ORVESTO 74-II
               SSD 0078

              Primärforskare:
              Testologen AB
               Box 2050
             191 02 Sollentuna

             Första SSD-upplagan
                1984

  

        Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst
               Box 5048

         Go to variable list
             S-402 21 Göteborg

  
           ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDAREN.

  Oavsett publikationsform skall alla uppsatser och rapporter
  som bygger på data tillgängliggjorda genom SSD tillkännage
  detta förhållande, samt namnge primärforskaren. SSD ber
  därför alla användare av SSD-material att, så långt detta är
  möjligt, använda sig av följande uttalande. (Uttryck inom
  parentes används i tillämpliga fall.)

        Data och (tabeller) i denna (publikation)
        har (delvis) gjorts tillgängliga av Svensk
        Samhällsvetenskaplig Datatjänst.
        Materialet i ORVESTO 74-II samlades
        ursprungligen in av TESTOLOGEN AB, som ett
        led i företagets regelbundet återkommande
        räckviddsundersökning Sverige Nu.
        Varken SSD eller Testologen AB bär ansvar
        för analyser och tolkningar som presenteras
        i denna (publikation).

  Enligt överenskommelse mellan TESTOLOGEN AB och Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst får ORVESTO-materialet
  förmedlas till och analyseras av forskare under
  förutsättning att användningen sker i forskningssyfte.
  Härvid skall HSFR:s forskningsetiska principer för humaniora
  och samhällsvetenskap, publicerade i skriften HSFR-ETIK,
  följas i alla tillämpliga delar.

  Data och/eller dokumentation får ej ställas till tredje
  persons förfogande utan SSD:s skriftliga tillstånd.

  Rapporter och publikationer baserade på dessa data skall
  insändas i två exemplar till SSD, som vidarebefordrar ett
  exemplar till primärforskaren.

  

  Ingemar Lindberg:

  ORVESTO - ett mångsidigt arbetsinstrument........

  (Utdrag ur artikel i rapporten Orvesto 1979 II s.14ff)

  I mitten av 1960-talet introducerade Testologen(inom ramen
  för dåvarande Marknadssociologen), i samverkan med en stor
  grupp annonsörer,en undersökningsform, som vid den tiden var
  internationellt helt ny. Den innebar att målgruppsdata
  (socio-ekonomiska data, intressen, köpvanor, innehav,
  köpavsikter mm) och läsvanedata insamlades i en och samma
  undersökning (s k single-source survey).

  Därmed kunde man för första gången börja analysera dessa
  data direkt mot varandra. Dittills hade de insamlats var för
  sig i olika undersökningar, vilket gjorde media-analyserna
  svåra och otillfredsställande.

  Den nya undersökningsansatsen innebar att en mycket stor
  mängd information skulle insamlas från ett och samma urval.
  Det medförde i sin tur en översyn av undersökningsmetodiken,
  dvs typ av frågor och kontaktform. Jarko Cerha utförde
  därför 1965 ett stort upplagt metodexperiment, i vilket
  effekten av kontaktform i kombination med skaltyp
  undersöktes. Resultatet blev att man valde en 16-gradig
  läsfrekvensskala i kombination med postal kontaktform. (Se
  vidare Cerha J, 1967: Selective Mass Communication, sid
  119-124 och 137-172.)

  Undersökningsansatsen rönte snart stort intresse hos såväl
  annonsörer som förlag, och efter ett par års försöksperiod
  gavs den första ORVESTO-rapporten ut 1969. Själva namnet
  innebar en markering av målsättningen att täcka många
  mediagrupper: OR som i organisations-, VE som i vecko- och
  STO som i storstadspress.

  Sedan starten 1969 har allt som allt 19 rapporter
  presenterats, fr o m 1972 två gånger per år. Rapporterna
  trycks i ca 10.000 ex och distribueras utan kostnad för
  mottagarna till så gott som alla reklamköpare i Sverige och
  i viss utsträckning även utomlands.

  Sedan starten har till dags dato hela 132.529 personer
  besvarat det ganska omfattande frågebatteriet. Efter vissa
  justeringar och kompletteringar omfattar det ordinarie
  ORVESTO-formuläret idag så mycket som 418 fråge-items.
  Därtill kommer individuellt köpta målgruppsfrågor, som
  redovisas enskilt till varje beställare.

  

       ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR: URVAL, BORTFALL.

  Undersökningen utgör en omgång i Testologens kontinuerliga
  konsumentomnibus "Sverige Nu" insamlad genom brevenkät.
  Företaget, Testologen AB, redovisar data beträffande urval,
  bortfall m m enbart beträffande halvårsvisa
  sammanställningar av omnibussar. För en enskild omgång
  saknas därför de exakta uppgifterna, men i allmänhet torde
  man kunna utgå från att vad som gäller för hela serien
  proportionellt sett gäller för en enskild omgång.

  Under första halvåret 1974 genomfördes fyra omgångar
  "Sverige Nu". Totalt omfattade urvalet för dessa fyra
  omgångar 12.072 personer 15-67 år upptagna i
  befolkningsregistret. Urvalet har av SCB dragits ur RTBS.

  Av det totala urvalet på 12.072 personer har 1.764
  definierats av företaget som "ej målgruppsaktuella". Här
  ingår 20 avlidna, 35 avflyttade från riket, 46 som vistas
  utomlands, 24 i militärtjänst, 79 på utrikes resa, 97 ej
  svensktalande, 114 okända men skrivna på kommun, 56 under
  sjukhusvård, 284 sjuka i hemmet samt 1.009 ur gruppen "ej
  anträffbara". Den sistnämda gruppen har definierats med
  utgångspunkt från en specialstudie som utvisat att ca 50% av
  de ej anträffbara ej tillhör målpopulationen för ORVESTO.

  Nettourvalet för de fyra omgångarna våren 1974 uppgår
  således till 10.308 personer varav 3.091, utgörande 30%, ej
  besvarat formuläret.

  Ej besvarat formulär har orsakats av "inget intresse för
  undersökningen" (33%), "tidsbrist" (13%), "ingen kontakt
  trots minst fem kontaktförsök" eller "ej anträffbara" (54%)
  samt "övriga" (0%).

  Undersökningsledningen har beträffande ca en niondel av det
  ursprungliga urvalet genomfört riktade åtgärder för att öka
  svarsbenägenheten. Enligt särskilt urvalsförfarande utväljs
  var tredje person som ej svarat vid en viss tidpunkt och
  erbjuds någon form av uppmuntran för ett inskickat svar. De
  som därvid utväljs representerar två andra individer i
  bortfallet och genom viktning - se variabel för
  bortfallsvikt i materialet - beräknar undersökningsledningen
  en väsentligt högre svarsfrekvens - beträffande första
  halvåret 1974 8.533 personer istället för 7.217 faktiskt
  insända godkända formulär. Undersökningsledningen beräknar
  därför den viktade svarsfrekvensen till 85% av nettourvalet.

  Föreliggande omgång, av undersökningsledningen benämd
  Sverige NU 74-II, omfattar 7181 personer eller 99,5% av
  totala antalet inkomna godkända formulär under
  halvårsperioden (ovägda tal). Bortfallet av skilda
  kategorier beträffande den aktuella omgången får antas
  utgöra motsvarande proportion av ovanstående redovisade
  siffror. Fältarbetet pågick under tiden 18 februari - 5 juli
  1974.

  Inom Testologen AB har civilekonom Ulf Hartman haft ansvaret
  för administration, fru Ebba Sommar ansvaret för fältarbetet
  samt civilekonom Ingemar Lindberg ansvaret för
  ORVESTO-rapporten ur vilken ovanstående uppgifter är
  hämtade. (ORVESTO 1979-II, utgiven av Testologen AB)

           SSDdokumentation - ORVESTO

  Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst har för budgetåret
  1983/84 erhållit anslag av RIKSBANKENS JUBILEUMSFOND för
  tillrättaläggning och dokumentation av ORVESTO-materialet.
  Arbetet bedrivs med hjälp av ett datorbaserat
  dokumentationssystem som ställts till SSDs förfogande av
  Inter-University Consortium for Political and Social
  Research (ICPSR) vid University of Michigan. Systemet kallas
  Guided Interactive Dataset Organisation (GIDO).
Variable list


1 SSDstudie NR 0078 2 SSDupplaga/datering NR 1 3 SSD Delstudieidentifikation 001 4 Id-nummer 5 Bortfallsvikt 6 Undersökningsomgång 7 Regionskod 8 Födelseår Demografiska och socioekonomiska uppgifter 9 Kön 10 Civilstånd 11 Ålder 12 Förvärvsarbete/sysselsättning 13 Utbildning 14 Storlek på orten 15 Form av boende 16 Antal hushållsmedlemmar under 2 år 17 Hushållsmedlemmar i åldern 2-6 år 18 Hushållsmedlemmar i åldrarna:7-10 år 19 Hushållsmedlemmar i åldrarna 11-14 år 20 Hushållsmedlemmar i åldrarna 15-19 år 21 Hushållsmedlemmar i åldrarna 20-67 år 22 Hushållsmedlemmar i åldrarna 68 år eller äldre 23 Totalt antal personer 24 Din personliga inkomst i kronor per år 25 Hushållets totala inkomst i kronor per år 26 Inköp av dagligvaror:själv Medlemsskap i Konsum 27 Medlemsfrekvens för Konsum Körkort 28 Innehav av körkort Intressen för olika ämnesområden 29 Intresseinriktning:Samhällsdebatt 30 Intresseinriktning:Sociala rättigheter 31 Intresseinriktning:Skattefrågor 32 Intresseinriktning:Lagar och förordningar 33 Intresseinriktning:Samlevnadsproblem 34 Intresseinriktning:Religions-och trosfrågor 35 Intresseinriktning:Arbetsmarknaden 36 Intresseinriktning:Samhällsplanering 37 Intresseinriktning:Politiska frågor 38 Intresseinriktning:Försvarsfrågor 39 Intresseinriktning:Miljövårdsproblem 40 Intresseinriktning:Hälsonyttig mat 41 Intresseinriktning:Sjukdomar och hälsovård 42 Intresseinriktning:Bantningstips 43 Intresseinriktning:Hushålla ekonomiskt 44 Intresseinriktning:Heminredning 45 Intresseinriktning:Modenyheter 46 Intresseinriktning:Matvarunyheter 47 Intresseinriktning:Barnavård 48 Intresseinriktning:Skönhetsvård 49 Intresseinriktning:Villa/eget hem 50 Intresseinriktning:Fritidshus 51 Intresseinriktning:Semesterresor 52 Intresseinriktning:Båtar 53 Intresseinriktning:Personbilar 54 Intresseinriktning:TV/Radioapparater 55 Intresseinriktning:Stereoanläggningar 56 Intresseinriktning:Hushållsmaskiner 57 Intresseinriktning:Fotoutrustning 58 Intresseinriktning:Motorcyklar/mopeder 59 Intresseinriktning:Rakapparater 60 Intresseinriktning:Rengöringsmedel 61 Intresseinriktning:Medel mot mjäll 62 Intresseinriktning:Hundars skötsel 63 Intresseinriktning:Katters skötsel 64 Intresseinriktning:Handla mat 65 Intresseinriktning:Laga mat 66 Intresseinriktning:Pröva nya maträtter 67 Intresseinriktning:Baka 68 Intresseinriktning:Pröva nya cigarretter 69 Intresseinriktning:Pröva ny piptobak 70 Intresseinriktning:Pröva nya cigariller 71 Intresseinriktning:Ha gäster 72 Intresseinriktning:Köra bil 73 Intresseinriktning:Jobba med bilen 74 Intresseinriktning:Arbeta i trädgården 75 Intresseinriktning:Fotografera 76 Intresseinriktning:Smalfilma 77 Intresseinriktning:Lyssna på popmusik 78 Intresseinriktning:Lyssna på klassisk musik 79 Intresseinriktning:Gå på teater 80 Intresseinriktning:Gå på konstutställning 81 Intresseinriktning:Skaffa vidareutbildning 82 Intresseinriktning:Läsa böcker 83 Intresseinriktning:Läsa populärtidningar 84 Intresseinriktning:Sy kläder 85 Intresseinriktning:Handarbeta 86 Intresseinriktning:Måla 87 Intresseinriktning:Snickra 88 Intresseinriktning:Motionera 89 Intresseinriktning:Friluftsliv 90 Intresseinriktning:Sportfiska 91 Intresseinriktning:Åka skidor 92 Intresseinriktning:Åka motorbåt 93 Intresseinriktning:Segla 94 Intresseinriktning:Campa 95 Intresseinriktning:Semestra utomlands 96 Intresseinriktning:Semestra i Sverige 97 Intresseinriktning:Gå på föreningsmöten 98 Intresseinriktning:Se på sportevenemang 99 Intresseinriktning:Pröva nya produkter Besöksfrekvenser i butiker,varuhus m.m.. 100 Besöksfrekvenser:Konsum 101 Besöksfrekvenser:ICA 102 Besöksfrekvenser:VIVO 103 Besöksfrekvenser:Annan livsmedelsbutik 104 Besöksfrekvenser:Livsmedelsavdelning i Domus eller Obs 105 Besöksfrekvenser:Livsmedelsavdelning i annat varuhus 106 Besöksfrekvenser:Domus 107 Besöksfrekvenser:Epa 108 Besöksfrekvenser:Tempo 109 Besöksfrekvenser:Pressbyrån 110 Besöksfrekvenser:Annan kiosk 111 Besöksfrekvenser:Tobaksaffär 112 Besöksfrekvenser:Bar/Självservering 113 Besöksfrekvenser:Kafe/Konditori 114 Besöksfrekvenser:Korvkiosk/Gatukök 115 Besöksfrekvenser:Bensinstation 116 Besöksfrekvenser:Postkontor 117 Besöksfrekvenser:Bankkontor 118 Uppmärksamhetsfrekvenser:Affischpelare 119 Uppmärksamhetsfrekvens:Reklamfilm på bio 120 Uppmärksamhetsfrekvenser:Reklam på bussar 121 Uppmärksamhetsfrekvenser:Reklam på taxibilar Tidningsläsning:Storstadspress - vardagsnummer 122 Läsfrekvenser:Aftonbladet 123 Läsfrekvenser:Arbetet 124 Läsfrekvenser:Dagens Nyheter 125 Läsfrekvenser:Expressen 126 Läsfrekvenser:Göteborgs-Posten 127 Läsfrekvenser för - Skånska Dagbladet (vard) 128 Läsfrekvenser:GT Kvällstidningen 129 Läsfrekvenser:Kvällsposten 130 Läsfrekvenser:Svenska Dagbladet 131 Läsfrekvenser:Sydsvenska Dagbladet Tidningsläsning:Storstadspress - söndagsnummer 132 Läsfrekvenser:Aftonbladet(söndagsnummer) 133 Läsfrekvenser:Arbetet(söndagsnummer) 134 Läsfrekvenser:Dagens Nyheter(söndagsnummer) 135 Läsfrekvenser:Expressen(söndagsnummer) 136 Läsfrekvenser:Göteborgs-Posten(söndagsnummer) 137 Läsfrekvenser:GT Kvällstidningen(söndagsnummer) 138 Läsfrekvenser:Kvällsposten(söndagsnummer) 139 Läsfrekvenser:Svenska Dagbladet(söndagsnummer) 140 Läsfrekvenser:Sydsvenska Dagbladet(söndagsnummer) Tidningsläsning:Veckotidningar 141 Läsfrekvenser för Allas Veckotidning 142 Läsfrekvenser för Allers 143 Läsfrekvenser för Damernas Värld 144 Läsfrekvenser för Femina 145 Läsfrekvenser för FIB-Aktuellt 146 Läsfrekvenser för Hemmets Journal 147 Läsfrekvenser för Hemmets Veckotidning 148 Läsfrekvenser för Hennes 149 Läsfrekvenser för Husmodern 150 Läsfrekvenser för Hänt i Veckan 151 Läsfrekvenser för ICA-kuriren 152 Läsfrekvenser för Land 153 Läsfrekvenser för Lektyr 154 Läsfrekvenser för Metallarbetaren 155 Läsfrekvenser för Min Värld 156 Läsfrekvenser för Mitt Livs Novell 157 Läsfrekvenser för Röster i Radio/TV 158 Läsfrekvenser för Saxons Veckotidning 159 Läsfrekvenser för Se 160 Läsfrekvenser för Svensk Damtidning 161 Läsfrekvenser för Svenska Journalen 162 Läsfrekvenser för Veckans Affärer 163 Läsfrekvenser för Vecko-Journalen 164 Läsfrekvenser för Vecko-Revyn 165 Läsfrekvenser för Vi 166 Läsfrekvenser för Året Runt Tidningsläsning:10-dagarstidningar 167 Läsfrekvenser för Byggnadsarbetaren 168 Läsfrekvenser för Statsanställd Tidningsläsning:14-dagarstidningar 169 Läsfrekvenser för Allt om Mat 170 Läsfrekvenser för Fabriksarbetaren 171 Läsfrekvenser för Kommunalarbetaren 172 Läsfrekvenser för Motor 173 Läsfrekvenser för Motorföraren 174 Läsfrekvenser för Teknikens Värld 175 Läsfrekvenser för Vi Bilägare Tidningsläsning:Månadstidningar 176 Läsfrekvenser för Allt i Hemmet 177 Läsfrekvenser för Hem och Fritid 178 Läsfrekvenser för Villa & Hem i Sverige 179 Läsfrekvenser för Båt för Alla 180 Läsfrekvenser för Båt-Nytt 181 Läsfrekvenser för Foto och Filmteknik 182 Läsfrekvenser för Det Bästa 183 Läsfrekvenser för Vi Föräldrar 184 Läsfrekvenser för Vår Bostad 185 Läsfrekvenser för Industritjänstemannen 186 Läsfrekvenser för SACO-tidningen 187 Läsfrekvenser för Sunt Förnuft 188 Läsfrekvenser för Jaktjournalen 189 Läsfrekvenser för Jaktmarker och Fiskevatten 190 Läsfrekvenser för Svensk Jakt 191 Läsfrekvenser för Svenskt Fiske 192 Läsfrekvenser för Illustrerad Motor Sport 193 Läsfrekvenser för Populär Mekanik 194 Läsfrekvenser för Svensk Motortidning 195 Läsfrekvenser för Teknik för Alla Tidningsläsning:Vi i Villa 196 Läsfrekvenser för Vi i Villa Innehav av kapitalvaror 197 Hushållets innehav av personbil/kombi 198 Hushållets innehav av fritidshus 199 Hushållets innehav av motor- eller segelbåt 200 Hushållets innehav av bildkamera-typ Instamatic 201 Hushållets innehav av bildkamera-typ systemkamera 202 Hushållets innehav av filmkamera 203 Hushållets innehav av stillbildsprojektor 204 Hushållets innehav av filmprojektor 205 Hushållets innehav av skrivmaskin 206 Hushållets innehav av svart-vit tv 207 Hushållets innehav av färg-tv 208 Hushållets innehav av frysbox/frysskåp 209 Hushållets innehav av diskmaskin 210 Hushållets innehav av tvättmaskin 211 Hushållets innehav av kassettbandspelare 212 Hushållets innehav av stereoanläggning 213 Hushållets innehav av vanlig bandspelare 214 Hushållets innehav av hund 215 Hushållets innehav av katt 216 Hushållets innehav av burfåglar 217 Hushållets innehav av akvariefiskar Köpfrekvenser beträffande kapitalvaror 218 Köpfrekvenser för Matvaror i Butiker 219 Köpfrekvenser för Skönhetsartiklar 220 Köpfrekvenser för Tandkräm 221 Köpfrekvenser för Tvål 222 Köpfrekvenser för Maskindiskmedel 223 Köpfrekvenser för vanligt diskmedel 224 Köpfrekvenser för Rengöringsmedel 225 Köpfrekvenser för Tvättmedel 226 Köpfrekvenser för Golvvårdsmedel 227 Köpfrekvenser för Grammofonskivor Köpavsikter beträffande kapitalvaror 228 Avsikt att köpa kapitalvaror1 229 Avsikt att köpa kapitalvaror1 230 Avsikt att köpa kapitalvaror1 231 Avsikt att köpa kapitalvaror1 232 Avsikt att köpa kapitalvaror1 233 Avsikt att köpa kapitalvaror2 234 Avsikt att köpa kapitalvaror2 235 Avsikt att köpa kapitalvaror2 236 Avsikt att köpa kapitalvaror2 237 Avsikt att köpa kapitalvaror2 238 Avsikt att köpa kapitalvaror3 239 Avsikt att köpa kapitalvaror3 240 Avsikt att köpa kapitalvaror3 241 Avsikt att köpa kapitalvaror3 242 Avsikt att köpa kapitalvaror3 Tidningsläsning:Kalle Anka & Co 243 Läsfrekvenser för Kalle Anka & Co Tidningsläsning:Lokalpress 244 Läsfrekvenser för Norrort 245 Läsfrekvenser för Vaxholms Tidning 246 Läsfrekvenser för Väsby Nytt 247 Läsfrekvenser för Sigtuna-Märsta Posten 248 Läsfrekvenser för Sundbyberg och Solna Tidning 249 Läsfrekvenser för Lidingö Tidning 250 Läsfrekvenser för Västerort 251 Läsfrekvenser för Järfälla Nyheter 252 Läsfrekvenser för Mälaröarnas Nyheter 253 Läsfrekvenser för Huddinge Posten 254 Läsfrekvenser för Södernyheterna 255 Läsfrekvenser för Söderposten 256 Läsfrekvenser för Södertidningen 257 Läsfrekvenser för Helsingborgs Dagblad 258 Läsfrekvenser för Nordvästra Skånes tidningar 259 Läsfrekvenser för Norra Skåne 260 Läsfrekvenser för Ystads Allehanda 261 Läsfrekvenser för Trelleborgs Allehanda 262 Läsfrekvenser för Nyaste Kristianstadsbladet 263 Läsfrekvenser för Mellersta Skåne 264 Läsfrekvenser för Huvudstadspress 265 Läsfrekvenser för - A-Pressen 266 Läsfrekvenser för - Stormarknadspress 267 Läsfrekvenser för DN Förortsbilagor

VAR 1 SSDSTUDIE NR 0078              Loc 1 width 4


Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst studie 0078


VAR 2 SSDUPPLAGA NR 1 Loc 5 width 1 SSDupplaga/datering NR Uppgift om ordningsföljd och utgivningstidpunkt. 1. APRIL 1984
VAR 3 DELSTUDIE NR 001 Loc 6 width 3 SSD Delstudieidentifikation Ordningsnummer i en serie på 1 delar.
VAR 4 ID-NUMMER Loc 9 width 6 Id-nummer
VAR 5 BORTFALLSVIKT Loc 15 width 1 Bortfallsvikt Kod: 1 3 Frek: 6520 661
VAR 6 OMGÅNG Loc 16 width 1 Undersökningsomgång Kod: 1 2 3 4 Frek: 1813 1823 1772 1773
VAR 7 AREGION Loc 17 width 2 MD=99 Regionskod Kod: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Frek: 1163 28 39 145 75 46 94 70 123 Kod: 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Frek: 145 120 30 86 62 27 131 39 37 Kod: 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Frek: 45 106 52 79 62 79 54 42 192 Kod: 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Frek: 438 70 50 88 73 639 115 86 171 Kod: 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Frek: 83 36 56 33 49 149 39 46 157 Kod: 46 47 48 49 50 51 52 53 54 Frek: 46 51 130 56 30 29 114 39 37 Kod: 55 56 57 58 59 60 61 62 63 Frek: 38 158 57 48 97 37 20 55 117 Kod: 64 65 66 67 68 69 70 99 Frek: 102 94 38 43 81 28 45 42
VAR 8 FÖDELSEÅR Loc 19 width 2 MD=99 Födelseår Kod: 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Frek: 86 81 105 88 109 102 120 114 100 107 123 Kod: 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Frek: 121 131 138 151 133 136 132 150 121 122 123 Kod: 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 Frek: 135 114 111 131 121 118 115 106 125 157 153 Kod: 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Frek: 145 159 159 161 192 218 173 162 173 177 152 Kod: 51 52 53 54 55 56 57 58 99 Frek: 158 155 151 122 161 177 181 182 44
VAR 9 KÖN Loc 21 width 1 F.1. Personliga uppgifter.När man sammanställer resultat av undersökningar i tabeller brukar man dela upp svaren på olika grupper.Därför skulle vi gärna vilja ha följande uppgifter om Dig själv. F.1a. Kön 3722 1. Man 3459 2. Kvinna
VAR 10 CIVILSTÅND Loc 22 width 1 MD=9 F.1b. Civilstånd <Se F.1 för fullständig frågetext> 1773 1. Ogift 4902 2. Gift eller sammanboende 415 3. Änka/änkling/frånskild 91 9. Ej svar
VAR 11 ÅLDER Loc 23 width 2 MD=99 F.1c. Ålder <Se F.1 för fullständig frågetext> 744 00. 19 år och yngre 783 01. 20-24 år 923 02. 25-29 år 814 03. 30-34 år 643 04. 35-39 år 609 05. 40-44 år 643 06. 45-49 år 693 07. 50-54 år 676 08. 55-60 år 642 09. 61 år och äldre 11 99. Ej svar
VAR 12 YRKE Loc 25 width 1 MD=9 F.1d. Förvärvsarbete/sysselsättning.Vilket av nedanstående alternativ passar in på Dig? <Se F.1 för fullständig frågetext> 3895 1. Förvärvsarbete,heltid 911 2. Förvärvsarbete,deltid 1065 3. Hemmafru 739 4. Studerande 485 5. Annan sysselsättning 56 6. Pensionär 30 9. Ej svar
VAR 13 UTBILDNING Loc 26 width 2 MD=99 F.1e. Vilka av nedanstående utbildningsformer har Du genomgått eller genomgår Du för närvarande? <Se F.1 för fullständig frågetext> Utbildning 1 2973 00. Folkskola 766 01. Grundskola eller enhetsskola 377 02. Realskola 137 03. Annan jämförbar utbildning Utbildning 2 427 04. Fackskola 345 05. Flickskola eller folkhögskola 409 06. Annan jämförbar utbildning Utbildning 3 921 07. Gymnasium eller annan jämförbar utbildning Utbildning 4 114 08. Seminarium 693 09. Högskola,universitet eller annan hithörande utbildning 19 99. Ej svar
VAR 14 ORTSTORLEK Loc 28 width 1 MD=9 F.1f. Hur stor är den ort där Du bor? <Se F.1 för fullständig frågetext> 429 1. Under 200 invånare 757 2. 200-1.999 691 3. 2.000-4.999 653 4. 5.000-9.999 999 5. 10.000-24.999 998 6. 25.000-49.999 870 7. 50.000-99.999 1461 8. 100.000 och däröver 323 9. Ej svar
VAR 15 BOENDEFORM Loc 29 width 2 MD=99 F.1g. Bor Du i: <Se F.1 för fullständig frågetext> 867 01. Insatslägenhet 2550 02. Hyrd lägenhet 2434 03. Egen villa 168 04. Hyrd villa 256 05. Eget radhus 82 06. Hyrt radhus 548 07. Jordbruksfastighet 142 08. Inneboende 106 09. Annan bostadsform 28 99. Ej svar
VAR 16 UNDER 2 ÅR Loc 31 width 2 MD=99 F.2. Vi skulle vilja veta hur många personer Ditt hushåll normalt består av.Medräkna även sådana,som befinner sig på kortare semester,kortare militärtjänst, tillfälligt på sjukhus m.m. Obs!Räkna även med Dig själv. F.2a. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna:under 2 år Kod: 0 1 2 99 Frek: 6510 611 26 34
VAR 17 2-6 ÅR Loc 33 width 2 MD=99 F.2b. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 2-6 år <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 99 Frek: 5824 1092 222 9 34
VAR 18 7-10 ÅR Loc 35 width 2 MD=99 F.2c. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 7-10 år <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 99 Frek: 5822 1109 209 7 34
VAR 19 11-14 ÅR Loc 37 width 2 MD=99 F.2d. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 11-14 år <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 4 7 99 Frek: 5802 1127 207 8 2 1 34
VAR 20 15-19 ÅR Loc 39 width 2 MD=99 F.2e. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 15-19 år <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 4 7 99 Frek: 5173 1511 420 41 1 1 34
VAR 21 20-67 ÅR Loc 41 width 2 MD=99 F.2f. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 20-67 år <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Frek: 72 1082 5039 772 153 22 4 1 1 Kod: 9 99 Frek: 1 34
VAR 22 68 ÅR ELLER ÄLDRE Loc 43 width 2 MD=99 F.2g. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 68 år eller äldre <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 99 Frek: 6843 262 42 34
VAR 23 TOTALANTAL Loc 45 width 2 MD=99 F.2h. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna:totalt antal personer <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Frek: 712 1885 1770 1729 740 217 62 18 16 Kod: 99 Frek: 32
VAR 24 PERSONLIG INKOMST Loc 47 width 1 MD=9 F.3. Var vänlig sätt ett kryss i den ruta,som motsvarar den inkomstgrupp Du tillhör samt Ditt hushåll tillhör.Studiemedel,räntor och pensioner räknas till inkomsterna.Uppgifterna bör avse årsinkomsten innan skatt dragits. F.3a. Din personliga inkomst i kronor per år 1466 0. Under 10.000 861 1. 10.000-20.000 1082 2. 20.000-30.000 1658 3. 30.000-40.000 809 4. 40.000-50.000 297 5. 50.000-60.000 106 6. 60.000-70.000 171 7. Över 70.000 731 9. Ej svar
VAR 25 HUSHÅLLETS TOTALINKOMST Loc 48 width 1 MD=9 F.3b. Hushållets totala inkomst i kronor per år <Se F.3 för fullständig frågetext> 157 0. Under 10.000 345 1. 10.000-20.000 612 2. 20.000-30.000 1165 3. 30.000-40.000 1107 4. 40.000-50.000 999 5. 50.000-60.000 731 6. 60.000-70.000 1129 7. Över 70.000 936 9. Ej svar
VAR 26 DAGLIGVARUINKÖP:SJÄLV Loc 49 width 1 MD=9 F.4. Medlemmar i ett hushåll brukar handla olika mycket.Hur stor del av Ditt hushålls inköp av livsmedel och andra varor för dagligt bruk gör Du själv? 1416 0. Gör praktiskt taget inga sådana inköp själv 1581 1. Gör mindre än hälften av alla inköp 915 2. Gör ungefär hälften av alla inköp 746 3. Gör mer än hälften av alla inköp 2515 4. Gör alla eller nästan alla inköp 8 9. Ej svar
VAR 27 MEDLEM I KONSUM Loc 50 width 1 MD=9 F.5. Är Du personligen eller någon annan i Ditt hushåll medlem i Konsum? Om Du inte känner till detta, fråga då de övriga familjemedlemmarna. 4063 1. Ja 3081 2. Nej 37 9. Ej svar
VAR 28 KÖRKORT Loc 51 width 1 MD=9 F.6. Har Du själv körkort för personbil? 4890 1. Ja 2276 2. Nej 15 9. Ej svar
VAR 29 SAMHÄLLSDEBATT Loc 52 width 1 MD=9 F.7. Dina intressen.Människors intressen är olika.Hur stort är Ditt intresse för nedanstående ämnen och aktiviteter. F.7.1. Samhällsdebatt 327 1. Mycket ointresserad 454 2. Ganska ointresserad 511 3. Något ointresserad 517 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 2472 5. Något intresserad 1784 6. Ganska intresserad 970 7. Mycket intresserad 146 9. Ej svar
VAR 30 SOCIALA RÄTTIGHETER Loc 53 width 1 MD=9 F.7.2. Sociala rättigheter <Se F.7 för fullständig frågetext> 139 1. Mycket ointresserad 215 2. Ganska ointresserad 307 3. Något ointresserad 280 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 2038 5. Något intresserad 2413 6. Ganska intresserad 1684 7. Mycket intresserad 105 9. Ej svar
VAR 31 SKATTEFRÅGOR Loc 54 width 1 MD=9 F.7.3. Skattefrågor <Se F.7 för fullständig frågetext> 194 1. Mycket ointresserad 226 2. Ganska ointresserad 320 3. Något ointresserad 316 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1744 5. Något intresserad 2203 6. Ganska intresserad 2056 7. Mycket intresserad 122 9. Ej svar
VAR 32 LAGAR OCH FÖRORDNINGAR Loc 55 width 1 MD=9 F.7.4. Lagar och förordningar <Se F.7 för fullständig frågetext> 162 1. Mycket ointresserad 260 2. Ganska ointresserad 456 3. Något ointresserad 481 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 2425 5. Något intresserad 2017 6. Ganska intresserad 1204 7. Mycket intresserad 176 9. Ej svar
VAR 33 SAMLEVNADSPROBLEM Loc 56 width 1 MD=9 F.7.5. Samlevnadsproblem <Se F.7 för fullständig frågetext> 224 1. Mycket ointresserad 298 2. Ganska ointresserad 408 3. Något ointresserad 696 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 2166 5. Något intresserad 1948 6. Ganska intresserad 1279 7. Mycket intresserad 162 9. Ej svar
VAR 34 RELIGIONS-OCH TROSFRÅGOR Loc 57 width 1 MD=9 F.7.6. Religions-och trosfrågor <Se F.7 för fullständig frågetext> 1209 1. Mycket ointresserad 917 2. Ganska ointresserad 859 3. Något ointresserad 784 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1794 5. Något intresserad 838 6. Ganska intresserad 657 7. Mycket intresserad 123 9. Ej svar
VAR 35 ARBETSMARKNADEN Loc 58 width 1 MD=9 F.7.7. Arbetsmarknaden <Se F.7 för fullständig frågetext> 142 1. Mycket ointresserad 219 2. Ganska ointresserad 355 3. Något ointresserad 399 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 2098 5. Något intresserad 2253 6. Ganska intresserad 1575 7. Mycket intresserad 140 9. Ej svar
VAR 36 SAMHÄLLSPLANERING Loc 59 width 1 MD=9 F.7.8. Samhällsplanering <Se F.7 för fullständig frågetext> 257 1. Mycket ointresserad 322 2. Ganska ointresserad 567 3. Något ointresserad 812 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 2316 5. Något intresserad 1783 6. Ganska intresserad 946 7. Mycket intresserad 178 9. Ej svar
VAR 37 POLITISKA FRÅGOR Loc 60 width 1 MD=9 F.7.9. Politiska frågor <Se F.7 för fullständig frågetext> 574 1. Mycket ointresserad 498 2. Ganska ointresserad 611 3. Något ointresserad 544 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 2121 5. Något intresserad 1675 6. Ganska intresserad 1024 7. Mycket intresserad 134 9. Ej svar
VAR 38 FÖRSVARSFRÅGOR Loc 61 width 1 MD=9 F.7.10. Försvarsfrågor <Se F.7 för fullständig frågetext> 964 1. Mycket ointresserad 787 2. Ganska ointresserad 872 3. Något ointresserad 961 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 2058 5. Något intresserad 905 6. Ganska intresserad 483 7. Mycket intresserad 151 9. Ej svar
VAR 39 MILJÖVÅRDSPROBLEM Loc 62 width 1 MD=9 F.7.11. Miljövårdsproblem <Se F.7 för fullständig frågetext> 107 1. Mycket ointresserad 135 2. Ganska ointresserad 302 3. Något ointresserad 296 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1868 5. Något intresserad 2163 6. Ganska intresserad 2183 7. Mycket intresserad 127 9. Ej svar
VAR 40 HÄLSONYTTIG MAT Loc 63 width 1 MD=9 F.7.12. Hälsonyttig mat <Se F.7 för fullständig frågetext> 224 1. Mycket ointresserad 312 2. Ganska ointresserad 422 3. Något ointresserad 444 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1651 5. Något intresserad 1921 6. Ganska intresserad 2081 7. Mycket intresserad 126 9. Ej svar
VAR 41 SJUKDOMAR OCH HÄLSOVÅRD Loc 64 width 1 MD=9 F.7.13. Sjukdomar och hälsovård <Se F.7 för fullständig frågetext> 98 1. Mycket ointresserad 216 2. Ganska ointresserad 395 3. Något ointresserad 391 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1838 5. Något intresserad 2066 6. Ganska intresserad 2035 7. Mycket intresserad 142 9. Ej svar
VAR 42 BANTNINGSTIPS Loc 65 width 1 MD=9 F.7.14. Bantningstips <Se F.7 för fullständig frågetext> 2490 1. Mycket ointresserad 759 2. Ganska ointresserad 613 3. Något ointresserad 705 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1286 5. Något intresserad 584 6. Ganska intresserad 575 7. Mycket intresserad 169 9. Ej svar
VAR 43 HUSHÅLLA EKONOMISKT Loc 66 width 1 MD=9 F.7.15. Hushålla ekonomiskt <Se F.7 för fullständig frågetext> 204 1. Mycket ointresserad 188 2. Ganska ointresserad 283 3. Något ointresserad 377 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1545 5. Något intresserad 2078 6. Ganska intresserad 2386 7. Mycket intresserad 120 9. Ej svar
VAR 44 HEMINREDNING Loc 67 width 1 MD=9 F.7.16. Heminredning <Se F.7 för fullständig frågetext> 249 1. Mycket ointresserad 239 2. Ganska ointresserad 376 3. Något ointresserad 382 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1871 5. Något intresserad 1985 6. Ganska intresserad 1963 7. Mycket intresserad 116 9. Ej svar
VAR 45 MODENYHETER Loc 68 width 1 MD=9 F.7.17. Modenyheter <Se F.7 för fullständig frågetext> 869 1. Mycket ointresserad 595 2. Ganska ointresserad 661 3. Något ointresserad 503 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1988 5. Något intresserad 1466 6. Ganska intresserad 969 7. Mycket intresserad 130 9. Ej svar
VAR 46 MATVARUNYHETER Loc 69 width 1 MD=9 F.7.18. Matvarunyheter <Se F.7 för fullständig frågetext> 444 1. Mycket ointresserad 499 2. Ganska ointresserad 700 3. Något ointresserad 655 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 2104 5. Något intresserad 1564 6. Ganska intresserad 1067 7. Mycket intresserad 148 9. Ej svar
VAR 47 BARNAVÅRD Loc 70 width 1 MD=9 F.7.19. Barnavård <Se F.7 för fullständig frågetext> 624 1. Mycket ointresserad 410 2. Ganska ointresserad 549 3. Något ointresserad 794 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1802 5. Något intresserad 1436 6. Ganska intresserad 1417 7. Mycket intresserad 149 9. Ej svar
VAR 48 SKÖNHETSVÅRD Loc 71 width 1 MD=9 F.7.20. Skönhetsvård <Se F.7 för fullständig frågetext> 1459 1. Mycket ointresserad 756 2. Ganska ointresserad 716 3. Något ointresserad 796 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1890 5. Något intresserad 943 6. Ganska intresserad 483 7. Mycket intresserad 138 9. Ej svar
VAR 49 VILLA/EGET HEM Loc 72 width 1 MD=9 F.7.21. Villa/eget hem <Se F.7 för fullständig frågetext> 260 1. Mycket ointresserad 179 2. Ganska ointresserad 238 3. Något ointresserad 476 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1162 5. Något intresserad 1531 6. Ganska intresserad 3190 7. Mycket intresserad 145 9. Ej svar
VAR 50 FRITIDSHUS Loc 73 width 1 MD=9 F.7.22. Fritidshus <Se F.7 för fullständig frågetext> 620 1. Mycket ointresserad 441 2. Ganska ointresserad 527 3. Något ointresserad 806 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1617 5. Något intresserad 1272 6. Ganska intresserad 1692 7. Mycket intresserad 206 9. Ej svar
VAR 51 SEMESTERRESOR Loc 74 width 1 MD=9 F.7.23. Semesterresor <Se F.7 för fullständig frågetext> 220 1. Mycket ointresserad 200 2. Ganska ointresserad 311 3. Något ointresserad 335 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1805 5. Något intresserad 1972 6. Ganska intresserad 2187 7. Mycket intresserad 151 9. Ej svar
VAR 52 BÅTAR Loc 75 width 1 MD=9 F.7.24. Båtar <Se F.7 för fullständig frågetext> 1498 1. Mycket ointresserad 687 2. Ganska ointresserad 700 3. Något ointresserad 840 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1479 5. Något intresserad 857 6. Ganska intresserad 948 7. Mycket intresserad 172 9. Ej svar
VAR 53 PERSONBILAR Loc 76 width 1 MD=9 F.7.25. Personbilar <Se F.7 för fullständig frågetext> 522 1. Mycket ointresserad 338 2. Ganska ointresserad 402 3. Något ointresserad 483 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 2049 5. Något intresserad 1765 6. Ganska intresserad 1499 7. Mycket intresserad 123 9. Ej svar
VAR 54 TV/RADIOAPPARATER Loc 77 width 1 MD=9 F.7.26. TV/Radioapparater <Se F.7 för fullständig frågetext> 360 1. Mycket ointresserad 402 2. Ganska ointresserad 614 3. Något ointresserad 493 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 2429 5. Något intresserad 1712 6. Ganska intresserad 1055 7. Mycket intresserad 116 9. Ej svar
VAR 55 STEREOANLÄGGNINGAR Loc 78 width 1 MD=9 F.7.27. Stereoanläggningar <Se F.7 för fullständig frågetext> 966 1. Mycket ointresserad 510 2. Ganska ointresserad 660 3. Något ointresserad 742 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1850 5. Något intresserad 1280 6. Ganska intresserad 1025 7. Mycket intresserad 148 9. Ej svar
VAR 56 HUSHÅLLSMASKINER Loc 79 width 1 MD=9 F.7.28. Hushållsmaskiner <Se F.7 för fullständig frågetext> 523 1. Mycket ointresserad 469 2. Ganska ointresserad 705 3. Något ointresserad 711 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 2320 5. Något intresserad 1513 6. Ganska intresserad 791 7. Mycket intresserad 149 9. Ej svar
VAR 57 FOTOUTRUSTNING Loc 80 width 1 MD=9 F.7.29. Fotoutrustning <Se F.7 för fullständig frågetext> 1049 1. Mycket ointresserad 732 2. Ganska ointresserad 848 3. Något ointresserad 886 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 2076 5. Något intresserad 954 6. Ganska intresserad 474 7. Mycket intresserad 162 9. Ej svar
VAR 58 MOTORCYKLAR/MOPEDER Loc 81 width 1 MD=9 F.7.30. Motorcyklar/mopeder <Se F.7 för fullständig frågetext> 2743 1. Mycket ointresserad 739 2. Ganska ointresserad 784 3. Något ointresserad 921 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 960 5. Något intresserad 401 6. Ganska intresserad 475 7. Mycket intresserad 158 9. Ej svar
VAR 59 RAKAPPARATER Loc 82 width 1 MD=9 F.7.31. Rakapparater <Se F.7 för fullständig frågetext> 2658 1. Mycket ointresserad 583 2. Ganska ointresserad 639 3. Något ointresserad 1092 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1283 5. Något intresserad 482 6. Ganska intresserad 270 7. Mycket intresserad 174 9. Ej svar
VAR 60 RENGÖRINGSMEDEL Loc 83 width 1 MD=9 F.7.32. Rengöringsmedel <Se F.7 för fullständig frågetext> 716 1. Mycket ointresserad 520 2. Ganska ointresserad 613 3. Något ointresserad 814 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 2046 5. Något intresserad 1455 6. Ganska intresserad 891 7. Mycket intresserad 126 9. Ej svar
VAR 61 MEDEL MOT MJÄLL Loc 84 width 1 MD=9 F.7.33. Medel mot mjäll <Se F.7 för fullständig frågetext> 1747 1. Mycket ointresserad 656 2. Ganska ointresserad 698 3. Något ointresserad 1108 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1543 5. Något intresserad 712 6. Ganska intresserad 552 7. Mycket intresserad 165 9. Ej svar
VAR 62 HUNDARS SKÖTSEL Loc 85 width 1 MD=9 F.7.34. Hundars skötsel <Se F.7 för fullständig frågetext> 2409 1. Mycket ointresserad 561 2. Ganska ointresserad 489 3. Något ointresserad 888 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 997 5. Något intresserad 764 6. Ganska intresserad 937 7. Mycket intresserad 136 9. Ej svar
VAR 63 KATTERS SKÖTSEL Loc 86 width 1 MD=9 F.7.35. Katters skötsel <Se F.7 för fullständig frågetext> 3121 1. Mycket ointresserad 610 2. Ganska ointresserad 549 3. Något ointresserad 1002 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 862 5. Något intresserad 412 6. Ganska intresserad 488 7. Mycket intresserad 137 9. Ej svar
VAR 64 HANDLA MAT Loc 87 width 1 MD=9 F.7.36. Handla mat <Se F.7 för fullständig frågetext> 318 1. Mycket ointresserad 365 2. Ganska ointresserad 467 3. Något ointresserad 275 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1999 5. Något intresserad 2190 6. Ganska intresserad 1507 7. Mycket intresserad 60 9. Ej svar
VAR 65 LAGA MAT Loc 88 width 1 MD=9 F.7.37. Laga mat <Se F.7 för fullständig frågetext> 361 1. Mycket ointresserad 334 2. Ganska ointresserad 444 3. Något ointresserad 249 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1734 5. Något intresserad 2120 6. Ganska intresserad 1879 7. Mycket intresserad 60 9. Ej svar
VAR 66 PRÖVA NYA MATRÄTTER Loc 89 width 1 MD=9 F.7.38. Pröva nya maträtter <Se F.7 för fullständig frågetext> 354 1. Mycket ointresserad 284 2. Ganska ointresserad 402 3. Något ointresserad 373 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1740 5. Något intresserad 1956 6. Ganska intresserad 1960 7. Mycket intresserad 112 9. Ej svar
VAR 67 BAKA Loc 90 width 1 MD=9 F.7.39. Baka <Se F.7 för fullständig frågetext> 1129 1. Mycket ointresserad 603 2. Ganska ointresserad 683 3. Något ointresserad 562 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1323 5. Något intresserad 1330 6. Ganska intresserad 1440 7. Mycket intresserad 111 9. Ej svar
VAR 68 PRÖVA NYA CIGARRETTER Loc 91 width 1 MD=9 F.7.40. Pröva nya cigarretter <Se F.7 för fullständig frågetext> 4258 1. Mycket ointresserad 462 2. Ganska ointresserad 465 3. Något ointresserad 841 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 722 5. Något intresserad 169 6. Ganska intresserad 100 7. Mycket intresserad 164 9. Ej svar
VAR 69 PRÖVA NY PIPTOBAK Loc 92 width 1 MD=9 F.7.41. Pröva ny piptobak <Se F.7 för fullständig frågetext> 4933 1. Mycket ointresserad 254 2. Ganska ointresserad 291 3. Något ointresserad 943 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 379 5. Något intresserad 134 6. Ganska intresserad 69 7. Mycket intresserad 178 9. Ej svar
VAR 70 PRÖVA NYA CIGARILLER Loc 93 width 1 MD=9 F.7.42. Pröva nya cigariller <Se F.7 för fullständig frågetext> 5108 1. Mycket ointresserad 264 2. Ganska ointresserad 280 3. Något ointresserad 958 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 245 5. Något intresserad 81 6. Ganska intresserad 39 7. Mycket intresserad 206 9. Ej svar
VAR 71 HA GÄSTER Loc 94 width 1 MD=9 F.7.43. Ha gäster <Se F.7 för fullständig frågetext> 181 1. Mycket ointresserad 115 2. Ganska ointresserad 239 3. Något ointresserad 258 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 2084 5. Något intresserad 2803 6. Ganska intresserad 1383 7. Mycket intresserad 118 9. Ej svar
VAR 72 KÖRA BIL Loc 95 width 1 MD=9 F.7.44. Köra bil <Se F.7 för fullständig frågetext> 860 1. Mycket ointresserad 172 2. Ganska ointresserad 203 3. Något ointresserad 670 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1128 5. Något intresserad 1941 6. Ganska intresserad 2062 7. Mycket intresserad 145 9. Ej svar
VAR 73 JOBBA MED BILEN Loc 96 width 1 MD=9 F.7.45. Jobba med bilen <Se F.7 för fullständig frågetext> 1947 1. Mycket ointresserad 519 2. Ganska ointresserad 561 3. Något ointresserad 811 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1545 5. Något intresserad 941 6. Ganska intresserad 712 7. Mycket intresserad 145 9. Ej svar
VAR 74 ARBETA I TRÄDGÅRDEN Loc 97 width 1 MD=9 F.7.46. Arbeta i trädgården <Se F.7 för fullständig frågetext> 604 1. Mycket ointresserad 297 2. Ganska ointresserad 408 3. Något ointresserad 621 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1662 5. Något intresserad 1772 6. Ganska intresserad 1721 7. Mycket intresserad 96 9. Ej svar
VAR 75 FOTOGRAFERA Loc 98 width 1 MD=9 F.7.47. Fotografera <Se F.7 för fullständig frågetext> 875 1. Mycket ointresserad 478 2. Ganska ointresserad 617 3. Något ointresserad 650 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 2471 5. Något intresserad 1275 6. Ganska intresserad 679 7. Mycket intresserad 136 9. Ej svar
VAR 76 SMALFILMA Loc 99 width 1 MD=9 F.7.48. Smalfilma <Se F.7 för fullständig frågetext> 2076 1. Mycket ointresserad 641 2. Ganska ointresserad 663 3. Något ointresserad 1766 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1044 5. Något intresserad 498 6. Ganska intresserad 300 7. Mycket intresserad 193 9. Ej svar
VAR 77 LYSSNA PÅ POPMUSIK Loc 100 width 1 MD=9 F.7.49. Lyssna på popmusik <Se F.7 för fullständig frågetext> 1993 1. Mycket ointresserad 527 2. Ganska ointresserad 581 3. Något ointresserad 538 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1575 5. Något intresserad 959 6. Ganska intresserad 837 7. Mycket intresserad 171 9. Ej svar
VAR 78 LYSSNA PÅ KLASSISK MUSIK Loc 101 width 1 MD=9 F.7.50. Lyssna på klassisk musik <Se F.7 för fullständig frågetext> 1322 1. Mycket ointresserad 540 2. Ganska ointresserad 677 3. Något ointresserad 487 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 2069 5. Något intresserad 1180 6. Ganska intresserad 766 7. Mycket intresserad 140 9. Ej svar
VAR 79 GÅ PÅ TEATER Loc 102 width 1 MD=9 F.7.51. Gå på teater <Se F.7 för fullständig frågetext> 1001 1. Mycket ointresserad 493 2. Ganska ointresserad 576 3. Något ointresserad 723 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 2063 5. Något intresserad 1372 6. Ganska intresserad 835 7. Mycket intresserad 118 9. Ej svar
VAR 80 GÅ PÅ KONSTUTSTÄLLNING Loc 103 width 1 MD=9 F.7.52. Gå på konstutställning <Se F.7 för fullständig frågetext> 1595 1. Mycket ointresserad 773 2. Ganska ointresserad 852 3. Något ointresserad 861 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1635 5. Något intresserad 842 6. Ganska intresserad 474 7. Mycket intresserad 149 9. Ej svar
VAR 81 SKAFFA VIDAREUTBILDNING Loc 104 width 1 MD=9 F.7.53. Skaffa vidareutbildning <Se F.7 för fullständig frågetext> 553 1. Mycket ointresserad 324 2. Ganska ointresserad 466 3. Något ointresserad 943 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 2117 5. Något intresserad 1571 6. Ganska intresserad 1049 7. Mycket intresserad 158 9. Ej svar
VAR 82 LÄSA BÖCKER Loc 105 width 1 MD=9 F.7.54. Läsa böcker <Se F.7 för fullständig frågetext> 333 1. Mycket ointresserad 261 2. Ganska ointresserad 436 3. Något ointresserad 268 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1990 5. Något intresserad 1843 6. Ganska intresserad 1938 7. Mycket intresserad 112 9. Ej svar
VAR 83 LÄSA POPULÄRTIDNINGAR Loc 106 width 1 MD=9 F.7.55. Läsa populärtidningar <Se F.7 för fullständig frågetext> 696 1. Mycket ointresserad 518 2. Ganska ointresserad 765 3. Något ointresserad 795 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 2333 5. Något intresserad 1376 6. Ganska intresserad 539 7. Mycket intresserad 159 9. Ej svar
VAR 84 SY KLÄDER Loc 107 width 1 MD=9 F.7.56. Sy kläder <Se F.7 för fullständig frågetext> 2939 1. Mycket ointresserad 446 2. Ganska ointresserad 474 3. Något ointresserad 671 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1001 5. Något intresserad 695 6. Ganska intresserad 832 7. Mycket intresserad 123 9. Ej svar
VAR 85 HANDARBETA Loc 108 width 1 MD=9 F.7.57. Handarbeta <Se F.7 för fullständig frågetext> 2567 1. Mycket ointresserad 357 2. Ganska ointresserad 392 3. Något ointresserad 530 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 936 5. Något intresserad 889 6. Ganska intresserad 1403 7. Mycket intresserad 107 9. Ej svar
VAR 86 MÅLA Loc 109 width 1 MD=9 F.7.58. Måla <Se F.7 för fullständig frågetext> 1496 1. Mycket ointresserad 400 2. Ganska ointresserad 556 3. Något ointresserad 756 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1843 5. Något intresserad 1252 6. Ganska intresserad 726 7. Mycket intresserad 152 9. Ej svar
VAR 87 SNICKRA Loc 110 width 1 MD=9 F.7.59. Snickra <Se F.7 för fullständig frågetext> 1476 1. Mycket ointresserad 410 2. Ganska ointresserad 577 3. Något ointresserad 822 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1648 5. Något intresserad 1284 6. Ganska intresserad 808 7. Mycket intresserad 156 9. Ej svar
VAR 88 MOTIONERA Loc 111 width 1 MD=9 F.7.60. Motionera <Se F.7 för fullständig frågetext> 282 1. Mycket ointresserad 177 2. Ganska ointresserad 338 3. Något ointresserad 288 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 2214 5. Något intresserad 2094 6. Ganska intresserad 1700 7. Mycket intresserad 88 9. Ej svar
VAR 89 FRILUFTSLIV Loc 112 width 1 MD=9 F.7.61. Friluftsliv <Se F.7 för fullständig frågetext> 143 1. Mycket ointresserad 114 2. Ganska ointresserad 210 3. Något ointresserad 229 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1708 5. Något intresserad 2217 6. Ganska intresserad 2462 7. Mycket intresserad 98 9. Ej svar
VAR 90 SPORTFISKA Loc 113 width 1 MD=9 F.7.62. Sportfiska <Se F.7 för fullständig frågetext> 1707 1. Mycket ointresserad 501 2. Ganska ointresserad 572 3. Något ointresserad 836 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1350 5. Något intresserad 928 6. Ganska intresserad 1139 7. Mycket intresserad 148 9. Ej svar
VAR 91 ÅKA SKIDOR Loc 114 width 1 MD=9 F.7.63. Åka skidor <Se F.7 för fullständig frågetext> 1027 1. Mycket ointresserad 389 2. Ganska ointresserad 537 3. Något ointresserad 593 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1899 5. Något intresserad 1340 6. Ganska intresserad 1256 7. Mycket intresserad 140 9. Ej svar
VAR 92 ÅKA MOTORBÅT Loc 115 width 1 MD=9 F.7.64. Åka motorbåt <Se F.7 för fullständig frågetext> 1483 1. Mycket ointresserad 495 2. Ganska ointresserad 586 3. Något ointresserad 891 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1601 5. Något intresserad 1048 6. Ganska intresserad 937 7. Mycket intresserad 140 9. Ej svar
VAR 93 SEGLA Loc 116 width 1 MD=9 F.7.65. Segla <Se F.7 för fullständig frågetext> 2139 1. Mycket ointresserad 553 2. Ganska ointresserad 597 3. Något ointresserad 1563 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 939 5. Något intresserad 563 6. Ganska intresserad 677 7. Mycket intresserad 150 9. Ej svar
VAR 94 CAMPA Loc 117 width 1 MD=9 F.7.66. Campa <Se F.7 för fullständig frågetext> 1285 1. Mycket ointresserad 369 2. Ganska ointresserad 545 3. Något ointresserad 615 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1789 5. Något intresserad 1359 6. Ganska intresserad 1065 7. Mycket intresserad 154 9. Ej svar
VAR 95 SEMESTRA UTOMLANDS Loc 118 width 1 MD=9 F.7.67. Semestra utomlands <Se F.7 för fullständig frågetext> 684 1. Mycket ointresserad 257 2. Ganska ointresserad 388 3. Något ointresserad 730 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1380 5. Något intresserad 1436 6. Ganska intresserad 2152 7. Mycket intresserad 154 9. Ej svar
VAR 96 SEMESTRA I SVERIGE Loc 119 width 1 MD=9 F.7.68. Semestra i Sverige <Se F.7 för fullständig frågetext> 116 1. Mycket ointresserad 58 2. Ganska ointresserad 128 3. Något ointresserad 220 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1326 5. Något intresserad 2512 6. Ganska intresserad 2673 7. Mycket intresserad 148 9. Ej svar
VAR 97 GÅ PÅ FÖRENINGSMÖTEN Loc 120 width 1 MD=9 F.7.69. Gå på föreningsmöten <Se F.7 för fullständig frågetext> 1657 1. Mycket ointresserad 761 2. Ganska ointresserad 997 3. Något ointresserad 843 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1626 5. Något intresserad 737 6. Ganska intresserad 380 7. Mycket intresserad 180 9. Ej svar
VAR 98 SE PÅ SPORTEVENEMANG Loc 121 width 1 MD=9 F.7.70. Se på sportevenemang <Se F.7 för fullständig frågetext> 870 1. Mycket ointresserad 448 2. Ganska ointresserad 510 3. Något ointresserad 393 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1650 5. Något intresserad 1325 6. Ganska intresserad 1860 7. Mycket intresserad 125 9. Ej svar
VAR 99 PRÖVA NYA PRODUKTER Loc 122 width 1 MD=9 F.7.71. Pröva nya produkter <Se F.7 för fullständig frågetext> 335 1. Mycket ointresserad 292 2. Ganska ointresserad 466 3. Något ointresserad 1012 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 2637 5. Något intresserad 1587 6. Ganska intresserad 719 7. Mycket intresserad 133 9. Ej svar
VAR 100 KONSUM Loc 123 width 2 F.8. Hur ofta Du besöker affärer m.m. Nedan finner Du ett antal frågor där Du kan markera Ditt svar på upp till 16 olika sätt:från "Aldrig" till "7 ggr/vecka". Ange så noga Du kan HUR OFTA Du besöker olika affärer etc. Svara med ett kryss på varje rad! F.8a. Hur ofta besöker Du Konsum? 679 00. Aldrig 136 01. 1 gång per år 136 02. 2 gånger per år 251 03. 3 gånger per år 294 04. 1 gång per kvartal 233 05. 2 gånger per kvartal 743 06. 1 gång per månad 559 07. 2 gånger per månad 630 08. 3 gånger per månad 1248 09. 1 gång per vecka 878 10. 2 gånger per vecka 617 11. 3 gånger per vecka 339 12. 4 gånger per vecka 247 13. 5 gånger per vecka 119 14. 6 gånger per vecka 72 15. 7 gånger per vecka
VAR 101 ICA Loc 125 width 2 F.8b. Hur ofta besöker Du ICA? <Se F.8 för fullständig frågetext> 572 00. Aldrig 117 01. 1 gång per år 117 02. 2 gånger per år 179 03. 3 gånger per år 269 04. 1 gång per kvartal 211 05. 2 gånger per kvartal 730 06. 1 gång per månad 504 07. 2 gånger per månad 547 08. 3 gånger per månad 1348 09. 1 gång per vecka 988 10. 2 gånger per vecka 729 11. 3 gånger per vecka 389 12. 4 gånger per vecka 258 13. 5 gånger per vecka 136 14. 6 gånger per vecka 87 15. 7 gånger per vecka
VAR 102 VIVO Loc 127 width 2 F.8c. Hur ofta besöker Du VIVO? <Se F.8 för fullständig frågetext> 3670 00. Aldrig 497 01. 1 gång per år 279 02. 2 gånger per år 259 03. 3 gånger per år 383 04. 1 gång per kvartal 209 05. 2 gånger per kvartal 520 06. 1 gång per månad 240 07. 2 gånger per månad 201 08. 3 gånger per månad 438 09. 1 gång per vecka 202 10. 2 gånger per vecka 135 11. 3 gånger per vecka 75 12. 4 gånger per vecka 41 13. 5 gånger per vecka 19 14. 6 gånger per vecka 13 15. 7 gånger per vecka
VAR 103 ANNAN LIVSMEDELSBUTIK Loc 129 width 2 F.8d. Hur ofta besöker Du annan livsmedelsbutik? <Se F.8 för fullständig frågetext> 1903 00. Aldrig 349 01. 1 gång per år 331 02. 2 gånger per år 449 03. 3 gånger per år 482 04. 1 gång per kvartal 345 05. 2 gånger per kvartal 862 06. 1 gång per månad 496 07. 2 gånger per månad 386 08. 3 gånger per månad 805 09. 1 gång per vecka 343 10. 2 gånger per vecka 187 11. 3 gånger per vecka 96 12. 4 gånger per vecka 78 13. 5 gånger per vecka 41 14. 6 gånger per vecka 28 15. 7 gånger per vecka
VAR 104 LIVSM.AVD.DOMUS-OBS Loc 131 width 2 F.8e. Hur ofta besöker Du livsmedelsavdelning i Domus eller Obs? <Se F.8 för fullständig frågetext> 1355 00. Aldrig 282 01. 1 gång per år 287 02. 2 gånger per år 369 03. 3 gånger per år 535 04. 1 gång per kvartal 400 05. 2 gånger per kvartal 1086 06. 1 gång per månad 693 07. 2 gånger per månad 511 08. 3 gånger per månad 888 09. 1 gång per vecka 341 10. 2 gånger per vecka 197 11. 3 gånger per vecka 115 12. 4 gånger per vecka 80 13. 5 gånger per vecka 26 14. 6 gånger per vecka 16 15. 7 gånger per vecka
VAR 105 LIVSM.AVD.ANNAT VARUHUS Loc 133 width 2 F.8f. Hur ofta besöker Du livsmedelsavdelning i annat varuhus? <Se F.8 för fullständig frågetext> 2285 00. Aldrig 436 01. 1 gång per år 394 02. 2 gånger per år 394 03. 3 gånger per år 600 04. 1 gång per kvartal 355 05. 2 gånger per kvartal 927 06. 1 gång per månad 459 07. 2 gånger per månad 346 08. 3 gånger per månad 601 09. 1 gång per vecka 187 10. 2 gånger per vecka 109 11. 3 gånger per vecka 45 12. 4 gånger per vecka 22 13. 5 gånger per vecka 12 14. 6 gånger per vecka 9 15. 7 gånger per vecka
VAR 106 DOMUS Loc 135 width 2 F.8g. Hur ofta besöker Du Domus? <Se F.8 för fullständig frågetext> 1351 00. Aldrig 275 01. 1 gång per år 290 02. 2 gånger per år 340 03. 3 gånger per år 532 04. 1 gång per kvartal 387 05. 2 gånger per kvartal 1112 06. 1 gång per månad 673 07. 2 gånger per månad 555 08. 3 gånger per månad 875 09. 1 gång per vecka 359 10. 2 gånger per vecka 201 11. 3 gånger per vecka 110 12. 4 gånger per vecka 73 13. 5 gånger per vecka 26 14. 6 gånger per vecka 22 15. 7 gånger per vecka
VAR 107 EPA Loc 137 width 2 F.8h. Hur ofta besöker Du Epa? <Se F.8 för fullständig frågetext> 1623 00. Aldrig 488 01. 1 gång per år 449 02. 2 gånger per år 422 03. 3 gånger per år 650 04. 1 gång per kvartal 432 05. 2 gånger per kvartal 1086 06. 1 gång per månad 597 07. 2 gånger per månad 421 08. 3 gånger per månad 625 09. 1 gång per vecka 188 10. 2 gånger per vecka 108 11. 3 gånger per vecka 40 12. 4 gånger per vecka 24 13. 5 gånger per vecka 14 14. 6 gånger per vecka 14 15. 7 gånger per vecka
VAR 108 TEMPO Loc 139 width 2 F.8i. Hur ofta besöker Du Tempo? <Se F.8 för fullständig frågetext> 2219 00. Aldrig 595 01. 1 gång per år 399 02. 2 gånger per år 381 03. 3 gånger per år 583 04. 1 gång per kvartal 377 05. 2 gånger per kvartal 897 06. 1 gång per månad 449 07. 2 gånger per månad 366 08. 3 gånger per månad 501 09. 1 gång per vecka 186 10. 2 gånger per vecka 110 11. 3 gånger per vecka 59 12. 4 gånger per vecka 37 13. 5 gånger per vecka 9 14. 6 gånger per vecka 13 15. 7 gånger per vecka
VAR 109 PRESSBYRÅN Loc 141 width 2 F.8j. Hur ofta besöker Du Pressbyrån? <Se F.8 för fullständig frågetext> 1075 00. Aldrig 188 01. 1 gång per år 223 02. 2 gånger per år 340 03. 3 gånger per år 470 04. 1 gång per kvartal 317 05. 2 gånger per kvartal 939 06. 1 gång per månad 591 07. 2 gånger per månad 589 08. 3 gånger per månad 1013 09. 1 gång per vecka 525 10. 2 gånger per vecka 345 11. 3 gånger per vecka 211 12. 4 gånger per vecka 166 13. 5 gånger per vecka 69 14. 6 gånger per vecka 120 15. 7 gånger per vecka
VAR 110 ANNAN KIOSK Loc 143 width 2 F.8k. Hur ofta besöker Du annan kiosk? <Se F.8 för fullständig frågetext> 1185 00. Aldrig 152 01. 1 gång per år 154 02. 2 gånger per år 259 03. 3 gånger per år 379 04. 1 gång per kvartal 286 05. 2 gånger per kvartal 763 06. 1 gång per månad 511 07. 2 gånger per månad 494 08. 3 gånger per månad 1224 09. 1 gång per vecka 604 10. 2 gånger per vecka 445 11. 3 gånger per vecka 245 12. 4 gånger per vecka 190 13. 5 gånger per vecka 98 14. 6 gånger per vecka 192 15. 7 gånger per vecka
VAR 111 TOBAKSAFFÄR Loc 145 width 2 F.8l. Hur ofta besöker Du tobaksaffär? <Se F.8 för fullständig frågetext> 2560 00. Aldrig 309 01. 1 gång per år 246 02. 2 gånger per år 265 03. 3 gånger per år 385 04. 1 gång per kvartal 248 05. 2 gånger per kvartal 757 06. 1 gång per månad 371 07. 2 gånger per månad 303 08. 3 gånger per månad 847 09. 1 gång per vecka 338 10. 2 gånger per vecka 214 11. 3 gånger per vecka 117 12. 4 gånger per vecka 121 13. 5 gånger per vecka 52 14. 6 gånger per vecka 48 15. 7 gånger per vecka
VAR 112 BAR/SJÄLVSERVERING Loc 147 width 2 F.8m. Hur ofta besöker Du bar/självservering? <Se F.8 för fullständig frågetext> 1244 00. Aldrig 253 01. 1 gång per år 375 02. 2 gånger per år 665 03. 3 gånger per år 870 04. 1 gång per kvartal 567 05. 2 gånger per kvartal 980 06. 1 gång per månad 528 07. 2 gånger per månad 445 08. 3 gånger per månad 375 09. 1 gång per vecka 208 10. 2 gånger per vecka 155 11. 3 gånger per vecka 127 12. 4 gånger per vecka 311 13. 5 gånger per vecka 34 14. 6 gånger per vecka 44 15. 7 gånger per vecka
VAR 113 KAFE/KONDITORI Loc 149 width 2 F.8n. Hur ofta besöker Du kafe/konditori? <Se F.8 för fullständig frågetext> 1372 00. Aldrig 410 01. 1 gång per år 555 02. 2 gånger per år 665 03. 3 gånger per år 834 04. 1 gång per kvartal 540 05. 2 gånger per kvartal 993 06. 1 gång per månad 467 07. 2 gånger per månad 398 08. 3 gånger per månad 421 09. 1 gång per vecka 200 10. 2 gånger per vecka 121 11. 3 gånger per vecka 61 12. 4 gånger per vecka 92 13. 5 gånger per vecka 20 14. 6 gånger per vecka 32 15. 7 gånger per vecka
VAR 114 KORVKIOSK/GATUKÖK Loc 151 width 2 F.8o. Hur ofta besöker Du korvkiosk/gatukök? <Se F.8 för fullständig frågetext> 1703 00. Aldrig 295 01. 1 gång per år 393 02. 2 gånger per år 510 03. 3 gånger per år 732 04. 1 gång per kvartal 511 05. 2 gånger per kvartal 969 06. 1 gång per månad 586 07. 2 gånger per månad 502 08. 3 gånger per månad 486 09. 1 gång per vecka 264 10. 2 gånger per vecka 109 11. 3 gånger per vecka 57 12. 4 gånger per vecka 35 13. 5 gånger per vecka 5 14. 6 gånger per vecka 24 15. 7 gånger per vecka
VAR 115 BENSINSTATION Loc 153 width 2 F.8p. Hur ofta besöker Du bensinstation? <Se F.8 för fullständig frågetext> 1812 00. Aldrig 53 01. 1 gång per år 51 02. 2 gånger per år 86 03. 3 gånger per år 164 04. 1 gång per kvartal 145 05. 2 gånger per kvartal 574 06. 1 gång per månad 873 07. 2 gånger per månad 678 08. 3 gånger per månad 1636 09. 1 gång per vecka 639 10. 2 gånger per vecka 238 11. 3 gånger per vecka 102 12. 4 gånger per vecka 49 13. 5 gånger per vecka 25 14. 6 gånger per vecka 56 15. 7 gånger per vecka
VAR 116 POSTKONTOR Loc 155 width 2 F.8q. Hur ofta besöker Du postkontor? <Se F.8 för fullständig frågetext> 311 00. Aldrig 49 01. 1 gång per år 69 02. 2 gånger per år 118 03. 3 gånger per år 250 04. 1 gång per kvartal 263 05. 2 gånger per kvartal 1536 06. 1 gång per månad 1503 07. 2 gånger per månad 1044 08. 3 gånger per månad 1320 09. 1 gång per vecka 371 10. 2 gånger per vecka 133 11. 3 gånger per vecka 49 12. 4 gånger per vecka 81 13. 5 gånger per vecka 63 14. 6 gånger per vecka 21 15. 7 gånger per vecka
VAR 117 BANKKONTOR Loc 157 width 2 MD=99 F.8r. Hur ofta besöker Du bankkontor? <Se F.8 för fullständig frågetext> 583 00. Aldrig 223 01. 1 gång per år 251 02. 2 gånger per år 291 03. 3 gånger per år 575 04. 1 gång per kvartal 360 05. 2 gånger per kvartal 1738 06. 1 gång per månad 1206 07. 2 gånger per månad 739 08. 3 gånger per månad 865 09. 1 gång per vecka 158 10. 2 gånger per vecka 72 11. 3 gånger per vecka 24 12. 4 gånger per vecka 73 13. 5 gånger per vecka 11 14. 6 gånger per vecka 11 15. 7 gånger per vecka 1 99. Ej svar
VAR 118 AFFISCHPELARE Loc 159 width 2 F.9. Hur ofta Du besöker affärer m.m. Nedan finner Du ett antal frågor där Du kan markera Ditt svar på upp till 16 olika sätt:från "aldrig" till "7 ggr/vecka".Ange så noga Du kan HUR OFTA Du besöker olika affärer etc.Svara med ett kryss på varje rad! F.9a. Hur ofta ser Du affischpelare? 1837 00. Aldrig 219 01. 1 gång per år 175 02. 2 gånger per år 198 03. 3 gånger per år 290 04. 1 gång per kvartal 197 05. 2 gånger per kvartal 550 06. 1 gång per månad 258 07. 2 gånger per månad 287 08. 3 gånger per månad 941 09. 1 gång per vecka 311 10. 2 gånger per vecka 262 11. 3 gånger per vecka 170 12. 4 gånger per vecka 376 13. 5 gånger per vecka 148 14. 6 gånger per vecka 962 15. 7 gånger per vecka
VAR 119 REKLAM PÅ BIO Loc 161 width 2 F.9b. Hur ofta ser Du reklamfilm på bio? <Se F.9 för fullständig frågetext> 3012 00. Aldrig 826 01. 1 gång per år 596 02. 2 gånger per år 474 03. 3 gånger per år 563 04. 1 gång per kvartal 331 05. 2 gånger per kvartal 593 06. 1 gång per månad 303 07. 2 gånger per månad 167 08. 3 gånger per månad 192 09. 1 gång per vecka 45 10. 2 gånger per vecka 20 11. 3 gånger per vecka 15 12. 4 gånger per vecka 10 13. 5 gånger per vecka 10 14. 6 gånger per vecka 24 15. 7 gånger per vecka
VAR 120 REKLAM PÅ BUSSAR Loc 163 width 2 F.9c. Hur ofta ser Du reklam på bussar? <Se F.9 för fullständig frågetext> 1650 00. Aldrig 201 01. 1 gång per år 121 02. 2 gånger per år 183 03. 3 gånger per år 283 04. 1 gång per kvartal 152 05. 2 gånger per kvartal 477 06. 1 gång per månad 259 07. 2 gånger per månad 290 08. 3 gånger per månad 768 09. 1 gång per vecka 290 10. 2 gånger per vecka 318 11. 3 gånger per vecka 247 12. 4 gånger per vecka 657 13. 5 gånger per vecka 220 14. 6 gånger per vecka 1065 15. 7 gånger per vecka
VAR 121 REKLAM PÅ TAXIBILAR Loc 165 width 2 F.9d. Hur ofta ser Du reklam på taxibilar? <Se F.9 för fullständig frågetext> 1931 00. Aldrig 229 01. 1 gång per år 159 02. 2 gånger per år 216 03. 3 gånger per år 291 04. 1 gång per kvartal 166 05. 2 gånger per kvartal 523 06. 1 gång per månad 252 07. 2 gånger per månad 266 08. 3 gånger per månad 770 09. 1 gång per vecka 334 10. 2 gånger per vecka 312 11. 3 gånger per vecka 208 12. 4 gånger per vecka 404 13. 5 gånger per vecka 183 14. 6 gånger per vecka 937 15. 7 gånger per vecka
VAR 122 AFTONBLADET Loc 167 width 2 MD=99 F.10. Tidningar Du själv läser.Följande frågor gäller hur ofta Du själv läser vissa tidningar.De flesta människor läser endast en liten del av de uppräknade tidningarna.Vi ber Dig att så noga som möjligt gå igenom och kryssa för samtliga tidningar.I de fall Du inte alls läser en tidning, kryssa för svarsalternativet "Aldrig". F.10a. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Aftonbladet? 2374 00. Aldrig 162 01. 1 gång per år 147 02. 2 gånger per år 242 03. 3 gånger per år 324 04. 1 gång per kvartal 211 05. 2 gånger per kvartal 481 06. 1 gång per månad 281 07. 2 gånger per månad 320 08. 3 gånger per månad 561 09. 1 gång per vecka 356 10. 2 gånger per vecka 289 11. 3 gånger per vecka 179 12. 4 gånger per vecka 208 13. 5 gånger per vecka 1045 14. 6 gånger per vecka 1 99. Ej svar
VAR 123 ARBETET Loc 169 width 2 F.10b. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Arbetet? <Se F.10 för fullständig frågetext> 5885 00. Aldrig 102 01. 1 gång per år 74 02. 2 gånger per år 93 03. 3 gånger per år 102 04. 1 gång per kvartal 59 05. 2 gånger per kvartal 141 06. 1 gång per månad 49 07. 2 gånger per månad 63 08. 3 gånger per månad 142 09. 1 gång per vecka 53 10. 2 gånger per vecka 29 11. 3 gånger per vecka 21 12. 4 gånger per vecka 55 13. 5 gånger per vecka 313 14. 6 gånger per vecka
VAR 124 DAGENS NYHETER Loc 171 width 2 F.10c. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Dagens Nyheter? <Se F.10 för fullständig frågetext> 3679 00. Aldrig 166 01. 1 gång per år 161 02. 2 gånger per år 216 03. 3 gånger per år 257 04. 1 gång per kvartal 144 05. 2 gånger per kvartal 313 06. 1 gång per månad 174 07. 2 gånger per månad 186 08. 3 gånger per månad 358 09. 1 gång per vecka 183 10. 2 gånger per vecka 129 11. 3 gånger per vecka 76 12. 4 gånger per vecka 155 13. 5 gånger per vecka 984 14. 6 gånger per vecka
VAR 125 EXPRESSEN Loc 173 width 2 F.10d. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Expressen? <Se F.10 för fullständig frågetext> 1789 00. Aldrig 101 01. 1 gång per år 102 02. 2 gånger per år 215 03. 3 gånger per år 314 04. 1 gång per kvartal 186 05. 2 gånger per kvartal 533 06. 1 gång per månad 338 07. 2 gånger per månad 383 08. 3 gånger per månad 696 09. 1 gång per vecka 418 10. 2 gånger per vecka 363 11. 3 gånger per vecka 241 12. 4 gånger per vecka 287 13. 5 gånger per vecka 1215 14. 6 gånger per vecka
VAR 126 GÖTEBORGS-POSTEN Loc 175 width 2 F.10e. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Göteborgs-Posten? <Se F.10 för fullständig frågetext> 5459 00. Aldrig 139 01. 1 gång per år 92 02. 2 gånger per år 107 03. 3 gånger per år 83 04. 1 gång per kvartal 72 05. 2 gånger per kvartal 127 06. 1 gång per månad 51 07. 2 gånger per månad 71 08. 3 gånger per månad 151 09. 1 gång per vecka 45 10. 2 gånger per vecka 34 11. 3 gånger per vecka 22 12. 4 gånger per vecka 48 13. 5 gånger per vecka 680 14. 6 gånger per vecka
VAR 127 LÄSER SKÅNSKA DAGBLADET Loc 177 width 2 F.10f. Hur ofta läser Du - Skånska Dagbladet (vard) <Se F.10 för fullständig frågetext> 6717 00. Aldrig 82 01. 1 gång per år 30 02. 2 gånger per år 52 03. 3 gånger per år 35 04. 1 gång per kvartal 20 05. 2 gånger per kvartal 53 06. 1 gång per månad 19 07. 2 gånger per månad 12 08. 3 gånger per månad 48 09. 1 gång per vecka 17 10. 2 gånger per vecka 10 11. 3 gånger per vecka 10 12. 4 gånger per vecka 9 13. 5 gånger per vecka 67 14. 6 gånger per vecka
VAR 128 GT KVÄLLSTIDNINGEN Loc 179 width 2 F.10g. Hur ofta läser Du vardagsnummer av GT Kvällstidningen? <Se F.10 för fullständig frågetext> 5801 00. Aldrig 140 01. 1 gång per år 102 02. 2 gånger per år 129 03. 3 gånger per år 98 04. 1 gång per kvartal 77 05. 2 gånger per kvartal 145 06. 1 gång per månad 65 07. 2 gånger per månad 87 08. 3 gånger per månad 149 09. 1 gång per vecka 87 10. 2 gånger per vecka 92 11. 3 gånger per vecka 48 12. 4 gånger per vecka 32 13. 5 gånger per vecka 129 14. 6 gånger per vecka
VAR 129 KVÄLLSPOSTEN Loc 181 width 2 F.10h. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Kvällsposten? <Se F.10 för fullständig frågetext> 5605 00. Aldrig 102 01. 1 gång per år 88 02. 2 gånger per år 117 03. 3 gånger per år 114 04. 1 gång per kvartal 69 05. 2 gånger per kvartal 125 06. 1 gång per månad 78 07. 2 gånger per månad 106 08. 3 gånger per månad 187 09. 1 gång per vecka 133 10. 2 gånger per vecka 83 11. 3 gånger per vecka 49 12. 4 gånger per vecka 66 13. 5 gånger per vecka 259 14. 6 gånger per vecka
VAR 130 SVENSKA DAGBLADET Loc 183 width 2 F.10i. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Svenska Dagbladet? <Se F.10 för fullständig frågetext> 5587 00. Aldrig 133 01. 1 gång per år 134 02. 2 gånger per år 148 03. 3 gånger per år 139 04. 1 gång per kvartal 95 05. 2 gånger per kvartal 141 06. 1 gång per månad 89 07. 2 gånger per månad 106 08. 3 gånger per månad 136 09. 1 gång per vecka 64 10. 2 gånger per vecka 31 11. 3 gånger per vecka 28 12. 4 gånger per vecka 37 13. 5 gånger per vecka 313 14. 6 gånger per vecka
VAR 131 SYDSVENSKA DAGBLADET Loc 185 width 2 MD=99 F.10j. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Sydsvenska Dagbladet? <Se F.10 för fullständig frågetext> 6190 00. Aldrig 89 01. 1 gång per år 70 02. 2 gånger per år 85 03. 3 gånger per år 51 04. 1 gång per kvartal 46 05. 2 gånger per kvartal 78 06. 1 gång per månad 45 07. 2 gånger per månad 62 08. 3 gånger per månad 102 09. 1 gång per vecka 34 10. 2 gånger per vecka 12 11. 3 gånger per vecka 14 12. 4 gånger per vecka 23 13. 5 gånger per vecka 279 14. 6 gånger per vecka 1 99. Ej svar
VAR 132 AFTONBLADET(SÖNDAG) Loc 187 width 2 MD=99 F.11. Tidningar Du själv läser.Följande frågor gäller hur ofta Du själv läser vissa tidningar.De flesta människor läser endast en liten del av de uppräknade tidningarna.Vi ber Dig att så noga som möjligt gå igenom och kryssa för samtliga tidningar.I de fall Du inte alls läser en tidning, kryssa för svarsalternativet "Aldrig". F.11a. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Aftonbladet? 2916 00. Aldrig 187 01. 1 gång per år 147 02. 2 gånger per år 195 03. 3 gånger per år 320 04. 1 gång per kvartal 202 05. 2 gånger per kvartal 505 06. 1 gång per månad 389 07. 2 gånger per månad 303 08. 3 gånger per månad 2016 09. 1 gång per vecka 1 99. Ej svar
VAR 133 ARBETET(SÖNDAG) Loc 189 width 2 F.11b. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Arbetet? <Se F.11 för fullständig frågetext> 6396 00. Aldrig 64 01. 1 gång per år 47 02. 2 gånger per år 45 03. 3 gånger per år 63 04. 1 gång per kvartal 32 05. 2 gånger per kvartal 72 06. 1 gång per månad 49 07. 2 gånger per månad 24 08. 3 gånger per månad 389 09. 1 gång per vecka
VAR 134 DAGENS NYHETER(SÖNDAG) Loc 191 width 2 F.11c. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Dagens Nyheter? <Se F.11 för fullständig frågetext> 4297 00. Aldrig 148 01. 1 gång per år 147 02. 2 gånger per år 180 03. 3 gånger per år 229 04. 1 gång per kvartal 129 05. 2 gånger per kvartal 279 06. 1 gång per månad 211 07. 2 gånger per månad 144 08. 3 gånger per månad 1417 09. 1 gång per vecka
VAR 135 EXPRESSEN(SÖNDAG) Loc 193 width 2 F.11d. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Expressen? <Se F.11 för fullständig frågetext> 2065 00. Aldrig 119 01. 1 gång per år 139 02. 2 gånger per år 209 03. 3 gånger per år 318 04. 1 gång per kvartal 248 05. 2 gånger per kvartal 642 06. 1 gång per månad 515 07. 2 gånger per månad 454 08. 3 gånger per månad 2472 09. 1 gång per vecka
VAR 136 GÖTEBORGS-POSTEN(SÖNDAG) Loc 195 width 2 F.11e. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Göteborgs-Posten? <Se F.11 för fullständig frågetext> 5723 00. Aldrig 104 01. 1 gång per år 88 02. 2 gånger per år 88 03. 3 gånger per år 87 04. 1 gång per kvartal 45 05. 2 gånger per kvartal 115 06. 1 gång per månad 81 07. 2 gånger per månad 71 08. 3 gånger per månad 779 09. 1 gång per vecka
VAR 137 GT KVÄLLSTIDNING(SÖNDAG) Loc 197 width 2 F.11f. Hur ofta läser Du söndagsnummer av GT Kvällstidningen? <Se F.11 för fullständig frågetext> 6030 00. Aldrig 112 01. 1 gång per år 112 02. 2 gånger per år 109 03. 3 gånger per år 92 04. 1 gång per kvartal 74 05. 2 gånger per kvartal 141 06. 1 gång per månad 107 07. 2 gånger per månad 84 08. 3 gånger per månad 320 09. 1 gång per vecka
VAR 138 KVÄLLSPOSTEN(SÖNDAG) Loc 199 width 2 MD=99 F.11g. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Kvällsposten? <Se F.11 för fullständig frågetext> 5834 00. Aldrig 97 01. 1 gång per år 81 02. 2 gånger per år 77 03. 3 gånger per år 94 04. 1 gång per kvartal 65 05. 2 gånger per kvartal 125 06. 1 gång per månad 93 07. 2 gånger per månad 101 08. 3 gånger per månad 613 09. 1 gång per vecka 1 99. Ej svar
VAR 139 SV.DAGBLADET(SÖNDAG) Loc 201 width 2 F.11h. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Svenska Dagbladet? <Se F.11 för fullständig frågetext> 6312 00. Aldrig 94 01. 1 gång per år 65 02. 2 gånger per år 63 03. 3 gånger per år 77 04. 1 gång per kvartal 39 05. 2 gånger per kvartal 76 06. 1 gång per månad 51 07. 2 gånger per månad 38 08. 3 gånger per månad 366 09. 1 gång per vecka
VAR 140 SYDSV.DAGBLADET(SÖNDAG) Loc 203 width 2 F.11i. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Sydsvenska Dagbladet? <Se F.11 för fullständig frågetext> 6389 00. Aldrig 69 01. 1 gång per år 36 02. 2 gånger per år 40 03. 3 gånger per år 47 04. 1 gång per kvartal 33 05. 2 gånger per kvartal 73 06. 1 gång per månad 56 07. 2 gånger per månad 33 08. 3 gånger per månad 405 09. 1 gång per vecka
VAR 141 LÄSER ALLAS VECKOTIDNING Loc 205 width 2 F.12. Tidningar Du själv läser-Veckotidningar F.12a. Hur ofta läser Du - Allas Veckotidning 5429 00. Aldrig 215 01. 1 gång per år 168 02. 2 gånger per år 174 03. 3 gånger per år 217 04. 1 gång per kvartal 126 05. 2 gånger per kvartal 268 06. 1 gång per månad 151 07. 2 gånger per månad 68 08. 3 gånger per månad 365 09. 1 gång per vecka
VAR 142 LÄSER ALLERS Loc 207 width 2 F.12b. Hur ofta läser Du - Allers <Se F.12 för fullständig frågetext> 4365 00. Aldrig 272 01. 1 gång per år 290 02. 2 gånger per år 266 03. 3 gånger per år 365 04. 1 gång per kvartal 209 05. 2 gånger per kvartal 386 06. 1 gång per månad 198 07. 2 gånger per månad 116 08. 3 gånger per månad 714 09. 1 gång per vecka
VAR 143 LÄSER DAMERNAS VÄRLD Loc 209 width 2 F.12c. Hur ofta läser Du - Damernas Värld <Se F.12 för fullständig frågetext> 4640 00. Aldrig 276 01. 1 gång per år 208 02. 2 gånger per år 264 03. 3 gånger per år 389 04. 1 gång per kvartal 237 05. 2 gånger per kvartal 416 06. 1 gång per månad 220 07. 2 gånger per månad 98 08. 3 gånger per månad 433 09. 1 gång per vecka
VAR 144 LÄSER FEMINA Loc 211 width 2 MD=99 F.12d. Hur ofta läser Du - Femina <Se F.12 för fullständig frågetext> 4823 00. Aldrig 265 01. 1 gång per år 201 02. 2 gånger per år 257 03. 3 gånger per år 357 04. 1 gång per kvartal 207 05. 2 gånger per kvartal 421 06. 1 gång per månad 166 07. 2 gånger per månad 103 08. 3 gånger per månad 380 09. 1 gång per vecka 1 99. Ej svar
VAR 145 LÄSER FIB-AKTUELLT Loc 213 width 2 MD=99 F.12e. Hur ofta läser Du - FIB-Aktuellt <Se F.12 för fullständig frågetext> 3902 00. Aldrig 203 01. 1 gång per år 217 02. 2 gånger per år 308 03. 3 gånger per år 443 04. 1 gång per kvartal 299 05. 2 gånger per kvartal 599 06. 1 gång per månad 383 07. 2 gånger per månad 247 08. 3 gånger per månad 579 09. 1 gång per vecka 1 99. Ej svar
VAR 146 LÄSER HEMMETS JOURNAL Loc 215 width 2 MD=99 F.12f. Hur ofta läser Du - Hemmets Journal <Se F.12 för fullständig frågetext> 4186 00. Aldrig 239 01. 1 gång per år 243 02. 2 gånger per år 242 03. 3 gånger per år 326 04. 1 gång per kvartal 255 05. 2 gånger per kvartal 402 06. 1 gång per månad 231 07. 2 gånger per månad 140 08. 3 gånger per månad 916 09. 1 gång per vecka 1 99. Ej svar
VAR 147 LÄSER HEMMETS VECKOTIDN. Loc 217 width 2 MD=99 F.12g. Hur ofta läser Du - Hemmets Veckotidning <Se F.12 för fullständig frågetext> 4353 00. Aldrig 286 01. 1 gång per år 244 02. 2 gånger per år 231 03. 3 gånger per år 335 04. 1 gång per kvartal 207 05. 2 gånger per kvartal 385 06. 1 gång per månad 208 07. 2 gånger per månad 119 08. 3 gånger per månad 812 09. 1 gång per vecka 1 99. Ej svar
VAR 148 LÄSER HENNES Loc 219 width 2 F.12h. Hur ofta läser Du - Hennes <Se F.12 för fullständig frågetext> 6066 00. Aldrig 193 01. 1 gång per år 102 02. 2 gånger per år 111 03. 3 gånger per år 144 04. 1 gång per kvartal 97 05. 2 gånger per kvartal 138 06. 1 gång per månad 68 07. 2 gånger per månad 54 08. 3 gånger per månad 208 09. 1 gång per vecka
VAR 149 LÄSER HUSMODERN Loc 221 width 2 MD=99 F.12i. Hur ofta läser Du - Husmodern <Se F.12 för fullständig frågetext> 4621 00. Aldrig 267 01. 1 gång per år 217 02. 2 gånger per år 290 03. 3 gånger per år 378 04. 1 gång per kvartal 232 05. 2 gånger per kvartal 355 06. 1 gång per månad 200 07. 2 gånger per månad 94 08. 3 gånger per månad 526 09. 1 gång per vecka 1 99. Ej svar
VAR 150 LÄSER HÄNT I VECKAN Loc 223 width 2 F.12j. Hur ofta läser Du - Hänt i Veckan <Se F.12 för fullständig frågetext> 4400 00. Aldrig 283 01. 1 gång per år 276 02. 2 gånger per år 354 03. 3 gånger per år 458 04. 1 gång per kvartal 297 05. 2 gånger per kvartal 496 06. 1 gång per månad 201 07. 2 gånger per månad 105 08. 3 gånger per månad 311 09. 1 gång per vecka
VAR 151 LÄSER ICA-KURIREN Loc 225 width 2 MD=99 F.12k. Hur ofta läser Du - ICA-kuriren <Se F.12 för fullständig frågetext> 4047 00. Aldrig 181 01. 1 gång per år 152 02. 2 gånger per år 210 03. 3 gånger per år 256 04. 1 gång per kvartal 186 05. 2 gånger per kvartal 378 06. 1 gång per månad 160 07. 2 gånger per månad 96 08. 3 gånger per månad 1513 09. 1 gång per vecka 2 99. Ej svar
VAR 152 LÄSER LAND Loc 227 width 2 F.12l. Hur ofta läser Du - Land <Se F.12 för fullständig frågetext> 5523 00. Aldrig 116 01. 1 gång per år 92 02. 2 gånger per år 114 03. 3 gånger per år 145 04. 1 gång per kvartal 71 05. 2 gånger per kvartal 156 06. 1 gång per månad 99 07. 2 gånger per månad 54 08. 3 gånger per månad 811 09. 1 gång per vecka
VAR 153 LÄSER LEKTYR Loc 229 width 2 MD=99 F.12m. Hur ofta läser Du - Lektyr <Se F.12 för fullständig frågetext> 4447 00. Aldrig 192 01. 1 gång per år 149 02. 2 gånger per år 211 03. 3 gånger per år 346 04. 1 gång per kvartal 239 05. 2 gånger per kvartal 492 06. 1 gång per månad 348 07. 2 gånger per månad 221 08. 3 gånger per månad 535 09. 1 gång per vecka 1 99. Ej svar
VAR 154 LÄSER METALLARBETAREN Loc 231 width 2 F.12n. Hur ofta läser Du - Metallarbetaren <Se F.12 för fullständig frågetext> 6054 00. Aldrig 74 01. 1 gång per år 64 02. 2 gånger per år 62 03. 3 gånger per år 73 04. 1 gång per kvartal 63 05. 2 gånger per kvartal 210 06. 1 gång per månad 105 07. 2 gånger per månad 47 08. 3 gånger per månad 429 09. 1 gång per vecka
VAR 155 LÄSER MIN VÄRLD Loc 233 width 2 F.12o. Hur ofta läser Du - Min Värld <Se F.12 för fullständig frågetext> 5786 00. Aldrig 139 01. 1 gång per år 99 02. 2 gånger per år 112 03. 3 gånger per år 130 04. 1 gång per kvartal 102 05. 2 gånger per kvartal 178 06. 1 gång per månad 106 07. 2 gånger per månad 68 08. 3 gånger per månad 461 09. 1 gång per vecka
VAR 156 LÄSER MITT LIVS NOVELL Loc 235 width 2 F.12p. Hur ofta läser Du - Mitt Livs Novell <Se F.12 för fullständig frågetext> 6297 00. Aldrig 137 01. 1 gång per år 98 02. 2 gånger per år 97 03. 3 gånger per år 111 04. 1 gång per kvartal 78 05. 2 gånger per kvartal 127 06. 1 gång per månad 57 07. 2 gånger per månad 38 08. 3 gånger per månad 141 09. 1 gång per vecka
VAR 157 LÄSER RÖSTER I RADIO/TV Loc 237 width 2 MD=99 F.12q. Hur ofta läser Du - Röster i Radio/TV <Se F.12 för fullständig frågetext> 5578 00. Aldrig 280 01. 1 gång per år 222 02. 2 gånger per år 238 03. 3 gånger per år 224 04. 1 gång per kvartal 119 05. 2 gånger per kvartal 154 06. 1 gång per månad 46 07. 2 gånger per månad 33 08. 3 gånger per månad 287 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 158 LÄSER SAXONS VECKOTIDN. Loc 239 width 2 F.12r. Hur ofta läser Du - Saxons Veckotidning <Se F.12 för fullständig frågetext> 5721 00. Aldrig 156 01. 1 gång per år 140 02. 2 gånger per år 152 03. 3 gånger per år 150 04. 1 gång per kvartal 124 05. 2 gånger per kvartal 209 06. 1 gång per månad 108 07. 2 gånger per månad 65 08. 3 gånger per månad 356 09. 1 gång per vecka
VAR 159 LÄSER SE Loc 241 width 2 F.12s. Hur ofta läser Du - Se <Se F.12 för fullständig frågetext> 3923 00. Aldrig 316 01. 1 gång per år 340 02. 2 gånger per år 481 03. 3 gånger per år 562 04. 1 gång per kvartal 339 05. 2 gånger per kvartal 558 06. 1 gång per månad 258 07. 2 gånger per månad 120 08. 3 gånger per månad 284 09. 1 gång per vecka
VAR 160 LÄSER SVENSK DAMTIDNING Loc 243 width 2 MD=99 F.12t. Hur ofta läser Du - Svensk Damtidning <Se F.12 för fullständig frågetext> 5626 00. Aldrig 206 01. 1 gång per år 154 02. 2 gånger per år 195 03. 3 gånger per år 221 04. 1 gång per kvartal 158 05. 2 gånger per kvartal 192 06. 1 gång per månad 123 07. 2 gånger per månad 45 08. 3 gånger per månad 261 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 161 LÄSER SVENSKA JOURNALEN Loc 245 width 2 F.12u. Hur ofta läser Du - Svenska Journalen <Se F.12 för fullständig frågetext> 6441 00. Aldrig 145 01. 1 gång per år 105 02. 2 gånger per år 105 03. 3 gånger per år 96 04. 1 gång per kvartal 55 05. 2 gånger per kvartal 92 06. 1 gång per månad 32 07. 2 gånger per månad 22 08. 3 gånger per månad 88 09. 1 gång per vecka
VAR 162 LÄSER VECKANS AFFÄRER Loc 247 width 2 F.12v. Hur ofta läser Du - Veckans Affärer <Se F.12 för fullständig frågetext> 6239 00. Aldrig 106 01. 1 gång per år 96 02. 2 gånger per år 95 03. 3 gånger per år 131 04. 1 gång per kvartal 74 05. 2 gånger per kvartal 159 06. 1 gång per månad 58 07. 2 gånger per månad 30 08. 3 gånger per månad 193 09. 1 gång per vecka
VAR 163 LÄSER VECKO-JOURNALEN Loc 249 width 2 F.12x. Hur ofta läser Du - Vecko-Journalen <Se F.12 för fullständig frågetext> 5925 00. Aldrig 200 01. 1 gång per år 166 02. 2 gånger per år 172 03. 3 gånger per år 176 04. 1 gång per kvartal 104 05. 2 gånger per kvartal 163 06. 1 gång per månad 64 07. 2 gånger per månad 37 08. 3 gånger per månad 174 09. 1 gång per vecka
VAR 164 LÄSER VECKO-REVYN Loc 251 width 2 F.12y. Hur ofta läser Du - Vecko-Revyn <Se F.12 för fullständig frågetext> 4928 00. Aldrig 215 01. 1 gång per år 218 02. 2 gånger per år 288 03. 3 gånger per år 311 04. 1 gång per kvartal 234 05. 2 gånger per kvartal 306 06. 1 gång per månad 172 07. 2 gånger per månad 95 08. 3 gånger per månad 414 09. 1 gång per vecka
VAR 165 LÄSER VI Loc 253 width 2 F.12z. Hur ofta läser Du - Vi <Se F.12 för fullständig frågetext> 5234 00. Aldrig 187 01. 1 gång per år 131 02. 2 gånger per år 184 03. 3 gånger per år 181 04. 1 gång per kvartal 103 05. 2 gånger per kvartal 244 06. 1 gång per månad 118 07. 2 gånger per månad 65 08. 3 gånger per månad 734 09. 1 gång per vecka
VAR 166 LÄSER ÅRET RUNT Loc 255 width 2 MD=99 F.12å. Hur ofta läser Du - Året Runt <Se F.12 för fullständig frågetext> 3230 00. Aldrig 219 01. 1 gång per år 263 02. 2 gånger per år 401 03. 3 gånger per år 475 04. 1 gång per kvartal 358 05. 2 gånger per kvartal 553 06. 1 gång per månad 319 07. 2 gånger per månad 197 08. 3 gånger per månad 1166 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 167 BYGGNADSARBETAREN Loc 257 width 1 F.13. Tidningar Du själv läser.Följande frågor gäller hur ofta Du själv läser vissa tidningar.De flesta människor läser endast en liten del av de uppräknade tidningarna.Vi ber Dig att så noga som möjligt gå igenom och kryssa för samtliga tidningar.I de fall Du inte alls läser en tidning, kryssa för svarsalternativet "Aldrig". F.13a. Hur ofta läser Du Byggnadsarbetaren 6686 0. Aldrig 41 1. 1 gång per år 30 2. 2 gånger per år 26 3. 3 gånger per år 25 4. 1 gång per kvartal 24 5. 2 gånger per kvartal 101 6. 1 gång per månad 55 7. 2 gånger per månad 193 8. 3 gånger per månad
VAR 168 STATSANSTÄLLD Loc 258 width 1 F.13b. Hur ofta läser Du Statsanställd <Se F.13 för fullständig frågetext> 6475 0. Aldrig 51 1. 1 gång per år 29 2. 2 gånger per år 23 3. 3 gånger per år 41 4. 1 gång per kvartal 33 5. 2 gånger per kvartal 121 6. 1 gång per månad 69 7. 2 gånger per månad 339 8. 3 gånger per månad
VAR 169 ALLT OM MAT Loc 259 width 1 F.14. Tidningar Du själv läser.Följande frågor gäller hur ofta Du själv läser vissa tidningar.De flesta människor läser endast en liten del av de uppräknade tidningarna.Vi ber Dig att så noga som möjligt gå igenom och kryssa för samtliga tidningar.I de fall Du inte alls läser en tidning, kryssa för svarsalternativet "Aldrig". F.14a. Hur ofta läser du - Allt om Mat 5159 0. Aldrig 294 1. 1 gång per år 244 2. 2 gånger per år 236 3. 3 gånger per år 298 4. 1 gång per kvartal 151 5. 2 gånger per kvartal 345 6. 1 gång per månad 454 7. 2 gånger per månad
VAR 170 FABRIKSARBETAREN Loc 260 width 1 F.14b. Hur ofta läser Du Fabriksarbetaren <Se F.14 för fullständig frågetext> 6904 0. Aldrig 30 1. 1 gång per år 22 2. 2 gånger per år 13 3. 3 gånger per år 20 4. 1 gång per kvartal 14 5. 2 gånger per kvartal 83 6. 1 gång per månad 95 7. 2 gånger per månad
VAR 171 KOMMUNALARBETAREN Loc 261 width 1 F.14c. Hur ofta läser Du - Kommunalarbetaren <Se F.14 för fullständig frågetext> 6383 0. Aldrig 41 1. 1 gång per år 26 2. 2 gånger per år 30 3. 3 gånger per år 49 4. 1 gång per kvartal 21 5. 2 gånger per kvartal 222 6. 1 gång per månad 409 7. 2 gånger per månad
VAR 172 MOTOR Loc 262 width 1 F.14d. Hur ofta läser Du - Motor <Se F.14 för fullständig frågetext> 5458 0. Aldrig 188 1. 1 gång per år 170 2. 2 gånger per år 180 3. 3 gånger per år 195 4. 1 gång per kvartal 145 5. 2 gånger per kvartal 356 6. 1 gång per månad 489 7. 2 gånger per månad
VAR 173 MOTORFÖRAREN Loc 263 width 1 MD=9 F.14e. Hur ofta läser Du - Motorföraren <Se F.14 för fullständig frågetext> 6309 0. Aldrig 114 1. 1 gång per år 84 2. 2 gånger per år 67 3. 3 gånger per år 111 4. 1 gång per kvartal 83 5. 2 gånger per kvartal 189 6. 1 gång per månad 223 7. 2 gånger per månad 1 9. Ej svar
VAR 174 TEKNIKENS VÄRLD Loc 264 width 1 F.14f. Hur ofta läser Du - Teknikens Värld <Se F.14 för fullständig frågetext> 5263 0. Aldrig 242 1. 1 gång per år 204 2. 2 gånger per år 271 3. 3 gånger per år 313 4. 1 gång per kvartal 211 5. 2 gånger per kvartal 353 6. 1 gång per månad 324 7. 2 gånger per månad
VAR 175 VI BILÄGARE Loc 265 width 1 F.14g. Hur ofta läser Du - Vi Bilägare <Se F.14 för fullständig frågetext> 4638 0. Aldrig 159 1. 1 gång per år 117 2. 2 gånger per år 135 3. 3 gånger per år 218 4. 1 gång per kvartal 152 5. 2 gånger per kvartal 583 6. 1 gång per månad 1179 7. 2 gånger per månad
VAR 176 LÄSER ALLT I HEMMET Loc 266 width 1 MD=9 F.15. Tidningar Du själv läser - Månadstidningar F.15a. Hur ofta läser du - Allt i Hemmet 3941 0. Aldrig 419 1. 1 gång per år 495 2. 2 gånger per år 459 3. 3 gånger per år 586 4. 1 gång per kvartal 276 5. 2 gånger per kvartal 1003 6. 1 gång per månad 2 9. Ej svar
VAR 177 LÄSER HEM OCH FRITID Loc 267 width 1 F.15b. Hur ofta läser du - Hem och Fritid <Se F.15 för fullständig frågetext> 3847 0. Aldrig 411 1. 1 gång per år 475 2. 2 gånger per år 403 3. 3 gånger per år 619 4. 1 gång per kvartal 288 5. 2 gånger per kvartal 1138 6. 1 gång per månad
VAR 178 LÄSER VILLA&HEM I SVER. Loc 268 width 1 MD=9 F.15c. Hur ofta läser Du - Villa & Hem i Sverige <Se F.15 för fullständig frågetext> 5052 0. Aldrig 363 1. 1 gång per år 261 2. 2 gånger per år 280 3. 3 gånger per år 376 4. 1 gång per kvartal 193 5. 2 gånger per kvartal 655 6. 1 gång per månad 1 9. Ej svar
VAR 179 LÄSER BÅT FÖR ALLA Loc 269 width 1 F.15d. Hur ofta läser du - Båt för Alla <Se F.15 för fullständig frågetext> 6360 0. Aldrig 206 1. 1 gång per år 126 2. 2 gånger per år 89 3. 3 gånger per år 148 4. 1 gång per kvartal 88 5. 2 gånger per kvartal 164 6. 1 gång per månad
VAR 180 LÄSER BÅT-NYTT Loc 270 width 1 MD=9 F.15e. Hur ofta läser du - Båt-Nytt <Se F.15 för fullständig frågetext> 6020 0. Aldrig 296 1. 1 gång per år 182 2. 2 gånger per år 124 3. 3 gånger per år 206 4. 1 gång per kvartal 105 5. 2 gånger per kvartal 247 6. 1 gång per månad 1 9. Ej svar
VAR 181 LÄSER FOTO OCH FILMTEKN. Loc 271 width 1 F.15f. Hur ofta läser du - Foto och Filmteknik <Se F.15 för fullständig frågetext> 6416 0. Aldrig 216 1. 1 gång per år 111 2. 2 gånger per år 113 3. 3 gånger per år 125 4. 1 gång per kvartal 70 5. 2 gånger per kvartal 130 6. 1 gång per månad
VAR 182 LÄSER DET BÄSTA Loc 272 width 1 F.15g. Hur ofta läser du - Det Bästa <Se F.15 för fullständig frågetext> 5309 0. Aldrig 364 1. 1 gång per år 285 2. 2 gånger per år 240 3. 3 gånger per år 188 4. 1 gång per kvartal 106 5. 2 gånger per kvartal 689 6. 1 gång per månad
VAR 183 LÄSER VI FÖRÄLDRAR Loc 273 width 1 F.15h. Hur ofta läser du - Vi Föräldrar <Se F.15 för fullständig frågetext> 5625 0. Aldrig 292 1. 1 gång per år 238 2. 2 gånger per år 239 3. 3 gånger per år 219 4. 1 gång per kvartal 124 5. 2 gånger per kvartal 444 6. 1 gång per månad
VAR 184 LÄSER VÅR BOSTAD Loc 274 width 1 F.15i. Hur ofta läser du - Vår Bostad <Se F.15 för fullständig frågetext> 5301 0. Aldrig 247 1. 1 gång per år 176 2. 2 gånger per år 154 3. 3 gånger per år 238 4. 1 gång per kvartal 122 5. 2 gånger per kvartal 943 6. 1 gång per månad
VAR 185 LÄSER INDUSTRITJÄNSTEM. Loc 275 width 1 MD=9 F.15j. Hur ofta läser du - Industritjänstemannen <Se F.15 för fullständig frågetext> 6716 0. Aldrig 39 1. 1 gång per år 16 2. 2 gånger per år 18 3. 3 gånger per år 29 4. 1 gång per kvartal 28 5. 2 gånger per kvartal 334 6. 1 gång per månad 1 9. Ej svar
VAR 186 LÄSER SACO-TIDNINGEN Loc 276 width 1 F.15k. Hur ofta läser Du - SACO-tidningen <Se F.15 för fullständig frågetext> 6899 0. Aldrig 42 1. 1 gång per år 26 2. 2 gånger per år 18 3. 3 gånger per år 24 4. 1 gång per kvartal 28 5. 2 gånger per kvartal 144 6. 1 gång per månad
VAR 187 LÄSER SUNT FÖRNUFT Loc 277 width 1 F.15l. Hur ofta läser Du - Sunt Förnuft <Se F.15 för fullständig frågetext> 6679 0. Aldrig 74 1. 1 gång per år 46 2. 2 gånger per år 46 3. 3 gånger per år 63 4. 1 gång per kvartal 31 5. 2 gånger per kvartal 242 6. 1 gång per månad
VAR 188 LÄSER JAKTJOURNALEN Loc 278 width 1 F.15m. Hur ofta läser Du - Jaktjournalen <Se F.15 för fullständig frågetext> 6615 0. Aldrig 91 1. 1 gång per år 51 2. 2 gånger per år 66 3. 3 gånger per år 92 4. 1 gång per kvartal 35 5. 2 gånger per kvartal 231 6. 1 gång per månad
VAR 189 LÄSER JAKTM.O.FISKEV. Loc 279 width 1 F.15n. Hur ofta läser Du - Jaktmarker och Fiskevatten <Se F.15 för fullständig frågetext> 6583 0. Aldrig 122 1. 1 gång per år 68 2. 2 gånger per år 65 3. 3 gånger per år 93 4. 1 gång per kvartal 47 5. 2 gånger per kvartal 203 6. 1 gång per månad
VAR 190 LÄSER SVENSK JAKT Loc 280 width 1 F.15o. Hur ofta läser Du - Svensk Jakt <Se F.15 för fullständig frågetext> 6442 0. Aldrig 128 1. 1 gång per år 65 2. 2 gånger per år 71 3. 3 gånger per år 96 4. 1 gång per kvartal 60 5. 2 gånger per kvartal 319 6. 1 gång per månad
VAR 191 LÄSER SVENSKT FISKE Loc 281 width 1 F.15p. Hur ofta läser Du - Svenskt Fiske <Se F.15 för fullständig frågetext> 6478 0. Aldrig 173 1. 1 gång per år 90 2. 2 gånger per år 82 3. 3 gånger per år 98 4. 1 gång per kvartal 63 5. 2 gånger per kvartal 197 6. 1 gång per månad
VAR 192 LÄSER ILLUSTR.MOTORSPORT Loc 282 width 1 F.15q. Hur ofta läser Du - Illustrerad Motor Sport <Se F.15 för fullständig frågetext> 6453 0. Aldrig 164 1. 1 gång per år 103 2. 2 gånger per år 87 3. 3 gånger per år 119 4. 1 gång per kvartal 66 5. 2 gånger per kvartal 189 6. 1 gång per månad
VAR 193 LÄSER POPULÄR MEKANIK Loc 283 width 1 F.15r. Hur ofta läser Du - Populär Mekanik <Se F.15 för fullständig frågetext> 6641 0. Aldrig 158 1. 1 gång per år 103 2. 2 gånger per år 83 3. 3 gånger per år 68 4. 1 gång per kvartal 48 5. 2 gånger per kvartal 80 6. 1 gång per månad
VAR 194 LÄSER SV.MOTORTIDNING Loc 284 width 1 F.15s. Hur ofta läser Du - Svensk Motortidning <Se F.15 för fullständig frågetext> 6518 0. Aldrig 160 1. 1 gång per år 110 2. 2 gånger per år 84 3. 3 gånger per år 94 4. 1 gång per kvartal 58 5. 2 gånger per kvartal 157 6. 1 gång per månad
VAR 195 LÄSER TEKNIK FÖR ALLA Loc 285 width 1 F.15t. Hur ofta läser du - Teknik för Alla <Se F.15 för fullständig frågetext> 5713 0. Aldrig 327 1. 1 gång per år 272 2. 2 gånger per år 264 3. 3 gånger per år 251 4. 1 gång per kvartal 136 5. 2 gånger per kvartal 218 6. 1 gång per månad
VAR 196 VI I VILLA Loc 286 width 1 F.16. Tidningen Vi i Villa distribueras gratis till landets samtliga villaägare. Vi i Villa utkommer med 4 nr under våren och 2 nr under hösten,alltså totalt 6 nr per år.Hur ofta läser Du Vi i Villa? FRÅGAN EJ STÄLLD I DENNA OMGÅNG 7181 0. Frågan ej ställd
VAR 197 FINNS:PERSONBIL/KOMBI Loc 287 width 1 MD=9 F.17. Vad finns i Ditt hushåll? F.17a. I hushållet finns:personbil/kombi 1458 0. Finns ej 5679 1. Finns 44 9. Ej svar
VAR 198 FINNS:FRITIDSHUS Loc 288 width 1 MD=9 F.17b. I hushållet finns:fritidshus <Se F.17 för fullständig frågetext> 5427 0. Finns ej 1710 1. Finns 44 9. Ej svar
VAR 199 FINNS:MOTOR-SEGELBÅT Loc 289 width 1 MD=9 F.17c. I hushållet finns:motor- eller segelbåt <Se F.17 för fullständig frågetext> 6056 0. Finns ej 1081 1. Finns 44 9. Ej svar
VAR 200 FINNS:BILDKAMERA-INST. Loc 290 width 1 MD=9 F.17d. I hushållet finns:bildkamera-typ Instamatic <Se F.17 för fullständig frågetext> 3013 0. Finns ej 4124 1. Finns 44 9. Ej svar
VAR 201 FINNS:SYSTEMKAMERA Loc 291 width 1 MD=9 F.17e. I hushållet finns:bildkamera-typ systemkamera <Se F.17 för fullständig frågetext> 5067 0. Finns ej 2070 1. Finns 44 9. Ej svar
VAR 202 FINNS:FILMKAMERA Loc 292 width 1 MD=9 F.17f. I hushållet finns:filmkamera <Se F.17 för fullständig frågetext> 5630 0. Finns ej 1507 1. Finns 44 9. Ej svar
VAR 203 FINNS:STILLBILDSPROJEKT. Loc 293 width 1 MD=9 F.17g. I hushållet finns:stillbildsprojektor <Se F.17 för fullständig frågetext> 5597 0. Finns ej 1540 1. Finns 44 9. Ej svar
VAR 204 FINNS:FILMPROJEKTOR Loc 294 width 1 MD=9 F.17h. I hushållet finns:filmprojektor <Se F.17 för fullständig frågetext> 5942 0. Finns ej 1195 1. Finns 44 9. Ej svar
VAR 205 FINNS:SKRIVMASKIN Loc 295 width 1 MD=9 F.17i. I hushållet finns:skrivmaskin <Se F.17 för fullständig frågetext> 4198 0. Finns ej 2939 1. Finns 44 9. Ej svar
VAR 206 FINNS:SVART-VIT TV Loc 296 width 1 MD=9 F.17j. I hushållet finns:svart-vit tv <Se F.17 för fullständig frågetext> 2028 0. Finns ej 5109 1. Finns 44 9. Ej svar
VAR 207 FINNS:FÄRG-TV Loc 297 width 1 MD=9 F.17k. I hushållet finns:färg-tv <Se F.17 för fullständig frågetext> 4369 0. Finns ej 2768 1. Finns 44 9. Ej svar
VAR 208 FINNS:FRYSBOX/FRYSSKÅP Loc 298 width 1 MD=9 F.17l. I hushållet finns:frysbox/frysskåp <Se F.17 för fullständig frågetext> 1422 0. Finns ej 5715 1. Finns 44 9. Ej svar
VAR 209 FINNS:DISKMASKIN Loc 299 width 1 MD=9 F.17m. I hushållet finns:diskmaskin <Se F.17 för fullständig frågetext> 5833 0. Finns ej 1304 1. Finns 44 9. Ej svar
VAR 210 FINNS:TVÄTTMASKIN Loc 300 width 1 MD=9 F.17n. I hushållet finns:tvättmaskin <Se F.17 för fullständig frågetext> 2627 0. Finns ej 4510 1. Finns 44 9. Ej svar
VAR 211 FINNS:KASSETTBANDSPELARE Loc 301 width 1 MD=9 F.17o. I hushållet finns:kassettbandspelare <Se F.17 för fullständig frågetext> 4616 0. Finns ej 2521 1. Finns 44 9. Ej svar
VAR 212 FINNS:STEREOANLÄGGNING Loc 302 width 1 MD=9 F.17p. I hushållet finns:stereoanläggning <Se F.17 för fullständig frågetext> 3833 0. Finns ej 3304 1. Finns 44 9. Ej svar
VAR 213 FINNS:VANLIG BANDSPELARE Loc 303 width 1 MD=9 F.17q. I hushållet finns:vanlig bandspelare <Se F.17 för fullständig frågetext> 4932 0. Finns ej 2205 1. Finns 44 9. Ej svar
VAR 214 FINNS:HUND Loc 304 width 1 MD=9 F.17r. I hushållet finns:hund <Se F.17 för fullständig frågetext> 5580 0. Finns ej 1557 1. Finns 44 9. Ej svar
VAR 215 FINNS:KATT Loc 305 width 1 MD=9 F.17s. I hushållet finns:katt <Se F.17 för fullständig frågetext> 6029 0. Finns ej 1108 1. Finns 44 9. Ej svar
VAR 216 FINNS:BURFÅGLAR Loc 306 width 1 MD=9 F.17t. I hushållet finns:burfåglar <Se F.17 för fullständig frågetext> 6499 0. Finns ej 638 1. Finns 44 9. Ej svar
VAR 217 FINNS:AKVARIEFISKAR Loc 307 width 1 MD=9 F.17u. I hushållet finns:akvariefiskar <Se F.17 för fullständig frågetext> 6401 0. Finns ej 736 1. Finns 44 9. Ej svar
VAR 218 MATVAROR I BUTIKER Loc 308 width 1 MD=9 F.18. Hur ofta köper Du personligen för egen eller för andras räkning nedanstående produkter? Var god svara med ett kryss på varje rad. F.18a. Jag köper: Matvaror i Butiker 250 1. Aldrig 457 2. Någon gång/år 291 3. Någon gång/kvartal 986 4. Någon gång/månad 2577 5. 1-2 gånger/vecka 1800 6. 3-4 gånger/vecka 779 7. Minst 5 gånger/vecka 41 9. Ej svar
VAR 219 SKÖNHETSARTIKLAR Loc 309 width 1 MD=9 F.18b. Jag köper: Skönhetsartiklar <Se F.18 för fullständig frågetext> 2320 1. Aldrig 1715 2. Någon gång/år 1416 3. Någon gång/kvartal 1574 4. Någon gång/månad 68 5. 1-2 gånger/vecka 5 6. 3-4 gånger/vecka 7. Minst 5 gånger/vecka 83 9. Ej svar
VAR 220 TANDKRÄM Loc 310 width 1 MD=9 F.18c. Jag köper: Tandkräm <Se F.18 för fullständig frågetext> 717 1. Aldrig 904 2. Någon gång/år 1542 3. Någon gång/kvartal 3705 4. Någon gång/månad 256 5. 1-2 gånger/vecka 14 6. 3-4 gånger/vecka 3 7. Minst 5 gånger/vecka 40 9. Ej svar
VAR 221 TVÅL Loc 311 width 1 MD=9 F.18d. Jag köper: Tvål <Se F.18 för fullständig frågetext> 726 1. Aldrig 866 2. Någon gång/år 1403 3. Någon gång/kvartal 3799 4. Någon gång/månad 325 5. 1-2 gånger/vecka 13 6. 3-4 gånger/vecka 1 7. Minst 5 gånger/vecka 48 9. Ej svar
VAR 222 MASKINDISKMEDEL Loc 312 width 1 MD=9 F.18e. Jag köper: Maskindiskmedel <Se F.18 för fullständig frågetext> 5127 1. Aldrig 490 2. Någon gång/år 606 3. Någon gång/kvartal 722 4. Någon gång/månad 45 5. 1-2 gånger/vecka 1 6. 3-4 gånger/vecka 7. Minst 5 gånger/vecka 190 9. Ej svar
VAR 223 VANLIGT DISKMEDEL Loc 313 width 1 MD=9 F.18f. Jag köper: Vanligt diskmedel <Se F.18 för fullständig frågetext> 1316 1. Aldrig 1023 2. Någon gång/år 1756 3. Någon gång/kvartal 2881 4. Någon gång/månad 161 5. 1-2 gånger/vecka 5 6. 3-4 gånger/vecka 1 7. Minst 5 gånger/vecka 38 9. Ej svar
VAR 224 RENGÖRINGSMEDEL Loc 314 width 1 MD=9 F.18g. Jag köper: Rengöringsmedel <Se F.18 för fullständig frågetext> 1254 1. Aldrig 1166 2. Någon gång/år 1934 3. Någon gång/kvartal 2642 4. Någon gång/månad 128 5. 1-2 gånger/vecka 5 6. 3-4 gånger/vecka 4 7. Minst 5 gånger/vecka 48 9. Ej svar
VAR 225 TVÄTTMEDEL Loc 315 width 1 MD=9 F.18h. Jag köper: Tvättmedel <Se F.18 för fullständig frågetext> 1225 1. Aldrig 928 2. Någon gång/år 1673 3. Någon gång/kvartal 3058 4. Någon gång/månad 247 5. 1-2 gånger/vecka 7 6. 3-4 gånger/vecka 2 7. Minst 5 gånger/vecka 41 9. Ej svar
VAR 226 GOLVVÅRDSMEDEL Loc 316 width 1 MD=9 F.18i. Jag köper: Golvvårdsmedel <Se F.18 för fullständig frågetext> 2507 1. Aldrig 2048 2. Någon gång/år 1544 3. Någon gång/kvartal 968 4. Någon gång/månad 31 5. 1-2 gånger/vecka 3 6. 3-4 gånger/vecka 2 7. Minst 5 gånger/vecka 78 9. Ej svar
VAR 227 GRAMMOFONSKIVOR Loc 317 width 1 MD=9 F.18j. Jag köper: Grammofonskivor <Se F.18 för fullständig frågetext> 2730 1. Aldrig 2165 2. Någon gång/år 1404 3. Någon gång/kvartal 748 4. Någon gång/månad 49 5. 1-2 gånger/vecka 4 6. 3-4 gånger/vecka 2 7. Minst 5 gånger/vecka 79 9. Ej svar
VAR 228 AVSER ATT KÖPA1 Loc 318 width 2 MD=99 F.19. Din avsikt att köpa nedanstående varor.Nedan finns en mängd varor uppräknade. Stryk under de varor Du tror att Du eller Ditt hushåll kommer att köpa inom de närmaste två åren. F.19a. Första understrykningen 856 00. Fabriksny bil 1743 01. Begagnad bil 174 02. Moped 38 03. Nytt fritidshus 73 04. Begagnat fritidshus 204 05. Ny villa 103 06. Begagnad villa 281 07. Köksfläkt 153 08. Elektrisk spis 138 09. Diskmaskin 3418 99. Ej svar
VAR 229 AVSER ATT KÖPA1 Loc 320 width 2 MD=99 F.19b. Andra understrykningen <Se F.19 för fullständig frågetext> 2515 00. Frågan ej tillämplig 41 01. Begagnad bil 149 02. Moped 43 03. Nytt fritidshus 80 04. Begagnat fritidshus 169 05. Ny villa 169 06. Begagnad villa 216 07. Köksfläkt 198 08. Elektrisk spis 183 09. Diskmaskin 3418 99. Ej svar
VAR 230 AVSER ATT KÖPA1 Loc 322 width 2 MD=99 F.19c. Tredje understrykningen <Se F.19 för fullständig frågetext> 3393 00. Frågan ej tillämplig 01. Begagnad bil 4 02. Moped 1 03. Nytt fritidshus 6 04. Begagnat fritidshus 19 05. Ny villa 26 06. Begagnad villa 102 07. Köksfläkt 127 08. Elektrisk spis 85 09. Diskmaskin 3418 99. Ej svar
VAR 231 AVSER ATT KÖPA1 Loc 324 width 2 MD=99 F.19d. Fjärde understrykningen <Se F.19 för fullständig frågetext> 3612 00. Frågan ej tillämplig 01. Begagnad bil 02. Moped 03. Nytt fritidshus 04. Begagnat fritidshus 05. Ny villa 4 06. Begagnad villa 6 07. Köksfläkt 75 08. Elektrisk spis 66 09. Diskmaskin 3418 99. Ej svar
VAR 232 AVSER ATT KÖPA1 Loc 326 width 2 MD=99 F.19e. Femte understrykningen <Se F.19 för fullständig frågetext> 3714 00. Frågan ej tillämplig 01. Begagnad bil 02. Moped 03. Nytt fritidshus 04. Begagnat fritidshus 05. Ny villa 06. Begagnad villa 07. Köksfläkt 4 08. Elektrisk spis 45 09. Diskmaskin 3418 99. Ej svar
VAR 233 AVSER ATT KÖPA2 Loc 328 width 2 MD=99 F.20. Din avsikt att köpa nedanstående varor.Nedan finns en mängd varor uppräknade. Stryk under de varor Du tror att Du eller Ditt hushåll kommer att köpa inom de närmaste två åren. F.20a. Första understrykningen 749 00. Tvättmaskin 224 01. Frysbox 235 02. Frysskåp 558 03. Fiskeutrustning 571 04. Elektrisk rakapparat 123 05. Portabel skrivmaskin 164 06. Stillbildskamera 155 07. Filmkamera 87 08. Projektorer 188 09. Elektrisk symaskin 4127 99. Ej svar
VAR 234 AVSER ATT KÖPA2 Loc 330 width 2 MD=99 F.20b. Andra understrykningen <Se F.20 för fullständig frågetext> 1934 00. Frågan ej tillämplig 128 01. Frysbox 96 02. Frysskåp 107 03. Fiskeutrustning 249 04. Elektrisk rakapparat 60 05. Portabel skrivmaskin 123 06. Stillbildskamera 114 07. Filmkamera 127 08. Projektorer 118 09. Elektrisk symaskin 4125 99. Ej svar
VAR 235 AVSER ATT KÖPA2 Loc 332 width 2 MD=99 F.20c. Tredje understrykningen <Se F.20 för fullständig frågetext> 2693 00. Frågan ej tillämplig 01. Frysbox 47 02. Frysskåp 21 03. Fiskeutrustning 35 04. Elektrisk rakapparat 20 05. Portabel skrivmaskin 42 06. Stillbildskamera 45 07. Filmkamera 83 08. Projektorer 70 09. Elektrisk symaskin 4125 99. Ej svar
VAR 236 AVSER ATT KÖPA2 Loc 334 width 2 MD=99 F.20d. Fjärde understrykningen <Se F.20 för fullständig frågetext> 2954 00. Frågan ej tillämplig 01. Frysbox 02. Frysskåp 10 03. Fiskeutrustning 10 04. Elektrisk rakapparat 5 05. Portabel skrivmaskin 9 06. Stillbildskamera 13 07. Filmkamera 20 08. Projektorer 35 09. Elektrisk symaskin 4125 99. Ej svar
VAR 237 AVSER ATT KÖPA2 Loc 336 width 2 MD=99 F.20e. Femte understrykningen <Se F.20 för fullständig frågetext> 3023 00. Frågan ej tillämplig 01. Frysbox 02. Frysskåp 03. Fiskeutrustning 4 04. Elektrisk rakapparat 1 05. Portabel skrivmaskin 2 06. Stillbildskamera 5 07. Filmkamera 8 08. Projektorer 14 09. Elektrisk symaskin 4124 99. Ej svar
VAR 238 AVSER ATT KÖPA3 Loc 338 width 2 MD=99 F.21. Din avsikt att köpa nedanstående varor.Nedan finns en mängd varor uppräknade. Läs igenom alla de varor vi räknat upp och stryk samtidigt under de varor Du tror att Du eller Ditt hushåll kommer att köpa inom de närmaste två åren. F.21a. Första understrykningen 634 00. Radio 352 01. Bandspelare 753 02. Stereoanläggning 172 03. Svart/vit TV 846 04. Färg-TV 1037 05. Trädgårdsredskap 206 06. Gräsklippare 258 07. Dammsugare 80 08. Motor- eller segelbåt 55 09. Motionscykel 2788 99. Ej svar
VAR 239 AVSER ATT KÖPA3 Loc 340 width 2 MD=99 F.21b. Andra understrykningen <Se F.21 för fullständig frågetext> 2287 00. Frågan ej tillämplig 99 01. Bandspelare 161 02. Stereoanläggning 76 03. Svart/vit TV 342 04. Färg-TV 568 05. Trädgårdsredskap 419 06. Gräsklippare 302 07. Dammsugare 83 08. Motor- eller segelbåt 60 09. Motionscykel 2784 99. Ej svar
VAR 240 AVSER ATT KÖPA3 Loc 342 width 2 MD=99 F.21c. Tredje understrykningen <Se F.21 för fullständig frågetext> 3612 00. Frågan ej tillämplig 01. Bandspelare 41 02. Stereoanläggning 13 03. Svart/vit TV 67 04. Färg-TV 168 05. Trädgårdsredskap 208 06. Gräsklippare 188 07. Dammsugare 50 08. Motor- eller segelbåt 51 09. Motionscykel 2783 99. Ej svar
VAR 241 AVSER ATT KÖPA3 Loc 344 width 2 MD=99 F.21d. Fjärde understrykningen <Se F.21 för fullständig frågetext> 4151 00. Frågan ej tillämplig 01. Bandspelare 02. Stereoanläggning 4 03. Svart/vit TV 18 04. Färg-TV 31 05. Trädgårdsredskap 70 06. Gräsklippare 72 07. Dammsugare 28 08. Motor- eller segelbåt 24 09. Motionscykel 2783 99. Ej svar
VAR 242 AVSER ATT KÖPA3 Loc 346 width 2 MD=99 F.21e. Femte understrykningen <Se F.21 för fullständig frågetext> 4332 00. Frågan ej tillämplig 01. Bandspelare 02. Stereoanläggning 03. Svart/vit TV 04. Färg-TV 9 05. Trädgårdsredskap 15 06. Gräsklippare 24 07. Dammsugare 11 08. Motor- eller segelbåt 7 09. Motionscykel 2783 99. Ej svar
VAR 243 LÄSER KALLE ANKA & CO Loc 348 width 2 F.22. Hur ofta läser Du - Kalle Anka & Co 4835 00. Aldrig 223 01. 1 gång per år 178 02. 2 gånger per år 271 03. 3 gånger per år 295 04. 1 gång per kvartal 217 05. 2 gånger per kvartal 408 06. 1 gång per månad 188 07. 2 gånger per månad 131 08. 3 gånger per månad 435 09. 1 gång per vecka
VAR 244 NORRORT Loc 350 width 2 F.23. Följande frågor gäller hur ofta Du själv läser vissa tidningar.De flesta människor läser endast en liten del av de uppräknade tidningarna.Vi ber Dig att så noga som möjligt gå igenom och kryssa för samtliga tidningar.I de fall Du inte alls läser en tidning,kryssa för svarsalternativet "Aldrig". F.23a. Hur ofta läser Du - Norrort FRÅGAN ENBART STÄLLD I AREGION 1 1081 00. Aldrig 4 01. 1 gång per år 1 02. 2 gånger per år 3 03. 3 gånger per år 3 04. 1 gång per kvartal 3 05. 2 gånger per kvartal 6 06. 1 gång per månad 5 07. 2 gånger per månad 1 08. 3 gånger per månad 56 09. 1 gång per vecka 6018 98. Frågan ej tillämplig
VAR 245 VAXHOLMS TIDNING Loc 352 width 2 F.23b. Hur ofta läser Du - Vaxholms Tidning <Se F.23 för fullständig frågetext> FRÅGAN ENBART STÄLLD I AREGION 1 1143 00. Aldrig 3 01. 1 gång per år 5 02. 2 gånger per år 2 03. 3 gånger per år 2 04. 1 gång per kvartal 05. 2 gånger per kvartal 06. 1 gång per månad 1 07. 2 gånger per månad 08. 3 gånger per månad 7 09. 1 gång per vecka 6018 98. Frågan ej tillämplig
VAR 246 VÄSBY NYTT Loc 354 width 2 F.23c. Hur ofta läser Du - Väsby Nytt <Se F.23 för fullständig frågetext> FRÅGAN ENBART STÄLLD I AREGION 1 1156 00. Aldrig 01. 1 gång per år 1 02. 2 gånger per år 03. 3 gånger per år 04. 1 gång per kvartal 05. 2 gånger per kvartal 1 06. 1 gång per månad 1 07. 2 gånger per månad 08. 3 gånger per månad 4 09. 1 gång per vecka 6018 98. Frågan ej tillämplig
VAR 247 SIGTUNA-MÄRSTA POSTEN Loc 356 width 2 F.23d. Hur ofta läser Du - Sigtuna-Märsta Posten <Se F.23 för fullständig frågetext> FRÅGAN ENBART STÄLLD I AREGION 1 1153 00. Aldrig 1 01. 1 gång per år 2 02. 2 gånger per år 03. 3 gånger per år 04. 1 gång per kvartal 1 05. 2 gånger per kvartal 2 06. 1 gång per månad 07. 2 gånger per månad 08. 3 gånger per månad 4 09. 1 gång per vecka 6018 98. Frågan ej tillämplig
VAR 248 SUNDBYBERG O.SOLNA TIDN. Loc 358 width 2 F.23e. Hur ofta läser Du - Sundbyberg och Solna Tidning <Se F.23 för fullständig frågetext> FRÅGAN ENBART STÄLLD I AREGION 1 1136 00. Aldrig 2 01. 1 gång per år 1 02. 2 gånger per år 1 03. 3 gånger per år 1 04. 1 gång per kvartal 05. 2 gånger per kvartal 2 06. 1 gång per månad 3 07. 2 gånger per månad 1 08. 3 gånger per månad 16 09. 1 gång per vecka 6018 98. Frågan ej tillämplig
VAR 249 LIDINGÖ TIDNING Loc 360 width 2 F.23f. Hur ofta läser Du - Lidingö Tidning <Se F.23 för fullständig frågetext> FRÅGAN ENBART STÄLLD I AREGION 1 1149 00. Aldrig 01. 1 gång per år 3 02. 2 gånger per år 1 03. 3 gånger per år 04. 1 gång per kvartal 1 05. 2 gånger per kvartal 06. 1 gång per månad 2 07. 2 gånger per månad 08. 3 gånger per månad 7 09. 1 gång per vecka 6018 98. Frågan ej tillämplig
VAR 250 VÄSTERORT Loc 362 width 2 F.23g. Hur ofta läser Du - Västerort <Se F.23 för fullständig frågetext> FRÅGAN ENBART STÄLLD I AREGION 1 1124 00. Aldrig 1 01. 1 gång per år 2 02. 2 gånger per år 2 03. 3 gånger per år 5 04. 1 gång per kvartal 3 05. 2 gånger per kvartal 6 06. 1 gång per månad 1 07. 2 gånger per månad 1 08. 3 gånger per månad 18 09. 1 gång per vecka 6018 98. Frågan ej tillämplig
VAR 251 JÄRFÄLLA NYHETER Loc 364 width 2 F.23h. Hur ofta läser Du - Järfälla Nyheter <Se F.23 för fullständig frågetext> FRÅGAN ENBART STÄLLD I AREGION 1 1148 00. Aldrig 1 01. 1 gång per år 3 02. 2 gånger per år 1 03. 3 gånger per år 2 04. 1 gång per kvartal 1 05. 2 gånger per kvartal 1 06. 1 gång per månad 2 07. 2 gånger per månad 2 08. 3 gånger per månad 2 09. 1 gång per vecka 6018 98. Frågan ej tillämplig
VAR 252 MÄLARÖARNAS NYHETER Loc 366 width 2 F.23i. Hur ofta läser Du - Mälaröarnas Nyheter <Se F.23 för fullständig frågetext> FRÅGAN ENBART STÄLLD I AREGION 1 1158 00. Aldrig 01. 1 gång per år 2 02. 2 gånger per år 03. 3 gånger per år 04. 1 gång per kvartal 05. 2 gånger per kvartal 06. 1 gång per månad 07. 2 gånger per månad 08. 3 gånger per månad 3 09. 1 gång per vecka 6018 98. Frågan ej tillämplig
VAR 253 HUDDINGE POSTEN Loc 368 width 2 F.23j. Hur ofta läser Du - Huddinge Posten <Se F.23 för fullständig frågetext> FRÅGAN ENBART STÄLLD I AREGION 1 1146 00. Aldrig 2 01. 1 gång per år 4 02. 2 gånger per år 03. 3 gånger per år 1 04. 1 gång per kvartal 1 05. 2 gånger per kvartal 1 06. 1 gång per månad 07. 2 gånger per månad 1 08. 3 gånger per månad 7 09. 1 gång per vecka 6018 98. Frågan ej tillämplig
VAR 254 SÖDER-NYHETERNA Loc 370 width 2 F.23k. Hur ofta läser Du - Södernyheterna <Se F.23 för fullständig frågetext> FRÅGAN ENBART STÄLLD I AREGION 1 1114 00. Aldrig 01. 1 gång per år 3 02. 2 gånger per år 3 03. 3 gånger per år 1 04. 1 gång per kvartal 1 05. 2 gånger per kvartal 9 06. 1 gång per månad 07. 2 gånger per månad 3 08. 3 gånger per månad 29 09. 1 gång per vecka 6018 98. Frågan ej tillämplig
VAR 255 SÖDERPOSTEN Loc 372 width 2 F.23l. Hur ofta läser Du - Söderposten <Se F.23 för fullständig frågetext> FRÅGAN ENBART STÄLLD I AREGION 1 1111 00. Aldrig 01. 1 gång per år 4 02. 2 gånger per år 2 03. 3 gånger per år 2 04. 1 gång per kvartal 1 05. 2 gånger per kvartal 4 06. 1 gång per månad 07. 2 gånger per månad 1 08. 3 gånger per månad 38 09. 1 gång per vecka 6018 98. Frågan ej tillämplig
VAR 256 SÖDERTIDNINGEN Loc 374 width 2 F.23m. Hur ofta läser Du - Södertidningen <Se F.23 för fullständig frågetext> FRÅGAN ENBART STÄLLD I AREGION 1 1133 00. Aldrig 1 01. 1 gång per år 4 02. 2 gånger per år 2 03. 3 gånger per år 1 04. 1 gång per kvartal 3 05. 2 gånger per kvartal 4 06. 1 gång per månad 1 07. 2 gånger per månad 1 08. 3 gånger per månad 13 09. 1 gång per vecka 6018 98. Frågan ej tillämplig
VAR 257 HELSINGBORGS DAGBLAD Loc 376 width 2 F.23n. Hur ofta läser Du Helsingborgs Dagblad <Se F.23 för fullständig frågetext> FRÅGAN ENBART STÄLLD I AREGION 24-30 688 00. Aldrig 18 01. 1 gång per år 17 02. 2 gånger per år 9 03. 3 gånger per år 13 04. 1 gång per kvartal 12 05. 2 gånger per kvartal 13 06. 1 gång per månad 10 07. 2 gånger per månad 10 08. 3 gånger per månad 41 09. 1 gång per vecka 7 10. 2 gånger per vecka 4 11. 3 gånger per vecka 2 12. 4 gånger per vecka 3 13. 5 gånger per vecka 78 14. 6 gånger per vecka 6256 98. Frågan ej tillämplig
VAR 258 NORDVÄSTRA SKÅNES TIDN. Loc 378 width 2 F.23o. Hur ofta läser Du Nordvästra Skånes tidningar <Se F.23 för fullständig frågetext> FRÅGAN ENBART STÄLLD I AREGION 24-30 655 00. Aldrig 19 01. 1 gång per år 19 02. 2 gånger per år 18 03. 3 gånger per år 9 04. 1 gång per kvartal 10 05. 2 gånger per kvartal 17 06. 1 gång per månad 7 07. 2 gånger per månad 13 08. 3 gånger per månad 17 09. 1 gång per vecka 7 10. 2 gånger per vecka 3 11. 3 gånger per vecka 1 12. 4 gånger per vecka 9 13. 5 gånger per vecka 121 14. 6 gånger per vecka 6256 98. Frågan ej tillämplig
VAR 259 NORRA SKÅNE Loc 380 width 2 F.23p. Hur ofta läser Du Norra Skåne <Se F.23 för fullständig frågetext> FRÅGAN ENBART STÄLLD I AREGION 24-30 771 00. Aldrig 15 01. 1 gång per år 15 02. 2 gånger per år 11 03. 3 gånger per år 7 04. 1 gång per kvartal 7 05. 2 gånger per kvartal 10 06. 1 gång per månad 7 07. 2 gånger per månad 9 08. 3 gånger per månad 13 09. 1 gång per vecka 1 10. 2 gånger per vecka 4 11. 3 gånger per vecka 1 12. 4 gånger per vecka 5 13. 5 gånger per vecka 49 14. 6 gånger per vecka 6256 98. Frågan ej tillämplig
VAR 260 YSTADS ALLEHANDA Loc 382 width 2 F.23q. Hur ofta läser Du Ystads Allehanda <Se F.23 för fullständig frågetext> FRÅGAN ENBART STÄLLD I AREGION 24-30 758 00. Aldrig 20 01. 1 gång per år 22 02. 2 gånger per år 14 03. 3 gånger per år 12 04. 1 gång per kvartal 9 05. 2 gånger per kvartal 14 06. 1 gång per månad 4 07. 2 gånger per månad 3 08. 3 gånger per månad 3 09. 1 gång per vecka 2 10. 2 gånger per vecka 2 11. 3 gånger per vecka 2 12. 4 gånger per vecka 5 13. 5 gånger per vecka 55 14. 6 gånger per vecka 6256 98. Frågan ej tillämplig
VAR 261 TRELLEBORGS ALLEHANDA Loc 384 width 2 F.23r. Hur ofta läser Du Trelleborgs Allehanda <Se F.23 för fullständig frågetext> FRÅGAN ENBART STÄLLD I AREGION 24-30 833 00. Aldrig 12 01. 1 gång per år 18 02. 2 gånger per år 8 03. 3 gånger per år 6 04. 1 gång per kvartal 4 05. 2 gånger per kvartal 6 06. 1 gång per månad 1 07. 2 gånger per månad 2 08. 3 gånger per månad 1 09. 1 gång per vecka 1 10. 2 gånger per vecka 1 11. 3 gånger per vecka 2 12. 4 gånger per vecka 3 13. 5 gånger per vecka 27 14. 6 gånger per vecka 6256 98. Frågan ej tillämplig
VAR 262 NYASTE KRISTIANSTADSBLAD Loc 386 width 2 F.23s. Hur ofta läser Du Nyaste Kristianstadsbladet <Se F.23 för fullständig frågetext> FRÅGAN ENBART STÄLLD I AREGION 24-30 779 00. Aldrig 7 01. 1 gång per år 12 02. 2 gånger per år 10 03. 3 gånger per år 7 04. 1 gång per kvartal 8 05. 2 gånger per kvartal 5 06. 1 gång per månad 3 07. 2 gånger per månad 6 08. 3 gånger per månad 8 09. 1 gång per vecka 1 10. 2 gånger per vecka 3 11. 3 gånger per vecka 3 12. 4 gånger per vecka 6 13. 5 gånger per vecka 67 14. 6 gånger per vecka 6256 98. Frågan ej tillämplig
VAR 263 MELLERSTA SKÅNE Loc 388 width 2 F.23t. Hur ofta läser Du Mellersta Skåne <Se F.23 för fullständig frågetext> FRÅGAN ENBART STÄLLD I AREGION 24-30 819 00. Aldrig 8 01. 1 gång per år 20 02. 2 gånger per år 13 03. 3 gånger per år 12 04. 1 gång per kvartal 6 05. 2 gånger per kvartal 9 06. 1 gång per månad 3 07. 2 gånger per månad 2 08. 3 gånger per månad 9 09. 1 gång per vecka 2 10. 2 gånger per vecka 3 11. 3 gånger per vecka 2 12. 4 gånger per vecka 3 13. 5 gånger per vecka 14 14. 6 gånger per vecka 6256 98. Frågan ej tillämplig
VAR 264 HUVUDSTADSPRESS Loc 390 width 2 MD=99 F.23u. Hur ofta läser Du - Huvudstadspress <Se F.23 för fullständig frågetext> 6342 00. Aldrig 21 01. 1 gång per år 20 02. 2 gånger per år 38 03. 3 gånger per år 43 04. 1 gång per kvartal 33 05. 2 gånger per kvartal 64 06. 1 gång per månad 42 07. 2 gånger per månad 32 08. 3 gånger per månad 546 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 265 LÄSER A-PRESSEN Loc 392 width 2 F.23v. Hur ofta läser Du - A-Pressen <Se F.23 för fullständig frågetext> 3954 00. Aldrig 165 01. 1 gång per år 163 02. 2 gånger per år 302 03. 3 gånger per år 225 04. 1 gång per kvartal 191 05. 2 gånger per kvartal 252 06. 1 gång per månad 183 07. 2 gånger per månad 192 08. 3 gånger per månad 258 09. 1 gång per vecka 106 10. 2 gånger per vecka 114 11. 3 gånger per vecka 57 12. 4 gånger per vecka 125 13. 5 gånger per vecka 894 14. 6 gånger per vecka
VAR 266 STORMARKNADSPRESS Loc 394 width 2 F.23x. Hur ofta läser Du - Stormarknadspress? <Se F.23 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I AREGION 1,24-30 3899 00. Aldrig 59 01. 1 gång per år 49 02. 2 gånger per år 63 03. 3 gånger per år 45 04. 1 gång per kvartal 36 05. 2 gånger per kvartal 45 06. 1 gång per månad 44 07. 2 gånger per månad 42 08. 3 gånger per månad 47 09. 1 gång per vecka 33 10. 2 gånger per vecka 31 11. 3 gånger per vecka 21 12. 4 gånger per vecka 47 13. 5 gånger per vecka 632 14. 6 gånger per vecka 2088 98. Frågan ej tillämplig
VAR 267 DN FÖRORTSBILAGOR Loc 396 width 2 F.23y. Hur ofta läser Du - DN Förortsbilagor <Se F.23 för fullständig frågetext> FRÅGAN ENDAST STÄLLD I OMGÅNG 4 1577 00. Aldrig 3 01. 1 gång per år 4 02. 2 gånger per år 5 03. 3 gånger per år 8 04. 1 gång per kvartal 3 05. 2 gånger per kvartal 12 06. 1 gång per månad 12 07. 2 gånger per månad 12 08. 3 gånger per månad 137 09. 1 gång per vecka 5408 98. Frågan ej ställd