ORVESTO 74 P-843
               SSD 0070

              Primärforskare:
              Testologen AB
               Box 2050
             191 02 Sollentuna

             Första SSD-upplagan
                1984

  

        Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst
               Box 5048

         Go to variable list
             S-402 21 Göteborg

  
           ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDAREN.

  Oavsett publikationsform skall alla uppsatser och rapporter
  som bygger på data tillgängliggjorda genom SSD tillkännage
  detta förhållande, samt namnge primärforskaren. SSD ber
  därför alla användare av SSD-material att, så långt detta är
  möjligt, använda sig av följande uttalande. (Uttryck inom
  parentes används i tillämpliga fall.)

        Data och (tabeller) i denna (publikation)
        har (delvis) gjorts tillgängliga av Svensk
        Samhällsvetenskaplig Datatjänst.
        Materialet i ORVESTO 74 P-843 samlades
        ursprungligen in av TESTOLOGEN AB, som ett
        led i företagets regelbundet återkommande
        räckviddsundersökning Sverige Nu.
        Varken SSD eller Testologen AB bär ansvar
        för analyser och tolkningar som presenteras
        i denna (publikation).

  Enligt överenskommelse mellan TESTOLOGEN AB och Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst får ORVESTO-materialet
  förmedlas till och analyseras av forskare under
  förutsättning att användningen sker i forskningssyfte.
  Härvid skall HSFR:s forskningsetiska principer för humaniora
  och samhällsvetenskap, publicerade i skriften HSFR-ETIK,
  följas i alla tillämpliga delar.

  Data och/eller dokumentation får ej ställas till tredje
  persons förfogande utan SSD:s skriftliga tillstånd.

  Rapporter och publikationer baserade på dessa data skall
  insändas i två exemplar till SSD, som vidarebefordrar ett
  exemplar till primärforskaren.

  

  Ingemar Lindberg:

  ORVESTO - ett mångsidigt arbetsinstrument........

  (Utdrag ur artikel i rapporten Orvesto 1979 II s.14ff)

  I mitten av 1960-talet introducerade Testologen(inom ramen
  för dåvarande Marknadssociologen), i samverkan med en stor
  grupp annonsörer,en undersökningsform, som vid den tiden var
  internationellt helt ny. Den innebar att målgruppsdata
  (socio-ekonomiska data, intressen, köpvanor, innehav,
  köpavsikter mm) och läsvanedata insamlades i en och samma
  undersökning (s k single-source survey).

  Därmed kunde man för första gången börja analysera dessa
  data direkt mot varandra. Dittills hade de insamlats var för
  sig i olika undersökningar, vilket gjorde media-analyserna
  svåra och otillfredsställande.

  Den nya undersökningsansatsen innebar att en mycket stor
  mängd information skulle insamlas från ett och samma urval.
  Det medförde i sin tur en översyn av undersökningsmetodiken,
  dvs typ av frågor och kontaktform. Jarko Cerha utförde
  därför 1965 ett stort upplagt metodexperiment, i vilket
  effekten av kontaktform i kombination med skaltyp
  undersöktes. Resultatet blev att man valde en 16-gradig
  läsfrekvensskala i kombination med postal kontaktform. (Se
  vidare Cerha J, 1967: Selective Mass Communication, sid
  119-124 och 137-172.)

  Undersökningsansatsen rönte snart stort intresse hos såväl
  annonsörer som förlag, och efter ett par års försöksperiod
  gavs den första ORVESTO-rapporten ut 1969. Själva namnet
  innebar en markering av målsättningen att täcka många
  mediagrupper: OR som i organisations-, VE som i vecko- och
  STO som i storstadspress.

  Sedan starten 1969 har allt som allt 19 rapporter
  presenterats, fr o m 1972 två gånger per år. Rapporterna
  trycks i ca 10.000 ex och distribueras utan kostnad för
  mottagarna till så gott som alla reklamköpare i Sverige och
  i viss utsträckning även utomlands.

  Sedan starten har till dags dato hela 132.529 personer
  besvarat det ganska omfattande frågebatteriet. Efter vissa
  justeringar och kompletteringar omfattar det ordinarie
  ORVESTO-formuläret idag så mycket som 418 fråge-items.
  Därtill kommer individuellt köpta målgruppsfrågor, som
  redovisas enskilt till varje beställare.

  

       ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR: URVAL, BORTFALL.

  Undersökningen utgör en omgång i Testologens kontinuerliga
  konsumentomnibus "Sverige Nu" insamlad genom brevenkät.
  Företaget, Testologen AB, redovisar data beträffande urval,
  bortfall m m enbart beträffande halvårsvisa
  sammanställningar av omnibussar. För en enskild omgång
  saknas därför de exakta uppgifterna, men i allmänhet torde
  man kunna utgå från att vad som gäller för hela serien
  proportionellt sett gäller för en enskild omgång.

  Under första halvåret 1974 genomfördes fyra omgångar
  "Sverige Nu". Totalt omfattade urvalet för dessa fyra
  omgångar 12.072 personer 15-67 år upptagna i
  befolkningsregistret. Urvalet har av SCB dragits ur RTBS.

  Av det totala urvalet på 12.072 personer har 1.764
  definierats av företaget som "ej målgruppsaktuella". Här
  ingår 20 avlidna, 35 avflyttade från riket, 46 som vistas
  utomlands, 24 i militärtjänst, 79 på utrikes resa, 97 ej
  svensktalande, 114 okända men skrivna på kommun, 56 under
  sjukhusvård, 284 sjuka i hemmet samt 1.009 ur gruppen "ej
  anträffbara". Den sistnämda gruppen har definierats med
  utgångspunkt från en specialstudie som utvisat att ca 50% av
  de ej anträffbara ej tillhör målpopulationen för ORVESTO.

  Nettourvalet för de fyra omgångarna våren 1974 uppgår
  således till 10.308 personer varav 3.091, utgörande 30%, ej
  besvarat formuläret.

  Ej besvarat formulär har orsakats av "inget intresse för
  undersökningen" (33%), "tidsbrist" (13%), "ingen kontakt
  trots minst fem kontaktförsök" eller "ej anträffbara" (54%)
  samt "övriga" (0%).

  Undersökningsledningen har beträffande ca en niondel av det
  ursprungliga urvalet genomfört riktade åtgärder för att öka
  svarsbenägenheten. Enligt särskilt urvalsförfarande utväljs
  var tredje person som ej svarat vid en viss tidpunkt och
  erbjuds någon form av uppmuntran för ett inskickat svar. De
  som därvid utväljs representerar två andra individer i
  bortfallet och genom viktning - se variabel för
  bortfallsvikt i materialet - beräknar undersökningsledningen
  en väsentligt högre svarsfrekvens - beträffande första
  halvåret 1974 8.533 personer istället för 7.217 faktiskt
  insända godkända formulär. Undersökningsledningen beräknar
  därför den viktade svarsfrekvensen till 85% av nettourvalet.

  Föreliggande omgång, av undersökningsledningen benämd
  Sverige NU P-843, omfattar 1772 personer eller 24,6% av
  totala antalet inkomna godkända formulär under
  halvårsperioden (ovägda tal). Bortfallet av skilda
  kategorier beträffande den aktuella omgången får antas
  utgöra motsvarande proportion av ovanstående redovisade
  siffror. Fältarbetet pågick under tiden 5 april -14 juni
  1974.

  Inom Testologen AB har civilekonom Ulf Hartman haft ansvaret
  för administration, fru Ebba Sommar ansvaret för fältarbetet
  samt civilekonom Ingemar Lindberg ansvaret för
  ORVESTO-rapporten ur vilken ovanstående uppgifter är
  hämtade. (ORVESTO 1979-II, utgiven av Testologen AB)

           SSDdokumentation - ORVESTO

  Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst har för budgetåret
  1983/84 erhållit anslag av RIKSBANKENS JUBILEUMSFOND för
  tillrättaläggning och dokumentation av ORVESTO-materialet.
  Arbetet bedrivs med hjälp av ett datorbaserat
  dokumentationssystem som ställts till SSDs förfogande av
  Inter-University Consortium for Political and Social
  Research (ICPSR) vid University of Michigan. Systemet kallas
  Guided Interactive Dataset Organisation (GIDO).
Variable list


1 SSDstudie NR 0070 2 SSDupplaga/datering NR 1 3 SSD Delstudieidentifikation 001 4 Id-nummer 5 Bortfallsvikt 6 Undersökningsomgång 7 Regionskod 8 Födelseår Demografiska och socioekonomiska uppgifter 9 Kön 10 Civilstånd 11 Ålder 12 Förvärvsarbete/sysselsättning 13 Utbildning 14 Storlek på orten 15 Form av boende 16 Antal hushållsmedlemmar under 2 år 17 Hushållsmedlemmar i åldern 2-6 år 18 Hushållsmedlemmar i åldrarna:7-10 år 19 Hushållsmedlemmar i åldrarna 11-14 år 20 Hushållsmedlemmar i åldrarna 15-19 år 21 Hushållsmedlemmar i åldrarna 20-67 år 22 Hushållsmedlemmar i åldrarna 68 år eller äldre 23 Totalt antal personer 24 Din personliga inkomst i kronor per år 25 Hushållets totala inkomst i kronor per år 26 Inköp av dagligvaror:själv Medlemsskap i Konsum 27 Medlemsfrekvens för Konsum Körkort 28 Innehav av körkort Intressen för olika ämnesområden 29 Intresseinriktning:Samhällsdebatt 30 Intresseinriktning:Sociala rättigheter 31 Intresseinriktning:Skattefrågor 32 Intresseinriktning:Lagar och förordningar 33 Intresseinriktning:Samlevnadsproblem 34 Intresseinriktning:Religions-och trosfrågor 35 Intresseinriktning:Arbetsmarknaden 36 Intresseinriktning:Samhällsplanering 37 Intresseinriktning:Politiska frågor 38 Intresseinriktning:Försvarsfrågor 39 Intresseinriktning:Miljövårdsproblem 40 Intresseinriktning:Hälsonyttig mat 41 Intresseinriktning:Sjukdomar och hälsovård 42 Intresseinriktning:Bantningstips 43 Intresseinriktning:Hushålla ekonomiskt 44 Intresseinriktning:Heminredning 45 Intresseinriktning:Modenyheter 46 Intresseinriktning:Matvarunyheter 47 Intresseinriktning:Barnavård 48 Intresseinriktning:Skönhetsvård 49 Intresseinriktning:Villa/eget hem 50 Intresseinriktning:Fritidshus 51 Intresseinriktning:Semesterresor 52 Intresseinriktning:Båtar 53 Intresseinriktning:Personbilar 54 Intresseinriktning:TV/Radioapparater 55 Intresseinriktning:Stereoanläggningar 56 Intresseinriktning:Hushållsmaskiner 57 Intresseinriktning:Fotoutrustning 58 Intresseinriktning:Motorcyklar/mopeder 59 Intresseinriktning:Rakapparater 60 Intresseinriktning:Rengöringsmedel 61 Intresseinriktning:Medel mot mjäll 62 Intresseinriktning:Hundars skötsel 63 Intresseinriktning:Katters skötsel 64 Intresseinriktning:Handla mat 65 Intresseinriktning:Laga mat 66 Intresseinriktning:Pröva nya maträtter 67 Intresseinriktning:Baka 68 Intresseinriktning:Pröva nya cigarretter 69 Intresseinriktning:Pröva ny piptobak 70 Intresseinriktning:Pröva nya cigariller 71 Intresseinriktning:Ha gäster 72 Intresseinriktning:Köra bil 73 Intresseinriktning:Jobba med bilen 74 Intresseinriktning:Arbeta i trädgården 75 Intresseinriktning:Fotografera 76 Intresseinriktning:Smalfilma 77 Intresseinriktning:Lyssna på popmusik 78 Intresseinriktning:Lyssna på klassisk musik 79 Intresseinriktning:Gå på teater 80 Intresseinriktning:Gå på konstutställning 81 Intresseinriktning:Skaffa vidareutbildning 82 Intresseinriktning:Läsa böcker 83 Intresseinriktning:Läsa populärtidningar 84 Intresseinriktning:Sy kläder 85 Intresseinriktning:Handarbeta 86 Intresseinriktning:Måla 87 Intresseinriktning:Snickra 88 Intresseinriktning:Motionera 89 Intresseinriktning:Friluftsliv 90 Intresseinriktning:Sportfiska 91 Intresseinriktning:Åka skidor 92 Intresseinriktning:Åka motorbåt 93 Intresseinriktning:Segla 94 Intresseinriktning:Campa 95 Intresseinriktning:Semestra utomlands 96 Intresseinriktning:Semestra i Sverige 97 Intresseinriktning:Gå på föreningsmöten 98 Intresseinriktning:Se på sportevenemang 99 Intresseinriktning:Pröva nya produkter Besöksfrekvenser i butiker,varuhus m.m. 100 Besöksfrekvenser:Konsum 101 Besöksfrekvenser:ICA 102 Besöksfrekvenser:VIVO 103 Besöksfrekvenser:Annan livsmedelsbutik 104 Besöksfrekvenser:Livsmedelsavdelning i Domus eller Obs 105 Besöksfrekvenser:Livsmedelsavdelning i annat varuhus 106 Besöksfrekvenser:Domus 107 Besöksfrekvenser:Epa 108 Besöksfrekvenser:Tempo 109 Besöksfrekvenser:Pressbyrån 110 Besöksfrekvenser:Annan kiosk 111 Besöksfrekvenser:Tobaksaffär 112 Besöksfrekvenser:Bar/Självservering 113 Besöksfrekvenser:Kafe/Konditori 114 Besöksfrekvenser:Korvkiosk/Gatukök 115 Besöksfrekvenser:Bensinstation 116 Besöksfrekvenser:Postkontor 117 Besöksfrekvenser:Bankkontor 118 Uppmärksamhetsfrekvenser:Affischpelare 119 Uppmärksamhetsfrekvens:Reklamfilm på bio 120 Uppmärksamhetsfrekvenser:Reklam på bussar 121 Uppmärksamhetsfrekvenser:Reklam på taxibilar Tidningsläsning:Storstadspress - vardagsnummer 122 Läsfrekvenser:Aftonbladet 123 Läsfrekvenser:Arbetet 124 Läsfrekvenser:Dagens Nyheter 125 Läsfrekvenser:Expressen 126 Läsfrekvenser:Göteborgs-Posten 127 Läsfrekvenser för - Skånska Dagbladet (vard) 128 Läsfrekvenser:GT Kvällstidningen 129 Läsfrekvenser:Kvällsposten 130 Läsfrekvenser:Svenska Dagbladet 131 Läsfrekvenser:Sydsvenska Dagbladet Tidningsläsning:Storstadspress - söndagsnummer 132 Läsfrekvenser:Aftonbladet(söndagsnummer) 133 Läsfrekvenser:Arbetet(söndagsnummer) 134 Läsfrekvenser:Dagens Nyheter(söndagsnummer) 135 Läsfrekvenser:Expressen(söndagsnummer) 136 Läsfrekvenser:Göteborgs-Posten(söndagsnummer) 137 Läsfrekvenser:GT Kvällstidningen(söndagsnummer) 138 Läsfrekvenser:Kvällsposten(söndagsnummer) 139 Läsfrekvenser:Svenska Dagbladet(söndagsnummer) 140 Läsfrekvenser:Sydsvenska Dagbladet(söndagsnummer) Tidningsläsning:Veckotidningar 141 Läsfrekvenser för Allas Veckotidning 142 Läsfrekvenser för Allers 143 Läsfrekvenser för Damernas Värld 144 Läsfrekvenser för Femina 145 Läsfrekvenser för FIB-Aktuellt 146 Läsfrekvenser för Hemmets Journal 147 Läsfrekvenser för Hemmets Veckotidning 148 Läsfrekvenser för Hennes 149 Läsfrekvenser för Husmodern 150 Läsfrekvenser för Hänt i Veckan 151 Läsfrekvenser för ICA-kuriren 152 Läsfrekvenser för Land 153 Läsfrekvenser för Lektyr 154 Läsfrekvenser för Metallarbetaren 155 Läsfrekvenser för Min Värld 156 Läsfrekvenser för Mitt Livs Novell 157 Läsfrekvenser för Röster i Radio/TV 158 Läsfrekvenser för Saxons Veckotidning 159 Läsfrekvenser för Se 160 Läsfrekvenser för Svensk Damtidning 161 Läsfrekvenser för Svenska Journalen 162 Läsfrekvenser för Veckans Affärer 163 Läsfrekvenser för Vecko-Journalen 164 Läsfrekvenser för Vecko-Revyn 165 Läsfrekvenser för Vi 166 Läsfrekvenser för Året Runt Tidningsläsning:10-dagarstidningar 167 Läsfrekvenser för Byggnadsarbetaren 168 Läsfrekvenser för Statsanställd Tidningsläsning:14-dagarstidningar 169 Läsfrekvenser för Allt om Mat 170 Läsfrekvenser för Fabriksarbetaren 171 Läsfrekvenser för Kommunalarbetaren 172 Läsfrekvenser för Motor 173 Läsfrekvenser för Motorföraren 174 Läsfrekvenser för Teknikens Värld 175 Läsfrekvenser för Vi Bilägare Tidningsläsning:Månadstidningar 176 Läsfrekvenser för Allt i Hemmet 177 Läsfrekvenser för Hem och Fritid 178 Läsfrekvenser för Villa & Hem i Sverige 179 Läsfrekvenser för Båt för Alla 180 Läsfrekvenser för Båt-Nytt 181 Läsfrekvenser för Foto och Filmteknik 182 Läsfrekvenser för Det Bästa 183 Läsfrekvenser för Vi Föräldrar 184 Läsfrekvenser för Vår Bostad 185 Läsfrekvenser för Industritjänstemannen 186 Läsfrekvenser för SACO-tidningen 187 Läsfrekvenser för Sunt Förnuft 188 Läsfrekvenser för Jaktjournalen 189 Läsfrekvenser för Jaktmarker och Fiskevatten 190 Läsfrekvenser för Svensk Jakt 191 Läsfrekvenser för Svenskt Fiske 192 Läsfrekvenser för Illustrerad Motor Sport 193 Läsfrekvenser för Populär Mekanik 194 Läsfrekvenser för Svensk Motortidning 195 Läsfrekvenser för Teknik för Alla Tidningsläsning:Vi i Villa 196 Läsfrekvenser för Vi i Villa Innehav av kapitalvaror 197 Hushållets innehav av personbil/kombi 198 Hushållets innehav av fritidshus 199 Hushållets innehav av motor- eller segelbåt 200 Hushållets innehav av bildkamera-typ Instamatic 201 Hushållets innehav av bildkamera-typ systemkamera 202 Hushållets innehav av filmkamera 203 Hushållets innehav av stillbildsprojektor 204 Hushållets innehav av filmprojektor 205 Hushållets innehav av skrivmaskin 206 Hushållets innehav av svart-vit tv 207 Hushållets innehav av färg-tv 208 Hushållets innehav av frysbox/frysskåp 209 Hushållets innehav av diskmaskin 210 Hushållets innehav av tvättmaskin 211 Hushållets innehav av kassettbandspelare 212 Hushållets innehav av stereoanläggning 213 Hushållets innehav av vanlig bandspelare 214 Hushållets innehav av hund 215 Hushållets innehav av katt 216 Hushållets innehav av burfåglar 217 Hushållets innehav av akvariefiskar Köpfrekvenser beträffande kapitalvaror 218 Köpfrekvenser för Matvaror i Butiker 219 Köpfrekvenser för Skönhetsartiklar 220 Köpfrekvenser för Tandkräm 221 Köpfrekvenser för Tvål 222 Köpfrekvenser för Maskindiskmedel 223 Köpfrekvenser för vanligt diskmedel 224 Köpfrekvenser för Rengöringsmedel 225 Köpfrekvenser för Tvättmedel 226 Köpfrekvenser för Golvvårdsmedel 227 Köpfrekvenser för Grammofonskivor Köpavsikter beträffande kapitalvaror 228 Avsikt att köpa kapitalvaror1 229 Avsikt att köpa kapitalvaror1 230 Avsikt att köpa kapitalvaror1 231 Avsikt att köpa kapitalvaror1 232 Avsikt att köpa kapitalvaror1 233 Avsikt att köpa kapitalvaror2 234 Avsikt att köpa kapitalvaror2 235 Avsikt att köpa kapitalvaror2 236 Avsikt att köpa kapitalvaror2 237 Avsikt att köpa kapitalvaror2 238 Avsikt att köpa kapitalvaror3 239 Avsikt att köpa kapitalvaror3 240 Avsikt att köpa kapitalvaror3 241 Avsikt att köpa kapitalvaror3 242 Avsikt att köpa kapitalvaror3 Tidningsläsning:Kalle Anka & Co 243 Läsfrekvenser för Kalle Anka & Co Tidningsläsning:Lokalpress 244 Läsfrekvenser för Norrort 245 Läsfrekvenser för Vaxholms Tidning 246 Läsfrekvenser för Väsby Nytt 247 Läsfrekvenser för Sigtuna-Märsta Posten 248 Läsfrekvenser för Sundbyberg och Solna Tidning 249 Läsfrekvenser för Lidingö Tidning 250 Läsfrekvenser för Västerort 251 Läsfrekvenser för Järfälla Nyheter 252 Läsfrekvenser för Mälaröarnas Nyheter 253 Läsfrekvenser för Huddinge Posten 254 Läsfrekvenser för Södernyheterna 255 Läsfrekvenser för Söderposten 256 Läsfrekvenser för Södertidningen 257 Läsfrekvenser för Helsingborgs Dagblad 258 Läsfrekvenser för Nordvästra Skånes tidningar 259 Läsfrekvenser för Norra Skåne 260 Läsfrekvenser för Ystads Allehanda 261 Läsfrekvenser för Trelleborgs Allehanda 262 Läsfrekvenser för Nyaste Kristianstadsbladet 263 Läsfrekvenser för Mellersta Skåne 264 Läsfrekvenser för Huvudstadspress 265 Läsfrekvenser för - A-Pressen 266 Läsfrekvenser för - Stormarknadspress 267 Läsfrekvenser för DN Förortsbilagor

VAR 1 SSDSTUDIE NR 0070              Loc 1 width 4


Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst studie 0070


VAR 2 SSDUPPLAGA NR 1 Loc 5 width 1 SSDupplaga/datering NR Uppgift om ordningsföljd och utgivningstidpunkt. 1. APRIL 1984
VAR 3 DELSTUDIE NR 001 Loc 6 width 3 SSD Delstudieidentifikation Ordningsnummer i en serie på 1 delar.
VAR 4 ID-NUMMER Loc 9 width 4 Id-nummer
VAR 5 BORTFALLSVIKT Loc 13 width 1 Bortfallsvikt Kod: 1 3 Frek: 1593 179
VAR 6 OMGÅNG Loc 14 width 1 Undersökningsomgång Kod: 3 Frek: 1772
VAR 7 AREGION Loc 15 width 2 MD=99 Regionskod Kod: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Frek: 304 8 11 36 19 12 26 13 34 37 30 Kod: 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Frek: 8 19 16 8 36 7 10 12 27 15 17 Kod: 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Frek: 17 18 14 13 52 103 17 14 19 20 146 Kod: 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 Frek: 30 24 40 15 11 12 9 12 32 12 13 Kod: 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 Frek: 31 15 12 35 13 8 7 30 11 12 7 Kod: 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 Frek: 41 14 6 28 8 6 16 22 21 21 10 Kod: 67 68 69 70 Frek: 11 23 6 10
VAR 8 FÖDELSEÅR Loc 17 width 2 MD=99 Födelseår Kod: 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Frek: 27 16 28 25 20 24 22 34 24 25 41 35 40 36 Kod: 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Frek: 25 41 26 37 37 32 21 26 32 32 33 28 32 24 Kod: 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Frek: 27 35 33 48 36 32 42 30 38 46 54 43 46 42 Kod: 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 Frek: 35 38 41 37 41 34 34 48 45 44
VAR 9 KÖN Loc 19 width 1 F.1. Personliga uppgifter.När man sammanställer resultat av undersökningar i tabeller brukar man dela upp svaren på olika grupper.Därför skulle vi gärna vilja ha följande uppgifter om Dig själv. F.1a. Kön 931 1. Man 841 2. Kvinna
VAR 10 CIVILSTÅND Loc 20 width 1 MD=9 F.1b. Civilstånd <Se F.1 för fullständig frågetext> 417 1. Ogift 1235 2. Gift eller sammanboende 95 3. Änka/änkling/frånskild 25 9. Ej svar
VAR 11 ÅLDER Loc 21 width 2 MD=99 F.1c. Ålder <Se F.1 för fullständig frågetext> 183 00. 19 år och yngre 193 01. 20-24 år 225 02. 25-29 år 187 03. 30-34 år 178 04. 35-39 år 151 05. 40-44 år 150 06. 45-49 år 168 07. 50-54 år 179 08. 55-60 år 156 09. 61 år och äldre 2 99. Ej svar
VAR 12 YRKE Loc 23 width 1 MD=9 F.1d. Förvärvsarbete/sysselsättning.Vilket av nedanstående alternativ passar in på Dig? <Se F.1 för fullständig frågetext> 967 1. Förvärvsarbete,heltid 228 2. Förvärvsarbete,deltid 254 3. Hemmafru 190 4. Studerande 112 5. Annan sysselsättning 11 6. Pensionär 10 9. Ej svar
VAR 13 UTBILDNING Loc 24 width 2 MD=99 F.1e. Vilka av nedanstående utbildningsformer har Du genomgått eller genomgår Du för närvarande? <Se F.1 för fullständig frågetext> Utbildning 1 722 00. Folkskola 179 01. Grundskola eller enhetsskola 94 02. Realskola 45 03. Annan jämförbar utbildning Utbildning 2 107 04. Fackskola 69 05. Flickskola eller folkhögskola 111 06. Annan jämförbar utbildning Utbildning 3 232 07. Gymnasium eller annan jämförbar utbildning Utbildning 4 27 08. Seminarium 183 09. Högskola,universitet eller annan hithörande utbildning 3 99. Ej svar
VAR 14 ORTSTORLEK Loc 26 width 1 MD=9 F.1f. Hur stor är den ort där Du bor? <Se F.1 för fullständig frågetext> 100 1. Under 200 invånare 193 2. 200-1.999 145 3. 2.000-4.999 167 4. 5.000-9.999 263 5. 10.000-24.999 250 6. 25.000-49.999 225 7. 50.000-99.999 357 8. 100.000 och däröver 72 9. Ej svar
VAR 15 BOENDEFORM Loc 27 width 2 MD=99 F.1g. Bor Du i: <Se F.1 för fullständig frågetext> 214 01. Insatslägenhet 615 02. Hyrd lägenhet 621 03. Egen villa 37 04. Hyrd villa 59 05. Eget radhus 18 06. Hyrt radhus 134 07. Jordbruksfastighet 36 08. Inneboende 32 09. Annan bostadsform 6 99. Ej svar
VAR 16 UNDER 2 ÅR Loc 29 width 2 MD=99 F.2. Vi skulle vilja veta hur många personer Ditt hushåll normalt består av.Medräkna även sådana,som befinner sig på kortare semester,kortare militärtjänst, tillfälligt på sjukhus m.m. Obs!Räkna även med Dig själv. F.2a. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna:under 2 år Kod: 0 1 2 99 Frek: 1606 155 4 7
VAR 17 2-6 ÅR Loc 31 width 2 MD=99 F.2b. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 2-6 år <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 99 Frek: 1426 283 55 1 7
VAR 18 7-10 ÅR Loc 33 width 2 MD=99 F.2c. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 7-10 år <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 99 Frek: 1425 277 60 3 7
VAR 19 11-14 ÅR Loc 35 width 2 MD=99 F.2d. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 11-14 år <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 4 99 Frek: 1438 277 45 4 1 7
VAR 20 15-19 ÅR Loc 37 width 2 MD=99 F.2e. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 15-19 år <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 99 Frek: 1282 361 114 8 7
VAR 21 20-67 ÅR Loc 39 width 2 MD=99 F.2f. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 20-67 år <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 4 5 6 9 99 Frek: 21 238 1262 196 41 5 1 1 7
VAR 22 68 ÅR ELLER ÄLDRE Loc 41 width 2 MD=99 F.2g. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 68 år eller äldre <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 99 Frek: 1691 63 11 7
VAR 23 TOTALANTAL Loc 43 width 2 MD=99 F.2h. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna:totalt antal personer <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 99 Frek: 155 472 453 407 192 61 17 4 4 7
VAR 24 PERSONLIG INKOMST Loc 45 width 1 MD=9 F.3. Var vänlig sätt ett kryss i den ruta,som motsvarar den inkomstgrupp Du tillhör samt Ditt hushåll tillhör.Studiemedel,räntor och pensioner räknas till inkomsterna.Uppgifterna bör avse årsinkomsten innan skatt dragits. F.3a. Din personliga inkomst i kronor per år 379 0. Under 10.000 217 1. 10.000-20.000 263 2. 20.000-30.000 395 3. 30.000-40.000 217 4. 40.000-50.000 80 5. 50.000-60.000 18 6. 60.000-70.000 40 7. Över 70.000 163 9. Ej svar
VAR 25 HUSHÅLLETS TOTALINKOMST Loc 46 width 1 MD=9 F.3b. Hushållets totala inkomst i kronor per år <Se F.3 för fullständig frågetext> 35 0. Under 10.000 79 1. 10.000-20.000 127 2. 20.000-30.000 274 3. 30.000-40.000 279 4. 40.000-50.000 279 5. 50.000-60.000 183 6. 60.000-70.000 254 7. Över 70.000 262 9. Ej svar
VAR 26 DAGLIGVARUINKÖP:SJÄLV Loc 47 width 1 MD=9 F.4. Medlemmar i ett hushåll brukar handla olika mycket.Hur stor del av Ditt hushålls inköp av livsmedel och andra varor för dagligt bruk gör Du själv? 337 0. Gör praktiskt taget inga sådana inköp själv 399 1. Gör mindre än hälften av alla inköp 222 2. Gör ungefär hälften av alla inköp 169 3. Gör mer än hälften av alla inköp 643 4. Gör alla eller nästan alla inköp 2 9. Ej svar
VAR 27 MEDLEM I KONSUM Loc 48 width 1 MD=9 F.5. Är Du personligen eller någon annan i Ditt hushåll medlem i Konsum? Om Du inte känner till detta, fråga då de övriga familjemedlemmarna. 1015 1. Ja 745 2. Nej 12 9. Ej svar
VAR 28 KÖRKORT Loc 49 width 1 MD=9 F.6. Har Du själv körkort för personbil? 1218 1. Ja 551 2. Nej 3 9. Ej svar
VAR 29 SAMHÄLLSDEBATT Loc 50 width 1 MD=9 F.7. Dina intressen.Människors intressen är olika.Hur stort är Ditt intresse för nedanstående ämnen och aktiviteter. F.7.1. Samhällsdebatt 89 1. Mycket ointresserad 113 2. Ganska ointresserad 103 3. Något ointresserad 138 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 599 5. Något intresserad 459 6. Ganska intresserad 228 7. Mycket intresserad 43 9. Ej svar
VAR 30 SOCIALA RÄTTIGHETER Loc 51 width 1 MD=9 F.7.2. Sociala rättigheter <Se F.7 för fullständig frågetext> 37 1. Mycket ointresserad 60 2. Ganska ointresserad 75 3. Något ointresserad 74 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 470 5. Något intresserad 601 6. Ganska intresserad 430 7. Mycket intresserad 25 9. Ej svar
VAR 31 SKATTEFRÅGOR Loc 52 width 1 MD=9 F.7.3. Skattefrågor <Se F.7 för fullständig frågetext> 53 1. Mycket ointresserad 49 2. Ganska ointresserad 72 3. Något ointresserad 95 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 422 5. Något intresserad 523 6. Ganska intresserad 527 7. Mycket intresserad 31 9. Ej svar
VAR 32 LAGAR OCH FÖRORDNINGAR Loc 53 width 1 MD=9 F.7.4. Lagar och förordningar <Se F.7 för fullständig frågetext> 45 1. Mycket ointresserad 65 2. Ganska ointresserad 92 3. Något ointresserad 120 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 590 5. Något intresserad 499 6. Ganska intresserad 318 7. Mycket intresserad 43 9. Ej svar
VAR 33 SAMLEVNADSPROBLEM Loc 54 width 1 MD=9 F.7.5. Samlevnadsproblem <Se F.7 för fullständig frågetext> 56 1. Mycket ointresserad 63 2. Ganska ointresserad 101 3. Något ointresserad 176 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 520 5. Något intresserad 492 6. Ganska intresserad 321 7. Mycket intresserad 43 9. Ej svar
VAR 34 RELIGIONS-OCH TROSFRÅGOR Loc 55 width 1 MD=9 F.7.6. Religions-och trosfrågor <Se F.7 för fullständig frågetext> 294 1. Mycket ointresserad 229 2. Ganska ointresserad 212 3. Något ointresserad 195 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 431 5. Något intresserad 201 6. Ganska intresserad 174 7. Mycket intresserad 36 9. Ej svar
VAR 35 ARBETSMARKNADEN Loc 56 width 1 MD=9 F.7.7. Arbetsmarknaden <Se F.7 för fullständig frågetext> 32 1. Mycket ointresserad 61 2. Ganska ointresserad 92 3. Något ointresserad 106 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 510 5. Något intresserad 537 6. Ganska intresserad 399 7. Mycket intresserad 35 9. Ej svar
VAR 36 SAMHÄLLSPLANERING Loc 57 width 1 MD=9 F.7.8. Samhällsplanering <Se F.7 för fullständig frågetext> 70 1. Mycket ointresserad 74 2. Ganska ointresserad 128 3. Något ointresserad 213 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 568 5. Något intresserad 416 6. Ganska intresserad 256 7. Mycket intresserad 47 9. Ej svar
VAR 37 POLITISKA FRÅGOR Loc 58 width 1 MD=9 F.7.9. Politiska frågor <Se F.7 för fullständig frågetext> 136 1. Mycket ointresserad 119 2. Ganska ointresserad 149 3. Något ointresserad 151 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 510 5. Något intresserad 423 6. Ganska intresserad 246 7. Mycket intresserad 38 9. Ej svar
VAR 38 FÖRSVARSFRÅGOR Loc 59 width 1 MD=9 F.7.10. Försvarsfrågor <Se F.7 för fullständig frågetext> 250 1. Mycket ointresserad 174 2. Ganska ointresserad 203 3. Något ointresserad 252 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 506 5. Något intresserad 231 6. Ganska intresserad 118 7. Mycket intresserad 38 9. Ej svar
VAR 39 MILJÖVÅRDSPROBLEM Loc 60 width 1 MD=9 F.7.11. Miljövårdsproblem <Se F.7 för fullständig frågetext> 28 1. Mycket ointresserad 34 2. Ganska ointresserad 79 3. Något ointresserad 84 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 434 5. Något intresserad 517 6. Ganska intresserad 560 7. Mycket intresserad 36 9. Ej svar
VAR 40 HÄLSONYTTIG MAT Loc 61 width 1 MD=9 F.7.12. Hälsonyttig mat <Se F.7 för fullständig frågetext> 48 1. Mycket ointresserad 80 2. Ganska ointresserad 99 3. Något ointresserad 109 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 398 5. Något intresserad 477 6. Ganska intresserad 524 7. Mycket intresserad 37 9. Ej svar
VAR 41 SJUKDOMAR OCH HÄLSOVÅRD Loc 62 width 1 MD=9 F.7.13. Sjukdomar och hälsovård <Se F.7 för fullständig frågetext> 15 1. Mycket ointresserad 53 2. Ganska ointresserad 89 3. Något ointresserad 110 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 451 5. Något intresserad 504 6. Ganska intresserad 508 7. Mycket intresserad 42 9. Ej svar
VAR 42 BANTNINGSTIPS Loc 63 width 1 MD=9 F.7.14. Bantningstips <Se F.7 för fullständig frågetext> 607 1. Mycket ointresserad 177 2. Ganska ointresserad 168 3. Något ointresserad 178 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 312 5. Något intresserad 141 6. Ganska intresserad 139 7. Mycket intresserad 50 9. Ej svar
VAR 43 HUSHÅLLA EKONOMISKT Loc 64 width 1 MD=9 F.7.15. Hushålla ekonomiskt <Se F.7 för fullständig frågetext> 43 1. Mycket ointresserad 52 2. Ganska ointresserad 70 3. Något ointresserad 95 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 360 5. Något intresserad 499 6. Ganska intresserad 620 7. Mycket intresserad 33 9. Ej svar
VAR 44 HEMINREDNING Loc 65 width 1 MD=9 F.7.16. Heminredning <Se F.7 för fullständig frågetext> 66 1. Mycket ointresserad 58 2. Ganska ointresserad 90 3. Något ointresserad 103 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 475 5. Något intresserad 476 6. Ganska intresserad 470 7. Mycket intresserad 34 9. Ej svar
VAR 45 MODENYHETER Loc 66 width 1 MD=9 F.7.17. Modenyheter <Se F.7 för fullständig frågetext> 207 1. Mycket ointresserad 171 2. Ganska ointresserad 142 3. Något ointresserad 127 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 489 5. Något intresserad 352 6. Ganska intresserad 243 7. Mycket intresserad 41 9. Ej svar
VAR 46 MATVARUNYHETER Loc 67 width 1 MD=9 F.7.18. Matvarunyheter <Se F.7 för fullständig frågetext> 109 1. Mycket ointresserad 128 2. Ganska ointresserad 171 3. Något ointresserad 183 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 497 5. Något intresserad 370 6. Ganska intresserad 269 7. Mycket intresserad 45 9. Ej svar
VAR 47 BARNAVÅRD Loc 68 width 1 MD=9 F.7.19. Barnavård <Se F.7 för fullständig frågetext> 149 1. Mycket ointresserad 102 2. Ganska ointresserad 143 3. Något ointresserad 202 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 425 5. Något intresserad 345 6. Ganska intresserad 363 7. Mycket intresserad 43 9. Ej svar
VAR 48 SKÖNHETSVÅRD Loc 69 width 1 MD=9 F.7.20. Skönhetsvård <Se F.7 för fullständig frågetext> 346 1. Mycket ointresserad 195 2. Ganska ointresserad 184 3. Något ointresserad 203 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 460 5. Något intresserad 218 6. Ganska intresserad 115 7. Mycket intresserad 51 9. Ej svar
VAR 49 VILLA/EGET HEM Loc 70 width 1 MD=9 F.7.21. Villa/eget hem <Se F.7 för fullständig frågetext> 61 1. Mycket ointresserad 49 2. Ganska ointresserad 60 3. Något ointresserad 120 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 262 5. Något intresserad 372 6. Ganska intresserad 804 7. Mycket intresserad 44 9. Ej svar
VAR 50 FRITIDSHUS Loc 71 width 1 MD=9 F.7.22. Fritidshus <Se F.7 för fullständig frågetext> 158 1. Mycket ointresserad 116 2. Ganska ointresserad 119 3. Något ointresserad 194 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 404 5. Något intresserad 310 6. Ganska intresserad 409 7. Mycket intresserad 62 9. Ej svar
VAR 51 SEMESTERRESOR Loc 72 width 1 MD=9 F.7.23. Semesterresor <Se F.7 för fullständig frågetext> 56 1. Mycket ointresserad 44 2. Ganska ointresserad 81 3. Något ointresserad 79 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 451 5. Något intresserad 494 6. Ganska intresserad 530 7. Mycket intresserad 37 9. Ej svar
VAR 52 BÅTAR Loc 73 width 1 MD=9 F.7.24. Båtar <Se F.7 för fullständig frågetext> 373 1. Mycket ointresserad 171 2. Ganska ointresserad 170 3. Något ointresserad 194 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 368 5. Något intresserad 209 6. Ganska intresserad 240 7. Mycket intresserad 47 9. Ej svar
VAR 53 PERSONBILAR Loc 74 width 1 MD=9 F.7.25. Personbilar <Se F.7 för fullständig frågetext> 121 1. Mycket ointresserad 90 2. Ganska ointresserad 98 3. Något ointresserad 118 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 494 5. Något intresserad 418 6. Ganska intresserad 397 7. Mycket intresserad 36 9. Ej svar
VAR 54 TV/RADIOAPPARATER Loc 75 width 1 MD=9 F.7.26. TV/Radioapparater <Se F.7 för fullständig frågetext> 97 1. Mycket ointresserad 93 2. Ganska ointresserad 164 3. Något ointresserad 130 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 550 5. Något intresserad 423 6. Ganska intresserad 279 7. Mycket intresserad 36 9. Ej svar
VAR 55 STEREOANLÄGGNINGAR Loc 76 width 1 MD=9 F.7.27. Stereoanläggningar <Se F.7 för fullständig frågetext> 237 1. Mycket ointresserad 142 2. Ganska ointresserad 162 3. Något ointresserad 173 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 434 5. Något intresserad 328 6. Ganska intresserad 253 7. Mycket intresserad 43 9. Ej svar
VAR 56 HUSHÅLLSMASKINER Loc 77 width 1 MD=9 F.7.28. Hushållsmaskiner <Se F.7 för fullständig frågetext> 124 1. Mycket ointresserad 116 2. Ganska ointresserad 193 3. Något ointresserad 167 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 554 5. Något intresserad 395 6. Ganska intresserad 182 7. Mycket intresserad 41 9. Ej svar
VAR 57 FOTOUTRUSTNING Loc 78 width 1 MD=9 F.7.29. Fotoutrustning <Se F.7 för fullständig frågetext> 248 1. Mycket ointresserad 173 2. Ganska ointresserad 228 3. Något ointresserad 217 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 511 5. Något intresserad 233 6. Ganska intresserad 118 7. Mycket intresserad 44 9. Ej svar
VAR 58 MOTORCYKLAR/MOPEDER Loc 79 width 1 MD=9 F.7.30. Motorcyklar/mopeder <Se F.7 för fullständig frågetext> 681 1. Mycket ointresserad 165 2. Ganska ointresserad 190 3. Något ointresserad 212 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 239 5. Något intresserad 112 6. Ganska intresserad 125 7. Mycket intresserad 48 9. Ej svar
VAR 59 RAKAPPARATER Loc 80 width 1 MD=9 F.7.31. Rakapparater <Se F.7 för fullständig frågetext> 651 1. Mycket ointresserad 141 2. Ganska ointresserad 174 3. Något ointresserad 259 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 287 5. Något intresserad 135 6. Ganska intresserad 68 7. Mycket intresserad 57 9. Ej svar
VAR 60 RENGÖRINGSMEDEL Loc 81 width 1 MD=9 F.7.32. Rengöringsmedel <Se F.7 för fullständig frågetext> 153 1. Mycket ointresserad 137 2. Ganska ointresserad 164 3. Något ointresserad 203 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 507 5. Något intresserad 354 6. Ganska intresserad 214 7. Mycket intresserad 40 9. Ej svar
VAR 61 MEDEL MOT MJÄLL Loc 82 width 1 MD=9 F.7.33. Medel mot mjäll <Se F.7 för fullständig frågetext> 444 1. Mycket ointresserad 174 2. Ganska ointresserad 173 3. Något ointresserad 278 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 337 5. Något intresserad 180 6. Ganska intresserad 142 7. Mycket intresserad 44 9. Ej svar
VAR 62 HUNDARS SKÖTSEL Loc 83 width 1 MD=9 F.7.34. Hundars skötsel <Se F.7 för fullständig frågetext> 602 1. Mycket ointresserad 147 2. Ganska ointresserad 122 3. Något ointresserad 219 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 211 5. Något intresserad 182 6. Ganska intresserad 255 7. Mycket intresserad 34 9. Ej svar
VAR 63 KATTERS SKÖTSEL Loc 84 width 1 MD=9 F.7.35. Katters skötsel <Se F.7 för fullständig frågetext> 781 1. Mycket ointresserad 141 2. Ganska ointresserad 131 3. Något ointresserad 234 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 211 5. Något intresserad 101 6. Ganska intresserad 134 7. Mycket intresserad 39 9. Ej svar
VAR 64 HANDLA MAT Loc 85 width 1 MD=9 F.7.36. Handla mat <Se F.7 för fullständig frågetext> 74 1. Mycket ointresserad 96 2. Ganska ointresserad 113 3. Något ointresserad 66 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 504 5. Något intresserad 528 6. Ganska intresserad 379 7. Mycket intresserad 12 9. Ej svar
VAR 65 LAGA MAT Loc 86 width 1 MD=9 F.7.37. Laga mat <Se F.7 för fullständig frågetext> 86 1. Mycket ointresserad 77 2. Ganska ointresserad 107 3. Något ointresserad 60 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 421 5. Något intresserad 526 6. Ganska intresserad 477 7. Mycket intresserad 18 9. Ej svar
VAR 66 PRÖVA NYA MATRÄTTER Loc 87 width 1 MD=9 F.7.38. Pröva nya maträtter <Se F.7 för fullständig frågetext> 93 1. Mycket ointresserad 74 2. Ganska ointresserad 93 3. Något ointresserad 88 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 439 5. Något intresserad 470 6. Ganska intresserad 486 7. Mycket intresserad 29 9. Ej svar
VAR 67 BAKA Loc 88 width 1 MD=9 F.7.39. Baka <Se F.7 för fullständig frågetext> 282 1. Mycket ointresserad 148 2. Ganska ointresserad 180 3. Något ointresserad 128 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 316 5. Något intresserad 334 6. Ganska intresserad 356 7. Mycket intresserad 28 9. Ej svar
VAR 68 PRÖVA NYA CIGARRETTER Loc 89 width 1 MD=9 F.7.40. Pröva nya cigarretter <Se F.7 för fullständig frågetext> 1065 1. Mycket ointresserad 103 2. Ganska ointresserad 108 3. Något ointresserad 216 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 178 5. Något intresserad 40 6. Ganska intresserad 23 7. Mycket intresserad 39 9. Ej svar
VAR 69 PRÖVA NY PIPTOBAK Loc 90 width 1 MD=9 F.7.41. Pröva ny piptobak <Se F.7 för fullständig frågetext> 1218 1. Mycket ointresserad 67 2. Ganska ointresserad 66 3. Något ointresserad 227 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 100 5. Något intresserad 30 6. Ganska intresserad 17 7. Mycket intresserad 47 9. Ej svar
VAR 70 PRÖVA NYA CIGARILLER Loc 91 width 1 MD=9 F.7.42. Pröva nya cigariller <Se F.7 för fullständig frågetext> 1258 1. Mycket ointresserad 70 2. Ganska ointresserad 70 3. Något ointresserad 235 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 57 5. Något intresserad 18 6. Ganska intresserad 11 7. Mycket intresserad 53 9. Ej svar
VAR 71 HA GÄSTER Loc 92 width 1 MD=9 F.7.43. Ha gäster <Se F.7 för fullständig frågetext> 44 1. Mycket ointresserad 25 2. Ganska ointresserad 68 3. Något ointresserad 85 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 512 5. Något intresserad 673 6. Ganska intresserad 323 7. Mycket intresserad 42 9. Ej svar
VAR 72 KÖRA BIL Loc 93 width 1 MD=9 F.7.44. Köra bil <Se F.7 för fullständig frågetext> 203 1. Mycket ointresserad 42 2. Ganska ointresserad 49 3. Något ointresserad 172 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 268 5. Något intresserad 472 6. Ganska intresserad 526 7. Mycket intresserad 40 9. Ej svar
VAR 73 JOBBA MED BILEN Loc 94 width 1 MD=9 F.7.45. Jobba med bilen <Se F.7 för fullständig frågetext> 476 1. Mycket ointresserad 111 2. Ganska ointresserad 141 3. Något ointresserad 201 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 380 5. Något intresserad 243 6. Ganska intresserad 182 7. Mycket intresserad 38 9. Ej svar
VAR 74 ARBETA I TRÄDGÅRDEN Loc 95 width 1 MD=9 F.7.46. Arbeta i trädgården <Se F.7 för fullständig frågetext> 130 1. Mycket ointresserad 73 2. Ganska ointresserad 96 3. Något ointresserad 159 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 396 5. Något intresserad 456 6. Ganska intresserad 436 7. Mycket intresserad 26 9. Ej svar
VAR 75 FOTOGRAFERA Loc 96 width 1 MD=9 F.7.47. Fotografera <Se F.7 för fullständig frågetext> 211 1. Mycket ointresserad 121 2. Ganska ointresserad 161 3. Något ointresserad 151 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 605 5. Något intresserad 313 6. Ganska intresserad 171 7. Mycket intresserad 39 9. Ej svar
VAR 76 SMALFILMA Loc 97 width 1 MD=9 F.7.48. Smalfilma <Se F.7 för fullständig frågetext> 501 1. Mycket ointresserad 167 2. Ganska ointresserad 176 3. Något ointresserad 425 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 256 5. Något intresserad 114 6. Ganska intresserad 77 7. Mycket intresserad 56 9. Ej svar
VAR 77 LYSSNA PÅ POPMUSIK Loc 98 width 1 MD=9 F.7.49. Lyssna på popmusik <Se F.7 för fullständig frågetext> 475 1. Mycket ointresserad 124 2. Ganska ointresserad 152 3. Något ointresserad 144 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 397 5. Något intresserad 219 6. Ganska intresserad 218 7. Mycket intresserad 43 9. Ej svar
VAR 78 LYSSNA PÅ KLASSISK MUSIK Loc 99 width 1 MD=9 F.7.50. Lyssna på klassisk musik <Se F.7 för fullständig frågetext> 313 1. Mycket ointresserad 133 2. Ganska ointresserad 184 3. Något ointresserad 125 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 529 5. Något intresserad 247 6. Ganska intresserad 205 7. Mycket intresserad 36 9. Ej svar
VAR 79 GÅ PÅ TEATER Loc 100 width 1 MD=9 F.7.51. Gå på teater <Se F.7 för fullständig frågetext> 257 1. Mycket ointresserad 120 2. Ganska ointresserad 142 3. Något ointresserad 169 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 501 5. Något intresserad 338 6. Ganska intresserad 210 7. Mycket intresserad 35 9. Ej svar
VAR 80 GÅ PÅ KONSTUTSTÄLLNING Loc 101 width 1 MD=9 F.7.52. Gå på konstutställning <Se F.7 för fullständig frågetext> 404 1. Mycket ointresserad 183 2. Ganska ointresserad 207 3. Något ointresserad 227 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 389 5. Något intresserad 222 6. Ganska intresserad 100 7. Mycket intresserad 40 9. Ej svar
VAR 81 SKAFFA VIDAREUTBILDNING Loc 102 width 1 MD=9 F.7.53. Skaffa vidareutbildning <Se F.7 för fullständig frågetext> 145 1. Mycket ointresserad 66 2. Ganska ointresserad 123 3. Något ointresserad 250 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 516 5. Något intresserad 365 6. Ganska intresserad 263 7. Mycket intresserad 44 9. Ej svar
VAR 82 LÄSA BÖCKER Loc 103 width 1 MD=9 F.7.54. Läsa böcker <Se F.7 för fullständig frågetext> 114 1. Mycket ointresserad 60 2. Ganska ointresserad 110 3. Något ointresserad 65 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 482 5. Något intresserad 443 6. Ganska intresserad 463 7. Mycket intresserad 35 9. Ej svar
VAR 83 LÄSA POPULÄRTIDNINGAR Loc 104 width 1 MD=9 F.7.55. Läsa populärtidningar <Se F.7 för fullständig frågetext> 178 1. Mycket ointresserad 120 2. Ganska ointresserad 182 3. Något ointresserad 207 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 537 5. Något intresserad 365 6. Ganska intresserad 135 7. Mycket intresserad 48 9. Ej svar
VAR 84 SY KLÄDER Loc 105 width 1 MD=9 F.7.56. Sy kläder <Se F.7 för fullständig frågetext> 719 1. Mycket ointresserad 117 2. Ganska ointresserad 126 3. Något ointresserad 173 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 240 5. Något intresserad 168 6. Ganska intresserad 194 7. Mycket intresserad 35 9. Ej svar
VAR 85 HANDARBETA Loc 106 width 1 MD=9 F.7.57. Handarbeta <Se F.7 för fullständig frågetext> 628 1. Mycket ointresserad 94 2. Ganska ointresserad 87 3. Något ointresserad 142 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 226 5. Något intresserad 224 6. Ganska intresserad 340 7. Mycket intresserad 31 9. Ej svar
VAR 86 MÅLA Loc 107 width 1 MD=9 F.7.58. Måla <Se F.7 för fullständig frågetext> 365 1. Mycket ointresserad 98 2. Ganska ointresserad 130 3. Något ointresserad 199 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 445 5. Något intresserad 299 6. Ganska intresserad 192 7. Mycket intresserad 44 9. Ej svar
VAR 87 SNICKRA Loc 108 width 1 MD=9 F.7.59. Snickra <Se F.7 för fullständig frågetext> 358 1. Mycket ointresserad 109 2. Ganska ointresserad 135 3. Något ointresserad 191 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 414 5. Något intresserad 323 6. Ganska intresserad 199 7. Mycket intresserad 43 9. Ej svar
VAR 88 MOTIONERA Loc 109 width 1 MD=9 F.7.60. Motionera <Se F.7 för fullständig frågetext> 73 1. Mycket ointresserad 57 2. Ganska ointresserad 92 3. Något ointresserad 79 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 510 5. Något intresserad 513 6. Ganska intresserad 420 7. Mycket intresserad 28 9. Ej svar
VAR 89 FRILUFTSLIV Loc 110 width 1 MD=9 F.7.61. Friluftsliv <Se F.7 för fullständig frågetext> 34 1. Mycket ointresserad 35 2. Ganska ointresserad 63 3. Något ointresserad 61 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 406 5. Något intresserad 526 6. Ganska intresserad 617 7. Mycket intresserad 30 9. Ej svar
VAR 90 SPORTFISKA Loc 111 width 1 MD=9 F.7.62. Sportfiska <Se F.7 för fullständig frågetext> 422 1. Mycket ointresserad 105 2. Ganska ointresserad 130 3. Något ointresserad 217 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 325 5. Något intresserad 243 6. Ganska intresserad 291 7. Mycket intresserad 39 9. Ej svar
VAR 91 ÅKA SKIDOR Loc 112 width 1 MD=9 F.7.63. Åka skidor <Se F.7 för fullständig frågetext> 263 1. Mycket ointresserad 105 2. Ganska ointresserad 132 3. Något ointresserad 160 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 464 5. Något intresserad 314 6. Ganska intresserad 298 7. Mycket intresserad 36 9. Ej svar
VAR 92 ÅKA MOTORBÅT Loc 113 width 1 MD=9 F.7.64. Åka motorbåt <Se F.7 för fullständig frågetext> 358 1. Mycket ointresserad 125 2. Ganska ointresserad 148 3. Något ointresserad 225 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 387 5. Något intresserad 245 6. Ganska intresserad 249 7. Mycket intresserad 35 9. Ej svar
VAR 93 SEGLA Loc 114 width 1 MD=9 F.7.65. Segla <Se F.7 för fullständig frågetext> 539 1. Mycket ointresserad 144 2. Ganska ointresserad 140 3. Något ointresserad 377 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 231 5. Något intresserad 146 6. Ganska intresserad 153 7. Mycket intresserad 42 9. Ej svar
VAR 94 CAMPA Loc 115 width 1 MD=9 F.7.66. Campa <Se F.7 för fullständig frågetext> 293 1. Mycket ointresserad 93 2. Ganska ointresserad 135 3. Något ointresserad 153 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 459 5. Något intresserad 334 6. Ganska intresserad 262 7. Mycket intresserad 43 9. Ej svar
VAR 95 SEMESTRA UTOMLANDS Loc 116 width 1 MD=9 F.7.67. Semestra utomlands <Se F.7 för fullständig frågetext> 162 1. Mycket ointresserad 67 2. Ganska ointresserad 100 3. Något ointresserad 179 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 342 5. Något intresserad 363 6. Ganska intresserad 516 7. Mycket intresserad 43 9. Ej svar
VAR 96 SEMESTRA I SVERIGE Loc 117 width 1 MD=9 F.7.68. Semestra i Sverige <Se F.7 för fullständig frågetext> 30 1. Mycket ointresserad 13 2. Ganska ointresserad 30 3. Något ointresserad 57 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 324 5. Något intresserad 595 6. Ganska intresserad 678 7. Mycket intresserad 45 9. Ej svar
VAR 97 GÅ PÅ FÖRENINGSMÖTEN Loc 118 width 1 MD=9 F.7.69. Gå på föreningsmöten <Se F.7 för fullständig frågetext> 399 1. Mycket ointresserad 190 2. Ganska ointresserad 233 3. Något ointresserad 221 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 407 5. Något intresserad 172 6. Ganska intresserad 96 7. Mycket intresserad 54 9. Ej svar
VAR 98 SE PÅ SPORTEVENEMANG Loc 119 width 1 MD=9 F.7.70. Se på sportevenemang <Se F.7 för fullständig frågetext> 201 1. Mycket ointresserad 117 2. Ganska ointresserad 118 3. Något ointresserad 113 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 410 5. Något intresserad 321 6. Ganska intresserad 453 7. Mycket intresserad 39 9. Ej svar
VAR 99 PRÖVA NYA PRODUKTER Loc 120 width 1 MD=9 F.7.71. Pröva nya produkter <Se F.7 för fullständig frågetext> 83 1. Mycket ointresserad 72 2. Ganska ointresserad 119 3. Något ointresserad 252 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 650 5. Något intresserad 386 6. Ganska intresserad 169 7. Mycket intresserad 41 9. Ej svar
VAR 100 KONSUM Loc 121 width 2 F.8. Hur ofta Du besöker affärer m.m. Nedan finner Du ett antal frågor där Du kan markera Ditt svar på upp till 16 olika sätt:från "Aldrig" till "7 ggr/vecka". Ange så noga Du kan HUR OFTA Du besöker olika affärer etc. Svara med ett kryss på varje rad! F.8a. Hur ofta besöker Du Konsum? 157 00. Aldrig 30 01. 1 gång per år 36 02. 2 gånger per år 61 03. 3 gånger per år 72 04. 1 gång per kvartal 51 05. 2 gånger per kvartal 209 06. 1 gång per månad 143 07. 2 gånger per månad 158 08. 3 gånger per månad 293 09. 1 gång per vecka 207 10. 2 gånger per vecka 155 11. 3 gånger per vecka 92 12. 4 gånger per vecka 70 13. 5 gånger per vecka 23 14. 6 gånger per vecka 15 15. 7 gånger per vecka
VAR 101 ICA Loc 123 width 2 F.8b. Hur ofta besöker Du ICA? <Se F.8 för fullständig frågetext> 147 00. Aldrig 28 01. 1 gång per år 23 02. 2 gånger per år 43 03. 3 gånger per år 62 04. 1 gång per kvartal 56 05. 2 gånger per kvartal 199 06. 1 gång per månad 101 07. 2 gånger per månad 153 08. 3 gånger per månad 327 09. 1 gång per vecka 255 10. 2 gånger per vecka 170 11. 3 gånger per vecka 92 12. 4 gånger per vecka 65 13. 5 gånger per vecka 21 14. 6 gånger per vecka 30 15. 7 gånger per vecka
VAR 102 VIVO Loc 125 width 2 F.8c. Hur ofta besöker Du VIVO? <Se F.8 för fullständig frågetext> 905 00. Aldrig 111 01. 1 gång per år 67 02. 2 gånger per år 63 03. 3 gånger per år 86 04. 1 gång per kvartal 49 05. 2 gånger per kvartal 136 06. 1 gång per månad 52 07. 2 gånger per månad 53 08. 3 gånger per månad 123 09. 1 gång per vecka 47 10. 2 gånger per vecka 34 11. 3 gånger per vecka 25 12. 4 gånger per vecka 10 13. 5 gånger per vecka 5 14. 6 gånger per vecka 6 15. 7 gånger per vecka
VAR 103 ANNAN LIVSMEDELSBUTIK Loc 127 width 2 MD=99 F.8d. Hur ofta besöker Du annan livsmedelsbutik? <Se F.8 för fullständig frågetext> 449 00. Aldrig 92 01. 1 gång per år 80 02. 2 gånger per år 103 03. 3 gånger per år 113 04. 1 gång per kvartal 88 05. 2 gånger per kvartal 202 06. 1 gång per månad 136 07. 2 gånger per månad 106 08. 3 gånger per månad 199 09. 1 gång per vecka 89 10. 2 gånger per vecka 55 11. 3 gånger per vecka 30 12. 4 gånger per vecka 19 13. 5 gånger per vecka 7 14. 6 gånger per vecka 4 15. 7 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 104 LIVSM.AVD.DOMUS-OBS Loc 129 width 2 MD=99 F.8e. Hur ofta besöker Du livsmedelsavdelning i Domus eller Obs? <Se F.8 för fullständig frågetext> 315 00. Aldrig 79 01. 1 gång per år 82 02. 2 gånger per år 102 03. 3 gånger per år 118 04. 1 gång per kvartal 99 05. 2 gånger per kvartal 274 06. 1 gång per månad 148 07. 2 gånger per månad 125 08. 3 gånger per månad 229 09. 1 gång per vecka 89 10. 2 gånger per vecka 54 11. 3 gånger per vecka 30 12. 4 gånger per vecka 21 13. 5 gånger per vecka 5 14. 6 gånger per vecka 2 15. 7 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 105 LIVSM.AVD.ANNAT VARUHUS Loc 131 width 2 MD=99 F.8f. Hur ofta besöker Du livsmedelsavdelning i annat varuhus? <Se F.8 för fullständig frågetext> 574 00. Aldrig 113 01. 1 gång per år 79 02. 2 gånger per år 90 03. 3 gånger per år 158 04. 1 gång per kvartal 88 05. 2 gånger per kvartal 221 06. 1 gång per månad 113 07. 2 gånger per månad 84 08. 3 gånger per månad 149 09. 1 gång per vecka 52 10. 2 gånger per vecka 31 11. 3 gånger per vecka 14 12. 4 gånger per vecka 5 13. 5 gånger per vecka 1 14. 6 gånger per vecka 15. 7 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 106 DOMUS Loc 133 width 2 F.8g. Hur ofta besöker Du Domus? <Se F.8 för fullständig frågetext> 321 00. Aldrig 80 01. 1 gång per år 75 02. 2 gånger per år 85 03. 3 gånger per år 149 04. 1 gång per kvartal 89 05. 2 gånger per kvartal 258 06. 1 gång per månad 147 07. 2 gånger per månad 141 08. 3 gånger per månad 224 09. 1 gång per vecka 89 10. 2 gånger per vecka 51 11. 3 gånger per vecka 32 12. 4 gånger per vecka 23 13. 5 gånger per vecka 4 14. 6 gånger per vecka 4 15. 7 gånger per vecka
VAR 107 EPA Loc 135 width 2 F.8h. Hur ofta besöker Du Epa? <Se F.8 för fullständig frågetext> 416 00. Aldrig 139 01. 1 gång per år 105 02. 2 gånger per år 102 03. 3 gånger per år 162 04. 1 gång per kvartal 106 05. 2 gånger per kvartal 259 06. 1 gång per månad 130 07. 2 gånger per månad 87 08. 3 gånger per månad 162 09. 1 gång per vecka 60 10. 2 gånger per vecka 28 11. 3 gånger per vecka 5 12. 4 gånger per vecka 6 13. 5 gånger per vecka 2 14. 6 gånger per vecka 3 15. 7 gånger per vecka
VAR 108 TEMPO Loc 137 width 2 F.8i. Hur ofta besöker Du Tempo? <Se F.8 för fullständig frågetext> 558 00. Aldrig 163 01. 1 gång per år 107 02. 2 gånger per år 82 03. 3 gånger per år 156 04. 1 gång per kvartal 94 05. 2 gånger per kvartal 201 06. 1 gång per månad 101 07. 2 gånger per månad 75 08. 3 gånger per månad 120 09. 1 gång per vecka 64 10. 2 gånger per vecka 22 11. 3 gånger per vecka 16 12. 4 gånger per vecka 9 13. 5 gånger per vecka 14. 6 gånger per vecka 4 15. 7 gånger per vecka
VAR 109 PRESSBYRÅN Loc 139 width 2 F.8j. Hur ofta besöker Du Pressbyrån? <Se F.8 för fullständig frågetext> 271 00. Aldrig 43 01. 1 gång per år 58 02. 2 gånger per år 86 03. 3 gånger per år 115 04. 1 gång per kvartal 74 05. 2 gånger per kvartal 217 06. 1 gång per månad 157 07. 2 gånger per månad 138 08. 3 gånger per månad 251 09. 1 gång per vecka 130 10. 2 gånger per vecka 85 11. 3 gånger per vecka 50 12. 4 gånger per vecka 45 13. 5 gånger per vecka 13 14. 6 gånger per vecka 39 15. 7 gånger per vecka
VAR 110 ANNAN KIOSK Loc 141 width 2 F.8k. Hur ofta besöker Du annan kiosk? <Se F.8 för fullständig frågetext> 305 00. Aldrig 33 01. 1 gång per år 42 02. 2 gånger per år 64 03. 3 gånger per år 93 04. 1 gång per kvartal 63 05. 2 gånger per kvartal 188 06. 1 gång per månad 143 07. 2 gånger per månad 119 08. 3 gånger per månad 283 09. 1 gång per vecka 155 10. 2 gånger per vecka 120 11. 3 gånger per vecka 72 12. 4 gånger per vecka 37 13. 5 gånger per vecka 20 14. 6 gånger per vecka 35 15. 7 gånger per vecka
VAR 111 TOBAKSAFFÄR Loc 143 width 2 F.8l. Hur ofta besöker Du tobaksaffär? <Se F.8 för fullständig frågetext> 637 00. Aldrig 71 01. 1 gång per år 57 02. 2 gånger per år 67 03. 3 gånger per år 93 04. 1 gång per kvartal 62 05. 2 gånger per kvartal 179 06. 1 gång per månad 87 07. 2 gånger per månad 83 08. 3 gånger per månad 210 09. 1 gång per vecka 81 10. 2 gånger per vecka 55 11. 3 gånger per vecka 29 12. 4 gånger per vecka 31 13. 5 gånger per vecka 13 14. 6 gånger per vecka 17 15. 7 gånger per vecka
VAR 112 BAR/SJÄLVSERVERING Loc 145 width 2 F.8m. Hur ofta besöker Du bar/självservering? <Se F.8 för fullständig frågetext> 303 00. Aldrig 61 01. 1 gång per år 103 02. 2 gånger per år 163 03. 3 gånger per år 222 04. 1 gång per kvartal 141 05. 2 gånger per kvartal 249 06. 1 gång per månad 129 07. 2 gånger per månad 108 08. 3 gånger per månad 93 09. 1 gång per vecka 42 10. 2 gånger per vecka 34 11. 3 gånger per vecka 35 12. 4 gånger per vecka 73 13. 5 gånger per vecka 5 14. 6 gånger per vecka 11 15. 7 gånger per vecka
VAR 113 KAFE/KONDITORI Loc 147 width 2 F.8n. Hur ofta besöker Du kafe/konditori? <Se F.8 för fullständig frågetext> 356 00. Aldrig 100 01. 1 gång per år 145 02. 2 gånger per år 160 03. 3 gånger per år 210 04. 1 gång per kvartal 137 05. 2 gånger per kvartal 237 06. 1 gång per månad 117 07. 2 gånger per månad 87 08. 3 gånger per månad 110 09. 1 gång per vecka 40 10. 2 gånger per vecka 32 11. 3 gånger per vecka 11 12. 4 gånger per vecka 18 13. 5 gånger per vecka 2 14. 6 gånger per vecka 10 15. 7 gånger per vecka
VAR 114 KORVKIOSK/GATUKÖK Loc 149 width 2 F.8o. Hur ofta besöker Du korvkiosk/gatukök? <Se F.8 för fullständig frågetext> 432 00. Aldrig 80 01. 1 gång per år 100 02. 2 gånger per år 126 03. 3 gånger per år 175 04. 1 gång per kvartal 134 05. 2 gånger per kvartal 225 06. 1 gång per månad 127 07. 2 gånger per månad 127 08. 3 gånger per månad 110 09. 1 gång per vecka 72 10. 2 gånger per vecka 30 11. 3 gånger per vecka 14 12. 4 gånger per vecka 9 13. 5 gånger per vecka 14. 6 gånger per vecka 11 15. 7 gånger per vecka
VAR 115 BENSINSTATION Loc 151 width 2 F.8p. Hur ofta besöker Du bensinstation? <Se F.8 för fullständig frågetext> 440 00. Aldrig 9 01. 1 gång per år 15 02. 2 gånger per år 15 03. 3 gånger per år 39 04. 1 gång per kvartal 41 05. 2 gånger per kvartal 128 06. 1 gång per månad 207 07. 2 gånger per månad 175 08. 3 gånger per månad 396 09. 1 gång per vecka 192 10. 2 gånger per vecka 61 11. 3 gånger per vecka 28 12. 4 gånger per vecka 11 13. 5 gånger per vecka 5 14. 6 gånger per vecka 10 15. 7 gånger per vecka
VAR 116 POSTKONTOR Loc 153 width 2 F.8q. Hur ofta besöker Du postkontor? <Se F.8 för fullständig frågetext> 74 00. Aldrig 13 01. 1 gång per år 19 02. 2 gånger per år 29 03. 3 gånger per år 53 04. 1 gång per kvartal 70 05. 2 gånger per kvartal 392 06. 1 gång per månad 372 07. 2 gånger per månad 269 08. 3 gånger per månad 316 09. 1 gång per vecka 90 10. 2 gånger per vecka 19 11. 3 gånger per vecka 19 12. 4 gånger per vecka 18 13. 5 gånger per vecka 17 14. 6 gånger per vecka 2 15. 7 gånger per vecka
VAR 117 BANKKONTOR Loc 155 width 2 MD=99 F.8r. Hur ofta besöker Du bankkontor? <Se F.8 för fullständig frågetext> 134 00. Aldrig 52 01. 1 gång per år 66 02. 2 gånger per år 79 03. 3 gånger per år 138 04. 1 gång per kvartal 76 05. 2 gånger per kvartal 430 06. 1 gång per månad 285 07. 2 gånger per månad 199 08. 3 gånger per månad 224 09. 1 gång per vecka 47 10. 2 gånger per vecka 13 11. 3 gånger per vecka 6 12. 4 gånger per vecka 19 13. 5 gånger per vecka 1 14. 6 gånger per vecka 3 15. 7 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 118 AFFISCHPELARE Loc 157 width 2 MD=99 F.9. Hur ofta Du besöker affärer m.m. Nedan finner Du ett antal frågor där Du kan markera Ditt svar på upp till 16 olika sätt:från "aldrig" till "7 ggr/vecka".Ange så noga Du kan HUR OFTA Du besöker olika affärer etc.Svara med ett kryss på varje rad! F.9a. Hur ofta ser Du affischpelare? 451 00. Aldrig 48 01. 1 gång per år 46 02. 2 gånger per år 46 03. 3 gånger per år 76 04. 1 gång per kvartal 51 05. 2 gånger per kvartal 150 06. 1 gång per månad 66 07. 2 gånger per månad 74 08. 3 gånger per månad 234 09. 1 gång per vecka 73 10. 2 gånger per vecka 59 11. 3 gånger per vecka 43 12. 4 gånger per vecka 75 13. 5 gånger per vecka 36 14. 6 gånger per vecka 244 15. 7 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 119 REKLAM PÅ BIO Loc 159 width 2 MD=99 F.9b. Hur ofta ser Du reklamfilm på bio? <Se F.9 för fullständig frågetext> 773 00. Aldrig 212 01. 1 gång per år 149 02. 2 gånger per år 105 03. 3 gånger per år 126 04. 1 gång per kvartal 79 05. 2 gånger per kvartal 133 06. 1 gång per månad 66 07. 2 gånger per månad 44 08. 3 gånger per månad 47 09. 1 gång per vecka 15 10. 2 gånger per vecka 4 11. 3 gånger per vecka 5 12. 4 gånger per vecka 3 13. 5 gånger per vecka 4 14. 6 gånger per vecka 7 15. 7 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 120 REKLAM PÅ BUSSAR Loc 161 width 2 MD=99 F.9c. Hur ofta ser Du reklam på bussar? <Se F.9 för fullständig frågetext> 409 00. Aldrig 46 01. 1 gång per år 24 02. 2 gånger per år 38 03. 3 gånger per år 81 04. 1 gång per kvartal 41 05. 2 gånger per kvartal 110 06. 1 gång per månad 60 07. 2 gånger per månad 71 08. 3 gånger per månad 213 09. 1 gång per vecka 74 10. 2 gånger per vecka 79 11. 3 gånger per vecka 68 12. 4 gånger per vecka 148 13. 5 gånger per vecka 61 14. 6 gånger per vecka 249 15. 7 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 121 REKLAM PÅ TAXIBILAR Loc 163 width 2 F.9d. Hur ofta ser Du reklam på taxibilar? <Se F.9 för fullständig frågetext> 479 00. Aldrig 51 01. 1 gång per år 37 02. 2 gånger per år 48 03. 3 gånger per år 81 04. 1 gång per kvartal 43 05. 2 gånger per kvartal 127 06. 1 gång per månad 60 07. 2 gånger per månad 57 08. 3 gånger per månad 193 09. 1 gång per vecka 82 10. 2 gånger per vecka 82 11. 3 gånger per vecka 54 12. 4 gånger per vecka 98 13. 5 gånger per vecka 48 14. 6 gånger per vecka 232 15. 7 gånger per vecka
VAR 122 AFTONBLADET Loc 165 width 2 MD=99 F.10. Tidningar Du själv läser.Följande frågor gäller hur ofta Du själv läser vissa tidningar.De flesta människor läser endast en liten del av de uppräknade tidningarna.Vi ber Dig att så noga som möjligt gå igenom och kryssa för samtliga tidningar.I de fall Du inte alls läser en tidning, kryssa för svarsalternativet "Aldrig". F.10a. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Aftonbladet? 593 00. Aldrig 37 01. 1 gång per år 35 02. 2 gånger per år 47 03. 3 gånger per år 76 04. 1 gång per kvartal 59 05. 2 gånger per kvartal 117 06. 1 gång per månad 67 07. 2 gånger per månad 79 08. 3 gånger per månad 144 09. 1 gång per vecka 77 10. 2 gånger per vecka 77 11. 3 gånger per vecka 45 12. 4 gånger per vecka 61 13. 5 gånger per vecka 258 14. 6 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 123 ARBETET Loc 167 width 2 F.10b. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Arbetet? <Se F.10 för fullständig frågetext> 1443 00. Aldrig 22 01. 1 gång per år 13 02. 2 gånger per år 22 03. 3 gånger per år 33 04. 1 gång per kvartal 16 05. 2 gånger per kvartal 35 06. 1 gång per månad 13 07. 2 gånger per månad 20 08. 3 gånger per månad 35 09. 1 gång per vecka 10 10. 2 gånger per vecka 7 11. 3 gånger per vecka 5 12. 4 gånger per vecka 13 13. 5 gånger per vecka 85 14. 6 gånger per vecka
VAR 124 DAGENS NYHETER Loc 169 width 2 F.10c. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Dagens Nyheter? <Se F.10 för fullständig frågetext> 910 00. Aldrig 42 01. 1 gång per år 46 02. 2 gånger per år 54 03. 3 gånger per år 72 04. 1 gång per kvartal 30 05. 2 gånger per kvartal 79 06. 1 gång per månad 50 07. 2 gånger per månad 49 08. 3 gånger per månad 76 09. 1 gång per vecka 45 10. 2 gånger per vecka 26 11. 3 gånger per vecka 11 12. 4 gånger per vecka 39 13. 5 gånger per vecka 243 14. 6 gånger per vecka
VAR 125 EXPRESSEN Loc 171 width 2 F.10d. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Expressen? <Se F.10 för fullständig frågetext> 449 00. Aldrig 24 01. 1 gång per år 24 02. 2 gånger per år 55 03. 3 gånger per år 65 04. 1 gång per kvartal 47 05. 2 gånger per kvartal 124 06. 1 gång per månad 80 07. 2 gånger per månad 95 08. 3 gånger per månad 179 09. 1 gång per vecka 94 10. 2 gånger per vecka 96 11. 3 gånger per vecka 64 12. 4 gånger per vecka 85 13. 5 gånger per vecka 291 14. 6 gånger per vecka
VAR 126 GÖTEBORGS-POSTEN Loc 173 width 2 F.10e. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Göteborgs-Posten? <Se F.10 för fullständig frågetext> 1359 00. Aldrig 38 01. 1 gång per år 19 02. 2 gånger per år 26 03. 3 gånger per år 20 04. 1 gång per kvartal 18 05. 2 gånger per kvartal 25 06. 1 gång per månad 14 07. 2 gånger per månad 22 08. 3 gånger per månad 38 09. 1 gång per vecka 11 10. 2 gånger per vecka 12 11. 3 gånger per vecka 5 12. 4 gånger per vecka 10 13. 5 gånger per vecka 155 14. 6 gånger per vecka
VAR 127 LÄSER SKÅNSKA DAGBLADET Loc 175 width 2 F.10f. Hur ofta läser Du - Skånska Dagbladet (vard) <Se F.10 för fullständig frågetext> 1672 00. Aldrig 20 01. 1 gång per år 8 02. 2 gånger per år 12 03. 3 gånger per år 3 04. 1 gång per kvartal 3 05. 2 gånger per kvartal 11 06. 1 gång per månad 3 07. 2 gånger per månad 3 08. 3 gånger per månad 13 09. 1 gång per vecka 3 10. 2 gånger per vecka 4 11. 3 gånger per vecka 2 12. 4 gånger per vecka 1 13. 5 gånger per vecka 14 14. 6 gånger per vecka
VAR 128 GT KVÄLLSTIDNINGEN Loc 177 width 2 F.10g. Hur ofta läser Du vardagsnummer av GT Kvällstidningen? <Se F.10 för fullständig frågetext> 1420 00. Aldrig 32 01. 1 gång per år 36 02. 2 gånger per år 36 03. 3 gånger per år 21 04. 1 gång per kvartal 22 05. 2 gånger per kvartal 32 06. 1 gång per månad 22 07. 2 gånger per månad 23 08. 3 gånger per månad 40 09. 1 gång per vecka 19 10. 2 gånger per vecka 24 11. 3 gånger per vecka 7 12. 4 gånger per vecka 6 13. 5 gånger per vecka 32 14. 6 gånger per vecka
VAR 129 KVÄLLSPOSTEN Loc 179 width 2 F.10h. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Kvällsposten? <Se F.10 för fullständig frågetext> 1380 00. Aldrig 30 01. 1 gång per år 28 02. 2 gånger per år 42 03. 3 gånger per år 22 04. 1 gång per kvartal 13 05. 2 gånger per kvartal 34 06. 1 gång per månad 13 07. 2 gånger per månad 25 08. 3 gånger per månad 50 09. 1 gång per vecka 37 10. 2 gånger per vecka 15 11. 3 gånger per vecka 12 12. 4 gånger per vecka 15 13. 5 gånger per vecka 56 14. 6 gånger per vecka
VAR 130 SVENSKA DAGBLADET Loc 181 width 2 F.10i. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Svenska Dagbladet? <Se F.10 för fullständig frågetext> 1378 00. Aldrig 36 01. 1 gång per år 44 02. 2 gånger per år 35 03. 3 gånger per år 33 04. 1 gång per kvartal 18 05. 2 gånger per kvartal 31 06. 1 gång per månad 23 07. 2 gånger per månad 30 08. 3 gånger per månad 28 09. 1 gång per vecka 21 10. 2 gånger per vecka 8 11. 3 gånger per vecka 3 12. 4 gånger per vecka 11 13. 5 gånger per vecka 73 14. 6 gånger per vecka
VAR 131 SYDSVENSKA DAGBLADET Loc 183 width 2 F.10j. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Sydsvenska Dagbladet? <Se F.10 för fullständig frågetext> 1532 00. Aldrig 17 01. 1 gång per år 20 02. 2 gånger per år 27 03. 3 gånger per år 15 04. 1 gång per kvartal 12 05. 2 gånger per kvartal 17 06. 1 gång per månad 8 07. 2 gånger per månad 18 08. 3 gånger per månad 20 09. 1 gång per vecka 7 10. 2 gånger per vecka 4 11. 3 gånger per vecka 1 12. 4 gånger per vecka 3 13. 5 gånger per vecka 71 14. 6 gånger per vecka
VAR 132 AFTONBLADET(SÖNDAG) Loc 185 width 2 MD=99 F.11. Tidningar Du själv läser.Följande frågor gäller hur ofta Du själv läser vissa tidningar.De flesta människor läser endast en liten del av de uppräknade tidningarna.Vi ber Dig att så noga som möjligt gå igenom och kryssa för samtliga tidningar.I de fall Du inte alls läser en tidning, kryssa för svarsalternativet "Aldrig". F.11a. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Aftonbladet? 736 00. Aldrig 43 01. 1 gång per år 39 02. 2 gånger per år 53 03. 3 gånger per år 74 04. 1 gång per kvartal 41 05. 2 gånger per kvartal 116 06. 1 gång per månad 96 07. 2 gånger per månad 81 08. 3 gånger per månad 493 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 133 ARBETET(SÖNDAG) Loc 187 width 2 F.11b. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Arbetet? <Se F.11 för fullständig frågetext> 1573 00. Aldrig 16 01. 1 gång per år 13 02. 2 gånger per år 12 03. 3 gånger per år 11 04. 1 gång per kvartal 7 05. 2 gånger per kvartal 18 06. 1 gång per månad 17 07. 2 gånger per månad 4 08. 3 gånger per månad 101 09. 1 gång per vecka
VAR 134 DAGENS NYHETER(SÖNDAG) Loc 189 width 2 F.11c. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Dagens Nyheter? <Se F.11 för fullständig frågetext> 1062 00. Aldrig 38 01. 1 gång per år 41 02. 2 gånger per år 44 03. 3 gånger per år 56 04. 1 gång per kvartal 26 05. 2 gånger per kvartal 69 06. 1 gång per månad 54 07. 2 gånger per månad 30 08. 3 gånger per månad 352 09. 1 gång per vecka
VAR 135 EXPRESSEN(SÖNDAG) Loc 191 width 2 F.11d. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Expressen? <Se F.11 för fullständig frågetext> 501 00. Aldrig 31 01. 1 gång per år 31 02. 2 gånger per år 53 03. 3 gånger per år 90 04. 1 gång per kvartal 61 05. 2 gånger per kvartal 160 06. 1 gång per månad 130 07. 2 gånger per månad 87 08. 3 gånger per månad 628 09. 1 gång per vecka
VAR 136 GÖTEBORGS-POSTEN(SÖNDAG) Loc 193 width 2 F.11e. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Göteborgs-Posten? <Se F.11 för fullständig frågetext> 1425 00. Aldrig 21 01. 1 gång per år 28 02. 2 gånger per år 19 03. 3 gånger per år 23 04. 1 gång per kvartal 12 05. 2 gånger per kvartal 23 06. 1 gång per månad 22 07. 2 gånger per månad 14 08. 3 gånger per månad 185 09. 1 gång per vecka
VAR 137 GT KVÄLLSTIDNING(SÖNDAG) Loc 195 width 2 F.11f. Hur ofta läser Du söndagsnummer av GT Kvällstidningen? <Se F.11 för fullständig frågetext> 1482 00. Aldrig 26 01. 1 gång per år 29 02. 2 gånger per år 28 03. 3 gånger per år 31 04. 1 gång per kvartal 23 05. 2 gånger per kvartal 36 06. 1 gång per månad 22 07. 2 gånger per månad 19 08. 3 gånger per månad 76 09. 1 gång per vecka
VAR 138 KVÄLLSPOSTEN(SÖNDAG) Loc 197 width 2 MD=99 F.11g. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Kvällsposten? <Se F.11 för fullständig frågetext> 1443 00. Aldrig 23 01. 1 gång per år 24 02. 2 gånger per år 25 03. 3 gånger per år 15 04. 1 gång per kvartal 20 05. 2 gånger per kvartal 31 06. 1 gång per månad 17 07. 2 gånger per månad 18 08. 3 gånger per månad 156 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 139 SV.DAGBLADET(SÖNDAG) Loc 199 width 2 F.11h. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Svenska Dagbladet? <Se F.11 för fullständig frågetext> 1567 00. Aldrig 27 01. 1 gång per år 17 02. 2 gånger per år 13 03. 3 gånger per år 16 04. 1 gång per kvartal 11 05. 2 gånger per kvartal 20 06. 1 gång per månad 12 07. 2 gånger per månad 7 08. 3 gånger per månad 82 09. 1 gång per vecka
VAR 140 SYDSV.DAGBLADET(SÖNDAG) Loc 201 width 2 F.11i. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Sydsvenska Dagbladet? <Se F.11 för fullständig frågetext> 1586 00. Aldrig 18 01. 1 gång per år 11 02. 2 gånger per år 9 03. 3 gånger per år 18 04. 1 gång per kvartal 8 05. 2 gånger per kvartal 12 06. 1 gång per månad 14 07. 2 gånger per månad 1 08. 3 gånger per månad 95 09. 1 gång per vecka
VAR 141 LÄSER ALLAS VECKOTIDNING Loc 203 width 2 F.12. Tidningar Du själv läser-Veckotidningar F.12a. Hur ofta läser Du - Allas Veckotidning 1325 00. Aldrig 63 01. 1 gång per år 37 02. 2 gånger per år 38 03. 3 gånger per år 55 04. 1 gång per kvartal 38 05. 2 gånger per kvartal 72 06. 1 gång per månad 37 07. 2 gånger per månad 20 08. 3 gånger per månad 87 09. 1 gång per vecka
VAR 142 LÄSER ALLERS Loc 205 width 2 F.12b. Hur ofta läser Du - Allers <Se F.12 för fullständig frågetext> 1058 00. Aldrig 63 01. 1 gång per år 72 02. 2 gånger per år 67 03. 3 gånger per år 90 04. 1 gång per kvartal 65 05. 2 gånger per kvartal 90 06. 1 gång per månad 48 07. 2 gånger per månad 27 08. 3 gånger per månad 192 09. 1 gång per vecka
VAR 143 LÄSER DAMERNAS VÄRLD Loc 207 width 2 F.12c. Hur ofta läser Du - Damernas Värld <Se F.12 för fullständig frågetext> 1165 00. Aldrig 74 01. 1 gång per år 48 02. 2 gånger per år 59 03. 3 gånger per år 87 04. 1 gång per kvartal 63 05. 2 gånger per kvartal 104 06. 1 gång per månad 51 07. 2 gånger per månad 25 08. 3 gånger per månad 96 09. 1 gång per vecka
VAR 144 LÄSER FEMINA Loc 209 width 2 MD=99 F.12d. Hur ofta läser Du - Femina <Se F.12 för fullständig frågetext> 1194 00. Aldrig 62 01. 1 gång per år 44 02. 2 gånger per år 65 03. 3 gånger per år 91 04. 1 gång per kvartal 53 05. 2 gånger per kvartal 103 06. 1 gång per månad 45 07. 2 gånger per månad 28 08. 3 gånger per månad 87 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 145 LÄSER FIB-AKTUELLT Loc 211 width 2 MD=99 F.12e. Hur ofta läser Du - FIB-Aktuellt <Se F.12 för fullständig frågetext> 967 00. Aldrig 44 01. 1 gång per år 56 02. 2 gånger per år 87 03. 3 gånger per år 98 04. 1 gång per kvartal 71 05. 2 gånger per kvartal 145 06. 1 gång per månad 103 07. 2 gånger per månad 60 08. 3 gånger per månad 141 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 146 LÄSER HEMMETS JOURNAL Loc 213 width 2 MD=99 F.12f. Hur ofta läser Du - Hemmets Journal <Se F.12 för fullständig frågetext> 1017 00. Aldrig 61 01. 1 gång per år 67 02. 2 gånger per år 69 03. 3 gånger per år 71 04. 1 gång per kvartal 71 05. 2 gånger per kvartal 98 06. 1 gång per månad 58 07. 2 gånger per månad 33 08. 3 gånger per månad 227 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 147 LÄSER HEMMETS VECKOTIDN. Loc 215 width 2 MD=99 F.12g. Hur ofta läser Du - Hemmets Veckotidning <Se F.12 för fullständig frågetext> 1077 00. Aldrig 81 01. 1 gång per år 64 02. 2 gånger per år 61 03. 3 gånger per år 74 04. 1 gång per kvartal 61 05. 2 gånger per kvartal 84 06. 1 gång per månad 58 07. 2 gånger per månad 23 08. 3 gånger per månad 189 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 148 LÄSER HENNES Loc 217 width 2 F.12h. Hur ofta läser Du - Hennes <Se F.12 för fullständig frågetext> 1518 00. Aldrig 54 01. 1 gång per år 32 02. 2 gånger per år 30 03. 3 gånger per år 36 04. 1 gång per kvartal 13 05. 2 gånger per kvartal 23 06. 1 gång per månad 11 07. 2 gånger per månad 12 08. 3 gånger per månad 43 09. 1 gång per vecka
VAR 149 LÄSER HUSMODERN Loc 219 width 2 MD=99 F.12i. Hur ofta läser Du - Husmodern <Se F.12 för fullständig frågetext> 1150 00. Aldrig 72 01. 1 gång per år 50 02. 2 gånger per år 68 03. 3 gånger per år 103 04. 1 gång per kvartal 64 05. 2 gånger per kvartal 82 06. 1 gång per månad 50 07. 2 gånger per månad 26 08. 3 gånger per månad 107 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 150 LÄSER HÄNT I VECKAN Loc 221 width 2 F.12j. Hur ofta läser Du - Hänt i Veckan <Se F.12 för fullständig frågetext> 1097 00. Aldrig 65 01. 1 gång per år 62 02. 2 gånger per år 88 03. 3 gånger per år 100 04. 1 gång per kvartal 76 05. 2 gånger per kvartal 133 06. 1 gång per månad 48 07. 2 gånger per månad 23 08. 3 gånger per månad 80 09. 1 gång per vecka
VAR 151 LÄSER ICA-KURIREN Loc 223 width 2 MD=99 F.12k. Hur ofta läser Du - ICA-kuriren <Se F.12 för fullständig frågetext> 1032 00. Aldrig 38 01. 1 gång per år 37 02. 2 gånger per år 46 03. 3 gånger per år 62 04. 1 gång per kvartal 46 05. 2 gånger per kvartal 79 06. 1 gång per månad 39 07. 2 gånger per månad 23 08. 3 gånger per månad 370 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 152 LÄSER LAND Loc 225 width 2 F.12l. Hur ofta läser Du - Land <Se F.12 för fullständig frågetext> 1361 00. Aldrig 29 01. 1 gång per år 20 02. 2 gånger per år 31 03. 3 gånger per år 43 04. 1 gång per kvartal 26 05. 2 gånger per kvartal 33 06. 1 gång per månad 25 07. 2 gånger per månad 13 08. 3 gånger per månad 191 09. 1 gång per vecka
VAR 153 LÄSER LEKTYR Loc 227 width 2 MD=99 F.12m. Hur ofta läser Du - Lektyr <Se F.12 för fullständig frågetext> 1103 00. Aldrig 51 01. 1 gång per år 27 02. 2 gånger per år 52 03. 3 gånger per år 78 04. 1 gång per kvartal 60 05. 2 gånger per kvartal 119 06. 1 gång per månad 96 07. 2 gånger per månad 54 08. 3 gånger per månad 132 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 154 LÄSER METALLARBETAREN Loc 229 width 2 F.12n. Hur ofta läser Du - Metallarbetaren <Se F.12 för fullständig frågetext> 1483 00. Aldrig 21 01. 1 gång per år 15 02. 2 gånger per år 20 03. 3 gånger per år 24 04. 1 gång per kvartal 18 05. 2 gånger per kvartal 55 06. 1 gång per månad 17 07. 2 gånger per månad 8 08. 3 gånger per månad 111 09. 1 gång per vecka
VAR 155 LÄSER MIN VÄRLD Loc 231 width 2 F.12o. Hur ofta läser Du - Min Värld <Se F.12 för fullständig frågetext> 1426 00. Aldrig 34 01. 1 gång per år 27 02. 2 gånger per år 33 03. 3 gånger per år 31 04. 1 gång per kvartal 26 05. 2 gånger per kvartal 47 06. 1 gång per månad 23 07. 2 gånger per månad 20 08. 3 gånger per månad 105 09. 1 gång per vecka
VAR 156 LÄSER MITT LIVS NOVELL Loc 233 width 2 F.12p. Hur ofta läser Du - Mitt Livs Novell <Se F.12 för fullständig frågetext> 1560 00. Aldrig 44 01. 1 gång per år 31 02. 2 gånger per år 26 03. 3 gånger per år 27 04. 1 gång per kvartal 14 05. 2 gånger per kvartal 29 06. 1 gång per månad 8 07. 2 gånger per månad 9 08. 3 gånger per månad 24 09. 1 gång per vecka
VAR 157 LÄSER RÖSTER I RADIO/TV Loc 235 width 2 MD=99 F.12q. Hur ofta läser Du - Röster i Radio/TV <Se F.12 för fullständig frågetext> 1408 00. Aldrig 68 01. 1 gång per år 59 02. 2 gånger per år 51 03. 3 gånger per år 63 04. 1 gång per kvartal 28 05. 2 gånger per kvartal 27 06. 1 gång per månad 8 07. 2 gånger per månad 4 08. 3 gånger per månad 56 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 158 LÄSER SAXONS VECKOTIDN. Loc 237 width 2 F.12r. Hur ofta läser Du - Saxons Veckotidning <Se F.12 för fullständig frågetext> 1396 00. Aldrig 45 01. 1 gång per år 34 02. 2 gånger per år 38 03. 3 gånger per år 38 04. 1 gång per kvartal 23 05. 2 gånger per kvartal 63 06. 1 gång per månad 29 07. 2 gånger per månad 18 08. 3 gånger per månad 88 09. 1 gång per vecka
VAR 159 LÄSER SE Loc 239 width 2 F.12s. Hur ofta läser Du - Se <Se F.12 för fullständig frågetext> 941 00. Aldrig 88 01. 1 gång per år 86 02. 2 gånger per år 116 03. 3 gånger per år 133 04. 1 gång per kvartal 93 05. 2 gånger per kvartal 136 06. 1 gång per månad 68 07. 2 gånger per månad 35 08. 3 gånger per månad 76 09. 1 gång per vecka
VAR 160 LÄSER SVENSK DAMTIDNING Loc 241 width 2 MD=99 F.12t. Hur ofta läser Du - Svensk Damtidning <Se F.12 för fullständig frågetext> 1376 00. Aldrig 57 01. 1 gång per år 38 02. 2 gånger per år 53 03. 3 gånger per år 62 04. 1 gång per kvartal 41 05. 2 gånger per kvartal 42 06. 1 gång per månad 23 07. 2 gånger per månad 10 08. 3 gånger per månad 70 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 161 LÄSER SVENSKA JOURNALEN Loc 243 width 2 F.12u. Hur ofta läser Du - Svenska Journalen <Se F.12 för fullständig frågetext> 1582 00. Aldrig 38 01. 1 gång per år 28 02. 2 gånger per år 29 03. 3 gånger per år 29 04. 1 gång per kvartal 20 05. 2 gånger per kvartal 20 06. 1 gång per månad 5 07. 2 gånger per månad 4 08. 3 gånger per månad 17 09. 1 gång per vecka
VAR 162 LÄSER VECKANS AFFÄRER Loc 245 width 2 F.12v. Hur ofta läser Du - Veckans Affärer <Se F.12 för fullständig frågetext> 1562 00. Aldrig 23 01. 1 gång per år 19 02. 2 gånger per år 22 03. 3 gånger per år 29 04. 1 gång per kvartal 18 05. 2 gånger per kvartal 36 06. 1 gång per månad 12 07. 2 gånger per månad 3 08. 3 gånger per månad 48 09. 1 gång per vecka
VAR 163 LÄSER VECKO-JOURNALEN Loc 247 width 2 F.12x. Hur ofta läser Du - Vecko-Journalen <Se F.12 för fullständig frågetext> 1429 00. Aldrig 62 01. 1 gång per år 50 02. 2 gånger per år 43 03. 3 gånger per år 42 04. 1 gång per kvartal 27 05. 2 gånger per kvartal 47 06. 1 gång per månad 18 07. 2 gånger per månad 9 08. 3 gånger per månad 45 09. 1 gång per vecka
VAR 164 LÄSER VECKO-REVYN Loc 249 width 2 F.12y. Hur ofta läser Du - Vecko-Revyn <Se F.12 för fullständig frågetext> 1204 00. Aldrig 51 01. 1 gång per år 48 02. 2 gånger per år 73 03. 3 gånger per år 78 04. 1 gång per kvartal 64 05. 2 gånger per kvartal 84 06. 1 gång per månad 36 07. 2 gånger per månad 26 08. 3 gånger per månad 108 09. 1 gång per vecka
VAR 165 LÄSER VI Loc 251 width 2 F.12z. Hur ofta läser Du - Vi <Se F.12 för fullständig frågetext> 1274 00. Aldrig 45 01. 1 gång per år 30 02. 2 gånger per år 53 03. 3 gånger per år 53 04. 1 gång per kvartal 30 05. 2 gånger per kvartal 65 06. 1 gång per månad 30 07. 2 gånger per månad 18 08. 3 gånger per månad 174 09. 1 gång per vecka
VAR 166 LÄSER ÅRET RUNT Loc 253 width 2 MD=99 F.12å. Hur ofta läser Du - Året Runt <Se F.12 för fullständig frågetext> 793 00. Aldrig 49 01. 1 gång per år 62 02. 2 gånger per år 102 03. 3 gånger per år 111 04. 1 gång per kvartal 97 05. 2 gånger per kvartal 137 06. 1 gång per månad 71 07. 2 gånger per månad 53 08. 3 gånger per månad 297 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 167 BYGGNADSARBETAREN Loc 255 width 1 F.13. Tidningar Du själv läser.Följande frågor gäller hur ofta Du själv läser vissa tidningar.De flesta människor läser endast en liten del av de uppräknade tidningarna.Vi ber Dig att så noga som möjligt gå igenom och kryssa för samtliga tidningar.I de fall Du inte alls läser en tidning, kryssa för svarsalternativet "Aldrig". F.13a. Hur ofta läser Du Byggnadsarbetaren 1639 0. Aldrig 12 1. 1 gång per år 5 2. 2 gånger per år 7 3. 3 gånger per år 6 4. 1 gång per kvartal 6 5. 2 gånger per kvartal 27 6. 1 gång per månad 20 7. 2 gånger per månad 50 8. 3 gånger per månad
VAR 168 STATSANSTÄLLD Loc 256 width 1 F.13b. Hur ofta läser Du Statsanställd <Se F.13 för fullständig frågetext> 1598 0. Aldrig 17 1. 1 gång per år 7 2. 2 gånger per år 2 3. 3 gånger per år 12 4. 1 gång per kvartal 10 5. 2 gånger per kvartal 28 6. 1 gång per månad 14 7. 2 gånger per månad 84 8. 3 gånger per månad
VAR 169 ALLT OM MAT Loc 257 width 1 F.14. Tidningar Du själv läser.Följande frågor gäller hur ofta Du själv läser vissa tidningar.De flesta människor läser endast en liten del av de uppräknade tidningarna.Vi ber Dig att så noga som möjligt gå igenom och kryssa för samtliga tidningar.I de fall Du inte alls läser en tidning, kryssa för svarsalternativet "Aldrig". F.14a. Hur ofta läser du - Allt om Mat 1296 0. aldrig 78 1. 1 gång/år 61 2. 2 gånger/år 62 3. 3 gånger/år 59 4. 1 gång/kvartal 29 5. 2 gånger/kvartal 77 6. 1 gång/månad 110 7. 2 gånger/månad
VAR 170 FABRIKSARBETAREN Loc 258 width 1 MD=9 F.14b. Hur ofta läser Du Fabriksarbetaren <Se F.14 för fullständig frågetext> 1688 0. aldrig 10 1. 1 gång/år 8 2. 2 gånger/år 2 3. 3 gånger/år 9 4. 1 gång/kvartal 3 5. 2 gånger/kvartal 26 6. 1 gång/månad 26 7. 2 gånger/månad 9. Ej svar
VAR 171 KOMMUNALARBETAREN Loc 259 width 1 F.14c. Hur ofta läser Du - Kommunalarbetaren <Se F.14 för fullständig frågetext> 1550 0. aldrig 10 1. 1 gång/år 7 2. 2 gånger/år 6 3. 3 gånger/år 10 4. 1 gång/kvartal 4 5. 2 gånger/kvartal 65 6. 1 gång/månad 120 7. 2 gånger/månad
VAR 172 MOTOR Loc 260 width 1 F.14d. Hur ofta läser Du - Motor <Se F.14 för fullständig frågetext> 1340 0. aldrig 44 1. 1 gång/år 39 2. 2 gånger/år 52 3. 3 gånger/år 38 4. 1 gång/kvartal 38 5. 2 gånger/kvartal 97 6. 1 gång/månad 124 7. 2 gånger/månad
VAR 173 MOTORFÖRAREN Loc 261 width 1 MD=9 F.14e. Hur ofta läser Du - Motorföraren <Se F.14 för fullständig frågetext> 1542 0. aldrig 29 1. 1 gång/år 17 2. 2 gånger/år 20 3. 3 gånger/år 30 4. 1 gång/kvartal 21 5. 2 gånger/kvartal 53 6. 1 gång/månad 60 7. 2 gånger/månad 9. Ej svar
VAR 174 TEKNIKENS VÄRLD Loc 262 width 1 F.14f. Hur ofta läser Du - Teknikens Värld <Se F.14 för fullständig frågetext> 1296 0. aldrig 50 1. 1 gång/år 54 2. 2 gånger/år 77 3. 3 gånger/år 86 4. 1 gång/kvartal 49 5. 2 gånger/kvartal 91 6. 1 gång/månad 69 7. 2 gånger/månad
VAR 175 VI BILÄGARE Loc 263 width 1 F.14g. Hur ofta läser Du - Vi Bilägare <Se F.14 för fullständig frågetext> 1120 0. aldrig 42 1. 1 gång/år 32 2. 2 gånger/år 38 3. 3 gånger/år 58 4. 1 gång/kvartal 37 5. 2 gånger/kvartal 153 6. 1 gång/månad 292 7. 2 gånger/månad
VAR 176 LÄSER ALLT I HEMMET Loc 264 width 1 MD=9 F.15. Tidningar Du själv läser - Månadstidningar F.15a. Hur ofta läser du - Allt i Hemmet 990 0. aldrig 106 1. 1 gång/år 121 2. 2 gånger/år 120 3. 3 gånger/år 139 4. 1 gång/kvartal 68 5. 2 gånger/kvartal 228 6. 1 gång/månad 9. Ej svar
VAR 177 LÄSER HEM OCH FRITID Loc 265 width 1 MD=9 F.15b. Hur ofta läser du - Hem och Fritid <Se F.15 för fullständig frågetext> 959 0. aldrig 107 1. 1 gång/år 113 2. 2 gånger/år 100 3. 3 gånger/år 148 4. 1 gång/kvartal 79 5. 2 gånger/kvartal 266 6. 1 gång/månad 9. Ej svar
VAR 178 LÄSER VILLA&HEM I SVER. Loc 266 width 1 MD=9 F.15c. Hur ofta läser Du - Villa & Hem i Sverige <Se F.15 för fullständig frågetext> 1214 0. aldrig 85 1. 1 gång/år 74 2. 2 gånger/år 73 3. 3 gånger/år 100 4. 1 gång/kvartal 51 5. 2 gånger/kvartal 175 6. 1 gång/månad 9. Ej svar
VAR 179 LÄSER BÅT FÖR ALLA Loc 267 width 1 F.15d. Hur ofta läser du - Båt för Alla <Se F.15 för fullständig frågetext> 1574 0. aldrig 51 1. 1 gång/år 32 2. 2 gånger/år 25 3. 3 gånger/år 26 4. 1 gång/kvartal 17 5. 2 gånger/kvartal 47 6. 1 gång/månad
VAR 180 LÄSER BÅT-NYTT Loc 268 width 1 MD=9 F.15e. Hur ofta läser du - Båt-Nytt <Se F.15 för fullständig frågetext> 1495 0. aldrig 81 1. 1 gång/år 39 2. 2 gånger/år 30 3. 3 gånger/år 43 4. 1 gång/kvartal 19 5. 2 gånger/kvartal 65 6. 1 gång/månad 9. Ej svar
VAR 181 LÄSER FOTO OCH FILMTEKN. Loc 269 width 1 F.15f. Hur ofta läser du - Foto och Filmteknik <Se F.15 för fullständig frågetext> 1590 0. aldrig 51 1. 1 gång/år 38 2. 2 gånger/år 27 3. 3 gånger/år 17 4. 1 gång/kvartal 15 5. 2 gånger/kvartal 34 6. 1 gång/månad
VAR 182 LÄSER DET BÄSTA Loc 270 width 1 F.15g. Hur ofta läser du - Det Bästa <Se F.15 för fullständig frågetext> 1327 0. aldrig 106 1. 1 gång/år 64 2. 2 gånger/år 60 3. 3 gånger/år 38 4. 1 gång/kvartal 24 5. 2 gånger/kvartal 153 6. 1 gång/månad
VAR 183 LÄSER VI FÖRÄLDRAR Loc 271 width 1 F.15h. Hur ofta läser du - Vi Föräldrar <Se F.15 för fullständig frågetext> 1379 0. aldrig 83 1. 1 gång/år 65 2. 2 gånger/år 60 3. 3 gånger/år 59 4. 1 gång/kvartal 29 5. 2 gånger/kvartal 97 6. 1 gång/månad
VAR 184 LÄSER VÅR BOSTAD Loc 272 width 1 MD=9 F.15i. Hur ofta läser du - Vår Bostad <Se F.15 för fullständig frågetext> 1300 0. aldrig 66 1. 1 gång/år 47 2. 2 gånger/år 39 3. 3 gånger/år 60 4. 1 gång/kvartal 31 5. 2 gånger/kvartal 229 6. 1 gång/månad 9. Ej svar
VAR 185 LÄSER INDUSTRITJÄNSTEM. Loc 273 width 1 MD=9 F.15j. Hur ofta läser du - Industritjänstemannen <Se F.15 för fullständig frågetext> 1651 0. aldrig 14 1. 1 gång/år 2 2. 2 gånger/år 7 3. 3 gånger/år 7 4. 1 gång/kvartal 7 5. 2 gånger/kvartal 84 6. 1 gång/månad 9. Ej svar
VAR 186 LÄSER SACO-TIDNINGEN Loc 274 width 1 F.15k. Hur ofta läser Du - SACO-tidningen <Se F.15 för fullständig frågetext> 1700 0. aldrig 14 1. 1 gång/år 5 2. 2 gånger/år 6 3. 3 gånger/år 6 4. 1 gång/kvartal 6 5. 2 gånger/kvartal 35 6. 1 gång/månad
VAR 187 LÄSER SUNT FÖRNUFT Loc 275 width 1 F.15l. Hur ofta läser Du - Sunt Förnuft <Se F.15 för fullständig frågetext> 1660 0. aldrig 14 1. 1 gång/år 15 2. 2 gånger/år 11 3. 3 gånger/år 13 4. 1 gång/kvartal 6 5. 2 gånger/kvartal 53 6. 1 gång/månad
VAR 188 LÄSER JAKTJOURNALEN Loc 276 width 1 F.15m. Hur ofta läser Du - Jaktjournalen <Se F.15 för fullständig frågetext> 1625 0. aldrig 25 1. 1 gång/år 20 2. 2 gånger/år 17 3. 3 gånger/år 25 4. 1 gång/kvartal 8 5. 2 gånger/kvartal 52 6. 1 gång/månad
VAR 189 LÄSER JAKTM.O.FISKEV. Loc 277 width 1 F.15n. Hur ofta läser Du - Jaktmarker och Fiskevatten <Se F.15 för fullständig frågetext> 1622 0. aldrig 33 1. 1 gång/år 19 2. 2 gånger/år 21 3. 3 gånger/år 18 4. 1 gång/kvartal 11 5. 2 gånger/kvartal 48 6. 1 gång/månad
VAR 190 LÄSER SVENSK JAKT Loc 278 width 1 F.15o. Hur ofta läser Du - Svensk Jakt <Se F.15 för fullständig frågetext> 1596 0. aldrig 33 1. 1 gång/år 14 2. 2 gånger/år 19 3. 3 gånger/år 27 4. 1 gång/kvartal 11 5. 2 gånger/kvartal 72 6. 1 gång/månad
VAR 191 LÄSER SVENSKT FISKE Loc 279 width 1 F.15p. Hur ofta läser Du - Svenskt Fiske <Se F.15 för fullständig frågetext> 1601 0. aldrig 39 1. 1 gång/år 16 2. 2 gånger/år 23 3. 3 gånger/år 21 4. 1 gång/kvartal 14 5. 2 gånger/kvartal 58 6. 1 gång/månad
VAR 192 LÄSER ILLUSTR.MOTORSPORT Loc 280 width 1 F.15q. Hur ofta läser Du - Illustrerad Motor Sport <Se F.15 för fullständig frågetext> 1588 0. aldrig 47 1. 1 gång/år 19 2. 2 gånger/år 25 3. 3 gånger/år 29 4. 1 gång/kvartal 22 5. 2 gånger/kvartal 42 6. 1 gång/månad
VAR 193 LÄSER POPULÄR MEKANIK Loc 281 width 1 F.15r. Hur ofta läser Du - Populär Mekanik <Se F.15 för fullständig frågetext> 1638 0. aldrig 37 1. 1 gång/år 23 2. 2 gånger/år 22 3. 3 gånger/år 13 4. 1 gång/kvartal 16 5. 2 gånger/kvartal 23 6. 1 gång/månad
VAR 194 LÄSER SV.MOTORTIDNING Loc 282 width 1 MD=9 F.15s. Hur ofta läser Du - Svensk Motortidning <Se F.15 för fullständig frågetext> 1606 0. aldrig 38 1. 1 gång/år 37 2. 2 gånger/år 20 3. 3 gånger/år 20 4. 1 gång/kvartal 14 5. 2 gånger/kvartal 37 6. 1 gång/månad 9. Ej svar
VAR 195 LÄSER TEKNIK FÖR ALLA Loc 283 width 1 MD=9 F.15t. Hur ofta läser du - Teknik för Alla <Se F.15 för fullständig frågetext> 1414 0. aldrig 85 1. 1 gång/år 70 2. 2 gånger/år 59 3. 3 gånger/år 59 4. 1 gång/kvartal 32 5. 2 gånger/kvartal 53 6. 1 gång/månad 9. Ej svar
VAR 196 VI I VILLA Loc 284 width 1 F.16. Tidningen Vi i Villa distribueras gratis till landets samtliga villaägare. Vi i Villa utkommer med 4 nr under våren och 2 nr under hösten,alltså totalt 6 nr per år.Hur ofta läser Du Vi i Villa? FRÅGAN EJ STÄLLD I DENNA OMGÅNG 1772 0. Frågan ej ställd
VAR 197 FINNS:PERSONBIL/KOMBI Loc 285 width 1 MD=9 F.17. Vad finns i Ditt hushåll? F.17a. I hushållet finns:personbil/kombi 361 0. Finns ej 1394 1. Finns 17 9. Ej svar
VAR 198 FINNS:FRITIDSHUS Loc 286 width 1 MD=9 F.17b. I hushållet finns:fritidshus <Se F.17 för fullständig frågetext> 1341 0. Finns ej 414 1. Finns 17 9. Ej svar
VAR 199 FINNS:MOTOR-SEGELBÅT Loc 287 width 1 MD=9 F.17c. I hushållet finns:motor- eller segelbåt <Se F.17 för fullständig frågetext> 1494 0. Finns ej 261 1. Finns 17 9. Ej svar
VAR 200 FINNS:BILDKAMERA-INST. Loc 288 width 1 MD=9 F.17d. I hushållet finns:bildkamera-typ Instamatic <Se F.17 för fullständig frågetext> 738 0. Finns ej 1017 1. Finns 17 9. Ej svar
VAR 201 FINNS:SYSTEMKAMERA Loc 289 width 1 MD=9 F.17e. I hushållet finns:bildkamera-typ systemkamera <Se F.17 för fullständig frågetext> 1246 0. Finns ej 509 1. Finns 17 9. Ej svar
VAR 202 FINNS:FILMKAMERA Loc 290 width 1 MD=9 F.17f. I hushållet finns:filmkamera <Se F.17 för fullständig frågetext> 1404 0. Finns ej 351 1. Finns 17 9. Ej svar
VAR 203 FINNS:STILLBILDSPROJEKT. Loc 291 width 1 MD=9 F.17g. I hushållet finns:stillbildsprojektor <Se F.17 för fullständig frågetext> 1376 0. Finns ej 379 1. Finns 17 9. Ej svar
VAR 204 FINNS:FILMPROJEKTOR Loc 292 width 1 MD=9 F.17h. I hushållet finns:filmprojektor <Se F.17 för fullständig frågetext> 1466 0. Finns ej 289 1. Finns 17 9. Ej svar
VAR 205 FINNS:SKRIVMASKIN Loc 293 width 1 MD=9 F.17i. I hushållet finns:skrivmaskin <Se F.17 för fullständig frågetext> 1065 0. Finns ej 690 1. Finns 17 9. Ej svar
VAR 206 FINNS:SVART-VIT TV Loc 294 width 1 MD=9 F.17j. I hushållet finns:svart-vit tv <Se F.17 för fullständig frågetext> 550 0. Finns ej 1205 1. Finns 17 9. Ej svar
VAR 207 FINNS:FÄRG-TV Loc 295 width 1 MD=9 F.17k. I hushållet finns:färg-tv <Se F.17 för fullständig frågetext> 1057 0. Finns ej 698 1. Finns 17 9. Ej svar
VAR 208 FINNS:FRYSBOX/FRYSSKÅP Loc 296 width 1 MD=9 F.17l. I hushållet finns:frysbox/frysskåp <Se F.17 för fullständig frågetext> 333 0. Finns ej 1422 1. Finns 17 9. Ej svar
VAR 209 FINNS:DISKMASKIN Loc 297 width 1 MD=9 F.17m. I hushållet finns:diskmaskin <Se F.17 för fullständig frågetext> 1456 0. Finns ej 299 1. Finns 17 9. Ej svar
VAR 210 FINNS:TVÄTTMASKIN Loc 298 width 1 MD=9 F.17n. I hushållet finns:tvättmaskin <Se F.17 för fullständig frågetext> 609 0. Finns ej 1146 1. Finns 17 9. Ej svar
VAR 211 FINNS:KASSETTBANDSPELARE Loc 299 width 1 MD=9 F.17o. I hushållet finns:kassettbandspelare <Se F.17 för fullständig frågetext> 1131 0. Finns ej 624 1. Finns 17 9. Ej svar
VAR 212 FINNS:STEREOANLÄGGNING Loc 300 width 1 MD=9 F.17p. I hushållet finns:stereoanläggning <Se F.17 för fullständig frågetext> 953 0. Finns ej 802 1. Finns 17 9. Ej svar
VAR 213 FINNS:VANLIG BANDSPELARE Loc 301 width 1 MD=9 F.17q. I hushållet finns:vanlig bandspelare <Se F.17 för fullständig frågetext> 1213 0. Finns ej 542 1. Finns 17 9. Ej svar
VAR 214 FINNS:HUND Loc 302 width 1 MD=9 F.17r. I hushållet finns:hund <Se F.17 för fullständig frågetext> 1382 0. Finns ej 373 1. Finns 17 9. Ej svar
VAR 215 FINNS:KATT Loc 303 width 1 MD=9 F.17s. I hushållet finns:katt <Se F.17 för fullständig frågetext> 1482 0. Finns ej 273 1. Finns 17 9. Ej svar
VAR 216 FINNS:BURFÅGLAR Loc 304 width 1 MD=9 F.17t. I hushållet finns:burfåglar <Se F.17 för fullständig frågetext> 1593 0. Finns ej 162 1. Finns 17 9. Ej svar
VAR 217 FINNS:AKVARIEFISKAR Loc 305 width 1 MD=9 F.17u. I hushållet finns:akvariefiskar <Se F.17 för fullständig frågetext> 1570 0. Finns ej 185 1. Finns 17 9. Ej svar
VAR 218 MATVAROR I BUTIKER Loc 306 width 1 MD=9 F.18. Hur ofta köper Du personligen för egen eller för andras räkning nedanstående produkter? Var god svara med ett kryss på varje rad. F.18a. Jag köper: Matvaror i Butiker 63 1. Aldrig 108 2. Någon gång/år 82 3. Någon gång/kvartal 244 4. Någon gång/månad 626 5. 1-2 gånger/vecka 457 6. 3-4 gånger/vecka 184 7. Minst 5 gånger/vecka 8 9. Ej svar
VAR 219 SKÖNHETSARTIKLAR Loc 307 width 1 MD=9 F.18b. Jag köper: Skönhetsartiklar <Se F.18 för fullständig frågetext> 565 1. Aldrig 462 2. Någon gång/år 335 3. Någon gång/kvartal 380 4. Någon gång/månad 15 5. 1-2 gånger/vecka 6. 3-4 gånger/vecka 7. Minst 5 gånger/vecka 15 9. Ej svar
VAR 220 TANDKRÄM Loc 308 width 1 MD=9 F.18c. Jag köper: Tandkräm <Se F.18 för fullständig frågetext> 176 1. Aldrig 242 2. Någon gång/år 389 3. Någon gång/kvartal 890 4. Någon gång/månad 61 5. 1-2 gånger/vecka 5 6. 3-4 gånger/vecka 7. Minst 5 gånger/vecka 9 9. Ej svar
VAR 221 TVÅL Loc 309 width 1 MD=9 F.18d. Jag köper: Tvål <Se F.18 för fullständig frågetext> 176 1. Aldrig 239 2. Någon gång/år 356 3. Någon gång/kvartal 906 4. Någon gång/månad 83 5. 1-2 gånger/vecka 4 6. 3-4 gånger/vecka 7. Minst 5 gånger/vecka 8 9. Ej svar
VAR 222 MASKINDISKMEDEL Loc 310 width 1 MD=9 F.18e. Jag köper: Maskindiskmedel <Se F.18 för fullständig frågetext> 1285 1. Aldrig 133 2. Någon gång/år 134 3. Någon gång/kvartal 157 4. Någon gång/månad 6 5. 1-2 gånger/vecka 6. 3-4 gånger/vecka 7. Minst 5 gånger/vecka 57 9. Ej svar
VAR 223 VANLIGT DISKMEDEL Loc 311 width 1 MD=9 F.18f. Jag köper: Vanligt diskmedel <Se F.18 för fullständig frågetext> 327 1. Aldrig 275 2. Någon gång/år 439 3. Någon gång/kvartal 695 4. Någon gång/månad 31 5. 1-2 gånger/vecka 6. 3-4 gånger/vecka 7. Minst 5 gånger/vecka 5 9. Ej svar
VAR 224 RENGÖRINGSMEDEL Loc 312 width 1 MD=9 F.18g. Jag köper: Rengöringsmedel <Se F.18 för fullständig frågetext> 308 1. Aldrig 326 2. Någon gång/år 452 3. Någon gång/kvartal 646 4. Någon gång/månad 29 5. 1-2 gånger/vecka 6. 3-4 gånger/vecka 2 7. Minst 5 gånger/vecka 9 9. Ej svar
VAR 225 TVÄTTMEDEL Loc 313 width 1 MD=9 F.18h. Jag köper: Tvättmedel <Se F.18 för fullständig frågetext> 309 1. Aldrig 248 2. Någon gång/år 402 3. Någon gång/kvartal 744 4. Någon gång/månad 58 5. 1-2 gånger/vecka 1 6. 3-4 gånger/vecka 1 7. Minst 5 gånger/vecka 9 9. Ej svar
VAR 226 GOLVVÅRDSMEDEL Loc 314 width 1 MD=9 F.18i. Jag köper: Golvvårdsmedel <Se F.18 för fullständig frågetext> 644 1. Aldrig 546 2. Någon gång/år 339 3. Någon gång/kvartal 218 4. Någon gång/månad 4 5. 1-2 gånger/vecka 6. 3-4 gånger/vecka 7. Minst 5 gånger/vecka 21 9. Ej svar
VAR 227 GRAMMOFONSKIVOR Loc 315 width 1 MD=9 F.18j. Jag köper: Grammofonskivor <Se F.18 för fullständig frågetext> 690 1. Aldrig 556 2. Någon gång/år 332 3. Någon gång/kvartal 165 4. Någon gång/månad 9 5. 1-2 gånger/vecka 6. 3-4 gånger/vecka 1 7. Minst 5 gånger/vecka 19 9. Ej svar
VAR 228 AVSER ATT KÖPA1 Loc 316 width 2 MD=99 F.19. Din avsikt att köpa nedanstående varor.Nedan finns en mängd varor uppräknade. Stryk under de varor Du tror att Du eller Ditt hushåll kommer att köpa inom de närmaste två åren. F.19a. Första understrykningen 220 00. Fabriksny bil 432 01. Begagnad bil 41 02. Moped 10 03. Nytt fritidshus 23 04. Begagnat fritidshus 50 05. Ny villa 24 06. Begagnad villa 69 07. Köksfläkt 38 08. Elektrisk spis 35 09. Diskmaskin 830 99. Ej svar
VAR 229 AVSER ATT KÖPA1 Loc 318 width 2 MD=99 F.19b. Andra understrykningen <Se F.19 för fullständig frågetext> 632 00. Frågan ej tillämplig 13 01. Begagnad bil 38 02. Moped 7 03. Nytt fritidshus 19 04. Begagnat fritidshus 42 05. Ny villa 45 06. Begagnad villa 61 07. Köksfläkt 49 08. Elektrisk spis 36 09. Diskmaskin 830 99. Ej svar
VAR 230 AVSER ATT KÖPA1 Loc 320 width 2 MD=99 F.19c. Tredje understrykningen <Se F.19 för fullständig frågetext> 850 00. Frågan ej tillämplig 01. Begagnad bil 2 02. Moped 03. Nytt fritidshus 04. Begagnat fritidshus 5 05. Ny villa 5 06. Begagnad villa 17 07. Köksfläkt 38 08. Elektrisk spis 25 09. Diskmaskin 830 99. Ej svar
VAR 231 AVSER ATT KÖPA1 Loc 322 width 2 MD=99 F.19d. Fjärde understrykningen <Se F.19 för fullständig frågetext> 905 00. Frågan ej tillämplig 01. Begagnad bil 02. Moped 03. Nytt fritidshus 04. Begagnat fritidshus 05. Ny villa 1 06. Begagnad villa 4 07. Köksfläkt 15 08. Elektrisk spis 17 09. Diskmaskin 830 99. Ej svar
VAR 232 AVSER ATT KÖPA1 Loc 324 width 2 MD=99 F.19e. Femte understrykningen <Se F.19 för fullständig frågetext> 934 00. Frågan ej tillämplig 01. Begagnad bil 02. Moped 03. Nytt fritidshus 04. Begagnat fritidshus 05. Ny villa 06. Begagnad villa 07. Köksfläkt 2 08. Elektrisk spis 6 09. Diskmaskin 830 99. Ej svar
VAR 233 AVSER ATT KÖPA2 Loc 326 width 2 MD=99 F.20. Din avsikt att köpa nedanstående varor.Nedan finns en mängd varor uppräknade. Stryk under de varor Du tror att Du eller Ditt hushåll kommer att köpa inom de närmaste två åren. F.20a. Första understrykningen 181 00. Tvättmaskin 45 01. Frysbox 52 02. Frysskåp 153 03. Fiskeutrustning 133 04. Elektrisk rakapparat 30 05. Portabel skrivmaskin 51 06. Stillbildskamera 43 07. Filmkamera 17 08. Projektorer 49 09. Elektrisk symaskin 1018 99. Ej svar
VAR 234 AVSER ATT KÖPA2 Loc 328 width 2 MD=99 F.20b. Andra understrykningen <Se F.20 för fullständig frågetext> 485 00. Frågan ej tillämplig 29 01. Frysbox 28 02. Frysskåp 24 03. Fiskeutrustning 57 04. Elektrisk rakapparat 11 05. Portabel skrivmaskin 33 06. Stillbildskamera 26 07. Filmkamera 29 08. Projektorer 33 09. Elektrisk symaskin 1017 99. Ej svar
VAR 235 AVSER ATT KÖPA2 Loc 330 width 2 MD=99 F.20c. Tredje understrykningen <Se F.20 för fullständig frågetext> 663 00. Frågan ej tillämplig 01. Frysbox 8 02. Frysskåp 7 03. Fiskeutrustning 13 04. Elektrisk rakapparat 4 05. Portabel skrivmaskin 10 06. Stillbildskamera 13 07. Filmkamera 22 08. Projektorer 15 09. Elektrisk symaskin 1017 99. Ej svar
VAR 236 AVSER ATT KÖPA2 Loc 332 width 2 MD=99 F.20d. Fjärde understrykningen <Se F.20 för fullständig frågetext> 731 00. Frågan ej tillämplig 01. Frysbox 02. Frysskåp 4 03. Fiskeutrustning 2 04. Elektrisk rakapparat 1 05. Portabel skrivmaskin 6 06. Stillbildskamera 07. Filmkamera 4 08. Projektorer 7 09. Elektrisk symaskin 1017 99. Ej svar
VAR 237 AVSER ATT KÖPA2 Loc 334 width 2 MD=99 F.20e. Femte understrykningen <Se F.20 för fullständig frågetext> 747 00. Frågan ej tillämplig 01. Frysbox 02. Frysskåp 03. Fiskeutrustning 3 04. Elektrisk rakapparat 05. Portabel skrivmaskin 06. Stillbildskamera 1 07. Filmkamera 08. Projektorer 5 09. Elektrisk symaskin 1016 99. Ej svar
VAR 238 AVSER ATT KÖPA3 Loc 336 width 2 MD=99 F.21. Din avsikt att köpa nedanstående varor.Nedan finns en mängd varor uppräknade. Läs igenom alla de varor vi räknat upp och stryk samtidigt under de varor Du tror att Du eller Ditt hushåll kommer att köpa inom de närmaste två åren. F.21a. Första understrykningen 120 00. Radio 66 01. Bandspelare 179 02. Stereoanläggning 44 03. Svart/vit TV 242 04. Färg-TV 278 05. Trädgårdsredskap 48 06. Gräsklippare 61 07. Dammsugare 14 08. Motor- eller segelbåt 16 09. Motionscykel 704 99. Ej svar
VAR 239 AVSER ATT KÖPA3 Loc 338 width 2 MD=99 F.21b. Andra understrykningen <Se F.21 för fullständig frågetext> 578 00. Frågan ej tillämplig 19 01. Bandspelare 26 02. Stereoanläggning 7 03. Svart/vit TV 89 04. Färg-TV 142 05. Trädgårdsredskap 106 06. Gräsklippare 73 07. Dammsugare 17 08. Motor- eller segelbåt 13 09. Motionscykel 702 99. Ej svar
VAR 240 AVSER ATT KÖPA3 Loc 340 width 2 MD=99 F.21c. Tredje understrykningen <Se F.21 för fullständig frågetext> 884 00. Frågan ej tillämplig 01. Bandspelare 8 02. Stereoanläggning 3 03. Svart/vit TV 9 04. Färg-TV 39 05. Trädgårdsredskap 51 06. Gräsklippare 52 07. Dammsugare 12 08. Motor- eller segelbåt 13 09. Motionscykel 701 99. Ej svar
VAR 241 AVSER ATT KÖPA3 Loc 342 width 2 MD=99 F.21d. Fjärde understrykningen <Se F.21 för fullständig frågetext> 1012 00. Frågan ej tillämplig 01. Bandspelare 02. Stereoanläggning 03. Svart/vit TV 5 04. Färg-TV 5 05. Trädgårdsredskap 15 06. Gräsklippare 19 07. Dammsugare 7 08. Motor- eller segelbåt 8 09. Motionscykel 701 99. Ej svar
VAR 242 AVSER ATT KÖPA3 Loc 344 width 2 MD=99 F.21e. Femte understrykningen <Se F.21 för fullständig frågetext> 1054 00. Frågan ej tillämplig 01. Bandspelare 02. Stereoanläggning 03. Svart/vit TV 04. Färg-TV 2 05. Trädgårdsredskap 2 06. Gräsklippare 7 07. Dammsugare 2 08. Motor- eller segelbåt 4 09. Motionscykel 701 99. Ej svar
VAR 243 LÄSER KALLE ANKA & CO Loc 346 width 2 F.22. Hur ofta läser Du - Kalle Anka & Co 1197 00. Aldrig 54 01. 1 gång per år 44 02. 2 gånger per år 53 03. 3 gånger per år 74 04. 1 gång per kvartal 56 05. 2 gånger per kvartal 99 06. 1 gång per månad 46 07. 2 gånger per månad 30 08. 3 gånger per månad 119 09. 1 gång per vecka
VAR 244 NORRORT Loc 348 width 2 F.23. Följande frågor gäller hur ofta Du själv läser vissa tidningar.De flesta människor läser endast en liten del av de uppräknade tidningarna.Vi ber Dig att så noga som möjligt gå igenom och kryssa för samtliga tidningar.I de fall Du inte alls läser en tidning,kryssa för svarsalternativet "Aldrig". F.23a. Hur ofta läser Du - Norrort FRÅGAN ENBART STÄLLD I AREGION 1 303 00. Aldrig 01. 1 gång per år 02. 2 gånger per år 03. 3 gånger per år 04. 1 gång per kvartal 05. 2 gånger per kvartal 1 06. 1 gång per månad 07. 2 gånger per månad 08. 3 gånger per månad 09. 1 gång per vecka 1468 98. Frågan ej tillämplig
VAR 245 VAXHOLMS TIDNING Loc 350 width 2 F.23b. Hur ofta läser Du - Vaxholms Tidning <Se F.23 för fullständig frågetext> FRÅGAN ENBART STÄLLD I AREGION 1 303 00. Aldrig 01. 1 gång per år 02. 2 gånger per år 03. 3 gånger per år 04. 1 gång per kvartal 05. 2 gånger per kvartal 06. 1 gång per månad 07. 2 gånger per månad 08. 3 gånger per månad 1 09. 1 gång per vecka 1468 98. Frågan ej tillämplig
VAR 246 VÄSBY NYTT Loc 352 width 2 F.23c. Hur ofta läser Du - Väsby Nytt <Se F.23 för fullständig frågetext> FRÅGAN ENBART STÄLLD I AREGION 1 304 00. Aldrig 01. 1 gång per år 02. 2 gånger per år 03. 3 gånger per år 04. 1 gång per kvartal 05. 2 gånger per kvartal 06. 1 gång per månad 07. 2 gånger per månad 08. 3 gånger per månad 09. 1 gång per vecka 1468 98. Frågan ej tillämplig
VAR 247 SIGTUNA-MÄRSTA POSTEN Loc 354 width 2 F.23d. Hur ofta läser Du - Sigtuna-Märsta Posten <Se F.23 för fullständig frågetext> FRÅGAN ENBART STÄLLD I AREGION 1 304 00. Aldrig 01. 1 gång per år 02. 2 gånger per år 03. 3 gånger per år 04. 1 gång per kvartal 05. 2 gånger per kvartal 06. 1 gång per månad 07. 2 gånger per månad 08. 3 gånger per månad 09. 1 gång per vecka 1468 98. Frågan ej tillämplig
VAR 248 SUNDBYBERG O.SOLNA TIDN. Loc 356 width 2 F.23e. Hur ofta läser Du - Sundbyberg och Solna Tidning <Se F.23 för fullständig frågetext> FRÅGAN ENBART STÄLLD I AREGION 1 304 00. Aldrig 01. 1 gång per år 02. 2 gånger per år 03. 3 gånger per år 04. 1 gång per kvartal 05. 2 gånger per kvartal 06. 1 gång per månad 07. 2 gånger per månad 08. 3 gånger per månad 09. 1 gång per vecka 1468 98. Frågan ej tillämplig
VAR 249 LIDINGÖ TIDNING Loc 358 width 2 F.23f. Hur ofta läser Du - Lidingö Tidning <Se F.23 för fullständig frågetext> FRÅGAN ENBART STÄLLD I AREGION 1 304 00. Aldrig 01. 1 gång per år 02. 2 gånger per år 03. 3 gånger per år 04. 1 gång per kvartal 05. 2 gånger per kvartal 06. 1 gång per månad 07. 2 gånger per månad 08. 3 gånger per månad 09. 1 gång per vecka 1468 98. Frågan ej tillämplig
VAR 250 VÄSTERORT Loc 360 width 2 MD=99 F.23g. Hur ofta läser Du - Västerort <Se F.23 för fullständig frågetext> FRÅGAN ENBART STÄLLD I AREGION 1 304 00. Aldrig 01. 1 gång per år 02. 2 gånger per år 03. 3 gånger per år 04. 1 gång per kvartal 05. 2 gånger per kvartal 06. 1 gång per månad 07. 2 gånger per månad 08. 3 gånger per månad 09. 1 gång per vecka 1468 98. Frågan ej tillämplig 99. Ej svar
VAR 251 JÄRFÄLLA NYHETER Loc 362 width 2 F.23h. Hur ofta läser Du - Järfälla Nyheter <Se F.23 för fullständig frågetext> FRÅGAN ENBART STÄLLD I AREGION 1 304 00. Aldrig 01. 1 gång per år 02. 2 gånger per år 03. 3 gånger per år 04. 1 gång per kvartal 05. 2 gånger per kvartal 06. 1 gång per månad 07. 2 gånger per månad 08. 3 gånger per månad 09. 1 gång per vecka 1468 98. Frågan ej tillämplig
VAR 252 MÄLARÖARNAS NYHETER Loc 364 width 2 F.23i. Hur ofta läser Du - Mälaröarnas Nyheter <Se F.23 för fullständig frågetext> FRÅGAN ENBART STÄLLD I AREGION 1 304 00. Aldrig 01. 1 gång per år 02. 2 gånger per år 03. 3 gånger per år 04. 1 gång per kvartal 05. 2 gånger per kvartal 06. 1 gång per månad 07. 2 gånger per månad 08. 3 gånger per månad 09. 1 gång per vecka 1468 98. Frågan ej tillämplig
VAR 253 HUDDINGE POSTEN Loc 366 width 2 F.23j. Hur ofta läser Du - Huddinge Posten <Se F.23 för fullständig frågetext> FRÅGAN ENBART STÄLLD I AREGION 1 304 00. Aldrig 01. 1 gång per år 02. 2 gånger per år 03. 3 gånger per år 04. 1 gång per kvartal 05. 2 gånger per kvartal 06. 1 gång per månad 07. 2 gånger per månad 08. 3 gånger per månad 09. 1 gång per vecka 1468 98. Frågan ej tillämplig
VAR 254 SÖDER-NYHETERNA Loc 368 width 2 F.23k. Hur ofta läser Du - Södernyheterna <Se F.23 för fullständig frågetext> FRÅGAN ENBART STÄLLD I AREGION 1 304 00. Aldrig 01. 1 gång per år 02. 2 gånger per år 03. 3 gånger per år 04. 1 gång per kvartal 05. 2 gånger per kvartal 06. 1 gång per månad 07. 2 gånger per månad 08. 3 gånger per månad 09. 1 gång per vecka 1468 98. Frågan ej tillämplig
VAR 255 SÖDERPOSTEN Loc 370 width 2 F.23l. Hur ofta läser Du - Söderposten <Se F.23 för fullständig frågetext> FRÅGAN ENBART STÄLLD I AREGION 1 304 00. Aldrig 01. 1 gång per år 02. 2 gånger per år 03. 3 gånger per år 04. 1 gång per kvartal 05. 2 gånger per kvartal 06. 1 gång per månad 07. 2 gånger per månad 08. 3 gånger per månad 09. 1 gång per vecka 1468 98. Frågan ej tillämplig
VAR 256 SÖDERTIDNINGEN Loc 372 width 2 F.23m. Hur ofta läser Du - Södertidningen <Se F.23 för fullständig frågetext> FRÅGAN ENBART STÄLLD I AREGION 1 304 00. aldrig 01. 1 gång/år 02. 2 gånger/år 03. 3 gånger/år 04. 1 gång/kvartal 05. 2 gånger/kvartal 06. 1 gång/månad 07. 2 gånger/månad 08. 3 gånger/månad 09. 1 gång/vecka 1468 98. Frågan ej tillämplig
VAR 257 HELSINGBORGS DAGBLAD Loc 374 width 2 F.23n. Hur ofta läser Du Helsingborgs Dagblad <Se F.23 för fullständig frågetext> FRÅGAN ENBART STÄLLD I AREGION 24-30 170 00. aldrig 4 01. 1 gång/år 2 02. 2 gånger/år 3 03. 3 gånger/år 2 04. 1 gång/kvartal 2 05. 2 gånger/kvartal 1 06. 1 gång/månad 4 07. 2 gånger/månad 3 08. 3 gånger/månad 14 09. 1 gång/vecka 2 10. 2 gånger/vecka 3 11. 3 gånger/vecka 12. 4 gånger/vecka 1 13. 5 gånger/vecka 20 14. 6 gånger/vecka 1541 98. Frågan ej tillämplig
VAR 258 NORDVÄSTRA SKÅNES TIDN. Loc 376 width 2 F.23o. Hur ofta läser Du Nordvästra Skånes tidningar <Se F.23 för fullständig frågetext> FRÅGAN ENBART STÄLLD I AREGION 24-30 162 00. Aldrig 5 01. 1 gång per år 2 02. 2 gånger per år 4 03. 3 gånger per år 2 04. 1 gång per kvartal 2 05. 2 gånger per kvartal 5 06. 1 gång per månad 3 07. 2 gånger per månad 3 08. 3 gånger per månad 09. 1 gång per vecka 1 10. 2 gånger per vecka 11. 3 gånger per vecka 1 12. 4 gånger per vecka 2 13. 5 gånger per vecka 39 14. 6 gånger per vecka 1541 98. Frågan ej tillämplig
VAR 259 NORRA SKÅNE Loc 378 width 2 F.23p. Hur ofta läser Du Norra Skåne <Se F.23 för fullständig frågetext> FRÅGAN ENBART STÄLLD I AREGION 24-30 193 00. Aldrig 2 01. 1 gång per år 2 02. 2 gånger per år 2 03. 3 gånger per år 3 04. 1 gång per kvartal 4 05. 2 gånger per kvartal 4 06. 1 gång per månad 1 07. 2 gånger per månad 3 08. 3 gånger per månad 1 09. 1 gång per vecka 10. 2 gånger per vecka 2 11. 3 gånger per vecka 1 12. 4 gånger per vecka 13. 5 gånger per vecka 13 14. 6 gånger per vecka 1541 98. Frågan ej tillämplig
VAR 260 YSTADS ALLEHANDA Loc 380 width 2 F.23q. Hur ofta läser Du Ystads Allehanda <Se F.23 för fullständig frågetext> FRÅGAN ENBART STÄLLD I AREGION 24-30 195 00. Aldrig 10 01. 1 gång per år 4 02. 2 gånger per år 03. 3 gånger per år 1 04. 1 gång per kvartal 1 05. 2 gånger per kvartal 3 06. 1 gång per månad 1 07. 2 gånger per månad 08. 3 gånger per månad 1 09. 1 gång per vecka 1 10. 2 gånger per vecka 11. 3 gånger per vecka 12. 4 gånger per vecka 1 13. 5 gånger per vecka 13 14. 6 gånger per vecka 1541 98. Frågan ej tillämplig
VAR 261 TRELLEBORGS ALLEHANDA Loc 382 width 2 F.23r. Hur ofta läser Du Trelleborgs Allehanda <Se F.23 för fullständig frågetext> FRÅGAN ENBART STÄLLD I AREGION 24-30 210 00. Aldrig 3 01. 1 gång per år 1 02. 2 gånger per år 3 03. 3 gånger per år 2 04. 1 gång per kvartal 05. 2 gånger per kvartal 06. 1 gång per månad 07. 2 gånger per månad 08. 3 gånger per månad 1 09. 1 gång per vecka 1 10. 2 gånger per vecka 1 11. 3 gånger per vecka 1 12. 4 gånger per vecka 1 13. 5 gånger per vecka 7 14. 6 gånger per vecka 1541 98. Frågan ej tillämplig
VAR 262 NYASTE KRISTIANSTADSBLAD Loc 384 width 2 F.23s. Hur ofta läser Du Nyaste Kristianstadsbladet <Se F.23 för fullständig frågetext> FRÅGAN ENBART STÄLLD I AREGION 24-30 198 00. Aldrig 1 01. 1 gång per år 1 02. 2 gånger per år 03. 3 gånger per år 1 04. 1 gång per kvartal 1 05. 2 gånger per kvartal 2 06. 1 gång per månad 1 07. 2 gånger per månad 1 08. 3 gånger per månad 4 09. 1 gång per vecka 10. 2 gånger per vecka 3 11. 3 gånger per vecka 1 12. 4 gånger per vecka 1 13. 5 gånger per vecka 16 14. 6 gånger per vecka 1541 98. Frågan ej tillämplig
VAR 263 MELLERSTA SKÅNE Loc 386 width 2 F.23t. Hur ofta läser Du Mellersta Skåne <Se F.23 för fullständig frågetext> FRÅGAN ENBART STÄLLD I AREGION 24-30 207 00. Aldrig 1 01. 1 gång per år 3 02. 2 gånger per år 2 03. 3 gånger per år 4 04. 1 gång per kvartal 2 05. 2 gånger per kvartal 2 06. 1 gång per månad 1 07. 2 gånger per månad 1 08. 3 gånger per månad 2 09. 1 gång per vecka 1 10. 2 gånger per vecka 1 11. 3 gånger per vecka 1 12. 4 gånger per vecka 1 13. 5 gånger per vecka 2 14. 6 gånger per vecka 1541 98. Frågan ej tillämplig
VAR 264 HUVUDSTADSPRESS Loc 388 width 2 F.23u. Hur ofta läser Du - Huvudstadspress <Se F.23 för fullständig frågetext> 1556 00. Aldrig 6 01. 1 gång per år 7 02. 2 gånger per år 13 03. 3 gånger per år 7 04. 1 gång per kvartal 10 05. 2 gånger per kvartal 17 06. 1 gång per månad 12 07. 2 gånger per månad 4 08. 3 gånger per månad 140 09. 1 gång per vecka
VAR 265 LÄSER A-PRESSEN Loc 390 width 2 F.23v. Hur ofta läser Du - A-Pressen <Se F.23 för fullständig frågetext> 1000 00. Aldrig 33 01. 1 gång per år 31 02. 2 gånger per år 81 03. 3 gånger per år 51 04. 1 gång per kvartal 47 05. 2 gånger per kvartal 52 06. 1 gång per månad 58 07. 2 gånger per månad 46 08. 3 gånger per månad 58 09. 1 gång per vecka 28 10. 2 gånger per vecka 30 11. 3 gånger per vecka 8 12. 4 gånger per vecka 34 13. 5 gånger per vecka 215 14. 6 gånger per vecka
VAR 266 STORMARKNADSPRESS Loc 392 width 2 F.23x. Hur ofta läser Du - Stormarknadspress? <Se F.23 för fullständig frågetext> 857 00. Aldrig 19 01. 1 gång per år 16 02. 2 gånger per år 22 03. 3 gånger per år 12 04. 1 gång per kvartal 11 05. 2 gånger per kvartal 12 06. 1 gång per månad 18 07. 2 gånger per månad 6 08. 3 gånger per månad 14 09. 1 gång per vecka 11 10. 2 gånger per vecka 9 11. 3 gånger per vecka 7 12. 4 gånger per vecka 15 13. 5 gånger per vecka 208 14. 6 gånger per vecka 535 98. Frågan ej tillämplig
VAR 267 DN FÖRORTSBILAGOR Loc 394 width 2 F.23y. Hur ofta läser Du - DN Förortsbilagor <Se F.23 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I DENNA OMGÅNG 1772 00. Frågan ej ställd