ORVESTO 75 P-5003
               SSD 0061

              Primärforskare:
              Testologen AB
               Box 2050
             191 02 Sollentuna

             Första SSD-upplagan
                1984

  

        Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst
               Box 5048

         Go to variable list
             S-402 21 Göteborg

  
           ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDAREN.

  Oavsett publikationsform skall alla uppsatser och rapporter
  som bygger på data tillgängliggjorda genom SSD tillkännage
  detta förhållande, samt namnge primärforskaren. SSD ber
  därför alla användare av SSD-material att, så långt detta är
  möjligt, använda sig av följande uttalande. (Uttryck inom
  parentes används i tillämpliga fall.)

        Data och (tabeller) i denna (publikation)
        har (delvis) gjorts tillgängliga av Svensk
        Samhällsvetenskaplig Datatjänst.
        Materialet i ORVESTO 75.P5003 samlades
        ursprungligen in av TESTOLOGEN AB, som ett
        led i företagets regelbundet återkommande
        räckviddsundersökning Sverige Nu.
        Varken SSD eller Testologen AB bär ansvar
        för analyser och tolkningar som presenteras
        i denna (publikation).

  Enligt överenskommelse mellan TESTOLOGEN AB och Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst får ORVESTO-materialet
  förmedlas till och analyseras av forskare under
  förutsättning att användningen sker i forskningssyfte.
  Härvid skall HSFR:s forskningsetiska principer för humaniora
  och samhällsvetenskap, publicerade i skriften HSFR-ETIK,
  följas i alla tillämpliga delar.

  Data och/eller dokumentation får ej ställas till tredje
  persons förfogande utan SSD:s skriftliga tillstånd.

  Rapporter och publikationer baserade på dessa data skall
  insändas i två exemplar till SSD, som vidarebefordrar ett
  exemplar till primärforskaren.

  

  Ingemar Lindberg:

  ORVESTO - ett mångsidigt arbetsinstrument........

  (Utdrag ur artikel i rapporten Orvesto 1979 II s.14ff)

  I mitten av 1960-talet introducerade Testologen(inom ramen
  för dåvarande Marknadssociologen), i samverkan med en stor
  grupp annonsörer,en undersökningsform, som vid den tiden var
  internationellt helt ny. Den innebar att målgruppsdata
  (socio-ekonomiska data, intressen, köpvanor, innehav,
  köpavsikter mm) och läsvanedata insamlades i en och samma
  undersökning (s k single-source survey).

  Därmed kunde man för första gången börja analysera dessa
  data direkt mot varandra. Dittills hade de insamlats var för
  sig i olika undersökningar, vilket gjorde media-analyserna
  svåra och otillfredsställande.

  Den nya undersökningsansatsen innebar att en mycket stor
  mängd information skulle insamlas från ett och samma urval.
  Det medförde i sin tur en översyn av undersökningsmetodiken,
  dvs typ av frågor och kontaktform. Jarko Cerha utförde
  därför 1965 ett stort upplagt metodexperiment, i vilket
  effekten av kontaktform i kombination med skaltyp
  undersöktes. Resultatet blev att man valde en 16-gradig
  läsfrekvensskala i kombination med postal kontaktform. (Se
  vidare Cerha J, 1967: Selective Mass Communication, sid
  119-124 och 137-172.)

  Undersökningsansatsen rönte snart stort intresse hos såväl
  annonsörer som förlag, och efter ett par års försöksperiod
  gavs den första ORVESTO-rapporten ut 1969. Själva namnet
  innebar en markering av målsättningen att täcka många
  mediagrupper: OR som i organisations-, VE som i vecko- och
  STO som i storstadspress.

  Sedan starten 1969 har allt som allt 19 rapporter
  presenterats, fr o m 1972 två gånger per år. Rapporterna
  trycks i ca 10.000 ex och distribueras utan kostnad för
  mottagarna till så gott som alla reklamköpare i Sverige och
  i viss utsträckning även utomlands.

  Sedan starten har till dags dato hela 132.529 personer
  besvarat det ganska omfattande frågebatteriet. Efter vissa
  justeringar och kompletteringar omfattar det ordinarie
  ORVESTO-formuläret idag så mycket som 418 fråge-items.
  Därtill kommer individuellt köpta målgruppsfrågor, som
  redovisas enskilt till varje beställare.

  

       ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR: URVAL, BORTFALL.

  Undersökningen utgör en omgång i Testologens kontinuerliga
  konsumentomnibus "Sverige Nu" insamlad genom brevenkät.
  Företaget, Testologen AB, redovisar data beträffande urval,
  bortfall m m enbart beträffande halvårsvisa
  sammanställningar av omnibussar. För en enskild omgång
  saknas därför de exakta uppgifterna, men i allmänhet torde
  man kunna utgå från att vad som gäller för hela serien
  proportionellt sett gäller för en enskild omgång.

  Under första halvåret 1975 genomfördes fyra omgångar
  "Sverige Nu". Totalt omfattade urvalet för dessa fyra
  omgångar 12.115 personer 15-67 år upptagna i
  befolkningsregistret. Urvalet har av SCB dragits ur RTBS.

  Av det totala urvalet på 12.115 personer har 1.632
  definierats av företaget som "ej målgruppsaktuella". Här
  ingår 18 avlidna, 15 avflyttade från riket, 34 som vistas
  utomlands, 19 i militärtjänst, 114 på utrikes resa, 81 ej
  svensktalande, 184 okända men skrivna på kommun, 53 under
  sjukhusvård, 343 sjuka i hemmet samt 771 ur gruppen "ej
  anträffbara". Den sistnämda gruppen har definierats med
  utgångspunkt från en specialstudie som utvisat att ca 50% av
  de ej anträffbara ej tillhör målpopulationen för ORVESTO.

  Nettourvalet för de fyra omgångarna våren 1975 uppgår
  således till 10.483 personer varav 3.354, utgörande 32%, ej
  besvarat formuläret.

  Ej besvarat formulär har orsakats av "inget intresse för
  undersökningen" (44%), "tidsbrist" (10%), "ingen kontakt
  trots minst fem kontaktförsök" eller "ej anträffbara" (45%)
  samt "övriga" (1%).

  Undersökningsledningen har beträffande ca en niondel av det
  ursprungliga urvalet genomfört riktade åtgärder för att öka
  svarsbenägenheten. Enligt särskilt urvalsförfarande utväljs
  var tredje person som ej svarat vid en viss tidpunkt och
  erbjuds någon form av uppmuntran för ett inskickat svar. De
  som därvid utväljs representerar två andra individer i
  bortfallet och genom viktning - se variabel för
  bortfallsvikt i materialet - beräknar undersökningsledningen
  en väsentligt högre svarsfrekvens - beträffande första
  halvåret 1975 8.375 personer istället för 7.129 faktiskt
  insända godkända formulär. Undersökningsledningen beräknar
  därför den viktade svarsfrekvensen till 81% av nettourvalet.

  Föreliggande omgång, av undersökningsledningen benämd
  Sverige NU P-5003, omfattar 1778 personer eller 24,9% av
  totala antalet inkomna godkända formulär under
  halvårsperioden (ovägda tal). Bortfallet av skilda
  kategorier beträffande den aktuella omgången får antas
  utgöra motsvarande proportion av ovanstående redovisade
  siffror. Fältarbetet pågick under tiden 22 april -17 juni
  1975.

  Inom Testologen AB har civilekonom Bo Bäckman haft ansvaret
  för administration, fru Ebba Sommar ansvaret för fältarbetet
  samt civilekonom Ingemar Lindberg ansvaret för
  ORVESTO-rapporten ur vilken ovanstående uppgifter är
  hämtade. (ORVESTO 1979-II, utgiven av Testologen AB)

           SSDdokumentation - ORVESTO

  Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst har för budgetåret
  1983/84 erhållit anslag av RIKSBANKENS JUBILEUMSFOND för
  tillrättaläggning och dokumentation av ORVESTO-materialet.
  Arbetet bedrivs med hjälp av ett datorbaserat
  dokumentationssystem som ställts till SSDs förfogande av
  Inter-University Consortium for Political and Social
  Research (ICPSR) vid University of Michigan. Systemet kallas
  Guided Interactive Dataset Organisation (GIDO).
Variable list


1 SSDstudie NR 0061 2 SSDupplaga/datering NR 1 3 SSD Delstudieidentifikation 001 4 Id-nummer 5 Bortfallsvikt 6 Undersökningsomgång 7 Regionskod 8 Datumkod 9 Födelseår Demografiska och socioekonomiska uppgifter 10 Kön 11 Civilstånd 12 Ålder 13 Förvärvsarbete/sysselsättning 14 Utbildning 15 Storlek på orten 16 Form av boende 17 Antal hushållsmedlemmar under 2 år 18 Hushållsmedlemmar i åldern 2-6 år 19 Hushållsmedlemmar i åldrarna:7-10 år 20 Hushållsmedlemmar i åldrarna 11-14 år 21 Hushållsmedlemmar i åldrarna 15-19 år 22 Hushållsmedlemmar i åldrarna 20-67 år 23 Hushållsmedlemmar i åldrarna 68 år eller äldre 24 Totalt antal personer 25 Din personliga inkomst i kronor per år 26 Hushållets totala inkomst i kronor per år 27 Inköp av dagligvaror:själv Medlemsskap i Konsum 28 Medlemsfrekvens för Konsum Körkort 29 Innehav av körkort Innehav av kapitalvaror 30 Hushållets innehav av personbil/kombi 31 Hushållets innehav av fritidshus 32 Hushållets innehav av motor- eller segelbåt 33 Hushållets innehav av bildkamera-typ Instamatic 34 Hushållets innehav av bildkamera-typ systemkamera 35 Hushållets innehav av filmkamera 36 Hushållets innehav av stillbildsprojektor 37 Hushållets innehav av filmprojektor 38 Hushållets innehav av skrivmaskin 39 Hushållets innehav av svart-vit tv 40 Hushållets innehav av färg-tv 41 Hushållets innehav av frysbox/frysskåp 42 Hushållets innehav av diskmaskin 43 Hushållets innehav av tvättmaskin 44 Hushållets innehav av kassettbandspelare 45 Hushållets innehav av stereoanläggning 46 Hushållets innehav av vanlig bandspelare 47 Hushållets innehav av hund 48 Hushållets innehav av katt 49 Hushållets innehav av burfåglar 50 Hushållets innehav av akvariefiskar Köpfrekvenser beträffande kapitalvaror 51 Köpfrekvenser för Matvaror i Butiker 52 Köpfrekvenser för Skönhetsartiklar 53 Köpfrekvenser för Tandkräm 54 Köpfrekvenser för Tvål 55 Köpfrekvenser för Maskindiskmedel 56 Köpfrekvenser för vanligt diskmedel 57 Köpfrekvenser för Rengöringsmedel 58 Köpfrekvenser för Tvättmedel 59 Köpfrekvenser för Golvvårdsmedel 60 Köpfrekvenser för Grammofonskivor Köpavsikter beträffande kapitalvaror 61 Avsikt att köpa kapitalvaror1 62 Avsikt att köpa kapitalvaror1 63 Avsikt att köpa kapitalvaror1 64 Avsikt att köpa kapitalvaror1 65 Avsikt att köpa kapitalvaror1 66 Avsikt att köpa kapitalvaror2 67 Avsikt att köpa kapitalvaror2 68 Avsikt att köpa kapitalvaror2 69 Avsikt att köpa kapitalvaror2 70 Avsikt att köpa kapitalvaror2 71 Avsikt att köpa kapitalvaror3 72 Avsikt att köpa kapitalvaror3 73 Avsikt att köpa kapitalvaror3 74 Avsikt att köpa kapitalvaror3 75 Avsikt att köpa kapitalvaror3 Intressen för olika ämnesområden 76 Intresseinriktning:Samhällsdebatt 77 Intresseinriktning:Sociala rättigheter 78 Intresseinriktning:Skattefrågor 79 Intresseinriktning:Lagar och förordningar 80 Intresseinriktning:Samlevnadsfrågor 81 Intresseinriktning:Religions-och trosfrågor 82 Intresseinriktning:Arbetsmarknaden 83 Intresseinriktning:Samhällsplanering 84 Intresseinriktning:Politiska frågor 85 Intresseinriktning:Sport/Idrott 86 Intresseinriktning:Miljövårdsproblem 87 Intresseinriktning:Hälsonyttig mat 88 Intresseinriktning:Sjukdomar och hälsovård 89 Intresseinriktning:Bantningstips 90 Intresseinriktning:Hushålla ekonomiskt 91 Intresseinriktning:Heminredning 92 Intresseinriktning:Modenyheter 93 Intresseinriktning:Matvarunyheter 94 Intresseinriktning:Barnavård 95 Intresseinriktning:Skönhetsvård 96 Intresseinriktning:Villa/eget hem 97 Intresseinriktning:Fritidshus 98 Intresseinriktning:Semesterresor 99 Intresseinriktning:Båtar 100 Intresseinriktning:Personbilar 101 Intresseinriktning:Färg-tv 102 Intresseinriktning:Stereoanläggningar 103 Intresseinriktning:Hushållsmaskiner 104 Intresseinriktning:Fotoutrustning 105 Intresseinriktning:Motorcyklar/mopeder 106 Intresseinriktning:Rakapparater 107 Intresseinriktning:Rengöringsmedel 108 Intresseinriktning:Medel mot mjäll 109 Intresseinriktning:Hundars skötsel 110 Intresseinriktning:Katters skötsel 111 Intresseinriktning:Handla mat 112 Intresseinriktning:Laga mat 113 Intresseinriktning:Pröva nya maträtter 114 Intresseinriktning:Baka 115 Intresseinriktning:Pröva nya cigarretter 116 Intresseinriktning:Pröva ny piptobak 117 Intresseinriktning:Pröva nya cigariller 118 Intresseinriktning:Ha gäster 119 Intresseinriktning:Köra bil 120 Intresseinriktning:Jobba med bilen 121 Intresseinriktning:Arbeta i trädgården 122 Intresseinriktning:Fotografera 123 Intresseinriktning:Smalfilma 124 Intresseinriktning:Lyssna på popmusik 125 Intresseinriktning:Lyssna på klassisk musik 126 Intresseinriktning:Gå på teater 127 Intresseinriktning:Gå på konstutställning 128 Intresseinriktning:Skaffa vidareutbildning 129 Intresseinriktning:Läsa böcker 130 Intresseinriktning:Läsa populärtidningar 131 Intresseinriktning:Sy kläder 132 Intresseinriktning:Handarbeta 133 Intresseinriktning:Måla 134 Intresseinriktning:Snickra 135 Intresseinriktning:Motionera 136 Intresseinriktning:Friluftsliv 137 Intresseinriktning:Sportfiska 138 Intresseinriktning:Åka skidor 139 Intresseinriktning:Åka motorbåt 140 Intresseinriktning:Segla 141 Intresseinriktning:Campa 142 Intresseinriktning:Semestra utomlands 143 Intresseinriktning:Semestra i Sverige 144 Intresseinriktning:Gå på föreninsmöten 145 Intresseinriktning:Se på sportevenemang 146 Intresseinriktning:Pröva nya produkter Tidningsläsning:Storstadspress - vardagsnummer 147 Läsfrekvenser:Aftonbladet 148 Läsfrekvenser:Arbetet 149 Läsfrekvenser:Dagens Nyheter 150 Läsfrekvenser:Expressen 151 Läsfrekvenser:Göteborgs-Posten 152 Läsfrekvenser:GT Kvällstidningen 153 Läsfrekvenser:Kvällsposten 154 Läsfrekvenser:Svenska Dagbladet 155 Läsfrekvenser:Sydsvenska Dagbladet 156 Läsfrekvenser för - Skånska Dagbladet (vard) Tidningsläsning:Storstadspress - söndagsnummer 157 Läsfrekvenser:Aftonbladet(söndagsnummer) 158 Läsfrekvenser:Arbetet(söndagsnummer) 159 Läsfrekvenser:Dagens Nyheter(söndagsnummer) 160 Läsfrekvenser:Expressen(söndagsnummer) 161 Läsfrekvenser:Göteborgs-Posten(söndagsnummer) 162 Läsfrekvenser:GT Kvällstidningen(söndagsnummer) 163 Läsfrekvenser:Kvällsposten(söndagsnummer) 164 Läsfrekvenser:Svenska Dagbladet(söndagsnummer) 165 Läsfrekvenser:Sydsvenska Dagbladet(söndagsnummer) 166 Läsfrekvenser:Skånska Dagbladet(söndagsnummer) Tidningsläsning:Veckotidningar 167 Läsfrekvenser för Allas Veckotidning 168 Läsfrekvenser för Allers 169 Läsfrekvenser för Damernas Värld 170 Läsfrekvenser för Femina 171 Läsfrekvenser för FIB-Aktuellt 172 Läsfrekvenser för Hemmets Journal 173 Läsfrekvenser för Hemmets Veckotidning 174 Läsfrekvenser för Hennes 175 Läsfrekvenser för Husmodern 176 Läsfrekvenser för Hänt i Veckan 177 Läsfrekvenser för ICA-kuriren 178 Läsfrekvenser för Kalle Anka & Co 179 Läsfrekvenser för Land 180 Läsfrekvenser för Lektyr 181 Läsfrekvenser för Metallarbetaren 182 Läsfrekvenser för Min Värld 183 Läsfrekvenser för Mitt Livs Novell 184 Läsfrekvenser för Röster i Radio/TV 185 Läsfrekvenser för Saxons Veckotidning 186 Läsfrekvenser för Se 187 Läsfrekvenser för Svensk Damtidning 188 Läsfrekvenser för Veckans Affärer 189 Läsfrekvenser för Vecko-Journalen 190 Läsfrekvenser för Vecko-Revyn 191 Läsfrekvenser för Vi 192 Läsfrekvenser för Året Runt Tidningsläsning:14-dagarstidningar 193 Läsfrekvenser för Kommunalarbetaren 194 Läsfrekvenser för Motor 195 Läsfrekvenser för Motorföraren 196 Läsfrekvenser för Teknikens Värld 197 Läsfrekvenser för Vi Bilägare Tidningsläsning:Månadstidningar 198 Läsfrekvenser för Allt i Hemmet 199 Läsfrekvenser för Allt om Mat 200 Läsfrekvenser för Hem och Fritid 201 Läsfrekvenser för Båt-Nytt 202 Läsfrekvenser för Båt för Alla 203 Läsfrekvenser för Vi Båtägare 204 Läsfrekvenser för Foto och Filmteknik 205 Läsfrekvenser för Teknik för Alla 206 Läsfrekvenser för Det Bästa 207 Läsfrekvenser för Vi Föräldrar 208 Läsfrekvenser för Vår Bostad 209 Läsfrekvenser för Industritjänstemannen Tidningsläsning:Landsortspress 210 Läsfrekvenser för - A-Pressen 211 Läsfrekvenser för - Stormarknadspress 212 Läsfrekvenser för Värmlands Folkblad 213 Läsfrekvenser för Örebro-kuriren(med Karlskoga-kuriren) 214 Läsfrekvenser:Nerikes Allehanda/Nerikes Tidningen 215 Läsfrekvenser:Norrköpings Tidningar 216 Läsfrekvenser:Nya Wermlands-Tidningen 217 Läsfrekvenser:Upsala Nya Tidning 218 Läsfrekvenser:Vestmanlands Läns Tidning 219 Läsfrekvenser:Östgöta Correspondenten Tidningsläsning:Lokalpress 220 Läsfrekvenser för - Huvudstadspress Södertidningen 221 Läsfrekvenser för - DN-bilaga SV 222 Läsfrekvenser för - Helsingborgs Dagblad (vardagsnummer) 223 Läsfrekvenser för Nordvästra Skånes tidningar 224 Läsfrekvenser för Norra Skåne 225 Läsfrekvenser för Ystads Allehanda 226 Läsfrekvenser för Trelleborgs Allehanda 227 Läsfrekvenser för Nyaste Kristianstadsbladet 228 Läsfrekvenser för Mellersta Skåne 229 Läsfrekvenser:Helsingborgs Dagblad(söndagsnummer) Besöksfrekvenser i butiker,varuhus m.m. 230 Besöksfrekvenser:Konsum 231 Besöksfrekvenser:ICA 232 Besöksfrekvenser:VIVO 233 Besöksfrekvenser:Annan livsmedelsbutik 234 Besöksfrekvenser:Livsmedelsavdelning i Domus eller Obs 235 Besöksfrekvenser:Livsmedelsavdelning i annat varuhus 236 Besöksfrekvenser:Domus 237 Besöksfrekvenser:Epa 238 Besöksfrekvenser:Tempo 239 Besöksfrekvenser:Pressbyrån 240 Besöksfrekvenser:Annan kiosk 241 Besöksfrekvenser:Tobaksaffär 242 Besöksfrekvenser:Bar/Självservering 243 Besöksfrekvenser:Kafe/Konditori 244 Besöksfrekvenser:Korvkiosk/Gatukök 245 Besöksfrekvenser:Bensinstation 246 Besöksfrekvenser:Postkontor 247 Besöksfrekvenser:Bankkontor 248 Uppmärksamhetsfrekvenser:Affischpelare 249 Uppmärksamhetsfrekvens:Reklamfilm på bio 250 Uppmärksamhetsfrekvenser:Reklam på bussar 251 Uppmärksamhetsfrekvenser:Reklam på taxibilar Semestervanor:Bil- och färjeresor 252 Semesterresa med bil 1 253 Semesterresa med bil 2 254 Semesterresa med bil 3 255 Semesterresa med bilfärja 1 256 Semesterresa med bilfärja 2 257 Semesterresa med bilfärja 3 Kaffekonsumtion 258 Konsumtionsfrekvenser för kaffe 259 Obehagsfrekvenser vid kaffekonsumtion

VAR 1 SSDSTUDIE NR 0061              Loc 1 width 4


Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst studie 0061


VAR 2 SSDUPPLAGA NR 1 Loc 5 width 1 SSDupplaga/datering NR Uppgift om ordningsföljd och utgivningstidpunkt. 1. MARS 1984
VAR 3 DELSTUDIE NR 001 Loc 6 width 3 SSD Delstudieidentifikation Ordningsnummer i en serie på 1 delar.
VAR 4 ID-NUMMER Loc 9 width 4 Id-nummer
VAR 5 BORTFALLSVIKT Loc 13 width 1 Bortfallsvikt Kod: 1 3 Frek: 1653 125
VAR 6 OMGÅNG Loc 14 width 1 Undersökningsomgång Kod: 3 Frek: 1778
VAR 7 AREGION Loc 15 width 2 MD=99 Regionskod Kod: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Frek: 274 7 8 33 17 11 23 20 32 31 24 Kod: 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Frek: 5 20 14 7 29 12 9 12 28 15 21 Kod: 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Frek: 15 24 13 12 55 112 22 12 16 16 155 Kod: 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 Frek: 25 26 38 21 9 19 11 10 38 10 15 Kod: 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 Frek: 41 14 12 31 14 8 6 30 12 10 12 Kod: 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 Frek: 37 18 12 23 10 5 9 30 27 21 13 Kod: 67 68 69 70 99 Frek: 13 24 5 12 3
VAR 8 DATUMKOD Loc 17 width 2 MD=99 Datumkod Faktiska värdet är kodat. Kod: 99 Frek: 2 Valid-n=1776 Min=0 Max=8 Mean=2.3 St.Dev=1.6
VAR 9 FÖDELSEÅR Loc 19 width 2 MD=99 Födelseår Kod: 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Frek: 23 21 23 34 23 23 31 22 26 33 29 21 30 39 Kod: 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Frek: 41 30 29 22 36 26 35 28 32 29 30 29 32 31 Kod: 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 Frek: 25 37 35 26 36 40 32 39 52 32 50 60 49 45 Kod: 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 99 Frek: 34 34 27 38 24 34 45 47 43 43 40 3
VAR 10 KÖN Loc 21 width 1 MD=9 F.1. Personliga uppgifter.När man sammanställer resultat av undersökningar i tabeller brukar man dela upp svaren på olika grupper.Därför skulle vi gärna vilja ha följande uppgifter om Dig själv. F.1a. Kön 895 1. Man 883 2. Kvinna 9. Ej svar
VAR 11 CIVILSTÅND Loc 22 width 1 MD=9 F.1b. Civilstånd <Se F.1 för fullständig frågetext> 429 1. Ogift 1208 2. Gift eller sammanboende 114 3. Änka/änkling/frånskild 27 9. Ej svar
VAR 12 ÅLDER Loc 23 width 2 MD=99 F.1c. Ålder <Se F.1 för fullständig frågetext> 221 00. 19 år och yngre 160 01. 20-24 år 236 02. 25-29 år 207 03. 30-34 år 157 04. 35-39 år 154 05. 40-44 år 155 06. 45-49 år 169 07. 50-54 år 156 08. 55-60 år 163 09. 61 år och äldre 99. Ej svar
VAR 13 YRKE Loc 25 width 1 MD=9 F.1d. Förvärvsarbete/sysselsättning.Vilket av nedanstående alternativ passar in på Dig? <Se F.1 för fullständig frågetext> 964 1. Förvärvsarbete,heltid 251 2. Förvärvsarbete,deltid 242 3. Hemmafru 196 4. Studerande 103 5. Annan sysselsättning 15 6. Pensionär 7 9. Ej svar
VAR 14 UTBILDNING Loc 26 width 2 MD=99 F.1e. Vilka av nedanstående utbildningsformer har Du genomgått eller genomgår Du för närvarande? <Se F.1 för fullständig frågetext> Utbildning 1 660 00. Folkskola 237 01. Grundskola eller enhetsskola 74 02. Realskola 42 03. Annan jämförbar utbildning Utbildning 2 112 04. Fackskola 93 05. Flickskola eller folkhögskola 81 06. Annan jämförbar utbildning Utbildning 3 257 07. Gymnasium eller annan jämförbar utbildning Utbildning 4 29 08. Seminarium 192 09. Högskola,universitet eller annan hithörande utbildning 1 99. Ej svar
VAR 15 ORTSTORLEK Loc 28 width 1 MD=9 F.1f. Hur stor är den ort där Du bor? <Se F.1 för fullständig frågetext> 105 1. Under 200 invånare 185 2. 200-1.999 195 3. 2.000-4.999 180 4. 5.000-9.999 220 5. 10.000-24.999 255 6. 25.000-49.999 200 7. 50.000-99.999 366 8. 100.000 och däröver 72 9. Ej svar
VAR 16 BOENDEFORM Loc 29 width 2 MD=99 F.1g. Bor Du i: <Se F.1 för fullständig frågetext> 187 01. Insatslägenhet 601 02. Hyrd lägenhet 637 03. Egen villa 47 04. Hyrd villa 78 05. Eget radhus 15 06. Hyrt radhus 145 07. Jordbruksfastighet 38 08. Inneboende 26 09. Annan bostadsform 4 99. Ej svar
VAR 17 UNDER 2 ÅR Loc 31 width 2 MD=99 F.2. Vi skulle vilja veta hur många personer Ditt hushåll normalt består av.Medräkna även sådana,som befinner sig på kortare semester,kortare militärtjänst, tillfälligt på sjukhus m.m. Obs!Räkna även med Dig själv. F.2a. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna:under 2 år Kod: 0 1 2 99 Frek: 1614 152 4 8
VAR 18 2-6 ÅR Loc 33 width 2 MD=99 F.2b. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 2-6 år <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 5 99 Frek: 1458 259 51 2 1 7
VAR 19 7-10 ÅR Loc 35 width 2 MD=99 F.2c. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 7-10 år <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 99 Frek: 1441 265 63 2 7
VAR 20 11-14 ÅR Loc 37 width 2 MD=99 F.2d. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 11-14 år <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 99 Frek: 1438 284 46 3 7
VAR 21 15-19 ÅR Loc 39 width 2 MD=99 F.2e. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 15-19 år <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 99 Frek: 1269 371 117 14 7
VAR 22 20-67 ÅR Loc 41 width 2 MD=99 F.2f. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 20-67 år <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 4 5 6 7 9 Frek: 24 269 1263 172 30 6 4 1 2 Kod: 99 Frek: 7
VAR 23 68 ÅR ELLER ÄLDRE Loc 43 width 2 MD=99 F.2g. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 68 år eller äldre <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 4 99 Frek: 1689 68 11 2 1 7
VAR 24 TOTALANTAL Loc 45 width 2 MD=99 F.2h. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna:totalt antal personer <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 99 Frek: 169 490 415 431 191 46 14 6 8 8
VAR 25 PERSONLIG INKOMST Loc 47 width 1 MD=9 F.3. Var vänlig sätt ett kryss i den ruta,som motsvarar den inkomstgrupp Du tillhör samt Ditt hushåll tillhör.Studiemedel,räntor och pensioner räknas till inkomsterna.Uppgifterna bör avse årsinkomsten innan skatt dragits. F.3a. Din personliga inkomst i kronor per år 336 0. Under 10.000 193 1. 10.000-20.000 235 2. 20.000-30.000 344 3. 30.000-40.000 270 4. 40.000-50.000 108 5. 50.000-60.000 52 6. 60.000-70.000 63 7. Över 70.000 177 9. Ej svar
VAR 26 HUSHÅLLETS TOTALINKOMST Loc 48 width 1 MD=9 F.3b. Hushållets totala inkomst i kronor per år <Se F.3 för fullständig frågetext> 33 0. Under 10.000 59 1. 10.000-20.000 109 2. 20.000-30.000 216 3. 30.000-40.000 280 4. 40.000-50.000 218 5. 50.000-60.000 205 6. 60.000-70.000 430 7. Över 70.000 228 9. Ej svar
VAR 27 DAGLIGVARUINKÖP:SJÄLV Loc 49 width 1 MD=9 F.4. Medlemmar i ett hushåll brukar handla olika mycket.Hur stor del av Ditt hushålls inköp av livsmedel och andra varor för dagligt bruk gör Du själv? 364 0. Gör praktiskt taget inga sådana inköp själv 406 1. Gör mindre än hälften av alla inköp 201 2. Gör ungefär hälften av alla inköp 181 3. Gör mer än hälften av alla inköp 620 4. Gör alla eller nästan alla inköp 6 9. Ej svar
VAR 28 MEDLEM I KONSUM Loc 50 width 1 MD=9 F.5. Är Du personligen eller någon annan i Ditt hushåll medlem i Konsum? Om Du inte känner till detta, fråga då de övriga familjemedlemmarna. 1023 1. Ja 745 2. Nej 10 9. Ej svar
VAR 29 KÖRKORT Loc 51 width 1 MD=9 F.6. Har Du själv körkort för personbil? 1199 1. Ja 556 2. Nej 23 9. Ej svar
VAR 30 FINNS:PERSONBIL/KOMBI Loc 52 width 1 MD=9 F.7. Vad finns i Ditt hushåll? F.7a. I hushållet finns:personbil/kombi 347 0. Finns ej 1421 1. Finns 10 9. Ej svar
VAR 31 FINNS:FRITIDSHUS Loc 53 width 1 MD=9 F.7b. I hushållet finns:fritidshus <Se F.7 för fullständig frågetext> 1381 0. Finns ej 386 1. Finns 11 9. Ej svar
VAR 32 FINNS:MOTOR-SEGELBÅT Loc 54 width 1 MD=9 F.7c. I hushållet finns:motor- eller segelbåt <Se F.7 för fullständig frågetext> 1493 0. Finns ej 275 1. Finns 10 9. Ej svar
VAR 33 FINNS:BILDKAMERA-INST. Loc 55 width 1 MD=9 F.7d. I hushållet finns:bildkamera-typ Instamatic <Se F.7 för fullständig frågetext> 679 0. Finns ej 1089 1. Finns 10 9. Ej svar
VAR 34 FINNS:SYSTEMKAMERA Loc 56 width 1 MD=9 F.7e. I hushållet finns:bildkamera-typ systemkamera <Se F.7 för fullständig frågetext> 1242 0. Finns ej 525 1. Finns 11 9. Ej svar
VAR 35 FINNS:FILMKAMERA Loc 57 width 1 MD=9 F.7f. I hushållet finns:filmkamera <Se F.7 för fullständig frågetext> 1353 0. Finns ej 415 1. Finns 10 9. Ej svar
VAR 36 FINNS:STILLBILDSPROJEKT. Loc 58 width 1 MD=9 F.7g. I hushållet finns:stillbildsprojektor <Se F.7 för fullständig frågetext> 1369 0. Finns ej 399 1. Finns 10 9. Ej svar
VAR 37 FINNS:FILMPROJEKTOR Loc 59 width 1 MD=9 F.7h. I hushållet finns:filmprojektor <Se F.7 för fullständig frågetext> 1434 0. Finns ej 333 1. Finns 11 9. Ej svar
VAR 38 FINNS:SKRIVMASKIN Loc 60 width 1 MD=9 F.7i. I hushållet finns:skrivmaskin <Se F.7 för fullständig frågetext> 1033 0. Finns ej 735 1. Finns 10 9. Ej svar
VAR 39 FINNS:SVART-VIT TV Loc 61 width 1 MD=9 F.7j. I hushållet finns:svart-vit tv <Se F.7 för fullständig frågetext> 676 0. Finns ej 1092 1. Finns 10 9. Ej svar
VAR 40 FINNS:FÄRG-TV Loc 62 width 1 MD=9 F.7k. I hushållet finns:färg-tv <Se F.7 för fullständig frågetext> 861 0. Finns ej 907 1. Finns 10 9. Ej svar
VAR 41 FINNS:FRYSBOX/FRYSSKÅP Loc 63 width 1 MD=9 F.7l. I hushållet finns:frysbox/frysskåp <Se F.7 för fullständig frågetext> 312 0. Finns ej 1456 1. Finns 10 9. Ej svar
VAR 42 FINNS:DISKMASKIN Loc 64 width 1 MD=9 F.7m. I hushållet finns:diskmaskin <Se F.7 för fullständig frågetext> 1411 0. Finns ej 357 1. Finns 10 9. Ej svar
VAR 43 FINNS:TVÄTTMASKIN Loc 65 width 1 MD=9 F.7n. I hushållet finns:tvättmaskin <Se F.7 för fullständig frågetext> 570 0. Finns ej 1198 1. Finns 10 9. Ej svar
VAR 44 FINNS:KASSETTBANDSPELARE Loc 66 width 1 MD=9 F.7o. I hushållet finns:kassettbandspelare <Se F.7 för fullständig frågetext> 957 0. Finns ej 811 1. Finns 10 9. Ej svar
VAR 45 FINNS:STEREOANLÄGGNING Loc 67 width 1 MD=9 F.7p. I hushållet finns:stereoanläggning <Se F.7 för fullständig frågetext> 808 0. Finns ej 960 1. Finns 10 9. Ej svar
VAR 46 FINNS:VANLIG BANDSPELARE Loc 68 width 1 MD=9 F.7q. I hushållet finns:vanlig bandspelare <Se F.7 för fullständig frågetext> 1177 0. Finns ej 591 1. Finns 10 9. Ej svar
VAR 47 FINNS:HUND Loc 69 width 1 MD=9 F.7r. I hushållet finns:hund <Se F.7 för fullständig frågetext> 1399 0. Finns ej 369 1. Finns 10 9. Ej svar
VAR 48 FINNS:KATT Loc 70 width 1 MD=9 F.7s. I hushållet finns:katt <Se F.7 för fullständig frågetext> 1479 0. Finns ej 288 1. Finns 11 9. Ej svar
VAR 49 FINNS:BURFÅGLAR Loc 71 width 1 MD=9 F.7t. I hushållet finns:burfåglar <Se F.7 för fullständig frågetext> 1601 0. Finns ej 167 1. Finns 10 9. Ej svar
VAR 50 FINNS:AKVARIEFISKAR Loc 72 width 1 MD=9 F.7u. I hushållet finns:akvariefiskar <Se F.7 för fullständig frågetext> 1562 0. Finns ej 206 1. Finns 10 9. Ej svar
VAR 51 MATVAROR I BUTIKER Loc 73 width 1 MD=9 F.8. Hur ofta köper Du personligen för egen eller för andras räkning nedanstående produkter? Var god svara med ett kryss på varje rad. F.8a. Jag köper: Matvaror i Butiker 69 1. Aldrig 148 2. Någon gång/år 90 3. Någon gång/kvartal 228 4. Någon gång/månad 612 5. 1-2 gånger/vecka 431 6. 3-4 gånger/vecka 193 7. Minst 5 gånger/vecka 7 9. Ej svar
VAR 52 SKÖNHETSARTIKLAR Loc 74 width 1 MD=9 F.8b. Jag köper: Skönhetsartiklar <Se F.8 för fullständig frågetext> 606 1. Aldrig 454 2. Någon gång/år 367 3. Någon gång/kvartal 316 4. Någon gång/månad 23 5. 1-2 gånger/vecka 4 6. 3-4 gånger/vecka 1 7. Minst 5 gånger/vecka 7 9. Ej svar
VAR 53 TANDKRÄM Loc 75 width 1 MD=9 F.8c. Jag köper: Tandkräm <Se F.8 för fullständig frågetext> 183 1. Aldrig 282 2. Någon gång/år 405 3. Någon gång/kvartal 848 4. Någon gång/månad 50 5. 1-2 gånger/vecka 3 6. 3-4 gånger/vecka 1 7. Minst 5 gånger/vecka 6 9. Ej svar
VAR 54 TVÅL Loc 76 width 1 MD=9 F.8d. Jag köper: Tvål <Se F.8 för fullständig frågetext> 185 1. Aldrig 267 2. Någon gång/år 384 3. Någon gång/kvartal 872 4. Någon gång/månad 59 5. 1-2 gånger/vecka 3 6. 3-4 gånger/vecka 1 7. Minst 5 gånger/vecka 7 9. Ej svar
VAR 55 MASKINDISKMEDEL Loc 77 width 1 MD=9 F.8e. Jag köper: Maskindiskmedel <Se F.8 för fullständig frågetext> 1375 1. Aldrig 137 2. Någon gång/år 138 3. Någon gång/kvartal 112 4. Någon gång/månad 6 5. 1-2 gånger/vecka 6. 3-4 gånger/vecka 7. Minst 5 gånger/vecka 10 9. Ej svar
VAR 56 VANLIGT DISKMEDEL Loc 78 width 1 MD=9 F.8f. Jag köper: Vanligt diskmedel <Se F.8 för fullständig frågetext> 324 1. Aldrig 329 2. Någon gång/år 422 3. Någon gång/kvartal 655 4. Någon gång/månad 36 5. 1-2 gånger/vecka 4 6. 3-4 gånger/vecka 1 7. Minst 5 gånger/vecka 7 9. Ej svar
VAR 57 RENGÖRINGSMEDEL Loc 79 width 1 MD=9 F.8g. Jag köper: Rengöringsmedel <Se F.8 för fullständig frågetext> 335 1. Aldrig 365 2. Någon gång/år 433 3. Någon gång/kvartal 608 4. Någon gång/månad 28 5. 1-2 gånger/vecka 2 6. 3-4 gånger/vecka 1 7. Minst 5 gånger/vecka 6 9. Ej svar
VAR 58 TVÄTTMEDEL Loc 80 width 1 MD=9 F.8h. Jag köper: Tvättmedel <Se F.8 för fullständig frågetext> 308 1. Aldrig 305 2. Någon gång/år 408 3. Någon gång/kvartal 699 4. Någon gång/månad 47 5. 1-2 gånger/vecka 4 6. 3-4 gånger/vecka 1 7. Minst 5 gånger/vecka 6 9. Ej svar
VAR 59 GOLVVÅRDSMEDEL Loc 81 width 1 MD=9 F.8i. Jag köper: Golvvårdsmedel <Se F.8 för fullständig frågetext> 716 1. Aldrig 527 2. Någon gång/år 324 3. Någon gång/kvartal 192 4. Någon gång/månad 11 5. 1-2 gånger/vecka 6. 3-4 gånger/vecka 7. Minst 5 gånger/vecka 8 9. Ej svar
VAR 60 GRAMMOFONSKIVOR Loc 82 width 1 MD=9 F.8j. Jag köper: Grammofonskivor <Se F.8 för fullständig frågetext> 637 1. Aldrig 596 2. Någon gång/år 336 3. Någon gång/kvartal 183 4. Någon gång/månad 15 5. 1-2 gånger/vecka 5 6. 3-4 gånger/vecka 7. Minst 5 gånger/vecka 6 9. Ej svar
VAR 61 AVSER ATT KÖPA1 Loc 83 width 2 MD=99 F.9. Din avsikt att köpa nedanstående varor.Nedan finns en mängd varor uppräknade. Stryk under de varor Du tror att Du eller Ditt hushåll kommer att köpa inom de närmaste två åren. F.9a. Första understrykningen 211 00. Fabriksny bil 501 01. Begagnad bil 42 02. Moped 12 03. Nytt fritidshus 11 04. Begagnat fritidshus 40 05. Ny villa 18 06. Begagnad villa 62 07. Köksfläkt 30 08. Elektrisk spis 44 09. Diskmaskin 807 99. Ej svar
VAR 62 AVSER ATT KÖPA1 Loc 85 width 2 MD=99 F.9b. Andra understrykningen <Se F.9 för fullständig frågetext> 629 00. Frågan ej tillämplig 18 01. Begagnad bil 39 02. Moped 13 03. Nytt fritidshus 28 04. Begagnat fritidshus 36 05. Ny villa 40 06. Begagnad villa 57 07. Köksfläkt 65 08. Elektrisk spis 46 09. Diskmaskin 807 99. Ej svar
VAR 63 AVSER ATT KÖPA1 Loc 87 width 2 MD=99 F.9c. Tredje understrykningen <Se F.9 för fullständig frågetext> 853 00. Frågan ej tillämplig 01. Begagnad bil 2 02. Moped 1 03. Nytt fritidshus 1 04. Begagnat fritidshus 7 05. Ny villa 6 06. Begagnad villa 34 07. Köksfläkt 35 08. Elektrisk spis 32 09. Diskmaskin 807 99. Ej svar
VAR 64 AVSER ATT KÖPA1 Loc 89 width 2 MD=99 F.9d. Fjärde understrykningen <Se F.9 för fullständig frågetext> 928 00. Frågan ej tillämplig 01. Begagnad bil 02. Moped 03. Nytt fritidshus 04. Begagnat fritidshus 05. Ny villa 1 06. Begagnad villa 2 07. Köksfläkt 19 08. Elektrisk spis 21 09. Diskmaskin 807 99. Ej svar
VAR 65 AVSER ATT KÖPA1 Loc 91 width 2 MD=99 F.9e. Femte understrykningen <Se F.9 för fullständig frågetext> 965 00. Frågan ej tillämplig 01. Begagnad bil 02. Moped 03. Nytt fritidshus 04. Begagnat fritidshus 05. Ny villa 06. Begagnad villa 07. Köksfläkt 1 08. Elektrisk spis 6 09. Diskmaskin 806 99. Ej svar
VAR 66 AVSER ATT KÖPA2 Loc 93 width 2 MD=99 F.10. Din avsikt att köpa nedanstående varor.Nedan finns en mängd varor uppräknade. Stryk under de varor Du tror att Du eller Ditt hushåll kommer att köpa inom de närmaste två åren. F.10a. Första understrykningen 177 00. Tvättmaskin 68 01. Frysbox 45 02. Frysskåp 160 03. Fiskeutrustning 107 04. Elektrisk rakapparat 29 05. Portabel skrivmaskin 51 06. Stillbildskamera 42 07. Filmkamera 19 08. Projektorer 41 09. Elektrisk symaskin 1039 99. Ej svar
VAR 67 AVSER ATT KÖPA2 Loc 95 width 2 MD=99 F.10b. Andra understrykningen <Se F.10 för fullständig frågetext> 457 00. Frågan ej tillämplig 23 01. Frysbox 20 02. Frysskåp 40 03. Fiskeutrustning 63 04. Elektrisk rakapparat 18 05. Portabel skrivmaskin 27 06. Stillbildskamera 21 07. Filmkamera 40 08. Projektorer 31 09. Elektrisk symaskin 1038 99. Ej svar
VAR 68 AVSER ATT KÖPA2 Loc 97 width 2 MD=99 F.10c. Tredje understrykningen <Se F.10 för fullständig frågetext> 660 00. Frågan ej tillämplig 01. Frysbox 7 02. Frysskåp 6 03. Fiskeutrustning 8 04. Elektrisk rakapparat 5 05. Portabel skrivmaskin 11 06. Stillbildskamera 10 07. Filmkamera 16 08. Projektorer p 17 09. Elektrisk symaskin 1038 99. Ej svar
VAR 69 AVSER ATT KÖPA2 Loc 99 width 2 MD=99 F.10d. Fjärde understrykningen <Se F.10 för fullständig frågetext> 720 00. Frågan ej tillämplig 01. Frysbox 02. Frysskåp 2 03. Fiskeutrustning 4 04. Elektrisk rakapparat 05. Portabel skrivmaskin 2 06. Stillbildskamera 2 07. Filmkamera 7 08. Projektorer 3 09. Elektrisk symaskin 1038 99. Ej svar
VAR 70 AVSER ATT KÖPA2 Loc 101 width 2 MD=99 F.10e. Femte understrykningen <Se F.10 för fullständig frågetext> 731 00. Frågan ej tillämplig 01. Frysbox 02. Frysskåp 03. Fiskeutrustning 2 04. Elektrisk rakapparat 05. Portabel skrivmaskin 1 06. Stillbildskamera 07. Filmkamera 3 08. Projektorer 4 09. Elektrisk symaskin 1037 99. Ej svar
VAR 71 AVSER ATT KÖPA3 Loc 103 width 2 MD=99 F.11. Din avsikt att köpa nedanstående varor.Nedan finns en mängd varor uppräknade. Läs igenom alla de varor vi räknat upp och stryk samtidigt under de varor Du tror att Du eller Ditt hushåll kommer att köpa inom de närmaste två åren. F.11a. Första understrykningen 130 00. Radio 81 01. Bandspelare 192 02. Stereoanläggning 33 03. Svart/vit TV 212 04. Färg-TV 304 05. Trädgårdsredskap 52 06. Gräsklippare 70 07. Dammsugare 17 08. Motor- eller segelbåt 8 09. Motionscykel 679 99. Ej svar
VAR 72 AVSER ATT KÖPA3 Loc 105 width 2 MD=99 F.11b. Andra understrykningen <Se F.11 för fullständig frågetext> 558 00. Frågan ej tillämplig 26 01. Bandspelare 38 02. Stereoanläggning 14 03. Svart/vit TV 78 04. Färg-TV 149 05. Trädgårdsredskap 119 06. Gräsklippare 83 07. Dammsugare 27 08. Motor- eller segelbåt 8 09. Motionscykel 678 99. Ej svar
VAR 73 AVSER ATT KÖPA3 Loc 107 width 2 MD=99 F.11c. Tredje understrykningen <Se F.11 för fullständig frågetext> 894 00. Frågan ej tillämplig 01. Bandspelare 6 02. Stereoanläggning 4 03. Svart/vit TV 17 04. Färg-TV 38 05. Trädgårdsredskap 55 06. Gräsklippare 66 07. Dammsugare 17 08. Motor- eller segelbåt 4 09. Motionscykel 677 99. Ej svar
VAR 74 AVSER ATT KÖPA3 Loc 109 width 2 MD=99 F.11d. Fjärde understrykningen <Se F.11 för fullständig frågetext> 1046 00. Frågan ej tillämplig 01. Bandspelare 02. Stereoanläggning 1 03. Svart/vit TV 1 04. Färg-TV 8 05. Trädgårdsredskap 12 06. Gräsklippare 17 07. Dammsugare 7 08. Motor- eller segelbåt 9 09. Motionscykel 677 99. Ej svar
VAR 75 AVSER ATT KÖPA3 Loc 111 width 2 MD=99 F.11e. Femte understrykningen <Se F.11 för fullständig frågetext> 1083 00. Frågan ej tillämplig 01. Bandspelare 02. Stereoanläggning 03. Svart/vit TV 04. Färg-TV 1 05. Trädgårdsredskap 1 06. Gräsklippare 8 07. Dammsugare 5 08. Motor- eller segelbåt 3 09. Motionscykel 677 99. Ej svar
VAR 76 SAMHÄLLSDEBATT Loc 113 width 1 MD=9 F.12. Dina intressen.Människors intressen är olika.Hur stort är Ditt intresse för nedanstående ämnen och aktiviteter. F.12.1. Samhällsdebatt 98 1. Mycket ointresserad 135 2. Ganska ointresserad 118 3. Något ointresserad 116 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 613 5. Något intresserad 456 6. Ganska intresserad 206 7. Mycket intresserad 36 9. Ej svar
VAR 77 SOCIALA RÄTTIGHETER Loc 114 width 1 MD=9 F.12.2. Sociala rättigheter <Se F.12 för fullständig frågetext> 58 1. Mycket ointresserad 80 2. Ganska ointresserad 92 3. Något ointresserad 77 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 509 5. Något intresserad 581 6. Ganska intresserad 356 7. Mycket intresserad 25 9. Ej svar
VAR 78 SKATTEFRÅGOR Loc 115 width 1 MD=9 F.12.3. Skattefrågor <Se F.12 för fullständig frågetext> 62 1. Mycket ointresserad 89 2. Ganska ointresserad 83 3. Något ointresserad 75 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 429 5. Något intresserad 535 6. Ganska intresserad 477 7. Mycket intresserad 28 9. Ej svar
VAR 79 LAGAR OCH FÖRORDNINGAR Loc 116 width 1 MD=9 F.12.4. Lagar och förordningar <Se F.12 för fullständig frågetext> 50 1. Mycket ointresserad 82 2. Ganska ointresserad 106 3. Något ointresserad 107 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 579 5. Något intresserad 495 6. Ganska intresserad 322 7. Mycket intresserad 37 9. Ej svar
VAR 80 SAMLEVNADSFRÅGOR Loc 117 width 1 MD=9 F.12.5. Samlevnadsfrågor <Se F.12 för fullständig frågetext> 75 1. Mycket ointresserad 84 2. Ganska ointresserad 108 3. Något ointresserad 180 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 514 5. Något intresserad 462 6. Ganska intresserad 306 7. Mycket intresserad 49 9. Ej svar
VAR 81 RELIGIONS-OCH TROSFRÅGOR Loc 118 width 1 MD=9 F.12.6. Religions-och trosfrågor <Se F.12 för fullständig frågetext> 339 1. Mycket ointresserad 251 2. Ganska ointresserad 211 3. Något ointresserad 167 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 402 5. Något intresserad 197 6. Ganska intresserad 178 7. Mycket intresserad 33 9. Ej svar
VAR 82 ARBETSMARKNADEN Loc 119 width 1 MD=9 F.12.7. Arbetsmarknaden <Se F.12 för fullständig frågetext> 42 1. Mycket ointresserad 84 2. Ganska ointresserad 95 3. Något ointresserad 89 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 539 5. Något intresserad 551 6. Ganska intresserad 339 7. Mycket intresserad 39 9. Ej svar
VAR 83 SAMHÄLLSPLANERING Loc 120 width 1 MD=9 F.12.8. Samhällsplanering <Se F.12 för fullständig frågetext> 63 1. Mycket ointresserad 97 2. Ganska ointresserad 165 3. Något ointresserad 190 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 558 5. Något intresserad 418 6. Ganska intresserad 233 7. Mycket intresserad 54 9. Ej svar
VAR 84 POLITISKA FRÅGOR Loc 121 width 1 MD=9 F.12.9. Politiska frågor <Se F.12 för fullständig frågetext> 190 1. Mycket ointresserad 138 2. Ganska ointresserad 149 3. Något ointresserad 118 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 515 5. Något intresserad 380 6. Ganska intresserad 248 7. Mycket intresserad 40 9. Ej svar
VAR 85 SPORT/IDROTT Loc 122 width 1 MD=9 F.12.10. Sport/Idrott <Se F.12 för fullständig frågetext> 170 1. Mycket ointresserad 123 2. Ganska ointresserad 112 3. Något ointresserad 47 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 448 5. Något intresserad 362 6. Ganska intresserad 488 7. Mycket intresserad 28 9. Ej svar
VAR 86 MILJÖVÅRDSPROBLEM Loc 123 width 1 MD=9 F.12.11. Miljövårdsproblem <Se F.12 för fullständig frågetext> 25 1. Mycket ointresserad 46 2. Ganska ointresserad 80 3. Något ointresserad 88 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 473 5. Något intresserad 555 6. Ganska intresserad 481 7. Mycket intresserad 30 9. Ej svar
VAR 87 HÄLSONYTTIG MAT Loc 124 width 1 MD=9 F.12.12. Hälsonyttig mat <Se F.12 för fullständig frågetext> 66 1. Mycket ointresserad 103 2. Ganska ointresserad 112 3. Något ointresserad 117 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 444 5. Något intresserad 439 6. Ganska intresserad 466 7. Mycket intresserad 31 9. Ej svar
VAR 88 SJUKDOMAR OCH HÄLSOVÅRD Loc 125 width 1 MD=9 F.12.13. Sjukdomar och hälsovård <Se F.12 för fullständig frågetext> 41 1. Mycket ointresserad 65 2. Ganska ointresserad 124 3. Något ointresserad 101 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 445 5. Något intresserad 488 6. Ganska intresserad 485 7. Mycket intresserad 29 9. Ej svar
VAR 89 BANTNINGSTIPS Loc 126 width 1 MD=9 F.12.14. Bantningstips <Se F.12 för fullständig frågetext> 629 1. Mycket ointresserad 194 2. Ganska ointresserad 153 3. Något ointresserad 148 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 315 5. Något intresserad 147 6. Ganska intresserad 156 7. Mycket intresserad 36 9. Ej svar
VAR 90 HUSHÅLLA EKONOMISKT Loc 127 width 1 MD=9 F.12.15. Hushålla ekonomiskt <Se F.12 för fullständig frågetext> 44 1. Mycket ointresserad 71 2. Ganska ointresserad 77 3. Något ointresserad 85 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 385 5. Något intresserad 523 6. Ganska intresserad 568 7. Mycket intresserad 25 9. Ej svar
VAR 91 HEMINREDNING Loc 128 width 1 MD=9 F.12.16. Heminredning <Se F.12 för fullständig frågetext> 55 1. Mycket ointresserad 69 2. Ganska ointresserad 98 3. Något ointresserad 96 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 434 5. Något intresserad 500 6. Ganska intresserad 496 7. Mycket intresserad 30 9. Ej svar
VAR 92 MODENYHETER Loc 129 width 1 MD=9 F.12.17. Modenyheter <Se F.12 för fullständig frågetext> 218 1. Mycket ointresserad 172 2. Ganska ointresserad 177 3. Något ointresserad 124 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 491 5. Något intresserad 334 6. Ganska intresserad 236 7. Mycket intresserad 26 9. Ej svar
VAR 93 MATVARUNYHETER Loc 130 width 1 MD=9 F.12.18. Matvarunyheter <Se F.12 för fullständig frågetext> 113 1. Mycket ointresserad 166 2. Ganska ointresserad 187 3. Något ointresserad 142 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 497 5. Något intresserad 387 6. Ganska intresserad 243 7. Mycket intresserad 43 9. Ej svar
VAR 94 BARNAVÅRD Loc 131 width 1 MD=9 F.12.19. Barnavård <Se F.12 för fullständig frågetext> 162 1. Mycket ointresserad 117 2. Ganska ointresserad 121 3. Något ointresserad 169 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 444 5. Något intresserad 357 6. Ganska intresserad 366 7. Mycket intresserad 42 9. Ej svar
VAR 95 SKÖNHETSVÅRD Loc 132 width 1 MD=9 F.12.20. Skönhetsvård <Se F.12 för fullständig frågetext> 397 1. Mycket ointresserad 190 2. Ganska ointresserad 164 3. Något ointresserad 172 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 456 5. Något intresserad 245 6. Ganska intresserad 118 7. Mycket intresserad 36 9. Ej svar
VAR 96 VILLA/EGET HEM Loc 133 width 1 MD=9 F.12.21. Villa/eget hem <Se F.12 för fullständig frågetext> 62 1. Mycket ointresserad 47 2. Ganska ointresserad 54 3. Något ointresserad 127 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 261 5. Något intresserad 406 6. Ganska intresserad 785 7. Mycket intresserad 36 9. Ej svar
VAR 97 FRITIDSHUS Loc 134 width 1 MD=9 F.12.22. Fritidshus <Se F.12 för fullständig frågetext> 183 1. Mycket ointresserad 111 2. Ganska ointresserad 144 3. Något ointresserad 210 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 366 5. Något intresserad 311 6. Ganska intresserad 400 7. Mycket intresserad 53 9. Ej svar
VAR 98 SEMESTERRESOR Loc 135 width 1 MD=9 F.12.23. Semesterresor <Se F.12 för fullständig frågetext> 50 1. Mycket ointresserad 52 2. Ganska ointresserad 99 3. Något ointresserad 80 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 464 5. Något intresserad 460 6. Ganska intresserad 541 7. Mycket intresserad 32 9. Ej svar
VAR 99 BÅTAR Loc 136 width 1 MD=9 F.12.24. Båtar <Se F.12 för fullständig frågetext> 383 1. Mycket ointresserad 207 2. Ganska ointresserad 165 3. Något ointresserad 178 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 384 5. Något intresserad 182 6. Ganska intresserad 232 7. Mycket intresserad 47 9. Ej svar
VAR 100 PERSONBILAR Loc 137 width 1 MD=9 F.12.25. Personbilar <Se F.12 för fullständig frågetext> 131 1. Mycket ointresserad 99 2. Ganska ointresserad 107 3. Något ointresserad 106 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 480 5. Något intresserad 474 6. Ganska intresserad 344 7. Mycket intresserad 37 9. Ej svar
VAR 101 FÄRG-TV Loc 138 width 1 MD=9 F.12.26. Färg-tv <Se F.12 för fullständig frågetext> 144 1. Mycket ointresserad 134 2. Ganska ointresserad 117 3. Något ointresserad 120 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 486 5. Något intresserad 396 6. Ganska intresserad 355 7. Mycket intresserad 26 9. Ej svar
VAR 102 STEREOANLÄGGNINGAR Loc 139 width 1 MD=9 F.12.27. Stereoanläggningar <Se F.12 för fullständig frågetext> 207 1. Mycket ointresserad 129 2. Ganska ointresserad 121 3. Något ointresserad 122 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 488 5. Något intresserad 345 6. Ganska intresserad 326 7. Mycket intresserad 40 9. Ej svar
VAR 103 HUSHÅLLSMASKINER Loc 140 width 1 MD=9 F.12.28. Hushållsmaskiner <Se F.12 för fullständig frågetext> 118 1. Mycket ointresserad 131 2. Ganska ointresserad 173 3. Något ointresserad 148 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 570 5. Något intresserad 389 6. Ganska intresserad 206 7. Mycket intresserad 43 9. Ej svar
VAR 104 FOTOUTRUSTNING Loc 141 width 1 MD=9 F.12.29. Fotoutrustning <Se F.12 för fullständig frågetext> 235 1. Mycket ointresserad 177 2. Ganska ointresserad 231 3. Något ointresserad 174 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 522 5. Något intresserad 244 6. Ganska intresserad 148 7. Mycket intresserad 47 9. Ej svar
VAR 105 MOTORCYKLAR/MOPEDER Loc 142 width 1 MD=9 F.12.30. Motorcyklar/mopeder <Se F.12 för fullständig frågetext> 705 1. Mycket ointresserad 204 2. Ganska ointresserad 179 3. Något ointresserad 183 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 240 5. Något intresserad 101 6. Ganska intresserad 122 7. Mycket intresserad 44 9. Ej svar
VAR 106 RAKAPPARATER Loc 143 width 1 MD=9 F.12.31. Rakapparater <Se F.12 för fullständig frågetext> 665 1. Mycket ointresserad 148 2. Ganska ointresserad 171 3. Något ointresserad 233 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 310 5. Något intresserad 134 6. Ganska intresserad 74 7. Mycket intresserad 43 9. Ej svar
VAR 107 RENGÖRINGSMEDEL Loc 144 width 1 MD=9 F.12.32. Rengöringsmedel <Se F.12 för fullständig frågetext> 181 1. Mycket ointresserad 141 2. Ganska ointresserad 181 3. Något ointresserad 175 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 487 5. Något intresserad 345 6. Ganska intresserad 232 7. Mycket intresserad 36 9. Ej svar
VAR 108 MEDEL MOT MJÄLL Loc 145 width 1 MD=9 F.12.33. Medel mot mjäll <Se F.12 för fullständig frågetext> 435 1. Mycket ointresserad 177 2. Ganska ointresserad 160 3. Något ointresserad 264 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 397 5. Något intresserad 187 6. Ganska intresserad 117 7. Mycket intresserad 41 9. Ej svar
VAR 109 HUNDARS SKÖTSEL Loc 146 width 1 MD=9 F.12.34. Hundars skötsel <Se F.12 för fullständig frågetext> 638 1. Mycket ointresserad 142 2. Ganska ointresserad 125 3. Något ointresserad 200 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 235 5. Något intresserad 174 6. Ganska intresserad 221 7. Mycket intresserad 43 9. Ej svar
VAR 110 KATTERS SKÖTSEL Loc 147 width 1 MD=9 F.12.35. Katters skötsel <Se F.12 för fullständig frågetext> 812 1. Mycket ointresserad 143 2. Ganska ointresserad 133 3. Något ointresserad 221 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 213 5. Något intresserad 98 6. Ganska intresserad 121 7. Mycket intresserad 37 9. Ej svar
VAR 111 HANDLA MAT Loc 148 width 1 MD=9 F.12.36. Handla mat <Se F.12 för fullständig frågetext> 80 1. Mycket ointresserad 109 2. Ganska ointresserad 116 3. Något ointresserad 62 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 466 5. Något intresserad 549 6. Ganska intresserad 382 7. Mycket intresserad 14 9. Ej svar
VAR 112 LAGA MAT Loc 149 width 1 MD=9 F.12.37. Laga mat <Se F.12 för fullständig frågetext> 82 1. Mycket ointresserad 108 2. Ganska ointresserad 106 3. Något ointresserad 53 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 419 5. Något intresserad 501 6. Ganska intresserad 494 7. Mycket intresserad 15 9. Ej svar
VAR 113 PRÖVA NYA MATRÄTTER Loc 150 width 1 MD=9 F.12.38. Pröva nya maträtter <Se F.12 för fullständig frågetext> 84 1. Mycket ointresserad 75 2. Ganska ointresserad 96 3. Något ointresserad 75 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 430 5. Något intresserad 490 6. Ganska intresserad 501 7. Mycket intresserad 27 9. Ej svar
VAR 114 BAKA Loc 151 width 1 MD=9 F.12.39. Baka <Se F.12 för fullständig frågetext> 259 1. Mycket ointresserad 162 2. Ganska ointresserad 182 3. Något ointresserad 108 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 329 5. Något intresserad 335 6. Ganska intresserad 375 7. Mycket intresserad 28 9. Ej svar
VAR 115 PRÖVA NYA CIGARRETTER Loc 152 width 1 MD=9 F.12.40. Pröva nya cigarretter <Se F.12 för fullständig frågetext> 1062 1. Mycket ointresserad 128 2. Ganska ointresserad 112 3. Något ointresserad 179 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 163 5. Något intresserad 49 6. Ganska intresserad 40 7. Mycket intresserad 45 9. Ej svar
VAR 116 PRÖVA NY PIPTOBAK Loc 153 width 1 MD=9 F.12.41. Pröva ny piptobak <Se F.12 för fullständig frågetext> 1241 1. Mycket ointresserad 58 2. Ganska ointresserad 77 3. Något ointresserad 211 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 89 5. Något intresserad 38 6. Ganska intresserad 16 7. Mycket intresserad 48 9. Ej svar
VAR 117 PRÖVA NYA CIGARILLER Loc 154 width 1 MD=9 F.12.42. Pröva nya cigariller <Se F.12 för fullständig frågetext> 1289 1. Mycket ointresserad 60 2. Ganska ointresserad 70 3. Något ointresserad 217 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 58 5. Något intresserad 9 6. Ganska intresserad 17 7. Mycket intresserad 58 9. Ej svar
VAR 118 HA GÄSTER Loc 155 width 1 MD=9 F.12.43. Ha gäster <Se F.12 för fullständig frågetext> 51 1. Mycket ointresserad 30 2. Ganska ointresserad 70 3. Något ointresserad 68 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 498 5. Något intresserad 679 6. Ganska intresserad 354 7. Mycket intresserad 28 9. Ej svar
VAR 119 KÖRA BIL Loc 156 width 1 MD=9 F.12.44. Köra bil <Se F.12 för fullständig frågetext> 209 1. Mycket ointresserad 45 2. Ganska ointresserad 63 3. Något ointresserad 163 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 287 5. Något intresserad 454 6. Ganska intresserad 522 7. Mycket intresserad 35 9. Ej svar
VAR 120 JOBBA MED BILEN Loc 157 width 1 MD=9 F.12.45. Jobba med bilen <Se F.12 för fullständig frågetext> 485 1. Mycket ointresserad 121 2. Ganska ointresserad 142 3. Något ointresserad 198 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 387 5. Något intresserad 216 6. Ganska intresserad 184 7. Mycket intresserad 45 9. Ej svar
VAR 121 ARBETA I TRÄDGÅRDEN Loc 158 width 1 MD=9 F.12.46. Arbeta i trädgården <Se F.12 för fullständig frågetext> 126 1. Mycket ointresserad 93 2. Ganska ointresserad 120 3. Något ointresserad 136 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 411 5. Något intresserad 440 6. Ganska intresserad 434 7. Mycket intresserad 18 9. Ej svar
VAR 122 FOTOGRAFERA Loc 159 width 1 MD=9 F.12.47. Fotografera <Se F.12 för fullständig frågetext> 217 1. Mycket ointresserad 116 2. Ganska ointresserad 163 3. Något ointresserad 130 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 578 5. Något intresserad 334 6. Ganska intresserad 207 7. Mycket intresserad 33 9. Ej svar
VAR 123 SMALFILMA Loc 160 width 1 MD=9 F.12.48. Smalfilma <Se F.12 för fullständig frågetext> 533 1. Mycket ointresserad 169 2. Ganska ointresserad 128 3. Något ointresserad 393 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 266 5. Något intresserad 140 6. Ganska intresserad 100 7. Mycket intresserad 49 9. Ej svar
VAR 124 LYSSNA PÅ POPMUSIK Loc 161 width 1 MD=9 F.12.49. Lyssna på popmusik <Se F.12 för fullständig frågetext> 500 1. Mycket ointresserad 143 2. Ganska ointresserad 126 3. Något ointresserad 108 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 376 5. Något intresserad 242 6. Ganska intresserad 239 7. Mycket intresserad 44 9. Ej svar
VAR 125 LYSSNA PÅ KLASSISK MUSIK Loc 162 width 1 MD=9 F.12.50. Lyssna på klassisk musik <Se F.12 för fullständig frågetext> 343 1. Mycket ointresserad 140 2. Ganska ointresserad 171 3. Något ointresserad 143 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 480 5. Något intresserad 304 6. Ganska intresserad 164 7. Mycket intresserad 33 9. Ej svar
VAR 126 GÅ PÅ TEATER Loc 163 width 1 MD=9 F.12.51. Gå på teater <Se F.12 för fullständig frågetext> 241 1. Mycket ointresserad 147 2. Ganska ointresserad 155 3. Något ointresserad 190 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 472 5. Något intresserad 362 6. Ganska intresserad 183 7. Mycket intresserad 28 9. Ej svar
VAR 127 GÅ PÅ KONSTUTSTÄLLNING Loc 164 width 1 MD=9 F.12.52. Gå på konstutställning <Se F.12 för fullständig frågetext> 361 1. Mycket ointresserad 215 2. Ganska ointresserad 195 3. Något ointresserad 213 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 405 5. Något intresserad 225 6. Ganska intresserad 131 7. Mycket intresserad 33 9. Ej svar
VAR 128 SKAFFA VIDAREUTBILDNING Loc 165 width 1 MD=9 F.12.53. Skaffa vidareutbildning <Se F.12 för fullständig frågetext> 134 1. Mycket ointresserad 80 2. Ganska ointresserad 126 3. Något ointresserad 219 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 532 5. Något intresserad 386 6. Ganska intresserad 258 7. Mycket intresserad 43 9. Ej svar
VAR 129 LÄSA BÖCKER Loc 166 width 1 MD=9 F.12.54. Läsa böcker <Se F.12 för fullständig frågetext> 86 1. Mycket ointresserad 81 2. Ganska ointresserad 93 3. Något ointresserad 65 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 457 5. Något intresserad 469 6. Ganska intresserad 503 7. Mycket intresserad 24 9. Ej svar
VAR 130 LÄSA POPULÄRTIDNINGAR Loc 167 width 1 MD=9 F.12.55. Läsa populärtidningar <Se F.12 för fullständig frågetext> 218 1. Mycket ointresserad 141 2. Ganska ointresserad 194 3. Något ointresserad 182 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 548 5. Något intresserad 307 6. Ganska intresserad 145 7. Mycket intresserad 43 9. Ej svar
VAR 131 SY KLÄDER Loc 168 width 1 MD=9 F.12.56. Sy kläder <Se F.12 för fullständig frågetext> 717 1. Mycket ointresserad 141 2. Ganska ointresserad 114 3. Något ointresserad 140 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 246 5. Något intresserad 173 6. Ganska intresserad 216 7. Mycket intresserad 31 9. Ej svar
VAR 132 HANDARBETA Loc 169 width 1 MD=9 F.12.57. Handarbeta <Se F.12 för fullständig frågetext> 632 1. Mycket ointresserad 107 2. Ganska ointresserad 90 3. Något ointresserad 115 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 223 5. Något intresserad 202 6. Ganska intresserad 379 7. Mycket intresserad 30 9. Ej svar
VAR 133 MÅLA Loc 170 width 1 MD=9 F.12.58. Måla <Se F.12 för fullständig frågetext> 366 1. Mycket ointresserad 117 2. Ganska ointresserad 116 3. Något ointresserad 144 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 492 5. Något intresserad 314 6. Ganska intresserad 188 7. Mycket intresserad 41 9. Ej svar
VAR 134 SNICKRA Loc 171 width 1 MD=9 F.12.59. Snickra <Se F.12 för fullständig frågetext> 361 1. Mycket ointresserad 118 2. Ganska ointresserad 148 3. Något ointresserad 165 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 438 5. Något intresserad 314 6. Ganska intresserad 187 7. Mycket intresserad 47 9. Ej svar
VAR 135 MOTIONERA Loc 172 width 1 MD=9 F.12.60. Motionera <Se F.12 för fullständig frågetext> 83 1. Mycket ointresserad 60 2. Ganska ointresserad 84 3. Något ointresserad 54 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 570 5. Något intresserad 529 6. Ganska intresserad 372 7. Mycket intresserad 26 9. Ej svar
VAR 136 FRILUFTSLIV Loc 173 width 1 MD=9 F.12.61. Friluftsliv <Se F.12 för fullständig frågetext> 38 1. Mycket ointresserad 37 2. Ganska ointresserad 62 3. Något ointresserad 54 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 418 5. Något intresserad 553 6. Ganska intresserad 587 7. Mycket intresserad 29 9. Ej svar
VAR 137 SPORTFISKA Loc 174 width 1 MD=9 F.12.62. Sportfiska <Se F.12 för fullständig frågetext> 452 1. Mycket ointresserad 145 2. Ganska ointresserad 123 3. Något ointresserad 176 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 307 5. Något intresserad 232 6. Ganska intresserad 301 7. Mycket intresserad 42 9. Ej svar
VAR 138 ÅKA SKIDOR Loc 175 width 1 MD=9 F.12.63. Åka skidor <Se F.12 för fullständig frågetext> 284 1. Mycket ointresserad 117 2. Ganska ointresserad 138 3. Något ointresserad 136 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 435 5. Något intresserad 350 6. Ganska intresserad 278 7. Mycket intresserad 40 9. Ej svar
VAR 139 ÅKA MOTORBÅT Loc 176 width 1 MD=9 F.12.64. Åka motorbåt <Se F.12 för fullständig frågetext> 391 1. Mycket ointresserad 130 2. Ganska ointresserad 147 3. Något ointresserad 223 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 384 5. Något intresserad 248 6. Ganska intresserad 211 7. Mycket intresserad 44 9. Ej svar
VAR 140 SEGLA Loc 177 width 1 MD=9 F.12.65. Segla <Se F.12 för fullständig frågetext> 544 1. Mycket ointresserad 126 2. Ganska ointresserad 157 3. Något ointresserad 349 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 249 5. Något intresserad 128 6. Ganska intresserad 184 7. Mycket intresserad 41 9. Ej svar
VAR 141 CAMPA Loc 178 width 1 MD=9 F.12.66. Campa <Se F.12 för fullständig frågetext> 343 1. Mycket ointresserad 104 2. Ganska ointresserad 145 3. Något ointresserad 148 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 390 5. Något intresserad 337 6. Ganska intresserad 271 7. Mycket intresserad 40 9. Ej svar
VAR 142 SEMESTRA UTOMLANDS Loc 179 width 1 MD=9 F.12.67. Semestra utomlands <Se F.12 för fullständig frågetext> 178 1. Mycket ointresserad 78 2. Ganska ointresserad 93 3. Något ointresserad 175 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 328 5. Något intresserad 362 6. Ganska intresserad 527 7. Mycket intresserad 37 9. Ej svar
VAR 143 SEMESTRA I SVERIGE Loc 180 width 1 MD=9 F.12.68. Semestra i Sverige <Se F.12 för fullständig frågetext> 27 1. Mycket ointresserad 25 2. Ganska ointresserad 34 3. Något ointresserad 52 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 317 5. Något intresserad 629 6. Ganska intresserad 659 7. Mycket intresserad 35 9. Ej svar
VAR 144 GÅ PÅ FÖRENINGSMÖTEN Loc 181 width 1 MD=9 F.12.69. Gå på föreningsmöten <Se F.12 för fullständig frågetext> 405 1. Mycket ointresserad 199 2. Ganska ointresserad 219 3. Något ointresserad 210 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 416 5. Något intresserad 187 6. Ganska intresserad 96 7. Mycket intresserad 46 9. Ej svar
VAR 145 SE PÅ SPORTEVENEMANG Loc 182 width 1 MD=9 F.12.70. Se på sportevenemang <Se F.12 för fullständig frågetext> 235 1. Mycket ointresserad 132 2. Ganska ointresserad 115 3. Något ointresserad 89 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 391 5. Något intresserad 328 6. Ganska intresserad 451 7. Mycket intresserad 37 9. Ej svar
VAR 146 PRÖVA NYA PRODUKTER Loc 183 width 1 MD=9 F.12.71. Pröva nya produkter <Se F.12 för fullständig frågetext> 88 1. Mycket ointresserad 88 2. Ganska ointresserad 135 3. Något ointresserad 230 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 622 5. Något intresserad 367 6. Ganska intresserad 216 7. Mycket intresserad 32 9. Ej svar
VAR 147 AFTONBLADET Loc 184 width 2 MD=99 F.13. Tidningar Du själv läser.Följande frågor gäller hur ofta Du själv läser vissa tidningar.De flesta människor läser endast en liten del av de uppräknade tidningarna.Vi ber Dig att så noga som möjligt gå igenom och kryssa för samtliga tidningar.I de fall Du inte alls läser en tidning, kryssa för svarsalternativet F.13a. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Aftonbladet? 597 00. Aldrig 50 01. 1 gång per år 53 02. 2 gånger per år 75 03. 3 gånger per år 71 04. 1 gång per kvartal 65 05. 2 gånger per kvartal 112 06. 1 gång per månad 67 07. 2 gånger per månad 72 08. 3 gånger per månad 134 09. 1 gång per vecka 100 10. 2 gånger per vecka 76 11. 3 gånger per vecka 30 12. 4 gånger per vecka 38 13. 5 gånger per vecka 237 14. 6 gånger per vecka 1 99. Ej svar
VAR 148 ARBETET Loc 186 width 2 MD=99 F.13b. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Arbetet? <Se F.13 för fullständig frågetext> 1465 00. Aldrig 38 01. 1 gång per år 23 02. 2 gånger per år 23 03. 3 gånger per år 18 04. 1 gång per kvartal 15 05. 2 gånger per kvartal 33 06. 1 gång per månad 12 07. 2 gånger per månad 14 08. 3 gånger per månad 29 09. 1 gång per vecka 10 10. 2 gånger per vecka 3 11. 3 gånger per vecka 4 12. 4 gånger per vecka 10 13. 5 gånger per vecka 81 14. 6 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 149 DAGENS NYHETER Loc 188 width 2 F.13c. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Dagens Nyheter? <Se F.13 för fullständig frågetext> 906 00. Aldrig 54 01. 1 gång per år 41 02. 2 gånger per år 68 03. 3 gånger per år 65 04. 1 gång per kvartal 45 05. 2 gånger per kvartal 72 06. 1 gång per månad 46 07. 2 gånger per månad 49 08. 3 gånger per månad 91 09. 1 gång per vecka 48 10. 2 gånger per vecka 24 11. 3 gånger per vecka 24 12. 4 gånger per vecka 17 13. 5 gånger per vecka 228 14. 6 gånger per vecka
VAR 150 EXPRESSEN Loc 190 width 2 MD=99 F.13d. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Expressen? <Se F.13 för fullständig frågetext> 443 00. Aldrig 33 01. 1 gång per år 37 02. 2 gånger per år 71 03. 3 gånger per år 64 04. 1 gång per kvartal 53 05. 2 gånger per kvartal 140 06. 1 gång per månad 101 07. 2 gånger per månad 102 08. 3 gånger per månad 172 09. 1 gång per vecka 96 10. 2 gånger per vecka 88 11. 3 gånger per vecka 67 12. 4 gånger per vecka 48 13. 5 gånger per vecka 263 14. 6 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 151 GÖTEBORGS-POSTEN Loc 192 width 2 MD=99 F.13e. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Göteborgs-Posten? <Se F.13 för fullständig frågetext> 1364 00. Aldrig 39 01. 1 gång per år 22 02. 2 gånger per år 23 03. 3 gånger per år 32 04. 1 gång per kvartal 22 05. 2 gånger per kvartal 22 06. 1 gång per månad 13 07. 2 gånger per månad 17 08. 3 gånger per månad 23 09. 1 gång per vecka 8 10. 2 gånger per vecka 12 11. 3 gånger per vecka 10 12. 4 gånger per vecka 6 13. 5 gånger per vecka 165 14. 6 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 152 GT KVÄLLSTIDNINGEN Loc 194 width 2 F.13f. Hur ofta läser Du vardagsnummer av GT Kvällstidningen? <Se F.13 för fullständig frågetext> 1432 00. Aldrig 26 01. 1 gång per år 22 02. 2 gånger per år 37 03. 3 gånger per år 43 04. 1 gång per kvartal 22 05. 2 gånger per kvartal 38 06. 1 gång per månad 23 07. 2 gånger per månad 18 08. 3 gånger per månad 22 09. 1 gång per vecka 20 10. 2 gånger per vecka 17 11. 3 gånger per vecka 13 12. 4 gånger per vecka 10 13. 5 gånger per vecka 35 14. 6 gånger per vecka
VAR 153 KVÄLLSPOSTEN Loc 196 width 2 MD=99 F.13g. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Kvällsposten? <Se F.13 för fullständig frågetext> 1386 00. Aldrig 27 01. 1 gång per år 32 02. 2 gånger per år 35 03. 3 gånger per år 28 04. 1 gång per kvartal 17 05. 2 gånger per kvartal 33 06. 1 gång per månad 19 07. 2 gånger per månad 22 08. 3 gånger per månad 55 09. 1 gång per vecka 20 10. 2 gånger per vecka 11 11. 3 gånger per vecka 19 12. 4 gånger per vecka 6 13. 5 gånger per vecka 67 14. 6 gånger per vecka 1 99. Ej svar
VAR 154 SVENSKA DAGBLADET Loc 198 width 2 F.13h. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Svenska Dagbladet? <Se F.13 för fullständig frågetext> 1393 00. Aldrig 51 01. 1 gång per år 29 02. 2 gånger per år 29 03. 3 gånger per år 38 04. 1 gång per kvartal 17 05. 2 gånger per kvartal 33 06. 1 gång per månad 20 07. 2 gånger per månad 24 08. 3 gånger per månad 28 09. 1 gång per vecka 10 10. 2 gånger per vecka 14 11. 3 gånger per vecka 7 12. 4 gånger per vecka 6 13. 5 gånger per vecka 79 14. 6 gånger per vecka
VAR 155 SYDSVENSKA DAGBLADET Loc 200 width 2 F.13i. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Sydsvenska Dagbladet? <Se F.13 för fullständig frågetext> 1527 00. Aldrig 30 01. 1 gång per år 19 02. 2 gånger per år 23 03. 3 gånger per år 12 04. 1 gång per kvartal 13 05. 2 gånger per kvartal 16 06. 1 gång per månad 6 07. 2 gånger per månad 14 08. 3 gånger per månad 20 09. 1 gång per vecka 6 10. 2 gånger per vecka 7 11. 3 gånger per vecka 6 12. 4 gånger per vecka 5 13. 5 gånger per vecka 74 14. 6 gånger per vecka
VAR 156 LÄSER SKÅNSKA DAGBLADET Loc 202 width 2 F.13j. Hur ofta läser Du - Skånska Dagbladet (vard) <Se F.13 för fullständig frågetext> 1673 00. aldrig 20 01. 1 gång/år 7 02. 2 gånger/år 9 03. 3 gånger/år 4 04. 1 gång/kvartal 6 05. 2 gånger/kvartal 12 06. 1 gång/månad 7 07. 2 gånger/månad 2 08. 3 gånger/månad 8 09. 1 gång/vecka 5 10. 2 gånger/vecka 1 11. 3 gånger/vecka 1 12. 4 gånger/vecka 1 13. 5 gånger/vecka 22 14. 6 gånger/vecka
VAR 157 AFTONBLADET(SÖNDAG) Loc 204 width 2 F.14. Tidningar Du själv läser.Följande frågor gäller hur ofta Du själv läser vissa tidningar.De flesta människor läser endast en liten del av de uppräknade tidningarna.Vi ber Dig att så noga som möjligt gå igenom och kryssa för samtliga tidningar.I de fall Du inte alls läser en tidning, kryssa för svarsalternativet F.14a. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Aftonbladet? 713 00. Aldrig 55 01. 1 gång per år 55 02. 2 gånger per år 54 03. 3 gånger per år 89 04. 1 gång per kvartal 69 05. 2 gånger per kvartal 124 06. 1 gång per månad 93 07. 2 gånger per månad 75 08. 3 gånger per månad 451 09. 1 gång per vecka
VAR 158 ARBETET(SÖNDAG) Loc 206 width 2 F.14b. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Arbetet? <Se F.14 för fullständig frågetext> 1593 00. Aldrig 17 01. 1 gång per år 11 02. 2 gånger per år 11 03. 3 gånger per år 13 04. 1 gång per kvartal 13 05. 2 gånger per kvartal 16 06. 1 gång per månad 18 07. 2 gånger per månad 6 08. 3 gånger per månad 80 09. 1 gång per vecka
VAR 159 DAGENS NYHETER(SÖNDAG) Loc 208 width 2 MD=99 F.14c. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Dagens Nyheter? <Se F.14 för fullständig frågetext> 1100 00. Aldrig 46 01. 1 gång per år 37 02. 2 gånger per år 46 03. 3 gånger per år 50 04. 1 gång per kvartal 39 05. 2 gånger per kvartal 78 06. 1 gång per månad 46 07. 2 gånger per månad 36 08. 3 gånger per månad 300 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 160 EXPRESSEN(SÖNDAG) Loc 210 width 2 MD=99 F.14d. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Expressen? <Se F.14 för fullständig frågetext> 524 00. Aldrig 39 01. 1 gång per år 44 02. 2 gånger per år 61 03. 3 gånger per år 75 04. 1 gång per kvartal 71 05. 2 gånger per kvartal 186 06. 1 gång per månad 125 07. 2 gånger per månad 127 08. 3 gånger per månad 525 09. 1 gång per vecka 1 99. Ej svar
VAR 161 GÖTEBORGS-POSTEN(SÖNDAG) Loc 212 width 2 F.14e. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Göteborgs-Posten? <Se F.14 för fullständig frågetext> 1439 00. Aldrig 27 01. 1 gång per år 16 02. 2 gånger per år 26 03. 3 gånger per år 19 04. 1 gång per kvartal 16 05. 2 gånger per kvartal 20 06. 1 gång per månad 12 07. 2 gånger per månad 23 08. 3 gånger per månad 180 09. 1 gång per vecka
VAR 162 GT KVÄLLSTIDNING(SÖNDAG) Loc 214 width 2 F.14f. Hur ofta läser Du söndagsnummer av GT Kvällstidningen? <Se F.14 för fullständig frågetext> 1476 00. Aldrig 32 01. 1 gång per år 21 02. 2 gånger per år 38 03. 3 gånger per år 29 04. 1 gång per kvartal 24 05. 2 gånger per kvartal 30 06. 1 gång per månad 27 07. 2 gånger per månad 23 08. 3 gånger per månad 78 09. 1 gång per vecka
VAR 163 KVÄLLSPOSTEN(SÖNDAG) Loc 216 width 2 F.14g. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Kvällsposten? <Se F.14 för fullständig frågetext> 1430 00. Aldrig 23 01. 1 gång per år 19 02. 2 gånger per år 28 03. 3 gånger per år 32 04. 1 gång per kvartal 15 05. 2 gånger per kvartal 34 06. 1 gång per månad 38 07. 2 gånger per månad 19 08. 3 gånger per månad 140 09. 1 gång per vecka
VAR 164 SV.DAGBLADET(SÖNDAG) Loc 218 width 2 F.14h. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Svenska Dagbladet? <Se F.14 för fullständig frågetext> 1553 00. Aldrig 25 01. 1 gång per år 14 02. 2 gånger per år 15 03. 3 gånger per år 26 04. 1 gång per kvartal 12 05. 2 gånger per kvartal 20 06. 1 gång per månad 14 07. 2 gånger per månad 11 08. 3 gånger per månad 88 09. 1 gång per vecka
VAR 165 SYDSV.DAGBLADET(SÖNDAG) Loc 220 width 2 F.14i. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Sydsvenska Dagbladet? <Se F.14 för fullständig frågetext> 1587 00. Aldrig 18 01. 1 gång per år 11 02. 2 gånger per år 12 03. 3 gånger per år 9 04. 1 gång per kvartal 5 05. 2 gånger per kvartal 10 06. 1 gång per månad 12 07. 2 gånger per månad 9 08. 3 gånger per månad 105 09. 1 gång per vecka
VAR 166 SKÅNSKA DAGBL.(SÖNDAG) Loc 222 width 2 MD=99 F.14j. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Skånska Dagbladet? <Se F.14 för fullständig frågetext> 1714 00. Aldrig 12 01. 1 gång per år 7 02. 2 gånger per år 5 03. 3 gånger per år 2 04. 1 gång per kvartal 3 05. 2 gånger per kvartal 12 06. 1 gång per månad 4 07. 2 gånger per månad 08. 3 gånger per månad 19 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 167 LÄSER ALLAS VECKOTIDNING Loc 224 width 2 F.15. Tidningar Du själv läser-Veckotidningar F.15a. Hur ofta läser Du - Allas Veckotidning 1300 00. Aldrig 58 01. 1 gång per år 55 02. 2 gånger per år 59 03. 3 gånger per år 49 04. 1 gång per kvartal 47 05. 2 gånger per kvartal 74 06. 1 gång per månad 30 07. 2 gånger per månad 20 08. 3 gånger per månad 86 09. 1 gång per vecka
VAR 168 LÄSER ALLERS Loc 226 width 2 F.15b. Hur ofta läser Du - Allers <Se F.15 för fullständig frågetext> 1097 00. Aldrig 69 01. 1 gång per år 72 02. 2 gånger per år 83 03. 3 gånger per år 104 04. 1 gång per kvartal 56 05. 2 gånger per kvartal 89 06. 1 gång per månad 36 07. 2 gånger per månad 24 08. 3 gånger per månad 148 09. 1 gång per vecka
VAR 169 LÄSER DAMERNAS VÄRLD Loc 228 width 2 F.15c. Hur ofta läser Du - Damernas Värld <Se F.15 för fullständig frågetext> 1149 00. Aldrig 74 01. 1 gång per år 66 02. 2 gånger per år 83 03. 3 gånger per år 93 04. 1 gång per kvartal 61 05. 2 gånger per kvartal 95 06. 1 gång per månad 49 07. 2 gånger per månad 25 08. 3 gånger per månad 83 09. 1 gång per vecka
VAR 170 LÄSER FEMINA Loc 230 width 2 F.15d. Hur ofta läser Du - Femina <Se F.15 för fullständig frågetext> 1176 00. Aldrig 60 01. 1 gång per år 59 02. 2 gånger per år 71 03. 3 gånger per år 108 04. 1 gång per kvartal 64 05. 2 gånger per kvartal 96 06. 1 gång per månad 50 07. 2 gånger per månad 27 08. 3 gånger per månad 67 09. 1 gång per vecka
VAR 171 LÄSER FIB-AKTUELLT Loc 232 width 2 MD=99 F.15e. Hur ofta läser Du - FIB-Aktuellt <Se F.15 för fullständig frågetext> 1011 00. Aldrig 61 01. 1 gång per år 48 02. 2 gånger per år 80 03. 3 gånger per år 108 04. 1 gång per kvartal 86 05. 2 gånger per kvartal 141 06. 1 gång per månad 87 07. 2 gånger per månad 54 08. 3 gånger per månad 102 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 172 LÄSER HEMMETS JOURNAL Loc 234 width 2 F.15f. Hur ofta läser Du - Hemmets Journal <Se F.15 för fullständig frågetext> 1046 00. Aldrig 83 01. 1 gång per år 66 02. 2 gånger per år 70 03. 3 gånger per år 105 04. 1 gång per kvartal 56 05. 2 gånger per kvartal 102 06. 1 gång per månad 59 07. 2 gånger per månad 40 08. 3 gånger per månad 151 09. 1 gång per vecka
VAR 173 LÄSER HEMMETS VECKOTIDN. Loc 236 width 2 F.15g. Hur ofta läser Du - Hemmets Veckotidning <Se F.15 för fullständig frågetext> 1085 00. Aldrig 82 01. 1 gång per år 68 02. 2 gånger per år 64 03. 3 gånger per år 82 04. 1 gång per kvartal 64 05. 2 gånger per kvartal 76 06. 1 gång per månad 47 07. 2 gånger per månad 44 08. 3 gånger per månad 166 09. 1 gång per vecka
VAR 174 LÄSER HENNES Loc 238 width 2 MD=99 F.15h. Hur ofta läser Du - Hennes <Se F.15 för fullständig frågetext> 1439 00. Aldrig 61 01. 1 gång per år 23 02. 2 gånger per år 40 03. 3 gånger per år 45 04. 1 gång per kvartal 31 05. 2 gånger per kvartal 46 06. 1 gång per månad 23 07. 2 gånger per månad 24 08. 3 gånger per månad 46 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 175 LÄSER HUSMODERN Loc 240 width 2 F.15i. Hur ofta läser Du - Husmodern <Se F.15 för fullständig frågetext> 1183 00. Aldrig 65 01. 1 gång per år 67 02. 2 gånger per år 80 03. 3 gånger per år 78 04. 1 gång per kvartal 67 05. 2 gånger per kvartal 83 06. 1 gång per månad 39 07. 2 gånger per månad 31 08. 3 gånger per månad 85 09. 1 gång per vecka
VAR 176 LÄSER HÄNT I VECKAN Loc 242 width 2 MD=99 F.15j. Hur ofta läser Du - Hänt i Veckan <Se F.15 för fullständig frågetext> 1082 00. Aldrig 80 01. 1 gång per år 70 02. 2 gånger per år 101 03. 3 gånger per år 115 04. 1 gång per kvartal 82 05. 2 gånger per kvartal 105 06. 1 gång per månad 51 07. 2 gånger per månad 32 08. 3 gånger per månad 60 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 177 LÄSER ICA-KURIREN Loc 244 width 2 F.15k. Hur ofta läser Du - ICA-kuriren <Se F.15 för fullständig frågetext> 970 00. Aldrig 46 01. 1 gång per år 38 02. 2 gånger per år 55 03. 3 gånger per år 66 04. 1 gång per kvartal 48 05. 2 gånger per kvartal 115 06. 1 gång per månad 50 07. 2 gånger per månad 40 08. 3 gånger per månad 350 09. 1 gång per vecka
VAR 178 LÄSER KALLE ANKA & CO Loc 246 width 2 MD=99 F.15l. Hur ofta läser Du - Kalle Anka & Co <Se F.15 för fullständig frågetext> 1198 00. Aldrig 50 01. 1 gång per år 52 02. 2 gånger per år 82 03. 3 gånger per år 78 04. 1 gång per kvartal 63 05. 2 gånger per kvartal 76 06. 1 gång per månad 47 07. 2 gånger per månad 33 08. 3 gånger per månad 99 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 179 LÄSER LAND Loc 248 width 2 F.15m. Hur ofta läser Du - Land <Se F.15 för fullständig frågetext> 1334 00. Aldrig 37 01. 1 gång per år 31 02. 2 gånger per år 32 03. 3 gånger per år 28 04. 1 gång per kvartal 23 05. 2 gånger per kvartal 48 06. 1 gång per månad 22 07. 2 gånger per månad 28 08. 3 gånger per månad 195 09. 1 gång per vecka
VAR 180 LÄSER LEKTYR Loc 250 width 2 MD=99 F.15n. Hur ofta läser Du - Lektyr <Se F.15 för fullständig frågetext> 1120 00. Aldrig 53 01. 1 gång per år 37 02. 2 gånger per år 72 03. 3 gånger per år 76 04. 1 gång per kvartal 70 05. 2 gånger per kvartal 128 06. 1 gång per månad 77 07. 2 gånger per månad 50 08. 3 gånger per månad 95 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 181 LÄSER METALLARBETAREN Loc 252 width 2 F.15o. Hur ofta läser Du - Metallarbetaren <Se F.15 för fullständig frågetext> 1496 00. Aldrig 17 01. 1 gång per år 13 02. 2 gånger per år 15 03. 3 gånger per år 17 04. 1 gång per kvartal 9 05. 2 gånger per kvartal 45 06. 1 gång per månad 34 07. 2 gånger per månad 22 08. 3 gånger per månad 110 09. 1 gång per vecka
VAR 182 LÄSER MIN VÄRLD Loc 254 width 2 MD=99 F.15p. Hur ofta läser Du - Min Värld <Se F.15 för fullständig frågetext> 1390 00. Aldrig 41 01. 1 gång per år 24 02. 2 gånger per år 46 03. 3 gånger per år 33 04. 1 gång per kvartal 26 05. 2 gånger per kvartal 47 06. 1 gång per månad 30 07. 2 gånger per månad 26 08. 3 gånger per månad 115 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 183 LÄSER MITT LIVS NOVELL Loc 256 width 2 F.15q. Hur ofta läser Du - Mitt Livs Novell <Se F.15 för fullständig frågetext> 1555 00. Aldrig 26 01. 1 gång per år 24 02. 2 gånger per år 23 03. 3 gånger per år 23 04. 1 gång per kvartal 26 05. 2 gånger per kvartal 37 06. 1 gång per månad 18 07. 2 gånger per månad 16 08. 3 gånger per månad 30 09. 1 gång per vecka
VAR 184 LÄSER RÖSTER I RADIO/TV Loc 258 width 2 F.15r. Hur ofta läser Du - Röster i Radio/TV <Se F.15 för fullständig frågetext> 1292 00. Aldrig 90 01. 1 gång per år 67 02. 2 gånger per år 75 03. 3 gånger per år 67 04. 1 gång per kvartal 33 05. 2 gånger per kvartal 41 06. 1 gång per månad 16 07. 2 gånger per månad 9 08. 3 gånger per månad 88 09. 1 gång per vecka
VAR 185 LÄSER SAXONS VECKOTIDN. Loc 260 width 2 F.15s. Hur ofta läser Du - Saxons Veckotidning <Se F.15 för fullständig frågetext> 1323 00. Aldrig 55 01. 1 gång per år 41 02. 2 gånger per år 53 03. 3 gånger per år 61 04. 1 gång per kvartal 50 05. 2 gånger per kvartal 58 06. 1 gång per månad 31 07. 2 gånger per månad 19 08. 3 gånger per månad 87 09. 1 gång per vecka
VAR 186 LÄSER SE Loc 262 width 2 F.15t. Hur ofta läser Du - Se <Se F.15 för fullständig frågetext> 1024 00. Aldrig 73 01. 1 gång per år 96 02. 2 gånger per år 126 03. 3 gånger per år 132 04. 1 gång per kvartal 91 05. 2 gånger per kvartal 113 06. 1 gång per månad 48 07. 2 gånger per månad 20 08. 3 gånger per månad 55 09. 1 gång per vecka
VAR 187 LÄSER SVENSK DAMTIDNING Loc 264 width 2 F.15u. Hur ofta läser Du - Svensk Damtidning <Se F.15 för fullständig frågetext> 1367 00. Aldrig 64 01. 1 gång per år 47 02. 2 gånger per år 59 03. 3 gånger per år 53 04. 1 gång per kvartal 39 05. 2 gånger per kvartal 41 06. 1 gång per månad 30 07. 2 gånger per månad 19 08. 3 gånger per månad 59 09. 1 gång per vecka
VAR 188 LÄSER VECKANS AFFÄRER Loc 266 width 2 F.15v. Hur ofta läser Du - Veckans Affärer <Se F.15 för fullständig frågetext> 1520 00. Aldrig 22 01. 1 gång per år 30 02. 2 gånger per år 34 03. 3 gånger per år 33 04. 1 gång per kvartal 21 05. 2 gånger per kvartal 48 06. 1 gång per månad 18 07. 2 gånger per månad 9 08. 3 gånger per månad 43 09. 1 gång per vecka
VAR 189 LÄSER VECKO-JOURNALEN Loc 268 width 2 F.15x. Hur ofta läser Du - Vecko-Journalen <Se F.15 för fullständig frågetext> 1444 00. Aldrig 62 01. 1 gång per år 55 02. 2 gånger per år 59 03. 3 gånger per år 45 04. 1 gång per kvartal 24 05. 2 gånger per kvartal 20 06. 1 gång per månad 20 07. 2 gånger per månad 8 08. 3 gånger per månad 41 09. 1 gång per vecka
VAR 190 LÄSER VECKO-REVYN Loc 270 width 2 F.15y. Hur ofta läser Du - Vecko-Revyn <Se F.15 för fullständig frågetext> 1244 00. Aldrig 70 01. 1 gång per år 66 02. 2 gånger per år 71 03. 3 gånger per år 79 04. 1 gång per kvartal 45 05. 2 gånger per kvartal 61 06. 1 gång per månad 29 07. 2 gånger per månad 24 08. 3 gånger per månad 89 09. 1 gång per vecka
VAR 191 LÄSER VI Loc 272 width 2 F.15z. Hur ofta läser Du - Vi <Se F.15 för fullständig frågetext> 1319 00. Aldrig 44 01. 1 gång per år 24 02. 2 gånger per år 50 03. 3 gånger per år 49 04. 1 gång per kvartal 41 05. 2 gånger per kvartal 51 06. 1 gång per månad 27 07. 2 gånger per månad 26 08. 3 gånger per månad 147 09. 1 gång per vecka
VAR 192 LÄSER ÅRET RUNT Loc 274 width 2 F.15å. Hur ofta läser Du - Året Runt <Se F.15 för fullständig frågetext> 810 00. Aldrig 48 01. 1 gång per år 74 02. 2 gånger per år 103 03. 3 gånger per år 115 04. 1 gång per kvartal 123 05. 2 gånger per kvartal 131 06. 1 gång per månad 85 07. 2 gånger per månad 62 08. 3 gånger per månad 227 09. 1 gång per vecka
VAR 193 LÄSER KOMMUNALARBETAREN Loc 276 width 1 F.16. Tidningar Du själv läser- 14-dagarstidningar F.16a. Hur ofta läser Du - Kommunalarbetaren 1569 0. aldrig 14 1. 1 gång/år 9 2. 2 gånger/år 13 3. 3 gånger/år 8 4. 1 gång/kvartal 11 5. 2 gånger/kvartal 25 6. 1 gång/månad 129 7. 2 gånger/månad
VAR 194 LÄSER MOTOR Loc 277 width 1 F.16b. Hur ofta läser Du - Motor <Se F.16 för fullständig frågetext> 1394 0. aldrig 44 1. 1 gång/år 30 2. 2 gånger/år 43 3. 3 gånger/år 58 4. 1 gång/kvartal 27 5. 2 gånger/kvartal 54 6. 1 gång/månad 128 7. 2 gånger/månad
VAR 195 LÄSER MOTORFÖRAREN Loc 278 width 1 F.16c. Hur ofta läser Du - Motorföraren <Se F.16 för fullständig frågetext> 1597 0. aldrig 28 1. 1 gång/år 15 2. 2 gånger/år 19 3. 3 gånger/år 21 4. 1 gång/kvartal 17 5. 2 gånger/kvartal 32 6. 1 gång/månad 49 7. 2 gånger/månad
VAR 196 LÄSER TEKNIKENS VÄRLD Loc 279 width 1 MD=9 F.16d. Hur ofta läser Du - Teknikens Värld <Se F.16 för fullständig frågetext> 1297 0. aldrig 64 1. 1 gång/år 53 2. 2 gånger/år 72 3. 3 gånger/år 74 4. 1 gång/kvartal 58 5. 2 gånger/kvartal 72 6. 1 gång/månad 88 7. 2 gånger/månad 9. Ej svar
VAR 197 LÄSER VI BILÄGARE Loc 280 width 1 F.16e. Hur ofta läser Du - Vi Bilägare <Se F.16 för fullständig frågetext> 1104 0. aldrig 44 1. 1 gång/år 36 2. 2 gånger/år 27 3. 3 gånger/år 40 4. 1 gång/kvartal 38 5. 2 gånger/kvartal 126 6. 1 gång/månad 363 7. 2 gånger/månad
VAR 198 LÄSER ALLT I HEMMET Loc 281 width 1 MD=9 F.17. Tidningar Du själv läser - Månadstidningar F.17a. Hur ofta läser du - Allt i Hemmet 915 0. aldrig 126 1. 1 gång/år 135 2. 2 gånger/år 134 3. 3 gånger/år 141 4. 1 gång/kvartal 83 5. 2 gånger/kvartal 244 6. 1 gång/månad 9. Ej svar
VAR 199 LÄSER ALLT OM MAT Loc 282 width 1 F.17b. Hur ofta läser du - Allt om Mat <Se F.17 för fullständig frågetext> 1151 0. aldrig 118 1. 1 gång/år 115 2. 2 gånger/år 79 3. 3 gånger/år 97 4. 1 gång/kvartal 49 5. 2 gånger/kvartal 169 6. 1 gång/månad
VAR 200 LÄSER HEM OCH FRITID Loc 283 width 1 MD=9 F.17c. Hur ofta läser du - Hem och Fritid <Se F.17 för fullständig frågetext> 944 0. aldrig 130 1. 1 gång/år 123 2. 2 gånger/år 120 3. 3 gånger/år 137 4. 1 gång/kvartal 73 5. 2 gånger/kvartal 251 6. 1 gång/månad 9. Ej svar
VAR 201 LÄSER BÅT-NYTT Loc 284 width 1 F.17d. Hur ofta läser du - Båt-Nytt <Se F.17 för fullständig frågetext> 1463 0. aldrig 79 1. 1 gång/år 50 2. 2 gånger/år 45 3. 3 gånger/år 48 4. 1 gång/kvartal 28 5. 2 gånger/kvartal 65 6. 1 gång/månad
VAR 202 LÄSER BÅT FÖR ALLA Loc 285 width 1 MD=9 F.17e. Hur ofta läser du - Båt för Alla <Se F.17 för fullständig frågetext> 1590 0. aldrig 51 1. 1 gång/år 27 2. 2 gånger/år 30 3. 3 gånger/år 33 4. 1 gång/kvartal 16 5. 2 gånger/kvartal 31 6. 1 gång/månad 9. Ej svar
VAR 203 LÄSER VI BÅTÄGARE Loc 286 width 1 F.17f. Hur ofta läser du - Vi Båtägare <Se F.17 för fullständig frågetext> 1574 0. aldrig 72 1. 1 gång/år 34 2. 2 gånger/år 25 3. 3 gånger/år 23 4. 1 gång/kvartal 19 5. 2 gånger/kvartal 31 6. 1 gång/månad
VAR 204 LÄSER FOTO OCH FILMTEKN. Loc 287 width 1 F.17g. Hur ofta läser du - Foto och Filmteknik <Se F.17 för fullständig frågetext> 1593 0. aldrig 53 1. 1 gång/år 32 2. 2 gånger/år 23 3. 3 gånger/år 29 4. 1 gång/kvartal 18 5. 2 gånger/kvartal 30 6. 1 gång/månad
VAR 205 LÄSER TEKNIK FÖR ALLA Loc 288 width 1 MD=9 F.17h. Hur ofta läser du - Teknik för Alla <Se F.17 för fullständig frågetext> 1475 0. aldrig 70 1. 1 gång/år 59 2. 2 gånger/år 52 3. 3 gånger/år 57 4. 1 gång/kvartal 22 5. 2 gånger/kvartal 43 6. 1 gång/månad 9. Ej svar
VAR 206 LÄSER DET BÄSTA Loc 289 width 1 F.17i. Hur ofta läser du - Det Bästa <Se F.17 för fullständig frågetext> 1286 0. aldrig 115 1. 1 gång/år 56 2. 2 gånger/år 64 3. 3 gånger/år 52 4. 1 gång/kvartal 20 5. 2 gånger/kvartal 185 6. 1 gång/månad
VAR 207 LÄSER VI FÖRÄLDRAR Loc 290 width 1 F.17j. Hur ofta läser du - Vi Föräldrar <Se F.17 för fullständig frågetext> 1363 0. aldrig 82 1. 1 gång/år 65 2. 2 gånger/år 56 3. 3 gånger/år 65 4. 1 gång/kvartal 39 5. 2 gånger/kvartal 108 6. 1 gång/månad
VAR 208 LÄSER VÅR BOSTAD Loc 291 width 1 MD=9 F.17k. Hur ofta läser du - Vår Bostad <Se F.17 för fullständig frågetext> 1331 0. aldrig 60 1. 1 gång/år 43 2. 2 gånger/år 45 3. 3 gånger/år 48 4. 1 gång/kvartal 30 5. 2 gånger/kvartal 221 6. 1 gång/månad 9. Ej svar
VAR 209 LÄSER INDUSTRITJÄNSTEM. Loc 292 width 1 F.17l. Hur ofta läser du - Industritjänstemannen <Se F.17 för fullständig frågetext> 1654 0. aldrig 12 1. 1 gång/år 5 2. 2 gånger/år 8 3. 3 gånger/år 11 4. 1 gång/kvartal 4 5. 2 gånger/kvartal 84 6. 1 gång/månad
VAR 210 LÄSER A-PRESSEN Loc 293 width 2 MD=99 F.18. Tidningar Du själv läser - Lokaltidningar F.18a. Hur ofta läser Du - A-Pressen 993 00. aldrig 35 01. 1 gång/år 43 02. 2 gånger/år 78 03. 3 gånger/år 62 04. 1 gång/kvartal 49 05. 2 gånger/kvartal 63 06. 1 gång/månad 40 07. 2 gånger/månad 54 08. 3 gånger/månad 48 09. 1 gång/vecka 34 10. 2 gånger/vecka 20 11. 3 gånger/vecka 15 12. 4 gånger/vecka 28 13. 5 gånger/vecka 208 14. 6 gånger/vecka 8 99. Ej svar
VAR 211 STORMARKNADSPRESS Loc 295 width 2 F.18b. Hur ofta läser Du - Stormarknadspress? <Se F.18 för fullständig frågetext> 1308 00. Aldrig 22 01. 1 gång per år 23 02. 2 gånger per år 42 03. 3 gånger per år 24 04. 1 gång per kvartal 27 05. 2 gånger per kvartal 23 06. 1 gång per månad 16 07. 2 gånger per månad 16 08. 3 gånger per månad 15 09. 1 gång per vecka 19 10. 2 gånger per vecka 18 11. 3 gånger per vecka 8 12. 4 gånger per vecka 9 13. 5 gånger per vecka 208 14. 6 gånger per vecka
VAR 212 VÄRMLANDS FOLKBLAD Loc 297 width 2 F.18c. Hur ofta läser Du Värmlands Folkblad? <Se F.18 för fullständig frågetext> 1712 00. Aldrig 2 01. 1 gång per år 8 02. 2 gånger per år 9 03. 3 gånger per år 5 04. 1 gång per kvartal 4 05. 2 gånger per kvartal 3 06. 1 gång per månad 6 07. 2 gånger per månad 5 08. 3 gånger per månad 6 09. 1 gång per vecka 3 10. 2 gånger per vecka 3 11. 3 gånger per vecka 12. 4 gånger per vecka 13. 5 gånger per vecka 12 14. 6 gånger per vecka
VAR 213 ÖREBRO-KURIREN Loc 299 width 2 F.18d. Hur ofta läser Du Örebro-kuriren(med Karlskoga-kuriren)? <Se F.18 för fullständig frågetext> 1702 00. Aldrig 12 01. 1 gång per år 8 02. 2 gånger per år 6 03. 3 gånger per år 8 04. 1 gång per kvartal 7 05. 2 gånger per kvartal 7 06. 1 gång per månad 5 07. 2 gånger per månad 4 08. 3 gånger per månad 2 09. 1 gång per vecka 2 10. 2 gånger per vecka 2 11. 3 gånger per vecka 2 12. 4 gånger per vecka 1 13. 5 gånger per vecka 10 14. 6 gånger per vecka
VAR 214 NERIKES ALLEHANDA/TIDN. Loc 301 width 2 MD=99 F.18e. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Nerikes Allehanda/Nerikes Tidningen? <Se F.18 för fullständig frågetext> 1668 00. Aldrig 9 01. 1 gång per år 11 02. 2 gånger per år 5 03. 3 gånger per år 8 04. 1 gång per kvartal 7 05. 2 gånger per kvartal 8 06. 1 gång per månad 4 07. 2 gånger per månad 4 08. 3 gånger per månad 2 09. 1 gång per vecka 2 10. 2 gånger per vecka 4 11. 3 gånger per vecka 1 12. 4 gånger per vecka 2 13. 5 gånger per vecka 43 14. 6 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 215 NORRKÖPINGS TIDNINGAR Loc 303 width 2 F.18f. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Norrköpings Tidningar? <Se F.18 för fullständig frågetext> 1705 00. Aldrig 6 01. 1 gång per år 4 02. 2 gånger per år 8 03. 3 gånger per år 6 04. 1 gång per kvartal 4 05. 2 gånger per kvartal 3 06. 1 gång per månad 2 07. 2 gånger per månad 4 08. 3 gånger per månad 1 09. 1 gång per vecka 2 10. 2 gånger per vecka 2 11. 3 gånger per vecka 1 12. 4 gånger per vecka 13. 5 gånger per vecka 30 14. 6 gånger per vecka
VAR 216 NYA WERMLANDS-TIDNINGEN Loc 305 width 2 F.18g. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Nya Wermlands-Tidningen? <Se F.18 för fullständig frågetext> 1662 00. Aldrig 8 01. 1 gång per år 7 02. 2 gånger per år 14 03. 3 gånger per år 5 04. 1 gång per kvartal 8 05. 2 gånger per kvartal 4 06. 1 gång per månad 2 07. 2 gånger per månad 5 08. 3 gånger per månad 4 09. 1 gång per vecka 4 10. 2 gånger per vecka 5 11. 3 gånger per vecka 3 12. 4 gånger per vecka 1 13. 5 gånger per vecka 46 14. 6 gånger per vecka
VAR 217 UPSALA NYA TIDNING Loc 307 width 2 F.18h. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Upsala Nya Tidning? <Se F.18 för fullständig frågetext> 1665 00. Aldrig 14 01. 1 gång per år 10 02. 2 gånger per år 15 03. 3 gånger per år 6 04. 1 gång per kvartal 6 05. 2 gånger per kvartal 7 06. 1 gång per månad 5 07. 2 gånger per månad 4 08. 3 gånger per månad 5 09. 1 gång per vecka 5 10. 2 gånger per vecka 2 11. 3 gånger per vecka 12. 4 gånger per vecka 2 13. 5 gånger per vecka 32 14. 6 gånger per vecka
VAR 218 VESTMANLANDS LÄNS TIDN. Loc 309 width 2 F.18i. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Vestmanlands Läns Tidning? <Se F.18 för fullständig frågetext> 1687 00. Aldrig 9 01. 1 gång per år 2 02. 2 gånger per år 7 03. 3 gånger per år 6 04. 1 gång per kvartal 7 05. 2 gånger per kvartal 6 06. 1 gång per månad 4 07. 2 gånger per månad 4 08. 3 gånger per månad 3 09. 1 gång per vecka 3 10. 2 gånger per vecka 4 11. 3 gånger per vecka 3 12. 4 gånger per vecka 4 13. 5 gånger per vecka 29 14. 6 gånger per vecka
VAR 219 ÖSTGÖTA CORRESPONDENTEN Loc 311 width 2 F.18j. Hur ofta läser Du vardagsnummer av östgöta Correspondenten? <Se F.18 för fullständig frågetext> 1667 00. Aldrig 9 01. 1 gång per år 12 02. 2 gånger per år 9 03. 3 gånger per år 7 04. 1 gång per kvartal 5 05. 2 gånger per kvartal 8 06. 1 gång per månad 6 07. 2 gånger per månad 3 08. 3 gånger per månad 3 09. 1 gång per vecka 4 10. 2 gånger per vecka 2 11. 3 gånger per vecka 1 12. 4 gånger per vecka 1 13. 5 gånger per vecka 41 14. 6 gånger per vecka
VAR 220 LÄSER HUV.ST.PR.SÖDERT. Loc 313 width 2 MD=99 F.18k. Hur ofta läser Du - Huvudstadspress Södertidningen <Se F.18 för fullständig frågetext> 1580 00. aldrig 6 01. 1 gång/år 4 02. 2 gånger/år 9 03. 3 gånger/år 13 04. 1 gång/kvartal 4 05. 2 gånger/kvartal 12 06. 1 gång/månad 6 07. 2 gånger/månad 11 08. 3 gånger/månad 119 09. 1 gång/vecka 14 99. Ej svar
VAR 221 LÄSER DN-BILAGA SV Loc 315 width 2 MD=99 F.18l. Hur ofta läser Du - DN-bilaga SV <Se F.18 för fullständig frågetext> 1605 00. aldrig 3 01. 1 gång/år 1 02. 2 gånger/år 5 03. 3 gånger/år 10 04. 1 gång/kvartal 5 05. 2 gånger/kvartal 10 06. 1 gång/månad 10 07. 2 gånger/månad 6 08. 3 gånger/månad 118 09. 1 gång/vecka 5 99. Ej svar
VAR 222 LÄSER HELSINGB. DAGBLAD Loc 317 width 2 F.18m. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Helsingborgs Dagblad? <Se F.18 för fullständig frågetext> 1723 00. aldrig 1 01. 1 gång/år 3 02. 2 gånger/år 2 03. 3 gånger/år 5 04. 1 gång/kvartal 05. 2 gånger/kvartal 4 06. 1 gång/månad 5 07. 2 gånger/månad 2 08. 3 gånger/månad 5 09. 1 gång/vecka 1 10. 2 gånger/vecka 2 11. 3 gånger/vecka 1 12. 4 gånger/vecka 2 13. 5 gånger/vecka 22 14. 6 gånger/vecka
VAR 223 NORDVÄSTRA SKÅNES TIDN. Loc 319 width 2 F.18n. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Nordvästra Skånes tidningar? <Se F.18 för fullständig frågetext> 1716 00. Aldrig 1 01. 1 gång per år 2 02. 2 gånger per år 4 03. 3 gånger per år 2 04. 1 gång per kvartal 3 05. 2 gånger per kvartal 3 06. 1 gång per månad 1 07. 2 gånger per månad 6 08. 3 gånger per månad 1 09. 1 gång per vecka 2 10. 2 gånger per vecka 2 11. 3 gånger per vecka 3 12. 4 gånger per vecka 2 13. 5 gånger per vecka 30 14. 6 gånger per vecka
VAR 224 NORRA SKÅNE Loc 321 width 2 F.18o. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Norra Skåne? <Se F.18 för fullständig frågetext> 1741 00. Aldrig 5 01. 1 gång per år 2 02. 2 gånger per år 3 03. 3 gånger per år 2 04. 1 gång per kvartal 05. 2 gånger per kvartal 3 06. 1 gång per månad 5 07. 2 gånger per månad 1 08. 3 gånger per månad 2 09. 1 gång per vecka 1 10. 2 gånger per vecka 1 11. 3 gånger per vecka 2 12. 4 gånger per vecka 13. 5 gånger per vecka 10 14. 6 gånger per vecka
VAR 225 YSTADS ALLEHANDA Loc 323 width 2 F.18p. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Ystads Allahanda? <Se F.18 för fullständig frågetext> 1738 00. Aldrig 6 01. 1 gång per år 1 02. 2 gånger per år 3 03. 3 gånger per år 3 04. 1 gång per kvartal 3 05. 2 gånger per kvartal 1 06. 1 gång per månad 1 07. 2 gånger per månad 1 08. 3 gånger per månad 1 09. 1 gång per vecka 1 10. 2 gånger per vecka 11. 3 gånger per vecka 1 12. 4 gånger per vecka 13. 5 gånger per vecka 18 14. 6 gånger per vecka
VAR 226 TRELLEBORGS ALLEHANDA Loc 325 width 2 F.18q. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Trelleborgs Allehanda? <Se F.18 för fullständig frågetext> 1755 00. Aldrig 5 01. 1 gång per år 2 02. 2 gånger per år 1 03. 3 gånger per år 04. 1 gång per kvartal 1 05. 2 gånger per kvartal 4 06. 1 gång per månad 1 07. 2 gånger per månad 1 08. 3 gånger per månad 09. 1 gång per vecka 10. 2 gånger per vecka 11. 3 gånger per vecka 12. 4 gånger per vecka 13. 5 gånger per vecka 8 14. 6 gånger per vecka
VAR 227 NYASTE KRISTIANSTADSBLAD Loc 327 width 2 F.18r. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Nyaste Kristianstadsbladet? <Se F.18 för fullständig frågetext> 1742 00. Aldrig 01. 1 gång per år 3 02. 2 gånger per år 1 03. 3 gånger per år 4 04. 1 gång per kvartal 05. 2 gånger per kvartal 3 06. 1 gång per månad 07. 2 gånger per månad 08. 3 gånger per månad 1 09. 1 gång per vecka 1 10. 2 gånger per vecka 1 11. 3 gånger per vecka 2 12. 4 gånger per vecka 2 13. 5 gånger per vecka 18 14. 6 gånger per vecka
VAR 228 MELLERSTA SKÅNE Loc 329 width 2 F.18s. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Mellersta Skåne? <Se F.18 för fullständig frågetext> 1759 00. Aldrig 1 01. 1 gång per år 4 02. 2 gånger per år 2 03. 3 gånger per år 3 04. 1 gång per kvartal 05. 2 gånger per kvartal 2 06. 1 gång per månad 1 07. 2 gånger per månad 08. 3 gånger per månad 1 09. 1 gång per vecka 10. 2 gånger per vecka 1 11. 3 gånger per vecka 12. 4 gånger per vecka 13. 5 gånger per vecka 4 14. 6 gånger per vecka
VAR 229 HELSINGBORGS DB.(SÖNDAG) Loc 331 width 2 F.18t. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Helsingborgs Dagblad? <Se F.18 för fullständig frågetext> 1729 00. Aldrig 01. 1 gång per år 2 02. 2 gånger per år 1 03. 3 gånger per år 4 04. 1 gång per kvartal 1 05. 2 gånger per kvartal 4 06. 1 gång per månad 3 07. 2 gånger per månad 3 08. 3 gånger per månad 31 09. 1 gång per vecka
VAR 230 KONSUM Loc 333 width 2 MD=99 F.19. Hur ofta Du besöker affärer m.m. Nedan finner Du ett antal frågor där Du kan markera Ditt svar på upp till 16 olika sätt:från "Aldrig" till "7 ggr/vecka". Ange så noga Du kan HUR OFTA Du besöker olika affärer etc. Svara med ett kryss på varje rad! F.19a. Hur ofta besöker Du Konsum? 207 00. Aldrig 36 01. 1 gång per år 28 02. 2 gånger per år 53 03. 3 gånger per år 65 04. 1 gång per kvartal 50 05. 2 gånger per kvartal 181 06. 1 gång per månad 144 07. 2 gånger per månad 181 08. 3 gånger per månad 302 09. 1 gång per vecka 179 10. 2 gånger per vecka 154 11. 3 gånger per vecka 95 12. 4 gånger per vecka 63 13. 5 gånger per vecka 31 14. 6 gånger per vecka 9 15. 7 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 231 ICA Loc 335 width 2 MD=99 F.19b. Hur ofta besöker Du ICA? <Se F.19 för fullständig frågetext> 139 00. Aldrig 27 01. 1 gång per år 29 02. 2 gånger per år 41 03. 3 gånger per år 71 04. 1 gång per kvartal 46 05. 2 gånger per kvartal 172 06. 1 gång per månad 140 07. 2 gånger per månad 139 08. 3 gånger per månad 368 09. 1 gång per vecka 251 10. 2 gånger per vecka 159 11. 3 gånger per vecka 87 12. 4 gånger per vecka 66 13. 5 gånger per vecka 23 14. 6 gånger per vecka 20 15. 7 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 232 VIVO Loc 337 width 2 F.19c. Hur ofta besöker Du VIVO? <Se F.19 för fullständig frågetext> 913 00. Aldrig 122 01. 1 gång per år 75 02. 2 gånger per år 74 03. 3 gånger per år 97 04. 1 gång per kvartal 54 05. 2 gånger per kvartal 119 06. 1 gång per månad 50 07. 2 gånger per månad 51 08. 3 gånger per månad 111 09. 1 gång per vecka 47 10. 2 gånger per vecka 38 11. 3 gånger per vecka 14 12. 4 gånger per vecka 8 13. 5 gånger per vecka 3 14. 6 gånger per vecka 2 15. 7 gånger per vecka
VAR 233 ANNAN LIVSMEDELSBUTIK Loc 339 width 2 F.19d. Hur ofta besöker Du annan livsmedelsbutik? <Se F.19 för fullständig frågetext> 489 00. Aldrig 95 01. 1 gång per år 73 02. 2 gånger per år 95 03. 3 gånger per år 126 04. 1 gång per kvartal 88 05. 2 gånger per kvartal 207 06. 1 gång per månad 126 07. 2 gånger per månad 98 08. 3 gånger per månad 184 09. 1 gång per vecka 87 10. 2 gånger per vecka 54 11. 3 gånger per vecka 25 12. 4 gånger per vecka 15 13. 5 gånger per vecka 9 14. 6 gånger per vecka 7 15. 7 gånger per vecka
VAR 234 LIVSM.AVD.DOMUS-OBS Loc 341 width 2 F.19e. Hur ofta besöker Du livsmedelsavdelning i Domus eller Obs? <Se F.19 för fullständig frågetext> 318 00. Aldrig 68 01. 1 gång per år 67 02. 2 gånger per år 83 03. 3 gånger per år 158 04. 1 gång per kvartal 82 05. 2 gånger per kvartal 258 06. 1 gång per månad 186 07. 2 gånger per månad 160 08. 3 gånger per månad 214 09. 1 gång per vecka 92 10. 2 gånger per vecka 38 11. 3 gånger per vecka 33 12. 4 gånger per vecka 14 13. 5 gånger per vecka 4 14. 6 gånger per vecka 3 15. 7 gånger per vecka
VAR 235 LIVSM.AVD.ANNAT VARUHUS Loc 343 width 2 F.19f. Hur ofta besöker Du livsmedelsavdelning i annat varuhus? <Se F.19 för fullständig frågetext> 551 00. Aldrig 121 01. 1 gång per år 89 02. 2 gånger per år 95 03. 3 gånger per år 150 04. 1 gång per kvartal 107 05. 2 gånger per kvartal 232 06. 1 gång per månad 122 07. 2 gånger per månad 91 08. 3 gånger per månad 142 09. 1 gång per vecka 36 10. 2 gånger per vecka 23 11. 3 gånger per vecka 9 12. 4 gånger per vecka 7 13. 5 gånger per vecka 1 14. 6 gånger per vecka 2 15. 7 gånger per vecka
VAR 236 DOMUS Loc 345 width 2 F.19g. Hur ofta besöker Du Domus? <Se F.19 för fullständig frågetext> 315 00. Aldrig 62 01. 1 gång per år 57 02. 2 gånger per år 57 03. 3 gånger per år 155 04. 1 gång per kvartal 108 05. 2 gånger per kvartal 261 06. 1 gång per månad 201 07. 2 gånger per månad 174 08. 3 gånger per månad 210 09. 1 gång per vecka 88 10. 2 gånger per vecka 36 11. 3 gånger per vecka 32 12. 4 gånger per vecka 16 13. 5 gånger per vecka 4 14. 6 gånger per vecka 2 15. 7 gånger per vecka
VAR 237 EPA Loc 347 width 2 F.19h. Hur ofta besöker Du Epa? <Se F.19 för fullständig frågetext> 417 00. Aldrig 126 01. 1 gång per år 107 02. 2 gånger per år 95 03. 3 gånger per år 187 04. 1 gång per kvartal 113 05. 2 gånger per kvartal 259 06. 1 gång per månad 156 07. 2 gånger per månad 102 08. 3 gånger per månad 133 09. 1 gång per vecka 38 10. 2 gånger per vecka 24 11. 3 gånger per vecka 11 12. 4 gånger per vecka 4 13. 5 gånger per vecka 5 14. 6 gånger per vecka 1 15. 7 gånger per vecka
VAR 238 TEMPO Loc 349 width 2 MD=99 F.19i. Hur ofta besöker Du Tempo? <Se F.19 för fullständig frågetext> 507 00. Aldrig 157 01. 1 gång per år 105 02. 2 gånger per år 90 03. 3 gånger per år 155 04. 1 gång per kvartal 89 05. 2 gånger per kvartal 207 06. 1 gång per månad 120 07. 2 gånger per månad 113 08. 3 gånger per månad 130 09. 1 gång per vecka 49 10. 2 gånger per vecka 27 11. 3 gånger per vecka 15 12. 4 gånger per vecka 6 13. 5 gånger per vecka 5 14. 6 gånger per vecka 1 15. 7 gånger per vecka 2 99. Ej svar
VAR 239 PRESSBYRÅN Loc 351 width 2 MD=99 F.19j. Hur ofta besöker Du Pressbyrån? <Se F.19 för fullständig frågetext> 254 00. Aldrig 46 01. 1 gång per år 62 02. 2 gånger per år 82 03. 3 gånger per år 151 04. 1 gång per kvartal 93 05. 2 gånger per kvartal 237 06. 1 gång per månad 149 07. 2 gånger per månad 144 08. 3 gånger per månad 231 09. 1 gång per vecka 129 10. 2 gånger per vecka 90 11. 3 gånger per vecka 35 12. 4 gånger per vecka 27 13. 5 gånger per vecka 20 14. 6 gånger per vecka 28 15. 7 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 240 ANNAN KIOSK Loc 353 width 2 F.19k. Hur ofta besöker Du annan kiosk? <Se F.19 för fullständig frågetext> 302 00. Aldrig 48 01. 1 gång per år 39 02. 2 gånger per år 47 03. 3 gånger per år 108 04. 1 gång per kvartal 66 05. 2 gånger per kvartal 203 06. 1 gång per månad 111 07. 2 gånger per månad 139 08. 3 gånger per månad 285 09. 1 gång per vecka 153 10. 2 gånger per vecka 110 11. 3 gånger per vecka 70 12. 4 gånger per vecka 28 13. 5 gånger per vecka 26 14. 6 gånger per vecka 43 15. 7 gånger per vecka
VAR 241 TOBAKSAFFÄR Loc 355 width 2 F.19l. Hur ofta besöker Du tobaksaffär? <Se F.19 för fullständig frågetext> 616 00. Aldrig 90 01. 1 gång per år 81 02. 2 gånger per år 69 03. 3 gånger per år 101 04. 1 gång per kvartal 57 05. 2 gånger per kvartal 218 06. 1 gång per månad 93 07. 2 gånger per månad 89 08. 3 gånger per månad 183 09. 1 gång per vecka 55 10. 2 gånger per vecka 46 11. 3 gånger per vecka 27 12. 4 gånger per vecka 25 13. 5 gånger per vecka 14 14. 6 gånger per vecka 14 15. 7 gånger per vecka
VAR 242 BAR/SJÄLVSERVERING Loc 357 width 2 F.19m. Hur ofta besöker Du bar/självservering? <Se F.19 för fullständig frågetext> 317 00. Aldrig 57 01. 1 gång per år 96 02. 2 gånger per år 174 03. 3 gånger per år 217 04. 1 gång per kvartal 161 05. 2 gånger per kvartal 223 06. 1 gång per månad 154 07. 2 gånger per månad 102 08. 3 gånger per månad 85 09. 1 gång per vecka 36 10. 2 gånger per vecka 31 11. 3 gånger per vecka 29 12. 4 gånger per vecka 72 13. 5 gånger per vecka 9 14. 6 gånger per vecka 15 15. 7 gånger per vecka
VAR 243 KAFE/KONDITORI Loc 359 width 2 MD=99 F.19n. Hur ofta besöker Du kafe/konditori? <Se F.19 för fullständig frågetext> 339 00. Aldrig 103 01. 1 gång per år 142 02. 2 gånger per år 171 03. 3 gånger per år 213 04. 1 gång per kvartal 141 05. 2 gånger per kvartal 243 06. 1 gång per månad 134 07. 2 gånger per månad 84 08. 3 gånger per månad 98 09. 1 gång per vecka 38 10. 2 gånger per vecka 27 11. 3 gånger per vecka 14 12. 4 gånger per vecka 18 13. 5 gånger per vecka 3 14. 6 gånger per vecka 10 15. 7 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 244 KORVKIOSK/GATUKÖK Loc 361 width 2 F.19o. Hur ofta besöker Du korvkiosk/gatukök? <Se F.19 för fullständig frågetext> 418 00. Aldrig 84 01. 1 gång per år 98 02. 2 gånger per år 149 03. 3 gånger per år 176 04. 1 gång per kvartal 131 05. 2 gånger per kvartal 221 06. 1 gång per månad 162 07. 2 gånger per månad 110 08. 3 gånger per månad 120 09. 1 gång per vecka 58 10. 2 gånger per vecka 24 11. 3 gånger per vecka 11 12. 4 gånger per vecka 4 13. 5 gånger per vecka 2 14. 6 gånger per vecka 10 15. 7 gånger per vecka
VAR 245 BENSINSTATION Loc 363 width 2 MD=99 F.19p. Hur ofta besöker Du bensinstation? <Se F.19 för fullständig frågetext> 444 00. Aldrig 21 01. 1 gång per år 19 02. 2 gånger per år 18 03. 3 gånger per år 43 04. 1 gång per kvartal 31 05. 2 gånger per kvartal 118 06. 1 gång per månad 181 07. 2 gånger per månad 182 08. 3 gånger per månad 415 09. 1 gång per vecka 181 10. 2 gånger per vecka 65 11. 3 gånger per vecka 33 12. 4 gånger per vecka 9 13. 5 gånger per vecka 9 14. 6 gånger per vecka 9 15. 7 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 246 POSTKONTOR Loc 365 width 2 F.19q. Hur ofta besöker Du postkontor? <Se F.19 för fullständig frågetext> 87 00. Aldrig 22 01. 1 gång per år 21 02. 2 gånger per år 28 03. 3 gånger per år 68 04. 1 gång per kvartal 67 05. 2 gånger per kvartal 374 06. 1 gång per månad 341 07. 2 gånger per månad 294 08. 3 gånger per månad 301 09. 1 gång per vecka 85 10. 2 gånger per vecka 31 11. 3 gånger per vecka 15 12. 4 gånger per vecka 16 13. 5 gånger per vecka 21 14. 6 gånger per vecka 7 15. 7 gånger per vecka
VAR 247 BANKKONTOR Loc 367 width 2 MD=99 F.19r. Hur ofta besöker Du bankkontor? <Se F.19 för fullständig frågetext> 148 00. Aldrig 61 01. 1 gång per år 63 02. 2 gånger per år 67 03. 3 gånger per år 138 04. 1 gång per kvartal 82 05. 2 gånger per kvartal 423 06. 1 gång per månad 307 07. 2 gånger per månad 215 08. 3 gånger per månad 188 09. 1 gång per vecka 33 10. 2 gånger per vecka 23 11. 3 gånger per vecka 8 12. 4 gånger per vecka 17 13. 5 gånger per vecka 2 14. 6 gånger per vecka 3 15. 7 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 248 AFFISCHPELARE Loc 369 width 2 MD=99 F.20. Hur ofta Du besöker affärer m.m. Nedan finner Du ett antal frågor där Du kan markera Ditt svar på upp till 16 olika sätt:från "aldrig" till "7 ggr/vecka".Ange så noga Du kan HUR OFTA Du besöker olika affärer etc.Svara med ett kryss på varje rad! F.20a. Hur ofta ser Du affischpelare? 437 00. Aldrig 62 01. 1 gång per år 44 02. 2 gånger per år 61 03. 3 gånger per år 83 04. 1 gång per kvartal 58 05. 2 gånger per kvartal 142 06. 1 gång per månad 66 07. 2 gånger per månad 66 08. 3 gånger per månad 193 09. 1 gång per vecka 71 10. 2 gånger per vecka 67 11. 3 gånger per vecka 43 12. 4 gånger per vecka 107 13. 5 gånger per vecka 39 14. 6 gånger per vecka 239 15. 7 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 249 REKLAM PÅ BIO Loc 371 width 2 MD=99 F.20b. Hur ofta ser Du reklamfilm på bio? <Se F.20 för fullständig frågetext> 711 00. Aldrig 215 01. 1 gång per år 150 02. 2 gånger per år 120 03. 3 gånger per år 125 04. 1 gång per kvartal 86 05. 2 gånger per kvartal 168 06. 1 gång per månad 78 07. 2 gånger per månad 48 08. 3 gånger per månad 46 09. 1 gång per vecka 13 10. 2 gånger per vecka 8 11. 3 gånger per vecka 12. 4 gånger per vecka 2 13. 5 gånger per vecka 14. 6 gånger per vecka 8 15. 7 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 250 REKLAM PÅ BUSSAR Loc 373 width 2 F.20c. Hur ofta ser Du reklam på bussar? <Se F.20 för fullständig frågetext> 406 00. Aldrig 41 01. 1 gång per år 36 02. 2 gånger per år 58 03. 3 gånger per år 72 04. 1 gång per kvartal 59 05. 2 gånger per kvartal 120 06. 1 gång per månad 75 07. 2 gånger per månad 80 08. 3 gånger per månad 147 09. 1 gång per vecka 81 10. 2 gånger per vecka 77 11. 3 gånger per vecka 60 12. 4 gånger per vecka 162 13. 5 gånger per vecka 61 14. 6 gånger per vecka 243 15. 7 gånger per vecka
VAR 251 REKLAM PÅ TAXIBILAR Loc 375 width 2 MD=99 F.20d. Hur ofta ser Du reklam på taxibilar? <Se F.20 för fullständig frågetext> 462 00. Aldrig 55 01. 1 gång per år 32 02. 2 gånger per år 51 03. 3 gånger per år 77 04. 1 gång per kvartal 58 05. 2 gånger per kvartal 123 06. 1 gång per månad 73 07. 2 gånger per månad 80 08. 3 gånger per månad 170 09. 1 gång per vecka 80 10. 2 gånger per vecka 81 11. 3 gånger per vecka 56 12. 4 gånger per vecka 94 13. 5 gånger per vecka 42 14. 6 gånger per vecka 244 15. 7 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 252 BILRESA1 Loc 377 width 1 MD=9 F.21a. Bilresa.Har Du under de senaste tolv månaderna gjort någon semesterresa MED BIL utanför Sverige,Norge,Finland? F.21a.1. Första markeringen 1546 0. Nej Ja,till: 17 1. England 66 2. Jylland 60 3. Övriga Danmark 82 4. Kontinenten 7 9. Ej svar
VAR 253 BILRESA2 Loc 378 width 1 MD=9 F.21a.2. Andra markeringen <Se F.21a för fullständig frågetext> 1731 0. Frågan ej tillämplig Ja,till: 1. England 6 2. Jylland 24 3. Övriga Danmark 10 4. Kontinenten 7 9. Ej svar
VAR 254 BILRESA3 Loc 379 width 1 MD=9 F.21a.3. Tredje markeringen <Se F.21a för fullständig frågetext> 1759 0. Frågan ej tillämplig Ja,till: 1. England 2. Jylland 1 3. Övriga Danmark 11 4. Kontinenten 7 9. Ej svar
VAR 255 BILFÄRJA1 Loc 380 width 2 MD=99 F.21b. Om ja på föregående fråga:Vilken färjförbindelse åkte Du med från Sverige till utlandet? F.21b.1. Första markeringen 38 00. Göteborg-Frederikshavn med Stena Line 22 01. Göteborg-Frederikshavn med Sessanlinjen 8 02. Göteborg-Kiel med Stena Line 3 03. Göteborg-Travemunde med Sessanlinjen 4 04. Göteborg-England med Tor Line 3 05. Göteborg-England med Svenska Lloyd 2 06. Göteborg-Amsterdam med Tor Line 10 07. Varberg-Grenå med Europafärjan 78 08. Skåne-Danmark 30 09. Skåne-Västtyskland(Travemunde) 10 10. Skåne-Östtyskland/Polen 20 11. Annan färjförbindelse 1547 98. Frågan ej tillämplig 3 99. Ej svar
VAR 256 BILFÄRJA2 Loc 382 width 2 MD=99 F.21b.2. Andra markeringen <Se F.21b för fullständig frågetext> 1738 00. Frågan ej tillämplig 7 01. Göteborg-Frederikshavn med Sessanlinjen 5 02. Göteborg-Kiel med Stena Line 03. Göteborg-Travemunde med Sessanlinjen 1 04. Göteborg-England med Tor Line 1 05. Göteborg-England med Svenska Lloyd 2 06. Göteborg-Amsterdam med Tor Line 1 07. Varberg-Grenå med Europafärjan 6 08. Skåne-Danmark 4 09. Skåne-Västtyskland(Travemunde) 2 10. Skåne-Östtyskland/Polen 8 11. Annan färjförbindelse 3 99. Ej svar
VAR 257 BILFÄRJA3 Loc 384 width 2 MD=99 F.21b.3. Tredje markeringen <Se F.21b för fullständig frågetext> 1764 00. Frågan ej tillämplig 01. Göteborg-Frederikshavn med Sessanlinjen 02. Göteborg-Kiel med Stena Line 2 03. Göteborg-Travemunde med Sessanlinjen 04. Göteborg-England med Tor Line 05. Göteborg-England med Svenska Lloyd 06. Göteborg-Amsterdam med Tor Line 3 07. Varberg-Grenå med Europafärjan 2 08. Skåne-Danmark 1 09. Skåne-Västtyskland(Travemunde) 10. Skåne-Östtyskland/Polen 3 11. Annan färjförbindelse 3 99. Ej svar
VAR 258 KAFFE Loc 386 width 1 MD=9 F.22. Kaffekonsumtion F.22a. Hur mycket kaffe dricker Du? 65 0. Dricker aldrig kaffe 81 1. Mer sällan 109 2. Någon eller några koppar per vecka 134 3. En kopp per dag 579 4. Två till tre koppar per dag 517 5. Fyra till fem koppar per dag 228 6. Sex till nio koppar per dag 63 7. Tio eller fler koppar per dag 2 9. Ej svar
VAR 259 KAFFE(OBEHAG) Loc 387 width 1 MD=9 F.22b. Hur ofta skulle Du vilja säga,att kaffe förorsakar Dig obehag(t.ex. får svårt att somna,problem med magen)? <Se F.22 för fullständig frågetext> 858 1. Aldrig 655 2. Inte särskilt ofta 177 3. Ganska ofta 48 4. Mycket ofta 40 9. Ej svar