ORVESTO 74 P-837
               SSD 0074

              Primärforskare:
              Testologen AB
               Box 2050
             191 02 Sollentuna

             Första SSD-upplagan
                1984

  

        Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst
               Box 5048

         Go to variable list
             S-402 21 Göteborg

  
           ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDAREN.

  Oavsett publikationsform skall alla uppsatser och rapporter
  som bygger på data tillgängliggjorda genom SSD tillkännage
  detta förhållande, samt namnge primärforskaren. SSD ber
  därför alla användare av SSD-material att, så långt detta är
  möjligt, använda sig av följande uttalande. (Uttryck inom
  parentes används i tillämpliga fall.)

        Data och (tabeller) i denna (publikation)
        har (delvis) gjorts tillgängliga av Svensk
        Samhällsvetenskaplig Datatjänst.
        Materialet i ORVESTO 74 P-837 samlades
        ursprungligen in av TESTOLOGEN AB, som ett
        led i företagets regelbundet återkommande
        räckviddsundersökning Sverige Nu.
        Varken SSD eller Testologen AB bär ansvar
        för analyser och tolkningar som presenteras
        i denna (publikation).

  Enligt överenskommelse mellan TESTOLOGEN AB och Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst får ORVESTO-materialet
  förmedlas till och analyseras av forskare under
  förutsättning att användningen sker i forskningssyfte.
  Härvid skall HSFR:s forskningsetiska principer för humaniora
  och samhällsvetenskap, publicerade i skriften HSFR-ETIK,
  följas i alla tillämpliga delar.

  Data och/eller dokumentation får ej ställas till tredje
  persons förfogande utan SSD:s skriftliga tillstånd.

  Rapporter och publikationer baserade på dessa data skall
  insändas i två exemplar till SSD, som vidarebefordrar ett
  exemplar till primärforskaren.

  

  Ingemar Lindberg:

  ORVESTO - ett mångsidigt arbetsinstrument........

  (Utdrag ur artikel i rapporten Orvesto 1979 II s.14ff)

  I mitten av 1960-talet introducerade Testologen(inom ramen
  för dåvarande Marknadssociologen), i samverkan med en stor
  grupp annonsörer,en undersökningsform, som vid den tiden var
  internationellt helt ny. Den innebar att målgruppsdata
  (socio-ekonomiska data, intressen, köpvanor, innehav,
  köpavsikter mm) och läsvanedata insamlades i en och samma
  undersökning (s k single-source survey).

  Därmed kunde man för första gången börja analysera dessa
  data direkt mot varandra. Dittills hade de insamlats var för
  sig i olika undersökningar, vilket gjorde media-analyserna
  svåra och otillfredsställande.

  Den nya undersökningsansatsen innebar att en mycket stor
  mängd information skulle insamlas från ett och samma urval.
  Det medförde i sin tur en översyn av undersökningsmetodiken,
  dvs typ av frågor och kontaktform. Jarko Cerha utförde
  därför 1965 ett stort upplagt metodexperiment, i vilket
  effekten av kontaktform i kombination med skaltyp
  undersöktes. Resultatet blev att man valde en 16-gradig
  läsfrekvensskala i kombination med postal kontaktform. (Se
  vidare Cerha J, 1967: Selective Mass Communication, sid
  119-124 och 137-172.)

  Undersökningsansatsen rönte snart stort intresse hos såväl
  annonsörer som förlag, och efter ett par års försöksperiod
  gavs den första ORVESTO-rapporten ut 1969. Själva namnet
  innebar en markering av målsättningen att täcka många
  mediagrupper: OR som i organisations-, VE som i vecko- och
  STO som i storstadspress.

  Sedan starten 1969 har allt som allt 19 rapporter
  presenterats, fr o m 1972 två gånger per år. Rapporterna
  trycks i ca 10.000 ex och distribueras utan kostnad för
  mottagarna till så gott som alla reklamköpare i Sverige och
  i viss utsträckning även utomlands.

  Sedan starten har till dags dato hela 132.529 personer
  besvarat det ganska omfattande frågebatteriet. Efter vissa
  justeringar och kompletteringar omfattar det ordinarie
  ORVESTO-formuläret idag så mycket som 418 fråge-items.
  Därtill kommer individuellt köpta målgruppsfrågor, som
  redovisas enskilt till varje beställare.

  

       ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR: URVAL, BORTFALL.

  Undersökningen utgör en omgång i Testologens kontinuerliga
  konsumentomnibus "Sverige Nu" insamlad genom brevenkät.
  Företaget, Testologen AB, redovisar data beträffande urval,
  bortfall m m enbart beträffande halvårsvisa
  sammanställningar av omnibussar. För en enskild omgång
  saknas därför de exakta uppgifterna, men i allmänhet torde
  man kunna utgå från att vad som gäller för hela serien
  proportionellt sett gäller för en enskild omgång.

  Under andra halvåret 1973 genomfördes tre omgångar "Sverige
  Nu". Totalt omfattade urvalet för dessa tre omgångar 8.984
  personer 15-67 år upptagna i befolkningsregistret. Urvalet
  har av SCB dragits ur RTBS.

  Av det totala urvalet på 8.984 personer har 1.512
  definierats av företaget som "ej målgruppsaktuella". Här
  ingår 17 avlidna, 18 avflyttade från riket, 84 som vistas
  utomlands, 23 i militärtjänst, 34 på utrikes resa, 92 ej
  svensktalande, 174 okända men skrivna på kommun, 69 under
  sjukhusvård, 279 sjuka i hemmet samt 722 ur gruppen "ej
  anträffbara". Den sistnämda gruppen har definierats med
  utgångspunkt från en specialstudie som utvisat att ca 50% av
  de ej anträffbara ej tillhör målpopulationen för ORVESTO.

  Nettourvalet för de tre omgångarna hösten 1973 uppgår
  således till 7.472 personer varav 2.355, utgörande 32%, ej
  besvarat formuläret.

  Ej besvarat formulär har orsakats av "inget intresse för
  undersökningen" (33%), "tidsbrist" (12%), "ingen kontakt
  trots minst fem kontaktförsök" eller "ej anträffbara" (52%)
  samt "övriga" (3%).

  Undersökningsledningen har beträffande ca en niondel av det
  ursprungliga urvalet genomfört riktade åtgärder för att öka
  svarsbenägenheten. Enligt särskilt urvalsförfarande utväljs
  var tredje person som ej svarat vid en viss tidpunkt och
  erbjuds någon form av uppmuntran för ett inskickat svar. De
  som därvid utväljs representerar två andra individer i
  bortfallet och genom viktning - se variabel för
  bortfallsvikt i materialet - beräknar undersökningsledningen
  en väsentligt högre svarsfrekvens - beträffande andra
  halvåret 1973 5.940 personer istället för 5.117 faktiskt
  insända godkända formulär. Undersökningsledningen beräknar
  därför den viktade svarsfrekvensen till 81% av nettourvalet.

  Föreliggande omgång, av undersökningsledningen benämd
  Sverige NU P-837, omfattar 1842 personer eller 36,0% av
  totala antalet inkomna godkända formulär under
  halvårsperioden (ovägda tal). Bortfallet av skilda
  kategorier beträffande den aktuella omgången får antas
  utgöra motsvarande proportion av ovanstående redovisade
  siffror. Fältarbetet pågick under tiden 26 oktober 1973 - 2
  januari 1974.

  Inom Testologen AB har civilekonom Ulf Hartman haft ansvaret
  för administration, fru Ebba Sommar ansvaret för fältarbetet
  samt civilekonom Ingemar Lindberg ansvaret för
  ORVESTO-rapporten ur vilken ovanstående uppgifter är
  hämtade. (ORVESTO 1979-II, utgiven av Testologen AB)

           SSDdokumentation - ORVESTO

  Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst har för budgetåret
  1983/84 erhållit anslag av RIKSBANKENS JUBILEUMSFOND för
  tillrättaläggning och dokumentation av ORVESTO-materialet.
  Arbetet bedrivs med hjälp av ett datorbaserat
  dokumentationssystem som ställts till SSDs förfogande av
  Inter-University Consortium for Political and Social
  Research (ICPSR) vid University of Michigan. Systemet kallas
  Guided Interactive Dataset Organisation (GIDO).
Variable list


1 SSDstudie NR 0074 2 SSDupplaga/datering NR 1 3 SSD Delstudieidentifikation 001 4 Id-nummer 5 Bortfallsvikt 6 Undersökningsomgång 7 Regionskod 8 Födelseår Demografiska och socioekonomiska uppgifter 9 Kön 10 Civilstånd 11 Ålder 12 Förvärvsarbete/sysselsättning 13 Utbildning 14 Storlek på orten 15 Form av boende 16 Antal hushållsmedlemmar under 2 år 17 Hushållsmedlemmar i åldern 2-6 år 18 Hushållsmedlemmar i åldrarna:7-10 år 19 Hushållsmedlemmar i åldrarna 11-14 år 20 Hushållsmedlemmar i åldrarna 15-19 år 21 Hushållsmedlemmar i åldrarna 20-67 år 22 Hushållsmedlemmar i åldrarna 68 år eller äldre 23 Totalt antal personer 24 Din personliga inkomst i kronor per år 25 Hushållets totala inkomst i kronor per år 26 Inköp av dagligvaror:själv Medlemsskap i Konsum 27 Medlemsfrekvens för Konsum Körkort 28 Innehav av körkort Intressen för olika ämnesområden 29 Intresseinriktning:Samhällsdebatt 30 Intresseinriktning:Sociala rättigheter 31 Intresseinriktning:Skattefrågor 32 Intresseinriktning:Lagar och förordningar 33 Intresseinriktning:Samlevnadsproblem 34 Intresseinriktning:Religions-och trosfrågor 35 Intresseinriktning:Arbetsmarknaden 36 Intresseinriktning:Samhällsplanering 37 Intresseinriktning:Politiska frågor 38 Intresseinriktning:Försvarsfrågor 39 Intresseinriktning:Miljövårdsproblem 40 Intresseinriktning:Hälsonyttig mat 41 Intresseinriktning:Sjukdomar och hälsovård 42 Intresseinriktning:Bantningstips 43 Intresseinriktning:Hushålla ekonomiskt 44 Intresseinriktning:Heminredning 45 Intresseinriktning:Modenyheter 46 Intresseinriktning:Matvarunyheter 47 Intresseinriktning:Barnavård 48 Intresseinriktning:Skönhetsvård 49 Intresseinriktning:Villa/eget hem 50 Intresseinriktning:Fritidshus 51 Intresseinriktning:Semesterresor 52 Intresseinriktning:Båtar 53 Intresseinriktning:Personbilar 54 Intresseinriktning:TV/Radioapparater 55 Intresseinriktning:Stereoanläggningar 56 Intresseinriktning:Hushållsmaskiner 57 Intresseinriktning:Fotoutrustning 58 Intresseinriktning:Motorcyklar/mopeder 59 Intresseinriktning:Rakapparater 60 Intresseinriktning:Rengöringsmedel 61 Intresseinriktning:Medel mot mjäll 62 Intresseinriktning:Hundars skötsel 63 Intresseinriktning:Katters skötsel 64 Intresseinriktning:Handla mat 65 Intresseinriktning:Laga mat 66 Intresseinriktning:Pröva nya maträtter 67 Intresseinriktning:Baka 68 Intresseinriktning:Pröva nya cigarretter 69 Intresseinriktning:Pröva ny piptobak 70 Intresseinriktning:Pröva nya cigariller 71 Intresseinriktning:Ha gäster 72 Intresseinriktning:Köra bil 73 Intresseinriktning:Jobba med bilen 74 Intresseinriktning:Arbeta i trädgården 75 Intresseinriktning:Fotografera 76 Intresseinriktning:Smalfilma 77 Intresseinriktning:Lyssna på popmusik 78 Intresseinriktning:Lyssna på klassisk musik 79 Intresseinriktning:Gå på teater 80 Intresseinriktning:Gå på konstutställning 81 Intresseinriktning:Skaffa vidareutbildning 82 Intresseinriktning:Läsa böcker 83 Intresseinriktning:Läsa populärtidningar 84 Intresseinriktning:Sy kläder 85 Intresseinriktning:Handarbeta 86 Intresseinriktning:Måla 87 Intresseinriktning:Snickra 88 Intresseinriktning:Motionera 89 Intresseinriktning:Friluftsliv 90 Intresseinriktning:Sportfiska 91 Intresseinriktning:Åka skidor 92 Intresseinriktning:Åka motorbåt 93 Intresseinriktning:Segla 94 Intresseinriktning:Campa 95 Intresseinriktning:Semestra utomlands 96 Intresseinriktning:Semestra i Sverige 97 Intresseinriktning:Gå på föreningsmöten 98 Intresseinriktning:Se på sportevenemang 99 Intresseinriktning:Pröva nya produkter Besöksfrekvenser i butiker,varuhus m.m. 100 Besöksfrekvenser:Konsum 101 Besöksfrekvenser:ICA 102 Besöksfrekvenser:VIVO 103 Besöksfrekvenser:Annan livsmedelsbutik 104 Besöksfrekvenser:Livsmedelsavdelning i Domus eller Obs 105 Besöksfrekvenser:Livsmedelsavdelning i annat varuhus 106 Besöksfrekvenser:Domus 107 Besöksfrekvenser:Epa 108 Besöksfrekvenser:Tempo 109 Besöksfrekvenser:Pressbyrån 110 Besöksfrekvenser:Annan kiosk 111 Besöksfrekvenser:Tobaksaffär 112 Besöksfrekvenser:Bar/Självservering 113 Besöksfrekvenser:Kafe/Konditori 114 Besöksfrekvenser:Korvkiosk/Gatukök 115 Besöksfrekvenser:Bensinstation 116 Besöksfrekvenser:Postkontor 117 Besöksfrekvenser:Bankkontor 118 Uppmärksamhetsfrekvenser:Affischpelare 119 Uppmärksamhetsfrekvens:Reklamfilm på bio 120 Uppmärksamhetsfrekvenser:Reklam på bussar 121 Uppmärksamhetsfrekvenser:Reklam på taxibilar Tidningsläsning:Storstadspress - vardagsnummer 122 Läsfrekvenser:Aftonbladet 123 Läsfrekvenser:Arbetet 124 Läsfrekvenser:Dagens Nyheter 125 Läsfrekvenser:Expressen 126 Läsfrekvenser:Göteborgs-Posten 127 Läsfrekvenser för - Skånska Dagbladet (vard) 128 Läsfrekvenser:GT Kvällstidningen 129 Läsfrekvenser:Kvällsposten 130 Läsfrekvenser:Svenska Dagbladet 131 Läsfrekvenser:Sydsvenska Dagbladet Tidningsläsning:Storstadspress - söndagsnummer 132 Läsfrekvenser:Aftonbladet(söndagsnummer) 133 Läsfrekvenser:Arbetet(söndagsnummer) 134 Läsfrekvenser:Dagens Nyheter(söndagsnummer) 135 Läsfrekvenser:Expressen(söndagsnummer) 136 Läsfrekvenser:Göteborgs-Posten(söndagsnummer) 137 Läsfrekvenser:GT Kvällstidningen(söndagsnummer) 138 Läsfrekvenser:Kvällsposten(söndagsnummer) 139 Läsfrekvenser:Svenska Dagbladet(söndagsnummer) 140 Läsfrekvenser:Sydsvenska Dagbladet(söndagsnummer) Tidningsläsning:Veckotidningar 141 Läsfrekvenser för Allas Veckotidning 142 Läsfrekvenser för Allers 143 Läsfrekvenser för Damernas Värld 144 Läsfrekvenser för Femina 145 Läsfrekvenser för FIB-Aktuellt 146 Läsfrekvenser för Hemmets Journal 147 Läsfrekvenser för Hemmets Veckotidning 148 Läsfrekvenser för Hennes 149 Läsfrekvenser för Husmodern 150 Läsfrekvenser för Hänt i Veckan 151 Läsfrekvenser för ICA-kuriren 152 Läsfrekvenser för Land 153 Läsfrekvenser för Lektyr 154 Läsfrekvenser för Metallarbetaren 155 Läsfrekvenser för Min Värld 156 Läsfrekvenser för Mitt Livs Novell 157 Läsfrekvenser för Röster i Radio/TV 158 Läsfrekvenser för Saxons Veckotidning 159 Läsfrekvenser för Se 160 Läsfrekvenser för Svensk Damtidning 161 Läsfrekvenser för Svenska Journalen 162 Läsfrekvenser för Veckans Affärer 163 Läsfrekvenser för Vecko-Journalen 164 Läsfrekvenser för Vecko-Revyn 165 Läsfrekvenser för Vi 166 Läsfrekvenser för Året Runt Tidningsläsning:10-dagarstidningar 167 Läsfrekvenser för Byggnadsarbetaren 168 Läsfrekvenser för Statsanställd Tidningsläsning:14-dagarstidningar 169 Läsfrekvenser för Allt om Mat 170 Läsfrekvenser för Fabriksarbetaren 171 Läsfrekvenser för Kommunalarbetaren 172 Läsfrekvenser för Motor 173 Läsfrekvenser för Motorföraren 174 Läsfrekvenser för Teknikens Värld 175 Läsfrekvenser för Vi Bilägare Tidningsläsning:Månadstidningar 176 Läsfrekvenser för Allt i Hemmet 177 Läsfrekvenser för Hem och Fritid 178 Läsfrekvenser för Villa & Hem i Sverige 179 Läsfrekvenser för Båt för Alla 180 Läsfrekvenser för Båt-Nytt 181 Läsfrekvenser för Foto och Filmteknik 182 Läsfrekvenser för Det Bästa 183 Läsfrekvenser för Vi Föräldrar 184 Läsfrekvenser för Vår Bostad 185 Läsfrekvenser för Industritjänstemannen 186 Läsfrekvenser för SACO-tidningen 187 Läsfrekvenser för Sunt Förnuft 188 Läsfrekvenser för Jaktjournalen 189 Läsfrekvenser för Jaktmarker och Fiskevatten 190 Läsfrekvenser för Svensk Jakt 191 Läsfrekvenser för Svenskt Fiske 192 Läsfrekvenser för Illustrerad Motor Sport 193 Läsfrekvenser för Populär Mekanik 194 Läsfrekvenser för Svensk Motortidning 195 Läsfrekvenser för Teknik för Alla Tidningsläsning:Vi i Villa 196 Läsfrekvenser för Vi i Villa Innehav av kapitalvaror 197 Hushållets innehav av personbil/kombi 198 Hushållets innehav av fritidshus 199 Hushållets innehav av motor- eller segelbåt 200 Hushållets innehav av bildkamera-typ Instamatic 201 Hushållets innehav av bildkamera-typ systemkamera 202 Hushållets innehav av filmkamera 203 Hushållets innehav av stillbildsprojektor 204 Hushållets innehav av filmprojektor 205 Hushållets innehav av skrivmaskin 206 Hushållets innehav av svart-vit tv 207 Hushållets innehav av färg-tv 208 Hushållets innehav av frysbox/frysskåp 209 Hushållets innehav av diskmaskin 210 Hushållets innehav av tvättmaskin 211 Hushållets innehav av kassettbandspelare 212 Hushållets innehav av stereoanläggning 213 Hushållets innehav av vanlig bandspelare 214 Hushållets innehav av hund 215 Hushållets innehav av katt 216 Hushållets innehav av burfåglar 217 Hushållets innehav av akvariefiskar Köpfrekvenser beträffande kapitalvaror 218 Köpfrekvenser för Matvaror i Butiker 219 Köpfrekvenser för Skönhetsartiklar 220 Köpfrekvenser för Tandkräm 221 Köpfrekvenser för Tvål 222 Köpfrekvenser för Maskindiskmedel 223 Köpfrekvenser för vanligt diskmedel 224 Köpfrekvenser för Rengöringsmedel 225 Köpfrekvenser för Tvättmedel 226 Köpfrekvenser för Golvvårdsmedel 227 Köpfrekvenser för Grammofonskivor Köpavsikter beträffande kapitalvaror 228 Avsikt att köpa kapitalvaror1 229 Avsikt att köpa kapitalvaror1 230 Avsikt att köpa kapitalvaror1 231 Avsikt att köpa kapitalvaror1 232 Avsikt att köpa kapitalvaror1 233 Avsikt att köpa kapitalvaror2 234 Avsikt att köpa kapitalvaror2 235 Avsikt att köpa kapitalvaror2 236 Avsikt att köpa kapitalvaror2 237 Avsikt att köpa kapitalvaror2 238 Avsikt att köpa kapitalvaror3 239 Avsikt att köpa kapitalvaror3 240 Avsikt att köpa kapitalvaror3 241 Avsikt att köpa kapitalvaror3 242 Avsikt att köpa kapitalvaror3 Tidningsläsning:Kalle Anka & Co 243 Läsfrekvenser för Kalle Anka & Co Tidningsläsning:Lokalpress 244 Läsfrekvenser för Norrort 245 Läsfrekvenser för Vaxholms Tidning 246 Läsfrekvenser för Väsby Nytt 247 Läsfrekvenser för Sigtuna-Märsta Posten 248 Läsfrekvenser för Sundbyberg och Solna Tidning 249 Läsfrekvenser för Lidingö Tidning 250 Läsfrekvenser för Västerort 251 Läsfrekvenser för Järfälla Nyheter 252 Läsfrekvenser för Mälaröarnas Nyheter 253 Läsfrekvenser för Huddinge Posten 254 Läsfrekvenser för Södernyheterna 255 Läsfrekvenser för Söderposten 256 Läsfrekvenser för Södertidningen 257 Läsfrekvenser för Helsingborgs Dagblad 258 Läsfrekvenser för Nordvästra Skånes tidningar 259 Läsfrekvenser för Norra Skåne 260 Läsfrekvenser för Ystads Allehanda 261 Läsfrekvenser för Trelleborgs Allehanda 262 Läsfrekvenser för Nyaste Kristianstadsbladet 263 Läsfrekvenser för Mellersta Skåne 264 Läsfrekvenser för Huvudstadspress 265 Läsfrekvenser för - A-Pressen 266 Läsfrekvenser för - Stormarknadspress 267 Läsfrekvenser för DN Förortsbilagor

VAR 1 SSDSTUDIE NR 0074              Loc 1 width 4


Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst studie 0074


VAR 2 SSDUPPLAGA NR 1 Loc 5 width 1 SSDupplaga/datering NR Uppgift om ordningsföljd och utgivningstidpunkt. 1. APRIL 1984
VAR 3 DELSTUDIE NR 001 Loc 6 width 3 SSD Delstudieidentifikation Ordningsnummer i en serie på 1 delar.
VAR 4 ID-NUMMER Loc 9 width 4 Id-nummer
VAR 5 BORTFALLSVIKT Loc 13 width 1 Bortfallsvikt Kod: 1 3 Frek: 1745 97
VAR 6 OMGÅNG Loc 14 width 1 Undersökningsomgång Kod: 7 Frek: 1842
VAR 7 AREGION Loc 15 width 2 MD=99 Regionskod Kod: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Frek: 261 11 6 32 20 18 18 19 30 31 35 Kod: 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Frek: 6 24 18 7 34 13 8 14 36 16 13 Kod: 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Frek: 24 20 16 11 40 108 22 15 18 19 153 Kod: 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 Frek: 24 30 44 26 10 12 5 10 40 13 16 Kod: 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 Frek: 53 12 11 37 12 9 4 28 9 8 10 Kod: 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 Frek: 36 14 20 32 7 9 19 35 24 21 12 Kod: 67 68 69 70 Frek: 18 32 9 15
VAR 8 FÖDELSEÅR Loc 17 width 2 MD=99 Födelseår Kod: 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Frek: 24 31 27 28 30 33 31 35 32 31 27 34 31 30 Kod: 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Frek: 38 44 32 33 31 29 35 29 31 24 36 30 37 28 Kod: 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Frek: 33 30 32 32 28 37 33 44 45 44 38 43 47 53 Kod: 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 Frek: 46 47 40 37 38 41 41 44 44 44
VAR 9 KÖN Loc 19 width 1 F.1. Personliga uppgifter.När man sammanställer resultat av undersökningar i tabeller brukar man dela upp svaren på olika grupper.Därför skulle vi gärna vilja ha följande uppgifter om Dig själv. F.1a. Kön 902 1. Man 940 2. Kvinna
VAR 10 CIVILSTÅND Loc 20 width 1 MD=9 F.1b. Civilstånd <Se F.1 för fullständig frågetext> 437 1. Ogift 1275 2. Gift eller sammanboende 125 3. Änka/änkling/frånskild 5 9. Ej svar
VAR 11 ÅLDER Loc 21 width 2 MD=99 F.1c. Ålder <Se F.1 för fullständig frågetext> 171 00. 19 år och yngre 205 01. 20-24 år 233 02. 25-29 år 204 03. 30-34 år 154 04. 35-39 år 157 05. 40-44 år 151 06. 45-49 år 178 07. 50-54 år 191 08. 55-60 år 198 09. 61 år och äldre 99. Ej svar
VAR 12 YRKE Loc 23 width 1 MD=9 F.1d. Förvärvsarbete/sysselsättning.Vilket av nedanstående alternativ passar in på Dig? <Se F.1 för fullständig frågetext> 958 1. Förvärvsarbete,heltid 274 2. Förvärvsarbete,deltid 298 3. Hemmafru 152 4. Studerande 129 5. Annan sysselsättning 27 6. Pensionär 4 9. Ej svar
VAR 13 UTBILDNING Loc 24 width 2 MD=99 F.1e. Vilka av nedanstående utbildningsformer har Du genomgått eller genomgår Du för närvarande? <Se F.1 för fullständig frågetext> Utbildning 1 816 00. Folkskola 156 01. Grundskola eller enhetsskola 92 02. Realskola 49 03. Annan jämförbar utbildning Utbildning 2 110 04. Fackskola 89 05. Flickskola eller folkhögskola 126 06. Annan jämförbar utbildning Utbildning 3 202 07. Gymnasium eller annan jämförbar utbildning Utbildning 4 23 08. Seminarium 178 09. Högskola,universitet eller annan hithörande utbildning 1 99. Ej svar
VAR 14 ORTSTORLEK Loc 26 width 1 MD=9 F.1f. Hur stor är den ort där Du bor? <Se F.1 för fullständig frågetext> 128 1. Under 200 invånare 227 2. 200-1.999 194 3. 2.000-4.999 197 4. 5.000-9.999 232 5. 10.000-24.999 233 6. 25.000-49.999 184 7. 50.000-99.999 357 8. 100.000 och däröver 90 9. Ej svar
VAR 15 BOENDEFORM Loc 27 width 2 MD=99 F.1g. Bor Du i: <Se F.1 för fullständig frågetext> 206 01. Insatslägenhet 653 02. Hyrd lägenhet 601 03. Egen villa 40 04. Hyrd villa 59 05. Eget radhus 19 06. Hyrt radhus 172 07. Jordbruksfastighet 47 08. Inneboende 31 09. Annan bostadsform 14 99. Ej svar
VAR 16 UNDER 2 ÅR Loc 29 width 2 MD=99 F.2. Vi skulle vilja veta hur många personer Ditt hushåll normalt består av.Medräkna även sådana,som befinner sig på kortare semester,kortare militärtjänst, tillfälligt på sjukhus m.m. Obs!Räkna även med Dig själv. F.2a. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna:under 2 år Kod: 0 1 2 99 Frek: 1682 155 4 1
VAR 17 2-6 ÅR Loc 31 width 2 MD=99 F.2b. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 2-6 år <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 99 Frek: 1497 282 57 5 1
VAR 18 7-10 ÅR Loc 33 width 2 MD=99 F.2c. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 7-10 år <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 4 99 Frek: 1521 278 38 3 1 1
VAR 19 11-14 ÅR Loc 35 width 2 MD=99 F.2d. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 11-14 år <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 99 Frek: 1507 283 51 1
VAR 20 15-19 ÅR Loc 37 width 2 MD=99 F.2e. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 15-19 år <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 4 99 Frek: 1379 359 88 14 1 1
VAR 21 20-67 ÅR Loc 39 width 2 MD=99 F.2f. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 20-67 år <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 4 5 7 99 Frek: 34 290 1280 191 38 7 1 1
VAR 22 68 ÅR ELLER ÄLDRE Loc 41 width 2 MD=99 F.2g. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 68 år eller äldre <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 99 Frek: 1747 77 17 1
VAR 23 TOTALANTAL Loc 43 width 2 MD=99 F.2h. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna:totalt antal personer <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 99 Frek: 209 496 480 402 183 43 19 3 6 1
VAR 24 PERSONLIG INKOMST Loc 45 width 1 MD=9 F.3. Var vänlig sätt ett kryss i den ruta,som motsvarar den inkomstgrupp Du tillhör samt Ditt hushåll tillhör.Studiemedel,räntor och pensioner räknas till inkomsterna.Uppgifterna bör avse årsinkomsten innan skatt dragits. F.3a. Din personliga inkomst i kronor per år 399 0. Under 10.000 294 1. 10.000-20.000 280 2. 20.000-30.000 417 3. 30.000-40.000 162 4. 40.000-50.000 49 5. 50.000-60.000 21 6. 60.000-70.000 29 7. Över 70.000 191 9. Ej svar
VAR 25 HUSHÅLLETS TOTALINKOMST Loc 46 width 1 MD=9 F.3b. Hushållets totala inkomst i kronor per år <Se F.3 för fullständig frågetext> 51 0. Under 10.000 141 1. 10.000-20.000 165 2. 20.000-30.000 345 3. 30.000-40.000 276 4. 40.000-50.000 221 5. 50.000-60.000 170 6. 60.000-70.000 215 7. Över 70.000 258 9. Ej svar
VAR 26 DAGLIGVARUINKÖP:SJÄLV Loc 47 width 1 MD=9 F.4. Medlemmar i ett hushåll brukar handla olika mycket.Hur stor del av Ditt hushålls inköp av livsmedel och andra varor för dagligt bruk gör Du själv? 328 0. Gör praktiskt taget inga sådana inköp själv 401 1. Gör mindre än hälften av alla inköp 215 2. Gör ungefär hälften av alla inköp 160 3. Gör mer än hälften av alla inköp 734 4. Gör alla eller nästan alla inköp 4 9. Ej svar
VAR 27 MEDLEM I KONSUM Loc 48 width 1 MD=9 F.5. Är Du personligen eller någon annan i Ditt hushåll medlem i Konsum? Om Du inte känner till detta, fråga då de övriga familjemedlemmarna. 1022 1. Ja 804 2. Nej 16 9. Ej svar
VAR 28 KÖRKORT Loc 49 width 1 MD=9 F.6. Har Du själv körkort för personbil? 1220 1. Ja 614 2. Nej 8 9. Ej svar
VAR 29 SAMHÄLLSDEBATT Loc 50 width 1 MD=9 F.7. Dina intressen.Människors intressen är olika.Hur stort är Ditt intresse för nedanstående ämnen och aktiviteter. F.7.1. Samhällsdebatt 67 1. Mycket ointresserad 108 2. Ganska ointresserad 122 3. Något ointresserad 140 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 645 5. Något intresserad 488 6. Ganska intresserad 233 7. Mycket intresserad 39 9. Ej svar
VAR 30 SOCIALA RÄTTIGHETER Loc 51 width 1 MD=9 F.7.2. Sociala rättigheter <Se F.7 för fullständig frågetext> 26 1. Mycket ointresserad 49 2. Ganska ointresserad 66 3. Något ointresserad 72 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 495 5. Något intresserad 662 6. Ganska intresserad 437 7. Mycket intresserad 35 9. Ej svar
VAR 31 SKATTEFRÅGOR Loc 52 width 1 MD=9 F.7.3. Skattefrågor <Se F.7 för fullständig frågetext> 31 1. Mycket ointresserad 53 2. Ganska ointresserad 70 3. Något ointresserad 75 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 458 5. Något intresserad 557 6. Ganska intresserad 564 7. Mycket intresserad 34 9. Ej svar
VAR 32 LAGAR OCH FÖRORDNINGAR Loc 53 width 1 MD=9 F.7.4. Lagar och förordningar <Se F.7 för fullständig frågetext> 25 1. Mycket ointresserad 50 2. Ganska ointresserad 104 3. Något ointresserad 151 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 580 5. Något intresserad 535 6. Ganska intresserad 351 7. Mycket intresserad 46 9. Ej svar
VAR 33 SAMLEVNADSPROBLEM Loc 54 width 1 MD=9 F.7.5. Samlevnadsproblem <Se F.7 för fullständig frågetext> 52 1. Mycket ointresserad 58 2. Ganska ointresserad 96 3. Något ointresserad 156 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 586 5. Något intresserad 510 6. Ganska intresserad 336 7. Mycket intresserad 48 9. Ej svar
VAR 34 RELIGIONS-OCH TROSFRÅGOR Loc 55 width 1 MD=9 F.7.6. Religions-och trosfrågor <Se F.7 för fullständig frågetext> 272 1. Mycket ointresserad 229 2. Ganska ointresserad 199 3. Något ointresserad 210 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 502 5. Något intresserad 225 6. Ganska intresserad 164 7. Mycket intresserad 41 9. Ej svar
VAR 35 ARBETSMARKNADEN Loc 56 width 1 MD=9 F.7.7. Arbetsmarknaden <Se F.7 för fullständig frågetext> 30 1. Mycket ointresserad 45 2. Ganska ointresserad 74 3. Något ointresserad 103 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 494 5. Något intresserad 598 6. Ganska intresserad 457 7. Mycket intresserad 41 9. Ej svar
VAR 36 SAMHÄLLSPLANERING Loc 57 width 1 MD=9 F.7.8. Samhällsplanering <Se F.7 för fullständig frågetext> 46 1. Mycket ointresserad 71 2. Ganska ointresserad 120 3. Något ointresserad 219 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 613 5. Något intresserad 450 6. Ganska intresserad 266 7. Mycket intresserad 57 9. Ej svar
VAR 37 POLITISKA FRÅGOR Loc 58 width 1 MD=9 F.7.9. Politiska frågor <Se F.7 för fullständig frågetext> 129 1. Mycket ointresserad 90 2. Ganska ointresserad 116 3. Något ointresserad 139 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 597 5. Något intresserad 458 6. Ganska intresserad 276 7. Mycket intresserad 37 9. Ej svar
VAR 38 FÖRSVARSFRÅGOR Loc 59 width 1 MD=9 F.7.10. Försvarsfrågor <Se F.7 för fullständig frågetext> 208 1. Mycket ointresserad 179 2. Ganska ointresserad 217 3. Något ointresserad 284 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 535 5. Något intresserad 241 6. Ganska intresserad 130 7. Mycket intresserad 48 9. Ej svar
VAR 39 MILJÖVÅRDSPROBLEM Loc 60 width 1 MD=9 F.7.11. Miljövårdsproblem <Se F.7 för fullständig frågetext> 21 1. Mycket ointresserad 27 2. Ganska ointresserad 63 3. Något ointresserad 80 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 431 5. Något intresserad 568 6. Ganska intresserad 607 7. Mycket intresserad 45 9. Ej svar
VAR 40 HÄLSONYTTIG MAT Loc 61 width 1 MD=9 F.7.12. Hälsonyttig mat <Se F.7 för fullständig frågetext> 52 1. Mycket ointresserad 60 2. Ganska ointresserad 91 3. Något ointresserad 102 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 436 5. Något intresserad 524 6. Ganska intresserad 545 7. Mycket intresserad 32 9. Ej svar
VAR 41 SJUKDOMAR OCH HÄLSOVÅRD Loc 62 width 1 MD=9 F.7.13. Sjukdomar och hälsovård <Se F.7 för fullständig frågetext> 33 1. Mycket ointresserad 40 2. Ganska ointresserad 72 3. Något ointresserad 108 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 439 5. Något intresserad 538 6. Ganska intresserad 575 7. Mycket intresserad 37 9. Ej svar
VAR 42 BANTNINGSTIPS Loc 63 width 1 MD=9 F.7.14. Bantningstips <Se F.7 för fullständig frågetext> 644 1. Mycket ointresserad 192 2. Ganska ointresserad 132 3. Något ointresserad 181 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 342 5. Något intresserad 154 6. Ganska intresserad 157 7. Mycket intresserad 40 9. Ej svar
VAR 43 HUSHÅLLA EKONOMISKT Loc 64 width 1 MD=9 F.7.15. Hushålla ekonomiskt <Se F.7 för fullständig frågetext> 50 1. Mycket ointresserad 48 2. Ganska ointresserad 62 3. Något ointresserad 72 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 373 5. Något intresserad 543 6. Ganska intresserad 661 7. Mycket intresserad 33 9. Ej svar
VAR 44 HEMINREDNING Loc 65 width 1 MD=9 F.7.16. Heminredning <Se F.7 för fullständig frågetext> 68 1. Mycket ointresserad 68 2. Ganska ointresserad 86 3. Något ointresserad 92 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 451 5. Något intresserad 520 6. Ganska intresserad 524 7. Mycket intresserad 33 9. Ej svar
VAR 45 MODENYHETER Loc 66 width 1 MD=9 F.7.17. Modenyheter <Se F.7 för fullständig frågetext> 225 1. Mycket ointresserad 140 2. Ganska ointresserad 150 3. Något ointresserad 122 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 550 5. Något intresserad 370 6. Ganska intresserad 242 7. Mycket intresserad 43 9. Ej svar
VAR 46 MATVARUNYHETER Loc 67 width 1 MD=9 F.7.18. Matvarunyheter <Se F.7 för fullständig frågetext> 103 1. Mycket ointresserad 135 2. Ganska ointresserad 149 3. Något ointresserad 152 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 529 5. Något intresserad 425 6. Ganska intresserad 305 7. Mycket intresserad 44 9. Ej svar
VAR 47 BARNAVÅRD Loc 68 width 1 MD=9 F.7.19. Barnavård <Se F.7 för fullständig frågetext> 142 1. Mycket ointresserad 117 2. Ganska ointresserad 113 3. Något ointresserad 225 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 444 5. Något intresserad 382 6. Ganska intresserad 373 7. Mycket intresserad 46 9. Ej svar
VAR 48 SKÖNHETSVÅRD Loc 69 width 1 MD=9 F.7.20. Skönhetsvård <Se F.7 för fullständig frågetext> 365 1. Mycket ointresserad 173 2. Ganska ointresserad 160 3. Något ointresserad 216 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 495 5. Något intresserad 275 6. Ganska intresserad 116 7. Mycket intresserad 42 9. Ej svar
VAR 49 VILLA/EGET HEM Loc 70 width 1 MD=9 F.7.21. Villa/eget hem <Se F.7 för fullständig frågetext> 63 1. Mycket ointresserad 51 2. Ganska ointresserad 62 3. Något ointresserad 133 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 270 5. Något intresserad 409 6. Ganska intresserad 814 7. Mycket intresserad 40 9. Ej svar
VAR 50 FRITIDSHUS Loc 71 width 1 MD=9 F.7.22. Fritidshus <Se F.7 för fullständig frågetext> 168 1. Mycket ointresserad 103 2. Ganska ointresserad 131 3. Något ointresserad 232 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 423 5. Något intresserad 317 6. Ganska intresserad 424 7. Mycket intresserad 44 9. Ej svar
VAR 51 SEMESTERRESOR Loc 72 width 1 MD=9 F.7.23. Semesterresor <Se F.7 för fullständig frågetext> 62 1. Mycket ointresserad 55 2. Ganska ointresserad 89 3. Något ointresserad 98 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 472 5. Något intresserad 484 6. Ganska intresserad 540 7. Mycket intresserad 42 9. Ej svar
VAR 52 BÅTAR Loc 73 width 1 MD=9 F.7.24. Båtar <Se F.7 för fullständig frågetext> 396 1. Mycket ointresserad 157 2. Ganska ointresserad 187 3. Något ointresserad 237 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 396 5. Något intresserad 213 6. Ganska intresserad 207 7. Mycket intresserad 49 9. Ej svar
VAR 53 PERSONBILAR Loc 74 width 1 MD=9 F.7.25. Personbilar <Se F.7 för fullständig frågetext> 132 1. Mycket ointresserad 84 2. Ganska ointresserad 96 3. Något ointresserad 124 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 497 5. Något intresserad 476 6. Ganska intresserad 393 7. Mycket intresserad 40 9. Ej svar
VAR 54 TV/RADIOAPPARATER Loc 75 width 1 MD=9 F.7.26. TV/Radioapparater <Se F.7 för fullständig frågetext> 95 1. Mycket ointresserad 100 2. Ganska ointresserad 115 3. Något ointresserad 111 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 590 5. Något intresserad 481 6. Ganska intresserad 310 7. Mycket intresserad 40 9. Ej svar
VAR 55 STEREOANLÄGGNINGAR Loc 76 width 1 MD=9 F.7.27. Stereoanläggningar <Se F.7 för fullständig frågetext> 304 1. Mycket ointresserad 119 2. Ganska ointresserad 157 3. Något ointresserad 223 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 461 5. Något intresserad 282 6. Ganska intresserad 245 7. Mycket intresserad 51 9. Ej svar
VAR 56 HUSHÅLLSMASKINER Loc 77 width 1 MD=9 F.7.28. Hushållsmaskiner <Se F.7 för fullständig frågetext> 134 1. Mycket ointresserad 103 2. Ganska ointresserad 174 3. Något ointresserad 158 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 599 5. Något intresserad 410 6. Ganska intresserad 215 7. Mycket intresserad 49 9. Ej svar
VAR 57 FOTOUTRUSTNING Loc 78 width 1 MD=9 F.7.29. Fotoutrustning <Se F.7 för fullständig frågetext> 300 1. Mycket ointresserad 173 2. Ganska ointresserad 193 3. Något ointresserad 247 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 504 5. Något intresserad 230 6. Ganska intresserad 141 7. Mycket intresserad 54 9. Ej svar
VAR 58 MOTORCYKLAR/MOPEDER Loc 79 width 1 MD=9 F.7.30. Motorcyklar/mopeder <Se F.7 för fullständig frågetext> 697 1. Mycket ointresserad 198 2. Ganska ointresserad 186 3. Något ointresserad 277 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 230 5. Något intresserad 118 6. Ganska intresserad 88 7. Mycket intresserad 48 9. Ej svar
VAR 59 RAKAPPARATER Loc 80 width 1 MD=9 F.7.31. Rakapparater <Se F.7 för fullständig frågetext> 651 1. Mycket ointresserad 155 2. Ganska ointresserad 172 3. Något ointresserad 300 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 318 5. Något intresserad 117 6. Ganska intresserad 81 7. Mycket intresserad 48 9. Ej svar
VAR 60 RENGÖRINGSMEDEL Loc 81 width 1 MD=9 F.7.32. Rengöringsmedel <Se F.7 för fullständig frågetext> 156 1. Mycket ointresserad 152 2. Ganska ointresserad 143 3. Något ointresserad 187 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 513 5. Något intresserad 387 6. Ganska intresserad 259 7. Mycket intresserad 45 9. Ej svar
VAR 61 MEDEL MOT MJÄLL Loc 82 width 1 MD=9 F.7.33. Medel mot mjäll <Se F.7 för fullständig frågetext> 412 1. Mycket ointresserad 163 2. Ganska ointresserad 143 3. Något ointresserad 302 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 420 5. Något intresserad 202 6. Ganska intresserad 155 7. Mycket intresserad 45 9. Ej svar
VAR 62 HUNDARS SKÖTSEL Loc 83 width 1 MD=9 F.7.34. Hundars skötsel <Se F.7 för fullständig frågetext> 544 1. Mycket ointresserad 133 2. Ganska ointresserad 114 3. Något ointresserad 259 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 287 5. Något intresserad 188 6. Ganska intresserad 269 7. Mycket intresserad 48 9. Ej svar
VAR 63 KATTERS SKÖTSEL Loc 84 width 1 MD=9 F.7.35. Katters skötsel <Se F.7 för fullständig frågetext> 722 1. Mycket ointresserad 152 2. Ganska ointresserad 136 3. Något ointresserad 286 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 239 5. Något intresserad 124 6. Ganska intresserad 138 7. Mycket intresserad 45 9. Ej svar
VAR 64 HANDLA MAT Loc 85 width 1 MD=9 F.7.36. Handla mat <Se F.7 för fullständig frågetext> 72 1. Mycket ointresserad 94 2. Ganska ointresserad 96 3. Något ointresserad 63 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 485 5. Något intresserad 577 6. Ganska intresserad 427 7. Mycket intresserad 28 9. Ej svar
VAR 65 LAGA MAT Loc 86 width 1 MD=9 F.7.37. Laga mat <Se F.7 för fullständig frågetext> 93 1. Mycket ointresserad 91 2. Ganska ointresserad 95 3. Något ointresserad 53 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 446 5. Något intresserad 559 6. Ganska intresserad 481 7. Mycket intresserad 24 9. Ej svar
VAR 66 PRÖVA NYA MATRÄTTER Loc 87 width 1 MD=9 F.7.38. Pröva nya maträtter <Se F.7 för fullständig frågetext> 85 1. Mycket ointresserad 63 2. Ganska ointresserad 106 3. Något ointresserad 96 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 455 5. Något intresserad 527 6. Ganska intresserad 479 7. Mycket intresserad 31 9. Ej svar
VAR 67 BAKA Loc 88 width 1 MD=9 F.7.39. Baka <Se F.7 för fullständig frågetext> 272 1. Mycket ointresserad 155 2. Ganska ointresserad 142 3. Något ointresserad 151 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 306 5. Något intresserad 373 6. Ganska intresserad 411 7. Mycket intresserad 32 9. Ej svar
VAR 68 PRÖVA NYA CIGARRETTER Loc 89 width 1 MD=9 F.7.40. Pröva nya cigarretter <Se F.7 för fullständig frågetext> 1062 1. Mycket ointresserad 104 2. Ganska ointresserad 98 3. Något ointresserad 290 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 170 5. Något intresserad 50 6. Ganska intresserad 20 7. Mycket intresserad 48 9. Ej svar
VAR 69 PRÖVA NY PIPTOBAK Loc 90 width 1 MD=9 F.7.41. Pröva ny piptobak <Se F.7 för fullständig frågetext> 1209 1. Mycket ointresserad 56 2. Ganska ointresserad 61 3. Något ointresserad 295 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 110 5. Något intresserad 35 6. Ganska intresserad 21 7. Mycket intresserad 55 9. Ej svar
VAR 70 PRÖVA NYA CIGARILLER Loc 91 width 1 MD=9 F.7.42. Pröva nya cigariller <Se F.7 för fullständig frågetext> 1243 1. Mycket ointresserad 63 2. Ganska ointresserad 54 3. Något ointresserad 308 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 73 5. Något intresserad 22 6. Ganska intresserad 8 7. Mycket intresserad 71 9. Ej svar
VAR 71 HA GÄSTER Loc 92 width 1 MD=9 F.7.43. Ha gäster <Se F.7 för fullständig frågetext> 46 1. Mycket ointresserad 41 2. Ganska ointresserad 68 3. Något ointresserad 74 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 565 5. Något intresserad 676 6. Ganska intresserad 332 7. Mycket intresserad 40 9. Ej svar
VAR 72 KÖRA BIL Loc 93 width 1 MD=9 F.7.44. Köra bil <Se F.7 för fullständig frågetext> 233 1. Mycket ointresserad 56 2. Ganska ointresserad 50 3. Något ointresserad 207 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 283 5. Något intresserad 465 6. Ganska intresserad 503 7. Mycket intresserad 45 9. Ej svar
VAR 73 JOBBA MED BILEN Loc 94 width 1 MD=9 F.7.45. Jobba med bilen <Se F.7 för fullständig frågetext> 516 1. Mycket ointresserad 123 2. Ganska ointresserad 135 3. Något ointresserad 236 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 394 5. Något intresserad 221 6. Ganska intresserad 175 7. Mycket intresserad 42 9. Ej svar
VAR 74 ARBETA I TRÄDGÅRDEN Loc 95 width 1 MD=9 F.7.46. Arbeta i trädgården <Se F.7 för fullständig frågetext> 169 1. Mycket ointresserad 91 2. Ganska ointresserad 92 3. Något ointresserad 143 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 466 5. Något intresserad 452 6. Ganska intresserad 403 7. Mycket intresserad 26 9. Ej svar
VAR 75 FOTOGRAFERA Loc 96 width 1 MD=9 F.7.47. Fotografera <Se F.7 för fullständig frågetext> 246 1. Mycket ointresserad 129 2. Ganska ointresserad 155 3. Något ointresserad 183 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 635 5. Något intresserad 300 6. Ganska intresserad 157 7. Mycket intresserad 37 9. Ej svar
VAR 76 SMALFILMA Loc 97 width 1 MD=9 F.7.48. Smalfilma <Se F.7 för fullständig frågetext> 525 1. Mycket ointresserad 155 2. Ganska ointresserad 146 3. Något ointresserad 520 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 253 5. Något intresserad 121 6. Ganska intresserad 67 7. Mycket intresserad 55 9. Ej svar
VAR 77 LYSSNA PÅ POPMUSIK Loc 98 width 1 MD=9 F.7.49. Lyssna på popmusik <Se F.7 för fullständig frågetext> 492 1. Mycket ointresserad 148 2. Ganska ointresserad 138 3. Något ointresserad 160 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 405 5. Något intresserad 237 6. Ganska intresserad 219 7. Mycket intresserad 43 9. Ej svar
VAR 78 LYSSNA PÅ KLASSISK MUSIK Loc 99 width 1 MD=9 F.7.50. Lyssna på klassisk musik <Se F.7 för fullständig frågetext> 333 1. Mycket ointresserad 137 2. Ganska ointresserad 184 3. Något ointresserad 140 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 526 5. Något intresserad 316 6. Ganska intresserad 169 7. Mycket intresserad 37 9. Ej svar
VAR 79 GÅ PÅ TEATER Loc 100 width 1 MD=9 F.7.51. Gå på teater <Se F.7 för fullständig frågetext> 246 1. Mycket ointresserad 136 2. Ganska ointresserad 149 3. Något ointresserad 192 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 541 5. Något intresserad 325 6. Ganska intresserad 214 7. Mycket intresserad 39 9. Ej svar
VAR 80 GÅ PÅ KONSTUTSTÄLLNING Loc 101 width 1 MD=9 F.7.52. Gå på konstutställning <Se F.7 för fullständig frågetext> 405 1. Mycket ointresserad 208 2. Ganska ointresserad 207 3. Något ointresserad 252 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 410 5. Något intresserad 209 6. Ganska intresserad 111 7. Mycket intresserad 40 9. Ej svar
VAR 81 SKAFFA VIDAREUTBILDNING Loc 102 width 1 MD=9 F.7.53. Skaffa vidareutbildning <Se F.7 för fullständig frågetext> 140 1. Mycket ointresserad 59 2. Ganska ointresserad 134 3. Något ointresserad 255 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 582 5. Något intresserad 400 6. Ganska intresserad 222 7. Mycket intresserad 50 9. Ej svar
VAR 82 LÄSA BÖCKER Loc 103 width 1 MD=9 F.7.54. Läsa böcker <Se F.7 för fullständig frågetext> 83 1. Mycket ointresserad 61 2. Ganska ointresserad 125 3. Något ointresserad 67 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 541 5. Något intresserad 470 6. Ganska intresserad 463 7. Mycket intresserad 32 9. Ej svar
VAR 83 LÄSA POPULÄRTIDNINGAR Loc 104 width 1 MD=9 F.7.55. Läsa populärtidningar <Se F.7 för fullständig frågetext> 166 1. Mycket ointresserad 131 2. Ganska ointresserad 184 3. Något ointresserad 213 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 582 5. Något intresserad 371 6. Ganska intresserad 149 7. Mycket intresserad 46 9. Ej svar
VAR 84 SY KLÄDER Loc 105 width 1 MD=9 F.7.56. Sy kläder <Se F.7 för fullständig frågetext> 703 1. Mycket ointresserad 112 2. Ganska ointresserad 111 3. Något ointresserad 188 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 268 5. Något intresserad 191 6. Ganska intresserad 231 7. Mycket intresserad 38 9. Ej svar
VAR 85 HANDARBETA Loc 106 width 1 MD=9 F.7.57. Handarbeta <Se F.7 för fullständig frågetext> 601 1. Mycket ointresserad 83 2. Ganska ointresserad 80 3. Något ointresserad 130 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 258 5. Något intresserad 262 6. Ganska intresserad 391 7. Mycket intresserad 37 9. Ej svar
VAR 86 MÅLA Loc 107 width 1 MD=9 F.7.58. Måla <Se F.7 för fullständig frågetext> 393 1. Mycket ointresserad 108 2. Ganska ointresserad 143 3. Något ointresserad 215 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 436 5. Något intresserad 309 6. Ganska intresserad 196 7. Mycket intresserad 42 9. Ej svar
VAR 87 SNICKRA Loc 108 width 1 MD=9 F.7.59. Snickra <Se F.7 för fullständig frågetext> 347 1. Mycket ointresserad 124 2. Ganska ointresserad 141 3. Något ointresserad 251 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 408 5. Något intresserad 305 6. Ganska intresserad 221 7. Mycket intresserad 45 9. Ej svar
VAR 88 MOTIONERA Loc 109 width 1 MD=9 F.7.60. Motionera <Se F.7 för fullständig frågetext> 59 1. Mycket ointresserad 47 2. Ganska ointresserad 80 3. Något ointresserad 73 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 604 5. Något intresserad 513 6. Ganska intresserad 431 7. Mycket intresserad 35 9. Ej svar
VAR 89 FRILUFTSLIV Loc 110 width 1 MD=9 F.7.61. Friluftsliv <Se F.7 för fullständig frågetext> 34 1. Mycket ointresserad 27 2. Ganska ointresserad 45 3. Något ointresserad 62 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 483 5. Något intresserad 573 6. Ganska intresserad 582 7. Mycket intresserad 36 9. Ej svar
VAR 90 SPORTFISKA Loc 111 width 1 MD=9 F.7.62. Sportfiska <Se F.7 för fullständig frågetext> 481 1. Mycket ointresserad 114 2. Ganska ointresserad 118 3. Något ointresserad 237 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 360 5. Något intresserad 214 6. Ganska intresserad 276 7. Mycket intresserad 42 9. Ej svar
VAR 91 ÅKA SKIDOR Loc 112 width 1 MD=9 F.7.63. Åka skidor <Se F.7 för fullständig frågetext> 265 1. Mycket ointresserad 74 2. Ganska ointresserad 110 3. Något ointresserad 163 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 506 5. Något intresserad 381 6. Ganska intresserad 298 7. Mycket intresserad 45 9. Ej svar
VAR 92 ÅKA MOTORBÅT Loc 113 width 1 MD=9 F.7.64. Åka motorbåt <Se F.7 för fullständig frågetext> 408 1. Mycket ointresserad 121 2. Ganska ointresserad 148 3. Något ointresserad 256 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 420 5. Något intresserad 241 6. Ganska intresserad 201 7. Mycket intresserad 47 9. Ej svar
VAR 93 SEGLA Loc 114 width 1 MD=9 F.7.65. Segla <Se F.7 för fullständig frågetext> 564 1. Mycket ointresserad 131 2. Ganska ointresserad 135 3. Något ointresserad 453 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 236 5. Något intresserad 141 6. Ganska intresserad 138 7. Mycket intresserad 44 9. Ej svar
VAR 94 CAMPA Loc 115 width 1 MD=9 F.7.66. Campa <Se F.7 för fullständig frågetext> 371 1. Mycket ointresserad 117 2. Ganska ointresserad 121 3. Något ointresserad 177 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 447 5. Något intresserad 328 6. Ganska intresserad 236 7. Mycket intresserad 45 9. Ej svar
VAR 95 SEMESTRA UTOMLANDS Loc 116 width 1 MD=9 F.7.67. Semestra utomlands <Se F.7 för fullständig frågetext> 227 1. Mycket ointresserad 62 2. Ganska ointresserad 78 3. Något ointresserad 232 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 343 5. Något intresserad 331 6. Ganska intresserad 526 7. Mycket intresserad 43 9. Ej svar
VAR 96 SEMESTRA I SVERIGE Loc 117 width 1 MD=9 F.7.68. Semestra i Sverige <Se F.7 för fullständig frågetext> 43 1. Mycket ointresserad 17 2. Ganska ointresserad 36 3. Något ointresserad 64 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 362 5. Något intresserad 654 6. Ganska intresserad 632 7. Mycket intresserad 34 9. Ej svar
VAR 97 GÅ PÅ FÖRENINGSMÖTEN Loc 118 width 1 MD=9 F.7.69. Gå på föreningsmöten <Se F.7 för fullständig frågetext> 385 1. Mycket ointresserad 207 2. Ganska ointresserad 227 3. Något ointresserad 230 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 453 5. Något intresserad 212 6. Ganska intresserad 86 7. Mycket intresserad 42 9. Ej svar
VAR 98 SE PÅ SPORTEVENEMANG Loc 119 width 1 MD=9 F.7.70. Se på sportevenemang <Se F.7 för fullständig frågetext> 263 1. Mycket ointresserad 110 2. Ganska ointresserad 133 3. Något ointresserad 114 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 440 5. Något intresserad 328 6. Ganska intresserad 415 7. Mycket intresserad 39 9. Ej svar
VAR 99 PRÖVA NYA PRODUKTER Loc 120 width 1 MD=9 F.7.71. Pröva nya produkter <Se F.7 för fullständig frågetext> 88 1. Mycket ointresserad 54 2. Ganska ointresserad 132 3. Något ointresserad 267 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 661 5. Något intresserad 398 6. Ganska intresserad 205 7. Mycket intresserad 37 9. Ej svar
VAR 100 KONSUM Loc 121 width 2 F.8. Hur ofta Du besöker affärer m.m. Nedan finner Du ett antal frågor där Du kan markera Ditt svar på upp till 16 olika sätt:från "Aldrig" till "7 ggr/vecka". Ange så noga Du kan HUR OFTA Du besöker olika affärer etc. Svara med ett kryss på varje rad! F.8a. Hur ofta besöker Du Konsum? 196 00. Aldrig 45 01. 1 gång per år 39 02. 2 gånger per år 58 03. 3 gånger per år 72 04. 1 gång per kvartal 64 05. 2 gånger per kvartal 178 06. 1 gång per månad 150 07. 2 gånger per månad 168 08. 3 gånger per månad 316 09. 1 gång per vecka 212 10. 2 gånger per vecka 149 11. 3 gånger per vecka 76 12. 4 gånger per vecka 61 13. 5 gånger per vecka 34 14. 6 gånger per vecka 24 15. 7 gånger per vecka
VAR 101 ICA Loc 123 width 2 F.8b. Hur ofta besöker Du ICA? <Se F.8 för fullständig frågetext> 166 00. Aldrig 26 01. 1 gång per år 24 02. 2 gånger per år 47 03. 3 gånger per år 66 04. 1 gång per kvartal 49 05. 2 gånger per kvartal 192 06. 1 gång per månad 156 07. 2 gånger per månad 159 08. 3 gånger per månad 305 09. 1 gång per vecka 243 10. 2 gånger per vecka 167 11. 3 gånger per vecka 98 12. 4 gånger per vecka 89 13. 5 gånger per vecka 37 14. 6 gånger per vecka 18 15. 7 gånger per vecka
VAR 102 VIVO Loc 125 width 2 F.8c. Hur ofta besöker Du VIVO? <Se F.8 för fullständig frågetext> 947 00. Aldrig 109 01. 1 gång per år 80 02. 2 gånger per år 71 03. 3 gånger per år 89 04. 1 gång per kvartal 45 05. 2 gånger per kvartal 136 06. 1 gång per månad 69 07. 2 gånger per månad 68 08. 3 gånger per månad 99 09. 1 gång per vecka 50 10. 2 gånger per vecka 34 11. 3 gånger per vecka 12 12. 4 gånger per vecka 14 13. 5 gånger per vecka 9 14. 6 gånger per vecka 10 15. 7 gånger per vecka
VAR 103 ANNAN LIVSMEDELSBUTIK Loc 127 width 2 MD=99 F.8d. Hur ofta besöker Du annan livsmedelsbutik? <Se F.8 för fullständig frågetext> 519 00. Aldrig 84 01. 1 gång per år 73 02. 2 gånger per år 94 03. 3 gånger per år 109 04. 1 gång per kvartal 80 05. 2 gånger per kvartal 207 06. 1 gång per månad 111 07. 2 gånger per månad 135 08. 3 gånger per månad 220 09. 1 gång per vecka 93 10. 2 gånger per vecka 54 11. 3 gånger per vecka 28 12. 4 gånger per vecka 15 13. 5 gånger per vecka 11 14. 6 gånger per vecka 9 15. 7 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 104 LIVSM.AVD.DOMUS-OBS Loc 129 width 2 MD=99 F.8e. Hur ofta besöker Du livsmedelsavdelning i Domus eller Obs? <Se F.8 för fullständig frågetext> 350 00. Aldrig 71 01. 1 gång per år 78 02. 2 gånger per år 100 03. 3 gånger per år 130 04. 1 gång per kvartal 110 05. 2 gånger per kvartal 248 06. 1 gång per månad 178 07. 2 gånger per månad 135 08. 3 gånger per månad 242 09. 1 gång per vecka 95 10. 2 gånger per vecka 52 11. 3 gånger per vecka 25 12. 4 gånger per vecka 20 13. 5 gånger per vecka 4 14. 6 gånger per vecka 4 15. 7 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 105 LIVSM.AVD.ANNAT VARUHUS Loc 131 width 2 MD=99 F.8f. Hur ofta besöker Du livsmedelsavdelning i annat varuhus? <Se F.8 för fullständig frågetext> 627 00. Aldrig 117 01. 1 gång per år 95 02. 2 gånger per år 99 03. 3 gånger per år 127 04. 1 gång per kvartal 87 05. 2 gånger per kvartal 225 06. 1 gång per månad 97 07. 2 gånger per månad 104 08. 3 gånger per månad 167 09. 1 gång per vecka 47 10. 2 gånger per vecka 23 11. 3 gånger per vecka 14 12. 4 gånger per vecka 9 13. 5 gånger per vecka 2 14. 6 gånger per vecka 2 15. 7 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 106 DOMUS Loc 133 width 2 F.8g. Hur ofta besöker Du Domus? <Se F.8 för fullständig frågetext> 352 00. Aldrig 65 01. 1 gång per år 86 02. 2 gånger per år 97 03. 3 gånger per år 136 04. 1 gång per kvartal 105 05. 2 gånger per kvartal 256 06. 1 gång per månad 170 07. 2 gånger per månad 145 08. 3 gånger per månad 222 09. 1 gång per vecka 87 10. 2 gånger per vecka 63 11. 3 gånger per vecka 23 12. 4 gånger per vecka 20 13. 5 gånger per vecka 10 14. 6 gånger per vecka 5 15. 7 gånger per vecka
VAR 107 EPA Loc 135 width 2 F.8h. Hur ofta besöker Du Epa? <Se F.8 för fullständig frågetext> 454 00. Aldrig 134 01. 1 gång per år 109 02. 2 gånger per år 116 03. 3 gånger per år 157 04. 1 gång per kvartal 115 05. 2 gånger per kvartal 250 06. 1 gång per månad 140 07. 2 gånger per månad 109 08. 3 gånger per månad 168 09. 1 gång per vecka 46 10. 2 gånger per vecka 22 11. 3 gånger per vecka 8 12. 4 gånger per vecka 7 13. 5 gånger per vecka 4 14. 6 gånger per vecka 3 15. 7 gånger per vecka
VAR 108 TEMPO Loc 137 width 2 F.8i. Hur ofta besöker Du Tempo? <Se F.8 för fullständig frågetext> 594 00. Aldrig 169 01. 1 gång per år 98 02. 2 gånger per år 106 03. 3 gånger per år 148 04. 1 gång per kvartal 97 05. 2 gånger per kvartal 190 06. 1 gång per månad 104 07. 2 gånger per månad 96 08. 3 gånger per månad 132 09. 1 gång per vecka 36 10. 2 gånger per vecka 36 11. 3 gånger per vecka 12 12. 4 gånger per vecka 13 13. 5 gånger per vecka 7 14. 6 gånger per vecka 4 15. 7 gånger per vecka
VAR 109 PRESSBYRÅN Loc 139 width 2 F.8j. Hur ofta besöker Du Pressbyrån? <Se F.8 för fullständig frågetext> 305 00. Aldrig 58 01. 1 gång per år 67 02. 2 gånger per år 82 03. 3 gånger per år 121 04. 1 gång per kvartal 84 05. 2 gånger per kvartal 211 06. 1 gång per månad 147 07. 2 gånger per månad 139 08. 3 gånger per månad 267 09. 1 gång per vecka 131 10. 2 gånger per vecka 81 11. 3 gånger per vecka 37 12. 4 gånger per vecka 40 13. 5 gånger per vecka 29 14. 6 gånger per vecka 43 15. 7 gånger per vecka
VAR 110 ANNAN KIOSK Loc 141 width 2 F.8k. Hur ofta besöker Du annan kiosk? <Se F.8 för fullständig frågetext> 319 00. Aldrig 39 01. 1 gång per år 42 02. 2 gånger per år 58 03. 3 gånger per år 100 04. 1 gång per kvartal 64 05. 2 gånger per kvartal 186 06. 1 gång per månad 116 07. 2 gånger per månad 146 08. 3 gånger per månad 310 09. 1 gång per vecka 159 10. 2 gånger per vecka 110 11. 3 gånger per vecka 67 12. 4 gånger per vecka 51 13. 5 gånger per vecka 29 14. 6 gånger per vecka 46 15. 7 gånger per vecka
VAR 111 TOBAKSAFFÄR Loc 143 width 2 F.8l. Hur ofta besöker Du tobaksaffär? <Se F.8 för fullständig frågetext> 717 00. Aldrig 72 01. 1 gång per år 44 02. 2 gånger per år 70 03. 3 gånger per år 107 04. 1 gång per kvartal 57 05. 2 gånger per kvartal 201 06. 1 gång per månad 79 07. 2 gånger per månad 82 08. 3 gånger per månad 191 09. 1 gång per vecka 92 10. 2 gånger per vecka 53 11. 3 gånger per vecka 26 12. 4 gånger per vecka 26 13. 5 gånger per vecka 10 14. 6 gånger per vecka 15 15. 7 gånger per vecka
VAR 112 BAR/SJÄLVSERVERING Loc 145 width 2 F.8m. Hur ofta besöker Du bar/självservering? <Se F.8 för fullständig frågetext> 349 00. Aldrig 73 01. 1 gång per år 108 02. 2 gånger per år 180 03. 3 gånger per år 198 04. 1 gång per kvartal 155 05. 2 gånger per kvartal 222 06. 1 gång per månad 127 07. 2 gånger per månad 108 08. 3 gånger per månad 103 09. 1 gång per vecka 45 10. 2 gånger per vecka 45 11. 3 gånger per vecka 20 12. 4 gånger per vecka 82 13. 5 gånger per vecka 10 14. 6 gånger per vecka 17 15. 7 gånger per vecka
VAR 113 KAFE/KONDITORI Loc 147 width 2 F.8n. Hur ofta besöker Du kafe/konditori? <Se F.8 för fullständig frågetext> 359 00. Aldrig 110 01. 1 gång per år 152 02. 2 gånger per år 167 03. 3 gånger per år 224 04. 1 gång per kvartal 136 05. 2 gånger per kvartal 234 06. 1 gång per månad 136 07. 2 gånger per månad 92 08. 3 gånger per månad 98 09. 1 gång per vecka 53 10. 2 gånger per vecka 26 11. 3 gånger per vecka 16 12. 4 gånger per vecka 27 13. 5 gånger per vecka 5 14. 6 gånger per vecka 7 15. 7 gånger per vecka
VAR 114 KORVKIOSK/GATUKÖK Loc 149 width 2 F.8o. Hur ofta besöker Du korvkiosk/gatukök? <Se F.8 för fullständig frågetext> 454 00. Aldrig 84 01. 1 gång per år 104 02. 2 gånger per år 117 03. 3 gånger per år 189 04. 1 gång per kvartal 133 05. 2 gånger per kvartal 248 06. 1 gång per månad 125 07. 2 gånger per månad 128 08. 3 gånger per månad 139 09. 1 gång per vecka 68 10. 2 gånger per vecka 32 11. 3 gånger per vecka 13 12. 4 gånger per vecka 4 13. 5 gånger per vecka 2 14. 6 gånger per vecka 2 15. 7 gånger per vecka
VAR 115 BENSINSTATION Loc 151 width 2 F.8p. Hur ofta besöker Du bensinstation? <Se F.8 för fullständig frågetext> 503 00. Aldrig 16 01. 1 gång per år 13 02. 2 gånger per år 28 03. 3 gånger per år 29 04. 1 gång per kvartal 40 05. 2 gånger per kvartal 110 06. 1 gång per månad 187 07. 2 gånger per månad 158 08. 3 gånger per månad 414 09. 1 gång per vecka 203 10. 2 gånger per vecka 79 11. 3 gånger per vecka 29 12. 4 gånger per vecka 19 13. 5 gånger per vecka 3 14. 6 gånger per vecka 11 15. 7 gånger per vecka
VAR 116 POSTKONTOR Loc 153 width 2 F.8q. Hur ofta besöker Du postkontor? <Se F.8 för fullständig frågetext> 87 00. Aldrig 15 01. 1 gång per år 12 02. 2 gånger per år 37 03. 3 gånger per år 73 04. 1 gång per kvartal 69 05. 2 gånger per kvartal 390 06. 1 gång per månad 381 07. 2 gånger per månad 271 08. 3 gånger per månad 320 09. 1 gång per vecka 83 10. 2 gånger per vecka 46 11. 3 gånger per vecka 18 12. 4 gånger per vecka 9 13. 5 gånger per vecka 23 14. 6 gånger per vecka 8 15. 7 gånger per vecka
VAR 117 BANKKONTOR Loc 155 width 2 MD=99 F.8r. Hur ofta besöker Du bankkontor? <Se F.8 för fullständig frågetext> 150 00. Aldrig 54 01. 1 gång per år 68 02. 2 gånger per år 86 03. 3 gånger per år 138 04. 1 gång per kvartal 89 05. 2 gånger per kvartal 433 06. 1 gång per månad 323 07. 2 gånger per månad 216 08. 3 gånger per månad 195 09. 1 gång per vecka 44 10. 2 gånger per vecka 22 11. 3 gånger per vecka 2 12. 4 gånger per vecka 17 13. 5 gånger per vecka 1 14. 6 gånger per vecka 4 15. 7 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 118 AFFISCHPELARE Loc 157 width 2 MD=99 F.9. Hur ofta Du besöker affärer m.m. Nedan finner Du ett antal frågor där Du kan markera Ditt svar på upp till 16 olika sätt:från "aldrig" till "7 ggr/vecka".Ange så noga Du kan HUR OFTA Du besöker olika affärer etc.Svara med ett kryss på varje rad! F.9a. Hur ofta ser Du affischpelare? 459 00. Aldrig 58 01. 1 gång per år 56 02. 2 gånger per år 52 03. 3 gånger per år 65 04. 1 gång per kvartal 52 05. 2 gånger per kvartal 134 06. 1 gång per månad 55 07. 2 gånger per månad 80 08. 3 gånger per månad 218 09. 1 gång per vecka 74 10. 2 gånger per vecka 59 11. 3 gånger per vecka 50 12. 4 gånger per vecka 117 13. 5 gånger per vecka 52 14. 6 gånger per vecka 261 15. 7 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 119 REKLAM PÅ BIO Loc 159 width 2 MD=99 F.9b. Hur ofta ser Du reklamfilm på bio? <Se F.9 för fullständig frågetext> 768 00. Aldrig 223 01. 1 gång per år 162 02. 2 gånger per år 93 03. 3 gånger per år 134 04. 1 gång per kvartal 92 05. 2 gånger per kvartal 155 06. 1 gång per månad 79 07. 2 gånger per månad 55 08. 3 gånger per månad 49 09. 1 gång per vecka 15 10. 2 gånger per vecka 7 11. 3 gånger per vecka 1 12. 4 gånger per vecka 2 13. 5 gånger per vecka 1 14. 6 gånger per vecka 6 15. 7 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 120 REKLAM PÅ BUSSAR Loc 161 width 2 MD=99 F.9c. Hur ofta ser Du reklam på bussar? <Se F.9 för fullständig frågetext> 428 00. Aldrig 51 01. 1 gång per år 42 02. 2 gånger per år 40 03. 3 gånger per år 70 04. 1 gång per kvartal 64 05. 2 gånger per kvartal 123 06. 1 gång per månad 62 07. 2 gånger per månad 86 08. 3 gånger per månad 177 09. 1 gång per vecka 85 10. 2 gånger per vecka 74 11. 3 gånger per vecka 59 12. 4 gånger per vecka 165 13. 5 gånger per vecka 60 14. 6 gånger per vecka 256 15. 7 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 121 REKLAM PÅ TAXIBILAR Loc 163 width 2 F.9d. Hur ofta ser Du reklam på taxibilar? <Se F.9 för fullständig frågetext> 510 00. Aldrig 57 01. 1 gång per år 52 02. 2 gånger per år 49 03. 3 gånger per år 71 04. 1 gång per kvartal 62 05. 2 gånger per kvartal 136 06. 1 gång per månad 60 07. 2 gånger per månad 76 08. 3 gånger per månad 190 09. 1 gång per vecka 70 10. 2 gånger per vecka 74 11. 3 gånger per vecka 55 12. 4 gånger per vecka 91 13. 5 gånger per vecka 58 14. 6 gånger per vecka 231 15. 7 gånger per vecka
VAR 122 AFTONBLADET Loc 165 width 2 F.10. Tidningar Du själv läser.Följande frågor gäller hur ofta Du själv läser vissa tidningar.De flesta människor läser endast en liten del av de uppräknade tidningarna.Vi ber Dig att så noga som möjligt gå igenom och kryssa för samtliga tidningar.I de fall Du inte alls läser en tidning, kryssa för svarsalternativet "Aldrig". F.10a. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Aftonbladet? 588 00. Aldrig 48 01. 1 gång per år 46 02. 2 gånger per år 60 03. 3 gånger per år 66 04. 1 gång per kvartal 52 05. 2 gånger per kvartal 114 06. 1 gång per månad 77 07. 2 gånger per månad 81 08. 3 gånger per månad 162 09. 1 gång per vecka 80 10. 2 gånger per vecka 79 11. 3 gånger per vecka 52 12. 4 gånger per vecka 47 13. 5 gånger per vecka 290 14. 6 gånger per vecka
VAR 123 ARBETET Loc 167 width 2 F.10b. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Arbetet? <Se F.10 för fullständig frågetext> 1560 00. Aldrig 26 01. 1 gång per år 21 02. 2 gånger per år 21 03. 3 gånger per år 25 04. 1 gång per kvartal 9 05. 2 gånger per kvartal 32 06. 1 gång per månad 6 07. 2 gånger per månad 20 08. 3 gånger per månad 31 09. 1 gång per vecka 10 10. 2 gånger per vecka 5 11. 3 gånger per vecka 3 12. 4 gånger per vecka 4 13. 5 gånger per vecka 69 14. 6 gånger per vecka
VAR 124 DAGENS NYHETER Loc 169 width 2 F.10c. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Dagens Nyheter? <Se F.10 för fullständig frågetext> 980 00. Aldrig 51 01. 1 gång per år 44 02. 2 gånger per år 54 03. 3 gånger per år 65 04. 1 gång per kvartal 39 05. 2 gånger per kvartal 88 06. 1 gång per månad 47 07. 2 gånger per månad 50 08. 3 gånger per månad 102 09. 1 gång per vecka 30 10. 2 gånger per vecka 30 11. 3 gånger per vecka 25 12. 4 gånger per vecka 27 13. 5 gånger per vecka 210 14. 6 gånger per vecka
VAR 125 EXPRESSEN Loc 171 width 2 F.10d. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Expressen? <Se F.10 för fullständig frågetext> 457 00. Aldrig 22 01. 1 gång per år 33 02. 2 gånger per år 62 03. 3 gånger per år 55 04. 1 gång per kvartal 54 05. 2 gånger per kvartal 125 06. 1 gång per månad 94 07. 2 gånger per månad 93 08. 3 gånger per månad 207 09. 1 gång per vecka 126 10. 2 gånger per vecka 99 11. 3 gånger per vecka 54 12. 4 gånger per vecka 60 13. 5 gånger per vecka 301 14. 6 gånger per vecka
VAR 126 GÖTEBORGS-POSTEN Loc 173 width 2 F.10e. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Göteborgs-Posten? <Se F.10 för fullständig frågetext> 1395 00. Aldrig 29 01. 1 gång per år 30 02. 2 gånger per år 28 03. 3 gånger per år 25 04. 1 gång per kvartal 14 05. 2 gånger per kvartal 29 06. 1 gång per månad 13 07. 2 gånger per månad 22 08. 3 gånger per månad 43 09. 1 gång per vecka 17 10. 2 gånger per vecka 9 11. 3 gånger per vecka 4 12. 4 gånger per vecka 8 13. 5 gånger per vecka 176 14. 6 gånger per vecka
VAR 127 LÄSER SKÅNSKA DAGBLADET Loc 175 width 2 F.10f. Hur ofta läser Du - Skånska Dagbladet (vard) <Se F.10 för fullständig frågetext> 1734 00. Aldrig 17 01. 1 gång per år 9 02. 2 gånger per år 6 03. 3 gånger per år 9 04. 1 gång per kvartal 5 05. 2 gånger per kvartal 11 06. 1 gång per månad 4 07. 2 gånger per månad 6 08. 3 gånger per månad 9 09. 1 gång per vecka 2 10. 2 gånger per vecka 11. 3 gånger per vecka 2 12. 4 gånger per vecka 4 13. 5 gånger per vecka 24 14. 6 gånger per vecka
VAR 128 GT KVÄLLSTIDNINGEN Loc 177 width 2 F.10g. Hur ofta läser Du vardagsnummer av GT Kvällstidningen? <Se F.10 för fullständig frågetext> 1507 00. Aldrig 34 01. 1 gång per år 33 02. 2 gånger per år 29 03. 3 gånger per år 17 04. 1 gång per kvartal 16 05. 2 gånger per kvartal 41 06. 1 gång per månad 15 07. 2 gånger per månad 15 08. 3 gånger per månad 34 09. 1 gång per vecka 18 10. 2 gånger per vecka 23 11. 3 gånger per vecka 8 12. 4 gånger per vecka 11 13. 5 gånger per vecka 41 14. 6 gånger per vecka
VAR 129 KVÄLLSPOSTEN Loc 179 width 2 F.10h. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Kvällsposten? <Se F.10 för fullständig frågetext> 1452 00. Aldrig 28 01. 1 gång per år 20 02. 2 gånger per år 29 03. 3 gånger per år 26 04. 1 gång per kvartal 15 05. 2 gånger per kvartal 54 06. 1 gång per månad 34 07. 2 gånger per månad 22 08. 3 gånger per månad 34 09. 1 gång per vecka 32 10. 2 gånger per vecka 14 11. 3 gånger per vecka 11 12. 4 gånger per vecka 8 13. 5 gånger per vecka 63 14. 6 gånger per vecka
VAR 130 SVENSKA DAGBLADET Loc 181 width 2 F.10i. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Svenska Dagbladet? <Se F.10 för fullständig frågetext> 1465 00. Aldrig 36 01. 1 gång per år 40 02. 2 gånger per år 33 03. 3 gånger per år 38 04. 1 gång per kvartal 20 05. 2 gånger per kvartal 31 06. 1 gång per månad 18 07. 2 gånger per månad 20 08. 3 gånger per månad 25 09. 1 gång per vecka 13 10. 2 gånger per vecka 14 11. 3 gånger per vecka 4 12. 4 gånger per vecka 9 13. 5 gånger per vecka 76 14. 6 gånger per vecka
VAR 131 SYDSVENSKA DAGBLADET Loc 183 width 2 F.10j. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Sydsvenska Dagbladet? <Se F.10 för fullständig frågetext> 1612 00. Aldrig 18 01. 1 gång per år 19 02. 2 gånger per år 22 03. 3 gånger per år 20 04. 1 gång per kvartal 16 05. 2 gånger per kvartal 15 06. 1 gång per månad 7 07. 2 gånger per månad 8 08. 3 gånger per månad 17 09. 1 gång per vecka 8 10. 2 gånger per vecka 4 11. 3 gånger per vecka 4 12. 4 gånger per vecka 4 13. 5 gånger per vecka 68 14. 6 gånger per vecka
VAR 132 AFTONBLADET(SÖNDAG) Loc 185 width 2 MD=99 F.11. Tidningar Du själv läser.Följande frågor gäller hur ofta Du själv läser vissa tidningar.De flesta människor läser endast en liten del av de uppräknade tidningarna.Vi ber Dig att så noga som möjligt gå igenom och kryssa för samtliga tidningar.I de fall Du inte alls läser en tidning, kryssa för svarsalternativet "Aldrig". F.11a. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Aftonbladet? 726 00. Aldrig 49 01. 1 gång per år 45 02. 2 gånger per år 47 03. 3 gånger per år 67 04. 1 gång per kvartal 43 05. 2 gånger per kvartal 141 06. 1 gång per månad 119 07. 2 gånger per månad 83 08. 3 gånger per månad 522 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 133 ARBETET(SÖNDAG) Loc 187 width 2 F.11b. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Arbetet? <Se F.11 för fullständig frågetext> 1646 00. Aldrig 22 01. 1 gång per år 8 02. 2 gånger per år 9 03. 3 gånger per år 11 04. 1 gång per kvartal 7 05. 2 gånger per kvartal 23 06. 1 gång per månad 7 07. 2 gånger per månad 8 08. 3 gånger per månad 101 09. 1 gång per vecka
VAR 134 DAGENS NYHETER(SÖNDAG) Loc 189 width 2 F.11c. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Dagens Nyheter? <Se F.11 för fullständig frågetext> 1147 00. Aldrig 50 01. 1 gång per år 44 02. 2 gånger per år 41 03. 3 gånger per år 39 04. 1 gång per kvartal 27 05. 2 gånger per kvartal 67 06. 1 gång per månad 58 07. 2 gånger per månad 43 08. 3 gånger per månad 326 09. 1 gång per vecka
VAR 135 EXPRESSEN(SÖNDAG) Loc 191 width 2 F.11d. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Expressen? <Se F.11 för fullständig frågetext> 558 00. Aldrig 38 01. 1 gång per år 28 02. 2 gånger per år 46 03. 3 gånger per år 70 04. 1 gång per kvartal 44 05. 2 gånger per kvartal 167 06. 1 gång per månad 141 07. 2 gånger per månad 134 08. 3 gånger per månad 616 09. 1 gång per vecka
VAR 136 GÖTEBORGS-POSTEN(SÖNDAG) Loc 193 width 2 F.11e. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Göteborgs-Posten? <Se F.11 för fullständig frågetext> 1470 00. Aldrig 24 01. 1 gång per år 18 02. 2 gånger per år 15 03. 3 gånger per år 24 04. 1 gång per kvartal 10 05. 2 gånger per kvartal 22 06. 1 gång per månad 17 07. 2 gånger per månad 20 08. 3 gånger per månad 222 09. 1 gång per vecka
VAR 137 GT KVÄLLSTIDNING(SÖNDAG) Loc 195 width 2 F.11f. Hur ofta läser Du söndagsnummer av GT Kvällstidningen? <Se F.11 för fullständig frågetext> 1581 00. Aldrig 25 01. 1 gång per år 17 02. 2 gånger per år 21 03. 3 gånger per år 23 04. 1 gång per kvartal 10 05. 2 gånger per kvartal 34 06. 1 gång per månad 18 07. 2 gånger per månad 22 08. 3 gånger per månad 91 09. 1 gång per vecka
VAR 138 KVÄLLSPOSTEN(SÖNDAG) Loc 197 width 2 MD=99 F.11g. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Kvällsposten? <Se F.11 för fullständig frågetext> 1488 00. Aldrig 26 01. 1 gång per år 25 02. 2 gånger per år 21 03. 3 gånger per år 25 04. 1 gång per kvartal 23 05. 2 gånger per kvartal 41 06. 1 gång per månad 32 07. 2 gånger per månad 20 08. 3 gånger per månad 141 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 139 SV.DAGBLADET(SÖNDAG) Loc 199 width 2 F.11h. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Svenska Dagbladet? <Se F.11 för fullständig frågetext> 1635 00. Aldrig 28 01. 1 gång per år 16 02. 2 gånger per år 15 03. 3 gånger per år 18 04. 1 gång per kvartal 5 05. 2 gånger per kvartal 17 06. 1 gång per månad 12 07. 2 gånger per månad 12 08. 3 gånger per månad 84 09. 1 gång per vecka
VAR 140 SYDSV.DAGBLADET(SÖNDAG) Loc 201 width 2 F.11i. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Sydsvenska Dagbladet? <Se F.11 för fullständig frågetext> 1658 00. Aldrig 17 01. 1 gång per år 10 02. 2 gånger per år 18 03. 3 gånger per år 14 04. 1 gång per kvartal 4 05. 2 gånger per kvartal 5 06. 1 gång per månad 7 07. 2 gånger per månad 5 08. 3 gånger per månad 104 09. 1 gång per vecka
VAR 141 LÄSER ALLAS VECKOTIDNING Loc 203 width 2 F.12. Tidningar Du själv läser-Veckotidningar F.12a. Hur ofta läser Du - Allas Veckotidning 1375 00. Aldrig 62 01. 1 gång per år 44 02. 2 gånger per år 47 03. 3 gånger per år 53 04. 1 gång per kvartal 32 05. 2 gånger per kvartal 70 06. 1 gång per månad 35 07. 2 gånger per månad 19 08. 3 gånger per månad 105 09. 1 gång per vecka
VAR 142 LÄSER ALLERS Loc 205 width 2 F.12b. Hur ofta läser Du - Allers <Se F.12 för fullständig frågetext> 1079 00. Aldrig 94 01. 1 gång per år 62 02. 2 gånger per år 77 03. 3 gånger per år 96 04. 1 gång per kvartal 50 05. 2 gånger per kvartal 109 06. 1 gång per månad 57 07. 2 gånger per månad 27 08. 3 gånger per månad 191 09. 1 gång per vecka
VAR 143 LÄSER DAMERNAS VÄRLD Loc 207 width 2 F.12c. Hur ofta läser Du - Damernas Värld <Se F.12 för fullständig frågetext> 1172 00. Aldrig 64 01. 1 gång per år 72 02. 2 gånger per år 69 03. 3 gånger per år 99 04. 1 gång per kvartal 64 05. 2 gånger per kvartal 96 06. 1 gång per månad 47 07. 2 gånger per månad 35 08. 3 gånger per månad 124 09. 1 gång per vecka
VAR 144 LÄSER FEMINA Loc 209 width 2 MD=99 F.12d. Hur ofta läser Du - Femina <Se F.12 för fullständig frågetext> 1228 00. Aldrig 66 01. 1 gång per år 65 02. 2 gånger per år 52 03. 3 gånger per år 102 04. 1 gång per kvartal 57 05. 2 gånger per kvartal 86 06. 1 gång per månad 54 07. 2 gånger per månad 29 08. 3 gånger per månad 103 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 145 LÄSER FIB-AKTUELLT Loc 211 width 2 MD=99 F.12e. Hur ofta läser Du - FIB-Aktuellt <Se F.12 för fullständig frågetext> 1017 00. Aldrig 58 01. 1 gång per år 54 02. 2 gånger per år 86 03. 3 gånger per år 107 04. 1 gång per kvartal 76 05. 2 gånger per kvartal 150 06. 1 gång per månad 102 07. 2 gånger per månad 58 08. 3 gånger per månad 134 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 146 LÄSER HEMMETS JOURNAL Loc 213 width 2 MD=99 F.12f. Hur ofta läser Du - Hemmets Journal <Se F.12 för fullständig frågetext> 1084 00. Aldrig 58 01. 1 gång per år 80 02. 2 gånger per år 48 03. 3 gånger per år 88 04. 1 gång per kvartal 59 05. 2 gånger per kvartal 93 06. 1 gång per månad 52 07. 2 gånger per månad 48 08. 3 gånger per månad 232 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 147 LÄSER HEMMETS VECKOTIDN. Loc 215 width 2 MD=99 F.12g. Hur ofta läser Du - Hemmets Veckotidning <Se F.12 för fullständig frågetext> 1105 00. Aldrig 69 01. 1 gång per år 63 02. 2 gånger per år 56 03. 3 gånger per år 87 04. 1 gång per kvartal 45 05. 2 gånger per kvartal 104 06. 1 gång per månad 54 07. 2 gånger per månad 46 08. 3 gånger per månad 213 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 148 LÄSER HENNES Loc 217 width 2 F.12h. Hur ofta läser Du - Hennes <Se F.12 för fullständig frågetext> 1551 00. Aldrig 58 01. 1 gång per år 27 02. 2 gånger per år 27 03. 3 gånger per år 30 04. 1 gång per kvartal 30 05. 2 gånger per kvartal 37 06. 1 gång per månad 20 07. 2 gånger per månad 17 08. 3 gånger per månad 45 09. 1 gång per vecka
VAR 149 LÄSER HUSMODERN Loc 219 width 2 MD=99 F.12i. Hur ofta läser Du - Husmodern <Se F.12 för fullständig frågetext> 1141 00. Aldrig 68 01. 1 gång per år 59 02. 2 gånger per år 89 03. 3 gånger per år 95 04. 1 gång per kvartal 64 05. 2 gånger per kvartal 87 06. 1 gång per månad 65 07. 2 gånger per månad 29 08. 3 gånger per månad 145 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 150 LÄSER HÄNT I VECKAN Loc 221 width 2 F.12j. Hur ofta läser Du - Hänt i Veckan <Se F.12 för fullständig frågetext> 1118 00. Aldrig 78 01. 1 gång per år 77 02. 2 gånger per år 88 03. 3 gånger per år 114 04. 1 gång per kvartal 65 05. 2 gånger per kvartal 114 06. 1 gång per månad 61 07. 2 gånger per månad 33 08. 3 gånger per månad 94 09. 1 gång per vecka
VAR 151 LÄSER ICA-KURIREN Loc 223 width 2 MD=99 F.12k. Hur ofta läser Du - ICA-kuriren <Se F.12 för fullständig frågetext> 966 00. Aldrig 64 01. 1 gång per år 55 02. 2 gånger per år 51 03. 3 gånger per år 67 04. 1 gång per kvartal 40 05. 2 gånger per kvartal 109 06. 1 gång per månad 58 07. 2 gånger per månad 33 08. 3 gånger per månad 398 09. 1 gång per vecka 1 99. Ej svar
VAR 152 LÄSER LAND Loc 225 width 2 F.12l. Hur ofta läser Du - Land <Se F.12 för fullständig frågetext> 1417 00. Aldrig 31 01. 1 gång per år 34 02. 2 gånger per år 25 03. 3 gånger per år 39 04. 1 gång per kvartal 28 05. 2 gånger per kvartal 37 06. 1 gång per månad 10 07. 2 gånger per månad 16 08. 3 gånger per månad 205 09. 1 gång per vecka
VAR 153 LÄSER LEKTYR Loc 227 width 2 MD=99 F.12m. Hur ofta läser Du - Lektyr <Se F.12 för fullständig frågetext> 1181 00. Aldrig 39 01. 1 gång per år 27 02. 2 gånger per år 58 03. 3 gånger per år 71 04. 1 gång per kvartal 49 05. 2 gånger per kvartal 141 06. 1 gång per månad 83 07. 2 gånger per månad 51 08. 3 gånger per månad 142 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 154 LÄSER METALLARBETAREN Loc 229 width 2 F.12n. Hur ofta läser Du - Metallarbetaren <Se F.12 för fullständig frågetext> 1528 00. Aldrig 13 01. 1 gång per år 16 02. 2 gånger per år 15 03. 3 gånger per år 21 04. 1 gång per kvartal 8 05. 2 gånger per kvartal 68 06. 1 gång per månad 32 07. 2 gånger per månad 16 08. 3 gånger per månad 125 09. 1 gång per vecka
VAR 155 LÄSER MIN VÄRLD Loc 231 width 2 F.12o. Hur ofta läser Du - Min Värld <Se F.12 för fullständig frågetext> 1440 00. Aldrig 42 01. 1 gång per år 30 02. 2 gånger per år 33 03. 3 gånger per år 30 04. 1 gång per kvartal 31 05. 2 gånger per kvartal 42 06. 1 gång per månad 29 07. 2 gånger per månad 23 08. 3 gånger per månad 142 09. 1 gång per vecka
VAR 156 LÄSER MITT LIVS NOVELL Loc 233 width 2 F.12p. Hur ofta läser Du - Mitt Livs Novell <Se F.12 för fullständig frågetext> 1587 00. Aldrig 34 01. 1 gång per år 30 02. 2 gånger per år 26 03. 3 gånger per år 26 04. 1 gång per kvartal 18 05. 2 gånger per kvartal 36 06. 1 gång per månad 23 07. 2 gånger per månad 7 08. 3 gånger per månad 55 09. 1 gång per vecka
VAR 157 LÄSER RÖSTER I RADIO/TV Loc 235 width 2 MD=99 F.12q. Hur ofta läser Du - Röster i Radio/TV <Se F.12 för fullständig frågetext> 1450 00. Aldrig 66 01. 1 gång per år 61 02. 2 gånger per år 52 03. 3 gånger per år 54 04. 1 gång per kvartal 23 05. 2 gånger per kvartal 37 06. 1 gång per månad 17 07. 2 gånger per månad 8 08. 3 gånger per månad 73 09. 1 gång per vecka 1 99. Ej svar
VAR 158 LÄSER SAXONS VECKOTIDN. Loc 237 width 2 F.12r. Hur ofta läser Du - Saxons Veckotidning <Se F.12 för fullständig frågetext> 1475 00. Aldrig 60 01. 1 gång per år 39 02. 2 gånger per år 45 03. 3 gånger per år 36 04. 1 gång per kvartal 28 05. 2 gånger per kvartal 33 06. 1 gång per månad 24 07. 2 gånger per månad 17 08. 3 gånger per månad 85 09. 1 gång per vecka
VAR 159 LÄSER SE Loc 239 width 2 F.12s. Hur ofta läser Du - Se <Se F.12 för fullständig frågetext> 962 00. Aldrig 87 01. 1 gång per år 108 02. 2 gånger per år 131 03. 3 gånger per år 149 04. 1 gång per kvartal 90 05. 2 gånger per kvartal 144 06. 1 gång per månad 53 07. 2 gånger per månad 41 08. 3 gånger per månad 77 09. 1 gång per vecka
VAR 160 LÄSER SVENSK DAMTIDNING Loc 241 width 2 MD=99 F.12t. Hur ofta läser Du - Svensk Damtidning <Se F.12 för fullständig frågetext> 1388 00. Aldrig 53 01. 1 gång per år 63 02. 2 gånger per år 55 03. 3 gånger per år 74 04. 1 gång per kvartal 31 05. 2 gånger per kvartal 60 06. 1 gång per månad 28 07. 2 gånger per månad 18 08. 3 gånger per månad 72 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 161 LÄSER SVENSKA JOURNALEN Loc 243 width 2 F.12u. Hur ofta läser Du - Svenska Journalen <Se F.12 för fullständig frågetext> 1621 00. Aldrig 64 01. 1 gång per år 33 02. 2 gånger per år 27 03. 3 gånger per år 33 04. 1 gång per kvartal 20 05. 2 gånger per kvartal 17 06. 1 gång per månad 4 07. 2 gånger per månad 8 08. 3 gånger per månad 15 09. 1 gång per vecka
VAR 162 LÄSER VECKANS AFFÄRER Loc 245 width 2 F.12v. Hur ofta läser Du - Veckans Affärer <Se F.12 för fullständig frågetext> 1633 00. Aldrig 22 01. 1 gång per år 27 02. 2 gånger per år 23 03. 3 gånger per år 29 04. 1 gång per kvartal 15 05. 2 gånger per kvartal 30 06. 1 gång per månad 15 07. 2 gånger per månad 8 08. 3 gånger per månad 40 09. 1 gång per vecka
VAR 163 LÄSER VECKO-JOURNALEN Loc 247 width 2 F.12x. Hur ofta läser Du - Vecko-Journalen <Se F.12 för fullständig frågetext> 1518 00. Aldrig 65 01. 1 gång per år 44 02. 2 gånger per år 42 03. 3 gånger per år 42 04. 1 gång per kvartal 21 05. 2 gånger per kvartal 43 06. 1 gång per månad 22 07. 2 gånger per månad 8 08. 3 gånger per månad 37 09. 1 gång per vecka
VAR 164 LÄSER VECKO-REVYN Loc 249 width 2 F.12y. Hur ofta läser Du - Vecko-Revyn <Se F.12 för fullständig frågetext> 1236 00. Aldrig 55 01. 1 gång per år 71 02. 2 gånger per år 77 03. 3 gånger per år 79 04. 1 gång per kvartal 49 05. 2 gånger per kvartal 80 06. 1 gång per månad 51 07. 2 gånger per månad 31 08. 3 gånger per månad 113 09. 1 gång per vecka
VAR 165 LÄSER VI Loc 251 width 2 F.12z. Hur ofta läser Du - Vi <Se F.12 för fullständig frågetext> 1299 00. Aldrig 59 01. 1 gång per år 48 02. 2 gånger per år 44 03. 3 gånger per år 46 04. 1 gång per kvartal 27 05. 2 gånger per kvartal 58 06. 1 gång per månad 26 07. 2 gånger per månad 21 08. 3 gånger per månad 214 09. 1 gång per vecka
VAR 166 LÄSER ÅRET RUNT Loc 253 width 2 MD=99 F.12å. Hur ofta läser Du - Året Runt <Se F.12 för fullständig frågetext> 795 00. Aldrig 60 01. 1 gång per år 62 02. 2 gånger per år 87 03. 3 gånger per år 118 04. 1 gång per kvartal 94 05. 2 gånger per kvartal 136 06. 1 gång per månad 99 07. 2 gånger per månad 56 08. 3 gånger per månad 334 09. 1 gång per vecka 1 99. Ej svar
VAR 167 BYGGNADSARBETAREN Loc 255 width 1 F.13. Tidningar Du själv läser.Följande frågor gäller hur ofta Du själv läser vissa tidningar.De flesta människor läser endast en liten del av de uppräknade tidningarna.Vi ber Dig att så noga som möjligt gå igenom och kryssa för samtliga tidningar.I de fall Du inte alls läser en tidning, kryssa för svarsalternativet "Aldrig". F.13a. Hur ofta läser Du Byggnadsarbetaren 1712 0. Aldrig 15 1. 1 gång per år 8 2. 2 gånger per år 4 3. 3 gånger per år 6 4. 1 gång per kvartal 11 5. 2 gånger per kvartal 21 6. 1 gång per månad 16 7. 2 gånger per månad 49 8. 3 gånger per månad
VAR 168 STATSANSTÄLLD Loc 256 width 1 F.13b. Hur ofta läser Du Statsanställd <Se F.13 för fullständig frågetext> 1652 0. Aldrig 9 1. 1 gång per år 5 2. 2 gånger per år 10 3. 3 gånger per år 14 4. 1 gång per kvartal 7 5. 2 gånger per kvartal 43 6. 1 gång per månad 21 7. 2 gånger per månad 81 8. 3 gånger per månad
VAR 169 ALLT OM MAT Loc 257 width 1 F.14. Tidningar Du själv läser.Följande frågor gäller hur ofta Du själv läser vissa tidningar.De flesta människor läser endast en liten del av de uppräknade tidningarna.Vi ber Dig att så noga som möjligt gå igenom och kryssa för samtliga tidningar.I de fall Du inte alls läser en tidning, kryssa för svarsalternativet "Aldrig". F.14a. Hur ofta läser du - Allt om Mat 1322 0. aldrig 85 1. 1 gång/år 53 2. 2 gånger/år 71 3. 3 gånger/år 86 4. 1 gång/kvartal 45 5. 2 gånger/kvartal 71 6. 1 gång/månad 109 7. 2 gånger/månad
VAR 170 FABRIKSARBETAREN Loc 258 width 1 MD=9 F.14b. Hur ofta läser Du Fabriksarbetaren <Se F.14 för fullständig frågetext> 1764 0. aldrig 8 1. 1 gång/år 3 2. 2 gånger/år 6 3. 3 gånger/år 4 4. 1 gång/kvartal 3 5. 2 gånger/kvartal 30 6. 1 gång/månad 24 7. 2 gånger/månad 9. Ej svar
VAR 171 KOMMUNALARBETAREN Loc 259 width 1 F.14c. Hur ofta läser Du - Kommunalarbetaren <Se F.14 för fullständig frågetext> 1642 0. aldrig 15 1. 1 gång/år 10 2. 2 gånger/år 6 3. 3 gånger/år 10 4. 1 gång/kvartal 5 5. 2 gånger/kvartal 59 6. 1 gång/månad 95 7. 2 gånger/månad
VAR 172 MOTOR Loc 260 width 1 F.14d. Hur ofta läser Du - Motor <Se F.14 för fullständig frågetext> 1424 0. aldrig 42 1. 1 gång/år 42 2. 2 gånger/år 43 3. 3 gånger/år 62 4. 1 gång/kvartal 35 5. 2 gånger/kvartal 82 6. 1 gång/månad 112 7. 2 gånger/månad
VAR 173 MOTORFÖRAREN Loc 261 width 1 MD=9 F.14e. Hur ofta läser Du - Motorföraren <Se F.14 för fullständig frågetext> 1623 0. aldrig 34 1. 1 gång/år 25 2. 2 gånger/år 20 3. 3 gånger/år 37 4. 1 gång/kvartal 17 5. 2 gånger/kvartal 44 6. 1 gång/månad 42 7. 2 gånger/månad 9. Ej svar
VAR 174 TEKNIKENS VÄRLD Loc 262 width 1 F.14f. Hur ofta läser Du - Teknikens Värld <Se F.14 för fullständig frågetext> 1380 0. aldrig 75 1. 1 gång/år 57 2. 2 gånger/år 58 3. 3 gånger/år 60 4. 1 gång/kvartal 57 5. 2 gånger/kvartal 93 6. 1 gång/månad 62 7. 2 gånger/månad
VAR 175 VI BILÄGARE Loc 263 width 1 F.14g. Hur ofta läser Du - Vi Bilägare <Se F.14 för fullständig frågetext> 1184 0. aldrig 56 1. 1 gång/år 38 2. 2 gånger/år 37 3. 3 gånger/år 62 4. 1 gång/kvartal 34 5. 2 gånger/kvartal 162 6. 1 gång/månad 269 7. 2 gånger/månad
VAR 176 LÄSER ALLT I HEMMET Loc 264 width 1 MD=9 F.15. Tidningar Du själv läser - Månadstidningar F.15a. Hur ofta läser du - Allt i Hemmet 977 0. aldrig 130 1. 1 gång/år 140 2. 2 gånger/år 120 3. 3 gånger/år 158 4. 1 gång/kvartal 75 5. 2 gånger/kvartal 242 6. 1 gång/månad 9. Ej svar
VAR 177 LÄSER HEM OCH FRITID Loc 265 width 1 MD=9 F.15b. Hur ofta läser du - Hem och Fritid <Se F.15 för fullständig frågetext> 947 0. aldrig 133 1. 1 gång/år 117 2. 2 gånger/år 103 3. 3 gånger/år 167 4. 1 gång/kvartal 67 5. 2 gånger/kvartal 308 6. 1 gång/månad 9. Ej svar
VAR 178 LÄSER VILLA&HEM I SVER. Loc 266 width 1 MD=9 F.15c. Hur ofta läser Du - Villa & Hem i Sverige <Se F.15 för fullständig frågetext> 1279 0. aldrig 106 1. 1 gång/år 79 2. 2 gånger/år 54 3. 3 gånger/år 95 4. 1 gång/kvartal 42 5. 2 gånger/kvartal 186 6. 1 gång/månad 1 9. Ej svar
VAR 179 LÄSER BÅT FÖR ALLA Loc 267 width 1 F.15d. Hur ofta läser du - Båt för Alla <Se F.15 för fullständig frågetext> 1645 0. aldrig 48 1. 1 gång/år 35 2. 2 gånger/år 26 3. 3 gånger/år 40 4. 1 gång/kvartal 17 5. 2 gånger/kvartal 31 6. 1 gång/månad
VAR 180 LÄSER BÅT-NYTT Loc 268 width 1 MD=9 F.15e. Hur ofta läser du - Båt-Nytt <Se F.15 för fullständig frågetext> 1575 0. aldrig 63 1. 1 gång/år 42 2. 2 gånger/år 33 3. 3 gånger/år 52 4. 1 gång/kvartal 38 5. 2 gånger/kvartal 39 6. 1 gång/månad 9. Ej svar
VAR 181 LÄSER FOTO OCH FILMTEKN. Loc 269 width 1 F.15f. Hur ofta läser du - Foto och Filmteknik <Se F.15 för fullständig frågetext> 1649 0. aldrig 60 1. 1 gång/år 23 2. 2 gånger/år 24 3. 3 gånger/år 32 4. 1 gång/kvartal 19 5. 2 gånger/kvartal 35 6. 1 gång/månad
VAR 182 LÄSER DET BÄSTA Loc 270 width 1 F.15g. Hur ofta läser du - Det Bästa <Se F.15 för fullständig frågetext> 1352 0. aldrig 98 1. 1 gång/år 75 2. 2 gånger/år 64 3. 3 gånger/år 48 4. 1 gång/kvartal 24 5. 2 gånger/kvartal 181 6. 1 gång/månad
VAR 183 LÄSER VI FÖRÄLDRAR Loc 271 width 1 F.15h. Hur ofta läser du - Vi Föräldrar <Se F.15 för fullständig frågetext> 1456 0. aldrig 79 1. 1 gång/år 61 2. 2 gånger/år 54 3. 3 gånger/år 62 4. 1 gång/kvartal 37 5. 2 gånger/kvartal 93 6. 1 gång/månad
VAR 184 LÄSER VÅR BOSTAD Loc 272 width 1 MD=9 F.15i. Hur ofta läser du - Vår Bostad <Se F.15 för fullständig frågetext> 1348 0. aldrig 52 1. 1 gång/år 40 2. 2 gånger/år 42 3. 3 gånger/år 78 4. 1 gång/kvartal 24 5. 2 gånger/kvartal 258 6. 1 gång/månad 9. Ej svar
VAR 185 LÄSER INDUSTRITJÄNSTEM. Loc 273 width 1 MD=9 F.15j. Hur ofta läser du - Industritjänstemannen <Se F.15 för fullständig frågetext> 1724 0. aldrig 11 1. 1 gång/år 8 2. 2 gånger/år 4 3. 3 gånger/år 10 4. 1 gång/kvartal 10 5. 2 gånger/kvartal 75 6. 1 gång/månad 9. Ej svar
VAR 186 LÄSER SACO-TIDNINGEN Loc 274 width 1 F.15k. Hur ofta läser Du - SACO-tidningen <Se F.15 för fullständig frågetext> 1782 0. aldrig 9 1. 1 gång/år 8 2. 2 gånger/år 4 3. 3 gånger/år 11 4. 1 gång/kvartal 4 5. 2 gånger/kvartal 24 6. 1 gång/månad
VAR 187 LÄSER SUNT FÖRNUFT Loc 275 width 1 F.15l. Hur ofta läser Du - Sunt Förnuft <Se F.15 för fullständig frågetext> 1714 0. aldrig 30 1. 1 gång/år 15 2. 2 gånger/år 12 3. 3 gånger/år 11 4. 1 gång/kvartal 6 5. 2 gånger/kvartal 54 6. 1 gång/månad
VAR 188 LÄSER JAKTJOURNALEN Loc 276 width 1 F.15m. Hur ofta läser Du - Jaktjournalen <Se F.15 för fullständig frågetext> 1690 0. aldrig 32 1. 1 gång/år 19 2. 2 gånger/år 15 3. 3 gånger/år 18 4. 1 gång/kvartal 8 5. 2 gånger/kvartal 60 6. 1 gång/månad
VAR 189 LÄSER JAKTM.O.FISKEV. Loc 277 width 1 F.15n. Hur ofta läser Du - Jaktmarker och Fiskevatten <Se F.15 för fullständig frågetext> 1687 0. aldrig 33 1. 1 gång/år 15 2. 2 gånger/år 17 3. 3 gånger/år 19 4. 1 gång/kvartal 12 5. 2 gånger/kvartal 59 6. 1 gång/månad
VAR 190 LÄSER SVENSK JAKT Loc 278 width 1 F.15o. Hur ofta läser Du - Svensk Jakt <Se F.15 för fullständig frågetext> 1643 0. aldrig 39 1. 1 gång/år 25 2. 2 gånger/år 21 3. 3 gånger/år 20 4. 1 gång/kvartal 17 5. 2 gånger/kvartal 77 6. 1 gång/månad
VAR 191 LÄSER SVENSKT FISKE Loc 279 width 1 F.15p. Hur ofta läser Du - Svenskt Fiske <Se F.15 för fullständig frågetext> 1669 0. aldrig 39 1. 1 gång/år 32 2. 2 gånger/år 21 3. 3 gånger/år 23 4. 1 gång/kvartal 7 5. 2 gånger/kvartal 51 6. 1 gång/månad
VAR 192 LÄSER ILLUSTR.MOTORSPORT Loc 280 width 1 F.15q. Hur ofta läser Du - Illustrerad Motor Sport <Se F.15 för fullständig frågetext> 1674 0. aldrig 40 1. 1 gång/år 26 2. 2 gånger/år 24 3. 3 gånger/år 31 4. 1 gång/kvartal 20 5. 2 gånger/kvartal 27 6. 1 gång/månad
VAR 193 LÄSER POPULÄR MEKANIK Loc 281 width 1 F.15r. Hur ofta läser Du - Populär Mekanik <Se F.15 för fullständig frågetext> 1708 0. aldrig 44 1. 1 gång/år 26 2. 2 gånger/år 17 3. 3 gånger/år 18 4. 1 gång/kvartal 10 5. 2 gånger/kvartal 19 6. 1 gång/månad
VAR 194 LÄSER SV.MOTORTIDNING Loc 282 width 1 MD=9 F.15s. Hur ofta läser Du - Svensk Motortidning <Se F.15 för fullständig frågetext> 1665 0. aldrig 51 1. 1 gång/år 28 2. 2 gånger/år 25 3. 3 gånger/år 31 4. 1 gång/kvartal 16 5. 2 gånger/kvartal 26 6. 1 gång/månad 9. Ej svar
VAR 195 LÄSER TEKNIK FÖR ALLA Loc 283 width 1 MD=9 F.15t. Hur ofta läser du - Teknik för Alla <Se F.15 för fullständig frågetext> 1457 0. aldrig 88 1. 1 gång/år 84 2. 2 gånger/år 52 3. 3 gånger/år 64 4. 1 gång/kvartal 42 5. 2 gånger/kvartal 55 6. 1 gång/månad 9. Ej svar
VAR 196 VI I VILLA Loc 284 width 1 MD=9 F.16. Tidningen Vi i Villa distribueras gratis till landets samtliga villaägare. Vi i Villa utkommer med 4 nr under våren och 2 nr under hösten,alltså totalt 6 nr per år.Hur ofta läser Du Vi i Villa? 417 1. Känner ej till Vi i Villa 487 2. Känner till men läser aldrig Vi i Villa 112 3. Läser ungefär 1 nummer per år 94 4. Läser ungefär 2 nummer per år 87 5. Läser ungefär 3 nummer per år 93 6. Läser ungefär 4 nummer per år 24 7. Läser ungefär 5 nummer per år 528 8. Läser ungefär 6 nummer per år 9. Ej svar
VAR 197 FINNS:PERSONBIL/KOMBI Loc 285 width 1 MD=9 F.17. Vad finns i Ditt hushåll? F.17a. I hushållet finns:personbil/kombi 371 0. Finns ej 1455 1. Finns 16 9. Ej svar
VAR 198 FINNS:FRITIDSHUS Loc 286 width 1 MD=9 F.17b. I hushållet finns:fritidshus <Se F.17 för fullständig frågetext> 1395 0. Finns ej 431 1. Finns 16 9. Ej svar
VAR 199 FINNS:MOTOR-SEGELBÅT Loc 287 width 1 MD=9 F.17c. I hushållet finns:motor- eller segelbåt <Se F.17 för fullständig frågetext> 1569 0. Finns ej 257 1. Finns 16 9. Ej svar
VAR 200 FINNS:BILDKAMERA-INST. Loc 288 width 1 MD=9 F.17d. I hushållet finns:bildkamera-typ Instamatic <Se F.17 för fullständig frågetext> 844 0. Finns ej 982 1. Finns 16 9. Ej svar
VAR 201 FINNS:SYSTEMKAMERA Loc 289 width 1 MD=9 F.17e. I hushållet finns:bildkamera-typ systemkamera <Se F.17 för fullständig frågetext> 1317 0. Finns ej 509 1. Finns 16 9. Ej svar
VAR 202 FINNS:FILMKAMERA Loc 290 width 1 MD=9 F.17f. I hushållet finns:filmkamera <Se F.17 för fullständig frågetext> 1475 0. Finns ej 351 1. Finns 16 9. Ej svar
VAR 203 FINNS:STILLBILDSPROJEKT. Loc 291 width 1 MD=9 F.17g. I hushållet finns:stillbildsprojektor <Se F.17 för fullständig frågetext> 1463 0. Finns ej 363 1. Finns 16 9. Ej svar
VAR 204 FINNS:FILMPROJEKTOR Loc 292 width 1 MD=9 F.17h. I hushållet finns:filmprojektor <Se F.17 för fullständig frågetext> 1543 0. Finns ej 283 1. Finns 16 9. Ej svar
VAR 205 FINNS:SKRIVMASKIN Loc 293 width 1 MD=9 F.17i. I hushållet finns:skrivmaskin <Se F.17 för fullständig frågetext> 1133 0. Finns ej 693 1. Finns 16 9. Ej svar
VAR 206 FINNS:SVART-VIT TV Loc 294 width 1 MD=9 F.17j. I hushållet finns:svart-vit tv <Se F.17 för fullständig frågetext> 476 0. Finns ej 1350 1. Finns 16 9. Ej svar
VAR 207 FINNS:FÄRG-TV Loc 295 width 1 MD=9 F.17k. I hushållet finns:färg-tv <Se F.17 för fullständig frågetext> 1258 0. Finns ej 568 1. Finns 16 9. Ej svar
VAR 208 FINNS:FRYSBOX/FRYSSKÅP Loc 296 width 1 MD=9 F.17l. I hushållet finns:frysbox/frysskåp <Se F.17 för fullständig frågetext> 348 0. Finns ej 1478 1. Finns 16 9. Ej svar
VAR 209 FINNS:DISKMASKIN Loc 297 width 1 MD=9 F.17m. I hushållet finns:diskmaskin <Se F.17 för fullständig frågetext> 1541 0. Finns ej 285 1. Finns 16 9. Ej svar
VAR 210 FINNS:TVÄTTMASKIN Loc 298 width 1 MD=9 F.17n. I hushållet finns:tvättmaskin <Se F.17 för fullständig frågetext> 708 0. Finns ej 1118 1. Finns 16 9. Ej svar
VAR 211 FINNS:KASSETTBANDSPELARE Loc 299 width 1 MD=9 F.17o. I hushållet finns:kassettbandspelare <Se F.17 för fullständig frågetext> 1277 0. Finns ej 549 1. Finns 16 9. Ej svar
VAR 212 FINNS:STEREOANLÄGGNING Loc 300 width 1 MD=9 F.17p. I hushållet finns:stereoanläggning <Se F.17 för fullständig frågetext> 1129 0. Finns ej 697 1. Finns 16 9. Ej svar
VAR 213 FINNS:VANLIG BANDSPELARE Loc 301 width 1 MD=9 F.17q. I hushållet finns:vanlig bandspelare <Se F.17 för fullständig frågetext> 1263 0. Finns ej 563 1. Finns 16 9. Ej svar
VAR 214 FINNS:HUND Loc 302 width 1 MD=9 F.17r. I hushållet finns:hund <Se F.17 för fullständig frågetext> 1440 0. Finns ej 386 1. Finns 16 9. Ej svar
VAR 215 FINNS:KATT Loc 303 width 1 MD=9 F.17s. I hushållet finns:katt <Se F.17 för fullständig frågetext> 1511 0. Finns ej 315 1. Finns 16 9. Ej svar
VAR 216 FINNS:BURFÅGLAR Loc 304 width 1 MD=9 F.17t. I hushållet finns:burfåglar <Se F.17 för fullständig frågetext> 1678 0. Finns ej 148 1. Finns 16 9. Ej svar
VAR 217 FINNS:AKVARIEFISKAR Loc 305 width 1 MD=9 F.17u. I hushållet finns:akvariefiskar <Se F.17 för fullständig frågetext> 1647 0. Finns ej 179 1. Finns 16 9. Ej svar
VAR 218 MATVAROR I BUTIKER Loc 306 width 1 MD=9 F.18. Hur ofta köper Du personligen för egen eller för andras räkning nedanstående produkter? Var god svara med ett kryss på varje rad. F.18a. Jag köper: Matvaror i Butiker 50 1. Aldrig 130 2. Någon gång/år 81 3. Någon gång/kvartal 229 4. Någon gång/månad 647 5. 1-2 gånger/vecka 448 6. 3-4 gånger/vecka 240 7. Minst 5 gånger/vecka 17 9. Ej svar
VAR 219 SKÖNHETSARTIKLAR Loc 307 width 1 MD=9 F.18b. Jag köper: Skönhetsartiklar <Se F.18 för fullständig frågetext> 545 1. Aldrig 458 2. Någon gång/år 370 3. Någon gång/kvartal 435 4. Någon gång/månad 12 5. 1-2 gånger/vecka 2 6. 3-4 gånger/vecka 7. Minst 5 gånger/vecka 20 9. Ej svar
VAR 220 TANDKRÄM Loc 308 width 1 MD=9 F.18c. Jag köper: Tandkräm <Se F.18 för fullständig frågetext> 158 1. Aldrig 246 2. Någon gång/år 396 3. Någon gång/kvartal 960 4. Någon gång/månad 67 5. 1-2 gånger/vecka 2 6. 3-4 gånger/vecka 1 7. Minst 5 gånger/vecka 12 9. Ej svar
VAR 221 TVÅL Loc 309 width 1 MD=9 F.18d. Jag köper: Tvål <Se F.18 för fullständig frågetext> 153 1. Aldrig 225 2. Någon gång/år 351 3. Någon gång/kvartal 996 4. Någon gång/månad 101 5. 1-2 gånger/vecka 2 6. 3-4 gånger/vecka 2 7. Minst 5 gånger/vecka 12 9. Ej svar
VAR 222 MASKINDISKMEDEL Loc 310 width 1 MD=9 F.18e. Jag köper: Maskindiskmedel <Se F.18 för fullständig frågetext> 1401 1. Aldrig 107 2. Någon gång/år 133 3. Någon gång/kvartal 161 4. Någon gång/månad 13 5. 1-2 gånger/vecka 6. 3-4 gånger/vecka 1 7. Minst 5 gånger/vecka 26 9. Ej svar
VAR 223 VANLIGT DISKMEDEL Loc 311 width 1 MD=9 F.18f. Jag köper: Vanligt diskmedel <Se F.18 för fullständig frågetext> 306 1. Aldrig 284 2. Någon gång/år 430 3. Någon gång/kvartal 754 4. Någon gång/månad 52 5. 1-2 gånger/vecka 3 6. 3-4 gånger/vecka 7. Minst 5 gånger/vecka 13 9. Ej svar
VAR 224 RENGÖRINGSMEDEL Loc 312 width 1 MD=9 F.18g. Jag köper: Rengöringsmedel <Se F.18 för fullständig frågetext> 294 1. Aldrig 323 2. Någon gång/år 473 3. Någon gång/kvartal 701 4. Någon gång/månad 37 5. 1-2 gånger/vecka 2 6. 3-4 gånger/vecka 7. Minst 5 gånger/vecka 12 9. Ej svar
VAR 225 TVÄTTMEDEL Loc 313 width 1 MD=9 F.18h. Jag köper: Tvättmedel <Se F.18 för fullständig frågetext> 285 1. Aldrig 268 2. Någon gång/år 418 3. Någon gång/kvartal 792 4. Någon gång/månad 67 5. 1-2 gånger/vecka 6. 3-4 gånger/vecka 7. Minst 5 gånger/vecka 12 9. Ej svar
VAR 226 GOLVVÅRDSMEDEL Loc 314 width 1 MD=9 F.18i. Jag köper: Golvvårdsmedel <Se F.18 för fullständig frågetext> 628 1. Aldrig 582 2. Någon gång/år 360 3. Någon gång/kvartal 256 4. Någon gång/månad 4 5. 1-2 gånger/vecka 1 6. 3-4 gånger/vecka 7. Minst 5 gånger/vecka 11 9. Ej svar
VAR 227 GRAMMOFONSKIVOR Loc 315 width 1 MD=9 F.18j. Jag köper: Grammofonskivor <Se F.18 för fullständig frågetext> 797 1. Aldrig 568 2. Någon gång/år 294 3. Någon gång/kvartal 150 4. Någon gång/månad 14 5. 1-2 gånger/vecka 1 6. 3-4 gånger/vecka 7. Minst 5 gånger/vecka 18 9. Ej svar
VAR 228 AVSER ATT KÖPA1 Loc 316 width 2 MD=99 F.19. Din avsikt att köpa nedanstående varor.Nedan finns en mängd varor uppräknade. Stryk under de varor Du tror att Du eller Ditt hushåll kommer att köpa inom de närmaste två åren. F.19a. Första understrykningen 232 00. Fabriksny bil 434 01. Begagnad bil 51 02. Moped 11 03. Nytt fritidshus 14 04. Begagnat fritidshus 39 05. Ny villa 19 06. Begagnad villa 105 07. Köksfläkt 46 08. Elektrisk spis 51 09. Diskmaskin 840 99. Ej svar
VAR 229 AVSER ATT KÖPA1 Loc 318 width 2 MD=99 F.19b. Andra understrykningen <Se F.19 för fullständig frågetext> 711 00. Frågan ej tillämplig 8 01. Begagnad bil 21 02. Moped 10 03. Nytt fritidshus 11 04. Begagnat fritidshus 35 05. Ny villa 32 06. Begagnad villa 64 07. Köksfläkt 55 08. Elektrisk spis 55 09. Diskmaskin 840 99. Ej svar
VAR 230 AVSER ATT KÖPA1 Loc 320 width 2 MD=99 F.19c. Tredje understrykningen <Se F.19 för fullständig frågetext> 921 00. Frågan ej tillämplig 01. Begagnad bil 2 02. Moped 1 03. Nytt fritidshus 1 04. Begagnat fritidshus 2 05. Ny villa 5 06. Begagnad villa 23 07. Köksfläkt 26 08. Elektrisk spis 21 09. Diskmaskin 840 99. Ej svar
VAR 231 AVSER ATT KÖPA1 Loc 322 width 2 MD=99 F.19d. Fjärde understrykningen <Se F.19 för fullständig frågetext> 967 00. Frågan ej tillämplig 01. Begagnad bil 02. Moped 03. Nytt fritidshus 04. Begagnat fritidshus 1 05. Ny villa 06. Begagnad villa 2 07. Köksfläkt 17 08. Elektrisk spis 15 09. Diskmaskin 840 99. Ej svar
VAR 232 AVSER ATT KÖPA1 Loc 324 width 2 MD=99 F.19e. Femte understrykningen <Se F.19 för fullständig frågetext> 990 00. Frågan ej tillämplig 01. Begagnad bil 02. Moped 03. Nytt fritidshus 04. Begagnat fritidshus 05. Ny villa 1 06. Begagnad villa 1 07. Köksfläkt 3 08. Elektrisk spis 10 09. Diskmaskin 837 99. Ej svar
VAR 233 AVSER ATT KÖPA2 Loc 326 width 2 MD=99 F.20. Din avsikt att köpa nedanstående varor.Nedan finns en mängd varor uppräknade. Stryk under de varor Du tror att Du eller Ditt hushåll kommer att köpa inom de närmaste två åren. F.20a. Första understrykningen 172 00. Tvättmaskin 86 01. Frysbox 52 02. Frysskåp 134 03. Fiskeutrustning 170 04. Elektrisk rakapparat 33 05. Portabel skrivmaskin 35 06. Stillbildskamera 34 07. Filmkamera 17 08. Projektorer 49 09. Elektrisk symaskin 1060 99. Ej svar
VAR 234 AVSER ATT KÖPA2 Loc 328 width 2 MD=99 F.20b. Andra understrykningen <Se F.20 för fullständig frågetext> 517 00. Frågan ej tillämplig 30 01. Frysbox 23 02. Frysskåp 19 03. Fiskeutrustning 58 04. Elektrisk rakapparat 12 05. Portabel skrivmaskin 28 06. Stillbildskamera 23 07. Filmkamera 34 08. Projektorer 39 09. Elektrisk symaskin 1059 99. Ej svar
VAR 235 AVSER ATT KÖPA2 Loc 330 width 2 MD=99 F.20c. Tredje understrykningen <Se F.20 för fullständig frågetext> 722 00. Frågan ej tillämplig 01. Frysbox 8 02. Frysskåp 4 03. Fiskeutrustning 9 04. Elektrisk rakapparat 2 05. Portabel skrivmaskin 11 06. Stillbildskamera 6 07. Filmkamera 8 08. Projektorer 13 09. Elektrisk symaskin 1059 99. Ej svar
VAR 236 AVSER ATT KÖPA2 Loc 332 width 2 MD=99 F.20d. Fjärde understrykningen <Se F.20 för fullständig frågetext> 764 00. Frågan ej tillämplig 01. Frysbox 02. Frysskåp 1 03. Fiskeutrustning 2 04. Elektrisk rakapparat 1 05. Portabel skrivmaskin 1 06. Stillbildskamera 2 07. Filmkamera 5 08. Projektorer 7 09. Elektrisk symaskin 1059 99. Ej svar
VAR 237 AVSER ATT KÖPA2 Loc 334 width 2 MD=99 F.20e. Femte understrykningen <Se F.20 för fullständig frågetext> 777 00. Frågan ej tillämplig 01. Frysbox 02. Frysskåp 03. Fiskeutrustning 1 04. Elektrisk rakapparat 05. Portabel skrivmaskin 1 06. Stillbildskamera 07. Filmkamera 2 08. Projektorer 2 09. Elektrisk symaskin 1059 99. Ej svar
VAR 238 AVSER ATT KÖPA3 Loc 336 width 2 MD=99 F.21. Din avsikt att köpa nedanstående varor.Nedan finns en mängd varor uppräknade. Läs igenom alla de varor vi räknat upp och stryk samtidigt under de varor Du tror att Du eller Ditt hushåll kommer att köpa inom de närmaste två åren. F.21a. Första understrykningen 129 00. Radio 80 01. Bandspelare 203 02. Stereoanläggning 52 03. Svart/vit TV 248 04. Färg-TV 242 05. Trädgårdsredskap 69 06. Gräsklippare 86 07. Dammsugare 16 08. Motor- eller segelbåt 12 09. Motionscykel 705 99. Ej svar
VAR 239 AVSER ATT KÖPA3 Loc 338 width 2 MD=99 F.21b. Andra understrykningen <Se F.21 för fullständig frågetext> 630 00. Frågan ej tillämplig 20 01. Bandspelare 38 02. Stereoanläggning 16 03. Svart/vit TV 78 04. Färg-TV 143 05. Trädgårdsredskap 87 06. Gräsklippare 88 07. Dammsugare 24 08. Motor- eller segelbåt 14 09. Motionscykel 704 99. Ej svar
VAR 240 AVSER ATT KÖPA3 Loc 340 width 2 MD=99 F.21c. Tredje understrykningen <Se F.21 för fullständig frågetext> 951 00. Frågan ej tillämplig 01. Bandspelare 8 02. Stereoanläggning 4 03. Svart/vit TV 16 04. Färg-TV 51 05. Trädgårdsredskap 43 06. Gräsklippare 39 07. Dammsugare 17 08. Motor- eller segelbåt 10 09. Motionscykel 703 99. Ej svar
VAR 241 AVSER ATT KÖPA3 Loc 342 width 2 MD=99 F.21d. Fjärde understrykningen <Se F.21 för fullständig frågetext> 1080 00. Frågan ej tillämplig 01. Bandspelare 02. Stereoanläggning 1 03. Svart/vit TV 4 04. Färg-TV 4 05. Trädgårdsredskap 16 06. Gräsklippare 21 07. Dammsugare 7 08. Motor- eller segelbåt 6 09. Motionscykel 703 99. Ej svar
VAR 242 AVSER ATT KÖPA3 Loc 344 width 2 MD=99 F.21e. Femte understrykningen <Se F.21 för fullständig frågetext> 1124 00. Frågan ej tillämplig 01. Bandspelare 02. Stereoanläggning 03. Svart/vit TV 04. Färg-TV 1 05. Trädgårdsredskap 3 06. Gräsklippare 4 07. Dammsugare 2 08. Motor- eller segelbåt 5 09. Motionscykel 703 99. Ej svar
VAR 243 LÄSER KALLE ANKA & CO Loc 346 width 2 F.22. Hur ofta läser Du - Kalle Anka & Co 1258 00. Aldrig 48 01. 1 gång per år 52 02. 2 gånger per år 65 03. 3 gånger per år 67 04. 1 gång per kvartal 49 05. 2 gånger per kvartal 94 06. 1 gång per månad 59 07. 2 gånger per månad 24 08. 3 gånger per månad 126 09. 1 gång per vecka
VAR 244 NORRORT Loc 348 width 2 F.23. Följande frågor gäller hur ofta Du själv läser vissa tidningar.De flesta människor läser endast en liten del av de uppräknade tidningarna.Vi ber Dig att så noga som möjligt gå igenom och kryssa för samtliga tidningar.I de fall Du inte alls läser en tidning,kryssa för svarsalternativet "Aldrig". F.23a. Hur ofta läser Du - Norrort FRÅGAN ENBART STÄLLD I AREGION 1 208 00. Aldrig 6 01. 1 gång per år 4 02. 2 gånger per år 5 03. 3 gånger per år 4 04. 1 gång per kvartal 2 05. 2 gånger per kvartal 6 06. 1 gång per månad 3 07. 2 gånger per månad 1 08. 3 gånger per månad 22 09. 1 gång per vecka 1581 98. Frågan ej tillämplig
VAR 245 VAXHOLMS TIDNING Loc 350 width 2 F.23b. Hur ofta läser Du - Vaxholms Tidning <Se F.23 för fullständig frågetext> FRÅGAN ENBART STÄLLD I AREGION 1 247 00. Aldrig 2 01. 1 gång per år 4 02. 2 gånger per år 1 03. 3 gånger per år 1 04. 1 gång per kvartal 1 05. 2 gånger per kvartal 1 06. 1 gång per månad 07. 2 gånger per månad 08. 3 gånger per månad 4 09. 1 gång per vecka 1581 98. Frågan ej tillämplig
VAR 246 VÄSBY NYTT Loc 352 width 2 F.23c. Hur ofta läser Du - Väsby Nytt <Se F.23 för fullständig frågetext> FRÅGAN ENBART STÄLLD I AREGION 1 253 00. Aldrig 1 01. 1 gång per år 2 02. 2 gånger per år 03. 3 gånger per år 1 04. 1 gång per kvartal 05. 2 gånger per kvartal 1 06. 1 gång per månad 07. 2 gånger per månad 08. 3 gånger per månad 3 09. 1 gång per vecka 1581 98. Frågan ej tillämplig
VAR 247 SIGTUNA-MÄRSTA POSTEN Loc 354 width 2 F.23d. Hur ofta läser Du - Sigtuna-Märsta Posten <Se F.23 för fullständig frågetext> FRÅGAN ENBART STÄLLD I AREGION 1 254 00. Aldrig 01. 1 gång per år 1 02. 2 gånger per år 03. 3 gånger per år 1 04. 1 gång per kvartal 05. 2 gånger per kvartal 06. 1 gång per månad 2 07. 2 gånger per månad 1 08. 3 gånger per månad 2 09. 1 gång per vecka 1581 98. Frågan ej tillämplig
VAR 248 SUNDBYBERG O.SOLNA TIDN. Loc 356 width 2 F.23e. Hur ofta läser Du - Sundbyberg och Solna Tidning <Se F.23 för fullständig frågetext> FRÅGAN ENBART STÄLLD I AREGION 1 243 00. Aldrig 01. 1 gång per år 2 02. 2 gånger per år 3 03. 3 gånger per år 04. 1 gång per kvartal 2 05. 2 gånger per kvartal 6 06. 1 gång per månad 07. 2 gånger per månad 08. 3 gånger per månad 5 09. 1 gång per vecka 1581 98. Frågan ej tillämplig
VAR 249 LIDINGÖ TIDNING Loc 358 width 2 F.23f. Hur ofta läser Du - Lidingö Tidning <Se F.23 för fullständig frågetext> FRÅGAN ENBART STÄLLD I AREGION 1 249 00. Aldrig 2 01. 1 gång per år 2 02. 2 gånger per år 03. 3 gånger per år 04. 1 gång per kvartal 2 05. 2 gånger per kvartal 1 06. 1 gång per månad 1 07. 2 gånger per månad 08. 3 gånger per månad 4 09. 1 gång per vecka 1581 98. Frågan ej tillämplig
VAR 250 VÄSTERORT Loc 360 width 2 MD=99 F.23g. Hur ofta läser Du - Västerort <Se F.23 för fullständig frågetext> FRÅGAN ENBART STÄLLD I AREGION 1 215 00. Aldrig 2 01. 1 gång per år 3 02. 2 gånger per år 4 03. 3 gånger per år 4 04. 1 gång per kvartal 1 05. 2 gånger per kvartal 2 06. 1 gång per månad 5 07. 2 gånger per månad 2 08. 3 gånger per månad 22 09. 1 gång per vecka 1581 98. Frågan ej tillämplig 1 99. Ej svar
VAR 251 JÄRFÄLLA NYHETER Loc 362 width 2 F.23h. Hur ofta läser Du - Järfälla Nyheter <Se F.23 för fullständig frågetext> FRÅGAN ENBART STÄLLD I AREGION 1 250 00. Aldrig 01. 1 gång per år 1 02. 2 gånger per år 1 03. 3 gånger per år 1 04. 1 gång per kvartal 1 05. 2 gånger per kvartal 1 06. 1 gång per månad 2 07. 2 gånger per månad 08. 3 gånger per månad 4 09. 1 gång per vecka 1581 98. Frågan ej tillämplig
VAR 252 MÄLARÖARNAS NYHETER Loc 364 width 2 F.23i. Hur ofta läser Du - Mälaröarnas Nyheter <Se F.23 för fullständig frågetext> FRÅGAN ENBART STÄLLD I AREGION 1 258 00. Aldrig 01. 1 gång per år 1 02. 2 gånger per år 03. 3 gånger per år 04. 1 gång per kvartal 05. 2 gånger per kvartal 06. 1 gång per månad 1 07. 2 gånger per månad 1 08. 3 gånger per månad 09. 1 gång per vecka 1581 98. Frågan ej tillämplig
VAR 253 HUDDINGE POSTEN Loc 366 width 2 F.23j. Hur ofta läser Du - Huddinge Posten <Se F.23 för fullständig frågetext> FRÅGAN ENBART STÄLLD I AREGION 1 249 00. Aldrig 1 01. 1 gång per år 1 02. 2 gånger per år 2 03. 3 gånger per år 04. 1 gång per kvartal 1 05. 2 gånger per kvartal 06. 1 gång per månad 2 07. 2 gånger per månad 08. 3 gånger per månad 5 09. 1 gång per vecka 1581 98. Frågan ej tillämplig
VAR 254 SÖDER-NYHETERNA Loc 368 width 2 F.23k. Hur ofta läser Du - Södernyheterna <Se F.23 för fullständig frågetext> FRÅGAN ENBART STÄLLD I AREGION 1 203 00. Aldrig 01. 1 gång per år 3 02. 2 gånger per år 3 03. 3 gånger per år 1 04. 1 gång per kvartal 1 05. 2 gånger per kvartal 4 06. 1 gång per månad 4 07. 2 gånger per månad 3 08. 3 gånger per månad 39 09. 1 gång per vecka 1581 98. Frågan ej tillämplig
VAR 255 SÖDERPOSTEN Loc 370 width 2 F.23l. Hur ofta läser Du - Söderposten <Se F.23 för fullständig frågetext> FRÅGAN ENBART STÄLLD I AREGION 1 214 00. Aldrig 1 01. 1 gång per år 1 02. 2 gånger per år 1 03. 3 gånger per år 04. 1 gång per kvartal 4 05. 2 gånger per kvartal 8 06. 1 gång per månad 2 07. 2 gånger per månad 1 08. 3 gånger per månad 29 09. 1 gång per vecka 1581 98. Frågan ej tillämplig
VAR 256 SÖDERTIDNINGEN Loc 372 width 2 F.23m. Hur ofta läser Du - Södertidningen <Se F.23 för fullständig frågetext> FRÅGAN ENBART STÄLLD I AREGION 1 235 00. aldrig 01. 1 gång/år 1 02. 2 gånger/år 2 03. 3 gånger/år 1 04. 1 gång/kvartal 2 05. 2 gånger/kvartal 2 06. 1 gång/månad 7 07. 2 gånger/månad 1 08. 3 gånger/månad 10 09. 1 gång/vecka 1581 98. Frågan ej tillämplig
VAR 257 HELSINGBORGS DAGBLAD Loc 374 width 2 F.23n. Hur ofta läser Du Helsingborgs Dagblad <Se F.23 för fullständig frågetext> FRÅGAN ENBART STÄLLD I AREGION 24-30 163 00. aldrig 8 01. 1 gång/år 5 02. 2 gånger/år 5 03. 3 gånger/år 1 04. 1 gång/kvartal 1 05. 2 gånger/kvartal 9 06. 1 gång/månad 5 07. 2 gånger/månad 08. 3 gånger/månad 10 09. 1 gång/vecka 1 10. 2 gånger/vecka 11. 3 gånger/vecka 12. 4 gånger/vecka 13. 5 gånger/vecka 24 14. 6 gånger/vecka 1610 98. Frågan ej tillämplig
VAR 258 NORDVÄSTRA SKÅNES TIDN. Loc 376 width 2 F.23o. Hur ofta läser Du Nordvästra Skånes tidningar <Se F.23 för fullständig frågetext> FRÅGAN ENBART STÄLLD I AREGION 24-30 163 00. Aldrig 5 01. 1 gång per år 5 02. 2 gånger per år 5 03. 3 gånger per år 8 04. 1 gång per kvartal 3 05. 2 gånger per kvartal 7 06. 1 gång per månad 2 07. 2 gånger per månad 4 08. 3 gånger per månad 2 09. 1 gång per vecka 10. 2 gånger per vecka 1 11. 3 gånger per vecka 12. 4 gånger per vecka 13. 5 gånger per vecka 27 14. 6 gånger per vecka 1610 98. Frågan ej tillämplig
VAR 259 NORRA SKÅNE Loc 378 width 2 F.23p. Hur ofta läser Du Norra Skåne <Se F.23 för fullständig frågetext> FRÅGAN ENBART STÄLLD I AREGION 24-30 194 00. Aldrig 6 01. 1 gång per år 5 02. 2 gånger per år 1 03. 3 gånger per år 2 04. 1 gång per kvartal 2 05. 2 gånger per kvartal 3 06. 1 gång per månad 07. 2 gånger per månad 1 08. 3 gånger per månad 2 09. 1 gång per vecka 10. 2 gånger per vecka 1 11. 3 gånger per vecka 1 12. 4 gånger per vecka 13. 5 gånger per vecka 14 14. 6 gånger per vecka 1610 98. Frågan ej tillämplig
VAR 260 YSTADS ALLEHANDA Loc 380 width 2 F.23q. Hur ofta läser Du Ystads Allehanda <Se F.23 för fullständig frågetext> FRÅGAN ENBART STÄLLD I AREGION 24-30 179 00. Aldrig 6 01. 1 gång per år 9 02. 2 gånger per år 2 03. 3 gånger per år 2 04. 1 gång per kvartal 3 05. 2 gånger per kvartal 6 06. 1 gång per månad 2 07. 2 gånger per månad 1 08. 3 gånger per månad 1 09. 1 gång per vecka 10. 2 gånger per vecka 11. 3 gånger per vecka 12. 4 gånger per vecka 13. 5 gånger per vecka 21 14. 6 gånger per vecka 1610 98. Frågan ej tillämplig
VAR 261 TRELLEBORGS ALLEHANDA Loc 382 width 2 F.23r. Hur ofta läser Du Trelleborgs Allehanda <Se F.23 för fullständig frågetext> FRÅGAN ENBART STÄLLD I AREGION 24-30 203 00. Aldrig 6 01. 1 gång per år 4 02. 2 gånger per år 1 03. 3 gånger per år 3 04. 1 gång per kvartal 05. 2 gånger per kvartal 3 06. 1 gång per månad 2 07. 2 gånger per månad 08. 3 gånger per månad 09. 1 gång per vecka 1 10. 2 gånger per vecka 11. 3 gånger per vecka 12. 4 gånger per vecka 2 13. 5 gånger per vecka 7 14. 6 gånger per vecka 1610 98. Frågan ej tillämplig
VAR 262 NYASTE KRISTIANSTADSBLAD Loc 384 width 2 F.23s. Hur ofta läser Du Nyaste Kristianstadsbladet <Se F.23 för fullständig frågetext> FRÅGAN ENBART STÄLLD I AREGION 24-30 197 00. Aldrig 2 01. 1 gång per år 2 02. 2 gånger per år 03. 3 gånger per år 1 04. 1 gång per kvartal 1 05. 2 gånger per kvartal 4 06. 1 gång per månad 1 07. 2 gånger per månad 2 08. 3 gånger per månad 3 09. 1 gång per vecka 1 10. 2 gånger per vecka 11. 3 gånger per vecka 1 12. 4 gånger per vecka 1 13. 5 gånger per vecka 16 14. 6 gånger per vecka 1610 98. Frågan ej tillämplig
VAR 263 MELLERSTA SKÅNE Loc 386 width 2 F.23t. Hur ofta läser Du Mellersta Skåne <Se F.23 för fullständig frågetext> FRÅGAN ENBART STÄLLD I AREGION 24-30 204 00. Aldrig 2 01. 1 gång per år 6 02. 2 gånger per år 2 03. 3 gånger per år 1 04. 1 gång per kvartal 1 05. 2 gånger per kvartal 7 06. 1 gång per månad 07. 2 gånger per månad 2 08. 3 gånger per månad 09. 1 gång per vecka 2 10. 2 gånger per vecka 1 11. 3 gånger per vecka 12. 4 gånger per vecka 13. 5 gånger per vecka 4 14. 6 gånger per vecka 1610 98. Frågan ej tillämplig
VAR 264 HUVUDSTADSPRESS Loc 388 width 2 MD=99 F.23u. Hur ofta läser Du - Huvudstadspress <Se F.23 för fullständig frågetext> 1656 00. Aldrig 4 01. 1 gång per år 4 02. 2 gånger per år 6 03. 3 gånger per år 6 04. 1 gång per kvartal 5 05. 2 gånger per kvartal 15 06. 1 gång per månad 19 07. 2 gånger per månad 5 08. 3 gånger per månad 122 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 265 LÄSER A-PRESSEN Loc 390 width 2 F.23v. Hur ofta läser Du - A-Pressen <Se F.23 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I DENNA OMGÅNG 1842 00. Frågan ej ställd
VAR 266 STORMARKNADSPRESS Loc 392 width 2 F.23x. Hur ofta läser Du - Stormarknadspress? <Se F.23 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I DENNA OMGÅNG 1842 00. Frågan ej ställd
VAR 267 DN FÖRORTSBILAGOR Loc 394 width 2 F.23y. Hur ofta läser Du - DN Förortsbilagor <Se F.23 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I DENNA OMGÅNG 1842 00. Frågan ej ställd