ORVESTO 72-II
               SSD 0087

              Primärforskare:
              Testologen AB
               Box 2050
             191 02 Sollentuna

             Första SSD-upplagan
                1984

  

        Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst
               Box 5048

         Go to variable list
             S-402 21 Göteborg

  
           ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDAREN.

  Oavsett publikationsform skall alla uppsatser och rapporter
  som bygger på data tillgängliggjorda genom SSD tillkännage
  detta förhållande, samt namnge primärforskaren. SSD ber
  därför alla användare av SSD-material att, så långt detta är
  möjligt, använda sig av följande uttalande. (Uttryck inom
  parentes används i tillämpliga fall.)

        Data och (tabeller) i denna (publikation)
        har (delvis) gjorts tillgängliga av Svensk
        Samhällsvetenskaplig Datatjänst.
        Materialet i ORVESTO 72-II samlades
        ursprungligen in av TESTOLOGEN AB, som ett
        led i företagets regelbundet återkommande
        räckviddsundersökning Sverige Nu.
        Varken SSD eller Testologen AB bär ansvar
        för analyser och tolkningar som presenteras
        i denna (publikation).

  Enligt överenskommelse mellan TESTOLOGEN AB och Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst får ORVESTO-materialet
  förmedlas till och analyseras av forskare under
  förutsättning att användningen sker i forskningssyfte.
  Härvid skall HSFR:s forskningsetiska principer för humaniora
  och samhällsvetenskap, publicerade i skriften HSFR-ETIK,
  följas i alla tillämpliga delar.

  Data och/eller dokumentation får ej ställas till tredje
  persons förfogande utan SSD:s skriftliga tillstånd.

  Rapporter och publikationer baserade på dessa data skall
  insändas i två exemplar till SSD, som vidarebefordrar ett
  exemplar till primärforskaren.

  

  Ingemar Lindberg:

  ORVESTO - ett mångsidigt arbetsinstrument........

  (Utdrag ur artikel i rapporten Orvesto 1979 II s.14ff)

  I mitten av 1960-talet introducerade Testologen(inom ramen
  för dåvarande Marknadssociologen), i samverkan med en stor
  grupp annonsörer,en undersökningsform, som vid den tiden var
  internationellt helt ny. Den innebar att målgruppsdata
  (socio-ekonomiska data, intressen, köpvanor, innehav,
  köpavsikter mm) och läsvanedata insamlades i en och samma
  undersökning (s k single-source survey).

  Därmed kunde man för första gången börja analysera dessa
  data direkt mot varandra. Dittills hade de insamlats var för
  sig i olika undersökningar, vilket gjorde media-analyserna
  svåra och otillfredsställande.

  Den nya undersökningsansatsen innebar att en mycket stor
  mängd information skulle insamlas från ett och samma urval.
  Det medförde i sin tur en översyn av undersökningsmetodiken,
  dvs typ av frågor och kontaktform. Jarko Cerha utförde
  därför 1965 ett stort upplagt metodexperiment, i vilket
  effekten av kontaktform i kombination med skaltyp
  undersöktes. Resultatet blev att man valde en 16-gradig
  läsfrekvensskala i kombination med postal kontaktform. (Se
  vidare Cerha J, 1967: Selective Mass Communication, sid
  119-124 och 137-172.)

  Undersökningsansatsen rönte snart stort intresse hos såväl
  annonsörer som förlag, och efter ett par års försöksperiod
  gavs den första ORVESTO-rapporten ut 1969. Själva namnet
  innebar en markering av målsättningen att täcka många
  mediagrupper: OR som i organisations-, VE som i vecko- och
  STO som i storstadspress.

  Sedan starten 1969 har allt som allt 19 rapporter
  presenterats, fr o m 1972 två gånger per år. Rapporterna
  trycks i ca 10.000 ex och distribueras utan kostnad för
  mottagarna till så gott som alla reklamköpare i Sverige och
  i viss utsträckning även utomlands.

  Sedan starten har till dags dato hela 132.529 personer
  besvarat det ganska omfattande frågebatteriet. Efter vissa
  justeringar och kompletteringar omfattar det ordinarie
  ORVESTO-formuläret idag så mycket som 418 fråge-items.
  Därtill kommer individuellt köpta målgruppsfrågor, som
  redovisas enskilt till varje beställare.

  

       ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR: URVAL, BORTFALL.

  Undersökningen utgör en omgång i Testologens kontinuerliga
  konsumentomnibus "Sverige Nu" insamlad genom brevenkät.
  Företaget, Testologen AB, redovisar data beträffande urval,
  bortfall m m enbart beträffande halvårsvisa
  sammanställningar av omnibussar. För en enskild omgång
  saknas därför de exakta uppgifterna, men i allmänhet torde
  man kunna utgå från att vad som gäller för hela serien
  proportionellt sett gäller för en enskild omgång.

  Under första halvåret 1972 genomfördes tre omgångar "Sverige
  Nu". Totalt omfattade urvalet för dessa tre omgångar 8.640
  personer 15-67 år upptagna i befolkningsregistret. Urvalet
  har av SCB dragits ur RTBS.

  Av det totala urvalet på 8.640 personer har 309 definierats
  av företaget som "ej målgruppsaktuella". Här ingår 10
  avlidna, 12 avflyttade från riket, 21 som vistas utomlands,
  12 i militärtjänst, 49 på utrikes resa, 15 ej svensktalande,
  56 okända men skrivna på kommun, 34 under sjukhusvård, 99
  sjuka i hemmet.

  Nettourvalet för de tre omgångarna våren 1972 uppgår således
  till 8.331 personer varav 2.226, utgörande 27%, ej besvarat
  formuläret.

  Ej besvarat formulär har orsakats av "inget intresse för
  undersökningen" (22%), "tidsbrist" (13%), "ingen kontakt
  trots minst fem kontaktförsök" eller "ej anträffbara" (38%)
  , "vill ha kontantersättning" (1%) samt "lovat men ej
  besvarat formuläret" (24%).

  Undersökningsledningen har beträffande ca en niondel av det
  ursprungliga urvalet genomfört riktade åtgärder för att öka
  svarsbenägenheten. Enligt särskilt urvalsförfarande utväljs
  var tredje person som ej svarat vid en viss tidpunkt och
  erbjuds någon form av uppmuntran för ett inskickat svar. De
  som därvid utväljs representerar två andra individer i
  bortfallet och genom viktning - se variabel för
  bortfallsvikt i materialet - beräknar undersökningsledningen
  en väsentligt högre svarsfrekvens - beträffande första
  halvåret 1972 6.875 personer istället för 6.105 faktiskt
  insända godkända formulär. Undersökningsledningen beräknar
  därför den viktade svarsfrekvensen till 83% av nettourvalet.

  Föreliggande omgång, av undersökningsledningen benämnd
  Sverige Nu 72-II, omfattar 6067 personer eller 99,4% av
  totala antalet inkomna godkända formulär under
  halvårsperioden (ovägda tal). Bortfallet av skilda
  kategorier beträffande den aktuella omgången får antas
  utgöra motsvarande proportion av ovanstående redovisade
  siffror. Fältarbetet pågick under tiden 23 februari - 21
  juni 1972.

  Inom Testologen AB har civilekonom Ulf Hartman haft ansvaret
  för administration, fru Ebba Sommar ansvaret för fältarbetet
  samt civilekonom Ingemar Lindberg ansvaret för
  ORVESTO-rapporten ur vilken ovanstående uppgifter är
  hämtade. (ORVESTO 1979-II, utgiven av Testologen AB)

  Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst har för budgetåret
  1983/84 erhållit anslag av RIKSBANKENS JUBILEUMSFOND för
  tillrättaläggning och dokumentation av ORVESTO-materialet.
  Arbetet bedrivs med hjälp av ett datorbaserat
  dokumentationssystem som ställts till SSDs förfogande av
  Inter-University Consortium for Political and Social
  Research (ICPSR) vid University of Michigan. Systemet kallas
  Guided Interactive Dataset Organisation (GIDO).
Variable list


1 SSDstudie NR 0087 2 SSDupplaga/datering NR 1 3 SSD Delstudieidentifikation 001 4 Id-nummer 5 Bortfallsvikt 6 Undersökningsomgång 7 Regionskod 8 Storstadsregion 9 Födelseår Tidningsläsning:Storstadspress - vardagsnummer 10 Läsfrekvenser:Aftonbladet 11 Läsfrekvenser:Arbetet 12 Läsfrekvenser:Dagens Nyheter 13 Läsfrekvenser:Expressen 14 Läsfrekvenser:Göteborgs-Posten 15 Läsfrekvenser:Göteborgs Handelstidning 16 Läsfrekvenser:GT Kvällstidningen 17 Läsfrekvenser:Kvällsposten 18 Läsfrekvenser:Svenska Dagbladet 19 Läsfrekvenser:Sydsvenska Dagbladet Tidningsläsning:Storstadspress - söndagsnummer 20 Läsfrekvenser:Aftonbladet(söndagsnummer) 21 Läsfrekvenser:Arbetet(söndagsnummer) 22 Läsfrekvenser:Dagens Nyheter(söndagsnummer) 23 Läsfrekvenser:Expressen(söndagsnummer) 24 Läsfrekvenser:Göteborgs-Posten(söndagsnummer) 25 Läsfrekvenser:GT Söndagstidningen 26 Läsfrekvenser:GT Kvällstidningen(söndagsnummer) 27 Läsfrekvenser:Kvällsposten(söndagsnummer) 28 Läsfrekvenser:Svenska Dagbladet(söndagsnummer) 29 Läsfrekvenser:Sydsvenska Dagbladet(söndagsnummer) Tidningsläsning:Veckotidningar 30 Läsfrekvenser för Allas Veckotidning 31 Läsfrekvenser för Allers 32 Läsfrekvenser för Damernas Värld 33 Läsfrekvenser för Femina 34 Läsfrekvenser för FIB-Aktuellt 35 Läsfrekvenser för Hemmets Journal 36 Läsfrekvenser för Hemmets Veckotidning 37 Läsfrekvenser för Hennes 38 Läsfrekvenser för Husmodern 39 Läsfrekvenser för Hänt i Veckan 40 Läsfrekvenser för ICA-kuriren 41 Läsfrekvenser för Land (Del 1) 42 Läsfrekvenser för Lektyr 43 Läsfrekvenser för Metallarbetaren 44 Läsfrekvenser för Min Värld 45 Läsfrekvenser för Mitt Livs Novell 46 Läsfrekvenser för Röster i Radio/TV 47 Läsfrekvenser för Saxons Veckotidning 48 Läsfrekvenser för Se 49 Läsfrekvenser för Svensk Damtidning 50 Läsfrekvenser för Svenska Journalen 51 Läsfrekvenser för Vecko-Journalen 52 Läsfrekvenser för Vecko-Revyn 53 Läsfrekvenser för Vi 54 Läsfrekvenser för Året Runt Tidningsläsning:10-dagarstidningar 55 Läsfrekvenser för Byggnadsarbetaren 56 Läsfrekvenser för Statsanställd Tidningsläsning:14-dagarstidningar 57 Läsfrekvenser för Allt om Mat 58 Läsfrekvenser för Fabriksarbetaren 59 Läsfrekvenser för Kommunalarbetaren 60 Läsfrekvenser för Motor 61 Läsfrekvenser för Motorföraren 62 Läsfrekvenser för Teknikens Värld 63 Läsfrekvenser för Vi Bilägare Tidningsläsning:Månadstidningar 64 Läsfrekvenser för Allt i Hemmet 65 Läsfrekvenser för Båt för Alla 66 Läsfrekvenser för Båt-Nytt 67 Läsfrekvenser för Det Bästa 68 Läsfrekvenser för Foto och Filmteknik 69 Läsfrekvenser för Hem och Fritid 70 Läsfrekvenser för Illustrerad Motor Sport 71 Läsfrekvenser för Jaktmarker och Fiskevatten 72 Läsfrekvenser för Svensk Jakt 73 Läsfrekvenser för Svensk Motortidning 74 Läsfrekvenser för Teknik för Alla 75 Läsfrekvenser för Vi Föräldrar 76 Läsfrekvenser för Vår Bostad Demografiska och socioekonomiska uppgifter 77 Antal hushållsmedlemmar under 3 år 78 Hushållsmedlemmar i åldern 3-6 år 79 Hushållsmedlemmar i åldrarna:7-10 år 80 Hushållsmedlemmar i åldrarna 11-14 år 81 Hushållsmedlemmar i åldrarna 15-19 år 82 Hushållsmedlemmar i åldrarna 20-67 år 83 Hushållsmedlemmar i åldrarna 68 år eller äldre 84 Totalt antal personer 85 Din personliga inkomst i kronor per år 86 Hushållets totala inkomst i kronor per år 87 Inköp av dagligvaror:själv Innehav av kapitalvaror 88 Hushållets innehav av personbil/kombi 89 Hushållets innehav av fritidshus 90 Hushållets innehav av hund 91 Hushållets innehav av katt 92 Hushållets innehav av diskmaskin 93 Hushållets innehav av tvättmaskin 94 Hushållets innehav av kassettbandspelare 95 Hushållets innehav av stereoanläggning 96 Hushållets innehav av vanlig bandspelare 97 Hushållets innehav av bildkamera-typ Instamatic 98 Hushållets innehav av bildkamera-typ systemkamera 99 Hushållets innehav av filmkamera 100 Hushållets innehav av stillbildsprojektor 101 Hushållets innehav av filmprojektor 102 Hushållets innehav av motor- eller segelbåt 103 Hushållets innehav av burfåglar 104 Hushållets innehav av akvariefiskar Demografiska och socioekonomiska uppgifter 105 Kön 106 Civilstånd 107 Ålder 108 Förvärvsarbete/sysselsättning 109 Utbildning 110 Storlek på orten 111 Form av boende Intresse för olika aktiviteter 112 Intresseinriktning:Handla mat 113 Intresseinriktning:Laga mat 114 Intresseinriktning:Pröva nya maträtter 115 Intresseinriktning:Pröva nya cigarretter 116 Intresseinriktning:Pröva nya cigariller 117 Intresseinriktning:Pröva ny piptobak 118 Intresseinriktning:Ha gäster 119 Intresseinriktning:Jobba med bilen 120 Intresseinriktning:Fotografera 121 Intresseinriktning:Måla 122 Intresseinriktning:Snickra 123 Intresseinriktning:Friluftsliv 124 Intresseinriktning:Sportfiska Intresse för information 125 Intresseinriktning:Matvarunyheter 126 Intresseinriktning:Öl 127 Intresseinriktning:Läskedrycker 128 Intresseinriktning:Juice 129 Intresseinriktning:Kaffe 130 Intresseinriktning:Skönhetsvård 131 Intresseinriktning:Kost- och bantningsfrågor 132 Intresseinriktning:Hälsofrågor 133 Intresseinriktning:Medel mot mjäll 134 Intresseinriktning:Rengöringsmedel 135 Intresseinriktning:Miljövård 136 Intresseinriktning:Miljövänliga tvättmedel 137 Intresseinriktning:Mode 138 Intresseinriktning:Heminredning 139 Intresseinriktning:TV/Radioapparater 140 Intresseinriktning:Stereoanläggningar

VAR 1 SSDSTUDIE NR 0087              Loc 1 width 4


Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst studie 0087


VAR 2 SSDUPPLAGA NR 1 Loc 5 width 1 SSDupplaga/datering NR Uppgift om ordningsföljd och utgivningstidpunkt. 1. APRIL 1984
VAR 3 DELSTUDIE NR 001 Loc 6 width 3 SSD Delstudieidentifikation Ordningsnummer i en serie på 1 delar.
VAR 4 ID-NUMMER Loc 9 width 6 Id-nummer
VAR 5 BORTFALLSVIKT Loc 15 width 1 Bortfallsvikt Kod: 1 3 Frek: 5678 389
VAR 6 OMGÅNG Loc 16 width 1 Undersökningsomgång Kod: 1 2 3 Frek: 2008 1959 2100
VAR 7 AREGION Loc 17 width 2 Regionskod Kod: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Frek: 972 26 35 120 44 50 94 74 121 145 98 Kod: 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Frek: 25 80 47 21 93 34 31 29 93 51 55 Kod: 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Frek: 44 77 64 30 152 323 64 36 80 57 493 Kod: 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 Frek: 89 80 145 63 31 64 30 42 120 34 39 Kod: 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 Frek: 151 43 42 109 32 18 24 102 31 33 40 Kod: 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 Frek: 165 66 62 82 40 12 37 99 87 76 48 Kod: 67 68 69 70 Frek: 30 64 35 44
VAR 8 STORSTADSREGION Loc 19 width 1 Storstadsregion Kod: 0 1 2 3 9 Frek: 1440 301 158 108 4060
VAR 9 FÖDELSEÅR Loc 20 width 2 MD=99 Födelseår Kod: 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Frek: 42 80 79 76 102 90 95 110 111 109 109 Kod: 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Frek: 111 103 114 114 109 138 131 107 131 112 114 Kod: 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Frek: 104 102 104 106 95 119 97 90 116 95 102 Kod: 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Frek: 103 114 112 115 114 128 147 149 145 142 161 Kod: 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 99 Frek: 141 113 129 118 142 131 131 150 120 43 2
VAR 10 AFTONBLADET Loc 22 width 2 F.1. Tidningar Du själv läser.Följande frågor gäller hur ofta Du själv läser vissa tidningar.De flesta människor läser endast en liten del av de uppräknade tidningarna.Vi ber Dig att så noga som möjligt gå igenom och kryssa för samtliga tidningar.I de fall Du inte alls läser en tidning, kryssa för svarsalternativet "Aldrig". F.1a. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Aftonbladet? 2064 00. Aldrig 100 01. 1 gång per år 125 02. 2 gånger per år 228 03. 3 gånger per år 262 04. 1 gång per kvartal 166 05. 2 gånger per kvartal 399 06. 1 gång per månad 248 07. 2 gånger per månad 261 08. 3 gånger per månad 454 09. 1 gång per vecka 321 10. 2 gånger per vecka 277 11. 3 gånger per vecka 157 12. 4 gånger per vecka 149 13. 5 gånger per vecka 856 14. 6 gånger per vecka
VAR 11 ARBETET Loc 24 width 2 MD=99 F.?b. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Arbetet? <Se F.1 för fullständig frågetext> 5106 00. Aldrig 91 01. 1 gång per år 62 02. 2 gånger per år 86 03. 3 gånger per år 52 04. 1 gång per kvartal 42 05. 2 gånger per kvartal 89 06. 1 gång per månad 45 07. 2 gånger per månad 37 08. 3 gånger per månad 101 09. 1 gång per vecka 28 10. 2 gånger per vecka 23 11. 3 gånger per vecka 16 12. 4 gånger per vecka 24 13. 5 gånger per vecka 264 14. 6 gånger per vecka 1 99. Ej svar
VAR 12 DAGENS NYHETER Loc 26 width 2 F.1c. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Dagens Nyheter? <Se F.1 för fullständig frågetext> 3170 00. Aldrig 115 01. 1 gång per år 122 02. 2 gånger per år 226 03. 3 gånger per år 195 04. 1 gång per kvartal 134 05. 2 gånger per kvartal 265 06. 1 gång per månad 155 07. 2 gånger per månad 138 08. 3 gånger per månad 362 09. 1 gång per vecka 124 10. 2 gånger per vecka 113 11. 3 gånger per vecka 52 12. 4 gånger per vecka 94 13. 5 gånger per vecka 802 14. 6 gånger per vecka
VAR 13 EXPRESSEN Loc 28 width 2 F.1d. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Expressen? <Se F.1 för fullständig frågetext> 1606 00. Aldrig 45 01. 1 gång per år 78 02. 2 gånger per år 170 03. 3 gånger per år 207 04. 1 gång per kvartal 176 05. 2 gånger per kvartal 401 06. 1 gång per månad 285 07. 2 gånger per månad 324 08. 3 gånger per månad 556 09. 1 gång per vecka 413 10. 2 gånger per vecka 296 11. 3 gånger per vecka 200 12. 4 gånger per vecka 216 13. 5 gånger per vecka 1094 14. 6 gånger per vecka
VAR 14 GÖTEBORGS-POSTEN Loc 30 width 2 F.1e. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Göteborgs-Posten? <Se F.1 för fullständig frågetext> 4637 00. Aldrig 117 01. 1 gång per år 85 02. 2 gånger per år 105 03. 3 gånger per år 81 04. 1 gång per kvartal 62 05. 2 gånger per kvartal 99 06. 1 gång per månad 57 07. 2 gånger per månad 51 08. 3 gånger per månad 128 09. 1 gång per vecka 29 10. 2 gånger per vecka 33 11. 3 gånger per vecka 25 12. 4 gånger per vecka 29 13. 5 gånger per vecka 529 14. 6 gånger per vecka
VAR 15 GÖTEBORGS HANDELSTIDNING Loc 32 width 2 F.1f. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Göteborgs Handelstidning? <Se F.1 för fullständig frågetext> 5507 00. Aldrig 82 01. 1 gång per år 61 02. 2 gånger per år 73 03. 3 gånger per år 50 04. 1 gång per kvartal 29 05. 2 gånger per kvartal 46 06. 1 gång per månad 20 07. 2 gånger per månad 28 08. 3 gånger per månad 47 09. 1 gång per vecka 20 10. 2 gånger per vecka 12 11. 3 gånger per vecka 3 12. 4 gånger per vecka 20 13. 5 gånger per vecka 69 14. 6 gånger per vecka
VAR 16 GT KVÄLLSTIDNINGEN Loc 34 width 2 F.1g. Hur ofta läser Du vardagsnummer av GT Kvällstidningen? <Se F.1 för fullständig frågetext> 5023 00. Aldrig 90 01. 1 gång per år 88 02. 2 gånger per år 123 03. 3 gånger per år 87 04. 1 gång per kvartal 71 05. 2 gånger per kvartal 106 06. 1 gång per månad 50 07. 2 gånger per månad 80 08. 3 gånger per månad 86 09. 1 gång per vecka 59 10. 2 gånger per vecka 42 11. 3 gånger per vecka 26 12. 4 gånger per vecka 22 13. 5 gånger per vecka 114 14. 6 gånger per vecka
VAR 17 KVÄLLSPOSTEN Loc 36 width 2 MD=99 F.1h. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Kvällsposten? <Se F.1 för fullständig frågetext> 4863 00. Aldrig 88 01. 1 gång per år 68 02. 2 gånger per år 124 03. 3 gånger per år 84 04. 1 gång per kvartal 56 05. 2 gånger per kvartal 113 06. 1 gång per månad 74 07. 2 gånger per månad 70 08. 3 gånger per månad 111 09. 1 gång per vecka 66 10. 2 gånger per vecka 69 11. 3 gånger per vecka 33 12. 4 gånger per vecka 49 13. 5 gånger per vecka 198 14. 6 gånger per vecka 1 99. Ej svar
VAR 18 SVENSKA DAGBLADET Loc 38 width 2 F.1i. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Svenska Dagbladet? <Se F.1 för fullständig frågetext> 4805 00. Aldrig 131 01. 1 gång per år 91 02. 2 gånger per år 134 03. 3 gånger per år 124 04. 1 gång per kvartal 50 05. 2 gånger per kvartal 120 06. 1 gång per månad 69 07. 2 gånger per månad 76 08. 3 gånger per månad 109 09. 1 gång per vecka 48 10. 2 gånger per vecka 39 11. 3 gånger per vecka 10 12. 4 gånger per vecka 29 13. 5 gånger per vecka 232 14. 6 gånger per vecka
VAR 19 SYDSVENSKA DAGBLADET Loc 40 width 2 F.1j. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Sydsvenska Dagbladet? <Se F.1 för fullständig frågetext> 5231 00. Aldrig 68 01. 1 gång per år 53 02. 2 gånger per år 70 03. 3 gånger per år 57 04. 1 gång per kvartal 34 05. 2 gånger per kvartal 69 06. 1 gång per månad 36 07. 2 gånger per månad 42 08. 3 gånger per månad 98 09. 1 gång per vecka 21 10. 2 gånger per vecka 28 11. 3 gånger per vecka 9 12. 4 gånger per vecka 18 13. 5 gånger per vecka 233 14. 6 gånger per vecka
VAR 20 AFTONBLADET(SÖNDAG) Loc 42 width 1 F.2. Tidningar Du själv läser.Följande frågor gäller hur ofta Du själv läser vissa tidningar.De flesta människor läser endast en liten del av de uppräknade tidningarna.Vi ber Dig att så noga som möjligt gå igenom och kryssa för samtliga tidningar.I de fall Du inte alls läser en tidning, kryssa för svarsalternativet "Aldrig". F.2a. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Aftonbladet? 2678 0. Aldrig 122 1. 1 gång per år 126 2. 2 gånger per år 145 3. 3 gånger per år 206 4. 1 gång per kvartal 130 5. 2 gånger per kvartal 396 6. 1 gång per månad 313 7. 2 gånger per månad 216 8. 3 gånger per månad 1735 9. 1 gång per vecka
VAR 21 ARBETET(SÖNDAG) Loc 43 width 1 F.2b. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Arbetet? <Se F.2 för fullständig frågetext> 5517 0. Aldrig 48 1. 1 gång per år 34 2. 2 gånger per år 31 3. 3 gånger per år 31 4. 1 gång per kvartal 31 5. 2 gånger per kvartal 43 6. 1 gång per månad 27 7. 2 gånger per månad 26 8. 3 gånger per månad 279 9. 1 gång per vecka
VAR 22 DAGENS NYHETER(SÖNDAG) Loc 44 width 1 F.2c. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Dagens Nyheter? <Se F.2 för fullständig frågetext> 3863 0. Aldrig 90 1. 1 gång per år 99 2. 2 gånger per år 131 3. 3 gånger per år 143 4. 1 gång per kvartal 100 5. 2 gånger per kvartal 213 6. 1 gång per månad 146 7. 2 gånger per månad 109 8. 3 gånger per månad 1173 9. 1 gång per vecka
VAR 23 EXPRESSEN(SÖNDAG) Loc 45 width 1 F.2d. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Expressen? <Se F.2 för fullständig frågetext> 2084 0. Aldrig 78 1. 1 gång per år 96 2. 2 gånger per år 132 3. 3 gånger per år 207 4. 1 gång per kvartal 152 5. 2 gånger per kvartal 449 6. 1 gång per månad 367 7. 2 gånger per månad 330 8. 3 gånger per månad 2172 9. 1 gång per vecka
VAR 24 GÖTEBORGS-POSTEN(SÖNDAG) Loc 46 width 1 F.2e. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Göteborgs-Posten? <Se F.2 för fullständig frågetext> 5000 0. Aldrig 68 1. 1 gång per år 45 2. 2 gånger per år 54 3. 3 gånger per år 70 4. 1 gång per kvartal 36 5. 2 gånger per kvartal 87 6. 1 gång per månad 53 7. 2 gånger per månad 42 8. 3 gånger per månad 612 9. 1 gång per vecka
VAR 25 GT SÖNDAGSTIDNINGEN Loc 47 width 1 F.2f. Hur ofta läser Du GT Söndagstidningen? <Se F.2 för fullständig frågetext> 5298 0. Aldrig 65 1. 1 gång per år 64 2. 2 gånger per år 52 3. 3 gånger per år 69 4. 1 gång per kvartal 46 5. 2 gånger per kvartal 81 6. 1 gång per månad 54 7. 2 gånger per månad 44 8. 3 gånger per månad 294 9. 1 gång per vecka
VAR 26 GT KVÄLLSTIDNING(SÖNDAG) Loc 48 width 1 F.2g. Hur ofta läser Du söndagsnummer av GT Kvällstidningen? <Se F.2 för fullständig frågetext> 5382 0. Aldrig 73 1. 1 gång per år 48 2. 2 gånger per år 58 3. 3 gånger per år 65 4. 1 gång per kvartal 39 5. 2 gånger per kvartal 79 6. 1 gång per månad 50 7. 2 gånger per månad 51 8. 3 gånger per månad 222 9. 1 gång per vecka
VAR 27 KVÄLLSPOSTEN(SÖNDAG) Loc 49 width 1 F.2h. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Kvällsposten? <Se F.2 för fullständig frågetext> 5120 0. Aldrig 71 1. 1 gång per år 52 2. 2 gånger per år 69 3. 3 gånger per år 50 4. 1 gång per kvartal 35 5. 2 gånger per kvartal 82 6. 1 gång per månad 88 7. 2 gånger per månad 73 8. 3 gånger per månad 427 9. 1 gång per vecka
VAR 28 SV.DAGBLADET(SÖNDAG) Loc 50 width 2 MD=99 F.2i. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Svenska Dagbladet? <Se F.2 för fullständig frågetext> 5364 00. Aldrig 69 01. 1 gång per år 58 02. 2 gånger per år 59 03. 3 gånger per år 69 04. 1 gång per kvartal 24 05. 2 gånger per kvartal 75 06. 1 gång per månad 25 07. 2 gånger per månad 24 08. 3 gånger per månad 299 09. 1 gång per vecka 1 99. Ej svar
VAR 29 SYDSV.DAGBLADET(SÖNDAG) Loc 52 width 1 F.2j. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Sydsvenska Dagbladet? <Se F.2 för fullständig frågetext> 5464 0. Aldrig 46 1. 1 gång per år 29 2. 2 gånger per år 32 3. 3 gånger per år 47 4. 1 gång per kvartal 23 5. 2 gånger per kvartal 41 6. 1 gång per månad 19 7. 2 gånger per månad 20 8. 3 gånger per månad 346 9. 1 gång per vecka
VAR 30 LÄSER ALLAS VECKOTIDNING Loc 53 width 2 MD=99 F.3. Tidningar Du själv läser-Veckotidningar F.3a. Hur ofta läser Du - Allas Veckotidning 4828 00. Aldrig 129 01. 1 gång per år 98 02. 2 gånger per år 108 03. 3 gånger per år 157 04. 1 gång per kvartal 101 05. 2 gånger per kvartal 180 06. 1 gång per månad 111 07. 2 gånger per månad 45 08. 3 gånger per månad 309 09. 1 gång per vecka 1 99. Ej svar
VAR 31 LÄSER ALLERS Loc 55 width 2 MD=99 F.3b. Hur ofta läser Du - Allers <Se F.3 för fullständig frågetext> 3897 00. Aldrig 161 01. 1 gång per år 161 02. 2 gånger per år 178 03. 3 gånger per år 233 04. 1 gång per kvartal 162 05. 2 gånger per kvartal 329 06. 1 gång per månad 148 07. 2 gånger per månad 83 08. 3 gånger per månad 714 09. 1 gång per vecka 1 99. Ej svar
VAR 32 LÄSER DAMERNAS VÄRLD Loc 57 width 1 F.3c. Hur ofta läser Du - Damernas Värld <Se F.3 för fullständig frågetext> 4079 0. Aldrig 141 1. 1 gång per år 136 2. 2 gånger per år 181 3. 3 gånger per år 299 4. 1 gång per kvartal 181 5. 2 gånger per kvartal 384 6. 1 gång per månad 194 7. 2 gånger per månad 94 8. 3 gånger per månad 378 9. 1 gång per vecka
VAR 33 LÄSER FEMINA Loc 58 width 1 F.3d. Hur ofta läser Du - Femina <Se F.3 för fullständig frågetext> 4157 0. Aldrig 141 1. 1 gång per år 139 2. 2 gånger per år 176 3. 3 gånger per år 296 4. 1 gång per kvartal 172 5. 2 gånger per kvartal 376 6. 1 gång per månad 162 7. 2 gånger per månad 89 8. 3 gånger per månad 359 9. 1 gång per vecka
VAR 34 LÄSER FIB-AKTUELLT Loc 59 width 1 F.3e. Hur ofta läser Du - FIB-Aktuellt <Se F.3 för fullständig frågetext> 3609 0. Aldrig 137 1. 1 gång per år 141 2. 2 gånger per år 185 3. 3 gånger per år 291 4. 1 gång per kvartal 199 5. 2 gånger per kvartal 507 6. 1 gång per månad 337 7. 2 gånger per månad 169 8. 3 gånger per månad 492 9. 1 gång per vecka
VAR 35 LÄSER HEMMETS JOURNAL Loc 60 width 2 MD=99 F.3f. Hur ofta läser Du - Hemmets Journal <Se F.3 för fullständig frågetext> 4278 00. Aldrig 149 01. 1 gång per år 128 02. 2 gånger per år 140 03. 3 gånger per år 219 04. 1 gång per kvartal 133 05. 2 gånger per kvartal 263 06. 1 gång per månad 136 07. 2 gånger per månad 73 08. 3 gånger per månad 547 09. 1 gång per vecka 1 99. Ej svar
VAR 36 LÄSER HEMMETS VECKOTIDN. Loc 62 width 2 MD=99 F.3g. Hur ofta läser Du - Hemmets Veckotidning <Se F.3 för fullständig frågetext> 4040 00. Aldrig 155 01. 1 gång per år 118 02. 2 gånger per år 165 03. 3 gånger per år 185 04. 1 gång per kvartal 145 05. 2 gånger per kvartal 286 06. 1 gång per månad 167 07. 2 gånger per månad 77 08. 3 gånger per månad 728 09. 1 gång per vecka 1 99. Ej svar
VAR 37 LÄSER HENNES Loc 64 width 1 F.3h. Hur ofta läser Du - Hennes <Se F.3 för fullständig frågetext> 5243 0. Aldrig 119 1. 1 gång per år 77 2. 2 gånger per år 79 3. 3 gånger per år 110 4. 1 gång per kvartal 70 5. 2 gånger per kvartal 131 6. 1 gång per månad 44 7. 2 gånger per månad 48 8. 3 gånger per månad 146 9. 1 gång per vecka
VAR 38 LÄSER HUSMODERN Loc 65 width 2 MD=99 F.3i. Hur ofta läser Du - Husmodern <Se F.3 för fullständig frågetext> 3926 00. Aldrig 141 01. 1 gång per år 153 02. 2 gånger per år 193 03. 3 gånger per år 277 04. 1 gång per kvartal 163 05. 2 gånger per kvartal 367 06. 1 gång per månad 221 07. 2 gånger per månad 103 08. 3 gånger per månad 521 09. 1 gång per vecka 2 99. Ej svar
VAR 39 LÄSER HÄNT I VECKAN Loc 67 width 2 MD=99 F.3j. Hur ofta läser Du - Hänt i Veckan <Se F.3 för fullständig frågetext> 4212 00. Aldrig 173 01. 1 gång per år 179 02. 2 gånger per år 201 03. 3 gånger per år 280 04. 1 gång per kvartal 163 05. 2 gånger per kvartal 364 06. 1 gång per månad 162 07. 2 gånger per månad 75 08. 3 gånger per månad 256 09. 1 gång per vecka 2 99. Ej svar
VAR 40 LÄSER ICA-KURIREN Loc 69 width 2 MD=99 F.3k. Hur ofta läser Du - ICA-kuriren <Se F.3 för fullständig frågetext> 3494 00. Aldrig 116 01. 1 gång per år 97 02. 2 gånger per år 141 03. 3 gånger per år 226 04. 1 gång per kvartal 108 05. 2 gånger per kvartal 318 06. 1 gång per månad 178 07. 2 gånger per månad 98 08. 3 gånger per månad 1290 09. 1 gång per vecka 1 99. Ej svar
VAR 41 LÄSER LAND (DEL 1) Loc 71 width 2 MD=99 F.3l. Hur ofta läser Du - Land (Del 1) <Se F.3 för fullständig frågetext> 5228 00. Aldrig 33 01. 1 gång per år 37 02. 2 gånger per år 39 03. 3 gånger per år 40 04. 1 gång per kvartal 18 05. 2 gånger per kvartal 82 06. 1 gång per månad 51 07. 2 gånger per månad 30 08. 3 gånger per månad 507 09. 1 gång per vecka 2 99. Ej svar
VAR 42 LÄSER LEKTYR Loc 73 width 1 F.3m. Hur ofta läser Du - Lektyr <Se F.3 för fullständig frågetext> 4191 0. Aldrig 95 1. 1 gång per år 111 2. 2 gånger per år 125 3. 3 gånger per år 190 4. 1 gång per kvartal 143 5. 2 gånger per kvartal 364 6. 1 gång per månad 270 7. 2 gånger per månad 139 8. 3 gånger per månad 439 9. 1 gång per vecka
VAR 43 LÄSER METALLARBETAREN Loc 74 width 1 F.3n. Hur ofta läser Du - Metallarbetaren <Se F.3 för fullständig frågetext> 5218 0. Aldrig 51 1. 1 gång per år 35 2. 2 gånger per år 30 3. 3 gånger per år 60 4. 1 gång per kvartal 21 5. 2 gånger per kvartal 197 6. 1 gång per månad 111 7. 2 gånger per månad 26 8. 3 gånger per månad 318 9. 1 gång per vecka
VAR 44 LÄSER MIN VÄRLD Loc 75 width 1 F.3o. Hur ofta läser Du - Min Värld <Se F.3 för fullständig frågetext> 4908 0. Aldrig 75 1. 1 gång per år 62 2. 2 gånger per år 88 3. 3 gånger per år 100 4. 1 gång per kvartal 74 5. 2 gånger per kvartal 137 6. 1 gång per månad 88 7. 2 gånger per månad 67 8. 3 gånger per månad 468 9. 1 gång per vecka
VAR 45 LÄSER MITT LIVS NOVELL Loc 76 width 1 F.3p. Hur ofta läser Du - Mitt Livs Novell <Se F.3 för fullständig frågetext> 5309 0. Aldrig 113 1. 1 gång per år 82 2. 2 gånger per år 64 3. 3 gånger per år 85 4. 1 gång per kvartal 58 5. 2 gånger per kvartal 128 6. 1 gång per månad 52 7. 2 gånger per månad 36 8. 3 gånger per månad 140 9. 1 gång per vecka
VAR 46 LÄSER RÖSTER I RADIO/TV Loc 77 width 1 F.3q. Hur ofta läser Du - Röster i Radio/TV <Se F.3 för fullständig frågetext> 4926 0. Aldrig 161 1. 1 gång per år 156 2. 2 gånger per år 143 3. 3 gånger per år 142 4. 1 gång per kvartal 66 5. 2 gånger per kvartal 158 6. 1 gång per månad 36 7. 2 gånger per månad 33 8. 3 gånger per månad 246 9. 1 gång per vecka
VAR 47 LÄSER SAXONS VECKOTIDN. Loc 78 width 1 F.3r. Hur ofta läser Du - Saxons Veckotidning <Se F.3 för fullständig frågetext> 5339 0. Aldrig 103 1. 1 gång per år 56 2. 2 gånger per år 73 3. 3 gånger per år 72 4. 1 gång per kvartal 49 5. 2 gånger per kvartal 94 6. 1 gång per månad 49 7. 2 gånger per månad 24 8. 3 gånger per månad 208 9. 1 gång per vecka
VAR 48 LÄSER SE Loc 79 width 1 F.3s. Hur ofta läser Du - Se <Se F.3 för fullständig frågetext> 3503 0. Aldrig 186 1. 1 gång per år 224 2. 2 gånger per år 286 3. 3 gånger per år 399 4. 1 gång per kvartal 267 5. 2 gånger per kvartal 547 6. 1 gång per månad 221 7. 2 gånger per månad 118 8. 3 gånger per månad 316 9. 1 gång per vecka
VAR 49 LÄSER SVENSK DAMTIDNING Loc 80 width 1 F.3t. Hur ofta läser Du - Svensk Damtidning <Se F.3 för fullständig frågetext> 4891 0. Aldrig 130 1. 1 gång per år 132 2. 2 gånger per år 123 3. 3 gånger per år 176 4. 1 gång per kvartal 96 5. 2 gånger per kvartal 186 6. 1 gång per månad 96 7. 2 gånger per månad 34 8. 3 gånger per månad 203 9. 1 gång per vecka
VAR 50 LÄSER SVENSKA JOURNALEN Loc 81 width 1 F.3u. Hur ofta läser Du - Svenska Journalen <Se F.3 för fullständig frågetext> 5496 0. Aldrig 109 1. 1 gång per år 60 2. 2 gånger per år 74 3. 3 gånger per år 63 4. 1 gång per kvartal 47 5. 2 gånger per kvartal 69 6. 1 gång per månad 25 7. 2 gånger per månad 23 8. 3 gånger per månad 101 9. 1 gång per vecka
VAR 51 LÄSER VECKO-JOURNALEN Loc 82 width 1 F.3v. Hur ofta läser Du - Vecko-Journalen <Se F.3 för fullständig frågetext> 5324 0. Aldrig 121 1. 1 gång per år 84 2. 2 gånger per år 104 3. 3 gånger per år 103 4. 1 gång per kvartal 47 5. 2 gånger per kvartal 116 6. 1 gång per månad 44 7. 2 gånger per månad 18 8. 3 gånger per månad 106 9. 1 gång per vecka
VAR 52 LÄSER VECKO-REVYN Loc 83 width 1 F.3x. Hur ofta läser Du - Vecko-Revyn <Se F.3 för fullständig frågetext> 4309 0. Aldrig 142 1. 1 gång per år 156 2. 2 gånger per år 174 3. 3 gånger per år 222 4. 1 gång per kvartal 146 5. 2 gånger per kvartal 267 6. 1 gång per månad 134 7. 2 gånger per månad 75 8. 3 gånger per månad 442 9. 1 gång per vecka
VAR 53 LÄSER VI Loc 84 width 1 F.3y. Hur ofta läser Du - Vi <Se F.3 för fullständig frågetext> 4487 0. Aldrig 120 1. 1 gång per år 85 2. 2 gånger per år 126 3. 3 gånger per år 124 4. 1 gång per kvartal 75 5. 2 gånger per kvartal 199 6. 1 gång per månad 122 7. 2 gånger per månad 45 8. 3 gånger per månad 684 9. 1 gång per vecka
VAR 54 LÄSER ÅRET RUNT Loc 85 width 1 F.3z. Hur ofta läser Du - Året Runt <Se F.3 för fullständig frågetext> 2956 0. Aldrig 130 1. 1 gång per år 156 2. 2 gånger per år 210 3. 3 gånger per år 320 4. 1 gång per kvartal 240 5. 2 gånger per kvartal 511 6. 1 gång per månad 282 7. 2 gånger per månad 165 8. 3 gånger per månad 1097 9. 1 gång per vecka
VAR 55 BYGGNADSARBETAREN Loc 86 width 1 F.4. Tidningar Du själv läser - 10-dagarstidningar. F.4a. Hur ofta läser Du Byggnadsarbetaren 5677 0. Aldrig 18 1. 1 gång per år 12 2. 2 gånger per år 12 3. 3 gånger per år 20 4. 1 gång per kvartal 10 5. 2 gånger per kvartal 69 6. 1 gång per månad 45 7. 2 gånger per månad 204 8. 3 gånger per månad
VAR 56 STATSANSTÄLLD Loc 87 width 1 F.4b. Hur ofta läser Du Statsanställd <Se F.4 för fullständig frågetext> 5547 0. Aldrig 26 1. 1 gång per år 17 2. 2 gånger per år 18 3. 3 gånger per år 27 4. 1 gång per kvartal 13 5. 2 gånger per kvartal 77 6. 1 gång per månad 53 7. 2 gånger per månad 289 8. 3 gånger per månad
VAR 57 ALLT OM MAT Loc 88 width 1 MD=9 F.5. Tidningar Du själv läser - 14-dagarstidningar. F.5a. Hur ofta läser du - Allt om Mat 4839 0. Aldrig 155 1. 1 gång per år 136 2. 2 gånger per år 137 3. 3 gånger per år 187 4. 1 gång per kvartal 82 5. 2 gånger per kvartal 246 6. 1 gång per månad 284 7. 2 gånger per månad 1 9. Ej svar
VAR 58 FABRIKSARBETAREN Loc 89 width 1 F.5b. Hur ofta läser Du Fabriksarbetaren <Se F.5 för fullständig frågetext> 5878 0. Aldrig 24 1. 1 gång per år 11 2. 2 gånger per år 8 3. 3 gånger per år 16 4. 1 gång per kvartal 3 5. 2 gånger per kvartal 52 6. 1 gång per månad 75 7. 2 gånger per månad
VAR 59 KOMMUNALARBETAREN Loc 90 width 1 F.5c. Hur ofta läser Du - Kommunalarbetaren <Se F.5 för fullständig frågetext> 5518 0. Aldrig 39 1. 1 gång per år 18 2. 2 gånger per år 17 3. 3 gånger per år 17 4. 1 gång per kvartal 11 5. 2 gånger per kvartal 130 6. 1 gång per månad 317 7. 2 gånger per månad
VAR 60 MOTOR Loc 91 width 1 F.5d. Hur ofta läser Du - Motor <Se F.5 för fullständig frågetext> 4673 0. Aldrig 135 1. 1 gång per år 128 2. 2 gånger per år 165 3. 3 gånger per år 168 4. 1 gång per kvartal 90 5. 2 gånger per kvartal 227 6. 1 gång per månad 481 7. 2 gånger per månad
VAR 61 MOTORFÖRAREN Loc 92 width 1 F.5e. Hur ofta läser Du - Motorföraren <Se F.5 för fullständig frågetext> 5413 0. Aldrig 81 1. 1 gång per år 60 2. 2 gånger per år 50 3. 3 gånger per år 65 4. 1 gång per kvartal 43 5. 2 gånger per kvartal 127 6. 1 gång per månad 228 7. 2 gånger per månad
VAR 62 TEKNIKENS VÄRLD Loc 93 width 1 F.5f. Hur ofta läser Du - Teknikens Värld <Se F.5 för fullständig frågetext> 4679 0. Aldrig 176 1. 1 gång per år 172 2. 2 gånger per år 189 3. 3 gånger per år 213 4. 1 gång per kvartal 106 5. 2 gånger per kvartal 256 6. 1 gång per månad 276 7. 2 gånger per månad
VAR 63 VI BILÄGARE Loc 94 width 1 F.5g. Hur ofta läser Du - Vi Bilägare <Se F.5 för fullständig frågetext> 4312 0. Aldrig 104 1. 1 gång per år 110 2. 2 gånger per år 85 3. 3 gånger per år 141 4. 1 gång per kvartal 55 5. 2 gånger per kvartal 364 6. 1 gång per månad 896 7. 2 gånger per månad
VAR 64 LÄSER ALLT I HEMMET Loc 95 width 1 F.6. Tidningar Du själv läser - Månadstidningar F.6a. Hur ofta läser du - Allt i Hemmet 3863 0. Aldrig 265 1. 1 gång per år 319 2. 2 gånger per år 293 3. 3 gånger per år 413 4. 1 gång per kvartal 156 5. 2 gånger per kvartal 758 6. 1 gång per månad
VAR 65 LÄSER BÅT FÖR ALLA Loc 96 width 1 F.6b. Hur ofta läser du - Båt för Alla <Se F.6 för fullständig frågetext> 5670 0. Aldrig 99 1. 1 gång per år 55 2. 2 gånger per år 49 3. 3 gånger per år 66 4. 1 gång per kvartal 33 5. 2 gånger per kvartal 95 6. 1 gång per månad
VAR 66 LÄSER BÅT-NYTT Loc 97 width 1 F.6c. Hur ofta läser du - Båt-Nytt <Se F.6 för fullständig frågetext> 5423 0. Aldrig 144 1. 1 gång per år 92 2. 2 gånger per år 67 3. 3 gånger per år 99 4. 1 gång per kvartal 53 5. 2 gånger per kvartal 189 6. 1 gång per månad
VAR 67 LÄSER DET BÄSTA Loc 98 width 1 F.6d. Hur ofta läser du - Det Bästa <Se F.6 för fullständig frågetext> 4620 0. Aldrig 209 1. 1 gång per år 178 2. 2 gånger per år 138 3. 3 gånger per år 151 4. 1 gång per kvartal 55 5. 2 gånger per kvartal 716 6. 1 gång per månad
VAR 68 LÄSER FOTO OCH FILMTEKN. Loc 99 width 1 F.6e. Hur ofta läser du - Foto och Filmteknik <Se F.6 för fullständig frågetext> 5708 0. Aldrig 110 1. 1 gång per år 44 2. 2 gånger per år 38 3. 3 gånger per år 46 4. 1 gång per kvartal 13 5. 2 gånger per kvartal 108 6. 1 gång per månad
VAR 69 LÄSER HEM OCH FRITID Loc 100 width 1 MD=9 F.6f. Hur ofta läser du - Hem och Fritid <Se F.6 för fullständig frågetext> 4251 0. Aldrig 242 1. 1 gång per år 255 2. 2 gånger per år 224 3. 3 gånger per år 305 4. 1 gång per kvartal 123 5. 2 gånger per kvartal 665 6. 1 gång per månad 2 9. Ej svar
VAR 70 LÄSER ILLUSTR.MOTORSPORT Loc 101 width 1 F.6g. Hur ofta läser Du - Illustrerad Motor Sport <Se F.6 för fullständig frågetext> 5632 0. Aldrig 84 1. 1 gång per år 51 2. 2 gånger per år 67 3. 3 gånger per år 72 4. 1 gång per kvartal 25 5. 2 gånger per kvartal 136 6. 1 gång per månad
VAR 71 LÄSER JAKTM.O.FISKEV. Loc 102 width 1 F.6h. Hur ofta läser Du - Jaktmarker och Fiskevatten <Se F.6 för fullständig frågetext> 5584 0. Aldrig 94 1. 1 gång per år 56 2. 2 gånger per år 52 3. 3 gånger per år 61 4. 1 gång per kvartal 22 5. 2 gånger per kvartal 198 6. 1 gång per månad
VAR 72 LÄSER SVENSK JAKT Loc 103 width 1 F.6i. Hur ofta läser Du - Svensk Jakt <Se F.6 för fullständig frågetext> 5545 0. Aldrig 82 1. 1 gång per år 41 2. 2 gånger per år 52 3. 3 gånger per år 60 4. 1 gång per kvartal 21 5. 2 gånger per kvartal 266 6. 1 gång per månad
VAR 73 LÄSER SV.MOTORTIDNING Loc 104 width 1 F.6j. Hur ofta läser Du - Svensk Motortidning <Se F.6 för fullständig frågetext> 5658 0. Aldrig 112 1. 1 gång per år 68 2. 2 gånger per år 47 3. 3 gånger per år 48 4. 1 gång per kvartal 22 5. 2 gånger per kvartal 112 6. 1 gång per månad
VAR 74 LÄSER TEKNIK FÖR ALLA Loc 105 width 1 F.6k. Hur ofta läser du - Teknik för Alla <Se F.6 för fullständig frågetext> 5236 0. Aldrig 190 1. 1 gång per år 143 2. 2 gånger per år 127 3. 3 gånger per år 120 4. 1 gång per kvartal 72 5. 2 gånger per kvartal 179 6. 1 gång per månad
VAR 75 LÄSER VI FÖRÄLDRAR Loc 106 width 1 F.6l. Hur ofta läser du - Vi Föräldrar <Se F.6 för fullständig frågetext> 5048 0. Aldrig 172 1. 1 gång per år 136 2. 2 gånger per år 131 3. 3 gånger per år 146 4. 1 gång per kvartal 60 5. 2 gånger per kvartal 374 6. 1 gång per månad
VAR 76 LÄSER VÅR BOSTAD Loc 107 width 1 F.6m. Hur ofta läser du - Vår Bostad <Se F.6 för fullständig frågetext> 4761 0. Aldrig 138 1. 1 gång per år 121 2. 2 gånger per år 82 3. 3 gånger per år 166 4. 1 gång per kvartal 62 5. 2 gånger per kvartal 737 6. 1 gång per månad
VAR 77 UNDER 3 ÅR Loc 108 width 2 MD=99 F.7. Vi skulle vilja veta hur många personer Ditt hushåll normalt består av.Medräkna även sådana,som befinner sig på kortare semester,kortare militärtjänst, tillfälligt på sjukhus m.m. Obs!Räkna även med Dig själv. F.7a. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna:under 3 år Kod: 0 1 2 3 99 Frek: 5309 699 53 4 2
VAR 78 3-6 ÅR Loc 110 width 2 MD=99 F.7b. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 3-6 år <Se F.7 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 99 Frek: 5071 866 124 4 2
VAR 79 7-10 ÅR Loc 112 width 2 MD=99 F.7c. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 7-10 år <Se F.7 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 99 Frek: 5044 852 162 7 2
VAR 80 11-14 ÅR Loc 114 width 2 MD=99 F.7d. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 11-14 år <Se F.7 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 99 Frek: 4940 947 172 6 2
VAR 81 15-19 ÅR Loc 116 width 2 MD=99 F.7e. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 15-19 år <Se F.7 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 4 5 99 Frek: 4417 1288 329 29 1 1 2
VAR 82 20-67 ÅR Loc 118 width 2 MD=99 F.7f. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 20-67 år <Se F.7 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 4 5 6 7 99 Frek: 101 908 4181 705 139 26 5 1 1
VAR 83 68 ÅR ELLER ÄLDRE Loc 120 width 2 MD=99 F.7g. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 68 år eller äldre <Se F.7 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 4 99 Frek: 5730 269 65 1 2
VAR 84 TOTALANTAL Loc 122 width 2 MD=99 F.7h. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna:totalt antal personer <Se F.7 för fullständig frågetext> Kod: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Frek: 591 1649 1470 1463 610 188 61 16 9 Kod: 99 Frek: 10
VAR 85 PERSONLIG INKOMST Loc 124 width 1 MD=9 F.8. Var vänlig sätt ett kryss i den ruta,som motsvarar den inkomstgrupp Du tillhör samt Ditt hushåll tillhör.Studiemedel,räntor och pensioner räknas till inkomsterna.Uppgifterna bör avse årsinkomsten innan skatt dragits. F.8a. Din personliga inkomst i kronor per år 1855 0. Under 10.000 935 1. 10.000-20.000 1249 2. 20.000-30.000 1075 3. 30.000-40.000 360 4. 40.000-50.000 259 5. Över 50.000 334 9. Ej svar
VAR 86 HUSHÅLLETS TOTALINKOMST Loc 125 width 1 MD=9 F.8b. Hushållets totala inkomst i kronor per år <Se F.8 för fullständig frågetext> 202 0. Under 10.000 499 1. 10.000-20.000 916 2. 20.000-30.000 1253 3. 30.000-40.000 1006 4. 40.000-50.000 1497 5. Över 50.000 694 9. Ej svar
VAR 87 DAGLIGVARUINKÖP:SJÄLV Loc 126 width 1 MD=9 F.9. Medlemmar i ett hushåll brukar handla olika mycket.Hur stor del av Ditt hushålls inköp av livsmedel och andra varor för dagligt bruk gör Du själv? 1314 0. Gör praktiskt taget inga sådana inköp själv 1244 1. Gör mindre än hälften av alla inköp 665 2. Gör ungefär hälften av alla inköp 523 3. Gör mer än hälften av alla inköp 2320 4. Gör alla eller nästan alla inköp 1 9. Ej svar
VAR 88 FINNS:PERSONBIL/KOMBI Loc 127 width 1 MD=9 F.10. Vilka av nedanstående produkter finns i Ditt hushåll? F.10a. I hushållet finns:personbil/kombi 1288 0. Finns ej 4674 1. Finns 105 9. Ej svar
VAR 89 FINNS:FRITIDSHUS Loc 128 width 1 MD=9 F.10b. I hushållet finns:fritidshus <Se F.10 för fullständig frågetext> 4563 0. Finns ej 1399 1. Finns 105 9. Ej svar
VAR 90 FINNS:HUND Loc 129 width 1 MD=9 F.10c. I hushållet finns:hund <Se F.10 för fullständig frågetext> 4800 0. Finns ej 1162 1. Finns 105 9. Ej svar
VAR 91 FINNS:KATT Loc 130 width 1 MD=9 F.10d. I hushållet finns:katt <Se F.10 för fullständig frågetext> 5038 0. Finns ej 924 1. Finns 105 9. Ej svar
VAR 92 FINNS:DISKMASKIN Loc 131 width 1 MD=9 F.10e. I hushållet finns:diskmaskin <Se F.10 för fullständig frågetext> 5171 0. Finns ej 791 1. Finns 105 9. Ej svar
VAR 93 FINNS:TVÄTTMASKIN Loc 132 width 1 MD=9 F.10f. I hushållet finns:tvättmaskin <Se F.10 för fullständig frågetext> 2296 0. Finns ej 3666 1. Finns 105 9. Ej svar
VAR 94 FINNS:KASSETTBANDSPELARE Loc 133 width 1 MD=9 F.10g. I hushållet finns:kassettbandspelare <Se F.10 för fullständig frågetext> 4744 0. Finns ej 1218 1. Finns 105 9. Ej svar
VAR 95 FINNS:STEREOANLÄGGNING Loc 134 width 1 MD=9 F.10h. I hushållet finns:stereoanläggning <Se F.10 för fullständig frågetext> 4167 0. Finns ej 1795 1. Finns 105 9. Ej svar
VAR 96 FINNS:VANLIG BANDSPELARE Loc 135 width 1 MD=9 F.10i. I hushållet finns:vanlig bandspelare <Se F.10 för fullständig frågetext> 3926 0. Finns ej 2036 1. Finns 105 9. Ej svar
VAR 97 FINNS:BILDKAMERA-INST. Loc 136 width 1 MD=9 F.10j. I hushållet finns:bildkamera-typ Instamatic <Se F.10 för fullständig frågetext> 2695 0. Finns ej 3267 1. Finns 105 9. Ej svar
VAR 98 FINNS:SYSTEMKAMERA Loc 137 width 1 MD=9 F.10k. I hushållet finns:bildkamera-typ systemkamera <Se F.10 för fullständig frågetext> 4217 0. Finns ej 1745 1. Finns 105 9. Ej svar
VAR 99 FINNS:FILMKAMERA Loc 138 width 1 MD=9 F.10l. I hushållet finns:filmkamera <Se F.10 för fullständig frågetext> 4792 0. Finns ej 1170 1. Finns 105 9. Ej svar
VAR 100 FINNS:STILLBILDSPROJEKT. Loc 139 width 1 MD=9 F.10m. I hushållet finns:stillbildsprojektor <Se F.10 för fullständig frågetext> 4726 0. Finns ej 1236 1. Finns 105 9. Ej svar
VAR 101 FINNS:FILMPROJEKTOR Loc 140 width 1 MD=9 F.10n. I hushållet finns:filmprojektor <Se F.10 för fullständig frågetext> 5062 0. Finns ej 900 1. Finns 105 9. Ej svar
VAR 102 FINNS:MOTOR-SEGELBÅT Loc 141 width 1 MD=9 F.10o. I hushållet finns:motor- eller segelbåt <Se F.10 för fullständig frågetext> 5152 0. Finns ej 810 1. Finns 105 9. Ej svar
VAR 103 FINNS:BURFÅGLAR Loc 142 width 1 MD=9 F.10p. I hushållet finns:burfåglar <Se F.10 för fullständig frågetext> 5444 0. Finns ej 518 1. Finns 105 9. Ej svar
VAR 104 FINNS:AKVARIEFISKAR Loc 143 width 1 MD=9 F.10q. I hushållet finns:akvariefiskar <Se F.10 för fullständig frågetext> 5459 0. Finns ej 503 1. Finns 105 9. Ej svar
VAR 105 KÖN Loc 144 width 1 F.11. Personliga uppgifter.När man sammanställer resultat av undersökningar i tabeller brukar man dela upp svaren på olika grupper.Därför skulle vi gärna vilja ha följande uppgifter om Dig själv. F.11a. Kön 2994 1. Man 3073 2. Kvinna
VAR 106 CIVILSTÅND Loc 145 width 1 MD=9 F.11b. Civilstånd <Se F.11 för fullständig frågetext> 1494 1. Ogift 4206 2. Gift eller sammanboende 338 3. Änka/änkling/frånskild 29 9. Ej svar
VAR 107 ÅLDER Loc 146 width 2 MD=99 F.11c. Ålder <Se F.11 för fullständig frågetext> 632 00. 19 år och yngre 651 01. 20-24 år 752 02. 25-29 år 558 03. 30-34 år 514 04. 35-39 år 533 05. 40-44 år 557 06. 45-49 år 608 07. 50-54 år 642 08. 55-60 år 613 09. 61 år och äldre 7 99. Ej svar
VAR 108 YRKE Loc 148 width 1 MD=9 F.11d. Förvärvsarbete/sysselsättning.Vilket av nedanstående alternativ passar in på Dig? <Se F.11 för fullständig frågetext> 3112 1. Förvärvsarbete,heltid 778 2. Förvärvsarbete,deltid 1116 3. Hemmafru 678 4. Studerande 279 5. Annan sysselsättning 58 6. Pensionär 46 9. Ej svar
VAR 109 UTBILDNING Loc 149 width 2 MD=99 F.11e. Vilka av nedanstående utbildningsformer har Du genomgått eller genomgår Du för närvarande? <Se F.11 för fullständig frågetext> Utbildning 1 2900 00. Folkskola 522 01. Grundskola eller enhetsskola 343 02. Realskola 117 03. Annan jämförbar utbildning Utbildning 2 354 04. Fackskola 338 05. Flickskola eller folkhögskola 339 06. Annan jämförbar utbildning Utbildning 3 541 07. Gymnasium eller annan jämförbar utbildning Utbildning 4 107 08. Seminarium 505 09. Högskola,universitet eller annan hithörande utbildning 1 99. Ej svar
VAR 110 ORTSTORLEK Loc 151 width 1 MD=9 F.11f. Hur stor är den ort där Du bor? <Se F.11 för fullständig frågetext> 370 1. Under 200 invånare 724 2. 200-1.999 723 3. 2.000-4.999 514 4. 5.000-9.999 847 5. 10.000-24.999 805 6. 25.000-49.999 732 7. 50.000-99.999 1191 8. 100.000 och däröver 161 9. Ej svar
VAR 111 BOENDEFORM Loc 152 width 2 MD=99 F.11g. Bor Du i: <Se F.11 för fullständig frågetext> 709 01. Insatslägenhet 2258 02. Hyrd lägenhet 1826 03. Egen villa 156 04. Hyrd villa 171 05. Eget radhus 80 06. Hyrt radhus 529 07. Jordbruksfastighet 177 08. Inneboende 145 09. Annan bostadsform 16 99. Ej svar
VAR 112 HANDLA MAT Loc 154 width 1 MD=9 F.12. Intresse för olika aktiviteter.Olika människor är intresserade av olika saker. Hur intresserad är Du själv av att utöva nedanstående aktiviteter? F.12a. Hur intresserad är Du själv av att handla mat? 2100 0. Frågan ej ställd 276 1. Mycket ointresserad 317 2. Ganska ointresserad 290 3. Något ointresserad 226 4. Varken intresserad eller ointresserad - vet ej 995 5. Något intresserad 1266 6. Ganska intresserad 586 7. Mycket intresserad 11 9. Ej svar
VAR 113 LAGA MAT Loc 155 width 1 MD=9 F.12b. Hur intresserad är Du själv av att laga mat? <Se F.12 för fullständig frågetext> 2100 0. Frågan ej ställd 297 1. Mycket ointresserad 283 2. Ganska ointresserad 215 3. Något ointresserad 193 4. Varken intresserad eller ointresserad - vet ej 914 5. Något intresserad 1195 6. Ganska intresserad 863 7. Mycket intresserad 7 9. Ej svar
VAR 114 PRÖVA NYA MATRÄTTER Loc 156 width 1 MD=9 F.12c. Hur intresserad är Du själv av att pröva nya maträtter? <Se F.12 för fullständig frågetext> 2100 0. Frågan ej ställd 248 1. Mycket ointresserad 201 2. Ganska ointresserad 205 3. Något ointresserad 285 4. Varken intresserad eller ointresserad - vet ej 934 5. Något intresserad 1051 6. Ganska intresserad 1002 7. Mycket intresserad 41 9. Ej svar
VAR 115 PRÖVA NYA CIGARRETTER Loc 157 width 1 MD=9 F.12d. Hur intresserad är Du själv av att pröva nya cigarretter? <Se F.12 för fullständig frågetext> 2100 0. Frågan ej ställd 2133 1. Mycket ointresserad 257 2. Ganska ointresserad 184 3. Något ointresserad 858 4. Varken intresserad eller ointresserad - vet ej 371 5. Något intresserad 93 6. Ganska intresserad 48 7. Mycket intresserad 23 9. Ej svar
VAR 116 PRÖVA NYA CIGARILLER Loc 158 width 1 MD=9 F.12e. Hur intresserad är Du själv av att pröva nya cigariller? <Se F.12 för fullständig frågetext> 2100 0. Frågan ej ställd 2506 1. Mycket ointresserad 158 2. Ganska ointresserad 100 3. Något ointresserad 1041 4. Varken intresserad eller ointresserad - vet ej 107 5. Något intresserad 25 6. Ganska intresserad 18 7. Mycket intresserad 12 9. Ej svar
VAR 117 PRÖVA NY PIPTOBAK Loc 159 width 1 MD=9 F.12f. Hur intresserad är Du själv av att pröva ny piptobak? <Se F.12 för fullständig frågetext> 2100 0. Frågan ej ställd 2461 1. Mycket ointresserad 125 2. Ganska ointresserad 96 3. Något ointresserad 982 4. Varken intresserad eller ointresserad - vet ej 179 5. Något intresserad 67 6. Ganska intresserad 38 7. Mycket intresserad 19 9. Ej svar
VAR 118 HA GÄSTER Loc 160 width 1 MD=9 F.12g. Hur intresserad är Du själv av att ha gäster? <Se F.12 för fullständig frågetext> 2100 0. Frågan ej ställd 71 1. Mycket ointresserad 92 2. Ganska ointresserad 138 3. Något ointresserad 214 4. Varken intresserad eller ointresserad - vet ej 1046 5. Något intresserad 1535 6. Ganska intresserad 849 7. Mycket intresserad 22 9. Ej svar
VAR 119 JOBBA MED BILEN Loc 161 width 1 MD=9 F.12h. Hur intresserad är Du själv av att jobba med bilen? <Se F.12 för fullständig frågetext> 2100 0. Frågan ej ställd 1099 1. Mycket ointresserad 252 2. Ganska ointresserad 226 3. Något ointresserad 758 4. Varken intresserad eller ointresserad - vet ej 782 5. Något intresserad 529 6. Ganska intresserad 293 7. Mycket intresserad 28 9. Ej svar
VAR 120 FOTOGRAFERA Loc 162 width 1 MD=9 F.12i. Hur intresserad är Du själv av att fotografera? <Se F.12 för fullständig frågetext> 2100 0. Frågan ej ställd 582 1. Mycket ointresserad 196 2. Ganska ointresserad 223 3. Något ointresserad 508 4. Varken intresserad eller ointresserad - vet ej 1318 5. Något intresserad 761 6. Ganska intresserad 360 7. Mycket intresserad 19 9. Ej svar
VAR 121 MÅLA Loc 163 width 1 MD=9 F.12j. Hur intresserad är Du själv av att måla? <Se F.12 för fullständig frågetext> 2100 0. Frågan ej ställd 693 1. Mycket ointresserad 247 2. Ganska ointresserad 230 3. Något ointresserad 565 4. Varken intresserad eller ointresserad - vet ej 1151 5. Något intresserad 666 6. Ganska intresserad 395 7. Mycket intresserad 20 9. Ej svar
VAR 122 SNICKRA Loc 164 width 1 MD=9 F.12k. Hur intresserad är Du själv av att snickra? <Se F.12 för fullständig frågetext> 2100 0. Frågan ej ställd 911 1. Mycket ointresserad 270 2. Ganska ointresserad 237 3. Något ointresserad 722 4. Varken intresserad eller ointresserad - vet ej 830 5. Något intresserad 607 6. Ganska intresserad 376 7. Mycket intresserad 14 9. Ej svar
VAR 123 FRILUFTSLIV Loc 165 width 1 MD=9 F.12l. Hur intresserad är Du själv av friluftsliv? <Se F.12 för fullständig frågetext> 2100 0. Frågan ej ställd 139 1. Mycket ointresserad 67 2. Ganska ointresserad 104 3. Något ointresserad 207 4. Varken intresserad eller ointresserad - vet ej 834 5. Något intresserad 1268 6. Ganska intresserad 1335 7. Mycket intresserad 13 9. Ej svar
VAR 124 SPORTFISKA Loc 166 width 1 MD=9 F.12m. Hur intresserad är Du själv av att sportfiska? <Se F.12 för fullständig frågetext> 2100 0. Frågan ej ställd 1061 1. Mycket ointresserad 239 2. Ganska ointresserad 196 3. Något ointresserad 651 4. Varken intresserad eller ointresserad - vet ej 724 5. Något intresserad 486 6. Ganska intresserad 598 7. Mycket intresserad 12 9. Ej svar
VAR 125 MATVARUNYHETER Loc 167 width 1 MD=9 F.13. Intresse för information. Hur stort är Ditt intresse för information om nedanstående ämnesområden? Svara genom att sätta ett kryss på varje rad. F.13a. Hur stort är Ditt intresse för information om matvarunyheter? 2100 0. Frågan ej ställd 297 1. Mycket ointresserad 232 2. Ganska ointresserad 227 3. Något ointresserad 304 4. Varken intresserad eller ointresserad - vet ej 1028 5. Något intresserad 1010 6. Ganska intresserad 860 7. Mycket intresserad 9 9. Ej svar
VAR 126 ÖL Loc 168 width 1 MD=9 F.13b. Hurstort är Ditt intresse för information om öl? <Se F.13 för fullständig frågetext> 2100 0. Frågan ej ställd 1109 1. Mycket ointresserad 437 2. Ganska ointresserad 351 3. Något ointresserad 643 4. Varken intresserad eller ointresserad - vet ej 912 5. Något intresserad 336 6. Ganska intresserad 165 7. Mycket intresserad 14 9. Ej svar
VAR 127 LÄSKEDRYCKER Loc 169 width 1 MD=9 F.13c. Hur stort är Ditt intresse för information om läskedrycker? <Se F.13 för fullständig frågetext> 2100 0. Frågan ej ställd 707 1. Mycket ointresserad 503 2. Ganska ointresserad 477 3. Något ointresserad 632 4. Varken intresserad eller ointresserad - vet ej 1158 5. Något intresserad 351 6. Ganska intresserad 113 7. Mycket intresserad 26 9. Ej svar
VAR 128 JUICE Loc 170 width 1 MD=9 F.13d. Hur stort är Ditt intresse för information om juice? <Se F.13 för fullständig frågetext> 2100 0. Frågan ej ställd 497 1. Mycket ointresserad 320 2. Ganska ointresserad 373 3. Något ointresserad 605 4. Varken intresserad eller ointresserad - vet ej 1194 5. Något intresserad 637 6. Ganska intresserad 323 7. Mycket intresserad 18 9. Ej svar
VAR 129 KAFFE Loc 171 width 1 MD=9 F.13e. Hur stort är Ditt intresse för information om kaffe? <Se F.13 för fullständig frågetext> 2100 0. Frågan ej ställd 442 1. Mycket ointresserad 305 2. Ganska ointresserad 323 3. Något ointresserad 490 4. Varken intresserad eller ointresserad - vet ej 1067 5. Något intresserad 737 6. Ganska intresserad 593 7. Mycket intresserad 10 9. Ej svar
VAR 130 SKÖNHETSVÅRD Loc 172 width 1 MD=9 F.13f. Hur stort är Ditt intresse för information om skönhetsvård? <Se F.13 för fullständig frågetext> 2100 0. Frågan ej ställd 915 1. Mycket ointresserad 341 2. Ganska ointresserad 300 3. Något ointresserad 653 4. Varken intresserad eller ointresserad - vet ej 911 5. Något intresserad 519 6. Ganska intresserad 317 7. Mycket intresserad 11 9. Ej svar
VAR 131 KOST- O. BANTNINGSFRÅGOR Loc 173 width 1 MD=9 F.13g. Hur stort är Ditt intresse för information om kost- och bantningsfrågor? <Se F.13 för fullständig frågetext> 2100 0. Frågan ej ställd 902 1. Mycket ointresserad 354 2. Ganska ointresserad 274 3. Något ointresserad 653 4. Varken intresserad eller ointresserad - vet ej 819 5. Något intresserad 559 6. Ganska intresserad 389 7. Mycket intresserad 17 9. Ej svar
VAR 132 HÄLSOFRÅGOR Loc 174 width 1 MD=9 F.13h. Hur stort är Ditt intresse för information om hälsofrågor? <Se F.13 för fullständig frågetext> 2100 0. Frågan ej ställd 240 1. Mycket ointresserad 121 2. Ganska ointresserad 175 3. Något ointresserad 364 4. Varken intresserad eller ointresserad - vet ej 1106 5. Något intresserad 1090 6. Ganska intresserad 854 7. Mycket intresserad 17 9. Ej svar
VAR 133 MEDEL MOT MJÄLL Loc 175 width 1 MD=9 F.13i. Hur stort är Ditt intresse för information om medel mot mjäll? <Se F.13 för fullständig frågetext> 2100 0. Frågan ej ställd 841 1. Mycket ointresserad 322 2. Ganska ointresserad 311 3. Något ointresserad 878 4. Varken intresserad eller ointresserad - vet ej 935 5. Något intresserad 406 6. Ganska intresserad 254 7. Mycket intresserad 20 9. Ej svar
VAR 134 RENGÖRINGSMEDEL Loc 176 width 1 MD=9 F.13j. Hur stort är Ditt intresse för information om rengöringsmedel? <Se F.13 för fullständig frågetext> 2100 0. Frågan ej ställd 417 1. Mycket ointresserad 243 2. Ganska ointresserad 255 3. Något ointresserad 518 4. Varken intresserad eller ointresserad - vet ej 1180 5. Något intresserad 794 6. Ganska intresserad 552 7. Mycket intresserad 8 9. Ej svar
VAR 135 MILJÖVÅRD Loc 177 width 1 MD=9 F.13k. Hur stort är Ditt intresse för information om miljövård? <Se F.13 för fullständig frågetext> 2100 0. Frågan ej ställd 115 1. Mycket ointresserad 71 2. Ganska ointresserad 109 3. Något ointresserad 313 4. Varken intresserad eller ointresserad - vet ej 892 5. Något intresserad 1151 6. Ganska intresserad 1307 7. Mycket intresserad 9 9. Ej svar
VAR 136 MILJÖVÄNLIGA TVÄTTMEDEL Loc 178 width 1 MD=9 F.13l. Hur stort är Ditt intresse för information om miljövänliga tvättmedel? <Se F.13 för fullständig frågetext> 2100 0. Frågan ej ställd 185 1. Mycket ointresserad 89 2. Ganska ointresserad 142 3. Något ointresserad 472 4. Varken intresserad eller ointresserad - vet ej 852 5. Något intresserad 993 6. Ganska intresserad 1215 7. Mycket intresserad 19 9. Ej svar
VAR 137 MODE Loc 179 width 1 MD=9 F.13m. Hur stort är Ditt intresse för information om mode? <Se F.13 för fullständig frågetext> 2100 0. Frågan ej ställd 403 1. Mycket ointresserad 171 2. Ganska ointresserad 198 3. Något ointresserad 397 4. Varken intresserad eller ointresserad - vet ej 1052 5. Något intresserad 995 6. Ganska intresserad 738 7. Mycket intresserad 13 9. Ej svar
VAR 138 HEMINREDNING Loc 180 width 1 MD=9 F.13n. Hur stort är Ditt intresse för information om heminredning? <Se F.13 för fullständig frågetext> 2100 0. Frågan ej ställd 172 1. Mycket ointresserad 83 2. Ganska ointresserad 126 3. Något ointresserad 343 4. Varken intresserad eller ointresserad - vet ej 1055 5. Något intresserad 1192 6. Ganska intresserad 975 7. Mycket intresserad 21 9. Ej svar
VAR 139 TV/RADIOAPPARATER Loc 181 width 1 MD=9 F.13o. Hur stort är Ditt intresse för information om TV/Radioapparater? <Se F.13 för fullständig frågetext> 2100 0. Frågan ej ställd 340 1. Mycket ointresserad 289 2. Ganska ointresserad 326 3. Något ointresserad 582 4. Varken intresserad eller ointresserad - vet ej 1346 5. Något intresserad 717 6. Ganska intresserad 362 7. Mycket intresserad 5 9. Ej svar
VAR 140 STEREOANLÄGGNINGAR Loc 182 width 1 MD=9 F.13p. Hur stort är Ditt intresse för information om stereoanläggningar? <Se F.13 för fullständig frågetext> 2100 0. Frågan ej ställd 727 1. Mycket ointresserad 315 2. Ganska ointresserad 293 3. Något ointresserad 707 4. Varken intresserad eller ointresserad - vet ej 906 5. Något intresserad 562 6. Ganska intresserad 445 7. Mycket intresserad 12 9. Ej svar