ORVESTO 72 P-813
               SSD 0086

              Primärforskare:
              Testologen AB
               Box 2050
             191 02 Sollentuna

             Första SSD-upplagan
                1984

  

        Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst
               Box 5048

         Go to variable list
             S-402 21 Göteborg

  
           ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDAREN.

  Oavsett publikationsform skall alla uppsatser och rapporter
  som bygger på data tillgängliggjorda genom SSD tillkännage
  detta förhållande, samt namnge primärforskaren. SSD ber
  därför alla användare av SSD-material att, så långt detta är
  möjligt, använda sig av följande uttalande. (Uttryck inom
  parentes används i tillämpliga fall.)

        Data och (tabeller) i denna (publikation)
        har (delvis) gjorts tillgängliga av Svensk
        Samhällsvetenskaplig Datatjänst.
        Materialet i ORVESTO 72 P-813 samlades
        ursprungligen in av TESTOLOGEN AB, som ett
        led i företagets regelbundet återkommande
        räckviddsundersökning Sverige Nu.
        Varken SSD eller Testologen AB bär ansvar
        för analyser och tolkningar som presenteras
        i denna (publikation).

  Enligt överenskommelse mellan TESTOLOGEN AB och Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst får ORVESTO-materialet
  förmedlas till och analyseras av forskare under
  förutsättning att användningen sker i forskningssyfte.
  Härvid skall HSFR:s forskningsetiska principer för humaniora
  och samhällsvetenskap, publicerade i skriften HSFR-ETIK,
  följas i alla tillämpliga delar.

  Data och/eller dokumentation får ej ställas till tredje
  persons förfogande utan SSD:s skriftliga tillstånd.

  Rapporter och publikationer baserade på dessa data skall
  insändas i två exemplar till SSD, som vidarebefordrar ett
  exemplar till primärforskaren.

  

  Ingemar Lindberg:

  ORVESTO - ett mångsidigt arbetsinstrument........

  (Utdrag ur artikel i rapporten Orvesto 1979 II s.14ff)

  I mitten av 1960-talet introducerade Testologen(inom ramen
  för dåvarande Marknadssociologen), i samverkan med en stor
  grupp annonsörer,en undersökningsform, som vid den tiden var
  internationellt helt ny. Den innebar att målgruppsdata
  (socio-ekonomiska data, intressen, köpvanor, innehav,
  köpavsikter mm) och läsvanedata insamlades i en och samma
  undersökning (s k single-source survey).

  Därmed kunde man för första gången börja analysera dessa
  data direkt mot varandra. Dittills hade de insamlats var för
  sig i olika undersökningar, vilket gjorde media-analyserna
  svåra och otillfredsställande.

  Den nya undersökningsansatsen innebar att en mycket stor
  mängd information skulle insamlas från ett och samma urval.
  Det medförde i sin tur en översyn av undersökningsmetodiken,
  dvs typ av frågor och kontaktform. Jarko Cerha utförde
  därför 1965 ett stort upplagt metodexperiment, i vilket
  effekten av kontaktform i kombination med skaltyp
  undersöktes. Resultatet blev att man valde en 16-gradig
  läsfrekvensskala i kombination med postal kontaktform. (Se
  vidare Cerha J, 1967: Selective Mass Communication, sid
  119-124 och 137-172.)

  Undersökningsansatsen rönte snart stort intresse hos såväl
  annonsörer som förlag, och efter ett par års försöksperiod
  gavs den första ORVESTO-rapporten ut 1969. Själva namnet
  innebar en markering av målsättningen att täcka många
  mediagrupper: OR som i organisations-, VE som i vecko- och
  STO som i storstadspress.

  Sedan starten 1969 har allt som allt 19 rapporter
  presenterats, fr o m 1972 två gånger per år. Rapporterna
  trycks i ca 10.000 ex och distribueras utan kostnad för
  mottagarna till så gott som alla reklamköpare i Sverige och
  i viss utsträckning även utomlands.

  Sedan starten har till dags dato hela 132.529 personer
  besvarat det ganska omfattande frågebatteriet. Efter vissa
  justeringar och kompletteringar omfattar det ordinarie
  ORVESTO-formuläret idag så mycket som 418 fråge-items.
  Därtill kommer individuellt köpta målgruppsfrågor, som
  redovisas enskilt till varje beställare.

  

       ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR: URVAL, BORTFALL.

  Undersökningen utgör en omgång i Testologens kontinuerliga
  konsumentomnibus "Sverige Nu" insamlad genom brevenkät.
  Företaget, Testologen AB, redovisar data beträffande urval,
  bortfall m m enbart beträffande halvårsvisa
  sammanställningar av omnibussar. För en enskild omgång
  saknas därför de exakta uppgifterna, men i allmänhet torde
  man kunna utgå från att vad som gäller för hela serien
  proportionellt sett gäller för en enskild omgång.

  Under första halvåret 1972 genomfördes tre omgångar "Sverige
  Nu". Totalt omfattade urvalet för dessa tre omgångar 8.640
  personer 15-67 år upptagna i befolkningsregistret. Urvalet
  har av SCB dragits ur RTBS.

  Av det totala urvalet på 8.640 personer har 309 definierats
  av företaget som "ej målgruppsaktuella". Här ingår 10
  avlidna, 12 avflyttade från riket, 21 som vistas utomlands,
  12 i militärtjänst, 49 på utrikes resa, 15 ej svensktalande,
  56 okända men skrivna på kommun, 34 under sjukhusvård, 99
  sjuka i hemmet.

  Nettourvalet för de tre omgångarna våren 1972 uppgår således
  till 8.331 personer varav 2.226, utgörande 27%, ej besvarat
  formuläret.

  Ej besvarat formulär har orsakats av "inget intresse för
  undersökningen" (22%), "tidsbrist" (13%), "ingen kontakt
  trots minst fem kontaktförsök" eller "ej anträffbara" (38%)
  , "vill ha kontantersättning" (1%) samt "lovat men ej
  besvarat formuläret" (24%).

  Undersökningsledningen har beträffande ca en niondel av det
  ursprungliga urvalet genomfört riktade åtgärder för att öka
  svarsbenägenheten. Enligt särskilt urvalsförfarande utväljs
  var tredje person som ej svarat vid en viss tidpunkt och
  erbjuds någon form av uppmuntran för ett inskickat svar. De
  som därvid utväljs representerar två andra individer i
  bortfallet och genom viktning - se variabel för
  bortfallsvikt i materialet - beräknar undersökningsledningen
  en väsentligt högre svarsfrekvens - beträffande första
  halvåret 1972 6.875 personer istället för 6.105 faktiskt
  insända godkända formulär. Undersökningsledningen beräknar
  därför den viktade svarsfrekvensen till 83% av nettourvalet.

  Föreliggande omgång, av undersökningsledningen benämnd
  Sverige Nu P-813, omfattar 2100 personer eller 34,4% av
  totala antalet inkomna godkända formulär under
  halvårsperioden (ovägda tal). Bortfallet av skilda
  kategorier beträffande den aktuella omgången får antas
  utgöra motsvarande proportion av ovanstående redovisade
  siffror. Fältarbetet pågick under tiden 10 maj - 21 juni
  1972.

  Inom Testologen AB har civilekonom Ulf Hartman haft ansvaret
  för administration, fru Ebba Sommar ansvaret för fältarbetet
  samt civilekonom Ingemar Lindberg ansvaret för
  ORVESTO-rapporten ur vilken ovanstående uppgifter är
  hämtade. (ORVESTO 1979-II, utgiven av Testologen AB)

  Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst har för budgetåret
  1983/84 erhållit anslag av RIKSBANKENS JUBILEUMSFOND för
  tillrättaläggning och dokumentation av ORVESTO-materialet.
  Arbetet bedrivs med hjälp av ett datorbaserat
  dokumentationssystem som ställts till SSDs förfogande av
  Inter-University Consortium for Political and Social
  Research (ICPSR) vid University of Michigan. Systemet kallas
  Guided Interactive Dataset Organisation (GIDO).
Variable list


1 SSDstudie NR 0086 2 SSDupplaga/datering NR 1 3 SSD Delstudieidentifikation 001 4 Id-nummer 5 Bortfallsvikt 6 Undersökningsomgång 7 Regionskod 8 Storstadsregion 9 Födelseår Tidningsläsning:Storstadspress - vardagsnummer 10 Läsfrekvenser:Aftonbladet 11 Läsfrekvenser:Arbetet 12 Läsfrekvenser:Dagens Nyheter 13 Läsfrekvenser:Expressen 14 Läsfrekvenser:Göteborgs-Posten 15 Läsfrekvenser:Göteborgs Handelstidning 16 Läsfrekvenser:GT Kvällstidningen 17 Läsfrekvenser:Kvällsposten 18 Läsfrekvenser:Svenska Dagbladet 19 Läsfrekvenser:Sydsvenska Dagbladet Tidningsläsning:Storstadspress - söndagsnummer 20 Läsfrekvenser:Aftonbladet(söndagsnummer) 21 Läsfrekvenser:Arbetet(söndagsnummer) 22 Läsfrekvenser:Dagens Nyheter(söndagsnummer) 23 Läsfrekvenser:Expressen(söndagsnummer) 24 Läsfrekvenser:Göteborgs-Posten(söndagsnummer) 25 Läsfrekvenser:GT Söndagstidningen 26 Läsfrekvenser:GT Kvällstidningen(söndagsnummer) 27 Läsfrekvenser:Kvällsposten(söndagsnummer) 28 Läsfrekvenser:Svenska Dagbladet(söndagsnummer) 29 Läsfrekvenser:Sydsvenska Dagbladet(söndagsnummer) Tidningsläsning:Veckotidningar 30 Läsfrekvenser för Allas Veckotidning 31 Läsfrekvenser för Allers 32 Läsfrekvenser för Damernas Värld 33 Läsfrekvenser för Femina 34 Läsfrekvenser för FIB-Aktuellt 35 Läsfrekvenser för Hemmets Journal 36 Läsfrekvenser för Hemmets Veckotidning 37 Läsfrekvenser för Hennes 38 Läsfrekvenser för Husmodern 39 Läsfrekvenser för Hänt i Veckan 40 Läsfrekvenser för ICA-kuriren 41 Läsfrekvenser för Land (Del 1) 42 Läsfrekvenser för Lektyr 43 Läsfrekvenser för Metallarbetaren 44 Läsfrekvenser för Min Värld 45 Läsfrekvenser för Mitt Livs Novell 46 Läsfrekvenser för Röster i Radio/TV 47 Läsfrekvenser för Saxons Veckotidning 48 Läsfrekvenser för Se 49 Läsfrekvenser för Svensk Damtidning 50 Läsfrekvenser för Svenska Journalen 51 Läsfrekvenser för Vecko-Journalen 52 Läsfrekvenser för Vecko-Revyn 53 Läsfrekvenser för Vi 54 Läsfrekvenser för Året Runt Tidningsläsning:10-dagarstidningar 55 Läsfrekvenser för Byggnadsarbetaren 56 Läsfrekvenser för Statsanställd Tidningsläsning:14-dagarstidningar 57 Läsfrekvenser för Allt om Mat 58 Läsfrekvenser för Fabriksarbetaren 59 Läsfrekvenser för Kommunalarbetaren 60 Läsfrekvenser för Motor 61 Läsfrekvenser för Motorföraren 62 Läsfrekvenser för Teknikens Värld 63 Läsfrekvenser för Vi Bilägare Tidningsläsning:Månadstidningar 64 Läsfrekvenser för Allt i Hemmet 65 Läsfrekvenser för Båt för Alla 66 Läsfrekvenser för Båt-Nytt 67 Läsfrekvenser för Det Bästa 68 Läsfrekvenser för Foto och Filmteknik 69 Läsfrekvenser för Hem och Fritid 70 Läsfrekvenser för Illustrerad Motor Sport 71 Läsfrekvenser för Jaktmarker och Fiskevatten 72 Läsfrekvenser för Svensk Jakt 73 Läsfrekvenser för Svensk Motortidning 74 Läsfrekvenser för Teknik för Alla 75 Läsfrekvenser för Vi Föräldrar 76 Läsfrekvenser för Vår Bostad Demografiska och socioekonomiska uppgifter 77 Antal hushållsmedlemmar under 3 år 78 Hushållsmedlemmar i åldern 3-6 år 79 Hushållsmedlemmar i åldrarna:7-10 år 80 Hushållsmedlemmar i åldrarna 11-14 år 81 Hushållsmedlemmar i åldrarna 15-19 år 82 Hushållsmedlemmar i åldrarna 20-67 år 83 Hushållsmedlemmar i åldrarna 68 år eller äldre 84 Totalt antal personer 85 Din personliga inkomst i kronor per år 86 Hushållets totala inkomst i kronor per år 87 Inköp av dagligvaror:själv Innehav av kapitalvaror 88 Hushållets innehav av personbil/kombi 89 Hushållets innehav av fritidshus 90 Hushållets innehav av hund 91 Hushållets innehav av katt 92 Hushållets innehav av diskmaskin 93 Hushållets innehav av tvättmaskin 94 Hushållets innehav av kassettbandspelare 95 Hushållets innehav av stereoanläggning 96 Hushållets innehav av vanlig bandspelare 97 Hushållets innehav av bildkamera-typ Instamatic 98 Hushållets innehav av bildkamera-typ systemkamera 99 Hushållets innehav av filmkamera 100 Hushållets innehav av stillbildsprojektor 101 Hushållets innehav av filmprojektor 102 Hushållets innehav av motor- eller segelbåt 103 Hushållets innehav av burfåglar 104 Hushållets innehav av akvariefiskar Demografiska och socioekonomiska uppgifter 105 Kön 106 Civilstånd 107 Ålder 108 Förvärvsarbete/sysselsättning 109 Utbildning 110 Storlek på orten 111 Form av boende Intresse för olika aktiviteter 112 Intresseinriktning:Handla mat 113 Intresseinriktning:Laga mat 114 Intresseinriktning:Pröva nya maträtter 115 Intresseinriktning:Pröva nya cigarretter 116 Intresseinriktning:Pröva nya cigariller 117 Intresseinriktning:Pröva ny piptobak 118 Intresseinriktning:Ha gäster 119 Intresseinriktning:Jobba med bilen 120 Intresseinriktning:Fotografera 121 Intresseinriktning:Måla 122 Intresseinriktning:Snickra 123 Intresseinriktning:Friluftsliv 124 Intresseinriktning:Sportfiska Intresse för information 125 Intresseinriktning:Matvarunyheter 126 Intresseinriktning:Öl 127 Intresseinriktning:Läskedrycker 128 Intresseinriktning:Juice 129 Intresseinriktning:Kaffe 130 Intresseinriktning:Skönhetsvård 131 Intresseinriktning:Kost- och bantningsfrågor 132 Intresseinriktning:Hälsofrågor 133 Intresseinriktning:Medel mot mjäll 134 Intresseinriktning:Rengöringsmedel 135 Intresseinriktning:Miljövård 136 Intresseinriktning:Miljövänliga tvättmedel 137 Intresseinriktning:Mode 138 Intresseinriktning:Heminredning 139 Intresseinriktning:TV/Radioapparater 140 Intresseinriktning:Stereoanläggningar

VAR 1 SSDSTUDIE NR 0086              Loc 1 width 4


Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst studie 0086


VAR 2 SSDUPPLAGA NR 1 Loc 5 width 1 SSDupplaga/datering NR Uppgift om ordningsföljd och utgivningstidpunkt. 1. APRIL 1984
VAR 3 DELSTUDIE NR 001 Loc 6 width 3 SSD Delstudieidentifikation Ordningsnummer i en serie på 1 delar.
VAR 4 ID-NUMMER Loc 9 width 4 Id-nummer
VAR 5 BORTFALLSVIKT Loc 13 width 1 Bortfallsvikt Kod: 1 3 Frek: 1986 114
VAR 6 OMGÅNG Loc 14 width 1 Undersökningsomgång Kod: 3 Frek: 2100
VAR 7 AREGION Loc 15 width 2 Regionskod Kod: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Frek: 330 12 13 52 15 19 35 25 46 61 33 Kod: 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Frek: 7 34 19 5 35 13 9 9 29 17 20 Kod: 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Frek: 18 25 25 10 49 107 26 10 24 20 170 Kod: 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 Frek: 33 21 49 23 8 23 9 15 46 8 16 Kod: 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 Frek: 53 19 18 38 13 3 9 29 6 12 15 Kod: 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 Frek: 55 29 21 29 18 2 12 25 30 30 12 Kod: 67 68 69 70 Frek: 11 22 6 10
VAR 8 STORSTADSREGION Loc 17 width 1 Storstadsregion Kod: 9 Frek: 2100
VAR 9 FÖDELSEÅR Loc 18 width 2 MD=99 Födelseår Kod: 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Frek: 20 29 24 23 38 28 34 38 44 39 37 38 31 32 Kod: 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Frek: 52 40 53 46 31 47 37 42 33 36 37 33 39 44 Kod: 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Frek: 34 34 41 30 34 36 43 27 34 39 46 50 48 60 Kod: 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 99 Frek: 45 62 53 46 51 42 52 44 37 52 34 1
VAR 10 AFTONBLADET Loc 20 width 2 F.1. Tidningar Du själv läser.Följande frågor gäller hur ofta Du själv läser vissa tidningar.De flesta människor läser endast en liten del av de uppräknade tidningarna.Vi ber Dig att så noga som möjligt gå igenom och kryssa för samtliga tidningar.I de fall Du inte alls läser en tidning, kryssa för svarsalternativet "Aldrig". F.1a. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Aftonbladet? 670 00. Aldrig 31 01. 1 gång per år 44 02. 2 gånger per år 105 03. 3 gånger per år 103 04. 1 gång per kvartal 60 05. 2 gånger per kvartal 155 06. 1 gång per månad 98 07. 2 gånger per månad 80 08. 3 gånger per månad 161 09. 1 gång per vecka 108 10. 2 gånger per vecka 100 11. 3 gånger per vecka 44 12. 4 gånger per vecka 52 13. 5 gånger per vecka 289 14. 6 gånger per vecka
VAR 11 ARBETET Loc 22 width 2 MD=99 F.?b. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Arbetet? <Se F.1 för fullständig frågetext> 1752 00. Aldrig 28 01. 1 gång per år 26 02. 2 gånger per år 40 03. 3 gånger per år 14 04. 1 gång per kvartal 18 05. 2 gånger per kvartal 32 06. 1 gång per månad 18 07. 2 gånger per månad 11 08. 3 gånger per månad 35 09. 1 gång per vecka 7 10. 2 gånger per vecka 8 11. 3 gånger per vecka 6 12. 4 gånger per vecka 6 13. 5 gånger per vecka 98 14. 6 gånger per vecka 1 99. Ej svar
VAR 12 DAGENS NYHETER Loc 24 width 2 F.1c. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Dagens Nyheter? <Se F.1 för fullständig frågetext> 1064 00. Aldrig 45 01. 1 gång per år 49 02. 2 gånger per år 110 03. 3 gånger per år 79 04. 1 gång per kvartal 52 05. 2 gånger per kvartal 98 06. 1 gång per månad 55 07. 2 gånger per månad 42 08. 3 gånger per månad 111 09. 1 gång per vecka 39 10. 2 gånger per vecka 31 11. 3 gånger per vecka 15 12. 4 gånger per vecka 36 13. 5 gånger per vecka 274 14. 6 gånger per vecka
VAR 13 EXPRESSEN Loc 26 width 2 F.1d. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Expressen? <Se F.1 för fullständig frågetext> 567 00. Aldrig 11 01. 1 gång per år 23 02. 2 gånger per år 62 03. 3 gånger per år 79 04. 1 gång per kvartal 61 05. 2 gånger per kvartal 150 06. 1 gång per månad 111 07. 2 gånger per månad 127 08. 3 gånger per månad 198 09. 1 gång per vecka 122 10. 2 gånger per vecka 98 11. 3 gånger per vecka 73 12. 4 gånger per vecka 72 13. 5 gånger per vecka 346 14. 6 gånger per vecka
VAR 14 GÖTEBORGS-POSTEN Loc 28 width 2 F.1e. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Göteborgs-Posten? <Se F.1 för fullständig frågetext> 1605 00. Aldrig 40 01. 1 gång per år 38 02. 2 gånger per år 46 03. 3 gånger per år 25 04. 1 gång per kvartal 22 05. 2 gånger per kvartal 35 06. 1 gång per månad 20 07. 2 gånger per månad 23 08. 3 gånger per månad 41 09. 1 gång per vecka 10 10. 2 gånger per vecka 6 11. 3 gånger per vecka 9 12. 4 gånger per vecka 6 13. 5 gånger per vecka 174 14. 6 gånger per vecka
VAR 15 GÖTEBORGS HANDELSTIDNING Loc 30 width 2 F.1f. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Göteborgs Handelstidning? <Se F.1 för fullständig frågetext> 1912 00. Aldrig 29 01. 1 gång per år 18 02. 2 gånger per år 27 03. 3 gånger per år 16 04. 1 gång per kvartal 6 05. 2 gånger per kvartal 17 06. 1 gång per månad 5 07. 2 gånger per månad 16 08. 3 gånger per månad 17 09. 1 gång per vecka 10 10. 2 gånger per vecka 3 11. 3 gånger per vecka 12. 4 gånger per vecka 5 13. 5 gånger per vecka 19 14. 6 gånger per vecka
VAR 16 GT KVÄLLSTIDNINGEN Loc 32 width 2 F.1g. Hur ofta läser Du vardagsnummer av GT Kvällstidningen? <Se F.1 för fullständig frågetext> 1722 00. Aldrig 34 01. 1 gång per år 31 02. 2 gånger per år 43 03. 3 gånger per år 34 04. 1 gång per kvartal 29 05. 2 gånger per kvartal 40 06. 1 gång per månad 17 07. 2 gånger per månad 30 08. 3 gånger per månad 30 09. 1 gång per vecka 25 10. 2 gånger per vecka 9 11. 3 gånger per vecka 12 12. 4 gånger per vecka 3 13. 5 gånger per vecka 41 14. 6 gånger per vecka
VAR 17 KVÄLLSPOSTEN Loc 34 width 2 MD=99 F.1h. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Kvällsposten? <Se F.1 för fullständig frågetext> 1690 00. Aldrig 26 01. 1 gång per år 23 02. 2 gånger per år 43 03. 3 gånger per år 37 04. 1 gång per kvartal 28 05. 2 gånger per kvartal 36 06. 1 gång per månad 27 07. 2 gånger per månad 23 08. 3 gånger per månad 29 09. 1 gång per vecka 26 10. 2 gånger per vecka 25 11. 3 gånger per vecka 8 12. 4 gånger per vecka 13 13. 5 gånger per vecka 66 14. 6 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 18 SVENSKA DAGBLADET Loc 36 width 2 F.1i. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Svenska Dagbladet? <Se F.1 för fullständig frågetext> 1643 00. Aldrig 48 01. 1 gång per år 41 02. 2 gånger per år 54 03. 3 gånger per år 43 04. 1 gång per kvartal 15 05. 2 gånger per kvartal 45 06. 1 gång per månad 23 07. 2 gånger per månad 31 08. 3 gånger per månad 36 09. 1 gång per vecka 13 10. 2 gånger per vecka 12 11. 3 gånger per vecka 1 12. 4 gånger per vecka 10 13. 5 gånger per vecka 85 14. 6 gånger per vecka
VAR 19 SYDSVENSKA DAGBLADET Loc 38 width 2 F.1j. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Sydsvenska Dagbladet? <Se F.1 för fullständig frågetext> 1819 00. Aldrig 24 01. 1 gång per år 17 02. 2 gånger per år 28 03. 3 gånger per år 19 04. 1 gång per kvartal 11 05. 2 gånger per kvartal 23 06. 1 gång per månad 13 07. 2 gånger per månad 15 08. 3 gånger per månad 28 09. 1 gång per vecka 10 10. 2 gånger per vecka 8 11. 3 gånger per vecka 12. 4 gånger per vecka 6 13. 5 gånger per vecka 79 14. 6 gånger per vecka
VAR 20 AFTONBLADET(SÖNDAG) Loc 40 width 2 F.2. Tidningar Du själv läser.Följande frågor gäller hur ofta Du själv läser vissa tidningar.De flesta människor läser endast en liten del av de uppräknade tidningarna.Vi ber Dig att så noga som möjligt gå igenom och kryssa för samtliga tidningar.I de fall Du inte alls läser en tidning, kryssa för svarsalternativet "Aldrig". F.2a. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Aftonbladet? 886 00. Aldrig 40 01. 1 gång per år 52 02. 2 gånger per år 63 03. 3 gånger per år 80 04. 1 gång per kvartal 49 05. 2 gånger per kvartal 147 06. 1 gång per månad 124 07. 2 gånger per månad 75 08. 3 gånger per månad 584 09. 1 gång per vecka
VAR 21 ARBETET(SÖNDAG) Loc 42 width 2 F.2b. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Arbetet? <Se F.2 för fullständig frågetext> 1899 00. Aldrig 22 01. 1 gång per år 11 02. 2 gånger per år 16 03. 3 gånger per år 10 04. 1 gång per kvartal 7 05. 2 gånger per kvartal 16 06. 1 gång per månad 11 07. 2 gånger per månad 7 08. 3 gånger per månad 101 09. 1 gång per vecka
VAR 22 DAGENS NYHETER(SÖNDAG) Loc 44 width 2 F.2c. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Dagens Nyheter? <Se F.2 för fullständig frågetext> 1345 00. Aldrig 38 01. 1 gång per år 38 02. 2 gånger per år 51 03. 3 gånger per år 52 04. 1 gång per kvartal 42 05. 2 gånger per kvartal 79 06. 1 gång per månad 47 07. 2 gånger per månad 36 08. 3 gånger per månad 372 09. 1 gång per vecka
VAR 23 EXPRESSEN(SÖNDAG) Loc 46 width 2 F.2d. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Expressen? <Se F.2 för fullständig frågetext> 716 00. Aldrig 23 01. 1 gång per år 38 02. 2 gånger per år 54 03. 3 gånger per år 77 04. 1 gång per kvartal 48 05. 2 gånger per kvartal 160 06. 1 gång per månad 133 07. 2 gånger per månad 133 08. 3 gånger per månad 718 09. 1 gång per vecka
VAR 24 GÖTEBORGS-POSTEN(SÖNDAG) Loc 48 width 2 F.2e. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Göteborgs-Posten? <Se F.2 för fullständig frågetext> 1732 00. Aldrig 25 01. 1 gång per år 15 02. 2 gånger per år 17 03. 3 gånger per år 28 04. 1 gång per kvartal 12 05. 2 gånger per kvartal 36 06. 1 gång per månad 23 07. 2 gånger per månad 17 08. 3 gånger per månad 195 09. 1 gång per vecka
VAR 25 GT SÖNDAGSTIDNINGEN Loc 50 width 2 F.2f. Hur ofta läser Du GT Söndagstidningen? <Se F.2 för fullständig frågetext> 1812 00. Aldrig 26 01. 1 gång per år 29 02. 2 gånger per år 26 03. 3 gånger per år 25 04. 1 gång per kvartal 16 05. 2 gånger per kvartal 32 06. 1 gång per månad 19 07. 2 gånger per månad 21 08. 3 gånger per månad 94 09. 1 gång per vecka
VAR 26 GT KVÄLLSTIDNING(SÖNDAG) Loc 52 width 2 F.2g. Hur ofta läser Du söndagsnummer av GT Kvällstidningen? <Se F.2 för fullständig frågetext> 1853 00. Aldrig 32 01. 1 gång per år 19 02. 2 gånger per år 19 03. 3 gånger per år 18 04. 1 gång per kvartal 11 05. 2 gånger per kvartal 37 06. 1 gång per månad 14 07. 2 gånger per månad 21 08. 3 gånger per månad 76 09. 1 gång per vecka
VAR 27 KVÄLLSPOSTEN(SÖNDAG) Loc 54 width 2 F.2h. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Kvällsposten? <Se F.2 för fullständig frågetext> 1768 00. Aldrig 28 01. 1 gång per år 16 02. 2 gånger per år 24 03. 3 gånger per år 21 04. 1 gång per kvartal 12 05. 2 gånger per kvartal 26 06. 1 gång per månad 29 07. 2 gånger per månad 24 08. 3 gånger per månad 152 09. 1 gång per vecka
VAR 28 SV.DAGBLADET(SÖNDAG) Loc 56 width 2 MD=99 F.2i. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Svenska Dagbladet? <Se F.2 för fullständig frågetext> 1841 00. Aldrig 36 01. 1 gång per år 26 02. 2 gånger per år 23 03. 3 gånger per år 21 04. 1 gång per kvartal 11 05. 2 gånger per kvartal 19 06. 1 gång per månad 5 07. 2 gånger per månad 10 08. 3 gånger per månad 107 09. 1 gång per vecka 1 99. Ej svar
VAR 29 SYDSV.DAGBLADET(SÖNDAG) Loc 58 width 2 F.2j. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Sydsvenska Dagbladet? <Se F.2 för fullständig frågetext> 1897 00. Aldrig 20 01. 1 gång per år 8 02. 2 gånger per år 11 03. 3 gånger per år 21 04. 1 gång per kvartal 10 05. 2 gånger per kvartal 11 06. 1 gång per månad 6 07. 2 gånger per månad 6 08. 3 gånger per månad 110 09. 1 gång per vecka
VAR 30 LÄSER ALLAS VECKOTIDNING Loc 60 width 2 MD=99 F.3. Tidningar Du själv läser-Veckotidningar F.3a. Hur ofta läser Du - Allas Veckotidning 1624 00. Aldrig 49 01. 1 gång per år 36 02. 2 gånger per år 42 03. 3 gånger per år 67 04. 1 gång per kvartal 40 05. 2 gånger per kvartal 66 06. 1 gång per månad 42 07. 2 gånger per månad 19 08. 3 gånger per månad 115 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 31 LÄSER ALLERS Loc 62 width 2 MD=99 F.3b. Hur ofta läser Du - Allers <Se F.3 för fullständig frågetext> 1349 00. Aldrig 51 01. 1 gång per år 61 02. 2 gånger per år 60 03. 3 gånger per år 81 04. 1 gång per kvartal 59 05. 2 gånger per kvartal 107 06. 1 gång per månad 55 07. 2 gånger per månad 27 08. 3 gånger per månad 250 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 32 LÄSER DAMERNAS VÄRLD Loc 64 width 2 F.3c. Hur ofta läser Du - Damernas Värld <Se F.3 för fullständig frågetext> 1392 00. Aldrig 47 01. 1 gång per år 49 02. 2 gånger per år 71 03. 3 gånger per år 96 04. 1 gång per kvartal 68 05. 2 gånger per kvartal 142 06. 1 gång per månad 69 07. 2 gånger per månad 35 08. 3 gånger per månad 131 09. 1 gång per vecka
VAR 33 LÄSER FEMINA Loc 66 width 2 F.3d. Hur ofta läser Du - Femina <Se F.3 för fullständig frågetext> 1442 00. Aldrig 43 01. 1 gång per år 53 02. 2 gånger per år 61 03. 3 gånger per år 97 04. 1 gång per kvartal 53 05. 2 gånger per kvartal 150 06. 1 gång per månad 56 07. 2 gånger per månad 29 08. 3 gånger per månad 116 09. 1 gång per vecka
VAR 34 LÄSER FIB-AKTUELLT Loc 68 width 2 F.3e. Hur ofta läser Du - FIB-Aktuellt <Se F.3 för fullständig frågetext> 1238 00. Aldrig 51 01. 1 gång per år 69 02. 2 gånger per år 75 03. 3 gånger per år 93 04. 1 gång per kvartal 76 05. 2 gånger per kvartal 161 06. 1 gång per månad 125 07. 2 gånger per månad 55 08. 3 gånger per månad 157 09. 1 gång per vecka
VAR 35 LÄSER HEMMETS JOURNAL Loc 70 width 2 MD=99 F.3f. Hur ofta läser Du - Hemmets Journal <Se F.3 för fullständig frågetext> 1455 00. Aldrig 54 01. 1 gång per år 50 02. 2 gånger per år 56 03. 3 gånger per år 80 04. 1 gång per kvartal 55 05. 2 gånger per kvartal 92 06. 1 gång per månad 50 07. 2 gånger per månad 24 08. 3 gånger per månad 184 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 36 LÄSER HEMMETS VECKOTIDN. Loc 72 width 2 MD=99 F.3g. Hur ofta läser Du - Hemmets Veckotidning <Se F.3 för fullständig frågetext> 1342 00. Aldrig 58 01. 1 gång per år 47 02. 2 gånger per år 69 03. 3 gånger per år 65 04. 1 gång per kvartal 48 05. 2 gånger per kvartal 112 06. 1 gång per månad 62 07. 2 gånger per månad 23 08. 3 gånger per månad 274 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 37 LÄSER HENNES Loc 74 width 2 F.3h. Hur ofta läser Du - Hennes <Se F.3 för fullständig frågetext> 1798 00. Aldrig 44 01. 1 gång per år 27 02. 2 gånger per år 33 03. 3 gånger per år 49 04. 1 gång per kvartal 19 05. 2 gånger per kvartal 41 06. 1 gång per månad 21 07. 2 gånger per månad 14 08. 3 gånger per månad 54 09. 1 gång per vecka
VAR 38 LÄSER HUSMODERN Loc 76 width 2 MD=99 F.3i. Hur ofta läser Du - Husmodern <Se F.3 för fullständig frågetext> 1311 00. Aldrig 58 01. 1 gång per år 61 02. 2 gånger per år 81 03. 3 gånger per år 101 04. 1 gång per kvartal 65 05. 2 gånger per kvartal 123 06. 1 gång per månad 89 07. 2 gånger per månad 43 08. 3 gånger per månad 168 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 39 LÄSER HÄNT I VECKAN Loc 78 width 2 MD=99 F.3j. Hur ofta läser Du - Hänt i Veckan <Se F.3 för fullständig frågetext> 1392 00. Aldrig 59 01. 1 gång per år 72 02. 2 gånger per år 82 03. 3 gånger per år 115 04. 1 gång per kvartal 67 05. 2 gånger per kvartal 132 06. 1 gång per månad 54 07. 2 gånger per månad 35 08. 3 gånger per månad 90 09. 1 gång per vecka 2 99. Ej svar
VAR 40 LÄSER ICA-KURIREN Loc 80 width 2 MD=99 F.3k. Hur ofta läser Du - ICA-kuriren <Se F.3 för fullständig frågetext> 1170 00. Aldrig 42 01. 1 gång per år 37 02. 2 gånger per år 56 03. 3 gånger per år 93 04. 1 gång per kvartal 46 05. 2 gånger per kvartal 127 06. 1 gång per månad 69 07. 2 gånger per månad 31 08. 3 gånger per månad 429 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 41 LÄSER LAND (DEL 1) Loc 82 width 2 MD=99 F.3l. Hur ofta läser Du - Land (Del 1) <Se F.3 för fullständig frågetext> 1784 00. Aldrig 14 01. 1 gång per år 15 02. 2 gånger per år 14 03. 3 gånger per år 18 04. 1 gång per kvartal 6 05. 2 gånger per kvartal 33 06. 1 gång per månad 21 07. 2 gånger per månad 14 08. 3 gånger per månad 181 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 42 LÄSER LEKTYR Loc 84 width 2 F.3m. Hur ofta läser Du - Lektyr <Se F.3 för fullständig frågetext> 1447 00. Aldrig 37 01. 1 gång per år 47 02. 2 gånger per år 58 03. 3 gånger per år 59 04. 1 gång per kvartal 57 05. 2 gånger per kvartal 111 06. 1 gång per månad 104 07. 2 gånger per månad 43 08. 3 gånger per månad 137 09. 1 gång per vecka
VAR 43 LÄSER METALLARBETAREN Loc 86 width 2 F.3n. Hur ofta läser Du - Metallarbetaren <Se F.3 för fullständig frågetext> 1787 00. Aldrig 24 01. 1 gång per år 14 02. 2 gånger per år 14 03. 3 gånger per år 18 04. 1 gång per kvartal 6 05. 2 gånger per kvartal 84 06. 1 gång per månad 42 07. 2 gånger per månad 12 08. 3 gånger per månad 99 09. 1 gång per vecka
VAR 44 LÄSER MIN VÄRLD Loc 88 width 2 F.3o. Hur ofta läser Du - Min Värld <Se F.3 för fullständig frågetext> 1657 00. Aldrig 29 01. 1 gång per år 29 02. 2 gånger per år 29 03. 3 gånger per år 47 04. 1 gång per kvartal 30 05. 2 gånger per kvartal 48 06. 1 gång per månad 34 07. 2 gånger per månad 25 08. 3 gånger per månad 172 09. 1 gång per vecka
VAR 45 LÄSER MITT LIVS NOVELL Loc 90 width 2 F.3p. Hur ofta läser Du - Mitt Livs Novell <Se F.3 för fullständig frågetext> 1817 00. Aldrig 40 01. 1 gång per år 29 02. 2 gånger per år 20 03. 3 gånger per år 38 04. 1 gång per kvartal 22 05. 2 gånger per kvartal 49 06. 1 gång per månad 24 07. 2 gånger per månad 15 08. 3 gånger per månad 46 09. 1 gång per vecka
VAR 46 LÄSER RÖSTER I RADIO/TV Loc 92 width 2 F.3q. Hur ofta läser Du - Röster i Radio/TV <Se F.3 för fullständig frågetext> 1695 00. Aldrig 55 01. 1 gång per år 58 02. 2 gånger per år 59 03. 3 gånger per år 56 04. 1 gång per kvartal 18 05. 2 gånger per kvartal 51 06. 1 gång per månad 15 07. 2 gånger per månad 11 08. 3 gånger per månad 82 09. 1 gång per vecka
VAR 47 LÄSER SAXONS VECKOTIDN. Loc 94 width 2 F.3r. Hur ofta läser Du - Saxons Veckotidning <Se F.3 för fullständig frågetext> 1820 00. Aldrig 42 01. 1 gång per år 23 02. 2 gånger per år 34 03. 3 gånger per år 27 04. 1 gång per kvartal 18 05. 2 gånger per kvartal 34 06. 1 gång per månad 16 07. 2 gånger per månad 9 08. 3 gånger per månad 77 09. 1 gång per vecka
VAR 48 LÄSER SE Loc 96 width 2 F.3s. Hur ofta läser Du - Se <Se F.3 för fullständig frågetext> 1191 00. Aldrig 76 01. 1 gång per år 84 02. 2 gånger per år 109 03. 3 gånger per år 147 04. 1 gång per kvartal 80 05. 2 gånger per kvartal 187 06. 1 gång per månad 82 07. 2 gånger per månad 40 08. 3 gånger per månad 104 09. 1 gång per vecka
VAR 49 LÄSER SVENSK DAMTIDNING Loc 98 width 2 F.3t. Hur ofta läser Du - Svensk Damtidning <Se F.3 för fullständig frågetext> 1672 00. Aldrig 43 01. 1 gång per år 60 02. 2 gånger per år 52 03. 3 gånger per år 65 04. 1 gång per kvartal 34 05. 2 gånger per kvartal 68 06. 1 gång per månad 29 07. 2 gånger per månad 13 08. 3 gånger per månad 64 09. 1 gång per vecka
VAR 50 LÄSER SVENSKA JOURNALEN Loc 100 width 2 F.3u. Hur ofta läser Du - Svenska Journalen <Se F.3 för fullständig frågetext> 1894 00. Aldrig 43 01. 1 gång per år 25 02. 2 gånger per år 26 03. 3 gånger per år 18 04. 1 gång per kvartal 20 05. 2 gånger per kvartal 22 06. 1 gång per månad 12 07. 2 gånger per månad 9 08. 3 gånger per månad 31 09. 1 gång per vecka
VAR 51 LÄSER VECKO-JOURNALEN Loc 102 width 2 F.3v. Hur ofta läser Du - Vecko-Journalen <Se F.3 för fullständig frågetext> 1820 00. Aldrig 46 01. 1 gång per år 30 02. 2 gånger per år 41 03. 3 gånger per år 44 04. 1 gång per kvartal 18 05. 2 gånger per kvartal 40 06. 1 gång per månad 18 07. 2 gånger per månad 7 08. 3 gånger per månad 36 09. 1 gång per vecka
VAR 52 LÄSER VECKO-REVYN Loc 104 width 2 F.3x. Hur ofta läser Du - Vecko-Revyn <Se F.3 för fullständig frågetext> 1452 00. Aldrig 60 01. 1 gång per år 62 02. 2 gånger per år 69 03. 3 gånger per år 96 04. 1 gång per kvartal 52 05. 2 gånger per kvartal 82 06. 1 gång per månad 45 07. 2 gånger per månad 26 08. 3 gånger per månad 156 09. 1 gång per vecka
VAR 53 LÄSER VI Loc 106 width 2 F.3y. Hur ofta läser Du - Vi <Se F.3 för fullständig frågetext> 1529 00. Aldrig 43 01. 1 gång per år 46 02. 2 gånger per år 50 03. 3 gånger per år 47 04. 1 gång per kvartal 27 05. 2 gånger per kvartal 72 06. 1 gång per månad 54 07. 2 gånger per månad 12 08. 3 gånger per månad 220 09. 1 gång per vecka
VAR 54 LÄSER ÅRET RUNT Loc 108 width 2 F.3z. Hur ofta läser Du - Året Runt <Se F.3 för fullständig frågetext> 958 00. Aldrig 46 01. 1 gång per år 62 02. 2 gånger per år 88 03. 3 gånger per år 129 04. 1 gång per kvartal 75 05. 2 gånger per kvartal 186 06. 1 gång per månad 107 07. 2 gånger per månad 60 08. 3 gånger per månad 389 09. 1 gång per vecka
VAR 55 BYGGNADSARBETAREN Loc 110 width 1 F.4. Tidningar Du själv läser - 10-dagarstidningar. F.4a. Hur ofta läser Du Byggnadsarbetaren 1967 0. Aldrig 6 1. 1 gång per år 2 2. 2 gånger per år 5 3. 3 gånger per år 7 4. 1 gång per kvartal 3 5. 2 gånger per kvartal 27 6. 1 gång per månad 16 7. 2 gånger per månad 67 8. 3 gånger per månad
VAR 56 STATSANSTÄLLD Loc 111 width 1 F.4b. Hur ofta läser Du Statsanställd <Se F.4 för fullständig frågetext> 1903 0. Aldrig 12 1. 1 gång per år 8 2. 2 gånger per år 4 3. 3 gånger per år 9 4. 1 gång per kvartal 7 5. 2 gånger per kvartal 32 6. 1 gång per månad 25 7. 2 gånger per månad 100 8. 3 gånger per månad
VAR 57 ALLT OM MAT Loc 112 width 1 MD=9 F.5. Tidningar Du själv läser - 14-dagarstidningar. F.5a. Hur ofta läser du - Allt om Mat 1718 0. aldrig 47 1. 1 gång/år 42 2. 2 gånger/år 41 3. 3 gånger/år 64 4. 1 gång/kvartal 28 5. 2 gånger/kvartal 67 6. 1 gång/månad 92 7. 2 gånger/månad 1 9. Ej svar
VAR 58 FABRIKSARBETAREN Loc 113 width 1 F.5b. Hur ofta läser Du Fabriksarbetaren <Se F.5 för fullständig frågetext> 2040 0. aldrig 10 1. 1 gång/år 1 2. 2 gånger/år 2 3. 3 gånger/år 4 4. 1 gång/kvartal 1 5. 2 gånger/kvartal 15 6. 1 gång/månad 27 7. 2 gånger/månad
VAR 59 KOMMUNALARBETAREN Loc 114 width 1 F.5c. Hur ofta läser Du - Kommunalarbetaren <Se F.5 för fullständig frågetext> 1928 0. aldrig 15 1. 1 gång/år 2 2. 2 gånger/år 7 3. 3 gånger/år 4 4. 1 gång/kvartal 2 5. 2 gånger/kvartal 45 6. 1 gång/månad 97 7. 2 gånger/månad
VAR 60 MOTOR Loc 115 width 1 F.5d. Hur ofta läser Du - Motor <Se F.5 för fullständig frågetext> 1626 0. aldrig 46 1. 1 gång/år 40 2. 2 gånger/år 50 3. 3 gånger/år 55 4. 1 gång/kvartal 25 5. 2 gånger/kvartal 77 6. 1 gång/månad 181 7. 2 gånger/månad
VAR 61 MOTORFÖRAREN Loc 116 width 1 F.5e. Hur ofta läser Du - Motorföraren <Se F.5 för fullständig frågetext> 1867 0. aldrig 37 1. 1 gång/år 21 2. 2 gånger/år 18 3. 3 gånger/år 21 4. 1 gång/kvartal 13 5. 2 gånger/kvartal 44 6. 1 gång/månad 79 7. 2 gånger/månad
VAR 62 TEKNIKENS VÄRLD Loc 117 width 1 F.5f. Hur ofta läser Du - Teknikens Värld <Se F.5 för fullständig frågetext> 1641 0. aldrig 63 1. 1 gång/år 65 2. 2 gånger/år 70 3. 3 gånger/år 61 4. 1 gång/kvartal 33 5. 2 gånger/kvartal 74 6. 1 gång/månad 93 7. 2 gånger/månad
VAR 63 VI BILÄGARE Loc 118 width 1 F.5g. Hur ofta läser Du - Vi Bilägare <Se F.5 för fullständig frågetext> 1486 0. aldrig 43 1. 1 gång/år 45 2. 2 gånger/år 31 3. 3 gånger/år 43 4. 1 gång/kvartal 16 5. 2 gånger/kvartal 121 6. 1 gång/månad 315 7. 2 gånger/månad
VAR 64 LÄSER ALLT I HEMMET Loc 119 width 1 F.6. Tidningar Du själv läser - Månadstidningar F.6a. Hur ofta läser du - Allt i Hemmet 1333 0. aldrig 80 1. 1 gång/år 104 2. 2 gånger/år 101 3. 3 gånger/år 145 4. 1 gång/kvartal 56 5. 2 gånger/kvartal 281 6. 1 gång/månad
VAR 65 LÄSER BÅT FÖR ALLA Loc 120 width 1 F.6b. Hur ofta läser du - Båt för Alla <Se F.6 för fullständig frågetext> 1966 0. aldrig 36 1. 1 gång/år 20 2. 2 gånger/år 18 3. 3 gånger/år 21 4. 1 gång/kvartal 8 5. 2 gånger/kvartal 31 6. 1 gång/månad
VAR 66 LÄSER BÅT-NYTT Loc 121 width 1 F.6c. Hur ofta läser du - Båt-Nytt <Se F.6 för fullständig frågetext> 1893 0. aldrig 49 1. 1 gång/år 29 2. 2 gånger/år 20 3. 3 gånger/år 32 4. 1 gång/kvartal 14 5. 2 gånger/kvartal 63 6. 1 gång/månad
VAR 67 LÄSER DET BÄSTA Loc 122 width 1 F.6d. Hur ofta läser du - Det Bästa <Se F.6 för fullständig frågetext> 1598 0. aldrig 79 1. 1 gång/år 60 2. 2 gånger/år 45 3. 3 gånger/år 50 4. 1 gång/kvartal 18 5. 2 gånger/kvartal 250 6. 1 gång/månad
VAR 68 LÄSER FOTO OCH FILMTEKN. Loc 123 width 1 F.6e. Hur ofta läser du - Foto och Filmteknik <Se F.6 för fullständig frågetext> 1967 0. aldrig 49 1. 1 gång/år 20 2. 2 gånger/år 11 3. 3 gånger/år 11 4. 1 gång/kvartal 4 5. 2 gånger/kvartal 38 6. 1 gång/månad
VAR 69 LÄSER HEM OCH FRITID Loc 124 width 1 MD=9 F.6f. Hur ofta läser du - Hem och Fritid <Se F.6 för fullständig frågetext> 1440 0. aldrig 85 1. 1 gång/år 83 2. 2 gånger/år 73 3. 3 gånger/år 108 4. 1 gång/kvartal 50 5. 2 gånger/kvartal 260 6. 1 gång/månad 1 9. Ej svar
VAR 70 LÄSER ILLUSTR.MOTORSPORT Loc 125 width 1 F.6g. Hur ofta läser Du - Illustrerad Motor Sport <Se F.6 för fullständig frågetext> 1941 0. aldrig 32 1. 1 gång/år 13 2. 2 gånger/år 34 3. 3 gånger/år 26 4. 1 gång/kvartal 4 5. 2 gånger/kvartal 50 6. 1 gång/månad
VAR 71 LÄSER JAKTM.O.FISKEV. Loc 126 width 1 F.6h. Hur ofta läser Du - Jaktmarker och Fiskevatten <Se F.6 för fullständig frågetext> 1948 0. aldrig 32 1. 1 gång/år 13 2. 2 gånger/år 16 3. 3 gånger/år 18 4. 1 gång/kvartal 8 5. 2 gånger/kvartal 65 6. 1 gång/månad
VAR 72 LÄSER SVENSK JAKT Loc 127 width 1 F.6i. Hur ofta läser Du - Svensk Jakt <Se F.6 för fullständig frågetext> 1920 0. aldrig 26 1. 1 gång/år 12 2. 2 gånger/år 19 3. 3 gånger/år 22 4. 1 gång/kvartal 9 5. 2 gånger/kvartal 92 6. 1 gång/månad
VAR 73 LÄSER SV.MOTORTIDNING Loc 128 width 1 F.6j. Hur ofta läser Du - Svensk Motortidning <Se F.6 för fullständig frågetext> 1952 0. aldrig 39 1. 1 gång/år 24 2. 2 gånger/år 19 3. 3 gånger/år 15 4. 1 gång/kvartal 5 5. 2 gånger/kvartal 46 6. 1 gång/månad
VAR 74 LÄSER TEKNIK FÖR ALLA Loc 129 width 1 F.6k. Hur ofta läser du - Teknik för Alla <Se F.6 för fullständig frågetext> 1822 0. aldrig 71 1. 1 gång/år 53 2. 2 gånger/år 44 3. 3 gånger/år 39 4. 1 gång/kvartal 14 5. 2 gånger/kvartal 57 6. 1 gång/månad
VAR 75 LÄSER VI FÖRÄLDRAR Loc 130 width 1 F.6l. Hur ofta läser du - Vi Föräldrar <Se F.6 för fullständig frågetext> 1752 0. aldrig 69 1. 1 gång/år 55 2. 2 gånger/år 54 3. 3 gånger/år 47 4. 1 gång/kvartal 22 5. 2 gånger/kvartal 101 6. 1 gång/månad
VAR 76 LÄSER VÅR BOSTAD Loc 131 width 1 F.6m. Hur ofta läser du - Vår Bostad <Se F.6 för fullständig frågetext> 1634 0. aldrig 48 1. 1 gång/år 40 2. 2 gånger/år 32 3. 3 gånger/år 59 4. 1 gång/kvartal 23 5. 2 gånger/kvartal 264 6. 1 gång/månad
VAR 77 UNDER 3 ÅR Loc 132 width 2 MD=99 F.7. Vi skulle vilja veta hur många personer Ditt hushåll normalt består av.Medräkna även sådana,som befinner sig på kortare semester,kortare militärtjänst, tillfälligt på sjukhus m.m. Obs!Räkna även med Dig själv. F.7a. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna:under 3 år Kod: 0 1 2 3 99 Frek: 1855 223 19 2 1
VAR 78 3-6 ÅR Loc 134 width 2 MD=99 F.7b. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 3-6 år <Se F.7 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 99 Frek: 1772 286 39 2 1
VAR 79 7-10 ÅR Loc 136 width 2 MD=99 F.7c. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 7-10 år <Se F.7 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 99 Frek: 1757 278 61 3 1
VAR 80 11-14 ÅR Loc 138 width 2 MD=99 F.7d. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 11-14 år <Se F.7 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 99 Frek: 1717 318 62 2 1
VAR 81 15-19 ÅR Loc 140 width 2 MD=99 F.7e. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 15-19 år <Se F.7 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 4 5 99 Frek: 1547 443 99 8 1 1 1
VAR 82 20-67 ÅR Loc 142 width 2 MD=99 F.7f. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 20-67 år <Se F.7 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 4 5 6 Frek: 44 299 1457 235 51 12 2
VAR 83 68 ÅR ELLER ÄLDRE Loc 144 width 2 MD=99 F.7g. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 68 år eller äldre <Se F.7 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 99 Frek: 1978 91 30 1
VAR 84 TOTALANTAL Loc 146 width 2 MD=99 F.7h. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna:totalt antal personer <Se F.7 för fullständig frågetext> Kod: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 99 Frek: 189 605 530 477 213 57 23 3 2 1
VAR 85 PERSONLIG INKOMST Loc 148 width 1 MD=9 F.8. Var vänlig sätt ett kryss i den ruta,som motsvarar den inkomstgrupp Du tillhör samt Ditt hushåll tillhör.Studiemedel,räntor och pensioner räknas till inkomsterna.Uppgifterna bör avse årsinkomsten innan skatt dragits. F.8a. Din personliga inkomst i kronor per år 672 0. Under 10.000 335 1. 10.000-20.000 424 2. 20.000-30.000 375 3. 30.000-40.000 116 4. 40.000-50.000 94 5. Över 50.000 84 9. Ej svar
VAR 86 HUSHÅLLETS TOTALINKOMST Loc 149 width 1 MD=9 F.8b. Hushållets totala inkomst i kronor per år <Se F.8 för fullständig frågetext> 80 0. Under 10.000 173 1. 10.000-20.000 304 2. 20.000-30.000 433 3. 30.000-40.000 363 4. 40.000-50.000 529 5. Över 50.000 218 9. Ej svar
VAR 87 DAGLIGVARUINKÖP:SJÄLV Loc 150 width 1 MD=9 F.9. Medlemmar i ett hushåll brukar handla olika mycket.Hur stor del av Ditt hushålls inköp av livsmedel och andra varor för dagligt bruk gör Du själv? 425 0. Gör praktiskt taget inga sådana inköp själv 431 1. Gör mindre än hälften av alla inköp 232 2. Gör ungefär hälften av alla inköp 195 3. Gör mer än hälften av alla inköp 817 4. Gör alla eller nästan alla inköp 9. Ej svar
VAR 88 FINNS:PERSONBIL/KOMBI Loc 151 width 1 MD=9 F.10. Vilka av nedanstående produkter finns i Ditt hushåll? F.10a. I hushållet finns:personbil/kombi 477 0. Finns ej 1623 1. Finns 9. Ej svar
VAR 89 FINNS:FRITIDSHUS Loc 152 width 1 MD=9 F.10b. I hushållet finns:fritidshus <Se F.10 för fullständig frågetext> 1625 0. Finns ej 475 1. Finns 9. Ej svar
VAR 90 FINNS:HUND Loc 153 width 1 MD=9 F.10c. I hushållet finns:hund <Se F.10 för fullständig frågetext> 1699 0. Finns ej 401 1. Finns 9. Ej svar
VAR 91 FINNS:KATT Loc 154 width 1 MD=9 F.10d. I hushållet finns:katt <Se F.10 för fullständig frågetext> 1784 0. Finns ej 316 1. Finns 9. Ej svar
VAR 92 FINNS:DISKMASKIN Loc 155 width 1 MD=9 F.10e. I hushållet finns:diskmaskin <Se F.10 för fullständig frågetext> 1848 0. Finns ej 252 1. Finns 9. Ej svar
VAR 93 FINNS:TVÄTTMASKIN Loc 156 width 1 MD=9 F.10f. I hushållet finns:tvättmaskin <Se F.10 för fullständig frågetext> 865 0. Finns ej 1235 1. Finns 9. Ej svar
VAR 94 FINNS:KASSETTBANDSPELARE Loc 157 width 1 MD=9 F.10g. I hushållet finns:kassettbandspelare <Se F.10 för fullständig frågetext> 1672 0. Finns ej 428 1. Finns 9. Ej svar
VAR 95 FINNS:STEREOANLÄGGNING Loc 158 width 1 MD=9 F.10h. I hushållet finns:stereoanläggning <Se F.10 för fullständig frågetext> 1495 0. Finns ej 605 1. Finns 9. Ej svar
VAR 96 FINNS:VANLIG BANDSPELARE Loc 159 width 1 MD=9 F.10i. I hushållet finns:vanlig bandspelare <Se F.10 för fullständig frågetext> 1436 0. Finns ej 664 1. Finns 9. Ej svar
VAR 97 FINNS:BILDKAMERA-INST. Loc 160 width 1 MD=9 F.10j. I hushållet finns:bildkamera-typ Instamatic <Se F.10 för fullständig frågetext> 975 0. Finns ej 1125 1. Finns 9. Ej svar
VAR 98 FINNS:SYSTEMKAMERA Loc 161 width 1 MD=9 F.10k. I hushållet finns:bildkamera-typ systemkamera <Se F.10 för fullständig frågetext> 1522 0. Finns ej 578 1. Finns 9. Ej svar
VAR 99 FINNS:FILMKAMERA Loc 162 width 1 MD=9 F.10l. I hushållet finns:filmkamera <Se F.10 för fullständig frågetext> 1717 0. Finns ej 383 1. Finns 9. Ej svar
VAR 100 FINNS:STILLBILDSPROJEKT. Loc 163 width 1 MD=9 F.10m. I hushållet finns:stillbildsprojektor <Se F.10 för fullständig frågetext> 1684 0. Finns ej 416 1. Finns 9. Ej svar
VAR 101 FINNS:FILMPROJEKTOR Loc 164 width 1 MD=9 F.10n. I hushållet finns:filmprojektor <Se F.10 för fullständig frågetext> 1815 0. Finns ej 285 1. Finns 9. Ej svar
VAR 102 FINNS:MOTOR-SEGELBÅT Loc 165 width 1 MD=9 F.10o. I hushållet finns:motor- eller segelbåt <Se F.10 för fullständig frågetext> 1815 0. Finns ej 285 1. Finns 9. Ej svar
VAR 103 FINNS:BURFÅGLAR Loc 166 width 1 MD=9 F.10p. I hushållet finns:burfåglar <Se F.10 för fullständig frågetext> 1921 0. Finns ej 179 1. Finns 9. Ej svar
VAR 104 FINNS:AKVARIEFISKAR Loc 167 width 1 MD=9 F.10q. I hushållet finns:akvariefiskar <Se F.10 för fullständig frågetext> 1928 0. Finns ej 172 1. Finns 9. Ej svar
VAR 105 KÖN Loc 168 width 1 F.11. Personliga uppgifter.När man sammanställer resultat av undersökningar i tabeller brukar man dela upp svaren på olika grupper.Därför skulle vi gärna vilja ha följande uppgifter om Dig själv. F.11a. Kön 1009 1. Man 1091 2. Kvinna
VAR 106 CIVILSTÅND Loc 169 width 1 MD=9 F.11b. Civilstånd <Se F.11 för fullständig frågetext> 486 1. Ogift 1489 2. Gift eller sammanboende 114 3. Änka/änkling/frånskild 11 9. Ej svar
VAR 107 ÅLDER Loc 170 width 2 MD=99 F.11c. Ålder <Se F.11 för fullständig frågetext> 186 00. 19 år och yngre 247 01. 20-24 år 262 02. 25-29 år 184 03. 30-34 år 180 04. 35-39 år 187 05. 40-44 år 188 06. 45-49 år 228 07. 50-54 år 222 08. 55-60 år 212 09. 61 år och äldre 4 99. Ej svar
VAR 108 YRKE Loc 172 width 1 MD=9 F.11d. Förvärvsarbete/sysselsättning.Vilket av nedanstående alternativ passar in på Dig? <Se F.11 för fullständig frågetext> 1065 1. Förvärvsarbete,heltid 293 2. Förvärvsarbete,deltid 399 3. Hemmafru 221 4. Studerande 94 5. Annan sysselsättning 21 6. Pensionär 7 9. Ej svar
VAR 109 UTBILDNING Loc 173 width 2 MD=99 F.11e. Vilka av nedanstående utbildningsformer har Du genomgått eller genomgår Du för närvarande? <Se F.11 för fullständig frågetext> Utbildning 1 998 00. Folkskola 159 01. Grundskola eller enhetsskola 107 02. Realskola 44 03. Annan jämförbar utbildning Utbildning 2 124 04. Fackskola 137 05. Flickskola eller folkhögskola 123 06. Annan jämförbar utbildning Utbildning 3 188 07. Gymnasium eller annan jämförbar utbildning Utbildning 4 37 08. Seminarium 182 09. Högskola,universitet eller annan hithörande utbildning 1 99. Ej svar
VAR 110 ORTSTORLEK Loc 175 width 1 MD=9 F.11f. Hur stor är den ort där Du bor? <Se F.11 för fullständig frågetext> 120 1. Under 200 invånare 261 2. 200-1.999 254 3. 2.000-4.999 180 4. 5.000-9.999 276 5. 10.000-24.999 277 6. 25.000-49.999 265 7. 50.000-99.999 405 8. 100.000 och däröver 62 9. Ej svar
VAR 111 BOENDEFORM Loc 176 width 2 MD=99 F.11g. Bor Du i: <Se F.11 för fullständig frågetext> 256 01. Insatslägenhet 787 02. Hyrd lägenhet 631 03. Egen villa 51 04. Hyrd villa 58 05. Eget radhus 35 06. Hyrt radhus 181 07. Jordbruksfastighet 49 08. Inneboende 46 09. Annan bostadsform 6 99. Ej svar
VAR 112 HANDLA MAT Loc 178 width 1 F.12. Intresse för olika aktiviteter.Olika människor är intresserade av olika saker. Hur intresserad är Du själv av att utöva nedanstående aktiviteter? F.12a. Hur intresserad är Du själv av att handla mat? FRÅGAN EJ STÄLLD I DENNA OMGÅNG 2100 0. Frågan ej ställd
VAR 113 LAGA MAT Loc 179 width 1 F.12b. Hur intresserad är Du själv av att laga mat? <Se F.12 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I DENNA OMGÅNG 2100 0. Frågan ej ställd
VAR 114 PRÖVA NYA MATRÄTTER Loc 180 width 1 F.12c. Hur intresserad är Du själv av att pröva nya maträtter? <Se F.12 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I DENNA OMGÅNG 2100 0. Frågan ej ställd
VAR 115 PRÖVA NYA CIGARRETTER Loc 181 width 1 F.12d. Hur intresserad är Du själv av att pröva nya cigarretter? <Se F.12 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I DENNA OMGÅNG 2100 0. Frågan ej ställd
VAR 116 PRÖVA NYA CIGARILLER Loc 182 width 1 F.12e. Hur intresserad är Du själv av att pröva nya cigariller? <Se F.12 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I DENNA OMGÅNG 2100 0. Frågan ej ställd
VAR 117 PRÖVA NY PIPTOBAK Loc 183 width 1 F.12f. Hur intresserad är Du själv av att pröva ny piptobak? <Se F.12 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I DENNA OMGÅNG 2100 0. Frågan ej ställd
VAR 118 HA GÄSTER Loc 184 width 1 F.12g. Hur intresserad är Du själv av att ha gäster? <Se F.12 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I DENNA OMGÅNG 2100 0. Frågan ej ställd
VAR 119 JOBBA MED BILEN Loc 185 width 1 F.12h. Hur intresserad är Du själv av att jobba med bilen? <Se F.12 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I DENNA OMGÅNG 2100 0. Frågan ej ställd
VAR 120 FOTOGRAFERA Loc 186 width 1 F.12i. Hur intresserad är Du själv av att fotografera? <Se F.12 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I DENNA OMGÅNG 2100 0. Frågan ej ställd
VAR 121 MÅLA Loc 187 width 1 F.12j. Hur intresserad är Du själv av att måla? <Se F.12 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I DENNA OMGÅNG 2100 0. Frågan ej ställd
VAR 122 SNICKRA Loc 188 width 1 F.12k. Hur intresserad är Du själv av att snickra? <Se F.12 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I DENNA OMGÅNG 2100 0. Frågan ej ställd
VAR 123 FRILUFTSLIV Loc 189 width 1 F.12l. Hur intresserad är Du själv av friluftsliv? <Se F.12 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I DENNA OMGÅNG 2100 0. Frågan ej ställd
VAR 124 SPORTFISKA Loc 190 width 1 F.12m. Hur intresserad är Du själv av att sportfiska? <Se F.12 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I DENNA OMGÅNG 2100 0. Frågan ej ställd
VAR 125 MATVARUNYHETER Loc 191 width 1 F.13. Intresse för information. Hur stort är Ditt intresse för information om nedanstående ämnesområden? Svara genom att sätta ett kryss på varje rad. F.13a. Hur stort är Ditt intresse för information om matvarunyheter? FRÅGAN EJ STÄLLD I DENNA OMGÅNG 2100 0. Frågan ej ställd
VAR 126 ÖL Loc 192 width 1 F.13b. Hurstort är Ditt intresse för information om öl? <Se F.13 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I DENNA OMGÅNG 2100 0. Frågan ej ställd
VAR 127 LÄSKEDRYCKER Loc 193 width 1 F.13c. Hur stort är Ditt intresse för information om läskedrycker? <Se F.13 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I DENNA OMGÅNG 2100 0. Frågan ej ställd
VAR 128 JUICE Loc 194 width 1 F.13d. Hur stort är Ditt intresse för information om juice? <Se F.13 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I DENNA OMGÅNG 2100 0. Frågan ej ställd
VAR 129 KAFFE Loc 195 width 1 F.13e. Hur stort är Ditt intresse för information om kaffe? <Se F.13 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I DENNA OMGÅNG 2100 0. Frågan ej ställd
VAR 130 SKÖNHETSVÅRD Loc 196 width 1 F.13f. Hur stort är Ditt intresse för information om skönhetsvård? <Se F.13 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I DENNA OMGÅNG 2100 0. Frågan ej ställd
VAR 131 KOST- O. BANTNINGSFRÅGOR Loc 197 width 1 F.13g. Hur stort är Ditt intresse för information om kost- och bantningsfrågor? <Se F.13 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I DENNA OMGÅNG 2100 0. Frågan ej ställd
VAR 132 HÄLSOFRÅGOR Loc 198 width 1 F.13h. Hur stort är Ditt intresse för information om hälsofrågor? <Se F.13 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I DENNA OMGÅNG 2100 0. Frågan ej ställd
VAR 133 MEDEL MOT MJÄLL Loc 199 width 1 F.13i. Hur stort är Ditt intresse för information om medel mot mjäll? <Se F.13 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I DENNA OMGÅNG 2100 0. Frågan ej ställd
VAR 134 RENGÖRINGSMEDEL Loc 200 width 1 F.13j. Hur stort är Ditt intresse för information om rengöringsmedel? <Se F.13 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I DENNA OMGÅNG 2100 0. Frågan ej ställd
VAR 135 MILJÖVÅRD Loc 201 width 1 F.13k. Hur stort är Ditt intresse för information om miljövård? <Se F.13 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I DENNA OMGÅNG 2100 0. Frågan ej ställd
VAR 136 MILJÖVÄNLIGA TVÄTTMEDEL Loc 202 width 1 F.13l. Hur stort är Ditt intresse för information om miljövänliga tvättmedel? <Se F.13 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I DENNA OMGÅNG 2100 0. Frågan ej ställd
VAR 137 MODE Loc 203 width 1 F.13m. Hur stort är Ditt intresse för information om mode? <Se F.13 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I DENNA OMGÅNG 2100 0. Frågan ej ställd
VAR 138 HEMINREDNING Loc 204 width 1 F.13n. Hur stort är Ditt intresse för information om heminredning? <Se F.13 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I DENNA OMGÅNG 2100 0. Frågan ej ställd
VAR 139 TV/RADIOAPPARATER Loc 205 width 1 F.13o. Hur stort är Ditt intresse för information om TV/Radioapparater? <Se F.13 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I DENNA OMGÅNG 2100 0. Frågan ej ställd
VAR 140 STEREOANLÄGGNINGAR Loc 206 width 1 F.13p. Hur stort är Ditt intresse för information om stereoanläggningar? <Se F.13 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I DENNA OMGÅNG 2100 0. Frågan ej ställd