ORVESTO 75 P-5004
               SSD 0062

              Primärforskare:
              Testologen AB
               Box 2050
             191 02 Sollentuna

             Första SSD-upplagan
                1984

  

        Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst
               Box 5048

         Go to variable list
             S-402 21 Göteborg

  
           ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDAREN.

  Oavsett publikationsform skall alla uppsatser och rapporter
  som bygger på data tillgängliggjorda genom SSD tillkännage
  detta förhållande, samt namnge primärforskaren. SSD ber
  därför alla användare av SSD-material att, så långt detta är
  möjligt, använda sig av följande uttalande. (Uttryck inom
  parentes används i tillämpliga fall.)

        Data och (tabeller) i denna (publikation)
        har (delvis) gjorts tillgängliga av Svensk
        Samhällsvetenskaplig Datatjänst.
        Materialet i ORVESTO 75.P5004 samlades
        ursprungligen in av TESTOLOGEN AB, som ett
        led i företagets regelbundet återkommande
        räckviddsundersökning Sverige Nu.
        Varken SSD eller Testologen AB bär ansvar
        för analyser och tolkningar som presenteras
        i denna (publikation).

  Enligt överenskommelse mellan TESTOLOGEN AB och Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst får ORVESTO-materialet
  förmedlas till och analyseras av forskare under
  förutsättning att användningen sker i forskningssyfte.
  Härvid skall HSFR:s forskningsetiska principer för humaniora
  och samhällsvetenskap, publicerade i skriften HSFR-ETIK,
  följas i alla tillämpliga delar.

  Data och/eller dokumentation får ej ställas till tredje
  persons förfogande utan SSD:s skriftliga tillstånd.

  Rapporter och publikationer baserade på dessa data skall
  insändas i två exemplar till SSD, som vidarebefordrar ett
  exemplar till primärforskaren.

  

  Ingemar Lindberg:

  ORVESTO - ett mångsidigt arbetsinstrument........

  (Utdrag ur artikel i rapporten Orvesto 1979 II s.14ff)

  I mitten av 1960-talet introducerade Testologen(inom ramen
  för dåvarande Marknadssociologen), i samverkan med en stor
  grupp annonsörer,en undersökningsform, som vid den tiden var
  internationellt helt ny. Den innebar att målgruppsdata
  (socio-ekonomiska data, intressen, köpvanor, innehav,
  köpavsikter mm) och läsvanedata insamlades i en och samma
  undersökning (s k single-source survey).

  Därmed kunde man för första gången börja analysera dessa
  data direkt mot varandra. Dittills hade de insamlats var för
  sig i olika undersökningar, vilket gjorde media-analyserna
  svåra och otillfredsställande.

  Den nya undersökningsansatsen innebar att en mycket stor
  mängd information skulle insamlas från ett och samma urval.
  Det medförde i sin tur en översyn av undersökningsmetodiken,
  dvs typ av frågor och kontaktform. Jarko Cerha utförde
  därför 1965 ett stort upplagt metodexperiment, i vilket
  effekten av kontaktform i kombination med skaltyp
  undersöktes. Resultatet blev att man valde en 16-gradig
  läsfrekvensskala i kombination med postal kontaktform. (Se
  vidare Cerha J, 1967: Selective Mass Communication, sid
  119-124 och 137-172.)

  Undersökningsansatsen rönte snart stort intresse hos såväl
  annonsörer som förlag, och efter ett par års försöksperiod
  gavs den första ORVESTO-rapporten ut 1969. Själva namnet
  innebar en markering av målsättningen att täcka många
  mediagrupper: OR som i organisations-, VE som i vecko- och
  STO som i storstadspress.

  Sedan starten 1969 har allt som allt 19 rapporter
  presenterats, fr o m 1972 två gånger per år. Rapporterna
  trycks i ca 10.000 ex och distribueras utan kostnad för
  mottagarna till så gott som alla reklamköpare i Sverige och
  i viss utsträckning även utomlands.

  Sedan starten har till dags dato hela 132.529 personer
  besvarat det ganska omfattande frågebatteriet. Efter vissa
  justeringar och kompletteringar omfattar det ordinarie
  ORVESTO-formuläret idag så mycket som 418 fråge-items.
  Därtill kommer individuellt köpta målgruppsfrågor, som
  redovisas enskilt till varje beställare.

  

       ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR: URVAL, BORTFALL.

  Undersökningen utgör en omgång i Testologens kontinuerliga
  konsumentomnibus "Sverige Nu" insamlad genom brevenkät.
  Företaget, Testologen AB, redovisar data beträffande urval,
  bortfall m m enbart beträffande halvårsvisa
  sammanställningar av omnibussar. För en enskild omgång
  saknas därför de exakta uppgifterna, men i allmänhet torde
  man kunna utgå från att vad som gäller för hela serien
  proportionellt sett gäller för en enskild omgång.

  Under första halvåret 1975 genomfördes fyra omgångar
  "Sverige Nu". Totalt omfattade urvalet för dessa fyra
  omgångar 12.115 personer 15-67 år upptagna i
  befolkningsregistret. Urvalet har av SCB dragits ur RTBS.

  Av det totala urvalet på 12.115 personer har 1.632
  definierats av företaget som "ej målgruppsaktuella". Här
  ingår 18 avlidna, 15 avflyttade från riket, 34 som vistas
  utomlands, 19 i militärtjänst, 114 på utrikes resa, 81 ej
  svensktalande, 184 okända men skrivna på kommun, 53 under
  sjukhusvård, 343 sjuka i hemmet samt 771 ur gruppen "ej
  anträffbara". Den sistnämda gruppen har definierats med
  utgångspunkt från en specialstudie som utvisat att ca 50% av
  de ej anträffbara ej tillhör målpopulationen för ORVESTO.

  Nettourvalet för de fyra omgångarna våren 1975 uppgår
  således till 10.483 personer varav 3.354, utgörande 32%, ej
  besvarat formuläret.

  Ej besvarat formulär har orsakats av "inget intresse för
  undersökningen" (44%), "tidsbrist" (10%), "ingen kontakt
  trots minst fem kontaktförsök" eller "ej anträffbara" (45%)
  samt "övriga" (1%).

  Undersökningsledningen har beträffande ca en niondel av det
  ursprungliga urvalet genomfört riktade åtgärder för att öka
  svarsbenägenheten. Enligt särskilt urvalsförfarande utväljs
  var tredje person som ej svarat vid en viss tidpunkt och
  erbjuds någon form av uppmuntran för ett inskickat svar. De
  som därvid utväljs representerar två andra individer i
  bortfallet och genom viktning - se variabel för
  bortfallsvikt i materialet - beräknar undersökningsledningen
  en väsentligt högre svarsfrekvens - beträffande första
  halvåret 1975 8.375 personer istället för 7.129 faktiskt
  insända godkända formulär. Undersökningsledningen beräknar
  därför den viktade svarsfrekvensen till 81% av nettourvalet.

  Föreliggande omgång, av undersökningsledningen benämd
  Sverige NU P-5004, omfattar 1658 personer eller 23,3% av
  totala antalet inkomna godkända formulär under
  halvårsperioden (ovägda tal). Bortfallet av skilda
  kategorier beträffande den aktuella omgången får antas
  utgöra motsvarande proportion av ovanstående redovisade
  siffror. Fältarbetet pågick under tiden 14 maj -8 juli 1975.

  Inom Testologen AB har civilekonom Bo Bäckman haft ansvaret
  för administration, fru Ebba Sommar ansvaret för fältarbetet
  samt civilekonom Ingemar Lindberg ansvaret för
  ORVESTO-rapporten ur vilken ovanstående uppgifter är
  hämtade. (ORVESTO 1979-II, utgiven av Testologen AB)

           SSDdokumentation - ORVESTO

  Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst har för budgetåret
  1983/84 erhållit anslag av RIKSBANKENS JUBILEUMSFOND för
  tillrättaläggning och dokumentation av ORVESTO-materialet.
  Arbetet bedrivs med hjälp av ett datorbaserat
  dokumentationssystem som ställts till SSDs förfogande av
  Inter-University Consortium for Political and Social
  Research (ICPSR) vid University of Michigan. Systemet kallas
  Guided Interactive Dataset Organisation (GIDO).
Variable list


1 SSDstudie NR 0062 2 SSDupplaga/datering NR 1 3 SSD Delstudieidentifikation 001 4 Id-nummer 5 Bortfallsvikt 6 Undersökningsomgång 7 Regionskod 8 Datumkod 9 Födelseår Demografiska och socioekonomiska uppgifter 10 Kön 11 Civilstånd 12 Ålder 13 Förvärvsarbete/sysselsättning 14 Utbildning 15 Storlek på orten 16 Form av boende 17 Antal hushållsmedlemmar under 2 år 18 Hushållsmedlemmar i åldern 2-6 år 19 Hushållsmedlemmar i åldrarna:7-10 år 20 Hushållsmedlemmar i åldrarna 11-14 år 21 Hushållsmedlemmar i åldrarna 15-19 år 22 Hushållsmedlemmar i åldrarna 20-67 år 23 Hushållsmedlemmar i åldrarna 68 år eller äldre 24 Totalt antal personer 25 Din personliga inkomst i kronor per år 26 Hushållets totala inkomst i kronor per år 27 Inköp av dagligvaror:själv Medlemsskap i Konsum 28 Medlemsfrekvens för Konsum Körkort 29 Innehav av körkort Innehav av kapitalvaror 30 Hushållets innehav av personbil/kombi 31 Hushållets innehav av fritidshus 32 Hushållets innehav av motor- eller segelbåt 33 Hushållets innehav av bildkamera-typ Instamatic 34 Hushållets innehav av bildkamera-typ systemkamera 35 Hushållets innehav av filmkamera 36 Hushållets innehav av stillbildsprojektor 37 Hushållets innehav av filmprojektor 38 Hushållets innehav av skrivmaskin 39 Hushållets innehav av svart-vit tv 40 Hushållets innehav av färg-tv 41 Hushållets innehav av frysbox/frysskåp 42 Hushållets innehav av diskmaskin 43 Hushållets innehav av tvättmaskin 44 Hushållets innehav av kassettbandspelare 45 Hushållets innehav av stereoanläggning 46 Hushållets innehav av vanlig bandspelare 47 Hushållets innehav av hund 48 Hushållets innehav av katt 49 Hushållets innehav av burfåglar 50 Hushållets innehav av akvariefiskar Köpfrekvenser beträffande kapitalvaror 51 Köpfrekvenser för Matvaror i Butiker 52 Köpfrekvenser för Skönhetsartiklar 53 Köpfrekvenser för Tandkräm 54 Köpfrekvenser för Tvål 55 Köpfrekvenser för Maskindiskmedel 56 Köpfrekvenser för vanligt diskmedel 57 Köpfrekvenser för Rengöringsmedel 58 Köpfrekvenser för Tvättmedel 59 Köpfrekvenser för Golvvårdsmedel 60 Köpfrekvenser för Grammofonskivor Köpavsikter beträffande kapitalvaror 61 Avsikt att köpa kapitalvaror1 62 Avsikt att köpa kapitalvaror1 63 Avsikt att köpa kapitalvaror1 64 Avsikt att köpa kapitalvaror1 65 Avsikt att köpa kapitalvaror1 66 Avsikt att köpa kapitalvaror2 67 Avsikt att köpa kapitalvaror2 68 Avsikt att köpa kapitalvaror2 69 Avsikt att köpa kapitalvaror2 70 Avsikt att köpa kapitalvaror2 71 Avsikt att köpa kapitalvaror3 72 Avsikt att köpa kapitalvaror3 73 Avsikt att köpa kapitalvaror3 74 Avsikt att köpa kapitalvaror3 75 Avsikt att köpa kapitalvaror3 Intressen för olika ämnesområden 76 Intresseinriktning:Samhällsdebatt 77 Intresseinriktning:Sociala rättigheter 78 Intresseinriktning:Skattefrågor 79 Intresseinriktning:Lagar och förordningar 80 Intresseinriktning:Samlevnadsfrågor 81 Intresseinriktning:Religions-och trosfrågor 82 Intresseinriktning:Arbetsmarknaden 83 Intresseinriktning:Samhällsplanering 84 Intresseinriktning:Politiska frågor 85 Intresseinriktning:Sport/Idrott 86 Intresseinriktning:Miljövårdsproblem 87 Intresseinriktning:Hälsonyttig mat 88 Intresseinriktning:Sjukdomar och hälsovård 89 Intresseinriktning:Bantningstips 90 Intresseinriktning:Hushålla ekonomiskt 91 Intresseinriktning:Heminredning 92 Intresseinriktning:Modenyheter 93 Intresseinriktning:Matvarunyheter 94 Intresseinriktning:Barnavård 95 Intresseinriktning:Skönhetsvård 96 Intresseinriktning:Villa/eget hem 97 Intresseinriktning:Fritidshus 98 Intresseinriktning:Semesterresor 99 Intresseinriktning:Båtar 100 Intresseinriktning:Personbilar 101 Intresseinriktning:Färg-tv 102 Intresseinriktning:Stereoanläggningar 103 Intresseinriktning:Hushållsmaskiner 104 Intresseinriktning:Fotoutrustning 105 Intresseinriktning:Motorcyklar/mopeder 106 Intresseinriktning:Rakapparater 107 Intresseinriktning:Rengöringsmedel 108 Intresseinriktning:Medel mot mjäll 109 Intresseinriktning:Hundars skötsel 110 Intresseinriktning:Katters skötsel 111 Intresseinriktning:Handla mat 112 Intresseinriktning:Laga mat 113 Intresseinriktning:Pröva nya maträtter 114 Intresseinriktning:Baka 115 Intresseinriktning:Pröva nya cigarretter 116 Intresseinriktning:Pröva ny piptobak 117 Intresseinriktning:Pröva nya cigariller 118 Intresseinriktning:Ha gäster 119 Intresseinriktning:Köra bil 120 Intresseinriktning:Jobba med bilen 121 Intresseinriktning:Arbeta i trädgården 122 Intresseinriktning:Fotografera 123 Intresseinriktning:Smalfilma 124 Intresseinriktning:Lyssna på popmusik 125 Intresseinriktning:Lyssna på klassisk musik 126 Intresseinriktning:Gå på teater 127 Intresseinriktning:Gå på konstutställning 128 Intresseinriktning:Skaffa vidareutbildning 129 Intresseinriktning:Läsa böcker 130 Intresseinriktning:Läsa populärtidningar 131 Intresseinriktning:Sy kläder 132 Intresseinriktning:Handarbeta 133 Intresseinriktning:Måla 134 Intresseinriktning:Snickra 135 Intresseinriktning:Motionera 136 Intresseinriktning:Friluftsliv 137 Intresseinriktning:Sportfiska 138 Intresseinriktning:Åka skidor 139 Intresseinriktning:Åka motorbåt 140 Intresseinriktning:Segla 141 Intresseinriktning:Campa 142 Intresseinriktning:Semestra utomlands 143 Intresseinriktning:Semestra i Sverige 144 Intresseinriktning:Gå på föreninsmöten 145 Intresseinriktning:Se på sportevenemang 146 Intresseinriktning:Pröva nya produkter Tidningsläsning:Storstadspress - vardagsnummer 147 Läsfrekvenser:Aftonbladet 148 Läsfrekvenser:Arbetet 149 Läsfrekvenser:Dagens Nyheter 150 Läsfrekvenser:Expressen 151 Läsfrekvenser:Göteborgs-Posten 152 Läsfrekvenser:GT Kvällstidningen 153 Läsfrekvenser:Kvällsposten 154 Läsfrekvenser:Svenska Dagbladet 155 Läsfrekvenser:Sydsvenska Dagbladet 156 Läsfrekvenser för - Skånska Dagbladet (vard) Tidningsläsning:Storstadspress - söndagsnummer 157 Läsfrekvenser:Aftonbladet(söndagsnummer) 158 Läsfrekvenser:Arbetet(söndagsnummer) 159 Läsfrekvenser:Dagens Nyheter(söndagsnummer) 160 Läsfrekvenser:Expressen(söndagsnummer) 161 Läsfrekvenser:Göteborgs-Posten(söndagsnummer) 162 Läsfrekvenser:GT Kvällstidningen(söndagsnummer) 163 Läsfrekvenser:Kvällsposten(söndagsnummer) 164 Läsfrekvenser:Svenska Dagbladet(söndagsnummer) 165 Läsfrekvenser:Sydsvenska Dagbladet(söndagsnummer) 166 Läsfrekvenser:Skånska Dagbladet(söndagsnummer) Tidningsläsning:Veckotidningar 167 Läsfrekvenser för Allas Veckotidning 168 Läsfrekvenser för Allers 169 Läsfrekvenser för Damernas Värld 170 Läsfrekvenser för Femina 171 Läsfrekvenser för FIB-Aktuellt 172 Läsfrekvenser för Hemmets Journal 173 Läsfrekvenser för Hemmets Veckotidning 174 Läsfrekvenser för Hennes 175 Läsfrekvenser för Husmodern 176 Läsfrekvenser för Hänt i Veckan 177 Läsfrekvenser för ICA-kuriren 178 Läsfrekvenser för Kalle Anka & Co 179 Läsfrekvenser för Land 180 Läsfrekvenser för Lektyr 181 Läsfrekvenser för Metallarbetaren 182 Läsfrekvenser för Min Värld 183 Läsfrekvenser för Mitt Livs Novell 184 Läsfrekvenser för Röster i Radio/TV 185 Läsfrekvenser för Saxons Veckotidning 186 Läsfrekvenser för Se 187 Läsfrekvenser för Svensk Damtidning 188 Läsfrekvenser för Veckans Affärer 189 Läsfrekvenser för Vecko-Journalen 190 Läsfrekvenser för Vecko-Revyn 191 Läsfrekvenser för Vi 192 Läsfrekvenser för Året Runt Tidningsläsning:14-dagarstidningar 193 Läsfrekvenser för Kommunalarbetaren 194 Läsfrekvenser för Motor 195 Läsfrekvenser för Motorföraren 196 Läsfrekvenser för Teknikens Värld 197 Läsfrekvenser för Vi Bilägare Tidningsläsning:Månadstidningar 198 Läsfrekvenser för Allt i Hemmet 199 Läsfrekvenser för Allt om Mat 200 Läsfrekvenser för Hem och Fritid 201 Läsfrekvenser för Båt-Nytt 202 Läsfrekvenser för Båt för Alla 203 Läsfrekvenser för Vi Båtägare 204 Läsfrekvenser för Foto och Filmteknik 205 Läsfrekvenser för Teknik för Alla 206 Läsfrekvenser för Det Bästa 207 Läsfrekvenser för Vi Föräldrar 208 Läsfrekvenser för Vår Bostad 209 Läsfrekvenser för Industritjänstemannen Tidningsläsning:Landsortspress 210 Läsfrekvenser för - A-Pressen 211 Läsfrekvenser för - Stormarknadspress 212 Läsfrekvenser för Värmlands Folkblad 213 Läsfrekvenser för Örebro-kuriren(med Karlskoga-kuriren) 214 Läsfrekvenser:Nerikes Allehanda/Nerikes Tidningen 215 Läsfrekvenser:Norrköpings Tidningar 216 Läsfrekvenser:Nya Wermlands-Tidningen 217 Läsfrekvenser:Upsala Nya Tidning 218 Läsfrekvenser:Vestmanlands Läns Tidning 219 Läsfrekvenser:Östgöta Correspondenten Tidningsläsning:Lokalpress 220 Läsfrekvenser för - Huvudstadspress Södertidningen 221 Läsfrekvenser för - DN-bilaga SV 222 Läsfrekvenser för - Helsingborgs Dagblad (vardagsnummer) 223 Läsfrekvenser för Nordvästra Skånes tidningar 224 Läsfrekvenser för Norra Skåne 225 Läsfrekvenser för Ystads Allehanda 226 Läsfrekvenser för Trelleborgs Allehanda 227 Läsfrekvenser för Nyaste Kristianstadsbladet 228 Läsfrekvenser för Mellersta Skåne 229 Läsfrekvenser:Helsingborgs Dagblad(söndagsnummer) Besöksfrekvenser i butiker,varuhus m.m. 230 Besöksfrekvenser:Konsum 231 Besöksfrekvenser:ICA 232 Besöksfrekvenser:VIVO 233 Besöksfrekvenser:Annan livsmedelsbutik 234 Besöksfrekvenser:Livsmedelsavdelning i Domus eller Obs 235 Besöksfrekvenser:Livsmedelsavdelning i annat varuhus 236 Besöksfrekvenser:Domus 237 Besöksfrekvenser:Epa 238 Besöksfrekvenser:Tempo 239 Besöksfrekvenser:Pressbyrån 240 Besöksfrekvenser:Annan kiosk 241 Besöksfrekvenser:Tobaksaffär 242 Besöksfrekvenser:Bar/Självservering 243 Besöksfrekvenser:Kafe/Konditori 244 Besöksfrekvenser:Korvkiosk/Gatukök 245 Besöksfrekvenser:Bensinstation 246 Besöksfrekvenser:Postkontor 247 Besöksfrekvenser:Bankkontor 248 Uppmärksamhetsfrekvenser:Affischpelare 249 Uppmärksamhetsfrekvens:Reklamfilm på bio 250 Uppmärksamhetsfrekvenser:Reklam på bussar 251 Uppmärksamhetsfrekvenser:Reklam på taxibilar Semestervanor:Bil- och färjeresor 252 Semesterresa med bil 1 253 Semesterresa med bil 2 254 Semesterresa med bil 3 255 Semesterresa med bilfärja 1 256 Semesterresa med bilfärja 2 257 Semesterresa med bilfärja 3 Kaffekonsumtion 258 Konsumtionsfrekvenser för kaffe 259 Obehagsfrekvenser vid kaffekonsumtion

VAR 1 SSDSTUDIE NR 0062              Loc 1 width 4


Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst studie 0062


VAR 2 SSDUPPLAGA NR 1 Loc 5 width 1 SSDupplaga/datering NR Uppgift om ordningsföljd och utgivningstidpunkt. 1. MARS 1984
VAR 3 DELSTUDIE NR 001 Loc 6 width 3 SSD Delstudieidentifikation Ordningsnummer i en serie på 1 delar.
VAR 4 ID-NUMMER Loc 9 width 4 Id-nummer
VAR 5 BORTFALLSVIKT Loc 13 width 1 Bortfallsvikt Kod: 1 3 Frek: 1513 145
VAR 6 OMGÅNG Loc 14 width 1 Undersökningsomgång Kod: 4 Frek: 1658
VAR 7 AREGION Loc 15 width 2 MD=99 Regionskod Kod: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Frek: 270 5 15 40 13 11 15 15 32 32 28 Kod: 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Frek: 6 24 12 11 31 10 8 9 24 12 15 Kod: 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Frek: 14 25 12 13 41 107 17 12 25 17 127 Kod: 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 Frek: 24 19 38 18 6 13 5 11 34 9 7 Kod: 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 Frek: 45 8 8 38 11 7 4 28 10 10 9 Kod: 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 Frek: 34 13 8 29 14 4 12 28 22 22 10 Kod: 67 68 69 70 99 Frek: 10 22 6 12 2
VAR 8 DATUMKOD Loc 17 width 2 MD=99 Datumkod Faktiska värdet är kodat. Kod: 99 Frek: 1 Valid-n=1657 Min=0 Max=7 Mean=2.2 St.Dev=1.6
VAR 9 FÖDELSEÅR Loc 19 width 2 MD=99 Födelseår Kod: 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Frek: 20 20 28 22 31 18 27 28 22 25 28 26 31 34 Kod: 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Frek: 30 31 29 28 25 34 31 24 29 30 27 25 32 28 Kod: 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 Frek: 34 32 27 47 30 29 35 40 50 39 38 52 39 44 Kod: 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 99 Frek: 27 34 37 29 24 30 31 31 41 41 31 3
VAR 10 KÖN Loc 21 width 1 MD=9 F.1. Personliga uppgifter.När man sammanställer resultat av undersökningar i tabeller brukar man dela upp svaren på olika grupper.Därför skulle vi gärna vilja ha följande uppgifter om Dig själv. F.1a. Kön 825 1. Man 833 2. Kvinna 9. Ej svar
VAR 11 CIVILSTÅND Loc 22 width 1 MD=9 F.1b. Civilstånd <Se F.1 för fullständig frågetext> 406 1. Ogift 1153 2. Gift eller sammanboende 86 3. Änka/änkling/frånskild 13 9. Ej svar
VAR 12 ÅLDER Loc 23 width 2 MD=99 F.1c. Ålder <Se F.1 för fullständig frågetext> 190 00. 19 år och yngre 151 01. 20-24 år 208 02. 25-29 år 183 03. 30-34 år 178 04. 35-39 år 139 05. 40-44 år 141 06. 45-49 år 158 07. 50-54 år 147 08. 55-60 år 163 09. 61 år och äldre 99. Ej svar
VAR 13 YRKE Loc 25 width 1 MD=9 F.1d. Förvärvsarbete/sysselsättning.Vilket av nedanstående alternativ passar in på Dig? <Se F.1 för fullständig frågetext> 863 1. Förvärvsarbete,heltid 222 2. Förvärvsarbete,deltid 267 3. Hemmafru 180 4. Studerande 96 5. Annan sysselsättning 24 6. Pensionär 6 9. Ej svar
VAR 14 UTBILDNING Loc 26 width 2 MD=99 F.1e. Vilka av nedanstående utbildningsformer har Du genomgått eller genomgår Du för närvarande? <Se F.1 för fullständig frågetext> Utbildning 1 659 00. Folkskola 194 01. Grundskola eller enhetsskola 75 02. Realskola 23 03. Annan jämförbar utbildning Utbildning 2 100 04. Fackskola 76 05. Flickskola eller folkhögskola 97 06. Annan jämförbar utbildning Utbildning 3 224 07. Gymnasium eller annan jämförbar utbildning Utbildning 4 34 08. Seminarium 175 09. Högskola,universitet eller annan hithörande utbildning 1 99. Ej svar
VAR 15 ORTSTORLEK Loc 28 width 1 MD=9 F.1f. Hur stor är den ort där Du bor? <Se F.1 för fullständig frågetext> 87 1. Under 200 invånare 177 2. 200-1.999 216 3. 2.000-4.999 142 4. 5.000-9.999 202 5. 10.000-24.999 207 6. 25.000-49.999 220 7. 50.000-99.999 344 8. 100.000 och däröver 63 9. Ej svar
VAR 16 BOENDEFORM Loc 29 width 2 MD=99 F.1g. Bor Du i: <Se F.1 för fullständig frågetext> 204 01. Insatslägenhet 539 02. Hyrd lägenhet 580 03. Egen villa 42 04. Hyrd villa 87 05. Eget radhus 13 06. Hyrt radhus 127 07. Jordbruksfastighet 33 08. Inneboende 30 09. Annan bostadsform 3 99. Ej svar
VAR 17 UNDER 2 ÅR Loc 31 width 2 MD=99 F.2. Vi skulle vilja veta hur många personer Ditt hushåll normalt består av.Medräkna även sådana,som befinner sig på kortare semester,kortare militärtjänst, tillfälligt på sjukhus m.m. Obs!Räkna även med Dig själv. F.2a. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna:under 2 år Kod: 0 1 2 3 99 Frek: 1496 148 5 1 8
VAR 18 2-6 ÅR Loc 33 width 2 MD=99 F.2b. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 2-6 år <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 99 Frek: 1363 235 49 3 8
VAR 19 7-10 ÅR Loc 35 width 2 MD=99 F.2c. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 7-10 år <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 9 99 Frek: 1327 268 52 2 1 8
VAR 20 11-14 ÅR Loc 37 width 2 MD=99 F.2d. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 11-14 år <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 99 Frek: 1325 281 41 3 8
VAR 21 15-19 ÅR Loc 39 width 2 MD=99 F.2e. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 15-19 år <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 6 99 Frek: 1184 353 100 12 1 8
VAR 22 20-67 ÅR Loc 41 width 2 MD=99 F.2f. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 20-67 år <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 4 5 6 7 9 Frek: 29 259 1167 158 29 5 1 1 1 Kod: 99 Frek: 8
VAR 23 68 ÅR ELLER ÄLDRE Loc 43 width 2 MD=99 F.2g. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 68 år eller äldre <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 99 Frek: 1578 64 8 8
VAR 24 TOTALANTAL Loc 45 width 2 MD=99 F.2h. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna:totalt antal personer <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 99 Frek: 171 423 419 401 162 50 13 4 4 11
VAR 25 PERSONLIG INKOMST Loc 47 width 1 MD=9 F.3. Var vänlig sätt ett kryss i den ruta,som motsvarar den inkomstgrupp Du tillhör samt Ditt hushåll tillhör.Studiemedel,räntor och pensioner räknas till inkomsterna.Uppgifterna bör avse årsinkomsten innan skatt dragits. F.3a. Din personliga inkomst i kronor per år 364 0. Under 10.000 176 1. 10.000-20.000 195 2. 20.000-30.000 330 3. 30.000-40.000 264 4. 40.000-50.000 115 5. 50.000-60.000 33 6. 60.000-70.000 56 7. Över 70.000 125 9. Ej svar
VAR 26 HUSHÅLLETS TOTALINKOMST Loc 48 width 1 MD=9 F.3b. Hushållets totala inkomst i kronor per år <Se F.3 för fullständig frågetext> 28 0. Under 10.000 70 1. 10.000-20.000 116 2. 20.000-30.000 195 3. 30.000-40.000 256 4. 40.000-50.000 212 5. 50.000-60.000 204 6. 60.000-70.000 381 7. Över 70.000 196 9. Ej svar
VAR 27 DAGLIGVARUINKÖP:SJÄLV Loc 49 width 1 MD=9 F.4. Medlemmar i ett hushåll brukar handla olika mycket.Hur stor del av Ditt hushålls inköp av livsmedel och andra varor för dagligt bruk gör Du själv? 326 0. Gör praktiskt taget inga sådana inköp själv 342 1. Gör mindre än hälften av alla inköp 206 2. Gör ungefär hälften av alla inköp 155 3. Gör mer än hälften av alla inköp 620 4. Gör alla eller nästan alla inköp 9 9. Ej svar
VAR 28 MEDLEM I KONSUM Loc 50 width 1 MD=9 F.5. Är Du personligen eller någon annan i Ditt hushåll medlem i Konsum? Om Du inte känner till detta, fråga då de övriga familjemedlemmarna. 981 1. Ja 668 2. Nej 9 9. Ej svar
VAR 29 KÖRKORT Loc 51 width 1 MD=9 F.6. Har Du själv körkort för personbil? 1130 1. Ja 508 2. Nej 20 9. Ej svar
VAR 30 FINNS:PERSONBIL/KOMBI Loc 52 width 1 MD=9 F.7. Vad finns i Ditt hushåll? F.7a. I hushållet finns:personbil/kombi 294 0. Finns ej 1350 1. Finns 14 9. Ej svar
VAR 31 FINNS:FRITIDSHUS Loc 53 width 1 MD=9 F.7b. I hushållet finns:fritidshus <Se F.7 för fullständig frågetext> 1241 0. Finns ej 403 1. Finns 14 9. Ej svar
VAR 32 FINNS:MOTOR-SEGELBÅT Loc 54 width 1 MD=9 F.7c. I hushållet finns:motor- eller segelbåt <Se F.7 för fullständig frågetext> 1381 0. Finns ej 263 1. Finns 14 9. Ej svar
VAR 33 FINNS:BILDKAMERA-INST. Loc 55 width 1 MD=9 F.7d. I hushållet finns:bildkamera-typ Instamatic <Se F.7 för fullständig frågetext> 643 0. Finns ej 1001 1. Finns 14 9. Ej svar
VAR 34 FINNS:SYSTEMKAMERA Loc 56 width 1 MD=9 F.7e. I hushållet finns:bildkamera-typ systemkamera <Se F.7 för fullständig frågetext> 1162 0. Finns ej 481 1. Finns 15 9. Ej svar
VAR 35 FINNS:FILMKAMERA Loc 57 width 1 MD=9 F.7f. I hushållet finns:filmkamera <Se F.7 för fullständig frågetext> 1272 0. Finns ej 372 1. Finns 14 9. Ej svar
VAR 36 FINNS:STILLBILDSPROJEKT. Loc 58 width 1 MD=9 F.7g. I hushållet finns:stillbildsprojektor <Se F.7 för fullständig frågetext> 1283 0. Finns ej 361 1. Finns 14 9. Ej svar
VAR 37 FINNS:FILMPROJEKTOR Loc 59 width 1 MD=9 F.7h. I hushållet finns:filmprojektor <Se F.7 för fullständig frågetext> 1315 0. Finns ej 329 1. Finns 14 9. Ej svar
VAR 38 FINNS:SKRIVMASKIN Loc 60 width 1 MD=9 F.7i. I hushållet finns:skrivmaskin <Se F.7 för fullständig frågetext> 956 0. Finns ej 688 1. Finns 14 9. Ej svar
VAR 39 FINNS:SVART-VIT TV Loc 61 width 1 MD=9 F.7j. I hushållet finns:svart-vit tv <Se F.7 för fullständig frågetext> 554 0. Finns ej 1090 1. Finns 14 9. Ej svar
VAR 40 FINNS:FÄRG-TV Loc 62 width 1 MD=9 F.7k. I hushållet finns:färg-tv <Se F.7 för fullständig frågetext> 771 0. Finns ej 870 1. Finns 17 9. Ej svar
VAR 41 FINNS:FRYSBOX/FRYSSKÅP Loc 63 width 1 MD=9 F.7l. I hushållet finns:frysbox/frysskåp <Se F.7 för fullständig frågetext> 265 0. Finns ej 1379 1. Finns 14 9. Ej svar
VAR 42 FINNS:DISKMASKIN Loc 64 width 1 MD=9 F.7m. I hushållet finns:diskmaskin <Se F.7 för fullständig frågetext> 1269 0. Finns ej 372 1. Finns 17 9. Ej svar
VAR 43 FINNS:TVÄTTMASKIN Loc 65 width 1 MD=9 F.7n. I hushållet finns:tvättmaskin <Se F.7 för fullständig frågetext> 528 0. Finns ej 1116 1. Finns 14 9. Ej svar
VAR 44 FINNS:KASSETTBANDSPELARE Loc 66 width 1 MD=9 F.7o. I hushållet finns:kassettbandspelare <Se F.7 för fullständig frågetext> 906 0. Finns ej 735 1. Finns 17 9. Ej svar
VAR 45 FINNS:STEREOANLÄGGNING Loc 67 width 1 MD=9 F.7p. I hushållet finns:stereoanläggning <Se F.7 för fullständig frågetext> 754 0. Finns ej 889 1. Finns 15 9. Ej svar
VAR 46 FINNS:VANLIG BANDSPELARE Loc 68 width 1 MD=9 F.7q. I hushållet finns:vanlig bandspelare <Se F.7 för fullständig frågetext> 1146 0. Finns ej 497 1. Finns 15 9. Ej svar
VAR 47 FINNS:HUND Loc 69 width 1 MD=9 F.7r. I hushållet finns:hund <Se F.7 för fullständig frågetext> 1297 0. Finns ej 347 1. Finns 14 9. Ej svar
VAR 48 FINNS:KATT Loc 70 width 1 MD=9 F.7s. I hushållet finns:katt <Se F.7 för fullständig frågetext> 1379 0. Finns ej 265 1. Finns 14 9. Ej svar
VAR 49 FINNS:BURFÅGLAR Loc 71 width 1 MD=9 F.7t. I hushållet finns:burfåglar <Se F.7 för fullständig frågetext> 1498 0. Finns ej 146 1. Finns 14 9. Ej svar
VAR 50 FINNS:AKVARIEFISKAR Loc 72 width 1 MD=9 F.7u. I hushållet finns:akvariefiskar <Se F.7 för fullständig frågetext> 1466 0. Finns ej 178 1. Finns 14 9. Ej svar
VAR 51 MATVAROR I BUTIKER Loc 73 width 1 MD=9 F.8. Hur ofta köper Du personligen för egen eller för andras räkning nedanstående produkter? Var god svara med ett kryss på varje rad. F.8a. Jag köper: Matvaror i Butiker 73 1. Aldrig 128 2. Någon gång/år 64 3. Någon gång/kvartal 208 4. Någon gång/månad 568 5. 1-2 gånger/vecka 436 6. 3-4 gånger/vecka 173 7. Minst 5 gånger/vecka 8 9. Ej svar
VAR 52 SKÖNHETSARTIKLAR Loc 74 width 1 MD=9 F.8b. Jag köper: Skönhetsartiklar <Se F.8 för fullständig frågetext> 563 1. Aldrig 416 2. Någon gång/år 333 3. Någon gång/kvartal 320 4. Någon gång/månad 16 5. 1-2 gånger/vecka 1 6. 3-4 gånger/vecka 7. Minst 5 gånger/vecka 9 9. Ej svar
VAR 53 TANDKRÄM Loc 75 width 1 MD=9 F.8c. Jag köper: Tandkräm <Se F.8 för fullständig frågetext> 188 1. Aldrig 234 2. Någon gång/år 392 3. Någon gång/kvartal 797 4. Någon gång/månad 37 5. 1-2 gånger/vecka 1 6. 3-4 gånger/vecka 7. Minst 5 gånger/vecka 9 9. Ej svar
VAR 54 TVÅL Loc 76 width 1 MD=9 F.8d. Jag köper: Tvål <Se F.8 för fullständig frågetext> 187 1. Aldrig 216 2. Någon gång/år 348 3. Någon gång/kvartal 838 4. Någon gång/månad 59 5. 1-2 gånger/vecka 3 6. 3-4 gånger/vecka 7. Minst 5 gånger/vecka 7 9. Ej svar
VAR 55 MASKINDISKMEDEL Loc 77 width 1 MD=9 F.8e. Jag köper: Maskindiskmedel <Se F.8 för fullständig frågetext> 1192 1. Aldrig 136 2. Någon gång/år 153 3. Någon gång/kvartal 159 4. Någon gång/månad 4 5. 1-2 gånger/vecka 1 6. 3-4 gånger/vecka 1 7. Minst 5 gånger/vecka 12 9. Ej svar
VAR 56 VANLIGT DISKMEDEL Loc 78 width 1 MD=9 F.8f. Jag köper: Vanligt diskmedel <Se F.8 för fullständig frågetext> 311 1. Aldrig 243 2. Någon gång/år 447 3. Någon gång/kvartal 613 4. Någon gång/månad 35 5. 1-2 gånger/vecka 2 6. 3-4 gånger/vecka 7. Minst 5 gånger/vecka 7 9. Ej svar
VAR 57 RENGÖRINGSMEDEL Loc 79 width 1 MD=9 F.8g. Jag köper: Rengöringsmedel <Se F.8 för fullständig frågetext> 312 1. Aldrig 299 2. Någon gång/år 460 3. Någon gång/kvartal 559 4. Någon gång/månad 20 5. 1-2 gånger/vecka 1 6. 3-4 gånger/vecka 7. Minst 5 gånger/vecka 7 9. Ej svar
VAR 58 TVÄTTMEDEL Loc 80 width 1 MD=9 F.8h. Jag köper: Tvättmedel <Se F.8 för fullständig frågetext> 295 1. Aldrig 246 2. Någon gång/år 399 3. Någon gång/kvartal 664 4. Någon gång/månad 46 5. 1-2 gånger/vecka 1 6. 3-4 gånger/vecka 7. Minst 5 gånger/vecka 7 9. Ej svar
VAR 59 GOLVVÅRDSMEDEL Loc 81 width 1 MD=9 F.8i. Jag köper: Golvvårdsmedel <Se F.8 för fullständig frågetext> 671 1. Aldrig 515 2. Någon gång/år 277 3. Någon gång/kvartal 178 4. Någon gång/månad 4 5. 1-2 gånger/vecka 1 6. 3-4 gånger/vecka 7. Minst 5 gånger/vecka 12 9. Ej svar
VAR 60 GRAMMOFONSKIVOR Loc 82 width 1 MD=9 F.8j. Jag köper: Grammofonskivor <Se F.8 för fullständig frågetext> 631 1. Aldrig 536 2. Någon gång/år 333 3. Någon gång/kvartal 137 4. Någon gång/månad 11 5. 1-2 gånger/vecka 6. 3-4 gånger/vecka 7. Minst 5 gånger/vecka 10 9. Ej svar
VAR 61 AVSER ATT KÖPA1 Loc 83 width 2 MD=99 F.9. Din avsikt att köpa nedanstående varor.Nedan finns en mängd varor uppräknade. Stryk under de varor Du tror att Du eller Ditt hushåll kommer att köpa inom de närmaste två åren. F.9a. Första understrykningen 217 00. Fabriksny bil 407 01. Begagnad bil 38 02. Moped 9 03. Nytt fritidshus 20 04. Begagnat fritidshus 34 05. Ny villa 20 06. Begagnad villa 72 07. Köksfläkt 38 08. Elektrisk spis 48 09. Diskmaskin 755 99. Ej svar
VAR 62 AVSER ATT KÖPA1 Loc 85 width 2 MD=99 F.9b. Andra understrykningen <Se F.9 för fullständig frågetext> 607 00. Frågan ej tillämplig 12 01. Begagnad bil 35 02. Moped 16 03. Nytt fritidshus 13 04. Begagnat fritidshus 36 05. Ny villa 27 06. Begagnad villa 54 07. Köksfläkt 51 08. Elektrisk spis 52 09. Diskmaskin 755 99. Ej svar
VAR 63 AVSER ATT KÖPA1 Loc 87 width 2 MD=99 F.9c. Tredje understrykningen <Se F.9 för fullständig frågetext> 805 00. Frågan ej tillämplig 01. Begagnad bil 1 02. Moped 3 03. Nytt fritidshus 4 04. Begagnat fritidshus 6 05. Ny villa 6 06. Begagnad villa 25 07. Köksfläkt 28 08. Elektrisk spis 25 09. Diskmaskin 755 99. Ej svar
VAR 64 AVSER ATT KÖPA1 Loc 89 width 2 MD=99 F.9d. Fjärde understrykningen <Se F.9 för fullständig frågetext> 867 00. Frågan ej tillämplig 01. Begagnad bil 02. Moped 03. Nytt fritidshus 04. Begagnat fritidshus 05. Ny villa 2 06. Begagnad villa 1 07. Köksfläkt 19 08. Elektrisk spis 14 09. Diskmaskin 755 99. Ej svar
VAR 65 AVSER ATT KÖPA1 Loc 91 width 2 MD=99 F.9e. Femte understrykningen <Se F.9 för fullständig frågetext> 886 00. Frågan ej tillämplig 01. Begagnad bil 02. Moped 03. Nytt fritidshus 04. Begagnat fritidshus 05. Ny villa 1 06. Begagnad villa 07. Köksfläkt 1 08. Elektrisk spis 15 09. Diskmaskin 755 99. Ej svar
VAR 66 AVSER ATT KÖPA2 Loc 93 width 2 MD=99 F.10. Din avsikt att köpa nedanstående varor.Nedan finns en mängd varor uppräknade. Stryk under de varor Du tror att Du eller Ditt hushåll kommer att köpa inom de närmaste två åren. F.10a. Första understrykningen 167 00. Tvättmaskin 47 01. Frysbox 45 02. Frysskåp 145 03. Fiskeutrustning 114 04. Elektrisk rakapparat 26 05. Portabel skrivmaskin 47 06. Stillbildskamera 26 07. Filmkamera 15 08. Projektorer 44 09. Elektrisk symaskin 982 99. Ej svar
VAR 67 AVSER ATT KÖPA2 Loc 95 width 2 MD=99 F.10b. Andra understrykningen <Se F.10 för fullständig frågetext> 427 00. Frågan ej tillämplig 24 01. Frysbox 16 02. Frysskåp 27 03. Fiskeutrustning 58 04. Elektrisk rakapparat 14 05. Portabel skrivmaskin 33 06. Stillbildskamera 29 07. Filmkamera 29 08. Projektorer 19 09. Elektrisk symaskin 982 99. Ej svar
VAR 68 AVSER ATT KÖPA2 Loc 97 width 2 MD=99 F.10c. Tredje understrykningen <Se F.10 för fullständig frågetext> 592 00. Frågan ej tillämplig 01. Frysbox 14 02. Frysskåp 5 03. Fiskeutrustning 7 04. Elektrisk rakapparat 7 05. Portabel skrivmaskin 12 06. Stillbildskamera 7 07. Filmkamera 14 08. Projektorer p 18 09. Elektrisk symaskin 982 99. Ej svar
VAR 69 AVSER ATT KÖPA2 Loc 99 width 2 MD=99 F.10d. Fjärde understrykningen <Se F.10 för fullständig frågetext> 646 00. Frågan ej tillämplig 01. Frysbox 02. Frysskåp 2 03. Fiskeutrustning 6 04. Elektrisk rakapparat 05. Portabel skrivmaskin 4 06. Stillbildskamera 4 07. Filmkamera 8 08. Projektorer 6 09. Elektrisk symaskin 982 99. Ej svar
VAR 70 AVSER ATT KÖPA2 Loc 101 width 2 MD=99 F.10e. Femte understrykningen <Se F.10 för fullständig frågetext> 663 00. Frågan ej tillämplig 01. Frysbox 02. Frysskåp 03. Fiskeutrustning 04. Elektrisk rakapparat 1 05. Portabel skrivmaskin 1 06. Stillbildskamera 2 07. Filmkamera 4 08. Projektorer 5 09. Elektrisk symaskin 982 99. Ej svar
VAR 71 AVSER ATT KÖPA3 Loc 103 width 2 MD=99 F.11. Din avsikt att köpa nedanstående varor.Nedan finns en mängd varor uppräknade. Läs igenom alla de varor vi räknat upp och stryk samtidigt under de varor Du tror att Du eller Ditt hushåll kommer att köpa inom de närmaste två åren. F.11a. Första understrykningen 136 00. Radio 85 01. Bandspelare 195 02. Stereoanläggning 54 03. Svart/vit TV 148 04. Färg-TV 261 05. Trädgårdsredskap 54 06. Gräsklippare 68 07. Dammsugare 18 08. Motor- eller segelbåt 11 09. Motionscykel 628 99. Ej svar
VAR 72 AVSER ATT KÖPA3 Loc 105 width 2 MD=99 F.11b. Andra understrykningen <Se F.11 för fullständig frågetext> 507 00. Frågan ej tillämplig 18 01. Bandspelare 29 02. Stereoanläggning 21 03. Svart/vit TV 61 04. Färg-TV 142 05. Trädgårdsredskap 132 06. Gräsklippare 85 07. Dammsugare 27 08. Motor- eller segelbåt 8 09. Motionscykel 628 99. Ej svar
VAR 73 AVSER ATT KÖPA3 Loc 107 width 2 MD=99 F.11c. Tredje understrykningen <Se F.11 för fullständig frågetext> 836 00. Frågan ej tillämplig 01. Bandspelare 7 02. Stereoanläggning 3 03. Svart/vit TV 13 04. Färg-TV 39 05. Trädgårdsredskap 57 06. Gräsklippare 42 07. Dammsugare 21 08. Motor- eller segelbåt 12 09. Motionscykel 628 99. Ej svar
VAR 74 AVSER ATT KÖPA3 Loc 109 width 2 MD=99 F.11d. Fjärde understrykningen <Se F.11 för fullständig frågetext> 979 00. Frågan ej tillämplig 01. Bandspelare 02. Stereoanläggning 1 03. Svart/vit TV 04. Färg-TV 6 05. Trädgårdsredskap 16 06. Gräsklippare 18 07. Dammsugare 7 08. Motor- eller segelbåt 3 09. Motionscykel 628 99. Ej svar
VAR 75 AVSER ATT KÖPA3 Loc 111 width 2 MD=99 F.11e. Femte understrykningen <Se F.11 för fullständig frågetext> 1017 00. Frågan ej tillämplig 01. Bandspelare 02. Stereoanläggning 03. Svart/vit TV 04. Färg-TV 05. Trädgårdsredskap 06. Gräsklippare 5 07. Dammsugare 7 08. Motor- eller segelbåt 2 09. Motionscykel 627 99. Ej svar
VAR 76 SAMHÄLLSDEBATT Loc 113 width 1 MD=9 F.12. Dina intressen.Människors intressen är olika.Hur stort är Ditt intresse för nedanstående ämnen och aktiviteter. F.12.1. Samhällsdebatt 90 1. Mycket ointresserad 110 2. Ganska ointresserad 134 3. Något ointresserad 127 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 551 5. Något intresserad 404 6. Ganska intresserad 215 7. Mycket intresserad 27 9. Ej svar
VAR 77 SOCIALA RÄTTIGHETER Loc 114 width 1 MD=9 F.12.2. Sociala rättigheter <Se F.12 för fullständig frågetext> 45 1. Mycket ointresserad 53 2. Ganska ointresserad 90 3. Något ointresserad 79 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 471 5. Något intresserad 565 6. Ganska intresserad 334 7. Mycket intresserad 21 9. Ej svar
VAR 78 SKATTEFRÅGOR Loc 115 width 1 MD=9 F.12.3. Skattefrågor <Se F.12 för fullständig frågetext> 50 1. Mycket ointresserad 65 2. Ganska ointresserad 84 3. Något ointresserad 81 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 408 5. Något intresserad 540 6. Ganska intresserad 407 7. Mycket intresserad 23 9. Ej svar
VAR 79 LAGAR OCH FÖRORDNINGAR Loc 116 width 1 MD=9 F.12.4. Lagar och förordningar <Se F.12 för fullständig frågetext> 43 1. Mycket ointresserad 67 2. Ganska ointresserad 91 3. Något ointresserad 109 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 567 5. Något intresserad 475 6. Ganska intresserad 276 7. Mycket intresserad 30 9. Ej svar
VAR 80 SAMLEVNADSFRÅGOR Loc 117 width 1 MD=9 F.12.5. Samlevnadsfrågor <Se F.12 för fullständig frågetext> 46 1. Mycket ointresserad 76 2. Ganska ointresserad 125 3. Något ointresserad 167 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 497 5. Något intresserad 454 6. Ganska intresserad 264 7. Mycket intresserad 29 9. Ej svar
VAR 81 RELIGIONS-OCH TROSFRÅGOR Loc 118 width 1 MD=9 F.12.6. Religions-och trosfrågor <Se F.12 för fullständig frågetext> 323 1. Mycket ointresserad 219 2. Ganska ointresserad 202 3. Något ointresserad 186 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 371 5. Något intresserad 190 6. Ganska intresserad 145 7. Mycket intresserad 22 9. Ej svar
VAR 82 ARBETSMARKNADEN Loc 119 width 1 MD=9 F.12.7. Arbetsmarknaden <Se F.12 för fullständig frågetext> 46 1. Mycket ointresserad 60 2. Ganska ointresserad 100 3. Något ointresserad 115 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 520 5. Något intresserad 459 6. Ganska intresserad 333 7. Mycket intresserad 25 9. Ej svar
VAR 83 SAMHÄLLSPLANERING Loc 120 width 1 MD=9 F.12.8. Samhällsplanering <Se F.12 för fullständig frågetext> 64 1. Mycket ointresserad 85 2. Ganska ointresserad 123 3. Något ointresserad 171 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 547 5. Något intresserad 412 6. Ganska intresserad 215 7. Mycket intresserad 41 9. Ej svar
VAR 84 POLITISKA FRÅGOR Loc 121 width 1 MD=9 F.12.9. Politiska frågor <Se F.12 för fullständig frågetext> 154 1. Mycket ointresserad 127 2. Ganska ointresserad 153 3. Något ointresserad 133 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 461 5. Något intresserad 389 6. Ganska intresserad 212 7. Mycket intresserad 29 9. Ej svar
VAR 85 SPORT/IDROTT Loc 122 width 1 MD=9 F.12.10. Sport/Idrott <Se F.12 för fullständig frågetext> 147 1. Mycket ointresserad 127 2. Ganska ointresserad 104 3. Något ointresserad 87 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 373 5. Något intresserad 327 6. Ganska intresserad 470 7. Mycket intresserad 23 9. Ej svar
VAR 86 MILJÖVÅRDSPROBLEM Loc 123 width 1 MD=9 F.12.11. Miljövårdsproblem <Se F.12 för fullständig frågetext> 17 1. Mycket ointresserad 55 2. Ganska ointresserad 81 3. Något ointresserad 93 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 434 5. Något intresserad 507 6. Ganska intresserad 447 7. Mycket intresserad 24 9. Ej svar
VAR 87 HÄLSONYTTIG MAT Loc 124 width 1 MD=9 F.12.12. Hälsonyttig mat <Se F.12 för fullständig frågetext> 52 1. Mycket ointresserad 78 2. Ganska ointresserad 111 3. Något ointresserad 106 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 418 5. Något intresserad 447 6. Ganska intresserad 421 7. Mycket intresserad 25 9. Ej svar
VAR 88 SJUKDOMAR OCH HÄLSOVÅRD Loc 125 width 1 MD=9 F.12.13. Sjukdomar och hälsovård <Se F.12 för fullständig frågetext> 20 1. Mycket ointresserad 61 2. Ganska ointresserad 81 3. Något ointresserad 104 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 471 5. Något intresserad 483 6. Ganska intresserad 414 7. Mycket intresserad 24 9. Ej svar
VAR 89 BANTNINGSTIPS Loc 126 width 1 MD=9 F.12.14. Bantningstips <Se F.12 för fullständig frågetext> 548 1. Mycket ointresserad 188 2. Ganska ointresserad 153 3. Något ointresserad 158 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 315 5. Något intresserad 119 6. Ganska intresserad 149 7. Mycket intresserad 28 9. Ej svar
VAR 90 HUSHÅLLA EKONOMISKT Loc 127 width 1 MD=9 F.12.15. Hushålla ekonomiskt <Se F.12 för fullständig frågetext> 46 1. Mycket ointresserad 60 2. Ganska ointresserad 70 3. Något ointresserad 76 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 352 5. Något intresserad 523 6. Ganska intresserad 514 7. Mycket intresserad 17 9. Ej svar
VAR 91 HEMINREDNING Loc 128 width 1 MD=9 F.12.16. Heminredning <Se F.12 för fullständig frågetext> 48 1. Mycket ointresserad 61 2. Ganska ointresserad 86 3. Något ointresserad 81 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 452 5. Något intresserad 493 6. Ganska intresserad 410 7. Mycket intresserad 27 9. Ej svar
VAR 92 MODENYHETER Loc 129 width 1 MD=9 F.12.17. Modenyheter <Se F.12 för fullständig frågetext> 208 1. Mycket ointresserad 146 2. Ganska ointresserad 154 3. Något ointresserad 102 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 488 5. Något intresserad 339 6. Ganska intresserad 195 7. Mycket intresserad 26 9. Ej svar
VAR 93 MATVARUNYHETER Loc 130 width 1 MD=9 F.12.18. Matvarunyheter <Se F.12 för fullständig frågetext> 112 1. Mycket ointresserad 126 2. Ganska ointresserad 151 3. Något ointresserad 134 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 496 5. Något intresserad 388 6. Ganska intresserad 221 7. Mycket intresserad 30 9. Ej svar
VAR 94 BARNAVÅRD Loc 131 width 1 MD=9 F.12.19. Barnavård <Se F.12 för fullständig frågetext> 136 1. Mycket ointresserad 104 2. Ganska ointresserad 117 3. Något ointresserad 156 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 420 5. Något intresserad 380 6. Ganska intresserad 313 7. Mycket intresserad 32 9. Ej svar
VAR 95 SKÖNHETSVÅRD Loc 132 width 1 MD=9 F.12.20. Skönhetsvård <Se F.12 för fullständig frågetext> 342 1. Mycket ointresserad 179 2. Ganska ointresserad 174 3. Något ointresserad 184 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 440 5. Något intresserad 216 6. Ganska intresserad 99 7. Mycket intresserad 24 9. Ej svar
VAR 96 VILLA/EGET HEM Loc 133 width 1 MD=9 F.12.21. Villa/eget hem <Se F.12 för fullständig frågetext> 58 1. Mycket ointresserad 39 2. Ganska ointresserad 56 3. Något ointresserad 120 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 234 5. Något intresserad 380 6. Ganska intresserad 746 7. Mycket intresserad 25 9. Ej svar
VAR 97 FRITIDSHUS Loc 134 width 1 MD=9 F.12.22. Fritidshus <Se F.12 för fullständig frågetext> 156 1. Mycket ointresserad 83 2. Ganska ointresserad 106 3. Något ointresserad 233 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 358 5. Något intresserad 296 6. Ganska intresserad 379 7. Mycket intresserad 47 9. Ej svar
VAR 98 SEMESTERRESOR Loc 135 width 1 MD=9 F.12.23. Semesterresor <Se F.12 för fullständig frågetext> 57 1. Mycket ointresserad 47 2. Ganska ointresserad 75 3. Något ointresserad 82 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 441 5. Något intresserad 457 6. Ganska intresserad 472 7. Mycket intresserad 27 9. Ej svar
VAR 99 BÅTAR Loc 136 width 1 MD=9 F.12.24. Båtar <Se F.12 för fullständig frågetext> 371 1. Mycket ointresserad 134 2. Ganska ointresserad 169 3. Något ointresserad 169 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 338 5. Något intresserad 218 6. Ganska intresserad 221 7. Mycket intresserad 38 9. Ej svar
VAR 100 PERSONBILAR Loc 137 width 1 MD=9 F.12.25. Personbilar <Se F.12 för fullständig frågetext> 107 1. Mycket ointresserad 95 2. Ganska ointresserad 109 3. Något ointresserad 95 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 437 5. Något intresserad 459 6. Ganska intresserad 333 7. Mycket intresserad 23 9. Ej svar
VAR 101 FÄRG-TV Loc 138 width 1 MD=9 F.12.26. Färg-tv <Se F.12 för fullständig frågetext> 120 1. Mycket ointresserad 104 2. Ganska ointresserad 131 3. Något ointresserad 132 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 458 5. Något intresserad 373 6. Ganska intresserad 318 7. Mycket intresserad 22 9. Ej svar
VAR 102 STEREOANLÄGGNINGAR Loc 139 width 1 MD=9 F.12.27. Stereoanläggningar <Se F.12 för fullständig frågetext> 194 1. Mycket ointresserad 97 2. Ganska ointresserad 134 3. Något ointresserad 132 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 435 5. Något intresserad 337 6. Ganska intresserad 297 7. Mycket intresserad 32 9. Ej svar
VAR 103 HUSHÅLLSMASKINER Loc 140 width 1 MD=9 F.12.28. Hushållsmaskiner <Se F.12 för fullständig frågetext> 102 1. Mycket ointresserad 97 2. Ganska ointresserad 142 3. Något ointresserad 151 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 533 5. Något intresserad 392 6. Ganska intresserad 204 7. Mycket intresserad 37 9. Ej svar
VAR 104 FOTOUTRUSTNING Loc 141 width 1 MD=9 F.12.29. Fotoutrustning <Se F.12 för fullständig frågetext> 208 1. Mycket ointresserad 176 2. Ganska ointresserad 206 3. Något ointresserad 185 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 484 5. Något intresserad 232 6. Ganska intresserad 131 7. Mycket intresserad 36 9. Ej svar
VAR 105 MOTORCYKLAR/MOPEDER Loc 142 width 1 MD=9 F.12.30. Motorcyklar/mopeder <Se F.12 för fullständig frågetext> 665 1. Mycket ointresserad 173 2. Ganska ointresserad 160 3. Något ointresserad 185 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 236 5. Något intresserad 87 6. Ganska intresserad 117 7. Mycket intresserad 35 9. Ej svar
VAR 106 RAKAPPARATER Loc 143 width 1 MD=9 F.12.31. Rakapparater <Se F.12 för fullständig frågetext> 626 1. Mycket ointresserad 148 2. Ganska ointresserad 130 3. Något ointresserad 244 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 297 5. Något intresserad 109 6. Ganska intresserad 70 7. Mycket intresserad 34 9. Ej svar
VAR 107 RENGÖRINGSMEDEL Loc 144 width 1 MD=9 F.12.32. Rengöringsmedel <Se F.12 för fullständig frågetext> 173 1. Mycket ointresserad 135 2. Ganska ointresserad 157 3. Något ointresserad 173 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 459 5. Något intresserad 333 6. Ganska intresserad 203 7. Mycket intresserad 25 9. Ej svar
VAR 108 MEDEL MOT MJÄLL Loc 145 width 1 MD=9 F.12.33. Medel mot mjäll <Se F.12 för fullständig frågetext> 439 1. Mycket ointresserad 151 2. Ganska ointresserad 175 3. Något ointresserad 238 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 355 5. Något intresserad 152 6. Ganska intresserad 120 7. Mycket intresserad 28 9. Ej svar
VAR 109 HUNDARS SKÖTSEL Loc 146 width 1 MD=9 F.12.34. Hundars skötsel <Se F.12 för fullständig frågetext> 584 1. Mycket ointresserad 122 2. Ganska ointresserad 132 3. Något ointresserad 190 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 219 5. Något intresserad 157 6. Ganska intresserad 228 7. Mycket intresserad 26 9. Ej svar
VAR 110 KATTERS SKÖTSEL Loc 147 width 1 MD=9 F.12.35. Katters skötsel <Se F.12 för fullständig frågetext> 740 1. Mycket ointresserad 138 2. Ganska ointresserad 124 3. Något ointresserad 204 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 191 5. Något intresserad 114 6. Ganska intresserad 120 7. Mycket intresserad 27 9. Ej svar
VAR 111 HANDLA MAT Loc 148 width 1 MD=9 F.12.36. Handla mat <Se F.12 för fullständig frågetext> 72 1. Mycket ointresserad 85 2. Ganska ointresserad 102 3. Något ointresserad 57 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 460 5. Något intresserad 531 6. Ganska intresserad 338 7. Mycket intresserad 13 9. Ej svar
VAR 112 LAGA MAT Loc 149 width 1 MD=9 F.12.37. Laga mat <Se F.12 för fullständig frågetext> 76 1. Mycket ointresserad 96 2. Ganska ointresserad 97 3. Något ointresserad 41 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 397 5. Något intresserad 496 6. Ganska intresserad 439 7. Mycket intresserad 16 9. Ej svar
VAR 113 PRÖVA NYA MATRÄTTER Loc 150 width 1 MD=9 F.12.38. Pröva nya maträtter <Se F.12 för fullständig frågetext> 69 1. Mycket ointresserad 67 2. Ganska ointresserad 107 3. Något ointresserad 83 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 385 5. Något intresserad 460 6. Ganska intresserad 461 7. Mycket intresserad 26 9. Ej svar
VAR 114 BAKA Loc 151 width 1 MD=9 F.12.39. Baka <Se F.12 för fullständig frågetext> 256 1. Mycket ointresserad 133 2. Ganska ointresserad 146 3. Något ointresserad 110 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 301 5. Något intresserad 325 6. Ganska intresserad 363 7. Mycket intresserad 24 9. Ej svar
VAR 115 PRÖVA NYA CIGARRETTER Loc 152 width 1 MD=9 F.12.40. Pröva nya cigarretter <Se F.12 för fullständig frågetext> 1026 1. Mycket ointresserad 104 2. Ganska ointresserad 85 3. Något ointresserad 180 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 152 5. Något intresserad 50 6. Ganska intresserad 26 7. Mycket intresserad 35 9. Ej svar
VAR 116 PRÖVA NY PIPTOBAK Loc 153 width 1 MD=9 F.12.41. Pröva ny piptobak <Se F.12 för fullständig frågetext> 1181 1. Mycket ointresserad 64 2. Ganska ointresserad 70 3. Något ointresserad 203 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 66 5. Något intresserad 27 6. Ganska intresserad 18 7. Mycket intresserad 29 9. Ej svar
VAR 117 PRÖVA NYA CIGARILLER Loc 154 width 1 MD=9 F.12.42. Pröva nya cigariller <Se F.12 för fullständig frågetext> 1227 1. Mycket ointresserad 60 2. Ganska ointresserad 50 3. Något ointresserad 211 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 48 5. Något intresserad 21 6. Ganska intresserad 7 7. Mycket intresserad 34 9. Ej svar
VAR 118 HA GÄSTER Loc 155 width 1 MD=9 F.12.43. Ha gäster <Se F.12 för fullständig frågetext> 48 1. Mycket ointresserad 36 2. Ganska ointresserad 63 3. Något ointresserad 76 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 428 5. Något intresserad 686 6. Ganska intresserad 295 7. Mycket intresserad 26 9. Ej svar
VAR 119 KÖRA BIL Loc 156 width 1 MD=9 F.12.44. Köra bil <Se F.12 för fullständig frågetext> 190 1. Mycket ointresserad 34 2. Ganska ointresserad 51 3. Något ointresserad 152 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 307 5. Något intresserad 421 6. Ganska intresserad 474 7. Mycket intresserad 29 9. Ej svar
VAR 120 JOBBA MED BILEN Loc 157 width 1 MD=9 F.12.45. Jobba med bilen <Se F.12 för fullständig frågetext> 450 1. Mycket ointresserad 123 2. Ganska ointresserad 116 3. Något ointresserad 199 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 394 5. Något intresserad 189 6. Ganska intresserad 157 7. Mycket intresserad 30 9. Ej svar
VAR 121 ARBETA I TRÄDGÅRDEN Loc 158 width 1 MD=9 F.12.46. Arbeta i trädgården <Se F.12 för fullständig frågetext> 127 1. Mycket ointresserad 81 2. Ganska ointresserad 75 3. Något ointresserad 128 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 377 5. Något intresserad 416 6. Ganska intresserad 434 7. Mycket intresserad 20 9. Ej svar
VAR 122 FOTOGRAFERA Loc 159 width 1 MD=9 F.12.47. Fotografera <Se F.12 för fullständig frågetext> 202 1. Mycket ointresserad 107 2. Ganska ointresserad 133 3. Något ointresserad 133 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 585 5. Något intresserad 296 6. Ganska intresserad 173 7. Mycket intresserad 29 9. Ej svar
VAR 123 SMALFILMA Loc 160 width 1 MD=9 F.12.48. Smalfilma <Se F.12 för fullständig frågetext> 456 1. Mycket ointresserad 155 2. Ganska ointresserad 161 3. Något ointresserad 386 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 247 5. Något intresserad 137 6. Ganska intresserad 70 7. Mycket intresserad 46 9. Ej svar
VAR 124 LYSSNA PÅ POPMUSIK Loc 161 width 1 MD=9 F.12.49. Lyssna på popmusik <Se F.12 för fullständig frågetext> 461 1. Mycket ointresserad 131 2. Ganska ointresserad 134 3. Något ointresserad 116 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 364 5. Något intresserad 212 6. Ganska intresserad 203 7. Mycket intresserad 37 9. Ej svar
VAR 125 LYSSNA PÅ KLASSISK MUSIK Loc 162 width 1 MD=9 F.12.50. Lyssna på klassisk musik <Se F.12 för fullständig frågetext> 284 1. Mycket ointresserad 145 2. Ganska ointresserad 184 3. Något ointresserad 109 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 471 5. Något intresserad 257 6. Ganska intresserad 176 7. Mycket intresserad 32 9. Ej svar
VAR 126 GÅ PÅ TEATER Loc 163 width 1 MD=9 F.12.51. Gå på teater <Se F.12 för fullständig frågetext> 229 1. Mycket ointresserad 125 2. Ganska ointresserad 146 3. Något ointresserad 150 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 462 5. Något intresserad 329 6. Ganska intresserad 191 7. Mycket intresserad 26 9. Ej svar
VAR 127 GÅ PÅ KONSTUTSTÄLLNING Loc 164 width 1 MD=9 F.12.52. Gå på konstutställning <Se F.12 för fullständig frågetext> 360 1. Mycket ointresserad 167 2. Ganska ointresserad 206 3. Något ointresserad 183 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 382 5. Något intresserad 214 6. Ganska intresserad 112 7. Mycket intresserad 34 9. Ej svar
VAR 128 SKAFFA VIDAREUTBILDNING Loc 165 width 1 MD=9 F.12.53. Skaffa vidareutbildning <Se F.12 för fullständig frågetext> 114 1. Mycket ointresserad 77 2. Ganska ointresserad 120 3. Något ointresserad 229 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 465 5. Något intresserad 367 6. Ganska intresserad 249 7. Mycket intresserad 37 9. Ej svar
VAR 129 LÄSA BÖCKER Loc 166 width 1 MD=9 F.12.54. Läsa böcker <Se F.12 för fullständig frågetext> 58 1. Mycket ointresserad 68 2. Ganska ointresserad 114 3. Något ointresserad 64 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 440 5. Något intresserad 420 6. Ganska intresserad 469 7. Mycket intresserad 25 9. Ej svar
VAR 130 LÄSA POPULÄRTIDNINGAR Loc 167 width 1 MD=9 F.12.55. Läsa populärtidningar <Se F.12 för fullständig frågetext> 163 1. Mycket ointresserad 116 2. Ganska ointresserad 179 3. Något ointresserad 185 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 576 5. Något intresserad 279 6. Ganska intresserad 127 7. Mycket intresserad 33 9. Ej svar
VAR 131 SY KLÄDER Loc 168 width 1 MD=9 F.12.56. Sy kläder <Se F.12 för fullständig frågetext> 683 1. Mycket ointresserad 108 2. Ganska ointresserad 109 3. Något ointresserad 121 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 256 5. Något intresserad 183 6. Ganska intresserad 175 7. Mycket intresserad 23 9. Ej svar
VAR 132 HANDARBETA Loc 169 width 1 MD=9 F.12.57. Handarbeta <Se F.12 för fullständig frågetext> 599 1. Mycket ointresserad 90 2. Ganska ointresserad 71 3. Något ointresserad 106 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 215 5. Något intresserad 222 6. Ganska intresserad 332 7. Mycket intresserad 23 9. Ej svar
VAR 133 MÅLA Loc 170 width 1 MD=9 F.12.58. Måla <Se F.12 för fullständig frågetext> 359 1. Mycket ointresserad 111 2. Ganska ointresserad 130 3. Något ointresserad 171 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 427 5. Något intresserad 264 6. Ganska intresserad 170 7. Mycket intresserad 26 9. Ej svar
VAR 134 SNICKRA Loc 171 width 1 MD=9 F.12.59. Snickra <Se F.12 för fullständig frågetext> 337 1. Mycket ointresserad 108 2. Ganska ointresserad 133 3. Något ointresserad 181 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 405 5. Något intresserad 272 6. Ganska intresserad 194 7. Mycket intresserad 28 9. Ej svar
VAR 135 MOTIONERA Loc 172 width 1 MD=9 F.12.60. Motionera <Se F.12 för fullständig frågetext> 63 1. Mycket ointresserad 44 2. Ganska ointresserad 79 3. Något ointresserad 68 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 529 5. Något intresserad 502 6. Ganska intresserad 352 7. Mycket intresserad 21 9. Ej svar
VAR 136 FRILUFTSLIV Loc 173 width 1 MD=9 F.12.61. Friluftsliv <Se F.12 för fullständig frågetext> 39 1. Mycket ointresserad 22 2. Ganska ointresserad 53 3. Något ointresserad 50 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 408 5. Något intresserad 521 6. Ganska intresserad 542 7. Mycket intresserad 23 9. Ej svar
VAR 137 SPORTFISKA Loc 174 width 1 MD=9 F.12.62. Sportfiska <Se F.12 för fullständig frågetext> 422 1. Mycket ointresserad 103 2. Ganska ointresserad 112 3. Något ointresserad 167 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 334 5. Något intresserad 208 6. Ganska intresserad 279 7. Mycket intresserad 33 9. Ej svar
VAR 138 ÅKA SKIDOR Loc 175 width 1 MD=9 F.12.63. Åka skidor <Se F.12 för fullständig frågetext> 261 1. Mycket ointresserad 91 2. Ganska ointresserad 107 3. Något ointresserad 128 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 417 5. Något intresserad 327 6. Ganska intresserad 301 7. Mycket intresserad 26 9. Ej svar
VAR 139 ÅKA MOTORBÅT Loc 176 width 1 MD=9 F.12.64. Åka motorbåt <Se F.12 för fullständig frågetext> 353 1. Mycket ointresserad 110 2. Ganska ointresserad 130 3. Något ointresserad 204 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 373 5. Något intresserad 228 6. Ganska intresserad 234 7. Mycket intresserad 26 9. Ej svar
VAR 140 SEGLA Loc 177 width 1 MD=9 F.12.65. Segla <Se F.12 för fullständig frågetext> 502 1. Mycket ointresserad 112 2. Ganska ointresserad 155 3. Något ointresserad 341 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 213 5. Något intresserad 142 6. Ganska intresserad 166 7. Mycket intresserad 27 9. Ej svar
VAR 141 CAMPA Loc 178 width 1 MD=9 F.12.66. Campa <Se F.12 för fullständig frågetext> 313 1. Mycket ointresserad 92 2. Ganska ointresserad 147 3. Något ointresserad 142 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 410 5. Något intresserad 292 6. Ganska intresserad 235 7. Mycket intresserad 27 9. Ej svar
VAR 142 SEMESTRA UTOMLANDS Loc 179 width 1 MD=9 F.12.67. Semestra utomlands <Se F.12 för fullständig frågetext> 187 1. Mycket ointresserad 71 2. Ganska ointresserad 91 3. Något ointresserad 165 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 303 5. Något intresserad 313 6. Ganska intresserad 498 7. Mycket intresserad 30 9. Ej svar
VAR 143 SEMESTRA I SVERIGE Loc 180 width 1 MD=9 F.12.68. Semestra i Sverige <Se F.12 för fullständig frågetext> 34 1. Mycket ointresserad 13 2. Ganska ointresserad 28 3. Något ointresserad 38 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 318 5. Något intresserad 605 6. Ganska intresserad 588 7. Mycket intresserad 34 9. Ej svar
VAR 144 GÅ PÅ FÖRENINGSMÖTEN Loc 181 width 1 MD=9 F.12.69. Gå på föreningsmöten <Se F.12 för fullständig frågetext> 376 1. Mycket ointresserad 170 2. Ganska ointresserad 211 3. Något ointresserad 205 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 389 5. Något intresserad 190 6. Ganska intresserad 85 7. Mycket intresserad 32 9. Ej svar
VAR 145 SE PÅ SPORTEVENEMANG Loc 182 width 1 MD=9 F.12.70. Se på sportevenemang <Se F.12 för fullständig frågetext> 238 1. Mycket ointresserad 89 2. Ganska ointresserad 103 3. Något ointresserad 98 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 368 5. Något intresserad 337 6. Ganska intresserad 398 7. Mycket intresserad 27 9. Ej svar
VAR 146 PRÖVA NYA PRODUKTER Loc 183 width 1 MD=9 F.12.71. Pröva nya produkter <Se F.12 för fullständig frågetext> 75 1. Mycket ointresserad 54 2. Ganska ointresserad 93 3. Något ointresserad 216 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 639 5. Något intresserad 365 6. Ganska intresserad 192 7. Mycket intresserad 24 9. Ej svar
VAR 147 AFTONBLADET Loc 184 width 2 MD=99 F.13. Tidningar Du själv läser.Följande frågor gäller hur ofta Du själv läser vissa tidningar.De flesta människor läser endast en liten del av de uppräknade tidningarna.Vi ber Dig att så noga som möjligt gå igenom och kryssa för samtliga tidningar.I de fall Du inte alls läser en tidning, kryssa för svarsalternativet F.13a. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Aftonbladet? 535 00. Aldrig 49 01. 1 gång per år 43 02. 2 gånger per år 67 03. 3 gånger per år 72 04. 1 gång per kvartal 60 05. 2 gånger per kvartal 120 06. 1 gång per månad 77 07. 2 gånger per månad 70 08. 3 gånger per månad 116 09. 1 gång per vecka 90 10. 2 gånger per vecka 72 11. 3 gånger per vecka 44 12. 4 gånger per vecka 35 13. 5 gånger per vecka 208 14. 6 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 148 ARBETET Loc 186 width 2 MD=99 F.13b. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Arbetet? <Se F.13 för fullständig frågetext> 1370 00. Aldrig 25 01. 1 gång per år 25 02. 2 gånger per år 31 03. 3 gånger per år 24 04. 1 gång per kvartal 9 05. 2 gånger per kvartal 26 06. 1 gång per månad 21 07. 2 gånger per månad 13 08. 3 gånger per månad 29 09. 1 gång per vecka 5 10. 2 gånger per vecka 5 11. 3 gånger per vecka 4 12. 4 gånger per vecka 10 13. 5 gånger per vecka 61 14. 6 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 149 DAGENS NYHETER Loc 188 width 2 F.13c. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Dagens Nyheter? <Se F.13 för fullständig frågetext> 825 00. Aldrig 64 01. 1 gång per år 48 02. 2 gånger per år 63 03. 3 gånger per år 70 04. 1 gång per kvartal 40 05. 2 gånger per kvartal 77 06. 1 gång per månad 33 07. 2 gånger per månad 45 08. 3 gånger per månad 66 09. 1 gång per vecka 44 10. 2 gånger per vecka 17 11. 3 gånger per vecka 14 12. 4 gånger per vecka 27 13. 5 gånger per vecka 225 14. 6 gånger per vecka
VAR 150 EXPRESSEN Loc 190 width 2 MD=99 F.13d. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Expressen? <Se F.13 för fullständig frågetext> 433 00. Aldrig 34 01. 1 gång per år 36 02. 2 gånger per år 56 03. 3 gånger per år 75 04. 1 gång per kvartal 65 05. 2 gånger per kvartal 102 06. 1 gång per månad 93 07. 2 gånger per månad 107 08. 3 gånger per månad 159 09. 1 gång per vecka 91 10. 2 gånger per vecka 79 11. 3 gånger per vecka 49 12. 4 gånger per vecka 42 13. 5 gånger per vecka 236 14. 6 gånger per vecka 1 99. Ej svar
VAR 151 GÖTEBORGS-POSTEN Loc 192 width 2 MD=99 F.13e. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Göteborgs-Posten? <Se F.13 för fullständig frågetext> 1273 00. Aldrig 37 01. 1 gång per år 18 02. 2 gånger per år 43 03. 3 gånger per år 29 04. 1 gång per kvartal 17 05. 2 gånger per kvartal 20 06. 1 gång per månad 11 07. 2 gånger per månad 11 08. 3 gånger per månad 27 09. 1 gång per vecka 9 10. 2 gånger per vecka 8 11. 3 gånger per vecka 6 12. 4 gånger per vecka 2 13. 5 gånger per vecka 147 14. 6 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 152 GT KVÄLLSTIDNINGEN Loc 194 width 2 F.13f. Hur ofta läser Du vardagsnummer av GT Kvällstidningen? <Se F.13 för fullständig frågetext> 1336 00. Aldrig 31 01. 1 gång per år 39 02. 2 gånger per år 33 03. 3 gånger per år 24 04. 1 gång per kvartal 12 05. 2 gånger per kvartal 32 06. 1 gång per månad 13 07. 2 gånger per månad 26 08. 3 gånger per månad 31 09. 1 gång per vecka 22 10. 2 gånger per vecka 15 11. 3 gånger per vecka 6 12. 4 gånger per vecka 6 13. 5 gånger per vecka 32 14. 6 gånger per vecka
VAR 153 KVÄLLSPOSTEN Loc 196 width 2 MD=99 F.13g. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Kvällsposten? <Se F.13 för fullständig frågetext> 1289 00. Aldrig 32 01. 1 gång per år 20 02. 2 gånger per år 25 03. 3 gånger per år 24 04. 1 gång per kvartal 26 05. 2 gånger per kvartal 32 06. 1 gång per månad 19 07. 2 gånger per månad 26 08. 3 gånger per månad 39 09. 1 gång per vecka 29 10. 2 gånger per vecka 18 11. 3 gånger per vecka 13 12. 4 gånger per vecka 12 13. 5 gånger per vecka 54 14. 6 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 154 SVENSKA DAGBLADET Loc 198 width 2 F.13h. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Svenska Dagbladet? <Se F.13 för fullständig frågetext> 1253 00. Aldrig 36 01. 1 gång per år 35 02. 2 gånger per år 50 03. 3 gånger per år 41 04. 1 gång per kvartal 29 05. 2 gånger per kvartal 28 06. 1 gång per månad 20 07. 2 gånger per månad 18 08. 3 gånger per månad 30 09. 1 gång per vecka 20 10. 2 gånger per vecka 12 11. 3 gånger per vecka 4 12. 4 gånger per vecka 7 13. 5 gånger per vecka 75 14. 6 gånger per vecka
VAR 155 SYDSVENSKA DAGBLADET Loc 200 width 2 F.13i. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Sydsvenska Dagbladet? <Se F.13 för fullständig frågetext> 1411 00. Aldrig 21 01. 1 gång per år 17 02. 2 gånger per år 34 03. 3 gånger per år 13 04. 1 gång per kvartal 14 05. 2 gånger per kvartal 22 06. 1 gång per månad 12 07. 2 gånger per månad 7 08. 3 gånger per månad 21 09. 1 gång per vecka 4 10. 2 gånger per vecka 7 11. 3 gånger per vecka 4 12. 4 gånger per vecka 6 13. 5 gånger per vecka 65 14. 6 gånger per vecka
VAR 156 LÄSER SKÅNSKA DAGBLADET Loc 202 width 2 F.13j. Hur ofta läser Du - Skånska Dagbladet (vard) <Se F.13 för fullständig frågetext> 1563 00. aldrig 18 01. 1 gång/år 9 02. 2 gånger/år 5 03. 3 gånger/år 10 04. 1 gång/kvartal 5 05. 2 gånger/kvartal 11 06. 1 gång/månad 5 07. 2 gånger/månad 1 08. 3 gånger/månad 6 09. 1 gång/vecka 4 10. 2 gånger/vecka 1 11. 3 gånger/vecka 1 12. 4 gånger/vecka 2 13. 5 gånger/vecka 17 14. 6 gånger/vecka
VAR 157 AFTONBLADET(SÖNDAG) Loc 204 width 2 F.14. Tidningar Du själv läser.Följande frågor gäller hur ofta Du själv läser vissa tidningar.De flesta människor läser endast en liten del av de uppräknade tidningarna.Vi ber Dig att så noga som möjligt gå igenom och kryssa för samtliga tidningar.I de fall Du inte alls läser en tidning, kryssa för svarsalternativet F.14a. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Aftonbladet? 631 00. Aldrig 51 01. 1 gång per år 48 02. 2 gånger per år 57 03. 3 gånger per år 74 04. 1 gång per kvartal 46 05. 2 gånger per kvartal 137 06. 1 gång per månad 111 07. 2 gånger per månad 93 08. 3 gånger per månad 410 09. 1 gång per vecka
VAR 158 ARBETET(SÖNDAG) Loc 206 width 2 F.14b. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Arbetet? <Se F.14 för fullständig frågetext> 1472 00. Aldrig 19 01. 1 gång per år 11 02. 2 gånger per år 17 03. 3 gånger per år 3 04. 1 gång per kvartal 10 05. 2 gånger per kvartal 23 06. 1 gång per månad 11 07. 2 gånger per månad 13 08. 3 gånger per månad 79 09. 1 gång per vecka
VAR 159 DAGENS NYHETER(SÖNDAG) Loc 208 width 2 MD=99 F.14c. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Dagens Nyheter? <Se F.14 för fullständig frågetext> 995 00. Aldrig 43 01. 1 gång per år 37 02. 2 gånger per år 53 03. 3 gånger per år 44 04. 1 gång per kvartal 37 05. 2 gånger per kvartal 58 06. 1 gång per månad 50 07. 2 gånger per månad 47 08. 3 gånger per månad 294 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 160 EXPRESSEN(SÖNDAG) Loc 210 width 2 MD=99 F.14d. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Expressen? <Se F.14 för fullständig frågetext> 461 00. Aldrig 50 01. 1 gång per år 48 02. 2 gånger per år 50 03. 3 gånger per år 83 04. 1 gång per kvartal 71 05. 2 gånger per kvartal 155 06. 1 gång per månad 139 07. 2 gånger per månad 137 08. 3 gånger per månad 463 09. 1 gång per vecka 1 99. Ej svar
VAR 161 GÖTEBORGS-POSTEN(SÖNDAG) Loc 212 width 2 F.14e. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Göteborgs-Posten? <Se F.14 för fullständig frågetext> 1345 00. Aldrig 29 01. 1 gång per år 9 02. 2 gånger per år 28 03. 3 gånger per år 14 04. 1 gång per kvartal 10 05. 2 gånger per kvartal 23 06. 1 gång per månad 13 07. 2 gånger per månad 20 08. 3 gånger per månad 167 09. 1 gång per vecka
VAR 162 GT KVÄLLSTIDNING(SÖNDAG) Loc 214 width 2 F.14f. Hur ofta läser Du söndagsnummer av GT Kvällstidningen? <Se F.14 för fullständig frågetext> 1377 00. Aldrig 33 01. 1 gång per år 33 02. 2 gånger per år 30 03. 3 gånger per år 21 04. 1 gång per kvartal 14 05. 2 gånger per kvartal 31 06. 1 gång per månad 30 07. 2 gånger per månad 27 08. 3 gånger per månad 62 09. 1 gång per vecka
VAR 163 KVÄLLSPOSTEN(SÖNDAG) Loc 216 width 2 F.14g. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Kvällsposten? <Se F.14 för fullständig frågetext> 1342 00. Aldrig 28 01. 1 gång per år 22 02. 2 gånger per år 19 03. 3 gånger per år 16 04. 1 gång per kvartal 23 05. 2 gånger per kvartal 31 06. 1 gång per månad 26 07. 2 gånger per månad 27 08. 3 gånger per månad 124 09. 1 gång per vecka
VAR 164 SV.DAGBLADET(SÖNDAG) Loc 218 width 2 F.14h. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Svenska Dagbladet? <Se F.14 för fullständig frågetext> 1461 00. Aldrig 25 01. 1 gång per år 18 02. 2 gånger per år 17 03. 3 gånger per år 14 04. 1 gång per kvartal 16 05. 2 gånger per kvartal 16 06. 1 gång per månad 12 07. 2 gånger per månad 6 08. 3 gånger per månad 73 09. 1 gång per vecka
VAR 165 SYDSV.DAGBLADET(SÖNDAG) Loc 220 width 2 F.14i. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Sydsvenska Dagbladet? <Se F.14 för fullständig frågetext> 1451 00. Aldrig 15 01. 1 gång per år 14 02. 2 gånger per år 8 03. 3 gånger per år 18 04. 1 gång per kvartal 7 05. 2 gånger per kvartal 15 06. 1 gång per månad 9 07. 2 gånger per månad 11 08. 3 gånger per månad 110 09. 1 gång per vecka
VAR 166 SKÅNSKA DAGBL.(SÖNDAG) Loc 222 width 2 MD=99 F.14j. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Skånska Dagbladet? <Se F.14 för fullständig frågetext> 1605 00. Aldrig 14 01. 1 gång per år 2 02. 2 gånger per år 5 03. 3 gånger per år 3 04. 1 gång per kvartal 05. 2 gånger per kvartal 4 06. 1 gång per månad 3 07. 2 gånger per månad 3 08. 3 gånger per månad 19 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 167 LÄSER ALLAS VECKOTIDNING Loc 224 width 2 F.15. Tidningar Du själv läser-Veckotidningar F.15a. Hur ofta läser Du - Allas Veckotidning 1216 00. Aldrig 58 01. 1 gång per år 44 02. 2 gånger per år 60 03. 3 gånger per år 66 04. 1 gång per kvartal 29 05. 2 gånger per kvartal 69 06. 1 gång per månad 27 07. 2 gånger per månad 25 08. 3 gånger per månad 64 09. 1 gång per vecka
VAR 168 LÄSER ALLERS Loc 226 width 2 F.15b. Hur ofta läser Du - Allers <Se F.15 för fullständig frågetext> 986 00. Aldrig 72 01. 1 gång per år 74 02. 2 gånger per år 79 03. 3 gånger per år 92 04. 1 gång per kvartal 48 05. 2 gånger per kvartal 87 06. 1 gång per månad 53 07. 2 gånger per månad 30 08. 3 gånger per månad 137 09. 1 gång per vecka
VAR 169 LÄSER DAMERNAS VÄRLD Loc 228 width 2 F.15c. Hur ofta läser Du - Damernas Värld <Se F.15 för fullständig frågetext> 1049 00. Aldrig 66 01. 1 gång per år 63 02. 2 gånger per år 80 03. 3 gånger per år 110 04. 1 gång per kvartal 65 05. 2 gånger per kvartal 82 06. 1 gång per månad 42 07. 2 gånger per månad 29 08. 3 gånger per månad 72 09. 1 gång per vecka
VAR 170 LÄSER FEMINA Loc 230 width 2 F.15d. Hur ofta läser Du - Femina <Se F.15 för fullständig frågetext> 1097 00. Aldrig 63 01. 1 gång per år 65 02. 2 gånger per år 65 03. 3 gånger per år 97 04. 1 gång per kvartal 46 05. 2 gånger per kvartal 85 06. 1 gång per månad 36 07. 2 gånger per månad 29 08. 3 gånger per månad 75 09. 1 gång per vecka
VAR 171 LÄSER FIB-AKTUELLT Loc 232 width 2 MD=99 F.15e. Hur ofta läser Du - FIB-Aktuellt <Se F.15 för fullständig frågetext> 924 00. Aldrig 52 01. 1 gång per år 67 02. 2 gånger per år 85 03. 3 gånger per år 114 04. 1 gång per kvartal 78 05. 2 gånger per kvartal 127 06. 1 gång per månad 73 07. 2 gånger per månad 56 08. 3 gånger per månad 82 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 172 LÄSER HEMMETS JOURNAL Loc 234 width 2 F.15f. Hur ofta läser Du - Hemmets Journal <Se F.15 för fullständig frågetext> 939 00. Aldrig 58 01. 1 gång per år 71 02. 2 gånger per år 69 03. 3 gånger per år 103 04. 1 gång per kvartal 65 05. 2 gånger per kvartal 95 06. 1 gång per månad 56 07. 2 gånger per månad 43 08. 3 gånger per månad 159 09. 1 gång per vecka
VAR 173 LÄSER HEMMETS VECKOTIDN. Loc 236 width 2 MD=99 F.15g. Hur ofta läser Du - Hemmets Veckotidning <Se F.15 för fullständig frågetext> 989 00. Aldrig 61 01. 1 gång per år 61 02. 2 gånger per år 71 03. 3 gånger per år 93 04. 1 gång per kvartal 57 05. 2 gånger per kvartal 81 06. 1 gång per månad 53 07. 2 gånger per månad 46 08. 3 gånger per månad 145 09. 1 gång per vecka 1 99. Ej svar
VAR 174 LÄSER HENNES Loc 238 width 2 MD=99 F.15h. Hur ofta läser Du - Hennes <Se F.15 för fullständig frågetext> 1354 00. Aldrig 46 01. 1 gång per år 41 02. 2 gånger per år 30 03. 3 gånger per år 34 04. 1 gång per kvartal 24 05. 2 gånger per kvartal 49 06. 1 gång per månad 32 07. 2 gånger per månad 16 08. 3 gånger per månad 32 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 175 LÄSER HUSMODERN Loc 240 width 2 F.15i. Hur ofta läser Du - Husmodern <Se F.15 för fullständig frågetext> 1104 00. Aldrig 54 01. 1 gång per år 62 02. 2 gånger per år 66 03. 3 gånger per år 90 04. 1 gång per kvartal 59 05. 2 gånger per kvartal 69 06. 1 gång per månad 37 07. 2 gånger per månad 25 08. 3 gånger per månad 92 09. 1 gång per vecka
VAR 176 LÄSER HÄNT I VECKAN Loc 242 width 2 MD=99 F.15j. Hur ofta läser Du - Hänt i Veckan <Se F.15 för fullständig frågetext> 982 00. Aldrig 84 01. 1 gång per år 65 02. 2 gånger per år 97 03. 3 gånger per år 113 04. 1 gång per kvartal 83 05. 2 gånger per kvartal 97 06. 1 gång per månad 57 07. 2 gånger per månad 25 08. 3 gånger per månad 55 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 177 LÄSER ICA-KURIREN Loc 244 width 2 F.15k. Hur ofta läser Du - ICA-kuriren <Se F.15 för fullständig frågetext> 879 00. Aldrig 37 01. 1 gång per år 41 02. 2 gånger per år 65 03. 3 gånger per år 60 04. 1 gång per kvartal 52 05. 2 gånger per kvartal 82 06. 1 gång per månad 47 07. 2 gånger per månad 48 08. 3 gånger per månad 347 09. 1 gång per vecka
VAR 178 LÄSER KALLE ANKA & CO Loc 246 width 2 MD=99 F.15l. Hur ofta läser Du - Kalle Anka & Co <Se F.15 för fullständig frågetext> 1115 00. Aldrig 56 01. 1 gång per år 59 02. 2 gånger per år 58 03. 3 gånger per år 65 04. 1 gång per kvartal 50 05. 2 gånger per kvartal 88 06. 1 gång per månad 47 07. 2 gånger per månad 30 08. 3 gånger per månad 90 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 179 LÄSER LAND Loc 248 width 2 F.15m. Hur ofta läser Du - Land <Se F.15 för fullständig frågetext> 1208 00. Aldrig 36 01. 1 gång per år 36 02. 2 gånger per år 27 03. 3 gånger per år 38 04. 1 gång per kvartal 31 05. 2 gånger per kvartal 44 06. 1 gång per månad 20 07. 2 gånger per månad 26 08. 3 gånger per månad 192 09. 1 gång per vecka
VAR 180 LÄSER LEKTYR Loc 250 width 2 MD=99 F.15n. Hur ofta läser Du - Lektyr <Se F.15 för fullständig frågetext> 1055 00. Aldrig 37 01. 1 gång per år 40 02. 2 gånger per år 60 03. 3 gånger per år 90 04. 1 gång per kvartal 67 05. 2 gånger per kvartal 100 06. 1 gång per månad 60 07. 2 gånger per månad 54 08. 3 gånger per månad 95 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 181 LÄSER METALLARBETAREN Loc 252 width 2 F.15o. Hur ofta läser Du - Metallarbetaren <Se F.15 för fullständig frågetext> 1404 00. Aldrig 14 01. 1 gång per år 11 02. 2 gånger per år 18 03. 3 gånger per år 12 04. 1 gång per kvartal 11 05. 2 gånger per kvartal 56 06. 1 gång per månad 31 07. 2 gånger per månad 22 08. 3 gånger per månad 79 09. 1 gång per vecka
VAR 182 LÄSER MIN VÄRLD Loc 254 width 2 MD=99 F.15p. Hur ofta läser Du - Min Värld <Se F.15 för fullständig frågetext> 1295 00. Aldrig 33 01. 1 gång per år 30 02. 2 gånger per år 31 03. 3 gånger per år 35 04. 1 gång per kvartal 33 05. 2 gånger per kvartal 44 06. 1 gång per månad 21 07. 2 gånger per månad 30 08. 3 gånger per månad 106 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 183 LÄSER MITT LIVS NOVELL Loc 256 width 2 F.15q. Hur ofta läser Du - Mitt Livs Novell <Se F.15 för fullständig frågetext> 1433 00. Aldrig 45 01. 1 gång per år 25 02. 2 gånger per år 20 03. 3 gånger per år 26 04. 1 gång per kvartal 19 05. 2 gånger per kvartal 26 06. 1 gång per månad 13 07. 2 gånger per månad 20 08. 3 gånger per månad 31 09. 1 gång per vecka
VAR 184 LÄSER RÖSTER I RADIO/TV Loc 258 width 2 F.15r. Hur ofta läser Du - Röster i Radio/TV <Se F.15 för fullständig frågetext> 1175 00. Aldrig 71 01. 1 gång per år 74 02. 2 gånger per år 67 03. 3 gånger per år 64 04. 1 gång per kvartal 34 05. 2 gånger per kvartal 44 06. 1 gång per månad 16 07. 2 gånger per månad 16 08. 3 gånger per månad 97 09. 1 gång per vecka
VAR 185 LÄSER SAXONS VECKOTIDN. Loc 260 width 2 F.15s. Hur ofta läser Du - Saxons Veckotidning <Se F.15 för fullständig frågetext> 1242 00. Aldrig 40 01. 1 gång per år 34 02. 2 gånger per år 53 03. 3 gånger per år 48 04. 1 gång per kvartal 35 05. 2 gånger per kvartal 66 06. 1 gång per månad 29 07. 2 gånger per månad 36 08. 3 gånger per månad 75 09. 1 gång per vecka
VAR 186 LÄSER SE Loc 262 width 2 F.15t. Hur ofta läser Du - Se <Se F.15 för fullständig frågetext> 979 00. Aldrig 83 01. 1 gång per år 94 02. 2 gånger per år 109 03. 3 gånger per år 101 04. 1 gång per kvartal 73 05. 2 gånger per kvartal 98 06. 1 gång per månad 46 07. 2 gånger per månad 22 08. 3 gånger per månad 53 09. 1 gång per vecka
VAR 187 LÄSER SVENSK DAMTIDNING Loc 264 width 2 F.15u. Hur ofta läser Du - Svensk Damtidning <Se F.15 för fullständig frågetext> 1271 00. Aldrig 43 01. 1 gång per år 53 02. 2 gånger per år 48 03. 3 gånger per år 53 04. 1 gång per kvartal 33 05. 2 gånger per kvartal 55 06. 1 gång per månad 30 07. 2 gånger per månad 17 08. 3 gånger per månad 55 09. 1 gång per vecka
VAR 188 LÄSER VECKANS AFFÄRER Loc 266 width 2 F.15v. Hur ofta läser Du - Veckans Affärer <Se F.15 för fullständig frågetext> 1418 00. Aldrig 27 01. 1 gång per år 22 02. 2 gånger per år 29 03. 3 gånger per år 40 04. 1 gång per kvartal 24 05. 2 gånger per kvartal 25 06. 1 gång per månad 18 07. 2 gånger per månad 9 08. 3 gånger per månad 46 09. 1 gång per vecka
VAR 189 LÄSER VECKO-JOURNALEN Loc 268 width 2 F.15x. Hur ofta läser Du - Vecko-Journalen <Se F.15 för fullständig frågetext> 1358 00. Aldrig 58 01. 1 gång per år 43 02. 2 gånger per år 38 03. 3 gånger per år 37 04. 1 gång per kvartal 28 05. 2 gånger per kvartal 38 06. 1 gång per månad 17 07. 2 gånger per månad 12 08. 3 gånger per månad 29 09. 1 gång per vecka
VAR 190 LÄSER VECKO-REVYN Loc 270 width 2 F.15y. Hur ofta läser Du - Vecko-Revyn <Se F.15 för fullständig frågetext> 1170 00. Aldrig 74 01. 1 gång per år 49 02. 2 gånger per år 60 03. 3 gånger per år 63 04. 1 gång per kvartal 51 05. 2 gånger per kvartal 60 06. 1 gång per månad 36 07. 2 gånger per månad 20 08. 3 gånger per månad 75 09. 1 gång per vecka
VAR 191 LÄSER VI Loc 272 width 2 F.15z. Hur ofta läser Du - Vi <Se F.15 för fullständig frågetext> 1193 00. Aldrig 37 01. 1 gång per år 40 02. 2 gånger per år 41 03. 3 gånger per år 56 04. 1 gång per kvartal 28 05. 2 gånger per kvartal 54 06. 1 gång per månad 29 07. 2 gånger per månad 24 08. 3 gånger per månad 156 09. 1 gång per vecka
VAR 192 LÄSER ÅRET RUNT Loc 274 width 2 F.15å. Hur ofta läser Du - Året Runt <Se F.15 för fullständig frågetext> 774 00. Aldrig 57 01. 1 gång per år 64 02. 2 gånger per år 73 03. 3 gånger per år 123 04. 1 gång per kvartal 96 05. 2 gånger per kvartal 125 06. 1 gång per månad 81 07. 2 gånger per månad 67 08. 3 gånger per månad 198 09. 1 gång per vecka
VAR 193 LÄSER KOMMUNALARBETAREN Loc 276 width 1 F.16. Tidningar Du själv läser- 14-dagarstidningar F.16a. Hur ofta läser Du - Kommunalarbetaren 1479 0. aldrig 6 1. 1 gång/år 7 2. 2 gånger/år 6 3. 3 gånger/år 9 4. 1 gång/kvartal 7 5. 2 gånger/kvartal 35 6. 1 gång/månad 109 7. 2 gånger/månad
VAR 194 LÄSER MOTOR Loc 277 width 1 F.16b. Hur ofta läser Du - Motor <Se F.16 för fullständig frågetext> 1299 0. aldrig 42 1. 1 gång/år 37 2. 2 gånger/år 34 3. 3 gånger/år 43 4. 1 gång/kvartal 21 5. 2 gånger/kvartal 62 6. 1 gång/månad 120 7. 2 gånger/månad
VAR 195 LÄSER MOTORFÖRAREN Loc 278 width 1 F.16c. Hur ofta läser Du - Motorföraren <Se F.16 för fullständig frågetext> 1470 0. aldrig 28 1. 1 gång/år 20 2. 2 gånger/år 12 3. 3 gånger/år 31 4. 1 gång/kvartal 12 5. 2 gånger/kvartal 38 6. 1 gång/månad 47 7. 2 gånger/månad
VAR 196 LÄSER TEKNIKENS VÄRLD Loc 279 width 1 MD=9 F.16d. Hur ofta läser Du - Teknikens Värld <Se F.16 för fullständig frågetext> 1257 0. aldrig 39 1. 1 gång/år 42 2. 2 gånger/år 65 3. 3 gånger/år 61 4. 1 gång/kvartal 51 5. 2 gånger/kvartal 65 6. 1 gång/månad 78 7. 2 gånger/månad 9. Ej svar
VAR 197 LÄSER VI BILÄGARE Loc 280 width 1 F.16e. Hur ofta läser Du - Vi Bilägare <Se F.16 för fullständig frågetext> 1028 0. aldrig 22 1. 1 gång/år 29 2. 2 gånger/år 42 3. 3 gånger/år 59 4. 1 gång/kvartal 28 5. 2 gånger/kvartal 116 6. 1 gång/månad 334 7. 2 gånger/månad
VAR 198 LÄSER ALLT I HEMMET Loc 281 width 1 MD=9 F.17. Tidningar Du själv läser - Månadstidningar F.17a. Hur ofta läser du - Allt i Hemmet 843 0. aldrig 130 1. 1 gång/år 142 2. 2 gånger/år 127 3. 3 gånger/år 150 4. 1 gång/kvartal 76 5. 2 gånger/kvartal 190 6. 1 gång/månad 9. Ej svar
VAR 199 LÄSER ALLT OM MAT Loc 282 width 1 F.17b. Hur ofta läser du - Allt om Mat <Se F.17 för fullständig frågetext> 1061 0. aldrig 119 1. 1 gång/år 93 2. 2 gånger/år 94 3. 3 gånger/år 106 4. 1 gång/kvartal 46 5. 2 gånger/kvartal 139 6. 1 gång/månad
VAR 200 LÄSER HEM OCH FRITID Loc 283 width 1 MD=9 F.17c. Hur ofta läser du - Hem och Fritid <Se F.17 för fullständig frågetext> 885 0. aldrig 112 1. 1 gång/år 121 2. 2 gånger/år 93 3. 3 gånger/år 146 4. 1 gång/kvartal 84 5. 2 gånger/kvartal 217 6. 1 gång/månad 9. Ej svar
VAR 201 LÄSER BÅT-NYTT Loc 284 width 1 F.17d. Hur ofta läser du - Båt-Nytt <Se F.17 för fullständig frågetext> 1381 0. aldrig 57 1. 1 gång/år 51 2. 2 gånger/år 38 3. 3 gånger/år 40 4. 1 gång/kvartal 26 5. 2 gånger/kvartal 65 6. 1 gång/månad
VAR 202 LÄSER BÅT FÖR ALLA Loc 285 width 1 MD=9 F.17e. Hur ofta läser du - Båt för Alla <Se F.17 för fullständig frågetext> 1477 0. aldrig 52 1. 1 gång/år 25 2. 2 gånger/år 21 3. 3 gånger/år 24 4. 1 gång/kvartal 17 5. 2 gånger/kvartal 42 6. 1 gång/månad 9. Ej svar
VAR 203 LÄSER VI BÅTÄGARE Loc 286 width 1 F.17f. Hur ofta läser du - Vi Båtägare <Se F.17 för fullständig frågetext> 1476 0. aldrig 48 1. 1 gång/år 29 2. 2 gånger/år 12 3. 3 gånger/år 22 4. 1 gång/kvartal 12 5. 2 gånger/kvartal 59 6. 1 gång/månad
VAR 204 LÄSER FOTO OCH FILMTEKN. Loc 287 width 1 F.17g. Hur ofta läser du - Foto och Filmteknik <Se F.17 för fullständig frågetext> 1499 0. aldrig 52 1. 1 gång/år 27 2. 2 gånger/år 21 3. 3 gånger/år 24 4. 1 gång/kvartal 16 5. 2 gånger/kvartal 19 6. 1 gång/månad
VAR 205 LÄSER TEKNIK FÖR ALLA Loc 288 width 1 MD=9 F.17h. Hur ofta läser du - Teknik för Alla <Se F.17 för fullständig frågetext> 1375 0. aldrig 72 1. 1 gång/år 45 2. 2 gånger/år 46 3. 3 gånger/år 54 4. 1 gång/kvartal 25 5. 2 gånger/kvartal 41 6. 1 gång/månad 9. Ej svar
VAR 206 LÄSER DET BÄSTA Loc 289 width 1 F.17i. Hur ofta läser du - Det Bästa <Se F.17 för fullständig frågetext> 1222 0. aldrig 100 1. 1 gång/år 55 2. 2 gånger/år 65 3. 3 gånger/år 37 4. 1 gång/kvartal 30 5. 2 gånger/kvartal 149 6. 1 gång/månad
VAR 207 LÄSER VI FÖRÄLDRAR Loc 290 width 1 F.17j. Hur ofta läser du - Vi Föräldrar <Se F.17 för fullständig frågetext> 1265 0. aldrig 83 1. 1 gång/år 56 2. 2 gånger/år 61 3. 3 gånger/år 72 4. 1 gång/kvartal 36 5. 2 gånger/kvartal 85 6. 1 gång/månad
VAR 208 LÄSER VÅR BOSTAD Loc 291 width 1 MD=9 F.17k. Hur ofta läser du - Vår Bostad <Se F.17 för fullständig frågetext> 1220 0. aldrig 59 1. 1 gång/år 40 2. 2 gånger/år 38 3. 3 gånger/år 65 4. 1 gång/kvartal 19 5. 2 gånger/kvartal 217 6. 1 gång/månad 9. Ej svar
VAR 209 LÄSER INDUSTRITJÄNSTEM. Loc 292 width 1 F.17l. Hur ofta läser du - Industritjänstemannen <Se F.17 för fullständig frågetext> 1551 0. aldrig 12 1. 1 gång/år 9 2. 2 gånger/år 1 3. 3 gånger/år 12 4. 1 gång/kvartal 12 5. 2 gånger/kvartal 61 6. 1 gång/månad
VAR 210 LÄSER A-PRESSEN Loc 293 width 2 MD=99 F.18. Tidningar Du själv läser - Lokaltidningar F.18a. Hur ofta läser Du - A-Pressen 932 00. Aldrig 32 01. 1 gång per år 33 02. 2 gånger per år 76 03. 3 gånger per år 52 04. 1 gång per kvartal 53 05. 2 gånger per kvartal 55 06. 1 gång per månad 31 07. 2 gånger per månad 35 08. 3 gånger per månad 54 09. 1 gång per vecka 28 10. 2 gånger per vecka 33 11. 3 gånger per vecka 19 12. 4 gånger per vecka 24 13. 5 gånger per vecka 199 14. 6 gånger per vecka 2 99. Ej svar
VAR 211 STORMARKNADSPRESS Loc 295 width 2 F.18b. Hur ofta läser Du - Stormarknadspress? <Se F.18 för fullständig frågetext> 1195 00. Aldrig 23 01. 1 gång per år 20 02. 2 gånger per år 33 03. 3 gånger per år 20 04. 1 gång per kvartal 23 05. 2 gånger per kvartal 22 06. 1 gång per månad 12 07. 2 gånger per månad 16 08. 3 gånger per månad 23 09. 1 gång per vecka 14 10. 2 gånger per vecka 14 11. 3 gånger per vecka 13 12. 4 gånger per vecka 12 13. 5 gånger per vecka 218 14. 6 gånger per vecka
VAR 212 VÄRMLANDS FOLKBLAD Loc 297 width 2 F.18c. Hur ofta läser Du Värmlands Folkblad? <Se F.18 för fullständig frågetext> 1592 00. Aldrig 2 01. 1 gång per år 6 02. 2 gånger per år 11 03. 3 gånger per år 7 04. 1 gång per kvartal 6 05. 2 gånger per kvartal 9 06. 1 gång per månad 2 07. 2 gånger per månad 3 08. 3 gånger per månad 3 09. 1 gång per vecka 3 10. 2 gånger per vecka 1 11. 3 gånger per vecka 1 12. 4 gånger per vecka 2 13. 5 gånger per vecka 10 14. 6 gånger per vecka
VAR 213 ÖREBRO-KURIREN Loc 299 width 2 F.18d. Hur ofta läser Du Örebro-kuriren(med Karlskoga-kuriren)? <Se F.18 för fullständig frågetext> 1581 00. Aldrig 5 01. 1 gång per år 5 02. 2 gånger per år 8 03. 3 gånger per år 6 04. 1 gång per kvartal 6 05. 2 gånger per kvartal 7 06. 1 gång per månad 2 07. 2 gånger per månad 6 08. 3 gånger per månad 6 09. 1 gång per vecka 3 10. 2 gånger per vecka 1 11. 3 gånger per vecka 4 12. 4 gånger per vecka 2 13. 5 gånger per vecka 16 14. 6 gånger per vecka
VAR 214 NERIKES ALLEHANDA/TIDN. Loc 301 width 2 F.18e. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Nerikes Allehanda/Nerikes Tidningen? <Se F.18 för fullständig frågetext> 1558 00. Aldrig 10 01. 1 gång per år 6 02. 2 gånger per år 5 03. 3 gånger per år 7 04. 1 gång per kvartal 4 05. 2 gånger per kvartal 7 06. 1 gång per månad 5 07. 2 gånger per månad 4 08. 3 gånger per månad 7 09. 1 gång per vecka 1 10. 2 gånger per vecka 3 11. 3 gånger per vecka 2 12. 4 gånger per vecka 1 13. 5 gånger per vecka 38 14. 6 gånger per vecka
VAR 215 NORRKÖPINGS TIDNINGAR Loc 303 width 2 F.18f. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Norrköpings Tidningar? <Se F.18 för fullständig frågetext> 1584 00. Aldrig 5 01. 1 gång per år 10 02. 2 gånger per år 5 03. 3 gånger per år 4 04. 1 gång per kvartal 6 05. 2 gånger per kvartal 3 06. 1 gång per månad 07. 2 gånger per månad 4 08. 3 gånger per månad 1 09. 1 gång per vecka 1 10. 2 gånger per vecka 1 11. 3 gånger per vecka 1 12. 4 gånger per vecka 1 13. 5 gånger per vecka 32 14. 6 gånger per vecka
VAR 216 NYA WERMLANDS-TIDNINGEN Loc 305 width 2 F.18g. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Nya Wermlands-Tidningen? <Se F.18 för fullständig frågetext> 1545 00. Aldrig 8 01. 1 gång per år 10 02. 2 gånger per år 12 03. 3 gånger per år 6 04. 1 gång per kvartal 4 05. 2 gånger per kvartal 6 06. 1 gång per månad 1 07. 2 gånger per månad 1 08. 3 gånger per månad 7 09. 1 gång per vecka 6 10. 2 gånger per vecka 4 11. 3 gånger per vecka 5 12. 4 gånger per vecka 3 13. 5 gånger per vecka 40 14. 6 gånger per vecka
VAR 217 UPSALA NYA TIDNING Loc 307 width 2 F.18h. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Upsala Nya Tidning? <Se F.18 för fullständig frågetext> 1547 00. Aldrig 12 01. 1 gång per år 6 02. 2 gånger per år 11 03. 3 gånger per år 6 04. 1 gång per kvartal 9 05. 2 gånger per kvartal 5 06. 1 gång per månad 5 07. 2 gånger per månad 6 08. 3 gånger per månad 9 09. 1 gång per vecka 2 10. 2 gånger per vecka 2 11. 3 gånger per vecka 3 12. 4 gånger per vecka 1 13. 5 gånger per vecka 34 14. 6 gånger per vecka
VAR 218 VESTMANLANDS LÄNS TIDN. Loc 309 width 2 F.18i. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Vestmanlands Läns Tidning? <Se F.18 för fullständig frågetext> 1559 00. Aldrig 7 01. 1 gång per år 7 02. 2 gånger per år 4 03. 3 gånger per år 4 04. 1 gång per kvartal 7 05. 2 gånger per kvartal 9 06. 1 gång per månad 4 07. 2 gånger per månad 4 08. 3 gånger per månad 09. 1 gång per vecka 4 10. 2 gånger per vecka 3 11. 3 gånger per vecka 3 12. 4 gånger per vecka 1 13. 5 gånger per vecka 42 14. 6 gånger per vecka
VAR 219 ÖSTGÖTA CORRESPONDENTEN Loc 311 width 2 F.18j. Hur ofta läser Du vardagsnummer av östgöta Correspondenten? <Se F.18 för fullständig frågetext> 1557 00. Aldrig 6 01. 1 gång per år 7 02. 2 gånger per år 11 03. 3 gånger per år 11 04. 1 gång per kvartal 6 05. 2 gånger per kvartal 5 06. 1 gång per månad 2 07. 2 gånger per månad 1 08. 3 gånger per månad 5 09. 1 gång per vecka 2 10. 2 gånger per vecka 2 11. 3 gånger per vecka 12. 4 gånger per vecka 6 13. 5 gånger per vecka 37 14. 6 gånger per vecka
VAR 220 LÄSER HUV.ST.PR.SÖDERT. Loc 313 width 2 MD=99 F.18k. Hur ofta läser Du - Huvudstadspress Södertidningen <Se F.18 för fullständig frågetext> 1466 00. Aldrig 4 01. 1 gång per år 4 02. 2 gånger per år 10 03. 3 gånger per år 4 04. 1 gång per kvartal 5 05. 2 gånger per kvartal 16 06. 1 gång per månad 5 07. 2 gånger per månad 5 08. 3 gånger per månad 133 09. 1 gång per vecka 6 99. Ej svar
VAR 221 LÄSER DN-BILAGA SV Loc 315 width 2 MD=99 F.18l. Hur ofta läser Du - DN-bilaga SV <Se F.18 för fullständig frågetext> 1482 00. Aldrig 2 01. 1 gång per år 5 02. 2 gånger per år 7 03. 3 gånger per år 4 04. 1 gång per kvartal 5 05. 2 gånger per kvartal 14 06. 1 gång per månad 5 07. 2 gånger per månad 5 08. 3 gånger per månad 128 09. 1 gång per vecka 1 99. Ej svar
VAR 222 LÄSER HELSINGB. DAGBLAD Loc 317 width 2 F.18m. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Helsingborgs Dagblad? <Se F.18 för fullständig frågetext> 1603 00. aldrig 01. 1 gång/år 4 02. 2 gånger/år 5 03. 3 gånger/år 1 04. 1 gång/kvartal 4 05. 2 gånger/kvartal 4 06. 1 gång/månad 2 07. 2 gånger/månad 3 08. 3 gånger/månad 5 09. 1 gång/vecka 10. 2 gånger/vecka 11. 3 gånger/vecka 1 12. 4 gånger/vecka 2 13. 5 gånger/vecka 24 14. 6 gånger/vecka
VAR 223 NORDVÄSTRA SKÅNES TIDN. Loc 319 width 2 F.18n. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Nordvästra Skånes tidningar? <Se F.18 för fullständig frågetext> 1608 00. Aldrig 2 01. 1 gång per år 1 02. 2 gånger per år 5 03. 3 gånger per år 04. 1 gång per kvartal 5 05. 2 gånger per kvartal 2 06. 1 gång per månad 2 07. 2 gånger per månad 4 08. 3 gånger per månad 3 09. 1 gång per vecka 10. 2 gånger per vecka 2 11. 3 gånger per vecka 1 12. 4 gånger per vecka 2 13. 5 gånger per vecka 21 14. 6 gånger per vecka
VAR 224 NORRA SKÅNE Loc 321 width 2 F.18o. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Norra Skåne? <Se F.18 för fullständig frågetext> 1630 00. Aldrig 1 01. 1 gång per år 02. 2 gånger per år 3 03. 3 gånger per år 3 04. 1 gång per kvartal 1 05. 2 gånger per kvartal 4 06. 1 gång per månad 2 07. 2 gånger per månad 08. 3 gånger per månad 2 09. 1 gång per vecka 1 10. 2 gånger per vecka 11. 3 gånger per vecka 12. 4 gånger per vecka 13. 5 gånger per vecka 11 14. 6 gånger per vecka
VAR 225 YSTADS ALLEHANDA Loc 323 width 2 F.18p. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Ystads Allahanda? <Se F.18 för fullständig frågetext> 1623 00. Aldrig 1 01. 1 gång per år 1 02. 2 gånger per år 4 03. 3 gånger per år 3 04. 1 gång per kvartal 4 05. 2 gånger per kvartal 3 06. 1 gång per månad 07. 2 gånger per månad 2 08. 3 gånger per månad 2 09. 1 gång per vecka 1 10. 2 gånger per vecka 1 11. 3 gånger per vecka 1 12. 4 gånger per vecka 4 13. 5 gånger per vecka 8 14. 6 gånger per vecka
VAR 226 TRELLEBORGS ALLEHANDA Loc 325 width 2 F.18q. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Trelleborgs Allehanda? <Se F.18 för fullständig frågetext> 1641 00. Aldrig 1 01. 1 gång per år 1 02. 2 gånger per år 2 03. 3 gånger per år 04. 1 gång per kvartal 2 05. 2 gånger per kvartal 06. 1 gång per månad 07. 2 gånger per månad 08. 3 gånger per månad 1 09. 1 gång per vecka 1 10. 2 gånger per vecka 11. 3 gånger per vecka 12. 4 gånger per vecka 13. 5 gånger per vecka 9 14. 6 gånger per vecka
VAR 227 NYASTE KRISTIANSTADSBLAD Loc 327 width 2 F.18r. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Nyaste Kristianstadsbladet? <Se F.18 för fullständig frågetext> 1626 00. Aldrig 01. 1 gång per år 02. 2 gånger per år 1 03. 3 gånger per år 1 04. 1 gång per kvartal 2 05. 2 gånger per kvartal 1 06. 1 gång per månad 1 07. 2 gånger per månad 1 08. 3 gånger per månad 09. 1 gång per vecka 10. 2 gånger per vecka 1 11. 3 gånger per vecka 12. 4 gånger per vecka 13. 5 gånger per vecka 24 14. 6 gånger per vecka
VAR 228 MELLERSTA SKÅNE Loc 329 width 2 F.18s. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Mellersta Skåne? <Se F.18 för fullständig frågetext> 1636 00. Aldrig 2 01. 1 gång per år 02. 2 gånger per år 5 03. 3 gånger per år 3 04. 1 gång per kvartal 05. 2 gånger per kvartal 2 06. 1 gång per månad 07. 2 gånger per månad 2 08. 3 gånger per månad 1 09. 1 gång per vecka 10. 2 gånger per vecka 1 11. 3 gånger per vecka 1 12. 4 gånger per vecka 1 13. 5 gånger per vecka 4 14. 6 gånger per vecka
VAR 229 HELSINGBORGS DB.(SÖNDAG) Loc 331 width 2 F.18t. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Helsingborgs Dagblad? <Se F.18 för fullständig frågetext> 1605 00. Aldrig 1 01. 1 gång per år 1 02. 2 gånger per år 03. 3 gånger per år 2 04. 1 gång per kvartal 2 05. 2 gånger per kvartal 5 06. 1 gång per månad 3 07. 2 gånger per månad 3 08. 3 gånger per månad 36 09. 1 gång per vecka
VAR 230 KONSUM Loc 333 width 2 MD=99 F.19. Hur ofta Du besöker affärer m.m. Nedan finner Du ett antal frågor där Du kan markera Ditt svar på upp till 16 olika sätt:från "Aldrig" till "7 ggr/vecka". Ange så noga Du kan HUR OFTA Du besöker olika affärer etc. Svara med ett kryss på varje rad! F.19a. Hur ofta besöker Du Konsum? 144 00. Aldrig 23 01. 1 gång per år 28 02. 2 gånger per år 57 03. 3 gånger per år 74 04. 1 gång per kvartal 40 05. 2 gånger per kvartal 178 06. 1 gång per månad 149 07. 2 gånger per månad 150 08. 3 gånger per månad 285 09. 1 gång per vecka 188 10. 2 gånger per vecka 156 11. 3 gånger per vecka 91 12. 4 gånger per vecka 55 13. 5 gånger per vecka 26 14. 6 gånger per vecka 14 15. 7 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 231 ICA Loc 335 width 2 MD=99 F.19b. Hur ofta besöker Du ICA? <Se F.19 för fullständig frågetext> 118 00. Aldrig 26 01. 1 gång per år 22 02. 2 gånger per år 33 03. 3 gånger per år 64 04. 1 gång per kvartal 46 05. 2 gånger per kvartal 167 06. 1 gång per månad 124 07. 2 gånger per månad 140 08. 3 gånger per månad 342 09. 1 gång per vecka 224 10. 2 gånger per vecka 160 11. 3 gånger per vecka 91 12. 4 gånger per vecka 54 13. 5 gånger per vecka 36 14. 6 gånger per vecka 11 15. 7 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 232 VIVO Loc 337 width 2 F.19c. Hur ofta besöker Du VIVO? <Se F.19 för fullständig frågetext> 803 00. Aldrig 117 01. 1 gång per år 66 02. 2 gånger per år 81 03. 3 gånger per år 89 04. 1 gång per kvartal 70 05. 2 gånger per kvartal 116 06. 1 gång per månad 61 07. 2 gånger per månad 48 08. 3 gånger per månad 99 09. 1 gång per vecka 38 10. 2 gånger per vecka 35 11. 3 gånger per vecka 12 12. 4 gånger per vecka 12 13. 5 gånger per vecka 10 14. 6 gånger per vecka 1 15. 7 gånger per vecka
VAR 233 ANNAN LIVSMEDELSBUTIK Loc 339 width 2 F.19d. Hur ofta besöker Du annan livsmedelsbutik? <Se F.19 för fullständig frågetext> 431 00. Aldrig 81 01. 1 gång per år 63 02. 2 gånger per år 107 03. 3 gånger per år 137 04. 1 gång per kvartal 95 05. 2 gånger per kvartal 202 06. 1 gång per månad 118 07. 2 gånger per månad 82 08. 3 gånger per månad 190 09. 1 gång per vecka 75 10. 2 gånger per vecka 35 11. 3 gånger per vecka 18 12. 4 gånger per vecka 12 13. 5 gånger per vecka 5 14. 6 gånger per vecka 7 15. 7 gånger per vecka
VAR 234 LIVSM.AVD.DOMUS-OBS Loc 341 width 2 F.19e. Hur ofta besöker Du livsmedelsavdelning i Domus eller Obs? <Se F.19 för fullständig frågetext> 284 00. Aldrig 71 01. 1 gång per år 79 02. 2 gånger per år 86 03. 3 gånger per år 121 04. 1 gång per kvartal 89 05. 2 gånger per kvartal 268 06. 1 gång per månad 172 07. 2 gånger per månad 125 08. 3 gånger per månad 183 09. 1 gång per vecka 80 10. 2 gånger per vecka 50 11. 3 gånger per vecka 21 12. 4 gånger per vecka 22 13. 5 gånger per vecka 4 14. 6 gånger per vecka 3 15. 7 gånger per vecka
VAR 235 LIVSM.AVD.ANNAT VARUHUS Loc 343 width 2 F.19f. Hur ofta besöker Du livsmedelsavdelning i annat varuhus? <Se F.19 för fullständig frågetext> 532 00. Aldrig 93 01. 1 gång per år 91 02. 2 gånger per år 100 03. 3 gånger per år 139 04. 1 gång per kvartal 87 05. 2 gånger per kvartal 221 06. 1 gång per månad 108 07. 2 gånger per månad 81 08. 3 gånger per månad 132 09. 1 gång per vecka 45 10. 2 gånger per vecka 18 11. 3 gånger per vecka 7 12. 4 gånger per vecka 3 13. 5 gånger per vecka 14. 6 gånger per vecka 1 15. 7 gånger per vecka
VAR 236 DOMUS Loc 345 width 2 F.19g. Hur ofta besöker Du Domus? <Se F.19 för fullständig frågetext> 279 00. Aldrig 63 01. 1 gång per år 63 02. 2 gånger per år 76 03. 3 gånger per år 124 04. 1 gång per kvartal 94 05. 2 gånger per kvartal 279 06. 1 gång per månad 177 07. 2 gånger per månad 121 08. 3 gånger per månad 192 09. 1 gång per vecka 89 10. 2 gånger per vecka 54 11. 3 gånger per vecka 22 12. 4 gånger per vecka 17 13. 5 gånger per vecka 7 14. 6 gånger per vecka 1 15. 7 gånger per vecka
VAR 237 EPA Loc 347 width 2 F.19h. Hur ofta besöker Du Epa? <Se F.19 för fullständig frågetext> 387 00. Aldrig 111 01. 1 gång per år 101 02. 2 gånger per år 89 03. 3 gånger per år 175 04. 1 gång per kvartal 105 05. 2 gånger per kvartal 264 06. 1 gång per månad 115 07. 2 gånger per månad 102 08. 3 gånger per månad 115 09. 1 gång per vecka 44 10. 2 gånger per vecka 28 11. 3 gånger per vecka 11 12. 4 gånger per vecka 7 13. 5 gånger per vecka 3 14. 6 gånger per vecka 1 15. 7 gånger per vecka
VAR 238 TEMPO Loc 349 width 2 MD=99 F.19i. Hur ofta besöker Du Tempo? <Se F.19 för fullständig frågetext> 453 00. Aldrig 148 01. 1 gång per år 95 02. 2 gånger per år 89 03. 3 gånger per år 143 04. 1 gång per kvartal 114 05. 2 gånger per kvartal 217 06. 1 gång per månad 101 07. 2 gånger per månad 84 08. 3 gånger per månad 124 09. 1 gång per vecka 47 10. 2 gånger per vecka 22 11. 3 gånger per vecka 9 12. 4 gånger per vecka 4 13. 5 gånger per vecka 5 14. 6 gånger per vecka 3 15. 7 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 239 PRESSBYRÅN Loc 351 width 2 MD=99 F.19j. Hur ofta besöker Du Pressbyrån? <Se F.19 för fullständig frågetext> 269 00. Aldrig 60 01. 1 gång per år 63 02. 2 gånger per år 77 03. 3 gånger per år 132 04. 1 gång per kvartal 92 05. 2 gånger per kvartal 210 06. 1 gång per månad 143 07. 2 gånger per månad 121 08. 3 gånger per månad 185 09. 1 gång per vecka 104 10. 2 gånger per vecka 81 11. 3 gånger per vecka 50 12. 4 gånger per vecka 33 13. 5 gånger per vecka 11 14. 6 gånger per vecka 27 15. 7 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 240 ANNAN KIOSK Loc 353 width 2 F.19k. Hur ofta besöker Du annan kiosk? <Se F.19 för fullständig frågetext> 262 00. Aldrig 28 01. 1 gång per år 45 02. 2 gånger per år 68 03. 3 gånger per år 84 04. 1 gång per kvartal 74 05. 2 gånger per kvartal 178 06. 1 gång per månad 132 07. 2 gånger per månad 137 08. 3 gånger per månad 254 09. 1 gång per vecka 136 10. 2 gånger per vecka 83 11. 3 gånger per vecka 67 12. 4 gånger per vecka 43 13. 5 gånger per vecka 28 14. 6 gånger per vecka 39 15. 7 gånger per vecka
VAR 241 TOBAKSAFFÄR Loc 355 width 2 F.19l. Hur ofta besöker Du tobaksaffär? <Se F.19 för fullständig frågetext> 572 00. Aldrig 108 01. 1 gång per år 77 02. 2 gånger per år 67 03. 3 gånger per år 93 04. 1 gång per kvartal 59 05. 2 gånger per kvartal 165 06. 1 gång per månad 98 07. 2 gånger per månad 86 08. 3 gånger per månad 166 09. 1 gång per vecka 59 10. 2 gånger per vecka 39 11. 3 gånger per vecka 24 12. 4 gånger per vecka 26 13. 5 gånger per vecka 9 14. 6 gånger per vecka 10 15. 7 gånger per vecka
VAR 242 BAR/SJÄLVSERVERING Loc 357 width 2 F.19m. Hur ofta besöker Du bar/självservering? <Se F.19 för fullständig frågetext> 282 00. Aldrig 70 01. 1 gång per år 89 02. 2 gånger per år 164 03. 3 gånger per år 216 04. 1 gång per kvartal 170 05. 2 gånger per kvartal 201 06. 1 gång per månad 116 07. 2 gånger per månad 99 08. 3 gånger per månad 65 09. 1 gång per vecka 30 10. 2 gånger per vecka 32 11. 3 gånger per vecka 34 12. 4 gånger per vecka 67 13. 5 gånger per vecka 10 14. 6 gånger per vecka 13 15. 7 gånger per vecka
VAR 243 KAFE/KONDITORI Loc 359 width 2 MD=99 F.19n. Hur ofta besöker Du kafe/konditori? <Se F.19 för fullständig frågetext> 334 00. Aldrig 109 01. 1 gång per år 118 02. 2 gånger per år 168 03. 3 gånger per år 223 04. 1 gång per kvartal 136 05. 2 gånger per kvartal 199 06. 1 gång per månad 110 07. 2 gånger per månad 88 08. 3 gånger per månad 66 09. 1 gång per vecka 44 10. 2 gånger per vecka 19 11. 3 gånger per vecka 14 12. 4 gånger per vecka 22 13. 5 gånger per vecka 2 14. 6 gånger per vecka 6 15. 7 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 244 KORVKIOSK/GATUKÖK Loc 361 width 2 F.19o. Hur ofta besöker Du korvkiosk/gatukök? <Se F.19 för fullständig frågetext> 385 00. Aldrig 69 01. 1 gång per år 84 02. 2 gånger per år 138 03. 3 gånger per år 175 04. 1 gång per kvartal 138 05. 2 gånger per kvartal 227 06. 1 gång per månad 116 07. 2 gånger per månad 130 08. 3 gånger per månad 98 09. 1 gång per vecka 44 10. 2 gånger per vecka 24 11. 3 gånger per vecka 15 12. 4 gånger per vecka 7 13. 5 gånger per vecka 3 14. 6 gånger per vecka 5 15. 7 gånger per vecka
VAR 245 BENSINSTATION Loc 363 width 2 MD=99 F.19p. Hur ofta besöker Du bensinstation? <Se F.19 för fullständig frågetext> 383 00. Aldrig 22 01. 1 gång per år 12 02. 2 gånger per år 19 03. 3 gånger per år 37 04. 1 gång per kvartal 26 05. 2 gånger per kvartal 116 06. 1 gång per månad 166 07. 2 gånger per månad 161 08. 3 gånger per månad 412 09. 1 gång per vecka 172 10. 2 gånger per vecka 79 11. 3 gånger per vecka 19 12. 4 gånger per vecka 15 13. 5 gånger per vecka 8 14. 6 gånger per vecka 11 15. 7 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 246 POSTKONTOR Loc 365 width 2 F.19q. Hur ofta besöker Du postkontor? <Se F.19 för fullständig frågetext> 82 00. Aldrig 22 01. 1 gång per år 21 02. 2 gånger per år 25 03. 3 gånger per år 60 04. 1 gång per kvartal 52 05. 2 gånger per kvartal 359 06. 1 gång per månad 324 07. 2 gånger per månad 267 08. 3 gånger per månad 292 09. 1 gång per vecka 74 10. 2 gånger per vecka 36 11. 3 gånger per vecka 13 12. 4 gånger per vecka 13 13. 5 gånger per vecka 13 14. 6 gånger per vecka 5 15. 7 gånger per vecka
VAR 247 BANKKONTOR Loc 367 width 2 MD=99 F.19r. Hur ofta besöker Du bankkontor? <Se F.19 för fullständig frågetext> 136 00. Aldrig 58 01. 1 gång per år 61 02. 2 gånger per år 50 03. 3 gånger per år 146 04. 1 gång per kvartal 73 05. 2 gånger per kvartal 379 06. 1 gång per månad 262 07. 2 gånger per månad 198 08. 3 gånger per månad 206 09. 1 gång per vecka 52 10. 2 gånger per vecka 11 11. 3 gånger per vecka 9 12. 4 gånger per vecka 10 13. 5 gånger per vecka 2 14. 6 gånger per vecka 5 15. 7 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 248 AFFISCHPELARE Loc 369 width 2 MD=99 F.20. Hur ofta Du besöker affärer m.m. Nedan finner Du ett antal frågor där Du kan markera Ditt svar på upp till 16 olika sätt:från "aldrig" till "7 ggr/vecka".Ange så noga Du kan HUR OFTA Du besöker olika affärer etc.Svara med ett kryss på varje rad! F.20a. Hur ofta ser Du affischpelare? 436 00. Aldrig 72 01. 1 gång per år 32 02. 2 gånger per år 55 03. 3 gånger per år 74 04. 1 gång per kvartal 45 05. 2 gånger per kvartal 136 06. 1 gång per månad 59 07. 2 gånger per månad 61 08. 3 gånger per månad 174 09. 1 gång per vecka 62 10. 2 gånger per vecka 56 11. 3 gånger per vecka 40 12. 4 gånger per vecka 102 13. 5 gånger per vecka 29 14. 6 gånger per vecka 224 15. 7 gånger per vecka 1 99. Ej svar
VAR 249 REKLAM PÅ BIO Loc 371 width 2 MD=99 F.20b. Hur ofta ser Du reklamfilm på bio? <Se F.20 för fullständig frågetext> 700 00. Aldrig 210 01. 1 gång per år 128 02. 2 gånger per år 102 03. 3 gånger per år 143 04. 1 gång per kvartal 82 05. 2 gånger per kvartal 126 06. 1 gång per månad 66 07. 2 gånger per månad 41 08. 3 gånger per månad 35 09. 1 gång per vecka 11 10. 2 gånger per vecka 4 11. 3 gånger per vecka 12. 4 gånger per vecka 5 13. 5 gånger per vecka 2 14. 6 gånger per vecka 3 15. 7 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 250 REKLAM PÅ BUSSAR Loc 373 width 2 MD=99 F.20c. Hur ofta ser Du reklam på bussar? <Se F.20 för fullständig frågetext> 373 00. Aldrig 61 01. 1 gång per år 37 02. 2 gånger per år 43 03. 3 gånger per år 74 04. 1 gång per kvartal 51 05. 2 gånger per kvartal 126 06. 1 gång per månad 62 07. 2 gånger per månad 57 08. 3 gånger per månad 156 09. 1 gång per vecka 76 10. 2 gånger per vecka 80 11. 3 gånger per vecka 52 12. 4 gånger per vecka 129 13. 5 gånger per vecka 48 14. 6 gånger per vecka 232 15. 7 gånger per vecka 1 99. Ej svar
VAR 251 REKLAM PÅ TAXIBILAR Loc 375 width 2 MD=99 F.20d. Hur ofta ser Du reklam på taxibilar? <Se F.20 för fullständig frågetext> 431 00. Aldrig 57 01. 1 gång per år 41 02. 2 gånger per år 51 03. 3 gånger per år 63 04. 1 gång per kvartal 43 05. 2 gånger per kvartal 114 06. 1 gång per månad 65 07. 2 gånger per månad 74 08. 3 gånger per månad 176 09. 1 gång per vecka 86 10. 2 gånger per vecka 71 11. 3 gånger per vecka 51 12. 4 gånger per vecka 92 13. 5 gånger per vecka 40 14. 6 gånger per vecka 202 15. 7 gånger per vecka 1 99. Ej svar
VAR 252 BILRESA1 Loc 377 width 1 MD=9 F.21a. Bilresa.Har Du under de senaste tolv månaderna gjort någon semesterresa MED BIL utanför Sverige,Norge,Finland? F.21a.1. Första markeringen 1454 0. Nej Ja,till: 10 1. England 49 2. Jylland 77 3. Övriga Danmark 67 4. Kontinenten 1 9. Ej svar
VAR 253 BILRESA2 Loc 378 width 1 MD=9 F.21a.2. Andra markeringen <Se F.21a för fullständig frågetext> 1623 0. Frågan ej tillämplig Ja,till: 1. England 2 2. Jylland 15 3. Övriga Danmark 17 4. Kontinenten 1 9. Ej svar
VAR 254 BILRESA3 Loc 379 width 1 MD=9 F.21a.3. Tredje markeringen <Se F.21a för fullständig frågetext> 1648 0. Frågan ej tillämplig Ja,till: 1. England 2. Jylland 1 3. Övriga Danmark 8 4. Kontinenten 1 9. Ej svar
VAR 255 BILFÄRJA1 Loc 380 width 2 MD=99 F.21b. Om ja på föregående fråga:Vilken färjförbindelse åkte Du med från Sverige till utlandet? F.21b.1. Första markeringen 33 00. Göteborg-Frederikshavn med Stena Line 17 01. Göteborg-Frederikshavn med Sessanlinjen 9 02. Göteborg-Kiel med Stena Line 3 03. Göteborg-Travemunde med Sessanlinjen 3 04. Göteborg-England med Tor Line 05. Göteborg-England med Svenska Lloyd 5 06. Göteborg-Amsterdam med Tor Line 17 07. Varberg-Grenå med Europafärjan 70 08. Skåne-Danmark 17 09. Skåne-Västtyskland (Travemunde) 6 10. Skåne-Östtyskland/Polen 22 11. Annan färjförbindelse 1455 98. Frågan ej tillämplig 1 99. Ej svar
VAR 256 BILFÄRJA2 Loc 382 width 2 MD=99 F.21b.2. Andra markeringen <Se F.21b för fullständig frågetext> 1618 00. Frågan ej tillämplig 6 01. Göteborg-Frederikshavn med Sessanlinjen 2 02. Göteborg-Kiel med Stena Line 2 03. Göteborg-Travemunde med Sessanlinjen 04. Göteborg-England med Tor Line 05. Göteborg-England med Svenska Lloyd 06. Göteborg-Amsterdam med Tor Line 3 07. Varberg-Grenå med Europafärjan 8 08. Skåne-Danmark 8 09. Skåne-Västtyskland (Travemunde) 2 10. Skåne-Östtyskland/Polen 6 11. Annan färjförbindelse 3 99. Ej svar
VAR 257 BILFÄRJA3 Loc 384 width 2 MD=99 F.21b.3. Tredje markeringen <Se F.21b för fullständig frågetext> 1643 00. Frågan ej tillämplig 01. Göteborg-Frederikshavn med Sessanlinjen 1 02. Göteborg-Kiel med Stena Line 03. Göteborg-Travemunde med Sessanlinjen 04. Göteborg-England med Tor Line 05. Göteborg-England med Svenska Lloyd 06. Göteborg-Amsterdam med Tor Line 2 07. Varberg-Grenå med Europafärjan 1 08. Skåne-Danmark 1 09. Skåne-Västtyskland (Travemunde) 1 10. Skåne-Östtyskland/Polen 6 11. Annan färjförbindelse 3 99. Ej svar
VAR 258 KAFFE Loc 386 width 1 MD=9 F.22. Kaffekonsumtion F.22a. Hur mycket kaffe dricker Du? 59 0. Dricker aldrig kaffe 65 1. Mer sällan 105 2. Någon eller några koppar per vecka 132 3. En kopp per dag 539 4. Två till tre koppar per dag 500 5. Fyra till fem koppar per dag 211 6. Sex till nio koppar per dag 46 7. Tio eller fler koppar per dag 1 9. Ej svar
VAR 259 KAFFE(OBEHAG) Loc 387 width 1 MD=9 F.22b. Hur ofta skulle Du vilja säga,att kaffe förorsakar Dig obehag(t.ex. får svårt att somna,problem med magen)? <Se F.22 för fullständig frågetext> 751 1. Aldrig 667 2. Inte särskilt ofta 142 3. Ganska ofta 55 4. Mycket ofta 43 9. Ej svar