ORVESTO 74 P-844
               SSD 0071

              Primärforskare:
              Testologen AB
               Box 2050
             191 02 Sollentuna

             Första SSD-upplagan
                1984

  

        Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst
               Box 5048

         Go to variable list
             S-402 21 Göteborg

  
           ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDAREN.

  Oavsett publikationsform skall alla uppsatser och rapporter
  som bygger på data tillgängliggjorda genom SSD tillkännage
  detta förhållande, samt namnge primärforskaren. SSD ber
  därför alla användare av SSD-material att, så långt detta är
  möjligt, använda sig av följande uttalande. (Uttryck inom
  parentes används i tillämpliga fall.)

        Data och (tabeller) i denna (publikation)
        har (delvis) gjorts tillgängliga av Svensk
        Samhällsvetenskaplig Datatjänst.
        Materialet i ORVESTO 74 P-844 samlades
        ursprungligen in av TESTOLOGEN AB, som ett
        led i företagets regelbundet återkommande
        räckviddsundersökning Sverige Nu.
        Varken SSD eller Testologen AB bär ansvar
        för analyser och tolkningar som presenteras
        i denna (publikation).

  Enligt överenskommelse mellan TESTOLOGEN AB och Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst får ORVESTO-materialet
  förmedlas till och analyseras av forskare under
  förutsättning att användningen sker i forskningssyfte.
  Härvid skall HSFR:s forskningsetiska principer för humaniora
  och samhällsvetenskap, publicerade i skriften HSFR-ETIK,
  följas i alla tillämpliga delar.

  Data och/eller dokumentation får ej ställas till tredje
  persons förfogande utan SSD:s skriftliga tillstånd.

  Rapporter och publikationer baserade på dessa data skall
  insändas i två exemplar till SSD, som vidarebefordrar ett
  exemplar till primärforskaren.

  

  Ingemar Lindberg:

  ORVESTO - ett mångsidigt arbetsinstrument........

  (Utdrag ur artikel i rapporten Orvesto 1979 II s.14ff)

  I mitten av 1960-talet introducerade Testologen(inom ramen
  för dåvarande Marknadssociologen), i samverkan med en stor
  grupp annonsörer,en undersökningsform, som vid den tiden var
  internationellt helt ny. Den innebar att målgruppsdata
  (socio-ekonomiska data, intressen, köpvanor, innehav,
  köpavsikter mm) och läsvanedata insamlades i en och samma
  undersökning (s k single-source survey).

  Därmed kunde man för första gången börja analysera dessa
  data direkt mot varandra. Dittills hade de insamlats var för
  sig i olika undersökningar, vilket gjorde media-analyserna
  svåra och otillfredsställande.

  Den nya undersökningsansatsen innebar att en mycket stor
  mängd information skulle insamlas från ett och samma urval.
  Det medförde i sin tur en översyn av undersökningsmetodiken,
  dvs typ av frågor och kontaktform. Jarko Cerha utförde
  därför 1965 ett stort upplagt metodexperiment, i vilket
  effekten av kontaktform i kombination med skaltyp
  undersöktes. Resultatet blev att man valde en 16-gradig
  läsfrekvensskala i kombination med postal kontaktform. (Se
  vidare Cerha J, 1967: Selective Mass Communication, sid
  119-124 och 137-172.)

  Undersökningsansatsen rönte snart stort intresse hos såväl
  annonsörer som förlag, och efter ett par års försöksperiod
  gavs den första ORVESTO-rapporten ut 1969. Själva namnet
  innebar en markering av målsättningen att täcka många
  mediagrupper: OR som i organisations-, VE som i vecko- och
  STO som i storstadspress.

  Sedan starten 1969 har allt som allt 19 rapporter
  presenterats, fr o m 1972 två gånger per år. Rapporterna
  trycks i ca 10.000 ex och distribueras utan kostnad för
  mottagarna till så gott som alla reklamköpare i Sverige och
  i viss utsträckning även utomlands.

  Sedan starten har till dags dato hela 132.529 personer
  besvarat det ganska omfattande frågebatteriet. Efter vissa
  justeringar och kompletteringar omfattar det ordinarie
  ORVESTO-formuläret idag så mycket som 418 fråge-items.
  Därtill kommer individuellt köpta målgruppsfrågor, som
  redovisas enskilt till varje beställare.

  

       ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR: URVAL, BORTFALL.

  Undersökningen utgör en omgång i Testologens kontinuerliga
  konsumentomnibus "Sverige Nu" insamlad genom brevenkät.
  Företaget, Testologen AB, redovisar data beträffande urval,
  bortfall m m enbart beträffande halvårsvisa
  sammanställningar av omnibussar. För en enskild omgång
  saknas därför de exakta uppgifterna, men i allmänhet torde
  man kunna utgå från att vad som gäller för hela serien
  proportionellt sett gäller för en enskild omgång.

  Under första halvåret 1974 genomfördes fyra omgångar
  "Sverige Nu". Totalt omfattade urvalet för dessa fyra
  omgångar 12.072 personer 15-67 år upptagna i
  befolkningsregistret. Urvalet har av SCB dragits ur RTBS.

  Av det totala urvalet på 12.072 personer har 1.764
  definierats av företaget som "ej målgruppsaktuella". Här
  ingår 20 avlidna, 35 avflyttade från riket, 46 som vistas
  utomlands, 24 i militärtjänst, 79 på utrikes resa, 97 ej
  svensktalande, 114 okända men skrivna på kommun, 56 under
  sjukhusvård, 284 sjuka i hemmet samt 1.009 ur gruppen "ej
  anträffbara". Den sistnämda gruppen har definierats med
  utgångspunkt från en specialstudie som utvisat att ca 50% av
  de ej anträffbara ej tillhör målpopulationen för ORVESTO.

  Nettourvalet för de fyra omgångarna våren 1974 uppgår
  således till 10.308 personer varav 3.091, utgörande 30%, ej
  besvarat formuläret.

  Ej besvarat formulär har orsakats av "inget intresse för
  undersökningen" (33%), "tidsbrist" (13%), "ingen kontakt
  trots minst fem kontaktförsök" eller "ej anträffbara" (54%)
  samt "övriga" (0%).

  Undersökningsledningen har beträffande ca en niondel av det
  ursprungliga urvalet genomfört riktade åtgärder för att öka
  svarsbenägenheten. Enligt särskilt urvalsförfarande utväljs
  var tredje person som ej svarat vid en viss tidpunkt och
  erbjuds någon form av uppmuntran för ett inskickat svar. De
  som därvid utväljs representerar två andra individer i
  bortfallet och genom viktning - se variabel för
  bortfallsvikt i materialet - beräknar undersökningsledningen
  en väsentligt högre svarsfrekvens - beträffande första
  halvåret 1974 8.533 personer istället för 7.217 faktiskt
  insända godkända formulär. Undersökningsledningen beräknar
  därför den viktade svarsfrekvensen till 85% av nettourvalet.

  Föreliggande omgång, av undersökningsledningen benämd
  Sverige NU P-844, omfattar 1773 personer eller 24,6% av
  totala antalet inkomna godkända formulär under
  halvårsperioden (ovägda tal). Bortfallet av skilda
  kategorier beträffande den aktuella omgången får antas
  utgöra motsvarande proportion av ovanstående redovisade
  siffror. Fältarbetet pågick under tiden 2 maj -5 juli 1974.

  Inom Testologen AB har civilekonom Ulf Hartman haft ansvaret
  för administration, fru Ebba Sommar ansvaret för fältarbetet
  samt civilekonom Ingemar Lindberg ansvaret för
  ORVESTO-rapporten ur vilken ovanstående uppgifter är
  hämtade. (ORVESTO 1979-II, utgiven av Testologen AB)

           SSDdokumentation - ORVESTO

  Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst har för budgetåret
  1983/84 erhållit anslag av RIKSBANKENS JUBILEUMSFOND för
  tillrättaläggning och dokumentation av ORVESTO-materialet.
  Arbetet bedrivs med hjälp av ett datorbaserat
  dokumentationssystem som ställts till SSDs förfogande av
  Inter-University Consortium for Political and Social
  Research (ICPSR) vid University of Michigan. Systemet kallas
  Guided Interactive Dataset Organisation (GIDO).
Variable list


1 SSDstudie NR 0071 2 SSDupplaga/datering NR 1 3 SSD Delstudieidentifikation 001 4 Id-nummer 5 Bortfallsvikt 6 Undersökningsomgång 7 Regionskod 8 Födelseår Demografiska och socioekonomiska uppgifter 9 Kön 10 Civilstånd 11 Ålder 12 Förvärvsarbete/sysselsättning 13 Utbildning 14 Storlek på orten 15 Form av boende 16 Antal hushållsmedlemmar under 2 år 17 Hushållsmedlemmar i åldern 2-6 år 18 Hushållsmedlemmar i åldrarna:7-10 år 19 Hushållsmedlemmar i åldrarna 11-14 år 20 Hushållsmedlemmar i åldrarna 15-19 år 21 Hushållsmedlemmar i åldrarna 20-67 år 22 Hushållsmedlemmar i åldrarna 68 år eller äldre 23 Totalt antal personer 24 Din personliga inkomst i kronor per år 25 Hushållets totala inkomst i kronor per år 26 Inköp av dagligvaror:själv Medlemsskap i Konsum 27 Medlemsfrekvens för Konsum Körkort 28 Innehav av körkort Intressen för olika ämnesområden 29 Intresseinriktning:Samhällsdebatt 30 Intresseinriktning:Sociala rättigheter 31 Intresseinriktning:Skattefrågor 32 Intresseinriktning:Lagar och förordningar 33 Intresseinriktning:Samlevnadsproblem 34 Intresseinriktning:Religions-och trosfrågor 35 Intresseinriktning:Arbetsmarknaden 36 Intresseinriktning:Samhällsplanering 37 Intresseinriktning:Politiska frågor 38 Intresseinriktning:Försvarsfrågor 39 Intresseinriktning:Miljövårdsproblem 40 Intresseinriktning:Hälsonyttig mat 41 Intresseinriktning:Sjukdomar och hälsovård 42 Intresseinriktning:Bantningstips 43 Intresseinriktning:Hushålla ekonomiskt 44 Intresseinriktning:Heminredning 45 Intresseinriktning:Modenyheter 46 Intresseinriktning:Matvarunyheter 47 Intresseinriktning:Barnavård 48 Intresseinriktning:Skönhetsvård 49 Intresseinriktning:Villa/eget hem 50 Intresseinriktning:Fritidshus 51 Intresseinriktning:Semesterresor 52 Intresseinriktning:Båtar 53 Intresseinriktning:Personbilar 54 Intresseinriktning:TV/Radioapparater 55 Intresseinriktning:Stereoanläggningar 56 Intresseinriktning:Hushållsmaskiner 57 Intresseinriktning:Fotoutrustning 58 Intresseinriktning:Motorcyklar/mopeder 59 Intresseinriktning:Rakapparater 60 Intresseinriktning:Rengöringsmedel 61 Intresseinriktning:Medel mot mjäll 62 Intresseinriktning:Hundars skötsel 63 Intresseinriktning:Katters skötsel 64 Intresseinriktning:Handla mat 65 Intresseinriktning:Laga mat 66 Intresseinriktning:Pröva nya maträtter 67 Intresseinriktning:Baka 68 Intresseinriktning:Pröva nya cigarretter 69 Intresseinriktning:Pröva ny piptobak 70 Intresseinriktning:Pröva nya cigariller 71 Intresseinriktning:Ha gäster 72 Intresseinriktning:Köra bil 73 Intresseinriktning:Jobba med bilen 74 Intresseinriktning:Arbeta i trädgården 75 Intresseinriktning:Fotografera 76 Intresseinriktning:Smalfilma 77 Intresseinriktning:Lyssna på popmusik 78 Intresseinriktning:Lyssna på klassisk musik 79 Intresseinriktning:Gå på teater 80 Intresseinriktning:Gå på konstutställning 81 Intresseinriktning:Skaffa vidareutbildning 82 Intresseinriktning:Läsa böcker 83 Intresseinriktning:Läsa populärtidningar 84 Intresseinriktning:Sy kläder 85 Intresseinriktning:Handarbeta 86 Intresseinriktning:Måla 87 Intresseinriktning:Snickra 88 Intresseinriktning:Motionera 89 Intresseinriktning:Friluftsliv 90 Intresseinriktning:Sportfiska 91 Intresseinriktning:Åka skidor 92 Intresseinriktning:Åka motorbåt 93 Intresseinriktning:Segla 94 Intresseinriktning:Campa 95 Intresseinriktning:Semestra utomlands 96 Intresseinriktning:Semestra i Sverige 97 Intresseinriktning:Gå på föreningsmöten 98 Intresseinriktning:Se på sportevenemang 99 Intresseinriktning:Pröva nya produkter Besöksfrekvenser i butiker,varuhus m.m. 100 Besöksfrekvenser:Konsum 101 Besöksfrekvenser:ICA 102 Besöksfrekvenser:VIVO 103 Besöksfrekvenser:Annan livsmedelsbutik 104 Besöksfrekvenser:Livsmedelsavdelning i Domus eller Obs 105 Besöksfrekvenser:Livsmedelsavdelning i annat varuhus 106 Besöksfrekvenser:Domus 107 Besöksfrekvenser:Epa 108 Besöksfrekvenser:Tempo 109 Besöksfrekvenser:Pressbyrån 110 Besöksfrekvenser:Annan kiosk 111 Besöksfrekvenser:Tobaksaffär 112 Besöksfrekvenser:Bar/Självservering 113 Besöksfrekvenser:Kafe/Konditori 114 Besöksfrekvenser:Korvkiosk/Gatukök 115 Besöksfrekvenser:Bensinstation 116 Besöksfrekvenser:Postkontor 117 Besöksfrekvenser:Bankkontor 118 Uppmärksamhetsfrekvenser:Affischpelare 119 Uppmärksamhetsfrekvens:Reklamfilm på bio 120 Uppmärksamhetsfrekvenser:Reklam på bussar 121 Uppmärksamhetsfrekvenser:Reklam på taxibilar Tidningsläsning:Storstadspress - vardagsnummer 122 Läsfrekvenser:Aftonbladet 123 Läsfrekvenser:Arbetet 124 Läsfrekvenser:Dagens Nyheter 125 Läsfrekvenser:Expressen 126 Läsfrekvenser:Göteborgs-Posten 127 Läsfrekvenser för - Skånska Dagbladet (vard) 128 Läsfrekvenser:GT Kvällstidningen 129 Läsfrekvenser:Kvällsposten 130 Läsfrekvenser:Svenska Dagbladet 131 Läsfrekvenser:Sydsvenska Dagbladet Tidningsläsning:Storstadspress - söndagsnummer 132 Läsfrekvenser:Aftonbladet(söndagsnummer) 133 Läsfrekvenser:Arbetet(söndagsnummer) 134 Läsfrekvenser:Dagens Nyheter(söndagsnummer) 135 Läsfrekvenser:Expressen(söndagsnummer) 136 Läsfrekvenser:Göteborgs-Posten(söndagsnummer) 137 Läsfrekvenser:GT Kvällstidningen(söndagsnummer) 138 Läsfrekvenser:Kvällsposten(söndagsnummer) 139 Läsfrekvenser:Svenska Dagbladet(söndagsnummer) 140 Läsfrekvenser:Sydsvenska Dagbladet(söndagsnummer) Tidningsläsning:Veckotidningar 141 Läsfrekvenser för Allas Veckotidning 142 Läsfrekvenser för Allers 143 Läsfrekvenser för Damernas Värld 144 Läsfrekvenser för Femina 145 Läsfrekvenser för FIB-Aktuellt 146 Läsfrekvenser för Hemmets Journal 147 Läsfrekvenser för Hemmets Veckotidning 148 Läsfrekvenser för Hennes 149 Läsfrekvenser för Husmodern 150 Läsfrekvenser för Hänt i Veckan 151 Läsfrekvenser för ICA-kuriren 152 Läsfrekvenser för Land 153 Läsfrekvenser för Lektyr 154 Läsfrekvenser för Metallarbetaren 155 Läsfrekvenser för Min Värld 156 Läsfrekvenser för Mitt Livs Novell 157 Läsfrekvenser för Röster i Radio/TV 158 Läsfrekvenser för Saxons Veckotidning 159 Läsfrekvenser för Se 160 Läsfrekvenser för Svensk Damtidning 161 Läsfrekvenser för Svenska Journalen 162 Läsfrekvenser för Veckans Affärer 163 Läsfrekvenser för Vecko-Journalen 164 Läsfrekvenser för Vecko-Revyn 165 Läsfrekvenser för Vi 166 Läsfrekvenser för Året Runt Tidningsläsning:10-dagarstidningar 167 Läsfrekvenser för Byggnadsarbetaren 168 Läsfrekvenser för Statsanställd Tidningsläsning:14-dagarstidningar 169 Läsfrekvenser för Allt om Mat 170 Läsfrekvenser för Fabriksarbetaren 171 Läsfrekvenser för Kommunalarbetaren 172 Läsfrekvenser för Motor 173 Läsfrekvenser för Motorföraren 174 Läsfrekvenser för Teknikens Värld 175 Läsfrekvenser för Vi Bilägare Tidningsläsning:Månadstidningar 176 Läsfrekvenser för Allt i Hemmet 177 Läsfrekvenser för Hem och Fritid 178 Läsfrekvenser för Villa & Hem i Sverige 179 Läsfrekvenser för Båt för Alla 180 Läsfrekvenser för Båt-Nytt 181 Läsfrekvenser för Foto och Filmteknik 182 Läsfrekvenser för Det Bästa 183 Läsfrekvenser för Vi Föräldrar 184 Läsfrekvenser för Vår Bostad 185 Läsfrekvenser för Industritjänstemannen 186 Läsfrekvenser för SACO-tidningen 187 Läsfrekvenser för Sunt Förnuft 188 Läsfrekvenser för Jaktjournalen 189 Läsfrekvenser för Jaktmarker och Fiskevatten 190 Läsfrekvenser för Svensk Jakt 191 Läsfrekvenser för Svenskt Fiske 192 Läsfrekvenser för Illustrerad Motor Sport 193 Läsfrekvenser för Populär Mekanik 194 Läsfrekvenser för Svensk Motortidning 195 Läsfrekvenser för Teknik för Alla Tidningsläsning:Vi i Villa 196 Läsfrekvenser för Vi i Villa Innehav av kapitalvaror 197 Hushållets innehav av personbil/kombi 198 Hushållets innehav av fritidshus 199 Hushållets innehav av motor- eller segelbåt 200 Hushållets innehav av bildkamera-typ Instamatic 201 Hushållets innehav av bildkamera-typ systemkamera 202 Hushållets innehav av filmkamera 203 Hushållets innehav av stillbildsprojektor 204 Hushållets innehav av filmprojektor 205 Hushållets innehav av skrivmaskin 206 Hushållets innehav av svart-vit tv 207 Hushållets innehav av färg-tv 208 Hushållets innehav av frysbox/frysskåp 209 Hushållets innehav av diskmaskin 210 Hushållets innehav av tvättmaskin 211 Hushållets innehav av kassettbandspelare 212 Hushållets innehav av stereoanläggning 213 Hushållets innehav av vanlig bandspelare 214 Hushållets innehav av hund 215 Hushållets innehav av katt 216 Hushållets innehav av burfåglar 217 Hushållets innehav av akvariefiskar Köpfrekvenser beträffande kapitalvaror 218 Köpfrekvenser för Matvaror i Butiker 219 Köpfrekvenser för Skönhetsartiklar 220 Köpfrekvenser för Tandkräm 221 Köpfrekvenser för Tvål 222 Köpfrekvenser för Maskindiskmedel 223 Köpfrekvenser för vanligt diskmedel 224 Köpfrekvenser för Rengöringsmedel 225 Köpfrekvenser för Tvättmedel 226 Köpfrekvenser för Golvvårdsmedel 227 Köpfrekvenser för Grammofonskivor Köpavsikter beträffande kapitalvaror 228 Avsikt att köpa kapitalvaror1 229 Avsikt att köpa kapitalvaror1 230 Avsikt att köpa kapitalvaror1 231 Avsikt att köpa kapitalvaror1 232 Avsikt att köpa kapitalvaror1 233 Avsikt att köpa kapitalvaror2 234 Avsikt att köpa kapitalvaror2 235 Avsikt att köpa kapitalvaror2 236 Avsikt att köpa kapitalvaror2 237 Avsikt att köpa kapitalvaror2 238 Avsikt att köpa kapitalvaror3 239 Avsikt att köpa kapitalvaror3 240 Avsikt att köpa kapitalvaror3 241 Avsikt att köpa kapitalvaror3 242 Avsikt att köpa kapitalvaror3 Tidningsläsning:Kalle Anka & Co 243 Läsfrekvenser för Kalle Anka & Co Tidningsläsning:Lokalpress 244 Läsfrekvenser för Norrort 245 Läsfrekvenser för Vaxholms Tidning 246 Läsfrekvenser för Väsby Nytt 247 Läsfrekvenser för Sigtuna-Märsta Posten 248 Läsfrekvenser för Sundbyberg och Solna Tidning 249 Läsfrekvenser för Lidingö Tidning 250 Läsfrekvenser för Västerort 251 Läsfrekvenser för Järfälla Nyheter 252 Läsfrekvenser för Mälaröarnas Nyheter 253 Läsfrekvenser för Huddinge Posten 254 Läsfrekvenser för Södernyheterna 255 Läsfrekvenser för Söderposten 256 Läsfrekvenser för Södertidningen 257 Läsfrekvenser för Helsingborgs Dagblad 258 Läsfrekvenser för Nordvästra Skånes tidningar 259 Läsfrekvenser för Norra Skåne 260 Läsfrekvenser för Ystads Allehanda 261 Läsfrekvenser för Trelleborgs Allehanda 262 Läsfrekvenser för Nyaste Kristianstadsbladet 263 Läsfrekvenser för Mellersta Skåne 264 Läsfrekvenser för Huvudstadspress 265 Läsfrekvenser för - A-Pressen 266 Läsfrekvenser för - Stormarknadspress 267 Läsfrekvenser för DN Förortsbilagor

VAR 1 SSDSTUDIE NR 0071              Loc 1 width 4


Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst studie 0071


VAR 2 SSDUPPLAGA NR 1 Loc 5 width 1 SSDupplaga/datering NR Uppgift om ordningsföljd och utgivningstidpunkt. 1. APRIL 1984
VAR 3 DELSTUDIE NR 001 Loc 6 width 3 SSD Delstudieidentifikation Ordningsnummer i en serie på 1 delar.
VAR 4 ID-NUMMER Loc 9 width 4 Id-nummer
VAR 5 BORTFALLSVIKT Loc 13 width 1 Bortfallsvikt Kod: 1 3 Frek: 1633 140
VAR 6 OMGÅNG Loc 14 width 1 Undersökningsomgång Kod: 4 Frek: 1773
VAR 7 AREGION Loc 15 width 2 MD=99 Regionskod Kod: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Frek: 313 7 10 39 20 10 17 21 27 40 35 Kod: 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Frek: 6 20 13 6 29 11 9 14 22 14 20 Kod: 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Frek: 11 19 14 6 48 108 16 12 25 21 159 Kod: 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 Frek: 25 16 47 20 8 13 7 10 42 10 8 Kod: 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 Frek: 38 7 13 36 13 10 5 25 11 11 9 Kod: 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 Frek: 35 12 13 20 8 5 12 30 24 25 9 Kod: 67 68 69 70 99 Frek: 13 18 7 12 4
VAR 8 FÖDELSEÅR Loc 17 width 2 MD=99 Födelseår Kod: 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Frek: 21 22 27 14 30 23 33 22 32 25 30 30 25 38 Kod: 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Frek: 51 39 29 29 41 29 37 29 29 28 31 27 32 34 Kod: 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Frek: 35 26 30 36 32 39 38 44 33 48 60 40 36 43 Kod: 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 99 Frek: 49 35 36 41 35 25 41 50 43 40 1
VAR 9 KÖN Loc 19 width 1 F.1. Personliga uppgifter.När man sammanställer resultat av undersökningar i tabeller brukar man dela upp svaren på olika grupper.Därför skulle vi gärna vilja ha följande uppgifter om Dig själv. F.1a. Kön 902 1. Man 871 2. Kvinna
VAR 10 CIVILSTÅND Loc 20 width 1 MD=9 F.1b. Civilstånd <Se F.1 för fullständig frågetext> 429 1. Ogift 1213 2. Gift eller sammanboende 97 3. Änka/änkling/frånskild 34 9. Ej svar
VAR 11 ÅLDER Loc 21 width 2 MD=99 F.1c. Ålder <Se F.1 för fullständig frågetext> 180 00. 19 år och yngre 182 01. 20-24 år 233 02. 25-29 år 195 03. 30-34 år 161 04. 35-39 år 149 05. 40-44 år 165 06. 45-49 år 182 07. 50-54 år 172 08. 55-60 år 152 09. 61 år och äldre 2 99. Ej svar
VAR 12 YRKE Loc 23 width 1 MD=9 F.1d. Förvärvsarbete/sysselsättning.Vilket av nedanstående alternativ passar in på Dig? <Se F.1 för fullständig frågetext> 956 1. Förvärvsarbete,heltid 228 2. Förvärvsarbete,deltid 277 3. Hemmafru 174 4. Studerande 115 5. Annan sysselsättning 12 6. Pensionär 11 9. Ej svar
VAR 13 UTBILDNING Loc 24 width 2 MD=99 F.1e. Vilka av nedanstående utbildningsformer har Du genomgått eller genomgår Du för närvarande? <Se F.1 för fullständig frågetext> Utbildning 1 716 00. Folkskola 171 01. Grundskola eller enhetsskola 98 02. Realskola 38 03. Annan jämförbar utbildning Utbildning 2 99 04. Fackskola 91 05. Flickskola eller folkhögskola 93 06. Annan jämförbar utbildning Utbildning 3 240 07. Gymnasium eller annan jämförbar utbildning Utbildning 4 28 08. Seminarium 190 09. Högskola,universitet eller annan hithörande utbildning 9 99. Ej svar
VAR 14 ORTSTORLEK Loc 26 width 1 MD=9 F.1f. Hur stor är den ort där Du bor? <Se F.1 för fullständig frågetext> 102 1. Under 200 invånare 184 2. 200-1.999 167 3. 2.000-4.999 150 4. 5.000-9.999 245 5. 10.000-24.999 258 6. 25.000-49.999 202 7. 50.000-99.999 368 8. 100.000 och däröver 97 9. Ej svar
VAR 15 BOENDEFORM Loc 27 width 2 MD=99 F.1g. Bor Du i: <Se F.1 för fullständig frågetext> 223 01. Insatslägenhet 606 02. Hyrd lägenhet 606 03. Egen villa 43 04. Hyrd villa 66 05. Eget radhus 22 06. Hyrt radhus 143 07. Jordbruksfastighet 27 08. Inneboende 29 09. Annan bostadsform 8 99. Ej svar
VAR 16 UNDER 2 ÅR Loc 29 width 2 MD=99 F.2. Vi skulle vilja veta hur många personer Ditt hushåll normalt består av.Medräkna även sådana,som befinner sig på kortare semester,kortare militärtjänst, tillfälligt på sjukhus m.m. Obs!Räkna även med Dig själv. F.2a. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna:under 2 år Kod: 0 1 2 99 Frek: 1600 160 4 9
VAR 17 2-6 ÅR Loc 31 width 2 MD=99 F.2b. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 2-6 år <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 99 Frek: 1462 249 50 3 9
VAR 18 7-10 ÅR Loc 33 width 2 MD=99 F.2c. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 7-10 år <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 99 Frek: 1434 269 58 3 9
VAR 19 11-14 ÅR Loc 35 width 2 MD=99 F.2d. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 11-14 år <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 4 7 99 Frek: 1436 269 56 1 1 1 9
VAR 20 15-19 ÅR Loc 37 width 2 MD=99 F.2e. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 15-19 år <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 7 99 Frek: 1259 386 110 8 1 9
VAR 21 20-67 ÅR Loc 39 width 2 MD=99 F.2f. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 20-67 år <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 4 5 6 99 Frek: 27 271 1232 187 39 7 1 9
VAR 22 68 ÅR ELLER ÄLDRE Loc 41 width 2 MD=99 F.2g. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 68 år eller äldre <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 99 Frek: 1680 72 12 9
VAR 23 TOTALANTAL Loc 43 width 2 MD=99 F.2h. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna:totalt antal personer <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 99 Frek: 182 447 448 439 161 62 15 4 5 10
VAR 24 PERSONLIG INKOMST Loc 45 width 1 MD=9 F.3. Var vänlig sätt ett kryss i den ruta,som motsvarar den inkomstgrupp Du tillhör samt Ditt hushåll tillhör.Studiemedel,räntor och pensioner räknas till inkomsterna.Uppgifterna bör avse årsinkomsten innan skatt dragits. F.3a. Din personliga inkomst i kronor per år 364 0. Under 10.000 209 1. 10.000-20.000 254 2. 20.000-30.000 396 3. 30.000-40.000 208 4. 40.000-50.000 85 5. 50.000-60.000 32 6. 60.000-70.000 49 7. Över 70.000 176 9. Ej svar
VAR 25 HUSHÅLLETS TOTALINKOMST Loc 46 width 1 MD=9 F.3b. Hushållets totala inkomst i kronor per år <Se F.3 för fullständig frågetext> 37 0. Under 10.000 80 1. 10.000-20.000 130 2. 20.000-30.000 266 3. 30.000-40.000 262 4. 40.000-50.000 247 5. 50.000-60.000 193 6. 60.000-70.000 298 7. Över 70.000 260 9. Ej svar
VAR 26 DAGLIGVARUINKÖP:SJÄLV Loc 47 width 1 MD=9 F.4. Medlemmar i ett hushåll brukar handla olika mycket.Hur stor del av Ditt hushålls inköp av livsmedel och andra varor för dagligt bruk gör Du själv? 324 0. Gör praktiskt taget inga sådana inköp själv 424 1. Gör mindre än hälften av alla inköp 210 2. Gör ungefär hälften av alla inköp 190 3. Gör mer än hälften av alla inköp 623 4. Gör alla eller nästan alla inköp 2 9. Ej svar
VAR 27 MEDLEM I KONSUM Loc 48 width 1 MD=9 F.5. Är Du personligen eller någon annan i Ditt hushåll medlem i Konsum? Om Du inte känner till detta, fråga då de övriga familjemedlemmarna. 1010 1. Ja 754 2. Nej 9 9. Ej svar
VAR 28 KÖRKORT Loc 49 width 1 MD=9 F.6. Har Du själv körkort för personbil? 1225 1. Ja 546 2. Nej 2 9. Ej svar
VAR 29 SAMHÄLLSDEBATT Loc 50 width 1 MD=9 F.7. Dina intressen.Människors intressen är olika.Hur stort är Ditt intresse för nedanstående ämnen och aktiviteter. F.7.1. Samhällsdebatt 79 1. Mycket ointresserad 101 2. Ganska ointresserad 131 3. Något ointresserad 130 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 648 5. Något intresserad 416 6. Ganska intresserad 232 7. Mycket intresserad 36 9. Ej svar
VAR 30 SOCIALA RÄTTIGHETER Loc 51 width 1 MD=9 F.7.2. Sociala rättigheter <Se F.7 för fullständig frågetext> 32 1. Mycket ointresserad 47 2. Ganska ointresserad 67 3. Något ointresserad 80 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 523 5. Något intresserad 599 6. Ganska intresserad 395 7. Mycket intresserad 30 9. Ej svar
VAR 31 SKATTEFRÅGOR Loc 52 width 1 MD=9 F.7.3. Skattefrågor <Se F.7 för fullständig frågetext> 47 1. Mycket ointresserad 75 2. Ganska ointresserad 73 3. Något ointresserad 79 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 437 5. Något intresserad 532 6. Ganska intresserad 505 7. Mycket intresserad 25 9. Ej svar
VAR 32 LAGAR OCH FÖRORDNINGAR Loc 53 width 1 MD=9 F.7.4. Lagar och förordningar <Se F.7 för fullständig frågetext> 36 1. Mycket ointresserad 73 2. Ganska ointresserad 104 3. Något ointresserad 122 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 597 5. Något intresserad 498 6. Ganska intresserad 298 7. Mycket intresserad 45 9. Ej svar
VAR 33 SAMLEVNADSPROBLEM Loc 54 width 1 MD=9 F.7.5. Samlevnadsproblem <Se F.7 för fullständig frågetext> 58 1. Mycket ointresserad 74 2. Ganska ointresserad 88 3. Något ointresserad 173 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 567 5. Något intresserad 471 6. Ganska intresserad 295 7. Mycket intresserad 47 9. Ej svar
VAR 34 RELIGIONS-OCH TROSFRÅGOR Loc 55 width 1 MD=9 F.7.6. Religions-och trosfrågor <Se F.7 för fullständig frågetext> 300 1. Mycket ointresserad 220 2. Ganska ointresserad 204 3. Något ointresserad 203 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 442 5. Något intresserad 216 6. Ganska intresserad 156 7. Mycket intresserad 32 9. Ej svar
VAR 35 ARBETSMARKNADEN Loc 56 width 1 MD=9 F.7.7. Arbetsmarknaden <Se F.7 för fullständig frågetext> 32 1. Mycket ointresserad 55 2. Ganska ointresserad 86 3. Något ointresserad 98 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 524 5. Något intresserad 579 6. Ganska intresserad 359 7. Mycket intresserad 40 9. Ej svar
VAR 36 SAMHÄLLSPLANERING Loc 57 width 1 MD=9 F.7.8. Samhällsplanering <Se F.7 för fullständig frågetext> 70 1. Mycket ointresserad 82 2. Ganska ointresserad 153 3. Något ointresserad 190 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 543 5. Något intresserad 463 6. Ganska intresserad 219 7. Mycket intresserad 53 9. Ej svar
VAR 37 POLITISKA FRÅGOR Loc 58 width 1 MD=9 F.7.9. Politiska frågor <Se F.7 för fullständig frågetext> 144 1. Mycket ointresserad 126 2. Ganska ointresserad 148 3. Något ointresserad 114 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 560 5. Något intresserad 398 6. Ganska intresserad 248 7. Mycket intresserad 35 9. Ej svar
VAR 38 FÖRSVARSFRÅGOR Loc 59 width 1 MD=9 F.7.10. Försvarsfrågor <Se F.7 för fullständig frågetext> 243 1. Mycket ointresserad 206 2. Ganska ointresserad 228 3. Något ointresserad 236 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 497 5. Något intresserad 197 6. Ganska intresserad 126 7. Mycket intresserad 40 9. Ej svar
VAR 39 MILJÖVÅRDSPROBLEM Loc 60 width 1 MD=9 F.7.11. Miljövårdsproblem <Se F.7 för fullständig frågetext> 15 1. Mycket ointresserad 32 2. Ganska ointresserad 72 3. Något ointresserad 64 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 489 5. Något intresserad 561 6. Ganska intresserad 506 7. Mycket intresserad 34 9. Ej svar
VAR 40 HÄLSONYTTIG MAT Loc 61 width 1 MD=9 F.7.12. Hälsonyttig mat <Se F.7 för fullständig frågetext> 57 1. Mycket ointresserad 74 2. Ganska ointresserad 111 3. Något ointresserad 111 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 402 5. Något intresserad 483 6. Ganska intresserad 504 7. Mycket intresserad 31 9. Ej svar
VAR 41 SJUKDOMAR OCH HÄLSOVÅRD Loc 62 width 1 MD=9 F.7.13. Sjukdomar och hälsovård <Se F.7 för fullständig frågetext> 31 1. Mycket ointresserad 46 2. Ganska ointresserad 102 3. Något ointresserad 92 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 441 5. Något intresserad 541 6. Ganska intresserad 491 7. Mycket intresserad 29 9. Ej svar
VAR 42 BANTNINGSTIPS Loc 63 width 1 MD=9 F.7.14. Bantningstips <Se F.7 för fullständig frågetext> 597 1. Mycket ointresserad 180 2. Ganska ointresserad 153 3. Något ointresserad 183 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 324 5. Något intresserad 158 6. Ganska intresserad 144 7. Mycket intresserad 34 9. Ej svar
VAR 43 HUSHÅLLA EKONOMISKT Loc 64 width 1 MD=9 F.7.15. Hushålla ekonomiskt <Se F.7 för fullständig frågetext> 41 1. Mycket ointresserad 54 2. Ganska ointresserad 83 3. Något ointresserad 101 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 406 5. Något intresserad 525 6. Ganska intresserad 537 7. Mycket intresserad 26 9. Ej svar
VAR 44 HEMINREDNING Loc 65 width 1 MD=9 F.7.16. Heminredning <Se F.7 för fullständig frågetext> 65 1. Mycket ointresserad 62 2. Ganska ointresserad 94 3. Något ointresserad 84 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 456 5. Något intresserad 496 6. Ganska intresserad 487 7. Mycket intresserad 29 9. Ej svar
VAR 45 MODENYHETER Loc 66 width 1 MD=9 F.7.17. Modenyheter <Se F.7 för fullständig frågetext> 203 1. Mycket ointresserad 155 2. Ganska ointresserad 149 3. Något ointresserad 125 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 499 5. Något intresserad 373 6. Ganska intresserad 243 7. Mycket intresserad 26 9. Ej svar
VAR 46 MATVARUNYHETER Loc 67 width 1 MD=9 F.7.18. Matvarunyheter <Se F.7 för fullständig frågetext> 104 1. Mycket ointresserad 139 2. Ganska ointresserad 163 3. Något ointresserad 160 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 515 5. Något intresserad 393 6. Ganska intresserad 261 7. Mycket intresserad 38 9. Ej svar
VAR 47 BARNAVÅRD Loc 68 width 1 MD=9 F.7.19. Barnavård <Se F.7 för fullständig frågetext> 144 1. Mycket ointresserad 102 2. Ganska ointresserad 124 3. Något ointresserad 207 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 464 5. Något intresserad 350 6. Ganska intresserad 344 7. Mycket intresserad 38 9. Ej svar
VAR 48 SKÖNHETSVÅRD Loc 69 width 1 MD=9 F.7.20. Skönhetsvård <Se F.7 för fullständig frågetext> 352 1. Mycket ointresserad 170 2. Ganska ointresserad 170 3. Något ointresserad 184 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 472 5. Något intresserad 267 6. Ganska intresserad 126 7. Mycket intresserad 32 9. Ej svar
VAR 49 VILLA/EGET HEM Loc 70 width 1 MD=9 F.7.21. Villa/eget hem <Se F.7 för fullständig frågetext> 56 1. Mycket ointresserad 46 2. Ganska ointresserad 53 3. Något ointresserad 109 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 287 5. Något intresserad 401 6. Ganska intresserad 784 7. Mycket intresserad 37 9. Ej svar
VAR 50 FRITIDSHUS Loc 71 width 1 MD=9 F.7.22. Fritidshus <Se F.7 för fullständig frågetext> 157 1. Mycket ointresserad 113 2. Ganska ointresserad 124 3. Något ointresserad 211 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 379 5. Något intresserad 316 6. Ganska intresserad 431 7. Mycket intresserad 42 9. Ej svar
VAR 51 SEMESTERRESOR Loc 72 width 1 MD=9 F.7.23. Semesterresor <Se F.7 för fullständig frågetext> 52 1. Mycket ointresserad 42 2. Ganska ointresserad 73 3. Något ointresserad 81 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 417 5. Något intresserad 502 6. Ganska intresserad 565 7. Mycket intresserad 41 9. Ej svar
VAR 52 BÅTAR Loc 73 width 1 MD=9 F.7.24. Båtar <Se F.7 för fullständig frågetext> 385 1. Mycket ointresserad 154 2. Ganska ointresserad 154 3. Något ointresserad 227 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 360 5. Något intresserad 221 6. Ganska intresserad 228 7. Mycket intresserad 44 9. Ej svar
VAR 53 PERSONBILAR Loc 74 width 1 MD=9 F.7.25. Personbilar <Se F.7 för fullständig frågetext> 128 1. Mycket ointresserad 81 2. Ganska ointresserad 90 3. Något ointresserad 114 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 522 5. Något intresserad 442 6. Ganska intresserad 367 7. Mycket intresserad 29 9. Ej svar
VAR 54 TV/RADIOAPPARATER Loc 75 width 1 MD=9 F.7.26. TV/Radioapparater <Se F.7 för fullständig frågetext> 84 1. Mycket ointresserad 108 2. Ganska ointresserad 140 3. Något ointresserad 121 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 622 5. Något intresserad 415 6. Ganska intresserad 256 7. Mycket intresserad 27 9. Ej svar
VAR 55 STEREOANLÄGGNINGAR Loc 76 width 1 MD=9 F.7.27. Stereoanläggningar <Se F.7 för fullständig frågetext> 250 1. Mycket ointresserad 116 2. Ganska ointresserad 151 3. Något ointresserad 203 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 473 5. Något intresserad 303 6. Ganska intresserad 243 7. Mycket intresserad 34 9. Ej svar
VAR 56 HUSHÅLLSMASKINER Loc 77 width 1 MD=9 F.7.28. Hushållsmaskiner <Se F.7 för fullständig frågetext> 132 1. Mycket ointresserad 128 2. Ganska ointresserad 139 3. Något ointresserad 194 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 566 5. Något intresserad 359 6. Ganska intresserad 222 7. Mycket intresserad 33 9. Ej svar
VAR 57 FOTOUTRUSTNING Loc 78 width 1 MD=9 F.7.29. Fotoutrustning <Se F.7 för fullständig frågetext> 253 1. Mycket ointresserad 198 2. Ganska ointresserad 207 3. Något ointresserad 214 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 470 5. Något intresserad 280 6. Ganska intresserad 110 7. Mycket intresserad 41 9. Ej svar
VAR 58 MOTORCYKLAR/MOPEDER Loc 79 width 1 MD=9 F.7.30. Motorcyklar/mopeder <Se F.7 för fullständig frågetext> 679 1. Mycket ointresserad 191 2. Ganska ointresserad 187 3. Något ointresserad 238 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 246 5. Något intresserad 87 6. Ganska intresserad 108 7. Mycket intresserad 37 9. Ej svar
VAR 59 RAKAPPARATER Loc 80 width 1 MD=9 F.7.31. Rakapparater <Se F.7 för fullständig frågetext> 651 1. Mycket ointresserad 144 2. Ganska ointresserad 142 3. Något ointresserad 266 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 345 5. Något intresserad 119 6. Ganska intresserad 71 7. Mycket intresserad 35 9. Ej svar
VAR 60 RENGÖRINGSMEDEL Loc 81 width 1 MD=9 F.7.32. Rengöringsmedel <Se F.7 för fullständig frågetext> 178 1. Mycket ointresserad 111 2. Ganska ointresserad 145 3. Något ointresserad 198 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 498 5. Något intresserad 373 6. Ganska intresserad 239 7. Mycket intresserad 31 9. Ej svar
VAR 61 MEDEL MOT MJÄLL Loc 82 width 1 MD=9 F.7.33. Medel mot mjäll <Se F.7 för fullständig frågetext> 414 1. Mycket ointresserad 156 2. Ganska ointresserad 182 3. Något ointresserad 256 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 408 5. Något intresserad 176 6. Ganska intresserad 146 7. Mycket intresserad 35 9. Ej svar
VAR 62 HUNDARS SKÖTSEL Loc 83 width 1 MD=9 F.7.34. Hundars skötsel <Se F.7 för fullständig frågetext> 593 1. Mycket ointresserad 145 2. Ganska ointresserad 144 3. Något ointresserad 206 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 253 5. Något intresserad 185 6. Ganska intresserad 213 7. Mycket intresserad 34 9. Ej svar
VAR 63 KATTERS SKÖTSEL Loc 84 width 1 MD=9 F.7.35. Katters skötsel <Se F.7 för fullständig frågetext> 773 1. Mycket ointresserad 146 2. Ganska ointresserad 145 3. Något ointresserad 240 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 207 5. Något intresserad 105 6. Ganska intresserad 120 7. Mycket intresserad 37 9. Ej svar
VAR 64 HANDLA MAT Loc 85 width 1 MD=9 F.7.36. Handla mat <Se F.7 för fullständig frågetext> 77 1. Mycket ointresserad 77 2. Ganska ointresserad 114 3. Något ointresserad 71 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 486 5. Något intresserad 568 6. Ganska intresserad 370 7. Mycket intresserad 10 9. Ej svar
VAR 65 LAGA MAT Loc 86 width 1 MD=9 F.7.37. Laga mat <Se F.7 för fullständig frågetext> 87 1. Mycket ointresserad 81 2. Ganska ointresserad 91 3. Något ointresserad 55 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 462 5. Något intresserad 538 6. Ganska intresserad 451 7. Mycket intresserad 8 9. Ej svar
VAR 66 PRÖVA NYA MATRÄTTER Loc 87 width 1 MD=9 F.7.38. Pröva nya maträtter <Se F.7 för fullständig frågetext> 91 1. Mycket ointresserad 57 2. Ganska ointresserad 88 3. Något ointresserad 99 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 414 5. Något intresserad 514 6. Ganska intresserad 485 7. Mycket intresserad 25 9. Ej svar
VAR 67 BAKA Loc 88 width 1 MD=9 F.7.39. Baka <Se F.7 för fullständig frågetext> 294 1. Mycket ointresserad 156 2. Ganska ointresserad 136 3. Något ointresserad 150 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 319 5. Något intresserad 328 6. Ganska intresserad 362 7. Mycket intresserad 28 9. Ej svar
VAR 68 PRÖVA NYA CIGARRETTER Loc 89 width 1 MD=9 F.7.40. Pröva nya cigarretter <Se F.7 för fullständig frågetext> 1052 1. Mycket ointresserad 121 2. Ganska ointresserad 103 3. Något ointresserad 223 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 172 5. Något intresserad 45 6. Ganska intresserad 18 7. Mycket intresserad 39 9. Ej svar
VAR 69 PRÖVA NY PIPTOBAK Loc 90 width 1 MD=9 F.7.41. Pröva ny piptobak <Se F.7 för fullständig frågetext> 1227 1. Mycket ointresserad 63 2. Ganska ointresserad 69 3. Något ointresserad 246 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 88 5. Något intresserad 29 6. Ganska intresserad 11 7. Mycket intresserad 40 9. Ej svar
VAR 70 PRÖVA NYA CIGARILLER Loc 91 width 1 MD=9 F.7.42. Pröva nya cigariller <Se F.7 för fullständig frågetext> 1283 1. Mycket ointresserad 54 2. Ganska ointresserad 65 3. Något ointresserad 242 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 64 5. Något intresserad 14 6. Ganska intresserad 7 7. Mycket intresserad 44 9. Ej svar
VAR 71 HA GÄSTER Loc 92 width 1 MD=9 F.7.43. Ha gäster <Se F.7 för fullständig frågetext> 31 1. Mycket ointresserad 30 2. Ganska ointresserad 66 3. Något ointresserad 46 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 518 5. Något intresserad 725 6. Ganska intresserad 336 7. Mycket intresserad 21 9. Ej svar
VAR 72 KÖRA BIL Loc 93 width 1 MD=9 F.7.44. Köra bil <Se F.7 för fullständig frågetext> 200 1. Mycket ointresserad 44 2. Ganska ointresserad 44 3. Något ointresserad 169 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 270 5. Något intresserad 501 6. Ganska intresserad 519 7. Mycket intresserad 26 9. Ej svar
VAR 73 JOBBA MED BILEN Loc 94 width 1 MD=9 F.7.45. Jobba med bilen <Se F.7 för fullständig frågetext> 485 1. Mycket ointresserad 142 2. Ganska ointresserad 136 3. Något ointresserad 200 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 370 5. Något intresserad 245 6. Ganska intresserad 166 7. Mycket intresserad 29 9. Ej svar
VAR 74 ARBETA I TRÄDGÅRDEN Loc 95 width 1 MD=9 F.7.46. Arbeta i trädgården <Se F.7 för fullständig frågetext> 136 1. Mycket ointresserad 73 2. Ganska ointresserad 88 3. Något ointresserad 146 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 401 5. Något intresserad 462 6. Ganska intresserad 449 7. Mycket intresserad 18 9. Ej svar
VAR 75 FOTOGRAFERA Loc 96 width 1 MD=9 F.7.47. Fotografera <Se F.7 för fullständig frågetext> 220 1. Mycket ointresserad 121 2. Ganska ointresserad 144 3. Något ointresserad 168 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 610 5. Något intresserad 322 6. Ganska intresserad 160 7. Mycket intresserad 28 9. Ej svar
VAR 76 SMALFILMA Loc 97 width 1 MD=9 F.7.48. Smalfilma <Se F.7 för fullständig frågetext> 532 1. Mycket ointresserad 156 2. Ganska ointresserad 146 3. Något ointresserad 443 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 264 5. Något intresserad 124 6. Ganska intresserad 69 7. Mycket intresserad 39 9. Ej svar
VAR 77 LYSSNA PÅ POPMUSIK Loc 98 width 1 MD=9 F.7.49. Lyssna på popmusik <Se F.7 för fullständig frågetext> 515 1. Mycket ointresserad 121 2. Ganska ointresserad 130 3. Något ointresserad 137 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 392 5. Något intresserad 241 6. Ganska intresserad 198 7. Mycket intresserad 39 9. Ej svar
VAR 78 LYSSNA PÅ KLASSISK MUSIK Loc 99 width 1 MD=9 F.7.50. Lyssna på klassisk musik <Se F.7 för fullständig frågetext> 341 1. Mycket ointresserad 135 2. Ganska ointresserad 138 3. Något ointresserad 117 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 520 5. Något intresserad 301 6. Ganska intresserad 192 7. Mycket intresserad 29 9. Ej svar
VAR 79 GÅ PÅ TEATER Loc 100 width 1 MD=9 F.7.51. Gå på teater <Se F.7 för fullständig frågetext> 233 1. Mycket ointresserad 123 2. Ganska ointresserad 156 3. Något ointresserad 199 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 515 5. Något intresserad 344 6. Ganska intresserad 184 7. Mycket intresserad 19 9. Ej svar
VAR 80 GÅ PÅ KONSTUTSTÄLLNING Loc 101 width 1 MD=9 F.7.52. Gå på konstutställning <Se F.7 för fullständig frågetext> 395 1. Mycket ointresserad 189 2. Ganska ointresserad 200 3. Något ointresserad 216 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 430 5. Något intresserad 214 6. Ganska intresserad 98 7. Mycket intresserad 31 9. Ej svar
VAR 81 SKAFFA VIDAREUTBILDNING Loc 102 width 1 MD=9 F.7.53. Skaffa vidareutbildning <Se F.7 för fullständig frågetext> 139 1. Mycket ointresserad 90 2. Ganska ointresserad 117 3. Något ointresserad 231 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 531 5. Något intresserad 386 6. Ganska intresserad 246 7. Mycket intresserad 33 9. Ej svar
VAR 82 LÄSA BÖCKER Loc 103 width 1 MD=9 F.7.54. Läsa böcker <Se F.7 för fullständig frågetext> 76 1. Mycket ointresserad 66 2. Ganska ointresserad 115 3. Något ointresserad 67 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 488 5. Något intresserad 458 6. Ganska intresserad 487 7. Mycket intresserad 16 9. Ej svar
VAR 83 LÄSA POPULÄRTIDNINGAR Loc 104 width 1 MD=9 F.7.55. Läsa populärtidningar <Se F.7 för fullständig frågetext> 170 1. Mycket ointresserad 146 2. Ganska ointresserad 197 3. Något ointresserad 203 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 587 5. Något intresserad 311 6. Ganska intresserad 131 7. Mycket intresserad 28 9. Ej svar
VAR 84 SY KLÄDER Loc 105 width 1 MD=9 F.7.56. Sy kläder <Se F.7 för fullständig frågetext> 709 1. Mycket ointresserad 125 2. Ganska ointresserad 118 3. Något ointresserad 180 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 249 5. Något intresserad 153 6. Ganska intresserad 211 7. Mycket intresserad 28 9. Ej svar
VAR 85 HANDARBETA Loc 106 width 1 MD=9 F.7.57. Handarbeta <Se F.7 för fullständig frågetext> 627 1. Mycket ointresserad 107 2. Ganska ointresserad 87 3. Något ointresserad 140 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 227 5. Något intresserad 249 6. Ganska intresserad 318 7. Mycket intresserad 18 9. Ej svar
VAR 86 MÅLA Loc 107 width 1 MD=9 F.7.58. Måla <Se F.7 för fullständig frågetext> 372 1. Mycket ointresserad 104 2. Ganska ointresserad 130 3. Något ointresserad 183 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 451 5. Något intresserad 332 6. Ganska intresserad 171 7. Mycket intresserad 30 9. Ej svar
VAR 87 SNICKRA Loc 108 width 1 MD=9 F.7.59. Snickra <Se F.7 för fullständig frågetext> 380 1. Mycket ointresserad 116 2. Ganska ointresserad 145 3. Något ointresserad 207 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 394 5. Något intresserad 297 6. Ganska intresserad 203 7. Mycket intresserad 31 9. Ej svar
VAR 88 MOTIONERA Loc 109 width 1 MD=9 F.7.60. Motionera <Se F.7 för fullständig frågetext> 67 1. Mycket ointresserad 42 2. Ganska ointresserad 79 3. Något ointresserad 70 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 591 5. Något intresserad 496 6. Ganska intresserad 413 7. Mycket intresserad 15 9. Ej svar
VAR 89 FRILUFTSLIV Loc 110 width 1 MD=9 F.7.61. Friluftsliv <Se F.7 för fullständig frågetext> 33 1. Mycket ointresserad 26 2. Ganska ointresserad 45 3. Något ointresserad 66 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 426 5. Något intresserad 571 6. Ganska intresserad 585 7. Mycket intresserad 21 9. Ej svar
VAR 90 SPORTFISKA Loc 111 width 1 MD=9 F.7.62. Sportfiska <Se F.7 för fullständig frågetext> 422 1. Mycket ointresserad 125 2. Ganska ointresserad 139 3. Något ointresserad 220 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 330 5. Något intresserad 223 6. Ganska intresserad 279 7. Mycket intresserad 35 9. Ej svar
VAR 91 ÅKA SKIDOR Loc 112 width 1 MD=9 F.7.63. Åka skidor <Se F.7 för fullständig frågetext> 257 1. Mycket ointresserad 98 2. Ganska ointresserad 144 3. Något ointresserad 144 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 485 5. Något intresserad 311 6. Ganska intresserad 304 7. Mycket intresserad 30 9. Ej svar
VAR 92 ÅKA MOTORBÅT Loc 113 width 1 MD=9 F.7.64. Åka motorbåt <Se F.7 för fullständig frågetext> 376 1. Mycket ointresserad 121 2. Ganska ointresserad 143 3. Något ointresserad 230 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 386 5. Något intresserad 270 6. Ganska intresserad 214 7. Mycket intresserad 33 9. Ej svar
VAR 93 SEGLA Loc 114 width 1 MD=9 F.7.65. Segla <Se F.7 för fullständig frågetext> 530 1. Mycket ointresserad 125 2. Ganska ointresserad 149 3. Något ointresserad 399 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 231 5. Något intresserad 127 6. Ganska intresserad 179 7. Mycket intresserad 33 9. Ej svar
VAR 94 CAMPA Loc 115 width 1 MD=9 F.7.66. Campa <Se F.7 för fullständig frågetext> 336 1. Mycket ointresserad 88 2. Ganska ointresserad 127 3. Något ointresserad 161 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 430 5. Något intresserad 344 6. Ganska intresserad 254 7. Mycket intresserad 33 9. Ej svar
VAR 95 SEMESTRA UTOMLANDS Loc 116 width 1 MD=9 F.7.67. Semestra utomlands <Se F.7 för fullständig frågetext> 159 1. Mycket ointresserad 59 2. Ganska ointresserad 115 3. Något ointresserad 182 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 333 5. Något intresserad 367 6. Ganska intresserad 526 7. Mycket intresserad 32 9. Ej svar
VAR 96 SEMESTRA I SVERIGE Loc 117 width 1 MD=9 F.7.68. Semestra i Sverige <Se F.7 för fullständig frågetext> 25 1. Mycket ointresserad 11 2. Ganska ointresserad 34 3. Något ointresserad 56 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 333 5. Något intresserad 622 6. Ganska intresserad 670 7. Mycket intresserad 22 9. Ej svar
VAR 97 GÅ PÅ FÖRENINGSMÖTEN Loc 118 width 1 MD=9 F.7.69. Gå på föreningsmöten <Se F.7 för fullständig frågetext> 434 1. Mycket ointresserad 208 2. Ganska ointresserad 245 3. Något ointresserad 215 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 394 5. Något intresserad 158 6. Ganska intresserad 84 7. Mycket intresserad 35 9. Ej svar
VAR 98 SE PÅ SPORTEVENEMANG Loc 119 width 1 MD=9 F.7.70. Se på sportevenemang <Se F.7 för fullständig frågetext> 219 1. Mycket ointresserad 119 2. Ganska ointresserad 137 3. Något ointresserad 91 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 414 5. Något intresserad 330 6. Ganska intresserad 438 7. Mycket intresserad 25 9. Ej svar
VAR 99 PRÖVA NYA PRODUKTER Loc 120 width 1 MD=9 F.7.71. Pröva nya produkter <Se F.7 för fullständig frågetext> 82 1. Mycket ointresserad 75 2. Ganska ointresserad 111 3. Något ointresserad 271 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 629 5. Något intresserad 407 6. Ganska intresserad 170 7. Mycket intresserad 28 9. Ej svar
VAR 100 KONSUM Loc 121 width 2 F.8. Hur ofta Du besöker affärer m.m. Nedan finner Du ett antal frågor där Du kan markera Ditt svar på upp till 16 olika sätt:från "Aldrig" till "7 ggr/vecka". Ange så noga Du kan HUR OFTA Du besöker olika affärer etc. Svara med ett kryss på varje rad! F.8a. Hur ofta besöker Du Konsum? 155 00. Aldrig 31 01. 1 gång per år 28 02. 2 gånger per år 57 03. 3 gånger per år 77 04. 1 gång per kvartal 64 05. 2 gånger per kvartal 183 06. 1 gång per månad 144 07. 2 gånger per månad 161 08. 3 gånger per månad 324 09. 1 gång per vecka 197 10. 2 gånger per vecka 150 11. 3 gånger per vecka 88 12. 4 gånger per vecka 58 13. 5 gånger per vecka 36 14. 6 gånger per vecka 20 15. 7 gånger per vecka
VAR 101 ICA Loc 123 width 2 F.8b. Hur ofta besöker Du ICA? <Se F.8 för fullständig frågetext> 134 00. Aldrig 25 01. 1 gång per år 31 02. 2 gånger per år 48 03. 3 gånger per år 72 04. 1 gång per kvartal 43 05. 2 gånger per kvartal 162 06. 1 gång per månad 144 07. 2 gånger per månad 143 08. 3 gånger per månad 321 09. 1 gång per vecka 248 10. 2 gånger per vecka 170 11. 3 gånger per vecka 109 12. 4 gånger per vecka 69 13. 5 gånger per vecka 41 14. 6 gånger per vecka 13 15. 7 gånger per vecka
VAR 102 VIVO Loc 125 width 2 F.8c. Hur ofta besöker Du VIVO? <Se F.8 för fullständig frågetext> 915 00. Aldrig 119 01. 1 gång per år 56 02. 2 gånger per år 58 03. 3 gånger per år 88 04. 1 gång per kvartal 55 05. 2 gånger per kvartal 134 06. 1 gång per månad 70 07. 2 gånger per månad 50 08. 3 gånger per månad 111 09. 1 gång per vecka 50 10. 2 gånger per vecka 34 11. 3 gånger per vecka 20 12. 4 gånger per vecka 10 13. 5 gånger per vecka 2 14. 6 gånger per vecka 1 15. 7 gånger per vecka
VAR 103 ANNAN LIVSMEDELSBUTIK Loc 127 width 2 MD=99 F.8d. Hur ofta besöker Du annan livsmedelsbutik? <Se F.8 för fullständig frågetext> 483 00. Aldrig 71 01. 1 gång per år 89 02. 2 gånger per år 95 03. 3 gånger per år 133 04. 1 gång per kvartal 74 05. 2 gånger per kvartal 230 06. 1 gång per månad 124 07. 2 gånger per månad 88 08. 3 gånger per månad 188 09. 1 gång per vecka 86 10. 2 gånger per vecka 43 11. 3 gånger per vecka 23 12. 4 gånger per vecka 23 13. 5 gånger per vecka 17 14. 6 gånger per vecka 6 15. 7 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 104 LIVSM.AVD.DOMUS-OBS Loc 129 width 2 MD=99 F.8e. Hur ofta besöker Du livsmedelsavdelning i Domus eller Obs? <Se F.8 för fullständig frågetext> 337 00. Aldrig 62 01. 1 gång per år 70 02. 2 gånger per år 89 03. 3 gånger per år 132 04. 1 gång per kvartal 113 05. 2 gånger per kvartal 246 06. 1 gång per månad 186 07. 2 gånger per månad 111 08. 3 gånger per månad 231 09. 1 gång per vecka 87 10. 2 gånger per vecka 52 11. 3 gånger per vecka 26 12. 4 gånger per vecka 20 13. 5 gånger per vecka 6 14. 6 gånger per vecka 5 15. 7 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 105 LIVSM.AVD.ANNAT VARUHUS Loc 131 width 2 MD=99 F.8f. Hur ofta besöker Du livsmedelsavdelning i annat varuhus? <Se F.8 för fullständig frågetext> 530 00. Aldrig 102 01. 1 gång per år 103 02. 2 gånger per år 106 03. 3 gånger per år 131 04. 1 gång per kvartal 98 05. 2 gånger per kvartal 229 06. 1 gång per månad 125 07. 2 gånger per månad 84 08. 3 gånger per månad 155 09. 1 gång per vecka 49 10. 2 gånger per vecka 28 11. 3 gånger per vecka 18 12. 4 gånger per vecka 8 13. 5 gånger per vecka 5 14. 6 gånger per vecka 2 15. 7 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 106 DOMUS Loc 133 width 2 F.8g. Hur ofta besöker Du Domus? <Se F.8 för fullständig frågetext> 338 00. Aldrig 62 01. 1 gång per år 65 02. 2 gånger per år 80 03. 3 gånger per år 123 04. 1 gång per kvartal 97 05. 2 gånger per kvartal 267 06. 1 gång per månad 186 07. 2 gånger per månad 131 08. 3 gånger per månad 216 09. 1 gång per vecka 82 10. 2 gånger per vecka 63 11. 3 gånger per vecka 33 12. 4 gånger per vecka 19 13. 5 gånger per vecka 6 14. 6 gånger per vecka 5 15. 7 gånger per vecka
VAR 107 EPA Loc 135 width 2 F.8h. Hur ofta besöker Du Epa? <Se F.8 för fullständig frågetext> 391 00. Aldrig 109 01. 1 gång per år 116 02. 2 gånger per år 113 03. 3 gånger per år 149 04. 1 gång per kvartal 121 05. 2 gånger per kvartal 267 06. 1 gång per månad 154 07. 2 gånger per månad 102 08. 3 gånger per månad 162 09. 1 gång per vecka 36 10. 2 gånger per vecka 28 11. 3 gånger per vecka 15 12. 4 gånger per vecka 7 13. 5 gånger per vecka 2 14. 6 gånger per vecka 1 15. 7 gånger per vecka
VAR 108 TEMPO Loc 137 width 2 F.8i. Hur ofta besöker Du Tempo? <Se F.8 för fullständig frågetext> 526 00. Aldrig 140 01. 1 gång per år 94 02. 2 gånger per år 99 03. 3 gånger per år 129 04. 1 gång per kvartal 113 05. 2 gånger per kvartal 237 06. 1 gång per månad 113 07. 2 gånger per månad 98 08. 3 gånger per månad 121 09. 1 gång per vecka 34 10. 2 gånger per vecka 36 11. 3 gånger per vecka 17 12. 4 gånger per vecka 10 13. 5 gånger per vecka 3 14. 6 gånger per vecka 3 15. 7 gånger per vecka
VAR 109 PRESSBYRÅN Loc 139 width 2 F.8j. Hur ofta besöker Du Pressbyrån? <Se F.8 för fullständig frågetext> 245 00. Aldrig 37 01. 1 gång per år 49 02. 2 gånger per år 84 03. 3 gånger per år 114 04. 1 gång per kvartal 70 05. 2 gånger per kvartal 263 06. 1 gång per månad 159 07. 2 gånger per månad 144 08. 3 gånger per månad 253 09. 1 gång per vecka 123 10. 2 gånger per vecka 89 11. 3 gånger per vecka 51 12. 4 gånger per vecka 42 13. 5 gånger per vecka 19 14. 6 gånger per vecka 31 15. 7 gånger per vecka
VAR 110 ANNAN KIOSK Loc 141 width 2 F.8k. Hur ofta besöker Du annan kiosk? <Se F.8 för fullständig frågetext> 275 00. Aldrig 36 01. 1 gång per år 31 02. 2 gånger per år 60 03. 3 gånger per år 102 04. 1 gång per kvartal 76 05. 2 gånger per kvartal 195 06. 1 gång per månad 112 07. 2 gånger per månad 128 08. 3 gånger per månad 330 09. 1 gång per vecka 144 10. 2 gånger per vecka 109 11. 3 gånger per vecka 51 12. 4 gånger per vecka 46 13. 5 gånger per vecka 27 14. 6 gånger per vecka 51 15. 7 gånger per vecka
VAR 111 TOBAKSAFFÄR Loc 143 width 2 F.8l. Hur ofta besöker Du tobaksaffär? <Se F.8 för fullständig frågetext> 622 00. Aldrig 82 01. 1 gång per år 54 02. 2 gånger per år 63 03. 3 gånger per år 106 04. 1 gång per kvartal 63 05. 2 gånger per kvartal 212 06. 1 gång per månad 84 07. 2 gånger per månad 63 08. 3 gånger per månad 206 09. 1 gång per vecka 84 10. 2 gånger per vecka 57 11. 3 gånger per vecka 24 12. 4 gånger per vecka 38 13. 5 gånger per vecka 9 14. 6 gånger per vecka 6 15. 7 gånger per vecka
VAR 112 BAR/SJÄLVSERVERING Loc 145 width 2 F.8m. Hur ofta besöker Du bar/självservering? <Se F.8 för fullständig frågetext> 296 00. Aldrig 50 01. 1 gång per år 97 02. 2 gånger per år 168 03. 3 gånger per år 212 04. 1 gång per kvartal 144 05. 2 gånger per kvartal 248 06. 1 gång per månad 128 07. 2 gånger per månad 111 08. 3 gånger per månad 96 09. 1 gång per vecka 45 10. 2 gånger per vecka 36 11. 3 gånger per vecka 35 12. 4 gånger per vecka 87 13. 5 gånger per vecka 7 14. 6 gånger per vecka 13 15. 7 gånger per vecka
VAR 113 KAFE/KONDITORI Loc 147 width 2 F.8n. Hur ofta besöker Du kafe/konditori? <Se F.8 för fullständig frågetext> 329 00. Aldrig 89 01. 1 gång per år 141 02. 2 gånger per år 172 03. 3 gånger per år 202 04. 1 gång per kvartal 147 05. 2 gånger per kvartal 265 06. 1 gång per månad 107 07. 2 gånger per månad 95 08. 3 gånger per månad 96 09. 1 gång per vecka 50 10. 2 gånger per vecka 29 11. 3 gånger per vecka 19 12. 4 gånger per vecka 22 13. 5 gånger per vecka 5 14. 6 gånger per vecka 5 15. 7 gånger per vecka
VAR 114 KORVKIOSK/GATUKÖK Loc 149 width 2 F.8o. Hur ofta besöker Du korvkiosk/gatukök? <Se F.8 för fullständig frågetext> 396 00. Aldrig 61 01. 1 gång per år 94 02. 2 gånger per år 131 03. 3 gånger per år 170 04. 1 gång per kvartal 135 05. 2 gånger per kvartal 258 06. 1 gång per månad 165 07. 2 gånger per månad 115 08. 3 gånger per månad 110 09. 1 gång per vecka 74 10. 2 gånger per vecka 28 11. 3 gånger per vecka 18 12. 4 gånger per vecka 13 13. 5 gånger per vecka 14. 6 gånger per vecka 5 15. 7 gånger per vecka
VAR 115 BENSINSTATION Loc 151 width 2 F.8p. Hur ofta besöker Du bensinstation? <Se F.8 för fullständig frågetext> 422 00. Aldrig 15 01. 1 gång per år 11 02. 2 gånger per år 19 03. 3 gånger per år 39 04. 1 gång per kvartal 46 05. 2 gånger per kvartal 148 06. 1 gång per månad 212 07. 2 gånger per månad 171 08. 3 gånger per månad 408 09. 1 gång per vecka 161 10. 2 gånger per vecka 63 11. 3 gånger per vecka 27 12. 4 gånger per vecka 13 13. 5 gånger per vecka 6 14. 6 gånger per vecka 12 15. 7 gånger per vecka
VAR 116 POSTKONTOR Loc 153 width 2 F.8q. Hur ofta besöker Du postkontor? <Se F.8 för fullständig frågetext> 71 00. Aldrig 8 01. 1 gång per år 16 02. 2 gånger per år 34 03. 3 gånger per år 64 04. 1 gång per kvartal 71 05. 2 gånger per kvartal 397 06. 1 gång per månad 362 07. 2 gånger per månad 251 08. 3 gånger per månad 322 09. 1 gång per vecka 81 10. 2 gånger per vecka 40 11. 3 gånger per vecka 15 12. 4 gånger per vecka 23 13. 5 gånger per vecka 12 14. 6 gånger per vecka 6 15. 7 gånger per vecka
VAR 117 BANKKONTOR Loc 155 width 2 MD=99 F.8r. Hur ofta besöker Du bankkontor? <Se F.8 för fullständig frågetext> 150 00. Aldrig 42 01. 1 gång per år 61 02. 2 gånger per år 75 03. 3 gånger per år 153 04. 1 gång per kvartal 100 05. 2 gånger per kvartal 405 06. 1 gång per månad 296 07. 2 gånger per månad 194 08. 3 gånger per månad 206 09. 1 gång per vecka 34 10. 2 gånger per vecka 24 11. 3 gånger per vecka 6 12. 4 gånger per vecka 20 13. 5 gånger per vecka 5 14. 6 gånger per vecka 2 15. 7 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 118 AFFISCHPELARE Loc 157 width 2 MD=99 F.9. Hur ofta Du besöker affärer m.m. Nedan finner Du ett antal frågor där Du kan markera Ditt svar på upp till 16 olika sätt:från "aldrig" till "7 ggr/vecka".Ange så noga Du kan HUR OFTA Du besöker olika affärer etc.Svara med ett kryss på varje rad! F.9a. Hur ofta ser Du affischpelare? 453 00. Aldrig 44 01. 1 gång per år 43 02. 2 gånger per år 56 03. 3 gånger per år 70 04. 1 gång per kvartal 49 05. 2 gånger per kvartal 133 06. 1 gång per månad 59 07. 2 gånger per månad 56 08. 3 gånger per månad 233 09. 1 gång per vecka 86 10. 2 gånger per vecka 75 11. 3 gånger per vecka 38 12. 4 gånger per vecka 99 13. 5 gånger per vecka 33 14. 6 gånger per vecka 246 15. 7 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 119 REKLAM PÅ BIO Loc 159 width 2 MD=99 F.9b. Hur ofta ser Du reklamfilm på bio? <Se F.9 för fullständig frågetext> 738 00. Aldrig 207 01. 1 gång per år 151 02. 2 gånger per år 103 03. 3 gånger per år 155 04. 1 gång per kvartal 80 05. 2 gånger per kvartal 147 06. 1 gång per månad 81 07. 2 gånger per månad 38 08. 3 gånger per månad 47 09. 1 gång per vecka 8 10. 2 gånger per vecka 6 11. 3 gånger per vecka 2 12. 4 gånger per vecka 2 13. 5 gånger per vecka 1 14. 6 gånger per vecka 7 15. 7 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 120 REKLAM PÅ BUSSAR Loc 161 width 2 MD=99 F.9c. Hur ofta ser Du reklam på bussar? <Se F.9 för fullständig frågetext> 403 00. Aldrig 52 01. 1 gång per år 28 02. 2 gånger per år 51 03. 3 gånger per år 64 04. 1 gång per kvartal 37 05. 2 gånger per kvartal 117 06. 1 gång per månad 53 07. 2 gånger per månad 74 08. 3 gånger per månad 183 09. 1 gång per vecka 78 10. 2 gånger per vecka 81 11. 3 gånger per vecka 64 12. 4 gånger per vecka 157 13. 5 gånger per vecka 52 14. 6 gånger per vecka 279 15. 7 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 121 REKLAM PÅ TAXIBILAR Loc 163 width 2 F.9d. Hur ofta ser Du reklam på taxibilar? <Se F.9 för fullständig frågetext> 467 00. Aldrig 46 01. 1 gång per år 39 02. 2 gånger per år 52 03. 3 gånger per år 51 04. 1 gång per kvartal 35 05. 2 gånger per kvartal 136 06. 1 gång per månad 59 07. 2 gånger per månad 70 08. 3 gånger per månad 209 09. 1 gång per vecka 86 10. 2 gånger per vecka 85 11. 3 gånger per vecka 48 12. 4 gånger per vecka 97 13. 5 gånger per vecka 39 14. 6 gånger per vecka 254 15. 7 gånger per vecka
VAR 122 AFTONBLADET Loc 165 width 2 MD=99 F.10. Tidningar Du själv läser.Följande frågor gäller hur ofta Du själv läser vissa tidningar.De flesta människor läser endast en liten del av de uppräknade tidningarna.Vi ber Dig att så noga som möjligt gå igenom och kryssa för samtliga tidningar.I de fall Du inte alls läser en tidning, kryssa för svarsalternativet "Aldrig". F.10a. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Aftonbladet? 598 00. Aldrig 43 01. 1 gång per år 41 02. 2 gånger per år 79 03. 3 gånger per år 73 04. 1 gång per kvartal 47 05. 2 gånger per kvartal 115 06. 1 gång per månad 61 07. 2 gånger per månad 81 08. 3 gånger per månad 143 09. 1 gång per vecka 92 10. 2 gånger per vecka 61 11. 3 gånger per vecka 38 12. 4 gånger per vecka 55 13. 5 gånger per vecka 246 14. 6 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 123 ARBETET Loc 167 width 2 F.10b. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Arbetet? <Se F.10 för fullständig frågetext> 1459 00. Aldrig 22 01. 1 gång per år 20 02. 2 gånger per år 19 03. 3 gånger per år 20 04. 1 gång per kvartal 14 05. 2 gånger per kvartal 33 06. 1 gång per månad 14 07. 2 gånger per månad 13 08. 3 gånger per månad 34 09. 1 gång per vecka 18 10. 2 gånger per vecka 9 11. 3 gånger per vecka 4 12. 4 gånger per vecka 17 13. 5 gånger per vecka 77 14. 6 gånger per vecka
VAR 124 DAGENS NYHETER Loc 169 width 2 F.10c. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Dagens Nyheter? <Se F.10 för fullständig frågetext> 906 00. Aldrig 35 01. 1 gång per år 41 02. 2 gånger per år 55 03. 3 gånger per år 67 04. 1 gång per kvartal 44 05. 2 gånger per kvartal 80 06. 1 gång per månad 35 07. 2 gånger per månad 31 08. 3 gånger per månad 98 09. 1 gång per vecka 40 10. 2 gånger per vecka 38 11. 3 gånger per vecka 20 12. 4 gånger per vecka 42 13. 5 gånger per vecka 241 14. 6 gånger per vecka
VAR 125 EXPRESSEN Loc 171 width 2 F.10d. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Expressen? <Se F.10 för fullständig frågetext> 459 00. Aldrig 24 01. 1 gång per år 32 02. 2 gånger per år 52 03. 3 gånger per år 78 04. 1 gång per kvartal 40 05. 2 gånger per kvartal 119 06. 1 gång per månad 85 07. 2 gånger per månad 103 08. 3 gånger per månad 174 09. 1 gång per vecka 101 10. 2 gånger per vecka 84 11. 3 gånger per vecka 52 12. 4 gånger per vecka 58 13. 5 gånger per vecka 312 14. 6 gånger per vecka
VAR 126 GÖTEBORGS-POSTEN Loc 173 width 2 F.10e. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Göteborgs-Posten? <Se F.10 för fullständig frågetext> 1348 00. Aldrig 32 01. 1 gång per år 25 02. 2 gånger per år 30 03. 3 gånger per år 21 04. 1 gång per kvartal 17 05. 2 gånger per kvartal 29 06. 1 gång per månad 10 07. 2 gånger per månad 22 08. 3 gånger per månad 37 09. 1 gång per vecka 10 10. 2 gånger per vecka 6 11. 3 gånger per vecka 4 12. 4 gånger per vecka 15 13. 5 gånger per vecka 167 14. 6 gånger per vecka
VAR 127 LÄSER SKÅNSKA DAGBLADET Loc 175 width 2 F.10f. Hur ofta läser Du - Skånska Dagbladet (vard) <Se F.10 för fullständig frågetext> 1662 00. Aldrig 19 01. 1 gång per år 7 02. 2 gånger per år 12 03. 3 gånger per år 13 04. 1 gång per kvartal 6 05. 2 gånger per kvartal 7 06. 1 gång per månad 5 07. 2 gånger per månad 3 08. 3 gånger per månad 10 09. 1 gång per vecka 5 10. 2 gånger per vecka 2 11. 3 gånger per vecka 1 12. 4 gånger per vecka 3 13. 5 gånger per vecka 18 14. 6 gånger per vecka
VAR 128 GT KVÄLLSTIDNINGEN Loc 177 width 2 F.10g. Hur ofta läser Du vardagsnummer av GT Kvällstidningen? <Se F.10 för fullständig frågetext> 1440 00. Aldrig 30 01. 1 gång per år 29 02. 2 gånger per år 29 03. 3 gånger per år 20 04. 1 gång per kvartal 19 05. 2 gånger per kvartal 34 06. 1 gång per månad 11 07. 2 gånger per månad 26 08. 3 gånger per månad 33 09. 1 gång per vecka 31 10. 2 gånger per vecka 25 11. 3 gånger per vecka 11 12. 4 gånger per vecka 8 13. 5 gånger per vecka 27 14. 6 gånger per vecka
VAR 129 KVÄLLSPOSTEN Loc 179 width 2 F.10h. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Kvällsposten? <Se F.10 för fullständig frågetext> 1386 00. Aldrig 25 01. 1 gång per år 20 02. 2 gånger per år 24 03. 3 gånger per år 39 04. 1 gång per kvartal 18 05. 2 gånger per kvartal 34 06. 1 gång per månad 17 07. 2 gånger per månad 27 08. 3 gånger per månad 45 09. 1 gång per vecka 28 10. 2 gånger per vecka 22 11. 3 gånger per vecka 6 12. 4 gånger per vecka 19 13. 5 gånger per vecka 63 14. 6 gånger per vecka
VAR 130 SVENSKA DAGBLADET Loc 181 width 2 F.10i. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Svenska Dagbladet? <Se F.10 för fullständig frågetext> 1404 00. Aldrig 22 01. 1 gång per år 37 02. 2 gånger per år 35 03. 3 gånger per år 30 04. 1 gång per kvartal 26 05. 2 gånger per kvartal 31 06. 1 gång per månad 23 07. 2 gånger per månad 30 08. 3 gånger per månad 29 09. 1 gång per vecka 10 10. 2 gånger per vecka 2 11. 3 gånger per vecka 7 12. 4 gånger per vecka 7 13. 5 gånger per vecka 80 14. 6 gånger per vecka
VAR 131 SYDSVENSKA DAGBLADET Loc 183 width 2 MD=99 F.10j. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Sydsvenska Dagbladet? <Se F.10 för fullständig frågetext> 1538 00. Aldrig 22 01. 1 gång per år 19 02. 2 gånger per år 16 03. 3 gånger per år 15 04. 1 gång per kvartal 15 05. 2 gånger per kvartal 16 06. 1 gång per månad 6 07. 2 gånger per månad 20 08. 3 gånger per månad 22 09. 1 gång per vecka 4 10. 2 gånger per vecka 5 11. 3 gånger per vecka 1 12. 4 gånger per vecka 7 13. 5 gånger per vecka 66 14. 6 gånger per vecka 1 99. Ej svar
VAR 132 AFTONBLADET(SÖNDAG) Loc 185 width 2 MD=99 F.11. Tidningar Du själv läser.Följande frågor gäller hur ofta Du själv läser vissa tidningar.De flesta människor läser endast en liten del av de uppräknade tidningarna.Vi ber Dig att så noga som möjligt gå igenom och kryssa för samtliga tidningar.I de fall Du inte alls läser en tidning, kryssa för svarsalternativet "Aldrig". F.11a. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Aftonbladet? 735 00. Aldrig 48 01. 1 gång per år 38 02. 2 gånger per år 47 03. 3 gånger per år 77 04. 1 gång per kvartal 44 05. 2 gånger per kvartal 113 06. 1 gång per månad 101 07. 2 gånger per månad 82 08. 3 gånger per månad 487 09. 1 gång per vecka 1 99. Ej svar
VAR 133 ARBETET(SÖNDAG) Loc 187 width 2 F.11b. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Arbetet? <Se F.11 för fullständig frågetext> 1592 00. Aldrig 10 01. 1 gång per år 8 02. 2 gånger per år 10 03. 3 gånger per år 17 04. 1 gång per kvartal 10 05. 2 gånger per kvartal 16 06. 1 gång per månad 8 07. 2 gånger per månad 11 08. 3 gånger per månad 91 09. 1 gång per vecka
VAR 134 DAGENS NYHETER(SÖNDAG) Loc 189 width 2 F.11c. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Dagens Nyheter? <Se F.11 för fullständig frågetext> 1059 00. Aldrig 39 01. 1 gång per år 36 02. 2 gånger per år 45 03. 3 gånger per år 60 04. 1 gång per kvartal 31 05. 2 gånger per kvartal 60 06. 1 gång per månad 55 07. 2 gånger per månad 42 08. 3 gånger per månad 346 09. 1 gång per vecka
VAR 135 EXPRESSEN(SÖNDAG) Loc 191 width 2 F.11d. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Expressen? <Se F.11 för fullständig frågetext> 520 00. Aldrig 20 01. 1 gång per år 36 02. 2 gånger per år 56 03. 3 gånger per år 85 04. 1 gång per kvartal 63 05. 2 gånger per kvartal 144 06. 1 gång per månad 133 07. 2 gånger per månad 129 08. 3 gånger per månad 587 09. 1 gång per vecka
VAR 136 GÖTEBORGS-POSTEN(SÖNDAG) Loc 193 width 2 F.11e. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Göteborgs-Posten? <Se F.11 för fullständig frågetext> 1415 00. Aldrig 25 01. 1 gång per år 21 02. 2 gånger per år 25 03. 3 gånger per år 17 04. 1 gång per kvartal 12 05. 2 gånger per kvartal 27 06. 1 gång per månad 21 07. 2 gånger per månad 22 08. 3 gånger per månad 188 09. 1 gång per vecka
VAR 137 GT KVÄLLSTIDNING(SÖNDAG) Loc 195 width 2 F.11f. Hur ofta läser Du söndagsnummer av GT Kvällstidningen? <Se F.11 för fullständig frågetext> 1497 00. Aldrig 25 01. 1 gång per år 31 02. 2 gånger per år 22 03. 3 gånger per år 19 04. 1 gång per kvartal 12 05. 2 gånger per kvartal 34 06. 1 gång per månad 30 07. 2 gånger per månad 23 08. 3 gånger per månad 80 09. 1 gång per vecka
VAR 138 KVÄLLSPOSTEN(SÖNDAG) Loc 197 width 2 MD=99 F.11g. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Kvällsposten? <Se F.11 för fullständig frågetext> 1454 00. Aldrig 22 01. 1 gång per år 21 02. 2 gånger per år 18 03. 3 gånger per år 27 04. 1 gång per kvartal 14 05. 2 gånger per kvartal 21 06. 1 gång per månad 21 07. 2 gånger per månad 35 08. 3 gånger per månad 140 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 139 SV.DAGBLADET(SÖNDAG) Loc 199 width 2 F.11h. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Svenska Dagbladet? <Se F.11 för fullständig frågetext> 1562 00. Aldrig 21 01. 1 gång per år 19 02. 2 gånger per år 15 03. 3 gånger per år 24 04. 1 gång per kvartal 7 05. 2 gånger per kvartal 12 06. 1 gång per månad 14 07. 2 gånger per månad 8 08. 3 gånger per månad 91 09. 1 gång per vecka
VAR 140 SYDSV.DAGBLADET(SÖNDAG) Loc 201 width 2 F.11i. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Sydsvenska Dagbladet? <Se F.11 för fullständig frågetext> 1575 00. Aldrig 17 01. 1 gång per år 9 02. 2 gånger per år 15 03. 3 gånger per år 11 04. 1 gång per kvartal 9 05. 2 gånger per kvartal 16 06. 1 gång per månad 19 07. 2 gånger per månad 12 08. 3 gånger per månad 90 09. 1 gång per vecka
VAR 141 LÄSER ALLAS VECKOTIDNING Loc 203 width 2 F.12. Tidningar Du själv läser-Veckotidningar F.12a. Hur ofta läser Du - Allas Veckotidning 1337 00. Aldrig 49 01. 1 gång per år 36 02. 2 gånger per år 48 03. 3 gånger per år 60 04. 1 gång per kvartal 34 05. 2 gånger per kvartal 67 06. 1 gång per månad 33 07. 2 gånger per månad 11 08. 3 gånger per månad 98 09. 1 gång per vecka
VAR 142 LÄSER ALLERS Loc 205 width 2 F.12b. Hur ofta läser Du - Allers <Se F.12 för fullständig frågetext> 1096 00. Aldrig 68 01. 1 gång per år 69 02. 2 gånger per år 64 03. 3 gånger per år 89 04. 1 gång per kvartal 44 05. 2 gånger per kvartal 99 06. 1 gång per månad 50 07. 2 gånger per månad 33 08. 3 gånger per månad 161 09. 1 gång per vecka
VAR 143 LÄSER DAMERNAS VÄRLD Loc 207 width 2 F.12c. Hur ofta läser Du - Damernas Värld <Se F.12 för fullständig frågetext> 1134 00. Aldrig 59 01. 1 gång per år 50 02. 2 gånger per år 68 03. 3 gånger per år 106 04. 1 gång per kvartal 59 05. 2 gånger per kvartal 96 06. 1 gång per månad 61 07. 2 gånger per månad 22 08. 3 gånger per månad 118 09. 1 gång per vecka
VAR 144 LÄSER FEMINA Loc 209 width 2 MD=99 F.12d. Hur ofta läser Du - Femina <Se F.12 för fullständig frågetext> 1197 00. Aldrig 58 01. 1 gång per år 53 02. 2 gånger per år 61 03. 3 gånger per år 90 04. 1 gång per kvartal 49 05. 2 gånger per kvartal 106 06. 1 gång per månad 45 07. 2 gånger per månad 25 08. 3 gånger per månad 89 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 145 LÄSER FIB-AKTUELLT Loc 211 width 2 MD=99 F.12e. Hur ofta läser Du - FIB-Aktuellt <Se F.12 för fullständig frågetext> 989 00. Aldrig 60 01. 1 gång per år 61 02. 2 gånger per år 63 03. 3 gånger per år 104 04. 1 gång per kvartal 61 05. 2 gånger per kvartal 138 06. 1 gång per månad 91 07. 2 gånger per månad 73 08. 3 gånger per månad 132 09. 1 gång per vecka 1 99. Ej svar
VAR 146 LÄSER HEMMETS JOURNAL Loc 213 width 2 MD=99 F.12f. Hur ofta läser Du - Hemmets Journal <Se F.12 för fullständig frågetext> 1038 00. Aldrig 60 01. 1 gång per år 61 02. 2 gånger per år 54 03. 3 gånger per år 84 04. 1 gång per kvartal 58 05. 2 gånger per kvartal 97 06. 1 gång per månad 49 07. 2 gånger per månad 42 08. 3 gånger per månad 229 09. 1 gång per vecka 1 99. Ej svar
VAR 147 LÄSER HEMMETS VECKOTIDN. Loc 215 width 2 MD=99 F.12g. Hur ofta läser Du - Hemmets Veckotidning <Se F.12 för fullständig frågetext> 1081 00. Aldrig 67 01. 1 gång per år 52 02. 2 gånger per år 56 03. 3 gånger per år 75 04. 1 gång per kvartal 45 05. 2 gånger per kvartal 91 06. 1 gång per månad 53 07. 2 gånger per månad 38 08. 3 gånger per månad 215 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 148 LÄSER HENNES Loc 217 width 2 F.12h. Hur ofta läser Du - Hennes <Se F.12 för fullständig frågetext> 1492 00. Aldrig 46 01. 1 gång per år 22 02. 2 gånger per år 25 03. 3 gånger per år 35 04. 1 gång per kvartal 29 05. 2 gånger per kvartal 37 06. 1 gång per månad 28 07. 2 gånger per månad 14 08. 3 gånger per månad 45 09. 1 gång per vecka
VAR 149 LÄSER HUSMODERN Loc 219 width 2 MD=99 F.12i. Hur ofta läser Du - Husmodern <Se F.12 för fullständig frågetext> 1128 00. Aldrig 57 01. 1 gång per år 54 02. 2 gånger per år 76 03. 3 gånger per år 91 04. 1 gång per kvartal 56 05. 2 gånger per kvartal 94 06. 1 gång per månad 58 07. 2 gånger per månad 22 08. 3 gånger per månad 136 09. 1 gång per vecka 1 99. Ej svar
VAR 150 LÄSER HÄNT I VECKAN Loc 221 width 2 F.12j. Hur ofta läser Du - Hänt i Veckan <Se F.12 för fullständig frågetext> 1091 00. Aldrig 71 01. 1 gång per år 79 02. 2 gånger per år 78 03. 3 gånger per år 121 04. 1 gång per kvartal 64 05. 2 gånger per kvartal 124 06. 1 gång per månad 45 07. 2 gånger per månad 32 08. 3 gånger per månad 68 09. 1 gång per vecka
VAR 151 LÄSER ICA-KURIREN Loc 223 width 2 MD=99 F.12k. Hur ofta läser Du - ICA-kuriren <Se F.12 för fullständig frågetext> 1012 00. Aldrig 51 01. 1 gång per år 35 02. 2 gånger per år 58 03. 3 gånger per år 69 04. 1 gång per kvartal 43 05. 2 gånger per kvartal 98 06. 1 gång per månad 39 07. 2 gånger per månad 29 08. 3 gånger per månad 337 09. 1 gång per vecka 2 99. Ej svar
VAR 152 LÄSER LAND Loc 225 width 2 F.12l. Hur ofta läser Du - Land <Se F.12 för fullständig frågetext> 1388 00. Aldrig 29 01. 1 gång per år 20 02. 2 gånger per år 23 03. 3 gånger per år 29 04. 1 gång per kvartal 9 05. 2 gånger per kvartal 36 06. 1 gång per månad 30 07. 2 gånger per månad 15 08. 3 gånger per månad 194 09. 1 gång per vecka
VAR 153 LÄSER LEKTYR Loc 227 width 2 MD=99 F.12m. Hur ofta läser Du - Lektyr <Se F.12 för fullständig frågetext> 1109 00. Aldrig 56 01. 1 gång per år 39 02. 2 gånger per år 44 03. 3 gånger per år 85 04. 1 gång per kvartal 43 05. 2 gånger per kvartal 122 06. 1 gång per månad 90 07. 2 gånger per månad 56 08. 3 gånger per månad 128 09. 1 gång per vecka 1 99. Ej svar
VAR 154 LÄSER METALLARBETAREN Loc 229 width 2 F.12n. Hur ofta läser Du - Metallarbetaren <Se F.12 för fullständig frågetext> 1492 00. Aldrig 16 01. 1 gång per år 22 02. 2 gånger per år 14 03. 3 gånger per år 14 04. 1 gång per kvartal 16 05. 2 gånger per kvartal 52 06. 1 gång per månad 28 07. 2 gånger per månad 19 08. 3 gånger per månad 100 09. 1 gång per vecka
VAR 155 LÄSER MIN VÄRLD Loc 231 width 2 F.12o. Hur ofta läser Du - Min Värld <Se F.12 för fullständig frågetext> 1425 00. Aldrig 29 01. 1 gång per år 28 02. 2 gånger per år 36 03. 3 gånger per år 36 04. 1 gång per kvartal 24 05. 2 gånger per kvartal 34 06. 1 gång per månad 29 07. 2 gånger per månad 15 08. 3 gånger per månad 117 09. 1 gång per vecka
VAR 156 LÄSER MITT LIVS NOVELL Loc 233 width 2 F.12p. Hur ofta läser Du - Mitt Livs Novell <Se F.12 för fullständig frågetext> 1553 00. Aldrig 29 01. 1 gång per år 22 02. 2 gånger per år 32 03. 3 gånger per år 28 04. 1 gång per kvartal 16 05. 2 gånger per kvartal 32 06. 1 gång per månad 15 07. 2 gånger per månad 9 08. 3 gånger per månad 37 09. 1 gång per vecka
VAR 157 LÄSER RÖSTER I RADIO/TV Loc 235 width 2 MD=99 F.12q. Hur ofta läser Du - Röster i Radio/TV <Se F.12 för fullständig frågetext> 1342 00. Aldrig 76 01. 1 gång per år 65 02. 2 gånger per år 59 03. 3 gånger per år 53 04. 1 gång per kvartal 20 05. 2 gånger per kvartal 49 06. 1 gång per månad 12 07. 2 gånger per månad 13 08. 3 gånger per månad 84 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 158 LÄSER SAXONS VECKOTIDN. Loc 237 width 2 F.12r. Hur ofta läser Du - Saxons Veckotidning <Se F.12 för fullständig frågetext> 1418 00. Aldrig 39 01. 1 gång per år 46 02. 2 gånger per år 25 03. 3 gånger per år 38 04. 1 gång per kvartal 32 05. 2 gånger per kvartal 44 06. 1 gång per månad 31 07. 2 gånger per månad 18 08. 3 gånger per månad 82 09. 1 gång per vecka
VAR 159 LÄSER SE Loc 239 width 2 F.12s. Hur ofta läser Du - Se <Se F.12 för fullständig frågetext> 993 00. Aldrig 78 01. 1 gång per år 86 02. 2 gånger per år 115 03. 3 gånger per år 135 04. 1 gång per kvartal 88 05. 2 gånger per kvartal 136 06. 1 gång per månad 61 07. 2 gånger per månad 23 08. 3 gånger per månad 58 09. 1 gång per vecka
VAR 160 LÄSER SVENSK DAMTIDNING Loc 241 width 2 MD=99 F.12t. Hur ofta läser Du - Svensk Damtidning <Se F.12 för fullständig frågetext> 1376 00. Aldrig 47 01. 1 gång per år 48 02. 2 gånger per år 44 03. 3 gånger per år 50 04. 1 gång per kvartal 50 05. 2 gånger per kvartal 54 06. 1 gång per månad 38 07. 2 gånger per månad 13 08. 3 gånger per månad 53 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 161 LÄSER SVENSKA JOURNALEN Loc 243 width 2 F.12u. Hur ofta läser Du - Svenska Journalen <Se F.12 för fullständig frågetext> 1603 00. Aldrig 37 01. 1 gång per år 26 02. 2 gånger per år 18 03. 3 gånger per år 17 04. 1 gång per kvartal 18 05. 2 gånger per kvartal 21 06. 1 gång per månad 10 07. 2 gånger per månad 3 08. 3 gånger per månad 20 09. 1 gång per vecka
VAR 162 LÄSER VECKANS AFFÄRER Loc 245 width 2 F.12v. Hur ofta läser Du - Veckans Affärer <Se F.12 för fullständig frågetext> 1522 00. Aldrig 33 01. 1 gång per år 26 02. 2 gånger per år 28 03. 3 gånger per år 34 04. 1 gång per kvartal 19 05. 2 gånger per kvartal 30 06. 1 gång per månad 18 07. 2 gånger per månad 7 08. 3 gånger per månad 56 09. 1 gång per vecka
VAR 163 LÄSER VECKO-JOURNALEN Loc 247 width 2 F.12x. Hur ofta läser Du - Vecko-Journalen <Se F.12 för fullständig frågetext> 1460 00. Aldrig 46 01. 1 gång per år 36 02. 2 gånger per år 39 03. 3 gånger per år 55 04. 1 gång per kvartal 28 05. 2 gånger per kvartal 39 06. 1 gång per månad 18 07. 2 gånger per månad 7 08. 3 gånger per månad 45 09. 1 gång per vecka
VAR 164 LÄSER VECKO-REVYN Loc 249 width 2 F.12y. Hur ofta läser Du - Vecko-Revyn <Se F.12 för fullständig frågetext> 1248 00. Aldrig 50 01. 1 gång per år 59 02. 2 gånger per år 63 03. 3 gånger per år 85 04. 1 gång per kvartal 53 05. 2 gånger per kvartal 68 06. 1 gång per månad 46 07. 2 gånger per månad 20 08. 3 gånger per månad 81 09. 1 gång per vecka
VAR 165 LÄSER VI Loc 251 width 2 F.12z. Hur ofta läser Du - Vi <Se F.12 för fullständig frågetext> 1317 00. Aldrig 37 01. 1 gång per år 34 02. 2 gånger per år 42 03. 3 gånger per år 42 04. 1 gång per kvartal 26 05. 2 gånger per kvartal 59 06. 1 gång per månad 25 07. 2 gånger per månad 13 08. 3 gånger per månad 178 09. 1 gång per vecka
VAR 166 LÄSER ÅRET RUNT Loc 253 width 2 MD=99 F.12å. Hur ofta läser Du - Året Runt <Se F.12 för fullständig frågetext> 823 00. Aldrig 49 01. 1 gång per år 80 02. 2 gånger per år 97 03. 3 gånger per år 111 04. 1 gång per kvartal 72 05. 2 gånger per kvartal 134 06. 1 gång per månad 84 07. 2 gånger per månad 49 08. 3 gånger per månad 274 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 167 BYGGNADSARBETAREN Loc 255 width 1 F.13. Tidningar Du själv läser.Följande frågor gäller hur ofta Du själv läser vissa tidningar.De flesta människor läser endast en liten del av de uppräknade tidningarna.Vi ber Dig att så noga som möjligt gå igenom och kryssa för samtliga tidningar.I de fall Du inte alls läser en tidning, kryssa för svarsalternativet "Aldrig". F.13a. Hur ofta läser Du Byggnadsarbetaren 1642 0. Aldrig 7 1. 1 gång per år 8 2. 2 gånger per år 5 3. 3 gånger per år 8 4. 1 gång per kvartal 6 5. 2 gånger per kvartal 24 6. 1 gång per månad 15 7. 2 gånger per månad 58 8. 3 gånger per månad
VAR 168 STATSANSTÄLLD Loc 256 width 1 F.13b. Hur ofta läser Du Statsanställd <Se F.13 för fullständig frågetext> 1599 0. Aldrig 8 1. 1 gång per år 7 2. 2 gånger per år 5 3. 3 gånger per år 14 4. 1 gång per kvartal 6 5. 2 gånger per kvartal 34 6. 1 gång per månad 16 7. 2 gånger per månad 84 8. 3 gånger per månad
VAR 169 ALLT OM MAT Loc 257 width 1 F.14. Tidningar Du själv läser.Följande frågor gäller hur ofta Du själv läser vissa tidningar.De flesta människor läser endast en liten del av de uppräknade tidningarna.Vi ber Dig att så noga som möjligt gå igenom och kryssa för samtliga tidningar.I de fall Du inte alls läser en tidning, kryssa för svarsalternativet "Aldrig". F.14a. Hur ofta läser du - Allt om Mat 1255 0. aldrig 65 1. 1 gång/år 62 2. 2 gånger/år 60 3. 3 gånger/år 81 4. 1 gång/kvartal 46 5. 2 gånger/kvartal 100 6. 1 gång/månad 104 7. 2 gånger/månad
VAR 170 FABRIKSARBETAREN Loc 258 width 1 MD=9 F.14b. Hur ofta läser Du Fabriksarbetaren <Se F.14 för fullständig frågetext> 1708 0. aldrig 5 1. 1 gång/år 6 2. 2 gånger/år 4 3. 3 gånger/år 3 4. 1 gång/kvartal 4 5. 2 gånger/kvartal 16 6. 1 gång/månad 27 7. 2 gånger/månad 9. Ej svar
VAR 171 KOMMUNALARBETAREN Loc 259 width 1 F.14c. Hur ofta läser Du - Kommunalarbetaren <Se F.14 för fullständig frågetext> 1600 0. aldrig 6 1. 1 gång/år 4 2. 2 gånger/år 6 3. 3 gånger/år 17 4. 1 gång/kvartal 8 5. 2 gånger/kvartal 49 6. 1 gång/månad 83 7. 2 gånger/månad
VAR 172 MOTOR Loc 260 width 1 F.14d. Hur ofta läser Du - Motor <Se F.14 för fullständig frågetext> 1387 0. aldrig 38 1. 1 gång/år 33 2. 2 gånger/år 31 3. 3 gånger/år 43 4. 1 gång/kvartal 36 5. 2 gånger/kvartal 83 6. 1 gång/månad 122 7. 2 gånger/månad
VAR 173 MOTORFÖRAREN Loc 261 width 1 MD=9 F.14e. Hur ofta läser Du - Motorföraren <Se F.14 för fullständig frågetext> 1591 0. aldrig 22 1. 1 gång/år 11 2. 2 gånger/år 12 3. 3 gånger/år 24 4. 1 gång/kvartal 20 5. 2 gånger/kvartal 41 6. 1 gång/månad 51 7. 2 gånger/månad 1 9. Ej svar
VAR 174 TEKNIKENS VÄRLD Loc 262 width 1 F.14f. Hur ofta läser Du - Teknikens Värld <Se F.14 för fullständig frågetext> 1344 0. aldrig 64 1. 1 gång/år 46 2. 2 gånger/år 53 3. 3 gånger/år 70 4. 1 gång/kvartal 58 5. 2 gånger/kvartal 70 6. 1 gång/månad 68 7. 2 gånger/månad
VAR 175 VI BILÄGARE Loc 263 width 1 F.14g. Hur ofta läser Du - Vi Bilägare <Se F.14 för fullständig frågetext> 1163 0. aldrig 37 1. 1 gång/år 20 2. 2 gånger/år 23 3. 3 gånger/år 59 4. 1 gång/kvartal 41 5. 2 gånger/kvartal 149 6. 1 gång/månad 281 7. 2 gånger/månad
VAR 176 LÄSER ALLT I HEMMET Loc 264 width 1 MD=9 F.15. Tidningar Du själv läser - Månadstidningar F.15a. Hur ofta läser du - Allt i Hemmet 954 0. aldrig 94 1. 1 gång/år 131 2. 2 gånger/år 99 3. 3 gånger/år 157 4. 1 gång/kvartal 78 5. 2 gånger/kvartal 260 6. 1 gång/månad 9. Ej svar
VAR 177 LÄSER HEM OCH FRITID Loc 265 width 1 MD=9 F.15b. Hur ofta läser du - Hem och Fritid <Se F.15 för fullständig frågetext> 921 0. aldrig 90 1. 1 gång/år 113 2. 2 gånger/år 89 3. 3 gånger/år 148 4. 1 gång/kvartal 82 5. 2 gånger/kvartal 330 6. 1 gång/månad 9. Ej svar
VAR 178 LÄSER VILLA&HEM I SVER. Loc 266 width 1 MD=9 F.15c. Hur ofta läser Du - Villa & Hem i Sverige <Se F.15 för fullständig frågetext> 1249 0. aldrig 88 1. 1 gång/år 54 2. 2 gånger/år 59 3. 3 gånger/år 93 4. 1 gång/kvartal 49 5. 2 gånger/kvartal 181 6. 1 gång/månad 9. Ej svar
VAR 179 LÄSER BÅT FÖR ALLA Loc 267 width 1 F.15d. Hur ofta läser du - Båt för Alla <Se F.15 för fullständig frågetext> 1555 0. aldrig 57 1. 1 gång/år 23 2. 2 gånger/år 26 3. 3 gånger/år 36 4. 1 gång/kvartal 27 5. 2 gånger/kvartal 49 6. 1 gång/månad
VAR 180 LÄSER BÅT-NYTT Loc 268 width 1 MD=9 F.15e. Hur ofta läser du - Båt-Nytt <Se F.15 för fullständig frågetext> 1490 0. aldrig 66 1. 1 gång/år 39 2. 2 gånger/år 36 3. 3 gånger/år 46 4. 1 gång/kvartal 26 5. 2 gånger/kvartal 69 6. 1 gång/månad 1 9. Ej svar
VAR 181 LÄSER FOTO OCH FILMTEKN. Loc 269 width 1 F.15f. Hur ofta läser du - Foto och Filmteknik <Se F.15 för fullständig frågetext> 1578 0. aldrig 49 1. 1 gång/år 21 2. 2 gånger/år 29 3. 3 gånger/år 38 4. 1 gång/kvartal 15 5. 2 gånger/kvartal 43 6. 1 gång/månad
VAR 182 LÄSER DET BÄSTA Loc 270 width 1 F.15g. Hur ofta läser du - Det Bästa <Se F.15 för fullständig frågetext> 1309 0. aldrig 84 1. 1 gång/år 66 2. 2 gånger/år 60 3. 3 gånger/år 54 4. 1 gång/kvartal 27 5. 2 gånger/kvartal 173 6. 1 gång/månad
VAR 183 LÄSER VI FÖRÄLDRAR Loc 271 width 1 F.15h. Hur ofta läser du - Vi Föräldrar <Se F.15 för fullständig frågetext> 1391 0. aldrig 68 1. 1 gång/år 51 2. 2 gånger/år 60 3. 3 gånger/år 55 4. 1 gång/kvartal 36 5. 2 gånger/kvartal 112 6. 1 gång/månad
VAR 184 LÄSER VÅR BOSTAD Loc 272 width 1 MD=9 F.15i. Hur ofta läser du - Vår Bostad <Se F.15 för fullständig frågetext> 1310 0. aldrig 55 1. 1 gång/år 40 2. 2 gånger/år 35 3. 3 gånger/år 60 4. 1 gång/kvartal 32 5. 2 gånger/kvartal 241 6. 1 gång/månad 9. Ej svar
VAR 185 LÄSER INDUSTRITJÄNSTEM. Loc 273 width 1 MD=9 F.15j. Hur ofta läser du - Industritjänstemannen <Se F.15 för fullständig frågetext> 1660 0. aldrig 7 1. 1 gång/år 2 2. 2 gånger/år 4 3. 3 gånger/år 9 4. 1 gång/kvartal 12 5. 2 gånger/kvartal 79 6. 1 gång/månad 9. Ej svar
VAR 186 LÄSER SACO-TIDNINGEN Loc 274 width 1 F.15k. Hur ofta läser Du - SACO-tidningen <Se F.15 för fullständig frågetext> 1707 0. aldrig 8 1. 1 gång/år 5 2. 2 gånger/år 3 3. 3 gånger/år 8 4. 1 gång/kvartal 10 5. 2 gånger/kvartal 32 6. 1 gång/månad
VAR 187 LÄSER SUNT FÖRNUFT Loc 275 width 1 F.15l. Hur ofta läser Du - Sunt Förnuft <Se F.15 för fullständig frågetext> 1650 0. aldrig 15 1. 1 gång/år 10 2. 2 gånger/år 14 3. 3 gånger/år 15 4. 1 gång/kvartal 13 5. 2 gånger/kvartal 56 6. 1 gång/månad
VAR 188 LÄSER JAKTJOURNALEN Loc 276 width 1 F.15m. Hur ofta läser Du - Jaktjournalen <Se F.15 för fullständig frågetext> 1632 0. aldrig 23 1. 1 gång/år 9 2. 2 gånger/år 16 3. 3 gånger/år 21 4. 1 gång/kvartal 11 5. 2 gånger/kvartal 61 6. 1 gång/månad
VAR 189 LÄSER JAKTM.O.FISKEV. Loc 277 width 1 F.15n. Hur ofta läser Du - Jaktmarker och Fiskevatten <Se F.15 för fullständig frågetext> 1629 0. aldrig 29 1. 1 gång/år 10 2. 2 gånger/år 13 3. 3 gånger/år 25 4. 1 gång/kvartal 15 5. 2 gånger/kvartal 52 6. 1 gång/månad
VAR 190 LÄSER SVENSK JAKT Loc 278 width 1 F.15o. Hur ofta läser Du - Svensk Jakt <Se F.15 för fullständig frågetext> 1594 0. aldrig 34 1. 1 gång/år 15 2. 2 gånger/år 14 3. 3 gånger/år 21 4. 1 gång/kvartal 20 5. 2 gånger/kvartal 75 6. 1 gång/månad
VAR 191 LÄSER SVENSKT FISKE Loc 279 width 1 F.15p. Hur ofta läser Du - Svenskt Fiske <Se F.15 för fullständig frågetext> 1609 0. aldrig 35 1. 1 gång/år 20 2. 2 gånger/år 18 3. 3 gånger/år 26 4. 1 gång/kvartal 21 5. 2 gånger/kvartal 44 6. 1 gång/månad
VAR 192 LÄSER ILLUSTR.MOTORSPORT Loc 280 width 1 F.15q. Hur ofta läser Du - Illustrerad Motor Sport <Se F.15 för fullständig frågetext> 1599 0. aldrig 37 1. 1 gång/år 29 2. 2 gånger/år 17 3. 3 gånger/år 21 4. 1 gång/kvartal 16 5. 2 gånger/kvartal 54 6. 1 gång/månad
VAR 193 LÄSER POPULÄR MEKANIK Loc 281 width 1 F.15r. Hur ofta läser Du - Populär Mekanik <Se F.15 för fullständig frågetext> 1642 0. aldrig 38 1. 1 gång/år 29 2. 2 gånger/år 22 3. 3 gånger/år 12 4. 1 gång/kvartal 10 5. 2 gånger/kvartal 20 6. 1 gång/månad
VAR 194 LÄSER SV.MOTORTIDNING Loc 282 width 1 MD=9 F.15s. Hur ofta läser Du - Svensk Motortidning <Se F.15 för fullständig frågetext> 1616 0. aldrig 40 1. 1 gång/år 19 2. 2 gånger/år 20 3. 3 gånger/år 22 4. 1 gång/kvartal 14 5. 2 gånger/kvartal 42 6. 1 gång/månad 9. Ej svar
VAR 195 LÄSER TEKNIK FÖR ALLA Loc 283 width 1 MD=9 F.15t. Hur ofta läser du - Teknik för Alla <Se F.15 för fullständig frågetext> 1450 0. aldrig 74 1. 1 gång/år 53 2. 2 gånger/år 47 3. 3 gånger/år 61 4. 1 gång/kvartal 37 5. 2 gånger/kvartal 51 6. 1 gång/månad 9. Ej svar
VAR 196 VI I VILLA Loc 284 width 1 F.16. Tidningen Vi i Villa distribueras gratis till landets samtliga villaägare. Vi i Villa utkommer med 4 nr under våren och 2 nr under hösten,alltså totalt 6 nr per år.Hur ofta läser Du Vi i Villa? FRÅGAN EJ STÄLLD I DENNA OMGÅNG 1773 0. Frågan ej ställd
VAR 197 FINNS:PERSONBIL/KOMBI Loc 285 width 1 MD=9 F.17. Vad finns i Ditt hushåll? F.17a. I hushållet finns:personbil/kombi 343 0. Finns ej 1419 1. Finns 11 9. Ej svar
VAR 198 FINNS:FRITIDSHUS Loc 286 width 1 MD=9 F.17b. I hushållet finns:fritidshus <Se F.17 för fullständig frågetext> 1318 0. Finns ej 444 1. Finns 11 9. Ej svar
VAR 199 FINNS:MOTOR-SEGELBÅT Loc 287 width 1 MD=9 F.17c. I hushållet finns:motor- eller segelbåt <Se F.17 för fullständig frågetext> 1481 0. Finns ej 281 1. Finns 11 9. Ej svar
VAR 200 FINNS:BILDKAMERA-INST. Loc 288 width 1 MD=9 F.17d. I hushållet finns:bildkamera-typ Instamatic <Se F.17 för fullständig frågetext> 728 0. Finns ej 1034 1. Finns 11 9. Ej svar
VAR 201 FINNS:SYSTEMKAMERA Loc 289 width 1 MD=9 F.17e. I hushållet finns:bildkamera-typ systemkamera <Se F.17 för fullständig frågetext> 1258 0. Finns ej 504 1. Finns 11 9. Ej svar
VAR 202 FINNS:FILMKAMERA Loc 290 width 1 MD=9 F.17f. I hushållet finns:filmkamera <Se F.17 för fullständig frågetext> 1385 0. Finns ej 377 1. Finns 11 9. Ej svar
VAR 203 FINNS:STILLBILDSPROJEKT. Loc 291 width 1 MD=9 F.17g. I hushållet finns:stillbildsprojektor <Se F.17 för fullständig frågetext> 1368 0. Finns ej 394 1. Finns 11 9. Ej svar
VAR 204 FINNS:FILMPROJEKTOR Loc 292 width 1 MD=9 F.17h. I hushållet finns:filmprojektor <Se F.17 för fullständig frågetext> 1461 0. Finns ej 301 1. Finns 11 9. Ej svar
VAR 205 FINNS:SKRIVMASKIN Loc 293 width 1 MD=9 F.17i. I hushållet finns:skrivmaskin <Se F.17 för fullständig frågetext> 982 0. Finns ej 780 1. Finns 11 9. Ej svar
VAR 206 FINNS:SVART-VIT TV Loc 294 width 1 MD=9 F.17j. I hushållet finns:svart-vit tv <Se F.17 för fullständig frågetext> 536 0. Finns ej 1226 1. Finns 11 9. Ej svar
VAR 207 FINNS:FÄRG-TV Loc 295 width 1 MD=9 F.17k. I hushållet finns:färg-tv <Se F.17 för fullständig frågetext> 1055 0. Finns ej 707 1. Finns 11 9. Ej svar
VAR 208 FINNS:FRYSBOX/FRYSSKÅP Loc 296 width 1 MD=9 F.17l. I hushållet finns:frysbox/frysskåp <Se F.17 för fullständig frågetext> 334 0. Finns ej 1428 1. Finns 11 9. Ej svar
VAR 209 FINNS:DISKMASKIN Loc 297 width 1 MD=9 F.17m. I hushållet finns:diskmaskin <Se F.17 för fullständig frågetext> 1416 0. Finns ej 346 1. Finns 11 9. Ej svar
VAR 210 FINNS:TVÄTTMASKIN Loc 298 width 1 MD=9 F.17n. I hushållet finns:tvättmaskin <Se F.17 för fullständig frågetext> 629 0. Finns ej 1133 1. Finns 11 9. Ej svar
VAR 211 FINNS:KASSETTBANDSPELARE Loc 299 width 1 MD=9 F.17o. I hushållet finns:kassettbandspelare <Se F.17 för fullständig frågetext> 1118 0. Finns ej 644 1. Finns 11 9. Ej svar
VAR 212 FINNS:STEREOANLÄGGNING Loc 300 width 1 MD=9 F.17p. I hushållet finns:stereoanläggning <Se F.17 för fullständig frågetext> 945 0. Finns ej 817 1. Finns 11 9. Ej svar
VAR 213 FINNS:VANLIG BANDSPELARE Loc 301 width 1 MD=9 F.17q. I hushållet finns:vanlig bandspelare <Se F.17 för fullständig frågetext> 1207 0. Finns ej 555 1. Finns 11 9. Ej svar
VAR 214 FINNS:HUND Loc 302 width 1 MD=9 F.17r. I hushållet finns:hund <Se F.17 för fullständig frågetext> 1370 0. Finns ej 392 1. Finns 11 9. Ej svar
VAR 215 FINNS:KATT Loc 303 width 1 MD=9 F.17s. I hushållet finns:katt <Se F.17 för fullständig frågetext> 1491 0. Finns ej 271 1. Finns 11 9. Ej svar
VAR 216 FINNS:BURFÅGLAR Loc 304 width 1 MD=9 F.17t. I hushållet finns:burfåglar <Se F.17 för fullständig frågetext> 1612 0. Finns ej 150 1. Finns 11 9. Ej svar
VAR 217 FINNS:AKVARIEFISKAR Loc 305 width 1 MD=9 F.17u. I hushållet finns:akvariefiskar <Se F.17 för fullständig frågetext> 1587 0. Finns ej 175 1. Finns 11 9. Ej svar
VAR 218 MATVAROR I BUTIKER Loc 306 width 1 MD=9 F.18. Hur ofta köper Du personligen för egen eller för andras räkning nedanstående produkter? Var god svara med ett kryss på varje rad. F.18a. Jag köper: Matvaror i Butiker 47 1. Aldrig 93 2. Någon gång/år 76 3. Någon gång/kvartal 249 4. Någon gång/månad 643 5. 1-2 gånger/vecka 437 6. 3-4 gånger/vecka 211 7. Minst 5 gånger/vecka 17 9. Ej svar
VAR 219 SKÖNHETSARTIKLAR Loc 307 width 1 MD=9 F.18b. Jag köper: Skönhetsartiklar <Se F.18 för fullständig frågetext> 600 1. Aldrig 361 2. Någon gång/år 361 3. Någon gång/kvartal 413 4. Någon gång/månad 11 5. 1-2 gånger/vecka 1 6. 3-4 gånger/vecka 7. Minst 5 gånger/vecka 26 9. Ej svar
VAR 220 TANDKRÄM Loc 308 width 1 MD=9 F.18c. Jag köper: Tandkräm <Se F.18 för fullständig frågetext> 174 1. Aldrig 191 2. Någon gång/år 375 3. Någon gång/kvartal 947 4. Någon gång/månad 65 5. 1-2 gånger/vecka 4 6. 3-4 gånger/vecka 2 7. Minst 5 gånger/vecka 15 9. Ej svar
VAR 221 TVÅL Loc 309 width 1 MD=9 F.18d. Jag köper: Tvål <Se F.18 för fullständig frågetext> 173 1. Aldrig 179 2. Någon gång/år 346 3. Någon gång/kvartal 982 4. Någon gång/månad 71 5. 1-2 gånger/vecka 2 6. 3-4 gånger/vecka 1 7. Minst 5 gånger/vecka 19 9. Ej svar
VAR 222 MASKINDISKMEDEL Loc 310 width 1 MD=9 F.18e. Jag köper: Maskindiskmedel <Se F.18 för fullständig frågetext> 1263 1. Aldrig 98 2. Någon gång/år 160 3. Någon gång/kvartal 188 4. Någon gång/månad 11 5. 1-2 gånger/vecka 6. 3-4 gånger/vecka 7. Minst 5 gånger/vecka 53 9. Ej svar
VAR 223 VANLIGT DISKMEDEL Loc 311 width 1 MD=9 F.18f. Jag köper: Vanligt diskmedel <Se F.18 för fullständig frågetext> 317 1. Aldrig 226 2. Någon gång/år 437 3. Någon gång/kvartal 730 4. Någon gång/månad 44 5. 1-2 gånger/vecka 2 6. 3-4 gånger/vecka 1 7. Minst 5 gånger/vecka 16 9. Ej svar
VAR 224 RENGÖRINGSMEDEL Loc 312 width 1 MD=9 F.18g. Jag köper: Rengöringsmedel <Se F.18 för fullständig frågetext> 319 1. Aldrig 234 2. Någon gång/år 491 3. Någon gång/kvartal 679 4. Någon gång/månad 29 5. 1-2 gånger/vecka 1 6. 3-4 gånger/vecka 1 7. Minst 5 gånger/vecka 19 9. Ej svar
VAR 225 TVÄTTMEDEL Loc 313 width 1 MD=9 F.18h. Jag köper: Tvättmedel <Se F.18 för fullständig frågetext> 306 1. Aldrig 196 2. Någon gång/år 420 3. Någon gång/kvartal 780 4. Någon gång/månad 55 5. 1-2 gånger/vecka 6. 3-4 gånger/vecka 1 7. Minst 5 gånger/vecka 15 9. Ej svar
VAR 226 GOLVVÅRDSMEDEL Loc 314 width 1 MD=9 F.18i. Jag köper: Golvvårdsmedel <Se F.18 för fullständig frågetext> 562 1. Aldrig 445 2. Någon gång/år 456 3. Någon gång/kvartal 283 4. Någon gång/månad 6 5. 1-2 gånger/vecka 6. 3-4 gånger/vecka 1 7. Minst 5 gånger/vecka 20 9. Ej svar
VAR 227 GRAMMOFONSKIVOR Loc 315 width 1 MD=9 F.18j. Jag köper: Grammofonskivor <Se F.18 för fullständig frågetext> 707 1. Aldrig 508 2. Någon gång/år 351 3. Någon gång/kvartal 164 4. Någon gång/månad 14 5. 1-2 gånger/vecka 1 6. 3-4 gånger/vecka 7. Minst 5 gånger/vecka 28 9. Ej svar
VAR 228 AVSER ATT KÖPA1 Loc 316 width 2 MD=99 F.19. Din avsikt att köpa nedanstående varor.Nedan finns en mängd varor uppräknade. Stryk under de varor Du tror att Du eller Ditt hushåll kommer att köpa inom de närmaste två åren. F.19a. Första understrykningen 238 00. Fabriksny bil 438 01. Begagnad bil 46 02. Moped 7 03. Nytt fritidshus 17 04. Begagnat fritidshus 51 05. Ny villa 25 06. Begagnad villa 62 07. Köksfläkt 38 08. Elektrisk spis 29 09. Diskmaskin 822 99. Ej svar
VAR 229 AVSER ATT KÖPA1 Loc 318 width 2 MD=99 F.19b. Andra understrykningen <Se F.19 för fullständig frågetext> 622 00. Frågan ej tillämplig 11 01. Begagnad bil 42 02. Moped 11 03. Nytt fritidshus 17 04. Begagnat fritidshus 48 05. Ny villa 46 06. Begagnad villa 64 07. Köksfläkt 42 08. Elektrisk spis 48 09. Diskmaskin 822 99. Ej svar
VAR 230 AVSER ATT KÖPA1 Loc 320 width 2 MD=99 F.19c. Tredje understrykningen <Se F.19 för fullständig frågetext> 854 00. Frågan ej tillämplig 01. Begagnad bil 02. Moped 03. Nytt fritidshus 1 04. Begagnat fritidshus 2 05. Ny villa 9 06. Begagnad villa 30 07. Köksfläkt 34 08. Elektrisk spis 21 09. Diskmaskin 822 99. Ej svar
VAR 231 AVSER ATT KÖPA1 Loc 322 width 2 MD=99 F.19d. Fjärde understrykningen <Se F.19 för fullständig frågetext> 909 00. Frågan ej tillämplig 01. Begagnad bil 02. Moped 03. Nytt fritidshus 04. Begagnat fritidshus 05. Ny villa 06. Begagnad villa 1 07. Köksfläkt 21 08. Elektrisk spis 20 09. Diskmaskin 822 99. Ej svar
VAR 232 AVSER ATT KÖPA1 Loc 324 width 2 MD=99 F.19e. Femte understrykningen <Se F.19 för fullständig frågetext> 936 00. Frågan ej tillämplig 01. Begagnad bil 02. Moped 03. Nytt fritidshus 04. Begagnat fritidshus 05. Ny villa 06. Begagnad villa 07. Köksfläkt 1 08. Elektrisk spis 14 09. Diskmaskin 822 99. Ej svar
VAR 233 AVSER ATT KÖPA2 Loc 326 width 2 MD=99 F.20. Din avsikt att köpa nedanstående varor.Nedan finns en mängd varor uppräknade. Stryk under de varor Du tror att Du eller Ditt hushåll kommer att köpa inom de närmaste två åren. F.20a. Första understrykningen 198 00. Tvättmaskin 61 01. Frysbox 63 02. Frysskåp 111 03. Fiskeutrustning 138 04. Elektrisk rakapparat 18 05. Portabel skrivmaskin 40 06. Stillbildskamera 33 07. Filmkamera 24 08. Projektorer 41 09. Elektrisk symaskin 1046 99. Ej svar
VAR 234 AVSER ATT KÖPA2 Loc 328 width 2 MD=99 F.20b. Andra understrykningen <Se F.20 för fullständig frågetext> 451 00. Frågan ej tillämplig 36 01. Frysbox 20 02. Frysskåp 32 03. Fiskeutrustning 76 04. Elektrisk rakapparat 9 05. Portabel skrivmaskin 32 06. Stillbildskamera 26 07. Filmkamera 25 08. Projektorer 20 09. Elektrisk symaskin 1046 99. Ej svar
VAR 235 AVSER ATT KÖPA2 Loc 330 width 2 MD=99 F.20c. Tredje understrykningen <Se F.20 för fullständig frågetext> 627 00. Frågan ej tillämplig 01. Frysbox 16 02. Frysskåp 5 03. Fiskeutrustning 8 04. Elektrisk rakapparat 10 05. Portabel skrivmaskin 13 06. Stillbildskamera 13 07. Filmkamera 14 08. Projektorer 21 09. Elektrisk symaskin 1046 99. Ej svar
VAR 236 AVSER ATT KÖPA2 Loc 332 width 2 MD=99 F.20d. Fjärde understrykningen <Se F.20 för fullständig frågetext> 695 00. Frågan ej tillämplig 01. Frysbox 02. Frysskåp 4 03. Fiskeutrustning 3 04. Elektrisk rakapparat 1 05. Portabel skrivmaskin 1 06. Stillbildskamera 6 07. Filmkamera 8 08. Projektorer 9 09. Elektrisk symaskin 1046 99. Ej svar
VAR 237 AVSER ATT KÖPA2 Loc 334 width 2 MD=99 F.20e. Femte understrykningen <Se F.20 för fullständig frågetext> 714 00. Frågan ej tillämplig 01. Frysbox 02. Frysskåp 03. Fiskeutrustning 04. Elektrisk rakapparat 05. Portabel skrivmaskin 2 06. Stillbildskamera 1 07. Filmkamera 6 08. Projektorer 4 09. Elektrisk symaskin 1046 99. Ej svar
VAR 238 AVSER ATT KÖPA3 Loc 336 width 2 MD=99 F.21. Din avsikt att köpa nedanstående varor.Nedan finns en mängd varor uppräknade. Läs igenom alla de varor vi räknat upp och stryk samtidigt under de varor Du tror att Du eller Ditt hushåll kommer att köpa inom de närmaste två åren. F.21a. Första understrykningen 164 00. Radio 87 01. Bandspelare 160 02. Stereoanläggning 34 03. Svart/vit TV 225 04. Färg-TV 261 05. Trädgårdsredskap 56 06. Gräsklippare 69 07. Dammsugare 22 08. Motor- eller segelbåt 10 09. Motionscykel 685 99. Ej svar
VAR 239 AVSER ATT KÖPA3 Loc 338 width 2 MD=99 F.21b. Andra understrykningen <Se F.21 för fullständig frågetext> 536 00. Frågan ej tillämplig 20 01. Bandspelare 47 02. Stereoanläggning 16 03. Svart/vit TV 76 04. Färg-TV 156 05. Trädgårdsredskap 118 06. Gräsklippare 81 07. Dammsugare 29 08. Motor- eller segelbåt 11 09. Motionscykel 683 99. Ej svar
VAR 240 AVSER ATT KÖPA3 Loc 340 width 2 MD=99 F.21c. Tredje understrykningen <Se F.21 för fullständig frågetext> 880 00. Frågan ej tillämplig 01. Bandspelare 7 02. Stereoanläggning 4 03. Svart/vit TV 15 04. Färg-TV 50 05. Trädgårdsredskap 57 06. Gräsklippare 51 07. Dammsugare 14 08. Motor- eller segelbåt 12 09. Motionscykel 683 99. Ej svar
VAR 241 AVSER ATT KÖPA3 Loc 342 width 2 MD=99 F.21d. Fjärde understrykningen <Se F.21 för fullständig frågetext> 1020 00. Frågan ej tillämplig 01. Bandspelare 02. Stereoanläggning 03. Svart/vit TV 4 04. Färg-TV 9 05. Trädgårdsredskap 27 06. Gräsklippare 15 07. Dammsugare 6 08. Motor- eller segelbåt 9 09. Motionscykel 683 99. Ej svar
VAR 242 AVSER ATT KÖPA3 Loc 344 width 2 MD=99 F.21e. Femte understrykningen <Se F.21 för fullständig frågetext> 1069 00. Frågan ej tillämplig 01. Bandspelare 02. Stereoanläggning 03. Svart/vit TV 04. Färg-TV 3 05. Trädgårdsredskap 4 06. Gräsklippare 7 07. Dammsugare 6 08. Motor- eller segelbåt 1 09. Motionscykel 683 99. Ej svar
VAR 243 LÄSER KALLE ANKA & CO Loc 346 width 2 F.22. Hur ofta läser Du - Kalle Anka & Co 1227 00. Aldrig 64 01. 1 gång per år 40 02. 2 gånger per år 67 03. 3 gånger per år 79 04. 1 gång per kvartal 40 05. 2 gånger per kvartal 109 06. 1 gång per månad 35 07. 2 gånger per månad 24 08. 3 gånger per månad 88 09. 1 gång per vecka
VAR 244 NORRORT Loc 348 width 2 F.23. Följande frågor gäller hur ofta Du själv läser vissa tidningar.De flesta människor läser endast en liten del av de uppräknade tidningarna.Vi ber Dig att så noga som möjligt gå igenom och kryssa för samtliga tidningar.I de fall Du inte alls läser en tidning,kryssa för svarsalternativet "Aldrig". F.23a. Hur ofta läser Du - Norrort FRÅGAN ENBART STÄLLD I AREGION 1 313 00. Aldrig 01. 1 gång per år 02. 2 gånger per år 03. 3 gånger per år 04. 1 gång per kvartal 05. 2 gånger per kvartal 06. 1 gång per månad 07. 2 gånger per månad 08. 3 gånger per månad 09. 1 gång per vecka 1460 98. Frågan ej tillämplig
VAR 245 VAXHOLMS TIDNING Loc 350 width 2 F.23b. Hur ofta läser Du - Vaxholms Tidning <Se F.23 för fullständig frågetext> FRÅGAN ENBART STÄLLD I AREGION 1 313 00. Aldrig 01. 1 gång per år 02. 2 gånger per år 03. 3 gånger per år 04. 1 gång per kvartal 05. 2 gånger per kvartal 06. 1 gång per månad 07. 2 gånger per månad 08. 3 gånger per månad 09. 1 gång per vecka 1460 98. Frågan ej tillämplig
VAR 246 VÄSBY NYTT Loc 352 width 2 F.23c. Hur ofta läser Du - Väsby Nytt <Se F.23 för fullständig frågetext> FRÅGAN ENBART STÄLLD I AREGION 1 313 00. Aldrig 01. 1 gång per år 02. 2 gånger per år 03. 3 gånger per år 04. 1 gång per kvartal 05. 2 gånger per kvartal 06. 1 gång per månad 07. 2 gånger per månad 08. 3 gånger per månad 09. 1 gång per vecka 1460 98. Frågan ej tillämplig
VAR 247 SIGTUNA-MÄRSTA POSTEN Loc 354 width 2 F.23d. Hur ofta läser Du - Sigtuna-Märsta Posten <Se F.23 för fullständig frågetext> FRÅGAN ENBART STÄLLD I AREGION 1 313 00. Aldrig 01. 1 gång per år 02. 2 gånger per år 03. 3 gånger per år 04. 1 gång per kvartal 05. 2 gånger per kvartal 06. 1 gång per månad 07. 2 gånger per månad 08. 3 gånger per månad 09. 1 gång per vecka 1460 98. Frågan ej tillämplig
VAR 248 SUNDBYBERG O.SOLNA TIDN. Loc 356 width 2 F.23e. Hur ofta läser Du - Sundbyberg och Solna Tidning <Se F.23 för fullständig frågetext> FRÅGAN ENBART STÄLLD I AREGION 1 313 00. Aldrig 01. 1 gång per år 02. 2 gånger per år 03. 3 gånger per år 04. 1 gång per kvartal 05. 2 gånger per kvartal 06. 1 gång per månad 07. 2 gånger per månad 08. 3 gånger per månad 09. 1 gång per vecka 1460 98. Frågan ej tillämplig
VAR 249 LIDINGÖ TIDNING Loc 358 width 2 F.23f. Hur ofta läser Du - Lidingö Tidning <Se F.23 för fullständig frågetext> FRÅGAN ENBART STÄLLD I AREGION 1 313 00. Aldrig 01. 1 gång per år 02. 2 gånger per år 03. 3 gånger per år 04. 1 gång per kvartal 05. 2 gånger per kvartal 06. 1 gång per månad 07. 2 gånger per månad 08. 3 gånger per månad 09. 1 gång per vecka 1460 98. Frågan ej tillämplig
VAR 250 VÄSTERORT Loc 360 width 2 MD=99 F.23g. Hur ofta läser Du - Västerort <Se F.23 för fullständig frågetext> FRÅGAN ENBART STÄLLD I AREGION 1 313 00. Aldrig 01. 1 gång per år 02. 2 gånger per år 03. 3 gånger per år 04. 1 gång per kvartal 05. 2 gånger per kvartal 06. 1 gång per månad 07. 2 gånger per månad 08. 3 gånger per månad 09. 1 gång per vecka 1460 98. Frågan ej tillämplig 99.
VAR 251 JÄRFÄLLA NYHETER Loc 362 width 2 F.23h. Hur ofta läser Du - Järfälla Nyheter <Se F.23 för fullständig frågetext> FRÅGAN ENBART STÄLLD I AREGION 1 313 00. Aldrig 01. 1 gång per år 02. 2 gånger per år 03. 3 gånger per år 04. 1 gång per kvartal 05. 2 gånger per kvartal 06. 1 gång per månad 07. 2 gånger per månad 08. 3 gånger per månad 09. 1 gång per vecka 1460 98. Frågan ej tillämplig
VAR 252 MÄLARÖARNAS NYHETER Loc 364 width 2 F.23i. Hur ofta läser Du - Mälaröarnas Nyheter <Se F.23 för fullständig frågetext> FRÅGAN ENBART STÄLLD I AREGION 1 313 00. Aldrig 01. 1 gång per år 02. 2 gånger per år 03. 3 gånger per år 04. 1 gång per kvartal 05. 2 gånger per kvartal 06. 1 gång per månad 07. 2 gånger per månad 08. 3 gånger per månad 09. 1 gång per vecka 1460 98. Frågan ej tillämplig
VAR 253 HUDDINGE POSTEN Loc 366 width 2 F.23j. Hur ofta läser Du - Huddinge Posten <Se F.23 för fullständig frågetext> FRÅGAN ENBART STÄLLD I AREGION 1 313 00. Aldrig 01. 1 gång per år 02. 2 gånger per år 03. 3 gånger per år 04. 1 gång per kvartal 05. 2 gånger per kvartal 06. 1 gång per månad 07. 2 gånger per månad 08. 3 gånger per månad 09. 1 gång per vecka 1460 98. Frågan ej tillämplig
VAR 254 SÖDER-NYHETERNA Loc 368 width 2 F.23k. Hur ofta läser Du - Södernyheterna <Se F.23 för fullständig frågetext> FRÅGAN ENBART STÄLLD I AREGION 1 313 00. Aldrig 01. 1 gång per år 02. 2 gånger per år 03. 3 gånger per år 04. 1 gång per kvartal 05. 2 gånger per kvartal 06. 1 gång per månad 07. 2 gånger per månad 08. 3 gånger per månad 09. 1 gång per vecka 1460 98. Frågan ej tillämplig
VAR 255 SÖDERPOSTEN Loc 370 width 2 F.23l. Hur ofta läser Du - Söderposten <Se F.23 för fullständig frågetext> FRÅGAN ENBART STÄLLD I AREGION 1 313 00. Aldrig 01. 1 gång per år 02. 2 gånger per år 03. 3 gånger per år 04. 1 gång per kvartal 05. 2 gånger per kvartal 06. 1 gång per månad 07. 2 gånger per månad 08. 3 gånger per månad 09. 1 gång per vecka 1460 98. Frågan ej tillämplig
VAR 256 SÖDERTIDNINGEN Loc 372 width 2 F.23m. Hur ofta läser Du - Södertidningen <Se F.23 för fullständig frågetext> FRÅGAN ENBART STÄLLD I AREGION 1 313 00. aldrig 01. 1 gång/år 02. 2 gånger/år 03. 3 gånger/år 04. 1 gång/kvartal 05. 2 gånger/kvartal 06. 1 gång/månad 07. 2 gånger/månad 08. 3 gånger/månad 09. 1 gång/vecka 1460 98. Frågan ej tillämplig
VAR 257 HELSINGBORGS DAGBLAD Loc 374 width 2 F.23n. Hur ofta läser Du Helsingborgs Dagblad <Se F.23 för fullständig frågetext> FRÅGAN ENBART STÄLLD I AREGION 24-30 172 00. aldrig 3 01. 1 gång/år 8 02. 2 gånger/år 1 03. 3 gånger/år 3 04. 1 gång/kvartal 3 05. 2 gånger/kvartal 3 06. 1 gång/månad 1 07. 2 gånger/månad 3 08. 3 gånger/månad 8 09. 1 gång/vecka 2 10. 2 gånger/vecka 11. 3 gånger/vecka 12. 4 gånger/vecka 1 13. 5 gånger/vecka 15 14. 6 gånger/vecka 1550 98. Frågan ej tillämplig
VAR 258 NORDVÄSTRA SKÅNES TIDN. Loc 376 width 2 F.23o. Hur ofta läser Du Nordvästra Skånes tidningar <Se F.23 för fullständig frågetext> FRÅGAN ENBART STÄLLD I AREGION 24-30 167 00. Aldrig 4 01. 1 gång per år 7 02. 2 gånger per år 4 03. 3 gånger per år 1 04. 1 gång per kvartal 1 05. 2 gånger per kvartal 1 06. 1 gång per månad 1 07. 2 gånger per månad 3 08. 3 gånger per månad 6 09. 1 gång per vecka 1 10. 2 gånger per vecka 1 11. 3 gånger per vecka 12. 4 gånger per vecka 2 13. 5 gånger per vecka 24 14. 6 gånger per vecka 1550 98. Frågan ej tillämplig
VAR 259 NORRA SKÅNE Loc 378 width 2 F.23p. Hur ofta läser Du Norra Skåne <Se F.23 för fullständig frågetext> FRÅGAN ENBART STÄLLD I AREGION 24-30 194 00. Aldrig 3 01. 1 gång per år 5 02. 2 gånger per år 2 03. 3 gånger per år 1 04. 1 gång per kvartal 1 05. 2 gånger per kvartal 1 06. 1 gång per månad 07. 2 gånger per månad 2 08. 3 gånger per månad 2 09. 1 gång per vecka 10. 2 gånger per vecka 11. 3 gånger per vecka 12. 4 gånger per vecka 1 13. 5 gånger per vecka 11 14. 6 gånger per vecka 1550 98. Frågan ej tillämplig
VAR 260 YSTADS ALLEHANDA Loc 380 width 2 F.23q. Hur ofta läser Du Ystads Allehanda <Se F.23 för fullständig frågetext> FRÅGAN ENBART STÄLLD I AREGION 24-30 180 00. Aldrig 3 01. 1 gång per år 8 02. 2 gånger per år 4 03. 3 gånger per år 4 04. 1 gång per kvartal 2 05. 2 gånger per kvartal 6 06. 1 gång per månad 1 07. 2 gånger per månad 2 08. 3 gånger per månad 09. 1 gång per vecka 10. 2 gånger per vecka 1 11. 3 gånger per vecka 1 12. 4 gånger per vecka 1 13. 5 gånger per vecka 10 14. 6 gånger per vecka 1550 98. Frågan ej tillämplig
VAR 261 TRELLEBORGS ALLEHANDA Loc 382 width 2 F.23r. Hur ofta läser Du Trelleborgs Allehanda <Se F.23 för fullständig frågetext> FRÅGAN ENBART STÄLLD I AREGION 24-30 203 00. Aldrig 3 01. 1 gång per år 5 02. 2 gånger per år 1 03. 3 gånger per år 04. 1 gång per kvartal 1 05. 2 gånger per kvartal 1 06. 1 gång per månad 07. 2 gånger per månad 08. 3 gånger per månad 09. 1 gång per vecka 10. 2 gånger per vecka 11. 3 gånger per vecka 12. 4 gånger per vecka 13. 5 gånger per vecka 9 14. 6 gånger per vecka 1550 98. Frågan ej tillämplig
VAR 262 NYASTE KRISTIANSTADSBLAD Loc 384 width 2 F.23s. Hur ofta läser Du Nyaste Kristianstadsbladet <Se F.23 för fullständig frågetext> FRÅGAN ENBART STÄLLD I AREGION 24-30 188 00. Aldrig 1 01. 1 gång per år 5 02. 2 gånger per år 1 03. 3 gånger per år 1 04. 1 gång per kvartal 5 05. 2 gånger per kvartal 06. 1 gång per månad 1 07. 2 gånger per månad 2 08. 3 gånger per månad 2 09. 1 gång per vecka 1 10. 2 gånger per vecka 11. 3 gånger per vecka 12. 4 gånger per vecka 1 13. 5 gånger per vecka 15 14. 6 gånger per vecka 1550 98. Frågan ej tillämplig
VAR 263 MELLERSTA SKÅNE Loc 386 width 2 F.23t. Hur ofta läser Du Mellersta Skåne <Se F.23 för fullständig frågetext> FRÅGAN ENBART STÄLLD I AREGION 24-30 202 00. Aldrig 3 01. 1 gång per år 7 02. 2 gånger per år 3 03. 3 gånger per år 2 04. 1 gång per kvartal 05. 2 gånger per kvartal 06. 1 gång per månad 07. 2 gånger per månad 08. 3 gånger per månad 09. 1 gång per vecka 10. 2 gånger per vecka 11. 3 gånger per vecka 12. 4 gånger per vecka 1 13. 5 gånger per vecka 5 14. 6 gånger per vecka 1550 98. Frågan ej tillämplig
VAR 264 HUVUDSTADSPRESS Loc 388 width 2 F.23u. Hur ofta läser Du - Huvudstadspress <Se F.23 för fullständig frågetext> 1571 00. Aldrig 4 01. 1 gång per år 3 02. 2 gånger per år 9 03. 3 gånger per år 15 04. 1 gång per kvartal 7 05. 2 gånger per kvartal 14 06. 1 gång per månad 10 07. 2 gånger per månad 9 08. 3 gånger per månad 131 09. 1 gång per vecka
VAR 265 LÄSER A-PRESSEN Loc 390 width 2 F.23v. Hur ofta läser Du - A-Pressen <Se F.23 för fullständig frågetext> 957 00. Aldrig 48 01. 1 gång per år 56 02. 2 gånger per år 73 03. 3 gånger per år 60 04. 1 gång per kvartal 48 05. 2 gånger per kvartal 67 06. 1 gång per månad 37 07. 2 gånger per månad 43 08. 3 gånger per månad 70 09. 1 gång per vecka 24 10. 2 gånger per vecka 33 11. 3 gånger per vecka 13 12. 4 gånger per vecka 23 13. 5 gånger per vecka 221 14. 6 gånger per vecka
VAR 266 STORMARKNADSPRESS Loc 392 width 2 F.23x. Hur ofta läser Du - Stormarknadspress? <Se F.23 för fullständig frågetext> 1237 00. Aldrig 01. 1 gång per år 02. 2 gånger per år 03. 3 gånger per år 04. 1 gång per kvartal 05. 2 gånger per kvartal 06. 1 gång per månad 07. 2 gånger per månad 08. 3 gånger per månad 09. 1 gång per vecka 10. 2 gånger per vecka 11. 3 gånger per vecka 12. 4 gånger per vecka 13. 5 gånger per vecka 14. 6 gånger per vecka 536 98. Frågan ej tillämplig
VAR 267 DN FÖRORTSBILAGOR Loc 394 width 2 F.23y. Hur ofta läser Du - DN Förortsbilagor <Se F.23 för fullständig frågetext> 1577 00. Aldrig 3 01. 1 gång per år 4 02. 2 gånger per år 5 03. 3 gånger per år 8 04. 1 gång per kvartal 3 05. 2 gånger per kvartal 12 06. 1 gång per månad 12 07. 2 gånger per månad 12 08. 3 gånger per månad 137 09. 1 gång per vecka