ORVESTO 72 P-811
               SSD 0084

              Primärforskare:
              Testologen AB
               Box 2050
             191 02 Sollentuna

             Första SSD-upplagan
                1984

  

        Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst
               Box 5048

         Go to variable list
             S-402 21 Göteborg

  
           ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDAREN.

  Oavsett publikationsform skall alla uppsatser och rapporter
  som bygger på data tillgängliggjorda genom SSD tillkännage
  detta förhållande, samt namnge primärforskaren. SSD ber
  därför alla användare av SSD-material att, så långt detta är
  möjligt, använda sig av följande uttalande. (Uttryck inom
  parentes används i tillämpliga fall.)

        Data och (tabeller) i denna (publikation)
        har (delvis) gjorts tillgängliga av Svensk
        Samhällsvetenskaplig Datatjänst.
        Materialet i ORVESTO 72 P-811 samlades
        ursprungligen in av TESTOLOGEN AB, som ett
        led i företagets regelbundet återkommande
        räckviddsundersökning Sverige Nu.
        Varken SSD eller Testologen AB bär ansvar
        för analyser och tolkningar som presenteras
        i denna (publikation).

  Enligt överenskommelse mellan TESTOLOGEN AB och Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst får ORVESTO-materialet
  förmedlas till och analyseras av forskare under
  förutsättning att användningen sker i forskningssyfte.
  Härvid skall HSFR:s forskningsetiska principer för humaniora
  och samhällsvetenskap, publicerade i skriften HSFR-ETIK,
  följas i alla tillämpliga delar.

  Data och/eller dokumentation får ej ställas till tredje
  persons förfogande utan SSD:s skriftliga tillstånd.

  Rapporter och publikationer baserade på dessa data skall
  insändas i två exemplar till SSD, som vidarebefordrar ett
  exemplar till primärforskaren.

  

  Ingemar Lindberg:

  ORVESTO - ett mångsidigt arbetsinstrument........

  (Utdrag ur artikel i rapporten Orvesto 1979 II s.14ff)

  I mitten av 1960-talet introducerade Testologen(inom ramen
  för dåvarande Marknadssociologen), i samverkan med en stor
  grupp annonsörer,en undersökningsform, som vid den tiden var
  internationellt helt ny. Den innebar att målgruppsdata
  (socio-ekonomiska data, intressen, köpvanor, innehav,
  köpavsikter mm) och läsvanedata insamlades i en och samma
  undersökning (s k single-source survey).

  Därmed kunde man för första gången börja analysera dessa
  data direkt mot varandra. Dittills hade de insamlats var för
  sig i olika undersökningar, vilket gjorde media-analyserna
  svåra och otillfredsställande.

  Den nya undersökningsansatsen innebar att en mycket stor
  mängd information skulle insamlas från ett och samma urval.
  Det medförde i sin tur en översyn av undersökningsmetodiken,
  dvs typ av frågor och kontaktform. Jarko Cerha utförde
  därför 1965 ett stort upplagt metodexperiment, i vilket
  effekten av kontaktform i kombination med skaltyp
  undersöktes. Resultatet blev att man valde en 16-gradig
  läsfrekvensskala i kombination med postal kontaktform. (Se
  vidare Cerha J, 1967: Selective Mass Communication, sid
  119-124 och 137-172.)

  Undersökningsansatsen rönte snart stort intresse hos såväl
  annonsörer som förlag, och efter ett par års försöksperiod
  gavs den första ORVESTO-rapporten ut 1969. Själva namnet
  innebar en markering av målsättningen att täcka många
  mediagrupper: OR som i organisations-, VE som i vecko- och
  STO som i storstadspress.

  Sedan starten 1969 har allt som allt 19 rapporter
  presenterats, fr o m 1972 två gånger per år. Rapporterna
  trycks i ca 10.000 ex och distribueras utan kostnad för
  mottagarna till så gott som alla reklamköpare i Sverige och
  i viss utsträckning även utomlands.

  Sedan starten har till dags dato hela 132.529 personer
  besvarat det ganska omfattande frågebatteriet. Efter vissa
  justeringar och kompletteringar omfattar det ordinarie
  ORVESTO-formuläret idag så mycket som 418 fråge-items.
  Därtill kommer individuellt köpta målgruppsfrågor, som
  redovisas enskilt till varje beställare.

  

       ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR: URVAL, BORTFALL.

  Undersökningen utgör en omgång i Testologens kontinuerliga
  konsumentomnibus "Sverige Nu" insamlad genom brevenkät.
  Företaget, Testologen AB, redovisar data beträffande urval,
  bortfall m m enbart beträffande halvårsvisa
  sammanställningar av omnibussar. För en enskild omgång
  saknas därför de exakta uppgifterna, men i allmänhet torde
  man kunna utgå från att vad som gäller för hela serien
  proportionellt sett gäller för en enskild omgång.

  Under första halvåret 1972 genomfördes tre omgångar "Sverige
  Nu". Totalt omfattade urvalet för dessa tre omgångar 8.640
  personer 15-67 år upptagna i befolkningsregistret. Urvalet
  har av SCB dragits ur RTBS.

  Av det totala urvalet på 8.640 personer har 309 definierats
  av företaget som "ej målgruppsaktuella". Här ingår 10
  avlidna, 12 avflyttade från riket, 21 som vistas utomlands,
  12 i militärtjänst, 49 på utrikes resa, 15 ej svensktalande,
  56 okända men skrivna på kommun, 34 under sjukhusvård, 99
  sjuka i hemmet.

  Nettourvalet för de tre omgångarna våren 1972 uppgår således
  till 8.331 personer varav 2.226, utgörande 27%, ej besvarat
  formuläret.

  Ej besvarat formulär har orsakats av "inget intresse för
  undersökningen" (22%), "tidsbrist" (13%), "ingen kontakt
  trots minst fem kontaktförsök" eller "ej anträffbara" (38%)
  , "vill ha kontantersättning" (1%) samt "lovat men ej
  besvarat formuläret" (24%).

  Undersökningsledningen har beträffande ca en niondel av det
  ursprungliga urvalet genomfört riktade åtgärder för att öka
  svarsbenägenheten. Enligt särskilt urvalsförfarande utväljs
  var tredje person som ej svarat vid en viss tidpunkt och
  erbjuds någon form av uppmuntran för ett inskickat svar. De
  som därvid utväljs representerar två andra individer i
  bortfallet och genom viktning - se variabel för
  bortfallsvikt i materialet - beräknar undersökningsledningen
  en väsentligt högre svarsfrekvens - beträffande första
  halvåret 1972 6.875 personer istället för 6.105 faktiskt
  insända godkända formulär. Undersökningsledningen beräknar
  därför den viktade svarsfrekvensen till 83% av nettourvalet.

  Föreliggande omgång, av undersökningsledningen benämnd
  Sverige Nu P-811, omfattar 2008 personer eller 32,9% av
  totala antalet inkomna godkända formulär under
  halvårsperioden (ovägda tal). Bortfallet av skilda
  kategorier beträffande den aktuella omgången får antas
  utgöra motsvarande proportion av ovanstående redovisade
  siffror. Fältarbetet pågick under tiden 23 februari - 7
  april 1972.

  Inom Testologen AB har civilekonom Ulf Hartman haft ansvaret
  för administration, fru Ebba Sommar ansvaret för fältarbetet
  samt civilekonom Ingemar Lindberg ansvaret för
  ORVESTO-rapporten ur vilken ovanstående uppgifter är
  hämtade. (ORVESTO 1979-II, utgiven av Testologen AB)

  Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst har för budgetåret
  1983/84 erhållit anslag av RIKSBANKENS JUBILEUMSFOND för
  tillrättaläggning och dokumentation av ORVESTO-materialet.
  Arbetet bedrivs med hjälp av ett datorbaserat
  dokumentationssystem som ställts till SSDs förfogande av
  Inter-University Consortium for Political and Social
  Research (ICPSR) vid University of Michigan. Systemet kallas
  Guided Interactive Dataset Organisation (GIDO).
Variable list


1 SSDstudie NR 0084 2 SSDupplaga/datering NR 1 3 SSD Delstudieidentifikation 001 4 Id-nummer 5 Bortfallsvikt 6 Undersökningsomgång 7 Regionskod 8 Storstadsregion 9 Födelseår Tidningsläsning:Storstadspress - vardagsnummer 10 Läsfrekvenser:Aftonbladet 11 Läsfrekvenser:Arbetet 12 Läsfrekvenser:Dagens Nyheter 13 Läsfrekvenser:Expressen 14 Läsfrekvenser:Göteborgs-Posten 15 Läsfrekvenser:Göteborgs Handelstidning 16 Läsfrekvenser:GT Kvällstidningen 17 Läsfrekvenser:Kvällsposten 18 Läsfrekvenser:Svenska Dagbladet 19 Läsfrekvenser:Sydsvenska Dagbladet Tidningsläsning:Storstadspress - söndagsnummer 20 Läsfrekvenser:Aftonbladet(söndagsnummer) 21 Läsfrekvenser:Arbetet(söndagsnummer) 22 Läsfrekvenser:Dagens Nyheter(söndagsnummer) 23 Läsfrekvenser:Expressen(söndagsnummer) 24 Läsfrekvenser:Göteborgs-Posten(söndagsnummer) 25 Läsfrekvenser:GT Söndagstidningen 26 Läsfrekvenser:GT Kvällstidningen(söndagsnummer) 27 Läsfrekvenser:Kvällsposten(söndagsnummer) 28 Läsfrekvenser:Svenska Dagbladet(söndagsnummer) 29 Läsfrekvenser:Sydsvenska Dagbladet(söndagsnummer) Tidningsläsning:Veckotidningar 30 Läsfrekvenser för Allas Veckotidning 31 Läsfrekvenser för Allers 32 Läsfrekvenser för Damernas Värld 33 Läsfrekvenser för Femina 34 Läsfrekvenser för FIB-Aktuellt 35 Läsfrekvenser för Hemmets Journal 36 Läsfrekvenser för Hemmets Veckotidning 37 Läsfrekvenser för Hennes 38 Läsfrekvenser för Husmodern 39 Läsfrekvenser för Hänt i Veckan 40 Läsfrekvenser för ICA-kuriren 41 Läsfrekvenser för Land (Del 1) 42 Läsfrekvenser för Lektyr 43 Läsfrekvenser för Metallarbetaren 44 Läsfrekvenser för Min Värld 45 Läsfrekvenser för Mitt Livs Novell 46 Läsfrekvenser för Röster i Radio/TV 47 Läsfrekvenser för Saxons Veckotidning 48 Läsfrekvenser för Se 49 Läsfrekvenser för Svensk Damtidning 50 Läsfrekvenser för Svenska Journalen 51 Läsfrekvenser för Vecko-Journalen 52 Läsfrekvenser för Vecko-Revyn 53 Läsfrekvenser för Vi 54 Läsfrekvenser för Året Runt Tidningsläsning:10-dagarstidningar 55 Läsfrekvenser för Byggnadsarbetaren 56 Läsfrekvenser för Statsanställd Tidningsläsning:14-dagarstidningar 57 Läsfrekvenser för Allt om Mat 58 Läsfrekvenser för Fabriksarbetaren 59 Läsfrekvenser för Kommunalarbetaren 60 Läsfrekvenser för Motor 61 Läsfrekvenser för Motorföraren 62 Läsfrekvenser för Teknikens Värld 63 Läsfrekvenser för Vi Bilägare Tidningsläsning:Månadstidningar 64 Läsfrekvenser för Allt i Hemmet 65 Läsfrekvenser för Båt för Alla 66 Läsfrekvenser för Båt-Nytt 67 Läsfrekvenser för Det Bästa 68 Läsfrekvenser för Foto och Filmteknik 69 Läsfrekvenser för Hem och Fritid 70 Läsfrekvenser för Illustrerad Motor Sport 71 Läsfrekvenser för Jaktmarker och Fiskevatten 72 Läsfrekvenser för Svensk Jakt 73 Läsfrekvenser för Svensk Motortidning 74 Läsfrekvenser för Teknik för Alla 75 Läsfrekvenser för Vi Föräldrar 76 Läsfrekvenser för Vår Bostad Demografiska och socioekonomiska uppgifter 77 Antal hushållsmedlemmar under 3 år 78 Hushållsmedlemmar i åldern 3-6 år 79 Hushållsmedlemmar i åldrarna:7-10 år 80 Hushållsmedlemmar i åldrarna 11-14 år 81 Hushållsmedlemmar i åldrarna 15-19 år 82 Hushållsmedlemmar i åldrarna 20-67 år 83 Hushållsmedlemmar i åldrarna 68 år eller äldre 84 Totalt antal personer 85 Din personliga inkomst i kronor per år 86 Hushållets totala inkomst i kronor per år 87 Inköp av dagligvaror:själv Innehav av kapitalvaror 88 Hushållets innehav av personbil/kombi 89 Hushållets innehav av fritidshus 90 Hushållets innehav av hund 91 Hushållets innehav av katt 92 Hushållets innehav av diskmaskin 93 Hushållets innehav av tvättmaskin 94 Hushållets innehav av kassettbandspelare 95 Hushållets innehav av stereoanläggning 96 Hushållets innehav av vanlig bandspelare 97 Hushållets innehav av bildkamera-typ Instamatic 98 Hushållets innehav av bildkamera-typ systemkamera 99 Hushållets innehav av filmkamera 100 Hushållets innehav av stillbildsprojektor 101 Hushållets innehav av filmprojektor 102 Hushållets innehav av motor- eller segelbåt 103 Hushållets innehav av burfåglar 104 Hushållets innehav av akvariefiskar Demografiska och socioekonomiska uppgifter 105 Kön 106 Civilstånd 107 Ålder 108 Förvärvsarbete/sysselsättning 109 Utbildning 110 Storlek på orten 111 Form av boende Intresse för olika aktiviteter 112 Intresseinriktning:Handla mat 113 Intresseinriktning:Laga mat 114 Intresseinriktning:Pröva nya maträtter 115 Intresseinriktning:Pröva nya cigarretter 116 Intresseinriktning:Pröva nya cigariller 117 Intresseinriktning:Pröva ny piptobak 118 Intresseinriktning:Ha gäster 119 Intresseinriktning:Jobba med bilen 120 Intresseinriktning:Fotografera 121 Intresseinriktning:Måla 122 Intresseinriktning:Snickra 123 Intresseinriktning:Friluftsliv 124 Intresseinriktning:Sportfiska Intresse för information 125 Intresseinriktning:Matvarunyheter 126 Intresseinriktning:Öl 127 Intresseinriktning:Läskedrycker 128 Intresseinriktning:Juice 129 Intresseinriktning:Kaffe 130 Intresseinriktning:Skönhetsvård 131 Intresseinriktning:Kost- och bantningsfrågor 132 Intresseinriktning:Hälsofrågor 133 Intresseinriktning:Medel mot mjäll 134 Intresseinriktning:Rengöringsmedel 135 Intresseinriktning:Miljövård 136 Intresseinriktning:Miljövänliga tvättmedel 137 Intresseinriktning:Mode 138 Intresseinriktning:Heminredning 139 Intresseinriktning:TV/Radioapparater 140 Intresseinriktning:Stereoanläggningar

VAR 1 SSDSTUDIE NR 0084              Loc 1 width 4


Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst studie 0084


VAR 2 SSDUPPLAGA NR 1 Loc 5 width 1 SSDupplaga/datering NR Uppgift om ordningsföljd och utgivningstidpunkt. 1. APRIL 1984
VAR 3 DELSTUDIE NR 001 Loc 6 width 3 SSD Delstudieidentifikation Ordningsnummer i en serie på 1 delar.
VAR 4 ID-NUMMER Loc 9 width 4 Id-nummer
VAR 5 BORTFALLSVIKT Loc 13 width 1 Bortfallsvikt Kod: 1 3 Frek: 1878 130
VAR 6 OMGÅNG Loc 14 width 1 Undersökningsomgång Kod: 1 Frek: 2008
VAR 7 AREGION Loc 15 width 2 Regionskod Kod: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Frek: 328 8 11 35 15 16 29 21 37 42 32 Kod: 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Frek: 8 25 18 8 28 12 14 9 30 16 22 Kod: 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Frek: 15 26 13 9 53 108 24 12 29 18 166 Kod: 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 Frek: 31 26 47 21 12 19 10 12 42 12 12 Kod: 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 Frek: 47 14 13 40 10 7 9 37 12 12 14 Kod: 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 Frek: 47 17 22 28 10 6 17 36 29 25 13 Kod: 67 68 69 70 Frek: 13 23 11 15
VAR 8 STORSTADSREGION Loc 17 width 1 MD=9 Storstadsregion Kod: 0 1 2 3 9 Frek: 1440 301 158 108 1
VAR 9 FÖDELSEÅR Loc 18 width 2 MD=99 Födelseår Kod: 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Frek: 22 27 27 34 30 34 34 31 40 35 40 34 32 31 Kod: 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Frek: 35 43 49 41 39 36 35 30 33 37 39 29 44 30 Kod: 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 Frek: 27 46 26 35 34 39 39 39 38 41 47 46 44 47 Kod: 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 99 Frek: 49 46 39 43 41 51 44 41 44 47 43 1
VAR 10 AFTONBLADET Loc 20 width 2 F.1. Tidningar Du själv läser.Följande frågor gäller hur ofta Du själv läser vissa tidningar.De flesta människor läser endast en liten del av de uppräknade tidningarna.Vi ber Dig att så noga som möjligt gå igenom och kryssa för samtliga tidningar.I de fall Du inte alls läser en tidning, kryssa för svarsalternativet "Aldrig". F.1a. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Aftonbladet? 720 00. Aldrig 29 01. 1 gång per år 41 02. 2 gånger per år 54 03. 3 gånger per år 75 04. 1 gång per kvartal 47 05. 2 gånger per kvartal 114 06. 1 gång per månad 70 07. 2 gånger per månad 92 08. 3 gånger per månad 149 09. 1 gång per vecka 105 10. 2 gånger per vecka 102 11. 3 gånger per vecka 55 12. 4 gånger per vecka 51 13. 5 gånger per vecka 304 14. 6 gånger per vecka
VAR 11 ARBETET Loc 22 width 2 F.?b. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Arbetet? <Se F.1 för fullständig frågetext> 1718 00. Aldrig 31 01. 1 gång per år 12 02. 2 gånger per år 21 03. 3 gånger per år 18 04. 1 gång per kvartal 10 05. 2 gånger per kvartal 26 06. 1 gång per månad 16 07. 2 gånger per månad 14 08. 3 gånger per månad 40 09. 1 gång per vecka 9 10. 2 gånger per vecka 8 11. 3 gånger per vecka 4 12. 4 gånger per vecka 8 13. 5 gånger per vecka 73 14. 6 gånger per vecka
VAR 12 DAGENS NYHETER Loc 24 width 2 F.1c. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Dagens Nyheter? <Se F.1 för fullständig frågetext> 1076 00. Aldrig 31 01. 1 gång per år 40 02. 2 gånger per år 48 03. 3 gånger per år 54 04. 1 gång per kvartal 49 05. 2 gånger per kvartal 85 06. 1 gång per månad 37 07. 2 gånger per månad 49 08. 3 gånger per månad 120 09. 1 gång per vecka 49 10. 2 gånger per vecka 45 11. 3 gånger per vecka 16 12. 4 gånger per vecka 30 13. 5 gånger per vecka 279 14. 6 gånger per vecka
VAR 13 EXPRESSEN Loc 26 width 2 F.1d. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Expressen? <Se F.1 för fullständig frågetext> 553 00. Aldrig 18 01. 1 gång per år 30 02. 2 gånger per år 50 03. 3 gånger per år 50 04. 1 gång per kvartal 55 05. 2 gånger per kvartal 115 06. 1 gång per månad 74 07. 2 gånger per månad 97 08. 3 gånger per månad 175 09. 1 gång per vecka 134 10. 2 gånger per vecka 108 11. 3 gånger per vecka 58 12. 4 gånger per vecka 78 13. 5 gånger per vecka 413 14. 6 gånger per vecka
VAR 14 GÖTEBORGS-POSTEN Loc 28 width 2 F.1e. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Göteborgs-Posten? <Se F.1 för fullständig frågetext> 1549 00. Aldrig 27 01. 1 gång per år 24 02. 2 gånger per år 31 03. 3 gånger per år 27 04. 1 gång per kvartal 16 05. 2 gånger per kvartal 33 06. 1 gång per månad 18 07. 2 gånger per månad 10 08. 3 gånger per månad 48 09. 1 gång per vecka 9 10. 2 gånger per vecka 18 11. 3 gånger per vecka 9 12. 4 gånger per vecka 11 13. 5 gånger per vecka 178 14. 6 gånger per vecka
VAR 15 GÖTEBORGS HANDELSTIDNING Loc 30 width 2 F.1f. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Göteborgs Handelstidning? <Se F.1 för fullständig frågetext> 1841 00. Aldrig 22 01. 1 gång per år 16 02. 2 gånger per år 19 03. 3 gånger per år 15 04. 1 gång per kvartal 9 05. 2 gånger per kvartal 14 06. 1 gång per månad 6 07. 2 gånger per månad 6 08. 3 gånger per månad 15 09. 1 gång per vecka 4 10. 2 gånger per vecka 3 11. 3 gånger per vecka 2 12. 4 gånger per vecka 7 13. 5 gånger per vecka 29 14. 6 gånger per vecka
VAR 16 GT KVÄLLSTIDNINGEN Loc 32 width 2 F.1g. Hur ofta läser Du vardagsnummer av GT Kvällstidningen? <Se F.1 för fullständig frågetext> 1671 00. Aldrig 19 01. 1 gång per år 28 02. 2 gånger per år 43 03. 3 gånger per år 24 04. 1 gång per kvartal 18 05. 2 gånger per kvartal 34 06. 1 gång per månad 23 07. 2 gånger per månad 22 08. 3 gånger per månad 21 09. 1 gång per vecka 23 10. 2 gånger per vecka 21 11. 3 gånger per vecka 6 12. 4 gånger per vecka 9 13. 5 gånger per vecka 46 14. 6 gånger per vecka
VAR 17 KVÄLLSPOSTEN Loc 34 width 2 MD=99 F.1h. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Kvällsposten? <Se F.1 för fullständig frågetext> 1614 00. Aldrig 25 01. 1 gång per år 21 02. 2 gånger per år 46 03. 3 gånger per år 28 04. 1 gång per kvartal 12 05. 2 gånger per kvartal 43 06. 1 gång per månad 14 07. 2 gånger per månad 22 08. 3 gånger per månad 36 09. 1 gång per vecka 23 10. 2 gånger per vecka 21 11. 3 gånger per vecka 14 12. 4 gånger per vecka 23 13. 5 gånger per vecka 65 14. 6 gånger per vecka 1 99. Ej svar
VAR 18 SVENSKA DAGBLADET Loc 36 width 2 F.1i. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Svenska Dagbladet? <Se F.1 för fullständig frågetext> 1607 00. Aldrig 44 01. 1 gång per år 19 02. 2 gånger per år 42 03. 3 gånger per år 39 04. 1 gång per kvartal 18 05. 2 gånger per kvartal 37 06. 1 gång per månad 17 07. 2 gånger per månad 23 08. 3 gånger per månad 38 09. 1 gång per vecka 15 10. 2 gånger per vecka 14 11. 3 gånger per vecka 3 12. 4 gånger per vecka 10 13. 5 gånger per vecka 82 14. 6 gånger per vecka
VAR 19 SYDSVENSKA DAGBLADET Loc 38 width 2 F.1j. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Sydsvenska Dagbladet? <Se F.1 för fullständig frågetext> 1747 00. Aldrig 19 01. 1 gång per år 13 02. 2 gånger per år 20 03. 3 gånger per år 16 04. 1 gång per kvartal 9 05. 2 gånger per kvartal 28 06. 1 gång per månad 13 07. 2 gånger per månad 15 08. 3 gånger per månad 27 09. 1 gång per vecka 3 10. 2 gånger per vecka 9 11. 3 gånger per vecka 6 12. 4 gånger per vecka 6 13. 5 gånger per vecka 77 14. 6 gånger per vecka
VAR 20 AFTONBLADET(SÖNDAG) Loc 40 width 2 F.2. Tidningar Du själv läser.Följande frågor gäller hur ofta Du själv läser vissa tidningar.De flesta människor läser endast en liten del av de uppräknade tidningarna.Vi ber Dig att så noga som möjligt gå igenom och kryssa för samtliga tidningar.I de fall Du inte alls läser en tidning, kryssa för svarsalternativet "Aldrig". F.2a. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Aftonbladet? 945 00. Aldrig 38 01. 1 gång per år 25 02. 2 gånger per år 40 03. 3 gånger per år 53 04. 1 gång per kvartal 39 05. 2 gånger per kvartal 113 06. 1 gång per månad 85 07. 2 gånger per månad 76 08. 3 gånger per månad 594 09. 1 gång per vecka
VAR 21 ARBETET(SÖNDAG) Loc 42 width 2 F.2b. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Arbetet? <Se F.2 för fullständig frågetext> 1855 00. Aldrig 14 01. 1 gång per år 7 02. 2 gånger per år 6 03. 3 gånger per år 11 04. 1 gång per kvartal 8 05. 2 gånger per kvartal 8 06. 1 gång per månad 8 07. 2 gånger per månad 6 08. 3 gånger per månad 85 09. 1 gång per vecka
VAR 22 DAGENS NYHETER(SÖNDAG) Loc 44 width 2 F.2c. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Dagens Nyheter? <Se F.2 för fullständig frågetext> 1289 00. Aldrig 27 01. 1 gång per år 34 02. 2 gånger per år 33 03. 3 gånger per år 50 04. 1 gång per kvartal 30 05. 2 gånger per kvartal 57 06. 1 gång per månad 45 07. 2 gånger per månad 43 08. 3 gånger per månad 400 09. 1 gång per vecka
VAR 23 EXPRESSEN(SÖNDAG) Loc 46 width 2 F.2d. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Expressen? <Se F.2 för fullständig frågetext> 711 00. Aldrig 28 01. 1 gång per år 26 02. 2 gånger per år 32 03. 3 gånger per år 61 04. 1 gång per kvartal 47 05. 2 gånger per kvartal 142 06. 1 gång per månad 109 07. 2 gånger per månad 86 08. 3 gånger per månad 766 09. 1 gång per vecka
VAR 24 GÖTEBORGS-POSTEN(SÖNDAG) Loc 48 width 2 F.2e. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Göteborgs-Posten? <Se F.2 för fullständig frågetext> 1663 00. Aldrig 21 01. 1 gång per år 13 02. 2 gånger per år 21 03. 3 gånger per år 20 04. 1 gång per kvartal 12 05. 2 gånger per kvartal 25 06. 1 gång per månad 12 07. 2 gånger per månad 14 08. 3 gånger per månad 207 09. 1 gång per vecka
VAR 25 GT SÖNDAGSTIDNINGEN Loc 50 width 2 F.2f. Hur ofta läser Du GT Söndagstidningen? <Se F.2 för fullständig frågetext> 1757 00. Aldrig 18 01. 1 gång per år 15 02. 2 gånger per år 14 03. 3 gånger per år 22 04. 1 gång per kvartal 16 05. 2 gånger per kvartal 26 06. 1 gång per månad 18 07. 2 gånger per månad 14 08. 3 gånger per månad 108 09. 1 gång per vecka
VAR 26 GT KVÄLLSTIDNING(SÖNDAG) Loc 52 width 2 F.2g. Hur ofta läser Du söndagsnummer av GT Kvällstidningen? <Se F.2 för fullständig frågetext> 1791 00. Aldrig 14 01. 1 gång per år 12 02. 2 gånger per år 20 03. 3 gånger per år 21 04. 1 gång per kvartal 10 05. 2 gånger per kvartal 20 06. 1 gång per månad 20 07. 2 gånger per månad 18 08. 3 gånger per månad 82 09. 1 gång per vecka
VAR 27 KVÄLLSPOSTEN(SÖNDAG) Loc 54 width 2 F.2h. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Kvällsposten? <Se F.2 för fullständig frågetext> 1710 00. Aldrig 18 01. 1 gång per år 19 02. 2 gånger per år 24 03. 3 gånger per år 13 04. 1 gång per kvartal 13 05. 2 gånger per kvartal 29 06. 1 gång per månad 23 07. 2 gånger per månad 24 08. 3 gånger per månad 135 09. 1 gång per vecka
VAR 28 SV.DAGBLADET(SÖNDAG) Loc 56 width 2 F.2i. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Svenska Dagbladet? <Se F.2 för fullständig frågetext> 1804 00. Aldrig 14 01. 1 gång per år 10 02. 2 gånger per år 16 03. 3 gånger per år 18 04. 1 gång per kvartal 6 05. 2 gånger per kvartal 31 06. 1 gång per månad 7 07. 2 gånger per månad 6 08. 3 gånger per månad 96 09. 1 gång per vecka
VAR 29 SYDSV.DAGBLADET(SÖNDAG) Loc 58 width 2 F.2j. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Sydsvenska Dagbladet? <Se F.2 för fullständig frågetext> 1821 00. Aldrig 16 01. 1 gång per år 7 02. 2 gånger per år 9 03. 3 gånger per år 10 04. 1 gång per kvartal 6 05. 2 gånger per kvartal 18 06. 1 gång per månad 6 07. 2 gånger per månad 10 08. 3 gånger per månad 105 09. 1 gång per vecka
VAR 30 LÄSER ALLAS VECKOTIDNING Loc 60 width 2 F.3. Tidningar Du själv läser-Veckotidningar F.3a. Hur ofta läser Du - Allas Veckotidning 1650 00. Aldrig 33 01. 1 gång per år 27 02. 2 gånger per år 32 03. 3 gånger per år 43 04. 1 gång per kvartal 17 05. 2 gånger per kvartal 52 06. 1 gång per månad 41 07. 2 gånger per månad 16 08. 3 gånger per månad 97 09. 1 gång per vecka
VAR 31 LÄSER ALLERS Loc 62 width 2 F.3b. Hur ofta läser Du - Allers <Se F.3 för fullständig frågetext> 1331 00. Aldrig 52 01. 1 gång per år 36 02. 2 gånger per år 48 03. 3 gånger per år 64 04. 1 gång per kvartal 37 05. 2 gånger per kvartal 109 06. 1 gång per månad 48 07. 2 gånger per månad 35 08. 3 gånger per månad 248 09. 1 gång per vecka
VAR 32 LÄSER DAMERNAS VÄRLD Loc 64 width 2 F.3c. Hur ofta läser Du - Damernas Värld <Se F.3 för fullständig frågetext> 1401 00. Aldrig 31 01. 1 gång per år 38 02. 2 gånger per år 56 03. 3 gånger per år 102 04. 1 gång per kvartal 43 05. 2 gånger per kvartal 124 06. 1 gång per månad 53 07. 2 gånger per månad 26 08. 3 gånger per månad 134 09. 1 gång per vecka
VAR 33 LÄSER FEMINA Loc 66 width 2 F.3d. Hur ofta läser Du - Femina <Se F.3 för fullständig frågetext> 1422 00. Aldrig 35 01. 1 gång per år 43 02. 2 gånger per år 55 03. 3 gånger per år 90 04. 1 gång per kvartal 48 05. 2 gånger per kvartal 110 06. 1 gång per månad 51 07. 2 gånger per månad 27 08. 3 gånger per månad 127 09. 1 gång per vecka
VAR 34 LÄSER FIB-AKTUELLT Loc 68 width 2 F.3e. Hur ofta läser Du - FIB-Aktuellt <Se F.3 för fullständig frågetext> 1238 00. Aldrig 31 01. 1 gång per år 31 02. 2 gånger per år 51 03. 3 gånger per år 94 04. 1 gång per kvartal 51 05. 2 gånger per kvartal 163 06. 1 gång per månad 109 07. 2 gånger per månad 64 08. 3 gånger per månad 176 09. 1 gång per vecka
VAR 35 LÄSER HEMMETS JOURNAL Loc 70 width 2 F.3f. Hur ofta läser Du - Hemmets Journal <Se F.3 för fullständig frågetext> 1473 00. Aldrig 40 01. 1 gång per år 36 02. 2 gånger per år 29 03. 3 gånger per år 65 04. 1 gång per kvartal 30 05. 2 gånger per kvartal 88 06. 1 gång per månad 46 07. 2 gånger per månad 19 08. 3 gånger per månad 182 09. 1 gång per vecka
VAR 36 LÄSER HEMMETS VECKOTIDN. Loc 72 width 2 F.3g. Hur ofta läser Du - Hemmets Veckotidning <Se F.3 för fullständig frågetext> 1408 00. Aldrig 35 01. 1 gång per år 30 02. 2 gånger per år 39 03. 3 gånger per år 60 04. 1 gång per kvartal 45 05. 2 gånger per kvartal 82 06. 1 gång per månad 51 07. 2 gånger per månad 29 08. 3 gånger per månad 229 09. 1 gång per vecka
VAR 37 LÄSER HENNES Loc 74 width 2 F.3h. Hur ofta läser Du - Hennes <Se F.3 för fullständig frågetext> 1779 00. Aldrig 28 01. 1 gång per år 18 02. 2 gånger per år 26 03. 3 gånger per år 29 04. 1 gång per kvartal 19 05. 2 gånger per kvartal 36 06. 1 gång per månad 12 07. 2 gånger per månad 18 08. 3 gånger per månad 43 09. 1 gång per vecka
VAR 38 LÄSER HUSMODERN Loc 76 width 2 F.3i. Hur ofta läser Du - Husmodern <Se F.3 för fullständig frågetext> 1394 00. Aldrig 31 01. 1 gång per år 42 02. 2 gånger per år 54 03. 3 gånger per år 69 04. 1 gång per kvartal 43 05. 2 gånger per kvartal 125 06. 1 gång per månad 54 07. 2 gånger per månad 25 08. 3 gånger per månad 171 09. 1 gång per vecka
VAR 39 LÄSER HÄNT I VECKAN Loc 78 width 2 F.3j. Hur ofta läser Du - Hänt i Veckan <Se F.3 för fullständig frågetext> 1465 00. Aldrig 43 01. 1 gång per år 47 02. 2 gånger per år 60 03. 3 gånger per år 66 04. 1 gång per kvartal 45 05. 2 gånger per kvartal 119 06. 1 gång per månad 53 07. 2 gånger per månad 20 08. 3 gånger per månad 90 09. 1 gång per vecka
VAR 40 LÄSER ICA-KURIREN Loc 80 width 2 MD=99 F.3k. Hur ofta läser Du - ICA-kuriren <Se F.3 för fullständig frågetext> 1256 00. Aldrig 27 01. 1 gång per år 20 02. 2 gånger per år 41 03. 3 gånger per år 53 04. 1 gång per kvartal 28 05. 2 gånger per kvartal 77 06. 1 gång per månad 50 07. 2 gånger per månad 35 08. 3 gånger per månad 420 09. 1 gång per vecka 1 99. Ej svar
VAR 41 LÄSER LAND (DEL 1) Loc 82 width 2 MD=99 F.3l. Hur ofta läser Du - Land (Del 1) <Se F.3 för fullständig frågetext> 1778 00. Aldrig 7 01. 1 gång per år 6 02. 2 gånger per år 10 03. 3 gånger per år 12 04. 1 gång per kvartal 6 05. 2 gånger per kvartal 18 06. 1 gång per månad 14 07. 2 gånger per månad 8 08. 3 gånger per månad 147 09. 1 gång per vecka 2 99. Ej svar
VAR 42 LÄSER LEKTYR Loc 84 width 2 F.3m. Hur ofta läser Du - Lektyr <Se F.3 för fullständig frågetext> 1417 00. Aldrig 25 01. 1 gång per år 24 02. 2 gånger per år 30 03. 3 gånger per år 48 04. 1 gång per kvartal 38 05. 2 gånger per kvartal 123 06. 1 gång per månad 88 07. 2 gånger per månad 57 08. 3 gånger per månad 158 09. 1 gång per vecka
VAR 43 LÄSER METALLARBETAREN Loc 86 width 2 F.3n. Hur ofta läser Du - Metallarbetaren <Se F.3 för fullständig frågetext> 1754 00. Aldrig 10 01. 1 gång per år 10 02. 2 gånger per år 7 03. 3 gånger per år 18 04. 1 gång per kvartal 8 05. 2 gånger per kvartal 53 06. 1 gång per månad 34 07. 2 gånger per månad 4 08. 3 gånger per månad 110 09. 1 gång per vecka
VAR 44 LÄSER MIN VÄRLD Loc 88 width 2 F.3o. Hur ofta läser Du - Min Värld <Se F.3 för fullständig frågetext> 1660 00. Aldrig 24 01. 1 gång per år 14 02. 2 gånger per år 28 03. 3 gånger per år 22 04. 1 gång per kvartal 23 05. 2 gånger per kvartal 34 06. 1 gång per månad 34 07. 2 gånger per månad 20 08. 3 gånger per månad 149 09. 1 gång per vecka
VAR 45 LÄSER MITT LIVS NOVELL Loc 90 width 2 F.3p. Hur ofta läser Du - Mitt Livs Novell <Se F.3 för fullständig frågetext> 1775 00. Aldrig 32 01. 1 gång per år 28 02. 2 gånger per år 20 03. 3 gånger per år 23 04. 1 gång per kvartal 17 05. 2 gånger per kvartal 38 06. 1 gång per månad 17 07. 2 gånger per månad 12 08. 3 gånger per månad 46 09. 1 gång per vecka
VAR 46 LÄSER RÖSTER I RADIO/TV Loc 92 width 2 F.3q. Hur ofta läser Du - Röster i Radio/TV <Se F.3 för fullständig frågetext> 1644 00. Aldrig 38 01. 1 gång per år 52 02. 2 gånger per år 42 03. 3 gånger per år 47 04. 1 gång per kvartal 17 05. 2 gånger per kvartal 52 06. 1 gång per månad 13 07. 2 gånger per månad 10 08. 3 gånger per månad 93 09. 1 gång per vecka
VAR 47 LÄSER SAXONS VECKOTIDN. Loc 94 width 2 F.3r. Hur ofta läser Du - Saxons Veckotidning <Se F.3 för fullständig frågetext> 1802 00. Aldrig 22 01. 1 gång per år 16 02. 2 gånger per år 20 03. 3 gånger per år 27 04. 1 gång per kvartal 11 05. 2 gånger per kvartal 26 06. 1 gång per månad 16 07. 2 gånger per månad 10 08. 3 gånger per månad 58 09. 1 gång per vecka
VAR 48 LÄSER SE Loc 96 width 2 F.3s. Hur ofta läser Du - Se <Se F.3 för fullständig frågetext> 1209 00. Aldrig 48 01. 1 gång per år 59 02. 2 gånger per år 81 03. 3 gånger per år 116 04. 1 gång per kvartal 84 05. 2 gånger per kvartal 191 06. 1 gång per månad 72 07. 2 gånger per månad 44 08. 3 gånger per månad 104 09. 1 gång per vecka
VAR 49 LÄSER SVENSK DAMTIDNING Loc 98 width 2 F.3t. Hur ofta läser Du - Svensk Damtidning <Se F.3 för fullständig frågetext> 1647 00. Aldrig 46 01. 1 gång per år 29 02. 2 gånger per år 30 03. 3 gånger per år 50 04. 1 gång per kvartal 38 05. 2 gånger per kvartal 60 06. 1 gång per månad 35 07. 2 gånger per månad 4 08. 3 gånger per månad 69 09. 1 gång per vecka
VAR 50 LÄSER SVENSKA JOURNALEN Loc 100 width 2 F.3u. Hur ofta läser Du - Svenska Journalen <Se F.3 för fullständig frågetext> 1848 00. Aldrig 31 01. 1 gång per år 18 02. 2 gånger per år 24 03. 3 gånger per år 15 04. 1 gång per kvartal 6 05. 2 gånger per kvartal 21 06. 1 gång per månad 6 07. 2 gånger per månad 7 08. 3 gånger per månad 32 09. 1 gång per vecka
VAR 51 LÄSER VECKO-JOURNALEN Loc 102 width 2 F.3v. Hur ofta läser Du - Vecko-Journalen <Se F.3 för fullständig frågetext> 1804 00. Aldrig 31 01. 1 gång per år 21 02. 2 gånger per år 31 03. 3 gånger per år 19 04. 1 gång per kvartal 14 05. 2 gånger per kvartal 31 06. 1 gång per månad 12 07. 2 gånger per månad 6 08. 3 gånger per månad 39 09. 1 gång per vecka
VAR 52 LÄSER VECKO-REVYN Loc 104 width 2 F.3x. Hur ofta läser Du - Vecko-Revyn <Se F.3 för fullständig frågetext> 1480 00. Aldrig 34 01. 1 gång per år 38 02. 2 gånger per år 47 03. 3 gånger per år 56 04. 1 gång per kvartal 38 05. 2 gånger per kvartal 91 06. 1 gång per månad 48 07. 2 gånger per månad 23 08. 3 gånger per månad 153 09. 1 gång per vecka
VAR 53 LÄSER VI Loc 106 width 2 F.3y. Hur ofta läser Du - Vi <Se F.3 för fullständig frågetext> 1512 00. Aldrig 29 01. 1 gång per år 14 02. 2 gånger per år 44 03. 3 gånger per år 39 04. 1 gång per kvartal 29 05. 2 gånger per kvartal 60 06. 1 gång per månad 35 07. 2 gånger per månad 14 08. 3 gånger per månad 232 09. 1 gång per vecka
VAR 54 LÄSER ÅRET RUNT Loc 108 width 2 F.3z. Hur ofta läser Du - Året Runt <Se F.3 för fullständig frågetext> 1036 00. Aldrig 39 01. 1 gång per år 35 02. 2 gånger per år 55 03. 3 gånger per år 106 04. 1 gång per kvartal 78 05. 2 gånger per kvartal 153 06. 1 gång per månad 88 07. 2 gånger per månad 58 08. 3 gånger per månad 360 09. 1 gång per vecka
VAR 55 BYGGNADSARBETAREN Loc 110 width 1 F.4. Tidningar Du själv läser - 10-dagarstidningar. F.4a. Hur ofta läser Du Byggnadsarbetaren 1891 0. Aldrig 8 1. 1 gång per år 3 2. 2 gånger per år 5 3. 3 gånger per år 6 4. 1 gång per kvartal 4 5. 2 gånger per kvartal 17 6. 1 gång per månad 13 7. 2 gånger per månad 61 8. 3 gånger per månad
VAR 56 STATSANSTÄLLD Loc 111 width 1 F.4b. Hur ofta läser Du Statsanställd <Se F.4 för fullständig frågetext> 1842 0. Aldrig 8 1. 1 gång per år 5 2. 2 gånger per år 9 3. 3 gånger per år 11 4. 1 gång per kvartal 4 5. 2 gånger per kvartal 23 6. 1 gång per månad 12 7. 2 gånger per månad 94 8. 3 gånger per månad
VAR 57 ALLT OM MAT Loc 112 width 1 F.5. Tidningar Du själv läser - 14-dagarstidningar. F.5a. Hur ofta läser du - Allt om Mat 1619 0. aldrig 48 1. 1 gång/år 41 2. 2 gånger/år 47 3. 3 gånger/år 43 4. 1 gång/kvartal 28 5. 2 gånger/kvartal 86 6. 1 gång/månad 96 7. 2 gånger/månad
VAR 58 FABRIKSARBETAREN Loc 113 width 1 F.5b. Hur ofta läser Du Fabriksarbetaren <Se F.5 för fullständig frågetext> 1950 0. aldrig 3 1. 1 gång/år 3 2. 2 gånger/år 3 3. 3 gånger/år 5 4. 1 gång/kvartal 5. 2 gånger/kvartal 17 6. 1 gång/månad 27 7. 2 gånger/månad
VAR 59 KOMMUNALARBETAREN Loc 114 width 1 F.5c. Hur ofta läser Du - Kommunalarbetaren <Se F.5 för fullständig frågetext> 1819 0. aldrig 12 1. 1 gång/år 9 2. 2 gånger/år 5 3. 3 gånger/år 5 4. 1 gång/kvartal 4 5. 2 gånger/kvartal 39 6. 1 gång/månad 115 7. 2 gånger/månad
VAR 60 MOTOR Loc 115 width 1 F.5d. Hur ofta läser Du - Motor <Se F.5 för fullständig frågetext> 1552 0. aldrig 43 1. 1 gång/år 40 2. 2 gånger/år 59 3. 3 gånger/år 54 4. 1 gång/kvartal 38 5. 2 gånger/kvartal 77 6. 1 gång/månad 145 7. 2 gånger/månad
VAR 61 MOTORFÖRAREN Loc 116 width 1 F.5e. Hur ofta läser Du - Motorföraren <Se F.5 för fullständig frågetext> 1817 0. aldrig 14 1. 1 gång/år 16 2. 2 gånger/år 20 3. 3 gånger/år 23 4. 1 gång/kvartal 13 5. 2 gånger/kvartal 40 6. 1 gång/månad 65 7. 2 gånger/månad
VAR 62 TEKNIKENS VÄRLD Loc 117 width 1 F.5f. Hur ofta läser Du - Teknikens Värld <Se F.5 för fullständig frågetext> 1539 0. aldrig 46 1. 1 gång/år 52 2. 2 gånger/år 66 3. 3 gånger/år 77 4. 1 gång/kvartal 38 5. 2 gånger/kvartal 97 6. 1 gång/månad 93 7. 2 gånger/månad
VAR 63 VI BILÄGARE Loc 118 width 1 F.5g. Hur ofta läser Du - Vi Bilägare <Se F.5 för fullständig frågetext> 1452 0. aldrig 26 1. 1 gång/år 26 2. 2 gånger/år 32 3. 3 gånger/år 43 4. 1 gång/kvartal 22 5. 2 gånger/kvartal 114 6. 1 gång/månad 293 7. 2 gånger/månad
VAR 64 LÄSER ALLT I HEMMET Loc 119 width 1 F.6. Tidningar Du själv läser - Månadstidningar F.6a. Hur ofta läser du - Allt i Hemmet 1326 0. aldrig 88 1. 1 gång/år 95 2. 2 gånger/år 90 3. 3 gånger/år 115 4. 1 gång/kvartal 49 5. 2 gånger/kvartal 245 6. 1 gång/månad
VAR 65 LÄSER BÅT FÖR ALLA Loc 120 width 1 F.6b. Hur ofta läser du - Båt för Alla <Se F.6 för fullständig frågetext> 1898 0. aldrig 27 1. 1 gång/år 13 2. 2 gånger/år 15 3. 3 gånger/år 15 4. 1 gång/kvartal 11 5. 2 gånger/kvartal 29 6. 1 gång/månad
VAR 66 LÄSER BÅT-NYTT Loc 121 width 1 F.6c. Hur ofta läser du - Båt-Nytt <Se F.6 för fullständig frågetext> 1794 0. aldrig 48 1. 1 gång/år 27 2. 2 gånger/år 27 3. 3 gånger/år 30 4. 1 gång/kvartal 23 5. 2 gånger/kvartal 59 6. 1 gång/månad
VAR 67 LÄSER DET BÄSTA Loc 122 width 1 F.6d. Hur ofta läser du - Det Bästa <Se F.6 för fullständig frågetext> 1524 0. aldrig 66 1. 1 gång/år 61 2. 2 gånger/år 50 3. 3 gånger/år 41 4. 1 gång/kvartal 22 5. 2 gånger/kvartal 244 6. 1 gång/månad
VAR 68 LÄSER FOTO OCH FILMTEKN. Loc 123 width 1 F.6e. Hur ofta läser du - Foto och Filmteknik <Se F.6 för fullständig frågetext> 1891 0. aldrig 27 1. 1 gång/år 9 2. 2 gånger/år 18 3. 3 gånger/år 13 4. 1 gång/kvartal 7 5. 2 gånger/kvartal 43 6. 1 gång/månad
VAR 69 LÄSER HEM OCH FRITID Loc 124 width 1 F.6f. Hur ofta läser du - Hem och Fritid <Se F.6 för fullständig frågetext> 1478 0. aldrig 69 1. 1 gång/år 69 2. 2 gånger/år 72 3. 3 gånger/år 82 4. 1 gång/kvartal 37 5. 2 gånger/kvartal 201 6. 1 gång/månad
VAR 70 LÄSER ILLUSTR.MOTORSPORT Loc 125 width 1 F.6g. Hur ofta läser Du - Illustrerad Motor Sport <Se F.6 för fullständig frågetext> 1889 0. aldrig 23 1. 1 gång/år 10 2. 2 gånger/år 17 3. 3 gånger/år 16 4. 1 gång/kvartal 7 5. 2 gånger/kvartal 46 6. 1 gång/månad
VAR 71 LÄSER JAKTM.O.FISKEV. Loc 126 width 1 F.6h. Hur ofta läser Du - Jaktmarker och Fiskevatten <Se F.6 för fullständig frågetext> 1860 0. aldrig 28 1. 1 gång/år 17 2. 2 gånger/år 13 3. 3 gånger/år 19 4. 1 gång/kvartal 7 5. 2 gånger/kvartal 64 6. 1 gång/månad
VAR 72 LÄSER SVENSK JAKT Loc 127 width 1 F.6i. Hur ofta läser Du - Svensk Jakt <Se F.6 för fullständig frågetext> 1849 0. aldrig 21 1. 1 gång/år 9 2. 2 gånger/år 17 3. 3 gånger/år 17 4. 1 gång/kvartal 5 5. 2 gånger/kvartal 90 6. 1 gång/månad
VAR 73 LÄSER SV.MOTORTIDNING Loc 128 width 1 F.6j. Hur ofta läser Du - Svensk Motortidning <Se F.6 för fullständig frågetext> 1888 0. aldrig 31 1. 1 gång/år 22 2. 2 gånger/år 12 3. 3 gånger/år 13 4. 1 gång/kvartal 8 5. 2 gånger/kvartal 34 6. 1 gång/månad
VAR 74 LÄSER TEKNIK FÖR ALLA Loc 129 width 1 F.6k. Hur ofta läser du - Teknik för Alla <Se F.6 för fullständig frågetext> 1745 0. aldrig 43 1. 1 gång/år 44 2. 2 gånger/år 40 3. 3 gånger/år 31 4. 1 gång/kvartal 34 5. 2 gånger/kvartal 71 6. 1 gång/månad
VAR 75 LÄSER VI FÖRÄLDRAR Loc 130 width 1 F.6l. Hur ofta läser du - Vi Föräldrar <Se F.6 för fullständig frågetext> 1683 0. aldrig 46 1. 1 gång/år 33 2. 2 gånger/år 37 3. 3 gånger/år 43 4. 1 gång/kvartal 15 5. 2 gånger/kvartal 151 6. 1 gång/månad
VAR 76 LÄSER VÅR BOSTAD Loc 131 width 1 F.6m. Hur ofta läser du - Vår Bostad <Se F.6 för fullständig frågetext> 1611 0. aldrig 34 1. 1 gång/år 39 2. 2 gånger/år 22 3. 3 gånger/år 56 4. 1 gång/kvartal 16 5. 2 gånger/kvartal 230 6. 1 gång/månad
VAR 77 UNDER 3 ÅR Loc 132 width 2 MD=99 F.7. Vi skulle vilja veta hur många personer Ditt hushåll normalt består av.Medräkna även sådana,som befinner sig på kortare semester,kortare militärtjänst, tillfälligt på sjukhus m.m. Obs]Räkna även med Dig själv. F.7a. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna:under 3 år Kod: 0 1 2 3 99 Frek: 1753 238 15 1 1
VAR 78 3-6 ÅR Loc 134 width 2 MD=99 F.7b. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 3-6 år <Se F.7 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 99 Frek: 1677 283 46 1 1
VAR 79 7-10 ÅR Loc 136 width 2 MD=99 F.7c. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 7-10 år <Se F.7 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 99 Frek: 1667 285 53 2 1
VAR 80 11-14 ÅR Loc 138 width 2 MD=99 F.7d. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 11-14 år <Se F.7 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 99 Frek: 1631 325 48 3 1
VAR 81 15-19 ÅR Loc 140 width 2 MD=99 F.7e. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 15-19 år <Se F.7 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 99 Frek: 1446 423 129 9 1
VAR 82 20-67 ÅR Loc 142 width 2 MD=99 F.7f. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 20-67 år <Se F.7 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 4 5 6 99 Frek: 19 317 1368 240 54 7 2 1
VAR 83 68 ÅR ELLER ÄLDRE Loc 144 width 2 MD=99 F.7g. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 68 år eller äldre <Se F.7 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 99 Frek: 1912 83 12 1
VAR 84 TOTALANTAL Loc 146 width 2 MD=99 F.7h. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna:totalt antal personer <Se F.7 för fullständig frågetext> Kod: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 99 Frek: 210 526 462 495 216 64 19 7 4 5
VAR 85 PERSONLIG INKOMST Loc 148 width 1 MD=9 F.8. Var vänlig sätt ett kryss i den ruta,som motsvarar den inkomstgrupp Du tillhör samt Ditt hushåll tillhör.Studiemedel,räntor och pensioner räknas till inkomsterna.Uppgifterna bör avse årsinkomsten innan skatt dragits. F.8a. Din personliga inkomst i kronor per år 561 0. Under 10.000 289 1. 10.000-20.000 431 2. 20.000-30.000 350 3. 30.000-40.000 121 4. 40.000-50.000 77 5. Över 50.000 179 9. Ej svar
VAR 86 HUSHÅLLETS TOTALINKOMST Loc 149 width 1 MD=9 F.8b. Hushållets totala inkomst i kronor per år <Se F.8 för fullständig frågetext> 66 0. Under 10.000 158 1. 10.000-20.000 332 2. 20.000-30.000 427 3. 30.000-40.000 299 4. 40.000-50.000 474 5. Över 50.000 252 9. Ej svar
VAR 87 DAGLIGVARUINKÖP:SJÄLV Loc 150 width 1 F.9. Medlemmar i ett hushåll brukar handla olika mycket.Hur stor del av Ditt hushålls inköp av livsmedel och andra varor för dagligt bruk gör Du själv? 495 0. Gör praktiskt taget inga sådana inköp själv 412 1. Gör mindre än hälften av alla inköp 217 2. Gör ungefär hälften av alla inköp 138 3. Gör mer än hälften av alla inköp 746 4. Gör alla eller nästan alla inköp
VAR 88 FINNS:PERSONBIL/KOMBI Loc 151 width 1 MD=9 F.10. Vilka av nedanstående produkter finns i Ditt hushåll? F.10a. I hushållet finns:personbil/kombi 423 0. Finns ej 1532 1. Finns 53 9. Ej svar
VAR 89 FINNS:FRITIDSHUS Loc 152 width 1 MD=9 F.10b. I hushållet finns:fritidshus <Se F.10 för fullständig frågetext> 1476 0. Finns ej 479 1. Finns 53 9. Ej svar
VAR 90 FINNS:HUND Loc 153 width 1 MD=9 F.10c. I hushållet finns:hund <Se F.10 för fullständig frågetext> 1563 0. Finns ej 392 1. Finns 53 9. Ej svar
VAR 91 FINNS:KATT Loc 154 width 1 MD=9 F.10d. I hushållet finns:katt <Se F.10 för fullständig frågetext> 1645 0. Finns ej 310 1. Finns 53 9. Ej svar
VAR 92 FINNS:DISKMASKIN Loc 155 width 1 MD=9 F.10e. I hushållet finns:diskmaskin <Se F.10 för fullständig frågetext> 1675 0. Finns ej 280 1. Finns 53 9. Ej svar
VAR 93 FINNS:TVÄTTMASKIN Loc 156 width 1 MD=9 F.10f. I hushållet finns:tvättmaskin <Se F.10 för fullständig frågetext> 766 0. Finns ej 1189 1. Finns 53 9. Ej svar
VAR 94 FINNS:KASSETTBANDSPELARE Loc 157 width 1 MD=9 F.10g. I hushållet finns:kassettbandspelare <Se F.10 för fullständig frågetext> 1563 0. Finns ej 392 1. Finns 53 9. Ej svar
VAR 95 FINNS:STEREOANLÄGGNING Loc 158 width 1 MD=9 F.10h. I hushållet finns:stereoanläggning <Se F.10 för fullständig frågetext> 1335 0. Finns ej 620 1. Finns 53 9. Ej svar
VAR 96 FINNS:VANLIG BANDSPELARE Loc 159 width 1 MD=9 F.10i. I hushållet finns:vanlig bandspelare <Se F.10 för fullständig frågetext> 1261 0. Finns ej 694 1. Finns 53 9. Ej svar
VAR 97 FINNS:BILDKAMERA-INST. Loc 160 width 1 MD=9 F.10j. I hushållet finns:bildkamera-typ Instamatic <Se F.10 för fullständig frågetext> 870 0. Finns ej 1085 1. Finns 53 9. Ej svar
VAR 98 FINNS:SYSTEMKAMERA Loc 161 width 1 MD=9 F.10k. I hushållet finns:bildkamera-typ systemkamera <Se F.10 för fullständig frågetext> 1386 0. Finns ej 569 1. Finns 53 9. Ej svar
VAR 99 FINNS:FILMKAMERA Loc 162 width 1 MD=9 F.10l. I hushållet finns:filmkamera <Se F.10 för fullständig frågetext> 1574 0. Finns ej 381 1. Finns 53 9. Ej svar
VAR 100 FINNS:STILLBILDSPROJEKT. Loc 163 width 1 MD=9 F.10m. I hushållet finns:stillbildsprojektor <Se F.10 för fullständig frågetext> 1557 0. Finns ej 398 1. Finns 53 9. Ej svar
VAR 101 FINNS:FILMPROJEKTOR Loc 164 width 1 MD=9 F.10n. I hushållet finns:filmprojektor <Se F.10 för fullständig frågetext> 1664 0. Finns ej 291 1. Finns 53 9. Ej svar
VAR 102 FINNS:MOTOR-SEGELBÅT Loc 165 width 1 MD=9 F.10o. I hushållet finns:motor- eller segelbåt <Se F.10 för fullständig frågetext> 1679 0. Finns ej 276 1. Finns 53 9. Ej svar
VAR 103 FINNS:BURFÅGLAR Loc 166 width 1 MD=9 F.10p. I hushållet finns:burfåglar <Se F.10 för fullständig frågetext> 1788 0. Finns ej 167 1. Finns 53 9. Ej svar
VAR 104 FINNS:AKVARIEFISKAR Loc 167 width 1 MD=9 F.10q. I hushållet finns:akvariefiskar <Se F.10 för fullständig frågetext> 1787 0. Finns ej 168 1. Finns 53 9. Ej svar
VAR 105 KÖN Loc 168 width 1 F.11. Personliga uppgifter.När man sammanställer resultat av undersökningar i tabeller brukar man dela upp svaren på olika grupper.Därför skulle vi gärna vilja ha följande uppgifter om Dig själv. F.11a. Kön 1024 1. Man 984 2. Kvinna
VAR 106 CIVILSTÅND Loc 169 width 1 MD=9 F.11b. Civilstånd <Se F.11 för fullständig frågetext> 544 1. Ogift 1343 2. Gift eller sammanboende 113 3. Änka/änkling/frånskild 8 9. Ej svar
VAR 107 ÅLDER Loc 170 width 2 MD=99 F.11c. Ålder <Se F.11 för fullständig frågetext> 241 00. 19 år och yngre 223 01. 20-24 år 239 02. 25-29 år 185 03. 30-34 år 164 04. 35-39 år 189 05. 40-44 år 176 06. 45-49 år 195 07. 50-54 år 210 08. 55-60 år 185 09. 61 år och äldre 1 99. Ej svar
VAR 108 YRKE Loc 172 width 1 MD=9 F.11d. Förvärvsarbete/sysselsättning.Vilket av nedanstående alternativ passar in på Dig? <Se F.11 för fullständig frågetext> 1039 1. Förvärvsarbete,heltid 241 2. Förvärvsarbete,deltid 339 3. Hemmafru 255 4. Studerande 93 5. Annan sysselsättning 16 6. Pensionär 25 9. Ej svar
VAR 109 UTBILDNING Loc 173 width 2 F.11e. Vilka av nedanstående utbildningsformer har Du genomgått eller genomgår Du för närvarande? <Se F.11 för fullständig frågetext> Utbildning 1 949 00. Folkskola 200 01. Grundskola eller enhetsskola 109 02. Realskola 41 03. Annan jämförbar utbildning Utbildning 2 121 04. Fackskola 106 05. Flickskola eller folkhögskola 96 06. Annan jämförbar utbildning Utbildning 3 182 07. Gymnasium eller annan jämförbar utbildning Utbildning 4 40 08. Seminarium 164 09. Högskola,universitet eller annan hithörande utbildning
VAR 110 ORTSTORLEK Loc 175 width 1 MD=9 F.11f. Hur stor är den ort där Du bor? <Se F.11 för fullständig frågetext> 119 1. Under 200 invånare 242 2. 200-1.999 233 3. 2.000-4.999 165 4. 5.000-9.999 282 5. 10.000-24.999 270 6. 25.000-49.999 245 7. 50.000-99.999 405 8. 100.000 och däröver 47 9. Ej svar
VAR 111 BOENDEFORM Loc 176 width 2 MD=99 F.11g. Bor Du i: <Se F.11 för fullständig frågetext> 250 01. Insatslägenhet 766 02. Hyrd lägenhet 568 03. Egen villa 47 04. Hyrd villa 65 05. Eget radhus 18 06. Hyrt radhus 173 07. Jordbruksfastighet 68 08. Inneboende 46 09. Annan bostadsform 7 99. Ej svar
VAR 112 HANDLA MAT Loc 178 width 1 MD=9 F.12. Intresse för olika aktiviteter.Olika människor är intresserade av olika saker. Hur intresserad är Du själv av att utöva nedanstående aktiviteter? F.12a. Hur intresserad är Du själv av att handla mat? 138 1. Mycket ointresserad 167 2. Ganska ointresserad 152 3. Något ointresserad 142 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 497 5. Något intresserad 592 6. Ganska intresserad 313 7. Mycket intresserad 7 9. Ej svar
VAR 113 LAGA MAT Loc 179 width 1 MD=9 F.12b. Hur intresserad är Du själv av att laga mat? <Se F.12 för fullständig frågetext> 156 1. Mycket ointresserad 151 2. Ganska ointresserad 106 3. Något ointresserad 110 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 445 5. Något intresserad 586 6. Ganska intresserad 450 7. Mycket intresserad 4 9. Ej svar
VAR 114 PRÖVA NYA MATRÄTTER Loc 180 width 1 MD=9 F.12c. Hur intresserad är Du själv av att pröva nya maträtter? <Se F.12 för fullständig frågetext> 131 1. Mycket ointresserad 104 2. Ganska ointresserad 103 3. Något ointresserad 171 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 424 5. Något intresserad 530 6. Ganska intresserad 525 7. Mycket intresserad 20 9. Ej svar
VAR 115 PRÖVA NYA CIGARRETTER Loc 181 width 1 MD=9 F.12d. Hur intresserad är Du själv av att pröva nya cigarretter? <Se F.12 för fullständig frågetext> 1069 1. Mycket ointresserad 114 2. Ganska ointresserad 91 3. Något ointresserad 449 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 196 5. Något intresserad 50 6. Ganska intresserad 29 7. Mycket intresserad 10 9. Ej svar
VAR 116 PRÖVA NYA CIGARILLER Loc 182 width 1 MD=9 F.12e. Hur intresserad är Du själv av att pröva nya cigariller? <Se F.12 för fullständig frågetext> 1260 1. Mycket ointresserad 75 2. Ganska ointresserad 44 3. Något ointresserad 543 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 56 5. Något intresserad 12 6. Ganska intresserad 13 7. Mycket intresserad 5 9. Ej svar
VAR 117 PRÖVA NY PIPTOBAK Loc 183 width 1 MD=9 F.12f. Hur intresserad är Du själv av att pröva ny piptobak? <Se F.12 för fullständig frågetext> 1224 1. Mycket ointresserad 55 2. Ganska ointresserad 52 3. Något ointresserad 513 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 87 5. Något intresserad 41 6. Ganska intresserad 27 7. Mycket intresserad 9 9. Ej svar
VAR 118 HA GÄSTER Loc 184 width 1 MD=9 F.12g. Hur intresserad är Du själv av att ha gäster? <Se F.12 för fullständig frågetext> 36 1. Mycket ointresserad 53 2. Ganska ointresserad 64 3. Något ointresserad 107 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 503 5. Något intresserad 759 6. Ganska intresserad 477 7. Mycket intresserad 9 9. Ej svar
VAR 119 JOBBA MED BILEN Loc 185 width 1 MD=9 F.12h. Hur intresserad är Du själv av att jobba med bilen? <Se F.12 för fullständig frågetext> 564 1. Mycket ointresserad 120 2. Ganska ointresserad 107 3. Något ointresserad 379 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 372 5. Något intresserad 279 6. Ganska intresserad 172 7. Mycket intresserad 15 9. Ej svar
VAR 120 FOTOGRAFERA Loc 186 width 1 MD=9 F.12i. Hur intresserad är Du själv av att fotografera? <Se F.12 för fullständig frågetext> 287 1. Mycket ointresserad 98 2. Ganska ointresserad 112 3. Något ointresserad 272 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 650 5. Något intresserad 377 6. Ganska intresserad 196 7. Mycket intresserad 16 9. Ej svar
VAR 121 MÅLA Loc 187 width 1 MD=9 F.12j. Hur intresserad är Du själv av att måla? <Se F.12 för fullständig frågetext> 382 1. Mycket ointresserad 134 2. Ganska ointresserad 123 3. Något ointresserad 300 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 543 5. Något intresserad 309 6. Ganska intresserad 205 7. Mycket intresserad 12 9. Ej svar
VAR 122 SNICKRA Loc 188 width 1 MD=9 F.12k. Hur intresserad är Du själv av att snickra? <Se F.12 för fullständig frågetext> 479 1. Mycket ointresserad 146 2. Ganska ointresserad 112 3. Något ointresserad 347 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 411 5. Något intresserad 296 6. Ganska intresserad 211 7. Mycket intresserad 6 9. Ej svar
VAR 123 FRILUFTSLIV Loc 189 width 1 MD=9 F.12l. Hur intresserad är Du själv av friluftsliv? <Se F.12 för fullständig frågetext> 71 1. Mycket ointresserad 38 2. Ganska ointresserad 48 3. Något ointresserad 100 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 388 5. Något intresserad 638 6. Ganska intresserad 717 7. Mycket intresserad 8 9. Ej svar
VAR 124 SPORTFISKA Loc 190 width 1 MD=9 F.12m. Hur intresserad är Du själv av att sportfiska? <Se F.12 för fullständig frågetext> 539 1. Mycket ointresserad 115 2. Ganska ointresserad 95 3. Något ointresserad 324 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 342 5. Något intresserad 254 6. Ganska intresserad 332 7. Mycket intresserad 7 9. Ej svar
VAR 125 MATVARUNYHETER Loc 191 width 1 MD=9 F.13. Intresse för information. Hur stort är Ditt intresse för information om nedanstående ämnesområden? Svara genom att sätta ett kryss på varje rad. F.13a. Hur stort är Ditt intresse för information om matvarunyheter? 149 1. Mycket ointresserad 125 2. Ganska ointresserad 112 3. Något ointresserad 168 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 509 5. Något intresserad 492 6. Ganska intresserad 449 7. Mycket intresserad 4 9. Ej svar
VAR 126 ÖL Loc 192 width 1 MD=9 F.13b. Hurstort är Ditt intresse för information om öl? <Se F.13 för fullständig frågetext> 572 1. Mycket ointresserad 215 2. Ganska ointresserad 160 3. Något ointresserad 310 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 462 5. Något intresserad 182 6. Ganska intresserad 100 7. Mycket intresserad 7 9. Ej svar
VAR 127 LÄSKEDRYCKER Loc 193 width 1 MD=9 F.13c. Hur stort är Ditt intresse för information om läskedrycker? <Se F.13 för fullständig frågetext> 359 1. Mycket ointresserad 249 2. Ganska ointresserad 216 3. Något ointresserad 332 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 586 5. Något intresserad 186 6. Ganska intresserad 69 7. Mycket intresserad 11 9. Ej svar
VAR 128 JUICE Loc 194 width 1 MD=9 F.13d. Hur stort är Ditt intresse för information om juice? <Se F.13 för fullständig frågetext> 245 1. Mycket ointresserad 155 2. Ganska ointresserad 175 3. Något ointresserad 311 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 584 5. Något intresserad 332 6. Ganska intresserad 197 7. Mycket intresserad 9 9. Ej svar
VAR 129 KAFFE Loc 195 width 1 MD=9 F.13e. Hur stort är Ditt intresse för information om kaffe? <Se F.13 för fullständig frågetext> 224 1. Mycket ointresserad 141 2. Ganska ointresserad 159 3. Något ointresserad 254 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 499 5. Något intresserad 372 6. Ganska intresserad 355 7. Mycket intresserad 4 9. Ej svar
VAR 130 SKÖNHETSVÅRD Loc 196 width 1 MD=9 F.13f. Hur stort är Ditt intresse för information om skönhetsvård? <Se F.13 för fullständig frågetext> 474 1. Mycket ointresserad 176 2. Ganska ointresserad 144 3. Något ointresserad 351 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 429 5. Något intresserad 262 6. Ganska intresserad 171 7. Mycket intresserad 1 9. Ej svar
VAR 131 KOST- O. BANTNINGSFRÅGOR Loc 197 width 1 MD=9 F.13g. Hur stort är Ditt intresse för information om kost- och bantningsfrågor? <Se F.13 för fullständig frågetext> 469 1. Mycket ointresserad 178 2. Ganska ointresserad 135 3. Något ointresserad 342 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 375 5. Något intresserad 300 6. Ganska intresserad 204 7. Mycket intresserad 5 9. Ej svar
VAR 132 HÄLSOFRÅGOR Loc 198 width 1 MD=9 F.13h. Hur stort är Ditt intresse för information om hälsofrågor? <Se F.13 för fullständig frågetext> 123 1. Mycket ointresserad 68 2. Ganska ointresserad 81 3. Något ointresserad 191 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 522 5. Något intresserad 555 6. Ganska intresserad 463 7. Mycket intresserad 5 9. Ej svar
VAR 133 MEDEL MOT MJÄLL Loc 199 width 1 MD=9 F.13i. Hur stort är Ditt intresse för information om medel mot mjäll? <Se F.13 för fullständig frågetext> 441 1. Mycket ointresserad 173 2. Ganska ointresserad 153 3. Något ointresserad 454 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 440 5. Något intresserad 201 6. Ganska intresserad 142 7. Mycket intresserad 4 9. Ej svar
VAR 134 RENGÖRINGSMEDEL Loc 200 width 1 MD=9 F.13j. Hur stort är Ditt intresse för information om rengöringsmedel? <Se F.13 för fullständig frågetext> 224 1. Mycket ointresserad 128 2. Ganska ointresserad 116 3. Något ointresserad 273 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 534 5. Något intresserad 418 6. Ganska intresserad 312 7. Mycket intresserad 3 9. Ej svar
VAR 135 MILJÖVÅRD Loc 201 width 1 MD=9 F.13k. Hur stort är Ditt intresse för information om miljövård? <Se F.13 för fullständig frågetext> 60 1. Mycket ointresserad 48 2. Ganska ointresserad 58 3. Något ointresserad 153 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 386 5. Något intresserad 589 6. Ganska intresserad 710 7. Mycket intresserad 4 9. Ej svar
VAR 136 MILJÖVÄNLIGA TVÄTTMEDEL Loc 202 width 1 MD=9 F.13l. Hur stort är Ditt intresse för information om miljövänliga tvättmedel? <Se F.13 för fullständig frågetext> 100 1. Mycket ointresserad 57 2. Ganska ointresserad 68 3. Något ointresserad 237 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 388 5. Något intresserad 489 6. Ganska intresserad 662 7. Mycket intresserad 7 9. Ej svar
VAR 137 MODE Loc 203 width 1 MD=9 F.13m. Hur stort är Ditt intresse för information om mode? <Se F.13 för fullständig frågetext> 189 1. Mycket ointresserad 85 2. Ganska ointresserad 97 3. Något ointresserad 195 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 520 5. Något intresserad 519 6. Ganska intresserad 397 7. Mycket intresserad 6 9. Ej svar
VAR 138 HEMINREDNING Loc 204 width 1 MD=9 F.13n. Hur stort är Ditt intresse för information om heminredning? <Se F.13 för fullständig frågetext> 78 1. Mycket ointresserad 34 2. Ganska ointresserad 57 3. Något ointresserad 193 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 483 5. Något intresserad 606 6. Ganska intresserad 548 7. Mycket intresserad 9 9. Ej svar
VAR 139 TV/RADIOAPPARATER Loc 205 width 1 MD=9 F.13o. Hur stort är Ditt intresse för information om TV/Radioapparater? <Se F.13 för fullständig frågetext> 173 1. Mycket ointresserad 128 2. Ganska ointresserad 137 3. Något ointresserad 275 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 641 5. Något intresserad 407 6. Ganska intresserad 246 7. Mycket intresserad 1 9. Ej svar
VAR 140 STEREOANLÄGGNINGAR Loc 206 width 1 MD=9 F.13p. Hur stort är Ditt intresse för information om stereoanläggningar? <Se F.13 för fullständig frågetext> 355 1. Mycket ointresserad 151 2. Ganska ointresserad 138 3. Något ointresserad 348 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 458 5. Något intresserad 291 6. Ganska intresserad 260 7. Mycket intresserad 7 9. Ej svar