ORVESTO 75 P-5002

               SSD 0060

  

              Primärforskare:

              Testologen AB
               Box 2050
             191 02 Sollentuna

             Första SSD-upplagan
                1984

        Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst
               Box 5048

         Go to variable list
             S-402 21 Göteborg

  
           ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDAREN.

  Oavsett publikationsform skall alla uppsatser och rapporter
  som bygger på data tillgängliggjorda genom SSD tillkännage
  detta förhållande, samt namnge primärforskaren. SSD ber
  därför alla användare av SSD-material att, så långt detta är
  möjligt, använda sig av följande uttalande. (Uttryck inom
  parentes används i tillämpliga fall.)

        Data och (tabeller) i denna (publikation)
        har (delvis) gjorts tillgängliga av Svensk
        Samhällsvetenskaplig Datatjänst.
        Materialet i ORVESTO 75.P5002 samlades
        ursprungligen in av TESTOLOGEN AB, som ett
        led i företagets regelbundet återkommande
        räckviddsundersökning Sverige Nu.
        Varken SSD eller Testologen AB bär ansvar
        för analyser och tolkningar som presenteras
        i denna (publikation).

  Enligt överenskommelse mellan TESTOLOGEN AB och Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst får ORVESTO-materialet
  förmedlas till och analyseras av forskare under
  förutsättning att användningen sker i forskningssyfte.
  Härvid skall HSFR:s forskningsetiska principer för humaniora
  och samhällsvetenskap, publicerade i skriften HSFR-ETIK,
  följas i alla tillämpliga delar.

  Data och/eller dokumentation får ej ställas till tredje
  persons förfogande utan SSD:s skriftliga tillstånd.

  Rapporter och publikationer baserade på dessa data skall
  insändas i två exemplar till SSD, som vidarebefordrar ett
  exemplar till primärforskaren.

  

  Ingemar Lindberg:

  ORVESTO - ett mångsidigt arbetsinstrument........

  (Utdrag ur artikel i rapporten Orvesto 1979 II s.14ff)

  I mitten av 1960-talet introducerade Testologen(inom ramen
  för dåvarande Marknadssociologen), i samverkan med en stor
  grupp annonsörer,en undersökningsform, som vid den tiden var
  internationellt helt ny. Den innebar att målgruppsdata
  (socio-ekonomiska data, intressen, köpvanor, innehav,
  köpavsikter mm) och läsvanedata insamlades i en och samma
  undersökning (s k single-source survey).

  Därmed kunde man för första gången börja analysera dessa
  data direkt mot varandra. Dittills hade de insamlats var för
  sig i olika undersökningar, vilket gjorde media-analyserna
  svåra och otillfredsställande.

  Den nya undersökningsansatsen innebar att en mycket stor
  mängd information skulle insamlas från ett och samma urval.
  Det medförde i sin tur en översyn av undersökningsmetodiken,
  dvs typ av frågor och kontaktform. Jarko Cerha utförde
  därför 1965 ett stort upplagt metodexperiment, i vilket
  effekten av kontaktform i kombination med skaltyp
  undersöktes. Resultatet blev att man valde en 16-gradig
  läsfrekvensskala i kombination med postal kontaktform. (Se
  vidare Cerha J, 1967: Selective Mass Communication, sid
  119-124 och 137-172.)

  Undersökningsansatsen rönte snart stort intresse hos såväl
  annonsörer som förlag, och efter ett par års försöksperiod
  gavs den första ORVESTO-rapporten ut 1969. Själva namnet
  innebar en markering av målsättningen att täcka många
  mediagrupper: OR som i organisations-, VE som i vecko- och
  STO som i storstadspress.

  Sedan starten 1969 har allt som allt 19 rapporter
  presenterats, fr o m 1972 två gånger per år. Rapporterna
  trycks i ca 10.000 ex och distribueras utan kostnad för
  mottagarna till så gott som alla reklamköpare i Sverige och
  i viss utsträckning även utomlands.

  Sedan starten har till dags dato hela 132.529 personer
  besvarat det ganska omfattande frågebatteriet. Efter vissa
  justeringar och kompletteringar omfattar det ordinarie
  ORVESTO-formuläret idag så mycket som 418 fråge-items.
  Därtill kommer individuellt köpta målgruppsfrågor, som
  redovisas enskilt till varje beställare.

  

       ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR: URVAL, BORTFALL.

  Undersökningen utgör en omgång i Testologens kontinuerliga
  konsumentomnibus "Sverige Nu" insamlad genom brevenkät.
  Företaget, Testologen AB, redovisar data beträffande urval,
  bortfall m m enbart beträffande halvårsvisa
  sammanställningar av omnibussar. För en enskild omgång
  saknas därför de exakta uppgifterna, men i allmänhet torde
  man kunna utgå från att vad som gäller för hela serien
  proportionellt sett gäller för en enskild omgång.

  Under första halvåret 1975 genomfördes fyra omgångar
  "Sverige Nu". Totalt omfattade urvalet för dessa fyra
  omgångar 12.115 personer 15-67 år upptagna i
  befolkningsregistret. Urvalet har av SCB dragits ur RTBS.

  Av det totala urvalet på 12.115 personer har 1.632
  definierats av företaget som "ej målgruppsaktuella". Här
  ingår 18 avlidna, 15 avflyttade från riket, 34 som vistas
  utomlands, 19 i militärtjänst, 114 på utrikes resa, 81 ej
  svensktalande, 184 okända men skrivna på kommun, 53 under
  sjukhusvård, 343 sjuka i hemmet samt 771 ur gruppen "ej
  anträffbara". Den sistnämda gruppen har definierats med
  utgångspunkt från en specialstudie som utvisat att ca 50% av
  de ej anträffbara ej tillhör målpopulationen för ORVESTO.

  Nettourvalet för de fyra omgångarna våren 1975 uppgår
  således till 10.483 personer varav 3.354, utgörande 32%, ej
  besvarat formuläret.

  Ej besvarat formulär har orsakats av "inget intresse för
  undersökningen" (44%), "tidsbrist" (10%), "ingen kontakt
  trots minst fem kontaktförsök" eller "ej anträffbara" (45%)
  samt "övriga" (1%).

  Undersökningsledningen har beträffande ca en niondel av det
  ursprungliga urvalet genomfört riktade åtgärder för att öka
  svarsbenägenheten. Enligt särskilt urvalsförfarande utväljs
  var tredje person som ej svarat vid en viss tidpunkt och
  erbjuds någon form av uppmuntran för ett inskickat svar. De
  som därvid utväljs representerar två andra individer i
  bortfallet och genom viktning - se variabel för
  bortfallsvikt i materialet - beräknar undersökningsledningen
  en väsentligt högre svarsfrekvens - beträffande första
  halvåret 1975 8.375 personer istället för 7.129 faktiskt
  insända godkända formulär. Undersökningsledningen beräknar
  därför den viktade svarsfrekvensen till 81% av nettourvalet.

  Föreliggande omgång, av undersökningsledningen benämd
  Sverige NU P-5002, omfattar 1768 personer eller 24,8% av
  totala antalet inkomna godkända formulär under
  halvårsperioden (ovägda tal). Bortfallet av skilda
  kategorier beträffande den aktuella omgången får antas
  utgöra motsvarande proportion av ovanstående redovisade
  siffror. Fältarbetet pågick under tiden 7 mars -22 maj 1975.

  Inom Testologen AB har civilekonom Bo Bäckman haft ansvaret
  för administration, fru Ebba Sommar ansvaret för fältarbetet
  samt civilekonom Ingemar Lindberg ansvaret för
  ORVESTO-rapporten ur vilken ovanstående uppgifter är
  hämtade. (ORVESTO 1979-II, utgiven av Testologen AB)

           SSDdokumentation - ORVESTO

  Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst har för budgetåret
  1983/84 erhållit anslag av RIKSBANKENS JUBILEUMSFOND för
  tillrättaläggning och dokumentation av ORVESTO-materialet.
  Arbetet bedrivs med hjälp av ett datorbaserat
  dokumentationssystem som ställts till SSDs förfogande av
  Inter-University Consortium for Political and Social
  Research (ICPSR) vid University of Michigan. Systemet kallas
  Guided Interactive Dataset Organisation (GIDO).
Variable list


1 SSDstudie NR 0060 2 SSDupplaga/datering NR 1 3 SSD Delstudieidentifikation 001 4 Id-nummer 5 Bortfallsvikt 6 Undersökningsomgång 7 Regionskod 8 Datumkod 9 Födelseår Demografiska och socioekonomiska uppgifter 10 Kön 11 Civilstånd 12 Ålder 13 Förvärvsarbete/sysselsättning 14 Utbildning 15 Storlek på orten 16 Form av boende 17 Antal hushållsmedlemmar under 2 år 18 Hushållsmedlemmar i åldern 2-6 år 19 Hushållsmedlemmar i åldrarna:7-10 år 20 Hushållsmedlemmar i åldrarna 11-14 år 21 Hushållsmedlemmar i åldrarna 15-19 år 22 Hushållsmedlemmar i åldrarna 20-67 år 23 Hushållsmedlemmar i åldrarna 68 år eller äldre 24 Totalt antal personer 25 Din personliga inkomst i kronor per år 26 Hushållets totala inkomst i kronor per år 27 Inköp av dagligvaror:själv Medlemsskap i Konsum 28 Medlemsfrekvens för Konsum Körkort 29 Innehav av körkort Innehav av kapitalvaror 30 Hushållets innehav av personbil/kombi 31 Hushållets innehav av fritidshus 32 Hushållets innehav av motor- eller segelbåt 33 Hushållets innehav av bildkamera-typ Instamatic 34 Hushållets innehav av bildkamera-typ systemkamera 35 Hushållets innehav av filmkamera 36 Hushållets innehav av stillbildsprojektor 37 Hushållets innehav av filmprojektor 38 Hushållets innehav av skrivmaskin 39 Hushållets innehav av svart-vit tv 40 Hushållets innehav av färg-tv 41 Hushållets innehav av frysbox/frysskåp 42 Hushållets innehav av diskmaskin 43 Hushållets innehav av tvättmaskin 44 Hushållets innehav av kassettbandspelare 45 Hushållets innehav av stereoanläggning 46 Hushållets innehav av vanlig bandspelare 47 Hushållets innehav av hund 48 Hushållets innehav av katt 49 Hushållets innehav av burfåglar 50 Hushållets innehav av akvariefiskar Köpfrekvenser beträffande kapitalvaror 51 Köpfrekvenser för Matvaror i Butiker 52 Köpfrekvenser för Skönhetsartiklar 53 Köpfrekvenser för Tandkräm 54 Köpfrekvenser för Tvål 55 Köpfrekvenser för Maskindiskmedel 56 Köpfrekvenser för vanligt diskmedel 57 Köpfrekvenser för Rengöringsmedel 58 Köpfrekvenser för Tvättmedel 59 Köpfrekvenser för Golvvårdsmedel 60 Köpfrekvenser för Grammofonskivor Köpavsikter beträffande kapitalvaror 61 Avsikt att köpa kapitalvaror1 62 Avsikt att köpa kapitalvaror1 63 Avsikt att köpa kapitalvaror1 64 Avsikt att köpa kapitalvaror1 65 Avsikt att köpa kapitalvaror1 66 Avsikt att köpa kapitalvaror2 67 Avsikt att köpa kapitalvaror2 68 Avsikt att köpa kapitalvaror2 69 Avsikt att köpa kapitalvaror2 70 Avsikt att köpa kapitalvaror2 71 Avsikt att köpa kapitalvaror3 72 Avsikt att köpa kapitalvaror3 73 Avsikt att köpa kapitalvaror3 74 Avsikt att köpa kapitalvaror3 75 Avsikt att köpa kapitalvaror3 Intressen för olika ämnesområden 76 Intresseinriktning:Samhällsdebatt 77 Intresseinriktning:Sociala rättigheter 78 Intresseinriktning:Skattefrågor 79 Intresseinriktning:Lagar och förordningar 80 Intresseinriktning:Samlevnadsfrågor 81 Intresseinriktning:Religions-och trosfrågor 82 Intresseinriktning:Arbetsmarknaden 83 Intresseinriktning:Samhällsplanering 84 Intresseinriktning:Politiska frågor 85 Intresseinriktning:Sport/Idrott 86 Intresseinriktning:Miljövårdsproblem 87 Intresseinriktning:Hälsonyttig mat 88 Intresseinriktning:Sjukdomar och hälsovård 89 Intresseinriktning:Bantningstips 90 Intresseinriktning:Hushålla ekonomiskt 91 Intresseinriktning:Heminredning 92 Intresseinriktning:Modenyheter 93 Intresseinriktning:Matvarunyheter 94 Intresseinriktning:Barnavård 95 Intresseinriktning:Skönhetsvård 96 Intresseinriktning:Villa/eget hem 97 Intresseinriktning:Fritidshus 98 Intresseinriktning:Semesterresor 99 Intresseinriktning:Båtar 100 Intresseinriktning:Personbilar 101 Intresseinriktning:Färg-tv 102 Intresseinriktning:Stereoanläggningar 103 Intresseinriktning:Hushållsmaskiner 104 Intresseinriktning:Fotoutrustning 105 Intresseinriktning:Motorcyklar/mopeder 106 Intresseinriktning:Rakapparater 107 Intresseinriktning:Rengöringsmedel 108 Intresseinriktning:Medel mot mjäll 109 Intresseinriktning:Hundars skötsel 110 Intresseinriktning:Katters skötsel 111 Intresseinriktning:Handla mat 112 Intresseinriktning:Laga mat 113 Intresseinriktning:Pröva nya maträtter 114 Intresseinriktning:Baka 115 Intresseinriktning:Pröva nya cigarretter 116 Intresseinriktning:Pröva ny piptobak 117 Intresseinriktning:Pröva nya cigariller 118 Intresseinriktning:Ha gäster 119 Intresseinriktning:Köra bil 120 Intresseinriktning:Jobba med bilen 121 Intresseinriktning:Arbeta i trädgården 122 Intresseinriktning:Fotografera 123 Intresseinriktning:Smalfilma 124 Intresseinriktning:Lyssna på popmusik 125 Intresseinriktning:Lyssna på klassisk musik 126 Intresseinriktning:Gå på teater 127 Intresseinriktning:Gå på konstutställning 128 Intresseinriktning:Skaffa vidareutbildning 129 Intresseinriktning:Läsa böcker 130 Intresseinriktning:Läsa populärtidningar 131 Intresseinriktning:Sy kläder 132 Intresseinriktning:Handarbeta 133 Intresseinriktning:Måla 134 Intresseinriktning:Snickra 135 Intresseinriktning:Motionera 136 Intresseinriktning:Friluftsliv 137 Intresseinriktning:Sportfiska 138 Intresseinriktning:Åka skidor 139 Intresseinriktning:Åka motorbåt 140 Intresseinriktning:Segla 141 Intresseinriktning:Campa 142 Intresseinriktning:Semestra utomlands 143 Intresseinriktning:Semestra i Sverige 144 Intresseinriktning:Gå på föreninsmöten 145 Intresseinriktning:Se på sportevenemang 146 Intresseinriktning:Pröva nya produkter Tidningsläsning:Storstadspress - vardagsnummer 147 Läsfrekvenser:Aftonbladet 148 Läsfrekvenser:Arbetet 149 Läsfrekvenser:Dagens Nyheter 150 Läsfrekvenser:Expressen 151 Läsfrekvenser:Göteborgs-Posten 152 Läsfrekvenser:GT Kvällstidningen 153 Läsfrekvenser:Kvällsposten 154 Läsfrekvenser:Svenska Dagbladet 155 Läsfrekvenser:Sydsvenska Dagbladet 156 Läsfrekvenser för - Skånska Dagbladet (vard) Tidningsläsning:Storstadspress - söndagsnummer 157 Läsfrekvenser:Aftonbladet(söndagsnummer) 158 Läsfrekvenser:Arbetet(söndagsnummer) 159 Läsfrekvenser:Dagens Nyheter(söndagsnummer) 160 Läsfrekvenser:Expressen(söndagsnummer) 161 Läsfrekvenser:Göteborgs-Posten(söndagsnummer) 162 Läsfrekvenser:GT Kvällstidningen(söndagsnummer) 163 Läsfrekvenser:Kvällsposten(söndagsnummer) 164 Läsfrekvenser:Svenska Dagbladet(söndagsnummer) 165 Läsfrekvenser:Sydsvenska Dagbladet(söndagsnummer) 166 Läsfrekvenser:Skånska Dagbladet(söndagsnummer) Tidningsläsning:Veckotidningar 167 Läsfrekvenser för Allas Veckotidning 168 Läsfrekvenser för Allers 169 Läsfrekvenser för Damernas Värld 170 Läsfrekvenser för Femina 171 Läsfrekvenser för FIB-Aktuellt 172 Läsfrekvenser för Hemmets Journal 173 Läsfrekvenser för Hemmets Veckotidning 174 Läsfrekvenser för Hennes 175 Läsfrekvenser för Husmodern 176 Läsfrekvenser för Hänt i Veckan 177 Läsfrekvenser för ICA-kuriren 178 Läsfrekvenser för Kalle Anka & Co 179 Läsfrekvenser för Land 180 Läsfrekvenser för Lektyr 181 Läsfrekvenser för Metallarbetaren 182 Läsfrekvenser för Min Värld 183 Läsfrekvenser för Mitt Livs Novell 184 Läsfrekvenser för Röster i Radio/TV 185 Läsfrekvenser för Saxons Veckotidning 186 Läsfrekvenser för Se 187 Läsfrekvenser för Svensk Damtidning 188 Läsfrekvenser för Veckans Affärer 189 Läsfrekvenser för Vecko-Journalen 190 Läsfrekvenser för Vecko-Revyn 191 Läsfrekvenser för Vi 192 Läsfrekvenser för Året Runt Tidningsläsning:14-dagarstidningar 193 Läsfrekvenser för Kommunalarbetaren 194 Läsfrekvenser för Motor 195 Läsfrekvenser för Motorföraren 196 Läsfrekvenser för Teknikens Värld 197 Läsfrekvenser för Vi Bilägare Tidningsläsning:Månadstidningar 198 Läsfrekvenser för Allt i Hemmet 199 Läsfrekvenser för Allt om Mat 200 Läsfrekvenser för Hem och Fritid 201 Läsfrekvenser för Båt-Nytt 202 Läsfrekvenser för Båt för Alla 203 Läsfrekvenser för Vi Båtägare 204 Läsfrekvenser för Foto och Filmteknik 205 Läsfrekvenser för Teknik för Alla 206 Läsfrekvenser för Det Bästa 207 Läsfrekvenser för Vi Föräldrar 208 Läsfrekvenser för Vår Bostad 209 Läsfrekvenser för Industritjänstemannen Tidningsläsning:Landsortspress 210 Läsfrekvenser för - A-Pressen 211 Läsfrekvenser för - Stormarknadspress 212 Läsfrekvenser för Värmlands Folkblad 213 Läsfrekvenser för Örebro-kuriren(med Karlskoga-kuriren) 214 Läsfrekvenser:Nerikes Allehanda/Nerikes Tidningen 215 Läsfrekvenser:Norrköpings Tidningar 216 Läsfrekvenser:Nya Wermlands-Tidningen 217 Läsfrekvenser:Upsala Nya Tidning 218 Läsfrekvenser:Vestmanlands Läns Tidning 219 Läsfrekvenser:Östgöta Correspondenten Tidningsläsning:Lokalpress 220 Läsfrekvenser för - Huvudstadspress Södertidningen 221 Läsfrekvenser för - DN-bilaga SV 222 Läsfrekvenser för - Helsingborgs Dagblad (vardagsnummer) 223 Läsfrekvenser för Nordvästra Skånes tidningar 224 Läsfrekvenser för Norra Skåne 225 Läsfrekvenser för Ystads Allehanda 226 Läsfrekvenser för Trelleborgs Allehanda 227 Läsfrekvenser för Nyaste Kristianstadsbladet 228 Läsfrekvenser för Mellersta Skåne 229 Läsfrekvenser:Helsingborgs Dagblad(söndagsnummer) Besöksfrekvenser i butiker,varuhus m.m. 230 Besöksfrekvenser:Konsum 231 Besöksfrekvenser:ICA 232 Besöksfrekvenser:VIVO 233 Besöksfrekvenser:Annan livsmedelsbutik 234 Besöksfrekvenser:Livsmedelsavdelning i Domus eller Obs 235 Besöksfrekvenser:Livsmedelsavdelning i annat varuhus 236 Besöksfrekvenser:Domus 237 Besöksfrekvenser:Epa 238 Besöksfrekvenser:Tempo 239 Besöksfrekvenser:Pressbyrån 240 Besöksfrekvenser:Annan kiosk 241 Besöksfrekvenser:Tobaksaffär 242 Besöksfrekvenser:Bar/Självservering 243 Besöksfrekvenser:Kafe/Konditori 244 Besöksfrekvenser:Korvkiosk/Gatukök 245 Besöksfrekvenser:Bensinstation 246 Besöksfrekvenser:Postkontor 247 Besöksfrekvenser:Bankkontor 248 Uppmärksamhetsfrekvenser:Affischpelare 249 Uppmärksamhetsfrekvens:Reklamfilm på bio 250 Uppmärksamhetsfrekvenser:Reklam på bussar 251 Uppmärksamhetsfrekvenser:Reklam på taxibilar Semestervanor:Bil- och färjeresor 252 Semesterresa med bil 1 253 Semesterresa med bil 2 254 Semesterresa med bil 3 255 Semesterresa med bilfärja 1 256 Semesterresa med bilfärja 2 257 Semesterresa med bilfärja 3 Kaffekonsumtion 258 Konsumtionsfrekvenser för kaffe 259 Obehagsfrekvenser vid kaffekonsumtion

VAR 1 SSDSTUDIE NR 0060              Loc 1 width 4


Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst studie 0060


VAR 2 SSDUPPLAGA NR 1 Loc 5 width 1 SSDupplaga/datering NR Uppgift om ordningsföljd och utgivningstidpunkt. 1. MARS 1984
VAR 3 DELSTUDIE NR 001 Loc 6 width 3 SSD Delstudieidentifikation Ordningsnummer i en serie på 1 delar.
VAR 4 ID-NUMMER Loc 9 width 4 Id-nummer
VAR 5 BORTFALLSVIKT Loc 13 width 1 Bortfallsvikt Kod: 1 3 Frek: 1615 153
VAR 6 OMGÅNG Loc 14 width 1 Undersökningsomgång Kod: 2 Frek: 1768
VAR 7 AREGION Loc 15 width 2 MD=99 Regionskod Kod: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Frek: 279 7 10 32 19 17 29 17 32 40 23 Kod: 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Frek: 6 23 16 7 35 12 7 11 32 11 17 Kod: 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Frek: 15 22 18 9 41 104 21 9 29 19 132 Kod: 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 Frek: 25 26 48 20 12 12 10 12 36 13 8 Kod: 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 Frek: 43 9 13 33 9 6 6 28 11 6 12 Kod: 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 Frek: 39 15 13 27 11 5 11 32 29 15 13 Kod: 67 68 69 70 99 Frek: 12 20 11 15 1
VAR 8 DATUMKOD Loc 17 width 2 MD=99 Datumkod Faktiska värdet är kodat. Kod: 99 Frek: 1 Valid-n=1767 Min=0 Max=9 Mean=1.9 St.Dev=2.5
VAR 9 FÖDELSEÅR Loc 19 width 2 MD=99 Födelseår Kod: 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Frek: 28 26 25 17 17 33 20 26 31 25 31 35 38 26 Kod: 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Frek: 43 31 26 27 33 28 28 28 28 28 28 21 30 36 Kod: 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 Frek: 30 27 26 36 40 28 35 44 34 59 40 42 29 39 Kod: 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 99 Frek: 40 39 43 40 32 34 44 50 49 42 52 1
VAR 10 KÖN Loc 21 width 1 MD=9 F.1. Personliga uppgifter.När man sammanställer resultat av undersökningar i tabeller brukar man dela upp svaren på olika grupper.Därför skulle vi gärna vilja ha följande uppgifter om Dig själv. F.1a. Kön 903 1. Man 864 2. Kvinna 1 9. Ej svar
VAR 11 CIVILSTÅND Loc 22 width 1 MD=9 F.1b. Civilstånd <Se F.1 för fullständig frågetext> 476 1. Ogift 1178 2. Gift eller sammanboende 98 3. Änka/änkling/frånskild 16 9. Ej svar
VAR 12 ÅLDER Loc 23 width 2 MD=99 F.1c. Ålder <Se F.1 för fullständig frågetext> 239 00. 19 år och yngre 204 01. 20-24 år 204 02. 25-29 år 201 03. 30-34 år 151 04. 35-39 år 136 05. 40-44 år 145 06. 45-49 år 165 07. 50-54 år 162 08. 55-60 år 159 09. 61 år och äldre 2 99. Ej svar
VAR 13 YRKE Loc 25 width 1 MD=9 F.1d. Förvärvsarbete/sysselsättning.Vilket av nedanstående alternativ passar in på Dig? <Se F.1 för fullständig frågetext> 933 1. Förvärvsarbete,heltid 232 2. Förvärvsarbete,deltid 241 3. Hemmafru 218 4. Studerande 114 5. Annan sysselsättning 19 6. Pensionär 11 9. Ej svar
VAR 14 UTBILDNING Loc 26 width 2 F.1e. Vilka av nedanstående utbildningsformer har Du genomgått eller genomgår Du för närvarande? <Se F.1 för fullständig frågetext> Utbildning 1 667 00. Folkskola 244 01. Grundskola eller enhetsskola 80 02. Realskola 30 03. Annan jämförbar utbildning Utbildning 2 124 04. Fackskola 77 05. Flickskola eller folkhögskola 85 06. Annan jämförbar utbildning Utbildning 3 257 07. Gymnasium eller annan jämförbar utbildning Utbildning 4 35 08. Seminarium 169 09. Högskola,universitet eller annan hithörande utbildning
VAR 15 ORTSTORLEK Loc 28 width 1 MD=9 F.1f. Hur stor är den ort där Du bor? <Se F.1 för fullständig frågetext> 112 1. Under 200 invånare 192 2. 200-1.999 182 3. 2.000-4.999 177 4. 5.000-9.999 230 5. 10.000-24.999 241 6. 25.000-49.999 198 7. 50.000-99.999 362 8. 100.000 och däröver 74 9. Ej svar
VAR 16 BOENDEFORM Loc 29 width 2 MD=99 F.1g. Bor Du i: <Se F.1 för fullständig frågetext> 183 01. Insatslägenhet 636 02. Hyrd lägenhet 612 03. Egen villa 46 04. Hyrd villa 63 05. Eget radhus 10 06. Hyrt radhus 141 07. Jordbruksfastighet 40 08. Inneboende 24 09. Annan bostadsform 13 99. Ej svar
VAR 17 UNDER 2 ÅR Loc 31 width 2 MD=99 F.2. Vi skulle vilja veta hur många personer Ditt hushåll normalt består av.Medräkna även sådana,som befinner sig på kortare semester,kortare militärtjänst, tillfälligt på sjukhus m.m. Obs!Räkna även med Dig själv. F.2a. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna:under 2 år Kod: 0 1 2 99 Frek: 1603 153 3 9
VAR 18 2-6 ÅR Loc 33 width 2 MD=99 F.2b. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 2-6 år <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 99 Frek: 1461 247 50 2 8
VAR 19 7-10 ÅR Loc 35 width 2 MD=99 F.2c. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 7-10 år <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 99 Frek: 1457 259 41 3 8
VAR 20 11-14 ÅR Loc 37 width 2 MD=99 F.2d. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 11-14 år <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 99 Frek: 1370 319 67 5 7
VAR 21 15-19 ÅR Loc 39 width 2 MD=99 F.2e. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 15-19 år <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 4 99 Frek: 1270 378 108 3 2 7
VAR 22 20-67 ÅR Loc 41 width 2 MD=99 F.2f. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 20-67 år <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 4 5 6 7 99 Frek: 24 271 1218 216 24 5 1 1 8
VAR 23 68 ÅR ELLER ÄLDRE Loc 43 width 2 MD=99 F.2g. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 68 år eller äldre <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 99 Frek: 1703 50 7 1 7
VAR 24 TOTALANTAL Loc 45 width 2 MD=99 F.2h. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna:totalt antal personer <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 99 Frek: 171 465 443 427 189 42 15 2 4 10
VAR 25 PERSONLIG INKOMST Loc 47 width 1 MD=9 F.3. Var vänlig sätt ett kryss i den ruta,som motsvarar den inkomstgrupp Du tillhör samt Ditt hushåll tillhör.Studiemedel,räntor och pensioner räknas till inkomsterna.Uppgifterna bör avse årsinkomsten innan skatt dragits. F.3a. Din personliga inkomst i kronor per år 408 0. Under 10.000 198 1. 10.000-20.000 226 2. 20.000-30.000 360 3. 30.000-40.000 230 4. 40.000-50.000 122 5. 50.000-60.000 43 6. 60.000-70.000 56 7. Över 70.000 125 9. Ej svar
VAR 26 HUSHÅLLETS TOTALINKOMST Loc 48 width 1 MD=9 F.3b. Hushållets totala inkomst i kronor per år <Se F.3 för fullständig frågetext> 21 0. Under 10.000 68 1. 10.000-20.000 120 2. 20.000-30.000 240 3. 30.000-40.000 256 4. 40.000-50.000 250 5. 50.000-60.000 183 6. 60.000-70.000 427 7. Över 70.000 203 9. Ej svar
VAR 27 DAGLIGVARUINKÖP:SJÄLV Loc 49 width 1 MD=9 F.4. Medlemmar i ett hushåll brukar handla olika mycket.Hur stor del av Ditt hushålls inköp av livsmedel och andra varor för dagligt bruk gör Du själv? 367 0. Gör praktiskt taget inga sådana inköp själv 370 1. Gör mindre än hälften av alla inköp 218 2. Gör ungefär hälften av alla inköp 186 3. Gör mer än hälften av alla inköp 620 4. Gör alla eller nästan alla inköp 7 9. Ej svar
VAR 28 MEDLEM I KONSUM Loc 50 width 1 MD=9 F.5. Är Du personligen eller någon annan i Ditt hushåll medlem i Konsum? Om Du inte känner till detta, fråga då de övriga familjemedlemmarna. 1036 1. Ja 724 2. Nej 8 9. Ej svar
VAR 29 KÖRKORT Loc 51 width 1 MD=9 F.6. Har Du själv körkort för personbil? 1132 1. Ja 599 2. Nej 37 9. Ej svar
VAR 30 FINNS:PERSONBIL/KOMBI Loc 52 width 1 MD=9 F.7. Vad finns i Ditt hushåll? F.7a. I hushållet finns:personbil/kombi 340 0. Finns ej 1420 1. Finns 8 9. Ej svar
VAR 31 FINNS:FRITIDSHUS Loc 53 width 1 MD=9 F.7b. I hushållet finns:fritidshus <Se F.7 för fullständig frågetext> 1342 0. Finns ej 417 1. Finns 9 9. Ej svar
VAR 32 FINNS:MOTOR-SEGELBÅT Loc 54 width 1 MD=9 F.7c. I hushållet finns:motor- eller segelbåt <Se F.7 för fullständig frågetext> 1505 0. Finns ej 254 1. Finns 9 9. Ej svar
VAR 33 FINNS:BILDKAMERA-INST. Loc 55 width 1 MD=9 F.7d. I hushållet finns:bildkamera-typ Instamatic <Se F.7 för fullständig frågetext> 712 0. Finns ej 1048 1. Finns 8 9. Ej svar
VAR 34 FINNS:SYSTEMKAMERA Loc 56 width 1 MD=9 F.7e. I hushållet finns:bildkamera-typ systemkamera <Se F.7 för fullständig frågetext> 1261 0. Finns ej 499 1. Finns 8 9. Ej svar
VAR 35 FINNS:FILMKAMERA Loc 57 width 1 MD=9 F.7f. I hushållet finns:filmkamera <Se F.7 för fullständig frågetext> 1384 0. Finns ej 376 1. Finns 8 9. Ej svar
VAR 36 FINNS:STILLBILDSPROJEKT. Loc 58 width 1 MD=9 F.7g. I hushållet finns:stillbildsprojektor <Se F.7 för fullständig frågetext> 1379 0. Finns ej 381 1. Finns 8 9. Ej svar
VAR 37 FINNS:FILMPROJEKTOR Loc 59 width 1 MD=9 F.7h. I hushållet finns:filmprojektor <Se F.7 för fullständig frågetext> 1443 0. Finns ej 317 1. Finns 8 9. Ej svar
VAR 38 FINNS:SKRIVMASKIN Loc 60 width 1 MD=9 F.7i. I hushållet finns:skrivmaskin <Se F.7 för fullständig frågetext> 1034 0. Finns ej 726 1. Finns 8 9. Ej svar
VAR 39 FINNS:SVART-VIT TV Loc 61 width 1 MD=9 F.7j. I hushållet finns:svart-vit tv <Se F.7 för fullständig frågetext> 590 0. Finns ej 1170 1. Finns 8 9. Ej svar
VAR 40 FINNS:FÄRG-TV Loc 62 width 1 MD=9 F.7k. I hushållet finns:färg-tv <Se F.7 för fullständig frågetext> 875 0. Finns ej 885 1. Finns 8 9. Ej svar
VAR 41 FINNS:FRYSBOX/FRYSSKÅP Loc 63 width 1 MD=9 F.7l. I hushållet finns:frysbox/frysskåp <Se F.7 för fullständig frågetext> 305 0. Finns ej 1455 1. Finns 8 9. Ej svar
VAR 42 FINNS:DISKMASKIN Loc 64 width 1 MD=9 F.7m. I hushållet finns:diskmaskin <Se F.7 för fullständig frågetext> 1401 0. Finns ej 359 1. Finns 8 9. Ej svar
VAR 43 FINNS:TVÄTTMASKIN Loc 65 width 1 MD=9 F.7n. I hushållet finns:tvättmaskin <Se F.7 för fullständig frågetext> 593 0. Finns ej 1167 1. Finns 8 9. Ej svar
VAR 44 FINNS:KASSETTBANDSPELARE Loc 66 width 1 MD=9 F.7o. I hushållet finns:kassettbandspelare <Se F.7 för fullständig frågetext> 985 0. Finns ej 775 1. Finns 8 9. Ej svar
VAR 45 FINNS:STEREOANLÄGGNING Loc 67 width 1 MD=9 F.7p. I hushållet finns:stereoanläggning <Se F.7 för fullständig frågetext> 817 0. Finns ej 943 1. Finns 8 9. Ej svar
VAR 46 FINNS:VANLIG BANDSPELARE Loc 68 width 1 MD=9 F.7q. I hushållet finns:vanlig bandspelare <Se F.7 för fullständig frågetext> 1209 0. Finns ej 551 1. Finns 8 9. Ej svar
VAR 47 FINNS:HUND Loc 69 width 1 MD=9 F.7r. I hushållet finns:hund <Se F.7 för fullständig frågetext> 1389 0. Finns ej 371 1. Finns 8 9. Ej svar
VAR 48 FINNS:KATT Loc 70 width 1 MD=9 F.7s. I hushållet finns:katt <Se F.7 för fullständig frågetext> 1465 0. Finns ej 295 1. Finns 8 9. Ej svar
VAR 49 FINNS:BURFÅGLAR Loc 71 width 1 MD=9 F.7t. I hushållet finns:burfåglar <Se F.7 för fullständig frågetext> 1596 0. Finns ej 164 1. Finns 8 9. Ej svar
VAR 50 FINNS:AKVARIEFISKAR Loc 72 width 1 MD=9 F.7u. I hushållet finns:akvariefiskar <Se F.7 för fullständig frågetext> 1565 0. Finns ej 195 1. Finns 8 9. Ej svar
VAR 51 MATVAROR I BUTIKER Loc 73 width 1 MD=9 F.8. Hur ofta köper Du personligen för egen eller för andras räkning nedanstående produkter? Var god svara med ett kryss på varje rad. F.8a. Jag köper: Matvaror i Butiker 69 1. Aldrig 130 2. Någon gång/år 83 3. Någon gång/kvartal 204 4. Någon gång/månad 643 5. 1-2 gånger/vecka 446 6. 3-4 gånger/vecka 184 7. Minst 5 gånger/vecka 9 9. Ej svar
VAR 52 SKÖNHETSARTIKLAR Loc 74 width 1 MD=9 F.8b. Jag köper: Skönhetsartiklar <Se F.8 för fullständig frågetext> 499 1. Aldrig 478 2. Någon gång/år 366 3. Någon gång/kvartal 392 4. Någon gång/månad 16 5. 1-2 gånger/vecka 2 6. 3-4 gånger/vecka 3 7. Minst 5 gånger/vecka 12 9. Ej svar
VAR 53 TANDKRÄM Loc 75 width 1 MD=9 F.8c. Jag köper: Tandkräm <Se F.8 för fullständig frågetext> 167 1. Aldrig 223 2. Någon gång/år 402 3. Någon gång/kvartal 902 4. Någon gång/månad 59 5. 1-2 gånger/vecka 2 6. 3-4 gånger/vecka 4 7. Minst 5 gånger/vecka 9 9. Ej svar
VAR 54 TVÅL Loc 76 width 1 MD=9 F.8d. Jag köper: Tvål <Se F.8 för fullständig frågetext> 187 1. Aldrig 215 2. Någon gång/år 342 3. Någon gång/kvartal 929 4. Någon gång/månad 79 5. 1-2 gånger/vecka 2 6. 3-4 gånger/vecka 4 7. Minst 5 gånger/vecka 10 9. Ej svar
VAR 55 MASKINDISKMEDEL Loc 77 width 1 MD=9 F.8e. Jag köper: Maskindiskmedel <Se F.8 för fullständig frågetext> 1290 1. Aldrig 136 2. Någon gång/år 145 3. Någon gång/kvartal 172 4. Någon gång/månad 8 5. 1-2 gånger/vecka 6. 3-4 gånger/vecka 1 7. Minst 5 gånger/vecka 16 9. Ej svar
VAR 56 VANLIGT DISKMEDEL Loc 78 width 1 MD=9 F.8f. Jag köper: Vanligt diskmedel <Se F.8 för fullständig frågetext> 344 1. Aldrig 253 2. Någon gång/år 418 3. Någon gång/kvartal 693 4. Någon gång/månad 45 5. 1-2 gånger/vecka 1 6. 3-4 gånger/vecka 4 7. Minst 5 gånger/vecka 10 9. Ej svar
VAR 57 RENGÖRINGSMEDEL Loc 79 width 1 MD=9 F.8g. Jag köper: Rengöringsmedel <Se F.8 för fullständig frågetext> 347 1. Aldrig 296 2. Någon gång/år 468 3. Någon gång/kvartal 616 4. Någon gång/månad 28 5. 1-2 gånger/vecka 1 6. 3-4 gånger/vecka 3 7. Minst 5 gånger/vecka 9 9. Ej svar
VAR 58 TVÄTTMEDEL Loc 80 width 1 MD=9 F.8h. Jag köper: Tvättmedel <Se F.8 för fullständig frågetext> 318 1. Aldrig 248 2. Någon gång/år 395 3. Någon gång/kvartal 739 4. Någon gång/månad 54 5. 1-2 gånger/vecka 2 6. 3-4 gånger/vecka 2 7. Minst 5 gånger/vecka 10 9. Ej svar
VAR 59 GOLVVÅRDSMEDEL Loc 81 width 1 MD=9 F.8i. Jag köper: Golvvårdsmedel <Se F.8 för fullständig frågetext> 698 1. Aldrig 537 2. Någon gång/år 317 3. Någon gång/kvartal 200 4. Någon gång/månad 2 5. 1-2 gånger/vecka 6. 3-4 gånger/vecka 2 7. Minst 5 gånger/vecka 12 9. Ej svar
VAR 60 GRAMMOFONSKIVOR Loc 82 width 1 MD=9 F.8j. Jag köper: Grammofonskivor <Se F.8 för fullständig frågetext> 615 1. Aldrig 534 2. Någon gång/år 390 3. Någon gång/kvartal 197 4. Någon gång/månad 17 5. 1-2 gånger/vecka 2 6. 3-4 gånger/vecka 2 7. Minst 5 gånger/vecka 11 9. Ej svar
VAR 61 AVSER ATT KÖPA1 Loc 83 width 2 MD=99 F.9. Din avsikt att köpa nedanstående varor.Nedan finns en mängd varor uppräknade. Stryk under de varor Du tror att Du eller Ditt hushåll kommer att köpa inom de närmaste två åren. F.9a. Första understrykningen 218 00. Fabriksny bil 445 01. Begagnad bil 68 02. Moped 14 03. Nytt fritidshus 23 04. Begagnat fritidshus 50 05. Ny villa 31 06. Begagnad villa 54 07. Köksfläkt 30 08. Elektrisk spis 24 09. Diskmaskin 811 99. Ej svar
VAR 62 AVSER ATT KÖPA1 Loc 85 width 2 MD=99 F.9b. Andra understrykningen <Se F.9 för fullständig frågetext> 628 00. Frågan ej tillämplig 20 01. Begagnad bil 30 02. Moped 13 03. Nytt fritidshus 12 04. Begagnat fritidshus 44 05. Ny villa 34 06. Begagnad villa 68 07. Köksfläkt 49 08. Elektrisk spis 59 09. Diskmaskin 811 99. Ej svar
VAR 63 AVSER ATT KÖPA1 Loc 87 width 2 MD=99 F.9c. Tredje understrykningen <Se F.9 för fullständig frågetext> 854 00. Frågan ej tillämplig 01. Begagnad bil 2 02. Moped 1 03. Nytt fritidshus 5 04. Begagnat fritidshus 4 05. Ny villa 6 06. Begagnad villa 22 07. Köksfläkt 40 08. Elektrisk spis 23 09. Diskmaskin 811 99. Ej svar
VAR 64 AVSER ATT KÖPA1 Loc 89 width 2 MD=99 F.9d. Fjärde understrykningen <Se F.9 för fullständig frågetext> 915 00. Frågan ej tillämplig 01. Begagnad bil 02. Moped 03. Nytt fritidshus 1 04. Begagnat fritidshus 1 05. Ny villa 1 06. Begagnad villa 2 07. Köksfläkt 10 08. Elektrisk spis 27 09. Diskmaskin 811 99. Ej svar
VAR 65 AVSER ATT KÖPA1 Loc 91 width 2 MD=99 F.9e. Femte understrykningen <Se F.9 för fullständig frågetext> 946 00. Frågan ej tillämplig 01. Begagnad bil 02. Moped 03. Nytt fritidshus 04. Begagnat fritidshus 05. Ny villa 1 06. Begagnad villa 1 07. Köksfläkt 2 08. Elektrisk spis 7 09. Diskmaskin 811 99. Ej svar
VAR 66 AVSER ATT KÖPA2 Loc 93 width 2 MD=99 F.10. Din avsikt att köpa nedanstående varor.Nedan finns en mängd varor uppräknade. Stryk under de varor Du tror att Du eller Ditt hushåll kommer att köpa inom de närmaste två åren. F.10a. Första understrykningen 189 00. Tvättmaskin 73 01. Frysbox 46 02. Frysskåp 161 03. Fiskeutrustning 141 04. Elektrisk rakapparat 38 05. Portabel skrivmaskin 47 06. Stillbildskamera 33 07. Filmkamera 20 08. Projektorer 44 09. Elektrisk symaskin 976 99. Ej svar
VAR 67 AVSER ATT KÖPA2 Loc 95 width 2 MD=99 F.10b. Andra understrykningen <Se F.10 för fullständig frågetext> 516 00. Frågan ej tillämplig 28 01. Frysbox 32 02. Frysskåp 23 03. Fiskeutrustning 64 04. Elektrisk rakapparat 17 05. Portabel skrivmaskin 33 06. Stillbildskamera 14 07. Filmkamera 28 08. Projektorer 37 09. Elektrisk symaskin 976 99. Ej svar
VAR 68 AVSER ATT KÖPA2 Loc 97 width 2 MD=99 F.10c. Tredje understrykningen <Se F.10 för fullständig frågetext> 699 00. Frågan ej tillämplig 01. Frysbox 12 02. Frysskåp 8 03. Fiskeutrustning 13 04. Elektrisk rakapparat 10 05. Portabel skrivmaskin 11 06. Stillbildskamera 11 07. Filmkamera 14 08. Projektorer p 15 09. Elektrisk symaskin 975 99. Ej svar
VAR 69 AVSER ATT KÖPA2 Loc 99 width 2 MD=99 F.10d. Fjärde understrykningen <Se F.10 för fullständig frågetext> 762 00. Frågan ej tillämplig 01. Frysbox 02. Frysskåp 1 03. Fiskeutrustning 6 04. Elektrisk rakapparat 2 05. Portabel skrivmaskin 3 06. Stillbildskamera 5 07. Filmkamera 9 08. Projektorer 5 09. Elektrisk symaskin 975 99. Ej svar
VAR 70 AVSER ATT KÖPA2 Loc 101 width 2 MD=99 F.10e. Femte understrykningen <Se F.10 för fullständig frågetext> 777 00. Frågan ej tillämplig 01. Frysbox 02. Frysskåp 03. Fiskeutrustning 1 04. Elektrisk rakapparat 1 05. Portabel skrivmaskin 2 06. Stillbildskamera 1 07. Filmkamera 5 08. Projektorer 6 09. Elektrisk symaskin 975 99. Ej svar
VAR 71 AVSER ATT KÖPA3 Loc 103 width 2 MD=99 F.11. Din avsikt att köpa nedanstående varor.Nedan finns en mängd varor uppräknade. Läs igenom alla de varor vi räknat upp och stryk samtidigt under de varor Du tror att Du eller Ditt hushåll kommer att köpa inom de närmaste två åren. F.11a. Första understrykningen 160 00. Radio 91 01. Bandspelare 204 02. Stereoanläggning 58 03. Svart/vit TV 206 04. Färg-TV 279 05. Trädgårdsredskap 40 06. Gräsklippare 79 07. Dammsugare 17 08. Motor- eller segelbåt 9 09. Motionscykel 625 99. Ej svar
VAR 72 AVSER ATT KÖPA3 Loc 105 width 2 MD=99 F.11b. Andra understrykningen <Se F.11 för fullständig frågetext> 597 00. Frågan ej tillämplig 23 01. Bandspelare 44 02. Stereoanläggning 22 03. Svart/vit TV 74 04. Färg-TV 160 05. Trädgårdsredskap 120 06. Gräsklippare 67 07. Dammsugare 16 08. Motor- eller segelbåt 20 09. Motionscykel 625 99. Ej svar
VAR 73 AVSER ATT KÖPA3 Loc 107 width 2 MD=99 F.11c. Tredje understrykningen <Se F.11 för fullständig frågetext> 908 00. Frågan ej tillämplig 01. Bandspelare 12 02. Stereoanläggning 8 03. Svart/vit TV 11 04. Färg-TV 36 05. Trädgårdsredskap 64 06. Gräsklippare 71 07. Dammsugare 19 08. Motor- eller segelbåt 14 09. Motionscykel 625 99. Ej svar
VAR 74 AVSER ATT KÖPA3 Loc 109 width 2 MD=99 F.11d. Fjärde understrykningen <Se F.11 för fullständig frågetext> 1076 00. Frågan ej tillämplig 01. Bandspelare 02. Stereoanläggning 1 03. Svart/vit TV 7 04. Färg-TV 7 05. Trädgårdsredskap 14 06. Gräsklippare 22 07. Dammsugare 12 08. Motor- eller segelbåt 4 09. Motionscykel 625 99. Ej svar
VAR 75 AVSER ATT KÖPA3 Loc 111 width 2 MD=99 F.11e. Femte understrykningen <Se F.11 för fullständig frågetext> 1127 00. Frågan ej tillämplig 01. Bandspelare 02. Stereoanläggning 03. Svart/vit TV 04. Färg-TV 5 05. Trädgårdsredskap 3 06. Gräsklippare 4 07. Dammsugare 3 08. Motor- eller segelbåt 3 09. Motionscykel 623 99. Ej svar
VAR 76 SAMHÄLLSDEBATT Loc 113 width 1 MD=9 F.12. Dina intressen.Människors intressen är olika.Hur stort är Ditt intresse för nedanstående ämnen och aktiviteter. F.12.1. Samhällsdebatt 89 1. Mycket ointresserad 143 2. Ganska ointresserad 116 3. Något ointresserad 119 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 620 5. Något intresserad 432 6. Ganska intresserad 209 7. Mycket intresserad 40 9. Ej svar
VAR 77 SOCIALA RÄTTIGHETER Loc 114 width 1 MD=9 F.12.2. Sociala rättigheter <Se F.12 för fullständig frågetext> 58 1. Mycket ointresserad 66 2. Ganska ointresserad 87 3. Något ointresserad 63 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 502 5. Något intresserad 608 6. Ganska intresserad 352 7. Mycket intresserad 32 9. Ej svar
VAR 78 SKATTEFRÅGOR Loc 115 width 1 MD=9 F.12.3. Skattefrågor <Se F.12 för fullständig frågetext> 61 1. Mycket ointresserad 69 2. Ganska ointresserad 77 3. Något ointresserad 77 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 443 5. Något intresserad 546 6. Ganska intresserad 459 7. Mycket intresserad 36 9. Ej svar
VAR 79 LAGAR OCH FÖRORDNINGAR Loc 116 width 1 MD=9 F.12.4. Lagar och förordningar <Se F.12 för fullständig frågetext> 50 1. Mycket ointresserad 70 2. Ganska ointresserad 110 3. Något ointresserad 98 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 579 5. Något intresserad 530 6. Ganska intresserad 280 7. Mycket intresserad 51 9. Ej svar
VAR 80 SAMLEVNADSFRÅGOR Loc 117 width 1 MD=9 F.12.5. Samlevnadsfrågor <Se F.12 för fullständig frågetext> 66 1. Mycket ointresserad 91 2. Ganska ointresserad 105 3. Något ointresserad 159 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 543 5. Något intresserad 480 6. Ganska intresserad 282 7. Mycket intresserad 42 9. Ej svar
VAR 81 RELIGIONS-OCH TROSFRÅGOR Loc 118 width 1 MD=9 F.12.6. Religions-och trosfrågor <Se F.12 för fullständig frågetext> 324 1. Mycket ointresserad 255 2. Ganska ointresserad 210 3. Något ointresserad 197 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 403 5. Något intresserad 180 6. Ganska intresserad 165 7. Mycket intresserad 34 9. Ej svar
VAR 82 ARBETSMARKNADEN Loc 119 width 1 MD=9 F.12.7. Arbetsmarknaden <Se F.12 för fullständig frågetext> 53 1. Mycket ointresserad 61 2. Ganska ointresserad 96 3. Något ointresserad 108 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 519 5. Något intresserad 544 6. Ganska intresserad 340 7. Mycket intresserad 47 9. Ej svar
VAR 83 SAMHÄLLSPLANERING Loc 120 width 1 MD=9 F.12.8. Samhällsplanering <Se F.12 för fullständig frågetext> 80 1. Mycket ointresserad 109 2. Ganska ointresserad 150 3. Något ointresserad 200 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 548 5. Något intresserad 432 6. Ganska intresserad 202 7. Mycket intresserad 47 9. Ej svar
VAR 84 POLITISKA FRÅGOR Loc 121 width 1 MD=9 F.12.9. Politiska frågor <Se F.12 för fullständig frågetext> 189 1. Mycket ointresserad 137 2. Ganska ointresserad 151 3. Något ointresserad 106 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 557 5. Något intresserad 381 6. Ganska intresserad 212 7. Mycket intresserad 35 9. Ej svar
VAR 85 SPORT/IDROTT Loc 122 width 1 MD=9 F.12.10. Sport/Idrott <Se F.12 för fullständig frågetext> 167 1. Mycket ointresserad 107 2. Ganska ointresserad 112 3. Något ointresserad 52 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 417 5. Något intresserad 352 6. Ganska intresserad 537 7. Mycket intresserad 24 9. Ej svar
VAR 86 MILJÖVÅRDSPROBLEM Loc 123 width 1 MD=9 F.12.11. Miljövårdsproblem <Se F.12 för fullständig frågetext> 26 1. Mycket ointresserad 28 2. Ganska ointresserad 89 3. Något ointresserad 85 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 486 5. Något intresserad 580 6. Ganska intresserad 440 7. Mycket intresserad 34 9. Ej svar
VAR 87 HÄLSONYTTIG MAT Loc 124 width 1 MD=9 F.12.12. Hälsonyttig mat <Se F.12 för fullständig frågetext> 60 1. Mycket ointresserad 83 2. Ganska ointresserad 115 3. Något ointresserad 113 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 428 5. Något intresserad 474 6. Ganska intresserad 466 7. Mycket intresserad 29 9. Ej svar
VAR 88 SJUKDOMAR OCH HÄLSOVÅRD Loc 125 width 1 MD=9 F.12.13. Sjukdomar och hälsovård <Se F.12 för fullständig frågetext> 33 1. Mycket ointresserad 54 2. Ganska ointresserad 117 3. Något ointresserad 104 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 488 5. Något intresserad 478 6. Ganska intresserad 454 7. Mycket intresserad 40 9. Ej svar
VAR 89 BANTNINGSTIPS Loc 126 width 1 MD=9 F.12.14. Bantningstips <Se F.12 för fullständig frågetext> 612 1. Mycket ointresserad 178 2. Ganska ointresserad 157 3. Något ointresserad 140 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 335 5. Något intresserad 146 6. Ganska intresserad 157 7. Mycket intresserad 43 9. Ej svar
VAR 90 HUSHÅLLA EKONOMISKT Loc 127 width 1 MD=9 F.12.15. Hushålla ekonomiskt <Se F.12 för fullständig frågetext> 60 1. Mycket ointresserad 48 2. Ganska ointresserad 90 3. Något ointresserad 79 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 389 5. Något intresserad 537 6. Ganska intresserad 540 7. Mycket intresserad 25 9. Ej svar
VAR 91 HEMINREDNING Loc 128 width 1 MD=9 F.12.16. Heminredning <Se F.12 för fullständig frågetext> 68 1. Mycket ointresserad 61 2. Ganska ointresserad 98 3. Något ointresserad 80 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 470 5. Något intresserad 500 6. Ganska intresserad 466 7. Mycket intresserad 25 9. Ej svar
VAR 92 MODENYHETER Loc 129 width 1 MD=9 F.12.17. Modenyheter <Se F.12 för fullständig frågetext> 223 1. Mycket ointresserad 182 2. Ganska ointresserad 169 3. Något ointresserad 109 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 473 5. Något intresserad 341 6. Ganska intresserad 241 7. Mycket intresserad 30 9. Ej svar
VAR 93 MATVARUNYHETER Loc 130 width 1 MD=9 F.12.18. Matvarunyheter <Se F.12 för fullständig frågetext> 130 1. Mycket ointresserad 151 2. Ganska ointresserad 188 3. Något ointresserad 137 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 505 5. Något intresserad 386 6. Ganska intresserad 240 7. Mycket intresserad 31 9. Ej svar
VAR 94 BARNAVÅRD Loc 131 width 1 MD=9 F.12.19. Barnavård <Se F.12 för fullständig frågetext> 172 1. Mycket ointresserad 124 2. Ganska ointresserad 152 3. Något ointresserad 165 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 429 5. Något intresserad 343 6. Ganska intresserad 341 7. Mycket intresserad 42 9. Ej svar
VAR 95 SKÖNHETSVÅRD Loc 132 width 1 MD=9 F.12.20. Skönhetsvård <Se F.12 för fullständig frågetext> 387 1. Mycket ointresserad 193 2. Ganska ointresserad 190 3. Något ointresserad 164 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 439 5. Något intresserad 236 6. Ganska intresserad 130 7. Mycket intresserad 29 9. Ej svar
VAR 96 VILLA/EGET HEM Loc 133 width 1 MD=9 F.12.21. Villa/eget hem <Se F.12 för fullständig frågetext> 65 1. Mycket ointresserad 46 2. Ganska ointresserad 63 3. Något ointresserad 117 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 300 5. Något intresserad 386 6. Ganska intresserad 759 7. Mycket intresserad 32 9. Ej svar
VAR 97 FRITIDSHUS Loc 134 width 1 MD=9 F.12.22. Fritidshus <Se F.12 för fullständig frågetext> 174 1. Mycket ointresserad 102 2. Ganska ointresserad 132 3. Något ointresserad 199 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 434 5. Något intresserad 299 6. Ganska intresserad 376 7. Mycket intresserad 52 9. Ej svar
VAR 98 SEMESTERRESOR Loc 135 width 1 MD=9 F.12.23. Semesterresor <Se F.12 för fullständig frågetext> 45 1. Mycket ointresserad 69 2. Ganska ointresserad 81 3. Något ointresserad 73 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 449 5. Något intresserad 486 6. Ganska intresserad 533 7. Mycket intresserad 32 9. Ej svar
VAR 99 BÅTAR Loc 136 width 1 MD=9 F.12.24. Båtar <Se F.12 för fullständig frågetext> 379 1. Mycket ointresserad 185 2. Ganska ointresserad 162 3. Något ointresserad 167 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 412 5. Något intresserad 205 6. Ganska intresserad 217 7. Mycket intresserad 41 9. Ej svar
VAR 100 PERSONBILAR Loc 137 width 1 MD=9 F.12.25. Personbilar <Se F.12 för fullständig frågetext> 145 1. Mycket ointresserad 94 2. Ganska ointresserad 112 3. Något ointresserad 87 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 475 5. Något intresserad 478 6. Ganska intresserad 350 7. Mycket intresserad 27 9. Ej svar
VAR 101 FÄRG-TV Loc 138 width 1 MD=9 F.12.26. Färg-tv <Se F.12 för fullständig frågetext> 151 1. Mycket ointresserad 100 2. Ganska ointresserad 125 3. Något ointresserad 118 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 506 5. Något intresserad 379 6. Ganska intresserad 361 7. Mycket intresserad 28 9. Ej svar
VAR 102 STEREOANLÄGGNINGAR Loc 139 width 1 MD=9 F.12.27. Stereoanläggningar <Se F.12 för fullständig frågetext> 205 1. Mycket ointresserad 99 2. Ganska ointresserad 142 3. Något ointresserad 122 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 435 5. Något intresserad 373 6. Ganska intresserad 359 7. Mycket intresserad 33 9. Ej svar
VAR 103 HUSHÅLLSMASKINER Loc 140 width 1 MD=9 F.12.28. Hushållsmaskiner <Se F.12 för fullständig frågetext> 134 1. Mycket ointresserad 106 2. Ganska ointresserad 170 3. Något ointresserad 158 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 550 5. Något intresserad 394 6. Ganska intresserad 217 7. Mycket intresserad 39 9. Ej svar
VAR 104 FOTOUTRUSTNING Loc 141 width 1 MD=9 F.12.29. Fotoutrustning <Se F.12 för fullständig frågetext> 266 1. Mycket ointresserad 180 2. Ganska ointresserad 206 3. Något ointresserad 191 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 513 5. Något intresserad 229 6. Ganska intresserad 143 7. Mycket intresserad 40 9. Ej svar
VAR 105 MOTORCYKLAR/MOPEDER Loc 142 width 1 MD=9 F.12.30. Motorcyklar/mopeder <Se F.12 för fullständig frågetext> 680 1. Mycket ointresserad 226 2. Ganska ointresserad 192 3. Något ointresserad 180 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 228 5. Något intresserad 102 6. Ganska intresserad 127 7. Mycket intresserad 33 9. Ej svar
VAR 106 RAKAPPARATER Loc 143 width 1 MD=9 F.12.31. Rakapparater <Se F.12 för fullständig frågetext> 687 1. Mycket ointresserad 147 2. Ganska ointresserad 166 3. Något ointresserad 245 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 307 5. Något intresserad 109 6. Ganska intresserad 77 7. Mycket intresserad 30 9. Ej svar
VAR 107 RENGÖRINGSMEDEL Loc 144 width 1 MD=9 F.12.32. Rengöringsmedel <Se F.12 för fullständig frågetext> 190 1. Mycket ointresserad 139 2. Ganska ointresserad 168 3. Något ointresserad 184 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 482 5. Något intresserad 358 6. Ganska intresserad 222 7. Mycket intresserad 25 9. Ej svar
VAR 108 MEDEL MOT MJÄLL Loc 145 width 1 MD=9 F.12.33. Medel mot mjäll <Se F.12 för fullständig frågetext> 436 1. Mycket ointresserad 185 2. Ganska ointresserad 171 3. Något ointresserad 256 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 390 5. Något intresserad 170 6. Ganska intresserad 128 7. Mycket intresserad 32 9. Ej svar
VAR 109 HUNDARS SKÖTSEL Loc 146 width 1 MD=9 F.12.34. Hundars skötsel <Se F.12 för fullständig frågetext> 626 1. Mycket ointresserad 161 2. Ganska ointresserad 127 3. Något ointresserad 179 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 218 5. Något intresserad 179 6. Ganska intresserad 248 7. Mycket intresserad 30 9. Ej svar
VAR 110 KATTERS SKÖTSEL Loc 147 width 1 MD=9 F.12.35. Katters skötsel <Se F.12 för fullständig frågetext> 756 1. Mycket ointresserad 157 2. Ganska ointresserad 133 3. Något ointresserad 220 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 241 5. Något intresserad 100 6. Ganska intresserad 132 7. Mycket intresserad 29 9. Ej svar
VAR 111 HANDLA MAT Loc 148 width 1 MD=9 F.12.36. Handla mat <Se F.12 för fullständig frågetext> 75 1. Mycket ointresserad 93 2. Ganska ointresserad 119 3. Något ointresserad 67 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 515 5. Något intresserad 529 6. Ganska intresserad 358 7. Mycket intresserad 12 9. Ej svar
VAR 112 LAGA MAT Loc 149 width 1 MD=9 F.12.37. Laga mat <Se F.12 för fullständig frågetext> 91 1. Mycket ointresserad 84 2. Ganska ointresserad 113 3. Något ointresserad 58 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 417 5. Något intresserad 536 6. Ganska intresserad 456 7. Mycket intresserad 13 9. Ej svar
VAR 113 PRÖVA NYA MATRÄTTER Loc 150 width 1 MD=9 F.12.38. Pröva nya maträtter <Se F.12 för fullständig frågetext> 89 1. Mycket ointresserad 72 2. Ganska ointresserad 109 3. Något ointresserad 77 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 416 5. Något intresserad 500 6. Ganska intresserad 486 7. Mycket intresserad 19 9. Ej svar
VAR 114 BAKA Loc 151 width 1 MD=9 F.12.39. Baka <Se F.12 för fullständig frågetext> 277 1. Mycket ointresserad 121 2. Ganska ointresserad 170 3. Något ointresserad 124 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 313 5. Något intresserad 358 6. Ganska intresserad 370 7. Mycket intresserad 35 9. Ej svar
VAR 115 PRÖVA NYA CIGARRETTER Loc 152 width 1 MD=9 F.12.40. Pröva nya cigarretter <Se F.12 för fullständig frågetext> 1101 1. Mycket ointresserad 120 2. Ganska ointresserad 119 3. Något ointresserad 178 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 161 5. Något intresserad 42 6. Ganska intresserad 20 7. Mycket intresserad 27 9. Ej svar
VAR 116 PRÖVA NY PIPTOBAK Loc 153 width 1 MD=9 F.12.41. Pröva ny piptobak <Se F.12 för fullständig frågetext> 1283 1. Mycket ointresserad 57 2. Ganska ointresserad 72 3. Något ointresserad 200 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 87 5. Något intresserad 25 6. Ganska intresserad 15 7. Mycket intresserad 29 9. Ej svar
VAR 117 PRÖVA NYA CIGARILLER Loc 154 width 1 MD=9 F.12.42. Pröva nya cigariller <Se F.12 för fullständig frågetext> 1316 1. Mycket ointresserad 61 2. Ganska ointresserad 70 3. Något ointresserad 207 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 54 5. Något intresserad 15 6. Ganska intresserad 8 7. Mycket intresserad 37 9. Ej svar
VAR 118 HA GÄSTER Loc 155 width 1 MD=9 F.12.43. Ha gäster <Se F.12 för fullständig frågetext> 57 1. Mycket ointresserad 32 2. Ganska ointresserad 57 3. Något ointresserad 60 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 510 5. Något intresserad 681 6. Ganska intresserad 346 7. Mycket intresserad 25 9. Ej svar
VAR 119 KÖRA BIL Loc 156 width 1 MD=9 F.12.44. Köra bil <Se F.12 för fullständig frågetext> 243 1. Mycket ointresserad 35 2. Ganska ointresserad 53 3. Något ointresserad 151 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 304 5. Något intresserad 446 6. Ganska intresserad 505 7. Mycket intresserad 31 9. Ej svar
VAR 120 JOBBA MED BILEN Loc 157 width 1 MD=9 F.12.45. Jobba med bilen <Se F.12 för fullständig frågetext> 524 1. Mycket ointresserad 121 2. Ganska ointresserad 126 3. Något ointresserad 189 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 372 5. Något intresserad 242 6. Ganska intresserad 164 7. Mycket intresserad 30 9. Ej svar
VAR 121 ARBETA I TRÄDGÅRDEN Loc 158 width 1 MD=9 F.12.46. Arbeta i trädgården <Se F.12 för fullständig frågetext> 148 1. Mycket ointresserad 87 2. Ganska ointresserad 104 3. Något ointresserad 149 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 412 5. Något intresserad 464 6. Ganska intresserad 380 7. Mycket intresserad 24 9. Ej svar
VAR 122 FOTOGRAFERA Loc 159 width 1 MD=9 F.12.47. Fotografera <Se F.12 för fullständig frågetext> 225 1. Mycket ointresserad 107 2. Ganska ointresserad 156 3. Något ointresserad 134 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 602 5. Något intresserad 342 6. Ganska intresserad 178 7. Mycket intresserad 24 9. Ej svar
VAR 123 SMALFILMA Loc 160 width 1 MD=9 F.12.48. Smalfilma <Se F.12 för fullständig frågetext> 519 1. Mycket ointresserad 160 2. Ganska ointresserad 173 3. Något ointresserad 388 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 266 5. Något intresserad 144 6. Ganska intresserad 77 7. Mycket intresserad 41 9. Ej svar
VAR 124 LYSSNA PÅ POPMUSIK Loc 161 width 1 MD=9 F.12.49. Lyssna på popmusik <Se F.12 för fullständig frågetext> 464 1. Mycket ointresserad 143 2. Ganska ointresserad 159 3. Något ointresserad 98 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 351 5. Något intresserad 267 6. Ganska intresserad 249 7. Mycket intresserad 37 9. Ej svar
VAR 125 LYSSNA PÅ KLASSISK MUSIK Loc 162 width 1 MD=9 F.12.50. Lyssna på klassisk musik <Se F.12 för fullständig frågetext> 322 1. Mycket ointresserad 153 2. Ganska ointresserad 173 3. Något ointresserad 98 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 496 5. Något intresserad 333 6. Ganska intresserad 167 7. Mycket intresserad 26 9. Ej svar
VAR 126 GÅ PÅ TEATER Loc 163 width 1 MD=9 F.12.51. Gå på teater <Se F.12 för fullständig frågetext> 251 1. Mycket ointresserad 122 2. Ganska ointresserad 158 3. Något ointresserad 169 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 495 5. Något intresserad 342 6. Ganska intresserad 209 7. Mycket intresserad 22 9. Ej svar
VAR 127 GÅ PÅ KONSTUTSTÄLLNING Loc 164 width 1 MD=9 F.12.52. Gå på konstutställning <Se F.12 för fullständig frågetext> 382 1. Mycket ointresserad 202 2. Ganska ointresserad 235 3. Något ointresserad 182 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 407 5. Något intresserad 207 6. Ganska intresserad 120 7. Mycket intresserad 33 9. Ej svar
VAR 128 SKAFFA VIDAREUTBILDNING Loc 165 width 1 MD=9 F.12.53. Skaffa vidareutbildning <Se F.12 för fullständig frågetext> 130 1. Mycket ointresserad 79 2. Ganska ointresserad 124 3. Något ointresserad 189 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 530 5. Något intresserad 405 6. Ganska intresserad 280 7. Mycket intresserad 31 9. Ej svar
VAR 129 LÄSA BÖCKER Loc 166 width 1 MD=9 F.12.54. Läsa böcker <Se F.12 för fullständig frågetext> 82 1. Mycket ointresserad 68 2. Ganska ointresserad 108 3. Något ointresserad 59 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 468 5. Något intresserad 460 6. Ganska intresserad 498 7. Mycket intresserad 25 9. Ej svar
VAR 130 LÄSA POPULÄRTIDNINGAR Loc 167 width 1 MD=9 F.12.55. Läsa populärtidningar <Se F.12 för fullständig frågetext> 179 1. Mycket ointresserad 131 2. Ganska ointresserad 174 3. Något ointresserad 214 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 570 5. Något intresserad 313 6. Ganska intresserad 156 7. Mycket intresserad 31 9. Ej svar
VAR 131 SY KLÄDER Loc 168 width 1 MD=9 F.12.56. Sy kläder <Se F.12 för fullständig frågetext> 728 1. Mycket ointresserad 141 2. Ganska ointresserad 112 3. Något ointresserad 135 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 242 5. Något intresserad 162 6. Ganska intresserad 220 7. Mycket intresserad 28 9. Ej svar
VAR 132 HANDARBETA Loc 169 width 1 MD=9 F.12.57. Handarbeta <Se F.12 för fullständig frågetext> 628 1. Mycket ointresserad 95 2. Ganska ointresserad 97 3. Något ointresserad 115 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 234 5. Något intresserad 207 6. Ganska intresserad 371 7. Mycket intresserad 21 9. Ej svar
VAR 133 MÅLA Loc 170 width 1 MD=9 F.12.58. Måla <Se F.12 för fullständig frågetext> 397 1. Mycket ointresserad 104 2. Ganska ointresserad 156 3. Något ointresserad 171 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 426 5. Något intresserad 305 6. Ganska intresserad 180 7. Mycket intresserad 29 9. Ej svar
VAR 134 SNICKRA Loc 171 width 1 MD=9 F.12.59. Snickra <Se F.12 för fullständig frågetext> 361 1. Mycket ointresserad 105 2. Ganska ointresserad 151 3. Något ointresserad 189 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 421 5. Något intresserad 300 6. Ganska intresserad 209 7. Mycket intresserad 32 9. Ej svar
VAR 135 MOTIONERA Loc 172 width 1 MD=9 F.12.60. Motionera <Se F.12 för fullständig frågetext> 79 1. Mycket ointresserad 46 2. Ganska ointresserad 91 3. Något ointresserad 68 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 490 5. Något intresserad 530 6. Ganska intresserad 446 7. Mycket intresserad 18 9. Ej svar
VAR 136 FRILUFTSLIV Loc 173 width 1 MD=9 F.12.61. Friluftsliv <Se F.12 för fullständig frågetext> 40 1. Mycket ointresserad 31 2. Ganska ointresserad 66 3. Något ointresserad 47 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 428 5. Något intresserad 517 6. Ganska intresserad 620 7. Mycket intresserad 19 9. Ej svar
VAR 137 SPORTFISKA Loc 174 width 1 MD=9 F.12.62. Sportfiska <Se F.12 för fullständig frågetext> 444 1. Mycket ointresserad 131 2. Ganska ointresserad 118 3. Något ointresserad 187 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 364 5. Något intresserad 199 6. Ganska intresserad 300 7. Mycket intresserad 25 9. Ej svar
VAR 138 ÅKA SKIDOR Loc 175 width 1 MD=9 F.12.63. Åka skidor <Se F.12 för fullständig frågetext> 267 1. Mycket ointresserad 99 2. Ganska ointresserad 133 3. Något ointresserad 132 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 465 5. Något intresserad 319 6. Ganska intresserad 325 7. Mycket intresserad 28 9. Ej svar
VAR 139 ÅKA MOTORBÅT Loc 176 width 1 MD=9 F.12.64. Åka motorbåt <Se F.12 för fullständig frågetext> 367 1. Mycket ointresserad 116 2. Ganska ointresserad 151 3. Något ointresserad 220 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 400 5. Något intresserad 252 6. Ganska intresserad 235 7. Mycket intresserad 27 9. Ej svar
VAR 140 SEGLA Loc 177 width 1 MD=9 F.12.65. Segla <Se F.12 för fullständig frågetext> 501 1. Mycket ointresserad 149 2. Ganska ointresserad 162 3. Något ointresserad 346 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 266 5. Något intresserad 159 6. Ganska intresserad 155 7. Mycket intresserad 30 9. Ej svar
VAR 141 CAMPA Loc 178 width 1 MD=9 F.12.66. Campa <Se F.12 för fullständig frågetext> 341 1. Mycket ointresserad 110 2. Ganska ointresserad 127 3. Något ointresserad 147 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 421 5. Något intresserad 334 6. Ganska intresserad 263 7. Mycket intresserad 25 9. Ej svar
VAR 142 SEMESTRA UTOMLANDS Loc 179 width 1 MD=9 F.12.67. Semestra utomlands <Se F.12 för fullständig frågetext> 140 1. Mycket ointresserad 64 2. Ganska ointresserad 100 3. Något ointresserad 184 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 335 5. Något intresserad 357 6. Ganska intresserad 561 7. Mycket intresserad 27 9. Ej svar
VAR 143 SEMESTRA I SVERIGE Loc 180 width 1 MD=9 F.12.68. Semestra i Sverige <Se F.12 för fullständig frågetext> 31 1. Mycket ointresserad 32 2. Ganska ointresserad 34 3. Något ointresserad 48 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 330 5. Något intresserad 603 6. Ganska intresserad 660 7. Mycket intresserad 30 9. Ej svar
VAR 144 GÅ PÅ FÖRENINGSMÖTEN Loc 181 width 1 MD=9 F.12.69. Gå på föreningsmöten <Se F.12 för fullständig frågetext> 399 1. Mycket ointresserad 207 2. Ganska ointresserad 245 3. Något ointresserad 198 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 413 5. Något intresserad 179 6. Ganska intresserad 85 7. Mycket intresserad 42 9. Ej svar
VAR 145 SE PÅ SPORTEVENEMANG Loc 182 width 1 MD=9 F.12.70. Se på sportevenemang <Se F.12 för fullständig frågetext> 234 1. Mycket ointresserad 110 2. Ganska ointresserad 129 3. Något ointresserad 87 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 387 5. Något intresserad 337 6. Ganska intresserad 450 7. Mycket intresserad 34 9. Ej svar
VAR 146 PRÖVA NYA PRODUKTER Loc 183 width 1 MD=9 F.12.71. Pröva nya produkter <Se F.12 för fullständig frågetext> 78 1. Mycket ointresserad 80 2. Ganska ointresserad 131 3. Något ointresserad 226 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 623 5. Något intresserad 389 6. Ganska intresserad 217 7. Mycket intresserad 24 9. Ej svar
VAR 147 AFTONBLADET Loc 184 width 2 MD=99 F.13. Tidningar Du själv läser.Följande frågor gäller hur ofta Du själv läser vissa tidningar.De flesta människor läser endast en liten del av de uppräknade tidningarna.Vi ber Dig att så noga som möjligt gå igenom och kryssa för samtliga tidningar.I de fall Du inte alls läser en tidning, kryssa för svarsalternativet F.13a. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Aftonbladet? 588 00. Aldrig 43 01. 1 gång per år 49 02. 2 gånger per år 73 03. 3 gånger per år 86 04. 1 gång per kvartal 56 05. 2 gånger per kvartal 115 06. 1 gång per månad 70 07. 2 gånger per månad 71 08. 3 gånger per månad 128 09. 1 gång per vecka 74 10. 2 gånger per vecka 84 11. 3 gånger per vecka 43 12. 4 gånger per vecka 50 13. 5 gånger per vecka 229 14. 6 gånger per vecka 9 99. Ej svar
VAR 148 ARBETET Loc 186 width 2 MD=99 F.13b. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Arbetet? <Se F.13 för fullständig frågetext> 1494 00. Aldrig 25 01. 1 gång per år 21 02. 2 gånger per år 33 03. 3 gånger per år 22 04. 1 gång per kvartal 16 05. 2 gånger per kvartal 31 06. 1 gång per månad 9 07. 2 gånger per månad 14 08. 3 gånger per månad 22 09. 1 gång per vecka 9 10. 2 gånger per vecka 8 11. 3 gånger per vecka 4 12. 4 gånger per vecka 8 13. 5 gånger per vecka 52 14. 6 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 149 DAGENS NYHETER Loc 188 width 2 F.13c. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Dagens Nyheter? <Se F.13 för fullständig frågetext> 924 00. Aldrig 51 01. 1 gång per år 48 02. 2 gånger per år 51 03. 3 gånger per år 53 04. 1 gång per kvartal 44 05. 2 gånger per kvartal 68 06. 1 gång per månad 46 07. 2 gånger per månad 48 08. 3 gånger per månad 72 09. 1 gång per vecka 43 10. 2 gånger per vecka 30 11. 3 gånger per vecka 18 12. 4 gånger per vecka 38 13. 5 gånger per vecka 234 14. 6 gånger per vecka
VAR 150 EXPRESSEN Loc 190 width 2 MD=99 F.13d. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Expressen? <Se F.13 för fullständig frågetext> 442 00. Aldrig 30 01. 1 gång per år 33 02. 2 gånger per år 55 03. 3 gånger per år 87 04. 1 gång per kvartal 48 05. 2 gånger per kvartal 130 06. 1 gång per månad 78 07. 2 gånger per månad 108 08. 3 gånger per månad 156 09. 1 gång per vecka 103 10. 2 gånger per vecka 103 11. 3 gånger per vecka 72 12. 4 gånger per vecka 54 13. 5 gånger per vecka 264 14. 6 gånger per vecka 5 99. Ej svar
VAR 151 GÖTEBORGS-POSTEN Loc 192 width 2 MD=99 F.13e. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Göteborgs-Posten? <Se F.13 för fullständig frågetext> 1362 00. Aldrig 41 01. 1 gång per år 24 02. 2 gånger per år 39 03. 3 gånger per år 30 04. 1 gång per kvartal 14 05. 2 gånger per kvartal 29 06. 1 gång per månad 12 07. 2 gånger per månad 18 08. 3 gånger per månad 27 09. 1 gång per vecka 11 10. 2 gånger per vecka 11 11. 3 gånger per vecka 5 12. 4 gånger per vecka 15 13. 5 gånger per vecka 130 14. 6 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 152 GT KVÄLLSTIDNINGEN Loc 194 width 2 F.13f. Hur ofta läser Du vardagsnummer av GT Kvällstidningen? <Se F.13 för fullständig frågetext> 1462 00. Aldrig 29 01. 1 gång per år 30 02. 2 gånger per år 35 03. 3 gånger per år 21 04. 1 gång per kvartal 19 05. 2 gånger per kvartal 30 06. 1 gång per månad 10 07. 2 gånger per månad 20 08. 3 gånger per månad 29 09. 1 gång per vecka 22 10. 2 gånger per vecka 14 11. 3 gånger per vecka 7 12. 4 gånger per vecka 9 13. 5 gånger per vecka 31 14. 6 gånger per vecka
VAR 153 KVÄLLSPOSTEN Loc 196 width 2 F.13g. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Kvällsposten? <Se F.13 för fullständig frågetext> 1384 00. Aldrig 26 01. 1 gång per år 29 02. 2 gånger per år 35 03. 3 gånger per år 21 04. 1 gång per kvartal 21 05. 2 gånger per kvartal 29 06. 1 gång per månad 22 07. 2 gånger per månad 22 08. 3 gånger per månad 35 09. 1 gång per vecka 30 10. 2 gånger per vecka 13 11. 3 gånger per vecka 13 12. 4 gånger per vecka 12 13. 5 gånger per vecka 76 14. 6 gånger per vecka
VAR 154 SVENSKA DAGBLADET Loc 198 width 2 F.13h. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Svenska Dagbladet? <Se F.13 för fullständig frågetext> 1385 00. Aldrig 38 01. 1 gång per år 31 02. 2 gånger per år 36 03. 3 gånger per år 27 04. 1 gång per kvartal 27 05. 2 gånger per kvartal 39 06. 1 gång per månad 19 07. 2 gånger per månad 27 08. 3 gånger per månad 32 09. 1 gång per vecka 14 10. 2 gånger per vecka 11 11. 3 gånger per vecka 4 12. 4 gånger per vecka 8 13. 5 gånger per vecka 70 14. 6 gånger per vecka
VAR 155 SYDSVENSKA DAGBLADET Loc 200 width 2 F.13i. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Sydsvenska Dagbladet? <Se F.13 för fullständig frågetext> 1542 00. Aldrig 18 01. 1 gång per år 22 02. 2 gånger per år 18 03. 3 gånger per år 15 04. 1 gång per kvartal 7 05. 2 gånger per kvartal 16 06. 1 gång per månad 11 07. 2 gånger per månad 7 08. 3 gånger per månad 25 09. 1 gång per vecka 7 10. 2 gånger per vecka 10 11. 3 gånger per vecka 2 12. 4 gånger per vecka 3 13. 5 gånger per vecka 65 14. 6 gånger per vecka
VAR 156 LÄSER SKÅNSKA DAGBLADET Loc 202 width 2 F.13j. Hur ofta läser Du - Skånska Dagbladet (vard) <Se F.13 för fullständig frågetext> 1681 00. aldrig 12 01. 1 gång/år 8 02. 2 gånger/år 6 03. 3 gånger/år 6 04. 1 gång/kvartal 3 05. 2 gånger/kvartal 10 06. 1 gång/månad 7 07. 2 gånger/månad 5 08. 3 gånger/månad 8 09. 1 gång/vecka 10. 2 gånger/vecka 1 11. 3 gånger/vecka 1 12. 4 gånger/vecka 13. 5 gånger/vecka 20 14. 6 gånger/vecka
VAR 157 AFTONBLADET(SÖNDAG) Loc 204 width 2 F.14. Tidningar Du själv läser.Följande frågor gäller hur ofta Du själv läser vissa tidningar.De flesta människor läser endast en liten del av de uppräknade tidningarna.Vi ber Dig att så noga som möjligt gå igenom och kryssa för samtliga tidningar.I de fall Du inte alls läser en tidning, kryssa för svarsalternativet F.14a. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Aftonbladet? 703 00. Aldrig 50 01. 1 gång per år 51 02. 2 gånger per år 59 03. 3 gånger per år 80 04. 1 gång per kvartal 52 05. 2 gånger per kvartal 148 06. 1 gång per månad 99 07. 2 gånger per månad 78 08. 3 gånger per månad 448 09. 1 gång per vecka
VAR 158 ARBETET(SÖNDAG) Loc 206 width 2 F.14b. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Arbetet? <Se F.14 för fullständig frågetext> 1589 00. Aldrig 17 01. 1 gång per år 16 02. 2 gånger per år 13 03. 3 gånger per år 15 04. 1 gång per kvartal 6 05. 2 gånger per kvartal 17 06. 1 gång per månad 8 07. 2 gånger per månad 7 08. 3 gånger per månad 80 09. 1 gång per vecka
VAR 159 DAGENS NYHETER(SÖNDAG) Loc 208 width 2 MD=99 F.14c. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Dagens Nyheter? <Se F.14 för fullständig frågetext> 1079 00. Aldrig 34 01. 1 gång per år 38 02. 2 gånger per år 36 03. 3 gånger per år 48 04. 1 gång per kvartal 30 05. 2 gånger per kvartal 69 06. 1 gång per månad 52 07. 2 gånger per månad 39 08. 3 gånger per månad 342 09. 1 gång per vecka 1 99. Ej svar
VAR 160 EXPRESSEN(SÖNDAG) Loc 210 width 2 F.14d. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Expressen? <Se F.14 för fullständig frågetext> 515 00. Aldrig 28 01. 1 gång per år 40 02. 2 gånger per år 58 03. 3 gånger per år 85 04. 1 gång per kvartal 68 05. 2 gånger per kvartal 157 06. 1 gång per månad 123 07. 2 gånger per månad 147 08. 3 gånger per månad 547 09. 1 gång per vecka
VAR 161 GÖTEBORGS-POSTEN(SÖNDAG) Loc 212 width 2 F.14e. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Göteborgs-Posten? <Se F.14 för fullständig frågetext> 1443 00. Aldrig 22 01. 1 gång per år 25 02. 2 gånger per år 14 03. 3 gånger per år 19 04. 1 gång per kvartal 12 05. 2 gånger per kvartal 24 06. 1 gång per månad 12 07. 2 gånger per månad 11 08. 3 gånger per månad 186 09. 1 gång per vecka
VAR 162 GT KVÄLLSTIDNING(SÖNDAG) Loc 214 width 2 F.14f. Hur ofta läser Du söndagsnummer av GT Kvällstidningen? <Se F.14 för fullständig frågetext> 1503 00. Aldrig 22 01. 1 gång per år 25 02. 2 gånger per år 20 03. 3 gånger per år 25 04. 1 gång per kvartal 22 05. 2 gånger per kvartal 29 06. 1 gång per månad 21 07. 2 gånger per månad 21 08. 3 gånger per månad 80 09. 1 gång per vecka
VAR 163 KVÄLLSPOSTEN(SÖNDAG) Loc 216 width 2 F.14g. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Kvällsposten? <Se F.14 för fullständig frågetext> 1438 00. Aldrig 23 01. 1 gång per år 20 02. 2 gånger per år 20 03. 3 gånger per år 24 04. 1 gång per kvartal 19 05. 2 gånger per kvartal 36 06. 1 gång per månad 27 07. 2 gånger per månad 17 08. 3 gånger per månad 144 09. 1 gång per vecka
VAR 164 SV.DAGBLADET(SÖNDAG) Loc 218 width 2 F.14h. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Svenska Dagbladet? <Se F.14 för fullständig frågetext> 1567 00. Aldrig 20 01. 1 gång per år 19 02. 2 gånger per år 19 03. 3 gånger per år 18 04. 1 gång per kvartal 8 05. 2 gånger per kvartal 31 06. 1 gång per månad 8 07. 2 gånger per månad 10 08. 3 gånger per månad 68 09. 1 gång per vecka
VAR 165 SYDSV.DAGBLADET(SÖNDAG) Loc 220 width 2 F.14i. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Sydsvenska Dagbladet? <Se F.14 för fullständig frågetext> 1592 00. Aldrig 16 01. 1 gång per år 10 02. 2 gånger per år 13 03. 3 gånger per år 5 04. 1 gång per kvartal 7 05. 2 gånger per kvartal 15 06. 1 gång per månad 11 07. 2 gånger per månad 5 08. 3 gånger per månad 94 09. 1 gång per vecka
VAR 166 SKÅNSKA DAGBL.(SÖNDAG) Loc 222 width 2 MD=99 F.14j. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Skånska Dagbladet? <Se F.14 för fullständig frågetext> 1712 00. Aldrig 14 01. 1 gång per år 4 02. 2 gånger per år 1 03. 3 gånger per år 4 04. 1 gång per kvartal 2 05. 2 gånger per kvartal 6 06. 1 gång per månad 3 07. 2 gånger per månad 3 08. 3 gånger per månad 19 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 167 LÄSER ALLAS VECKOTIDNING Loc 224 width 2 F.15. Tidningar Du själv läser-Veckotidningar F.15a. Hur ofta läser Du - Allas Veckotidning 1310 00. Aldrig 55 01. 1 gång per år 50 02. 2 gånger per år 56 03. 3 gånger per år 57 04. 1 gång per kvartal 36 05. 2 gånger per kvartal 87 06. 1 gång per månad 25 07. 2 gånger per månad 11 08. 3 gånger per månad 81 09. 1 gång per vecka
VAR 168 LÄSER ALLERS Loc 226 width 2 F.15b. Hur ofta läser Du - Allers <Se F.15 för fullständig frågetext> 1089 00. Aldrig 74 01. 1 gång per år 68 02. 2 gånger per år 84 03. 3 gånger per år 93 04. 1 gång per kvartal 39 05. 2 gånger per kvartal 111 06. 1 gång per månad 47 07. 2 gånger per månad 18 08. 3 gånger per månad 145 09. 1 gång per vecka
VAR 169 LÄSER DAMERNAS VÄRLD Loc 228 width 2 F.15c. Hur ofta läser Du - Damernas Värld <Se F.15 för fullständig frågetext> 1122 00. Aldrig 73 01. 1 gång per år 70 02. 2 gånger per år 85 03. 3 gånger per år 110 04. 1 gång per kvartal 61 05. 2 gånger per kvartal 103 06. 1 gång per månad 35 07. 2 gånger per månad 26 08. 3 gånger per månad 83 09. 1 gång per vecka
VAR 170 LÄSER FEMINA Loc 230 width 2 F.15d. Hur ofta läser Du - Femina <Se F.15 för fullständig frågetext> 1182 00. Aldrig 71 01. 1 gång per år 62 02. 2 gånger per år 64 03. 3 gånger per år 108 04. 1 gång per kvartal 58 05. 2 gånger per kvartal 82 06. 1 gång per månad 42 07. 2 gånger per månad 21 08. 3 gånger per månad 78 09. 1 gång per vecka
VAR 171 LÄSER FIB-AKTUELLT Loc 232 width 2 MD=99 F.15e. Hur ofta läser Du - FIB-Aktuellt <Se F.15 för fullständig frågetext> 988 00. Aldrig 58 01. 1 gång per år 50 02. 2 gånger per år 74 03. 3 gånger per år 99 04. 1 gång per kvartal 79 05. 2 gånger per kvartal 155 06. 1 gång per månad 90 07. 2 gånger per månad 62 08. 3 gånger per månad 111 09. 1 gång per vecka 2 99. Ej svar
VAR 172 LÄSER HEMMETS JOURNAL Loc 234 width 2 F.15f. Hur ofta läser Du - Hemmets Journal <Se F.15 för fullständig frågetext> 1041 00. Aldrig 70 01. 1 gång per år 60 02. 2 gånger per år 64 03. 3 gånger per år 96 04. 1 gång per kvartal 70 05. 2 gånger per kvartal 99 06. 1 gång per månad 68 07. 2 gånger per månad 38 08. 3 gånger per månad 162 09. 1 gång per vecka
VAR 173 LÄSER HEMMETS VECKOTIDN. Loc 236 width 2 F.15g. Hur ofta läser Du - Hemmets Veckotidning <Se F.15 för fullständig frågetext> 1068 00. Aldrig 73 01. 1 gång per år 49 02. 2 gånger per år 78 03. 3 gånger per år 74 04. 1 gång per kvartal 66 05. 2 gånger per kvartal 102 06. 1 gång per månad 49 07. 2 gånger per månad 35 08. 3 gånger per månad 174 09. 1 gång per vecka
VAR 174 LÄSER HENNES Loc 238 width 2 MD=99 F.15h. Hur ofta läser Du - Hennes <Se F.15 för fullständig frågetext> 1447 00. Aldrig 55 01. 1 gång per år 40 02. 2 gånger per år 29 03. 3 gånger per år 27 04. 1 gång per kvartal 25 05. 2 gånger per kvartal 39 06. 1 gång per månad 32 07. 2 gånger per månad 17 08. 3 gånger per månad 57 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 175 LÄSER HUSMODERN Loc 240 width 2 F.15i. Hur ofta läser Du - Husmodern <Se F.15 för fullständig frågetext> 1203 00. Aldrig 66 01. 1 gång per år 63 02. 2 gånger per år 74 03. 3 gånger per år 72 04. 1 gång per kvartal 46 05. 2 gånger per kvartal 94 06. 1 gång per månad 36 07. 2 gånger per månad 19 08. 3 gånger per månad 95 09. 1 gång per vecka
VAR 176 LÄSER HÄNT I VECKAN Loc 242 width 2 MD=99 F.15j. Hur ofta läser Du - Hänt i Veckan <Se F.15 för fullständig frågetext> 1094 00. Aldrig 70 01. 1 gång per år 75 02. 2 gånger per år 89 03. 3 gånger per år 100 04. 1 gång per kvartal 65 05. 2 gånger per kvartal 112 06. 1 gång per månad 40 07. 2 gånger per månad 25 08. 3 gånger per månad 96 09. 1 gång per vecka 2 99. Ej svar
VAR 177 LÄSER ICA-KURIREN Loc 244 width 2 F.15k. Hur ofta läser Du - ICA-kuriren <Se F.15 för fullständig frågetext> 1007 00. Aldrig 42 01. 1 gång per år 48 02. 2 gånger per år 49 03. 3 gånger per år 78 04. 1 gång per kvartal 39 05. 2 gånger per kvartal 82 06. 1 gång per månad 46 07. 2 gånger per månad 42 08. 3 gånger per månad 335 09. 1 gång per vecka
VAR 178 LÄSER KALLE ANKA & CO Loc 246 width 2 MD=99 F.15l. Hur ofta läser Du - Kalle Anka & Co <Se F.15 för fullständig frågetext> 1160 00. Aldrig 54 01. 1 gång per år 45 02. 2 gånger per år 77 03. 3 gånger per år 85 04. 1 gång per kvartal 57 05. 2 gånger per kvartal 82 06. 1 gång per månad 58 07. 2 gånger per månad 32 08. 3 gånger per månad 116 09. 1 gång per vecka 2 99. Ej svar
VAR 179 LÄSER LAND Loc 248 width 2 F.15m. Hur ofta läser Du - Land <Se F.15 för fullständig frågetext> 1343 00. Aldrig 27 01. 1 gång per år 27 02. 2 gånger per år 22 03. 3 gånger per år 32 04. 1 gång per kvartal 25 05. 2 gånger per kvartal 34 06. 1 gång per månad 31 07. 2 gånger per månad 25 08. 3 gånger per månad 202 09. 1 gång per vecka
VAR 180 LÄSER LEKTYR Loc 250 width 2 MD=99 F.15n. Hur ofta läser Du - Lektyr <Se F.15 för fullständig frågetext> 1120 00. Aldrig 31 01. 1 gång per år 40 02. 2 gånger per år 66 03. 3 gånger per år 69 04. 1 gång per kvartal 57 05. 2 gånger per kvartal 125 06. 1 gång per månad 81 07. 2 gånger per månad 50 08. 3 gånger per månad 128 09. 1 gång per vecka 1 99. Ej svar
VAR 181 LÄSER METALLARBETAREN Loc 252 width 2 F.15o. Hur ofta läser Du - Metallarbetaren <Se F.15 för fullständig frågetext> 1460 00. Aldrig 21 01. 1 gång per år 12 02. 2 gånger per år 20 03. 3 gånger per år 14 04. 1 gång per kvartal 12 05. 2 gånger per kvartal 56 06. 1 gång per månad 38 07. 2 gånger per månad 22 08. 3 gånger per månad 113 09. 1 gång per vecka
VAR 182 LÄSER MIN VÄRLD Loc 254 width 2 MD=99 F.15p. Hur ofta läser Du - Min Värld <Se F.15 för fullständig frågetext> 1388 00. Aldrig 30 01. 1 gång per år 24 02. 2 gånger per år 38 03. 3 gånger per år 38 04. 1 gång per kvartal 28 05. 2 gånger per kvartal 57 06. 1 gång per månad 33 07. 2 gånger per månad 31 08. 3 gånger per månad 100 09. 1 gång per vecka 1 99. Ej svar
VAR 183 LÄSER MITT LIVS NOVELL Loc 256 width 2 F.15q. Hur ofta läser Du - Mitt Livs Novell <Se F.15 för fullständig frågetext> 1533 00. Aldrig 34 01. 1 gång per år 26 02. 2 gånger per år 26 03. 3 gånger per år 35 04. 1 gång per kvartal 19 05. 2 gånger per kvartal 35 06. 1 gång per månad 11 07. 2 gånger per månad 12 08. 3 gånger per månad 37 09. 1 gång per vecka
VAR 184 LÄSER RÖSTER I RADIO/TV Loc 258 width 2 F.15r. Hur ofta läser Du - Röster i Radio/TV <Se F.15 för fullständig frågetext> 1311 00. Aldrig 84 01. 1 gång per år 62 02. 2 gånger per år 68 03. 3 gånger per år 60 04. 1 gång per kvartal 42 05. 2 gånger per kvartal 37 06. 1 gång per månad 17 07. 2 gånger per månad 19 08. 3 gånger per månad 68 09. 1 gång per vecka
VAR 185 LÄSER SAXONS VECKOTIDN. Loc 260 width 2 F.15s. Hur ofta läser Du - Saxons Veckotidning <Se F.15 för fullständig frågetext> 1329 00. Aldrig 47 01. 1 gång per år 42 02. 2 gånger per år 51 03. 3 gånger per år 49 04. 1 gång per kvartal 34 05. 2 gånger per kvartal 69 06. 1 gång per månad 37 07. 2 gånger per månad 24 08. 3 gånger per månad 86 09. 1 gång per vecka
VAR 186 LÄSER SE Loc 262 width 2 F.15t. Hur ofta läser Du - Se <Se F.15 för fullständig frågetext> 998 00. Aldrig 76 01. 1 gång per år 81 02. 2 gånger per år 114 03. 3 gånger per år 137 04. 1 gång per kvartal 106 05. 2 gånger per kvartal 135 06. 1 gång per månad 40 07. 2 gånger per månad 18 08. 3 gånger per månad 63 09. 1 gång per vecka
VAR 187 LÄSER SVENSK DAMTIDNING Loc 264 width 2 F.15u. Hur ofta läser Du - Svensk Damtidning <Se F.15 för fullständig frågetext> 1370 00. Aldrig 51 01. 1 gång per år 41 02. 2 gånger per år 58 03. 3 gånger per år 50 04. 1 gång per kvartal 31 05. 2 gånger per kvartal 59 06. 1 gång per månad 29 07. 2 gånger per månad 16 08. 3 gånger per månad 63 09. 1 gång per vecka
VAR 188 LÄSER VECKANS AFFÄRER Loc 266 width 2 F.15v. Hur ofta läser Du - Veckans Affärer <Se F.15 för fullständig frågetext> 1545 00. Aldrig 22 01. 1 gång per år 19 02. 2 gånger per år 21 03. 3 gånger per år 33 04. 1 gång per kvartal 14 05. 2 gånger per kvartal 50 06. 1 gång per månad 9 07. 2 gånger per månad 7 08. 3 gånger per månad 48 09. 1 gång per vecka
VAR 189 LÄSER VECKO-JOURNALEN Loc 268 width 2 F.15x. Hur ofta läser Du - Vecko-Journalen <Se F.15 för fullständig frågetext> 1464 00. Aldrig 53 01. 1 gång per år 52 02. 2 gånger per år 43 03. 3 gånger per år 44 04. 1 gång per kvartal 20 05. 2 gånger per kvartal 39 06. 1 gång per månad 9 07. 2 gånger per månad 12 08. 3 gånger per månad 32 09. 1 gång per vecka
VAR 190 LÄSER VECKO-REVYN Loc 270 width 2 F.15y. Hur ofta läser Du - Vecko-Revyn <Se F.15 för fullständig frågetext> 1244 00. Aldrig 66 01. 1 gång per år 59 02. 2 gånger per år 67 03. 3 gånger per år 63 04. 1 gång per kvartal 63 05. 2 gånger per kvartal 57 06. 1 gång per månad 30 07. 2 gånger per månad 40 08. 3 gånger per månad 79 09. 1 gång per vecka
VAR 191 LÄSER VI Loc 272 width 2 F.15z. Hur ofta läser Du - Vi <Se F.15 för fullständig frågetext> 1307 00. Aldrig 52 01. 1 gång per år 37 02. 2 gånger per år 39 03. 3 gånger per år 37 04. 1 gång per kvartal 15 05. 2 gånger per kvartal 57 06. 1 gång per månad 29 07. 2 gånger per månad 22 08. 3 gånger per månad 173 09. 1 gång per vecka
VAR 192 LÄSER ÅRET RUNT Loc 274 width 2 F.15å. Hur ofta läser Du - Året Runt <Se F.15 för fullständig frågetext> 793 00. Aldrig 65 01. 1 gång per år 69 02. 2 gånger per år 99 03. 3 gånger per år 108 04. 1 gång per kvartal 107 05. 2 gånger per kvartal 143 06. 1 gång per månad 69 07. 2 gånger per månad 84 08. 3 gånger per månad 231 09. 1 gång per vecka
VAR 193 LÄSER KOMMUNALARBETAREN Loc 276 width 1 F.16. Tidningar Du själv läser- 14-dagarstidningar F.16a. Hur ofta läser Du - Kommunalarbetaren 1550 0. aldrig 8 1. 1 gång/år 9 2. 2 gånger/år 10 3. 3 gånger/år 12 4. 1 gång/kvartal 10 5. 2 gånger/kvartal 37 6. 1 gång/månad 132 7. 2 gånger/månad
VAR 194 LÄSER MOTOR Loc 277 width 1 F.16b. Hur ofta läser Du - Motor <Se F.16 för fullständig frågetext> 1372 0. aldrig 54 1. 1 gång/år 37 2. 2 gånger/år 37 3. 3 gånger/år 43 4. 1 gång/kvartal 31 5. 2 gånger/kvartal 62 6. 1 gång/månad 132 7. 2 gånger/månad
VAR 195 LÄSER MOTORFÖRAREN Loc 278 width 1 F.16c. Hur ofta läser Du - Motorföraren <Se F.16 för fullständig frågetext> 1555 0. aldrig 29 1. 1 gång/år 14 2. 2 gånger/år 27 3. 3 gånger/år 25 4. 1 gång/kvartal 20 5. 2 gånger/kvartal 36 6. 1 gång/månad 62 7. 2 gånger/månad
VAR 196 LÄSER TEKNIKENS VÄRLD Loc 279 width 1 MD=9 F.16d. Hur ofta läser Du - Teknikens Värld <Se F.16 för fullständig frågetext> 1252 0. aldrig 63 1. 1 gång/år 57 2. 2 gånger/år 68 3. 3 gånger/år 76 4. 1 gång/kvartal 59 5. 2 gånger/kvartal 96 6. 1 gång/månad 95 7. 2 gånger/månad 2 9. Ej svar
VAR 197 LÄSER VI BILÄGARE Loc 280 width 1 F.16e. Hur ofta läser Du - Vi Bilägare <Se F.16 för fullständig frågetext> 1126 0. aldrig 36 1. 1 gång/år 41 2. 2 gånger/år 28 3. 3 gånger/år 54 4. 1 gång/kvartal 41 5. 2 gånger/kvartal 143 6. 1 gång/månad 299 7. 2 gånger/månad
VAR 198 LÄSER ALLT I HEMMET Loc 281 width 1 MD=9 F.17. Tidningar Du själv läser - Månadstidningar F.17a. Hur ofta läser du - Allt i Hemmet 913 0. aldrig 130 1. 1 gång/år 140 2. 2 gånger/år 131 3. 3 gånger/år 157 4. 1 gång/kvartal 64 5. 2 gånger/kvartal 232 6. 1 gång/månad 1 9. Ej svar
VAR 199 LÄSER ALLT OM MAT Loc 282 width 1 F.17b. Hur ofta läser du - Allt om Mat <Se F.17 för fullständig frågetext> 1164 0. aldrig 115 1. 1 gång/år 95 2. 2 gånger/år 82 3. 3 gånger/år 102 4. 1 gång/kvartal 51 5. 2 gånger/kvartal 159 6. 1 gång/månad
VAR 200 LÄSER HEM OCH FRITID Loc 283 width 1 MD=9 F.17c. Hur ofta läser du - Hem och Fritid <Se F.17 för fullständig frågetext> 986 0. aldrig 144 1. 1 gång/år 98 2. 2 gånger/år 113 3. 3 gånger/år 157 4. 1 gång/kvartal 49 5. 2 gånger/kvartal 220 6. 1 gång/månad 1 9. Ej svar
VAR 201 LÄSER BÅT-NYTT Loc 284 width 1 F.17d. Hur ofta läser du - Båt-Nytt <Se F.17 för fullständig frågetext> 1465 0. aldrig 80 1. 1 gång/år 44 2. 2 gånger/år 48 3. 3 gånger/år 47 4. 1 gång/kvartal 26 5. 2 gånger/kvartal 58 6. 1 gång/månad
VAR 202 LÄSER BÅT FÖR ALLA Loc 285 width 1 MD=9 F.17e. Hur ofta läser du - Båt för Alla <Se F.17 för fullständig frågetext> 1575 0. aldrig 48 1. 1 gång/år 21 2. 2 gånger/år 23 3. 3 gånger/år 38 4. 1 gång/kvartal 23 5. 2 gånger/kvartal 40 6. 1 gång/månad 9. Ej svar
VAR 203 LÄSER VI BÅTÄGARE Loc 286 width 1 F.17f. Hur ofta läser du - Vi Båtägare <Se F.17 för fullständig frågetext> 1589 0. aldrig 49 1. 1 gång/år 17 2. 2 gånger/år 25 3. 3 gånger/år 32 4. 1 gång/kvartal 18 5. 2 gånger/kvartal 38 6. 1 gång/månad
VAR 204 LÄSER FOTO OCH FILMTEKN. Loc 287 width 1 F.17g. Hur ofta läser du - Foto och Filmteknik <Se F.17 för fullständig frågetext> 1571 0. aldrig 62 1. 1 gång/år 27 2. 2 gånger/år 35 3. 3 gånger/år 26 4. 1 gång/kvartal 13 5. 2 gånger/kvartal 34 6. 1 gång/månad
VAR 205 LÄSER TEKNIK FÖR ALLA Loc 288 width 1 MD=9 F.17h. Hur ofta läser du - Teknik för Alla <Se F.17 för fullständig frågetext> 1451 0. aldrig 70 1. 1 gång/år 54 2. 2 gånger/år 65 3. 3 gånger/år 47 4. 1 gång/kvartal 40 5. 2 gånger/kvartal 41 6. 1 gång/månad 9. Ej svar
VAR 206 LÄSER DET BÄSTA Loc 289 width 1 F.17i. Hur ofta läser du - Det Bästa <Se F.17 för fullständig frågetext> 1290 0. aldrig 114 1. 1 gång/år 82 2. 2 gånger/år 63 3. 3 gånger/år 29 4. 1 gång/kvartal 24 5. 2 gånger/kvartal 166 6. 1 gång/månad
VAR 207 LÄSER VI FÖRÄLDRAR Loc 290 width 1 F.17j. Hur ofta läser du - Vi Föräldrar <Se F.17 för fullständig frågetext> 1363 0. aldrig 90 1. 1 gång/år 74 2. 2 gånger/år 54 3. 3 gånger/år 64 4. 1 gång/kvartal 33 5. 2 gånger/kvartal 90 6. 1 gång/månad
VAR 208 LÄSER VÅR BOSTAD Loc 291 width 1 MD=9 F.17k. Hur ofta läser du - Vår Bostad <Se F.17 för fullständig frågetext> 1330 0. aldrig 64 1. 1 gång/år 34 2. 2 gånger/år 39 3. 3 gånger/år 67 4. 1 gång/kvartal 35 5. 2 gånger/kvartal 197 6. 1 gång/månad 2 9. Ej svar
VAR 209 LÄSER INDUSTRITJÄNSTEM. Loc 292 width 1 F.17l. Hur ofta läser du - Industritjänstemannen <Se F.17 för fullständig frågetext> 1648 0. aldrig 11 1. 1 gång/år 5 2. 2 gånger/år 5 3. 3 gånger/år 11 4. 1 gång/kvartal 7 5. 2 gånger/kvartal 81 6. 1 gång/månad
VAR 210 LÄSER A-PRESSEN Loc 293 width 2 MD=99 F.18. Tidningar Du själv läser - Lokaltidningar F.18a. Hur ofta läser Du - A-Pressen 987 00. aldrig 44 01. 1 gång/år 31 02. 2 gånger/år 82 03. 3 gånger/år 44 04. 1 gång/kvartal 43 05. 2 gånger/kvartal 66 06. 1 gång/månad 33 07. 2 gånger/månad 41 08. 3 gånger/månad 67 09. 1 gång/vecka 20 10. 2 gånger/vecka 32 11. 3 gånger/vecka 10 12. 4 gånger/vecka 38 13. 5 gånger/vecka 219 14. 6 gånger/vecka 11 99. Ej svar
VAR 211 STORMARKNADSPRESS Loc 295 width 2 F.18b. Hur ofta läser Du - Stormarknadspress? <Se F.18 för fullständig frågetext> 1288 00. Aldrig 33 01. 1 gång per år 29 02. 2 gånger per år 29 03. 3 gånger per år 38 04. 1 gång per kvartal 22 05. 2 gånger per kvartal 19 06. 1 gång per månad 14 07. 2 gånger per månad 18 08. 3 gånger per månad 16 09. 1 gång per vecka 11 10. 2 gånger per vecka 14 11. 3 gånger per vecka 4 12. 4 gånger per vecka 17 13. 5 gånger per vecka 216 14. 6 gånger per vecka
VAR 212 VÄRMLANDS FOLKBLAD Loc 297 width 2 F.18c. Hur ofta läser Du Värmlands Folkblad? <Se F.18 för fullständig frågetext> 1686 00. Aldrig 8 01. 1 gång per år 6 02. 2 gånger per år 15 03. 3 gånger per år 6 04. 1 gång per kvartal 5 05. 2 gånger per kvartal 10 06. 1 gång per månad 3 07. 2 gånger per månad 6 08. 3 gånger per månad 5 09. 1 gång per vecka 10. 2 gånger per vecka 2 11. 3 gånger per vecka 2 12. 4 gånger per vecka 1 13. 5 gånger per vecka 13 14. 6 gånger per vecka
VAR 213 ÖREBRO-KURIREN Loc 299 width 2 F.18d. Hur ofta läser Du Örebro-kuriren(med Karlskoga-kuriren)? <Se F.18 för fullständig frågetext> 1701 00. Aldrig 11 01. 1 gång per år 7 02. 2 gånger per år 7 03. 3 gånger per år 6 04. 1 gång per kvartal 2 05. 2 gånger per kvartal 8 06. 1 gång per månad 3 07. 2 gånger per månad 4 08. 3 gånger per månad 4 09. 1 gång per vecka 10. 2 gånger per vecka 2 11. 3 gånger per vecka 12. 4 gånger per vecka 1 13. 5 gånger per vecka 12 14. 6 gånger per vecka
VAR 214 NERIKES ALLEHANDA/TIDN. Loc 301 width 2 MD=99 F.18e. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Nerikes Allehanda/Nerikes Tidningen? <Se F.18 för fullständig frågetext> 1664 00. Aldrig 9 01. 1 gång per år 11 02. 2 gånger per år 8 03. 3 gånger per år 6 04. 1 gång per kvartal 2 05. 2 gånger per kvartal 4 06. 1 gång per månad 2 07. 2 gånger per månad 5 08. 3 gånger per månad 7 09. 1 gång per vecka 2 10. 2 gånger per vecka 2 11. 3 gånger per vecka 12. 4 gånger per vecka 5 13. 5 gånger per vecka 40 14. 6 gånger per vecka 1 99. Ej svar
VAR 215 NORRKÖPINGS TIDNINGAR Loc 303 width 2 F.18f. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Norrköpings Tidningar? <Se F.18 för fullständig frågetext> 1693 00. Aldrig 7 01. 1 gång per år 3 02. 2 gånger per år 5 03. 3 gånger per år 7 04. 1 gång per kvartal 3 05. 2 gånger per kvartal 4 06. 1 gång per månad 1 07. 2 gånger per månad 5 08. 3 gånger per månad 1 09. 1 gång per vecka 4 10. 2 gånger per vecka 2 11. 3 gånger per vecka 12. 4 gånger per vecka 1 13. 5 gånger per vecka 32 14. 6 gånger per vecka
VAR 216 NYA WERMLANDS-TIDNINGEN Loc 305 width 2 F.18g. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Nya Wermlands-Tidningen? <Se F.18 för fullständig frågetext> 1649 00. Aldrig 11 01. 1 gång per år 9 02. 2 gånger per år 10 03. 3 gånger per år 10 04. 1 gång per kvartal 5 05. 2 gånger per kvartal 4 06. 1 gång per månad 6 07. 2 gånger per månad 3 08. 3 gånger per månad 3 09. 1 gång per vecka 3 10. 2 gånger per vecka 6 11. 3 gånger per vecka 1 12. 4 gånger per vecka 2 13. 5 gånger per vecka 46 14. 6 gånger per vecka
VAR 217 UPSALA NYA TIDNING Loc 307 width 2 F.18h. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Upsala Nya Tidning? <Se F.18 för fullständig frågetext> 1658 00. Aldrig 14 01. 1 gång per år 6 02. 2 gånger per år 10 03. 3 gånger per år 9 04. 1 gång per kvartal 7 05. 2 gånger per kvartal 9 06. 1 gång per månad 3 07. 2 gånger per månad 4 08. 3 gånger per månad 2 09. 1 gång per vecka 5 10. 2 gånger per vecka 1 11. 3 gånger per vecka 3 12. 4 gånger per vecka 6 13. 5 gånger per vecka 31 14. 6 gånger per vecka
VAR 218 VESTMANLANDS LÄNS TIDN. Loc 309 width 2 F.18i. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Vestmanlands Läns Tidning? <Se F.18 för fullständig frågetext> 1681 00. Aldrig 5 01. 1 gång per år 11 02. 2 gånger per år 6 03. 3 gånger per år 8 04. 1 gång per kvartal 2 05. 2 gånger per kvartal 4 06. 1 gång per månad 2 07. 2 gånger per månad 2 08. 3 gånger per månad 4 09. 1 gång per vecka 2 10. 2 gånger per vecka 1 11. 3 gånger per vecka 2 12. 4 gånger per vecka 1 13. 5 gånger per vecka 37 14. 6 gånger per vecka
VAR 219 ÖSTGÖTA CORRESPONDENTEN Loc 311 width 2 F.18j. Hur ofta läser Du vardagsnummer av östgöta Correspondenten? <Se F.18 för fullständig frågetext> 1656 00. Aldrig 18 01. 1 gång per år 12 02. 2 gånger per år 10 03. 3 gånger per år 12 04. 1 gång per kvartal 5 05. 2 gånger per kvartal 5 06. 1 gång per månad 5 07. 2 gånger per månad 2 08. 3 gånger per månad 4 09. 1 gång per vecka 2 10. 2 gånger per vecka 2 11. 3 gånger per vecka 12. 4 gånger per vecka 4 13. 5 gånger per vecka 31 14. 6 gånger per vecka
VAR 220 LÄSER HUV.ST.PR.SÖDERT. Loc 313 width 2 F.18k. Hur ofta läser Du - Huvudstadspress Södertidningen <Se F.18 för fullständig frågetext> 1569 00. aldrig 4 01. 1 gång/år 6 02. 2 gånger/år 10 03. 3 gånger/år 12 04. 1 gång/kvartal 9 05. 2 gånger/kvartal 12 06. 1 gång/månad 9 07. 2 gånger/månad 13 08. 3 gånger/månad 124 09. 1 gång/vecka
VAR 221 LÄSER DN-BILAGA SV Loc 315 width 2 F.18l. Hur ofta läser Du - DN-bilaga SV <Se F.18 för fullständig frågetext> 1587 00. aldrig 3 01. 1 gång/år 4 02. 2 gånger/år 4 03. 3 gånger/år 6 04. 1 gång/kvartal 14 05. 2 gånger/kvartal 11 06. 1 gång/månad 9 07. 2 gånger/månad 8 08. 3 gånger/månad 122 09. 1 gång/vecka
VAR 222 LÄSER HELSINGB. DAGBLAD Loc 317 width 2 F.18m. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Helsingborgs Dagblad? <Se F.18 för fullständig frågetext> 1718 00. aldrig 3 01. 1 gång/år 2 02. 2 gånger/år 6 03. 3 gånger/år 3 04. 1 gång/kvartal 2 05. 2 gånger/kvartal 2 06. 1 gång/månad 2 07. 2 gånger/månad 1 08. 3 gånger/månad 3 09. 1 gång/vecka 1 10. 2 gånger/vecka 11. 3 gånger/vecka 2 12. 4 gånger/vecka 13. 5 gånger/vecka 23 14. 6 gånger/vecka
VAR 223 NORDVÄSTRA SKÅNES TIDN. Loc 319 width 2 F.18n. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Nordvästra Skånes tidningar? <Se F.18 för fullständig frågetext> 1707 00. Aldrig 2 01. 1 gång per år 5 02. 2 gånger per år 2 03. 3 gånger per år 3 04. 1 gång per kvartal 5 05. 2 gånger per kvartal 4 06. 1 gång per månad 2 07. 2 gånger per månad 4 08. 3 gånger per månad 3 09. 1 gång per vecka 3 10. 2 gånger per vecka 1 11. 3 gånger per vecka 1 12. 4 gånger per vecka 2 13. 5 gånger per vecka 24 14. 6 gånger per vecka
VAR 224 NORRA SKÅNE Loc 321 width 2 F.18o. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Norra Skåne? <Se F.18 för fullständig frågetext> 1732 00. Aldrig 1 01. 1 gång per år 1 02. 2 gånger per år 2 03. 3 gånger per år 04. 1 gång per kvartal 1 05. 2 gånger per kvartal 3 06. 1 gång per månad 3 07. 2 gånger per månad 2 08. 3 gånger per månad 4 09. 1 gång per vecka 10. 2 gånger per vecka 5 11. 3 gånger per vecka 12. 4 gånger per vecka 2 13. 5 gånger per vecka 12 14. 6 gånger per vecka
VAR 225 YSTADS ALLEHANDA Loc 323 width 2 F.18p. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Ystads Allahanda? <Se F.18 för fullständig frågetext> 1735 00. Aldrig 3 01. 1 gång per år 4 02. 2 gånger per år 5 03. 3 gånger per år 1 04. 1 gång per kvartal 1 05. 2 gånger per kvartal 1 06. 1 gång per månad 3 07. 2 gånger per månad 08. 3 gånger per månad 1 09. 1 gång per vecka 10. 2 gånger per vecka 11. 3 gånger per vecka 12. 4 gånger per vecka 13. 5 gånger per vecka 14 14. 6 gånger per vecka
VAR 226 TRELLEBORGS ALLEHANDA Loc 325 width 2 F.18q. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Trelleborgs Allehanda? <Se F.18 för fullständig frågetext> 1745 00. Aldrig 2 01. 1 gång per år 02. 2 gånger per år 5 03. 3 gånger per år 3 04. 1 gång per kvartal 1 05. 2 gånger per kvartal 2 06. 1 gång per månad 07. 2 gånger per månad 3 08. 3 gånger per månad 09. 1 gång per vecka 10. 2 gånger per vecka 11. 3 gånger per vecka 12. 4 gånger per vecka 13. 5 gånger per vecka 7 14. 6 gånger per vecka
VAR 227 NYASTE KRISTIANSTADSBLAD Loc 327 width 2 F.18r. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Nyaste Kristianstadsbladet? <Se F.18 för fullständig frågetext> 1731 00. Aldrig 01. 1 gång per år 02. 2 gånger per år 1 03. 3 gånger per år 1 04. 1 gång per kvartal 05. 2 gånger per kvartal 3 06. 1 gång per månad 3 07. 2 gånger per månad 1 08. 3 gånger per månad 3 09. 1 gång per vecka 1 10. 2 gånger per vecka 1 11. 3 gånger per vecka 1 12. 4 gånger per vecka 13. 5 gånger per vecka 22 14. 6 gånger per vecka
VAR 228 MELLERSTA SKÅNE Loc 329 width 2 F.18s. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Mellersta Skåne? <Se F.18 för fullständig frågetext> 1747 00. Aldrig 4 01. 1 gång per år 02. 2 gånger per år 2 03. 3 gånger per år 2 04. 1 gång per kvartal 05. 2 gånger per kvartal 3 06. 1 gång per månad 1 07. 2 gånger per månad 1 08. 3 gånger per månad 2 09. 1 gång per vecka 10. 2 gånger per vecka 1 11. 3 gånger per vecka 2 12. 4 gånger per vecka 1 13. 5 gånger per vecka 2 14. 6 gånger per vecka
VAR 229 HELSINGBORGS DB.(SÖNDAG) Loc 331 width 2 F.18t. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Helsingborgs Dagblad? <Se F.18 för fullständig frågetext> 1719 00. Aldrig 3 01. 1 gång per år 2 02. 2 gånger per år 3 03. 3 gånger per år 5 04. 1 gång per kvartal 05. 2 gånger per kvartal 06. 1 gång per månad 5 07. 2 gånger per månad 1 08. 3 gånger per månad 30 09. 1 gång per vecka
VAR 230 KONSUM Loc 333 width 2 MD=99 F.19. Hur ofta Du besöker affärer m.m. Nedan finner Du ett antal frågor där Du kan markera Ditt svar på upp till 16 olika sätt:från "Aldrig" till "7 ggr/vecka". Ange så noga Du kan HUR OFTA Du besöker olika affärer etc. Svara med ett kryss på varje rad! F.19a. Hur ofta besöker Du Konsum? 170 00. Aldrig 17 01. 1 gång per år 34 02. 2 gånger per år 66 03. 3 gånger per år 66 04. 1 gång per kvartal 62 05. 2 gånger per kvartal 176 06. 1 gång per månad 144 07. 2 gånger per månad 164 08. 3 gånger per månad 273 09. 1 gång per vecka 246 10. 2 gånger per vecka 165 11. 3 gånger per vecka 93 12. 4 gånger per vecka 51 13. 5 gånger per vecka 23 14. 6 gånger per vecka 17 15. 7 gånger per vecka 1 99. Ej svar
VAR 231 ICA Loc 335 width 2 MD=99 F.19b. Hur ofta besöker Du ICA? <Se F.19 för fullständig frågetext> 136 00. Aldrig 18 01. 1 gång per år 39 02. 2 gånger per år 43 03. 3 gånger per år 76 04. 1 gång per kvartal 64 05. 2 gånger per kvartal 132 06. 1 gång per månad 135 07. 2 gånger per månad 143 08. 3 gånger per månad 319 09. 1 gång per vecka 278 10. 2 gånger per vecka 174 11. 3 gånger per vecka 90 12. 4 gånger per vecka 72 13. 5 gånger per vecka 29 14. 6 gånger per vecka 19 15. 7 gånger per vecka 1 99. Ej svar
VAR 232 VIVO Loc 337 width 2 F.19c. Hur ofta besöker Du VIVO? <Se F.19 för fullständig frågetext> 915 00. Aldrig 127 01. 1 gång per år 70 02. 2 gånger per år 71 03. 3 gånger per år 97 04. 1 gång per kvartal 39 05. 2 gånger per kvartal 140 06. 1 gång per månad 52 07. 2 gånger per månad 57 08. 3 gånger per månad 96 09. 1 gång per vecka 50 10. 2 gånger per vecka 26 11. 3 gånger per vecka 10 12. 4 gånger per vecka 14 13. 5 gånger per vecka 2 14. 6 gånger per vecka 2 15. 7 gånger per vecka
VAR 233 ANNAN LIVSMEDELSBUTIK Loc 339 width 2 F.19d. Hur ofta besöker Du annan livsmedelsbutik? <Se F.19 för fullständig frågetext> 455 00. Aldrig 86 01. 1 gång per år 78 02. 2 gånger per år 108 03. 3 gånger per år 137 04. 1 gång per kvartal 88 05. 2 gånger per kvartal 217 06. 1 gång per månad 106 07. 2 gånger per månad 106 08. 3 gånger per månad 197 09. 1 gång per vecka 75 10. 2 gånger per vecka 48 11. 3 gånger per vecka 29 12. 4 gånger per vecka 24 13. 5 gånger per vecka 7 14. 6 gånger per vecka 7 15. 7 gånger per vecka
VAR 234 LIVSM.AVD.DOMUS-OBS Loc 341 width 2 F.19e. Hur ofta besöker Du livsmedelsavdelning i Domus eller Obs? <Se F.19 för fullständig frågetext> 273 00. Aldrig 55 01. 1 gång per år 70 02. 2 gånger per år 81 03. 3 gånger per år 142 04. 1 gång per kvartal 99 05. 2 gånger per kvartal 270 06. 1 gång per månad 164 07. 2 gånger per månad 157 08. 3 gånger per månad 243 09. 1 gång per vecka 108 10. 2 gånger per vecka 54 11. 3 gånger per vecka 26 12. 4 gånger per vecka 11 13. 5 gånger per vecka 5 14. 6 gånger per vecka 10 15. 7 gånger per vecka
VAR 235 LIVSM.AVD.ANNAT VARUHUS Loc 343 width 2 F.19f. Hur ofta besöker Du livsmedelsavdelning i annat varuhus? <Se F.19 för fullständig frågetext> 528 00. Aldrig 102 01. 1 gång per år 99 02. 2 gånger per år 96 03. 3 gånger per år 148 04. 1 gång per kvartal 84 05. 2 gånger per kvartal 230 06. 1 gång per månad 139 07. 2 gånger per månad 102 08. 3 gånger per månad 133 09. 1 gång per vecka 53 10. 2 gånger per vecka 27 11. 3 gånger per vecka 9 12. 4 gånger per vecka 7 13. 5 gånger per vecka 5 14. 6 gånger per vecka 6 15. 7 gånger per vecka
VAR 236 DOMUS Loc 345 width 2 F.19g. Hur ofta besöker Du Domus? <Se F.19 för fullständig frågetext> 291 00. Aldrig 51 01. 1 gång per år 56 02. 2 gånger per år 62 03. 3 gånger per år 126 04. 1 gång per kvartal 110 05. 2 gånger per kvartal 260 06. 1 gång per månad 184 07. 2 gånger per månad 171 08. 3 gånger per månad 228 09. 1 gång per vecka 111 10. 2 gånger per vecka 54 11. 3 gånger per vecka 32 12. 4 gånger per vecka 13 13. 5 gånger per vecka 11 14. 6 gånger per vecka 8 15. 7 gånger per vecka
VAR 237 EPA Loc 347 width 2 F.19h. Hur ofta besöker Du Epa? <Se F.19 för fullständig frågetext> 405 00. Aldrig 127 01. 1 gång per år 93 02. 2 gånger per år 101 03. 3 gånger per år 179 04. 1 gång per kvartal 114 05. 2 gånger per kvartal 243 06. 1 gång per månad 151 07. 2 gånger per månad 116 08. 3 gånger per månad 125 09. 1 gång per vecka 60 10. 2 gånger per vecka 25 11. 3 gånger per vecka 13 12. 4 gånger per vecka 8 13. 5 gånger per vecka 3 14. 6 gånger per vecka 5 15. 7 gånger per vecka
VAR 238 TEMPO Loc 349 width 2 F.19i. Hur ofta besöker Du Tempo? <Se F.19 för fullständig frågetext> 506 00. Aldrig 129 01. 1 gång per år 114 02. 2 gånger per år 91 03. 3 gånger per år 144 04. 1 gång per kvartal 94 05. 2 gånger per kvartal 197 06. 1 gång per månad 131 07. 2 gånger per månad 128 08. 3 gånger per månad 124 09. 1 gång per vecka 61 10. 2 gånger per vecka 23 11. 3 gånger per vecka 10 12. 4 gånger per vecka 10 13. 5 gånger per vecka 4 14. 6 gånger per vecka 2 15. 7 gånger per vecka
VAR 239 PRESSBYRÅN Loc 351 width 2 MD=99 F.19j. Hur ofta besöker Du Pressbyrån? <Se F.19 för fullständig frågetext> 244 00. Aldrig 63 01. 1 gång per år 58 02. 2 gånger per år 88 03. 3 gånger per år 118 04. 1 gång per kvartal 88 05. 2 gånger per kvartal 229 06. 1 gång per månad 150 07. 2 gånger per månad 152 08. 3 gånger per månad 216 09. 1 gång per vecka 126 10. 2 gånger per vecka 95 11. 3 gånger per vecka 43 12. 4 gånger per vecka 49 13. 5 gånger per vecka 13 14. 6 gånger per vecka 35 15. 7 gånger per vecka 1 99. Ej svar
VAR 240 ANNAN KIOSK Loc 353 width 2 F.19k. Hur ofta besöker Du annan kiosk? <Se F.19 för fullständig frågetext> 265 00. Aldrig 39 01. 1 gång per år 53 02. 2 gånger per år 55 03. 3 gånger per år 89 04. 1 gång per kvartal 78 05. 2 gånger per kvartal 184 06. 1 gång per månad 118 07. 2 gånger per månad 135 08. 3 gånger per månad 292 09. 1 gång per vecka 160 10. 2 gånger per vecka 100 11. 3 gånger per vecka 61 12. 4 gånger per vecka 61 13. 5 gånger per vecka 28 14. 6 gånger per vecka 50 15. 7 gånger per vecka
VAR 241 TOBAKSAFFÄR Loc 355 width 2 F.19l. Hur ofta besöker Du tobaksaffär? <Se F.19 för fullständig frågetext> 617 00. Aldrig 88 01. 1 gång per år 74 02. 2 gånger per år 81 03. 3 gånger per år 101 04. 1 gång per kvartal 65 05. 2 gånger per kvartal 183 06. 1 gång per månad 96 07. 2 gånger per månad 69 08. 3 gånger per månad 198 09. 1 gång per vecka 69 10. 2 gånger per vecka 52 11. 3 gånger per vecka 28 12. 4 gånger per vecka 23 13. 5 gånger per vecka 11 14. 6 gånger per vecka 13 15. 7 gånger per vecka
VAR 242 BAR/SJÄLVSERVERING Loc 357 width 2 F.19m. Hur ofta besöker Du bar/självservering? <Se F.19 för fullständig frågetext> 303 00. Aldrig 69 01. 1 gång per år 87 02. 2 gånger per år 166 03. 3 gånger per år 206 04. 1 gång per kvartal 149 05. 2 gånger per kvartal 254 06. 1 gång per månad 118 07. 2 gånger per månad 95 08. 3 gånger per månad 87 09. 1 gång per vecka 47 10. 2 gånger per vecka 50 11. 3 gånger per vecka 35 12. 4 gånger per vecka 78 13. 5 gånger per vecka 11 14. 6 gånger per vecka 13 15. 7 gånger per vecka
VAR 243 KAFE/KONDITORI Loc 359 width 2 MD=99 F.19n. Hur ofta besöker Du kafe/konditori? <Se F.19 för fullständig frågetext> 326 00. Aldrig 109 01. 1 gång per år 135 02. 2 gånger per år 173 03. 3 gånger per år 210 04. 1 gång per kvartal 127 05. 2 gånger per kvartal 253 06. 1 gång per månad 140 07. 2 gånger per månad 84 08. 3 gånger per månad 96 09. 1 gång per vecka 43 10. 2 gånger per vecka 28 11. 3 gånger per vecka 12 12. 4 gånger per vecka 17 13. 5 gånger per vecka 3 14. 6 gånger per vecka 11 15. 7 gånger per vecka 1 99. Ej svar
VAR 244 KORVKIOSK/GATUKÖK Loc 361 width 2 F.19o. Hur ofta besöker Du korvkiosk/gatukök? <Se F.19 för fullständig frågetext> 387 00. Aldrig 85 01. 1 gång per år 106 02. 2 gånger per år 142 03. 3 gånger per år 181 04. 1 gång per kvartal 135 05. 2 gånger per kvartal 253 06. 1 gång per månad 125 07. 2 gånger per månad 121 08. 3 gånger per månad 112 09. 1 gång per vecka 58 10. 2 gånger per vecka 36 11. 3 gånger per vecka 11 12. 4 gånger per vecka 8 13. 5 gånger per vecka 2 14. 6 gånger per vecka 6 15. 7 gånger per vecka
VAR 245 BENSINSTATION Loc 363 width 2 MD=99 F.19p. Hur ofta besöker Du bensinstation? <Se F.19 för fullständig frågetext> 457 00. Aldrig 13 01. 1 gång per år 12 02. 2 gånger per år 25 03. 3 gånger per år 39 04. 1 gång per kvartal 48 05. 2 gånger per kvartal 132 06. 1 gång per månad 195 07. 2 gånger per månad 159 08. 3 gånger per månad 398 09. 1 gång per vecka 159 10. 2 gånger per vecka 69 11. 3 gånger per vecka 26 12. 4 gånger per vecka 18 13. 5 gånger per vecka 4 14. 6 gånger per vecka 14 15. 7 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 246 POSTKONTOR Loc 365 width 2 F.19q. Hur ofta besöker Du postkontor? <Se F.19 för fullständig frågetext> 79 00. Aldrig 11 01. 1 gång per år 19 02. 2 gånger per år 30 03. 3 gånger per år 71 04. 1 gång per kvartal 80 05. 2 gånger per kvartal 372 06. 1 gång per månad 396 07. 2 gånger per månad 222 08. 3 gånger per månad 320 09. 1 gång per vecka 91 10. 2 gånger per vecka 25 11. 3 gånger per vecka 10 12. 4 gånger per vecka 19 13. 5 gånger per vecka 17 14. 6 gånger per vecka 6 15. 7 gånger per vecka
VAR 247 BANKKONTOR Loc 367 width 2 MD=99 F.19r. Hur ofta besöker Du bankkontor? <Se F.19 för fullständig frågetext> 149 00. Aldrig 58 01. 1 gång per år 62 02. 2 gånger per år 64 03. 3 gånger per år 129 04. 1 gång per kvartal 92 05. 2 gånger per kvartal 437 06. 1 gång per månad 330 07. 2 gånger per månad 192 08. 3 gånger per månad 187 09. 1 gång per vecka 32 10. 2 gånger per vecka 11 11. 3 gånger per vecka 5 12. 4 gånger per vecka 18 13. 5 gånger per vecka 2 14. 6 gånger per vecka 15. 7 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 248 AFFISCHPELARE Loc 369 width 2 MD=99 F.20. Hur ofta Du besöker affärer m.m. Nedan finner Du ett antal frågor där Du kan markera Ditt svar på upp till 16 olika sätt:från "aldrig" till "7 ggr/vecka".Ange så noga Du kan HUR OFTA Du besöker olika affärer etc.Svara med ett kryss på varje rad! F.20a. Hur ofta ser Du affischpelare? 442 00. Aldrig 57 01. 1 gång per år 44 02. 2 gånger per år 64 03. 3 gånger per år 84 04. 1 gång per kvartal 35 05. 2 gånger per kvartal 143 06. 1 gång per månad 68 07. 2 gånger per månad 68 08. 3 gånger per månad 192 09. 1 gång per vecka 76 10. 2 gånger per vecka 69 11. 3 gånger per vecka 45 12. 4 gånger per vecka 116 13. 5 gånger per vecka 38 14. 6 gånger per vecka 227 15. 7 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 249 REKLAM PÅ BIO Loc 371 width 2 MD=99 F.20b. Hur ofta ser Du reklamfilm på bio? <Se F.20 för fullständig frågetext> 665 00. Aldrig 223 01. 1 gång per år 155 02. 2 gånger per år 105 03. 3 gånger per år 138 04. 1 gång per kvartal 104 05. 2 gånger per kvartal 158 06. 1 gång per månad 80 07. 2 gånger per månad 49 08. 3 gånger per månad 54 09. 1 gång per vecka 21 10. 2 gånger per vecka 3 11. 3 gånger per vecka 1 12. 4 gånger per vecka 3 13. 5 gånger per vecka 2 14. 6 gånger per vecka 6 15. 7 gånger per vecka 1 99. Ej svar
VAR 250 REKLAM PÅ BUSSAR Loc 373 width 2 F.20c. Hur ofta ser Du reklam på bussar? <Se F.20 för fullständig frågetext> 390 00. Aldrig 53 01. 1 gång per år 33 02. 2 gånger per år 41 03. 3 gånger per år 75 04. 1 gång per kvartal 52 05. 2 gånger per kvartal 129 06. 1 gång per månad 67 07. 2 gånger per månad 62 08. 3 gånger per månad 183 09. 1 gång per vecka 82 10. 2 gånger per vecka 61 11. 3 gånger per vecka 54 12. 4 gånger per vecka 183 13. 5 gånger per vecka 58 14. 6 gånger per vecka 245 15. 7 gånger per vecka
VAR 251 REKLAM PÅ TAXIBILAR Loc 375 width 2 MD=99 F.20d. Hur ofta ser Du reklam på taxibilar? <Se F.20 för fullständig frågetext> 465 00. Aldrig 47 01. 1 gång per år 40 02. 2 gånger per år 42 03. 3 gånger per år 76 04. 1 gång per kvartal 44 05. 2 gånger per kvartal 130 06. 1 gång per månad 50 07. 2 gånger per månad 78 08. 3 gånger per månad 185 09. 1 gång per vecka 80 10. 2 gånger per vecka 68 11. 3 gånger per vecka 70 12. 4 gånger per vecka 120 13. 5 gånger per vecka 41 14. 6 gånger per vecka 231 15. 7 gånger per vecka 1 99. Ej svar
VAR 252 BILRESA1 Loc 377 width 1 MD=9 F.21a. Bilresa.Har Du under de senaste tolv månaderna gjort någon semesterresa MED BIL utanför Sverige,Norge,Finland? F.21a.1. Första markeringen 1568 0. Nej Ja,till: 10 1. England 56 2. Jylland 54 3. Övriga Danmark 77 4. Kontinenten 3 9. Ej svar
VAR 253 BILRESA2 Loc 378 width 1 MD=9 F.21a.2. Andra markeringen <Se F.21a för fullständig frågetext> 1731 0. Frågan ej tillämplig Ja,till: 1. England 2 2. Jylland 20 3. Övriga Danmark 12 4. Kontinenten 3 9. Ej svar
VAR 254 BILRESA3 Loc 379 width 1 MD=9 F.21a.3. Tredje markeringen <Se F.21a för fullständig frågetext> 1758 0. Frågan ej tillämplig Ja,till: 1. England 2. Jylland 1 3. Övriga Danmark 6 4. Kontinenten 3 9. Ej svar
VAR 255 BILFÄRJA1 Loc 380 width 2 MD=99 F.21b. Om ja på föregående fråga:Vilken färjförbindelse åkte Du med från Sverige till utlandet? F.21b.1. Första markeringen 42 00. Göteborg-Frederikshavn med Stena Line 13 01. Göteborg-Frederikshavn med Sessanlinjen 13 02. Göteborg-Kiel med Stena Line 5 03. Göteborg-Travemunde med Sessanlinjen 5 04. Göteborg-England med Tor Line 1 05. Göteborg-England med Svenska Lloyd 1 06. Göteborg-Amsterdam med Tor Line 12 07. Varberg-Grenå med Europafärjan 59 08. Skåne-Danmark 23 09. Skåne-Västtyskland(Travemunde) 6 10. Skåne-Östtyskland/Polen 18 11. Annan färjförbindelse 1570 98. Frågan ej tillämplig 99. Ej svar
VAR 256 BILFÄRJA2 Loc 382 width 2 MD=99 F.21b.2. Andra markeringen <Se F.21b för fullständig frågetext> 1735 00. Frågan ej tillämplig 7 01. Göteborg-Frederikshavn med Sessanlinjen 2 02. Göteborg-Kiel med Stena Line 03. Göteborg-Travemunde med Sessanlinjen 1 04. Göteborg-England med Tor Line 1 05. Göteborg-England med Svenska Lloyd 1 06. Göteborg-Amsterdam med Tor Line 2 07. Varberg-Grenå med Europafärjan 4 08. Skåne-Danmark 7 09. Skåne-Västtyskland(Travemunde) 2 10. Skåne-Östtyskland/Polen 6 11. Annan färjförbindelse 99. Ej svar
VAR 257 BILFÄRJA3 Loc 384 width 2 MD=99 F.21b.3. Tredje markeringen <Se F.21b för fullständig frågetext> 1760 00. Frågan ej tillämplig 01. Göteborg-Frederikshavn med Sessanlinjen 02. Göteborg-Kiel med Stena Line 03. Göteborg-Travemunde med Sessanlinjen 04. Göteborg-England med Tor Line 05. Göteborg-England med Svenska Lloyd 06. Göteborg-Amsterdam med Tor Line 1 07. Varberg-Grenå med Europafärjan 1 08. Skåne-Danmark 4 09. Skåne-Västtyskland(Travemunde) 1 10. Skåne-Östtyskland/Polen 1 11. Annan färjförbindelse 99. Ej svar
VAR 258 KAFFE Loc 386 width 1 MD=9 F.22. Kaffekonsumtion F.22a. Hur mycket kaffe dricker Du? 72 0. Dricker aldrig kaffe 78 1. Mer sällan 113 2. Någon eller några koppar per vecka 137 3. En kopp per dag 578 4. Två till tre koppar per dag 530 5. Fyra till fem koppar per dag 215 6. Sex till nio koppar per dag 42 7. Tio eller fler koppar per dag 3 9. Ej svar
VAR 259 KAFFE(OBEHAG) Loc 387 width 1 MD=9 F.22b. Hur ofta skulle Du vilja säga,att kaffe förorsakar Dig obehag(t.ex. får svårt att somna,problem med magen)? <Se F.22 för fullständig frågetext> 751 1. Aldrig 748 2. Inte särskilt ofta 157 3. Ganska ofta 51 4. Mycket ofta 61 9. Ej svar