ORVESTO 74 P-842
               SSD 0069

              Primärforskare:
              Testologen AB
               Box 2050
             191 02 Sollentuna

             Första SSD-upplagan
                1984

  

        Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst
               Box 5048

         Go to variable list
             S-402 21 Göteborg

  
           ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDAREN.

  Oavsett publikationsform skall alla uppsatser och rapporter
  som bygger på data tillgängliggjorda genom SSD tillkännage
  detta förhållande, samt namnge primärforskaren. SSD ber
  därför alla användare av SSD-material att, så långt detta är
  möjligt, använda sig av följande uttalande. (Uttryck inom
  parentes används i tillämpliga fall.)

        Data och (tabeller) i denna (publikation)
        har (delvis) gjorts tillgängliga av Svensk
        Samhällsvetenskaplig Datatjänst.
        Materialet i ORVESTO 74 P-842 samlades
        ursprungligen in av TESTOLOGEN AB, som ett
        led i företagets regelbundet återkommande
        räckviddsundersökning Sverige Nu.
        Varken SSD eller Testologen AB bär ansvar
        för analyser och tolkningar som presenteras
        i denna (publikation).

  Enligt överenskommelse mellan TESTOLOGEN AB och Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst får ORVESTO-materialet
  förmedlas till och analyseras av forskare under
  förutsättning att användningen sker i forskningssyfte.
  Härvid skall HSFR:s forskningsetiska principer för humaniora
  och samhällsvetenskap, publicerade i skriften HSFR-ETIK,
  följas i alla tillämpliga delar.

  Data och/eller dokumentation får ej ställas till tredje
  persons förfogande utan SSD:s skriftliga tillstånd.

  Rapporter och publikationer baserade på dessa data skall
  insändas i två exemplar till SSD, som vidarebefordrar ett
  exemplar till primärforskaren.

  

  Ingemar Lindberg:

  ORVESTO - ett mångsidigt arbetsinstrument........

  (Utdrag ur artikel i rapporten Orvesto 1979 II s.14ff)

  I mitten av 1960-talet introducerade Testologen(inom ramen
  för dåvarande Marknadssociologen), i samverkan med en stor
  grupp annonsörer,en undersökningsform, som vid den tiden var
  internationellt helt ny. Den innebar att målgruppsdata
  (socio-ekonomiska data, intressen, köpvanor, innehav,
  köpavsikter mm) och läsvanedata insamlades i en och samma
  undersökning (s k single-source survey).

  Därmed kunde man för första gången börja analysera dessa
  data direkt mot varandra. Dittills hade de insamlats var för
  sig i olika undersökningar, vilket gjorde media-analyserna
  svåra och otillfredsställande.

  Den nya undersökningsansatsen innebar att en mycket stor
  mängd information skulle insamlas från ett och samma urval.
  Det medförde i sin tur en översyn av undersökningsmetodiken,
  dvs typ av frågor och kontaktform. Jarko Cerha utförde
  därför 1965 ett stort upplagt metodexperiment, i vilket
  effekten av kontaktform i kombination med skaltyp
  undersöktes. Resultatet blev att man valde en 16-gradig
  läsfrekvensskala i kombination med postal kontaktform. (Se
  vidare Cerha J, 1967: Selective Mass Communication, sid
  119-124 och 137-172.)

  Undersökningsansatsen rönte snart stort intresse hos såväl
  annonsörer som förlag, och efter ett par års försöksperiod
  gavs den första ORVESTO-rapporten ut 1969. Själva namnet
  innebar en markering av målsättningen att täcka många
  mediagrupper: OR som i organisations-, VE som i vecko- och
  STO som i storstadspress.

  Sedan starten 1969 har allt som allt 19 rapporter
  presenterats, fr o m 1972 två gånger per år. Rapporterna
  trycks i ca 10.000 ex och distribueras utan kostnad för
  mottagarna till så gott som alla reklamköpare i Sverige och
  i viss utsträckning även utomlands.

  Sedan starten har till dags dato hela 132.529 personer
  besvarat det ganska omfattande frågebatteriet. Efter vissa
  justeringar och kompletteringar omfattar det ordinarie
  ORVESTO-formuläret idag så mycket som 418 fråge-items.
  Därtill kommer individuellt köpta målgruppsfrågor, som
  redovisas enskilt till varje beställare.

  

       ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR: URVAL, BORTFALL.

  Undersökningen utgör en omgång i Testologens kontinuerliga
  konsumentomnibus "Sverige Nu" insamlad genom brevenkät.
  Företaget, Testologen AB, redovisar data beträffande urval,
  bortfall m m enbart beträffande halvårsvisa
  sammanställningar av omnibussar. För en enskild omgång
  saknas därför de exakta uppgifterna, men i allmänhet torde
  man kunna utgå från att vad som gäller för hela serien
  proportionellt sett gäller för en enskild omgång.

  Under första halvåret 1974 genomfördes fyra omgångar
  "Sverige Nu". Totalt omfattade urvalet för dessa fyra
  omgångar 12.072 personer 15-67 år upptagna i
  befolkningsregistret. Urvalet har av SCB dragits ur RTBS.

  Av det totala urvalet på 12.072 personer har 1.764
  definierats av företaget som "ej målgruppsaktuella". Här
  ingår 20 avlidna, 35 avflyttade från riket, 46 som vistas
  utomlands, 24 i militärtjänst, 79 på utrikes resa, 97 ej
  svensktalande, 114 okända men skrivna på kommun, 56 under
  sjukhusvård, 284 sjuka i hemmet samt 1.009 ur gruppen "ej
  anträffbara". Den sistnämda gruppen har definierats med
  utgångspunkt från en specialstudie som utvisat att ca 50% av
  de ej anträffbara ej tillhör målpopulationen för ORVESTO.

  Nettourvalet för de fyra omgångarna våren 1974 uppgår
  således till 10.308 personer varav 3.091, utgörande 30%, ej
  besvarat formuläret.

  Ej besvarat formulär har orsakats av "inget intresse för
  undersökningen" (33%), "tidsbrist" (13%), "ingen kontakt
  trots minst fem kontaktförsök" eller "ej anträffbara" (54%)
  samt "övriga" (0%).

  Undersökningsledningen har beträffande ca en niondel av det
  ursprungliga urvalet genomfört riktade åtgärder för att öka
  svarsbenägenheten. Enligt särskilt urvalsförfarande utväljs
  var tredje person som ej svarat vid en viss tidpunkt och
  erbjuds någon form av uppmuntran för ett inskickat svar. De
  som därvid utväljs representerar två andra individer i
  bortfallet och genom viktning - se variabel för
  bortfallsvikt i materialet - beräknar undersökningsledningen
  en väsentligt högre svarsfrekvens - beträffande första
  halvåret 1974 8.533 personer istället för 7.217 faktiskt
  insända godkända formulär. Undersökningsledningen beräknar
  därför den viktade svarsfrekvensen till 85% av nettourvalet.

  Föreliggande omgång, av undersökningsledningen benämd
  Sverige NU P-842, omfattar 1823 personer eller 25,3% av
  totala antalet inkomna godkända formulär under
  halvårsperioden (ovägda tal). Bortfallet av skilda
  kategorier beträffande den aktuella omgången får antas
  utgöra motsvarande proportion av ovanstående redovisade
  siffror. Fältarbetet pågick under tiden 18 mars -29 maj
  1974.

  Inom Testologen AB har civilekonom Ulf Hartman haft ansvaret
  för administration, fru Ebba Sommar ansvaret för fältarbetet
  samt civilekonom Ingemar Lindberg ansvaret för
  ORVESTO-rapporten ur vilken ovanstående uppgifter är
  hämtade. (ORVESTO 1979-II, utgiven av Testologen AB)

           SSDdokumentation - ORVESTO

  Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst har för budgetåret
  1983/84 erhållit anslag av RIKSBANKENS JUBILEUMSFOND för
  tillrättaläggning och dokumentation av ORVESTO-materialet.
  Arbetet bedrivs med hjälp av ett datorbaserat
  dokumentationssystem som ställts till SSDs förfogande av
  Inter-University Consortium for Political and Social
  Research (ICPSR) vid University of Michigan. Systemet kallas
  Guided Interactive Dataset Organisation (GIDO).
Variable list


1 SSDstudie NR 0069 2 SSDupplaga/datering NR 1 3 SSD Delstudieidentifikation 001 4 Id-nummer 5 Bortfallsvikt 6 Undersökningsomgång 7 Regionskod 8 Födelseår Demografiska och socioekonomiska uppgifter 9 Kön 10 Civilstånd 11 Ålder 12 Förvärvsarbete/sysselsättning 13 Utbildning 14 Storlek på orten 15 Form av boende 16 Antal hushållsmedlemmar under 2 år 17 Hushållsmedlemmar i åldern 2-6 år 18 Hushållsmedlemmar i åldrarna:7-10 år 19 Hushållsmedlemmar i åldrarna 11-14 år 20 Hushållsmedlemmar i åldrarna 15-19 år 21 Hushållsmedlemmar i åldrarna 20-67 år 22 Hushållsmedlemmar i åldrarna 68 år eller äldre 23 Totalt antal personer 24 Din personliga inkomst i kronor per år 25 Hushållets totala inkomst i kronor per år 26 Inköp av dagligvaror:själv Medlemsskap i Konsum 27 Medlemsfrekvens för Konsum Körkort 28 Innehav av körkort Intressen för olika ämnesområden 29 Intresseinriktning:Samhällsdebatt 30 Intresseinriktning:Sociala rättigheter 31 Intresseinriktning:Skattefrågor 32 Intresseinriktning:Lagar och förordningar 33 Intresseinriktning:Samlevnadsproblem 34 Intresseinriktning:Religions-och trosfrågor 35 Intresseinriktning:Arbetsmarknaden 36 Intresseinriktning:Samhällsplanering 37 Intresseinriktning:Politiska frågor 38 Intresseinriktning:Försvarsfrågor 39 Intresseinriktning:Miljövårdsproblem 40 Intresseinriktning:Hälsonyttig mat 41 Intresseinriktning:Sjukdomar och hälsovård 42 Intresseinriktning:Bantningstips 43 Intresseinriktning:Hushålla ekonomiskt 44 Intresseinriktning:Heminredning 45 Intresseinriktning:Modenyheter 46 Intresseinriktning:Matvarunyheter 47 Intresseinriktning:Barnavård 48 Intresseinriktning:Skönhetsvård 49 Intresseinriktning:Villa/eget hem 50 Intresseinriktning:Fritidshus 51 Intresseinriktning:Semesterresor 52 Intresseinriktning:Båtar 53 Intresseinriktning:Personbilar 54 Intresseinriktning:TV/Radioapparater 55 Intresseinriktning:Stereoanläggningar 56 Intresseinriktning:Hushållsmaskiner 57 Intresseinriktning:Fotoutrustning 58 Intresseinriktning:Motorcyklar/mopeder 59 Intresseinriktning:Rakapparater 60 Intresseinriktning:Rengöringsmedel 61 Intresseinriktning:Medel mot mjäll 62 Intresseinriktning:Hundars skötsel 63 Intresseinriktning:Katters skötsel 64 Intresseinriktning:Handla mat 65 Intresseinriktning:Laga mat 66 Intresseinriktning:Pröva nya maträtter 67 Intresseinriktning:Baka 68 Intresseinriktning:Pröva nya cigarretter 69 Intresseinriktning:Pröva ny piptobak 70 Intresseinriktning:Pröva nya cigariller 71 Intresseinriktning:Ha gäster 72 Intresseinriktning:Köra bil 73 Intresseinriktning:Jobba med bilen 74 Intresseinriktning:Arbeta i trädgården 75 Intresseinriktning:Fotografera 76 Intresseinriktning:Smalfilma 77 Intresseinriktning:Lyssna på popmusik 78 Intresseinriktning:Lyssna på klassisk musik 79 Intresseinriktning:Gå på teater 80 Intresseinriktning:Gå på konstutställning 81 Intresseinriktning:Skaffa vidareutbildning 82 Intresseinriktning:Läsa böcker 83 Intresseinriktning:Läsa populärtidningar 84 Intresseinriktning:Sy kläder 85 Intresseinriktning:Handarbeta 86 Intresseinriktning:Måla 87 Intresseinriktning:Snickra 88 Intresseinriktning:Motionera 89 Intresseinriktning:Friluftsliv 90 Intresseinriktning:Sportfiska 91 Intresseinriktning:Åka skidor 92 Intresseinriktning:Åka motorbåt 93 Intresseinriktning:Segla 94 Intresseinriktning:Campa 95 Intresseinriktning:Semestra utomlands 96 Intresseinriktning:Semestra i Sverige 97 Intresseinriktning:Gå på föreningsmöten 98 Intresseinriktning:Se på sportevenemang 99 Intresseinriktning:Pröva nya produkter Besöksfrekvenser i butiker,varuhus m.m. 100 Besöksfrekvenser:Konsum 101 Besöksfrekvenser:ICA 102 Besöksfrekvenser:VIVO 103 Besöksfrekvenser:Annan livsmedelsbutik 104 Besöksfrekvenser:Livsmedelsavdelning i Domus eller Obs 105 Besöksfrekvenser:Livsmedelsavdelning i annat varuhus 106 Besöksfrekvenser:Domus 107 Besöksfrekvenser:Epa 108 Besöksfrekvenser:Tempo 109 Besöksfrekvenser:Pressbyrån 110 Besöksfrekvenser:Annan kiosk 111 Besöksfrekvenser:Tobaksaffär 112 Besöksfrekvenser:Bar/Självservering 113 Besöksfrekvenser:Kafe/Konditori 114 Besöksfrekvenser:Korvkiosk/Gatukök 115 Besöksfrekvenser:Bensinstation 116 Besöksfrekvenser:Postkontor 117 Besöksfrekvenser:Bankkontor 118 Uppmärksamhetsfrekvenser:Affischpelare 119 Uppmärksamhetsfrekvens:Reklamfilm på bio 120 Uppmärksamhetsfrekvenser:Reklam på bussar 121 Uppmärksamhetsfrekvenser:Reklam på taxibilar Tidningsläsning:Storstadspress - vardagsnummer 122 Läsfrekvenser:Aftonbladet 123 Läsfrekvenser:Arbetet 124 Läsfrekvenser:Dagens Nyheter 125 Läsfrekvenser:Expressen 126 Läsfrekvenser:Göteborgs-Posten 127 Läsfrekvenser för - Skånska Dagbladet (vard) 128 Läsfrekvenser:GT Kvällstidningen 129 Läsfrekvenser:Kvällsposten 130 Läsfrekvenser:Svenska Dagbladet 131 Läsfrekvenser:Sydsvenska Dagbladet Tidningsläsning:Storstadspress - söndagsnummer 132 Läsfrekvenser:Aftonbladet(söndagsnummer) 133 Läsfrekvenser:Arbetet(söndagsnummer) 134 Läsfrekvenser:Dagens Nyheter(söndagsnummer) 135 Läsfrekvenser:Expressen(söndagsnummer) 136 Läsfrekvenser:Göteborgs-Posten(söndagsnummer) 137 Läsfrekvenser:GT Kvällstidningen(söndagsnummer) 138 Läsfrekvenser:Kvällsposten(söndagsnummer) 139 Läsfrekvenser:Svenska Dagbladet(söndagsnummer) 140 Läsfrekvenser:Sydsvenska Dagbladet(söndagsnummer) Tidningsläsning:Veckotidningar 141 Läsfrekvenser för Allas Veckotidning 142 Läsfrekvenser för Allers 143 Läsfrekvenser för Damernas Värld 144 Läsfrekvenser för Femina 145 Läsfrekvenser för FIB-Aktuellt 146 Läsfrekvenser för Hemmets Journal 147 Läsfrekvenser för Hemmets Veckotidning 148 Läsfrekvenser för Hennes 149 Läsfrekvenser för Husmodern 150 Läsfrekvenser för Hänt i Veckan 151 Läsfrekvenser för ICA-kuriren 152 Läsfrekvenser för Land 153 Läsfrekvenser för Lektyr 154 Läsfrekvenser för Metallarbetaren 155 Läsfrekvenser för Min Värld 156 Läsfrekvenser för Mitt Livs Novell 157 Läsfrekvenser för Röster i Radio/TV 158 Läsfrekvenser för Saxons Veckotidning 159 Läsfrekvenser för Se 160 Läsfrekvenser för Svensk Damtidning 161 Läsfrekvenser för Svenska Journalen 162 Läsfrekvenser för Veckans Affärer 163 Läsfrekvenser för Vecko-Journalen 164 Läsfrekvenser för Vecko-Revyn 165 Läsfrekvenser för Vi 166 Läsfrekvenser för Året Runt Tidningsläsning:10-dagarstidningar 167 Läsfrekvenser för Byggnadsarbetaren 168 Läsfrekvenser för Statsanställd Tidningsläsning:14-dagarstidningar 169 Läsfrekvenser för Allt om Mat 170 Läsfrekvenser för Fabriksarbetaren 171 Läsfrekvenser för Kommunalarbetaren 172 Läsfrekvenser för Motor 173 Läsfrekvenser för Motorföraren 174 Läsfrekvenser för Teknikens Värld 175 Läsfrekvenser för Vi Bilägare Tidningsläsning:Månadstidningar 176 Läsfrekvenser för Allt i Hemmet 177 Läsfrekvenser för Hem och Fritid 178 Läsfrekvenser för Villa & Hem i Sverige 179 Läsfrekvenser för Båt för Alla 180 Läsfrekvenser för Båt-Nytt 181 Läsfrekvenser för Foto och Filmteknik 182 Läsfrekvenser för Det Bästa 183 Läsfrekvenser för Vi Föräldrar 184 Läsfrekvenser för Vår Bostad 185 Läsfrekvenser för Industritjänstemannen 186 Läsfrekvenser för SACO-tidningen 187 Läsfrekvenser för Sunt Förnuft 188 Läsfrekvenser för Jaktjournalen 189 Läsfrekvenser för Jaktmarker och Fiskevatten 190 Läsfrekvenser för Svensk Jakt 191 Läsfrekvenser för Svenskt Fiske 192 Läsfrekvenser för Illustrerad Motor Sport 193 Läsfrekvenser för Populär Mekanik 194 Läsfrekvenser för Svensk Motortidning 195 Läsfrekvenser för Teknik för Alla Tidningsläsning:Vi i Villa 196 Läsfrekvenser för Vi i Villa Innehav av kapitalvaror 197 Hushållets innehav av personbil/kombi 198 Hushållets innehav av fritidshus 199 Hushållets innehav av motor- eller segelbåt 200 Hushållets innehav av bildkamera-typ Instamatic 201 Hushållets innehav av bildkamera-typ systemkamera 202 Hushållets innehav av filmkamera 203 Hushållets innehav av stillbildsprojektor 204 Hushållets innehav av filmprojektor 205 Hushållets innehav av skrivmaskin 206 Hushållets innehav av svart-vit tv 207 Hushållets innehav av färg-tv 208 Hushållets innehav av frysbox/frysskåp 209 Hushållets innehav av diskmaskin 210 Hushållets innehav av tvättmaskin 211 Hushållets innehav av kassettbandspelare 212 Hushållets innehav av stereoanläggning 213 Hushållets innehav av vanlig bandspelare 214 Hushållets innehav av hund 215 Hushållets innehav av katt 216 Hushållets innehav av burfåglar 217 Hushållets innehav av akvariefiskar Köpfrekvenser beträffande kapitalvaror 218 Köpfrekvenser för Matvaror i Butiker 219 Köpfrekvenser för Skönhetsartiklar 220 Köpfrekvenser för Tandkräm 221 Köpfrekvenser för Tvål 222 Köpfrekvenser för Maskindiskmedel 223 Köpfrekvenser för vanligt diskmedel 224 Köpfrekvenser för Rengöringsmedel 225 Köpfrekvenser för Tvättmedel 226 Köpfrekvenser för Golvvårdsmedel 227 Köpfrekvenser för Grammofonskivor Köpavsikter beträffande kapitalvaror 228 Avsikt att köpa kapitalvaror1 229 Avsikt att köpa kapitalvaror1 230 Avsikt att köpa kapitalvaror1 231 Avsikt att köpa kapitalvaror1 232 Avsikt att köpa kapitalvaror1 233 Avsikt att köpa kapitalvaror2 234 Avsikt att köpa kapitalvaror2 235 Avsikt att köpa kapitalvaror2 236 Avsikt att köpa kapitalvaror2 237 Avsikt att köpa kapitalvaror2 238 Avsikt att köpa kapitalvaror3 239 Avsikt att köpa kapitalvaror3 240 Avsikt att köpa kapitalvaror3 241 Avsikt att köpa kapitalvaror3 242 Avsikt att köpa kapitalvaror3 Tidningsläsning:Kalle Anka & Co 243 Läsfrekvenser för Kalle Anka & Co Tidningsläsning:Lokalpress 244 Läsfrekvenser för Norrort 245 Läsfrekvenser för Vaxholms Tidning 246 Läsfrekvenser för Väsby Nytt 247 Läsfrekvenser för Sigtuna-Märsta Posten 248 Läsfrekvenser för Sundbyberg och Solna Tidning 249 Läsfrekvenser för Lidingö Tidning 250 Läsfrekvenser för Västerort 251 Läsfrekvenser för Järfälla Nyheter 252 Läsfrekvenser för Mälaröarnas Nyheter 253 Läsfrekvenser för Huddinge Posten 254 Läsfrekvenser för Södernyheterna 255 Läsfrekvenser för Söderposten 256 Läsfrekvenser för Södertidningen 257 Läsfrekvenser för Helsingborgs Dagblad 258 Läsfrekvenser för Nordvästra Skånes tidningar 259 Läsfrekvenser för Norra Skåne 260 Läsfrekvenser för Ystads Allehanda 261 Läsfrekvenser för Trelleborgs Allehanda 262 Läsfrekvenser för Nyaste Kristianstadsbladet 263 Läsfrekvenser för Mellersta Skåne 264 Läsfrekvenser för Huvudstadspress 265 Läsfrekvenser för - A-Pressen 266 Läsfrekvenser för - Stormarknadspress 267 Läsfrekvenser för DN Förortsbilagor

VAR 1 SSDSTUDIE NR 0069              Loc 1 width 4


Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst studie 0069


VAR 2 SSDUPPLAGA NR 1 Loc 5 width 1 SSDupplaga/datering NR Uppgift om ordningsföljd och utgivningstidpunkt. 1. APRIL 1984
VAR 3 DELSTUDIE NR 001 Loc 6 width 3 SSD Delstudieidentifikation Ordningsnummer i en serie på 1 delar.
VAR 4 ID-NUMMER Loc 9 width 4 Id-nummer
VAR 5 BORTFALLSVIKT Loc 13 width 1 Bortfallsvikt Kod: 1 3 Frek: 1672 151
VAR 6 OMGÅNG Loc 14 width 1 Undersökningsomgång Kod: 2 Frek: 1823
VAR 7 AREGION Loc 15 width 2 MD=99 Regionskod Kod: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Frek: 261 6 7 37 18 10 27 21 30 29 28 Kod: 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Frek: 7 21 15 7 31 10 7 8 30 12 20 Kod: 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Frek: 18 21 13 13 44 114 19 13 22 14 173 Kod: 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 Frek: 24 23 40 22 7 13 11 12 43 9 13 Kod: 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 Frek: 42 11 8 31 16 7 8 28 9 8 10 Kod: 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 Frek: 43 14 15 28 11 6 17 34 28 23 10 Kod: 67 68 69 70 99 Frek: 9 25 8 13 38
VAR 8 FÖDELSEÅR Loc 17 width 2 MD=99 Födelseår Kod: 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Frek: 18 19 22 26 31 30 30 33 21 28 26 31 36 36 Kod: 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Frek: 41 26 35 31 39 30 26 39 43 28 23 29 31 26 Kod: 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Frek: 31 29 33 33 43 39 38 42 48 51 46 48 35 48 Kod: 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 99 Frek: 47 39 40 34 40 26 35 37 44 42 41
VAR 9 KÖN Loc 19 width 1 F.1. Personliga uppgifter.När man sammanställer resultat av undersökningar i tabeller brukar man dela upp svaren på olika grupper.Därför skulle vi gärna vilja ha följande uppgifter om Dig själv. F.1a. Kön 955 1. Man 868 2. Kvinna
VAR 10 CIVILSTÅND Loc 20 width 1 MD=9 F.1b. Civilstånd <Se F.1 för fullständig frågetext> 443 1. Ogift 1232 2. Gift eller sammanboende 127 3. Änka/änkling/frånskild 21 9. Ej svar
VAR 11 ÅLDER Loc 21 width 2 MD=99 F.1c. Ålder <Se F.1 för fullständig frågetext> 169 00. 19 år och yngre 199 01. 20-24 år 234 02. 25-29 år 223 03. 30-34 år 156 04. 35-39 år 156 05. 40-44 år 173 06. 45-49 år 175 07. 50-54 år 167 08. 55-60 år 168 09. 61 år och äldre 3 99. Ej svar
VAR 12 YRKE Loc 23 width 1 MD=9 F.1d. Förvärvsarbete/sysselsättning.Vilket av nedanstående alternativ passar in på Dig? <Se F.1 för fullständig frågetext> 1005 1. Förvärvsarbete,heltid 237 2. Förvärvsarbete,deltid 259 3. Hemmafru 176 4. Studerande 121 5. Annan sysselsättning 17 6. Pensionär 8 9. Ej svar
VAR 13 UTBILDNING Loc 24 width 2 MD=99 F.1e. Vilka av nedanstående utbildningsformer har Du genomgått eller genomgår Du för närvarande? <Se F.1 för fullständig frågetext> Utbildning 1 811 00. Folkskola 203 01. Grundskola eller enhetsskola 89 02. Realskola 28 03. Annan jämförbar utbildning Utbildning 2 101 04. Fackskola 85 05. Flickskola eller folkhögskola 102 06. Annan jämförbar utbildning Utbildning 3 208 07. Gymnasium eller annan jämförbar utbildning Utbildning 4 30 08. Seminarium 159 09. Högskola,universitet eller annan hithörande utbildning 7 99. Ej svar
VAR 14 ORTSTORLEK Loc 26 width 1 MD=9 F.1f. Hur stor är den ort där Du bor? <Se F.1 för fullständig frågetext> 107 1. Under 200 invånare 181 2. 200-1.999 189 3. 2.000-4.999 165 4. 5.000-9.999 252 5. 10.000-24.999 240 6. 25.000-49.999 239 7. 50.000-99.999 384 8. 100.000 och däröver 66 9. Ej svar
VAR 15 BOENDEFORM Loc 27 width 2 MD=99 F.1g. Bor Du i: <Se F.1 för fullständig frågetext> 214 01. Insatslägenhet 668 02. Hyrd lägenhet 612 03. Egen villa 51 04. Hyrd villa 68 05. Eget radhus 15 06. Hyrt radhus 117 07. Jordbruksfastighet 46 08. Inneboende 26 09. Annan bostadsform 6 99. Ej svar
VAR 16 UNDER 2 ÅR Loc 29 width 2 MD=99 F.2. Vi skulle vilja veta hur många personer Ditt hushåll normalt består av.Medräkna även sådana,som befinner sig på kortare semester,kortare militärtjänst, tillfälligt på sjukhus m.m. Obs!Räkna även med Dig själv. F.2a. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna:under 2 år Kod: 0 1 2 99 Frek: 1649 155 8 11
VAR 17 2-6 ÅR Loc 31 width 2 MD=99 F.2b. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 2-6 år <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 99 Frek: 1481 270 56 5 11
VAR 18 7-10 ÅR Loc 33 width 2 MD=99 F.2c. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 7-10 år <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 99 Frek: 1503 268 41 11
VAR 19 11-14 ÅR Loc 35 width 2 MD=99 F.2d. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 11-14 år <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 99 Frek: 1484 267 59 2 11
VAR 20 15-19 ÅR Loc 37 width 2 MD=99 F.2e. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 15-19 år <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 99 Frek: 1327 381 93 11 11
VAR 21 20-67 ÅR Loc 39 width 2 MD=99 F.2f. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 20-67 år <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 4 5 99 Frek: 12 305 1264 191 35 5 11
VAR 22 68 ÅR ELLER ÄLDRE Loc 41 width 2 MD=99 F.2g. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 68 år eller äldre <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 99 Frek: 1719 82 11 11
VAR 23 TOTALANTAL Loc 43 width 2 MD=99 F.2h. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna:totalt antal personer <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 99 Frek: 200 483 439 439 191 41 15 3 3 9
VAR 24 PERSONLIG INKOMST Loc 45 width 1 MD=9 F.3. Var vänlig sätt ett kryss i den ruta,som motsvarar den inkomstgrupp Du tillhör samt Ditt hushåll tillhör.Studiemedel,räntor och pensioner räknas till inkomsterna.Uppgifterna bör avse årsinkomsten innan skatt dragits. F.3a. Din personliga inkomst i kronor per år 352 0. Under 10.000 215 1. 10.000-20.000 269 2. 20.000-30.000 434 3. 30.000-40.000 216 4. 40.000-50.000 71 5. 50.000-60.000 24 6. 60.000-70.000 42 7. Över 70.000 200 9. Ej svar
VAR 25 HUSHÅLLETS TOTALINKOMST Loc 46 width 1 MD=9 F.3b. Hushållets totala inkomst i kronor per år <Se F.3 för fullständig frågetext> 43 0. Under 10.000 96 1. 10.000-20.000 185 2. 20.000-30.000 305 3. 30.000-40.000 277 4. 40.000-50.000 227 5. 50.000-60.000 184 6. 60.000-70.000 313 7. Över 70.000 193 9. Ej svar
VAR 26 DAGLIGVARUINKÖP:SJÄLV Loc 47 width 1 MD=9 F.4. Medlemmar i ett hushåll brukar handla olika mycket.Hur stor del av Ditt hushålls inköp av livsmedel och andra varor för dagligt bruk gör Du själv? 374 0. Gör praktiskt taget inga sådana inköp själv 380 1. Gör mindre än hälften av alla inköp 234 2. Gör ungefär hälften av alla inköp 184 3. Gör mer än hälften av alla inköp 649 4. Gör alla eller nästan alla inköp 2 9. Ej svar
VAR 27 MEDLEM I KONSUM Loc 48 width 1 MD=9 F.5. Är Du personligen eller någon annan i Ditt hushåll medlem i Konsum? Om Du inte känner till detta, fråga då de övriga familjemedlemmarna. 1020 1. Ja 796 2. Nej 7 9. Ej svar
VAR 28 KÖRKORT Loc 49 width 1 MD=9 F.6. Har Du själv körkort för personbil? 1244 1. Ja 574 2. Nej 5 9. Ej svar
VAR 29 SAMHÄLLSDEBATT Loc 50 width 1 MD=9 F.7. Dina intressen.Människors intressen är olika.Hur stort är Ditt intresse för nedanstående ämnen och aktiviteter. F.7.1. Samhällsdebatt 67 1. Mycket ointresserad 131 2. Ganska ointresserad 127 3. Något ointresserad 113 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 658 5. Något intresserad 420 6. Ganska intresserad 270 7. Mycket intresserad 37 9. Ej svar
VAR 30 SOCIALA RÄTTIGHETER Loc 51 width 1 MD=9 F.7.2. Sociala rättigheter <Se F.7 för fullständig frågetext> 29 1. Mycket ointresserad 54 2. Ganska ointresserad 83 3. Något ointresserad 59 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 538 5. Något intresserad 622 6. Ganska intresserad 412 7. Mycket intresserad 26 9. Ej svar
VAR 31 SKATTEFRÅGOR Loc 52 width 1 MD=9 F.7.3. Skattefrågor <Se F.7 för fullständig frågetext> 41 1. Mycket ointresserad 52 2. Ganska ointresserad 88 3. Något ointresserad 76 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 432 5. Något intresserad 583 6. Ganska intresserad 519 7. Mycket intresserad 32 9. Ej svar
VAR 32 LAGAR OCH FÖRORDNINGAR Loc 53 width 1 MD=9 F.7.4. Lagar och förordningar <Se F.7 för fullständig frågetext> 31 1. Mycket ointresserad 60 2. Ganska ointresserad 129 3. Något ointresserad 120 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 647 5. Något intresserad 499 6. Ganska intresserad 294 7. Mycket intresserad 43 9. Ej svar
VAR 33 SAMLEVNADSPROBLEM Loc 54 width 1 MD=9 F.7.5. Samlevnadsproblem <Se F.7 för fullständig frågetext> 42 1. Mycket ointresserad 86 2. Ganska ointresserad 118 3. Något ointresserad 166 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 543 5. Något intresserad 500 6. Ganska intresserad 332 7. Mycket intresserad 36 9. Ej svar
VAR 34 RELIGIONS-OCH TROSFRÅGOR Loc 55 width 1 MD=9 F.7.6. Religions-och trosfrågor <Se F.7 för fullständig frågetext> 280 1. Mycket ointresserad 251 2. Ganska ointresserad 224 3. Något ointresserad 182 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 472 5. Något intresserad 229 6. Ganska intresserad 152 7. Mycket intresserad 33 9. Ej svar
VAR 35 ARBETSMARKNADEN Loc 56 width 1 MD=9 F.7.7. Arbetsmarknaden <Se F.7 för fullständig frågetext> 37 1. Mycket ointresserad 56 2. Ganska ointresserad 97 3. Något ointresserad 102 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 511 5. Något intresserad 589 6. Ganska intresserad 398 7. Mycket intresserad 33 9. Ej svar
VAR 36 SAMHÄLLSPLANERING Loc 57 width 1 MD=9 F.7.8. Samhällsplanering <Se F.7 för fullständig frågetext> 50 1. Mycket ointresserad 87 2. Ganska ointresserad 150 3. Något ointresserad 208 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 601 5. Något intresserad 440 6. Ganska intresserad 249 7. Mycket intresserad 38 9. Ej svar
VAR 37 POLITISKA FRÅGOR Loc 58 width 1 MD=9 F.7.9. Politiska frågor <Se F.7 för fullständig frågetext> 134 1. Mycket ointresserad 129 2. Ganska ointresserad 154 3. Något ointresserad 144 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 522 5. Något intresserad 441 6. Ganska intresserad 265 7. Mycket intresserad 34 9. Ej svar
VAR 38 FÖRSVARSFRÅGOR Loc 59 width 1 MD=9 F.7.10. Försvarsfrågor <Se F.7 för fullständig frågetext> 226 1. Mycket ointresserad 210 2. Ganska ointresserad 224 3. Något ointresserad 231 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 534 5. Något intresserad 236 6. Ganska intresserad 125 7. Mycket intresserad 37 9. Ej svar
VAR 39 MILJÖVÅRDSPROBLEM Loc 60 width 1 MD=9 F.7.11. Miljövårdsproblem <Se F.7 för fullständig frågetext> 32 1. Mycket ointresserad 35 2. Ganska ointresserad 72 3. Något ointresserad 77 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 452 5. Något intresserad 565 6. Ganska intresserad 560 7. Mycket intresserad 30 9. Ej svar
VAR 40 HÄLSONYTTIG MAT Loc 61 width 1 MD=9 F.7.12. Hälsonyttig mat <Se F.7 för fullständig frågetext> 55 1. Mycket ointresserad 74 2. Ganska ointresserad 116 3. Något ointresserad 109 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 435 5. Något intresserad 471 6. Ganska intresserad 526 7. Mycket intresserad 37 9. Ej svar
VAR 41 SJUKDOMAR OCH HÄLSOVÅRD Loc 62 width 1 MD=9 F.7.13. Sjukdomar och hälsovård <Se F.7 för fullständig frågetext> 24 1. Mycket ointresserad 52 2. Ganska ointresserad 105 3. Något ointresserad 93 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 488 5. Något intresserad 517 6. Ganska intresserad 515 7. Mycket intresserad 29 9. Ej svar
VAR 42 BANTNINGSTIPS Loc 63 width 1 MD=9 F.7.14. Bantningstips <Se F.7 för fullständig frågetext> 645 1. Mycket ointresserad 198 2. Ganska ointresserad 158 3. Något ointresserad 161 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 329 5. Något intresserad 139 6. Ganska intresserad 153 7. Mycket intresserad 40 9. Ej svar
VAR 43 HUSHÅLLA EKONOMISKT Loc 64 width 1 MD=9 F.7.15. Hushålla ekonomiskt <Se F.7 för fullständig frågetext> 56 1. Mycket ointresserad 39 2. Ganska ointresserad 64 3. Något ointresserad 81 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 405 5. Något intresserad 550 6. Ganska intresserad 596 7. Mycket intresserad 32 9. Ej svar
VAR 44 HEMINREDNING Loc 65 width 1 MD=9 F.7.16. Heminredning <Se F.7 för fullständig frågetext> 61 1. Mycket ointresserad 58 2. Ganska ointresserad 99 3. Något ointresserad 100 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 478 5. Något intresserad 515 6. Ganska intresserad 485 7. Mycket intresserad 27 9. Ej svar
VAR 45 MODENYHETER Loc 66 width 1 MD=9 F.7.17. Modenyheter <Se F.7 för fullständig frågetext> 220 1. Mycket ointresserad 123 2. Ganska ointresserad 189 3. Något ointresserad 131 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 492 5. Något intresserad 383 6. Ganska intresserad 248 7. Mycket intresserad 37 9. Ej svar
VAR 46 MATVARUNYHETER Loc 67 width 1 MD=9 F.7.18. Matvarunyheter <Se F.7 för fullständig frågetext> 105 1. Mycket ointresserad 107 2. Ganska ointresserad 188 3. Något ointresserad 150 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 583 5. Något intresserad 396 6. Ganska intresserad 257 7. Mycket intresserad 37 9. Ej svar
VAR 47 BARNAVÅRD Loc 68 width 1 MD=9 F.7.19. Barnavård <Se F.7 för fullständig frågetext> 156 1. Mycket ointresserad 108 2. Ganska ointresserad 141 3. Något ointresserad 206 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 468 5. Något intresserad 374 6. Ganska intresserad 334 7. Mycket intresserad 36 9. Ej svar
VAR 48 SKÖNHETSVÅRD Loc 69 width 1 MD=9 F.7.20. Skönhetsvård <Se F.7 för fullständig frågetext> 364 1. Mycket ointresserad 195 2. Ganska ointresserad 186 3. Något ointresserad 207 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 487 5. Något intresserad 239 6. Ganska intresserad 116 7. Mycket intresserad 29 9. Ej svar
VAR 49 VILLA/EGET HEM Loc 70 width 1 MD=9 F.7.21. Villa/eget hem <Se F.7 för fullständig frågetext> 79 1. Mycket ointresserad 35 2. Ganska ointresserad 65 3. Något ointresserad 119 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 316 5. Något intresserad 395 6. Ganska intresserad 777 7. Mycket intresserad 37 9. Ej svar
VAR 50 FRITIDSHUS Loc 71 width 1 MD=9 F.7.22. Fritidshus <Se F.7 för fullständig frågetext> 158 1. Mycket ointresserad 91 2. Ganska ointresserad 134 3. Något ointresserad 189 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 436 5. Något intresserad 325 6. Ganska intresserad 437 7. Mycket intresserad 53 9. Ej svar
VAR 51 SEMESTERRESOR Loc 72 width 1 MD=9 F.7.23. Semesterresor <Se F.7 för fullständig frågetext> 56 1. Mycket ointresserad 57 2. Ganska ointresserad 72 3. Något ointresserad 92 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 478 5. Något intresserad 507 6. Ganska intresserad 524 7. Mycket intresserad 37 9. Ej svar
VAR 52 BÅTAR Loc 73 width 1 MD=9 F.7.24. Båtar <Se F.7 för fullständig frågetext> 369 1. Mycket ointresserad 188 2. Ganska ointresserad 188 3. Något ointresserad 198 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 374 5. Något intresserad 229 6. Ganska intresserad 236 7. Mycket intresserad 41 9. Ej svar
VAR 53 PERSONBILAR Loc 74 width 1 MD=9 F.7.25. Personbilar <Se F.7 för fullständig frågetext> 136 1. Mycket ointresserad 84 2. Ganska ointresserad 102 3. Något ointresserad 127 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 530 5. Något intresserad 465 6. Ganska intresserad 349 7. Mycket intresserad 30 9. Ej svar
VAR 54 TV/RADIOAPPARATER Loc 75 width 1 MD=9 F.7.26. TV/Radioapparater <Se F.7 för fullständig frågetext> 93 1. Mycket ointresserad 100 2. Ganska ointresserad 159 3. Något ointresserad 111 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 658 5. Något intresserad 433 6. Ganska intresserad 242 7. Mycket intresserad 27 9. Ej svar
VAR 55 STEREOANLÄGGNINGAR Loc 76 width 1 MD=9 F.7.27. Stereoanläggningar <Se F.7 för fullständig frågetext> 250 1. Mycket ointresserad 133 2. Ganska ointresserad 172 3. Något ointresserad 182 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 481 5. Något intresserad 326 6. Ganska intresserad 245 7. Mycket intresserad 34 9. Ej svar
VAR 56 HUSHÅLLSMASKINER Loc 77 width 1 MD=9 F.7.28. Hushållsmaskiner <Se F.7 för fullständig frågetext> 123 1. Mycket ointresserad 104 2. Ganska ointresserad 194 3. Något ointresserad 180 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 612 5. Något intresserad 399 6. Ganska intresserad 178 7. Mycket intresserad 33 9. Ej svar
VAR 57 FOTOUTRUSTNING Loc 78 width 1 MD=9 F.7.29. Fotoutrustning <Se F.7 för fullständig frågetext> 291 1. Mycket ointresserad 175 2. Ganska ointresserad 200 3. Något ointresserad 213 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 550 5. Något intresserad 231 6. Ganska intresserad 122 7. Mycket intresserad 41 9. Ej svar
VAR 58 MOTORCYKLAR/MOPEDER Loc 79 width 1 MD=9 F.7.30. Motorcyklar/mopeder <Se F.7 för fullständig frågetext> 695 1. Mycket ointresserad 196 2. Ganska ointresserad 214 3. Något ointresserad 234 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 233 5. Något intresserad 100 6. Ganska intresserad 113 7. Mycket intresserad 38 9. Ej svar
VAR 59 RAKAPPARATER Loc 80 width 1 MD=9 F.7.31. Rakapparater <Se F.7 för fullständig frågetext> 701 1. Mycket ointresserad 151 2. Ganska ointresserad 161 3. Något ointresserad 266 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 319 5. Något intresserad 124 6. Ganska intresserad 61 7. Mycket intresserad 40 9. Ej svar
VAR 60 RENGÖRINGSMEDEL Loc 81 width 1 MD=9 F.7.32. Rengöringsmedel <Se F.7 för fullständig frågetext> 192 1. Mycket ointresserad 144 2. Ganska ointresserad 155 3. Något ointresserad 210 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 509 5. Något intresserad 371 6. Ganska intresserad 211 7. Mycket intresserad 31 9. Ej svar
VAR 61 MEDEL MOT MJÄLL Loc 82 width 1 MD=9 F.7.33. Medel mot mjäll <Se F.7 för fullständig frågetext> 428 1. Mycket ointresserad 163 2. Ganska ointresserad 182 3. Något ointresserad 263 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 409 5. Något intresserad 194 6. Ganska intresserad 138 7. Mycket intresserad 46 9. Ej svar
VAR 62 HUNDARS SKÖTSEL Loc 83 width 1 MD=9 F.7.34. Hundars skötsel <Se F.7 för fullständig frågetext> 623 1. Mycket ointresserad 130 2. Ganska ointresserad 104 3. Något ointresserad 233 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 251 5. Något intresserad 217 6. Ganska intresserad 235 7. Mycket intresserad 30 9. Ej svar
VAR 63 KATTERS SKÖTSEL Loc 84 width 1 MD=9 F.7.35. Katters skötsel <Se F.7 för fullständig frågetext> 801 1. Mycket ointresserad 164 2. Ganska ointresserad 126 3. Något ointresserad 262 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 217 5. Något intresserad 110 6. Ganska intresserad 110 7. Mycket intresserad 33 9. Ej svar
VAR 64 HANDLA MAT Loc 85 width 1 MD=9 F.7.36. Handla mat <Se F.7 för fullständig frågetext> 86 1. Mycket ointresserad 91 2. Ganska ointresserad 126 3. Något ointresserad 64 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 504 5. Något intresserad 540 6. Ganska intresserad 391 7. Mycket intresserad 21 9. Ej svar
VAR 65 LAGA MAT Loc 86 width 1 MD=9 F.7.37. Laga mat <Se F.7 för fullständig frågetext> 94 1. Mycket ointresserad 80 2. Ganska ointresserad 124 3. Något ointresserad 74 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 428 5. Något intresserad 511 6. Ganska intresserad 493 7. Mycket intresserad 19 9. Ej svar
VAR 66 PRÖVA NYA MATRÄTTER Loc 87 width 1 MD=9 F.7.38. Pröva nya maträtter <Se F.7 för fullständig frågetext> 86 1. Mycket ointresserad 73 2. Ganska ointresserad 106 3. Något ointresserad 95 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 450 5. Något intresserad 478 6. Ganska intresserad 508 7. Mycket intresserad 27 9. Ej svar
VAR 67 BAKA Loc 88 width 1 MD=9 F.7.39. Baka <Se F.7 för fullständig frågetext> 274 1. Mycket ointresserad 161 2. Ganska ointresserad 183 3. Något ointresserad 139 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 353 5. Något intresserad 343 6. Ganska intresserad 341 7. Mycket intresserad 29 9. Ej svar
VAR 68 PRÖVA NYA CIGARRETTER Loc 89 width 1 MD=9 F.7.40. Pröva nya cigarretter <Se F.7 för fullständig frågetext> 1090 1. Mycket ointresserad 115 2. Ganska ointresserad 146 3. Något ointresserad 204 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 164 5. Något intresserad 36 6. Ganska intresserad 25 7. Mycket intresserad 43 9. Ej svar
VAR 69 PRÖVA NY PIPTOBAK Loc 90 width 1 MD=9 F.7.41. Pröva ny piptobak <Se F.7 för fullständig frågetext> 1254 1. Mycket ointresserad 59 2. Ganska ointresserad 81 3. Något ointresserad 229 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 96 5. Något intresserad 40 6. Ganska intresserad 19 7. Mycket intresserad 45 9. Ej svar
VAR 70 PRÖVA NYA CIGARILLER Loc 91 width 1 MD=9 F.7.42. Pröva nya cigariller <Se F.7 för fullständig frågetext> 1295 1. Mycket ointresserad 71 2. Ganska ointresserad 72 3. Något ointresserad 233 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 70 5. Något intresserad 18 6. Ganska intresserad 11 7. Mycket intresserad 53 9. Ej svar
VAR 71 HA GÄSTER Loc 92 width 1 MD=9 F.7.43. Ha gäster <Se F.7 för fullständig frågetext> 49 1. Mycket ointresserad 24 2. Ganska ointresserad 56 3. Något ointresserad 67 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 534 5. Något intresserad 728 6. Ganska intresserad 343 7. Mycket intresserad 22 9. Ej svar
VAR 72 KÖRA BIL Loc 93 width 1 MD=9 F.7.44. Köra bil <Se F.7 för fullständig frågetext> 241 1. Mycket ointresserad 42 2. Ganska ointresserad 59 3. Något ointresserad 162 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 302 5. Något intresserad 492 6. Ganska intresserad 488 7. Mycket intresserad 37 9. Ej svar
VAR 73 JOBBA MED BILEN Loc 94 width 1 MD=9 F.7.45. Jobba med bilen <Se F.7 för fullständig frågetext> 517 1. Mycket ointresserad 125 2. Ganska ointresserad 146 3. Något ointresserad 193 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 402 5. Något intresserad 237 6. Ganska intresserad 169 7. Mycket intresserad 34 9. Ej svar
VAR 74 ARBETA I TRÄDGÅRDEN Loc 95 width 1 MD=9 F.7.46. Arbeta i trädgården <Se F.7 för fullständig frågetext> 151 1. Mycket ointresserad 74 2. Ganska ointresserad 115 3. Något ointresserad 156 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 442 5. Något intresserad 426 6. Ganska intresserad 433 7. Mycket intresserad 26 9. Ej svar
VAR 75 FOTOGRAFERA Loc 96 width 1 MD=9 F.7.47. Fotografera <Se F.7 för fullständig frågetext> 224 1. Mycket ointresserad 118 2. Ganska ointresserad 144 3. Något ointresserad 171 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 631 5. Något intresserad 325 6. Ganska intresserad 177 7. Mycket intresserad 33 9. Ej svar
VAR 76 SMALFILMA Loc 97 width 1 MD=9 F.7.48. Smalfilma <Se F.7 för fullständig frågetext> 540 1. Mycket ointresserad 161 2. Ganska ointresserad 158 3. Något ointresserad 429 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 277 5. Något intresserad 131 6. Ganska intresserad 77 7. Mycket intresserad 50 9. Ej svar
VAR 77 LYSSNA PÅ POPMUSIK Loc 98 width 1 MD=9 F.7.49. Lyssna på popmusik <Se F.7 för fullständig frågetext> 507 1. Mycket ointresserad 145 2. Ganska ointresserad 149 3. Något ointresserad 140 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 394 5. Något intresserad 248 6. Ganska intresserad 201 7. Mycket intresserad 39 9. Ej svar
VAR 78 LYSSNA PÅ KLASSISK MUSIK Loc 99 width 1 MD=9 F.7.50. Lyssna på klassisk musik <Se F.7 för fullständig frågetext> 332 1. Mycket ointresserad 148 2. Ganska ointresserad 176 3. Något ointresserad 129 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 489 5. Något intresserad 337 6. Ganska intresserad 181 7. Mycket intresserad 31 9. Ej svar
VAR 79 GÅ PÅ TEATER Loc 100 width 1 MD=9 F.7.51. Gå på teater <Se F.7 för fullständig frågetext> 254 1. Mycket ointresserad 132 2. Ganska ointresserad 126 3. Något ointresserad 186 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 510 5. Något intresserad 359 6. Ganska intresserad 228 7. Mycket intresserad 28 9. Ej svar
VAR 80 GÅ PÅ KONSTUTSTÄLLNING Loc 101 width 1 MD=9 F.7.52. Gå på konstutställning <Se F.7 för fullständig frågetext> 397 1. Mycket ointresserad 197 2. Ganska ointresserad 222 3. Något ointresserad 218 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 407 5. Något intresserad 198 6. Ganska intresserad 148 7. Mycket intresserad 36 9. Ej svar
VAR 81 SKAFFA VIDAREUTBILDNING Loc 102 width 1 MD=9 F.7.53. Skaffa vidareutbildning <Se F.7 för fullständig frågetext> 133 1. Mycket ointresserad 76 2. Ganska ointresserad 110 3. Något ointresserad 240 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 548 5. Något intresserad 410 6. Ganska intresserad 271 7. Mycket intresserad 35 9. Ej svar
VAR 82 LÄSA BÖCKER Loc 103 width 1 MD=9 F.7.54. Läsa böcker <Se F.7 för fullständig frågetext> 75 1. Mycket ointresserad 60 2. Ganska ointresserad 99 3. Något ointresserad 82 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 517 5. Något intresserad 480 6. Ganska intresserad 485 7. Mycket intresserad 25 9. Ej svar
VAR 83 LÄSA POPULÄRTIDNINGAR Loc 104 width 1 MD=9 F.7.55. Läsa populärtidningar <Se F.7 för fullständig frågetext> 161 1. Mycket ointresserad 132 2. Ganska ointresserad 206 3. Något ointresserad 201 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 611 5. Något intresserad 344 6. Ganska intresserad 127 7. Mycket intresserad 41 9. Ej svar
VAR 84 SY KLÄDER Loc 105 width 1 MD=9 F.7.56. Sy kläder <Se F.7 för fullständig frågetext> 766 1. Mycket ointresserad 120 2. Ganska ointresserad 114 3. Något ointresserad 158 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 230 5. Något intresserad 193 6. Ganska intresserad 218 7. Mycket intresserad 24 9. Ej svar
VAR 85 HANDARBETA Loc 106 width 1 MD=9 F.7.57. Handarbeta <Se F.7 för fullständig frågetext> 663 1. Mycket ointresserad 86 2. Ganska ointresserad 103 3. Något ointresserad 127 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 254 5. Något intresserad 214 6. Ganska intresserad 352 7. Mycket intresserad 24 9. Ej svar
VAR 86 MÅLA Loc 107 width 1 MD=9 F.7.58. Måla <Se F.7 för fullständig frågetext> 379 1. Mycket ointresserad 100 2. Ganska ointresserad 143 3. Något ointresserad 192 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 467 5. Något intresserad 308 6. Ganska intresserad 193 7. Mycket intresserad 41 9. Ej svar
VAR 87 SNICKRA Loc 108 width 1 MD=9 F.7.59. Snickra <Se F.7 för fullständig frågetext> 379 1. Mycket ointresserad 92 2. Ganska ointresserad 145 3. Något ointresserad 213 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 407 5. Något intresserad 328 6. Ganska intresserad 224 7. Mycket intresserad 35 9. Ej svar
VAR 88 MOTIONERA Loc 109 width 1 MD=9 F.7.60. Motionera <Se F.7 för fullständig frågetext> 73 1. Mycket ointresserad 33 2. Ganska ointresserad 78 3. Något ointresserad 69 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 559 5. Något intresserad 553 6. Ganska intresserad 438 7. Mycket intresserad 20 9. Ej svar
VAR 89 FRILUFTSLIV Loc 110 width 1 MD=9 F.7.61. Friluftsliv <Se F.7 för fullständig frågetext> 46 1. Mycket ointresserad 26 2. Ganska ointresserad 45 3. Något ointresserad 45 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 442 5. Något intresserad 559 6. Ganska intresserad 641 7. Mycket intresserad 19 9. Ej svar
VAR 90 SPORTFISKA Loc 111 width 1 MD=9 F.7.62. Sportfiska <Se F.7 för fullständig frågetext> 437 1. Mycket ointresserad 137 2. Ganska ointresserad 160 3. Något ointresserad 199 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 352 5. Något intresserad 222 6. Ganska intresserad 286 7. Mycket intresserad 30 9. Ej svar
VAR 91 ÅKA SKIDOR Loc 112 width 1 MD=9 F.7.63. Åka skidor <Se F.7 för fullständig frågetext> 263 1. Mycket ointresserad 96 2. Ganska ointresserad 123 3. Något ointresserad 140 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 475 5. Något intresserad 341 6. Ganska intresserad 352 7. Mycket intresserad 33 9. Ej svar
VAR 92 ÅKA MOTORBÅT Loc 113 width 1 MD=9 F.7.64. Åka motorbåt <Se F.7 för fullständig frågetext> 389 1. Mycket ointresserad 132 2. Ganska ointresserad 139 3. Något ointresserad 217 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 404 5. Något intresserad 283 6. Ganska intresserad 227 7. Mycket intresserad 32 9. Ej svar
VAR 93 SEGLA Loc 114 width 1 MD=9 F.7.65. Segla <Se F.7 för fullständig frågetext> 567 1. Mycket ointresserad 138 2. Ganska ointresserad 133 3. Något ointresserad 384 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 239 5. Något intresserad 160 6. Ganska intresserad 169 7. Mycket intresserad 33 9. Ej svar
VAR 94 CAMPA Loc 115 width 1 MD=9 F.7.66. Campa <Se F.7 för fullständig frågetext> 341 1. Mycket ointresserad 98 2. Ganska ointresserad 141 3. Något ointresserad 154 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 468 5. Något intresserad 352 6. Ganska intresserad 238 7. Mycket intresserad 31 9. Ej svar
VAR 95 SEMESTRA UTOMLANDS Loc 116 width 1 MD=9 F.7.67. Semestra utomlands <Se F.7 för fullständig frågetext> 179 1. Mycket ointresserad 59 2. Ganska ointresserad 86 3. Något ointresserad 187 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 358 5. Något intresserad 357 6. Ganska intresserad 562 7. Mycket intresserad 35 9. Ej svar
VAR 96 SEMESTRA I SVERIGE Loc 117 width 1 MD=9 F.7.68. Semestra i Sverige <Se F.7 för fullständig frågetext> 37 1. Mycket ointresserad 15 2. Ganska ointresserad 34 3. Något ointresserad 49 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 337 5. Något intresserad 660 6. Ganska intresserad 654 7. Mycket intresserad 37 9. Ej svar
VAR 97 GÅ PÅ FÖRENINGSMÖTEN Loc 118 width 1 MD=9 F.7.69. Gå på föreningsmöten <Se F.7 för fullständig frågetext> 423 1. Mycket ointresserad 193 2. Ganska ointresserad 255 3. Något ointresserad 206 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 399 5. Något intresserad 212 6. Ganska intresserad 99 7. Mycket intresserad 36 9. Ej svar
VAR 98 SE PÅ SPORTEVENEMANG Loc 119 width 1 MD=9 F.7.70. Se på sportevenemang <Se F.7 för fullständig frågetext> 230 1. Mycket ointresserad 128 2. Ganska ointresserad 129 3. Något ointresserad 103 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 395 5. Något intresserad 353 6. Ganska intresserad 461 7. Mycket intresserad 24 9. Ej svar
VAR 99 PRÖVA NYA PRODUKTER Loc 120 width 1 MD=9 F.7.71. Pröva nya produkter <Se F.7 för fullständig frågetext> 86 1. Mycket ointresserad 71 2. Ganska ointresserad 123 3. Något ointresserad 249 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 682 5. Något intresserad 399 6. Ganska intresserad 184 7. Mycket intresserad 29 9. Ej svar
VAR 100 KONSUM Loc 121 width 2 F.8. Hur ofta Du besöker affärer m.m. Nedan finner Du ett antal frågor där Du kan markera Ditt svar på upp till 16 olika sätt:från "Aldrig" till "7 ggr/vecka". Ange så noga Du kan HUR OFTA Du besöker olika affärer etc. Svara med ett kryss på varje rad! F.8a. Hur ofta besöker Du Konsum? 188 00. Aldrig 42 01. 1 gång per år 30 02. 2 gånger per år 68 03. 3 gånger per år 80 04. 1 gång per kvartal 55 05. 2 gånger per kvartal 178 06. 1 gång per månad 136 07. 2 gånger per månad 152 08. 3 gånger per månad 312 09. 1 gång per vecka 238 10. 2 gånger per vecka 167 11. 3 gånger per vecka 77 12. 4 gånger per vecka 55 13. 5 gånger per vecka 31 14. 6 gånger per vecka 14 15. 7 gånger per vecka
VAR 101 ICA Loc 123 width 2 F.8b. Hur ofta besöker Du ICA? <Se F.8 för fullständig frågetext> 150 00. Aldrig 33 01. 1 gång per år 34 02. 2 gånger per år 44 03. 3 gånger per år 59 04. 1 gång per kvartal 60 05. 2 gånger per kvartal 181 06. 1 gång per månad 151 07. 2 gånger per månad 118 08. 3 gånger per månad 342 09. 1 gång per vecka 249 10. 2 gånger per vecka 197 11. 3 gånger per vecka 100 12. 4 gånger per vecka 50 13. 5 gånger per vecka 33 14. 6 gånger per vecka 22 15. 7 gånger per vecka
VAR 102 VIVO Loc 125 width 2 F.8c. Hur ofta besöker Du VIVO? <Se F.8 för fullständig frågetext> 934 00. Aldrig 141 01. 1 gång per år 81 02. 2 gånger per år 67 03. 3 gånger per år 96 04. 1 gång per kvartal 48 05. 2 gånger per kvartal 134 06. 1 gång per månad 58 07. 2 gånger per månad 50 08. 3 gånger per månad 99 09. 1 gång per vecka 48 10. 2 gånger per vecka 36 11. 3 gånger per vecka 12 12. 4 gånger per vecka 12 13. 5 gånger per vecka 4 14. 6 gånger per vecka 3 15. 7 gånger per vecka
VAR 103 ANNAN LIVSMEDELSBUTIK Loc 127 width 2 MD=99 F.8d. Hur ofta besöker Du annan livsmedelsbutik? <Se F.8 för fullständig frågetext> 476 00. Aldrig 104 01. 1 gång per år 87 02. 2 gånger per år 112 03. 3 gånger per år 118 04. 1 gång per kvartal 100 05. 2 gånger per kvartal 225 06. 1 gång per månad 119 07. 2 gånger per månad 100 08. 3 gånger per månad 200 09. 1 gång per vecka 86 10. 2 gånger per vecka 41 11. 3 gånger per vecka 21 12. 4 gånger per vecka 17 13. 5 gånger per vecka 10 14. 6 gånger per vecka 7 15. 7 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 104 LIVSM.AVD.DOMUS-OBS Loc 129 width 2 MD=99 F.8e. Hur ofta besöker Du livsmedelsavdelning i Domus eller Obs? <Se F.8 för fullständig frågetext> 352 00. Aldrig 72 01. 1 gång per år 74 02. 2 gånger per år 92 03. 3 gånger per år 146 04. 1 gång per kvartal 94 05. 2 gånger per kvartal 279 06. 1 gång per månad 179 07. 2 gånger per månad 128 08. 3 gånger per månad 202 09. 1 gång per vecka 95 10. 2 gånger per vecka 52 11. 3 gånger per vecka 30 12. 4 gånger per vecka 18 13. 5 gånger per vecka 5 14. 6 gånger per vecka 5 15. 7 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 105 LIVSM.AVD.ANNAT VARUHUS Loc 131 width 2 MD=99 F.8f. Hur ofta besöker Du livsmedelsavdelning i annat varuhus? <Se F.8 för fullständig frågetext> 545 00. Aldrig 119 01. 1 gång per år 115 02. 2 gånger per år 87 03. 3 gånger per år 182 04. 1 gång per kvartal 88 05. 2 gånger per kvartal 253 06. 1 gång per månad 122 07. 2 gånger per månad 96 08. 3 gånger per månad 142 09. 1 gång per vecka 38 10. 2 gånger per vecka 25 11. 3 gånger per vecka 5 12. 4 gånger per vecka 2 13. 5 gånger per vecka 2 14. 6 gånger per vecka 2 15. 7 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 106 DOMUS Loc 133 width 2 F.8g. Hur ofta besöker Du Domus? <Se F.8 för fullständig frågetext> 339 00. Aldrig 82 01. 1 gång per år 83 02. 2 gånger per år 87 03. 3 gånger per år 137 04. 1 gång per kvartal 87 05. 2 gånger per kvartal 308 06. 1 gång per månad 175 07. 2 gånger per månad 123 08. 3 gånger per månad 202 09. 1 gång per vecka 98 10. 2 gånger per vecka 50 11. 3 gånger per vecka 25 12. 4 gånger per vecka 14 13. 5 gånger per vecka 6 14. 6 gånger per vecka 7 15. 7 gånger per vecka
VAR 107 EPA Loc 135 width 2 F.8h. Hur ofta besöker Du Epa? <Se F.8 för fullständig frågetext> 403 00. Aldrig 135 01. 1 gång per år 112 02. 2 gånger per år 96 03. 3 gånger per år 182 04. 1 gång per kvartal 98 05. 2 gånger per kvartal 288 06. 1 gång per månad 155 07. 2 gånger per månad 116 08. 3 gånger per månad 136 09. 1 gång per vecka 54 10. 2 gånger per vecka 24 11. 3 gånger per vecka 10 12. 4 gånger per vecka 5 13. 5 gånger per vecka 6 14. 6 gånger per vecka 3 15. 7 gånger per vecka
VAR 108 TEMPO Loc 137 width 2 F.8i. Hur ofta besöker Du Tempo? <Se F.8 för fullständig frågetext> 549 00. Aldrig 150 01. 1 gång per år 103 02. 2 gånger per år 95 03. 3 gånger per år 161 04. 1 gång per kvartal 78 05. 2 gånger per kvartal 233 06. 1 gång per månad 138 07. 2 gånger per månad 103 08. 3 gånger per månad 118 09. 1 gång per vecka 42 10. 2 gånger per vecka 27 11. 3 gånger per vecka 13 12. 4 gånger per vecka 7 13. 5 gånger per vecka 2 14. 6 gånger per vecka 4 15. 7 gånger per vecka
VAR 109 PRESSBYRÅN Loc 139 width 2 F.8j. Hur ofta besöker Du Pressbyrån? <Se F.8 för fullständig frågetext> 287 00. Aldrig 60 01. 1 gång per år 65 02. 2 gånger per år 68 03. 3 gånger per år 130 04. 1 gång per kvartal 85 05. 2 gånger per kvartal 238 06. 1 gång per månad 131 07. 2 gånger per månad 153 08. 3 gånger per månad 253 09. 1 gång per vecka 139 10. 2 gånger per vecka 75 11. 3 gånger per vecka 54 12. 4 gånger per vecka 41 13. 5 gånger per vecka 18 14. 6 gånger per vecka 26 15. 7 gånger per vecka
VAR 110 ANNAN KIOSK Loc 141 width 2 F.8k. Hur ofta besöker Du annan kiosk? <Se F.8 för fullständig frågetext> 305 00. Aldrig 41 01. 1 gång per år 44 02. 2 gånger per år 66 03. 3 gånger per år 96 04. 1 gång per kvartal 76 05. 2 gånger per kvartal 197 06. 1 gång per månad 126 07. 2 gånger per månad 129 08. 3 gånger per månad 308 09. 1 gång per vecka 141 10. 2 gånger per vecka 108 11. 3 gånger per vecka 52 12. 4 gånger per vecka 57 13. 5 gånger per vecka 27 14. 6 gånger per vecka 50 15. 7 gånger per vecka
VAR 111 TOBAKSAFFÄR Loc 143 width 2 F.8l. Hur ofta besöker Du tobaksaffär? <Se F.8 för fullständig frågetext> 662 00. Aldrig 74 01. 1 gång per år 73 02. 2 gånger per år 58 03. 3 gånger per år 97 04. 1 gång per kvartal 69 05. 2 gånger per kvartal 171 06. 1 gång per månad 114 07. 2 gånger per månad 78 08. 3 gånger per månad 203 09. 1 gång per vecka 81 10. 2 gånger per vecka 54 11. 3 gånger per vecka 37 12. 4 gånger per vecka 21 13. 5 gånger per vecka 15 14. 6 gånger per vecka 16 15. 7 gånger per vecka
VAR 112 BAR/SJÄLVSERVERING Loc 145 width 2 F.8m. Hur ofta besöker Du bar/självservering? <Se F.8 för fullständig frågetext> 328 00. Aldrig 77 01. 1 gång per år 88 02. 2 gånger per år 181 03. 3 gånger per år 220 04. 1 gång per kvartal 140 05. 2 gånger per kvartal 231 06. 1 gång per månad 138 07. 2 gånger per månad 107 08. 3 gånger per månad 93 09. 1 gång per vecka 60 10. 2 gånger per vecka 37 11. 3 gånger per vecka 25 12. 4 gånger per vecka 78 13. 5 gånger per vecka 6 14. 6 gånger per vecka 14 15. 7 gånger per vecka
VAR 113 KAFE/KONDITORI Loc 147 width 2 F.8n. Hur ofta besöker Du kafe/konditori? <Se F.8 för fullständig frågetext> 355 00. Aldrig 113 01. 1 gång per år 135 02. 2 gånger per år 171 03. 3 gånger per år 217 04. 1 gång per kvartal 121 05. 2 gånger per kvartal 266 06. 1 gång per månad 132 07. 2 gånger per månad 91 08. 3 gånger per månad 97 09. 1 gång per vecka 53 10. 2 gånger per vecka 21 11. 3 gånger per vecka 12 12. 4 gånger per vecka 25 13. 5 gånger per vecka 7 14. 6 gånger per vecka 7 15. 7 gånger per vecka
VAR 114 KORVKIOSK/GATUKÖK Loc 149 width 2 F.8o. Hur ofta besöker Du korvkiosk/gatukök? <Se F.8 för fullständig frågetext> 441 00. Aldrig 81 01. 1 gång per år 105 02. 2 gånger per år 116 03. 3 gånger per år 210 04. 1 gång per kvartal 124 05. 2 gånger per kvartal 271 06. 1 gång per månad 135 07. 2 gånger per månad 113 08. 3 gånger per månad 129 09. 1 gång per vecka 50 10. 2 gånger per vecka 29 11. 3 gånger per vecka 10 12. 4 gånger per vecka 6 13. 5 gånger per vecka 1 14. 6 gånger per vecka 2 15. 7 gånger per vecka
VAR 115 BENSINSTATION Loc 151 width 2 F.8p. Hur ofta besöker Du bensinstation? <Se F.8 för fullständig frågetext> 485 00. Aldrig 14 01. 1 gång per år 7 02. 2 gånger per år 29 03. 3 gånger per år 49 04. 1 gång per kvartal 26 05. 2 gånger per kvartal 159 06. 1 gång per månad 232 07. 2 gånger per månad 151 08. 3 gånger per månad 419 09. 1 gång per vecka 147 10. 2 gånger per vecka 46 11. 3 gånger per vecka 28 12. 4 gånger per vecka 13 13. 5 gånger per vecka 6 14. 6 gånger per vecka 12 15. 7 gånger per vecka
VAR 116 POSTKONTOR Loc 153 width 2 F.8q. Hur ofta besöker Du postkontor? <Se F.8 för fullständig frågetext> 76 00. Aldrig 13 01. 1 gång per år 16 02. 2 gånger per år 24 03. 3 gånger per år 62 04. 1 gång per kvartal 67 05. 2 gånger per kvartal 380 06. 1 gång per månad 388 07. 2 gånger per månad 255 08. 3 gånger per månad 346 09. 1 gång per vecka 105 10. 2 gånger per vecka 39 11. 3 gånger per vecka 8 12. 4 gånger per vecka 19 13. 5 gånger per vecka 20 14. 6 gånger per vecka 5 15. 7 gånger per vecka
VAR 117 BANKKONTOR Loc 155 width 2 MD=99 F.8r. Hur ofta besöker Du bankkontor? <Se F.8 för fullständig frågetext> 144 00. Aldrig 63 01. 1 gång per år 63 02. 2 gånger per år 72 03. 3 gånger per år 143 04. 1 gång per kvartal 101 05. 2 gånger per kvartal 459 06. 1 gång per månad 306 07. 2 gånger per månad 162 08. 3 gånger per månad 221 09. 1 gång per vecka 42 10. 2 gånger per vecka 23 11. 3 gånger per vecka 2 12. 4 gånger per vecka 16 13. 5 gånger per vecka 4 14. 6 gånger per vecka 2 15. 7 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 118 AFFISCHPELARE Loc 157 width 2 MD=99 F.9. Hur ofta Du besöker affärer m.m. Nedan finner Du ett antal frågor där Du kan markera Ditt svar på upp till 16 olika sätt:från "aldrig" till "7 ggr/vecka".Ange så noga Du kan HUR OFTA Du besöker olika affärer etc.Svara med ett kryss på varje rad! F.9a. Hur ofta ser Du affischpelare? 470 00. Aldrig 69 01. 1 gång per år 45 02. 2 gånger per år 50 03. 3 gånger per år 66 04. 1 gång per kvartal 46 05. 2 gånger per kvartal 149 06. 1 gång per månad 80 07. 2 gånger per månad 85 08. 3 gånger per månad 221 09. 1 gång per vecka 73 10. 2 gånger per vecka 64 11. 3 gånger per vecka 27 12. 4 gånger per vecka 106 13. 5 gånger per vecka 43 14. 6 gånger per vecka 229 15. 7 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 119 REKLAM PÅ BIO Loc 159 width 2 MD=99 F.9b. Hur ofta ser Du reklamfilm på bio? <Se F.9 för fullständig frågetext> 745 00. Aldrig 221 01. 1 gång per år 138 02. 2 gånger per år 135 03. 3 gånger per år 154 04. 1 gång per kvartal 83 05. 2 gånger per kvartal 148 06. 1 gång per månad 81 07. 2 gånger per månad 43 08. 3 gånger per månad 47 09. 1 gång per vecka 10 10. 2 gånger per vecka 5 11. 3 gånger per vecka 4 12. 4 gånger per vecka 2 13. 5 gånger per vecka 2 14. 6 gånger per vecka 5 15. 7 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 120 REKLAM PÅ BUSSAR Loc 161 width 2 MD=99 F.9c. Hur ofta ser Du reklam på bussar? <Se F.9 för fullständig frågetext> 408 00. Aldrig 52 01. 1 gång per år 36 02. 2 gånger per år 55 03. 3 gånger per år 60 04. 1 gång per kvartal 32 05. 2 gånger per kvartal 148 06. 1 gång per månad 73 07. 2 gånger per månad 71 08. 3 gånger per månad 190 09. 1 gång per vecka 56 10. 2 gånger per vecka 73 11. 3 gånger per vecka 59 12. 4 gånger per vecka 188 13. 5 gånger per vecka 59 14. 6 gånger per vecka 263 15. 7 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 121 REKLAM PÅ TAXIBILAR Loc 163 width 2 F.9d. Hur ofta ser Du reklam på taxibilar? <Se F.9 för fullständig frågetext> 493 00. Aldrig 71 01. 1 gång per år 39 02. 2 gånger per år 56 03. 3 gånger per år 77 04. 1 gång per kvartal 36 05. 2 gånger per kvartal 136 06. 1 gång per månad 58 07. 2 gånger per månad 76 08. 3 gånger per månad 177 09. 1 gång per vecka 85 10. 2 gånger per vecka 78 11. 3 gånger per vecka 53 12. 4 gånger per vecka 116 13. 5 gånger per vecka 44 14. 6 gånger per vecka 228 15. 7 gånger per vecka
VAR 122 AFTONBLADET Loc 165 width 2 MD=99 F.10. Tidningar Du själv läser.Följande frågor gäller hur ofta Du själv läser vissa tidningar.De flesta människor läser endast en liten del av de uppräknade tidningarna.Vi ber Dig att så noga som möjligt gå igenom och kryssa för samtliga tidningar.I de fall Du inte alls läser en tidning, kryssa för svarsalternativet "Aldrig". F.10a. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Aftonbladet? 562 00. Aldrig 39 01. 1 gång per år 37 02. 2 gånger per år 53 03. 3 gånger per år 96 04. 1 gång per kvartal 52 05. 2 gånger per kvartal 125 06. 1 gång per månad 74 07. 2 gånger per månad 77 08. 3 gånger per månad 140 09. 1 gång per vecka 104 10. 2 gånger per vecka 75 11. 3 gånger per vecka 53 12. 4 gånger per vecka 52 13. 5 gånger per vecka 284 14. 6 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 123 ARBETET Loc 167 width 2 F.10b. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Arbetet? <Se F.10 för fullständig frågetext> 1489 00. Aldrig 35 01. 1 gång per år 23 02. 2 gånger per år 23 03. 3 gånger per år 25 04. 1 gång per kvartal 12 05. 2 gånger per kvartal 36 06. 1 gång per månad 11 07. 2 gånger per månad 16 08. 3 gånger per månad 38 09. 1 gång per vecka 13 10. 2 gånger per vecka 7 11. 3 gånger per vecka 7 12. 4 gånger per vecka 13 13. 5 gånger per vecka 75 14. 6 gånger per vecka
VAR 124 DAGENS NYHETER Loc 169 width 2 F.10c. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Dagens Nyheter? <Se F.10 för fullständig frågetext> 913 00. Aldrig 45 01. 1 gång per år 40 02. 2 gånger per år 50 03. 3 gånger per år 62 04. 1 gång per kvartal 38 05. 2 gånger per kvartal 73 06. 1 gång per månad 37 07. 2 gånger per månad 56 08. 3 gånger per månad 102 09. 1 gång per vecka 47 10. 2 gånger per vecka 41 11. 3 gånger per vecka 26 12. 4 gånger per vecka 27 13. 5 gånger per vecka 266 14. 6 gånger per vecka
VAR 125 EXPRESSEN Loc 171 width 2 F.10d. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Expressen? <Se F.10 för fullständig frågetext> 433 00. Aldrig 29 01. 1 gång per år 25 02. 2 gånger per år 48 03. 3 gånger per år 101 04. 1 gång per kvartal 54 05. 2 gånger per kvartal 158 06. 1 gång per månad 87 07. 2 gånger per månad 91 08. 3 gånger per månad 154 09. 1 gång per vecka 117 10. 2 gånger per vecka 97 11. 3 gånger per vecka 57 12. 4 gånger per vecka 75 13. 5 gånger per vecka 297 14. 6 gånger per vecka
VAR 126 GÖTEBORGS-POSTEN Loc 173 width 2 F.10e. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Göteborgs-Posten? <Se F.10 för fullständig frågetext> 1371 00. Aldrig 37 01. 1 gång per år 29 02. 2 gånger per år 21 03. 3 gånger per år 27 04. 1 gång per kvartal 23 05. 2 gånger per kvartal 35 06. 1 gång per månad 11 07. 2 gånger per månad 18 08. 3 gånger per månad 35 09. 1 gång per vecka 13 10. 2 gånger per vecka 5 11. 3 gånger per vecka 3 12. 4 gånger per vecka 12 13. 5 gånger per vecka 183 14. 6 gånger per vecka
VAR 127 LÄSER SKÅNSKA DAGBLADET Loc 175 width 2 F.10f. Hur ofta läser Du - Skånska Dagbladet (vard) <Se F.10 för fullständig frågetext> 1696 00. Aldrig 25 01. 1 gång per år 7 02. 2 gånger per år 11 03. 3 gånger per år 11 04. 1 gång per kvartal 6 05. 2 gånger per kvartal 21 06. 1 gång per månad 5 07. 2 gånger per månad 1 08. 3 gånger per månad 15 09. 1 gång per vecka 3 10. 2 gånger per vecka 2 11. 3 gånger per vecka 3 12. 4 gånger per vecka 1 13. 5 gånger per vecka 16 14. 6 gånger per vecka
VAR 128 GT KVÄLLSTIDNINGEN Loc 177 width 2 F.10g. Hur ofta läser Du vardagsnummer av GT Kvällstidningen? <Se F.10 för fullständig frågetext> 1461 00. Aldrig 49 01. 1 gång per år 18 02. 2 gånger per år 33 03. 3 gånger per år 35 04. 1 gång per kvartal 20 05. 2 gånger per kvartal 44 06. 1 gång per månad 19 07. 2 gånger per månad 15 08. 3 gånger per månad 33 09. 1 gång per vecka 16 10. 2 gånger per vecka 21 11. 3 gånger per vecka 14 12. 4 gånger per vecka 9 13. 5 gånger per vecka 36 14. 6 gånger per vecka
VAR 129 KVÄLLSPOSTEN Loc 179 width 2 F.10h. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Kvällsposten? <Se F.10 för fullständig frågetext> 1407 00. Aldrig 31 01. 1 gång per år 22 02. 2 gånger per år 27 03. 3 gånger per år 31 04. 1 gång per kvartal 25 05. 2 gånger per kvartal 32 06. 1 gång per månad 25 07. 2 gånger per månad 23 08. 3 gånger per månad 50 09. 1 gång per vecka 37 10. 2 gånger per vecka 19 11. 3 gånger per vecka 15 12. 4 gånger per vecka 13 13. 5 gånger per vecka 66 14. 6 gånger per vecka
VAR 130 SVENSKA DAGBLADET Loc 181 width 2 F.10i. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Svenska Dagbladet? <Se F.10 för fullständig frågetext> 1379 00. Aldrig 43 01. 1 gång per år 29 02. 2 gånger per år 44 03. 3 gånger per år 37 04. 1 gång per kvartal 22 05. 2 gånger per kvartal 43 06. 1 gång per månad 24 07. 2 gånger per månad 29 08. 3 gånger per månad 40 09. 1 gång per vecka 23 10. 2 gånger per vecka 12 11. 3 gånger per vecka 9 12. 4 gånger per vecka 12 13. 5 gånger per vecka 77 14. 6 gånger per vecka
VAR 131 SYDSVENSKA DAGBLADET Loc 183 width 2 F.10j. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Sydsvenska Dagbladet? <Se F.10 för fullständig frågetext> 1554 00. Aldrig 31 01. 1 gång per år 13 02. 2 gånger per år 22 03. 3 gånger per år 8 04. 1 gång per kvartal 6 05. 2 gånger per kvartal 28 06. 1 gång per månad 18 07. 2 gånger per månad 14 08. 3 gånger per månad 31 09. 1 gång per vecka 9 10. 2 gånger per vecka 2 11. 3 gånger per vecka 7 12. 4 gånger per vecka 3 13. 5 gånger per vecka 77 14. 6 gånger per vecka
VAR 132 AFTONBLADET(SÖNDAG) Loc 185 width 2 MD=99 F.11. Tidningar Du själv läser.Följande frågor gäller hur ofta Du själv läser vissa tidningar.De flesta människor läser endast en liten del av de uppräknade tidningarna.Vi ber Dig att så noga som möjligt gå igenom och kryssa för samtliga tidningar.I de fall Du inte alls läser en tidning, kryssa för svarsalternativet "Aldrig". F.11a. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Aftonbladet? 727 00. Aldrig 46 01. 1 gång per år 38 02. 2 gånger per år 40 03. 3 gånger per år 86 04. 1 gång per kvartal 53 05. 2 gånger per kvartal 139 06. 1 gång per månad 92 07. 2 gånger per månad 60 08. 3 gånger per månad 542 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 133 ARBETET(SÖNDAG) Loc 187 width 2 F.11b. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Arbetet? <Se F.11 för fullständig frågetext> 1621 00. Aldrig 19 01. 1 gång per år 12 02. 2 gånger per år 7 03. 3 gånger per år 16 04. 1 gång per kvartal 4 05. 2 gånger per kvartal 22 06. 1 gång per månad 13 07. 2 gånger per månad 4 08. 3 gånger per månad 105 09. 1 gång per vecka
VAR 134 DAGENS NYHETER(SÖNDAG) Loc 189 width 2 F.11c. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Dagens Nyheter? <Se F.11 för fullständig frågetext> 1076 00. Aldrig 41 01. 1 gång per år 28 02. 2 gånger per år 45 03. 3 gånger per år 61 04. 1 gång per kvartal 36 05. 2 gånger per kvartal 81 06. 1 gång per månad 54 07. 2 gånger per månad 28 08. 3 gånger per månad 373 09. 1 gång per vecka
VAR 135 EXPRESSEN(SÖNDAG) Loc 191 width 2 F.11d. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Expressen? <Se F.11 för fullständig frågetext> 519 00. Aldrig 40 01. 1 gång per år 47 02. 2 gånger per år 40 03. 3 gånger per år 79 04. 1 gång per kvartal 58 05. 2 gånger per kvartal 175 06. 1 gång per månad 132 07. 2 gånger per månad 115 08. 3 gånger per månad 618 09. 1 gång per vecka
VAR 136 GÖTEBORGS-POSTEN(SÖNDAG) Loc 193 width 2 F.11e. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Göteborgs-Posten? <Se F.11 för fullständig frågetext> 1432 00. Aldrig 34 01. 1 gång per år 27 02. 2 gånger per år 22 03. 3 gånger per år 26 04. 1 gång per kvartal 14 05. 2 gånger per kvartal 31 06. 1 gång per månad 21 07. 2 gånger per månad 17 08. 3 gånger per månad 199 09. 1 gång per vecka
VAR 137 GT KVÄLLSTIDNING(SÖNDAG) Loc 195 width 2 F.11f. Hur ofta läser Du söndagsnummer av GT Kvällstidningen? <Se F.11 för fullständig frågetext> 1521 00. Aldrig 31 01. 1 gång per år 31 02. 2 gånger per år 34 03. 3 gånger per år 21 04. 1 gång per kvartal 26 05. 2 gånger per kvartal 33 06. 1 gång per månad 24 07. 2 gånger per månad 21 08. 3 gånger per månad 81 09. 1 gång per vecka
VAR 138 KVÄLLSPOSTEN(SÖNDAG) Loc 197 width 2 MD=99 F.11g. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Kvällsposten? <Se F.11 för fullständig frågetext> 1476 00. Aldrig 31 01. 1 gång per år 17 02. 2 gånger per år 16 03. 3 gånger per år 25 04. 1 gång per kvartal 11 05. 2 gånger per kvartal 34 06. 1 gång per månad 29 07. 2 gånger per månad 24 08. 3 gånger per månad 160 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 139 SV.DAGBLADET(SÖNDAG) Loc 199 width 2 F.11h. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Svenska Dagbladet? <Se F.11 för fullständig frågetext> 1589 00. Aldrig 22 01. 1 gång per år 21 02. 2 gånger per år 19 03. 3 gånger per år 23 04. 1 gång per kvartal 12 05. 2 gånger per kvartal 20 06. 1 gång per månad 12 07. 2 gånger per månad 12 08. 3 gånger per månad 93 09. 1 gång per vecka
VAR 140 SYDSV.DAGBLADET(SÖNDAG) Loc 201 width 2 F.11i. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Sydsvenska Dagbladet? <Se F.11 för fullständig frågetext> 1611 00. Aldrig 19 01. 1 gång per år 10 02. 2 gånger per år 8 03. 3 gånger per år 10 04. 1 gång per kvartal 7 05. 2 gånger per kvartal 23 06. 1 gång per månad 12 07. 2 gånger per månad 13 08. 3 gånger per månad 110 09. 1 gång per vecka
VAR 141 LÄSER ALLAS VECKOTIDNING Loc 203 width 2 F.12. Tidningar Du själv läser-Veckotidningar F.12a. Hur ofta läser Du - Allas Veckotidning 1379 00. Aldrig 63 01. 1 gång per år 45 02. 2 gånger per år 38 03. 3 gånger per år 49 04. 1 gång per kvartal 26 05. 2 gånger per kvartal 61 06. 1 gång per månad 55 07. 2 gånger per månad 20 08. 3 gånger per månad 87 09. 1 gång per vecka
VAR 142 LÄSER ALLERS Loc 205 width 2 F.12b. Hur ofta läser Du - Allers <Se F.12 för fullständig frågetext> 1127 00. Aldrig 67 01. 1 gång per år 74 02. 2 gånger per år 64 03. 3 gånger per år 108 04. 1 gång per kvartal 41 05. 2 gånger per kvartal 95 06. 1 gång per månad 54 07. 2 gånger per månad 33 08. 3 gånger per månad 160 09. 1 gång per vecka
VAR 143 LÄSER DAMERNAS VÄRLD Loc 207 width 2 F.12c. Hur ofta läser Du - Damernas Värld <Se F.12 för fullständig frågetext> 1151 00. Aldrig 93 01. 1 gång per år 50 02. 2 gånger per år 66 03. 3 gånger per år 97 04. 1 gång per kvartal 56 05. 2 gånger per kvartal 108 06. 1 gång per månad 59 07. 2 gånger per månad 27 08. 3 gånger per månad 116 09. 1 gång per vecka
VAR 144 LÄSER FEMINA Loc 209 width 2 MD=99 F.12d. Hur ofta läser Du - Femina <Se F.12 för fullständig frågetext> 1198 00. Aldrig 83 01. 1 gång per år 56 02. 2 gånger per år 63 03. 3 gånger per år 83 04. 1 gång per kvartal 50 05. 2 gånger per kvartal 106 06. 1 gång per månad 43 07. 2 gånger per månad 26 08. 3 gånger per månad 114 09. 1 gång per vecka 1 99. Ej svar
VAR 145 LÄSER FIB-AKTUELLT Loc 211 width 2 MD=99 F.12e. Hur ofta läser Du - FIB-Aktuellt <Se F.12 för fullständig frågetext> 991 00. Aldrig 60 01. 1 gång per år 50 02. 2 gånger per år 81 03. 3 gånger per år 122 04. 1 gång per kvartal 78 05. 2 gånger per kvartal 150 06. 1 gång per månad 106 07. 2 gånger per månad 50 08. 3 gånger per månad 135 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 146 LÄSER HEMMETS JOURNAL Loc 213 width 2 MD=99 F.12f. Hur ofta läser Du - Hemmets Journal <Se F.12 för fullständig frågetext> 1067 00. Aldrig 60 01. 1 gång per år 59 02. 2 gånger per år 56 03. 3 gånger per år 90 04. 1 gång per kvartal 62 05. 2 gånger per kvartal 91 06. 1 gång per månad 61 07. 2 gånger per månad 37 08. 3 gånger per månad 240 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 147 LÄSER HEMMETS VECKOTIDN. Loc 215 width 2 MD=99 F.12g. Hur ofta läser Du - Hemmets Veckotidning <Se F.12 för fullständig frågetext> 1110 00. Aldrig 71 01. 1 gång per år 71 02. 2 gånger per år 59 03. 3 gånger per år 102 04. 1 gång per kvartal 47 05. 2 gånger per kvartal 107 06. 1 gång per månad 47 07. 2 gånger per månad 28 08. 3 gånger per månad 180 09. 1 gång per vecka 1 99. Ej svar
VAR 148 LÄSER HENNES Loc 217 width 2 F.12h. Hur ofta läser Du - Hennes <Se F.12 för fullständig frågetext> 1534 00. Aldrig 45 01. 1 gång per år 24 02. 2 gånger per år 33 03. 3 gånger per år 40 04. 1 gång per kvartal 28 05. 2 gånger per kvartal 38 06. 1 gång per månad 11 07. 2 gånger per månad 9 08. 3 gånger per månad 61 09. 1 gång per vecka
VAR 149 LÄSER HUSMODERN Loc 219 width 2 MD=99 F.12i. Hur ofta läser Du - Husmodern <Se F.12 för fullständig frågetext> 1162 00. Aldrig 73 01. 1 gång per år 52 02. 2 gånger per år 75 03. 3 gånger per år 106 04. 1 gång per kvartal 48 05. 2 gånger per kvartal 97 06. 1 gång per månad 49 07. 2 gånger per månad 17 08. 3 gånger per månad 144 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 150 LÄSER HÄNT I VECKAN Loc 221 width 2 F.12j. Hur ofta läser Du - Hänt i Veckan <Se F.12 för fullständig frågetext> 1119 00. Aldrig 73 01. 1 gång per år 74 02. 2 gånger per år 97 03. 3 gånger per år 117 04. 1 gång per kvartal 87 05. 2 gånger per kvartal 116 06. 1 gång per månad 53 07. 2 gånger per månad 15 08. 3 gånger per månad 72 09. 1 gång per vecka
VAR 151 LÄSER ICA-KURIREN Loc 223 width 2 MD=99 F.12k. Hur ofta läser Du - ICA-kuriren <Se F.12 för fullständig frågetext> 987 00. Aldrig 51 01. 1 gång per år 41 02. 2 gånger per år 48 03. 3 gånger per år 65 04. 1 gång per kvartal 56 05. 2 gånger per kvartal 95 06. 1 gång per månad 45 07. 2 gånger per månad 21 08. 3 gånger per månad 414 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 152 LÄSER LAND Loc 225 width 2 F.12l. Hur ofta läser Du - Land <Se F.12 för fullständig frågetext> 1398 00. Aldrig 25 01. 1 gång per år 37 02. 2 gånger per år 32 03. 3 gånger per år 29 04. 1 gång per kvartal 20 05. 2 gånger per kvartal 43 06. 1 gång per månad 22 07. 2 gånger per månad 17 08. 3 gånger per månad 200 09. 1 gång per vecka
VAR 153 LÄSER LEKTYR Loc 227 width 2 MD=99 F.12m. Hur ofta läser Du - Lektyr <Se F.12 för fullständig frågetext> 1127 00. Aldrig 51 01. 1 gång per år 47 02. 2 gånger per år 56 03. 3 gånger per år 87 04. 1 gång per kvartal 63 05. 2 gånger per kvartal 128 06. 1 gång per månad 95 07. 2 gånger per månad 47 08. 3 gånger per månad 122 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 154 LÄSER METALLARBETAREN Loc 229 width 2 F.12n. Hur ofta läser Du - Metallarbetaren <Se F.12 för fullständig frågetext> 1540 00. Aldrig 21 01. 1 gång per år 13 02. 2 gånger per år 16 03. 3 gånger per år 22 04. 1 gång per kvartal 18 05. 2 gånger per kvartal 49 06. 1 gång per månad 31 07. 2 gånger per månad 7 08. 3 gånger per månad 106 09. 1 gång per vecka
VAR 155 LÄSER MIN VÄRLD Loc 231 width 2 F.12o. Hur ofta läser Du - Min Värld <Se F.12 för fullständig frågetext> 1474 00. Aldrig 40 01. 1 gång per år 22 02. 2 gånger per år 26 03. 3 gånger per år 26 04. 1 gång per kvartal 27 05. 2 gånger per kvartal 50 06. 1 gång per månad 26 07. 2 gånger per månad 19 08. 3 gånger per månad 113 09. 1 gång per vecka
VAR 156 LÄSER MITT LIVS NOVELL Loc 233 width 2 F.12p. Hur ofta läser Du - Mitt Livs Novell <Se F.12 för fullständig frågetext> 1600 00. Aldrig 34 01. 1 gång per år 26 02. 2 gånger per år 22 03. 3 gånger per år 27 04. 1 gång per kvartal 17 05. 2 gånger per kvartal 34 06. 1 gång per månad 13 07. 2 gånger per månad 13 08. 3 gånger per månad 37 09. 1 gång per vecka
VAR 157 LÄSER RÖSTER I RADIO/TV Loc 235 width 2 MD=99 F.12q. Hur ofta läser Du - Röster i Radio/TV <Se F.12 för fullständig frågetext> 1407 00. Aldrig 75 01. 1 gång per år 55 02. 2 gånger per år 68 03. 3 gånger per år 44 04. 1 gång per kvartal 43 05. 2 gånger per kvartal 35 06. 1 gång per månad 15 07. 2 gånger per månad 8 08. 3 gånger per månad 73 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 158 LÄSER SAXONS VECKOTIDN. Loc 237 width 2 F.12r. Hur ofta läser Du - Saxons Veckotidning <Se F.12 för fullständig frågetext> 1470 00. Aldrig 34 01. 1 gång per år 25 02. 2 gånger per år 44 03. 3 gånger per år 35 04. 1 gång per kvartal 34 05. 2 gånger per kvartal 57 06. 1 gång per månad 19 07. 2 gånger per månad 14 08. 3 gånger per månad 91 09. 1 gång per vecka
VAR 159 LÄSER SE Loc 239 width 2 F.12s. Hur ofta läser Du - Se <Se F.12 för fullständig frågetext> 982 00. Aldrig 91 01. 1 gång per år 88 02. 2 gånger per år 127 03. 3 gånger per år 150 04. 1 gång per kvartal 81 05. 2 gånger per kvartal 137 06. 1 gång per månad 65 07. 2 gånger per månad 32 08. 3 gånger per månad 70 09. 1 gång per vecka
VAR 160 LÄSER SVENSK DAMTIDNING Loc 241 width 2 MD=99 F.12t. Hur ofta läser Du - Svensk Damtidning <Se F.12 för fullständig frågetext> 1446 00. Aldrig 62 01. 1 gång per år 31 02. 2 gånger per år 46 03. 3 gånger per år 56 04. 1 gång per kvartal 29 05. 2 gånger per kvartal 52 06. 1 gång per månad 35 07. 2 gånger per månad 8 08. 3 gånger per månad 58 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 161 LÄSER SVENSKA JOURNALEN Loc 243 width 2 F.12u. Hur ofta läser Du - Svenska Journalen <Se F.12 för fullständig frågetext> 1651 00. Aldrig 37 01. 1 gång per år 25 02. 2 gånger per år 26 03. 3 gånger per år 17 04. 1 gång per kvartal 10 05. 2 gånger per kvartal 22 06. 1 gång per månad 6 07. 2 gånger per månad 9 08. 3 gånger per månad 20 09. 1 gång per vecka
VAR 162 LÄSER VECKANS AFFÄRER Loc 245 width 2 F.12v. Hur ofta läser Du - Veckans Affärer <Se F.12 för fullständig frågetext> 1578 00. Aldrig 25 01. 1 gång per år 23 02. 2 gånger per år 22 03. 3 gånger per år 34 04. 1 gång per kvartal 22 05. 2 gånger per kvartal 45 06. 1 gång per månad 19 07. 2 gånger per månad 11 08. 3 gånger per månad 44 09. 1 gång per vecka
VAR 163 LÄSER VECKO-JOURNALEN Loc 247 width 2 F.12x. Hur ofta läser Du - Vecko-Journalen <Se F.12 för fullständig frågetext> 1514 00. Aldrig 54 01. 1 gång per år 45 02. 2 gånger per år 46 03. 3 gånger per år 37 04. 1 gång per kvartal 24 05. 2 gånger per kvartal 37 06. 1 gång per månad 15 07. 2 gånger per månad 13 08. 3 gånger per månad 38 09. 1 gång per vecka
VAR 164 LÄSER VECKO-REVYN Loc 249 width 2 F.12y. Hur ofta läser Du - Vecko-Revyn <Se F.12 för fullständig frågetext> 1247 00. Aldrig 62 01. 1 gång per år 62 02. 2 gånger per år 77 03. 3 gånger per år 81 04. 1 gång per kvartal 58 05. 2 gånger per kvartal 66 06. 1 gång per månad 46 07. 2 gånger per månad 21 08. 3 gånger per månad 103 09. 1 gång per vecka
VAR 165 LÄSER VI Loc 251 width 2 F.12z. Hur ofta läser Du - Vi <Se F.12 för fullständig frågetext> 1299 00. Aldrig 55 01. 1 gång per år 36 02. 2 gånger per år 42 03. 3 gånger per år 47 04. 1 gång per kvartal 30 05. 2 gånger per kvartal 47 06. 1 gång per månad 39 07. 2 gånger per månad 16 08. 3 gånger per månad 212 09. 1 gång per vecka
VAR 166 LÄSER ÅRET RUNT Loc 253 width 2 MD=99 F.12å. Hur ofta läser Du - Året Runt <Se F.12 för fullständig frågetext> 809 00. Aldrig 62 01. 1 gång per år 60 02. 2 gånger per år 102 03. 3 gånger per år 145 04. 1 gång per kvartal 96 05. 2 gånger per kvartal 142 06. 1 gång per månad 82 07. 2 gånger per månad 46 08. 3 gånger per månad 279 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 167 BYGGNADSARBETAREN Loc 255 width 1 F.13. Tidningar Du själv läser.Följande frågor gäller hur ofta Du själv läser vissa tidningar.De flesta människor läser endast en liten del av de uppräknade tidningarna.Vi ber Dig att så noga som möjligt gå igenom och kryssa för samtliga tidningar.I de fall Du inte alls läser en tidning, kryssa för svarsalternativet "Aldrig". F.13a. Hur ofta läser Du Byggnadsarbetaren 1704 0. Aldrig 13 1. 1 gång per år 10 2. 2 gånger per år 8 3. 3 gånger per år 8 4. 1 gång per kvartal 4 5. 2 gånger per kvartal 30 6. 1 gång per månad 9 7. 2 gånger per månad 37 8. 3 gånger per månad
VAR 168 STATSANSTÄLLD Loc 256 width 1 F.13b. Hur ofta läser Du Statsanställd <Se F.13 för fullständig frågetext> 1650 0. Aldrig 6 1. 1 gång per år 6 2. 2 gånger per år 9 3. 3 gånger per år 8 4. 1 gång per kvartal 9 5. 2 gånger per kvartal 31 6. 1 gång per månad 18 7. 2 gånger per månad 86 8. 3 gånger per månad
VAR 169 ALLT OM MAT Loc 257 width 1 F.14. Tidningar Du själv läser.Följande frågor gäller hur ofta Du själv läser vissa tidningar.De flesta människor läser endast en liten del av de uppräknade tidningarna.Vi ber Dig att så noga som möjligt gå igenom och kryssa för samtliga tidningar.I de fall Du inte alls läser en tidning, kryssa för svarsalternativet "Aldrig". F.14a. Hur ofta läser du - Allt om Mat 1290 0. aldrig 85 1. 1 gång/år 65 2. 2 gånger/år 50 3. 3 gånger/år 87 4. 1 gång/kvartal 28 5. 2 gånger/kvartal 88 6. 1 gång/månad 130 7. 2 gånger/månad
VAR 170 FABRIKSARBETAREN Loc 258 width 1 MD=9 F.14b. Hur ofta läser Du Fabriksarbetaren <Se F.14 för fullständig frågetext> 1770 0. aldrig 4 1. 1 gång/år 3 2. 2 gånger/år 4 3. 3 gånger/år 4 4. 1 gång/kvartal 4 5. 2 gånger/kvartal 17 6. 1 gång/månad 17 7. 2 gånger/månad 9. Ej svar
VAR 171 KOMMUNALARBETAREN Loc 259 width 1 F.14c. Hur ofta läser Du - Kommunalarbetaren <Se F.14 för fullständig frågetext> 1629 0. aldrig 14 1. 1 gång/år 7 2. 2 gånger/år 8 3. 3 gånger/år 13 4. 1 gång/kvartal 2 5. 2 gånger/kvartal 50 6. 1 gång/månad 100 7. 2 gånger/månad
VAR 172 MOTOR Loc 260 width 1 F.14d. Hur ofta läser Du - Motor <Se F.14 för fullständig frågetext> 1381 0. aldrig 53 1. 1 gång/år 42 2. 2 gånger/år 46 3. 3 gånger/år 58 4. 1 gång/kvartal 37 5. 2 gånger/kvartal 87 6. 1 gång/månad 119 7. 2 gånger/månad
VAR 173 MOTORFÖRAREN Loc 261 width 1 MD=9 F.14e. Hur ofta läser Du - Motorföraren <Se F.14 för fullständig frågetext> 1606 0. aldrig 28 1. 1 gång/år 32 2. 2 gånger/år 16 3. 3 gånger/år 27 4. 1 gång/kvartal 18 5. 2 gånger/kvartal 49 6. 1 gång/månad 47 7. 2 gånger/månad 9. Ej svar
VAR 174 TEKNIKENS VÄRLD Loc 262 width 1 F.14f. Hur ofta läser Du - Teknikens Värld <Se F.14 för fullständig frågetext> 1312 0. aldrig 69 1. 1 gång/år 54 2. 2 gånger/år 78 3. 3 gånger/år 78 4. 1 gång/kvartal 45 5. 2 gånger/kvartal 92 6. 1 gång/månad 95 7. 2 gånger/månad
VAR 175 VI BILÄGARE Loc 263 width 1 F.14g. Hur ofta läser Du - Vi Bilägare <Se F.14 för fullständig frågetext> 1194 0. aldrig 44 1. 1 gång/år 29 2. 2 gånger/år 35 3. 3 gånger/år 55 4. 1 gång/kvartal 43 5. 2 gånger/kvartal 135 6. 1 gång/månad 288 7. 2 gånger/månad
VAR 176 LÄSER ALLT I HEMMET Loc 264 width 1 MD=9 F.15. Tidningar Du själv läser - Månadstidningar F.15a. Hur ofta läser du - Allt i Hemmet 987 0. aldrig 111 1. 1 gång/år 131 2. 2 gånger/år 117 3. 3 gånger/år 141 4. 1 gång/kvartal 70 5. 2 gånger/kvartal 266 6. 1 gång/månad 9. Ej svar
VAR 177 LÄSER HEM OCH FRITID Loc 265 width 1 MD=9 F.15b. Hur ofta läser du - Hem och Fritid <Se F.15 för fullständig frågetext> 971 0. aldrig 117 1. 1 gång/år 137 2. 2 gånger/år 100 3. 3 gånger/år 167 4. 1 gång/kvartal 62 5. 2 gånger/kvartal 269 6. 1 gång/månad 9. Ej svar
VAR 178 LÄSER VILLA&HEM I SVER. Loc 266 width 1 MD=9 F.15c. Hur ofta läser Du - Villa & Hem i Sverige <Se F.15 för fullständig frågetext> 1310 0. aldrig 89 1. 1 gång/år 67 2. 2 gånger/år 74 3. 3 gånger/år 97 4. 1 gång/kvartal 47 5. 2 gånger/kvartal 139 6. 1 gång/månad 9. Ej svar
VAR 179 LÄSER BÅT FÖR ALLA Loc 267 width 1 F.15d. Hur ofta läser du - Båt för Alla <Se F.15 för fullständig frågetext> 1622 0. aldrig 50 1. 1 gång/år 33 2. 2 gånger/år 20 3. 3 gånger/år 48 4. 1 gång/kvartal 21 5. 2 gånger/kvartal 29 6. 1 gång/månad
VAR 180 LÄSER BÅT-NYTT Loc 268 width 1 MD=9 F.15e. Hur ofta läser du - Båt-Nytt <Se F.15 för fullständig frågetext> 1508 0. aldrig 85 1. 1 gång/år 55 2. 2 gånger/år 28 3. 3 gånger/år 64 4. 1 gång/kvartal 31 5. 2 gånger/kvartal 52 6. 1 gång/månad 9. Ej svar
VAR 181 LÄSER FOTO OCH FILMTEKN. Loc 269 width 1 F.15f. Hur ofta läser du - Foto och Filmteknik <Se F.15 för fullständig frågetext> 1635 0. aldrig 54 1. 1 gång/år 27 2. 2 gånger/år 30 3. 3 gånger/år 33 4. 1 gång/kvartal 18 5. 2 gånger/kvartal 26 6. 1 gång/månad
VAR 182 LÄSER DET BÄSTA Loc 270 width 1 F.15g. Hur ofta läser du - Det Bästa <Se F.15 för fullständig frågetext> 1328 0. aldrig 103 1. 1 gång/år 79 2. 2 gånger/år 65 3. 3 gånger/år 45 4. 1 gång/kvartal 22 5. 2 gånger/kvartal 181 6. 1 gång/månad
VAR 183 LÄSER VI FÖRÄLDRAR Loc 271 width 1 F.15h. Hur ofta läser du - Vi Föräldrar <Se F.15 för fullständig frågetext> 1429 0. aldrig 67 1. 1 gång/år 69 2. 2 gånger/år 59 3. 3 gånger/år 49 4. 1 gång/kvartal 31 5. 2 gånger/kvartal 119 6. 1 gång/månad
VAR 184 LÄSER VÅR BOSTAD Loc 272 width 1 MD=9 F.15i. Hur ofta läser du - Vår Bostad <Se F.15 för fullständig frågetext> 1352 0. aldrig 63 1. 1 gång/år 43 2. 2 gånger/år 35 3. 3 gånger/år 62 4. 1 gång/kvartal 37 5. 2 gånger/kvartal 231 6. 1 gång/månad 9. Ej svar
VAR 185 LÄSER INDUSTRITJÄNSTEM. Loc 273 width 1 MD=9 F.15j. Hur ofta läser du - Industritjänstemannen <Se F.15 för fullständig frågetext> 1699 0. aldrig 9 1. 1 gång/år 2 2. 2 gånger/år 5 3. 3 gånger/år 6 4. 1 gång/kvartal 7 5. 2 gånger/kvartal 94 6. 1 gång/månad 1 9. Ej svar
VAR 186 LÄSER SACO-TIDNINGEN Loc 274 width 1 F.15k. Hur ofta läser Du - SACO-tidningen <Se F.15 för fullständig frågetext> 1751 0. aldrig 8 1. 1 gång/år 8 2. 2 gånger/år 7 3. 3 gånger/år 1 4. 1 gång/kvartal 7 5. 2 gånger/kvartal 41 6. 1 gång/månad
VAR 187 LÄSER SUNT FÖRNUFT Loc 275 width 1 F.15l. Hur ofta läser Du - Sunt Förnuft <Se F.15 för fullständig frågetext> 1684 0. aldrig 23 1. 1 gång/år 13 2. 2 gånger/år 9 3. 3 gånger/år 18 4. 1 gång/kvartal 7 5. 2 gånger/kvartal 69 6. 1 gång/månad
VAR 188 LÄSER JAKTJOURNALEN Loc 276 width 1 F.15m. Hur ofta läser Du - Jaktjournalen <Se F.15 för fullständig frågetext> 1678 0. aldrig 24 1. 1 gång/år 14 2. 2 gånger/år 17 3. 3 gånger/år 21 4. 1 gång/kvartal 9 5. 2 gånger/kvartal 60 6. 1 gång/månad
VAR 189 LÄSER JAKTM.O.FISKEV. Loc 277 width 1 F.15n. Hur ofta läser Du - Jaktmarker och Fiskevatten <Se F.15 för fullständig frågetext> 1665 0. aldrig 33 1. 1 gång/år 20 2. 2 gånger/år 16 3. 3 gånger/år 23 4. 1 gång/kvartal 11 5. 2 gånger/kvartal 55 6. 1 gång/månad
VAR 190 LÄSER SVENSK JAKT Loc 278 width 1 F.15o. Hur ofta läser Du - Svensk Jakt <Se F.15 för fullständig frågetext> 1631 0. aldrig 32 1. 1 gång/år 19 2. 2 gånger/år 19 3. 3 gånger/år 25 4. 1 gång/kvartal 12 5. 2 gånger/kvartal 85 6. 1 gång/månad
VAR 191 LÄSER SVENSKT FISKE Loc 279 width 1 F.15p. Hur ofta läser Du - Svenskt Fiske <Se F.15 för fullständig frågetext> 1637 0. aldrig 46 1. 1 gång/år 28 2. 2 gånger/år 21 3. 3 gånger/år 27 4. 1 gång/kvartal 13 5. 2 gånger/kvartal 51 6. 1 gång/månad
VAR 192 LÄSER ILLUSTR.MOTORSPORT Loc 280 width 1 F.15q. Hur ofta läser Du - Illustrerad Motor Sport <Se F.15 för fullständig frågetext> 1642 0. aldrig 39 1. 1 gång/år 28 2. 2 gånger/år 16 3. 3 gånger/år 37 4. 1 gång/kvartal 15 5. 2 gånger/kvartal 46 6. 1 gång/månad
VAR 193 LÄSER POPULÄR MEKANIK Loc 281 width 1 F.15r. Hur ofta läser Du - Populär Mekanik <Se F.15 för fullständig frågetext> 1686 0. aldrig 37 1. 1 gång/år 24 2. 2 gånger/år 23 3. 3 gånger/år 24 4. 1 gång/kvartal 12 5. 2 gånger/kvartal 17 6. 1 gång/månad
VAR 194 LÄSER SV.MOTORTIDNING Loc 282 width 1 MD=9 F.15s. Hur ofta läser Du - Svensk Motortidning <Se F.15 för fullständig frågetext> 1663 0. aldrig 39 1. 1 gång/år 28 2. 2 gånger/år 19 3. 3 gånger/år 21 4. 1 gång/kvartal 13 5. 2 gånger/kvartal 40 6. 1 gång/månad 9. Ej svar
VAR 195 LÄSER TEKNIK FÖR ALLA Loc 283 width 1 MD=9 F.15t. Hur ofta läser du - Teknik för Alla <Se F.15 för fullständig frågetext> 1412 0. aldrig 95 1. 1 gång/år 83 2. 2 gånger/år 75 3. 3 gånger/år 69 4. 1 gång/kvartal 34 5. 2 gånger/kvartal 55 6. 1 gång/månad 9. Ej svar
VAR 196 VI I VILLA Loc 284 width 1 F.16. Tidningen Vi i Villa distribueras gratis till landets samtliga villaägare. Vi i Villa utkommer med 4 nr under våren och 2 nr under hösten,alltså totalt 6 nr per år.Hur ofta läser Du Vi i Villa? FRÅGAN EJ STÄLLD I DENNA OMGÅNG 1823 0. Frågan ej ställd
VAR 197 FINNS:PERSONBIL/KOMBI Loc 285 width 1 MD=9 F.17. Vad finns i Ditt hushåll? F.17a. I hushållet finns:personbil/kombi 400 0. Finns ej 1416 1. Finns 7 9. Ej svar
VAR 198 FINNS:FRITIDSHUS Loc 286 width 1 MD=9 F.17b. I hushållet finns:fritidshus <Se F.17 för fullständig frågetext> 1348 0. Finns ej 468 1. Finns 7 9. Ej svar
VAR 199 FINNS:MOTOR-SEGELBÅT Loc 287 width 1 MD=9 F.17c. I hushållet finns:motor- eller segelbåt <Se F.17 för fullständig frågetext> 1529 0. Finns ej 287 1. Finns 7 9. Ej svar
VAR 200 FINNS:BILDKAMERA-INST. Loc 288 width 1 MD=9 F.17d. I hushållet finns:bildkamera-typ Instamatic <Se F.17 för fullständig frågetext> 783 0. Finns ej 1033 1. Finns 7 9. Ej svar
VAR 201 FINNS:SYSTEMKAMERA Loc 289 width 1 MD=9 F.17e. I hushållet finns:bildkamera-typ systemkamera <Se F.17 för fullständig frågetext> 1261 0. Finns ej 555 1. Finns 7 9. Ej svar
VAR 202 FINNS:FILMKAMERA Loc 290 width 1 MD=9 F.17f. I hushållet finns:filmkamera <Se F.17 för fullständig frågetext> 1416 0. Finns ej 400 1. Finns 7 9. Ej svar
VAR 203 FINNS:STILLBILDSPROJEKT. Loc 291 width 1 MD=9 F.17g. I hushållet finns:stillbildsprojektor <Se F.17 för fullständig frågetext> 1422 0. Finns ej 394 1. Finns 7 9. Ej svar
VAR 204 FINNS:FILMPROJEKTOR Loc 292 width 1 MD=9 F.17h. I hushållet finns:filmprojektor <Se F.17 för fullständig frågetext> 1513 0. Finns ej 303 1. Finns 7 9. Ej svar
VAR 205 FINNS:SKRIVMASKIN Loc 293 width 1 MD=9 F.17i. I hushållet finns:skrivmaskin <Se F.17 för fullständig frågetext> 1066 0. Finns ej 750 1. Finns 7 9. Ej svar
VAR 206 FINNS:SVART-VIT TV Loc 294 width 1 MD=9 F.17j. I hushållet finns:svart-vit tv <Se F.17 för fullständig frågetext> 495 0. Finns ej 1321 1. Finns 7 9. Ej svar
VAR 207 FINNS:FÄRG-TV Loc 295 width 1 MD=9 F.17k. I hushållet finns:färg-tv <Se F.17 för fullständig frågetext> 1124 0. Finns ej 692 1. Finns 7 9. Ej svar
VAR 208 FINNS:FRYSBOX/FRYSSKÅP Loc 296 width 1 MD=9 F.17l. I hushållet finns:frysbox/frysskåp <Se F.17 för fullständig frågetext> 410 0. Finns ej 1406 1. Finns 7 9. Ej svar
VAR 209 FINNS:DISKMASKIN Loc 297 width 1 MD=9 F.17m. I hushållet finns:diskmaskin <Se F.17 för fullständig frågetext> 1487 0. Finns ej 329 1. Finns 7 9. Ej svar
VAR 210 FINNS:TVÄTTMASKIN Loc 298 width 1 MD=9 F.17n. I hushållet finns:tvättmaskin <Se F.17 för fullständig frågetext> 701 0. Finns ej 1115 1. Finns 7 9. Ej svar
VAR 211 FINNS:KASSETTBANDSPELARE Loc 299 width 1 MD=9 F.17o. I hushållet finns:kassettbandspelare <Se F.17 för fullständig frågetext> 1199 0. Finns ej 617 1. Finns 7 9. Ej svar
VAR 212 FINNS:STEREOANLÄGGNING Loc 300 width 1 MD=9 F.17p. I hushållet finns:stereoanläggning <Se F.17 för fullständig frågetext> 938 0. Finns ej 878 1. Finns 7 9. Ej svar
VAR 213 FINNS:VANLIG BANDSPELARE Loc 301 width 1 MD=9 F.17q. I hushållet finns:vanlig bandspelare <Se F.17 för fullständig frågetext> 1280 0. Finns ej 536 1. Finns 7 9. Ej svar
VAR 214 FINNS:HUND Loc 302 width 1 MD=9 F.17r. I hushållet finns:hund <Se F.17 för fullständig frågetext> 1428 0. Finns ej 388 1. Finns 7 9. Ej svar
VAR 215 FINNS:KATT Loc 303 width 1 MD=9 F.17s. I hushållet finns:katt <Se F.17 för fullständig frågetext> 1548 0. Finns ej 268 1. Finns 7 9. Ej svar
VAR 216 FINNS:BURFÅGLAR Loc 304 width 1 MD=9 F.17t. I hushållet finns:burfåglar <Se F.17 för fullständig frågetext> 1665 0. Finns ej 151 1. Finns 7 9. Ej svar
VAR 217 FINNS:AKVARIEFISKAR Loc 305 width 1 MD=9 F.17u. I hushållet finns:akvariefiskar <Se F.17 för fullständig frågetext> 1609 0. Finns ej 207 1. Finns 7 9. Ej svar
VAR 218 MATVAROR I BUTIKER Loc 306 width 1 MD=9 F.18. Hur ofta köper Du personligen för egen eller för andras räkning nedanstående produkter? Var god svara med ett kryss på varje rad. F.18a. Jag köper: Matvaror i Butiker 63 1. Aldrig 131 2. Någon gång/år 59 3. Någon gång/kvartal 261 4. Någon gång/månad 667 5. 1-2 gånger/vecka 469 6. 3-4 gånger/vecka 169 7. Minst 5 gånger/vecka 4 9. Ej svar
VAR 219 SKÖNHETSARTIKLAR Loc 307 width 1 MD=9 F.18b. Jag köper: Skönhetsartiklar <Se F.18 för fullständig frågetext> 583 1. Aldrig 463 2. Någon gång/år 372 3. Någon gång/kvartal 362 4. Någon gång/månad 22 5. 1-2 gånger/vecka 3 6. 3-4 gånger/vecka 7. Minst 5 gånger/vecka 18 9. Ej svar
VAR 220 TANDKRÄM Loc 308 width 1 MD=9 F.18c. Jag köper: Tandkräm <Se F.18 för fullständig frågetext> 192 1. Aldrig 251 2. Någon gång/år 398 3. Någon gång/kvartal 904 4. Någon gång/månad 70 5. 1-2 gånger/vecka 3 6. 3-4 gånger/vecka 7. Minst 5 gånger/vecka 5 9. Ej svar
VAR 221 TVÅL Loc 309 width 1 MD=9 F.18d. Jag köper: Tvål <Se F.18 för fullständig frågetext> 200 1. Aldrig 235 2. Någon gång/år 373 3. Någon gång/kvartal 907 4. Någon gång/månad 96 5. 1-2 gånger/vecka 3 6. 3-4 gånger/vecka 7. Minst 5 gånger/vecka 9 9. Ej svar
VAR 222 MASKINDISKMEDEL Loc 310 width 1 MD=9 F.18e. Jag köper: Maskindiskmedel <Se F.18 för fullständig frågetext> 1300 1. Aldrig 132 2. Någon gång/år 162 3. Någon gång/kvartal 176 4. Någon gång/månad 11 5. 1-2 gånger/vecka 1 6. 3-4 gånger/vecka 7. Minst 5 gånger/vecka 41 9. Ej svar
VAR 223 VANLIGT DISKMEDEL Loc 311 width 1 MD=9 F.18f. Jag köper: Vanligt diskmedel <Se F.18 för fullständig frågetext> 332 1. Aldrig 281 2. Någon gång/år 479 3. Någon gång/kvartal 682 4. Någon gång/månad 40 5. 1-2 gånger/vecka 3 6. 3-4 gånger/vecka 7. Minst 5 gånger/vecka 6 9. Ej svar
VAR 224 RENGÖRINGSMEDEL Loc 312 width 1 MD=9 F.18g. Jag köper: Rengöringsmedel <Se F.18 för fullständig frågetext> 314 1. Aldrig 322 2. Någon gång/år 512 3. Någon gång/kvartal 635 4. Någon gång/månad 29 5. 1-2 gånger/vecka 3 6. 3-4 gånger/vecka 7. Minst 5 gånger/vecka 8 9. Ej svar
VAR 225 TVÄTTMEDEL Loc 313 width 1 MD=9 F.18h. Jag köper: Tvättmedel <Se F.18 för fullständig frågetext> 304 1. Aldrig 258 2. Någon gång/år 456 3. Någon gång/kvartal 739 4. Någon gång/månad 56 5. 1-2 gånger/vecka 4 6. 3-4 gånger/vecka 7. Minst 5 gånger/vecka 6 9. Ej svar
VAR 226 GOLVVÅRDSMEDEL Loc 314 width 1 MD=9 F.18i. Jag köper: Golvvårdsmedel <Se F.18 för fullständig frågetext> 661 1. Aldrig 533 2. Någon gång/år 376 3. Någon gång/kvartal 223 4. Någon gång/månad 11 5. 1-2 gånger/vecka 1 6. 3-4 gånger/vecka 7. Minst 5 gånger/vecka 18 9. Ej svar
VAR 227 GRAMMOFONSKIVOR Loc 315 width 1 MD=9 F.18j. Jag köper: Grammofonskivor <Se F.18 för fullständig frågetext> 662 1. Aldrig 579 2. Någon gång/år 367 3. Någon gång/kvartal 189 4. Någon gång/månad 12 5. 1-2 gånger/vecka 1 6. 3-4 gånger/vecka 7. Minst 5 gånger/vecka 13 9. Ej svar
VAR 228 AVSER ATT KÖPA1 Loc 316 width 2 MD=99 F.19. Din avsikt att köpa nedanstående varor.Nedan finns en mängd varor uppräknade. Stryk under de varor Du tror att Du eller Ditt hushåll kommer att köpa inom de närmaste två åren. F.19a. Första understrykningen 201 00. Fabriksny bil 436 01. Begagnad bil 51 02. Moped 11 03. Nytt fritidshus 20 04. Begagnat fritidshus 49 05. Ny villa 25 06. Begagnad villa 76 07. Köksfläkt 39 08. Elektrisk spis 39 09. Diskmaskin 876 99. Ej svar
VAR 229 AVSER ATT KÖPA1 Loc 318 width 2 MD=99 F.19b. Andra understrykningen <Se F.19 för fullständig frågetext> 646 00. Frågan ej tillämplig 6 01. Begagnad bil 43 02. Moped 9 03. Nytt fritidshus 24 04. Begagnat fritidshus 40 05. Ny villa 32 06. Begagnad villa 43 07. Köksfläkt 50 08. Elektrisk spis 54 09. Diskmaskin 876 99. Ej svar
VAR 230 AVSER ATT KÖPA1 Loc 320 width 2 MD=99 F.19c. Tredje understrykningen <Se F.19 för fullständig frågetext> 865 00. Frågan ej tillämplig 01. Begagnad bil 02. Moped 1 03. Nytt fritidshus 4 04. Begagnat fritidshus 6 05. Ny villa 5 06. Begagnad villa 24 07. Köksfläkt 21 08. Elektrisk spis 21 09. Diskmaskin 876 99. Ej svar
VAR 231 AVSER ATT KÖPA1 Loc 322 width 2 MD=99 F.19d. Fjärde understrykningen <Se F.19 för fullständig frågetext> 918 00. Frågan ej tillämplig 01. Begagnad bil 02. Moped 03. Nytt fritidshus 04. Begagnat fritidshus 05. Ny villa 2 06. Begagnad villa 1 07. Köksfläkt 16 08. Elektrisk spis 10 09. Diskmaskin 876 99. Ej svar
VAR 232 AVSER ATT KÖPA1 Loc 324 width 2 MD=99 F.19e. Femte understrykningen <Se F.19 för fullständig frågetext> 936 00. Frågan ej tillämplig 01. Begagnad bil 02. Moped 03. Nytt fritidshus 04. Begagnat fritidshus 05. Ny villa 06. Begagnad villa 07. Köksfläkt 1 08. Elektrisk spis 10 09. Diskmaskin 876 99. Ej svar
VAR 233 AVSER ATT KÖPA2 Loc 326 width 2 MD=99 F.20. Din avsikt att köpa nedanstående varor.Nedan finns en mängd varor uppräknade. Stryk under de varor Du tror att Du eller Ditt hushåll kommer att köpa inom de närmaste två åren. F.20a. Första understrykningen 205 00. Tvättmaskin 55 01. Frysbox 61 02. Frysskåp 143 03. Fiskeutrustning 162 04. Elektrisk rakapparat 41 05. Portabel skrivmaskin 40 06. Stillbildskamera 43 07. Filmkamera 25 08. Projektorer 50 09. Elektrisk symaskin 998 99. Ej svar
VAR 234 AVSER ATT KÖPA2 Loc 328 width 2 MD=99 F.20b. Andra understrykningen <Se F.20 för fullständig frågetext> 541 00. Frågan ej tillämplig 34 01. Frysbox 24 02. Frysskåp 24 03. Fiskeutrustning 59 04. Elektrisk rakapparat 14 05. Portabel skrivmaskin 27 06. Stillbildskamera 36 07. Filmkamera 39 08. Projektorer 28 09. Elektrisk symaskin 997 99. Ej svar
VAR 235 AVSER ATT KÖPA2 Loc 330 width 2 MD=99 F.20c. Tredje understrykningen <Se F.20 för fullständig frågetext> 738 00. Frågan ej tillämplig 01. Frysbox 9 02. Frysskåp 3 03. Fiskeutrustning 6 04. Elektrisk rakapparat 3 05. Portabel skrivmaskin 10 06. Stillbildskamera 10 07. Filmkamera 29 08. Projektorer 18 09. Elektrisk symaskin 997 99. Ej svar
VAR 236 AVSER ATT KÖPA2 Loc 332 width 2 MD=99 F.20d. Fjärde understrykningen <Se F.20 för fullständig frågetext> 802 00. Frågan ej tillämplig 01. Frysbox 02. Frysskåp 1 03. Fiskeutrustning 2 04. Elektrisk rakapparat 05. Portabel skrivmaskin 1 06. Stillbildskamera 4 07. Filmkamera 3 08. Projektorer 13 09. Elektrisk symaskin 997 99. Ej svar
VAR 237 AVSER ATT KÖPA2 Loc 334 width 2 MD=99 F.20e. Femte understrykningen <Se F.20 för fullständig frågetext> 820 00. Frågan ej tillämplig 01. Frysbox 02. Frysskåp 03. Fiskeutrustning 1 04. Elektrisk rakapparat 05. Portabel skrivmaskin 06. Stillbildskamera 1 07. Filmkamera 2 08. Projektorer 2 09. Elektrisk symaskin 997 99. Ej svar
VAR 238 AVSER ATT KÖPA3 Loc 336 width 2 MD=99 F.21. Din avsikt att köpa nedanstående varor.Nedan finns en mängd varor uppräknade. Läs igenom alla de varor vi räknat upp och stryk samtidigt under de varor Du tror att Du eller Ditt hushåll kommer att köpa inom de närmaste två åren. F.21a. Första understrykningen 193 00. Radio 118 01. Bandspelare 196 02. Stereoanläggning 29 03. Svart/vit TV 208 04. Färg-TV 254 05. Trädgårdsredskap 56 06. Gräsklippare 67 07. Dammsugare 20 08. Motor- eller segelbåt 17 09. Motionscykel 665 99. Ej svar
VAR 239 AVSER ATT KÖPA3 Loc 338 width 2 MD=99 F.21b. Andra understrykningen <Se F.21 för fullständig frågetext> 599 00. Frågan ej tillämplig 32 01. Bandspelare 47 02. Stereoanläggning 25 03. Svart/vit TV 105 04. Färg-TV 138 05. Trädgårdsredskap 95 06. Gräsklippare 79 07. Dammsugare 17 08. Motor- eller segelbåt 21 09. Motionscykel 665 99. Ej svar
VAR 240 AVSER ATT KÖPA3 Loc 340 width 2 MD=99 F.21c. Tredje understrykningen <Se F.21 för fullständig frågetext> 952 00. Frågan ej tillämplig 01. Bandspelare 9 02. Stereoanläggning 3 03. Svart/vit TV 25 04. Färg-TV 47 05. Trädgårdsredskap 51 06. Gräsklippare 50 07. Dammsugare 8 08. Motor- eller segelbåt 13 09. Motionscykel 665 99. Ej svar
VAR 241 AVSER ATT KÖPA3 Loc 342 width 2 MD=99 F.21d. Fjärde understrykningen <Se F.21 för fullständig frågetext> 1099 00. Frågan ej tillämplig 01. Bandspelare 02. Stereoanläggning 1 03. Svart/vit TV 2 04. Färg-TV 9 05. Trädgårdsredskap 15 06. Gräsklippare 19 07. Dammsugare 7 08. Motor- eller segelbåt 6 09. Motionscykel 665 99. Ej svar
VAR 242 AVSER ATT KÖPA3 Loc 344 width 2 MD=99 F.21e. Femte understrykningen <Se F.21 för fullständig frågetext> 1144 00. Frågan ej tillämplig 01. Bandspelare 02. Stereoanläggning 03. Svart/vit TV 04. Färg-TV 1 05. Trädgårdsredskap 4 06. Gräsklippare 6 07. Dammsugare 2 08. Motor- eller segelbåt 1 09. Motionscykel 665 99. Ej svar
VAR 243 LÄSER KALLE ANKA & CO Loc 346 width 2 F.22. Hur ofta läser Du - Kalle Anka & Co 1201 00. Aldrig 64 01. 1 gång per år 60 02. 2 gånger per år 75 03. 3 gånger per år 67 04. 1 gång per kvartal 69 05. 2 gånger per kvartal 84 06. 1 gång per månad 53 07. 2 gånger per månad 42 08. 3 gånger per månad 108 09. 1 gång per vecka
VAR 244 NORRORT Loc 348 width 2 F.23. Följande frågor gäller hur ofta Du själv läser vissa tidningar.De flesta människor läser endast en liten del av de uppräknade tidningarna.Vi ber Dig att så noga som möjligt gå igenom och kryssa för samtliga tidningar.I de fall Du inte alls läser en tidning,kryssa för svarsalternativet "Aldrig". F.23a. Hur ofta läser Du - Norrort FRÅGAN ENBART STÄLLD I AREGION 1 244 00. Aldrig 1 01. 1 gång per år 02. 2 gånger per år 03. 3 gånger per år 04. 1 gång per kvartal 1 05. 2 gånger per kvartal 1 06. 1 gång per månad 2 07. 2 gånger per månad 08. 3 gånger per månad 12 09. 1 gång per vecka 1562 98. Frågan ej tillämplig
VAR 245 VAXHOLMS TIDNING Loc 350 width 2 F.23b. Hur ofta läser Du - Vaxholms Tidning <Se F.23 för fullständig frågetext> FRÅGAN ENBART STÄLLD I AREGION 1 258 00. Aldrig 1 01. 1 gång per år 1 02. 2 gånger per år 1 03. 3 gånger per år 04. 1 gång per kvartal 05. 2 gånger per kvartal 06. 1 gång per månad 07. 2 gånger per månad 08. 3 gånger per månad 09. 1 gång per vecka 1562 98. Frågan ej tillämplig
VAR 246 VÄSBY NYTT Loc 352 width 2 F.23c. Hur ofta läser Du - Väsby Nytt <Se F.23 för fullständig frågetext> FRÅGAN ENBART STÄLLD I AREGION 1 260 00. Aldrig 01. 1 gång per år 02. 2 gånger per år 03. 3 gånger per år 04. 1 gång per kvartal 05. 2 gånger per kvartal 1 06. 1 gång per månad 07. 2 gånger per månad 08. 3 gånger per månad 09. 1 gång per vecka 1562 98. Frågan ej tillämplig
VAR 247 SIGTUNA-MÄRSTA POSTEN Loc 354 width 2 F.23d. Hur ofta läser Du - Sigtuna-Märsta Posten <Se F.23 för fullständig frågetext> FRÅGAN ENBART STÄLLD I AREGION 1 261 00. Aldrig 01. 1 gång per år 02. 2 gånger per år 03. 3 gånger per år 04. 1 gång per kvartal 05. 2 gånger per kvartal 06. 1 gång per månad 07. 2 gånger per månad 08. 3 gånger per månad 09. 1 gång per vecka 1562 98. Frågan ej tillämplig
VAR 248 SUNDBYBERG O.SOLNA TIDN. Loc 356 width 2 F.23e. Hur ofta läser Du - Sundbyberg och Solna Tidning <Se F.23 för fullständig frågetext> FRÅGAN ENBART STÄLLD I AREGION 1 253 00. Aldrig 01. 1 gång per år 02. 2 gånger per år 1 03. 3 gånger per år 1 04. 1 gång per kvartal 05. 2 gånger per kvartal 06. 1 gång per månad 07. 2 gånger per månad 08. 3 gånger per månad 6 09. 1 gång per vecka 1562 98. Frågan ej tillämplig
VAR 249 LIDINGÖ TIDNING Loc 358 width 2 F.23f. Hur ofta läser Du - Lidingö Tidning <Se F.23 för fullständig frågetext> FRÅGAN ENBART STÄLLD I AREGION 1 259 00. Aldrig 01. 1 gång per år 1 02. 2 gånger per år 03. 3 gånger per år 04. 1 gång per kvartal 05. 2 gånger per kvartal 06. 1 gång per månad 07. 2 gånger per månad 08. 3 gånger per månad 1 09. 1 gång per vecka 1562 98. Frågan ej tillämplig
VAR 250 VÄSTERORT Loc 360 width 2 MD=99 F.23g. Hur ofta läser Du - Västerort <Se F.23 för fullständig frågetext> FRÅGAN ENBART STÄLLD I AREGION 1 258 00. Aldrig 1 01. 1 gång per år 02. 2 gånger per år 03. 3 gånger per år 04. 1 gång per kvartal 1 05. 2 gånger per kvartal 06. 1 gång per månad 07. 2 gånger per månad 08. 3 gånger per månad 1 09. 1 gång per vecka 1562 98. Frågan ej tillämplig 99. Ej svar
VAR 251 JÄRFÄLLA NYHETER Loc 362 width 2 F.23h. Hur ofta läser Du - Järfälla Nyheter <Se F.23 för fullständig frågetext> FRÅGAN ENBART STÄLLD I AREGION 1 261 00. Aldrig 01. 1 gång per år 02. 2 gånger per år 03. 3 gånger per år 04. 1 gång per kvartal 05. 2 gånger per kvartal 06. 1 gång per månad 07. 2 gånger per månad 08. 3 gånger per månad 09. 1 gång per vecka 1562 98. Frågan ej tillämplig
VAR 252 MÄLARÖARNAS NYHETER Loc 364 width 2 F.23i. Hur ofta läser Du - Mälaröarnas Nyheter <Se F.23 för fullständig frågetext> FRÅGAN ENBART STÄLLD I AREGION 1 261 00. Aldrig 01. 1 gång per år 02. 2 gånger per år 03. 3 gånger per år 04. 1 gång per kvartal 05. 2 gånger per kvartal 06. 1 gång per månad 07. 2 gånger per månad 08. 3 gånger per månad 09. 1 gång per vecka 1562 98. Frågan ej tillämplig
VAR 253 HUDDINGE POSTEN Loc 366 width 2 F.23j. Hur ofta läser Du - Huddinge Posten <Se F.23 för fullständig frågetext> FRÅGAN ENBART STÄLLD I AREGION 1 261 00. Aldrig 01. 1 gång per år 02. 2 gånger per år 03. 3 gånger per år 04. 1 gång per kvartal 05. 2 gånger per kvartal 06. 1 gång per månad 07. 2 gånger per månad 08. 3 gånger per månad 09. 1 gång per vecka 1562 98. Frågan ej tillämplig
VAR 254 SÖDER-NYHETERNA Loc 368 width 2 F.23k. Hur ofta läser Du - Södernyheterna <Se F.23 för fullständig frågetext> FRÅGAN ENBART STÄLLD I AREGION 1 261 00. Aldrig 01. 1 gång per år 02. 2 gånger per år 03. 3 gånger per år 04. 1 gång per kvartal 05. 2 gånger per kvartal 06. 1 gång per månad 07. 2 gånger per månad 08. 3 gånger per månad 09. 1 gång per vecka 1562 98. Frågan ej tillämplig
VAR 255 SÖDERPOSTEN Loc 370 width 2 F.23l. Hur ofta läser Du - Söderposten <Se F.23 för fullständig frågetext> FRÅGAN ENBART STÄLLD I AREGION 1 261 00. Aldrig 01. 1 gång per år 02. 2 gånger per år 03. 3 gånger per år 04. 1 gång per kvartal 05. 2 gånger per kvartal 06. 1 gång per månad 07. 2 gånger per månad 08. 3 gånger per månad 09. 1 gång per vecka 1562 98. Frågan ej tillämplig
VAR 256 SÖDERTIDNINGEN Loc 372 width 2 F.23m. Hur ofta läser Du - Södertidningen <Se F.23 för fullständig frågetext> FRÅGAN ENBART STÄLLD I AREGION 1 261 00. aldrig 01. 1 gång/år 02. 2 gånger/år 03. 3 gånger/år 04. 1 gång/kvartal 05. 2 gånger/kvartal 06. 1 gång/månad 07. 2 gånger/månad 08. 3 gånger/månad 09. 1 gång/vecka 1562 98. Frågan ej tillämplig
VAR 257 HELSINGBORGS DAGBLAD Loc 374 width 2 F.23n. Hur ofta läser Du Helsingborgs Dagblad <Se F.23 för fullständig frågetext> FRÅGAN ENBART STÄLLD I AREGION 24-30 177 00. aldrig 6 01. 1 gång/år 3 02. 2 gånger/år 3 03. 3 gånger/år 4 04. 1 gång/kvartal 2 05. 2 gånger/kvartal 5 06. 1 gång/månad 2 07. 2 gånger/månad 3 08. 3 gånger/månad 12 09. 1 gång/vecka 2 10. 2 gånger/vecka 1 11. 3 gånger/vecka 1 12. 4 gånger/vecka 13. 5 gånger/vecka 16 14. 6 gånger/vecka 1586 98. Frågan ej tillämplig
VAR 258 NORDVÄSTRA SKÅNES TIDN. Loc 376 width 2 F.23o. Hur ofta läser Du Nordvästra Skånes tidningar <Se F.23 för fullständig frågetext> FRÅGAN ENBART STÄLLD I AREGION 24-30 171 00. Aldrig 4 01. 1 gång per år 3 02. 2 gånger per år 3 03. 3 gånger per år 2 04. 1 gång per kvartal 6 05. 2 gånger per kvartal 4 06. 1 gång per månad 07. 2 gånger per månad 3 08. 3 gånger per månad 6 09. 1 gång per vecka 4 10. 2 gånger per vecka 1 11. 3 gånger per vecka 12. 4 gånger per vecka 3 13. 5 gånger per vecka 27 14. 6 gånger per vecka 1586 98. Frågan ej tillämplig
VAR 259 NORRA SKÅNE Loc 378 width 2 F.23p. Hur ofta läser Du Norra Skåne <Se F.23 för fullständig frågetext> FRÅGAN ENBART STÄLLD I AREGION 24-30 195 00. Aldrig 2 01. 1 gång per år 2 02. 2 gånger per år 5 03. 3 gånger per år 1 04. 1 gång per kvartal 1 05. 2 gånger per kvartal 2 06. 1 gång per månad 5 07. 2 gånger per månad 3 08. 3 gånger per månad 6 09. 1 gång per vecka 1 10. 2 gånger per vecka 1 11. 3 gånger per vecka 12. 4 gånger per vecka 2 13. 5 gånger per vecka 11 14. 6 gånger per vecka 1586 98. Frågan ej tillämplig
VAR 260 YSTADS ALLEHANDA Loc 380 width 2 F.23q. Hur ofta läser Du Ystads Allehanda <Se F.23 för fullständig frågetext> FRÅGAN ENBART STÄLLD I AREGION 24-30 196 00. Aldrig 4 01. 1 gång per år 3 02. 2 gånger per år 3 03. 3 gånger per år 3 04. 1 gång per kvartal 4 05. 2 gånger per kvartal 3 06. 1 gång per månad 2 07. 2 gånger per månad 08. 3 gånger per månad 1 09. 1 gång per vecka 1 10. 2 gånger per vecka 11. 3 gånger per vecka 1 12. 4 gånger per vecka 13. 5 gånger per vecka 16 14. 6 gånger per vecka 1586 98. Frågan ej tillämplig
VAR 261 TRELLEBORGS ALLEHANDA Loc 382 width 2 F.23r. Hur ofta läser Du Trelleborgs Allehanda <Se F.23 för fullständig frågetext> FRÅGAN ENBART STÄLLD I AREGION 24-30 215 00. Aldrig 4 01. 1 gång per år 2 02. 2 gånger per år 2 03. 3 gånger per år 1 04. 1 gång per kvartal 1 05. 2 gånger per kvartal 4 06. 1 gång per månad 1 07. 2 gånger per månad 08. 3 gånger per månad 09. 1 gång per vecka 10. 2 gånger per vecka 11. 3 gånger per vecka 1 12. 4 gånger per vecka 1 13. 5 gånger per vecka 5 14. 6 gånger per vecka 1586 98. Frågan ej tillämplig
VAR 262 NYASTE KRISTIANSTADSBLAD Loc 384 width 2 F.23s. Hur ofta läser Du Nyaste Kristianstadsbladet <Se F.23 för fullständig frågetext> FRÅGAN ENBART STÄLLD I AREGION 24-30 199 00. Aldrig 2 01. 1 gång per år 1 02. 2 gånger per år 6 03. 3 gånger per år 1 04. 1 gång per kvartal 1 05. 2 gånger per kvartal 1 06. 1 gång per månad 07. 2 gånger per månad 3 08. 3 gånger per månad 09. 1 gång per vecka 10. 2 gånger per vecka 11. 3 gånger per vecka 12. 4 gånger per vecka 1 13. 5 gånger per vecka 22 14. 6 gånger per vecka 1586 98. Frågan ej tillämplig
VAR 263 MELLERSTA SKÅNE Loc 386 width 2 F.23t. Hur ofta läser Du Mellersta Skåne <Se F.23 för fullständig frågetext> FRÅGAN ENBART STÄLLD I AREGION 24-30 211 00. Aldrig 3 01. 1 gång per år 3 02. 2 gånger per år 4 03. 3 gånger per år 2 04. 1 gång per kvartal 2 05. 2 gånger per kvartal 3 06. 1 gång per månad 07. 2 gånger per månad 1 08. 3 gånger per månad 4 09. 1 gång per vecka 10. 2 gånger per vecka 1 11. 3 gånger per vecka 12. 4 gånger per vecka 13. 5 gånger per vecka 3 14. 6 gånger per vecka 1586 98. Frågan ej tillämplig
VAR 264 HUVUDSTADSPRESS Loc 388 width 2 F.23u. Hur ofta läser Du - Huvudstadspress <Se F.23 för fullständig frågetext> 1614 00. Aldrig 9 01. 1 gång per år 4 02. 2 gånger per år 10 03. 3 gånger per år 13 04. 1 gång per kvartal 10 05. 2 gånger per kvartal 14 06. 1 gång per månad 12 07. 2 gånger per månad 10 08. 3 gånger per månad 127 09. 1 gång per vecka
VAR 265 LÄSER A-PRESSEN Loc 390 width 2 F.23v. Hur ofta läser Du - A-Pressen <Se F.23 för fullständig frågetext> 984 00. Aldrig 47 01. 1 gång per år 43 02. 2 gånger per år 65 03. 3 gånger per år 50 04. 1 gång per kvartal 54 05. 2 gånger per kvartal 67 06. 1 gång per månad 46 07. 2 gånger per månad 50 08. 3 gånger per månad 70 09. 1 gång per vecka 25 10. 2 gånger per vecka 23 11. 3 gånger per vecka 22 12. 4 gånger per vecka 34 13. 5 gånger per vecka 243 14. 6 gånger per vecka
VAR 266 STORMARKNADSPRESS Loc 392 width 2 F.23x. Hur ofta läser Du - Stormarknadspress? <Se F.23 för fullständig frågetext> 921 00. Aldrig 24 01. 1 gång per år 23 02. 2 gånger per år 14 03. 3 gånger per år 12 04. 1 gång per kvartal 13 05. 2 gånger per kvartal 16 06. 1 gång per månad 12 07. 2 gånger per månad 19 08. 3 gånger per månad 13 09. 1 gång per vecka 10 10. 2 gånger per vecka 11 11. 3 gånger per vecka 8 12. 4 gånger per vecka 16 13. 5 gånger per vecka 213 14. 6 gånger per vecka 498 98. Frågan ej tillämplig
VAR 267 DN FÖRORTSBILAGOR Loc 394 width 2 F.23y. Hur ofta läser Du - DN Förortsbilagor <Se F.23 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I DENNA OMGÅNG 1823 00. Frågan ej ställd