ORVESTO 74 P-836
               SSD 0073

              Primärforskare:
              Testologen AB
               Box 2050
             191 02 Sollentuna

             Första SSD-upplagan
                1984

  

        Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst
               Box 5048

         Go to variable list
             S-402 21 Göteborg

  
           ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDAREN.

  Oavsett publikationsform skall alla uppsatser och rapporter
  som bygger på data tillgängliggjorda genom SSD tillkännage
  detta förhållande, samt namnge primärforskaren. SSD ber
  därför alla användare av SSD-material att, så långt detta är
  möjligt, använda sig av följande uttalande. (Uttryck inom
  parentes används i tillämpliga fall.)

        Data och (tabeller) i denna (publikation)
        har (delvis) gjorts tillgängliga av Svensk
        Samhällsvetenskaplig Datatjänst.
        Materialet i ORVESTO 74 P-836 samlades
        ursprungligen in av TESTOLOGEN AB, som ett
        led i företagets regelbundet återkommande
        räckviddsundersökning Sverige Nu.
        Varken SSD eller Testologen AB bär ansvar
        för analyser och tolkningar som presenteras
        i denna (publikation).

  Enligt överenskommelse mellan TESTOLOGEN AB och Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst får ORVESTO-materialet
  förmedlas till och analyseras av forskare under
  förutsättning att användningen sker i forskningssyfte.
  Härvid skall HSFR:s forskningsetiska principer för humaniora
  och samhällsvetenskap, publicerade i skriften HSFR-ETIK,
  följas i alla tillämpliga delar.

  Data och/eller dokumentation får ej ställas till tredje
  persons förfogande utan SSD:s skriftliga tillstånd.

  Rapporter och publikationer baserade på dessa data skall
  insändas i två exemplar till SSD, som vidarebefordrar ett
  exemplar till primärforskaren.

  

  Ingemar Lindberg:

  ORVESTO - ett mångsidigt arbetsinstrument........

  (Utdrag ur artikel i rapporten Orvesto 1979 II s.14ff)

  I mitten av 1960-talet introducerade Testologen(inom ramen
  för dåvarande Marknadssociologen), i samverkan med en stor
  grupp annonsörer,en undersökningsform, som vid den tiden var
  internationellt helt ny. Den innebar att målgruppsdata
  (socio-ekonomiska data, intressen, köpvanor, innehav,
  köpavsikter mm) och läsvanedata insamlades i en och samma
  undersökning (s k single-source survey).

  Därmed kunde man för första gången börja analysera dessa
  data direkt mot varandra. Dittills hade de insamlats var för
  sig i olika undersökningar, vilket gjorde media-analyserna
  svåra och otillfredsställande.

  Den nya undersökningsansatsen innebar att en mycket stor
  mängd information skulle insamlas från ett och samma urval.
  Det medförde i sin tur en översyn av undersökningsmetodiken,
  dvs typ av frågor och kontaktform. Jarko Cerha utförde
  därför 1965 ett stort upplagt metodexperiment, i vilket
  effekten av kontaktform i kombination med skaltyp
  undersöktes. Resultatet blev att man valde en 16-gradig
  läsfrekvensskala i kombination med postal kontaktform. (Se
  vidare Cerha J, 1967: Selective Mass Communication, sid
  119-124 och 137-172.)

  Undersökningsansatsen rönte snart stort intresse hos såväl
  annonsörer som förlag, och efter ett par års försöksperiod
  gavs den första ORVESTO-rapporten ut 1969. Själva namnet
  innebar en markering av målsättningen att täcka många
  mediagrupper: OR som i organisations-, VE som i vecko- och
  STO som i storstadspress.

  Sedan starten 1969 har allt som allt 19 rapporter
  presenterats, fr o m 1972 två gånger per år. Rapporterna
  trycks i ca 10.000 ex och distribueras utan kostnad för
  mottagarna till så gott som alla reklamköpare i Sverige och
  i viss utsträckning även utomlands.

  Sedan starten har till dags dato hela 132.529 personer
  besvarat det ganska omfattande frågebatteriet. Efter vissa
  justeringar och kompletteringar omfattar det ordinarie
  ORVESTO-formuläret idag så mycket som 418 fråge-items.
  Därtill kommer individuellt köpta målgruppsfrågor, som
  redovisas enskilt till varje beställare.

  

       ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR: URVAL, BORTFALL.

  Undersökningen utgör en omgång i Testologens kontinuerliga
  konsumentomnibus "Sverige Nu" insamlad genom brevenkät.
  Företaget, Testologen AB, redovisar data beträffande urval,
  bortfall m m enbart beträffande halvårsvisa
  sammanställningar av omnibussar. För en enskild omgång
  saknas därför de exakta uppgifterna, men i allmänhet torde
  man kunna utgå från att vad som gäller för hela serien
  proportionellt sett gäller för en enskild omgång.

  Under andra halvåret 1973 genomfördes tre omgångar "Sverige
  Nu". Totalt omfattade urvalet för dessa tre omgångar 8.984
  personer 15-67 år upptagna i befolkningsregistret. Urvalet
  har av SCB dragits ur RTBS.

  Av det totala urvalet på 8.984 personer har 1.512
  definierats av företaget som "ej målgruppsaktuella". Här
  ingår 17 avlidna, 18 avflyttade från riket, 84 som vistas
  utomlands, 23 i militärtjänst, 34 på utrikes resa, 92 ej
  svensktalande, 174 okända men skrivna på kommun, 69 under
  sjukhusvård, 279 sjuka i hemmet samt 722 ur gruppen "ej
  anträffbara". Den sistnämda gruppen har definierats med
  utgångspunkt från en specialstudie som utvisat att ca 50% av
  de ej anträffbara ej tillhör målpopulationen för ORVESTO.

  Nettourvalet för de tre omgångarna hösten 1973 uppgår
  således till 7.472 personer varav 2.355, utgörande 32%, ej
  besvarat formuläret.

  Ej besvarat formulär har orsakats av "inget intresse för
  undersökningen" (33%), "tidsbrist" (12%), "ingen kontakt
  trots minst fem kontaktförsök" eller "ej anträffbara" (52%)
  samt "övriga" (3%).

  Undersökningsledningen har beträffande ca en niondel av det
  ursprungliga urvalet genomfört riktade åtgärder för att öka
  svarsbenägenheten. Enligt särskilt urvalsförfarande utväljs
  var tredje person som ej svarat vid en viss tidpunkt och
  erbjuds någon form av uppmuntran för ett inskickat svar. De
  som därvid utväljs representerar två andra individer i
  bortfallet och genom viktning - se variabel för
  bortfallsvikt i materialet - beräknar undersökningsledningen
  en väsentligt högre svarsfrekvens - beträffande andra
  halvåret 1973 5.940 personer istället för 5.117 faktiskt
  insända godkända formulär. Undersökningsledningen beräknar
  därför den viktade svarsfrekvensen till 81% av nettourvalet.

  Föreliggande omgång, av undersökningsledningen benämd
  Sverige NU P-836, omfattar 1575 personer eller 30,8% av
  totala antalet inkomna godkända formulär under
  halvårsperioden (ovägda tal). Bortfallet av skilda
  kategorier beträffande den aktuella omgången får antas
  utgöra motsvarande proportion av ovanstående redovisade
  siffror. Fältarbetet pågick under tiden 5 oktober - 14
  december 1973.

  Inom Testologen AB har civilekonom Ulf Hartman haft ansvaret
  för administration, fru Ebba Sommar ansvaret för fältarbetet
  samt civilekonom Ingemar Lindberg ansvaret för
  ORVESTO-rapporten ur vilken ovanstående uppgifter är
  hämtade. (ORVESTO 1979-II, utgiven av Testologen AB)

           SSDdokumentation - ORVESTO

  Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst har för budgetåret
  1983/84 erhållit anslag av RIKSBANKENS JUBILEUMSFOND för
  tillrättaläggning och dokumentation av ORVESTO-materialet.
  Arbetet bedrivs med hjälp av ett datorbaserat
  dokumentationssystem som ställts till SSDs förfogande av
  Inter-University Consortium for Political and Social
  Research (ICPSR) vid University of Michigan. Systemet kallas
  Guided Interactive Dataset Organisation (GIDO).
Variable list


1 SSDstudie NR 0073 2 SSDupplaga/datering NR 1 3 SSD Delstudieidentifikation 001 4 Id-nummer 5 Bortfallsvikt 6 Undersökningsomgång 7 Regionskod 8 Födelseår Demografiska och socioekonomiska uppgifter 9 Kön 10 Civilstånd 11 Ålder 12 Förvärvsarbete/sysselsättning 13 Utbildning 14 Storlek på orten 15 Form av boende 16 Antal hushållsmedlemmar under 2 år 17 Hushållsmedlemmar i åldern 2-6 år 18 Hushållsmedlemmar i åldrarna:7-10 år 19 Hushållsmedlemmar i åldrarna 11-14 år 20 Hushållsmedlemmar i åldrarna 15-19 år 21 Hushållsmedlemmar i åldrarna 20-67 år 22 Hushållsmedlemmar i åldrarna 68 år eller äldre 23 Totalt antal personer 24 Din personliga inkomst i kronor per år 25 Hushållets totala inkomst i kronor per år 26 Inköp av dagligvaror:själv Medlemsskap i Konsum 27 Medlemsfrekvens för Konsum Körkort 28 Innehav av körkort Intressen för olika ämnesområden 29 Intresseinriktning:Samhällsdebatt 30 Intresseinriktning:Sociala rättigheter 31 Intresseinriktning:Skattefrågor 32 Intresseinriktning:Lagar och förordningar 33 Intresseinriktning:Samlevnadsproblem 34 Intresseinriktning:Religions-och trosfrågor 35 Intresseinriktning:Arbetsmarknaden 36 Intresseinriktning:Samhällsplanering 37 Intresseinriktning:Politiska frågor 38 Intresseinriktning:Försvarsfrågor 39 Intresseinriktning:Miljövårdsproblem 40 Intresseinriktning:Hälsonyttig mat 41 Intresseinriktning:Sjukdomar och hälsovård 42 Intresseinriktning:Bantningstips 43 Intresseinriktning:Hushålla ekonomiskt 44 Intresseinriktning:Heminredning 45 Intresseinriktning:Modenyheter 46 Intresseinriktning:Matvarunyheter 47 Intresseinriktning:Barnavård 48 Intresseinriktning:Skönhetsvård 49 Intresseinriktning:Villa/eget hem 50 Intresseinriktning:Fritidshus 51 Intresseinriktning:Semesterresor 52 Intresseinriktning:Båtar 53 Intresseinriktning:Personbilar 54 Intresseinriktning:TV/Radioapparater 55 Intresseinriktning:Stereoanläggningar 56 Intresseinriktning:Hushållsmaskiner 57 Intresseinriktning:Fotoutrustning 58 Intresseinriktning:Motorcyklar/mopeder 59 Intresseinriktning:Rakapparater 60 Intresseinriktning:Rengöringsmedel 61 Intresseinriktning:Medel mot mjäll 62 Intresseinriktning:Hundars skötsel 63 Intresseinriktning:Katters skötsel 64 Intresseinriktning:Handla mat 65 Intresseinriktning:Laga mat 66 Intresseinriktning:Pröva nya maträtter 67 Intresseinriktning:Baka 68 Intresseinriktning:Pröva nya cigarretter 69 Intresseinriktning:Pröva ny piptobak 70 Intresseinriktning:Pröva nya cigariller 71 Intresseinriktning:Ha gäster 72 Intresseinriktning:Köra bil 73 Intresseinriktning:Jobba med bilen 74 Intresseinriktning:Arbeta i trädgården 75 Intresseinriktning:Fotografera 76 Intresseinriktning:Smalfilma 77 Intresseinriktning:Lyssna på popmusik 78 Intresseinriktning:Lyssna på klassisk musik 79 Intresseinriktning:Gå på teater 80 Intresseinriktning:Gå på konstutställning 81 Intresseinriktning:Skaffa vidareutbildning 82 Intresseinriktning:Läsa böcker 83 Intresseinriktning:Läsa populärtidningar 84 Intresseinriktning:Sy kläder 85 Intresseinriktning:Handarbeta 86 Intresseinriktning:Måla 87 Intresseinriktning:Snickra 88 Intresseinriktning:Motionera 89 Intresseinriktning:Friluftsliv 90 Intresseinriktning:Sportfiska 91 Intresseinriktning:Åka skidor 92 Intresseinriktning:Åka motorbåt 93 Intresseinriktning:Segla 94 Intresseinriktning:Campa 95 Intresseinriktning:Semestra utomlands 96 Intresseinriktning:Semestra i Sverige 97 Intresseinriktning:Gå på föreningsmöten 98 Intresseinriktning:Se på sportevenemang 99 Intresseinriktning:Pröva nya produkter Besöksfrekvenser i butiker,varuhus m.m. 100 Besöksfrekvenser:Konsum 101 Besöksfrekvenser:ICA 102 Besöksfrekvenser:VIVO 103 Besöksfrekvenser:Annan livsmedelsbutik 104 Besöksfrekvenser:Livsmedelsavdelning i Domus eller Obs 105 Besöksfrekvenser:Livsmedelsavdelning i annat varuhus 106 Besöksfrekvenser:Domus 107 Besöksfrekvenser:Epa 108 Besöksfrekvenser:Tempo 109 Besöksfrekvenser:Pressbyrån 110 Besöksfrekvenser:Annan kiosk 111 Besöksfrekvenser:Tobaksaffär 112 Besöksfrekvenser:Bar/Självservering 113 Besöksfrekvenser:Kafe/Konditori 114 Besöksfrekvenser:Korvkiosk/Gatukök 115 Besöksfrekvenser:Bensinstation 116 Besöksfrekvenser:Postkontor 117 Besöksfrekvenser:Bankkontor 118 Uppmärksamhetsfrekvenser:Affischpelare 119 Uppmärksamhetsfrekvens:Reklamfilm på bio 120 Uppmärksamhetsfrekvenser:Reklam på bussar 121 Uppmärksamhetsfrekvenser:Reklam på taxibilar Tidningsläsning:Storstadspress - vardagsnummer 122 Läsfrekvenser:Aftonbladet 123 Läsfrekvenser:Arbetet 124 Läsfrekvenser:Dagens Nyheter 125 Läsfrekvenser:Expressen 126 Läsfrekvenser:Göteborgs-Posten 127 Läsfrekvenser för - Skånska Dagbladet (vard) 128 Läsfrekvenser:GT Kvällstidningen 129 Läsfrekvenser:Kvällsposten 130 Läsfrekvenser:Svenska Dagbladet 131 Läsfrekvenser:Sydsvenska Dagbladet Tidningsläsning:Storstadspress - söndagsnummer 132 Läsfrekvenser:Aftonbladet(söndagsnummer) 133 Läsfrekvenser:Arbetet(söndagsnummer) 134 Läsfrekvenser:Dagens Nyheter(söndagsnummer) 135 Läsfrekvenser:Expressen(söndagsnummer) 136 Läsfrekvenser:Göteborgs-Posten(söndagsnummer) 137 Läsfrekvenser:GT Kvällstidningen(söndagsnummer) 138 Läsfrekvenser:Kvällsposten(söndagsnummer) 139 Läsfrekvenser:Svenska Dagbladet(söndagsnummer) 140 Läsfrekvenser:Sydsvenska Dagbladet(söndagsnummer) Tidningsläsning:Veckotidningar 141 Läsfrekvenser för Allas Veckotidning 142 Läsfrekvenser för Allers 143 Läsfrekvenser för Damernas Värld 144 Läsfrekvenser för Femina 145 Läsfrekvenser för FIB-Aktuellt 146 Läsfrekvenser för Hemmets Journal 147 Läsfrekvenser för Hemmets Veckotidning 148 Läsfrekvenser för Hennes 149 Läsfrekvenser för Husmodern 150 Läsfrekvenser för Hänt i Veckan 151 Läsfrekvenser för ICA-kuriren 152 Läsfrekvenser för Land 153 Läsfrekvenser för Lektyr 154 Läsfrekvenser för Metallarbetaren 155 Läsfrekvenser för Min Värld 156 Läsfrekvenser för Mitt Livs Novell 157 Läsfrekvenser för Röster i Radio/TV 158 Läsfrekvenser för Saxons Veckotidning 159 Läsfrekvenser för Se 160 Läsfrekvenser för Svensk Damtidning 161 Läsfrekvenser för Svenska Journalen 162 Läsfrekvenser för Veckans Affärer 163 Läsfrekvenser för Vecko-Journalen 164 Läsfrekvenser för Vecko-Revyn 165 Läsfrekvenser för Vi 166 Läsfrekvenser för Året Runt Tidningsläsning:10-dagarstidningar 167 Läsfrekvenser för Byggnadsarbetaren 168 Läsfrekvenser för Statsanställd Tidningsläsning:14-dagarstidningar 169 Läsfrekvenser för Allt om Mat 170 Läsfrekvenser för Fabriksarbetaren 171 Läsfrekvenser för Kommunalarbetaren 172 Läsfrekvenser för Motor 173 Läsfrekvenser för Motorföraren 174 Läsfrekvenser för Teknikens Värld 175 Läsfrekvenser för Vi Bilägare Tidningsläsning:Månadstidningar 176 Läsfrekvenser för Allt i Hemmet 177 Läsfrekvenser för Hem och Fritid 178 Läsfrekvenser för Villa & Hem i Sverige 179 Läsfrekvenser för Båt för Alla 180 Läsfrekvenser för Båt-Nytt 181 Läsfrekvenser för Foto och Filmteknik 182 Läsfrekvenser för Det Bästa 183 Läsfrekvenser för Vi Föräldrar 184 Läsfrekvenser för Vår Bostad 185 Läsfrekvenser för Industritjänstemannen 186 Läsfrekvenser för SACO-tidningen 187 Läsfrekvenser för Sunt Förnuft 188 Läsfrekvenser för Jaktjournalen 189 Läsfrekvenser för Jaktmarker och Fiskevatten 190 Läsfrekvenser för Svensk Jakt 191 Läsfrekvenser för Svenskt Fiske 192 Läsfrekvenser för Illustrerad Motor Sport 193 Läsfrekvenser för Populär Mekanik 194 Läsfrekvenser för Svensk Motortidning 195 Läsfrekvenser för Teknik för Alla Tidningsläsning:Vi i Villa 196 Läsfrekvenser för Vi i Villa Innehav av kapitalvaror 197 Hushållets innehav av personbil/kombi 198 Hushållets innehav av fritidshus 199 Hushållets innehav av motor- eller segelbåt 200 Hushållets innehav av bildkamera-typ Instamatic 201 Hushållets innehav av bildkamera-typ systemkamera 202 Hushållets innehav av filmkamera 203 Hushållets innehav av stillbildsprojektor 204 Hushållets innehav av filmprojektor 205 Hushållets innehav av skrivmaskin 206 Hushållets innehav av svart-vit tv 207 Hushållets innehav av färg-tv 208 Hushållets innehav av frysbox/frysskåp 209 Hushållets innehav av diskmaskin 210 Hushållets innehav av tvättmaskin 211 Hushållets innehav av kassettbandspelare 212 Hushållets innehav av stereoanläggning 213 Hushållets innehav av vanlig bandspelare 214 Hushållets innehav av hund 215 Hushållets innehav av katt 216 Hushållets innehav av burfåglar 217 Hushållets innehav av akvariefiskar Köpfrekvenser beträffande kapitalvaror 218 Köpfrekvenser för Matvaror i Butiker 219 Köpfrekvenser för Skönhetsartiklar 220 Köpfrekvenser för Tandkräm 221 Köpfrekvenser för Tvål 222 Köpfrekvenser för Maskindiskmedel 223 Köpfrekvenser för vanligt diskmedel 224 Köpfrekvenser för Rengöringsmedel 225 Köpfrekvenser för Tvättmedel 226 Köpfrekvenser för Golvvårdsmedel 227 Köpfrekvenser för Grammofonskivor Köpavsikter beträffande kapitalvaror 228 Avsikt att köpa kapitalvaror1 229 Avsikt att köpa kapitalvaror1 230 Avsikt att köpa kapitalvaror1 231 Avsikt att köpa kapitalvaror1 232 Avsikt att köpa kapitalvaror1 233 Avsikt att köpa kapitalvaror2 234 Avsikt att köpa kapitalvaror2 235 Avsikt att köpa kapitalvaror2 236 Avsikt att köpa kapitalvaror2 237 Avsikt att köpa kapitalvaror2 238 Avsikt att köpa kapitalvaror3 239 Avsikt att köpa kapitalvaror3 240 Avsikt att köpa kapitalvaror3 241 Avsikt att köpa kapitalvaror3 242 Avsikt att köpa kapitalvaror3 Tidningsläsning:Kalle Anka & Co 243 Läsfrekvenser för Kalle Anka & Co Tidningsläsning:Lokalpress 244 Läsfrekvenser för Norrort 245 Läsfrekvenser för Vaxholms Tidning 246 Läsfrekvenser för Väsby Nytt 247 Läsfrekvenser för Sigtuna-Märsta Posten 248 Läsfrekvenser för Sundbyberg och Solna Tidning 249 Läsfrekvenser för Lidingö Tidning 250 Läsfrekvenser för Västerort 251 Läsfrekvenser för Järfälla Nyheter 252 Läsfrekvenser för Mälaröarnas Nyheter 253 Läsfrekvenser för Huddinge Posten 254 Läsfrekvenser för Södernyheterna 255 Läsfrekvenser för Söderposten 256 Läsfrekvenser för Södertidningen 257 Läsfrekvenser för Helsingborgs Dagblad 258 Läsfrekvenser för Nordvästra Skånes tidningar 259 Läsfrekvenser för Norra Skåne 260 Läsfrekvenser för Ystads Allehanda 261 Läsfrekvenser för Trelleborgs Allehanda 262 Läsfrekvenser för Nyaste Kristianstadsbladet 263 Läsfrekvenser för Mellersta Skåne 264 Läsfrekvenser för Huvudstadspress 265 Läsfrekvenser för - A-Pressen 266 Läsfrekvenser för - Stormarknadspress 267 Läsfrekvenser för DN Förortsbilagor

VAR 1 SSDSTUDIE NR 0073              Loc 1 width 4


Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst studie 0073


VAR 2 SSDUPPLAGA NR 1 Loc 5 width 1 SSDupplaga/datering NR Uppgift om ordningsföljd och utgivningstidpunkt. 1. APRIL 1984
VAR 3 DELSTUDIE NR 001 Loc 6 width 3 SSD Delstudieidentifikation Ordningsnummer i en serie på 1 delar.
VAR 4 ID-NUMMER Loc 9 width 4 Id-nummer
VAR 5 BORTFALLSVIKT Loc 13 width 1 Bortfallsvikt Kod: 1 3 Frek: 1417 158
VAR 6 OMGÅNG Loc 14 width 1 Undersökningsomgång Kod: 6 Frek: 1575
VAR 7 AREGION Loc 15 width 2 MD=99 Regionskod Kod: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Frek: 237 4 5 25 16 8 23 12 38 33 37 Kod: 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Frek: 3 13 16 7 29 11 15 8 24 9 27 Kod: 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Frek: 11 18 15 8 43 91 16 7 26 15 131 Kod: 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 Frek: 26 21 41 13 8 17 4 11 32 10 5 Kod: 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 Frek: 31 10 10 32 17 4 4 21 7 6 7 Kod: 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 Frek: 39 14 8 29 14 3 13 31 21 20 9 Kod: 67 68 69 70 Frek: 9 22 10 15
VAR 8 FÖDELSEÅR Loc 17 width 2 MD=99 Födelseår Kod: 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Frek: 20 25 27 17 26 22 32 27 17 25 21 33 27 22 Kod: 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Frek: 35 23 29 33 29 28 28 37 32 27 28 39 30 25 Kod: 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Frek: 31 28 28 24 26 25 31 29 40 42 40 36 48 45 Kod: 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 Frek: 40 28 36 31 35 30 28 37 38 35
VAR 9 KÖN Loc 19 width 1 F.1. Personliga uppgifter.När man sammanställer resultat av undersökningar i tabeller brukar man dela upp svaren på olika grupper.Därför skulle vi gärna vilja ha följande uppgifter om Dig själv. F.1a. Kön 796 1. Man 779 2. Kvinna
VAR 10 CIVILSTÅND Loc 20 width 1 MD=9 F.1b. Civilstånd <Se F.1 för fullständig frågetext> 372 1. Ogift 1100 2. Gift eller sammanboende 100 3. Änka/änkling/frånskild 3 9. Ej svar
VAR 11 ÅLDER Loc 21 width 2 MD=99 F.1c. Ålder <Se F.1 för fullständig frågetext> 140 00. 19 år och yngre 162 01. 20-24 år 205 02. 25-29 år 166 03. 30-34 år 138 04. 35-39 år 149 05. 40-44 år 157 06. 45-49 år 142 07. 50-54 år 149 08. 55-60 år 167 09. 61 år och äldre 99. Ej svar
VAR 12 YRKE Loc 23 width 1 MD=9 F.1d. Förvärvsarbete/sysselsättning.Vilket av nedanstående alternativ passar in på Dig? <Se F.1 för fullständig frågetext> 821 1. Förvärvsarbete,heltid 202 2. Förvärvsarbete,deltid 271 3. Hemmafru 142 4. Studerande 119 5. Annan sysselsättning 20 6. Pensionär 9. Ej svar
VAR 13 UTBILDNING Loc 24 width 2 MD=99 F.1e. Vilka av nedanstående utbildningsformer har Du genomgått eller genomgår Du för närvarande? <Se F.1 för fullständig frågetext> Utbildning 1 686 00. Folkskola 123 01. Grundskola eller enhetsskola 88 02. Realskola 34 03. Annan jämförbar utbildning Utbildning 2 119 04. Fackskola 82 05. Flickskola eller folkhögskola 78 06. Annan jämförbar utbildning Utbildning 3 198 07. Gymnasium eller annan jämförbar utbildning Utbildning 4 21 08. Seminarium 146 09. Högskola,universitet eller annan hithörande utbildning 99. Ej svar
VAR 14 ORTSTORLEK Loc 26 width 1 MD=9 F.1f. Hur stor är den ort där Du bor? <Se F.1 för fullständig frågetext> 83 1. Under 200 invånare 191 2. 200-1.999 202 3. 2.000-4.999 145 4. 5.000-9.999 220 5. 10.000-24.999 193 6. 25.000-49.999 190 7. 50.000-99.999 284 8. 100.000 och däröver 67 9. Ej svar
VAR 15 BOENDEFORM Loc 27 width 2 MD=99 F.1g. Bor Du i: <Se F.1 för fullständig frågetext> 163 01. Insatslägenhet 564 02. Hyrd lägenhet 540 03. Egen villa 48 04. Hyrd villa 56 05. Eget radhus 16 06. Hyrt radhus 121 07. Jordbruksfastighet 36 08. Inneboende 26 09. Annan bostadsform 5 99. Ej svar
VAR 16 UNDER 2 ÅR Loc 29 width 2 MD=99 F.2. Vi skulle vilja veta hur många personer Ditt hushåll normalt består av.Medräkna även sådana,som befinner sig på kortare semester,kortare militärtjänst, tillfälligt på sjukhus m.m. Obs!Räkna även med Dig själv. F.2a. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna:under 2 år Kod: 0 1 2 Frek: 1426 144 5
VAR 17 2-6 ÅR Loc 31 width 2 MD=99 F.2b. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 2-6 år <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 Frek: 1275 240 56 4
VAR 18 7-10 ÅR Loc 33 width 2 MD=99 F.2c. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 7-10 år <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 Frek: 1296 236 42 1
VAR 19 11-14 ÅR Loc 35 width 2 MD=99 F.2d. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 11-14 år <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 Frek: 1290 245 39 1
VAR 20 15-19 ÅR Loc 37 width 2 MD=99 F.2e. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 15-19 år <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 Frek: 1165 318 81 11
VAR 21 20-67 ÅR Loc 39 width 2 MD=99 F.2f. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 20-67 år <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 4 5 Frek: 17 221 1132 164 37 4
VAR 22 68 ÅR ELLER ÄLDRE Loc 41 width 2 MD=99 F.2g. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 68 år eller äldre <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 4 Frek: 1496 66 10 2 1
VAR 23 TOTALANTAL Loc 43 width 2 MD=99 F.2h. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna:totalt antal personer <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Frek: 143 421 415 379 154 44 9 7 3
VAR 24 PERSONLIG INKOMST Loc 45 width 1 MD=9 F.3. Var vänlig sätt ett kryss i den ruta,som motsvarar den inkomstgrupp Du tillhör samt Ditt hushåll tillhör.Studiemedel,räntor och pensioner räknas till inkomsterna.Uppgifterna bör avse årsinkomsten innan skatt dragits. F.3a. Din personliga inkomst i kronor per år 375 0. Under 10.000 220 1. 10.000-20.000 251 2. 20.000-30.000 355 3. 30.000-40.000 150 4. 40.000-50.000 44 5. 50.000-60.000 17 6. 60.000-70.000 32 7. Över 70.000 131 9. Ej svar
VAR 25 HUSHÅLLETS TOTALINKOMST Loc 46 width 1 MD=9 F.3b. Hushållets totala inkomst i kronor per år <Se F.3 för fullständig frågetext> 39 0. Under 10.000 101 1. 10.000-20.000 140 2. 20.000-30.000 305 3. 30.000-40.000 236 4. 40.000-50.000 206 5. 50.000-60.000 156 6. 60.000-70.000 202 7. Över 70.000 190 9. Ej svar
VAR 26 DAGLIGVARUINKÖP:SJÄLV Loc 47 width 1 MD=9 F.4. Medlemmar i ett hushåll brukar handla olika mycket.Hur stor del av Ditt hushålls inköp av livsmedel och andra varor för dagligt bruk gör Du själv? 318 0. Gör praktiskt taget inga sådana inköp själv 327 1. Gör mindre än hälften av alla inköp 186 2. Gör ungefär hälften av alla inköp 172 3. Gör mer än hälften av alla inköp 572 4. Gör alla eller nästan alla inköp 9. Ej svar
VAR 27 MEDLEM I KONSUM Loc 48 width 1 MD=9 F.5. Är Du personligen eller någon annan i Ditt hushåll medlem i Konsum? Om Du inte känner till detta, fråga då de övriga familjemedlemmarna. 898 1. Ja 667 2. Nej 10 9. Ej svar
VAR 28 KÖRKORT Loc 49 width 1 MD=9 F.6. Har Du själv körkort för personbil? 1062 1. Ja 507 2. Nej 6 9. Ej svar
VAR 29 SAMHÄLLSDEBATT Loc 50 width 1 MD=9 F.7. Dina intressen.Människors intressen är olika.Hur stort är Ditt intresse för nedanstående ämnen och aktiviteter. F.7.1. Samhällsdebatt 75 1. Mycket ointresserad 95 2. Ganska ointresserad 121 3. Något ointresserad 123 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 489 5. Något intresserad 373 6. Ganska intresserad 230 7. Mycket intresserad 69 9. Ej svar
VAR 30 SOCIALA RÄTTIGHETER Loc 51 width 1 MD=9 F.7.2. Sociala rättigheter <Se F.7 för fullständig frågetext> 30 1. Mycket ointresserad 41 2. Ganska ointresserad 74 3. Något ointresserad 87 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 483 5. Något intresserad 483 6. Ganska intresserad 337 7. Mycket intresserad 40 9. Ej svar
VAR 31 SKATTEFRÅGOR Loc 52 width 1 MD=9 F.7.3. Skattefrågor <Se F.7 för fullständig frågetext> 29 1. Mycket ointresserad 38 2. Ganska ointresserad 66 3. Något ointresserad 82 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 360 5. Något intresserad 463 6. Ganska intresserad 485 7. Mycket intresserad 52 9. Ej svar
VAR 32 LAGAR OCH FÖRORDNINGAR Loc 53 width 1 MD=9 F.7.4. Lagar och förordningar <Se F.7 för fullständig frågetext> 35 1. Mycket ointresserad 42 2. Ganska ointresserad 98 3. Något ointresserad 129 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 505 5. Något intresserad 431 6. Ganska intresserad 270 7. Mycket intresserad 65 9. Ej svar
VAR 33 SAMLEVNADSPROBLEM Loc 54 width 1 MD=9 F.7.5. Samlevnadsproblem <Se F.7 för fullständig frågetext> 36 1. Mycket ointresserad 43 2. Ganska ointresserad 101 3. Något ointresserad 195 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 503 5. Något intresserad 397 6. Ganska intresserad 241 7. Mycket intresserad 59 9. Ej svar
VAR 34 RELIGIONS-OCH TROSFRÅGOR Loc 55 width 1 MD=9 F.7.6. Religions-och trosfrågor <Se F.7 för fullständig frågetext> 239 1. Mycket ointresserad 182 2. Ganska ointresserad 171 3. Något ointresserad 256 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 370 5. Något intresserad 156 6. Ganska intresserad 135 7. Mycket intresserad 66 9. Ej svar
VAR 35 ARBETSMARKNADEN Loc 56 width 1 MD=9 F.7.7. Arbetsmarknaden <Se F.7 för fullständig frågetext> 30 1. Mycket ointresserad 38 2. Ganska ointresserad 73 3. Något ointresserad 131 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 424 5. Något intresserad 483 6. Ganska intresserad 338 7. Mycket intresserad 58 9. Ej svar
VAR 36 SAMHÄLLSPLANERING Loc 57 width 1 MD=9 F.7.8. Samhällsplanering <Se F.7 för fullständig frågetext> 44 1. Mycket ointresserad 42 2. Ganska ointresserad 92 3. Något ointresserad 202 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 496 5. Något intresserad 406 6. Ganska intresserad 219 7. Mycket intresserad 74 9. Ej svar
VAR 37 POLITISKA FRÅGOR Loc 58 width 1 MD=9 F.7.9. Politiska frågor <Se F.7 för fullständig frågetext> 106 1. Mycket ointresserad 79 2. Ganska ointresserad 111 3. Något ointresserad 174 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 445 5. Något intresserad 370 6. Ganska intresserad 237 7. Mycket intresserad 53 9. Ej svar
VAR 38 FÖRSVARSFRÅGOR Loc 59 width 1 MD=9 F.7.10. Försvarsfrågor <Se F.7 för fullständig frågetext> 171 1. Mycket ointresserad 149 2. Ganska ointresserad 163 3. Något ointresserad 307 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 416 5. Något intresserad 191 6. Ganska intresserad 114 7. Mycket intresserad 64 9. Ej svar
VAR 39 MILJÖVÅRDSPROBLEM Loc 60 width 1 MD=9 F.7.11. Miljövårdsproblem <Se F.7 för fullständig frågetext> 18 1. Mycket ointresserad 15 2. Ganska ointresserad 42 3. Något ointresserad 92 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 401 5. Något intresserad 461 6. Ganska intresserad 500 7. Mycket intresserad 46 9. Ej svar
VAR 40 HÄLSONYTTIG MAT Loc 61 width 1 MD=9 F.7.12. Hälsonyttig mat <Se F.7 för fullständig frågetext> 48 1. Mycket ointresserad 37 2. Ganska ointresserad 80 3. Något ointresserad 128 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 381 5. Något intresserad 416 6. Ganska intresserad 444 7. Mycket intresserad 41 9. Ej svar
VAR 41 SJUKDOMAR OCH HÄLSOVÅRD Loc 62 width 1 MD=9 F.7.13. Sjukdomar och hälsovård <Se F.7 för fullständig frågetext> 21 1. Mycket ointresserad 31 2. Ganska ointresserad 75 3. Något ointresserad 129 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 422 5. Något intresserad 425 6. Ganska intresserad 426 7. Mycket intresserad 46 9. Ej svar
VAR 42 BANTNINGSTIPS Loc 63 width 1 MD=9 F.7.14. Bantningstips <Se F.7 för fullständig frågetext> 476 1. Mycket ointresserad 134 2. Ganska ointresserad 119 3. Något ointresserad 272 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 284 5. Något intresserad 106 6. Ganska intresserad 118 7. Mycket intresserad 66 9. Ej svar
VAR 43 HUSHÅLLA EKONOMISKT Loc 64 width 1 MD=9 F.7.15. Hushålla ekonomiskt <Se F.7 för fullständig frågetext> 40 1. Mycket ointresserad 42 2. Ganska ointresserad 65 3. Något ointresserad 110 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 377 5. Något intresserad 434 6. Ganska intresserad 464 7. Mycket intresserad 43 9. Ej svar
VAR 44 HEMINREDNING Loc 65 width 1 MD=9 F.7.16. Heminredning <Se F.7 för fullständig frågetext> 56 1. Mycket ointresserad 50 2. Ganska ointresserad 73 3. Något ointresserad 130 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 423 5. Något intresserad 410 6. Ganska intresserad 384 7. Mycket intresserad 49 9. Ej svar
VAR 45 MODENYHETER Loc 66 width 1 MD=9 F.7.17. Modenyheter <Se F.7 för fullständig frågetext> 193 1. Mycket ointresserad 121 2. Ganska ointresserad 128 3. Något ointresserad 189 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 455 5. Något intresserad 275 6. Ganska intresserad 157 7. Mycket intresserad 57 9. Ej svar
VAR 46 MATVARUNYHETER Loc 67 width 1 MD=9 F.7.18. Matvarunyheter <Se F.7 för fullständig frågetext> 93 1. Mycket ointresserad 104 2. Ganska ointresserad 137 3. Något ointresserad 211 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 485 5. Något intresserad 302 6. Ganska intresserad 189 7. Mycket intresserad 54 9. Ej svar
VAR 47 BARNAVÅRD Loc 68 width 1 MD=9 F.7.19. Barnavård <Se F.7 för fullständig frågetext> 115 1. Mycket ointresserad 99 2. Ganska ointresserad 101 3. Något ointresserad 267 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 368 5. Något intresserad 286 6. Ganska intresserad 271 7. Mycket intresserad 68 9. Ej svar
VAR 48 SKÖNHETSVÅRD Loc 69 width 1 MD=9 F.7.20. Skönhetsvård <Se F.7 för fullständig frågetext> 291 1. Mycket ointresserad 145 2. Ganska ointresserad 137 3. Något ointresserad 284 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 404 5. Något intresserad 166 6. Ganska intresserad 90 7. Mycket intresserad 58 9. Ej svar
VAR 49 VILLA/EGET HEM Loc 70 width 1 MD=9 F.7.21. Villa/eget hem <Se F.7 för fullständig frågetext> 65 1. Mycket ointresserad 46 2. Ganska ointresserad 49 3. Något ointresserad 145 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 278 5. Något intresserad 348 6. Ganska intresserad 594 7. Mycket intresserad 50 9. Ej svar
VAR 50 FRITIDSHUS Loc 71 width 1 MD=9 F.7.22. Fritidshus <Se F.7 för fullständig frågetext> 134 1. Mycket ointresserad 85 2. Ganska ointresserad 97 3. Något ointresserad 246 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 333 5. Något intresserad 270 6. Ganska intresserad 346 7. Mycket intresserad 64 9. Ej svar
VAR 51 SEMESTERRESOR Loc 72 width 1 MD=9 F.7.23. Semesterresor <Se F.7 för fullständig frågetext> 50 1. Mycket ointresserad 47 2. Ganska ointresserad 72 3. Något ointresserad 107 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 430 5. Något intresserad 416 6. Ganska intresserad 388 7. Mycket intresserad 65 9. Ej svar
VAR 52 BÅTAR Loc 73 width 1 MD=9 F.7.24. Båtar <Se F.7 för fullständig frågetext> 313 1. Mycket ointresserad 131 2. Ganska ointresserad 122 3. Något ointresserad 277 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 317 5. Något intresserad 180 6. Ganska intresserad 166 7. Mycket intresserad 69 9. Ej svar
VAR 53 PERSONBILAR Loc 74 width 1 MD=9 F.7.25. Personbilar <Se F.7 för fullständig frågetext> 106 1. Mycket ointresserad 70 2. Ganska ointresserad 94 3. Något ointresserad 151 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 437 5. Något intresserad 393 6. Ganska intresserad 267 7. Mycket intresserad 57 9. Ej svar
VAR 54 TV/RADIOAPPARATER Loc 75 width 1 MD=9 F.7.26. TV/Radioapparater <Se F.7 för fullständig frågetext> 58 1. Mycket ointresserad 81 2. Ganska ointresserad 112 3. Något ointresserad 119 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 544 5. Något intresserad 366 6. Ganska intresserad 236 7. Mycket intresserad 59 9. Ej svar
VAR 55 STEREOANLÄGGNINGAR Loc 76 width 1 MD=9 F.7.27. Stereoanläggningar <Se F.7 för fullständig frågetext> 172 1. Mycket ointresserad 132 2. Ganska ointresserad 118 3. Något ointresserad 240 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 411 5. Något intresserad 245 6. Ganska intresserad 185 7. Mycket intresserad 72 9. Ej svar
VAR 56 HUSHÅLLSMASKINER Loc 77 width 1 MD=9 F.7.28. Hushållsmaskiner <Se F.7 för fullständig frågetext> 85 1. Mycket ointresserad 104 2. Ganska ointresserad 124 3. Något ointresserad 185 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 533 5. Något intresserad 327 6. Ganska intresserad 146 7. Mycket intresserad 71 9. Ej svar
VAR 57 FOTOUTRUSTNING Loc 78 width 1 MD=9 F.7.29. Fotoutrustning <Se F.7 för fullständig frågetext> 192 1. Mycket ointresserad 150 2. Ganska ointresserad 183 3. Något ointresserad 281 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 429 5. Något intresserad 170 6. Ganska intresserad 96 7. Mycket intresserad 74 9. Ej svar
VAR 58 MOTORCYKLAR/MOPEDER Loc 79 width 1 MD=9 F.7.30. Motorcyklar/mopeder <Se F.7 för fullständig frågetext> 558 1. Mycket ointresserad 181 2. Ganska ointresserad 123 3. Något ointresserad 312 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 193 5. Något intresserad 58 6. Ganska intresserad 78 7. Mycket intresserad 72 9. Ej svar
VAR 59 RAKAPPARATER Loc 80 width 1 MD=9 F.7.31. Rakapparater <Se F.7 för fullständig frågetext> 497 1. Mycket ointresserad 114 2. Ganska ointresserad 125 3. Något ointresserad 329 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 303 5. Något intresserad 75 6. Ganska intresserad 55 7. Mycket intresserad 77 9. Ej svar
VAR 60 RENGÖRINGSMEDEL Loc 81 width 1 MD=9 F.7.32. Rengöringsmedel <Se F.7 för fullständig frågetext> 112 1. Mycket ointresserad 98 2. Ganska ointresserad 120 3. Något ointresserad 205 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 490 5. Något intresserad 307 6. Ganska intresserad 190 7. Mycket intresserad 53 9. Ej svar
VAR 61 MEDEL MOT MJÄLL Loc 82 width 1 MD=9 F.7.33. Medel mot mjäll <Se F.7 för fullständig frågetext> 304 1. Mycket ointresserad 138 2. Ganska ointresserad 124 3. Något ointresserad 310 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 363 5. Något intresserad 157 6. Ganska intresserad 104 7. Mycket intresserad 75 9. Ej svar
VAR 62 HUNDARS SKÖTSEL Loc 83 width 1 MD=9 F.7.34. Hundars skötsel <Se F.7 för fullständig frågetext> 449 1. Mycket ointresserad 118 2. Ganska ointresserad 75 3. Något ointresserad 308 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 218 5. Något intresserad 154 6. Ganska intresserad 194 7. Mycket intresserad 59 9. Ej svar
VAR 63 KATTERS SKÖTSEL Loc 84 width 1 MD=9 F.7.35. Katters skötsel <Se F.7 för fullständig frågetext> 570 1. Mycket ointresserad 132 2. Ganska ointresserad 105 3. Något ointresserad 351 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 170 5. Något intresserad 78 6. Ganska intresserad 105 7. Mycket intresserad 64 9. Ej svar
VAR 64 HANDLA MAT Loc 85 width 1 MD=9 F.7.36. Handla mat <Se F.7 för fullständig frågetext> 61 1. Mycket ointresserad 96 2. Ganska ointresserad 106 3. Något ointresserad 100 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 432 5. Något intresserad 463 6. Ganska intresserad 284 7. Mycket intresserad 33 9. Ej svar
VAR 65 LAGA MAT Loc 86 width 1 MD=9 F.7.37. Laga mat <Se F.7 för fullständig frågetext> 76 1. Mycket ointresserad 75 2. Ganska ointresserad 90 3. Något ointresserad 95 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 355 5. Något intresserad 470 6. Ganska intresserad 389 7. Mycket intresserad 25 9. Ej svar
VAR 66 PRÖVA NYA MATRÄTTER Loc 87 width 1 MD=9 F.7.38. Pröva nya maträtter <Se F.7 för fullständig frågetext> 96 1. Mycket ointresserad 58 2. Ganska ointresserad 93 3. Något ointresserad 124 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 380 5. Något intresserad 434 6. Ganska intresserad 348 7. Mycket intresserad 42 9. Ej svar
VAR 67 BAKA Loc 88 width 1 MD=9 F.7.39. Baka <Se F.7 för fullständig frågetext> 198 1. Mycket ointresserad 119 2. Ganska ointresserad 148 3. Något ointresserad 186 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 276 5. Något intresserad 282 6. Ganska intresserad 330 7. Mycket intresserad 36 9. Ej svar
VAR 68 PRÖVA NYA CIGARRETTER Loc 89 width 1 MD=9 F.7.40. Pröva nya cigarretter <Se F.7 för fullständig frågetext> 801 1. Mycket ointresserad 96 2. Ganska ointresserad 90 3. Något ointresserad 300 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 143 5. Något intresserad 50 6. Ganska intresserad 31 7. Mycket intresserad 64 9. Ej svar
VAR 69 PRÖVA NY PIPTOBAK Loc 90 width 1 MD=9 F.7.41. Pröva ny piptobak <Se F.7 för fullständig frågetext> 950 1. Mycket ointresserad 51 2. Ganska ointresserad 61 3. Något ointresserad 334 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 75 5. Något intresserad 26 6. Ganska intresserad 18 7. Mycket intresserad 60 9. Ej svar
VAR 70 PRÖVA NYA CIGARILLER Loc 91 width 1 MD=9 F.7.42. Pröva nya cigariller <Se F.7 för fullständig frågetext> 967 1. Mycket ointresserad 55 2. Ganska ointresserad 54 3. Något ointresserad 357 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 47 5. Något intresserad 11 6. Ganska intresserad 6 7. Mycket intresserad 78 9. Ej svar
VAR 71 HA GÄSTER Loc 92 width 1 MD=9 F.7.43. Ha gäster <Se F.7 för fullständig frågetext> 44 1. Mycket ointresserad 33 2. Ganska ointresserad 63 3. Något ointresserad 84 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 490 5. Något intresserad 583 6. Ganska intresserad 238 7. Mycket intresserad 40 9. Ej svar
VAR 72 KÖRA BIL Loc 93 width 1 MD=9 F.7.44. Köra bil <Se F.7 för fullständig frågetext> 180 1. Mycket ointresserad 38 2. Ganska ointresserad 48 3. Något ointresserad 183 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 283 5. Något intresserad 415 6. Ganska intresserad 379 7. Mycket intresserad 49 9. Ej svar
VAR 73 JOBBA MED BILEN Loc 94 width 1 MD=9 F.7.45. Jobba med bilen <Se F.7 för fullständig frågetext> 384 1. Mycket ointresserad 111 2. Ganska ointresserad 100 3. Något ointresserad 235 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 354 5. Något intresserad 206 6. Ganska intresserad 129 7. Mycket intresserad 56 9. Ej svar
VAR 74 ARBETA I TRÄDGÅRDEN Loc 95 width 1 MD=9 F.7.46. Arbeta i trädgården <Se F.7 för fullständig frågetext> 142 1. Mycket ointresserad 54 2. Ganska ointresserad 90 3. Något ointresserad 178 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 361 5. Något intresserad 386 6. Ganska intresserad 331 7. Mycket intresserad 33 9. Ej svar
VAR 75 FOTOGRAFERA Loc 96 width 1 MD=9 F.7.47. Fotografera <Se F.7 för fullständig frågetext> 195 1. Mycket ointresserad 96 2. Ganska ointresserad 115 3. Något ointresserad 208 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 547 5. Något intresserad 231 6. Ganska intresserad 131 7. Mycket intresserad 52 9. Ej svar
VAR 76 SMALFILMA Loc 97 width 1 MD=9 F.7.48. Smalfilma <Se F.7 för fullständig frågetext> 407 1. Mycket ointresserad 116 2. Ganska ointresserad 130 3. Något ointresserad 481 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 217 5. Något intresserad 105 6. Ganska intresserad 54 7. Mycket intresserad 65 9. Ej svar
VAR 77 LYSSNA PÅ POPMUSIK Loc 98 width 1 MD=9 F.7.49. Lyssna på popmusik <Se F.7 för fullständig frågetext> 393 1. Mycket ointresserad 137 2. Ganska ointresserad 128 3. Något ointresserad 207 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 328 5. Något intresserad 195 6. Ganska intresserad 132 7. Mycket intresserad 55 9. Ej svar
VAR 78 LYSSNA PÅ KLASSISK MUSIK Loc 99 width 1 MD=9 F.7.50. Lyssna på klassisk musik <Se F.7 för fullständig frågetext> 259 1. Mycket ointresserad 109 2. Ganska ointresserad 137 3. Något ointresserad 171 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 471 5. Något intresserad 247 6. Ganska intresserad 133 7. Mycket intresserad 48 9. Ej svar
VAR 79 GÅ PÅ TEATER Loc 100 width 1 MD=9 F.7.51. Gå på teater <Se F.7 för fullständig frågetext> 204 1. Mycket ointresserad 102 2. Ganska ointresserad 128 3. Något ointresserad 201 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 472 5. Något intresserad 262 6. Ganska intresserad 154 7. Mycket intresserad 52 9. Ej svar
VAR 80 GÅ PÅ KONSTUTSTÄLLNING Loc 101 width 1 MD=9 F.7.52. Gå på konstutställning <Se F.7 för fullständig frågetext> 288 1. Mycket ointresserad 175 2. Ganska ointresserad 166 3. Något ointresserad 268 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 389 5. Något intresserad 138 6. Ganska intresserad 92 7. Mycket intresserad 59 9. Ej svar
VAR 81 SKAFFA VIDAREUTBILDNING Loc 102 width 1 MD=9 F.7.53. Skaffa vidareutbildning <Se F.7 för fullständig frågetext> 87 1. Mycket ointresserad 67 2. Ganska ointresserad 100 3. Något ointresserad 231 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 504 5. Något intresserad 325 6. Ganska intresserad 197 7. Mycket intresserad 64 9. Ej svar
VAR 82 LÄSA BÖCKER Loc 103 width 1 MD=9 F.7.54. Läsa böcker <Se F.7 för fullständig frågetext> 57 1. Mycket ointresserad 40 2. Ganska ointresserad 103 3. Något ointresserad 88 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 472 5. Något intresserad 407 6. Ganska intresserad 363 7. Mycket intresserad 45 9. Ej svar
VAR 83 LÄSA POPULÄRTIDNINGAR Loc 104 width 1 MD=9 F.7.55. Läsa populärtidningar <Se F.7 för fullständig frågetext> 142 1. Mycket ointresserad 88 2. Ganska ointresserad 151 3. Något ointresserad 232 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 514 5. Något intresserad 265 6. Ganska intresserad 120 7. Mycket intresserad 63 9. Ej svar
VAR 84 SY KLÄDER Loc 105 width 1 MD=9 F.7.56. Sy kläder <Se F.7 för fullständig frågetext> 531 1. Mycket ointresserad 102 2. Ganska ointresserad 101 3. Något ointresserad 238 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 231 5. Något intresserad 145 6. Ganska intresserad 179 7. Mycket intresserad 48 9. Ej svar
VAR 85 HANDARBETA Loc 106 width 1 MD=9 F.7.57. Handarbeta <Se F.7 för fullständig frågetext> 460 1. Mycket ointresserad 82 2. Ganska ointresserad 70 3. Något ointresserad 185 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 207 5. Något intresserad 206 6. Ganska intresserad 323 7. Mycket intresserad 42 9. Ej svar
VAR 86 MÅLA Loc 107 width 1 MD=9 F.7.58. Måla <Se F.7 för fullständig frågetext> 323 1. Mycket ointresserad 95 2. Ganska ointresserad 127 3. Något ointresserad 234 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 359 5. Något intresserad 237 6. Ganska intresserad 143 7. Mycket intresserad 57 9. Ej svar
VAR 87 SNICKRA Loc 108 width 1 MD=9 F.7.59. Snickra <Se F.7 för fullständig frågetext> 305 1. Mycket ointresserad 104 2. Ganska ointresserad 105 3. Något ointresserad 255 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 323 5. Något intresserad 270 6. Ganska intresserad 153 7. Mycket intresserad 60 9. Ej svar
VAR 88 MOTIONERA Loc 109 width 1 MD=9 F.7.60. Motionera <Se F.7 för fullständig frågetext> 56 1. Mycket ointresserad 38 2. Ganska ointresserad 73 3. Något ointresserad 86 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 479 5. Något intresserad 436 6. Ganska intresserad 361 7. Mycket intresserad 46 9. Ej svar
VAR 89 FRILUFTSLIV Loc 110 width 1 MD=9 F.7.61. Friluftsliv <Se F.7 för fullständig frågetext> 41 1. Mycket ointresserad 27 2. Ganska ointresserad 48 3. Något ointresserad 75 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 414 5. Något intresserad 479 6. Ganska intresserad 448 7. Mycket intresserad 43 9. Ej svar
VAR 90 SPORTFISKA Loc 111 width 1 MD=9 F.7.62. Sportfiska <Se F.7 för fullständig frågetext> 382 1. Mycket ointresserad 90 2. Ganska ointresserad 106 3. Något ointresserad 257 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 316 5. Något intresserad 177 6. Ganska intresserad 195 7. Mycket intresserad 52 9. Ej svar
VAR 91 ÅKA SKIDOR Loc 112 width 1 MD=9 F.7.63. Åka skidor <Se F.7 för fullständig frågetext> 206 1. Mycket ointresserad 73 2. Ganska ointresserad 97 3. Något ointresserad 184 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 436 5. Något intresserad 297 6. Ganska intresserad 227 7. Mycket intresserad 55 9. Ej svar
VAR 92 ÅKA MOTORBÅT Loc 113 width 1 MD=9 F.7.64. Åka motorbåt <Se F.7 för fullständig frågetext> 316 1. Mycket ointresserad 103 2. Ganska ointresserad 133 3. Något ointresserad 282 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 347 5. Något intresserad 196 6. Ganska intresserad 144 7. Mycket intresserad 54 9. Ej svar
VAR 93 SEGLA Loc 114 width 1 MD=9 F.7.65. Segla <Se F.7 för fullständig frågetext> 435 1. Mycket ointresserad 118 2. Ganska ointresserad 120 3. Något ointresserad 425 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 219 5. Något intresserad 108 6. Ganska intresserad 89 7. Mycket intresserad 61 9. Ej svar
VAR 94 CAMPA Loc 115 width 1 MD=9 F.7.66. Campa <Se F.7 för fullständig frågetext> 295 1. Mycket ointresserad 88 2. Ganska ointresserad 117 3. Något ointresserad 210 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 387 5. Något intresserad 242 6. Ganska intresserad 178 7. Mycket intresserad 58 9. Ej svar
VAR 95 SEMESTRA UTOMLANDS Loc 116 width 1 MD=9 F.7.67. Semestra utomlands <Se F.7 för fullständig frågetext> 167 1. Mycket ointresserad 73 2. Ganska ointresserad 96 3. Något ointresserad 204 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 307 5. Något intresserad 294 6. Ganska intresserad 374 7. Mycket intresserad 60 9. Ej svar
VAR 96 SEMESTRA I SVERIGE Loc 117 width 1 MD=9 F.7.68. Semestra i Sverige <Se F.7 för fullständig frågetext> 34 1. Mycket ointresserad 9 2. Ganska ointresserad 41 3. Något ointresserad 60 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 332 5. Något intresserad 534 6. Ganska intresserad 514 7. Mycket intresserad 51 9. Ej svar
VAR 97 GÅ PÅ FÖRENINGSMÖTEN Loc 118 width 1 MD=9 F.7.69. Gå på föreningsmöten <Se F.7 för fullständig frågetext> 303 1. Mycket ointresserad 140 2. Ganska ointresserad 189 3. Något ointresserad 284 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 364 5. Något intresserad 176 6. Ganska intresserad 59 7. Mycket intresserad 60 9. Ej svar
VAR 98 SE PÅ SPORTEVENEMANG Loc 119 width 1 MD=9 F.7.70. Se på sportevenemang <Se F.7 för fullständig frågetext> 213 1. Mycket ointresserad 90 2. Ganska ointresserad 127 3. Något ointresserad 151 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 331 5. Något intresserad 300 6. Ganska intresserad 315 7. Mycket intresserad 48 9. Ej svar
VAR 99 PRÖVA NYA PRODUKTER Loc 120 width 1 MD=9 F.7.71. Pröva nya produkter <Se F.7 för fullständig frågetext> 90 1. Mycket ointresserad 60 2. Ganska ointresserad 112 3. Något ointresserad 260 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 583 5. Något intresserad 302 6. Ganska intresserad 127 7. Mycket intresserad 41 9. Ej svar
VAR 100 KONSUM Loc 121 width 2 F.8. Hur ofta Du besöker affärer m.m. Nedan finner Du ett antal frågor där Du kan markera Ditt svar på upp till 16 olika sätt:från "Aldrig" till "7 ggr/vecka". Ange så noga Du kan HUR OFTA Du besöker olika affärer etc. Svara med ett kryss på varje rad! F.8a. Hur ofta besöker Du Konsum? 149 00. Aldrig 32 01. 1 gång per år 31 02. 2 gånger per år 60 03. 3 gånger per år 75 04. 1 gång per kvartal 49 05. 2 gånger per kvartal 173 06. 1 gång per månad 130 07. 2 gånger per månad 137 08. 3 gånger per månad 275 09. 1 gång per vecka 164 10. 2 gånger per vecka 140 11. 3 gånger per vecka 83 12. 4 gånger per vecka 42 13. 5 gånger per vecka 29 14. 6 gånger per vecka 6 15. 7 gånger per vecka
VAR 101 ICA Loc 123 width 2 F.8b. Hur ofta besöker Du ICA? <Se F.8 för fullständig frågetext> 141 00. Aldrig 18 01. 1 gång per år 19 02. 2 gånger per år 39 03. 3 gånger per år 58 04. 1 gång per kvartal 55 05. 2 gånger per kvartal 178 06. 1 gång per månad 127 07. 2 gånger per månad 102 08. 3 gånger per månad 263 09. 1 gång per vecka 213 10. 2 gånger per vecka 154 11. 3 gånger per vecka 90 12. 4 gånger per vecka 66 13. 5 gånger per vecka 33 14. 6 gånger per vecka 19 15. 7 gånger per vecka
VAR 102 VIVO Loc 125 width 2 F.8c. Hur ofta besöker Du VIVO? <Se F.8 för fullständig frågetext> 751 00. Aldrig 100 01. 1 gång per år 59 02. 2 gånger per år 63 03. 3 gånger per år 90 04. 1 gång per kvartal 54 05. 2 gånger per kvartal 149 06. 1 gång per månad 60 07. 2 gånger per månad 54 08. 3 gånger per månad 91 09. 1 gång per vecka 47 10. 2 gånger per vecka 21 11. 3 gånger per vecka 15 12. 4 gånger per vecka 12 13. 5 gånger per vecka 6 14. 6 gånger per vecka 3 15. 7 gånger per vecka
VAR 103 ANNAN LIVSMEDELSBUTIK Loc 127 width 2 MD=99 F.8d. Hur ofta besöker Du annan livsmedelsbutik? <Se F.8 för fullständig frågetext> 435 00. Aldrig 93 01. 1 gång per år 68 02. 2 gånger per år 89 03. 3 gånger per år 133 04. 1 gång per kvartal 85 05. 2 gånger per kvartal 193 06. 1 gång per månad 89 07. 2 gånger per månad 74 08. 3 gånger per månad 154 09. 1 gång per vecka 72 10. 2 gånger per vecka 44 11. 3 gånger per vecka 20 12. 4 gånger per vecka 19 13. 5 gånger per vecka 4 14. 6 gånger per vecka 3 15. 7 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 104 LIVSM.AVD.DOMUS-OBS Loc 129 width 2 MD=99 F.8e. Hur ofta besöker Du livsmedelsavdelning i Domus eller Obs? <Se F.8 för fullständig frågetext> 275 00. Aldrig 74 01. 1 gång per år 75 02. 2 gånger per år 78 03. 3 gånger per år 117 04. 1 gång per kvartal 83 05. 2 gånger per kvartal 223 06. 1 gång per månad 152 07. 2 gånger per månad 128 08. 3 gånger per månad 211 09. 1 gång per vecka 86 10. 2 gånger per vecka 38 11. 3 gånger per vecka 17 12. 4 gånger per vecka 7 13. 5 gånger per vecka 11 14. 6 gånger per vecka 15. 7 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 105 LIVSM.AVD.ANNAT VARUHUS Loc 131 width 2 MD=99 F.8f. Hur ofta besöker Du livsmedelsavdelning i annat varuhus? <Se F.8 för fullständig frågetext> 519 00. Aldrig 96 01. 1 gång per år 64 02. 2 gånger per år 94 03. 3 gånger per år 140 04. 1 gång per kvartal 85 05. 2 gånger per kvartal 208 06. 1 gång per månad 102 07. 2 gånger per månad 66 08. 3 gånger per månad 130 09. 1 gång per vecka 30 10. 2 gånger per vecka 24 11. 3 gånger per vecka 10 12. 4 gånger per vecka 5 13. 5 gånger per vecka 2 14. 6 gånger per vecka 15. 7 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 106 DOMUS Loc 133 width 2 F.8g. Hur ofta besöker Du Domus? <Se F.8 för fullständig frågetext> 291 00. Aldrig 60 01. 1 gång per år 55 02. 2 gånger per år 74 03. 3 gånger per år 119 04. 1 gång per kvartal 98 05. 2 gånger per kvartal 231 06. 1 gång per månad 166 07. 2 gånger per månad 112 08. 3 gånger per månad 206 09. 1 gång per vecka 77 10. 2 gånger per vecka 43 11. 3 gånger per vecka 21 12. 4 gånger per vecka 13 13. 5 gånger per vecka 8 14. 6 gånger per vecka 1 15. 7 gånger per vecka
VAR 107 EPA Loc 135 width 2 F.8h. Hur ofta besöker Du Epa? <Se F.8 för fullständig frågetext> 347 00. Aldrig 108 01. 1 gång per år 79 02. 2 gånger per år 87 03. 3 gånger per år 146 04. 1 gång per kvartal 107 05. 2 gånger per kvartal 259 06. 1 gång per månad 141 07. 2 gånger per månad 75 08. 3 gånger per månad 140 09. 1 gång per vecka 39 10. 2 gånger per vecka 21 11. 3 gånger per vecka 9 12. 4 gånger per vecka 11 13. 5 gånger per vecka 5 14. 6 gånger per vecka 1 15. 7 gånger per vecka
VAR 108 TEMPO Loc 137 width 2 F.8i. Hur ofta besöker Du Tempo? <Se F.8 för fullständig frågetext> 486 00. Aldrig 136 01. 1 gång per år 87 02. 2 gånger per år 98 03. 3 gånger per år 122 04. 1 gång per kvartal 68 05. 2 gånger per kvartal 212 06. 1 gång per månad 106 07. 2 gånger per månad 76 08. 3 gånger per månad 110 09. 1 gång per vecka 32 10. 2 gånger per vecka 17 11. 3 gånger per vecka 14 12. 4 gånger per vecka 6 13. 5 gånger per vecka 5 14. 6 gånger per vecka 15. 7 gånger per vecka
VAR 109 PRESSBYRÅN Loc 139 width 2 F.8j. Hur ofta besöker Du Pressbyrån? <Se F.8 för fullständig frågetext> 250 00. Aldrig 49 01. 1 gång per år 43 02. 2 gånger per år 77 03. 3 gånger per år 100 04. 1 gång per kvartal 80 05. 2 gånger per kvartal 202 06. 1 gång per månad 129 07. 2 gånger per månad 132 08. 3 gånger per månad 230 09. 1 gång per vecka 95 10. 2 gånger per vecka 72 11. 3 gånger per vecka 36 12. 4 gånger per vecka 28 13. 5 gånger per vecka 17 14. 6 gånger per vecka 35 15. 7 gånger per vecka
VAR 110 ANNAN KIOSK Loc 141 width 2 F.8k. Hur ofta besöker Du annan kiosk? <Se F.8 för fullständig frågetext> 260 00. Aldrig 28 01. 1 gång per år 29 02. 2 gånger per år 48 03. 3 gånger per år 85 04. 1 gång per kvartal 57 05. 2 gånger per kvartal 170 06. 1 gång per månad 142 07. 2 gånger per månad 114 08. 3 gånger per månad 272 09. 1 gång per vecka 120 10. 2 gånger per vecka 100 11. 3 gånger per vecka 54 12. 4 gånger per vecka 32 13. 5 gånger per vecka 22 14. 6 gånger per vecka 42 15. 7 gånger per vecka
VAR 111 TOBAKSAFFÄR Loc 143 width 2 F.8l. Hur ofta besöker Du tobaksaffär? <Se F.8 för fullständig frågetext> 572 00. Aldrig 85 01. 1 gång per år 66 02. 2 gånger per år 55 03. 3 gånger per år 77 04. 1 gång per kvartal 60 05. 2 gånger per kvartal 159 06. 1 gång per månad 72 07. 2 gånger per månad 77 08. 3 gånger per månad 175 09. 1 gång per vecka 66 10. 2 gånger per vecka 44 11. 3 gånger per vecka 15 12. 4 gånger per vecka 31 13. 5 gånger per vecka 11 14. 6 gånger per vecka 10 15. 7 gånger per vecka
VAR 112 BAR/SJÄLVSERVERING Loc 145 width 2 F.8m. Hur ofta besöker Du bar/självservering? <Se F.8 för fullständig frågetext> 311 00. Aldrig 48 01. 1 gång per år 89 02. 2 gånger per år 154 03. 3 gånger per år 191 04. 1 gång per kvartal 142 05. 2 gånger per kvartal 179 06. 1 gång per månad 104 07. 2 gånger per månad 85 08. 3 gånger per månad 88 09. 1 gång per vecka 36 10. 2 gånger per vecka 38 11. 3 gånger per vecka 31 12. 4 gånger per vecka 59 13. 5 gånger per vecka 7 14. 6 gånger per vecka 13 15. 7 gånger per vecka
VAR 113 KAFE/KONDITORI Loc 147 width 2 F.8n. Hur ofta besöker Du kafe/konditori? <Se F.8 för fullständig frågetext> 329 00. Aldrig 88 01. 1 gång per år 110 02. 2 gånger per år 157 03. 3 gånger per år 203 04. 1 gång per kvartal 123 05. 2 gånger per kvartal 186 06. 1 gång per månad 94 07. 2 gånger per månad 67 08. 3 gånger per månad 107 09. 1 gång per vecka 40 10. 2 gånger per vecka 21 11. 3 gånger per vecka 17 12. 4 gånger per vecka 24 13. 5 gånger per vecka 2 14. 6 gånger per vecka 7 15. 7 gånger per vecka
VAR 114 KORVKIOSK/GATUKÖK Loc 149 width 2 F.8o. Hur ofta besöker Du korvkiosk/gatukök? <Se F.8 för fullständig frågetext> 374 00. Aldrig 74 01. 1 gång per år 83 02. 2 gånger per år 117 03. 3 gånger per år 163 04. 1 gång per kvartal 108 05. 2 gånger per kvartal 206 06. 1 gång per månad 115 07. 2 gånger per månad 118 08. 3 gånger per månad 115 09. 1 gång per vecka 51 10. 2 gånger per vecka 34 11. 3 gånger per vecka 8 12. 4 gånger per vecka 6 13. 5 gånger per vecka 1 14. 6 gånger per vecka 2 15. 7 gånger per vecka
VAR 115 BENSINSTATION Loc 151 width 2 F.8p. Hur ofta besöker Du bensinstation? <Se F.8 för fullständig frågetext> 393 00. Aldrig 12 01. 1 gång per år 10 02. 2 gånger per år 22 03. 3 gånger per år 36 04. 1 gång per kvartal 30 05. 2 gånger per kvartal 110 06. 1 gång per månad 148 07. 2 gånger per månad 127 08. 3 gånger per månad 412 09. 1 gång per vecka 168 10. 2 gånger per vecka 59 11. 3 gånger per vecka 24 12. 4 gånger per vecka 11 13. 5 gånger per vecka 6 14. 6 gånger per vecka 7 15. 7 gånger per vecka
VAR 116 POSTKONTOR Loc 153 width 2 F.8q. Hur ofta besöker Du postkontor? <Se F.8 för fullständig frågetext> 91 00. Aldrig 10 01. 1 gång per år 14 02. 2 gånger per år 30 03. 3 gånger per år 59 04. 1 gång per kvartal 56 05. 2 gånger per kvartal 328 06. 1 gång per månad 316 07. 2 gånger per månad 215 08. 3 gånger per månad 301 09. 1 gång per vecka 72 10. 2 gånger per vecka 29 11. 3 gånger per vecka 23 12. 4 gånger per vecka 12 13. 5 gånger per vecka 13 14. 6 gånger per vecka 6 15. 7 gånger per vecka
VAR 117 BANKKONTOR Loc 155 width 2 MD=99 F.8r. Hur ofta besöker Du bankkontor? <Se F.8 för fullständig frågetext> 135 00. Aldrig 54 01. 1 gång per år 56 02. 2 gånger per år 53 03. 3 gånger per år 116 04. 1 gång per kvartal 85 05. 2 gånger per kvartal 372 06. 1 gång per månad 282 07. 2 gånger per månad 158 08. 3 gånger per månad 185 09. 1 gång per vecka 45 10. 2 gånger per vecka 12 11. 3 gånger per vecka 4 12. 4 gånger per vecka 10 13. 5 gånger per vecka 1 14. 6 gånger per vecka 7 15. 7 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 118 AFFISCHPELARE Loc 157 width 2 MD=99 F.9. Hur ofta Du besöker affärer m.m. Nedan finner Du ett antal frågor där Du kan markera Ditt svar på upp till 16 olika sätt:från "aldrig" till "7 ggr/vecka".Ange så noga Du kan HUR OFTA Du besöker olika affärer etc.Svara med ett kryss på varje rad! F.9a. Hur ofta ser Du affischpelare? 397 00. Aldrig 51 01. 1 gång per år 37 02. 2 gånger per år 44 03. 3 gånger per år 62 04. 1 gång per kvartal 52 05. 2 gånger per kvartal 105 06. 1 gång per månad 65 07. 2 gånger per månad 74 08. 3 gånger per månad 233 09. 1 gång per vecka 65 10. 2 gånger per vecka 46 11. 3 gånger per vecka 38 12. 4 gånger per vecka 85 13. 5 gånger per vecka 42 14. 6 gånger per vecka 179 15. 7 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 119 REKLAM PÅ BIO Loc 159 width 2 MD=99 F.9b. Hur ofta ser Du reklamfilm på bio? <Se F.9 för fullständig frågetext> 674 00. Aldrig 186 01. 1 gång per år 128 02. 2 gånger per år 99 03. 3 gånger per år 127 04. 1 gång per kvartal 69 05. 2 gånger per kvartal 123 06. 1 gång per månad 52 07. 2 gånger per månad 45 08. 3 gånger per månad 41 09. 1 gång per vecka 8 10. 2 gånger per vecka 5 11. 3 gånger per vecka 1 12. 4 gånger per vecka 4 13. 5 gånger per vecka 5 14. 6 gånger per vecka 8 15. 7 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 120 REKLAM PÅ BUSSAR Loc 161 width 2 MD=99 F.9c. Hur ofta ser Du reklam på bussar? <Se F.9 för fullständig frågetext> 398 00. Aldrig 35 01. 1 gång per år 41 02. 2 gånger per år 42 03. 3 gånger per år 71 04. 1 gång per kvartal 51 05. 2 gånger per kvartal 87 06. 1 gång per månad 64 07. 2 gånger per månad 71 08. 3 gånger per månad 164 09. 1 gång per vecka 58 10. 2 gånger per vecka 70 11. 3 gånger per vecka 40 12. 4 gånger per vecka 128 13. 5 gånger per vecka 53 14. 6 gånger per vecka 201 15. 7 gånger per vecka 1 99. Ej svar
VAR 121 REKLAM PÅ TAXIBILAR Loc 163 width 2 F.9d. Hur ofta ser Du reklam på taxibilar? <Se F.9 för fullständig frågetext> 411 00. Aldrig 52 01. 1 gång per år 44 02. 2 gånger per år 56 03. 3 gånger per år 70 04. 1 gång per kvartal 45 05. 2 gånger per kvartal 103 06. 1 gång per månad 70 07. 2 gånger per månad 61 08. 3 gånger per månad 170 09. 1 gång per vecka 76 10. 2 gånger per vecka 80 11. 3 gånger per vecka 34 12. 4 gånger per vecka 64 13. 5 gånger per vecka 46 14. 6 gånger per vecka 193 15. 7 gånger per vecka
VAR 122 AFTONBLADET Loc 165 width 2 F.10. Tidningar Du själv läser.Följande frågor gäller hur ofta Du själv läser vissa tidningar.De flesta människor läser endast en liten del av de uppräknade tidningarna.Vi ber Dig att så noga som möjligt gå igenom och kryssa för samtliga tidningar.I de fall Du inte alls läser en tidning, kryssa för svarsalternativet "Aldrig". F.10a. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Aftonbladet? 488 00. Aldrig 36 01. 1 gång per år 35 02. 2 gånger per år 55 03. 3 gånger per år 59 04. 1 gång per kvartal 46 05. 2 gånger per kvartal 108 06. 1 gång per månad 64 07. 2 gånger per månad 76 08. 3 gånger per månad 135 09. 1 gång per vecka 74 10. 2 gånger per vecka 80 11. 3 gånger per vecka 38 12. 4 gånger per vecka 52 13. 5 gånger per vecka 229 14. 6 gånger per vecka
VAR 123 ARBETET Loc 167 width 2 F.10b. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Arbetet? <Se F.10 för fullständig frågetext> 1281 00. Aldrig 26 01. 1 gång per år 15 02. 2 gånger per år 25 03. 3 gånger per år 24 04. 1 gång per kvartal 18 05. 2 gånger per kvartal 21 06. 1 gång per månad 21 07. 2 gånger per månad 16 08. 3 gånger per månad 30 09. 1 gång per vecka 14 10. 2 gånger per vecka 8 11. 3 gånger per vecka 4 12. 4 gånger per vecka 11 13. 5 gånger per vecka 61 14. 6 gånger per vecka
VAR 124 DAGENS NYHETER Loc 169 width 2 F.10c. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Dagens Nyheter? <Se F.10 för fullständig frågetext> 827 00. Aldrig 42 01. 1 gång per år 44 02. 2 gånger per år 50 03. 3 gånger per år 53 04. 1 gång per kvartal 38 05. 2 gånger per kvartal 61 06. 1 gång per månad 39 07. 2 gånger per månad 36 08. 3 gånger per månad 80 09. 1 gång per vecka 30 10. 2 gånger per vecka 20 11. 3 gånger per vecka 18 12. 4 gånger per vecka 39 13. 5 gånger per vecka 198 14. 6 gånger per vecka
VAR 125 EXPRESSEN Loc 171 width 2 F.10d. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Expressen? <Se F.10 för fullständig frågetext> 369 00. Aldrig 25 01. 1 gång per år 30 02. 2 gånger per år 42 03. 3 gånger per år 59 04. 1 gång per kvartal 47 05. 2 gånger per kvartal 107 06. 1 gång per månad 99 07. 2 gånger per månad 89 08. 3 gånger per månad 165 09. 1 gång per vecka 86 10. 2 gånger per vecka 84 11. 3 gånger per vecka 52 12. 4 gånger per vecka 62 13. 5 gånger per vecka 259 14. 6 gånger per vecka
VAR 126 GÖTEBORGS-POSTEN Loc 173 width 2 F.10e. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Göteborgs-Posten? <Se F.10 för fullständig frågetext> 1190 00. Aldrig 31 01. 1 gång per år 23 02. 2 gånger per år 26 03. 3 gånger per år 28 04. 1 gång per kvartal 15 05. 2 gånger per kvartal 20 06. 1 gång per månad 15 07. 2 gånger per månad 12 08. 3 gånger per månad 24 09. 1 gång per vecka 17 10. 2 gånger per vecka 7 11. 3 gånger per vecka 5 12. 4 gånger per vecka 11 13. 5 gånger per vecka 151 14. 6 gånger per vecka
VAR 127 LÄSER SKÅNSKA DAGBLADET Loc 175 width 2 F.10f. Hur ofta läser Du - Skånska Dagbladet (vard) <Se F.10 för fullständig frågetext> 1490 00. Aldrig 13 01. 1 gång per år 8 02. 2 gånger per år 10 03. 3 gånger per år 7 04. 1 gång per kvartal 4 05. 2 gånger per kvartal 7 06. 1 gång per månad 3 07. 2 gånger per månad 7 08. 3 gånger per månad 7 09. 1 gång per vecka 4 10. 2 gånger per vecka 2 11. 3 gånger per vecka 2 12. 4 gånger per vecka 2 13. 5 gånger per vecka 9 14. 6 gånger per vecka
VAR 128 GT KVÄLLSTIDNINGEN Loc 177 width 2 F.10g. Hur ofta läser Du vardagsnummer av GT Kvällstidningen? <Se F.10 för fullständig frågetext> 1265 00. Aldrig 26 01. 1 gång per år 33 02. 2 gånger per år 25 03. 3 gånger per år 36 04. 1 gång per kvartal 17 05. 2 gånger per kvartal 21 06. 1 gång per månad 19 07. 2 gånger per månad 11 08. 3 gånger per månad 43 09. 1 gång per vecka 14 10. 2 gånger per vecka 14 11. 3 gånger per vecka 12 12. 4 gånger per vecka 9 13. 5 gånger per vecka 30 14. 6 gånger per vecka
VAR 129 KVÄLLSPOSTEN Loc 179 width 2 F.10h. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Kvällsposten? <Se F.10 för fullständig frågetext> 1230 00. Aldrig 21 01. 1 gång per år 31 02. 2 gånger per år 24 03. 3 gånger per år 30 04. 1 gång per kvartal 19 05. 2 gånger per kvartal 23 06. 1 gång per månad 24 07. 2 gånger per månad 27 08. 3 gånger per månad 29 09. 1 gång per vecka 25 10. 2 gånger per vecka 23 11. 3 gånger per vecka 9 12. 4 gånger per vecka 18 13. 5 gånger per vecka 42 14. 6 gånger per vecka
VAR 130 SVENSKA DAGBLADET Loc 181 width 2 F.10i. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Svenska Dagbladet? <Se F.10 för fullständig frågetext> 1242 00. Aldrig 33 01. 1 gång per år 34 02. 2 gånger per år 38 03. 3 gånger per år 31 04. 1 gång per kvartal 25 05. 2 gånger per kvartal 26 06. 1 gång per månad 13 07. 2 gånger per månad 23 08. 3 gånger per månad 28 09. 1 gång per vecka 8 10. 2 gånger per vecka 9 11. 3 gånger per vecka 2 12. 4 gånger per vecka 7 13. 5 gånger per vecka 56 14. 6 gånger per vecka
VAR 131 SYDSVENSKA DAGBLADET Loc 183 width 2 F.10j. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Sydsvenska Dagbladet? <Se F.10 för fullständig frågetext> 1361 00. Aldrig 14 01. 1 gång per år 23 02. 2 gånger per år 20 03. 3 gånger per år 15 04. 1 gång per kvartal 11 05. 2 gånger per kvartal 17 06. 1 gång per månad 5 07. 2 gånger per månad 13 08. 3 gånger per månad 12 09. 1 gång per vecka 7 10. 2 gånger per vecka 8 11. 3 gånger per vecka 2 12. 4 gånger per vecka 6 13. 5 gånger per vecka 61 14. 6 gånger per vecka
VAR 132 AFTONBLADET(SÖNDAG) Loc 185 width 2 MD=99 F.11. Tidningar Du själv läser.Följande frågor gäller hur ofta Du själv läser vissa tidningar.De flesta människor läser endast en liten del av de uppräknade tidningarna.Vi ber Dig att så noga som möjligt gå igenom och kryssa för samtliga tidningar.I de fall Du inte alls läser en tidning, kryssa för svarsalternativet "Aldrig". F.11a. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Aftonbladet? 635 00. Aldrig 39 01. 1 gång per år 40 02. 2 gånger per år 46 03. 3 gånger per år 62 04. 1 gång per kvartal 44 05. 2 gånger per kvartal 101 06. 1 gång per månad 87 07. 2 gånger per månad 62 08. 3 gånger per månad 459 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 133 ARBETET(SÖNDAG) Loc 187 width 2 F.11b. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Arbetet? <Se F.11 för fullständig frågetext> 1402 00. Aldrig 12 01. 1 gång per år 9 02. 2 gånger per år 11 03. 3 gånger per år 9 04. 1 gång per kvartal 7 05. 2 gånger per kvartal 12 06. 1 gång per månad 12 07. 2 gånger per månad 5 08. 3 gånger per månad 96 09. 1 gång per vecka
VAR 134 DAGENS NYHETER(SÖNDAG) Loc 189 width 2 F.11c. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Dagens Nyheter? <Se F.11 för fullständig frågetext> 966 00. Aldrig 39 01. 1 gång per år 32 02. 2 gånger per år 30 03. 3 gånger per år 50 04. 1 gång per kvartal 31 05. 2 gånger per kvartal 68 06. 1 gång per månad 42 07. 2 gånger per månad 33 08. 3 gånger per månad 284 09. 1 gång per vecka
VAR 135 EXPRESSEN(SÖNDAG) Loc 191 width 2 F.11d. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Expressen? <Se F.11 för fullständig frågetext> 483 00. Aldrig 26 01. 1 gång per år 25 02. 2 gånger per år 44 03. 3 gånger per år 76 04. 1 gång per kvartal 42 05. 2 gånger per kvartal 125 06. 1 gång per månad 113 07. 2 gånger per månad 99 08. 3 gånger per månad 542 09. 1 gång per vecka
VAR 136 GÖTEBORGS-POSTEN(SÖNDAG) Loc 193 width 2 F.11e. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Göteborgs-Posten? <Se F.11 för fullständig frågetext> 1265 00. Aldrig 23 01. 1 gång per år 15 02. 2 gånger per år 19 03. 3 gånger per år 19 04. 1 gång per kvartal 17 05. 2 gånger per kvartal 19 06. 1 gång per månad 12 07. 2 gånger per månad 10 08. 3 gånger per månad 176 09. 1 gång per vecka
VAR 137 GT KVÄLLSTIDNING(SÖNDAG) Loc 195 width 2 F.11f. Hur ofta läser Du söndagsnummer av GT Kvällstidningen? <Se F.11 för fullständig frågetext> 1349 00. Aldrig 20 01. 1 gång per år 20 02. 2 gånger per år 26 03. 3 gånger per år 20 04. 1 gång per kvartal 9 05. 2 gånger per kvartal 25 06. 1 gång per månad 19 07. 2 gånger per månad 14 08. 3 gånger per månad 73 09. 1 gång per vecka
VAR 138 KVÄLLSPOSTEN(SÖNDAG) Loc 197 width 2 MD=99 F.11g. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Kvällsposten? <Se F.11 för fullständig frågetext> 1287 00. Aldrig 24 01. 1 gång per år 21 02. 2 gånger per år 15 03. 3 gånger per år 29 04. 1 gång per kvartal 14 05. 2 gånger per kvartal 22 06. 1 gång per månad 23 07. 2 gånger per månad 15 08. 3 gånger per månad 125 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 139 SV.DAGBLADET(SÖNDAG) Loc 199 width 2 F.11h. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Svenska Dagbladet? <Se F.11 för fullständig frågetext> 1377 00. Aldrig 13 01. 1 gång per år 24 02. 2 gånger per år 12 03. 3 gånger per år 20 04. 1 gång per kvartal 6 05. 2 gånger per kvartal 24 06. 1 gång per månad 17 07. 2 gånger per månad 6 08. 3 gånger per månad 76 09. 1 gång per vecka
VAR 140 SYDSV.DAGBLADET(SÖNDAG) Loc 201 width 2 F.11i. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Sydsvenska Dagbladet? <Se F.11 för fullständig frågetext> 1405 00. Aldrig 14 01. 1 gång per år 9 02. 2 gånger per år 9 03. 3 gånger per år 16 04. 1 gång per kvartal 9 05. 2 gånger per kvartal 14 06. 1 gång per månad 10 07. 2 gånger per månad 7 08. 3 gånger per månad 82 09. 1 gång per vecka
VAR 141 LÄSER ALLAS VECKOTIDNING Loc 203 width 2 F.12. Tidningar Du själv läser-Veckotidningar F.12a. Hur ofta läser Du - Allas Veckotidning 1145 00. Aldrig 54 01. 1 gång per år 45 02. 2 gånger per år 57 03. 3 gånger per år 41 04. 1 gång per kvartal 23 05. 2 gånger per kvartal 62 06. 1 gång per månad 32 07. 2 gånger per månad 18 08. 3 gånger per månad 98 09. 1 gång per vecka
VAR 142 LÄSER ALLERS Loc 205 width 2 F.12b. Hur ofta läser Du - Allers <Se F.12 för fullständig frågetext> 902 00. Aldrig 83 01. 1 gång per år 70 02. 2 gånger per år 65 03. 3 gånger per år 67 04. 1 gång per kvartal 47 05. 2 gånger per kvartal 88 06. 1 gång per månad 52 07. 2 gånger per månad 24 08. 3 gånger per månad 177 09. 1 gång per vecka
VAR 143 LÄSER DAMERNAS VÄRLD Loc 207 width 2 F.12c. Hur ofta läser Du - Damernas Värld <Se F.12 för fullständig frågetext> 979 00. Aldrig 71 01. 1 gång per år 57 02. 2 gånger per år 74 03. 3 gånger per år 88 04. 1 gång per kvartal 55 05. 2 gånger per kvartal 114 06. 1 gång per månad 31 07. 2 gånger per månad 21 08. 3 gånger per månad 85 09. 1 gång per vecka
VAR 144 LÄSER FEMINA Loc 209 width 2 MD=99 F.12d. Hur ofta läser Du - Femina <Se F.12 för fullständig frågetext> 1017 00. Aldrig 72 01. 1 gång per år 48 02. 2 gånger per år 61 03. 3 gånger per år 71 04. 1 gång per kvartal 51 05. 2 gånger per kvartal 96 06. 1 gång per månad 49 07. 2 gånger per månad 28 08. 3 gånger per månad 82 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 145 LÄSER FIB-AKTUELLT Loc 211 width 2 MD=99 F.12e. Hur ofta läser Du - FIB-Aktuellt <Se F.12 för fullständig frågetext> 831 00. Aldrig 39 01. 1 gång per år 53 02. 2 gånger per år 61 03. 3 gånger per år 97 04. 1 gång per kvartal 97 05. 2 gånger per kvartal 153 06. 1 gång per månad 85 07. 2 gånger per månad 41 08. 3 gånger per månad 117 09. 1 gång per vecka 1 99. Ej svar
VAR 146 LÄSER HEMMETS JOURNAL Loc 213 width 2 MD=99 F.12f. Hur ofta läser Du - Hemmets Journal <Se F.12 för fullständig frågetext> 867 00. Aldrig 69 01. 1 gång per år 67 02. 2 gånger per år 72 03. 3 gånger per år 76 04. 1 gång per kvartal 55 05. 2 gånger per kvartal 68 06. 1 gång per månad 63 07. 2 gånger per månad 26 08. 3 gånger per månad 212 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 147 LÄSER HEMMETS VECKOTIDN. Loc 215 width 2 MD=99 F.12g. Hur ofta läser Du - Hemmets Veckotidning <Se F.12 för fullständig frågetext> 924 00. Aldrig 65 01. 1 gång per år 55 02. 2 gånger per år 77 03. 3 gånger per år 75 04. 1 gång per kvartal 48 05. 2 gånger per kvartal 87 06. 1 gång per månad 48 07. 2 gånger per månad 21 08. 3 gånger per månad 175 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 148 LÄSER HENNES Loc 217 width 2 F.12h. Hur ofta läser Du - Hennes <Se F.12 för fullständig frågetext> 1286 00. Aldrig 69 01. 1 gång per år 27 02. 2 gånger per år 24 03. 3 gånger per år 27 04. 1 gång per kvartal 26 05. 2 gånger per kvartal 39 06. 1 gång per månad 18 07. 2 gånger per månad 15 08. 3 gånger per månad 44 09. 1 gång per vecka
VAR 149 LÄSER HUSMODERN Loc 219 width 2 MD=99 F.12i. Hur ofta läser Du - Husmodern <Se F.12 för fullständig frågetext> 971 00. Aldrig 64 01. 1 gång per år 59 02. 2 gånger per år 77 03. 3 gånger per år 60 04. 1 gång per kvartal 49 05. 2 gånger per kvartal 81 06. 1 gång per månad 49 07. 2 gånger per månad 30 08. 3 gånger per månad 135 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 150 LÄSER HÄNT I VECKAN Loc 221 width 2 F.12j. Hur ofta läser Du - Hänt i Veckan <Se F.12 för fullständig frågetext> 942 00. Aldrig 74 01. 1 gång per år 57 02. 2 gånger per år 81 03. 3 gånger per år 91 04. 1 gång per kvartal 78 05. 2 gånger per kvartal 100 06. 1 gång per månad 49 07. 2 gånger per månad 27 08. 3 gånger per månad 76 09. 1 gång per vecka
VAR 151 LÄSER ICA-KURIREN Loc 223 width 2 MD=99 F.12k. Hur ofta läser Du - ICA-kuriren <Se F.12 för fullständig frågetext> 835 00. Aldrig 42 01. 1 gång per år 39 02. 2 gånger per år 59 03. 3 gånger per år 72 04. 1 gång per kvartal 42 05. 2 gånger per kvartal 83 06. 1 gång per månad 33 07. 2 gånger per månad 28 08. 3 gånger per månad 342 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 152 LÄSER LAND Loc 225 width 2 F.12l. Hur ofta läser Du - Land <Se F.12 för fullständig frågetext> 1232 00. Aldrig 25 01. 1 gång per år 23 02. 2 gånger per år 29 03. 3 gånger per år 30 04. 1 gång per kvartal 16 05. 2 gånger per kvartal 43 06. 1 gång per månad 18 07. 2 gånger per månad 14 08. 3 gånger per månad 145 09. 1 gång per vecka
VAR 153 LÄSER LEKTYR Loc 227 width 2 MD=99 F.12m. Hur ofta läser Du - Lektyr <Se F.12 för fullständig frågetext> 971 00. Aldrig 32 01. 1 gång per år 44 02. 2 gånger per år 52 03. 3 gånger per år 76 04. 1 gång per kvartal 59 05. 2 gånger per kvartal 108 06. 1 gång per månad 77 07. 2 gånger per månad 42 08. 3 gånger per månad 114 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 154 LÄSER METALLARBETAREN Loc 229 width 2 F.12n. Hur ofta läser Du - Metallarbetaren <Se F.12 för fullständig frågetext> 1336 00. Aldrig 16 01. 1 gång per år 8 02. 2 gånger per år 8 03. 3 gånger per år 12 04. 1 gång per kvartal 9 05. 2 gånger per kvartal 57 06. 1 gång per månad 33 07. 2 gånger per månad 11 08. 3 gånger per månad 85 09. 1 gång per vecka
VAR 155 LÄSER MIN VÄRLD Loc 231 width 2 F.12o. Hur ofta läser Du - Min Värld <Se F.12 för fullständig frågetext> 1220 00. Aldrig 42 01. 1 gång per år 32 02. 2 gånger per år 28 03. 3 gånger per år 39 04. 1 gång per kvartal 28 05. 2 gånger per kvartal 30 06. 1 gång per månad 28 07. 2 gånger per månad 15 08. 3 gånger per månad 113 09. 1 gång per vecka
VAR 156 LÄSER MITT LIVS NOVELL Loc 233 width 2 F.12p. Hur ofta läser Du - Mitt Livs Novell <Se F.12 för fullständig frågetext> 1344 00. Aldrig 38 01. 1 gång per år 24 02. 2 gånger per år 34 03. 3 gånger per år 28 04. 1 gång per kvartal 20 05. 2 gånger per kvartal 30 06. 1 gång per månad 19 07. 2 gånger per månad 8 08. 3 gånger per månad 30 09. 1 gång per vecka
VAR 157 LÄSER RÖSTER I RADIO/TV Loc 235 width 2 MD=99 F.12q. Hur ofta läser Du - Röster i Radio/TV <Se F.12 för fullständig frågetext> 1218 00. Aldrig 77 01. 1 gång per år 56 02. 2 gånger per år 44 03. 3 gånger per år 45 04. 1 gång per kvartal 28 05. 2 gånger per kvartal 30 06. 1 gång per månad 19 07. 2 gånger per månad 6 08. 3 gånger per månad 52 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 158 LÄSER SAXONS VECKOTIDN. Loc 237 width 2 F.12r. Hur ofta läser Du - Saxons Veckotidning <Se F.12 för fullständig frågetext> 1263 00. Aldrig 49 01. 1 gång per år 33 02. 2 gånger per år 22 03. 3 gånger per år 32 04. 1 gång per kvartal 28 05. 2 gånger per kvartal 32 06. 1 gång per månad 23 07. 2 gånger per månad 16 08. 3 gånger per månad 77 09. 1 gång per vecka
VAR 159 LÄSER SE Loc 239 width 2 F.12s. Hur ofta läser Du - Se <Se F.12 för fullständig frågetext> 831 00. Aldrig 75 01. 1 gång per år 83 02. 2 gånger per år 113 03. 3 gånger per år 107 04. 1 gång per kvartal 90 05. 2 gånger per kvartal 117 06. 1 gång per månad 70 07. 2 gånger per månad 23 08. 3 gånger per månad 66 09. 1 gång per vecka
VAR 160 LÄSER SVENSK DAMTIDNING Loc 241 width 2 MD=99 F.12t. Hur ofta läser Du - Svensk Damtidning <Se F.12 för fullständig frågetext> 1190 00. Aldrig 66 01. 1 gång per år 43 02. 2 gånger per år 38 03. 3 gånger per år 61 04. 1 gång per kvartal 35 05. 2 gånger per kvartal 42 06. 1 gång per månad 29 07. 2 gånger per månad 9 08. 3 gånger per månad 61 09. 1 gång per vecka 1 99. Ej svar
VAR 161 LÄSER SVENSKA JOURNALEN Loc 243 width 2 F.12u. Hur ofta läser Du - Svenska Journalen <Se F.12 för fullständig frågetext> 1362 00. Aldrig 64 01. 1 gång per år 38 02. 2 gånger per år 22 03. 3 gånger per år 26 04. 1 gång per kvartal 16 05. 2 gånger per kvartal 13 06. 1 gång per månad 8 07. 2 gånger per månad 6 08. 3 gånger per månad 20 09. 1 gång per vecka
VAR 162 LÄSER VECKANS AFFÄRER Loc 245 width 2 F.12v. Hur ofta läser Du - Veckans Affärer <Se F.12 för fullständig frågetext> 1395 00. Aldrig 30 01. 1 gång per år 18 02. 2 gånger per år 14 03. 3 gånger per år 29 04. 1 gång per kvartal 13 05. 2 gånger per kvartal 20 06. 1 gång per månad 12 07. 2 gånger per månad 5 08. 3 gånger per månad 39 09. 1 gång per vecka
VAR 163 LÄSER VECKO-JOURNALEN Loc 247 width 2 F.12x. Hur ofta läser Du - Vecko-Journalen <Se F.12 för fullständig frågetext> 1324 00. Aldrig 54 01. 1 gång per år 42 02. 2 gånger per år 25 03. 3 gånger per år 32 04. 1 gång per kvartal 18 05. 2 gånger per kvartal 24 06. 1 gång per månad 11 07. 2 gånger per månad 12 08. 3 gånger per månad 33 09. 1 gång per vecka
VAR 164 LÄSER VECKO-REVYN Loc 249 width 2 F.12y. Hur ofta läser Du - Vecko-Revyn <Se F.12 för fullständig frågetext> 1092 00. Aldrig 72 01. 1 gång per år 50 02. 2 gånger per år 54 03. 3 gånger per år 56 04. 1 gång per kvartal 42 05. 2 gånger per kvartal 71 06. 1 gång per månad 30 07. 2 gånger per månad 18 08. 3 gånger per månad 90 09. 1 gång per vecka
VAR 165 LÄSER VI Loc 251 width 2 F.12z. Hur ofta läser Du - Vi <Se F.12 för fullständig frågetext> 1147 00. Aldrig 44 01. 1 gång per år 23 02. 2 gånger per år 38 03. 3 gånger per år 47 04. 1 gång per kvartal 27 05. 2 gånger per kvartal 47 06. 1 gång per månad 22 07. 2 gånger per månad 8 08. 3 gånger per månad 172 09. 1 gång per vecka
VAR 166 LÄSER ÅRET RUNT Loc 253 width 2 MD=99 F.12å. Hur ofta läser Du - Året Runt <Se F.12 för fullständig frågetext> 658 00. Aldrig 64 01. 1 gång per år 63 02. 2 gånger per år 95 03. 3 gånger per år 94 04. 1 gång per kvartal 88 05. 2 gånger per kvartal 134 06. 1 gång per månad 82 07. 2 gånger per månad 40 08. 3 gånger per månad 257 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 167 BYGGNADSARBETAREN Loc 255 width 1 F.13. Tidningar Du själv läser.Följande frågor gäller hur ofta Du själv läser vissa tidningar.De flesta människor läser endast en liten del av de uppräknade tidningarna.Vi ber Dig att så noga som möjligt gå igenom och kryssa för samtliga tidningar.I de fall Du inte alls läser en tidning, kryssa för svarsalternativet "Aldrig". F.13a. Hur ofta läser Du Byggnadsarbetaren 1465 0. Aldrig 11 1. 1 gång per år 10 2. 2 gånger per år 2 3. 3 gånger per år 6 4. 1 gång per kvartal 7 5. 2 gånger per kvartal 19 6. 1 gång per månad 10 7. 2 gånger per månad 45 8. 3 gånger per månad
VAR 168 STATSANSTÄLLD Loc 256 width 1 F.13b. Hur ofta läser Du Statsanställd <Se F.13 för fullständig frågetext> 1406 0. Aldrig 17 1. 1 gång per år 8 2. 2 gånger per år 5 3. 3 gånger per år 18 4. 1 gång per kvartal 5 5. 2 gånger per kvartal 19 6. 1 gång per månad 15 7. 2 gånger per månad 82 8. 3 gånger per månad
VAR 169 ALLT OM MAT Loc 257 width 1 F.14. Tidningar Du själv läser.Följande frågor gäller hur ofta Du själv läser vissa tidningar.De flesta människor läser endast en liten del av de uppräknade tidningarna.Vi ber Dig att så noga som möjligt gå igenom och kryssa för samtliga tidningar.I de fall Du inte alls läser en tidning, kryssa för svarsalternativet "Aldrig". F.14a. Hur ofta läser du - Allt om Mat 1165 0. aldrig 60 1. 1 gång/år 52 2. 2 gånger/år 56 3. 3 gånger/år 61 4. 1 gång/kvartal 31 5. 2 gånger/kvartal 54 6. 1 gång/månad 96 7. 2 gånger/månad
VAR 170 FABRIKSARBETAREN Loc 258 width 1 MD=9 F.14b. Hur ofta läser Du Fabriksarbetaren <Se F.14 för fullständig frågetext> 1513 0. aldrig 4 1. 1 gång/år 3 2. 2 gånger/år 5 3. 3 gånger/år 7 4. 1 gång/kvartal 3 5. 2 gånger/kvartal 11 6. 1 gång/månad 29 7. 2 gånger/månad 9. Ej svar
VAR 171 KOMMUNALARBETAREN Loc 259 width 1 F.14c. Hur ofta läser Du - Kommunalarbetaren <Se F.14 för fullständig frågetext> 1395 0. aldrig 6 1. 1 gång/år 5 2. 2 gånger/år 8 3. 3 gånger/år 13 4. 1 gång/kvartal 8 5. 2 gånger/kvartal 42 6. 1 gång/månad 98 7. 2 gånger/månad
VAR 172 MOTOR Loc 260 width 1 F.14d. Hur ofta läser Du - Motor <Se F.14 för fullständig frågetext> 1192 0. aldrig 55 1. 1 gång/år 51 2. 2 gånger/år 51 3. 3 gånger/år 59 4. 1 gång/kvartal 18 5. 2 gånger/kvartal 48 6. 1 gång/månad 101 7. 2 gånger/månad
VAR 173 MOTORFÖRAREN Loc 261 width 1 MD=9 F.14e. Hur ofta läser Du - Motorföraren <Se F.14 för fullständig frågetext> 1368 0. aldrig 31 1. 1 gång/år 27 2. 2 gånger/år 21 3. 3 gånger/år 28 4. 1 gång/kvartal 16 5. 2 gånger/kvartal 28 6. 1 gång/månad 56 7. 2 gånger/månad 9. Ej svar
VAR 174 TEKNIKENS VÄRLD Loc 262 width 1 F.14f. Hur ofta läser Du - Teknikens Värld <Se F.14 för fullständig frågetext> 1177 0. aldrig 50 1. 1 gång/år 59 2. 2 gånger/år 69 3. 3 gånger/år 72 4. 1 gång/kvartal 33 5. 2 gånger/kvartal 53 6. 1 gång/månad 62 7. 2 gånger/månad
VAR 175 VI BILÄGARE Loc 263 width 1 F.14g. Hur ofta läser Du - Vi Bilägare <Se F.14 för fullständig frågetext> 1032 0. aldrig 32 1. 1 gång/år 34 2. 2 gånger/år 38 3. 3 gånger/år 47 4. 1 gång/kvartal 37 5. 2 gånger/kvartal 101 6. 1 gång/månad 254 7. 2 gånger/månad
VAR 176 LÄSER ALLT I HEMMET Loc 264 width 1 MD=9 F.15. Tidningar Du själv läser - Månadstidningar F.15a. Hur ofta läser du - Allt i Hemmet 871 0. aldrig 95 1. 1 gång/år 102 2. 2 gånger/år 114 3. 3 gånger/år 116 4. 1 gång/kvartal 55 5. 2 gånger/kvartal 222 6. 1 gång/månad 9. Ej svar
VAR 177 LÄSER HEM OCH FRITID Loc 265 width 1 MD=9 F.15b. Hur ofta läser du - Hem och Fritid <Se F.15 för fullständig frågetext> 857 0. aldrig 91 1. 1 gång/år 100 2. 2 gånger/år 103 3. 3 gånger/år 138 4. 1 gång/kvartal 55 5. 2 gånger/kvartal 231 6. 1 gång/månad 9. Ej svar
VAR 178 LÄSER VILLA&HEM I SVER. Loc 266 width 1 MD=9 F.15c. Hur ofta läser Du - Villa & Hem i Sverige <Se F.15 för fullständig frågetext> 1031 0. aldrig 91 1. 1 gång/år 71 2. 2 gånger/år 61 3. 3 gånger/år 96 4. 1 gång/kvartal 40 5. 2 gånger/kvartal 185 6. 1 gång/månad 9. Ej svar
VAR 179 LÄSER BÅT FÖR ALLA Loc 267 width 1 F.15d. Hur ofta läser du - Båt för Alla <Se F.15 för fullständig frågetext> 1409 0. aldrig 39 1. 1 gång/år 31 2. 2 gånger/år 27 3. 3 gånger/år 21 4. 1 gång/kvartal 13 5. 2 gånger/kvartal 35 6. 1 gång/månad
VAR 180 LÄSER BÅT-NYTT Loc 268 width 1 MD=9 F.15e. Hur ofta läser du - Båt-Nytt <Se F.15 för fullständig frågetext> 1370 0. aldrig 45 1. 1 gång/år 43 2. 2 gånger/år 30 3. 3 gånger/år 23 4. 1 gång/kvartal 15 5. 2 gånger/kvartal 49 6. 1 gång/månad 9. Ej svar
VAR 181 LÄSER FOTO OCH FILMTEKN. Loc 269 width 1 F.15f. Hur ofta läser du - Foto och Filmteknik <Se F.15 för fullständig frågetext> 1424 0. aldrig 48 1. 1 gång/år 17 2. 2 gånger/år 17 3. 3 gånger/år 16 4. 1 gång/kvartal 17 5. 2 gånger/kvartal 36 6. 1 gång/månad
VAR 182 LÄSER DET BÄSTA Loc 270 width 1 F.15g. Hur ofta läser du - Det Bästa <Se F.15 för fullständig frågetext> 1152 0. aldrig 86 1. 1 gång/år 69 2. 2 gånger/år 56 3. 3 gånger/år 37 4. 1 gång/kvartal 20 5. 2 gånger/kvartal 155 6. 1 gång/månad
VAR 183 LÄSER VI FÖRÄLDRAR Loc 271 width 1 F.15h. Hur ofta läser du - Vi Föräldrar <Se F.15 för fullständig frågetext> 1231 0. aldrig 67 1. 1 gång/år 57 2. 2 gånger/år 48 3. 3 gånger/år 52 4. 1 gång/kvartal 38 5. 2 gånger/kvartal 82 6. 1 gång/månad
VAR 184 LÄSER VÅR BOSTAD Loc 272 width 1 MD=9 F.15i. Hur ofta läser du - Vår Bostad <Se F.15 för fullständig frågetext> 1162 0. aldrig 54 1. 1 gång/år 44 2. 2 gånger/år 31 3. 3 gånger/år 60 4. 1 gång/kvartal 28 5. 2 gånger/kvartal 195 6. 1 gång/månad 1 9. Ej svar
VAR 185 LÄSER INDUSTRITJÄNSTEM. Loc 273 width 1 MD=9 F.15j. Hur ofta läser du - Industritjänstemannen <Se F.15 för fullständig frågetext> 1475 0. aldrig 5 1. 1 gång/år 7 2. 2 gånger/år 3 3. 3 gånger/år 7 4. 1 gång/kvartal 7 5. 2 gånger/kvartal 71 6. 1 gång/månad 9. Ej svar
VAR 186 LÄSER SACO-TIDNINGEN Loc 274 width 1 F.15k. Hur ofta läser Du - SACO-tidningen <Se F.15 för fullständig frågetext> 1517 0. aldrig 10 1. 1 gång/år 4 2. 2 gånger/år 8 3. 3 gånger/år 7 4. 1 gång/kvartal 7 5. 2 gånger/kvartal 22 6. 1 gång/månad
VAR 187 LÄSER SUNT FÖRNUFT Loc 275 width 1 F.15l. Hur ofta läser Du - Sunt Förnuft <Se F.15 för fullständig frågetext> 1473 0. aldrig 9 1. 1 gång/år 8 2. 2 gånger/år 16 3. 3 gånger/år 10 4. 1 gång/kvartal 5 5. 2 gånger/kvartal 54 6. 1 gång/månad
VAR 188 LÄSER JAKTJOURNALEN Loc 276 width 1 F.15m. Hur ofta läser Du - Jaktjournalen <Se F.15 för fullständig frågetext> 1455 0. aldrig 24 1. 1 gång/år 21 2. 2 gånger/år 19 3. 3 gånger/år 12 4. 1 gång/kvartal 6 5. 2 gånger/kvartal 38 6. 1 gång/månad
VAR 189 LÄSER JAKTM.O.FISKEV. Loc 277 width 1 F.15n. Hur ofta läser Du - Jaktmarker och Fiskevatten <Se F.15 för fullständig frågetext> 1448 0. aldrig 27 1. 1 gång/år 22 2. 2 gånger/år 15 3. 3 gånger/år 17 4. 1 gång/kvartal 11 5. 2 gånger/kvartal 35 6. 1 gång/månad
VAR 190 LÄSER SVENSK JAKT Loc 278 width 1 F.15o. Hur ofta läser Du - Svensk Jakt <Se F.15 för fullständig frågetext> 1422 0. aldrig 35 1. 1 gång/år 13 2. 2 gånger/år 19 3. 3 gånger/år 20 4. 1 gång/kvartal 5 5. 2 gånger/kvartal 61 6. 1 gång/månad
VAR 191 LÄSER SVENSKT FISKE Loc 279 width 1 F.15p. Hur ofta läser Du - Svenskt Fiske <Se F.15 för fullständig frågetext> 1434 0. aldrig 35 1. 1 gång/år 22 2. 2 gånger/år 18 3. 3 gånger/år 24 4. 1 gång/kvartal 12 5. 2 gånger/kvartal 30 6. 1 gång/månad
VAR 192 LÄSER ILLUSTR.MOTORSPORT Loc 280 width 1 F.15q. Hur ofta läser Du - Illustrerad Motor Sport <Se F.15 för fullständig frågetext> 1416 0. aldrig 38 1. 1 gång/år 30 2. 2 gånger/år 19 3. 3 gånger/år 20 4. 1 gång/kvartal 20 5. 2 gånger/kvartal 32 6. 1 gång/månad
VAR 193 LÄSER POPULÄR MEKANIK Loc 281 width 1 F.15r. Hur ofta läser Du - Populär Mekanik <Se F.15 för fullständig frågetext> 1442 0. aldrig 37 1. 1 gång/år 28 2. 2 gånger/år 21 3. 3 gånger/år 11 4. 1 gång/kvartal 15 5. 2 gånger/kvartal 21 6. 1 gång/månad
VAR 194 LÄSER SV.MOTORTIDNING Loc 282 width 1 MD=9 F.15s. Hur ofta läser Du - Svensk Motortidning <Se F.15 för fullständig frågetext> 1419 0. aldrig 34 1. 1 gång/år 27 2. 2 gånger/år 29 3. 3 gånger/år 25 4. 1 gång/kvartal 11 5. 2 gånger/kvartal 29 6. 1 gång/månad 1 9. Ej svar
VAR 195 LÄSER TEKNIK FÖR ALLA Loc 283 width 1 MD=9 F.15t. Hur ofta läser du - Teknik för Alla <Se F.15 för fullständig frågetext> 1255 0. aldrig 73 1. 1 gång/år 58 2. 2 gånger/år 58 3. 3 gånger/år 59 4. 1 gång/kvartal 24 5. 2 gånger/kvartal 47 6. 1 gång/månad 1 9. Ej svar
VAR 196 VI I VILLA Loc 284 width 1 MD=9 F.16. Tidningen Vi i Villa distribueras gratis till landets samtliga villaägare. Vi i Villa utkommer med 4 nr under våren och 2 nr under hösten,alltså totalt 6 nr per år.Hur ofta läser Du Vi i Villa? 287 1. Känner ej till Vi i Villa 439 2. Känner till men läser aldrig Vi i Villa 103 3. Läser ungefär 1 nummer per år 90 4. Läser ungefär 2 nummer per år 61 5. Läser ungefär 3 nummer per år 88 6. Läser ungefär 4 nummer per år 29 7. Läser ungefär 5 nummer per år 477 8. Läser ungefär 6 nummer per år 1 9. Ej svar
VAR 197 FINNS:PERSONBIL/KOMBI Loc 285 width 1 MD=9 F.17. Vad finns i Ditt hushåll? F.17a. I hushållet finns:personbil/kombi 301 0. Finns ej 1262 1. Finns 12 9. Ej svar
VAR 198 FINNS:FRITIDSHUS Loc 286 width 1 MD=9 F.17b. I hushållet finns:fritidshus <Se F.17 för fullständig frågetext> 1166 0. Finns ej 397 1. Finns 12 9. Ej svar
VAR 199 FINNS:MOTOR-SEGELBÅT Loc 287 width 1 MD=9 F.17c. I hushållet finns:motor- eller segelbåt <Se F.17 för fullständig frågetext> 1311 0. Finns ej 252 1. Finns 12 9. Ej svar
VAR 200 FINNS:BILDKAMERA-INST. Loc 288 width 1 MD=9 F.17d. I hushållet finns:bildkamera-typ Instamatic <Se F.17 för fullständig frågetext> 683 0. Finns ej 880 1. Finns 12 9. Ej svar
VAR 201 FINNS:SYSTEMKAMERA Loc 289 width 1 MD=9 F.17e. I hushållet finns:bildkamera-typ systemkamera <Se F.17 för fullständig frågetext> 1107 0. Finns ej 456 1. Finns 12 9. Ej svar
VAR 202 FINNS:FILMKAMERA Loc 290 width 1 MD=9 F.17f. I hushållet finns:filmkamera <Se F.17 för fullständig frågetext> 1231 0. Finns ej 332 1. Finns 12 9. Ej svar
VAR 203 FINNS:STILLBILDSPROJEKT. Loc 291 width 1 MD=9 F.17g. I hushållet finns:stillbildsprojektor <Se F.17 för fullständig frågetext> 1250 0. Finns ej 313 1. Finns 12 9. Ej svar
VAR 204 FINNS:FILMPROJEKTOR Loc 292 width 1 MD=9 F.17h. I hushållet finns:filmprojektor <Se F.17 för fullständig frågetext> 1293 0. Finns ej 269 1. Finns 13 9. Ej svar
VAR 205 FINNS:SKRIVMASKIN Loc 293 width 1 MD=9 F.17i. I hushållet finns:skrivmaskin <Se F.17 för fullständig frågetext> 932 0. Finns ej 630 1. Finns 13 9. Ej svar
VAR 206 FINNS:SVART-VIT TV Loc 294 width 1 MD=9 F.17j. I hushållet finns:svart-vit tv <Se F.17 för fullständig frågetext> 384 0. Finns ej 1179 1. Finns 12 9. Ej svar
VAR 207 FINNS:FÄRG-TV Loc 295 width 1 MD=9 F.17k. I hushållet finns:färg-tv <Se F.17 för fullständig frågetext> 1083 0. Finns ej 480 1. Finns 12 9. Ej svar
VAR 208 FINNS:FRYSBOX/FRYSSKÅP Loc 296 width 1 MD=9 F.17l. I hushållet finns:frysbox/frysskåp <Se F.17 för fullständig frågetext> 279 0. Finns ej 1284 1. Finns 12 9. Ej svar
VAR 209 FINNS:DISKMASKIN Loc 297 width 1 MD=9 F.17m. I hushållet finns:diskmaskin <Se F.17 för fullständig frågetext> 1303 0. Finns ej 260 1. Finns 12 9. Ej svar
VAR 210 FINNS:TVÄTTMASKIN Loc 298 width 1 MD=9 F.17n. I hushållet finns:tvättmaskin <Se F.17 för fullständig frågetext> 576 0. Finns ej 987 1. Finns 12 9. Ej svar
VAR 211 FINNS:KASSETTBANDSPELARE Loc 299 width 1 MD=9 F.17o. I hushållet finns:kassettbandspelare <Se F.17 för fullständig frågetext> 1069 0. Finns ej 494 1. Finns 12 9. Ej svar
VAR 212 FINNS:STEREOANLÄGGNING Loc 300 width 1 MD=9 F.17p. I hushållet finns:stereoanläggning <Se F.17 för fullständig frågetext> 961 0. Finns ej 602 1. Finns 12 9. Ej svar
VAR 213 FINNS:VANLIG BANDSPELARE Loc 301 width 1 MD=9 F.17q. I hushållet finns:vanlig bandspelare <Se F.17 för fullständig frågetext> 1068 0. Finns ej 495 1. Finns 12 9. Ej svar
VAR 214 FINNS:HUND Loc 302 width 1 MD=9 F.17r. I hushållet finns:hund <Se F.17 för fullständig frågetext> 1229 0. Finns ej 334 1. Finns 12 9. Ej svar
VAR 215 FINNS:KATT Loc 303 width 1 MD=9 F.17s. I hushållet finns:katt <Se F.17 för fullständig frågetext> 1329 0. Finns ej 234 1. Finns 12 9. Ej svar
VAR 216 FINNS:BURFÅGLAR Loc 304 width 1 MD=9 F.17t. I hushållet finns:burfåglar <Se F.17 för fullständig frågetext> 1435 0. Finns ej 128 1. Finns 12 9. Ej svar
VAR 217 FINNS:AKVARIEFISKAR Loc 305 width 1 MD=9 F.17u. I hushållet finns:akvariefiskar <Se F.17 för fullständig frågetext> 1412 0. Finns ej 151 1. Finns 12 9. Ej svar
VAR 218 MATVAROR I BUTIKER Loc 306 width 1 MD=9 F.18. Hur ofta köper Du personligen för egen eller för andras räkning nedanstående produkter? Var god svara med ett kryss på varje rad. F.18a. Jag köper: Matvaror i Butiker 63 1. Aldrig 125 2. Någon gång/år 73 3. Någon gång/kvartal 224 4. Någon gång/månad 515 5. 1-2 gånger/vecka 381 6. 3-4 gånger/vecka 184 7. Minst 5 gånger/vecka 10 9. Ej svar
VAR 219 SKÖNHETSARTIKLAR Loc 307 width 1 MD=9 F.18b. Jag köper: Skönhetsartiklar <Se F.18 för fullständig frågetext> 432 1. Aldrig 376 2. Någon gång/år 305 3. Någon gång/kvartal 424 4. Någon gång/månad 19 5. 1-2 gånger/vecka 1 6. 3-4 gånger/vecka 2 7. Minst 5 gånger/vecka 16 9. Ej svar
VAR 220 TANDKRÄM Loc 308 width 1 MD=9 F.18c. Jag köper: Tandkräm <Se F.18 för fullständig frågetext> 129 1. Aldrig 218 2. Någon gång/år 361 3. Någon gång/kvartal 817 4. Någon gång/månad 38 5. 1-2 gånger/vecka 6. 3-4 gånger/vecka 3 7. Minst 5 gånger/vecka 9 9. Ej svar
VAR 221 TVÅL Loc 309 width 1 MD=9 F.18d. Jag köper: Tvål <Se F.18 för fullständig frågetext> 135 1. Aldrig 203 2. Någon gång/år 315 3. Någon gång/kvartal 847 4. Någon gång/månad 62 5. 1-2 gånger/vecka 2 6. 3-4 gånger/vecka 3 7. Minst 5 gånger/vecka 8 9. Ej svar
VAR 222 MASKINDISKMEDEL Loc 310 width 1 MD=9 F.18e. Jag köper: Maskindiskmedel <Se F.18 för fullständig frågetext> 1208 1. Aldrig 91 2. Någon gång/år 112 3. Någon gång/kvartal 132 4. Någon gång/månad 4 5. 1-2 gånger/vecka 6. 3-4 gånger/vecka 2 7. Minst 5 gånger/vecka 26 9. Ej svar
VAR 223 VANLIGT DISKMEDEL Loc 311 width 1 MD=9 F.18f. Jag köper: Vanligt diskmedel <Se F.18 för fullständig frågetext> 304 1. Aldrig 244 2. Någon gång/år 363 3. Någon gång/kvartal 623 4. Någon gång/månad 26 5. 1-2 gånger/vecka 2 6. 3-4 gånger/vecka 2 7. Minst 5 gånger/vecka 11 9. Ej svar
VAR 224 RENGÖRINGSMEDEL Loc 312 width 1 MD=9 F.18g. Jag köper: Rengöringsmedel <Se F.18 för fullständig frågetext> 305 1. Aldrig 278 2. Någon gång/år 377 3. Någon gång/kvartal 586 4. Någon gång/månad 19 5. 1-2 gånger/vecka 6. 3-4 gånger/vecka 2 7. Minst 5 gånger/vecka 8 9. Ej svar
VAR 225 TVÄTTMEDEL Loc 313 width 1 MD=9 F.18h. Jag köper: Tvättmedel <Se F.18 för fullständig frågetext> 270 1. Aldrig 244 2. Någon gång/år 341 3. Någon gång/kvartal 659 4. Någon gång/månad 50 5. 1-2 gånger/vecka 6. 3-4 gånger/vecka 3 7. Minst 5 gånger/vecka 8 9. Ej svar
VAR 226 GOLVVÅRDSMEDEL Loc 314 width 1 MD=9 F.18i. Jag köper: Golvvårdsmedel <Se F.18 för fullständig frågetext> 577 1. Aldrig 469 2. Någon gång/år 332 3. Någon gång/kvartal 183 4. Någon gång/månad 3 5. 1-2 gånger/vecka 6. 3-4 gånger/vecka 1 7. Minst 5 gånger/vecka 10 9. Ej svar
VAR 227 GRAMMOFONSKIVOR Loc 315 width 1 MD=9 F.18j. Jag köper: Grammofonskivor <Se F.18 för fullständig frågetext> 691 1. Aldrig 485 2. Någon gång/år 255 3. Någon gång/kvartal 125 4. Någon gång/månad 7 5. 1-2 gånger/vecka 6. 3-4 gånger/vecka 1 7. Minst 5 gånger/vecka 11 9. Ej svar
VAR 228 AVSER ATT KÖPA1 Loc 316 width 2 MD=99 F.19. Din avsikt att köpa nedanstående varor.Nedan finns en mängd varor uppräknade. Stryk under de varor Du tror att Du eller Ditt hushåll kommer att köpa inom de närmaste två åren. F.19a. Första understrykningen 192 00. Fabriksny bil 382 01. Begagnad bil 33 02. Moped 6 03. Nytt fritidshus 14 04. Begagnat fritidshus 38 05. Ny villa 23 06. Begagnad villa 80 07. Köksfläkt 23 08. Elektrisk spis 34 09. Diskmaskin 750 99. Ej svar
VAR 229 AVSER ATT KÖPA1 Loc 318 width 2 MD=99 F.19b. Andra understrykningen <Se F.19 för fullständig frågetext> 555 00. Frågan ej tillämplig 12 01. Begagnad bil 26 02. Moped 5 03. Nytt fritidshus 11 04. Begagnat fritidshus 28 05. Ny villa 35 06. Begagnad villa 51 07. Köksfläkt 44 08. Elektrisk spis 58 09. Diskmaskin 750 99. Ej svar
VAR 230 AVSER ATT KÖPA1 Loc 320 width 2 MD=99 F.19c. Tredje understrykningen <Se F.19 för fullständig frågetext> 760 00. Frågan ej tillämplig 01. Begagnad bil 1 02. Moped 03. Nytt fritidshus 2 04. Begagnat fritidshus 2 05. Ny villa 4 06. Begagnad villa 16 07. Köksfläkt 20 08. Elektrisk spis 20 09. Diskmaskin 750 99. Ej svar
VAR 231 AVSER ATT KÖPA1 Loc 322 width 2 MD=99 F.19d. Fjärde understrykningen <Se F.19 för fullständig frågetext> 805 00. Frågan ej tillämplig 01. Begagnad bil 02. Moped 03. Nytt fritidshus 04. Begagnat fritidshus 05. Ny villa 06. Begagnad villa 2 07. Köksfläkt 9 08. Elektrisk spis 9 09. Diskmaskin 750 99. Ej svar
VAR 232 AVSER ATT KÖPA1 Loc 324 width 2 MD=99 F.19e. Femte understrykningen <Se F.19 för fullständig frågetext> 819 00. Frågan ej tillämplig 01. Begagnad bil 02. Moped 03. Nytt fritidshus 04. Begagnat fritidshus 05. Ny villa 06. Begagnad villa 07. Köksfläkt 1 08. Elektrisk spis 5 09. Diskmaskin 750 99. Ej svar
VAR 233 AVSER ATT KÖPA2 Loc 326 width 2 MD=99 F.20. Din avsikt att köpa nedanstående varor.Nedan finns en mängd varor uppräknade. Stryk under de varor Du tror att Du eller Ditt hushåll kommer att köpa inom de närmaste två åren. F.20a. Första understrykningen 129 00. Tvättmaskin 64 01. Frysbox 56 02. Frysskåp 110 03. Fiskeutrustning 117 04. Elektrisk rakapparat 30 05. Portabel skrivmaskin 47 06. Stillbildskamera 32 07. Filmkamera 18 08. Projektorer 51 09. Elektrisk symaskin 921 99. Ej svar
VAR 234 AVSER ATT KÖPA2 Loc 328 width 2 MD=99 F.20b. Andra understrykningen <Se F.20 för fullständig frågetext> 452 00. Frågan ej tillämplig 22 01. Frysbox 12 02. Frysskåp 20 03. Fiskeutrustning 43 04. Elektrisk rakapparat 7 05. Portabel skrivmaskin 23 06. Stillbildskamera 22 07. Filmkamera 23 08. Projektorer 31 09. Elektrisk symaskin 920 99. Ej svar
VAR 235 AVSER ATT KÖPA2 Loc 330 width 2 MD=99 F.20c. Tredje understrykningen <Se F.20 för fullständig frågetext> 604 00. Frågan ej tillämplig 01. Frysbox 4 02. Frysskåp 1 03. Fiskeutrustning 3 04. Elektrisk rakapparat 3 05. Portabel skrivmaskin 9 06. Stillbildskamera 10 07. Filmkamera 9 08. Projektorer 12 09. Elektrisk symaskin 920 99. Ej svar
VAR 236 AVSER ATT KÖPA2 Loc 332 width 2 MD=99 F.20d. Fjärde understrykningen <Se F.20 för fullständig frågetext> 639 00. Frågan ej tillämplig 01. Frysbox 02. Frysskåp 1 03. Fiskeutrustning 1 04. Elektrisk rakapparat 05. Portabel skrivmaskin 1 06. Stillbildskamera 1 07. Filmkamera 9 08. Projektorer 3 09. Elektrisk symaskin 920 99. Ej svar
VAR 237 AVSER ATT KÖPA2 Loc 334 width 2 MD=99 F.20e. Femte understrykningen <Se F.20 för fullständig frågetext> 651 00. Frågan ej tillämplig 01. Frysbox 02. Frysskåp 03. Fiskeutrustning 2 04. Elektrisk rakapparat 05. Portabel skrivmaskin 1 06. Stillbildskamera 1 07. Filmkamera 1 08. Projektorer 09. Elektrisk symaskin 919 99. Ej svar
VAR 238 AVSER ATT KÖPA3 Loc 336 width 2 MD=99 F.21. Din avsikt att köpa nedanstående varor.Nedan finns en mängd varor uppräknade. Läs igenom alla de varor vi räknat upp och stryk samtidigt under de varor Du tror att Du eller Ditt hushåll kommer att köpa inom de närmaste två åren. F.21a. Första understrykningen 114 00. Radio 38 01. Bandspelare 175 02. Stereoanläggning 45 03. Svart/vit TV 242 04. Färg-TV 223 05. Trädgårdsredskap 53 06. Gräsklippare 69 07. Dammsugare 10 08. Motor- eller segelbåt 9 09. Motionscykel 597 99. Ej svar
VAR 239 AVSER ATT KÖPA3 Loc 338 width 2 MD=99 F.21b. Andra understrykningen <Se F.21 för fullständig frågetext> 515 00. Frågan ej tillämplig 18 01. Bandspelare 25 02. Stereoanläggning 6 03. Svart/vit TV 72 04. Färg-TV 135 05. Trädgårdsredskap 96 06. Gräsklippare 70 07. Dammsugare 20 08. Motor- eller segelbåt 21 09. Motionscykel 597 99. Ej svar
VAR 240 AVSER ATT KÖPA3 Loc 340 width 2 MD=99 F.21c. Tredje understrykningen <Se F.21 för fullständig frågetext> 840 00. Frågan ej tillämplig 01. Bandspelare 9 02. Stereoanläggning 5 03. Svart/vit TV 3 04. Färg-TV 25 05. Trädgårdsredskap 42 06. Gräsklippare 32 07. Dammsugare 10 08. Motor- eller segelbåt 12 09. Motionscykel 597 99. Ej svar
VAR 241 AVSER ATT KÖPA3 Loc 342 width 2 MD=99 F.21d. Fjärde understrykningen <Se F.21 för fullständig frågetext> 947 00. Frågan ej tillämplig 01. Bandspelare 02. Stereoanläggning 03. Svart/vit TV 2 04. Färg-TV 3 05. Trädgårdsredskap 6 06. Gräsklippare 14 07. Dammsugare 4 08. Motor- eller segelbåt 2 09. Motionscykel 597 99. Ej svar
VAR 242 AVSER ATT KÖPA3 Loc 344 width 2 MD=99 F.21e. Femte understrykningen <Se F.21 för fullständig frågetext> 969 00. Frågan ej tillämplig 01. Bandspelare 02. Stereoanläggning 03. Svart/vit TV 04. Färg-TV 05. Trädgårdsredskap 06. Gräsklippare 4 07. Dammsugare 4 08. Motor- eller segelbåt 1 09. Motionscykel 597 99. Ej svar
VAR 243 LÄSER KALLE ANKA & CO Loc 346 width 2 F.22. Hur ofta läser Du - Kalle Anka & Co 1046 00. Aldrig 56 01. 1 gång per år 32 02. 2 gånger per år 56 03. 3 gånger per år 68 04. 1 gång per kvartal 64 05. 2 gånger per kvartal 105 06. 1 gång per månad 38 07. 2 gånger per månad 15 08. 3 gånger per månad 95 09. 1 gång per vecka
VAR 244 NORRORT Loc 348 width 2 F.23. Följande frågor gäller hur ofta Du själv läser vissa tidningar.De flesta människor läser endast en liten del av de uppräknade tidningarna.Vi ber Dig att så noga som möjligt gå igenom och kryssa för samtliga tidningar.I de fall Du inte alls läser en tidning,kryssa för svarsalternativet "Aldrig". F.23a. Hur ofta läser Du - Norrort FRÅGAN ENBART STÄLLD I AREGION 1 190 00. Aldrig 1 01. 1 gång per år 2 02. 2 gånger per år 1 03. 3 gånger per år 5 04. 1 gång per kvartal 1 05. 2 gånger per kvartal 5 06. 1 gång per månad 4 07. 2 gånger per månad 1 08. 3 gånger per månad 27 09. 1 gång per vecka 1338 98. Frågan ej tillämplig
VAR 245 VAXHOLMS TIDNING Loc 350 width 2 F.23b. Hur ofta läser Du - Vaxholms Tidning <Se F.23 för fullständig frågetext> FRÅGAN ENBART STÄLLD I AREGION 1 223 00. Aldrig 01. 1 gång per år 1 02. 2 gånger per år 1 03. 3 gånger per år 04. 1 gång per kvartal 2 05. 2 gånger per kvartal 1 06. 1 gång per månad 1 07. 2 gånger per månad 08. 3 gånger per månad 8 09. 1 gång per vecka 1338 98. Frågan ej tillämplig
VAR 246 VÄSBY NYTT Loc 352 width 2 F.23c. Hur ofta läser Du - Väsby Nytt <Se F.23 för fullständig frågetext> FRÅGAN ENBART STÄLLD I AREGION 1 235 00. Aldrig 01. 1 gång per år 1 02. 2 gånger per år 03. 3 gånger per år 04. 1 gång per kvartal 05. 2 gånger per kvartal 06. 1 gång per månad 07. 2 gånger per månad 08. 3 gånger per månad 1 09. 1 gång per vecka 1338 98. Frågan ej tillämplig
VAR 247 SIGTUNA-MÄRSTA POSTEN Loc 354 width 2 F.23d. Hur ofta läser Du - Sigtuna-Märsta Posten <Se F.23 för fullständig frågetext> FRÅGAN ENBART STÄLLD I AREGION 1 236 00. Aldrig 01. 1 gång per år 1 02. 2 gånger per år 03. 3 gånger per år 04. 1 gång per kvartal 05. 2 gånger per kvartal 06. 1 gång per månad 07. 2 gånger per månad 08. 3 gånger per månad 09. 1 gång per vecka 1338 98. Frågan ej tillämplig
VAR 248 SUNDBYBERG O.SOLNA TIDN. Loc 356 width 2 F.23e. Hur ofta läser Du - Sundbyberg och Solna Tidning <Se F.23 för fullständig frågetext> FRÅGAN ENBART STÄLLD I AREGION 1 218 00. Aldrig 01. 1 gång per år 1 02. 2 gånger per år 1 03. 3 gånger per år 04. 1 gång per kvartal 1 05. 2 gånger per kvartal 1 06. 1 gång per månad 07. 2 gånger per månad 08. 3 gånger per månad 15 09. 1 gång per vecka 1338 98. Frågan ej tillämplig
VAR 249 LIDINGÖ TIDNING Loc 358 width 2 F.23f. Hur ofta läser Du - Lidingö Tidning <Se F.23 för fullständig frågetext> FRÅGAN ENBART STÄLLD I AREGION 1 222 00. Aldrig 1 01. 1 gång per år 3 02. 2 gånger per år 3 03. 3 gånger per år 1 04. 1 gång per kvartal 2 05. 2 gånger per kvartal 06. 1 gång per månad 07. 2 gånger per månad 08. 3 gånger per månad 5 09. 1 gång per vecka 1338 98. Frågan ej tillämplig
VAR 250 VÄSTERORT Loc 360 width 2 F.23g. Hur ofta läser Du - Västerort <Se F.23 för fullständig frågetext> FRÅGAN ENBART STÄLLD I AREGION 1 204 00. Aldrig 2 01. 1 gång per år 5 02. 2 gånger per år 2 03. 3 gånger per år 4 04. 1 gång per kvartal 1 05. 2 gånger per kvartal 5 06. 1 gång per månad 1 07. 2 gånger per månad 1 08. 3 gånger per månad 12 09. 1 gång per vecka 1338 98. Frågan ej tillämplig
VAR 251 JÄRFÄLLA NYHETER Loc 362 width 2 F.23h. Hur ofta läser Du - Järfälla Nyheter <Se F.23 för fullständig frågetext> FRÅGAN ENBART STÄLLD I AREGION 1 230 00. Aldrig 01. 1 gång per år 1 02. 2 gånger per år 03. 3 gånger per år 1 04. 1 gång per kvartal 05. 2 gånger per kvartal 2 06. 1 gång per månad 07. 2 gånger per månad 08. 3 gånger per månad 3 09. 1 gång per vecka 1338 98. Frågan ej tillämplig
VAR 252 MÄLARÖARNAS NYHETER Loc 364 width 2 F.23i. Hur ofta läser Du - Mälaröarnas Nyheter <Se F.23 för fullständig frågetext> FRÅGAN ENBART STÄLLD I AREGION 1 235 00. Aldrig 01. 1 gång per år 1 02. 2 gånger per år 03. 3 gånger per år 04. 1 gång per kvartal 05. 2 gånger per kvartal 06. 1 gång per månad 07. 2 gånger per månad 08. 3 gånger per månad 1 09. 1 gång per vecka 1338 98. Frågan ej tillämplig
VAR 253 HUDDINGE POSTEN Loc 366 width 2 F.23j. Hur ofta läser Du - Huddinge Posten <Se F.23 för fullständig frågetext> FRÅGAN ENBART STÄLLD I AREGION 1 226 00. Aldrig 01. 1 gång per år 2 02. 2 gånger per år 1 03. 3 gånger per år 4 04. 1 gång per kvartal 05. 2 gånger per kvartal 2 06. 1 gång per månad 07. 2 gånger per månad 1 08. 3 gånger per månad 1 09. 1 gång per vecka 1338 98. Frågan ej tillämplig
VAR 254 SÖDER-NYHETERNA Loc 368 width 2 F.23k. Hur ofta läser Du - Södernyheterna <Se F.23 för fullständig frågetext> FRÅGAN ENBART STÄLLD I AREGION 1 191 00. Aldrig 01. 1 gång per år 2 02. 2 gånger per år 3 03. 3 gånger per år 1 04. 1 gång per kvartal 05. 2 gånger per kvartal 1 06. 1 gång per månad 3 07. 2 gånger per månad 08. 3 gånger per månad 36 09. 1 gång per vecka 1338 98. Frågan ej tillämplig
VAR 255 SÖDERPOSTEN Loc 370 width 2 F.23l. Hur ofta läser Du - Söderposten <Se F.23 för fullständig frågetext> FRÅGAN ENBART STÄLLD I AREGION 1 189 00. Aldrig 01. 1 gång per år 4 02. 2 gånger per år 2 03. 3 gånger per år 4 04. 1 gång per kvartal 05. 2 gånger per kvartal 3 06. 1 gång per månad 1 07. 2 gånger per månad 08. 3 gånger per månad 34 09. 1 gång per vecka 1338 98. Frågan ej tillämplig
VAR 256 SÖDERTIDNINGEN Loc 372 width 2 F.23m. Hur ofta läser Du - Södertidningen <Se F.23 för fullständig frågetext> FRÅGAN ENBART STÄLLD I AREGION 1 214 00. aldrig 01. 1 gång/år 2 02. 2 gånger/år 2 03. 3 gånger/år 3 04. 1 gång/kvartal 05. 2 gånger/kvartal 3 06. 1 gång/månad 1 07. 2 gånger/månad 2 08. 3 gånger/månad 10 09. 1 gång/vecka 1338 98. Frågan ej tillämplig
VAR 257 HELSINGBORGS DAGBLAD Loc 374 width 2 F.23n. Hur ofta läser Du Helsingborgs Dagblad <Se F.23 för fullständig frågetext> FRÅGAN ENBART STÄLLD I AREGION 24-30 147 00. aldrig 5 01. 1 gång/år 6 02. 2 gånger/år 1 03. 3 gånger/år 2 04. 1 gång/kvartal 2 05. 2 gånger/kvartal 2 06. 1 gång/månad 3 07. 2 gånger/månad 3 08. 3 gånger/månad 8 09. 1 gång/vecka 1 10. 2 gånger/vecka 1 11. 3 gånger/vecka 1 12. 4 gånger/vecka 2 13. 5 gånger/vecka 14 14. 6 gånger/vecka 1377 98. Frågan ej tillämplig
VAR 258 NORDVÄSTRA SKÅNES TIDN. Loc 376 width 2 F.23o. Hur ofta läser Du Nordvästra Skånes tidningar <Se F.23 för fullständig frågetext> FRÅGAN ENBART STÄLLD I AREGION 24-30 149 00. Aldrig 2 01. 1 gång per år 6 02. 2 gånger per år 4 03. 3 gånger per år 3 04. 1 gång per kvartal 1 05. 2 gånger per kvartal 3 06. 1 gång per månad 1 07. 2 gånger per månad 5 08. 3 gånger per månad 3 09. 1 gång per vecka 10. 2 gånger per vecka 1 11. 3 gånger per vecka 12. 4 gånger per vecka 13. 5 gånger per vecka 20 14. 6 gånger per vecka 1377 98. Frågan ej tillämplig
VAR 259 NORRA SKÅNE Loc 378 width 2 F.23p. Hur ofta läser Du Norra Skåne <Se F.23 för fullständig frågetext> FRÅGAN ENBART STÄLLD I AREGION 24-30 167 00. Aldrig 1 01. 1 gång per år 7 02. 2 gånger per år 2 03. 3 gånger per år 04. 1 gång per kvartal 1 05. 2 gånger per kvartal 2 06. 1 gång per månad 1 07. 2 gånger per månad 1 08. 3 gånger per månad 3 09. 1 gång per vecka 1 10. 2 gånger per vecka 11. 3 gånger per vecka 12. 4 gånger per vecka 13. 5 gånger per vecka 12 14. 6 gånger per vecka 1377 98. Frågan ej tillämplig
VAR 260 YSTADS ALLEHANDA Loc 380 width 2 F.23q. Hur ofta läser Du Ystads Allehanda <Se F.23 för fullständig frågetext> FRÅGAN ENBART STÄLLD I AREGION 24-30 161 00. Aldrig 1 01. 1 gång per år 7 02. 2 gånger per år 3 03. 3 gånger per år 2 04. 1 gång per kvartal 5 05. 2 gånger per kvartal 2 06. 1 gång per månad 1 07. 2 gånger per månad 08. 3 gånger per månad 2 09. 1 gång per vecka 10. 2 gånger per vecka 1 11. 3 gånger per vecka 12. 4 gånger per vecka 1 13. 5 gånger per vecka 12 14. 6 gånger per vecka 1377 98. Frågan ej tillämplig
VAR 261 TRELLEBORGS ALLEHANDA Loc 382 width 2 F.23r. Hur ofta läser Du Trelleborgs Allehanda <Se F.23 för fullständig frågetext> FRÅGAN ENBART STÄLLD I AREGION 24-30 175 00. Aldrig 4 01. 1 gång per år 7 02. 2 gånger per år 03. 3 gånger per år 04. 1 gång per kvartal 2 05. 2 gånger per kvartal 3 06. 1 gång per månad 07. 2 gånger per månad 1 08. 3 gånger per månad 2 09. 1 gång per vecka 10. 2 gånger per vecka 11. 3 gånger per vecka 12. 4 gånger per vecka 13. 5 gånger per vecka 4 14. 6 gånger per vecka 1377 98. Frågan ej tillämplig
VAR 262 NYASTE KRISTIANSTADSBLAD Loc 384 width 2 F.23s. Hur ofta läser Du Nyaste Kristianstadsbladet <Se F.23 för fullständig frågetext> FRÅGAN ENBART STÄLLD I AREGION 24-30 169 00. Aldrig 1 01. 1 gång per år 6 02. 2 gånger per år 2 03. 3 gånger per år 04. 1 gång per kvartal 1 05. 2 gånger per kvartal 06. 1 gång per månad 07. 2 gånger per månad 1 08. 3 gånger per månad 09. 1 gång per vecka 10. 2 gånger per vecka 11. 3 gånger per vecka 12. 4 gånger per vecka 1 13. 5 gånger per vecka 17 14. 6 gånger per vecka 1377 98. Frågan ej tillämplig
VAR 263 MELLERSTA SKÅNE Loc 386 width 2 F.23t. Hur ofta läser Du Mellersta Skåne <Se F.23 för fullständig frågetext> FRÅGAN ENBART STÄLLD I AREGION 24-30 175 00. Aldrig 2 01. 1 gång per år 9 02. 2 gånger per år 2 03. 3 gånger per år 3 04. 1 gång per kvartal 05. 2 gånger per kvartal 1 06. 1 gång per månad 07. 2 gånger per månad 1 08. 3 gånger per månad 1 09. 1 gång per vecka 1 10. 2 gånger per vecka 1 11. 3 gånger per vecka 12. 4 gånger per vecka 13. 5 gånger per vecka 2 14. 6 gånger per vecka 1377 98. Frågan ej tillämplig
VAR 264 HUVUDSTADSPRESS Loc 388 width 2 MD=99 F.23u. Hur ofta läser Du - Huvudstadspress <Se F.23 för fullständig frågetext> 1406 00. Aldrig 1 01. 1 gång per år 5 02. 2 gånger per år 5 03. 3 gånger per år 12 04. 1 gång per kvartal 6 05. 2 gånger per kvartal 10 06. 1 gång per månad 5 07. 2 gånger per månad 3 08. 3 gånger per månad 122 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 265 LÄSER A-PRESSEN Loc 390 width 2 F.23v. Hur ofta läser Du - A-Pressen <Se F.23 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I DENNA OMGÅNG 1575 00. Frågan ej ställd
VAR 266 STORMARKNADSPRESS Loc 392 width 2 F.23x. Hur ofta läser Du - Stormarknadspress? <Se F.23 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I DENNA OMGÅNG 1575 00. Frågan ej ställd
VAR 267 DN FÖRORTSBILAGOR Loc 394 width 2 F.23y. Hur ofta läser Du - DN Förortsbilagor <Se F.23 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I DENNA OMGÅNG 1575 00. Frågan ej ställd