ORVESTO 74 P-835
               SSD 0072

              Primärforskare:
              Testologen AB
               Box 2050
             191 02 Sollentuna

             Första SSD-upplagan
                1984

  

        Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst
               Box 5048

         Go to variable list
             S-402 21 Göteborg

  
           ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDAREN.

  Oavsett publikationsform skall alla uppsatser och rapporter
  som bygger på data tillgängliggjorda genom SSD tillkännage
  detta förhållande, samt namnge primärforskaren. SSD ber
  därför alla användare av SSD-material att, så långt detta är
  möjligt, använda sig av följande uttalande. (Uttryck inom
  parentes används i tillämpliga fall.)

        Data och (tabeller) i denna (publikation)
        har (delvis) gjorts tillgängliga av Svensk
        Samhällsvetenskaplig Datatjänst.
        Materialet i ORVESTO 74 P-835 samlades
        ursprungligen in av TESTOLOGEN AB, som ett
        led i företagets regelbundet återkommande
        räckviddsundersökning Sverige Nu.
        Varken SSD eller Testologen AB bär ansvar
        för analyser och tolkningar som presenteras
        i denna (publikation).

  Enligt överenskommelse mellan TESTOLOGEN AB och Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst får ORVESTO-materialet
  förmedlas till och analyseras av forskare under
  förutsättning att användningen sker i forskningssyfte.
  Härvid skall HSFR:s forskningsetiska principer för humaniora
  och samhällsvetenskap, publicerade i skriften HSFR-ETIK,
  följas i alla tillämpliga delar.

  Data och/eller dokumentation får ej ställas till tredje
  persons förfogande utan SSD:s skriftliga tillstånd.

  Rapporter och publikationer baserade på dessa data skall
  insändas i två exemplar till SSD, som vidarebefordrar ett
  exemplar till primärforskaren.

  

  Ingemar Lindberg:

  ORVESTO - ett mångsidigt arbetsinstrument........

  (Utdrag ur artikel i rapporten Orvesto 1979 II s.14ff)

  I mitten av 1960-talet introducerade Testologen(inom ramen
  för dåvarande Marknadssociologen), i samverkan med en stor
  grupp annonsörer,en undersökningsform, som vid den tiden var
  internationellt helt ny. Den innebar att målgruppsdata
  (socio-ekonomiska data, intressen, köpvanor, innehav,
  köpavsikter mm) och läsvanedata insamlades i en och samma
  undersökning (s k single-source survey).

  Därmed kunde man för första gången börja analysera dessa
  data direkt mot varandra. Dittills hade de insamlats var för
  sig i olika undersökningar, vilket gjorde media-analyserna
  svåra och otillfredsställande.

  Den nya undersökningsansatsen innebar att en mycket stor
  mängd information skulle insamlas från ett och samma urval.
  Det medförde i sin tur en översyn av undersökningsmetodiken,
  dvs typ av frågor och kontaktform. Jarko Cerha utförde
  därför 1965 ett stort upplagt metodexperiment, i vilket
  effekten av kontaktform i kombination med skaltyp
  undersöktes. Resultatet blev att man valde en 16-gradig
  läsfrekvensskala i kombination med postal kontaktform. (Se
  vidare Cerha J, 1967: Selective Mass Communication, sid
  119-124 och 137-172.)

  Undersökningsansatsen rönte snart stort intresse hos såväl
  annonsörer som förlag, och efter ett par års försöksperiod
  gavs den första ORVESTO-rapporten ut 1969. Själva namnet
  innebar en markering av målsättningen att täcka många
  mediagrupper: OR som i organisations-, VE som i vecko- och
  STO som i storstadspress.

  Sedan starten 1969 har allt som allt 19 rapporter
  presenterats, fr o m 1972 två gånger per år. Rapporterna
  trycks i ca 10.000 ex och distribueras utan kostnad för
  mottagarna till så gott som alla reklamköpare i Sverige och
  i viss utsträckning även utomlands.

  Sedan starten har till dags dato hela 132.529 personer
  besvarat det ganska omfattande frågebatteriet. Efter vissa
  justeringar och kompletteringar omfattar det ordinarie
  ORVESTO-formuläret idag så mycket som 418 fråge-items.
  Därtill kommer individuellt köpta målgruppsfrågor, som
  redovisas enskilt till varje beställare.

  

       ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR: URVAL, BORTFALL.

  Undersökningen utgör en omgång i Testologens kontinuerliga
  konsumentomnibus "Sverige Nu" insamlad genom brevenkät.
  Företaget, Testologen AB, redovisar data beträffande urval,
  bortfall m m enbart beträffande halvårsvisa
  sammanställningar av omnibussar. För en enskild omgång
  saknas därför de exakta uppgifterna, men i allmänhet torde
  man kunna utgå från att vad som gäller för hela serien
  proportionellt sett gäller för en enskild omgång.

  Under andra halvåret 1973 genomfördes tre omgångar "Sverige
  Nu". Totalt omfattade urvalet för dessa tre omgångar 8.984
  personer 15-67 år upptagna i befolkningsregistret. Urvalet
  har av SCB dragits ur RTBS.

  Av det totala urvalet på 8.984 personer har 1.512
  definierats av företaget som "ej målgruppsaktuella". Här
  ingår 17 avlidna, 18 avflyttade från riket, 84 som vistas
  utomlands, 23 i militärtjänst, 34 på utrikes resa, 92 ej
  svensktalande, 174 okända men skrivna på kommun, 69 under
  sjukhusvård, 279 sjuka i hemmet samt 722 ur gruppen "ej
  anträffbara". Den sistnämda gruppen har definierats med
  utgångspunkt från en specialstudie som utvisat att ca 50% av
  de ej anträffbara ej tillhör målpopulationen för ORVESTO.

  Nettourvalet för de tre omgångarna hösten 1973 uppgår
  således till 7.472 personer varav 2.355, utgörande 32%, ej
  besvarat formuläret.

  Ej besvarat formulär har orsakats av "inget intresse för
  undersökningen" (33%), "tidsbrist" (12%), "ingen kontakt
  trots minst fem kontaktförsök" eller "ej anträffbara" (52%)
  samt "övriga" (3%).

  Undersökningsledningen har beträffande ca en niondel av det
  ursprungliga urvalet genomfört riktade åtgärder för att öka
  svarsbenägenheten. Enligt särskilt urvalsförfarande utväljs
  var tredje person som ej svarat vid en viss tidpunkt och
  erbjuds någon form av uppmuntran för ett inskickat svar. De
  som därvid utväljs representerar två andra individer i
  bortfallet och genom viktning - se variabel för
  bortfallsvikt i materialet - beräknar undersökningsledningen
  en väsentligt högre svarsfrekvens - beträffande andra
  halvåret 1973 5.940 personer istället för 5.117 faktiskt
  insända godkända formulär. Undersökningsledningen beräknar
  därför den viktade svarsfrekvensen till 81% av nettourvalet.

  Föreliggande omgång, av undersökningsledningen benämd
  Sverige NU P-835, omfattar 1686 personer eller 32,9% av
  totala antalet inkomna godkända formulär under
  halvårsperioden (ovägda tal). Bortfallet av skilda
  kategorier beträffande den aktuella omgången får antas
  utgöra motsvarande proportion av ovanstående redovisade
  siffror. Fältarbetet pågick under tiden 17 september - 5
  december 1973.

  Inom Testologen AB har civilekonom Ulf Hartman haft ansvaret
  för administration, fru Ebba Sommar ansvaret för fältarbetet
  samt civilekonom Ingemar Lindberg ansvaret för
  ORVESTO-rapporten ur vilken ovanstående uppgifter är
  hämtade. (ORVESTO 1979-II, utgiven av Testologen AB)

           SSDdokumentation - ORVESTO

  Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst har för budgetåret
  1983/84 erhållit anslag av RIKSBANKENS JUBILEUMSFOND för
  tillrättaläggning och dokumentation av ORVESTO-materialet.
  Arbetet bedrivs med hjälp av ett datorbaserat
  dokumentationssystem som ställts till SSDs förfogande av
  Inter-University Consortium for Political and Social
  Research (ICPSR) vid University of Michigan. Systemet kallas
  Guided Interactive Dataset Organisation (GIDO).
Variable list


1 SSDstudie NR 0072 2 SSDupplaga/datering NR 1 3 SSD Delstudieidentifikation 001 4 Id-nummer 5 Bortfallsvikt 6 Undersökningsomgång 7 Regionskod 8 Födelseår Demografiska och socioekonomiska uppgifter 9 Kön 10 Civilstånd 11 Ålder 12 Förvärvsarbete/sysselsättning 13 Utbildning 14 Storlek på orten 15 Form av boende 16 Antal hushållsmedlemmar under 2 år 17 Hushållsmedlemmar i åldern 2-6 år 18 Hushållsmedlemmar i åldrarna:7-10 år 19 Hushållsmedlemmar i åldrarna 11-14 år 20 Hushållsmedlemmar i åldrarna 15-19 år 21 Hushållsmedlemmar i åldrarna 20-67 år 22 Hushållsmedlemmar i åldrarna 68 år eller äldre 23 Totalt antal personer 24 Din personliga inkomst i kronor per år 25 Hushållets totala inkomst i kronor per år 26 Inköp av dagligvaror:själv Medlemsskap i Konsum 27 Medlemsfrekvens för Konsum Körkort 28 Innehav av körkort Intressen för olika ämnesområden 29 Intresseinriktning:Samhällsdebatt 30 Intresseinriktning:Sociala rättigheter 31 Intresseinriktning:Skattefrågor 32 Intresseinriktning:Lagar och förordningar 33 Intresseinriktning:Samlevnadsproblem 34 Intresseinriktning:Religions-och trosfrågor 35 Intresseinriktning:Arbetsmarknaden 36 Intresseinriktning:Samhällsplanering 37 Intresseinriktning:Politiska frågor 38 Intresseinriktning:Försvarsfrågor 39 Intresseinriktning:Miljövårdsproblem 40 Intresseinriktning:Hälsonyttig mat 41 Intresseinriktning:Sjukdomar och hälsovård 42 Intresseinriktning:Bantningstips 43 Intresseinriktning:Hushålla ekonomiskt 44 Intresseinriktning:Heminredning 45 Intresseinriktning:Modenyheter 46 Intresseinriktning:Matvarunyheter 47 Intresseinriktning:Barnavård 48 Intresseinriktning:Skönhetsvård 49 Intresseinriktning:Villa/eget hem 50 Intresseinriktning:Fritidshus 51 Intresseinriktning:Semesterresor 52 Intresseinriktning:Båtar 53 Intresseinriktning:Personbilar 54 Intresseinriktning:TV/Radioapparater 55 Intresseinriktning:Stereoanläggningar 56 Intresseinriktning:Hushållsmaskiner 57 Intresseinriktning:Fotoutrustning 58 Intresseinriktning:Motorcyklar/mopeder 59 Intresseinriktning:Rakapparater 60 Intresseinriktning:Rengöringsmedel 61 Intresseinriktning:Medel mot mjäll 62 Intresseinriktning:Hundars skötsel 63 Intresseinriktning:Katters skötsel 64 Intresseinriktning:Handla mat 65 Intresseinriktning:Laga mat 66 Intresseinriktning:Pröva nya maträtter 67 Intresseinriktning:Baka 68 Intresseinriktning:Pröva nya cigarretter 69 Intresseinriktning:Pröva ny piptobak 70 Intresseinriktning:Pröva nya cigariller 71 Intresseinriktning:Ha gäster 72 Intresseinriktning:Köra bil 73 Intresseinriktning:Jobba med bilen 74 Intresseinriktning:Arbeta i trädgården 75 Intresseinriktning:Fotografera 76 Intresseinriktning:Smalfilma 77 Intresseinriktning:Lyssna på popmusik 78 Intresseinriktning:Lyssna på klassisk musik 79 Intresseinriktning:Gå på teater 80 Intresseinriktning:Gå på konstutställning 81 Intresseinriktning:Skaffa vidareutbildning 82 Intresseinriktning:Läsa böcker 83 Intresseinriktning:Läsa populärtidningar 84 Intresseinriktning:Sy kläder 85 Intresseinriktning:Handarbeta 86 Intresseinriktning:Måla 87 Intresseinriktning:Snickra 88 Intresseinriktning:Motionera 89 Intresseinriktning:Friluftsliv 90 Intresseinriktning:Sportfiska 91 Intresseinriktning:Åka skidor 92 Intresseinriktning:Åka motorbåt 93 Intresseinriktning:Segla 94 Intresseinriktning:Campa 95 Intresseinriktning:Semestra utomlands 96 Intresseinriktning:Semestra i Sverige 97 Intresseinriktning:Gå på föreningsmöten 98 Intresseinriktning:Se på sportevenemang 99 Intresseinriktning:Pröva nya produkter Besöksfrekvenser i butiker,varuhus m.m. 100 Besöksfrekvenser:Konsum 101 Besöksfrekvenser:ICA 102 Besöksfrekvenser:VIVO 103 Besöksfrekvenser:Annan livsmedelsbutik 104 Besöksfrekvenser:Livsmedelsavdelning i Domus eller Obs 105 Besöksfrekvenser:Livsmedelsavdelning i annat varuhus 106 Besöksfrekvenser:Domus 107 Besöksfrekvenser:Epa 108 Besöksfrekvenser:Tempo 109 Besöksfrekvenser:Pressbyrån 110 Besöksfrekvenser:Annan kiosk 111 Besöksfrekvenser:Tobaksaffär 112 Besöksfrekvenser:Bar/Självservering 113 Besöksfrekvenser:Kafe/Konditori 114 Besöksfrekvenser:Korvkiosk/Gatukök 115 Besöksfrekvenser:Bensinstation 116 Besöksfrekvenser:Postkontor 117 Besöksfrekvenser:Bankkontor 118 Uppmärksamhetsfrekvenser:Affischpelare 119 Uppmärksamhetsfrekvens:Reklamfilm på bio 120 Uppmärksamhetsfrekvenser:Reklam på bussar 121 Uppmärksamhetsfrekvenser:Reklam på taxibilar Tidningsläsning:Storstadspress - vardagsnummer 122 Läsfrekvenser:Aftonbladet 123 Läsfrekvenser:Arbetet 124 Läsfrekvenser:Dagens Nyheter 125 Läsfrekvenser:Expressen 126 Läsfrekvenser:Göteborgs-Posten 127 Läsfrekvenser för - Skånska Dagbladet (vard) 128 Läsfrekvenser:GT Kvällstidningen 129 Läsfrekvenser:Kvällsposten 130 Läsfrekvenser:Svenska Dagbladet 131 Läsfrekvenser:Sydsvenska Dagbladet Tidningsläsning:Storstadspress - söndagsnummer 132 Läsfrekvenser:Aftonbladet(söndagsnummer) 133 Läsfrekvenser:Arbetet(söndagsnummer) 134 Läsfrekvenser:Dagens Nyheter(söndagsnummer) 135 Läsfrekvenser:Expressen(söndagsnummer) 136 Läsfrekvenser:Göteborgs-Posten(söndagsnummer) 137 Läsfrekvenser:GT Kvällstidningen(söndagsnummer) 138 Läsfrekvenser:Kvällsposten(söndagsnummer) 139 Läsfrekvenser:Svenska Dagbladet(söndagsnummer) 140 Läsfrekvenser:Sydsvenska Dagbladet(söndagsnummer) Tidningsläsning:Veckotidningar 141 Läsfrekvenser för Allas Veckotidning 142 Läsfrekvenser för Allers 143 Läsfrekvenser för Damernas Värld 144 Läsfrekvenser för Femina 145 Läsfrekvenser för FIB-Aktuellt 146 Läsfrekvenser för Hemmets Journal 147 Läsfrekvenser för Hemmets Veckotidning 148 Läsfrekvenser för Hennes 149 Läsfrekvenser för Husmodern 150 Läsfrekvenser för Hänt i Veckan 151 Läsfrekvenser för ICA-kuriren 152 Läsfrekvenser för Land 153 Läsfrekvenser för Lektyr 154 Läsfrekvenser för Metallarbetaren 155 Läsfrekvenser för Min Värld 156 Läsfrekvenser för Mitt Livs Novell 157 Läsfrekvenser för Röster i Radio/TV 158 Läsfrekvenser för Saxons Veckotidning 159 Läsfrekvenser för Se 160 Läsfrekvenser för Svensk Damtidning 161 Läsfrekvenser för Svenska Journalen 162 Läsfrekvenser för Veckans Affärer 163 Läsfrekvenser för Vecko-Journalen 164 Läsfrekvenser för Vecko-Revyn 165 Läsfrekvenser för Vi 166 Läsfrekvenser för Året Runt Tidningsläsning:10-dagarstidningar 167 Läsfrekvenser för Byggnadsarbetaren 168 Läsfrekvenser för Statsanställd Tidningsläsning:14-dagarstidningar 169 Läsfrekvenser för Allt om Mat 170 Läsfrekvenser för Fabriksarbetaren 171 Läsfrekvenser för Kommunalarbetaren 172 Läsfrekvenser för Motor 173 Läsfrekvenser för Motorföraren 174 Läsfrekvenser för Teknikens Värld 175 Läsfrekvenser för Vi Bilägare Tidningsläsning:Månadstidningar 176 Läsfrekvenser för Allt i Hemmet 177 Läsfrekvenser för Hem och Fritid 178 Läsfrekvenser för Villa & Hem i Sverige 179 Läsfrekvenser för Båt för Alla 180 Läsfrekvenser för Båt-Nytt 181 Läsfrekvenser för Foto och Filmteknik 182 Läsfrekvenser för Det Bästa 183 Läsfrekvenser för Vi Föräldrar 184 Läsfrekvenser för Vår Bostad 185 Läsfrekvenser för Industritjänstemannen 186 Läsfrekvenser för SACO-tidningen 187 Läsfrekvenser för Sunt Förnuft 188 Läsfrekvenser för Jaktjournalen 189 Läsfrekvenser för Jaktmarker och Fiskevatten 190 Läsfrekvenser för Svensk Jakt 191 Läsfrekvenser för Svenskt Fiske 192 Läsfrekvenser för Illustrerad Motor Sport 193 Läsfrekvenser för Populär Mekanik 194 Läsfrekvenser för Svensk Motortidning 195 Läsfrekvenser för Teknik för Alla Tidningsläsning:Vi i Villa 196 Läsfrekvenser för Vi i Villa Innehav av kapitalvaror 197 Hushållets innehav av personbil/kombi 198 Hushållets innehav av fritidshus 199 Hushållets innehav av motor- eller segelbåt 200 Hushållets innehav av bildkamera-typ Instamatic 201 Hushållets innehav av bildkamera-typ systemkamera 202 Hushållets innehav av filmkamera 203 Hushållets innehav av stillbildsprojektor 204 Hushållets innehav av filmprojektor 205 Hushållets innehav av skrivmaskin 206 Hushållets innehav av svart-vit tv 207 Hushållets innehav av färg-tv 208 Hushållets innehav av frysbox/frysskåp 209 Hushållets innehav av diskmaskin 210 Hushållets innehav av tvättmaskin 211 Hushållets innehav av kassettbandspelare 212 Hushållets innehav av stereoanläggning 213 Hushållets innehav av vanlig bandspelare 214 Hushållets innehav av hund 215 Hushållets innehav av katt 216 Hushållets innehav av burfåglar 217 Hushållets innehav av akvariefiskar Köpfrekvenser beträffande kapitalvaror 218 Köpfrekvenser för Matvaror i Butiker 219 Köpfrekvenser för Skönhetsartiklar 220 Köpfrekvenser för Tandkräm 221 Köpfrekvenser för Tvål 222 Köpfrekvenser för Maskindiskmedel 223 Köpfrekvenser för vanligt diskmedel 224 Köpfrekvenser för Rengöringsmedel 225 Köpfrekvenser för Tvättmedel 226 Köpfrekvenser för Golvvårdsmedel 227 Köpfrekvenser för Grammofonskivor Köpavsikter beträffande kapitalvaror 228 Avsikt att köpa kapitalvaror1 229 Avsikt att köpa kapitalvaror1 230 Avsikt att köpa kapitalvaror1 231 Avsikt att köpa kapitalvaror1 232 Avsikt att köpa kapitalvaror1 233 Avsikt att köpa kapitalvaror2 234 Avsikt att köpa kapitalvaror2 235 Avsikt att köpa kapitalvaror2 236 Avsikt att köpa kapitalvaror2 237 Avsikt att köpa kapitalvaror2 238 Avsikt att köpa kapitalvaror3 239 Avsikt att köpa kapitalvaror3 240 Avsikt att köpa kapitalvaror3 241 Avsikt att köpa kapitalvaror3 242 Avsikt att köpa kapitalvaror3 Tidningsläsning:Kalle Anka & Co 243 Läsfrekvenser för Kalle Anka & Co Tidningsläsning:Lokalpress 244 Läsfrekvenser för Norrort 245 Läsfrekvenser för Vaxholms Tidning 246 Läsfrekvenser för Väsby Nytt 247 Läsfrekvenser för Sigtuna-Märsta Posten 248 Läsfrekvenser för Sundbyberg och Solna Tidning 249 Läsfrekvenser för Lidingö Tidning 250 Läsfrekvenser för Västerort 251 Läsfrekvenser för Järfälla Nyheter 252 Läsfrekvenser för Mälaröarnas Nyheter 253 Läsfrekvenser för Huddinge Posten 254 Läsfrekvenser för Södernyheterna 255 Läsfrekvenser för Söderposten 256 Läsfrekvenser för Södertidningen 257 Läsfrekvenser för Helsingborgs Dagblad 258 Läsfrekvenser för Nordvästra Skånes tidningar 259 Läsfrekvenser för Norra Skåne 260 Läsfrekvenser för Ystads Allehanda 261 Läsfrekvenser för Trelleborgs Allehanda 262 Läsfrekvenser för Nyaste Kristianstadsbladet 263 Läsfrekvenser för Mellersta Skåne 264 Läsfrekvenser för Huvudstadspress 265 Läsfrekvenser för - A-Pressen 266 Läsfrekvenser för - Stormarknadspress 267 Läsfrekvenser för DN Förortsbilagor

VAR 1 SSDSTUDIE NR 0072              Loc 1 width 4


Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst studie 0072


VAR 2 SSDUPPLAGA NR 1 Loc 5 width 1 SSDupplaga/datering NR Uppgift om ordningsföljd och utgivningstidpunkt. 1. APRIL 1984
VAR 3 DELSTUDIE NR 001 Loc 6 width 3 SSD Delstudieidentifikation Ordningsnummer i en serie på 1 delar.
VAR 4 ID-NUMMER Loc 9 width 4 Id-nummer
VAR 5 BORTFALLSVIKT Loc 13 width 1 Bortfallsvikt Kod: 1 3 Frek: 1530 156
VAR 6 OMGÅNG Loc 14 width 1 Undersökningsomgång Kod: 5 Frek: 1686
VAR 7 AREGION Loc 15 width 2 MD=99 Regionskod Kod: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Frek: 269 6 8 42 19 13 26 25 29 29 22 Kod: 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Frek: 5 23 9 13 34 12 7 10 28 13 18 Kod: 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Frek: 8 18 9 6 44 86 17 9 23 13 151 Kod: 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 Frek: 18 24 43 18 11 13 9 11 38 12 14 Kod: 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 Frek: 35 10 10 38 7 8 7 25 17 7 13 Kod: 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 Frek: 31 4 11 19 7 4 9 33 34 15 14 Kod: 67 68 69 70 99 Frek: 9 35 13 15 1
VAR 8 FÖDELSEÅR Loc 17 width 2 MD=99 Födelseår Kod: 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Frek: 17 22 27 23 24 31 19 35 23 27 32 28 30 25 Kod: 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Frek: 40 32 31 31 29 31 30 25 32 30 27 31 31 22 Kod: 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Frek: 22 29 31 29 32 32 32 34 37 42 47 44 43 42 Kod: 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 Frek: 41 43 34 44 38 34 39 44 48 40
VAR 9 KÖN Loc 19 width 1 F.1. Personliga uppgifter.När man sammanställer resultat av undersökningar i tabeller brukar man dela upp svaren på olika grupper.Därför skulle vi gärna vilja ha följande uppgifter om Dig själv. F.1a. Kön 859 1. Man 827 2. Kvinna
VAR 10 CIVILSTÅND Loc 20 width 1 MD=9 F.1b. Civilstånd <Se F.1 för fullständig frågetext> 418 1. Ogift 1183 2. Gift eller sammanboende 84 3. Änka/änkling/frånskild 1 9. Ej svar
VAR 11 ÅLDER Loc 21 width 2 MD=99 F.1c. Ålder <Se F.1 för fullständig frågetext> 172 00. 19 år och yngre 196 01. 20-24 år 219 02. 25-29 år 181 03. 30-34 år 137 04. 35-39 år 144 05. 40-44 år 152 06. 45-49 år 153 07. 50-54 år 173 08. 55-60 år 158 09. 61 år och äldre 1 99. Ej svar
VAR 12 YRKE Loc 23 width 1 MD=9 F.1d. Förvärvsarbete/sysselsättning.Vilket av nedanstående alternativ passar in på Dig? <Se F.1 för fullständig frågetext> 856 1. Förvärvsarbete,heltid 240 2. Förvärvsarbete,deltid 282 3. Hemmafru 152 4. Studerande 128 5. Annan sysselsättning 27 6. Pensionär 1 9. Ej svar
VAR 13 UTBILDNING Loc 24 width 2 MD=99 F.1e. Vilka av nedanstående utbildningsformer har Du genomgått eller genomgår Du för närvarande? <Se F.1 för fullständig frågetext> Utbildning 1 717 00. Folkskola 132 01. Grundskola eller enhetsskola 87 02. Realskola 28 03. Annan jämförbar utbildning Utbildning 2 91 04. Fackskola 96 05. Flickskola eller folkhögskola 102 06. Annan jämförbar utbildning Utbildning 3 245 07. Gymnasium eller annan jämförbar utbildning Utbildning 4 28 08. Seminarium 160 09. Högskola,universitet eller annan hithörande utbildning 99. Ej svar
VAR 14 ORTSTORLEK Loc 26 width 1 MD=9 F.1f. Hur stor är den ort där Du bor? <Se F.1 för fullständig frågetext> 117 1. Under 200 invånare 201 2. 200-1.999 194 3. 2.000-4.999 145 4. 5.000-9.999 223 5. 10.000-24.999 209 6. 25.000-49.999 195 7. 50.000-99.999 315 8. 100.000 och däröver 87 9. Ej svar
VAR 15 BOENDEFORM Loc 27 width 2 MD=99 F.1g. Bor Du i: <Se F.1 för fullständig frågetext> 190 01. Insatslägenhet 541 02. Hyrd lägenhet 584 03. Egen villa 42 04. Hyrd villa 62 05. Eget radhus 16 06. Hyrt radhus 152 07. Jordbruksfastighet 41 08. Inneboende 47 09. Annan bostadsform 11 99. Ej svar
VAR 16 UNDER 2 ÅR Loc 29 width 2 MD=99 F.2. Vi skulle vilja veta hur många personer Ditt hushåll normalt består av.Medräkna även sådana,som befinner sig på kortare semester,kortare militärtjänst, tillfälligt på sjukhus m.m. Obs!Räkna även med Dig själv. F.2a. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna:under 2 år Kod: 0 1 2 99 Frek: 1534 147 4 1
VAR 17 2-6 ÅR Loc 31 width 2 MD=99 F.2b. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 2-6 år <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 99 Frek: 1397 226 57 5 1
VAR 18 7-10 ÅR Loc 33 width 2 MD=99 F.2c. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 7-10 år <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 99 Frek: 1390 243 47 5 1
VAR 19 11-14 ÅR Loc 35 width 2 MD=99 F.2d. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 11-14 år <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 4 99 Frek: 1392 255 34 3 1 1
VAR 20 15-19 ÅR Loc 37 width 2 MD=99 F.2e. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 15-19 år <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 4 99 Frek: 1239 334 101 10 1 1
VAR 21 20-67 ÅR Loc 39 width 2 MD=99 F.2f. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 20-67 år <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 4 5 6 8 9 Frek: 24 241 1204 175 31 6 2 1 2
VAR 22 68 ÅR ELLER ÄLDRE Loc 41 width 2 MD=99 F.2g. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 68 år eller äldre <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 99 Frek: 1595 65 24 1 1
VAR 23 TOTALANTAL Loc 43 width 2 MD=99 F.2h. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna:totalt antal personer <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 99 Frek: 151 487 405 418 157 49 11 3 4 1
VAR 24 PERSONLIG INKOMST Loc 45 width 1 MD=9 F.3. Var vänlig sätt ett kryss i den ruta,som motsvarar den inkomstgrupp Du tillhör samt Ditt hushåll tillhör.Studiemedel,räntor och pensioner räknas till inkomsterna.Uppgifterna bör avse årsinkomsten innan skatt dragits. F.3a. Din personliga inkomst i kronor per år 441 0. Under 10.000 248 1. 10.000-20.000 282 2. 20.000-30.000 345 3. 30.000-40.000 126 4. 40.000-50.000 45 5. 50.000-60.000 24 6. 60.000-70.000 28 7. Över 70.000 147 9. Ej svar
VAR 25 HUSHÅLLETS TOTALINKOMST Loc 46 width 1 MD=9 F.3b. Hushållets totala inkomst i kronor per år <Se F.3 för fullständig frågetext> 32 0. Under 10.000 98 1. 10.000-20.000 187 2. 20.000-30.000 303 3. 30.000-40.000 274 4. 40.000-50.000 201 5. 50.000-60.000 143 6. 60.000-70.000 204 7. Över 70.000 244 9. Ej svar
VAR 26 DAGLIGVARUINKÖP:SJÄLV Loc 47 width 1 MD=9 F.4. Medlemmar i ett hushåll brukar handla olika mycket.Hur stor del av Ditt hushålls inköp av livsmedel och andra varor för dagligt bruk gör Du själv? 354 0. Gör praktiskt taget inga sådana inköp själv 337 1. Gör mindre än hälften av alla inköp 222 2. Gör ungefär hälften av alla inköp 169 3. Gör mer än hälften av alla inköp 603 4. Gör alla eller nästan alla inköp 1 9. Ej svar
VAR 27 MEDLEM I KONSUM Loc 48 width 1 MD=9 F.5. Är Du personligen eller någon annan i Ditt hushåll medlem i Konsum? Om Du inte känner till detta, fråga då de övriga familjemedlemmarna. 919 1. Ja 749 2. Nej 18 9. Ej svar
VAR 28 KÖRKORT Loc 49 width 1 MD=9 F.6. Har Du själv körkort för personbil? 1115 1. Ja 560 2. Nej 11 9. Ej svar
VAR 29 SAMHÄLLSDEBATT Loc 50 width 1 MD=9 F.7. Dina intressen.Människors intressen är olika.Hur stort är Ditt intresse för nedanstående ämnen och aktiviteter. F.7.1. Samhällsdebatt 61 1. Mycket ointresserad 106 2. Ganska ointresserad 133 3. Något ointresserad 131 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 547 5. Något intresserad 435 6. Ganska intresserad 247 7. Mycket intresserad 26 9. Ej svar
VAR 30 SOCIALA RÄTTIGHETER Loc 51 width 1 MD=9 F.7.2. Sociala rättigheter <Se F.7 för fullständig frågetext> 34 1. Mycket ointresserad 80 2. Ganska ointresserad 98 3. Något ointresserad 74 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 487 5. Något intresserad 518 6. Ganska intresserad 369 7. Mycket intresserad 26 9. Ej svar
VAR 31 SKATTEFRÅGOR Loc 52 width 1 MD=9 F.7.3. Skattefrågor <Se F.7 för fullständig frågetext> 37 1. Mycket ointresserad 60 2. Ganska ointresserad 85 3. Något ointresserad 74 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 385 5. Något intresserad 495 6. Ganska intresserad 526 7. Mycket intresserad 24 9. Ej svar
VAR 32 LAGAR OCH FÖRORDNINGAR Loc 53 width 1 MD=9 F.7.4. Lagar och förordningar <Se F.7 för fullständig frågetext> 46 1. Mycket ointresserad 67 2. Ganska ointresserad 106 3. Något ointresserad 142 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 517 5. Något intresserad 490 6. Ganska intresserad 285 7. Mycket intresserad 33 9. Ej svar
VAR 33 SAMLEVNADSPROBLEM Loc 54 width 1 MD=9 F.7.5. Samlevnadsproblem <Se F.7 för fullständig frågetext> 46 1. Mycket ointresserad 62 2. Ganska ointresserad 102 3. Något ointresserad 183 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 502 5. Något intresserad 472 6. Ganska intresserad 287 7. Mycket intresserad 32 9. Ej svar
VAR 34 RELIGIONS-OCH TROSFRÅGOR Loc 55 width 1 MD=9 F.7.6. Religions-och trosfrågor <Se F.7 för fullständig frågetext> 244 1. Mycket ointresserad 229 2. Ganska ointresserad 185 3. Något ointresserad 238 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 429 5. Något intresserad 189 6. Ganska intresserad 145 7. Mycket intresserad 27 9. Ej svar
VAR 35 ARBETSMARKNADEN Loc 56 width 1 MD=9 F.7.7. Arbetsmarknaden <Se F.7 för fullständig frågetext> 30 1. Mycket ointresserad 50 2. Ganska ointresserad 78 3. Något ointresserad 126 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 464 5. Något intresserad 517 6. Ganska intresserad 386 7. Mycket intresserad 35 9. Ej svar
VAR 36 SAMHÄLLSPLANERING Loc 57 width 1 MD=9 F.7.8. Samhällsplanering <Se F.7 för fullständig frågetext> 43 1. Mycket ointresserad 50 2. Ganska ointresserad 117 3. Något ointresserad 180 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 510 5. Något intresserad 483 6. Ganska intresserad 257 7. Mycket intresserad 46 9. Ej svar
VAR 37 POLITISKA FRÅGOR Loc 58 width 1 MD=9 F.7.9. Politiska frågor <Se F.7 för fullständig frågetext> 100 1. Mycket ointresserad 98 2. Ganska ointresserad 103 3. Något ointresserad 155 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 525 5. Något intresserad 414 6. Ganska intresserad 262 7. Mycket intresserad 29 9. Ej svar
VAR 38 FÖRSVARSFRÅGOR Loc 59 width 1 MD=9 F.7.10. Försvarsfrågor <Se F.7 för fullständig frågetext> 215 1. Mycket ointresserad 173 2. Ganska ointresserad 168 3. Något ointresserad 311 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 485 5. Något intresserad 199 6. Ganska intresserad 112 7. Mycket intresserad 23 9. Ej svar
VAR 39 MILJÖVÅRDSPROBLEM Loc 60 width 1 MD=9 F.7.11. Miljövårdsproblem <Se F.7 för fullständig frågetext> 29 1. Mycket ointresserad 31 2. Ganska ointresserad 42 3. Något ointresserad 86 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 388 5. Något intresserad 520 6. Ganska intresserad 568 7. Mycket intresserad 22 9. Ej svar
VAR 40 HÄLSONYTTIG MAT Loc 61 width 1 MD=9 F.7.12. Hälsonyttig mat <Se F.7 för fullständig frågetext> 47 1. Mycket ointresserad 51 2. Ganska ointresserad 88 3. Något ointresserad 125 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 426 5. Något intresserad 473 6. Ganska intresserad 458 7. Mycket intresserad 18 9. Ej svar
VAR 41 SJUKDOMAR OCH HÄLSOVÅRD Loc 62 width 1 MD=9 F.7.13. Sjukdomar och hälsovård <Se F.7 för fullständig frågetext> 31 1. Mycket ointresserad 32 2. Ganska ointresserad 74 3. Något ointresserad 115 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 451 5. Något intresserad 505 6. Ganska intresserad 453 7. Mycket intresserad 25 9. Ej svar
VAR 42 BANTNINGSTIPS Loc 63 width 1 MD=9 F.7.14. Bantningstips <Se F.7 för fullständig frågetext> 577 1. Mycket ointresserad 184 2. Ganska ointresserad 114 3. Något ointresserad 211 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 313 5. Något intresserad 134 6. Ganska intresserad 123 7. Mycket intresserad 30 9. Ej svar
VAR 43 HUSHÅLLA EKONOMISKT Loc 64 width 1 MD=9 F.7.15. Hushålla ekonomiskt <Se F.7 för fullständig frågetext> 50 1. Mycket ointresserad 40 2. Ganska ointresserad 74 3. Något ointresserad 97 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 353 5. Något intresserad 517 6. Ganska intresserad 535 7. Mycket intresserad 20 9. Ej svar
VAR 44 HEMINREDNING Loc 65 width 1 MD=9 F.7.16. Heminredning <Se F.7 för fullständig frågetext> 50 1. Mycket ointresserad 61 2. Ganska ointresserad 88 3. Något ointresserad 107 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 435 5. Något intresserad 473 6. Ganska intresserad 444 7. Mycket intresserad 28 9. Ej svar
VAR 45 MODENYHETER Loc 66 width 1 MD=9 F.7.17. Modenyheter <Se F.7 för fullständig frågetext> 195 1. Mycket ointresserad 138 2. Ganska ointresserad 155 3. Något ointresserad 146 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 515 5. Något intresserad 331 6. Ganska intresserad 175 7. Mycket intresserad 31 9. Ej svar
VAR 46 MATVARUNYHETER Loc 67 width 1 MD=9 F.7.18. Matvarunyheter <Se F.7 för fullständig frågetext> 104 1. Mycket ointresserad 149 2. Ganska ointresserad 161 3. Något ointresserad 188 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 590 5. Något intresserad 322 6. Ganska intresserad 134 7. Mycket intresserad 38 9. Ej svar
VAR 47 BARNAVÅRD Loc 68 width 1 MD=9 F.7.19. Barnavård <Se F.7 för fullständig frågetext> 133 1. Mycket ointresserad 100 2. Ganska ointresserad 128 3. Något ointresserad 200 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 401 5. Något intresserad 371 6. Ganska intresserad 325 7. Mycket intresserad 28 9. Ej svar
VAR 48 SKÖNHETSVÅRD Loc 69 width 1 MD=9 F.7.20. Skönhetsvård <Se F.7 för fullständig frågetext> 342 1. Mycket ointresserad 172 2. Ganska ointresserad 167 3. Något ointresserad 244 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 433 5. Något intresserad 204 6. Ganska intresserad 100 7. Mycket intresserad 24 9. Ej svar
VAR 49 VILLA/EGET HEM Loc 70 width 1 MD=9 F.7.21. Villa/eget hem <Se F.7 för fullständig frågetext> 65 1. Mycket ointresserad 39 2. Ganska ointresserad 43 3. Något ointresserad 108 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 248 5. Något intresserad 380 6. Ganska intresserad 777 7. Mycket intresserad 26 9. Ej svar
VAR 50 FRITIDSHUS Loc 71 width 1 MD=9 F.7.22. Fritidshus <Se F.7 för fullständig frågetext> 156 1. Mycket ointresserad 108 2. Ganska ointresserad 107 3. Något ointresserad 221 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 357 5. Något intresserad 306 6. Ganska intresserad 395 7. Mycket intresserad 36 9. Ej svar
VAR 51 SEMESTERRESOR Loc 72 width 1 MD=9 F.7.23. Semesterresor <Se F.7 för fullständig frågetext> 58 1. Mycket ointresserad 45 2. Ganska ointresserad 77 3. Något ointresserad 98 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 452 5. Något intresserad 449 6. Ganska intresserad 481 7. Mycket intresserad 26 9. Ej svar
VAR 52 BÅTAR Loc 73 width 1 MD=9 F.7.24. Båtar <Se F.7 för fullständig frågetext> 365 1. Mycket ointresserad 147 2. Ganska ointresserad 143 3. Något ointresserad 229 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 378 5. Något intresserad 204 6. Ganska intresserad 190 7. Mycket intresserad 30 9. Ej svar
VAR 53 PERSONBILAR Loc 74 width 1 MD=9 F.7.25. Personbilar <Se F.7 för fullständig frågetext> 117 1. Mycket ointresserad 84 2. Ganska ointresserad 92 3. Något ointresserad 122 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 495 5. Något intresserad 422 6. Ganska intresserad 331 7. Mycket intresserad 23 9. Ej svar
VAR 54 TV/RADIOAPPARATER Loc 75 width 1 MD=9 F.7.26. TV/Radioapparater <Se F.7 för fullständig frågetext> 89 1. Mycket ointresserad 107 2. Ganska ointresserad 127 3. Något ointresserad 117 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 561 5. Något intresserad 394 6. Ganska intresserad 271 7. Mycket intresserad 20 9. Ej svar
VAR 55 STEREOANLÄGGNINGAR Loc 76 width 1 MD=9 F.7.27. Stereoanläggningar <Se F.7 för fullständig frågetext> 247 1. Mycket ointresserad 139 2. Ganska ointresserad 136 3. Något ointresserad 221 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 404 5. Något intresserad 278 6. Ganska intresserad 230 7. Mycket intresserad 31 9. Ej svar
VAR 56 HUSHÅLLSMASKINER Loc 77 width 1 MD=9 F.7.28. Hushållsmaskiner <Se F.7 för fullständig frågetext> 120 1. Mycket ointresserad 113 2. Ganska ointresserad 145 3. Något ointresserad 185 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 517 5. Något intresserad 375 6. Ganska intresserad 202 7. Mycket intresserad 29 9. Ej svar
VAR 57 FOTOUTRUSTNING Loc 78 width 1 MD=9 F.7.29. Fotoutrustning <Se F.7 för fullständig frågetext> 247 1. Mycket ointresserad 171 2. Ganska ointresserad 182 3. Något ointresserad 248 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 479 5. Något intresserad 198 6. Ganska intresserad 131 7. Mycket intresserad 30 9. Ej svar
VAR 58 MOTORCYKLAR/MOPEDER Loc 79 width 1 MD=9 F.7.30. Motorcyklar/mopeder <Se F.7 för fullständig frågetext> 613 1. Mycket ointresserad 191 2. Ganska ointresserad 163 3. Något ointresserad 283 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 226 5. Något intresserad 89 6. Ganska intresserad 95 7. Mycket intresserad 26 9. Ej svar
VAR 59 RAKAPPARATER Loc 80 width 1 MD=9 F.7.31. Rakapparater <Se F.7 för fullständig frågetext> 600 1. Mycket ointresserad 140 2. Ganska ointresserad 118 3. Något ointresserad 289 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 317 5. Något intresserad 108 6. Ganska intresserad 83 7. Mycket intresserad 31 9. Ej svar
VAR 60 RENGÖRINGSMEDEL Loc 81 width 1 MD=9 F.7.32. Rengöringsmedel <Se F.7 för fullständig frågetext> 139 1. Mycket ointresserad 120 2. Ganska ointresserad 130 3. Något ointresserad 204 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 451 5. Något intresserad 385 6. Ganska intresserad 230 7. Mycket intresserad 27 9. Ej svar
VAR 61 MEDEL MOT MJÄLL Loc 82 width 1 MD=9 F.7.33. Medel mot mjäll <Se F.7 för fullständig frågetext> 382 1. Mycket ointresserad 156 2. Ganska ointresserad 136 3. Något ointresserad 341 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 337 5. Något intresserad 172 6. Ganska intresserad 123 7. Mycket intresserad 39 9. Ej svar
VAR 62 HUNDARS SKÖTSEL Loc 83 width 1 MD=9 F.7.34. Hundars skötsel <Se F.7 för fullständig frågetext> 511 1. Mycket ointresserad 137 2. Ganska ointresserad 107 3. Något ointresserad 239 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 227 5. Något intresserad 187 6. Ganska intresserad 246 7. Mycket intresserad 32 9. Ej svar
VAR 63 KATTERS SKÖTSEL Loc 84 width 1 MD=9 F.7.35. Katters skötsel <Se F.7 för fullständig frågetext> 684 1. Mycket ointresserad 144 2. Ganska ointresserad 111 3. Något ointresserad 262 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 208 5. Något intresserad 116 6. Ganska intresserad 131 7. Mycket intresserad 30 9. Ej svar
VAR 64 HANDLA MAT Loc 85 width 1 MD=9 F.7.36. Handla mat <Se F.7 för fullständig frågetext> 79 1. Mycket ointresserad 97 2. Ganska ointresserad 102 3. Något ointresserad 80 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 461 5. Något intresserad 524 6. Ganska intresserad 327 7. Mycket intresserad 16 9. Ej svar
VAR 65 LAGA MAT Loc 86 width 1 MD=9 F.7.37. Laga mat <Se F.7 för fullständig frågetext> 83 1. Mycket ointresserad 78 2. Ganska ointresserad 115 3. Något ointresserad 62 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 410 5. Något intresserad 499 6. Ganska intresserad 422 7. Mycket intresserad 17 9. Ej svar
VAR 66 PRÖVA NYA MATRÄTTER Loc 87 width 1 MD=9 F.7.38. Pröva nya maträtter <Se F.7 för fullständig frågetext> 98 1. Mycket ointresserad 63 2. Ganska ointresserad 111 3. Något ointresserad 122 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 432 5. Något intresserad 453 6. Ganska intresserad 382 7. Mycket intresserad 25 9. Ej svar
VAR 67 BAKA Loc 88 width 1 MD=9 F.7.39. Baka <Se F.7 för fullständig frågetext> 238 1. Mycket ointresserad 141 2. Ganska ointresserad 159 3. Något ointresserad 163 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 298 5. Något intresserad 348 6. Ganska intresserad 309 7. Mycket intresserad 30 9. Ej svar
VAR 68 PRÖVA NYA CIGARRETTER Loc 89 width 1 MD=9 F.7.40. Pröva nya cigarretter <Se F.7 för fullständig frågetext> 988 1. Mycket ointresserad 124 2. Ganska ointresserad 94 3. Något ointresserad 232 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 142 5. Något intresserad 44 6. Ganska intresserad 22 7. Mycket intresserad 40 9. Ej svar
VAR 69 PRÖVA NY PIPTOBAK Loc 90 width 1 MD=9 F.7.41. Pröva ny piptobak <Se F.7 för fullständig frågetext> 1125 1. Mycket ointresserad 66 2. Ganska ointresserad 66 3. Något ointresserad 256 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 82 5. Något intresserad 28 6. Ganska intresserad 17 7. Mycket intresserad 46 9. Ej svar
VAR 70 PRÖVA NYA CIGARILLER Loc 91 width 1 MD=9 F.7.42. Pröva nya cigariller <Se F.7 för fullständig frågetext> 1173 1. Mycket ointresserad 67 2. Ganska ointresserad 53 3. Något ointresserad 261 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 53 5. Något intresserad 19 6. Ganska intresserad 6 7. Mycket intresserad 54 9. Ej svar
VAR 71 HA GÄSTER Loc 92 width 1 MD=9 F.7.43. Ha gäster <Se F.7 för fullständig frågetext> 45 1. Mycket ointresserad 29 2. Ganska ointresserad 75 3. Något ointresserad 84 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 493 5. Något intresserad 661 6. Ganska intresserad 272 7. Mycket intresserad 27 9. Ej svar
VAR 72 KÖRA BIL Loc 93 width 1 MD=9 F.7.44. Köra bil <Se F.7 för fullständig frågetext> 225 1. Mycket ointresserad 46 2. Ganska ointresserad 43 3. Något ointresserad 177 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 279 5. Något intresserad 450 6. Ganska intresserad 436 7. Mycket intresserad 30 9. Ej svar
VAR 73 JOBBA MED BILEN Loc 94 width 1 MD=9 F.7.45. Jobba med bilen <Se F.7 för fullständig frågetext> 471 1. Mycket ointresserad 109 2. Ganska ointresserad 141 3. Något ointresserad 229 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 338 5. Något intresserad 199 6. Ganska intresserad 157 7. Mycket intresserad 42 9. Ej svar
VAR 74 ARBETA I TRÄDGÅRDEN Loc 95 width 1 MD=9 F.7.46. Arbeta i trädgården <Se F.7 för fullständig frågetext> 162 1. Mycket ointresserad 72 2. Ganska ointresserad 101 3. Något ointresserad 150 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 375 5. Något intresserad 422 6. Ganska intresserad 380 7. Mycket intresserad 24 9. Ej svar
VAR 75 FOTOGRAFERA Loc 96 width 1 MD=9 F.7.47. Fotografera <Se F.7 för fullständig frågetext> 223 1. Mycket ointresserad 112 2. Ganska ointresserad 137 3. Något ointresserad 176 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 583 5. Något intresserad 268 6. Ganska intresserad 157 7. Mycket intresserad 30 9. Ej svar
VAR 76 SMALFILMA Loc 97 width 1 MD=9 F.7.48. Smalfilma <Se F.7 för fullständig frågetext> 472 1. Mycket ointresserad 136 2. Ganska ointresserad 165 3. Något ointresserad 465 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 229 5. Något intresserad 113 6. Ganska intresserad 64 7. Mycket intresserad 42 9. Ej svar
VAR 77 LYSSNA PÅ POPMUSIK Loc 98 width 1 MD=9 F.7.49. Lyssna på popmusik <Se F.7 för fullständig frågetext> 468 1. Mycket ointresserad 133 2. Ganska ointresserad 135 3. Något ointresserad 152 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 351 5. Något intresserad 225 6. Ganska intresserad 182 7. Mycket intresserad 40 9. Ej svar
VAR 78 LYSSNA PÅ KLASSISK MUSIK Loc 99 width 1 MD=9 F.7.50. Lyssna på klassisk musik <Se F.7 för fullständig frågetext> 298 1. Mycket ointresserad 122 2. Ganska ointresserad 157 3. Något ointresserad 140 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 472 5. Något intresserad 301 6. Ganska intresserad 161 7. Mycket intresserad 35 9. Ej svar
VAR 79 GÅ PÅ TEATER Loc 100 width 1 MD=9 F.7.51. Gå på teater <Se F.7 för fullständig frågetext> 223 1. Mycket ointresserad 121 2. Ganska ointresserad 123 3. Något ointresserad 183 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 480 5. Något intresserad 322 6. Ganska intresserad 208 7. Mycket intresserad 26 9. Ej svar
VAR 80 GÅ PÅ KONSTUTSTÄLLNING Loc 101 width 1 MD=9 F.7.52. Gå på konstutställning <Se F.7 för fullständig frågetext> 361 1. Mycket ointresserad 169 2. Ganska ointresserad 181 3. Något ointresserad 244 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 385 5. Något intresserad 198 6. Ganska intresserad 113 7. Mycket intresserad 35 9. Ej svar
VAR 81 SKAFFA VIDAREUTBILDNING Loc 102 width 1 MD=9 F.7.53. Skaffa vidareutbildning <Se F.7 för fullständig frågetext> 118 1. Mycket ointresserad 66 2. Ganska ointresserad 100 3. Något ointresserad 244 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 491 5. Något intresserad 406 6. Ganska intresserad 228 7. Mycket intresserad 33 9. Ej svar
VAR 82 LÄSA BÖCKER Loc 103 width 1 MD=9 F.7.54. Läsa böcker <Se F.7 för fullständig frågetext> 76 1. Mycket ointresserad 56 2. Ganska ointresserad 104 3. Något ointresserad 89 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 497 5. Något intresserad 390 6. Ganska intresserad 441 7. Mycket intresserad 33 9. Ej svar
VAR 83 LÄSA POPULÄRTIDNINGAR Loc 104 width 1 MD=9 F.7.55. Läsa populärtidningar <Se F.7 för fullständig frågetext> 175 1. Mycket ointresserad 133 2. Ganska ointresserad 165 3. Något ointresserad 213 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 502 5. Något intresserad 334 6. Ganska intresserad 124 7. Mycket intresserad 40 9. Ej svar
VAR 84 SY KLÄDER Loc 105 width 1 MD=9 F.7.56. Sy kläder <Se F.7 för fullständig frågetext> 661 1. Mycket ointresserad 120 2. Ganska ointresserad 112 3. Något ointresserad 186 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 239 5. Något intresserad 158 6. Ganska intresserad 183 7. Mycket intresserad 27 9. Ej svar
VAR 85 HANDARBETA Loc 106 width 1 MD=9 F.7.57. Handarbeta <Se F.7 för fullständig frågetext> 597 1. Mycket ointresserad 79 2. Ganska ointresserad 80 3. Något ointresserad 140 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 208 5. Något intresserad 221 6. Ganska intresserad 329 7. Mycket intresserad 32 9. Ej svar
VAR 86 MÅLA Loc 107 width 1 MD=9 F.7.58. Måla <Se F.7 för fullständig frågetext> 386 1. Mycket ointresserad 107 2. Ganska ointresserad 135 3. Något ointresserad 194 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 400 5. Något intresserad 268 6. Ganska intresserad 158 7. Mycket intresserad 38 9. Ej svar
VAR 87 SNICKRA Loc 108 width 1 MD=9 F.7.59. Snickra <Se F.7 för fullständig frågetext> 366 1. Mycket ointresserad 113 2. Ganska ointresserad 116 3. Något ointresserad 227 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 353 5. Något intresserad 288 6. Ganska intresserad 186 7. Mycket intresserad 37 9. Ej svar
VAR 88 MOTIONERA Loc 109 width 1 MD=9 F.7.60. Motionera <Se F.7 för fullständig frågetext> 75 1. Mycket ointresserad 47 2. Ganska ointresserad 86 3. Något ointresserad 86 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 503 5. Något intresserad 489 6. Ganska intresserad 378 7. Mycket intresserad 22 9. Ej svar
VAR 89 FRILUFTSLIV Loc 110 width 1 MD=9 F.7.61. Friluftsliv <Se F.7 för fullständig frågetext> 55 1. Mycket ointresserad 32 2. Ganska ointresserad 49 3. Något ointresserad 58 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 394 5. Något intresserad 548 6. Ganska intresserad 519 7. Mycket intresserad 31 9. Ej svar
VAR 90 SPORTFISKA Loc 111 width 1 MD=9 F.7.62. Sportfiska <Se F.7 för fullständig frågetext> 454 1. Mycket ointresserad 119 2. Ganska ointresserad 121 3. Något ointresserad 214 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 302 5. Något intresserad 207 6. Ganska intresserad 234 7. Mycket intresserad 35 9. Ej svar
VAR 91 ÅKA SKIDOR Loc 112 width 1 MD=9 F.7.63. Åka skidor <Se F.7 för fullständig frågetext> 234 1. Mycket ointresserad 93 2. Ganska ointresserad 115 3. Något ointresserad 155 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 455 5. Något intresserad 344 6. Ganska intresserad 254 7. Mycket intresserad 36 9. Ej svar
VAR 92 ÅKA MOTORBÅT Loc 113 width 1 MD=9 F.7.64. Åka motorbåt <Se F.7 för fullständig frågetext> 369 1. Mycket ointresserad 127 2. Ganska ointresserad 135 3. Något ointresserad 240 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 342 5. Något intresserad 226 6. Ganska intresserad 205 7. Mycket intresserad 42 9. Ej svar
VAR 93 SEGLA Loc 114 width 1 MD=9 F.7.65. Segla <Se F.7 för fullständig frågetext> 506 1. Mycket ointresserad 149 2. Ganska ointresserad 132 3. Något ointresserad 397 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 212 5. Något intresserad 137 6. Ganska intresserad 115 7. Mycket intresserad 38 9. Ej svar
VAR 94 CAMPA Loc 115 width 1 MD=9 F.7.66. Campa <Se F.7 för fullständig frågetext> 334 1. Mycket ointresserad 92 2. Ganska ointresserad 117 3. Något ointresserad 163 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 446 5. Något intresserad 291 6. Ganska intresserad 208 7. Mycket intresserad 35 9. Ej svar
VAR 95 SEMESTRA UTOMLANDS Loc 116 width 1 MD=9 F.7.67. Semestra utomlands <Se F.7 för fullständig frågetext> 175 1. Mycket ointresserad 89 2. Ganska ointresserad 90 3. Något ointresserad 201 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 325 5. Något intresserad 324 6. Ganska intresserad 447 7. Mycket intresserad 35 9. Ej svar
VAR 96 SEMESTRA I SVERIGE Loc 117 width 1 MD=9 F.7.68. Semestra i Sverige <Se F.7 för fullständig frågetext> 40 1. Mycket ointresserad 19 2. Ganska ointresserad 35 3. Något ointresserad 60 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 341 5. Något intresserad 565 6. Ganska intresserad 590 7. Mycket intresserad 36 9. Ej svar
VAR 97 GÅ PÅ FÖRENINGSMÖTEN Loc 118 width 1 MD=9 F.7.69. Gå på föreningsmöten <Se F.7 för fullständig frågetext> 354 1. Mycket ointresserad 182 2. Ganska ointresserad 214 3. Något ointresserad 244 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 401 5. Något intresserad 165 6. Ganska intresserad 87 7. Mycket intresserad 39 9. Ej svar
VAR 98 SE PÅ SPORTEVENEMANG Loc 119 width 1 MD=9 F.7.70. Se på sportevenemang <Se F.7 för fullständig frågetext> 240 1. Mycket ointresserad 123 2. Ganska ointresserad 121 3. Något ointresserad 105 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 365 5. Något intresserad 311 6. Ganska intresserad 387 7. Mycket intresserad 34 9. Ej svar
VAR 99 PRÖVA NYA PRODUKTER Loc 120 width 1 MD=9 F.7.71. Pröva nya produkter <Se F.7 för fullständig frågetext> 121 1. Mycket ointresserad 115 2. Ganska ointresserad 157 3. Något ointresserad 302 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 619 5. Något intresserad 251 6. Ganska intresserad 88 7. Mycket intresserad 33 9. Ej svar
VAR 100 KONSUM Loc 121 width 2 F.8. Hur ofta Du besöker affärer m.m. Nedan finner Du ett antal frågor där Du kan markera Ditt svar på upp till 16 olika sätt:från "Aldrig" till "7 ggr/vecka". Ange så noga Du kan HUR OFTA Du besöker olika affärer etc. Svara med ett kryss på varje rad! F.8a. Hur ofta besöker Du Konsum? 172 00. Aldrig 37 01. 1 gång per år 46 02. 2 gånger per år 70 03. 3 gånger per år 84 04. 1 gång per kvartal 65 05. 2 gånger per kvartal 178 06. 1 gång per månad 145 07. 2 gånger per månad 132 08. 3 gånger per månad 256 09. 1 gång per vecka 199 10. 2 gånger per vecka 148 11. 3 gånger per vecka 79 12. 4 gånger per vecka 30 13. 5 gånger per vecka 33 14. 6 gånger per vecka 12 15. 7 gånger per vecka
VAR 101 ICA Loc 123 width 2 F.8b. Hur ofta besöker Du ICA? <Se F.8 för fullständig frågetext> 137 00. Aldrig 29 01. 1 gång per år 26 02. 2 gånger per år 46 03. 3 gånger per år 76 04. 1 gång per kvartal 58 05. 2 gånger per kvartal 166 06. 1 gång per månad 131 07. 2 gånger per månad 109 08. 3 gånger per månad 294 09. 1 gång per vecka 249 10. 2 gånger per vecka 150 11. 3 gånger per vecka 96 12. 4 gånger per vecka 60 13. 5 gånger per vecka 31 14. 6 gånger per vecka 28 15. 7 gånger per vecka
VAR 102 VIVO Loc 125 width 2 F.8c. Hur ofta besöker Du VIVO? <Se F.8 för fullständig frågetext> 885 00. Aldrig 97 01. 1 gång per år 70 02. 2 gånger per år 62 03. 3 gånger per år 79 04. 1 gång per kvartal 42 05. 2 gånger per kvartal 132 06. 1 gång per månad 46 07. 2 gånger per månad 51 08. 3 gånger per månad 98 09. 1 gång per vecka 49 10. 2 gånger per vecka 26 11. 3 gånger per vecka 19 12. 4 gånger per vecka 18 13. 5 gånger per vecka 10 14. 6 gånger per vecka 2 15. 7 gånger per vecka
VAR 103 ANNAN LIVSMEDELSBUTIK Loc 127 width 2 MD=99 F.8d. Hur ofta besöker Du annan livsmedelsbutik? <Se F.8 för fullständig frågetext> 489 00. Aldrig 86 01. 1 gång per år 82 02. 2 gånger per år 79 03. 3 gånger per år 87 04. 1 gång per kvartal 81 05. 2 gånger per kvartal 191 06. 1 gång per månad 117 07. 2 gånger per månad 89 08. 3 gånger per månad 196 09. 1 gång per vecka 98 10. 2 gånger per vecka 39 11. 3 gånger per vecka 23 12. 4 gånger per vecka 18 13. 5 gånger per vecka 8 14. 6 gånger per vecka 3 15. 7 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 104 LIVSM.AVD.DOMUS-OBS Loc 129 width 2 MD=99 F.8e. Hur ofta besöker Du livsmedelsavdelning i Domus eller Obs? <Se F.8 för fullständig frågetext> 322 00. Aldrig 69 01. 1 gång per år 80 02. 2 gånger per år 87 03. 3 gånger per år 133 04. 1 gång per kvartal 91 05. 2 gånger per kvartal 232 06. 1 gång per månad 145 07. 2 gånger per månad 134 08. 3 gånger per månad 221 09. 1 gång per vecka 83 10. 2 gånger per vecka 43 11. 3 gånger per vecka 27 12. 4 gånger per vecka 11 13. 5 gånger per vecka 2 14. 6 gånger per vecka 5 15. 7 gånger per vecka 1 99. Ej svar
VAR 105 LIVSM.AVD.ANNAT VARUHUS Loc 131 width 2 MD=99 F.8f. Hur ofta besöker Du livsmedelsavdelning i annat varuhus? <Se F.8 för fullständig frågetext> 561 00. Aldrig 110 01. 1 gång per år 91 02. 2 gånger per år 97 03. 3 gånger per år 123 04. 1 gång per kvartal 83 05. 2 gånger per kvartal 210 06. 1 gång per månad 104 07. 2 gånger per månad 71 08. 3 gånger per månad 145 09. 1 gång per vecka 45 10. 2 gånger per vecka 19 11. 3 gånger per vecka 16 12. 4 gånger per vecka 7 13. 5 gånger per vecka 2 14. 6 gånger per vecka 1 15. 7 gånger per vecka 1 99. Ej svar
VAR 106 DOMUS Loc 133 width 2 F.8g. Hur ofta besöker Du Domus? <Se F.8 för fullständig frågetext> 321 00. Aldrig 72 01. 1 gång per år 83 02. 2 gånger per år 65 03. 3 gånger per år 123 04. 1 gång per kvartal 103 05. 2 gånger per kvartal 242 06. 1 gång per månad 174 07. 2 gånger per månad 119 08. 3 gånger per månad 209 09. 1 gång per vecka 84 10. 2 gånger per vecka 43 11. 3 gånger per vecka 23 12. 4 gånger per vecka 14 13. 5 gånger per vecka 7 14. 6 gånger per vecka 4 15. 7 gånger per vecka
VAR 107 EPA Loc 135 width 2 F.8h. Hur ofta besöker Du Epa? <Se F.8 för fullständig frågetext> 404 00. Aldrig 126 01. 1 gång per år 105 02. 2 gånger per år 89 03. 3 gånger per år 141 04. 1 gång per kvartal 109 05. 2 gånger per kvartal 246 06. 1 gång per månad 132 07. 2 gånger per månad 104 08. 3 gånger per månad 136 09. 1 gång per vecka 49 10. 2 gånger per vecka 15 11. 3 gånger per vecka 17 12. 4 gånger per vecka 9 13. 5 gånger per vecka 3 14. 6 gånger per vecka 1 15. 7 gånger per vecka
VAR 108 TEMPO Loc 137 width 2 F.8i. Hur ofta besöker Du Tempo? <Se F.8 för fullständig frågetext> 536 00. Aldrig 140 01. 1 gång per år 96 02. 2 gånger per år 93 03. 3 gånger per år 134 04. 1 gång per kvartal 83 05. 2 gånger per kvartal 213 06. 1 gång per månad 124 07. 2 gånger per månad 79 08. 3 gånger per månad 111 09. 1 gång per vecka 30 10. 2 gånger per vecka 24 11. 3 gånger per vecka 6 12. 4 gånger per vecka 11 13. 5 gånger per vecka 4 14. 6 gånger per vecka 2 15. 7 gånger per vecka
VAR 109 PRESSBYRÅN Loc 139 width 2 F.8j. Hur ofta besöker Du Pressbyrån? <Se F.8 för fullständig frågetext> 69 00. Aldrig 102 01. 1 gång per år 153 02. 2 gånger per år 198 03. 3 gånger per år 378 04. 1 gång per kvartal 227 05. 2 gånger per kvartal 377 06. 1 gång per månad 95 07. 2 gånger per månad 42 08. 3 gånger per månad 18 09. 1 gång per vecka 8 10. 2 gånger per vecka 5 11. 3 gånger per vecka 5 12. 4 gånger per vecka 5 13. 5 gånger per vecka 14. 6 gånger per vecka 4 15. 7 gånger per vecka
VAR 110 ANNAN KIOSK Loc 141 width 2 F.8k. Hur ofta besöker Du annan kiosk? <Se F.8 för fullständig frågetext> 130 00. Aldrig 19 01. 1 gång per år 13 02. 2 gånger per år 37 03. 3 gånger per år 62 04. 1 gång per kvartal 51 05. 2 gånger per kvartal 147 06. 1 gång per månad 120 07. 2 gånger per månad 119 08. 3 gånger per månad 317 09. 1 gång per vecka 185 10. 2 gånger per vecka 152 11. 3 gånger per vecka 90 12. 4 gånger per vecka 88 13. 5 gånger per vecka 40 14. 6 gånger per vecka 116 15. 7 gånger per vecka
VAR 111 TOBAKSAFFÄR Loc 143 width 2 F.8l. Hur ofta besöker Du tobaksaffär? <Se F.8 för fullständig frågetext> 634 00. Aldrig 78 01. 1 gång per år 45 02. 2 gånger per år 54 03. 3 gånger per år 64 04. 1 gång per kvartal 46 05. 2 gånger per kvartal 180 06. 1 gång per månad 88 07. 2 gånger per månad 81 08. 3 gånger per månad 192 09. 1 gång per vecka 76 10. 2 gånger per vecka 53 11. 3 gånger per vecka 32 12. 4 gånger per vecka 38 13. 5 gånger per vecka 11 14. 6 gånger per vecka 14 15. 7 gånger per vecka
VAR 112 BAR/SJÄLVSERVERING Loc 145 width 2 F.8m. Hur ofta besöker Du bar/självservering? <Se F.8 för fullständig frågetext> 284 00. Aldrig 59 01. 1 gång per år 96 02. 2 gånger per år 175 03. 3 gånger per år 221 04. 1 gång per kvartal 134 05. 2 gånger per kvartal 231 06. 1 gång per månad 110 07. 2 gånger per månad 90 08. 3 gånger per månad 77 09. 1 gång per vecka 52 10. 2 gånger per vecka 38 11. 3 gånger per vecka 21 12. 4 gånger per vecka 75 13. 5 gånger per vecka 11 14. 6 gånger per vecka 12 15. 7 gånger per vecka
VAR 113 KAFE/KONDITORI Loc 147 width 2 F.8n. Hur ofta besöker Du kafe/konditori? <Se F.8 för fullständig frågetext> 335 00. Aldrig 109 01. 1 gång per år 128 02. 2 gånger per år 177 03. 3 gånger per år 194 04. 1 gång per kvartal 125 05. 2 gånger per kvartal 212 06. 1 gång per månad 102 07. 2 gånger per månad 94 08. 3 gånger per månad 80 09. 1 gång per vecka 43 10. 2 gånger per vecka 27 11. 3 gånger per vecka 15 12. 4 gånger per vecka 34 13. 5 gånger per vecka 4 14. 6 gånger per vecka 7 15. 7 gånger per vecka
VAR 114 KORVKIOSK/GATUKÖK Loc 149 width 2 F.8o. Hur ofta besöker Du korvkiosk/gatukök? <Se F.8 för fullständig frågetext> 380 00. Aldrig 94 01. 1 gång per år 86 02. 2 gånger per år 132 03. 3 gånger per år 180 04. 1 gång per kvartal 117 05. 2 gånger per kvartal 230 06. 1 gång per månad 128 07. 2 gånger per månad 127 08. 3 gånger per månad 116 09. 1 gång per vecka 54 10. 2 gånger per vecka 19 11. 3 gånger per vecka 11 12. 4 gånger per vecka 3 13. 5 gånger per vecka 3 14. 6 gånger per vecka 6 15. 7 gånger per vecka
VAR 115 BENSINSTATION Loc 151 width 2 F.8p. Hur ofta besöker Du bensinstation? <Se F.8 för fullständig frågetext> 436 00. Aldrig 12 01. 1 gång per år 15 02. 2 gånger per år 21 03. 3 gånger per år 40 04. 1 gång per kvartal 31 05. 2 gånger per kvartal 107 06. 1 gång per månad 174 07. 2 gånger per månad 134 08. 3 gånger per månad 417 09. 1 gång per vecka 200 10. 2 gånger per vecka 59 11. 3 gånger per vecka 24 12. 4 gånger per vecka 9 13. 5 gånger per vecka 3 14. 6 gånger per vecka 4 15. 7 gånger per vecka
VAR 116 POSTKONTOR Loc 153 width 2 F.8q. Hur ofta besöker Du postkontor? <Se F.8 för fullständig frågetext> 94 00. Aldrig 13 01. 1 gång per år 24 02. 2 gånger per år 32 03. 3 gånger per år 90 04. 1 gång per kvartal 65 05. 2 gånger per kvartal 360 06. 1 gång per månad 339 07. 2 gånger per månad 229 08. 3 gånger per månad 293 09. 1 gång per vecka 67 10. 2 gånger per vecka 27 11. 3 gånger per vecka 11 12. 4 gånger per vecka 23 13. 5 gånger per vecka 7 14. 6 gånger per vecka 12 15. 7 gånger per vecka
VAR 117 BANKKONTOR Loc 155 width 2 MD=99 F.8r. Hur ofta besöker Du bankkontor? <Se F.8 för fullständig frågetext> 138 00. Aldrig 73 01. 1 gång per år 73 02. 2 gånger per år 61 03. 3 gånger per år 141 04. 1 gång per kvartal 73 05. 2 gånger per kvartal 414 06. 1 gång per månad 297 07. 2 gånger per månad 161 08. 3 gånger per månad 187 09. 1 gång per vecka 31 10. 2 gånger per vecka 13 11. 3 gånger per vecka 4 12. 4 gånger per vecka 16 13. 5 gånger per vecka 1 14. 6 gånger per vecka 3 15. 7 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 118 AFFISCHPELARE Loc 157 width 2 MD=99 F.9. Hur ofta Du besöker affärer m.m. Nedan finner Du ett antal frågor där Du kan markera Ditt svar på upp till 16 olika sätt:från "aldrig" till "7 ggr/vecka".Ange så noga Du kan HUR OFTA Du besöker olika affärer etc.Svara med ett kryss på varje rad! F.9a. Hur ofta ser Du affischpelare? 411 00. Aldrig 59 01. 1 gång per år 31 02. 2 gånger per år 41 03. 3 gånger per år 64 04. 1 gång per kvartal 42 05. 2 gånger per kvartal 131 06. 1 gång per månad 72 07. 2 gånger per månad 51 08. 3 gånger per månad 190 09. 1 gång per vecka 84 10. 2 gånger per vecka 57 11. 3 gånger per vecka 47 12. 4 gånger per vecka 89 13. 5 gånger per vecka 40 14. 6 gånger per vecka 277 15. 7 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 119 REKLAM PÅ BIO Loc 159 width 2 MD=99 F.9b. Hur ofta ser Du reklamfilm på bio? <Se F.9 för fullständig frågetext> 707 00. Aldrig 225 01. 1 gång per år 137 02. 2 gånger per år 119 03. 3 gånger per år 131 04. 1 gång per kvartal 73 05. 2 gånger per kvartal 136 06. 1 gång per månad 60 07. 2 gånger per månad 35 08. 3 gånger per månad 37 09. 1 gång per vecka 11 10. 2 gånger per vecka 2 11. 3 gånger per vecka 1 12. 4 gånger per vecka 3 13. 5 gånger per vecka 14. 6 gånger per vecka 8 15. 7 gånger per vecka 1 99. Ej svar
VAR 120 REKLAM PÅ BUSSAR Loc 161 width 2 MD=99 F.9c. Hur ofta ser Du reklam på bussar? <Se F.9 för fullständig frågetext> 386 00. Aldrig 46 01. 1 gång per år 32 02. 2 gånger per år 57 03. 3 gånger per år 75 04. 1 gång per kvartal 42 05. 2 gånger per kvartal 108 06. 1 gång per månad 61 07. 2 gånger per månad 73 08. 3 gånger per månad 170 09. 1 gång per vecka 66 10. 2 gånger per vecka 84 11. 3 gånger per vecka 46 12. 4 gånger per vecka 140 13. 5 gånger per vecka 43 14. 6 gånger per vecka 257 15. 7 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 121 REKLAM PÅ TAXIBILAR Loc 163 width 2 F.9d. Hur ofta ser Du reklam på taxibilar? <Se F.9 för fullständig frågetext> 460 00. Aldrig 52 01. 1 gång per år 40 02. 2 gånger per år 47 03. 3 gånger per år 76 04. 1 gång per kvartal 41 05. 2 gånger per kvartal 110 06. 1 gång per månad 55 07. 2 gånger per månad 67 08. 3 gånger per månad 176 09. 1 gång per vecka 71 10. 2 gånger per vecka 79 11. 3 gånger per vecka 39 12. 4 gånger per vecka 91 13. 5 gånger per vecka 44 14. 6 gånger per vecka 238 15. 7 gånger per vecka
VAR 122 AFTONBLADET Loc 165 width 2 F.10. Tidningar Du själv läser.Följande frågor gäller hur ofta Du själv läser vissa tidningar.De flesta människor läser endast en liten del av de uppräknade tidningarna.Vi ber Dig att så noga som möjligt gå igenom och kryssa för samtliga tidningar.I de fall Du inte alls läser en tidning, kryssa för svarsalternativet "Aldrig". F.10a. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Aftonbladet? 526 00. Aldrig 41 01. 1 gång per år 50 02. 2 gånger per år 60 03. 3 gånger per år 70 04. 1 gång per kvartal 50 05. 2 gånger per kvartal 111 06. 1 gång per månad 68 07. 2 gånger per månad 75 08. 3 gånger per månad 102 09. 1 gång per vecka 117 10. 2 gånger per vecka 68 11. 3 gånger per vecka 36 12. 4 gånger per vecka 43 13. 5 gånger per vecka 269 14. 6 gånger per vecka
VAR 123 ARBETET Loc 167 width 2 F.10b. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Arbetet? <Se F.10 för fullständig frågetext> 1433 00. Aldrig 23 01. 1 gång per år 15 02. 2 gånger per år 16 03. 3 gånger per år 20 04. 1 gång per kvartal 9 05. 2 gånger per kvartal 20 06. 1 gång per månad 20 07. 2 gånger per månad 14 08. 3 gånger per månad 24 09. 1 gång per vecka 9 10. 2 gånger per vecka 9 11. 3 gånger per vecka 1 12. 4 gånger per vecka 9 13. 5 gånger per vecka 64 14. 6 gånger per vecka
VAR 124 DAGENS NYHETER Loc 169 width 2 F.10c. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Dagens Nyheter? <Se F.10 för fullständig frågetext> 848 00. Aldrig 39 01. 1 gång per år 49 02. 2 gånger per år 49 03. 3 gånger per år 59 04. 1 gång per kvartal 26 05. 2 gånger per kvartal 81 06. 1 gång per månad 37 07. 2 gånger per månad 53 08. 3 gånger per månad 94 09. 1 gång per vecka 43 10. 2 gånger per vecka 30 11. 3 gånger per vecka 17 12. 4 gånger per vecka 21 13. 5 gånger per vecka 240 14. 6 gånger per vecka
VAR 125 EXPRESSEN Loc 171 width 2 F.10d. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Expressen? <Se F.10 för fullständig frågetext> 385 00. Aldrig 21 01. 1 gång per år 23 02. 2 gånger per år 52 03. 3 gånger per år 61 04. 1 gång per kvartal 53 05. 2 gånger per kvartal 106 06. 1 gång per månad 67 07. 2 gånger per månad 99 08. 3 gånger per månad 173 09. 1 gång per vecka 135 10. 2 gånger per vecka 105 11. 3 gånger per vecka 48 12. 4 gånger per vecka 51 13. 5 gånger per vecka 307 14. 6 gånger per vecka
VAR 126 GÖTEBORGS-POSTEN Loc 173 width 2 F.10e. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Göteborgs-Posten? <Se F.10 för fullständig frågetext> 1277 00. Aldrig 28 01. 1 gång per år 29 02. 2 gånger per år 22 03. 3 gånger per år 18 04. 1 gång per kvartal 17 05. 2 gånger per kvartal 38 06. 1 gång per månad 11 07. 2 gånger per månad 18 08. 3 gånger per månad 35 09. 1 gång per vecka 9 10. 2 gånger per vecka 9 11. 3 gånger per vecka 5 12. 4 gånger per vecka 9 13. 5 gånger per vecka 161 14. 6 gånger per vecka
VAR 127 LÄSER SKÅNSKA DAGBLADET Loc 175 width 2 F.10f. Hur ofta läser Du - Skånska Dagbladet (vard) <Se F.10 för fullständig frågetext> 1583 00. Aldrig 21 01. 1 gång per år 12 02. 2 gånger per år 6 03. 3 gånger per år 8 04. 1 gång per kvartal 3 05. 2 gånger per kvartal 3 06. 1 gång per månad 5 07. 2 gånger per månad 5 08. 3 gånger per månad 12 09. 1 gång per vecka 3 10. 2 gånger per vecka 1 11. 3 gånger per vecka 2 12. 4 gånger per vecka 3 13. 5 gånger per vecka 19 14. 6 gånger per vecka
VAR 128 GT KVÄLLSTIDNINGEN Loc 177 width 2 F.10g. Hur ofta läser Du vardagsnummer av GT Kvällstidningen? <Se F.10 för fullständig frågetext> 1386 00. Aldrig 21 01. 1 gång per år 28 02. 2 gånger per år 25 03. 3 gånger per år 30 04. 1 gång per kvartal 20 05. 2 gånger per kvartal 27 06. 1 gång per månad 20 07. 2 gånger per månad 18 08. 3 gånger per månad 25 09. 1 gång per vecka 22 10. 2 gånger per vecka 13 11. 3 gånger per vecka 6 12. 4 gånger per vecka 10 13. 5 gånger per vecka 35 14. 6 gånger per vecka
VAR 129 KVÄLLSPOSTEN Loc 179 width 2 F.10h. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Kvällsposten? <Se F.10 för fullständig frågetext> 1351 00. Aldrig 20 01. 1 gång per år 19 02. 2 gånger per år 26 03. 3 gånger per år 22 04. 1 gång per kvartal 13 05. 2 gånger per kvartal 28 06. 1 gång per månad 25 07. 2 gånger per månad 28 08. 3 gånger per månad 40 09. 1 gång per vecka 22 10. 2 gånger per vecka 17 11. 3 gånger per vecka 12 12. 4 gånger per vecka 13 13. 5 gånger per vecka 50 14. 6 gånger per vecka
VAR 130 SVENSKA DAGBLADET Loc 181 width 2 F.10i. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Svenska Dagbladet? <Se F.10 för fullständig frågetext> 1318 00. Aldrig 40 01. 1 gång per år 27 02. 2 gånger per år 27 03. 3 gånger per år 35 04. 1 gång per kvartal 21 05. 2 gånger per kvartal 43 06. 1 gång per månad 30 07. 2 gånger per månad 25 08. 3 gånger per månad 21 09. 1 gång per vecka 11 10. 2 gånger per vecka 7 11. 3 gånger per vecka 4 12. 4 gånger per vecka 8 13. 5 gånger per vecka 69 14. 6 gånger per vecka
VAR 131 SYDSVENSKA DAGBLADET Loc 183 width 2 F.10j. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Sydsvenska Dagbladet? <Se F.10 för fullständig frågetext> 1477 00. Aldrig 22 01. 1 gång per år 17 02. 2 gånger per år 18 03. 3 gånger per år 18 04. 1 gång per kvartal 8 05. 2 gånger per kvartal 16 06. 1 gång per månad 7 07. 2 gånger per månad 9 08. 3 gånger per månad 24 09. 1 gång per vecka 3 10. 2 gånger per vecka 6 11. 3 gånger per vecka 12. 4 gånger per vecka 5 13. 5 gånger per vecka 56 14. 6 gånger per vecka
VAR 132 AFTONBLADET(SÖNDAG) Loc 185 width 2 MD=99 F.11. Tidningar Du själv läser.Följande frågor gäller hur ofta Du själv läser vissa tidningar.De flesta människor läser endast en liten del av de uppräknade tidningarna.Vi ber Dig att så noga som möjligt gå igenom och kryssa för samtliga tidningar.I de fall Du inte alls läser en tidning, kryssa för svarsalternativet "Aldrig". F.11a. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Aftonbladet? 674 00. Aldrig 48 01. 1 gång per år 39 02. 2 gånger per år 37 03. 3 gånger per år 68 04. 1 gång per kvartal 55 05. 2 gånger per kvartal 104 06. 1 gång per månad 82 07. 2 gånger per månad 74 08. 3 gånger per månad 505 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 133 ARBETET(SÖNDAG) Loc 187 width 2 F.11b. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Arbetet? <Se F.11 för fullständig frågetext> 1521 00. Aldrig 17 01. 1 gång per år 8 02. 2 gånger per år 9 03. 3 gånger per år 11 04. 1 gång per kvartal 7 05. 2 gånger per kvartal 17 06. 1 gång per månad 8 07. 2 gånger per månad 8 08. 3 gånger per månad 80 09. 1 gång per vecka
VAR 134 DAGENS NYHETER(SÖNDAG) Loc 189 width 2 F.11c. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Dagens Nyheter? <Se F.11 för fullständig frågetext> 1012 00. Aldrig 37 01. 1 gång per år 32 02. 2 gånger per år 35 03. 3 gånger per år 39 04. 1 gång per kvartal 37 05. 2 gånger per kvartal 64 06. 1 gång per månad 37 07. 2 gånger per månad 39 08. 3 gånger per månad 354 09. 1 gång per vecka
VAR 135 EXPRESSEN(SÖNDAG) Loc 191 width 2 F.11d. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Expressen? <Se F.11 för fullständig frågetext> 474 00. Aldrig 28 01. 1 gång per år 39 02. 2 gånger per år 49 03. 3 gånger per år 58 04. 1 gång per kvartal 58 05. 2 gånger per kvartal 133 06. 1 gång per månad 124 07. 2 gånger per månad 121 08. 3 gånger per månad 602 09. 1 gång per vecka
VAR 136 GÖTEBORGS-POSTEN(SÖNDAG) Loc 193 width 2 F.11e. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Göteborgs-Posten? <Se F.11 för fullständig frågetext> 1346 00. Aldrig 24 01. 1 gång per år 11 02. 2 gånger per år 20 03. 3 gånger per år 24 04. 1 gång per kvartal 15 05. 2 gånger per kvartal 17 06. 1 gång per månad 20 07. 2 gånger per månad 16 08. 3 gånger per månad 193 09. 1 gång per vecka
VAR 137 GT KVÄLLSTIDNING(SÖNDAG) Loc 195 width 2 F.11f. Hur ofta läser Du söndagsnummer av GT Kvällstidningen? <Se F.11 för fullständig frågetext> 1415 00. Aldrig 25 01. 1 gång per år 28 02. 2 gånger per år 27 03. 3 gånger per år 30 04. 1 gång per kvartal 13 05. 2 gånger per kvartal 31 06. 1 gång per månad 30 07. 2 gånger per månad 18 08. 3 gånger per månad 69 09. 1 gång per vecka
VAR 138 KVÄLLSPOSTEN(SÖNDAG) Loc 197 width 2 MD=99 F.11g. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Kvällsposten? <Se F.11 för fullständig frågetext> 1405 00. Aldrig 16 01. 1 gång per år 17 02. 2 gånger per år 12 03. 3 gånger per år 25 04. 1 gång per kvartal 19 05. 2 gånger per kvartal 28 06. 1 gång per månad 26 07. 2 gånger per månad 17 08. 3 gånger per månad 121 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 139 SV.DAGBLADET(SÖNDAG) Loc 199 width 2 F.11h. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Svenska Dagbladet? <Se F.11 för fullständig frågetext> 1481 00. Aldrig 18 01. 1 gång per år 23 02. 2 gånger per år 13 03. 3 gånger per år 20 04. 1 gång per kvartal 17 05. 2 gånger per kvartal 22 06. 1 gång per månad 8 07. 2 gånger per månad 10 08. 3 gånger per månad 74 09. 1 gång per vecka
VAR 140 SYDSV.DAGBLADET(SÖNDAG) Loc 201 width 2 F.11i. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Sydsvenska Dagbladet? <Se F.11 för fullständig frågetext> 1521 00. Aldrig 17 01. 1 gång per år 9 02. 2 gånger per år 7 03. 3 gånger per år 8 04. 1 gång per kvartal 9 05. 2 gånger per kvartal 12 06. 1 gång per månad 8 07. 2 gånger per månad 7 08. 3 gånger per månad 88 09. 1 gång per vecka
VAR 141 LÄSER ALLAS VECKOTIDNING Loc 203 width 2 F.12. Tidningar Du själv läser-Veckotidningar F.12a. Hur ofta läser Du - Allas Veckotidning 1317 00. Aldrig 47 01. 1 gång per år 34 02. 2 gånger per år 37 03. 3 gånger per år 37 04. 1 gång per kvartal 40 05. 2 gånger per kvartal 51 06. 1 gång per månad 24 07. 2 gånger per månad 19 08. 3 gånger per månad 80 09. 1 gång per vecka
VAR 142 LÄSER ALLERS Loc 205 width 2 F.12b. Hur ofta läser Du - Allers <Se F.12 för fullständig frågetext> 1039 00. Aldrig 65 01. 1 gång per år 52 02. 2 gånger per år 73 03. 3 gånger per år 78 04. 1 gång per kvartal 48 05. 2 gånger per kvartal 84 06. 1 gång per månad 49 07. 2 gånger per månad 20 08. 3 gånger per månad 178 09. 1 gång per vecka
VAR 143 LÄSER DAMERNAS VÄRLD Loc 207 width 2 F.12c. Hur ofta läser Du - Damernas Värld <Se F.12 för fullständig frågetext> 1099 00. Aldrig 61 01. 1 gång per år 55 02. 2 gånger per år 64 03. 3 gånger per år 86 04. 1 gång per kvartal 65 05. 2 gånger per kvartal 90 06. 1 gång per månad 46 07. 2 gånger per månad 25 08. 3 gånger per månad 95 09. 1 gång per vecka
VAR 144 LÄSER FEMINA Loc 209 width 2 MD=99 F.12d. Hur ofta läser Du - Femina <Se F.12 för fullständig frågetext> 1128 00. Aldrig 66 01. 1 gång per år 53 02. 2 gånger per år 57 03. 3 gånger per år 82 04. 1 gång per kvartal 52 05. 2 gånger per kvartal 100 06. 1 gång per månad 43 07. 2 gånger per månad 18 08. 3 gånger per månad 87 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 145 LÄSER FIB-AKTUELLT Loc 211 width 2 MD=99 F.12e. Hur ofta läser Du - FIB-Aktuellt <Se F.12 för fullständig frågetext> 898 00. Aldrig 55 01. 1 gång per år 45 02. 2 gånger per år 74 03. 3 gånger per år 89 04. 1 gång per kvartal 78 05. 2 gånger per kvartal 161 06. 1 gång per månad 94 07. 2 gånger per månad 67 08. 3 gånger per månad 125 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 146 LÄSER HEMMETS JOURNAL Loc 213 width 2 MD=99 F.12f. Hur ofta läser Du - Hemmets Journal <Se F.12 för fullständig frågetext> 1017 00. Aldrig 55 01. 1 gång per år 67 02. 2 gånger per år 49 03. 3 gånger per år 71 04. 1 gång per kvartal 70 05. 2 gånger per kvartal 92 06. 1 gång per månad 48 07. 2 gånger per månad 32 08. 3 gånger per månad 185 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 147 LÄSER HEMMETS VECKOTIDN. Loc 215 width 2 MD=99 F.12g. Hur ofta läser Du - Hemmets Veckotidning <Se F.12 för fullständig frågetext> 1011 00. Aldrig 63 01. 1 gång per år 54 02. 2 gånger per år 45 03. 3 gånger per år 88 04. 1 gång per kvartal 61 05. 2 gånger per kvartal 90 06. 1 gång per månad 42 07. 2 gånger per månad 25 08. 3 gånger per månad 207 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 148 LÄSER HENNES Loc 217 width 2 F.12h. Hur ofta läser Du - Hennes <Se F.12 för fullständig frågetext> 1403 00. Aldrig 36 01. 1 gång per år 33 02. 2 gånger per år 33 03. 3 gånger per år 39 04. 1 gång per kvartal 23 05. 2 gånger per kvartal 37 06. 1 gång per månad 25 07. 2 gånger per månad 14 08. 3 gånger per månad 43 09. 1 gång per vecka
VAR 149 LÄSER HUSMODERN Loc 219 width 2 MD=99 F.12i. Hur ofta läser Du - Husmodern <Se F.12 för fullständig frågetext> 1090 00. Aldrig 69 01. 1 gång per år 64 02. 2 gånger per år 69 03. 3 gånger per år 90 04. 1 gång per kvartal 59 05. 2 gånger per kvartal 85 06. 1 gång per månad 46 07. 2 gånger per månad 28 08. 3 gånger per månad 86 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 150 LÄSER HÄNT I VECKAN Loc 221 width 2 F.12j. Hur ofta läser Du - Hänt i Veckan <Se F.12 för fullständig frågetext> 1030 00. Aldrig 72 01. 1 gång per år 64 02. 2 gånger per år 78 03. 3 gånger per år 103 04. 1 gång per kvartal 74 05. 2 gånger per kvartal 102 06. 1 gång per månad 47 07. 2 gånger per månad 26 08. 3 gånger per månad 90 09. 1 gång per vecka
VAR 151 LÄSER ICA-KURIREN Loc 223 width 2 MD=99 F.12k. Hur ofta läser Du - ICA-kuriren <Se F.12 för fullständig frågetext> 955 00. Aldrig 51 01. 1 gång per år 46 02. 2 gånger per år 49 03. 3 gånger per år 69 04. 1 gång per kvartal 41 05. 2 gånger per kvartal 94 06. 1 gång per månad 43 07. 2 gånger per månad 28 08. 3 gånger per månad 310 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 152 LÄSER LAND Loc 225 width 2 F.12l. Hur ofta läser Du - Land <Se F.12 för fullständig frågetext> 1393 00. Aldrig 16 01. 1 gång per år 18 02. 2 gånger per år 19 03. 3 gånger per år 24 04. 1 gång per kvartal 12 05. 2 gånger per kvartal 35 06. 1 gång per månad 11 07. 2 gånger per månad 8 08. 3 gånger per månad 150 09. 1 gång per vecka
VAR 153 LÄSER LEKTYR Loc 227 width 2 MD=99 F.12m. Hur ofta läser Du - Lektyr <Se F.12 för fullständig frågetext> 1073 00. Aldrig 32 01. 1 gång per år 35 02. 2 gånger per år 51 03. 3 gånger per år 72 04. 1 gång per kvartal 54 05. 2 gånger per kvartal 107 06. 1 gång per månad 86 07. 2 gånger per månad 52 08. 3 gånger per månad 124 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 154 LÄSER METALLARBETAREN Loc 229 width 2 F.12n. Hur ofta läser Du - Metallarbetaren <Se F.12 för fullständig frågetext> 1421 00. Aldrig 14 01. 1 gång per år 14 02. 2 gånger per år 15 03. 3 gånger per år 14 04. 1 gång per kvartal 14 05. 2 gånger per kvartal 56 06. 1 gång per månad 25 07. 2 gånger per månad 5 08. 3 gånger per månad 108 09. 1 gång per vecka
VAR 155 LÄSER MIN VÄRLD Loc 231 width 2 F.12o. Hur ofta läser Du - Min Värld <Se F.12 för fullständig frågetext> 1369 00. Aldrig 28 01. 1 gång per år 26 02. 2 gånger per år 32 03. 3 gånger per år 34 04. 1 gång per kvartal 18 05. 2 gånger per kvartal 34 06. 1 gång per månad 24 07. 2 gånger per månad 24 08. 3 gånger per månad 97 09. 1 gång per vecka
VAR 156 LÄSER MITT LIVS NOVELL Loc 233 width 2 F.12p. Hur ofta läser Du - Mitt Livs Novell <Se F.12 för fullständig frågetext> 1474 00. Aldrig 44 01. 1 gång per år 17 02. 2 gånger per år 25 03. 3 gånger per år 21 04. 1 gång per kvartal 14 05. 2 gånger per kvartal 29 06. 1 gång per månad 12 07. 2 gånger per månad 15 08. 3 gånger per månad 35 09. 1 gång per vecka
VAR 157 LÄSER RÖSTER I RADIO/TV Loc 235 width 2 MD=99 F.12q. Hur ofta läser Du - Röster i Radio/TV <Se F.12 för fullständig frågetext> 1323 00. Aldrig 59 01. 1 gång per år 52 02. 2 gånger per år 51 03. 3 gånger per år 50 04. 1 gång per kvartal 28 05. 2 gånger per kvartal 39 06. 1 gång per månad 12 07. 2 gånger per månad 9 08. 3 gånger per månad 63 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 158 LÄSER SAXONS VECKOTIDN. Loc 237 width 2 F.12r. Hur ofta läser Du - Saxons Veckotidning <Se F.12 för fullständig frågetext> 1403 00. Aldrig 41 01. 1 gång per år 31 02. 2 gånger per år 24 03. 3 gånger per år 37 04. 1 gång per kvartal 12 05. 2 gånger per kvartal 33 06. 1 gång per månad 15 07. 2 gånger per månad 14 08. 3 gånger per månad 76 09. 1 gång per vecka
VAR 159 LÄSER SE Loc 239 width 2 F.12s. Hur ofta läser Du - Se <Se F.12 för fullständig frågetext> 898 00. Aldrig 61 01. 1 gång per år 70 02. 2 gånger per år 118 03. 3 gånger per år 138 04. 1 gång per kvartal 93 05. 2 gånger per kvartal 134 06. 1 gång per månad 63 07. 2 gånger per månad 37 08. 3 gånger per månad 74 09. 1 gång per vecka
VAR 160 LÄSER SVENSK DAMTIDNING Loc 241 width 2 MD=99 F.12t. Hur ofta läser Du - Svensk Damtidning <Se F.12 för fullständig frågetext> 1314 00. Aldrig 62 01. 1 gång per år 38 02. 2 gånger per år 45 03. 3 gånger per år 56 04. 1 gång per kvartal 39 05. 2 gånger per kvartal 45 06. 1 gång per månad 22 07. 2 gånger per månad 8 08. 3 gånger per månad 57 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 161 LÄSER SVENSKA JOURNALEN Loc 243 width 2 F.12u. Hur ofta läser Du - Svenska Journalen <Se F.12 för fullständig frågetext> 1498 00. Aldrig 47 01. 1 gång per år 28 02. 2 gånger per år 25 03. 3 gånger per år 28 04. 1 gång per kvartal 14 05. 2 gånger per kvartal 19 06. 1 gång per månad 8 07. 2 gånger per månad 2 08. 3 gånger per månad 17 09. 1 gång per vecka
VAR 162 LÄSER VECKANS AFFÄRER Loc 245 width 2 F.12v. Hur ofta läser Du - Veckans Affärer <Se F.12 för fullständig frågetext> 1488 00. Aldrig 24 01. 1 gång per år 24 02. 2 gånger per år 17 03. 3 gånger per år 39 04. 1 gång per kvartal 10 05. 2 gånger per kvartal 29 06. 1 gång per månad 13 07. 2 gånger per månad 9 08. 3 gånger per månad 33 09. 1 gång per vecka
VAR 163 LÄSER VECKO-JOURNALEN Loc 247 width 2 F.12x. Hur ofta läser Du - Vecko-Journalen <Se F.12 för fullständig frågetext> 1422 00. Aldrig 37 01. 1 gång per år 45 02. 2 gånger per år 48 03. 3 gånger per år 38 04. 1 gång per kvartal 14 05. 2 gånger per kvartal 31 06. 1 gång per månad 12 07. 2 gånger per månad 10 08. 3 gånger per månad 29 09. 1 gång per vecka
VAR 164 LÄSER VECKO-REVYN Loc 249 width 2 F.12y. Hur ofta läser Du - Vecko-Revyn <Se F.12 för fullständig frågetext> 1180 00. Aldrig 46 01. 1 gång per år 48 02. 2 gånger per år 65 03. 3 gånger per år 66 04. 1 gång per kvartal 47 05. 2 gånger per kvartal 68 06. 1 gång per månad 42 07. 2 gånger per månad 24 08. 3 gånger per månad 100 09. 1 gång per vecka
VAR 165 LÄSER VI Loc 251 width 2 F.12z. Hur ofta läser Du - Vi <Se F.12 för fullständig frågetext> 1243 00. Aldrig 41 01. 1 gång per år 28 02. 2 gånger per år 39 03. 3 gånger per år 42 04. 1 gång per kvartal 32 05. 2 gånger per kvartal 49 06. 1 gång per månad 26 07. 2 gånger per månad 15 08. 3 gånger per månad 171 09. 1 gång per vecka
VAR 166 LÄSER ÅRET RUNT Loc 253 width 2 MD=99 F.12å. Hur ofta läser Du - Året Runt <Se F.12 för fullständig frågetext> 802 00. Aldrig 48 01. 1 gång per år 62 02. 2 gånger per år 95 03. 3 gånger per år 96 04. 1 gång per kvartal 72 05. 2 gånger per kvartal 118 06. 1 gång per månad 92 07. 2 gånger per månad 48 08. 3 gånger per månad 253 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 167 BYGGNADSARBETAREN Loc 255 width 1 F.13. Tidningar Du själv läser.Följande frågor gäller hur ofta Du själv läser vissa tidningar.De flesta människor läser endast en liten del av de uppräknade tidningarna.Vi ber Dig att så noga som möjligt gå igenom och kryssa för samtliga tidningar.I de fall Du inte alls läser en tidning, kryssa för svarsalternativet "Aldrig". F.13a. Hur ofta läser Du Byggnadsarbetaren 1547 0. Aldrig 7 1. 1 gång per år 10 2. 2 gånger per år 11 3. 3 gånger per år 11 4. 1 gång per kvartal 5 5. 2 gånger per kvartal 28 6. 1 gång per månad 17 7. 2 gånger per månad 50 8. 3 gånger per månad
VAR 168 STATSANSTÄLLD Loc 256 width 1 F.13b. Hur ofta läser Du Statsanställd <Se F.13 för fullständig frågetext> 1534 0. Aldrig 8 1. 1 gång per år 11 2. 2 gånger per år 9 3. 3 gånger per år 14 4. 1 gång per kvartal 9 5. 2 gånger per kvartal 27 6. 1 gång per månad 11 7. 2 gånger per månad 63 8. 3 gånger per månad
VAR 169 ALLT OM MAT Loc 257 width 1 F.14. Tidningar Du själv läser.Följande frågor gäller hur ofta Du själv läser vissa tidningar.De flesta människor läser endast en liten del av de uppräknade tidningarna.Vi ber Dig att så noga som möjligt gå igenom och kryssa för samtliga tidningar.I de fall Du inte alls läser en tidning, kryssa för svarsalternativet "Aldrig". F.14a. Hur ofta läser du - Allt om Mat 1306 0. aldrig 62 1. 1 gång/år 61 2. 2 gånger/år 48 3. 3 gånger/år 56 4. 1 gång/kvartal 29 5. 2 gånger/kvartal 61 6. 1 gång/månad 63 7. 2 gånger/månad
VAR 170 FABRIKSARBETAREN Loc 258 width 1 MD=9 F.14b. Hur ofta läser Du Fabriksarbetaren <Se F.14 för fullständig frågetext> 1621 0. aldrig 11 1. 1 gång/år 7 2. 2 gånger/år 7 3. 3 gånger/år 4 4. 1 gång/kvartal 8 5. 2 gånger/kvartal 15 6. 1 gång/månad 13 7. 2 gånger/månad 9. Ej svar
VAR 171 KOMMUNALARBETAREN Loc 259 width 1 F.14c. Hur ofta läser Du - Kommunalarbetaren <Se F.14 för fullständig frågetext> 1517 0. aldrig 13 1. 1 gång/år 4 2. 2 gånger/år 5 3. 3 gånger/år 10 4. 1 gång/kvartal 6 5. 2 gånger/kvartal 50 6. 1 gång/månad 81 7. 2 gånger/månad
VAR 172 MOTOR Loc 260 width 1 F.14d. Hur ofta läser Du - Motor <Se F.14 för fullständig frågetext> 1308 0. aldrig 43 1. 1 gång/år 28 2. 2 gånger/år 41 3. 3 gånger/år 57 4. 1 gång/kvartal 41 5. 2 gånger/kvartal 69 6. 1 gång/månad 99 7. 2 gånger/månad
VAR 173 MOTORFÖRAREN Loc 261 width 1 MD=9 F.14e. Hur ofta läser Du - Motorföraren <Se F.14 för fullständig frågetext> 1471 0. aldrig 29 1. 1 gång/år 16 2. 2 gånger/år 19 3. 3 gånger/år 33 4. 1 gång/kvartal 28 5. 2 gånger/kvartal 39 6. 1 gång/månad 51 7. 2 gånger/månad 9. Ej svar
VAR 174 TEKNIKENS VÄRLD Loc 262 width 1 F.14f. Hur ofta läser Du - Teknikens Värld <Se F.14 för fullständig frågetext> 1258 0. aldrig 52 1. 1 gång/år 55 2. 2 gånger/år 60 3. 3 gånger/år 66 4. 1 gång/kvartal 45 5. 2 gånger/kvartal 75 6. 1 gång/månad 75 7. 2 gånger/månad
VAR 175 VI BILÄGARE Loc 263 width 1 F.14g. Hur ofta läser Du - Vi Bilägare <Se F.14 för fullständig frågetext> 1072 0. aldrig 47 1. 1 gång/år 34 2. 2 gånger/år 37 3. 3 gånger/år 50 4. 1 gång/kvartal 47 5. 2 gånger/kvartal 140 6. 1 gång/månad 259 7. 2 gånger/månad
VAR 176 LÄSER ALLT I HEMMET Loc 264 width 1 MD=9 F.15. Tidningar Du själv läser - Månadstidningar F.15a. Hur ofta läser du - Allt i Hemmet 956 0. aldrig 107 1. 1 gång/år 113 2. 2 gånger/år 117 3. 3 gånger/år 144 4. 1 gång/kvartal 51 5. 2 gånger/kvartal 198 6. 1 gång/månad 9. Ej svar
VAR 177 LÄSER HEM OCH FRITID Loc 265 width 1 MD=9 F.15b. Hur ofta läser du - Hem och Fritid <Se F.15 för fullständig frågetext> 946 0. aldrig 109 1. 1 gång/år 91 2. 2 gånger/år 114 3. 3 gånger/år 132 4. 1 gång/kvartal 71 5. 2 gånger/kvartal 222 6. 1 gång/månad 1 9. Ej svar
VAR 178 LÄSER VILLA&HEM I SVER. Loc 266 width 1 MD=9 F.15c. Hur ofta läser Du - Villa & Hem i Sverige <Se F.15 för fullständig frågetext> 1161 0. aldrig 93 1. 1 gång/år 65 2. 2 gånger/år 61 3. 3 gånger/år 97 4. 1 gång/kvartal 44 5. 2 gånger/kvartal 165 6. 1 gång/månad 9. Ej svar
VAR 179 LÄSER BÅT FÖR ALLA Loc 267 width 1 F.15d. Hur ofta läser du - Båt för Alla <Se F.15 för fullständig frågetext> 1520 0. aldrig 36 1. 1 gång/år 31 2. 2 gånger/år 22 3. 3 gånger/år 22 4. 1 gång/kvartal 17 5. 2 gånger/kvartal 38 6. 1 gång/månad
VAR 180 LÄSER BÅT-NYTT Loc 268 width 1 MD=9 F.15e. Hur ofta läser du - Båt-Nytt <Se F.15 för fullständig frågetext> 1444 0. aldrig 56 1. 1 gång/år 39 2. 2 gånger/år 30 3. 3 gånger/år 41 4. 1 gång/kvartal 23 5. 2 gånger/kvartal 53 6. 1 gång/månad 9. Ej svar
VAR 181 LÄSER FOTO OCH FILMTEKN. Loc 269 width 1 F.15f. Hur ofta läser du - Foto och Filmteknik <Se F.15 för fullständig frågetext> 1537 0. aldrig 43 1. 1 gång/år 20 2. 2 gånger/år 17 3. 3 gånger/år 26 4. 1 gång/kvartal 14 5. 2 gånger/kvartal 29 6. 1 gång/månad
VAR 182 LÄSER DET BÄSTA Loc 270 width 1 F.15g. Hur ofta läser du - Det Bästa <Se F.15 för fullständig frågetext> 1245 0. aldrig 107 1. 1 gång/år 56 2. 2 gånger/år 45 3. 3 gånger/år 60 4. 1 gång/kvartal 28 5. 2 gånger/kvartal 145 6. 1 gång/månad
VAR 183 LÄSER VI FÖRÄLDRAR Loc 271 width 1 F.15h. Hur ofta läser du - Vi Föräldrar <Se F.15 för fullständig frågetext> 1318 0. aldrig 78 1. 1 gång/år 58 2. 2 gånger/år 55 3. 3 gånger/år 62 4. 1 gång/kvartal 36 5. 2 gånger/kvartal 79 6. 1 gång/månad
VAR 184 LÄSER VÅR BOSTAD Loc 272 width 1 MD=9 F.15i. Hur ofta läser du - Vår Bostad <Se F.15 för fullständig frågetext> 1262 0. aldrig 64 1. 1 gång/år 37 2. 2 gånger/år 35 3. 3 gånger/år 44 4. 1 gång/kvartal 31 5. 2 gånger/kvartal 212 6. 1 gång/månad 1 9. Ej svar
VAR 185 LÄSER INDUSTRITJÄNSTEM. Loc 273 width 1 MD=9 F.15j. Hur ofta läser du - Industritjänstemannen <Se F.15 för fullständig frågetext> 1582 0. aldrig 7 1. 1 gång/år 8 2. 2 gånger/år 3 3. 3 gånger/år 9 4. 1 gång/kvartal 1 5. 2 gånger/kvartal 76 6. 1 gång/månad 9. Ej svar
VAR 186 LÄSER SACO-TIDNINGEN Loc 274 width 1 F.15k. Hur ofta läser Du - SACO-tidningen <Se F.15 för fullständig frågetext> 1612 0. aldrig 7 1. 1 gång/år 10 2. 2 gånger/år 6 3. 3 gånger/år 12 4. 1 gång/kvartal 3 5. 2 gånger/kvartal 36 6. 1 gång/månad
VAR 187 LÄSER SUNT FÖRNUFT Loc 275 width 1 F.15l. Hur ofta läser Du - Sunt Förnuft <Se F.15 för fullständig frågetext> 1558 0. aldrig 25 1. 1 gång/år 17 2. 2 gånger/år 5 3. 3 gånger/år 14 4. 1 gång/kvartal 7 5. 2 gånger/kvartal 60 6. 1 gång/månad
VAR 188 LÄSER JAKTJOURNALEN Loc 276 width 1 F.15m. Hur ofta läser Du - Jaktjournalen <Se F.15 för fullständig frågetext> 1559 0. aldrig 25 1. 1 gång/år 16 2. 2 gånger/år 13 3. 3 gånger/år 16 4. 1 gång/kvartal 11 5. 2 gånger/kvartal 46 6. 1 gång/månad
VAR 189 LÄSER JAKTM.O.FISKEV. Loc 277 width 1 F.15n. Hur ofta läser Du - Jaktmarker och Fiskevatten <Se F.15 för fullständig frågetext> 1548 0. aldrig 32 1. 1 gång/år 20 2. 2 gånger/år 15 3. 3 gånger/år 27 4. 1 gång/kvartal 9 5. 2 gånger/kvartal 35 6. 1 gång/månad
VAR 190 LÄSER SVENSK JAKT Loc 278 width 1 F.15o. Hur ofta läser Du - Svensk Jakt <Se F.15 för fullständig frågetext> 1504 0. aldrig 31 1. 1 gång/år 18 2. 2 gånger/år 26 3. 3 gånger/år 24 4. 1 gång/kvartal 13 5. 2 gånger/kvartal 70 6. 1 gång/månad
VAR 191 LÄSER SVENSKT FISKE Loc 279 width 1 F.15p. Hur ofta läser Du - Svenskt Fiske <Se F.15 för fullständig frågetext> 1529 0. aldrig 48 1. 1 gång/år 19 2. 2 gånger/år 22 3. 3 gånger/år 18 4. 1 gång/kvartal 15 5. 2 gånger/kvartal 35 6. 1 gång/månad
VAR 192 LÄSER ILLUSTR.MOTORSPORT Loc 280 width 1 F.15q. Hur ofta läser Du - Illustrerad Motor Sport <Se F.15 för fullständig frågetext> 1508 0. aldrig 46 1. 1 gång/år 25 2. 2 gånger/år 19 3. 3 gånger/år 30 4. 1 gång/kvartal 22 5. 2 gånger/kvartal 36 6. 1 gång/månad
VAR 193 LÄSER POPULÄR MEKANIK Loc 281 width 1 F.15r. Hur ofta läser Du - Populär Mekanik <Se F.15 för fullständig frågetext> 1564 0. aldrig 43 1. 1 gång/år 18 2. 2 gånger/år 18 3. 3 gånger/år 24 4. 1 gång/kvartal 7 5. 2 gånger/kvartal 12 6. 1 gång/månad
VAR 194 LÄSER SV.MOTORTIDNING Loc 282 width 1 MD=9 F.15s. Hur ofta läser Du - Svensk Motortidning <Se F.15 för fullständig frågetext> 1532 0. aldrig 45 1. 1 gång/år 20 2. 2 gånger/år 20 3. 3 gånger/år 31 4. 1 gång/kvartal 7 5. 2 gånger/kvartal 31 6. 1 gång/månad 9. Ej svar
VAR 195 LÄSER TEKNIK FÖR ALLA Loc 283 width 1 MD=9 F.15t. Hur ofta läser du - Teknik för Alla <Se F.15 för fullständig frågetext> 1347 0. aldrig 70 1. 1 gång/år 65 2. 2 gånger/år 67 3. 3 gånger/år 70 4. 1 gång/kvartal 24 5. 2 gånger/kvartal 43 6. 1 gång/månad 9. Ej svar
VAR 196 VI I VILLA Loc 284 width 1 MD=9 F.16. Tidningen Vi i Villa distribueras gratis till landets samtliga villaägare. Vi i Villa utkommer med 4 nr under våren och 2 nr under hösten,alltså totalt 6 nr per år.Hur ofta läser Du Vi i Villa? 345 1. Känner ej till Vi i Villa 415 2. Känner till men läser aldrig Vi i Villa 128 3. Läser ungefär 1 nummer per år 88 4. Läser ungefär 2 nummer per år 88 5. Läser ungefär 3 nummer per år 64 6. Läser ungefär 4 nummer per år 29 7. Läser ungefär 5 nummer per år 529 8. Läser ungefär 6 nummer per år 9. Ej svar
VAR 197 FINNS:PERSONBIL/KOMBI Loc 285 width 1 MD=9 F.17. Vad finns i Ditt hushåll? F.17a. I hushållet finns:personbil/kombi 353 0. Finns ej 1320 1. Finns 13 9. Ej svar
VAR 198 FINNS:FRITIDSHUS Loc 286 width 1 MD=9 F.17b. I hushållet finns:fritidshus <Se F.17 för fullständig frågetext> 1270 0. Finns ej 403 1. Finns 13 9. Ej svar
VAR 199 FINNS:MOTOR-SEGELBÅT Loc 287 width 1 MD=9 F.17c. I hushållet finns:motor- eller segelbåt <Se F.17 för fullständig frågetext> 1420 0. Finns ej 253 1. Finns 13 9. Ej svar
VAR 200 FINNS:BILDKAMERA-INST. Loc 288 width 1 MD=9 F.17d. I hushållet finns:bildkamera-typ Instamatic <Se F.17 för fullständig frågetext> 715 0. Finns ej 958 1. Finns 13 9. Ej svar
VAR 201 FINNS:SYSTEMKAMERA Loc 289 width 1 MD=9 F.17e. I hushållet finns:bildkamera-typ systemkamera <Se F.17 för fullständig frågetext> 1184 0. Finns ej 489 1. Finns 13 9. Ej svar
VAR 202 FINNS:FILMKAMERA Loc 290 width 1 MD=9 F.17f. I hushållet finns:filmkamera <Se F.17 för fullständig frågetext> 1313 0. Finns ej 360 1. Finns 13 9. Ej svar
VAR 203 FINNS:STILLBILDSPROJEKT. Loc 291 width 1 MD=9 F.17g. I hushållet finns:stillbildsprojektor <Se F.17 för fullständig frågetext> 1331 0. Finns ej 342 1. Finns 13 9. Ej svar
VAR 204 FINNS:FILMPROJEKTOR Loc 292 width 1 MD=9 F.17h. I hushållet finns:filmprojektor <Se F.17 för fullständig frågetext> 1403 0. Finns ej 270 1. Finns 13 9. Ej svar
VAR 205 FINNS:SKRIVMASKIN Loc 293 width 1 MD=9 F.17i. I hushållet finns:skrivmaskin <Se F.17 för fullständig frågetext> 997 0. Finns ej 676 1. Finns 13 9. Ej svar
VAR 206 FINNS:SVART-VIT TV Loc 294 width 1 MD=9 F.17j. I hushållet finns:svart-vit tv <Se F.17 för fullständig frågetext> 416 0. Finns ej 1257 1. Finns 13 9. Ej svar
VAR 207 FINNS:FÄRG-TV Loc 295 width 1 MD=9 F.17k. I hushållet finns:färg-tv <Se F.17 för fullständig frågetext> 1194 0. Finns ej 479 1. Finns 13 9. Ej svar
VAR 208 FINNS:FRYSBOX/FRYSSKÅP Loc 296 width 1 MD=9 F.17l. I hushållet finns:frysbox/frysskåp <Se F.17 för fullständig frågetext> 351 0. Finns ej 1322 1. Finns 13 9. Ej svar
VAR 209 FINNS:DISKMASKIN Loc 297 width 1 MD=9 F.17m. I hushållet finns:diskmaskin <Se F.17 för fullständig frågetext> 1364 0. Finns ej 309 1. Finns 13 9. Ej svar
VAR 210 FINNS:TVÄTTMASKIN Loc 298 width 1 MD=9 F.17n. I hushållet finns:tvättmaskin <Se F.17 för fullständig frågetext> 583 0. Finns ej 1090 1. Finns 13 9. Ej svar
VAR 211 FINNS:KASSETTBANDSPELARE Loc 299 width 1 MD=9 F.17o. I hushållet finns:kassettbandspelare <Se F.17 för fullständig frågetext> 1165 0. Finns ej 508 1. Finns 13 9. Ej svar
VAR 212 FINNS:STEREOANLÄGGNING Loc 300 width 1 MD=9 F.17p. I hushållet finns:stereoanläggning <Se F.17 för fullständig frågetext> 991 0. Finns ej 682 1. Finns 13 9. Ej svar
VAR 213 FINNS:VANLIG BANDSPELARE Loc 301 width 1 MD=9 F.17q. I hushållet finns:vanlig bandspelare <Se F.17 för fullständig frågetext> 1126 0. Finns ej 547 1. Finns 13 9. Ej svar
VAR 214 FINNS:HUND Loc 302 width 1 MD=9 F.17r. I hushållet finns:hund <Se F.17 för fullständig frågetext> 1283 0. Finns ej 390 1. Finns 13 9. Ej svar
VAR 215 FINNS:KATT Loc 303 width 1 MD=9 F.17s. I hushållet finns:katt <Se F.17 för fullständig frågetext> 1375 0. Finns ej 298 1. Finns 13 9. Ej svar
VAR 216 FINNS:BURFÅGLAR Loc 304 width 1 MD=9 F.17t. I hushållet finns:burfåglar <Se F.17 för fullständig frågetext> 1545 0. Finns ej 128 1. Finns 13 9. Ej svar
VAR 217 FINNS:AKVARIEFISKAR Loc 305 width 1 MD=9 F.17u. I hushållet finns:akvariefiskar <Se F.17 för fullständig frågetext> 1527 0. Finns ej 146 1. Finns 13 9. Ej svar
VAR 218 MATVAROR I BUTIKER Loc 306 width 1 MD=9 F.18. Hur ofta köper Du personligen för egen eller för andras räkning nedanstående produkter? Var god svara med ett kryss på varje rad. F.18a. Jag köper: Matvaror i Butiker 58 1. Aldrig 135 2. Någon gång/år 83 3. Någon gång/kvartal 228 4. Någon gång/månad 597 5. 1-2 gånger/vecka 384 6. 3-4 gånger/vecka 187 7. Minst 5 gånger/vecka 14 9. Ej svar
VAR 219 SKÖNHETSARTIKLAR Loc 307 width 1 MD=9 F.18b. Jag köper: Skönhetsartiklar <Se F.18 för fullständig frågetext> 547 1. Aldrig 466 2. Någon gång/år 301 3. Någon gång/kvartal 333 4. Någon gång/månad 14 5. 1-2 gånger/vecka 6. 3-4 gånger/vecka 7. Minst 5 gånger/vecka 25 9. Ej svar
VAR 220 TANDKRÄM Loc 308 width 1 MD=9 F.18c. Jag köper: Tandkräm <Se F.18 för fullständig frågetext> 145 1. Aldrig 219 2. Någon gång/år 351 3. Någon gång/kvartal 889 4. Någon gång/månad 64 5. 1-2 gånger/vecka 3 6. 3-4 gånger/vecka 2 7. Minst 5 gånger/vecka 13 9. Ej svar
VAR 221 TVÅL Loc 309 width 1 MD=9 F.18d. Jag köper: Tvål <Se F.18 för fullständig frågetext> 152 1. Aldrig 198 2. Någon gång/år 345 3. Någon gång/kvartal 897 4. Någon gång/månad 77 5. 1-2 gånger/vecka 2 6. 3-4 gånger/vecka 1 7. Minst 5 gånger/vecka 14 9. Ej svar
VAR 222 MASKINDISKMEDEL Loc 310 width 1 MD=9 F.18e. Jag köper: Maskindiskmedel <Se F.18 för fullständig frågetext> 1276 1. Aldrig 109 2. Någon gång/år 122 3. Någon gång/kvartal 150 4. Någon gång/månad 5 5. 1-2 gånger/vecka 1 6. 3-4 gånger/vecka 1 7. Minst 5 gånger/vecka 22 9. Ej svar
VAR 223 VANLIGT DISKMEDEL Loc 311 width 1 MD=9 F.18f. Jag köper: Vanligt diskmedel <Se F.18 för fullständig frågetext> 319 1. Aldrig 255 2. Någon gång/år 402 3. Någon gång/kvartal 643 4. Någon gång/månad 50 5. 1-2 gånger/vecka 1 6. 3-4 gånger/vecka 1 7. Minst 5 gånger/vecka 15 9. Ej svar
VAR 224 RENGÖRINGSMEDEL Loc 312 width 1 MD=9 F.18g. Jag köper: Rengöringsmedel <Se F.18 för fullständig frågetext> 309 1. Aldrig 296 2. Någon gång/år 430 3. Någon gång/kvartal 595 4. Någon gång/månad 37 5. 1-2 gånger/vecka 2 6. 3-4 gånger/vecka 1 7. Minst 5 gånger/vecka 16 9. Ej svar
VAR 225 TVÄTTMEDEL Loc 313 width 1 MD=9 F.18h. Jag köper: Tvättmedel <Se F.18 för fullständig frågetext> 294 1. Aldrig 238 2. Någon gång/år 371 3. Någon gång/kvartal 705 4. Någon gång/månad 60 5. 1-2 gånger/vecka 2 6. 3-4 gånger/vecka 1 7. Minst 5 gånger/vecka 15 9. Ej svar
VAR 226 GOLVVÅRDSMEDEL Loc 314 width 1 MD=9 F.18i. Jag köper: Golvvårdsmedel <Se F.18 för fullständig frågetext> 636 1. Aldrig 505 2. Någon gång/år 338 3. Någon gång/kvartal 181 4. Någon gång/månad 7 5. 1-2 gånger/vecka 6. 3-4 gånger/vecka 7. Minst 5 gånger/vecka 19 9. Ej svar
VAR 227 GRAMMOFONSKIVOR Loc 315 width 1 MD=9 F.18j. Jag köper: Grammofonskivor <Se F.18 för fullständig frågetext> 726 1. Aldrig 508 2. Någon gång/år 288 3. Någon gång/kvartal 133 4. Någon gång/månad 9 5. 1-2 gånger/vecka 6. 3-4 gånger/vecka 1 7. Minst 5 gånger/vecka 21 9. Ej svar
VAR 228 AVSER ATT KÖPA1 Loc 316 width 2 MD=99 F.19. Din avsikt att köpa nedanstående varor.Nedan finns en mängd varor uppräknade. Stryk under de varor Du tror att Du eller Ditt hushåll kommer att köpa inom de närmaste två åren. F.19a. Första understrykningen 184 00. Fabriksny bil 488 01. Begagnad bil 43 02. Moped 10 03. Nytt fritidshus 14 04. Begagnat fritidshus 32 05. Ny villa 25 06. Begagnad villa 61 07. Köksfläkt 41 08. Elektrisk spis 29 09. Diskmaskin 759 99. Ej svar
VAR 229 AVSER ATT KÖPA1 Loc 318 width 2 MD=99 F.19b. Andra understrykningen <Se F.19 för fullständig frågetext> 646 00. Frågan ej tillämplig 12 01. Begagnad bil 27 02. Moped 10 03. Nytt fritidshus 11 04. Begagnat fritidshus 40 05. Ny villa 27 06. Begagnad villa 59 07. Köksfläkt 48 08. Elektrisk spis 48 09. Diskmaskin 758 99. Ej svar
VAR 230 AVSER ATT KÖPA1 Loc 320 width 2 MD=99 F.19c. Tredje understrykningen <Se F.19 för fullständig frågetext> 846 00. Frågan ej tillämplig 01. Begagnad bil 1 02. Moped 1 03. Nytt fritidshus 04. Begagnat fritidshus 4 05. Ny villa 5 06. Begagnad villa 21 07. Köksfläkt 30 08. Elektrisk spis 20 09. Diskmaskin 758 99. Ej svar
VAR 231 AVSER ATT KÖPA1 Loc 322 width 2 MD=99 F.19d. Fjärde understrykningen <Se F.19 för fullständig frågetext> 905 00. Frågan ej tillämplig 01. Begagnad bil 02. Moped 03. Nytt fritidshus 1 04. Begagnat fritidshus 05. Ny villa 1 06. Begagnad villa 07. Köksfläkt 13 08. Elektrisk spis 8 09. Diskmaskin 758 99. Ej svar
VAR 232 AVSER ATT KÖPA1 Loc 324 width 2 MD=99 F.19e. Femte understrykningen <Se F.19 för fullständig frågetext> 919 00. Frågan ej tillämplig 01. Begagnad bil 02. Moped 03. Nytt fritidshus 04. Begagnat fritidshus 05. Ny villa 06. Begagnad villa 07. Köksfläkt 08. Elektrisk spis 9 09. Diskmaskin 758 99. Ej svar
VAR 233 AVSER ATT KÖPA2 Loc 326 width 2 MD=99 F.20. Din avsikt att köpa nedanstående varor.Nedan finns en mängd varor uppräknade. Stryk under de varor Du tror att Du eller Ditt hushåll kommer att köpa inom de närmaste två åren. F.20a. Första understrykningen 171 00. Tvättmaskin 76 01. Frysbox 71 02. Frysskåp 126 03. Fiskeutrustning 121 04. Elektrisk rakapparat 31 05. Portabel skrivmaskin 44 06. Stillbildskamera 32 07. Filmkamera 20 08. Projektorer 53 09. Elektrisk symaskin 941 99. Ej svar
VAR 234 AVSER ATT KÖPA2 Loc 328 width 2 MD=99 F.20b. Andra understrykningen <Se F.20 för fullständig frågetext> 504 00. Frågan ej tillämplig 25 01. Frysbox 26 02. Frysskåp 24 03. Fiskeutrustning 57 04. Elektrisk rakapparat 8 05. Portabel skrivmaskin 29 06. Stillbildskamera 21 07. Filmkamera 24 08. Projektorer 27 09. Elektrisk symaskin 941 99. Ej svar
VAR 235 AVSER ATT KÖPA2 Loc 330 width 2 MD=99 F.20c. Tredje understrykningen <Se F.20 för fullständig frågetext> 677 00. Frågan ej tillämplig 01. Frysbox 6 02. Frysskåp 5 03. Fiskeutrustning 11 04. Elektrisk rakapparat 8 05. Portabel skrivmaskin 6 06. Stillbildskamera 10 07. Filmkamera 12 08. Projektorer 10 09. Elektrisk symaskin 941 99. Ej svar
VAR 236 AVSER ATT KÖPA2 Loc 332 width 2 MD=99 F.20d. Fjärde understrykningen <Se F.20 för fullständig frågetext> 724 00. Frågan ej tillämplig 01. Frysbox 02. Frysskåp 03. Fiskeutrustning 3 04. Elektrisk rakapparat 05. Portabel skrivmaskin 4 06. Stillbildskamera 4 07. Filmkamera 4 08. Projektorer 6 09. Elektrisk symaskin 941 99. Ej svar
VAR 237 AVSER ATT KÖPA2 Loc 334 width 2 MD=99 F.20e. Femte understrykningen <Se F.20 för fullständig frågetext> 737 00. Frågan ej tillämplig 01. Frysbox 02. Frysskåp 03. Fiskeutrustning 04. Elektrisk rakapparat 05. Portabel skrivmaskin 2 06. Stillbildskamera 07. Filmkamera 4 08. Projektorer 2 09. Elektrisk symaskin 941 99. Ej svar
VAR 238 AVSER ATT KÖPA3 Loc 336 width 2 MD=99 F.21. Din avsikt att köpa nedanstående varor.Nedan finns en mängd varor uppräknade. Läs igenom alla de varor vi räknat upp och stryk samtidigt under de varor Du tror att Du eller Ditt hushåll kommer att köpa inom de närmaste två åren. F.21a. Första understrykningen 125 00. Radio 67 01. Bandspelare 173 02. Stereoanläggning 53 03. Svart/vit TV 231 04. Färg-TV 239 05. Trädgårdsredskap 53 06. Gräsklippare 73 07. Dammsugare 13 08. Motor- eller segelbåt 19 09. Motionscykel 640 99. Ej svar
VAR 239 AVSER ATT KÖPA3 Loc 338 width 2 MD=99 F.21b. Andra understrykningen <Se F.21 för fullständig frågetext> 565 00. Frågan ej tillämplig 19 01. Bandspelare 30 02. Stereoanläggning 15 03. Svart/vit TV 70 04. Färg-TV 147 05. Trädgårdsredskap 85 06. Gräsklippare 81 07. Dammsugare 21 08. Motor- eller segelbåt 13 09. Motionscykel 640 99. Ej svar
VAR 240 AVSER ATT KÖPA3 Loc 340 width 2 MD=99 F.21c. Tredje understrykningen <Se F.21 för fullständig frågetext> 868 00. Frågan ej tillämplig 01. Bandspelare 7 02. Stereoanläggning 5 03. Svart/vit TV 10 04. Färg-TV 38 05. Trädgårdsredskap 46 06. Gräsklippare 42 07. Dammsugare 19 08. Motor- eller segelbåt 11 09. Motionscykel 640 99. Ej svar
VAR 241 AVSER ATT KÖPA3 Loc 342 width 2 MD=99 F.21d. Fjärde understrykningen <Se F.21 för fullständig frågetext> 993 00. Frågan ej tillämplig 01. Bandspelare 02. Stereoanläggning 1 03. Svart/vit TV 5 04. Färg-TV 4 05. Trädgårdsredskap 15 06. Gräsklippare 17 07. Dammsugare 6 08. Motor- eller segelbåt 5 09. Motionscykel 640 99. Ej svar
VAR 242 AVSER ATT KÖPA3 Loc 344 width 2 MD=99 F.21e. Femte understrykningen <Se F.21 för fullständig frågetext> 1028 00. Frågan ej tillämplig 01. Bandspelare 02. Stereoanläggning 03. Svart/vit TV 04. Färg-TV 1 05. Trädgårdsredskap 2 06. Gräsklippare 4 07. Dammsugare 5 08. Motor- eller segelbåt 6 09. Motionscykel 640 99. Ej svar
VAR 243 LÄSER KALLE ANKA & CO Loc 346 width 2 F.22. Hur ofta läser Du - Kalle Anka & Co 1152 00. Aldrig 52 01. 1 gång per år 45 02. 2 gånger per år 62 03. 3 gånger per år 61 04. 1 gång per kvartal 46 05. 2 gånger per kvartal 100 06. 1 gång per månad 40 07. 2 gånger per månad 37 08. 3 gånger per månad 91 09. 1 gång per vecka
VAR 244 NORRORT Loc 348 width 2 F.23. Följande frågor gäller hur ofta Du själv läser vissa tidningar.De flesta människor läser endast en liten del av de uppräknade tidningarna.Vi ber Dig att så noga som möjligt gå igenom och kryssa för samtliga tidningar.I de fall Du inte alls läser en tidning,kryssa för svarsalternativet "Aldrig". F.23a. Hur ofta läser Du - Norrort FRÅGAN ENBART STÄLLD I AREGION 1 207 00. Aldrig 4 01. 1 gång per år 5 02. 2 gånger per år 4 03. 3 gånger per år 4 04. 1 gång per kvartal 1 05. 2 gånger per kvartal 6 06. 1 gång per månad 2 07. 2 gånger per månad 2 08. 3 gånger per månad 34 09. 1 gång per vecka 1417 98. Frågan ej tillämplig
VAR 245 VAXHOLMS TIDNING Loc 350 width 2 F.23b. Hur ofta läser Du - Vaxholms Tidning <Se F.23 för fullständig frågetext> FRÅGAN ENBART STÄLLD I AREGION 1 256 00. Aldrig 01. 1 gång per år 3 02. 2 gånger per år 1 03. 3 gånger per år 04. 1 gång per kvartal 2 05. 2 gånger per kvartal 1 06. 1 gång per månad 07. 2 gånger per månad 08. 3 gånger per månad 6 09. 1 gång per vecka 1417 98. Frågan ej tillämplig
VAR 246 VÄSBY NYTT Loc 352 width 2 F.23c. Hur ofta läser Du - Väsby Nytt <Se F.23 för fullständig frågetext> FRÅGAN ENBART STÄLLD I AREGION 1 262 00. Aldrig 01. 1 gång per år 2 02. 2 gånger per år 03. 3 gånger per år 1 04. 1 gång per kvartal 05. 2 gånger per kvartal 06. 1 gång per månad 07. 2 gånger per månad 08. 3 gånger per månad 4 09. 1 gång per vecka 1417 98. Frågan ej tillämplig
VAR 247 SIGTUNA-MÄRSTA POSTEN Loc 354 width 2 F.23d. Hur ofta läser Du - Sigtuna-Märsta Posten <Se F.23 för fullständig frågetext> FRÅGAN ENBART STÄLLD I AREGION 1 261 00. Aldrig 1 01. 1 gång per år 3 02. 2 gånger per år 03. 3 gånger per år 1 04. 1 gång per kvartal 05. 2 gånger per kvartal 06. 1 gång per månad 1 07. 2 gånger per månad 08. 3 gånger per månad 2 09. 1 gång per vecka 1417 98. Frågan ej tillämplig
VAR 248 SUNDBYBERG O.SOLNA TIDN. Loc 356 width 2 F.23e. Hur ofta läser Du - Sundbyberg och Solna Tidning <Se F.23 för fullständig frågetext> FRÅGAN ENBART STÄLLD I AREGION 1 255 00. Aldrig 01. 1 gång per år 6 02. 2 gånger per år 03. 3 gånger per år 04. 1 gång per kvartal 2 05. 2 gånger per kvartal 1 06. 1 gång per månad 07. 2 gånger per månad 1 08. 3 gånger per månad 4 09. 1 gång per vecka 1417 98. Frågan ej tillämplig
VAR 249 LIDINGÖ TIDNING Loc 358 width 2 F.23f. Hur ofta läser Du - Lidingö Tidning <Se F.23 för fullständig frågetext> FRÅGAN ENBART STÄLLD I AREGION 1 253 00. Aldrig 1 01. 1 gång per år 3 02. 2 gånger per år 1 03. 3 gånger per år 04. 1 gång per kvartal 1 05. 2 gånger per kvartal 1 06. 1 gång per månad 07. 2 gånger per månad 1 08. 3 gånger per månad 8 09. 1 gång per vecka 1417 98. Frågan ej tillämplig
VAR 250 VÄSTERORT Loc 360 width 2 F.23g. Hur ofta läser Du - Västerort <Se F.23 för fullständig frågetext> FRÅGAN ENBART STÄLLD I AREGION 1 226 00. Aldrig 1 01. 1 gång per år 3 02. 2 gånger per år 7 03. 3 gånger per år 3 04. 1 gång per kvartal 2 05. 2 gånger per kvartal 4 06. 1 gång per månad 5 07. 2 gånger per månad 2 08. 3 gånger per månad 16 09. 1 gång per vecka 1417 98. Frågan ej tillämplig
VAR 251 JÄRFÄLLA NYHETER Loc 362 width 2 F.23h. Hur ofta läser Du - Järfälla Nyheter <Se F.23 för fullständig frågetext> FRÅGAN ENBART STÄLLD I AREGION 1 256 00. Aldrig 01. 1 gång per år 2 02. 2 gånger per år 1 03. 3 gånger per år 04. 1 gång per kvartal 05. 2 gånger per kvartal 2 06. 1 gång per månad 2 07. 2 gånger per månad 1 08. 3 gånger per månad 5 09. 1 gång per vecka 1417 98. Frågan ej tillämplig
VAR 252 MÄLARÖARNAS NYHETER Loc 364 width 2 F.23i. Hur ofta läser Du - Mälaröarnas Nyheter <Se F.23 för fullständig frågetext> FRÅGAN ENBART STÄLLD I AREGION 1 266 00. Aldrig 01. 1 gång per år 3 02. 2 gånger per år 03. 3 gånger per år 04. 1 gång per kvartal 05. 2 gånger per kvartal 06. 1 gång per månad 07. 2 gånger per månad 08. 3 gånger per månad 09. 1 gång per vecka 1417 98. Frågan ej tillämplig
VAR 253 HUDDINGE POSTEN Loc 366 width 2 F.23j. Hur ofta läser Du - Huddinge Posten <Se F.23 för fullständig frågetext> FRÅGAN ENBART STÄLLD I AREGION 1 256 00. Aldrig 01. 1 gång per år 3 02. 2 gånger per år 1 03. 3 gånger per år 2 04. 1 gång per kvartal 05. 2 gånger per kvartal 1 06. 1 gång per månad 07. 2 gånger per månad 08. 3 gånger per månad 6 09. 1 gång per vecka 1417 98. Frågan ej tillämplig
VAR 254 SÖDER-NYHETERNA Loc 368 width 2 F.23k. Hur ofta läser Du - Södernyheterna <Se F.23 för fullständig frågetext> FRÅGAN ENBART STÄLLD I AREGION 1 218 00. Aldrig 2 01. 1 gång per år 3 02. 2 gånger per år 1 03. 3 gånger per år 1 04. 1 gång per kvartal 2 05. 2 gånger per kvartal 3 06. 1 gång per månad 3 07. 2 gånger per månad 08. 3 gånger per månad 36 09. 1 gång per vecka 1417 98. Frågan ej tillämplig
VAR 255 SÖDERPOSTEN Loc 370 width 2 F.23l. Hur ofta läser Du - Söderposten <Se F.23 för fullständig frågetext> FRÅGAN ENBART STÄLLD I AREGION 1 229 00. Aldrig 4 01. 1 gång per år 4 02. 2 gånger per år 3 03. 3 gånger per år 2 04. 1 gång per kvartal 05. 2 gånger per kvartal 4 06. 1 gång per månad 2 07. 2 gånger per månad 08. 3 gånger per månad 21 09. 1 gång per vecka 1417 98. Frågan ej tillämplig
VAR 256 SÖDERTIDNINGEN Loc 372 width 2 F.23m. Hur ofta läser Du - Södertidningen <Se F.23 för fullständig frågetext> FRÅGAN ENBART STÄLLD I AREGION 1 243 00. aldrig 1 01. 1 gång/år 3 02. 2 gånger/år 03. 3 gånger/år 1 04. 1 gång/kvartal 05. 2 gånger/kvartal 2 06. 1 gång/månad 3 07. 2 gånger/månad 1 08. 3 gånger/månad 15 09. 1 gång/vecka 1417 98. Frågan ej tillämplig
VAR 257 HELSINGBORGS DAGBLAD Loc 374 width 2 F.23n. Hur ofta läser Du Helsingborgs Dagblad <Se F.23 för fullständig frågetext> FRÅGAN ENBART STÄLLD I AREGION 24-30 133 00. aldrig 4 01. 1 gång/år 4 02. 2 gånger/år 5 03. 3 gånger/år 04. 1 gång/kvartal 2 05. 2 gånger/kvartal 5 06. 1 gång/månad 2 07. 2 gånger/månad 1 08. 3 gånger/månad 10 09. 1 gång/vecka 2 10. 2 gånger/vecka 1 11. 3 gånger/vecka 12. 4 gånger/vecka 13. 5 gånger/vecka 20 14. 6 gånger/vecka 1497 98. Frågan ej tillämplig
VAR 258 NORDVÄSTRA SKÅNES TIDN. Loc 376 width 2 F.23o. Hur ofta läser Du Nordvästra Skånes tidningar <Se F.23 för fullständig frågetext> FRÅGAN ENBART STÄLLD I AREGION 24-30 138 00. Aldrig 1 01. 1 gång per år 5 02. 2 gånger per år 2 03. 3 gånger per år 2 04. 1 gång per kvartal 2 05. 2 gånger per kvartal 4 06. 1 gång per månad 4 07. 2 gånger per månad 2 08. 3 gånger per månad 1 09. 1 gång per vecka 1 10. 2 gånger per vecka 2 11. 3 gånger per vecka 12. 4 gånger per vecka 2 13. 5 gånger per vecka 23 14. 6 gånger per vecka 1497 98. Frågan ej tillämplig
VAR 259 NORRA SKÅNE Loc 378 width 2 F.23p. Hur ofta läser Du Norra Skåne <Se F.23 för fullständig frågetext> FRÅGAN ENBART STÄLLD I AREGION 24-30 159 00. Aldrig 4 01. 1 gång per år 3 02. 2 gånger per år 03. 3 gånger per år 2 04. 1 gång per kvartal 3 05. 2 gånger per kvartal 2 06. 1 gång per månad 1 07. 2 gånger per månad 2 08. 3 gånger per månad 2 09. 1 gång per vecka 10. 2 gånger per vecka 1 11. 3 gånger per vecka 12. 4 gånger per vecka 1 13. 5 gånger per vecka 9 14. 6 gånger per vecka 1497 98. Frågan ej tillämplig
VAR 260 YSTADS ALLEHANDA Loc 380 width 2 F.23q. Hur ofta läser Du Ystads Allehanda <Se F.23 för fullständig frågetext> FRÅGAN ENBART STÄLLD I AREGION 24-30 155 00. Aldrig 4 01. 1 gång per år 4 02. 2 gånger per år 2 03. 3 gånger per år 2 04. 1 gång per kvartal 1 05. 2 gånger per kvartal 3 06. 1 gång per månad 1 07. 2 gånger per månad 08. 3 gånger per månad 2 09. 1 gång per vecka 1 10. 2 gånger per vecka 11. 3 gånger per vecka 12. 4 gånger per vecka 1 13. 5 gånger per vecka 13 14. 6 gånger per vecka 1497 98. Frågan ej tillämplig
VAR 261 TRELLEBORGS ALLEHANDA Loc 382 width 2 F.23r. Hur ofta läser Du Trelleborgs Allehanda <Se F.23 för fullständig frågetext> FRÅGAN ENBART STÄLLD I AREGION 24-30 170 00. Aldrig 1 01. 1 gång per år 5 02. 2 gånger per år 03. 3 gånger per år 04. 1 gång per kvartal 2 05. 2 gånger per kvartal 2 06. 1 gång per månad 07. 2 gånger per månad 1 08. 3 gånger per månad 09. 1 gång per vecka 10. 2 gånger per vecka 11. 3 gånger per vecka 12. 4 gånger per vecka 1 13. 5 gånger per vecka 7 14. 6 gånger per vecka 1497 98. Frågan ej tillämplig
VAR 262 NYASTE KRISTIANSTADSBLAD Loc 384 width 2 F.23s. Hur ofta läser Du Nyaste Kristianstadsbladet <Se F.23 för fullständig frågetext> FRÅGAN ENBART STÄLLD I AREGION 24-30 164 00. Aldrig 2 01. 1 gång per år 2 02. 2 gånger per år 03. 3 gånger per år 1 04. 1 gång per kvartal 05. 2 gånger per kvartal 1 06. 1 gång per månad 07. 2 gånger per månad 1 08. 3 gånger per månad 1 09. 1 gång per vecka 1 10. 2 gånger per vecka 11. 3 gånger per vecka 12. 4 gånger per vecka 1 13. 5 gånger per vecka 15 14. 6 gånger per vecka 1497 98. Frågan ej tillämplig
VAR 263 MELLERSTA SKÅNE Loc 386 width 2 F.23t. Hur ofta läser Du Mellersta Skåne <Se F.23 för fullständig frågetext> FRÅGAN ENBART STÄLLD I AREGION 24-30 172 00. Aldrig 2 01. 1 gång per år 3 02. 2 gånger per år 3 03. 3 gånger per år 1 04. 1 gång per kvartal 1 05. 2 gånger per kvartal 4 06. 1 gång per månad 07. 2 gånger per månad 1 08. 3 gånger per månad 09. 1 gång per vecka 10. 2 gånger per vecka 11. 3 gånger per vecka 12. 4 gånger per vecka 13. 5 gånger per vecka 2 14. 6 gånger per vecka 1497 98. Frågan ej tillämplig
VAR 264 HUVUDSTADSPRESS Loc 388 width 2 MD=99 F.23u. Hur ofta läser Du - Huvudstadspress <Se F.23 för fullständig frågetext> 1496 00. Aldrig 5 01. 1 gång per år 7 02. 2 gånger per år 11 03. 3 gånger per år 7 04. 1 gång per kvartal 4 05. 2 gånger per kvartal 14 06. 1 gång per månad 12 07. 2 gånger per månad 5 08. 3 gånger per månad 125 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 265 LÄSER A-PRESSEN Loc 390 width 2 F.23v. Hur ofta läser Du - A-Pressen <Se F.23 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I DENNA OMGÅNG 1686 00. Frågan ej ställd
VAR 266 STORMARKNADSPRESS Loc 392 width 2 F.23x. Hur ofta läser Du - Stormarknadspress? <Se F.23 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I DENNA OMGÅNG 1686 00. Frågan ej ställd
VAR 267 DN FÖRORTSBILAGOR Loc 394 width 2 F.23y. Hur ofta läser Du - DN Förortsbilagor <Se F.23 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I DENNA OMGÅNG 1686 00. Frågan ej ställd