PRESSEN OCH KÄRNKRAFTEN
               SSD 0079

              Primärforskare:
         Sören Holmberg Jörgen Westerståhl
              Karl Branzen
         Statsvetenskapliga institutionen
            Göteborgs Universitet

             Första SSD-upplagan
                1984

  

        Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst
               Box 5048

         Go to variable list
             S-402 21 Göteborg

  
           ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDAREN.

  Oavsett publikationsform skall alla uppsatser och rapporter
  som bygger på data tillgängliggjorda genom SSD tillkännage
  detta förhållande, samt namnge primärforskaren. SSD ber
  därför alla användare av SSD-material att, så långt detta är
  möjligt, använda sig av följande uttalande. (Uttryck inom
  parentes används i tillämpliga fall.)

        Data och (tabeller) i denna (publikation)
        har (delvis) gjorts tillgängliga av Svensk
        Samhällsvetenskaplig Datatjänst.
        Materialet i PRESSEN OCH KÄRNKRAFTEN
        samlades ursprungligen in av SÖREN
        HOLMBERG, JÖRGEN WESTERSTÅHL och KARL
        BRANZEN vid Statsvetenskapliga Insti-
        tutionen vid Göteborgs Universitet.
        Varken SSD eller primärforskarna bär ansvar
        för analyser och tolkningar som presenteras
        i denna (publikation).

  Enligt överenskommelse mellan primärforskarna och Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst får materialet förmedlas
  till och och analyseras av forskare under förutsättning att
  användningen sker i forskningssyfte. Härvid skall HSFR:s
  forskningsetiska principer för humaniora och
  samhällsvetenskap, publicerade i skriften HSFR-ETIK, följas
  i alla tillämpliga delar.

  Data och/eller dokumentation får ej ställas till tredje
  persons förfogande utan SSD:s skriftliga tillstånd.

  Rapporter och publikationer baserade på dessa data skall
  insändas i två exemplar till SSD, som vidarebefordrar ett
  exemplar till primärforskarna.

  

               INNEHÅLL

                              Sida

  INLEDNING

      Allmänna förutsättningar: urval          I

      Kodboksinformation                II

      SSD dokumentation                III

  VARIABELBESKRIVNING                    IV

  KODBOK                           1

  
                 I

               INLEDNING

          ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR, URVAL

  I studiet av kärnkraftsfrågan i valet 1976 ingår två
  undersökningar, dels en intervjuundersökning av väljarna
  (Väljarna och kärnkraften; SSD 0058) dels föreliggande
  undersökning som är en innehållsanalys av energidebatten i
  massmedia.

  Datainsamlingen innefattar en systematisk genomgång av 20
  dagstidningar under fem veckor (16 aug.- 19 sept. 1976). De
  undersökta tidningarna har inte utsetts slumpmässigt utan
  har medtagits för att representera de olika partiernas
  pressgrupper. Bland annat har de större storstadstidningarna
  medtagits. Allt material som berörde energi- och
  kärnkraftsfrågor registrerades och klassififcerades. Totalt
  registrerades 2807 ledare, nyhetsartiklar, insändare,
  annonser, krönikor m.m. som innehöll stoff kring kärnkraften
  eller energiproblemen i allmänhet.

  Undersökningen har genomförts av Sören Holmberg
  (projektledare), Jörgen Westerståhl (projektansvarig), och
  Karl Branzen, Statsvetenskapliga Institutionen, Göteborgs
  Universitet.

  Projektet har haft ekonomiskt stöd från Riksbankens
  Jubileumsfond och Nämnden för Samhällsinformation (NSI).

  Dokumentation:
  Holmberg Sören, Pressen ock kärnkraften. En studie av
  nyhetsförmedling och debatt i 20 tidningar under 1976 års
  valrörelse. Statsvetenskaplig tidskrift 1978:4.

  
                 II

             KODBOKSINFORMATION

  I kodboken används koderna 1-8 (01-88) som valida koder för
  de flesta variablerna. Kod 0 (00) används för frågor som ej
  är tillämpliga på grund av undersökningspersonens svar på
  tidigare frågor eller för att frågan endast ställts till
  vissa grupper. Om frågan ej är tillämplig för samtliga har
  de grupper frågan ställts till angetts före frågans
  formulering. "Vet inte"-svar har oftast givits koden 8 (88).
  I de fall där ett internt bortfall förekommer har detta i
  allmänhet kodats med 9 (99).

  I kodboken används förkortningen UP (undersökningsperson)
  för den intervjuade och LOKO (lokalombud) för den person som
  utförde intervjun.

  Exemplet nedan visar hur en variabel vanligtvis beskrivs i
  denna kodbok. Siffrorna inom parentes förekommer inte i
  kodboken, utan är en hänvisning till den beskrivning som
  följer exemplet.

  ............................................................

  (1) VAR 45   (2) INTRESSE POL  20        (3) MD=9
    REF 45   (4) LOC 53 WIDTH 1       (5) NUMERIC

   (6) F.19 Skulle Ni vilja beteckna Er som mycket, måttligt,
       eller inte alls intresserad av politik?

   (7) ......................

    (8) (9) (10)
    95  1.  Mycket intresserad
    727  3.  Måttligt intresserad
    296  5.  Inte alls intresserad
     4  8.  Vet inte

     9  9.  Uppgift saknas

  ............................................................

  

  (1) Variabel- och referensnummer. Brukar vanligtvis vara
  identiska. Om kodboken hänvisar till ett subset av en större
  datamängd eller en omorganiserad datamängd anger
  referensnumret den ursprungliga datamängdens variabelnummer.

  (2) Variabelnamn. En förkortning eller summering av
  frågeställningen (max. 24 tecken). I valundersökningarna
  inleds detta alltid med en sex tecken lång kombination där
  första tecknet är ett V eller R. V står för variabel och R
  för registerdata. De följande två siffrorna står för
  undersökningsår och de tre sista för variabelnummer.
  Variabelnamnet avslutas med frågenumret eller REG i de fall
  det rör sig om data hämtad från någon form av register.

  (3) Missing data. Anger vilka värden som betraktas som
  missing data för den aktuella variabeln.

  (4) Position. Visar variabelns läge i datamängden; i vilken
  kolumn den startar och hur många positioner den upptar.

  (5) Anger om data är numerisk eller alfabetisk.

  (6) Den exakta frågeformuleringen som den formulerats i
  frågeformuläret eller liknande.

  (7) Eventuella kommentarer eller anmärkningar.

  (8) Det absoluta antalet observationer för varje
  svarskategori.

  (9) Kodvärden som kan förekomma för den aktuella variabeln.

  (10) Beskrivning av varje kodvärdes innehåll.

  
                 III

             SSD DOKUMENTATION

  Dokumentationsarbetet har bedrivits med hjälp av ett
  datorbaserat dokumentationssystem som ställts till SSD:s
  förfogande av Inter-University Consortium for Political and
  Social Research (ICPSR) vid University of Michigan. Systemet
  kallas Guided Interactive Dataset Organization (GIDO).

  
Variable list


1 Id/artikelnummer 2 Tidningskod 3 Datum 4 Antal spalter 5 Volym 6 Sida 7 Artikeltyp 8 Andel energi och kärnkraft 9 Sakfråga 1 10 Sakfråga 2 11 Sakfråga 3 12 Rubrikens tema 13 Rubrikens valens 14 Artikelns tema 1 15 Artikelns tema 2 16 Artikelns tema 3 17 Artikelns tema 4 18 Artikelns tema 5 19 Aktör 1 20 Aktör 2 21 Aktör 3 22 Aktör 4 23 Aktör 5 24 Aktör 1.1 25 Aktör 2.1 26 Aktör 3.1 27 Aktör 4.1 28 Aktör 5.1 29 Argument 1 30 Argument 2 31 Argument 3 32 Argument 4 33 Argument 5 34 Argument 1.1 35 Argument 2.1 36 Argument 3.1 37 Argument 4.1 38 Argument 5.1 39 Tidningens valens - aktör 1 40 Tidningens valens - aktör 2 41 Tidningens valens - aktör 3 42 Tidningens valens - aktör 4 43 Tidningens valens - aktör 5 44 Tidningens valens - aktör 1.1 45 Tidningens valens - aktör 2.1 46 Tidningens valens - aktör 3.1 47 Tidningens valens - aktör 4.1 48 Tidningens valens - aktör 5.1 49 Behandlad part 1 50 Behandlad part 2 51 Behandlad part 3 52 Behandlad part 4 53 Behandlad part 5 54 Valens aktör/part 1 55 Valens aktör/part 2 56 Valens aktör/part 3 57 Valens aktör/part 4 58 Valens aktör/part 5 59 Konfliktkod 60 Debattkod 1 61 Debattkod 2 62 Tidningens partifärg 63 SSDstudie NR 0079 64 SSDupplaga/datering NR 1 65 SSD Delstudieidentifikation 001

VAR 1 ID/ARTIKELNUMMER              Loc 1 width 4

VAR 2 TIDNINGSKOD Loc 5 width 2 150 01. Aftonbladet s 105 02. Expressen fp 230 03. Dagens Nyheter ober 157 04. Svenska Dagbladet m 57 05. Ny Dag vpk 214 06. Göteborgs-Posten fp 229 07. Arbetet s 187 08. Sydsvenska Dagbladet ober 226 09. Skånska Dagbladet c 116 10. Norrländska Socialdemokraten s 26 11. Norrskensflamman vpk 88 12. Gefle Dagblad fp 119 13. Arbetarbladet s 106 14. Norrköpings Tidningar m 177 15. Vestmanlands Läns Tidning fp 132 16. Borås Tidning m 151 17. Hallands Nyheter c 99 18. Hudiksvalls-Tidningen c 100 19. Nya Wermlands-Tidningen m 138 20. Folket s
VAR 3 DATUM Loc 7 width 3 Första siffran är månad, andra och tredje siffran dagen. 801. 1:a augusti . . 930. 30:e september Kod: 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 Frek: 23 21 29 21 56 21 8 40 32 36 68 Kod: 827 828 829 830 831 901 902 903 904 905 906 Frek: 81 69 26 54 41 36 85 88 63 40 39 Kod: 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 Frek: 77 170 152 145 135 54 124 176 193 196 194 Kod: 918 919 Frek: 167 47
VAR 4 ANTAL SPALTER Loc 10 width 1 Artikelns spaltbredd Kod: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Frek: 623 747 714 352 265 58 19 27 2
VAR 5 VOLYM Loc 11 width 3 Artikelns omfång i spaltcentimeter inklusive rubrik. Faktiska värdet är kodat. Valid-n=2807 Min=0 Max=500 Mean=45.5 St.Dev=44.1
VAR 6 SIDA Loc 14 width 1 MD=9 Sida i tidningen där artikeln börjar. 228 1. Första sidan 97 2. Sista sidan 2477 3. Annan sida 5 9. Uppgift saknas
VAR 7 ARTIKELTYP Loc 15 width 1 1522 1. Nyhetsartikel 95 2. Bakgrundsartikel 389 3. Ledarartikel 112 4. Kultur- och debattartikel 46 5. Intervjuartikel 283 6. Insändare 79 7. Krönika 253 8. Annons 28 9. Övrigt
VAR 8 ANDEL ENERGI & KÄRNKRAFT Loc 16 width 1 Andel material om energi och kärnkraft i artikeln. 303 0. 1-10% 236 1. 11-20% 147 2. 21-30% 114 3. 31-40% 110 4. 41-50% 87 5. 51-60% 58 6. 61-70% 54 7. 71-80% 46 8. 81-90% 1652 9. 91-100%
VAR 9 SAKFRÅGA 1 Loc 17 width 2 MD= 0 Första sakfrågan som behandlas i artikeln. 68 01. Miljöfrågor 43 02. Regionalpolitik, lokaliseringsfrågor, decentralisering 5 03. Jordbrukspolitik 31 04. Utrikespolitik, internationella frågor 05. Försvarspolitik 9 06. U-hjälp, u-landsfrågor, internationell solidaritet 9 07. Sociala reformer, socialpolitik 8 08. Sjukvård 52 09. Familjepolitik, barnomsorg 5 10. Kvinnofrågor, kvinnans ställning i samhället 26 11. Pensionsfrågor, åldringsfrågor 11 12. Samhällsekonomi, ekonomiska politiken 111 13. Sysselsättning, arbetsmarknad 14. Lönepolitik, lönefrågor 4 15. Inflation, prishöjningar, levnadskostnader 7 16. Bostadspolitik, hyror 126 17. Skattepolitik 30 18. Näringslivsfrågor 15 19. Liberalismens frihetsfrågor, kollektivanslutning 11 20. För socialism, statligt inflytande över näringslivet 23 21. Neutralt till socialism, statligt inflytande över näringslivet 22 22. Mot socialism, statligt inflytande över näringslivet 1 23. Jämlikhet, ekonomisk utjämning 4 24. Stöd åt arbetare, låginkomsttagare 25. För marksocialisering 2 26. Neutralt till marksocialisering 3 27. Mot marksocialisering 5 28. För löntagarfonder 23 29. Neutralt till löntagarfonder 12 30. Mot löntagarfonder 6 31. Arbetsmiljöfrågor 12 32. Fackliga frågor 12 33. Medbestämmande, demokrati i arbetslivet 16 34. Byråkrati, förmyndarsamhälle 4 35. Semester, 5 veckors semester 18 36. Lag och ordning, kriminalpolitik, fångvård 5 37. Kyrka, moral 2 38. Grundlagsfrågor, fri- och rättigheter 5 39. Demokratifrågor 9 40. Utbildningsfrågor 14 41. Kommunikation, planfrågor, trafik 5 42. Invandrarfrågor 2 43. Kulturpolitik 13 44. Kommunala frågor 298 45. Partipolitiska frågor, regeringsfrågan 4 46. Sex timmars arbetsdag 50 99. Övrigt 1666 00. Ej tillämplig
VAR 10 SAKFRÅGA 2 Loc 19 width 2 MD= 0 Andra sakfrågan som behandlas i artikeln. 16 01. Miljöfrågor 32 02. Regionalpolitik, lokaliseringsfrågor, decentralisering 11 03. Jordbrukspolitik 18 04. Utrikespolitik, internationella frågor 1 05. Försvarspolitik 1 06. U-hjälp, u-landsfrågor, internationell solidaritet 19 07. Sociala reformer, socialpolitik 22 08. Sjukvård 51 09. Familjepolitik, barnomsorg 21 10. Kvinnofrågor, kvinnans ställning i samhället 28 11. Pensionsfrågor, åldringsfrågor 25 12. Samhällsekonomi, ekonomiska politiken 40 13. Sysselsättning, arbetsmarknad 5 14. Lönepolitik, lönefrågor 3 15. Inflation, prishöjningar, levnadskostnader 9 16. Bostadspolitik, hyror 104 17. Skattepolitik 35 18. Näringslivsfrågor 7 19. Liberalismens frihetsfrågor, kollektivanslutning 15 20. För socialism, statligt inflytande över näringslivet 20 21. Neutralt till socialism, statligt inflytande över näringslivet 21 22. Mot socialism, statligt inflytande över näringslivet 4 23. Jämlikhet, ekonomisk utjämning 1 24. Stöd åt arbetare, låginkomsttagare 2 25. För marksocialisering 6 26. Neutralt till marksocialisering 15 27. Mot marksocialisering 9 28. För löntagarfonder 43 29. Neutralt till löntagarfonder 25 30. Mot löntagarfonder 3 31. Arbetsmiljöfrågor 10 32. Fackliga frågor 53 33. Medbestämmande, demokrati i arbetslivet 4 34. Byråkrati, förmyndarsamhälle 2 35. Semester, 5 veckors semester 10 36. Lag och ordning, kriminalpolitik, fångvård 3 37. Kyrka, moral 2 38. Grundlagsfrågor, fri- och rättigheter 2 39. Demokratifrågor 6 40. Utbildningsfrågor 7 41. Kommunikation, planfrågor, trafik 2 42. Invandrarfrågor 1 43. Kulturpolitik 7 44. Kommunala frågor 56 45. Partipolitiska frågor, regeringsfrågan 1 46. Sex timmars arbetsdag 22 99. Övrigt 2007 00. Ej tillämplig
VAR 11 SAKFRÅGA 3 Loc 21 width 2 MD= 0 Tredje sakfrågan som behandlas i artikeln. 15 01. Miljöfrågor 15 02. Regionalpolitik, lokaliseringsfrågor, decentralisering 8 03. Jordbrukspolitik 4 04. Utrikespolitik, internationella frågor 3 05. Försvarspolitik 4 06. U-hjälp, u-landsfrågor, internationell solidaritet 25 07. Sociala reformer, socialpolitik 12 08. Sjukvård 89 09. Familjepolitik, barnomsorg 5 10. Kvinnofrågor, kvinnans ställning i samhället 20 11. Pensionsfrågor, åldringsfrågor 16 12. Samhällsekonomi, ekonomiska politiken 30 13. Sysselsättning, arbetsmarknad 3 14. Lönepolitik, lönefrågor 1 15. Inflation, prishöjningar, levnadskostnader 18 16. Bostadspolitik, hyror 82 17. Skattepolitik 9 18. Näringslivsfrågor 8 19. Liberalismens frihetsfrågor, kollektivanslutning 9 20. För socialism, statligt inflytande över näringslivet 8 21. Neutralt till socialism, statligt inflytande över näringslivet 17 22. Mot socialism, statligt inflytande över näringslivet 1 23. Jämlikhet, ekonomisk utjämning 2 24. Stöd åt arbetare, låginkomsttagare 25. För marksocialisering 4 26. Neutralt till marksocialisering 10 27. Mot marksocialisering 4 28. För löntagarfonder 16 29. Neutralt till löntagarfonder 15 30. Mot löntagarfonder 4 31. Arbetsmiljöfrågor 1 32. Fackliga frågor 14 33. Medbestämmande, demokrati i arbetslivet 6 34. Byråkrati, förmyndarsamhälle 2 35. Semester, 5 veckors semester 10 36. Lag och ordning, kriminalpolitik, fångvård 2 37. Kyrka, moral 4 38. Grundlagsfrågor, fri- och rättigheter 3 39. Demokratifrågor 9 40. Utbildningsfrågor 13 41. Kommunikation, planfrågor, trafik 3 42. Invandrarfrågor 43. Kulturpolitik 9 44. Kommunala frågor 47 45. Partipolitiska frågor, regeringsfrågan 1 46. Sex timmars arbetsdag 7 99. Övrigt 2219 00. Ej tillämplig
VAR 12 RUBRIK/TEMA Loc 23 width 2 MD= 0 Tema i artikelns rubrik. 3 01. Händelse (ej argument, ej aktör) 26 02. Ekonomi 23 03. Sysselsättning och industri 9 04. Välfärd och social standard 423 05. Energibehov, energiförsörjning 108 06. Kärnkraftens säkerhetsfrågor 20 07. Kärnkraftsproduktionens olika moment - tekniska problem 87 08. Miljöfrågor 54 09. Nationellt oberoende, internationella frågor 3 10. Samhällets inflytande över energiproduktionen 72 11. Folkomröstning i kärnkraftsfrågan 136 12. Energi och kärnkraft som partipolitisk debattfråga 150 13. C:s energi- och kärnkraftspolitik 28 14. S:s energi- och kärnkraftspolitik 33 15. FP:s och M:s respektive de borgerliga partiernas energi- och kärnkraftspolitik 295 20. Övriga energi- och kärnkraftstema 4 96. Uppgift saknas 1221 99. Rör ej energi och kärnkraft 112 00. Ej tillämplig, ingen rubrik
VAR 13 RUBRIK/VALENS Loc 25 width 1 MD=0 Valens i artikelns rubrik. 73 1. Positiv till kärnkraft 4 2. Positiv till kärnkraftsförespråkare och rör kärnkraft/energi 115 3. Negativ till kärnkraftsmotståndare och rör kärnkraft/energi 648 4. Neutral, går ej att fastställa 36 5. Negativ till kärnkraftsförespråkare och rör kärnkraft/energi 15 6. Positiv till kärnkraftsmotståndare och rör kärnkraft/energi 280 7. Negativ till kärnkraft 305 8. Behandlar energi men ej kärnkraft 1218 9. Behandlar ej energi/kärnkraft 113 0. Ej tillämplig, ingen rubrik
VAR 14 ARTIKEL/TEMA 1 Loc 26 width 2 MD= 0 Första tema i artikeln. 109 01. Händelse (ej argument, ej aktör) 66 02. Ekonomi 150 03. Sysselsättning och industri 37 04. Välfärd och social standard 756 05. Energibehov, energiförsörjning 310 06. Kärnkraftens säkerhetsfrågor 31 07. Kärnkraftsproduktionens olika moment - tekniska problem 140 08. Miljöfrågor 90 09. Nationellt oberoende, internationella frågor 19 10. Samhällets inflytande över energiproduktionen 137 11. Folkomröstning i kärnkraftsfrågan 129 12. Energi och kärnkraft som partipolitisk debattfråga 399 13. C:s energi- och kärnkraftspolitik 194 14. S:s energi- och kärnkraftspolitik 144 15. FP:s och M:s respektive de borgerliga partiernas energi- och kärnkraftspolitik 93 20. Övriga energi- och kärnkraftstema 3 00. Ej tillämplig
VAR 15 ARTIKEL/TEMA 2 Loc 28 width 2 MD= 0 Andra tema i artikeln. 8 01. Händelse (ej argument, ej aktör) 94 02. Ekonomi 152 03. Sysselsättning och industri 54 04. Välfärd och social standard 316 05. Energibehov, energiförsörjning 196 06. Kärnkraftens säkerhetsfrågor 35 07. Kärnkraftsproduktionens olika moment - tekniska problem 111 08. Miljöfrågor 64 09. Nationellt oberoende, internationella frågor 18 10. Samhällets inflytande över energiproduktionen 87 11. Folkomröstning i kärnkraftsfrågan 34 12. Energi och kärnkraft som partipolitisk debattfråga 161 13. C:s energi- och kärnkraftspolitik 108 14. S:s energi- och kärnkraftspolitik 132 15. FP:s och M:s respektive de borgerliga partiernas energi- och kärnkraftspolitik 31 20. Övriga energi- och kärnkraftstema 1 97. Annat tema som ej rör energi och kärnkraft 1205 00. Ej tillämplig
VAR 16 ARTIKEL/TEMA 3 Loc 30 width 2 MD= 0 Tredje tema i artikeln. 01. Händelse (ej argument, ej aktör) 72 02. Ekonomi 115 03. Sysselsättning och industri 60 04. Välfärd och social standard 144 05. Energibehov, energiförsörjning 92 06. Kärnkraftens säkerhetsfrågor 17 07. Kärnkraftsproduktionens olika moment - tekniska problem 102 08. Miljöfrågor 36 09. Nationellt oberoende, internationella frågor 14 10. Samhällets inflytande över energiproduktionen 59 11. Folkomröstning i kärnkraftsfrågan 19 12. Energi och kärnkraft som partipolitisk debattfråga 67 13. C:s energi- och kärnkraftspolitik 49 14. S:s energi- och kärnkraftspolitik 51 15. FP:s och M:s respektive de borgerliga partiernas energi- och kärnkraftspolitik 23 20. Övriga energi- och kärnkraftstema 1 99. Annat tema som ej rör energi och kärnkraft 1886 00. Ej tillämplig
VAR 17 ARTIKEL/TEMA 4 Loc 32 width 2 MD= 0 Fjärde tema i artikeln. 01. Händelse (ej argument, ej aktör) 16 02. Ekonomi 56 03. Sysselsättning och industri 50 04. Välfärd och social standard 49 05. Energibehov, energiförsörjning 45 06. Kärnkraftens säkerhetsfrågor 14 07. Kärnkraftsproduktionens olika moment - tekniska problem 44 08. Miljöfrågor 25 09. Nationellt oberoende, internationella frågor 10 10. Samhällets inflytande över energiproduktionen 40 11. Folkomröstning i kärnkraftsfrågan 5 12. Energi och kärnkraft som partipolitisk debattfråga 36 13. C:s energi- och kärnkraftspolitik 26 14. S:s energi- och kärnkraftspolitik 36 15. FP:s och M:s respektive de borgerliga partiernas energi- och kärnkraftspolitik 8 20. Övriga energi- och kärnkraftstema 2347 00. Ej tillämplig
VAR 18 ARTIKEL/TEMA 5 Loc 34 width 2 MD= 0 Femte tema i artikeln. 01. Händelse (ej argument, ej aktör) 3 02. Ekonomi 11 03. Sysselsättning och industri 15 04. Välfärd och social standard 20 05. Energibehov, energiförsörjning 13 06. Kärnkraftens säkerhetsfrågor 1 07. Kärnkraftsproduktionens olika moment - tekniska problem 9 08. Miljöfrågor 6 09. Nationellt oberoende, internationella frågor 2 10. Samhällets inflytande över energiproduktionen 21 11. Folkomröstning i kärnkraftsfrågan 2 12. Energi och kärnkraft som partipolitisk debattfråga 36 13. C:s energi- och kärnkraftspolitik 18 14. S:s energi- och kärnkraftspolitik 8 15. FP:s och M:s respektive de borgerliga partiernas energi- och kärnkraftspolitik 2 20. Övriga energi- och kärnkraftstema 2640 00. Ej tillämplig
VAR 19 AKTÖR 1 Loc 36 width 2 MD= 0 Första aktör i artikeln. 59 01. Vänsterpartiet Kommunisterna 66 02. Lars Werner 332 03. Socialdemokraterna 142 04. Olof Palme 311 06. Centerpartiet 288 07. Thorbjörn Fälldin 70 08. Folkpartiet 50 09. Per Ahlmark 42 10. Moderata Samlingspartiet 97 11. Gösta Bohman 5 12. Borgerliga partierna 16 13. Övriga partier/partiledare 3 14. Partierna allmänt 19 15. LO 14 16. Metallindustriarbetareförbundet 12 17. Byggnadsarbetareförbundet 2 18. TCO 10 20. Centrala driftsledningen 15 21. Vattenfall 13 22. Sydkraft 2 23. Övriga kraftföretag 1 24. Kraftföretagen allmänt 8 27. ASEA/ATOM 5 29. Övriga svenska kraftintressenter 3 30. Statens Kärnkraftsinspektion 2 31. AB Atomenergi 2 32. Svensk kärnbränsleförsörjning 31 36. Statens planverk 1 37. Statens industriverk 1 39. Statens strålskyddsinstitut 2 41. Koncessionsnämnden för miljöskydd 1 46. Överstyrelsen för ekonomiskt försvar 8 47. Försvarets forskningsanstalt 13 51. Statliga utredningar 20 52. Energisparkommitten 10 53. Övriga statliga myndigheter/organ 1 55. Ingenjörsvetenskapsakademin 1 57. Chalmers tekniska högskola 59 58. Svenska kärnforskare/experter 64 59. Övriga svenska forskare/experter 19 60. Utländska kärnforskare/experter 21 61. Övriga utländska forskare/experter 3 62. SAF 5 63. Sveriges industriförbund 1 64. Industrins utredningsinstitut 2 66. Övriga näringslivsorganisationer 22 67. Enskilda företag 2 68. Oljebolagen 7 72. Hyresgästernas riksförbund 72 74. Miljö/aktionsgrupper 10 75. Kommuner 1 77. Landsting 2 79. Länsstyrelser 3 81. Nordiska länderna 5 86. EG 1 88. Östländerna 2 92. FN 53 93. Ledarskribent 37 94. Kulturskribent 72 95. Krönikör 56 96. Journalist 12 97. Radio/TV 17 98. Annan tidning/tidskrift 370 99. Övriga aktörer/parter 211 00. Ej tillämplig
VAR 20 AKTÖR 2 Loc 38 width 2 MD= 0 Andra aktör i artikeln. (Om samma som i var.19 kodas 00) 8 01. Vänsterpartiet Kommunisterna 3 02. Lars Werner 41 03. Socialdemokraterna 32 04. Olof Palme 2 05. Socialistiska partierna 45 06. Centerpartiet 58 07. Thorbjörn Fälldin 17 08. Folkpartiet 21 09. Per Ahlmark 13 10. Moderata Samlingspartiet 18 11. Gösta Bohman 7 12. Borgerliga partierna 1 13. Övriga partier/partiledare 3 14. Partierna allmänt 2 15. LO 1 17. Byggnadsarbetareförbundet 2 18. TCO 2 20. Centrala driftsledningen 4 21. Vattenfall 2 22. Sydkraft 2 23. Övriga kraftföretag 1 24. Kraftföretagen allmänt 3 27. ASEA/ATOM 2 29. Övriga svenska kraftintressenter 10 36. Statens planverk 1 39. Statens strålskyddsinstitut 2 51. Statliga utredningar 3 52. Energisparkommitten 2 53. Övriga statliga myndigheter/organ 3 56. Tekniska högskolan i Stockholm 12 58. Svenska kärnforskare/experter 10 59. Övriga svenska forskare/experter 3 60. Utländska kärnforskare/experter 1 61. Övriga utländska forskare/experter 1 63. Sveriges industriförbund 3 67. Enskilda företag 1 68. Oljebolagen 13 74. Miljö/aktionsgrupper 2 75. Kommuner 1 83. USA 26 93. Ledarskribent 2 95. Krönikör 5 96. Journalist 1 97. Radio/TV 1 98. Annan tidning/tidskrift 29 99. Övriga aktörer/parter 2385 00. Ej tillämplig
VAR 21 AKTÖR 3 Loc 40 width 2 MD= 0 Tredje aktör i artikeln. (Om samma som i var.20 kodas 00) 11 01. Vänsterpartiet Kommunisterna 2 02. Lars Werner 32 03. Socialdemokraterna 28 04. Olof Palme 30 06. Centerpartiet 36 07. Thorbjörn Fälldin 14 08. Folkpartiet 12 09. Per Ahlmark 10 10. Moderata Samlingspartiet 14 11. Gösta Bohman 6 12. Borgerliga partierna 2 13. Övriga partier/partiledare 3 15. LO 1 17. Byggnadsarbetareförbundet 1 20. Centrala driftsledningen 2 21. Vattenfall 2 22. Sydkraft 1 29. Övriga svenska kraftintressenter 8 36. Statens planverk 1 39. Statens strålskyddsinstitut 1 40. Statens naturvårdsverk 3 52. Energisparkommitten 1 56. Tekniska högskolan i Stockholm 7 58. Svenska kärnforskare/experter 5 59. Övriga svenska forskare/experter 2 60. Utländska kärnforskare/experter 1 61. Övriga utländska forskare/experter 1 64. Industrins utredningsinstitut 3 67. Enskilda företag 1 72. Hyresgästernas riksförbund 3 74. Miljö/aktionsgrupper 1 75. Kommuner 30 93. Ledarskribent 1 95. Krönikör 7 96. Journalist 1 97. Radio/TV 3 98. Annan tidning/tidskrift 9 99. Övriga aktörer/parter 2511 00. Ej tillämplig
VAR 22 AKTÖR 4 Loc 42 width 2 MD= 0 Fjärde aktör i artikeln. (Om samma som i var.21 kodas 00) 7 01. Vänsterpartiet Kommunisterna 8 02. Lars Werner 32 03. Socialdemokraterna 29 04. Olof Palme 21 06. Centerpartiet 25 07. Thorbjörn Fälldin 9 08. Folkpartiet 7 09. Per Ahlmark 8 10. Moderata Samlingspartiet 7 11. Gösta Bohman 4 12. Borgerliga partierna 3 13. Övriga partier/partiledare 1 17. Byggnadsarbetareförbundet 1 20. Centrala driftsledningen 1 21. Vattenfall 3 22. Sydkraft 1 27. ASEA/ATOM 5 36. Statens planverk 1 37. Statens industriverk 1 52. Energisparkommitten 2 53. Övriga statliga myndigheter/organ 1 55. Ingenjörsvetenskapsakademin 1 56. Tekniska högskolan i Stockholm 4 58. Svenska kärnforskare/experter 3 59. Övriga svenska forskare/experter 2 61. Övriga utländska forskare/experter 1 64. Industrins utredningsinstitut 3 67. Enskilda företag 1 73. Sveriges fastighetsägareförbund 3 74. Miljö/aktionsgrupper 1 75. Kommuner 17 93. Ledarskribent 5 96. Journalist 3 98. Annan tidning/tidskrift 3 99. Övriga aktörer/parter 2583 00. Ej tillämplig
VAR 23 AKTÖR 5 Loc 44 width 2 MD= 0 Femte aktör i artikeln. (Om samma som i var.22 kodas 00) 15 01. Vänsterpartiet Kommunisterna 6 02. Lars Werner 13 03. Socialdemokraterna 10 04. Olof Palme 1 05. Socialistiska partierna 9 06. Centerpartiet 18 07. Thorbjörn Fälldin 6 08. Folkpartiet 1 09. Per Ahlmark 3 10. Moderata Samlingspartiet 6 11. Gösta Bohman 3 12. Borgerliga partierna 1 13. Övriga partier/partiledare 2 15. LO 1 22. Sydkraft 1 27. ASEA/ATOM 1 34. Byggnadsstyrelsen 12 36. Statens planverk 1 51. Statliga utredningar 2 52. Energisparkommitten 5 53. Övriga statliga myndigheter/organ 1 56. Tekniska högskolan i Stockholm 4 58. Svenska kärnforskare/experter 1 59. Övriga svenska forskare/experter 3 67. Enskilda företag 5 74. Miljö/aktionsgrupper 1 75. Kommuner 1 85. OECD 1 87. IEA 15 93. Ledarskribent 1 95. Krönikör 2 96. Journalist 1 97. Radio/TV 5 99. Övriga aktörer/parter 2649 00. Ej tillämplig
VAR 24 AKTÖR 1.1 Loc 46 width 2 MD= 0 Första aktör i artikeln. (Denna variabel är samma som 19) 59 01. Vänsterpartiet Kommunisterna 66 02. Lars Werner 332 03. Socialdemokraterna 142 04. Olof Palme 311 06. Centerpartiet 288 07. Thorbjörn Fälldin 70 08. Folkpartiet 50 09. Per Ahlmark 42 10. Moderata Samlingspartiet 97 11. Gösta Bohman 5 12. Borgerliga partierna 16 13. Övriga partier/partiledare 3 14. Partierna allmänt 19 15. LO 14 16. Metallindustriarbetareförbundet 12 17. Byggnadsarbetareförbundet 2 18. TCO 10 20. Centrala driftsledningen 15 21. Vattenfall 13 22. Sydkraft 2 23. Övriga kraftföretag 1 24. Kraftföretagen allmänt 8 27. ASEA/ATOM 5 29. Övriga svenska kraftintressenter 3 30. Statens Kärnkraftsinspektion 2 31. AB Atomenergi 2 32. Svensk kärnbränsleförsörjning 31 36. Statens planverk 1 37. Statens industriverk 1 39. Statens strålskyddsinstitut 2 41. Koncessionsnämnden för miljöskydd 1 46. Överstyrelsen för ekonomiskt försvar 8 47. Försvarets forskningsanstalt 13 51. Statliga utredningar 20 52. Energisparkommitten 10 53. Övriga statliga myndigheter/organ 1 55. Ingenjörsvetenskapsakademin 1 57. Chalmers tekniska högskola 59 58. Svenska kärnforskare/experter 64 59. Övriga svenska forskare/experter 19 60. Utländska kärnforskare/experter 21 61. Övriga utländska forskare/experter 3 62. SAF 5 63. Sveriges industriförbund 1 64. Industrins utredningsinstitut 2 66. Övriga näringslivsorganisationer 22 67. Enskilda företag 2 68. Oljebolagen 7 72. Hyresgästernas riksförbund 72 74. Miljö/aktionsgrupper 10 75. Kommuner 1 77. Landsting 2 79. Länsstyrelser 3 81. Nordiska länderna 5 86. EG 1 88. Östländerna 2 92. FN 54 93. Ledarskribent 37 94. Kulturskribent 72 95. Krönikör 56 96. Journalist 12 97. Radio/TV 17 98. Annan tidning/tidskrift 369 99. Övriga aktörer/parter 211 00. Ej tillämplig
VAR 25 AKTÖR 2.1 Loc 48 width 2 MD= 0 Andra aktör i artikeln. 39 01. Vänsterpartiet Kommunisterna 47 02. Lars Werner 225 03. Socialdemokraterna 131 04. Olof Palme 2 05. Socialistiska partierna 229 06. Centerpartiet 225 07. Thorbjörn Fälldin 48 08. Folkpartiet 50 09. Per Ahlmark 33 10. Moderata Samlingspartiet 73 11. Gösta Bohman 7 12. Borgerliga partierna 7 13. Övriga partier/partiledare 3 14. Partierna allmänt 17 15. LO 1 16. Metallindustriarbetareförbundet 4 17. Byggnadsarbetareförbundet 3 18. TCO 8 20. Centrala driftsledningen 10 21. Vattenfall 9 22. Sydkraft 2 23. Övriga kraftföretag 1 24. Kraftföretagen allmänt 7 27. ASEA/ATOM 3 29. Övriga svenska kraftintressenter 2 32. Svensk kärnbränsleförsörjning 15 36. Statens planverk 2 39. Statens strålskyddsinstitut 3 47. Försvarets forskningsanstalt 2 51. Statliga utredningar 8 52. Energisparkommitten 4 53. Övriga statliga myndigheter/organ 3 56. Tekniska högskolan i Stockholm 55 58. Svenska kärnforskare/experter 34 59. Övriga svenska forskare/experter 5 60. Utländska kärnforskare/experter 4 61. Övriga utländska forskare/experter 3 62. SAF 5 63. Sveriges industriförbund 6 67. Enskilda företag 1 68. Oljebolagen 2 72. Hyresgästernas riksförbund 44 74. Miljö/aktionsgrupper 4 75. Kommuner 1 81. Nordiska länderna 1 83. USA 3 86. EG 51 93. Ledarskribent 26 94. Kulturskribent 50 95. Krönikör 20 96. Journalist 3 97. Radio/TV 5 98. Annan tidning/tidskrift 220 99. Övriga aktörer/parter 1041 00. Ej tillämplig, ej dubbelkod
VAR 26 AKTÖR 3.1 Loc 50 width 2 MD= 0 Tredje aktör i artikeln. 30 01. Vänsterpartiet Kommunisterna 32 02. Lars Werner 156 03. Socialdemokraterna 112 04. Olof Palme 1 05. Socialistiska partierna 160 06. Centerpartiet 147 07. Thorbjörn Fälldin 28 08. Folkpartiet 38 09. Per Ahlmark 27 10. Moderata Samlingspartiet 57 11. Gösta Bohman 8 12. Borgerliga partierna 2 13. Övriga partier/partiledare 16 15. LO 1 16. Metallindustriarbetareförbundet 2 17. Byggnadsarbetareförbundet 1 18. TCO 6 20. Centrala driftsledningen 5 21. Vattenfall 7 22. Sydkraft 1 24. Kraftföretagen allmänt 1 27. ASEA/ATOM 1 29. Övriga svenska kraftintressenter 9 36. Statens planverk 1 39. Statens strålskyddsinstitut 1 40. Statens naturvårdsverk 2 47. Försvarets forskningsanstalt 3 52. Energisparkommitten 2 53. Övriga statliga myndigheter/organ 1 56. Tekniska högskolan i Stockholm 40 58. Svenska kärnforskare/experter 19 59. Övriga svenska forskare/experter 3 60. Utländska kärnforskare/experter 4 61. Övriga utländska forskare/experter 3 62. SAF 3 63. Sveriges industriförbund 1 64. Industrins utredningsinstitut 3 67. Enskilda företag 1 72. Hyresgästernas riksförbund 24 74. Miljö/aktionsgrupper 2 75. Kommuner 1 81. Nordiska länderna 1 86. EG 50 93. Ledarskribent 20 94. Kulturskribent 36 95. Krönikör 20 96. Journalist 1 97. Radio/TV 4 98. Annan tidning/tidskrift 128 99. Övriga aktörer/parter 1585 00. Ej tillämplig, ej dubbelkod
VAR 27 AKTÖR 4.1 Loc 52 width 2 MD= 0 Fjärde aktör i artikeln. 20 01. Vänsterpartiet Kommunisterna 26 02. Lars Werner 122 03. Socialdemokraterna 96 04. Olof Palme 105 06. Centerpartiet 92 07. Thorbjörn Fälldin 17 08. Folkpartiet 28 09. Per Ahlmark 18 10. Moderata Samlingspartiet 30 11. Gösta Bohman 5 12. Borgerliga partierna 3 13. Övriga partier/partiledare 11 15. LO 1 17. Byggnadsarbetareförbundet 6 20. Centrala driftsledningen 1 21. Vattenfall 7 22. Sydkraft 2 27. ASEA/ATOM 7 36. Statens planverk 1 37. Statens industriverk 1 47. Försvarets forskningsanstalt 1 52. Energisparkommitten 3 53. Övriga statliga myndigheter/organ 1 56. Tekniska högskolan i Stockholm 30 58. Svenska kärnforskare/experter 14 59. Övriga svenska forskare/experter 3 61. Övriga utländska forskare/experter 2 62. SAF 1 63. Sveriges industriförbund 1 64. Industrins utredningsinstitut 4 67. Enskilda företag 1 73. Sveriges fastighetsägareförbund 16 74. Miljö/aktionsgrupper 2 75. Kommuner 32 93. Ledarskribent 16 94. Kulturskribent 25 95. Krönikör 12 96. Journalist 4 98. Annan tidning/tidskrift 77 99. Övriga aktörer/parter 1963 00. Ej tillämplig, ej dubbelkod
VAR 28 AKTÖR 5.1 Loc 54 width 2 MD= 0 Femte aktör i artikeln. 22 01. Vänsterpartiet Kommunisterna 16 02. Lars Werner 68 03. Socialdemokraterna 66 04. Olof Palme 1 05. Socialistiska partierna 64 06. Centerpartiet 62 07. Thorbjörn Fälldin 8 08. Folkpartiet 15 09. Per Ahlmark 7 10. Moderata Samlingspartiet 20 11. Gösta Bohman 3 12. Borgerliga partierna 1 13. Övriga partier/partiledare 12 15. LO 3 20. Centrala driftsledningen 2 22. Sydkraft 1 27. ASEA/ATOM 1 34. Byggnadsstyrelsen 12 36. Statens planverk 1 51. Statliga utredningar 2 52. Energisparkommitten 7 53. Övriga statliga myndigheter/organ 1 56. Tekniska högskolan i Stockholm 23 58. Svenska kärnforskare/experter 7 59. Övriga svenska forskare/experter 2 61. Övriga utländska forskare/experter 1 62. SAF 1 63. Sveriges industriförbund 3 67. Enskilda företag 15 74. Miljö/aktionsgrupper 1 75. Kommuner 1 85. OECD 1 87. IEA 33 93. Ledarskribent 13 94. Kulturskribent 14 95. Krönikör 7 96. Journalist 1 97. Radio/TV 52 99. Övriga aktörer/parter 2237 00. Ej tillämplig, ej dubbelkod
VAR 29 ARGUMENT 1 Loc 56 width 2 MD= 0 Argument framfört av förste aktör i artikeln. FÖR KÄRNKRAFTEN. Ekonomi 3 01. Kärnkraft är en billig och ekonomisk energikälla / ur ekonomisk synvinkel det enda realistiska alternativet 32 02. Avveckling av kärnkraften är slöseri med investerat kapital / det blir för att lösa ingågna avtal och kontrakt om kärnkraften avvecklas 11 03. Alternativet till kärnkraft är ökad import av dyr olja / handels- och betalningsbalansen påverkas negativt av ökad import respektive användning av Sysselsättning och industri 45 04. Kärnkraft behövs för att klara respektive kunna öka sysselsättningen 5 05. Elenergi från kärnkraft behövs för att klara repektive kunna öka sysselsättningen 17 06. Kärnkraft behövs för att bevara respektive kunna öka svenska industrins utvecklingstakt, konkurrenskraft och produktion 18 07. Elenergi från kärnkraft behövs för att bevara respektive kunna öka svenska industrins utvecklingstakt, konkurrenskraft och produktion 9 08. Mer energi altenativt mer elenergi från kärnkraft ger förbättrad arbetsmiljö / farliga, smutsiga och tunga arbeten kan ersättas om energiförbrukningen ökar / mindre energi ger tyngre arbeten alt. färre och mindre mekaniserade arbeten Välfärd och social standard 5 09. Kärnkraft behövs för att bevara altenativt kunna öka välfärd och social standard / för att kunna genomföra sociala reformer och utjämna klassklyftor / utan kärnkraft brist på energi och ökade klassklyftor 13 10. Kärnkraft behövs för att kunna tillgodose medborgarnas krav på varor och tjänster / konsumtion / ökad satsning på kollektivtrafik / undvika kraftiga hyreshöjningar Energibehov - energiförsörjning 58 11. Det ökade behovet av energi kan inte klaras utan kärnkraft / energiförsörjningen kan inte klaras utan det beslutade kärnkraftsprogrammet / kärnkraft är vårt enda alternativ 25 12. Det ökade behovet av elenergi kan inte klaras utan kärnkraft / elförsörjningen kan inte klaras utan det beslutade kärnkraftsprogrammet 3 13. Kärnkraftens energitillskott kan inte ersättas av hushållning med energi alternativt effektivare utnyttjande av redan producerad energi 1 14. Kärnkraftens elenergitillskott kan inte ersättas av hushållning med energi alternativt effektivare utnyttjande av redan producerad energi 9 15. Alternativa energikällor som sol, vind, jordvärme etc. kan på kort sikt alt. 15-20 år inte ersätta kärnkraftens energitillskott / alternativa energikällor är ej utforskade alt. mer forskning kring alternativa energikällor behövs 23 16. Energisparande inom uppvärmningssektorn alt. bättre isolering av byggnader och bostadshus ger endast marginella vinster alt. kan inte ersätta kärnkraftens energitillskott 21 17. Kärnkraft alt. försiktig satsning på kärnkraft innebär att den framtida energipolitiska handlingsfriheten bevaras Kärnkraftens säkerhetsgågor 50 18. Kärnkraftens säkerhetsrisker är överdrivna / de är inte större än för andra energikällor alt. annan mänsklig verksamhet 13 19. Avfallshanteringen är ett mindre alt. inget säkerhetsproblem / den är praktiskt taget löst / tillfredsställande alt. säkra lösningar finns alt. kommer att presenteras av forskarna 1 20. Upparbetningen av det radioaktiva avfallet är ett mindre alt. inget säkerhetsproblem / fungerande alt. säkra upparbetningsanläggningar finns 6 21. Den radioaktiva strålningen från kärnkraftshanteringen utgör ingen fara för människan / strålningen är mindre än den naturen dagligen utsätter människan för 1 23. Det finns ingen risk att kärnkraftens nödvändiga säkerhets- och bevakningsarrangemang mot terror, sabotage och åverkan av skilda slag leder till ingrepp i den personliga friheten alt. leder till en "polisstat" Kärnkraftsproduktionens olika moment - tekniska problem 10 24. Sveriges uranbehov är täckt för den närmaste framtiden genom avtal / urantillgången utgör inget problem 2 25. Tillgången på upparbetningstjänster utgör inget problem / avtal finns alt. kommer att träffas inom kort 8 26. Drift av kärnkraften alt. lättvattenreaktorer är nödvändigt för att få tekniska insikter och erfarenheter för utveckling av bridreaktorn alt. för den framtida kärnenergiforskningen / satsningen på kärnenergiforskning får ej Kärnkraften och miljöfrågorna 3 27. Kärnkraft är en ren och miljövänlig energikälla 27 28. Kärnkraft är miljövänligare än olja / kärnkraftsavveckling leder till ökad oljeanvändning och miljöförstöring 5 29. Kärnkraftsavveckling kräver ökad vattankraftsutbyggnad alt. ökade ingrepp i älvarna 2 30. Kärnkraft är miljövänligare än andra energikällor / det finns inga helt säkra och miljövänliga energikällor varför kärnkraft är att föredra Nationellt oberoende och internationella aspekter 11 31. Kärnkraft ökar Sveriges självförsörjningsgrad för energi / kärnkraft minskar oljeberoendet / Sverige har eget uran / Sverige har egen kärnkraftsindustri 4 32. Kärnkraftens spridning och utnyttjande som energikälla är en ofrånkomlig internationell utveckling / svensk avveckling av kärnkraften ger ingen internationell effekt / Sverige måste hänga med i den internationella utvecklingen 10 33. Det finns inget samband mellan fredligt utnyttjande av kärnkraften och kärnvapenframställning / problemen kring kärnvapenspridning kan endast lösas genom internationella avtal övrigt 16 35. Övriga argument och perspektiv för kärnkraften MOT KÄRNKRAFTEN. Ekonomi 8 36. Kärnkraftens driftsekonomi är osäker / kostnadsberäkningarna för kärnkraftsutbyggnaden håller ej 7 37. Avveckling av kärnkraften kan göras nu alt. inom den allra närmaste framtiden utan alltför höga kostnader / inga anslag till till kärnkraftsutbyggnaden bör beviljas 8 38. Kärnkraften kräver alltför stora investeringar / andra och viktigare samhällssektorer blir eftersatta p.g.a. kärnkraftssatsningen Sysselsättning och industri 16 39. Kärnkraft är ej nödvändig för att klara alt. kunna öka sysselsättningen 3 40. Elenergi från kärnkraft är ej nödvändig för att klara alt. kunna öka sysselsättningen 7 41. Kärnkraft är ej nödvändig för att bevara alt. kunna öka sysselsättningen 1 42. Elenergi från kärnkraft är ej nödvändig för att bevara alt. kunna öka sysselsättningen 11 43. Kärnkraft behövs ej eftersom inget samband råder mellan ökad energiförbrukning och sysselsättning / kärnkraft ökar kapitalintensiteten och Välfärd och social standard 4 44. Kärnkraft är ej nödvändig för att bevara alt. kunna öka välfärd och social standard / för att kunna genomföra sociala reformer 1 45. Kärnkraft är ej nödvändig för att kunna tillgodose medborgarnas krav på varor och tjänster alt. konsumtion 2 46. Standardsänkning alt. "mindre prylar" som följd av kärnkraftsavveckling måste accepteras solidariskt / välfärden kan inte mätas enbart ekonomiskt och materiellt Energibehov - energiförsörjning 143 47. Det ökade behovet av energi kan klaras utan kärnkraft / energiförsörjningen kan klaras även om kärnkraften avvecklas / kärnkraften skall avvecklas 7 48. Det ökade behovet av elenergi kan klaras utan kärnkraft / elförsörjningen kan klaras även om kärnkraften avvecklas 42 49. Hushållning med energi alt. energisparande inom uppvärmningssektorn alt. bättre isolering av byggnader och bostadshus gör kärnkraftens energitillskott obehövligt 1 50. Hushållning med energi alt. energisparande alt. effektivare utnyttjande av redan producerad energi gör kärnkraftens elenergitillskott överflödigt 26 51. Utnyttjandet av alt. större satsning på alternativa energikällor t.ex. sol, vind, jordvärme etc. gör kärnkraften överflödig / alternativa energikällor måste utforskas alt. börja användas som ersättning för kärnkraften 6 52. Satsning på kärnkraft innebär att den energipolitiska handlingsfriheten begränsas / kärnkraftens energiproduktion blir svår att ersätta om kärnkraften i framtiden måste avvecklas p.g.a. att den visat sig farlig Kärnkraftens säkerhetsfrågor 127 53. Kärnkraftens säkerhetsrisker är stora / säkerhetsriskerna är större än för andra energikällor alt. annan mänsklig verksamhet / kommande generationer utsätts för stora risker alt. måste ta hand om problemen 69 54. Avfallshanteringen är ett stort alt. olösligt problem / inga tillfredsställande alt. säkra lösningar för avfallet finns alt. kommer att kunna presenteras av forskarna inom överskådlig framtid 4 55. Upparbetningen av det radioaktiva avfallet är ett stort säkerhetsproblem / idag finns inga fungerande alt. säkra upparbetningsanläggningar 21 56. Den radioaktiva strålningen från kärnkraftshanteringen kan ge upphov till genetiska skador alt. skador på kommande generationer 3 57. Många forskare och experter är motståndare till kärnkraft / forskare och experter är osäkra alt. oeniga om säkerhetsfrågornas lösning 1 58. Det finns stor risk för att kärnkraftens säkerhets- och bevakningsarrangemang mot terror, sabotage och åverkan av skilda slag leder till ingrepp i den personliga friheten alt. till en "polisstat" 7 59. De "normala" utsläppen från kärnkraftsverken kan ge upphov till sjukdomar av olika slag / kärnkraftverken släpper ut giftgaser och plutonium i atmosfären Kärnkraftsproduktionens olika moment - tekniska problem 10 60. Uranbristen i världen alt. den knappa tillgången på anrikat uran kan leda till kärnkraftsstopp 1 61. Avtal om upparbetning av svenskt avfall blir svårt att träffa / existerande upparbetningsanläggningar har idag låg kapacitet / det finns idag inga fungerande upparbetningsanläggningar Kärnkraften och miljöfrågorna 15 63. Kärnkraft ger stora miljöproblem genom giftgasutsläpp, varmvattenutsläpp / kärnkraft ger negativa återverkningar på miljön 13 64. Kärnkraft är ur miljöhänseende inget bättre alternativ än olja / oljan kan avsvavlas alt. olja med låg svavelhalt kan användas isället för kärnkraft 7 65. Kärnkraftsavveckling leder ej till ingrepp i hittills orörda älvar / redan byggda vattenkraftverk kan göras effektivare 40 66. Uranbrytning i Sverige ger oacceptabla skador i landskapet Nationellt oberoende och internationella aspekter 5 67. Kärnkraften alt. kärnkraftsteknologin alt. kärnbränslecykeln ökar Sveriges beroende av utlandet 2 68. Svensk avveckling av kärnkraften skulle ge internationell effekt och bidra till eftertanke hos utländska beslutsfattare 41 69. Fredligt utnyttjande av kärnkraft ger plutonium som är en förutsättning för kärnvapenframställning / spridning av kärnkraftsteknologin ökar risken för kärnvapenspridning 6 70. Det finns stor risk för att plutonium från upparbetningen kommer på avvägar alt. kan utnyttjas i terror- eller utpressningssyfte / internationella avtal är ej någon garanti för att använt och erhållet plutonium redovisas Samhällets inflytande över energiproduktionen 2 71. Energiproduktion med kärnkraft ökar samhällets centralisering / kärnkraften är som energisystem stort och tekniskt komplicerat alt. kräver centrala beslut övrigt 48 72. Övriga argument och perspektiv alt. allmänna och oprecisa uttalanden mot kärnkraften NEUTRALT OM KÄRNKRAFTEN 31 73. Av aktör använt argument och perspektiv som ej kan riktningsbesämmas för eller emot kärnkraften ENERGIFÖRSÖRJNING - ALLMÄNT OCH SPECIFIKT Energibehov - energiförsörjning 33 74. Energiförbrukningen måste öka / mer energi kommer att behövas i framtiden / vår energiförsörjning måste tryggas 1 75. Energiförbrukningen behöver ej ökas / det finns inget som säger att vi kommer att behöva mer energi i framtiden 21 76. Nuvarande energiförbrukningsnivå är onödigt hög / nolltillväxt i energiförbrukningen är möjlig / ett lågenergisamhälle och ett resursbevarande samhälle eftersträvas 51 77. Hushållning med energi alt. energisparande alt. effektivare utnyttjande av producerad energi alt. bostadsisolering är inte tillräckligt för att klara energibehovet 51 78. Hushållning med energi alt. energisparande alt. effektivare utnyttjande av producerad energi alt. bostadsisolering kommer att täcka det ökade energibehovet 120 79. För att hålla tillbaka alt. begränsa ökningen av energiförbrukningen måste energisparande och hushållning med energi stimuleras / skatt på energi stimulerar sparande 8 80. Alternativa energikällor t.ex. sol, vind, jordvärme etc. kan ej ge något avgörande tillskott till energiförsörjningen på kort sikt alt. 15-20 år / forskningen kring alternativa energikällor måste ge resultat 36 81. Alternativa energikällor t.ex. sol, vind, jordvärme etc. kan användas för energiproduktion / ökad alt. intensivare satsning på alternativa energikällor är nödvändig / ökad satsning på energiforskning är nödvändig Sysselsättning och industri 27 82. Mer energi behövs om sysselsättningen skall klaras / ökas 3 83. Sysselsättningen kan klaras alt. ökas vid lägre ökningstakt i energiförbrukningen / det finns inget entydigt samband mellan ökande energiförbrukning och sysselsättning / mer energi ökar kapitalintensiteten alt. minskar antalet arbetstillfällen 13 84. Mer energi behövs för att bevara alt. kunna öka den svenska industrins utvecklingstakt, konkurrenskraft, produktion 9 85. Industrins utvecklingstakt, konkurrenskraft och produktion kan bevaras alt. ökas vid en lägre ökningstakt i energiförbrukningen / industrin kan använda alt. utveckla energisnålare produktionsmetoder Välfärd och social standard 11 86. Mer energi behövs för att klara alt. kunna öka välfärd och social standard / för att kunna genomföra sociala reformer / mindre energi alt. lägre energiförbrukning medför höjda hyreskostnader Internationella aspekter 2 88. Ökad energiförbrukning är inte osolidariskt med u-länderna / ökad industriell och teknologisk kapacitet i Sverige alt. i den industrialiserade världen är en förutsättning för ökad u-hjälp alt. ökat stöd åt u-ländernas ansträngningar 4 89. Ökad energiförbrukning innebär uttömmande av alt. slöseri med jordens resurser / ökad energiförbrukning alt. ökat uttömmande av jordens energiråvaror är osolidariskt med u-länderna Samhällets inflytande över energiproduktinen 14 90. Energiförsörjningens många aspekter och problem (produktion, distribution, konsumtion) kräver ett ökat samhälleligt alt statligt sammanhållande grepp / ökad planhushållning är nödvändig alt. blir nödvändig i framtiden 3 91. Problemen kring energiförsörjningen får inte leda till alt. får inte tas som förevändning för ökad statlig styrning av energisektorn övrigt 99 92. Övriga argument och perspektiv som behandlar energiförsörjningen ENERGI OCH KÄRNKRAFT SOM PARTIPOLITISK DEBATTFRÅGA Folkomröstning 82 93. Folkomröstning bör tillgripas i kärnkraftsfrågan / kärnkraftsfrågan är alltför viktig för att kunna avgöras i riksdagsvalet 35 94. Folkomröstning måste tillgripas vid parlamentariskt dödläge / folkomröstning kan tillgripas under förutsättning att alla partier är överens om det 21 95. Folkomröstning i kärnkraftsfrågan är inte nödvändig / kärnkraftsfrågan avgörs i riksdagsvalet Centerns energi- och kärnkraftspolitik 341 96. Aktör uttalar sig positivt, neutralt eller negativt om partiets energi- och kärnkraftspolitik utan precisering av vilka inslag i politiken uttalandet gäller Socialdemokraternas energi- och kärnkraftspolitik 150 97. Aktör uttalar sig positivt, neutralt eller negativt om partiets energi- och kärnkraftspolitik utan precisering av vilka inslag i politiken uttalandet gäller Folkpartiets och moderaternas / de borgerliga partiernas energi- och kärnkraftspolitik 146 98. Aktör uttalar sig positivt, neutralt eller negativt om partiernas energi- och kärnkraftspolitik utan precisering av vilka inslag i politiken uttalandet gäller övrigt 102 99. Övriga argument och perspektiv med energi och kärnkraft som partipolitisk debattfråga 211 00. Ej tillämplig
VAR 30 ARGUMENT 2 Loc 58 width 2 MD= 0 Argument framfört av andre aktör i artikeln. (Om samma som i var.29 och var.20 kodas 00) FÖR KÄRNKRAFTEN. Ekonomi 7 01. Kärnkraft är en billig och ekonomisk energikälla / ur ekonomisk synvinkel det enda realistiska alternativet 33 02. Avveckling av kärnkraften är slöseri med investerat kapital / det blir för att lösa ingågna avtal och kontrakt om kärnkraften avvecklas 12 03. Alternativet till kärnkraft är ökad import av dyr olja / handels- och betalningsbalansen påverkas negativt av ökad import respektive användning av Sysselsättning och industri 50 04. Kärnkraft behövs för att klara respektive kunna öka sysselsättningen 15 05. Elenergi från kärnkraft behövs för att klara repektive kunna öka sysselsättningen 14 06. Kärnkraft behövs för att bevara respektive kunna öka svenska industrins utvecklingstakt, konkurrenskraft och produktion 4 07. Elenergi från kärnkraft behövs för att bevara respektive kunna öka svenska industrins utvecklingstakt, konkurrenskraft och produktion 3 08. Mer energi altenativt mer elenergi från kärnkraft ger förbättrad arbetsmiljö / farliga, smutsiga och tunga arbeten kan ersättas om energiförbrukningen ökar / mindre energi ger tyngre arbeten alt. färre och mindre mekaniserade arbeten Välfärd och social standard 19 09. Kärnkraft behövs för att bevara altenativt kunna öka välfärd och social standard / för att kunna genomföra sociala reformer och utjämna klassklyftor / utan kärnkraft brist på energi och ökade klassklyftor 9 10. Kärnkraft behövs för att kunna tillgodose medborgarnas krav på varor och tjänster / konsumtion / ökad satsning på kollektivtrafik / undvika kraftiga hyreshöjningar Energibehov - energiförsörjning 33 11. Det ökade behovet av energi kan inte klaras utan kärnkraft / energiförsörjningen kan inte klaras utan det beslutade kärnkraftsprogrammet / kärnkraft är vårt enda alternativ 9 12. Det ökade behovet av elenergi kan inte klaras utan kärnkraft / elförsörjningen kan inte klaras utan det beslutade kärnkraftsprogrammet 6 13. Kärnkraftens energitillskott kan inte ersättas av hushållning med energi alternativt effektivare utnyttjande av redan producerad energi 1 14. Kärnkraftens elenergitillskott kan inte ersättas av hushållning med energi alternativt effektivare utnyttjande av redan producerad energi 13 15. Alternativa energikällor som sol, vind, jordvärme etc. kan på kort sikt alt. 15-20 år inte ersätta kärnkraftens energitillskott / alternativa energikällor är ej utforskade alt. mer forskning kring alternativa energikällor behövs 14 16. Energisparande inom uppvärmningssektorn alt. bättre isolering av byggnader och bostadshus ger endast marginella vinster alt. kan inte ersätta kärnkraftens energitillskott 9 17. Kärnkraft alt. försiktig satsning på kärnkraft innebär att den framtida energipolitiska handlingsfriheten bevaras Kärnkraftens säkerhetsgågor 40 18. Kärnkraftens säkerhetsrisker är överdrivna / de är inte större än för andra energikällor alt. annan mänsklig verksamhet 21 19. Avfallshanteringen är ett mindre alt. inget säkerhetsproblem / den är praktiskt taget löst / tillfredsställande alt. säkra lösningar finns alt. kommer att presenteras av forskarna 1 20. Upparbetningen av det radioaktiva avfallet är ett mindre alt. inget säkerhetsproblem / fungerande alt. säkra upparbetningsanläggningar finns 7 21. Den radioaktiva strålningen från kärnkraftshanteringen utgör ingen fara för människan / strålningen är mindre än den naturen dagligen utsätter människan för 1 22. De flesta forskare och experter är optimistiska vad gäller lösningen av kärnkraftens säkerhetsproblem Kärnkraftsproduktionens olika moment - tekniska problem 9 24. Sveriges uranbehov är täckt för den närmaste framtiden genom avtal / urantillgången utgör inget problem 2 25. Tillgången på upparbetningstjänster utgör inget problem / avtal finns alt. kommer att träffas inom kort 7 26. Drift av kärnkraften alt. lättvattenreaktorer är nödvändigt för att få tekniska insikter och erfarenheter för utveckling av bridreaktorn alt. för den framtida kärnenergiforskningen / satsningen på kärnenergiforskning får ej Kärnkraften och miljöfrågorna 2 27. Kärnkraft är en ren och miljövänlig energikälla 50 28. Kärnkraft är miljövänligare än olja / kärnkraftsavveckling leder till ökad oljeanvändning och miljöförstöring 6 29. Kärnkraftsavveckling kräver ökad vattankraftsutbyggnad alt. ökade ingrepp i älvarna 7 30. Kärnkraft är miljövänligare än andra energikällor / det finns inga helt säkra och miljövänliga energikällor varför kärnkraft är att föredra Nationellt oberoende och internationella aspekter 13 31. Kärnkraft ökar Sveriges självförsörjningsgrad för energi / kärnkraft minskar oljeberoendet / Sverige har eget uran / Sverige har egen kärnkraftsindustri 4 32. Kärnkraftens spridning och utnyttjande som energikälla är en ofrånkomlig internationell utveckling / svensk avveckling av kärnkraften ger ingen internationell effekt / Sverige måste hänga med i den internationella utvecklingen 9 33. Det finns inget samband mellan fredligt utnyttjande av kärnkraften och kärnvapenframställning / problemen kring kärnvapenspridning kan endast lösas genom internationella avtal övrigt 11 35. Övriga argument och perspektiv för kärnkraften MOT KÄRNKRAFTEN. Ekonomi 5 36. Kärnkraftens driftsekonomi är osäker / kostnadsberäkningarna för kärnkraftsutbyggnaden håller ej 22 37. Avveckling av kärnkraften kan göras nu alt. inom den allra närmaste framtiden utan alltför höga kostnader / inga anslag till till kärnkraftsutbyggnaden bör beviljas 7 38. Kärnkraften kräver alltför stora investeringar / andra och viktigare samhällssektorer blir eftersatta p.g.a. kärnkraftssatsningen Sysselsättning och industri 17 39. Kärnkraft är ej nödvändig för att klara alt. kunna öka sysselsättningen 2 41. Kärnkraft är ej nödvändig för att bevara alt. kunna öka sysselsättningen 1 42. Elenergi från kärnkraft är ej nödvändig för att bevara alt. kunna öka sysselsättningen 8 43. Kärnkraft behövs ej eftersom inget samband råder mellan ökad energiförbrukning och sysselsättning / kärnkraft ökar kapitalintensiteten och Välfärd och social standard 5 44. Kärnkraft är ej nödvändig för att bevara alt. kunna öka välfärd och social standard / för att kunna genomföra sociala reformer 8 46. Standardsänkning alt. "mindre prylar" som följd av kärnkraftsavveckling måste accepteras solidariskt / välfärden kan inte mätas enbart ekonomiskt och materiellt Energibehov - energiförsörjning 60 47. Det ökade behovet av energi kan klaras utan kärnkraft / energiförsörjningen kan klaras även om kärnkraften avvecklas / kärnkraften skall avvecklas 13 48. Det ökade behovet av elenergi kan klaras utan kärnkraft / elförsörjningen kan klaras även om kärnkraften avvecklas 49 49. Hushållning med energi alt. energisparande inom uppvärmningssektorn alt. bättre isolering av byggnader och bostadshus gör kärnkraftens energitillskott obehövligt 2 50. Hushållning med energi alt. energisparande alt. effektivare utnyttjande av redan producerad energi gör kärnkraftens elenergitillskott överflödigt 47 51. Utnyttjandet av alt. större satsning på alternativa energikällor t.ex. sol, vind, jordvärme etc. gör kärnkraften överflödig / alternativa energikällor måste utforskas alt. börja användas som ersättning för kärnkraften 2 52. Satsning på kärnkraft innebär att den energipolitiska handlingsfriheten begränsas / kärnkraftens energiproduktion blir svår att ersätta om kärnkraften i framtiden måste avvecklas p.g.a. att den visat sig farlig Kärnkraftens säkerhetsfrågor 66 53. Kärnkraftens säkerhetsrisker är stora / säkerhetsriskerna är större än för andra energikällor alt. annan mänsklig verksamhet / kommande generationer utsätts för stora risker alt. måste ta hand om problemen 45 54. Avfallshanteringen är ett stort alt. olösligt problem / inga tillfredsställande alt. säkra lösningar för avfallet finns alt. kommer att kunna presenteras av forskarna inom överskådlig framtid 2 55. Upparbetningen av det radioaktiva avfallet är ett stort säkerhetsproblem / idag finns inga fungerande alt. säkra upparbetningsanläggningar 12 56. Den radioaktiva strålningen från kärnkraftshanteringen kan ge upphov till genetiska skador alt. skador på kommande generationer 4 57. Många forskare och experter är motståndare till kärnkraft / forskare och experter är osäkra alt. oeniga om säkerhetsfrågornas lösning 2 58. Det finns stor risk för att kärnkraftens säkerhets- och bevakningsarrangemang mot terror, sabotage och åverkan av skilda slag leder till ingrepp i den personliga friheten alt. till en "polisstat" 1 59. De "normala" utsläppen från kärnkraftsverken kan ge upphov till sjukdomar av olika slag / kärnkraftverken släpper ut giftgaser och plutonium i atmosfären Kärnkraftsproduktionens olika moment - tekniska problem 12 60. Uranbristen i världen alt. den knappa tillgången på anrikat uran kan leda till kärnkraftsstopp 1 61. Avtal om upparbetning av svenskt avfall blir svårt att träffa / existerande upparbetningsanläggningar har idag låg kapacitet / det finns idag inga fungerande upparbetningsanläggningar 1 62. Drift av dagens lättvattenreaktorer förutsätter utvecklandet av den tekniskt och säkerhetsmässigt mer komplicerade bridreaktorn Kärnkraften och miljöfrågorna 12 63. Kärnkraft ger stora miljöproblem genom giftgasutsläpp, varmvattenutsläpp / kärnkraft ger negativa återverkningar på miljön 5 64. Kärnkraft är ur miljöhänseende inget bättre alternativ än olja / oljan kan avsvavlas alt. olja med låg svavelhalt kan användas isället för kärnkraft 2 65. Kärnkraftsavveckling leder ej till ingrepp i hittills orörda älvar / redan byggda vattenkraftverk kan göras effektivare 19 66. Uranbrytning i Sverige ger oacceptabla skador i landskapet Nationellt oberoende och internationella aspekter 3 67. Kärnkraften alt. kärnkraftsteknologin alt. kärnbränslecykeln ökar Sveriges beroende av utlandet 4 68. Svensk avveckling av kärnkraften skulle ge internationell effekt och bidra till eftertanke hos utländska beslutsfattare 35 69. Fredligt utnyttjande av kärnkraft ger plutonium som är en förutsättning för kärnvapenframställning / spridning av kärnkraftsteknologin ökar risken för kärnvapenspridning 6 70. Det finns stor risk för att plutonium från upparbetningen kommer på avvägar alt. kan utnyttjas i terror- eller utpressningssyfte / internationella avtal är ej någon garanti för att använt och erhållet plutonium redovisas Samhällets inflytande över energiproduktionen 5 71. Energiproduktion med kärnkraft ökar samhällets centralisering / kärnkraften är som energisystem stort och tekniskt komplicerat alt. kräver centrala beslut övrigt 10 72. Övriga argument och perspektiv alt. allmänna och oprecisa uttalanden mot kärnkraften NEUTRALT OM KÄRNKRAFTEN 15 73. Av aktör använt argument och perspektiv som ej kan riktningsbesämmas för eller emot kärnkraften ENERGIFÖRSÖRJNING - ALLMÄNT OCH SPECIFIKT Energibehov - energiförsörjning 4 74. Energiförbrukningen måste öka / mer energi kommer att behövas i framtiden / vår energiförsörjning måste tryggas 75. Energiförbrukningen behöver ej ökas / det finns inget som säger att vi kommer att behöva mer energi i framtiden 13 76. Nuvarande energiförbrukningsnivå är onödigt hög / nolltillväxt i energiförbrukningen är möjlig / ett lågenergisamhälle och ett resursbevarande samhälle eftersträvas 35 77. Hushållning med energi alt. energisparande alt. effektivare utnyttjande av producerad energi alt. bostadsisolering är inte tillräckligt för att klara energibehovet 28 78. Hushållning med energi alt. energisparande alt. effektivare utnyttjande av producerad energi alt. bostadsisolering kommer att täcka det ökade energibehovet 80 79. För att hålla tillbaka alt. begränsa ökningen av energiförbrukningen måste energisparande och hushållning med energi stimuleras / skatt på energi stimulerar sparande 5 80. Alternativa energikällor t.ex. sol, vind, jordvärme etc. kan ej ge något avgörande tillskott till energiförsörjningen på kort sikt alt. 15-20 år / forskningen kring alternativa energikällor måste ge resultat 22 81. Alternativa energikällor t.ex. sol, vind, jordvärme etc. kan användas för energiproduktion / ökad alt. intensivare satsning på alternativa energikällor är nödvändig / ökad satsning på energiforskning är nödvändig Sysselsättning och industri 15 82. Mer energi behövs om sysselsättningen skall klaras / ökas 16 83. Sysselsättningen kan klaras alt. ökas vid lägre ökningstakt i energiförbrukningen / det finns inget entydigt samband mellan ökande energiförbrukning och sysselsättning / mer energi ökar kapitalintensiteten alt. minskar antalet arbetstillfällen 9 84. Mer energi behövs för att bevara alt. kunna öka den svenska industrins utvecklingstakt, konkurrenskraft, produktion 11 85. Industrins utvecklingstakt, konkurrenskraft och produktion kan bevaras alt. ökas vid en lägre ökningstakt i energiförbrukningen / industrin kan använda alt. utveckla energisnålare produktionsmetoder Välfärd och social standard 19 86. Mer energi behövs för att klara alt. kunna öka välfärd och social standard / för att kunna genomföra sociala reformer / mindre energi alt. lägre energiförbrukning medför höjda hyreskostnader 1 87. Välfärd och social standard kan bevaras alt. ökas vid lägre energiförbrukning / sociala reformer kan genomföras vid lägre ökningstakt i energiförbrukningen Internationella aspekter 2 88. Ökad energiförbrukning är inte osolidariskt med u-länderna / ökad industriell och teknologisk kapacitet i Sverige alt. i den industrialiserade världen är en förutsättning för ökad u-hjälp alt. ökat stöd åt u-ländernas ansträngningar 2 89. Ökad energiförbrukning innebär uttömmande av alt. slöseri med jordens resurser / ökad energiförbrukning alt. ökat uttömmande av jordens energiråvaror är osolidariskt med u-länderna Samhällets inflytande över energiproduktinen 7 90. Energiförsörjningens många aspekter och problem (produktion, distribution, konsumtion) kräver ett ökat samhälleligt alt statligt sammanhållande grepp / ökad planhushållning är nödvändig alt. blir nödvändig i framtiden övrigt 32 92. Övriga argument och perspektiv som behandlar energiförsörjningen ENERGI OCH KÄRNKRAFT SOM PARTIPOLITISK DEBATTFRÅGA Folkomröstning 44 93. Folkomröstning bör tillgripas i kärnkraftsfrågan / kärnkraftsfrågan är alltför viktig för att kunna avgöras i riksdagsvalet 45 94. Folkomröstning måste tillgripas vid parlamentariskt dödläge / folkomröstning kan tillgripas under förutsättning att alla partier är överens om det 16 95. Folkomröstning i kärnkraftsfrågan är inte nödvändig / kärnkraftsfrågan avgörs i riksdagsvalet Centerns energi- och kärnkraftspolitik 126 96. Aktör uttalar sig positivt, neutralt eller negativt om partiets energi- och kärnkraftspolitik utan precisering av vilka inslag i politiken uttalandet gäller Socialdemokraternas energi- och kärnkraftspolitik 69 97. Aktör uttalar sig positivt, neutralt eller negativt om partiets energi- och kärnkraftspolitik utan precisering av vilka inslag i politiken uttalandet gäller Folkpartiets och moderaternas / de borgerliga partiernas energi- och kärnkraftspolitik 95 98. Aktör uttalar sig positivt, neutralt eller negativt om partiernas energi- och kärnkraftspolitik utan precisering av vilka inslag i politiken uttalandet gäller övrigt 38 99. Övriga argument och perspektiv med energi och kärnkraft som partipolitisk debattfråga 1122 00. Ej tillämplig
VAR 31 ARGUMENT 3 Loc 60 width 2 MD= 0 Argument framfört av tredje aktör i artikeln. (Om samma som i var.30 och var.21 kodas 00) FÖR KÄRNKRAFTEN. Ekonomi 4 01. Kärnkraft är en billig och ekonomisk energikälla / ur ekonomisk synvinkel det enda realistiska alternativet 21 02. Avveckling av kärnkraften är slöseri med investerat kapital / det blir för att lösa ingågna avtal och kontrakt om kärnkraften avvecklas 5 03. Alternativet till kärnkraft är ökad import av dyr olja / handels- och betalningsbalansen påverkas negativt av ökad import respektive användning av Sysselsättning och industri 36 04. Kärnkraft behövs för att klara respektive kunna öka sysselsättningen 6 05. Elenergi från kärnkraft behövs för att klara repektive kunna öka sysselsättningen 10 06. Kärnkraft behövs för att bevara respektive kunna öka svenska industrins utvecklingstakt, konkurrenskraft och produktion 11 07. Elenergi från kärnkraft behövs för att bevara respektive kunna öka svenska industrins utvecklingstakt, konkurrenskraft och produktion 2 08. Mer energi altenativt mer elenergi från kärnkraft ger förbättrad arbetsmiljö / farliga, smutsiga och tunga arbeten kan ersättas om energiförbrukningen ökar / mindre energi ger tyngre arbeten alt. färre och mindre mekaniserade arbeten Välfärd och social standard 15 09. Kärnkraft behövs för att bevara altenativt kunna öka välfärd och social standard / för att kunna genomföra sociala reformer och utjämna klassklyftor / utan kärnkraft brist på energi och ökade klassklyftor 16 10. Kärnkraft behövs för att kunna tillgodose medborgarnas krav på varor och tjänster / konsumtion / ökad satsning på kollektivtrafik / undvika kraftiga hyreshöjningar Energibehov - energiförsörjning 22 11. Det ökade behovet av energi kan inte klaras utan kärnkraft / energiförsörjningen kan inte klaras utan det beslutade kärnkraftsprogrammet / kärnkraft är vårt enda alternativ 13 12. Det ökade behovet av elenergi kan inte klaras utan kärnkraft / elförsörjningen kan inte klaras utan det beslutade kärnkraftsprogrammet 1 13. Kärnkraftens energitillskott kan inte ersättas av hushållning med energi alternativt effektivare utnyttjande av redan producerad energi 2 14. Kärnkraftens elenergitillskott kan inte ersättas av hushållning med energi alternativt effektivare utnyttjande av redan producerad energi 8 15. Alternativa energikällor som sol, vind, jordvärme etc. kan på kort sikt alt. 15-20 år inte ersätta kärnkraftens energitillskott / alternativa energikällor är ej utforskade alt. mer forskning kring alternativa energikällor behövs 10 16. Energisparande inom uppvärmningssektorn alt. bättre isolering av byggnader och bostadshus ger endast marginella vinster alt. kan inte ersätta kärnkraftens energitillskott 23 17. Kärnkraft alt. försiktig satsning på kärnkraft innebär att den framtida energipolitiska handlingsfriheten bevaras Kärnkraftens säkerhetsgågor 28 18. Kärnkraftens säkerhetsrisker är överdrivna / de är inte större än för andra energikällor alt. annan mänsklig verksamhet 11 19. Avfallshanteringen är ett mindre alt. inget säkerhetsproblem / den är praktiskt taget löst / tillfredsställande alt. säkra lösningar finns alt. kommer att presenteras av forskarna 1 20. Upparbetningen av det radioaktiva avfallet är ett mindre alt. inget säkerhetsproblem / fungerande alt. säkra upparbetningsanläggningar finns 1 21. Den radioaktiva strålningen från kärnkraftshanteringen utgör ingen fara för människan / strålningen är mindre än den naturen dagligen utsätter människan för 2 22. De flesta forskare och experter är optimistiska vad gäller lösningen av kärnkraftens säkerhetsproblem 1 23. Det finns ingen risk att kärnkraftens nödvändiga säkerhets- och bevakningsarrangemang mot terror, sabotage och åverkan av skilda slag leder till ingrepp i den personliga friheten alt. leder till en "polisstat" Kärnkraftsproduktionens olika moment - tekniska problem 3 24. Sveriges uranbehov är täckt för den närmaste framtiden genom avtal / urantillgången utgör inget problem 1 25. Tillgången på upparbetningstjänster utgör inget problem / avtal finns alt. kommer att träffas inom kort 4 26. Drift av kärnkraften alt. lättvattenreaktorer är nödvändigt för att få tekniska insikter och erfarenheter för utveckling av bridreaktorn alt. för den framtida kärnenergiforskningen / satsningen på kärnenergiforskning får ej Kärnkraften och miljöfrågorna 4 27. Kärnkraft är en ren och miljövänlig energikälla 43 28. Kärnkraft är miljövänligare än olja / kärnkraftsavveckling leder till ökad oljeanvändning och miljöförstöring 6 29. Kärnkraftsavveckling kräver ökad vattankraftsutbyggnad alt. ökade ingrepp i älvarna 3 30. Kärnkraft är miljövänligare än andra energikällor / det finns inga helt säkra och miljövänliga energikällor varför kärnkraft är att föredra Nationellt oberoende och internationella aspekter 8 31. Kärnkraft ökar Sveriges självförsörjningsgrad för energi / kärnkraft minskar oljeberoendet / Sverige har eget uran / Sverige har egen kärnkraftsindustri 3 32. Kärnkraftens spridning och utnyttjande som energikälla är en ofrånkomlig internationell utveckling / svensk avveckling av kärnkraften ger ingen internationell effekt / Sverige måste hänga med i den internationella utvecklingen 6 33. Det finns inget samband mellan fredligt utnyttjande av kärnkraften och kärnvapenframställning / problemen kring kärnvapenspridning kan endast lösas genom internationella avtal 2 34. Det finns ingen risk att plutonium från upparbetningen kommer på avvägar alt. kan utnyttjas i terror- eller utpressningssyfte / internationella avtal föreskriver redovisning av använt och köpt plutonium övrigt 8 35. Övriga argument och perspektiv för kärnkraften MOT KÄRNKRAFTEN. Ekonomi 4 36. Kärnkraftens driftsekonomi är osäker / kostnadsberäkningarna för kärnkraftsutbyggnaden håller ej 7 37. Avveckling av kärnkraften kan göras nu alt. inom den allra närmaste framtiden utan alltför höga kostnader / inga anslag till till kärnkraftsutbyggnaden bör beviljas 24 38. Kärnkraften kräver alltför stora investeringar / andra och viktigare samhällssektorer blir eftersatta p.g.a. kärnkraftssatsningen Sysselsättning och industri 16 39. Kärnkraft är ej nödvändig för att klara alt. kunna öka sysselsättningen 4 41. Kärnkraft är ej nödvändig för att bevara alt. kunna öka sysselsättningen 5 43. Kärnkraft behövs ej eftersom inget samband råder mellan ökad energiförbrukning och sysselsättning / kärnkraft ökar kapitalintensiteten och Välfärd och social standard 3 44. Kärnkraft är ej nödvändig för att bevara alt. kunna öka välfärd och social standard / för att kunna genomföra sociala reformer 3 46. Standardsänkning alt. "mindre prylar" som följd av kärnkraftsavveckling måste accepteras solidariskt / välfärden kan inte mätas enbart ekonomiskt och materiellt Energibehov - energiförsörjning 25 47. Det ökade behovet av energi kan klaras utan kärnkraft / energiförsörjningen kan klaras även om kärnkraften avvecklas / kärnkraften skall avvecklas 6 48. Det ökade behovet av elenergi kan klaras utan kärnkraft / elförsörjningen kan klaras även om kärnkraften avvecklas 38 49. Hushållning med energi alt. energisparande inom uppvärmningssektorn alt. bättre isolering av byggnader och bostadshus gör kärnkraftens energitillskott obehövligt 3 50. Hushållning med energi alt. energisparande alt. effektivare utnyttjande av redan producerad energi gör kärnkraftens elenergitillskott överflödigt 39 51. Utnyttjandet av alt. större satsning på alternativa energikällor t.ex. sol, vind, jordvärme etc. gör kärnkraften överflödig / alternativa energikällor måste utforskas alt. börja användas som ersättning för kärnkraften 6 52. Satsning på kärnkraft innebär att den energipolitiska handlingsfriheten begränsas / kärnkraftens energiproduktion blir svår att ersätta om kärnkraften i framtiden måste avvecklas p.g.a. att den visat sig farlig Kärnkraftens säkerhetsfrågor 30 53. Kärnkraftens säkerhetsrisker är stora / säkerhetsriskerna är större än för andra energikällor alt. annan mänsklig verksamhet / kommande generationer utsätts för stora risker alt. måste ta hand om problemen 17 54. Avfallshanteringen är ett stort alt. olösligt problem / inga tillfredsställande alt. säkra lösningar för avfallet finns alt. kommer att kunna presenteras av forskarna inom överskådlig framtid 3 55. Upparbetningen av det radioaktiva avfallet är ett stort säkerhetsproblem / idag finns inga fungerande alt. säkra upparbetningsanläggningar 7 56. Den radioaktiva strålningen från kärnkraftshanteringen kan ge upphov till genetiska skador alt. skador på kommande generationer 7 57. Många forskare och experter är motståndare till kärnkraft / forskare och experter är osäkra alt. oeniga om säkerhetsfrågornas lösning 3 58. Det finns stor risk för att kärnkraftens säkerhets- och bevakningsarrangemang mot terror, sabotage och åverkan av skilda slag leder till ingrepp i den personliga friheten alt. till en "polisstat" 1 59. De "normala" utsläppen från kärnkraftsverken kan ge upphov till sjukdomar av olika slag / kärnkraftverken släpper ut giftgaser och plutonium i atmosfären Kärnkraftsproduktionens olika moment - tekniska problem 6 60. Uranbristen i världen alt. den knappa tillgången på anrikat uran kan leda till kärnkraftsstopp 2 61. Avtal om upparbetning av svenskt avfall blir svårt att träffa / existerande upparbetningsanläggningar har idag låg kapacitet / det finns idag inga fungerande upparbetningsanläggningar 6 62. Drift av dagens lättvattenreaktorer förutsätter utvecklandet av den tekniskt och säkerhetsmässigt mer komplicerade bridreaktorn Kärnkraften och miljöfrågorna 4 63. Kärnkraft ger stora miljöproblem genom giftgasutsläpp, varmvattenutsläpp / kärnkraft ger negativa återverkningar på miljön 20 64. Kärnkraft är ur miljöhänseende inget bättre alternativ än olja / oljan kan avsvavlas alt. olja med låg svavelhalt kan användas isället för kärnkraft 1 65. Kärnkraftsavveckling leder ej till ingrepp i hittills orörda älvar / redan byggda vattenkraftverk kan göras effektivare 14 66. Uranbrytning i Sverige ger oacceptabla skador i landskapet Nationellt oberoende och internationella aspekter 8 67. Kärnkraften alt. kärnkraftsteknologin alt. kärnbränslecykeln ökar Sveriges beroende av utlandet 7 68. Svensk avveckling av kärnkraften skulle ge internationell effekt och bidra till eftertanke hos utländska beslutsfattare 16 69. Fredligt utnyttjande av kärnkraft ger plutonium som är en förutsättning för kärnvapenframställning / spridning av kärnkraftsteknologin ökar risken för kärnvapenspridning 8 70. Det finns stor risk för att plutonium från upparbetningen kommer på avvägar alt. kan utnyttjas i terror- eller utpressningssyfte / internationella avtal är ej någon garanti för att använt och erhållet plutonium redovisas Samhällets inflytande över energiproduktionen 2 71. Energiproduktion med kärnkraft ökar samhällets centralisering / kärnkraften är som energisystem stort och tekniskt komplicerat alt. kräver centrala beslut övrigt 8 72. Övriga argument och perspektiv alt. allmänna och oprecisa uttalanden mot kärnkraften NEUTRALT OM KÄRNKRAFTEN 2 73. Av aktör använt argument och perspektiv som ej kan riktningsbesämmas för eller emot kärnkraften ENERGIFÖRSÖRJNING - ALLMÄNT OCH SPECIFIKT Energibehov - energiförsörjning 4 74. Energiförbrukningen måste öka / mer energi kommer att behövas i framtiden / vår energiförsörjning måste tryggas 1 75. Energiförbrukningen behöver ej ökas / det finns inget som säger att vi kommer att behöva mer energi i framtiden 7 76. Nuvarande energiförbrukningsnivå är onödigt hög / nolltillväxt i energiförbrukningen är möjlig / ett lågenergisamhälle och ett resursbevarande samhälle eftersträvas 20 77. Hushållning med energi alt. energisparande alt. effektivare utnyttjande av producerad energi alt. bostadsisolering är inte tillräckligt för att klara energibehovet 25 78. Hushållning med energi alt. energisparande alt. effektivare utnyttjande av producerad energi alt. bostadsisolering kommer att täcka det ökade energibehovet 75 79. För att hålla tillbaka alt. begränsa ökningen av energiförbrukningen måste energisparande och hushållning med energi stimuleras / skatt på energi stimulerar sparande 4 80. Alternativa energikällor t.ex. sol, vind, jordvärme etc. kan ej ge något avgörande tillskott till energiförsörjningen på kort sikt alt. 15-20 år / forskningen kring alternativa energikällor måste ge resultat 19 81. Alternativa energikällor t.ex. sol, vind, jordvärme etc. kan användas för energiproduktion / ökad alt. intensivare satsning på alternativa energikällor är nödvändig / ökad satsning på energiforskning är nödvändig Sysselsättning och industri 11 82. Mer energi behövs om sysselsättningen skall klaras / ökas 3 83. Sysselsättningen kan klaras alt. ökas vid lägre ökningstakt i energiförbrukningen / det finns inget entydigt samband mellan ökande energiförbrukning och sysselsättning / mer energi ökar kapitalintensiteten alt. minskar antalet arbetstillfällen 11 84. Mer energi behövs för att bevara alt. kunna öka den svenska industrins utvecklingstakt, konkurrenskraft, produktion 4 85. Industrins utvecklingstakt, konkurrenskraft och produktion kan bevaras alt. ökas vid en lägre ökningstakt i energiförbrukningen / industrin kan använda alt. utveckla energisnålare produktionsmetoder Välfärd och social standard 8 86. Mer energi behövs för att klara alt. kunna öka välfärd och social standard / för att kunna genomföra sociala reformer / mindre energi alt. lägre energiförbrukning medför höjda hyreskostnader 3 87. Välfärd och social standard kan bevaras alt. ökas vid lägre energiförbrukning / sociala reformer kan genomföras vid lägre ökningstakt i energiförbrukningen Internationella aspekter 1 88. Ökad energiförbrukning är inte osolidariskt med u-länderna / ökad industriell och teknologisk kapacitet i Sverige alt. i den industrialiserade världen är en förutsättning för ökad u-hjälp alt. ökat stöd åt u-ländernas ansträngningar 1 89. Ökad energiförbrukning innebär uttömmande av alt. slöseri med jordens resurser / ökad energiförbrukning alt. ökat uttömmande av jordens energiråvaror är osolidariskt med u-länderna Samhällets inflytande över energiproduktinen 12 90. Energiförsörjningens många aspekter och problem (produktion, distribution, konsumtion) kräver ett ökat samhälleligt alt statligt sammanhållande grepp / ökad planhushållning är nödvändig alt. blir nödvändig i framtiden 3 91. Problemen kring energiförsörjningen får inte leda till alt. får inte tas som förevändning för ökad statlig styrning av energisektorn övrigt 13 92. Övriga argument och perspektiv som behandlar energiförsörjningen ENERGI OCH KÄRNKRAFT SOM PARTIPOLITISK DEBATTFRÅGA Folkomröstning 17 93. Folkomröstning bör tillgripas i kärnkraftsfrågan / kärnkraftsfrågan är alltför viktig för att kunna avgöras i riksdagsvalet 37 94. Folkomröstning måste tillgripas vid parlamentariskt dödläge / folkomröstning kan tillgripas under förutsättning att alla partier är överens om det 15 95. Folkomröstning i kärnkraftsfrågan är inte nödvändig / kärnkraftsfrågan avgörs i riksdagsvalet Centerns energi- och kärnkraftspolitik 63 96. Aktör uttalar sig positivt, neutralt eller negativt om partiets energi- och kärnkraftspolitik utan precisering av vilka inslag i politiken uttalandet gäller Socialdemokraternas energi- och kärnkraftspolitik 45 97. Aktör uttalar sig positivt, neutralt eller negativt om partiets energi- och kärnkraftspolitik utan precisering av vilka inslag i politiken uttalandet gäller Folkpartiets och moderaternas / de borgerliga partiernas energi- och kärnkraftspolitik 58 98. Aktör uttalar sig positivt, neutralt eller negativt om partiernas energi- och kärnkraftspolitik utan precisering av vilka inslag i politiken uttalandet gäller övrigt 28 99. Övriga argument och perspektiv med energi och kärnkraft som partipolitisk debattfråga 1624 00. Ej tillämplig
VAR 32 ARGUMENT 4 Loc 62 width 2 MD= 0 Argument framfört av fjärde aktör i artikeln. (Om samma som i var.31 och var.22 kodas 00) FÖR KÄRNKRAFTEN. Ekonomi 5 01. Kärnkraft är en billig och ekonomisk energikälla / ur ekonomisk synvinkel det enda realistiska alternativet 9 02. Avveckling av kärnkraften är slöseri med investerat kapital / det blir för att lösa ingågna avtal och kontrakt om kärnkraften avvecklas 7 03. Alternativet till kärnkraft är ökad import av dyr olja / handels- och betalningsbalansen påverkas negativt av ökad import respektive användning av Sysselsättning och industri 32 04. Kärnkraft behövs för att klara respektive kunna öka sysselsättningen 1 05. Elenergi från kärnkraft behövs för att klara repektive kunna öka sysselsättningen 18 06. Kärnkraft behövs för att bevara respektive kunna öka svenska industrins utvecklingstakt, konkurrenskraft och produktion 7 07. Elenergi från kärnkraft behövs för att bevara respektive kunna öka svenska industrins utvecklingstakt, konkurrenskraft och produktion 4 08. Mer energi altenativt mer elenergi från kärnkraft ger förbättrad arbetsmiljö / farliga, smutsiga och tunga arbeten kan ersättas om energiförbrukningen ökar / mindre energi ger tyngre arbeten alt. färre och mindre mekaniserade arbeten Välfärd och social standard 15 09. Kärnkraft behövs för att bevara altenativt kunna öka välfärd och social standard / för att kunna genomföra sociala reformer och utjämna klassklyftor / utan kärnkraft brist på energi och ökade klassklyftor 7 10. Kärnkraft behövs för att kunna tillgodose medborgarnas krav på varor och tjänster / konsumtion / ökad satsning på kollektivtrafik / undvika kraftiga hyreshöjningar Energibehov - energiförsörjning 16 11. Det ökade behovet av energi kan inte klaras utan kärnkraft / energiförsörjningen kan inte klaras utan det beslutade kärnkraftsprogrammet / kärnkraft är vårt enda alternativ 8 12. Det ökade behovet av elenergi kan inte klaras utan kärnkraft / elförsörjningen kan inte klaras utan det beslutade kärnkraftsprogrammet 1 13. Kärnkraftens energitillskott kan inte ersättas av hushållning med energi alternativt effektivare utnyttjande av redan producerad energi 2 14. Kärnkraftens elenergitillskott kan inte ersättas av hushållning med energi alternativt effektivare utnyttjande av redan producerad energi 10 15. Alternativa energikällor som sol, vind, jordvärme etc. kan på kort sikt alt. 15-20 år inte ersätta kärnkraftens energitillskott / alternativa energikällor är ej utforskade alt. mer forskning kring alternativa energikällor behövs 3 16. Energisparande inom uppvärmningssektorn alt. bättre isolering av byggnader och bostadshus ger endast marginella vinster alt. kan inte ersätta kärnkraftens energitillskott 16 17. Kärnkraft alt. försiktig satsning på kärnkraft innebär att den framtida energipolitiska handlingsfriheten bevaras Kärnkraftens säkerhetsgågor 18 18. Kärnkraftens säkerhetsrisker är överdrivna / de är inte större än för andra energikällor alt. annan mänsklig verksamhet 11 19. Avfallshanteringen är ett mindre alt. inget säkerhetsproblem / den är praktiskt taget löst / tillfredsställande alt. säkra lösningar finns alt. kommer att presenteras av forskarna 2 21. Den radioaktiva strålningen från kärnkraftshanteringen utgör ingen fara för människan / strålningen är mindre än den naturen dagligen utsätter människan för 1 22. De flesta forskare och experter är optimistiska vad gäller lösningen av kärnkraftens säkerhetsproblem 1 23. Det finns ingen risk att kärnkraftens nödvändiga säkerhets- och bevakningsarrangemang mot terror, sabotage och åverkan av skilda slag leder till ingrepp i den personliga friheten alt. leder till en "polisstat" Kärnkraftsproduktionens olika moment - tekniska problem 2 24. Sveriges uranbehov är täckt för den närmaste framtiden genom avtal / urantillgången utgör inget problem 5 26. Drift av kärnkraften alt. lättvattenreaktorer är nödvändigt för att få tekniska insikter och erfarenheter för utveckling av bridreaktorn alt. för den framtida kärnenergiforskningen / satsningen på kärnenergiforskning får ej 24 28. Kärnkraft är miljövänligare än olja / kärnkraftsavveckling leder till ökad oljeanvändning och miljöförstöring 1 29. Kärnkraftsavveckling kräver ökad vattankraftsutbyggnad alt. ökade ingrepp i älvarna 6 30. Kärnkraft är miljövänligare än andra energikällor / det finns inga helt säkra och miljövänliga energikällor varför kärnkraft är att föredra Nationellt oberoende och internationella aspekter 11 31. Kärnkraft ökar Sveriges självförsörjningsgrad för energi / kärnkraft minskar oljeberoendet / Sverige har eget uran / Sverige har egen kärnkraftsindustri 1 32. Kärnkraftens spridning och utnyttjande som energikälla är en ofrånkomlig internationell utveckling / svensk avveckling av kärnkraften ger ingen internationell effekt / Sverige måste hänga med i den internationella utvecklingen 5 33. Det finns inget samband mellan fredligt utnyttjande av kärnkraften och kärnvapenframställning / problemen kring kärnvapenspridning kan endast lösas genom internationella avtal 1 34. Det finns ingen risk att plutonium från upparbetningen kommer på avvägar alt. kan utnyttjas i terror- eller utpressningssyfte / internationella avtal föreskriver redovisning av använt och köpt plutonium övrigt 9 35. Övriga argument och perspektiv för kärnkraften MOT KÄRNKRAFTEN. Ekonomi 8 36. Kärnkraftens driftsekonomi är osäker / kostnadsberäkningarna för kärnkraftsutbyggnaden håller ej 3 37. Avveckling av kärnkraften kan göras nu alt. inom den allra närmaste framtiden utan alltför höga kostnader / inga anslag till till kärnkraftsutbyggnaden bör beviljas 5 38. Kärnkraften kräver alltför stora investeringar / andra och viktigare samhällssektorer blir eftersatta p.g.a. kärnkraftssatsningen Sysselsättning och industri 10 39. Kärnkraft är ej nödvändig för att klara alt. kunna öka sysselsättningen 1 40. Elenergi från kärnkraft är ej nödvändig för att klara alt. kunna öka sysselsättningen 1 41. Kärnkraft är ej nödvändig för att bevara alt. kunna öka sysselsättningen 3 42. Elenergi från kärnkraft är ej nödvändig för att bevara alt. kunna öka sysselsättningen 3 43. Kärnkraft behövs ej eftersom inget samband råder mellan ökad energiförbrukning och sysselsättning / kärnkraft ökar kapitalintensiteten och Välfärd och social standard 5 44. Kärnkraft är ej nödvändig för att bevara alt. kunna öka välfärd och social standard / för att kunna genomföra sociala reformer 1 45. Kärnkraft är ej nödvändig för att kunna tillgodose medborgarnas krav på varor och tjänster alt. konsumtion 3 46. Standardsänkning alt. "mindre prylar" som följd av kärnkraftsavveckling måste accepteras solidariskt / välfärden kan inte mätas enbart ekonomiskt och materiellt Energibehov - energiförsörjning 18 47. Det ökade behovet av energi kan klaras utan kärnkraft / energiförsörjningen kan klaras även om kärnkraften avvecklas / kärnkraften skall avvecklas 23 49. Hushållning med energi alt. energisparande inom uppvärmningssektorn alt. bättre isolering av byggnader och bostadshus gör kärnkraftens energitillskott obehövligt 1 50. Hushållning med energi alt. energisparande alt. effektivare utnyttjande av redan producerad energi gör kärnkraftens elenergitillskott överflödigt 11 51. Utnyttjandet av alt. större satsning på alternativa energikällor t.ex. sol, vind, jordvärme etc. gör kärnkraften överflödig / alternativa energikällor måste utforskas alt. börja användas som ersättning för kärnkraften 2 52. Satsning på kärnkraft innebär att den energipolitiska handlingsfriheten begränsas / kärnkraftens energiproduktion blir svår att ersätta om kärnkraften i framtiden måste avvecklas p.g.a. att den visat sig farlig Kärnkraftens säkerhetsfrågor 29 53. Kärnkraftens säkerhetsrisker är stora / säkerhetsriskerna är större än för andra energikällor alt. annan mänsklig verksamhet / kommande generationer utsätts för stora risker alt. måste ta hand om problemen 15 54. Avfallshanteringen är ett stort alt. olösligt problem / inga tillfredsställande alt. säkra lösningar för avfallet finns alt. kommer att kunna presenteras av forskarna inom överskådlig framtid 1 55. Upparbetningen av det radioaktiva avfallet är ett stort säkerhetsproblem / idag finns inga fungerande alt. säkra upparbetningsanläggningar 7 56. Den radioaktiva strålningen från kärnkraftshanteringen kan ge upphov till genetiska skador alt. skador på kommande generationer 1 57. Många forskare och experter är motståndare till kärnkraft / forskare och experter är osäkra alt. oeniga om säkerhetsfrågornas lösning 4 58. Det finns stor risk för att kärnkraftens säkerhets- och bevakningsarrangemang mot terror, sabotage och åverkan av skilda slag leder till ingrepp i den personliga friheten alt. till en "polisstat" 1 59. De "normala" utsläppen från kärnkraftsverken kan ge upphov till sjukdomar av olika slag / kärnkraftverken släpper ut giftgaser och plutonium i atmosfären Kärnkraftsproduktionens olika moment - tekniska problem 17 60. Uranbristen i världen alt. den knappa tillgången på anrikat uran kan leda till kärnkraftsstopp 2 61. Avtal om upparbetning av svenskt avfall blir svårt att träffa / existerande upparbetningsanläggningar har idag låg kapacitet / det finns idag inga fungerande upparbetningsanläggningar 3 62. Drift av dagens lättvattenreaktorer förutsätter utvecklandet av den tekniskt och säkerhetsmässigt mer komplicerade bridreaktorn Kärnkraften och miljöfrågorna 2 63. Kärnkraft ger stora miljöproblem genom giftgasutsläpp, varmvattenutsläpp / kärnkraft ger negativa återverkningar på miljön 12 64. Kärnkraft är ur miljöhänseende inget bättre alternativ än olja / oljan kan avsvavlas alt. olja med låg svavelhalt kan användas isället för kärnkraft 1 65. Kärnkraftsavveckling leder ej till ingrepp i hittills orörda älvar / redan byggda vattenkraftverk kan göras effektivare 16 66. Uranbrytning i Sverige ger oacceptabla skador i landskapet Nationellt oberoende och internationella aspekter 4 67. Kärnkraften alt. kärnkraftsteknologin alt. kärnbränslecykeln ökar Sveriges beroende av utlandet 3 68. Svensk avveckling av kärnkraften skulle ge internationell effekt och bidra till eftertanke hos utländska beslutsfattare 7 69. Fredligt utnyttjande av kärnkraft ger plutonium som är en förutsättning för kärnvapenframställning / spridning av kärnkraftsteknologin ökar risken för kärnvapenspridning 3 70. Det finns stor risk för att plutonium från upparbetningen kommer på avvägar alt. kan utnyttjas i terror- eller utpressningssyfte / internationella avtal är ej någon garanti för att använt och erhållet plutonium redovisas Samhällets inflytande över energiproduktionen 2 71. Energiproduktion med kärnkraft ökar samhällets centralisering / kärnkraften är som energisystem stort och tekniskt komplicerat alt. kräver centrala beslut övrigt 4 72. Övriga argument och perspektiv alt. allmänna och oprecisa uttalanden mot kärnkraften NEUTRALT OM KÄRNKRAFTEN 6 73. Av aktör använt argument och perspektiv som ej kan riktningsbesämmas för eller emot kärnkraften 5 76. Nuvarande energiförbrukningsnivå är onödigt hög / nolltillväxt i energiförbrukningen är möjlig / ett lågenergisamhälle och ett resursbevarande samhälle eftersträvas 11 77. Hushållning med energi alt. energisparande alt. effektivare utnyttjande av producerad energi alt. bostadsisolering är inte tillräckligt för att klara energibehovet 9 78. Hushållning med energi alt. energisparande alt. effektivare utnyttjande av producerad energi alt. bostadsisolering kommer att täcka det ökade energibehovet 28 79. För att hålla tillbaka alt. begränsa ökningen av energiförbrukningen måste energisparande och hushållning med energi stimuleras / skatt på energi stimulerar sparande 5 80. Alternativa energikällor t.ex. sol, vind, jordvärme etc. kan ej ge något avgörande tillskott till energiförsörjningen på kort sikt alt. 15-20 år / forskningen kring alternativa energikällor måste ge resultat 25 81. Alternativa energikällor t.ex. sol, vind, jordvärme etc. kan användas för energiproduktion / ökad alt. intensivare satsning på alternativa energikällor är nödvändig / ökad satsning på energiforskning är nödvändig Sysselsättning och industri 12 82. Mer energi behövs om sysselsättningen skall klaras / ökas 3 83. Sysselsättningen kan klaras alt. ökas vid lägre ökningstakt i energiförbrukningen / det finns inget entydigt samband mellan ökande energiförbrukning och sysselsättning / mer energi ökar kapitalintensiteten alt. minskar antalet arbetstillfällen 6 84. Mer energi behövs för att bevara alt. kunna öka den svenska industrins utvecklingstakt, konkurrenskraft, produktion 5 85. Industrins utvecklingstakt, konkurrenskraft och produktion kan bevaras alt. ökas vid en lägre ökningstakt i energiförbrukningen / industrin kan använda alt. utveckla energisnålare produktionsmetoder Välfärd och social standard 6 86. Mer energi behövs för att klara alt. kunna öka välfärd och social standard / för att kunna genomföra sociala reformer / mindre energi alt. lägre energiförbrukning medför höjda hyreskostnader 1 87. Välfärd och social standard kan bevaras alt. ökas vid lägre energiförbrukning / sociala reformer kan genomföras vid lägre ökningstakt i energiförbrukningen Internationella aspekter 1 88. Ökad energiförbrukning är inte osolidariskt med u-länderna / ökad industriell och teknologisk kapacitet i Sverige alt. i den industrialiserade världen är en förutsättning för ökad u-hjälp alt. ökat stöd åt u-ländernas ansträngningar 1 89. Ökad energiförbrukning innebär uttömmande av alt. slöseri med jordens resurser / ökad energiförbrukning alt. ökat uttömmande av jordens energiråvaror är osolidariskt med u-länderna Samhällets inflytande över energiproduktinen 9 90. Energiförsörjningens många aspekter och problem (produktion, distribution, konsumtion) kräver ett ökat samhälleligt alt statligt sammanhållande grepp / ökad planhushållning är nödvändig alt. blir nödvändig i framtiden 1 91. Problemen kring energiförsörjningen får inte leda till alt. får inte tas som förevändning för ökad statlig styrning av energisektorn övrigt 7 92. Övriga argument och perspektiv som behandlar energiförsörjningen ENERGI OCH KÄRNKRAFT SOM PARTIPOLITISK DEBATTFRÅGA Folkomröstning 27 93. Folkomröstning bör tillgripas i kärnkraftsfrågan / kärnkraftsfrågan är alltför viktig för att kunna avgöras i riksdagsvalet 24 94. Folkomröstning måste tillgripas vid parlamentariskt dödläge / folkomröstning kan tillgripas under förutsättning att alla partier är överens om det 16 95. Folkomröstning i kärnkraftsfrågan är inte nödvändig / kärnkraftsfrågan avgörs i riksdagsvalet Centerns energi- och kärnkraftspolitik 47 96. Aktör uttalar sig positivt, neutralt eller negativt om partiets energi- och kärnkraftspolitik utan precisering av vilka inslag i politiken uttalandet gäller Socialdemokraternas energi- och kärnkraftspolitik 35 97. Aktör uttalar sig positivt, neutralt eller negativt om partiets energi- och kärnkraftspolitik utan precisering av vilka inslag i politiken uttalandet gäller Folkpartiets och moderaternas / de borgerliga partiernas energi- och kärnkraftspolitik 35 98. Aktör uttalar sig positivt, neutralt eller negativt om partiernas energi- och kärnkraftspolitik utan precisering av vilka inslag i politiken uttalandet gäller övrigt 9 99. Övriga argument och perspektiv med energi och kärnkraft som partipolitisk debattfråga 1982 00. Ej tillämplig
VAR 33 ARGUMENT 5 Loc 64 width 2 MD= 0 Argument framfört av femte aktör i artikeln. (Om samma som i var.32 och var.23 kodas 00) FÖR KÄRNKRAFTEN. Ekonomi 1 01. Kärnkraft är en billig och ekonomisk energikälla / ur ekonomisk synvinkel det enda realistiska alternativet 2 02. Avveckling av kärnkraften är slöseri med investerat kapital / det blir för att lösa ingågna avtal och kontrakt om kärnkraften avvecklas 3 03. Alternativet till kärnkraft är ökad import av dyr olja / handels- och betalningsbalansen påverkas negativt av ökad import respektive användning av Sysselsättning och industri 29 04. Kärnkraft behövs för att klara respektive kunna öka sysselsättningen 1 05. Elenergi från kärnkraft behövs för att klara repektive kunna öka sysselsättningen 8 06. Kärnkraft behövs för att bevara respektive kunna öka svenska industrins utvecklingstakt, konkurrenskraft och produktion 2 07. Elenergi från kärnkraft behövs för att bevara respektive kunna öka svenska industrins utvecklingstakt, konkurrenskraft och produktion 3 08. Mer energi altenativt mer elenergi från kärnkraft ger förbättrad arbetsmiljö / farliga, smutsiga och tunga arbeten kan ersättas om energiförbrukningen ökar / mindre energi ger tyngre arbeten alt. färre och mindre mekaniserade arbeten Välfärd och social standard 13 09. Kärnkraft behövs för att bevara altenativt kunna öka välfärd och social standard / för att kunna genomföra sociala reformer och utjämna klassklyftor / utan kärnkraft brist på energi och ökade klassklyftor 9 10. Kärnkraft behövs för att kunna tillgodose medborgarnas krav på varor och tjänster / konsumtion / ökad satsning på kollektivtrafik / undvika kraftiga hyreshöjningar Energibehov - energiförsörjning 6 11. Det ökade behovet av energi kan inte klaras utan kärnkraft / energiförsörjningen kan inte klaras utan det beslutade kärnkraftsprogrammet / kärnkraft är vårt enda alternativ 2 12. Det ökade behovet av elenergi kan inte klaras utan kärnkraft / elförsörjningen kan inte klaras utan det beslutade kärnkraftsprogrammet 1 13. Kärnkraftens energitillskott kan inte ersättas av hushållning med energi alternativt effektivare utnyttjande av redan producerad energi 5 14. Kärnkraftens elenergitillskott kan inte ersättas av hushållning med energi alternativt effektivare utnyttjande av redan producerad energi 4 15. Alternativa energikällor som sol, vind, jordvärme etc. kan på kort sikt alt. 15-20 år inte ersätta kärnkraftens energitillskott / alternativa energikällor är ej utforskade alt. mer forskning kring alternativa energikällor behövs 4 16. Energisparande inom uppvärmningssektorn alt. bättre isolering av byggnader och bostadshus ger endast marginella vinster alt. kan inte ersätta kärnkraftens energitillskott 10 17. Kärnkraft alt. försiktig satsning på kärnkraft innebär att den framtida energipolitiska handlingsfriheten bevaras Kärnkraftens säkerhetsgågor 9 18. Kärnkraftens säkerhetsrisker är överdrivna / de är inte större än för andra energikällor alt. annan mänsklig verksamhet 14 19. Avfallshanteringen är ett mindre alt. inget säkerhetsproblem / den är praktiskt taget löst / tillfredsställande alt. säkra lösningar finns alt. kommer att presenteras av forskarna 1 21. Den radioaktiva strålningen från kärnkraftshanteringen utgör ingen fara för människan / strålningen är mindre än den naturen dagligen utsätter människan för 1 22. De flesta forskare och experter är optimistiska vad gäller lösningen av kärnkraftens säkerhetsproblem 1 23. Det finns ingen risk att kärnkraftens nödvändiga säkerhets- och bevakningsarrangemang mot terror, sabotage och åverkan av skilda slag leder till ingrepp i den personliga friheten alt. leder till en "polisstat" Kärnkraftsproduktionens olika moment - tekniska problem 1 24. Sveriges uranbehov är täckt för den närmaste framtiden genom avtal / urantillgången utgör inget problem 1 26. Drift av kärnkraften alt. lättvattenreaktorer är nödvändigt för att få tekniska insikter och erfarenheter för utveckling av bridreaktorn alt. för den framtida kärnenergiforskningen / satsningen på kärnenergiforskning får ej 13 28. Kärnkraft är miljövänligare än olja / kärnkraftsavveckling leder till ökad oljeanvändning och miljöförstöring 4 29. Kärnkraftsavveckling kräver ökad vattankraftsutbyggnad alt. ökade ingrepp i älvarna 1 30. Kärnkraft är miljövänligare än andra energikällor / det finns inga helt säkra och miljövänliga energikällor varför kärnkraft är att föredra Nationellt oberoende och internationella aspekter 8 31. Kärnkraft ökar Sveriges självförsörjningsgrad för energi / kärnkraft minskar oljeberoendet / Sverige har eget uran / Sverige har egen kärnkraftsindustri 2 32. Kärnkraftens spridning och utnyttjande som energikälla är en ofrånkomlig internationell utveckling / svensk avveckling av kärnkraften ger ingen internationell effekt / Sverige måste hänga med i den internationella utvecklingen 7 33. Det finns inget samband mellan fredligt utnyttjande av kärnkraften och kärnvapenframställning / problemen kring kärnvapenspridning kan endast lösas genom internationella avtal 1 34. Det finns ingen risk att plutonium från upparbetningen kommer på avvägar alt. kan utnyttjas i terror- eller utpressningssyfte / internationella avtal föreskriver redovisning av använt och köpt plutonium övrigt 3 35. Övriga argument och perspektiv för kärnkraften MOT KÄRNKRAFTEN. Ekonomi 4 36. Kärnkraftens driftsekonomi är osäker / kostnadsberäkningarna för kärnkraftsutbyggnaden håller ej 6 37. Avveckling av kärnkraften kan göras nu alt. inom den allra närmaste framtiden utan alltför höga kostnader / inga anslag till till kärnkraftsutbyggnaden bör beviljas 2 38. Kärnkraften kräver alltför stora investeringar / andra och viktigare samhällssektorer blir eftersatta p.g.a. kärnkraftssatsningen Sysselsättning och industri 6 39. Kärnkraft är ej nödvändig för att klara alt. kunna öka sysselsättningen 40. Elenergi från kärnkraft är ej nödvändig för att klara alt. kunna öka sysselsättningen 1 41. Kärnkraft är ej nödvändig för att bevara alt. kunna öka sysselsättningen 42. Elenergi från kärnkraft är ej nödvändig för att bevara alt. kunna öka sysselsättningen 2 43. Kärnkraft behövs ej eftersom inget samband råder mellan ökad energiförbrukning och sysselsättning / kärnkraft ökar kapitalintensiteten och Välfärd och social standard 2 44. Kärnkraft är ej nödvändig för att bevara alt. kunna öka välfärd och social standard / för att kunna genomföra sociala reformer 1 45. Kärnkraft är ej nödvändig för att kunna tillgodose medborgarnas krav på varor och tjänster alt. konsumtion 4 46. Standardsänkning alt. "mindre prylar" som följd av kärnkraftsavveckling måste accepteras solidariskt / välfärden kan inte mätas enbart ekonomiskt och materiellt Energibehov - energiförsörjning 18 47. Det ökade behovet av energi kan klaras utan kärnkraft / energiförsörjningen kan klaras även om kärnkraften avvecklas / kärnkraften skall avvecklas 2 48. Det ökade behovet av elenergi kan klaras utan kärnkraft / elförsörjningen kan klaras även om kärnkraften avvecklas 20 49. Hushållning med energi alt. energisparande inom uppvärmningssektorn alt. bättre isolering av byggnader och bostadshus gör kärnkraftens energitillskott obehövligt 2 50. Hushållning med energi alt. energisparande alt. effektivare utnyttjande av redan producerad energi gör kärnkraftens elenergitillskott överflödigt 21 51. Utnyttjandet av alt. större satsning på alternativa energikällor t.ex. sol, vind, jordvärme etc. gör kärnkraften överflödig / alternativa energikällor måste utforskas alt. börja användas som ersättning för kärnkraften 4 52. Satsning på kärnkraft innebär att den energipolitiska handlingsfriheten begränsas / kärnkraftens energiproduktion blir svår att ersätta om kärnkraften i framtiden måste avvecklas p.g.a. att den visat sig farlig Kärnkraftens säkerhetsfrågor 14 53. Kärnkraftens säkerhetsrisker är stora / säkerhetsriskerna är större än för andra energikällor alt. annan mänsklig verksamhet / kommande generationer utsätts för stora risker alt. måste ta hand om problemen 14 54. Avfallshanteringen är ett stort alt. olösligt problem / inga tillfredsställande alt. säkra lösningar för avfallet finns alt. kommer att kunna presenteras av forskarna inom överskådlig framtid 2 55. Upparbetningen av det radioaktiva avfallet är ett stort säkerhetsproblem / idag finns inga fungerande alt. säkra upparbetningsanläggningar 2 56. Den radioaktiva strålningen från kärnkraftshanteringen kan ge upphov till genetiska skador alt. skador på kommande generationer 1 57. Många forskare och experter är motståndare till kärnkraft / forskare och experter är osäkra alt. oeniga om säkerhetsfrågornas lösning 4 58. Det finns stor risk för att kärnkraftens säkerhets- och bevakningsarrangemang mot terror, sabotage och åverkan av skilda slag leder till ingrepp i den personliga friheten alt. till en "polisstat" 1 59. De "normala" utsläppen från kärnkraftsverken kan ge upphov till sjukdomar av olika slag / kärnkraftverken släpper ut giftgaser och plutonium i atmosfären Kärnkraftsproduktionens olika moment - tekniska problem 3 60. Uranbristen i världen alt. den knappa tillgången på anrikat uran kan leda till kärnkraftsstopp 1 61. Avtal om upparbetning av svenskt avfall blir svårt att träffa / existerande upparbetningsanläggningar har idag låg kapacitet / det finns idag inga fungerande upparbetningsanläggningar 1 62. Drift av dagens lättvattenreaktorer förutsätter utvecklandet av den tekniskt och säkerhetsmässigt mer komplicerade bridreaktorn Kärnkraften och miljöfrågorna 1 63. Kärnkraft ger stora miljöproblem genom giftgasutsläpp, varmvattenutsläpp / kärnkraft ger negativa återverkningar på miljön 4 64. Kärnkraft är ur miljöhänseende inget bättre alternativ än olja / oljan kan avsvavlas alt. olja med låg svavelhalt kan användas isället för kärnkraft 1 65. Kärnkraftsavveckling leder ej till ingrepp i hittills orörda älvar / redan byggda vattenkraftverk kan göras effektivare 4 66. Uranbrytning i Sverige ger oacceptabla skador i landskapet Nationellt oberoende och internationella aspekter 2 67. Kärnkraften alt. kärnkraftsteknologin alt. kärnbränslecykeln ökar Sveriges beroende av utlandet 3 68. Svensk avveckling av kärnkraften skulle ge internationell effekt och bidra till eftertanke hos utländska beslutsfattare 7 69. Fredligt utnyttjande av kärnkraft ger plutonium som är en förutsättning för kärnvapenframställning / spridning av kärnkraftsteknologin ökar risken för kärnvapenspridning 3 70. Det finns stor risk för att plutonium från upparbetningen kommer på avvägar alt. kan utnyttjas i terror- eller utpressningssyfte / internationella avtal är ej någon garanti för att använt och erhållet plutonium redovisas Samhällets inflytande över energiproduktionen 2 71. Energiproduktion med kärnkraft ökar samhällets centralisering / kärnkraften är som energisystem stort och tekniskt komplicerat alt. kräver centrala beslut övrigt 3 72. Övriga argument och perspektiv alt. allmänna och oprecisa uttalanden mot kärnkraften NEUTRALT OM KÄRNKRAFTEN 2 73. Av aktör använt argument och perspektiv som ej kan riktningsbesämmas för eller emot kärnkraften ENERGIFÖRSÖRJNING - ALLMÄNT OCH SPECIFIKT Energibehov - energiförsörjning 2 74. Energiförbrukningen måste öka / mer energi kommer att behövas i framtiden / vår energiförsörjning måste tryggas 8 76. Nuvarande energiförbrukningsnivå är onödigt hög / nolltillväxt i energiförbrukningen är möjlig / ett lågenergisamhälle och ett resursbevarande samhälle eftersträvas 13 77. Hushållning med energi alt. energisparande alt. effektivare utnyttjande av producerad energi alt. bostadsisolering är inte tillräckligt för att klara energibehovet 5 78. Hushållning med energi alt. energisparande alt. effektivare utnyttjande av producerad energi alt. bostadsisolering kommer att täcka det ökade energibehovet 10 79. För att hålla tillbaka alt. begränsa ökningen av energiförbrukningen måste energisparande och hushållning med energi stimuleras / skatt på energi stimulerar sparande 3 80. Alternativa energikällor t.ex. sol, vind, jordvärme etc. kan ej ge något avgörande tillskott till energiförsörjningen på kort sikt alt. 15-20 år / forskningen kring alternativa energikällor måste ge resultat 7 81. Alternativa energikällor t.ex. sol, vind, jordvärme etc. kan användas för energiproduktion / ökad alt. intensivare satsning på alternativa energikällor är nödvändig / ökad satsning på energiforskning är nödvändig Sysselsättning och industri 2 82. Mer energi behövs om sysselsättningen skall klaras / ökas 2 83. Sysselsättningen kan klaras alt. ökas vid lägre ökningstakt i energiförbrukningen / det finns inget entydigt samband mellan ökande energiförbrukning och sysselsättning / mer energi ökar kapitalintensiteten alt. minskar antalet arbetstillfällen 2 84. Mer energi behövs för att bevara alt. kunna öka den svenska industrins utvecklingstakt, konkurrenskraft, produktion Välfärd och social standard 12 86. Mer energi behövs för att klara alt. kunna öka välfärd och social standard / för att kunna genomföra sociala reformer / mindre energi alt. lägre energiförbrukning medför höjda hyreskostnader Internationella aspekter 2 88. Ökad energiförbrukning är inte osolidariskt med u-länderna / ökad industriell och teknologisk kapacitet i Sverige alt. i den industrialiserade världen är en förutsättning för ökad u-hjälp alt. ökat stöd åt u-ländernas ansträngningar 3 89. Ökad energiförbrukning innebär uttömmande av alt. slöseri med jordens resurser / ökad energiförbrukning alt. ökat uttömmande av jordens energiråvaror är osolidariskt med u-länderna Samhällets inflytande över energiproduktinen 4 90. Energiförsörjningens många aspekter och problem (produktion, distribution, konsumtion) kräver ett ökat samhälleligt alt statligt sammanhållande grepp / ökad planhushållning är nödvändig alt. blir nödvändig i framtiden 1 92. Övriga argument och perspektiv som behandlar energiförsörjningen ENERGI OCH KÄRNKRAFT SOM PARTIPOLITISK DEBATTFRÅGA Folkomröstning 27 93. Folkomröstning bör tillgripas i kärnkraftsfrågan / kärnkraftsfrågan är alltför viktig för att kunna avgöras i riksdagsvalet 22 94. Folkomröstning måste tillgripas vid parlamentariskt dödläge / folkomröstning kan tillgripas under förutsättning att alla partier är överens om det 16 95. Folkomröstning i kärnkraftsfrågan är inte nödvändig / kärnkraftsfrågan avgörs i riksdagsvalet Centerns energi- och kärnkraftspolitik 28 96. Aktör uttalar sig positivt, neutralt eller negativt om partiets energi- och kärnkraftspolitik utan precisering av vilka inslag i politiken uttalandet gäller Socialdemokraternas energi- och kärnkraftspolitik 19 97. Aktör uttalar sig positivt, neutralt eller negativt om partiets energi- och kärnkraftspolitik utan precisering av vilka inslag i politiken uttalandet gäller Folkpartiets och moderaternas / de borgerliga partiernas energi- och kärnkraftspolitik 26 98. Aktör uttalar sig positivt, neutralt eller negativt om partiernas energi- och kärnkraftspolitik utan precisering av vilka inslag i politiken uttalandet gäller övrigt 6 99. Övriga argument och perspektiv med energi och kärnkraft som partipolitisk debattfråga 2247 00. Ej tillämplig
VAR 34 ARGUMENT 1.1 Loc 66 width 2 MD= 0 Argument framfört av förste aktör i artikeln. Kodas alltid. FÖR KÄRNKRAFTEN. Ekonomi 3 01. Kärnkraft är en billig och ekonomisk energikälla / ur ekonomisk synvinkel det enda realistiska alternativet 32 02. Avveckling av kärnkraften är slöseri med investerat kapital / det blir för att lösa ingågna avtal och kontrakt om kärnkraften avvecklas 11 03. Alternativet till kärnkraft är ökad import av dyr olja / handels- och betalningsbalansen påverkas negativt av ökad import respektive användning av Sysselsättning och industri 45 04. Kärnkraft behövs för att klara respektive kunna öka sysselsättningen 5 05. Elenergi från kärnkraft behövs för att klara repektive kunna öka sysselsättningen 17 06. Kärnkraft behövs för att bevara respektive kunna öka svenska industrins utvecklingstakt, konkurrenskraft och produktion 18 07. Elenergi från kärnkraft behövs för att bevara respektive kunna öka svenska industrins utvecklingstakt, konkurrenskraft och produktion 9 08. Mer energi altenativt mer elenergi från kärnkraft ger förbättrad arbetsmiljö / farliga, smutsiga och tunga arbeten kan ersättas om energiförbrukningen ökar / mindre energi ger tyngre arbeten alt. färre och mindre mekaniserade arbeten Välfärd och social standard 5 09. Kärnkraft behövs för att bevara altenativt kunna öka välfärd och social standard / för att kunna genomföra sociala reformer och utjämna klassklyftor / utan kärnkraft brist på energi och ökade klassklyftor 13 10. Kärnkraft behövs för att kunna tillgodose medborgarnas krav på varor och tjänster / konsumtion / ökad satsning på kollektivtrafik / undvika kraftiga hyreshöjningar Energibehov - energiförsörjning 58 11. Det ökade behovet av energi kan inte klaras utan kärnkraft / energiförsörjningen kan inte klaras utan det beslutade kärnkraftsprogrammet / kärnkraft är vårt enda alternativ 25 12. Det ökade behovet av elenergi kan inte klaras utan kärnkraft / elförsörjningen kan inte klaras utan det beslutade kärnkraftsprogrammet 4 13. Kärnkraftens energitillskott kan inte ersättas av hushållning med energi alternativt effektivare utnyttjande av redan producerad energi 1 14. Kärnkraftens elenergitillskott kan inte ersättas av hushållning med energi alternativt effektivare utnyttjande av redan producerad energi 9 15. Alternativa energikällor som sol, vind, jordvärme etc. kan på kort sikt alt. 15-20 år inte ersätta kärnkraftens energitillskott / alternativa energikällor är ej utforskade alt. mer forskning kring alternativa energikällor behövs 23 16. Energisparande inom uppvärmningssektorn alt. bättre isolering av byggnader och bostadshus ger endast marginella vinster alt. kan inte ersätta kärnkraftens energitillskott 21 17. Kärnkraft alt. försiktig satsning på kärnkraft innebär att den framtida energipolitiska handlingsfriheten bevaras Kärnkraftens säkerhetsgågor 50 18. Kärnkraftens säkerhetsrisker är överdrivna / de är inte större än för andra energikällor alt. annan mänsklig verksamhet 13 19. Avfallshanteringen är ett mindre alt. inget säkerhetsproblem / den är praktiskt taget löst / tillfredsställande alt. säkra lösningar finns alt. kommer att presenteras av forskarna 1 20. Upparbetningen av det radioaktiva avfallet är ett mindre alt. inget säkerhetsproblem / fungerande alt. säkra upparbetningsanläggningar finns 6 21. Den radioaktiva strålningen från kärnkraftshanteringen utgör ingen fara för människan / strålningen är mindre än den naturen dagligen utsätter människan för 1 23. Det finns ingen risk att kärnkraftens nödvändiga säkerhets- och bevakningsarrangemang mot terror, sabotage och åverkan av skilda slag leder till ingrepp i den personliga friheten alt. leder till en "polisstat" Kärnkraftsproduktionens olika moment - tekniska problem 10 24. Sveriges uranbehov är täckt för den närmaste framtiden genom avtal / urantillgången utgör inget problem 2 25. Tillgången på upparbetningstjänster utgör inget problem / avtal finns alt. kommer att träffas inom kort 8 26. Drift av kärnkraften alt. lättvattenreaktorer är nödvändigt för att få tekniska insikter och erfarenheter för utveckling av bridreaktorn alt. för den framtida kärnenergiforskningen / satsningen på kärnenergiforskning får ej Kärnkraften och miljöfrågorna 3 27. Kärnkraft är en ren och miljövänlig energikälla 27 28. Kärnkraft är miljövänligare än olja / kärnkraftsavveckling leder till ökad oljeanvändning och miljöförstöring 5 29. Kärnkraftsavveckling kräver ökad vattankraftsutbyggnad alt. ökade ingrepp i älvarna 2 30. Kärnkraft är miljövänligare än andra energikällor / det finns inga helt säkra och miljövänliga energikällor varför kärnkraft är att föredra Nationellt oberoende och internationella aspekter 10 31. Kärnkraft ökar Sveriges självförsörjningsgrad för energi / kärnkraft minskar oljeberoendet / Sverige har eget uran / Sverige har egen kärnkraftsindustri 4 32. Kärnkraftens spridning och utnyttjande som energikälla är en ofrånkomlig internationell utveckling / svensk avveckling av kärnkraften ger ingen internationell effekt / Sverige måste hänga med i den internationella utvecklingen 10 33. Det finns inget samband mellan fredligt utnyttjande av kärnkraften och kärnvapenframställning / problemen kring kärnvapenspridning kan endast lösas genom internationella avtal övrigt 17 35. Övriga argument och perspektiv för kärnkraften MOT KÄRNKRAFTEN. Ekonomi 8 36. Kärnkraftens driftsekonomi är osäker / kostnadsberäkningarna för kärnkraftsutbyggnaden håller ej 7 37. Avveckling av kärnkraften kan göras nu alt. inom den allra närmaste framtiden utan alltför höga kostnader / inga anslag till till kärnkraftsutbyggnaden bör beviljas 8 38. Kärnkraften kräver alltför stora investeringar / andra och viktigare samhällssektorer blir eftersatta p.g.a. kärnkraftssatsningen Sysselsättning och industri 16 39. Kärnkraft är ej nödvändig för att klara alt. kunna öka sysselsättningen 3 40. Elenergi från kärnkraft är ej nödvändig för att klara alt. kunna öka sysselsättningen 7 41. Kärnkraft är ej nödvändig för att bevara alt. kunna öka sysselsättningen 1 42. Elenergi från kärnkraft är ej nödvändig för att bevara alt. kunna öka sysselsättningen 11 43. Kärnkraft behövs ej eftersom inget samband råder mellan ökad energiförbrukning och sysselsättning / kärnkraft ökar kapitalintensiteten och Välfärd och social standard 4 44. Kärnkraft är ej nödvändig för att bevara alt. kunna öka välfärd och social standard / för att kunna genomföra sociala reformer 1 45. Kärnkraft är ej nödvändig för att kunna tillgodose medborgarnas krav på varor och tjänster alt. konsumtion 2 46. Standardsänkning alt. "mindre prylar" som följd av kärnkraftsavveckling måste accepteras solidariskt / välfärden kan inte mätas enbart ekonomiskt och materiellt Energibehov - energiförsörjning 143 47. Det ökade behovet av energi kan klaras utan kärnkraft / energiförsörjningen kan klaras även om kärnkraften avvecklas / kärnkraften skall avvecklas 7 48. Det ökade behovet av elenergi kan klaras utan kärnkraft / elförsörjningen kan klaras även om kärnkraften avvecklas 42 49. Hushållning med energi alt. energisparande inom uppvärmningssektorn alt. bättre isolering av byggnader och bostadshus gör kärnkraftens energitillskott obehövligt 1 50. Hushållning med energi alt. energisparande alt. effektivare utnyttjande av redan producerad energi gör kärnkraftens elenergitillskott överflödigt 26 51. Utnyttjandet av alt. större satsning på alternativa energikällor t.ex. sol, vind, jordvärme etc. gör kärnkraften överflödig / alternativa energikällor måste utforskas alt. börja användas som ersättning för kärnkraften 6 52. Satsning på kärnkraft innebär att den energipolitiska handlingsfriheten begränsas / kärnkraftens energiproduktion blir svår att ersätta om kärnkraften i framtiden måste avvecklas p.g.a. att den visat sig farlig Kärnkraftens säkerhetsfrågor 126 53. Kärnkraftens säkerhetsrisker är stora / säkerhetsriskerna är större än för andra energikällor alt. annan mänsklig verksamhet / kommande generationer utsätts för stora risker alt. måste ta hand om problemen 69 54. Avfallshanteringen är ett stort alt. olösligt problem / inga tillfredsställande alt. säkra lösningar för avfallet finns alt. kommer att kunna presenteras av forskarna inom överskådlig framtid 4 55. Upparbetningen av det radioaktiva avfallet är ett stort säkerhetsproblem / idag finns inga fungerande alt. säkra upparbetningsanläggningar 21 56. Den radioaktiva strålningen från kärnkraftshanteringen kan ge upphov till genetiska skador alt. skador på kommande generationer 3 57. Många forskare och experter är motståndare till kärnkraft / forskare och experter är osäkra alt. oeniga om säkerhetsfrågornas lösning 1 58. Det finns stor risk för att kärnkraftens säkerhets- och bevakningsarrangemang mot terror, sabotage och åverkan av skilda slag leder till ingrepp i den personliga friheten alt. till en "polisstat" 7 59. De "normala" utsläppen från kärnkraftsverken kan ge upphov till sjukdomar av olika slag / kärnkraftverken släpper ut giftgaser och plutonium i atmosfären Kärnkraftsproduktionens olika moment - tekniska problem 10 60. Uranbristen i världen alt. den knappa tillgången på anrikat uran kan leda till kärnkraftsstopp 1 61. Avtal om upparbetning av svenskt avfall blir svårt att träffa / existerande upparbetningsanläggningar har idag låg kapacitet / det finns idag inga fungerande upparbetningsanläggningar Kärnkraften och miljöfrågorna 15 63. Kärnkraft ger stora miljöproblem genom giftgasutsläpp, varmvattenutsläpp / kärnkraft ger negativa återverkningar på miljön 13 64. Kärnkraft är ur miljöhänseende inget bättre alternativ än olja / oljan kan avsvavlas alt. olja med låg svavelhalt kan användas isället för kärnkraft 7 65. Kärnkraftsavveckling leder ej till ingrepp i hittills orörda älvar / redan byggda vattenkraftverk kan göras effektivare 40 66. Uranbrytning i Sverige ger oacceptabla skador i landskapet Nationellt oberoende och internationella aspekter 5 67. Kärnkraften alt. kärnkraftsteknologin alt. kärnbränslecykeln ökar Sveriges beroende av utlandet 2 68. Svensk avveckling av kärnkraften skulle ge internationell effekt och bidra till eftertanke hos utländska beslutsfattare 41 69. Fredligt utnyttjande av kärnkraft ger plutonium som är en förutsättning för kärnvapenframställning / spridning av kärnkraftsteknologin ökar risken för kärnvapenspridning 6 70. Det finns stor risk för att plutonium från upparbetningen kommer på avvägar alt. kan utnyttjas i terror- eller utpressningssyfte / internationella avtal är ej någon garanti för att använt och erhållet plutonium redovisas Samhällets inflytande över energiproduktionen 2 71. Energiproduktion med kärnkraft ökar samhällets centralisering / kärnkraften är som energisystem stort och tekniskt komplicerat alt. kräver centrala beslut övrigt 48 72. Övriga argument och perspektiv alt. allmänna och oprecisa uttalanden mot kärnkraften NEUTRALT OM KÄRNKRAFTEN 31 73. Av aktör använt argument och perspektiv som ej kan riktningsbesämmas för eller emot kärnkraften ENERGIFÖRSÖRJNING - ALLMÄNT OCH SPECIFIKT Energibehov - energiförsörjning 33 74. Energiförbrukningen måste öka / mer energi kommer att behövas i framtiden / vår energiförsörjning måste tryggas 1 75. Energiförbrukningen behöver ej ökas / det finns inget som säger att vi kommer att behöva mer energi i framtiden 21 76. Nuvarande energiförbrukningsnivå är onödigt hög / nolltillväxt i energiförbrukningen är möjlig / ett lågenergisamhälle och ett resursbevarande samhälle eftersträvas 51 77. Hushållning med energi alt. energisparande alt. effektivare utnyttjande av producerad energi alt. bostadsisolering är inte tillräckligt för att klara energibehovet 51 78. Hushållning med energi alt. energisparande alt. effektivare utnyttjande av producerad energi alt. bostadsisolering kommer att täcka det ökade energibehovet 120 79. För att hålla tillbaka alt. begränsa ökningen av energiförbrukningen måste energisparande och hushållning med energi stimuleras / skatt på energi stimulerar sparande 8 80. Alternativa energikällor t.ex. sol, vind, jordvärme etc. kan ej ge något avgörande tillskott till energiförsörjningen på kort sikt alt. 15-20 år / forskningen kring alternativa energikällor måste ge resultat 36 81. Alternativa energikällor t.ex. sol, vind, jordvärme etc. kan användas för energiproduktion / ökad alt. intensivare satsning på alternativa energikällor är nödvändig / ökad satsning på energiforskning är nödvändig Sysselsättning och industri 27 82. Mer energi behövs om sysselsättningen skall klaras / ökas 3 83. Sysselsättningen kan klaras alt. ökas vid lägre ökningstakt i energiförbrukningen / det finns inget entydigt samband mellan ökande energiförbrukning och sysselsättning / mer energi ökar kapitalintensiteten alt. minskar antalet arbetstillfällen 13 84. Mer energi behövs för att bevara alt. kunna öka den svenska industrins utvecklingstakt, konkurrenskraft, produktion 9 85. Industrins utvecklingstakt, konkurrenskraft och produktion kan bevaras alt. ökas vid en lägre ökningstakt i energiförbrukningen / industrin kan använda alt. utveckla energisnålare produktionsmetoder Välfärd och social standard 11 86. Mer energi behövs för att klara alt. kunna öka välfärd och social standard / för att kunna genomföra sociala reformer / mindre energi alt. lägre energiförbrukning medför höjda hyreskostnader Internationella aspekter 2 88. Ökad energiförbrukning är inte osolidariskt med u-länderna / ökad industriell och teknologisk kapacitet i Sverige alt. i den industrialiserade världen är en förutsättning för ökad u-hjälp alt. ökat stöd åt u-ländernas ansträngningar 4 89. Ökad energiförbrukning innebär uttömmande av alt. slöseri med jordens resurser / ökad energiförbrukning alt. ökat uttömmande av jordens energiråvaror är osolidariskt med u-länderna Samhällets inflytande över energiproduktinen 14 90. Energiförsörjningens många aspekter och problem (produktion, distribution, konsumtion) kräver ett ökat samhälleligt alt statligt sammanhållande grepp / ökad planhushållning är nödvändig alt. blir nödvändig i framtiden 3 91. Problemen kring energiförsörjningen får inte leda till alt. får inte tas som förevändning för ökad statlig styrning av energisektorn övrigt 99 92. Övriga argument och perspektiv som behandlar energiförsörjningen ENERGI OCH KÄRNKRAFT SOM PARTIPOLITISK DEBATTFRÅGA Folkomröstning 82 93. Folkomröstning bör tillgripas i kärnkraftsfrågan / kärnkraftsfrågan är alltför viktig för att kunna avgöras i riksdagsvalet 35 94. Folkomröstning måste tillgripas vid parlamentariskt dödläge / folkomröstning kan tillgripas under förutsättning att alla partier är överens om det 21 95. Folkomröstning i kärnkraftsfrågan är inte nödvändig / kärnkraftsfrågan avgörs i riksdagsvalet Centerns energi- och kärnkraftspolitik 341 96. Aktör uttalar sig positivt, neutralt eller negativt om partiets energi- och kärnkraftspolitik utan precisering av vilka inslag i politiken uttalandet gäller Socialdemokraternas energi- och kärnkraftspolitik 150 97. Aktör uttalar sig positivt, neutralt eller negativt om partiets energi- och kärnkraftspolitik utan precisering av vilka inslag i politiken uttalandet gäller Folkpartiets och moderaternas / de borgerliga partiernas energi- och kärnkraftspolitik 146 98. Aktör uttalar sig positivt, neutralt eller negativt om partiernas energi- och kärnkraftspolitik utan precisering av vilka inslag i politiken uttalandet gäller övrigt 102 99. Övriga argument och perspektiv med energi och kärnkraft som partipolitisk debattfråga 211 00. Ej tillämplig
VAR 35 ARGUMENT 2.1 Loc 68 width 2 MD= 0 Argument framfört av andre aktör i artikeln. Kodas alltid. FÖR KÄRNKRAFTEN. Ekonomi 7 01. Kärnkraft är en billig och ekonomisk energikälla / ur ekonomisk synvinkel det enda realistiska alternativet 33 02. Avveckling av kärnkraften är slöseri med investerat kapital / det blir för att lösa ingågna avtal och kontrakt om kärnkraften avvecklas 12 03. Alternativet till kärnkraft är ökad import av dyr olja / handels- och betalningsbalansen påverkas negativt av ökad import respektive användning av Sysselsättning och industri 50 04. Kärnkraft behövs för att klara respektive kunna öka sysselsättningen 15 05. Elenergi från kärnkraft behövs för att klara repektive kunna öka sysselsättningen 14 06. Kärnkraft behövs för att bevara respektive kunna öka svenska industrins utvecklingstakt, konkurrenskraft och produktion 5 07. Elenergi från kärnkraft behövs för att bevara respektive kunna öka svenska industrins utvecklingstakt, konkurrenskraft och produktion 4 08. Mer energi altenativt mer elenergi från kärnkraft ger förbättrad arbetsmiljö / farliga, smutsiga och tunga arbeten kan ersättas om energiförbrukningen ökar / mindre energi ger tyngre arbeten alt. färre och mindre mekaniserade arbeten Välfärd och social standard 19 09. Kärnkraft behövs för att bevara altenativt kunna öka välfärd och social standard / för att kunna genomföra sociala reformer och utjämna klassklyftor / utan kärnkraft brist på energi och ökade klassklyftor 9 10. Kärnkraft behövs för att kunna tillgodose medborgarnas krav på varor och tjänster / konsumtion / ökad satsning på kollektivtrafik / undvika kraftiga hyreshöjningar Energibehov - energiförsörjning 35 11. Det ökade behovet av energi kan inte klaras utan kärnkraft / energiförsörjningen kan inte klaras utan det beslutade kärnkraftsprogrammet / kärnkraft är vårt enda alternativ 9 12. Det ökade behovet av elenergi kan inte klaras utan kärnkraft / elförsörjningen kan inte klaras utan det beslutade kärnkraftsprogrammet 6 13. Kärnkraftens energitillskott kan inte ersättas av hushållning med energi alternativt effektivare utnyttjande av redan producerad energi 1 14. Kärnkraftens elenergitillskott kan inte ersättas av hushållning med energi alternativt effektivare utnyttjande av redan producerad energi 13 15. Alternativa energikällor som sol, vind, jordvärme etc. kan på kort sikt alt. 15-20 år inte ersätta kärnkraftens energitillskott / alternativa energikällor är ej utforskade alt. mer forskning kring alternativa energikällor behövs 18 16. Energisparande inom uppvärmningssektorn alt. bättre isolering av byggnader och bostadshus ger endast marginella vinster alt. kan inte ersätta kärnkraftens energitillskott 9 17. Kärnkraft alt. försiktig satsning på kärnkraft innebär att den framtida energipolitiska handlingsfriheten bevaras Kärnkraftens säkerhetsgågor 40 18. Kärnkraftens säkerhetsrisker är överdrivna / de är inte större än för andra energikällor alt. annan mänsklig verksamhet 22 19. Avfallshanteringen är ett mindre alt. inget säkerhetsproblem / den är praktiskt taget löst / tillfredsställande alt. säkra lösningar finns alt. kommer att presenteras av forskarna 1 20. Upparbetningen av det radioaktiva avfallet är ett mindre alt. inget säkerhetsproblem / fungerande alt. säkra upparbetningsanläggningar finns 7 21. Den radioaktiva strålningen från kärnkraftshanteringen utgör ingen fara för människan / strålningen är mindre än den naturen dagligen utsätter människan för 1 22. De flesta forskare och experter är optimistiska vad gäller lösningen av kärnkraftens säkerhetsproblem Kärnkraftsproduktionens olika moment - tekniska problem 9 24. Sveriges uranbehov är täckt för den närmaste framtiden genom avtal / urantillgången utgör inget problem 2 25. Tillgången på upparbetningstjänster utgör inget problem / avtal finns alt. kommer att träffas inom kort 7 26. Drift av kärnkraften alt. lättvattenreaktorer är nödvändigt för att få tekniska insikter och erfarenheter för utveckling av bridreaktorn alt. för den framtida kärnenergiforskningen / satsningen på kärnenergiforskning får ej Kärnkraften och miljöfrågorna 2 27. Kärnkraft är en ren och miljövänlig energikälla 50 28. Kärnkraft är miljövänligare än olja / kärnkraftsavveckling leder till ökad oljeanvändning och miljöförstöring 6 29. Kärnkraftsavveckling kräver ökad vattankraftsutbyggnad alt. ökade ingrepp i älvarna 7 30. Kärnkraft är miljövänligare än andra energikällor / det finns inga helt säkra och miljövänliga energikällor varför kärnkraft är att föredra Nationellt oberoende och internationella aspekter 14 31. Kärnkraft ökar Sveriges självförsörjningsgrad för energi / kärnkraft minskar oljeberoendet / Sverige har eget uran / Sverige har egen kärnkraftsindustri 4 32. Kärnkraftens spridning och utnyttjande som energikälla är en ofrånkomlig internationell utveckling / svensk avveckling av kärnkraften ger ingen internationell effekt / Sverige måste hänga med i den internationella utvecklingen 9 33. Det finns inget samband mellan fredligt utnyttjande av kärnkraften och kärnvapenframställning / problemen kring kärnvapenspridning kan endast lösas genom internationella avtal övrigt 11 35. Övriga argument och perspektiv för kärnkraften MOT KÄRNKRAFTEN. Ekonomi 5 36. Kärnkraftens driftsekonomi är osäker / kostnadsberäkningarna för kärnkraftsutbyggnaden håller ej 22 37. Avveckling av kärnkraften kan göras nu alt. inom den allra närmaste framtiden utan alltför höga kostnader / inga anslag till till kärnkraftsutbyggnaden bör beviljas 7 38. Kärnkraften kräver alltför stora investeringar / andra och viktigare samhällssektorer blir eftersatta p.g.a. kärnkraftssatsningen Sysselsättning och industri 19 39. Kärnkraft är ej nödvändig för att klara alt. kunna öka sysselsättningen 2 41. Kärnkraft är ej nödvändig för att bevara alt. kunna öka sysselsättningen 1 42. Elenergi från kärnkraft är ej nödvändig för att bevara alt. kunna öka sysselsättningen 8 43. Kärnkraft behövs ej eftersom inget samband råder mellan ökad energiförbrukning och sysselsättning / kärnkraft ökar kapitalintensiteten och Välfärd och social standard 5 44. Kärnkraft är ej nödvändig för att bevara alt. kunna öka välfärd och social standard / för att kunna genomföra sociala reformer 8 46. Standardsänkning alt. "mindre prylar" som följd av kärnkraftsavveckling måste accepteras solidariskt / välfärden kan inte mätas enbart ekonomiskt och materiellt Energibehov - energiförsörjning 63 47. Det ökade behovet av energi kan klaras utan kärnkraft / energiförsörjningen kan klaras även om kärnkraften avvecklas / kärnkraften skall avvecklas 14 48. Det ökade behovet av elenergi kan klaras utan kärnkraft / elförsörjningen kan klaras även om kärnkraften avvecklas 56 49. Hushållning med energi alt. energisparande inom uppvärmningssektorn alt. bättre isolering av byggnader och bostadshus gör kärnkraftens energitillskott obehövligt 2 50. Hushållning med energi alt. energisparande alt. effektivare utnyttjande av redan producerad energi gör kärnkraftens elenergitillskott överflödigt 47 51. Utnyttjandet av alt. större satsning på alternativa energikällor t.ex. sol, vind, jordvärme etc. gör kärnkraften överflödig / alternativa energikällor måste utforskas alt. börja användas som ersättning för kärnkraften 2 52. Satsning på kärnkraft innebär att den energipolitiska handlingsfriheten begränsas / kärnkraftens energiproduktion blir svår att ersätta om kärnkraften i framtiden måste avvecklas p.g.a. att den visat sig farlig Kärnkraftens säkerhetsfrågor 71 53. Kärnkraftens säkerhetsrisker är stora / säkerhetsriskerna är större än för andra energikällor alt. annan mänsklig verksamhet / kommande generationer utsätts för stora risker alt. måste ta hand om problemen 47 54. Avfallshanteringen är ett stort alt. olösligt problem / inga tillfredsställande alt. säkra lösningar för avfallet finns alt. kommer att kunna presenteras av forskarna inom överskådlig framtid 2 55. Upparbetningen av det radioaktiva avfallet är ett stort säkerhetsproblem / idag finns inga fungerande alt. säkra upparbetningsanläggningar 13 56. Den radioaktiva strålningen från kärnkraftshanteringen kan ge upphov till genetiska skador alt. skador på kommande generationer 4 57. Många forskare och experter är motståndare till kärnkraft / forskare och experter är osäkra alt. oeniga om säkerhetsfrågornas lösning 2 58. Det finns stor risk för att kärnkraftens säkerhets- och bevakningsarrangemang mot terror, sabotage och åverkan av skilda slag leder till ingrepp i den personliga friheten alt. till en "polisstat" 1 59. De "normala" utsläppen från kärnkraftsverken kan ge upphov till sjukdomar av olika slag / kärnkraftverken släpper ut giftgaser och plutonium i atmosfären Kärnkraftsproduktionens olika moment - tekniska problem 12 60. Uranbristen i världen alt. den knappa tillgången på anrikat uran kan leda till kärnkraftsstopp 1 61. Avtal om upparbetning av svenskt avfall blir svårt att träffa / existerande upparbetningsanläggningar har idag låg kapacitet / det finns idag inga fungerande upparbetningsanläggningar 1 62. Drift av dagens lättvattenreaktorer förutsätter utvecklandet av den tekniskt och säkerhetsmässigt mer komplicerade bridreaktorn Kärnkraften och miljöfrågorna 12 63. Kärnkraft ger stora miljöproblem genom giftgasutsläpp, varmvattenutsläpp / kärnkraft ger negativa återverkningar på miljön 5 64. Kärnkraft är ur miljöhänseende inget bättre alternativ än olja / oljan kan avsvavlas alt. olja med låg svavelhalt kan användas isället för kärnkraft 2 65. Kärnkraftsavveckling leder ej till ingrepp i hittills orörda älvar / redan byggda vattenkraftverk kan göras effektivare 20 66. Uranbrytning i Sverige ger oacceptabla skador i landskapet Nationellt oberoende och internationella aspekter 3 67. Kärnkraften alt. kärnkraftsteknologin alt. kärnbränslecykeln ökar Sveriges beroende av utlandet 4 68. Svensk avveckling av kärnkraften skulle ge internationell effekt och bidra till eftertanke hos utländska beslutsfattare 35 69. Fredligt utnyttjande av kärnkraft ger plutonium som är en förutsättning för kärnvapenframställning / spridning av kärnkraftsteknologin ökar risken för kärnvapenspridning 6 70. Det finns stor risk för att plutonium från upparbetningen kommer på avvägar alt. kan utnyttjas i terror- eller utpressningssyfte / internationella avtal är ej någon garanti för att använt och erhållet plutonium redovisas Samhällets inflytande över energiproduktionen 5 71. Energiproduktion med kärnkraft ökar samhällets centralisering / kärnkraften är som energisystem stort och tekniskt komplicerat alt. kräver centrala beslut övrigt 14 72. Övriga argument och perspektiv alt. allmänna och oprecisa uttalanden mot kärnkraften NEUTRALT OM KÄRNKRAFTEN 15 73. Av aktör använt argument och perspektiv som ej kan riktningsbesämmas för eller emot kärnkraften ENERGIFÖRSÖRJNING - ALLMÄNT OCH SPECIFIKT Energibehov - energiförsörjning 4 74. Energiförbrukningen måste öka / mer energi kommer att behövas i framtiden / vår energiförsörjning måste tryggas 14 76. Nuvarande energiförbrukningsnivå är onödigt hög / nolltillväxt i energiförbrukningen är möjlig / ett lågenergisamhälle och ett resursbevarande samhälle eftersträvas 36 77. Hushållning med energi alt. energisparande alt. effektivare utnyttjande av producerad energi alt. bostadsisolering är inte tillräckligt för att klara energibehovet 33 78. Hushållning med energi alt. energisparande alt. effektivare utnyttjande av producerad energi alt. bostadsisolering kommer att täcka det ökade energibehovet 81 79. För att hålla tillbaka alt. begränsa ökningen av energiförbrukningen måste energisparande och hushållning med energi stimuleras / skatt på energi stimulerar sparande 5 80. Alternativa energikällor t.ex. sol, vind, jordvärme etc. kan ej ge något avgörande tillskott till energiförsörjningen på kort sikt alt. 15-20 år / forskningen kring alternativa energikällor måste ge resultat 22 81. Alternativa energikällor t.ex. sol, vind, jordvärme etc. kan användas för energiproduktion / ökad alt. intensivare satsning på alternativa energikällor är nödvändig / ökad satsning på energiforskning är nödvändig Sysselsättning och industri 15 82. Mer energi behövs om sysselsättningen skall klaras / ökas 16 83. Sysselsättningen kan klaras alt. ökas vid lägre ökningstakt i energiförbrukningen / det finns inget entydigt samband mellan ökande energiförbrukning och sysselsättning / mer energi ökar kapitalintensiteten alt. minskar antalet arbetstillfällen 9 84. Mer energi behövs för att bevara alt. kunna öka den svenska industrins utvecklingstakt, konkurrenskraft, produktion 12 85. Industrins utvecklingstakt, konkurrenskraft och produktion kan bevaras alt. ökas vid en lägre ökningstakt i energiförbrukningen / industrin kan använda alt. utveckla energisnålare produktionsmetoder Välfärd och social standard 20 86. Mer energi behövs för att klara alt. kunna öka välfärd och social standard / för att kunna genomföra sociala reformer / mindre energi alt. lägre energiförbrukning medför höjda hyreskostnader 1 87. Välfärd och social standard kan bevaras alt. ökas vid lägre energiförbrukning / sociala reformer kan genomföras vid lägre ökningstakt i energiförbrukningen Internationella aspekter 2 88. Ökad energiförbrukning är inte osolidariskt med u-länderna / ökad industriell och teknologisk kapacitet i Sverige alt. i den industrialiserade världen är en förutsättning för ökad u-hjälp alt. ökat stöd åt u-ländernas ansträngningar 2 89. Ökad energiförbrukning innebär uttömmande av alt. slöseri med jordens resurser / ökad energiförbrukning alt. ökat uttömmande av jordens energiråvaror är osolidariskt med u-länderna Samhällets inflytande över energiproduktinen 8 90. Energiförsörjningens många aspekter och problem (produktion, distribution, konsumtion) kräver ett ökat samhälleligt alt statligt sammanhållande grepp / ökad planhushållning är nödvändig alt. blir nödvändig i framtiden övrigt 35 92. Övriga argument och perspektiv som behandlar energiförsörjningen ENERGI OCH KÄRNKRAFT SOM PARTIPOLITISK DEBATTFRÅGA Folkomröstning 46 93. Folkomröstning bör tillgripas i kärnkraftsfrågan / kärnkraftsfrågan är alltför viktig för att kunna avgöras i riksdagsvalet 46 94. Folkomröstning måste tillgripas vid parlamentariskt dödläge / folkomröstning kan tillgripas under förutsättning att alla partier är överens om det 16 95. Folkomröstning i kärnkraftsfrågan är inte nödvändig / kärnkraftsfrågan avgörs i riksdagsvalet Centerns energi- och kärnkraftspolitik 130 96. Aktör uttalar sig positivt, neutralt eller negativt om partiets energi- och kärnkraftspolitik utan precisering av vilka inslag i politiken uttalandet gäller Socialdemokraternas energi- och kärnkraftspolitik 72 97. Aktör uttalar sig positivt, neutralt eller negativt om partiets energi- och kärnkraftspolitik utan precisering av vilka inslag i politiken uttalandet gäller Folkpartiets och moderaternas / de borgerliga partiernas energi- och kärnkraftspolitik 107 98. Aktör uttalar sig positivt, neutralt eller negativt om partiernas energi- och kärnkraftspolitik utan precisering av vilka inslag i politiken uttalandet gäller övrigt 46 99. Övriga argument och perspektiv med energi och kärnkraft som partipolitisk debattfråga 1042 00. Ej tillämplig, ej dubbelkod
VAR 36 ARGUMENT 3.1 Loc 70 width 2 MD= 0 Argument framfört av tredje aktör i artikeln. Kodas alltid. FÖR KÄRNKRAFTEN. Ekonomi 4 01. Kärnkraft är en billig och ekonomisk energikälla / ur ekonomisk synvinkel det enda realistiska alternativet 22 02. Avveckling av kärnkraften är slöseri med investerat kapital / det blir för att lösa ingågna avtal och kontrakt om kärnkraften avvecklas 5 03. Alternativet till kärnkraft är ökad import av dyr olja / handels- och betalningsbalansen påverkas negativt av ökad import respektive användning av Sysselsättning och industri 37 04. Kärnkraft behövs för att klara respektive kunna öka sysselsättningen 6 05. Elenergi från kärnkraft behövs för att klara repektive kunna öka sysselsättningen 11 06. Kärnkraft behövs för att bevara respektive kunna öka svenska industrins utvecklingstakt, konkurrenskraft och produktion 12 07. Elenergi från kärnkraft behövs för att bevara respektive kunna öka svenska industrins utvecklingstakt, konkurrenskraft och produktion 2 08. Mer energi altenativt mer elenergi från kärnkraft ger förbättrad arbetsmiljö / farliga, smutsiga och tunga arbeten kan ersättas om energiförbrukningen ökar / mindre energi ger tyngre arbeten alt. färre och mindre mekaniserade arbeten Välfärd och social standard 15 09. Kärnkraft behövs för att bevara altenativt kunna öka välfärd och social standard / för att kunna genomföra sociala reformer och utjämna klassklyftor / utan kärnkraft brist på energi och ökade klassklyftor 15 10. Kärnkraft behövs för att kunna tillgodose medborgarnas krav på varor och tjänster / konsumtion / ökad satsning på kollektivtrafik / undvika kraftiga hyreshöjningar Energibehov - energiförsörjning 23 11. Det ökade behovet av energi kan inte klaras utan kärnkraft / energiförsörjningen kan inte klaras utan det beslutade kärnkraftsprogrammet / kärnkraft är vårt enda alternativ 13 12. Det ökade behovet av elenergi kan inte klaras utan kärnkraft / elförsörjningen kan inte klaras utan det beslutade kärnkraftsprogrammet 3 13. Kärnkraftens energitillskott kan inte ersättas av hushållning med energi alternativt effektivare utnyttjande av redan producerad energi 2 14. Kärnkraftens elenergitillskott kan inte ersättas av hushållning med energi alternativt effektivare utnyttjande av redan producerad energi 8 15. Alternativa energikällor som sol, vind, jordvärme etc. kan på kort sikt alt. 15-20 år inte ersätta kärnkraftens energitillskott / alternativa energikällor är ej utforskade alt. mer forskning kring alternativa energikällor behövs 11 16. Energisparande inom uppvärmningssektorn alt. bättre isolering av byggnader och bostadshus ger endast marginella vinster alt. kan inte ersätta kärnkraftens energitillskott 23 17. Kärnkraft alt. försiktig satsning på kärnkraft innebär att den framtida energipolitiska handlingsfriheten bevaras Kärnkraftens säkerhetsgågor 29 18. Kärnkraftens säkerhetsrisker är överdrivna / de är inte större än för andra energikällor alt. annan mänsklig verksamhet 12 19. Avfallshanteringen är ett mindre alt. inget säkerhetsproblem / den är praktiskt taget löst / tillfredsställande alt. säkra lösningar finns alt. kommer att presenteras av forskarna 1 20. Upparbetningen av det radioaktiva avfallet är ett mindre alt. inget säkerhetsproblem / fungerande alt. säkra upparbetningsanläggningar finns 2 21. Den radioaktiva strålningen från kärnkraftshanteringen utgör ingen fara för människan / strålningen är mindre än den naturen dagligen utsätter människan för 2 22. De flesta forskare och experter är optimistiska vad gäller lösningen av kärnkraftens säkerhetsproblem 1 23. Det finns ingen risk att kärnkraftens nödvändiga säkerhets- och bevakningsarrangemang mot terror, sabotage och åverkan av skilda slag leder till ingrepp i den personliga friheten alt. leder till en "polisstat" Kärnkraftsproduktionens olika moment - tekniska problem 3 24. Sveriges uranbehov är täckt för den närmaste framtiden genom avtal / urantillgången utgör inget problem 1 25. Tillgången på upparbetningstjänster utgör inget problem / avtal finns alt. kommer att träffas inom kort 4 26. Drift av kärnkraften alt. lättvattenreaktorer är nödvändigt för att få tekniska insikter och erfarenheter för utveckling av bridreaktorn alt. för den framtida kärnenergiforskningen / satsningen på kärnenergiforskning får ej Kärnkraften och miljöfrågorna 4 27. Kärnkraft är en ren och miljövänlig energikälla 44 28. Kärnkraft är miljövänligare än olja / kärnkraftsavveckling leder till ökad oljeanvändning och miljöförstöring 6 29. Kärnkraftsavveckling kräver ökad vattankraftsutbyggnad alt. ökade ingrepp i älvarna 3 30. Kärnkraft är miljövänligare än andra energikällor / det finns inga helt säkra och miljövänliga energikällor varför kärnkraft är att föredra Nationellt oberoende och internationella aspekter 8 31. Kärnkraft ökar Sveriges självförsörjningsgrad för energi / kärnkraft minskar oljeberoendet / Sverige har eget uran / Sverige har egen kärnkraftsindustri 3 32. Kärnkraftens spridning och utnyttjande som energikälla är en ofrånkomlig internationell utveckling / svensk avveckling av kärnkraften ger ingen internationell effekt / Sverige måste hänga med i den internationella utvecklingen 6 33. Det finns inget samband mellan fredligt utnyttjande av kärnkraften och kärnvapenframställning / problemen kring kärnvapenspridning kan endast lösas genom internationella avtal 2 34. Det finns ingen risk att plutonium från upparbetningen kommer på avvägar alt. kan utnyttjas i terror- eller utpressningssyfte / internationella avtal föreskriver redovisning av använt och köpt plutonium övrigt 8 35. Övriga argument och perspektiv för kärnkraften MOT KÄRNKRAFTEN. Ekonomi 4 36. Kärnkraftens driftsekonomi är osäker / kostnadsberäkningarna för kärnkraftsutbyggnaden håller ej 7 37. Avveckling av kärnkraften kan göras nu alt. inom den allra närmaste framtiden utan alltför höga kostnader / inga anslag till till kärnkraftsutbyggnaden bör beviljas 24 38. Kärnkraften kräver alltför stora investeringar / andra och viktigare samhällssektorer blir eftersatta p.g.a. kärnkraftssatsningen Sysselsättning och industri 16 39. Kärnkraft är ej nödvändig för att klara alt. kunna öka sysselsättningen 4 41. Kärnkraft är ej nödvändig för att bevara alt. kunna öka sysselsättningen 5 43. Kärnkraft behövs ej eftersom inget samband råder mellan ökad energiförbrukning och sysselsättning / kärnkraft ökar kapitalintensiteten och Välfärd och social standard 3 44. Kärnkraft är ej nödvändig för att bevara alt. kunna öka välfärd och social standard / för att kunna genomföra sociala reformer 3 46. Standardsänkning alt. "mindre prylar" som följd av kärnkraftsavveckling måste accepteras solidariskt / välfärden kan inte mätas enbart ekonomiskt och materiellt Energibehov - energiförsörjning 26 47. Det ökade behovet av energi kan klaras utan kärnkraft / energiförsörjningen kan klaras även om kärnkraften avvecklas / kärnkraften skall avvecklas 6 48. Det ökade behovet av elenergi kan klaras utan kärnkraft / elförsörjningen kan klaras även om kärnkraften avvecklas 41 49. Hushållning med energi alt. energisparande inom uppvärmningssektorn alt. bättre isolering av byggnader och bostadshus gör kärnkraftens energitillskott obehövligt 3 50. Hushållning med energi alt. energisparande alt. effektivare utnyttjande av redan producerad energi gör kärnkraftens elenergitillskott överflödigt 39 51. Utnyttjandet av alt. större satsning på alternativa energikällor t.ex. sol, vind, jordvärme etc. gör kärnkraften överflödig / alternativa energikällor måste utforskas alt. börja användas som ersättning för kärnkraften 6 52. Satsning på kärnkraft innebär att den energipolitiska handlingsfriheten begränsas / kärnkraftens energiproduktion blir svår att ersätta om kärnkraften i framtiden måste avvecklas p.g.a. att den visat sig farlig Kärnkraftens säkerhetsfrågor 30 53. Kärnkraftens säkerhetsrisker är stora / säkerhetsriskerna är större än för andra energikällor alt. annan mänsklig verksamhet / kommande generationer utsätts för stora risker alt. måste ta hand om problemen 19 54. Avfallshanteringen är ett stort alt. olösligt problem / inga tillfredsställande alt. säkra lösningar för avfallet finns alt. kommer att kunna presenteras av forskarna inom överskådlig framtid 3 55. Upparbetningen av det radioaktiva avfallet är ett stort säkerhetsproblem / idag finns inga fungerande alt. säkra upparbetningsanläggningar 7 56. Den radioaktiva strålningen från kärnkraftshanteringen kan ge upphov till genetiska skador alt. skador på kommande generationer 7 57. Många forskare och experter är motståndare till kärnkraft / forskare och experter är osäkra alt. oeniga om säkerhetsfrågornas lösning 3 58. Det finns stor risk för att kärnkraftens säkerhets- och bevakningsarrangemang mot terror, sabotage och åverkan av skilda slag leder till ingrepp i den personliga friheten alt. till en "polisstat" 1 59. De "normala" utsläppen från kärnkraftsverken kan ge upphov till sjukdomar av olika slag / kärnkraftverken släpper ut giftgaser och plutonium i atmosfären Kärnkraftsproduktionens olika moment - tekniska problem 6 60. Uranbristen i världen alt. den knappa tillgången på anrikat uran kan leda till kärnkraftsstopp 2 61. Avtal om upparbetning av svenskt avfall blir svårt att träffa / existerande upparbetningsanläggningar har idag låg kapacitet / det finns idag inga fungerande upparbetningsanläggningar 6 62. Drift av dagens lättvattenreaktorer förutsätter utvecklandet av den tekniskt och säkerhetsmässigt mer komplicerade bridreaktorn Kärnkraften och miljöfrågorna 4 63. Kärnkraft ger stora miljöproblem genom giftgasutsläpp, varmvattenutsläpp / kärnkraft ger negativa återverkningar på miljön 20 64. Kärnkraft är ur miljöhänseende inget bättre alternativ än olja / oljan kan avsvavlas alt. olja med låg svavelhalt kan användas isället för kärnkraft 1 65. Kärnkraftsavveckling leder ej till ingrepp i hittills orörda älvar / redan byggda vattenkraftverk kan göras effektivare 14 66. Uranbrytning i Sverige ger oacceptabla skador i landskapet Nationellt oberoende och internationella aspekter 8 67. Kärnkraften alt. kärnkraftsteknologin alt. kärnbränslecykeln ökar Sveriges beroende av utlandet 8 68. Svensk avveckling av kärnkraften skulle ge internationell effekt och bidra till eftertanke hos utländska beslutsfattare 18 69. Fredligt utnyttjande av kärnkraft ger plutonium som är en förutsättning för kärnvapenframställning / spridning av kärnkraftsteknologin ökar risken för kärnvapenspridning 7 70. Det finns stor risk för att plutonium från upparbetningen kommer på avvägar alt. kan utnyttjas i terror- eller utpressningssyfte / internationella avtal är ej någon garanti för att använt och erhållet plutonium redovisas Samhällets inflytande över energiproduktionen 2 71. Energiproduktion med kärnkraft ökar samhällets centralisering / kärnkraften är som energisystem stort och tekniskt komplicerat alt. kräver centrala beslut övrigt 9 72. Övriga argument och perspektiv alt. allmänna och oprecisa uttalanden mot kärnkraften NEUTRALT OM KÄRNKRAFTEN 2 73. Av aktör använt argument och perspektiv som ej kan riktningsbesämmas för eller emot kärnkraften ENERGIFÖRSÖRJNING - ALLMÄNT OCH SPECIFIKT Energibehov - energiförsörjning 4 74. Energiförbrukningen måste öka / mer energi kommer att behövas i framtiden / vår energiförsörjning måste tryggas 1 75. Energiförbrukningen behöver ej ökas / det finns inget som säger att vi kommer att behöva mer energi i framtiden 7 76. Nuvarande energiförbrukningsnivå är onödigt hög / nolltillväxt i energiförbrukningen är möjlig / ett lågenergisamhälle och ett resursbevarande samhälle eftersträvas 22 77. Hushållning med energi alt. energisparande alt. effektivare utnyttjande av producerad energi alt. bostadsisolering är inte tillräckligt för att klara energibehovet 26 78. Hushållning med energi alt. energisparande alt. effektivare utnyttjande av producerad energi alt. bostadsisolering kommer att täcka det ökade energibehovet 75 79. För att hålla tillbaka alt. begränsa ökningen av energiförbrukningen måste energisparande och hushållning med energi stimuleras / skatt på energi stimulerar sparande 4 80. Alternativa energikällor t.ex. sol, vind, jordvärme etc. kan ej ge något avgörande tillskott till energiförsörjningen på kort sikt alt. 15-20 år / forskningen kring alternativa energikällor måste ge resultat 19 81. Alternativa energikällor t.ex. sol, vind, jordvärme etc. kan användas för energiproduktion / ökad alt. intensivare satsning på alternativa energikällor är nödvändig / ökad satsning på energiforskning är nödvändig Sysselsättning och industri 11 82. Mer energi behövs om sysselsättningen skall klaras / ökas 3 83. Sysselsättningen kan klaras alt. ökas vid lägre ökningstakt i energiförbrukningen / det finns inget entydigt samband mellan ökande energiförbrukning och sysselsättning / mer energi ökar kapitalintensiteten alt. minskar antalet arbetstillfällen 11 84. Mer energi behövs för att bevara alt. kunna öka den svenska industrins utvecklingstakt, konkurrenskraft, produktion 5 85. Industrins utvecklingstakt, konkurrenskraft och produktion kan bevaras alt. ökas vid en lägre ökningstakt i energiförbrukningen / industrin kan använda alt. utveckla energisnålare produktionsmetoder Välfärd och social standard 8 86. Mer energi behövs för att klara alt. kunna öka välfärd och social standard / för att kunna genomföra sociala reformer / mindre energi alt. lägre energiförbrukning medför höjda hyreskostnader 3 87. Välfärd och social standard kan bevaras alt. ökas vid lägre energiförbrukning / sociala reformer kan genomföras vid lägre ökningstakt i energiförbrukningen Internationella aspekter 1 88. Ökad energiförbrukning är inte osolidariskt med u-länderna / ökad industriell och teknologisk kapacitet i Sverige alt. i den industrialiserade världen är en förutsättning för ökad u-hjälp alt. ökat stöd åt u-ländernas ansträngningar 1 89. Ökad energiförbrukning innebär uttömmande av alt. slöseri med jordens resurser / ökad energiförbrukning alt. ökat uttömmande av jordens energiråvaror är osolidariskt med u-länderna Samhällets inflytande över energiproduktinen 13 90. Energiförsörjningens många aspekter och problem (produktion, distribution, konsumtion) kräver ett ökat samhälleligt alt statligt sammanhållande grepp / ökad planhushållning är nödvändig alt. blir nödvändig i framtiden 3 91. Problemen kring energiförsörjningen får inte leda till alt. får inte tas som förevändning för ökad statlig styrning av energisektorn övrigt 14 92. Övriga argument och perspektiv som behandlar energiförsörjningen ENERGI OCH KÄRNKRAFT SOM PARTIPOLITISK DEBATTFRÅGA Folkomröstning 18 93. Folkomröstning bör tillgripas i kärnkraftsfrågan / kärnkraftsfrågan är alltför viktig för att kunna avgöras i riksdagsvalet 37 94. Folkomröstning måste tillgripas vid parlamentariskt dödläge / folkomröstning kan tillgripas under förutsättning att alla partier är överens om det 15 95. Folkomröstning i kärnkraftsfrågan är inte nödvändig / kärnkraftsfrågan avgörs i riksdagsvalet Centerns energi- och kärnkraftspolitik 64 96. Aktör uttalar sig positivt, neutralt eller negativt om partiets energi- och kärnkraftspolitik utan precisering av vilka inslag i politiken uttalandet gäller Socialdemokraternas energi- och kärnkraftspolitik 48 97. Aktör uttalar sig positivt, neutralt eller negativt om partiets energi- och kärnkraftspolitik utan precisering av vilka inslag i politiken uttalandet gäller Folkpartiets och moderaternas / de borgerliga partiernas energi- och kärnkraftspolitik 63 98. Aktör uttalar sig positivt, neutralt eller negativt om partiernas energi- och kärnkraftspolitik utan precisering av vilka inslag i politiken uttalandet gäller övrigt 31 99. Övriga argument och perspektiv med energi och kärnkraft som partipolitisk debattfråga 1585 00. Ej tillämplig, ej dubbelkod
VAR 37 ARGUMENT 4.1 Loc 72 width 2 MD= 0 Argument framfört av fjärde aktör i artikeln. Kodas alltid. FÖR KÄRNKRAFTEN. Ekonomi 5 01. Kärnkraft är en billig och ekonomisk energikälla / ur ekonomisk synvinkel det enda realistiska alternativet 10 02. Avveckling av kärnkraften är slöseri med investerat kapital / det blir för att lösa ingågna avtal och kontrakt om kärnkraften avvecklas 7 03. Alternativet till kärnkraft är ökad import av dyr olja / handels- och betalningsbalansen påverkas negativt av ökad import respektive användning av Sysselsättning och industri 32 04. Kärnkraft behövs för att klara respektive kunna öka sysselsättningen 1 05. Elenergi från kärnkraft behövs för att klara repektive kunna öka sysselsättningen 18 06. Kärnkraft behövs för att bevara respektive kunna öka svenska industrins utvecklingstakt, konkurrenskraft och produktion 8 07. Elenergi från kärnkraft behövs för att bevara respektive kunna öka svenska industrins utvecklingstakt, konkurrenskraft och produktion 3 08. Mer energi altenativt mer elenergi från kärnkraft ger förbättrad arbetsmiljö / farliga, smutsiga och tunga arbeten kan ersättas om energiförbrukningen ökar / mindre energi ger tyngre arbeten alt. färre och mindre mekaniserade arbeten Välfärd och social standard 15 09. Kärnkraft behövs för att bevara altenativt kunna öka välfärd och social standard / för att kunna genomföra sociala reformer och utjämna klassklyftor / utan kärnkraft brist på energi och ökade klassklyftor 7 10. Kärnkraft behövs för att kunna tillgodose medborgarnas krav på varor och tjänster / konsumtion / ökad satsning på kollektivtrafik / undvika kraftiga hyreshöjningar Energibehov - energiförsörjning 17 11. Det ökade behovet av energi kan inte klaras utan kärnkraft / energiförsörjningen kan inte klaras utan det beslutade kärnkraftsprogrammet / kärnkraft är vårt enda alternativ 8 12. Det ökade behovet av elenergi kan inte klaras utan kärnkraft / elförsörjningen kan inte klaras utan det beslutade kärnkraftsprogrammet 1 13. Kärnkraftens energitillskott kan inte ersättas av hushållning med energi alternativt effektivare utnyttjande av redan producerad energi 2 14. Kärnkraftens elenergitillskott kan inte ersättas av hushållning med energi alternativt effektivare utnyttjande av redan producerad energi 10 15. Alternativa energikällor som sol, vind, jordvärme etc. kan på kort sikt alt. 15-20 år inte ersätta kärnkraftens energitillskott / alternativa energikällor är ej utforskade alt. mer forskning kring alternativa energikällor behövs 4 16. Energisparande inom uppvärmningssektorn alt. bättre isolering av byggnader och bostadshus ger endast marginella vinster alt. kan inte ersätta kärnkraftens energitillskott 16 17. Kärnkraft alt. försiktig satsning på kärnkraft innebär att den framtida energipolitiska handlingsfriheten bevaras Kärnkraftens säkerhetsgågor 18 18. Kärnkraftens säkerhetsrisker är överdrivna / de är inte större än för andra energikällor alt. annan mänsklig verksamhet 11 19. Avfallshanteringen är ett mindre alt. inget säkerhetsproblem / den är praktiskt taget löst / tillfredsställande alt. säkra lösningar finns alt. kommer att presenteras av forskarna 2 21. Den radioaktiva strålningen från kärnkraftshanteringen utgör ingen fara för människan / strålningen är mindre än den naturen dagligen utsätter människan för 1 22. De flesta forskare och experter är optimistiska vad gäller lösningen av kärnkraftens säkerhetsproblem 1 23. Det finns ingen risk att kärnkraftens nödvändiga säkerhets- och bevakningsarrangemang mot terror, sabotage och åverkan av skilda slag leder till ingrepp i den personliga friheten alt. leder till en "polisstat" Kärnkraftsproduktionens olika moment - tekniska problem 2 24. Sveriges uranbehov är täckt för den närmaste framtiden genom avtal / urantillgången utgör inget problem 5 26. Drift av kärnkraften alt. lättvattenreaktorer är nödvändigt för att få tekniska insikter och erfarenheter för utveckling av bridreaktorn alt. för den framtida kärnenergiforskningen / satsningen på kärnenergiforskning får ej 24 28. Kärnkraft är miljövänligare än olja / kärnkraftsavveckling leder till ökad oljeanvändning och miljöförstöring 1 29. Kärnkraftsavveckling kräver ökad vattankraftsutbyggnad alt. ökade ingrepp i älvarna 6 30. Kärnkraft är miljövänligare än andra energikällor / det finns inga helt säkra och miljövänliga energikällor varför kärnkraft är att föredra Nationellt oberoende och internationella aspekter 11 31. Kärnkraft ökar Sveriges självförsörjningsgrad för energi / kärnkraft minskar oljeberoendet / Sverige har eget uran / Sverige har egen kärnkraftsindustri 1 32. Kärnkraftens spridning och utnyttjande som energikälla är en ofrånkomlig internationell utveckling / svensk avveckling av kärnkraften ger ingen internationell effekt / Sverige måste hänga med i den internationella utvecklingen 5 33. Det finns inget samband mellan fredligt utnyttjande av kärnkraften och kärnvapenframställning / problemen kring kärnvapenspridning kan endast lösas genom internationella avtal 1 34. Det finns ingen risk att plutonium från upparbetningen kommer på avvägar alt. kan utnyttjas i terror- eller utpressningssyfte / internationella avtal föreskriver redovisning av använt och köpt plutonium övrigt 9 35. Övriga argument och perspektiv för kärnkraften MOT KÄRNKRAFTEN. Ekonomi 8 36. Kärnkraftens driftsekonomi är osäker / kostnadsberäkningarna för kärnkraftsutbyggnaden håller ej 3 37. Avveckling av kärnkraften kan göras nu alt. inom den allra närmaste framtiden utan alltför höga kostnader / inga anslag till till kärnkraftsutbyggnaden bör beviljas 5 38. Kärnkraften kräver alltför stora investeringar / andra och viktigare samhällssektorer blir eftersatta p.g.a. kärnkraftssatsningen Sysselsättning och industri 10 39. Kärnkraft är ej nödvändig för att klara alt. kunna öka sysselsättningen 2 40. Elenergi från kärnkraft är ej nödvändig för att klara alt. kunna öka sysselsättningen 1 41. Kärnkraft är ej nödvändig för att bevara alt. kunna öka sysselsättningen 3 42. Elenergi från kärnkraft är ej nödvändig för att bevara alt. kunna öka sysselsättningen 3 43. Kärnkraft behövs ej eftersom inget samband råder mellan ökad energiförbrukning och sysselsättning / kärnkraft ökar kapitalintensiteten och Välfärd och social standard 4 44. Kärnkraft är ej nödvändig för att bevara alt. kunna öka välfärd och social standard / för att kunna genomföra sociala reformer 1 45. Kärnkraft är ej nödvändig för att kunna tillgodose medborgarnas krav på varor och tjänster alt. konsumtion 3 46. Standardsänkning alt. "mindre prylar" som följd av kärnkraftsavveckling måste accepteras solidariskt / välfärden kan inte mätas enbart ekonomiskt och materiellt Energibehov - energiförsörjning 18 47. Det ökade behovet av energi kan klaras utan kärnkraft / energiförsörjningen kan klaras även om kärnkraften avvecklas / kärnkraften skall avvecklas 29 49. Hushållning med energi alt. energisparande inom uppvärmningssektorn alt. bättre isolering av byggnader och bostadshus gör kärnkraftens energitillskott obehövligt 1 50. Hushållning med energi alt. energisparande alt. effektivare utnyttjande av redan producerad energi gör kärnkraftens elenergitillskott överflödigt 11 51. Utnyttjandet av alt. större satsning på alternativa energikällor t.ex. sol, vind, jordvärme etc. gör kärnkraften överflödig / alternativa energikällor måste utforskas alt. börja användas som ersättning för kärnkraften 2 52. Satsning på kärnkraft innebär att den energipolitiska handlingsfriheten begränsas / kärnkraftens energiproduktion blir svår att ersätta om kärnkraften i framtiden måste avvecklas p.g.a. att den visat sig farlig 30 53. Kärnkraftens säkerhetsrisker är stora / säkerhetsriskerna är större än för andra energikällor alt. annan mänsklig verksamhet / kommande generationer utsätts för stora risker alt. måste ta hand om problemen 15 54. Avfallshanteringen är ett stort alt. olösligt problem / inga tillfredsställande alt. säkra lösningar för avfallet finns alt. kommer att kunna presenteras av forskarna inom överskådlig framtid 1 55. Upparbetningen av det radioaktiva avfallet är ett stort säkerhetsproblem / idag finns inga fungerande alt. säkra upparbetningsanläggningar 7 56. Den radioaktiva strålningen från kärnkraftshanteringen kan ge upphov till genetiska skador alt. skador på kommande generationer 1 57. Många forskare och experter är motståndare till kärnkraft / forskare och experter är osäkra alt. oeniga om säkerhetsfrågornas lösning 4 58. Det finns stor risk för att kärnkraftens säkerhets- och bevakningsarrangemang mot terror, sabotage och åverkan av skilda slag leder till ingrepp i den personliga friheten alt. till en "polisstat" 1 59. De "normala" utsläppen från kärnkraftsverken kan ge upphov till sjukdomar av olika slag / kärnkraftverken släpper ut giftgaser och plutonium i atmosfären Kärnkraftsproduktionens olika moment - tekniska problem 17 60. Uranbristen i världen alt. den knappa tillgången på anrikat uran kan leda till kärnkraftsstopp 2 61. Avtal om upparbetning av svenskt avfall blir svårt att träffa / existerande upparbetningsanläggningar har idag låg kapacitet / det finns idag inga fungerande upparbetningsanläggningar 3 62. Drift av dagens lättvattenreaktorer förutsätter utvecklandet av den tekniskt och säkerhetsmässigt mer komplicerade bridreaktorn Kärnkraften och miljöfrågorna 2 63. Kärnkraft ger stora miljöproblem genom giftgasutsläpp, varmvattenutsläpp / kärnkraft ger negativa återverkningar på miljön 12 64. Kärnkraft är ur miljöhänseende inget bättre alternativ än olja / oljan kan avsvavlas alt. olja med låg svavelhalt kan användas isället för kärnkraft 1 65. Kärnkraftsavveckling leder ej till ingrepp i hittills orörda älvar / redan byggda vattenkraftverk kan göras effektivare 16 66. Uranbrytning i Sverige ger oacceptabla skador i landskapet Nationellt oberoende och internationella aspekter 4 67. Kärnkraften alt. kärnkraftsteknologin alt. kärnbränslecykeln ökar Sveriges beroende av utlandet 3 68. Svensk avveckling av kärnkraften skulle ge internationell effekt och bidra till eftertanke hos utländska beslutsfattare 7 69. Fredligt utnyttjande av kärnkraft ger plutonium som är en förutsättning för kärnvapenframställning / spridning av kärnkraftsteknologin ökar risken för kärnvapenspridning 3 70. Det finns stor risk för att plutonium från upparbetningen kommer på avvägar alt. kan utnyttjas i terror- eller utpressningssyfte / internationella avtal är ej någon garanti för att använt och erhållet plutonium redovisas Samhällets inflytande över energiproduktionen 2 71. Energiproduktion med kärnkraft ökar samhällets centralisering / kärnkraften är som energisystem stort och tekniskt komplicerat alt. kräver centrala beslut övrigt 5 72. Övriga argument och perspektiv alt. allmänna och oprecisa uttalanden mot kärnkraften NEUTRALT OM KÄRNKRAFTEN 6 73. Av aktör använt argument och perspektiv som ej kan riktningsbesämmas för eller emot kärnkraften 5 76. Nuvarande energiförbrukningsnivå är onödigt hög / nolltillväxt i energiförbrukningen är möjlig / ett lågenergisamhälle och ett resursbevarande samhälle eftersträvas 11 77. Hushållning med energi alt. energisparande alt. effektivare utnyttjande av producerad energi alt. bostadsisolering är inte tillräckligt för att klara energibehovet 9 78. Hushållning med energi alt. energisparande alt. effektivare utnyttjande av producerad energi alt. bostadsisolering kommer att täcka det ökade energibehovet 28 79. För att hålla tillbaka alt. begränsa ökningen av energiförbrukningen måste energisparande och hushållning med energi stimuleras / skatt på energi stimulerar sparande 5 80. Alternativa energikällor t.ex. sol, vind, jordvärme etc. kan ej ge något avgörande tillskott till energiförsörjningen på kort sikt alt. 15-20 år / forskningen kring alternativa energikällor måste ge resultat 25 81. Alternativa energikällor t.ex. sol, vind, jordvärme etc. kan användas för energiproduktion / ökad alt. intensivare satsning på alternativa energikällor är nödvändig / ökad satsning på energiforskning är nödvändig Sysselsättning och industri 12 82. Mer energi behövs om sysselsättningen skall klaras / ökas 3 83. Sysselsättningen kan klaras alt. ökas vid lägre ökningstakt i energiförbrukningen / det finns inget entydigt samband mellan ökande energiförbrukning och sysselsättning / mer energi ökar kapitalintensiteten alt. minskar antalet arbetstillfällen 6 84. Mer energi behövs för att bevara alt. kunna öka den svenska industrins utvecklingstakt, konkurrenskraft, produktion 5 85. Industrins utvecklingstakt, konkurrenskraft och produktion kan bevaras alt. ökas vid en lägre ökningstakt i energiförbrukningen / industrin kan använda alt. utveckla energisnålare produktionsmetoder Välfärd och social standard 6 86. Mer energi behövs för att klara alt. kunna öka välfärd och social standard / för att kunna genomföra sociala reformer / mindre energi alt. lägre energiförbrukning medför höjda hyreskostnader 1 87. Välfärd och social standard kan bevaras alt. ökas vid lägre energiförbrukning / sociala reformer kan genomföras vid lägre ökningstakt i energiförbrukningen Internationella aspekter 1 88. Ökad energiförbrukning är inte osolidariskt med u-länderna / ökad industriell och teknologisk kapacitet i Sverige alt. i den industrialiserade världen är en förutsättning för ökad u-hjälp alt. ökat stöd åt u-ländernas ansträngningar 1 89. Ökad energiförbrukning innebär uttömmande av alt. slöseri med jordens resurser / ökad energiförbrukning alt. ökat uttömmande av jordens energiråvaror är osolidariskt med u-länderna Samhällets inflytande över energiproduktinen 10 90. Energiförsörjningens många aspekter och problem (produktion, distribution, konsumtion) kräver ett ökat samhälleligt alt statligt sammanhållande grepp / ökad planhushållning är nödvändig alt. blir nödvändig i framtiden 1 91. Problemen kring energiförsörjningen får inte leda till alt. får inte tas som förevändning för ökad statlig styrning av energisektorn övrigt 7 92. Övriga argument och perspektiv som behandlar energiförsörjningen ENERGI OCH KÄRNKRAFT SOM PARTIPOLITISK DEBATTFRÅGA Folkomröstning 28 93. Folkomröstning bör tillgripas i kärnkraftsfrågan / kärnkraftsfrågan är alltför viktig för att kunna avgöras i riksdagsvalet 24 94. Folkomröstning måste tillgripas vid parlamentariskt dödläge / folkomröstning kan tillgripas under förutsättning att alla partier är överens om det 16 95. Folkomröstning i kärnkraftsfrågan är inte nödvändig / kärnkraftsfrågan avgörs i riksdagsvalet Centerns energi- och kärnkraftspolitik 47 96. Aktör uttalar sig positivt, neutralt eller negativt om partiets energi- och kärnkraftspolitik utan precisering av vilka inslag i politiken uttalandet gäller Socialdemokraternas energi- och kärnkraftspolitik 37 97. Aktör uttalar sig positivt, neutralt eller negativt om partiets energi- och kärnkraftspolitik utan precisering av vilka inslag i politiken uttalandet gäller Folkpartiets och moderaternas / de borgerliga partiernas energi- och kärnkraftspolitik 38 98. Aktör uttalar sig positivt, neutralt eller negativt om partiernas energi- och kärnkraftspolitik utan precisering av vilka inslag i politiken uttalandet gäller övrigt 11 99. Övriga argument och perspektiv med energi och kärnkraft som partipolitisk debattfråga 1962 00. Ej tillämplig, ej dubbelkod
VAR 38 ARGUMENT 5.1 Loc 74 width 2 MD= 0 Argument framfört av femte aktör i artikeln. Kodas alltid. FÖR KÄRNKRAFTEN. Ekonomi 1 01. Kärnkraft är en billig och ekonomisk energikälla / ur ekonomisk synvinkel det enda realistiska alternativet 2 02. Avveckling av kärnkraften är slöseri med investerat kapital / det blir för att lösa ingågna avtal och kontrakt om kärnkraften avvecklas 2 03. Alternativet till kärnkraft är ökad import av dyr olja / handels- och betalningsbalansen påverkas negativt av ökad import respektive användning av Sysselsättning och industri 30 04. Kärnkraft behövs för att klara respektive kunna öka sysselsättningen 1 05. Elenergi från kärnkraft behövs för att klara repektive kunna öka sysselsättningen 9 06. Kärnkraft behövs för att bevara respektive kunna öka svenska industrins utvecklingstakt, konkurrenskraft och produktion 2 07. Elenergi från kärnkraft behövs för att bevara respektive kunna öka svenska industrins utvecklingstakt, konkurrenskraft och produktion 3 08. Mer energi altenativt mer elenergi från kärnkraft ger förbättrad arbetsmiljö / farliga, smutsiga och tunga arbeten kan ersättas om energiförbrukningen ökar / mindre energi ger tyngre arbeten alt. färre och mindre mekaniserade arbeten Välfärd och social standard 13 09. Kärnkraft behövs för att bevara altenativt kunna öka välfärd och social standard / för att kunna genomföra sociala reformer och utjämna klassklyftor / utan kärnkraft brist på energi och ökade klassklyftor 9 10. Kärnkraft behövs för att kunna tillgodose medborgarnas krav på varor och tjänster / konsumtion / ökad satsning på kollektivtrafik / undvika kraftiga hyreshöjningar Energibehov - energiförsörjning 7 11. Det ökade behovet av energi kan inte klaras utan kärnkraft / energiförsörjningen kan inte klaras utan det beslutade kärnkraftsprogrammet / kärnkraft är vårt enda alternativ 2 12. Det ökade behovet av elenergi kan inte klaras utan kärnkraft / elförsörjningen kan inte klaras utan det beslutade kärnkraftsprogrammet 1 13. Kärnkraftens energitillskott kan inte ersättas av hushållning med energi alternativt effektivare utnyttjande av redan producerad energi 5 14. Kärnkraftens elenergitillskott kan inte ersättas av hushållning med energi alternativt effektivare utnyttjande av redan producerad energi 4 15. Alternativa energikällor som sol, vind, jordvärme etc. kan på kort sikt alt. 15-20 år inte ersätta kärnkraftens energitillskott / alternativa energikällor är ej utforskade alt. mer forskning kring alternativa energikällor behövs 4 16. Energisparande inom uppvärmningssektorn alt. bättre isolering av byggnader och bostadshus ger endast marginella vinster alt. kan inte ersätta kärnkraftens energitillskott 10 17. Kärnkraft alt. försiktig satsning på kärnkraft innebär att den framtida energipolitiska handlingsfriheten bevaras Kärnkraftens säkerhetsgågor 9 18. Kärnkraftens säkerhetsrisker är överdrivna / de är inte större än för andra energikällor alt. annan mänsklig verksamhet 15 19. Avfallshanteringen är ett mindre alt. inget säkerhetsproblem / den är praktiskt taget löst / tillfredsställande alt. säkra lösningar finns alt. kommer att presenteras av forskarna 1 21. Den radioaktiva strålningen från kärnkraftshanteringen utgör ingen fara för människan / strålningen är mindre än den naturen dagligen utsätter människan för 1 22. De flesta forskare och experter är optimistiska vad gäller lösningen av kärnkraftens säkerhetsproblem 1 23. Det finns ingen risk att kärnkraftens nödvändiga säkerhets- och bevakningsarrangemang mot terror, sabotage och åverkan av skilda slag leder till ingrepp i den personliga friheten alt. leder till en "polisstat" Kärnkraftsproduktionens olika moment - tekniska problem 1 24. Sveriges uranbehov är täckt för den närmaste framtiden genom avtal / urantillgången utgör inget problem 1 26. Drift av kärnkraften alt. lättvattenreaktorer är nödvändigt för att få tekniska insikter och erfarenheter för utveckling av bridreaktorn alt. för den framtida kärnenergiforskningen / satsningen på kärnenergiforskning får ej 13 28. Kärnkraft är miljövänligare än olja / kärnkraftsavveckling leder till ökad oljeanvändning och miljöförstöring 4 29. Kärnkraftsavveckling kräver ökad vattankraftsutbyggnad alt. ökade ingrepp i älvarna 1 30. Kärnkraft är miljövänligare än andra energikällor / det finns inga helt säkra och miljövänliga energikällor varför kärnkraft är att föredra Nationellt oberoende och internationella aspekter 8 31. Kärnkraft ökar Sveriges självförsörjningsgrad för energi / kärnkraft minskar oljeberoendet / Sverige har eget uran / Sverige har egen kärnkraftsindustri 2 32. Kärnkraftens spridning och utnyttjande som energikälla är en ofrånkomlig internationell utveckling / svensk avveckling av kärnkraften ger ingen internationell effekt / Sverige måste hänga med i den internationella utvecklingen 7 33. Det finns inget samband mellan fredligt utnyttjande av kärnkraften och kärnvapenframställning / problemen kring kärnvapenspridning kan endast lösas genom internationella avtal 1 34. Det finns ingen risk att plutonium från upparbetningen kommer på avvägar alt. kan utnyttjas i terror- eller utpressningssyfte / internationella avtal föreskriver redovisning av använt och köpt plutonium övrigt 3 35. Övriga argument och perspektiv för kärnkraften MOT KÄRNKRAFTEN. Ekonomi 4 36. Kärnkraftens driftsekonomi är osäker / kostnadsberäkningarna för kärnkraftsutbyggnaden håller ej 6 37. Avveckling av kärnkraften kan göras nu alt. inom den allra närmaste framtiden utan alltför höga kostnader / inga anslag till till kärnkraftsutbyggnaden bör beviljas 2 38. Kärnkraften kräver alltför stora investeringar / andra och viktigare samhällssektorer blir eftersatta p.g.a. kärnkraftssatsningen Sysselsättning och industri 7 39. Kärnkraft är ej nödvändig för att klara alt. kunna öka sysselsättningen 1 41. Kärnkraft är ej nödvändig för att bevara alt. kunna öka sysselsättningen 2 43. Kärnkraft behövs ej eftersom inget samband råder mellan ökad energiförbrukning och sysselsättning / kärnkraft ökar kapitalintensiteten och Välfärd och social standard 2 44. Kärnkraft är ej nödvändig för att bevara alt. kunna öka välfärd och social standard / för att kunna genomföra sociala reformer 1 45. Kärnkraft är ej nödvändig för att kunna tillgodose medborgarnas krav på varor och tjänster alt. konsumtion 4 46. Standardsänkning alt. "mindre prylar" som följd av kärnkraftsavveckling måste accepteras solidariskt / välfärden kan inte mätas enbart ekonomiskt och materiellt Energibehov - energiförsörjning 18 47. Det ökade behovet av energi kan klaras utan kärnkraft / energiförsörjningen kan klaras även om kärnkraften avvecklas / kärnkraften skall avvecklas 2 48. Det ökade behovet av elenergi kan klaras utan kärnkraft / elförsörjningen kan klaras även om kärnkraften avvecklas 21 49. Hushållning med energi alt. energisparande inom uppvärmningssektorn alt. bättre isolering av byggnader och bostadshus gör kärnkraftens energitillskott obehövligt 2 50. Hushållning med energi alt. energisparande alt. effektivare utnyttjande av redan producerad energi gör kärnkraftens elenergitillskott överflödigt 22 51. Utnyttjandet av alt. större satsning på alternativa energikällor t.ex. sol, vind, jordvärme etc. gör kärnkraften överflödig / alternativa energikällor måste utforskas alt. börja användas som ersättning för kärnkraften 4 52. Satsning på kärnkraft innebär att den energipolitiska handlingsfriheten begränsas / kärnkraftens energiproduktion blir svår att ersätta om kärnkraften i framtiden måste avvecklas p.g.a. att den visat sig farlig Kärnkraftens säkerhetsfrågor 14 53. Kärnkraftens säkerhetsrisker är stora / säkerhetsriskerna är större än för andra energikällor alt. annan mänsklig verksamhet / kommande generationer utsätts för stora risker alt. måste ta hand om problemen 14 54. Avfallshanteringen är ett stort alt. olösligt problem / inga tillfredsställande alt. säkra lösningar för avfallet finns alt. kommer att kunna presenteras av forskarna inom överskådlig framtid 2 55. Upparbetningen av det radioaktiva avfallet är ett stort säkerhetsproblem / idag finns inga fungerande alt. säkra upparbetningsanläggningar 2 56. Den radioaktiva strålningen från kärnkraftshanteringen kan ge upphov till genetiska skador alt. skador på kommande generationer 1 57. Många forskare och experter är motståndare till kärnkraft / forskare och experter är osäkra alt. oeniga om säkerhetsfrågornas lösning 4 58. Det finns stor risk för att kärnkraftens säkerhets- och bevakningsarrangemang mot terror, sabotage och åverkan av skilda slag leder till ingrepp i den personliga friheten alt. till en "polisstat" 1 59. De "normala" utsläppen från kärnkraftsverken kan ge upphov till sjukdomar av olika slag / kärnkraftverken släpper ut giftgaser och plutonium i atmosfären Kärnkraftsproduktionens olika moment - tekniska problem 3 60. Uranbristen i världen alt. den knappa tillgången på anrikat uran kan leda till kärnkraftsstopp 1 61. Avtal om upparbetning av svenskt avfall blir svårt att träffa / existerande upparbetningsanläggningar har idag låg kapacitet / det finns idag inga fungerande upparbetningsanläggningar 1 62. Drift av dagens lättvattenreaktorer förutsätter utvecklandet av den tekniskt och säkerhetsmässigt mer komplicerade bridreaktorn Kärnkraften och miljöfrågorna 1 63. Kärnkraft ger stora miljöproblem genom giftgasutsläpp, varmvattenutsläpp / kärnkraft ger negativa återverkningar på miljön 4 64. Kärnkraft är ur miljöhänseende inget bättre alternativ än olja / oljan kan avsvavlas alt. olja med låg svavelhalt kan användas isället för kärnkraft 1 65. Kärnkraftsavveckling leder ej till ingrepp i hittills orörda älvar / redan byggda vattenkraftverk kan göras effektivare 4 66. Uranbrytning i Sverige ger oacceptabla skador i landskapet Nationellt oberoende och internationella aspekter 2 67. Kärnkraften alt. kärnkraftsteknologin alt. kärnbränslecykeln ökar Sveriges beroende av utlandet 3 68. Svensk avveckling av kärnkraften skulle ge internationell effekt och bidra till eftertanke hos utländska beslutsfattare 7 69. Fredligt utnyttjande av kärnkraft ger plutonium som är en förutsättning för kärnvapenframställning / spridning av kärnkraftsteknologin ökar risken för kärnvapenspridning 3 70. Det finns stor risk för att plutonium från upparbetningen kommer på avvägar alt. kan utnyttjas i terror- eller utpressningssyfte / internationella avtal är ej någon garanti för att använt och erhållet plutonium redovisas Samhällets inflytande över energiproduktionen 2 71. Energiproduktion med kärnkraft ökar samhällets centralisering / kärnkraften är som energisystem stort och tekniskt komplicerat alt. kräver centrala beslut övrigt 3 72. Övriga argument och perspektiv alt. allmänna och oprecisa uttalanden mot kärnkraften NEUTRALT OM KÄRNKRAFTEN 2 73. Av aktör använt argument och perspektiv som ej kan riktningsbesämmas för eller emot kärnkraften ENERGIFÖRSÖRJNING - ALLMÄNT OCH SPECIFIKT Energibehov - energiförsörjning 2 74. Energiförbrukningen måste öka / mer energi kommer att behövas i framtiden / vår energiförsörjning måste tryggas 8 76. Nuvarande energiförbrukningsnivå är onödigt hög / nolltillväxt i energiförbrukningen är möjlig / ett lågenergisamhälle och ett resursbevarande samhälle eftersträvas 13 77. Hushållning med energi alt. energisparande alt. effektivare utnyttjande av producerad energi alt. bostadsisolering är inte tillräckligt för att klara energibehovet 5 78. Hushållning med energi alt. energisparande alt. effektivare utnyttjande av producerad energi alt. bostadsisolering kommer att täcka det ökade energibehovet 10 79. För att hålla tillbaka alt. begränsa ökningen av energiförbrukningen måste energisparande och hushållning med energi stimuleras / skatt på energi stimulerar sparande 3 80. Alternativa energikällor t.ex. sol, vind, jordvärme etc. kan ej ge något avgörande tillskott till energiförsörjningen på kort sikt alt. 15-20 år / forskningen kring alternativa energikällor måste ge resultat 7 81. Alternativa energikällor t.ex. sol, vind, jordvärme etc. kan användas för energiproduktion / ökad alt. intensivare satsning på alternativa energikällor är nödvändig / ökad satsning på energiforskning är nödvändig Sysselsättning och industri 2 82. Mer energi behövs om sysselsättningen skall klaras / ökas 2 83. Sysselsättningen kan klaras alt. ökas vid lägre ökningstakt i energiförbrukningen / det finns inget entydigt samband mellan ökande energiförbrukning och sysselsättning / mer energi ökar kapitalintensiteten alt. minskar antalet arbetstillfällen 2 84. Mer energi behövs för att bevara alt. kunna öka den svenska industrins utvecklingstakt, konkurrenskraft, produktion 1 85. Industrins utvecklingstakt, konkurrenskraft och produktion kan bevaras alt. ökas vid en lägre ökningstakt i energiförbrukningen / industrin kan använda alt. utveckla energisnålare produktionsmetoder Välfärd och social standard 12 86. Mer energi behövs för att klara alt. kunna öka välfärd och social standard / för att kunna genomföra sociala reformer / mindre energi alt. lägre energiförbrukning medför höjda hyreskostnader Internationella aspekter 2 88. Ökad energiförbrukning är inte osolidariskt med u-länderna / ökad industriell och teknologisk kapacitet i Sverige alt. i den industrialiserade världen är en förutsättning för ökad u-hjälp alt. ökat stöd åt u-ländernas ansträngningar 3 89. Ökad energiförbrukning innebär uttömmande av alt. slöseri med jordens resurser / ökad energiförbrukning alt. ökat uttömmande av jordens energiråvaror är osolidariskt med u-länderna Samhällets inflytande över energiproduktinen 4 90. Energiförsörjningens många aspekter och problem (produktion, distribution, konsumtion) kräver ett ökat samhälleligt alt statligt sammanhållande grepp / ökad planhushållning är nödvändig alt. blir nödvändig i framtiden övrigt 1 92. Övriga argument och perspektiv som behandlar energiförsörjningen ENERGI OCH KÄRNKRAFT SOM PARTIPOLITISK DEBATTFRÅGA Folkomröstning 29 93. Folkomröstning bör tillgripas i kärnkraftsfrågan / kärnkraftsfrågan är alltför viktig för att kunna avgöras i riksdagsvalet 22 94. Folkomröstning måste tillgripas vid parlamentariskt dödläge / folkomröstning kan tillgripas under förutsättning att alla partier är överens om det 16 95. Folkomröstning i kärnkraftsfrågan är inte nödvändig / kärnkraftsfrågan avgörs i riksdagsvalet Centerns energi- och kärnkraftspolitik 28 96. Aktör uttalar sig positivt, neutralt eller negativt om partiets energi- och kärnkraftspolitik utan precisering av vilka inslag i politiken uttalandet gäller Socialdemokraternas energi- och kärnkraftspolitik 19 97. Aktör uttalar sig positivt, neutralt eller negativt om partiets energi- och kärnkraftspolitik utan precisering av vilka inslag i politiken uttalandet gäller Folkpartiets och moderaternas / de borgerliga partiernas energi- och kärnkraftspolitik 26 98. Aktör uttalar sig positivt, neutralt eller negativt om partiernas energi- och kärnkraftspolitik utan precisering av vilka inslag i politiken uttalandet gäller övrigt 7 99. Övriga argument och perspektiv med energi och kärnkraft som partipolitisk debattfråga 2237 00. Ej tillämplig, ej dubbelkod
VAR 39 VALENS TIDNING/AKTÖR 1 Loc 76 width 1 MD=0 Tidningens valens av förste aktör och dennes argument. 188 1. Positiv till aktörens argument 1572 3. Neutral till aktörens argument 140 5. Negativ till aktörens argument 907 0. Ej tillämplig
VAR 40 VALENS TIDNING/AKTÖR 2 Loc 77 width 1 MD=0 Tidningens valens av andre aktör och dennes argument. Om samma som var.39 och var.25 och var.30 kodats 00 kodas 0. 136 1. Positiv till aktörens argument 1024 3. Neutral till aktörens argument 94 5. Negativ till aktörens argument 1553 0. Ej tillämplig
VAR 41 VALENS TIDNING/AKTÖR 3 Loc 78 width 1 MD=0 Tidningens valens av tredje aktör och dennes argument. Om samma som var.40 och var.26 och var.31 kodats 00 kodas 0. 118 1. Positiv till aktörens argument 682 3. Neutral till aktörens argument 73 5. Negativ till aktörens argument 1934 0. Ej tillämplig
VAR 42 VALENS TIDNING/AKTÖR 4 Loc 79 width 1 MD=0 Tidningens valens av fjärde aktör och dennes argument. Om samma som var.41 och var.27 och var.32 kodats 00 kodas 0. 84 1. Positiv till aktörens argument 465 3. Neutral till aktörens argument 45 5. Negativ till aktörens argument 2213 0. Ej tillämplig
VAR 43 VALENS TIDNING/AKTÖR 5 Loc 80 width 1 MD=0 Tidningens valens av femte aktör och dennes argument. Om samma som var.42 och var.28 och var.33 kodats 00 kodas 0. 71 1. Positiv till aktörens argument 293 3. Neutral till aktörens argument 27 5. Negativ till aktörens argument 1 9. Uppgift saknas 2415 0. Ej tillämplig
VAR 44 VALENS TIDNING/AKTÖR 1.1 Loc 81 width 1 MD=0 Tidningens valens av förste aktör och dennes argument. 187 1. Positiv till aktörens argument 1571 3. Neutral till aktörens argument 140 5. Negativ till aktörens argument 909 0. Ej tillämplig
VAR 45 VALENS TIDNING/AKTÖR 2.1 Loc 82 width 1 MD=0 Tidningens valens av andre aktör och dennes argument. Kodas alltid. 142 1. Positiv till aktörens argument 1061 3. Neutral till aktörens argument 101 5. Negativ till aktörens argument 1503 0. Ej tillämplig
VAR 46 VALENS TIDNING/AKTÖR 3.1 Loc 83 width 1 MD=0 Tidningens valens av tredje aktör och dennes argument. Kodas alltid. 120 1. Positiv till aktörens argument 707 3. Neutral till aktörens argument 73 5. Negativ till aktörens argument 1907 0. Ej tillämplig
VAR 47 VALENS TIDNING/AKTÖR 4.1 Loc 84 width 1 MD=0 Tidningens valens av fjärde aktör och dennes argument. Kodas alltid. 86 1. Positiv till aktörens argument 471 3. Neutral till aktörens argument 48 5. Negativ till aktörens argument 2202 0. Ej tillämplig
VAR 48 VALENS TIDNING/AKTÖR 5.1 Loc 85 width 1 MD=0 Tidningens valens av femte aktör och dennes argument. Kodas alltid. 73 1. Positiv till aktörens argument 299 3. Neutral till aktörens argument 28 5. Negativ till aktörens argument 1 9. Uppgift saknas 2406 0. Ej tillämplig
VAR 49 BEHANDLAD PART 1 Loc 86 width 2 MD= 0 Av förste aktören behandlad part i artikeln. 20 01. Vänsterpartiet Kommunisterna 2 02. Lars Werner 198 03. Socialdemokraterna 123 04. Olof Palme 05. Socialistiska partierna 290 06. Centerpartiet 300 07. Thorbjörn Fälldin 15 08. Folkpartiet 14 09. Per Ahlmark 7 10. Moderata Samlingspartiet 12 11. Gösta Bohman 123 12. Borgerliga partierna 2 13. Övriga partier/partiledare 36 14. Partierna allmänt 2 15. LO 12 20. Centrala driftsledningen 8 21. Vattenfall 4 22. Sydkraft 4 23. Övriga kraftföretag 2 24. Kraftföretagen allmänt 3 27. ASEA/ATOM 1 29. Övriga svenska kraftintressenter 1 30. Statens Kärnkraftsinspektion 2 31. AB Atomenergi 36 36. Statens planverk 1 37. Statens industriverk 19 51. Statliga utredningar 1 52. Energisparkommitten 1 53. Övriga statliga myndigheter/organ 3 56. Tekniska högskolan i Stockholm 9 58. Svenska kärnforskare/experter 4 59. Övriga svenska forskare/experter 2 60. Utländska kärnforskare/experter 2 67. Enskilda företag 3 68. Oljebolagen 2 72. Hyresgästernas riksförbund 1 73. Sveriges fastighetsägareförbund 10 74. Miljö/aktionsgrupper 2 75. Kommuner 1 77. Landsting 1 80. Norge 4 81. Nordiska länderna 2 83. USA 2 84. Västländerna 3 90. U-länderna 3 94. Kulturskribent 8 97. Radio/TV 9 98. Annan tidning/tidskrift 39 99. Övriga aktörer/parter 1458 00. Ej tillämplig
VAR 50 BEHANDLAD PART 2 Loc 88 width 2 MD= 0 Av andre aktören behandlad part i artikeln. 17 01. Vänsterpartiet Kommunisterna 3 02. Lars Werner 120 03. Socialdemokraterna 69 04. Olof Palme 197 06. Centerpartiet 187 07. Thorbjörn Fälldin 16 08. Folkpartiet 12 09. Per Ahlmark 9 10. Moderata Samlingspartiet 16 11. Gösta Bohman 67 12. Borgerliga partierna 1 13. Övriga partier/partiledare 11 14. Partierna allmänt 1 15. LO 1 17. Byggnadsarbetareförbundet 1 20. Centrala driftsledningen 5 21. Vattenfall 4 22. Sydkraft 1 23. Övriga kraftföretag 1 24. Kraftföretagen allmänt 6 27. ASEA/ATOM 1 30. Statens Kärnkraftsinspektion 1 32. Svensk kärnbränsleförsörjning 26 36. Statens planverk 1 37. Statens industriverk 1 45. Civilförsvarsstyrelsen 8 51. Statliga utredningar 1 52. Energisparkommitten 1 53. Övriga statliga myndigheter/organ 5 56. Tekniska högskolan i Stockholm 10 58. Svenska kärnforskare/experter 6 59. Övriga svenska forskare/experter 2 60. Utländska kärnforskare/experter 2 63. Sveriges industriförbund 1 74. Miljö/aktionsgrupper 1 84. Västländerna 1 86. EG 1 94. Kulturskribent 1 97. Radio/TV 8 98. Annan tidning/tidskrift 12 99. Övriga aktörer/parter 1972 00. Ej tillämplig
VAR 51 BEHANDLAD PART 3 Loc 90 width 2 MD= 0 Av tredje aktören behandlad part i artikeln. 9 01. Vänsterpartiet Kommunisterna 1 02. Lars Werner 86 03. Socialdemokraterna 53 04. Olof Palme 123 06. Centerpartiet 131 07. Thorbjörn Fälldin 16 08. Folkpartiet 9 09. Per Ahlmark 15 10. Moderata Samlingspartiet 6 11. Gösta Bohman 49 12. Borgerliga partierna 1 13. Övriga partier/partiledare 8 14. Partierna allmänt 1 15. LO 2 20. Centrala driftsledningen 1 21. Vattenfall 1 22. Sydkraft 1 27. ASEA/ATOM 9 36. Statens planverk 1 37. Statens industriverk 1 51. Statliga utredningar 4 56. Tekniska högskolan i Stockholm 7 58. Svenska kärnforskare/experter 4 59. Övriga svenska forskare/experter 1 60. Utländska kärnforskare/experter 1 61. Övriga utländska forskare/experter 4 67. Enskilda företag 1 74. Miljö/aktionsgrupper 1 80. Norge 1 84. Västländerna 1 85. OECD 1 91. Oljestaterna/OPEC 1 93. Ledarskribent 1 94. Kulturskribent 3 97. Radio/TV 3 98. Annan tidning/tidskrift 6 99. Övriga aktörer/parter 2243 00. Ej tillämplig
VAR 52 BEHANDLAD PART 4 Loc 92 width 2 MD= 0 Av fjärde aktören behandlad part i artikeln. 6 01. Vänsterpartiet Kommunisterna 1 02. Lars Werner 50 03. Socialdemokraterna 36 04. Olof Palme 94 06. Centerpartiet 74 07. Thorbjörn Fälldin 5 08. Folkpartiet 4 09. Per Ahlmark 5 10. Moderata Samlingspartiet 4 11. Gösta Bohman 37 12. Borgerliga partierna 1 13. Övriga partier/partiledare 9 14. Partierna allmänt 1 15. LO 1 23. Övriga kraftföretag 4 27. ASEA/ATOM 12 36. Statens planverk 4 51. Statliga utredningar 2 56. Tekniska högskolan i Stockholm 5 58. Svenska kärnforskare/experter 1 59. Övriga svenska forskare/experter 3 60. Utländska kärnforskare/experter 1 61. Övriga utländska forskare/experter 1 67. Enskilda företag 1 75. Kommuner 2 97. Radio/TV 1 98. Annan tidning/tidskrift 3 99. Övriga aktörer/parter 2439 00. Ej tillämplig
VAR 53 BEHANDLAD PART 5 Loc 94 width 2 MD= 0 Av femte aktören behandlad part i artikeln. 6 01. Vänsterpartiet Kommunisterna 42 03. Socialdemokraterna 23 04. Olof Palme 62 06. Centerpartiet 62 07. Thorbjörn Fälldin 2 08. Folkpartiet 4 09. Per Ahlmark 3 10. Moderata Samlingspartiet 3 11. Gösta Bohman 16 12. Borgerliga partierna 1 13. Övriga partier/partiledare 6 14. Partierna allmänt 1 15. LO 1 20. Centrala driftsledningen 1 21. Vattenfall 1 30. Statens Kärnkraftsinspektion 1 36. Statens planverk 1 56. Tekniska högskolan i Stockholm 5 58. Svenska kärnforskare/experter 1 59. Övriga svenska forskare/experter 2 60. Utländska kärnforskare/experter 1 61. Övriga utländska forskare/experter 1 67. Enskilda företag 1 74. Miljö/aktionsgrupper 1 92. FN 1 96. Journalist 1 97. Radio/TV 2 98. Annan tidning/tidskrift 4 99. Övriga aktörer/parter 2551 00. Ej tillämplig
VAR 54 VALENS AKTÖR/PART 1 Loc 96 width 1 MD=0 Förste aktörens valens av den behandlade parten. 215 1. Positiv relation till parten 94 3. Neutral relation till parten 1040 5. Negativ relation till parten 1458 0. Ej tillämplig
VAR 55 VALENS AKTÖR/PART 2 Loc 97 width 1 MD=0 or GE 9 Andre aktörens valens av den behandlade parten. 155 1. Positiv relation till parten 58 3. Neutral relation till parten 622 5. Negativ relation till parten 1971 0. Ej tillämplig 1 9. Uppgift saknas
VAR 56 VALENS AKTÖR/PART 3 Loc 98 width 1 MD=0 Tredje aktörens valens av den behandlade parten. 115 1. Positiv relation till parten 35 3. Neutral relation till parten 412 5. Negativ relation till parten 2245 0. Ej tillämplig
VAR 57 VALENS AKTÖR/PART 4 Loc 99 width 1 MD=0 Fjärde aktörens valens av den behandlade parten. 63 1. Positiv relation till parten 21 3. Neutral relation till parten 283 5. Negativ relation till parten 2440 0. Ej tillämplig
VAR 58 VALENS AKTÖR/PART 5 Loc 100 width 1 MD=0 Femte aktörens valens av den behandlade parten. 50 1. Positiv relation till parten 7 3. Neutral relation till parten 198 5. Negativ relation till parten 2552 0. Ej tillämplig
VAR 59 KONFLIKTKOD Loc 101 width 1 MD=0 Förhållandet aktör/argument och aktör/argument. 1. Inga aktörer/argument ställs mot varandra 389 2. Palme/S vs Fälldin/C 34 3. Palme/S vs Bohman/M, Ahlmark/Fp 105 4. Fälldin/C vs Bohman/M, Ahlmark/Fp 4 5. Fälldin/C vs kraftproducenter 6 6. Palme/S vs miljögrupper 23 7. Palme/S vs forskare/experter 45 8. Fälldin/C vs forskare/experter 57 9. Annan konfliktkombination, dock endast mellan ovannämnda parter 2144 0. Ej tillämplig
VAR 60 DEBATTKOD 1 Loc 102 width 2 MD= 0 or GE 99 Vilka aktörer/argument som ställs mot varandra. Första siffran är nummer på ena aktören, andra siffran nummer på den andra aktören. 109 12. Aktör 1 mot aktör 2 55 13. Aktör 1 mot aktör 3 33 14. Aktör 1 mot aktör 4 18 15. Aktör 1 mot aktör 5 1 21. Aktör 2 mot aktör 1 22 23. Aktör 2 mot aktör 3 20 24. Aktör 2 mot aktör 4 8 25. Aktör 2 mot aktör 5 19 34. Aktör 3 mot aktör 4 7 35. Aktör 3 mot aktör 5 13 45. Aktör 4 mot aktör 5 2144 00. Ej tillämplig 358 99. Uppgift saknas
VAR 61 DEBATTKOD 2 Loc 104 width 2 MD= 0 or GE 99 Vilka aktörer/argument som ställs mot varandra. Första siffran är nummer på ena aktören, andra siffran nummer på den andra aktören. 4 12. Aktör 1 mot aktör 2 15 13. Aktör 1 mot aktör 3 9 14. Aktör 1 mot aktör 4 6 15. Aktör 1 mot aktör 5 8 23. Aktör 2 mot aktör 3 20 24. Aktör 2 mot aktör 4 10 25. Aktör 2 mot aktör 5 7 34. Aktör 3 mot aktör 4 7 35. Aktör 3 mot aktör 5 16 45. Aktör 4 mot aktör 5 2660 00. Ej tillämplig 45 99. Uppgift saknas
VAR 62 TIDNINGENS PARTIFÄRG Loc 106 width 1 83 1. VPK 752 2. S 476 3. C 584 4. FP 495 5. M 230 6. Dagens Nyheter 187 7. Sydsvenska Dagbladet
VAR 63 SSDSTUDIE NR 0079 Loc 107 width 4 Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst studie 0079
VAR 64 SSDUPPLAGA NR 1 Loc 111 width 1 SSDupplaga/datering NR Uppgift om ordningsföljd och utgivningstidpunkt. 1. APRIL 1984
VAR 65 DELSTUDIE NR 001 Loc 112 width 3 SSD Delstudieidentifikation Ordningsnummer i en serie på 1 delar. 001. Innehållsanalys/press