ORVESTO 74 P-841
               SSD 0068

              Primärforskare:
              Testologen AB
               Box 2050
             191 02 Sollentuna

             Första SSD-upplagan
                1984

  

        Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst
               Box 5048

         Go to variable list
             S-402 21 Göteborg

  
           ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDAREN.

  Oavsett publikationsform skall alla uppsatser och rapporter
  som bygger på data tillgängliggjorda genom SSD tillkännage
  detta förhållande, samt namnge primärforskaren. SSD ber
  därför alla användare av SSD-material att, så långt detta är
  möjligt, använda sig av följande uttalande. (Uttryck inom
  parentes används i tillämpliga fall.)

        Data och (tabeller) i denna (publikation)
        har (delvis) gjorts tillgängliga av Svensk
        Samhällsvetenskaplig Datatjänst.
        Materialet i ORVESTO 74 P-841 samlades
        ursprungligen in av TESTOLOGEN AB, som ett
        led i företagets regelbundet återkommande
        räckviddsundersökning Sverige Nu.
        Varken SSD eller Testologen AB bär ansvar
        för analyser och tolkningar som presenteras
        i denna (publikation).

  Enligt överenskommelse mellan TESTOLOGEN AB och Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst får ORVESTO-materialet
  förmedlas till och analyseras av forskare under
  förutsättning att användningen sker i forskningssyfte.
  Härvid skall HSFR:s forskningsetiska principer för humaniora
  och samhällsvetenskap, publicerade i skriften HSFR-ETIK,
  följas i alla tillämpliga delar.

  Data och/eller dokumentation får ej ställas till tredje
  persons förfogande utan SSD:s skriftliga tillstånd.

  Rapporter och publikationer baserade på dessa data skall
  insändas i två exemplar till SSD, som vidarebefordrar ett
  exemplar till primärforskaren.

  

  Ingemar Lindberg:

  ORVESTO - ett mångsidigt arbetsinstrument........

  (Utdrag ur artikel i rapporten Orvesto 1979 II s.14ff)

  I mitten av 1960-talet introducerade Testologen(inom ramen
  för dåvarande Marknadssociologen), i samverkan med en stor
  grupp annonsörer,en undersökningsform, som vid den tiden var
  internationellt helt ny. Den innebar att målgruppsdata
  (socio-ekonomiska data, intressen, köpvanor, innehav,
  köpavsikter mm) och läsvanedata insamlades i en och samma
  undersökning (s k single-source survey).

  Därmed kunde man för första gången börja analysera dessa
  data direkt mot varandra. Dittills hade de insamlats var för
  sig i olika undersökningar, vilket gjorde media-analyserna
  svåra och otillfredsställande.

  Den nya undersökningsansatsen innebar att en mycket stor
  mängd information skulle insamlas från ett och samma urval.
  Det medförde i sin tur en översyn av undersökningsmetodiken,
  dvs typ av frågor och kontaktform. Jarko Cerha utförde
  därför 1965 ett stort upplagt metodexperiment, i vilket
  effekten av kontaktform i kombination med skaltyp
  undersöktes. Resultatet blev att man valde en 16-gradig
  läsfrekvensskala i kombination med postal kontaktform. (Se
  vidare Cerha J, 1967: Selective Mass Communication, sid
  119-124 och 137-172.)

  Undersökningsansatsen rönte snart stort intresse hos såväl
  annonsörer som förlag, och efter ett par års försöksperiod
  gavs den första ORVESTO-rapporten ut 1969. Själva namnet
  innebar en markering av målsättningen att täcka många
  mediagrupper: OR som i organisations-, VE som i vecko- och
  STO som i storstadspress.

  Sedan starten 1969 har allt som allt 19 rapporter
  presenterats, fr o m 1972 två gånger per år. Rapporterna
  trycks i ca 10.000 ex och distribueras utan kostnad för
  mottagarna till så gott som alla reklamköpare i Sverige och
  i viss utsträckning även utomlands.

  Sedan starten har till dags dato hela 132.529 personer
  besvarat det ganska omfattande frågebatteriet. Efter vissa
  justeringar och kompletteringar omfattar det ordinarie
  ORVESTO-formuläret idag så mycket som 418 fråge-items.
  Därtill kommer individuellt köpta målgruppsfrågor, som
  redovisas enskilt till varje beställare.

  

       ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR: URVAL, BORTFALL.

  Undersökningen utgör en omgång i Testologens kontinuerliga
  konsumentomnibus "Sverige Nu" insamlad genom brevenkät.
  Företaget, Testologen AB, redovisar data beträffande urval,
  bortfall m m enbart beträffande halvårsvisa
  sammanställningar av omnibussar. För en enskild omgång
  saknas därför de exakta uppgifterna, men i allmänhet torde
  man kunna utgå från att vad som gäller för hela serien
  proportionellt sett gäller för en enskild omgång.

  Under första halvåret 1974 genomfördes fyra omgångar
  "Sverige Nu". Totalt omfattade urvalet för dessa fyra
  omgångar 12.072 personer 15-67 år upptagna i
  befolkningsregistret. Urvalet har av SCB dragits ur RTBS.

  Av det totala urvalet på 12.072 personer har 1.764
  definierats av företaget som "ej målgruppsaktuella". Här
  ingår 20 avlidna, 35 avflyttade från riket, 46 som vistas
  utomlands, 24 i militärtjänst, 79 på utrikes resa, 97 ej
  svensktalande, 114 okända men skrivna på kommun, 56 under
  sjukhusvård, 284 sjuka i hemmet samt 1.009 ur gruppen "ej
  anträffbara". Den sistnämda gruppen har definierats med
  utgångspunkt från en specialstudie som utvisat att ca 50% av
  de ej anträffbara ej tillhör målpopulationen för ORVESTO.
  s(1)Nettourvalet för de fyra omgångarna våren 1974 uppgår
  således till 10.308 personer varav 3.091, utgörande 30%, ej
  besvarat formuläret.

  Ej besvarat formulär har orsakats av "inget intresse för
  undersökningen" (33%), "tidsbrist" (13%), "ingen kontakt
  trots minst fem kontaktförsök" eller "ej anträffbara" (54%)
  samt "övriga" (0%).

  Undersökningsledningen har beträffande ca en niondel av det
  ursprungliga urvalet genomfört riktade åtgärder för att öka
  svarsbenägenheten. Enligt särskilt urvalsförfarande utväljs
  var tredje person som ej svarat vid en viss tidpunkt och
  erbjuds någon form av uppmuntran för ett inskickat svar. De
  som därvid utväljs representerar två andra individer i
  bortfallet och genom viktning - se variabel för
  bortfallsvikt i materialet - beräknar undersökningsledningen
  en väsentligt högre svarsfrekvens - beträffande första
  halvåret 1974 8.533 personer istället för 7.217 faktiskt
  insända godkända formulär. Undersökningsledningen beräknar
  därför den viktade svarsfrekvensen till 85% av nettourvalet.

  Föreliggande omgång, av undersökningsledningen benämd
  Sverige NU P-841, omfattar 1813 personer eller 25,1% av
  totala antalet inkomna godkända formulär under
  halvårsperioden (ovägda tal). Bortfallet av skilda
  kategorier beträffande den aktuella omgången får antas
  utgöra motsvarande proportion av ovanstående redovisade
  siffror. Fältarbetet pågick under tiden 18 februari -15 maj
  1974.

  Inom Testologen AB har civilekonom Ulf Hartman haft ansvaret
  för administration, fru Ebba Sommar ansvaret för fältarbetet
  samt civilekonom Ingemar Lindberg ansvaret för
  ORVESTO-rapporten ur vilken ovanstående uppgifter är
  hämtade. (ORVESTO 1979-II, utgiven av Testologen AB)

           SSDdokumentation - ORVESTO

  Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst har för budgetåret
  1983/84 erhållit anslag av RIKSBANKENS JUBILEUMSFOND för
  tillrättaläggning och dokumentation av ORVESTO-materialet.
  Arbetet bedrivs med hjälp av ett datorbaserat
  dokumentationssystem som ställts till SSDs förfogande av
  Inter-University Consortium for Political and Social
  Research (ICPSR) vid University of Michigan. Systemet kallas
  Guided Interactive Dataset Organisation (GIDO).
Variable list


1 SSDstudie NR 0068 2 SSDupplaga/datering NR 1 3 SSD Delstudieidentifikation 001 4 Id-nummer 5 Bortfallsvikt 6 Undersökningsomgång 7 Regionskod 8 Födelseår Demografiska och socioekonomiska uppgifter 9 Kön 10 Civilstånd 11 Ålder 12 Förvärvsarbete/sysselsättning 13 Utbildning 14 Storlek på orten 15 Form av boende 16 Antal hushållsmedlemmar under 2 år 17 Hushållsmedlemmar i åldern 2-6 år 18 Hushållsmedlemmar i åldrarna:7-10 år 19 Hushållsmedlemmar i åldrarna 11-14 år 20 Hushållsmedlemmar i åldrarna 15-19 år 21 Hushållsmedlemmar i åldrarna 20-67 år 22 Hushållsmedlemmar i åldrarna 68 år eller äldre 23 Totalt antal personer 24 Din personliga inkomst i kronor per år 25 Hushållets totala inkomst i kronor per år 26 Inköp av dagligvaror:själv Medlemsskap i Konsum 27 Medlemsfrekvens för Konsum Körkort 28 Innehav av körkort Intressen för olika ämnesområden 29 Intresseinriktning:Samhällsdebatt 30 Intresseinriktning:Sociala rättigheter 31 Intresseinriktning:Skattefrågor 32 Intresseinriktning:Lagar och förordningar 33 Intresseinriktning:Samlevnadsproblem 34 Intresseinriktning:Religions-och trosfrågor 35 Intresseinriktning:Arbetsmarknaden 36 Intresseinriktning:Samhällsplanering 37 Intresseinriktning:Politiska frågor 38 Intresseinriktning:Försvarsfrågor 39 Intresseinriktning:Miljövårdsproblem 40 Intresseinriktning:Hälsonyttig mat 41 Intresseinriktning:Sjukdomar och hälsovård 42 Intresseinriktning:Bantningstips 43 Intresseinriktning:Hushålla ekonomiskt 44 Intresseinriktning:Heminredning 45 Intresseinriktning:Modenyheter 46 Intresseinriktning:Matvarunyheter 47 Intresseinriktning:Barnavård 48 Intresseinriktning:Skönhetsvård 49 Intresseinriktning:Villa/eget hem 50 Intresseinriktning:Fritidshus 51 Intresseinriktning:Semesterresor 52 Intresseinriktning:Båtar 53 Intresseinriktning:Personbilar 54 Intresseinriktning:TV/Radioapparater 55 Intresseinriktning:Stereoanläggningar 56 Intresseinriktning:Hushållsmaskiner 57 Intresseinriktning:Fotoutrustning 58 Intresseinriktning:Motorcyklar/mopeder 59 Intresseinriktning:Rakapparater 60 Intresseinriktning:Rengöringsmedel 61 Intresseinriktning:Medel mot mjäll 62 Intresseinriktning:Hundars skötsel 63 Intresseinriktning:Katters skötsel 64 Intresseinriktning:Handla mat 65 Intresseinriktning:Laga mat 66 Intresseinriktning:Pröva nya maträtter 67 Intresseinriktning:Baka 68 Intresseinriktning:Pröva nya cigarretter 69 Intresseinriktning:Pröva ny piptobak 70 Intresseinriktning:Pröva nya cigariller 71 Intresseinriktning:Ha gäster 72 Intresseinriktning:Köra bil 73 Intresseinriktning:Jobba med bilen 74 Intresseinriktning:Arbeta i trädgården 75 Intresseinriktning:Fotografera 76 Intresseinriktning:Smalfilma 77 Intresseinriktning:Lyssna på popmusik 78 Intresseinriktning:Lyssna på klassisk musik 79 Intresseinriktning:Gå på teater 80 Intresseinriktning:Gå på konstutställning 81 Intresseinriktning:Skaffa vidareutbildning 82 Intresseinriktning:Läsa böcker 83 Intresseinriktning:Läsa populärtidningar 84 Intresseinriktning:Sy kläder 85 Intresseinriktning:Handarbeta 86 Intresseinriktning:Måla 87 Intresseinriktning:Snickra 88 Intresseinriktning:Motionera 89 Intresseinriktning:Friluftsliv 90 Intresseinriktning:Sportfiska 91 Intresseinriktning:Åka skidor 92 Intresseinriktning:Åka motorbåt 93 Intresseinriktning:Segla 94 Intresseinriktning:Campa 95 Intresseinriktning:Semestra utomlands 96 Intresseinriktning:Semestra i Sverige 97 Intresseinriktning:Gå på föreningsmöten 98 Intresseinriktning:Se på sportevenemang 99 Intresseinriktning:Pröva nya produkter Besöksfrekvenser i butiker,varuhus m.m. 100 Besöksfrekvenser:Konsum 101 Besöksfrekvenser:ICA 102 Besöksfrekvenser:VIVO 103 Besöksfrekvenser:Annan livsmedelsbutik 104 Besöksfrekvenser:Livsmedelsavdelning i Domus eller Obs 105 Besöksfrekvenser:Livsmedelsavdelning i annat varuhus 106 Besöksfrekvenser:Domus 107 Besöksfrekvenser:Epa 108 Besöksfrekvenser:Tempo 109 Besöksfrekvenser:Pressbyrån 110 Besöksfrekvenser:Annan kiosk 111 Besöksfrekvenser:Tobaksaffär 112 Besöksfrekvenser:Bar/Självservering 113 Besöksfrekvenser:Kafe/Konditori 114 Besöksfrekvenser:Korvkiosk/Gatukök 115 Besöksfrekvenser:Bensinstation 116 Besöksfrekvenser:Postkontor 117 Besöksfrekvenser:Bankkontor 118 Uppmärksamhetsfrekvenser:Affischpelare 119 Uppmärksamhetsfrekvens:Reklamfilm på bio 120 Uppmärksamhetsfrekvenser:Reklam på bussar 121 Uppmärksamhetsfrekvenser:Reklam på taxibilar Tidningsläsning:Storstadspress - vardagsnummer 122 Läsfrekvenser:Aftonbladet 123 Läsfrekvenser:Arbetet 124 Läsfrekvenser:Dagens Nyheter 125 Läsfrekvenser:Expressen 126 Läsfrekvenser:Göteborgs-Posten 127 Läsfrekvenser för - Skånska Dagbladet (vard) 128 Läsfrekvenser:GT Kvällstidningen 129 Läsfrekvenser:Kvällsposten 130 Läsfrekvenser:Svenska Dagbladet 131 Läsfrekvenser:Sydsvenska Dagbladet Tidningsläsning:Storstadspress - söndagsnummer 132 Läsfrekvenser:Aftonbladet(söndagsnummer) 133 Läsfrekvenser:Arbetet(söndagsnummer) 134 Läsfrekvenser:Dagens Nyheter(söndagsnummer) 135 Läsfrekvenser:Expressen(söndagsnummer) 136 Läsfrekvenser:Göteborgs-Posten(söndagsnummer) 137 Läsfrekvenser:GT Kvällstidningen(söndagsnummer) 138 Läsfrekvenser:Kvällsposten(söndagsnummer) 139 Läsfrekvenser:Svenska Dagbladet(söndagsnummer) 140 Läsfrekvenser:Sydsvenska Dagbladet(söndagsnummer) Tidningsläsning:Veckotidningar 141 Läsfrekvenser för Allas Veckotidning 142 Läsfrekvenser för Allers 143 Läsfrekvenser för Damernas Värld 144 Läsfrekvenser för Femina 145 Läsfrekvenser för FIB-Aktuellt 146 Läsfrekvenser för Hemmets Journal 147 Läsfrekvenser för Hemmets Veckotidning 148 Läsfrekvenser för Hennes 149 Läsfrekvenser för Husmodern 150 Läsfrekvenser för Hänt i Veckan 151 Läsfrekvenser för ICA-kuriren 152 Läsfrekvenser för Land 153 Läsfrekvenser för Lektyr 154 Läsfrekvenser för Metallarbetaren 155 Läsfrekvenser för Min Värld 156 Läsfrekvenser för Mitt Livs Novell 157 Läsfrekvenser för Röster i Radio/TV 158 Läsfrekvenser för Saxons Veckotidning 159 Läsfrekvenser för Se 160 Läsfrekvenser för Svensk Damtidning 161 Läsfrekvenser för Svenska Journalen 162 Läsfrekvenser för Veckans Affärer 163 Läsfrekvenser för Vecko-Journalen 164 Läsfrekvenser för Vecko-Revyn 165 Läsfrekvenser för Vi 166 Läsfrekvenser för Året Runt Tidningsläsning:10-dagarstidningar 167 Läsfrekvenser för Byggnadsarbetaren 168 Läsfrekvenser för Statsanställd Tidningsläsning:14-dagarstidningar 169 Läsfrekvenser för Allt om Mat 170 Läsfrekvenser för Fabriksarbetaren 171 Läsfrekvenser för Kommunalarbetaren 172 Läsfrekvenser för Motor 173 Läsfrekvenser för Motorföraren 174 Läsfrekvenser för Teknikens Värld 175 Läsfrekvenser för Vi Bilägare Tidningsläsning:Månadstidningar 176 Läsfrekvenser för Allt i Hemmet 177 Läsfrekvenser för Hem och Fritid 178 Läsfrekvenser för Villa & Hem i Sverige 179 Läsfrekvenser för Båt för Alla 180 Läsfrekvenser för Båt-Nytt 181 Läsfrekvenser för Foto och Filmteknik 182 Läsfrekvenser för Det Bästa 183 Läsfrekvenser för Vi Föräldrar 184 Läsfrekvenser för Vår Bostad 185 Läsfrekvenser för Industritjänstemannen 186 Läsfrekvenser för SACO-tidningen 187 Läsfrekvenser för Sunt Förnuft 188 Läsfrekvenser för Jaktjournalen 189 Läsfrekvenser för Jaktmarker och Fiskevatten 190 Läsfrekvenser för Svensk Jakt 191 Läsfrekvenser för Svenskt Fiske 192 Läsfrekvenser för Illustrerad Motor Sport 193 Läsfrekvenser för Populär Mekanik 194 Läsfrekvenser för Svensk Motortidning 195 Läsfrekvenser för Teknik för Alla Tidningsläsning:Vi i Villa 196 Läsfrekvenser för Vi i Villa Innehav av kapitalvaror 197 Hushållets innehav av personbil/kombi 198 Hushållets innehav av fritidshus 199 Hushållets innehav av motor- eller segelbåt 200 Hushållets innehav av bildkamera-typ Instamatic 201 Hushållets innehav av bildkamera-typ systemkamera 202 Hushållets innehav av filmkamera 203 Hushållets innehav av stillbildsprojektor 204 Hushållets innehav av filmprojektor 205 Hushållets innehav av skrivmaskin 206 Hushållets innehav av svart-vit tv 207 Hushållets innehav av färg-tv 208 Hushållets innehav av frysbox/frysskåp 209 Hushållets innehav av diskmaskin 210 Hushållets innehav av tvättmaskin 211 Hushållets innehav av kassettbandspelare 212 Hushållets innehav av stereoanläggning 213 Hushållets innehav av vanlig bandspelare 214 Hushållets innehav av hund 215 Hushållets innehav av katt 216 Hushållets innehav av burfåglar 217 Hushållets innehav av akvariefiskar Köpfrekvenser beträffande kapitalvaror 218 Köpfrekvenser för Matvaror i Butiker 219 Köpfrekvenser för Skönhetsartiklar 220 Köpfrekvenser för Tandkräm 221 Köpfrekvenser för Tvål 222 Köpfrekvenser för Maskindiskmedel 223 Köpfrekvenser för vanligt diskmedel 224 Köpfrekvenser för Rengöringsmedel 225 Köpfrekvenser för Tvättmedel 226 Köpfrekvenser för Golvvårdsmedel 227 Köpfrekvenser för Grammofonskivor Köpavsikter beträffande kapitalvaror 228 Avsikt att köpa kapitalvaror1 229 Avsikt att köpa kapitalvaror1 230 Avsikt att köpa kapitalvaror1 231 Avsikt att köpa kapitalvaror1 232 Avsikt att köpa kapitalvaror1 233 Avsikt att köpa kapitalvaror2 234 Avsikt att köpa kapitalvaror2 235 Avsikt att köpa kapitalvaror2 236 Avsikt att köpa kapitalvaror2 237 Avsikt att köpa kapitalvaror2 238 Avsikt att köpa kapitalvaror3 239 Avsikt att köpa kapitalvaror3 240 Avsikt att köpa kapitalvaror3 241 Avsikt att köpa kapitalvaror3 242 Avsikt att köpa kapitalvaror3 Tidningsläsning:Kalle Anka & Co 243 Läsfrekvenser för Kalle Anka & Co Tidningsläsning:Lokalpress 244 Läsfrekvenser för Norrort 245 Läsfrekvenser för Vaxholms Tidning 246 Läsfrekvenser för Väsby Nytt 247 Läsfrekvenser för Sigtuna-Märsta Posten 248 Läsfrekvenser för Sundbyberg och Solna Tidning 249 Läsfrekvenser för Lidingö Tidning 250 Läsfrekvenser för Västerort 251 Läsfrekvenser för Järfälla Nyheter 252 Läsfrekvenser för Mälaröarnas Nyheter 253 Läsfrekvenser för Huddinge Posten 254 Läsfrekvenser för Södernyheterna 255 Läsfrekvenser för Söderposten 256 Läsfrekvenser för Södertidningen 257 Läsfrekvenser för Helsingborgs Dagblad 258 Läsfrekvenser för Nordvästra Skånes tidningar 259 Läsfrekvenser för Norra Skåne 260 Läsfrekvenser för Ystads Allehanda 261 Läsfrekvenser för Trelleborgs Allehanda 262 Läsfrekvenser för Nyaste Kristianstadsbladet 263 Läsfrekvenser för Mellersta Skåne 264 Läsfrekvenser för Huvudstadspress 265 Läsfrekvenser för - A-Pressen 266 Läsfrekvenser för - Stormarknadspress 267 Läsfrekvenser för DN Förortsbilagor

VAR 1 SSDSTUDIE NR 0068              Loc 1 width 4


Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst studie 0068


VAR 2 SSDUPPLAGA NR 1 Loc 5 width 1 SSDupplaga/datering NR Uppgift om ordningsföljd och utgivningstidpunkt. 1. APRIL 1984
VAR 3 DELSTUDIE NR 001 Loc 6 width 3 SSD Delstudieidentifikation Ordningsnummer i en serie på 1 delar.
VAR 4 ID-NUMMER Loc 9 width 4 Id-nummer
VAR 5 BORTFALLSVIKT Loc 13 width 1 Bortfallsvikt Kod: 1 3 Frek: 1622 191
VAR 6 OMGÅNG Loc 14 width 1 Undersökningsomgång Kod: 1 Frek: 1813
VAR 7 AREGION Loc 15 width 2 MD=99 Regionskod Kod: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Frek: 285 7 11 33 18 14 24 15 32 39 27 Kod: 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Frek: 9 26 18 6 35 11 11 11 27 11 22 Kod: 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Frek: 16 21 13 10 48 113 18 11 22 18 161 Kod: 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 Frek: 36 23 44 26 10 18 6 15 32 8 12 Kod: 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 Frek: 46 13 18 28 14 5 9 31 8 6 12 Kod: 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 Frek: 39 17 14 21 10 3 10 31 29 25 9 Kod: 67 68 69 70 Frek: 10 15 7 10
VAR 8 FÖDELSEÅR Loc 17 width 2 MD=99 Födelseår Kod: 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Frek: 20 24 28 23 28 25 35 25 23 29 26 25 30 28 Kod: 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Frek: 34 27 46 35 33 30 38 29 31 26 24 47 26 34 Kod: 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Frek: 22 16 29 40 42 35 41 43 42 47 58 42 45 40 Kod: 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 99 Frek: 46 40 41 43 35 37 51 42 49 56 2
VAR 9 KÖN Loc 19 width 1 F.1. Personliga uppgifter.När man sammanställer resultat av undersökningar i tabeller brukar man dela upp svaren på olika grupper.Därför skulle vi gärna vilja ha följande uppgifter om Dig själv. F.1a. Kön 934 1. Man 879 2. Kvinna
VAR 10 CIVILSTÅND Loc 20 width 1 MD=9 F.1b. Civilstånd <Se F.1 för fullständig frågetext> 484 1. Ogift 1222 2. Gift eller sammanboende 96 3. Änka/änkling/frånskild 11 9. Ej svar
VAR 11 ÅLDER Loc 21 width 2 MD=99 F.1c. Ålder <Se F.1 för fullständig frågetext> 212 00. 19 år och yngre 209 01. 20-24 år 231 02. 25-29 år 209 03. 30-34 år 148 04. 35-39 år 153 05. 40-44 år 155 06. 45-49 år 168 07. 50-54 år 158 08. 55-60 år 166 09. 61 år och äldre 4 99. Ej svar
VAR 12 YRKE Loc 23 width 1 MD=9 F.1d. Förvärvsarbete/sysselsättning.Vilket av nedanstående alternativ passar in på Dig? <Se F.1 för fullständig frågetext> 967 1. Förvärvsarbete,heltid 218 2. Förvärvsarbete,deltid 275 3. Hemmafru 199 4. Studerande 137 5. Annan sysselsättning 16 6. Pensionär 1 9. Ej svar
VAR 13 UTBILDNING Loc 24 width 2 MD=99 F.1e. Vilka av nedanstående utbildningsformer har Du genomgått eller genomgår Du för närvarande? <Se F.1 för fullständig frågetext> Utbildning 1 724 00. Folkskola 213 01. Grundskola eller enhetsskola 96 02. Realskola 26 03. Annan jämförbar utbildning Utbildning 2 120 04. Fackskola 100 05. Flickskola eller folkhögskola 103 06. Annan jämförbar utbildning Utbildning 3 241 07. Gymnasium eller annan jämförbar utbildning Utbildning 4 29 08. Seminarium 161 09. Högskola,universitet eller annan hithörande utbildning 99. Ej svar
VAR 14 ORTSTORLEK Loc 26 width 1 MD=9 F.1f. Hur stor är den ort där Du bor? <Se F.1 för fullständig frågetext> 120 1. Under 200 invånare 199 2. 200-1.999 190 3. 2.000-4.999 171 4. 5.000-9.999 239 5. 10.000-24.999 250 6. 25.000-49.999 204 7. 50.000-99.999 352 8. 100.000 och däröver 88 9. Ej svar
VAR 15 BOENDEFORM Loc 27 width 2 MD=99 F.1g. Bor Du i: <Se F.1 för fullständig frågetext> 216 01. Insatslägenhet 661 02. Hyrd lägenhet 595 03. Egen villa 37 04. Hyrd villa 63 05. Eget radhus 27 06. Hyrt radhus 154 07. Jordbruksfastighet 33 08. Inneboende 19 09. Annan bostadsform 8 99. Ej svar
VAR 16 UNDER 2 ÅR Loc 29 width 2 MD=99 F.2. Vi skulle vilja veta hur många personer Ditt hushåll normalt består av.Medräkna även sådana,som befinner sig på kortare semester,kortare militärtjänst, tillfälligt på sjukhus m.m. Obs!Räkna även med Dig själv. F.2a. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna:under 2 år Kod: 0 1 2 99 Frek: 1655 141 10 7
VAR 17 2-6 ÅR Loc 31 width 2 MD=99 F.2b. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 2-6 år <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 99 Frek: 1455 290 61 7
VAR 18 7-10 ÅR Loc 33 width 2 MD=99 F.2c. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 7-10 år <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 99 Frek: 1460 295 50 1 7
VAR 19 11-14 ÅR Loc 35 width 2 MD=99 F.2d. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 11-14 år <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 99 Frek: 1444 314 47 1 7
VAR 20 15-19 ÅR Loc 37 width 2 MD=99 F.2e. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 15-19 år <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 4 99 Frek: 1305 383 103 14 1 7
VAR 21 20-67 ÅR Loc 39 width 2 MD=99 F.2f. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 20-67 år <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Frek: 12 268 1281 198 38 5 2 1 1 Kod: 99 Frek: 7
VAR 22 68 ÅR ELLER ÄLDRE Loc 41 width 2 MD=99 F.2g. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 68 år eller äldre <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 99 Frek: 1753 45 8 7
VAR 23 TOTALANTAL Loc 43 width 2 MD=99 F.2h. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna:totalt antal personer <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 99 Frek: 175 483 430 444 196 53 15 7 4 6
VAR 24 PERSONLIG INKOMST Loc 45 width 1 MD=9 F.3. Var vänlig sätt ett kryss i den ruta,som motsvarar den inkomstgrupp Du tillhör samt Ditt hushåll tillhör.Studiemedel,räntor och pensioner räknas till inkomsterna.Uppgifterna bör avse årsinkomsten innan skatt dragits. F.3a. Din personliga inkomst i kronor per år 371 0. Under 10.000 220 1. 10.000-20.000 296 2. 20.000-30.000 433 3. 30.000-40.000 168 4. 40.000-50.000 61 5. 50.000-60.000 32 6. 60.000-70.000 40 7. Över 70.000 192 9. Ej svar
VAR 25 HUSHÅLLETS TOTALINKOMST Loc 46 width 1 MD=9 F.3b. Hushållets totala inkomst i kronor per år <Se F.3 för fullständig frågetext> 42 0. Under 10.000 90 1. 10.000-20.000 170 2. 20.000-30.000 320 3. 30.000-40.000 289 4. 40.000-50.000 246 5. 50.000-60.000 171 6. 60.000-70.000 264 7. Över 70.000 221 9. Ej svar
VAR 26 DAGLIGVARUINKÖP:SJÄLV Loc 47 width 1 MD=9 F.4. Medlemmar i ett hushåll brukar handla olika mycket.Hur stor del av Ditt hushålls inköp av livsmedel och andra varor för dagligt bruk gör Du själv? 381 0. Gör praktiskt taget inga sådana inköp själv 378 1. Gör mindre än hälften av alla inköp 249 2. Gör ungefär hälften av alla inköp 203 3. Gör mer än hälften av alla inköp 600 4. Gör alla eller nästan alla inköp 2 9. Ej svar
VAR 27 MEDLEM I KONSUM Loc 48 width 1 MD=9 F.5. Är Du personligen eller någon annan i Ditt hushåll medlem i Konsum? Om Du inte känner till detta, fråga då de övriga familjemedlemmarna. 1018 1. Ja 786 2. Nej 9 9. Ej svar
VAR 28 KÖRKORT Loc 49 width 1 MD=9 F.6. Har Du själv körkort för personbil? 1203 1. Ja 605 2. Nej 5 9. Ej svar
VAR 29 SAMHÄLLSDEBATT Loc 50 width 1 MD=9 F.7. Dina intressen.Människors intressen är olika.Hur stort är Ditt intresse för nedanstående ämnen och aktiviteter. F.7.1. Samhällsdebatt 92 1. Mycket ointresserad 109 2. Ganska ointresserad 150 3. Något ointresserad 136 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 567 5. Något intresserad 489 6. Ganska intresserad 240 7. Mycket intresserad 30 9. Ej svar
VAR 30 SOCIALA RÄTTIGHETER Loc 51 width 1 MD=9 F.7.2. Sociala rättigheter <Se F.7 för fullständig frågetext> 41 1. Mycket ointresserad 54 2. Ganska ointresserad 82 3. Något ointresserad 67 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 507 5. Något intresserad 591 6. Ganska intresserad 447 7. Mycket intresserad 24 9. Ej svar
VAR 31 SKATTEFRÅGOR Loc 52 width 1 MD=9 F.7.3. Skattefrågor <Se F.7 för fullständig frågetext> 53 1. Mycket ointresserad 50 2. Ganska ointresserad 87 3. Något ointresserad 66 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 453 5. Något intresserad 565 6. Ganska intresserad 505 7. Mycket intresserad 34 9. Ej svar
VAR 32 LAGAR OCH FÖRORDNINGAR Loc 53 width 1 MD=9 F.7.4. Lagar och förordningar <Se F.7 för fullständig frågetext> 50 1. Mycket ointresserad 62 2. Ganska ointresserad 131 3. Något ointresserad 119 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 591 5. Något intresserad 521 6. Ganska intresserad 294 7. Mycket intresserad 45 9. Ej svar
VAR 33 SAMLEVNADSPROBLEM Loc 54 width 1 MD=9 F.7.5. Samlevnadsproblem <Se F.7 för fullständig frågetext> 68 1. Mycket ointresserad 75 2. Ganska ointresserad 101 3. Något ointresserad 181 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 536 5. Något intresserad 485 6. Ganska intresserad 331 7. Mycket intresserad 36 9. Ej svar
VAR 34 RELIGIONS-OCH TROSFRÅGOR Loc 55 width 1 MD=9 F.7.6. Religions-och trosfrågor <Se F.7 för fullständig frågetext> 335 1. Mycket ointresserad 217 2. Ganska ointresserad 219 3. Något ointresserad 204 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 449 5. Något intresserad 192 6. Ganska intresserad 175 7. Mycket intresserad 22 9. Ej svar
VAR 35 ARBETSMARKNADEN Loc 56 width 1 MD=9 F.7.7. Arbetsmarknaden <Se F.7 för fullständig frågetext> 41 1. Mycket ointresserad 47 2. Ganska ointresserad 80 3. Något ointresserad 93 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 553 5. Något intresserad 548 6. Ganska intresserad 419 7. Mycket intresserad 32 9. Ej svar
VAR 36 SAMHÄLLSPLANERING Loc 57 width 1 MD=9 F.7.8. Samhällsplanering <Se F.7 för fullständig frågetext> 67 1. Mycket ointresserad 79 2. Ganska ointresserad 136 3. Något ointresserad 201 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 604 5. Något intresserad 464 6. Ganska intresserad 222 7. Mycket intresserad 40 9. Ej svar
VAR 37 POLITISKA FRÅGOR Loc 58 width 1 MD=9 F.7.9. Politiska frågor <Se F.7 för fullständig frågetext> 160 1. Mycket ointresserad 124 2. Ganska ointresserad 160 3. Något ointresserad 135 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 529 5. Något intresserad 413 6. Ganska intresserad 265 7. Mycket intresserad 27 9. Ej svar
VAR 38 FÖRSVARSFRÅGOR Loc 59 width 1 MD=9 F.7.10. Försvarsfrågor <Se F.7 för fullständig frågetext> 245 1. Mycket ointresserad 197 2. Ganska ointresserad 217 3. Något ointresserad 242 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 521 5. Något intresserad 241 6. Ganska intresserad 114 7. Mycket intresserad 36 9. Ej svar
VAR 39 MILJÖVÅRDSPROBLEM Loc 60 width 1 MD=9 F.7.11. Miljövårdsproblem <Se F.7 för fullständig frågetext> 32 1. Mycket ointresserad 34 2. Ganska ointresserad 79 3. Något ointresserad 71 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 493 5. Något intresserad 520 6. Ganska intresserad 557 7. Mycket intresserad 27 9. Ej svar
VAR 40 HÄLSONYTTIG MAT Loc 61 width 1 MD=9 F.7.12. Hälsonyttig mat <Se F.7 för fullständig frågetext> 64 1. Mycket ointresserad 84 2. Ganska ointresserad 96 3. Något ointresserad 115 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 416 5. Något intresserad 490 6. Ganska intresserad 527 7. Mycket intresserad 21 9. Ej svar
VAR 41 SJUKDOMAR OCH HÄLSOVÅRD Loc 62 width 1 MD=9 F.7.13. Sjukdomar och hälsovård <Se F.7 för fullständig frågetext> 28 1. Mycket ointresserad 65 2. Ganska ointresserad 99 3. Något ointresserad 96 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 458 5. Något intresserad 504 6. Ganska intresserad 521 7. Mycket intresserad 42 9. Ej svar
VAR 42 BANTNINGSTIPS Loc 63 width 1 MD=9 F.7.14. Bantningstips <Se F.7 för fullständig frågetext> 641 1. Mycket ointresserad 204 2. Ganska ointresserad 134 3. Något ointresserad 183 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 321 5. Något intresserad 146 6. Ganska intresserad 139 7. Mycket intresserad 45 9. Ej svar
VAR 43 HUSHÅLLA EKONOMISKT Loc 64 width 1 MD=9 F.7.15. Hushålla ekonomiskt <Se F.7 för fullständig frågetext> 64 1. Mycket ointresserad 43 2. Ganska ointresserad 66 3. Något ointresserad 100 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 374 5. Något intresserad 504 6. Ganska intresserad 633 7. Mycket intresserad 29 9. Ej svar
VAR 44 HEMINREDNING Loc 65 width 1 MD=9 F.7.16. Heminredning <Se F.7 för fullständig frågetext> 57 1. Mycket ointresserad 61 2. Ganska ointresserad 93 3. Något ointresserad 95 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 462 5. Något intresserad 498 6. Ganska intresserad 521 7. Mycket intresserad 26 9. Ej svar
VAR 45 MODENYHETER Loc 66 width 1 MD=9 F.7.17. Modenyheter <Se F.7 för fullständig frågetext> 239 1. Mycket ointresserad 146 2. Ganska ointresserad 181 3. Något ointresserad 120 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 508 5. Något intresserad 358 6. Ganska intresserad 235 7. Mycket intresserad 26 9. Ej svar
VAR 46 MATVARUNYHETER Loc 67 width 1 MD=9 F.7.18. Matvarunyheter <Se F.7 för fullständig frågetext> 126 1. Mycket ointresserad 125 2. Ganska ointresserad 178 3. Något ointresserad 162 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 509 5. Något intresserad 405 6. Ganska intresserad 280 7. Mycket intresserad 28 9. Ej svar
VAR 47 BARNAVÅRD Loc 68 width 1 MD=9 F.7.19. Barnavård <Se F.7 för fullständig frågetext> 175 1. Mycket ointresserad 98 2. Ganska ointresserad 141 3. Något ointresserad 179 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 445 5. Något intresserad 367 6. Ganska intresserad 376 7. Mycket intresserad 32 9. Ej svar
VAR 48 SKÖNHETSVÅRD Loc 69 width 1 MD=9 F.7.20. Skönhetsvård <Se F.7 för fullständig frågetext> 397 1. Mycket ointresserad 196 2. Ganska ointresserad 176 3. Något ointresserad 202 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 471 5. Något intresserad 219 6. Ganska intresserad 126 7. Mycket intresserad 26 9. Ej svar
VAR 49 VILLA/EGET HEM Loc 70 width 1 MD=9 F.7.21. Villa/eget hem <Se F.7 för fullständig frågetext> 64 1. Mycket ointresserad 49 2. Ganska ointresserad 60 3. Något ointresserad 128 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 297 5. Något intresserad 363 6. Ganska intresserad 825 7. Mycket intresserad 27 9. Ej svar
VAR 50 FRITIDSHUS Loc 71 width 1 MD=9 F.7.22. Fritidshus <Se F.7 för fullständig frågetext> 147 1. Mycket ointresserad 121 2. Ganska ointresserad 150 3. Något ointresserad 212 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 398 5. Något intresserad 321 6. Ganska intresserad 415 7. Mycket intresserad 49 9. Ej svar
VAR 51 SEMESTERRESOR Loc 72 width 1 MD=9 F.7.23. Semesterresor <Se F.7 för fullständig frågetext> 56 1. Mycket ointresserad 57 2. Ganska ointresserad 85 3. Något ointresserad 83 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 459 5. Något intresserad 469 6. Ganska intresserad 568 7. Mycket intresserad 36 9. Ej svar
VAR 52 BÅTAR Loc 73 width 1 MD=9 F.7.24. Båtar <Se F.7 för fullständig frågetext> 371 1. Mycket ointresserad 174 2. Ganska ointresserad 188 3. Något ointresserad 221 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 377 5. Något intresserad 198 6. Ganska intresserad 244 7. Mycket intresserad 40 9. Ej svar
VAR 53 PERSONBILAR Loc 74 width 1 MD=9 F.7.25. Personbilar <Se F.7 för fullständig frågetext> 137 1. Mycket ointresserad 83 2. Ganska ointresserad 112 3. Något ointresserad 124 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 503 5. Något intresserad 440 6. Ganska intresserad 386 7. Mycket intresserad 28 9. Ej svar
VAR 54 TV/RADIOAPPARATER Loc 75 width 1 MD=9 F.7.26. TV/Radioapparater <Se F.7 för fullständig frågetext> 86 1. Mycket ointresserad 101 2. Ganska ointresserad 151 3. Något ointresserad 131 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 599 5. Något intresserad 441 6. Ganska intresserad 278 7. Mycket intresserad 26 9. Ej svar
VAR 55 STEREOANLÄGGNINGAR Loc 76 width 1 MD=9 F.7.27. Stereoanläggningar <Se F.7 för fullständig frågetext> 229 1. Mycket ointresserad 119 2. Ganska ointresserad 175 3. Något ointresserad 184 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 462 5. Något intresserad 323 6. Ganska intresserad 284 7. Mycket intresserad 37 9. Ej svar
VAR 56 HUSHÅLLSMASKINER Loc 77 width 1 MD=9 F.7.28. Hushållsmaskiner <Se F.7 för fullständig frågetext> 144 1. Mycket ointresserad 121 2. Ganska ointresserad 179 3. Något ointresserad 170 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 588 5. Något intresserad 360 6. Ganska intresserad 209 7. Mycket intresserad 42 9. Ej svar
VAR 57 FOTOUTRUSTNING Loc 78 width 1 MD=9 F.7.29. Fotoutrustning <Se F.7 för fullständig frågetext> 257 1. Mycket ointresserad 186 2. Ganska ointresserad 213 3. Något ointresserad 242 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 545 5. Något intresserad 210 6. Ganska intresserad 124 7. Mycket intresserad 36 9. Ej svar
VAR 58 MOTORCYKLAR/MOPEDER Loc 79 width 1 MD=9 F.7.30. Motorcyklar/mopeder <Se F.7 för fullständig frågetext> 688 1. Mycket ointresserad 187 2. Ganska ointresserad 193 3. Något ointresserad 237 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 242 5. Något intresserad 102 6. Ganska intresserad 129 7. Mycket intresserad 35 9. Ej svar
VAR 59 RAKAPPARATER Loc 80 width 1 MD=9 F.7.31. Rakapparater <Se F.7 för fullständig frågetext> 655 1. Mycket ointresserad 147 2. Ganska ointresserad 162 3. Något ointresserad 301 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 332 5. Något intresserad 104 6. Ganska intresserad 70 7. Mycket intresserad 42 9. Ej svar
VAR 60 RENGÖRINGSMEDEL Loc 81 width 1 MD=9 F.7.32. Rengöringsmedel <Se F.7 för fullständig frågetext> 193 1. Mycket ointresserad 128 2. Ganska ointresserad 149 3. Något ointresserad 203 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 532 5. Något intresserad 357 6. Ganska intresserad 227 7. Mycket intresserad 24 9. Ej svar
VAR 61 MEDEL MOT MJÄLL Loc 82 width 1 MD=9 F.7.33. Medel mot mjäll <Se F.7 för fullständig frågetext> 461 1. Mycket ointresserad 163 2. Ganska ointresserad 161 3. Något ointresserad 311 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 389 5. Något intresserad 162 6. Ganska intresserad 126 7. Mycket intresserad 40 9. Ej svar
VAR 62 HUNDARS SKÖTSEL Loc 83 width 1 MD=9 F.7.34. Hundars skötsel <Se F.7 för fullständig frågetext> 591 1. Mycket ointresserad 139 2. Ganska ointresserad 119 3. Något ointresserad 230 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 282 5. Något intresserad 180 6. Ganska intresserad 234 7. Mycket intresserad 38 9. Ej svar
VAR 63 KATTERS SKÖTSEL Loc 84 width 1 MD=9 F.7.35. Katters skötsel <Se F.7 för fullständig frågetext> 766 1. Mycket ointresserad 159 2. Ganska ointresserad 147 3. Något ointresserad 266 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 227 5. Något intresserad 96 6. Ganska intresserad 124 7. Mycket intresserad 28 9. Ej svar
VAR 64 HANDLA MAT Loc 85 width 1 MD=9 F.7.36. Handla mat <Se F.7 för fullständig frågetext> 81 1. Mycket ointresserad 101 2. Ganska ointresserad 114 3. Något ointresserad 74 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 505 5. Något intresserad 554 6. Ganska intresserad 367 7. Mycket intresserad 17 9. Ej svar
VAR 65 LAGA MAT Loc 86 width 1 MD=9 F.7.37. Laga mat <Se F.7 för fullständig frågetext> 94 1. Mycket ointresserad 96 2. Ganska ointresserad 122 3. Något ointresserad 60 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 423 5. Något intresserad 545 6. Ganska intresserad 458 7. Mycket intresserad 15 9. Ej svar
VAR 66 PRÖVA NYA MATRÄTTER Loc 87 width 1 MD=9 F.7.38. Pröva nya maträtter <Se F.7 för fullständig frågetext> 84 1. Mycket ointresserad 80 2. Ganska ointresserad 115 3. Något ointresserad 91 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 437 5. Något intresserad 494 6. Ganska intresserad 481 7. Mycket intresserad 31 9. Ej svar
VAR 67 BAKA Loc 88 width 1 MD=9 F.7.39. Baka <Se F.7 för fullständig frågetext> 279 1. Mycket ointresserad 138 2. Ganska ointresserad 184 3. Något ointresserad 145 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 335 5. Något intresserad 325 6. Ganska intresserad 381 7. Mycket intresserad 26 9. Ej svar
VAR 68 PRÖVA NYA CIGARRETTER Loc 89 width 1 MD=9 F.7.40. Pröva nya cigarretter <Se F.7 för fullständig frågetext> 1051 1. Mycket ointresserad 123 2. Ganska ointresserad 108 3. Något ointresserad 198 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 208 5. Något intresserad 48 6. Ganska intresserad 34 7. Mycket intresserad 43 9. Ej svar
VAR 69 PRÖVA NY PIPTOBAK Loc 90 width 1 MD=9 F.7.41. Pröva ny piptobak <Se F.7 för fullständig frågetext> 1234 1. Mycket ointresserad 65 2. Ganska ointresserad 75 3. Något ointresserad 241 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 95 5. Något intresserad 35 6. Ganska intresserad 22 7. Mycket intresserad 46 9. Ej svar
VAR 70 PRÖVA NYA CIGARILLER Loc 91 width 1 MD=9 F.7.42. Pröva nya cigariller <Se F.7 för fullständig frågetext> 1272 1. Mycket ointresserad 69 2. Ganska ointresserad 73 3. Något ointresserad 248 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 54 5. Något intresserad 31 6. Ganska intresserad 10 7. Mycket intresserad 56 9. Ej svar
VAR 71 HA GÄSTER Loc 92 width 1 MD=9 F.7.43. Ha gäster <Se F.7 för fullständig frågetext> 57 1. Mycket ointresserad 36 2. Ganska ointresserad 49 3. Något ointresserad 60 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 520 5. Något intresserad 677 6. Ganska intresserad 381 7. Mycket intresserad 33 9. Ej svar
VAR 72 KÖRA BIL Loc 93 width 1 MD=9 F.7.44. Köra bil <Se F.7 för fullständig frågetext> 216 1. Mycket ointresserad 44 2. Ganska ointresserad 51 3. Något ointresserad 167 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 288 5. Något intresserad 476 6. Ganska intresserad 529 7. Mycket intresserad 42 9. Ej svar
VAR 73 JOBBA MED BILEN Loc 94 width 1 MD=9 F.7.45. Jobba med bilen <Se F.7 för fullständig frågetext> 469 1. Mycket ointresserad 141 2. Ganska ointresserad 138 3. Något ointresserad 217 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 393 5. Något intresserad 216 6. Ganska intresserad 195 7. Mycket intresserad 44 9. Ej svar
VAR 74 ARBETA I TRÄDGÅRDEN Loc 95 width 1 MD=9 F.7.46. Arbeta i trädgården <Se F.7 för fullständig frågetext> 187 1. Mycket ointresserad 77 2. Ganska ointresserad 109 3. Något ointresserad 160 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 423 5. Något intresserad 428 6. Ganska intresserad 403 7. Mycket intresserad 26 9. Ej svar
VAR 75 FOTOGRAFERA Loc 96 width 1 MD=9 F.7.47. Fotografera <Se F.7 för fullständig frågetext> 220 1. Mycket ointresserad 118 2. Ganska ointresserad 168 3. Något ointresserad 160 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 625 5. Något intresserad 315 6. Ganska intresserad 171 7. Mycket intresserad 36 9. Ej svar
VAR 76 SMALFILMA Loc 97 width 1 MD=9 F.7.48. Smalfilma <Se F.7 för fullständig frågetext> 503 1. Mycket ointresserad 157 2. Ganska ointresserad 183 3. Något ointresserad 469 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 247 5. Något intresserad 129 6. Ganska intresserad 77 7. Mycket intresserad 48 9. Ej svar
VAR 77 LYSSNA PÅ POPMUSIK Loc 98 width 1 MD=9 F.7.49. Lyssna på popmusik <Se F.7 för fullständig frågetext> 496 1. Mycket ointresserad 137 2. Ganska ointresserad 150 3. Något ointresserad 117 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 392 5. Något intresserad 251 6. Ganska intresserad 220 7. Mycket intresserad 50 9. Ej svar
VAR 78 LYSSNA PÅ KLASSISK MUSIK Loc 99 width 1 MD=9 F.7.50. Lyssna på klassisk musik <Se F.7 för fullständig frågetext> 336 1. Mycket ointresserad 124 2. Ganska ointresserad 179 3. Något ointresserad 116 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 531 5. Något intresserad 295 6. Ganska intresserad 188 7. Mycket intresserad 44 9. Ej svar
VAR 79 GÅ PÅ TEATER Loc 100 width 1 MD=9 F.7.51. Gå på teater <Se F.7 för fullständig frågetext> 257 1. Mycket ointresserad 118 2. Ganska ointresserad 152 3. Något ointresserad 169 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 537 5. Något intresserad 331 6. Ganska intresserad 213 7. Mycket intresserad 36 9. Ej svar
VAR 80 GÅ PÅ KONSTUTSTÄLLNING Loc 101 width 1 MD=9 F.7.52. Gå på konstutställning <Se F.7 för fullständig frågetext> 399 1. Mycket ointresserad 204 2. Ganska ointresserad 223 3. Något ointresserad 200 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 409 5. Något intresserad 208 6. Ganska intresserad 128 7. Mycket intresserad 42 9. Ej svar
VAR 81 SKAFFA VIDAREUTBILDNING Loc 102 width 1 MD=9 F.7.53. Skaffa vidareutbildning <Se F.7 för fullständig frågetext> 136 1. Mycket ointresserad 92 2. Ganska ointresserad 116 3. Något ointresserad 222 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 522 5. Något intresserad 410 6. Ganska intresserad 269 7. Mycket intresserad 46 9. Ej svar
VAR 82 LÄSA BÖCKER Loc 103 width 1 MD=9 F.7.54. Läsa böcker <Se F.7 för fullständig frågetext> 68 1. Mycket ointresserad 75 2. Ganska ointresserad 112 3. Något ointresserad 54 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 503 5. Något intresserad 462 6. Ganska intresserad 503 7. Mycket intresserad 36 9. Ej svar
VAR 83 LÄSA POPULÄRTIDNINGAR Loc 104 width 1 MD=9 F.7.55. Läsa populärtidningar <Se F.7 för fullständig frågetext> 187 1. Mycket ointresserad 120 2. Ganska ointresserad 180 3. Något ointresserad 184 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 598 5. Något intresserad 356 6. Ganska intresserad 146 7. Mycket intresserad 42 9. Ej svar
VAR 84 SY KLÄDER Loc 105 width 1 MD=9 F.7.56. Sy kläder <Se F.7 för fullständig frågetext> 745 1. Mycket ointresserad 84 2. Ganska ointresserad 116 3. Något ointresserad 160 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 282 5. Något intresserad 181 6. Ganska intresserad 209 7. Mycket intresserad 36 9. Ej svar
VAR 85 HANDARBETA Loc 106 width 1 MD=9 F.7.57. Handarbeta <Se F.7 för fullständig frågetext> 649 1. Mycket ointresserad 70 2. Ganska ointresserad 115 3. Något ointresserad 121 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 229 5. Något intresserad 202 6. Ganska intresserad 393 7. Mycket intresserad 34 9. Ej svar
VAR 86 MÅLA Loc 107 width 1 MD=9 F.7.58. Måla <Se F.7 för fullständig frågetext> 380 1. Mycket ointresserad 98 2. Ganska ointresserad 153 3. Något ointresserad 182 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 480 5. Något intresserad 313 6. Ganska intresserad 170 7. Mycket intresserad 37 9. Ej svar
VAR 87 SNICKRA Loc 108 width 1 MD=9 F.7.59. Snickra <Se F.7 för fullständig frågetext> 359 1. Mycket ointresserad 93 2. Ganska ointresserad 152 3. Något ointresserad 211 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 433 5. Något intresserad 336 6. Ganska intresserad 182 7. Mycket intresserad 47 9. Ej svar
VAR 88 MOTIONERA Loc 109 width 1 MD=9 F.7.60. Motionera <Se F.7 för fullständig frågetext> 69 1. Mycket ointresserad 45 2. Ganska ointresserad 89 3. Något ointresserad 70 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 554 5. Något intresserad 532 6. Ganska intresserad 429 7. Mycket intresserad 25 9. Ej svar
VAR 89 FRILUFTSLIV Loc 110 width 1 MD=9 F.7.61. Friluftsliv <Se F.7 för fullständig frågetext> 30 1. Mycket ointresserad 27 2. Ganska ointresserad 57 3. Något ointresserad 57 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 434 5. Något intresserad 561 6. Ganska intresserad 619 7. Mycket intresserad 28 9. Ej svar
VAR 90 SPORTFISKA Loc 111 width 1 MD=9 F.7.62. Sportfiska <Se F.7 för fullständig frågetext> 426 1. Mycket ointresserad 134 2. Ganska ointresserad 143 3. Något ointresserad 200 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 343 5. Något intresserad 240 6. Ganska intresserad 283 7. Mycket intresserad 44 9. Ej svar
VAR 91 ÅKA SKIDOR Loc 112 width 1 MD=9 F.7.63. Åka skidor <Se F.7 för fullständig frågetext> 244 1. Mycket ointresserad 90 2. Ganska ointresserad 138 3. Något ointresserad 149 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 475 5. Något intresserad 374 6. Ganska intresserad 302 7. Mycket intresserad 41 9. Ej svar
VAR 92 ÅKA MOTORBÅT Loc 113 width 1 MD=9 F.7.64. Åka motorbåt <Se F.7 för fullständig frågetext> 360 1. Mycket ointresserad 117 2. Ganska ointresserad 156 3. Något ointresserad 219 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 424 5. Något intresserad 250 6. Ganska intresserad 247 7. Mycket intresserad 40 9. Ej svar
VAR 93 SEGLA Loc 114 width 1 MD=9 F.7.65. Segla <Se F.7 för fullständig frågetext> 503 1. Mycket ointresserad 146 2. Ganska ointresserad 175 3. Något ointresserad 403 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 238 5. Något intresserad 130 6. Ganska intresserad 176 7. Mycket intresserad 42 9. Ej svar
VAR 94 CAMPA Loc 115 width 1 MD=9 F.7.66. Campa <Se F.7 för fullständig frågetext> 315 1. Mycket ointresserad 90 2. Ganska ointresserad 142 3. Något ointresserad 147 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 432 5. Något intresserad 329 6. Ganska intresserad 311 7. Mycket intresserad 47 9. Ej svar
VAR 95 SEMESTRA UTOMLANDS Loc 116 width 1 MD=9 F.7.67. Semestra utomlands <Se F.7 för fullständig frågetext> 184 1. Mycket ointresserad 72 2. Ganska ointresserad 87 3. Något ointresserad 182 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 347 5. Något intresserad 349 6. Ganska intresserad 548 7. Mycket intresserad 44 9. Ej svar
VAR 96 SEMESTRA I SVERIGE Loc 117 width 1 MD=9 F.7.68. Semestra i Sverige <Se F.7 för fullständig frågetext> 24 1. Mycket ointresserad 19 2. Ganska ointresserad 30 3. Något ointresserad 58 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 332 5. Något intresserad 635 6. Ganska intresserad 671 7. Mycket intresserad 44 9. Ej svar
VAR 97 GÅ PÅ FÖRENINGSMÖTEN Loc 118 width 1 MD=9 F.7.69. Gå på föreningsmöten <Se F.7 för fullständig frågetext> 401 1. Mycket ointresserad 170 2. Ganska ointresserad 264 3. Något ointresserad 201 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 426 5. Något intresserad 195 6. Ganska intresserad 101 7. Mycket intresserad 55 9. Ej svar
VAR 98 SE PÅ SPORTEVENEMANG Loc 119 width 1 MD=9 F.7.70. Se på sportevenemang <Se F.7 för fullständig frågetext> 220 1. Mycket ointresserad 84 2. Ganska ointresserad 126 3. Något ointresserad 86 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 431 5. Något intresserad 321 6. Ganska intresserad 508 7. Mycket intresserad 37 9. Ej svar
VAR 99 PRÖVA NYA PRODUKTER Loc 120 width 1 MD=9 F.7.71. Pröva nya produkter <Se F.7 för fullständig frågetext> 84 1. Mycket ointresserad 74 2. Ganska ointresserad 113 3. Något ointresserad 240 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 676 5. Något intresserad 395 6. Ganska intresserad 196 7. Mycket intresserad 35 9. Ej svar
VAR 100 KONSUM Loc 121 width 2 F.8. Hur ofta Du besöker affärer m.m. Nedan finner Du ett antal frågor där Du kan markera Ditt svar på upp till 16 olika sätt:från "Aldrig" till "7 ggr/vecka". Ange så noga Du kan HUR OFTA Du besöker olika affärer etc. Svara med ett kryss på varje rad! F.8a. Hur ofta besöker Du Konsum? 179 00. Aldrig 33 01. 1 gång per år 42 02. 2 gånger per år 65 03. 3 gånger per år 65 04. 1 gång per kvartal 63 05. 2 gånger per kvartal 173 06. 1 gång per månad 136 07. 2 gånger per månad 159 08. 3 gånger per månad 319 09. 1 gång per vecka 236 10. 2 gånger per vecka 145 11. 3 gånger per vecka 82 12. 4 gånger per vecka 64 13. 5 gånger per vecka 29 14. 6 gånger per vecka 23 15. 7 gånger per vecka
VAR 101 ICA Loc 123 width 2 F.8b. Hur ofta besöker Du ICA? <Se F.8 för fullständig frågetext> 141 00. Aldrig 31 01. 1 gång per år 29 02. 2 gånger per år 44 03. 3 gånger per år 76 04. 1 gång per kvartal 52 05. 2 gånger per kvartal 188 06. 1 gång per månad 108 07. 2 gånger per månad 133 08. 3 gånger per månad 358 09. 1 gång per vecka 236 10. 2 gånger per vecka 192 11. 3 gånger per vecka 88 12. 4 gånger per vecka 74 13. 5 gånger per vecka 41 14. 6 gånger per vecka 22 15. 7 gånger per vecka
VAR 102 VIVO Loc 125 width 2 F.8c. Hur ofta besöker Du VIVO? <Se F.8 för fullständig frågetext> 916 00. Aldrig 126 01. 1 gång per år 75 02. 2 gånger per år 71 03. 3 gånger per år 113 04. 1 gång per kvartal 57 05. 2 gånger per kvartal 116 06. 1 gång per månad 60 07. 2 gånger per månad 48 08. 3 gånger per månad 105 09. 1 gång per vecka 57 10. 2 gånger per vecka 31 11. 3 gånger per vecka 18 12. 4 gånger per vecka 9 13. 5 gånger per vecka 8 14. 6 gånger per vecka 3 15. 7 gånger per vecka
VAR 103 ANNAN LIVSMEDELSBUTIK Loc 127 width 2 MD=99 F.8d. Hur ofta besöker Du annan livsmedelsbutik? <Se F.8 för fullständig frågetext> 495 00. Aldrig 82 01. 1 gång per år 75 02. 2 gånger per år 139 03. 3 gånger per år 118 04. 1 gång per kvartal 83 05. 2 gånger per kvartal 205 06. 1 gång per månad 117 07. 2 gånger per månad 92 08. 3 gånger per månad 218 09. 1 gång per vecka 82 10. 2 gånger per vecka 48 11. 3 gånger per vecka 22 12. 4 gånger per vecka 19 13. 5 gånger per vecka 7 14. 6 gånger per vecka 11 15. 7 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 104 LIVSM.AVD.DOMUS-OBS Loc 129 width 2 MD=99 F.8e. Hur ofta besöker Du livsmedelsavdelning i Domus eller Obs? <Se F.8 för fullständig frågetext> 351 00. Aldrig 69 01. 1 gång per år 61 02. 2 gånger per år 86 03. 3 gånger per år 139 04. 1 gång per kvartal 94 05. 2 gånger per kvartal 287 06. 1 gång per månad 180 07. 2 gånger per månad 147 08. 3 gånger per månad 226 09. 1 gång per vecka 70 10. 2 gånger per vecka 39 11. 3 gånger per vecka 29 12. 4 gånger per vecka 21 13. 5 gånger per vecka 10 14. 6 gånger per vecka 4 15. 7 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 105 LIVSM.AVD.ANNAT VARUHUS Loc 131 width 2 MD=99 F.8f. Hur ofta besöker Du livsmedelsavdelning i annat varuhus? <Se F.8 för fullständig frågetext> 636 00. Aldrig 102 01. 1 gång per år 97 02. 2 gånger per år 111 03. 3 gånger per år 129 04. 1 gång per kvartal 81 05. 2 gånger per kvartal 224 06. 1 gång per månad 99 07. 2 gånger per månad 82 08. 3 gånger per månad 155 09. 1 gång per vecka 48 10. 2 gånger per vecka 25 11. 3 gånger per vecka 8 12. 4 gånger per vecka 7 13. 5 gånger per vecka 4 14. 6 gånger per vecka 5 15. 7 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 106 DOMUS Loc 133 width 2 F.8g. Hur ofta besöker Du Domus? <Se F.8 för fullständig frågetext> 353 00. Aldrig 51 01. 1 gång per år 67 02. 2 gånger per år 88 03. 3 gånger per år 123 04. 1 gång per kvartal 114 05. 2 gånger per kvartal 279 06. 1 gång per månad 165 07. 2 gånger per månad 160 08. 3 gånger per månad 233 09. 1 gång per vecka 90 10. 2 gånger per vecka 37 11. 3 gånger per vecka 20 12. 4 gånger per vecka 17 13. 5 gånger per vecka 10 14. 6 gånger per vecka 6 15. 7 gånger per vecka
VAR 107 EPA Loc 135 width 2 F.8h. Hur ofta besöker Du Epa? <Se F.8 för fullständig frågetext> 413 00. Aldrig 105 01. 1 gång per år 116 02. 2 gånger per år 111 03. 3 gånger per år 157 04. 1 gång per kvartal 107 05. 2 gånger per kvartal 272 06. 1 gång per månad 158 07. 2 gånger per månad 116 08. 3 gånger per månad 165 09. 1 gång per vecka 38 10. 2 gånger per vecka 28 11. 3 gånger per vecka 10 12. 4 gånger per vecka 6 13. 5 gånger per vecka 4 14. 6 gånger per vecka 7 15. 7 gånger per vecka
VAR 108 TEMPO Loc 137 width 2 F.8i. Hur ofta besöker Du Tempo? <Se F.8 för fullständig frågetext> 586 00. Aldrig 142 01. 1 gång per år 95 02. 2 gånger per år 105 03. 3 gånger per år 137 04. 1 gång per kvartal 92 05. 2 gånger per kvartal 226 06. 1 gång per månad 97 07. 2 gånger per månad 90 08. 3 gånger per månad 142 09. 1 gång per vecka 46 10. 2 gånger per vecka 25 11. 3 gånger per vecka 13 12. 4 gånger per vecka 11 13. 5 gånger per vecka 4 14. 6 gånger per vecka 2 15. 7 gånger per vecka
VAR 109 PRESSBYRÅN Loc 139 width 2 F.8j. Hur ofta besöker Du Pressbyrån? <Se F.8 för fullständig frågetext> 272 00. Aldrig 48 01. 1 gång per år 51 02. 2 gånger per år 102 03. 3 gånger per år 111 04. 1 gång per kvartal 88 05. 2 gånger per kvartal 221 06. 1 gång per månad 144 07. 2 gånger per månad 154 08. 3 gånger per månad 256 09. 1 gång per vecka 133 10. 2 gånger per vecka 96 11. 3 gånger per vecka 56 12. 4 gånger per vecka 38 13. 5 gånger per vecka 19 14. 6 gånger per vecka 24 15. 7 gånger per vecka
VAR 110 ANNAN KIOSK Loc 141 width 2 F.8k. Hur ofta besöker Du annan kiosk? <Se F.8 för fullständig frågetext> 300 00. Aldrig 42 01. 1 gång per år 37 02. 2 gånger per år 69 03. 3 gånger per år 88 04. 1 gång per kvartal 71 05. 2 gånger per kvartal 183 06. 1 gång per månad 130 07. 2 gånger per månad 118 08. 3 gånger per månad 303 09. 1 gång per vecka 164 10. 2 gånger per vecka 108 11. 3 gånger per vecka 70 12. 4 gånger per vecka 50 13. 5 gånger per vecka 24 14. 6 gånger per vecka 56 15. 7 gånger per vecka
VAR 111 TOBAKSAFFÄR Loc 143 width 2 F.8l. Hur ofta besöker Du tobaksaffär? <Se F.8 för fullständig frågetext> 639 00. Aldrig 82 01. 1 gång per år 62 02. 2 gånger per år 77 03. 3 gånger per år 89 04. 1 gång per kvartal 54 05. 2 gånger per kvartal 195 06. 1 gång per månad 86 07. 2 gånger per månad 79 08. 3 gånger per månad 228 09. 1 gång per vecka 92 10. 2 gånger per vecka 48 11. 3 gånger per vecka 27 12. 4 gånger per vecka 31 13. 5 gånger per vecka 15 14. 6 gånger per vecka 9 15. 7 gånger per vecka
VAR 112 BAR/SJÄLVSERVERING Loc 145 width 2 F.8m. Hur ofta besöker Du bar/självservering? <Se F.8 för fullständig frågetext> 317 00. Aldrig 65 01. 1 gång per år 87 02. 2 gånger per år 153 03. 3 gånger per år 216 04. 1 gång per kvartal 142 05. 2 gånger per kvartal 252 06. 1 gång per månad 133 07. 2 gånger per månad 119 08. 3 gånger per månad 93 09. 1 gång per vecka 61 10. 2 gånger per vecka 48 11. 3 gånger per vecka 32 12. 4 gånger per vecka 73 13. 5 gånger per vecka 16 14. 6 gånger per vecka 6 15. 7 gånger per vecka
VAR 113 KAFE/KONDITORI Loc 147 width 2 F.8n. Hur ofta besöker Du kafe/konditori? <Se F.8 för fullständig frågetext> 332 00. Aldrig 108 01. 1 gång per år 134 02. 2 gånger per år 162 03. 3 gånger per år 205 04. 1 gång per kvartal 135 05. 2 gånger per kvartal 225 06. 1 gång per månad 111 07. 2 gånger per månad 125 08. 3 gånger per månad 118 09. 1 gång per vecka 57 10. 2 gånger per vecka 39 11. 3 gånger per vecka 19 12. 4 gånger per vecka 27 13. 5 gånger per vecka 6 14. 6 gånger per vecka 10 15. 7 gånger per vecka
VAR 114 KORVKIOSK/GATUKÖK Loc 149 width 2 F.8o. Hur ofta besöker Du korvkiosk/gatukök? <Se F.8 för fullständig frågetext> 434 00. Aldrig 73 01. 1 gång per år 94 02. 2 gånger per år 137 03. 3 gånger per år 177 04. 1 gång per kvartal 118 05. 2 gånger per kvartal 215 06. 1 gång per månad 159 07. 2 gånger per månad 147 08. 3 gånger per månad 137 09. 1 gång per vecka 68 10. 2 gånger per vecka 22 11. 3 gånger per vecka 15 12. 4 gånger per vecka 7 13. 5 gånger per vecka 4 14. 6 gånger per vecka 6 15. 7 gånger per vecka
VAR 115 BENSINSTATION Loc 151 width 2 F.8p. Hur ofta besöker Du bensinstation? <Se F.8 för fullständig frågetext> 465 00. Aldrig 15 01. 1 gång per år 18 02. 2 gånger per år 23 03. 3 gånger per år 37 04. 1 gång per kvartal 32 05. 2 gånger per kvartal 139 06. 1 gång per månad 222 07. 2 gånger per månad 181 08. 3 gånger per månad 413 09. 1 gång per vecka 139 10. 2 gånger per vecka 68 11. 3 gånger per vecka 19 12. 4 gånger per vecka 12 13. 5 gånger per vecka 8 14. 6 gånger per vecka 22 15. 7 gånger per vecka
VAR 116 POSTKONTOR Loc 153 width 2 F.8q. Hur ofta besöker Du postkontor? <Se F.8 för fullständig frågetext> 90 00. Aldrig 15 01. 1 gång per år 18 02. 2 gånger per år 31 03. 3 gånger per år 71 04. 1 gång per kvartal 55 05. 2 gånger per kvartal 367 06. 1 gång per månad 381 07. 2 gånger per månad 269 08. 3 gånger per månad 336 09. 1 gång per vecka 95 10. 2 gånger per vecka 35 11. 3 gånger per vecka 7 12. 4 gånger per vecka 21 13. 5 gånger per vecka 14 14. 6 gånger per vecka 8 15. 7 gånger per vecka
VAR 117 BANKKONTOR Loc 155 width 2 MD=99 F.8r. Hur ofta besöker Du bankkontor? <Se F.8 för fullständig frågetext> 155 00. Aldrig 66 01. 1 gång per år 61 02. 2 gånger per år 65 03. 3 gånger per år 141 04. 1 gång per kvartal 83 05. 2 gånger per kvartal 444 06. 1 gång per månad 319 07. 2 gånger per månad 184 08. 3 gånger per månad 214 09. 1 gång per vecka 35 10. 2 gånger per vecka 12 11. 3 gånger per vecka 10 12. 4 gånger per vecka 18 13. 5 gånger per vecka 1 14. 6 gånger per vecka 4 15. 7 gånger per vecka 1 99. Ej svar
VAR 118 AFFISCHPELARE Loc 157 width 2 MD=99 F.9. Hur ofta Du besöker affärer m.m. Nedan finner Du ett antal frågor där Du kan markera Ditt svar på upp till 16 olika sätt:från "aldrig" till "7 ggr/vecka".Ange så noga Du kan HUR OFTA Du besöker olika affärer etc.Svara med ett kryss på varje rad! F.9a. Hur ofta ser Du affischpelare? 463 00. Aldrig 58 01. 1 gång per år 41 02. 2 gånger per år 46 03. 3 gånger per år 78 04. 1 gång per kvartal 51 05. 2 gånger per kvartal 118 06. 1 gång per månad 53 07. 2 gånger per månad 72 08. 3 gånger per månad 253 09. 1 gång per vecka 79 10. 2 gånger per vecka 64 11. 3 gånger per vecka 62 12. 4 gånger per vecka 96 13. 5 gånger per vecka 36 14. 6 gånger per vecka 243 15. 7 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 119 REKLAM PÅ BIO Loc 159 width 2 MD=99 F.9b. Hur ofta ser Du reklamfilm på bio? <Se F.9 för fullständig frågetext> 756 00. Aldrig 186 01. 1 gång per år 158 02. 2 gånger per år 131 03. 3 gånger per år 128 04. 1 gång per kvartal 89 05. 2 gånger per kvartal 165 06. 1 gång per månad 75 07. 2 gånger per månad 42 08. 3 gånger per månad 51 09. 1 gång per vecka 12 10. 2 gånger per vecka 5 11. 3 gånger per vecka 4 12. 4 gånger per vecka 3 13. 5 gånger per vecka 3 14. 6 gånger per vecka 5 15. 7 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 120 REKLAM PÅ BUSSAR Loc 161 width 2 MD=99 F.9c. Hur ofta ser Du reklam på bussar? <Se F.9 för fullständig frågetext> 430 00. Aldrig 51 01. 1 gång per år 33 02. 2 gånger per år 39 03. 3 gånger per år 78 04. 1 gång per kvartal 42 05. 2 gånger per kvartal 102 06. 1 gång per månad 73 07. 2 gånger per månad 74 08. 3 gånger per månad 182 09. 1 gång per vecka 82 10. 2 gånger per vecka 85 11. 3 gånger per vecka 56 12. 4 gånger per vecka 164 13. 5 gånger per vecka 48 14. 6 gånger per vecka 274 15. 7 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 121 REKLAM PÅ TAXIBILAR Loc 163 width 2 F.9d. Hur ofta ser Du reklam på taxibilar? <Se F.9 för fullständig frågetext> 492 00. Aldrig 61 01. 1 gång per år 44 02. 2 gånger per år 60 03. 3 gånger per år 82 04. 1 gång per kvartal 52 05. 2 gånger per kvartal 124 06. 1 gång per månad 75 07. 2 gånger per månad 63 08. 3 gånger per månad 191 09. 1 gång per vecka 81 10. 2 gånger per vecka 67 11. 3 gånger per vecka 53 12. 4 gånger per vecka 93 13. 5 gånger per vecka 52 14. 6 gånger per vecka 223 15. 7 gånger per vecka
VAR 122 AFTONBLADET Loc 165 width 2 MD=99 F.10. Tidningar Du själv läser.Följande frågor gäller hur ofta Du själv läser vissa tidningar.De flesta människor läser endast en liten del av de uppräknade tidningarna.Vi ber Dig att så noga som möjligt gå igenom och kryssa för samtliga tidningar.I de fall Du inte alls läser en tidning, kryssa för svarsalternativet "Aldrig". F.10a. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Aftonbladet? 621 00. Aldrig 43 01. 1 gång per år 34 02. 2 gånger per år 63 03. 3 gånger per år 79 04. 1 gång per kvartal 53 05. 2 gånger per kvartal 124 06. 1 gång per månad 79 07. 2 gånger per månad 83 08. 3 gånger per månad 134 09. 1 gång per vecka 83 10. 2 gånger per vecka 76 11. 3 gånger per vecka 43 12. 4 gånger per vecka 40 13. 5 gånger per vecka 257 14. 6 gånger per vecka 1 99. Ej svar
VAR 123 ARBETET Loc 167 width 2 F.10b. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Arbetet? <Se F.10 för fullständig frågetext> 1494 00. Aldrig 23 01. 1 gång per år 18 02. 2 gånger per år 29 03. 3 gånger per år 24 04. 1 gång per kvartal 17 05. 2 gånger per kvartal 37 06. 1 gång per månad 11 07. 2 gånger per månad 14 08. 3 gånger per månad 35 09. 1 gång per vecka 12 10. 2 gånger per vecka 6 11. 3 gånger per vecka 5 12. 4 gånger per vecka 12 13. 5 gånger per vecka 76 14. 6 gånger per vecka
VAR 124 DAGENS NYHETER Loc 169 width 2 F.10c. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Dagens Nyheter? <Se F.10 för fullständig frågetext> 950 00. Aldrig 44 01. 1 gång per år 34 02. 2 gånger per år 57 03. 3 gånger per år 56 04. 1 gång per kvartal 32 05. 2 gånger per kvartal 81 06. 1 gång per månad 52 07. 2 gånger per månad 50 08. 3 gånger per månad 82 09. 1 gång per vecka 51 10. 2 gånger per vecka 24 11. 3 gånger per vecka 19 12. 4 gånger per vecka 47 13. 5 gånger per vecka 234 14. 6 gånger per vecka
VAR 125 EXPRESSEN Loc 171 width 2 F.10d. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Expressen? <Se F.10 för fullständig frågetext> 448 00. Aldrig 24 01. 1 gång per år 21 02. 2 gånger per år 60 03. 3 gånger per år 70 04. 1 gång per kvartal 45 05. 2 gånger per kvartal 132 06. 1 gång per månad 86 07. 2 gånger per månad 94 08. 3 gånger per månad 189 09. 1 gång per vecka 106 10. 2 gånger per vecka 86 11. 3 gånger per vecka 68 12. 4 gånger per vecka 69 13. 5 gånger per vecka 315 14. 6 gånger per vecka
VAR 126 GÖTEBORGS-POSTEN Loc 173 width 2 F.10e. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Göteborgs-Posten? <Se F.10 för fullständig frågetext> 1381 00. Aldrig 32 01. 1 gång per år 19 02. 2 gånger per år 30 03. 3 gånger per år 15 04. 1 gång per kvartal 14 05. 2 gånger per kvartal 38 06. 1 gång per månad 16 07. 2 gånger per månad 9 08. 3 gånger per månad 41 09. 1 gång per vecka 11 10. 2 gånger per vecka 11 11. 3 gånger per vecka 10 12. 4 gånger per vecka 11 13. 5 gånger per vecka 175 14. 6 gånger per vecka
VAR 127 LÄSER SKÅNSKA DAGBLADET Loc 175 width 2 F.10f. Hur ofta läser Du - Skånska Dagbladet (vard) <Se F.10 för fullständig frågetext> 1687 00. Aldrig 18 01. 1 gång per år 8 02. 2 gånger per år 17 03. 3 gånger per år 8 04. 1 gång per kvartal 5 05. 2 gånger per kvartal 14 06. 1 gång per månad 6 07. 2 gånger per månad 5 08. 3 gånger per månad 10 09. 1 gång per vecka 6 10. 2 gånger per vecka 2 11. 3 gånger per vecka 4 12. 4 gånger per vecka 4 13. 5 gånger per vecka 19 14. 6 gånger per vecka
VAR 128 GT KVÄLLSTIDNINGEN Loc 177 width 2 F.10g. Hur ofta läser Du vardagsnummer av GT Kvällstidningen? <Se F.10 för fullständig frågetext> 1480 00. Aldrig 29 01. 1 gång per år 19 02. 2 gånger per år 31 03. 3 gånger per år 22 04. 1 gång per kvartal 16 05. 2 gånger per kvartal 35 06. 1 gång per månad 13 07. 2 gånger per månad 23 08. 3 gånger per månad 43 09. 1 gång per vecka 21 10. 2 gånger per vecka 22 11. 3 gånger per vecka 16 12. 4 gånger per vecka 9 13. 5 gånger per vecka 34 14. 6 gånger per vecka
VAR 129 KVÄLLSPOSTEN Loc 179 width 2 F.10h. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Kvällsposten? <Se F.10 för fullständig frågetext> 1432 00. Aldrig 16 01. 1 gång per år 18 02. 2 gånger per år 24 03. 3 gånger per år 22 04. 1 gång per kvartal 13 05. 2 gånger per kvartal 25 06. 1 gång per månad 23 07. 2 gånger per månad 31 08. 3 gånger per månad 42 09. 1 gång per vecka 31 10. 2 gånger per vecka 27 11. 3 gånger per vecka 16 12. 4 gånger per vecka 19 13. 5 gånger per vecka 74 14. 6 gånger per vecka
VAR 130 SVENSKA DAGBLADET Loc 181 width 2 F.10i. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Svenska Dagbladet? <Se F.10 för fullständig frågetext> 1426 00. Aldrig 32 01. 1 gång per år 24 02. 2 gånger per år 34 03. 3 gånger per år 39 04. 1 gång per kvartal 29 05. 2 gånger per kvartal 36 06. 1 gång per månad 19 07. 2 gånger per månad 17 08. 3 gånger per månad 39 09. 1 gång per vecka 10 10. 2 gånger per vecka 9 11. 3 gånger per vecka 9 12. 4 gånger per vecka 7 13. 5 gånger per vecka 83 14. 6 gånger per vecka
VAR 131 SYDSVENSKA DAGBLADET Loc 183 width 2 F.10j. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Sydsvenska Dagbladet? <Se F.10 för fullständig frågetext> 1566 00. Aldrig 19 01. 1 gång per år 18 02. 2 gånger per år 20 03. 3 gånger per år 13 04. 1 gång per kvartal 13 05. 2 gånger per kvartal 17 06. 1 gång per månad 13 07. 2 gånger per månad 10 08. 3 gånger per månad 29 09. 1 gång per vecka 14 10. 2 gånger per vecka 1 11. 3 gånger per vecka 5 12. 4 gånger per vecka 10 13. 5 gånger per vecka 65 14. 6 gånger per vecka
VAR 132 AFTONBLADET(SÖNDAG) Loc 185 width 2 MD=99 F.11. Tidningar Du själv läser.Följande frågor gäller hur ofta Du själv läser vissa tidningar.De flesta människor läser endast en liten del av de uppräknade tidningarna.Vi ber Dig att så noga som möjligt gå igenom och kryssa för samtliga tidningar.I de fall Du inte alls läser en tidning, kryssa för svarsalternativet "Aldrig". F.11a. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Aftonbladet? 718 00. Aldrig 50 01. 1 gång per år 32 02. 2 gånger per år 55 03. 3 gånger per år 83 04. 1 gång per kvartal 64 05. 2 gånger per kvartal 137 06. 1 gång per månad 100 07. 2 gånger per månad 80 08. 3 gånger per månad 494 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 133 ARBETET(SÖNDAG) Loc 187 width 2 F.11b. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Arbetet? <Se F.11 för fullständig frågetext> 1610 00. Aldrig 19 01. 1 gång per år 14 02. 2 gånger per år 16 03. 3 gånger per år 19 04. 1 gång per kvartal 11 05. 2 gånger per kvartal 16 06. 1 gång per månad 11 07. 2 gånger per månad 5 08. 3 gånger per månad 92 09. 1 gång per vecka
VAR 134 DAGENS NYHETER(SÖNDAG) Loc 189 width 2 F.11c. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Dagens Nyheter? <Se F.11 för fullständig frågetext> 1100 00. Aldrig 30 01. 1 gång per år 42 02. 2 gånger per år 46 03. 3 gånger per år 52 04. 1 gång per kvartal 36 05. 2 gånger per kvartal 69 06. 1 gång per månad 48 07. 2 gånger per månad 44 08. 3 gånger per månad 346 09. 1 gång per vecka
VAR 135 EXPRESSEN(SÖNDAG) Loc 191 width 2 F.11d. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Expressen? <Se F.11 för fullständig frågetext> 525 00. Aldrig 28 01. 1 gång per år 25 02. 2 gånger per år 60 03. 3 gånger per år 64 04. 1 gång per kvartal 66 05. 2 gånger per kvartal 163 06. 1 gång per månad 120 07. 2 gånger per månad 123 08. 3 gånger per månad 639 09. 1 gång per vecka
VAR 136 GÖTEBORGS-POSTEN(SÖNDAG) Loc 193 width 2 F.11e. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Göteborgs-Posten? <Se F.11 för fullständig frågetext> 1451 00. Aldrig 24 01. 1 gång per år 12 02. 2 gånger per år 22 03. 3 gånger per år 21 04. 1 gång per kvartal 7 05. 2 gånger per kvartal 34 06. 1 gång per månad 17 07. 2 gånger per månad 18 08. 3 gånger per månad 207 09. 1 gång per vecka
VAR 137 GT KVÄLLSTIDNING(SÖNDAG) Loc 195 width 2 F.11f. Hur ofta läser Du söndagsnummer av GT Kvällstidningen? <Se F.11 för fullständig frågetext> 1530 00. Aldrig 30 01. 1 gång per år 21 02. 2 gånger per år 25 03. 3 gånger per år 21 04. 1 gång per kvartal 13 05. 2 gånger per kvartal 38 06. 1 gång per månad 31 07. 2 gånger per månad 21 08. 3 gånger per månad 83 09. 1 gång per vecka
VAR 138 KVÄLLSPOSTEN(SÖNDAG) Loc 197 width 2 MD=99 F.11g. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Kvällsposten? <Se F.11 för fullständig frågetext> 1461 00. Aldrig 21 01. 1 gång per år 19 02. 2 gånger per år 18 03. 3 gånger per år 27 04. 1 gång per kvartal 20 05. 2 gånger per kvartal 39 06. 1 gång per månad 26 07. 2 gånger per månad 24 08. 3 gånger per månad 157 09. 1 gång per vecka 1 99. Ej svar
VAR 139 SV.DAGBLADET(SÖNDAG) Loc 199 width 2 F.11h. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Svenska Dagbladet? <Se F.11 för fullständig frågetext> 1594 00. Aldrig 24 01. 1 gång per år 8 02. 2 gånger per år 16 03. 3 gånger per år 14 04. 1 gång per kvartal 9 05. 2 gånger per kvartal 24 06. 1 gång per månad 13 07. 2 gånger per månad 11 08. 3 gånger per månad 100 09. 1 gång per vecka
VAR 140 SYDSV.DAGBLADET(SÖNDAG) Loc 201 width 2 F.11i. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Sydsvenska Dagbladet? <Se F.11 för fullständig frågetext> 1617 00. Aldrig 15 01. 1 gång per år 6 02. 2 gånger per år 8 03. 3 gånger per år 8 04. 1 gång per kvartal 9 05. 2 gånger per kvartal 22 06. 1 gång per månad 11 07. 2 gånger per månad 7 08. 3 gånger per månad 110 09. 1 gång per vecka
VAR 141 LÄSER ALLAS VECKOTIDNING Loc 203 width 2 F.12. Tidningar Du själv läser-Veckotidningar F.12a. Hur ofta läser Du - Allas Veckotidning 1388 00. Aldrig 40 01. 1 gång per år 50 02. 2 gånger per år 50 03. 3 gånger per år 53 04. 1 gång per kvartal 28 05. 2 gånger per kvartal 68 06. 1 gång per månad 26 07. 2 gånger per månad 17 08. 3 gånger per månad 93 09. 1 gång per vecka
VAR 142 LÄSER ALLERS Loc 205 width 2 F.12b. Hur ofta läser Du - Allers <Se F.12 för fullständig frågetext> 1084 00. Aldrig 74 01. 1 gång per år 75 02. 2 gånger per år 71 03. 3 gånger per år 78 04. 1 gång per kvartal 59 05. 2 gånger per kvartal 102 06. 1 gång per månad 46 07. 2 gånger per månad 23 08. 3 gånger per månad 201 09. 1 gång per vecka
VAR 143 LÄSER DAMERNAS VÄRLD Loc 207 width 2 F.12c. Hur ofta läser Du - Damernas Värld <Se F.12 för fullständig frågetext> 1190 00. Aldrig 50 01. 1 gång per år 60 02. 2 gånger per år 71 03. 3 gånger per år 99 04. 1 gång per kvartal 59 05. 2 gånger per kvartal 108 06. 1 gång per månad 49 07. 2 gånger per månad 24 08. 3 gånger per månad 103 09. 1 gång per vecka
VAR 144 LÄSER FEMINA Loc 209 width 2 MD=99 F.12d. Hur ofta läser Du - Femina <Se F.12 för fullständig frågetext> 1234 00. Aldrig 62 01. 1 gång per år 48 02. 2 gånger per år 68 03. 3 gånger per år 93 04. 1 gång per kvartal 55 05. 2 gånger per kvartal 106 06. 1 gång per månad 33 07. 2 gånger per månad 24 08. 3 gånger per månad 90 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 145 LÄSER FIB-AKTUELLT Loc 211 width 2 MD=99 F.12e. Hur ofta läser Du - FIB-Aktuellt <Se F.12 för fullständig frågetext> 955 00. Aldrig 39 01. 1 gång per år 50 02. 2 gånger per år 77 03. 3 gånger per år 119 04. 1 gång per kvartal 89 05. 2 gånger per kvartal 166 06. 1 gång per månad 83 07. 2 gånger per månad 64 08. 3 gånger per månad 171 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 146 LÄSER HEMMETS JOURNAL Loc 213 width 2 MD=99 F.12f. Hur ofta läser Du - Hemmets Journal <Se F.12 för fullständig frågetext> 1064 00. Aldrig 58 01. 1 gång per år 56 02. 2 gånger per år 63 03. 3 gånger per år 81 04. 1 gång per kvartal 64 05. 2 gånger per kvartal 116 06. 1 gång per månad 63 07. 2 gånger per månad 28 08. 3 gånger per månad 220 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 147 LÄSER HEMMETS VECKOTIDN. Loc 215 width 2 MD=99 F.12g. Hur ofta läser Du - Hemmets Veckotidning <Se F.12 för fullständig frågetext> 1085 00. Aldrig 67 01. 1 gång per år 57 02. 2 gånger per år 55 03. 3 gånger per år 84 04. 1 gång per kvartal 54 05. 2 gånger per kvartal 103 06. 1 gång per månad 50 07. 2 gånger per månad 30 08. 3 gånger per månad 228 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 148 LÄSER HENNES Loc 217 width 2 F.12h. Hur ofta läser Du - Hennes <Se F.12 för fullständig frågetext> 1522 00. Aldrig 48 01. 1 gång per år 24 02. 2 gånger per år 23 03. 3 gånger per år 33 04. 1 gång per kvartal 27 05. 2 gånger per kvartal 40 06. 1 gång per månad 18 07. 2 gånger per månad 19 08. 3 gånger per månad 59 09. 1 gång per vecka
VAR 149 LÄSER HUSMODERN Loc 219 width 2 MD=99 F.12i. Hur ofta läser Du - Husmodern <Se F.12 för fullständig frågetext> 1181 00. Aldrig 65 01. 1 gång per år 61 02. 2 gånger per år 71 03. 3 gånger per år 78 04. 1 gång per kvartal 64 05. 2 gånger per kvartal 82 06. 1 gång per månad 43 07. 2 gånger per månad 29 08. 3 gånger per månad 139 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 150 LÄSER HÄNT I VECKAN Loc 221 width 2 F.12j. Hur ofta läser Du - Hänt i Veckan <Se F.12 för fullständig frågetext> 1093 00. Aldrig 74 01. 1 gång per år 61 02. 2 gånger per år 91 03. 3 gånger per år 120 04. 1 gång per kvartal 70 05. 2 gånger per kvartal 123 06. 1 gång per månad 55 07. 2 gånger per månad 35 08. 3 gånger per månad 91 09. 1 gång per vecka
VAR 151 LÄSER ICA-KURIREN Loc 223 width 2 MD=99 F.12k. Hur ofta läser Du - ICA-kuriren <Se F.12 för fullständig frågetext> 1016 00. Aldrig 41 01. 1 gång per år 39 02. 2 gånger per år 58 03. 3 gånger per år 60 04. 1 gång per kvartal 41 05. 2 gånger per kvartal 106 06. 1 gång per månad 37 07. 2 gånger per månad 23 08. 3 gånger per månad 392 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 152 LÄSER LAND Loc 225 width 2 F.12l. Hur ofta läser Du - Land <Se F.12 för fullständig frågetext> 1376 00. Aldrig 33 01. 1 gång per år 15 02. 2 gånger per år 28 03. 3 gånger per år 44 04. 1 gång per kvartal 16 05. 2 gånger per kvartal 44 06. 1 gång per månad 22 07. 2 gånger per månad 9 08. 3 gånger per månad 226 09. 1 gång per vecka
VAR 153 LÄSER LEKTYR Loc 227 width 2 MD=99 F.12m. Hur ofta läser Du - Lektyr <Se F.12 för fullständig frågetext> 1108 00. Aldrig 34 01. 1 gång per år 36 02. 2 gånger per år 59 03. 3 gånger per år 96 04. 1 gång per kvartal 73 05. 2 gånger per kvartal 123 06. 1 gång per månad 67 07. 2 gånger per månad 64 08. 3 gånger per månad 153 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 154 LÄSER METALLARBETAREN Loc 229 width 2 F.12n. Hur ofta läser Du - Metallarbetaren <Se F.12 för fullständig frågetext> 1539 00. Aldrig 16 01. 1 gång per år 14 02. 2 gånger per år 12 03. 3 gånger per år 13 04. 1 gång per kvartal 11 05. 2 gånger per kvartal 54 06. 1 gång per månad 29 07. 2 gånger per månad 13 08. 3 gånger per månad 112 09. 1 gång per vecka
VAR 155 LÄSER MIN VÄRLD Loc 231 width 2 F.12o. Hur ofta läser Du - Min Värld <Se F.12 för fullständig frågetext> 1461 00. Aldrig 36 01. 1 gång per år 22 02. 2 gånger per år 17 03. 3 gånger per år 37 04. 1 gång per kvartal 25 05. 2 gånger per kvartal 47 06. 1 gång per månad 28 07. 2 gånger per månad 14 08. 3 gånger per månad 126 09. 1 gång per vecka
VAR 156 LÄSER MITT LIVS NOVELL Loc 233 width 2 F.12p. Hur ofta läser Du - Mitt Livs Novell <Se F.12 för fullständig frågetext> 1584 00. Aldrig 30 01. 1 gång per år 19 02. 2 gånger per år 17 03. 3 gånger per år 29 04. 1 gång per kvartal 31 05. 2 gånger per kvartal 32 06. 1 gång per månad 21 07. 2 gånger per månad 7 08. 3 gånger per månad 43 09. 1 gång per vecka
VAR 157 LÄSER RÖSTER I RADIO/TV Loc 235 width 2 MD=99 F.12q. Hur ofta läser Du - Röster i Radio/TV <Se F.12 för fullständig frågetext> 1421 00. Aldrig 61 01. 1 gång per år 43 02. 2 gånger per år 60 03. 3 gånger per år 64 04. 1 gång per kvartal 28 05. 2 gånger per kvartal 43 06. 1 gång per månad 11 07. 2 gånger per månad 8 08. 3 gånger per månad 74 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 158 LÄSER SAXONS VECKOTIDN. Loc 237 width 2 F.12r. Hur ofta läser Du - Saxons Veckotidning <Se F.12 för fullständig frågetext> 1437 00. Aldrig 38 01. 1 gång per år 35 02. 2 gånger per år 45 03. 3 gånger per år 39 04. 1 gång per kvartal 35 05. 2 gånger per kvartal 45 06. 1 gång per månad 29 07. 2 gånger per månad 15 08. 3 gånger per månad 95 09. 1 gång per vecka
VAR 159 LÄSER SE Loc 239 width 2 F.12s. Hur ofta läser Du - Se <Se F.12 för fullständig frågetext> 1007 00. Aldrig 59 01. 1 gång per år 80 02. 2 gånger per år 123 03. 3 gånger per år 144 04. 1 gång per kvartal 77 05. 2 gånger per kvartal 149 06. 1 gång per månad 64 07. 2 gånger per månad 30 08. 3 gånger per månad 80 09. 1 gång per vecka
VAR 160 LÄSER SVENSK DAMTIDNING Loc 241 width 2 MD=99 F.12t. Hur ofta läser Du - Svensk Damtidning <Se F.12 för fullständig frågetext> 1428 00. Aldrig 40 01. 1 gång per år 37 02. 2 gånger per år 52 03. 3 gånger per år 53 04. 1 gång per kvartal 38 05. 2 gånger per kvartal 44 06. 1 gång per månad 27 07. 2 gånger per månad 14 08. 3 gånger per månad 80 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 161 LÄSER SVENSKA JOURNALEN Loc 243 width 2 F.12u. Hur ofta läser Du - Svenska Journalen <Se F.12 för fullständig frågetext> 1605 00. Aldrig 33 01. 1 gång per år 26 02. 2 gånger per år 32 03. 3 gånger per år 33 04. 1 gång per kvartal 7 05. 2 gånger per kvartal 29 06. 1 gång per månad 11 07. 2 gånger per månad 6 08. 3 gånger per månad 31 09. 1 gång per vecka
VAR 162 LÄSER VECKANS AFFÄRER Loc 245 width 2 F.12v. Hur ofta läser Du - Veckans Affärer <Se F.12 för fullständig frågetext> 1577 00. Aldrig 25 01. 1 gång per år 28 02. 2 gånger per år 23 03. 3 gånger per år 34 04. 1 gång per kvartal 15 05. 2 gånger per kvartal 48 06. 1 gång per månad 9 07. 2 gånger per månad 9 08. 3 gånger per månad 45 09. 1 gång per vecka
VAR 163 LÄSER VECKO-JOURNALEN Loc 247 width 2 F.12x. Hur ofta läser Du - Vecko-Journalen <Se F.12 för fullständig frågetext> 1522 00. Aldrig 38 01. 1 gång per år 35 02. 2 gånger per år 44 03. 3 gånger per år 42 04. 1 gång per kvartal 25 05. 2 gånger per kvartal 40 06. 1 gång per månad 13 07. 2 gånger per månad 8 08. 3 gånger per månad 46 09. 1 gång per vecka
VAR 164 LÄSER VECKO-REVYN Loc 249 width 2 F.12y. Hur ofta läser Du - Vecko-Revyn <Se F.12 för fullständig frågetext> 1229 00. Aldrig 52 01. 1 gång per år 49 02. 2 gånger per år 75 03. 3 gånger per år 67 04. 1 gång per kvartal 59 05. 2 gånger per kvartal 88 06. 1 gång per månad 44 07. 2 gånger per månad 28 08. 3 gånger per månad 122 09. 1 gång per vecka
VAR 165 LÄSER VI Loc 251 width 2 F.12z. Hur ofta läser Du - Vi <Se F.12 för fullständig frågetext> 1344 00. Aldrig 50 01. 1 gång per år 31 02. 2 gånger per år 47 03. 3 gånger per år 39 04. 1 gång per kvartal 17 05. 2 gånger per kvartal 73 06. 1 gång per månad 24 07. 2 gånger per månad 18 08. 3 gånger per månad 170 09. 1 gång per vecka
VAR 166 LÄSER ÅRET RUNT Loc 253 width 2 MD=99 F.12å. Hur ofta läser Du - Året Runt <Se F.12 för fullständig frågetext> 805 00. Aldrig 59 01. 1 gång per år 61 02. 2 gånger per år 100 03. 3 gånger per år 108 04. 1 gång per kvartal 93 05. 2 gånger per kvartal 140 06. 1 gång per månad 82 07. 2 gånger per månad 49 08. 3 gånger per månad 316 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 167 BYGGNADSARBETAREN Loc 255 width 1 F.13. Tidningar Du själv läser.Följande frågor gäller hur ofta Du själv läser vissa tidningar.De flesta människor läser endast en liten del av de uppräknade tidningarna.Vi ber Dig att så noga som möjligt gå igenom och kryssa för samtliga tidningar.I de fall Du inte alls läser en tidning, kryssa för svarsalternativet "Aldrig". F.13a. Hur ofta läser Du Byggnadsarbetaren 1701 0. Aldrig 9 1. 1 gång per år 7 2. 2 gånger per år 6 3. 3 gånger per år 3 4. 1 gång per kvartal 8 5. 2 gånger per kvartal 20 6. 1 gång per månad 11 7. 2 gånger per månad 48 8. 3 gånger per månad
VAR 168 STATSANSTÄLLD Loc 256 width 1 F.13b. Hur ofta läser Du Statsanställd <Se F.13 för fullständig frågetext> 1628 0. Aldrig 20 1. 1 gång per år 9 2. 2 gånger per år 7 3. 3 gånger per år 7 4. 1 gång per kvartal 8 5. 2 gånger per kvartal 28 6. 1 gång per månad 21 7. 2 gånger per månad 85 8. 3 gånger per månad
VAR 169 ALLT OM MAT Loc 257 width 1 F.14. Tidningar Du själv läser.Följande frågor gäller hur ofta Du själv läser vissa tidningar.De flesta människor läser endast en liten del av de uppräknade tidningarna.Vi ber Dig att så noga som möjligt gå igenom och kryssa för samtliga tidningar.I de fall Du inte alls läser en tidning, kryssa för svarsalternativet "Aldrig". F.14a. Hur ofta läser du - Allt om Mat 1318 0. aldrig 66 1. 1 gång/år 56 2. 2 gånger/år 64 3. 3 gånger/år 71 4. 1 gång/kvartal 48 5. 2 gånger/kvartal 80 6. 1 gång/månad 110 7. 2 gånger/månad
VAR 170 FABRIKSARBETAREN Loc 258 width 1 MD=9 F.14b. Hur ofta läser Du Fabriksarbetaren <Se F.14 för fullständig frågetext> 1738 0. aldrig 11 1. 1 gång/år 5 2. 2 gånger/år 3 3. 3 gånger/år 4 4. 1 gång/kvartal 3 5. 2 gånger/kvartal 24 6. 1 gång/månad 25 7. 2 gånger/månad 9. Ej svar
VAR 171 KOMMUNALARBETAREN Loc 259 width 1 F.14c. Hur ofta läser Du - Kommunalarbetaren <Se F.14 för fullständig frågetext> 1604 0. aldrig 11 1. 1 gång/år 8 2. 2 gånger/år 10 3. 3 gånger/år 9 4. 1 gång/kvartal 7 5. 2 gånger/kvartal 58 6. 1 gång/månad 106 7. 2 gånger/månad
VAR 172 MOTOR Loc 260 width 1 F.14d. Hur ofta läser Du - Motor <Se F.14 för fullständig frågetext> 1350 0. aldrig 53 1. 1 gång/år 56 2. 2 gånger/år 51 3. 3 gånger/år 56 4. 1 gång/kvartal 34 5. 2 gånger/kvartal 89 6. 1 gång/månad 124 7. 2 gånger/månad
VAR 173 MOTORFÖRAREN Loc 261 width 1 MD=9 F.14e. Hur ofta läser Du - Motorföraren <Se F.14 för fullständig frågetext> 1570 0. aldrig 35 1. 1 gång/år 24 2. 2 gånger/år 19 3. 3 gånger/år 30 4. 1 gång/kvartal 24 5. 2 gånger/kvartal 46 6. 1 gång/månad 65 7. 2 gånger/månad 9. Ej svar
VAR 174 TEKNIKENS VÄRLD Loc 262 width 1 F.14f. Hur ofta läser Du - Teknikens Värld <Se F.14 för fullständig frågetext> 1311 0. aldrig 59 1. 1 gång/år 50 2. 2 gånger/år 63 3. 3 gånger/år 79 4. 1 gång/kvartal 59 5. 2 gånger/kvartal 100 6. 1 gång/månad 92 7. 2 gånger/månad
VAR 175 VI BILÄGARE Loc 263 width 1 F.14g. Hur ofta läser Du - Vi Bilägare <Se F.14 för fullständig frågetext> 1161 0. aldrig 36 1. 1 gång/år 36 2. 2 gånger/år 39 3. 3 gånger/år 46 4. 1 gång/kvartal 31 5. 2 gånger/kvartal 146 6. 1 gång/månad 318 7. 2 gånger/månad
VAR 176 LÄSER ALLT I HEMMET Loc 264 width 1 MD=9 F.15. Tidningar Du själv läser - Månadstidningar F.15a. Hur ofta läser du - Allt i Hemmet 1010 0. aldrig 108 1. 1 gång/år 112 2. 2 gånger/år 123 3. 3 gånger/år 149 4. 1 gång/kvartal 60 5. 2 gånger/kvartal 249 6. 1 gång/månad 2 9. Ej svar
VAR 177 LÄSER HEM OCH FRITID Loc 265 width 1 MD=9 F.15b. Hur ofta läser du - Hem och Fritid <Se F.15 för fullständig frågetext> 996 0. aldrig 97 1. 1 gång/år 112 2. 2 gånger/år 114 3. 3 gånger/år 156 4. 1 gång/kvartal 65 5. 2 gånger/kvartal 273 6. 1 gång/månad 9. Ej svar
VAR 178 LÄSER VILLA&HEM I SVER. Loc 266 width 1 MD=9 F.15c. Hur ofta läser Du - Villa & Hem i Sverige <Se F.15 för fullständig frågetext> 1279 0. aldrig 101 1. 1 gång/år 66 2. 2 gånger/år 74 3. 3 gånger/år 86 4. 1 gång/kvartal 46 5. 2 gånger/kvartal 160 6. 1 gång/månad 1 9. Ej svar
VAR 179 LÄSER BÅT FÖR ALLA Loc 267 width 1 F.15d. Hur ofta läser du - Båt för Alla <Se F.15 för fullständig frågetext> 1609 0. aldrig 48 1. 1 gång/år 38 2. 2 gånger/år 18 3. 3 gånger/år 38 4. 1 gång/kvartal 23 5. 2 gånger/kvartal 39 6. 1 gång/månad
VAR 180 LÄSER BÅT-NYTT Loc 268 width 1 MD=9 F.15e. Hur ofta läser du - Båt-Nytt <Se F.15 för fullständig frågetext> 1527 0. aldrig 64 1. 1 gång/år 49 2. 2 gånger/år 30 3. 3 gånger/år 53 4. 1 gång/kvartal 29 5. 2 gånger/kvartal 61 6. 1 gång/månad 9. Ej svar
VAR 181 LÄSER FOTO OCH FILMTEKN. Loc 269 width 1 F.15f. Hur ofta läser du - Foto och Filmteknik <Se F.15 för fullständig frågetext> 1613 0. aldrig 62 1. 1 gång/år 25 2. 2 gånger/år 27 3. 3 gånger/år 37 4. 1 gång/kvartal 22 5. 2 gånger/kvartal 27 6. 1 gång/månad
VAR 182 LÄSER DET BÄSTA Loc 270 width 1 F.15g. Hur ofta läser du - Det Bästa <Se F.15 för fullständig frågetext> 1345 0. aldrig 71 1. 1 gång/år 76 2. 2 gånger/år 55 3. 3 gånger/år 51 4. 1 gång/kvartal 33 5. 2 gånger/kvartal 182 6. 1 gång/månad
VAR 183 LÄSER VI FÖRÄLDRAR Loc 271 width 1 F.15h. Hur ofta läser du - Vi Föräldrar <Se F.15 för fullständig frågetext> 1426 0. aldrig 74 1. 1 gång/år 53 2. 2 gånger/år 60 3. 3 gånger/år 56 4. 1 gång/kvartal 28 5. 2 gånger/kvartal 116 6. 1 gång/månad
VAR 184 LÄSER VÅR BOSTAD Loc 272 width 1 MD=9 F.15i. Hur ofta läser du - Vår Bostad <Se F.15 för fullständig frågetext> 1339 0. aldrig 63 1. 1 gång/år 46 2. 2 gånger/år 45 3. 3 gånger/år 56 4. 1 gång/kvartal 22 5. 2 gånger/kvartal 242 6. 1 gång/månad 9. Ej svar
VAR 185 LÄSER INDUSTRITJÄNSTEM. Loc 273 width 1 MD=9 F.15j. Hur ofta läser du - Industritjänstemannen <Se F.15 för fullständig frågetext> 1706 0. aldrig 9 1. 1 gång/år 10 2. 2 gånger/år 2 3. 3 gånger/år 7 4. 1 gång/kvartal 2 5. 2 gånger/kvartal 77 6. 1 gång/månad 9. Ej svar
VAR 186 LÄSER SACO-TIDNINGEN Loc 274 width 1 F.15k. Hur ofta läser Du - SACO-tidningen <Se F.15 för fullständig frågetext> 1741 0. aldrig 12 1. 1 gång/år 8 2. 2 gånger/år 2 3. 3 gånger/år 9 4. 1 gång/kvartal 5 5. 2 gånger/kvartal 36 6. 1 gång/månad
VAR 187 LÄSER SUNT FÖRNUFT Loc 275 width 1 F.15l. Hur ofta läser Du - Sunt Förnuft <Se F.15 för fullständig frågetext> 1685 0. aldrig 22 1. 1 gång/år 8 2. 2 gånger/år 12 3. 3 gånger/år 17 4. 1 gång/kvartal 5 5. 2 gånger/kvartal 64 6. 1 gång/månad
VAR 188 LÄSER JAKTJOURNALEN Loc 276 width 1 F.15m. Hur ofta läser Du - Jaktjournalen <Se F.15 för fullständig frågetext> 1680 0. aldrig 19 1. 1 gång/år 8 2. 2 gånger/år 16 3. 3 gånger/år 25 4. 1 gång/kvartal 7 5. 2 gånger/kvartal 58 6. 1 gång/månad
VAR 189 LÄSER JAKTM.O.FISKEV. Loc 277 width 1 F.15n. Hur ofta läser Du - Jaktmarker och Fiskevatten <Se F.15 för fullständig frågetext> 1667 0. aldrig 27 1. 1 gång/år 19 2. 2 gånger/år 15 3. 3 gånger/år 27 4. 1 gång/kvartal 10 5. 2 gånger/kvartal 48 6. 1 gång/månad
VAR 190 LÄSER SVENSK JAKT Loc 278 width 1 F.15o. Hur ofta läser Du - Svensk Jakt <Se F.15 för fullständig frågetext> 1621 0. aldrig 29 1. 1 gång/år 17 2. 2 gånger/år 19 3. 3 gånger/år 23 4. 1 gång/kvartal 17 5. 2 gånger/kvartal 87 6. 1 gång/månad
VAR 191 LÄSER SVENSKT FISKE Loc 279 width 1 F.15p. Hur ofta läser Du - Svenskt Fiske <Se F.15 för fullständig frågetext> 1631 0. aldrig 53 1. 1 gång/år 26 2. 2 gånger/år 20 3. 3 gånger/år 24 4. 1 gång/kvartal 15 5. 2 gånger/kvartal 44 6. 1 gång/månad
VAR 192 LÄSER ILLUSTR.MOTORSPORT Loc 280 width 1 F.15q. Hur ofta läser Du - Illustrerad Motor Sport <Se F.15 för fullständig frågetext> 1624 0. aldrig 41 1. 1 gång/år 27 2. 2 gånger/år 29 3. 3 gånger/år 32 4. 1 gång/kvartal 13 5. 2 gånger/kvartal 47 6. 1 gång/månad
VAR 193 LÄSER POPULÄR MEKANIK Loc 281 width 1 F.15r. Hur ofta läser Du - Populär Mekanik <Se F.15 för fullständig frågetext> 1675 0. aldrig 46 1. 1 gång/år 27 2. 2 gånger/år 16 3. 3 gånger/år 19 4. 1 gång/kvartal 10 5. 2 gånger/kvartal 20 6. 1 gång/månad
VAR 194 LÄSER SV.MOTORTIDNING Loc 282 width 1 MD=9 F.15s. Hur ofta läser Du - Svensk Motortidning <Se F.15 för fullständig frågetext> 1633 0. aldrig 43 1. 1 gång/år 26 2. 2 gånger/år 25 3. 3 gånger/år 31 4. 1 gång/kvartal 17 5. 2 gånger/kvartal 38 6. 1 gång/månad 9. Ej svar
VAR 195 LÄSER TEKNIK FÖR ALLA Loc 283 width 1 MD=9 F.15t. Hur ofta läser du - Teknik för Alla <Se F.15 för fullständig frågetext> 1437 0. aldrig 73 1. 1 gång/år 66 2. 2 gånger/år 83 3. 3 gånger/år 62 4. 1 gång/kvartal 33 5. 2 gånger/kvartal 59 6. 1 gång/månad 9. Ej svar
VAR 196 VI I VILLA Loc 284 width 1 F.16. Tidningen Vi i Villa distribueras gratis till landets samtliga villaägare. Vi i Villa utkommer med 4 nr under våren och 2 nr under hösten,alltså totalt 6 nr per år.Hur ofta läser Du Vi i Villa? FRÅGAN EJ STÄLLD I DENNA OMGÅNG 1813 0. Frågan ej ställd
VAR 197 FINNS:PERSONBIL/KOMBI Loc 285 width 1 MD=9 F.17. Vad finns i Ditt hushåll? F.17a. I hushållet finns:personbil/kombi 354 0. Finns ej 1450 1. Finns 9 9. Ej svar
VAR 198 FINNS:FRITIDSHUS Loc 286 width 1 MD=9 F.17b. I hushållet finns:fritidshus <Se F.17 för fullständig frågetext> 1420 0. Finns ej 384 1. Finns 9 9. Ej svar
VAR 199 FINNS:MOTOR-SEGELBÅT Loc 287 width 1 MD=9 F.17c. I hushållet finns:motor- eller segelbåt <Se F.17 för fullständig frågetext> 1552 0. Finns ej 252 1. Finns 9 9. Ej svar
VAR 200 FINNS:BILDKAMERA-INST. Loc 288 width 1 MD=9 F.17d. I hushållet finns:bildkamera-typ Instamatic <Se F.17 för fullständig frågetext> 764 0. Finns ej 1040 1. Finns 9 9. Ej svar
VAR 201 FINNS:SYSTEMKAMERA Loc 289 width 1 MD=9 F.17e. I hushållet finns:bildkamera-typ systemkamera <Se F.17 för fullständig frågetext> 1302 0. Finns ej 502 1. Finns 9 9. Ej svar
VAR 202 FINNS:FILMKAMERA Loc 290 width 1 MD=9 F.17f. I hushållet finns:filmkamera <Se F.17 för fullständig frågetext> 1425 0. Finns ej 379 1. Finns 9 9. Ej svar
VAR 203 FINNS:STILLBILDSPROJEKT. Loc 291 width 1 MD=9 F.17g. I hushållet finns:stillbildsprojektor <Se F.17 för fullständig frågetext> 1431 0. Finns ej 373 1. Finns 9 9. Ej svar
VAR 204 FINNS:FILMPROJEKTOR Loc 292 width 1 MD=9 F.17h. I hushållet finns:filmprojektor <Se F.17 för fullständig frågetext> 1502 0. Finns ej 302 1. Finns 9 9. Ej svar
VAR 205 FINNS:SKRIVMASKIN Loc 293 width 1 MD=9 F.17i. I hushållet finns:skrivmaskin <Se F.17 för fullständig frågetext> 1085 0. Finns ej 719 1. Finns 9 9. Ej svar
VAR 206 FINNS:SVART-VIT TV Loc 294 width 1 MD=9 F.17j. I hushållet finns:svart-vit tv <Se F.17 för fullständig frågetext> 447 0. Finns ej 1357 1. Finns 9 9. Ej svar
VAR 207 FINNS:FÄRG-TV Loc 295 width 1 MD=9 F.17k. I hushållet finns:färg-tv <Se F.17 för fullständig frågetext> 1133 0. Finns ej 671 1. Finns 9 9. Ej svar
VAR 208 FINNS:FRYSBOX/FRYSSKÅP Loc 296 width 1 MD=9 F.17l. I hushållet finns:frysbox/frysskåp <Se F.17 för fullständig frågetext> 345 0. Finns ej 1459 1. Finns 9 9. Ej svar
VAR 209 FINNS:DISKMASKIN Loc 297 width 1 MD=9 F.17m. I hushållet finns:diskmaskin <Se F.17 för fullständig frågetext> 1474 0. Finns ej 330 1. Finns 9 9. Ej svar
VAR 210 FINNS:TVÄTTMASKIN Loc 298 width 1 MD=9 F.17n. I hushållet finns:tvättmaskin <Se F.17 för fullständig frågetext> 688 0. Finns ej 1116 1. Finns 9 9. Ej svar
VAR 211 FINNS:KASSETTBANDSPELARE Loc 299 width 1 MD=9 F.17o. I hushållet finns:kassettbandspelare <Se F.17 för fullständig frågetext> 1168 0. Finns ej 636 1. Finns 9 9. Ej svar
VAR 212 FINNS:STEREOANLÄGGNING Loc 300 width 1 MD=9 F.17p. I hushållet finns:stereoanläggning <Se F.17 för fullständig frågetext> 997 0. Finns ej 807 1. Finns 9 9. Ej svar
VAR 213 FINNS:VANLIG BANDSPELARE Loc 301 width 1 MD=9 F.17q. I hushållet finns:vanlig bandspelare <Se F.17 för fullständig frågetext> 1232 0. Finns ej 572 1. Finns 9 9. Ej svar
VAR 214 FINNS:HUND Loc 302 width 1 MD=9 F.17r. I hushållet finns:hund <Se F.17 för fullständig frågetext> 1400 0. Finns ej 404 1. Finns 9 9. Ej svar
VAR 215 FINNS:KATT Loc 303 width 1 MD=9 F.17s. I hushållet finns:katt <Se F.17 för fullständig frågetext> 1508 0. Finns ej 296 1. Finns 9 9. Ej svar
VAR 216 FINNS:BURFÅGLAR Loc 304 width 1 MD=9 F.17t. I hushållet finns:burfåglar <Se F.17 för fullständig frågetext> 1629 0. Finns ej 175 1. Finns 9 9. Ej svar
VAR 217 FINNS:AKVARIEFISKAR Loc 305 width 1 MD=9 F.17u. I hushållet finns:akvariefiskar <Se F.17 för fullständig frågetext> 1635 0. Finns ej 169 1. Finns 9 9. Ej svar
VAR 218 MATVAROR I BUTIKER Loc 306 width 1 MD=9 F.18. Hur ofta köper Du personligen för egen eller för andras räkning nedanstående produkter? Var god svara med ett kryss på varje rad. F.18a. Jag köper: Matvaror i Butiker 77 1. Aldrig 125 2. Någon gång/år 74 3. Någon gång/kvartal 232 4. Någon gång/månad 641 5. 1-2 gånger/vecka 437 6. 3-4 gånger/vecka 215 7. Minst 5 gånger/vecka 12 9. Ej svar
VAR 219 SKÖNHETSARTIKLAR Loc 307 width 1 MD=9 F.18b. Jag köper: Skönhetsartiklar <Se F.18 för fullständig frågetext> 572 1. Aldrig 429 2. Någon gång/år 348 3. Någon gång/kvartal 419 4. Någon gång/månad 20 5. 1-2 gånger/vecka 1 6. 3-4 gånger/vecka 7. Minst 5 gånger/vecka 24 9. Ej svar
VAR 220 TANDKRÄM Loc 308 width 1 MD=9 F.18c. Jag köper: Tandkräm <Se F.18 för fullständig frågetext> 175 1. Aldrig 220 2. Någon gång/år 380 3. Någon gång/kvartal 964 4. Någon gång/månad 60 5. 1-2 gånger/vecka 2 6. 3-4 gånger/vecka 1 7. Minst 5 gånger/vecka 11 9. Ej svar
VAR 221 TVÅL Loc 309 width 1 MD=9 F.18d. Jag köper: Tvål <Se F.18 för fullständig frågetext> 177 1. Aldrig 213 2. Någon gång/år 328 3. Någon gång/kvartal 1004 4. Någon gång/månad 75 5. 1-2 gånger/vecka 4 6. 3-4 gånger/vecka 7. Minst 5 gånger/vecka 12 9. Ej svar
VAR 222 MASKINDISKMEDEL Loc 310 width 1 MD=9 F.18e. Jag köper: Maskindiskmedel <Se F.18 för fullständig frågetext> 1279 1. Aldrig 127 2. Någon gång/år 150 3. Någon gång/kvartal 201 4. Någon gång/månad 17 5. 1-2 gånger/vecka 6. 3-4 gånger/vecka 7. Minst 5 gånger/vecka 39 9. Ej svar
VAR 223 VANLIGT DISKMEDEL Loc 311 width 1 MD=9 F.18f. Jag köper: Vanligt diskmedel <Se F.18 för fullständig frågetext> 340 1. Aldrig 241 2. Någon gång/år 401 3. Någon gång/kvartal 774 4. Någon gång/månad 46 5. 1-2 gånger/vecka 6. 3-4 gånger/vecka 7. Minst 5 gånger/vecka 11 9. Ej svar
VAR 224 RENGÖRINGSMEDEL Loc 312 width 1 MD=9 F.18g. Jag köper: Rengöringsmedel <Se F.18 för fullständig frågetext> 313 1. Aldrig 284 2. Någon gång/år 479 3. Någon gång/kvartal 682 4. Någon gång/månad 41 5. 1-2 gånger/vecka 1 6. 3-4 gånger/vecka 1 7. Minst 5 gånger/vecka 12 9. Ej svar
VAR 225 TVÄTTMEDEL Loc 313 width 1 MD=9 F.18h. Jag köper: Tvättmedel <Se F.18 för fullständig frågetext> 306 1. Aldrig 226 2. Någon gång/år 395 3. Någon gång/kvartal 795 4. Någon gång/månad 78 5. 1-2 gånger/vecka 2 6. 3-4 gånger/vecka 7. Minst 5 gånger/vecka 11 9. Ej svar
VAR 226 GOLVVÅRDSMEDEL Loc 314 width 1 MD=9 F.18i. Jag köper: Golvvårdsmedel <Se F.18 för fullständig frågetext> 640 1. Aldrig 524 2. Någon gång/år 373 3. Någon gång/kvartal 244 4. Någon gång/månad 10 5. 1-2 gånger/vecka 2 6. 3-4 gånger/vecka 1 7. Minst 5 gånger/vecka 19 9. Ej svar
VAR 227 GRAMMOFONSKIVOR Loc 315 width 1 MD=9 F.18j. Jag köper: Grammofonskivor <Se F.18 för fullständig frågetext> 671 1. Aldrig 522 2. Någon gång/år 354 3. Någon gång/kvartal 230 4. Någon gång/månad 14 5. 1-2 gånger/vecka 2 6. 3-4 gånger/vecka 1 7. Minst 5 gånger/vecka 19 9. Ej svar
VAR 228 AVSER ATT KÖPA1 Loc 316 width 2 MD=99 F.19. Din avsikt att köpa nedanstående varor.Nedan finns en mängd varor uppräknade. Stryk under de varor Du tror att Du eller Ditt hushåll kommer att köpa inom de närmaste två åren. F.19a. Första understrykningen 197 00. Fabriksny bil 437 01. Begagnad bil 36 02. Moped 10 03. Nytt fritidshus 13 04. Begagnat fritidshus 54 05. Ny villa 29 06. Begagnad villa 74 07. Köksfläkt 38 08. Elektrisk spis 35 09. Diskmaskin 890 99. Ej svar
VAR 229 AVSER ATT KÖPA1 Loc 318 width 2 MD=99 F.19b. Andra understrykningen <Se F.19 för fullständig frågetext> 615 00. Frågan ej tillämplig 11 01. Begagnad bil 26 02. Moped 16 03. Nytt fritidshus 20 04. Begagnat fritidshus 39 05. Ny villa 46 06. Begagnad villa 48 07. Köksfläkt 57 08. Elektrisk spis 45 09. Diskmaskin 890 99. Ej svar
VAR 230 AVSER ATT KÖPA1 Loc 320 width 2 MD=99 F.19c. Tredje understrykningen <Se F.19 för fullständig frågetext> 824 00. Frågan ej tillämplig 01. Begagnad bil 2 02. Moped 03. Nytt fritidshus 1 04. Begagnat fritidshus 6 05. Ny villa 7 06. Begagnad villa 31 07. Köksfläkt 34 08. Elektrisk spis 18 09. Diskmaskin 890 99. Ej svar
VAR 231 AVSER ATT KÖPA1 Loc 322 width 2 MD=99 F.19d. Fjärde understrykningen <Se F.19 för fullständig frågetext> 880 00. Frågan ej tillämplig 01. Begagnad bil 02. Moped 03. Nytt fritidshus 04. Begagnat fritidshus 05. Ny villa 1 06. Begagnad villa 07. Köksfläkt 23 08. Elektrisk spis 19 09. Diskmaskin 890 99. Ej svar
VAR 232 AVSER ATT KÖPA1 Loc 324 width 2 MD=99 F.19e. Femte understrykningen <Se F.19 för fullständig frågetext> 908 00. Frågan ej tillämplig 01. Begagnad bil 02. Moped 03. Nytt fritidshus 04. Begagnat fritidshus 05. Ny villa 06. Begagnad villa 07. Köksfläkt 08. Elektrisk spis 15 09. Diskmaskin 890 99. Ej svar
VAR 233 AVSER ATT KÖPA2 Loc 326 width 2 MD=99 F.20. Din avsikt att köpa nedanstående varor.Nedan finns en mängd varor uppräknade. Stryk under de varor Du tror att Du eller Ditt hushåll kommer att köpa inom de närmaste två åren. F.20a. Första understrykningen 165 00. Tvättmaskin 63 01. Frysbox 59 02. Frysskåp 151 03. Fiskeutrustning 138 04. Elektrisk rakapparat 34 05. Portabel skrivmaskin 33 06. Stillbildskamera 36 07. Filmkamera 21 08. Projektorer 48 09. Elektrisk symaskin 1065 99. Ej svar
VAR 234 AVSER ATT KÖPA2 Loc 328 width 2 MD=99 F.20b. Andra understrykningen <Se F.20 för fullständig frågetext> 457 00. Frågan ej tillämplig 29 01. Frysbox 24 02. Frysskåp 27 03. Fiskeutrustning 57 04. Elektrisk rakapparat 26 05. Portabel skrivmaskin 31 06. Stillbildskamera 26 07. Filmkamera 34 08. Projektorer 37 09. Elektrisk symaskin 1065 99. Ej svar
VAR 235 AVSER ATT KÖPA2 Loc 330 width 2 MD=99 F.20c. Tredje understrykningen <Se F.20 för fullständig frågetext> 665 00. Frågan ej tillämplig 01. Frysbox 14 02. Frysskåp 6 03. Fiskeutrustning 8 04. Elektrisk rakapparat 3 05. Portabel skrivmaskin 9 06. Stillbildskamera 9 07. Filmkamera 18 08. Projektorer 16 09. Elektrisk symaskin 1065 99. Ej svar
VAR 236 AVSER ATT KÖPA2 Loc 332 width 2 MD=99 F.20d. Fjärde understrykningen <Se F.20 för fullständig frågetext> 726 00. Frågan ej tillämplig 01. Frysbox 02. Frysskåp 1 03. Fiskeutrustning 3 04. Elektrisk rakapparat 3 05. Portabel skrivmaskin 1 06. Stillbildskamera 3 07. Filmkamera 5 08. Projektorer 6 09. Elektrisk symaskin 1065 99. Ej svar
VAR 237 AVSER ATT KÖPA2 Loc 334 width 2 MD=99 F.20e. Femte understrykningen <Se F.20 för fullständig frågetext> 742 00. Frågan ej tillämplig 01. Frysbox 02. Frysskåp 03. Fiskeutrustning 04. Elektrisk rakapparat 1 05. Portabel skrivmaskin 06. Stillbildskamera 2 07. Filmkamera 08. Projektorer 3 09. Elektrisk symaskin 1065 99. Ej svar
VAR 238 AVSER ATT KÖPA3 Loc 336 width 2 MD=99 F.21. Din avsikt att köpa nedanstående varor.Nedan finns en mängd varor uppräknade. Läs igenom alla de varor vi räknat upp och stryk samtidigt under de varor Du tror att Du eller Ditt hushåll kommer att köpa inom de närmaste två åren. F.21a. Första understrykningen 157 00. Radio 81 01. Bandspelare 218 02. Stereoanläggning 65 03. Svart/vit TV 171 04. Färg-TV 244 05. Trädgårdsredskap 46 06. Gräsklippare 61 07. Dammsugare 24 08. Motor- eller segelbåt 12 09. Motionscykel 734 99. Ej svar
VAR 239 AVSER ATT KÖPA3 Loc 338 width 2 MD=99 F.21b. Andra understrykningen <Se F.21 för fullständig frågetext> 574 00. Frågan ej tillämplig 28 01. Bandspelare 41 02. Stereoanläggning 28 03. Svart/vit TV 72 04. Färg-TV 132 05. Trädgårdsredskap 100 06. Gräsklippare 69 07. Dammsugare 20 08. Motor- eller segelbåt 15 09. Motionscykel 734 99. Ej svar
VAR 240 AVSER ATT KÖPA3 Loc 340 width 2 MD=99 F.21c. Tredje understrykningen <Se F.21 för fullständig frågetext> 896 00. Frågan ej tillämplig 01. Bandspelare 17 02. Stereoanläggning 3 03. Svart/vit TV 18 04. Färg-TV 32 05. Trädgårdsredskap 49 06. Gräsklippare 35 07. Dammsugare 16 08. Motor- eller segelbåt 13 09. Motionscykel 734 99. Ej svar
VAR 241 AVSER ATT KÖPA3 Loc 342 width 2 MD=99 F.21d. Fjärde understrykningen <Se F.21 för fullständig frågetext> 1020 00. Frågan ej tillämplig 01. Bandspelare 02. Stereoanläggning 3 03. Svart/vit TV 7 04. Färg-TV 8 05. Trädgårdsredskap 13 06. Gräsklippare 19 07. Dammsugare 8 08. Motor- eller segelbåt 1 09. Motionscykel 734 99. Ej svar
VAR 242 AVSER ATT KÖPA3 Loc 344 width 2 MD=99 F.21e. Femte understrykningen <Se F.21 för fullständig frågetext> 1065 00. Frågan ej tillämplig 01. Bandspelare 02. Stereoanläggning 03. Svart/vit TV 04. Färg-TV 3 05. Trädgårdsredskap 5 06. Gräsklippare 4 07. Dammsugare 1 08. Motor- eller segelbåt 1 09. Motionscykel 734 99. Ej svar
VAR 243 LÄSER KALLE ANKA & CO Loc 346 width 2 F.22. Hur ofta läser Du - Kalle Anka & Co 1210 00. Aldrig 41 01. 1 gång per år 34 02. 2 gånger per år 76 03. 3 gånger per år 75 04. 1 gång per kvartal 52 05. 2 gånger per kvartal 116 06. 1 gång per månad 54 07. 2 gånger per månad 35 08. 3 gånger per månad 120 09. 1 gång per vecka
VAR 244 NORRORT Loc 348 width 2 F.23. Följande frågor gäller hur ofta Du själv läser vissa tidningar.De flesta människor läser endast en liten del av de uppräknade tidningarna.Vi ber Dig att så noga som möjligt gå igenom och kryssa för samtliga tidningar.I de fall Du inte alls läser en tidning,kryssa för svarsalternativet "Aldrig". F.23a. Hur ofta läser Du - Norrort FRÅGAN ENBART STÄLLD I AREGION 1 221 00. Aldrig 3 01. 1 gång per år 1 02. 2 gånger per år 3 03. 3 gånger per år 3 04. 1 gång per kvartal 2 05. 2 gånger per kvartal 4 06. 1 gång per månad 3 07. 2 gånger per månad 1 08. 3 gånger per månad 44 09. 1 gång per vecka 1528 98. Frågan ej tillämplig
VAR 245 VAXHOLMS TIDNING Loc 350 width 2 F.23b. Hur ofta läser Du - Vaxholms Tidning <Se F.23 för fullständig frågetext> FRÅGAN ENBART STÄLLD I AREGION 1 269 00. Aldrig 2 01. 1 gång per år 4 02. 2 gånger per år 1 03. 3 gånger per år 2 04. 1 gång per kvartal 05. 2 gånger per kvartal 06. 1 gång per månad 1 07. 2 gånger per månad 08. 3 gånger per månad 6 09. 1 gång per vecka 1528 98. Frågan ej tillämplig
VAR 246 VÄSBY NYTT Loc 352 width 2 F.23c. Hur ofta läser Du - Väsby Nytt <Se F.23 för fullständig frågetext> FRÅGAN ENBART STÄLLD I AREGION 1 279 00. Aldrig 01. 1 gång per år 1 02. 2 gånger per år 03. 3 gånger per år 04. 1 gång per kvartal 05. 2 gånger per kvartal 06. 1 gång per månad 1 07. 2 gånger per månad 08. 3 gånger per månad 4 09. 1 gång per vecka 1528 98. Frågan ej tillämplig
VAR 247 SIGTUNA-MÄRSTA POSTEN Loc 354 width 2 F.23d. Hur ofta läser Du - Sigtuna-Märsta Posten <Se F.23 för fullständig frågetext> FRÅGAN ENBART STÄLLD I AREGION 1 275 00. Aldrig 1 01. 1 gång per år 2 02. 2 gånger per år 03. 3 gånger per år 04. 1 gång per kvartal 1 05. 2 gånger per kvartal 2 06. 1 gång per månad 07. 2 gånger per månad 08. 3 gånger per månad 4 09. 1 gång per vecka 1528 98. Frågan ej tillämplig
VAR 248 SUNDBYBERG O.SOLNA TIDN. Loc 356 width 2 F.23e. Hur ofta läser Du - Sundbyberg och Solna Tidning <Se F.23 för fullständig frågetext> FRÅGAN ENBART STÄLLD I AREGION 1 266 00. Aldrig 2 01. 1 gång per år 1 02. 2 gånger per år 03. 3 gånger per år 04. 1 gång per kvartal 05. 2 gånger per kvartal 2 06. 1 gång per månad 3 07. 2 gånger per månad 1 08. 3 gånger per månad 10 09. 1 gång per vecka 1528 98. Frågan ej tillämplig
VAR 249 LIDINGÖ TIDNING Loc 358 width 2 F.23f. Hur ofta läser Du - Lidingö Tidning <Se F.23 för fullständig frågetext> FRÅGAN ENBART STÄLLD I AREGION 1 273 00. Aldrig 01. 1 gång per år 2 02. 2 gånger per år 1 03. 3 gånger per år 04. 1 gång per kvartal 1 05. 2 gånger per kvartal 06. 1 gång per månad 2 07. 2 gånger per månad 08. 3 gånger per månad 6 09. 1 gång per vecka 1528 98. Frågan ej tillämplig
VAR 250 VÄSTERORT Loc 360 width 2 MD=99 F.23g. Hur ofta läser Du - Västerort <Se F.23 för fullständig frågetext> FRÅGAN ENBART STÄLLD I AREGION 1 249 00. Aldrig 01. 1 gång per år 2 02. 2 gånger per år 2 03. 3 gånger per år 5 04. 1 gång per kvartal 2 05. 2 gånger per kvartal 6 06. 1 gång per månad 1 07. 2 gånger per månad 1 08. 3 gånger per månad 17 09. 1 gång per vecka 1528 98. Frågan ej tillämplig 99. Ej svar
VAR 251 JÄRFÄLLA NYHETER Loc 362 width 2 F.23h. Hur ofta läser Du - Järfälla Nyheter <Se F.23 för fullständig frågetext> FRÅGAN ENBART STÄLLD I AREGION 1 270 00. Aldrig 1 01. 1 gång per år 3 02. 2 gånger per år 1 03. 3 gånger per år 2 04. 1 gång per kvartal 1 05. 2 gånger per kvartal 1 06. 1 gång per månad 2 07. 2 gånger per månad 2 08. 3 gånger per månad 2 09. 1 gång per vecka 1528 98. Frågan ej tillämplig
VAR 252 MÄLARÖARNAS NYHETER Loc 364 width 2 F.23i. Hur ofta läser Du - Mälaröarnas Nyheter <Se F.23 för fullständig frågetext> FRÅGAN ENBART STÄLLD I AREGION 1 280 00. Aldrig 01. 1 gång per år 2 02. 2 gånger per år 03. 3 gånger per år 04. 1 gång per kvartal 05. 2 gånger per kvartal 06. 1 gång per månad 07. 2 gånger per månad 08. 3 gånger per månad 3 09. 1 gång per vecka 1528 98. Frågan ej tillämplig
VAR 253 HUDDINGE POSTEN Loc 366 width 2 F.23j. Hur ofta läser Du - Huddinge Posten <Se F.23 för fullständig frågetext> FRÅGAN ENBART STÄLLD I AREGION 1 268 00. Aldrig 2 01. 1 gång per år 4 02. 2 gånger per år 03. 3 gånger per år 1 04. 1 gång per kvartal 1 05. 2 gånger per kvartal 1 06. 1 gång per månad 07. 2 gånger per månad 1 08. 3 gånger per månad 7 09. 1 gång per vecka 1528 98. Frågan ej tillämplig
VAR 254 SÖDER-NYHETERNA Loc 368 width 2 F.23k. Hur ofta läser Du - Södernyheterna <Se F.23 för fullständig frågetext> FRÅGAN ENBART STÄLLD I AREGION 1 236 00. Aldrig 01. 1 gång per år 3 02. 2 gånger per år 3 03. 3 gånger per år 1 04. 1 gång per kvartal 1 05. 2 gånger per kvartal 9 06. 1 gång per månad 07. 2 gånger per månad 3 08. 3 gånger per månad 29 09. 1 gång per vecka 1528 98. Frågan ej tillämplig
VAR 255 SÖDERPOSTEN Loc 370 width 2 F.23l. Hur ofta läser Du - Söderposten <Se F.23 för fullständig frågetext> FRÅGAN ENBART STÄLLD I AREGION 1 233 00. Aldrig 01. 1 gång per år 4 02. 2 gånger per år 2 03. 3 gånger per år 2 04. 1 gång per kvartal 1 05. 2 gånger per kvartal 4 06. 1 gång per månad 07. 2 gånger per månad 1 08. 3 gånger per månad 38 09. 1 gång per vecka 1528 98. Frågan ej tillämplig
VAR 256 SÖDERTIDNINGEN Loc 372 width 2 F.23m. Hur ofta läser Du - Södertidningen <Se F.23 för fullständig frågetext> FRÅGAN ENBART STÄLLD I AREGION 1 255 00. aldrig 1 01. 1 gång/år 4 02. 2 gånger/år 2 03. 3 gånger/år 1 04. 1 gång/kvartal 3 05. 2 gånger/kvartal 4 06. 1 gång/månad 1 07. 2 gånger/månad 1 08. 3 gånger/månad 13 09. 1 gång/vecka 1528 98. Frågan ej tillämplig
VAR 257 HELSINGBORGS DAGBLAD Loc 374 width 2 F.23n. Hur ofta läser Du Helsingborgs Dagblad <Se F.23 för fullständig frågetext> FRÅGAN ENBART STÄLLD I AREGION 24-30 169 00. aldrig 5 01. 1 gång/år 4 02. 2 gånger/år 2 03. 3 gånger/år 4 04. 1 gång/kvartal 5 05. 2 gånger/kvartal 4 06. 1 gång/månad 3 07. 2 gånger/månad 1 08. 3 gånger/månad 7 09. 1 gång/vecka 1 10. 2 gånger/vecka 11. 3 gånger/vecka 1 12. 4 gånger/vecka 1 13. 5 gånger/vecka 27 14. 6 gånger/vecka 1579 98. Frågan ej tillämplig
VAR 258 NORDVÄSTRA SKÅNES TIDN. Loc 376 width 2 F.23o. Hur ofta läser Du Nordvästra Skånes tidningar <Se F.23 för fullständig frågetext> FRÅGAN ENBART STÄLLD I AREGION 24-30 155 00. Aldrig 6 01. 1 gång per år 7 02. 2 gånger per år 7 03. 3 gånger per år 4 04. 1 gång per kvartal 1 05. 2 gånger per kvartal 7 06. 1 gång per månad 3 07. 2 gånger per månad 4 08. 3 gånger per månad 5 09. 1 gång per vecka 1 10. 2 gånger per vecka 1 11. 3 gånger per vecka 12. 4 gånger per vecka 2 13. 5 gånger per vecka 31 14. 6 gånger per vecka 1579 98. Frågan ej tillämplig
VAR 259 NORRA SKÅNE Loc 378 width 2 F.23p. Hur ofta läser Du Norra Skåne <Se F.23 för fullständig frågetext> FRÅGAN ENBART STÄLLD I AREGION 24-30 189 00. Aldrig 8 01. 1 gång per år 6 02. 2 gånger per år 2 03. 3 gånger per år 2 04. 1 gång per kvartal 1 05. 2 gånger per kvartal 3 06. 1 gång per månad 1 07. 2 gånger per månad 1 08. 3 gånger per månad 4 09. 1 gång per vecka 10. 2 gånger per vecka 1 11. 3 gånger per vecka 12. 4 gånger per vecka 2 13. 5 gånger per vecka 14 14. 6 gånger per vecka 1579 98. Frågan ej tillämplig
VAR 260 YSTADS ALLEHANDA Loc 380 width 2 F.23q. Hur ofta läser Du Ystads Allehanda <Se F.23 för fullständig frågetext> FRÅGAN ENBART STÄLLD I AREGION 24-30 187 00. Aldrig 3 01. 1 gång per år 7 02. 2 gånger per år 7 03. 3 gånger per år 4 04. 1 gång per kvartal 2 05. 2 gånger per kvartal 2 06. 1 gång per månad 07. 2 gånger per månad 1 08. 3 gånger per månad 1 09. 1 gång per vecka 10. 2 gånger per vecka 1 11. 3 gånger per vecka 12. 4 gånger per vecka 3 13. 5 gånger per vecka 16 14. 6 gånger per vecka 1579 98. Frågan ej tillämplig
VAR 261 TRELLEBORGS ALLEHANDA Loc 382 width 2 F.23r. Hur ofta läser Du Trelleborgs Allehanda <Se F.23 för fullständig frågetext> FRÅGAN ENBART STÄLLD I AREGION 24-30 205 00. Aldrig 2 01. 1 gång per år 10 02. 2 gånger per år 2 03. 3 gånger per år 3 04. 1 gång per kvartal 2 05. 2 gånger per kvartal 1 06. 1 gång per månad 07. 2 gånger per månad 2 08. 3 gånger per månad 09. 1 gång per vecka 10. 2 gånger per vecka 11. 3 gånger per vecka 12. 4 gånger per vecka 1 13. 5 gånger per vecka 6 14. 6 gånger per vecka 1579 98. Frågan ej tillämplig
VAR 262 NYASTE KRISTIANSTADSBLAD Loc 384 width 2 F.23s. Hur ofta läser Du Nyaste Kristianstadsbladet <Se F.23 för fullständig frågetext> FRÅGAN ENBART STÄLLD I AREGION 24-30 194 00. Aldrig 3 01. 1 gång per år 5 02. 2 gånger per år 3 03. 3 gånger per år 4 04. 1 gång per kvartal 1 05. 2 gånger per kvartal 2 06. 1 gång per månad 1 07. 2 gånger per månad 08. 3 gånger per månad 2 09. 1 gång per vecka 10. 2 gånger per vecka 11. 3 gånger per vecka 2 12. 4 gånger per vecka 3 13. 5 gånger per vecka 14 14. 6 gånger per vecka 1579 98. Frågan ej tillämplig
VAR 263 MELLERSTA SKÅNE Loc 386 width 2 F.23t. Hur ofta läser Du Mellersta Skåne <Se F.23 för fullständig frågetext> FRÅGAN ENBART STÄLLD I AREGION 24-30 199 00. Aldrig 1 01. 1 gång per år 7 02. 2 gånger per år 4 03. 3 gånger per år 4 04. 1 gång per kvartal 2 05. 2 gånger per kvartal 4 06. 1 gång per månad 2 07. 2 gånger per månad 08. 3 gånger per månad 3 09. 1 gång per vecka 1 10. 2 gånger per vecka 1 11. 3 gånger per vecka 1 12. 4 gånger per vecka 1 13. 5 gånger per vecka 4 14. 6 gånger per vecka 1579 98. Frågan ej tillämplig
VAR 264 HUVUDSTADSPRESS Loc 388 width 2 F.23u. Hur ofta läser Du - Huvudstadspress <Se F.23 för fullständig frågetext> 1601 00. Aldrig 2 01. 1 gång per år 6 02. 2 gånger per år 6 03. 3 gånger per år 8 04. 1 gång per kvartal 6 05. 2 gånger per kvartal 19 06. 1 gång per månad 8 07. 2 gånger per månad 9 08. 3 gånger per månad 148 09. 1 gång per vecka
VAR 265 LÄSER A-PRESSEN Loc 390 width 2 F.23v. Hur ofta läser Du - A-Pressen <Se F.23 för fullständig frågetext> 1013 00. Aldrig 37 01. 1 gång per år 33 02. 2 gånger per år 83 03. 3 gånger per år 64 04. 1 gång per kvartal 42 05. 2 gånger per kvartal 66 06. 1 gång per månad 42 07. 2 gånger per månad 53 08. 3 gånger per månad 60 09. 1 gång per vecka 29 10. 2 gånger per vecka 28 11. 3 gånger per vecka 14 12. 4 gånger per vecka 34 13. 5 gånger per vecka 215 14. 6 gånger per vecka
VAR 266 STORMARKNADSPRESS Loc 392 width 2 F.23x. Hur ofta läser Du - Stormarknadspress? <Se F.23 för fullständig frågetext> 884 00. Aldrig 16 01. 1 gång per år 10 02. 2 gånger per år 27 03. 3 gånger per år 21 04. 1 gång per kvartal 12 05. 2 gånger per kvartal 17 06. 1 gång per månad 14 07. 2 gånger per månad 17 08. 3 gånger per månad 20 09. 1 gång per vecka 12 10. 2 gånger per vecka 11 11. 3 gånger per vecka 6 12. 4 gånger per vecka 16 13. 5 gånger per vecka 211 14. 6 gånger per vecka 519 98. Frågan ej tillämplig
VAR 267 DN FÖRORTSBILAGOR Loc 394 width 2 F.23y. Hur ofta läser Du - DN Förortsbilagor <Se F.23 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I DENNA OMGÅNG 1813 00. Frågan ej ställd