ORVESTO 72 P-812
               SSD 0085

              Primärforskare:
              Testologen AB
               Box 2050
             191 02 Sollentuna

             Första SSD-upplagan
                1984

  

        Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst
               Box 5048

         Go to variable list
             S-402 21 Göteborg

  
           ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDAREN.

  Oavsett publikationsform skall alla uppsatser och rapporter
  som bygger på data tillgängliggjorda genom SSD tillkännage
  detta förhållande, samt namnge primärforskaren. SSD ber
  därför alla användare av SSD-material att, så långt detta är
  möjligt, använda sig av följande uttalande. (Uttryck inom
  parentes används i tillämpliga fall.)

        Data och (tabeller) i denna (publikation)
        har (delvis) gjorts tillgängliga av Svensk
        Samhällsvetenskaplig Datatjänst.
        Materialet i ORVESTO 72 P-812 samlades
        ursprungligen in av TESTOLOGEN AB, som ett
        led i företagets regelbundet återkommande
        räckviddsundersökning Sverige Nu.
        Varken SSD eller Testologen AB bär ansvar
        för analyser och tolkningar som presenteras
        i denna (publikation).

  Enligt överenskommelse mellan TESTOLOGEN AB och Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst får ORVESTO-materialet
  förmedlas till och analyseras av forskare under
  förutsättning att användningen sker i forskningssyfte.
  Härvid skall HSFR:s forskningsetiska principer för humaniora
  och samhällsvetenskap, publicerade i skriften HSFR-ETIK,
  följas i alla tillämpliga delar.

  Data och/eller dokumentation får ej ställas till tredje
  persons förfogande utan SSD:s skriftliga tillstånd.

  Rapporter och publikationer baserade på dessa data skall
  insändas i två exemplar till SSD, som vidarebefordrar ett
  exemplar till primärforskaren.

  

  Ingemar Lindberg:

  ORVESTO - ett mångsidigt arbetsinstrument........

  (Utdrag ur artikel i rapporten Orvesto 1979 II s.14ff)

  I mitten av 1960-talet introducerade Testologen(inom ramen
  för dåvarande Marknadssociologen), i samverkan med en stor
  grupp annonsörer,en undersökningsform, som vid den tiden var
  internationellt helt ny. Den innebar att målgruppsdata
  (socio-ekonomiska data, intressen, köpvanor, innehav,
  köpavsikter mm) och läsvanedata insamlades i en och samma
  undersökning (s k single-source survey).

  Därmed kunde man för första gången börja analysera dessa
  data direkt mot varandra. Dittills hade de insamlats var för
  sig i olika undersökningar, vilket gjorde media-analyserna
  svåra och otillfredsställande.

  Den nya undersökningsansatsen innebar att en mycket stor
  mängd information skulle insamlas från ett och samma urval.
  Det medförde i sin tur en översyn av undersökningsmetodiken,
  dvs typ av frågor och kontaktform. Jarko Cerha utförde
  därför 1965 ett stort upplagt metodexperiment, i vilket
  effekten av kontaktform i kombination med skaltyp
  undersöktes. Resultatet blev att man valde en 16-gradig
  läsfrekvensskala i kombination med postal kontaktform. (Se
  vidare Cerha J, 1967: Selective Mass Communication, sid
  119-124 och 137-172.)

  Undersökningsansatsen rönte snart stort intresse hos såväl
  annonsörer som förlag, och efter ett par års försöksperiod
  gavs den första ORVESTO-rapporten ut 1969. Själva namnet
  innebar en markering av målsättningen att täcka många
  mediagrupper: OR som i organisations-, VE som i vecko- och
  STO som i storstadspress.

  Sedan starten 1969 har allt som allt 19 rapporter
  presenterats, fr o m 1972 två gånger per år. Rapporterna
  trycks i ca 10.000 ex och distribueras utan kostnad för
  mottagarna till så gott som alla reklamköpare i Sverige och
  i viss utsträckning även utomlands.

  Sedan starten har till dags dato hela 132.529 personer
  besvarat det ganska omfattande frågebatteriet. Efter vissa
  justeringar och kompletteringar omfattar det ordinarie
  ORVESTO-formuläret idag så mycket som 418 fråge-items.
  Därtill kommer individuellt köpta målgruppsfrågor, som
  redovisas enskilt till varje beställare.

  

       ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR: URVAL, BORTFALL.

  Undersökningen utgör en omgång i Testologens kontinuerliga
  konsumentomnibus "Sverige Nu" insamlad genom brevenkät.
  Företaget, Testologen AB, redovisar data beträffande urval,
  bortfall m m enbart beträffande halvårsvisa
  sammanställningar av omnibussar. För en enskild omgång
  saknas därför de exakta uppgifterna, men i allmänhet torde
  man kunna utgå från att vad som gäller för hela serien
  proportionellt sett gäller för en enskild omgång.

  Under första halvåret 1972 genomfördes tre omgångar "Sverige
  Nu". Totalt omfattade urvalet för dessa tre omgångar 8.640
  personer 15-67 år upptagna i befolkningsregistret. Urvalet
  har av SCB dragits ur RTBS.

  Av det totala urvalet på 8.640 personer har 309 definierats
  av företaget som "ej målgruppsaktuella". Här ingår 10
  avlidna, 12 avflyttade från riket, 21 som vistas utomlands,
  12 i militärtjänst, 49 på utrikes resa, 15 ej svensktalande,
  56 okända men skrivna på kommun, 34 under sjukhusvård, 99
  sjuka i hemmet.

  Nettourvalet för de tre omgångarna våren 1972 uppgår således
  till 8.331 personer varav 2.226, utgörande 27%, ej besvarat
  formuläret.

  Ej besvarat formulär har orsakats av "inget intresse för
  undersökningen" (22%), "tidsbrist" (13%), "ingen kontakt
  trots minst fem kontaktförsök" eller "ej anträffbara" (38%)
  , "vill ha kontantersättning" (1%) samt "lovat men ej
  besvarat formuläret" (24%).

  Undersökningsledningen har beträffande ca en niondel av det
  ursprungliga urvalet genomfört riktade åtgärder för att öka
  svarsbenägenheten. Enligt särskilt urvalsförfarande utväljs
  var tredje person som ej svarat vid en viss tidpunkt och
  erbjuds någon form av uppmuntran för ett inskickat svar. De
  som därvid utväljs representerar två andra individer i
  bortfallet och genom viktning - se variabel för
  bortfallsvikt i materialet - beräknar undersökningsledningen
  en väsentligt högre svarsfrekvens - beträffande första
  halvåret 1972 6.875 personer istället för 6.105 faktiskt
  insända godkända formulär. Undersökningsledningen beräknar
  därför den viktade svarsfrekvensen till 83% av nettourvalet.

  Föreliggande omgång, av undersökningsledningen benämnd
  Sverige Nu P-812, omfattar 1959 personer eller 32,1% av
  totala antalet inkomna godkända formulär under
  halvårsperioden (ovägda tal). Bortfallet av skilda
  kategorier beträffande den aktuella omgången får antas
  utgöra motsvarande proportion av ovanstående redovisade
  siffror. Fältarbetet pågick under tiden 22 mars - 5 maj
  1972.

  Inom Testologen AB har civilekonom Ulf Hartman haft ansvaret
  för administration, fru Ebba Sommar ansvaret för fältarbetet
  samt civilekonom Ingemar Lindberg ansvaret för
  ORVESTO-rapporten ur vilken ovanstående uppgifter är
  hämtade. (ORVESTO 1979-II, utgiven av Testologen AB)

  Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst har för budgetåret
  1983/84 erhållit anslag av RIKSBANKENS JUBILEUMSFOND för
  tillrättaläggning och dokumentation av ORVESTO-materialet.
  Arbetet bedrivs med hjälp av ett datorbaserat
  dokumentationssystem som ställts till SSDs förfogande av
  Inter-University Consortium for Political and Social
  Research (ICPSR) vid University of Michigan. Systemet kallas
  Guided Interactive Dataset Organisation (GIDO).
Variable list


1 SSDstudie NR 0085 2 SSDupplaga/datering NR 1 3 SSD Delstudieidentifikation 001 4 Id-nummer 5 Bortfallsvikt 6 Undersökningsomgång 7 Regionskod 8 Storstadsregion 9 Födelseår Tidningsläsning:Storstadspress - vardagsnummer 10 Läsfrekvenser:Aftonbladet 11 Läsfrekvenser:Arbetet 12 Läsfrekvenser:Dagens Nyheter 13 Läsfrekvenser:Expressen 14 Läsfrekvenser:Göteborgs-Posten 15 Läsfrekvenser:Göteborgs Handelstidning 16 Läsfrekvenser:GT Kvällstidningen 17 Läsfrekvenser:Kvällsposten 18 Läsfrekvenser:Svenska Dagbladet 19 Läsfrekvenser:Sydsvenska Dagbladet Tidningsläsning:Storstadspress - söndagsnummer 20 Läsfrekvenser:Aftonbladet(söndagsnummer) 21 Läsfrekvenser:Arbetet(söndagsnummer) 22 Läsfrekvenser:Dagens Nyheter(söndagsnummer) 23 Läsfrekvenser:Expressen(söndagsnummer) 24 Läsfrekvenser:Göteborgs-Posten(söndagsnummer) 25 Läsfrekvenser:GT Söndagstidningen 26 Läsfrekvenser:GT Kvällstidningen(söndagsnummer) 27 Läsfrekvenser:Kvällsposten(söndagsnummer) 28 Läsfrekvenser:Svenska Dagbladet(söndagsnummer) 29 Läsfrekvenser:Sydsvenska Dagbladet(söndagsnummer) Tidningsläsning:Veckotidningar 30 Läsfrekvenser för Allas Veckotidning 31 Läsfrekvenser för Allers 32 Läsfrekvenser för Damernas Värld 33 Läsfrekvenser för Femina 34 Läsfrekvenser för FIB-Aktuellt 35 Läsfrekvenser för Hemmets Journal 36 Läsfrekvenser för Hemmets Veckotidning 37 Läsfrekvenser för Hennes 38 Läsfrekvenser för Husmodern 39 Läsfrekvenser för Hänt i Veckan 40 Läsfrekvenser för ICA-kuriren 41 Läsfrekvenser för Land (Del 1) 42 Läsfrekvenser för Lektyr 43 Läsfrekvenser för Metallarbetaren 44 Läsfrekvenser för Min Värld 45 Läsfrekvenser för Mitt Livs Novell 46 Läsfrekvenser för Röster i Radio/TV 47 Läsfrekvenser för Saxons Veckotidning 48 Läsfrekvenser för Se 49 Läsfrekvenser för Svensk Damtidning 50 Läsfrekvenser för Svenska Journalen 51 Läsfrekvenser för Vecko-Journalen 52 Läsfrekvenser för Vecko-Revyn 53 Läsfrekvenser för Vi 54 Läsfrekvenser för Året Runt Tidningsläsning:10-dagarstidningar 55 Läsfrekvenser för Byggnadsarbetaren 56 Läsfrekvenser för Statsanställd Tidningsläsning:14-dagarstidningar 57 Läsfrekvenser för Allt om Mat 58 Läsfrekvenser för Fabriksarbetaren 59 Läsfrekvenser för Kommunalarbetaren 60 Läsfrekvenser för Motor 61 Läsfrekvenser för Motorföraren 62 Läsfrekvenser för Teknikens Värld 63 Läsfrekvenser för Vi Bilägare Tidningsläsning:Månadstidningar 64 Läsfrekvenser för Allt i Hemmet 65 Läsfrekvenser för Båt för Alla 66 Läsfrekvenser för Båt-Nytt 67 Läsfrekvenser för Det Bästa 68 Läsfrekvenser för Foto och Filmteknik 69 Läsfrekvenser för Hem och Fritid 70 Läsfrekvenser för Illustrerad Motor Sport 71 Läsfrekvenser för Jaktmarker och Fiskevatten 72 Läsfrekvenser för Svensk Jakt 73 Läsfrekvenser för Svensk Motortidning 74 Läsfrekvenser för Teknik för Alla 75 Läsfrekvenser för Vi Föräldrar 76 Läsfrekvenser för Vår Bostad Demografiska och socioekonomiska uppgifter 77 Antal hushållsmedlemmar under 3 år 78 Hushållsmedlemmar i åldern 3-6 år 79 Hushållsmedlemmar i åldrarna:7-10 år 80 Hushållsmedlemmar i åldrarna 11-14 år 81 Hushållsmedlemmar i åldrarna 15-19 år 82 Hushållsmedlemmar i åldrarna 20-67 år 83 Hushållsmedlemmar i åldrarna 68 år eller äldre 84 Totalt antal personer 85 Din personliga inkomst i kronor per år 86 Hushållets totala inkomst i kronor per år 87 Inköp av dagligvaror:själv Innehav av kapitalvaror 88 Hushållets innehav av personbil/kombi 89 Hushållets innehav av fritidshus 90 Hushållets innehav av hund 91 Hushållets innehav av katt 92 Hushållets innehav av diskmaskin 93 Hushållets innehav av tvättmaskin 94 Hushållets innehav av kassettbandspelare 95 Hushållets innehav av stereoanläggning 96 Hushållets innehav av vanlig bandspelare 97 Hushållets innehav av bildkamera-typ Instamatic 98 Hushållets innehav av bildkamera-typ systemkamera 99 Hushållets innehav av filmkamera 100 Hushållets innehav av stillbildsprojektor 101 Hushållets innehav av filmprojektor 102 Hushållets innehav av motor- eller segelbåt 103 Hushållets innehav av burfåglar 104 Hushållets innehav av akvariefiskar Demografiska och socioekonomiska uppgifter 105 Kön 106 Civilstånd 107 Ålder 108 Förvärvsarbete/sysselsättning 109 Utbildning 110 Storlek på orten 111 Form av boende Intresse för olika aktiviteter 112 Intresseinriktning:Handla mat 113 Intresseinriktning:Laga mat 114 Intresseinriktning:Pröva nya maträtter 115 Intresseinriktning:Pröva nya cigarretter 116 Intresseinriktning:Pröva nya cigariller 117 Intresseinriktning:Pröva ny piptobak 118 Intresseinriktning:Ha gäster 119 Intresseinriktning:Jobba med bilen 120 Intresseinriktning:Fotografera 121 Intresseinriktning:Måla 122 Intresseinriktning:Snickra 123 Intresseinriktning:Friluftsliv 124 Intresseinriktning:Sportfiska Intresse för information 125 Intresseinriktning:Matvarunyheter 126 Intresseinriktning:Öl 127 Intresseinriktning:Läskedrycker 128 Intresseinriktning:Juice 129 Intresseinriktning:Kaffe 130 Intresseinriktning:Skönhetsvård 131 Intresseinriktning:Kost- och bantningsfrågor 132 Intresseinriktning:Hälsofrågor 133 Intresseinriktning:Medel mot mjäll 134 Intresseinriktning:Rengöringsmedel 135 Intresseinriktning:Miljövård 136 Intresseinriktning:Miljövänliga tvättmedel 137 Intresseinriktning:Mode 138 Intresseinriktning:Heminredning 139 Intresseinriktning:TV/Radioapparater 140 Intresseinriktning:Stereoanläggningar

VAR 1 SSDSTUDIE NR 0085              Loc 1 width 4


Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst studie 0085


VAR 2 SSDUPPLAGA NR 1 Loc 5 width 1 SSDupplaga/datering NR Uppgift om ordningsföljd och utgivningstidpunkt. 1. APRIL 1984
VAR 3 DELSTUDIE NR 001 Loc 6 width 3 SSD Delstudieidentifikation Ordningsnummer i en serie på 1 delar.
VAR 4 ID-NUMMER Loc 9 width 4 Id-nummer
VAR 5 BORTFALLSVIKT Loc 13 width 1 Bortfallsvikt Kod: 1 3 Frek: 1814 145
VAR 6 OMGÅNG Loc 14 width 1 Undersökningsomgång Kod: 2 Frek: 1959
VAR 7 AREGION Loc 15 width 2 Regionskod Kod: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Frek: 314 6 11 33 14 15 30 28 38 42 33 Kod: 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Frek: 10 21 10 8 30 9 8 11 34 18 13 Kod: 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Frek: 11 26 26 11 50 108 14 14 27 19 157 Kod: 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 Frek: 25 33 49 19 11 22 11 15 32 14 11 Kod: 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 Frek: 51 10 11 31 9 8 6 36 13 9 11 Kod: 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 Frek: 63 20 19 25 12 4 8 38 28 21 23 Kod: 67 68 69 70 Frek: 6 19 18 19
VAR 8 STORSTADSREGION Loc 17 width 1 Storstadsregion Kod: 9 Frek: 1959
VAR 9 FÖDELSEÅR Loc 18 width 2 MD=99 Födelseår Kod: 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Frek: 22 29 28 26 30 32 27 38 36 30 37 33 38 50 Kod: 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Frek: 31 34 42 36 35 45 39 37 41 33 30 34 27 31 Kod: 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Frek: 33 29 29 39 33 33 32 46 42 37 41 50 55 41 Kod: 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 Frek: 50 50 42 28 35 35 39 43 53 54 39
VAR 10 AFTONBLADET Loc 20 width 2 F.1. Tidningar Du själv läser.Följande frågor gäller hur ofta Du själv läser vissa tidningar.De flesta människor läser endast en liten del av de uppräknade tidningarna.Vi ber Dig att så noga som möjligt gå igenom och kryssa för samtliga tidningar.I de fall Du inte alls läser en tidning, kryssa för svarsalternativet "Aldrig". F.1a. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Aftonbladet? 674 00. Aldrig 40 01. 1 gång per år 40 02. 2 gånger per år 69 03. 3 gånger per år 84 04. 1 gång per kvartal 59 05. 2 gånger per kvartal 130 06. 1 gång per månad 80 07. 2 gånger per månad 89 08. 3 gånger per månad 144 09. 1 gång per vecka 108 10. 2 gånger per vecka 75 11. 3 gånger per vecka 58 12. 4 gånger per vecka 46 13. 5 gånger per vecka 263 14. 6 gånger per vecka
VAR 11 ARBETET Loc 22 width 2 F.?b. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Arbetet? <Se F.1 för fullständig frågetext> 1636 00. Aldrig 32 01. 1 gång per år 24 02. 2 gånger per år 25 03. 3 gånger per år 20 04. 1 gång per kvartal 14 05. 2 gånger per kvartal 31 06. 1 gång per månad 11 07. 2 gånger per månad 12 08. 3 gånger per månad 26 09. 1 gång per vecka 12 10. 2 gånger per vecka 7 11. 3 gånger per vecka 6 12. 4 gånger per vecka 10 13. 5 gånger per vecka 93 14. 6 gånger per vecka
VAR 12 DAGENS NYHETER Loc 24 width 2 F.1c. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Dagens Nyheter? <Se F.1 för fullständig frågetext> 1030 00. Aldrig 39 01. 1 gång per år 33 02. 2 gånger per år 68 03. 3 gånger per år 62 04. 1 gång per kvartal 33 05. 2 gånger per kvartal 82 06. 1 gång per månad 63 07. 2 gånger per månad 47 08. 3 gånger per månad 131 09. 1 gång per vecka 36 10. 2 gånger per vecka 37 11. 3 gånger per vecka 21 12. 4 gånger per vecka 28 13. 5 gånger per vecka 249 14. 6 gånger per vecka
VAR 13 EXPRESSEN Loc 26 width 2 F.1d. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Expressen? <Se F.1 för fullständig frågetext> 486 00. Aldrig 16 01. 1 gång per år 25 02. 2 gånger per år 58 03. 3 gånger per år 78 04. 1 gång per kvartal 60 05. 2 gånger per kvartal 136 06. 1 gång per månad 100 07. 2 gånger per månad 100 08. 3 gånger per månad 183 09. 1 gång per vecka 157 10. 2 gånger per vecka 90 11. 3 gånger per vecka 69 12. 4 gånger per vecka 66 13. 5 gånger per vecka 335 14. 6 gånger per vecka
VAR 14 GÖTEBORGS-POSTEN Loc 28 width 2 F.1e. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Göteborgs-Posten? <Se F.1 för fullständig frågetext> 1483 00. Aldrig 50 01. 1 gång per år 23 02. 2 gånger per år 28 03. 3 gånger per år 29 04. 1 gång per kvartal 24 05. 2 gånger per kvartal 31 06. 1 gång per månad 19 07. 2 gånger per månad 18 08. 3 gånger per månad 39 09. 1 gång per vecka 10 10. 2 gånger per vecka 9 11. 3 gånger per vecka 7 12. 4 gånger per vecka 12 13. 5 gånger per vecka 177 14. 6 gånger per vecka
VAR 15 GÖTEBORGS HANDELSTIDNING Loc 30 width 2 F.1f. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Göteborgs Handelstidning? <Se F.1 för fullständig frågetext> 1754 00. Aldrig 31 01. 1 gång per år 27 02. 2 gånger per år 27 03. 3 gånger per år 19 04. 1 gång per kvartal 14 05. 2 gånger per kvartal 15 06. 1 gång per månad 9 07. 2 gånger per månad 6 08. 3 gånger per månad 15 09. 1 gång per vecka 6 10. 2 gånger per vecka 6 11. 3 gånger per vecka 1 12. 4 gånger per vecka 8 13. 5 gånger per vecka 21 14. 6 gånger per vecka
VAR 16 GT KVÄLLSTIDNINGEN Loc 32 width 2 F.1g. Hur ofta läser Du vardagsnummer av GT Kvällstidningen? <Se F.1 för fullständig frågetext> 1630 00. Aldrig 37 01. 1 gång per år 29 02. 2 gånger per år 37 03. 3 gånger per år 29 04. 1 gång per kvartal 24 05. 2 gånger per kvartal 32 06. 1 gång per månad 10 07. 2 gånger per månad 28 08. 3 gånger per månad 35 09. 1 gång per vecka 11 10. 2 gånger per vecka 12 11. 3 gånger per vecka 8 12. 4 gånger per vecka 10 13. 5 gånger per vecka 27 14. 6 gånger per vecka
VAR 17 KVÄLLSPOSTEN Loc 34 width 2 MD=99 F.1h. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Kvällsposten? <Se F.1 för fullständig frågetext> 1559 00. Aldrig 37 01. 1 gång per år 24 02. 2 gånger per år 35 03. 3 gånger per år 19 04. 1 gång per kvartal 16 05. 2 gånger per kvartal 34 06. 1 gång per månad 33 07. 2 gånger per månad 25 08. 3 gånger per månad 46 09. 1 gång per vecka 17 10. 2 gånger per vecka 23 11. 3 gånger per vecka 11 12. 4 gånger per vecka 13 13. 5 gånger per vecka 67 14. 6 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 18 SVENSKA DAGBLADET Loc 36 width 2 F.1i. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Svenska Dagbladet? <Se F.1 för fullständig frågetext> 1555 00. Aldrig 39 01. 1 gång per år 31 02. 2 gånger per år 38 03. 3 gånger per år 42 04. 1 gång per kvartal 17 05. 2 gånger per kvartal 38 06. 1 gång per månad 29 07. 2 gånger per månad 22 08. 3 gånger per månad 35 09. 1 gång per vecka 20 10. 2 gånger per vecka 13 11. 3 gånger per vecka 6 12. 4 gånger per vecka 9 13. 5 gånger per vecka 65 14. 6 gånger per vecka
VAR 19 SYDSVENSKA DAGBLADET Loc 38 width 2 F.1j. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Sydsvenska Dagbladet? <Se F.1 för fullständig frågetext> 1665 00. Aldrig 25 01. 1 gång per år 23 02. 2 gånger per år 22 03. 3 gånger per år 22 04. 1 gång per kvartal 14 05. 2 gånger per kvartal 18 06. 1 gång per månad 10 07. 2 gånger per månad 12 08. 3 gånger per månad 43 09. 1 gång per vecka 8 10. 2 gånger per vecka 11 11. 3 gånger per vecka 3 12. 4 gånger per vecka 6 13. 5 gånger per vecka 77 14. 6 gånger per vecka
VAR 20 AFTONBLADET(SÖNDAG) Loc 40 width 2 F.2. Tidningar Du själv läser.Följande frågor gäller hur ofta Du själv läser vissa tidningar.De flesta människor läser endast en liten del av de uppräknade tidningarna.Vi ber Dig att så noga som möjligt gå igenom och kryssa för samtliga tidningar.I de fall Du inte alls läser en tidning, kryssa för svarsalternativet "Aldrig". F.2a. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Aftonbladet? 847 00. Aldrig 44 01. 1 gång per år 49 02. 2 gånger per år 42 03. 3 gånger per år 73 04. 1 gång per kvartal 42 05. 2 gånger per kvartal 136 06. 1 gång per månad 104 07. 2 gånger per månad 65 08. 3 gånger per månad 557 09. 1 gång per vecka
VAR 21 ARBETET(SÖNDAG) Loc 42 width 2 F.2b. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Arbetet? <Se F.2 för fullständig frågetext> 1763 00. Aldrig 12 01. 1 gång per år 16 02. 2 gånger per år 9 03. 3 gånger per år 10 04. 1 gång per kvartal 16 05. 2 gånger per kvartal 19 06. 1 gång per månad 8 07. 2 gånger per månad 13 08. 3 gånger per månad 93 09. 1 gång per vecka
VAR 22 DAGENS NYHETER(SÖNDAG) Loc 44 width 2 F.2c. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Dagens Nyheter? <Se F.2 för fullständig frågetext> 1229 00. Aldrig 25 01. 1 gång per år 27 02. 2 gånger per år 47 03. 3 gånger per år 41 04. 1 gång per kvartal 28 05. 2 gånger per kvartal 77 06. 1 gång per månad 54 07. 2 gånger per månad 30 08. 3 gånger per månad 401 09. 1 gång per vecka
VAR 23 EXPRESSEN(SÖNDAG) Loc 46 width 2 F.2d. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Expressen? <Se F.2 för fullständig frågetext> 657 00. Aldrig 27 01. 1 gång per år 32 02. 2 gånger per år 46 03. 3 gånger per år 69 04. 1 gång per kvartal 57 05. 2 gånger per kvartal 147 06. 1 gång per månad 125 07. 2 gånger per månad 111 08. 3 gånger per månad 688 09. 1 gång per vecka
VAR 24 GÖTEBORGS-POSTEN(SÖNDAG) Loc 48 width 2 F.2e. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Göteborgs-Posten? <Se F.2 för fullständig frågetext> 1605 00. Aldrig 22 01. 1 gång per år 17 02. 2 gånger per år 16 03. 3 gånger per år 22 04. 1 gång per kvartal 12 05. 2 gånger per kvartal 26 06. 1 gång per månad 18 07. 2 gånger per månad 11 08. 3 gånger per månad 210 09. 1 gång per vecka
VAR 25 GT SÖNDAGSTIDNINGEN Loc 50 width 2 F.2f. Hur ofta läser Du GT Söndagstidningen? <Se F.2 för fullständig frågetext> 1729 00. Aldrig 21 01. 1 gång per år 20 02. 2 gånger per år 12 03. 3 gånger per år 22 04. 1 gång per kvartal 14 05. 2 gånger per kvartal 23 06. 1 gång per månad 17 07. 2 gånger per månad 9 08. 3 gånger per månad 92 09. 1 gång per vecka
VAR 26 GT KVÄLLSTIDNING(SÖNDAG) Loc 52 width 2 F.2g. Hur ofta läser Du söndagsnummer av GT Kvällstidningen? <Se F.2 för fullständig frågetext> 1738 00. Aldrig 27 01. 1 gång per år 17 02. 2 gånger per år 19 03. 3 gånger per år 26 04. 1 gång per kvartal 18 05. 2 gånger per kvartal 22 06. 1 gång per månad 16 07. 2 gånger per månad 12 08. 3 gånger per månad 64 09. 1 gång per vecka
VAR 27 KVÄLLSPOSTEN(SÖNDAG) Loc 54 width 2 F.2h. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Kvällsposten? <Se F.2 för fullständig frågetext> 1642 00. Aldrig 25 01. 1 gång per år 17 02. 2 gånger per år 21 03. 3 gånger per år 16 04. 1 gång per kvartal 10 05. 2 gånger per kvartal 27 06. 1 gång per månad 36 07. 2 gånger per månad 25 08. 3 gånger per månad 140 09. 1 gång per vecka
VAR 28 SV.DAGBLADET(SÖNDAG) Loc 56 width 2 F.2i. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Svenska Dagbladet? <Se F.2 för fullständig frågetext> 1719 00. Aldrig 19 01. 1 gång per år 22 02. 2 gånger per år 20 03. 3 gånger per år 30 04. 1 gång per kvartal 7 05. 2 gånger per kvartal 25 06. 1 gång per månad 13 07. 2 gånger per månad 8 08. 3 gånger per månad 96 09. 1 gång per vecka
VAR 29 SYDSV.DAGBLADET(SÖNDAG) Loc 58 width 2 F.2j. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Sydsvenska Dagbladet? <Se F.2 för fullständig frågetext> 1746 00. Aldrig 10 01. 1 gång per år 14 02. 2 gånger per år 12 03. 3 gånger per år 16 04. 1 gång per kvartal 7 05. 2 gånger per kvartal 12 06. 1 gång per månad 7 07. 2 gånger per månad 4 08. 3 gånger per månad 131 09. 1 gång per vecka
VAR 30 LÄSER ALLAS VECKOTIDNING Loc 60 width 2 MD=99 F.3. Tidningar Du själv läser-Veckotidningar F.3a. Hur ofta läser Du - Allas Veckotidning 1554 00. Aldrig 47 01. 1 gång per år 35 02. 2 gånger per år 34 03. 3 gånger per år 47 04. 1 gång per kvartal 44 05. 2 gånger per kvartal 62 06. 1 gång per månad 28 07. 2 gånger per månad 10 08. 3 gånger per månad 97 09. 1 gång per vecka 1 99. Ej svar
VAR 31 LÄSER ALLERS Loc 62 width 2 MD=99 F.3b. Hur ofta läser Du - Allers <Se F.3 för fullständig frågetext> 1217 00. Aldrig 58 01. 1 gång per år 64 02. 2 gånger per år 70 03. 3 gånger per år 88 04. 1 gång per kvartal 66 05. 2 gånger per kvartal 113 06. 1 gång per månad 45 07. 2 gånger per månad 21 08. 3 gånger per månad 216 09. 1 gång per vecka 1 99. Ej svar
VAR 32 LÄSER DAMERNAS VÄRLD Loc 64 width 2 F.3c. Hur ofta läser Du - Damernas Värld <Se F.3 för fullständig frågetext> 1286 00. Aldrig 63 01. 1 gång per år 49 02. 2 gånger per år 54 03. 3 gånger per år 101 04. 1 gång per kvartal 70 05. 2 gånger per kvartal 118 06. 1 gång per månad 72 07. 2 gånger per månad 33 08. 3 gånger per månad 113 09. 1 gång per vecka
VAR 33 LÄSER FEMINA Loc 66 width 2 F.3d. Hur ofta läser Du - Femina <Se F.3 för fullständig frågetext> 1293 00. Aldrig 63 01. 1 gång per år 43 02. 2 gånger per år 60 03. 3 gånger per år 109 04. 1 gång per kvartal 71 05. 2 gånger per kvartal 116 06. 1 gång per månad 55 07. 2 gånger per månad 33 08. 3 gånger per månad 116 09. 1 gång per vecka
VAR 34 LÄSER FIB-AKTUELLT Loc 68 width 2 F.3e. Hur ofta läser Du - FIB-Aktuellt <Se F.3 för fullständig frågetext> 1133 00. Aldrig 55 01. 1 gång per år 41 02. 2 gånger per år 59 03. 3 gånger per år 104 04. 1 gång per kvartal 72 05. 2 gånger per kvartal 183 06. 1 gång per månad 103 07. 2 gånger per månad 50 08. 3 gånger per månad 159 09. 1 gång per vecka
VAR 35 LÄSER HEMMETS JOURNAL Loc 70 width 2 MD=99 F.3f. Hur ofta läser Du - Hemmets Journal <Se F.3 för fullständig frågetext> 1350 00. Aldrig 55 01. 1 gång per år 42 02. 2 gånger per år 55 03. 3 gånger per år 74 04. 1 gång per kvartal 48 05. 2 gånger per kvartal 83 06. 1 gång per månad 40 07. 2 gånger per månad 30 08. 3 gånger per månad 181 09. 1 gång per vecka 1 99. Ej svar
VAR 36 LÄSER HEMMETS VECKOTIDN. Loc 72 width 2 MD=99 F.3g. Hur ofta läser Du - Hemmets Veckotidning <Se F.3 för fullständig frågetext> 1290 00. Aldrig 62 01. 1 gång per år 41 02. 2 gånger per år 57 03. 3 gånger per år 60 04. 1 gång per kvartal 52 05. 2 gånger per kvartal 92 06. 1 gång per månad 54 07. 2 gånger per månad 25 08. 3 gånger per månad 225 09. 1 gång per vecka 1 99. Ej svar
VAR 37 LÄSER HENNES Loc 74 width 2 F.3h. Hur ofta läser Du - Hennes <Se F.3 för fullständig frågetext> 1666 00. Aldrig 47 01. 1 gång per år 32 02. 2 gånger per år 20 03. 3 gånger per år 32 04. 1 gång per kvartal 32 05. 2 gånger per kvartal 54 06. 1 gång per månad 11 07. 2 gånger per månad 16 08. 3 gånger per månad 49 09. 1 gång per vecka
VAR 38 LÄSER HUSMODERN Loc 76 width 2 MD=99 F.3i. Hur ofta läser Du - Husmodern <Se F.3 för fullständig frågetext> 1221 00. Aldrig 52 01. 1 gång per år 50 02. 2 gånger per år 58 03. 3 gånger per år 107 04. 1 gång per kvartal 55 05. 2 gånger per kvartal 119 06. 1 gång per månad 78 07. 2 gånger per månad 35 08. 3 gånger per månad 182 09. 1 gång per vecka 2 99. Ej svar
VAR 39 LÄSER HÄNT I VECKAN Loc 78 width 2 F.3j. Hur ofta läser Du - Hänt i Veckan <Se F.3 för fullständig frågetext> 1355 00. Aldrig 71 01. 1 gång per år 60 02. 2 gånger per år 59 03. 3 gånger per år 99 04. 1 gång per kvartal 51 05. 2 gånger per kvartal 113 06. 1 gång per månad 55 07. 2 gånger per månad 20 08. 3 gånger per månad 76 09. 1 gång per vecka
VAR 40 LÄSER ICA-KURIREN Loc 80 width 2 MD=99 F.3k. Hur ofta läser Du - ICA-kuriren <Se F.3 för fullständig frågetext> 1068 00. Aldrig 47 01. 1 gång per år 40 02. 2 gånger per år 44 03. 3 gånger per år 80 04. 1 gång per kvartal 34 05. 2 gånger per kvartal 114 06. 1 gång per månad 59 07. 2 gånger per månad 32 08. 3 gånger per månad 441 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 41 LÄSER LAND (DEL 1) Loc 82 width 2 MD=99 F.3l. Hur ofta läser Du - Land (Del 1) <Se F.3 för fullständig frågetext> 1666 00. Aldrig 12 01. 1 gång per år 16 02. 2 gånger per år 15 03. 3 gånger per år 10 04. 1 gång per kvartal 6 05. 2 gånger per kvartal 31 06. 1 gång per månad 16 07. 2 gånger per månad 8 08. 3 gånger per månad 179 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 42 LÄSER LEKTYR Loc 84 width 2 F.3m. Hur ofta läser Du - Lektyr <Se F.3 för fullständig frågetext> 1327 00. Aldrig 33 01. 1 gång per år 40 02. 2 gånger per år 37 03. 3 gånger per år 83 04. 1 gång per kvartal 48 05. 2 gånger per kvartal 130 06. 1 gång per månad 78 07. 2 gånger per månad 39 08. 3 gånger per månad 144 09. 1 gång per vecka
VAR 43 LÄSER METALLARBETAREN Loc 86 width 2 F.3n. Hur ofta läser Du - Metallarbetaren <Se F.3 för fullständig frågetext> 1677 00. Aldrig 17 01. 1 gång per år 11 02. 2 gånger per år 9 03. 3 gånger per år 24 04. 1 gång per kvartal 7 05. 2 gånger per kvartal 60 06. 1 gång per månad 35 07. 2 gånger per månad 10 08. 3 gånger per månad 109 09. 1 gång per vecka
VAR 44 LÄSER MIN VÄRLD Loc 88 width 2 F.3o. Hur ofta läser Du - Min Värld <Se F.3 för fullständig frågetext> 1591 00. Aldrig 22 01. 1 gång per år 19 02. 2 gånger per år 31 03. 3 gånger per år 31 04. 1 gång per kvartal 21 05. 2 gånger per kvartal 55 06. 1 gång per månad 20 07. 2 gånger per månad 22 08. 3 gånger per månad 147 09. 1 gång per vecka
VAR 45 LÄSER MITT LIVS NOVELL Loc 90 width 2 F.3p. Hur ofta läser Du - Mitt Livs Novell <Se F.3 för fullständig frågetext> 1717 00. Aldrig 41 01. 1 gång per år 25 02. 2 gånger per år 24 03. 3 gånger per år 24 04. 1 gång per kvartal 19 05. 2 gånger per kvartal 41 06. 1 gång per månad 11 07. 2 gånger per månad 9 08. 3 gånger per månad 48 09. 1 gång per vecka
VAR 46 LÄSER RÖSTER I RADIO/TV Loc 92 width 2 F.3q. Hur ofta läser Du - Röster i Radio/TV <Se F.3 för fullständig frågetext> 1587 00. Aldrig 68 01. 1 gång per år 46 02. 2 gånger per år 42 03. 3 gånger per år 39 04. 1 gång per kvartal 31 05. 2 gånger per kvartal 55 06. 1 gång per månad 8 07. 2 gånger per månad 12 08. 3 gånger per månad 71 09. 1 gång per vecka
VAR 47 LÄSER SAXONS VECKOTIDN. Loc 94 width 2 F.3r. Hur ofta läser Du - Saxons Veckotidning <Se F.3 för fullständig frågetext> 1717 00. Aldrig 39 01. 1 gång per år 17 02. 2 gånger per år 19 03. 3 gånger per år 18 04. 1 gång per kvartal 20 05. 2 gånger per kvartal 34 06. 1 gång per månad 17 07. 2 gånger per månad 5 08. 3 gånger per månad 73 09. 1 gång per vecka
VAR 48 LÄSER SE Loc 96 width 2 F.3s. Hur ofta läser Du - Se <Se F.3 för fullständig frågetext> 1103 00. Aldrig 62 01. 1 gång per år 81 02. 2 gånger per år 96 03. 3 gånger per år 136 04. 1 gång per kvartal 103 05. 2 gånger per kvartal 169 06. 1 gång per månad 67 07. 2 gånger per månad 34 08. 3 gånger per månad 108 09. 1 gång per vecka
VAR 49 LÄSER SVENSK DAMTIDNING Loc 98 width 2 F.3t. Hur ofta läser Du - Svensk Damtidning <Se F.3 för fullständig frågetext> 1572 00. Aldrig 41 01. 1 gång per år 43 02. 2 gånger per år 41 03. 3 gånger per år 61 04. 1 gång per kvartal 24 05. 2 gånger per kvartal 58 06. 1 gång per månad 32 07. 2 gånger per månad 17 08. 3 gånger per månad 70 09. 1 gång per vecka
VAR 50 LÄSER SVENSKA JOURNALEN Loc 100 width 2 F.3u. Hur ofta läser Du - Svenska Journalen <Se F.3 för fullständig frågetext> 1754 00. Aldrig 35 01. 1 gång per år 17 02. 2 gånger per år 24 03. 3 gånger per år 30 04. 1 gång per kvartal 21 05. 2 gånger per kvartal 26 06. 1 gång per månad 7 07. 2 gånger per månad 7 08. 3 gånger per månad 38 09. 1 gång per vecka
VAR 51 LÄSER VECKO-JOURNALEN Loc 102 width 2 F.3v. Hur ofta läser Du - Vecko-Journalen <Se F.3 för fullständig frågetext> 1700 00. Aldrig 44 01. 1 gång per år 33 02. 2 gånger per år 32 03. 3 gånger per år 40 04. 1 gång per kvartal 15 05. 2 gånger per kvartal 45 06. 1 gång per månad 14 07. 2 gånger per månad 5 08. 3 gånger per månad 31 09. 1 gång per vecka
VAR 52 LÄSER VECKO-REVYN Loc 104 width 2 F.3x. Hur ofta läser Du - Vecko-Revyn <Se F.3 för fullständig frågetext> 1377 00. Aldrig 48 01. 1 gång per år 56 02. 2 gånger per år 58 03. 3 gånger per år 70 04. 1 gång per kvartal 56 05. 2 gånger per kvartal 94 06. 1 gång per månad 41 07. 2 gånger per månad 26 08. 3 gånger per månad 133 09. 1 gång per vecka
VAR 53 LÄSER VI Loc 106 width 2 F.3y. Hur ofta läser Du - Vi <Se F.3 för fullständig frågetext> 1446 00. Aldrig 48 01. 1 gång per år 25 02. 2 gånger per år 32 03. 3 gånger per år 38 04. 1 gång per kvartal 19 05. 2 gånger per kvartal 67 06. 1 gång per månad 33 07. 2 gånger per månad 19 08. 3 gånger per månad 232 09. 1 gång per vecka
VAR 54 LÄSER ÅRET RUNT Loc 108 width 2 F.3z. Hur ofta läser Du - Året Runt <Se F.3 för fullständig frågetext> 962 00. Aldrig 45 01. 1 gång per år 59 02. 2 gånger per år 67 03. 3 gånger per år 85 04. 1 gång per kvartal 87 05. 2 gånger per kvartal 172 06. 1 gång per månad 87 07. 2 gånger per månad 47 08. 3 gånger per månad 348 09. 1 gång per vecka
VAR 55 BYGGNADSARBETAREN Loc 110 width 1 F.4. Tidningar Du själv läser - 10-dagarstidningar. F.4a. Hur ofta läser Du Byggnadsarbetaren 1819 0. Aldrig 4 1. 1 gång per år 7 2. 2 gånger per år 2 3. 3 gånger per år 7 4. 1 gång per kvartal 3 5. 2 gånger per kvartal 25 6. 1 gång per månad 16 7. 2 gånger per månad 76 8. 3 gånger per månad
VAR 56 STATSANSTÄLLD Loc 111 width 1 F.4b. Hur ofta läser Du Statsanställd <Se F.4 för fullständig frågetext> 1802 0. Aldrig 6 1. 1 gång per år 4 2. 2 gånger per år 5 3. 3 gånger per år 7 4. 1 gång per kvartal 2 5. 2 gånger per kvartal 22 6. 1 gång per månad 16 7. 2 gånger per månad 95 8. 3 gånger per månad
VAR 57 ALLT OM MAT Loc 112 width 1 F.5. Tidningar Du själv läser - 14-dagarstidningar. F.5a. Hur ofta läser du - Allt om Mat 1502 0. aldrig 60 1. 1 gång/år 53 2. 2 gånger/år 49 3. 3 gånger/år 80 4. 1 gång/kvartal 26 5. 2 gånger/kvartal 93 6. 1 gång/månad 96 7. 2 gånger/månad
VAR 58 FABRIKSARBETAREN Loc 113 width 1 F.5b. Hur ofta läser Du Fabriksarbetaren <Se F.5 för fullständig frågetext> 1888 0. aldrig 11 1. 1 gång/år 7 2. 2 gånger/år 3 3. 3 gånger/år 7 4. 1 gång/kvartal 2 5. 2 gånger/kvartal 20 6. 1 gång/månad 21 7. 2 gånger/månad
VAR 59 KOMMUNALARBETAREN Loc 114 width 1 F.5c. Hur ofta läser Du - Kommunalarbetaren <Se F.5 för fullständig frågetext> 1771 0. aldrig 12 1. 1 gång/år 7 2. 2 gånger/år 5 3. 3 gånger/år 8 4. 1 gång/kvartal 5 5. 2 gånger/kvartal 46 6. 1 gång/månad 105 7. 2 gånger/månad
VAR 60 MOTOR Loc 115 width 1 F.5d. Hur ofta läser Du - Motor <Se F.5 för fullständig frågetext> 1495 0. aldrig 46 1. 1 gång/år 48 2. 2 gånger/år 56 3. 3 gånger/år 59 4. 1 gång/kvartal 27 5. 2 gånger/kvartal 73 6. 1 gång/månad 155 7. 2 gånger/månad
VAR 61 MOTORFÖRAREN Loc 116 width 1 F.5e. Hur ofta läser Du - Motorföraren <Se F.5 för fullständig frågetext> 1729 0. aldrig 30 1. 1 gång/år 23 2. 2 gånger/år 12 3. 3 gånger/år 21 4. 1 gång/kvartal 17 5. 2 gånger/kvartal 43 6. 1 gång/månad 84 7. 2 gånger/månad
VAR 62 TEKNIKENS VÄRLD Loc 117 width 1 F.5f. Hur ofta läser Du - Teknikens Värld <Se F.5 för fullständig frågetext> 1499 0. aldrig 67 1. 1 gång/år 55 2. 2 gånger/år 53 3. 3 gånger/år 75 4. 1 gång/kvartal 35 5. 2 gånger/kvartal 85 6. 1 gång/månad 90 7. 2 gånger/månad
VAR 63 VI BILÄGARE Loc 118 width 1 F.5g. Hur ofta läser Du - Vi Bilägare <Se F.5 för fullständig frågetext> 1374 0. aldrig 35 1. 1 gång/år 39 2. 2 gånger/år 22 3. 3 gånger/år 55 4. 1 gång/kvartal 17 5. 2 gånger/kvartal 129 6. 1 gång/månad 288 7. 2 gånger/månad
VAR 64 LÄSER ALLT I HEMMET Loc 119 width 1 F.6. Tidningar Du själv läser - Månadstidningar F.6a. Hur ofta läser du - Allt i Hemmet 1204 0. aldrig 97 1. 1 gång/år 120 2. 2 gånger/år 102 3. 3 gånger/år 153 4. 1 gång/kvartal 51 5. 2 gånger/kvartal 232 6. 1 gång/månad
VAR 65 LÄSER BÅT FÖR ALLA Loc 120 width 1 F.6b. Hur ofta läser du - Båt för Alla <Se F.6 för fullständig frågetext> 1806 0. aldrig 36 1. 1 gång/år 22 2. 2 gånger/år 16 3. 3 gånger/år 30 4. 1 gång/kvartal 14 5. 2 gånger/kvartal 35 6. 1 gång/månad
VAR 66 LÄSER BÅT-NYTT Loc 121 width 1 F.6c. Hur ofta läser du - Båt-Nytt <Se F.6 för fullständig frågetext> 1736 0. aldrig 47 1. 1 gång/år 36 2. 2 gånger/år 20 3. 3 gånger/år 37 4. 1 gång/kvartal 16 5. 2 gånger/kvartal 67 6. 1 gång/månad
VAR 67 LÄSER DET BÄSTA Loc 122 width 1 F.6d. Hur ofta läser du - Det Bästa <Se F.6 för fullständig frågetext> 1498 0. aldrig 64 1. 1 gång/år 57 2. 2 gånger/år 43 3. 3 gånger/år 60 4. 1 gång/kvartal 15 5. 2 gånger/kvartal 222 6. 1 gång/månad
VAR 68 LÄSER FOTO OCH FILMTEKN. Loc 123 width 1 F.6e. Hur ofta läser du - Foto och Filmteknik <Se F.6 för fullständig frågetext> 1850 0. aldrig 34 1. 1 gång/år 15 2. 2 gånger/år 9 3. 3 gånger/år 22 4. 1 gång/kvartal 2 5. 2 gånger/kvartal 27 6. 1 gång/månad
VAR 69 LÄSER HEM OCH FRITID Loc 124 width 1 MD=9 F.6f. Hur ofta läser du - Hem och Fritid <Se F.6 för fullständig frågetext> 1333 0. aldrig 88 1. 1 gång/år 103 2. 2 gånger/år 79 3. 3 gånger/år 115 4. 1 gång/kvartal 36 5. 2 gånger/kvartal 204 6. 1 gång/månad 1 9. Ej svar
VAR 70 LÄSER ILLUSTR.MOTORSPORT Loc 125 width 1 F.6g. Hur ofta läser Du - Illustrerad Motor Sport <Se F.6 för fullständig frågetext> 1802 0. aldrig 29 1. 1 gång/år 28 2. 2 gånger/år 16 3. 3 gånger/år 30 4. 1 gång/kvartal 14 5. 2 gånger/kvartal 40 6. 1 gång/månad
VAR 71 LÄSER JAKTM.O.FISKEV. Loc 126 width 1 F.6h. Hur ofta läser Du - Jaktmarker och Fiskevatten <Se F.6 för fullständig frågetext> 1776 0. aldrig 34 1. 1 gång/år 26 2. 2 gånger/år 23 3. 3 gånger/år 24 4. 1 gång/kvartal 7 5. 2 gånger/kvartal 69 6. 1 gång/månad
VAR 72 LÄSER SVENSK JAKT Loc 127 width 1 F.6i. Hur ofta läser Du - Svensk Jakt <Se F.6 för fullständig frågetext> 1776 0. aldrig 35 1. 1 gång/år 20 2. 2 gånger/år 16 3. 3 gånger/år 21 4. 1 gång/kvartal 7 5. 2 gånger/kvartal 84 6. 1 gång/månad
VAR 73 LÄSER SV.MOTORTIDNING Loc 128 width 1 F.6j. Hur ofta läser Du - Svensk Motortidning <Se F.6 för fullständig frågetext> 1818 0. aldrig 42 1. 1 gång/år 22 2. 2 gånger/år 16 3. 3 gånger/år 20 4. 1 gång/kvartal 9 5. 2 gånger/kvartal 32 6. 1 gång/månad
VAR 74 LÄSER TEKNIK FÖR ALLA Loc 129 width 1 F.6k. Hur ofta läser du - Teknik för Alla <Se F.6 för fullständig frågetext> 1669 0. aldrig 76 1. 1 gång/år 46 2. 2 gånger/år 43 3. 3 gånger/år 50 4. 1 gång/kvartal 24 5. 2 gånger/kvartal 51 6. 1 gång/månad
VAR 75 LÄSER VI FÖRÄLDRAR Loc 130 width 1 F.6l. Hur ofta läser du - Vi Föräldrar <Se F.6 för fullständig frågetext> 1613 0. aldrig 57 1. 1 gång/år 48 2. 2 gånger/år 40 3. 3 gånger/år 56 4. 1 gång/kvartal 23 5. 2 gånger/kvartal 122 6. 1 gång/månad
VAR 76 LÄSER VÅR BOSTAD Loc 131 width 1 F.6m. Hur ofta läser du - Vår Bostad <Se F.6 för fullständig frågetext> 1516 0. aldrig 56 1. 1 gång/år 42 2. 2 gånger/år 28 3. 3 gånger/år 51 4. 1 gång/kvartal 23 5. 2 gånger/kvartal 243 6. 1 gång/månad
VAR 77 UNDER 3 ÅR Loc 132 width 2 MD=99 F.7. Vi skulle vilja veta hur många personer Ditt hushåll normalt består av.Medräkna även sådana,som befinner sig på kortare semester,kortare militärtjänst, tillfälligt på sjukhus m.m. Obs]Räkna även med Dig själv. F.7a. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna:under 3 år Kod: 0 1 2 3 Frek: 1701 238 19 1
VAR 78 3-6 ÅR Loc 134 width 2 MD=99 F.7b. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 3-6 år <Se F.7 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 Frek: 1622 297 39 1
VAR 79 7-10 ÅR Loc 136 width 2 MD=99 F.7c. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 7-10 år <Se F.7 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 Frek: 1620 289 48 2
VAR 80 11-14 ÅR Loc 138 width 2 MD=99 F.7d. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 11-14 år <Se F.7 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 Frek: 1592 304 62 1
VAR 81 15-19 ÅR Loc 140 width 2 MD=99 F.7e. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 15-19 år <Se F.7 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 Frek: 1424 422 101 12
VAR 82 20-67 ÅR Loc 142 width 2 MD=99 F.7f. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 20-67 år <Se F.7 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 4 5 6 7 Frek: 38 292 1356 230 34 7 1 1
VAR 83 68 ÅR ELLER ÄLDRE Loc 144 width 2 MD=99 F.7g. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 68 år eller äldre <Se F.7 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 4 Frek: 1840 95 23 1
VAR 84 TOTALANTAL Loc 146 width 2 MD=99 F.7h. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna:totalt antal personer <Se F.7 för fullständig frågetext> Kod: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 99 Frek: 192 518 478 491 181 67 19 6 3 4
VAR 85 PERSONLIG INKOMST Loc 148 width 1 MD=9 F.8. Var vänlig sätt ett kryss i den ruta,som motsvarar den inkomstgrupp Du tillhör samt Ditt hushåll tillhör.Studiemedel,räntor och pensioner räknas till inkomsterna.Uppgifterna bör avse årsinkomsten innan skatt dragits. F.8a. Din personliga inkomst i kronor per år 622 0. Under 10.000 311 1. 10.000-20.000 394 2. 20.000-30.000 350 3. 30.000-40.000 123 4. 40.000-50.000 88 5. Över 50.000 71 9. Ej svar
VAR 86 HUSHÅLLETS TOTALINKOMST Loc 149 width 1 MD=9 F.8b. Hushållets totala inkomst i kronor per år <Se F.8 för fullständig frågetext> 56 0. Under 10.000 168 1. 10.000-20.000 280 2. 20.000-30.000 393 3. 30.000-40.000 344 4. 40.000-50.000 494 5. Över 50.000 224 9. Ej svar
VAR 87 DAGLIGVARUINKÖP:SJÄLV Loc 150 width 1 MD=9 F.9. Medlemmar i ett hushåll brukar handla olika mycket.Hur stor del av Ditt hushålls inköp av livsmedel och andra varor för dagligt bruk gör Du själv? 394 0. Gör praktiskt taget inga sådana inköp själv 401 1. Gör mindre än hälften av alla inköp 216 2. Gör ungefär hälften av alla inköp 190 3. Gör mer än hälften av alla inköp 757 4. Gör alla eller nästan alla inköp 1 9. Ej svar
VAR 88 FINNS:PERSONBIL/KOMBI Loc 151 width 1 MD=9 F.10. Vilka av nedanstående produkter finns i Ditt hushåll? F.10a. I hushållet finns:personbil/kombi 388 0. Finns ej 1519 1. Finns 52 9. Ej svar
VAR 89 FINNS:FRITIDSHUS Loc 152 width 1 MD=9 F.10b. I hushållet finns:fritidshus <Se F.10 för fullständig frågetext> 1462 0. Finns ej 445 1. Finns 52 9. Ej svar
VAR 90 FINNS:HUND Loc 153 width 1 MD=9 F.10c. I hushållet finns:hund <Se F.10 för fullständig frågetext> 1538 0. Finns ej 369 1. Finns 52 9. Ej svar
VAR 91 FINNS:KATT Loc 154 width 1 MD=9 F.10d. I hushållet finns:katt <Se F.10 för fullständig frågetext> 1609 0. Finns ej 298 1. Finns 52 9. Ej svar
VAR 92 FINNS:DISKMASKIN Loc 155 width 1 MD=9 F.10e. I hushållet finns:diskmaskin <Se F.10 för fullständig frågetext> 1648 0. Finns ej 259 1. Finns 52 9. Ej svar
VAR 93 FINNS:TVÄTTMASKIN Loc 156 width 1 MD=9 F.10f. I hushållet finns:tvättmaskin <Se F.10 för fullständig frågetext> 665 0. Finns ej 1242 1. Finns 52 9. Ej svar
VAR 94 FINNS:KASSETTBANDSPELARE Loc 157 width 1 MD=9 F.10g. I hushållet finns:kassettbandspelare <Se F.10 för fullständig frågetext> 1509 0. Finns ej 398 1. Finns 52 9. Ej svar
VAR 95 FINNS:STEREOANLÄGGNING Loc 158 width 1 MD=9 F.10h. I hushållet finns:stereoanläggning <Se F.10 för fullständig frågetext> 1337 0. Finns ej 570 1. Finns 52 9. Ej svar
VAR 96 FINNS:VANLIG BANDSPELARE Loc 159 width 1 MD=9 F.10i. I hushållet finns:vanlig bandspelare <Se F.10 för fullständig frågetext> 1229 0. Finns ej 678 1. Finns 52 9. Ej svar
VAR 97 FINNS:BILDKAMERA-INST. Loc 160 width 1 MD=9 F.10j. I hushållet finns:bildkamera-typ Instamatic <Se F.10 för fullständig frågetext> 850 0. Finns ej 1057 1. Finns 52 9. Ej svar
VAR 98 FINNS:SYSTEMKAMERA Loc 161 width 1 MD=9 F.10k. I hushållet finns:bildkamera-typ systemkamera <Se F.10 för fullständig frågetext> 1309 0. Finns ej 598 1. Finns 52 9. Ej svar
VAR 99 FINNS:FILMKAMERA Loc 162 width 1 MD=9 F.10l. I hushållet finns:filmkamera <Se F.10 för fullständig frågetext> 1501 0. Finns ej 406 1. Finns 52 9. Ej svar
VAR 100 FINNS:STILLBILDSPROJEKT. Loc 163 width 1 MD=9 F.10m. I hushållet finns:stillbildsprojektor <Se F.10 för fullständig frågetext> 1485 0. Finns ej 422 1. Finns 52 9. Ej svar
VAR 101 FINNS:FILMPROJEKTOR Loc 164 width 1 MD=9 F.10n. I hushållet finns:filmprojektor <Se F.10 för fullständig frågetext> 1583 0. Finns ej 324 1. Finns 52 9. Ej svar
VAR 102 FINNS:MOTOR-SEGELBÅT Loc 165 width 1 MD=9 F.10o. I hushållet finns:motor- eller segelbåt <Se F.10 för fullständig frågetext> 1658 0. Finns ej 249 1. Finns 52 9. Ej svar
VAR 103 FINNS:BURFÅGLAR Loc 166 width 1 MD=9 F.10p. I hushållet finns:burfåglar <Se F.10 för fullständig frågetext> 1735 0. Finns ej 172 1. Finns 52 9. Ej svar
VAR 104 FINNS:AKVARIEFISKAR Loc 167 width 1 MD=9 F.10q. I hushållet finns:akvariefiskar <Se F.10 för fullständig frågetext> 1744 0. Finns ej 163 1. Finns 52 9. Ej svar
VAR 105 KÖN Loc 168 width 1 F.11. Personliga uppgifter.När man sammanställer resultat av undersökningar i tabeller brukar man dela upp svaren på olika grupper.Därför skulle vi gärna vilja ha följande uppgifter om Dig själv. F.11a. Kön 961 1. Man 998 2. Kvinna
VAR 106 CIVILSTÅND Loc 169 width 1 MD=9 F.11b. Civilstånd <Se F.11 för fullständig frågetext> 464 1. Ogift 1374 2. Gift eller sammanboende 111 3. Änka/änkling/frånskild 10 9. Ej svar
VAR 107 ÅLDER Loc 170 width 2 MD=99 F.11c. Ålder <Se F.11 för fullständig frågetext> 205 00. 19 år och yngre 181 01. 20-24 år 251 02. 25-29 år 189 03. 30-34 år 170 04. 35-39 år 157 05. 40-44 år 193 06. 45-49 år 185 07. 50-54 år 210 08. 55-60 år 216 09. 61 år och äldre 2 99. Ej svar
VAR 108 YRKE Loc 172 width 1 MD=9 F.11d. Förvärvsarbete/sysselsättning.Vilket av nedanstående alternativ passar in på Dig? <Se F.11 för fullständig frågetext> 1008 1. Förvärvsarbete,heltid 244 2. Förvärvsarbete,deltid 378 3. Hemmafru 202 4. Studerande 92 5. Annan sysselsättning 21 6. Pensionär 14 9. Ej svar
VAR 109 UTBILDNING Loc 173 width 2 F.11e. Vilka av nedanstående utbildningsformer har Du genomgått eller genomgår Du för närvarande? <Se F.11 för fullständig frågetext> Utbildning 1 953 00. Folkskola 163 01. Grundskola eller enhetsskola 127 02. Realskola 32 03. Annan jämförbar utbildning Utbildning 2 109 04. Fackskola 95 05. Flickskola eller folkhögskola 120 06. Annan jämförbar utbildning Utbildning 3 171 07. Gymnasium eller annan jämförbar utbildning Utbildning 4 30 08. Seminarium 159 09. Högskola,universitet eller annan hithörande utbildning
VAR 110 ORTSTORLEK Loc 175 width 1 MD=9 F.11f. Hur stor är den ort där Du bor? <Se F.11 för fullständig frågetext> 131 1. Under 200 invånare 221 2. 200-1.999 236 3. 2.000-4.999 169 4. 5.000-9.999 289 5. 10.000-24.999 258 6. 25.000-49.999 222 7. 50.000-99.999 381 8. 100.000 och däröver 52 9. Ej svar
VAR 111 BOENDEFORM Loc 176 width 2 MD=99 F.11g. Bor Du i: <Se F.11 för fullständig frågetext> 203 01. Insatslägenhet 705 02. Hyrd lägenhet 627 03. Egen villa 58 04. Hyrd villa 48 05. Eget radhus 27 06. Hyrt radhus 175 07. Jordbruksfastighet 60 08. Inneboende 53 09. Annan bostadsform 3 99. Ej svar
VAR 112 HANDLA MAT Loc 178 width 1 MD=9 F.12. Intresse för olika aktiviteter.Olika människor är intresserade av olika saker. Hur intresserad är Du själv av att utöva nedanstående aktiviteter? F.12a. Hur intresserad är Du själv av att handla mat? 138 1. Mycket ointresserad 150 2. Ganska ointresserad 138 3. Något ointresserad 84 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 498 5. Något intresserad 674 6. Ganska intresserad 273 7. Mycket intresserad 4 9. Ej svar
VAR 113 LAGA MAT Loc 179 width 1 MD=9 F.12b. Hur intresserad är Du själv av att laga mat? <Se F.12 för fullständig frågetext> 141 1. Mycket ointresserad 132 2. Ganska ointresserad 109 3. Något ointresserad 83 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 469 5. Något intresserad 609 6. Ganska intresserad 413 7. Mycket intresserad 3 9. Ej svar
VAR 114 PRÖVA NYA MATRÄTTER Loc 180 width 1 MD=9 F.12c. Hur intresserad är Du själv av att pröva nya maträtter? <Se F.12 för fullständig frågetext> 117 1. Mycket ointresserad 97 2. Ganska ointresserad 102 3. Något ointresserad 114 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 510 5. Något intresserad 521 6. Ganska intresserad 477 7. Mycket intresserad 21 9. Ej svar
VAR 115 PRÖVA NYA CIGARRETTER Loc 181 width 1 MD=9 F.12d. Hur intresserad är Du själv av att pröva nya cigarretter? <Se F.12 för fullständig frågetext> 1064 1. Mycket ointresserad 143 2. Ganska ointresserad 93 3. Något ointresserad 409 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 175 5. Något intresserad 43 6. Ganska intresserad 19 7. Mycket intresserad 13 9. Ej svar
VAR 116 PRÖVA NYA CIGARILLER Loc 182 width 1 MD=9 F.12e. Hur intresserad är Du själv av att pröva nya cigariller? <Se F.12 för fullständig frågetext> 1246 1. Mycket ointresserad 83 2. Ganska ointresserad 56 3. Något ointresserad 498 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 51 5. Något intresserad 13 6. Ganska intresserad 5 7. Mycket intresserad 7 9. Ej svar
VAR 117 PRÖVA NY PIPTOBAK Loc 183 width 1 MD=9 F.12f. Hur intresserad är Du själv av att pröva ny piptobak? <Se F.12 för fullständig frågetext> 1237 1. Mycket ointresserad 70 2. Ganska ointresserad 44 3. Något ointresserad 469 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 92 5. Något intresserad 26 6. Ganska intresserad 11 7. Mycket intresserad 10 9. Ej svar
VAR 118 HA GÄSTER Loc 184 width 1 MD=9 F.12g. Hur intresserad är Du själv av att ha gäster? <Se F.12 för fullständig frågetext> 35 1. Mycket ointresserad 39 2. Ganska ointresserad 74 3. Något ointresserad 107 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 543 5. Något intresserad 776 6. Ganska intresserad 372 7. Mycket intresserad 13 9. Ej svar
VAR 119 JOBBA MED BILEN Loc 185 width 1 MD=9 F.12h. Hur intresserad är Du själv av att jobba med bilen? <Se F.12 för fullständig frågetext> 535 1. Mycket ointresserad 132 2. Ganska ointresserad 119 3. Något ointresserad 379 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 410 5. Något intresserad 250 6. Ganska intresserad 121 7. Mycket intresserad 13 9. Ej svar
VAR 120 FOTOGRAFERA Loc 186 width 1 MD=9 F.12i. Hur intresserad är Du själv av att fotografera? <Se F.12 för fullständig frågetext> 295 1. Mycket ointresserad 98 2. Ganska ointresserad 111 3. Något ointresserad 236 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 668 5. Något intresserad 384 6. Ganska intresserad 164 7. Mycket intresserad 3 9. Ej svar
VAR 121 MÅLA Loc 187 width 1 MD=9 F.12j. Hur intresserad är Du själv av att måla? <Se F.12 för fullständig frågetext> 311 1. Mycket ointresserad 113 2. Ganska ointresserad 107 3. Något ointresserad 265 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 608 5. Något intresserad 357 6. Ganska intresserad 190 7. Mycket intresserad 8 9. Ej svar
VAR 122 SNICKRA Loc 188 width 1 MD=9 F.12k. Hur intresserad är Du själv av att snickra? <Se F.12 för fullständig frågetext> 432 1. Mycket ointresserad 124 2. Ganska ointresserad 125 3. Något ointresserad 375 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 419 5. Något intresserad 311 6. Ganska intresserad 165 7. Mycket intresserad 8 9. Ej svar
VAR 123 FRILUFTSLIV Loc 189 width 1 MD=9 F.12l. Hur intresserad är Du själv av friluftsliv? <Se F.12 för fullständig frågetext> 68 1. Mycket ointresserad 29 2. Ganska ointresserad 56 3. Något ointresserad 107 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 446 5. Något intresserad 630 6. Ganska intresserad 618 7. Mycket intresserad 5 9. Ej svar
VAR 124 SPORTFISKA Loc 190 width 1 MD=9 F.12m. Hur intresserad är Du själv av att sportfiska? <Se F.12 för fullständig frågetext> 522 1. Mycket ointresserad 124 2. Ganska ointresserad 101 3. Något ointresserad 327 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 382 5. Något intresserad 232 6. Ganska intresserad 266 7. Mycket intresserad 5 9. Ej svar
VAR 125 MATVARUNYHETER Loc 191 width 1 MD=9 F.13. Intresse för information. Hur stort är Ditt intresse för information om nedanstående ämnesområden? Svara genom att sätta ett kryss på varje rad. F.13a. Hur stort är Ditt intresse för information om matvarunyheter? 148 1. Mycket ointresserad 107 2. Ganska ointresserad 115 3. Något ointresserad 136 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 519 5. Något intresserad 518 6. Ganska intresserad 411 7. Mycket intresserad 5 9. Ej svar
VAR 126 ÖL Loc 192 width 1 MD=9 F.13b. Hurstort är Ditt intresse för information om öl? <Se F.13 för fullständig frågetext> 537 1. Mycket ointresserad 222 2. Ganska ointresserad 191 3. Något ointresserad 333 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 450 5. Något intresserad 154 6. Ganska intresserad 65 7. Mycket intresserad 7 9. Ej svar
VAR 127 LÄSKEDRYCKER Loc 193 width 1 MD=9 F.13c. Hur stort är Ditt intresse för information om läskedrycker? <Se F.13 för fullständig frågetext> 348 1. Mycket ointresserad 254 2. Ganska ointresserad 261 3. Något ointresserad 300 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 572 5. Något intresserad 165 6. Ganska intresserad 44 7. Mycket intresserad 15 9. Ej svar
VAR 128 JUICE Loc 194 width 1 MD=9 F.13d. Hur stort är Ditt intresse för information om juice? <Se F.13 för fullständig frågetext> 252 1. Mycket ointresserad 165 2. Ganska ointresserad 198 3. Något ointresserad 294 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 610 5. Något intresserad 305 6. Ganska intresserad 126 7. Mycket intresserad 9 9. Ej svar
VAR 129 KAFFE Loc 195 width 1 MD=9 F.13e. Hur stort är Ditt intresse för information om kaffe? <Se F.13 för fullständig frågetext> 218 1. Mycket ointresserad 164 2. Ganska ointresserad 164 3. Något ointresserad 236 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 568 5. Något intresserad 365 6. Ganska intresserad 238 7. Mycket intresserad 6 9. Ej svar
VAR 130 SKÖNHETSVÅRD Loc 196 width 1 MD=9 F.13f. Hur stort är Ditt intresse för information om skönhetsvård? <Se F.13 för fullständig frågetext> 441 1. Mycket ointresserad 165 2. Ganska ointresserad 156 3. Något ointresserad 302 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 482 5. Något intresserad 257 6. Ganska intresserad 146 7. Mycket intresserad 10 9. Ej svar
VAR 131 KOST- O. BANTNINGSFRÅGOR Loc 197 width 1 MD=9 F.13g. Hur stort är Ditt intresse för information om kost- och bantningsfrågor? <Se F.13 för fullständig frågetext> 433 1. Mycket ointresserad 176 2. Ganska ointresserad 139 3. Något ointresserad 311 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 444 5. Något intresserad 259 6. Ganska intresserad 185 7. Mycket intresserad 12 9. Ej svar
VAR 132 HÄLSOFRÅGOR Loc 198 width 1 MD=9 F.13h. Hur stort är Ditt intresse för information om hälsofrågor? <Se F.13 för fullständig frågetext> 117 1. Mycket ointresserad 53 2. Ganska ointresserad 94 3. Något ointresserad 173 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 584 5. Något intresserad 535 6. Ganska intresserad 391 7. Mycket intresserad 12 9. Ej svar
VAR 133 MEDEL MOT MJÄLL Loc 199 width 1 MD=9 F.13i. Hur stort är Ditt intresse för information om medel mot mjäll? <Se F.13 för fullständig frågetext> 400 1. Mycket ointresserad 149 2. Ganska ointresserad 158 3. Något ointresserad 424 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 495 5. Något intresserad 205 6. Ganska intresserad 112 7. Mycket intresserad 16 9. Ej svar
VAR 134 RENGÖRINGSMEDEL Loc 200 width 1 MD=9 F.13j. Hur stort är Ditt intresse för information om rengöringsmedel? <Se F.13 för fullständig frågetext> 193 1. Mycket ointresserad 115 2. Ganska ointresserad 139 3. Något ointresserad 245 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 646 5. Något intresserad 376 6. Ganska intresserad 240 7. Mycket intresserad 5 9. Ej svar
VAR 135 MILJÖVÅRD Loc 201 width 1 MD=9 F.13k. Hur stort är Ditt intresse för information om miljövård? <Se F.13 för fullständig frågetext> 55 1. Mycket ointresserad 23 2. Ganska ointresserad 51 3. Något ointresserad 160 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 506 5. Något intresserad 562 6. Ganska intresserad 597 7. Mycket intresserad 5 9. Ej svar
VAR 136 MILJÖVÄNLIGA TVÄTTMEDEL Loc 202 width 1 MD=9 F.13l. Hur stort är Ditt intresse för information om miljövänliga tvättmedel? <Se F.13 för fullständig frågetext> 85 1. Mycket ointresserad 32 2. Ganska ointresserad 74 3. Något ointresserad 235 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 464 5. Något intresserad 504 6. Ganska intresserad 553 7. Mycket intresserad 12 9. Ej svar
VAR 137 MODE Loc 203 width 1 MD=9 F.13m. Hur stort är Ditt intresse för information om mode? <Se F.13 för fullständig frågetext> 214 1. Mycket ointresserad 86 2. Ganska ointresserad 101 3. Något ointresserad 202 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 532 5. Något intresserad 476 6. Ganska intresserad 341 7. Mycket intresserad 7 9. Ej svar
VAR 138 HEMINREDNING Loc 204 width 1 MD=9 F.13n. Hur stort är Ditt intresse för information om heminredning? <Se F.13 för fullständig frågetext> 94 1. Mycket ointresserad 49 2. Ganska ointresserad 69 3. Något ointresserad 150 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 572 5. Något intresserad 586 6. Ganska intresserad 427 7. Mycket intresserad 12 9. Ej svar
VAR 139 TV/RADIOAPPARATER Loc 205 width 1 MD=9 F.13o. Hur stort är Ditt intresse för information om TV/Radioapparater? <Se F.13 för fullständig frågetext> 167 1. Mycket ointresserad 161 2. Ganska ointresserad 189 3. Något ointresserad 307 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 705 5. Något intresserad 310 6. Ganska intresserad 116 7. Mycket intresserad 4 9. Ej svar
VAR 140 STEREOANLÄGGNINGAR Loc 206 width 1 MD=9 F.13p. Hur stort är Ditt intresse för information om stereoanläggningar? <Se F.13 för fullständig frågetext> 372 1. Mycket ointresserad 164 2. Ganska ointresserad 155 3. Något ointresserad 359 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 448 5. Något intresserad 271 6. Ganska intresserad 185 7. Mycket intresserad 5 9. Ej svar