ORVESTO 74-I
               SSD 0077

              Primärforskare:
              Testologen AB
               Box 2050
             191 02 Sollentuna

             Första SSD-upplagan
                1984

  

        Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst
               Box 5048

         Go to variable list
             S-402 21 Göteborg

  
           ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDAREN.

  Oavsett publikationsform skall alla uppsatser och rapporter
  som bygger på data tillgängliggjorda genom SSD tillkännage
  detta förhållande, samt namnge primärforskaren. SSD ber
  därför alla användare av SSD-material att, så långt detta är
  möjligt, använda sig av följande uttalande. (Uttryck inom
  parentes används i tillämpliga fall.)

        Data och (tabeller) i denna (publikation)
        har (delvis) gjorts tillgängliga av Svensk
        Samhällsvetenskaplig Datatjänst.
        Materialet i ORVESTO 74-I samlades
        ursprungligen in av TESTOLOGEN AB, som ett
        led i företagets regelbundet återkommande
        räckviddsundersökning Sverige Nu.
        Varken SSD eller Testologen AB bär ansvar
        för analyser och tolkningar som presenteras
        i denna (publikation).

  Enligt överenskommelse mellan TESTOLOGEN AB och Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst får ORVESTO-materialet
  förmedlas till och analyseras av forskare under
  förutsättning att användningen sker i forskningssyfte.
  Härvid skall HSFR:s forskningsetiska principer för humaniora
  och samhällsvetenskap, publicerade i skriften HSFR-ETIK,
  följas i alla tillämpliga delar.

  Data och/eller dokumentation får ej ställas till tredje
  persons förfogande utan SSD:s skriftliga tillstånd.

  Rapporter och publikationer baserade på dessa data skall
  insändas i två exemplar till SSD, som vidarebefordrar ett
  exemplar till primärforskaren.

  

  Ingemar Lindberg:

  ORVESTO - ett mångsidigt arbetsinstrument........

  (Utdrag ur artikel i rapporten Orvesto 1979 II s.14ff)

  I mitten av 1960-talet introducerade Testologen(inom ramen
  för dåvarande Marknadssociologen), i samverkan med en stor
  grupp annonsörer,en undersökningsform, som vid den tiden var
  internationellt helt ny. Den innebar att målgruppsdata
  (socio-ekonomiska data, intressen, köpvanor, innehav,
  köpavsikter mm) och läsvanedata insamlades i en och samma
  undersökning (s k single-source survey).

  Därmed kunde man för första gången börja analysera dessa
  data direkt mot varandra. Dittills hade de insamlats var för
  sig i olika undersökningar, vilket gjorde media-analyserna
  svåra och otillfredsställande.

  Den nya undersökningsansatsen innebar att en mycket stor
  mängd information skulle insamlas från ett och samma urval.
  Det medförde i sin tur en översyn av undersökningsmetodiken,
  dvs typ av frågor och kontaktform. Jarko Cerha utförde
  därför 1965 ett stort upplagt metodexperiment, i vilket
  effekten av kontaktform i kombination med skaltyp
  undersöktes. Resultatet blev att man valde en 16-gradig
  läsfrekvensskala i kombination med postal kontaktform. (Se
  vidare Cerha J, 1967: Selective Mass Communication, sid
  119-124 och 137-172.)

  Undersökningsansatsen rönte snart stort intresse hos såväl
  annonsörer som förlag, och efter ett par års försöksperiod
  gavs den första ORVESTO-rapporten ut 1969. Själva namnet
  innebar en markering av målsättningen att täcka många
  mediagrupper: OR som i organisations-, VE som i vecko- och
  STO som i storstadspress.

  Sedan starten 1969 har allt som allt 19 rapporter
  presenterats, fr o m 1972 två gånger per år. Rapporterna
  trycks i ca 10.000 ex och distribueras utan kostnad för
  mottagarna till så gott som alla reklamköpare i Sverige och
  i viss utsträckning även utomlands.

  Sedan starten har till dags dato hela 132.529 personer
  besvarat det ganska omfattande frågebatteriet. Efter vissa
  justeringar och kompletteringar omfattar det ordinarie
  ORVESTO-formuläret idag så mycket som 418 fråge-items.
  Därtill kommer individuellt köpta målgruppsfrågor, som
  redovisas enskilt till varje beställare.

  

       ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR: URVAL, BORTFALL.

  Undersökningen utgör en omgång i Testologens kontinuerliga
  konsumentomnibus "Sverige Nu" insamlad genom brevenkät.
  Företaget, Testologen AB, redovisar data beträffande urval,
  bortfall m m enbart beträffande halvårsvisa
  sammanställningar av omnibussar. För en enskild omgång
  saknas därför de exakta uppgifterna, men i allmänhet torde
  man kunna utgå från att vad som gäller för hela serien
  proportionellt sett gäller för en enskild omgång.

  Under andra halvåret 1973 genomfördes tre omgångar "Sverige
  Nu". Totalt omfattade urvalet för dessa tre omgångar 8.984
  personer 15-67 år upptagna i befolkningsregistret. Urvalet
  har av SCB dragits ur RTBS.

  Av det totala urvalet på 8.984 personer har 1.512
  definierats av företaget som "ej målgruppsaktuella". Här
  ingår 17 avlidna, 18 avflyttade från riket, 84 som vistas
  utomlands, 23 i militärtjänst, 34 på utrikes resa, 92 ej
  svensktalande, 174 okända men skrivna på kommun, 69 under
  sjukhusvård, 279 sjuka i hemmet samt 722 ur gruppen "ej
  anträffbara". Den sistnämda gruppen har definierats med
  utgångspunkt från en specialstudie som utvisat att ca 50% av
  de ej anträffbara ej tillhör målpopulationen för ORVESTO.

  Nettourvalet för de tre omgångarna hösten 1973 uppgår
  således till 7.472 personer varav 2.355, utgörande 32%, ej
  besvarat formuläret.

  Ej besvarat formulär har orsakats av "inget intresse för
  undersökningen" (33%), "tidsbrist" (12%), "ingen kontakt
  trots minst fem kontaktförsök" eller "ej anträffbara" (52%)
  samt "övriga" (3%).

  Undersökningsledningen har beträffande ca en niondel av det
  ursprungliga urvalet genomfört riktade åtgärder för att öka
  svarsbenägenheten. Enligt särskilt urvalsförfarande utväljs
  var tredje person som ej svarat vid en viss tidpunkt och
  erbjuds någon form av uppmuntran för ett inskickat svar. De
  som därvid utväljs representerar två andra individer i
  bortfallet och genom viktning - se variabel för
  bortfallsvikt i materialet - beräknar undersökningsledningen
  en väsentligt högre svarsfrekvens - beträffande andra
  halvåret 1973 5.940 personer istället för 5.117 faktiskt
  insända godkända formulär. Undersökningsledningen beräknar
  därför den viktade svarsfrekvensen till 81% av nettourvalet.

  Föreliggande omgång, av undersökningsledningen benämd
  Sverige NU 74-I, omfattar 5103 personer eller 99,7% av
  totala antalet inkomna godkända formulär under
  halvårsperioden (ovägda tal). Bortfallet av skilda
  kategorier beträffande den aktuella omgången får antas
  utgöra motsvarande proportion av ovanstående redovisade
  siffror. Fältarbetet pågick under tiden 17 september 1973 -
  2 januari 1974.

  Inom Testologen AB har civilekonom Ulf Hartman haft ansvaret
  för administration, fru Ebba Sommar ansvaret för fältarbetet
  samt civilekonom Ingemar Lindberg ansvaret för
  ORVESTO-rapporten ur vilken ovanstående uppgifter är
  hämtade. (ORVESTO 1979-II, utgiven av Testologen AB)

           SSDdokumentation - ORVESTO

  Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst har för budgetåret
  1983/84 erhållit anslag av RIKSBANKENS JUBILEUMSFOND för
  tillrättaläggning och dokumentation av ORVESTO-materialet.
  Arbetet bedrivs med hjälp av ett datorbaserat
  dokumentationssystem som ställts till SSDs förfogande av
  Inter-University Consortium for Political and Social
  Research (ICPSR) vid University of Michigan. Systemet kallas
  Guided Interactive Dataset Organisation (GIDO).
Variable list


1 SSDstudie NR 0077 2 SSDupplaga/datering NR 1 3 SSD Delstudieidentifikation 001 4 Id-nummer 5 Bortfallsvikt 6 Undersökningsomgång 7 Regionskod 8 Födelseår Demografiska och socioekonomiska uppgifter 9 Kön 10 Civilstånd 11 Ålder 12 Förvärvsarbete/sysselsättning 13 Utbildning 14 Storlek på orten 15 Form av boende 16 Antal hushållsmedlemmar under 2 år 17 Hushållsmedlemmar i åldern 2-6 år 18 Hushållsmedlemmar i åldrarna:7-10 år 19 Hushållsmedlemmar i åldrarna 11-14 år 20 Hushållsmedlemmar i åldrarna 15-19 år 21 Hushållsmedlemmar i åldrarna 20-67 år 22 Hushållsmedlemmar i åldrarna 68 år eller äldre 23 Totalt antal personer 24 Din personliga inkomst i kronor per år 25 Hushållets totala inkomst i kronor per år 26 Inköp av dagligvaror:själv Medlemsskap i Konsum 27 Medlemsfrekvens för Konsum Körkort 28 Innehav av körkort Intressen för olika ämnesområden 29 Intresseinriktning:Samhällsdebatt 30 Intresseinriktning:Sociala rättigheter 31 Intresseinriktning:Skattefrågor 32 Intresseinriktning:Lagar och förordningar 33 Intresseinriktning:Samlevnadsproblem 34 Intresseinriktning:Religions-och trosfrågor 35 Intresseinriktning:Arbetsmarknaden 36 Intresseinriktning:Samhällsplanering 37 Intresseinriktning:Politiska frågor 38 Intresseinriktning:Försvarsfrågor 39 Intresseinriktning:Miljövårdsproblem 40 Intresseinriktning:Hälsonyttig mat 41 Intresseinriktning:Sjukdomar och hälsovård 42 Intresseinriktning:Bantningstips 43 Intresseinriktning:Hushålla ekonomiskt 44 Intresseinriktning:Heminredning 45 Intresseinriktning:Modenyheter 46 Intresseinriktning:Matvarunyheter 47 Intresseinriktning:Barnavård 48 Intresseinriktning:Skönhetsvård 49 Intresseinriktning:Villa/eget hem 50 Intresseinriktning:Fritidshus 51 Intresseinriktning:Semesterresor 52 Intresseinriktning:Båtar 53 Intresseinriktning:Personbilar 54 Intresseinriktning:TV/Radioapparater 55 Intresseinriktning:Stereoanläggningar 56 Intresseinriktning:Hushållsmaskiner 57 Intresseinriktning:Fotoutrustning 58 Intresseinriktning:Motorcyklar/mopeder 59 Intresseinriktning:Rakapparater 60 Intresseinriktning:Rengöringsmedel 61 Intresseinriktning:Medel mot mjäll 62 Intresseinriktning:Hundars skötsel 63 Intresseinriktning:Katters skötsel 64 Intresseinriktning:Handla mat 65 Intresseinriktning:Laga mat 66 Intresseinriktning:Pröva nya maträtter 67 Intresseinriktning:Baka 68 Intresseinriktning:Pröva nya cigarretter 69 Intresseinriktning:Pröva ny piptobak 70 Intresseinriktning:Pröva nya cigariller 71 Intresseinriktning:Ha gäster 72 Intresseinriktning:Köra bil 73 Intresseinriktning:Jobba med bilen 74 Intresseinriktning:Arbeta i trädgården 75 Intresseinriktning:Fotografera 76 Intresseinriktning:Smalfilma 77 Intresseinriktning:Lyssna på popmusik 78 Intresseinriktning:Lyssna på klassisk musik 79 Intresseinriktning:Gå på teater 80 Intresseinriktning:Gå på konstutställning 81 Intresseinriktning:Skaffa vidareutbildning 82 Intresseinriktning:Läsa böcker 83 Intresseinriktning:Läsa populärtidningar 84 Intresseinriktning:Sy kläder 85 Intresseinriktning:Handarbeta 86 Intresseinriktning:Måla 87 Intresseinriktning:Snickra 88 Intresseinriktning:Motionera 89 Intresseinriktning:Friluftsliv 90 Intresseinriktning:Sportfiska 91 Intresseinriktning:Åka skidor 92 Intresseinriktning:Åka motorbåt 93 Intresseinriktning:Segla 94 Intresseinriktning:Campa 95 Intresseinriktning:Semestra utomlands 96 Intresseinriktning:Semestra i Sverige 97 Intresseinriktning:Gå på föreningsmöten 98 Intresseinriktning:Se på sportevenemang 99 Intresseinriktning:Pröva nya produkter Besöksfrekvenser i butiker,varuhus m.m.. 100 Besöksfrekvenser:Konsum 101 Besöksfrekvenser:ICA 102 Besöksfrekvenser:VIVO 103 Besöksfrekvenser:Annan livsmedelsbutik 104 Besöksfrekvenser:Livsmedelsavdelning i Domus eller Obs 105 Besöksfrekvenser:Livsmedelsavdelning i annat varuhus 106 Besöksfrekvenser:Domus 107 Besöksfrekvenser:Epa 108 Besöksfrekvenser:Tempo 109 Besöksfrekvenser:Pressbyrån 110 Besöksfrekvenser:Annan kiosk 111 Besöksfrekvenser:Tobaksaffär 112 Besöksfrekvenser:Bar/Självservering 113 Besöksfrekvenser:Kafe/Konditori 114 Besöksfrekvenser:Korvkiosk/Gatukök 115 Besöksfrekvenser:Bensinstation 116 Besöksfrekvenser:Postkontor 117 Besöksfrekvenser:Bankkontor 118 Uppmärksamhetsfrekvenser:Affischpelare 119 Uppmärksamhetsfrekvens:Reklamfilm på bio 120 Uppmärksamhetsfrekvenser:Reklam på bussar 121 Uppmärksamhetsfrekvenser:Reklam på taxibilar Tidningsläsning:Storstadspress - vardagsnummer 122 Läsfrekvenser:Aftonbladet 123 Läsfrekvenser:Arbetet 124 Läsfrekvenser:Dagens Nyheter 125 Läsfrekvenser:Expressen 126 Läsfrekvenser:Göteborgs-Posten 127 Läsfrekvenser för - Skånska Dagbladet (vard) 128 Läsfrekvenser:GT Kvällstidningen 129 Läsfrekvenser:Kvällsposten 130 Läsfrekvenser:Svenska Dagbladet 131 Läsfrekvenser:Sydsvenska Dagbladet Tidningsläsning:Storstadspress - söndagsnummer 132 Läsfrekvenser:Aftonbladet(söndagsnummer) 133 Läsfrekvenser:Arbetet(söndagsnummer) 134 Läsfrekvenser:Dagens Nyheter(söndagsnummer) 135 Läsfrekvenser:Expressen(söndagsnummer) 136 Läsfrekvenser:Göteborgs-Posten(söndagsnummer) 137 Läsfrekvenser:GT Kvällstidningen(söndagsnummer) 138 Läsfrekvenser:Kvällsposten(söndagsnummer) 139 Läsfrekvenser:Svenska Dagbladet(söndagsnummer) 140 Läsfrekvenser:Sydsvenska Dagbladet(söndagsnummer) Tidningsläsning:Veckotidningar 141 Läsfrekvenser för Allas Veckotidning 142 Läsfrekvenser för Allers 143 Läsfrekvenser för Damernas Värld 144 Läsfrekvenser för Femina 145 Läsfrekvenser för FIB-Aktuellt 146 Läsfrekvenser för Hemmets Journal 147 Läsfrekvenser för Hemmets Veckotidning 148 Läsfrekvenser för Hennes 149 Läsfrekvenser för Husmodern 150 Läsfrekvenser för Hänt i Veckan 151 Läsfrekvenser för ICA-kuriren 152 Läsfrekvenser för Land 153 Läsfrekvenser för Lektyr 154 Läsfrekvenser för Metallarbetaren 155 Läsfrekvenser för Min Värld 156 Läsfrekvenser för Mitt Livs Novell 157 Läsfrekvenser för Röster i Radio/TV 158 Läsfrekvenser för Saxons Veckotidning 159 Läsfrekvenser för Se 160 Läsfrekvenser för Svensk Damtidning 161 Läsfrekvenser för Svenska Journalen 162 Läsfrekvenser för Veckans Affärer 163 Läsfrekvenser för Vecko-Journalen 164 Läsfrekvenser för Vecko-Revyn 165 Läsfrekvenser för Vi 166 Läsfrekvenser för Året Runt Tidningsläsning:10-dagarstidningar 167 Läsfrekvenser för Byggnadsarbetaren 168 Läsfrekvenser för Statsanställd Tidningsläsning:14-dagarstidningar 169 Läsfrekvenser för Allt om Mat 170 Läsfrekvenser för Fabriksarbetaren 171 Läsfrekvenser för Kommunalarbetaren 172 Läsfrekvenser för Motor 173 Läsfrekvenser för Motorföraren 174 Läsfrekvenser för Teknikens Värld 175 Läsfrekvenser för Vi Bilägare Tidningsläsning:Månadstidningar 176 Läsfrekvenser för Allt i Hemmet 177 Läsfrekvenser för Hem och Fritid 178 Läsfrekvenser för Villa & Hem i Sverige 179 Läsfrekvenser för Båt för Alla 180 Läsfrekvenser för Båt-Nytt 181 Läsfrekvenser för Foto och Filmteknik 182 Läsfrekvenser för Det Bästa 183 Läsfrekvenser för Vi Föräldrar 184 Läsfrekvenser för Vår Bostad 185 Läsfrekvenser för Industritjänstemannen 186 Läsfrekvenser för SACO-tidningen 187 Läsfrekvenser för Sunt Förnuft 188 Läsfrekvenser för Jaktjournalen 189 Läsfrekvenser för Jaktmarker och Fiskevatten 190 Läsfrekvenser för Svensk Jakt 191 Läsfrekvenser för Svenskt Fiske 192 Läsfrekvenser för Illustrerad Motor Sport 193 Läsfrekvenser för Populär Mekanik 194 Läsfrekvenser för Svensk Motortidning 195 Läsfrekvenser för Teknik för Alla Tidningsläsning:Vi i Villa 196 Läsfrekvenser för Vi i Villa Innehav av kapitalvaror 197 Hushållets innehav av personbil/kombi 198 Hushållets innehav av fritidshus 199 Hushållets innehav av motor- eller segelbåt 200 Hushållets innehav av bildkamera-typ Instamatic 201 Hushållets innehav av bildkamera-typ systemkamera 202 Hushållets innehav av filmkamera 203 Hushållets innehav av stillbildsprojektor 204 Hushållets innehav av filmprojektor 205 Hushållets innehav av skrivmaskin 206 Hushållets innehav av svart-vit tv 207 Hushållets innehav av färg-tv 208 Hushållets innehav av frysbox/frysskåp 209 Hushållets innehav av diskmaskin 210 Hushållets innehav av tvättmaskin 211 Hushållets innehav av kassettbandspelare 212 Hushållets innehav av stereoanläggning 213 Hushållets innehav av vanlig bandspelare 214 Hushållets innehav av hund 215 Hushållets innehav av katt 216 Hushållets innehav av burfåglar 217 Hushållets innehav av akvariefiskar Köpfrekvenser beträffande kapitalvaror 218 Köpfrekvenser för Matvaror i Butiker 219 Köpfrekvenser för Skönhetsartiklar 220 Köpfrekvenser för Tandkräm 221 Köpfrekvenser för Tvål 222 Köpfrekvenser för Maskindiskmedel 223 Köpfrekvenser för vanligt diskmedel 224 Köpfrekvenser för Rengöringsmedel 225 Köpfrekvenser för Tvättmedel 226 Köpfrekvenser för Golvvårdsmedel 227 Köpfrekvenser för Grammofonskivor Köpavsikter beträffande kapitalvaror 228 Avsikt att köpa kapitalvaror1 229 Avsikt att köpa kapitalvaror1 230 Avsikt att köpa kapitalvaror1 231 Avsikt att köpa kapitalvaror1 232 Avsikt att köpa kapitalvaror1 233 Avsikt att köpa kapitalvaror2 234 Avsikt att köpa kapitalvaror2 235 Avsikt att köpa kapitalvaror2 236 Avsikt att köpa kapitalvaror2 237 Avsikt att köpa kapitalvaror2 238 Avsikt att köpa kapitalvaror3 239 Avsikt att köpa kapitalvaror3 240 Avsikt att köpa kapitalvaror3 241 Avsikt att köpa kapitalvaror3 242 Avsikt att köpa kapitalvaror3 Tidningsläsning:Kalle Anka & Co 243 Läsfrekvenser för Kalle Anka & Co Tidningsläsning:Lokalpress 244 Läsfrekvenser för Norrort 245 Läsfrekvenser för Vaxholms Tidning 246 Läsfrekvenser för Väsby Nytt 247 Läsfrekvenser för Sigtuna-Märsta Posten 248 Läsfrekvenser för Sundbyberg och Solna Tidning 249 Läsfrekvenser för Lidingö Tidning 250 Läsfrekvenser för Västerort 251 Läsfrekvenser för Järfälla Nyheter 252 Läsfrekvenser för Mälaröarnas Nyheter 253 Läsfrekvenser för Huddinge Posten 254 Läsfrekvenser för Södernyheterna 255 Läsfrekvenser för Söderposten 256 Läsfrekvenser för Södertidningen 257 Läsfrekvenser för Helsingborgs Dagblad 258 Läsfrekvenser för Nordvästra Skånes tidningar 259 Läsfrekvenser för Norra Skåne 260 Läsfrekvenser för Ystads Allehanda 261 Läsfrekvenser för Trelleborgs Allehanda 262 Läsfrekvenser för Nyaste Kristianstadsbladet 263 Läsfrekvenser för Mellersta Skåne 264 Läsfrekvenser för Huvudstadspress 265 Läsfrekvenser för - A-Pressen 266 Läsfrekvenser för - Stormarknadspress 267 Läsfrekvenser för DN Förortsbilagor

VAR 1 SSDSTUDIE NR 0077              Loc 1 width 4


Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst studie 0077


VAR 2 SSDUPPLAGA NR 1 Loc 5 width 1 SSDupplaga/datering NR Uppgift om ordningsföljd och utgivningstidpunkt. 1. APRIL 1984
VAR 3 DELSTUDIE NR 001 Loc 6 width 3 SSD Delstudieidentifikation Ordningsnummer i en serie på 1 delar.
VAR 4 ID-NUMMER Loc 9 width 6 Id-nummer
VAR 5 BORTFALLSVIKT Loc 15 width 1 Bortfallsvikt Kod: 1 3 Frek: 4692 411
VAR 6 OMGÅNG Loc 16 width 1 Undersökningsomgång Kod: 5 6 7 Frek: 1686 1575 1842
VAR 7 AREGION Loc 17 width 2 MD=99 Regionskod Kod: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Frek: 767 21 19 99 55 39 67 56 97 93 94 Kod: 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Frek: 14 60 43 27 97 36 30 32 88 38 58 Kod: 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Frek: 43 56 40 25 127 285 55 31 67 47 435 Kod: 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 Frek: 68 75 128 57 29 42 18 32 110 35 35 Kod: 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 Frek: 119 32 31 107 36 21 15 74 33 21 30 Kod: 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 Frek: 106 32 39 80 28 16 41 99 79 56 35 Kod: 67 68 69 70 99 Frek: 36 89 32 45 1
VAR 8 FÖDELSEÅR Loc 19 width 2 Födelseår Kod: 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Frek: 61 78 81 68 80 86 82 97 72 83 80 Kod: 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Frek: 95 88 77 113 99 92 97 89 88 93 91 Kod: 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Frek: 95 81 91 100 98 75 86 87 91 85 86 Kod: 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 Frek: 94 96 107 122 128 125 123 138 140 127 118 Kod: 50 51 52 53 54 55 56 57 Frek: 110 112 111 105 108 125 130 119
VAR 9 KÖN Loc 21 width 1 F.1. Personliga uppgifter.När man sammanställer resultat av undersökningar i tabeller brukar man dela upp svaren på olika grupper.Därför skulle vi gärna vilja ha följande uppgifter om Dig själv. F.1a. Kön 2557 1. Man 2546 2. Kvinna
VAR 10 CIVILSTÅND Loc 22 width 1 MD=9 F.1b. Civilstånd <Se F.1 för fullständig frågetext> 1227 1. Ogift 3558 2. Gift eller sammanboende 309 3. Änka/änkling/frånskild 9 9. Ej svar
VAR 11 ÅLDER Loc 23 width 2 MD=99 F.1c. Ålder <Se F.1 för fullständig frågetext> 483 00. 19 år och yngre 563 01. 20-24 år 657 02. 25-29 år 551 03. 30-34 år 429 04. 35-39 år 450 05. 40-44 år 460 06. 45-49 år 473 07. 50-54 år 513 08. 55-60 år 523 09. 61 år och äldre 1 99. Ej svar
VAR 12 YRKE Loc 25 width 1 MD=9 F.1d. Förvärvsarbete/sysselsättning.Vilket av nedanstående alternativ passar in på Dig? <Se F.1 för fullständig frågetext> 2635 1. Förvärvsarbete,heltid 716 2. Förvärvsarbete,deltid 851 3. Hemmafru 446 4. Studerande 376 5. Annan sysselsättning 74 6. Pensionär 5 9. Ej svar
VAR 13 UTBILDNING Loc 26 width 2 MD=99 F.1e. Vilka av nedanstående utbildningsformer har Du genomgått eller genomgår Du för närvarande? <Se F.1 för fullständig frågetext> Utbildning 1 2219 00. Folkskola 411 01. Grundskola eller enhetsskola 267 02. Realskola 111 03. Annan jämförbar utbildning Utbildning 2 320 04. Fackskola 267 05. Flickskola eller folkhögskola 306 06. Annan jämförbar utbildning Utbildning 3 645 07. Gymnasium eller annan jämförbar utbildning Utbildning 4 72 08. Seminarium 484 09. Högskola,universitet eller annan hithörande utbildning 1 99. Ej svar
VAR 14 ORTSTORLEK Loc 28 width 1 MD=9 F.1f. Hur stor är den ort där Du bor? <Se F.1 för fullständig frågetext> 328 1. Under 200 invånare 619 2. 200-1.999 590 3. 2.000-4.999 487 4. 5.000-9.999 675 5. 10.000-24.999 635 6. 25.000-49.999 569 7. 50.000-99.999 956 8. 100.000 och däröver 244 9. Ej svar
VAR 15 BOENDEFORM Loc 29 width 2 MD=99 F.1g. Bor Du i: <Se F.1 för fullständig frågetext> 559 01. Insatslägenhet 1758 02. Hyrd lägenhet 1725 03. Egen villa 130 04. Hyrd villa 177 05. Eget radhus 51 06. Hyrt radhus 445 07. Jordbruksfastighet 124 08. Inneboende 104 09. Annan bostadsform 30 99. Ej svar
VAR 16 UNDER 2 ÅR Loc 31 width 2 MD=99 F.2. Vi skulle vilja veta hur många personer Ditt hushåll normalt består av.Medräkna även sådana,som befinner sig på kortare semester,kortare militärtjänst, tillfälligt på sjukhus m.m. Obs!Räkna även med Dig själv. F.2a. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna:under 2 år Kod: 0 1 2 99 Frek: 4642 446 13 2
VAR 17 2-6 ÅR Loc 33 width 2 MD=99 F.2b. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 2-6 år <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 99 Frek: 4169 748 170 14 2
VAR 18 7-10 ÅR Loc 35 width 2 MD=99 F.2c. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 7-10 år <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 4 99 Frek: 4207 757 127 9 1 2
VAR 19 11-14 ÅR Loc 37 width 2 MD=99 F.2d. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 11-14 år <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 4 99 Frek: 4189 783 124 4 1 2
VAR 20 15-19 ÅR Loc 39 width 2 MD=99 F.2e. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 15-19 år <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 4 99 Frek: 3783 1011 270 35 2 2
VAR 21 20-67 ÅR Loc 41 width 2 MD=99 F.2f. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 20-67 år <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Frek: 75 752 3616 530 106 17 2 1 1 Kod: 9 99 Frek: 2 1
VAR 22 68 ÅR ELLER ÄLDRE Loc 43 width 2 MD=99 F.2g. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 68 år eller äldre <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 4 99 Frek: 4838 208 51 3 1 2
VAR 23 TOTALANTAL Loc 45 width 2 MD=99 F.2h. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna:totalt antal personer <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Frek: 503 1404 1300 1199 494 136 39 13 13 Kod: 99 Frek: 2
VAR 24 PERSONLIG INKOMST Loc 47 width 1 MD=9 F.3. Var vänlig sätt ett kryss i den ruta,som motsvarar den inkomstgrupp Du tillhör samt Ditt hushåll tillhör.Studiemedel,räntor och pensioner räknas till inkomsterna.Uppgifterna bör avse årsinkomsten innan skatt dragits. F.3a. Din personliga inkomst i kronor per år 1215 0. Under 10.000 762 1. 10.000-20.000 813 2. 20.000-30.000 1117 3. 30.000-40.000 438 4. 40.000-50.000 138 5. 50.000-60.000 62 6. 60.000-70.000 89 7. Över 70.000 469 9. Ej svar
VAR 25 HUSHÅLLETS TOTALINKOMST Loc 48 width 1 MD=9 F.3b. Hushållets totala inkomst i kronor per år <Se F.3 för fullständig frågetext> 122 0. Under 10.000 340 1. 10.000-20.000 492 2. 20.000-30.000 953 3. 30.000-40.000 786 4. 40.000-50.000 628 5. 50.000-60.000 469 6. 60.000-70.000 621 7. Över 70.000 692 9. Ej svar
VAR 26 DAGLIGVARUINKÖP:SJÄLV Loc 49 width 1 MD=9 F.4. Medlemmar i ett hushåll brukar handla olika mycket.Hur stor del av Ditt hushålls inköp av livsmedel och andra varor för dagligt bruk gör Du själv? 1000 0. Gör praktiskt taget inga sådana inköp själv 1065 1. Gör mindre än hälften av alla inköp 623 2. Gör ungefär hälften av alla inköp 501 3. Gör mer än hälften av alla inköp 1909 4. Gör alla eller nästan alla inköp 5 9. Ej svar
VAR 27 MEDLEM I KONSUM Loc 50 width 1 MD=9 F.5. Är Du personligen eller någon annan i Ditt hushåll medlem i Konsum? Om Du inte känner till detta, fråga då de övriga familjemedlemmarna. 2839 1. Ja 2220 2. Nej 44 9. Ej svar
VAR 28 KÖRKORT Loc 51 width 1 MD=9 F.6. Har Du själv körkort för personbil? 3397 1. Ja 1681 2. Nej 25 9. Ej svar
VAR 29 SAMHÄLLSDEBATT Loc 52 width 1 MD=9 F.7. Dina intressen.Människors intressen är olika.Hur stort är Ditt intresse för nedanstående ämnen och aktiviteter. F.7.1. Samhällsdebatt 203 1. Mycket ointresserad 309 2. Ganska ointresserad 376 3. Något ointresserad 394 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1681 5. Något intresserad 1296 6. Ganska intresserad 710 7. Mycket intresserad 134 9. Ej svar
VAR 30 SOCIALA RÄTTIGHETER Loc 53 width 1 MD=9 F.7.2. Sociala rättigheter <Se F.7 för fullständig frågetext> 90 1. Mycket ointresserad 170 2. Ganska ointresserad 238 3. Något ointresserad 233 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1465 5. Något intresserad 1663 6. Ganska intresserad 1143 7. Mycket intresserad 101 9. Ej svar
VAR 31 SKATTEFRÅGOR Loc 54 width 1 MD=9 F.7.3. Skattefrågor <Se F.7 för fullständig frågetext> 97 1. Mycket ointresserad 151 2. Ganska ointresserad 221 3. Något ointresserad 231 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1203 5. Något intresserad 1515 6. Ganska intresserad 1575 7. Mycket intresserad 110 9. Ej svar
VAR 32 LAGAR OCH FÖRORDNINGAR Loc 55 width 1 MD=9 F.7.4. Lagar och förordningar <Se F.7 för fullständig frågetext> 106 1. Mycket ointresserad 159 2. Ganska ointresserad 308 3. Något ointresserad 422 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1602 5. Något intresserad 1456 6. Ganska intresserad 906 7. Mycket intresserad 144 9. Ej svar
VAR 33 SAMLEVNADSPROBLEM Loc 56 width 1 MD=9 F.7.5. Samlevnadsproblem <Se F.7 för fullständig frågetext> 134 1. Mycket ointresserad 163 2. Ganska ointresserad 299 3. Något ointresserad 534 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1591 5. Något intresserad 1379 6. Ganska intresserad 864 7. Mycket intresserad 139 9. Ej svar
VAR 34 RELIGIONS-OCH TROSFRÅGOR Loc 57 width 1 MD=9 F.7.6. Religions-och trosfrågor <Se F.7 för fullständig frågetext> 755 1. Mycket ointresserad 640 2. Ganska ointresserad 555 3. Något ointresserad 704 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1301 5. Något intresserad 570 6. Ganska intresserad 444 7. Mycket intresserad 134 9. Ej svar
VAR 35 ARBETSMARKNADEN Loc 58 width 1 MD=9 F.7.7. Arbetsmarknaden <Se F.7 för fullständig frågetext> 90 1. Mycket ointresserad 133 2. Ganska ointresserad 225 3. Något ointresserad 360 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1382 5. Något intresserad 1598 6. Ganska intresserad 1181 7. Mycket intresserad 134 9. Ej svar
VAR 36 SAMHÄLLSPLANERING Loc 59 width 1 MD=9 F.7.8. Samhällsplanering <Se F.7 för fullständig frågetext> 133 1. Mycket ointresserad 163 2. Ganska ointresserad 329 3. Något ointresserad 601 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1619 5. Något intresserad 1339 6. Ganska intresserad 742 7. Mycket intresserad 177 9. Ej svar
VAR 37 POLITISKA FRÅGOR Loc 60 width 1 MD=9 F.7.9. Politiska frågor <Se F.7 för fullständig frågetext> 335 1. Mycket ointresserad 267 2. Ganska ointresserad 330 3. Något ointresserad 468 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1567 5. Något intresserad 1242 6. Ganska intresserad 775 7. Mycket intresserad 119 9. Ej svar
VAR 38 FÖRSVARSFRÅGOR Loc 61 width 1 MD=9 F.7.10. Försvarsfrågor <Se F.7 för fullständig frågetext> 594 1. Mycket ointresserad 501 2. Ganska ointresserad 548 3. Något ointresserad 902 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1436 5. Något intresserad 631 6. Ganska intresserad 356 7. Mycket intresserad 135 9. Ej svar
VAR 39 MILJÖVÅRDSPROBLEM Loc 62 width 1 MD=9 F.7.11. Miljövårdsproblem <Se F.7 för fullständig frågetext> 68 1. Mycket ointresserad 73 2. Ganska ointresserad 147 3. Något ointresserad 258 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1220 5. Något intresserad 1549 6. Ganska intresserad 1675 7. Mycket intresserad 113 9. Ej svar
VAR 40 HÄLSONYTTIG MAT Loc 63 width 1 MD=9 F.7.12. Hälsonyttig mat <Se F.7 för fullständig frågetext> 147 1. Mycket ointresserad 148 2. Ganska ointresserad 259 3. Något ointresserad 355 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1243 5. Något intresserad 1413 6. Ganska intresserad 1447 7. Mycket intresserad 91 9. Ej svar
VAR 41 SJUKDOMAR OCH HÄLSOVÅRD Loc 64 width 1 MD=9 F.7.13. Sjukdomar och hälsovård <Se F.7 för fullständig frågetext> 85 1. Mycket ointresserad 103 2. Ganska ointresserad 221 3. Något ointresserad 352 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1312 5. Något intresserad 1468 6. Ganska intresserad 1454 7. Mycket intresserad 108 9. Ej svar
VAR 42 BANTNINGSTIPS Loc 65 width 1 MD=9 F.7.14. Bantningstips <Se F.7 för fullständig frågetext> 1697 1. Mycket ointresserad 510 2. Ganska ointresserad 365 3. Något ointresserad 664 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 939 5. Något intresserad 394 6. Ganska intresserad 398 7. Mycket intresserad 136 9. Ej svar
VAR 43 HUSHÅLLA EKONOMISKT Loc 66 width 1 MD=9 F.7.15. Hushålla ekonomiskt <Se F.7 för fullständig frågetext> 140 1. Mycket ointresserad 130 2. Ganska ointresserad 201 3. Något ointresserad 279 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1103 5. Något intresserad 1494 6. Ganska intresserad 1660 7. Mycket intresserad 96 9. Ej svar
VAR 44 HEMINREDNING Loc 67 width 1 MD=9 F.7.16. Heminredning <Se F.7 för fullständig frågetext> 174 1. Mycket ointresserad 179 2. Ganska ointresserad 247 3. Något ointresserad 329 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1309 5. Något intresserad 1403 6. Ganska intresserad 1352 7. Mycket intresserad 110 9. Ej svar
VAR 45 MODENYHETER Loc 68 width 1 MD=9 F.7.17. Modenyheter <Se F.7 för fullständig frågetext> 613 1. Mycket ointresserad 399 2. Ganska ointresserad 433 3. Något ointresserad 457 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1520 5. Något intresserad 976 6. Ganska intresserad 574 7. Mycket intresserad 131 9. Ej svar
VAR 46 MATVARUNYHETER Loc 69 width 1 MD=9 F.7.18. Matvarunyheter <Se F.7 för fullständig frågetext> 300 1. Mycket ointresserad 388 2. Ganska ointresserad 447 3. Något ointresserad 551 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1604 5. Något intresserad 1049 6. Ganska intresserad 628 7. Mycket intresserad 136 9. Ej svar
VAR 47 BARNAVÅRD Loc 70 width 1 MD=9 F.7.19. Barnavård <Se F.7 för fullständig frågetext> 390 1. Mycket ointresserad 316 2. Ganska ointresserad 342 3. Något ointresserad 692 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1213 5. Något intresserad 1039 6. Ganska intresserad 969 7. Mycket intresserad 142 9. Ej svar
VAR 48 SKÖNHETSVÅRD Loc 71 width 1 MD=9 F.7.20. Skönhetsvård <Se F.7 för fullständig frågetext> 998 1. Mycket ointresserad 490 2. Ganska ointresserad 464 3. Något ointresserad 744 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1332 5. Något intresserad 645 6. Ganska intresserad 306 7. Mycket intresserad 124 9. Ej svar
VAR 49 VILLA/EGET HEM Loc 72 width 1 MD=9 F.7.21. Villa/eget hem <Se F.7 för fullständig frågetext> 193 1. Mycket ointresserad 136 2. Ganska ointresserad 154 3. Något ointresserad 386 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 796 5. Något intresserad 1137 6. Ganska intresserad 2185 7. Mycket intresserad 116 9. Ej svar
VAR 50 FRITIDSHUS Loc 73 width 1 MD=9 F.7.22. Fritidshus <Se F.7 för fullständig frågetext> 458 1. Mycket ointresserad 296 2. Ganska ointresserad 335 3. Något ointresserad 699 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1113 5. Något intresserad 893 6. Ganska intresserad 1165 7. Mycket intresserad 144 9. Ej svar
VAR 51 SEMESTERRESOR Loc 74 width 1 MD=9 F.7.23. Semesterresor <Se F.7 för fullständig frågetext> 170 1. Mycket ointresserad 147 2. Ganska ointresserad 238 3. Något ointresserad 303 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1354 5. Något intresserad 1349 6. Ganska intresserad 1409 7. Mycket intresserad 133 9. Ej svar
VAR 52 BÅTAR Loc 75 width 1 MD=9 F.7.24. Båtar <Se F.7 för fullständig frågetext> 1074 1. Mycket ointresserad 435 2. Ganska ointresserad 452 3. Något ointresserad 743 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1091 5. Något intresserad 597 6. Ganska intresserad 563 7. Mycket intresserad 148 9. Ej svar
VAR 53 PERSONBILAR Loc 76 width 1 MD=9 F.7.25. Personbilar <Se F.7 för fullständig frågetext> 355 1. Mycket ointresserad 238 2. Ganska ointresserad 282 3. Något ointresserad 397 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1429 5. Något intresserad 1291 6. Ganska intresserad 991 7. Mycket intresserad 120 9. Ej svar
VAR 54 TV/RADIOAPPARATER Loc 77 width 1 MD=9 F.7.26. TV/Radioapparater <Se F.7 för fullständig frågetext> 242 1. Mycket ointresserad 288 2. Ganska ointresserad 354 3. Något ointresserad 347 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1695 5. Något intresserad 1241 6. Ganska intresserad 817 7. Mycket intresserad 119 9. Ej svar
VAR 55 STEREOANLÄGGNINGAR Loc 78 width 1 MD=9 F.7.27. Stereoanläggningar <Se F.7 för fullständig frågetext> 723 1. Mycket ointresserad 390 2. Ganska ointresserad 411 3. Något ointresserad 684 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1276 5. Något intresserad 805 6. Ganska intresserad 660 7. Mycket intresserad 154 9. Ej svar
VAR 56 HUSHÅLLSMASKINER Loc 79 width 1 MD=9 F.7.28. Hushållsmaskiner <Se F.7 för fullständig frågetext> 339 1. Mycket ointresserad 320 2. Ganska ointresserad 443 3. Något ointresserad 528 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1649 5. Något intresserad 1112 6. Ganska intresserad 563 7. Mycket intresserad 149 9. Ej svar
VAR 57 FOTOUTRUSTNING Loc 80 width 1 MD=9 F.7.29. Fotoutrustning <Se F.7 för fullständig frågetext> 739 1. Mycket ointresserad 494 2. Ganska ointresserad 558 3. Något ointresserad 776 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1412 5. Något intresserad 598 6. Ganska intresserad 368 7. Mycket intresserad 158 9. Ej svar
VAR 58 MOTORCYKLAR/MOPEDER Loc 81 width 1 MD=9 F.7.30. Motorcyklar/mopeder <Se F.7 för fullständig frågetext> 1868 1. Mycket ointresserad 570 2. Ganska ointresserad 472 3. Något ointresserad 872 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 649 5. Något intresserad 265 6. Ganska intresserad 261 7. Mycket intresserad 146 9. Ej svar
VAR 59 RAKAPPARATER Loc 82 width 1 MD=9 F.7.31. Rakapparater <Se F.7 för fullständig frågetext> 1748 1. Mycket ointresserad 409 2. Ganska ointresserad 415 3. Något ointresserad 918 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 938 5. Något intresserad 300 6. Ganska intresserad 219 7. Mycket intresserad 156 9. Ej svar
VAR 60 RENGÖRINGSMEDEL Loc 83 width 1 MD=9 F.7.32. Rengöringsmedel <Se F.7 för fullständig frågetext> 407 1. Mycket ointresserad 370 2. Ganska ointresserad 393 3. Något ointresserad 596 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1454 5. Något intresserad 1079 6. Ganska intresserad 679 7. Mycket intresserad 125 9. Ej svar
VAR 61 MEDEL MOT MJÄLL Loc 84 width 1 MD=9 F.7.33. Medel mot mjäll <Se F.7 för fullständig frågetext> 1098 1. Mycket ointresserad 457 2. Ganska ointresserad 403 3. Något ointresserad 953 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1120 5. Något intresserad 531 6. Ganska intresserad 382 7. Mycket intresserad 159 9. Ej svar
VAR 62 HUNDARS SKÖTSEL Loc 85 width 1 MD=9 F.7.34. Hundars skötsel <Se F.7 för fullständig frågetext> 1504 1. Mycket ointresserad 388 2. Ganska ointresserad 296 3. Något ointresserad 806 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 732 5. Något intresserad 529 6. Ganska intresserad 709 7. Mycket intresserad 139 9. Ej svar
VAR 63 KATTERS SKÖTSEL Loc 86 width 1 MD=9 F.7.35. Katters skötsel <Se F.7 för fullständig frågetext> 1976 1. Mycket ointresserad 428 2. Ganska ointresserad 352 3. Något ointresserad 899 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 617 5. Något intresserad 318 6. Ganska intresserad 374 7. Mycket intresserad 139 9. Ej svar
VAR 64 HANDLA MAT Loc 87 width 1 MD=9 F.7.36. Handla mat <Se F.7 för fullständig frågetext> 212 1. Mycket ointresserad 287 2. Ganska ointresserad 304 3. Något ointresserad 243 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1378 5. Något intresserad 1564 6. Ganska intresserad 1038 7. Mycket intresserad 77 9. Ej svar
VAR 65 LAGA MAT Loc 88 width 1 MD=9 F.7.37. Laga mat <Se F.7 för fullständig frågetext> 252 1. Mycket ointresserad 244 2. Ganska ointresserad 300 3. Något ointresserad 210 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1211 5. Något intresserad 1528 6. Ganska intresserad 1292 7. Mycket intresserad 66 9. Ej svar
VAR 66 PRÖVA NYA MATRÄTTER Loc 89 width 1 MD=9 F.7.38. Pröva nya maträtter <Se F.7 för fullständig frågetext> 279 1. Mycket ointresserad 184 2. Ganska ointresserad 310 3. Något ointresserad 342 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1267 5. Något intresserad 1414 6. Ganska intresserad 1209 7. Mycket intresserad 98 9. Ej svar
VAR 67 BAKA Loc 90 width 1 MD=9 F.7.39. Baka <Se F.7 för fullständig frågetext> 708 1. Mycket ointresserad 415 2. Ganska ointresserad 449 3. Något ointresserad 500 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 880 5. Något intresserad 1003 6. Ganska intresserad 1050 7. Mycket intresserad 98 9. Ej svar
VAR 68 PRÖVA NYA CIGARRETTER Loc 91 width 1 MD=9 F.7.40. Pröva nya cigarretter <Se F.7 för fullständig frågetext> 2851 1. Mycket ointresserad 324 2. Ganska ointresserad 282 3. Något ointresserad 822 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 455 5. Något intresserad 144 6. Ganska intresserad 73 7. Mycket intresserad 152 9. Ej svar
VAR 69 PRÖVA NY PIPTOBAK Loc 92 width 1 MD=9 F.7.41. Pröva ny piptobak <Se F.7 för fullständig frågetext> 3284 1. Mycket ointresserad 173 2. Ganska ointresserad 188 3. Något ointresserad 885 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 267 5. Något intresserad 89 6. Ganska intresserad 56 7. Mycket intresserad 161 9. Ej svar
VAR 70 PRÖVA NYA CIGARILLER Loc 93 width 1 MD=9 F.7.42. Pröva nya cigariller <Se F.7 för fullständig frågetext> 3383 1. Mycket ointresserad 185 2. Ganska ointresserad 161 3. Något ointresserad 926 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 173 5. Något intresserad 52 6. Ganska intresserad 20 7. Mycket intresserad 203 9. Ej svar
VAR 71 HA GÄSTER Loc 94 width 1 MD=9 F.7.43. Ha gäster <Se F.7 för fullständig frågetext> 135 1. Mycket ointresserad 103 2. Ganska ointresserad 206 3. Något ointresserad 242 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1548 5. Något intresserad 1920 6. Ganska intresserad 842 7. Mycket intresserad 107 9. Ej svar
VAR 72 KÖRA BIL Loc 95 width 1 MD=9 F.7.44. Köra bil <Se F.7 för fullständig frågetext> 638 1. Mycket ointresserad 140 2. Ganska ointresserad 141 3. Något ointresserad 567 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 845 5. Något intresserad 1330 6. Ganska intresserad 1318 7. Mycket intresserad 124 9. Ej svar
VAR 73 JOBBA MED BILEN Loc 96 width 1 MD=9 F.7.45. Jobba med bilen <Se F.7 för fullständig frågetext> 1371 1. Mycket ointresserad 343 2. Ganska ointresserad 376 3. Något ointresserad 700 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1086 5. Något intresserad 626 6. Ganska intresserad 461 7. Mycket intresserad 140 9. Ej svar
VAR 74 ARBETA I TRÄDGÅRDEN Loc 97 width 1 MD=9 F.7.46. Arbeta i trädgården <Se F.7 för fullständig frågetext> 473 1. Mycket ointresserad 217 2. Ganska ointresserad 283 3. Något ointresserad 471 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1202 5. Något intresserad 1260 6. Ganska intresserad 1114 7. Mycket intresserad 83 9. Ej svar
VAR 75 FOTOGRAFERA Loc 98 width 1 MD=9 F.7.47. Fotografera <Se F.7 för fullständig frågetext> 664 1. Mycket ointresserad 337 2. Ganska ointresserad 407 3. Något ointresserad 567 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1765 5. Något intresserad 799 6. Ganska intresserad 445 7. Mycket intresserad 119 9. Ej svar
VAR 76 SMALFILMA Loc 99 width 1 MD=9 F.7.48. Smalfilma <Se F.7 för fullständig frågetext> 1404 1. Mycket ointresserad 407 2. Ganska ointresserad 441 3. Något ointresserad 1466 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 699 5. Något intresserad 339 6. Ganska intresserad 185 7. Mycket intresserad 162 9. Ej svar
VAR 77 LYSSNA PÅ POPMUSIK Loc 100 width 1 MD=9 F.7.49. Lyssna på popmusik <Se F.7 för fullständig frågetext> 1353 1. Mycket ointresserad 418 2. Ganska ointresserad 401 3. Något ointresserad 519 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1084 5. Något intresserad 657 6. Ganska intresserad 533 7. Mycket intresserad 138 9. Ej svar
VAR 78 LYSSNA PÅ KLASSISK MUSIK Loc 101 width 1 MD=9 F.7.50. Lyssna på klassisk musik <Se F.7 för fullständig frågetext> 890 1. Mycket ointresserad 368 2. Ganska ointresserad 478 3. Något ointresserad 451 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1469 5. Något intresserad 864 6. Ganska intresserad 463 7. Mycket intresserad 120 9. Ej svar
VAR 79 GÅ PÅ TEATER Loc 102 width 1 MD=9 F.7.51. Gå på teater <Se F.7 för fullständig frågetext> 673 1. Mycket ointresserad 359 2. Ganska ointresserad 400 3. Något ointresserad 576 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1493 5. Något intresserad 909 6. Ganska intresserad 576 7. Mycket intresserad 117 9. Ej svar
VAR 80 GÅ PÅ KONSTUTSTÄLLNING Loc 103 width 1 MD=9 F.7.52. Gå på konstutställning <Se F.7 för fullständig frågetext> 1054 1. Mycket ointresserad 552 2. Ganska ointresserad 554 3. Något ointresserad 764 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1184 5. Något intresserad 545 6. Ganska intresserad 316 7. Mycket intresserad 134 9. Ej svar
VAR 81 SKAFFA VIDAREUTBILDNING Loc 104 width 1 MD=9 F.7.53. Skaffa vidareutbildning <Se F.7 för fullständig frågetext> 345 1. Mycket ointresserad 192 2. Ganska ointresserad 334 3. Något ointresserad 730 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1577 5. Något intresserad 1131 6. Ganska intresserad 647 7. Mycket intresserad 147 9. Ej svar
VAR 82 LÄSA BÖCKER Loc 105 width 1 MD=9 F.7.54. Läsa böcker <Se F.7 för fullständig frågetext> 216 1. Mycket ointresserad 157 2. Ganska ointresserad 332 3. Något ointresserad 244 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1510 5. Något intresserad 1267 6. Ganska intresserad 1267 7. Mycket intresserad 110 9. Ej svar
VAR 83 LÄSA POPULÄRTIDNINGAR Loc 106 width 1 MD=9 F.7.55. Läsa populärtidningar <Se F.7 för fullständig frågetext> 483 1. Mycket ointresserad 352 2. Ganska ointresserad 500 3. Något ointresserad 658 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1598 5. Något intresserad 970 6. Ganska intresserad 393 7. Mycket intresserad 149 9. Ej svar
VAR 84 SY KLÄDER Loc 107 width 1 MD=9 F.7.56. Sy kläder <Se F.7 för fullständig frågetext> 1895 1. Mycket ointresserad 334 2. Ganska ointresserad 324 3. Något ointresserad 612 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 738 5. Något intresserad 494 6. Ganska intresserad 593 7. Mycket intresserad 113 9. Ej svar
VAR 85 HANDARBETA Loc 108 width 1 MD=9 F.7.57. Handarbeta <Se F.7 för fullständig frågetext> 1658 1. Mycket ointresserad 244 2. Ganska ointresserad 230 3. Något ointresserad 455 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 673 5. Något intresserad 689 6. Ganska intresserad 1043 7. Mycket intresserad 111 9. Ej svar
VAR 86 MÅLA Loc 109 width 1 MD=9 F.7.58. Måla <Se F.7 för fullständig frågetext> 1102 1. Mycket ointresserad 310 2. Ganska ointresserad 405 3. Något ointresserad 643 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1195 5. Något intresserad 814 6. Ganska intresserad 497 7. Mycket intresserad 137 9. Ej svar
VAR 87 SNICKRA Loc 110 width 1 MD=9 F.7.59. Snickra <Se F.7 för fullständig frågetext> 1018 1. Mycket ointresserad 341 2. Ganska ointresserad 362 3. Något ointresserad 733 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1084 5. Något intresserad 863 6. Ganska intresserad 560 7. Mycket intresserad 142 9. Ej svar
VAR 88 MOTIONERA Loc 111 width 1 MD=9 F.7.60. Motionera <Se F.7 för fullständig frågetext> 190 1. Mycket ointresserad 132 2. Ganska ointresserad 239 3. Något ointresserad 245 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1586 5. Något intresserad 1438 6. Ganska intresserad 1170 7. Mycket intresserad 103 9. Ej svar
VAR 89 FRILUFTSLIV Loc 112 width 1 MD=9 F.7.61. Friluftsliv <Se F.7 för fullständig frågetext> 130 1. Mycket ointresserad 86 2. Ganska ointresserad 142 3. Något ointresserad 195 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1291 5. Något intresserad 1600 6. Ganska intresserad 1549 7. Mycket intresserad 110 9. Ej svar
VAR 90 SPORTFISKA Loc 113 width 1 MD=9 F.7.62. Sportfiska <Se F.7 för fullständig frågetext> 1317 1. Mycket ointresserad 323 2. Ganska ointresserad 345 3. Något ointresserad 708 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 978 5. Något intresserad 598 6. Ganska intresserad 705 7. Mycket intresserad 129 9. Ej svar
VAR 91 ÅKA SKIDOR Loc 114 width 1 MD=9 F.7.63. Åka skidor <Se F.7 för fullständig frågetext> 705 1. Mycket ointresserad 240 2. Ganska ointresserad 322 3. Något ointresserad 502 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1397 5. Något intresserad 1022 6. Ganska intresserad 779 7. Mycket intresserad 136 9. Ej svar
VAR 92 ÅKA MOTORBÅT Loc 115 width 1 MD=9 F.7.64. Åka motorbåt <Se F.7 för fullständig frågetext> 1093 1. Mycket ointresserad 351 2. Ganska ointresserad 416 3. Något ointresserad 778 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1109 5. Något intresserad 663 6. Ganska intresserad 550 7. Mycket intresserad 143 9. Ej svar
VAR 93 SEGLA Loc 116 width 1 MD=9 F.7.65. Segla <Se F.7 för fullständig frågetext> 1505 1. Mycket ointresserad 398 2. Ganska ointresserad 387 3. Något ointresserad 1275 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 667 5. Något intresserad 386 6. Ganska intresserad 342 7. Mycket intresserad 143 9. Ej svar
VAR 94 CAMPA Loc 117 width 1 MD=9 F.7.66. Campa <Se F.7 för fullständig frågetext> 1000 1. Mycket ointresserad 297 2. Ganska ointresserad 355 3. Något ointresserad 550 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1280 5. Något intresserad 861 6. Ganska intresserad 622 7. Mycket intresserad 138 9. Ej svar
VAR 95 SEMESTRA UTOMLANDS Loc 118 width 1 MD=9 F.7.67. Semestra utomlands <Se F.7 för fullständig frågetext> 569 1. Mycket ointresserad 224 2. Ganska ointresserad 264 3. Något ointresserad 637 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 975 5. Något intresserad 949 6. Ganska intresserad 1347 7. Mycket intresserad 138 9. Ej svar
VAR 96 SEMESTRA I SVERIGE Loc 119 width 1 MD=9 F.7.68. Semestra i Sverige <Se F.7 för fullständig frågetext> 117 1. Mycket ointresserad 45 2. Ganska ointresserad 112 3. Något ointresserad 184 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1035 5. Något intresserad 1753 6. Ganska intresserad 1736 7. Mycket intresserad 121 9. Ej svar
VAR 97 GÅ PÅ FÖRENINGSMÖTEN Loc 120 width 1 MD=9 F.7.69. Gå på föreningsmöten <Se F.7 för fullständig frågetext> 1042 1. Mycket ointresserad 529 2. Ganska ointresserad 630 3. Något ointresserad 758 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1218 5. Något intresserad 553 6. Ganska intresserad 232 7. Mycket intresserad 141 9. Ej svar
VAR 98 SE PÅ SPORTEVENEMANG Loc 121 width 1 MD=9 F.7.70. Se på sportevenemang <Se F.7 för fullständig frågetext> 716 1. Mycket ointresserad 323 2. Ganska ointresserad 381 3. Något ointresserad 370 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1136 5. Något intresserad 939 6. Ganska intresserad 1117 7. Mycket intresserad 121 9. Ej svar
VAR 99 PRÖVA NYA PRODUKTER Loc 122 width 1 MD=9 F.7.71. Pröva nya produkter <Se F.7 för fullständig frågetext> 299 1. Mycket ointresserad 229 2. Ganska ointresserad 401 3. Något ointresserad 829 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1863 5. Något intresserad 951 6. Ganska intresserad 420 7. Mycket intresserad 111 9. Ej svar
VAR 100 KONSUM Loc 123 width 2 F.8. Hur ofta Du besöker affärer m.m. Nedan finner Du ett antal frågor där Du kan markera Ditt svar på upp till 16 olika sätt:från "Aldrig" till "7 ggr/vecka". Ange så noga Du kan HUR OFTA Du besöker olika affärer etc. Svara med ett kryss på varje rad! F.8a. Hur ofta besöker Du Konsum? 517 00. Aldrig 114 01. 1 gång per år 116 02. 2 gånger per år 188 03. 3 gånger per år 231 04. 1 gång per kvartal 178 05. 2 gånger per kvartal 529 06. 1 gång per månad 425 07. 2 gånger per månad 437 08. 3 gånger per månad 847 09. 1 gång per vecka 575 10. 2 gånger per vecka 437 11. 3 gånger per vecka 238 12. 4 gånger per vecka 133 13. 5 gånger per vecka 96 14. 6 gånger per vecka 42 15. 7 gånger per vecka
VAR 101 ICA Loc 125 width 2 F.8b. Hur ofta besöker Du ICA? <Se F.8 för fullständig frågetext> 444 00. Aldrig 73 01. 1 gång per år 69 02. 2 gånger per år 132 03. 3 gånger per år 200 04. 1 gång per kvartal 162 05. 2 gånger per kvartal 536 06. 1 gång per månad 414 07. 2 gånger per månad 370 08. 3 gånger per månad 862 09. 1 gång per vecka 705 10. 2 gånger per vecka 471 11. 3 gånger per vecka 284 12. 4 gånger per vecka 215 13. 5 gånger per vecka 101 14. 6 gånger per vecka 65 15. 7 gånger per vecka
VAR 102 VIVO Loc 127 width 2 F.8c. Hur ofta besöker Du VIVO? <Se F.8 för fullständig frågetext> 2583 00. Aldrig 306 01. 1 gång per år 209 02. 2 gånger per år 196 03. 3 gånger per år 258 04. 1 gång per kvartal 141 05. 2 gånger per kvartal 417 06. 1 gång per månad 175 07. 2 gånger per månad 173 08. 3 gånger per månad 288 09. 1 gång per vecka 146 10. 2 gånger per vecka 81 11. 3 gånger per vecka 46 12. 4 gånger per vecka 44 13. 5 gånger per vecka 25 14. 6 gånger per vecka 15 15. 7 gånger per vecka
VAR 103 ANNAN LIVSMEDELSBUTIK Loc 129 width 2 F.8d. Hur ofta besöker Du annan livsmedelsbutik? <Se F.8 för fullständig frågetext> 1443 00. Aldrig 263 01. 1 gång per år 223 02. 2 gånger per år 262 03. 3 gånger per år 329 04. 1 gång per kvartal 246 05. 2 gånger per kvartal 591 06. 1 gång per månad 317 07. 2 gånger per månad 298 08. 3 gånger per månad 570 09. 1 gång per vecka 263 10. 2 gånger per vecka 137 11. 3 gånger per vecka 71 12. 4 gånger per vecka 52 13. 5 gånger per vecka 23 14. 6 gånger per vecka 15 15. 7 gånger per vecka
VAR 104 LIVSM.AVD.DOMUS-OBS Loc 131 width 2 MD=99 F.8e. Hur ofta besöker Du livsmedelsavdelning i Domus eller Obs? <Se F.8 för fullständig frågetext> 947 00. Aldrig 214 01. 1 gång per år 233 02. 2 gånger per år 265 03. 3 gånger per år 380 04. 1 gång per kvartal 284 05. 2 gånger per kvartal 703 06. 1 gång per månad 475 07. 2 gånger per månad 397 08. 3 gånger per månad 674 09. 1 gång per vecka 264 10. 2 gånger per vecka 133 11. 3 gånger per vecka 69 12. 4 gånger per vecka 38 13. 5 gånger per vecka 17 14. 6 gånger per vecka 9 15. 7 gånger per vecka 1 99. Ej svar
VAR 105 LIVSM.AVD.ANNAT VARUHUS Loc 133 width 2 MD=99 F.8f. Hur ofta besöker Du livsmedelsavdelning i annat varuhus? <Se F.8 för fullständig frågetext> 1707 00. Aldrig 323 01. 1 gång per år 250 02. 2 gånger per år 290 03. 3 gånger per år 390 04. 1 gång per kvartal 255 05. 2 gånger per kvartal 643 06. 1 gång per månad 303 07. 2 gånger per månad 241 08. 3 gånger per månad 442 09. 1 gång per vecka 122 10. 2 gånger per vecka 66 11. 3 gånger per vecka 40 12. 4 gånger per vecka 21 13. 5 gånger per vecka 6 14. 6 gånger per vecka 3 15. 7 gånger per vecka 1 99. Ej svar
VAR 106 DOMUS Loc 135 width 2 F.8g. Hur ofta besöker Du Domus? <Se F.8 för fullständig frågetext> 964 00. Aldrig 197 01. 1 gång per år 224 02. 2 gånger per år 236 03. 3 gånger per år 378 04. 1 gång per kvartal 306 05. 2 gånger per kvartal 729 06. 1 gång per månad 510 07. 2 gånger per månad 376 08. 3 gånger per månad 637 09. 1 gång per vecka 248 10. 2 gånger per vecka 149 11. 3 gånger per vecka 67 12. 4 gånger per vecka 47 13. 5 gånger per vecka 25 14. 6 gånger per vecka 10 15. 7 gånger per vecka
VAR 107 EPA Loc 137 width 2 F.8h. Hur ofta besöker Du Epa? <Se F.8 för fullständig frågetext> 1205 00. Aldrig 368 01. 1 gång per år 293 02. 2 gånger per år 292 03. 3 gånger per år 444 04. 1 gång per kvartal 331 05. 2 gånger per kvartal 755 06. 1 gång per månad 413 07. 2 gånger per månad 288 08. 3 gånger per månad 444 09. 1 gång per vecka 134 10. 2 gånger per vecka 58 11. 3 gånger per vecka 34 12. 4 gånger per vecka 27 13. 5 gånger per vecka 12 14. 6 gånger per vecka 5 15. 7 gånger per vecka
VAR 108 TEMPO Loc 139 width 2 F.8i. Hur ofta besöker Du Tempo? <Se F.8 för fullständig frågetext> 1616 00. Aldrig 445 01. 1 gång per år 281 02. 2 gånger per år 297 03. 3 gånger per år 404 04. 1 gång per kvartal 248 05. 2 gånger per kvartal 615 06. 1 gång per månad 334 07. 2 gånger per månad 251 08. 3 gånger per månad 353 09. 1 gång per vecka 98 10. 2 gånger per vecka 77 11. 3 gånger per vecka 32 12. 4 gånger per vecka 30 13. 5 gånger per vecka 16 14. 6 gånger per vecka 6 15. 7 gånger per vecka
VAR 109 PRESSBYRÅN Loc 141 width 2 F.8j. Hur ofta besöker Du Pressbyrån? <Se F.8 för fullständig frågetext> 624 00. Aldrig 209 01. 1 gång per år 263 02. 2 gånger per år 357 03. 3 gånger per år 599 04. 1 gång per kvartal 391 05. 2 gånger per kvartal 790 06. 1 gång per månad 371 07. 2 gånger per månad 313 08. 3 gånger per månad 515 09. 1 gång per vecka 234 10. 2 gånger per vecka 158 11. 3 gånger per vecka 78 12. 4 gånger per vecka 73 13. 5 gånger per vecka 46 14. 6 gånger per vecka 82 15. 7 gånger per vecka
VAR 110 ANNAN KIOSK Loc 143 width 2 F.8k. Hur ofta besöker Du annan kiosk? <Se F.8 för fullständig frågetext> 709 00. Aldrig 86 01. 1 gång per år 84 02. 2 gånger per år 143 03. 3 gånger per år 247 04. 1 gång per kvartal 172 05. 2 gånger per kvartal 503 06. 1 gång per månad 378 07. 2 gånger per månad 379 08. 3 gånger per månad 899 09. 1 gång per vecka 464 10. 2 gånger per vecka 362 11. 3 gånger per vecka 211 12. 4 gånger per vecka 171 13. 5 gånger per vecka 91 14. 6 gånger per vecka 204 15. 7 gånger per vecka
VAR 111 TOBAKSAFFÄR Loc 145 width 2 F.8l. Hur ofta besöker Du tobaksaffär? <Se F.8 för fullständig frågetext> 1923 00. Aldrig 235 01. 1 gång per år 155 02. 2 gånger per år 179 03. 3 gånger per år 248 04. 1 gång per kvartal 163 05. 2 gånger per kvartal 540 06. 1 gång per månad 239 07. 2 gånger per månad 240 08. 3 gånger per månad 558 09. 1 gång per vecka 234 10. 2 gånger per vecka 150 11. 3 gånger per vecka 73 12. 4 gånger per vecka 95 13. 5 gånger per vecka 32 14. 6 gånger per vecka 39 15. 7 gånger per vecka
VAR 112 BAR/SJÄLVSERVERING Loc 147 width 2 F.8m. Hur ofta besöker Du bar/självservering? <Se F.8 för fullständig frågetext> 944 00. Aldrig 180 01. 1 gång per år 293 02. 2 gånger per år 509 03. 3 gånger per år 610 04. 1 gång per kvartal 431 05. 2 gånger per kvartal 632 06. 1 gång per månad 341 07. 2 gånger per månad 283 08. 3 gånger per månad 268 09. 1 gång per vecka 133 10. 2 gånger per vecka 121 11. 3 gånger per vecka 72 12. 4 gånger per vecka 216 13. 5 gånger per vecka 28 14. 6 gånger per vecka 42 15. 7 gånger per vecka
VAR 113 KAFE/KONDITORI Loc 149 width 2 F.8n. Hur ofta besöker Du kafe/konditori? <Se F.8 för fullständig frågetext> 1023 00. Aldrig 307 01. 1 gång per år 390 02. 2 gånger per år 501 03. 3 gånger per år 621 04. 1 gång per kvartal 384 05. 2 gånger per kvartal 632 06. 1 gång per månad 332 07. 2 gånger per månad 253 08. 3 gånger per månad 285 09. 1 gång per vecka 136 10. 2 gånger per vecka 74 11. 3 gånger per vecka 48 12. 4 gånger per vecka 85 13. 5 gånger per vecka 11 14. 6 gånger per vecka 21 15. 7 gånger per vecka
VAR 114 KORVKIOSK/GATUKÖK Loc 151 width 2 F.8o. Hur ofta besöker Du korvkiosk/gatukök? <Se F.8 för fullständig frågetext> 1208 00. Aldrig 252 01. 1 gång per år 273 02. 2 gånger per år 366 03. 3 gånger per år 532 04. 1 gång per kvartal 358 05. 2 gånger per kvartal 684 06. 1 gång per månad 368 07. 2 gånger per månad 373 08. 3 gånger per månad 370 09. 1 gång per vecka 173 10. 2 gånger per vecka 85 11. 3 gånger per vecka 32 12. 4 gånger per vecka 13 13. 5 gånger per vecka 6 14. 6 gånger per vecka 10 15. 7 gånger per vecka
VAR 115 BENSINSTATION Loc 153 width 2 F.8p. Hur ofta besöker Du bensinstation? <Se F.8 för fullständig frågetext> 1332 00. Aldrig 40 01. 1 gång per år 38 02. 2 gånger per år 71 03. 3 gånger per år 105 04. 1 gång per kvartal 101 05. 2 gånger per kvartal 327 06. 1 gång per månad 509 07. 2 gånger per månad 419 08. 3 gånger per månad 1243 09. 1 gång per vecka 571 10. 2 gånger per vecka 197 11. 3 gånger per vecka 77 12. 4 gånger per vecka 39 13. 5 gånger per vecka 12 14. 6 gånger per vecka 22 15. 7 gånger per vecka
VAR 116 POSTKONTOR Loc 155 width 2 F.8q. Hur ofta besöker Du postkontor? <Se F.8 för fullständig frågetext> 272 00. Aldrig 38 01. 1 gång per år 50 02. 2 gånger per år 99 03. 3 gånger per år 222 04. 1 gång per kvartal 190 05. 2 gånger per kvartal 1078 06. 1 gång per månad 1036 07. 2 gånger per månad 715 08. 3 gånger per månad 914 09. 1 gång per vecka 222 10. 2 gånger per vecka 102 11. 3 gånger per vecka 52 12. 4 gånger per vecka 44 13. 5 gånger per vecka 43 14. 6 gånger per vecka 26 15. 7 gånger per vecka
VAR 117 BANKKONTOR Loc 157 width 2 F.8r. Hur ofta besöker Du bankkontor? <Se F.8 för fullständig frågetext> 423 00. Aldrig 181 01. 1 gång per år 197 02. 2 gånger per år 200 03. 3 gånger per år 395 04. 1 gång per kvartal 247 05. 2 gånger per kvartal 1219 06. 1 gång per månad 902 07. 2 gånger per månad 535 08. 3 gånger per månad 567 09. 1 gång per vecka 120 10. 2 gånger per vecka 47 11. 3 gånger per vecka 10 12. 4 gånger per vecka 43 13. 5 gånger per vecka 3 14. 6 gånger per vecka 14 15. 7 gånger per vecka
VAR 118 AFFISCHPELARE Loc 159 width 2 F.9. Hur ofta Du besöker affärer m.m. Nedan finner Du ett antal frågor där Du kan markera Ditt svar på upp till 16 olika sätt:från "aldrig" till "7 ggr/vecka".Ange så noga Du kan HUR OFTA Du besöker olika affärer etc.Svara med ett kryss på varje rad! F.9a. Hur ofta ser Du affischpelare? 1267 00. Aldrig 168 01. 1 gång per år 124 02. 2 gånger per år 137 03. 3 gånger per år 191 04. 1 gång per kvartal 146 05. 2 gånger per kvartal 370 06. 1 gång per månad 192 07. 2 gånger per månad 205 08. 3 gånger per månad 641 09. 1 gång per vecka 223 10. 2 gånger per vecka 162 11. 3 gånger per vecka 135 12. 4 gånger per vecka 291 13. 5 gånger per vecka 134 14. 6 gånger per vecka 717 15. 7 gånger per vecka
VAR 119 REKLAM PÅ BIO Loc 161 width 2 MD=99 F.9b. Hur ofta ser Du reklamfilm på bio? <Se F.9 för fullständig frågetext> 2149 00. Aldrig 634 01. 1 gång per år 427 02. 2 gånger per år 311 03. 3 gånger per år 392 04. 1 gång per kvartal 234 05. 2 gånger per kvartal 414 06. 1 gång per månad 191 07. 2 gånger per månad 135 08. 3 gånger per månad 127 09. 1 gång per vecka 34 10. 2 gånger per vecka 14 11. 3 gånger per vecka 3 12. 4 gånger per vecka 9 13. 5 gånger per vecka 6 14. 6 gånger per vecka 22 15. 7 gånger per vecka 1 99. Ej svar
VAR 120 REKLAM PÅ BUSSAR Loc 163 width 2 MD=99 F.9c. Hur ofta ser Du reklam på bussar? <Se F.9 för fullständig frågetext> 1212 00. Aldrig 132 01. 1 gång per år 115 02. 2 gånger per år 139 03. 3 gånger per år 216 04. 1 gång per kvartal 157 05. 2 gånger per kvartal 318 06. 1 gång per månad 187 07. 2 gånger per månad 230 08. 3 gånger per månad 511 09. 1 gång per vecka 209 10. 2 gånger per vecka 228 11. 3 gånger per vecka 145 12. 4 gånger per vecka 433 13. 5 gånger per vecka 156 14. 6 gånger per vecka 714 15. 7 gånger per vecka 1 99. Ej svar
VAR 121 REKLAM PÅ TAXIBILAR Loc 165 width 2 F.9d. Hur ofta ser Du reklam på taxibilar? <Se F.9 för fullständig frågetext> 1381 00. Aldrig 161 01. 1 gång per år 136 02. 2 gånger per år 152 03. 3 gånger per år 217 04. 1 gång per kvartal 148 05. 2 gånger per kvartal 349 06. 1 gång per månad 185 07. 2 gånger per månad 204 08. 3 gånger per månad 536 09. 1 gång per vecka 217 10. 2 gånger per vecka 233 11. 3 gånger per vecka 128 12. 4 gånger per vecka 246 13. 5 gånger per vecka 148 14. 6 gånger per vecka 662 15. 7 gånger per vecka
VAR 122 AFTONBLADET Loc 167 width 2 F.10. Tidningar Du själv läser.Följande frågor gäller hur ofta Du själv läser vissa tidningar.De flesta människor läser endast en liten del av de uppräknade tidningarna.Vi ber Dig att så noga som möjligt gå igenom och kryssa för samtliga tidningar.I de fall Du inte alls läser en tidning, kryssa för svarsalternativet "Aldrig". F.10a. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Aftonbladet? 1602 00. Aldrig 125 01. 1 gång per år 131 02. 2 gånger per år 175 03. 3 gånger per år 195 04. 1 gång per kvartal 148 05. 2 gånger per kvartal 333 06. 1 gång per månad 209 07. 2 gånger per månad 232 08. 3 gånger per månad 399 09. 1 gång per vecka 271 10. 2 gånger per vecka 227 11. 3 gånger per vecka 126 12. 4 gånger per vecka 142 13. 5 gånger per vecka 788 14. 6 gånger per vecka
VAR 123 ARBETET Loc 169 width 2 F.10b. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Arbetet? <Se F.10 för fullständig frågetext> 4274 00. Aldrig 75 01. 1 gång per år 51 02. 2 gånger per år 62 03. 3 gånger per år 69 04. 1 gång per kvartal 36 05. 2 gånger per kvartal 73 06. 1 gång per månad 47 07. 2 gånger per månad 50 08. 3 gånger per månad 85 09. 1 gång per vecka 33 10. 2 gånger per vecka 22 11. 3 gånger per vecka 8 12. 4 gånger per vecka 24 13. 5 gånger per vecka 194 14. 6 gånger per vecka
VAR 124 DAGENS NYHETER Loc 171 width 2 F.10c. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Dagens Nyheter? <Se F.10 för fullständig frågetext> 2655 00. Aldrig 132 01. 1 gång per år 137 02. 2 gånger per år 153 03. 3 gånger per år 177 04. 1 gång per kvartal 103 05. 2 gånger per kvartal 230 06. 1 gång per månad 123 07. 2 gånger per månad 139 08. 3 gånger per månad 276 09. 1 gång per vecka 103 10. 2 gånger per vecka 80 11. 3 gånger per vecka 60 12. 4 gånger per vecka 87 13. 5 gånger per vecka 648 14. 6 gånger per vecka
VAR 125 EXPRESSEN Loc 173 width 2 F.10d. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Expressen? <Se F.10 för fullständig frågetext> 1211 00. Aldrig 68 01. 1 gång per år 86 02. 2 gånger per år 156 03. 3 gånger per år 175 04. 1 gång per kvartal 154 05. 2 gånger per kvartal 338 06. 1 gång per månad 260 07. 2 gånger per månad 281 08. 3 gånger per månad 545 09. 1 gång per vecka 347 10. 2 gånger per vecka 288 11. 3 gånger per vecka 154 12. 4 gånger per vecka 173 13. 5 gånger per vecka 867 14. 6 gånger per vecka
VAR 126 GÖTEBORGS-POSTEN Loc 175 width 2 F.10e. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Göteborgs-Posten? <Se F.10 för fullständig frågetext> 3862 00. Aldrig 88 01. 1 gång per år 82 02. 2 gånger per år 76 03. 3 gånger per år 71 04. 1 gång per kvartal 46 05. 2 gånger per kvartal 87 06. 1 gång per månad 39 07. 2 gånger per månad 52 08. 3 gånger per månad 102 09. 1 gång per vecka 43 10. 2 gånger per vecka 25 11. 3 gånger per vecka 14 12. 4 gånger per vecka 28 13. 5 gånger per vecka 488 14. 6 gånger per vecka
VAR 127 LÄSER SKÅNSKA DAGBLADET Loc 177 width 2 F.10f. Hur ofta läser Du - Skånska Dagbladet (vard) <Se F.10 för fullständig frågetext> 4807 00. Aldrig 51 01. 1 gång per år 29 02. 2 gånger per år 22 03. 3 gånger per år 24 04. 1 gång per kvartal 12 05. 2 gånger per kvartal 21 06. 1 gång per månad 12 07. 2 gånger per månad 18 08. 3 gånger per månad 28 09. 1 gång per vecka 9 10. 2 gånger per vecka 3 11. 3 gånger per vecka 6 12. 4 gånger per vecka 9 13. 5 gånger per vecka 52 14. 6 gånger per vecka
VAR 128 GT KVÄLLSTIDNINGEN Loc 179 width 2 F.10g. Hur ofta läser Du vardagsnummer av GT Kvällstidningen? <Se F.10 för fullständig frågetext> 4158 00. Aldrig 81 01. 1 gång per år 94 02. 2 gånger per år 79 03. 3 gånger per år 83 04. 1 gång per kvartal 53 05. 2 gånger per kvartal 89 06. 1 gång per månad 54 07. 2 gånger per månad 44 08. 3 gånger per månad 102 09. 1 gång per vecka 54 10. 2 gånger per vecka 50 11. 3 gånger per vecka 26 12. 4 gånger per vecka 30 13. 5 gånger per vecka 106 14. 6 gånger per vecka
VAR 129 KVÄLLSPOSTEN Loc 181 width 2 F.10h. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Kvällsposten? <Se F.10 för fullständig frågetext> 4033 00. Aldrig 69 01. 1 gång per år 70 02. 2 gånger per år 79 03. 3 gånger per år 78 04. 1 gång per kvartal 47 05. 2 gånger per kvartal 105 06. 1 gång per månad 83 07. 2 gånger per månad 77 08. 3 gånger per månad 103 09. 1 gång per vecka 79 10. 2 gånger per vecka 54 11. 3 gånger per vecka 32 12. 4 gånger per vecka 39 13. 5 gånger per vecka 155 14. 6 gånger per vecka
VAR 130 SVENSKA DAGBLADET Loc 183 width 2 F.10i. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Svenska Dagbladet? <Se F.10 för fullständig frågetext> 4025 00. Aldrig 109 01. 1 gång per år 101 02. 2 gånger per år 98 03. 3 gånger per år 104 04. 1 gång per kvartal 66 05. 2 gånger per kvartal 100 06. 1 gång per månad 61 07. 2 gånger per månad 68 08. 3 gånger per månad 74 09. 1 gång per vecka 32 10. 2 gånger per vecka 30 11. 3 gånger per vecka 10 12. 4 gånger per vecka 24 13. 5 gånger per vecka 201 14. 6 gånger per vecka
VAR 131 SYDSVENSKA DAGBLADET Loc 185 width 2 F.10j. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Sydsvenska Dagbladet? <Se F.10 för fullständig frågetext> 4450 00. Aldrig 54 01. 1 gång per år 59 02. 2 gånger per år 60 03. 3 gånger per år 53 04. 1 gång per kvartal 35 05. 2 gånger per kvartal 48 06. 1 gång per månad 19 07. 2 gånger per månad 30 08. 3 gånger per månad 53 09. 1 gång per vecka 18 10. 2 gånger per vecka 18 11. 3 gånger per vecka 6 12. 4 gånger per vecka 15 13. 5 gånger per vecka 185 14. 6 gånger per vecka
VAR 132 AFTONBLADET(SÖNDAG) Loc 187 width 2 MD=99 F.11. Tidningar Du själv läser.Följande frågor gäller hur ofta Du själv läser vissa tidningar.De flesta människor läser endast en liten del av de uppräknade tidningarna.Vi ber Dig att så noga som möjligt gå igenom och kryssa för samtliga tidningar.I de fall Du inte alls läser en tidning, kryssa för svarsalternativet "Aldrig". F.11a. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Aftonbladet? 2035 00. Aldrig 136 01. 1 gång per år 124 02. 2 gånger per år 130 03. 3 gånger per år 197 04. 1 gång per kvartal 142 05. 2 gånger per kvartal 346 06. 1 gång per månad 288 07. 2 gånger per månad 219 08. 3 gånger per månad 1486 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 133 ARBETET(SÖNDAG) Loc 189 width 2 F.11b. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Arbetet? <Se F.11 för fullständig frågetext> 4569 00. Aldrig 51 01. 1 gång per år 25 02. 2 gånger per år 29 03. 3 gånger per år 31 04. 1 gång per kvartal 21 05. 2 gånger per kvartal 52 06. 1 gång per månad 27 07. 2 gånger per månad 21 08. 3 gånger per månad 277 09. 1 gång per vecka
VAR 134 DAGENS NYHETER(SÖNDAG) Loc 191 width 2 F.11c. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Dagens Nyheter? <Se F.11 för fullständig frågetext> 3125 00. Aldrig 126 01. 1 gång per år 108 02. 2 gånger per år 106 03. 3 gånger per år 128 04. 1 gång per kvartal 95 05. 2 gånger per kvartal 199 06. 1 gång per månad 137 07. 2 gånger per månad 115 08. 3 gånger per månad 964 09. 1 gång per vecka
VAR 135 EXPRESSEN(SÖNDAG) Loc 193 width 2 F.11d. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Expressen? <Se F.11 för fullständig frågetext> 1515 00. Aldrig 92 01. 1 gång per år 92 02. 2 gånger per år 139 03. 3 gånger per år 204 04. 1 gång per kvartal 144 05. 2 gånger per kvartal 425 06. 1 gång per månad 378 07. 2 gånger per månad 354 08. 3 gånger per månad 1760 09. 1 gång per vecka
VAR 136 GÖTEBORGS-POSTEN(SÖNDAG) Loc 195 width 2 F.11e. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Göteborgs-Posten? <Se F.11 för fullständig frågetext> 4081 00. Aldrig 71 01. 1 gång per år 44 02. 2 gånger per år 54 03. 3 gånger per år 67 04. 1 gång per kvartal 42 05. 2 gånger per kvartal 58 06. 1 gång per månad 49 07. 2 gånger per månad 46 08. 3 gånger per månad 591 09. 1 gång per vecka
VAR 137 GT KVÄLLSTIDNING(SÖNDAG) Loc 197 width 2 F.11f. Hur ofta läser Du söndagsnummer av GT Kvällstidningen? <Se F.11 för fullständig frågetext> 4345 00. Aldrig 70 01. 1 gång per år 65 02. 2 gånger per år 74 03. 3 gånger per år 73 04. 1 gång per kvartal 32 05. 2 gånger per kvartal 90 06. 1 gång per månad 67 07. 2 gånger per månad 54 08. 3 gånger per månad 233 09. 1 gång per vecka
VAR 138 KVÄLLSPOSTEN(SÖNDAG) Loc 199 width 2 MD=99 F.11g. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Kvällsposten? <Se F.11 för fullständig frågetext> 4180 00. Aldrig 66 01. 1 gång per år 63 02. 2 gånger per år 48 03. 3 gånger per år 79 04. 1 gång per kvartal 56 05. 2 gånger per kvartal 91 06. 1 gång per månad 81 07. 2 gånger per månad 52 08. 3 gånger per månad 387 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 139 SV.DAGBLADET(SÖNDAG) Loc 201 width 2 F.11h. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Svenska Dagbladet? <Se F.11 för fullständig frågetext> 4493 00. Aldrig 59 01. 1 gång per år 63 02. 2 gånger per år 40 03. 3 gånger per år 58 04. 1 gång per kvartal 28 05. 2 gånger per kvartal 63 06. 1 gång per månad 37 07. 2 gånger per månad 28 08. 3 gånger per månad 234 09. 1 gång per vecka
VAR 140 SYDSV.DAGBLADET(SÖNDAG) Loc 203 width 2 F.11i. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Sydsvenska Dagbladet? <Se F.11 för fullständig frågetext> 4584 00. Aldrig 48 01. 1 gång per år 28 02. 2 gånger per år 34 03. 3 gånger per år 38 04. 1 gång per kvartal 22 05. 2 gånger per kvartal 31 06. 1 gång per månad 25 07. 2 gånger per månad 19 08. 3 gånger per månad 274 09. 1 gång per vecka
VAR 141 LÄSER ALLAS VECKOTIDNING Loc 205 width 2 F.12. Tidningar Du själv läser-Veckotidningar F.12a. Hur ofta läser Du - Allas Veckotidning 3837 00. Aldrig 163 01. 1 gång per år 123 02. 2 gånger per år 141 03. 3 gånger per år 131 04. 1 gång per kvartal 95 05. 2 gånger per kvartal 183 06. 1 gång per månad 91 07. 2 gånger per månad 56 08. 3 gånger per månad 283 09. 1 gång per vecka
VAR 142 LÄSER ALLERS Loc 207 width 2 F.12b. Hur ofta läser Du - Allers <Se F.12 för fullständig frågetext> 3020 00. Aldrig 242 01. 1 gång per år 184 02. 2 gånger per år 215 03. 3 gånger per år 241 04. 1 gång per kvartal 145 05. 2 gånger per kvartal 281 06. 1 gång per månad 158 07. 2 gånger per månad 71 08. 3 gånger per månad 546 09. 1 gång per vecka
VAR 143 LÄSER DAMERNAS VÄRLD Loc 209 width 2 F.12c. Hur ofta läser Du - Damernas Värld <Se F.12 för fullständig frågetext> 3250 00. Aldrig 196 01. 1 gång per år 184 02. 2 gånger per år 207 03. 3 gånger per år 273 04. 1 gång per kvartal 184 05. 2 gånger per kvartal 300 06. 1 gång per månad 124 07. 2 gånger per månad 81 08. 3 gånger per månad 304 09. 1 gång per vecka
VAR 144 LÄSER FEMINA Loc 211 width 2 MD=99 F.12d. Hur ofta läser Du - Femina <Se F.12 för fullständig frågetext> 3373 00. Aldrig 204 01. 1 gång per år 166 02. 2 gånger per år 170 03. 3 gånger per år 255 04. 1 gång per kvartal 160 05. 2 gånger per kvartal 282 06. 1 gång per månad 146 07. 2 gånger per månad 75 08. 3 gånger per månad 272 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 145 LÄSER FIB-AKTUELLT Loc 213 width 2 MD=99 F.12e. Hur ofta läser Du - FIB-Aktuellt <Se F.12 för fullständig frågetext> 2746 00. Aldrig 152 01. 1 gång per år 152 02. 2 gånger per år 221 03. 3 gånger per år 293 04. 1 gång per kvartal 251 05. 2 gånger per kvartal 464 06. 1 gång per månad 281 07. 2 gånger per månad 166 08. 3 gånger per månad 376 09. 1 gång per vecka 1 99. Ej svar
VAR 146 LÄSER HEMMETS JOURNAL Loc 215 width 2 MD=99 F.12f. Hur ofta läser Du - Hemmets Journal <Se F.12 för fullständig frågetext> 2968 00. Aldrig 182 01. 1 gång per år 214 02. 2 gånger per år 169 03. 3 gånger per år 235 04. 1 gång per kvartal 184 05. 2 gånger per kvartal 253 06. 1 gång per månad 163 07. 2 gånger per månad 106 08. 3 gånger per månad 629 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 147 LÄSER HEMMETS VECKOTIDN. Loc 217 width 2 MD=99 F.12g. Hur ofta läser Du - Hemmets Veckotidning <Se F.12 för fullständig frågetext> 3040 00. Aldrig 197 01. 1 gång per år 172 02. 2 gånger per år 178 03. 3 gånger per år 250 04. 1 gång per kvartal 154 05. 2 gånger per kvartal 281 06. 1 gång per månad 144 07. 2 gånger per månad 92 08. 3 gånger per månad 595 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 148 LÄSER HENNES Loc 219 width 2 F.12h. Hur ofta läser Du - Hennes <Se F.12 för fullständig frågetext> 4240 00. Aldrig 163 01. 1 gång per år 87 02. 2 gånger per år 84 03. 3 gånger per år 96 04. 1 gång per kvartal 79 05. 2 gånger per kvartal 113 06. 1 gång per månad 63 07. 2 gånger per månad 46 08. 3 gånger per månad 132 09. 1 gång per vecka
VAR 149 LÄSER HUSMODERN Loc 221 width 2 MD=99 F.12i. Hur ofta läser Du - Husmodern <Se F.12 för fullständig frågetext> 3202 00. Aldrig 201 01. 1 gång per år 182 02. 2 gånger per år 235 03. 3 gånger per år 245 04. 1 gång per kvartal 172 05. 2 gånger per kvartal 253 06. 1 gång per månad 160 07. 2 gånger per månad 87 08. 3 gånger per månad 366 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 150 LÄSER HÄNT I VECKAN Loc 223 width 2 F.12j. Hur ofta läser Du - Hänt i Veckan <Se F.12 för fullständig frågetext> 3090 00. Aldrig 224 01. 1 gång per år 198 02. 2 gånger per år 247 03. 3 gånger per år 308 04. 1 gång per kvartal 217 05. 2 gånger per kvartal 316 06. 1 gång per månad 157 07. 2 gånger per månad 86 08. 3 gånger per månad 260 09. 1 gång per vecka
VAR 151 LÄSER ICA-KURIREN Loc 225 width 2 MD=99 F.12k. Hur ofta läser Du - ICA-kuriren <Se F.12 för fullständig frågetext> 2756 00. Aldrig 157 01. 1 gång per år 140 02. 2 gånger per år 159 03. 3 gånger per år 208 04. 1 gång per kvartal 123 05. 2 gånger per kvartal 286 06. 1 gång per månad 134 07. 2 gånger per månad 89 08. 3 gånger per månad 1050 09. 1 gång per vecka 1 99. Ej svar
VAR 152 LÄSER LAND Loc 227 width 2 F.12l. Hur ofta läser Du - Land <Se F.12 för fullständig frågetext> 4042 00. Aldrig 72 01. 1 gång per år 75 02. 2 gånger per år 73 03. 3 gånger per år 93 04. 1 gång per kvartal 56 05. 2 gånger per kvartal 115 06. 1 gång per månad 39 07. 2 gånger per månad 38 08. 3 gånger per månad 500 09. 1 gång per vecka
VAR 153 LÄSER LEKTYR Loc 229 width 2 MD=99 F.12m. Hur ofta läser Du - Lektyr <Se F.12 för fullständig frågetext> 3225 00. Aldrig 103 01. 1 gång per år 106 02. 2 gånger per år 161 03. 3 gånger per år 219 04. 1 gång per kvartal 162 05. 2 gånger per kvartal 356 06. 1 gång per månad 246 07. 2 gånger per månad 145 08. 3 gånger per månad 380 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 154 LÄSER METALLARBETAREN Loc 231 width 2 F.12n. Hur ofta läser Du - Metallarbetaren <Se F.12 för fullständig frågetext> 4285 00. Aldrig 43 01. 1 gång per år 38 02. 2 gånger per år 38 03. 3 gånger per år 47 04. 1 gång per kvartal 31 05. 2 gånger per kvartal 181 06. 1 gång per månad 90 07. 2 gånger per månad 32 08. 3 gånger per månad 318 09. 1 gång per vecka
VAR 155 LÄSER MIN VÄRLD Loc 233 width 2 F.12o. Hur ofta läser Du - Min Värld <Se F.12 för fullständig frågetext> 4029 00. Aldrig 112 01. 1 gång per år 88 02. 2 gånger per år 93 03. 3 gånger per år 103 04. 1 gång per kvartal 77 05. 2 gånger per kvartal 106 06. 1 gång per månad 81 07. 2 gånger per månad 62 08. 3 gånger per månad 352 09. 1 gång per vecka
VAR 156 LÄSER MITT LIVS NOVELL Loc 235 width 2 F.12p. Hur ofta läser Du - Mitt Livs Novell <Se F.12 för fullständig frågetext> 4405 00. Aldrig 116 01. 1 gång per år 71 02. 2 gånger per år 85 03. 3 gånger per år 75 04. 1 gång per kvartal 52 05. 2 gånger per kvartal 95 06. 1 gång per månad 54 07. 2 gånger per månad 30 08. 3 gånger per månad 120 09. 1 gång per vecka
VAR 157 LÄSER RÖSTER I RADIO/TV Loc 237 width 2 MD=99 F.12q. Hur ofta läser Du - Röster i Radio/TV <Se F.12 för fullständig frågetext> 3991 00. Aldrig 202 01. 1 gång per år 169 02. 2 gånger per år 147 03. 3 gånger per år 149 04. 1 gång per kvartal 79 05. 2 gånger per kvartal 106 06. 1 gång per månad 48 07. 2 gånger per månad 23 08. 3 gånger per månad 188 09. 1 gång per vecka 1 99. Ej svar
VAR 158 LÄSER SAXONS VECKOTIDN. Loc 239 width 2 F.12r. Hur ofta läser Du - Saxons Veckotidning <Se F.12 för fullständig frågetext> 4141 00. Aldrig 150 01. 1 gång per år 103 02. 2 gånger per år 91 03. 3 gånger per år 105 04. 1 gång per kvartal 68 05. 2 gånger per kvartal 98 06. 1 gång per månad 62 07. 2 gånger per månad 47 08. 3 gånger per månad 238 09. 1 gång per vecka
VAR 159 LÄSER SE Loc 241 width 2 F.12s. Hur ofta läser Du - Se <Se F.12 för fullständig frågetext> 2691 00. Aldrig 223 01. 1 gång per år 261 02. 2 gånger per år 362 03. 3 gånger per år 394 04. 1 gång per kvartal 273 05. 2 gånger per kvartal 395 06. 1 gång per månad 186 07. 2 gånger per månad 101 08. 3 gånger per månad 217 09. 1 gång per vecka
VAR 160 LÄSER SVENSK DAMTIDNING Loc 243 width 2 MD=99 F.12t. Hur ofta läser Du - Svensk Damtidning <Se F.12 för fullständig frågetext> 3892 00. Aldrig 181 01. 1 gång per år 144 02. 2 gånger per år 138 03. 3 gånger per år 191 04. 1 gång per kvartal 105 05. 2 gånger per kvartal 147 06. 1 gång per månad 79 07. 2 gånger per månad 35 08. 3 gånger per månad 190 09. 1 gång per vecka 1 99. Ej svar
VAR 161 LÄSER SVENSKA JOURNALEN Loc 245 width 2 F.12u. Hur ofta läser Du - Svenska Journalen <Se F.12 för fullständig frågetext> 4481 00. Aldrig 175 01. 1 gång per år 99 02. 2 gånger per år 74 03. 3 gånger per år 87 04. 1 gång per kvartal 50 05. 2 gånger per kvartal 49 06. 1 gång per månad 20 07. 2 gånger per månad 16 08. 3 gånger per månad 52 09. 1 gång per vecka
VAR 162 LÄSER VECKANS AFFÄRER Loc 247 width 2 F.12v. Hur ofta läser Du - Veckans Affärer <Se F.12 för fullständig frågetext> 4516 00. Aldrig 76 01. 1 gång per år 69 02. 2 gånger per år 54 03. 3 gånger per år 97 04. 1 gång per kvartal 38 05. 2 gånger per kvartal 79 06. 1 gång per månad 40 07. 2 gånger per månad 22 08. 3 gånger per månad 112 09. 1 gång per vecka
VAR 163 LÄSER VECKO-JOURNALEN Loc 249 width 2 F.12x. Hur ofta läser Du - Vecko-Journalen <Se F.12 för fullständig frågetext> 4264 00. Aldrig 156 01. 1 gång per år 131 02. 2 gånger per år 115 03. 3 gånger per år 112 04. 1 gång per kvartal 53 05. 2 gånger per kvartal 98 06. 1 gång per månad 45 07. 2 gånger per månad 30 08. 3 gånger per månad 99 09. 1 gång per vecka
VAR 164 LÄSER VECKO-REVYN Loc 251 width 2 F.12y. Hur ofta läser Du - Vecko-Revyn <Se F.12 för fullständig frågetext> 3508 00. Aldrig 173 01. 1 gång per år 169 02. 2 gånger per år 196 03. 3 gånger per år 201 04. 1 gång per kvartal 138 05. 2 gånger per kvartal 219 06. 1 gång per månad 123 07. 2 gånger per månad 73 08. 3 gånger per månad 303 09. 1 gång per vecka
VAR 165 LÄSER VI Loc 253 width 2 F.12z. Hur ofta läser Du - Vi <Se F.12 för fullständig frågetext> 3689 00. Aldrig 144 01. 1 gång per år 99 02. 2 gånger per år 121 03. 3 gånger per år 135 04. 1 gång per kvartal 86 05. 2 gånger per kvartal 154 06. 1 gång per månad 74 07. 2 gånger per månad 44 08. 3 gånger per månad 557 09. 1 gång per vecka
VAR 166 LÄSER ÅRET RUNT Loc 255 width 2 MD=99 F.12å. Hur ofta läser Du - Året Runt <Se F.12 för fullständig frågetext> 2255 00. Aldrig 172 01. 1 gång per år 187 02. 2 gånger per år 277 03. 3 gånger per år 308 04. 1 gång per kvartal 254 05. 2 gånger per kvartal 388 06. 1 gång per månad 273 07. 2 gånger per månad 144 08. 3 gånger per månad 844 09. 1 gång per vecka 1 99. Ej svar
VAR 167 BYGGNADSARBETAREN Loc 257 width 1 F.13. Tidningar Du själv läser.Följande frågor gäller hur ofta Du själv läser vissa tidningar.De flesta människor läser endast en liten del av de uppräknade tidningarna.Vi ber Dig att så noga som möjligt gå igenom och kryssa för samtliga tidningar.I de fall Du inte alls läser en tidning, kryssa för svarsalternativet "Aldrig". F.13a. Hur ofta läser Du Byggnadsarbetaren 4724 0. Aldrig 33 1. 1 gång per år 28 2. 2 gånger per år 17 3. 3 gånger per år 23 4. 1 gång per kvartal 23 5. 2 gånger per kvartal 68 6. 1 gång per månad 43 7. 2 gånger per månad 144 8. 3 gånger per månad
VAR 168 STATSANSTÄLLD Loc 258 width 1 F.13b. Hur ofta läser Du Statsanställd <Se F.13 för fullständig frågetext> 4592 0. Aldrig 34 1. 1 gång per år 24 2. 2 gånger per år 24 3. 3 gånger per år 46 4. 1 gång per kvartal 21 5. 2 gånger per kvartal 89 6. 1 gång per månad 47 7. 2 gånger per månad 226 8. 3 gånger per månad
VAR 169 ALLT OM MAT Loc 259 width 1 F.14. Tidningar Du själv läser.Följande frågor gäller hur ofta Du själv läser vissa tidningar.De flesta människor läser endast en liten del av de uppräknade tidningarna.Vi ber Dig att så noga som möjligt gå igenom och kryssa för samtliga tidningar.I de fall Du inte alls läser en tidning, kryssa för svarsalternativet "Aldrig". F.14a. Hur ofta läser du - Allt om Mat 3793 0. Aldrig 207 1. 1 gång per år 166 2. 2 gånger per år 175 3. 3 gånger per år 203 4. 1 gång per kvartal 105 5. 2 gånger per kvartal 186 6. 1 gång per månad 268 7. 2 gånger per månad
VAR 170 FABRIKSARBETAREN Loc 260 width 1 F.14b. Hur ofta läser Du Fabriksarbetaren <Se F.14 för fullständig frågetext> 4898 0. Aldrig 23 1. 1 gång per år 13 2. 2 gånger per år 18 3. 3 gånger per år 15 4. 1 gång per kvartal 14 5. 2 gånger per kvartal 56 6. 1 gång per månad 66 7. 2 gånger per månad
VAR 171 KOMMUNALARBETAREN Loc 261 width 1 F.14c. Hur ofta läser Du - Kommunalarbetaren <Se F.14 för fullständig frågetext> 4554 0. Aldrig 34 1. 1 gång per år 19 2. 2 gånger per år 19 3. 3 gånger per år 33 4. 1 gång per kvartal 19 5. 2 gånger per kvartal 151 6. 1 gång per månad 274 7. 2 gånger per månad
VAR 172 MOTOR Loc 262 width 1 F.14d. Hur ofta läser Du - Motor <Se F.14 för fullständig frågetext> 3924 0. Aldrig 140 1. 1 gång per år 121 2. 2 gånger per år 135 3. 3 gånger per år 178 4. 1 gång per kvartal 94 5. 2 gånger per kvartal 199 6. 1 gång per månad 312 7. 2 gånger per månad
VAR 173 MOTORFÖRAREN Loc 263 width 1 F.14e. Hur ofta läser Du - Motorföraren <Se F.14 för fullständig frågetext> 4462 0. Aldrig 94 1. 1 gång per år 68 2. 2 gånger per år 60 3. 3 gånger per år 98 4. 1 gång per kvartal 61 5. 2 gånger per kvartal 111 6. 1 gång per månad 149 7. 2 gånger per månad
VAR 174 TEKNIKENS VÄRLD Loc 264 width 1 F.14f. Hur ofta läser Du - Teknikens Värld <Se F.14 för fullständig frågetext> 3815 0. Aldrig 177 1. 1 gång per år 171 2. 2 gånger per år 187 3. 3 gånger per år 198 4. 1 gång per kvartal 135 5. 2 gånger per kvartal 221 6. 1 gång per månad 199 7. 2 gånger per månad
VAR 175 VI BILÄGARE Loc 265 width 1 F.14g. Hur ofta läser Du - Vi Bilägare <Se F.14 för fullständig frågetext> 3288 0. Aldrig 135 1. 1 gång per år 106 2. 2 gånger per år 112 3. 3 gånger per år 159 4. 1 gång per kvartal 118 5. 2 gånger per kvartal 403 6. 1 gång per månad 782 7. 2 gånger per månad
VAR 176 LÄSER ALLT I HEMMET Loc 266 width 1 F.15. Tidningar Du själv läser - Månadstidningar F.15a. Hur ofta läser du - Allt i Hemmet 2804 0. Aldrig 332 1. 1 gång per år 355 2. 2 gånger per år 351 3. 3 gånger per år 418 4. 1 gång per kvartal 181 5. 2 gånger per kvartal 662 6. 1 gång per månad
VAR 177 LÄSER HEM OCH FRITID Loc 267 width 1 MD=9 F.15b. Hur ofta läser du - Hem och Fritid <Se F.15 för fullständig frågetext> 2750 0. Aldrig 333 1. 1 gång per år 308 2. 2 gånger per år 320 3. 3 gånger per år 437 4. 1 gång per kvartal 193 5. 2 gånger per kvartal 761 6. 1 gång per månad 1 9. Ej svar
VAR 178 LÄSER VILLA&HEM I SVER. Loc 268 width 1 MD=9 F.15c. Hur ofta läser Du - Villa & Hem i Sverige <Se F.15 för fullständig frågetext> 3471 0. Aldrig 290 1. 1 gång per år 215 2. 2 gånger per år 176 3. 3 gånger per år 288 4. 1 gång per kvartal 126 5. 2 gånger per kvartal 536 6. 1 gång per månad 1 9. Ej svar
VAR 179 LÄSER BÅT FÖR ALLA Loc 269 width 1 F.15d. Hur ofta läser du - Båt för Alla <Se F.15 för fullständig frågetext> 4574 0. Aldrig 123 1. 1 gång per år 97 2. 2 gånger per år 75 3. 3 gånger per år 83 4. 1 gång per kvartal 47 5. 2 gånger per kvartal 104 6. 1 gång per månad
VAR 180 LÄSER BÅT-NYTT Loc 270 width 1 F.15e. Hur ofta läser du - Båt-Nytt <Se F.15 för fullständig frågetext> 4389 0. Aldrig 164 1. 1 gång per år 124 2. 2 gånger per år 93 3. 3 gånger per år 116 4. 1 gång per kvartal 76 5. 2 gånger per kvartal 141 6. 1 gång per månad
VAR 181 LÄSER FOTO OCH FILMTEKN. Loc 271 width 1 F.15f. Hur ofta läser du - Foto och Filmteknik <Se F.15 för fullständig frågetext> 4610 0. Aldrig 151 1. 1 gång per år 60 2. 2 gånger per år 58 3. 3 gånger per år 74 4. 1 gång per kvartal 50 5. 2 gånger per kvartal 100 6. 1 gång per månad
VAR 182 LÄSER DET BÄSTA Loc 272 width 1 F.15g. Hur ofta läser du - Det Bästa <Se F.15 för fullständig frågetext> 3749 0. Aldrig 291 1. 1 gång per år 200 2. 2 gånger per år 165 3. 3 gånger per år 145 4. 1 gång per kvartal 72 5. 2 gånger per kvartal 481 6. 1 gång per månad
VAR 183 LÄSER VI FÖRÄLDRAR Loc 273 width 1 F.15h. Hur ofta läser du - Vi Föräldrar <Se F.15 för fullständig frågetext> 4005 0. Aldrig 224 1. 1 gång per år 176 2. 2 gånger per år 157 3. 3 gånger per år 176 4. 1 gång per kvartal 111 5. 2 gånger per kvartal 254 6. 1 gång per månad
VAR 184 LÄSER VÅR BOSTAD Loc 274 width 1 MD=9 F.15i. Hur ofta läser du - Vår Bostad <Se F.15 för fullständig frågetext> 3772 0. Aldrig 170 1. 1 gång per år 121 2. 2 gånger per år 108 3. 3 gånger per år 182 4. 1 gång per kvartal 83 5. 2 gånger per kvartal 665 6. 1 gång per månad 2 9. Ej svar
VAR 185 LÄSER INDUSTRITJÄNSTEM. Loc 275 width 1 F.15j. Hur ofta läser du - Industritjänstemannen <Se F.15 för fullständig frågetext> 4781 0. Aldrig 23 1. 1 gång per år 23 2. 2 gånger per år 10 3. 3 gånger per år 26 4. 1 gång per kvartal 18 5. 2 gånger per kvartal 222 6. 1 gång per månad
VAR 186 LÄSER SACO-TIDNINGEN Loc 276 width 1 F.15k. Hur ofta läser Du - SACO-tidningen <Se F.15 för fullständig frågetext> 4911 0. Aldrig 26 1. 1 gång per år 22 2. 2 gånger per år 18 3. 3 gånger per år 30 4. 1 gång per kvartal 14 5. 2 gånger per kvartal 82 6. 1 gång per månad
VAR 187 LÄSER SUNT FÖRNUFT Loc 277 width 1 F.15l. Hur ofta läser Du - Sunt Förnuft <Se F.15 för fullständig frågetext> 4745 0. Aldrig 64 1. 1 gång per år 40 2. 2 gånger per år 33 3. 3 gånger per år 35 4. 1 gång per kvartal 18 5. 2 gånger per kvartal 168 6. 1 gång per månad
VAR 188 LÄSER JAKTJOURNALEN Loc 278 width 1 F.15m. Hur ofta läser Du - Jaktjournalen <Se F.15 för fullständig frågetext> 4704 0. Aldrig 81 1. 1 gång per år 56 2. 2 gånger per år 47 3. 3 gånger per år 46 4. 1 gång per kvartal 25 5. 2 gånger per kvartal 144 6. 1 gång per månad
VAR 189 LÄSER JAKTM.O.FISKEV. Loc 279 width 1 F.15n. Hur ofta läser Du - Jaktmarker och Fiskevatten <Se F.15 för fullständig frågetext> 4683 0. Aldrig 92 1. 1 gång per år 57 2. 2 gånger per år 47 3. 3 gånger per år 63 4. 1 gång per kvartal 32 5. 2 gånger per kvartal 129 6. 1 gång per månad
VAR 190 LÄSER SVENSK JAKT Loc 280 width 1 F.15o. Hur ofta läser Du - Svensk Jakt <Se F.15 för fullständig frågetext> 4569 0. Aldrig 105 1. 1 gång per år 56 2. 2 gånger per år 66 3. 3 gånger per år 64 4. 1 gång per kvartal 35 5. 2 gånger per kvartal 208 6. 1 gång per månad
VAR 191 LÄSER SVENSKT FISKE Loc 281 width 1 F.15p. Hur ofta läser Du - Svenskt Fiske <Se F.15 för fullständig frågetext> 4632 0. Aldrig 122 1. 1 gång per år 73 2. 2 gånger per år 61 3. 3 gånger per år 65 4. 1 gång per kvartal 34 5. 2 gånger per kvartal 116 6. 1 gång per månad
VAR 192 LÄSER ILLUSTR.MOTORSPORT Loc 282 width 1 F.15q. Hur ofta läser Du - Illustrerad Motor Sport <Se F.15 för fullständig frågetext> 4598 0. Aldrig 124 1. 1 gång per år 81 2. 2 gånger per år 62 3. 3 gånger per år 81 4. 1 gång per kvartal 62 5. 2 gånger per kvartal 95 6. 1 gång per månad
VAR 193 LÄSER POPULÄR MEKANIK Loc 283 width 1 F.15r. Hur ofta läser Du - Populär Mekanik <Se F.15 för fullständig frågetext> 4714 0. Aldrig 124 1. 1 gång per år 72 2. 2 gånger per år 56 3. 3 gånger per år 53 4. 1 gång per kvartal 32 5. 2 gånger per kvartal 52 6. 1 gång per månad
VAR 194 LÄSER SV.MOTORTIDNING Loc 284 width 1 MD=9 F.15s. Hur ofta läser Du - Svensk Motortidning <Se F.15 för fullständig frågetext> 4616 0. Aldrig 130 1. 1 gång per år 75 2. 2 gånger per år 74 3. 3 gånger per år 87 4. 1 gång per kvartal 34 5. 2 gånger per kvartal 86 6. 1 gång per månad 1 9. Ej svar
VAR 195 LÄSER TEKNIK FÖR ALLA Loc 285 width 1 MD=9 F.15t. Hur ofta läser du - Teknik för Alla <Se F.15 för fullständig frågetext> 4059 0. Aldrig 231 1. 1 gång per år 207 2. 2 gånger per år 177 3. 3 gånger per år 193 4. 1 gång per kvartal 90 5. 2 gånger per kvartal 145 6. 1 gång per månad 1 9. Ej svar
VAR 196 VI I VILLA Loc 286 width 1 MD=9 F.16. Tidningen Vi i Villa distribueras gratis till landets samtliga villaägare. Vi i Villa utkommer med 4 nr under våren och 2 nr under hösten,alltså totalt 6 nr per år.Hur ofta läser Du Vi i Villa? 1049 1. Känner ej till Vi i Villa 1341 2. Känner till men läser aldrig Vi i Villa 343 3. Läser ungefär 1 nummer per år 272 4. Läser ungefär 2 nummer per år 236 5. Läser ungefär 3 nummer per år 245 6. Läser ungefär 4 nummer per år 82 7. Läser ungefär 5 nummer per år 1534 8. Läser ungefär 6 nummer per år 1 9. Ej svar
VAR 197 FINNS:PERSONBIL/KOMBI Loc 287 width 1 MD=9 F.17. Vad finns i Ditt hushåll? F.17a. I hushållet finns:personbil/kombi 1025 0. Finns ej 4037 1. Finns 41 9. Ej svar
VAR 198 FINNS:FRITIDSHUS Loc 288 width 1 MD=9 F.17b. I hushållet finns:fritidshus <Se F.17 för fullständig frågetext> 3831 0. Finns ej 1231 1. Finns 41 9. Ej svar
VAR 199 FINNS:MOTOR-SEGELBÅT Loc 289 width 1 MD=9 F.17c. I hushållet finns:motor- eller segelbåt <Se F.17 för fullständig frågetext> 4300 0. Finns ej 762 1. Finns 41 9. Ej svar
VAR 200 FINNS:BILDKAMERA-INST. Loc 290 width 1 MD=9 F.17d. I hushållet finns:bildkamera-typ Instamatic <Se F.17 för fullständig frågetext> 2242 0. Finns ej 2820 1. Finns 41 9. Ej svar
VAR 201 FINNS:SYSTEMKAMERA Loc 291 width 1 MD=9 F.17e. I hushållet finns:bildkamera-typ systemkamera <Se F.17 för fullständig frågetext> 3608 0. Finns ej 1454 1. Finns 41 9. Ej svar
VAR 202 FINNS:FILMKAMERA Loc 292 width 1 MD=9 F.17f. I hushållet finns:filmkamera <Se F.17 för fullständig frågetext> 4019 0. Finns ej 1043 1. Finns 41 9. Ej svar
VAR 203 FINNS:STILLBILDSPROJEKT. Loc 293 width 1 MD=9 F.17g. I hushållet finns:stillbildsprojektor <Se F.17 för fullständig frågetext> 4044 0. Finns ej 1018 1. Finns 41 9. Ej svar
VAR 204 FINNS:FILMPROJEKTOR Loc 294 width 1 MD=9 F.17h. I hushållet finns:filmprojektor <Se F.17 för fullständig frågetext> 4239 0. Finns ej 822 1. Finns 42 9. Ej svar
VAR 205 FINNS:SKRIVMASKIN Loc 295 width 1 MD=9 F.17i. I hushållet finns:skrivmaskin <Se F.17 för fullständig frågetext> 3062 0. Finns ej 1999 1. Finns 42 9. Ej svar
VAR 206 FINNS:SVART-VIT TV Loc 296 width 1 MD=9 F.17j. I hushållet finns:svart-vit tv <Se F.17 för fullständig frågetext> 1276 0. Finns ej 3786 1. Finns 41 9. Ej svar
VAR 207 FINNS:FÄRG-TV Loc 297 width 1 MD=9 F.17k. I hushållet finns:färg-tv <Se F.17 för fullständig frågetext> 3535 0. Finns ej 1527 1. Finns 41 9. Ej svar
VAR 208 FINNS:FRYSBOX/FRYSSKÅP Loc 298 width 1 MD=9 F.17l. I hushållet finns:frysbox/frysskåp <Se F.17 för fullständig frågetext> 978 0. Finns ej 4084 1. Finns 41 9. Ej svar
VAR 209 FINNS:DISKMASKIN Loc 299 width 1 MD=9 F.17m. I hushållet finns:diskmaskin <Se F.17 för fullständig frågetext> 4208 0. Finns ej 854 1. Finns 41 9. Ej svar
VAR 210 FINNS:TVÄTTMASKIN Loc 300 width 1 MD=9 F.17n. I hushållet finns:tvättmaskin <Se F.17 för fullständig frågetext> 1867 0. Finns ej 3195 1. Finns 41 9. Ej svar
VAR 211 FINNS:KASSETTBANDSPELARE Loc 301 width 1 MD=9 F.17o. I hushållet finns:kassettbandspelare <Se F.17 för fullständig frågetext> 3511 0. Finns ej 1551 1. Finns 41 9. Ej svar
VAR 212 FINNS:STEREOANLÄGGNING Loc 302 width 1 MD=9 F.17p. I hushållet finns:stereoanläggning <Se F.17 för fullständig frågetext> 3081 0. Finns ej 1981 1. Finns 41 9. Ej svar
VAR 213 FINNS:VANLIG BANDSPELARE Loc 303 width 1 MD=9 F.17q. I hushållet finns:vanlig bandspelare <Se F.17 för fullständig frågetext> 3457 0. Finns ej 1605 1. Finns 41 9. Ej svar
VAR 214 FINNS:HUND Loc 304 width 1 MD=9 F.17r. I hushållet finns:hund <Se F.17 för fullständig frågetext> 3952 0. Finns ej 1110 1. Finns 41 9. Ej svar
VAR 215 FINNS:KATT Loc 305 width 1 MD=9 F.17s. I hushållet finns:katt <Se F.17 för fullständig frågetext> 4215 0. Finns ej 847 1. Finns 41 9. Ej svar
VAR 216 FINNS:BURFÅGLAR Loc 306 width 1 MD=9 F.17t. I hushållet finns:burfåglar <Se F.17 för fullständig frågetext> 4658 0. Finns ej 404 1. Finns 41 9. Ej svar
VAR 217 FINNS:AKVARIEFISKAR Loc 307 width 1 MD=9 F.17u. I hushållet finns:akvariefiskar <Se F.17 för fullständig frågetext> 4586 0. Finns ej 476 1. Finns 41 9. Ej svar
VAR 218 MATVAROR I BUTIKER Loc 308 width 1 MD=9 F.18. Hur ofta köper Du personligen för egen eller för andras räkning nedanstående produkter? Var god svara med ett kryss på varje rad. F.18a. Jag köper: Matvaror i Butiker 171 1. Aldrig 390 2. Någon gång/år 237 3. Någon gång/kvartal 681 4. Någon gång/månad 1759 5. 1-2 gånger/vecka 1213 6. 3-4 gånger/vecka 611 7. Minst 5 gånger/vecka 41 9. Ej svar
VAR 219 SKÖNHETSARTIKLAR Loc 309 width 1 MD=9 F.18b. Jag köper: Skönhetsartiklar <Se F.18 för fullständig frågetext> 1524 1. Aldrig 1300 2. Någon gång/år 976 3. Någon gång/kvartal 1192 4. Någon gång/månad 45 5. 1-2 gånger/vecka 3 6. 3-4 gånger/vecka 2 7. Minst 5 gånger/vecka 61 9. Ej svar
VAR 220 TANDKRÄM Loc 310 width 1 MD=9 F.18c. Jag köper: Tandkräm <Se F.18 för fullständig frågetext> 432 1. Aldrig 683 2. Någon gång/år 1108 3. Någon gång/kvartal 2666 4. Någon gång/månad 169 5. 1-2 gånger/vecka 5 6. 3-4 gånger/vecka 6 7. Minst 5 gånger/vecka 34 9. Ej svar
VAR 221 TVÅL Loc 311 width 1 MD=9 F.18d. Jag köper: Tvål <Se F.18 för fullständig frågetext> 440 1. Aldrig 626 2. Någon gång/år 1011 3. Någon gång/kvartal 2740 4. Någon gång/månad 240 5. 1-2 gånger/vecka 6 6. 3-4 gånger/vecka 6 7. Minst 5 gånger/vecka 34 9. Ej svar
VAR 222 MASKINDISKMEDEL Loc 312 width 1 MD=9 F.18e. Jag köper: Maskindiskmedel <Se F.18 för fullständig frågetext> 3885 1. Aldrig 307 2. Någon gång/år 367 3. Någon gång/kvartal 443 4. Någon gång/månad 22 5. 1-2 gånger/vecka 1 6. 3-4 gånger/vecka 4 7. Minst 5 gånger/vecka 74 9. Ej svar
VAR 223 VANLIGT DISKMEDEL Loc 313 width 1 MD=9 F.18f. Jag köper: Vanligt diskmedel <Se F.18 för fullständig frågetext> 929 1. Aldrig 783 2. Någon gång/år 1195 3. Någon gång/kvartal 2020 4. Någon gång/månad 128 5. 1-2 gånger/vecka 6 6. 3-4 gånger/vecka 3 7. Minst 5 gånger/vecka 39 9. Ej svar
VAR 224 RENGÖRINGSMEDEL Loc 314 width 1 MD=9 F.18g. Jag köper: Rengöringsmedel <Se F.18 för fullständig frågetext> 908 1. Aldrig 897 2. Någon gång/år 1280 3. Någon gång/kvartal 1882 4. Någon gång/månad 93 5. 1-2 gånger/vecka 4 6. 3-4 gånger/vecka 3 7. Minst 5 gånger/vecka 36 9. Ej svar
VAR 225 TVÄTTMEDEL Loc 315 width 1 MD=9 F.18h. Jag köper: Tvättmedel <Se F.18 för fullständig frågetext> 849 1. Aldrig 750 2. Någon gång/år 1130 3. Någon gång/kvartal 2156 4. Någon gång/månad 177 5. 1-2 gånger/vecka 2 6. 3-4 gånger/vecka 4 7. Minst 5 gånger/vecka 35 9. Ej svar
VAR 226 GOLVVÅRDSMEDEL Loc 316 width 1 MD=9 F.18i. Jag köper: Golvvårdsmedel <Se F.18 för fullständig frågetext> 1841 1. Aldrig 1556 2. Någon gång/år 1030 3. Någon gång/kvartal 620 4. Någon gång/månad 14 5. 1-2 gånger/vecka 1 6. 3-4 gånger/vecka 1 7. Minst 5 gånger/vecka 40 9. Ej svar
VAR 227 GRAMMOFONSKIVOR Loc 317 width 1 MD=9 F.18j. Jag köper: Grammofonskivor <Se F.18 för fullständig frågetext> 2214 1. Aldrig 1561 2. Någon gång/år 837 3. Någon gång/kvartal 408 4. Någon gång/månad 30 5. 1-2 gånger/vecka 1 6. 3-4 gånger/vecka 2 7. Minst 5 gånger/vecka 50 9. Ej svar
VAR 228 AVSER ATT KÖPA1 Loc 318 width 2 MD=99 F.19. Din avsikt att köpa nedanstående varor.Nedan finns en mängd varor uppräknade. Stryk under de varor Du tror att Du eller Ditt hushåll kommer att köpa inom de närmaste två åren. F.19a. Första understrykningen 608 00. Fabriksny bil 1304 01. Begagnad bil 127 02. Moped 27 03. Nytt fritidshus 42 04. Begagnat fritidshus 109 05. Ny villa 67 06. Begagnad villa 246 07. Köksfläkt 110 08. Elektrisk spis 114 09. Diskmaskin 2349 99. Ej svar
VAR 229 AVSER ATT KÖPA1 Loc 320 width 2 MD=99 F.19b. Andra understrykningen <Se F.19 för fullständig frågetext> 1912 00. Frågan ej tillämplig 32 01. Begagnad bil 74 02. Moped 25 03. Nytt fritidshus 33 04. Begagnat fritidshus 103 05. Ny villa 94 06. Begagnad villa 174 07. Köksfläkt 147 08. Elektrisk spis 161 09. Diskmaskin 2348 99. Ej svar
VAR 230 AVSER ATT KÖPA1 Loc 322 width 2 MD=99 F.19c. Tredje understrykningen <Se F.19 för fullständig frågetext> 2527 00. Frågan ej tillämplig 01. Begagnad bil 4 02. Moped 2 03. Nytt fritidshus 3 04. Begagnat fritidshus 8 05. Ny villa 14 06. Begagnad villa 60 07. Köksfläkt 76 08. Elektrisk spis 61 09. Diskmaskin 2348 99. Ej svar
VAR 231 AVSER ATT KÖPA1 Loc 324 width 2 MD=99 F.19d. Fjärde understrykningen <Se F.19 för fullständig frågetext> 2677 00. Frågan ej tillämplig 01. Begagnad bil 02. Moped 03. Nytt fritidshus 1 04. Begagnat fritidshus 1 05. Ny villa 1 06. Begagnad villa 4 07. Köksfläkt 39 08. Elektrisk spis 32 09. Diskmaskin 2348 99. Ej svar
VAR 232 AVSER ATT KÖPA1 Loc 326 width 2 MD=99 F.19e. Femte understrykningen <Se F.19 för fullständig frågetext> 2728 00. Frågan ej tillämplig 01. Begagnad bil 02. Moped 03. Nytt fritidshus 04. Begagnat fritidshus 05. Ny villa 1 06. Begagnad villa 1 07. Köksfläkt 4 08. Elektrisk spis 24 09. Diskmaskin 2345 99. Ej svar
VAR 233 AVSER ATT KÖPA2 Loc 328 width 2 MD=99 F.20. Din avsikt att köpa nedanstående varor.Nedan finns en mängd varor uppräknade. Stryk under de varor Du tror att Du eller Ditt hushåll kommer att köpa inom de närmaste två åren. F.20a. Första understrykningen 472 00. Tvättmaskin 226 01. Frysbox 179 02. Frysskåp 370 03. Fiskeutrustning 408 04. Elektrisk rakapparat 94 05. Portabel skrivmaskin 126 06. Stillbildskamera 98 07. Filmkamera 55 08. Projektorer 153 09. Elektrisk symaskin 2922 99. Ej svar
VAR 234 AVSER ATT KÖPA2 Loc 330 width 2 MD=99 F.20b. Andra understrykningen <Se F.20 för fullständig frågetext> 1473 00. Frågan ej tillämplig 77 01. Frysbox 61 02. Frysskåp 63 03. Fiskeutrustning 158 04. Elektrisk rakapparat 27 05. Portabel skrivmaskin 80 06. Stillbildskamera 66 07. Filmkamera 81 08. Projektorer 97 09. Elektrisk symaskin 2920 99. Ej svar
VAR 235 AVSER ATT KÖPA2 Loc 332 width 2 MD=99 F.20c. Tredje understrykningen <Se F.20 för fullständig frågetext> 2003 00. Frågan ej tillämplig 01. Frysbox 18 02. Frysskåp 10 03. Fiskeutrustning 23 04. Elektrisk rakapparat 13 05. Portabel skrivmaskin 26 06. Stillbildskamera 26 07. Filmkamera 29 08. Projektorer 35 09. Elektrisk symaskin 2920 99. Ej svar
VAR 236 AVSER ATT KÖPA2 Loc 334 width 2 MD=99 F.20d. Fjärde understrykningen <Se F.20 för fullständig frågetext> 2127 00. Frågan ej tillämplig 01. Frysbox 02. Frysskåp 2 03. Fiskeutrustning 6 04. Elektrisk rakapparat 1 05. Portabel skrivmaskin 6 06. Stillbildskamera 7 07. Filmkamera 18 08. Projektorer 16 09. Elektrisk symaskin 2920 99. Ej svar
VAR 237 AVSER ATT KÖPA2 Loc 336 width 2 MD=99 F.20e. Femte understrykningen <Se F.20 för fullständig frågetext> 2165 00. Frågan ej tillämplig 01. Frysbox 02. Frysskåp 03. Fiskeutrustning 3 04. Elektrisk rakapparat 05. Portabel skrivmaskin 4 06. Stillbildskamera 1 07. Filmkamera 7 08. Projektorer 4 09. Elektrisk symaskin 2919 99. Ej svar
VAR 238 AVSER ATT KÖPA3 Loc 338 width 2 MD=99 F.21. Din avsikt att köpa nedanstående varor.Nedan finns en mängd varor uppräknade. Läs igenom alla de varor vi räknat upp och stryk samtidigt under de varor Du tror att Du eller Ditt hushåll kommer att köpa inom de närmaste två åren. F.21a. Första understrykningen 368 00. Radio 185 01. Bandspelare 551 02. Stereoanläggning 150 03. Svart/vit TV 721 04. Färg-TV 704 05. Trädgårdsredskap 175 06. Gräsklippare 228 07. Dammsugare 39 08. Motor- eller segelbåt 40 09. Motionscykel 1942 99. Ej svar
VAR 239 AVSER ATT KÖPA3 Loc 340 width 2 MD=99 F.21b. Andra understrykningen <Se F.21 för fullständig frågetext> 1710 00. Frågan ej tillämplig 57 01. Bandspelare 93 02. Stereoanläggning 37 03. Svart/vit TV 220 04. Färg-TV 425 05. Trädgårdsredskap 268 06. Gräsklippare 239 07. Dammsugare 65 08. Motor- eller segelbåt 48 09. Motionscykel 1941 99. Ej svar
VAR 240 AVSER ATT KÖPA3 Loc 342 width 2 MD=99 F.21c. Tredje understrykningen <Se F.21 för fullständig frågetext> 2659 00. Frågan ej tillämplig 01. Bandspelare 24 02. Stereoanläggning 14 03. Svart/vit TV 29 04. Färg-TV 114 05. Trädgårdsredskap 131 06. Gräsklippare 113 07. Dammsugare 46 08. Motor- eller segelbåt 33 09. Motionscykel 1940 99. Ej svar
VAR 241 AVSER ATT KÖPA3 Loc 344 width 2 MD=99 F.21d. Fjärde understrykningen <Se F.21 för fullständig frågetext> 3020 00. Frågan ej tillämplig 01. Bandspelare 02. Stereoanläggning 2 03. Svart/vit TV 11 04. Färg-TV 11 05. Trädgårdsredskap 37 06. Gräsklippare 52 07. Dammsugare 17 08. Motor- eller segelbåt 13 09. Motionscykel 1940 99. Ej svar
VAR 242 AVSER ATT KÖPA3 Loc 346 width 2 MD=99 F.21e. Femte understrykningen <Se F.21 för fullständig frågetext> 3121 00. Frågan ej tillämplig 01. Bandspelare 02. Stereoanläggning 03. Svart/vit TV 04. Färg-TV 2 05. Trädgårdsredskap 5 06. Gräsklippare 12 07. Dammsugare 11 08. Motor- eller segelbåt 12 09. Motionscykel 1940 99. Ej svar
VAR 243 LÄSER KALLE ANKA & CO Loc 348 width 2 F.22. Hur ofta läser Du - Kalle Anka & Co 3456 00. Aldrig 156 01. 1 gång per år 129 02. 2 gånger per år 183 03. 3 gånger per år 196 04. 1 gång per kvartal 159 05. 2 gånger per kvartal 299 06. 1 gång per månad 137 07. 2 gånger per månad 76 08. 3 gånger per månad 312 09. 1 gång per vecka
VAR 244 NORRORT Loc 350 width 2 F.23. Följande frågor gäller hur ofta Du själv läser vissa tidningar.De flesta människor läser endast en liten del av de uppräknade tidningarna.Vi ber Dig att så noga som möjligt gå igenom och kryssa för samtliga tidningar.I de fall Du inte alls läser en tidning,kryssa för svarsalternativet "Aldrig". F.23a. Hur ofta läser Du - Norrort FRÅGAN ENBART STÄLLD I AREGION 1 605 00. Aldrig 11 01. 1 gång per år 11 02. 2 gånger per år 10 03. 3 gånger per år 13 04. 1 gång per kvartal 4 05. 2 gånger per kvartal 17 06. 1 gång per månad 9 07. 2 gånger per månad 4 08. 3 gånger per månad 83 09. 1 gång per vecka 4336 98. Frågan ej tillämplig
VAR 245 VAXHOLMS TIDNING Loc 352 width 2 F.23b. Hur ofta läser Du - Vaxholms Tidning <Se F.23 för fullständig frågetext> FRÅGAN ENBART STÄLLD I AREGION 1 726 00. Aldrig 2 01. 1 gång per år 8 02. 2 gånger per år 3 03. 3 gånger per år 1 04. 1 gång per kvartal 5 05. 2 gånger per kvartal 3 06. 1 gång per månad 1 07. 2 gånger per månad 08. 3 gånger per månad 18 09. 1 gång per vecka 4336 98. Frågan ej tillämplig
VAR 246 VÄSBY NYTT Loc 354 width 2 F.23c. Hur ofta läser Du - Väsby Nytt <Se F.23 för fullständig frågetext> FRÅGAN ENBART STÄLLD I AREGION 1 750 00. Aldrig 1 01. 1 gång per år 5 02. 2 gånger per år 03. 3 gånger per år 2 04. 1 gång per kvartal 05. 2 gånger per kvartal 1 06. 1 gång per månad 07. 2 gånger per månad 08. 3 gånger per månad 8 09. 1 gång per vecka 4336 98. Frågan ej tillämplig
VAR 247 SIGTUNA-MÄRSTA POSTEN Loc 356 width 2 F.23d. Hur ofta läser Du - Sigtuna-Märsta Posten <Se F.23 för fullständig frågetext> FRÅGAN ENBART STÄLLD I AREGION 1 751 00. Aldrig 1 01. 1 gång per år 5 02. 2 gånger per år 03. 3 gånger per år 2 04. 1 gång per kvartal 05. 2 gånger per kvartal 06. 1 gång per månad 3 07. 2 gånger per månad 1 08. 3 gånger per månad 4 09. 1 gång per vecka 4336 98. Frågan ej tillämplig
VAR 248 SUNDBYBERG O.SOLNA TIDN. Loc 358 width 2 F.23e. Hur ofta läser Du - Sundbyberg och Solna Tidning <Se F.23 för fullständig frågetext> FRÅGAN ENBART STÄLLD I AREGION 1 716 00. Aldrig 01. 1 gång per år 9 02. 2 gånger per år 4 03. 3 gånger per år 04. 1 gång per kvartal 5 05. 2 gånger per kvartal 8 06. 1 gång per månad 07. 2 gånger per månad 1 08. 3 gånger per månad 24 09. 1 gång per vecka 4336 98. Frågan ej tillämplig
VAR 249 LIDINGÖ TIDNING Loc 360 width 2 F.23f. Hur ofta läser Du - Lidingö Tidning <Se F.23 för fullständig frågetext> FRÅGAN ENBART STÄLLD I AREGION 1 724 00. Aldrig 4 01. 1 gång per år 8 02. 2 gånger per år 4 03. 3 gånger per år 1 04. 1 gång per kvartal 5 05. 2 gånger per kvartal 2 06. 1 gång per månad 1 07. 2 gånger per månad 1 08. 3 gånger per månad 17 09. 1 gång per vecka 4336 98. Frågan ej tillämplig
VAR 250 VÄSTERORT Loc 362 width 2 MD=99 F.23g. Hur ofta läser Du - Västerort <Se F.23 för fullständig frågetext> FRÅGAN ENBART STÄLLD I AREGION 1 645 00. Aldrig 5 01. 1 gång per år 11 02. 2 gånger per år 13 03. 3 gånger per år 11 04. 1 gång per kvartal 4 05. 2 gånger per kvartal 11 06. 1 gång per månad 11 07. 2 gånger per månad 5 08. 3 gånger per månad 50 09. 1 gång per vecka 4336 98. Frågan ej tillämplig 1 99. Ej svar
VAR 251 JÄRFÄLLA NYHETER Loc 364 width 2 F.23h. Hur ofta läser Du - Järfälla Nyheter <Se F.23 för fullständig frågetext> FRÅGAN ENBART STÄLLD I AREGION 1 736 00. Aldrig 01. 1 gång per år 4 02. 2 gånger per år 2 03. 3 gånger per år 2 04. 1 gång per kvartal 1 05. 2 gånger per kvartal 5 06. 1 gång per månad 4 07. 2 gånger per månad 1 08. 3 gånger per månad 12 09. 1 gång per vecka 4336 98. Frågan ej tillämplig
VAR 252 MÄLARÖARNAS NYHETER Loc 366 width 2 F.23i. Hur ofta läser Du - Mälaröarnas Nyheter <Se F.23 för fullständig frågetext> FRÅGAN ENBART STÄLLD I AREGION 1 759 00. Aldrig 01. 1 gång per år 5 02. 2 gånger per år 03. 3 gånger per år 04. 1 gång per kvartal 05. 2 gånger per kvartal 06. 1 gång per månad 1 07. 2 gånger per månad 1 08. 3 gånger per månad 1 09. 1 gång per vecka 4336 98. Frågan ej tillämplig
VAR 253 HUDDINGE POSTEN Loc 368 width 2 F.23j. Hur ofta läser Du - Huddinge Posten <Se F.23 för fullständig frågetext> FRÅGAN ENBART STÄLLD I AREGION 1 731 00. Aldrig 1 01. 1 gång per år 6 02. 2 gånger per år 4 03. 3 gånger per år 6 04. 1 gång per kvartal 1 05. 2 gånger per kvartal 3 06. 1 gång per månad 2 07. 2 gånger per månad 1 08. 3 gånger per månad 12 09. 1 gång per vecka 4336 98. Frågan ej tillämplig
VAR 254 SÖDER-NYHETERNA Loc 370 width 2 F.23k. Hur ofta läser Du - Södernyheterna <Se F.23 för fullständig frågetext> FRÅGAN ENBART STÄLLD I AREGION 1 612 00. Aldrig 2 01. 1 gång per år 8 02. 2 gånger per år 7 03. 3 gånger per år 3 04. 1 gång per kvartal 3 05. 2 gånger per kvartal 8 06. 1 gång per månad 10 07. 2 gånger per månad 3 08. 3 gånger per månad 111 09. 1 gång per vecka 4336 98. Frågan ej tillämplig
VAR 255 SÖDERPOSTEN Loc 372 width 2 F.23l. Hur ofta läser Du - Söderposten <Se F.23 för fullständig frågetext> FRÅGAN ENBART STÄLLD I AREGION 1 632 00. Aldrig 5 01. 1 gång per år 9 02. 2 gånger per år 6 03. 3 gånger per år 6 04. 1 gång per kvartal 4 05. 2 gånger per kvartal 15 06. 1 gång per månad 5 07. 2 gånger per månad 1 08. 3 gånger per månad 84 09. 1 gång per vecka 4336 98. Frågan ej tillämplig
VAR 256 SÖDERTIDNINGEN Loc 374 width 2 F.23m. Hur ofta läser Du - Södertidningen <Se F.23 för fullständig frågetext> FRÅGAN ENBART STÄLLD I AREGION 1 692 00. Aldrig 1 01. 1 gång per år 6 02. 2 gånger per år 4 03. 3 gånger per år 5 04. 1 gång per kvartal 2 05. 2 gånger per kvartal 7 06. 1 gång per månad 11 07. 2 gånger per månad 4 08. 3 gånger per månad 35 09. 1 gång per vecka 4336 98. Frågan ej tillämplig
VAR 257 HELSINGBORGS DAGBLAD Loc 376 width 2 F.23n. Hur ofta läser Du Helsingborgs Dagblad <Se F.23 för fullständig frågetext> FRÅGAN ENBART STÄLLD I AREGION 24-30 443 00. Aldrig 17 01. 1 gång per år 15 02. 2 gånger per år 11 03. 3 gånger per år 3 04. 1 gång per kvartal 5 05. 2 gånger per kvartal 16 06. 1 gång per månad 10 07. 2 gånger per månad 4 08. 3 gånger per månad 28 09. 1 gång per vecka 4 10. 2 gånger per vecka 2 11. 3 gånger per vecka 1 12. 4 gånger per vecka 2 13. 5 gånger per vecka 58 14. 6 gånger per vecka 4484 98. Frågan ej tillämplig
VAR 258 NORDVÄSTRA SKÅNES TIDN. Loc 378 width 2 F.23o. Hur ofta läser Du Nordvästra Skånes tidningar <Se F.23 för fullständig frågetext> FRÅGAN ENBART STÄLLD I AREGION 24-30 450 00. Aldrig 8 01. 1 gång per år 16 02. 2 gånger per år 11 03. 3 gånger per år 13 04. 1 gång per kvartal 6 05. 2 gånger per kvartal 14 06. 1 gång per månad 7 07. 2 gånger per månad 11 08. 3 gånger per månad 6 09. 1 gång per vecka 1 10. 2 gånger per vecka 4 11. 3 gånger per vecka 12. 4 gånger per vecka 2 13. 5 gånger per vecka 70 14. 6 gånger per vecka 4484 98. Frågan ej tillämplig
VAR 259 NORRA SKÅNE Loc 380 width 2 F.23p. Hur ofta läser Du Norra Skåne <Se F.23 för fullständig frågetext> FRÅGAN ENBART STÄLLD I AREGION 24-30 520 00. Aldrig 11 01. 1 gång per år 15 02. 2 gånger per år 3 03. 3 gånger per år 4 04. 1 gång per kvartal 6 05. 2 gånger per kvartal 7 06. 1 gång per månad 2 07. 2 gånger per månad 4 08. 3 gånger per månad 7 09. 1 gång per vecka 1 10. 2 gånger per vecka 2 11. 3 gånger per vecka 1 12. 4 gånger per vecka 1 13. 5 gånger per vecka 35 14. 6 gånger per vecka 4484 98. Frågan ej tillämplig
VAR 260 YSTADS ALLEHANDA Loc 382 width 2 F.23q. Hur ofta läser Du Ystads Allehanda <Se F.23 för fullständig frågetext> FRÅGAN ENBART STÄLLD I AREGION 24-30 495 00. Aldrig 11 01. 1 gång per år 20 02. 2 gånger per år 7 03. 3 gånger per år 6 04. 1 gång per kvartal 9 05. 2 gånger per kvartal 11 06. 1 gång per månad 4 07. 2 gånger per månad 1 08. 3 gånger per månad 5 09. 1 gång per vecka 1 10. 2 gånger per vecka 1 11. 3 gånger per vecka 12. 4 gånger per vecka 2 13. 5 gånger per vecka 46 14. 6 gånger per vecka 4484 98. Frågan ej tillämplig
VAR 261 TRELLEBORGS ALLEHANDA Loc 384 width 2 F.23r. Hur ofta läser Du Trelleborgs Allehanda <Se F.23 för fullständig frågetext> FRÅGAN ENBART STÄLLD I AREGION 24-30 548 00. Aldrig 11 01. 1 gång per år 16 02. 2 gånger per år 1 03. 3 gånger per år 3 04. 1 gång per kvartal 4 05. 2 gånger per kvartal 8 06. 1 gång per månad 2 07. 2 gånger per månad 2 08. 3 gånger per månad 2 09. 1 gång per vecka 1 10. 2 gånger per vecka 11. 3 gånger per vecka 12. 4 gånger per vecka 3 13. 5 gånger per vecka 18 14. 6 gånger per vecka 4484 98. Frågan ej tillämplig
VAR 262 NYASTE KRISTIANSTADSBLAD Loc 386 width 2 F.23s. Hur ofta läser Du Nyaste Kristianstadsbladet <Se F.23 för fullständig frågetext> FRÅGAN ENBART STÄLLD I AREGION 24-30 530 00. Aldrig 5 01. 1 gång per år 10 02. 2 gånger per år 2 03. 3 gånger per år 2 04. 1 gång per kvartal 2 05. 2 gånger per kvartal 5 06. 1 gång per månad 1 07. 2 gånger per månad 4 08. 3 gånger per månad 4 09. 1 gång per vecka 2 10. 2 gånger per vecka 11. 3 gånger per vecka 1 12. 4 gånger per vecka 3 13. 5 gånger per vecka 48 14. 6 gånger per vecka 4484 98. Frågan ej tillämplig
VAR 263 MELLERSTA SKÅNE Loc 388 width 2 F.23t. Hur ofta läser Du Mellersta Skåne <Se F.23 för fullständig frågetext> FRÅGAN ENBART STÄLLD I AREGION 24-30 551 00. Aldrig 6 01. 1 gång per år 18 02. 2 gånger per år 7 03. 3 gånger per år 5 04. 1 gång per kvartal 2 05. 2 gånger per kvartal 12 06. 1 gång per månad 07. 2 gånger per månad 4 08. 3 gånger per månad 1 09. 1 gång per vecka 3 10. 2 gånger per vecka 2 11. 3 gånger per vecka 12. 4 gånger per vecka 13. 5 gånger per vecka 8 14. 6 gånger per vecka 4484 98. Frågan ej tillämplig
VAR 264 HUVUDSTADSPRESS Loc 390 width 2 MD=99 F.23u. Hur ofta läser Du - Huvudstadspress <Se F.23 för fullständig frågetext> 4558 00. Aldrig 10 01. 1 gång per år 16 02. 2 gånger per år 22 03. 3 gånger per år 25 04. 1 gång per kvartal 15 05. 2 gånger per kvartal 39 06. 1 gång per månad 36 07. 2 gånger per månad 13 08. 3 gånger per månad 369 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 265 LÄSER A-PRESSEN Loc 392 width 2 F.23v. Hur ofta läser Du - A-Pressen <Se F.23 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I DENNA OMGÅNG 5103 00. Frågan ej ställd
VAR 266 STORMARKNADSPRESS Loc 394 width 2 F.23x. Hur ofta läser Du - Stormarknadspress? <Se F.23 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I DENNA OMGÅNG 5103 00. Frågan ej ställd
VAR 267 DN FÖRORTSBILAGOR Loc 396 width 2 F.23y. Hur ofta läser Du - DN Förortsbilagor <Se F.23 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I DENNA OMGÅNG 5103 00. Frågan ej ställd