SVENSK OPINION 79
               SSD 0088

              Primärforskare:
          STIFTELSEN FÖR OPINIONSANALYSER
             Ordf. Sten Hultgren
             Virebergsv.13,1 tr.
              171 40 Solna

             Första SSD-upplagan
                1984

  

        Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst
               Box 5048

         Go to variable list
             S-402 21 Göteborg

  
           ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDAREN.

  Oavsett publikationsform skall alla uppsatser och rapporter
  som bygger på data tillgängliggjorda genom SSD tillkännage
  detta förhållande, samt namnge primärforskaren. SSD ber
  därför alla användare av SSD-material att, så långt detta är
  möjligt,använda sig av följande uttalande. (Uttryck inom
  parentes används i tillämpliga fall.)

        Data och (tabeller) i denna (publikation)
        har (delvis) gjorts tillgängliga av Svensk
        Samhällsvetenskaplig Datatjänst.
        Materialet i SVENSK OPINION 1979 samlades
        ursprungligen in av STIFTELSEN FÖR
        OPINIONSANALYSER,som ett
        led i företagets regelbundet återkommande
        opinionsundersökning Svensk Opinion.
        Varken SSD eller STIFTELSEN FÖR
        OPINIONSANALYSER bär ansvar
        för analyser och tolkningar som presenteras
        i denna (publikation).

  Enligt överenskommelse mellan STIFTELSEN FÖR
  OPINIONSANALYSER och Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst
  får Svensk Opinion-materialet förmedlas till och analyseras
  av forskare under förutsättning att användningen sker i
  forskningssyfte. Härvid skall HSFR:s forskningsetiska
  principer för humaniora och samhällsvetenskap,publicerade i
  skriften HSFR-ETIK,följas i alla tillämpliga delar.

  Data och/eller dokumentation får ej ställas till tredje
  persons förfogande utan SSD:s skriftliga tillstånd.

  Rapporter och publikationer baserade på dessa data skall
  insändas i två exemplar till SSD, som vidarebefordrar ett
  exemplar till primärforskaren.

  I de fall materialet används i undervisningssyfte vid
  universitet och högskolor och leder till producerandet av PM
  och uppsatser behöver dessa ej insändas till SSD. I stället
  skall en redovisning av kurser, antal användare och antal
  producerade PM och uppsatser insändas till SSD efter
  avslutat läsår.

  

         FAKTA OM UPPLÄGGNING OCH METODER.

  Valet av metoder och kontroller för enkäter motiveras
  utförligare i Boalt-Hultgren:I svenskarnas ögon (LT Förlag,
  1981) och Boalt-Bergryd:Political value patterns and parties
  in Sweden (Almqvist & Wiksell International,1981)

  Tre från varandra fristående personurval har använts och
  svaren har analyserats i tre steg:i april-maj 1979,1980
  resp. 1981.De har ifråga om urval och intervju- och
  analysmetoder varit så nära exakta kopior som möjligt.

  Formulärfrågorna 1980 och 1981 har till 40 resp. 35% varit
  desamma som i första stegets frågeformulär.De intervjuade
  urvalen har omfattat alla åldrar fr.o.m. 18 år.

  URVALSMETOD:Obundet slumpmässigt urval ur
  befolkningsregistret,riksomfattande.

  INTERVJUMETOD:En enkätmodell,som bl.a. visats ge ett jämnare
  legitimt bortfall av för undersökningen uttagna,dvs. bättre
  representativitet,än utfrågning med intervjuare.
  Frågeformulären med fasta svarsalternativ har omfattat ca
  1000 frågor.

  REPRESENTATIVITET:De för enkäterna "utlagda" personurvalen
  har inte,på grund av förstärkta anonymitetskrav,kunnat
  rensas i förväg från grupper som inte ingår i den sökta
  populationen: invandrare som ännu inte behärskar svenska
  språket,långvarigt sjuka,personer i långvården,i det
  militära och på anstalt,sådana som emigrerat eller som dött
  och ännu finns kvar i befolkningsregistret osv. Och efteråt
  har av samma skäl orsakerna till uteblivna intervjuer inte
  kunnat utforskas.

  Största möjliga geografiska och demokratiska spridning och
  ett så jämnt "egentligt bortfall" som möjligt har emellertid
  eftersträvats med olika medel.

  Bortfallets jämnhet är helt avgörande för
  representativiteten och den har kontrollerats under
  fältarbetets gång.Resultaten har prövats med validitets- och
  reliabilitetstester som varit tillfredsställande.Logiken och
  fullständigheten i svaren har också visat sig väl motsvara
  höga krav.

  ANSVARIGA:Arbetsgruppen Gunnar Boalt-Gunnar Ekman-Sten
  Hultgren har på uppdrag av Stiftelsen för Opinionsanalyser
  genomfört arbetet med trestegsanalysen som ett grupparbete
  med följande ansvarsfördelning:

  Hultgren har organiserat enkäterna,utarbetat deras
  frågeformulär kring av Boalt formade teorier,gjort upp den
  analysplan efter vilken bokens statistiska underlag
  framtagits,och redovisat resultaten i ett antal
  delrapporter.Boalt har,förutom att svara för de teoretiska
  arbetsmodellerna,utvecklat ideer genom speciella analyser av
  enkätmaterialen om syndrom som bildas av bl.a. väljarnas
  politiska krav,och redovisar de resultaten i särskilda
  avhandlingar.Ekman har haft ledningen för enkäternas
  fältarbete,som utförts av Svenska Utredningsinstitutet SUI
  AB,och tillsammans med May-Britt Lindahl svarat för
  programmering och databehandling av intervjuerna.

  Föreliggande omgång, av undersökningsledningen benämd Svensk
  Opinion 1979,omfattar 1602 personer eller 80% av totala
  antalet utskickade enkätformulär.

  

             KODBOKSINFORMATION

  I kodboken används koderna 1-7 (01-97) som valida koder för
  de flesta variablerna. Kod 0 (00) används för frågor som ej
  är tillämpliga på grund av undersökningspersonens svar på
  tidigare frågor. Kod 8 (98) används när en fråga ej ställts
  till en viss subgrupp. Kod 9 (99) används då uppgift saknas.

  Exemplet nedan visar hur en variabel vanligtvis beskrivs i
  denna kodbok. Siffrorna inom parentes förekommer inte i
  kodboken, utan är en hänvisning till den beskrivning som
  följer exemplet.

  ............................................................

  (1) VAR 96  (2) AVSKAFFA LÖNTAGARFONDER  (3) MD=8 OR GE 9
    REF 96   (4) LOC 106 WIDTH 1       (5) NUMERIC

   (6) F.7a Tror Ni att LÖNTAGARFONDERNA kommer att avskaffas
       efter valet i höst?

   (7)  Enkät A.

    (8) (9) (10)

    306  1.  Ja
    219  2.  Nej
    271  3.  Tveksam
   1150  8.  Frågan ej ställd

    28  9.  Ej svar

  ............................................................

  (1) Variabel- och referensnummer. Brukar vanligtvis vara
  identiska. Om kodboken hänvisar till ett subset av en större
  datamängd eller en omorganiserad datamängd anger
  referensnumret den ursprungliga datamängdens variabelnummer.

  (2) Variabelnamn. En förkortning eller summering av
  frågeställningen (max. 24 tecken).

  (3) Missing data. Anger vilka värden som betraktas som
  missing data för den aktuella variabeln.

  (4) Position. Visar variabelns läge i datamängden; i vilken
  kolumn den startar och hur många positioner den upptar.

  (5) Anger om data är numerisk eller alfabetisk.

  (6) Den exakta frågeformuleringen som den formulerats i
  frågeformuläret eller liknande.

  (7) Eventuella kommentarer eller anmärkningar.

  (8) Det absoluta antalet observationer för varje
  svarskategori.

  (9) Kodvärden som kan förekomma för den aktuella variabeln.

  (10) Beskrivning av varje kodvärdes innehåll.

  

         SSD-Dokumentation:Svensk Opinion

  Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst har för budgetåret
  1984/85 erhållit anslag av HSFR för tillrättaläggning och
  dokumentation av materialet från Stiftelsen för
  Opinionsanalyser.Arbetet bedrivs med hjälp av ett
  datorbaserat dokumentationssystem som ställts till SSD:s
  förfogande av Inter-University Consortium for Political and
  Social Research (ICPSR) vid University of Michigan.Systemet
  kallas Guided Interactive Dataset Organisation (GIDO).
Variable list


1 SSDstudie NR 0088 2 SSDupplaga/datering NR 1 3 SSD Delstudieidentifikation 001 Demografiska och socioekonomiska uppgifter 4 ID-Nummer 5 Postnummer 6 Län/Kommun/Församling 7 Kön 8 Födelseår 9 RS-Region 10 Internkod 11 Bortfallsvikt Viktiga förändringar av personliga förhållanden 12 Bättre ekonomi 13 Bättre barnbidrag 14 Låna pengar 15 Kvar i hemorten 16 Bättre bostad 17 Lägre hyra 18 Lägre skatt 19 Bättre arbete 20 Fast arbete 21 Lättare arbete 22 Ofarligare arbete 23 Enklare arbetsresor 24 Mer fritid 25 Kortare arbetstid 26 Mer frihet i arbetet 27 Få eget företag 28 Utbildningsmöjlighet 29 Få plats på daghem 30 Sjukvård 31 Hemhjälp 32 Lättare få tandläkartid 33 Bättre botemedel 34 Bättre säkerhet 35 Snabbare myndighetsbeslut Tilltro till organisationer m.m. 36 Organisationskapacitet:Bättre ekonomi-Mark.1 37 Organisationskapacitet:Bättre ekonomi-Mark.2 38 Organisationskapacitet:Bättre ekonomi-Mark.3 39 Organisationskapacitet:Bättre ekonomi-Mark.4 40 Organisationskapacitet:Bättre ekonomi-Mark.5 41 Organisationskapacitet:Bättre ekonomi-Mark.6 42 Organisationskapacitet:Bättre ekonomi-Mark.7 43 Organisationskapacitet:Bättre barnbidrag-Mark.1 44 Organisationskapacitet:Bättre barnbidrag-Mark.2 45 Organisationskapacitet:Bättre barnbidrag-Mark.3 46 Organisationskapacitet:Bättre barnbidrag-Mark.4 47 Organisationskapacitet:Bättre barnbidrag-Mark.5 48 Organisationskapacitet:Bättre barnbidrag-Mark.6 49 Organisationskapacitet:Bättre barnbidrag-Mark.7 50 Organisationskapacitet:Låna pengar-Mark.1 51 Organisationskapacitet:Låna pengar-Mark.2 52 Organisationskapacitet:Låna pengar-Mark.3 53 Organisationskapacitet:Låna pengar-Mark.4 54 Organisationskapacitet:Låna pengar-Mark.5 55 Organisationskapacitet:Låna pengar-Mark.6 56 Organisationskapacitet:Låna pengar-Mark.7 57 Organisationskapacitet:Kvar i hemorten-Mark.1 58 Organisationskapacitet:Kvar i hemorten-Mark.2 59 Organisationskapacitet:Kvar i hemorten-Mark.3 60 Organisationskapacitet:Kvar i hemorten-Mark.4 61 Organisationskapacitet:Kvar i hemorten-Mark.5 62 Organisationskapacitet:Kvar i hemorten-Mark.6 63 Organisationskapacitet:Kvar i hemorten-Mark.7 64 Organisationskapacitet:Bättre bostad-Mark.1 65 Organisationskapacitet:Bättre bostad-Mark.2 66 Organisationskapacitet:Bättre bostad-Mark.3 67 Organisationskapacitet:Bättre bostad-Mark.4 68 Organisationskapacitet:Bättre bostad-Mark.5 69 Organisationskapacitet:Bättre bostad-Mark.6 70 Organisationskapacitet:Bättre bostad-Mark.7 71 Organisationskapacitet:Lägre hyra-Mark.1 72 Organisationskapacitet:Lägre hyra-Mark.2 73 Organisationskapacitet:Lägre hyra-Mark.3 74 Organisationskapacitet:Lägre hyra-Mark.4 75 Organisationskapacitet:Lägre hyra-Mark.5 76 Organisationskapacitet:Lägre hyra-Mark.6 77 Organisationskapacitet:Lägre hyra-Mark.7 78 Organisationskapacitet:Lägre skatt-Mark.1 79 Organisationskapacitet:Lägre skatt-Mark.2 80 Organisationskapacitet:Lägre skatt-Mark.3 81 Organisationskapacitet:Lägre skatt-Mark.4 82 Organisationskapacitet:Lägre skatt-Mark.5 83 Organisationskapacitet:Lägre skatt-Mark.6 84 Organisationskapacitet:Lägre skatt-Mark.7 85 Organisationskapacitet:Bättre arbete-Mark.1 86 Organisationskapacitet:Bättre arbete-Mark.2 87 Organisationskapacitet:Bättre arbete-Mark.3 88 Organisationskapacitet:Bättre arbete-Mark.4 89 Organisationskapacitet:Bättre arbete-Mark.5 90 Organisationskapacitet:Bättre arbete-Mark.6 91 Organisationskapacitet:Bättre arbete-Mark.7 92 Organisationskapacitet:Fast arbete-Mark.1 93 Organisationskapacitet:Fast arbete-Mark.2 94 Organisationskapacitet:Fast arbete-Mark.3 95 Organisationskapacitet:Fast arbete-Mark.4 96 Organisationskapacitet:Fast arbete-Mark.5 97 Organisationskapacitet:Fast arbete-Mark.6 98 Organisationskapacitet:Fast arbete-Mark.7 99 Organisationskapacitet:Lättare arbete-Mark.1 100 Organisationskapacitet:Lättare arbete-Mark.2 101 Organisationskapacitet:Lättare arbete-Mark.3 102 Organisationskapacitet:Lättare arbete-Mark.4 103 Organisationskapacitet:Lättare arbete-Mark.5 104 Organisationskapacitet:Lättare arbete-Mark.6 105 Organisationskapacitet:Lättare arbete-Mark.7 106 Organisationskapacitet:Ofarligare arbete-Mark.1 107 Organisationskapacitet:Ofarligare arbete-Mark.2 108 Organisationskapacitet:Ofarligare arbete-Mark.3 109 Organisationskapacitet:Ofarligare arbete-Mark.4 110 Organisationskapacitet:Ofarligare arbete-Mark.5 111 Organisationskapacitet:Ofarligare arbete-Mark.6 112 Organisationskapacitet:Ofarligare arbete-Mark.7 113 Organisationskapacitet:Enklare arbetsresor-Mark.1 114 Organisationskapacitet:Enklare arbetsresor-Mark.2 115 Organisationskapacitet:Enklare arbetsresor-Mark.3 116 Organisationskapacitet:Enklare arbetsresor-Mark.4 117 Organisationskapacitet:Enklare arbetsresor-Mark.5 118 Organisationskapacitet:Enklare arbetsresor-Mark.6 119 Organisationskapacitet:Enklare arbetsresor-Mark.7 120 Organisationskapacitet:Mer fritid-Mark.1 121 Organisationskapacitet:Mer fritid-Mark.2 122 Organisationskapacitet:Mer fritid-Mark.3 123 Organisationskapacitet:Mer fritid-Mark.4 124 Organisationskapacitet:Mer fritid-Mark.5 125 Organisationskapacitet:Mer fritid-Mark.6 126 Organisationskapacitet:Mer fritid-Mark.7 127 Organisationskapacitet:Kortare arbetstid-Mark.1 128 Organisationskapacitet:Kortare arbetstid-Mark.2 129 Organisationskapacitet:Kortare arbetstid-Mark.3 130 Organisationskapacitet:Kortare arbetstid-Mark.4 131 Organisationskapacitet:Kortare arbetstid-Mark.5 132 Organisationskapacitet:Kortare arbetstid-Mark.6 133 Organisationskapacitet:Kortare arbetstid-Mark.7 134 Organisationskapacitet:Frihet i arbetet-Mark.1 135 Organisationskapacitet:Frihet i arbetet-Mark.2 136 Organisationskapacitet:Frihet i arbetet-Mark.3 137 Organisationskapacitet:Frihet i arbetet-Mark.4 138 Organisationskapacitet:Frihet i arbetet-Mark.5 139 Organisationskapacitet:Frihet i arbetet-Mark.6 140 Organisationskapacitet:Frihet i arbetet-Mark.7 141 Organisationskapacitet:Eget företag-Mark.1 142 Organisationskapacitet:Eget företag-Mark.2 143 Organisationskapacitet:Eget företag-Mark.3 144 Organisationskapacitet:Eget företag-Mark.4 145 Organisationskapacitet:Eget företag-Mark.5 146 Organisationskapacitet:Eget företag-Mark.6 147 Organisationskapacitet:Eget företag-Mark.7 148 Organisationskapacitet:Utbildningsmöjlighet-Mark.1 149 Organisationskapacitet:Utbildningsmöjlighet-Mark.2 150 Organisationskapacitet:Utbildningsmöjlighet-Mark.3 151 Organisationskapacitet:Utbildningsmöjlighet-Mark.4 152 Organisationskapacitet:Utbildningsmöjlighet-Mark.5 153 Organisationskapacitet:Utbildningsmöjlighet-Mark.6 154 Organisationskapacitet:Utbildningsmöjlighet-Mark.7 155 Organisationskapacitet:Barndaghem-Mark.1 156 Organisationskapacitet:Barndaghem-Mark.2 157 Organisationskapacitet:Barndaghem-Mark.3 158 Organisationskapacitet:Barndaghem-Mark.4 159 Organisationskapacitet:Barndaghem-Mark.5 160 Organisationskapacitet:Barndaghem-Mark.6 161 Organisationskapacitet:Barndaghem-Mark.7 162 Organisationskapacitet:Sjukvård-Mark.1 163 Organisationskapacitet:Sjukvård-Mark.2 164 Organisationskapacitet:Sjukvård-Mark.3 165 Organisationskapacitet:Sjukvård-Mark.4 166 Organisationskapacitet:Sjukvård-Mark.5 167 Organisationskapacitet:Sjukvård-Mark.6 168 Organisationskapacitet:Sjukvård-Mark.7 169 Organisationskapacitet:Hemhjälp-Mark.1 170 Organisationskapacitet:Hemhjälp-Mark.2 171 Organisationskapacitet:Hemhjälp-Mark.3 172 Organisationskapacitet:Hemhjälp-Mark.4 173 Organisationskapacitet:Hemhjälp-Mark.5 174 Organisationskapacitet:Hemhjälp-Mark.6 175 Organisationskapacitet:Hemhjälp-Mark.7 176 Organisationskapacitet:Tandvård-Mark.1 177 Organisationskapacitet:Tandvård-Mark.2 178 Organisationskapacitet:Tandvård-Mark.3 179 Organisationskapacitet:Tandvård-Mark.4 180 Organisationskapacitet:Tandvård-Mark.5 181 Organisationskapacitet:Tandvård-Mark.6 182 Organisationskapacitet:Tandvård-Mark.7 183 Organisationskapacitet:Bättre botemedel-Mark.1 184 Organisationskapacitet:Bättre botemedel-Mark.2 185 Organisationskapacitet:Bättre botemedel-Mark.3 186 Organisationskapacitet:Bättre botemedel-Mark.4 187 Organisationskapacitet:Bättre botemedel-Mark.5 188 Organisationskapacitet:Bättre botemedel-Mark.6 189 Organisationskapacitet:Bättre botemedel-Mark.7 190 Organisationskapacitet:Bättre säkerhet-Mark.1 191 Organisationskapacitet:Bättre säkerhet-Mark.2 192 Organisationskapacitet:Bättre säkerhet-Mark.3 193 Organisationskapacitet:Bättre säkerhet-Mark.4 194 Organisationskapacitet:Bättre säkerhet-Mark.5 195 Organisationskapacitet:Bättre säkerhet-Mark.6 196 Organisationskapacitet:Bättre säkerhet-Mark.7 197 Organisationskapacitet:Snabbare myndighetsbeslut-Mark.1 198 Organisationskapacitet:Snabbare myndighetsbeslut-Mark.2 199 Organisationskapacitet:Snabbare myndighetsbeslut-Mark.3 200 Organisationskapacitet:Snabbare myndighetsbeslut-Mark.4 201 Organisationskapacitet:Snabbare myndighetsbeslut-Mark.5 202 Organisationskapacitet:Snabbare myndighetsbeslut-Mark.6 203 Organisationskapacitet:Snabbare myndighetsbeslut-Mark.7 Tilltro till politiska instanser 204 Politisk kapacitet:Bättre ekonomi-Mark.1 205 Politisk kapacitet:Bättre ekonomi-Mark.2 206 Politisk kapacitet:Bättre ekonomi-Mark.3 207 Politisk kapacitet:Bättre barnbidrag-Mark.1 208 Politisk kapacitet:Bättre barnbidrag-Mark.2 209 Politisk kapacitet:Bättre barnbidrag-Mark.3 210 Politisk kapacitet:Låna pengar-Mark.1 211 Politisk kapacitet:Låna pengar-Mark.2 212 Politisk kapacitet:Låna pengar-Mark.3 213 Politisk kapacitet:Kvar i hemorten-Mark.1 214 Politisk kapacitet:Kvar i hemorten-Mark.2 215 Politisk kapacitet:Kvar i hemorten-Mark.3 216 Politisk kapacitet:Bättre bostad-Mark.1 217 Politisk kapacitet:Bättre bostad-Mark.2 218 Politisk kapacitet:Bättre bostad-Mark.3 219 Politisk kapacitet:Lägre hyra-Mark.1 220 Politisk kapacitet:Lägre hyra-Mark.2 221 Politisk kapacitet:Lägre hyra-Mark.3 222 Politisk kapacitet:Lägre skatt-Mark.1 223 Politisk kapacitet:Lägre skatt-Mark.2 224 Politisk kapacitet:Lägre skatt-Mark.3 225 Politisk kapacitet:Bättre arbete-Mark.1 226 Politisk kapacitet:Bättre arbete-Mark.2 227 Politisk kapacitet:Bättre arbete-Mark.3 228 Politisk kapacitet:Fast arbete-Mark.1 229 Politisk kapacitet:Fast arbete-Mark.2 230 Politisk kapacitet:Fast arbete-Mark.3 231 Politisk kapacitet:Lättare arbete-Mark.1 232 Politisk kapacitet:Lättare arbete-Mark.2 233 Politisk kapacitet:Lättare arbete-Mark.3 234 Politisk kapacitet:Ofarligare arbete-Mark.1 235 Politisk kapacitet:Ofarligare arbete-Mark.2 236 Politisk kapacitet:Ofarligare arbete-Mark.3 237 Politisk kapacitet:Enklare arbetsresor-Mark.1 238 Politisk kapacitet:Enklare arbetsresor-Mark.2 239 Politisk kapacitet:Enklare arbetsresor-Mark.3 240 Politisk kapacitet:Mer fritid-Mark.1 241 Politisk kapacitet:Mer fritid-Mark.2 242 Politisk kapacitet:Mer fritid-Mark.3 243 Politisk kapacitet:Kortare arbetstid-Mark.1 244 Politisk kapacitet:Kortare arbetstid-Mark.2 245 Politisk kapacitet:Kortare arbetstid-Mark.3 246 Politisk kapacitet:Frihet i arbetet-Mark.1 247 Politisk kapacitet:Frihet i arbetet-Mark.2 248 Politisk kapacitet:Frihet i arbetet-Mark.3 249 Politisk kapacitet:Eget företag-Mark.1 250 Politisk kapacitet:Eget företag-Mark.2 251 Politisk kapacitet:Eget företag-Mark.3 252 Politisk kapacitet:Utbildningsmöjlighet-Mark.1 253 Politisk kapacitet:Utbildningsmöjlighet-Mark.2 254 Politisk kapacitet:Utbildningsmöjlighet-Mark.3 255 Politisk kapacitet:Barndaghem-Mark.1 256 Politisk kapacitet:Barndaghem-Mark.2 257 Politisk kapacitet:Barndaghem-Mark.3 258 Politisk kapacitet:Sjukvård-Mark.1 259 Politisk kapacitet:Sjukvård-Mark.2 260 Politisk kapacitet:Sjukvård-Mark.3 261 Politisk kapacitet:Hemhjälp-Mark.1 262 Politisk kapacitet:Hemhjälp-Mark.2 263 Politisk kapacitet:Hemhjälp-Mark.3 264 Politisk kapacitet:Tandvård-Mark.1 265 Politisk kapacitet:Tandvård-Mark.2 266 Politisk kapacitet:Tandvård-Mark.3 267 Politisk kapacitet:Bättre botemedel-Mark.1 268 Politisk kapacitet:Bättre botemedel-Mark.2 269 Politisk kapacitet:Bättre botemedel-Mark.3 270 Politisk kapacitet:Bättre säkerhet-Mark.1 271 Politisk kapacitet:Bättre säkerhet-Mark.2 272 Politisk kapacitet:Bättre säkerhet-Mark.3 273 Politisk kapacitet:Snabbare myndighetsbeslut-Mark.1 274 Politisk kapacitet:Snabbare myndighetsbeslut-Mark.2 275 Politisk kapacitet:Snabbare myndighetsbeslut-Mark.3 Betydelse av vissa politiska reformer 276 Stopp för inflationen 277 Lägre marginalskatt 278 Lägre arbetsgivaravgift 279 Allmän arbetslöshetsförsäkring 280 Högre pension 281 Mer medbestämmande 282 Större bostadsbidrag 283 Större socialhjälp 284 Lönsammare driva företag 285 Mer hjälp åt krisdrabbade industrier 286 Flera kvinnliga politiker 287 Likställdhet mellan könen 288 Beskattning Betydelse av aktuella politiska frågor 289 Avveckla kärnkraft 290 Krafttag för energibehov 291 Krafttag mot skattebrott 292 Mindre fackföreningsvälde 293 Mindre direktörsvälde 294 Inkomstutjämning 295 Skydda naturmiljö 296 Mindre farlig arbetsmiljö 297 Mer skoldisciplin 298 Slopa skolbetyg 299 Slopa arbetsbetyg 300 Republik i Sverige 301 Mindre invandring 302 Mer religionsundervisning 303 Större nykterhet 304 Mer stöd åt begåvade elever 305 Mindre sexuell frihet för unga 306 Mildare fångbehandling 307 Mer hjälp till U-länder Organisationskapacitet:Politiska reformer 308 Kapacitet:Inflation-mark.1 309 Kapacitet:Inflation-mark.2 310 Kapacitet:Inflation-mark.3 311 Kapacitet:Inflation-mark.4 312 Kapacitet:Inflation-mark.5 313 Kapacitet:Inflation-mark.6 314 Kapacitet:Inflation-mark.7 315 Kapacitet:Inflation-mark.8 316 Kapacitet:Marginalskatt-mark.1 317 Kapacitet:Marginalskatt-mark.2 318 Kapacitet:Marginalskatt-mark.3 319 Kapacitet:Marginalskatt-mark.4 320 Kapacitet:Marginalskatt-mark.5 321 Kapacitet:Marginalskatt-mark.6 322 Kapacitet:Marginalskatt-mark.7 323 Kapacitet:Marginalskatt-mark.8 324 Kapacitet:Arbetsgivaravgift-mark.1 325 Kapacitet:Arbetsgivaravgift-mark.2 326 Kapacitet:Arbetsgivaravgift-mark.3 327 Kapacitet:Arbetsgivaravgift-mark.4 328 Kapacitet:Arbetsgivaravgift-mark.5 329 Kapacitet:Arbetsgivaravgift-mark.6 330 Kapacitet:Arbetsgivaravgift-mark.7 331 Kapacitet:Arbetsgivaravgift-mark.8 332 Kapacitet:Arbetslöshetsförsäkring-mark.1 333 Kapacitet:Arbetslöshetsförsäkring-mark.2 334 Kapacitet:Arbetslöshetsförsäkring-mark.3 335 Kapacitet:Arbetslöshetsförsäkring-mark.4 336 Kapacitet:Arbetslöshetsförsäkring-mark.5 337 Kapacitet:Arbetslöshetsförsäkring-mark.6 338 Kapacitet:Arbetslöshetsförsäkring-mark.7 339 Kapacitet:Arbetslöshetsförsäkring-mark.8 340 Kapacitet:Pension-mark.1 341 Kapacitet:Pension-mark.2 342 Kapacitet:Pension-mark.3 343 Kapacitet:Pension-mark.4 344 Kapacitet:Pension-mark.5 345 Kapacitet:Pension-mark.6 346 Kapacitet:Pension-mark.7 347 Kapacitet:Pension-mark.8 348 Kapacitet:Medbestämmande-mark.1 349 Kapacitet:Medbestämmande-mark.2 350 Kapacitet:Medbestämmande-mark.3 351 Kapacitet:Medbestämmande-mark.4 352 Kapacitet:Medbestämmande-mark.5 353 Kapacitet:Medbestämmande-mark.6 354 Kapacitet:Medbestämmande-mark.7 355 Kapacitet:Medbestämmande-mark.8 356 Kapacitet:Socialhjälp-mark.1 357 Kapacitet:Socialhjälp-mark.2 358 Kapacitet:Socialhjälp-mark.3 359 Kapacitet:Socialhjälp-mark.4 360 Kapacitet:Socialhjälp-mark.5 361 Kapacitet:Socialhjälp-mark.6 362 Kapacitet:Socialhjälp-mark.7 363 Kapacitet:Socialhjälp-mark.8 364 Kapacitet:Eget företag-mark.1 365 Kapacitet:Eget företag-mark.2 366 Kapacitet:Eget företag-mark.3 367 Kapacitet:Eget företag-mark.4 368 Kapacitet:Eget företag-mark.5 369 Kapacitet:Eget företag-mark.6 370 Kapacitet:Eget företag-mark.7 371 Kapacitet:Eget företag-mark.8 372 Kapacitet:Krisdrabbade industrier-mark.1 373 Kapacitet:Krisdrabbade industrier-mark.2 374 Kapacitet:Krisdrabbade industrier-mark.3 375 Kapacitet:Krisdrabbade industrier-mark.4 376 Kapacitet:Krisdrabbade industrier-mark.5 377 Kapacitet:Krisdrabbade industrier-mark.6 378 Kapacitet:Krisdrabbade industrier-mark.7 379 Kapacitet:Krisdrabbade industrier-mark.8 Organisationskapacitet:Politiska frågor 380 Kapacitet:Likställdhet-mark.1 381 Kapacitet:Likställdhet-mark.2 382 Kapacitet:Likställdhet-mark.3 383 Kapacitet:Likställdhet-mark.4 384 Kapacitet:Likställdhet-mark.5 385 Kapacitet:Likställdhet-mark.6 386 Kapacitet:Likställdhet-mark.7 387 Kapacitet:Likställdhet-mark.8 388 Kapacitet:Kärnkraft-mark.1 389 Kapacitet:Kärnkraft-mark.2 390 Kapacitet:Kärnkraft-mark.3 391 Kapacitet:Kärnkraft-mark.4 392 Kapacitet:Kärnkraft-mark.5 393 Kapacitet:Kärnkraft-mark.6 394 Kapacitet:Kärnkraft-mark.7 395 Kapacitet:Kärnkraft-mark.8 396 Kapacitet:Energibehov-mark.1 397 Kapacitet:Energibehov-mark.2 398 Kapacitet:Energibehov-mark.3 399 Kapacitet:Energibehov-mark.4 400 Kapacitet:Energibehov-mark.5 401 Kapacitet:Energibehov-mark.6 402 Kapacitet:Energibehov-mark.7 403 Kapacitet:Energibehov-mark.8 404 Kapacitet:Skattebrott-mark.1 405 Kapacitet:Skattebrott-mark.2 406 Kapacitet:Skattebrott-mark.3 407 Kapacitet:Skattebrott-mark.4 408 Kapacitet:Skattebrott-mark.5 409 Kapacitet:Skattebrott-mark.6 410 Kapacitet:Skattebrott-mark.7 411 Kapacitet:Skattebrott-mark.8 412 Kapacitet:Fackföreningar-mark.1 413 Kapacitet:Fackföreningar-mark.2 414 Kapacitet:Fackföreningar-mark.3 415 Kapacitet:Fackföreningar-mark.4 416 Kapacitet:Fackföreningar-mark.5 417 Kapacitet:Fackföreningar-mark.6 418 Kapacitet:Fackföreningar-mark.7 419 Kapacitet:Fackföreningar-mark.8 420 Kapacitet:Direktörer-mark.1 421 Kapacitet:Direktörer-mark.2 422 Kapacitet:Direktörer-mark.3 423 Kapacitet:Direktörer-mark.4 424 Kapacitet:Direktörer-mark.5 425 Kapacitet:Direktörer-mark.6 426 Kapacitet:Direktörer-mark.7 427 Kapacitet:Direktörer-mark.8 428 Kapacitet:Inkomstutjämning-mark.1 429 Kapacitet:Inkomstutjämning-mark.2 430 Kapacitet:Inkomstutjämning-mark.3 431 Kapacitet:Inkomstutjämning-mark.4 432 Kapacitet:Inkomstutjämning-mark.5 433 Kapacitet:Inkomstutjämning-mark.6 434 Kapacitet:Inkomstutjämning-mark.7 435 Kapacitet:Inkomstutjämning-mark.8 436 Kapacitet:Naturmiljö-mark.1 437 Kapacitet:Naturmiljö-mark.2 438 Kapacitet:Naturmiljö-mark.3 439 Kapacitet:Naturmiljö-mark.4 440 Kapacitet:Naturmiljö-mark.5 441 Kapacitet:Naturmiljö-mark.6 442 Kapacitet:Naturmiljö-mark.7 443 Kapacitet:Naturmiljö-mark.8 444 Kapacitet:Arbetsmiljö-mark.1 445 Kapacitet:Arbetsmiljö-mark.2 446 Kapacitet:Arbetsmiljö-mark.3 447 Kapacitet:Arbetsmiljö-mark.4 448 Kapacitet:Arbetsmiljö-mark.5 449 Kapacitet:Arbetsmiljö-mark.6 450 Kapacitet:Arbetsmiljö-mark.7 451 Kapacitet:Arbetsmiljö-mark.8 452 Kapacitet:Skoldisciplin-mark.1 453 Kapacitet:Skoldisciplin-mark.2 454 Kapacitet:Skoldisciplin-mark.3 455 Kapacitet:Skoldisciplin-mark.4 456 Kapacitet:Skoldisciplin-mark.5 457 Kapacitet:Skoldisciplin-mark.6 458 Kapacitet:Skoldisciplin-mark.7 459 Kapacitet:Skoldisciplin-mark.8 460 Kapacitet:Skolbetyg-mark.1 461 Kapacitet:Skolbetyg-mark.2 462 Kapacitet:Skolbetyg-mark.3 463 Kapacitet:Skolbetyg-mark.4 464 Kapacitet:Skolbetyg-mark.5 465 Kapacitet:Skolbetyg-mark.6 466 Kapacitet:Skolbetyg-mark.7 467 Kapacitet:Skolbetyg-mark.8 468 Kapacitet:Arbetsbetyg-mark.1 469 Kapacitet:Arbetsbetyg-mark.2 470 Kapacitet:Arbetsbetyg-mark.3 471 Kapacitet:Arbetsbetyg-mark.4 472 Kapacitet:Arbetsbetyg-mark.5 473 Kapacitet:Arbetsbetyg-mark.6 474 Kapacitet:Arbetsbetyg-mark.7 475 Kapacitet:Arbetsbetyg-mark.8 476 Kapacitet:Republik-mark.1 477 Kapacitet:Republik-mark.2 478 Kapacitet:Republik-mark.3 479 Kapacitet:Republik-mark.4 480 Kapacitet:Republik-mark.5 481 Kapacitet:Republik-mark.6 482 Kapacitet:Republik-mark.7 483 Kapacitet:Republik-mark.8 484 Kapacitet:Invandring-mark.1 485 Kapacitet:Invandring-mark.2 486 Kapacitet:Invandring-mark.3 487 Kapacitet:Invandring-mark.4 488 Kapacitet:Invandring-mark.5 489 Kapacitet:Invandring-mark.6 490 Kapacitet:Invandring-mark.7 491 Kapacitet:Invandring-mark.8 492 Kapacitet:Religionsundervisning-mark.1 493 Kapacitet:Religionsundervisning-mark.2 494 Kapacitet:Religionsundervisning-mark.3 495 Kapacitet:Religionsundervisning-mark.4 496 Kapacitet:Religionsundervisning-mark.5 497 Kapacitet:Religionsundervisning-mark.6 498 Kapacitet:Religionsundervisning-mark.7 499 Kapacitet:Religionsundervisning-mark.8 500 Kapacitet:Nykterhet-mark.1 501 Kapacitet:Nykterhet-mark.2 502 Kapacitet:Nykterhet-mark.3 503 Kapacitet:Nykterhet-mark.4 504 Kapacitet:Nykterhet-mark.5 505 Kapacitet:Nykterhet-mark.6 506 Kapacitet:Nykterhet-mark.7 507 Kapacitet:Nykterhet-mark.8 508 Kapacitet:Begåvade elever-mark.1 509 Kapacitet:Begåvade elever-mark.2 510 Kapacitet:Begåvade elever-mark.3 511 Kapacitet:Begåvade elever-mark.4 512 Kapacitet:Begåvade elever-mark.5 513 Kapacitet:Begåvade elever-mark.6 514 Kapacitet:Begåvade elever-mark.7 515 Kapacitet:Begåvade elever-mark.8 516 Kapacitet:Sex.frihet för unga-mark.1 517 Kapacitet:Sex.frihet för unga-mark.2 518 Kapacitet:Sex.frihet för unga-mark.3 519 Kapacitet:Sex.frihet för unga-mark.4 520 Kapacitet:Sex.frihet för unga-mark.5 521 Kapacitet:Sex.frihet för unga-mark.6 522 Kapacitet:Sex.frihet för unga-mark.7 523 Kapacitet:Sex.frihet för unga-mark.8 524 Kapacitet:Fångbehandling-mark.1 525 Kapacitet:Fångbehandling-mark.2 526 Kapacitet:Fångbehandling-mark.3 527 Kapacitet:Fångbehandling-mark.4 528 Kapacitet:Fångbehandling-mark.5 529 Kapacitet:Fångbehandling-mark.6 530 Kapacitet:Fångbehandling-mark.7 531 Kapacitet:Fångbehandling-mark.8 532 Kapacitet:U-länder-mark.1 533 Kapacitet:U-länder-mark.2 534 Kapacitet:U-länder-mark.3 535 Kapacitet:U-länder-mark.4 536 Kapacitet:U-länder-mark.5 537 Kapacitet:U-länder-mark.6 538 Kapacitet:U-länder-mark.7 539 Kapacitet:U-länder-mark.8 Olika organisationers inflytande 540 Småföretagare 541 Arbetarna 542 Jordbrukarna 543 Tjänstemännen 544 De lokala fackföreningarna 545 Landsorganisationen 546 Tjänstemännens Centralorganisation 547 Svenska Arbetsgivarföreningen 548 Storföretagarna Olika organisationers insatser 549 Statliga myndigheter 550 Kommunala myndigheter 551 Landsorganisationen,LO-förbunden 552 Tjänstemännens Centralorganisation,TCO-förbunden 553 Sveriges Akademikers Centralorganisation/SR, SACO/SR-förbunden 554 Politiker som representerar Ert parti 555 Någon aktionsgrupp 556 Svenska Arbetsgivareföreningen 557 Enskilda arbetsgivare 558 Enskilda fackliga ombudsmän Trivsel 559 Trivsel:Tillvaron 560 Trivsel:Arbetet 561 Trivsel:Arbetsmiljön 562 Trivsel:Olika symptom Påståenden om yrkesliv 563 Avstå löneförhöjning - bättre arbetsmiljö 564 Hellre öka produktionen än förbättra arbetsmiljön 565 Olustig stannar hemma från arbetet 566 Eget företag eller anställd 567 Karriären viktig 568 Flytta till annat företag 569 Trivs med mycket ansvar 570 Skulle lärt mer i skolan 571 Tänker bli egen företagare 572 Tidsstämpling är irriterande 573 Strejka för bättre villkor 574 Attityder till övertidsarbete 575 Inkomstkrav Parti med bästa ideer 576 Parti-ideer 1 577 Parti-ideer 2 578 Parti-ideer 3 Personligt ansvar 579 Ansvar för barnuppfostran 580 Ansvar för arbetskvalitet 581 Ansvar för sämre ställda Parti med bästa ide om: 582 Parti med bästa ide om:Inflation 1 583 Parti med bästa ide om:Inflation 2 584 Parti med bästa ide om:Inflation 3 585 Parti med bästa ide om:Marginalskatt 1 586 Parti med bästa ide om:Marginalskatt 2 587 Parti med bästa ide om:Marginalskatt 3 588 Parti med bästa ide om:Arbetsgivaravgifterna 1 589 Parti med bästa ide om:Arbetsgivaravgifterna 2 590 Parti med bästa ide om:Arbetsgivaravgifterna 3 591 Parti med bästa ide om:Lönerna 1 592 Parti med bästa ide om:Lönerna 2 593 Parti med bästa ide om:Lönerna 3 594 Parti med bästa ide om:Arbetslösheten 1 595 Parti med bästa ide om:Arbetslösheten 2 596 Parti med bästa ide om:Arbetslösheten 3 597 Parti med bästa ide om:Medbestämmande 1 598 Parti med bästa ide om:Medbestämmande 2 599 Parti med bästa ide om:Medbestämmande 3 600 Parti med bästa ide om:U-hjälpen 1 601 Parti med bästa ide om:U-hjälpen 2 602 Parti med bästa ide om:U-hjälpen 3 603 Parti med bästa ide om:Fångvården 1 604 Parti med bästa ide om:Fångvården 2 605 Parti med bästa ide om:Fångvården 3 606 Parti med bästa ide om:Skattebrottsåtgärder 1 607 Parti med bästa ide om:Skattebrottsåtgärder 2 608 Parti med bästa ide om:Skattebrottsåtgärder 3 609 Parti med bästa ide om:Miljöförstöring 1 610 Parti med bästa ide om:Miljöförstöring 2 611 Parti med bästa ide om:Miljöförstöring 3 612 Parti med bästa ide om:Skolbetyg 1 613 Parti med bästa ide om:Skolbetyg 2 614 Parti med bästa ide om:Skolbetyg 3 615 Parti med bästa ide om:Kärnkraften 1 616 Parti med bästa ide om:Kärnkraften 2 617 Parti med bästa ide om:Kärnkraften 3 618 Parti med bästa ide om:Ekonomisk likställdhet 1 619 Parti med bästa ide om:Ekonomisk likställdhet 2 620 Parti med bästa ide om:Ekonomisk likställdhet 3 621 Parti med bästa ide om:Jämställdhet 1 622 Parti med bästa ide om:Jämställdhet 2 623 Parti med bästa ide om:Jämställdhet 3 624 Parti med bästa ide om:Löntagarfonder 1 625 Parti med bästa ide om:Löntagarfonder 2 626 Parti med bästa ide om:Löntagarfonder 3 627 Parti med bästa ide om:Nykterhet 1 628 Parti med bästa ide om:Nykterhet 2 629 Parti med bästa ide om:Nykterhet 3 Folkomröstning 630 Folkomröstning 631 Folkomröstning:Om kärnkraften 632 Folkomröstning:Om löntagarfonder 633 Folkomröstning:Om försvarsutgifter 634 Folkomröstning:Om skattetrycket Olika politiska påståenden 635 Statlig samordning i näringslivet 636 Socialt ansvar hos företagen minskar arbetslösheten 637 Minska maktkoncentrationen i näringslivet 638 Mer socialt stöd till vissa grupper 639 Näringslivet bör slippa statlig inblandning 640 Statligt inflytande ger mindre arbetslöshet 641 För mycket näringslivsinflytande utan statlig kontroll 642 Minska bidrag och stöd åt medborgarna 643 Politik är värdefullt 644 Förstatliga fler företag 645 Politikermakt 646 Riksdagspolitikers erfarenhet Olika partipolitiska påståenden 647 Samordna näringslivets insatser 1 648 Samordna näringslivets insatser 2 649 Samordna näringslivets insatser 3 650 Samordna näringslivets insatser 4 651 Samordna näringslivets insatser 5 652 Samordna näringslivets insatser 6 653 Samordna näringslivets insatser 7 654 Samordna näringslivets insatser 8 655 Företagsansvar minskar arbetslösheten 1 656 Företagsansvar minskar arbetslösheten 2 657 Företagsansvar minskar arbetslösheten 3 658 Företagsansvar minskar arbetslösheten 4 659 Företagsansvar minskar arbetslösheten 5 660 Företagsansvar minskar arbetslösheten 6 661 Företagsansvar minskar arbetslösheten 7 662 Företagsansvar minskar arbetslösheten 8 663 Minska maktkoncentration i näringslivet 1 664 Minska maktkoncentration i näringslivet 2 665 Minska maktkoncentration i näringslivet 3 666 Minska maktkoncentration i näringslivet 4 667 Minska maktkoncentration i näringslivet 5 668 Minska maktkoncentration i näringslivet 6 669 Minska maktkoncentration i näringslivet 7 670 Minska maktkoncentration i näringslivet 8 671 Mer socialt stöd för vissa grupper 1 672 Mer socialt stöd för vissa grupper 2 673 Mer socialt stöd för vissa grupper 3 674 Mer socialt stöd för vissa grupper 4 675 Mer socialt stöd för vissa grupper 5 676 Mer socialt stöd för vissa grupper 6 677 Mer socialt stöd för vissa grupper 7 678 Mer socialt stöd för vissa grupper 8 679 Statlig inblandning i näringslivet 1 680 Statlig inblandning i näringslivet 2 681 Statlig inblandning i näringslivet 3 682 Statlig inblandning i näringslivet 4 683 Statlig inblandning i näringslivet 5 684 Statlig inblandning i näringslivet 6 685 Statlig inblandning i näringslivet 7 686 Statlig inblandning i näringslivet 8 687 Statligt inflytande minskar arbetslöshetsrisken 1 688 Statligt inflytande minskar arbetslöshetsrisken 2 689 Statligt inflytande minskar arbetslöshetsrisken 3 690 Statligt inflytande minskar arbetslöshetsrisken 4 691 Statligt inflytande minskar arbetslöshetsrisken 5 692 Statligt inflytande minskar arbetslöshetsrisken 6 693 Statligt inflytande minskar arbetslöshetsrisken 7 694 Statligt inflytande minskar arbetslöshetsrisken 8 695 Statlig kontroll över det privata näringslivet 1 696 Statlig kontroll över det privata näringslivet 2 697 Statlig kontroll över det privata näringslivet 3 698 Statlig kontroll över det privata näringslivet 4 699 Statlig kontroll över det privata näringslivet 5 700 Statlig kontroll över det privata näringslivet 6 701 Statlig kontroll över det privata näringslivet 7 702 Statlig kontroll över det privata näringslivet 8 703 Minska bidrag och stöd 1 704 Minska bidrag och stöd 2 705 Minska bidrag och stöd 3 706 Minska bidrag och stöd 4 707 Minska bidrag och stöd 5 708 Minska bidrag och stöd 6 709 Minska bidrag och stöd 7 710 Minska bidrag och stöd 8 711 Bra om allt fler företag förstatligas 1 712 Bra om allt fler företag förstatligas 2 713 Bra om allt fler företag förstatligas 3 714 Bra om allt fler företag förstatligas 4 715 Bra om allt fler företag förstatligas 5 716 Bra om allt fler företag förstatligas 6 717 Bra om allt fler företag förstatligas 7 718 Bra om allt fler företag förstatligas 8 719 Politiker-tjänstemän 720 Blandekonomin 721 Samhällstyp 722 Stat-företag-fack Valdeltagande m.m. 723 Valdeltagande 1976 724 Partival nu 725 Partival 1976 726 Val nu:säkerhet 727 Parti:Storlek 728 Parti:Ledare 729 Parti:Ortsrepresentanter 730 Parti:Uträttar 731 Parti:Åsikt 732 Parti:Samhörighetskänsla 733 Parti:Som närstående 734 Parti:Fackförbund 735 Parti:Yrke 736 Parti:Samhällsklass 737 Nytt parti 738 Bästa regering Speciella politiska frågor 739 Löntagarfonder:Förslag A 740 Löntagarfonder:Förslag B 741 Löntagarfonder:Förslag C 742 Löntagarfonder:Förslag D 743 Löntagarfonder:Förslag E 744 Kärnkraftsfrågan:Viktig 745 Kärnkraftsfrågan:Åsikt 746 Kärnkraftsfrågan:Säker åsikt 747 Aktionsgrupper 1 748 Aktionsgrupper 2 749 Aktionsgrupper 3 750 Aktionsgrupper 4 751 Aktionsgrupper 5 752 Förstatligande:Åsikt 753 Förstatligande:Vilka 1 754 Förstatligande:Vilka 2 755 Förstatligande:Vilka 3 756 Förstatligande:Vilka 4 757 Förstatligande:Vilka 5 758 Förstatligande:Vilka 6 759 Förstatligande:Vilka 7 760 Förstatligande:Vilka 8 761 Förstatligande:Vilka 9 762 Förstatligande:Vilka 10 763 Förstatligande:Vilka 11 764 Förstatligande:Vilka 12 765 Förstatligande:Vilka 13 766 Förstatligande:Vilka 14 Ang. banker,bokförlag,försäkringsbolag 767 Åsikt:Försäkringsbolag 768 Åsikt:Bokförlag 769 Åsikt:Banker 770 Erfarenhet:Försäkringsbolag 771 Erfarenhet:Banker 772 Bankskötsel 1 773 Bankskötsel 2 774 Bankskötsel 3 775 Bankskötsel 4 776 Bankskötsel 5 777 Bankskötsel 6 778 Bankskötsel 7 779 Bankskötsel 8 780 Bankskötsel 9 781 Bankskötsel 10 Olika påståenden 782 Mer tillfredsställande lösa uppgift tillsammans 783 Sveriges arbetare skapar vinster 784 Arbetare och tjänstemän förtrycks 785 Viktigt att alla kan bestämma 786 Högre lön för smutsiga och tråkiga arbeten 787 Bra med fullständig inkomstutjämning 788 Deltar gärna i demonstrationer 789 Högre inkomster bör beskattas hårdare 790 Olönsamt företag får ej avskeda anställda 791 Rätt att förändra samhället med våld 792 Alla betyg bör avskaffas 793 Rätt att propagera för politisk åsikt 794 Måste skattefuska för skatterna är så höga 795 Inte bättre förrän anställda tar makten 796 Avstå från kärnkraften även om ekonomin försämras 797 Anställda har samma rätt till företagsvinster som ägarna 798 Ekonomisk makt hos facket - risk för missbruk 799 Bra med förmögenhet till barnen 800 Skulle gärna vara egen företagare 801 Ett jämställt samhälle vore tråkigt 802 Så lite lagar som möjligt 803 Tillåt mindre lagbrott hellre än statlig kontroll 804 För många multinationella företag 805 Framgångsrik privat företagsamhet är nödvändig 806 Bättre endast på andras bekostnad 807 Myndighetsbeslut utan hänsyn till enskilda Faktorer som påverkar politisk uppfattning 808 Effekt:Dagstidnings ledare 809 Effekt:Dagstidnings referat 810 Effekt:Dagstidnings nyhetsartiklar 811 Effekt:Populärpressen 812 Effekt:Partipolitiska tidningar 813 Effekt:Fackförbundstidningar 814 Effekt:Andra politiska tidningar 815 Effekt:Skönlitteratur 816 Effekt:Klassiska politiska böcker 817 Effekt:Aktuella debattböcker 818 Effekt:Politiska valmöten 819 Effekt:Studiecirklar,föreningsmöten 820 Effekt:Anhöriga 821 Effekt:Kamrater 822 Effekt:Radio 823 Effekt:Television 824 Effekt:Lärare 825 Information:Andra länder 1 826 Information:Andra länder 2 827 Information:Andra människor 1 828 Information:Andra människor 2 829 Information:Få ut mer av livet 1 830 Information:Få ut mer av livet 2 831 Information:Samhället 1 832 Information:Samhället 2 833 Föräldrahem 834 Inriktning:Föräldrahem 835 Inriktning:Lärare 836 Inriktning:Skolkamrater 837 Inriktning:Vänner Aktieköp 838 Anledning till aktieköp 1 839 Anledning till aktieköp 2 840 Anledning till aktieköp 3 841 Anledning till aktieköp 4 842 Anledning till aktieköp 5 843 Anledning till aktieköp 6 Facklig anslutning 844 Fackorganisation 845 Facklig organisation:Resultat 846 Landsorganisationen:Förbund 847 Landsorganisationen:Kollektivansluten 848 Tjänstemännens Centralorganisation:Förbund Olika påståenden om arbete och arbetsplats 849 Företagets lönsamhet 850 Arbetskamraterna 851 Arbetsledningen 852 Kontakt med högsta chefen 853 Framtidsutsikterna 854 Rymligt arbetsställe 855 Modern inredning 856 Ostört arbetsställe 857 Hjälpmedel i arbetet 858 Arbetsuppgifter motsvarande kompetens 859 Löneskillnader inom företaget 860 Ha det bästa lönesystemet 861 Tidpunkt för semester 862 Möjlighet ta ledigt 863 Möjlighet påverka arbetsförhållandena 864 Möjlighet få hjälp av företaget 865 Frihet under arbetstiden 866 Säkerhet mot arbetsskador 867 Arbetets tyngd 868 Arbetstakten 869 Arbetet intressant 870 Arbetet inte är smutsigt 871 Arbetsinsatser uppskattas Banksparande 872 Sparande 873 Vilken bank 1 874 Vilken bank 2 875 Vilken bank 3 876 Vilken bank 4 Sysselsättning 877 Sysselsättning Olika påståenden om arbetsförhållanden 878 Företagets lönsamhet 879 Arbetskamraterna 880 Arbetsledningen 881 Kontakt med högste chef 882 Anställningstrygghet 883 Framtidsutsikterna 884 Modern inredning 885 Arbetsställets rymlighet 886 Arbetets belägenhet 887 Hjälpmedel i arbetet 888 Arbetsuppgifter 889 Löneskillnader inom företaget 890 Ackordsersättningen 891 Ackordslön 892 Månadslön 893 Vecko- eller 14-dagarslön 894 Arbetstiderna 895 Skiftarbete 896 Helgarbete 897 Tidpunkt för semester 898 Möjlighet ta ledigt 899 Påverka arbetsförhållande 900 Möjlighet få hjälp privat 901 Frihet under arbetstid 902 Säkerhet i arbetet 903 Arbetets renlighet 904 Arbetets tyngd 905 Arbetstakten 906 Arbetsintresse 907 Uppskattning av arbetsinsatser Civilstånd 908 Civilstånd Makes sysselsättning 909 Makes arbete Medlemsskap i olika föreningar 910 Medlemsskap 1 911 Medlemsskap 2 912 Medlemsskap 3 913 Medlemsskap 4 914 Medlemsskap 5 915 Medlemsskap 6 Inköp i Konsum 916 Konsum:Livsmedel 917 Konsum:Kläder Olika närståendes partival 918 Val:Föräldrar 1 919 Val:Föräldrar 2 920 Val:Föräldrar 3 921 Val:Arbetskamrater Näringsgren 922 Näringsgren Kommuntrohet 923 Bott i kommun Ang. arbetsplats,lön m.m. 924 Arbetsplatsens storlek 925 Tidsstämpling 926 Arbetsplatsens storlek:Ökar eller minskar 927 Antal fasta arbeten 928 Löneutbetalning 1 929 Löneutbetalning 2 930 Löneutbetalning 3 Hushållsinköp och affärstider 931 Hushållsinköp 932 Öppettider 1 933 Öppettider 2 934 Öppettider 3 935 Öppettider 4 936 Öppettider 5 937 Öppettider:Utnyttjande 1 938 Öppettider:Utnyttjande 2 939 Öppettider:Utnyttjande 3 940 Öppettider:Utnyttjande 4 941 Öppettider:Utnyttjande 5 942 Öppettider:Utnyttjande 6 943 Öppettider:Utnyttjande 7 Hushållsinkomst 944 Familjens inkomst Utbildning 945 Skolutbildning Aktieinnehav 946 Aktieinnehav 1 947 Aktieinnehav 2 948 Aktievärde Läsfrekvenser:Dagstidningar 949 Läsfrekvenser:Aftonbladet 950 Läsfrekvenser:Arbetet 951 Läsfrekvenser:Dagens Nyheter 952 Läsfrekvenser:Expressen 953 Läsfrekvenser:Göteborgs-Posten 954 Läsfrekvenser:Göteborgs-Tidningen 955 Läsfrekvenser:Kvällsposten 956 Läsfrekvenser:Svenska Dagbladet 957 Läsfrekvenser:Sydsvenska Dagbladet 958 Läsfrekvenser:Annan dagstidning 959 Annan dagstidning:Partifärg 1 960 Annan dagstidning:Partifärg 2 961 Annan dagstidning:Partifärg 3 Läsfrekvenser:Veckotidningar 962 Läsfrekvenser:Allas Veckotidning 963 Läsfrekvenser:Allers Familjejournal 964 Läsfrekvenser:Dagens Industri 965 Läsfrekvenser:Damernas Värld 966 Läsfrekvenser:Femina 967 Läsfrekvenser:Fib-Aktuellt 968 Läsfrekvenser:Hemmets Journal 969 Läsfrekvenser:Hemmets Veckotidning 970 Läsfrekvenser:Hennes 971 Läsfrekvenser:Husmodern 972 Läsfrekvenser:Hänt i Veckan 973 Läsfrekvenser:ICA-Kuriren 974 Läsfrekvenser:Land 975 Läsfrekvenser:Lektyr 976 Läsfrekvenser:Min Värld 977 Läsfrekvenser:Röster i Radio/Tv 978 Läsfrekvenser:Saxons Veckotidning 979 Läsfrekvenser:Se 980 Läsfrekvenser:Svensk Damtidning 981 Läsfrekvenser:Veckans Affärer 982 Läsfrekvenser:Vecko-Journalen 983 Läsfrekvenser:Vecko-Revyn 984 Läsfrekvenser:Vi 985 Läsfrekvenser:Året Runt Läsfrekvenser:Månadstidningar m.m. 986 Läsfrekvenser:Allt i Hemmet 987 Läsfrekvenser:Allt om Mat 988 Läsfrekvenser:Båtnytt 989 Läsfrekvenser:Det Bästa 990 Läsfrekvenser:Hem och Fritid 991 Läsfrekvenser:Motor 992 Läsfrekvenser:På Kryss & Till Rors 993 Läsfrekvenser:Sunt Förnuft 994 Läsfrekvenser:Teknikens Värld 995 Läsfrekvenser:Vi Bilägare 996 Läsfrekvenser:Vi Föräldrar 997 Läsfrekvenser:Vi i Villa 998 Läsfrekvenser:Vår Bostad Läsfrekvenser:Fackförbundstidningar 999 Läsfrekvenser:Byggnadsarbetaren 1000 Läsfrekvenser:Fabriksarbetaren 1001 Läsfrekvenser:Kommunalarbetaren 1002 Läsfrekvenser:Metallarbetaren 1003 Läsfrekvenser:SIA,Skogsindustriarbetarna 1004 Läsfrekvenser:Statsanställd 1005 Läsfrekvenser:Industritjänstemannen 1006 Läsfrekvenser:Kommunaltjänstemannen 1007 Läsfrekvenser:Statsanställd Medlemsskap i olika bokklubbar 1008 Medlem i Bokklubb 1 1009 Medlem i Bokklubb 2 1010 Medlem i Bokklubb 3 1011 Medlem i Bokklubb 4 1012 Medlem i Bokklubb 5

VAR 1 SSDSTUDIE NR 0088              Loc 1 width 4


Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst studie 0088


VAR 2 SSDUPPLAGA NR 1 Loc 5 width 1 SSDupplaga/datering NR Uppgift om ordningsföljd och utgivningstidpunkt. 1. SEPTEMBER 1984
VAR 3 DELSTUDIE NR 001 Loc 6 width 3 SSD Delstudieidentifikation Ordningsnummer i en serie på 1 delar.
VAR 4 ID-NUMMER Loc 9 width 4 ID-Nummer
VAR 5 POSTNUMMER Loc 13 width 5 Postnummer Faktiska värdet är kodat. Valid-n=1602 Min=11222 Max=98100 Mean=49053.2 St.Dev=0.0
VAR 6 LÄN/KOMMUN/FÖRSAMLING Loc 18 width 6 MD=999999 Län/Kommun/Församling Kod: 11401 11402 11501 12301 12503 12504 12601 Frek: 1 1 2 8 1 2 12 Kod: 12602 12701 12703 12704 13601 13606 13801 Frek: 5 11 5 2 9 3 5 Kod: 13901 13903 16001 16201 16301 18004 18005 Frek: 1 2 3 6 8 1 1 Kod: 18007 18009 18010 18011 18013 18014 18015 Frek: 4 2 1 5 3 3 3 Kod: 18017 18018 18019 18021 18023 18025 18027 Frek: 4 2 5 7 8 8 5 Kod: 18028 18029 18031 18034 18036 18038 18039 Frek: 1 7 2 8 2 9 9 Kod: 18040 18041 18042 18101 18105 18107 18110 Frek: 9 4 1 9 1 3 1 Kod: 18112 18172 18201 18202 18203 18252 18271 Frek: 5 1 7 3 3 1 1 Kod: 18301 18401 18402 18601 18703 18801 18804 Frek: 4 4 5 7 3 2 1 Kod: 18805 18810 18815 18824 19101 19104 19105 Frek: 4 2 1 1 2 1 1 Kod: 19106 19111 19201 19202 30501 31902 36001 Frek: 1 1 4 1 2 1 3 Kod: 36003 38001 38002 38003 38004 38008 38009 Frek: 1 7 5 5 3 1 1 Kod: 38014 38019 38022 38024 38025 38034 38037 Frek: 1 1 1 2 2 1 1 Kod: 38038 38040 38041 38101 38105 38131 38209 Frek: 4 1 1 2 1 1 1 Kod: 38211 38212 48001 48002 48008 48009 48010 Frek: 1 1 3 2 1 1 1 Kod: 48014 48020 48028 48029 48030 48034 48101 Frek: 1 1 1 1 1 1 1 Kod: 48201 48205 48206 48207 48209 48301 48302 Frek: 1 1 1 1 1 7 2 Kod: 48304 48305 48401 48402 48403 48406 48410 Frek: 2 1 1 5 1 1 1 Kod: 48411 48418 48601 48604 48605 48611 50902 Frek: 1 1 1 1 1 1 1 Kod: 51201 51302 51309 56004 56101 56201 56202 Frek: 1 2 1 1 3 6 1 Kod: 56204 56301 58001 58002 58003 58005 58008 Frek: 1 3 9 2 1 1 1 Kod: 58018 58024 58031 58032 58033 58034 58101 Frek: 2 1 1 1 3 5 3 Kod: 58102 58103 58104 58105 58106 58109 58114 Frek: 5 2 6 4 3 1 1 Kod: 58125 58203 58208 58210 58301 58306 58311 Frek: 1 1 1 1 7 1 1 Kod: 58601 58603 58607 58618 60403 60404 66201 Frek: 1 1 1 2 1 1 1 Kod: 66204 66216 66501 66503 68001 68002 68003 Frek: 1 3 2 1 10 2 5 Kod: 68005 68006 68008 68010 68020 68201 68205 Frek: 3 1 2 1 1 1 3 Kod: 68208 68301 68306 68312 68401 68406 68501 Frek: 1 2 1 1 2 1 5 Kod: 68511 68601 68603 68605 68701 76001 76003 Frek: 1 1 1 1 2 1 1 Kod: 76101 76303 76307 76401 76402 76404 76405 Frek: 2 1 1 1 1 1 2 Kod: 76501 76504 76703 78001 78009 78010 78101 Frek: 1 2 3 10 1 1 4 Kod: 78103 78107 78109 82102 83402 83403 84003 Frek: 1 1 1 1 1 1 1 Kod: 84006 86001 86004 86008 86101 86102 86202 Frek: 1 1 1 1 1 1 3 Kod: 88002 88004 88101 88103 88104 88201 88204 Frek: 2 1 3 1 1 2 1 Kod: 88206 88301 88303 88304 88311 88401 88408 Frek: 1 4 1 1 1 1 1 Kod: 88409 88501 88514 98001 98004 98005 98010 Frek: 1 2 1 2 1 1 1 Kod: 98041 98057 98077 106001 106003 108001 108005 Frek: 1 1 1 3 1 5 2 Kod: 108006 108009 108011 108014 108015 108018 108101 Frek: 3 2 2 1 1 2 2 Kod: 108102 108107 108110 108201 108205 108301 108302 Frek: 1 1 1 4 1 2 1 Kod: 116005 116011 116201 116202 116203 116301 116501 Frek: 4 1 1 1 1 2 1 Kod: 116601 116603 116801 116802 116803 118001 118002 Frek: 1 1 1 1 1 2 3 Kod: 118011 118014 118015 118117 118201 118301 118303 Frek: 1 1 1 1 1 4 1 Kod: 118309 118313 118315 118317 121405 121410 123006 Frek: 2 1 1 1 1 1 1 Kod: 123007 123101 123302 123304 123305 123308 123312 Frek: 4 1 1 1 1 2 1 Kod: 126001 126003 126101 126112 126202 126301 126402 Frek: 1 1 2 1 1 5 1 Kod: 126406 126503 126509 126702 126703 128001 128002 Frek: 1 2 1 1 1 2 3 Kod: 128003 128004 128005 128006 128007 128008 128009 Frek: 2 3 5 1 1 4 6 Kod: 128010 128014 128015 128017 128018 128019 128021 Frek: 4 3 8 2 1 2 1 Kod: 128101 128103 128104 128105 128106 128111 128113 Frek: 1 1 1 1 2 1 1 Kod: 128116 128120 128201 128204 128206 128207 128301 Frek: 1 1 5 1 1 1 9 Kod: 128302 128303 128309 128312 128313 128315 128316 Frek: 6 3 1 1 1 1 2 Kod: 128401 128405 128501 128503 128508 128521 128601 Frek: 2 1 5 1 1 1 5 Kod: 128602 128607 128620 128701 128712 128725 128730 Frek: 1 1 1 4 1 1 1 Kod: 131501 138001 138002 138003 138005 138008 138009 Frek: 1 3 4 3 1 1 3 Kod: 138011 138016 138101 138103 138107 138110 138111 Frek: 1 1 1 1 1 1 2 Kod: 138201 138207 138208 138211 138223 138301 138313 Frek: 1 1 3 1 1 3 1 Kod: 138318 138319 138401 138402 138404 138406 138412 Frek: 1 1 2 1 2 1 1 Kod: 138414 140101 140102 140103 140104 140201 140203 Frek: 1 1 2 1 2 1 1 Kod: 140701 141502 141903 142701 142704 143001 143008 Frek: 1 5 1 1 1 1 1 Kod: 143501 148004 148005 148006 148007 148008 148009 Frek: 1 1 6 8 2 7 3 Kod: 148010 148011 148012 148013 148016 148017 148018 Frek: 1 2 3 4 2 6 7 Kod: 148019 148020 148021 148022 148023 148024 148026 Frek: 3 5 8 1 7 5 1 Kod: 148028 148029 148030 148031 148032 148033 148036 Frek: 1 2 1 3 8 2 6 Kod: 148101 148102 148103 148201 148204 148401 148402 Frek: 7 1 2 4 1 1 1 Kod: 148403 148405 148501 148502 148510 148512 148801 Frek: 1 1 1 1 1 5 1 Kod: 150403 150707 152101 152103 152106 152401 152707 Frek: 1 2 2 1 2 1 1 Kod: 155201 155208 156001 156006 156101 156107 156206 Frek: 2 1 1 1 3 1 1 Kod: 156301 156302 156303 156307 156313 156501 156606 Frek: 2 1 2 1 1 2 1 Kod: 156608 156614 158001 158005 158006 158008 158101 Frek: 1 2 4 1 1 1 6 Kod: 158107 158201 158301 158302 158303 158306 158308 Frek: 1 2 5 6 3 2 1 Kod: 158311 158312 158316 158318 158401 158501 158505 Frek: 3 1 2 1 3 1 1 Kod: 158506 160202 162203 162301 163701 163704 164301 Frek: 1 1 1 2 2 1 1 Kod: 166001 166002 166004 166019 166107 166110 166201 Frek: 1 1 1 1 1 1 2 Kod: 166302 166313 168001 168002 168013 168101 168114 Frek: 1 1 4 1 1 5 1 Kod: 168124 168201 168202 168301 168308 168315 168401 Frek: 1 3 1 4 2 3 2 Kod: 168501 168502 168513 168601 171501 173701 173709 Frek: 2 1 1 3 2 1 1 Kod: 176003 176101 176202 176301 176401 176501 176504 Frek: 1 1 2 1 1 1 1 Kod: 176601 176602 178001 178002 178004 178009 178101 Frek: 3 1 6 4 1 3 4 Kod: 178105 178201 178206 178301 178401 178402 178501 Frek: 1 1 1 3 3 2 4 Kod: 178503 186001 186101 186106 186201 186301 186401 Frek: 1 1 4 1 2 3 1 Kod: 188001 188002 188003 188004 188005 188008 188010 Frek: 2 5 7 4 3 1 1 Kod: 188012 188013 188015 188018 188019 188021 188027 Frek: 1 1 1 1 1 1 1 Kod: 188101 188203 188205 188301 188404 188502 188503 Frek: 4 1 1 5 3 2 1 Kod: 188504 188505 190701 191706 196001 196005 196101 Frek: 2 1 1 2 1 1 1 Kod: 196103 198001 198002 198003 198004 198007 198009 Frek: 1 6 6 5 4 3 1 Kod: 198016 198101 198102 198103 198107 198108 198201 Frek: 2 4 1 1 1 1 4 Kod: 198301 198304 198401 198402 202102 202302 202601 Frek: 4 1 3 1 1 2 1 Kod: 202602 202603 202901 203101 203402 203901 203903 Frek: 1 1 2 2 2 1 1 Kod: 206101 206201 208001 208003 208004 208007 208008 Frek: 4 3 5 2 1 1 1 Kod: 208101 208102 208203 208204 208301 208305 208401 Frek: 4 2 1 1 1 1 3 Kod: 208403 208406 208501 208503 210102 210402 212101 Frek: 1 1 2 1 2 1 2 Kod: 212102 216101 218001 218002 218003 218005 218006 Frek: 1 2 11 3 1 2 2 Kod: 218101 218102 218201 218203 218205 218209 218303 Frek: 6 4 1 1 4 1 4 Kod: 218306 218307 218401 218403 218405 218408 218409 Frek: 2 1 2 1 1 1 1 Kod: 225201 226002 226004 226201 226202 226203 228001 Frek: 1 3 1 3 1 1 3 Kod: 228006 228101 228103 228104 228106 228107 228108 Frek: 1 4 2 1 2 1 1 Kod: 228110 228112 228201 228204 228205 228206 228301 Frek: 4 1 1 1 1 1 2 Kod: 228307 228403 228404 228407 228408 228409 228412 Frek: 1 1 1 3 4 2 1 Kod: 230501 230901 230906 230907 231301 232101 232608 Frek: 1 1 1 1 1 1 1 Kod: 236101 238001 238002 238007 238010 240102 240401 Frek: 2 3 1 2 1 4 1 Kod: 240903 241702 241703 242101 242103 242201 246001 Frek: 1 1 1 2 1 2 1 Kod: 246002 246003 246301 248001 248002 248003 248004 Frek: 2 1 1 5 3 1 1 Kod: 248005 248006 248009 248103 248201 248202 248204 Frek: 2 2 1 1 3 3 5 Kod: 248207 248210 250502 251004 251005 251301 251401 Frek: 3 1 2 1 1 1 1 Kod: 252301 252302 252306 256002 258001 258002 258003 Frek: 1 1 1 2 5 1 5 Kod: 258101 258102 258103 258105 258201 258401 258402 Frek: 3 1 8 2 11 5 1 Kod: 999999 Frek: 4
VAR 7 KÖN Loc 24 width 1 Kön 824 1. Man 778 2. Kvinna
VAR 8 FÖDELSEÅR Loc 25 width 3 Födelseår Kod: 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 Frek: 4 8 12 7 9 13 6 20 13 14 27 Kod: 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 Frek: 21 18 34 20 28 23 24 21 27 24 33 Kod: 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 Frek: 31 24 30 39 27 31 24 21 18 22 29 Kod: 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 Frek: 22 26 26 34 27 24 31 33 27 30 27 Kod: 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 Frek: 25 31 44 38 28 36 30 26 23 30 24 Kod: 954 955 956 957 958 959 960 961 962 Frek: 26 31 21 32 26 24 27 32 39
VAR 9 RS-REGION Loc 28 width 1 RS-Region Kod: 1 2 3 4 5 6 7 Frek: 219 225 332 483 114 127 102
VAR 10 INTERNKOD Loc 29 width 1 Internkod Kod: 1 5 Frek: 1516 86
VAR 11 BORTFALLSVIKT Loc 30 width 5 Bortfallsvikt Faktiska värdet är kodat. Valid-n=1602 Min=6940 Max=85400 Mean=12129.1 St.Dev=0.0
VAR 12 BÄTTRE EKONOMI Loc 35 width 1 MD=9 F.1a. Hur viktiga är följande förändringar av Era personliga förhållanden just nu? F.1a.1. Allmän livssituation:Bättre ekonomi 416 1. Mycket viktigt för mig nu 548 2. Ganska viktigt för mig nu 374 3. Inte särskilt viktigt för mig nu 62 4. Inte alls viktigt för mig nu 17 5. Tveksam 94 6. Ej aktuellt för mig nu 91 9. Ej svar
VAR 13 BÄTTRE BARNBIDRAG Loc 36 width 1 MD=9 F.1a.2. Allmän livssituation:Bättre barnbidrag <Se F.1a för fullständig frågetext> 117 1. Mycket viktigt för mig nu 143 2. Ganska viktigt för mig nu 233 3. Inte särskilt viktigt för mig nu 261 4. Inte alls viktigt för mig nu 24 5. Tveksam 708 6. Ej aktuellt för mig nu 116 9. Ej svar
VAR 14 LÅNA PENGAR Loc 37 width 1 MD=9 F.1a.3. Allmän livssituation:Låna pengar för visst ändamål <Se F.1a för fullständig frågetext> 175 1. Mycket viktigt för mig nu 222 2. Ganska viktigt för mig nu 230 3. Inte särskilt viktigt för mig nu 222 4. Inte alls viktigt för mig nu 40 5. Tveksam 601 6. Ej aktuellt för mig nu 112 9. Ej svar
VAR 15 KVAR I HEMORTEN Loc 38 width 1 MD=9 F.1a.4. Allmän livssituation:Få stanna i nuvarande hemort <Se F.1a för fullständig frågetext> 698 1. Mycket viktigt för mig nu 364 2. Ganska viktigt för mig nu 155 3. Inte särskilt viktigt för mig nu 81 4. Inte alls viktigt för mig nu 31 5. Tveksam 188 6. Ej aktuellt för mig nu 85 9. Ej svar
VAR 16 BÄTTRE BOSTAD Loc 39 width 1 MD=9 F.1a.5. Allmän livssituation:Få bättre bostad <Se F.1a för fullständig frågetext> 128 1. Mycket viktigt för mig nu 146 2. Ganska viktigt för mig nu 243 3. Inte särskilt viktigt för mig nu 340 4. Inte alls viktigt för mig nu 23 5. Tveksam 620 6. Ej aktuellt för mig nu 102 9. Ej svar
VAR 17 LÄGRE HYRA Loc 40 width 1 MD=9 F.1a.6. Allmän livssituation:Lägre hyra,lägre bokostnad <Se F.1a för fullständig frågetext> 329 1. Mycket viktigt för mig nu 420 2. Ganska viktigt för mig nu 311 3. Inte särskilt viktigt för mig nu 124 4. Inte alls viktigt för mig nu 37 5. Tveksam 286 6. Ej aktuellt för mig nu 95 9. Ej svar
VAR 18 LÄGRE SKATT Loc 41 width 1 MD=9 F.1a.7. Allmän livssituation:Lägre skatt <Se F.1a för fullständig frågetext> 610 1. Mycket viktigt för mig nu 450 2. Ganska viktigt för mig nu 220 3. Inte särskilt viktigt för mig nu 38 4. Inte alls viktigt för mig nu 62 5. Tveksam 155 6. Ej aktuellt för mig nu 67 9. Ej svar
VAR 19 BÄTTRE ARBETE Loc 42 width 1 MD=9 F.1a.8. Arbetet:Få bättre arbete <Se F.1a för fullständig frågetext> 117 1. Mycket viktigt för mig nu 139 2. Ganska viktigt för mig nu 263 3. Inte särskilt viktigt för mig nu 235 4. Inte alls viktigt för mig nu 36 5. Tveksam 689 6. Ej aktuellt för mig nu 123 9. Ej svar
VAR 20 FAST ARBETE Loc 43 width 1 MD=9 F.1a.9. Arbetet:Få fast arbete <Se F.1a för fullständig frågetext> 132 1. Mycket viktigt för mig nu 53 2. Ganska viktigt för mig nu 51 3. Inte särskilt viktigt för mig nu 184 4. Inte alls viktigt för mig nu 10 5. Tveksam 1040 6. Ej aktuellt för mig nu 132 9. Ej svar
VAR 21 LÄTTARE ARBETE Loc 44 width 1 MD=9 F.1a.10. Arbetet:Mindre ansträngande arbete (även hushållsarbete) <Se F.1a för fullständig frågetext> 101 1. Mycket viktigt för mig nu 147 2. Ganska viktigt för mig nu 214 3. Inte särskilt viktigt för mig nu 291 4. Inte alls viktigt för mig nu 63 5. Tveksam 661 6. Ej aktuellt för mig nu 125 9. Ej svar
VAR 22 OFARLIGARE ARBETE Loc 45 width 1 MD=9 F.1a.11. Arbetet:Mindre hälsofarligt arbete <Se F.1a för fullständig frågetext> 102 1. Mycket viktigt för mig nu 84 2. Ganska viktigt för mig nu 144 3. Inte särskilt viktigt för mig nu 264 4. Inte alls viktigt för mig nu 45 5. Tveksam 839 6. Ej aktuellt för mig nu 124 9. Ej svar
VAR 23 ARBETSRESOR Loc 46 width 1 MD=9 F.1a.12. Arbetet:Lättare att komma till och från arbetsplatsen,affärer <Se F.1a för fullständig frågetext> 105 1. Mycket viktigt för mig nu 153 2. Ganska viktigt för mig nu 187 3. Inte särskilt viktigt för mig nu 316 4. Inte alls viktigt för mig nu 19 5. Tveksam 699 6. Ej aktuellt för mig nu 123 9. Ej svar
VAR 24 MER FRITID Loc 47 width 1 MD=9 F.1a.13. Arbetet:Mer fritid <Se F.1a för fullständig frågetext> 178 1. Mycket viktigt för mig nu 321 2. Ganska viktigt för mig nu 293 3. Inte särskilt viktigt för mig nu 180 4. Inte alls viktigt för mig nu 54 5. Tveksam 459 6. Ej aktuellt för mig nu 117 9. Ej svar
VAR 25 ARBETSTID Loc 48 width 1 MD=9 F.1a.14. Arbetet:Kortare arbetstid <Se F.1a för fullständig frågetext> 137 1. Mycket viktigt för mig nu 228 2. Ganska viktigt för mig nu 301 3. Inte särskilt viktigt för mig nu 211 4. Inte alls viktigt för mig nu 63 5. Tveksam 536 6. Ej aktuellt för mig nu 126 9. Ej svar
VAR 26 FRIHET I ARBETET Loc 49 width 1 MD=9 F.1a.15. Arbetet:Mer personlig frihet i arbetet <Se F.1a för fullständig frågetext> 89 1. Mycket viktigt för mig nu 153 2. Ganska viktigt för mig nu 244 3. Inte särskilt viktigt för mig nu 256 4. Inte alls viktigt för mig nu 50 5. Tveksam 685 6. Ej aktuellt för mig nu 125 9. Ej svar
VAR 27 EGET FÖRETAG Loc 50 width 1 MD=9 F.1a.16. Arbetet:Få ett eget företag <Se F.1a för fullständig frågetext> 34 1. Mycket viktigt för mig nu 39 2. Ganska viktigt för mig nu 78 3. Inte särskilt viktigt för mig nu 320 4. Inte alls viktigt för mig nu 59 5. Tveksam 935 6. Ej aktuellt för mig nu 137 9. Ej svar
VAR 28 UTBILDNING Loc 51 width 1 MD=9 F.1a.17. Samhällets service:Bättre möjlighet att utbilda mig <Se F.1a för fullständig frågetext> 124 1. Mycket viktigt för mig nu 195 2. Ganska viktigt för mig nu 248 3. Inte särskilt viktigt för mig nu 221 4. Inte alls viktigt för mig nu 54 5. Tveksam 643 6. Ej aktuellt för mig nu 117 9. Ej svar
VAR 29 DAGHEM Loc 52 width 1 MD=9 F.1a.18. Samhällets service:Plats för barn på barndaghem <Se F.1a för fullständig frågetext> 73 1. Mycket viktigt för mig nu 40 2. Ganska viktigt för mig nu 59 3. Inte särskilt viktigt för mig nu 219 4. Inte alls viktigt för mig nu 10 5. Tveksam 1082 6. Ej aktuellt för mig nu 119 9. Ej svar
VAR 30 SJUKVÅRD Loc 53 width 1 MD=9 F.1a.19. Samhällets service:Vård på sjukhus,vårdhem för mig själv eller anhörig <Se F.1a för fullständig frågetext> 220 1. Mycket viktigt för mig nu 205 2. Ganska viktigt för mig nu 153 3. Inte särskilt viktigt för mig nu 134 4. Inte alls viktigt för mig nu 27 5. Tveksam 779 6. Ej aktuellt för mig nu 84 9. Ej svar
VAR 31 HEMHJÄLP Loc 54 width 1 MD=9 F.1a.20. Samhällets service:Hemhjälp <Se F.1a för fullständig frågetext> 72 1. Mycket viktigt för mig nu 86 2. Ganska viktigt för mig nu 108 3. Inte särskilt viktigt för mig nu 213 4. Inte alls viktigt för mig nu 12 5. Tveksam 1015 6. Ej aktuellt för mig nu 96 9. Ej svar
VAR 32 TANDVÅRD Loc 55 width 1 MD=9 F.1a.21. Samhällets service:Lättare få tid hos tandläkare <Se F.1a för fullständig frågetext> 273 1. Mycket viktigt för mig nu 289 2. Ganska viktigt för mig nu 224 3. Inte särskilt viktigt för mig nu 193 4. Inte alls viktigt för mig nu 24 5. Tveksam 517 6. Ej aktuellt för mig nu 82 9. Ej svar
VAR 33 BOTEMEDEL Loc 56 width 1 MD=9 F.1a.22. Samhällets service:Bättre botemedel mot viss sjukdom,som jag själv har <Se F.1a för fullständig frågetext> 225 1. Mycket viktigt för mig nu 137 2. Ganska viktigt för mig nu 90 3. Inte särskilt viktigt för mig nu 152 4. Inte alls viktigt för mig nu 17 5. Tveksam 896 6. Ej aktuellt för mig nu 85 9. Ej svar
VAR 34 SÄKERHET Loc 57 width 1 MD=9 F.1a.23. Samhällets service:Större personlig säkerhet (mindre risk för olyckor,överfall) <Se F.1a för fullständig frågetext> 388 1. Mycket viktigt för mig nu 353 2. Ganska viktigt för mig nu 261 3. Inte särskilt viktigt för mig nu 156 4. Inte alls viktigt för mig nu 87 5. Tveksam 297 6. Ej aktuellt för mig nu 60 9. Ej svar
VAR 35 MYNDIGHETSBESLUT Loc 58 width 1 MD=9 F.1a.24. Samhällets service:Snabbare beslut av myndigheterna <Se F.1a för fullständig frågetext> 470 1. Mycket viktigt för mig nu 352 2. Ganska viktigt för mig nu 240 3. Inte särskilt viktigt för mig nu 100 4. Inte alls viktigt för mig nu 76 5. Tveksam 292 6. Ej aktuellt för mig nu 72 9. Ej svar
VAR 36 ORG.KAP.:EKONOMI 1 Loc 59 width 1 MD=9 F.1b. Tror Ni att alla,några eller inga av nedanstående institutioner/personer kan göra vad ni tycker är MYCKET ELLER GANSKA VIKTIGT för Er personligen enligt fråga 1a? Sätt kryss för var och en som Ni tror kan göra en insats. F.1b.1. Allmän livssituation:Bättre ekonomi-första krysset 638 0. Frågan ej tillämplig 285 1. LO-Förbund 100 2. TCO-Förbund 42 3. SACO/SR 46 4. Arbetsgivareföreningen-SAF 6 5. Industriförbundet 24 6. Socialbyrå,förmedling osv. 131 7. Min egen arbetsgivare 287 8. Ingen av dessa 43 9. Ej svar
VAR 37 ORG.KAP.:EKONOMI 2 Loc 60 width 1 F.1b.2. Allmän livssituation:Bättre ekonomi-andra krysset <Se F.1b för fullständig frågetext> 1433 0. Frågan ej tillämplig 1. LO-Förbund 38 2. TCO-Förbund 7 3. SACO/SR 32 4. Arbetsgivareföreningen-SAF 10 5. Industriförbundet 7 6. Socialbyrå,förmedling osv. 73 7. Min egen arbetsgivare 2 8. Ingen av dessa
VAR 38 ORG.KAP.:EKONOMI 3 Loc 61 width 1 F.1b.3. Allmän livssituation:Bättre ekonomi-tredje krysset <Se F.1b för fullständig frågetext> 1542 0. Frågan ej tillämplig 1. LO-Förbund 2. TCO-Förbund 23 3. SACO/SR 8 4. Arbetsgivareföreningen-SAF 4 5. Industriförbundet 6. Socialbyrå,förmedling osv. 25 7. Min egen arbetsgivare 8. Ingen av dessa
VAR 39 ORG.KAP.:EKONOMI 4 Loc 62 width 1 F.1b.4. Allmän livssituation:Bättre ekonomi-fjärde krysset <Se F.1b för fullständig frågetext> 1582 0. Frågan ej tillämplig 1. LO-Förbund 2. TCO-Förbund 3. SACO/SR 8 4. Arbetsgivareföreningen-SAF 2 5. Industriförbundet 2 6. Socialbyrå,förmedling osv. 8 7. Min egen arbetsgivare 8. Ingen av dessa
VAR 40 ORG.KAP.:EKONOMI 5 Loc 63 width 1 F.1b.5. Allmän livssituation:Bättre ekonomi-femte krysset <Se F.1b för fullständig frågetext> 1597 0. Frågan ej tillämplig 1. LO-Förbund 2. TCO-Förbund 3. SACO/SR 4. Arbetsgivareföreningen-SAF 3 5. Industriförbundet 6. Socialbyrå,förmedling osv. 2 7. Min egen arbetsgivare 8. Ingen av dessa
VAR 41 ORG.KAP.:EKONOMI 6 Loc 64 width 1 F.1b.6. Allmän livssituation:Bättre ekonomi-sjätte krysset <Se F.1b för fullständig frågetext> 1599 0. Frågan ej tillämplig 1. LO-Förbund 2. TCO-Förbund 3. SACO/SR 4. Arbetsgivareföreningen-SAF 5. Industriförbundet 3 6. Socialbyrå,förmedling osv. 7. Min egen arbetsgivare 8. Ingen av dessa
VAR 42 ORG.KAP.:EKONOMI 7 Loc 65 width 1 F.1b.7. Allmän livssituation:Bättre ekonomi-sjunde krysset <Se F.1b för fullständig frågetext> 1600 0. Frågan ej tillämplig 1. LO-Förbund 2. TCO-Förbund 3. SACO/SR 4. Arbetsgivareföreningen-SAF 5. Industriförbundet 6. Socialbyrå,förmedling osv. 2 7. Min egen arbetsgivare 8. Ingen av dessa
VAR 43 ORG.KAP.:BARNBIDRAG 1 Loc 66 width 1 MD=9 F.1b.8. Allmän livssituation:Bättre barnbidrag-första krysset <Se F.1b för fullständig frågetext> 1342 0. Frågan ej tillämplig 32 1. LO-Förbund 1 2. TCO-Förbund 3. SACO/SR 4. Arbetsgivareföreningen-SAF 5. Industriförbundet 34 6. Socialbyrå,förmedling osv. 7. Min egen arbetsgivare 178 8. Ingen av dessa 15 9. Ej svar
VAR 44 ORG.KAP.:BARNBIDRAG 2 Loc 67 width 1 F.1b.9. Allmän livssituation:Bättre barnbidrag-andra krysset <Se F.1b för fullständig frågetext> 1585 0. Frågan ej tillämplig 1. LO-Förbund 12 2. TCO-Förbund 3. SACO/SR 1 4. Arbetsgivareföreningen-SAF 5. Industriförbundet 4 6. Socialbyrå,förmedling osv. 7. Min egen arbetsgivare 8. Ingen av dessa
VAR 45 ORG.KAP.:BARNBIDRAG 3 Loc 68 width 1 F.1b.10. Allmän livssituation:Bättre barnbidrag-tredje krysset <Se F.1b för fullständig frågetext> 1592 0. Frågan ej tillämplig 1 1. LO-Förbund 2. TCO-Förbund 8 3. SACO/SR 4. Arbetsgivareföreningen-SAF 5. Industriförbundet 1 6. Socialbyrå,förmedling osv. 7. Min egen arbetsgivare 8. Ingen av dessa
VAR 46 ORG.KAP.:BARNBIDRAG 4 Loc 69 width 1 F.1b.11. Allmän livssituation:Bättre barnbidrag-fjärde krysset <Se F.1b för fullständig frågetext> 1598 0. Frågan ej tillämplig 1. LO-Förbund 2. TCO-Förbund 3. SACO/SR 3 4. Arbetsgivareföreningen-SAF 5. Industriförbundet 1 6. Socialbyrå,förmedling osv. 7. Min egen arbetsgivare 8. Ingen av dessa
VAR 47 ORG.KAP.:BARNBIDRAG 5 Loc 70 width 1 F.1b.12. Allmän livssituation:Bättre barnbidrag-femte krysset <Se F.1b för fullständig frågetext> 1601 0. Frågan ej tillämplig 1. LO-Förbund 2. TCO-Förbund 3. SACO/SR 4. Arbetsgivareföreningen-SAF 1 5. Industriförbundet 6. Socialbyrå,förmedling osv. 7. Min egen arbetsgivare 8. Ingen av dessa
VAR 48 ORG.KAP.:BARNBIDRAG 6 Loc 71 width 1 F.1b.13. Allmän livssituation:Bättre barnbidrag-sjätte krysset <Se F.1b för fullständig frågetext> 1601 0. Frågan ej tillämplig 1. LO-Förbund 2. TCO-Förbund 3. SACO/SR 4. Arbetsgivareföreningen-SAF 5. Industriförbundet 1 6. Socialbyrå,förmedling osv. 7. Min egen arbetsgivare 8. Ingen av dessa
VAR 49 ORG.KAP.:BARNBIDRAG 7 Loc 72 width 1 F.1b.14. Allmän livssituation:Bättre barnbidrag-sjunde krysset <Se F.1b för fullständig frågetext> 1602 0. Frågan ej tillämplig 1. LO-Förbund 2. TCO-Förbund 3. SACO/SR 4. Arbetsgivareföreningen-SAF 5. Industriförbundet 6. Socialbyrå,förmedling osv. 7. Min egen arbetsgivare 8. Ingen av dessa
VAR 50 ORG.KAP.:LÅNA PENGAR 1 Loc 73 width 1 MD=9 F.1b.15. Allmän livssituation:Låna pengar för visst ändamål-första krysset <Se F.1b för fullständig frågetext> 1205 0. Frågan ej tillämplig 21 1. LO-Förbund 2. TCO-Förbund 3 3. SACO/SR 10 4. Arbetsgivareföreningen-SAF 3 5. Industriförbundet 11 6. Socialbyrå,förmedling osv. 33 7. Min egen arbetsgivare 296 8. Ingen av dessa 20 9. Ej svar
VAR 51 ORG.KAP.:LÅNA PENGAR 2 Loc 74 width 1 F.1b.16. Allmän livssituation:Låna pengar för visst ändamål-andra krysset <Se F.1b för fullständig frågetext> 1589 0. Frågan ej tillämplig 1. LO-Förbund 5 2. TCO-Förbund 3. SACO/SR 1 4. Arbetsgivareföreningen-SAF 4 5. Industriförbundet 6. Socialbyrå,förmedling osv. 1 7. Min egen arbetsgivare 2 8. Ingen av dessa
VAR 52 ORG.KAP.:LÅNA PENGAR 3 Loc 75 width 1 F.1b.17. Allmän livssituation:Låna pengar för visst ändamål-tredje krysset <Se F.1b för fullständig frågetext> 1597 0. Frågan ej tillämplig 1. LO-Förbund 2. TCO-Förbund 3 3. SACO/SR 4. Arbetsgivareföreningen-SAF 5. Industriförbundet 1 6. Socialbyrå,förmedling osv. 1 7. Min egen arbetsgivare 8. Ingen av dessa
VAR 53 ORG.KAP.:LÅNA PENGAR 4 Loc 76 width 1 F.1b.18. Allmän livssituation:Låna pengar för visst ändamål-fjärde krysset <Se F.1b för fullständig frågetext> 1600 0. Frågan ej tillämplig 1. LO-Förbund 2. TCO-Förbund 3. SACO/SR 2 4. Arbetsgivareföreningen-SAF 5. Industriförbundet 6. Socialbyrå,förmedling osv. 7. Min egen arbetsgivare 8. Ingen av dessa
VAR 54 ORG.KAP.:LÅNA PENGAR 5 Loc 77 width 1 F.1b.19. Allmän livssituation:Låna pengar för visst ändamål-femte krysset <Se F.1b för fullständig frågetext> 1602 0. Frågan ej tillämplig 1. LO-Förbund 2. TCO-Förbund 3. SACO/SR 4. Arbetsgivareföreningen-SAF 5. Industriförbundet 6. Socialbyrå,förmedling osv. 7. Min egen arbetsgivare 8. Ingen av dessa
VAR 55 ORG.KAP.:LÅNA PENGAR 6 Loc 78 width 1 F.1b.20. Allmän livssituation:Låna pengar för visst ändamål-sjätte krysset <Se F.1b för fullständig frågetext> 1602 0. Frågan ej tillämplig 1. LO-Förbund 2. TCO-Förbund 3. SACO/SR 4. Arbetsgivareföreningen-SAF 5. Industriförbundet 6. Socialbyrå,förmedling osv. 7. Min egen arbetsgivare 8. Ingen av dessa
VAR 56 ORG.KAP.:LÅNA PENGAR 7 Loc 79 width 1 F.1b.21. Allmän livssituation:Låna pengar för visst ändamål-sjunde krysset <Se F.1b för fullständig frågetext> 1602 0. Frågan ej tillämplig 1. LO-Förbund 2. TCO-Förbund 3. SACO/SR 4. Arbetsgivareföreningen-SAF 5. Industriförbundet 6. Socialbyrå,förmedling osv. 7. Min egen arbetsgivare 8. Ingen av dessa
VAR 57 ORG.KAP.:KVAR I HEMORT 1 Loc 80 width 1 MD=9 F.1b.22. Allmän livssituation:Få stanna i nuvarande hemort-första krysset <Se F.1b för fullständig frågetext> 540 0. Frågan ej tillämplig 94 1. LO-Förbund 23 2. TCO-Förbund 11 3. SACO/SR 19 4. Arbetsgivareföreningen-SAF 9 5. Industriförbundet 53 6. Socialbyrå,förmedling osv. 205 7. Min egen arbetsgivare 576 8. Ingen av dessa 72 9. Ej svar
VAR 58 ORG.KAP.:KVAR I HEMORT 2 Loc 81 width 1 F.1b.23. Allmän livssituation:Få stanna i nuvarande hemort-andra krysset <Se F.1b för fullständig frågetext> 1538 0. Frågan ej tillämplig 1. LO-Förbund 23 2. TCO-Förbund 2 3. SACO/SR 7 4. Arbetsgivareföreningen-SAF 7 5. Industriförbundet 3 6. Socialbyrå,förmedling osv. 20 7. Min egen arbetsgivare 2 8. Ingen av dessa
VAR 59 ORG.KAP.:KVAR I HEMORT 3 Loc 82 width 1 F.1b.24. Allmän livssituation:Få stanna kvar i nuvarande hemort-tredje krysset <Se F.1b för fullständig frågetext> 1572 0. Frågan ej tillämplig 1. LO-Förbund 2. TCO-Förbund 14 3. SACO/SR 2 4. Arbetsgivareföreningen-SAF 3 5. Industriförbundet 1 6. Socialbyrå,förmedling osv. 9 7. Min egen arbetsgivare 1 8. Ingen av dessa
VAR 60 ORG.KAP.:KVAR I HEMORT 4 Loc 83 width 1 F.1b.25. Allmän livssituation:Få stanna kvar i nuvarande hemort-fjärde krysset <Se F.1b för fullständig frågetext> 1586 0. Frågan ej tillämplig 1. LO-Förbund 2. TCO-Förbund 3. SACO/SR 6 4. Arbetsgivareföreningen-SAF 4 5. Industriförbundet 6. Socialbyrå,förmedling osv. 6 7. Min egen arbetsgivare 8. Ingen av dessa
VAR 61 ORG.KAP.:KVAR I HEMORT 5 Loc 84 width 1 F.1b.26. Allmän livssituation:Få stanna kvar i nuvarande hemort-femte krysset <Se F.1b för fullständig frågetext> 1596 0. Frågan ej tillämplig 1. LO-Förbund 2. TCO-Förbund 3. SACO/SR 4. Arbetsgivareföreningen-SAF 5 5. Industriförbundet 6. Socialbyrå,förmedling osv. 1 7. Min egen arbetsgivare 8. Ingen av dessa
VAR 62 ORG.KAP.:KVAR I HEMORT 6 Loc 85 width 1 F.1b.27. Allmän livssituation:Få stanna kvar i nuvarande hemort-sjätte krysset <Se F.1b för fullständig frågetext> 1597 0. Frågan ej tillämplig 1. LO-Förbund 2. TCO-Förbund 3. SACO/SR 4. Arbetsgivareföreningen-SAF 5. Industriförbundet 3 6. Socialbyrå,förmedling osv. 1 7. Min egen arbetsgivare 1 8. Ingen av dessa
VAR 63 ORG.KAP.:KVAR I HEMORT 7 Loc 86 width 1 F.1b.28. Allmän livssituation:Få stanna kvar i nuvarande hemort-sjunde krysset <Se F.1b för fullständig frågetext> 1599 0. Frågan ej tillämplig 1. LO-Förbund 2. TCO-Förbund 3. SACO/SR 4. Arbetsgivareföreningen-SAF 5. Industriförbundet 6. Socialbyrå,förmedling osv. 3 7. Min egen arbetsgivare 8. Ingen av dessa
VAR 64 ORG.KAP.:BOSTAD 1 Loc 87 width 1 MD=9 F.1b.29. Allmän livssituation:Få bättre bostad-första krysset <Se F.1b för fullständig frågetext> 1328 0. Frågan ej tillämplig 6 1. LO-Förbund 2. TCO-Förbund 1 3. SACO/SR 1 4. Arbetsgivareföreningen-SAF 5. Industriförbundet 44 6. Socialbyrå,förmedling osv. 10 7. Min egen arbetsgivare 190 8. Ingen av dessa 22 9. Ej svar
VAR 65 ORG.KAP.:BOSTAD 2 Loc 88 width 1 F.1b.30. Allmän livssituation:Få bättre bostad-andra krysset <Se F.1b för fullständig frågetext> 1597 0. Frågan ej tillämplig 1. LO-Förbund 2 2. TCO-Förbund 3. SACO/SR 1 4. Arbetsgivareföreningen-SAF 5. Industriförbundet 6. Socialbyrå,förmedling osv. 1 7. Min egen arbetsgivare 1 8. Ingen av dessa
VAR 66 ORG.KAP.:BOSTAD 3 Loc 89 width 1 F.1b.31. Allmän livssituation:Få bättre bostad-tredje krysset <Se F.1b för fullständig frågetext> 1600 0. Frågan ej tillämplig 1. LO-Förbund 2. TCO-Förbund 1 3. SACO/SR 4. Arbetsgivareföreningen-SAF 5. Industriförbundet 6. Socialbyrå,förmedling osv. 1 7. Min egen arbetsgivare 8. Ingen av dessa
VAR 67 ORG.KAP.:BOSTAD 4 Loc 90 width 1 F.1b.32. Allmän livssituation:Få bättre bostad-fjärde krysset <Se F.1b för fullständig frågetext> 1602 0. Frågan ej tillämplig 1. LO-Förbund 2. TCO-Förbund 3. SACO/SR 4. Arbetsgivareföreningen-SAF 5. Industriförbundet 6. Socialbyrå,förmedling osv. 7. Min egen arbetsgivare 8. Ingen av dessa
VAR 68 ORG.KAP.:BOSTAD 5 Loc 91 width 1 F.1b.33. Allmän livssituation:Få bättre bostad-femte krysset <Se F.1b för fullständig frågetext> 1602 0. Frågan ej tillämplig 1. LO-Förbund 2. TCO-Förbund 3. SACO/SR 4. Arbetsgivareföreningen-SAF 5. Industriförbundet 6. Socialbyrå,förmedling osv. 7. Min egen arbetsgivare 8. Ingen av dessa
VAR 69 ORG.KAP.:BOSTAD 6 Loc 92 width 1 F.1b.34. Allmän livssituation:Få bättre bostad-sjätte krysset <Se F.1b för fullständig frågetext> 1602 0. Frågan ej tillämplig 1. LO-Förbund 2. TCO-Förbund 3. SACO/SR 4. Arbetsgivareföreningen-SAF 5. Industriförbundet 6. Socialbyrå,förmedling osv. 7. Min egen arbetsgivare 8. Ingen av dessa
VAR 70 ORG.KAP.:BOSTAD 7 Loc 93 width 1 F.1b.35. Allmän livssituation:Få bättre bostad-sjunde krysset <Se F.1b för fullständig frågetext> 1602 0. Frågan ej tillämplig 1. LO-Förbund 2. TCO-Förbund 3. SACO/SR 4. Arbetsgivareföreningen-SAF 5. Industriförbundet 6. Socialbyrå,förmedling osv. 7. Min egen arbetsgivare 8. Ingen av dessa
VAR 71 ORG.KAP.:HYRA 1 Loc 94 width 1 MD=9 F.1b.36. Allmän livssituation:Lägre hyra,lägre bokostnad-första krysset <Se F.1b för fullständig frågetext> 853 0. Frågan ej tillämplig 81 1. LO-Förbund 4 2. TCO-Förbund 3. SACO/SR 4 4. Arbetsgivareföreningen-SAF 1 5. Industriförbundet 83 6. Socialbyrå,förmedling osv. 12 7. Min egen arbetsgivare 512 8. Ingen av dessa 52 9. Ej svar
VAR 72 ORG.KAP.:HYRA 2 Loc 95 width 1 F.1b.37. Allmän livssituation:Lägre hyra,lägre bokostnad-andra krysset <Se F.1b för fullständig frågetext> 1574 0. Frågan ej tillämplig 1. LO-Förbund 25 2. TCO-Förbund 3. SACO/SR 4. Arbetsgivareföreningen-SAF 5. Industriförbundet 2 6. Socialbyrå,förmedling osv. 7. Min egen arbetsgivare 1 8. Ingen av dessa
VAR 73 ORG.KAP.:HYRA 3 Loc 96 width 1 F.1b.38. Allmän livssituation:Lägre hyra,lägre bokostnad-tredje krysset <Se F.1b för fullständig frågetext> 1586 0. Frågan ej tillämplig 1. LO-Förbund 2. TCO-Förbund 14 3. SACO/SR 1 4. Arbetsgivareföreningen-SAF 5. Industriförbundet 1 6. Socialbyrå,förmedling osv. 7. Min egen arbetsgivare 8. Ingen av dessa
VAR 74 ORG.KAP.:HYRA 4 Loc 97 width 1 F.1b.39. Allmän livssituation:Lägre hyra,lägre bokostnad-fjärde krysset <Se F.1b för fullständig frågetext> 1595 0. Frågan ej tillämplig 1. LO-Förbund 2. TCO-Förbund 3. SACO/SR 7 4. Arbetsgivareföreningen-SAF 5. Industriförbundet 6. Socialbyrå,förmedling osv. 7. Min egen arbetsgivare 8. Ingen av dessa
VAR 75 ORG.KAP.:HYRA 5 Loc 98 width 1 F.1b.40. Allmän livssituation:Lägre hyra,lägre bokostnad-femte krysset <Se F.1b för fullständig frågetext> 1597 0. Frågan ej tillämplig 1. LO-Förbund 2. TCO-Förbund 3. SACO/SR 4. Arbetsgivareföreningen-SAF 5 5. Industriförbundet 6. Socialbyrå,förmedling osv. 7. Min egen arbetsgivare 8. Ingen av dessa
VAR 76 ORG.KAP.:HYRA 6 Loc 99 width 1 F.1b.41. Allmän livssituation:Lägre hyra,lägre bokostnad-sjätte krysset <Se F.1b för fullständig frågetext> 1599 0. Frågan ej tillämplig 1. LO-Förbund 2. TCO-Förbund 3. SACO/SR 4. Arbetsgivareföreningen-SAF 5. Industriförbundet 3 6. Socialbyrå,förmedling osv. 7. Min egen arbetsgivare 8. Ingen av dessa
VAR 77 ORG.KAP.:HYRA 7 Loc 100 width 1 F.1b.42. Allmän livssituation:Lägre hyra,lägre bokostnad-sjunde krysset <Se F.1b för fullständig frågetext> 1600 0. Frågan ej tillämplig 1. LO-Förbund 2. TCO-Förbund 3. SACO/SR 4. Arbetsgivareföreningen-SAF 5. Industriförbundet 6. Socialbyrå,förmedling osv. 2 7. Min egen arbetsgivare 8. Ingen av dessa
VAR 78 ORG.KAP.:SKATT 1 Loc 101 width 1 MD=9 F.1b.43. Allmän livssituation:Lägre skatt-första krysset <Se F.1b för fullständig frågetext> 542 0. Frågan ej tillämplig 189 1. LO-Förbund 41 2. TCO-Förbund 36 3. SACO/SR 51 4. Arbetsgivareföreningen-SAF 1 5. Industriförbundet 15 6. Socialbyrå,förmedling osv. 10 7. Min egen arbetsgivare 618 8. Ingen av dessa 99 9. Ej svar
VAR 79 ORG.KAP.:SKATT 2 Loc 102 width 1 F.1b.44. Allmän livssituation:Lägre skatt-andra krysset <Se F.1b för fullständig frågetext> 1495 0. Frågan ej tillämplig 1. LO-Förbund 68 2. TCO-Förbund 7 3. SACO/SR 16 4. Arbetsgivareföreningen-SAF 12 5. Industriförbundet 1 6. Socialbyrå,förmedling osv. 2 7. Min egen arbetsgivare 1 8. Ingen av dessa
VAR 80 ORG.KAP.:SKATT 3 Loc 103 width 1 F.1b.45. Allmän livssituation:Lägre skatt-tredje krysset <Se F.1b för fullständig frågetext> 1536 0. Frågan ej tillämplig 1. LO-Förbund 2. TCO-Förbund 54 3. SACO/SR 5 4. Arbetsgivareföreningen-SAF 5 5. Industriförbundet 6. Socialbyrå,förmedling osv. 1 7. Min egen arbetsgivare 1 8. Ingen av dessa
VAR 81 ORG.KAP.:SKATT 4 Loc 104 width 1 F.1b.46. Allmän livssituation:Lägre skatt-fjärde krysset <Se F.1b för fullständig frågetext> 1567 0. Frågan ej tillämplig 1. LO-Förbund 2. TCO-Förbund 3. SACO/SR 33 4. Arbetsgivareföreningen-SAF 5. Industriförbundet 1 6. Socialbyrå,förmedling osv. 1 7. Min egen arbetsgivare 8. Ingen av dessa
VAR 82 ORG.KAP.:SKATT 5 Loc 105 width 1 F.1b.47. Allmän livssituation:Lägre skatt-femte krysset <Se F.1b för fullständig frågetext> 1579 0. Frågan ej tillämplig 1. LO-Förbund 2. TCO-Förbund 3. SACO/SR 4. Arbetsgivareföreningen-SAF 21 5. Industriförbundet 6. Socialbyrå,förmedling osv. 1 7. Min egen arbetsgivare 1 8. Ingen av dessa
VAR 83 ORG.KAP.:SKATT 6 Loc 106 width 1 F.1b.48. Allmän livssituation:Lägre skatt-sjätte krysset <Se F.1b för fullständig frågetext> 1599 0. Frågan ej tillämplig 1. LO-Förbund 2. TCO-Förbund 3. SACO/SR 4. Arbetsgivareföreningen-SAF 5. Industriförbundet 2 6. Socialbyrå,förmedling osv. 1 7. Min egen arbetsgivare 8. Ingen av dessa
VAR 84 ORG.KAP.:SKATT 7 Loc 107 width 1 F.1b.49. Allmän livssituation:Lägre skatt-sjunde krysset <Se F.1b för fullständig frågetext> 1601 0. Frågan ej tillämplig 1. LO-Förbund 2. TCO-Förbund 3. SACO/SR 4. Arbetsgivareföreningen-SAF 5. Industriförbundet 6. Socialbyrå,förmedling osv. 1 7. Min egen arbetsgivare 8. Ingen av dessa
VAR 85 ORG.KAP.:BÄTTRE ARBETE 1 Loc 108 width 1 MD=9 F.1b.50. Arbetet:Få bättre arbete-första krysset <Se F.1b för fullständig frågetext> 1346 0. Frågan ej tillämplig 43 1. LO-Förbund 9 2. TCO-Förbund 4 3. SACO/SR 16 4. Arbetsgivareföreningen-SAF 5. Industriförbundet 4 6. Socialbyrå,förmedling osv. 77 7. Min egen arbetsgivare 87 8. Ingen av dessa 16 9. Ej svar
VAR 86 ORG.KAP.:BÄTTRE ARBETE 2 Loc 109 width 1 F.1b.51. Arbetet:Få bättre arbete-andra krysset <Se F.1b för fullständig frågetext> 1569 0. Frågan ej tillämplig 1. LO-Förbund 10 2. TCO-Förbund 1 3. SACO/SR 5 4. Arbetsgivareföreningen-SAF 5 5. Industriförbundet 6. Socialbyrå,förmedling osv. 10 7. Min egen arbetsgivare 2 8. Ingen av dessa
VAR 87 ORG.KAP.:BÄTTRE ARBETE 3 Loc 110 width 1 F.1b.52. Arbetet:Få bättre arbete-tredje krysset <Se F.1b för fullständig frågetext> 1588 0. Frågan ej tillämplig 1. LO-Förbund 2. TCO-Förbund 8 3. SACO/SR 1 4. Arbetsgivareföreningen-SAF 5. Industriförbundet 1 6. Socialbyrå,förmedling osv. 4 7. Min egen arbetsgivare 8. Ingen av dessa
VAR 88 ORG.KAP.:BÄTTRE ARBETE 4 Loc 111 width 1 F.1b.53. Arbetet:Få bättre arbete-fjärde krysset <Se F.1b för fullständig frågetext> 1595 0. Frågan ej tillämplig 1. LO-Förbund 2. TCO-Förbund 3. SACO/SR 4 4. Arbetsgivareföreningen-SAF 1 5. Industriförbundet 1 6. Socialbyrå,förmedling osv. 1 7. Min egen arbetsgivare 8. Ingen av dessa
VAR 89 ORG.KAP.:BÄTTRE ARBETE 5 Loc 112 width 1 F.1b.54. Arbetet:Få bättre arbete-femte krysset <Se F.1b för fullständig frågetext> 1598 0. Frågan ej tillämplig 1. LO-Förbund 2. TCO-Förbund 3. SACO/SR 4. Arbetsgivareföreningen-SAF 2 5. Industriförbundet 6. Socialbyrå,förmedling osv. 2 7. Min egen arbetsgivare 8. Ingen av dessa
VAR 90 ORG.KAP.:BÄTTRE ARBETE 6 Loc 113 width 1 F.1b.55. Arbetet:Få bättre arbete-sjätte krysset <Se F.1b för fullständig frågetext> 1601 0. Frågan ej tillämplig 1. LO-Förbund 2. TCO-Förbund 3. SACO/SR 4. Arbetsgivareföreningen-SAF 5. Industriförbundet 6. Socialbyrå,förmedling osv. 1 7. Min egen arbetsgivare 8. Ingen av dessa
VAR 91 ORG.KAP.:BÄTTRE ARBETE 7 Loc 114 width 1 F.1b.56. Arbetet:Få bättre arbete-sjunde krysset <Se F.1b för fullständig frågetext> 1602 0. Frågan ej tillämplig 1. LO-Förbund 2. TCO-Förbund 3. SACO/SR 4. Arbetsgivareföreningen-SAF 5. Industriförbundet 6. Socialbyrå,förmedling osv. 7. Min egen arbetsgivare 8. Ingen av dessa
VAR 92 ORG.KAP.:FAST ARBETE 1 Loc 115 width 1 MD=9 F.1b.57. Arbetet:Få fast arbete-första krysset <Se F.1b för fullständig frågetext> 1417 0. Frågan ej tillämplig 33 1. LO-Förbund 9 2. TCO-Förbund 4 3. SACO/SR 12 4. Arbetsgivareföreningen-SAF 1 5. Industriförbundet 6 6. Socialbyrå,förmedling osv. 55 7. Min egen arbetsgivare 50 8. Ingen av dessa 15 9. Ej svar
VAR 93 ORG.KAP.:FAST ARBETE 2 Loc 116 width 1 F.1b.58. Arbetet:Få fast arbete-andra krysset <Se F.1b för fullständig frågetext> 1580 0. Frågan ej tillämplig 1. LO-Förbund 8 2. TCO-Förbund 1 3. SACO/SR 4 4. Arbetsgivareföreningen-SAF 5 5. Industriförbundet 6. Socialbyrå,förmedling osv. 2 7. Min egen arbetsgivare 2 8. Ingen av dessa
VAR 94 ORG.KAP.:FAST ARBETE 3 Loc 117 width 1 F.1b.59. Arbetet:Få fast arbete-tredje krysset <Se F.1b för fullständig frågetext> 1593 0. Frågan ej tillämplig 1. LO-Förbund 2. TCO-Förbund 6 3. SACO/SR 4. Arbetsgivareföreningen-SAF 5. Industriförbundet 6. Socialbyrå,förmedling osv. 3 7. Min egen arbetsgivare 8. Ingen av dessa
VAR 95 ORG.KAP.:FAST ARBETE 4 Loc 118 width 1 F.1b.60. Arbetet:Få fast arbete-fjärde krysset <Se F.1b för fullständig frågetext> 1596 0. Frågan ej tillämplig 1. LO-Förbund 2. TCO-Förbund 3. SACO/SR 3 4. Arbetsgivareföreningen-SAF 5. Industriförbundet 1 6. Socialbyrå,förmedling osv. 1 7. Min egen arbetsgivare 1 8. Ingen av dessa
VAR 96 ORG.KAP.:FAST ARBETE 5 Loc 119 width 1 F.1b.61. Arbetet:Få fast arbete-femte krysset <Se F.1b för fullständig frågetext> 1599 0. Frågan ej tillämplig 1. LO-Förbund 2. TCO-Förbund 3. SACO/SR 4. Arbetsgivareföreningen-SAF 2 5. Industriförbundet 6. Socialbyrå,förmedling osv. 1 7. Min egen arbetsgivare 8. Ingen av dessa
VAR 97 ORG.KAP.:FAST ARBETE 6 Loc 120 width 1 F.1b.62. Arbetet:Få fast arbete-sjätte krysset <Se F.1b för fullständig frågetext> 1601 0. Frågan ej tillämplig 1. LO-Förbund 2. TCO-Förbund 3. SACO/SR 4. Arbetsgivareföreningen-SAF 5. Industriförbundet 6. Socialbyrå,förmedling osv. 1 7. Min egen arbetsgivare 8. Ingen av dessa
VAR 98 ORG.KAP.:FAST ARBETE 7 Loc 121 width 1 F.1b.63. Arbetet:Få fast arbete-sjunde krysset <Se F.1b för fullständig frågetext> 1602 0. Frågan ej tillämplig 1. LO-Förbund 2. TCO-Förbund 3. SACO/SR 4. Arbetsgivareföreningen-SAF 5. Industriförbundet 6. Socialbyrå,förmedling osv. 7. Min egen arbetsgivare 8. Ingen av dessa
VAR 99 ORG.KAP.:LÄTT ARBETE 1 Loc 122 width 1 MD=9 F.1b.64. Arbetet:Mindre ansträngande arbete (även hushållsarbete)-första krysset <Se F.1b för fullständig frågetext> 1354 0. Frågan ej tillämplig 41 1. LO-Förbund 5 2. TCO-Förbund 5 3. SACO/SR 5 4. Arbetsgivareföreningen-SAF 5. Industriförbundet 15 6. Socialbyrå,förmedling osv. 53 7. Min egen arbetsgivare 109 8. Ingen av dessa 15 9. Ej svar
VAR 100 ORG.KAP.:LÄTT ARBETE 2 Loc 123 width 1 F.1b.65. Arbetet:Mindre ansträngande arbete (även hushållsarbete)-andra krysset <Se F.1b för fullständig frågetext> 1584 0. Frågan ej tillämplig 1. LO-Förbund 8 2. TCO-Förbund 1 3. SACO/SR 3 4. Arbetsgivareföreningen-SAF 5. Industriförbundet 6. Socialbyrå,förmedling osv. 6 7. Min egen arbetsgivare 8. Ingen av dessa
VAR 101 ORG.KAP.:LÄTT ARBETE 3 Loc 124 width 1 F.1b.66. Arbetet:Mindre ansträngande arbete (även hushållsarbete)-tredje krysset <Se F.1b för fullständig frågetext> 1593 0. Frågan ej tillämplig 1. LO-Förbund 2. TCO-Förbund 6 3. SACO/SR 4. Arbetsgivareföreningen-SAF 5. Industriförbundet 1 6. Socialbyrå,förmedling osv. 2 7. Min egen arbetsgivare 8. Ingen av dessa
VAR 102 ORG.KAP.:LÄTT ARBETE 4 Loc 125 width 1 F.1b.67. Arbetet:Mindre ansträngande arbete (även hushållsarbete)-fjärde krysset <Se F.1b för fullständig frågetext> 1598 0. Frågan ej tillämplig 1. LO-Förbund 2. TCO-Förbund 3. SACO/SR 3 4. Arbetsgivareföreningen-SAF 5. Industriförbundet 1 6. Socialbyrå,förmedling osv. 7. Min egen arbetsgivare 8. Ingen av dessa
VAR 103 ORG.KAP.:LÄTT ARBETE 5 Loc 126 width 1 F.1b.68. Arbetet:Mindre ansträngande arbete (även hushållsarbete)-femte krysset <Se F.1b för fullständig frågetext> 1599 0. Frågan ej tillämplig 1. LO-Förbund 2. TCO-Förbund 3. SACO/SR 4. Arbetsgivareföreningen-SAF 1 5. Industriförbundet 6. Socialbyrå,förmedling osv. 2 7. Min egen arbetsgivare 8. Ingen av dessa
VAR 104 ORG.KAP.:LÄTT ARBETE 6 Loc 127 width 1 F.1b.69. Arbetet:Mindre ansträngande arbete (även hushållsarbete)-sjätte krysset <Se F.1b för fullständig frågetext> 1601 0. Frågan ej tillämplig 1. LO-Förbund 2. TCO-Förbund 3. SACO/SR 4. Arbetsgivareföreningen-SAF 5. Industriförbundet 6. Socialbyrå,förmedling osv. 1 7. Min egen arbetsgivare 8. Ingen av dessa
VAR 105 ORG.KAP.:LÄTT ARBETE 7 Loc 128 width 1 F.1b.70. Arbetet:Mindre ansträngande arbete (även hushållsarbete)-sjunde krysset <Se F.1b för fullständig frågetext> 1602 0. Frågan ej tillämplig 1. LO-Förbund 2. TCO-Förbund 3. SACO/SR 4. Arbetsgivareföreningen-SAF 5. Industriförbundet 6. Socialbyrå,förmedling osv. 7. Min egen arbetsgivare 8. Ingen av dessa
VAR 106 ORG.KAP.:OFARL. ARBETE 1 Loc 129 width 1 MD=9 F.1b.71. Arbetet:Mindre hälsofarligt arbete-första krysset <Se F.1b för fullständig frågetext> 1416 0. Frågan ej tillämplig 74 1. LO-Förbund 7 2. TCO-Förbund 6 3. SACO/SR 6 4. Arbetsgivareföreningen-SAF 3 5. Industriförbundet 6 6. Socialbyrå,förmedling osv. 34 7. Min egen arbetsgivare 43 8. Ingen av dessa 7 9. Ej svar
VAR 107 ORG.KAP.:OFARL. ARBETE 2 Loc 130 width 1 F.1b.72. Arbetet:Mindre hälsofarligt arbete-andra krysset <Se F.1b för fullständig frågetext> 1566 0. Frågan ej tillämplig 1. LO-Förbund 12 2. TCO-Förbund 1 3. SACO/SR 6 4. Arbetsgivareföreningen-SAF 1 5. Industriförbundet 6. Socialbyrå,förmedling osv. 16 7. Min egen arbetsgivare 8. Ingen av dessa
VAR 108 ORG.KAP.:OFARL. ARBETE 3 Loc 131 width 1 F.1b.73. Arbetet:Mindre hälsofarligt arbete-tredje krysset <Se F.1b för fullständig frågetext> 1586 0. Frågan ej tillämplig 1. LO-Förbund 2. TCO-Förbund 8 3. SACO/SR 1 4. Arbetsgivareföreningen-SAF 1 5. Industriförbundet 1 6. Socialbyrå,förmedling osv. 5 7. Min egen arbetsgivare 8. Ingen av dessa
VAR 109 ORG.KAP.:OFARL. ARBETE 4 Loc 132 width 1 F.1b.74. Arbetet:Mindre hälsofarligt arbete-fjärde krysset <Se F.1b för fullständig frågetext> 1594 0. Frågan ej tillämplig 1. LO-Förbund 2. TCO-Förbund 3. SACO/SR 5 4. Arbetsgivareföreningen-SAF 5. Industriförbundet 6. Socialbyrå,förmedling osv. 3 7. Min egen arbetsgivare 8. Ingen av dessa
VAR 110 ORG.KAP.:OFARL. ARBETE 5 Loc 133 width 1 F.1b.75. Arbetet:Mindre hälsofarligt arbete-femte krysset <Se F.1b för fullständig frågetext> 1599 0. Frågan ej tillämplig 1. LO-Förbund 2. TCO-Förbund 3. SACO/SR 4. Arbetsgivareföreningen-SAF 3 5. Industriförbundet 6. Socialbyrå,förmedling osv. 7. Min egen arbetsgivare 8. Ingen av dessa
VAR 111 ORG.KAP.:OFARL. ARBETE 6 Loc 134 width 1 F.1b.76. Arbetet:Mindre hälsofarligt arbete-sjätte krysset <Se F.1b för fullständig frågetext> 1599 0. Frågan ej tillämplig 1. LO-Förbund 2. TCO-Förbund 3. SACO/SR 4. Arbetsgivareföreningen-SAF 5. Industriförbundet 2 6. Socialbyrå,förmedling osv. 1 7. Min egen arbetsgivare 8. Ingen av dessa
VAR 112 ORG.KAP.:OFARL. ARBETE 7 Loc 135 width 1 F.1b.77. Arbetet:Mindre hälsofarligt arbete-sjunde krysset <Se F.1b för fullständig frågetext> 1600 0. Frågan ej tillämplig 1. LO-Förbund 2. TCO-Förbund 3. SACO/SR 4. Arbetsgivareföreningen-SAF 5. Industriförbundet 6. Socialbyrå,förmedling osv. 2 7. Min egen arbetsgivare 8. Ingen av dessa
VAR 113 ORG.KAP.:ARBETSRESOR 1 Loc 136 width 1 MD=9 F.1b.78. Arbetet:Lättare att komma till och från arbetsplatsen,affärer-första krysset <Se F.1b för fullständig frågetext> 1344 0. Frågan ej tillämplig 20 1. LO-Förbund 1 2. TCO-Förbund 2 3. SACO/SR 4 4. Arbetsgivareföreningen-SAF 4 5. Industriförbundet 7 6. Socialbyrå,förmedling osv. 12 7. Min egen arbetsgivare 185 8. Ingen av dessa 23 9. Ej svar
VAR 114 ORG.KAP.:ARBETSRESOR 2 Loc 137 width 1 F.1b.79. Arbetet:Lättare att komma till och från arbetsplatsen,affärer-andra krysset <Se F.1b för fullständig frågetext> 1590 0. Frågan ej tillämplig 1. LO-Förbund 9 2. TCO-Förbund 3. SACO/SR 4. Arbetsgivareföreningen-SAF 5. Industriförbundet 6. Socialbyrå,förmedling osv. 3 7. Min egen arbetsgivare 8. Ingen av dessa
VAR 115 ORG.KAP.:ARBETSRESOR 3 Loc 138 width 1 F.1b.80. Arbetet:Lättare att komma till och från arbetsplatsen,affärer-tredje krysset <Se F.1b för fullständig frågetext> 1596 0. Frågan ej tillämplig 1. LO-Förbund 2. TCO-Förbund 6 3. SACO/SR 4. Arbetsgivareföreningen-SAF 5. Industriförbundet 6. Socialbyrå,förmedling osv. 7. Min egen arbetsgivare 8. Ingen av dessa
VAR 116 ORG.KAP.:ARBETSRESOR 4 Loc 139 width 1 F.1b.81. Arbetet:Lättare att komma till och från arbetsplatsen,affärer-fjärde krysset <Se F.1b för fullständig frågetext> 1598 0. Frågan ej tillämplig 1. LO-Förbund 2. TCO-Förbund 3. SACO/SR 2 4. Arbetsgivareföreningen-SAF 1 5. Industriförbundet 1 6. Socialbyrå,förmedling osv. 7. Min egen arbetsgivare 8. Ingen av dessa
VAR 117 ORG.KAP.:ARBETSRESOR 5 Loc 140 width 1 F.1b.82. Arbetet:Lättare att komma till och från arbetsplatsen,affärer-femte krysset <Se F.1b för fullständig frågetext> 1600 0. Frågan ej tillämplig 1. LO-Förbund 2. TCO-Förbund 3. SACO/SR 4. Arbetsgivareföreningen-SAF 5. Industriförbundet 6. Socialbyrå,förmedling osv. 2 7. Min egen arbetsgivare 8. Ingen av dessa
VAR 118 ORG.KAP.:ARBETSRESOR 6 Loc 141 width 1 F.1b.83. Arbetet:Lättare att komma till och från arbetsplatsen,affärer-sjätte krysset <Se F.1b för fullständig frågetext> 1602 0. Frågan ej tillämplig 1. LO-Förbund 2. TCO-Förbund 3. SACO/SR 4. Arbetsgivareföreningen-SAF 5. Industriförbundet 6. Socialbyrå,förmedling osv. 7. Min egen arbetsgivare 8. Ingen av dessa
VAR 119 ORG.KAP.:ARBETSRESOR 7 Loc 142 width 1 F.1b.84. Arbetet:Lättare att komma till och från arbetsplatsen,affärer-sjunde krysset <Se F.1b för fullständig frågetext> 1602 0. Frågan ej tillämplig 1. LO-Förbund 2. TCO-Förbund 3. SACO/SR 4. Arbetsgivareföreningen-SAF 5. Industriförbundet 6. Socialbyrå,förmedling osv. 7. Min egen arbetsgivare 8. Ingen av dessa
VAR 120 ORG.KAP.:FRITID 1 Loc 143 width 1 MD=9 F.1b.85. Arbetet:Mer fritid-första krysset <Se F.1b för fullständig frågetext> 1103 0. Frågan ej tillämplig 170 1. LO-Förbund 63 2. TCO-Förbund 13 3. SACO/SR 11 4. Arbetsgivareföreningen-SAF 4 5. Industriförbundet 3 6. Socialbyrå,förmedling osv. 53 7. Min egen arbetsgivare 140 8. Ingen av dessa 42 9. Ej svar
VAR 121 ORG.KAP.:FRITID 2 Loc 144 width 1 F.1b.86. Arbetet:Mer fritid-andra krysset <Se F.1b för fullständig frågetext> 1514 0. Frågan ej tillämplig 1. LO-Förbund 47 2. TCO-Förbund 2 3. SACO/SR 19 4. Arbetsgivareföreningen-SAF 1 5. Industriförbundet 6. Socialbyrå,förmedling osv. 19 7. Min egen arbetsgivare 8. Ingen av dessa
VAR 122 ORG.KAP.:FRITID 3 Loc 145 width 1 F.1b.87. Arbetet:Mer fritid-tredje krysset <Se F.1b för fullständig frågetext> 1557 0. Frågan ej tillämplig 1. LO-Förbund 2. TCO-Förbund 31 3. SACO/SR 2 4. Arbetsgivareföreningen-SAF 2 5. Industriförbundet 1 6. Socialbyrå,förmedling osv. 9 7. Min egen arbetsgivare 8. Ingen av dessa
VAR 123 ORG.KAP.:FRITID 4 Loc 146 width 1 F.1b.88. Arbetet:Mer fritid-fjärde krysset <Se F.1b för fullständig frågetext> 1584 0. Frågan ej tillämplig 1. LO-Förbund 2. TCO-Förbund 3. SACO/SR 12 4. Arbetsgivareföreningen-SAF 5. Industriförbundet 1 6. Socialbyrå,förmedling osv. 5 7. Min egen arbetsgivare 8. Ingen av dessa
VAR 124 ORG.KAP.:FRITID 5 Loc 147 width 1 F.1b.89. Arbetet:Mer fritid-femte krysset <Se F.1b för fullständig frågetext> 1596 0. Frågan ej tillämplig 1. LO-Förbund 2. TCO-Förbund 3. SACO/SR 4. Arbetsgivareföreningen-SAF 2 5. Industriförbundet 6. Socialbyrå,förmedling osv. 3 7. Min egen arbetsgivare 1 8. Ingen av dessa
VAR 125 ORG.KAP.:FRITID 6 Loc 148 width 1 F.1b.90. Arbetet:Mer fritid-sjätte krysset <Se F.1b för fullständig frågetext> 1600 0. Frågan ej tillämplig 1. LO-Förbund 2. TCO-Förbund 3. SACO/SR 4. Arbetsgivareföreningen-SAF 5. Industriförbundet 6. Socialbyrå,förmedling osv. 2 7. Min egen arbetsgivare 8. Ingen av dessa
VAR 126 ORG.KAP.:FRITID 7 Loc 149 width 1 F.1b.91. Arbetet:Mer fritid-sjunde krysset <Se F.1b för fullständig frågetext> 1602 0. Frågan ej tillämplig 1. LO-Förbund 2. TCO-Förbund 3. SACO/SR 4. Arbetsgivareföreningen-SAF 5. Industriförbundet 6. Socialbyrå,förmedling osv. 7. Min egen arbetsgivare 8. Ingen av dessa
VAR 127 ORG.KAP.:ARBETSTID 1 Loc 150 width 1 MD=9 F.1b.92. Arbetet:Kortare arbetstid-första krysset <Se F.1b för fullständig frågetext> 1237 0. Frågan ej tillämplig 148 1. LO-Förbund 55 2. TCO-Förbund 17 3. SACO/SR 9 4. Arbetsgivareföreningen-SAF 2 5. Industriförbundet 1 6. Socialbyrå,förmedling osv. 47 7. Min egen arbetsgivare 61 8. Ingen av dessa 25 9. Ej svar
VAR 128 ORG.KAP.:ARBETSTID 2 Loc 151 width 1 F.1b.93. Arbetet:Kortare arbetstid-andra krysset <Se F.1b för fullständig frågetext> 1528 0. Frågan ej tillämplig 1. LO-Förbund 40 2. TCO-Förbund 1 3. SACO/SR 17 4. Arbetsgivareföreningen-SAF 5. Industriförbundet 6. Socialbyrå,förmedling osv. 14 7. Min egen arbetsgivare 2 8. Ingen av dessa
VAR 129 ORG.KAP.:ARBETSTID 3 Loc 152 width 1 F.1b.94. Arbetet:Kortare arbetstid-tredje krysset <Se F.1b för fullständig frågetext> 1565 0. Frågan ej tillämplig 1. LO-Förbund 2. TCO-Förbund 28 3. SACO/SR 4. Arbetsgivareföreningen-SAF 1 5. Industriförbundet 6. Socialbyrå,förmedling osv. 8 7. Min egen arbetsgivare 8. Ingen av dessa
VAR 130 ORG.KAP.:ARBETSTID 4 Loc 153 width 1 F.1b.95. Arbetet:Kortare arbetstid-fjärde krysset <Se F.1b för fullständig frågetext> 1587 0. Frågan ej tillämplig 1. LO-Förbund 2. TCO-Förbund 3. SACO/SR 11 4. Arbetsgivareföreningen-SAF 5. Industriförbundet 1 6. Socialbyrå,förmedling osv. 3 7. Min egen arbetsgivare 8. Ingen av dessa
VAR 131 ORG.KAP.:ARBETSTID 5 Loc 154 width 1 F.1b.96. Arbetet:Kortare arbetstid-femte krysset <Se F.1b för fullständig frågetext> 1596 0. Frågan ej tillämplig 1. LO-Förbund 2. TCO-Förbund 3. SACO/SR 4. Arbetsgivareföreningen-SAF 5 5. Industriförbundet 6. Socialbyrå,förmedling osv. 1 7. Min egen arbetsgivare 8. Ingen av dessa
VAR 132 ORG.KAP.:ARBETSTID 6 Loc 155 width 1 F.1b.97. Arbetet:Kortare arbetstid-sjätte krysset <Se F.1b för fullständig frågetext> 1598 0. Frågan ej tillämplig 1. LO-Förbund 2. TCO-Förbund 3. SACO/SR 4. Arbetsgivareföreningen-SAF 5. Industriförbundet 6. Socialbyrå,förmedling osv. 4 7. Min egen arbetsgivare 8. Ingen av dessa
VAR 133 ORG.KAP.:ARBETSTID 7 Loc 156 width 1 F.1b.98. Arbetet:Kortare arbetstid-sjunde krysset <Se F.1b för fullständig frågetext> 1602 0. Frågan ej tillämplig 1. LO-Förbund 2. TCO-Förbund 3. SACO/SR 4. Arbetsgivareföreningen-SAF 5. Industriförbundet 6. Socialbyrå,förmedling osv. 7. Min egen arbetsgivare 8. Ingen av dessa
VAR 134 ORG.KAP.:FRI I ARBETE 1 Loc 157 width 1 MD=9 F.1b.99. Arbetet:Mer personlig frihet i arbetet-första krysset <Se F.1b för fullständig frågetext> 1360 0. Frågan ej tillämplig 54 1. LO-Förbund 17 2. TCO-Förbund 3 3. SACO/SR 8 4. Arbetsgivareföreningen-SAF 3 5. Industriförbundet 6. Socialbyrå,förmedling osv. 90 7. Min egen arbetsgivare 47 8. Ingen av dessa 20 9. Ej svar
VAR 135 ORG.KAP.:FRI I ARBETE 2 Loc 158 width 1 F.1b.100. Arbetet:Mer personlig frihet i arbetet-andra krysset <Se F.1b för fullständig frågetext> 1567 0. Frågan ej tillämplig 1. LO-Förbund 10 2. TCO-Förbund 1 3. SACO/SR 4 4. Arbetsgivareföreningen-SAF 3 5. Industriförbundet 1 6. Socialbyrå,förmedling osv. 15 7. Min egen arbetsgivare 1 8. Ingen av dessa
VAR 136 ORG.KAP.:FRI I ARBETE 3 Loc 159 width 1 F.1b.101. Arbetet:Mer personlig frihet i arbetet-tredje krysset <Se F.1b för fullständig frågetext> 1592 0. Frågan ej tillämplig 1. LO-Förbund 2. TCO-Förbund 6 3. SACO/SR 4. Arbetsgivareföreningen-SAF 5. Industriförbundet 6. Socialbyrå,förmedling osv. 4 7. Min egen arbetsgivare 8. Ingen av dessa
VAR 137 ORG.KAP.:FRI I ARBETE 4 Loc 160 width 1 F.1b.102. Arbetet:Mer personlig frihet i arbetet-fjärde krysset <Se F.1b för fullständig frågetext> 1599 0. Frågan ej tillämplig 1. LO-Förbund 2. TCO-Förbund 3. SACO/SR 2 4. Arbetsgivareföreningen-SAF 5. Industriförbundet 6. Socialbyrå,förmedling osv. 1 7. Min egen arbetsgivare 8. Ingen av dessa
VAR 138 ORG.KAP.:FRI I ARBETE 5 Loc 161 width 1 F.1b.103. Arbetet:Mer personlig frihet i arbetet-femte krysset <Se F.1b för fullständig frågetext> 1602 0. Frågan ej tillämplig 1. LO-Förbund 2. TCO-Förbund 3. SACO/SR 4. Arbetsgivareföreningen-SAF 5. Industriförbundet 6. Socialbyrå,förmedling osv. 7. Min egen arbetsgivare 8. Ingen av dessa
VAR 139 ORG.KAP.:FRI I ARBETE 6 Loc 162 width 1 F.1b.104. Arbetet:Mer personlig frihet i arbetet-sjätte krysset <Se F.1b för fullständig frågetext> 1602 0. Frågan ej tillämplig 1. LO-Förbund 2. TCO-Förbund 3. SACO/SR 4. Arbetsgivareföreningen-SAF 5. Industriförbundet 6. Socialbyrå,förmedling osv. 7. Min egen arbetsgivare 8. Ingen av dessa
VAR 140 ORG.KAP.:FRI I ARBETE 7 Loc 163 width 1 F.1b.105. Arbetet:Mer personlig frihet i arbetet-sjunde krysset <Se F.1b för fullständig frågetext> 1602 0. Frågan ej tillämplig 1. LO-Förbund 2. TCO-Förbund 3. SACO/SR 4. Arbetsgivareföreningen-SAF 5. Industriförbundet 6. Socialbyrå,förmedling osv. 7. Min egen arbetsgivare 8. Ingen av dessa
VAR 141 ORG.KAP.:EGET FÖRETAG 1 Loc 164 width 1 MD=9 F.1b.106. Arbetet:Få ett eget företag-första krysset <Se F.1b för fullständig frågetext> 1529 0. Frågan ej tillämplig 3 1. LO-Förbund 2. TCO-Förbund 1 3. SACO/SR 7 4. Arbetsgivareföreningen-SAF 4 5. Industriförbundet 1 6. Socialbyrå,förmedling osv. 1 7. Min egen arbetsgivare 51 8. Ingen av dessa 5 9. Ej svar
VAR 142 ORG.KAP.:EGET FÖRETAG 2 Loc 165 width 1 F.1b.107. Arbetet:Få ett eget företag-andra krysset <Se F.1b för fullständig frågetext> 1599 0. Frågan ej tillämplig 1. LO-Förbund 1 2. TCO-Förbund 3. SACO/SR 4. Arbetsgivareföreningen-SAF 1 5. Industriförbundet 6. Socialbyrå,förmedling osv. 1 7. Min egen arbetsgivare 8. Ingen av dessa
VAR 143 ORG.KAP.:EGET FÖRETAG 3 Loc 166 width 1 F.1b.108. Arbetet:Få ett eget företag-tredje krysset <Se F.1b för fullständig frågetext> 1601 0. Frågan ej tillämplig 1. LO-Förbund 2. TCO-Förbund 1 3. SACO/SR 4. Arbetsgivareföreningen-SAF 5. Industriförbundet 6. Socialbyrå,förmedling osv. 7. Min egen arbetsgivare 8. Ingen av dessa
VAR 144 ORG.KAP.:EGET FÖRETAG 4 Loc 167 width 1 F.1b.109. Arbetet:Få ett eget företag-fjärde krysset <Se F.1b för fullständig frågetext> 1601 0. Frågan ej tillämplig 1. LO-Förbund 2. TCO-Förbund 3. SACO/SR 1 4. Arbetsgivareföreningen-SAF 5. Industriförbundet 6. Socialbyrå,förmedling osv. 7. Min egen arbetsgivare 8. Ingen av dessa
VAR 145 ORG.KAP.:EGET FÖRETAG 5 Loc 168 width 1 F.1b.110. Arbetet:Få ett eget företag-femte krysset <Se F.1b för fullständig frågetext> 1602 0. Frågan ej tillämplig 1. LO-Förbund 2. TCO-Förbund 3. SACO/SR 4. Arbetsgivareföreningen-SAF 5. Industriförbundet 6. Socialbyrå,förmedling osv. 7. Min egen arbetsgivare 8. Ingen av dessa
VAR 146 ORG.KAP.:EGET FÖRETAG 6 Loc 169 width 1 F.1b.111. Arbetet:Få ett eget företag-sjätte krysset <Se F.1b för fullständig frågetext> 1602 0. Frågan ej tillämplig 1. LO-Förbund 2. TCO-Förbund 3. SACO/SR 4. Arbetsgivareföreningen-SAF 5. Industriförbundet 6. Socialbyrå,förmedling osv. 7. Min egen arbetsgivare 8. Ingen av dessa
VAR 147 ORG.KAP.:EGET FÖRETAG 7 Loc 170 width 1 F.1b.112. Arbetet:Få ett eget företag-sjunde krysset <Se F.1b för fullständig frågetext> 1602 0. Frågan ej tillämplig 1. LO-Förbund 2. TCO-Förbund 3. SACO/SR 4. Arbetsgivareföreningen-SAF 5. Industriförbundet 6. Socialbyrå,förmedling osv. 7. Min egen arbetsgivare 8. Ingen av dessa
VAR 148 ORG.KAP.:UTBILDNING 1 Loc 171 width 1 MD=9 F.1b.113. Samhällets service:Bättre möjlighet att utbilda mig-första krysset <Se F.1b för fullständig frågetext> 1283 0. Frågan ej tillämplig 73 1. LO-Förbund 20 2. TCO-Förbund 9 3. SACO/SR 10 4. Arbetsgivareföreningen-SAF 5. Industriförbundet 24 6. Socialbyrå,förmedling osv. 39 7. Min egen arbetsgivare 119 8. Ingen av dessa 25 9. Ej svar
VAR 149 ORG.KAP.:UTBILDNING 2 Loc 172 width 1 F.1b.114. Samhällets service:Bättre möjlighet att utbilda mig-andra krysset <Se F.1b för fullständig frågetext> 1549 0. Frågan ej tillämplig 1. LO-Förbund 27 2. TCO-Förbund 1 3. SACO/SR 3 4. Arbetsgivareföreningen-SAF 2 5. Industriförbundet 6 6. Socialbyrå,förmedling osv. 14 7. Min egen arbetsgivare 8. Ingen av dessa
VAR 150 ORG.KAP.:UTBILDNING 3 Loc 173 width 1 F.1b.115. Samhällets service:Bättre möjlighet att utbilda mig-tredje krysset <Se F.1b för fullständig frågetext> 1579 0. Frågan ej tillämplig 1. LO-Förbund 2. TCO-Förbund 18 3. SACO/SR 1 4. Arbetsgivareföreningen-SAF 5. Industriförbundet 2 6. Socialbyrå,förmedling osv. 2 7. Min egen arbetsgivare 8. Ingen av dessa
VAR 151 ORG.KAP.:UTBILDNING 4 Loc 174 width 1 F.1b.116. Samhällets service:Bättre möjlighet att utbilda mig-fjärde krysset <Se F.1b för fullständig frågetext> 1589 0. Frågan ej tillämplig 1. LO-Förbund 2. TCO-Förbund 3. SACO/SR 8 4. Arbetsgivareföreningen-SAF 1 5. Industriförbundet 1 6. Socialbyrå,förmedling osv. 3 7. Min egen arbetsgivare 8. Ingen av dessa
VAR 152 ORG.KAP.:UTBILDNING 5 Loc 175 width 1 F.1b.117. Samhällets service:Bättre möjlighet att utbilda mig-femte krysset <Se F.1b för fullständig frågetext> 1598 0. Frågan ej tillämplig 1. LO-Förbund 2. TCO-Förbund 3. SACO/SR 4. Arbetsgivareföreningen-SAF 3 5. Industriförbundet 6. Socialbyrå,förmedling osv. 1 7. Min egen arbetsgivare 8. Ingen av dessa
VAR 153 ORG.KAP.:UTBILDNING 6 Loc 176 width 1 F.1b.118. Samhällets service:Bättre möjlighet att utbilda mig-sjätte krysset <Se F.1b för fullständig frågetext> 1599 0. Frågan ej tillämplig 1. LO-Förbund 2. TCO-Förbund 3. SACO/SR 4. Arbetsgivareföreningen-SAF 5. Industriförbundet 1 6. Socialbyrå,förmedling osv. 2 7. Min egen arbetsgivare 8. Ingen av dessa
VAR 154 ORG.KAP.:UTBILDNING 7 Loc 177 width 1 F.1b.119. Samhällets service:Bättre möjlighet att utbilda mig-sjunde krysset <Se F.1b för fullständig frågetext> 1601 0. Frågan ej tillämplig 1. LO-Förbund 2. TCO-Förbund 3. SACO/SR 4. Arbetsgivareföreningen-SAF 5. Industriförbundet 6. Socialbyrå,förmedling osv. 1 7. Min egen arbetsgivare 8. Ingen av dessa
VAR 155 ORG.KAP.:DAGHEM 1 Loc 178 width 1 MD=9 F.1b.120. Samhällets service:Plats för barn på barndaghem-första krysset <Se F.1b för fullständig frågetext> 1489 0. Frågan ej tillämplig 19 1. LO-Förbund 2. TCO-Förbund 3. SACO/SR 4. Arbetsgivareföreningen-SAF 5. Industriförbundet 48 6. Socialbyrå,förmedling osv. 3 7. Min egen arbetsgivare 36 8. Ingen av dessa 7 9. Ej svar
VAR 156 ORG.KAP.:DAGHEM 2 Loc 179 width 1 F.1b.121. Samhällets service:Plats för barn på barndaghem-andra krysset <Se F.1b för fullständig frågetext> 1589 0. Frågan ej tillämplig 1. LO-Förbund 8 2. TCO-Förbund 3. SACO/SR 2 4. Arbetsgivareföreningen-SAF 5. Industriförbundet 2 6. Socialbyrå,förmedling osv. 1 7. Min egen arbetsgivare 8. Ingen av dessa
VAR 157 ORG.KAP.:DAGHEM 3 Loc 180 width 1 F.1b.122. Samhällets service:Plats för barn på barndaghem-tredje krysset <Se F.1b för fullständig frågetext> 1595 0. Frågan ej tillämplig 1. LO-Förbund 2. TCO-Förbund 3 3. SACO/SR 4. Arbetsgivareföreningen-SAF 5. Industriförbundet 4 6. Socialbyrå,förmedling osv. 7. Min egen arbetsgivare 8. Ingen av dessa
VAR 158 ORG.KAP.:DAGHEM 4 Loc 181 width 1 F.1b.123. Samhällets service:Plats för barn på barndaghem-fjärde krysset <Se F.1b för fullständig frågetext> 1599 0. Frågan ej tillämplig 1. LO-Förbund 2. TCO-Förbund 3. SACO/SR 1 4. Arbetsgivareföreningen-SAF 1 5. Industriförbundet 1 6. Socialbyrå,förmedling osv. 7. Min egen arbetsgivare 8. Ingen av dessa
VAR 159 ORG.KAP.:DAGHEM 5 Loc 182 width 1 F.1b.124. Samhällets service:Plats för barn på barndaghem-femte krysset <Se F.1b för fullständig frågetext> 1601 0. Frågan ej tillämplig 1. LO-Förbund 2. TCO-Förbund 3. SACO/SR 4. Arbetsgivareföreningen-SAF 5. Industriförbundet 1 6. Socialbyrå,förmedling osv. 7. Min egen arbetsgivare 8. Ingen av dessa
VAR 160 ORG.KAP.:DAGHEM 6 Loc 183 width 1 F.1b.125. Samhällets service:Plats för barn på barndaghem-sjätte krysset <Se F.1b för fullständig frågetext> 1602 0. Frågan ej tillämplig 1. LO-Förbund 2. TCO-Förbund 3. SACO/SR 4. Arbetsgivareföreningen-SAF 5. Industriförbundet 6. Socialbyrå,förmedling osv. 7. Min egen arbetsgivare 8. Ingen av dessa
VAR 161 ORG.KAP.:DAGHEM 7 Loc 184 width 1 F.1b.126. Samhällets service:Plats för barn på barndaghem-sjunde krysset <Se F.1b för fullständig frågetext> 1602 0. Frågan ej tillämplig 1. LO-Förbund 2. TCO-Förbund 3. SACO/SR 4. Arbetsgivareföreningen-SAF 5. Industriförbundet 6. Socialbyrå,förmedling osv. 7. Min egen arbetsgivare 8. Ingen av dessa
VAR 162 ORG.KAP.:SJUKVÅRD 1 Loc 185 width 1 MD=9 F.1b.127. Samhällets service:Vård på sjukhus,vårdhem för mig själv eller anhörig-första krysset <Se F.1b för fullständig frågetext> 1177 0. Frågan ej tillämplig 43 1. LO-Förbund 5 2. TCO-Förbund 2 3. SACO/SR 4 4. Arbetsgivareföreningen-SAF 1 5. Industriförbundet 120 6. Socialbyrå,förmedling osv. 7 7. Min egen arbetsgivare 205 8. Ingen av dessa 38 9. Ej svar
VAR 163 ORG.KAP.:SJUKVÅRD 2 Loc 186 width 1 F.1b.128. Samhällets service:Vård på sjukhus,vårdhem för mig själv eller anhörig-andra krysset <Se F.1b för fullständig frågetext> 1585 0. Frågan ej tillämplig 1. LO-Förbund 12 2. TCO-Förbund 1 3. SACO/SR 4. Arbetsgivareföreningen-SAF 5. Industriförbundet 3 6. Socialbyrå,förmedling osv. 1 7. Min egen arbetsgivare 8. Ingen av dessa
VAR 164 ORG.KAP.:SJUKVÅRD 3 Loc 187 width 1 F.1b.129. Samhällets service:Vård på sjukhus,vårdhem för mig själv eller anhörig-tredje krysset <Se F.1b för fullständig frågetext> 1594 0. Frågan ej tillämplig 1. LO-Förbund 2. TCO-Förbund 5 3. SACO/SR 4. Arbetsgivareföreningen-SAF 1 5. Industriförbundet 2 6. Socialbyrå,förmedling osv. 7. Min egen arbetsgivare 8. Ingen av dessa
VAR 165 ORG.KAP.:SJUKVÅRD 4 Loc 188 width 1 F.1b.130. Samhällets service:Vård på sjukhus,vårdhem för mig själv eller anhörig-fjärde krysset <Se F.1b för fullständig frågetext> 1597 0. Frågan ej tillämplig 1. LO-Förbund 2. TCO-Förbund 3. SACO/SR 5 4. Arbetsgivareföreningen-SAF 5. Industriförbundet 6. Socialbyrå,förmedling osv. 7. Min egen arbetsgivare 8. Ingen av dessa
VAR 166 ORG.KAP.:SJUKVÅRD 5 Loc 189 width 1 F.1b.131. Samhällets service:Vård på sjukhus,vårdhem för mig själv eller anhörig-femte krysset <Se F.1b för fullständig frågetext> 1601 0. Frågan ej tillämplig 1. LO-Förbund 2. TCO-Förbund 3. SACO/SR 4. Arbetsgivareföreningen-SAF 1 5. Industriförbundet 6. Socialbyrå,förmedling osv. 7. Min egen arbetsgivare 8. Ingen av dessa
VAR 167 ORG.KAP.:SJUKVÅRD 6 Loc 190 width 1 F.1b.132. Samhällets service:Vård på sjukhus,vårdhem för mig själv eller anhörig-sjätte krysset <Se F.1b för fullständig frågetext> 1601 0. Frågan ej tillämplig 1. LO-Förbund 2. TCO-Förbund 3. SACO/SR 4. Arbetsgivareföreningen-SAF 5. Industriförbundet 1 6. Socialbyrå,förmedling osv. 7. Min egen arbetsgivare 8. Ingen av dessa
VAR 168 ORG.KAP.:SJUKVÅRD 7 Loc 191 width 1 F.1b.133. Samhällets service:Vård på sjukhus,vårdhem för mig själv eller anhörig-sjunde krysset <Se F.1b för fullständig frågetext> 1602 0. Frågan ej tillämplig 1. LO-Förbund 2. TCO-Förbund 3. SACO/SR 4. Arbetsgivareföreningen-SAF 5. Industriförbundet 6. Socialbyrå,förmedling osv. 7. Min egen arbetsgivare 8. Ingen av dessa
VAR 169 ORG.KAP.:HEMHJÄLP 1 Loc 192 width 1 MD=9 F.1b.134. Samhällets service:Hemhjälp-första krysset <Se F.1b för fullständig frågetext> 1444 0. Frågan ej tillämplig 10 1. LO-Förbund 2. TCO-Förbund 1 3. SACO/SR 2 4. Arbetsgivareföreningen-SAF 1 5. Industriförbundet 85 6. Socialbyrå,förmedling osv. 1 7. Min egen arbetsgivare 39 8. Ingen av dessa 19 9. Ej svar
VAR 170 ORG.KAP.:HEMHJÄLP 2 Loc 193 width 1 F.1b.135. Samhällets service:Hemhjälp-andra krysset <Se F.1b för fullständig frågetext> 1599 0. Frågan ej tillämplig 1. LO-Förbund 3 2. TCO-Förbund 3. SACO/SR 4. Arbetsgivareföreningen-SAF 5. Industriförbundet 6. Socialbyrå,förmedling osv. 7. Min egen arbetsgivare 8. Ingen av dessa
VAR 171 ORG.KAP.:HEMHJÄLP 3 Loc 194 width 1 F.1b.136. Samhällets service:Hemhjälp-tredje krysset <Se F.1b för fullständig frågetext> 1600 0. Frågan ej tillämplig 1. LO-Förbund 2. TCO-Förbund 1 3. SACO/SR 4. Arbetsgivareföreningen-SAF 5. Industriförbundet 1 6. Socialbyrå,förmedling osv. 7. Min egen arbetsgivare 8. Ingen av dessa
VAR 172 ORG.KAP.:HEMHJÄLP 4 Loc 195 width 1 F.1b.137. Samhällets service:Hemhjälp-fjärde krysset <Se F.1b för fullständig frågetext> 1601 0. Frågan ej tillämplig 1. LO-Förbund 2. TCO-Förbund 3. SACO/SR 1 4. Arbetsgivareföreningen-SAF 5. Industriförbundet 6. Socialbyrå,förmedling osv. 7. Min egen arbetsgivare 8. Ingen av dessa
VAR 173 ORG.KAP.:HEMHJÄLP 5 Loc 196 width 1 F.1b.138. Samhällets service:Hemhjälp-femte krysset <Se F.1b för fullständig frågetext> 1602 0. Frågan ej tillämplig 1. LO-Förbund 2. TCO-Förbund 3. SACO/SR 4. Arbetsgivareföreningen-SAF 5. Industriförbundet 6. Socialbyrå,förmedling osv. 7. Min egen arbetsgivare 8. Ingen av dessa
VAR 174 ORG.KAP.:HEMHJÄLP 6 Loc 197 width 1 F.1b.139. Samhällets service:Hemhjälp-sjätte krysset <Se F.1b för fullständig frågetext> 1602 0. Frågan ej tillämplig 1. LO-Förbund 2. TCO-Förbund 3. SACO/SR 4. Arbetsgivareföreningen-SAF 5. Industriförbundet 6. Socialbyrå,förmedling osv. 7. Min egen arbetsgivare 8. Ingen av dessa
VAR 175 ORG.KAP.:HEMHJÄLP 7 Loc 198 width 1 F.1b.140. Samhällets service:Hemhjälp-sjunde krysset <Se F.1b för fullständig frågetext> 1602 0. Frågan ej tillämplig 1. LO-Förbund 2. TCO-Förbund 3. SACO/SR 4. Arbetsgivareföreningen-SAF 5. Industriförbundet 6. Socialbyrå,förmedling osv. 7. Min egen arbetsgivare 8. Ingen av dessa
VAR 176 ORG.KAP.:TANDVÅRD 1 Loc 199 width 1 MD=9 F.1b.141. Samhällets service:Lättare få tid hos tandläkare-första krysset <Se F.1b för fullständig frågetext> 1040 0. Frågan ej tillämplig 25 1. LO-Förbund 2. TCO-Förbund 4 3. SACO/SR 2 4. Arbetsgivareföreningen-SAF 2 5. Industriförbundet 86 6. Socialbyrå,förmedling osv. 13 7. Min egen arbetsgivare 369 8. Ingen av dessa 61 9. Ej svar
VAR 177 ORG.KAP.:TANDVÅRD 2 Loc 200 width 1 F.1b.142. Samhällets service:Lättare få tid hos tandläkare-andra krysset <Se F.1b för fullständig frågetext> 1592 0. Frågan ej tillämplig 1. LO-Förbund 8 2. TCO-Förbund 3. SACO/SR 4. Arbetsgivareföreningen-SAF 5. Industriförbundet 6. Socialbyrå,förmedling osv. 2 7. Min egen arbetsgivare 8. Ingen av dessa
VAR 178 ORG.KAP.:TANDVÅRD 3 Loc 201 width 1 F.1b.143. Samhällets service:Lättare få tid hos tandläkare-tredje krysset <Se F.1b för fullständig frågetext> 1596 0. Frågan ej tillämplig 1. LO-Förbund 2. TCO-Förbund 5 3. SACO/SR 4. Arbetsgivareföreningen-SAF 5. Industriförbundet 1 6. Socialbyrå,förmedling osv. 7. Min egen arbetsgivare 8. Ingen av dessa
VAR 179 ORG.KAP.:TANDVÅRD 4 Loc 202 width 1 F.1b.144. Samhällets service:Lättare få tid hos tandläkare-fjärde krysset <Se F.1b för fullständig frågetext> 1599 0. Frågan ej tillämplig 1. LO-Förbund 2. TCO-Förbund 3. SACO/SR 3 4. Arbetsgivareföreningen-SAF 5. Industriförbundet 6. Socialbyrå,förmedling osv. 7. Min egen arbetsgivare 8. Ingen av dessa
VAR 180 ORG.KAP.:TANDVÅRD 5 Loc 203 width 1 F.1b.145. Samhällets service:Lättare få tid hos tandläkare-femte krysset <Se F.1b för fullständig frågetext> 1601 0. Frågan ej tillämplig 1. LO-Förbund 2. TCO-Förbund 3. SACO/SR 4. Arbetsgivareföreningen-SAF 1 5. Industriförbundet 6. Socialbyrå,förmedling osv. 7. Min egen arbetsgivare 8. Ingen av dessa
VAR 181 ORG.KAP.:TANDVÅRD 6 Loc 204 width 1 F.1b.146. Samhällets service:Lättare få tid hos tandläkare-sjätte krysset <Se F.1b för fullständig frågetext> 1601 0. Frågan ej tillämplig 1. LO-Förbund 2. TCO-Förbund 3. SACO/SR 4. Arbetsgivareföreningen-SAF 5. Industriförbundet 1 6. Socialbyrå,förmedling osv. 7. Min egen arbetsgivare 8. Ingen av dessa
VAR 182 ORG.KAP.:TANDVÅRD 7 Loc 205 width 1 F.1b.147. Samhällets service:Lättare få tid hos tandläkare-sjunde krysset <Se F.1b för fullständig frågetext> 1601 0. Frågan ej tillämplig 1. LO-Förbund 2. TCO-Förbund 3. SACO/SR 4. Arbetsgivareföreningen-SAF 5. Industriförbundet 6. Socialbyrå,förmedling osv. 1 7. Min egen arbetsgivare 8. Ingen av dessa
VAR 183 ORG.KAP.:BOTEMEDEL 1 Loc 206 width 1 MD=9 F.1b.148. Samhällets service:Bättre botemedel mot viss sjukdom,som jag själv har-första krysset <Se F.1b för fullständig frågetext> 1240 0. Frågan ej tillämplig 19 1. LO-Förbund 1 2. TCO-Förbund 3 3. SACO/SR 3 4. Arbetsgivareföreningen-SAF 1 5. Industriförbundet 50 6. Socialbyrå,förmedling osv. 3 7. Min egen arbetsgivare 245 8. Ingen av dessa 37 9. Ej svar
VAR 184 ORG.KAP.:BOTEMEDEL 2 Loc 207 width 1 F.1b.149. Samhällets service:Bättre botemedel mot viss sjukdom,som jag själv har-andra krysset <Se F.1b för fullständig frågetext> 1596 0. Frågan ej tillämplig 1. LO-Förbund 5 2. TCO-Förbund 3. SACO/SR 4. Arbetsgivareföreningen-SAF 5. Industriförbundet 6. Socialbyrå,förmedling osv. 7. Min egen arbetsgivare 1 8. Ingen av dessa
VAR 185 ORG.KAP.:BOTEMEDEL 3 Loc 208 width 1 F.1b.150. Samhällets service:Bättre botemedel mot viss sjukdom,som jag själv har-tredje krysset <Se F.1b för fullständig frågetext> 1597 0. Frågan ej tillämplig 1. LO-Förbund 2. TCO-Förbund 4 3. SACO/SR 4. Arbetsgivareföreningen-SAF 5. Industriförbundet 1 6. Socialbyrå,förmedling osv. 7. Min egen arbetsgivare 8. Ingen av dessa
VAR 186 ORG.KAP.:BOTEMEDEL 4 Loc 209 width 1 F.1b.151. Samhällets service:Bättre botemedel mot viss sjukdom,som jag själv har-fjärde krysset <Se F.1b för fullständig frågetext> 1598 0. Frågan ej tillämplig 1. LO-Förbund 2. TCO-Förbund 3. SACO/SR 4 4. Arbetsgivareföreningen-SAF 5. Industriförbundet 6. Socialbyrå,förmedling osv. 7. Min egen arbetsgivare 8. Ingen av dessa
VAR 187 ORG.KAP.:BOTEMEDEL 5 Loc 210 width 1 F.1b.152. Samhällets service:Bättre botemedel mot viss sjukdom,som jag själv har-femte krysset <Se F.1b för fullständig frågetext> 1600 0. Frågan ej tillämplig 1. LO-Förbund 2. TCO-Förbund 3. SACO/SR 4. Arbetsgivareföreningen-SAF 2 5. Industriförbundet 6. Socialbyrå,förmedling osv. 7. Min egen arbetsgivare 8. Ingen av dessa
VAR 188 ORG.KAP.:BOTEMEDEL 6 Loc 211 width 1 F.1b.153. Samhällets service:Bättre botemedel mot viss sjukdom,som jag själv har-sjätte krysset <Se F.1b för fullständig frågetext> 1601 0. Frågan ej tillämplig 1. LO-Förbund 2. TCO-Förbund 3. SACO/SR 4. Arbetsgivareföreningen-SAF 5. Industriförbundet 1 6. Socialbyrå,förmedling osv. 7. Min egen arbetsgivare 8. Ingen av dessa
VAR 189 ORG.KAP.:BOTEMEDEL 7 Loc 212 width 1 F.1b.154. Samhällets service:Bättre botemedel mot viss sjukdom,som jag själv har-sjunde krysset <Se F.1b för fullständig frågetext> 1601 0. Frågan ej tillämplig 1. LO-Förbund 2. TCO-Förbund 3. SACO/SR 4. Arbetsgivareföreningen-SAF 5. Industriförbundet 6. Socialbyrå,förmedling osv. 1 7. Min egen arbetsgivare 8. Ingen av dessa
VAR 190 ORG.KAP.:SÄKERHET 1 Loc 213 width 1 MD=9 F.1b.155. Samhällets service:Större personlig säkerhet (mindre risk för olyckor,överfall) -första krysset <Se F.1b för fullständig frågetext> 861 0. Frågan ej tillämplig 66 1. LO-Förbund 8 2. TCO-Förbund 9 3. SACO/SR 15 4. Arbetsgivareföreningen-SAF 5 5. Industriförbundet 42 6. Socialbyrå,förmedling osv. 37 7. Min egen arbetsgivare 481 8. Ingen av dessa 78 9. Ej svar
VAR 191 ORG.KAP.:SÄKERHET 2 Loc 214 width 1 F.1b.156. Samhällets service:Större personlig säkerhet (mindre risk för olyckor,överfall) -andra krysset <Se F.1b för fullständig frågetext> 1562 0. Frågan ej tillämplig 1. LO-Förbund 23 2. TCO-Förbund 3. SACO/SR 5 4. Arbetsgivareföreningen-SAF 1 5. Industriförbundet 4 6. Socialbyrå,förmedling osv. 7 7. Min egen arbetsgivare 8. Ingen av dessa
VAR 192 ORG.KAP.:SÄKERHET 3 Loc 215 width 1 F.1b.157. Samhällets service:Större personlig säkerhet (mindre risk för olyckor,överfall) -tredje krysset <Se F.1b för fullständig frågetext> 1577 0. Frågan ej tillämplig 1. LO-Förbund 2. TCO-Förbund 21 3. SACO/SR 4. Arbetsgivareföreningen-SAF 1 5. Industriförbundet 6. Socialbyrå,förmedling osv. 3 7. Min egen arbetsgivare 8. Ingen av dessa
VAR 193 ORG.KAP.:SÄKERHET 4 Loc 216 width 1 F.1b.158. Samhällets service:Större personlig säkerhet (mindre risk för olyckor,överfall) -fjärde krysset <Se F.1b för fullständig frågetext> 1584 0. Frågan ej tillämplig 1. LO-Förbund 2. TCO-Förbund 3. SACO/SR 16 4. Arbetsgivareföreningen-SAF 5. Industriförbundet 1 6. Socialbyrå,förmedling osv. 1 7. Min egen arbetsgivare 8. Ingen av dessa
VAR 194 ORG.KAP.:SÄKERHET 5 Loc 217 width 1 F.1b.159. Samhällets service:Större personlig säkerhet (mindre risk för olyckor,överfall) -femte krysset <Se F.1b för fullständig frågetext> 1589 0. Frågan ej tillämplig 1. LO-Förbund 2. TCO-Förbund 3. SACO/SR 4. Arbetsgivareföreningen-SAF 12 5. Industriförbundet 1 6. Socialbyrå,förmedling osv. 7. Min egen arbetsgivare 8. Ingen av dessa
VAR 195 ORG.KAP.:SÄKERHET 6 Loc 218 width 1 F.1b.160. Samhällets service:Större personlig säkerhet (mindre risk för olyckor,överfall) -sjätte krysset <Se F.1b för fullständig frågetext> 1593 0. Frågan ej tillämplig 1. LO-Förbund 2. TCO-Förbund 3. SACO/SR 4. Arbetsgivareföreningen-SAF 5. Industriförbundet 8 6. Socialbyrå,förmedling osv. 1 7. Min egen arbetsgivare 8. Ingen av dessa
VAR 196 ORG.KAP.:SÄKERHET 7 Loc 219 width 1 F.1b.161. Samhällets service:Större personlig säkerhet (mindre risk för olyckor,överfall) -sjunde krysset <Se F.1b för fullständig frågetext> 1595 0. Frågan ej tillämplig 1. LO-Förbund 2. TCO-Förbund 3. SACO/SR 4. Arbetsgivareföreningen-SAF 5. Industriförbundet 6. Socialbyrå,förmedling osv. 7 7. Min egen arbetsgivare 8. Ingen av dessa
VAR 197 ORG.KAP.:MYND.BESLUT 1 Loc 220 width 1 MD=9 F.1b.162. Samhällets service:Snabbare beslut av myndigheterna-första krysset <Se F.1b för fullständig frågetext> 780 0. Frågan ej tillämplig 96 1. LO-Förbund 11 2. TCO-Förbund 10 3. SACO/SR 29 4. Arbetsgivareföreningen-SAF 5 5. Industriförbundet 53 6. Socialbyrå,förmedling osv. 17 7. Min egen arbetsgivare 527 8. Ingen av dessa 74 9. Ej svar
VAR 198 ORG.KAP.:MYND.BESLUT 2 Loc 221 width 1 F.1b.163. Samhällets service:Snabbare beslut av myndigheterna-andra krysset <Se F.1b för fullständig frågetext> 1530 0. Frågan ej tillämplig 1. LO-Förbund 58 2. TCO-Förbund 1 3. SACO/SR 4 4. Arbetsgivareföreningen-SAF 3 5. Industriförbundet 3 6. Socialbyrå,förmedling osv. 1 7. Min egen arbetsgivare 2 8. Ingen av dessa
VAR 199 ORG.KAP.:MYND.BESLUT 3 Loc 222 width 1 F.1b.164. Samhällets service:Snabbare beslut av myndigheterna-tredje krysset <Se F.1b för fullständig frågetext> 1549 0. Frågan ej tillämplig 1. LO-Förbund 2. TCO-Förbund 46 3. SACO/SR 2 4. Arbetsgivareföreningen-SAF 1 5. Industriförbundet 3 6. Socialbyrå,förmedling osv. 1 7. Min egen arbetsgivare 8. Ingen av dessa
VAR 200 ORG.KAP.:MYND.BESLUT 4 Loc 223 width 1 F.1b.165. Samhällets service:Snabbare beslut av myndigheterna-fjärde krysset <Se F.1b för fullständig frågetext> 1561 0. Frågan ej tillämplig 1. LO-Förbund 2. TCO-Förbund 3. SACO/SR 36 4. Arbetsgivareföreningen-SAF 5. Industriförbundet 3 6. Socialbyrå,förmedling osv. 2 7. Min egen arbetsgivare 8. Ingen av dessa
VAR 201 ORG.KAP.:MYND.BESLUT 5 Loc 224 width 1 F.1b.166. Samhällets service:Snabbare beslut av myndigheterna-femte krysset <Se F.1b för fullständig frågetext> 1571 0. Frågan ej tillämplig 1. LO-Förbund 2. TCO-Förbund 3. SACO/SR 4. Arbetsgivareföreningen-SAF 30 5. Industriförbundet 1 6. Socialbyrå,förmedling osv. 7. Min egen arbetsgivare 8. Ingen av dessa
VAR 202 ORG.KAP.:MYND.BESLUT 6 Loc 225 width 1 F.1b.167. Samhällets service:Snabbare beslut av myndigheterna-sjätte krysset <Se F.1b för fullständig frågetext> 1581 0. Frågan ej tillämplig 1. LO-Förbund 2. TCO-Förbund 3. SACO/SR 4. Arbetsgivareföreningen-SAF 5. Industriförbundet 18 6. Socialbyrå,förmedling osv. 2 7. Min egen arbetsgivare 1 8. Ingen av dessa
VAR 203 ORG.KAP.:MYND.BESLUT 7 Loc 226 width 1 F.1b.168. Samhällets service:Snabbare beslut av myndigheterna-sjunde krysset <Se F.1b för fullständig frågetext> 1588 0. Frågan ej tillämplig 1. LO-Förbund 2. TCO-Förbund 3. SACO/SR 4. Arbetsgivareföreningen-SAF 5. Industriförbundet 6. Socialbyrå,förmedling osv. 13 7. Min egen arbetsgivare 1 8. Ingen av dessa
VAR 204 POL.KAP.:EKONOMI 1 Loc 227 width 1 MD=9 F.1c. Tror Ni att politikerna i landsting,kommunfullmäktige och regering kan göra något åt det Ni tycker är MYCKET ELLER GANSKA VIKTIGT för Er personligen enligt fråga 1a? F.1c.1. Allmän livssituation:Bättre ekonomi-första krysset 638 0. Frågan ej tillämplig 121 1. Landsting,Kommunfullmäktige 284 2. En borgerlig regering 307 3. En socialdemokratisk regering 214 4. Ingen av dessa 38 9. Ej svar
VAR 205 POL.KAP.:EKONOMI 2 Loc 228 width 1 F.1c.2. Allmän livssituation:Bättre ekonomi-andra krysset <Se F.1c för fullständig frågetext> 1504 0. Frågan ej tillämplig 1. Landsting,Kommunfullmäktige 48 2. En borgerlig regering 50 3. En socialdemokratisk regering 4. Ingen av dessa
VAR 206 POL.KAP.:EKONOMI 3 Loc 229 width 1 F.1c.3. Allmän livssituation:Bättre ekonomi-tredje krysset <Se F.1c för fullständig frågetext> 1586 0. Frågan ej tillämplig 1 1. Landsting,Kommunfullmäktige 2. En borgerlig regering 15 3. En socialdemokratisk regering 4. Ingen av dessa
VAR 207 POL.KAP.:BARNBIDRAG 1 Loc 230 width 1 MD=9 F.1c.4. Allmän livssituation:Bättre barnbidrag-första krysset <Se F.1c för fullständig frågetext> 1342 0. Frågan ej tillämplig 11 1. Landsting,Kommunfullmäktige 78 2. En borgerlig regering 140 3. En socialdemokratisk regering 23 4. Ingen av dessa 8 9. Ej svar
VAR 208 POL.KAP.:BARNBIDRAG 2 Loc 231 width 1 F.1c.5. Allmän livssituation:Bättre barnbidrag-andra krysset <Se F.1c för fullständig frågetext> 1564 0. Frågan ej tillämplig 1. Landsting,Kommunfullmäktige 6 2. En borgerlig regering 32 3. En socialdemokratisk regering 4. Ingen av dessa
VAR 209 POL.KAP.:BARNBIDRAG 3 Loc 232 width 1 F.1c.6. Allmän livssituation:Bättre barnbidrag-tredje krysset <Se F.1c för fullständig frågetext> 1596 0. Frågan ej tillämplig 1. Landsting,Kommunfullmäktige 2. En borgerlig regering 5 3. En socialdemokratisk regering 1 4. Ingen av dessa
VAR 210 POL.KAP.:LÅNA PENGAR 1 Loc 233 width 1 MD=9 F.1c.7. Allmän livssituation:Låna pengar för visst ändamål-första krysset <Se F.1c för fullständig frågetext> 1205 0. Frågan ej tillämplig 25 1. Landsting,Kommunfullmäktige 134 2. En borgerlig regering 64 3. En socialdemokratisk regering 152 4. Ingen av dessa 22 9. Ej svar
VAR 211 POL.KAP.:LÅNA PENGAR 2 Loc 234 width 1 F.1c.8. Allmän livssituation:Låna pengar för visst ändamål-andra krysset <Se F.1c för fullständig frågetext> 1578 0. Frågan ej tillämplig 1. Landsting,Kommunfullmäktige 7 2. En borgerlig regering 17 3. En socialdemokratisk regering 4. Ingen av dessa
VAR 212 POL.KAP.:LÅNA PENGAR 3 Loc 235 width 1 F.1c.9. Allmän livssituation:Låna pengar för visst ändamål-tredje krysset <Se F.1c för fullständig frågetext> 1597 0. Frågan ej tillämplig 1. Landsting,Kommunfullmäktige 2. En borgerlig regering 5 3. En socialdemokratisk regering 4. Ingen av dessa
VAR 213 POL.KAP.:KVAR I HEMORT 1 Loc 236 width 1 MD=9 F.1c.10. Allmän livssituation:Få stanna kvar i nuvarande hemort-första krysset <Se F.1c för fullständig frågetext> 540 0. Frågan ej tillämplig 200 1. Landsting,Kommunfullmäktige 176 2. En borgerlig regering 142 3. En socialdemokratisk regering 468 4. Ingen av dessa 76 9. Ej svar
VAR 214 POL.KAP.:KVAR I HEMORT 2 Loc 237 width 1 F.1c.11. Allmän livssituation:Få stanna kvar i nuvarande hemort-andra krysset <Se F.1c för fullständig frågetext> 1543 0. Frågan ej tillämplig 1. Landsting,Kommunfullmäktige 27 2. En borgerlig regering 29 3. En socialdemokratisk regering 3 4. Ingen av dessa
VAR 215 POL.KAP.:KVAR I HEMORT 3 Loc 238 width 1 F.1c.12. Allmän livssituation:Få stanna kvar i nuvarande hemort-tredje krysset <Se F.1c för fullständig frågetext> 1588 0. Frågan ej tillämplig 1. Landsting,Kommunfullmäktige 2. En borgerlig regering 14 3. En socialdemokratisk regering 4. Ingen av dessa
VAR 216 POL.KAP.:BOSTAD 1 Loc 239 width 1 MD=9 F.1c.13. Allmän livssituation:Få bättre bostad-första krysset <Se F.1c för fullständig frågetext> 1328 0. Frågan ej tillämplig 66 1. Landsting,Kommunfullmäktige 31 2. En borgerlig regering 42 3. En socialdemokratisk regering 112 4. Ingen av dessa 23 9. Ej svar
VAR 217 POL.KAP.:BOSTAD 2 Loc 240 width 1 F.1c.14. Allmän livssituation:Få bättre bostad-andra krysset <Se F.1c för fullständig frågetext> 1582 0. Frågan ej tillämplig 1. Landsting,Kommunfullmäktige 11 2. En borgerlig regering 9 3. En socialdemokratisk regering 4. Ingen av dessa
VAR 218 POL.KAP.:BOSTAD 3 Loc 241 width 1 F.1c.15. Allmän livssituation:Få bättre bostad-tredje krysset <Se F.1c för fullständig frågetext> 1596 0. Frågan ej tillämplig 1. Landsting,Kommunfullmäktige 2. En borgerlig regering 6 3. En socialdemokratisk regering 4. Ingen av dessa
VAR 219 POL.KAP.:HYRA 1 Loc 242 width 1 MD=9 F.1c.16. Allmän livssituation:Lägre hyra,lägre bokostnad-första krysset <Se F.1c för fullständig frågetext> 853 0. Frågan ej tillämplig 126 1. Landsting,Kommunfullmäktige 153 2. En borgerlig regering 219 3. En socialdemokratisk regering 206 4. Ingen av dessa 45 9. Ej svar
VAR 220 POL.KAP.:HYRA 2 Loc 243 width 1 F.1c.17. Allmän livssituation:Lägre hyra,lägre bokostnad-andra krysset <Se F.1c för fullständig frågetext> 1534 0. Frågan ej tillämplig 1. Landsting,Kommunfullmäktige 27 2. En borgerlig regering 39 3. En socialdemokratisk regering 2 4. Ingen av dessa
VAR 221 POL.KAP.:HYRA 3 Loc 244 width 1 F.1c.18. Allmän livssituation:Lägre hyra,lägre bokostnad-tredje krysset <Se F.1c för fullständig frågetext> 1586 0. Frågan ej tillämplig 1. Landsting,Kommunfullmäktige 2. En borgerlig regering 16 3. En socialdemokratisk regering 4. Ingen av dessa
VAR 222 POL.KAP.:SKATT 1 Loc 245 width 1 MD=9 F.1c.19. Allmän livssituation:Lägre skatt-första krysset <Se F.1c för fullständig frågetext> 542 0. Frågan ej tillämplig 173 1. Landsting,Kommunfullmäktige 380 2. En borgerlig regering 253 3. En socialdemokratisk regering 191 4. Ingen av dessa 63 9. Ej svar
VAR 223 POL.KAP.:SKATT 2 Loc 246 width 1 F.1c.20. Allmän livssituation:Lägre skatt-andra krysset <Se F.1c för fullständig frågetext> 1469 0. Frågan ej tillämplig 1. Landsting,Kommunfullmäktige 94 2. En borgerlig regering 34 3. En socialdemokratisk regering 5 4. Ingen av dessa
VAR 224 POL.KAP.:SKATT 3 Loc 247 width 1 F.1c.21. Allmän livssituation:Lägre skatt-tredje krysset <Se F.1c för fullständig frågetext> 1569 0. Frågan ej tillämplig 1. Landsting,Kommunfullmäktige 2. En borgerlig regering 33 3. En socialdemokratisk regering 4. Ingen av dessa
VAR 225 POL.KAP.:BÄTTRE ARBETE 1 Loc 248 width 1 MD=9 F.1c.22. Arbetet:Få bättre arbete-första krysset <Se F.1c för fullständig frågetext> 1346 0. Frågan ej tillämplig 27 1. Landsting,Kommunfullmäktige 24 2. En borgerlig regering 35 3. En socialdemokratisk regering 151 4. Ingen av dessa 19 9. Ej svar
VAR 226 POL.KAP.:BÄTTRE ARBETE 2 Loc 249 width 1 F.1c.23. Arbetet:Få bättre arbete-andra krysset <Se F.1c för fullständig frågetext> 1594 0. Frågan ej tillämplig 1. Landsting,Kommunfullmäktige 4 2. En borgerlig regering 4 3. En socialdemokratisk regering 4. Ingen av dessa
VAR 227 POL.KAP.:BÄTTRE ARBETE 3 Loc 250 width 1 F.1c.24. Arbetet:Få bättre arbete-tredje krysset <Se F.1c för fullständig frågetext> 1599 0. Frågan ej tillämplig 1. Landsting,Kommunfullmäktige 2. En borgerlig regering 3 3. En socialdemokratisk regering 4. Ingen av dessa
VAR 228 POL.KAP.:FAST ARBETE 1 Loc 251 width 1 MD=9 F.1c.25. Arbetet:Få fast arbete-första krysset <Se F.1c för fullständig frågetext> 1417 0. Frågan ej tillämplig 26 1. Landsting,Kommunfullmäktige 21 2. En borgerlig regering 37 3. En socialdemokratisk regering 88 4. Ingen av dessa 13 9. Ej svar
VAR 229 POL.KAP.:FAST ARBETE 2 Loc 252 width 1 F.1c.26. Arbetet:Få fast arbete-andra krysset <Se F.1c för fullständig frågetext> 1597 0. Frågan ej tillämplig 1. Landsting,Kommunfullmäktige 2. En borgerlig regering 5 3. En socialdemokratisk regering 4. Ingen av dessa
VAR 230 POL.KAP.:FAST ARBETE 3 Loc 253 width 1 F.1c.27. Arbetet:Få fast arbete-tredje krysset <Se F.1c för fullständig frågetext> 1602 0. Frågan ej tillämplig 1. Landsting,Kommunfullmäktige 2. En borgerlig regering 3. En socialdemokratisk regering 4. Ingen av dessa
VAR 231 POL.KAP.:LÄTT ARBETE 1 Loc 254 width 1 MD=9 F.1c.28. Arbetet:Mindre ansträngande arbete (även hushållsarbete)-första krysset <Se F.1c för fullständig frågetext> 1354 0. Frågan ej tillämplig 30 1. Landsting,Kommunfullmäktige 19 2. En borgerlig regering 40 3. En socialdemokratisk regering 137 4. Ingen av dessa 22 9. Ej svar
VAR 232 POL.KAP.:LÄTT ARBETE 2 Loc 255 width 1 F.1c.29. Arbetet:Mindre ansträngande arbete (även hushållsarbete)-andra krysset <Se F.1c för fullständig frågetext> 1594 0. Frågan ej tillämplig 1. Landsting,Kommunfullmäktige 3 2. En borgerlig regering 5 3. En socialdemokratisk regering 4. Ingen av dessa
VAR 233 POL.KAP.:LÄTT ARBETE 3 Loc 256 width 1 F.1c.30. Arbetet:Mindre ansträngande arbete (även hushållsarbete)-tredje krysset <Se F.1c för fullständig frågetext> 1600 0. Frågan ej tillämplig 1. Landsting,Kommunfullmäktige 2. En borgerlig regering 2 3. En socialdemokratisk regering 4. Ingen av dessa
VAR 234 POL.KAP.:OFARL. ARBETE 1 Loc 257 width 1 MD=9 F.1c.31. Arbetet:Mindre hälsofarligt arbete-första krysset <Se F.1c för fullständig frågetext> 1416 0. Frågan ej tillämplig 31 1. Landsting,Kommunfullmäktige 17 2. En borgerlig regering 49 3. En socialdemokratisk regering 78 4. Ingen av dessa 11 9. Ej svar
VAR 235 POL.KAP.:OFARL. ARBETE 2 Loc 258 width 1 F.1c.32. Arbetet:Mindre hälsofarligt arbete-andra krysset <Se F.1c för fullständig frågetext> 1590 0. Frågan ej tillämplig 1. Landsting,Kommunfullmäktige 5 2. En borgerlig regering 7 3. En socialdemokratisk regering 4. Ingen av dessa
VAR 236 POL.KAP.:OFARL. ARBETE 3 Loc 259 width 1 F.1c.33. Arbetet:Mindre hälsofarligt arbete-tredje krysset <Se F.1c för fullständig frågetext> 1597 0. Frågan ej tillämplig 1. Landsting,Kommunfullmäktige 2. En borgerlig regering 5 3. En socialdemokratisk regering 4. Ingen av dessa
VAR 237 POL.KAP.:ARBETSRESOR 1 Loc 260 width 1 MD=9 F.1c.34. Arbetet:Lättare att komma till och från arbetsplatsen,affärer-första krysset <Se F.1c för fullständig frågetext> 1344 0. Frågan ej tillämplig 98 1. Landsting,Kommunfullmäktige 25 2. En borgerlig regering 39 3. En socialdemokratisk regering 75 4. Ingen av dessa 21 9. Ej svar
VAR 238 POL.KAP.:ARBETSRESOR 2 Loc 261 width 1 F.1c.35. Arbetet:Lättare att komma till och från arbetsplatsen,affärer-andra krysset <Se F.1c för fullständig frågetext> 1586 0. Frågan ej tillämplig 1. Landsting,Kommunfullmäktige 10 2. En borgerlig regering 6 3. En socialdemokratisk regering 4. Ingen av dessa
VAR 239 POL.KAP.:ARBETSRESOR 3 Loc 262 width 1 F.1c.36. Arbetet:Lättare att komma till och från arbetsplatsen,affärer-tredje krysset <Se F.1c för fullständig frågetext> 1596 0. Frågan ej tillämplig 1. Landsting,Kommunfullmäktige 2. En borgerlig regering 6 3. En socialdemokratisk regering 4. Ingen av dessa
VAR 240 POL.KAP.:FRITID 1 Loc 263 width 1 MD=9 F.1c.37. Arbetet:Mer fritid-första krysset <Se F.1c för fullständig frågetext> 1103 0. Frågan ej tillämplig 34 1. Landsting,Kommunfullmäktige 79 2. En borgerlig regering 158 3. En socialdemokratisk regering 191 4. Ingen av dessa 37 9. Ej svar
VAR 241 POL.KAP.:FRITID 2 Loc 264 width 1 F.1c.38. Arbetet:Mer fritid-andra krysset <Se F.1c för fullständig frågetext> 1566 0. Frågan ej tillämplig 1. Landsting,Kommunfullmäktige 11 2. En borgerlig regering 24 3. En socialdemokratisk regering 1 4. Ingen av dessa
VAR 242 POL.KAP.:FRITID 3 Loc 265 width 1 F.1c.39. Arbetet:Mer fritid-tredje krysset <Se F.1c för fullständig frågetext> 1593 0. Frågan ej tillämplig 1. Landsting,Kommunfullmäktige 2. En borgerlig regering 9 3. En socialdemokratisk regering 4. Ingen av dessa
VAR 243 POL.KAP.:ARBETSTID 1 Loc 266 width 1 MD=9 F.1c.40. Arbetet:Kortare arbetstid-första krysset <Se F.1c för fullständig frågetext> 1237 0. Frågan ej tillämplig 25 1. Landsting,Kommunfullmäktige 63 2. En borgerlig regering 147 3. En socialdemokratisk regering 104 4. Ingen av dessa 26 9. Ej svar
VAR 244 POL.KAP.:ARBETSTID 2 Loc 267 width 1 F.1c.41. Arbetet:Kortare arbetstid-andra krysset <Se F.1c för fullständig frågetext> 1571 0. Frågan ej tillämplig 1. Landsting,Kommunfullmäktige 9 2. En borgerlig regering 20 3. En socialdemokratisk regering 2 4. Ingen av dessa
VAR 245 POL.KAP.:ARBETSTID 3 Loc 268 width 1 F.1c.42. Arbetet:Kortare arbetstid-tredje krysset <Se F.1c för fullständig frågetext> 1595 0. Frågan ej tillämplig 1. Landsting,Kommunfullmäktige 2. En borgerlig regering 7 3. En socialdemokratisk regering 4. Ingen av dessa
VAR 246 POL.KAP.:FRI I ARBETE 1 Loc 269 width 1 MD=9 F.1c.43. Arbetet:Mer personlig frihet i arbetet-första krysset <Se F.1c för fullständig frågetext> 1360 0. Frågan ej tillämplig 16 1. Landsting,Kommunfullmäktige 37 2. En borgerlig regering 51 3. En socialdemokratisk regering 124 4. Ingen av dessa 14 9. Ej svar
VAR 247 POL.KAP.:FRI I ARBETE 2 Loc 270 width 1 F.1c.44. Arbetet:Mer personlig frihet i arbetet-andra krysset <Se F.1c för fullständig frågetext> 1595 0. Frågan ej tillämplig 1. Landsting,Kommunfullmäktige 6 2. En borgerlig regering 1 3. En socialdemokratisk regering 4. Ingen av dessa
VAR 248 POL.KAP.:FRI I ARBETE 3 Loc 271 width 1 F.1c.45. Arbetet:Mer personlig frihet i arbetet-tredje krysset <Se F.1c för fullständig frågetext> 1599 0. Frågan ej tillämplig 1. Landsting,Kommunfullmäktige 2. En borgerlig regering 3 3. En socialdemokratisk regering 4. Ingen av dessa
VAR 249 POL.KAP.:EGET FÖRETAG 1 Loc 272 width 1 MD=9 F.1c.46. Arbetet:Få ett eget företag-första krysset <Se F.1c för fullständig frågetext> 1529 0. Frågan ej tillämplig 5 1. Landsting,Kommunfullmäktige 30 2. En borgerlig regering 3 3. En socialdemokratisk regering 29 4. Ingen av dessa 6 9. Ej svar
VAR 250 POL.KAP.:EGET FÖRETAG 2 Loc 273 width 1 F.1c.47. Arbetet:Få ett eget företag-andra krysset <Se F.1c för fullständig frågetext> 1601 0. Frågan ej tillämplig 1. Landsting,Kommunfullmäktige 1 2. En borgerlig regering 3. En socialdemokratisk regering 4. Ingen av dessa
VAR 251 POL.KAP.:EGET FÖRETAG 3 Loc 274 width 1 F.1c.48. Arbetet:Få ett eget företag-tredje krysset <Se F.1c för fullständig frågetext> 1602 0. Frågan ej tillämplig 1. Landsting,Kommunfullmäktige 2. En borgerlig regering 3. En socialdemokratisk regering 4. Ingen av dessa
VAR 252 POL.KAP.:UTBILDNING 1 Loc 275 width 1 MD=9 F.1c.49. Samhällets service:Bättre möjlighet att utbilda mig-första krysset <Se F.1c för fullständig frågetext> 1283 0. Frågan ej tillämplig 75 1. Landsting,Kommunfullmäktige 64 2. En borgerlig regering 78 3. En socialdemokratisk regering 76 4. Ingen av dessa 26 9. Ej svar
VAR 253 POL.KAP.:UTBILDNING 2 Loc 276 width 1 F.1c.50. Samhällets service:Bättre möjlighet att utbilda mig-andra krysset <Se F.1c för fullständig frågetext> 1562 0. Frågan ej tillämplig 1. Landsting,Kommunfullmäktige 16 2. En borgerlig regering 23 3. En socialdemokratisk regering 1 4. Ingen av dessa
VAR 254 POL.KAP.:UTBILDNING 3 Loc 277 width 1 F.1c.51. Samhällets service:Bättre möjlighet att utbilda mig-tredje krysset <Se F.1c för fullständig frågetext> 1592 0. Frågan ej tillämplig 1. Landsting,Kommunfullmäktige 2. En borgerlig regering 10 3. En socialdemokratisk regering 4. Ingen av dessa
VAR 255 POL.KAP.:DAGHEM 1 Loc 278 width 1 MD=9 F.1c.52. Samhällets service:Plats för barn på barndaghem-första krysset <Se F.1c för fullständig frågetext> 1489 0. Frågan ej tillämplig 48 1. Landsting,Kommunfullmäktige 17 2. En borgerlig regering 31 3. En socialdemokratisk regering 13 4. Ingen av dessa 4 9. Ej svar
VAR 256 POL.KAP.:DAGHEM 2 Loc 279 width 1 F.1c.53. Samhällets service:Plats för barn på barndaghem-andra krysset <Se F.1c för fullständig frågetext> 1577 0. Frågan ej tillämplig 1. Landsting,Kommunfullmäktige 7 2. En borgerlig regering 17 3. En socialdemokratisk regering 1 4. Ingen av dessa
VAR 257 POL.KAP.:DAGHEM 3 Loc 280 width 1 F.1c.54. Samhällets service:Plats för barn på barndaghem-tredje krysset <Se F.1c för fullständig frågetext> 1596 0. Frågan ej tillämplig 1. Landsting,Kommunfullmäktige 2. En borgerlig regering 6 3. En socialdemokratisk regering 4. Ingen av dessa
VAR 258 POL.KAP.:SJUKVÅRD 1 Loc 281 width 1 MD=9 F.1c.55. Samhällets service:Vård på sjukhus,vårdhem för mig själv eller anhörig-första krysset <Se F.1c för fullständig frågetext> 1177 0. Frågan ej tillämplig 193 1. Landsting,Kommunfullmäktige 55 2. En borgerlig regering 97 3. En socialdemokratisk regering 49 4. Ingen av dessa 31 9. Ej svar
VAR 259 POL.KAP.:SJUKVÅRD 2 Loc 282 width 1 F.1c.56. Samhällets service:Vård på sjukhus,vårdhem för mig själv eller anhörig-andra krysset <Se F.1c för fullständig frågetext> 1555 0. Frågan ej tillämplig 1. Landsting,Kommunfullmäktige 25 2. En borgerlig regering 20 3. En socialdemokratisk regering 2 4. Ingen av dessa
VAR 260 POL.KAP.:SJUKVÅRD 3 Loc 283 width 1 F.1c.57. Samhällets service:Vård på sjukhus,vårdhem för mig själv eller anhörig-tredje krysset <Se F.1c för fullständig frågetext> 1582 0. Frågan ej tillämplig 1. Landsting,Kommunfullmäktige 2. En borgerlig regering 20 3. En socialdemokratisk regering 4. Ingen av dessa
VAR 261 POL.KAP.:HEMHJÄLP 1 Loc 284 width 1 MD=9 F.1c.58. Samhällets service:Hemhjälp-första krysset <Se F.1c för fullständig frågetext> 1444 0. Frågan ej tillämplig 62 1. Landsting,Kommunfullmäktige 23 2. En borgerlig regering 23 3. En socialdemokratisk regering 20 4. Ingen av dessa 30 9. Ej svar
VAR 262 POL.KAP.:HEMHJÄLP 2 Loc 285 width 1 F.1c.59. Samhällets service:Hemhjälp-andra krysset <Se F.1c för fullständig frågetext> 1589 0. Frågan ej tillämplig 1. Landsting,Kommunfullmäktige 6 2. En borgerlig regering 7 3. En socialdemokratisk regering 4. Ingen av dessa
VAR 263 POL.KAP.:HEMHJÄLP 3 Loc 286 width 1 F.1c.60. Samhällets service:Hemhjälp-tredje krysset <Se F.1c för fullständig frågetext> 1598 0. Frågan ej tillämplig 1. Landsting,Kommunfullmäktige 2. En borgerlig regering 4 3. En socialdemokratisk regering 4. Ingen av dessa
VAR 264 POL.KAP.:TANDVÅRD 1 Loc 287 width 1 MD=9 F.1c.61. Samhällets service:Lättare få tid hos tandläkare-första krysset <Se F.1c för fullständig frågetext> 1040 0. Frågan ej tillämplig 205 1. Landsting,Kommunfullmäktige 80 2. En borgerlig regering 70 3. En socialdemokratisk regering 145 4. Ingen av dessa 62 9. Ej svar
VAR 265 POL.KAP.:TANDVÅRD 2 Loc 288 width 1 F.1c.62. Samhällets service:Lättare få tid hos tandläkare-andra krysset <Se F.1c för fullständig frågetext> 1565 0. Frågan ej tillämplig 1. Landsting,Kommunfullmäktige 25 2. En borgerlig regering 12 3. En socialdemokratisk regering 4. Ingen av dessa
VAR 266 POL.KAP.:TANDVÅRD 3 Loc 289 width 1 F.1c.63. Samhällets service:Lättare få tid hos tandläkare-tredje krysset <Se F.1c för fullständig frågetext> 1588 0. Frågan ej tillämplig 1. Landsting,Kommunfullmäktige 2. En borgerlig regering 14 3. En socialdemokratisk regering 4. Ingen av dessa
VAR 267 POL.KAP.:BOTEMEDEL 1 Loc 290 width 1 MD=9 F.1c.64. Samhällets service:Bättre botemedel mot viss sjukdom,som jag själv har-första krysset <Se F.1c för fullständig frågetext> 1240 0. Frågan ej tillämplig 104 1. Landsting,Kommunfullmäktige 30 2. En borgerlig regering 44 3. En socialdemokratisk regering 124 4. Ingen av dessa 60 9. Ej svar
VAR 268 POL.KAP.:BOTEMEDEL 2 Loc 291 width 1 F.1c.65. Samhällets service:Bättre botemedel mot viss sjukdom,som jag själv har-andra krysset <Se F.1c för fullständig frågetext> 1586 0. Frågan ej tillämplig 1. Landsting,Kommunfullmäktige 12 2. En borgerlig regering 3 3. En socialdemokratisk regering 1 4. Ingen av dessa
VAR 269 POL.KAP.:BOTEMEDEL 3 Loc 292 width 1 F.1c.66. Samhällets service:Bättre botemedel mot viss sjukdom,som jag själv har-tredje krysset <Se F.1c för fullständig frågetext> 1595 0. Frågan ej tillämplig 1. Landsting,Kommunfullmäktige 2. En borgerlig regering 7 3. En socialdemokratisk regering 4. Ingen av dessa
VAR 270 POL.KAP.:SÄKERHET 1 Loc 293 width 1 MD=9 F.1c.67. Samhällets service:Större personlig säkerhet (mindre risk för olyckor,överfall) -första krysset <Se F.1c för fullständig frågetext> 861 0. Frågan ej tillämplig 101 1. Landsting,Kommunfullmäktige 236 2. En borgerlig regering 99 3. En socialdemokratisk regering 238 4. Ingen av dessa 67 9. Ej svar
VAR 271 POL.KAP.:SÄKERHET 2 Loc 294 width 1 F.1c.68. Samhällets service:Större personlig säkerhet (mindre risk för olyckor,överfall) -andra krysset <Se F.1c för fullständig frågetext> 1550 0. Frågan ej tillämplig 1 1. Landsting,Kommunfullmäktige 32 2. En borgerlig regering 17 3. En socialdemokratisk regering 2 4. Ingen av dessa
VAR 272 POL.KAP.:SÄKERHET 3 Loc 295 width 1 F.1c.69. Samhällets service:Större personlig säkerhet (mindre risk för olyckor,överfall) -tredje krysset <Se F.1c för fullständig frågetext> 1585 0. Frågan ej tillämplig 1. Landsting,Kommunfullmäktige 2. En borgerlig regering 17 3. En socialdemokratisk regering 4. Ingen av dessa
VAR 273 POL.KAP.:MYND.BESLUT 1 Loc 296 width 1 MD=9 F.1c.70. Samhällets service:Snabbare beslut av myndigheterna-första krysset <Se F.1c för fullständig frågetext> 780 0. Frågan ej tillämplig 197 1. Landsting,Kommunfullmäktige 219 2. En borgerlig regering 107 3. En socialdemokratisk regering 240 4. Ingen av dessa 59 9. Ej svar
VAR 274 POL.KAP.:MYND.BESLUT 2 Loc 297 width 1 F.1c.71. Samhällets service:Snabbare beslut av myndigheterna-andra krysset <Se F.1c för fullständig frågetext> 1503 0. Frågan ej tillämplig 1. Landsting,Kommunfullmäktige 67 2. En borgerlig regering 29 3. En socialdemokratisk regering 3 4. Ingen av dessa
VAR 275 POL.KAP.:MYND.BESLUT 3 Loc 298 width 1 F.1c.72. Samhällets service:Snabbare beslut av myndigheterna-tredje krysset <Se F.1c för fullständig frågetext> 1558 0. Frågan ej tillämplig 1 1. Landsting,Kommunfullmäktige 2. En borgerlig regering 43 3. En socialdemokratisk regering 4. Ingen av dessa
VAR 276 INFLATION Loc 299 width 1 MD=9 F.2a. Följande berör många eller de flesta svenskar. Hur viktigt tycker Ni det känns för Er personligen? F.2a.1. Stopp för inflationen 1076 1. Mycket viktigt 322 2. Ganska viktigt 65 3. Inte särskilt viktigt 15 4. Inte alls viktigt (bra nu) 5 5. Hellre tvärtom 61 6. Tveksam 58 9. Ej svar
VAR 277 MARGINALSKATT Loc 300 width 1 MD=9 F.2a.2. Sänkning av marginalskatten <Se F.2a för fullständig frågetext> 739 1. Mycket viktigt 420 2. Ganska viktigt 167 3. Inte särskilt viktigt 72 4. Inte alls viktigt (bra nu) 21 5. Hellre tvärtom 95 6. Tveksam 88 9. Ej svar
VAR 278 ARBETSGIVARAVGIFT Loc 301 width 1 MD=9 F.2a.3. Lägre arbetsgivaravgift <Se F.2a för fullständig frågetext> 324 1. Mycket viktigt 284 2. Ganska viktigt 255 3. Inte särskilt viktigt 196 4. Inte alls viktigt (bra nu) 188 5. Hellre tvärtom 228 6. Tveksam 127 9. Ej svar
VAR 279 ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRING Loc 302 width 1 MD=9 F.2a.4. Allmän arbetslöshetsförsäkring <Se F.2a för fullständig frågetext> 459 1. Mycket viktigt 425 2. Ganska viktigt 232 3. Inte särskilt viktigt 167 4. Inte alls viktigt (bra nu) 21 5. Hellre tvärtom 171 6. Tveksam 127 9. Ej svar
VAR 280 PENSION Loc 303 width 1 MD=9 F.2a.5. Högre pensioner <Se F.2a för fullständig frågetext> 408 1. Mycket viktigt 442 2. Ganska viktigt 322 3. Inte särskilt viktigt 208 4. Inte alls viktigt (bra nu) 10 5. Hellre tvärtom 118 6. Tveksam 94 9. Ej svar
VAR 281 MEDBESTÄMMANDE Loc 304 width 1 MD=9 F.2a.6. Mer medbestämmande för anställda <Se F.2a för fullständig frågetext> 341 1. Mycket viktigt 367 2. Ganska viktigt 262 3. Inte särskilt viktigt 231 4. Inte alls viktigt (bra nu) 110 5. Hellre tvärtom 159 6. Tveksam 132 9. Ej svar
VAR 282 BOSTADSBIDRAG Loc 305 width 1 MD=9 F.2a.7. Större bostadsbidrag <Se F.2a för fullständig frågetext> 211 1. Mycket viktigt 233 2. Ganska viktigt 269 3. Inte särskilt viktigt 293 4. Inte alls viktigt (bra nu) 304 5. Hellre tvärtom 187 6. Tveksam 105 9. Ej svar
VAR 283 SOCIALHJÄLP Loc 306 width 1 MD=9 F.2a.8. Större socialhjälp <Se F.2a för fullständig frågetext> 66 1. Mycket viktigt 118 2. Ganska viktigt 273 3. Inte särskilt viktigt 373 4. Inte alls viktigt (bra nu) 391 5. Hellre tvärtom 250 6. Tveksam 131 9. Ej svar
VAR 284 FÖRETAG Loc 307 width 1 MD=9 F.2a.9. Lönsammare driva eget företag <Se F.2a för fullständig frågetext> 405 1. Mycket viktigt 352 2. Ganska viktigt 204 3. Inte särskilt viktigt 226 4. Inte alls viktigt (bra nu) 43 5. Hellre tvärtom 241 6. Tveksam 131 9. Ej svar
VAR 285 KRISDRABBAD INDUSTRI Loc 308 width 1 MD=9 F.2a.10. Mer hjälp åt krisdrabbade industrier <Se F.2a för fullständig frågetext> 248 1. Mycket viktigt 440 2. Ganska viktigt 180 3. Inte särskilt viktigt 165 4. Inte alls viktigt (bra nu) 98 5. Hellre tvärtom 351 6. Tveksam 120 9. Ej svar
VAR 286 KVINNLIGA POLITIKER Loc 309 width 1 MD=9 F.2a.11. Flera kvinnliga politiker <Se F.2a för fullständig frågetext> 384 1. Mycket viktigt 441 2. Ganska viktigt 348 3. Inte särskilt viktigt 148 4. Inte alls viktigt (bra nu) 34 5. Hellre tvärtom 152 6. Tveksam 95 9. Ej svar
VAR 287 LIKSTÄLLDHET Loc 310 width 1 MD=9 F.2a.12. Likställdhet mellan könen <Se F.2a för fullständig frågetext> 636 1. Mycket viktigt 433 2. Ganska viktigt 206 3. Inte särskilt viktigt 132 4. Inte alls viktigt (bra nu) 14 5. Hellre tvärtom 103 6. Tveksam 78 9. Ej svar
VAR 288 BESKATTNING Loc 311 width 1 MD=9 F.2b. Den ena familjen,som vi kan kalla A,tjänar 21.000 kr i månaden.Hustrun är hemmafru.Mannen är högre tjänsteman.I den andra familjen,som vi kallar B,arbetar båda makarna på fabrik,mannen heltid och hustrun deltid,och tjänar tillsammans 8.500 kr i månaden.Efter skatt har familjen A varje månad kvar 5.670 kr och familjen B 5.490 kr.Ingendera har barn.Tycker Ni att den som tjänar 21.000 kr i månaden borde få behålla mer av sin lön,eller är det ungefär rättvist eller borde han beskattas hårdare? 767 1. Behålla mer 491 2. Ungefär rättvist 126 3. Beskattas hårdare 155 4. Tveksam 63 9. Ej svar
VAR 289 KÄRNKRAFT Loc 312 width 1 MD=9 F.2c. Det här är också betydelsefullt för många.Hur viktigt tycker Ni att det känns för Er personligen? F.2c.1. Avveckling av kärnkraften 466 1. Mycket viktigt 198 2. Ganska viktigt 138 3. Inte särskilt viktigt 186 4. Inte alls viktigt (bra nu) 192 5. Hellre tvärtom 373 6. Tveksam 49 9. Ej svar
VAR 290 ENERGIBEHOV Loc 313 width 1 MD=9 F.2c.2. Krafttag nu för att säkra framtidens energibehov <Se F.2c för fullständig frågetext> 1174 1. Mycket viktigt 286 2. Ganska viktigt 24 3. Inte särskilt viktigt 9 4. Inte alls viktigt (bra nu) 8 5. Hellre tvärtom 44 6. Tveksam 57 9. Ej svar
VAR 291 SKATTEBROTT Loc 314 width 1 MD=9 F.2c.3. Krafttag mot valuta- och skattebrott <Se F.2c för fullständig frågetext> 1091 1. Mycket viktigt 350 2. Ganska viktigt 60 3. Inte särskilt viktigt 23 4. Inte alls viktigt (bra nu) 7 5. Hellre tvärtom 29 6. Tveksam 42 9. Ej svar
VAR 292 FACKFÖRENING Loc 315 width 1 MD=9 F.2c.4. Mindre fackföreningsvälde <Se F.2c för fullständig frågetext> 398 1. Mycket viktigt 298 2. Ganska viktigt 238 3. Inte särskilt viktigt 204 4. Inte alls viktigt (bra nu) 161 5. Hellre tvärtom 216 6. Tveksam 87 9. Ej svar
VAR 293 DIREKTÖRER Loc 316 width 1 MD=9 F.2c.5. Mindre direktörsvälde <Se F.2c för fullständig frågetext> 379 1. Mycket viktigt 332 2. Ganska viktigt 353 3. Inte särskilt viktigt 220 4. Inte alls viktigt (bra nu) 46 5. Hellre tvärtom 182 6. Tveksam 90 9. Ej svar
VAR 294 INKOMSTUTJÄMNING Loc 317 width 1 MD=9 F.2c.6. Inkomstutjämning <Se F.2c för fullständig frågetext> 402 1. Mycket viktigt 403 2. Ganska viktigt 263 3. Inte särskilt viktigt 183 4. Inte alls viktigt (bra nu) 105 5. Hellre tvärtom 166 6. Tveksam 80 9. Ej svar
VAR 295 NATURMILJÖ Loc 318 width 1 MD=9 F.2c.7. Krafttag mot förstöring av naturmiljön <Se F.2c för fullständig frågetext> 1150 1. Mycket viktigt 332 2. Ganska viktigt 32 3. Inte särskilt viktigt 14 4. Inte alls viktigt (bra nu) 3 5. Hellre tvärtom 22 6. Tveksam 49 9. Ej svar
VAR 296 ARBETSMILJÖ Loc 319 width 1 MD=9 F.2c.8. Mindre farliga arbetsmiljöer <Se F.2c för fullständig frågetext> 936 1. Mycket viktigt 472 2. Ganska viktigt 58 3. Inte särskilt viktigt 31 4. Inte alls viktigt (bra nu) 1 5. Hellre tvärtom 31 6. Tveksam 73 9. Ej svar
VAR 297 SKOLDISCIPLIN Loc 320 width 1 MD=9 F.2c.9. Mer disciplin i skolorna <Se F.2c för fullständig frågetext> 871 1. Mycket viktigt 436 2. Ganska viktigt 112 3. Inte särskilt viktigt 48 4. Inte alls viktigt (bra nu) 18 5. Hellre tvärtom 69 6. Tveksam 48 9. Ej svar
VAR 298 SKOLBETYG Loc 321 width 1 MD=9 F.2c.10. Slopande av betyg i grundskolan <Se F.2c för fullständig frågetext> 121 1. Mycket viktigt 116 2. Ganska viktigt 176 3. Inte särskilt viktigt 316 4. Inte alls viktigt (bra nu) 498 5. Hellre tvärtom 308 6. Tveksam 67 9. Ej svar
VAR 299 ARBETSBETYG Loc 322 width 1 MD=9 F.2c.11. Slopande av betyg i arbetslivet <Se F.2c för fullständig frågetext> 108 1. Mycket viktigt 107 2. Ganska viktigt 202 3. Inte särskilt viktigt 397 4. Inte alls viktigt (bra nu) 383 5. Hellre tvärtom 315 6. Tveksam 90 9. Ej svar
VAR 300 REPUBLIK Loc 323 width 1 MD=9 F.2c.12. Republik i Sverige <Se F.2c för fullständig frågetext> 95 1. Mycket viktigt 69 2. Ganska viktigt 221 3. Inte särskilt viktigt 572 4. Inte alls viktigt (bra nu) 288 5. Hellre tvärtom 288 6. Tveksam 69 9. Ej svar
VAR 301 INVANDRING Loc 324 width 1 MD=9 F.2c.13. Mindre invandring <Se F.2c för fullständig frågetext> 337 1. Mycket viktigt 311 2. Ganska viktigt 239 3. Inte särskilt viktigt 330 4. Inte alls viktigt (bra nu) 67 5. Hellre tvärtom 262 6. Tveksam 56 9. Ej svar
VAR 302 RELIGIONSUNDERVISNING Loc 325 width 1 MD=9 F.2c.14. Mer religionsundervisning i skolorna <Se F.2c för fullständig frågetext> 232 1. Mycket viktigt 244 2. Ganska viktigt 293 3. Inte särskilt viktigt 395 4. Inte alls viktigt (bra nu) 183 5. Hellre tvärtom 195 6. Tveksam 60 9. Ej svar
VAR 303 NYKTERHET Loc 326 width 1 MD=9 F.2c.15. Större nykterhet <Se F.2c för fullständig frågetext> 639 1. Mycket viktigt 479 2. Ganska viktigt 200 3. Inte särskilt viktigt 145 4. Inte alls viktigt (bra nu) 17 5. Hellre tvärtom 77 6. Tveksam 45 9. Ej svar
VAR 304 BEGÅVADE ELEVER Loc 327 width 1 MD=9 F.2c.16. Mer stöd åt studiebegåvade skolelever <Se F.2c för fullständig frågetext> 488 1. Mycket viktigt 483 2. Ganska viktigt 169 3. Inte särskilt viktigt 191 4. Inte alls viktigt (bra nu) 50 5. Hellre tvärtom 149 6. Tveksam 72 9. Ej svar
VAR 305 SEXUELL FRIHET Loc 328 width 1 MD=9 F.2c.17. Mindre sexuell frihet för ungdomar <Se F.2c för fullständig frågetext> 173 1. Mycket viktigt 211 2. Ganska viktigt 311 3. Inte särskilt viktigt 425 4. Inte alls viktigt (bra nu) 142 5. Hellre tvärtom 269 6. Tveksam 71 9. Ej svar
VAR 306 FÅNGBEHANDLING Loc 329 width 1 MD=9 F.2c.18. Mildare behandling av fångarna <Se F.2c för fullständig frågetext> 65 1. Mycket viktigt 154 2. Ganska viktigt 190 3. Inte särskilt viktigt 302 4. Inte alls viktigt (bra nu) 487 5. Hellre tvärtom 331 6. Tveksam 73 9. Ej svar
VAR 307 U-LÄNDER Loc 330 width 1 MD=9 F.2c.19. Mer svensk hjälp till nödlidande u-länder <Se F.2c för fullständig frågetext> 154 1. Mycket viktigt 333 2. Ganska viktigt 155 3. Inte särskilt viktigt 369 4. Inte alls viktigt (bra nu) 226 5. Hellre tvärtom 318 6. Tveksam 47 9. Ej svar
VAR 308 KAPACITET:INFLATION 1 Loc 331 width 2 MD=99 F.3a. Det Ni tycker känns mycket eller ganska viktigt enligt fråga 2a och 2c:Kan någon eller några av följande organisationer göra något åt det? Sätt ett kryss för var och en som Ni tror kan göra något åt det? F.3a.1. Stopp för inflationen-första markering 204 00. Frågan ej tillämplig 209 01. LO-förbunden 7 02. TCO-förbunden 8 03. SACO/SR-förbunden 69 04. Arbetsgivareföreningen-SAF 9 05. Industriförbundet 21 06. Landsting,kommunfullmäktige 478 07. En borgerlig regering 292 08. En socialdemokratisk regering 238 09. Ingen av dessa 67 99. Ej svar
VAR 309 KAPACITET:INFLATION 2 Loc 333 width 1 F.3a.2. Stopp för inflationen-andra markering <Se F.3a för fullständig frågetext> 1267 0. Frågan ej tillämplig 1. LO-förbunden 156 2. TCO-förbunden 3 3. SACO/SR-förbunden 13 4. Arbetsgivareföreningen-SAF 17 5. Industriförbundet 4 6. Landsting,kommunfullmäktige 61 7. En borgerlig regering 79 8. En socialdemokratisk regering 2 9. Ingen av dessa
VAR 310 KAPACITET:INFLATION 3 Loc 334 width 1 F.3a.3. Stopp för inflationen-tredje markering <Se F.3a för fullständig frågetext> 1399 0. Frågan ej tillämplig 1. LO-förbunden 2. TCO-förbunden 132 3. SACO/SR-förbunden 10 4. Arbetsgivareföreningen-SAF 5. Industriförbundet 9 6. Landsting,kommunfullmäktige 25 7. En borgerlig regering 26 8. En socialdemokratisk regering 1 9. Ingen av dessa
VAR 311 KAPACITET:INFLATION 4 Loc 335 width 1 F.3a.4. Stopp för inflationen-fjärde markering <Se F.3a för fullständig frågetext> 1453 0. Frågan ej tillämplig 1. LO-förbunden 2. TCO-förbunden 3. SACO/SR-förbunden 107 4. Arbetsgivareföreningen-SAF 5 5. Industriförbundet 5 6. Landsting,kommunfullmäktige 16 7. En borgerlig regering 15 8. En socialdemokratisk regering 1 9. Ingen av dessa
VAR 312 KAPACITET:INFLATION 5 Loc 336 width 1 F.3a.5. Stopp för inflationen-femte markering <Se F.3a för fullständig frågetext> 1483 0. Frågan ej tillämplig 1. LO-förbunden 2. TCO-förbunden 3. SACO/SR-förbunden 4. Arbetsgivareföreningen-SAF 78 5. Industriförbundet 16 6. Landsting,kommunfullmäktige 11 7. En borgerlig regering 14 8. En socialdemokratisk regering 9. Ingen av dessa
VAR 313 KAPACITET:INFLATION 6 Loc 337 width 1 F.3a.6. Stopp för inflationen-sjätte markering <Se F.3a för fullständig frågetext> 1505 0. Frågan ej tillämplig 1. LO-förbunden 2. TCO-förbunden 3. SACO/SR-förbunden 4. Arbetsgivareföreningen-SAF 5. Industriförbundet 57 6. Landsting,kommunfullmäktige 28 7. En borgerlig regering 11 8. En socialdemokratisk regering 1 9. Ingen av dessa
VAR 314 KAPACITET:INFLATION 7 Loc 338 width 1 F.3a.7. Stopp för inflationen-sjunde markering <Se F.3a för fullständig frågetext> 1530 0. Frågan ej tillämplig 1. LO-förbunden 2. TCO-förbunden 3. SACO/SR-förbunden 4. Arbetsgivareföreningen-SAF 5. Industriförbundet 6. Landsting,kommunfullmäktige 52 7. En borgerlig regering 20 8. En socialdemokratisk regering 9. Ingen av dessa
VAR 315 KAPACITET:INFLATION 8 Loc 339 width 1 F.3a.8. Stopp för inflationen-åttonde markering <Se F.3a för fullständig frågetext> 1562 0. Frågan ej tillämplig 1. LO-förbunden 2. TCO-förbunden 3. SACO/SR-förbunden 4. Arbetsgivareföreningen-SAF 5. Industriförbundet 6. Landsting,kommunfullmäktige 7. En borgerlig regering 39 8. En socialdemokratisk regering 1 9. Ingen av dessa
VAR 316 KAPACITET:MARGINALSKATT1 Loc 340 width 2 MD=99 F.3a.9. Sänkning av marginalskatten-första markering <Se F.3a för fullständig frågetext> 443 00. Frågan ej tillämplig 58 01. LO-förbunden 14 02. TCO-förbunden 18 03. SACO/SR-förbunden 31 04. Arbetsgivareföreningen-SAF 2 05. Industriförbundet 33 06. Landsting,kommunfullmäktige 613 07. En borgerlig regering 221 08. En socialdemokratisk regering 114 09. Ingen av dessa 55 99. Ej svar
VAR 317 KAPACITET:MARGINALSKATT2 Loc 342 width 1 F.3a.10. Sänkning av marginalskatten-andra markering <Se F.3a för fullständig frågetext> 1429 0. Frågan ej tillämplig 1. LO-förbunden 35 2. TCO-förbunden 9 3. SACO/SR-förbunden 10 4. Arbetsgivareföreningen-SAF 6 5. Industriförbundet 5 6. Landsting,kommunfullmäktige 42 7. En borgerlig regering 65 8. En socialdemokratisk regering 1 9. Ingen av dessa
VAR 318 KAPACITET:MARGINALSKATT3 Loc 343 width 1 F.3a.11. Sänkning av marginalskatten-tredje markering <Se F.3a för fullständig frågetext> 1529 0. Frågan ej tillämplig 1. LO-förbunden 2. TCO-förbunden 26 3. SACO/SR-förbunden 4 4. Arbetsgivareföreningen-SAF 6 5. Industriförbundet 3 6. Landsting,kommunfullmäktige 20 7. En borgerlig regering 14 8. En socialdemokratisk regering 9. Ingen av dessa
VAR 319 KAPACITET:MARGINALSKATT4 Loc 344 width 1 F.3a.12. Sänkning av marginalskatten-fjärde markering <Se F.3a för fullständig frågetext> 1559 0. Frågan ej tillämplig 1. LO-förbunden 2. TCO-förbunden 3. SACO/SR-förbunden 15 4. Arbetsgivareföreningen-SAF 5. Industriförbundet 4 6. Landsting,kommunfullmäktige 15 7. En borgerlig regering 9 8. En socialdemokratisk regering 9. Ingen av dessa
VAR 320 KAPACITET:MARGINALSKATT5 Loc 345 width 1 F.3a.13. Sänkning av marginalskatten-femte markering <Se F.3a för fullständig frågetext> 1582 0. Frågan ej tillämplig 1. LO-förbunden 2. TCO-förbunden 3. SACO/SR-förbunden 4. Arbetsgivareföreningen-SAF 11 5. Industriförbundet 2 6. Landsting,kommunfullmäktige 4 7. En borgerlig regering 3 8. En socialdemokratisk regering 9. Ingen av dessa
VAR 321 KAPACITET:MARGINALSKATT6 Loc 346 width 1 F.3a.14. Sänkning av marginalskatten-sjätte markering <Se F.3a för fullständig frågetext> 1588 0. Frågan ej tillämplig 1. LO-förbunden 2. TCO-förbunden 3. SACO/SR-förbunden 4. Arbetsgivareföreningen-SAF 5. Industriförbundet 10 6. Landsting,kommunfullmäktige 3 7. En borgerlig regering 1 8. En socialdemokratisk regering 9. Ingen av dessa
VAR 322 KAPACITET:MARGINALSKATT7 Loc 347 width 1 F.3a.15. Sänkning av marginalskatten-sjunde markering <Se F.3a för fullständig frågetext> 1589 0. Frågan ej tillämplig 1. LO-förbunden 2. TCO-förbunden 3. SACO/SR-förbunden 4. Arbetsgivareföreningen-SAF 5. Industriförbundet 6. Landsting,kommunfullmäktige 9 7. En borgerlig regering 3 8. En socialdemokratisk regering 1 9. Ingen av dessa
VAR 323 KAPACITET:MARGINALSKATT8 Loc 348 width 1 F.3a.16. Sänkning av marginalskatten-åttonde markering <Se F.3a för fullständig frågetext> 1595 0. Frågan ej tillämplig 1. LO-förbunden 2. TCO-förbunden 3. SACO/SR-förbunden 4. Arbetsgivareföreningen-SAF 5. Industriförbundet 6. Landsting,kommunfullmäktige 7. En borgerlig regering 7 8. En socialdemokratisk regering 9. Ingen av dessa
VAR 324 KAPACITET:ARB.GIVARAVG.1 Loc 349 width 2 MD=99 F.3a.17. Lägre arbetsgivaravgift-första markering <Se F.3a för fullständig frågetext> 994 00. Frågan ej tillämplig 13 01. LO-förbunden 1 02. TCO-förbunden 5 03. SACO/SR-förbunden 91 04. Arbetsgivareföreningen-SAF 6 05. Industriförbundet 2 06. Landsting,kommunfullmäktige 382 07. En borgerlig regering 29 08. En socialdemokratisk regering 40 09. Ingen av dessa 39 99. Ej svar
VAR 325 KAPACITET:ARB.GIVARAVG.2 Loc 351 width 1 F.3a.18. Lägre arbetsgivaravgift-andra markering <Se F.3a för fullständig frågetext> 1512 0. Frågan ej tillämplig 1. LO-förbunden 8 2. TCO-förbunden 3. SACO/SR-förbunden 2 4. Arbetsgivareföreningen-SAF 19 5. Industriförbundet 2 6. Landsting,kommunfullmäktige 47 7. En borgerlig regering 11 8. En socialdemokratisk regering 1 9. Ingen av dessa
VAR 326 KAPACITET:ARB.GIVARAVG.3 Loc 352 width 1 F.3a.19. Lägre arbetsgivaravgift-tredje markering <Se F.3a för fullständig frågetext> 1571 0. Frågan ej tillämplig 1. LO-förbunden 2. TCO-förbunden 7 3. SACO/SR-förbunden 4. Arbetsgivareföreningen-SAF 5. Industriförbundet 2 6. Landsting,kommunfullmäktige 19 7. En borgerlig regering 3 8. En socialdemokratisk regering 9. Ingen av dessa
VAR 327 KAPACITET:ARB.GIVARAVG.4 Loc 353 width 1 F.3a.20. Lägre arbetsgivaravgift-fjärde markering <Se F.3a för fullständig frågetext> 1592 0. Frågan ej tillämplig 1. LO-förbunden 2. TCO-förbunden 3. SACO/SR-förbunden 6 4. Arbetsgivareföreningen-SAF 1 5. Industriförbundet 6. Landsting,kommunfullmäktige 2 7. En borgerlig regering 1 8. En socialdemokratisk regering 9. Ingen av dessa
VAR 328 KAPACITET:ARB.GIVARAVG.5 Loc 354 width 1 F.3a.21. Lägre arbetsgivaravgift-femte markering <Se F.3a för fullständig frågetext> 1594 0. Frågan ej tillämplig 1. LO-förbunden 2. TCO-förbunden 3. SACO/SR-förbunden 4. Arbetsgivareföreningen-SAF 4 5. Industriförbundet 1 6. Landsting,kommunfullmäktige 1 7. En borgerlig regering 2 8. En socialdemokratisk regering 9. Ingen av dessa
VAR 329 KAPACITET:ARB.GIVARAVG.6 Loc 355 width 1 F.3a.22. Lägre arbetsgivaravgift-sjätte markering <Se F.3a för fullständig frågetext> 1597 0. Frågan ej tillämplig 1. LO-förbunden 2. TCO-förbunden 3. SACO/SR-förbunden 4. Arbetsgivareföreningen-SAF 5. Industriförbundet 4 6. Landsting,kommunfullmäktige 1 7. En borgerlig regering 8. En socialdemokratisk regering 9. Ingen av dessa
VAR 330 KAPACITET:ARB.GIVARAVG.7 Loc 356 width 1 F.3a.23. Lägre arbetsgivaravgift-sjunde markering <Se F.3a för fullständig frågetext> 1597 0. Frågan ej tillämplig 1. LO-förbunden 2. TCO-förbunden 3. SACO/SR-förbunden 4. Arbetsgivareföreningen-SAF 5. Industriförbundet 6. Landsting,kommunfullmäktige 3 7. En borgerlig regering 2 8. En socialdemokratisk regering 9. Ingen av dessa
VAR 331 KAPACITET:ARB.GIVARAVG.8 Loc 357 width 1 F.3a.24. Lägre arbetsgivaravgift-åttonde markering <Se F.3a för fullständig frågetext> 1601 0. Frågan ej tillämplig 1. LO-förbunden 2. TCO-förbunden 3. SACO/SR-förbunden 4. Arbetsgivareföreningen-SAF 5. Industriförbundet 6. Landsting,kommunfullmäktige 7. En borgerlig regering 1 8. En socialdemokratisk regering 9. Ingen av dessa
VAR 332 KAPACITET:ARB.LÖSHETSF.1 Loc 358 width 2 MD=99 F.3a.25. Allmän arbetslöshetsförsäkring-första markering <Se F.3a för fullständig frågetext> 718 00. Frågan ej tillämplig 246 01. LO-förbunden 9 02. TCO-förbunden 3 03. SACO/SR-förbunden 8 04. Arbetsgivareföreningen-SAF 6 05. Industriförbundet 22 06. Landsting,kommunfullmäktige 168 07. En borgerlig regering 270 08. En socialdemokratisk regering 68 09. Ingen av dessa 84 99. Ej svar
VAR 333 KAPACITET:ARB.LÖSHETSF.2 Loc 360 width 1 F.3a.26. Allmän arbetslöshetsförsäkring-andra markering <Se F.3a för fullständig frågetext> 1370 0. Frågan ej tillämplig 1. LO-förbunden 114 2. TCO-förbunden 3 3. SACO/SR-förbunden 5 4. Arbetsgivareföreningen-SAF 1 5. Industriförbundet 3 6. Landsting,kommunfullmäktige 19 7. En borgerlig regering 84 8. En socialdemokratisk regering 3 9. Ingen av dessa
VAR 334 KAPACITET:ARB.LÖSHETSF.3 Loc 361 width 1 F.3a.27. Allmän arbetslöshetsförsäkring-tredje markering <Se F.3a för fullständig frågetext> 1478 0. Frågan ej tillämplig 1. LO-förbunden 2. TCO-förbunden 78 3. SACO/SR-förbunden 1 4. Arbetsgivareföreningen-SAF 3 5. Industriförbundet 1 6. Landsting,kommunfullmäktige 5 7. En borgerlig regering 36 8. En socialdemokratisk regering 9. Ingen av dessa
VAR 335 KAPACITET:ARB.LÖSHETSF.4 Loc 362 width 1 F.3a.28. Allmän arbetslöshetsförsäkring-fjärde markering <Se F.3a för fullständig frågetext> 1537 0. Frågan ej tillämplig 1. LO-förbunden 2. TCO-förbunden 3. SACO/SR-förbunden 23 4. Arbetsgivareföreningen-SAF 3 5. Industriförbundet 1 6. Landsting,kommunfullmäktige 15 7. En borgerlig regering 23 8. En socialdemokratisk regering 9. Ingen av dessa
VAR 336 KAPACITET:ARB.LÖSHETSF.5 Loc 363 width 1 F.3a.29. Allmän arbetslöshetsförsäkring-femte markering <Se F.3a för fullständig frågetext> 1566 0. Frågan ej tillämplig 1. LO-förbunden 2. TCO-förbunden 3. SACO/SR-förbunden 4. Arbetsgivareföreningen-SAF 14 5. Industriförbundet 2 6. Landsting,kommunfullmäktige 5 7. En borgerlig regering 15 8. En socialdemokratisk regering 9. Ingen av dessa
VAR 337 KAPACITET:ARB.LÖSHETSF.6 Loc 364 width 1 F.3a.30. Allmän arbetslöshetsförsäkring-sjätte markering <Se F.3a för fullständig frågetext> 1583 0. Frågan ej tillämplig 1. LO-förbunden 2. TCO-förbunden 3. SACO/SR-förbunden 4. Arbetsgivareföreningen-SAF 5. Industriförbundet 6 6. Landsting,kommunfullmäktige 5 7. En borgerlig regering 8 8. En socialdemokratisk regering 9. Ingen av dessa
VAR 338 KAPACITET:ARB.LÖSHETSF.7 Loc 365 width 1 F.3a.31. Allmän arbetslöshetsförsäkring-sjunde markering <Se F.3a för fullständig frågetext> 1591 0. Frågan ej tillämplig 1. LO-förbunden 2. TCO-förbunden 3. SACO/SR-förbunden 4. Arbetsgivareföreningen-SAF 5. Industriförbundet 6. Landsting,kommunfullmäktige 6 7. En borgerlig regering 5 8. En socialdemokratisk regering 9. Ingen av dessa
VAR 339 KAPACITET:ARB.LÖSHETSF.8 Loc 366 width 1 F.3a.32. Allmän arbetslöshetsförsäkring-åttonde markering <Se F.3a för fullständig frågetext> 1596 0. Frågan ej tillämplig 1. LO-förbunden 2. TCO-förbunden 3. SACO/SR-förbunden 4. Arbetsgivareföreningen-SAF 5. Industriförbundet 6. Landsting,kommunfullmäktige 7. En borgerlig regering 6 8. En socialdemokratisk regering 9. Ingen av dessa
VAR 340 KAPACITET:PENSION 1 Loc 367 width 2 MD=99 F.3a.33. Högre pensioner-första markering <Se F.3a för fullständig frågetext> 752 00. Frågan ej tillämplig 99 01. LO-förbunden 17 02. TCO-förbunden 7 03. SACO/SR-förbunden 2 04. Arbetsgivareföreningen-SAF 05. Industriförbundet 24 06. Landsting,kommunfullmäktige 218 07. En borgerlig regering 325 08. En socialdemokratisk regering 89 09. Ingen av dessa 69 99. Ej svar
VAR 341 KAPACITET:PENSION 2 Loc 369 width 1 F.3a.34. Högre pensioner-andra markering <Se F.3a för fullständig frågetext> 1453 0. Frågan ej tillämplig 1. LO-förbunden 51 2. TCO-förbunden 1 3. SACO/SR-förbunden 2 4. Arbetsgivareföreningen-SAF 5. Industriförbundet 4 6. Landsting,kommunfullmäktige 17 7. En borgerlig regering 74 8. En socialdemokratisk regering 9. Ingen av dessa
VAR 342 KAPACITET:PENSION 3 Loc 370 width 1 F.3a.35. Högre pensioner-tredje markering <Se F.3a för fullständig frågetext> 1535 0. Frågan ej tillämplig 1. LO-förbunden 2. TCO-förbunden 33 3. SACO/SR-förbunden 4. Arbetsgivareföreningen-SAF 1 5. Industriförbundet 6. Landsting,kommunfullmäktige 6 7. En borgerlig regering 27 8. En socialdemokratisk regering 9. Ingen av dessa
VAR 343 KAPACITET:PENSION 4 Loc 371 width 1 F.3a.36. Högre pensioner-fjärde markering <Se F.3a för fullständig frågetext> 1568 0. Frågan ej tillämplig 1. LO-förbunden 2. TCO-förbunden 3. SACO/SR-förbunden 11 4. Arbetsgivareföreningen-SAF 2 5. Industriförbundet 4 6. Landsting,kommunfullmäktige 5 7. En borgerlig regering 12 8. En socialdemokratisk regering 9. Ingen av dessa
VAR 344 KAPACITET:PENSION 5 Loc 372 width 1 F.3a.37. Högre pensioner-femte markering <Se F.3a för fullständig frågetext> 1581 0. Frågan ej tillämplig 1. LO-förbunden 2. TCO-förbunden 3. SACO/SR-förbunden 4. Arbetsgivareföreningen-SAF 5 5. Industriförbundet 4 6. Landsting,kommunfullmäktige 5 7. En borgerlig regering 7 8. En socialdemokratisk regering 9. Ingen av dessa
VAR 345 KAPACITET:PENSION 6 Loc 373 width 1 F.3a.38. Högre pensioner-sjätte markering <Se F.3a för fullständig frågetext> 1589 0. Frågan ej tillämplig 1. LO-förbunden 2. TCO-förbunden 3. SACO/SR-förbunden 4. Arbetsgivareföreningen-SAF 5. Industriförbundet 5 6. Landsting,kommunfullmäktige 2 7. En borgerlig regering 6 8. En socialdemokratisk regering 9. Ingen av dessa
VAR 346 KAPACITET:PENSION 7 Loc 374 width 1 F.3a.39. Högre pensioner-sjunde markering <Se F.3a för fullständig frågetext> 1595 0. Frågan ej tillämplig 1. LO-förbunden 2. TCO-förbunden 3. SACO/SR-förbunden 4. Arbetsgivareföreningen-SAF 5. Industriförbundet 6. Landsting,kommunfullmäktige 5 7. En borgerlig regering 2 8. En socialdemokratisk regering 9. Ingen av dessa
VAR 347 KAPACITET:PENSION 8 Loc 375 width 1 F.3a.40. Högre pensioner-åttonde markering <Se F.3a för fullständig frågetext> 1597 0. Frågan ej tillämplig 1. LO-förbunden 2. TCO-förbunden 3. SACO/SR-förbunden 4. Arbetsgivareföreningen-SAF 5. Industriförbundet 6. Landsting,kommunfullmäktige 7. En borgerlig regering 5 8. En socialdemokratisk regering 9. Ingen av dessa
VAR 348 KAPACITET:MEDBESTÄMMA 1 Loc 376 width 2 MD=99 F.3a.41. Mer medbestämmande för anställda-första markering <Se F.3a för fullständig frågetext> 894 00. Frågan ej tillämplig 326 01. LO-förbunden 23 02. TCO-förbunden 2 03. SACO/SR-förbunden 15 04. Arbetsgivareföreningen-SAF 2 05. Industriförbundet 5 06. Landsting,kommunfullmäktige 29 07. En borgerlig regering 178 08. En socialdemokratisk regering 70 09. Ingen av dessa 58 99. Ej svar
VAR 349 KAPACITET:MEDBESTÄMMA 2 Loc 378 width 1 F.3a.42. Mer medbestämmande för anställda-andra markering <Se F.3a för fullständig frågetext> 1371 0. Frågan ej tillämplig 1. LO-förbunden 159 2. TCO-förbunden 4 3. SACO/SR-förbunden 6 4. Arbetsgivareföreningen-SAF 4 5. Industriförbundet 6. Landsting,kommunfullmäktige 6 7. En borgerlig regering 50 8. En socialdemokratisk regering 2 9. Ingen av dessa
VAR 350 KAPACITET:MEDBESTÄMMA 3 Loc 379 width 1 F.3a.43. Mer medbestämmande för anställda-tredje markering <Se F.3a för fullständig frågetext> 1441 0. Frågan ej tillämplig 1. LO-förbunden 2. TCO-förbunden 105 3. SACO/SR-förbunden 1 4. Arbetsgivareföreningen-SAF 3 5. Industriförbundet 3 6. Landsting,kommunfullmäktige 5 7. En borgerlig regering 44 8. En socialdemokratisk regering 9. Ingen av dessa
VAR 351 KAPACITET:MEDBESTÄMMA 4 Loc 380 width 1 F.3a.44. Mer medbestämmande för anställda-fjärde markering <Se F.3a för fullständig frågetext> 1528 0. Frågan ej tillämplig 1. LO-förbunden 2. TCO-förbunden 3. SACO/SR-förbunden 29 4. Arbetsgivareföreningen-SAF 6 5. Industriförbundet 1 6. Landsting,kommunfullmäktige 8 7. En borgerlig regering 30 8. En socialdemokratisk regering 9. Ingen av dessa
VAR 352 KAPACITET:MEDBESTÄMMA 5 Loc 381 width 1 F.3a.45. Mer medbestämmande för anställda-femte markering <Se F.3a för fullständig frågetext> 1566 0. Frågan ej tillämplig 1. LO-förbunden 2. TCO-förbunden 3. SACO/SR-förbunden 4. Arbetsgivareföreningen-SAF 21 5. Industriförbundet 6. Landsting,kommunfullmäktige 1 7. En borgerlig regering 14 8. En socialdemokratisk regering 9. Ingen av dessa
VAR 353 KAPACITET:MEDBESTÄMMA 6 Loc 382 width 1 F.3a.46. Mer medbestämmande för anställda-sjätte markering <Se F.3a för fullständig frågetext> 1586 0. Frågan ej tillämplig 1. LO-förbunden 2. TCO-förbunden 3. SACO/SR-förbunden 4. Arbetsgivareföreningen-SAF 5. Industriförbundet 9 6. Landsting,kommunfullmäktige 4 7. En borgerlig regering 3 8. En socialdemokratisk regering 9. Ingen av dessa
VAR 354 KAPACITET:MEDBESTÄMMA 7 Loc 383 width 1 F.3a.47. Mer medbestämmande för anställda-sjunde markering <Se F.3a för fullständig frågetext> 1590 0. Frågan ej tillämplig 1. LO-förbunden 2. TCO-förbunden 3. SACO/SR-förbunden 4. Arbetsgivareföreningen-SAF 5. Industriförbundet 6. Landsting,kommunfullmäktige 7 7. En borgerlig regering 5 8. En socialdemokratisk regering 9. Ingen av dessa
VAR 355 KAPACITET:MEDBESTÄMMA 8 Loc 384 width 1 F.3a.48. Mer medbestämmande för anställda-åttonde markering <Se F.3a för fullständig frågetext> 1595 0. Frågan ej tillämplig 1. LO-förbunden 2. TCO-förbunden 3. SACO/SR-förbunden 4. Arbetsgivareföreningen-SAF 5. Industriförbundet 6. Landsting,kommunfullmäktige 7. En borgerlig regering 7 8. En socialdemokratisk regering 9. Ingen av dessa
VAR 356 KAPACITET:SOCIALHJÄLP 1 Loc 385 width 2 MD=99 F.3a.49. Större socialhjälp-första markering <Se F.3a för fullständig frågetext> 1418 00. Frågan ej tillämplig 10 01. LO-förbunden 02. TCO-förbunden 1 03. SACO/SR-förbunden 04. Arbetsgivareföreningen-SAF 2 05. Industriförbundet 37 06. Landsting,kommunfullmäktige 13 07. En borgerlig regering 74 08. En socialdemokratisk regering 28 09. Ingen av dessa 19 99. Ej svar
VAR 357 KAPACITET:SOCIALHJÄLP 2 Loc 387 width 1 F.3a.50. Större socialhjälp-andra markering <Se F.3a för fullständig frågetext> 1572 0. Frågan ej tillämplig 1. LO-förbunden 5 2. TCO-förbunden 3. SACO/SR-förbunden 4. Arbetsgivareföreningen-SAF 5. Industriförbundet 2 6. Landsting,kommunfullmäktige 7 7. En borgerlig regering 16 8. En socialdemokratisk regering 9. Ingen av dessa
VAR 358 KAPACITET:SOCIALHJÄLP 3 Loc 388 width 1 F.3a.51. Större socialhjälp-tredje markering <Se F.3a för fullständig frågetext> 1590 0. Frågan ej tillämplig 1. LO-förbunden 2. TCO-förbunden 2 3. SACO/SR-förbunden 4. Arbetsgivareföreningen-SAF 5. Industriförbundet 6. Landsting,kommunfullmäktige 7. En borgerlig regering 10 8. En socialdemokratisk regering 9. Ingen av dessa
VAR 359 KAPACITET:SOCIALHJÄLP 4 Loc 389 width 1 F.3a.52. Större socialhjälp-fjärde markering <Se F.3a för fullständig frågetext> 1600 0. Frågan ej tillämplig 1. LO-förbunden 2. TCO-förbunden 3. SACO/SR-förbunden 2 4. Arbetsgivareföreningen-SAF 5. Industriförbundet 6. Landsting,kommunfullmäktige 7. En borgerlig regering 8. En socialdemokratisk regering 9. Ingen av dessa
VAR 360 KAPACITET:SOCIALHJÄLP 5 Loc 390 width 1 F.3a.53. Större socialhjälp-femte markering <Se F.3a för fullständig frågetext> 1600 0. Frågan ej tillämplig 1. LO-förbunden 2. TCO-förbunden 3. SACO/SR-förbunden 4. Arbetsgivareföreningen-SAF 1 5. Industriförbundet 1 6. Landsting,kommunfullmäktige 7. En borgerlig regering 8. En socialdemokratisk regering 9. Ingen av dessa
VAR 361 KAPACITET:SOCIALHJÄLP 6 Loc 391 width 1 F.3a.54. Större socialhjälp-sjätte markering <Se F.3a för fullständig frågetext> 1600 0. Frågan ej tillämplig 1. LO-förbunden 2. TCO-förbunden 3. SACO/SR-förbunden 4. Arbetsgivareföreningen-SAF 5. Industriförbundet 1 6. Landsting,kommunfullmäktige 7. En borgerlig regering 1 8. En socialdemokratisk regering 9. Ingen av dessa
VAR 362 KAPACITET:SOCIALHJÄLP 7 Loc 392 width 1 F.3a.55. Större socialhjälp-sjunde markering <Se F.3a för fullständig frågetext> 1601 0. Frågan ej tillämplig 1. LO-förbunden 2. TCO-förbunden 3. SACO/SR-förbunden 4. Arbetsgivareföreningen-SAF 5. Industriförbundet 6. Landsting,kommunfullmäktige 1 7. En borgerlig regering 8. En socialdemokratisk regering 9. Ingen av dessa
VAR 363 KAPACITET:SOCIALHJÄLP 8 Loc 393 width 1 F.3a.56. Större socialhjälp-åttonde markering <Se F.3a för fullständig frågetext> 1601 0. Frågan ej tillämplig 1. LO-förbunden 2. TCO-förbunden 3. SACO/SR-förbunden 4. Arbetsgivareföreningen-SAF 5. Industriförbundet 6. Landsting,kommunfullmäktige 7. En borgerlig regering 1 8. En socialdemokratisk regering 9. Ingen av dessa
VAR 364 KAPACITET:EGET FÖRETAG 1 Loc 394 width 2 MD=99 F.3a.57. Lönsammare driva eget företag-första markering <Se F.3a för fullständig frågetext> 845 00. Frågan ej tillämplig 13 01. LO-förbunden 02. TCO-förbunden 7 03. SACO/SR-förbunden 138 04. Arbetsgivareföreningen-SAF 15 05. Industriförbundet 11 06. Landsting,kommunfullmäktige 428 07. En borgerlig regering 29 08. En socialdemokratisk regering 55 09. Ingen av dessa 61 99. Ej svar
VAR 365 KAPACITET:EGET FÖRETAG 2 Loc 396 width 1 F.3a.58. Lönsammare driva eget företag-andra markering <Se F.3a för fullständig frågetext> 1448 0. Frågan ej tillämplig 1. LO-förbunden 10 2. TCO-förbunden 3. SACO/SR-förbunden 5 4. Arbetsgivareföreningen-SAF 36 5. Industriförbundet 6 6. Landsting,kommunfullmäktige 72 7. En borgerlig regering 25 8. En socialdemokratisk regering 9. Ingen av dessa
VAR 366 KAPACITET:EGET FÖRETAG 3 Loc 397 width 1 F.3a.59. Lönsammare driva eget företag-tredje markering <Se F.3a för fullständig frågetext> 1545 0. Frågan ej tillämplig 1. LO-förbunden 2. TCO-förbunden 6 3. SACO/SR-förbunden 1 4. Arbetsgivareföreningen-SAF 1 5. Industriförbundet 6 6. Landsting,kommunfullmäktige 34 7. En borgerlig regering 9 8. En socialdemokratisk regering 9. Ingen av dessa
VAR 367 KAPACITET:EGET FÖRETAG 4 Loc 398 width 1 F.3a.60. Lönsammare driva eget företag-fjärde markering <Se F.3a för fullständig frågetext> 1589 0. Frågan ej tillämplig 1. LO-förbunden 2. TCO-förbunden 3. SACO/SR-förbunden 6 4. Arbetsgivareföreningen-SAF 5. Industriförbundet 6. Landsting,kommunfullmäktige 6 7. En borgerlig regering 1 8. En socialdemokratisk regering 9. Ingen av dessa
VAR 368 KAPACITET:EGET FÖRETAG 5 Loc 399 width 1 F.3a.61. Lönsammare driva eget företag-femte markering <Se F.3a för fullständig frågetext> 1595 0. Frågan ej tillämplig 1. LO-förbunden 2. TCO-förbunden 3. SACO/SR-förbunden 4. Arbetsgivareföreningen-SAF 4 5. Industriförbundet 1 6. Landsting,kommunfullmäktige 1 7. En borgerlig regering 1 8. En socialdemokratisk regering 9. Ingen av dessa
VAR 369 KAPACITET:EGET FÖRETAG 6 Loc 400 width 1 F.3a.62. Lönsammare driva eget företag-sjätte markering <Se F.3a för fullständig frågetext> 1597 0. Frågan ej tillämplig 1. LO-förbunden 2. TCO-förbunden 3. SACO/SR-förbunden 4. Arbetsgivareföreningen-SAF 5. Industriförbundet 4 6. Landsting,kommunfullmäktige 7. En borgerlig regering 1 8. En socialdemokratisk regering 9. Ingen av dessa
VAR 370 KAPACITET:EGET FÖRETAG 7 Loc 401 width 1 F.3a.63. Lönsammare driva eget företag-sjunde markering <Se F.3a för fullständig frågetext> 1598 0. Frågan ej tillämplig 1. LO-förbunden 2. TCO-förbunden 3. SACO/SR-förbunden 4. Arbetsgivareföreningen-SAF 5. Industriförbundet 6. Landsting,kommunfullmäktige 4 7. En borgerlig regering 8. En socialdemokratisk regering 9. Ingen av dessa
VAR 371 KAPACITET:EGET FÖRETAG 8 Loc 402 width 1 F.3a.64. Lönsammare driva eget företag-åttonde markering <Se F.3a för fullständig frågetext> 1600 0. Frågan ej tillämplig 1. LO-förbunden 2. TCO-förbunden 3. SACO/SR-förbunden 4. Arbetsgivareföreningen-SAF 5. Industriförbundet 6. Landsting,kommunfullmäktige 7. En borgerlig regering 2 8. En socialdemokratisk regering 9. Ingen av dessa
VAR 372 KAPACITET:KRISDR.INDUS.1 Loc 403 width 2 MD=99 F.3a.65. Mer hjälp åt krisdrabbade industrier-första markering <Se F.3a för fullständig frågetext> 914 00. Frågan ej tillämplig 46 01. LO-förbunden 6 02. TCO-förbunden 03. SACO/SR-förbunden 23 04. Arbetsgivareföreningen-SAF 39 05. Industriförbundet 27 06. Landsting,kommunfullmäktige 237 07. En borgerlig regering 179 08. En socialdemokratisk regering 69 09. Ingen av dessa 62 99. Ej svar
VAR 373 KAPACITET:KRISDR.INDUS.2 Loc 405 width 1 F.3a.66. Mer hjälp åt krisdrabbade industrier-andra markering <Se F.3a för fullständig frågetext> 1447 0. Frågan ej tillämplig 1. LO-förbunden 21 2. TCO-förbunden 1 3. SACO/SR-förbunden 3 4. Arbetsgivareföreningen-SAF 14 5. Industriförbundet 11 6. Landsting,kommunfullmäktige 24 7. En borgerlig regering 80 8. En socialdemokratisk regering 1 9. Ingen av dessa
VAR 374 KAPACITET:KRISDR.INDUS.3 Loc 406 width 1 F.3a.67. Mer hjälp åt krisdrabbade industrier-tredje markering <Se F.3a för fullständig frågetext> 1543 0. Frågan ej tillämplig 1. LO-förbunden 2. TCO-förbunden 12 3. SACO/SR-förbunden 1 4. Arbetsgivareföreningen-SAF 3 5. Industriförbundet 7 6. Landsting,kommunfullmäktige 13 7. En borgerlig regering 23 8. En socialdemokratisk regering 9. Ingen av dessa
VAR 375 KAPACITET:KRISDR.INDUS.4 Loc 407 width 1 F.3a.68. Mer hjälp åt krisdrabbade industrier-fjärde markering <Se F.3a för fullständig frågetext> 1578 0. Frågan ej tillämplig 1. LO-förbunden 2. TCO-förbunden 3. SACO/SR-förbunden 6 4. Arbetsgivareföreningen-SAF 2 5. Industriförbundet 2 6. Landsting,kommunfullmäktige 6 7. En borgerlig regering 8 8. En socialdemokratisk regering 9. Ingen av dessa
VAR 376 KAPACITET:KRISDR.INDUS.5 Loc 408 width 1 F.3a.69. Mer hjälp åt krisdrabbade industrier-femte markering <Se F.3a för fullständig frågetext> 1587 0. Frågan ej tillämplig 1. LO-förbunden 2. TCO-förbunden 3. SACO/SR-förbunden 4. Arbetsgivareföreningen-SAF 6 5. Industriförbundet 6. Landsting,kommunfullmäktige 3 7. En borgerlig regering 6 8. En socialdemokratisk regering 9. Ingen av dessa
VAR 377 KAPACITET:KRISDR.INDUS.6 Loc 409 width 1 F.3a.70. Mer hjälp åt krisdrabbade industrier-sjätte markering <Se F.3a för fullständig frågetext> 1593 0. Frågan ej tillämplig 1. LO-förbunden 2. TCO-förbunden 3. SACO/SR-förbunden 4. Arbetsgivareföreningen-SAF 5. Industriförbundet 5 6. Landsting,kommunfullmäktige 1 7. En borgerlig regering 3 8. En socialdemokratisk regering 9. Ingen av dessa
VAR 378 KAPACITET:KRISDR.INDUS.7 Loc 410 width 1 F.3a.71. Mer hjälp åt krisdrabbade industrier-sjunde markering <Se F.3a för fullständig frågetext> 1597 0. Frågan ej tillämplig 1. LO-förbunden 2. TCO-förbunden 3. SACO/SR-förbunden 4. Arbetsgivareföreningen-SAF 5. Industriförbundet 6. Landsting,kommunfullmäktige 5 7. En borgerlig regering 8. En socialdemokratisk regering 9. Ingen av dessa
VAR 379 KAPACITET:KRISDR.INDUS.8 Loc 411 width 1 F.3a.72. Mer hjälp åt krisdrabbade industrier-åttonde markering <Se F.3a för fullständig frågetext> 1597 0. Frågan ej tillämplig 1. LO-förbunden 2. TCO-förbunden 3. SACO/SR-förbunden 4. Arbetsgivareföreningen-SAF 5. Industriförbundet 6. Landsting,kommunfullmäktige 7. En borgerlig regering 5 8. En socialdemokratisk regering 9. Ingen av dessa
VAR 380 KAPACITET:LIKSTÄLLDHET 1 Loc 412 width 2 MD=99 F.3a.73. Likställdhet mellan könen-första markering <Se F.3a för fullständig frågetext> 533 00. Frågan ej tillämplig 221 01. LO-förbunden 24 02. TCO-förbunden 4 03. SACO/SR-förbunden 9 04. Arbetsgivareföreningen-SAF 05. Industriförbundet 17 06. Landsting,kommunfullmäktige 227 07. En borgerlig regering 194 08. En socialdemokratisk regering 269 09. Ingen av dessa 104 99. Ej svar
VAR 381 KAPACITET:LIKSTÄLLDHET 2 Loc 414 width 1 F.3a.74. Likställdhet mellan könen-andra markering <Se F.3a för fullständig frågetext> 1314 0. Frågan ej tillämplig 1. LO-förbunden 166 2. TCO-förbunden 5 3. SACO/SR-förbunden 4 4. Arbetsgivareföreningen-SAF 2 5. Industriförbundet 4 6. Landsting,kommunfullmäktige 22 7. En borgerlig regering 83 8. En socialdemokratisk regering 2 9. Ingen av dessa
VAR 382 KAPACITET:LIKSTÄLLDHET 3 Loc 415 width 1 F.3a.75. Likställdhet mellan könen-tredje markering <Se F.3a för fullständig frågetext> 1416 0. Frågan ej tillämplig 1. LO-förbunden 2. TCO-förbunden 132 3. SACO/SR-förbunden 2 4. Arbetsgivareföreningen-SAF 3 5. Industriförbundet 6 6. Landsting,kommunfullmäktige 11 7. En borgerlig regering 32 8. En socialdemokratisk regering 9. Ingen av dessa
VAR 383 KAPACITET:LIKSTÄLLDHET 4 Loc 416 width 1 F.3a.76. Likställdhet mellan könen-fjärde markering <Se F.3a för fullständig frågetext> 1465 0. Frågan ej tillämplig 1. LO-förbunden 2. TCO-förbunden 3. SACO/SR-förbunden 87 4. Arbetsgivareföreningen-SAF 5. Industriförbundet 16 6. Landsting,kommunfullmäktige 17 7. En borgerlig regering 17 8. En socialdemokratisk regering 9. Ingen av dessa
VAR 384 KAPACITET:LIKSTÄLLDHET 5 Loc 417 width 1 F.3a.77. Likställdhet mellan könen-femte markering <Se F.3a för fullständig frågetext> 1486 0. Frågan ej tillämplig 1. LO-förbunden 2. TCO-förbunden 3. SACO/SR-förbunden 4. Arbetsgivareföreningen-SAF 69 5. Industriförbundet 8 6. Landsting,kommunfullmäktige 18 7. En borgerlig regering 21 8. En socialdemokratisk regering 9. Ingen av dessa
VAR 385 KAPACITET:LIKSTÄLLDHET 6 Loc 418 width 1 F.3a.78. Likställdhet mellan könen-sjätte markering <Se F.3a för fullständig frågetext> 1513 0. Frågan ej tillämplig 1. LO-förbunden 2. TCO-förbunden 3. SACO/SR-förbunden 4. Arbetsgivareföreningen-SAF 5. Industriförbundet 63 6. Landsting,kommunfullmäktige 7 7. En borgerlig regering 19 8. En socialdemokratisk regering 9. Ingen av dessa
VAR 386 KAPACITET:LIKSTÄLLDHET 7 Loc 419 width 1 F.3a.79. Likställdhet mellan könen-sjunde markering <Se F.3a för fullständig frågetext> 1534 0. Frågan ej tillämplig 1. LO-förbunden 2. TCO-förbunden 3. SACO/SR-förbunden 4. Arbetsgivareföreningen-SAF 5. Industriförbundet 6. Landsting,kommunfullmäktige 62 7. En borgerlig regering 6 8. En socialdemokratisk regering 9. Ingen av dessa
VAR 387 KAPACITET:LIKSTÄLLDHET 8 Loc 420 width 1 F.3a.80. Likställdhet mellan könen-åttonde markering <Se F.3a för fullständig frågetext> 1544 0. Frågan ej tillämplig 1. LO-förbunden 2. TCO-förbunden 3. SACO/SR-förbunden 4. Arbetsgivareföreningen-SAF 5. Industriförbundet 6. Landsting,kommunfullmäktige 7. En borgerlig regering 58 8. En socialdemokratisk regering 9. Ingen av dessa
VAR 388 KAPACITET:KÄRNKRAFT 1 Loc 421 width 2 MD=99 F.3a.81. Avveckling av kärnkraften-första markering <Se F.3a för fullständig frågetext> 938 00. Frågan ej tillämplig 12 01. LO-förbunden 2 02. TCO-förbunden 03. SACO/SR-förbunden 04. Arbetsgivareföreningen-SAF 1 05. Industriförbundet 10 06. Landsting,kommunfullmäktige 289 07. En borgerlig regering 49 08. En socialdemokratisk regering 203 09. Ingen av dessa 98 99. Ej svar
VAR 389 KAPACITET:KÄRNKRAFT 2 Loc 423 width 1 F.3a.82. Avveckling av kärnkraften-andra markering <Se F.3a för fullständig frågetext> 1525 0. Frågan ej tillämplig 1. LO-förbunden 9 2. TCO-förbunden 3. SACO/SR-förbunden 4. Arbetsgivareföreningen-SAF 5. Industriförbundet 6. Landsting,kommunfullmäktige 8 7. En borgerlig regering 60 8. En socialdemokratisk regering 9. Ingen av dessa
VAR 390 KAPACITET:KÄRNKRAFT 3 Loc 424 width 1 F.3a.83. Avveckling av kärnkraften-tredje markering <Se F.3a för fullständig frågetext> 1590 0. Frågan ej tillämplig 1. LO-förbunden 2. TCO-förbunden 8 3. SACO/SR-förbunden 4. Arbetsgivareföreningen-SAF 5. Industriförbundet 6. Landsting,kommunfullmäktige 7. En borgerlig regering 4 8. En socialdemokratisk regering 9. Ingen av dessa
VAR 391 KAPACITET:KÄRNKRAFT 4 Loc 425 width 1 F.3a.84. Avveckling av kärnkraften-fjärde markering <Se F.3a för fullständig frågetext> 1594 0. Frågan ej tillämplig 1. LO-förbunden 2. TCO-förbunden 3. SACO/SR-förbunden 5 4. Arbetsgivareföreningen-SAF 5. Industriförbundet 1 6. Landsting,kommunfullmäktige 1 7. En borgerlig regering 1 8. En socialdemokratisk regering 9. Ingen av dessa
VAR 392 KAPACITET:KÄRNKRAFT 5 Loc 426 width 1 F.3a.85. Avveckling av kärnkraften-femte markering <Se F.3a för fullständig frågetext> 1595 0. Frågan ej tillämplig 1. LO-förbunden 2. TCO-förbunden 3. SACO/SR-förbunden 4. Arbetsgivareföreningen-SAF 3 5. Industriförbundet 1 6. Landsting,kommunfullmäktige 2 7. En borgerlig regering 1 8. En socialdemokratisk regering 9. Ingen av dessa
VAR 393 KAPACITET:KÄRNKRAFT 6 Loc 427 width 1 F.3a.86. Avveckling av kärnkraften-sjätte markering <Se F.3a för fullständig frågetext> 1596 0. Frågan ej tillämplig 1. LO-förbunden 2. TCO-förbunden 3. SACO/SR-förbunden 4. Arbetsgivareföreningen-SAF 5. Industriförbundet 3 6. Landsting,kommunfullmäktige 1 7. En borgerlig regering 2 8. En socialdemokratisk regering 9. Ingen av dessa
VAR 394 KAPACITET:KÄRNKRAFT 7 Loc 428 width 1 F.3a.87. Avveckling av kärnkraften-sjunde markering <Se F.3a för fullständig frågetext> 1598 0. Frågan ej tillämplig 1. LO-förbunden 2. TCO-förbunden 3. SACO/SR-förbunden 4. Arbetsgivareföreningen-SAF 5. Industriförbundet 6. Landsting,kommunfullmäktige 3 7. En borgerlig regering 1 8. En socialdemokratisk regering 9. Ingen av dessa
VAR 395 KAPACITET:KÄRNKRAFT 8 Loc 429 width 1 F.3a.88. Avveckling av kärnkraften-åttonde markering <Se F.3a för fullständig frågetext> 1599 0. Frågan ej tillämplig 1. LO-förbunden 2. TCO-förbunden 3. SACO/SR-förbunden 4. Arbetsgivareföreningen-SAF 5. Industriförbundet 6. Landsting,kommunfullmäktige 7. En borgerlig regering 3 8. En socialdemokratisk regering 9. Ingen av dessa
VAR 396 KAPACITET:ENERGIBEHOV 1 Loc 430 width 2 MD=99 F.3a.89. Krafttag nu för att säkra framtidens energibehov-första markering <Se F.3a för fullständig frågetext> 142 00. Frågan ej tillämplig 65 01. LO-förbunden 3 02. TCO-förbunden 1 03. SACO/SR-förbunden 26 04. Arbetsgivareföreningen-SAF 42 05. Industriförbundet 30 06. Landsting,kommunfullmäktige 576 07. En borgerlig regering 314 08. En socialdemokratisk regering 254 09. Ingen av dessa 149 99. Ej svar
VAR 397 KAPACITET:ENERGIBEHOV 2 Loc 432 width 1 F.3a.90. Krafttag nu för att säkra framtidens energibehov-andra markering <Se F.3a för fullständig frågetext> 1277 0. Frågan ej tillämplig 1. LO-förbunden 47 2. TCO-förbunden 3. SACO/SR-förbunden 3 4. Arbetsgivareföreningen-SAF 15 5. Industriförbundet 8 6. Landsting,kommunfullmäktige 47 7. En borgerlig regering 203 8. En socialdemokratisk regering 2 9. Ingen av dessa
VAR 398 KAPACITET:ENERGIBEHOV 3 Loc 433 width 1 F.3a.91. Krafttag nu för att säkra framtidens energibehov-tredje markering <Se F.3a för fullständig frågetext> 1499 0. Frågan ej tillämplig 1. LO-förbunden 2. TCO-förbunden 39 3. SACO/SR-förbunden 2 4. Arbetsgivareföreningen-SAF 3 5. Industriförbundet 3 6. Landsting,kommunfullmäktige 11 7. En borgerlig regering 45 8. En socialdemokratisk regering 9. Ingen av dessa
VAR 399 KAPACITET:ENERGIBEHOV 4 Loc 434 width 1 F.3a.92. Krafttag nu för att säkra framtidens energibehov-fjärde markering <Se F.3a för fullständig frågetext> 1552 0. Frågan ej tillämplig 1. LO-förbunden 2. TCO-förbunden 3. SACO/SR-förbunden 34 4. Arbetsgivareföreningen-SAF 1 5. Industriförbundet 1 6. Landsting,kommunfullmäktige 4 7. En borgerlig regering 10 8. En socialdemokratisk regering 9. Ingen av dessa
VAR 400 KAPACITET:ENERGIBEHOV 5 Loc 435 width 1 F.3a.93. Krafttag nu för att säkra framtidens energibehov-femte markering <Se F.3a för fullständig frågetext> 1562 0. Frågan ej tillämplig 1. LO-förbunden 2. TCO-förbunden 3. SACO/SR-förbunden 4. Arbetsgivareföreningen-SAF 30 5. Industriförbundet 2 6. Landsting,kommunfullmäktige 3 7. En borgerlig regering 5 8. En socialdemokratisk regering 9. Ingen av dessa
VAR 401 KAPACITET:ENERGIBEHOV 6 Loc 436 width 1 F.3a.94. Krafttag nu för att säkra framtidens energibehov-sjätte markering <Se F.3a för fullständig frågetext> 1567 0. Frågan ej tillämplig 1. LO-förbunden 2. TCO-förbunden 3. SACO/SR-förbunden 4. Arbetsgivareföreningen-SAF 5. Industriförbundet 27 6. Landsting,kommunfullmäktige 4 7. En borgerlig regering 4 8. En socialdemokratisk regering 9. Ingen av dessa
VAR 402 KAPACITET:ENERGIBEHOV 7 Loc 437 width 1 F.3a.95. Krafttag nu för att säkra framtidens energibehov-sjunde markering <Se F.3a för fullständig frågetext> 1571 0. Frågan ej tillämplig 1. LO-förbunden 2. TCO-förbunden 3. SACO/SR-förbunden 4. Arbetsgivareföreningen-SAF 5. Industriförbundet 6. Landsting,kommunfullmäktige 24 7. En borgerlig regering 7 8. En socialdemokratisk regering 9. Ingen av dessa
VAR 403 KAPACITET:ENERGIBEHOV 8 Loc 438 width 1 F.3a.96. Krafttag nu för att säkra framtidens energibehov-åttonde markering <Se F.3a för fullständig frågetext> 1578 0. Frågan ej tillämplig 1. LO-förbunden 2. TCO-förbunden 3. SACO/SR-förbunden 4. Arbetsgivareföreningen-SAF 5. Industriförbundet 6. Landsting,kommunfullmäktige 7. En borgerlig regering 24 8. En socialdemokratisk regering 9. Ingen av dessa
VAR 404 KAPACITET:SKATTEBROTT 1 Loc 439 width 2 MD=99 F.3a.97. Krafttag mot valuta- och skattebrott-första markering <Se F.3a för fullständig frågetext> 161 00. Frågan ej tillämplig 55 01. LO-förbunden 2 02. TCO-förbunden 2 03. SACO/SR-förbunden 6 04. Arbetsgivareföreningen-SAF 1 05. Industriförbundet 37 06. Landsting,kommunfullmäktige 470 07. En borgerlig regering 395 08. En socialdemokratisk regering 319 09. Ingen av dessa 154 99. Ej svar
VAR 405 KAPACITET:SKATTEBROTT 2 Loc 441 width 1 F.3a.98. Krafttag mot valuta- och skattebrott-andra markering <Se F.3a för fullständig frågetext> 1337 0. Frågan ej tillämplig 1. LO-förbunden 37 2. TCO-förbunden 3. SACO/SR-förbunden 1 4. Arbetsgivareföreningen-SAF 1 5. Industriförbundet 2 6. Landsting,kommunfullmäktige 17 7. En borgerlig regering 205 8. En socialdemokratisk regering 2 9. Ingen av dessa
VAR 406 KAPACITET:SKATTEBROTT 3 Loc 442 width 1 F.3a.99. Krafttag mot valuta- och skattebrott-tredje markering <Se F.3a för fullständig frågetext> 1551 0. Frågan ej tillämplig 1. LO-förbunden 2. TCO-förbunden 20 3. SACO/SR-förbunden 4. Arbetsgivareföreningen-SAF 1 5. Industriförbundet 2 6. Landsting,kommunfullmäktige 4 7. En borgerlig regering 23 8. En socialdemokratisk regering 1 9. Ingen av dessa
VAR 407 KAPACITET:SKATTEBROTT 4 Loc 443 width 1 F.3a.100. Krafttag mot valuta- och skattebrott-fjärde markering <Se F.3a för fullständig frågetext> 1576 0. Frågan ej tillämplig 1. LO-förbunden 2. TCO-förbunden 3. SACO/SR-förbunden 5 4. Arbetsgivareföreningen-SAF 1 5. Industriförbundet 1 6. Landsting,kommunfullmäktige 7 7. En borgerlig regering 12 8. En socialdemokratisk regering 9. Ingen av dessa
VAR 408 KAPACITET:SKATTEBROTT 5 Loc 444 width 1 F.3a.101. Krafttag mot valuta- och skattebrott-femte markering <Se F.3a för fullständig frågetext> 1589 0. Frågan ej tillämplig 1. LO-förbunden 2. TCO-förbunden 3. SACO/SR-förbunden 4. Arbetsgivareföreningen-SAF 4 5. Industriförbundet 1 6. Landsting,kommunfullmäktige 2 7. En borgerlig regering 6 8. En socialdemokratisk regering 9. Ingen av dessa
VAR 409 KAPACITET:SKATTEBROTT 6 Loc 445 width 1 F.3a.102. Krafttag mot valuta- och skattebrott-sjätte markering <Se F.3a för fullständig frågetext> 1596 0. Frågan ej tillämplig 1. LO-förbunden 2. TCO-förbunden 3. SACO/SR-förbunden 4. Arbetsgivareföreningen-SAF 5. Industriförbundet 4 6. Landsting,kommunfullmäktige 7. En borgerlig regering 2 8. En socialdemokratisk regering 9. Ingen av dessa
VAR 410 KAPACITET:SKATTEBROTT 7 Loc 446 width 1 F.3a.103. Krafttag mot valuta- och skattebrott-sjunde markering <Se F.3a för fullständig frågetext> 1598 0. Frågan ej tillämplig 1. LO-förbunden 2. TCO-förbunden 3. SACO/SR-förbunden 4. Arbetsgivareföreningen-SAF 5. Industriförbundet 6. Landsting,kommunfullmäktige 4 7. En borgerlig regering 8. En socialdemokratisk regering 9. Ingen av dessa
VAR 411 KAPACITET:SKATTEBROTT 8 Loc 447 width 1 F.3a.104. Krafttag mot valuta- och skattebrott-åttonde markering <Se F.3a för fullständig frågetext> 1598 0. Frågan ej tillämplig 1. LO-förbunden 2. TCO-förbunden 3. SACO/SR-förbunden 4. Arbetsgivareföreningen-SAF 5. Industriförbundet 6. Landsting,kommunfullmäktige 7. En borgerlig regering 4 8. En socialdemokratisk regering 9. Ingen av dessa
VAR 412 KAPACITET:FACKFÖRENING 1 Loc 448 width 2 MD=99 F.3a.105. Mindre fackföreningsvälde-första markering <Se F.3a för fullständig frågetext> 906 00. Frågan ej tillämplig 30 01. LO-förbunden 5 02. TCO-förbunden 2 03. SACO/SR-förbunden 125 04. Arbetsgivareföreningen-SAF 3 05. Industriförbundet 3 06. Landsting,kommunfullmäktige 286 07. En borgerlig regering 25 08. En socialdemokratisk regering 136 09. Ingen av dessa 81 99. Ej svar
VAR 413 KAPACITET:FACKFÖRENING 2 Loc 450 width 1 F.3a.106. Mindre fackföreningsvälde-andra markering <Se F.3a för fullständig frågetext> 1492 0. Frågan ej tillämplig 1. LO-förbunden 22 2. TCO-förbunden 3. SACO/SR-förbunden 1 4. Arbetsgivareföreningen-SAF 24 5. Industriförbundet 1 6. Landsting,kommunfullmäktige 54 7. En borgerlig regering 7 8. En socialdemokratisk regering 1 9. Ingen av dessa
VAR 414 KAPACITET:FACKFÖRENING 3 Loc 451 width 1 F.3a.107. Mindre fackföreningsvälde-tredje markering <Se F.3a för fullständig frågetext> 1558 0. Frågan ej tillämplig 1. LO-förbunden 2. TCO-förbunden 17 3. SACO/SR-förbunden 4. Arbetsgivareföreningen-SAF 5. Industriförbundet 3 6. Landsting,kommunfullmäktige 22 7. En borgerlig regering 2 8. En socialdemokratisk regering 9. Ingen av dessa
VAR 415 KAPACITET:FACKFÖRENING 4 Loc 452 width 1 F.3a.108. Mindre fackföreningsvälde-fjärde markering <Se F.3a för fullständig frågetext> 1586 0. Frågan ej tillämplig 1. LO-förbunden 2. TCO-förbunden 3. SACO/SR-förbunden 8 4. Arbetsgivareföreningen-SAF 5. Industriförbundet 6. Landsting,kommunfullmäktige 2 7. En borgerlig regering 6 8. En socialdemokratisk regering 9. Ingen av dessa
VAR 416 KAPACITET:FACKFÖRENING 5 Loc 453 width 1 F.3a.109. Mindre fackföreningsvälde-femte markering <Se F.3a för fullständig frågetext> 1596 0. Frågan ej tillämplig 1. LO-förbunden 2. TCO-förbunden 3. SACO/SR-förbunden 4. Arbetsgivareföreningen-SAF 5 5. Industriförbundet 6. Landsting,kommunfullmäktige 1 7. En borgerlig regering 8. En socialdemokratisk regering 9. Ingen av dessa
VAR 417 KAPACITET:FACKFÖRENING 6 Loc 454 width 1 F.3a.110. Mindre fackföreningsvälde-sjätte markering <Se F.3a för fullständig frågetext> 1598 0. Frågan ej tillämplig 1. LO-förbunden 2. TCO-förbunden 3. SACO/SR-förbunden 4. Arbetsgivareföreningen-SAF 5. Industriförbundet 3 6. Landsting,kommunfullmäktige 7. En borgerlig regering 1 8. En socialdemokratisk regering 9. Ingen av dessa
VAR 418 KAPACITET:FACKFÖRENING 7 Loc 455 width 1 F.3a.111. Mindre fackföreningsvälde-sjunde markering <Se F.3a för fullständig frågetext> 1600 0. Frågan ej tillämplig 1. LO-förbunden 2. TCO-förbunden 3. SACO/SR-förbunden 4. Arbetsgivareföreningen-SAF 5. Industriförbundet 6. Landsting,kommunfullmäktige 2 7. En borgerlig regering 8. En socialdemokratisk regering 9. Ingen av dessa
VAR 419 KAPACITET:FACKFÖRENING 8 Loc 456 width 1 F.3a.112. Mindre fackföreningsvälde-åttonde markering <Se F.3a för fullständig frågetext> 1601 0. Frågan ej tillämplig 1. LO-förbunden 2. TCO-förbunden 3. SACO/SR-förbunden 4. Arbetsgivareföreningen-SAF 5. Industriförbundet 6. Landsting,kommunfullmäktige 7. En borgerlig regering 1 8. En socialdemokratisk regering 9. Ingen av dessa
VAR 420 KAPACITET:DIREKTÖRER 1 Loc 457 width 2 MD=99 F.3a.113. Mindre direktörsvälde-första markering <Se F.3a för fullständig frågetext> 891 00. Frågan ej tillämplig 172 01. LO-förbunden 11 02. TCO-förbunden 2 03. SACO/SR-förbunden 13 04. Arbetsgivareföreningen-SAF 2 05. Industriförbundet 4 06. Landsting,kommunfullmäktige 59 07. En borgerlig regering 207 08. En socialdemokratisk regering 165 09. Ingen av dessa 76 99. Ej svar
VAR 421 KAPACITET:DIREKTÖRER 2 Loc 459 width 1 F.3a.114. Mindre direktörsvälde-andra markering <Se F.3a för fullständig frågetext> 1455 0. Frågan ej tillämplig 1. LO-förbunden 79 2. TCO-förbunden 1 3. SACO/SR-förbunden 2 4. Arbetsgivareföreningen-SAF 7 5. Industriförbundet 1 6. Landsting,kommunfullmäktige 6 7. En borgerlig regering 49 8. En socialdemokratisk regering 2 9. Ingen av dessa
VAR 422 KAPACITET:DIREKTÖRER 3 Loc 460 width 1 F.3a.115. Mindre direktörsvälde-tredje markering <Se F.3a för fullständig frågetext> 1525 0. Frågan ej tillämplig 1. LO-förbunden 2. TCO-förbunden 38 3. SACO/SR-förbunden 1 4. Arbetsgivareföreningen-SAF 5. Industriförbundet 3 6. Landsting,kommunfullmäktige 7. En borgerlig regering 35 8. En socialdemokratisk regering 9. Ingen av dessa
VAR 423 KAPACITET:DIREKTÖRER 4 Loc 461 width 1 F.3a.116. Mindre direktörsvälde-fjärde markering <Se F.3a för fullständig frågetext> 1573 0. Frågan ej tillämplig 1. LO-förbunden 2. TCO-förbunden 3. SACO/SR-förbunden 8 4. Arbetsgivareföreningen-SAF 3 5. Industriförbundet 1 6. Landsting,kommunfullmäktige 4 7. En borgerlig regering 13 8. En socialdemokratisk regering 9. Ingen av dessa
VAR 424 KAPACITET:DIREKTÖRER 5 Loc 462 width 1 F.3a.117. Mindre direktörsvälde-femte markering <Se F.3a för fullständig frågetext> 1588 0. Frågan ej tillämplig 1. LO-förbunden 2. TCO-förbunden 3. SACO/SR-förbunden 4. Arbetsgivareföreningen-SAF 6 5. Industriförbundet 2 6. Landsting,kommunfullmäktige 1 7. En borgerlig regering 5 8. En socialdemokratisk regering 9. Ingen av dessa
VAR 425 KAPACITET:DIREKTÖRER 6 Loc 463 width 1 F.3a.118. Mindre direktörsvälde-sjätte markering <Se F.3a för fullständig frågetext> 1594 0. Frågan ej tillämplig 1. LO-förbunden 2. TCO-förbunden 3. SACO/SR-förbunden 4. Arbetsgivareföreningen-SAF 5. Industriförbundet 4 6. Landsting,kommunfullmäktige 1 7. En borgerlig regering 3 8. En socialdemokratisk regering 9. Ingen av dessa
VAR 426 KAPACITET:DIREKTÖRER 7 Loc 464 width 1 F.3a.119. Mindre direktörsvälde-sjunde markering <Se F.3a för fullständig frågetext> 1597 0. Frågan ej tillämplig 1. LO-förbunden 2. TCO-förbunden 3. SACO/SR-förbunden 4. Arbetsgivareföreningen-SAF 5. Industriförbundet 6. Landsting,kommunfullmäktige 4 7. En borgerlig regering 1 8. En socialdemokratisk regering 9. Ingen av dessa
VAR 427 KAPACITET:DIREKTÖRER 8 Loc 465 width 1 F.3a.120. Mindre direktörsvälde-åttonde markering <Se F.3a för fullständig frågetext> 1598 0. Frågan ej tillämplig 1. LO-förbunden 2. TCO-förbunden 3. SACO/SR-förbunden 4. Arbetsgivareföreningen-SAF 5. Industriförbundet 6. Landsting,kommunfullmäktige 7. En borgerlig regering 4 8. En socialdemokratisk regering 9. Ingen av dessa
VAR 428 KAPACITET:INK.UTJÄMNING1 Loc 466 width 2 MD=99 F.3a.121. Inkomstutjämning-första markering <Se F.3a för fullständig frågetext> 797 00. Frågan ej tillämplig 211 01. LO-förbunden 8 02. TCO-förbunden 1 03. SACO/SR-förbunden 9 04. Arbetsgivareföreningen-SAF 1 05. Industriförbundet 6 06. Landsting,kommunfullmäktige 69 07. En borgerlig regering 253 08. En socialdemokratisk regering 151 09. Ingen av dessa 96 99. Ej svar
VAR 429 KAPACITET:INK.UTJÄMNING2 Loc 468 width 1 F.3a.122. Inkomstutjämning-andra markering <Se F.3a för fullständig frågetext> 1419 0. Frågan ej tillämplig 1. LO-förbunden 103 2. TCO-förbunden 2 3. SACO/SR-förbunden 3 4. Arbetsgivareföreningen-SAF 1 5. Industriförbundet 4 6. Landsting,kommunfullmäktige 8 7. En borgerlig regering 61 8. En socialdemokratisk regering 1 9. Ingen av dessa
VAR 430 KAPACITET:INK.UTJÄMNING3 Loc 469 width 1 F.3a.123. Inkomstutjämning-tredje markering <Se F.3a för fullständig frågetext> 1493 0. Frågan ej tillämplig 1. LO-förbunden 2. TCO-förbunden 45 3. SACO/SR-förbunden 2 4. Arbetsgivareföreningen-SAF 2 5. Industriförbundet 2 6. Landsting,kommunfullmäktige 6 7. En borgerlig regering 52 8. En socialdemokratisk regering 9. Ingen av dessa
VAR 431 KAPACITET:INK.UTJÄMNING4 Loc 470 width 1 F.3a.124. Inkomstutjämning-fjärde markering <Se F.3a för fullständig frågetext> 1558 0. Frågan ej tillämplig 1. LO-förbunden 2. TCO-förbunden 3. SACO/SR-förbunden 20 4. Arbetsgivareföreningen-SAF 4 5. Industriförbundet 2 6. Landsting,kommunfullmäktige 3 7. En borgerlig regering 15 8. En socialdemokratisk regering 9. Ingen av dessa
VAR 432 KAPACITET:INK.UTJÄMNING5 Loc 471 width 1 F.3a.125. Inkomstutjämning-femte markering <Se F.3a för fullständig frågetext> 1577 0. Frågan ej tillämplig 1. LO-förbunden 2. TCO-förbunden 3. SACO/SR-förbunden 4. Arbetsgivareföreningen-SAF 11 5. Industriförbundet 4 6. Landsting,kommunfullmäktige 1 7. En borgerlig regering 9 8. En socialdemokratisk regering 9. Ingen av dessa
VAR 433 KAPACITET:INK.UTJÄMNING6 Loc 472 width 1 F.3a.126. Inkomstutjämning-sjätte markering <Se F.3a för fullständig frågetext> 1588 0. Frågan ej tillämplig 1. LO-förbunden 2. TCO-förbunden 3. SACO/SR-förbunden 4. Arbetsgivareföreningen-SAF 5. Industriförbundet 8 6. Landsting,kommunfullmäktige 2 7. En borgerlig regering 4 8. En socialdemokratisk regering 9. Ingen av dessa
VAR 434 KAPACITET:INK.UTJÄMNING7 Loc 473 width 1 F.3a.127. Inkomstutjämning-sjunde markering <Se F.3a för fullständig frågetext> 1593 0. Frågan ej tillämplig 1. LO-förbunden 2. TCO-förbunden 3. SACO/SR-förbunden 4. Arbetsgivareföreningen-SAF 5. Industriförbundet 6. Landsting,kommunfullmäktige 7 7. En borgerlig regering 2 8. En socialdemokratisk regering 9. Ingen av dessa
VAR 435 KAPACITET:INK.UTJÄMNING8 Loc 474 width 1 F.3a.128. Inkomstutjämning-åttonde markering <Se F.3a för fullständig frågetext> 1595 0. Frågan ej tillämplig 1. LO-förbunden 2. TCO-förbunden 3. SACO/SR-förbunden 4. Arbetsgivareföreningen-SAF 5. Industriförbundet 6. Landsting,kommunfullmäktige 7. En borgerlig regering 7 8. En socialdemokratisk regering 9. Ingen av dessa
VAR 436 KAPACITET:NATURMILJÖ 1 Loc 475 width 2 MD=99 F.3b. Och vilka kan göra något åt det här som Ni anser GANSKA eller MYCKET VIKTIGT? (enligt fråga 2a och 2c) F.3b.1. Krafttag mot förstöring av naturmiljön-första markering 120 00. Frågan ej tillämplig 84 01. LO-förbunden 6 02. TCO-förbunden 5 03. SACO/SR-förbunden 28 04. Arbetsgivareföreningen-SAF 61 05. Industriförbundet 278 06. Landsting,kommunfullmäktige 374 07. En borgerlig regering 197 08. En socialdemokratisk regering 336 09. Ingen av dessa 113 99. Ej svar
VAR 437 KAPACITET:NATURMILJÖ 2 Loc 477 width 1 F.3b.2. Krafttag mot förstöring av naturmiljön-andra markering <Se F.3b för fullständig frågetext> 1203 0. Frågan ej tillämplig 1. LO-förbunden 63 2. TCO-förbunden 2 3. SACO/SR-förbunden 2 4. Arbetsgivareföreningen-SAF 18 5. Industriförbundet 47 6. Landsting,kommunfullmäktige 125 7. En borgerlig regering 142 8. En socialdemokratisk regering 9. Ingen av dessa
VAR 438 KAPACITET:NATURMILJÖ 3 Loc 478 width 1 F.3b.3. Krafttag mot förstöring av naturmiljön-tredje markering <Se F.3b för fullständig frågetext> 1397 0. Frågan ej tillämplig 1. LO-förbunden 2. TCO-förbunden 51 3. SACO/SR-förbunden 2 4. Arbetsgivareföreningen-SAF 2 5. Industriförbundet 20 6. Landsting,kommunfullmäktige 36 7. En borgerlig regering 94 8. En socialdemokratisk regering 9. Ingen av dessa
VAR 439 KAPACITET:NATURMILJÖ 4 Loc 479 width 1 F.3b.4. Krafttag mot förstöring av naturmiljön-fjärde markering <Se F.3b för fullständig frågetext> 1504 0. Frågan ej tillämplig 1. LO-förbunden 2. TCO-förbunden 3. SACO/SR-förbunden 39 4. Arbetsgivareföreningen-SAF 2 5. Industriförbundet 8 6. Landsting,kommunfullmäktige 17 7. En borgerlig regering 32 8. En socialdemokratisk regering 9. Ingen av dessa
VAR 440 KAPACITET:NATURMILJÖ 5 Loc 480 width 1 F.3b.5. Krafttag mot förstöring av naturmiljön-femte markering <Se F.3b för fullständig frågetext> 1540 0. Frågan ej tillämplig 1. LO-förbunden 2. TCO-förbunden 3. SACO/SR-förbunden 4. Arbetsgivareföreningen-SAF 36 5. Industriförbundet 3 6. Landsting,kommunfullmäktige 7 7. En borgerlig regering 16 8. En socialdemokratisk regering 9. Ingen av dessa
VAR 441 KAPACITET:NATURMILJÖ 6 Loc 481 width 1 F.3b.6. Krafttag mot förstöring av naturmiljön-sjätte markering <Se F.3b för fullständig frågetext> 1559 0. Frågan ej tillämplig 1. LO-förbunden 2. TCO-förbunden 3. SACO/SR-förbunden 4. Arbetsgivareföreningen-SAF 5. Industriförbundet 35 6. Landsting,kommunfullmäktige 2 7. En borgerlig regering 6 8. En socialdemokratisk regering 9. Ingen av dessa
VAR 442 KAPACITET:NATURMILJÖ 7 Loc 482 width 1 F.3b.7. Krafttag mot förstöring av naturmiljön-sjunde markering <Se F.3b för fullständig frågetext> 1565 0. Frågan ej tillämplig 1. LO-förbunden 2. TCO-förbunden 3. SACO/SR-förbunden 4. Arbetsgivareföreningen-SAF 5. Industriförbundet 6. Landsting,kommunfullmäktige 35 7. En borgerlig regering 2 8. En socialdemokratisk regering 9. Ingen av dessa
VAR 443 KAPACITET:NATURMILJÖ 8 Loc 483 width 1 F.3b.8. Krafttag mot förstöring av naturmiljön-åttonde markering <Se F.3b för fullständig frågetext> 1567 0. Frågan ej tillämplig 1. LO-förbunden 2. TCO-förbunden 3. SACO/SR-förbunden 4. Arbetsgivareföreningen-SAF 5. Industriförbundet 6. Landsting,kommunfullmäktige 7. En borgerlig regering 35 8. En socialdemokratisk regering 9. Ingen av dessa
VAR 444 KAPACITET:ARBETSMILJÖ 1 Loc 484 width 2 MD=99 F.3b.9. Mindre farliga arbetsmiljöer-första markering <Se F.3b för fullständig frågetext> 194 00. Frågan ej tillämplig 538 01. LO-förbunden 11 02. TCO-förbunden 03. SACO/SR-förbunden 59 04. Arbetsgivareföreningen-SAF 68 05. Industriförbundet 40 06. Landsting,kommunfullmäktige 158 07. En borgerlig regering 239 08. En socialdemokratisk regering 162 09. Ingen av dessa 133 99. Ej svar
VAR 445 KAPACITET:ARBETSMILJÖ 2 Loc 486 width 1 F.3b.10. Mindre farliga arbetsmiljöer-andra markering <Se F.3b för fullständig frågetext> 1138 0. Frågan ej tillämplig 1. LO-förbunden 259 2. TCO-förbunden 3 3. SACO/SR-förbunden 23 4. Arbetsgivareföreningen-SAF 31 5. Industriförbundet 18 6. Landsting,kommunfullmäktige 30 7. En borgerlig regering 100 8. En socialdemokratisk regering 9. Ingen av dessa
VAR 446 KAPACITET:ARBETSMILJÖ 3 Loc 487 width 1 F.3b.11. Mindre farliga arbetsmiljöer-tredje markering <Se F.3b för fullständig frågetext> 1308 0. Frågan ej tillämplig 1. LO-förbunden 2. TCO-förbunden 177 3. SACO/SR-förbunden 19 4. Arbetsgivareföreningen-SAF 16 5. Industriförbundet 14 6. Landsting,kommunfullmäktige 25 7. En borgerlig regering 43 8. En socialdemokratisk regering 9. Ingen av dessa
VAR 447 KAPACITET:ARBETSMILJÖ 4 Loc 488 width 1 F.3b.12. Mindre farliga arbetsmiljöer-fjärde markering <Se F.3b för fullständig frågetext> 1410 0. Frågan ej tillämplig 1. LO-förbunden 2. TCO-förbunden 3. SACO/SR-förbunden 102 4. Arbetsgivareföreningen-SAF 14 5. Industriförbundet 19 6. Landsting,kommunfullmäktige 27 7. En borgerlig regering 29 8. En socialdemokratisk regering 1 9. Ingen av dessa
VAR 448 KAPACITET:ARBETSMILJÖ 5 Loc 489 width 1 F.3b.13. Mindre farliga arbetsmiljöer-femte markering <Se F.3b för fullständig frågetext> 1457 0. Frågan ej tillämplig 1. LO-förbunden 2. TCO-förbunden 3. SACO/SR-förbunden 4. Arbetsgivareföreningen-SAF 83 5. Industriförbundet 7 6. Landsting,kommunfullmäktige 24 7. En borgerlig regering 30 8. En socialdemokratisk regering 1 9. Ingen av dessa
VAR 449 KAPACITET:ARBETSMILJÖ 6 Loc 490 width 1 F.3b.14. Mindre farliga arbetsmiljöer-sjätte markering <Se F.3b för fullständig frågetext> 1510 0. Frågan ej tillämplig 1. LO-förbunden 2. TCO-förbunden 3. SACO/SR-förbunden 4. Arbetsgivareföreningen-SAF 5. Industriförbundet 56 6. Landsting,kommunfullmäktige 12 7. En borgerlig regering 24 8. En socialdemokratisk regering 9. Ingen av dessa
VAR 450 KAPACITET:ARBETSMILJÖ 7 Loc 491 width 1 F.3b.15. Mindre farliga arbetsmiljöer-sjunde markering <Se F.3b för fullständig frågetext> 1541 0. Frågan ej tillämplig 1. LO-förbunden 2. TCO-förbunden 3. SACO/SR-förbunden 4. Arbetsgivareföreningen-SAF 5. Industriförbundet 6. Landsting,kommunfullmäktige 52 7. En borgerlig regering 9 8. En socialdemokratisk regering 9. Ingen av dessa
VAR 451 KAPACITET:ARBETSMILJÖ 8 Loc 492 width 1 F.3b.16. Mindre farliga arbetsmiljöer-åttonde markering <Se F.3b för fullständig frågetext> 1552 0. Frågan ej tillämplig 1. LO-förbunden 2. TCO-förbunden 3. SACO/SR-förbunden 4. Arbetsgivareföreningen-SAF 5. Industriförbundet 6. Landsting,kommunfullmäktige 7. En borgerlig regering 50 8. En socialdemokratisk regering 9. Ingen av dessa
VAR 452 KAPACITET:SKOLDISCIPLIN1 Loc 493 width 2 MD=99 F.3b.17. Mer disciplin i skolorna-första markering <Se F.3b för fullständig frågetext> 295 00. Frågan ej tillämplig 22 01. LO-förbunden 15 02. TCO-förbunden 18 03. SACO/SR-förbunden 16 04. Arbetsgivareföreningen-SAF 3 05. Industriförbundet 151 06. Landsting,kommunfullmäktige 571 07. En borgerlig regering 107 08. En socialdemokratisk regering 286 09. Ingen av dessa 118 99. Ej svar
VAR 453 KAPACITET:SKOLDISCIPLIN2 Loc 495 width 1 F.3b.18. Mer disciplin i skolorna-andra markering <Se F.3b för fullständig frågetext> 1435 0. Frågan ej tillämplig 1. LO-förbunden 17 2. TCO-förbunden 8 3. SACO/SR-förbunden 1 4. Arbetsgivareföreningen-SAF 3 5. Industriförbundet 4 6. Landsting,kommunfullmäktige 73 7. En borgerlig regering 59 8. En socialdemokratisk regering 2 9. Ingen av dessa
VAR 454 KAPACITET:SKOLDISCIPLIN3 Loc 496 width 1 F.3b.19. Mer disciplin i skolorna-tredje markering <Se F.3b för fullständig frågetext> 1539 0. Frågan ej tillämplig 1. LO-förbunden 2. TCO-förbunden 16 3. SACO/SR-förbunden 4. Arbetsgivareföreningen-SAF 5. Industriförbundet 4 6. Landsting,kommunfullmäktige 10 7. En borgerlig regering 33 8. En socialdemokratisk regering 9. Ingen av dessa
VAR 455 KAPACITET:SKOLDISCIPLIN4 Loc 497 width 1 F.3b.20. Mer disciplin i skolorna-fjärde markering <Se F.3b för fullständig frågetext> 1585 0. Frågan ej tillämplig 1. LO-förbunden 2. TCO-förbunden 3. SACO/SR-förbunden 6 4. Arbetsgivareföreningen-SAF 5. Industriförbundet 2 6. Landsting,kommunfullmäktige 6 7. En borgerlig regering 3 8. En socialdemokratisk regering 9. Ingen av dessa
VAR 456 KAPACITET:SKOLDISCIPLIN5 Loc 498 width 1 F.3b.21. Mer disciplin i skolorna-femte markering <Se F.3b för fullständig frågetext> 1590 0. Frågan ej tillämplig 1. LO-förbunden 2. TCO-förbunden 3. SACO/SR-förbunden 4. Arbetsgivareföreningen-SAF 4 5. Industriförbundet 1 6. Landsting,kommunfullmäktige 3 7. En borgerlig regering 4 8. En socialdemokratisk regering 9. Ingen av dessa
VAR 457 KAPACITET:SKOLDISCIPLIN6 Loc 499 width 1 F.3b.22. Mer disciplin i skolorna-sjätte markering <Se F.3b för fullständig frågetext> 1595 0. Frågan ej tillämplig 1. LO-förbunden 2. TCO-förbunden 3. SACO/SR-förbunden 4. Arbetsgivareföreningen-SAF 5. Industriförbundet 4 6. Landsting,kommunfullmäktige 7. En borgerlig regering 3 8. En socialdemokratisk regering 9. Ingen av dessa
VAR 458 KAPACITET:SKOLDISCIPLIN7 Loc 500 width 1 F.3b.23. Mer disciplin i skolorna-sjunde markering <Se F.3b för fullständig frågetext> 1598 0. Frågan ej tillämplig 1. LO-förbunden 2. TCO-förbunden 3. SACO/SR-förbunden 4. Arbetsgivareföreningen-SAF 5. Industriförbundet 6. Landsting,kommunfullmäktige 4 7. En borgerlig regering 8. En socialdemokratisk regering 9. Ingen av dessa
VAR 459 KAPACITET:SKOLDISCIPLIN8 Loc 501 width 1 F.3b.24. Mer disciplin i skolorna-åttonde markering <Se F.3b för fullständig frågetext> 1598 0. Frågan ej tillämplig 1. LO-förbunden 2. TCO-förbunden 3. SACO/SR-förbunden 4. Arbetsgivareföreningen-SAF 5. Industriförbundet 6. Landsting,kommunfullmäktige 7. En borgerlig regering 4 8. En socialdemokratisk regering 9. Ingen av dessa
VAR 460 KAPACITET:SKOLBETYG 1 Loc 502 width 2 MD=99 F.3b.25. Slopande av betyg i grundskolan-första markering <Se F.3b för fullständig frågetext> 1365 00. Frågan ej tillämplig 13 01. LO-förbunden 4 02. TCO-förbunden 3 03. SACO/SR-förbunden 1 04. Arbetsgivareföreningen-SAF 05. Industriförbundet 8 06. Landsting,kommunfullmäktige 34 07. En borgerlig regering 106 08. En socialdemokratisk regering 38 09. Ingen av dessa 30 99. Ej svar
VAR 461 KAPACITET:SKOLBETYG 2 Loc 504 width 1 F.3b.26. Slopande av betyg i grundskolan-andra markering <Se F.3b för fullständig frågetext> 1564 0. Frågan ej tillämplig 1. LO-förbunden 10 2. TCO-förbunden 1 3. SACO/SR-förbunden 4. Arbetsgivareföreningen-SAF 5. Industriförbundet 6. Landsting,kommunfullmäktige 2 7. En borgerlig regering 25 8. En socialdemokratisk regering 9. Ingen av dessa
VAR 462 KAPACITET:SKOLBETYG 3 Loc 505 width 1 F.3b.27. Slopande av betyg i grundskolan-tredje markering <Se F.3b för fullständig frågetext> 1590 0. Frågan ej tillämplig 1. LO-förbunden 2. TCO-förbunden 2 3. SACO/SR-förbunden 1 4. Arbetsgivareföreningen-SAF 5. Industriförbundet 6. Landsting,kommunfullmäktige 2 7. En borgerlig regering 7 8. En socialdemokratisk regering 9. Ingen av dessa
VAR 463 KAPACITET:SKOLBETYG 4 Loc 506 width 1 F.3b.28. Slopande av betyg i grundskolan-fjärde markering <Se F.3b för fullständig frågetext> 1597 0. Frågan ej tillämplig 1. LO-förbunden 2. TCO-förbunden 3. SACO/SR-förbunden 4. Arbetsgivareföreningen-SAF 1 5. Industriförbundet 1 6. Landsting,kommunfullmäktige 7. En borgerlig regering 3 8. En socialdemokratisk regering 9. Ingen av dessa
VAR 464 KAPACITET:SKOLBETYG 5 Loc 507 width 1 F.3b.29. Slopande av betyg i grundskolan-femte markering <Se F.3b för fullständig frågetext> 1600 0. Frågan ej tillämplig 1. LO-förbunden 2. TCO-förbunden 3. SACO/SR-förbunden 4. Arbetsgivareföreningen-SAF 5. Industriförbundet 1 6. Landsting,kommunfullmäktige 7. En borgerlig regering 1 8. En socialdemokratisk regering 9. Ingen av dessa
VAR 465 KAPACITET:SKOLBETYG 6 Loc 508 width 1 F.3b.30. Slopande av betyg i grundskolan-sjätte markering <Se F.3b för fullständig frågetext> 1601 0. Frågan ej tillämplig 1. LO-förbunden 2. TCO-förbunden 3. SACO/SR-förbunden 4. Arbetsgivareföreningen-SAF 5. Industriförbundet 6. Landsting,kommunfullmäktige 7. En borgerlig regering 1 8. En socialdemokratisk regering 9. Ingen av dessa
VAR 466 KAPACITET:SKOLBETYG 7 Loc 509 width 1 F.3b.31. Slopande av betyg i grundskolan-sjunde markering <Se F.3b för fullständig frågetext> 1602 0. Frågan ej tillämplig 1. LO-förbunden 2. TCO-förbunden 3. SACO/SR-förbunden 4. Arbetsgivareföreningen-SAF 5. Industriförbundet 6. Landsting,kommunfullmäktige 7. En borgerlig regering 8. En socialdemokratisk regering 9. Ingen av dessa
VAR 467 KAPACITET:SKOLBETYG 8 Loc 510 width 1 F.3b.32. Slopande av betyg i grundskolan-åttonde markering <Se F.3b för fullständig frågetext> 1602 0. Frågan ej tillämplig 1. LO-förbunden 2. TCO-förbunden 3. SACO/SR-förbunden 4. Arbetsgivareföreningen-SAF 5. Industriförbundet 6. Landsting,kommunfullmäktige 7. En borgerlig regering 8. En socialdemokratisk regering 9. Ingen av dessa
VAR 468 KAPACITET:ARBETSBETYG 1 Loc 511 width 2 MD=99 F.3b.33. Slopande av betyg i arbetslivet-första markering <Se F.3b för fullständig frågetext> 1387 00. Frågan ej tillämplig 53 01. LO-förbunden 6 02. TCO-förbunden 03. SACO/SR-förbunden 13 04. Arbetsgivareföreningen-SAF 1 05. Industriförbundet 3 06. Landsting,kommunfullmäktige 21 07. En borgerlig regering 54 08. En socialdemokratisk regering 44 09. Ingen av dessa 20 99. Ej svar
VAR 469 KAPACITET:ARBETSBETYG 2 Loc 513 width 1 F.3b.34. Slopande av betyg i arbetslivet-andra markering <Se F.3b för fullständig frågetext> 1556 0. Frågan ej tillämplig 1. LO-förbunden 19 2. TCO-förbunden 1 3. SACO/SR-förbunden 1 4. Arbetsgivareföreningen-SAF 4 5. Industriförbundet 1 6. Landsting,kommunfullmäktige 2 7. En borgerlig regering 18 8. En socialdemokratisk regering 9. Ingen av dessa
VAR 470 KAPACITET:ARBETSBETYG 3 Loc 514 width 1 F.3b.35. Slopande av betyg i arbetslivet-tredje markering <Se F.3b för fullständig frågetext> 1582 0. Frågan ej tillämplig 1. LO-förbunden 2. TCO-förbunden 10 3. SACO/SR-förbunden 2 4. Arbetsgivareföreningen-SAF 5. Industriförbundet 1 6. Landsting,kommunfullmäktige 1 7. En borgerlig regering 6 8. En socialdemokratisk regering 9. Ingen av dessa
VAR 471 KAPACITET:ARBETSBETYG 4 Loc 515 width 1 F.3b.36. Slopande av betyg i arbetslivet-fjärde markering <Se F.3b för fullständig frågetext> 1590 0. Frågan ej tillämplig 1. LO-förbunden 2. TCO-förbunden 3. SACO/SR-förbunden 4 4. Arbetsgivareföreningen-SAF 1 5. Industriförbundet 6. Landsting,kommunfullmäktige 7. En borgerlig regering 7 8. En socialdemokratisk regering 9. Ingen av dessa
VAR 472 KAPACITET:ARBETSBETYG 5 Loc 516 width 1 F.3b.37. Slopande av betyg i arbetslivet-femte markering <Se F.3b för fullständig frågetext> 1599 0. Frågan ej tillämplig 1. LO-förbunden 2. TCO-förbunden 3. SACO/SR-förbunden 4. Arbetsgivareföreningen-SAF 2 5. Industriförbundet 6. Landsting,kommunfullmäktige 1 7. En borgerlig regering 8. En socialdemokratisk regering 9. Ingen av dessa
VAR 473 KAPACITET:ARBETSBETYG 6 Loc 517 width 1 F.3b.38. Slopande av betyg i arbetslivet-sjätte markering <Se F.3b för fullständig frågetext> 1599 0. Frågan ej tillämplig 1. LO-förbunden 2. TCO-förbunden 3. SACO/SR-förbunden 4. Arbetsgivareföreningen-SAF 5. Industriförbundet 1 6. Landsting,kommunfullmäktige 7. En borgerlig regering 2 8. En socialdemokratisk regering 9. Ingen av dessa
VAR 474 KAPACITET:ARBETSBETYG 7 Loc 518 width 1 F.3b.39. Slopande av betyg i arbetslivet-sjunde markering <Se F.3b för fullständig frågetext> 1601 0. Frågan ej tillämplig 1. LO-förbunden 2. TCO-förbunden 3. SACO/SR-förbunden 4. Arbetsgivareföreningen-SAF 5. Industriförbundet 6. Landsting,kommunfullmäktige 1 7. En borgerlig regering 8. En socialdemokratisk regering 9. Ingen av dessa
VAR 475 KAPACITET:ARBETSBETYG 8 Loc 519 width 1 F.3b.40. Slopande av betyg i arbetslivet-åttonde markering <Se F.3b för fullständig frågetext> 1601 0. Frågan ej tillämplig 1. LO-förbunden 2. TCO-förbunden 3. SACO/SR-förbunden 4. Arbetsgivareföreningen-SAF 5. Industriförbundet 6. Landsting,kommunfullmäktige 7. En borgerlig regering 1 8. En socialdemokratisk regering 9. Ingen av dessa
VAR 476 KAPACITET:REPUBLIK 1 Loc 520 width 2 MD=99 F.3b.41. Republik i Sverige-första markering <Se F.3b för fullständig frågetext> 1438 00. Frågan ej tillämplig 20 01. LO-förbunden 02. TCO-förbunden 03. SACO/SR-förbunden 1 04. Arbetsgivareföreningen-SAF 05. Industriförbundet 2 06. Landsting,kommunfullmäktige 10 07. En borgerlig regering 73 08. En socialdemokratisk regering 46 09. Ingen av dessa 12 99. Ej svar
VAR 477 KAPACITET:REPUBLIK 2 Loc 522 width 1 F.3b.42. Republik i Sverige-andra markering <Se F.3b för fullständig frågetext> 1576 0. Frågan ej tillämplig 1. LO-förbunden 10 2. TCO-förbunden 3. SACO/SR-förbunden 4. Arbetsgivareföreningen-SAF 5. Industriförbundet 6. Landsting,kommunfullmäktige 1 7. En borgerlig regering 13 8. En socialdemokratisk regering 2 9. Ingen av dessa
VAR 478 KAPACITET:REPUBLIK 3 Loc 523 width 1 F.3b.43. Republik i Sverige-tredje markering <Se F.3b för fullständig frågetext> 1593 0. Frågan ej tillämplig 1. LO-förbunden 2. TCO-förbunden 1 3. SACO/SR-förbunden 4. Arbetsgivareföreningen-SAF 5. Industriförbundet 6. Landsting,kommunfullmäktige 7. En borgerlig regering 8 8. En socialdemokratisk regering 9. Ingen av dessa
VAR 479 KAPACITET:REPUBLIK 4 Loc 524 width 1 F.3b.44. Republik i Sverige-fjärde markering <Se F.3b för fullständig frågetext> 1601 0. Frågan ej tillämplig 1. LO-förbunden 2. TCO-förbunden 3. SACO/SR-förbunden 4. Arbetsgivareföreningen-SAF 5. Industriförbundet 6. Landsting,kommunfullmäktige 7. En borgerlig regering 1 8. En socialdemokratisk regering 9. Ingen av dessa
VAR 480 KAPACITET:REPUBLIK 5 Loc 525 width 1 F.3b.45. Republik i Sverige-femte markering <Se F.3b för fullständig frågetext> 1602 0. Frågan ej tillämplig 1. LO-förbunden 2. TCO-förbunden 3. SACO/SR-förbunden 4. Arbetsgivareföreningen-SAF 5. Industriförbundet 6. Landsting,kommunfullmäktige 7. En borgerlig regering 8. En socialdemokratisk regering 9. Ingen av dessa
VAR 481 KAPACITET:REPUBLIK 6 Loc 526 width 1 F.3b.46. Republik i Sverige-sjätte markering <Se F.3b för fullständig frågetext> 1602 0. Frågan ej tillämplig 1. LO-förbunden 2. TCO-förbunden 3. SACO/SR-förbunden 4. Arbetsgivareföreningen-SAF 5. Industriförbundet 6. Landsting,kommunfullmäktige 7. En borgerlig regering 8. En socialdemokratisk regering 9. Ingen av dessa
VAR 482 KAPACITET:REPUBLIK 7 Loc 527 width 1 F.3b.47. Republik i Sverige-sjunde markering <Se F.3b för fullständig frågetext> 1602 0. Frågan ej tillämplig 1. LO-förbunden 2. TCO-förbunden 3. SACO/SR-förbunden 4. Arbetsgivareföreningen-SAF 5. Industriförbundet 6. Landsting,kommunfullmäktige 7. En borgerlig regering 8. En socialdemokratisk regering 9. Ingen av dessa
VAR 483 KAPACITET:REPUBLIK 8 Loc 528 width 1 F.3b.48. Republik i Sverige-åttonde markering <Se F.3b för fullständig frågetext> 1602 0. Frågan ej tillämplig 1. LO-förbunden 2. TCO-förbunden 3. SACO/SR-förbunden 4. Arbetsgivareföreningen-SAF 5. Industriförbundet 6. Landsting,kommunfullmäktige 7. En borgerlig regering 8. En socialdemokratisk regering 9. Ingen av dessa
VAR 484 KAPACITET:INVANDRING 1 Loc 529 width 2 MD=99 F.3b.49. Mindre invandring-första markering <Se F.3b för fullständig frågetext> 954 00. Frågan ej tillämplig 39 01. LO-förbunden 2 02. TCO-förbunden 2 03. SACO/SR-förbunden 8 04. Arbetsgivareföreningen-SAF 05. Industriförbundet 23 06. Landsting,kommunfullmäktige 236 07. En borgerlig regering 90 08. En socialdemokratisk regering 180 09. Ingen av dessa 68 99. Ej svar
VAR 485 KAPACITET:INVANDRING 2 Loc 531 width 1 F.3b.50. Mindre invandring-andra markering <Se F.3b för fullständig frågetext> 1517 0. Frågan ej tillämplig 1. LO-förbunden 14 2. TCO-förbunden 3. SACO/SR-förbunden 1 4. Arbetsgivareföreningen-SAF 3 5. Industriförbundet 2 6. Landsting,kommunfullmäktige 14 7. En borgerlig regering 51 8. En socialdemokratisk regering 9. Ingen av dessa
VAR 486 KAPACITET:INVANDRING 3 Loc 532 width 1 F.3b.51. Mindre invandring-tredje markering <Se F.3b för fullständig frågetext> 1578 0. Frågan ej tillämplig 1. LO-förbunden 2. TCO-förbunden 9 3. SACO/SR-förbunden 4. Arbetsgivareföreningen-SAF 5. Industriförbundet 2 6. Landsting,kommunfullmäktige 3 7. En borgerlig regering 10 8. En socialdemokratisk regering 9. Ingen av dessa
VAR 487 KAPACITET:INVANDRING 4 Loc 533 width 1 F.3b.52. Mindre invandring-fjärde markering <Se F.3b för fullständig frågetext> 1590 0. Frågan ej tillämplig 1. LO-förbunden 2. TCO-förbunden 3. SACO/SR-förbunden 7 4. Arbetsgivareföreningen-SAF 5. Industriförbundet 6. Landsting,kommunfullmäktige 3 7. En borgerlig regering 2 8. En socialdemokratisk regering 9. Ingen av dessa
VAR 488 KAPACITET:INVANDRING 5 Loc 534 width 1 F.3b.53. Mindre invandring-femte markering <Se F.3b för fullständig frågetext> 1593 0. Frågan ej tillämplig 1. LO-förbunden 2. TCO-förbunden 3. SACO/SR-förbunden 4. Arbetsgivareföreningen-SAF 6 5. Industriförbundet 6. Landsting,kommunfullmäktige 1 7. En borgerlig regering 2 8. En socialdemokratisk regering 9. Ingen av dessa
VAR 489 KAPACITET:INVANDRING 6 Loc 535 width 1 F.3b.54. Mindre invandring-sjätte markering <Se F.3b för fullständig frågetext> 1596 0. Frågan ej tillämplig 1. LO-förbunden 2. TCO-förbunden 3. SACO/SR-förbunden 4. Arbetsgivareföreningen-SAF 5. Industriförbundet 3 6. Landsting,kommunfullmäktige 2 7. En borgerlig regering 1 8. En socialdemokratisk regering 9. Ingen av dessa
VAR 490 KAPACITET:INVANDRING 7 Loc 536 width 1 F.3b.55. Mindre invandring-sjunde markering <Se F.3b för fullständig frågetext> 1597 0. Frågan ej tillämplig 1. LO-förbunden 2. TCO-förbunden 3. SACO/SR-förbunden 4. Arbetsgivareföreningen-SAF 5. Industriförbundet 6. Landsting,kommunfullmäktige 3 7. En borgerlig regering 2 8. En socialdemokratisk regering 9. Ingen av dessa
VAR 491 KAPACITET:INVANDRING 8 Loc 537 width 1 F.3b.56. Mindre invandring-åttonde markering <Se F.3b för fullständig frågetext> 1599 0. Frågan ej tillämplig 1. LO-förbunden 2. TCO-förbunden 3. SACO/SR-förbunden 4. Arbetsgivareföreningen-SAF 5. Industriförbundet 6. Landsting,kommunfullmäktige 7. En borgerlig regering 3 8. En socialdemokratisk regering 9. Ingen av dessa
VAR 492 KAPACITET:REL.UNDERVIS.1 Loc 538 width 2 MD=99 F.3b.57. Mer religionsundervisning i skolorna-första markering <Se F.3b för fullständig frågetext> 1126 00. Frågan ej tillämplig 3 01. LO-förbunden 1 02. TCO-förbunden 1 03. SACO/SR-förbunden 04. Arbetsgivareföreningen-SAF 05. Industriförbundet 20 06. Landsting,kommunfullmäktige 277 07. En borgerlig regering 27 08. En socialdemokratisk regering 74 09. Ingen av dessa 73 99. Ej svar
VAR 493 KAPACITET:REL.UNDERVIS.2 Loc 540 width 1 F.3b.58. Mer religionsundervisning i skolorna-andra markering <Se F.3b för fullständig frågetext> 1577 0. Frågan ej tillämplig 1. LO-förbunden 1 2. TCO-förbunden 3. SACO/SR-förbunden 4. Arbetsgivareföreningen-SAF 5. Industriförbundet 6. Landsting,kommunfullmäktige 8 7. En borgerlig regering 16 8. En socialdemokratisk regering 9. Ingen av dessa
VAR 494 KAPACITET:REL.UNDERVIS.3 Loc 541 width 1 F.3b.59. Mer religionsundervisning i skolorna-tredje markering <Se F.3b för fullständig frågetext> 1597 0. Frågan ej tillämplig 1. LO-förbunden 2. TCO-förbunden 1 3. SACO/SR-förbunden 4. Arbetsgivareföreningen-SAF 5. Industriförbundet 6. Landsting,kommunfullmäktige 7. En borgerlig regering 3 8. En socialdemokratisk regering 1 9. Ingen av dessa
VAR 495 KAPACITET:REL.UNDERVIS.4 Loc 542 width 1 F.3b.60. Mer religionsundervisning i skolorna-fjärde markering <Se F.3b för fullständig frågetext> 1601 0. Frågan ej tillämplig 1. LO-förbunden 2. TCO-förbunden 3. SACO/SR-förbunden 1 4. Arbetsgivareföreningen-SAF 5. Industriförbundet 6. Landsting,kommunfullmäktige 7. En borgerlig regering 8. En socialdemokratisk regering 9. Ingen av dessa
VAR 496 KAPACITET:REL.UNDERVIS.5 Loc 543 width 1 F.3b.61. Mer religionsundervisning i skolorna-femte markering <Se F.3b för fullständig frågetext> 1601 0. Frågan ej tillämplig 1. LO-förbunden 2. TCO-förbunden 3. SACO/SR-förbunden 4. Arbetsgivareföreningen-SAF 1 5. Industriförbundet 6. Landsting,kommunfullmäktige 7. En borgerlig regering 8. En socialdemokratisk regering 9. Ingen av dessa
VAR 497 KAPACITET:REL.UNDERVIS.6 Loc 544 width 1 F.3b.62. Mer religionsundervisning i skolorna-sjätte markering <Se F.3b för fullständig frågetext> 1601 0. Frågan ej tillämplig 1. LO-förbunden 2. TCO-förbunden 3. SACO/SR-förbunden 4. Arbetsgivareföreningen-SAF 5. Industriförbundet 1 6. Landsting,kommunfullmäktige 7. En borgerlig regering 8. En socialdemokratisk regering 9. Ingen av dessa
VAR 498 KAPACITET:REL.UNDERVIS.7 Loc 545 width 1 F.3b.63. Mer religionsundervisning i skolorna-sjunde markering <Se F.3b för fullständig frågetext> 1601 0. Frågan ej tillämplig 1. LO-förbunden 2. TCO-förbunden 3. SACO/SR-förbunden 4. Arbetsgivareföreningen-SAF 5. Industriförbundet 6. Landsting,kommunfullmäktige 1 7. En borgerlig regering 8. En socialdemokratisk regering 9. Ingen av dessa
VAR 499 KAPACITET:REL.UNDERVIS.8 Loc 546 width 1 F.3b.64. Mer religionsundervisning i skolorna-åttonde markering <Se F.3b för fullständig frågetext> 1601 0. Frågan ej tillämplig 1. LO-förbunden 2. TCO-förbunden 3. SACO/SR-förbunden 4. Arbetsgivareföreningen-SAF 5. Industriförbundet 6. Landsting,kommunfullmäktige 7. En borgerlig regering 1 8. En socialdemokratisk regering 9. Ingen av dessa
VAR 500 KAPACITET:NYKTERHET 1 Loc 547 width 2 MD=99 F.3b.65. Större nykterhet-första markering <Se F.3b för fullständig frågetext> 484 00. 00 Frågan ej tillämplig 66 01. 01 LO-förbunden 02. 02 TCO-förbunden 1 03. 03 SACO/SR-förbunden 4 04. 04 Arbetsgivareföreningen-SAF 2 05. 05 Industriförbundet 85 06. 06 Landsting,kommunfullmäktige 276 07. 07 En borgerlig regering 95 08. 08 En socialdemokratisk regering 454 09. 09 Ingen av dessa 135 99. Ej svar
VAR 501 KAPACITET:NYKTERHET 2 Loc 549 width 1 F.3b.66. Större nykterhet-andra markering <Se F.3b för fullständig frågetext> 1464 0. Frågan ej tillämplig 1. LO-förbunden 53 2. TCO-förbunden 3. SACO/SR-förbunden 1 4. Arbetsgivareföreningen-SAF 5. Industriförbundet 3 6. Landsting,kommunfullmäktige 31 7. En borgerlig regering 50 8. En socialdemokratisk regering 9. Ingen av dessa
VAR 502 KAPACITET:NYKTERHET 3 Loc 550 width 1 F.3b.67. Större nykterhet-tredje markering <Se F.3b för fullständig frågetext> 1535 0. Frågan ej tillämplig 1. LO-förbunden 2. TCO-förbunden 44 3. SACO/SR-förbunden 4. Arbetsgivareföreningen-SAF 5. Industriförbundet 2 6. Landsting,kommunfullmäktige 2 7. En borgerlig regering 19 8. En socialdemokratisk regering 9. Ingen av dessa
VAR 503 KAPACITET:NYKTERHET 4 Loc 551 width 1 F.3b.68. Större nykterhet-fjärde markering <Se F.3b för fullständig frågetext> 1559 0. Frågan ej tillämplig 1. LO-förbunden 2. TCO-förbunden 3. SACO/SR-förbunden 24 4. Arbetsgivareföreningen-SAF 1 5. Industriförbundet 10 6. Landsting,kommunfullmäktige 5 7. En borgerlig regering 3 8. En socialdemokratisk regering 9. Ingen av dessa
VAR 504 KAPACITET:NYKTERHET 5 Loc 552 width 1 F.3b.69. Större nykterhet-femte markering <Se F.3b för fullständig frågetext> 1566 0. Frågan ej tillämplig 1. LO-förbunden 2. TCO-förbunden 3. SACO/SR-förbunden 4. Arbetsgivareföreningen-SAF 21 5. Industriförbundet 3 6. Landsting,kommunfullmäktige 7 7. En borgerlig regering 5 8. En socialdemokratisk regering 9. Ingen av dessa
VAR 505 KAPACITET:NYKTERHET 6 Loc 553 width 1 F.3b.70. Större nykterhet-sjätte markering <Se F.3b för fullständig frågetext> 1573 0. Frågan ej tillämplig 1. LO-förbunden 2. TCO-förbunden 3. SACO/SR-förbunden 4. Arbetsgivareföreningen-SAF 5. Industriförbundet 21 6. Landsting,kommunfullmäktige 1 7. En borgerlig regering 7 8. En socialdemokratisk regering 9. Ingen av dessa
VAR 506 KAPACITET:NYKTERHET 7 Loc 554 width 1 F.3b.71. Större nykterhet-sjunde markering <Se F.3b för fullständig frågetext> 1580 0. Frågan ej tillämplig 1. LO-förbunden 2. TCO-förbunden 3. SACO/SR-förbunden 4. Arbetsgivareföreningen-SAF 5. Industriförbundet 6. Landsting,kommunfullmäktige 21 7. En borgerlig regering 1 8. En socialdemokratisk regering 9. Ingen av dessa
VAR 507 KAPACITET:NYKTERHET 8 Loc 555 width 1 F.3b.72. Större nykterhet-åttonde markering <Se F.3b för fullständig frågetext> 1581 0. Frågan ej tillämplig 1. LO-förbunden 2. TCO-förbunden 3. SACO/SR-förbunden 4. Arbetsgivareföreningen-SAF 5. Industriförbundet 6. Landsting,kommunfullmäktige 7. En borgerlig regering 21 8. En socialdemokratisk regering 9. Ingen av dessa
VAR 508 KAPACITET:BEGÅV.ELEVER 1 Loc 556 width 2 MD=99 F.3b.73. Mer stöd åt studiebegåvade skolelever-första markering <Se F.3b för fullständig frågetext> 631 00. Frågan ej tillämplig 26 01. LO-förbunden 11 02. TCO-förbunden 27 03. SACO/SR-förbunden 27 04. Arbetsgivareföreningen-SAF 2 05. Industriförbundet 102 06. Landsting,kommunfullmäktige 404 07. En borgerlig regering 165 08. En socialdemokratisk regering 123 09. Ingen av dessa 84 99. Ej svar
VAR 509 KAPACITET:BEGÅV.ELEVER 2 Loc 558 width 1 F.3b.74. Mer stöd åt studiebegåvade skolelever-andra markering <Se F.3b för fullständig frågetext> 1437 0. Frågan ej tillämplig 1. LO-förbunden 17 2. TCO-förbunden 5 3. SACO/SR-förbunden 6 4. Arbetsgivareföreningen-SAF 12 5. Industriförbundet 6 6. Landsting,kommunfullmäktige 53 7. En borgerlig regering 66 8. En socialdemokratisk regering 9. Ingen av dessa
VAR 510 KAPACITET:BEGÅV.ELEVER 3 Loc 559 width 1 F.3b.75. Mer stöd åt studiebegåvade skolelever-tredje markering <Se F.3b för fullständig frågetext> 1537 0. Frågan ej tillämplig 1. LO-förbunden 2. TCO-förbunden 11 3. SACO/SR-förbunden 1 4. Arbetsgivareföreningen-SAF 2 5. Industriförbundet 8 6. Landsting,kommunfullmäktige 17 7. En borgerlig regering 25 8. En socialdemokratisk regering 1 9. Ingen av dessa
VAR 511 KAPACITET:BEGÅV.ELEVER 4 Loc 560 width 1 F.3b.76. Mer stöd åt studiebegåvade skolelever-fjärde markering <Se F.3b för fullständig frågetext> 1577 0. Frågan ej tillämplig 1. LO-förbunden 2. TCO-förbunden 3. SACO/SR-förbunden 8 4. Arbetsgivareföreningen-SAF 1 5. Industriförbundet 2 6. Landsting,kommunfullmäktige 10 7. En borgerlig regering 4 8. En socialdemokratisk regering 9. Ingen av dessa
VAR 512 KAPACITET:BEGÅV.ELEVER 5 Loc 561 width 1 F.3b.77. Mer stöd åt studiebegåvade skolelever-femte markering <Se F.3b för fullständig frågetext> 1588 0. Frågan ej tillämplig 1. LO-förbunden 2. TCO-förbunden 3. SACO/SR-förbunden 4. Arbetsgivareföreningen-SAF 5 5. Industriförbundet 3 6. Landsting,kommunfullmäktige 2 7. En borgerlig regering 4 8. En socialdemokratisk regering 9. Ingen av dessa
VAR 513 KAPACITET:BEGÅV.ELEVER 6 Loc 562 width 1 F.3b.78. Mer stöd åt studiebegåvade skolelever-sjätte markering <Se F.3b för fullständig frågetext> 1592 0. Frågan ej tillämplig 1. LO-förbunden 2. TCO-förbunden 3. SACO/SR-förbunden 4. Arbetsgivareföreningen-SAF 5. Industriförbundet 5 6. Landsting,kommunfullmäktige 2 7. En borgerlig regering 3 8. En socialdemokratisk regering 9. Ingen av dessa
VAR 514 KAPACITET:BEGÅV.ELEVER 7 Loc 563 width 1 F.3b.79. Mer stöd åt studiebegåvade skolelever-sjunde markering <Se F.3b för fullständig frågetext> 1597 0. Frågan ej tillämplig 1. LO-förbunden 2. TCO-förbunden 3. SACO/SR-förbunden 4. Arbetsgivareföreningen-SAF 5. Industriförbundet 6. Landsting,kommunfullmäktige 5 7. En borgerlig regering 8. En socialdemokratisk regering 9. Ingen av dessa
VAR 515 KAPACITET:BEGÅV.ELEVER 8 Loc 564 width 1 F.3b.80. Mer stöd åt studiebegåvade skolelever-åttonde markering <Se F.3b för fullständig frågetext> 1598 0. Frågan ej tillämplig 1. LO-förbunden 2. TCO-förbunden 3. SACO/SR-förbunden 4. Arbetsgivareföreningen-SAF 5. Industriförbundet 6. Landsting,kommunfullmäktige 7. En borgerlig regering 4 8. En socialdemokratisk regering 9. Ingen av dessa
VAR 516 KAPACITET:SEX.FRIHET 1 Loc 565 width 2 MD=99 F.3b.81. Mindre sexuell frihet för ungdomar-första markering <Se F.3b för fullständig frågetext> 1218 00. Frågan ej tillämplig 7 01. LO-förbunden 4 02. TCO-förbunden 03. SACO/SR-förbunden 1 04. Arbetsgivareföreningen-SAF 05. Industriförbundet 20 06. Landsting,kommunfullmäktige 136 07. En borgerlig regering 18 08. En socialdemokratisk regering 158 09. Ingen av dessa 40 99. Ej svar
VAR 517 KAPACITET:SEX.FRIHET 2 Loc 567 width 1 F.3b.82. Mindre sexuell frihet för ungdomar-andra markering <Se F.3b för fullständig frågetext> 1575 0. Frågan ej tillämplig 1. LO-förbunden 6 2. TCO-förbunden 1 3. SACO/SR-förbunden 4. Arbetsgivareföreningen-SAF 5. Industriförbundet 6. Landsting,kommunfullmäktige 8 7. En borgerlig regering 11 8. En socialdemokratisk regering 1 9. Ingen av dessa
VAR 518 KAPACITET:SEX.FRIHET 3 Loc 568 width 1 F.3b.83. Mindre sexuell frihet för ungdomar-tredje markering <Se F.3b för fullständig frågetext> 1591 0. Frågan ej tillämplig 1. LO-förbunden 2. TCO-förbunden 5 3. SACO/SR-förbunden 4. Arbetsgivareföreningen-SAF 5. Industriförbundet 6. Landsting,kommunfullmäktige 1 7. En borgerlig regering 5 8. En socialdemokratisk regering 9. Ingen av dessa
VAR 519 KAPACITET:SEX.FRIHET 4 Loc 569 width 1 F.3b.84. Mindre sexuell frihet för ungdomar-fjärde markering <Se F.3b för fullständig frågetext> 1597 0. Frågan ej tillämplig 1. LO-förbunden 2. TCO-förbunden 3. SACO/SR-förbunden 3 4. Arbetsgivareföreningen-SAF 5. Industriförbundet 1 6. Landsting,kommunfullmäktige 7. En borgerlig regering 1 8. En socialdemokratisk regering 9. Ingen av dessa
VAR 520 KAPACITET:SEX.FRIHET 5 Loc 570 width 1 F.3b.85. Mindre sexuell frihet för ungdomar-femte markering <Se F.3b för fullständig frågetext> 1599 0. Frågan ej tillämplig 1. LO-förbunden 2. TCO-förbunden 3. SACO/SR-förbunden 4. Arbetsgivareföreningen-SAF 3 5. Industriförbundet 6. Landsting,kommunfullmäktige 7. En borgerlig regering 8. En socialdemokratisk regering 9. Ingen av dessa
VAR 521 KAPACITET:SEX.FRIHET 6 Loc 571 width 1 F.3b.86. Mindre sexuell frihet för ungdomar-sjätte markering <Se F.3b för fullständig frågetext> 1599 0. Frågan ej tillämplig 1. LO-förbunden 2. TCO-förbunden 3. SACO/SR-förbunden 4. Arbetsgivareföreningen-SAF 5. Industriförbundet 3 6. Landsting,kommunfullmäktige 7. En borgerlig regering 8. En socialdemokratisk regering 9. Ingen av dessa
VAR 522 KAPACITET:SEX.FRIHET 7 Loc 572 width 1 F.3b.87. Mindre sexuell frihet för ungdomar-sjunde markering <Se F.3b för fullständig frågetext> 1599 0. Frågan ej tillämplig 1. LO-förbunden 2. TCO-förbunden 3. SACO/SR-förbunden 4. Arbetsgivareföreningen-SAF 5. Industriförbundet 6. Landsting,kommunfullmäktige 3 7. En borgerlig regering 8. En socialdemokratisk regering 9. Ingen av dessa
VAR 523 KAPACITET:SEX.FRIHET 8 Loc 573 width 1 F.3b.88. Mindre sexuell frihet för ungdomar-åttonde markering <Se F.3b för fullständig frågetext> 1599 0. Frågan ej tillämplig 1. LO-förbunden 2. TCO-förbunden 3. SACO/SR-förbunden 4. Arbetsgivareföreningen-SAF 5. Industriförbundet 6. Landsting,kommunfullmäktige 7. En borgerlig regering 3 8. En socialdemokratisk regering 9. Ingen av dessa
VAR 524 KAPACITET:FÅNGAR 1 Loc 574 width 2 MD=99 F.3b.89. Mildare behandling av fångarna-första markering <Se F.3b för fullständig frågetext> 1383 00. Frågan ej tillämplig 11 01. LO-förbunden 1 02. TCO-förbunden 03. SACO/SR-förbunden 04. Arbetsgivareföreningen-SAF 05. Industriförbundet 12 06. Landsting,kommunfullmäktige 38 07. En borgerlig regering 71 08. En socialdemokratisk regering 55 09. Ingen av dessa 31 99. Ej svar
VAR 525 KAPACITET:FÅNGAR 2 Loc 576 width 1 F.3b.90. Mildare behandling av fångarna-andra markering <Se F.3b för fullständig frågetext> 1565 0. Frågan ej tillämplig 1. LO-förbunden 5 2. TCO-förbunden 3. SACO/SR-förbunden 4. Arbetsgivareföreningen-SAF 5. Industriförbundet 6. Landsting,kommunfullmäktige 2 7. En borgerlig regering 30 8. En socialdemokratisk regering 9. Ingen av dessa
VAR 526 KAPACITET:FÅNGAR 3 Loc 577 width 1 F.3b.91. Mildare behandling av fångarna-tredje markering <Se F.3b för fullständig frågetext> 1597 0. Frågan ej tillämplig 1. LO-förbunden 2. TCO-förbunden 3 3. SACO/SR-förbunden 4. Arbetsgivareföreningen-SAF 5. Industriförbundet 6. Landsting,kommunfullmäktige 7. En borgerlig regering 2 8. En socialdemokratisk regering 9. Ingen av dessa
VAR 527 KAPACITET:FÅNGAR 4 Loc 578 width 1 F.3b.92. Mildare behandling av fångarna-fjärde markering <Se F.3b för fullständig frågetext> 1599 0. Frågan ej tillämplig 1. LO-förbunden 2. TCO-förbunden 3. SACO/SR-förbunden 1 4. Arbetsgivareföreningen-SAF 5. Industriförbundet 6. Landsting,kommunfullmäktige 7. En borgerlig regering 2 8. En socialdemokratisk regering 9. Ingen av dessa
VAR 528 KAPACITET:FÅNGAR 5 Loc 579 width 1 F.3b.93. Mildare behandling av fångarna-femte markering <Se F.3b för fullständig frågetext> 1601 0. Frågan ej tillämplig 1. LO-förbunden 2. TCO-förbunden 3. SACO/SR-förbunden 4. Arbetsgivareföreningen-SAF 1 5. Industriförbundet 6. Landsting,kommunfullmäktige 7. En borgerlig regering 8. En socialdemokratisk regering 9. Ingen av dessa
VAR 529 KAPACITET:FÅNGAR 6 Loc 580 width 1 F.3b.94. Mildare behandling av fångarna-sjätte markering <Se F.3b för fullständig frågetext> 1601 0. Frågan ej tillämplig 1. LO-förbunden 2. TCO-förbunden 3. SACO/SR-förbunden 4. Arbetsgivareföreningen-SAF 5. Industriförbundet 1 6. Landsting,kommunfullmäktige 7. En borgerlig regering 8. En socialdemokratisk regering 9. Ingen av dessa
VAR 530 KAPACITET:FÅNGAR 7 Loc 581 width 1 F.3b.95. Mildare behandling av fångarna-sjunde markering <Se F.3b för fullständig frågetext> 1601 0. Frågan ej tillämplig 1. LO-förbunden 2. TCO-förbunden 3. SACO/SR-förbunden 4. Arbetsgivareföreningen-SAF 5. Industriförbundet 6. Landsting,kommunfullmäktige 1 7. En borgerlig regering 8. En socialdemokratisk regering 9. Ingen av dessa
VAR 531 KAPACITET:FÅNGAR 8 Loc 582 width 1 F.3b.96. Mildare behandling av fångarna-åttonde markering <Se F.3b för fullständig frågetext> 1601 0. Frågan ej tillämplig 1. LO-förbunden 2. TCO-förbunden 3. SACO/SR-förbunden 4. Arbetsgivareföreningen-SAF 5. Industriförbundet 6. Landsting,kommunfullmäktige 7. En borgerlig regering 1 8. En socialdemokratisk regering 9. Ingen av dessa
VAR 532 KAPACITET:U-LÄNDER 1 Loc 583 width 2 MD=99 F.3b.97. Mer svensk hjälp till nödlidande u-länder-första markering <Se F.3b för fullständig frågetext> 1115 00. Frågan ej tillämplig 39 01. LO-förbunden 02. TCO-förbunden 03. SACO/SR-förbunden 1 04. Arbetsgivareföreningen-SAF 1 05. Industriförbundet 6 06. Landsting,kommunfullmäktige 160 07. En borgerlig regering 157 08. En socialdemokratisk regering 73 09. Ingen av dessa 50 99. Ej svar
VAR 533 KAPACITET:U-LÄNDER 2 Loc 585 width 1 F.3b.98. Mer svensk hjälp till nödlidande u-länder-andra markering <Se F.3b för fullständig frågetext> 1486 0. Frågan ej tillämplig 1. LO-förbunden 28 2. TCO-förbunden 3. SACO/SR-förbunden 1 4. Arbetsgivareföreningen-SAF 5. Industriförbundet 6. Landsting,kommunfullmäktige 6 7. En borgerlig regering 81 8. En socialdemokratisk regering 9. Ingen av dessa
VAR 534 KAPACITET:U-LÄNDER 3 Loc 586 width 1 F.3b.99. Mer svensk hjälp till nödlidande u-länder-tredje markering <Se F.3b för fullständig frågetext> 1568 0. Frågan ej tillämplig 1. LO-förbunden 2. TCO-förbunden 16 3. SACO/SR-förbunden 2 4. Arbetsgivareföreningen-SAF 1 5. Industriförbundet 6. Landsting,kommunfullmäktige 3 7. En borgerlig regering 12 8. En socialdemokratisk regering 9. Ingen av dessa
VAR 535 KAPACITET:U-LÄNDER 4 Loc 587 width 1 F.3b.100. Mer svensk hjälp till nödlidande u-länder-fjärde markering <Se F.3b för fullständig frågetext> 1581 0. Frågan ej tillämplig 1. LO-förbunden 2. TCO-förbunden 3. SACO/SR-förbunden 8 4. Arbetsgivareföreningen-SAF 5. Industriförbundet 1 6. Landsting,kommunfullmäktige 8 7. En borgerlig regering 4 8. En socialdemokratisk regering 9. Ingen av dessa
VAR 536 KAPACITET:U-LÄNDER 5 Loc 588 width 1 F.3b.101. Mer svensk hjälp till nödlidande u-länder-femte markering <Se F.3b för fullständig frågetext> 1585 0. Frågan ej tillämplig 1. LO-förbunden 2. TCO-förbunden 3. SACO/SR-förbunden 4. Arbetsgivareföreningen-SAF 8 5. Industriförbundet 6. Landsting,kommunfullmäktige 1 7. En borgerlig regering 8 8. En socialdemokratisk regering 9. Ingen av dessa
VAR 537 KAPACITET:U-LÄNDER 6 Loc 589 width 1 F.3b.102. Mer svensk hjälp till nödlidande u-länder-sjätte markering <Se F.3b för fullständig frågetext> 1594 0. Frågan ej tillämplig 1. LO-förbunden 2. TCO-förbunden 3. SACO/SR-förbunden 4. Arbetsgivareföreningen-SAF 5. Industriförbundet 6 6. Landsting,kommunfullmäktige 1 7. En borgerlig regering 1 8. En socialdemokratisk regering 9. Ingen av dessa
VAR 538 KAPACITET:U-LÄNDER 7 Loc 590 width 1 F.3b.103. Mer svensk hjälp till nödlidande u-länder-sjunde markering <Se F.3b för fullständig frågetext> 1595 0. Frågan ej tillämplig 1. LO-förbunden 2. TCO-förbunden 3. SACO/SR-förbunden 4. Arbetsgivareföreningen-SAF 5. Industriförbundet 6. Landsting,kommunfullmäktige 6 7. En borgerlig regering 1 8. En socialdemokratisk regering 9. Ingen av dessa
VAR 539 KAPACITET:U-LÄNDER 8 Loc 591 width 1 F.3b.104. Mer svensk hjälp till nödlidande u-länder-åttonde markering <Se F.3b för fullständig frågetext> 1596 0. Frågan ej tillämplig 1. LO-förbunden 2. TCO-förbunden 3. SACO/SR-förbunden 4. Arbetsgivareföreningen-SAF 5. Industriförbundet 6. Landsting,kommunfullmäktige 7. En borgerlig regering 6 8. En socialdemokratisk regering 9. Ingen av dessa
VAR 540 SMÅFÖRETAGARE Loc 592 width 1 MD=9 F.4a. Ange för var och en av följande organisationer och grupper om Ni tycker att de har FÖR MYCKET eller FÖR LITET att säga till om idag,eller om det är lagom som det är,när det gäller förhållanden som berör er. F.4a.1. Småföretagarna 42 1. För mycket 271 2. Lagom 733 3. För litet 413 4. Tveksam,vet ej 143 9. Ej svar
VAR 541 ARBETARNA Loc 593 width 1 MD=9 F.4a.2. Arbetarna <Se F.4a för fullständig frågetext> 205 1. För mycket 492 2. Lagom 572 3. För litet 203 4. Tveksam,vet ej 130 9. Ej svar
VAR 542 JORDBRUKARNA Loc 594 width 1 MD=9 F.4a.3. Jordbrukarna <Se F.4a för fullständig frågetext> 190 1. För mycket 483 2. Lagom 345 3. För litet 443 4. Tveksam,vet ej 141 9. Ej svar
VAR 543 TJÄNSTEMÄNNEN Loc 595 width 1 MD=9 F.4a.4. Tjänstemännen <Se F.4a för fullständig frågetext> 265 1. För mycket 582 2. Lagom 224 3. För litet 369 4. Tveksam,vet ej 162 9. Ej svar
VAR 544 LOKALFACKEN Loc 596 width 1 MD=9 F.4a.5. De lokala fackföreningarna <Se F.4a för fullständig frågetext> 348 1. För mycket 439 2. Lagom 393 3. För litet 282 4. Tveksam,vet ej 140 9. Ej svar
VAR 545 LANDSORGANISATIONEN Loc 597 width 1 MD=9 F.4a.6. Landsorganisationen <Se F.4a för fullständig frågetext> 520 1. För mycket 389 2. Lagom 240 3. För litet 317 4. Tveksam,vet ej 136 9. Ej svar
VAR 546 TCO Loc 598 width 1 MD=9 F.4a.7. Tjänstemännens Centralorganisation <Se F.4a för fullständig frågetext> 312 1. För mycket 492 2. Lagom 151 3. För litet 475 4. Tveksam,vet ej 172 9. Ej svar
VAR 547 SAF Loc 599 width 1 MD=9 F.4a.8. Svenska Arbetsgivarföreningen <Se F.4a för fullständig frågetext> 449 1. För mycket 414 2. Lagom 123 3. För litet 442 4. Tveksam,vet ej 174 9. Ej svar
VAR 548 STORFÖRETAGARNA Loc 600 width 1 MD=9 F.4a.9. Storföretagarna <Se F.4a för fullständig frågetext> 802 1. För mycket 292 2. Lagom 45 3. För litet 322 4. Tveksam,vet ej 141 9. Ej svar
VAR 549 STATLIGA MYNDIGHETER Loc 601 width 1 MD=9 F.4b. Tycker Ni insatserna av följande myndigheter och personer i stort sett gynnar sådana som Er i hög grad,i liten grad eller inte alls? F.4b.1. Statliga myndigheter 143 1. I hög grad 675 2. I liten grad 642 3. Inte alls 142 9. Ej svar
VAR 550 KOMMUNALA MYNDIGHETER Loc 602 width 1 MD=9 F.4b.2. Kommunala myndigheter <Se F.4b för fullständig frågetext> 139 1. I hög grad 738 2. I liten grad 587 3. Inte alls 138 9. Ej svar
VAR 551 LO,LO-FÖRBUNDEN Loc 603 width 1 MD=9 F.4b.3. Landsorganisationen,LO-förbunden <Se F.4b för fullständig frågetext> 197 1. I hög grad 376 2. I liten grad 860 3. Inte alls 169 9. Ej svar
VAR 552 TCO,TCO-FÖRBUNDEN Loc 604 width 1 MD=9 F.4b.4. Tjänstemännens Centralorganisation,TCO-förbunden <Se F.4b för fullständig frågetext> 102 1. I hög grad 332 2. I liten grad 974 3. Inte alls 194 9. Ej svar
VAR 553 SACO/SR-FÖRBUNDEN Loc 605 width 1 MD=9 F.4b.5. Sveriges Akademikers Centralorganisation/SR, SACO/SR-förbunden <Se F.4b för fullständig frågetext> 53 1. I hög grad 211 2. I liten grad 1108 3. Inte alls 230 9. Ej svar
VAR 554 POLITIKER Loc 606 width 1 MD=9 F.4b.6. Politiker som representerar Ert parti <Se F.4b för fullständig frågetext> 255 1. I hög grad 762 2. I liten grad 415 3. Inte alls 170 9. Ej svar
VAR 555 AKTIONSGRUPP Loc 607 width 1 MD=9 F.4b.7. Någon aktionsgrupp <Se F.4b för fullständig frågetext> 59 1. I hög grad 204 2. I liten grad 1126 3. Inte alls 213 9. Ej svar
VAR 556 SAF Loc 608 width 1 MD=9 F.4b.8. Svenska Arbetsgivareföreningen <Se F.4b för fullständig frågetext> 43 1. I hög grad 260 2. I liten grad 1103 3. Inte alls 196 9. Ej svar
VAR 557 ENSKILDA ARBETSGIVARE Loc 609 width 1 MD=9 F.4b.9. Enskilda arbetsgivare <Se F.4b för fullständig frågetext> 119 1. I hög grad 379 2. I liten grad 895 3. Inte alls 209 9. Ej svar
VAR 558 OMBUDSMÄN Loc 610 width 1 MD=9 F.4b.10. Enskilda fackliga ombudsmän <Se F.4b för fullständig frågetext> 117 1. I hög grad 440 2. I liten grad 857 3. Inte alls 188 9. Ej svar
VAR 559 TRIVSEL:TILLVARON Loc 611 width 1 MD=9 F.5a. Alla vill vi gärna ha det bättre i olika avseenden, men det säger ingenting om hur vi finner oss tillrätta med förhållandena som de är. F.5a.1. Trivs Ni i stort sett med Er tillvaro just nu,eller vantrivs Ni? 561 1. Trivs i hög grad 722 2. Trivs 94 3. Tveksam 16 4. Vantrivs 7 5. Vantrivs i hög grad 202 9. Ej svar
VAR 560 TRIVSEL:ARBETET Loc 612 width 1 MD=9 F.5a.2. Hur trivs Ni med Ert arbete (sysselsättning)? <Se F.5a för fullständig frågetext> 385 1. Trivs i hög grad 674 2. Trivs 124 3. Tveksam 22 4. Vantrivs 16 5. Vantrivs i hög grad 70 6. Har inget arbete,sysselsättning 311 9. Ej svar
VAR 561 TRIVSEL:ARBETSMILJÖN Loc 613 width 1 MD=9 F.5a.3. Hur trivs Ni med Er arbetsmiljö? <Se F.5a för fullständig frågetext> 276 1. Trivs i hög grad 563 2. Trivs 274 3. Tveksam 46 4. Vantrivs 30 5. Vantrivs i hög grad 57 6. Har inget arbete,sysselsättning 356 9. Ej svar
VAR 562 TRIVSEL:SYMPTOM Loc 614 width 1 MD=9 F.5b. Lider Ni ofta av huvudvärk,orolig mage,svårighet att somna eller andra besvär på grund av Ert arbete? 84 1. Ofta huvudvärk 78 2. Ofta orolig mage 74 3. Ofta svårt att somna 41 4. Ofta annat besvär 1067 5. Nej 258 9. Ej svar
VAR 563 AVSTÅ LÖNEFÖRHÖJNING Loc 615 width 1 MD=9 F.6a. Om Ni är löntagare (även deltidsanställd):Stämmer de här påståendena med Er inställning till det yrkesarbete Ni har? F.6a.1. Det vore värt att avstå från en del av möjliga löneförhöjningar om pengarna istället användes till att förbättra arbetsmiljön. 466 0. Frågan ej tillämplig 65 1. Ja absolut 203 2. Ja 307 3. Tveksam 304 4. Nej 179 5. Nej absolut inte 78 9. Ej svar
VAR 564 ÖKA PRODUKTIONEN Loc 616 width 1 MD=9 F.6a.2. Det är viktigare att företagen ökar produktionen för att höja den allmänna materiella standarden än att de förbättrar arbetsmiljön för att höja <Se F.6a för fullständig frågetext> 466 0. Frågan ej tillämplig 23 1. Ja absolut 106 2. Ja 254 3. Tveksam 410 4. Nej 253 5. Nej absolut inte 90 9. Ej svar
VAR 565 HEMMA FRÅN ARBETET Loc 617 width 1 MD=9 F.6a.3. Att känna sig olustig kan vara giltigt skäl att stanna hemma från arbetet. <Se F.6a för fullständig frågetext> 466 0. Frågan ej tillämplig 21 1. Ja absolut 80 2. Ja 141 3. Tveksam 455 4. Nej 366 5. Nej absolut inte 73 9. Ej svar
VAR 566 EGET FÖRETAG - ANSTÄLLD Loc 618 width 1 MD=9 F.6a.4. Det är bättre att ha eget företag än vara anställd. <Se F.6a för fullständig frågetext> 466 0. Frågan ej tillämplig 59 1. Ja absolut 124 2. Ja 449 3. Tveksam 298 4. Nej 121 5. Nej absolut inte 85 9. Ej svar
VAR 567 KARRIÄR Loc 619 width 1 MD=9 F.6a.5. Det är viktigt för mig att nå toppen inom mitt yrke. <Se F.6a för fullständig frågetext> 466 0. Frågan ej tillämplig 61 1. Ja absolut 198 2. Ja 204 3. Tveksam 481 4. Nej 109 5. Nej absolut inte 83 9. Ej svar
VAR 568 BYTA ANSTÄLLNING Loc 620 width 1 MD=9 F.6a.6. Jag vill flytta till annat företag. <Se F.6a för fullständig frågetext> 466 0. Frågan ej tillämplig 19 1. Ja absolut 79 2. Ja 177 3. Tveksam 578 4. Nej 192 5. Nej absolut inte 91 9. Ej svar
VAR 569 TRIVS MED ANSVAR Loc 621 width 1 MD=9 F.6a.7. Jag trivs med mycket ansvar. <Se F.6a för fullständig frågetext> 466 0. Frågan ej tillämplig 135 1. Ja absolut 521 2. Ja 263 3. Tveksam 113 4. Nej 23 5. Nej absolut inte 81 9. Ej svar
VAR 570 LÄRT MER I SKOLAN Loc 622 width 1 MD=9 F.6a.8. Jag önskar att jag lärt mig mer i skolan. <Se F.6a för fullständig frågetext> 466 0. Frågan ej tillämplig 291 1. Ja absolut 508 2. Ja 141 3. Tveksam 105 4. Nej 11 5. Nej absolut inte 80 9. Ej svar
VAR 571 EGEN FÖRETAGARE Loc 623 width 1 MD=9 F.6a.9. Jag tänker bli egen företagare. <Se F.6a för fullständig frågetext> 466 0. Frågan ej tillämplig 21 1. Ja absolut 46 2. Ja 157 3. Tveksam 535 4. Nej 286 5. Nej absolut inte 91 9. Ej svar
VAR 572 TIDSSTÄMPLING Loc 624 width 1 MD=9 F.6a.10. Tidsstämpling är irriterande. <Se F.6a för fullständig frågetext> 466 0. Frågan ej tillämplig 228 1. Ja absolut 272 2. Ja 187 3. Tveksam 271 4. Nej 89 5. Nej absolut inte 89 9. Ej svar
VAR 573 BORDE STREJKA Loc 625 width 1 MD=9 F.6a.11. Vi borde strejka på min arbetsplats för bättre villkor. <Se F.6a för fullständig frågetext> 466 0. Frågan ej tillämplig 23 1. Ja absolut 43 2. Ja 161 3. Tveksam 528 4. Nej 297 5. Nej absolut inte 84 9. Ej svar
VAR 574 ÖVERTIDSARBETE Loc 626 width 1 MD=9 F.6b. Om Ni är löntagare (även deltidsanställd):Vad säger Ni om övertidsarbete som behövs men inte är nödvändigt för företaget? 466 0. Frågan ej tillämplig 254 1. Tar gärna sådant övertidsarbete 376 2. Tar det ogärna 184 3. Tar ingen sådan övertid 226 4. Tveksam 96 9. Ej svar
VAR 575 INKOMSTKRAV Loc 627 width 1 MD=9 F.7a. Hurdana inkomster vill Ni ha för att vara nöjd? 210 1. Höga inkomster 668 2. Ganska höga inkomster 248 3. Inte särskilt höga inkomster 178 4. Inkomsterna betyder mindre 108 5. Tveksam 190 9. Ej svar
VAR 576 PARTI-IDEER 1 Loc 628 width 1 MD=9 F.7b. Vilket eller vilka politiska partier tycker Ni har de bästa ideerna om hur de förhållanden,som är viktiga för Er personligen,kan förbättras? Högst 3 svar. F.7b.1. Vilket parti-första krysset 444 1. Moderaterna 267 2. Folkpartiet 173 3. Centerpartiet 20 4. Kristen Demokratisk Samling 358 5. Socialdemokraterna 20 6. Vänsterpartiet Kommunisterna 8 7. Annat parti 220 8. Vet inte 92 9. Ej svar
VAR 577 PARTI-IDEER 2 Loc 629 width 1 F.7b.2. Vilket parti-andra krysset <Se F.7b för fullständig frågetext> 893 0. Frågan ej tillämplig 1 1. Moderaterna 194 2. Folkpartiet 171 3. Centerpartiet 30 4. Kristen Demokratisk Samling 179 5. Socialdemokraterna 110 6. Vänsterpartiet Kommunisterna 9 7. Annat parti 15 8. Vet inte
VAR 578 PARTI-IDEER 3 Loc 630 width 1 F.7b.3. Vilket parti-tredje krysset <Se F.7b för fullständig frågetext> 1324 0. Frågan ej tillämplig 3 1. Moderaterna 1 2. Folkpartiet 114 3. Centerpartiet 23 4. Kristen Demokratisk Samling 78 5. Socialdemokraterna 31 6. Vänsterpartiet Kommunisterna 16 7. Annat parti 12 8. Vet inte
VAR 579 FÖR BARNUPPFOSTRAN Loc 631 width 1 MD=9 F.7c. Anser Ni att varje människa har ett personligt ansvar? F.7c.1. För sina barns uppfostran? 1308 1. Ja absolut 214 2. Ja 26 3. Tveksam 5 4. Nej 6 5. Nej absolut inte 43 9. Ej svar
VAR 580 FÖR ARBETSKVALITET Loc 632 width 1 MD=9 F.7c.2. För kvaliteten i det arbete de utför? <Se F.7c för fullständig frågetext> 1032 1. Ja absolut 443 2. Ja 39 3. Tveksam 17 4. Nej 9 5. Nej absolut inte 62 9. Ej svar
VAR 581 FÖR SÄMRE STÄLLDA Loc 633 width 1 MD=9 F.7c.3. För andra som har det sämre ställt? <Se F.7c för fullständig frågetext> 363 1. Ja absolut 515 2. Ja 427 3. Tveksam 173 4. Nej 45 5. Nej absolut inte 79 9. Ej svar
VAR 582 INFLATION 1 Loc 634 width 1 MD=9 F.7d. Vilket parti eller vilka partier tycker eller tror Ni har de bästa ideerna när det gäller inflationen,skatterna osv.? Högst 3 svar per delfråga. F.7d.1a. Inflationen?-första krysset 504 1. Moderaterna 114 2. Folkpartiet 97 3. Centerpartiet 6 4. KDS 356 5. Socialdemokraterna 26 6. VPK 8 7. Annat parti 391 8. Vet inte 100 9. Ej svar
VAR 583 INFLATION 2 Loc 635 width 1 F.7d.1b. Inflationen?-andra krysset <Se F.7d för fullständig frågetext> 1285 0. Frågan ej tillämplig 1 1. Moderaterna 140 2. Folkpartiet 64 3. Centerpartiet 6 4. KDS 61 5. Socialdemokraterna 41 6. VPK 2 7. Annat parti 2 8. Vet inte
VAR 584 INFLATION 3 Loc 636 width 1 F.7d.1c. Inflationen?-tredje krysset <Se F.7d för fullständig frågetext> 1472 0. Frågan ej tillämplig 1. Moderaterna 2. Folkpartiet 91 3. Centerpartiet 5 4. KDS 16 5. Socialdemokraterna 9 6. VPK 3 7. Annat parti 6 8. Vet inte
VAR 585 MARGINALSKATT 1 Loc 637 width 1 MD=9 F.7d.2a. Marginalskatten?-första krysset <Se F.7d för fullständig frågetext> 491 1. Moderaterna 150 2. Folkpartiet 100 3. Centerpartiet 5 4. KDS 326 5. Socialdemokraterna 33 6. VPK 7 7. Annat parti 363 8. Vet inte 127 9. Ej svar
VAR 586 MARGINALSKATT 2 Loc 638 width 1 F.7d.2b. Marginalskatten?-andra krysset <Se F.7d för fullständig frågetext> 1336 0. Frågan ej tillämplig 1. Moderaterna 137 2. Folkpartiet 45 3. Centerpartiet 2 4. KDS 43 5. Socialdemokraterna 34 6. VPK 1 7. Annat parti 4 8. Vet inte
VAR 587 MARGINALSKATT 3 Loc 639 width 1 F.7d.2c. Marginalskatten?-tredje krysset <Se F.7d för fullständig frågetext> 1518 0. Frågan ej tillämplig 1 1. Moderaterna 2. Folkpartiet 62 3. Centerpartiet 1 4. KDS 13 5. Socialdemokraterna 2 6. VPK 2 7. Annat parti 3 8. Vet inte
VAR 588 ARBETSGIVARAVGIFT 1 Loc 640 width 1 MD=9 F.7d.3a. Arbetsgivaravgifterna?-första krysset <Se F.7d för fullständig frågetext> 446 1. Moderaterna 104 2. Folkpartiet 101 3. Centerpartiet 7 4. KDS 375 5. Socialdemokraterna 31 6. VPK 8 7. Annat parti 380 8. Vet inte 150 9. Ej svar
VAR 589 ARBETSGIVARAVGIFT 2 Loc 641 width 1 F.7d.3b. Arbetsgivaravgifterna?-andra krysset <Se F.7d för fullständig frågetext> 1381 0. Frågan ej tillämplig 1. Moderaterna 94 2. Folkpartiet 54 3. Centerpartiet 1 4. KDS 25 5. Socialdemokraterna 42 6. VPK 2 7. Annat parti 3 8. Vet inte
VAR 590 ARBETSGIVARAVGIFT 3 Loc 642 width 1 F.7d.3c. Arbetsgivaravgifterna?-tredje krysset <Se F.7d för fullständig frågetext> 1518 0. Frågan ej tillämplig 1 1. Moderaterna 2. Folkpartiet 63 3. Centerpartiet 1 4. KDS 6 5. Socialdemokraterna 4 6. VPK 5 7. Annat parti 4 8. Vet inte
VAR 591 LÖNER 1 Loc 643 width 1 MD=9 F.7d.4a. Lönerna?-första krysset <Se F.7d för fullständig frågetext> 256 1. Moderaterna 140 2. Folkpartiet 82 3. Centerpartiet 6 4. KDS 483 5. Socialdemokraterna 31 6. VPK 6 7. Annat parti 448 8. Vet inte 150 9. Ej svar
VAR 592 LÖNER 2 Loc 644 width 1 F.7d.4b. Lönerna?-andra krysset <Se F.7d för fullständig frågetext> 1375 0. Frågan ej tillämplig 1. Moderaterna 83 2. Folkpartiet 44 3. Centerpartiet 2 4. KDS 49 5. Socialdemokraterna 46 6. VPK 1 7. Annat parti 2 8. Vet inte
VAR 593 LÖNER 3 Loc 645 width 1 F.7d.4c. Lönerna?-tredje krysset <Se F.7d för fullständig frågetext> 1519 0. Frågan ej tillämplig 1. Moderaterna 2. Folkpartiet 57 3. Centerpartiet 1 4. KDS 15 5. Socialdemokraterna 4 6. VPK 4 7. Annat parti 2 8. Vet inte
VAR 594 ARBETSLÖSHET 1 Loc 646 width 1 MD=9 F.7d.5a. Arbetslösheten?-första krysset <Se F.7d för fullständig frågetext> 212 1. Moderaterna 159 2. Folkpartiet 113 3. Centerpartiet 5 4. KDS 467 5. Socialdemokraterna 41 6. VPK 6 7. Annat parti 444 8. Vet inte 155 9. Ej svar
VAR 595 ARBETSLÖSHET 2 Loc 647 width 1 F.7d.5b. Arbetslösheten?-andra krysset <Se F.7d för fullständig frågetext> 1364 0. Frågan ej tillämplig 1. Moderaterna 83 2. Folkpartiet 47 3. Centerpartiet 2 4. KDS 58 5. Socialdemokraterna 47 6. VPK 1 7. Annat parti 8. Vet inte
VAR 596 ARBETSLÖSHET 3 Loc 648 width 1 F.7d.5c. Arbetslösheten?-tredje krysset <Se F.7d för fullständig frågetext> 1503 0. Frågan ej tillämplig 1. Moderaterna 2. Folkpartiet 61 3. Centerpartiet 3 4. KDS 21 5. Socialdemokraterna 7 6. VPK 4 7. Annat parti 3 8. Vet inte
VAR 597 MEDBESTÄMMANDE 1 Loc 649 width 1 MD=9 F.7d.6a. Medbestämmande?-första krysset <Se F.7d för fullständig frågetext> 185 1. Moderaterna 154 2. Folkpartiet 74 3. Centerpartiet 6 4. KDS 535 5. Socialdemokraterna 31 6. VPK 5 7. Annat parti 447 8. Vet inte 165 9. Ej svar
VAR 598 MEDBESTÄMMANDE 2 Loc 650 width 1 F.7d.6b. Medbestämmande?-andra krysset <Se F.7d för fullständig frågetext> 1398 0. Frågan ej tillämplig 1. Moderaterna 59 2. Folkpartiet 37 3. Centerpartiet 4 4. KDS 48 5. Socialdemokraterna 53 6. VPK 7. Annat parti 3 8. Vet inte
VAR 599 MEDBESTÄMMANDE 3 Loc 651 width 1 F.7d.6c. Medbestämmande?-tredje krysset <Se F.7d för fullständig frågetext> 1527 0. Frågan ej tillämplig 1. Moderaterna 2. Folkpartiet 41 3. Centerpartiet 2 4. KDS 18 5. Socialdemokraterna 9 6. VPK 1 7. Annat parti 4 8. Vet inte
VAR 600 U-HJÄLP 1 Loc 652 width 1 MD=9 F.7d.7a. Hjälpen till u-länderna?-första krysset <Se F.7d för fullständig frågetext> 223 1. Moderaterna 192 2. Folkpartiet 54 3. Centerpartiet 29 4. KDS 283 5. Socialdemokraterna 20 6. VPK 11 7. Annat parti 622 8. Vet inte 168 9. Ej svar
VAR 601 U-HJÄLP 2 Loc 653 width 1 F.7d.7b. Hjälpen till u-länderna?-andra krysset <Se F.7d för fullständig frågetext> 1433 0. Frågan ej tillämplig 1. Moderaterna 51 2. Folkpartiet 47 3. Centerpartiet 5 4. KDS 43 5. Socialdemokraterna 18 6. VPK 1 7. Annat parti 4 8. Vet inte
VAR 602 U-HJÄLP 3 Loc 654 width 1 F.7d.7c. Hjälpen till u-länderna?-tredje krysset <Se F.7d för fullständig frågetext> 1529 0. Frågan ej tillämplig 1. Moderaterna 2. Folkpartiet 32 3. Centerpartiet 8 4. KDS 26 5. Socialdemokraterna 3 6. VPK 3 7. Annat parti 1 8. Vet inte
VAR 603 FÅNGVÅRD 1 Loc 655 width 1 MD=9 F.7d.8a. Fångvården?-första krysset <Se F.7d för fullständig frågetext> 277 1. Moderaterna 105 2. Folkpartiet 55 3. Centerpartiet 17 4. KDS 258 5. Socialdemokraterna 23 6. VPK 12 7. Annat parti 685 8. Vet inte 170 9. Ej svar
VAR 604 FÅNGVÅRD 2 Loc 656 width 1 F.7d.8b. Fångvården?-andra krysset <Se F.7d för fullständig frågetext> 1461 0. Frågan ej tillämplig 1. Moderaterna 48 2. Folkpartiet 32 3. Centerpartiet 6 4. KDS 27 5. Socialdemokraterna 22 6. VPK 2 7. Annat parti 4 8. Vet inte
VAR 605 FÅNGVÅRD 3 Loc 657 width 1 F.7d.8c. Fångvården?-tredje krysset <Se F.7d för fullständig frågetext> 1545 0. Frågan ej tillämplig 1. Moderaterna 2. Folkpartiet 38 3. Centerpartiet 2 4. KDS 10 5. Socialdemokraterna 4 6. VPK 3 7. Annat parti 8. Vet inte
VAR 606 SKATTEBROTT 1 Loc 658 width 1 MD=9 F.7d.9a. Åtgärder mot skattebrott?-första krysset <Se F.7d för fullständig frågetext> 193 1. Moderaterna 131 2. Folkpartiet 67 3. Centerpartiet 9 4. KDS 398 5. Socialdemokraterna 67 6. VPK 13 7. Annat parti 580 8. Vet inte 144 9. Ej svar
VAR 607 SKATTEBROTT 2 Loc 659 width 1 F.7d.9b. Åtgärder mot skattebrott?-andra krysset <Se F.7d för fullständig frågetext> 1375 0. Frågan ej tillämplig 1. Moderaterna 66 2. Folkpartiet 44 3. Centerpartiet 4 4. KDS 46 5. Socialdemokraterna 58 6. VPK 2 7. Annat parti 7 8. Vet inte
VAR 608 SKATTEBROTT 3 Loc 660 width 1 F.7d.9c. Åtgärder mot skattebrott?-tredje krysset <Se F.7d för fullständig frågetext> 1503 0. Frågan ej tillämplig 1. Moderaterna 2. Folkpartiet 49 3. Centerpartiet 3 4. KDS 31 5. Socialdemokraterna 12 6. VPK 3 7. Annat parti 1 8. Vet inte
VAR 609 MILJÖFÖRSTÖRING 1 Loc 661 width 1 MD=9 F.7d.10a. Förstöring av naturmiljön?-första krysset <Se F.7d för fullständig frågetext> 137 1. Moderaterna 112 2. Folkpartiet 426 3. Centerpartiet 12 4. KDS 222 5. Socialdemokraterna 38 6. VPK 16 7. Annat parti 498 8. Vet inte 141 9. Ej svar
VAR 610 MILJÖFÖRSTÖRING 2 Loc 662 width 1 F.7d.10b. Förstöring av naturmiljön?-andra krysset <Se F.7d för fullständig frågetext> 1373 0. Frågan ej tillämplig 1 1. Moderaterna 53 2. Folkpartiet 71 3. Centerpartiet 14 4. KDS 38 5. Socialdemokraterna 39 6. VPK 7 7. Annat parti 6 8. Vet inte
VAR 611 MILJÖFÖRSTÖRING 3 Loc 663 width 1 F.7d.10c. Förstöring av naturmiljön?-tredje krysset <Se F.7d för fullständig frågetext> 1512 0. Frågan ej tillämplig 1. Moderaterna 1 2. Folkpartiet 46 3. Centerpartiet 2 4. KDS 22 5. Socialdemokraterna 16 6. VPK 2 7. Annat parti 1 8. Vet inte
VAR 612 SKOLBETYG 1 Loc 664 width 1 MD=9 F.7d.11a. Betygen i skolorna?-första krysset <Se F.7d för fullständig frågetext> 481 1. Moderaterna 110 2. Folkpartiet 77 3. Centerpartiet 11 4. KDS 227 5. Socialdemokraterna 15 6. VPK 12 7. Annat parti 503 8. Vet inte 166 9. Ej svar
VAR 613 SKOLBETYG 2 Loc 665 width 1 F.7d.11b. Betygen i skolorna?-andra krysset <Se F.7d för fullständig frågetext> 1434 0. Frågan ej tillämplig 1. Moderaterna 73 2. Folkpartiet 32 3. Centerpartiet 11 4. KDS 19 5. Socialdemokraterna 25 6. VPK 4 7. Annat parti 4 8. Vet inte
VAR 614 SKOLBETYG 3 Loc 666 width 1 F.7d.11c. Betygen i skolorna?-tredje krysset <Se F.7d för fullständig frågetext> 1536 0. Frågan ej tillämplig 1. Moderaterna 2. Folkpartiet 46 3. Centerpartiet 5 4. KDS 10 5. Socialdemokraterna 3 6. VPK 2 7. Annat parti 8. Vet inte
VAR 615 KÄRNKRAFT 1 Loc 667 width 1 MD=9 F.7d.12a. Kärnkraften?-första krysset <Se F.7d för fullständig frågetext> 265 1. Moderaterna 113 2. Folkpartiet 460 3. Centerpartiet 1 4. KDS 243 5. Socialdemokraterna 21 6. VPK 9 7. Annat parti 371 8. Vet inte 119 9. Ej svar
VAR 616 KÄRNKRAFT 2 Loc 668 width 1 F.7d.12b. Kärnkraften?-andra krysset <Se F.7d för fullständig frågetext> 1324 0. Frågan ej tillämplig 1. Moderaterna 103 2. Folkpartiet 31 3. Centerpartiet 14 4. KDS 73 5. Socialdemokraterna 54 6. VPK 1 7. Annat parti 2 8. Vet inte
VAR 617 KÄRNKRAFT 3 Loc 669 width 1 F.7d.12c. Kärnkraften?-tredje krysset <Se F.7d för fullständig frågetext> 1512 0. Frågan ej tillämplig 1. Moderaterna 2. Folkpartiet 25 3. Centerpartiet 4. KDS 48 5. Socialdemokraterna 9 6. VPK 4 7. Annat parti 4 8. Vet inte
VAR 618 EK.LIKSTÄLLDHET 1 Loc 670 width 1 MD=9 F.7d.13a. Ekonomisk likställdhet?-första krysset <Se F.7d för fullständig frågetext> 138 1. Moderaterna 154 2. Folkpartiet 76 3. Centerpartiet 11 4. KDS 499 5. Socialdemokraterna 71 6. VPK 13 7. Annat parti 475 8. Vet inte 165 9. Ej svar
VAR 619 EK.LIKSTÄLLDHET 2 Loc 671 width 1 F.7d.13b. Ekonomisk likställdhet?-andra krysset <Se F.7d för fullständig frågetext> 1404 0. Frågan ej tillämplig 1. Moderaterna 42 2. Folkpartiet 38 3. Centerpartiet 3 4. KDS 37 5. Socialdemokraterna 70 6. VPK 2 7. Annat parti 6 8. Vet inte
VAR 620 EK.LIKSTÄLLDHET 3 Loc 672 width 1 F.7d.13c. Ekonomisk likställdhet?-tredje krysset <Se F.7d för fullständig frågetext> 1540 0. Frågan ej tillämplig 1. Moderaterna 2. Folkpartiet 28 3. Centerpartiet 5 4. KDS 18 5. Socialdemokraterna 3 6. VPK 4 7. Annat parti 4 8. Vet inte
VAR 621 JÄMSTÄLLDHET 1 Loc 673 width 1 MD=9 F.7d.14a. Jämställdhet mellan könen?-första krysset <Se F.7d för fullständig frågetext> 117 1. Moderaterna 357 2. Folkpartiet 75 3. Centerpartiet 8 4. KDS 308 5. Socialdemokraterna 41 6. VPK 8 7. Annat parti 529 8. Vet inte 159 9. Ej svar
VAR 622 JÄMSTÄLLDHET 2 Loc 674 width 1 F.7d.14b. Jämställdhet mellan könen?-andra krysset <Se F.7d för fullständig frågetext> 1397 0. Frågan ej tillämplig 1 1. Moderaterna 43 2. Folkpartiet 48 3. Centerpartiet 5 4. KDS 63 5. Socialdemokraterna 35 6. VPK 3 7. Annat parti 7 8. Vet inte
VAR 623 JÄMSTÄLLDHET 3 Loc 675 width 1 F.7d.14c. Jämställdhet mellan könen?-tredje krysset <Se F.7d för fullständig frågetext> 1518 0. Frågan ej tillämplig 1. Moderaterna 1 2. Folkpartiet 32 3. Centerpartiet 2 4. KDS 31 5. Socialdemokraterna 14 6. VPK 4 7. Annat parti 8. Vet inte
VAR 624 LÖNTAGARFONDER 1 Loc 676 width 1 MD=9 F.7d.15a. Löntagarfonder?-första krysset <Se F.7d för fullständig frågetext> 268 1. Moderaterna 85 2. Folkpartiet 65 3. Centerpartiet 4 4. KDS 443 5. Socialdemokraterna 21 6. VPK 11 7. Annat parti 548 8. Vet inte 157 9. Ej svar
VAR 625 LÖNTAGARFONDER 2 Loc 677 width 1 F.7d.15b. Löntagarfonder?-andra krysset <Se F.7d för fullständig frågetext> 1469 0. Frågan ej tillämplig 1. Moderaterna 47 2. Folkpartiet 25 3. Centerpartiet 1 4. KDS 17 5. Socialdemokraterna 33 6. VPK 3 7. Annat parti 7 8. Vet inte
VAR 626 LÖNTAGARFONDER 3 Loc 678 width 1 F.7d.15c. Löntagarfonder?-tredje krysset <Se F.7d för fullständig frågetext> 1560 0. Frågan ej tillämplig 1. Moderaterna 2. Folkpartiet 37 3. Centerpartiet 4. KDS 1 5. Socialdemokraterna 1 6. VPK 2 7. Annat parti 1 8. Vet inte
VAR 627 NYKTERHET 1 Loc 679 width 1 MD=9 F.7d.16a. Nykterhet?-första krysset <Se F.7d för fullständig frågetext> 150 1. Moderaterna 169 2. Folkpartiet 70 3. Centerpartiet 149 4. KDS 136 5. Socialdemokraterna 13 6. VPK 22 7. Annat parti 730 8. Vet inte 163 9. Ej svar
VAR 628 NYKTERHET 2 Loc 680 width 1 F.7d.16b. Nykterhet?-andra krysset <Se F.7d för fullständig frågetext> 1465 0. Frågan ej tillämplig 1. Moderaterna 37 2. Folkpartiet 38 3. Centerpartiet 27 4. KDS 20 5. Socialdemokraterna 10 6. VPK 2 7. Annat parti 3 8. Vet inte
VAR 629 NYKTERHET 3 Loc 681 width 1 F.7d.16c. Nykterhet?-tredje krysset <Se F.7d för fullständig frågetext> 1541 0. Frågan ej tillämplig 1. Moderaterna 2. Folkpartiet 28 3. Centerpartiet 12 4. KDS 14 5. Socialdemokraterna 4 6. VPK 3 7. Annat parti 8. Vet inte
VAR 630 FOLKOMRÖSTNING Loc 682 width 1 MD=9 F.7e. Tycker Ni att det finns för hela landet viktiga frågor som borde avgöras genom allmän folkomröstning? 934 1. Ja 242 2. Nej 363 3. Tveksam 63 9. Ej svar
VAR 631 FOLKOMRÖSTN.:KÄRNKRAFT Loc 683 width 1 MD=9 F.7f. Om Ni anser att det finns sådana viktiga frågor:Skulle Ni själv vilja delta i en beslutande folkomröstning nu om följande frågor? F.7f.1. Om kärnkraften? 668 0. Frågan ej tillämplig 479 1. Ja absolut 319 2. Ja 84 3. Tveksam 32 4. Nej 14 5. Nej absolut inte 6 9. Ej svar
VAR 632 FOLKOMRÖSTN.:LÖNTAGARF. Loc 684 width 1 MD=9 F.7f.2. Om löntagarfonder? <Se F.7f för fullständig frågetext> 668 0. Frågan ej tillämplig 249 1. Ja absolut 250 2. Ja 245 3. Tveksam 106 4. Nej 36 5. Nej absolut inte 48 9. Ej svar
VAR 633 FOLKOMRÖSTN.:FÖRSVARSUTG Loc 685 width 1 MD=9 F.7f.3. Om försvarsutgifter? <Se F.7f för fullständig frågetext> 668 0. Frågan ej tillämplig 244 1. Ja absolut 246 2. Ja 227 3. Tveksam 137 4. Nej 32 5. Nej absolut inte 48 9. Ej svar
VAR 634 FOLKOMRÖSTN.:SKATTETRYCK Loc 686 width 1 MD=9 F.7f.4. Om skattetrycket? <Se F.7f för fullständig frågetext> 668 0. Frågan ej tillämplig 330 1. Ja absolut 300 2. Ja 177 3. Tveksam 79 4. Nej 15 5. Nej absolut inte 33 9. Ej svar
VAR 635 STATLIG SAMORDNING Loc 687 width 1 MD=9 F.8. Instämmer Ni helt eller i stort sett i följande påståenden? F.8a. För att göra vårt lands ekonomi så effektiv som möjligt bör staten söka samordna näringslivets insatser 293 1. Instämmer helt 515 2. Instämmer i stort sett 451 3. Tveksam,vet ej,ingen åsikt 154 4. Har i stort sett motsatt åsikt 94 5. Har helt motsatt åsikt 95 9. Ej svar
VAR 636 MINSKA ARBETSLÖSHET Loc 688 width 1 MD=9 F.8b. Genom att ålägga företagen ett socialt ansvar kan staten minska arbetslösheten <Se F.8 för fullständig frågetext> 269 1. Instämmer helt 475 2. Instämmer i stort sett 478 3. Tveksam,vet ej,ingen åsikt 171 4. Har i stort sett motsatt åsikt 106 5. Har helt motsatt åsikt 103 9. Ej svar
VAR 637 MAKTKONCENTRATION Loc 689 width 1 MD=9 F.8c. Staten bör minska maktkoncentrationen i näringslivet <Se F.8 för fullständig frågetext> 358 1. Instämmer helt 437 2. Instämmer i stort sett 472 3. Tveksam,vet ej,ingen åsikt 141 4. Har i stort sett motsatt åsikt 65 5. Har helt motsatt åsikt 129 9. Ej svar
VAR 638 ÖKAT SOCIALT STÖD Loc 690 width 1 MD=9 F.8d. Trots att så många sociala reformer genomförts finns det ändå grupper av medborgare som borde få ökat stöd <Se F.8 för fullständig frågetext> 303 1. Instämmer helt 476 2. Instämmer i stort sett 485 3. Tveksam,vet ej,ingen åsikt 165 4. Har i stort sett motsatt åsikt 78 5. Har helt motsatt åsikt 95 9. Ej svar
VAR 639 NÄRINGSLIVET - STATEN Loc 691 width 1 MD=9 F.8e. Näringslivet fyller bäst sina uppgifter om det slipper inblandning från statens sida <Se F.8 för fullständig frågetext> 242 1. Instämmer helt 399 2. Instämmer i stort sett 488 3. Tveksam,vet ej,ingen åsikt 241 4. Har i stort sett motsatt åsikt 134 5. Har helt motsatt åsikt 98 9. Ej svar
VAR 640 STATLIGT INFLYTANDE Loc 692 width 1 MD=9 F.8f. Risken för arbetslöshet blir mindre om staten får mer inflytande på bankernas och företagens handlande <Se F.8 för fullständig frågetext> 195 1. Instämmer helt 261 2. Instämmer i stort sett 597 3. Tveksam,vet ej,ingen åsikt 257 4. Har i stort sett motsatt åsikt 187 5. Har helt motsatt åsikt 105 9. Ej svar
VAR 641 NÄRINGSLIVSINFLYTANDE Loc 693 width 1 MD=9 F.8g. De ledande i bankerna och industrin får alldeles för mycket inflytande,om inte staten har möjlighet att kontrollera det privata näringslivet <Se F.8 för fullständig frågetext> 233 1. Instämmer helt 386 2. Instämmer i stort sett 514 3. Tveksam,vet ej,ingen åsikt 240 4. Har i stort sett motsatt åsikt 114 5. Har helt motsatt åsikt 115 9. Ej svar
VAR 642 SOCIALA REFORMER Loc 694 width 1 MD=9 F.8h. Det har gått så långt med sociala reformer här i landet att staten i fortsättningen hellre borde minska än öka bidrag och stöd åt medborgarna <Se F.8 för fullständig frågetext> 380 1. Instämmer helt 482 2. Instämmer i stort sett 372 3. Tveksam,vet ej,ingen åsikt 196 4. Har i stort sett motsatt åsikt 76 5. Har helt motsatt åsikt 96 9. Ej svar
VAR 643 POLITIK ÄR VÄRDEFULLT Loc 695 width 1 MD=9 F.8i. Politik är i stort sett ett värdefullt inslag i tillvaron <Se F.8 för fullständig frågetext> 257 1. Instämmer helt 606 2. Instämmer i stort sett 433 3. Tveksam,vet ej,ingen åsikt 103 4. Har i stort sett motsatt åsikt 93 5. Har helt motsatt åsikt 110 9. Ej svar
VAR 644 FÖRSTATLIGA Loc 696 width 1 MD=9 F.8j. Det vore lyckligt om utvecklingen ginge därhän att staten övertog allt fler företag <Se F.8 för fullständig frågetext> 98 1. Instämmer helt 138 2. Instämmer i stort sett 408 3. Tveksam,vet ej,ingen åsikt 334 4. Har i stort sett motsatt åsikt 538 5. Har helt motsatt åsikt 86 9. Ej svar
VAR 645 POLITIKERMAKT Loc 697 width 1 MD=9 F.8k. Politikerna har fått för mycket att säga till om <Se F.8 för fullständig frågetext> 260 1. Instämmer helt 478 2. Instämmer i stort sett 553 3. Tveksam,vet ej,ingen åsikt 136 4. Har i stort sett motsatt åsikt 55 5. Har helt motsatt åsikt 120 9. Ej svar
VAR 646 POLITISK ERFARENHET Loc 698 width 1 MD=9 F.8l. Alltför många politiker i riksdagen är med och fattar beslut utan att ha tillräcklig praktisk erfarenhet <Se F.8 för fullständig frågetext> 664 1. Instämmer helt 538 2. Instämmer i stort sett 266 3. Tveksam,vet ej,ingen åsikt 39 4. Har i stort sett motsatt åsikt 10 5. Har helt motsatt åsikt 85 9. Ej svar
VAR 647 SAMORDNA NÄRINGSLIVET 1 Loc 699 width 2 MD=99 F.9. Är det något eller några av de politiska partierna som har dessa åsikter? F.9a.1. För att göra vårt lands ekonomi så effektiv som möjligt bör staten söka samordna näringslivets insatser-första krysset 40 01. Inget parti 78 02. Moderaterna 79 03. Folkpartiet 45 04. Centerpartiet 7 05. Kristen Demokratisk Samling 610 06. Socialdemokraterna 65 07. Vänsterpartiet Kommunisterna 3 08. Annat parti 526 09. Vet inte 149 99. Ej svar
VAR 648 SAMORDNA NÄRINGSLIVET 2 Loc 701 width 2 MD=99 F.9a.2. För att göra vårt lands ekonomi så effektiv som möjligt bör staten söka samordna näringslivets insatser-andra krysset <Se F.9 för fullständig frågetext> 1072 00. Frågan ej tillämplig 01. Inget parti 3 02. Moderaterna 26 03. Folkpartiet 31 04. Centerpartiet 1 05. Kristen Demokratisk Samling 48 06. Socialdemokraterna 263 07. Vänsterpartiet Kommunisterna 3 08. Annat parti 6 09. Vet inte 149 99. Ej svar
VAR 649 SAMORDNA NÄRINGSLIVET 3 Loc 703 width 2 MD=99 F.9a.3. För att göra vårt lands ekonomi så effektiv som möjligt bör staten söka samordna näringslivets insatser-tredje krysset <Se F.9 för fullständig frågetext> 1371 00. Frågan ej tillämplig 01. Inget parti 02. Moderaterna 1 03. Folkpartiet 21 04. Centerpartiet 3 05. Kristen Demokratisk Samling 25 06. Socialdemokraterna 20 07. Vänsterpartiet Kommunisterna 12 08. Annat parti 09. Vet inte 149 99. Ej svar
VAR 650 SAMORDNA NÄRINGSLIVET 4 Loc 705 width 2 MD=99 F.9a.4. För att göra vårt lands ekonomi så effektiv som möjligt bör staten söka samordna näringslivets insatser-fjärde krysset <Se F.9 för fullständig frågetext> 1429 00. Frågan ej tillämplig 01. Inget parti 02. Moderaterna 03. Folkpartiet 1 04. Centerpartiet 3 05. Kristen Demokratisk Samling 8 06. Socialdemokraterna 11 07. Vänsterpartiet Kommunisterna 1 08. Annat parti 09. Vet inte 149 99. Ej svar
VAR 651 SAMORDNA NÄRINGSLIVET 5 Loc 707 width 2 MD=99 F.9a.5. För att göra vårt lands ekonomi så effektiv som möjligt bör staten söka samordna näringslivets insatser-femte krysset <Se F.9 för fullständig frågetext> 1444 00. Frågan ej tillämplig 01. Inget parti 02. Moderaterna 03. Folkpartiet 04. Centerpartiet 1 05. Kristen Demokratisk Samling 3 06. Socialdemokraterna 5 07. Vänsterpartiet Kommunisterna 08. Annat parti 09. Vet inte 149 99. Ej svar
VAR 652 SAMORDNA NÄRINGSLIVET 6 Loc 709 width 2 MD=99 F.9a.6. För att göra vårt lands ekonomi så effektiv som möjligt bör staten söka samordna näringslivets insatser-sjätte krysset <Se F.9 för fullständig frågetext> 1450 00. Frågan ej tillämplig 01. Inget parti 02. Moderaterna 03. Folkpartiet 04. Centerpartiet 05. Kristen Demokratisk Samling 1 06. Socialdemokraterna 2 07. Vänsterpartiet Kommunisterna 08. Annat parti 09. Vet inte 149 99. Ej svar
VAR 653 SAMORDNA NÄRINGSLIVET 7 Loc 711 width 2 MD=99 F.9a.7. För att göra vårt lands ekonomi så effektiv som möjligt bör staten söka samordna näringslivets insatser-sjunde krysset <Se F.9 för fullständig frågetext> 1452 00. Frågan ej tillämplig 01. Inget parti 02. Moderaterna 03. Folkpartiet 04. Centerpartiet 05. Kristen Demokratisk Samling 06. Socialdemokraterna 1 07. Vänsterpartiet Kommunisterna 08. Annat parti 09. Vet inte 149 99. Ej svar
VAR 654 SAMORDNA NÄRINGSLIVET 8 Loc 713 width 2 MD=99 F.9a.8. För att göra vårt lands ekonomi så effektiv som möjligt bör staten söka samordna näringslivets insatser-åttonde krysset <Se F.9 för fullständig frågetext> 1453 00. Frågan ej tillämplig 01. Inget parti 02. Moderaterna 03. Folkpartiet 04. Centerpartiet 05. Kristen Demokratisk Samling 06. Socialdemokraterna 07. Vänsterpartiet Kommunisterna 08. Annat parti 09. Vet inte 149 99. Ej svar
VAR 655 FÖRETAGSANSVAR 1 Loc 715 width 2 MD=99 F.9b.1. Genom att ålägga företagen ett socialt ansvar kan staten minska arbetslösheten -första krysset <Se F.9 för fullständig frågetext> 40 01. Inget parti 47 02. Moderaterna 73 03. Folkpartiet 52 04. Centerpartiet 8 05. Kristen Demokratisk Samling 688 06. Socialdemokraterna 60 07. Vänsterpartiet Kommunisterna 4 08. Annat parti 500 09. Vet inte 130 99. Ej svar
VAR 656 FÖRETAGSANSVAR 2 Loc 717 width 2 MD=99 F.9b.2. Genom att ålägga företagen ett socialt ansvar kan staten minska arbetslösheten -andra krysset <Se F.9 för fullständig frågetext> 1104 00. Frågan ej tillämplig 01. Inget parti 02. Moderaterna 21 03. Folkpartiet 26 04. Centerpartiet 05. Kristen Demokratisk Samling 48 06. Socialdemokraterna 266 07. Vänsterpartiet Kommunisterna 3 08. Annat parti 4 09. Vet inte 130 99. Ej svar
VAR 657 FÖRETAGSANSVAR 3 Loc 719 width 2 MD=99 F.9b.3. Genom att ålägga företagen ett socialt ansvar kan staten minska arbetslösheten -tredje krysset <Se F.9 för fullständig frågetext> 1397 00. Frågan ej tillämplig 01. Inget parti 02. Moderaterna 03. Folkpartiet 19 04. Centerpartiet 4 05. Kristen Demokratisk Samling 19 06. Socialdemokraterna 24 07. Vänsterpartiet Kommunisterna 7 08. Annat parti 2 09. Vet inte 130 99. Ej svar
VAR 658 FÖRETAGSANSVAR 4 Loc 721 width 2 MD=99 F.9b.4. Genom att ålägga företagen ett socialt ansvar kan staten minska arbetslösheten -fjärde krysset <Se F.9 för fullständig frågetext> 1449 00. Frågan ej tillämplig 01. Inget parti 02. Moderaterna 03. Folkpartiet 04. Centerpartiet 5 05. Kristen Demokratisk Samling 7 06. Socialdemokraterna 11 07. Vänsterpartiet Kommunisterna 08. Annat parti 09. Vet inte 130 99. Ej svar
VAR 659 FÖRETAGSANSVAR 5 Loc 723 width 2 MD=99 F.9b.5. Genom att ålägga företagen ett socialt ansvar kan staten minska arbetslösheten -femte krysset <Se F.9 för fullständig frågetext> 1461 00. Frågan ej tillämplig 01. Inget parti 02. Moderaterna 03. Folkpartiet 04. Centerpartiet 05. Kristen Demokratisk Samling 5 06. Socialdemokraterna 6 07. Vänsterpartiet Kommunisterna 08. Annat parti 09. Vet inte 130 99. Ej svar
VAR 660 FÖRETAGSANSVAR 6 Loc 725 width 2 MD=99 F.9b.6. Genom att ålägga företagen ett socialt ansvar kan staten minska arbetslösheten -sjätte krysset <Se F.9 för fullständig frågetext> 1466 00. Frågan ej tillämplig 01. Inget parti 02. Moderaterna 03. Folkpartiet 04. Centerpartiet 05. Kristen Demokratisk Samling 06. Socialdemokraterna 5 07. Vänsterpartiet Kommunisterna 1 08. Annat parti 09. Vet inte 130 99. Ej svar
VAR 661 FÖRETAGSANSVAR 7 Loc 727 width 2 MD=99 F.9b.7. Genom att ålägga företagen ett socialt ansvar kan staten minska arbetslösheten -sjunde krysset <Se F.9 för fullständig frågetext> 1471 00. Frågan ej tillämplig 01. Inget parti 02. Moderaterna 03. Folkpartiet 04. Centerpartiet 05. Kristen Demokratisk Samling 06. Socialdemokraterna 07. Vänsterpartiet Kommunisterna 1 08. Annat parti 09. Vet inte 130 99. Ej svar
VAR 662 FÖRETAGSANSVAR 8 Loc 729 width 2 MD=99 F.9b.8. Genom att ålägga företagen ett socialt ansvar kan staten minska arbetslösheten -åttonde krysset <Se F.9 för fullständig frågetext> 1472 00. Frågan ej tillämplig 01. Inget parti 02. Moderaterna 03. Folkpartiet 04. Centerpartiet 05. Kristen Demokratisk Samling 06. Socialdemokraterna 07. Vänsterpartiet Kommunisterna 08. Annat parti 09. Vet inte 130 99. Ej svar
VAR 663 MAKTKONCENTRATION 1 Loc 731 width 2 MD=99 F.9c.1. Staten bör minska maktkoncentrationen i näringslivet-första krysset <Se F.9 för fullständig frågetext> 32 01. Inget parti 230 02. Moderaterna 68 03. Folkpartiet 66 04. Centerpartiet 6 05. Kristen Demokratisk Samling 475 06. Socialdemokraterna 104 07. Vänsterpartiet Kommunisterna 3 08. Annat parti 475 09. Vet inte 143 99. Ej svar
VAR 664 MAKTKONCENTRATION 2 Loc 733 width 2 MD=99 F.9c.2. Staten bör minska maktkoncentrationen i näringslivet-andra krysset <Se F.9 för fullständig frågetext> 1089 00. Frågan ej tillämplig 01. Inget parti 1 02. Moderaterna 51 03. Folkpartiet 36 04. Centerpartiet 3 05. Kristen Demokratisk Samling 32 06. Socialdemokraterna 244 07. Vänsterpartiet Kommunisterna 2 08. Annat parti 1 09. Vet inte 143 99. Ej svar
VAR 665 MAKTKONCENTRATION 3 Loc 735 width 2 MD=99 F.9c.3. Staten bör minska maktkoncentrationen i näringslivet-tredje krysset <Se F.9 för fullständig frågetext> 1365 00. Frågan ej tillämplig 01. Inget parti 02. Moderaterna 1 03. Folkpartiet 42 04. Centerpartiet 6 05. Kristen Demokratisk Samling 14 06. Socialdemokraterna 22 07. Vänsterpartiet Kommunisterna 8 08. Annat parti 1 09. Vet inte 143 99. Ej svar
VAR 666 MAKTKONCENTRATION 4 Loc 737 width 2 MD=99 F.9c.4. Staten bör minska maktkoncentrationen i näringslivet-fjärde krysset <Se F.9 för fullständig frågetext> 1437 00. Frågan ej tillämplig 01. Inget parti 02. Moderaterna 03. Folkpartiet 1 04. Centerpartiet 5 05. Kristen Demokratisk Samling 6 06. Socialdemokraterna 10 07. Vänsterpartiet Kommunisterna 08. Annat parti 09. Vet inte 143 99. Ej svar
VAR 667 MAKTKONCENTRATION 5 Loc 739 width 2 MD=99 F.9c.5. Staten bör minska maktkoncentrationen i näringslivet-femte krysset <Se F.9 för fullständig frågetext> 1451 00. Frågan ej tillämplig 01. Inget parti 02. Moderaterna 03. Folkpartiet 04. Centerpartiet 1 05. Kristen Demokratisk Samling 1 06. Socialdemokraterna 5 07. Vänsterpartiet Kommunisterna 1 08. Annat parti 09. Vet inte 143 99. Ej svar
VAR 668 MAKTKONCENTRATION 6 Loc 741 width 2 MD=99 F.9c.6. Staten bör minska maktkoncentrationen i näringslivet-sjätte krysset <Se F.9 för fullständig frågetext> 1457 00. Frågan ej tillämplig 01. Inget parti 02. Moderaterna 03. Folkpartiet 04. Centerpartiet 05. Kristen Demokratisk Samling 1 06. Socialdemokraterna 1 07. Vänsterpartiet Kommunisterna 08. Annat parti 09. Vet inte 143 99. Ej svar
VAR 669 MAKTKONCENTRATION 7 Loc 743 width 2 MD=99 F.9c.7. Staten bör minska maktkoncentrationen i näringslivet-sjunde krysset <Se F.9 för fullständig frågetext> 1458 00. Frågan ej tillämplig 01. Inget parti 02. Moderaterna 03. Folkpartiet 04. Centerpartiet 05. Kristen Demokratisk Samling 06. Socialdemokraterna 07. Vänsterpartiet Kommunisterna 1 08. Annat parti 09. Vet inte 143 99. Ej svar
VAR 670 MAKTKONCENTRATION 8 Loc 745 width 2 MD=99 F.9c.8. Staten bör minska maktkoncentrationen i näringslivet-åttonde krysset <Se F.9 för fullständig frågetext> 1459 00. Frågan ej tillämplig 01. Inget parti 02. Moderaterna 03. Folkpartiet 04. Centerpartiet 05. Kristen Demokratisk Samling 06. Socialdemokraterna 07. Vänsterpartiet Kommunisterna 08. Annat parti 09. Vet inte 143 99. Ej svar
VAR 671 SOCIALT STÖD 1 Loc 747 width 2 MD=99 F.9d.1. Trots att så många sociala reformer genomförts finns det ändå grupper av medborgare som borde få ökat stöd-första krysset <Se F.9 för fullständig frågetext> 29 01. Inget parti 107 02. Moderaterna 127 03. Folkpartiet 49 04. Centerpartiet 21 05. Kristen Demokratisk Samling 473 06. Socialdemokraterna 65 07. Vänsterpartiet Kommunisterna 4 08. Annat parti 584 09. Vet inte 143 99. Ej svar
VAR 672 SOCIALT STÖD 2 Loc 749 width 2 MD=99 F.9d.2. Trots att så många sociala reformer genomförts finns det ändå grupper av medborgare som borde få ökat stöd-andra krysset <Se F.9 för fullständig frågetext> 1070 00. Frågan ej tillämplig 01. Inget parti 3 02. Moderaterna 72 03. Folkpartiet 49 04. Centerpartiet 5 05. Kristen Demokratisk Samling 65 06. Socialdemokraterna 189 07. Vänsterpartiet Kommunisterna 2 08. Annat parti 4 09. Vet inte 143 99. Ej svar
VAR 673 SOCIALT STÖD 3 Loc 751 width 2 MD=99 F.9d.3. Trots att så många sociala reformer genomförts finns det ändå grupper av medborgare som borde få ökat stöd-tredje krysset <Se F.9 för fullständig frågetext> 1295 00. Frågan ej tillämplig 01. Inget parti 02. Moderaterna 3 03. Folkpartiet 68 04. Centerpartiet 18 05. Kristen Demokratisk Samling 28 06. Socialdemokraterna 40 07. Vänsterpartiet Kommunisterna 5 08. Annat parti 2 09. Vet inte 143 99. Ej svar
VAR 674 SOCIALT STÖD 4 Loc 753 width 2 MD=99 F.9d.4. Trots att så många sociala reformer genomförts finns det ändå grupper av medborgare som borde få ökat stöd-fjärde krysset <Se F.9 för fullständig frågetext> 1356 00. Frågan ej tillämplig 01. Inget parti 02. Moderaterna 03. Folkpartiet 3 04. Centerpartiet 50 05. Kristen Demokratisk Samling 26 06. Socialdemokraterna 22 07. Vänsterpartiet Kommunisterna 2 08. Annat parti 09. Vet inte 143 99. Ej svar
VAR 675 SOCIALT STÖD 5 Loc 755 width 2 MD=99 F.9d.5. Trots att så många sociala reformer genomförts finns det ändå grupper av medborgare som borde få ökat stöd-femte krysset <Se F.9 för fullständig frågetext> 1383 00. Frågan ej tillämplig 01. Inget parti 02. Moderaterna 03. Folkpartiet 04. Centerpartiet 3 05. Kristen Demokratisk Samling 49 06. Socialdemokraterna 24 07. Vänsterpartiet Kommunisterna 08. Annat parti 09. Vet inte 143 99. Ej svar
VAR 676 SOCIALT STÖD 6 Loc 757 width 2 MD=99 F.9d.6. Trots att så många sociala reformer genomförts finns det ändå grupper av medborgare som borde få ökat stöd-sjätte krysset <Se F.9 för fullständig frågetext> 1402 00. Frågan ej tillämplig 01. Inget parti 02. Moderaterna 03. Folkpartiet 04. Centerpartiet 05. Kristen Demokratisk Samling 3 06. Socialdemokraterna 48 07. Vänsterpartiet Kommunisterna 6 08. Annat parti 09. Vet inte 143 99. Ej svar
VAR 677 SOCIALT STÖD 7 Loc 759 width 2 MD=99 F.9d.7. Trots att så många sociala reformer genomförts finns det ändå grupper av medborgare som borde få ökat stöd-sjunde krysset <Se F.9 för fullständig frågetext> 1449 00. Frågan ej tillämplig 01. Inget parti 02. Moderaterna 03. Folkpartiet 04. Centerpartiet 05. Kristen Demokratisk Samling 06. Socialdemokraterna 3 07. Vänsterpartiet Kommunisterna 6 08. Annat parti 1 09. Vet inte 143 99. Ej svar
VAR 678 SOCIALT STÖD 8 Loc 761 width 2 MD=99 F.9d.8. Trots att så många sociala reformer genomförts finns det ändå grupper av medborgare som borde få ökat stöd-åttonde krysset <Se F.9 för fullständig frågetext> 1458 00. Frågan ej tillämplig 01. Inget parti 02. Moderaterna 03. Folkpartiet 04. Centerpartiet 05. Kristen Demokratisk Samling 06. Socialdemokraterna 07. Vänsterpartiet Kommunisterna 08. Annat parti 1 09. Vet inte 143 99. Ej svar
VAR 679 STATLIG INBLANDNING 1 Loc 763 width 2 MD=99 F.9e.1. Näringslivet fyller bäst sina uppgifter om det slipper inblandning från statens sida-första krysset <Se F.9 för fullständig frågetext> 83 01. Inget parti 792 02. Moderaterna 18 03. Folkpartiet 37 04. Centerpartiet 3 05. Kristen Demokratisk Samling 30 06. Socialdemokraterna 3 07. Vänsterpartiet Kommunisterna 2 08. Annat parti 494 09. Vet inte 140 99. Ej svar
VAR 680 STATLIG INBLANDNING 2 Loc 765 width 2 MD=99 F.9e.2. Näringslivet fyller bäst sina uppgifter om det slipper inblandning från statens sida-andra krysset <Se F.9 för fullständig frågetext> 1226 00. Frågan ej tillämplig 01. Inget parti 12 02. Moderaterna 166 03. Folkpartiet 42 04. Centerpartiet 3 05. Kristen Demokratisk Samling 4 06. Socialdemokraterna 6 07. Vänsterpartiet Kommunisterna 08. Annat parti 3 09. Vet inte 140 99. Ej svar
VAR 681 STATLIG INBLANDNING 3 Loc 767 width 2 MD=99 F.9e.3. Näringslivet fyller bäst sina uppgifter om det slipper inblandning från statens sida-tredje krysset <Se F.9 för fullständig frågetext> 1352 00. Frågan ej tillämplig 01. Inget parti 02. Moderaterna 4 03. Folkpartiet 102 04. Centerpartiet 2 05. Kristen Demokratisk Samling 06. Socialdemokraterna 2 07. Vänsterpartiet Kommunisterna 08. Annat parti 09. Vet inte 140 99. Ej svar
VAR 682 STATLIG INBLANDNING 4 Loc 769 width 2 MD=99 F.9e.4. Näringslivet fyller bäst sina uppgifter om det slipper inblandning från statens sida-fjärde krysset <Se F.9 för fullständig frågetext> 1442 00. Frågan ej tillämplig 01. Inget parti 02. Moderaterna 03. Folkpartiet 1 04. Centerpartiet 19 05. Kristen Demokratisk Samling 06. Socialdemokraterna 07. Vänsterpartiet Kommunisterna 08. Annat parti 09. Vet inte 140 99. Ej svar
VAR 683 STATLIG INBLANDNING 5 Loc 771 width 2 MD=99 F.9e.5. Näringslivet fyller bäst sina uppgifter om det slipper inblandning från statens sida-femte krysset <Se F.9 för fullständig frågetext> 1460 00. Frågan ej tillämplig 01. Inget parti 02. Moderaterna 03. Folkpartiet 04. Centerpartiet 05. Kristen Demokratisk Samling 2 06. Socialdemokraterna 07. Vänsterpartiet Kommunisterna 08. Annat parti 09. Vet inte 140 99. Ej svar
VAR 684 STATLIG INBLANDNING 6 Loc 773 width 2 MD=99 F.9e.6. Näringslivet fyller bäst sina uppgifter om det slipper inblandning från statens sida-sjätte krysset <Se F.9 för fullständig frågetext> 1461 00. Frågan ej tillämplig 01. Inget parti 02. Moderaterna 03. Folkpartiet 04. Centerpartiet 05. Kristen Demokratisk Samling 06. Socialdemokraterna 1 07. Vänsterpartiet Kommunisterna 08. Annat parti 09. Vet inte 140 99. Ej svar
VAR 685 STATLIG INBLANDNING 7 Loc 775 width 2 MD=99 F.9e.7. Näringslivet fyller bäst sina uppgifter om det slipper inblandning från statens sida-sjunde krysset <Se F.9 för fullständig frågetext> 1461 00. Frågan ej tillämplig 01. Inget parti 02. Moderaterna 03. Folkpartiet 04. Centerpartiet 05. Kristen Demokratisk Samling 06. Socialdemokraterna 07. Vänsterpartiet Kommunisterna 1 08. Annat parti 09. Vet inte 140 99. Ej svar
VAR 686 STATLIG INBLANDNING 8 Loc 777 width 2 MD=99 F.9e.8. Näringslivet fyller bäst sina uppgifter om det slipper inblandning från statens sida-åttonde krysset <Se F.9 för fullständig frågetext> 1462 00. Frågan ej tillämplig 01. Inget parti 02. Moderaterna 03. Folkpartiet 04. Centerpartiet 05. Kristen Demokratisk Samling 06. Socialdemokraterna 07. Vänsterpartiet Kommunisterna 08. Annat parti 09. Vet inte 140 99. Ej svar
VAR 687 STATLIGT INFLYTANDE 1 Loc 779 width 2 MD=99 F.9f.1. Risken för arbetslöshet blir mindre om staten får mer inflytande på bankernas och företagens handlande-första krysset <Se F.9 för fullständig frågetext> 28 01. Inget parti 36 02. Moderaterna 15 03. Folkpartiet 16 04. Centerpartiet 5 05. Kristen Demokratisk Samling 712 06. Socialdemokraterna 119 07. Vänsterpartiet Kommunisterna 4 08. Annat parti 516 09. Vet inte 151 99. Ej svar
VAR 688 STALIGT INFLYTANDE 2 Loc 781 width 2 MD=99 F.9f.2. Risken för arbetslöshet blir mindre om staten får mer inflytande på bankernas och företagens handlande-andra krysset <Se F.9 för fullständig frågetext> 1025 00. Frågan ej tillämplig 01. Inget parti 1 02. Moderaterna 10 03. Folkpartiet 5 04. Centerpartiet 1 05. Kristen Demokratisk Samling 13 06. Socialdemokraterna 386 07. Vänsterpartiet Kommunisterna 8 08. Annat parti 2 09. Vet inte 151 99. Ej svar
VAR 689 STALIGT INFLYTANDE 3 Loc 783 width 2 MD=99 F.9f.3. Risken för arbetslöshet blir mindre om staten får mer inflytande på bankernas och företagens handlande-tredje krysset <Se F.9 för fullständig frågetext> 1413 00. Frågan ej tillämplig 01. Inget parti 02. Moderaterna 03. Folkpartiet 9 04. Centerpartiet 1 05. Kristen Demokratisk Samling 3 06. Socialdemokraterna 9 07. Vänsterpartiet Kommunisterna 15 08. Annat parti 1 09. Vet inte 151 99. Ej svar
VAR 690 STALIGT INFLYTANDE 4 Loc 785 width 2 MD=99 F.9f.4. Risken för arbetslöshet blir mindre om staten får mer inflytande på bankernas och företagens handlande-fjärde krysset <Se F.9 för fullständig frågetext> 1444 00. Frågan ej tillämplig 01. Inget parti 02. Moderaterna 03. Folkpartiet 04. Centerpartiet 3 05. Kristen Demokratisk Samling 2 06. Socialdemokraterna 1 07. Vänsterpartiet Kommunisterna 1 08. Annat parti 09. Vet inte 151 99. Ej svar
VAR 691 STALIGT INFLYTANDE 5 Loc 787 width 2 MD=99 F.9f.5. Risken för arbetslöshet blir mindre om staten får mer inflytande på bankernas och företagens handlande-femte krysset <Se F.9 för fullständig frågetext> 1448 00. Frågan ej tillämplig 01. Inget parti 02. Moderaterna 03. Folkpartiet 04. Centerpartiet 05. Kristen Demokratisk Samling 2 06. Socialdemokraterna 1 07. Vänsterpartiet Kommunisterna 08. Annat parti 09. Vet inte 151 99. Ej svar
VAR 692 STALIGT INFLYTANDE 6 Loc 789 width 2 MD=99 F.9f.6. Risken för arbetslöshet blir mindre om staten får mer inflytande på bankernas och företagens handlande-sjätte krysset <Se F.9 för fullständig frågetext> 1448 00. Frågan ej tillämplig 01. Inget parti 02. Moderaterna 03. Folkpartiet 04. Centerpartiet 05. Kristen Demokratisk Samling 06. Socialdemokraterna 2 07. Vänsterpartiet Kommunisterna 1 08. Annat parti 09. Vet inte 151 99. Ej svar
VAR 693 STALIGT INFLYTANDE 7 Loc 791 width 2 MD=99 F.9f.7. Risken för arbetslöshet blir mindre om staten får mer inflytande på bankernas och företagens handlande-sjunde krysset <Se F.9 för fullständig frågetext> 1450 00. Frågan ej tillämplig 01. Inget parti 02. Moderaterna 03. Folkpartiet 04. Centerpartiet 05. Kristen Demokratisk Samling 06. Socialdemokraterna 07. Vänsterpartiet Kommunisterna 1 08. Annat parti 09. Vet inte 151 99. Ej svar
VAR 694 STALIGT INFLYTANDE 8 Loc 793 width 2 MD=99 F.9f.8. Risken för arbetslöshet blir mindre om staten får mer inflytande på bankernas och företagens handlande-åttonde krysset <Se F.9 för fullständig frågetext> 1451 00. Frågan ej tillämplig 01. Inget parti 02. Moderaterna 03. Folkpartiet 04. Centerpartiet 05. Kristen Demokratisk Samling 06. Socialdemokraterna 07. Vänsterpartiet Kommunisterna 08. Annat parti 09. Vet inte 151 99. Ej svar
VAR 695 STATLIG KONTROLL 1 Loc 795 width 2 MD=99 F.9g.1. De ledande i bankerna och industrin får alldeles för mycket inflytande,om inte staten har möjlighet att kontrollera det privata näringslivet-första krysset <Se F.9 för fullständig frågetext> 15 01. Inget parti 23 02. Moderaterna 19 03. Folkpartiet 27 04. Centerpartiet 5 05. Kristen Demokratisk Samling 702 06. Socialdemokraterna 184 07. Vänsterpartiet Kommunisterna 4 08. Annat parti 478 09. Vet inte 145 99. Ej svar
VAR 696 STATLIG KONTROLL 2 Loc 797 width 2 MD=99 F.9g.2. De ledande i bankerna och industrin får alldeles för mycket inflytande,om inte staten har möjlighet att kontrollera det privata näringslivet-andra krysset <Se F.9 för fullständig frågetext> 994 00. Frågan ej tillämplig 01. Inget parti 02. Moderaterna 6 03. Folkpartiet 7 04. Centerpartiet 2 05. Kristen Demokratisk Samling 16 06. Socialdemokraterna 419 07. Vänsterpartiet Kommunisterna 11 08. Annat parti 2 09. Vet inte 145 99. Ej svar
VAR 697 STATLIG KONTROLL 3 Loc 799 width 2 MD=99 F.9g.3. De ledande i bankerna och industrin får alldeles för mycket inflytande,om inte staten har möjlighet att kontrollera det privata näringslivet-tredje krysset <Se F.9 för fullständig frågetext> 1419 00. Frågan ej tillämplig 01. Inget parti 02. Moderaterna 03. Folkpartiet 6 04. Centerpartiet 1 05. Kristen Demokratisk Samling 7 06. Socialdemokraterna 13 07. Vänsterpartiet Kommunisterna 11 08. Annat parti 09. Vet inte 145 99. Ej svar
VAR 698 STATLIG KONTROLL 4 Loc 801 width 2 MD=99 F.9g.4. De ledande i bankerna och industrin får alldeles för mycket inflytande,om inte staten har möjlighet att kontrollera det privata näringslivet-fjärde krysset <Se F.9 för fullständig frågetext> 1443 00. Frågan ej tillämplig 01. Inget parti 02. Moderaterna 03. Folkpartiet 04. Centerpartiet 2 05. Kristen Demokratisk Samling 3 06. Socialdemokraterna 7 07. Vänsterpartiet Kommunisterna 2 08. Annat parti 09. Vet inte 145 99. Ej svar
VAR 699 STATLIG KONTROLL 5 Loc 803 width 2 MD=99 F.9g.5. De ledande i bankerna och industrin får alldeles för mycket inflytande,om inte staten har möjlighet att kontrollera det privata näringslivet-femte krysset <Se F.9 för fullständig frågetext> 1452 00. Frågan ej tillämplig 01. Inget parti 02. Moderaterna 03. Folkpartiet 04. Centerpartiet 05. Kristen Demokratisk Samling 2 06. Socialdemokraterna 2 07. Vänsterpartiet Kommunisterna 1 08. Annat parti 09. Vet inte 145 99. Ej svar
VAR 700 STATLIG KONTROLL 6 Loc 805 width 2 MD=99 F.9g.6. De ledande i bankerna och industrin får alldeles för mycket inflytande,om inte staten har möjlighet att kontrollera det privata näringslivet-sjätte krysset <Se F.9 för fullständig frågetext> 1455 00. Frågan ej tillämplig 01. Inget parti 02. Moderaterna 03. Folkpartiet 04. Centerpartiet 05. Kristen Demokratisk Samling 06. Socialdemokraterna 2 07. Vänsterpartiet Kommunisterna 08. Annat parti 09. Vet inte 145 99. Ej svar
VAR 701 STATLIG KONTROLL 7 Loc 807 width 2 MD=99 F.9g.7. De ledande i bankerna och industrin får alldeles för mycket inflytande,om inte staten har möjlighet att kontrollera det privata näringslivet-sjunde krysset <Se F.9 för fullständig frågetext> 1456 00. Frågan ej tillämplig 01. Inget parti 02. Moderaterna 03. Folkpartiet 04. Centerpartiet 05. Kristen Demokratisk Samling 06. Socialdemokraterna 07. Vänsterpartiet Kommunisterna 1 08. Annat parti 09. Vet inte 145 99. Ej svar
VAR 702 STATLIG KONTROLL 8 Loc 809 width 2 MD=99 F.9g.8. De ledande i bankerna och industrin får alldeles för mycket inflytande,om inte staten har möjlighet att kontrollera det privata näringslivet-åttonde krysset <Se F.9 för fullständig frågetext> 1457 00. Frågan ej tillämplig 01. Inget parti 02. Moderaterna 03. Folkpartiet 04. Centerpartiet 05. Kristen Demokratisk Samling 06. Socialdemokraterna 07. Vänsterpartiet Kommunisterna 08. Annat parti 09. Vet inte 145 99. Ej svar
VAR 703 MINDRE SOCIALT STÖD 1 Loc 811 width 2 MD=99 F.9h.1. Det har gått så långt med sociala reformer här i landet att staten i fortsättningen hellre borde minska än öka bidrag och stöd åt medborgarna -första <Se F.9 för fullständig frågetext> 187 01. Inget parti 693 02. Moderaterna 19 03. Folkpartiet 22 04. Centerpartiet 2 05. Kristen Demokratisk Samling 28 06. Socialdemokraterna 13 07. Vänsterpartiet Kommunisterna 7 08. Annat parti 499 09. Vet inte 132 99. Ej svar
VAR 704 MINDRE SOCIALT STÖD 2 Loc 813 width 2 MD=99 F.9h.2. Det har gått så långt med sociala reformer här i landet att staten i fortsättningen hellre borde minska än öka bidrag och stöd åt medborgarna -andra <Se F.9 för fullständig frågetext> 1352 00. Frågan ej tillämplig 01. Inget parti 8 02. Moderaterna 73 03. Folkpartiet 20 04. Centerpartiet 3 05. Kristen Demokratisk Samling 2 06. Socialdemokraterna 6 07. Vänsterpartiet Kommunisterna 08. Annat parti 6 09. Vet inte 132 99. Ej svar
VAR 705 MINDRE SOCIALT STÖD 3 Loc 815 width 2 MD=99 F.9h.3. Det har gått så långt med sociala reformer här i landet att staten i fortsättningen hellre borde minska än öka bidrag och stöd åt medborgarna -tredje <Se F.9 för fullständig frågetext> 1421 00. Frågan ej tillämplig 01. Inget parti 02. Moderaterna 1 03. Folkpartiet 46 04. Centerpartiet 1 05. Kristen Demokratisk Samling 06. Socialdemokraterna 1 07. Vänsterpartiet Kommunisterna 08. Annat parti 09. Vet inte 132 99. Ej svar
VAR 706 MINDRE SOCIALT STÖD 4 Loc 817 width 2 MD=99 F.9h.4. Det har gått så långt med sociala reformer här i landet att staten i fortsättningen hellre borde minska än öka bidrag och stöd åt medborgarna -fjärde <Se F.9 för fullständig frågetext> 1468 00. Frågan ej tillämplig 01. Inget parti 02. Moderaterna 03. Folkpartiet 04. Centerpartiet 2 05. Kristen Demokratisk Samling 06. Socialdemokraterna 07. Vänsterpartiet Kommunisterna 08. Annat parti 09. Vet inte 132 99. Ej svar
VAR 707 MINDRE SOCIALT STÖD 5 Loc 819 width 2 MD=99 F.9h.5. Det har gått så långt med sociala reformer här i landet att staten i fortsättningen hellre borde minska än öka bidrag och stöd åt medborgarna -femte <Se F.9 för fullständig frågetext> 1469 00. Frågan ej tillämplig 01. Inget parti 02. Moderaterna 03. Folkpartiet 04. Centerpartiet 05. Kristen Demokratisk Samling 1 06. Socialdemokraterna 07. Vänsterpartiet Kommunisterna 08. Annat parti 09. Vet inte 132 99. Ej svar
VAR 708 MINDRE SOCIALT STÖD 6 Loc 821 width 2 MD=99 F.9h.6. Det har gått så långt med sociala reformer här i landet att staten i fortsättningen hellre borde minska än öka bidrag och stöd åt medborgarna -sjätte <Se F.9 för fullständig frågetext> 1469 00. Frågan ej tillämplig 01. Inget parti 02. Moderaterna 03. Folkpartiet 04. Centerpartiet 05. Kristen Demokratisk Samling 06. Socialdemokraterna 1 07. Vänsterpartiet Kommunisterna 08. Annat parti 09. Vet inte 132 99. Ej svar
VAR 709 MINDRE SOCIALT STÖD 7 Loc 823 width 2 MD=99 F.9h.7. Det har gått så långt med sociala reformer här i landet att staten i fortsättningen hellre borde minska än öka bidrag och stöd åt medborgarna -sjunde <Se F.9 för fullständig frågetext> 1470 00. Frågan ej tillämplig 01. Inget parti 02. Moderaterna 03. Folkpartiet 04. Centerpartiet 05. Kristen Demokratisk Samling 06. Socialdemokraterna 07. Vänsterpartiet Kommunisterna 08. Annat parti 09. Vet inte 132 99. Ej svar
VAR 710 MINDRE SOCIALT STÖD 8 Loc 825 width 2 MD=99 F.9h.8. Det har gått så långt med sociala reformer här i landet att staten i fortsättningen hellre borde minska än öka bidrag och stöd åt medborgarna-åttonde <Se F.9 för fullständig frågetext> 1470 00. Frågan ej tillämplig 01. Inget parti 02. Moderaterna 03. Folkpartiet 04. Centerpartiet 05. Kristen Demokratisk Samling 06. Socialdemokraterna 07. Vänsterpartiet Kommunisterna 08. Annat parti 09. Vet inte 132 99. Ej svar
VAR 711 FÖRSTATLIGANDE 1 Loc 827 width 2 MD=99 F.9i.1. Det vore lyckligt om utvecklingen ginge därhän att staten övertog allt fler företag-första krysset <Se F.9 för fullständig frågetext> 27 01. Inget parti 8 02. Moderaterna 3 03. Folkpartiet 9 04. Centerpartiet 10 05. Kristen Demokratisk Samling 558 06. Socialdemokraterna 382 07. Vänsterpartiet Kommunisterna 12 08. Annat parti 456 09. Vet inte 137 99. Ej svar
VAR 712 FÖRSTATLIGANDE 2 Loc 829 width 2 MD=99 F.9i.2. Det vore lyckligt om utvecklingen ginge därhän att staten övertog allt fler företag-andra krysset <Se F.9 för fullständig frågetext> 1047 00. Frågan ej tillämplig 01. Inget parti 02. Moderaterna 03. Folkpartiet 04. Centerpartiet 05. Kristen Demokratisk Samling 7 06. Socialdemokraterna 389 07. Vänsterpartiet Kommunisterna 21 08. Annat parti 1 09. Vet inte 137 99. Ej svar
VAR 713 FÖRSTATLIGANDE 3 Loc 831 width 2 MD=99 F.9i.3. Det vore lyckligt om utvecklingen ginge därhän att staten övertog allt fler företag-tredje krysset <Se F.9 för fullständig frågetext> 1445 00. Frågan ej tillämplig 01. Inget parti 02. Moderaterna 03. Folkpartiet 04. Centerpartiet 05. Kristen Demokratisk Samling 06. Socialdemokraterna 5 07. Vänsterpartiet Kommunisterna 14 08. Annat parti 1 09. Vet inte 137 99. Ej svar
VAR 714 FÖRSTATLIGANDE 4 Loc 833 width 2 MD=99 F.9i.4. Det vore lyckligt om utvecklingen ginge därhän att staten övertog allt fler företag-fjärde krysset <Se F.9 för fullständig frågetext> 1464 00. Frågan ej tillämplig 01. Inget parti 02. Moderaterna 03. Folkpartiet 04. Centerpartiet 05. Kristen Demokratisk Samling 06. Socialdemokraterna 07. Vänsterpartiet Kommunisterna 1 08. Annat parti 09. Vet inte 137 99. Ej svar
VAR 715 FÖRSTATLIGANDE 5 Loc 835 width 2 MD=99 F.9i.5. Det vore lyckligt om utvecklingen ginge därhän att staten övertog allt fler företag-femte krysset <Se F.9 för fullständig frågetext> 1465 00. Frågan ej tillämplig 01. Inget parti 02. Moderaterna 03. Folkpartiet 04. Centerpartiet 05. Kristen Demokratisk Samling 06. Socialdemokraterna 07. Vänsterpartiet Kommunisterna 08. Annat parti 09. Vet inte 137 99. Ej svar
VAR 716 FÖRSTATLIGANDE 6 Loc 837 width 2 MD=99 F.9i.6. Det vore lyckligt om utvecklingen ginge därhän att staten övertog allt fler företag-sjätte krysset <Se F.9 för fullständig frågetext> 1465 00. Frågan ej tillämplig 01. Inget parti 02. Moderaterna 03. Folkpartiet 04. Centerpartiet 05. Kristen Demokratisk Samling 06. Socialdemokraterna 07. Vänsterpartiet Kommunisterna 08. Annat parti 09. Vet inte 137 99. Ej svar
VAR 717 FÖRSTATLIGANDE 7 Loc 839 width 2 MD=99 F.9i.7. Det vore lyckligt om utvecklingen ginge därhän att staten övertog allt fler företag-sjunde krysset <Se F.9 för fullständig frågetext> 1465 00. Frågan ej tillämplig 01. Inget parti 02. Moderaterna 03. Folkpartiet 04. Centerpartiet 05. Kristen Demokratisk Samling 06. Socialdemokraterna 07. Vänsterpartiet Kommunisterna 08. Annat parti 09. Vet inte 137 99. Ej svar
VAR 718 FÖRSTATLIGANDE 8 Loc 841 width 2 MD=99 F.9i.8. Det vore lyckligt om utvecklingen ginge därhän att staten övertog allt fler företag-åttonde krysset <Se F.9 för fullständig frågetext> 1465 00. Frågan ej tillämplig 01. Inget parti 02. Moderaterna 03. Folkpartiet 04. Centerpartiet 05. Kristen Demokratisk Samling 06. Socialdemokraterna 07. Vänsterpartiet Kommunisterna 08. Annat parti 09. Vet inte 137 99. Ej svar
VAR 719 POLITIKER-TJÄNSTEMÄN Loc 843 width 1 MD=9 F.10a. Anser Ni att samhällsproblemen helst skall lösas av politikerna,som sinsemellan rekommenderar olika lösningar, eller skall de helst lösas av tjänstemän som söker vara neutrala? 642 1. Av politiker 319 2. Av tjänstemän 561 3. Kan inte säga 80 9. Ej svar
VAR 720 BLANDEKONOMIN Loc 844 width 1 MD=9 F.10b. Vad av följande tycker Ni bör vara politikernas mål? 56 1. Blandekonomin avskaffas 247 2. Blandekonomin reformeras med mer statsingripanden 562 3. Blandekonomin reformeras med mindre statsingripanden 647 4. Ingen åsikt 90 9. Ej svar
VAR 721 SAMHÄLLSTYP Loc 845 width 1 MD=9 F.10c. Vill Ni ha ett samhälle där alla har det i stort sett lika bra eller ett samhälle där den som är duktig kan få det väsentligt bättre än andra? 585 1. Alla lika bra 619 2. Duktig väsentligt bättre 328 3. Tveksam 70 9. Ej svar
VAR 722 STAT-FÖRETAG-FACK Loc 846 width 1 MD=9 F.10d. Anser Ni att vårt land behöver ett mer utvecklat samarbete mellan staten, företagen och fackföreningarna ELLER behöver vi tvärtom ett minskat beroende mellan stat, företag och fackföreningar? 902 1. Utvecklat samarbete 331 2. Minskat beroende 301 3. Ingen åsikt 68 9. Ej svar
VAR 723 VAL 76 Loc 847 width 1 MD=9 F.11. Röstade Ni vid riksdagsvalet för 3 år sedan (1976), eller röstade Ni inte då av något eller några av nämnda skäl? 1337 1. Röstade 1976 27 2. Inget parti passade 3 3. Sjuk,klen (själv eller anhörig) 5 4. Hindrad av arbete (bortrest el dyl) 12 5. Ointresserad av valet 156 6. Var inte röstberättigad då 27 7. Röstade inte av annat skäl 35 9. Ej svar
VAR 724 PARTIVAL NU Loc 848 width 2 MD=99 F.12a. På vilket parti tror Ni att Ni skulle rösta om det var riksdagsval idag? (Om Ni inte är röstberättigad:Om Ni vore röstberättigad). 283 01. Moderaterna 176 02. Folkpartiet 234 03. Centerpartiet 23 04. Kristen Demokratisk Samling 464 05. Socialdemokraterna 40 06. Vänsterpartiet Kommunisterna 10 07. Något av övriga partier 37 08. Skulle ej rösta 155 09. Vet ej 180 99. Ej svar
VAR 725 PARTIVAL 76 Loc 850 width 2 MD=99 F.12b. Om Ni röstade vid förra riksdagsvalet (1976):Vilket parti röstade Ni på vid det riksdagsvalet? 265 00. Frågan ej tillämplig 230 01. Moderaterna 173 02. Folkpartiet 326 03. Centerpartiet 19 04. Kristen Demokratisk Samling 484 05. Socialdemokraterna 48 06. Vänsterpartiet Kommunisterna 5 07. Något av övriga partier 08. Skulle ej rösta 11 09. Vet ej 41 99. Ej svar
VAR 726 VAL NU:SÄKERHET Loc 852 width 1 MD=9 F.12c. Det parti Ni tror eller vet att Ni skulle rösta på om det vore val idag:Hur säker är Ni på att det skulle bli just det partiet? 372 0. Frågan ej tillämplig 568 1. Absolut säker 419 2. Ganska säker 172 3. Något osäker 55 4. I hög grad osäker 16 9. Ej svar
VAR 727 PARTI:STORLEK Loc 853 width 1 MD=9 F.13a. Hur mycket betyder följande när Ni bestämmer Er hur Ni skall rösta? F.13a.1. Partiets storlek 57 1. Mycket 120 2. Ganska mycket 440 3. Ganska litet 700 4. Mycket litet eller inget 84 5. Tveksam 201 9. Ej svar
VAR 728 PARTI:LEDARE Loc 854 width 1 MD=9 F.13a.2. Partiledaren <Se F.13a för fullständig frågetext> 257 1. Mycket 518 2. Ganska mycket 357 3. Ganska litet 247 4. Mycket litet eller inget 59 5. Tveksam 164 9. Ej svar
VAR 729 PARTI:ORTSREPR. Loc 855 width 1 MD=9 F.13a.3. Partiets representanter på orten <Se F.13a för fullständig frågetext> 176 1. Mycket 393 2. Ganska mycket 403 3. Ganska litet 365 4. Mycket litet eller inget 75 5. Tveksam 190 9. Ej svar
VAR 730 PARTI:UTRÄTTAR Loc 856 width 1 MD=9 F.13a.4. Vad partiet vill uträtta <Se F.13a för fullständig frågetext> 1103 1. Mycket 334 2. Ganska mycket 22 3. Ganska litet 9 4. Mycket litet eller inget 33 5. Tveksam 101 9. Ej svar
VAR 731 PARTI:ÅSIKT Loc 857 width 1 MD=9 F.13a.5. Partiets åsikter i någon viss fråga <Se F.13a för fullständig frågetext> 479 1. Mycket 602 2. Ganska mycket 216 3. Ganska litet 59 4. Mycket litet eller inget 61 5. Tveksam 185 9. Ej svar
VAR 732 PARTI:SAMHÖRIGHET Loc 858 width 1 MD=9 F.13a.6. En känsla av samhörighet med partiet <Se F.13a för fullständig frågetext> 360 1. Mycket 470 2. Ganska mycket 276 3. Ganska litet 214 4. Mycket litet eller inget 108 5. Tveksam 174 9. Ej svar
VAR 733 PARTI:SOM NÄRST. Loc 859 width 1 MD=9 F.13a.7. Röstar som min man/hustru/fästman/fästmö eller som föräldrar <Se F.13a för fullständig frågetext> 71 1. Mycket 76 2. Ganska mycket 147 3. Ganska litet 954 4. Mycket litet eller inget 154 5. Tveksam 200 9. Ej svar
VAR 734 PARTI:FACKFÖRBUND Loc 860 width 1 MD=9 F.13a.8. Det fackförbund jag tillhör <Se F.13a för fullständig frågetext> 62 1. Mycket 99 2. Ganska mycket 143 3. Ganska litet 870 4. Mycket litet eller inget 150 5. Tveksam 278 9. Ej svar
VAR 735 PARTI:YRKE Loc 861 width 1 MD=9 F.13a.9. Det yrke jag har <Se F.13a för fullständig frågetext> 120 1. Mycket 177 2. Ganska mycket 192 3. Ganska litet 737 4. Mycket litet eller inget 134 5. Tveksam 242 9. Ej svar
VAR 736 PARTI:SAMHÄLLSKLASS Loc 862 width 1 MD=9 F.13a.10. Den samhällsklass jag tillhör <Se F.13a för fullständig frågetext> 196 1. Mycket 258 2. Ganska mycket 214 3. Ganska litet 652 4. Mycket litet eller inget 129 5. Tveksam 153 9. Ej svar
VAR 737 NYTT PARTI Loc 863 width 1 MD=9 F.13b. Tycker Ni det finns behov av ett nytt parti som passade Er bättre än de nuvarande partierna? 141 1. Mycket stort behov 175 2. Ganska stort behov 193 3. Ganska litet behov 787 4. Inget behov 242 5. Tveksam 64 9. Ej svar
VAR 738 BÄSTA REGERING Loc 864 width 2 MD=99 F.13c. Vad för slags regering tror Ni är bäst för vårt land i dagens läge? 364 01. En borgerlig regering av moderater,folkpartister och centerpartister 56 02. En regering av folkpartister och centerpartister 58 03. En ren folkpartiregering 48 04. En ren centerpartiregering 63 05. En rent moderat regering 300 06. En rent socialdemokratisk regering 110 07. En regering av socialdemokrater och folkpartister 59 08. En regering av socialdemokrater och centerpartister 114 09. En regering av socialdemokrater och vänsterpartiet kommunisterna 21 10. En regering av socialdemokrater,folkpartister och centerpartister 138 11. En "samlingsregering" av socialdemokrater, moderater,folkpartister och centerpartister 60 12. Annat slags regering 112 13. Ingen uppfattning 99 99. Ej svar
VAR 739 LÖNTAGARFONDER:FÖRSLAG A Loc 866 width 1 MD=9 F.14. Vad tycker Ni om följande förslag att bilda fonder för utveckling av näringslivet? F.14.A. Pengarna tas från löneutrymmet och placeras i fonder som LÅN,så att de kan tas ut av löntagarna efter t.ex. 5 år med normal bankränta 126 1. Mycket bra 422 2. Ganska bra 514 3. Tveksam,ingen uppfattning 199 4. Ganska illa 162 5. Mycket illa 179 9. Ej svar
VAR 740 LÖNTAGARFONDER:FÖRSLAG B Loc 867 width 1 MD=9 F.14.B. Pengarna tas från löneutrymmet och placeras i fonder,så att de visserligen inte kan tas ut av löntagarna men förvaltas för löntagarnas räkning av FACKFÖRBUNDEN <Se F.14 för fullständig frågetext> 30 1. Mycket bra 82 2. Ganska bra 478 3. Tveksam,ingen uppfattning 310 4. Ganska illa 479 5. Mycket illa 223 9. Ej svar
VAR 741 LÖNTAGARFONDER:FÖRSLAG C Loc 868 width 1 MD=9 F.14.C. Pengarna tas ut genom pristillägg på alla varor och placeras i en STATLIG utvecklingsfond <Se F.14 för fullständig frågetext> 19 1. Mycket bra 100 2. Ganska bra 449 3. Tveksam,ingen uppfattning 338 4. Ganska illa 466 5. Mycket illa 230 9. Ej svar
VAR 742 LÖNTAGARFONDER:FÖRSLAG D Loc 869 width 1 MD=9 F.14.D. Pengarna tas från löneutrymmet och går till en EKONOMISK FÖRENING PÅ ORTEN,som förvaltar dem för att utveckla ortens näringsliv.De kan tas ut av löntagarna efter t.ex. 10 år med normal bankränta. <Se F.14 för fullständig frågetext> 59 1. Mycket bra 340 2. Ganska bra 547 3. Tveksam,ingen uppfattning 228 4. Ganska illa 215 5. Mycket illa 213 9. Ej svar
VAR 743 LÖNTAGARFONDER:FÖRSLAG E Loc 870 width 1 MD=9 F.14.E. Löntagarna får aktier motsvarande en viss del av de större företagens vinster. Aktierna förvaltas i kollektiva fonder av representanter för ALLA löntagare. De kan inte omsättas i pengar men löntagarna får därigenom makt att förbättra arbetsvillkoren. <Se F.14 för fullständig frågetext> 118 1. Mycket bra 297 2. Ganska bra 590 3. Tveksam,ingen uppfattning 194 4. Ganska illa 218 5. Mycket illa 185 9. Ej svar
VAR 744 KÄRNKRAFTSFRÅGAN:VIKTIG Loc 871 width 1 MD=9 F.15. Det diskuteras om Sverige skall ha kärnkraft eller inte.Hur viktig tycker Ni den frågan är? 1056 1. Mycket viktig 370 2. Ganska viktig 49 3. Inte särskilt viktig 23 4. Inte alls viktig 69 5. Tveksam 35 9. Ej svar
VAR 745 KÄRNKRAFTSFRÅGAN:ÅSIKT Loc 872 width 1 MD=9 F.16a. Vad anser Ni för Er del? 522 1. Vi bör helt avstå från kärnkraftsenergi 512 2. Vi bör satsa försiktigt men bara på kärnkraft som inte kan utnyttjas till atombomber 212 3. Vi bör snabbt skaffa oss kärnkraft som fyller vårt energibehov,men inte kärnkraft som kan utnyttjas till atombomber 103 4. Vi bör snabbt skaffa oss den effektivaste och billigaste kärnkraftsenergi vi kan åstadkomma 176 5. Kan inte säga 77 9. Ej svar
VAR 746 KÄRNKRAFTSFRÅGAN:SÄKER Loc 873 width 1 MD=9 F.16b. Om Ni har en åsikt om kärnkraftspolitiken:Hur säker är Ni på att Sverige bör handla så i kärnkraftsfrågan? 253 0. Frågan ej tillämplig 363 1. Mycket säker 656 2. Ganska säker 227 3. Ganska tveksam 64 4. Mycket tveksam 39 9. Ej svar
VAR 747 AKTIONSGRUPPER 1 Loc 874 width 1 MD=9 F.16c. Kan folk som samlas och protesterar,s.k. fria aktionsgrupper,åstadkomma följande med sina protester? F.16c.1. Hindra kemisk insektsbesprutning? 693 1. Ja 269 2. Nej 577 3. Tveksam 63 9. Ej svar
VAR 748 AKTIONSGRUPPER 2 Loc 875 width 1 MD=9 F.16c.2. Hindra rivning av gammal stadsbebyggelse? <Se F.16c för fullständig frågetext> 457 1. Ja 450 2. Nej 622 3. Tveksam 73 9. Ej svar
VAR 749 AKTIONSGRUPPER 3 Loc 876 width 1 MD=9 F.16c.3. Hindra nedläggning av industrier? <Se F.16c för fullständig frågetext> 239 1. Ja 606 2. Nej 677 3. Tveksam 80 9. Ej svar
VAR 750 AKTIONSGRUPPER 4 Loc 877 width 1 MD=9 F.16c.4. Hindra byggnad av kärnkraftverk? <Se F.16c för fullständig frågetext> 267 1. Ja 559 2. Nej 707 3. Tveksam 69 9. Ej svar
VAR 751 AKTIONSGRUPPER 5 Loc 878 width 1 MD=9 F.16c.5. Hindra kraftverksbyggen i norrländska älvar? <Se F.16c för fullständig frågetext> 247 1. Ja 536 2. Nej 748 3. Tveksam 71 9. Ej svar
VAR 752 FÖRSTATLIGANDE:ÅSIKT Loc 879 width 1 MD=9 F.17a. Vad anser Ni om ett förstatligande av privata svenska företag? 39 1. Alla privata bör förstatligas 638 2. Vissa privata bör förstatligas 621 3. Inga privata bör förstatligas 247 4. Ingen åsikt,tveksam 57 9. Ej svar
VAR 753 FÖRSTATLIGANDE:VILKA 1 Loc 880 width 1 MD=9 F.17b. Om Ni anser att vissa företag bör övertas av staten:Vilka företag? F.17b.1. De allra största företagen 964 0. Frågan ej tillämplig 200 1. Ja 198 2. Nej 135 3. Tveksam 105 9. Ej svar
VAR 754 FÖRSTATLIGANDE:VILKA 2 Loc 881 width 1 MD=9 F.17b.2. Alla större företag <Se F.17b för fullständig frågetext> 964 0. Frågan ej tillämplig 98 1. Ja 246 2. Nej 169 3. Tveksam 125 9. Ej svar
VAR 755 FÖRSTATLIGANDE:VILKA 3 Loc 882 width 1 MD=9 F.17b.3. Alla utom småföretagen <Se F.17b för fullständig frågetext> 964 0. Frågan ej tillämplig 64 1. Ja 293 2. Nej 148 3. Tveksam 133 9. Ej svar
VAR 756 FÖRSTATLIGANDE:VILKA 4 Loc 883 width 1 MD=9 F.17b.4. Företag i Sverige som nu ägs av utländska koncerner <Se F.17b för fullständig frågetext> 964 0. Frågan ej tillämplig 312 1. Ja 97 2. Nej 146 3. Tveksam 83 9. Ej svar
VAR 757 FÖRSTATLIGANDE:VILKA 5 Loc 884 width 1 MD=9 F.17b.5. Svenska företag med dotterbolag i utlandet <Se F.17b för fullständig frågetext> 964 0. Frågan ej tillämplig 190 1. Ja 157 2. Nej 178 3. Tveksam 113 9. Ej svar
VAR 758 FÖRSTATLIGANDE:VILKA 6 Loc 885 width 1 MD=9 F.17b.6. En hel bransch som läkemedelsbranschen <Se F.17b för fullständig frågetext> 964 0. Frågan ej tillämplig 437 1. Ja 63 2. Nej 75 3. Tveksam 63 9. Ej svar
VAR 759 FÖRSTATLIGANDE:VILKA 7 Loc 886 width 1 MD=9 F.17b.7. En hel bransch som försäkringsbolagen <Se F.17b för fullständig frågetext> 964 0. Frågan ej tillämplig 298 1. Ja 134 2. Nej 132 3. Tveksam 74 9. Ej svar
VAR 760 FÖRSTATLIGANDE:VILKA 8 Loc 887 width 1 MD=9 F.17b.8. En hel bransch som bokförlagen <Se F.17b för fullständig frågetext> 964 0. Frågan ej tillämplig 76 1. Ja 284 2. Nej 168 3. Tveksam 110 9. Ej svar
VAR 761 FÖRSTATLIGANDE:VILKA 9 Loc 888 width 1 MD=9 F.17b.9. En hel bransch som bankerna <Se F.17b för fullständig frågetext> 964 0. Frågan ej tillämplig 248 1. Ja 174 2. Nej 133 3. Tveksam 83 9. Ej svar
VAR 762 FÖRSTATLIGANDE:VILKA 10 Loc 889 width 1 MD=9 F.17b.10. Enstaka företag med dålig ekonomi <Se F.17b för fullständig frågetext> 964 0. Frågan ej tillämplig 206 1. Ja 157 2. Nej 193 3. Tveksam 82 9. Ej svar
VAR 763 FÖRSTATLIGANDE:VILKA 11 Loc 890 width 1 MD=9 F.17b.11. Enstaka företag med dåliga produkter <Se F.17b för fullständig frågetext> 964 0. Frågan ej tillämplig 58 1. Ja 305 2. Nej 169 3. Tveksam 106 9. Ej svar
VAR 764 FÖRSTATLIGANDE:VILKA 12 Loc 891 width 1 MD=9 F.17b.12. Enstaka företag med mycket stora vinster <Se F.17b för fullständig frågetext> 964 0. Frågan ej tillämplig 147 1. Ja 229 2. Nej 166 3. Tveksam 96 9. Ej svar
VAR 765 FÖRSTATLIGANDE:VILKA 13 Loc 892 width 1 MD=9 F.17b.13. Företag med samhällsnyttig produktion <Se F.17b för fullständig frågetext> 964 0. Frågan ej tillämplig 298 1. Ja 132 2. Nej 136 3. Tveksam 72 9. Ej svar
VAR 766 FÖRSTATLIGANDE:VILKA 14 Loc 893 width 1 MD=9 F.17b.14. Enstaka företag som annars måste friställa anställda <Se F.17b för fullständig frågetext> 964 0. Frågan ej tillämplig 360 1. Ja 62 2. Nej 157 3. Tveksam 59 9. Ej svar
VAR 767 ÅSIKT:FÖRSÄKRINGSBOLAG Loc 894 width 1 MD=9 F.17c. Hur anser Ni att försäkringsbolagen,bokförlagen och bankerna sköter sig idag? F.17c.1. Försäkringsbolagen 769 1. De flesta sköter sig bra 444 2. Några sköter sig illa 104 3. De flesta sköter sig illa 231 4. Tveksam 54 9. Ej svar
VAR 768 ÅSIKT:BOKFÖRLAG Loc 895 width 1 MD=9 F.17c.2. Bokförlagen <Se F.17c för fullständig frågetext> 686 1. De flesta sköter sig bra 303 2. Några sköter sig illa 65 3. De flesta sköter sig illa 448 4. Tveksam 100 9. Ej svar
VAR 769 ÅSIKT:BANKER Loc 896 width 1 MD=9 F.17c.3. Bankerna <Se F.17c för fullständig frågetext> 1068 1. De flesta sköter sig bra 209 2. Några sköter sig illa 37 3. De flesta sköter sig illa 232 4. Tveksam 56 9. Ej svar
VAR 770 ERFARENHET:FÖRSÄKR.BOLAG Loc 897 width 1 MD=9 F.17d. Vilken är Er egen erfarenhet av försäkringsbolag och banker? F.17d.1. Försäkringsbolagen 281 1. Mycket god 557 2. Ganska god 504 3. Varken god eller dålig 150 4. Ganska dålig 47 5. Mycket dålig 63 9. Ej svar
VAR 771 ERFARENHET:BANKER Loc 898 width 1 MD=9 F.17d.2. Bankerna <Se F.17d för fullständig frågetext> 436 1. Mycket god 656 2. Ganska god 349 3. Varken god eller dålig 70 4. Ganska dålig 28 5. Mycket dålig 63 9. Ej svar
VAR 772 BANKSKÖTSEL 1 Loc 899 width 2 MD=99 F.18. Om Ni anser att några eller de flesta bankerna sköter sig illa:På vad sätt är bankerna inte bra? Flera svar kan lämnas. F.18.1. På vad sätt är bankerna inte bra-första krysset 1356 00. Frågan ej tillämplig 105 01. Orättvisa vid låneansökningar 18 02. Dålig service 27 03. Dålig offentlig insyn i bankaffärer 6 04. Gillar inte privatbankernas näringspolitik 5 05. Hjälper till vid valutasmuggling 6 06. De är alltför vinstgivande 4 07. Genom bankerna ligger alltför stor makt i privata händer 1 08. De utnyttjar företagens ekonomiska svårigheter 2 09. Annat 72 99. Ej svar
VAR 773 BANKSKÖTSEL 2 Loc 901 width 1 F.18.2. På vad sätt är bankerna inte bra-andra krysset <Se F.18 för fullständig frågetext> 1464 0. Frågan ej tillämplig 1. Orättvisa vid låneansökningar 25 2. Dålig service 36 3. Dålig offentlig insyn i bankaffärer 18 4. Gillar inte privatbankernas näringspolitik 22 5. Hjälper till vid valutasmuggling 16 6. De är alltför vinstgivande 12 7. Genom bankerna ligger alltför stor makt i privata händer 4 8. De utnyttjar företagens ekonomiska svårigheter 5 9. Annat
VAR 774 BANKSKÖTSEL 3 Loc 902 width 1 F.18.3. På vad sätt är bankerna inte bra-tredje krysset <Se F.18 för fullständig frågetext> 1496 0. Frågan ej tillämplig 1. Orättvisa vid låneansökningar 2. Dålig service 14 3. Dålig offentlig insyn i bankaffärer 16 4. Gillar inte privatbankernas näringspolitik 20 5. Hjälper till vid valutasmuggling 19 6. De är alltför vinstgivande 28 7. Genom bankerna ligger alltför stor makt i privata händer 7 8. De utnyttjar företagens ekonomiska svårigheter 2 9. Annat
VAR 775 BANKSKÖTSEL 4 Loc 903 width 1 F.18.4. På vad sätt är bankerna inte bra-fjärde krysset <Se F.18 för fullständig frågetext> 1541 0. Frågan ej tillämplig 1. Orättvisa vid låneansökningar 2. Dålig service 3. Dålig offentlig insyn i bankaffärer 7 4. Gillar inte privatbankernas näringspolitik 9 5. Hjälper till vid valutasmuggling 15 6. De är alltför vinstgivande 23 7. Genom bankerna ligger alltför stor makt i privata händer 4 8. De utnyttjar företagens ekonomiska svårigheter 3 9. Annat
VAR 776 BANKSKÖTSEL 5 Loc 904 width 1 F.18.5. På vad sätt är bankerna inte bra-femte krysset <Se F.18 för fullständig frågetext> 1564 0. Frågan ej tillämplig 1. Orättvisa vid låneansökningar 2. Dålig service 3. Dålig offentlig insyn i bankaffärer 4. Gillar inte privatbankernas näringspolitik 6 5. Hjälper till vid valutasmuggling 7 6. De är alltför vinstgivande 14 7. Genom bankerna ligger alltför stor makt i privata händer 10 8. De utnyttjar företagens ekonomiska svårigheter 1 9. Annat
VAR 777 BANKSKÖTSEL 6 Loc 905 width 1 F.18.6. På vad sätt är bankerna inte bra-sjätte krysset <Se F.18 för fullständig frågetext> 1582 0. Frågan ej tillämplig 1. Orättvisa vid låneansökningar 2. Dålig service 3. Dålig offentlig insyn i bankaffärer 4. Gillar inte privatbankernas näringspolitik 5. Hjälper till vid valutasmuggling 6 6. De är alltför vinstgivande 6 7. Genom bankerna ligger alltför stor makt i privata händer 8 8. De utnyttjar företagens ekonomiska svårigheter 9. Annat
VAR 778 BANKSKÖTSEL 7 Loc 906 width 1 F.18.7. På vad sätt är bankerna inte bra-sjunde krysset <Se F.18 för fullständig frågetext> 1593 0. Frågan ej tillämplig 1. Orättvisa vid låneansökningar 2. Dålig service 3. Dålig offentlig insyn i bankaffärer 4. Gillar inte privatbankernas näringspolitik 5. Hjälper till vid valutasmuggling 6. De är alltför vinstgivande 5 7. Genom bankerna ligger alltför stor makt i privata händer 3 8. De utnyttjar företagens ekonomiska svårigheter 1 9. Annat
VAR 779 BANKSKÖTSEL 8 Loc 907 width 1 F.18.8. På vad sätt är bankerna inte bra-åttonde krysset <Se F.18 för fullständig frågetext> 1599 0. Frågan ej tillämplig 1. Orättvisa vid låneansökningar 2. Dålig service 3. Dålig offentlig insyn i bankaffärer 4. Gillar inte privatbankernas näringspolitik 5. Hjälper till vid valutasmuggling 6. De är alltför vinstgivande 7. Genom bankerna ligger alltför stor makt i privata händer 3 8. De utnyttjar företagens ekonomiska svårigheter 9. Annat
VAR 780 BANKSKÖTSEL 9 Loc 908 width 1 F.18.9. På vad sätt är bankerna inte bra-nionde krysset <Se F.18 för fullständig frågetext> 1600 0. Frågan ej tillämplig 1. Orättvisa vid låneansökningar 2. Dålig service 3. Dålig offentlig insyn i bankaffärer 4. Gillar inte privatbankernas näringspolitik 5. Hjälper till vid valutasmuggling 6. De är alltför vinstgivande 7. Genom bankerna ligger alltför stor makt i privata händer 8. De utnyttjar företagens ekonomiska svårigheter 2 9. Annat
VAR 781 BANKSKÖTSEL 10 Loc 909 width 1 MD=9 F.18.10. På vad sätt är bankerna inte bra-tionde krysset <Se F.18 för fullständig frågetext> 1529 0. Frågan ej tillämplig 19 1. Anser inget av de alternativ som angetts i F18.1-9 lämpligt 54 9. Ej svar
VAR 782 LÖSA UPPGIFT TILLSAMMANS Loc 910 width 1 MD=9 F.19. Här är en rad påståenden.Stämmer de med Er egen uppfattning? F.19.1. Att lösa en uppgift tillsammans med andra ger mer tillfredsställelse än att klara uppgiften ensam 271 1. Ja absolut 536 2. Ja 269 3. Tveksam,vet inte 363 4. Nej 110 5. Nej absolut inte 53 9. Ej svar
VAR 783 FÖRETAGSVINSTER Loc 911 width 1 MD=9 F.19.2. Det är främst Sveriges arbetare som skapar företagens vinster <Se F.19 för fullständig frågetext> 255 1. Ja absolut 453 2. Ja 396 3. Tveksam,vet inte 348 4. Nej 87 5. Nej absolut inte 63 9. Ej svar
VAR 784 FÖRTRYCK Loc 912 width 1 MD=9 F.19.3. Arbetare och tjänstemän förtrycks i det här landet också <Se F.19 för fullständig frågetext> 52 1. Ja absolut 243 2. Ja 352 3. Tveksam,vet inte 664 4. Nej 228 5. Nej absolut inte 63 9. Ej svar
VAR 785 ALLA SKALL BESTÄMMA Loc 913 width 1 MD=9 F.19.4. Det är viktigt att alla eller de flesta i ett folk eller ett förbund kan vara med och bestämma i frågor som rör dem själva <Se F.19 för fullständig frågetext> 509 1. Ja absolut 832 2. Ja 142 3. Tveksam,vet inte 44 4. Nej 12 5. Nej absolut inte 63 9. Ej svar
VAR 786 HÖGRE LÖN Loc 914 width 1 MD=9 F.19.5. De som har smutsiga och tråkiga arbeten borde ha högre lön än de med fina och intressanta arbeten <Se F.19 för fullständig frågetext> 241 1. Ja absolut 478 2. Ja 517 3. Tveksam,vet inte 289 4. Nej 31 5. Nej absolut inte 46 9. Ej svar
VAR 787 INKOMSTUTJÄMNING Loc 915 width 1 MD=9 F.19.6. Jag föredrar en fullständig inkomstutjämning även om det skulle innebära att jag själv får sämre ekonomiskt <Se F.19 för fullständig frågetext> 110 1. Ja absolut 264 2. Ja 456 3. Tveksam,vet inte 493 4. Nej 215 5. Nej absolut inte 64 9. Ej svar
VAR 788 DEMONSTRATIONER Loc 916 width 1 MD=9 F.19.7. Jag deltar gärna i demonstrationer mot något som jag anser orätt <Se F.19 för fullständig frågetext> 113 1. Ja absolut 343 2. Ja 337 3. Tveksam,vet inte 607 4. Nej 145 5. Nej absolut inte 57 9. Ej svar
VAR 789 HÖGINKOMSTBESKATTNING Loc 917 width 1 MD=9 F.19.8. De högre inkomsttagarna borde beskattas hårdare <Se F.19 för fullständig frågetext> 161 1. Ja absolut 282 2. Ja 416 3. Tveksam,vet inte 511 4. Nej 177 5. Nej absolut inte 55 9. Ej svar
VAR 790 AVSKEDA ANSTÄLLDA Loc 918 width 1 MD=9 F.19.9. Ett företag bör inte ha rätt att avskeda anställda,om företaget är olönsamt <Se F.19 för fullständig frågetext> 147 1. Ja absolut 273 2. Ja 615 3. Tveksam,vet inte 397 4. Nej 88 5. Nej absolut inte 82 9. Ej svar
VAR 791 FÖRÄNDRA MED VÅLD Loc 919 width 1 MD=9 F.19.10. Det är rätt att gripa till våld för att förändra ett samhälle som många vantrivs i <Se F.19 för fullständig frågetext> 22 1. Ja absolut 65 2. Ja 201 3. Tveksam,vet inte 682 4. Nej 570 5. Nej absolut inte 62 9. Ej svar
VAR 792 AVSKAFFA BETYG Loc 920 width 1 MD=9 F.19.11. Alla betyg i skolor och på arbetsplatser bör avskaffas <Se F.19 för fullständig frågetext> 54 1. Ja absolut 110 2. Ja 261 3. Tveksam,vet inte 706 4. Nej 420 5. Nej absolut inte 51 9. Ej svar
VAR 793 PROPAGERA FÖR ÅSIKT Loc 921 width 1 MD=9 F.19.12. Man skall ha rätt att propagera för vilka politiska åsikter som helst <Se F.19 för fullständig frågetext> 421 1. Ja absolut 771 2. Ja 232 3. Tveksam,vet inte 87 4. Nej 29 5. Nej absolut inte 62 9. Ej svar
VAR 794 SKATTEFUSK Loc 922 width 1 MD=9 F.19.13. Man måste "skattefuska" om man kan,därför att skatterna är så höga/orättvisa <Se F.19 för fullständig frågetext> 61 1. Ja absolut 146 2. Ja 222 3. Tveksam,vet inte 718 4. Nej 404 5. Nej absolut inte 51 9. Ej svar
VAR 795 ANSTÄLLDA TAR MAKTEN Loc 923 width 1 MD=9 F.19.14. Det blir inte bättre för alla i vårt land förrän de anställda själva tar makten över näringslivet <Se F.19 för fullständig frågetext> 74 1. Ja absolut 79 2. Ja 575 3. Tveksam,vet inte 422 4. Nej 385 5. Nej absolut inte 67 9. Ej svar
VAR 796 AVSTÅ FRÅN KÄRNKRAFTEN Loc 924 width 1 MD=9 F.19.15. Jag föredrar att vi avstår från kärnkraften även om det skulle innebära att landets ekonomi försämras och arbetslösheten ökar <Se F.19 för fullständig frågetext> 159 1. Ja absolut 244 2. Ja 413 3. Tveksam,vet inte 464 4. Nej 273 5. Nej absolut inte 49 9. Ej svar
VAR 797 FÖRETAGSVINSTER Loc 925 width 1 MD=9 F.19.16. De anställda har samma rätt till företagens vinster som företagsägare <Se F.19 för fullständig frågetext> 182 1. Ja absolut 402 2. Ja 367 3. Tveksam,vet inte 466 4. Nej 124 5. Nej absolut inte 61 9. Ej svar
VAR 798 FACKLIG MAKT Loc 926 width 1 MD=9 F.19.17. Ekonomisk makt samlad hos FACKFÖRBUNDEN medför risk för maktmissbruk <Se F.19 för fullständig frågetext> 347 1. Ja absolut 593 2. Ja 413 3. Tveksam,vet inte 137 4. Nej 41 5. Nej absolut inte 71 9. Ej svar
VAR 799 FÖRMÖGENHET Loc 927 width 1 MD=9 F.19.18. Det är berömvärt när föräldrar skapar en förmögenhet för att barnen skall få det bättre <Se F.19 för fullständig frågetext> 120 1. Ja absolut 388 2. Ja 529 3. Tveksam,vet inte 402 4. Nej 100 5. Nej absolut inte 63 9. Ej svar
VAR 800 GÄRNA EGEN FÖRETAGARE Loc 928 width 1 MD=9 F.19.19. Jag skulle gärna vilja vara egen företagare <Se F.19 för fullständig frågetext> 73 1. Ja absolut 201 2. Ja 386 3. Tveksam,vet inte 612 4. Nej 237 5. Nej absolut inte 93 9. Ej svar
VAR 801 JÄMSTÄLLT SAMHÄLLE Loc 929 width 1 MD=9 F.19.20. Ett samhälle där alla människor är jämställda vore ett tråkigt samhälle <Se F.19 för fullständig frågetext> 255 1. Ja absolut 508 2. Ja 343 3. Tveksam,vet inte 322 4. Nej 101 5. Nej absolut inte 73 9. Ej svar
VAR 802 FÄRRE LAGAR Loc 930 width 1 MD=9 F.19.21. Vi skall ha så lite lagar som möjligt och i stället mera fria överenskommelser <Se F.19 för fullständig frågetext> 76 1. Ja absolut 297 2. Ja 540 3. Tveksam,vet inte 495 4. Nej 127 5. Nej absolut inte 67 9. Ej svar
VAR 803 TILLÅT MINDRE BROTT Loc 931 width 1 MD=9 F.19.22. Det är bättre att tillåta några mindre väsentliga lagöverträdelser än att staten kontrollerar allt vi gör <Se F.19 för fullständig frågetext> 188 1. Ja absolut 668 2. Ja 445 3. Tveksam,vet inte 190 4. Nej 41 5. Nej absolut inte 70 9. Ej svar
VAR 804 MULTINATIONELLA Loc 932 width 1 MD=9 F.19.23. Det är alltför många utländska storföretag som har dotterbolag i Sverige <Se F.19 för fullständig frågetext> 189 1. Ja absolut 466 2. Ja 632 3. Tveksam,vet inte 222 4. Nej 32 5. Nej absolut inte 61 9. Ej svar
VAR 805 PRIVAT FÖRETAGSAMHET Loc 933 width 1 MD=9 F.19.24. Framgångsrik privat företagsamhet är nödvändig för att alla i vårt land skall få det bättre <Se F.19 för fullständig frågetext> 361 1. Ja absolut 649 2. Ja 357 3. Tveksam,vet inte 134 4. Nej 38 5. Nej absolut inte 63 9. Ej svar
VAR 806 PÅ ANDRAS BEKOSTNAD Loc 934 width 1 MD=9 F.19.25. Man kan få det bättre endast på andras bekostnad <Se F.19 för fullständig frågetext> 21 1. Ja absolut 84 2. Ja 244 3. Tveksam,vet inte 859 4. Nej 324 5. Nej absolut inte 70 9. Ej svar
VAR 807 MYNDIGHETSBELUT Loc 935 width 1 MD=9 F.19.26. Myndigheterna fattar alltför många viktiga beslut utan tillräcklig känsla för hur de drabbar de enskilda människorna <Se F.19 för fullständig frågetext> 412 1. Ja absolut 780 2. Ja 282 3. Tveksam,vet inte 64 4. Nej 7 5. Nej absolut inte 57 9. Ej svar
VAR 808 EFFEKT:LEDARE Loc 936 width 1 MD=9 F.20a. Hur mycket har följande betytt för den politiska uppfattning Ni har? F.20a.1. Dagstidnings ledare 134 1. Mycket 515 2. Något 706 3. Inget 112 4. Tveksam 135 9. Ej svar
VAR 809 EFFEKT:REFERAT Loc 937 width 1 MD=9 F.20a.2. Dagstidnings referat av politiska tal <Se F.20a för fullständig frågetext> 104 1. Mycket 564 2. Något 663 3. Inget 122 4. Tveksam 149 9. Ej svar
VAR 810 EFFEKT:NYHETER Loc 938 width 1 MD=9 F.20a.3. Dagstidnings nyhetsartiklar <Se F.20a för fullständig frågetext> 227 1. Mycket 678 2. Något 453 3. Inget 111 4. Tveksam 133 9. Ej svar
VAR 811 EFFEKT:POPULÄRPRESSEN Loc 939 width 1 MD=9 F.20a.4. Populärpressen <Se F.20a för fullständig frågetext> 16 1. Mycket 160 2. Något 1089 3. Inget 145 4. Tveksam 192 9. Ej svar
VAR 812 EFFEKT:PARTIPOL.TIDN. Loc 940 width 1 MD=9 F.20a.5. Partipolitiska tidningar <Se F.20a för fullständig frågetext> 98 1. Mycket 381 2. Något 849 3. Inget 113 4. Tveksam 161 9. Ej svar
VAR 813 EFFEKT:FACKF.TIDN. Loc 941 width 1 MD=9 F.20a.6. Fackförbundstidningar <Se F.20a för fullständig frågetext> 86 1. Mycket 376 2. Något 878 3. Inget 95 4. Tveksam 167 9. Ej svar
VAR 814 EFFEKT:ANDRA POL.TIDN. Loc 942 width 1 MD=9 F.20a.7. Andra politiska tidningar <Se F.20a för fullständig frågetext> 40 1. Mycket 256 2. Något 982 3. Inget 144 4. Tveksam 180 9. Ej svar
VAR 815 EFFEKT:SKÖNLITTERATUR Loc 943 width 1 MD=9 F.20a.8. Skönlitteratur <Se F.20a för fullständig frågetext> 81 1. Mycket 329 2. Något 882 3. Inget 138 4. Tveksam 172 9. Ej svar
VAR 816 EFFEKT:KLASS.POL.BÖCKER Loc 944 width 1 MD=9 F.20a.9. Klassiska politiska böcker <Se F.20a för fullständig frågetext> 63 1. Mycket 252 2. Något 974 3. Inget 130 4. Tveksam 183 9. Ej svar
VAR 817 EFFEKT:AKT.DEBATTBÖCKER Loc 945 width 1 MD=9 F.20a.10. Aktuella debattböcker <Se F.20a för fullständig frågetext> 76 1. Mycket 402 2. Något 818 3. Inget 129 4. Tveksam 177 9. Ej svar
VAR 818 EFFEKT:VALMÖTEN Loc 946 width 1 MD=9 F.20a.11. Politiska valmöten och andra möten <Se F.20a för fullständig frågetext> 108 1. Mycket 390 2. Något 825 3. Inget 111 4. Tveksam 168 9. Ej svar
VAR 819 EFFEKT:STUDIECIRKLAR Loc 947 width 1 MD=9 F.20a.12. Studiecirklar,föreningsmöten <Se F.20a för fullständig frågetext> 126 1. Mycket 329 2. Något 888 3. Inget 100 4. Tveksam 159 9. Ej svar
VAR 820 EFFEKT:ANHÖRIGA Loc 948 width 1 MD=9 F.20a.13. Anhöriga <Se F.20a för fullständig frågetext> 166 1. Mycket 692 2. Något 522 3. Inget 74 4. Tveksam 148 9. Ej svar
VAR 821 EFFEKT:KAMRATER Loc 949 width 1 MD=9 F.20a.14. Kamrater <Se F.20a för fullständig frågetext> 125 1. Mycket 606 2. Något 628 3. Inget 82 4. Tveksam 161 9. Ej svar
VAR 822 EFFEKT:RADIO Loc 950 width 1 MD=9 F.20a.15. Radio <Se F.20a för fullständig frågetext> 199 1. Mycket 774 2. Något 414 3. Inget 83 4. Tveksam 132 9. Ej svar
VAR 823 EFFEKT:TELEVISION Loc 951 width 1 MD=9 F.20a.16. Television <Se F.20a för fullständig frågetext> 308 1. Mycket 809 2. Något 314 3. Inget 73 4. Tveksam 98 9. Ej svar
VAR 824 EFFEKT:LÄRARE Loc 952 width 1 MD=9 F.20a.17. Lärare <Se F.20a för fullständig frågetext> 30 1. Mycket 219 2. Något 1058 3. Inget 116 4. Tveksam 179 9. Ej svar
VAR 825 INFO:LÄNDER 1 Loc 953 width 1 MD=9 F.20b. Var får Ni veta mest om andra länder,andra människor osv.? Högst två svar. F.20b.1. Andra länder-första krysset 972 1. Dagstidning 25 2. Veckotidning 12 3. Fackpress 13 4. Fackförbundstidning 175 5. Böcker 355 6. Radio/Television 50 9. Ej svar
VAR 826 INFO:LÄNDER 2 Loc 954 width 1 MD=9 F.20b.2. Andra länder-andra krysset <Se F.20b för fullständig frågetext> 549 0. Frågan ej tillämplig 1. Dagstidning 15 2. Veckotidning 10 3. Fackpress 5 4. Fackförbundstidning 80 5. Böcker 943 6. Radio/Television 9. Ej svar
VAR 827 INFO:MÄNNISKOR 1 Loc 955 width 1 MD=9 F.20b.3. Andra människor-första krysset <Se F.20b för fullständig frågetext> 708 1. Dagstidning 183 2. Veckotidning 22 3. Fackpress 17 4. Fackförbundstidning 220 5. Böcker 276 6. Radio/Television 176 9. Ej svar
VAR 828 INFO:MÄNNISKOR 2 Loc 956 width 1 MD=9 F.20b.4. Andra människor-andra krysset <Se F.20b för fullständig frågetext> 694 0. Frågan ej tillämplig 2 1. Dagstidning 49 2. Veckotidning 7 3. Fackpress 9 4. Fackförbundstidning 132 5. Böcker 709 6. Radio/Television 9. Ej svar
VAR 829 INFO:ERT LIV 1 Loc 957 width 1 MD=9 F.20b.5. Hur Ni kan få ut mera av Ert liv-första krysset <Se F.20b för fullständig frågetext> 340 1. Dagstidning 96 2. Veckotidning 95 3. Fackpress 34 4. Fackförbundstidning 500 5. Böcker 133 6. Radio/Television 404 9. Ej svar
VAR 830 INFO:ERT LIV 2 Loc 958 width 1 MD=9 F.20b.6. Hur Ni kan få ut mera av Ert liv-andra krysset <Se F.20b för fullständig frågetext> 1068 0. Frågan ej tillämplig 2 1. Dagstidning 15 2. Veckotidning 12 3. Fackpress 7 4. Fackförbundstidning 193 5. Böcker 305 6. Radio/Television 9. Ej svar
VAR 831 INFO:SAMHÄLLET 1 Loc 959 width 1 MD=9 F.20b.7. Vad Ni kan begära av "samhället"-första krysset <Se F.20b för fullständig frågetext> 671 1. Dagstidning 11 2. Veckotidning 117 3. Fackpress 120 4. Fackförbundstidning 82 5. Böcker 186 6. Radio/Television 415 9. Ej svar
VAR 832 INFO:SAMHÄLLET 2 Loc 960 width 1 MD=9 F.20b.8. Vad Ni kan begära av "samhället"-andra krysset <Se F.20b för fullständig frågetext> 906 0. Frågan ej tillämplig 1 1. Dagstidning 6 2. Veckotidning 39 3. Fackpress 68 4. Fackförbundstidning 49 5. Böcker 533 6. Radio/Television 9. Ej svar
VAR 833 FÖRÄLDRAHEM Loc 961 width 1 MD=9 F.21a. Hur vill Ni beteckna Ert föräldrahem? 38 1. Mycket god ekonomi 174 2. Över genomsnittlig ekonomi 854 3. Genomsnittlig ekonomi 290 4. Under genomsnittlig ekonomi 105 5. Mycket under genomsnittlig ekonomi 81 6. Kan inte säga 60 9. Ej svar
VAR 834 INRIKTNING:FÖRÄLDRAHEM Loc 962 width 1 MD=9 F.21b. Vilken åsiktsinriktning tycker Ni passar BÄST in på följande? F.21b.1. Ert föräldrahem 572 1. Socialistisk 594 2. Borgerlig 118 3. Ingendera 234 4. Kan inte säga 84 9. Ej svar
VAR 835 INRIKTNING:LÄRARE Loc 963 width 1 MD=9 F.21b.2. De viktigaste lärarna i skolan <Se F.21b för fullständig frågetext> 69 1. Socialistisk 486 2. Borgerlig 190 3. Ingendera 682 4. Kan inte säga 175 9. Ej svar
VAR 836 INRIKTNING:SKOLKAMRATER Loc 964 width 1 MD=9 F.21b.3. De skolkamrater Ni kände bäst <Se F.21b för fullständig frågetext> 251 1. Socialistisk 315 2. Borgerlig 232 3. Ingendera 625 4. Kan inte säga 179 9. Ej svar
VAR 837 INRIKTNING:VÄNNER Loc 965 width 1 MD=9 F.21b.4. De flesta av Era nuvarande fritidsvänner <Se F.21b för fullständig frågetext> 355 1. Socialistisk 469 2. Borgerlig 177 3. Ingendera 417 4. Kan inte säga 184 9. Ej svar
VAR 838 AKTIER 1 Loc 966 width 1 MD=9 F.21c. Vad skulle kunna vara anledning för Er att köpa börsnoterade aktier idag? Flera svar kan lämnas. F.21c.1. Anledning till aktieköp-första krysset 241 1. Ger mer än bankränta 170 2. Bättre än annan penningplacering 173 3. Chans till ordentlig vinst 103 4. Stöd åt svenska företag 28 5. Inflytande vid viktiga beslut om företagen 394 6. Inget talar för aktieköp idag 409 7. Ingen uppfattning 84 9. Ej svar
VAR 839 AKTIER 2 Loc 967 width 1 F.21c.2. Anledning till aktieköp-andra krysset <Se F.21c för fullständig frågetext> 1124 0. Frågan ej tillämplig 1. Ger mer än bankränta 97 2. Bättre än annan penningplacering 93 3. Chans till ordentlig vinst 139 4. Stöd åt svenska företag 33 5. Inflytande vid viktiga beslut om företagen 80 6. Inget talar för aktieköp idag 36 7. Ingen uppfattning
VAR 840 AKTIER 3 Loc 968 width 1 F.21c.3. Anledning till aktieköp-tredje krysset <Se F.21c för fullständig frågetext> 1459 0. Frågan ej tillämplig 1. Ger mer än bankränta 2. Bättre än annan penningplacering 54 3. Chans till ordentlig vinst 45 4. Stöd åt svenska företag 23 5. Inflytande vid viktiga beslut om företagen 16 6. Inget talar för aktieköp idag 5 7. Ingen uppfattning
VAR 841 AKTIER 4 Loc 969 width 1 F.21c.4. Anledning till aktieköp-fjärde krysset <Se F.21c för fullständig frågetext> 1571 0. Frågan ej tillämplig 1. Ger mer än bankränta 2. Bättre än annan penningplacering 3. Chans till ordentlig vinst 16 4. Stöd åt svenska företag 4 5. Inflytande vid viktiga beslut om företagen 9 6. Inget talar för aktieköp idag 2 7. Ingen uppfattning
VAR 842 AKTIER 5 Loc 970 width 1 F.21c.5. Anledning till aktieköp-femte krysset <Se F.21c för fullständig frågetext> 1598 0. Frågan ej tillämplig 1. Ger mer än bankränta 2. Bättre än annan penningplacering 3. Chans till ordentlig vinst 4. Stöd åt svenska företag 4 5. Inflytande vid viktiga beslut om företagen 6. Inget talar för aktieköp idag 7. Ingen uppfattning
VAR 843 AKTIER 6 Loc 971 width 1 F.21c.6. Anledning till aktieköp-sjätte krysset <Se F.21c för fullständig frågetext> 1599 0. Frågan ej tillämplig 1. Ger mer än bankränta 2. Bättre än annan penningplacering 3. Chans till ordentlig vinst 4. Stöd åt svenska företag 5. Inflytande vid viktiga beslut om företagen 3 6. Inget talar för aktieköp idag 7. Ingen uppfattning
VAR 844 FACKORGANISATION Loc 972 width 1 MD=9 F.22a. Tillhör Ni någon facklig organisation? ÄVEN PENSIONÄRER 494 1. Landsorganisationen-förbund 314 2. Tjänstemännens Centralorganisation-förbund 89 3. Sveriges Akademikers centralorg.-förbund 100 4. Annan facklig organisation 491 5. Ingen facklig organisation 114 9. Ej svar
VAR 845 FACKORG.:RESULTAT Loc 973 width 1 MD=9 F.22b. Om Ni är medlem av något fackligt förbund:Är Ni nöjd med vad Ert förbund åstadkommit under 1978? ÄVEN PENSIONÄRER 605 0. Frågan ej tillämplig 33 1. Mycket nöjd 254 2. Ganska nöjd 468 3. Varken nöjd eller missnöjd 117 4. Ganska missnöjd 51 5. Mycket missnöjd 51 6. Tveksam 23 9. Ej svar
VAR 846 LO:FÖRBUND Loc 974 width 1 MD=9 F.22c. Om Ni tillhör landsorganisation-förbund:Är det något av följande förbund? ÄVEN PENSIONÄRER 1108 0. Frågan ej tillämplig 34 1. Byggnadsarbetareförbundet 34 2. Fabriksarbetareförbundet 45 3. Handelsanställdas förbund 123 4. Kommunalarbetareförbundet 88 5. Metallindustriarbetareförbundet 58 6. Statsanställdas förbund 104 7. Inget av dessa förbund 8 9. Ej svar
VAR 847 LO:KOLLEKTIVANSLUTEN Loc 975 width 1 MD=9 F.22d. Om Ni tillhör landsorganisation-förbund:Är Er lokala fackförening kollektivansluten? ÄVEN PENSIONÄRER 1108 0. Frågan ej tillämplig 342 1. Ja 30 2. Nej 112 3. Vet inte 10 9. Ej svar
VAR 848 TCO:FÖRBUND Loc 976 width 1 MD=9 F.22e. Om Ni tillhör Tjänstemännens Centralorganisation-förbund:Är det något av följande förbund? ÄVEN PENSIONÄRER 1288 0. Frågan ej tillämplig 83 1. Industritjänstemannaförbundet 58 2. Kommunaltjänstemannaförbundet 77 3. Statstjänstemannaförbundet 91 4. Inget av dessa förbund 5 9. Ej svar
VAR 849 LÖNSAMHET Loc 977 width 1 MD=9 F.23a. Om Ni är löntagare (även deltidsanställd):Hur viktigt är följande för att Ni skall vara nöjd med Ert arbete och Er arbetsplats? F.23a.1. Företagets lönsamhet 466 0. Frågan ej tillämplig 278 1. Mycket viktigt 410 2. Ganska viktigt 126 3. Inte särskilt viktigt 148 4. Inte alls viktigt 59 5. Tveksam 115 9. Ej svar
VAR 850 ARBETSKAMRATER Loc 978 width 1 MD=9 F.23a.2. Arbetskamraterna <Se F.23a för fullständig frågetext> 466 0. Frågan ej tillämplig 671 1. Mycket viktigt 349 2. Ganska viktigt 26 3. Inte särskilt viktigt 7 4. Inte alls viktigt 10 5. Tveksam 73 9. Ej svar
VAR 851 LEDNINGEN Loc 979 width 1 MD=9 F.23a.3. Arbetsledningen <Se F.23a för fullständig frågetext> 466 0. Frågan ej tillämplig 625 1. Mycket viktigt 397 2. Ganska viktigt 23 3. Inte särskilt viktigt 6 4. Inte alls viktigt 12 5. Tveksam 73 9. Ej svar
VAR 852 CHEFKONTAKT Loc 980 width 1 MD=9 F.23a.4. Kontakt med högsta chefen <Se F.23a för fullständig frågetext> 466 0. Frågan ej tillämplig 190 1. Mycket viktigt 351 2. Ganska viktigt 360 3. Inte särskilt viktigt 121 4. Inte alls viktigt 26 5. Tveksam 88 9. Ej svar
VAR 853 FRAMTIDSUTSIKTERNA Loc 981 width 1 MD=9 F.23a.5. Framtidsutsikterna <Se F.23a för fullständig frågetext> 466 0. Frågan ej tillämplig 295 1. Mycket viktigt 533 2. Ganska viktigt 156 3. Inte särskilt viktigt 27 4. Inte alls viktigt 34 5. Tveksam 91 9. Ej svar
VAR 854 RYMLIGT ARBETSSTÄLLE Loc 982 width 1 MD=9 F.23a.6. Rymligt arbetsställe <Se F.23a för fullständig frågetext> 466 0. Frågan ej tillämplig 195 1. Mycket viktigt 505 2. Ganska viktigt 262 3. Inte särskilt viktigt 48 4. Inte alls viktigt 34 5. Tveksam 92 9. Ej svar
VAR 855 INREDNING Loc 983 width 1 MD=9 F.23a.7. Modern inredning <Se F.23a för fullständig frågetext> 466 0. Frågan ej tillämplig 131 1. Mycket viktigt 395 2. Ganska viktigt 389 3. Inte särskilt viktigt 100 4. Inte alls viktigt 23 5. Tveksam 98 9. Ej svar
VAR 856 OSTÖRT ARBETSSTÄLLE Loc 984 width 1 MD=9 F.23a.8. Ostört arbetsställe <Se F.23a för fullständig frågetext> 466 0. Frågan ej tillämplig 182 1. Mycket viktigt 466 2. Ganska viktigt 291 3. Inte särskilt viktigt 68 4. Inte alls viktigt 24 5. Tveksam 105 9. Ej svar
VAR 857 HJÄLPMEDEL Loc 985 width 1 MD=9 F.23a.9. Bra hjälpmedel i arbetslivet <Se F.23a för fullständig frågetext> 466 0. Frågan ej tillämplig 360 1. Mycket viktigt 578 2. Ganska viktigt 74 3. Inte särskilt viktigt 15 4. Inte alls viktigt 18 5. Tveksam 91 9. Ej svar
VAR 858 ARBETSUPPGIFTER Loc 986 width 1 MD=9 F.23a.10. Arbetsuppgifter som motsvarar utbildningen och kunnigheten <Se F.23a för fullständig frågetext> 466 0. Frågan ej tillämplig 404 1. Mycket viktigt 489 2. Ganska viktigt 107 3. Inte särskilt viktigt 19 4. Inte alls viktigt 30 5. Tveksam 87 9. Ej svar
VAR 859 LÖNESKILLNADER Loc 987 width 1 MD=9 F.23a.11. Skillnaden i löner inom företaget? <Se F.23a för fullständig frågetext> 466 0. Frågan ej tillämplig 90 1. Mycket viktigt 315 2. Ganska viktigt 396 3. Inte särskilt viktigt 120 4. Inte alls viktigt 106 5. Tveksam 109 9. Ej svar
VAR 860 LÖNESYSTEM Loc 988 width 1 MD=9 F.23a.12. Att ha det lönesystem Ni anser bäst (ackord, månadslön,veckolön osv.) <Se F.23a för fullständig frågetext> 466 0. Frågan ej tillämplig 282 1. Mycket viktigt 499 2. Ganska viktigt 202 3. Inte särskilt viktigt 42 4. Inte alls viktigt 27 5. Tveksam 84 9. Ej svar
VAR 861 SEMESTERTID Loc 989 width 1 MD=9 F.23a.13. Tidpunkt för årets semester <Se F.23a för fullständig frågetext> 466 0. Frågan ej tillämplig 251 1. Mycket viktigt 481 2. Ganska viktigt 238 3. Inte särskilt viktigt 70 4. Inte alls viktigt 13 5. Tveksam 83 9. Ej svar
VAR 862 TA LEDIGT Loc 990 width 1 MD=9 F.23a.14. Möjlighet att ta fritt ibland <Se F.23a för fullständig frågetext> 466 0. Frågan ej tillämplig 257 1. Mycket viktigt 583 2. Ganska viktigt 168 3. Inte särskilt viktigt 32 4. Inte alls viktigt 9 5. Tveksam 87 9. Ej svar
VAR 863 PÅVERKA ARBETE Loc 991 width 1 MD=9 F.23a.15. Möjlighet att påverka de egna arbetsförhållandena <Se F.23a för fullständig frågetext> 466 0. Frågan ej tillämplig 389 1. Mycket viktigt 552 2. Ganska viktigt 81 3. Inte särskilt viktigt 11 4. Inte alls viktigt 20 5. Tveksam 83 9. Ej svar
VAR 864 HJÄLP AV FÖRETAGET Loc 992 width 1 MD=9 F.23a.16. Möjlighet att få hjälp av företaget vid privata svårigheter <Se F.23a för fullständig frågetext> 466 0. Frågan ej tillämplig 120 1. Mycket viktigt 393 2. Ganska viktigt 335 3. Inte särskilt viktigt 121 4. Inte alls viktigt 76 5. Tveksam 91 9. Ej svar
VAR 865 FRIHET UNDER ARBETSTID Loc 993 width 1 MD=9 F.23a.17. Frihet under arbetstiden <Se F.23a för fullständig frågetext> 466 0. Frågan ej tillämplig 268 1. Mycket viktigt 527 2. Ganska viktigt 174 3. Inte särskilt viktigt 38 4. Inte alls viktigt 36 5. Tveksam 93 9. Ej svar
VAR 866 ARBETSSKADOR Loc 994 width 1 MD=9 F.23a.18. Säkerhet mot skador i arbetet <Se F.23a för fullständig frågetext> 466 0. Frågan ej tillämplig 563 1. Mycket viktigt 396 2. Ganska viktigt 63 3. Inte särskilt viktigt 18 4. Inte alls viktigt 11 5. Tveksam 85 9. Ej svar
VAR 867 ARBETETS TYNGD Loc 995 width 1 MD=9 F.23a.19. Arbetets tyngd <Se F.23a för fullständig frågetext> 466 0. Frågan ej tillämplig 237 1. Mycket viktigt 454 2. Ganska viktigt 237 3. Inte särskilt viktigt 46 4. Inte alls viktigt 60 5. Tveksam 102 9. Ej svar
VAR 868 ARBETSTAKTEN Loc 996 width 1 MD=9 F.23a.20. Arbetstakten <Se F.23a för fullständig frågetext> 466 0. Frågan ej tillämplig 242 1. Mycket viktigt 515 2. Ganska viktigt 215 3. Inte särskilt viktigt 37 4. Inte alls viktigt 32 5. Tveksam 95 9. Ej svar
VAR 869 INTRESSANT ARBETE Loc 997 width 1 MD=9 F.23a.21. Att arbetet är intressant <Se F.23a för fullständig frågetext> 466 0. Frågan ej tillämplig 594 1. Mycket viktigt 417 2. Ganska viktigt 28 3. Inte särskilt viktigt 4 4. Inte alls viktigt 11 5. Tveksam 82 9. Ej svar
VAR 870 SMUTSIGT ARBETE Loc 998 width 1 MD=9 F.23a.22. Att arbetet inte är onödigt smutsigt <Se F.23a för fullständig frågetext> 466 0. Frågan ej tillämplig 171 1. Mycket viktigt 409 2. Ganska viktigt 353 3. Inte särskilt viktigt 81 4. Inte alls viktigt 28 5. Tveksam 94 9. Ej svar
VAR 871 UPPSKATTNING Loc 999 width 1 MD=9 F.23a.23. Att Era arbetsinsatser uppskattas av överordnade <Se F.23a för fullständig frågetext> 466 0. Frågan ej tillämplig 433 1. Mycket viktigt 495 2. Ganska viktigt 104 3. Inte särskilt viktigt 18 4. Inte alls viktigt 13 5. Tveksam 73 9. Ej svar
VAR 872 SPARANDE Loc 1000 width 1 MD=9 F.23b. Spar Ni pengar på bankbok som Ni räknar med att till stor del ha kvar om 5 år? 431 1. Ja regelbundet 535 2. Ja då och då 536 3. Nej 100 9. Ej svar
VAR 873 VILKEN BANK 1 Loc 1001 width 1 MD=9 F.23c. Om Ni spar regelbundet eller då och då: I vilken eller vilka banker har Ni Era pengar? F.23c.1. Vilka banker-första krysset 636 0. Frågan ej tillämplig 104 1. Svenska Handelsbanken 130 2. Skandinaviska Enskilda Banken 471 3. Någon sparbank 246 4. Annan bank 15 9. Ej svar
VAR 874 VILKEN BANK 2 Loc 1002 width 1 F.23c.2. Vilka banker-andra krysset <Se F.23c för fullständig frågetext> 1446 0. Frågan ej tillämplig 1. Svenska Handelsbanken 13 2. Skandinaviska Enskilda Banken 55 3. Någon sparbank 88 4. Annan bank
VAR 875 VILKEN BANK 3 Loc 1003 width 1 F.23c.3. Vilka banker-tredje krysset <Se F.23c för fullständig frågetext> 1584 0. Frågan ej tillämplig 1. Svenska Handelsbanken 2. Skandinaviska Enskilda Banken 4 3. Någon sparbank 14 4. Annan bank
VAR 876 VILKEN BANK 4 Loc 1004 width 1 F.23c.4. Vilka banker-fjärde krysset <Se F.23c för fullständig frågetext> 1600 0. Frågan ej tillämplig 1. Svenska Handelsbanken 2. Skandinaviska Enskilda Banken 3. Någon sparbank 2 4. Annan bank
VAR 877 SYSSELSÄTTNING Loc 1005 width 2 MD=99 F.23d. Vad för slags förvärvsarbete eller sysselsättning har Ni? Löntagare 507 01. Arbetare 82 02. Arbetsledare 395 03. Tjänsteman 37 04. Chefstjänsteman (även kyrkoherde,överläkare på sjukhus m.fl.) 14 05. Anställd företagsledare Ej löntagare 101 06. Jordbrukare och medhjälpande familjemedlem (även arrende) 44 07. Annan egen företagare (även privat-praktik) 98 08. Hemmafru,sköter eget hushåll 85 09. Studerande (även arbetsmarknadsutbildning) 196 10. Pensionär,ej anställd 6 11. Övriga ej anställda (utan arbete eller sysselsättning,även ekonomiskt oberoende) 37 99. Ej svar
VAR 878 LÖNSAMHET Loc 1007 width 1 MD=9 F.24. Om Ni är löntagare (även deltidsanställd): Är Ni nöjd eller missnöjd med förhållandena i Ert arbete och på Er arbetsplats? F.24.1. Företagets lönsamhet? 466 0. Frågan ej tillämplig 18 1. Mycket missnöjd 74 2. Ganska missnöjd 217 3. Varken nöjd eller missnöjd 297 4. Ganska nöjd 82 5. Mycket nöjd 344 6. Gäller ej mig 104 9. Ej svar
VAR 879 ARBETSKAMRATERNA Loc 1008 width 1 MD=9 F.24.2. Arbetskamraterna? <Se F.24 för fullständig frågetext> 466 0. Frågan ej tillämplig 6 1. Mycket missnöjd 29 2. Ganska missnöjd 75 3. Varken nöjd eller missnöjd 449 4. Ganska nöjd 452 5. Mycket nöjd 38 6. Gäller ej mig 87 9. Ej svar
VAR 880 ARBETSLEDNINGEN Loc 1009 width 1 MD=9 F.24.3. Arbetsledningen? <Se F.24 för fullständig frågetext> 466 0. Frågan ej tillämplig 30 1. Mycket missnöjd 94 2. Ganska missnöjd 155 3. Varken nöjd eller missnöjd 436 4. Ganska nöjd 294 5. Mycket nöjd 39 6. Gäller ej mig 88 9. Ej svar
VAR 881 CHEFKONTAKT Loc 1010 width 1 MD=9 F.24.4. Kontakten med företagets högsta chef? <Se F.24 för fullständig frågetext> 466 0. Frågan ej tillämplig 42 1. Mycket missnöjd 80 2. Ganska missnöjd 271 3. Varken nöjd eller missnöjd 278 4. Ganska nöjd 176 5. Mycket nöjd 191 6. Gäller ej mig 98 9. Ej svar
VAR 882 ANSTÄLLNINGSTRYGGHET Loc 1011 width 1 MD=9 F.24.5. Säkerheten få behålla nuvarande anställning? <Se F.24 för fullständig frågetext> 466 0. Frågan ej tillämplig 28 1. Mycket missnöjd 37 2. Ganska missnöjd 112 3. Varken nöjd eller missnöjd 391 4. Ganska nöjd 369 5. Mycket nöjd 84 6. Gäller ej mig 115 9. Ej svar
VAR 883 FRAMTIDSUTSIKTER Loc 1012 width 1 MD=9 F.24.6. Framtidsutsikterna? <Se F.24 för fullständig frågetext> 466 0. Frågan ej tillämplig 28 1. Mycket missnöjd 71 2. Ganska missnöjd 234 3. Varken nöjd eller missnöjd 464 4. Ganska nöjd 149 5. Mycket nöjd 86 6. Gäller ej mig 104 9. Ej svar
VAR 884 MODERN INREDNING Loc 1013 width 1 MD=9 F.24.7. Arbetsställets inredning (modernt/omodernt)? <Se F.24 för fullständig frågetext> 466 0. Frågan ej tillämplig 34 1. Mycket missnöjd 93 2. Ganska missnöjd 183 3. Varken nöjd eller missnöjd 450 4. Ganska nöjd 204 5. Mycket nöjd 70 6. Gäller ej mig 102 9. Ej svar
VAR 885 RYMLIGHET Loc 1014 width 1 MD=9 F.24.8. Arbetsställets rymlighet? <Se F.24 för fullständig frågetext> 466 0. Frågan ej tillämplig 37 1. Mycket missnöjd 87 2. Ganska missnöjd 163 3. Varken nöjd eller missnöjd 478 4. Ganska nöjd 194 5. Mycket nöjd 79 6. Gäller ej mig 98 9. Ej svar
VAR 886 BELÄGENHET Loc 1015 width 1 MD=9 F.24.9. Arbetsställets belägenhet (störd/ostörd)? <Se F.24 för fullständig frågetext> 466 0. Frågan ej tillämplig 21 1. Mycket missnöjd 61 2. Ganska missnöjd 193 3. Varken nöjd eller missnöjd 448 4. Ganska nöjd 231 5. Mycket nöjd 81 6. Gäller ej mig 101 9. Ej svar
VAR 887 HJÄLPMEDEL Loc 1016 width 1 MD=9 F.24.10. Hjälpmedel i arbetet (maskiner m.m.)? <Se F.24 för fullständig frågetext> 466 0. Frågan ej tillämplig 15 1. Mycket missnöjd 74 2. Ganska missnöjd 159 3. Varken nöjd eller missnöjd 494 4. Ganska nöjd 204 5. Mycket nöjd 93 6. Gäller ej mig 97 9. Ej svar
VAR 888 ARBETSUPPGIFTER Loc 1017 width 1 MD=9 F.24.11. De arbetsuppgifter Ni har/får? <Se F.24 för fullständig frågetext> 466 0. Frågan ej tillämplig 9 1. Mycket missnöjd 44 2. Ganska missnöjd 137 3. Varken nöjd eller missnöjd 533 4. Ganska nöjd 277 5. Mycket nöjd 29 6. Gäller ej mig 107 9. Ej svar
VAR 889 LÖNESKILLNADER Loc 1018 width 1 MD=9 F.24.12. Skillnaden i löner inom företaget? <Se F.24 för fullständig frågetext> 466 0. Frågan ej tillämplig 38 1. Mycket missnöjd 132 2. Ganska missnöjd 361 3. Varken nöjd eller missnöjd 327 4. Ganska nöjd 54 5. Mycket nöjd 117 6. Gäller ej mig 107 9. Ej svar
VAR 890 ACKORDET Loc 1019 width 1 MD=9 F.24.13. Ackordsersättningen? <Se F.24 för fullständig frågetext> 466 0. Frågan ej tillämplig 12 1. Mycket missnöjd 32 2. Ganska missnöjd 46 3. Varken nöjd eller missnöjd 50 4. Ganska nöjd 10 5. Mycket nöjd 842 6. Gäller ej mig 144 9. Ej svar
VAR 891 ACKORDSLÖN Loc 1020 width 1 MD=9 F.24.14. Att ha ackordslön? <Se F.24 för fullständig frågetext> 466 0. Frågan ej tillämplig 29 1. Mycket missnöjd 32 2. Ganska missnöjd 43 3. Varken nöjd eller missnöjd 40 4. Ganska nöjd 22 5. Mycket nöjd 830 6. Gäller ej mig 140 9. Ej svar
VAR 892 MÅNADSLÖN Loc 1021 width 1 MD=9 F.24.15. Att ha månadslön? <Se F.24 för fullständig frågetext> 466 0. Frågan ej tillämplig 4 1. Mycket missnöjd 11 2. Ganska missnöjd 51 3. Varken nöjd eller missnöjd 299 4. Ganska nöjd 463 5. Mycket nöjd 203 6. Gäller ej mig 105 9. Ej svar
VAR 893 VECKO- 14-DAGARSLÖN Loc 1022 width 1 MD=9 F.24.16. Att ha vecko- eller 14-dagarslön? <Se F.24 för fullständig frågetext> 466 0. Frågan ej tillämplig 4 1. Mycket missnöjd 11 2. Ganska missnöjd 41 3. Varken nöjd eller missnöjd 101 4. Ganska nöjd 74 5. Mycket nöjd 750 6. Gäller ej mig 155 9. Ej svar
VAR 894 ARBETSTIDERNA Loc 1023 width 1 MD=9 F.24.17. Arbetstiderna? <Se F.24 för fullständig frågetext> 466 0. Frågan ej tillämplig 22 1. Mycket missnöjd 50 2. Ganska missnöjd 99 3. Varken nöjd eller missnöjd 466 4. Ganska nöjd 317 5. Mycket nöjd 62 6. Gäller ej mig 120 9. Ej svar
VAR 895 SKIFTARBETE Loc 1024 width 1 MD=9 F.24.18. Att ha skiftarbete? <Se F.24 för fullständig frågetext> 466 0. Frågan ej tillämplig 39 1. Mycket missnöjd 40 2. Ganska missnöjd 44 3. Varken nöjd eller missnöjd 50 4. Ganska nöjd 23 5. Mycket nöjd 799 6. Gäller ej mig 141 9. Ej svar
VAR 896 HELGARBETE Loc 1025 width 1 MD=9 F.24.19. Att ha lördags-/söndagsarbete? <Se F.24 för fullständig frågetext> 466 0. Frågan ej tillämplig 50 1. Mycket missnöjd 59 2. Ganska missnöjd 114 3. Varken nöjd eller missnöjd 100 4. Ganska nöjd 33 5. Mycket nöjd 658 6. Gäller ej mig 122 9. Ej svar
VAR 897 SEMESTERTID Loc 1026 width 1 MD=9 F.24.20. Tidpunkt för årets semester? <Se F.24 för fullständig frågetext> 466 0. Frågan ej tillämplig 8 1. Mycket missnöjd 28 2. Ganska missnöjd 100 3. Varken nöjd eller missnöjd 451 4. Ganska nöjd 348 5. Mycket nöjd 93 6. Gäller ej mig 108 9. Ej svar
VAR 898 TA LEDIGT Loc 1027 width 1 MD=9 F.24.21. Möjlighet att ta fritt ibland? <Se F.24 för fullständig frågetext> 466 0. Frågan ej tillämplig 10 1. Mycket missnöjd 54 2. Ganska missnöjd 99 3. Varken nöjd eller missnöjd 464 4. Ganska nöjd 331 5. Mycket nöjd 70 6. Gäller ej mig 108 9. Ej svar
VAR 899 PÅVERKA ARBETE Loc 1028 width 1 MD=9 F.24.22. Möjlighet att påverka de egna arbetsförhållandena? <Se F.24 för fullständig frågetext> 466 0. Frågan ej tillämplig 20 1. Mycket missnöjd 86 2. Ganska missnöjd 240 3. Varken nöjd eller missnöjd 450 4. Ganska nöjd 180 5. Mycket nöjd 59 6. Gäller ej mig 101 9. Ej svar
VAR 900 PRIVAT HJÄLP Loc 1029 width 1 MD=9 F.24.23. Möjlighet att få hjälp vid privata svårigheter? <Se F.24 för fullständig frågetext> 466 0. Frågan ej tillämplig 14 1. Mycket missnöjd 39 2. Ganska missnöjd 380 3. Varken nöjd eller missnöjd 235 4. Ganska nöjd 78 5. Mycket nöjd 282 6. Gäller ej mig 108 9. Ej svar
VAR 901 FRIHET I ARBETE Loc 1030 width 1 MD=9 F.24.24. Frihet under arbetstid? <Se F.24 för fullständig frågetext> 466 0. Frågan ej tillämplig 12 1. Mycket missnöjd 30 2. Ganska missnöjd 164 3. Varken nöjd eller missnöjd 497 4. Ganska nöjd 257 5. Mycket nöjd 72 6. Gäller ej mig 104 9. Ej svar
VAR 902 SÄKERHET Loc 1031 width 1 MD=9 F.24.25. Säkerhet mot skador i arbetet? <Se F.24 för fullständig frågetext> 466 0. Frågan ej tillämplig 10 1. Mycket missnöjd 51 2. Ganska missnöjd 190 3. Varken nöjd eller missnöjd 509 4. Ganska nöjd 162 5. Mycket nöjd 104 6. Gäller ej mig 110 9. Ej svar
VAR 903 RENLIGHET Loc 1032 width 1 MD=9 F.24.26. Arbetets renlighet,åtgärder mot smuts? <Se F.24 för fullständig frågetext> 466 0. Frågan ej tillämplig 22 1. Mycket missnöjd 58 2. Ganska missnöjd 177 3. Varken nöjd eller missnöjd 408 4. Ganska nöjd 202 5. Mycket nöjd 159 6. Gäller ej mig 110 9. Ej svar
VAR 904 ARBETETS TYNGD Loc 1033 width 1 MD=9 F.24.27. Arbetets tyngd? <Se F.24 för fullständig frågetext> 466 0. Frågan ej tillämplig 19 1. Mycket missnöjd 65 2. Ganska missnöjd 210 3. Varken nöjd eller missnöjd 375 4. Ganska nöjd 145 5. Mycket nöjd 220 6. Gäller ej mig 102 9. Ej svar
VAR 905 ARBETSTAKTEN Loc 1034 width 1 MD=9 F.24.28. Arbetstakten? <Se F.24 för fullständig frågetext> 466 0. Frågan ej tillämplig 17 1. Mycket missnöjd 51 2. Ganska missnöjd 173 3. Varken nöjd eller missnöjd 541 4. Ganska nöjd 172 5. Mycket nöjd 77 6. Gäller ej mig 105 9. Ej svar
VAR 906 ARBETSINTRESSE Loc 1035 width 1 MD=9 F.24.29. Möjlighet att bli intresserad av arbetet? <Se F.24 för fullständig frågetext> 466 0. Frågan ej tillämplig 13 1. Mycket missnöjd 50 2. Ganska missnöjd 143 3. Varken nöjd eller missnöjd 475 4. Ganska nöjd 297 5. Mycket nöjd 53 6. Gäller ej mig 105 9. Ej svar
VAR 907 UPPSKATTNING Loc 1036 width 1 MD=9 F.24.30. Uppskattningen av Era arbetsinsatser? <Se F.24 för fullständig frågetext> 466 0. Frågan ej tillämplig 32 1. Mycket missnöjd 70 2. Ganska missnöjd 209 3. Varken nöjd eller missnöjd 500 4. Ganska nöjd 197 5. Mycket nöjd 27 6. Gäller ej mig 101 9. Ej svar
VAR 908 CIVILSTÅND Loc 1037 width 1 MD=9 F.25a. Vilket civilstånd har Ni? 351 1. Ogift 1055 2. Gift,sammanboende 150 3. Förut gift,skild,änka,änkling 46 9. Ej svar
VAR 909 MAKES ARBETE Loc 1038 width 1 MD=9 F.25b. Om Ni är gift eller sammanboende: Har Er man/hustru heltids- eller deltids förvärvsarbete? 547 0. Frågan ej tillämplig 497 1. Heltid 232 2. Deltid 265 3. Ej förvärvsarbetande 61 9. Ej svar
VAR 910 MEDLEMSSKAP 1 Loc 1039 width 2 MD=99 F.25c. Är Ni medlem i något av följande? F.25c.1. Medlemsskap-första krysset 67 01. Nykterhetsförening 39 02. Kyrklig förening 54 03. Frikyrkligt samfund 194 04. Politisk förening 14 05. Aktiespararnas Riksförbund 11 06. Lokal aktiesparklubb 301 07. Någon bokklubb 410 08. Konsum (Ni själv eller någon annan i Ert hushåll) 20 09. Skattebetalarnas förening 442 10. Ej medlem i någon av ovanstående 50 99. Ej svar
VAR 911 MEDLEMSSKAP 2 Loc 1041 width 2 MD=99 F.25c.2. Medlemsskap-andra krysset <Se F.25c för fullständig frågetext> 1133 00. Frågan ej tillämplig 01. Nykterhetsförening 11 02. Kyrklig förening 11 03. Frikyrkligt samfund 31 04. Politisk förening 4 05. Aktiespararnas Riksförbund 2 06. Lokal aktiesparklubb 80 07. Någon bokklubb 257 08. Konsum (Ni själv eller någon annan i Ert hushåll) 23 09. Skattebetalarnas förening 50 99. Ej svar
VAR 912 MEDLEMSSKAP 3 Loc 1043 width 2 MD=99 F.25c.3. Medlemsskap-tredje krysset <Se F.25c för fullständig frågetext> 1451 00. Frågan ej tillämplig 01. Nykterhetsförening 02. Kyrklig förening 1 03. Frikyrkligt samfund 13 04. Politisk förening 05. Aktiespararnas Riksförbund 2 06. Lokal aktiesparklubb 11 07. Någon bokklubb 60 08. Konsum (Ni själv eller någon annan i Ert hushåll) 14 09. Skattebetalarnas förening 50 99. Ej svar
VAR 913 MEDLEMSSKAP 4 Loc 1045 width 2 MD=99 F.25c.4. Medlemsskap-fjärde krysset <Se F.25c för fullständig frågetext> 1533 00. Frågan ej tillämplig 01. Nykterhetsförening 02. Kyrklig förening 03. Frikyrkligt samfund 1 04. Politisk förening 2 05. Aktiespararnas Riksförbund 1 06. Lokal aktiesparklubb 1 07. Någon bokklubb 10 08. Konsum (Ni själv eller någon annan i Ert hushåll) 4 09. Skattebetalarnas förening 50 99. Ej svar
VAR 914 MEDLEMSSKAP 5 Loc 1047 width 2 MD=99 F.25c.5. Medlemsskap-femte krysset <Se F.25c för fullständig frågetext> 1547 00. Frågan ej tillämplig 01. Nykterhetsförening 02. Kyrklig förening 03. Frikyrkligt samfund 04. Politisk förening 05. Aktiespararnas Riksförbund 1 06. Lokal aktiesparklubb 1 07. Någon bokklubb 2 08. Konsum (Ni själv eller någon annan i Ert hushåll) 1 09. Skattebetalarnas förening 50 99. Ej svar
VAR 915 MEDLEMSSKAP 6 Loc 1049 width 2 MD=99 F.25c.6. Medlemsskap-sjätte krysset <Se F.25c för fullständig frågetext> 1549 00. Frågan ej tillämplig 01. Nykterhetsförening 02. Kyrklig förening 03. Frikyrkligt samfund 04. Politisk förening 05. Aktiespararnas Riksförbund 06. Lokal aktiesparklubb 1 07. Någon bokklubb 1 08. Konsum (Ni själv eller någon annan i Ert hushåll) 1 09. Skattebetalarnas förening 50 99. Ej svar
VAR 916 KONSUM:LIVSMEDEL Loc 1051 width 1 MD=9 F.25d. Om någon i hushållet är medlem i Konsum: Hur stor del av hushållets inköp görs i Konsum eller Domus? F.25d.1. Livsmedel 862 0. Frågan ej tillämplig 120 1. Allt eller nästan allt 101 2. Mer än 3/4 157 3. Mer än hälften 99 4. Mer än 1/4 159 5. 1/4 eller mindre 93 6. Mycket litet eller inget 11 9. Ej svar
VAR 917 KONSUM:KLÄDER Loc 1052 width 1 MD=9 F.25d.2. Kläder <Se F.25d för fullständig frågetext> 862 0. Frågan ej tillämplig 14 1. Allt eller nästan allt 18 2. Mer än 3/4 57 3. Mer än hälften 85 4. Mer än 1/4 211 5. 1/4 eller mindre 302 6. Mycket litet eller inget 53 9. Ej svar
VAR 918 VAL:FÖRÄLDRAR 1 Loc 1053 width 2 MD=99 F.26a. Hur tror Ni att Era föräldrar skulle rösta (skulle röstat) om det vore val idag? F.26a.1. Föräldrars val-första krysset 158 01. På Moderaterna 126 02. På Folkpartiet 197 03. På Centerpartiet 138 04. På något borgerligt parti 509 05. På Socialdemokraterna 15 06. På Vänsterpartiet Kommunisterna 26 07. På något av arbetarpartierna 16 08. På något av de övriga partierna 6 09. Skulle inte rösta (-t) 187 10. Ingen uppfattning 135 11. Ej aktuellt 89 99. Ej svar
VAR 919 VAL:FÖRÄLDRAR 2 Loc 1055 width 2 F.26a.2. Föräldrars val-andra krysset <Se F.26a för fullständig frågetext> 1516 00. Frågan ej tillämplig 01. På Moderaterna 8 02. På Folkpartiet 5 03. På Centerpartiet 11 04. På något borgerligt parti 18 05. På Socialdemokraterna 10 06. På Vänsterpartiet Kommunisterna 9 07. På något av arbetarpartierna 2 08. På något av de övriga partierna 09. Skulle inte rösta (-t) 2 10. Ingen uppfattning 21 11. Ej aktuellt
VAR 920 VAL:FÖRÄLDRAR 3 Loc 1057 width 2 F.26a.3. Föräldrars val-tredje krysset <Se F.26a för fullständig frågetext> 1598 00. Frågan ej tillämplig 01. På Moderaterna 02. På Folkpartiet 1 03. På Centerpartiet 04. På något borgerligt parti 05. På Socialdemokraterna 06. På Vänsterpartiet Kommunisterna 07. På något av arbetarpartierna 08. På något av de övriga partierna 09. Skulle inte rösta (-t) 2 10. Ingen uppfattning 1 11. Ej aktuellt
VAR 921 VAL:ARBETSKAMRATER Loc 1059 width 2 MD=99 F.26b. Om Ni är löntagare (även deltidsanställd): Hur många av Era arbetskamrater tror Ni röstar på samma parti som Ni själv vid ett riksdagsval? 466 00. Frågan ej tillämplig 20 01. Har inga arbetskamrater 64 02. Alla eller nästan alla 171 03. De flesta 170 04. Kanske hälften 101 05. Mindre än hälften 127 06. Ett fåtal 35 07. Ingen eller praktiskt taget ingen 373 08. Vet inte 5 09. Inte röstberättigad 70 99. Ej svar
VAR 922 NÄRINGSGREN Loc 1061 width 1 F.27a. Om Ni är löntagare (även deltidsanställd) eller företagare: Inom vilken näringsgren har Ni Ert arbete? 422 0. Frågan ej tillämplig 64 1. Jordbruk,skogsbruk 167 2. Industri:Metall,maskiner 78 3. Industri:Byggnads 108 4. Banker,försäkringar,handel 80 5. Trafik,post,telegraf,järnväg,flyg,taxi 311 6. Skolor,rättsväsen,försvar,polis,brandkår,sjukvård, socialvård 372 7. Annan näringsgren
VAR 923 BOTT I KOMMUN Loc 1062 width 1 MD=9 F.27b. Hur länge har Ni varit bosatt i den kommun,där Ni nu bor? 465 1. I hela mitt liv 423 2. 20 år eller mer 269 3. 10 - mindre än 20 år 179 4. 5 - mindre än 10 år 60 5. 4 - mindre än 5 år 42 6. 3 - mindre än 4 år 46 7. 2 - mindre än 3 år 88 8. Mindre än 2 år 30 9. Ej svar
VAR 924 ARBETSPLATSSTORLEK Loc 1063 width 1 MD=9 F.28a. Om Ni är löntagare (även deltidsanställd) eller företagare:Hur många är Ni på den arbetsplats,där Ni har Ert arbete? 422 0. Frågan ej tillämplig 169 1. 1-4 personer 255 2. 5-19 personer 183 3. 20-49 personer 121 4. 50-99 personer 175 5. 100-499 personer 156 6. 500 personer eller mer 59 7. Kan inte säga 62 9. Ej svar
VAR 925 TIDSSTÄMPLING Loc 1064 width 1 MD=9 F.28b. Om Ni är löntagare (även deltidsanställd) eller företagare: Förekommer tidsstämpling på Er arbetsplats? 422 0. Frågan ej tillämplig 292 1. Ja,för alla anställda 114 2. Ja,för en del av dem 714 3. Nej 60 9. Ej svar
VAR 926 ARBETSPLATSSTORLEK:ÖKAR Loc 1065 width 1 MD=9 F.28c. Om Ni är löntagare (även deltidsanställd) eller företagare: Tror Ni att de anställda kommer att bli fler eller färre på Er arbetsplats under de närmaste åren? 422 0. Frågan ej tillämplig 60 1. Betydligt fler 266 2. Något fler 582 3. Ungefär oförändrat 143 4. Något färre 40 5. Mycket färre 20 6. Företaget läggs ner 69 9. Ej svar
VAR 927 ANTAL FASTA ARBETEN Loc 1066 width 1 MD=9 F.28d. Om Ni är löntagare (även deltidsanstäld) eller företagare: På hur många arbetsplatser har Ni jobbat som fast anställd sedan Ni började yrkesarbeta? 422 0. Frågan ej tillämplig 52 1. Aldrig fast anställd 248 2. 1 arbetsplats 226 3. 2 arbetsplatser 230 4. 3 arbetsplatser 102 5. 4 arbetsplatser 84 6. 5 arbetsplatser 52 7. 6 arbetsplatser 130 8. Mer än 6 arbetsplatser 56 9. Ej svar
VAR 928 LÖNEUTBETALNING 1 Loc 1067 width 1 MD=9 F.28e. Om Ni är löntagare (även deltidsanställd): Hur betalas lönen? Flera svar kan förekomma F.28e.1. Hur betalas lönen-första krysset 466 0. Frågan ej tillämplig 845 1. Månadslön 163 2. Fjortondagarslön 20 3. Veckolön 11 4. Ackordslön 2 5. Provision 24 6. Annat 71 9. Ej svar
VAR 929 LÖNEUTBETALNING 2 Loc 1068 width 1 F.28e.2. Hur betalas lönen-andra krysset <Se F.28e för fullständig frågetext> 1500 0. Frågan ej tillämplig 1. Månadslön 8 2. Fjortondagarslön 3 3. Veckolön 55 4. Ackordslön 20 5. Provision 16 6. Annat
VAR 930 LÖNEUTBETALNING 3 Loc 1069 width 1 F.28e.3. Hur betalas lönen-tredje krysset <Se F.28e för fullständig frågetext> 1599 0. Frågan ej tillämplig 1. Månadslön 2. Fjortondagarslön 3. Veckolön 1 4. Ackordslön 5. Provision 2 6. Annat
VAR 931 HUSHÅLLSINKÖP Loc 1070 width 1 MD=9 F.29a. Hur stor del av inköpen till hushållet gör Ni själv? 494 1. Allt eller nästan allt 389 2. Det mesta 405 3. En mindre del 237 4. Mycket litet eller inget 77 9. Ej svar
VAR 932 ÖPPETTIDER 1 Loc 1071 width 1 MD=9 F.29b. Hur viktigt är det för Er med livsmedelsaffärernas öppethållande på följande tider? F.29b.1. Söndagar dagstid 34 1. Mycket viktigt 84 2. Ganska viktigt 379 3. Bra,men inte särskilt viktigt 999 4. Inte alls viktigt 106 9. Ej svar
VAR 933 ÖPPETTIDER 2 Loc 1072 width 1 MD=9 F.29b.2. Lördagar dagstid <Se F.29b för fullständig frågetext> 285 1. Mycket viktigt 487 2. Ganska viktigt 483 3. Bra,men inte särskilt viktigt 243 4. Inte alls viktigt 104 9. Ej svar
VAR 934 ÖPPETTIDER 3 Loc 1073 width 1 MD=9 F.29b.3. Kvällsöppet söndagar <Se F.29b för fullständig frågetext> 20 1. Mycket viktigt 32 2. Ganska viktigt 184 3. Bra,men inte särskilt viktigt 1211 4. Inte alls viktigt 155 9. Ej svar
VAR 935 ÖPPETTIDER 4 Loc 1074 width 1 MD=9 F.29b.4. Kvällsöppet lördagar <Se F.29b för fullständig frågetext> 30 1. Mycket viktigt 48 2. Ganska viktigt 241 3. Bra,men inte särskilt viktigt 1143 4. Inte alls viktigt 140 9. Ej svar
VAR 936 ÖPPETTIDER 5 Loc 1075 width 1 MD=9 F.29b.5. Kvällsöppet övriga vardagar <Se F.29b för fullständig frågetext> 138 1. Mycket viktigt 248 2. Ganska viktigt 488 3. Bra,men inte särskilt viktigt 622 4. Inte alls viktigt 106 9. Ej svar
VAR 937 ÖPPETTIDER:UTNYTTJANDE 1 Loc 1076 width 1 MD=9 F.29c. Hur ofta utnyttjar Ni livsmedelsaffärernas öppethållande på följande tider? F.29c.1. Söndagar 10.00 - 13.00 14 1. Mycket ofta 36 2. Ganska ofta 146 3. Ibland 421 4. Sällan 865 5. Aldrig 120 9. Ej svar
VAR 938 ÖPPETTIDER:UTNYTTJANDE 2 Loc 1077 width 1 MD=9 F.29c.2. Söndagar 13.00 - 15.00 <Se F.29c för fullständig frågetext> 11 1. Mycket ofta 44 2. Ganska ofta 194 3. Ibland 447 4. Sällan 759 5. Aldrig 147 9. Ej svar
VAR 939 ÖPPETTIDER:UTNYTTJANDE 3 Loc 1078 width 1 MD=9 F.29c.3. Söndagar 15.00 - 21.00 <Se F.29c för fullständig frågetext> 16 1. Mycket ofta 41 2. Ganska ofta 149 3. Ibland 387 4. Sällan 834 5. Aldrig 175 9. Ej svar
VAR 940 ÖPPETTIDER:UTNYTTJANDE 4 Loc 1079 width 1 MD=9 F.29c.4. Lördagar 9.30 - 13.00 <Se F.29c för fullständig frågetext> 337 1. Mycket ofta 491 2. Ganska ofta 408 3. Ibland 164 4. Sällan 103 5. Aldrig 99 9. Ej svar
VAR 941 ÖPPETTIDER:UTNYTTJANDE 5 Loc 1080 width 1 MD=9 F.29c.5. Lördagar 13.00 - 15.00 <Se F.29c för fullständig frågetext> 46 1. Mycket ofta 165 2. Ganska ofta 383 3. Ibland 422 4. Sällan 401 5. Aldrig 185 9. Ej svar
VAR 942 ÖPPETTIDER:UTNYTTJANDE 6 Loc 1081 width 1 MD=9 F.29c.6. Lördagar 15.00 - 21.00 <Se F.29c för fullständig frågetext> 23 1. Mycket ofta 46 2. Ganska ofta 166 3. Ibland 416 4. Sällan 745 5. Aldrig 206 9. Ej svar
VAR 943 ÖPPETTIDER:UTNYTTJANDE 7 Loc 1082 width 1 MD=9 F.29c.7. Andra veckodagar 18.00 - 21.00 <Se F.29c för fullständig frågetext> 106 1. Mycket ofta 188 2. Ganska ofta 374 3. Ibland 401 4. Sällan 398 5. Aldrig 135 9. Ej svar
VAR 944 FAMILJEINKOMST Loc 1083 width 1 MD=9 F.30b. Hur bedömer Ni Er och (om Ni bor i familj) Er familjs sammanlagda inkomst (sedan skatt dragits,ev. sociala bidrag medräknade) jämförd med andra familjers? 65 1. Betydligt mer än genomsnittligt 321 2. Något mer än genomsnittligt 656 3. Ungefär som genomsnittet 197 4. Något mindre än genomsnittligt 89 5. Betydligt mindre än genomsnittligt 126 6. Kan inte säga 148 9. Ej svar
VAR 945 SKOLUTBILDNING Loc 1084 width 1 MD=9 F.30c. Vilken skolutbildning har Ni? 585 1. Grundskola,folkskola utan vidareutbildning 376 2. Grundskola,folkskola med vidareutbildning 84 3. Gymnasium utan examen 152 4. Gymnasium med examen 29 5. Universitet,högskola utan examen 113 6. Universitet,högskola med examen 64 7. Annat 199 9. Ej svar
VAR 946 AKTIEINNEHAV 1 Loc 1085 width 1 MD=9 F.31a. Har Ni eller (om gift eller sammanboende) Er man/hustru aktier som förekommer på börsen eller andra aktier? F.31a.1. Aktieinnehav - första krysset 171 1. Ja,aktier på börsen 72 2. Ja,andra aktier 1215 3. Nej 144 9. Ej svar
VAR 947 AKTIEINNEHAV 2 Loc 1086 width 1 F.31a.2. Aktieinnehav - andra krysset <Se F.31a för fullständig frågetext> 1593 0. Frågan ej tillämplig 1. Ja,aktier på börsen 9 2. Ja,andra aktier 3. Nej
VAR 948 AKTIEVÄRDE Loc 1087 width 1 MD=9 F.31b. Om Ni (Er man/hustru) har aktier på börsen: Ungefär i vilket värde står de sammanlagt? 1431 0. Frågan ej tillämplig 22 1. Under 1.000 kronor 34 2. 1.000 - 5.000 kronor 54 3. 5.000 - 25.000 kronor 13 4. 25.000 - 50.000 kronor 28 5. Mer än 50.000 kronor 16 6. Kan inte säga 4 9. Ej svar
VAR 949 LÄSER:AFTONBLADET Loc 1088 width 2 MD=99 F.32. Hur ofta läser Ni något i dessa dagstidningar? F.32.A. Aftonbladet 438 01. Aldrig 386 02. Inte varje vecka 96 03. 1 dag per vecka 73 04. 2 dagar per vecka 61 05. 3 dagar per vecka 35 06. 4 dagar per vecka 38 07. 5 dagar per vecka 27 08. 6 dagar per vecka 129 09. 7 dagar per vecka 319 99. Ej svar
VAR 950 LÄSER:ARBETET Loc 1090 width 2 MD=99 F.32.B. Arbetet <Se F.32 för fullständig frågetext> 912 01. Aldrig 94 02. Inte varje vecka 35 03. 1 dag per vecka 11 04. 2 dagar per vecka 3 05. 3 dagar per vecka 5 06. 4 dagar per vecka 8 07. 5 dagar per vecka 9 08. 6 dagar per vecka 44 09. 7 dagar per vecka 481 99. Ej svar
VAR 951 LÄSER:DAGENS NYHETER Loc 1092 width 2 MD=99 F.32.C. Dagens Nyheter <Se F.32 för fullständig frågetext> 498 01. Aldrig 312 02. Inte varje vecka 101 03. 1 dag per vecka 42 04. 2 dagar per vecka 32 05. 3 dagar per vecka 21 06. 4 dagar per vecka 29 07. 5 dagar per vecka 10 08. 6 dagar per vecka 169 09. 7 dagar per vecka 388 99. Ej svar
VAR 952 LÄSER:EXPRESSEN Loc 1094 width 2 MD=99 F.32.D. Expressen <Se F.32 för fullständig frågetext> 283 01. Aldrig 415 02. Inte varje vecka 142 03. 1 dag per vecka 109 04. 2 dagar per vecka 88 05. 3 dagar per vecka 43 06. 4 dagar per vecka 37 07. 5 dagar per vecka 38 08. 6 dagar per vecka 156 09. 7 dagar per vecka 291 99. Ej svar
VAR 953 LÄSER:GÖTEBORGS-POSTEN Loc 1096 width 2 MD=99 F.32.E. Göteborgs-Posten <Se F.32 för fullständig frågetext> 841 01. Aldrig 92 02. Inte varje vecka 30 03. 1 dag per vecka 11 04. 2 dagar per vecka 8 05. 3 dagar per vecka 7 06. 4 dagar per vecka 9 07. 5 dagar per vecka 13 08. 6 dagar per vecka 151 09. 7 dagar per vecka 440 99. Ej svar
VAR 954 LÄSER:GÖTEBORGS-TIDNING Loc 1098 width 2 MD=99 F.32.F. Göteborgs-Tidningen <Se F.32 för fullständig frågetext> 915 01. Aldrig 91 02. Inte varje vecka 23 03. 1 dag per vecka 21 04. 2 dagar per vecka 12 05. 3 dagar per vecka 6 06. 4 dagar per vecka 11 07. 5 dagar per vecka 8 08. 6 dagar per vecka 24 09. 7 dagar per vecka 491 99. Ej svar
VAR 955 LÄSER:KVÄLLSPOSTEN Loc 1100 width 2 MD=99 F.32.G. Kvällsposten <Se F.32 för fullständig frågetext> 871 01. Aldrig 111 02. Inte varje vecka 35 03. 1 dag per vecka 28 04. 2 dagar per vecka 16 05. 3 dagar per vecka 10 06. 4 dagar per vecka 11 07. 5 dagar per vecka 8 08. 6 dagar per vecka 28 09. 7 dagar per vecka 484 99. Ej svar
VAR 956 LÄSER:SVENSKA DAGBLADET Loc 1102 width 2 MD=99 F.32.H. Svenska Dagbladet <Se F.32 för fullständig frågetext> 764 01. Aldrig 163 02. Inte varje vecka 31 03. 1 dag per vecka 15 04. 2 dagar per vecka 17 05. 3 dagar per vecka 7 06. 4 dagar per vecka 15 07. 5 dagar per vecka 4 08. 6 dagar per vecka 128 09. 7 dagar per vecka 458 99. Ej svar
VAR 957 LÄSER:SYDSV.DAGBLADET Loc 1104 width 2 MD=99 F.32.I. Sydsvenska Dagbladet <Se F.32 för fullständig frågetext> 933 01. Aldrig 60 02. Inte varje vecka 20 03. 1 dag per vecka 11 04. 2 dagar per vecka 5 05. 3 dagar per vecka 3 06. 4 dagar per vecka 5 07. 5 dagar per vecka 6 08. 6 dagar per vecka 58 09. 7 dagar per vecka 501 99. Ej svar
VAR 958 ANNAN DAGSTIDNING Loc 1106 width 1 MD=9 F.33a. Om Ni INTE läser någon av ovanstående (F.32) dagstidningar 6 eller 7 dagar per vecka: Läser Ni någon annan dagstidning varje eller nästan varje dag? 809 0. Frågan ej tillämplig 615 1. Ja 76 2. Nej 102 9. Ej svar
VAR 959 PARTIFÄRG 1 Loc 1107 width 1 MD=9 F.33b. Om Ni läser någon annan dagstidning varje eller nästan varje dag: Vilken partifärg har den dagstidningen (de dagstidningarna)? F.33b.1. Partifärg-första krysset 987 0. Frågan ej tillämplig 64 1. Opolitisk 138 2. Moderat,höger 179 3. Folkpartiet,liberal 41 4. Centerpartiet 99 5. Socialdemokraterna 6. Kommunisterna 6 7. Annat 68 8. Vet inte 20 9. Ej svar
VAR 960 PARTIFÄRG 2 Loc 1108 width 1 F.33b.2. Partifärg-andra krysset <Se F.33b för fullständig frågetext> 1498 0. Frågan ej tillämplig 1. Opolitisk 6 2. Moderat,höger 16 3. Folkpartiet,liberal 18 4. Centerpartiet 57 5. Socialdemokraterna 2 6. Kommunisterna 3 7. Annat 2 8. Vet inte
VAR 961 PARTIFÄRG 3 Loc 1109 width 1 F.33b.3. Partifärg-tredje krysset <Se F.33b för fullständig frågetext> 1589 0. Frågan ej tillämplig 1. Opolitisk 2. Moderat,höger 3. Folkpartiet,liberal 2 4. Centerpartiet 6 5. Socialdemokraterna 1 6. Kommunisterna 1 7. Annat 3 8. Vet inte
VAR 962 ALLAS VECKOTIDNING Loc 1110 width 1 MD=9 F.34a. Hur ofta läser Ni något i följande veckotidningar? F.34a.1. Allas Veckotidning 1009 1. Aldrig 196 2. Mindre än vart fjärde nummer 12 3. Vart fjärde nummer 7 4. Vart tredje nummer 10 5. Vartannat nummer 9 6. Tre nummer av fyra nummer 45 7. Varje nummer 314 9. Ej svar
VAR 963 ALLERS FAMILJEJOURNAL Loc 1111 width 1 MD=9 F.34a.2. Allers Familjejournal <Se F.34a för fullständig frågetext> 938 1. Aldrig 226 2. Mindre än vart fjärde nummer 19 3. Vart fjärde nummer 18 4. Vart tredje nummer 9 5. Vartannat nummer 12 6. Tre nummer av fyra nummer 92 7. Varje nummer 288 9. Ej svar
VAR 964 DAGENS INDUSTRI Loc 1112 width 1 MD=9 F.34a.3. Dagens Industri <Se F.34a för fullständig frågetext> 1103 1. Aldrig 83 2. Mindre än vart fjärde nummer 18 3. Vart fjärde nummer 6 4. Vart tredje nummer 10 5. Vartannat nummer 5 6. Tre nummer av fyra nummer 34 7. Varje nummer 343 9. Ej svar
VAR 965 DAMERNAS VÄRLD Loc 1113 width 1 MD=9 F.34a.4. Damernas Värld <Se F.34a för fullständig frågetext> 920 1. Aldrig 268 2. Mindre än vart fjärde nummer 26 3. Vart fjärde nummer 16 4. Vart tredje nummer 14 5. Vartannat nummer 9 6. Tre nummer av fyra nummer 32 7. Varje nummer 317 9. Ej svar
VAR 966 FEMINA Loc 1114 width 1 MD=9 F.34a.5. Femina <Se F.34a för fullständig frågetext> 935 1. Aldrig 244 2. Mindre än vart fjärde nummer 25 3. Vart fjärde nummer 12 4. Vart tredje nummer 9 5. Vartannat nummer 8 6. Tre nummer av fyra nummer 25 7. Varje nummer 344 9. Ej svar
VAR 967 FIB-AKTUELLT Loc 1115 width 1 MD=9 F.34a.6. Fib-Aktuellt <Se F.34a för fullständig frågetext> 790 1. Aldrig 326 2. Mindre än vart fjärde nummer 45 3. Vart fjärde nummer 27 4. Vart tredje nummer 33 5. Vartannat nummer 18 6. Tre nummer av fyra nummer 29 7. Varje nummer 334 9. Ej svar
VAR 968 HEMMETS JOURNAL Loc 1116 width 1 MD=9 F.34a.7. Hemmets Journal <Se F.34a för fullständig frågetext> 852 1. Aldrig 260 2. Mindre än vart fjärde nummer 41 3. Vart fjärde nummer 20 4. Vart tredje nummer 19 5. Vartannat nummer 14 6. Tre nummer av fyra nummer 102 7. Varje nummer 294 9. Ej svar
VAR 969 HEMMETS VECKOTIDNING Loc 1117 width 1 MD=9 F.34a.8. Hemmets Veckotidning <Se F.34a för fullständig frågetext> 933 1. Aldrig 228 2. Mindre än vart fjärde nummer 25 3. Vart fjärde nummer 11 4. Vart tredje nummer 10 5. Vartannat nummer 11 6. Tre nummer av fyra nummer 91 7. Varje nummer 293 9. Ej svar
VAR 970 HENNES Loc 1118 width 1 MD=9 F.34a.9. Hennes <Se F.34a för fullständig frågetext> 1171 1. Aldrig 65 2. Mindre än vart fjärde nummer 4 3. Vart fjärde nummer 2 4. Vart tredje nummer 1 5. Vartannat nummer 6. Tre nummer av fyra nummer 2 7. Varje nummer 357 9. Ej svar
VAR 971 HUSMODERN Loc 1119 width 1 MD=9 F.34a.10. Husmodern <Se F.34a för fullständig frågetext> 927 1. Aldrig 232 2. Mindre än vart fjärde nummer 30 3. Vart fjärde nummer 16 4. Vart tredje nummer 12 5. Vartannat nummer 8 6. Tre nummer av fyra nummer 59 7. Varje nummer 318 9. Ej svar
VAR 972 HÄNT I VECKAN Loc 1120 width 1 MD=9 F.34a.11. Hänt i Veckan <Se F.34a för fullständig frågetext> 881 1. Aldrig 296 2. Mindre än vart fjärde nummer 26 3. Vart fjärde nummer 16 4. Vart tredje nummer 16 5. Vartannat nummer 6 6. Tre nummer av fyra nummer 40 7. Varje nummer 321 9. Ej svar
VAR 973 ICA-KURIREN Loc 1121 width 1 MD=9 F.34a.12. ICA-Kuriren <Se F.34a för fullständig frågetext> 693 1. Aldrig 240 2. Mindre än vart fjärde nummer 38 3. Vart fjärde nummer 20 4. Vart tredje nummer 31 5. Vartannat nummer 26 6. Tre nummer av fyra nummer 300 7. Varje nummer 254 9. Ej svar
VAR 974 LAND Loc 1122 width 1 MD=9 F.34a.13. Land <Se F.34a för fullständig frågetext> 882 1. Aldrig 153 2. Mindre än vart fjärde nummer 22 3. Vart fjärde nummer 25 4. Vart tredje nummer 17 5. Vartannat nummer 24 6. Tre nummer av fyra nummer 189 7. Varje nummer 290 9. Ej svar
VAR 975 LEKTYR Loc 1123 width 1 MD=9 F.34a.14. Lektyr <Se F.34a för fullständig frågetext> 847 1. Aldrig 274 2. Mindre än vart fjärde nummer 39 3. Vart fjärde nummer 27 4. Vart tredje nummer 25 5. Vartannat nummer 20 6. Tre nummer av fyra nummer 35 7. Varje nummer 335 9. Ej svar
VAR 976 MIN VÄRLD Loc 1124 width 1 MD=9 F.34a.15. Min Värld <Se F.34a för fullständig frågetext> 1077 1. Aldrig 126 2. Mindre än vart fjärde nummer 8 3. Vart fjärde nummer 6 4. Vart tredje nummer 11 5. Vartannat nummer 5 6. Tre nummer av fyra nummer 42 7. Varje nummer 327 9. Ej svar
VAR 977 RÖSTER I RADIO/TV Loc 1125 width 1 MD=9 F.34a.16. Röster i Radio/Tv <Se F.34a för fullständig frågetext> 895 1. Aldrig 261 2. Mindre än vart fjärde nummer 23 3. Vart fjärde nummer 12 4. Vart tredje nummer 15 5. Vartannat nummer 10 6. Tre nummer av fyra nummer 60 7. Varje nummer 326 9. Ej svar
VAR 978 SAXONS VECKOTIDNING Loc 1126 width 1 MD=9 F.34a.17. Saxons Veckotidning <Se F.34a för fullständig frågetext> 1007 1. Aldrig 175 2. Mindre än vart fjärde nummer 20 3. Vart fjärde nummer 15 4. Vart tredje nummer 11 5. Vartannat nummer 10 6. Tre nummer av fyra nummer 50 7. Varje nummer 314 9. Ej svar
VAR 979 SE Loc 1127 width 1 MD=9 F.34a.18. Se <Se F.34a för fullständig frågetext> 910 1. Aldrig 265 2. Mindre än vart fjärde nummer 30 3. Vart fjärde nummer 18 4. Vart tredje nummer 11 5. Vartannat nummer 5 6. Tre nummer av fyra nummer 15 7. Varje nummer 348 9. Ej svar
VAR 980 SVENSK DAMTIDNING Loc 1128 width 1 MD=9 F.34a.19. Svensk Damtidning <Se F.34a för fullständig frågetext> 1002 1. Aldrig 158 2. Mindre än vart fjärde nummer 27 3. Vart fjärde nummer 16 4. Vart tredje nummer 9 5. Vartannat nummer 7 6. Tre nummer av fyra nummer 53 7. Varje nummer 330 9. Ej svar
VAR 981 VECKANS AFFÄRER Loc 1129 width 1 MD=9 F.34a.20. Veckans Affärer <Se F.34a för fullständig frågetext> 1010 1. Aldrig 114 2. Mindre än vart fjärde nummer 22 3. Vart fjärde nummer 15 4. Vart tredje nummer 23 5. Vartannat nummer 17 6. Tre nummer av fyra nummer 56 7. Varje nummer 345 9. Ej svar
VAR 982 VECKO-JOURNALEN Loc 1130 width 1 MD=9 F.34a.21. Vecko-Journalen <Se F.34a för fullständig frågetext> 1077 1. Aldrig 120 2. Mindre än vart fjärde nummer 17 3. Vart fjärde nummer 5 4. Vart tredje nummer 3 5. Vartannat nummer 4 6. Tre nummer av fyra nummer 29 7. Varje nummer 347 9. Ej svar
VAR 983 VECKO-REVYN Loc 1131 width 1 MD=9 F.34a.22. Vecko-Revyn <Se F.34a för fullständig frågetext> 993 1. Aldrig 182 2. Mindre än vart fjärde nummer 19 3. Vart fjärde nummer 13 4. Vart tredje nummer 12 5. Vartannat nummer 8 6. Tre nummer av fyra nummer 32 7. Varje nummer 343 9. Ej svar
VAR 984 VI Loc 1132 width 1 MD=9 F.34a.23. Vi <Se F.34a för fullständig frågetext> 920 1. Aldrig 141 2. Mindre än vart fjärde nummer 26 3. Vart fjärde nummer 18 4. Vart tredje nummer 13 5. Vartannat nummer 10 6. Tre nummer av fyra nummer 162 7. Varje nummer 312 9. Ej svar
VAR 985 ÅRET RUNT Loc 1133 width 1 MD=9 F.34a.24. Året Runt <Se F.34a för fullständig frågetext> 728 1. Aldrig 326 2. Mindre än vart fjärde nummer 58 3. Vart fjärde nummer 39 4. Vart tredje nummer 27 5. Vartannat nummer 19 6. Tre nummer av fyra nummer 143 7. Varje nummer 262 9. Ej svar
VAR 986 ALLT I HEMMET Loc 1134 width 1 MD=9 F.34b. Hur ofta läser Ni något i följande tidskrifter? F.34b.1. Allt i Hemmet 675 1. Aldrig 424 2. Mindre än vart fjärde nummer 61 3. Vart fjärde nummer 24 4. Vart tredje nummer 38 5. Vartannat nummer 22 6. Tre nummer av fyra nummer 80 7. Varje nummer 278 9. Ej svar
VAR 987 ALLT OM MAT Loc 1135 width 1 MD=9 F.34b.2. Allt om Mat <Se F.34b för fullständig frågetext> 840 1. Aldrig 294 2. Mindre än vart fjärde nummer 43 3. Vart fjärde nummer 19 4. Vart tredje nummer 29 5. Vartannat nummer 13 6. Tre nummer av fyra nummer 63 7. Varje nummer 301 9. Ej svar
VAR 988 BÅTNYTT Loc 1136 width 1 MD=9 F.34b.3. Båtnytt <Se F.34b för fullständig frågetext> 1030 1. Aldrig 159 2. Mindre än vart fjärde nummer 29 3. Vart fjärde nummer 16 4. Vart tredje nummer 13 5. Vartannat nummer 8 6. Tre nummer av fyra nummer 31 7. Varje nummer 316 9. Ej svar
VAR 989 DET BÄSTA Loc 1137 width 1 MD=9 F.34b.4. Det Bästa <Se F.34b för fullständig frågetext> 928 1. Aldrig 210 2. Mindre än vart fjärde nummer 15 3. Vart fjärde nummer 15 4. Vart tredje nummer 8 5. Vartannat nummer 13 6. Tre nummer av fyra nummer 117 7. Varje nummer 296 9. Ej svar
VAR 990 HEM OCH FRITID Loc 1138 width 1 MD=9 F.34b.5. Hem och Fritid <Se F.34b för fullständig frågetext> 757 1. Aldrig 335 2. Mindre än vart fjärde nummer 54 3. Vart fjärde nummer 26 4. Vart tredje nummer 36 5. Vartannat nummer 20 6. Tre nummer av fyra nummer 88 7. Varje nummer 286 9. Ej svar
VAR 991 MOTOR Loc 1139 width 1 MD=9 F.34b.6. Motor <Se F.34b för fullständig frågetext> 929 1. Aldrig 172 2. Mindre än vart fjärde nummer 26 3. Vart fjärde nummer 18 4. Vart tredje nummer 14 5. Vartannat nummer 8 6. Tre nummer av fyra nummer 123 7. Varje nummer 312 9. Ej svar
VAR 992 PÅ KRYSS & TILL RORS Loc 1140 width 1 MD=9 F.34b.7. På Kryss & Till Rors <Se F.34b för fullständig frågetext> 1187 1. Aldrig 40 2. Mindre än vart fjärde nummer 10 3. Vart fjärde nummer 2 4. Vart tredje nummer 4 5. Vartannat nummer 4 6. Tre nummer av fyra nummer 21 7. Varje nummer 334 9. Ej svar
VAR 993 SUNT FÖRNUFT Loc 1141 width 1 MD=9 F.34b.8. Sunt Förnuft <Se F.34b för fullständig frågetext> 1130 1. Aldrig 63 2. Mindre än vart fjärde nummer 9 3. Vart fjärde nummer 6 4. Vart tredje nummer 9 5. Vartannat nummer 7 6. Tre nummer av fyra nummer 58 7. Varje nummer 320 9. Ej svar
VAR 994 TEKNIKENS VÄRLD Loc 1142 width 1 MD=9 F.34b.9. Teknikens Värld <Se F.34b för fullständig frågetext> 881 1. Aldrig 240 2. Mindre än vart fjärde nummer 48 3. Vart fjärde nummer 30 4. Vart tredje nummer 24 5. Vartannat nummer 14 6. Tre nummer av fyra nummer 52 7. Varje nummer 313 9. Ej svar
VAR 995 VI BILÄGARE Loc 1143 width 1 MD=9 F.34b.10. Vi Bilägare <Se F.34b för fullständig frågetext> 759 1. Aldrig 157 2. Mindre än vart fjärde nummer 31 3. Vart fjärde nummer 21 4. Vart tredje nummer 21 5. Vartannat nummer 25 6. Tre nummer av fyra nummer 338 7. Varje nummer 250 9. Ej svar
VAR 996 VI FÖRÄLDRAR Loc 1144 width 1 MD=9 F.34b.11. Vi Föräldrar <Se F.34b för fullständig frågetext> 996 1. Aldrig 163 2. Mindre än vart fjärde nummer 33 3. Vart fjärde nummer 11 4. Vart tredje nummer 13 5. Vartannat nummer 8 6. Tre nummer av fyra nummer 38 7. Varje nummer 340 9. Ej svar
VAR 997 VI I VILLA Loc 1145 width 1 MD=9 F.34b.12. Vi i Villa <Se F.34b för fullständig frågetext> 623 1. Aldrig 205 2. Mindre än vart fjärde nummer 49 3. Vart fjärde nummer 25 4. Vart tredje nummer 32 5. Vartannat nummer 41 6. Tre nummer av fyra nummer 395 7. Varje nummer 232 9. Ej svar
VAR 998 VÅR BOSTAD Loc 1146 width 1 MD=9 F.34b.13. Vår Bostad <Se F.34b för fullständig frågetext> 779 1. Aldrig 191 2. Mindre än vart fjärde nummer 39 3. Vart fjärde nummer 13 4. Vart tredje nummer 16 5. Vartannat nummer 16 6. Tre nummer av fyra nummer 259 7. Varje nummer 289 9. Ej svar
VAR 999 BYGGNADSARBETAREN Loc 1147 width 1 MD=9 F.34b.14. Byggnadsarbetaren <Se F.34b för fullständig frågetext> 1097 1. Aldrig 23 2. Mindre än vart fjärde nummer 5 3. Vart fjärde nummer 3 4. Vart tredje nummer 5 5. Vartannat nummer 5 6. Tre nummer av fyra nummer 44 7. Varje nummer 420 9. Ej svar
VAR 1000 FABRIKSARBETAREN Loc 1148 width 1 MD=9 F.34b.15. Fabriksarbetaren <Se F.34b för fullständig frågetext> 1100 1. Aldrig 20 2. Mindre än vart fjärde nummer 4 3. Vart fjärde nummer 4. Vart tredje nummer 5. Vartannat nummer 3 6. Tre nummer av fyra nummer 30 7. Varje nummer 445 9. Ej svar
VAR 1001 KOMMUNALARBETAREN Loc 1149 width 1 MD=9 F.34b.16. Kommunalarbetaren <Se F.34b för fullständig frågetext> 1000 1. Aldrig 35 2. Mindre än vart fjärde nummer 9 3. Vart fjärde nummer 4 4. Vart tredje nummer 4 5. Vartannat nummer 8 6. Tre nummer av fyra nummer 143 7. Varje nummer 399 9. Ej svar
VAR 1002 METALLARBETAREN Loc 1150 width 1 MD=9 F.34b.17. Metallarbetaren <Se F.34b för fullständig frågetext> 1019 1. Aldrig 45 2. Mindre än vart fjärde nummer 9 3. Vart fjärde nummer 7 4. Vart tredje nummer 8 5. Vartannat nummer 11 6. Tre nummer av fyra nummer 105 7. Varje nummer 398 9. Ej svar
VAR 1003 SKOGSINDUSTRIARBETARNA Loc 1151 width 1 MD=9 F.34b.18. SIA,Skogsindustriarbetarna <Se F.34b för fullständig frågetext> 1099 1. Aldrig 16 2. Mindre än vart fjärde nummer 1 3. Vart fjärde nummer 5 4. Vart tredje nummer 6 5. Vartannat nummer 2 6. Tre nummer av fyra nummer 42 7. Varje nummer 431 9. Ej svar
VAR 1004 STATSANSTÄLLD Loc 1152 width 1 MD=9 F.34b.19. Statsanställd <Se F.34b för fullständig frågetext> 1047 1. Aldrig 24 2. Mindre än vart fjärde nummer 3 3. Vart fjärde nummer 5 4. Vart tredje nummer 8 5. Vartannat nummer 8 6. Tre nummer av fyra nummer 83 7. Varje nummer 424 9. Ej svar
VAR 1005 INDUSTRITJÄNSTEMANNEN Loc 1153 width 1 MD=9 F.34b.20. Industritjänstemannen <Se F.34b för fullständig frågetext> 1046 1. Aldrig 23 2. Mindre än vart fjärde nummer 7 3. Vart fjärde nummer 7 4. Vart tredje nummer 8 5. Vartannat nummer 7 6. Tre nummer av fyra nummer 76 7. Varje nummer 428 9. Ej svar
VAR 1006 KOMMUNALTJÄNSTEMANNEN Loc 1154 width 1 MD=9 F.34b.21. Kommunaltjänstemannen <Se F.34b för fullständig frågetext> 1068 1. Aldrig 24 2. Mindre än vart fjärde nummer 5 3. Vart fjärde nummer 3 4. Vart tredje nummer 5 5. Vartannat nummer 2 6. Tre nummer av fyra nummer 60 7. Varje nummer 435 9. Ej svar
VAR 1007 STATSANSTÄLLD Loc 1155 width 1 MD=9 F.34b.22. Statsanställd <Se F.34b för fullständig frågetext> 1039 1. Aldrig 27 2. Mindre än vart fjärde nummer 3 3. Vart fjärde nummer 7 4. Vart tredje nummer 11 5. Vartannat nummer 9 6. Tre nummer av fyra nummer 82 7. Varje nummer 424 9. Ej svar
VAR 1008 BOKKLUBB 1 Loc 1156 width 1 MD=9 F.34c. I vilken eller vilka bokklubbar är Ni medlem,så att Ni mottagit någon bok i år? F.34c.1. Bokklubb-första krysset 132 1. Månadens Bok 96 2. Bonniers Bokklubb 36 3. Bokklubben Svalan 119 4. Bra Böcker 1063 5. Ingen av dessa 156 9. Ej svar
VAR 1009 BOKKLUBB 2 Loc 1157 width 1 F.34c.2. Bokklubb-andra krysset <Se F.34c för fullständig frågetext> 1539 0. Frågan ej tillämplig 1. Månadens Bok 24 2. Bonniers Bokklubb 10 3. Bokklubben Svalan 28 4. Bra Böcker 1 5. Ingen av dessa
VAR 1010 BOKKLUBB 3 Loc 1158 width 1 F.34c.3. Bokklubb-tredje krysset <Se F.34c för fullständig frågetext> 1589 0. Frågan ej tillämplig 1. Månadens Bok 2. Bonniers Bokklubb 5 3. Bokklubben Svalan 8 4. Bra Böcker 5. Ingen av dessa
VAR 1011 BOKKLUBB 4 Loc 1159 width 1 F.34c.4. Bokklubb-fjärde krysset <Se F.34c för fullständig frågetext> 1598 0. Frågan ej tillämplig 1. Månadens Bok 2. Bonniers Bokklubb 3. Bokklubben Svalan 4 4. Bra Böcker 5. Ingen av dessa
VAR 1012 BOKKLUBB 5 Loc 1160 width 1 F.34c.5. Bokklubb-femte krysset <Se F.34c för fullständig frågetext> 1598 0. Frågan ej tillämplig 1. Månadens Bok 2. Bonniers Bokklubb 3. Bokklubben Svalan 4. Bra Böcker 4 5. Ingen av dessa