ORVESTO 74 P-838
               SSD 0075

              Primärforskare:
              Testologen AB
               Box 2050
             191 02 Sollentuna

             Första SSD-upplagan
                1984

  

        Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst
               Box 5048

         Go to variable list
             S-402 21 Göteborg

  
           ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDAREN.

  Oavsett publikationsform skall alla uppsatser och rapporter
  som bygger på data tillgängliggjorda genom SSD tillkännage
  detta förhållande, samt namnge primärforskaren. SSD ber
  därför alla användare av SSD-material att, så långt detta är
  möjligt, använda sig av följande uttalande. (Uttryck inom
  parentes används i tillämpliga fall.)

        Data och (tabeller) i denna (publikation)
        har (delvis) gjorts tillgängliga av Svensk
        Samhällsvetenskaplig Datatjänst.
        Materialet i ORVESTO 74 P-838 samlades
        ursprungligen in av TESTOLOGEN AB, som ett
        led i företagets regelbundet återkommande
        räckviddsundersökning Sverige Nu.
        Varken SSD eller Testologen AB bär ansvar
        för analyser och tolkningar som presenteras
        i denna (publikation).

  Enligt överenskommelse mellan TESTOLOGEN AB och Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst får ORVESTO-materialet
  förmedlas till och analyseras av forskare under
  förutsättning att användningen sker i forskningssyfte.
  Härvid skall HSFR:s forskningsetiska principer för humaniora
  och samhällsvetenskap, publicerade i skriften HSFR-ETIK,
  följas i alla tillämpliga delar.

  Data och/eller dokumentation får ej ställas till tredje
  persons förfogande utan SSD:s skriftliga tillstånd.

  Rapporter och publikationer baserade på dessa data skall
  insändas i två exemplar till SSD, som vidarebefordrar ett
  exemplar till primärforskaren.

  

  Ingemar Lindberg:

  ORVESTO - ett mångsidigt arbetsinstrument........

  (Utdrag ur artikel i rapporten Orvesto 1979 II s.14ff)

  I mitten av 1960-talet introducerade Testologen(inom ramen
  för dåvarande Marknadssociologen), i samverkan med en stor
  grupp annonsörer,en undersökningsform, som vid den tiden var
  internationellt helt ny. Den innebar att målgruppsdata
  (socio-ekonomiska data, intressen, köpvanor, innehav,
  köpavsikter mm) och läsvanedata insamlades i en och samma
  undersökning (s k single-source survey).

  Därmed kunde man för första gången börja analysera dessa
  data direkt mot varandra. Dittills hade de insamlats var för
  sig i olika undersökningar, vilket gjorde media-analyserna
  svåra och otillfredsställande.

  Den nya undersökningsansatsen innebar att en mycket stor
  mängd information skulle insamlas från ett och samma urval.
  Det medförde i sin tur en översyn av undersökningsmetodiken,
  dvs typ av frågor och kontaktform. Jarko Cerha utförde
  därför 1965 ett stort upplagt metodexperiment, i vilket
  effekten av kontaktform i kombination med skaltyp
  undersöktes. Resultatet blev att man valde en 16-gradig
  läsfrekvensskala i kombination med postal kontaktform. (Se
  vidare Cerha J, 1967: Selective Mass Communication, sid
  119-124 och 137-172.)

  Undersökningsansatsen rönte snart stort intresse hos såväl
  annonsörer som förlag, och efter ett par års försöksperiod
  gavs den första ORVESTO-rapporten ut 1969. Själva namnet
  innebar en markering av målsättningen att täcka många
  mediagrupper: OR som i organisations-, VE som i vecko- och
  STO som i storstadspress.

  Sedan starten 1969 har allt som allt 19 rapporter
  presenterats, fr o m 1972 två gånger per år. Rapporterna
  trycks i ca 10.000 ex och distribueras utan kostnad för
  mottagarna till så gott som alla reklamköpare i Sverige och
  i viss utsträckning även utomlands.

  Sedan starten har till dags dato hela 132.529 personer
  besvarat det ganska omfattande frågebatteriet. Efter vissa
  justeringar och kompletteringar omfattar det ordinarie
  ORVESTO-formuläret idag så mycket som 418 fråge-items.
  Därtill kommer individuellt köpta målgruppsfrågor, som
  redovisas enskilt till varje beställare.

  

       ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR: URVAL, BORTFALL.

  Undersökningen utgör en omgång i Testologens kontinuerliga
  konsumentomnibus "Sverige Nu" insamlad genom brevenkät.
  Företaget, Testologen AB, redovisar data beträffande urval,
  bortfall m m enbart beträffande halvårsvisa
  sammanställningar av omnibussar. För en enskild omgång
  saknas därför de exakta uppgifterna, men i allmänhet torde
  man kunna utgå från att vad som gäller för hela serien
  proportionellt sett gäller för en enskild omgång.

  Föreliggande omgång, av undersökningsledningen benämd
  Sverige NU P-838, omfattar 1807 personer.

  Inom Testologen AB har civilekonom Ulf Hartman haft ansvaret
  för administration, fru Ebba Sommar ansvaret för fältarbetet
  samt civilekonom Ingemar Lindberg ansvaret för
  ORVESTO-rapporten ur vilken ovanstående uppgifter är
  hämtade. (ORVESTO 1979-II, utgiven av Testologen AB)

           SSDdokumentation - ORVESTO

  Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst har för budgetåret
  1983/84 erhållit anslag av RIKSBANKENS JUBILEUMSFOND för
  tillrättaläggning och dokumentation av ORVESTO-materialet.
  Arbetet bedrivs med hjälp av ett datorbaserat
  dokumentationssystem som ställts till SSDs förfogande av
  Inter-University Consortium for Political and Social
  Research (ICPSR) vid University of Michigan. Systemet kallas
  Guided Interactive Dataset Organisation (GIDO).
Variable list


1 SSDstudie NR 0075 2 SSDupplaga/datering NR 1 3 SSD Delstudieidentifikation 001 4 Id-nummer 5 Bortfallsvikt 6 Undersökningsomgång 7 Regionskod 8 Födelseår Demografiska och socioekonomiska uppgifter 9 Kön 10 Civilstånd 11 Ålder 12 Förvärvsarbete/sysselsättning 13 Utbildning 14 Storlek på orten 15 Form av boende 16 Antal hushållsmedlemmar under 2 år 17 Hushållsmedlemmar i åldern 2-6 år 18 Hushållsmedlemmar i åldrarna:7-10 år 19 Hushållsmedlemmar i åldrarna 11-14 år 20 Hushållsmedlemmar i åldrarna 15-19 år 21 Hushållsmedlemmar i åldrarna 20-67 år 22 Hushållsmedlemmar i åldrarna 68 år eller äldre 23 Totalt antal personer 24 Din personliga inkomst i kronor per år 25 Hushållets totala inkomst i kronor per år 26 Inköp av dagligvaror:själv Medlemsskap i Konsum 27 Medlemsfrekvens för Konsum Körkort 28 Innehav av körkort Intressen för olika ämnesområden 29 Intresseinriktning:Samhällsdebatt 30 Intresseinriktning:Sociala rättigheter 31 Intresseinriktning:Skattefrågor 32 Intresseinriktning:Lagar och förordningar 33 Intresseinriktning:Samlevnadsproblem 34 Intresseinriktning:Religions-och trosfrågor 35 Intresseinriktning:Arbetsmarknaden 36 Intresseinriktning:Samhällsplanering 37 Intresseinriktning:Politiska frågor 38 Intresseinriktning:Försvarsfrågor 39 Intresseinriktning:Miljövårdsproblem 40 Intresseinriktning:Hälsonyttig mat 41 Intresseinriktning:Sjukdomar och hälsovård 42 Intresseinriktning:Bantningstips 43 Intresseinriktning:Hushålla ekonomiskt 44 Intresseinriktning:Heminredning 45 Intresseinriktning:Modenyheter 46 Intresseinriktning:Matvarunyheter 47 Intresseinriktning:Barnavård 48 Intresseinriktning:Skönhetsvård 49 Intresseinriktning:Villa/eget hem 50 Intresseinriktning:Fritidshus 51 Intresseinriktning:Semesterresor 52 Intresseinriktning:Båtar 53 Intresseinriktning:Personbilar 54 Intresseinriktning:TV/Radioapparater 55 Intresseinriktning:Stereoanläggningar 56 Intresseinriktning:Hushållsmaskiner 57 Intresseinriktning:Fotoutrustning 58 Intresseinriktning:Motorcyklar/mopeder 59 Intresseinriktning:Rakapparater 60 Intresseinriktning:Rengöringsmedel 61 Intresseinriktning:Medel mot mjäll 62 Intresseinriktning:Hundars skötsel 63 Intresseinriktning:Katters skötsel 64 Intresseinriktning:Handla mat 65 Intresseinriktning:Laga mat 66 Intresseinriktning:Pröva nya maträtter 67 Intresseinriktning:Baka 68 Intresseinriktning:Pröva nya cigarretter 69 Intresseinriktning:Pröva ny piptobak 70 Intresseinriktning:Pröva nya cigariller 71 Intresseinriktning:Ha gäster 72 Intresseinriktning:Köra bil 73 Intresseinriktning:Jobba med bilen 74 Intresseinriktning:Arbeta i trädgården 75 Intresseinriktning:Fotografera 76 Intresseinriktning:Smalfilma 77 Intresseinriktning:Lyssna på popmusik 78 Intresseinriktning:Lyssna på klassisk musik 79 Intresseinriktning:Gå på teater 80 Intresseinriktning:Gå på konstutställning 81 Intresseinriktning:Skaffa vidareutbildning 82 Intresseinriktning:Läsa böcker 83 Intresseinriktning:Läsa populärtidningar 84 Intresseinriktning:Sy kläder 85 Intresseinriktning:Handarbeta 86 Intresseinriktning:Måla 87 Intresseinriktning:Snickra 88 Intresseinriktning:Motionera 89 Intresseinriktning:Friluftsliv 90 Intresseinriktning:Sportfiska 91 Intresseinriktning:Åka skidor 92 Intresseinriktning:Åka motorbåt 93 Intresseinriktning:Segla 94 Intresseinriktning:Campa 95 Intresseinriktning:Semestra utomlands 96 Intresseinriktning:Semestra i Sverige 97 Intresseinriktning:Gå på föreningsmöten 98 Intresseinriktning:Se på sportevenemang 99 Intresseinriktning:Pröva nya produkter Besöksfrekvenser i butiker,varuhus m.m. 100 Besöksfrekvenser:Konsum 101 Besöksfrekvenser:ICA 102 Besöksfrekvenser:VIVO 103 Besöksfrekvenser:Annan livsmedelsbutik 104 Besöksfrekvenser:Livsmedelsavdelning i Domus eller Obs 105 Besöksfrekvenser:Livsmedelsavdelning i annat varuhus 106 Besöksfrekvenser:Domus 107 Besöksfrekvenser:Epa 108 Besöksfrekvenser:Tempo 109 Besöksfrekvenser:Pressbyrån 110 Besöksfrekvenser:Annan kiosk 111 Besöksfrekvenser:Tobaksaffär 112 Besöksfrekvenser:Bar/Självservering 113 Besöksfrekvenser:Kafe/Konditori 114 Besöksfrekvenser:Korvkiosk/Gatukök 115 Besöksfrekvenser:Bensinstation 116 Besöksfrekvenser:Postkontor 117 Besöksfrekvenser:Bankkontor 118 Uppmärksamhetsfrekvenser:Affischpelare 119 Uppmärksamhetsfrekvens:Reklamfilm på bio 120 Uppmärksamhetsfrekvenser:Reklam på bussar 121 Uppmärksamhetsfrekvenser:Reklam på taxibilar Tidningsläsning:Storstadspress - vardagsnummer 122 Läsfrekvenser:Aftonbladet 123 Läsfrekvenser:Arbetet 124 Läsfrekvenser:Dagens Nyheter 125 Läsfrekvenser:Expressen 126 Läsfrekvenser:Göteborgs-Posten 127 Läsfrekvenser för - Skånska Dagbladet (vard) 128 Läsfrekvenser:GT Kvällstidningen 129 Läsfrekvenser:Kvällsposten 130 Läsfrekvenser:Svenska Dagbladet 131 Läsfrekvenser:Sydsvenska Dagbladet Tidningsläsning:Storstadspress - söndagsnummer 132 Läsfrekvenser:Aftonbladet(söndagsnummer) 133 Läsfrekvenser:Arbetet(söndagsnummer) 134 Läsfrekvenser:Dagens Nyheter(söndagsnummer) 135 Läsfrekvenser:Expressen(söndagsnummer) 136 Läsfrekvenser:Göteborgs-Posten(söndagsnummer) 137 Läsfrekvenser:GT Kvällstidningen(söndagsnummer) 138 Läsfrekvenser:Kvällsposten(söndagsnummer) 139 Läsfrekvenser:Svenska Dagbladet(söndagsnummer) 140 Läsfrekvenser:Sydsvenska Dagbladet(söndagsnummer) Tidningsläsning:Veckotidningar 141 Läsfrekvenser för Allas Veckotidning 142 Läsfrekvenser för Allers 143 Läsfrekvenser för Damernas Värld 144 Läsfrekvenser för Femina 145 Läsfrekvenser för FIB-Aktuellt 146 Läsfrekvenser för Hemmets Journal 147 Läsfrekvenser för Hemmets Veckotidning 148 Läsfrekvenser för Hennes 149 Läsfrekvenser för Husmodern 150 Läsfrekvenser för Hänt i Veckan 151 Läsfrekvenser för ICA-kuriren 152 Läsfrekvenser för Land 153 Läsfrekvenser för Lektyr 154 Läsfrekvenser för Metallarbetaren 155 Läsfrekvenser för Min Värld 156 Läsfrekvenser för Mitt Livs Novell 157 Läsfrekvenser för Röster i Radio/TV 158 Läsfrekvenser för Saxons Veckotidning 159 Läsfrekvenser för Se 160 Läsfrekvenser för Svensk Damtidning 161 Läsfrekvenser för Svenska Journalen 162 Läsfrekvenser för Veckans Affärer 163 Läsfrekvenser för Vecko-Journalen 164 Läsfrekvenser för Vecko-Revyn 165 Läsfrekvenser för Vi 166 Läsfrekvenser för Året Runt Tidningsläsning:10-dagarstidningar 167 Läsfrekvenser för Byggnadsarbetaren 168 Läsfrekvenser för Statsanställd Tidningsläsning:14-dagarstidningar 169 Läsfrekvenser för Allt om Mat 170 Läsfrekvenser för Fabriksarbetaren 171 Läsfrekvenser för Kommunalarbetaren 172 Läsfrekvenser för Motor 173 Läsfrekvenser för Motorföraren 174 Läsfrekvenser för Teknikens Värld 175 Läsfrekvenser för Vi Bilägare Tidningsläsning:Månadstidningar 176 Läsfrekvenser för Allt i Hemmet 177 Läsfrekvenser för Hem och Fritid 178 Läsfrekvenser för Villa & Hem i Sverige 179 Läsfrekvenser för Båt för Alla 180 Läsfrekvenser för Båt-Nytt 181 Läsfrekvenser för Foto och Filmteknik 182 Läsfrekvenser för Det Bästa 183 Läsfrekvenser för Vi Föräldrar 184 Läsfrekvenser för Vår Bostad 185 Läsfrekvenser för Industritjänstemannen 186 Läsfrekvenser för SACO-tidningen 187 Läsfrekvenser för Sunt Förnuft 188 Läsfrekvenser för Jaktjournalen 189 Läsfrekvenser för Jaktmarker och Fiskevatten 190 Läsfrekvenser för Svensk Jakt 191 Läsfrekvenser för Svenskt Fiske 192 Läsfrekvenser för Illustrerad Motor Sport 193 Läsfrekvenser för Populär Mekanik 194 Läsfrekvenser för Svensk Motortidning 195 Läsfrekvenser för Teknik för Alla Tidningsläsning:Vi i Villa 196 Läsfrekvenser för Vi i Villa Innehav av kapitalvaror 197 Hushållets innehav av personbil/kombi 198 Hushållets innehav av fritidshus 199 Hushållets innehav av motor- eller segelbåt 200 Hushållets innehav av bildkamera-typ Instamatic 201 Hushållets innehav av bildkamera-typ systemkamera 202 Hushållets innehav av filmkamera 203 Hushållets innehav av stillbildsprojektor 204 Hushållets innehav av filmprojektor 205 Hushållets innehav av skrivmaskin 206 Hushållets innehav av svart-vit tv 207 Hushållets innehav av färg-tv 208 Hushållets innehav av frysbox/frysskåp 209 Hushållets innehav av diskmaskin 210 Hushållets innehav av tvättmaskin 211 Hushållets innehav av kassettbandspelare 212 Hushållets innehav av stereoanläggning 213 Hushållets innehav av vanlig bandspelare 214 Hushållets innehav av hund 215 Hushållets innehav av katt 216 Hushållets innehav av burfåglar 217 Hushållets innehav av akvariefiskar Köpfrekvenser beträffande kapitalvaror 218 Köpfrekvenser för Matvaror i Butiker 219 Köpfrekvenser för Skönhetsartiklar 220 Köpfrekvenser för Tandkräm 221 Köpfrekvenser för Tvål 222 Köpfrekvenser för Maskindiskmedel 223 Köpfrekvenser för vanligt diskmedel 224 Köpfrekvenser för Rengöringsmedel 225 Köpfrekvenser för Tvättmedel 226 Köpfrekvenser för Golvvårdsmedel 227 Köpfrekvenser för Grammofonskivor Köpavsikter beträffande kapitalvaror 228 Avsikt att köpa kapitalvaror1 229 Avsikt att köpa kapitalvaror1 230 Avsikt att köpa kapitalvaror1 231 Avsikt att köpa kapitalvaror1 232 Avsikt att köpa kapitalvaror1 233 Avsikt att köpa kapitalvaror2 234 Avsikt att köpa kapitalvaror2 235 Avsikt att köpa kapitalvaror2 236 Avsikt att köpa kapitalvaror2 237 Avsikt att köpa kapitalvaror2 238 Avsikt att köpa kapitalvaror3 239 Avsikt att köpa kapitalvaror3 240 Avsikt att köpa kapitalvaror3 241 Avsikt att köpa kapitalvaror3 242 Avsikt att köpa kapitalvaror3 Tidningsläsning:Kalle Anka & Co 243 Läsfrekvenser för Kalle Anka & Co Tidningsläsning:Lokalpress 244 Läsfrekvenser för Norrort 245 Läsfrekvenser för Vaxholms Tidning 246 Läsfrekvenser för Väsby Nytt 247 Läsfrekvenser för Sigtuna-Märsta Posten 248 Läsfrekvenser för Sundbyberg och Solna Tidning 249 Läsfrekvenser för Lidingö Tidning 250 Läsfrekvenser för Västerort 251 Läsfrekvenser för Järfälla Nyheter 252 Läsfrekvenser för Mälaröarnas Nyheter 253 Läsfrekvenser för Huddinge Posten 254 Läsfrekvenser för Södernyheterna 255 Läsfrekvenser för Söderposten 256 Läsfrekvenser för Södertidningen 257 Läsfrekvenser för Helsingborgs Dagblad 258 Läsfrekvenser för Nordvästra Skånes tidningar 259 Läsfrekvenser för Norra Skåne 260 Läsfrekvenser för Ystads Allehanda 261 Läsfrekvenser för Trelleborgs Allehanda 262 Läsfrekvenser för Nyaste Kristianstadsbladet 263 Läsfrekvenser för Mellersta Skåne 264 Läsfrekvenser för Huvudstadspress 265 Läsfrekvenser för - A-Pressen 266 Läsfrekvenser för - Stormarknadspress 267 Läsfrekvenser för DN Förortsbilagor

VAR 1 SSDSTUDIE NR 0075              Loc 1 width 4


Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst studie 0075


VAR 2 SSDUPPLAGA NR 1 Loc 5 width 1 SSDupplaga/datering NR Uppgift om ordningsföljd och utgivningstidpunkt. 1. APRIL 1984
VAR 3 DELSTUDIE NR 001 Loc 6 width 3 SSD Delstudieidentifikation Ordningsnummer i en serie på 1 delar.
VAR 4 ID-NUMMER Loc 9 width 4 Id-nummer
VAR 5 BORTFALLSVIKT Loc 13 width 1 Bortfallsvikt Kod: 1 3 Frek: 1697 110
VAR 6 OMGÅNG Loc 14 width 1 Undersökningsomgång Kod: 8 Frek: 1807
VAR 7 AREGION Loc 15 width 2 MD=99 Regionskod Kod: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Frek: 286 4 12 36 23 12 24 20 21 37 28 Kod: 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Frek: 9 17 17 8 31 8 9 14 31 12 22 Kod: 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Frek: 11 18 12 11 40 98 23 10 30 18 176 Kod: 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 Frek: 24 25 47 18 12 17 7 12 34 9 12 Kod: 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 Frek: 43 17 10 35 9 6 6 41 10 8 7 Kod: 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 Frek: 42 16 15 27 15 6 17 29 27 19 7 Kod: 67 68 69 70 99 Frek: 10 17 7 11 5
VAR 8 FÖDELSEÅR Loc 17 width 2 MD=99 Födelseår Kod: 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Frek: 31 26 30 36 19 32 30 32 42 27 30 28 34 39 Kod: 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Frek: 33 39 31 31 20 34 26 37 20 27 21 30 26 27 Kod: 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Frek: 34 40 31 30 34 42 39 50 49 46 41 36 28 48 Kod: 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 99 Frek: 46 35 37 35 37 38 48 39 50 53 3
VAR 9 KÖN Loc 19 width 1 F.1. Personliga uppgifter.När man sammanställer resultat av undersökningar i tabeller brukar man dela upp svaren på olika grupper.Därför skulle vi gärna vilja ha följande uppgifter om Dig själv. F.1a. Kön 937 1. Man 870 2. Kvinna
VAR 10 CIVILSTÅND Loc 20 width 1 MD=9 F.1b. Civilstånd <Se F.1 för fullständig frågetext> 473 1. Ogift 1213 2. Gift eller sammanboende 117 3. Änka/änkling/frånskild 4 9. Ej svar
VAR 11 ÅLDER Loc 21 width 2 MD=99 F.1c. Ålder <Se F.1 för fullständig frågetext> 218 00. 19 år och yngre 196 01. 20-24 år 206 02. 25-29 år 210 03. 30-34 år 165 04. 35-39 år 135 05. 40-44 år 135 06. 45-49 år 177 07. 50-54 år 188 08. 55-60 år 176 09. 61 år och äldre 1 99. Ej svar
VAR 12 YRKE Loc 23 width 1 MD=9 F.1d. Förvärvsarbete/sysselsättning.Vilket av nedanstående alternativ passar in på Dig? <Se F.1 för fullständig frågetext> 921 1. Förvärvsarbete,heltid 229 2. Förvärvsarbete,deltid 268 3. Hemmafru 215 4. Studerande 151 5. Annan sysselsättning 19 6. Pensionär 4 9. Ej svar
VAR 13 UTBILDNING Loc 24 width 2 MD=99 F.1e. Vilka av nedanstående utbildningsformer har Du genomgått eller genomgår Du för närvarande? <Se F.1 för fullständig frågetext> Utbildning 1 738 00. Folkskola 186 01. Grundskola eller enhetsskola 74 02. Realskola 38 03. Annan jämförbar utbildning Utbildning 2 105 04. Fackskola 94 05. Flickskola eller folkhögskola 103 06. Annan jämförbar utbildning Utbildning 3 247 07. Gymnasium eller annan jämförbar utbildning Utbildning 4 30 08. Seminarium 190 09. Högskola,universitet eller annan hithörande utbildning 2 99. Ej svar
VAR 14 ORTSTORLEK Loc 26 width 1 MD=9 F.1f. Hur stor är den ort där Du bor? <Se F.1 för fullständig frågetext> 105 1. Under 200 invånare 204 2. 200-1.999 199 3. 2.000-4.999 150 4. 5.000-9.999 249 5. 10.000-24.999 231 6. 25.000-49.999 219 7. 50.000-99.999 364 8. 100.000 och däröver 86 9. Ej svar
VAR 15 BOENDEFORM Loc 27 width 2 MD=99 F.1g. Bor Du i: <Se F.1 för fullständig frågetext> 200 01. Insatslägenhet 648 02. Hyrd lägenhet 595 03. Egen villa 43 04. Hyrd villa 55 05. Eget radhus 20 06. Hyrt radhus 160 07. Jordbruksfastighet 42 08. Inneboende 38 09. Annan bostadsform 6 99. Ej svar
VAR 16 UNDER 2 ÅR Loc 29 width 2 MD=99 F.2. Vi skulle vilja veta hur många personer Ditt hushåll normalt består av.Medräkna även sådana,som befinner sig på kortare semester,kortare militärtjänst, tillfälligt på sjukhus m.m. Obs!Räkna även med Dig själv. F.2a. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna:under 2 år Kod: 0 1 2 99 Frek: 1625 166 8 8
VAR 17 2-6 ÅR Loc 31 width 2 MD=99 F.2b. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 2-6 år <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 99 Frek: 1454 285 59 1 8
VAR 18 7-10 ÅR Loc 33 width 2 MD=99 F.2c. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 7-10 år <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 99 Frek: 1450 287 57 5 8
VAR 19 11-14 ÅR Loc 35 width 2 MD=99 F.2d. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 11-14 år <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 99 Frek: 1469 277 49 4 8
VAR 20 15-19 ÅR Loc 37 width 2 MD=99 F.2e. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 15-19 år <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 99 Frek: 1312 368 111 8 8
VAR 21 20-67 ÅR Loc 39 width 2 MD=99 F.2f. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 20-67 år <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 4 5 7 99 Frek: 29 288 1260 185 30 6 1 8
VAR 22 68 ÅR ELLER ÄLDRE Loc 41 width 2 MD=99 F.2g. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 68 år eller äldre <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 99 Frek: 1721 60 18 8
VAR 23 TOTALANTAL Loc 43 width 2 MD=99 F.2h. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna:totalt antal personer <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 99 Frek: 189 488 425 425 194 49 19 8 2 8
VAR 24 PERSONLIG INKOMST Loc 45 width 1 MD=9 F.3. Var vänlig sätt ett kryss i den ruta,som motsvarar den inkomstgrupp Du tillhör samt Ditt hushåll tillhör.Studiemedel,räntor och pensioner räknas till inkomsterna.Uppgifterna bör avse årsinkomsten innan skatt dragits. F.3a. Din personliga inkomst i kronor per år 414 0. Under 10.000 242 1. 10.000-20.000 296 2. 20.000-30.000 383 3. 30.000-40.000 164 4. 40.000-50.000 71 5. 50.000-60.000 26 6. 60.000-70.000 29 7. Över 70.000 182 9. Ej svar
VAR 25 HUSHÅLLETS TOTALINKOMST Loc 46 width 1 MD=9 F.3b. Hushållets totala inkomst i kronor per år <Se F.3 för fullständig frågetext> 44 0. Under 10.000 112 1. 10.000-20.000 171 2. 20.000-30.000 319 3. 30.000-40.000 265 4. 40.000-50.000 255 5. 50.000-60.000 167 6. 60.000-70.000 246 7. Över 70.000 228 9. Ej svar
VAR 26 DAGLIGVARUINKÖP:SJÄLV Loc 47 width 1 MD=9 F.4. Medlemmar i ett hushåll brukar handla olika mycket.Hur stor del av Ditt hushålls inköp av livsmedel och andra varor för dagligt bruk gör Du själv? 356 0. Gör praktiskt taget inga sådana inköp själv 398 1. Gör mindre än hälften av alla inköp 237 2. Gör ungefär hälften av alla inköp 166 3. Gör mer än hälften av alla inköp 646 4. Gör alla eller nästan alla inköp 4 9. Ej svar
VAR 27 MEDLEM I KONSUM Loc 48 width 1 MD=9 F.5. Är Du personligen eller någon annan i Ditt hushåll medlem i Konsum? Om Du inte känner till detta, fråga då de övriga familjemedlemmarna. 1018 1. Ja 776 2. Nej 13 9. Ej svar
VAR 28 KÖRKORT Loc 49 width 1 MD=9 F.6. Har Du själv körkort för personbil? 1214 1. Ja 588 2. Nej 5 9. Ej svar
VAR 29 SAMHÄLLSDEBATT Loc 50 width 1 MD=9 F.7. Dina intressen.Människors intressen är olika.Hur stort är Ditt intresse för nedanstående ämnen och aktiviteter. F.7.1. Samhällsdebatt 69 1. Mycket ointresserad 110 2. Ganska ointresserad 132 3. Något ointresserad 130 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 623 5. Något intresserad 463 6. Ganska intresserad 244 7. Mycket intresserad 36 9. Ej svar
VAR 30 SOCIALA RÄTTIGHETER Loc 51 width 1 MD=9 F.7.2. Sociala rättigheter <Se F.7 för fullständig frågetext> 31 1. Mycket ointresserad 56 2. Ganska ointresserad 70 3. Något ointresserad 58 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 543 5. Något intresserad 612 6. Ganska intresserad 407 7. Mycket intresserad 30 9. Ej svar
VAR 31 SKATTEFRÅGOR Loc 52 width 1 MD=9 F.7.3. Skattefrågor <Se F.7 för fullständig frågetext> 49 1. Mycket ointresserad 60 2. Ganska ointresserad 77 3. Något ointresserad 77 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 451 5. Något intresserad 535 6. Ganska intresserad 529 7. Mycket intresserad 29 9. Ej svar
VAR 32 LAGAR OCH FÖRORDNINGAR Loc 53 width 1 MD=9 F.7.4. Lagar och förordningar <Se F.7 för fullständig frågetext> 32 1. Mycket ointresserad 63 2. Ganska ointresserad 117 3. Något ointresserad 117 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 635 5. Något intresserad 525 6. Ganska intresserad 281 7. Mycket intresserad 37 9. Ej svar
VAR 33 SAMLEVNADSPROBLEM Loc 54 width 1 MD=9 F.7.5. Samlevnadsproblem <Se F.7 för fullständig frågetext> 48 1. Mycket ointresserad 82 2. Ganska ointresserad 96 3. Något ointresserad 193 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 550 5. Något intresserad 474 6. Ganska intresserad 324 7. Mycket intresserad 40 9. Ej svar
VAR 34 RELIGIONS-OCH TROSFRÅGOR Loc 55 width 1 MD=9 F.7.6. Religions-och trosfrågor <Se F.7 för fullständig frågetext> 270 1. Mycket ointresserad 235 2. Ganska ointresserad 229 3. Något ointresserad 205 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 449 5. Något intresserad 200 6. Ganska intresserad 178 7. Mycket intresserad 41 9. Ej svar
VAR 35 ARBETSMARKNADEN Loc 56 width 1 MD=9 F.7.7. Arbetsmarknaden <Se F.7 för fullständig frågetext> 34 1. Mycket ointresserad 44 2. Ganska ointresserad 94 3. Något ointresserad 98 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 480 5. Något intresserad 586 6. Ganska intresserad 441 7. Mycket intresserad 30 9. Ej svar
VAR 36 SAMHÄLLSPLANERING Loc 57 width 1 MD=9 F.7.8. Samhällsplanering <Se F.7 för fullständig frågetext> 47 1. Mycket ointresserad 86 2. Ganska ointresserad 152 3. Något ointresserad 214 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 522 5. Något intresserad 481 6. Ganska intresserad 262 7. Mycket intresserad 43 9. Ej svar
VAR 37 POLITISKA FRÅGOR Loc 58 width 1 MD=9 F.7.9. Politiska frågor <Se F.7 för fullständig frågetext> 124 1. Mycket ointresserad 115 2. Ganska ointresserad 142 3. Något ointresserad 138 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 541 5. Något intresserad 435 6. Ganska intresserad 278 7. Mycket intresserad 34 9. Ej svar
VAR 38 FÖRSVARSFRÅGOR Loc 59 width 1 MD=9 F.7.10. Försvarsfrågor <Se F.7 för fullständig frågetext> 218 1. Mycket ointresserad 172 2. Ganska ointresserad 216 3. Något ointresserad 283 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 509 5. Något intresserad 248 6. Ganska intresserad 126 7. Mycket intresserad 35 9. Ej svar
VAR 39 MILJÖVÅRDSPROBLEM Loc 60 width 1 MD=9 F.7.11. Miljövårdsproblem <Se F.7 för fullständig frågetext> 29 1. Mycket ointresserad 29 2. Ganska ointresserad 61 3. Något ointresserad 72 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 449 5. Något intresserad 565 6. Ganska intresserad 574 7. Mycket intresserad 28 9. Ej svar
VAR 40 HÄLSONYTTIG MAT Loc 61 width 1 MD=9 F.7.12. Hälsonyttig mat <Se F.7 för fullständig frågetext> 68 1. Mycket ointresserad 84 2. Ganska ointresserad 119 3. Något ointresserad 105 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 437 5. Något intresserad 455 6. Ganska intresserad 515 7. Mycket intresserad 24 9. Ej svar
VAR 41 SJUKDOMAR OCH HÄLSOVÅRD Loc 62 width 1 MD=9 F.7.13. Sjukdomar och hälsovård <Se F.7 för fullständig frågetext> 33 1. Mycket ointresserad 42 2. Ganska ointresserad 91 3. Något ointresserad 95 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 496 5. Något intresserad 506 6. Ganska intresserad 520 7. Mycket intresserad 24 9. Ej svar
VAR 42 BANTNINGSTIPS Loc 63 width 1 MD=9 F.7.14. Bantningstips <Se F.7 för fullständig frågetext> 632 1. Mycket ointresserad 184 2. Ganska ointresserad 154 3. Något ointresserad 181 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 324 5. Något intresserad 147 6. Ganska intresserad 147 7. Mycket intresserad 38 9. Ej svar
VAR 43 HUSHÅLLA EKONOMISKT Loc 64 width 1 MD=9 F.7.15. Hushålla ekonomiskt <Se F.7 för fullständig frågetext> 45 1. Mycket ointresserad 44 2. Ganska ointresserad 70 3. Något ointresserad 90 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 383 5. Något intresserad 518 6. Ganska intresserad 632 7. Mycket intresserad 25 9. Ej svar
VAR 44 HEMINREDNING Loc 65 width 1 MD=9 F.7.16. Heminredning <Se F.7 för fullständig frågetext> 76 1. Mycket ointresserad 62 2. Ganska ointresserad 106 3. Något ointresserad 100 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 465 5. Något intresserad 479 6. Ganska intresserad 493 7. Mycket intresserad 26 9. Ej svar
VAR 45 MODENYHETER Loc 66 width 1 MD=9 F.7.17. Modenyheter <Se F.7 för fullständig frågetext> 226 1. Mycket ointresserad 194 2. Ganska ointresserad 158 3. Något ointresserad 120 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 506 5. Något intresserad 306 6. Ganska intresserad 262 7. Mycket intresserad 35 9. Ej svar
VAR 46 MATVARUNYHETER Loc 67 width 1 MD=9 F.7.18. Matvarunyheter <Se F.7 för fullständig frågetext> 136 1. Mycket ointresserad 117 2. Ganska ointresserad 191 3. Något ointresserad 145 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 540 5. Något intresserad 369 6. Ganska intresserad 280 7. Mycket intresserad 29 9. Ej svar
VAR 47 BARNAVÅRD Loc 68 width 1 MD=9 F.7.19. Barnavård <Se F.7 för fullständig frågetext> 150 1. Mycket ointresserad 98 2. Ganska ointresserad 134 3. Något ointresserad 220 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 440 5. Något intresserad 364 6. Ganska intresserad 370 7. Mycket intresserad 31 9. Ej svar
VAR 48 SKÖNHETSVÅRD Loc 69 width 1 MD=9 F.7.20. Skönhetsvård <Se F.7 för fullständig frågetext> 392 1. Mycket ointresserad 187 2. Ganska ointresserad 177 3. Något ointresserad 191 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 459 5. Något intresserad 231 6. Ganska intresserad 139 7. Mycket intresserad 31 9. Ej svar
VAR 49 VILLA/EGET HEM Loc 70 width 1 MD=9 F.7.21. Villa/eget hem <Se F.7 för fullständig frågetext> 79 1. Mycket ointresserad 53 2. Ganska ointresserad 70 3. Något ointresserad 115 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 268 5. Något intresserad 388 6. Ganska intresserad 805 7. Mycket intresserad 29 9. Ej svar
VAR 50 FRITIDSHUS Loc 71 width 1 MD=9 F.7.22. Fritidshus <Se F.7 för fullständig frågetext> 177 1. Mycket ointresserad 118 2. Ganska ointresserad 121 3. Något ointresserad 211 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 407 5. Något intresserad 324 6. Ganska intresserad 414 7. Mycket intresserad 35 9. Ej svar
VAR 51 SEMESTERRESOR Loc 72 width 1 MD=9 F.7.23. Semesterresor <Se F.7 för fullständig frågetext> 65 1. Mycket ointresserad 55 2. Ganska ointresserad 93 3. Något ointresserad 90 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 452 5. Något intresserad 497 6. Ganska intresserad 520 7. Mycket intresserad 35 9. Ej svar
VAR 52 BÅTAR Loc 73 width 1 MD=9 F.7.24. Båtar <Se F.7 för fullständig frågetext> 370 1. Mycket ointresserad 187 2. Ganska ointresserad 193 3. Något ointresserad 234 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 359 5. Något intresserad 209 6. Ganska intresserad 219 7. Mycket intresserad 36 9. Ej svar
VAR 53 PERSONBILAR Loc 74 width 1 MD=9 F.7.25. Personbilar <Se F.7 för fullständig frågetext> 137 1. Mycket ointresserad 84 2. Ganska ointresserad 102 3. Något ointresserad 110 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 495 5. Något intresserad 479 6. Ganska intresserad 370 7. Mycket intresserad 30 9. Ej svar
VAR 54 TV/RADIOAPPARATER Loc 75 width 1 MD=9 F.7.26. TV/Radioapparater <Se F.7 för fullständig frågetext> 101 1. Mycket ointresserad 107 2. Ganska ointresserad 127 3. Något ointresserad 119 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 552 5. Något intresserad 481 6. Ganska intresserad 294 7. Mycket intresserad 26 9. Ej svar
VAR 55 STEREOANLÄGGNINGAR Loc 76 width 1 MD=9 F.7.27. Stereoanläggningar <Se F.7 för fullständig frågetext> 254 1. Mycket ointresserad 145 2. Ganska ointresserad 175 3. Något ointresserad 183 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 450 5. Något intresserad 307 6. Ganska intresserad 259 7. Mycket intresserad 34 9. Ej svar
VAR 56 HUSHÅLLSMASKINER Loc 77 width 1 MD=9 F.7.28. Hushållsmaskiner <Se F.7 för fullständig frågetext> 134 1. Mycket ointresserad 114 2. Ganska ointresserad 167 3. Något ointresserad 159 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 618 5. Något intresserad 376 6. Ganska intresserad 207 7. Mycket intresserad 32 9. Ej svar
VAR 57 FOTOUTRUSTNING Loc 78 width 1 MD=9 F.7.29. Fotoutrustning <Se F.7 för fullständig frågetext> 261 1. Mycket ointresserad 168 2. Ganska ointresserad 234 3. Något ointresserad 221 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 510 5. Något intresserad 245 6. Ganska intresserad 136 7. Mycket intresserad 32 9. Ej svar
VAR 58 MOTORCYKLAR/MOPEDER Loc 79 width 1 MD=9 F.7.30. Motorcyklar/mopeder <Se F.7 för fullständig frågetext> 686 1. Mycket ointresserad 206 2. Ganska ointresserad 168 3. Något ointresserad 223 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 274 5. Något intresserad 101 6. Ganska intresserad 120 7. Mycket intresserad 29 9. Ej svar
VAR 59 RAKAPPARATER Loc 80 width 1 MD=9 F.7.31. Rakapparater <Se F.7 för fullständig frågetext> 615 1. Mycket ointresserad 151 2. Ganska ointresserad 170 3. Något ointresserad 290 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 362 5. Något intresserad 121 6. Ganska intresserad 62 7. Mycket intresserad 36 9. Ej svar
VAR 60 RENGÖRINGSMEDEL Loc 81 width 1 MD=9 F.7.32. Rengöringsmedel <Se F.7 för fullständig frågetext> 164 1. Mycket ointresserad 143 2. Ganska ointresserad 169 3. Något ointresserad 180 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 522 5. Något intresserad 384 6. Ganska intresserad 214 7. Mycket intresserad 31 9. Ej svar
VAR 61 MEDEL MOT MJÄLL Loc 82 width 1 MD=9 F.7.33. Medel mot mjäll <Se F.7 för fullständig frågetext> 418 1. Mycket ointresserad 181 2. Ganska ointresserad 172 3. Något ointresserad 269 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 411 5. Något intresserad 181 6. Ganska intresserad 141 7. Mycket intresserad 34 9. Ej svar
VAR 62 HUNDARS SKÖTSEL Loc 83 width 1 MD=9 F.7.34. Hundars skötsel <Se F.7 för fullständig frågetext> 573 1. Mycket ointresserad 142 2. Ganska ointresserad 121 3. Något ointresserad 223 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 277 5. Något intresserad 198 6. Ganska intresserad 246 7. Mycket intresserad 27 9. Ej svar
VAR 63 KATTERS SKÖTSEL Loc 84 width 1 MD=9 F.7.35. Katters skötsel <Se F.7 för fullständig frågetext> 726 1. Mycket ointresserad 161 2. Ganska ointresserad 139 3. Något ointresserad 261 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 253 5. Något intresserad 120 6. Ganska intresserad 119 7. Mycket intresserad 28 9. Ej svar
VAR 64 HANDLA MAT Loc 85 width 1 MD=9 F.7.36. Handla mat <Se F.7 för fullständig frågetext> 83 1. Mycket ointresserad 113 2. Ganska ointresserad 125 3. Något ointresserad 82 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 485 5. Något intresserad 557 6. Ganska intresserad 344 7. Mycket intresserad 18 9. Ej svar
VAR 65 LAGA MAT Loc 86 width 1 MD=9 F.7.37. Laga mat <Se F.7 för fullständig frågetext> 97 1. Mycket ointresserad 103 2. Ganska ointresserad 97 3. Något ointresserad 58 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 428 5. Något intresserad 541 6. Ganska intresserad 473 7. Mycket intresserad 10 9. Ej svar
VAR 66 PRÖVA NYA MATRÄTTER Loc 87 width 1 MD=9 F.7.38. Pröva nya maträtter <Se F.7 för fullständig frågetext> 103 1. Mycket ointresserad 79 2. Ganska ointresserad 102 3. Något ointresserad 85 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 438 5. Något intresserad 496 6. Ganska intresserad 484 7. Mycket intresserad 20 9. Ej svar
VAR 67 BAKA Loc 88 width 1 MD=9 F.7.39. Baka <Se F.7 för fullständig frågetext> 302 1. Mycket ointresserad 149 2. Ganska ointresserad 153 3. Något ointresserad 140 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 334 5. Något intresserad 334 6. Ganska intresserad 376 7. Mycket intresserad 19 9. Ej svar
VAR 68 PRÖVA NYA CIGARRETTER Loc 89 width 1 MD=9 F.7.40. Pröva nya cigarretter <Se F.7 för fullständig frågetext> 1078 1. Mycket ointresserad 106 2. Ganska ointresserad 105 3. Något ointresserad 239 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 183 5. Något intresserad 41 6. Ganska intresserad 22 7. Mycket intresserad 33 9. Ej svar
VAR 69 PRÖVA NY PIPTOBAK Loc 90 width 1 MD=9 F.7.41. Pröva ny piptobak <Se F.7 för fullständig frågetext> 1220 1. Mycket ointresserad 73 2. Ganska ointresserad 60 3. Något ointresserad 264 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 89 5. Något intresserad 44 6. Ganska intresserad 26 7. Mycket intresserad 31 9. Ej svar
VAR 70 PRÖVA NYA CIGARILLER Loc 91 width 1 MD=9 F.7.42. Pröva nya cigariller <Se F.7 för fullständig frågetext> 1248 1. Mycket ointresserad 74 2. Ganska ointresserad 64 3. Något ointresserad 270 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 63 5. Något intresserad 30 6. Ganska intresserad 20 7. Mycket intresserad 38 9. Ej svar
VAR 71 HA GÄSTER Loc 92 width 1 MD=9 F.7.43. Ha gäster <Se F.7 för fullständig frågetext> 45 1. Mycket ointresserad 36 2. Ganska ointresserad 55 3. Något ointresserad 71 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 521 5. Något intresserad 735 6. Ganska intresserad 330 7. Mycket intresserad 14 9. Ej svar
VAR 72 KÖRA BIL Loc 93 width 1 MD=9 F.7.44. Köra bil <Se F.7 för fullständig frågetext> 213 1. Mycket ointresserad 56 2. Ganska ointresserad 51 3. Något ointresserad 177 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 286 5. Något intresserad 512 6. Ganska intresserad 486 7. Mycket intresserad 26 9. Ej svar
VAR 73 JOBBA MED BILEN Loc 94 width 1 MD=9 F.7.45. Jobba med bilen <Se F.7 för fullständig frågetext> 471 1. Mycket ointresserad 140 2. Ganska ointresserad 153 3. Något ointresserad 227 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 393 5. Något intresserad 207 6. Ganska intresserad 187 7. Mycket intresserad 29 9. Ej svar
VAR 74 ARBETA I TRÄDGÅRDEN Loc 95 width 1 MD=9 F.7.46. Arbeta i trädgården <Se F.7 för fullständig frågetext> 167 1. Mycket ointresserad 99 2. Ganska ointresserad 90 3. Något ointresserad 163 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 388 5. Något intresserad 450 6. Ganska intresserad 430 7. Mycket intresserad 20 9. Ej svar
VAR 75 FOTOGRAFERA Loc 96 width 1 MD=9 F.7.47. Fotografera <Se F.7 för fullständig frågetext> 232 1. Mycket ointresserad 112 2. Ganska ointresserad 149 3. Något ointresserad 165 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 603 5. Något intresserad 350 6. Ganska intresserad 174 7. Mycket intresserad 22 9. Ej svar
VAR 76 SMALFILMA Loc 97 width 1 MD=9 F.7.48. Smalfilma <Se F.7 för fullständig frågetext> 520 1. Mycket ointresserad 174 2. Ganska ointresserad 154 3. Något ointresserad 456 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 252 5. Något intresserad 145 6. Ganska intresserad 78 7. Mycket intresserad 28 9. Ej svar
VAR 77 LYSSNA PÅ POPMUSIK Loc 98 width 1 MD=9 F.7.49. Lyssna på popmusik <Se F.7 för fullständig frågetext> 527 1. Mycket ointresserad 138 2. Ganska ointresserad 140 3. Något ointresserad 117 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 387 5. Något intresserad 264 6. Ganska intresserad 209 7. Mycket intresserad 25 9. Ej svar
VAR 78 LYSSNA PÅ KLASSISK MUSIK Loc 99 width 1 MD=9 F.7.50. Lyssna på klassisk musik <Se F.7 för fullständig frågetext> 326 1. Mycket ointresserad 141 2. Ganska ointresserad 195 3. Något ointresserad 107 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 485 5. Något intresserad 336 6. Ganska intresserad 192 7. Mycket intresserad 25 9. Ej svar
VAR 79 GÅ PÅ TEATER Loc 100 width 1 MD=9 F.7.51. Gå på teater <Se F.7 för fullständig frågetext> 244 1. Mycket ointresserad 129 2. Ganska ointresserad 159 3. Något ointresserad 187 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 501 5. Något intresserad 337 6. Ganska intresserad 225 7. Mycket intresserad 25 9. Ej svar
VAR 80 GÅ PÅ KONSTUTSTÄLLNING Loc 101 width 1 MD=9 F.7.52. Gå på konstutställning <Se F.7 för fullständig frågetext> 400 1. Mycket ointresserad 195 2. Ganska ointresserad 225 3. Något ointresserad 214 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 415 5. Något intresserad 211 6. Ganska intresserad 122 7. Mycket intresserad 25 9. Ej svar
VAR 81 SKAFFA VIDAREUTBILDNING Loc 102 width 1 MD=9 F.7.53. Skaffa vidareutbildning <Se F.7 för fullständig frågetext> 129 1. Mycket ointresserad 70 2. Ganska ointresserad 121 3. Något ointresserad 254 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 562 5. Något intresserad 396 6. Ganska intresserad 248 7. Mycket intresserad 27 9. Ej svar
VAR 82 LÄSA BÖCKER Loc 103 width 1 MD=9 F.7.54. Läsa böcker <Se F.7 för fullständig frågetext> 76 1. Mycket ointresserad 69 2. Ganska ointresserad 110 3. Något ointresserad 72 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 519 5. Något intresserad 461 6. Ganska intresserad 483 7. Mycket intresserad 17 9. Ej svar
VAR 83 LÄSA POPULÄRTIDNINGAR Loc 104 width 1 MD=9 F.7.55. Läsa populärtidningar <Se F.7 för fullständig frågetext> 191 1. Mycket ointresserad 122 2. Ganska ointresserad 159 3. Något ointresserad 185 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 600 5. Något intresserad 361 6. Ganska intresserad 155 7. Mycket intresserad 34 9. Ej svar
VAR 84 SY KLÄDER Loc 105 width 1 MD=9 F.7.56. Sy kläder <Se F.7 för fullständig frågetext> 732 1. Mycket ointresserad 128 2. Ganska ointresserad 105 3. Något ointresserad 170 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 262 5. Något intresserad 161 6. Ganska intresserad 226 7. Mycket intresserad 23 9. Ej svar
VAR 85 HANDARBETA Loc 106 width 1 MD=9 F.7.57. Handarbeta <Se F.7 för fullständig frågetext> 660 1. Mycket ointresserad 88 2. Ganska ointresserad 68 3. Något ointresserad 136 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 226 5. Något intresserad 237 6. Ganska intresserad 368 7. Mycket intresserad 24 9. Ej svar
VAR 86 MÅLA Loc 107 width 1 MD=9 F.7.58. Måla <Se F.7 för fullständig frågetext> 399 1. Mycket ointresserad 107 2. Ganska ointresserad 122 3. Något ointresserad 203 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 463 5. Något intresserad 297 6. Ganska intresserad 186 7. Mycket intresserad 30 9. Ej svar
VAR 87 SNICKRA Loc 108 width 1 MD=9 F.7.59. Snickra <Se F.7 för fullständig frågetext> 371 1. Mycket ointresserad 112 2. Ganska ointresserad 121 3. Något ointresserad 221 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 415 5. Något intresserad 289 6. Ganska intresserad 243 7. Mycket intresserad 35 9. Ej svar
VAR 88 MOTIONERA Loc 109 width 1 MD=9 F.7.60. Motionera <Se F.7 för fullständig frågetext> 87 1. Mycket ointresserad 36 2. Ganska ointresserad 83 3. Något ointresserad 71 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 528 5. Något intresserad 539 6. Ganska intresserad 440 7. Mycket intresserad 23 9. Ej svar
VAR 89 FRILUFTSLIV Loc 110 width 1 MD=9 F.7.61. Friluftsliv <Se F.7 för fullständig frågetext> 53 1. Mycket ointresserad 33 2. Ganska ointresserad 53 3. Något ointresserad 65 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 430 5. Något intresserad 558 6. Ganska intresserad 594 7. Mycket intresserad 21 9. Ej svar
VAR 90 SPORTFISKA Loc 111 width 1 MD=9 F.7.62. Sportfiska <Se F.7 för fullständig frågetext> 443 1. Mycket ointresserad 125 2. Ganska ointresserad 151 3. Något ointresserad 194 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 337 5. Något intresserad 226 6. Ganska intresserad 311 7. Mycket intresserad 20 9. Ej svar
VAR 91 ÅKA SKIDOR Loc 112 width 1 MD=9 F.7.63. Åka skidor <Se F.7 för fullständig frågetext> 237 1. Mycket ointresserad 94 2. Ganska ointresserad 148 3. Något ointresserad 137 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 467 5. Något intresserad 357 6. Ganska intresserad 343 7. Mycket intresserad 24 9. Ej svar
VAR 92 ÅKA MOTORBÅT Loc 113 width 1 MD=9 F.7.64. Åka motorbåt <Se F.7 för fullständig frågetext> 356 1. Mycket ointresserad 141 2. Ganska ointresserad 142 3. Något ointresserad 237 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 404 5. Något intresserad 257 6. Ganska intresserad 243 7. Mycket intresserad 27 9. Ej svar
VAR 93 SEGLA Loc 114 width 1 MD=9 F.7.65. Segla <Se F.7 för fullständig frågetext> 527 1. Mycket ointresserad 139 2. Ganska ointresserad 155 3. Något ointresserad 412 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 226 5. Något intresserad 153 6. Ganska intresserad 167 7. Mycket intresserad 28 9. Ej svar
VAR 94 CAMPA Loc 115 width 1 MD=9 F.7.66. Campa <Se F.7 för fullständig frågetext> 331 1. Mycket ointresserad 100 2. Ganska ointresserad 125 3. Något ointresserad 159 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 440 5. Något intresserad 379 6. Ganska intresserad 246 7. Mycket intresserad 27 9. Ej svar
VAR 95 SEMESTRA UTOMLANDS Loc 116 width 1 MD=9 F.7.67. Semestra utomlands <Se F.7 för fullständig frågetext> 172 1. Mycket ointresserad 82 2. Ganska ointresserad 100 3. Något ointresserad 223 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 323 5. Något intresserad 340 6. Ganska intresserad 534 7. Mycket intresserad 33 9. Ej svar
VAR 96 SEMESTRA I SVERIGE Loc 117 width 1 MD=9 F.7.68. Semestra i Sverige <Se F.7 för fullständig frågetext> 33 1. Mycket ointresserad 22 2. Ganska ointresserad 35 3. Något ointresserad 65 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 320 5. Något intresserad 637 6. Ganska intresserad 663 7. Mycket intresserad 32 9. Ej svar
VAR 97 GÅ PÅ FÖRENINGSMÖTEN Loc 118 width 1 MD=9 F.7.69. Gå på föreningsmöten <Se F.7 för fullständig frågetext> 404 1. Mycket ointresserad 205 2. Ganska ointresserad 219 3. Något ointresserad 229 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 425 5. Något intresserad 210 6. Ganska intresserad 80 7. Mycket intresserad 35 9. Ej svar
VAR 98 SE PÅ SPORTEVENEMANG Loc 119 width 1 MD=9 F.7.70. Se på sportevenemang <Se F.7 för fullständig frågetext> 244 1. Mycket ointresserad 123 2. Ganska ointresserad 128 3. Något ointresserad 77 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 434 5. Något intresserad 340 6. Ganska intresserad 434 7. Mycket intresserad 27 9. Ej svar
VAR 99 PRÖVA NYA PRODUKTER Loc 120 width 1 MD=9 F.7.71. Pröva nya produkter <Se F.7 för fullständig frågetext> 96 1. Mycket ointresserad 80 2. Ganska ointresserad 117 3. Något ointresserad 267 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 623 5. Något intresserad 407 6. Ganska intresserad 195 7. Mycket intresserad 22 9. Ej svar
VAR 100 KONSUM Loc 121 width 2 F.8. Hur ofta Du besöker affärer m.m. Nedan finner Du ett antal frågor där Du kan markera Ditt svar på upp till 16 olika sätt:från "Aldrig" till "7 ggr/vecka". Ange så noga Du kan HUR OFTA Du besöker olika affärer etc. Svara med ett kryss på varje rad! F.8a. Hur ofta besöker Du Konsum? 190 00. Aldrig 36 01. 1 gång per år 42 02. 2 gånger per år 66 03. 3 gånger per år 73 04. 1 gång per kvartal 63 05. 2 gånger per kvartal 195 06. 1 gång per månad 163 07. 2 gånger per månad 152 08. 3 gånger per månad 287 09. 1 gång per vecka 226 10. 2 gånger per vecka 151 11. 3 gånger per vecka 66 12. 4 gånger per vecka 51 13. 5 gånger per vecka 32 14. 6 gånger per vecka 14 15. 7 gånger per vecka
VAR 101 ICA Loc 123 width 2 F.8b. Hur ofta besöker Du ICA? <Se F.8 för fullständig frågetext> 139 00. Aldrig 35 01. 1 gång per år 28 02. 2 gånger per år 43 03. 3 gånger per år 68 04. 1 gång per kvartal 58 05. 2 gånger per kvartal 181 06. 1 gång per månad 143 07. 2 gånger per månad 151 08. 3 gånger per månad 345 09. 1 gång per vecka 223 10. 2 gånger per vecka 171 11. 3 gånger per vecka 97 12. 4 gånger per vecka 66 13. 5 gånger per vecka 33 14. 6 gånger per vecka 26 15. 7 gånger per vecka
VAR 102 VIVO Loc 125 width 2 F.8c. Hur ofta besöker Du VIVO? <Se F.8 för fullständig frågetext> 902 00. Aldrig 127 01. 1 gång per år 80 02. 2 gånger per år 65 03. 3 gånger per år 108 04. 1 gång per kvartal 60 05. 2 gånger per kvartal 133 06. 1 gång per månad 50 07. 2 gånger per månad 62 08. 3 gånger per månad 111 09. 1 gång per vecka 41 10. 2 gånger per vecka 26 11. 3 gånger per vecka 8 12. 4 gånger per vecka 18 13. 5 gånger per vecka 11 14. 6 gånger per vecka 5 15. 7 gånger per vecka
VAR 103 ANNAN LIVSMEDELSBUTIK Loc 127 width 2 MD=99 F.8d. Hur ofta besöker Du annan livsmedelsbutik? <Se F.8 för fullständig frågetext> 478 00. Aldrig 76 01. 1 gång per år 92 02. 2 gånger per år 90 03. 3 gånger per år 130 04. 1 gång per kvartal 87 05. 2 gånger per kvartal 203 06. 1 gång per månad 115 07. 2 gånger per månad 110 08. 3 gånger per månad 193 09. 1 gång per vecka 102 10. 2 gånger per vecka 52 11. 3 gånger per vecka 33 12. 4 gånger per vecka 26 13. 5 gånger per vecka 12 14. 6 gånger per vecka 7 15. 7 gånger per vecka 1 99. Ej svar
VAR 104 LIVSM.AVD.DOMUS-OBS Loc 129 width 2 MD=99 F.8e. Hur ofta besöker Du livsmedelsavdelning i Domus eller Obs? <Se F.8 för fullständig frågetext> 342 00. Aldrig 71 01. 1 gång per år 82 02. 2 gånger per år 88 03. 3 gånger per år 136 04. 1 gång per kvartal 105 05. 2 gånger per kvartal 262 06. 1 gång per månad 171 07. 2 gånger per månad 131 08. 3 gånger per månad 218 09. 1 gång per vecka 99 10. 2 gånger per vecka 43 11. 3 gånger per vecka 26 12. 4 gånger per vecka 23 13. 5 gånger per vecka 8 14. 6 gånger per vecka 1 15. 7 gånger per vecka 1 99. Ej svar
VAR 105 LIVSM.AVD.ANNAT VARUHUS Loc 131 width 2 MD=99 F.8f. Hur ofta besöker Du livsmedelsavdelning i annat varuhus? <Se F.8 för fullständig frågetext> 641 00. Aldrig 102 01. 1 gång per år 81 02. 2 gånger per år 98 03. 3 gånger per år 127 04. 1 gång per kvartal 87 05. 2 gånger per kvartal 225 06. 1 gång per månad 117 07. 2 gånger per månad 91 08. 3 gånger per månad 150 09. 1 gång per vecka 46 10. 2 gånger per vecka 20 11. 3 gånger per vecka 14 12. 4 gånger per vecka 3 13. 5 gånger per vecka 2 14. 6 gånger per vecka 2 15. 7 gånger per vecka 1 99. Ej svar
VAR 106 DOMUS Loc 133 width 2 F.8g. Hur ofta besöker Du Domus? <Se F.8 för fullständig frågetext> 342 00. Aldrig 82 01. 1 gång per år 66 02. 2 gånger per år 81 03. 3 gånger per år 139 04. 1 gång per kvartal 106 05. 2 gånger per kvartal 275 06. 1 gång per månad 166 07. 2 gånger per månad 142 08. 3 gånger per månad 222 09. 1 gång per vecka 76 10. 2 gånger per vecka 54 11. 3 gånger per vecka 22 12. 4 gånger per vecka 23 13. 5 gånger per vecka 10 14. 6 gånger per vecka 1 15. 7 gånger per vecka
VAR 107 EPA Loc 135 width 2 F.8h. Hur ofta besöker Du Epa? <Se F.8 för fullständig frågetext> 433 00. Aldrig 126 01. 1 gång per år 111 02. 2 gånger per år 79 03. 3 gånger per år 166 04. 1 gång per kvartal 110 05. 2 gånger per kvartal 281 06. 1 gång per månad 149 07. 2 gånger per månad 109 08. 3 gånger per månad 133 09. 1 gång per vecka 52 10. 2 gånger per vecka 29 11. 3 gånger per vecka 6 12. 4 gånger per vecka 15 13. 5 gånger per vecka 5 14. 6 gånger per vecka 3 15. 7 gånger per vecka
VAR 108 TEMPO Loc 137 width 2 F.8i. Hur ofta besöker Du Tempo? <Se F.8 för fullständig frågetext> 585 00. Aldrig 171 01. 1 gång per år 74 02. 2 gånger per år 89 03. 3 gånger per år 139 04. 1 gång per kvartal 98 05. 2 gånger per kvartal 215 06. 1 gång per månad 129 07. 2 gånger per månad 100 08. 3 gånger per månad 120 09. 1 gång per vecka 36 10. 2 gånger per vecka 21 11. 3 gånger per vecka 10 12. 4 gånger per vecka 12 13. 5 gånger per vecka 4 14. 6 gånger per vecka 4 15. 7 gånger per vecka
VAR 109 PRESSBYRÅN Loc 139 width 2 F.8j. Hur ofta besöker Du Pressbyrån? <Se F.8 för fullständig frågetext> 259 00. Aldrig 52 01. 1 gång per år 69 02. 2 gånger per år 105 03. 3 gånger per år 107 04. 1 gång per kvartal 94 05. 2 gånger per kvartal 238 06. 1 gång per månad 147 07. 2 gånger per månad 133 08. 3 gånger per månad 237 09. 1 gång per vecka 135 10. 2 gånger per vecka 98 11. 3 gånger per vecka 52 12. 4 gånger per vecka 33 13. 5 gånger per vecka 13 14. 6 gånger per vecka 35 15. 7 gånger per vecka
VAR 110 ANNAN KIOSK Loc 141 width 2 F.8k. Hur ofta besöker Du annan kiosk? <Se F.8 för fullständig frågetext> 309 00. Aldrig 48 01. 1 gång per år 37 02. 2 gånger per år 44 03. 3 gånger per år 97 04. 1 gång per kvartal 68 05. 2 gånger per kvartal 186 06. 1 gång per månad 120 07. 2 gånger per månad 138 08. 3 gånger per månad 290 09. 1 gång per vecka 170 10. 2 gånger per vecka 113 11. 3 gånger per vecka 68 12. 4 gånger per vecka 50 13. 5 gånger per vecka 26 14. 6 gånger per vecka 43 15. 7 gånger per vecka
VAR 111 TOBAKSAFFÄR Loc 143 width 2 F.8l. Hur ofta besöker Du tobaksaffär? <Se F.8 för fullständig frågetext> 630 00. Aldrig 84 01. 1 gång per år 66 02. 2 gånger per år 79 03. 3 gånger per år 98 04. 1 gång per kvartal 64 05. 2 gånger per kvartal 178 06. 1 gång per månad 95 07. 2 gånger per månad 107 08. 3 gånger per månad 195 09. 1 gång per vecka 79 10. 2 gånger per vecka 49 11. 3 gånger per vecka 31 12. 4 gånger per vecka 29 13. 5 gånger per vecka 7 14. 6 gånger per vecka 16 15. 7 gånger per vecka
VAR 112 BAR/SJÄLVSERVERING Loc 145 width 2 F.8m. Hur ofta besöker Du bar/självservering? <Se F.8 för fullständig frågetext> 298 00. Aldrig 84 01. 1 gång per år 113 02. 2 gånger per år 180 03. 3 gånger per år 216 04. 1 gång per kvartal 138 05. 2 gånger per kvartal 253 06. 1 gång per månad 124 07. 2 gånger per månad 96 08. 3 gånger per månad 91 09. 1 gång per vecka 55 10. 2 gånger per vecka 34 11. 3 gånger per vecka 23 12. 4 gånger per vecka 71 13. 5 gånger per vecka 15 14. 6 gånger per vecka 16 15. 7 gånger per vecka
VAR 113 KAFE/KONDITORI Loc 147 width 2 F.8n. Hur ofta besöker Du kafe/konditori? <Se F.8 för fullständig frågetext> 322 00. Aldrig 125 01. 1 gång per år 148 02. 2 gånger per år 179 03. 3 gånger per år 202 04. 1 gång per kvartal 149 05. 2 gånger per kvartal 233 06. 1 gång per månad 111 07. 2 gånger per månad 94 08. 3 gånger per månad 88 09. 1 gång per vecka 60 10. 2 gånger per vecka 29 11. 3 gånger per vecka 15 12. 4 gånger per vecka 28 13. 5 gånger per vecka 5 14. 6 gånger per vecka 19 15. 7 gånger per vecka
VAR 114 KORVKIOSK/GATUKÖK Loc 149 width 2 F.8o. Hur ofta besöker Du korvkiosk/gatukök? <Se F.8 för fullständig frågetext> 393 00. Aldrig 80 01. 1 gång per år 93 02. 2 gånger per år 136 03. 3 gånger per år 201 04. 1 gång per kvartal 158 05. 2 gånger per kvartal 235 06. 1 gång per månad 143 07. 2 gånger per månad 138 08. 3 gånger per månad 108 09. 1 gång per vecka 52 10. 2 gånger per vecka 34 11. 3 gånger per vecka 23 12. 4 gånger per vecka 7 13. 5 gånger per vecka 3 14. 6 gånger per vecka 3 15. 7 gånger per vecka
VAR 115 BENSINSTATION Loc 151 width 2 F.8p. Hur ofta besöker Du bensinstation? <Se F.8 för fullständig frågetext> 464 00. Aldrig 13 01. 1 gång per år 17 02. 2 gånger per år 19 03. 3 gånger per år 39 04. 1 gång per kvartal 38 05. 2 gånger per kvartal 101 06. 1 gång per månad 204 07. 2 gånger per månad 182 08. 3 gånger per månad 398 09. 1 gång per vecka 209 10. 2 gånger per vecka 61 11. 3 gånger per vecka 22 12. 4 gånger per vecka 16 13. 5 gånger per vecka 8 14. 6 gånger per vecka 16 15. 7 gånger per vecka
VAR 116 POSTKONTOR Loc 153 width 2 F.8q. Hur ofta besöker Du postkontor? <Se F.8 för fullständig frågetext> 92 00. Aldrig 17 01. 1 gång per år 13 02. 2 gånger per år 37 03. 3 gånger per år 61 04. 1 gång per kvartal 66 05. 2 gånger per kvartal 371 06. 1 gång per månad 372 07. 2 gånger per månad 264 08. 3 gånger per månad 348 09. 1 gång per vecka 78 10. 2 gånger per vecka 29 11. 3 gånger per vecka 19 12. 4 gånger per vecka 24 13. 5 gånger per vecka 15 14. 6 gånger per vecka 1 15. 7 gånger per vecka
VAR 117 BANKKONTOR Loc 155 width 2 MD=99 F.8r. Hur ofta besöker Du bankkontor? <Se F.8 för fullständig frågetext> 151 00. Aldrig 66 01. 1 gång per år 67 02. 2 gånger per år 72 03. 3 gånger per år 150 04. 1 gång per kvartal 97 05. 2 gånger per kvartal 424 06. 1 gång per månad 295 07. 2 gånger per månad 213 08. 3 gånger per månad 197 09. 1 gång per vecka 42 10. 2 gånger per vecka 16 11. 3 gånger per vecka 10 12. 4 gånger per vecka 5 13. 5 gånger per vecka 1 14. 6 gånger per vecka 1 15. 7 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 118 AFFISCHPELARE Loc 157 width 2 MD=99 F.9. Hur ofta Du besöker affärer m.m. Nedan finner Du ett antal frågor där Du kan markera Ditt svar på upp till 16 olika sätt:från "aldrig" till "7 ggr/vecka".Ange så noga Du kan HUR OFTA Du besöker olika affärer etc.Svara med ett kryss på varje rad! F.9a. Hur ofta ser Du affischpelare? 441 00. Aldrig 56 01. 1 gång per år 39 02. 2 gånger per år 53 03. 3 gånger per år 66 04. 1 gång per kvartal 41 05. 2 gånger per kvartal 128 06. 1 gång per månad 81 07. 2 gånger per månad 89 08. 3 gånger per månad 231 09. 1 gång per vecka 89 10. 2 gånger per vecka 51 11. 3 gånger per vecka 54 12. 4 gånger per vecka 102 13. 5 gånger per vecka 42 14. 6 gånger per vecka 243 15. 7 gånger per vecka 1 99. Ej svar
VAR 119 REKLAM PÅ BIO Loc 159 width 2 MD=99 F.9b. Hur ofta ser Du reklamfilm på bio? <Se F.9 för fullständig frågetext> 759 00. Aldrig 217 01. 1 gång per år 144 02. 2 gånger per år 118 03. 3 gånger per år 145 04. 1 gång per kvartal 91 05. 2 gånger per kvartal 136 06. 1 gång per månad 80 07. 2 gånger per månad 54 08. 3 gånger per månad 46 09. 1 gång per vecka 3 10. 2 gånger per vecka 11. 3 gånger per vecka 2 12. 4 gånger per vecka 7 13. 5 gånger per vecka 14. 6 gånger per vecka 5 15. 7 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 120 REKLAM PÅ BUSSAR Loc 161 width 2 MD=99 F.9c. Hur ofta ser Du reklam på bussar? <Se F.9 för fullständig frågetext> 392 00. Aldrig 51 01. 1 gång per år 45 02. 2 gånger per år 40 03. 3 gånger per år 66 04. 1 gång per kvartal 55 05. 2 gånger per kvartal 118 06. 1 gång per månad 69 07. 2 gånger per månad 90 08. 3 gånger per månad 189 09. 1 gång per vecka 89 10. 2 gånger per vecka 82 11. 3 gånger per vecka 44 12. 4 gånger per vecka 177 13. 5 gånger per vecka 70 14. 6 gånger per vecka 230 15. 7 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 121 REKLAM PÅ TAXIBILAR Loc 163 width 2 F.9d. Hur ofta ser Du reklam på taxibilar? <Se F.9 för fullständig frågetext> 450 00. Aldrig 60 01. 1 gång per år 48 02. 2 gånger per år 42 03. 3 gånger per år 72 04. 1 gång per kvartal 59 05. 2 gånger per kvartal 143 06. 1 gång per månad 84 07. 2 gånger per månad 74 08. 3 gånger per månad 201 09. 1 gång per vecka 79 10. 2 gånger per vecka 88 11. 3 gånger per vecka 50 12. 4 gånger per vecka 108 13. 5 gånger per vecka 49 14. 6 gånger per vecka 200 15. 7 gånger per vecka
VAR 122 AFTONBLADET Loc 165 width 2 F.10. Tidningar Du själv läser.Följande frågor gäller hur ofta Du själv läser vissa tidningar.De flesta människor läser endast en liten del av de uppräknade tidningarna.Vi ber Dig att så noga som möjligt gå igenom och kryssa för samtliga tidningar.I de fall Du inte alls läser en tidning, kryssa för svarsalternativet "Aldrig". F.10a. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Aftonbladet? 543 00. Aldrig 37 01. 1 gång per år 65 02. 2 gånger per år 85 03. 3 gånger per år 75 04. 1 gång per kvartal 53 05. 2 gånger per kvartal 130 06. 1 gång per månad 82 07. 2 gånger per månad 88 08. 3 gånger per månad 144 09. 1 gång per vecka 88 10. 2 gånger per vecka 82 11. 3 gånger per vecka 48 12. 4 gånger per vecka 38 13. 5 gånger per vecka 249 14. 6 gånger per vecka
VAR 123 ARBETET Loc 167 width 2 F.10b. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Arbetet? <Se F.10 för fullständig frågetext> 1508 00. Aldrig 30 01. 1 gång per år 19 02. 2 gånger per år 28 03. 3 gånger per år 20 04. 1 gång per kvartal 11 05. 2 gånger per kvartal 34 06. 1 gång per månad 13 07. 2 gånger per månad 13 08. 3 gånger per månad 26 09. 1 gång per vecka 7 10. 2 gånger per vecka 10 11. 3 gånger per vecka 8 12. 4 gånger per vecka 16 13. 5 gånger per vecka 64 14. 6 gånger per vecka
VAR 124 DAGENS NYHETER Loc 169 width 2 F.10c. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Dagens Nyheter? <Se F.10 för fullständig frågetext> 910 00. Aldrig 46 01. 1 gång per år 41 02. 2 gånger per år 61 03. 3 gånger per år 65 04. 1 gång per kvartal 47 05. 2 gånger per kvartal 74 06. 1 gång per månad 48 07. 2 gånger per månad 45 08. 3 gånger per månad 99 09. 1 gång per vecka 41 10. 2 gånger per vecka 40 11. 3 gånger per vecka 14 12. 4 gånger per vecka 39 13. 5 gånger per vecka 237 14. 6 gånger per vecka
VAR 125 EXPRESSEN Loc 171 width 2 F.10d. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Expressen? <Se F.10 för fullständig frågetext> 397 00. Aldrig 24 01. 1 gång per år 32 02. 2 gånger per år 48 03. 3 gånger per år 82 04. 1 gång per kvartal 54 05. 2 gånger per kvartal 123 06. 1 gång per månad 103 07. 2 gånger per månad 111 08. 3 gånger per månad 157 09. 1 gång per vecka 117 10. 2 gånger per vecka 111 11. 3 gånger per vecka 61 12. 4 gånger per vecka 87 13. 5 gånger per vecka 300 14. 6 gånger per vecka
VAR 126 GÖTEBORGS-POSTEN Loc 173 width 2 F.10e. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Göteborgs-Posten? <Se F.10 för fullständig frågetext> 1320 00. Aldrig 39 01. 1 gång per år 25 02. 2 gånger per år 36 03. 3 gånger per år 32 04. 1 gång per kvartal 23 05. 2 gånger per kvartal 27 06. 1 gång per månad 14 07. 2 gånger per månad 15 08. 3 gånger per månad 32 09. 1 gång per vecka 11 10. 2 gånger per vecka 16 11. 3 gånger per vecka 5 12. 4 gånger per vecka 18 13. 5 gånger per vecka 194 14. 6 gånger per vecka
VAR 127 LÄSER SKÅNSKA DAGBLADET Loc 175 width 2 F.10f. Hur ofta läser Du - Skånska Dagbladet (vard) <Se F.10 för fullständig frågetext> 1683 00. Aldrig 18 01. 1 gång per år 14 02. 2 gånger per år 10 03. 3 gånger per år 14 04. 1 gång per kvartal 4 05. 2 gånger per kvartal 12 06. 1 gång per månad 3 07. 2 gånger per månad 6 08. 3 gånger per månad 10 09. 1 gång per vecka 6 10. 2 gånger per vecka 2 11. 3 gånger per vecka 1 12. 4 gånger per vecka 3 13. 5 gånger per vecka 21 14. 6 gånger per vecka
VAR 128 GT KVÄLLSTIDNINGEN Loc 177 width 2 F.10g. Hur ofta läser Du vardagsnummer av GT Kvällstidningen? <Se F.10 för fullständig frågetext> 1442 00. Aldrig 30 01. 1 gång per år 27 02. 2 gånger per år 44 03. 3 gånger per år 32 04. 1 gång per kvartal 12 05. 2 gånger per kvartal 34 06. 1 gång per månad 20 07. 2 gånger per månad 22 08. 3 gånger per månad 44 09. 1 gång per vecka 20 10. 2 gånger per vecka 13 11. 3 gånger per vecka 7 12. 4 gånger per vecka 17 13. 5 gånger per vecka 43 14. 6 gånger per vecka
VAR 129 KVÄLLSPOSTEN Loc 179 width 2 F.10h. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Kvällsposten? <Se F.10 för fullständig frågetext> 1390 00. Aldrig 24 01. 1 gång per år 30 02. 2 gånger per år 41 03. 3 gånger per år 26 04. 1 gång per kvartal 20 05. 2 gånger per kvartal 41 06. 1 gång per månad 27 07. 2 gånger per månad 19 08. 3 gånger per månad 45 09. 1 gång per vecka 32 10. 2 gånger per vecka 22 11. 3 gånger per vecka 10 12. 4 gånger per vecka 14 13. 5 gånger per vecka 66 14. 6 gånger per vecka
VAR 130 SVENSKA DAGBLADET Loc 181 width 2 F.10i. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Svenska Dagbladet? <Se F.10 för fullständig frågetext> 1374 00. Aldrig 44 01. 1 gång per år 37 02. 2 gånger per år 50 03. 3 gånger per år 30 04. 1 gång per kvartal 24 05. 2 gånger per kvartal 43 06. 1 gång per månad 18 07. 2 gånger per månad 16 08. 3 gånger per månad 44 09. 1 gång per vecka 16 10. 2 gånger per vecka 5 11. 3 gånger per vecka 7 12. 4 gånger per vecka 9 13. 5 gånger per vecka 90 14. 6 gånger per vecka
VAR 131 SYDSVENSKA DAGBLADET Loc 183 width 2 F.10j. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Sydsvenska Dagbladet? <Se F.10 för fullständig frågetext> 1554 00. Aldrig 22 01. 1 gång per år 23 02. 2 gånger per år 24 03. 3 gånger per år 19 04. 1 gång per kvartal 13 05. 2 gånger per kvartal 18 06. 1 gång per månad 8 07. 2 gånger per månad 12 08. 3 gånger per månad 22 09. 1 gång per vecka 12 10. 2 gånger per vecka 7 11. 3 gånger per vecka 4 12. 4 gånger per vecka 8 13. 5 gånger per vecka 61 14. 6 gånger per vecka
VAR 132 AFTONBLADET(SÖNDAG) Loc 185 width 2 MD=99 F.11. Tidningar Du själv läser.Följande frågor gäller hur ofta Du själv läser vissa tidningar.De flesta människor läser endast en liten del av de uppräknade tidningarna.Vi ber Dig att så noga som möjligt gå igenom och kryssa för samtliga tidningar.I de fall Du inte alls läser en tidning, kryssa för svarsalternativet "Aldrig". F.11a. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Aftonbladet? 734 00. Aldrig 53 01. 1 gång per år 50 02. 2 gånger per år 49 03. 3 gånger per år 69 04. 1 gång per kvartal 40 05. 2 gånger per kvartal 125 06. 1 gång per månad 120 07. 2 gånger per månad 86 08. 3 gånger per månad 481 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 133 ARBETET(SÖNDAG) Loc 187 width 2 F.11b. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Arbetet? <Se F.11 för fullständig frågetext> 1611 00. Aldrig 23 01. 1 gång per år 11 02. 2 gånger per år 12 03. 3 gånger per år 14 04. 1 gång per kvartal 8 05. 2 gånger per kvartal 19 06. 1 gång per månad 18 07. 2 gånger per månad 9 08. 3 gånger per månad 82 09. 1 gång per vecka
VAR 134 DAGENS NYHETER(SÖNDAG) Loc 189 width 2 F.11c. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Dagens Nyheter? <Se F.11 för fullständig frågetext> 1088 00. Aldrig 43 01. 1 gång per år 37 02. 2 gånger per år 42 03. 3 gånger per år 49 04. 1 gång per kvartal 30 05. 2 gånger per kvartal 76 06. 1 gång per månad 58 07. 2 gånger per månad 36 08. 3 gånger per månad 348 09. 1 gång per vecka
VAR 135 EXPRESSEN(SÖNDAG) Loc 191 width 2 F.11d. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Expressen? <Se F.11 för fullständig frågetext> 516 00. Aldrig 37 01. 1 gång per år 38 02. 2 gånger per år 47 03. 3 gånger per år 72 04. 1 gång per kvartal 60 05. 2 gånger per kvartal 145 06. 1 gång per månad 145 07. 2 gånger per månad 133 08. 3 gånger per månad 614 09. 1 gång per vecka
VAR 136 GÖTEBORGS-POSTEN(SÖNDAG) Loc 193 width 2 F.11e. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Göteborgs-Posten? <Se F.11 för fullständig frågetext> 1402 00. Aldrig 25 01. 1 gång per år 19 02. 2 gånger per år 14 03. 3 gånger per år 24 04. 1 gång per kvartal 12 05. 2 gånger per kvartal 37 06. 1 gång per månad 22 07. 2 gånger per månad 30 08. 3 gånger per månad 222 09. 1 gång per vecka
VAR 137 GT KVÄLLSTIDNING(SÖNDAG) Loc 195 width 2 F.11f. Hur ofta läser Du söndagsnummer av GT Kvällstidningen? <Se F.11 för fullständig frågetext> 1519 00. Aldrig 27 01. 1 gång per år 33 02. 2 gånger per år 25 03. 3 gånger per år 26 04. 1 gång per kvartal 12 05. 2 gånger per kvartal 38 06. 1 gång per månad 17 07. 2 gånger per månad 32 08. 3 gånger per månad 78 09. 1 gång per vecka
VAR 138 KVÄLLSPOSTEN(SÖNDAG) Loc 197 width 2 MD=99 F.11g. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Kvällsposten? <Se F.11 för fullständig frågetext> 1467 00. Aldrig 29 01. 1 gång per år 27 02. 2 gånger per år 21 03. 3 gånger per år 31 04. 1 gång per kvartal 12 05. 2 gånger per kvartal 38 06. 1 gång per månad 31 07. 2 gånger per månad 24 08. 3 gånger per månad 127 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 139 SV.DAGBLADET(SÖNDAG) Loc 199 width 2 F.11h. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Svenska Dagbladet? <Se F.11 för fullständig frågetext> 1564 00. Aldrig 30 01. 1 gång per år 16 02. 2 gånger per år 26 03. 3 gånger per år 18 04. 1 gång per kvartal 10 05. 2 gånger per kvartal 25 06. 1 gång per månad 8 07. 2 gånger per månad 10 08. 3 gånger per månad 100 09. 1 gång per vecka
VAR 140 SYDSV.DAGBLADET(SÖNDAG) Loc 201 width 2 F.11i. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Sydsvenska Dagbladet? <Se F.11 för fullständig frågetext> 1623 00. Aldrig 24 01. 1 gång per år 13 02. 2 gånger per år 13 03. 3 gånger per år 15 04. 1 gång per kvartal 6 05. 2 gånger per kvartal 15 06. 1 gång per månad 7 07. 2 gånger per månad 11 08. 3 gånger per månad 80 09. 1 gång per vecka
VAR 141 LÄSER ALLAS VECKOTIDNING Loc 203 width 2 F.12. Tidningar Du själv läser-Veckotidningar F.12a. Hur ofta läser Du - Allas Veckotidning 1360 00. Aldrig 55 01. 1 gång per år 51 02. 2 gånger per år 41 03. 3 gånger per år 65 04. 1 gång per kvartal 39 05. 2 gånger per kvartal 71 06. 1 gång per månad 25 07. 2 gånger per månad 19 08. 3 gånger per månad 81 09. 1 gång per vecka
VAR 142 LÄSER ALLERS Loc 205 width 2 F.12b. Hur ofta läser Du - Allers <Se F.12 för fullständig frågetext> 1070 00. Aldrig 73 01. 1 gång per år 63 02. 2 gånger per år 73 03. 3 gånger per år 95 04. 1 gång per kvartal 62 05. 2 gånger per kvartal 88 06. 1 gång per månad 58 07. 2 gånger per månad 30 08. 3 gånger per månad 195 09. 1 gång per vecka
VAR 143 LÄSER DAMERNAS VÄRLD Loc 207 width 2 F.12c. Hur ofta läser Du - Damernas Värld <Se F.12 för fullständig frågetext> 1126 00. Aldrig 70 01. 1 gång per år 54 02. 2 gånger per år 71 03. 3 gånger per år 103 04. 1 gång per kvartal 63 05. 2 gånger per kvartal 123 06. 1 gång per månad 53 07. 2 gånger per månad 36 08. 3 gånger per månad 108 09. 1 gång per vecka
VAR 144 LÄSER FEMINA Loc 209 width 2 MD=99 F.12d. Hur ofta läser Du - Femina <Se F.12 för fullständig frågetext> 1195 00. Aldrig 80 01. 1 gång per år 55 02. 2 gånger per år 59 03. 3 gånger per år 82 04. 1 gång per kvartal 61 05. 2 gånger per kvartal 113 06. 1 gång per månad 48 07. 2 gånger per månad 25 08. 3 gånger per månad 89 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 145 LÄSER FIB-AKTUELLT Loc 211 width 2 MD=99 F.12e. Hur ofta läser Du - FIB-Aktuellt <Se F.12 för fullständig frågetext> 941 00. Aldrig 53 01. 1 gång per år 54 02. 2 gånger per år 76 03. 3 gånger per år 93 04. 1 gång per kvartal 96 05. 2 gånger per kvartal 179 06. 1 gång per månad 107 07. 2 gånger per månad 59 08. 3 gånger per månad 149 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 146 LÄSER HEMMETS JOURNAL Loc 213 width 2 MD=99 F.12f. Hur ofta läser Du - Hemmets Journal <Se F.12 för fullständig frågetext> 1035 00. Aldrig 79 01. 1 gång per år 66 02. 2 gånger per år 64 03. 3 gånger per år 79 04. 1 gång per kvartal 64 05. 2 gånger per kvartal 100 06. 1 gång per månad 51 07. 2 gånger per månad 45 08. 3 gånger per månad 223 09. 1 gång per vecka 1 99. Ej svar
VAR 147 LÄSER HEMMETS VECKOTIDN. Loc 215 width 2 MD=99 F.12g. Hur ofta läser Du - Hemmets Veckotidning <Se F.12 för fullständig frågetext> 1080 00. Aldrig 78 01. 1 gång per år 58 02. 2 gånger per år 62 03. 3 gånger per år 82 04. 1 gång per kvartal 52 05. 2 gånger per kvartal 97 06. 1 gång per månad 59 07. 2 gånger per månad 41 08. 3 gånger per månad 198 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 148 LÄSER HENNES Loc 217 width 2 F.12h. Hur ofta läser Du - Hennes <Se F.12 för fullständig frågetext> 1511 00. Aldrig 51 01. 1 gång per år 26 02. 2 gånger per år 27 03. 3 gånger per år 30 04. 1 gång per kvartal 20 05. 2 gånger per kvartal 46 06. 1 gång per månad 17 07. 2 gånger per månad 22 08. 3 gånger per månad 57 09. 1 gång per vecka
VAR 149 LÄSER HUSMODERN Loc 219 width 2 MD=99 F.12i. Hur ofta läser Du - Husmodern <Se F.12 för fullständig frågetext> 1163 00. Aldrig 67 01. 1 gång per år 42 02. 2 gånger per år 65 03. 3 gånger per år 77 04. 1 gång per kvartal 62 05. 2 gånger per kvartal 110 06. 1 gång per månad 48 07. 2 gånger per månad 32 08. 3 gånger per månad 141 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 150 LÄSER HÄNT I VECKAN Loc 221 width 2 F.12j. Hur ofta läser Du - Hänt i Veckan <Se F.12 för fullständig frågetext> 1102 00. Aldrig 86 01. 1 gång per år 64 02. 2 gånger per år 96 03. 3 gånger per år 115 04. 1 gång per kvartal 72 05. 2 gånger per kvartal 116 06. 1 gång per månad 50 07. 2 gånger per månad 32 08. 3 gånger per månad 74 09. 1 gång per vecka
VAR 151 LÄSER ICA-KURIREN Loc 223 width 2 MD=99 F.12k. Hur ofta läser Du - ICA-kuriren <Se F.12 för fullständig frågetext> 988 00. Aldrig 45 01. 1 gång per år 50 02. 2 gånger per år 56 03. 3 gånger per år 72 04. 1 gång per kvartal 42 05. 2 gånger per kvartal 100 06. 1 gång per månad 52 07. 2 gånger per månad 23 08. 3 gånger per månad 379 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 152 LÄSER LAND Loc 225 width 2 F.12l. Hur ofta läser Du - Land <Se F.12 för fullständig frågetext> 1363 00. Aldrig 24 01. 1 gång per år 24 02. 2 gånger per år 35 03. 3 gånger per år 38 04. 1 gång per kvartal 23 05. 2 gånger per kvartal 38 06. 1 gång per månad 21 07. 2 gånger per månad 13 08. 3 gånger per månad 228 09. 1 gång per vecka
VAR 153 LÄSER LEKTYR Loc 227 width 2 MD=99 F.12m. Hur ofta läser Du - Lektyr <Se F.12 för fullständig frågetext> 1095 00. Aldrig 38 01. 1 gång per år 36 02. 2 gånger per år 55 03. 3 gånger per år 89 04. 1 gång per kvartal 82 05. 2 gånger per kvartal 121 06. 1 gång per månad 95 07. 2 gånger per månad 54 08. 3 gånger per månad 142 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 154 LÄSER METALLARBETAREN Loc 229 width 2 F.12n. Hur ofta läser Du - Metallarbetaren <Se F.12 för fullständig frågetext> 1530 00. Aldrig 18 01. 1 gång per år 11 02. 2 gånger per år 13 03. 3 gånger per år 22 04. 1 gång per kvartal 11 05. 2 gånger per kvartal 45 06. 1 gång per månad 22 07. 2 gånger per månad 13 08. 3 gånger per månad 122 09. 1 gång per vecka
VAR 155 LÄSER MIN VÄRLD Loc 231 width 2 F.12o. Hur ofta läser Du - Min Värld <Se F.12 för fullständig frågetext> 1449 00. Aldrig 42 01. 1 gång per år 27 02. 2 gånger per år 33 03. 3 gånger per år 38 04. 1 gång per kvartal 25 05. 2 gånger per kvartal 44 06. 1 gång per månad 28 07. 2 gånger per månad 20 08. 3 gånger per månad 101 09. 1 gång per vecka
VAR 156 LÄSER MITT LIVS NOVELL Loc 233 width 2 F.12p. Hur ofta läser Du - Mitt Livs Novell <Se F.12 för fullständig frågetext> 1545 00. Aldrig 36 01. 1 gång per år 30 02. 2 gånger per år 28 03. 3 gånger per år 39 04. 1 gång per kvartal 20 05. 2 gånger per kvartal 29 06. 1 gång per månad 18 07. 2 gånger per månad 13 08. 3 gånger per månad 49 09. 1 gång per vecka
VAR 157 LÄSER RÖSTER I RADIO/TV Loc 235 width 2 MD=99 F.12q. Hur ofta läser Du - Röster i Radio/TV <Se F.12 för fullständig frågetext> 1379 00. Aldrig 74 01. 1 gång per år 70 02. 2 gånger per år 62 03. 3 gånger per år 50 04. 1 gång per kvartal 26 05. 2 gånger per kvartal 38 06. 1 gång per månad 9 07. 2 gånger per månad 10 08. 3 gånger per månad 89 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 158 LÄSER SAXONS VECKOTIDN. Loc 237 width 2 F.12r. Hur ofta läser Du - Saxons Veckotidning <Se F.12 för fullständig frågetext> 1433 00. Aldrig 41 01. 1 gång per år 31 02. 2 gånger per år 48 03. 3 gånger per år 46 04. 1 gång per kvartal 30 05. 2 gånger per kvartal 46 06. 1 gång per månad 22 07. 2 gånger per månad 17 08. 3 gånger per månad 93 09. 1 gång per vecka
VAR 159 LÄSER SE Loc 239 width 2 F.12s. Hur ofta läser Du - Se <Se F.12 för fullständig frågetext> 939 00. Aldrig 70 01. 1 gång per år 83 02. 2 gånger per år 121 03. 3 gånger per år 147 04. 1 gång per kvartal 114 05. 2 gånger per kvartal 148 06. 1 gång per månad 68 07. 2 gånger per månad 29 08. 3 gånger per månad 88 09. 1 gång per vecka
VAR 160 LÄSER SVENSK DAMTIDNING Loc 241 width 2 MD=99 F.12t. Hur ofta läser Du - Svensk Damtidning <Se F.12 för fullständig frågetext> 1383 00. Aldrig 62 01. 1 gång per år 48 02. 2 gånger per år 44 03. 3 gånger per år 63 04. 1 gång per kvartal 47 05. 2 gånger per kvartal 43 06. 1 gång per månad 30 07. 2 gånger per månad 15 08. 3 gånger per månad 72 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 161 LÄSER SVENSKA JOURNALEN Loc 243 width 2 F.12u. Hur ofta läser Du - Svenska Journalen <Se F.12 för fullständig frågetext> 1598 00. Aldrig 40 01. 1 gång per år 35 02. 2 gånger per år 39 03. 3 gånger per år 27 04. 1 gång per kvartal 15 05. 2 gånger per kvartal 18 06. 1 gång per månad 7 07. 2 gånger per månad 5 08. 3 gånger per månad 23 09. 1 gång per vecka
VAR 162 LÄSER VECKANS AFFÄRER Loc 245 width 2 F.12v. Hur ofta läser Du - Veckans Affärer <Se F.12 för fullständig frågetext> 1584 00. Aldrig 28 01. 1 gång per år 26 02. 2 gånger per år 19 03. 3 gånger per år 18 04. 1 gång per kvartal 29 05. 2 gånger per kvartal 43 06. 1 gång per månad 15 07. 2 gånger per månad 5 08. 3 gånger per månad 40 09. 1 gång per vecka
VAR 163 LÄSER VECKO-JOURNALEN Loc 247 width 2 F.12x. Hur ofta läser Du - Vecko-Journalen <Se F.12 för fullständig frågetext> 1490 00. Aldrig 64 01. 1 gång per år 32 02. 2 gånger per år 36 03. 3 gånger per år 43 04. 1 gång per kvartal 37 05. 2 gånger per kvartal 28 06. 1 gång per månad 12 07. 2 gånger per månad 14 08. 3 gånger per månad 51 09. 1 gång per vecka
VAR 164 LÄSER VECKO-REVYN Loc 249 width 2 F.12y. Hur ofta läser Du - Vecko-Revyn <Se F.12 för fullständig frågetext> 1213 00. Aldrig 65 01. 1 gång per år 67 02. 2 gånger per år 70 03. 3 gånger per år 79 04. 1 gång per kvartal 61 05. 2 gånger per kvartal 75 06. 1 gång per månad 39 07. 2 gånger per månad 29 08. 3 gånger per månad 109 09. 1 gång per vecka
VAR 165 LÄSER VI Loc 251 width 2 F.12z. Hur ofta läser Du - Vi <Se F.12 för fullständig frågetext> 1280 00. Aldrig 46 01. 1 gång per år 33 02. 2 gånger per år 44 03. 3 gånger per år 54 04. 1 gång per kvartal 32 05. 2 gånger per kvartal 71 06. 1 gång per månad 24 07. 2 gånger per månad 19 08. 3 gånger per månad 204 09. 1 gång per vecka
VAR 166 LÄSER ÅRET RUNT Loc 253 width 2 MD=99 F.12å. Hur ofta läser Du - Året Runt <Se F.12 för fullständig frågetext> 765 00. Aldrig 65 01. 1 gång per år 76 02. 2 gånger per år 95 03. 3 gånger per år 123 04. 1 gång per kvartal 103 05. 2 gånger per kvartal 150 06. 1 gång per månad 75 07. 2 gånger per månad 63 08. 3 gånger per månad 292 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 167 BYGGNADSARBETAREN Loc 255 width 1 F.13. Tidningar Du själv läser.Följande frågor gäller hur ofta Du själv läser vissa tidningar.De flesta människor läser endast en liten del av de uppräknade tidningarna.Vi ber Dig att så noga som möjligt gå igenom och kryssa för samtliga tidningar.I de fall Du inte alls läser en tidning, kryssa för svarsalternativet "Aldrig". F.13a. Hur ofta läser Du Byggnadsarbetaren 1675 0. Aldrig 16 1. 1 gång per år 3 2. 2 gånger per år 6 3. 3 gånger per år 11 4. 1 gång per kvartal 3 5. 2 gånger per kvartal 18 6. 1 gång per månad 10 7. 2 gånger per månad 65 8. 3 gånger per månad
VAR 168 STATSANSTÄLLD Loc 256 width 1 F.13b. Hur ofta läser Du Statsanställd <Se F.13 för fullständig frågetext> 1641 0. Aldrig 9 1. 1 gång per år 9 2. 2 gånger per år 7 3. 3 gånger per år 16 4. 1 gång per kvartal 9 5. 2 gånger per kvartal 24 6. 1 gång per månad 15 7. 2 gånger per månad 77 8. 3 gånger per månad
VAR 169 ALLT OM MAT Loc 257 width 1 F.14. Tidningar Du själv läser.Följande frågor gäller hur ofta Du själv läser vissa tidningar.De flesta människor läser endast en liten del av de uppräknade tidningarna.Vi ber Dig att så noga som möjligt gå igenom och kryssa för samtliga tidningar.I de fall Du inte alls läser en tidning, kryssa för svarsalternativet "Aldrig". F.14a. Hur ofta läser du - Allt om Mat 1288 0. aldrig 73 1. 1 gång/år 69 2. 2 gånger/år 66 3. 3 gånger/år 63 4. 1 gång/kvartal 52 5. 2 gånger/kvartal 91 6. 1 gång/månad 105 7. 2 gånger/månad
VAR 170 FABRIKSARBETAREN Loc 258 width 1 MD=9 F.14b. Hur ofta läser Du Fabriksarbetaren <Se F.14 för fullständig frågetext> 1736 0. aldrig 3 1. 1 gång/år 6 2. 2 gånger/år 6 3. 3 gånger/år 5 4. 1 gång/kvartal 4 5. 2 gånger/kvartal 20 6. 1 gång/månad 26 7. 2 gånger/månad 1 9. Ej svar
VAR 171 KOMMUNALARBETAREN Loc 259 width 1 F.14c. Hur ofta läser Du - Kommunalarbetaren <Se F.14 för fullständig frågetext> 1625 0. aldrig 6 1. 1 gång/år 9 2. 2 gånger/år 4 3. 3 gånger/år 16 4. 1 gång/kvartal 9 5. 2 gånger/kvartal 49 6. 1 gång/månad 89 7. 2 gånger/månad
VAR 172 MOTOR Loc 260 width 1 F.14d. Hur ofta läser Du - Motor <Se F.14 för fullständig frågetext> 1345 0. aldrig 45 1. 1 gång/år 52 2. 2 gånger/år 43 3. 3 gånger/år 67 4. 1 gång/kvartal 41 5. 2 gånger/kvartal 76 6. 1 gång/månad 138 7. 2 gånger/månad
VAR 173 MOTORFÖRAREN Loc 261 width 1 MD=9 F.14e. Hur ofta läser Du - Motorföraren <Se F.14 för fullständig frågetext> 1601 0. aldrig 30 1. 1 gång/år 22 2. 2 gånger/år 25 3. 3 gånger/år 29 4. 1 gång/kvartal 19 5. 2 gånger/kvartal 35 6. 1 gång/månad 46 7. 2 gånger/månad 9. Ej svar
VAR 174 TEKNIKENS VÄRLD Loc 262 width 1 F.14f. Hur ofta läser Du - Teknikens Värld <Se F.14 för fullständig frågetext> 1332 0. aldrig 61 1. 1 gång/år 57 2. 2 gånger/år 70 3. 3 gånger/år 74 4. 1 gång/kvartal 49 5. 2 gånger/kvartal 83 6. 1 gång/månad 81 7. 2 gånger/månad
VAR 175 VI BILÄGARE Loc 263 width 1 F.14g. Hur ofta läser Du - Vi Bilägare <Se F.14 för fullständig frågetext> 1135 0. aldrig 47 1. 1 gång/år 40 2. 2 gånger/år 34 3. 3 gånger/år 67 4. 1 gång/kvartal 36 5. 2 gånger/kvartal 128 6. 1 gång/månad 320 7. 2 gånger/månad
VAR 176 LÄSER ALLT I HEMMET Loc 264 width 1 MD=9 F.15. Tidningar Du själv läser - Månadstidningar F.15a. Hur ofta läser du - Allt i Hemmet 966 0. aldrig 108 1. 1 gång/år 145 2. 2 gånger/år 118 3. 3 gånger/år 151 4. 1 gång/kvartal 88 5. 2 gånger/kvartal 231 6. 1 gång/månad 9. Ej svar
VAR 177 LÄSER HEM OCH FRITID Loc 265 width 1 MD=9 F.15b. Hur ofta läser du - Hem och Fritid <Se F.15 för fullständig frågetext> 950 0. aldrig 110 1. 1 gång/år 120 2. 2 gånger/år 123 3. 3 gånger/år 151 4. 1 gång/kvartal 79 5. 2 gånger/kvartal 274 6. 1 gång/månad 9. Ej svar
VAR 178 LÄSER VILLA&HEM I SVER. Loc 266 width 1 MD=9 F.15c. Hur ofta läser Du - Villa & Hem i Sverige <Se F.15 för fullständig frågetext> 1257 0. aldrig 96 1. 1 gång/år 79 2. 2 gånger/år 60 3. 3 gånger/år 103 4. 1 gång/kvartal 53 5. 2 gånger/kvartal 159 6. 1 gång/månad 9. Ej svar
VAR 179 LÄSER BÅT FÖR ALLA Loc 267 width 1 F.15d. Hur ofta läser du - Båt för Alla <Se F.15 för fullständig frågetext> 1597 0. aldrig 48 1. 1 gång/år 28 2. 2 gånger/år 37 3. 3 gånger/år 39 4. 1 gång/kvartal 18 5. 2 gånger/kvartal 40 6. 1 gång/månad
VAR 180 LÄSER BÅT-NYTT Loc 268 width 1 MD=9 F.15e. Hur ofta läser du - Båt-Nytt <Se F.15 för fullständig frågetext> 1536 0. aldrig 62 1. 1 gång/år 44 2. 2 gånger/år 39 3. 3 gånger/år 40 4. 1 gång/kvartal 29 5. 2 gånger/kvartal 57 6. 1 gång/månad 9. Ej svar
VAR 181 LÄSER FOTO OCH FILMTEKN. Loc 269 width 1 F.15f. Hur ofta läser du - Foto och Filmteknik <Se F.15 för fullständig frågetext> 1615 0. aldrig 56 1. 1 gång/år 37 2. 2 gånger/år 31 3. 3 gånger/år 25 4. 1 gång/kvartal 10 5. 2 gånger/kvartal 33 6. 1 gång/månad
VAR 182 LÄSER DET BÄSTA Loc 270 width 1 F.15g. Hur ofta läser du - Det Bästa <Se F.15 för fullständig frågetext> 1319 0. aldrig 103 1. 1 gång/år 61 2. 2 gånger/år 50 3. 3 gånger/år 68 4. 1 gång/kvartal 21 5. 2 gånger/kvartal 185 6. 1 gång/månad
VAR 183 LÄSER VI FÖRÄLDRAR Loc 271 width 1 F.15h. Hur ofta läser du - Vi Föräldrar <Se F.15 för fullständig frågetext> 1418 0. aldrig 74 1. 1 gång/år 65 2. 2 gånger/år 57 3. 3 gånger/år 65 4. 1 gång/kvartal 29 5. 2 gånger/kvartal 99 6. 1 gång/månad
VAR 184 LÄSER VÅR BOSTAD Loc 272 width 1 MD=9 F.15i. Hur ofta läser du - Vår Bostad <Se F.15 för fullständig frågetext> 1344 0. aldrig 63 1. 1 gång/år 55 2. 2 gånger/år 38 3. 3 gånger/år 66 4. 1 gång/kvartal 25 5. 2 gånger/kvartal 216 6. 1 gång/månad 9. Ej svar
VAR 185 LÄSER INDUSTRITJÄNSTEM. Loc 273 width 1 MD=9 F.15j. Hur ofta läser du - Industritjänstemannen <Se F.15 för fullständig frågetext> 1687 0. aldrig 12 1. 1 gång/år 4 2. 2 gånger/år 2 3. 3 gånger/år 7 4. 1 gång/kvartal 11 5. 2 gånger/kvartal 84 6. 1 gång/månad 9. Ej svar
VAR 186 LÄSER SACO-TIDNINGEN Loc 274 width 1 F.15k. Hur ofta läser Du - SACO-tidningen <Se F.15 för fullständig frågetext> 1725 0. aldrig 11 1. 1 gång/år 6 2. 2 gånger/år 6 3. 3 gånger/år 9 4. 1 gång/kvartal 7 5. 2 gånger/kvartal 43 6. 1 gång/månad
VAR 187 LÄSER SUNT FÖRNUFT Loc 275 width 1 F.15l. Hur ofta läser Du - Sunt Förnuft <Se F.15 för fullständig frågetext> 1685 0. aldrig 22 1. 1 gång/år 10 2. 2 gånger/år 15 3. 3 gånger/år 20 4. 1 gång/kvartal 3 5. 2 gånger/kvartal 52 6. 1 gång/månad
VAR 188 LÄSER JAKTJOURNALEN Loc 276 width 1 F.15m. Hur ofta läser Du - Jaktjournalen <Se F.15 för fullständig frågetext> 1678 0. aldrig 32 1. 1 gång/år 12 2. 2 gånger/år 18 3. 3 gånger/år 20 4. 1 gång/kvartal 11 5. 2 gånger/kvartal 36 6. 1 gång/månad
VAR 189 LÄSER JAKTM.O.FISKEV. Loc 277 width 1 F.15n. Hur ofta läser Du - Jaktmarker och Fiskevatten <Se F.15 för fullständig frågetext> 1679 0. aldrig 32 1. 1 gång/år 15 2. 2 gånger/år 17 3. 3 gånger/år 21 4. 1 gång/kvartal 13 5. 2 gånger/kvartal 30 6. 1 gång/månad
VAR 190 LÄSER SVENSK JAKT Loc 278 width 1 F.15o. Hur ofta läser Du - Svensk Jakt <Se F.15 för fullständig frågetext> 1629 0. aldrig 38 1. 1 gång/år 16 2. 2 gånger/år 19 3. 3 gånger/år 21 4. 1 gång/kvartal 16 5. 2 gånger/kvartal 68 6. 1 gång/månad
VAR 191 LÄSER SVENSKT FISKE Loc 279 width 1 F.15p. Hur ofta läser Du - Svenskt Fiske <Se F.15 för fullständig frågetext> 1658 0. aldrig 51 1. 1 gång/år 22 2. 2 gånger/år 18 3. 3 gånger/år 15 4. 1 gång/kvartal 12 5. 2 gånger/kvartal 31 6. 1 gång/månad
VAR 192 LÄSER ILLUSTR.MOTORSPORT Loc 280 width 1 F.15q. Hur ofta läser Du - Illustrerad Motor Sport <Se F.15 för fullständig frågetext> 1633 0. aldrig 32 1. 1 gång/år 29 2. 2 gånger/år 36 3. 3 gånger/år 25 4. 1 gång/kvartal 11 5. 2 gånger/kvartal 41 6. 1 gång/månad
VAR 193 LÄSER POPULÄR MEKANIK Loc 281 width 1 F.15r. Hur ofta läser Du - Populär Mekanik <Se F.15 för fullständig frågetext> 1694 0. aldrig 41 1. 1 gång/år 19 2. 2 gånger/år 21 3. 3 gånger/år 12 4. 1 gång/kvartal 4 5. 2 gånger/kvartal 16 6. 1 gång/månad
VAR 194 LÄSER SV.MOTORTIDNING Loc 282 width 1 MD=9 F.15s. Hur ofta läser Du - Svensk Motortidning <Se F.15 för fullständig frågetext> 1651 0. aldrig 44 1. 1 gång/år 26 2. 2 gånger/år 28 3. 3 gånger/år 17 4. 1 gång/kvartal 14 5. 2 gånger/kvartal 27 6. 1 gång/månad 9. Ej svar
VAR 195 LÄSER TEKNIK FÖR ALLA Loc 283 width 1 MD=9 F.15t. Hur ofta läser du - Teknik för Alla <Se F.15 för fullständig frågetext> 1447 0. aldrig 80 1. 1 gång/år 59 2. 2 gånger/år 84 3. 3 gånger/år 50 4. 1 gång/kvartal 45 5. 2 gånger/kvartal 42 6. 1 gång/månad 9. Ej svar
VAR 196 VI I VILLA Loc 284 width 1 MD=9 F.16. Tidningen Vi i Villa distribueras gratis till landets samtliga villaägare. Vi i Villa utkommer med 4 nr under våren och 2 nr under hösten,alltså totalt 6 nr per år.Hur ofta läser Du Vi i Villa? 417 1. Känner ej till Vi i Villa 448 2. Känner till men läser aldrig Vi i Villa 118 3. Läser ungefär 1 nummer per år 100 4. Läser ungefär 2 nummer per år 87 5. Läser ungefär 3 nummer per år 89 6. Läser ungefär 4 nummer per år 28 7. Läser ungefär 5 nummer per år 520 8. Läser ungefär 6 nummer per år 9. Ej svar
VAR 197 FINNS:PERSONBIL/KOMBI Loc 285 width 1 MD=9 F.17. Vad finns i Ditt hushåll? F.17a. I hushållet finns:personbil/kombi 309 0. Finns ej 1480 1. Finns 18 9. Ej svar
VAR 198 FINNS:FRITIDSHUS Loc 286 width 1 MD=9 F.17b. I hushållet finns:fritidshus <Se F.17 för fullständig frågetext> 1349 0. Finns ej 440 1. Finns 18 9. Ej svar
VAR 199 FINNS:MOTOR-SEGELBÅT Loc 287 width 1 MD=9 F.17c. I hushållet finns:motor- eller segelbåt <Se F.17 för fullständig frågetext> 1516 0. Finns ej 273 1. Finns 18 9. Ej svar
VAR 200 FINNS:BILDKAMERA-INST. Loc 288 width 1 MD=9 F.17d. I hushållet finns:bildkamera-typ Instamatic <Se F.17 för fullständig frågetext> 775 0. Finns ej 1014 1. Finns 18 9. Ej svar
VAR 201 FINNS:SYSTEMKAMERA Loc 289 width 1 MD=9 F.17e. I hushållet finns:bildkamera-typ systemkamera <Se F.17 för fullständig frågetext> 1274 0. Finns ej 515 1. Finns 18 9. Ej svar
VAR 202 FINNS:FILMKAMERA Loc 290 width 1 MD=9 F.17f. I hushållet finns:filmkamera <Se F.17 för fullständig frågetext> 1389 0. Finns ej 400 1. Finns 18 9. Ej svar
VAR 203 FINNS:STILLBILDSPROJEKT. Loc 291 width 1 MD=9 F.17g. I hushållet finns:stillbildsprojektor <Se F.17 för fullständig frågetext> 1395 0. Finns ej 394 1. Finns 18 9. Ej svar
VAR 204 FINNS:FILMPROJEKTOR Loc 292 width 1 MD=9 F.17h. I hushållet finns:filmprojektor <Se F.17 för fullständig frågetext> 1451 0. Finns ej 338 1. Finns 18 9. Ej svar
VAR 205 FINNS:SKRIVMASKIN Loc 293 width 1 MD=9 F.17i. I hushållet finns:skrivmaskin <Se F.17 för fullständig frågetext> 1022 0. Finns ej 767 1. Finns 18 9. Ej svar
VAR 206 FINNS:SVART-VIT TV Loc 294 width 1 MD=9 F.17j. I hushållet finns:svart-vit tv <Se F.17 för fullständig frågetext> 503 0. Finns ej 1286 1. Finns 18 9. Ej svar
VAR 207 FINNS:FÄRG-TV Loc 295 width 1 MD=9 F.17k. I hushållet finns:färg-tv <Se F.17 för fullständig frågetext> 1175 0. Finns ej 614 1. Finns 18 9. Ej svar
VAR 208 FINNS:FRYSBOX/FRYSSKÅP Loc 296 width 1 MD=9 F.17l. I hushållet finns:frysbox/frysskåp <Se F.17 för fullständig frågetext> 330 0. Finns ej 1459 1. Finns 18 9. Ej svar
VAR 209 FINNS:DISKMASKIN Loc 297 width 1 MD=9 F.17m. I hushållet finns:diskmaskin <Se F.17 för fullständig frågetext> 1463 0. Finns ej 326 1. Finns 18 9. Ej svar
VAR 210 FINNS:TVÄTTMASKIN Loc 298 width 1 MD=9 F.17n. I hushållet finns:tvättmaskin <Se F.17 för fullständig frågetext> 616 0. Finns ej 1173 1. Finns 18 9. Ej svar
VAR 211 FINNS:KASSETTBANDSPELARE Loc 299 width 1 MD=9 F.17o. I hushållet finns:kassettbandspelare <Se F.17 för fullständig frågetext> 1215 0. Finns ej 574 1. Finns 18 9. Ej svar
VAR 212 FINNS:STEREOANLÄGGNING Loc 300 width 1 MD=9 F.17p. I hushållet finns:stereoanläggning <Se F.17 för fullständig frågetext> 1018 0. Finns ej 771 1. Finns 18 9. Ej svar
VAR 213 FINNS:VANLIG BANDSPELARE Loc 301 width 1 MD=9 F.17q. I hushållet finns:vanlig bandspelare <Se F.17 för fullständig frågetext> 1240 0. Finns ej 549 1. Finns 18 9. Ej svar
VAR 214 FINNS:HUND Loc 302 width 1 MD=9 F.17r. I hushållet finns:hund <Se F.17 för fullständig frågetext> 1417 0. Finns ej 372 1. Finns 18 9. Ej svar
VAR 215 FINNS:KATT Loc 303 width 1 MD=9 F.17s. I hushållet finns:katt <Se F.17 för fullständig frågetext> 1505 0. Finns ej 284 1. Finns 18 9. Ej svar
VAR 216 FINNS:BURFÅGLAR Loc 304 width 1 MD=9 F.17t. I hushållet finns:burfåglar <Se F.17 för fullständig frågetext> 1647 0. Finns ej 142 1. Finns 18 9. Ej svar
VAR 217 FINNS:AKVARIEFISKAR Loc 305 width 1 MD=9 F.17u. I hushållet finns:akvariefiskar <Se F.17 för fullständig frågetext> 1602 0. Finns ej 187 1. Finns 18 9. Ej svar
VAR 218 MATVAROR I BUTIKER Loc 306 width 1 MD=9 F.18. Hur ofta köper Du personligen för egen eller för andras räkning nedanstående produkter? Var god svara med ett kryss på varje rad. F.18a. Jag köper: Matvaror i Butiker 70 1. Aldrig 110 2. Någon gång/år 53 3. Någon gång/kvartal 255 4. Någon gång/månad 670 5. 1-2 gånger/vecka 408 6. 3-4 gånger/vecka 230 7. Minst 5 gånger/vecka 11 9. Ej svar
VAR 219 SKÖNHETSARTIKLAR Loc 307 width 1 MD=9 F.18b. Jag köper: Skönhetsartiklar <Se F.18 för fullständig frågetext> 588 1. Aldrig 451 2. Någon gång/år 373 3. Någon gång/kvartal 357 4. Någon gång/månad 17 5. 1-2 gånger/vecka 2 6. 3-4 gånger/vecka 1 7. Minst 5 gånger/vecka 18 9. Ej svar
VAR 220 TANDKRÄM Loc 308 width 1 MD=9 F.18c. Jag köper: Tandkräm <Se F.18 för fullständig frågetext> 187 1. Aldrig 241 2. Någon gång/år 394 3. Någon gång/kvartal 927 4. Någon gång/månad 46 5. 1-2 gånger/vecka 1 6. 3-4 gånger/vecka 1 7. Minst 5 gånger/vecka 10 9. Ej svar
VAR 221 TVÅL Loc 309 width 1 MD=9 F.18d. Jag köper: Tvål <Se F.18 för fullständig frågetext> 184 1. Aldrig 225 2. Någon gång/år 362 3. Någon gång/kvartal 958 4. Någon gång/månad 66 5. 1-2 gånger/vecka 6. 3-4 gånger/vecka 1 7. Minst 5 gånger/vecka 11 9. Ej svar
VAR 222 MASKINDISKMEDEL Loc 310 width 1 MD=9 F.18e. Jag köper: Maskindiskmedel <Se F.18 för fullständig frågetext> 1346 1. Aldrig 108 2. Någon gång/år 138 3. Någon gång/kvartal 176 4. Någon gång/månad 4 5. 1-2 gånger/vecka 6. 3-4 gånger/vecka 1 7. Minst 5 gånger/vecka 34 9. Ej svar
VAR 223 VANLIGT DISKMEDEL Loc 311 width 1 MD=9 F.18f. Jag köper: Vanligt diskmedel <Se F.18 för fullständig frågetext> 333 1. Aldrig 272 2. Någon gång/år 395 3. Någon gång/kvartal 766 4. Någon gång/månad 29 5. 1-2 gånger/vecka 6. 3-4 gånger/vecka 1 7. Minst 5 gånger/vecka 11 9. Ej svar
VAR 224 RENGÖRINGSMEDEL Loc 312 width 1 MD=9 F.18g. Jag köper: Rengöringsmedel <Se F.18 för fullständig frågetext> 342 1. Aldrig 317 2. Någon gång/år 449 3. Någon gång/kvartal 659 4. Någon gång/månad 26 5. 1-2 gånger/vecka 1 6. 3-4 gånger/vecka 1 7. Minst 5 gånger/vecka 12 9. Ej svar
VAR 225 TVÄTTMEDEL Loc 313 width 1 MD=9 F.18h. Jag köper: Tvättmedel <Se F.18 för fullständig frågetext> 305 1. Aldrig 251 2. Någon gång/år 405 3. Någon gång/kvartal 774 4. Någon gång/månad 60 5. 1-2 gånger/vecka 1 6. 3-4 gånger/vecka 1 7. Minst 5 gånger/vecka 10 9. Ej svar
VAR 226 GOLVVÅRDSMEDEL Loc 314 width 1 MD=9 F.18i. Jag köper: Golvvårdsmedel <Se F.18 för fullständig frågetext> 707 1. Aldrig 533 2. Någon gång/år 350 3. Någon gång/kvartal 193 4. Någon gång/månad 3 5. 1-2 gånger/vecka 6. 3-4 gånger/vecka 1 7. Minst 5 gånger/vecka 20 9. Ej svar
VAR 227 GRAMMOFONSKIVOR Loc 315 width 1 MD=9 F.18j. Jag köper: Grammofonskivor <Se F.18 för fullständig frågetext> 735 1. Aldrig 549 2. Någon gång/år 321 3. Någon gång/kvartal 170 4. Någon gång/månad 8 5. 1-2 gånger/vecka 3 6. 3-4 gånger/vecka 1 7. Minst 5 gånger/vecka 20 9. Ej svar
VAR 228 AVSER ATT KÖPA1 Loc 316 width 2 MD=99 F.19. Din avsikt att köpa nedanstående varor.Nedan finns en mängd varor uppräknade. Stryk under de varor Du tror att Du eller Ditt hushåll kommer att köpa inom de närmaste två åren. F.19a. Första understrykningen 191 00. Fabriksny bil 418 01. Begagnad bil 57 02. Moped 7 03. Nytt fritidshus 16 04. Begagnat fritidshus 51 05. Ny villa 35 06. Begagnad villa 75 07. Köksfläkt 39 08. Elektrisk spis 35 09. Diskmaskin 883 99. Ej svar
VAR 229 AVSER ATT KÖPA1 Loc 318 width 2 MD=99 F.19b. Andra understrykningen <Se F.19 för fullständig frågetext> 641 00. Frågan ej tillämplig 11 01. Begagnad bil 32 02. Moped 7 03. Nytt fritidshus 11 04. Begagnat fritidshus 38 05. Ny villa 22 06. Begagnad villa 61 07. Köksfläkt 52 08. Elektrisk spis 49 09. Diskmaskin 883 99. Ej svar
VAR 230 AVSER ATT KÖPA1 Loc 320 width 2 MD=99 F.19c. Tredje understrykningen <Se F.19 för fullständig frågetext> 834 00. Frågan ej tillämplig 01. Begagnad bil 2 02. Moped 2 03. Nytt fritidshus 1 04. Begagnat fritidshus 3 05. Ny villa 4 06. Begagnad villa 23 07. Köksfläkt 36 08. Elektrisk spis 19 09. Diskmaskin 883 99. Ej svar
VAR 231 AVSER ATT KÖPA1 Loc 322 width 2 MD=99 F.19d. Fjärde understrykningen <Se F.19 för fullständig frågetext> 886 00. Frågan ej tillämplig 01. Begagnad bil 02. Moped 03. Nytt fritidshus 04. Begagnat fritidshus 05. Ny villa 06. Begagnad villa 1 07. Köksfläkt 19 08. Elektrisk spis 18 09. Diskmaskin 883 99. Ej svar
VAR 232 AVSER ATT KÖPA1 Loc 324 width 2 MD=99 F.19e. Femte understrykningen <Se F.19 för fullständig frågetext> 912 00. Frågan ej tillämplig 01. Begagnad bil 02. Moped 03. Nytt fritidshus 04. Begagnat fritidshus 05. Ny villa 06. Begagnad villa 07. Köksfläkt 08. Elektrisk spis 12 09. Diskmaskin 883 99. Ej svar
VAR 233 AVSER ATT KÖPA2 Loc 326 width 2 MD=99 F.20. Din avsikt att köpa nedanstående varor.Nedan finns en mängd varor uppräknade. Stryk under de varor Du tror att Du eller Ditt hushåll kommer att köpa inom de närmaste två åren. F.20a. Första understrykningen 155 00. Tvättmaskin 73 01. Frysbox 50 02. Frysskåp 142 03. Fiskeutrustning 141 04. Elektrisk rakapparat 25 05. Portabel skrivmaskin 32 06. Stillbildskamera 38 07. Filmkamera 28 08. Projektorer 49 09. Elektrisk symaskin 1074 99. Ej svar
VAR 234 AVSER ATT KÖPA2 Loc 328 width 2 MD=99 F.20b. Andra understrykningen <Se F.20 för fullständig frågetext> 481 00. Frågan ej tillämplig 27 01. Frysbox 28 02. Frysskåp 19 03. Fiskeutrustning 56 04. Elektrisk rakapparat 14 05. Portabel skrivmaskin 30 06. Stillbildskamera 24 07. Filmkamera 17 08. Projektorer 38 09. Elektrisk symaskin 1073 99. Ej svar
VAR 235 AVSER ATT KÖPA2 Loc 330 width 2 MD=99 F.20c. Tredje understrykningen <Se F.20 för fullständig frågetext> 661 00. Frågan ej tillämplig 01. Frysbox 9 02. Frysskåp 4 03. Fiskeutrustning 13 04. Elektrisk rakapparat 5 05. Portabel skrivmaskin 3 06. Stillbildskamera 10 07. Filmkamera 17 08. Projektorer 12 09. Elektrisk symaskin 1073 99. Ej svar
VAR 236 AVSER ATT KÖPA2 Loc 332 width 2 MD=99 F.20d. Fjärde understrykningen <Se F.20 för fullständig frågetext> 706 00. Frågan ej tillämplig 01. Frysbox 02. Frysskåp 03. Fiskeutrustning 4 04. Elektrisk rakapparat 3 05. Portabel skrivmaskin 6 06. Stillbildskamera 3 07. Filmkamera 7 08. Projektorer 5 09. Elektrisk symaskin 1073 99. Ej svar
VAR 237 AVSER ATT KÖPA2 Loc 334 width 2 MD=99 F.20e. Femte understrykningen <Se F.20 för fullständig frågetext> 724 00. Frågan ej tillämplig 01. Frysbox 02. Frysskåp 03. Fiskeutrustning 04. Elektrisk rakapparat 2 05. Portabel skrivmaskin 1 06. Stillbildskamera 1 07. Filmkamera 2 08. Projektorer 4 09. Elektrisk symaskin 1073 99. Ej svar
VAR 238 AVSER ATT KÖPA3 Loc 336 width 2 MD=99 F.21. Din avsikt att köpa nedanstående varor.Nedan finns en mängd varor uppräknade. Läs igenom alla de varor vi räknat upp och stryk samtidigt under de varor Du tror att Du eller Ditt hushåll kommer att köpa inom de närmaste två åren. F.21a. Första understrykningen 145 00. Radio 76 01. Bandspelare 174 02. Stereoanläggning 40 03. Svart/vit TV 224 04. Färg-TV 274 05. Trädgårdsredskap 49 06. Gräsklippare 73 07. Dammsugare 12 08. Motor- eller segelbåt 18 09. Motionscykel 722 99. Ej svar
VAR 239 AVSER ATT KÖPA3 Loc 338 width 2 MD=99 F.21b. Andra understrykningen <Se F.21 för fullständig frågetext> 585 00. Frågan ej tillämplig 26 01. Bandspelare 32 02. Stereoanläggning 20 03. Svart/vit TV 74 04. Färg-TV 131 05. Trädgårdsredskap 97 06. Gräsklippare 71 07. Dammsugare 25 08. Motor- eller segelbåt 26 09. Motionscykel 720 99. Ej svar
VAR 240 AVSER ATT KÖPA3 Loc 340 width 2 MD=99 F.21c. Tredje understrykningen <Se F.21 för fullständig frågetext> 908 00. Frågan ej tillämplig 01. Bandspelare 11 02. Stereoanläggning 4 03. Svart/vit TV 13 04. Färg-TV 32 05. Trädgårdsredskap 48 06. Gräsklippare 46 07. Dammsugare 13 08. Motor- eller segelbåt 12 09. Motionscykel 720 99. Ej svar
VAR 241 AVSER ATT KÖPA3 Loc 342 width 2 MD=99 F.21d. Fjärde understrykningen <Se F.21 för fullständig frågetext> 1026 00. Frågan ej tillämplig 01. Bandspelare 02. Stereoanläggning 3 03. Svart/vit TV 6 04. Färg-TV 8 05. Trädgårdsredskap 10 06. Gräsklippare 19 07. Dammsugare 7 08. Motor- eller segelbåt 8 09. Motionscykel 720 99. Ej svar
VAR 242 AVSER ATT KÖPA3 Loc 344 width 2 MD=99 F.21e. Femte understrykningen <Se F.21 för fullständig frågetext> 1066 00. Frågan ej tillämplig 01. Bandspelare 02. Stereoanläggning 03. Svart/vit TV 04. Färg-TV 3 05. Trädgårdsredskap 6 06. Gräsklippare 7 07. Dammsugare 3 08. Motor- eller segelbåt 2 09. Motionscykel 720 99. Ej svar
VAR 243 LÄSER KALLE ANKA & CO Loc 346 width 2 F.22. Hur ofta läser Du - Kalle Anka & Co 1189 00. Aldrig 59 01. 1 gång per år 39 02. 2 gånger per år 65 03. 3 gånger per år 55 04. 1 gång per kvartal 63 05. 2 gånger per kvartal 101 06. 1 gång per månad 42 07. 2 gånger per månad 46 08. 3 gånger per månad 148 09. 1 gång per vecka
VAR 244 NORRORT Loc 348 width 2 F.23. Följande frågor gäller hur ofta Du själv läser vissa tidningar.De flesta människor läser endast en liten del av de uppräknade tidningarna.Vi ber Dig att så noga som möjligt gå igenom och kryssa för samtliga tidningar.I de fall Du inte alls läser en tidning,kryssa för svarsalternativet "Aldrig". F.23a. Hur ofta läser Du - Norrort FRÅGAN ENBART STÄLLD I AREGION 1 211 00. Aldrig 4 01. 1 gång per år 4 02. 2 gånger per år 3 03. 3 gånger per år 6 04. 1 gång per kvartal 7 05. 2 gånger per kvartal 5 06. 1 gång per månad 1 07. 2 gånger per månad 5 08. 3 gånger per månad 40 09. 1 gång per vecka 1521 98. Frågan ej tillämplig
VAR 245 VAXHOLMS TIDNING Loc 350 width 2 F.23b. Hur ofta läser Du - Vaxholms Tidning <Se F.23 för fullständig frågetext> FRÅGAN ENBART STÄLLD I AREGION 1 269 00. Aldrig 1 01. 1 gång per år 3 02. 2 gånger per år 1 03. 3 gånger per år 2 04. 1 gång per kvartal 2 05. 2 gånger per kvartal 1 06. 1 gång per månad 07. 2 gånger per månad 1 08. 3 gånger per månad 6 09. 1 gång per vecka 1521 98. Frågan ej tillämplig
VAR 246 VÄSBY NYTT Loc 352 width 2 F.23c. Hur ofta läser Du - Väsby Nytt <Se F.23 för fullständig frågetext> FRÅGAN ENBART STÄLLD I AREGION 1 276 00. Aldrig 2 01. 1 gång per år 2 02. 2 gånger per år 03. 3 gånger per år 04. 1 gång per kvartal 1 05. 2 gånger per kvartal 06. 1 gång per månad 07. 2 gånger per månad 08. 3 gånger per månad 5 09. 1 gång per vecka 1521 98. Frågan ej tillämplig
VAR 247 SIGTUNA-MÄRSTA POSTEN Loc 354 width 2 F.23d. Hur ofta läser Du - Sigtuna-Märsta Posten <Se F.23 för fullständig frågetext> FRÅGAN ENBART STÄLLD I AREGION 1 276 00. Aldrig 1 01. 1 gång per år 2 02. 2 gånger per år 1 03. 3 gånger per år 1 04. 1 gång per kvartal 1 05. 2 gånger per kvartal 06. 1 gång per månad 07. 2 gånger per månad 08. 3 gånger per månad 4 09. 1 gång per vecka 1521 98. Frågan ej tillämplig
VAR 248 SUNDBYBERG O.SOLNA TIDN. Loc 356 width 2 F.23e. Hur ofta läser Du - Sundbyberg och Solna Tidning <Se F.23 för fullständig frågetext> FRÅGAN ENBART STÄLLD I AREGION 1 262 00. Aldrig 5 01. 1 gång per år 3 02. 2 gånger per år 2 03. 3 gånger per år 3 04. 1 gång per kvartal 1 05. 2 gånger per kvartal 3 06. 1 gång per månad 2 07. 2 gånger per månad 1 08. 3 gånger per månad 4 09. 1 gång per vecka 1521 98. Frågan ej tillämplig
VAR 249 LIDINGÖ TIDNING Loc 358 width 2 F.23f. Hur ofta läser Du - Lidingö Tidning <Se F.23 för fullständig frågetext> FRÅGAN ENBART STÄLLD I AREGION 1 271 00. Aldrig 3 01. 1 gång per år 3 02. 2 gånger per år 03. 3 gånger per år 04. 1 gång per kvartal 2 05. 2 gånger per kvartal 06. 1 gång per månad 07. 2 gånger per månad 08. 3 gånger per månad 7 09. 1 gång per vecka 1521 98. Frågan ej tillämplig
VAR 250 VÄSTERORT Loc 360 width 2 MD=99 F.23g. Hur ofta läser Du - Västerort <Se F.23 för fullständig frågetext> FRÅGAN ENBART STÄLLD I AREGION 1 234 00. Aldrig 4 01. 1 gång per år 4 02. 2 gånger per år 3 03. 3 gånger per år 6 04. 1 gång per kvartal 5 05. 2 gånger per kvartal 7 06. 1 gång per månad 2 07. 2 gånger per månad 1 08. 3 gånger per månad 20 09. 1 gång per vecka 1521 98. Frågan ej tillämplig 99. Ej svar
VAR 251 JÄRFÄLLA NYHETER Loc 362 width 2 F.23h. Hur ofta läser Du - Järfälla Nyheter <Se F.23 för fullständig frågetext> FRÅGAN ENBART STÄLLD I AREGION 1 275 00. Aldrig 1 01. 1 gång per år 3 02. 2 gånger per år 03. 3 gånger per år 2 04. 1 gång per kvartal 05. 2 gånger per kvartal 1 06. 1 gång per månad 2 07. 2 gånger per månad 08. 3 gånger per månad 2 09. 1 gång per vecka 1521 98. Frågan ej tillämplig
VAR 252 MÄLARÖARNAS NYHETER Loc 364 width 2 F.23i. Hur ofta läser Du - Mälaröarnas Nyheter <Se F.23 för fullständig frågetext> FRÅGAN ENBART STÄLLD I AREGION 1 276 00. Aldrig 1 01. 1 gång per år 3 02. 2 gånger per år 03. 3 gånger per år 1 04. 1 gång per kvartal 05. 2 gånger per kvartal 1 06. 1 gång per månad 07. 2 gånger per månad 08. 3 gånger per månad 4 09. 1 gång per vecka 1521 98. Frågan ej tillämplig
VAR 253 HUDDINGE POSTEN Loc 366 width 2 F.23j. Hur ofta läser Du - Huddinge Posten <Se F.23 för fullständig frågetext> FRÅGAN ENBART STÄLLD I AREGION 1 268 00. Aldrig 2 01. 1 gång per år 3 02. 2 gånger per år 03. 3 gånger per år 04. 1 gång per kvartal 05. 2 gånger per kvartal 1 06. 1 gång per månad 07. 2 gånger per månad 08. 3 gånger per månad 12 09. 1 gång per vecka 1521 98. Frågan ej tillämplig
VAR 254 SÖDER-NYHETERNA Loc 368 width 2 F.23k. Hur ofta läser Du - Södernyheterna <Se F.23 för fullständig frågetext> FRÅGAN ENBART STÄLLD I AREGION 1 230 00. Aldrig 1 01. 1 gång per år 3 02. 2 gånger per år 2 03. 3 gånger per år 4 04. 1 gång per kvartal 4 05. 2 gånger per kvartal 4 06. 1 gång per månad 2 07. 2 gånger per månad 2 08. 3 gånger per månad 34 09. 1 gång per vecka 1521 98. Frågan ej tillämplig
VAR 255 SÖDERPOSTEN Loc 370 width 2 F.23l. Hur ofta läser Du - Söderposten <Se F.23 för fullständig frågetext> FRÅGAN ENBART STÄLLD I AREGION 1 237 00. Aldrig 1 01. 1 gång per år 3 02. 2 gånger per år 2 03. 3 gånger per år 3 04. 1 gång per kvartal 2 05. 2 gånger per kvartal 5 06. 1 gång per månad 5 07. 2 gånger per månad 08. 3 gånger per månad 28 09. 1 gång per vecka 1521 98. Frågan ej tillämplig
VAR 256 SÖDERTIDNINGEN Loc 372 width 2 F.23m. Hur ofta läser Du - Södertidningen <Se F.23 för fullständig frågetext> FRÅGAN ENBART STÄLLD I AREGION 1 257 00. aldrig 1 01. 1 gång/år 3 02. 2 gånger/år 03. 3 gånger/år 2 04. 1 gång/kvartal 2 05. 2 gånger/kvartal 3 06. 1 gång/månad 1 07. 2 gånger/månad 2 08. 3 gånger/månad 15 09. 1 gång/vecka 1521 98. Frågan ej tillämplig
VAR 257 HELSINGBORGS DAGBLAD Loc 374 width 2 F.23n. Hur ofta läser Du Helsingborgs Dagblad <Se F.23 för fullständig frågetext> FRÅGAN ENBART STÄLLD I AREGION 24-30 162 00. aldrig 2 01. 1 gång/år 3 02. 2 gånger/år 5 03. 3 gånger/år 04. 1 gång/kvartal 05. 2 gånger/kvartal 6 06. 1 gång/månad 1 07. 2 gånger/månad 08. 3 gånger/månad 6 09. 1 gång/vecka 10. 2 gånger/vecka 3 11. 3 gånger/vecka 2 12. 4 gånger/vecka 13. 5 gånger/vecka 22 14. 6 gånger/vecka 1595 98. Frågan ej tillämplig
VAR 258 NORDVÄSTRA SKÅNES TIDN. Loc 376 width 2 F.23o. Hur ofta läser Du Nordvästra Skånes tidningar <Se F.23 för fullständig frågetext> FRÅGAN ENBART STÄLLD I AREGION 24-30 152 00. Aldrig 3 01. 1 gång per år 2 02. 2 gånger per år 5 03. 3 gånger per år 3 04. 1 gång per kvartal 2 05. 2 gånger per kvartal 5 06. 1 gång per månad 4 07. 2 gånger per månad 4 08. 3 gånger per månad 3 09. 1 gång per vecka 2 10. 2 gånger per vecka 11. 3 gånger per vecka 2 12. 4 gånger per vecka 13. 5 gånger per vecka 25 14. 6 gånger per vecka 1595 98. Frågan ej tillämplig
VAR 259 NORRA SKÅNE Loc 378 width 2 F.23p. Hur ofta läser Du Norra Skåne <Se F.23 för fullständig frågetext> FRÅGAN ENBART STÄLLD I AREGION 24-30 174 00. Aldrig 5 01. 1 gång per år 2 02. 2 gånger per år 3 03. 3 gånger per år 3 04. 1 gång per kvartal 3 05. 2 gånger per kvartal 2 06. 1 gång per månad 07. 2 gånger per månad 3 08. 3 gånger per månad 3 09. 1 gång per vecka 10. 2 gånger per vecka 2 11. 3 gånger per vecka 12. 4 gånger per vecka 13. 5 gånger per vecka 12 14. 6 gånger per vecka 1595 98. Frågan ej tillämplig
VAR 260 YSTADS ALLEHANDA Loc 380 width 2 F.23q. Hur ofta läser Du Ystads Allehanda <Se F.23 för fullständig frågetext> FRÅGAN ENBART STÄLLD I AREGION 24-30 165 00. Aldrig 5 01. 1 gång per år 1 02. 2 gånger per år 7 03. 3 gånger per år 1 04. 1 gång per kvartal 2 05. 2 gånger per kvartal 4 06. 1 gång per månad 07. 2 gånger per månad 2 08. 3 gånger per månad 3 09. 1 gång per vecka 2 10. 2 gånger per vecka 2 11. 3 gånger per vecka 1 12. 4 gånger per vecka 1 13. 5 gånger per vecka 16 14. 6 gånger per vecka 1595 98. Frågan ej tillämplig
VAR 261 TRELLEBORGS ALLEHANDA Loc 382 width 2 F.23r. Hur ofta läser Du Trelleborgs Allehanda <Se F.23 för fullständig frågetext> FRÅGAN ENBART STÄLLD I AREGION 24-30 194 00. Aldrig 2 01. 1 gång per år 1 02. 2 gånger per år 4 03. 3 gånger per år 04. 1 gång per kvartal 1 05. 2 gånger per kvartal 1 06. 1 gång per månad 1 07. 2 gånger per månad 1 08. 3 gånger per månad 1 09. 1 gång per vecka 10. 2 gånger per vecka 11. 3 gånger per vecka 12. 4 gånger per vecka 13. 5 gånger per vecka 6 14. 6 gånger per vecka 1595 98. Frågan ej tillämplig
VAR 262 NYASTE KRISTIANSTADSBLAD Loc 384 width 2 F.23s. Hur ofta läser Du Nyaste Kristianstadsbladet <Se F.23 för fullständig frågetext> FRÅGAN ENBART STÄLLD I AREGION 24-30 179 00. Aldrig 3 01. 1 gång per år 1 02. 2 gånger per år 3 03. 3 gånger per år 1 04. 1 gång per kvartal 2 05. 2 gånger per kvartal 3 06. 1 gång per månad 07. 2 gånger per månad 1 08. 3 gånger per månad 2 09. 1 gång per vecka 1 10. 2 gånger per vecka 11. 3 gånger per vecka 12. 4 gånger per vecka 1 13. 5 gånger per vecka 15 14. 6 gånger per vecka 1595 98. Frågan ej tillämplig
VAR 263 MELLERSTA SKÅNE Loc 386 width 2 F.23t. Hur ofta läser Du Mellersta Skåne <Se F.23 för fullständig frågetext> FRÅGAN ENBART STÄLLD I AREGION 24-30 186 00. Aldrig 9 01. 1 gång per år 2 02. 2 gånger per år 3 03. 3 gånger per år 04. 1 gång per kvartal 1 05. 2 gånger per kvartal 2 06. 1 gång per månad 07. 2 gånger per månad 1 08. 3 gånger per månad 2 09. 1 gång per vecka 2 10. 2 gånger per vecka 11. 3 gånger per vecka 1 12. 4 gånger per vecka 13. 5 gånger per vecka 3 14. 6 gånger per vecka 1595 98. Frågan ej tillämplig
VAR 264 HUVUDSTADSPRESS Loc 388 width 2 MD=99 F.23u. Hur ofta läser Du - Huvudstadspress <Se F.23 för fullständig frågetext> 1601 00. Aldrig 5 01. 1 gång per år 8 02. 2 gånger per år 3 03. 3 gånger per år 9 04. 1 gång per kvartal 11 05. 2 gånger per kvartal 17 06. 1 gång per månad 10 07. 2 gånger per månad 9 08. 3 gånger per månad 134 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 265 LÄSER A-PRESSEN Loc 390 width 2 F.23v. Hur ofta läser Du - A-Pressen <Se F.23 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I DENNA OMGÅNG 1807 00. Frågan ej ställd
VAR 266 STORMARKNADSPRESS Loc 392 width 2 F.23x. Hur ofta läser Du - Stormarknadspress? <Se F.23 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I DENNA OMGÅNG 1807 00. Frågan ej ställd
VAR 267 DN FÖRORTSBILAGOR Loc 394 width 2 F.23y. Hur ofta läser Du - DN Förortsbilagor <Se F.23 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I DENNA OMGÅNG 1807 00. Frågan ej ställd