖPA3 Loc 107 width 2 MD=99 F.11c. Tredje understrykningen <Se F.11 för fullständig frågetext> 915 00. Frågan ej tillämplig 01. Bandspelare 12 02. Stereoanläggning 8 03. Svart/vit TV 18 04. Färg-TV 58 05. Trädgårdsredskap 58 06. Gräsklippare 42 07. Dammsugare 23 08. Motor- eller segelbåt 18 09. Motionscykel 718 99. Ej svar
VAR 74 AVSER ATT KÖPA3 Loc 109 width 2 MD=99 F.11d. Fjärde understrykningen <Se F.11 för fullständig frågetext> 1067 00. Frågan ej tillämplig 01. Bandspelare 02. Stereoanläggning 03. Svart/vit TV 7 04. Färg-TV 12 05. Trädgårdsredskap 20 06. Gräsklippare 23 07. Dammsugare 10 08. Motor- eller segelbåt 15 09. Motionscykel 716 99. Ej svar
VAR 75 AVSER ATT KÖPA3 Loc 111 width 2 MD=99 F.11e. Femte understrykningen <Se F.11 för fullständig frågetext> 1134 00. Frågan ej tillämplig 01. Bandspelare 02. Stereoanläggning 03. Svart/vit TV 04. Färg-TV 1 05. Trädgårdsredskap 4 06. Gräsklippare 7 07. Dammsugare 4 08. Motor- eller segelbåt 4 09. Motionscykel 716 99. Ej svar
VAR 76 SAMHÄLLSDEBATT Loc 113 width 1 MD=9 F.12. Dina intressen.Människors intressen är olika.Hur stort är Ditt intresse för nedanstående ämnen och aktiviteter. F.12.1. Samhällsdebatt 106 1. Mycket ointresserad 127 2. Ganska ointresserad 142 3. Något ointresserad 129 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 632 5. Något intresserad 481 6. Ganska intresserad 206 7. Mycket intresserad 47 9. Ej svar
VAR 77 SOCIALA RÄTTIGHETER Loc 114 width 1 MD=9 F.12.2. Sociala rättigheter <Se F.12 för fullständig frågetext> 45 1. Mycket ointresserad 75 2. Ganska ointresserad 89 3. Något ointresserad 76 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 508 5. Något intresserad 630 6. Ganska intresserad 415 7. Mycket intresserad 32 9. Ej svar
VAR 78 SKATTEFRÅGOR Loc 115 width 1 MD=9 F.12.3. Skattefrågor <Se F.12 för fullständig frågetext> 69 1. Mycket ointresserad 75 2. Ganska ointresserad 96 3. Något ointresserad 90 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 440 5. Något intresserad 569 6. Ganska intresserad 501 7. Mycket intresserad 30 9. Ej svar
VAR 79 LAGAR OCH FÖRORDNINGAR Loc 116 width 1 MD=9 F.12.4. Lagar och förordningar <Se F.12 för fullständig frågetext> 55 1. Mycket ointresserad 67 2. Ganska ointresserad 108 3. Något ointresserad 114 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 619 5. Något intresserad 562 6. Ganska intresserad 304 7. Mycket intresserad 41 9. Ej svar
VAR 80 SAMLEVNADSFRÅGOR Loc 117 width 1 MD=9 F.12.5. Samlevnadsfrågor <Se F.12 för fullständig frågetext> 58 1. Mycket ointresserad 106 2. Ganska ointresserad 112 3. Något ointresserad 176 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 564 5. Något intresserad 500 6. Ganska intresserad 304 7. Mycket intresserad 50 9. Ej svar
VAR 81 RELIGIONS-OCH TROSFRÅGOR Loc 118 width 1 MD=9 F.12.6. Religions-och trosfrågor <Se F.12 för fullständig frågetext> 334 1. Mycket ointresserad 257 2. Ganska ointresserad 228 3. Något ointresserad 196 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 439 5. Något intresserad 206 6. Ganska intresserad 166 7. Mycket intresserad 44 9. Ej svar
VAR 82 ARBETSMARKNADEN Loc 119 width 1 MD=9 F.12.7. Arbetsmarknaden <Se F.12 för fullständig frågetext> 49 1. Mycket ointresserad 70 2. Ganska ointresserad 112 3. Något ointresserad 111 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 525 5. Något intresserad 588 6. Ganska intresserad 371 7. Mycket intresserad 44 9. Ej svar
VAR 83 SAMHÄLLSPLANERING Loc 120 width 1 MD=9 F.12.8. Samhällsplanering <Se F.12 för fullständig frågetext> 63 1. Mycket ointresserad 106 2. Ganska ointresserad 138 3. Något ointresserad 185 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 638 5. Något intresserad 482 6. Ganska intresserad 212 7. Mycket intresserad 46 9. Ej svar
VAR 84 POLITISKA FRÅGOR Loc 121 width 1 MD=9 F.12.9. Politiska frågor <Se F.12 för fullständig frågetext> 171 1. Mycket ointresserad 165 2. Ganska ointresserad 149 3. Något ointresserad 132 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 557 5. Något intresserad 421 6. Ganska intresserad 227 7. Mycket intresserad 48 9. Ej svar
VAR 85 SPORT/IDROTT Loc 122 width 1 MD=9 F.12.10. Sport/Idrott <Se F.12 för fullständig frågetext> 145 1. Mycket ointresserad 108 2. Ganska ointresserad 113 3. Något ointresserad 74 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 441 5. Något intresserad 384 6. Ganska intresserad 568 7. Mycket intresserad 37 9. Ej svar
VAR 86 MILJÖVÅRDSPROBLEM Loc 123 width 1 MD=9 F.12.11. Miljövårdsproblem <Se F.12 för fullständig frågetext> 26 1. Mycket ointresserad 51 2. Ganska ointresserad 86 3. Något ointresserad 74 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 535 5. Något intresserad 574 6. Ganska intresserad 488 7. Mycket intresserad 36 9. Ej svar
VAR 87 HÄLSONYTTIG MAT Loc 124 width 1 MD=9 F.12.12. Hälsonyttig mat <Se F.12 för fullständig frågetext> 57 1. Mycket ointresserad 101 2. Ganska ointresserad 120 3. Något ointresserad 134 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 432 5. Något intresserad 500 6. Ganska intresserad 491 7. Mycket intresserad 35 9. Ej svar
VAR 88 SJUKDOMAR OCH HÄLSOVÅRD Loc 125 width 1 MD=9 F.12.13. Sjukdomar och hälsovård <Se F.12 för fullständig frågetext> 36 1. Mycket ointresserad 59 2. Ganska ointresserad 110 3. Något ointresserad 100 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 511 5. Något intresserad 539 6. Ganska intresserad 469 7. Mycket intresserad 46 9. Ej svar
VAR 89 BANTNINGSTIPS Loc 126 width 1 MD=9 F.12.14. Bantningstips <Se F.12 för fullständig frågetext> 640 1. Mycket ointresserad 199 2. Ganska ointresserad 170 3. Något ointresserad 151 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 344 5. Något intresserad 150 6. Ganska intresserad 167 7. Mycket intresserad 49 9. Ej svar
VAR 90 HUSHÅLLA EKONOMISKT Loc 127 width 1 MD=9 F.12.15. Hushålla ekonomiskt <Se F.12 för fullständig frågetext> 54 1. Mycket ointresserad 59 2. Ganska ointresserad 89 3. Något ointresserad 104 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 413 5. Något intresserad 539 6. Ganska intresserad 577 7. Mycket intresserad 35 9. Ej svar
VAR 91 HEMINREDNING Loc 128 width 1 MD=9 F.12.16. Heminredning <Se F.12 för fullständig frågetext> 76 1. Mycket ointresserad 64 2. Ganska ointresserad 86 3. Något ointresserad 99 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 470 5. Något intresserad 538 6. Ganska intresserad 498 7. Mycket intresserad 39 9. Ej svar
VAR 92 MODENYHETER Loc 129 width 1 MD=9 F.12.17. Modenyheter <Se F.12 för fullständig frågetext> 231 1. Mycket ointresserad 163 2. Ganska ointresserad 170 3. Något ointresserad 112 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 520 5. Något intresserad 375 6. Ganska intresserad 252 7. Mycket intresserad 47 9. Ej svar
VAR 93 MATVARUNYHETER Loc 130 width 1 MD=9 F.12.18. Matvarunyheter <Se F.12 för fullständig frågetext> 140 1. Mycket ointresserad 128 2. Ganska ointresserad 197 3. Något ointresserad 140 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 555 5. Något intresserad 395 6. Ganska intresserad 258 7. Mycket intresserad 57 9. Ej svar
VAR 94 BARNAVÅRD Loc 131 width 1 MD=9 F.12.19. Barnavård <Se F.12 för fullständig frågetext> 166 1. Mycket ointresserad 124 2. Ganska ointresserad 133 3. Något ointresserad 192 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 448 5. Något intresserad 398 6. Ganska intresserad 361 7. Mycket intresserad 48 9. Ej svar
VAR 95 SKÖNHETSVÅRD Loc 132 width 1 MD=9 F.12.20. Skönhetsvård <Se F.12 för fullständig frågetext> 378 1. Mycket ointresserad 210 2. Ganska ointresserad 186 3. Något ointresserad 193 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 469 5. Något intresserad 254 6. Ganska intresserad 137 7. Mycket intresserad 43 9. Ej svar
VAR 96 VILLA/EGET HEM Loc 133 width 1 MD=9 F.12.21. Villa/eget hem <Se F.12 för fullständig frågetext> 95 1. Mycket ointresserad 42 2. Ganska ointresserad 54 3. Något ointresserad 135 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 296 5. Något intresserad 425 6. Ganska intresserad 776 7. Mycket intresserad 47 9. Ej svar
VAR 97 FRITIDSHUS Loc 134 width 1 MD=9 F.12.22. Fritidshus <Se F.12 för fullständig frågetext> 166 1. Mycket ointresserad 114 2. Ganska ointresserad 137 3. Något ointresserad 221 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 431 5. Något intresserad 320 6. Ganska intresserad 417 7. Mycket intresserad 64 9. Ej svar
VAR 98 SEMESTERRESOR Loc 135 width 1 MD=9 F.12.23. Semesterresor <Se F.12 för fullständig frågetext> 60 1. Mycket ointresserad 40 2. Ganska ointresserad 73 3. Något ointresserad 81 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 460 5. Något intresserad 523 6. Ganska intresserad 593 7. Mycket intresserad 40 9. Ej svar
VAR 99 BÅTAR Loc 136 width 1 MD=9 F.12.24. Båtar <Se F.12 för fullständig frågetext> 414 1. Mycket ointresserad 172 2. Ganska ointresserad 160 3. Något ointresserad 189 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 392 5. Något intresserad 239 6. Ganska intresserad 255 7. Mycket intresserad 49 9. Ej svar
VAR 100 PERSONBILAR Loc 137 width 1 MD=9 F.12.25. Personbilar <Se F.12 för fullständig frågetext> 146 1. Mycket ointresserad 95 2. Ganska ointresserad 113 3. Något ointresserad 105 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 535 5. Något intresserad 446 6. Ganska intresserad 389 7. Mycket intresserad 41 9. Ej svar
VAR 101 FÄRG-TV Loc 138 width 1 MD=9 F.12.26. Färg-tv <Se F.12 för fullständig frågetext> 166 1. Mycket ointresserad 93 2. Ganska ointresserad 122 3. Något ointresserad 141 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 509 5. Något intresserad 393 6. Ganska intresserad 405 7. Mycket intresserad 41 9. Ej svar
VAR 102 STEREOANLÄGGNINGAR Loc 139 width 1 MD=9 F.12.27. Stereoanläggningar <Se F.12 för fullständig frågetext> 237 1. Mycket ointresserad 100 2. Ganska ointresserad 116 3. Något ointresserad 168 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 443 5. Något intresserad 402 6. Ganska intresserad 358 7. Mycket intresserad 46 9. Ej svar
VAR 103 HUSHÅLLSMASKINER Loc 140 width 1 MD=9 F.12.28. Hushållsmaskiner <Se F.12 för fullständig frågetext> 127 1. Mycket ointresserad 129 2. Ganska ointresserad 165 3. Något ointresserad 169 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 595 5. Något intresserad 410 6. Ganska intresserad 223 7. Mycket intresserad 52 9. Ej svar
VAR 104 FOTOUTRUSTNING Loc 141 width 1 MD=9 F.12.29. Fotoutrustning <Se F.12 för fullständig frågetext> 246 1. Mycket ointresserad 174 2. Ganska ointresserad 260 3. Något ointresserad 212 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 496 5. Något intresserad 288 6. Ganska intresserad 141 7. Mycket intresserad 53 9. Ej svar
VAR 105 MOTORCYKLAR/MOPEDER Loc 142 width 1 MD=9 F.12.30. Motorcyklar/mopeder <Se F.12 för fullständig frågetext> 719 1. Mycket ointresserad 192 2. Ganska ointresserad 199 3. Något ointresserad 205 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 254 5. Något intresserad 115 6. Ganska intresserad 135 7. Mycket intresserad 51 9. Ej svar
VAR 106 RAKAPPARATER Loc 143 width 1 MD=9 F.12.31. Rakapparater <Se F.12 för fullständig frågetext> 706 1. Mycket ointresserad 168 2. Ganska ointresserad 171 3. Något ointresserad 261 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 319 5. Något intresserad 123 6. Ganska intresserad 75 7. Mycket intresserad 47 9. Ej svar
VAR 107 RENGÖRINGSMEDEL Loc 144 width 1 MD=9 F.12.32. Rengöringsmedel <Se F.12 för fullständig frågetext> 202 1. Mycket ointresserad 133 2. Ganska ointresserad 210 3. Något ointresserad 173 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 489 5. Något intresserad 381 6. Ganska intresserad 250 7. Mycket intresserad 32 9. Ej svar
VAR 108 MEDEL MOT MJÄLL Loc 145 width 1 MD=9 F.12.33. Medel mot mjäll <Se F.12 för fullständig frågetext> 487 1. Mycket ointresserad 176 2. Ganska ointresserad 198 3. Något ointresserad 260 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 386 5. Något intresserad 171 6. Ganska intresserad 149 7. Mycket intresserad 43 9. Ej svar
VAR 109 HUNDARS SKÖTSEL Loc 146 width 1 MD=9 F.12.34. Hundars skötsel <Se F.12 för fullständig frågetext> 640 1. Mycket ointresserad 161 2. Ganska ointresserad 120 3. Något ointresserad 194 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 272 5. Något intresserad 203 6. Ganska intresserad 235 7. Mycket intresserad 45 9. Ej svar
VAR 110 KATTERS SKÖTSEL Loc 147 width 1 MD=9 F.12.35. Katters skötsel <Se F.12 för fullständig frågetext> 791 1. Mycket ointresserad 161 2. Ganska ointresserad 164 3. Något ointresserad 231 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 229 5. Något intresserad 113 6. Ganska intresserad 136 7. Mycket intresserad 45 9. Ej svar
VAR 111 HANDLA MAT Loc 148 width 1 MD=9 F.12.36. Handla mat <Se F.12 för fullständig frågetext> 75 1. Mycket ointresserad 109 2. Ganska ointresserad 130 3. Något ointresserad 68 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 522 5. Något intresserad 559 6. Ganska intresserad 390 7. Mycket intresserad 17 9. Ej svar
VAR 112 LAGA MAT Loc 149 width 1 MD=9 F.12.37. Laga mat <Se F.12 för fullständig frågetext> 86 1. Mycket ointresserad 97 2. Ganska ointresserad 116 3. Något ointresserad 43 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 426 5. Något intresserad 593 6. Ganska intresserad 491 7. Mycket intresserad 18 9. Ej svar
VAR 113 PRÖVA NYA MATRÄTTER Loc 150 width 1 MD=9 F.12.38. Pröva nya maträtter <Se F.12 för fullständig frågetext> 79 1. Mycket ointresserad 79 2. Ganska ointresserad 116 3. Något ointresserad 76 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 433 5. Något intresserad 526 6. Ganska intresserad 528 7. Mycket intresserad 33 9. Ej svar
VAR 114 BAKA Loc 151 width 1 MD=9 F.12.39. Baka <Se F.12 för fullständig frågetext> 253 1. Mycket ointresserad 165 2. Ganska ointresserad 183 3. Något ointresserad 125 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 353 5. Något intresserad 357 6. Ganska intresserad 405 7. Mycket intresserad 29 9. Ej svar
VAR 115 PRÖVA NYA CIGARRETTER Loc 152 width 1 MD=9 F.12.40. Pröva nya cigarretter <Se F.12 för fullständig frågetext> 1114 1. Mycket ointresserad 129 2. Ganska ointresserad 117 3. Något ointresserad 195 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 177 5. Något intresserad 54 6. Ganska intresserad 36 7. Mycket intresserad 48 9. Ej svar
VAR 116 PRÖVA NY PIPTOBAK Loc 153 width 1 MD=9 F.12.41. Pröva ny piptobak <Se F.12 för fullständig frågetext> 1306 1. Mycket ointresserad 71 2. Ganska ointresserad 74 3. Något ointresserad 214 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 112 5. Något intresserad 24 6. Ganska intresserad 19 7. Mycket intresserad 50 9. Ej svar
VAR 117 PRÖVA NYA CIGARILLER Loc 154 width 1 MD=9 F.12.42. Pröva nya cigariller <Se F.12 för fullständig frågetext> 1341 1. Mycket ointresserad 77 2. Ganska ointresserad 71 3. Något ointresserad 220 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 67 5. Något intresserad 17 6. Ganska intresserad 18 7. Mycket intresserad 59 9. Ej svar
VAR 118 HA GÄSTER Loc 155 width 1 MD=9 F.12.43. Ha gäster <Se F.12 för fullständig frågetext> 48 1. Mycket ointresserad 34 2. Ganska ointresserad 61 3. Något ointresserad 65 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 548 5. Något intresserad 719 6. Ganska intresserad 363 7. Mycket intresserad 32 9. Ej svar
VAR 119 KÖRA BIL Loc 156 width 1 MD=9 F.12.44. Köra bil <Se F.12 för fullständig frågetext> 234 1. Mycket ointresserad 40 2. Ganska ointresserad 63 3. Något ointresserad 178 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 328 5. Något intresserad 462 6. Ganska intresserad 528 7. Mycket intresserad 37 9. Ej svar
VAR 120 JOBBA MED BILEN Loc 157 width 1 MD=9 F.12.45. Jobba med bilen <Se F.12 för fullständig frågetext> 519 1. Mycket ointresserad 127 2. Ganska ointresserad 141 3. Något ointresserad 240 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 402 5. Något intresserad 225 6. Ganska intresserad 178 7. Mycket intresserad 38 9. Ej svar
VAR 121 ARBETA I TRÄDGÅRDEN Loc 158 width 1 MD=9 F.12.46. Arbeta i trädgården <Se F.12 för fullständig frågetext> 186 1. Mycket ointresserad 93 2. Ganska ointresserad 110 3. Något ointresserad 153 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 463 5. Något intresserad 436 6. Ganska intresserad 399 7. Mycket intresserad 30 9. Ej svar
VAR 122 FOTOGRAFERA Loc 159 width 1 MD=9 F.12.47. Fotografera <Se F.12 för fullständig frågetext> 211 1. Mycket ointresserad 105 2. Ganska ointresserad 186 3. Något ointresserad 133 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 667 5. Något intresserad 351 6. Ganska intresserad 183 7. Mycket intresserad 34 9. Ej svar
VAR 123 SMALFILMA Loc 160 width 1 MD=9 F.12.48. Smalfilma <Se F.12 för fullständig frågetext> 512 1. Mycket ointresserad 147 2. Ganska ointresserad 177 3. Något ointresserad 464 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 276 5. Något intresserad 155 6. Ganska intresserad 92 7. Mycket intresserad 47 9. Ej svar
VAR 124 LYSSNA PÅ POPMUSIK Loc 161 width 1 MD=9 F.12.49. Lyssna på popmusik <Se F.12 för fullständig frågetext> 517 1. Mycket ointresserad 134 2. Ganska ointresserad 145 3. Något ointresserad 122 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 364 5. Något intresserad 259 6. Ganska intresserad 287 7. Mycket intresserad 42 9. Ej svar
VAR 125 LYSSNA PÅ KLASSISK MUSIK Loc 162 width 1 MD=9 F.12.50. Lyssna på klassisk musik <Se F.12 för fullständig frågetext> 357 1. Mycket ointresserad 149 2. Ganska ointresserad 189 3. Något ointresserad 105 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 522 5. Något intresserad 326 6. Ganska intresserad 185 7. Mycket intresserad 37 9. Ej svar
VAR 126 GÅ PÅ TEATER Loc 163 width 1 MD=9 F.12.51. Gå på teater <Se F.12 för fullständig frågetext> 240 1. Mycket ointresserad 130 2. Ganska ointresserad 156 3. Något ointresserad 161 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 563 5. Något intresserad 356 6. Ganska intresserad 230 7. Mycket intresserad 34 9. Ej svar
VAR 127 GÅ PÅ KONSTUTSTÄLLNING Loc 164 width 1 MD=9 F.12.52. Gå på konstutställning <Se F.12 för fullständig frågetext> 405 1. Mycket ointresserad 200 2. Ganska ointresserad 243 3. Något ointresserad 202 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 447 5. Något intresserad 214 6. Ganska intresserad 112 7. Mycket intresserad 47 9. Ej svar
VAR 128 SKAFFA VIDAREUTBILDNING Loc 165 width 1 MD=9 F.12.53. Skaffa vidareutbildning <Se F.12 för fullständig frågetext> 159 1. Mycket ointresserad 79 2. Ganska ointresserad 133 3. Något ointresserad 217 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 565 5. Något intresserad 404 6. Ganska intresserad 263 7. Mycket intresserad 50 9. Ej svar
VAR 129 LÄSA BÖCKER Loc 166 width 1 MD=9 F.12.54. Läsa böcker <Se F.12 för fullständig frågetext> 84 1. Mycket ointresserad 71 2. Ganska ointresserad 130 3. Något ointresserad 63 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 473 5. Något intresserad 488 6. Ganska intresserad 528 7. Mycket intresserad 33 9. Ej svar
VAR 130 LÄSA POPULÄRTIDNINGAR Loc 167 width 1 MD=9 F.12.55. Läsa populärtidningar <Se F.12 för fullständig frågetext> 200 1. Mycket ointresserad 127 2. Ganska ointresserad 198 3. Något ointresserad 175 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 584 5. Något intresserad 366 6. Ganska intresserad 172 7. Mycket intresserad 48 9. Ej svar
VAR 131 SY KLÄDER Loc 168 width 1 MD=9 F.12.56. Sy kläder <Se F.12 för fullständig frågetext> 756 1. Mycket ointresserad 109 2. Ganska ointresserad 144 3. Något ointresserad 165 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 279 5. Något intresserad 180 6. Ganska intresserad 208 7. Mycket intresserad 29 9. Ej svar
VAR 132 HANDARBETA Loc 169 width 1 MD=9 F.12.57. Handarbeta <Se F.12 för fullständig frågetext> 655 1. Mycket ointresserad 94 2. Ganska ointresserad 105 3. Något ointresserad 124 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 252 5. Något intresserad 241 6. Ganska intresserad 371 7. Mycket intresserad 28 9. Ej svar
VAR 133 MÅLA Loc 170 width 1 MD=9 F.12.58. Måla <Se F.12 för fullständig frågetext> 421 1. Mycket ointresserad 125 2. Ganska ointresserad 146 3. Något ointresserad 184 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 472 5. Något intresserad 282 6. Ganska intresserad 198 7. Mycket intresserad 42 9. Ej svar
VAR 134 SNICKRA Loc 171 width 1 MD=9 F.12.59. Snickra <Se F.12 för fullständig frågetext> 417 1. Mycket ointresserad 120 2. Ganska ointresserad 149 3. Något ointresserad 213 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 390 5. Något intresserad 313 6. Ganska intresserad 228 7. Mycket intresserad 40 9. Ej svar
VAR 135 MOTIONERA Loc 172 width 1 MD=9 F.12.60. Motionera <Se F.12 för fullständig frågetext> 79 1. Mycket ointresserad 51 2. Ganska ointresserad 111 3. Något ointresserad 65 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 534 5. Något intresserad 545 6. Ganska intresserad 457 7. Mycket intresserad 28 9. Ej svar
VAR 136 FRILUFTSLIV Loc 173 width 1 MD=9 F.12.61. Friluftsliv <Se F.12 för fullständig frågetext> 38 1. Mycket ointresserad 30 2. Ganska ointresserad 55 3. Något ointresserad 59 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 479 5. Något intresserad 546 6. Ganska intresserad 635 7. Mycket intresserad 28 9. Ej svar
VAR 137 SPORTFISKA Loc 174 width 1 MD=9 F.12.62. Sportfiska <Se F.12 för fullständig frågetext> 464 1. Mycket ointresserad 130 2. Ganska ointresserad 139 3. Något ointresserad 194 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 347 5. Något intresserad 252 6. Ganska intresserad 310 7. Mycket intresserad 34 9. Ej svar
VAR 138 ÅKA SKIDOR Loc 175 width 1 MD=9 F.12.63. Åka skidor <Se F.12 för fullständig frågetext> 286 1. Mycket ointresserad 86 2. Ganska ointresserad 136 3. Något ointresserad 144 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 465 5. Något intresserad 366 6. Ganska intresserad 352 7. Mycket intresserad 35 9. Ej svar
VAR 139 ÅKA MOTORBÅT Loc 176 width 1 MD=9 F.12.64. Åka motorbåt <Se F.12 för fullständig frågetext> 375 1. Mycket ointresserad 137 2. Ganska ointresserad 147 3. Något ointresserad 225 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 412 5. Något intresserad 267 6. Ganska intresserad 270 7. Mycket intresserad 37 9. Ej svar
VAR 140 SEGLA Loc 177 width 1 MD=9 F.12.65. Segla <Se F.12 för fullständig frågetext> 542 1. Mycket ointresserad 139 2. Ganska ointresserad 158 3. Något ointresserad 392 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 249 5. Något intresserad 178 6. Ganska intresserad 177 7. Mycket intresserad 35 9. Ej svar
VAR 141 CAMPA Loc 178 width 1 MD=9 F.12.66. Campa <Se F.12 för fullständig frågetext> 346 1. Mycket ointresserad 93 2. Ganska ointresserad 146 3. Något ointresserad 137 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 470 5. Något intresserad 347 6. Ganska intresserad 292 7. Mycket intresserad 39 9. Ej svar
VAR 142 SEMESTRA UTOMLANDS Loc 179 width 1 MD=9 F.12.67. Semestra utomlands <Se F.12 för fullständig frågetext> 178 1. Mycket ointresserad 76 2. Ganska ointresserad 88 3. Något ointresserad 174 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 365 5. Något intresserad 344 6. Ganska intresserad 603 7. Mycket intresserad 42 9. Ej svar
VAR 143 SEMESTRA I SVERIGE Loc 180 width 1 MD=9 F.12.68. Semestra i Sverige <Se F.12 för fullständig frågetext> 29 1. Mycket ointresserad 17 2. Ganska ointresserad 33 3. Något ointresserad 47 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 380 5. Något intresserad 616 6. Ganska intresserad 698 7. Mycket intresserad 50 9. Ej svar
VAR 144 GÅ PÅ FÖRENINGSMÖTEN Loc 181 width 1 MD=9 F.12.69. Gå på föreningsmöten <Se F.12 för fullständig frågetext> 395 1. Mycket ointresserad 220 2. Ganska ointresserad 227 3. Något ointresserad 236 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 461 5. Något intresserad 182 6. Ganska intresserad 98 7. Mycket intresserad 51 9. Ej svar
VAR 145 SE PÅ SPORTEVENEMANG Loc 182 width 1 MD=9 F.12.70. Se på sportevenemang <Se F.12 för fullständig frågetext> 245 1. Mycket ointresserad 103 2. Ganska ointresserad 132 3. Något ointresserad 91 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 445 5. Något intresserad 334 6. Ganska intresserad 489 7. Mycket intresserad 31 9. Ej svar
VAR 146 PRÖVA NYA PRODUKTER Loc 183 width 1 MD=9 F.12.71. Pröva nya produkter <Se F.12 för fullständig frågetext> 93 1. Mycket ointresserad 69 2. Ganska ointresserad 133 3. Något ointresserad 241 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 664 5. Något intresserad 424 6. Ganska intresserad 206 7. Mycket intresserad 40 9. Ej svar
VAR 147 AFTONBLADET Loc 184 width 2 MD=99 F.13. Tidningar Du själv läser.Följande frågor gäller hur ofta Du själv läser vissa tidningar.De flesta människor läser endast en liten del av de uppräknade tidningarna.Vi ber Dig att så noga som möjligt gå igenom och kryssa för samtliga tidningar.I de fall Du inte alls läser en tidning, kryssa för svarsalternativet F.13a. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Aftonbladet? 591 00. Aldrig 43 01. 1 gång per år 41 02. 2 gånger per år 74 03. 3 gånger per år 85 04. 1 gång per kvartal 61 05. 2 gånger per kvartal 129 06. 1 gång per månad 85 07. 2 gånger per månad 88 08. 3 gånger per månad 145 09. 1 gång per vecka 90 10. 2 gånger per vecka 87 11. 3 gånger per vecka 54 12. 4 gånger per vecka 42 13. 5 gånger per vecka 252 14. 6 gånger per vecka 3 99. Ej svar
VAR 148 ARBETET Loc 186 width 2 MD=99 F.13b. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Arbetet? <Se F.13 för fullständig frågetext> 1569 00. Aldrig 24 01. 1 gång per år 22 02. 2 gånger per år 21 03. 3 gånger per år 22 04. 1 gång per kvartal 17 05. 2 gånger per kvartal 33 06. 1 gång per månad 18 07. 2 gånger per månad 13 08. 3 gånger per månad 28 09. 1 gång per vecka 11 10. 2 gånger per vecka 10 11. 3 gånger per vecka 3 12. 4 gånger per vecka 10 13. 5 gånger per vecka 68 14. 6 gånger per vecka 1 99. Ej svar
VAR 149 DAGENS NYHETER Loc 188 width 2 F.13c. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Dagens Nyheter? <Se F.13 för fullständig frågetext> 930 00. Aldrig 67 01. 1 gång per år 53 02. 2 gånger per år 65 03. 3 gånger per år 59 04. 1 gång per kvartal 47 05. 2 gånger per kvartal 86 06. 1 gång per månad 57 07. 2 gånger per månad 56 08. 3 gånger per månad 76 09. 1 gång per vecka 38 10. 2 gånger per vecka 41 11. 3 gånger per vecka 19 12. 4 gånger per vecka 28 13. 5 gånger per vecka 248 14. 6 gånger per vecka
VAR 150 EXPRESSEN Loc 190 width 2 MD=99 F.13d. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Expressen? <Se F.13 för fullständig frågetext> 459 00. Aldrig 23 01. 1 gång per år 40 02. 2 gånger per år 64 03. 3 gånger per år 79 04. 1 gång per kvartal 57 05. 2 gånger per kvartal 138 06. 1 gång per månad 103 07. 2 gånger per månad 97 08. 3 gånger per månad 197 09. 1 gång per vecka 102 10. 2 gånger per vecka 94 11. 3 gånger per vecka 69 12. 4 gånger per vecka 53 13. 5 gånger per vecka 293 14. 6 gånger per vecka 2 99. Ej svar
VAR 151 GÖTEBORGS-POSTEN Loc 192 width 2 MD=99 F.13e. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Göteborgs-Posten? <Se F.13 för fullständig frågetext> 1406 00. Aldrig 43 01. 1 gång per år 30 02. 2 gånger per år 37 03. 3 gånger per år 24 04. 1 gång per kvartal 13 05. 2 gånger per kvartal 34 06. 1 gång per månad 15 07. 2 gånger per månad 12 08. 3 gånger per månad 32 09. 1 gång per vecka 15 10. 2 gånger per vecka 13 11. 3 gånger per vecka 3 12. 4 gånger per vecka 11 13. 5 gånger per vecka 181 14. 6 gånger per vecka 1 99. Ej svar
VAR 152 GT KVÄLLSTIDNINGEN Loc 194 width 2 F.13f. Hur ofta läser Du vardagsnummer av GT Kvällstidningen? <Se F.13 för fullständig frågetext> 1511 00. Aldrig 35 01. 1 gång per år 34 02. 2 gånger per år 36 03. 3 gånger per år 33 04. 1 gång per kvartal 16 05. 2 gånger per kvartal 38 06. 1 gång per månad 24 07. 2 gånger per månad 26 08. 3 gånger per månad 22 09. 1 gång per vecka 27 10. 2 gånger per vecka 18 11. 3 gånger per vecka 14 12. 4 gånger per vecka 7 13. 5 gånger per vecka 29 14. 6 gånger per vecka
VAR 153 KVÄLLSPOSTEN Loc 196 width 2 MD=99 F.13g. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Kvällsposten? <Se F.13 för fullständig frågetext> 1475 00. Aldrig 28 01. 1 gång per år 26 02. 2 gånger per år 27 03. 3 gånger per år 30 04. 1 gång per kvartal 28 05. 2 gånger per kvartal 39 06. 1 gång per månad 16 07. 2 gånger per månad 17 08. 3 gånger per månad 48 09. 1 gång per vecka 27 10. 2 gånger per vecka 23 11. 3 gånger per vecka 19 12. 4 gånger per vecka 19 13. 5 gånger per vecka 48 14. 6 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 154 SVENSKA DAGBLADET Loc 198 width 2 F.13h. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Svenska Dagbladet? <Se F.13 för fullständig frågetext> 1473 00. Aldrig 49 01. 1 gång per år 28 02. 2 gånger per år 36 03. 3 gånger per år 33 04. 1 gång per kvartal 31 05. 2 gånger per kvartal 37 06. 1 gång per månad 25 07. 2 gånger per månad 26 08. 3 gånger per månad 28 09. 1 gång per vecka 23 10. 2 gånger per vecka 7 11. 3 gånger per vecka 4 12. 4 gånger per vecka 7 13. 5 gånger per vecka 63 14. 6 gånger per vecka
VAR 155 SYDSVENSKA DAGBLADET Loc 200 width 2 F.13i. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Sydsvenska Dagbladet? <Se F.13 för fullständig frågetext> 1609 00. Aldrig 32 01. 1 gång per år 25 02. 2 gånger per år 22 03. 3 gånger per år 25 04. 1 gång per kvartal 10 05. 2 gånger per kvartal 17 06. 1 gång per månad 9 07. 2 gånger per månad 5 08. 3 gånger per månad 20 09. 1 gång per vecka 6 10. 2 gånger per vecka 7 11. 3 gånger per vecka 7 12. 4 gånger per vecka 6 13. 5 gånger per vecka 70 14. 6 gånger per vecka
VAR 156 LÄSER SKÅNSKA DAGBLADET Loc 202 width 2 F.13j. Hur ofta läser Du - Skånska Dagbladet (vard) <Se F.13 för fullständig frågetext> 1760 00. aldrig 22 01. 1 gång/år 11 02. 2 gånger/år 8 03. 3 gånger/år 13 04. 1 gång/kvartal 8 05. 2 gånger/kvartal 6 06. 1 gång/månad 7 07. 2 gånger/månad 4 08. 3 gånger/månad 7 09. 1 gång/vecka 5 10. 2 gånger/vecka 2 11. 3 gånger/vecka 1 12. 4 gånger/vecka 1 13. 5 gånger/vecka 15 14. 6 gånger/vecka
VAR 157 AFTONBLADET(SÖNDAG) Loc 204 width 2 F.14. Tidningar Du själv läser.Följande frågor gäller hur ofta Du själv läser vissa tidningar.De flesta människor läser endast en liten del av de uppräknade tidningarna.Vi ber Dig att så noga som möjligt gå igenom och kryssa för samtliga tidningar.I de fall Du inte alls läser en tidning, kryssa för svarsalternativet F.14a. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Aftonbladet? 718 00. Aldrig 50 01. 1 gång per år 46 02. 2 gånger per år 60 03. 3 gånger per år 92 04. 1 gång per kvartal 73 05. 2 gånger per kvartal 145 06. 1 gång per månad 120 07. 2 gånger per månad 93 08. 3 gånger per månad 473 09. 1 gång per vecka
VAR 158 ARBETET(SÖNDAG) Loc 206 width 2 F.14b. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Arbetet? <Se F.14 för fullständig frågetext> 1680 00. Aldrig 15 01. 1 gång per år 10 02. 2 gånger per år 10 03. 3 gånger per år 11 04. 1 gång per kvartal 13 05. 2 gånger per kvartal 22 06. 1 gång per månad 13 07. 2 gånger per månad 4 08. 3 gånger per månad 92 09. 1 gång per vecka
VAR 159 DAGENS NYHETER(SÖNDAG) Loc 208 width 2 MD=99 F.14c. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Dagens Nyheter? <Se F.14 för fullständig frågetext> 1124 00. Aldrig 47 01. 1 gång per år 43 02. 2 gånger per år 60 03. 3 gånger per år 48 04. 1 gång per kvartal 48 05. 2 gånger per kvartal 72 06. 1 gång per månad 55 07. 2 gånger per månad 27 08. 3 gånger per månad 346 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 160 EXPRESSEN(SÖNDAG) Loc 210 width 2 MD=99 F.14d. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Expressen? <Se F.14 för fullständig frågetext> 530 00. Aldrig 31 01. 1 gång per år 42 02. 2 gånger per år 45 03. 3 gånger per år 105 04. 1 gång per kvartal 79 05. 2 gånger per kvartal 180 06. 1 gång per månad 159 07. 2 gånger per månad 117 08. 3 gånger per månad 582 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 161 GÖTEBORGS-POSTEN(SÖNDAG) Loc 212 width 2 F.14e. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Göteborgs-Posten? <Se F.14 för fullständig frågetext> 1492 00. Aldrig 33 01. 1 gång per år 20 02. 2 gånger per år 23 03. 3 gånger per år 26 04. 1 gång per kvartal 14 05. 2 gånger per kvartal 28 06. 1 gång per månad 13 07. 2 gånger per månad 15 08. 3 gånger per månad 206 09. 1 gång per vecka
VAR 162 GT KVÄLLSTIDNING(SÖNDAG) Loc 214 width 2 F.14f. Hur ofta läser Du söndagsnummer av GT Kvällstidningen? <Se F.14 för fullständig frågetext> 1569 00. Aldrig 39 01. 1 gång per år 27 02. 2 gånger per år 31 03. 3 gånger per år 31 04. 1 gång per kvartal 18 05. 2 gånger per kvartal 37 06. 1 gång per månad 26 07. 2 gånger per månad 16 08. 3 gånger per månad 76 09. 1 gång per vecka
VAR 163 KVÄLLSPOSTEN(SÖNDAG) Loc 216 width 2 F.14g. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Kvällsposten? <Se F.14 för fullständig frågetext> 1528 00. Aldrig 25 01. 1 gång per år 31 02. 2 gånger per år 23 03. 3 gånger per år 26 04. 1 gång per kvartal 15 05. 2 gånger per kvartal 33 06. 1 gång per månad 23 07. 2 gånger per månad 33 08. 3 gånger per månad 133 09. 1 gång per vecka
VAR 164 SV.DAGBLADET(SÖNDAG) Loc 218 width 2 F.14h. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Svenska Dagbladet? <Se F.14 för fullständig frågetext> 1658 00. Aldrig 28 01. 1 gång per år 18 02. 2 gånger per år 24 03. 3 gånger per år 17 04. 1 gång per kvartal 10 05. 2 gånger per kvartal 14 06. 1 gång per månad 9 07. 2 gånger per månad 11 08. 3 gånger per månad 81 09. 1 gång per vecka
VAR 165 SYDSV.DAGBLADET(SÖNDAG) Loc 220 width 2 F.14i. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Sydsvenska Dagbladet? <Se F.14 för fullständig frågetext> 1676 00. Aldrig 17 01. 1 gång per år 11 02. 2 gånger per år 14 03. 3 gånger per år 14 04. 1 gång per kvartal 8 05. 2 gånger per kvartal 12 06. 1 gång per månad 12 07. 2 gånger per månad 13 08. 3 gånger per månad 93 09. 1 gång per vecka
VAR 166 SKÅNSKA DAGBL.(SÖNDAG) Loc 222 width 2 MD=99 F.14j. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Skånska Dagbladet? <Se F.14 för fullständig frågetext> 1800 00. Aldrig 12 01. 1 gång per år 6 02. 2 gånger per år 7 03. 3 gånger per år 6 04. 1 gång per kvartal 3 05. 2 gånger per kvartal 8 06. 1 gång per månad 4 07. 2 gånger per månad 2 08. 3 gånger per månad 21 09. 1 gång per vecka 1 99. Ej svar
VAR 167 LÄSER ALLAS VECKOTIDNING Loc 224 width 2 F.15. Tidningar Du själv läser-Veckotidningar F.15a. Hur ofta läser Du - Allas Veckotidning 1331 00. Aldrig 77 01. 1 gång per år 58 02. 2 gånger per år 65 03. 3 gånger per år 66 04. 1 gång per kvartal 46 05. 2 gånger per kvartal 70 06. 1 gång per månad 35 07. 2 gånger per månad 23 08. 3 gånger per månad 99 09. 1 gång per vecka
VAR 168 LÄSER ALLERS Loc 226 width 2 F.15b. Hur ofta läser Du - Allers <Se F.15 för fullständig frågetext> 1108 00. Aldrig 86 01. 1 gång per år 94 02. 2 gånger per år 80 03. 3 gånger per år 93 04. 1 gång per kvartal 69 05. 2 gånger per kvartal 94 06. 1 gång per månad 51 07. 2 gånger per månad 36 08. 3 gånger per månad 159 09. 1 gång per vecka
VAR 169 LÄSER DAMERNAS VÄRLD Loc 228 width 2 F.15c. Hur ofta läser Du - Damernas Värld <Se F.15 för fullständig frågetext> 1192 00. Aldrig 75 01. 1 gång per år 53 02. 2 gånger per år 81 03. 3 gånger per år 123 04. 1 gång per kvartal 62 05. 2 gånger per kvartal 122 06. 1 gång per månad 54 07. 2 gånger per månad 24 08. 3 gånger per månad 84 09. 1 gång per vecka
VAR 170 LÄSER FEMINA Loc 230 width 2 F.15d. Hur ofta läser Du - Femina <Se F.15 för fullständig frågetext> 1260 00. Aldrig 75 01. 1 gång per år 47 02. 2 gånger per år 88 03. 3 gånger per år 86 04. 1 gång per kvartal 64 05. 2 gånger per kvartal 110 06. 1 gång per månad 41 07. 2 gånger per månad 30 08. 3 gånger per månad 69 09. 1 gång per vecka
VAR 171 LÄSER FIB-AKTUELLT Loc 232 width 2 MD=99 F.15e. Hur ofta läser Du - FIB-Aktuellt <Se F.15 för fullständig frågetext> 992 00. Aldrig 54 01. 1 gång per år 67 02. 2 gånger per år 81 03. 3 gånger per år 109 04. 1 gång per kvartal 110 05. 2 gånger per kvartal 169 06. 1 gång per månad 97 07. 2 gånger per månad 69 08. 3 gånger per månad 122 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 172 LÄSER HEMMETS JOURNAL Loc 234 width 2 F.15f. Hur ofta läser Du - Hemmets Journal <Se F.15 för fullständig frågetext> 1019 00. Aldrig 88 01. 1 gång per år 86 02. 2 gånger per år 69 03. 3 gånger per år 96 04. 1 gång per kvartal 96 05. 2 gånger per kvartal 121 06. 1 gång per månad 66 07. 2 gånger per månad 46 08. 3 gånger per månad 183 09. 1 gång per vecka
VAR 173 LÄSER HEMMETS VECKOTIDN. Loc 236 width 2 MD=99 F.15g. Hur ofta läser Du - Hemmets Veckotidning <Se F.15 för fullständig frågetext> 1058 00. Aldrig 95 01. 1 gång per år 76 02. 2 gånger per år 66 03. 3 gånger per år 82 04. 1 gång per kvartal 67 05. 2 gånger per kvartal 102 06. 1 gång per månad 69 07. 2 gånger per månad 41 08. 3 gånger per månad 214 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 174 LÄSER HENNES Loc 238 width 2 MD=99 F.15h. Hur ofta läser Du - Hennes <Se F.15 för fullständig frågetext> 1515 00. Aldrig 56 01. 1 gång per år 32 02. 2 gånger per år 35 03. 3 gånger per år 33 04. 1 gång per kvartal 39 05. 2 gånger per kvartal 58 06. 1 gång per månad 28 07. 2 gånger per månad 29 08. 3 gånger per månad 44 09. 1 gång per vecka 1 99. Ej svar
VAR 175 LÄSER HUSMODERN Loc 240 width 2 F.15i. Hur ofta läser Du - Husmodern <Se F.15 för fullständig frågetext> 1235 00. Aldrig 79 01. 1 gång per år 52 02. 2 gånger per år 86 03. 3 gånger per år 88 04. 1 gång per kvartal 77 05. 2 gånger per kvartal 94 06. 1 gång per månad 42 07. 2 gånger per månad 26 08. 3 gånger per månad 91 09. 1 gång per vecka
VAR 176 LÄSER HÄNT I VECKAN Loc 242 width 2 MD=99 F.15j. Hur ofta läser Du - Hänt i Veckan <Se F.15 för fullständig frågetext> 1128 00. Aldrig 93 01. 1 gång per år 65 02. 2 gånger per år 102 03. 3 gånger per år 104 04. 1 gång per kvartal 70 05. 2 gånger per kvartal 123 06. 1 gång per månad 50 07. 2 gånger per månad 37 08. 3 gånger per månad 98 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 177 LÄSER ICA-KURIREN Loc 244 width 2 F.15k. Hur ofta läser Du - ICA-kuriren <Se F.15 för fullständig frågetext> 1058 00. Aldrig 48 01. 1 gång per år 37 02. 2 gånger per år 59 03. 3 gånger per år 74 04. 1 gång per kvartal 44 05. 2 gånger per kvartal 97 06. 1 gång per månad 47 07. 2 gånger per månad 43 08. 3 gånger per månad 363 09. 1 gång per vecka
VAR 178 LÄSER KALLE ANKA & CO Loc 246 width 2 MD=99 F.15l. Hur ofta läser Du - Kalle Anka & Co <Se F.15 för fullständig frågetext> 1218 00. Aldrig 57 01. 1 gång per år 48 02. 2 gånger per år 71 03. 3 gånger per år 78 04. 1 gång per kvartal 65 05. 2 gånger per kvartal 105 06. 1 gång per månad 60 07. 2 gånger per månad 52 08. 3 gånger per månad 115 09. 1 gång per vecka 1 99. Ej svar
VAR 179 LÄSER LAND Loc 248 width 2 F.15m. Hur ofta läser Du - Land <Se F.15 för fullständig frågetext> 1406 00. Aldrig 33 01. 1 gång per år 35 02. 2 gånger per år 36 03. 3 gånger per år 39 04. 1 gång per kvartal 29 05. 2 gånger per kvartal 46 06. 1 gång per månad 19 07. 2 gånger per månad 29 08. 3 gånger per månad 198 09. 1 gång per vecka
VAR 180 LÄSER LEKTYR Loc 250 width 2 MD=99 F.15n. Hur ofta läser Du - Lektyr <Se F.15 för fullständig frågetext> 1115 00. Aldrig 59 01. 1 gång per år 45 02. 2 gånger per år 65 03. 3 gånger per år 98 04. 1 gång per kvartal 68 05. 2 gånger per kvartal 154 06. 1 gång per månad 80 07. 2 gånger per månad 53 08. 3 gånger per månad 132 09. 1 gång per vecka 1 99. Ej svar
VAR 181 LÄSER METALLARBETAREN Loc 252 width 2 F.15o. Hur ofta läser Du - Metallarbetaren <Se F.15 för fullständig frågetext> 1584 00. Aldrig 24 01. 1 gång per år 14 02. 2 gånger per år 12 03. 3 gånger per år 17 04. 1 gång per kvartal 13 05. 2 gånger per kvartal 64 06. 1 gång per månad 20 07. 2 gånger per månad 20 08. 3 gånger per månad 102 09. 1 gång per vecka
VAR 182 LÄSER MIN VÄRLD Loc 254 width 2 MD=99 F.15p. Hur ofta läser Du - Min Värld <Se F.15 för fullständig frågetext> 1458 00. Aldrig 41 01. 1 gång per år 39 02. 2 gånger per år 40 03. 3 gånger per år 43 04. 1 gång per kvartal 36 05. 2 gånger per kvartal 59 06. 1 gång per månad 34 07. 2 gånger per månad 30 08. 3 gånger per månad 90 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 183 LÄSER MITT LIVS NOVELL Loc 256 width 2 F.15q. Hur ofta läser Du - Mitt Livs Novell <Se F.15 för fullständig frågetext> 1612 00. Aldrig 43 01. 1 gång per år 36 02. 2 gånger per år 35 03. 3 gånger per år 25 04. 1 gång per kvartal 19 05. 2 gånger per kvartal 31 06. 1 gång per månad 16 07. 2 gånger per månad 22 08. 3 gånger per månad 31 09. 1 gång per vecka
VAR 184 LÄSER RÖSTER I RADIO/TV Loc 258 width 2 F.15r. Hur ofta läser Du - Röster i Radio/TV <Se F.15 för fullständig frågetext> 1369 00. Aldrig 91 01. 1 gång per år 67 02. 2 gånger per år 70 03. 3 gånger per år 69 04. 1 gång per kvartal 40 05. 2 gånger per kvartal 52 06. 1 gång per månad 19 07. 2 gånger per månad 21 08. 3 gånger per månad 72 09. 1 gång per vecka
VAR 185 LÄSER SAXONS VECKOTIDN. Loc 260 width 2 F.15s. Hur ofta läser Du - Saxons Veckotidning <Se F.15 för fullständig frågetext> 1374 00. Aldrig 48 01. 1 gång per år 52 02. 2 gånger per år 53 03. 3 gånger per år 67 04. 1 gång per kvartal 35 05. 2 gånger per kvartal 70 06. 1 gång per månad 37 07. 2 gånger per månad 30 08. 3 gånger per månad 104 09. 1 gång per vecka
VAR 186 LÄSER SE Loc 262 width 2 F.15t. Hur ofta läser Du - Se <Se F.15 för fullständig frågetext> 1067 00. Aldrig 77 01. 1 gång per år 78 02. 2 gånger per år 125 03. 3 gånger per år 137 04. 1 gång per kvartal 91 05. 2 gånger per kvartal 134 06. 1 gång per månad 64 07. 2 gånger per månad 38 08. 3 gånger per månad 59 09. 1 gång per vecka
VAR 187 LÄSER SVENSK DAMTIDNING Loc 264 width 2 F.15u. Hur ofta läser Du - Svensk Damtidning <Se F.15 för fullständig frågetext> 1445 00. Aldrig 60 01. 1 gång per år 41 02. 2 gånger per år 56 03. 3 gånger per år 53 04. 1 gång per kvartal 43 05. 2 gånger per kvartal 59 06. 1 gång per månad 31 07. 2 gånger per månad 19 08. 3 gånger per månad 63 09. 1 gång per vecka
VAR 188 LÄSER VECKANS AFFÄRER Loc 266 width 2 F.15v. Hur ofta läser Du - Veckans Affärer <Se F.15 för fullständig frågetext> 1630 00. Aldrig 30 01. 1 gång per år 27 02. 2 gånger per år 27 03. 3 gånger per år 34 04. 1 gång per kvartal 19 05. 2 gånger per kvartal 38 06. 1 gång per månad 12 07. 2 gånger per månad 8 08. 3 gånger per månad 45 09. 1 gång per vecka
VAR 189 LÄSER VECKO-JOURNALEN Loc 268 width 2 F.15x. Hur ofta läser Du - Vecko-Journalen <Se F.15 för fullständig frågetext> 1505 00. Aldrig 77 01. 1 gång per år 48 02. 2 gånger per år 63 03. 3 gånger per år 53 04. 1 gång per kvartal 23 05. 2 gånger per kvartal 41 06. 1 gång per månad 12 07. 2 gånger per månad 11 08. 3 gånger per månad 37 09. 1 gång per vecka
VAR 190 LÄSER VECKO-REVYN Loc 270 width 2 F.15y. Hur ofta läser Du - Vecko-Revyn <Se F.15 för fullständig frågetext> 1261 00. Aldrig 78 01. 1 gång per år 53 02. 2 gånger per år 93 03. 3 gånger per år 70 04. 1 gång per kvartal 70 05. 2 gånger per kvartal 93 06. 1 gång per månad 38 07. 2 gånger per månad 24 08. 3 gånger per månad 90 09. 1 gång per vecka
VAR 191 LÄSER VI Loc 272 width 2 F.15z. Hur ofta läser Du - Vi <Se F.15 för fullständig frågetext> 1382 00. Aldrig 55 01. 1 gång per år 43 02. 2 gånger per år 36 03. 3 gånger per år 43 04. 1 gång per kvartal 29 05. 2 gånger per kvartal 65 06. 1 gång per månad 22 07. 2 gånger per månad 27 08. 3 gånger per månad 168 09. 1 gång per vecka
VAR 192 LÄSER ÅRET RUNT Loc 274 width 2 F.15å. Hur ofta läser Du - Året Runt <Se F.15 för fullständig frågetext> 787 00. Aldrig 61 01. 1 gång per år 76 02. 2 gånger per år 118 03. 3 gånger per år 142 04. 1 gång per kvartal 102 05. 2 gånger per kvartal 171 06. 1 gång per månad 88 07. 2 gånger per månad 58 08. 3 gånger per månad 267 09. 1 gång per vecka
VAR 193 LÄSER KOMMUNALARBETAREN Loc 276 width 1 F.16. Tidningar Du själv läser- 14-dagarstidningar F.16a. Hur ofta läser Du - Kommunalarbetaren 1661 0. aldrig 9 1. 1 gång/år 11 2. 2 gånger/år 6 3. 3 gånger/år 6 4. 1 gång/kvartal 14 5. 2 gånger/kvartal 45 6. 1 gång/månad 118 7. 2 gånger/månad
VAR 194 LÄSER MOTOR Loc 277 width 1 F.16b. Hur ofta läser Du - Motor <Se F.16 för fullständig frågetext> 1474 0. aldrig 53 1. 1 gång/år 41 2. 2 gånger/år 34 3. 3 gånger/år 45 4. 1 gång/kvartal 44 5. 2 gånger/kvartal 58 6. 1 gång/månad 121 7. 2 gånger/månad
VAR 195 LÄSER MOTORFÖRAREN Loc 278 width 1 F.16c. Hur ofta läser Du - Motorföraren <Se F.16 för fullständig frågetext> 1632 0. aldrig 39 1. 1 gång/år 22 2. 2 gånger/år 24 3. 3 gånger/år 26 4. 1 gång/kvartal 27 5. 2 gånger/kvartal 36 6. 1 gång/månad 64 7. 2 gånger/månad
VAR 196 LÄSER TEKNIKENS VÄRLD Loc 279 width 1 MD=9 F.16d. Hur ofta läser Du - Teknikens Värld <Se F.16 för fullständig frågetext> 1368 0. aldrig 63 1. 1 gång/år 58 2. 2 gånger/år 64 3. 3 gånger/år 78 4. 1 gång/kvartal 65 5. 2 gånger/kvartal 95 6. 1 gång/månad 79 7. 2 gånger/månad 9. Ej svar
VAR 197 LÄSER VI BILÄGARE Loc 280 width 1 F.16e. Hur ofta läser Du - Vi Bilägare <Se F.16 för fullständig frågetext> 1225 0. aldrig 50 1. 1 gång/år 35 2. 2 gånger/år 24 3. 3 gånger/år 65 4. 1 gång/kvartal 43 5. 2 gånger/kvartal 135 6. 1 gång/månad 293 7. 2 gånger/månad
VAR 198 LÄSER ALLT I HEMMET Loc 281 width 1 MD=9 F.17. Tidningar Du själv läser - Månadstidningar F.17a. Hur ofta läser du - Allt i Hemmet 990 0. aldrig 148 1. 1 gång/år 140 2. 2 gånger/år 138 3. 3 gånger/år 157 4. 1 gång/kvartal 82 5. 2 gånger/kvartal 215 6. 1 gång/månad 9. Ej svar
VAR 199 LÄSER ALLT OM MAT Loc 282 width 1 F.17b. Hur ofta läser du - Allt om Mat <Se F.17 för fullständig frågetext> 1229 0. aldrig 122 1. 1 gång/år 96 2. 2 gånger/år 89 3. 3 gånger/år 106 4. 1 gång/kvartal 61 5. 2 gånger/kvartal 167 6. 1 gång/månad
VAR 200 LÄSER HEM OCH FRITID Loc 283 width 1 MD=9 F.17c. Hur ofta läser du - Hem och Fritid <Se F.17 för fullständig frågetext> 1043 0. aldrig 142 1. 1 gång/år 138 2. 2 gånger/år 117 3. 3 gånger/år 135 4. 1 gång/kvartal 75 5. 2 gånger/kvartal 220 6. 1 gång/månad 9. Ej svar
VAR 201 LÄSER BÅT-NYTT Loc 284 width 1 F.17d. Hur ofta läser du - Båt-Nytt <Se F.17 för fullständig frågetext> 1502 0. aldrig 103 1. 1 gång/år 50 2. 2 gånger/år 56 3. 3 gånger/år 58 4. 1 gång/kvartal 33 5. 2 gånger/kvartal 68 6. 1 gång/månad
VAR 202 LÄSER BÅT FÖR ALLA Loc 285 width 1 MD=9 F.17e. Hur ofta läser du - Båt för Alla <Se F.17 för fullständig frågetext> 1644 0. aldrig 64 1. 1 gång/år 32 2. 2 gånger/år 29 3. 3 gånger/år 44 4. 1 gång/kvartal 18 5. 2 gånger/kvartal 38 6. 1 gång/månad 1 9. Ej svar
VAR 203 LÄSER VI BÅTÄGARE Loc 286 width 1 F.17f. Hur ofta läser du - Vi Båtägare <Se F.17 för fullständig frågetext> 1655 0. aldrig 64 1. 1 gång/år 37 2. 2 gånger/år 25 3. 3 gånger/år 26 4. 1 gång/kvartal 18 5. 2 gånger/kvartal 45 6. 1 gång/månad
VAR 204 LÄSER FOTO OCH FILMTEKN. Loc 287 width 1 F.17g. Hur ofta läser du - Foto och Filmteknik <Se F.17 för fullständig frågetext> 1670 0. aldrig 57 1. 1 gång/år 33 2. 2 gånger/år 32 3. 3 gånger/år 34 4. 1 gång/kvartal 11 5. 2 gånger/kvartal 33 6. 1 gång/månad
VAR 205 LÄSER TEKNIK FÖR ALLA Loc 288 width 1 MD=9 F.17h. Hur ofta läser du - Teknik för Alla <Se F.17 för fullständig frågetext> 1541 0. aldrig 88 1. 1 gång/år 62 2. 2 gånger/år 47 3. 3 gånger/år 61 4. 1 gång/kvartal 30 5. 2 gånger/kvartal 40 6. 1 gång/månad 1 9. Ej svar
VAR 206 LÄSER DET BÄSTA Loc 289 width 1 F.17i. Hur ofta läser du - Det Bästa <Se F.17 för fullständig frågetext> 1333 0. aldrig 136 1. 1 gång/år 74 2. 2 gånger/år 66 3. 3 gånger/år 45 4. 1 gång/kvartal 37 5. 2 gånger/kvartal 179 6. 1 gång/månad
VAR 207 LÄSER VI FÖRÄLDRAR Loc 290 width 1 F.17j. Hur ofta läser du - Vi Föräldrar <Se F.17 för fullständig frågetext> 1463 0. aldrig 84 1. 1 gång/år 74 2. 2 gånger/år 66 3. 3 gånger/år 60 4. 1 gång/kvartal 28 5. 2 gånger/kvartal 95 6. 1 gång/månad
VAR 208 LÄSER VÅR BOSTAD Loc 291 width 1 MD=9 F.17k. Hur ofta läser du - Vår Bostad <Se F.17 för fullständig frågetext> 1393 0. aldrig 60 1. 1 gång/år 56 2. 2 gånger/år 41 3. 3 gånger/år 66 4. 1 gång/kvartal 33 5. 2 gånger/kvartal 221 6. 1 gång/månad 9. Ej svar
VAR 209 LÄSER INDUSTRITJÄNSTEM. Loc 292 width 1 F.17l. Hur ofta läser du - Industritjänstemannen <Se F.17 för fullständig frågetext> 1742 0. aldrig 14 1. 1 gång/år 5 2. 2 gånger/år 5 3. 3 gånger/år 14 4. 1 gång/kvartal 8 5. 2 gånger/kvartal 82 6. 1 gång/månad
VAR 210 LÄSER A-PRESSEN Loc 293 width 2 MD=99 F.18. Tidningar Du själv läser - Lokaltidningar F.18a. Hur ofta läser Du - A-Pressen 1091 00. Aldrig 27 01. 1 gång per år 30 02. 2 gånger per år 78 03. 3 gånger per år 55 04. 1 gång per kvartal 58 05. 2 gånger per kvartal 65 06. 1 gång per månad 30 07. 2 gånger per månad 50 08. 3 gånger per månad 71 09. 1 gång per vecka 33 10. 2 gånger per vecka 24 11. 3 gånger per vecka 20 12. 4 gånger per vecka 31 13. 5 gånger per vecka 205 14. 6 gånger per vecka 2 99. Ej svar
VAR 211 STORMARKNADSPRESS Loc 295 width 2 F.18b. Hur ofta läser Du - Stormarknadspress? <Se F.18 för fullständig frågetext> 1351 00. Aldrig 23 01. 1 gång per år 29 02. 2 gånger per år 54 03. 3 gånger per år 31 04. 1 gång per kvartal 22 05. 2 gånger per kvartal 27 06. 1 gång per månad 15 07. 2 gånger per månad 21 08. 3 gånger per månad 23 09. 1 gång per vecka 13 10. 2 gånger per vecka 17 11. 3 gånger per vecka 11 12. 4 gånger per vecka 8 13. 5 gånger per vecka 225 14. 6 gånger per vecka
VAR 212 VÄRMLANDS FOLKBLAD Loc 297 width 2 F.18c. Hur ofta läser Du Värmlands Folkblad? <Se F.18 för fullständig frågetext> 1799 00. Aldrig 11 01. 1 gång per år 3 02. 2 gånger per år 6 03. 3 gånger per år 6 04. 1 gång per kvartal 6 05. 2 gånger per kvartal 5 06. 1 gång per månad 6 07. 2 gånger per månad 2 08. 3 gånger per månad 4 09. 1 gång per vecka 3 10. 2 gånger per vecka 1 11. 3 gånger per vecka 12. 4 gånger per vecka 6 13. 5 gånger per vecka 12 14. 6 gånger per vecka
VAR 213 ÖREBRO-KURIREN Loc 299 width 2 F.18d. Hur ofta läser Du Örebro-kuriren(med Karlskoga-kuriren)? <Se F.18 för fullständig frågetext> 1807 00. Aldrig 9 01. 1 gång per år 10 02. 2 gånger per år 8 03. 3 gånger per år 5 04. 1 gång per kvartal 2 05. 2 gånger per kvartal 4 06. 1 gång per månad 2 07. 2 gånger per månad 4 08. 3 gånger per månad 3 09. 1 gång per vecka 4 10. 2 gånger per vecka 2 11. 3 gånger per vecka 12. 4 gånger per vecka 2 13. 5 gånger per vecka 8 14. 6 gånger per vecka
VAR 214 NERIKES ALLEHANDA/TIDN. Loc 301 width 2 F.18e. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Nerikes Allehanda/Nerikes Tidningen? <Se F.18 för fullständig frågetext> 1760 00. Aldrig 8 01. 1 gång per år 7 02. 2 gånger per år 14 03. 3 gånger per år 5 04. 1 gång per kvartal 7 05. 2 gånger per kvartal 10 06. 1 gång per månad 2 07. 2 gånger per månad 4 08. 3 gånger per månad 2 09. 1 gång per vecka 5 10. 2 gånger per vecka 3 11. 3 gånger per vecka 4 12. 4 gånger per vecka 3 13. 5 gånger per vecka 36 14. 6 gånger per vecka
VAR 215 NORRKÖPINGS TIDNINGAR Loc 303 width 2 F.18f. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Norrköpings Tidningar? <Se F.18 för fullständig frågetext> 1784 00. Aldrig 8 01. 1 gång per år 7 02. 2 gånger per år 10 03. 3 gånger per år 4 04. 1 gång per kvartal 6 05. 2 gånger per kvartal 5 06. 1 gång per månad 2 07. 2 gånger per månad 4 08. 3 gånger per månad 2 09. 1 gång per vecka 2 10. 2 gånger per vecka 3 11. 3 gånger per vecka 4 12. 4 gånger per vecka 2 13. 5 gånger per vecka 27 14. 6 gånger per vecka
VAR 216 NYA WERMLANDS-TIDNINGEN Loc 305 width 2 F.18g. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Nya Wermlands-Tidningen? <Se F.18 för fullständig frågetext> 1739 00. Aldrig 11 01. 1 gång per år 10 02. 2 gånger per år 7 03. 3 gånger per år 8 04. 1 gång per kvartal 8 05. 2 gånger per kvartal 11 06. 1 gång per månad 3 07. 2 gånger per månad 3 08. 3 gånger per månad 6 09. 1 gång per vecka 4 10. 2 gånger per vecka 2 11. 3 gånger per vecka 12. 4 gånger per vecka 1 13. 5 gånger per vecka 57 14. 6 gånger per vecka
VAR 217 UPSALA NYA TIDNING Loc 307 width 2 F.18h. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Upsala Nya Tidning? <Se F.18 för fullständig frågetext> 1754 00. Aldrig 11 01. 1 gång per år 11 02. 2 gånger per år 16 03. 3 gånger per år 13 04. 1 gång per kvartal 7 05. 2 gånger per kvartal 4 06. 1 gång per månad 3 07. 2 gånger per månad 4 08. 3 gånger per månad 6 09. 1 gång per vecka 2 10. 2 gånger per vecka 3 11. 3 gånger per vecka 2 12. 4 gånger per vecka 13. 5 gånger per vecka 34 14. 6 gånger per vecka
VAR 218 VESTMANLANDS LÄNS TIDN. Loc 309 width 2 F.18i. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Vestmanlands Läns Tidning? <Se F.18 för fullständig frågetext> 1770 00. Aldrig 6 01. 1 gång per år 6 02. 2 gånger per år 11 03. 3 gånger per år 10 04. 1 gång per kvartal 5 05. 2 gånger per kvartal 8 06. 1 gång per månad 4 07. 2 gånger per månad 4 08. 3 gånger per månad 4 09. 1 gång per vecka 1 10. 2 gånger per vecka 2 11. 3 gånger per vecka 1 12. 4 gånger per vecka 1 13. 5 gånger per vecka 37 14. 6 gånger per vecka
VAR 219 ÖSTGÖTA CORRESPONDENTEN Loc 311 width 2 F.18j. Hur ofta läser Du vardagsnummer av östgöta Correspondenten? <Se F.18 för fullständig frågetext> 1749 00. Aldrig 6 01. 1 gång per år 14 02. 2 gånger per år 16 03. 3 gånger per år 9 04. 1 gång per kvartal 5 05. 2 gånger per kvartal 3 06. 1 gång per månad 6 07. 2 gånger per månad 6 08. 3 gånger per månad 7 09. 1 gång per vecka 3 10. 2 gånger per vecka 5 11. 3 gånger per vecka 12. 4 gånger per vecka 2 13. 5 gånger per vecka 39 14. 6 gånger per vecka
VAR 220 LÄSER HUV.ST.PR.SÖDERT. Loc 313 width 2 F.18k. Hur ofta läser Du - Huvudstadspress Södertidningen <Se F.18 för fullständig frågetext> 1650 00. Aldrig 9 01. 1 gång per år 4 02. 2 gånger per år 9 03. 3 gånger per år 11 04. 1 gång per kvartal 6 05. 2 gånger per kvartal 17 06. 1 gång per månad 10 07. 2 gånger per månad 11 08. 3 gånger per månad 143 09. 1 gång per vecka
VAR 221 LÄSER DN-BILAGA SV Loc 315 width 2 F.18l. Hur ofta läser Du - DN-bilaga SV <Se F.18 för fullständig frågetext> 1670 00. Aldrig 3 01. 1 gång per år 4 02. 2 gånger per år 4 03. 3 gånger per år 7 04. 1 gång per kvartal 7 05. 2 gånger per kvartal 19 06. 1 gång per månad 9 07. 2 gånger per månad 15 08. 3 gånger per månad 132 09. 1 gång per vecka
VAR 222 LÄSER HELSINGB. DAGBLAD Loc 317 width 2 F.18m. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Helsingborgs Dagblad? <Se F.18 för fullständig frågetext> 1808 00. aldrig 5 01. 1 gång/år 2 02. 2 gånger/år 7 03. 3 gånger/år 4 04. 1 gång/kvartal 2 05. 2 gånger/kvartal 2 06. 1 gång/månad 1 07. 2 gånger/månad 3 08. 3 gånger/månad 8 09. 1 gång/vecka 3 10. 2 gånger/vecka 1 11. 3 gånger/vecka 2 12. 4 gånger/vecka 13. 5 gånger/vecka 22 14. 6 gånger/vecka
VAR 223 NORDVÄSTRA SKÅNES TIDN. Loc 319 width 2 F.18n. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Nordvästra Skånes tidningar? <Se F.18 för fullständig frågetext> 1809 00. Aldrig 2 01. 1 gång per år 2 02. 2 gånger per år 10 03. 3 gånger per år 3 04. 1 gång per kvartal 2 05. 2 gånger per kvartal 1 06. 1 gång per månad 2 07. 2 gånger per månad 4 08. 3 gånger per månad 8 09. 1 gång per vecka 1 10. 2 gånger per vecka 1 11. 3 gånger per vecka 1 12. 4 gånger per vecka 13. 5 gånger per vecka 24 14. 6 gånger per vecka
VAR 224 NORRA SKÅNE Loc 321 width 2 F.18o. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Norra Skåne? <Se F.18 för fullständig frågetext> 1821 00. Aldrig 5 01. 1 gång per år 2 02. 2 gånger per år 9 03. 3 gånger per år 5 04. 1 gång per kvartal 3 05. 2 gånger per kvartal 2 06. 1 gång per månad 07. 2 gånger per månad 08. 3 gånger per månad 1 09. 1 gång per vecka 1 10. 2 gånger per vecka 1 11. 3 gånger per vecka 3 12. 4 gånger per vecka 3 13. 5 gånger per vecka 14 14. 6 gånger per vecka
VAR 225 YSTADS ALLEHANDA Loc 323 width 2 F.18p. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Ystads Allahanda? <Se F.18 för fullständig frågetext> 1825 00. Aldrig 4 01. 1 gång per år 7 02. 2 gånger per år 2 03. 3 gånger per år 4 04. 1 gång per kvartal 1 05. 2 gånger per kvartal 2 06. 1 gång per månad 1 07. 2 gånger per månad 1 08. 3 gånger per månad 09. 1 gång per vecka 1 10. 2 gånger per vecka 11. 3 gånger per vecka 12. 4 gånger per vecka 13. 5 gånger per vecka 22 14. 6 gånger per vecka
VAR 226 TRELLEBORGS ALLEHANDA Loc 325 width 2 F.18q. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Trelleborgs Allehanda? <Se F.18 för fullständig frågetext> 1846 00. Aldrig 4 01. 1 gång per år 3 02. 2 gånger per år 2 03. 3 gånger per år 04. 1 gång per kvartal 1 05. 2 gånger per kvartal 2 06. 1 gång per månad 2 07. 2 gånger per månad 08. 3 gånger per månad 1 09. 1 gång per vecka 1 10. 2 gånger per vecka 11. 3 gånger per vecka 1 12. 4 gånger per vecka 13. 5 gånger per vecka 7 14. 6 gånger per vecka
VAR 227 NYASTE KRISTIANSTADSBLAD Loc 327 width 2 F.18r. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Nyaste Kristianstadsbladet? <Se F.18 för fullständig frågetext> 1828 00. Aldrig 3 01. 1 gång per år 3 02. 2 gånger per år 03. 3 gånger per år 3 04. 1 gång per kvartal 1 05. 2 gånger per kvartal 2 06. 1 gång per månad 07. 2 gånger per månad 2 08. 3 gånger per månad 1 09. 1 gång per vecka 2 10. 2 gånger per vecka 1 11. 3 gånger per vecka 12. 4 gånger per vecka 3 13. 5 gånger per vecka 21 14. 6 gånger per vecka
VAR 228 MELLERSTA SKÅNE Loc 329 width 2 F.18s. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Mellersta Skåne? <Se F.18 för fullständig frågetext> 1846 00. Aldrig 5 01. 1 gång per år 7 02. 2 gånger per år 1 03. 3 gånger per år 5 04. 1 gång per kvartal 1 05. 2 gånger per kvartal 1 06. 1 gång per månad 07. 2 gånger per månad 2 08. 3 gånger per månad 1 09. 1 gång per vecka 10. 2 gånger per vecka 11. 3 gånger per vecka 12. 4 gånger per vecka 13. 5 gånger per vecka 1 14. 6 gånger per vecka
VAR 229 HELSINGBORGS DB.(SÖNDAG) Loc 331 width 2 F.18t. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Helsingborgs Dagblad? <Se F.18 för fullständig frågetext> 1815 00. Aldrig 2 01. 1 gång per år 2 02. 2 gånger per år 3 03. 3 gånger per år 4 04. 1 gång per kvartal 05. 2 gånger per kvartal 3 06. 1 gång per månad 07. 2 gånger per månad 5 08. 3 gånger per månad 36 09. 1 gång per vecka
VAR 230 KONSUM Loc 333 width 2 MD=99 F.19. Hur ofta Du besöker affärer m.m. Nedan finner Du ett antal frågor där Du kan markera Ditt svar på upp till 16 olika sätt:från "Aldrig" till "7 ggr/vecka". Ange så noga Du kan HUR OFTA Du besöker olika affärer etc. Svara med ett kryss på varje rad! F.19a. Hur ofta besöker Du Konsum? 154 00. Aldrig 31 01. 1 gång per år 39 02. 2 gånger per år 81 03. 3 gånger per år 79 04. 1 gång per kvartal 63 05. 2 gånger per kvartal 195 06. 1 gång per månad 146 07. 2 gånger per månad 161 08. 3 gånger per månad 314 09. 1 gång per vecka 246 10. 2 gånger per vecka 159 11. 3 gånger per vecka 100 12. 4 gånger per vecka 53 13. 5 gånger per vecka 36 14. 6 gånger per vecka 12 15. 7 gånger per vecka 1 99. Ej svar
VAR 231 ICA Loc 335 width 2 MD=99 F.19b. Hur ofta besöker Du ICA? <Se F.19 för fullständig frågetext> 150 00. Aldrig 33 01. 1 gång per år 28 02. 2 gånger per år 61 03. 3 gånger per år 76 04. 1 gång per kvartal 49 05. 2 gånger per kvartal 192 06. 1 gång per månad 123 07. 2 gånger per månad 128 08. 3 gånger per månad 371 09. 1 gång per vecka 248 10. 2 gånger per vecka 174 11. 3 gånger per vecka 109 12. 4 gånger per vecka 77 13. 5 gånger per vecka 40 14. 6 gånger per vecka 11 15. 7 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 232 VIVO Loc 337 width 2 F.19c. Hur ofta besöker Du VIVO? <Se F.19 för fullständig frågetext> 993 00. Aldrig 134 01. 1 gång per år 83 02. 2 gånger per år 74 03. 3 gånger per år 108 04. 1 gång per kvartal 51 05. 2 gånger per kvartal 131 06. 1 gång per månad 52 07. 2 gånger per månad 46 08. 3 gånger per månad 95 09. 1 gång per vecka 42 10. 2 gånger per vecka 29 11. 3 gånger per vecka 22 12. 4 gånger per vecka 7 13. 5 gånger per vecka 2 14. 6 gånger per vecka 1 15. 7 gånger per vecka
VAR 233 ANNAN LIVSMEDELSBUTIK Loc 339 width 2 F.19d. Hur ofta besöker Du annan livsmedelsbutik? <Se F.19 för fullständig frågetext> 531 00. Aldrig 98 01. 1 gång per år 95 02. 2 gånger per år 105 03. 3 gånger per år 112 04. 1 gång per kvartal 95 05. 2 gånger per kvartal 215 06. 1 gång per månad 136 07. 2 gånger per månad 105 08. 3 gånger per månad 189 09. 1 gång per vecka 74 10. 2 gånger per vecka 53 11. 3 gånger per vecka 26 12. 4 gånger per vecka 19 13. 5 gånger per vecka 10 14. 6 gånger per vecka 7 15. 7 gånger per vecka
VAR 234 LIVSM.AVD.DOMUS-OBS Loc 341 width 2 F.19e. Hur ofta besöker Du livsmedelsavdelning i Domus eller Obs? <Se F.19 för fullständig frågetext> 344 00. Aldrig 66 01. 1 gång per år 75 02. 2 gånger per år 96 03. 3 gånger per år 122 04. 1 gång per kvartal 111 05. 2 gånger per kvartal 280 06. 1 gång per månad 161 07. 2 gånger per månad 143 08. 3 gånger per månad 246 09. 1 gång per vecka 105 10. 2 gånger per vecka 55 11. 3 gånger per vecka 34 12. 4 gånger per vecka 20 13. 5 gånger per vecka 5 14. 6 gånger per vecka 7 15. 7 gånger per vecka
VAR 235 LIVSM.AVD.ANNAT VARUHUS Loc 343 width 2 F.19f. Hur ofta besöker Du livsmedelsavdelning i annat varuhus? <Se F.19 för fullständig frågetext> 574 00. Aldrig 104 01. 1 gång per år 93 02. 2 gånger per år 106 03. 3 gånger per år 144 04. 1 gång per kvartal 109 05. 2 gånger per kvartal 270 06. 1 gång per månad 110 07. 2 gånger per månad 97 08. 3 gånger per månad 155 09. 1 gång per vecka 57 10. 2 gånger per vecka 26 11. 3 gånger per vecka 9 12. 4 gånger per vecka 9 13. 5 gånger per vecka 4 14. 6 gånger per vecka 3 15. 7 gånger per vecka
VAR 236 DOMUS Loc 345 width 2 F.19g. Hur ofta besöker Du Domus? <Se F.19 för fullständig frågetext> 309 00. Aldrig 66 01. 1 gång per år 68 02. 2 gånger per år 100 03. 3 gånger per år 102 04. 1 gång per kvartal 90 05. 2 gånger per kvartal 298 06. 1 gång per månad 195 07. 2 gånger per månad 150 08. 3 gånger per månad 262 09. 1 gång per vecka 111 10. 2 gånger per vecka 53 11. 3 gånger per vecka 33 12. 4 gånger per vecka 23 13. 5 gånger per vecka 7 14. 6 gånger per vecka 3 15. 7 gånger per vecka
VAR 237 EPA Loc 347 width 2 F.19h. Hur ofta besöker Du Epa? <Se F.19 för fullständig frågetext> 411 00. Aldrig 133 01. 1 gång per år 109 02. 2 gånger per år 116 03. 3 gånger per år 174 04. 1 gång per kvartal 103 05. 2 gånger per kvartal 303 06. 1 gång per månad 147 07. 2 gånger per månad 115 08. 3 gånger per månad 146 09. 1 gång per vecka 58 10. 2 gånger per vecka 31 11. 3 gånger per vecka 10 12. 4 gånger per vecka 8 13. 5 gånger per vecka 3 14. 6 gånger per vecka 3 15. 7 gånger per vecka
VAR 238 TEMPO Loc 349 width 2 MD=99 F.19i. Hur ofta besöker Du Tempo? <Se F.19 för fullständig frågetext> 561 00. Aldrig 142 01. 1 gång per år 85 02. 2 gånger per år 109 03. 3 gånger per år 153 04. 1 gång per kvartal 93 05. 2 gånger per kvartal 243 06. 1 gång per månad 136 07. 2 gånger per månad 122 08. 3 gånger per månad 119 09. 1 gång per vecka 42 10. 2 gånger per vecka 36 11. 3 gånger per vecka 11 12. 4 gånger per vecka 9 13. 5 gånger per vecka 5 14. 6 gånger per vecka 4 15. 7 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 239 PRESSBYRÅN Loc 351 width 2 MD=99 F.19j. Hur ofta besöker Du Pressbyrån? <Se F.19 för fullständig frågetext> 277 00. Aldrig 65 01. 1 gång per år 66 02. 2 gånger per år 91 03. 3 gånger per år 135 04. 1 gång per kvartal 85 05. 2 gånger per kvartal 257 06. 1 gång per månad 142 07. 2 gånger per månad 141 08. 3 gånger per månad 247 09. 1 gång per vecka 126 10. 2 gånger per vecka 100 11. 3 gånger per vecka 60 12. 4 gånger per vecka 38 13. 5 gånger per vecka 12 14. 6 gånger per vecka 28 15. 7 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 240 ANNAN KIOSK Loc 353 width 2 F.19k. Hur ofta besöker Du annan kiosk? <Se F.19 för fullständig frågetext> 287 00. Aldrig 44 01. 1 gång per år 37 02. 2 gånger per år 59 03. 3 gånger per år 94 04. 1 gång per kvartal 61 05. 2 gånger per kvartal 194 06. 1 gång per månad 137 07. 2 gånger per månad 149 08. 3 gånger per månad 308 09. 1 gång per vecka 169 10. 2 gånger per vecka 123 11. 3 gånger per vecka 80 12. 4 gånger per vecka 53 13. 5 gånger per vecka 29 14. 6 gånger per vecka 46 15. 7 gånger per vecka
VAR 241 TOBAKSAFFÄR Loc 355 width 2 F.19l. Hur ofta besöker Du tobaksaffär? <Se F.19 för fullständig frågetext> 641 00. Aldrig 88 01. 1 gång per år 68 02. 2 gånger per år 81 03. 3 gånger per år 95 04. 1 gång per kvartal 93 05. 2 gånger per kvartal 188 06. 1 gång per månad 102 07. 2 gånger per månad 77 08. 3 gånger per månad 211 09. 1 gång per vecka 85 10. 2 gånger per vecka 47 11. 3 gånger per vecka 38 12. 4 gånger per vecka 31 13. 5 gånger per vecka 13 14. 6 gånger per vecka 12 15. 7 gånger per vecka
VAR 242 BAR/SJÄLVSERVERING Loc 357 width 2 F.19m. Hur ofta besöker Du bar/självservering? <Se F.19 för fullständig frågetext> 333 00. Aldrig 79 01. 1 gång per år 93 02. 2 gånger per år 176 03. 3 gånger per år 194 04. 1 gång per kvartal 167 05. 2 gånger per kvartal 234 06. 1 gång per månad 156 07. 2 gånger per månad 107 08. 3 gånger per månad 96 09. 1 gång per vecka 46 10. 2 gånger per vecka 40 11. 3 gånger per vecka 39 12. 4 gånger per vecka 80 13. 5 gånger per vecka 11 14. 6 gånger per vecka 19 15. 7 gånger per vecka
VAR 243 KAFE/KONDITORI Loc 359 width 2 MD=99 F.19n. Hur ofta besöker Du kafe/konditori? <Se F.19 för fullständig frågetext> 347 00. Aldrig 108 01. 1 gång per år 120 02. 2 gånger per år 193 03. 3 gånger per år 232 04. 1 gång per kvartal 145 05. 2 gånger per kvartal 251 06. 1 gång per månad 116 07. 2 gånger per månad 103 08. 3 gånger per månad 111 09. 1 gång per vecka 46 10. 2 gånger per vecka 35 11. 3 gånger per vecka 22 12. 4 gånger per vecka 26 13. 5 gånger per vecka 3 14. 6 gånger per vecka 12 15. 7 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 244 KORVKIOSK/GATUKÖK Loc 361 width 2 F.19o. Hur ofta besöker Du korvkiosk/gatukök? <Se F.19 för fullständig frågetext> 428 00. Aldrig 66 01. 1 gång per år 85 02. 2 gånger per år 151 03. 3 gånger per år 190 04. 1 gång per kvartal 135 05. 2 gånger per kvartal 283 06. 1 gång per månad 170 07. 2 gånger per månad 133 08. 3 gånger per månad 121 09. 1 gång per vecka 51 10. 2 gånger per vecka 32 11. 3 gånger per vecka 12 12. 4 gånger per vecka 8 13. 5 gånger per vecka 1 14. 6 gånger per vecka 4 15. 7 gånger per vecka
VAR 245 BENSINSTATION Loc 363 width 2 MD=99 F.19p. Hur ofta besöker Du bensinstation? <Se F.19 för fullständig frågetext> 474 00. Aldrig 11 01. 1 gång per år 14 02. 2 gånger per år 27 03. 3 gånger per år 45 04. 1 gång per kvartal 38 05. 2 gånger per kvartal 156 06. 1 gång per månad 203 07. 2 gånger per månad 151 08. 3 gånger per månad 451 09. 1 gång per vecka 169 10. 2 gånger per vecka 72 11. 3 gånger per vecka 24 12. 4 gånger per vecka 18 13. 5 gånger per vecka 5 14. 6 gånger per vecka 11 15. 7 gånger per vecka 1 99. Ej svar
VAR 246 POSTKONTOR Loc 365 width 2 F.19q. Hur ofta besöker Du postkontor? <Se F.19 för fullständig frågetext> 98 00. Aldrig 15 01. 1 gång per år 21 02. 2 gånger per år 30 03. 3 gånger per år 72 04. 1 gång per kvartal 61 05. 2 gånger per kvartal 374 06. 1 gång per månad 375 07. 2 gånger per månad 261 08. 3 gånger per månad 347 09. 1 gång per vecka 106 10. 2 gånger per vecka 42 11. 3 gånger per vecka 18 12. 4 gånger per vecka 26 13. 5 gånger per vecka 16 14. 6 gånger per vecka 8 15. 7 gånger per vecka
VAR 247 BANKKONTOR Loc 367 width 2 MD=99 F.19r. Hur ofta besöker Du bankkontor? <Se F.19 för fullständig frågetext> 166 00. Aldrig 56 01. 1 gång per år 72 02. 2 gånger per år 73 03. 3 gånger per år 147 04. 1 gång per kvartal 94 05. 2 gånger per kvartal 413 06. 1 gång per månad 323 07. 2 gånger per månad 202 08. 3 gånger per månad 218 09. 1 gång per vecka 48 10. 2 gånger per vecka 11 11. 3 gånger per vecka 12 12. 4 gånger per vecka 27 13. 5 gånger per vecka 3 14. 6 gånger per vecka 4 15. 7 gånger per vecka 1 99. Ej svar
VAR 248 AFFISCHPELARE Loc 369 width 2 MD=99 F.20. Hur ofta Du besöker affärer m.m. Nedan finner Du ett antal frågor där Du kan markera Ditt svar på upp till 16 olika sätt:från "aldrig" till "7 ggr/vecka".Ange så noga Du kan HUR OFTA Du besöker olika affärer etc.Svara med ett kryss på varje rad! F.20a. Hur ofta ser Du affischpelare? 491 00. Aldrig 57 01. 1 gång per år 58 02. 2 gånger per år 65 03. 3 gånger per år 71 04. 1 gång per kvartal 58 05. 2 gånger per kvartal 134 06. 1 gång per månad 68 07. 2 gånger per månad 59 08. 3 gånger per månad 219 09. 1 gång per vecka 74 10. 2 gånger per vecka 57 11. 3 gånger per vecka 42 12. 4 gånger per vecka 109 13. 5 gånger per vecka 38 14. 6 gånger per vecka 269 15. 7 gånger per vecka 1 99. Ej svar
VAR 249 REKLAM PÅ BIO Loc 371 width 2 MD=99 F.20b. Hur ofta ser Du reklamfilm på bio? <Se F.20 för fullständig frågetext> 756 00. Aldrig 204 01. 1 gång per år 154 02. 2 gånger per år 123 03. 3 gånger per år 134 04. 1 gång per kvartal 99 05. 2 gånger per kvartal 155 06. 1 gång per månad 62 07. 2 gånger per månad 66 08. 3 gånger per månad 72 09. 1 gång per vecka 18 10. 2 gånger per vecka 7 11. 3 gånger per vecka 5 12. 4 gånger per vecka 4 13. 5 gånger per vecka 1 14. 6 gånger per vecka 10 15. 7 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 250 REKLAM PÅ BUSSAR Loc 373 width 2 MD=99 F.20c. Hur ofta ser Du reklam på bussar? <Se F.20 för fullständig frågetext> 425 00. Aldrig 44 01. 1 gång per år 42 02. 2 gånger per år 56 03. 3 gånger per år 71 04. 1 gång per kvartal 52 05. 2 gånger per kvartal 139 06. 1 gång per månad 49 07. 2 gånger per månad 81 08. 3 gånger per månad 179 09. 1 gång per vecka 77 10. 2 gånger per vecka 64 11. 3 gånger per vecka 55 12. 4 gånger per vecka 180 13. 5 gånger per vecka 68 14. 6 gånger per vecka 288 15. 7 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 251 REKLAM PÅ TAXIBILAR Loc 375 width 2 MD=99 F.20d. Hur ofta ser Du reklam på taxibilar? <Se F.20 för fullständig frågetext> 510 00. Aldrig 45 01. 1 gång per år 39 02. 2 gånger per år 58 03. 3 gånger per år 77 04. 1 gång per kvartal 52 05. 2 gånger per kvartal 119 06. 1 gång per månad 73 07. 2 gånger per månad 78 08. 3 gånger per månad 191 09. 1 gång per vecka 78 10. 2 gånger per vecka 71 11. 3 gånger per vecka 58 12. 4 gånger per vecka 119 13. 5 gånger per vecka 52 14. 6 gånger per vecka 250 15. 7 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 252 BILRESA1 Loc 377 width 1 MD=9 F.21a. Bilresa.Har Du under de senaste tolv månaderna gjort någon semesterresa MED BIL utanför Sverige,Norge,Finland? F.21a.1. Första markeringen 1643 0. Nej Ja,till: 12 1. England 51 2. Jylland 73 3. Övriga Danmark 84 4. Kontinenten 7 9. Ej svar
VAR 253 BILRESA2 Loc 378 width 1 MD=9 F.21a.2. Andra markeringen <Se F.21a för fullständig frågetext> 1827 0. Frågan ej tillämplig Ja,till: 1. England 1 2. Jylland 20 3. Övriga Danmark 16 4. Kontinenten 6 9. Ej svar
VAR 254 BILRESA3 Loc 379 width 1 MD=9 F.21a.3. Tredje markeringen <Se F.21a för fullständig frågetext> 1856 0. Frågan ej tillämplig Ja,till: 1. England 2. Jylland 3. Övriga Danmark 8 4. Kontinenten 6 9. Ej svar
VAR 255 BILFÄRJA1 Loc 380 width 2 MD=99 F.21b. Om ja på föregående fråga:Vilken färjförbindelse åkte Du med från Sverige till utlandet? F.21b.1. Första markeringen 40 00. Göteborg-Frederikshavn med Stena Line 19 01. Göteborg-Frederikshavn med Sessanlinjen 13 02. Göteborg-Kiel med Stena Line 5 03. Göteborg-Travemunde med Sessanlinjen 5 04. Göteborg-England med Tor Line 3 05. Göteborg-England med Svenska Lloyd 06. Göteborg-Amsterdam med Tor Line 9 07. Varberg-Grenå med Europafärjan 74 08. Skåne-Danmark 29 09. Skåne-Västtyskland (Travemunde) 8 10. Skåne-Östtyskland/Polen 19 11. Annan färjförbindelse 1642 98. Frågan ej tillämplig 4 99. Ej svar
VAR 256 BILFÄRJA2 Loc 382 width 2 MD=99 F.21b.2. Andra markeringen <Se F.21b för fullständig frågetext> 1823 00. Frågan ej tillämplig 3 01. Göteborg-Frederikshavn med Sessanlinjen 4 02. Göteborg-Kiel med Stena Line 4 03. Göteborg-Travemunde med Sessanlinjen 1 04. Göteborg-England med Tor Line 05. Göteborg-England med Svenska Lloyd 2 06. Göteborg-Amsterdam med Tor Line 1 07. Varberg-Grenå med Europafärjan 5 08. Skåne-Danmark 9 09. Skåne-Västtyskland (Travemunde) 3 10. Skåne-Östtyskland/Polen 9 11. Annan färjförbindelse 6 99. Ej svar
VAR 257 BILFÄRJA3 Loc 384 width 2 MD=99 F.21b.3. Tredje markeringen <Se F.21b för fullständig frågetext> 1855 00. Frågan ej tillämplig 01. Göteborg-Frederikshavn med Sessanlinjen 02. Göteborg-Kiel med Stena Line 03. Göteborg-Travemunde med Sessanlinjen 04. Göteborg-England med Tor Line 05. Göteborg-England med Svenska Lloyd 1 06. Göteborg-Amsterdam med Tor Line 07. Varberg-Grenå med Europafärjan 2 08. Skåne-Danmark 09. Skåne-Västtyskland (Travemunde) 3 10. Skåne-Östtyskland/Polen 1 11. Annan färjförbindelse 8 99. Ej svar
VAR 258 KAFFE Loc 386 width 1 MD=9 F.22. Kaffekonsumtion F.22a. Hur mycket kaffe dricker Du? 71 0. Dricker aldrig kaffe 80 1. Mer sällan 110 2. Någon eller några koppar per vecka 141 3. En kopp per dag 566 4. Två till tre koppar per dag 535 5. Fyra till fem koppar per dag 250 6. Sex till nio koppar per dag 50 7. Tio eller fler koppar per dag 67 9. Ej svar
VAR 259 KAFFE(OBEHAG) Loc 387 width 1 MD=9 F.22b. Hur ofta skulle Du vilja säga,att kaffe förorsakar Dig obehag(t.ex. får svårt att somna,problem med magen)? <Se F.22 för fullständig frågetext> 821 1. Aldrig 716 2. Inte särskilt ofta 172 3. Ganska ofta 49 4. Mycket ofta 112 9. Ej svar