SVENSK VALUNDERSÖKNING 1979
               SSD 0089

              Primärforskare
              Sören Holmberg
         Statsvetenskapliga institutionen
            Göteborgs universitet

             Första SSD-upplagan
              December 1986

  

        Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst
               Box 5048

         Go to variable list
             S-402 21 Göteborg

  
           ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDAREN.

  Oavsett publikationsform skall alla uppsatser och rapporter
  som bygger på data tillgängliggjorda genom SSD tillkännage
  detta förhållande, samt namnge primärforskaren. SSD ber
  därför alla användare av SSD-material att, så långt detta är
  möjligt, använda sig av följande uttalande. (Uttryck inom
  parentes används i tillämpliga fall.)

       Data (och tabeller) i denna (publikation)
       har delvis gjorts tillgängliga av Svensk
       Samhällsvetenskaplig Datatjänst. Materialet
       i SVENSK VALUNDERSÖKNING 1979 samlades
       ursprungligen in av ett forskningsprojekt
       vid statsvetenskapliga institutionen vid
       Göteborgs universitet, under ledning av Sören
       Holmberg. Varken SSD eller primärforskaren
       bär ansvar för analyser och tolkningar som
       presenteras i denna (publikation).

  Enligt överenskommelse mellan Sören Holmberg och Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst får SVENSK VALUNDERSÖKNING
  1979 förmedlas till och analyseras av forskare under
  förutsättning att användningen sker i forskningssyfte.
  Härvid skall HSFR:s forskningsetiska principer för humaniora
  och samhällsvetenskap, publicerade i skriften HSFR-ETIK,
  följas i alla tillämpliga delar.

  Data och/eller dokumentation får ej ställas till tredje
  persons förfogande utan SSD:s skriftliga tillstånd.

  Rapporter och publikationer baserade på dessa data skall
  insändas i två exemplar till SSD, som vidarebefordrar ett
  exemplar till primärforskaren.

  I de fall materialet används i undervisningssyfte vid
  universitet och högskolor och leder till producerandet av PM
  och uppsatser behöver dessa ej insändas till SSD. I stället
  skall en redovisning av kurser, antal användare och antal
  producerade PM och uppsatser insändas till SSD efter
  avslutat läsår.

  

               INNEHÅLL

                              Sida

  INLEDNING

      Bakgrund                      I

      Allmänna förutsättningar: urval, bortfall     II

      Kodboksinformation                III

      SSD dokumentation                 IV

  VARIABELBESKRIVNING                    V

  KODBOK                          1

  
                 I

               INLEDNING

               BAKGRUND

  I samband med 1954 års kommunalval genomförde Jörgen
  Westerståhl och Bo Särlvik en lokal väljarundersökning i
  Göteborg och runt Borås. Detta var den första vetenskapliga
  intervjuundersökningen om svenskt väljarbeteende. Två år
  senare genomfördes Svensk valundersökning 1956, den första
  riksomfattande undersökningen kring partival, valdeltagande
  och politisk opinionsbildning inom den svenska valmanskåren
  och detta var den egentliga starten på det svenska
  valforskningsprogrammet. Liknande undersökningar har
  därefter genomförts vid samtliga riksdagsval samt vid 1957
  års folkomröstning i pensionsfrågan och 1980 års
  folkomröstning i kärnkraftsfrågan.

  Valundersökningen 1979 var således den åttonde
  riksomfattande studien i serien undersökningar kring
  partival, valdeltagande och politisk opinionsbildning inom
  den svenska valmanskåren i samband med ett riksdagsval. Den
  genomfördes i samarbete mellan statsvetenskapliga
  institutionen vid Göteborgs universitet och statistiska
  centralbyrån. Statistiska centralbyråns utredningsinstitut
  svarade för framtagning av urvalet av intervjupersoner,
  utförde fältarbetet med intervjuer samt verkställde
  insamling av vissa registerdata. Vid statsvetenskapliga
  institutionen var arbetet organiserat som ett
  forskningsprojekt med Sören Holmberg som projektledare. Som
  vetenskapliga medarbetare i projektet ingick Kent Asp och
  Hans Nordlöf. Kodningen av intervjuformulären utfördes av
  Magnus Berg, Christina Hylen och Linda Timble. Sekreterare
  för forskningsprojektet var Anna-Gun Andersson.
  Projektledarna vid de tidigare valundersökningarna, Jörgen
  Westerståhl, Bo Särlvik och Olof Petersson har deltagit som
  vetenskapliga rådgivare. Medel till undersökningen
  beviljades av Riksdagen.

  Genom att ställa frågor till ett för valmanskåren
  representativt urval av individer kan man få upplysningar om
  de intervjuades partisympatier och dessa uppgifter kan sedan
  kombineras med andra uppgifter tex beträffande sociala
  bakgrundsfaktorer såsom yrke, kön, civilstånd, inkomst mm.
  Därigenom kan skillnader med avseende på partiernas relativa
  styrkeförhållanden inom olika befolkningsgrupper på ett mera
  direkt sätt belysas.

  
                 II

       ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR: URVAL, BORTFALL

  Populationen omfattar den del av den svenska befolkningen
  som var röstberättigad i riksdagsvalet 1979. Med denna
  avgränsning utesluts personer som ej fyllt 18 år valdagen
  1979, utländska medborgare samt personer som på grund av
  omyndigförklaring eller annat hinder ej äger rösträtt. I
  målpopulationen ingår även röstberättigade utlandssvenskar,
  men dessa ingår emellertid ej i urvalsramen.

  Liksom varit fallet vid de tidigare valundersökningarna
  sattes vid fältarbetet en övre åldersgräns, som innebär att
  personer över 80 år ej kontaktades för intervju. Det
  egentliga intervjuurvalet omfattar sålunda
  födelseårsklasserna 1899-1961. Andelen genom åldersgränsen
  uteslutna personer utgör ca 3 procent av totalurvalet.

  I samband med 1973 års valundersökning startade man en ny
  form av panelundersökning, en "rullande" tvåstegspanel.
  Hälften av de som var med i undersökningen 1973
  återintervjuades 1976, medan den andra urvalshälften
  ersattes med nya intervjupersoner. Denna "nya" hälft
  återintervjuades sedan vid valundersökningen 1979. Sett över
  en serie undersökningar kommer varje person att intervjuas
  två gånger. Valundersökningen 1979 kan alltså ses som steg
  två i panelen 1976-1979 och som första steget i panelen
  1979-1982. Den rullande paneluppläggningen gör det möjligt
  att studera individuella förändringar samtidigt som ett
  alltför stort bortfall, vanligt vid flerstegs
  panelundersökningar, undviks.

  Urvalet vid 1979 års undersökning omfattar totalt 3663
  personer. Urvalet består av tre delurval, benämnda P76, T79
  och P79.

  DELURVAL P76, panelurvalet, utgörs av de personer som också
  kontaktades för intervju vid 1976 års val. Delurvalet
  omfattar sammanlagt 1558 personer. De personer i delurval
  P76 som var bortfall 1976 drogs med halva
  urvalssannolikheten 1979. Vid databearbetning vägs dessa med
  faktorn 2. Om man önskar analysera den oviktade datamängden
  kan detta göras genom att man med hjälp av variabel 5
  filtrerar bort de dubblerade individerna.
  DELURVAL T79, tilläggsurvalet, utgörs av förstagångsväljare
  1979, dvs personer som blev röstberättigade först vid valet
  1979. Delurvalet T79 omfattar 95 personer.
  DELURVAL P79, är ett representativt urval för hela
  valmanskåren och omfattar 1845 personer.

  

  Efter uppvägningen av 1976 års bortfall i delurval P76 utgör
  de tre delurvalen tillsammans ett självvägt representativt
  urval. Urvalsfraktionen i samtliga delurval är 0.000328 med
  undantag för bortfallet i 1976 års undersökning där
  urvalsfraktionen är 0.000164.

  Som urvalsram för delurvalen T79 och P76 har använts
  registret över totalbefolkningen (RTB) med aktualitet i
  vecka 16 1979. Vid samtliga urvalsdragningar och
  reduceringar till delurval har ett urvalsprogram för
  systematiska urval använts.

  Antalet intervjuade personer uppgår till 2816, vilket utgör
  80.5 procent av nettourvalet. Den helt dominerande
  bortfallsanledningen är vägran att medge intervju.
  Bortfallet finns medtaget i denna datafil. Antalet individer
  i bortfallet är här 853, 810 (ovägt 682) från nettourvalet
  samt de 43 som ingår i grupperna avliden, långvarigt
  utomlands och omyndig.

  ANDEL GENOMFÖRDA INTERVJUER, BORTFALL MM VID
  VALUNDERSÖKNINGEN 1979
                   Antal Procentuell andel
                      av nettourvalet
  Bruttourval, totalt       3663
  Över åldersgränsen för intervju 122
  Avliden              14
  Långvarigt utomlands       24
  Omyndig              5

  Nettourval           3498 (3758)
  Intervjuer           2816 (2905) 80.5
  Bortfall             682 (810) 19.5
  Därav:
  - Ej anträffad          36     1.0
  - Vägrar             570    16.3
  - Intagen för vård, sjukdom    76     2.2

  Siffrorna inom parentes gäller det vägda urvalet.

  Det totala bortfallet 1979 blev 19.5 procent. Detta är
  mindre än 1976 (25.9%) och ungefär lika mycket som 1973
  (18.3%). En av orsakerna till att bortfallet i 1979 års
  undersökning blev mindre än 1976 är att intervjuarna i
  eftervalsetappen tilläts genomföra förkortade intervjuer med
  personer som var ovilliga att ställa upp eller som hade ont
  om tid. Den förkortade intervjun kunde genomföras på ungefär
  en halvtimma, jämfört med en fullständig intervjus
  genomsnittliga 78 minuter, och omfattade bara de allra
  viktigaste frågorna (röstning, vissa attitydfrågor och
  bakgrundsfakta). I den vägda mängden har 217 individer
  (ovägd mängd 204) intervjuats med förkortat formulär. Av

  

  dessa har 81 personer endast svarat på frågan om röstning
  1979, 1976 och 1973. De övriga förkortade formulären
  innehåller svar på följande frågor: 5, 11A, 14A-D, 14F-I,
  14K, 14P, 15A-C, 16, 17, 18A-B, 19, 25A-D, 26A-B, 28, 29A-E,
  30A-B, 31A-B, 32A-C, 33A-C, 35A, 40, 41, 42A-C, 43A-B,
  47A-B, 48. Det kan hända att intervjuaren lyckats få svar på
  fler frågor än som ingår i det förkortade formuläret. Av
  denna anledning kan antalet svar på grund av att förkortad
  intervju genomförts, variera mellan olika frågor.

  Från de offentliga röstlängderna har insamlats uppgifter om
  valdeltagande vid riksdags-, kommunfullmäktige- och
  landstingsvalen 1979 samt riksdagsvalet 1976.

  I samband med urvalsdragningen överfördes vissa
  folkbokföringsuppgifter från registret över
  totalbefolkningen (RTB). Uppgifterna avser födelseår, kön,
  kommuntillhörighet och sammanräknad inkomst vid 1979 års
  taxering.

  Från kommunstatistiska publikationer överfördes information
  om den intervjuades kommun: kommunens storlek och
  tätortsgrad 1979.

  För ytterligare information om undersökningen se:

   Holmberg, Sören Svenska väljare
            Valundersökningar, Rapport 4.
            SCB, LiberFörlag, Stockholm 1981

   Holmberg, Sören Valundersökningen 1979. Teknisk rapport
   Nordlöf, Hans  Valundersökningar, Rapport 5.
            SCB, LiberFörlag, Stockholm 1981

   Holmberg, Sören Valet 1979 (avsnitt i)
            SOS, Allmänna valen 1979. Del 3
            Stockholm 1981

  
                 III

             KODBOKSINFORMATION

  I kodboken används koderna 1-8 (01-88) som valida koder för
  de flesta variablerna. Kod 0 används för frågor som ej är
  tillämpliga på grund av undersökningspersonens svar på
  tidigare frågor eller för att frågan endast ställts till
  vissa grupper. "Vet inte"-svar har oftast givits koden 8
  (88), men i några fall har koden 5 använts. Kod 9 (99)
  används för det externa bortfallet och kod 6 (96, 996) för
  det interna bortfallet (uppgift saknas). Kod 6 (96, 996) har
  också använts då uppgift saknas pga att
  undersökningspersonen besvarat ett förkortat frågeformulär.

  I kodboken används förkortningen UP (undersökningsperson)
  för den intervjuade och LOKO (lokalombud) för den person som
  utförde intervjun. I de fall frågeformuleringen skiljer sig
  mellan förvals- och eftervalsintervjuerna anges båda
  frågeformuleringarna. Om frågan endast ställts till vissa
  grupper anges dessa inom parentes före frågeformuleringen
  eller i särskild anmärkning. Frågor ställda i brevformuläret
  anges med förkortningen BF.

  Exemplet nedan visar hur en variabel vanligtvis beskrivs i
  denna kodbok. Siffrorna inom parentes förekommer inte i
  kodboken, utan är en hänvisning till den beskrivning som
  följer exemplet.

  ............................................................

  (1) VAR 45   (2) V56045 INTRESSE POL  20    (3) MD=9
    REF 45   (4) LOC 53 WIDTH 1       (5) NUMERIC

   (6) F.19 Skulle Ni vilja beteckna Er som mycket, måttligt,
       eller inte alls intresserad av politik?

   (7) ......................

    (8) (9) (10)
    95  1.  Mycket intresserad
    727  3.  Måttligt intresserad
    296  5.  Inte alls intresserad
     4  8.  Vet inte

     9  9.  Uppgift saknas

  ............................................................

  

  (1) Variabel- och referensnummer. Brukar vanligtvis vara
  identiska. Om kodboken hänvisar till ett subset av en större
  datamängd eller en omorganiserad datamängd anger
  referensnumret den ursprungliga datamängdens variabelnummer.

  (2) Variabelnamn. En förkortning eller summering av
  frågeställningen (max. 24 tecken). I valundersökningarna
  inleds detta alltid med en sex tecken lång kombination där
  första tecknet är ett V eller R. V står för variabel och R
  för registerdata. De följande två siffrorna står för
  undersökningsår och de tre sista för variabelnummer.
  Variabelnamnet avslutas med frågenumret eller REG i de fall
  det rör sig om data hämtad från någon form av register.

  (3) Missing data. Anger vilka värden som betraktas som
  missing data för den aktuella variabeln.

  (4) Position. Visar variabelns läge i datamängden; i vilken
  kolumn den startar och hur många positioner den upptar.

  (5) Anger om data är numerisk eller alfabetisk.

  (6) Den exakta frågeformuleringen som den formulerats i
  frågeformuläret eller liknande.

  (7) Eventuella kommentarer eller anmärkningar.

  (8) Det absoluta antalet observationer för varje
  svarskategori.

  (9) Kodvärden som kan förekomma för den aktuella variabeln.

  (10) Beskrivning av varje kodvärdes innehåll.

  
                 IV

             SSD DOKUMENTATION

  Dokumentationsarbetet har bedrivits med hjälp av ett
  datorbaserat dokumentationssystem som ställts till SSD:s
  förfogande av Inter-University Consortium for Political and
  Social Research (ICPSR) vid University of Michigan. Systemet
  kallas Guided Interactive Dataset Organization (GIDO).

  
Variable list


1 UP:s ID-nummer 2 Delurval 3 Urvalsetapp 4 Formulärversion 5 Individvägning 6 Formulärtyp TIDNINGSLÄSNING OCH INFORMATION OM PARTIFÄRG 7 Tidning 1 8 Tidning 2 9 Tidning 3 10 Tidning 4 11 Tidning 5 12 Tidning 1: Prenumeration 13 Tidning 2: Prenumeration 14 Tidning 3: Prenumeration 15 Tidning 4: Prenumeration 16 Tidning 5: Prenumeration 17 Tidning 1: Läsfrekvens 18 Tidning 2: Läsfrekvens 19 Tidning 3: Läsfrekvens 20 Tidning 4: Läsfrekvens 21 Tidning 5: Läsfrekvens 22 Tidning 1: Parti tidningen stöder 23 Tidning 2: Parti tidningen stöder 24 Tidning 3: Parti tidningen stöder 25 Tidning 4: Parti tidningen stöder 26 Tidning 5: Parti tidningen stöder 27 Nyheter och artiklar om politik NYHETSPROGRAM I RADIO OCH TV 28 Rapport: tittarfrekvens 29 Aktuellt: tittarfrekvens 30 Ekosändningar: lyssnarfrekvens 31 Rapport gynnar speciell riktning 32 Rapport: politisk riktning 33 Aktuellt gynnar speciell riktning 34 Aktuellt: politisk riktning TIDNINGARNAS NYHETSRAPPORTERING 35 Tidning 1 gynnar speciell riktning 36 Tidning 1: politisk riktning 37 Tidning 2 gynnar speciell riktning 38 Tidning 2: politisk riktning 39 Tidning 3 gynnar speciell riktning 40 Tidning 3: politisk riktning 41 Tidning 4 gynnar speciell riktning 42 Tidning 4: politisk riktning 43 Tidning 5 gynnar speciell riktning 44 Tidning 5: politisk riktning 45 Intresse för politik OMDÖME OM SOCIALDEMOKRATERNA 46 Uppskattar hos Socialdemokraterna 1 47 Uppskattar hos Socialdemokraterna 2 48 Uppskattar hos Socialdemokraterna 3 49 Uppskattar hos Socialdemokraterna 4 50 Uppskattar hos Socialdemokraterna 5 51 Ogillar hos Socialdemokraterna 1 52 Ogillar hos Socialdemokraterna 2 53 Ogillar hos Socialdemokraterna 3 54 Ogillar hos Socialdemokraterna 4 55 Ogillar hos Socialdemokraterna 5 OMDÖME OM FOLKPARTIET 56 Uppskattar hos Folkpartiet 1 57 Uppskattar hos Folkpartiet 2 58 Uppskattar hos Folkpartiet 3 59 Uppskattar hos Folkpartiet 4 60 Uppskattar hos Folkpartiet 5 61 Ogillar hos Folkpartiet 1 62 Ogillar hos Folkpartiet 2 63 Ogillar hos Folkpartiet 3 64 Ogillar hos Folkpartiet 4 65 Ogillar hos Folkpartiet 5 OMDÖME OM MODERATA SAMLINGSPARTIET 66 Uppskattar hos Moderaterna 1 67 Uppskattar hos Moderaterna 2 68 Uppskattar hos Moderaterna 3 69 Uppskattar hos Moderaterna 4 70 Uppskattar hos Moderaterna 5 71 Ogillar hos Moderaterna 1 72 Ogillar hos Moderaterna 2 73 Ogillar hos Moderaterna 3 74 Ogillar hos Moderaterna 4 75 Ogillar hos Moderaterna 5 OMDÖME OM CENTERPARTIET 76 Uppskattar hos Centerpartiet 1 77 Uppskattar hos Centerpartiet 2 78 Uppskattar hos Centerpartiet 3 79 Uppskattar hos Centerpartiet 4 80 Uppskattar hos Centerpartiet 5 81 Ogillar hos Centerpartiet 1 82 Ogillar hos Centerpartiet 2 83 Ogillar hos Centerpartiet 3 84 Ogillar hos Centerpartiet 4 85 Ogillar hos Centerpartiet 5 OMDÖME OM VÄNSTERPARTIET KOMMUNISTERNA 86 Uppskattar hos Vänsterpartiet kommunisterna 1 87 Uppskattar hos Vänsterpartiet kommunisterna 2 88 Uppskattar hos Vänsterpartiet kommunisterna 3 89 Uppskattar hos Vänsterpartiet kommunisterna 4 90 Uppskattar hos Vänsterpartiet kommunisterna 5 91 Ogillar hos Vänsterpartiet kommunisterna 1 92 Ogillar hos Vänsterpartiet kommunisterna 2 93 Ogillar hos Vänsterpartiet kommunisterna 3 94 Ogillar hos Vänsterpartiet kommunisterna 4 95 Ogillar hos Vänsterpartiet kommunisterna 5 VIKTIGA FRÅGOR I VALRÖRELSEN 96 Viktig fråga i valet 1 97 Viktig fråga i valet 2 98 Viktig fråga i valet 3 99 Viktig fråga i valet 4 100 Viktig fråga i valet 5 PARTIERNAS POLITIK I SAKFRÅGOR 101 Partier med i regering 102 Sysselsättningsfrågor: parti(er) med bra politik 103 Sysselsättningsfrågor: parti(er) med dålig politik 104 Jämställdhetsfrågor: parti(er) med bra politik 105 Jämställdhetsfrågor: parti(er) med dålig politik 106 Löntagarfondfrågor: parti(er) med bra politik 107 Löntagarfondfrågor: parti(er) med dålig politik 108 Energi- och kärnkraftsfrågor: parti(er) med bra politik 109 Energi- och kärnkraftsfrågor: parti(er) med dålig politik 110 Skol- och utbildningsfrågor: parti(er) med bra politik 111 Skol- och utbildningsfrågor: parti(er) med dålig politik 112 Skattefrågor: parti(er) med bra politik 113 Skattefrågor: parti(er) med dålig politik 114 Barnomsorgen: parti(er) med bra politik 115 Barnomsorgen: parti(er) med dålig politik 116 Statens inflytande över det privata näringslivet: parti(er) med bra politik 117 Statens inflytande över det privata näringslivet: parti(er) med dålig politik BEDÖMNING AV PARTIER OCH PARTILEDARE 118 Centerpartiet 119 Moderata samlingspartiet 120 Vänsterpartiet kommunisterna 121 Folkpartiet 122 Socialdemokraterna 123 Thorbjörn Fälldin 124 Gösta Bohman 125 Lars Werner 126 Ola Ullsten 127 Olof Palme BEDÖMNING AV REGERINGSPARTIER OCH OPPOSITION 128 Trepartiregeringen 1976-1978 129 Trepartiregeringen 1976-1978: Centerpartiet 130 Trepartiregeringen 1976-1978: Moderaterna 131 Trepartiregeringen 1976-1978: Folkpartiet 132 Folkpartiregeringen 1978-1979 133 Socialdemokratisk opposition 1976-1979 ANGELÄGNA FRÅGOR 134 Fler barndaghem 135 Begränsa ränteavdragen för villaägare 136 Minska det statliga inflytandet över näringslivet 137 Förbjuda alla former av pornografi 138 Avveckla kärnkraften 139 Socialisera de stora företagen 140 Sänka skatten på höga inkomster 141 Införa löntagarfonder 142 Minska försvarsutgifterna 143 Höja vin- och spritpriserna 144 Hälften av riksdagsledamötena kvinnor 145 Stoppa privatbilismen i innerstäderna 146 Prioritera män på arbetsmarknaden 147 Ökat ekonomiskt stöd till invandrarna 148 Stoppa u-hjälpen till Vietnam 149 Stoppa besprutningen i skogen KÄRNKRAFT 150 Inställning till kärnkraften 151 Bestämd uppfattning i kärnkraftsfrågan 152 Skäl för/emot kärnkraften 1 153 Skäl för/emot kärnkraften 2 154 Skäl för/emot kärnkraften 3 155 Skäl för/emot kärnkraften 4 156 Skäl för/emot kärnkraften 5 157 Utnyttjande av kärnkraften i framtiden 158 Kärnkraftsfrågans betydelse vid årets val 159 Partiskillnader i fråga om kärnkraftsutbyggnad 160 Utbyggnad av kärnkraft: moderata samlingspartiet 161 Utbyggnad av kärnkraft: vänsterpartiet kommunisterna 162 Utbyggnad av kärnkraft: folkpartiet 163 Utbyggnad av kärnkraft: centerpartiet 164 Utbyggnad av kärnkraft: socialdemokraterna 165 Kännedom om orter med kärnkraftsverk 166 Känner till Barsebäck 167 Känner till Forsmark 168 Känner till Oskarshamn 169 Känner till Ringhals LÖNTAGARFONDER 170 Inställning till löntagarfonder 171 Bestämd uppfattning i löntagarfondfrågan 172 Skäl för/emot löntagarfonder 1 173 Skäl för/emot löntagarfonder 2 174 Skäl för/emot löntagarfonder 3 175 Skäl för/emot lönatgarfonder 4 176 Skäl för/emot löntagarfonder 5 177 Löntagarfondfrågans betydelse vid årets val 178 Partiskillnader i fråga om löntagarfonder 179 Parti(er) som är för löntagarfonder 180 Parti(er) som är emot löntagarfonder ÅSIKTER 181 Statligt kontroll över näringslivet 182 Sociala reformer 183 Partierna är bara intresserade av röster 184 Partiernas vallöften 185 Riksdagsmännens hänsyn till vad folk tycker POLITISKA DISKUSSIONER 186 Diskussion bland bekanta 187 Intresse för diskussioner TV:s VALPROGRAM 188 Partiledardebatt i TV 189 Partiledarutfrågningarna i TV PARTIPREFERENS 190 Partianhängare 191 Partipreferens 192 Partiidentifikation 193 Närmaste parti 194 Näst bästa parti 195 Sämsta parti VÄNSTER-HÖGERSKALAN 196 Folkpartiets placering 197 Socialdemokraternas placering 198 Moderata samlingspartiets placering 199 Vänsterpartiet kommunisternas placering 200 Centerpartiets placering 201 UP:s egen placering VALDELTAGANDE OCH PARTIPREFERENS 202 Avsikt att rösta 1979 203 Parti UP tänker rösta på 204 Parti om UP skulle rösta (före) 205 Två bra partier 206 Röstade vid riksdagsvalet 1979 207 Partival vid riksdagsvalet 1979 208 Partival vid kommunfullmäktigevalet 1979 209 Partival vid landstingsvalet 1979 210 Tidpunkt för röstbeslut 211 Parti om UP röstat 212 Valdeltagande i riksdagsvalet 1976 213 Partival vid riksdagsvalet 1976 214 Valdeltagande i riksdagsvalet 1973 215 Partival vid riksdagsvalet 1973 YRKE 216 Förvärvsarbetande 217 UP tidigare förvärvsarbetande 218 UP:s yrkesgrupp 219 UP:s yrke 220 Näringsgren 221 UP:s självuppskattade yrkesställning 222 Statlig, kommunal eller enskild tjänst 223 Regeringspolitiken till fördel för den egna samhällsklassen PARTIERNAS INSTÄLLNING TILL OLIKA GRUPPER 224 Jordbrukarna: parti(er) som gynnar 225 Jordbrukarna: parti(er) som missgynnar 226 Småföretagarna: parti(er) som gynnar 227 Småföretagarna: parti(er) som missgynnar 228 Storföretagarna: parti(er) som gynnar 229 Storföretagarna: parti(er) som missgynnar 230 Arbetarna: parti(er) som gynnar 231 Arbetarna: parti(er) som missgynnar 232 Tjänstemännen: parti(er) som gynnar 233 Tjänstemännen: parti(er) som missgynnar 234 UP bytt yrkesställning 235 Tidigare arbetat i statlig, kommunal eller enskild tjänst ORGANISATIONSAKTIVITET 236 Facklig organisationstillhörighet 237 Aktiv medlem i facklig organisation 238 Medlem i politiskt parti 239 Medlem i annan politisk organisation 1 240 Medlem i annan politisk organisation 2 241 Aktiv medlem i politisk organisation 242 Aktiv medlem i övriga organisationer AKTIVITETER FÖR ATT PÅVERKA: EFFEKTIVITET 243 Arbeta i politiska partier 244 Arbeta i aktionsgrupper eller byalag 245 Arbeta i fackliga organisationer 246 Rösta i valen 247 Ta personlig kontakt 248 Uppmärksamhet i press, radio och TV AKTIVITETER FÖR ATT PÅVERKA: DELTAGANDE 249 Demonstration 250 Möte med politisk parti 251 Möte med aktionsgrupp eller byalag 252 Namninsamling 253 Övertyga omgivningen att rösta på ett visst parti 254 Kontakta press, radio eller TV 255 Personlig kontakt 256 Allmän grundutbildning 257 Civilstånd 258 Make/maka förvärvsarbetar 259 Make/maka tidigare förvärvsarbetande 260 Makes/makas yrkesgrupp 261 Makes/makas yrke 262 Makes/makas näringsgren 263 Makes/makas yrkesställning 264 Make/maka: statlig, kommunal eller enskild tjänst 265 Faders yrkesgrupp 266 Faders yrke 267 Moders yrkesgrupp 268 Moders yrke 269 Faderns partisympati 270 Moderns partisympati 271 UP:s uppväxtort 272 Bostadstyp 273 Hyr eller äger bostad 274 Antal hemmavarande barn 275 Ålder hemmavarande barn 1 276 Ålder hemmavarande barn 2 277 Ålder hemmavarande barn 3 278 Hemortstyp 279 Valdeltagande i riksdagsvalet 1979 280 Valdeltagande i kommunfullmäktigevalet 1979 281 Valdeltagande i landstingsvalet 1979 282 Valdeltagande i riksdagsvalet 1976 283 Valkretstillhörighet 284 Kommunens invånarantal 1 januari 1976 285 Kommunens tätortsgrad 286 Födelseår 287 Ålder 288 Kön 289 Åldersindelning 290 Partival vid riksdagsvalet 1979 - sammanfattning 291 Partival vid landstingsvalet 1979 - sammanfattning 292 Partival vid kommunvalet 1979 - sammanfattning 293 Partival vid riksdagsvalet 1976 - sammanfattning 294 Partival vid riksdagsvalet 1976 - minnesdata 295 Partival vid riksdagsvalet 1973 - sammanfattning 296 Egen och makes/makas sammanräknade nettoinkomst 1978 297 Förmögenhet 298 Yrkesgrupper enligt den nya indelningen 299 Yrkets sektor enligt den nya indelningen 300 Yrkesgrupper enligt den gamla indelningen 301 SSDstudie NR 0089 302 SSDupplaga/datering NR 1 303 SSD Delstudieidentifikation 001

VAR 1 V79001 ID-NUMMER   REG          Loc 1 width 6


UP:s ID-nummer

  Ett sexsiffrigt identifikationsnummer


VAR 2 V79002 DELURVAL REG Loc 7 width 1 Delurval Anm. Delurval P76 utgörs av personer som ingår i panelen 1976-1979, dvs personer som även kontaktades vid 1976 års valundersökning. Delurval T79 tilläggsurvalet, utgörs av förstagångsväljare 1979. Delurvalet P79 utgörs av personer i panelen 1979-1982, dvs personer som även kontaktades vid valundersökningen 1982. 1781 4. Delurval P76 96 5. Delurval T79 1881 6. Delurval P79
VAR 3 V79003 URVALSETAPP Loc 8 width 1 Urvalsetapp 1886 1. A-etapp: avsedd att intervjuas före valet 1872 2. B-etapp: avsedd att intervjuas efter valet
VAR 4 V79004 FORMULÄR Loc 9 width 1 MD=9 Formulärversion 1240 1. A-formulär - interjuad före valet 1665 2. B-formulär - intervjuad efter valet 853 9. Bortfall
VAR 5 V79005 VÄGNING Loc 10 width 1 Individvägning Anm. De personer i panelurvalet 1976-1979 som var bortfall 1976, drogs med halva urvalssannolikheten 1979. I datamängden har dessa personer därför dubblerats. 3541 1. Ursprungsindivid 217 2. Vägd individ
VAR 6 V79006 FORMULÄRTYP Loc 11 width 1 MD=9 Formulärtyp 1240 1. A-formulär - intervjuad före valet 1448 2. B-formulär - intervjuad med fullständigt formulär 136 3. B-formulär - intervjuad med förkortat formulär 81 4. B-formulär - intervjuad med extremt förkortat formulär 853 9. Bortfall
VAR 7 V79007 TIDNING 1 1A Loc 12 width 3 MD= 0 or GE 996 F.1A. Jag börjar med att fråga om dagstidningar och andra nyhetstidningar. Vilken eller vilka dagstidningar brukar Ni läsa regelbundet? Med regelbundet menar jag då minst en gång i veckan. (TILLÄGGSFRÅGA:) Finns det ytterligare någon nyhetstidning Ni läser minst en gång i veckan? F.1A(1). (LÄSER TIDNING REGELBUNDET) Tidning 1 FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR. 1 102. Arbetar-Tidningen Ny Dag 113 201. Aftonbladet 23 202. Arbetarbladet 75 203. Arbetet 5 204. Dagbladet nya Samhället 20 205. Dala-Demokraten 11 206. Folkbladet Östgöten 23 207. Folket 9 208. Gotlands Folkblad 3 209. Karlskoga-Kuriren 8 210. Kronobergaren 24 211. Länstidningen (Östersund) 47 212. Norrländska Socialdemokraten 10 213. Nya Norrland 9 214. Oskarshamns-Nyheterna 8 215. Piteå-Tidningen 5 216. Smålands Folkblad 22 217. Sydöstra Sveriges Dagblad 11 218. Söderhamns-Hälsinge-Kuriren 19 219. Värmlands Folkblad 24 220. Västerbottens Folkblad 1 221. Västerviks Demokraten 5 222. Västgöta-Demokraten 223. Västmanlands Folkblad 9 224. Örebro-Kuriren 14 225. Östra Småland 301. Blekinge-Posten 1 302. Dalabygden 30 305. Hallands Nyheter 12 307. Hudiksvalls-Tidningen 3 308. Hälsinglands Tidning 309. Kalmar Läns Tidning 310. Kinda-Posten 312. Länsposten (Örebro) 4 313. Länstidningen Södertälje 314. Länstidningen Östergötland 1 315. Nacka-Saltsjöbadens Tidning 316. Nord-Sverige 317. Norra Halland-Nordhalland 20 318. Norra Skåne 5 319. Norrtälje Tidning 1 320. Nynäshamns-Posten 321. Sjuhäradsbygdens Tidning 322. Skaraborgs-Bygden 18 323. Skånska Dagbladet 324. Smålandsbygdens Tidning 11 325. Södermanlands Nyheter 326. Sörmlandsbygden 5 327. Vimmerby Tidning 328. Värmlands-Bygden 329. Västerbygden 330. Västmanlands Nyheter 331. Uddevalla-Posten 332. Växjö-Bladet 19 333. Östersunds-Posten 334. Upplands Nyheter 401. Alingsås Tidning 3 402. Arboga Tidning 11 403. Bergslagsposten 19 404. Blekinge Läns Tidning 32 405. Bohuslänningen 8 406. Bergslagsbladet 1 407. Elfsborgs Läns Tidning 18 408. Eskilstuna-Kuriren 99 409. Expressen 32 410. Falu-Kuriren 30 411. Gefle Dagblad 9 412. Göteborgs Tidningen 413. Göteborgs Handels- och Sjöfarts-Tidning 218 414. Göteborgs-Posten 21 415. Hallands-Posten 1 416. Karlstads-Tidningen 13 417. Katrineholms-Kuriren 29 418. Kristianstadsbladet 10 419. Kvälls-Posten 420. Lerums Tidning 15 421. Ljusnan 4 422. Mellersta Skåne 8 423. Motala Tidning 59 424. Nerikes Allehanda 25 425. Norra Västerbotten 11 426. Nya Länstidningen 2 427. Provinstidningen Dalsland 1 428. Skaraborgs-Tidningen 2 429. Smålands Dagblad 6 430. Smålands-Tidningen 5 432. Strengnes Tidning 34 433. Sundsvalls Tidning 95 434. Sydsvenska Dagbladet 1 437. Sölvesborgs-Tidningen 3 438. Tranås Tidning 3 439. Trelleborgs Allehanda 45 440. Uppsala Nya Tidning 441. Vadstena Skännninge Tidning 37 442. Vestmanlands Läns Tidning 10 443. Vetlanda Posten 34 444. Västerbottens-Kuriren 23 445. Ystads Allehanda 17 446. Örnsköldsviks Allehanda 36 501. Barometern 39 502. Borås Tidning 5 503. Enköpings-Posten 3 504. Falköpings Tidning 1 505. Filipstads Tidning 9 506. Gotlands Allehanda 2 507. Haparandabladet 509. Hjo Tidning 3 510. Mariestads-Tidningen 44 512. Norrköpings Tidningar 1 513. Nya Kristinehamns-Posten 64 514. Nya Wermlands-Tidningen 9 515. Oskarshamns-Tidningen 36 516. Smålandsposten 98 517. Svenska Dagbladet 1 518. Tranås-Posten 5 519. Ulricehamns Tidning 9 520. Västerviks-tidningen 521. Östgöta-Bladet 58 522. Östgöta Correspondenten 4 601. Arvika Nyheter 3 604. Gotlänningen 606. Karlshamns Allehanda 12 609. Ljungbytidningen 25 610. Nordvästra Skånes Tidningar 26 611. Norrbottens-Kuriren 21 612. Skaraborgs Läns Annonsblad 18 613. Skaraborgs Läns Tidning 15 614. Västernorrlands Allehanda 2 615. Västgöta-Bladet 1 616. Ölandsbladet 1 617. Öresunds-Posten 701. Arbetaren 702. Gnistan 2 705. Norrskensflamman 4 801. Avesta Tidning/Avesta-Posten 802. Bengtsfors-Tidningen 10 803. Borlänge Tidning 3 804. Dagen 311 805. Dagens Nyheter 7 808. Elfborgs Läns Annonsblad 3 809. Fagersta-Posten 811. Fryksdals-Bygden 44 812. Helsinborgs Dagblad 813. Huddinge-Posten 814. Härjedalen 815. Järfälla Tidning 33 817. Jönköpings-Posten 10 818. Karlskoga Tidning 820. Kungälvs-Posten 821. Lidingö Tidning 1 822. Lilla Edet-Posten 3 823. Ljusdals-Posten 3 824. Ludvika Tidning 2 825. Lysekilsposten med Orust-Tjörn 12 826. Mora Tidning 828. Mölndalsposten 829. Norrort 5 831. Sala Allehanda 832. Sandvikens Tidning 1 834. Strömstads Tidning 835. Sundbybergs o Solna Tidning 2 836. Säffle-Tidningen 837. Säters Tidning 2 838. Södra Dalarnes Tidning 7 839. Trollhättans Tidning 840. Trosa Tidning 841. Vaxholms Tidning 11 842. Värnamo Nyheter 843. Värnamo-Tidningen 844. Väsby-Nytt 1 845. Västerort 891. Utländsk dagstidning 27 000. Frågan ej tillämplig 227 996. Frågan ej ställd, förkortat formulär/Uppgift saknas 853 999. Bortfall
VAR 8 V79008 TIDNING 2 1A Loc 15 width 3 MD= 0 or GE 996 F.1A(2). (LÄSER MINST TVÅ TIDNINGAR) Tidning 2 <Se F.1A för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 7 102. Arbetar-Tidningen Ny Dag . . 891. Utländsk dagstidning 896 000. Frågan ej tillämplig 221 996. Frågan ej ställd, förkortat formulär/Uppgift saknas 853 999. Bortfall Kod: 0 102 201 202 203 204 205 206 207 208 210 Frek: 896 4 334 9 43 5 6 15 5 3 8 Kod: 211 212 213 215 216 217 218 219 220 221 222 Frek: 5 12 4 3 2 4 3 6 12 2 9 Kod: 223 224 225 301 302 305 307 308 309 312 313 Frek: 1 4 4 1 2 4 1 3 1 4 10 Kod: 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 Frek: 3 1 1 6 4 5 1 2 1 5 1 Kod: 325 326 327 328 330 331 332 333 334 401 403 Frek: 5 2 3 1 2 3 2 7 3 1 5 Kod: 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 Frek: 4 7 2 5 3 368 11 5 73 2 57 Kod: 415 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 Frek: 3 3 2 91 1 1 3 2 6 5 7 Kod: 427 428 429 430 432 433 434 438 439 440 441 Frek: 1 4 3 1 2 8 26 1 2 16 1 Kod: 442 443 444 445 446 501 502 503 504 505 506 Frek: 8 1 11 8 2 9 6 7 6 5 3 Kod: 507 509 510 512 513 514 516 517 519 521 522 Frek: 1 1 1 3 1 8 6 82 3 2 3 Kod: 601 604 606 609 610 611 612 613 614 615 616 Frek: 4 3 1 4 9 9 9 1 4 2 5 Kod: 701 705 801 802 803 804 805 808 809 811 812 Frek: 1 1 4 3 1 17 133 8 3 2 6 Kod: 814 817 818 820 821 822 823 824 825 826 828 Frek: 1 1 3 2 3 1 2 1 3 6 3 Kod: 829 831 834 835 836 837 838 839 841 842 843 Frek: 5 3 3 1 1 1 1 5 1 8 2 Kod: 844 891 996 999 Frek: 1 4 221 853
VAR 9 V79009 TIDNING 3 1A Loc 18 width 3 MD= 0 or GE 996 F.1A(3). (LÄSER MINST TRE TIDNINGAR) Tidning 3 <Se F.1A för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 7 102. Arbetar-Tidningen Ny Dag . . 891. Utländsk dagstidning 2077 000. Frågan ej tillämplig 220 996. Frågan ej ställd, förkortat formulär/Uppgift saknas 853 999. Bortfall Kod: 0 102 201 202 203 204 205 206 208 Frek: 2077 2 146 4 13 1 2 2 1 Kod: 209 210 212 213 215 218 219 220 221 Frek: 1 1 3 1 2 2 2 5 1 Kod: 224 308 309 310 313 315 317 319 320 Frek: 2 1 2 1 2 1 6 3 1 Kod: 321 323 325 326 329 332 334 401 403 Frek: 1 4 1 1 1 3 1 1 2 Kod: 405 406 408 409 410 411 412 414 418 Frek: 2 2 1 170 1 2 18 11 2 Kod: 419 423 426 427 433 434 440 442 444 Frek: 15 2 1 1 1 7 9 1 1 Kod: 502 503 504 513 514 516 517 518 520 Frek: 3 2 2 1 4 1 30 3 1 Kod: 601 609 610 611 612 613 614 615 616 Frek: 1 2 2 3 1 1 2 1 2 Kod: 701 705 804 805 808 809 812 813 814 Frek: 1 1 4 45 3 1 1 1 1 Kod: 817 820 823 826 829 832 836 839 840 Frek: 1 1 1 2 1 1 1 4 1 Kod: 841 844 845 891 996 999 Frek: 1 1 1 2 220 853
VAR 10 V79010 TIDNING 4 1A Loc 21 width 3 MD= 0 or GE 996 F.1A(4). (LÄSER MINST FYRA TIDNINGAR) Tidning 4 <Se F.1A för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 7 102. Arbetar-Tidningen Ny Dag . . 891. Utländsk Dagstidning 2524 000. Frågan ej tillämplig 220 996. Frågan ej ställd, förkortat formulär/Uppgift saknas 853 999. Bortfall Kod: 0 201 202 203 204 205 206 210 211 Frek: 2524 49 1 3 1 1 1 2 1 Kod: 219 222 225 307 308 309 315 318 333 Frek: 1 1 1 1 2 1 1 1 1 Kod: 409 412 414 419 424 433 434 438 440 Frek: 33 5 5 4 4 1 1 1 4 Kod: 445 514 517 601 604 612 801 805 808 Frek: 1 1 8 2 1 1 1 12 1 Kod: 812 815 829 841 842 996 999 Frek: 1 1 1 2 1 220 853
VAR 11 V79011 TIDNING 5 1A Loc 24 width 3 MD= 0 or GE 996 F.1A(5). (LÄSER MINST FEM TIDNINGAR) Tidning 5 <Se F.1A för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 7 102. Arbetar-Tidningen Ny Dag . . 891. Utländsk dagstidning 2640 000. Frågan ej tillämplig 220 996. Frågan ej ställd, förkortat formulär/Uppgift saknas 853 999. Bortfall Kod: 0 201 202 207 218 219 323 409 412 Frek: 2640 5 2 1 1 1 1 13 1 Kod: 413 414 419 440 609 701 702 805 808 Frek: 1 2 4 2 1 1 1 7 1 Kod: 996 999 Frek: 220 853
VAR 12 V79012 TIDNING 1:PREN 1B Loc 27 width 1 MD=0 or GE 6 F.1B. Prenumererar Ni eller någon i Ert hushåll på någon eller några av dessa tidningar? (OM JA:) Vilken eller vilka tidningar? Är det ytterligare någon tidning Ni prenumererar på? F.1B(1). (LÄSER TIDNING REGELBUNDET) Tidning 1: Prenumeration FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR. 2107 1. Ja 551 5. Nej 27 0. Frågan ej tillämplig 220 6. Frågan ej ställd, förkortat formulär/Uppgift saknas 853 9. Bortfall
VAR 13 V79013 TIDNING 2:PREN 1C Loc 28 width 1 MD=0 or GE 6 F.1B(2). (LÄSER MINST TVÅ TIDNINGAR) Tidning 2: Prenumeration <Se F.1B för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR. 488 1. Ja 1278 5. Nej 896 0. Frågan ej tillämplig 243 6. Frågan ej ställd, förkortat formulär/Uppgift saknas 853 9. Bortfall
VAR 14 V79014 TIDNING 3:PREN 1B Loc 29 width 1 MD=0 or GE 6 F.1B(3). (LÄSER MINST TRE TIDNINGAR) Tidning 3: Prenumeration <Se F.1B för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FOMULÄR. 82 1. Ja 513 5. Nej 2077 0. Frågan ej tillämplig 233 6. Frågan ej ställd, förkortat formulär/Uppgift saknas 853 9. Bortfall
VAR 15 V79015 TIDNING 4:PREN 1B Loc 30 width 1 MD=0 or GE 6 F.1B(4). (LÄSER MINST FYRA TIDNINGAR) Tidning 4: Prenumeration <Se F.1B för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR. 17 1. Ja 137 5. Nej 2524 0. Frågan ej tillämplig 227 6. Frågan ej ställd, förkortat formulär/Uppgift saknas 853 9. Bortfall
VAR 16 V79016 TIDNING 5:PREN 1B Loc 31 width 1 MD=0 or GE 6 F.1B(5). (LÄSER MINST FEM TIDNINGAR) Tidning 5: Prenumeration <Se F.1B för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR. 6 1. Ja 37 5. Nej 2640 0. Frågan ej tillämplig 222 6. Frågan ej ställd, förkortat formulär/Uppgift saknas 853 9. Bortfall
VAR 17 V79017 TIDNING 1:LÄSN 1C Loc 32 width 1 MD=0 or GE 6 F.1C. Hur ofta brukar Ni läsa (... TIDNING)? Ni kan svara med hjälp av det här kortet. Vilket av svaren stämmer bäst in på Er själv? F.1C(1). (LÄSER TIDNING REGELBUNDET) Tidning 1: Läsfrekvens FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR. 2181 1. 6-7 dagar i veckan 360 2. 3-5 dagar i veckan 99 3. 1-2 dagar i veckan 27 0. Frågan ej tillämplig 238 6. Frågan ej ställd, förkortat formulär/Uppgift saknas 853 9. Bortfall
VAR 18 V79018 TIDNING 2:LÄSN 1C Loc 33 width 1 MD=0 or GE 6 F.1C(2). (LÄSER MINST TVÅ TIDNINGAR) Tidning 2: Läsfrekvens <Se F.1C för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR. 743 1. 6-7 dagar i veckan 521 2. 3-5 dagar i veckan 508 3. 1-2 dagar i veckan 896 0. Frågan ej tillämplig 237 6. Frågan ej ställd, förkortat formulär/Uppgift saknas 853 9. Bortfall
VAR 19 V79019 TIDNING 3:LÄSN 1C Loc 34 width 1 MD=0 or GE 6 F.1C(3). (LÄSER MINST TRE TIDNINGAR) Tidning 3: Läsfrekvens <Se F.1C för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR. 160 1. 6-7 dagar i veckan 202 2. 3-5 dagar i veckan 237 3. 1-2 dagar i veckan 2077 0. Frågan ej tillämplig 229 6. Frågan ej ställd, förkortat formulär/Uppgift saknas 853 9. Bortfall
VAR 20 V79020 TIDNING 4:LÄSN 1C Loc 35 width 1 MD=0 or GE 6 F.1C(4). (LÄSER MINST FYRA TIDNINGAR) Tidning 4: Läsfrekvens <Se F.1C för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR. 34 1. 6-7 dagar i veckan 62 2. 3-5 dagar i veckan 62 3. 1-2 dagar i veckan 2524 0. Frågan ej tillämplig 223 6. Frågan ej ställd, förkortat formulär/Uppgift saknas 853 9. Bortfall
VAR 21 V79021 TIDNING 5:LÄSN 1C Loc 36 width 1 MD=0 or GE 6 F.1C(5). (LÄSER MINST FEM TIDNINGAR) Tidning 5: Läsfrekvens <Se F.1C för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR. 8 1. 6-7 dagar i veckan 16 2. 3-5 dagar i veckan 20 3. 1-2 dagar i veckan 2640 0. Frågan ej tillämplig 221 6. Frågan ej ställd, förkortat formulär/Uppgift saknas 853 9. Bortfall
VAR 22 V79022 TIDN1: PARTI 1D Loc 37 width 2 MD= 0 or GE 96 F.1D. Är det enligt Er mening något eller några av de politiska partierna som ... (TIDNING) brukar stödja mer än andra partier? (OM JA:) Vilket eller vilka partier? F.1D(1). (LÄSER TIDNING REGELBUNDET) Tidning 1: Parti tidningen stöder FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR. ETT PARTI NÄMNT 3 11. Vänsterpartiet kommunisterna 445 12. Socialdemokraterna 98 13. Centerpartiet 414 14. Folkpartiet 324 15. Moderata samlingspartiet 1 16. Kristen demokratisk samling 17. Övrigt riksparti 2 18. Övrigt kommunistiskt parti 19. Övriga partier, ej riks TVÅ RIKSDAGSPARTIER NÄMNDA 6 20. Vpk/S 21. Vpk/C 22. Vpk/Fp 23. Vpk/M 1 24. S/C 7 25. S/Fp 26. S/M 29 27. C/Fp 8 28. C/M 27 29. Fp/M TRE RIKSDAGSPARTIER NÄMNDA 30. Vpk/S/C 31. Vpk/S/Fp 32. Vpk/S/M 33. Vpk/C/Fp 34. Vpk/C/M 35. Vpk/Fp/M 36. S/C/Fp 37. S/C/M 38. S/Fp/M 61 39. C/Fp/M FYRA RIKSDAGSPARTIER NÄMNDA 40. Vpk/S/C/Fp 41. Vpk/S/C/M 42. Vpk/C/Fp/M 43. S/C/Fp/M 44. Vpk/S/Fp/M FEM PARTIER NÄMNDA 50. Vpk/S/C/Fp/M ÖVRIGA PARTIKOMBINATIONER MED EGEN KOD 51. Vpk/C/Kds 1 52. C/Kds 53. Fp/Kds 54. M/Kds 55. C/Fp/M/Kds 57. Flera/enbart/övriga små partier utom kommunisterna 58. Flera/enbart/övriga kommunistiska partier 59. Blandning/övriga partier som ej går under kod 57, 58 POLITISKA RIKTNINGAR, GRUPPREFERENSER, PARTIPRESSBETECKNING 61. Kommunistisk 2 62. Socialistisk 63. Vänster, vänstervridet, vänstervinklad, vänsterpartierna 64. Radikal 28 65. Liberal 66. Konservativ 9 67. Höger, högervriden, högervinklad, högerpartierna 68. Reaktionär 1 70. Oberoende 1 71. Oberoende liberal 72. Oberoende moderat 112 73. Borgerlig, de borgerliga partierna, de icke-socialistiska partierna 5 75. Politiskt neutral, olika partier olika gånger; vridet åt båda hållen, alla partier gynnas/behandlas lika 76. De som har makten (för tillfället), regeringspartiet 80. Samlingsregering 3 81. Alla (riksdags)partier 82. De demokratiska partierna 630 85. Nej, inget parti gynnas 432 88. Vet inte/vill ej svara 27 00. Frågan ej tillämplig 228 96. Frågan ej ställd, förkortat formulär/Uppgift saknas 853 99. Bortfall
VAR 23 V79023 TIDN2: PARTI 1D Loc 39 width 2 MD= 0 or GE 96 F.1D(2). (LÄSER MINST TVÅ TIDNINGAR) TIDNING 2: Parti tidningen stöder <Se F.1D för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 22 11. Vänsterpartiet kommunisterna . . 82. De demokratiska partierna 383 85. Nej, inget parti gynnas 321 88. Vet inte/vill ej svara 896 00. Frågan ej tillämplig 225 96. Frågan ej ställd, förkortat formulär/Uppgift saknas 853 99. Bortfall Kod: 0 11 12 13 14 15 16 20 24 25 27 Frek: 896 4 433 63 214 156 6 3 2 5 18 Kod: 28 29 39 54 61 62 63 65 67 70 71 Frek: 7 14 35 1 1 2 2 18 9 1 3 Kod: 72 73 75 81 85 88 96 99 Frek: 1 77 3 2 383 321 225 853
VAR 24 V79024 TIDN3: PARTI 1D Loc 41 width 2 MD= 0 or GE 96 F.1D(3). (LÄSER MINST TRE TIDNINGAR) Tidning 3: Parti tidningen stöder <Se F.1D för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 22 11. Vänsterpartiet kommunisterna . . 82. De demokratiska partierna 119 85. Nej, inget parti gynnas 97 88. Vet inte/vill ej svara 2077 00. Frågan ej tillämplig 223 96. Frågan ej ställd, förkortat formulär/Uppgift saknas 853 99. Bortfall Kod: 0 11 12 13 14 15 16 19 20 Frek: 2077 3 155 19 70 54 2 1 1 Kod: 25 27 28 29 39 62 63 65 67 Frek: 1 4 3 2 21 3 1 10 1 Kod: 70 71 73 75 85 88 96 99 Frek: 1 1 34 2 119 97 223 853
VAR 25 V79025 TIDN4: PARTI 1D Loc 43 width 2 MD= 0 or GE 96 F.1D(4). (LÄSER MINST FYRA TIDNINGAR) Tidning 4: Parti tidningen stöder <Se F.1D för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 22 11. Vänsterpartiet kommunisterna . . 82. De demokratiska partierna 30 85. Nej, inget parti gynnas 15 88. Vet inte/vill ej svara 2524 00. Frågan ej tillämplig 221 96. Frågan ej ställd, förkortat formulär/Uppgift saknas 853 99. Bortfall Kod: 0 12 13 14 15 20 25 27 29 Frek: 2524 52 6 21 12 5 1 3 1 Kod: 39 62 63 65 67 73 85 88 96 Frek: 3 1 1 2 1 6 30 15 221 Kod: 99 Frek: 853
VAR 26 V79026 TIDN5: PARTI 1D Loc 45 width 2 MD= 0 or GE 96 F.1D(5). (LÄSER MINST FEM TIDNINGAR) Tidning 5: Parti tidningen stöder <Se F.1D för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 22 11. Vänsterpartiet kommunisterna . . 82. De demokratiska partierna 6 85. Nej, inget parti gynnas 4 88. Vet inte/vill ej svara 2640 00. Frågan ej tillämplig 220 96. Frågan ej ställd, förkortat formulär/Uppgift saknas 853 99. Bortfall Kod: 0 12 13 14 15 18 19 27 29 Frek: 2640 9 1 9 1 1 1 2 2 Kod: 39 65 70 71 73 85 88 96 99 Frek: 2 2 1 1 3 6 4 220 853
VAR 27 V79027 NYH/ART POL 02 Loc 47 width 1 MD=0 or GE 6 F.2. Hur mycket brukar Ni läsa av nyheter och artiklar om politik i dagstidningarna? (VISA SVARSKORT) FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR 151 1. Läser aldrig nyheter och artiklar om politik 1259 2. Läser nyheter och artiklar om politik någon gång 784 3. Läser ofta nyheter och artiklar om politik 593 4. Läser det som finns i tidningen av nyheter och artiklar om politik varje dag 27 0. Frågan ej tillämplig 91 6. Frågan ej ställd, förkortat formulär/Uppgift saknas 853 9. Bortfall
VAR 28 V79028 RAPPORT 3 Loc 48 width 1 MD=6 or GE 9 F.3(1). När det gäller nyhetsprogrammen i radio och TV: Hur ofta brukar Ni se på Rapport? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR. 1246 1. 6-7 dagar i veckan 849 2. 3-5 dagar i veckan 328 3. 1-2 dagar i veckan 190 4. Mera sällan 68 5. Aldrig 2 8. Vet inte/vill ej svara 222 6. Frågan ej ställd, förkortat formulär/Uppgift saknas 853 9. Bortfall
VAR 29 V79029 AKTUELLT 3 Loc 49 width 1 MD=6 or GE 9 F.3(2). Hur ofta brukar Ni se Aktuellt? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR. 866 1. 6-7 dagar i veckan 984 2. 3-5 dagar i veckan 444 3. 1-2 dagar i veckan 312 4. Mera sällan 74 5. Aldrig 2 8. Vet inte/vill ej svara 223 6. Frågan ej ställd, förkortat formulär/Uppgift saknas 853 9. Bortfall
VAR 30 V79030 EKOSÄNDNINGAR 3 Loc 50 width 1 MD=6 or GE 9 F.3(3). Hur ofta brukar Ni lyssna på Morgonekot klockan 7.30 och/eller Dagens Eko klockan 18.00 i radions program 1? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR. 440 1. 6-7 dagar i veckan 263 2. 3-5 dagar i veckan 184 3. 1-2 dagar i veckan 613 4. Mera sällan 1168 5. Aldrig 1 8. Vet inte/vill ej svara 236 6. Frågan ej ställd, förkortat formulär/Uppgift saknas 853 9. Bortfall
VAR 31 V79031 RAPPORT GYNNAR 4A Loc 51 width 1 MD=6 or GE 9 F.4A(1). Hur ofta händer det enligt Er mening att någon speciell riktning gynnas i Rapports nyhetsrapportering? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR. 122 1. Mycket ofta 698 2. Ganska ofta 811 3. Sällan 447 4. Aldrig 590 8. Vet inte/vill ej svara 237 6. Frågan ej ställd, förkortat formulär/Uppgift saknas 853 9. Bortfall
VAR 32 V79032 RAPPORT: RIKTN 4A Loc 52 width 2 MD= 0 or GE 96 F.4A(2). (RAPPORT GYNNAR SPECIELL RIKTNING) Vilken eller vilka politiska riktningar gynnas? <Se F.4A(1) för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR. ETT PARTI NÄMNT 29 11. Vänsterpartiet kommunisterna 298 12. Socialdemokraterna 6 13. Centerpartiet 11 14. Folkpartiet 19 15. Moderata samlingspartiet 16. Kristen demokratisk samling 17. Övrigt riksparti 18. Övrigt kommunistiskt parti 19. Övriga partier, ej riks TVÅ RIKSDAGSPARTIER NÄMNDA 122 20. Vpk/S 21. Vpk/C 1 22. Vpk/Fp 23. Vpk/M 3 24. S/C 6 25. S/Fp 11 26. S/M 7 27. C/Fp 2 28. C/M 1 29. Fp/M TRE RIKSDAGSPARTIER NÄMNDA 30. Vpk/S/C 2 31. Vpk/S/Fp 32. Vpk/S/M 33. Vpk/C/Fp 34. Vpk/C/M 35. Vpk/Fp/M 36. S/C/Fp 1 37. S/C/M 1 38. S/Fp/M 16 39. C/Fp/M FYRA RIKSDAGSPARTIER NÄMNDA 40. Vpk/S/C/Fp 41. Vpk/S/C/M 1 42. Vpk/C/Fp/M 6 43. S/C/Fp/M 44. Vpk/S/Fp/M FEM PARTIER NÄMNDA 1 50. Vpk/S/C/Fp/M ÖVRIGA PARTIKOMBINATIONER MED EGEN KOD 51. Vpk/C/Kds 52. C/Kds 53. Fp/Kds 54. M/Kds 55. C/Fp/M/Kds 57. Flera/enbart/övriga små partier utom kommunisterna 58. Flera/enbart/övriga kommunistiska partier 59. Blandning/övriga partier som ej går under kod 57, 58 POLITISKA RIKTNINGAR, GRUPPREFERENSER, PARTIPRESSBETECKNING 2 61. Kommunistisk 59 62. Socialistisk 233 63. Vänster, vänstervridet, vänstervinklad, vänsterpartierna 2 64. Radikal 65. Liberal 66. Konservativ 16 67. Höger, högervriden, högervinklad, högerpartierna 68. Reaktionär 70. Oberoende 71. Oberoende liberal 72. Oberoende moderat 68 73. Borgerlig, de borgerliga partierna, de icke-socialistiska partierna 67 75. Politiskt neutral, olika partier olika gånger; vridet åt båda hållen, alla partier gynnas/behandlas lika 6 76. De som har makten (för tillfället), regeringspartiet 80. Samlingsregering 3 81. Alla (riksdags)partier 1 82. De demokratiska partierna 4 83. Inga partier 85. Arbetarklassen, arbetarna, låginkomsttagarna 86. Medelklassen, tjänstemännen, medelinkomsttagarna 87. Överklassen, arbetsgivarna, företagarna, höginkomsttagarna 88. Jordbrukare, bönder 90. Miljövänner 1 91. Kärnkraftsmotståndare 92. Kärnkraftsanhängare 422 95. Vet inte/vill ej svara 1037 00. Frågan ej tillämplig 440 96. Frågan ej ställd, förkortat formulär/Uppgift saknas 853 99. Bortfall
VAR 33 V79033 AKTUELLT GYNNAR 4 Loc 54 width 1 MD=6 or GE 9 F.4A(3). Hur ofta händer det enligt Er mening att någon speciell politisk riktning gynnas i Aktuellts nyhetsrapportering? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR. 48 1. Mycket ofta 359 2. Ganska ofta 922 3. Sällan 589 4. Aldrig 740 8. Vet inte/vill ej svara 247 6. Frågan ej ställd, förkortat formulär/Uppgift saknas 853 9. Bortfall
VAR 34 V79034 AKTUELLT:RIKTN 4A Loc 55 width 2 MD= 0 or GE 96 F.4A(4). (AKTUELLT GYNNAR SPECIELL RIKTNING) Vilken eller vilka politiska riktningar gynnas? <Se F.4A(3) för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 32 11. Vänsterpartiet kommunisterna . . 92. Kärnkraftsanhängare 456 95. Vet inte/vill ej svara 1329 00. Frågan ej tillämplig 430 96. Frågan ej ställd, förkortat formulär/Uppgift saknas 853 99. Bortfall Kod: 0 11 12 13 14 15 20 24 25 Frek: 1329 20 143 8 14 17 28 2 5 Kod: 26 27 29 36 37 38 39 42 43 Frek: 7 18 2 2 2 1 40 1 6 Kod: 50 62 63 65 66 67 73 75 76 Frek: 2 21 104 3 1 25 105 92 6 Kod: 81 83 91 92 95 96 99 Frek: 6 6 1 2 456 430 853
VAR 35 V79035 TIDN 1 GYNNAR 4B Loc 57 width 1 MD=0 or GE 6 F.4B. När det gäller nyhetssidorna i de tidningar Ni brukar läsa. Hur ofta händer det enligt Er mening att någon speciell politisk riktning gynnas på nyhetssidorna i ...(TIDNING)? F.4B(1). (LÄSER MINST EN TIDNING REGELBUNDET) Tidning 1 gynnar speciell politisk riktning på nyhetssidorna FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR. 293 1. Mycket ofta 831 2. Ganska ofta 690 3. Sällan 364 4. Aldrig 454 5. Vet inte/vill ej svara 27 0. Frågan ej tillämplig 246 6. Frågan ej ställd, förkortat formulär/Uppgift saknas 853 9. Bortfall
VAR 36 V79036 TIDN 1: RIKTN 4B Loc 58 width 2 MD= 0 or GE 96 F.4B(2). (LÄSER MINST EN TIDNING REGELBUNDET) Vilken eller vilka politiska riktningar gynnas? <Se F.4B för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 32 11. Vänsterpartiet kommunisterna . . 92. Kärnkraftsanhängare 221 95. Vet inte/vill ej svara 845 00. Frågan ej tillämplig 383 96. Frågan ej ställd, förkortat formulär/Upppgift saknas 853 99. Bortfall Kod: 0 11 12 13 14 15 16 18 20 24 25 Frek: 845 3 363 81 248 225 1 1 7 1 8 Kod: 27 28 29 33 36 39 42 43 62 63 64 Frek: 44 7 23 1 3 91 2 3 11 15 1 Kod: 65 66 67 71 73 75 76 81 83 91 95 Frek: 17 1 23 1 246 19 1 2 4 3 221 Kod: 96 99 Frek: 383 853
VAR 37 V79037 TIDN 2 GYNNAR 4B Loc 60 width 1 MD=0 or GE 6 F.4B(3). (LÄSER MINST TVÅ TIDNINGAR REGELBUNDET) Tidning 2 gynnar speciell politisk riktning på nyhetssidorna <Se F.4B för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR. 205 1. Mycket ofta 585 2. Ganska ofta 412 3. Sällan 226 4. Aldrig 331 5. Vet inte/vill ej svara 896 0. Frågan ej tillämplig 250 6. Frågan ej ställd, förkortat formulär/Uppgift saknas 853 9. Bortfall
VAR 38 V79038 TIDN 2: RIKTN 4B Loc 61 width 2 MD= 0 or GE 96 F.4B(4). (LÄSER MINST TVÅ TIDNINGAR REGELBUNDET) Vilken eller vilka politiska riktningar gynnas? <Se F.4B för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 32 11. Vänsterpartiet kommunisterna . . 92. Kärnkraftsanhängare 147 95. Vet inte/vill ej svara 1453 00. Frågan ej tillämplig 340 96. Frågan ej ställd, förkortat formulär/Uppgift saknas 853 99. Bortfall Kod: 0 11 12 13 14 15 16 20 22 Frek: 1453 3 337 45 142 105 6 11 2 Kod: 24 25 26 27 28 29 33 39 43 Frek: 1 8 1 13 5 7 1 51 1 Kod: 55 62 63 65 67 70 73 75 81 Frek: 1 19 15 11 22 1 128 17 5 Kod: 83 85 92 95 96 99 Frek: 5 1 1 147 340 853
VAR 39 V79039 TIDN 3 GYNNAR 4B Loc 63 width 1 MD=0 or GE 6 F.4B(5). (LÄSER MINST TRE TIDNINGAR REGELBUNDET) Tidning 3 gynnar speciell politisk riktning på nyhetssidorna <Se F.4B för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR. 94 1. Mycket ofta 206 2. Ganska ofta 139 3. Sällan 64 4. Aldrig 90 5. Vet inte/vill ej svara 2077 0. Frågan ej tillämplig 235 6. Frågan ej ställd, förkortat formulär/Uppgift saknas 853 9. Bortfall
VAR 40 V79040 TIDN 3: RIKTN 4B Loc 64 width 2 MD= 0 or GE 96 F.4B(6). (LÄSER MINST TRE TIDNINGAR REGELBUNDET) Vilken eller vilka politiska riktningar gynnas? <Se F.4B för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 32 11. Vänsterpartiet kommunisterna . . 92. Kärnkraftsanhängare 68 95. Vet inte/vill ej svara 2231 00. Frågan ej tillämplig 261 96. Frågan ej ställd, förkortat formulär/Uppgift saknas 853 99. Bortfall Kod: 0 11 12 13 14 15 16 20 25 Frek: 2231 3 118 12 47 36 3 8 1 Kod: 27 28 39 50 62 63 65 67 73 Frek: 8 2 23 1 5 4 5 1 53 Kod: 75 81 83 95 96 99 Frek: 9 5 1 68 261 853
VAR 41 V79041 TIDN 4 GYNNAR 4B Loc 66 width 1 MD=0 or GE 6 F.4B(7). (LÄSER MINST 4 TIDNINGAR REGELBUNDET) Tidning 4 gynnar speciell politisk riktning på nyhetssidorna <Se F.4B för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR. 29 1. Mycket ofta 59 2. Ganska ofta 36 3. Sällan 17 4. Aldrig 17 5. Vet inte/vill ej svara 2524 0. Frågan ej tillämplig 223 6. Frågan ej ställd, förkortat formulär/Uppgift saknas 853 9. Bortfall
VAR 42 79042 TIDN 4: RIKTN 4B Loc 67 width 2 MD= 0 or GE 96 F.4B(8). (LÄSER MINST FYRA TIDNINGAR REGELBUNDET) Vilken eller vilka politiska riktningar gynnas? <Se F.4B för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 32 11. Vänsterpartiet kommunisterna . . 92. Kärnkraftsanhängarna 16 95. Vet inte/vill ej svara 2558 00. Frågan ej tillämplig 232 96. Frågan ej ställd, förkortat formulär/Uppgift saknas 853 99. Bortfall Kod: 0 12 13 14 15 20 27 29 36 Frek: 2558 34 5 14 5 7 3 1 1 Kod: 39 62 63 65 73 81 83 95 96 Frek: 5 2 1 1 18 1 1 16 232 Kod: 99 Frek: 853
VAR 43 V79043 TIDN 5 GYNNAR 4B Loc 69 width 1 MD=0 or GE 6 F.4B(9). (LÄSER MINST FEM TIDNINGAR REGELBUNDET) Tidning 5 gynnar speciell politisk riktning på nyhetssidorna <Se F.4B för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR. 7 1. Mycket ofta 12 2. Ganska ofta 7 3. Sällan 10 4. Aldrig 7 5. Vet inte/vill ej svara 2640 0. Frågan ej tillämplig 222 6. Frågan ej ställd, förkortat formulär/Uppgift saknas 853 9. Bortfall
VAR 44 V79044 TIDN 5: RIKTN 4B Loc 70 width 2 MD= 0 or GE 96 F.4B(10). (LÄSER MINST FEM TIDNINGAR REGELBUNDET) Vilken eller vilka politiska riktningar gynnas? <Se F.4B för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 32 11. Vänsterpartiet kommunisterna . . 92. Kärnkraftsanhängare 5 95. Vet inte/vill ej svara 2657 00. Frågan ej tillämplig 220 96. Frågan ej ställd, förkortat formulär/Uppgift saknas 853 99. Bortfall Kod: 0 12 14 18 27 39 65 73 75 Frek: 2657 8 5 1 1 4 1 2 1 Kod: 95 96 99 Frek: 5 220 853
VAR 45 V79045 INTRESSE POL 5 Loc 72 width 1 MD=6 or GE 9 F.5. Hur pass intresserad är Ni i allmänhet av politik? Vilket av svaren på det här kortet stämmer bäst in på Er själv? (VISA SVARSKORT) Är Ni mycket intresserad, ganska intresserad, inte särskilt intresserad eller inte alls intresserad? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR 350 1. Mycket intresserad 1159 2. Ganska intresserad 1092 3. Inte särskilt intresserad 210 4. Inte alls intresserad 1 8. Vet inte/vill ej svara 853 6. Bortfall 93 9. Frågan ej ställd, förkortat formulär/Uppgift saknas
VAR 46 V79046 S POS 1 6A Loc 73 width 3 MD=996 or GE 999 F.6A. Nu skulle jag vilja ställa några om vad Ni tycker är goda och dåliga sidor hos de olika partierna. Jag börjar med Socialdemokraterna. Är det något hos socialdemokraterna som Ni särskilt uppskattar eller sympatiserar med? (TILLÄGGSFRÅGOR:) Vill Ni säga något mer om detta? Är det något mer Ni särskilt uppskattar eller sympatiserar med hos socialdemokraterna? F.6A(1). Uppskattar hos Socialdemokraterna 1 FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR. 35 001. Skatter 4 002. Parti för lägre skatter, arbetsgivaravgift, lågt skattetryck, momssänkning 003. Parti för högre skatter, högt skattetryck, momshöjning 1 004. Parti för marginalskattesänkningar, löna sig att arbeta 005. Parti mot marginalskattesänkningar 6 006. Parti för PROMS 007. Parti mot PROMS 008. Parti för energiskatt 009. Parti mot energiskatt 010. Parti bekämpar skattefiffel, ekonomiska brott, generalklausul 011. Parti bekämpar inte skattefiffel, ekonomiska brott, generalklausul 012. Offentlig sektor, statens utgifter 013. Parti för stor/ökad offentlig sektor, höga statliga utgifter 014. Parti för minskad offentlig sektor, minskade statliga utgifter 105 016. Socialpolitik, allas bästa - trygghet 3 017. Parti för mer sociala reformer och bidrag, för trygghet, studiemedel 018. Parti mot mer sociala reformer och bidrag, mot trygghet 019. Parti alltför slösaktigt och släpphänt med sociala bidrag 020. Parti mot slöseri och "bidrags-Sverige" 87 021. Genomfört bra reformer tidigare, uppbyggnadsarbete 44 023. Pensioner, pensionärer 50 024. Parti för höjda pensioner, mot standardsänkning för pensionärer, genomfört ATP 1 025. Parti mot höjda pensioner, för sänkning av pensioner, tidigare mot ATP 17 027. Åldringsvård 4 028. Parti för mer resurser, satsat för mycket 029. Parti mot mer resurser, satsat för lite 16 031. Sjukvård, sjukförsäkring, handikappade 032. Parti för mer resurser, husläkare, bättre vård, satsat för mycket 033. Parti mot resurser, satsat för lite 2 035. Alkohol, narkotika, bekämpa missbruk, bättre vård, nykterhetspolitik, spritpriser, bekämpa narkotikalangare och spritlangare, inför motbok och/eller registrering 52 036. Familjepolitik, frånskilda män, 6-timmars arbetsdag 12 037. Parti för stöd till barnfamiljer, husmödrar, införa vårdnadsbidrag, barnomsorg, barnbidrag, bostadsbidrag 038. Parti mot ökat stöd till barnfamiljer, mot vårdnadsbidrag 4 039. Parti för mer barndaghem, satsat för mycket 040. Parti mot mer barndaghem, satsat för lite 9 041. Utbildningspolitik, forskning, kultur 042. Parti för utbyggnad, mer resurser, satsat för mycket 043. Parti mot mer resurser, satsat för lite 044. Parti för disciplin, ordning, betyg 045. Parti mot disciplin, ordning, betyg 046. Spärrar 048. Fritid, ungdom, idrott 12 050. Bostadspolitik, markpolitik 2 051. Parti för begränsning av ränteavdrag för småhusägare, för höjd reavinstbeskattning, för hög taxering 052. Parti mot sämre ränteavdrag, mot ökad reavinstbeskattning, mot hög taxering 1 053. Decentralisering-centralisering, lokaliseringspolitik, regional politik, land-stad, inflyttning till städer och tätorter, avfolkning, utlokalisering 054. Småskalighet, lokalsamhälle, "gröna vågen" 055. Jordbrukspolitik 056. Parti för stöd/ökat stöd till jordbruket, bönder, landsbygd, skogsägare 057. Parti mot stöd/ökat stöd till jordbruket, bönder, landsbygd, skogsägare 059. Byråkrati, allt för mycket byråkrati, krångel med blanketter, korporativism 1 060. Pampvälde, maktfullkomlighet, maktsuget, förmyndarmentalitet, maktkoncentration 061. Kollektivanslutning av LO-medlemmar till SAP, inblandning av partipolitik i fackföreningsrörelsen 062. Styva i korken. Tycker de gjort allt. Lägger sig i 9 063. Miljövård 9 064. Parti för ökad satsning, satsat för mycket, mot besprutning i skogen och i jordbruket, mot bly i bensin 065. Parti mot ökad satsning, satsat för lite, för kemiska bekämpningsmedel i skogen och i jordbruket, för utnyttjande av handelsgödsel 1 066. Arbetsmiljö, gifter i jobbet 068. Kommunikationer, trafik, hastighetsbegränsning, SJ, flyget, lågpris, privatbilism i tätorter, kollektivtrafik 070. Lag och ordning, kriminalvård, polisväsendet, insatser mot brottslighet 1 072. Religion och moral, kyrka-stat, kristen fostran i skolan, normer, abort, stöd till religiösa samfund, andliga värden 073. Porr, prostitution, sedlighet 074. Massmedia, Radio- och TV-monopol, reklam-TV, programpolitik 5 076. Utrikespolitik, internationella frågor, neutralitet, fred, EG, IDB, handelspolitik, internationella konflikter 2 077. U-hjälp, bistånd till Vietnam och Kuba 4 078. Försvarspolitik, upp- och nedrustning, försvarsutgifter, vapenexport 106 079. Sysselsättning, arbetslöshet, Åman-lagarna 43 080. Parti för full sysselsättning, satsat för mycket, stöder arbetslösa 081. Parti mot satsning på jobben, sysselsättning, satsat för lite 8 082. Mera jobb till ungdomen 083. Satsar ej på ungdomen, bryr sig inte om ungdomsarbetslösheten 14 084. Levnadsstandard, löner och priser, avtalsrörelsen 4 085. Parti för hög levnadsstandard, höga löner, låga priser, liten inflation 086. Parti mot satsning på hög levnadsstandard, mot att bromsa inflationen, för att lönerna hålls tillbaka 087. Livskvalitet 10 088. Ekonomisk politik, valutafrågor, handelsbalans, landets resurser, investeringsnivå, privat sparande, tillväxt, upplåning utomlands, budgetbalans 3 089. Näringspolitik, industrisatsningar, varven, stålet, skogen 090. För folkomröstning 4 091. Energipolitik 19 092. Kärnkraft 9 093. Parti för satsning på kärnkraft, uranbrytning 2 094. Parti mot satsning på kärnkraft, parti för folkomröstning 1 095. Olja 096. Parti för satsning på olja 097. Parti mot satsning på olja 098. Förnyelse energikällor 099. Parti för satsning på förnyelsebara (alternativa) energikällor (sol, vind, biomassa) 100. Parti mot satsning på förnyelsebara energikällor 101. Övriga energikällor (vatten, gas, kol) 102. Energisparande 14 103. Parti vacklat, velat, svängt i kärnkraftsfrågan 1 104. Fast energi- och kärnkraftspolitik, för hårt låst 5 105. Statligt inflytande över privata företag 4 106. Parti för ökat statligt inflytande över näringslivet, för socialisering, mot företagsamhet, mot fritt näringsliv, mot marknadsekonomi, mot kapitalism, mot enskilt ägande 107. Parti mot ökat statligt inflytande över näringslivet, mot socialisering, för stöd till företagsamheten, för marknadsekonomin, för kapitalism, för enskilt ägande 4 109. Medbestämmande, företagsdemokrati, facket 3 110. Parti för ökat inflytande för de anställda, för MBL 111. Parti mot företagsdemokrati, mot MBL 24 113. Löntagarfondfrågor 2 114. Parti för (kollektiva) löntagarfonder 1 115. Parti mot (kollektiva) löntagarfonder 26 117. Jämställdhet mellan kvinnor och män, kvinnofrågan, kvotering, könsdiskriminering, kvinnliga präster 1 118. Invandrarpolitik 119. Parti för släpphänt mot invandrare, släpper in för många, för mycket stöd 120. Parti mot invandrare, för restriktiva mot invandrare 121. Monarki, republik 122. Övriga sakfrågor 52 124. Ideologibegrepp, samhällssyn 14 125. Parti för socialism, mer socialistiskt, marxism 126. Parti mot socialism, mindre socialistiskt 127. Parti för kommunism, klasskamp, revolution 128. Parti mot kommunism, klasskamp, revolution 1 129. Parti för liberalism 130. Parti mot liberalism 131. Parti för konservatism, reaktionära ideer, traditioner 132. Parti mot konservatism, reaktionära ideer, traditioner 151 133. Parti för jämlikhet, utjämning, minskade klasskillnader 134. Parti mot jämlikhet, utjämning, minskade klasskillnader 135. Parti för individens frihet och ansvar, initiativförmåga mot kollektivism, för privatiseringen 136. Parti mot individens frihet och ansvar, kollektivism 13 137. Parti för demokrati, mot diktatur, mot elitvälde 138. Parti mot demokrati, för diktatur, för elitvälde 139. Parti står till vänster, gått till vänster 140. Parti står till höger, gått till höger 141. Parti för radikala ideer, radikalt 142. Parti mot radikala ideer, mot radikalism 144. Partipolitik 145. Parti för en borgerlig regering 146. Parti mot en borgerlig regering 147. Parti för en mittenpolitik 148. Parti mot en mittenpolitik 149. Parti samarbetar med, står nära Vänsterpartiet kommunisterna och/eller Socialdemokraterna 1 150. Parti samarbetar inte med, står långt ifrån Vänsterpartiet kommunisterna och/eller Socialdemokraterna 1 151. Parti samarbetar med, står nära Centerpartiet och/eller Folkpartiet och/eller Moderata samlingspartiet 152. Parti samabetar inte med, står långt ifrån Centerpartiet och/eller Folkpartiet och/eller Moderaterna 153. Parti inte regeringsdugligt, tidigare reg. insatser 2 154. Parti regeringsdugligt, tidigare reg.insatser 1 155. Parti samverkansvilligt, för mycket samverkan 156. Parti ej samverkansvilligt, för lite samverkan 157. Parti som oppositionsparti 3 158. Förtroende för partier och politiker 18 159. Parti stabilt, går att lita på, står för sina ståndpunkter, hederlighet, håller löften, konsekvent, realism, saklighet 1 160. Vacklar, går ej att lita på, håller ej löften, partitaktik, valfläsk, ej stadga 161. Parti ryssvänligt, utlandsberoende 162. Dogmatiskt, stelbent, rigid, ändrar sig aldrig 2 163. Närhet till människor, folkrörelsebas, kontakt med vanligt folk 164. Långt ifrån människorna, dålig kontakt med vanligt folk, tufft 1 165. Anonymt, låg profil, inga ståndpunkter, ger ej svar 11 166. Personreferenser 21 167. Nuvarande partiledaren 2 169. Klassamhället 339 170. Parti stöder arbetarna, löntagarna, låginkomsttagarna, småsparare, de fattiga, de svaga, de små 171. Parti motarbetar arbetarna, löntagarna, de svaga, de fattiga, småsparade, de små 1 172. Parti stöder tjänstemännen, medelklassen, akademiker, medelinkomsttagare, småföretagare 173. Parti motarbetar tjänstemännen, medelklassen, akademiker, medelinkomsttagare småföretagare 174. Parti stöder överklassen, de rika, kapitalister, de besuttna, högre inkomsttagare, företagare, storföretagare 1 175. Parti motarbetar överklassen, de rika, kapitalister, de besuttna, högre inkomsttagare, företagare, storföretagare 132 177. Allt eller intet, gillar allt, det mesta 26 178. Bra förr, sämre idag 1 179. Orealistiska ideer, luftiga planer, ej praktiskt, svårt förverkliga ideer 180. Splittrar sig - utbrytningar 2 198. Lokala och kommunala frågor 3 200. Övrigt 752 555. Nej 323 888. Vet inte/vill ej svara 223 996. Frågan ej ställd, förkortat formulär/Uppgift saknas 853 999. Bortfall
VAR 47 V79047 S POS 2 6A Loc 76 width 3 MD= 0 or GE 996 F.6A(2). Uppskattar hos Socialdemokraterna 2 <Se F.6A för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 46 001. Skatter . . 200. Övrigt 1989 000. Frågan ej tillämplig 223 996. Frågan ej ställd, förkortat formulär/Uppgift saknas 853 999. Bortfall Kod: 0 1 6 10 16 17 21 23 24 Frek: 1989 24 5 2 54 6 35 30 31 Kod: 27 28 31 32 36 37 39 41 42 Frek: 26 2 25 1 47 9 4 13 1 Kod: 45 48 50 51 53 63 64 66 68 Frek: 1 2 13 4 1 4 4 3 1 Kod: 70 76 77 79 80 82 84 85 88 Frek: 2 5 2 37 13 12 13 2 9 Kod: 89 91 92 93 94 103 104 106 109 Frek: 1 7 10 2 2 6 1 5 5 Kod: 110 113 117 118 122 124 125 127 133 Frek: 3 13 12 1 1 3 3 1 50 Kod: 136 137 154 158 159 160 163 166 167 Frek: 1 10 2 2 6 2 2 8 3 Kod: 169 170 172 174 175 177 178 179 180 Frek: 1 61 1 1 1 11 9 1 2 Kod: 996 999 Frek: 223 853
VAR 48 V79048 S POS 3 6A Loc 79 width 3 MD= 0 or GE 996 F.6A(3). Uppskattar hos Socialdemokraterna 3 <Se F.6A för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 46 001. Skatter . . 200. Övrigt 2422 000. Frågan ej tillämplig 223 996. Frågan ej ställd, förkortat formulär/Uppgift saknas 853 999. Bortfall Kod: 0 1 3 6 16 21 23 24 27 Frek: 2422 10 1 3 10 6 8 11 17 Kod: 28 31 32 36 37 39 41 50 51 Frek: 1 12 1 20 4 4 8 10 2 Kod: 63 64 66 68 72 76 77 79 80 Frek: 2 2 1 1 1 6 1 14 2 Kod: 82 84 88 89 90 91 92 103 105 Frek: 1 5 7 1 2 4 8 5 1 Kod: 106 107 109 110 113 114 117 118 124 Frek: 1 1 2 3 7 1 2 1 1 Kod: 133 137 141 159 170 172 175 177 178 Frek: 17 5 1 4 10 2 2 6 1 Kod: 198 996 999 Frek: 1 223 853
VAR 49 V79049 S POS 4 6A Loc 82 width 3 MD= 0 or GE 996 F.6A(4). Uppskattar hos Socialdemokraterna 4 <Se F.6A för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 46 001. Skatter . . 200. Övrigt 2600 000. Frågan ej tillämplig 223 996. Frågan ej ställd, förkortat formulär/Uppgift saknas 853 999. Bortfall Kod: 0 1 6 16 21 23 24 27 31 Frek: 2600 5 1 2 1 2 1 5 3 Kod: 36 41 50 63 64 66 79 80 82 Frek: 4 2 3 5 4 1 4 3 1 Kod: 84 85 88 105 106 109 113 125 133 Frek: 3 1 3 2 1 1 3 1 6 Kod: 154 159 163 167 170 172 175 177 200 Frek: 1 1 1 1 3 1 1 4 1 Kod: 996 999 Frek: 223 853
VAR 50 V79050 S POS 5 6A Loc 85 width 3 MD= 0 or GE 996 F.6A(5). Uppskattar hos Socialdemokraterna 5 <Se F.6A för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 46 001. Skatter . . 200. Övrigt 2652 000. Frågan ej tillämplig 223 996. Frågan ej ställd, förkortat formulär/Uppgift saknas 853 999. Bortfall Kod: 0 1 16 24 27 31 35 37 41 Frek: 2652 2 1 1 3 2 1 1 1 Kod: 50 78 80 84 103 117 122 124 133 Frek: 2 1 1 4 1 2 1 1 2 Kod: 136 167 170 996 999 Frek: 1 1 1 223 853
VAR 51 V79051 S NEG 1 6B Loc 88 width 3 MD=996 or GE 999 F.6B. Är det något hos socialdemokraterna som Ni ogillar? (TILLÄGGSFRÅGOR:) Vill Ni säga något mer om detta? Är det något mer som Ni ogillar hos socialdemokraterna? F.6B(1). Ogillar hos Socialdemokraterna, 1 FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 46 001. Skatter . . 200. Övrigt 566 555. Nej 274 888. Vet inte/vill ej svara 221 996. Frågan ej ställd, förkortat formulär/Uppgift saknas 853 999. Bortfall Kod: 1 2 3 4 5 6 11 13 16 17 19 Frek: 57 2 14 2 2 27 5 3 31 6 122 Kod: 20 23 24 27 31 35 36 37 38 39 41 Frek: 1 4 3 1 4 3 17 1 1 3 42 Kod: 45 46 48 50 51 52 53 55 57 59 60 Frek: 9 2 1 17 2 1 32 7 7 21 58 Kod: 61 62 63 65 70 72 76 77 78 79 81 Frek: 39 15 5 1 9 10 3 3 6 4 1 Kod: 84 85 88 89 91 92 93 94 97 101 103 Frek: 1 2 16 1 12 107 35 3 1 1 77 Kod: 104 105 106 107 109 110 113 114 117 118 119 Frek: 1 86 132 8 4 7 171 13 4 5 3 Kod: 121 122 124 125 126 127 133 134 135 136 137 Frek: 7 4 11 18 8 3 11 6 1 19 2 Kod: 139 140 141 142 144 147 149 150 151 152 153 Frek: 5 5 1 3 1 1 3 2 10 2 4 Kod: 155 156 157 158 159 160 161 162 164 165 166 Frek: 2 47 11 5 1 108 3 9 6 9 11 Kod: 167 169 170 171 173 174 175 177 178 179 180 Frek: 87 1 4 6 4 2 7 55 15 15 2 Kod: 198 200 555 888 996 999 Frek: 2 11 566 274 221 853
VAR 52 V79052 S NEG 2 6B Loc 91 width 3 MD= 0 or GE 996 F.6B(2). Ogillar hos Socialdemokraterna, 2 <Se F.6B för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 46 001. Skatter . . 200. Övrigt 1879 000. Frågan ej tillämplig 221 996. Frågan ej ställd, förkortat formulär/Uppgift saknas 853 999. Bortfall Kod: 0 1 3 4 5 6 11 16 17 Frek: 1879 32 8 1 4 27 1 16 5 Kod: 19 23 29 32 33 35 36 37 39 Frek: 31 4 1 1 1 6 10 1 8 Kod: 41 43 45 46 48 50 51 53 55 Frek: 28 1 4 1 2 11 4 12 3 Kod: 57 59 60 61 62 63 64 65 68 Frek: 6 10 16 24 9 3 1 1 5 Kod: 70 72 76 77 78 79 80 83 84 Frek: 6 4 3 6 4 9 1 1 2 Kod: 85 86 88 89 91 92 93 103 104 Frek: 6 1 7 6 7 18 9 21 1 Kod: 105 106 107 109 110 113 114 117 118 Frek: 31 43 1 3 5 60 3 6 3 Kod: 121 122 124 125 126 127 133 134 136 Frek: 8 3 7 8 6 2 2 4 21 Kod: 139 140 142 144 145 149 150 151 152 Frek: 5 2 2 1 1 1 1 2 1 Kod: 153 156 157 159 160 162 164 165 166 Frek: 2 21 3 1 48 3 8 8 9 Kod: 167 169 171 173 174 175 177 178 179 Frek: 22 2 1 5 2 2 6 3 6 Kod: 198 200 996 999 Frek: 1 10 221 853
VAR 53 V79053 S NEG 3 6B Loc 94 width 3 MD= 0 or GE 996 F.6B(3). Ogillar hos Socialdemokraterna 3 <Se F.6B för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 46 001. Skatter . . 200. Övrigt 2359 000. Frågan ej tillämplig 221 996. Frågan ej ställd, förkortat formulär/Uppgift saknas 853 999. Bortfall Kod: 0 1 3 5 6 11 12 13 16 Frek: 2359 16 7 2 7 2 1 2 5 Kod: 19 23 31 36 38 39 41 42 45 Frek: 4 3 1 5 1 4 12 1 5 Kod: 48 50 51 53 55 57 59 60 61 Frek: 1 2 3 4 3 1 7 9 18 Kod: 62 63 64 65 68 72 77 79 80 Frek: 4 1 3 1 2 2 2 11 1 Kod: 81 84 85 88 89 90 91 92 93 Frek: 1 2 5 3 1 1 2 10 2 Kod: 103 105 106 107 109 110 113 114 118 Frek: 9 13 10 2 1 2 20 1 1 Kod: 119 121 122 124 125 126 127 133 134 Frek: 1 1 1 1 2 2 1 4 1 Kod: 136 138 139 140 153 155 156 157 160 Frek: 9 1 4 1 1 1 10 1 16 Kod: 162 165 166 167 169 170 171 174 175 Frek: 3 1 4 7 2 1 1 1 1 Kod: 177 178 179 198 996 999 Frek: 2 2 1 2 221 853
VAR 54 V79054 S NEG 4 6B Loc 97 width 3 MD= 0 or GE 996 F.6B(4). Ogillar hos Socialdemokraterna, 4 <Se F.6B för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 46 001. Skatter . . 200. Övrigt 2561 000. Frågan ej tillämplig 221 996. Frågan ej ställd, förkortat formulär/Uppgift saknas 853 999. Bortfall Kod: 0 1 3 5 6 16 19 24 27 Frek: 2561 1 1 1 2 1 7 2 1 Kod: 33 41 45 48 50 53 55 60 61 Frek: 1 12 3 1 10 1 1 5 6 Kod: 62 64 72 77 78 79 88 91 92 Frek: 1 1 2 1 2 2 2 1 4 Kod: 103 105 106 107 113 114 118 119 121 Frek: 3 5 4 1 6 1 1 1 2 Kod: 122 125 127 133 136 155 156 159 160 Frek: 1 2 1 1 3 1 1 1 3 Kod: 162 167 169 171 173 174 175 179 198 Frek: 1 2 1 1 2 1 1 3 1 Kod: 996 999 Frek: 221 853
VAR 55 V79055 S NEG 5 6B Loc 100 width 3 MD= 0 or GE 996 F.6B(5). Ogillar hos Socialdemokraterna, 5 <Se F.6B för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 46 001. Skatter . . 200. Övrigt 2637 000. Frågan ej tillämplig 221 996. Frågan ej ställd, förkortat formulär/Uppgift saknas 853 999. Bortfall Kod: 0 1 6 19 31 35 38 45 50 Frek: 2637 3 3 1 1 1 1 4 1 Kod: 53 60 61 72 76 77 78 79 91 Frek: 2 4 3 1 1 1 1 2 1 Kod: 105 106 110 113 117 122 136 138 156 Frek: 1 1 1 3 1 1 3 1 1 Kod: 160 166 169 996 999 Frek: 1 1 1 221 853
VAR 56 V79056 FP POS 1 7A Loc 103 width 3 MD=996 or GE 999 F.7A. Är det något hos folkpartiet som Ni särskilt uppskattar eller sympatiserar med? (TILLÄGGSFRÅGOR:) Vill Ni säga något mer om detta? Är det något mer som Ni särskilt uppskattar eller sympatiserar med hos folkpartiet? F.7A(1). Uppskattar hos Folkpartiet 1 FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 46 001. Skatter . . 200. Övrigt 1285 555. Nej 543 888. Vet inte/vill ej svara 222 996. Frågan ej ställd, förkortat formulär/Uppgift saknas 853 999. Bortfall Kod: 1 2 4 10 16 19 20 23 24 Frek: 16 3 13 1 18 1 1 3 1 Kod: 27 28 31 32 35 36 37 41 44 Frek: 4 2 7 41 8 47 9 24 4 Kod: 50 59 60 61 63 64 68 70 72 Frek: 5 4 1 1 3 2 2 1 13 Kod: 74 76 77 78 79 80 82 84 85 Frek: 1 3 7 2 17 1 2 2 1 Kod: 88 89 90 91 92 93 94 102 104 Frek: 5 3 1 8 30 3 1 1 1 Kod: 105 106 107 109 113 115 117 118 124 Frek: 2 1 13 1 4 1 121 2 16 Kod: 126 129 131 133 134 135 137 141 144 Frek: 4 56 2 35 1 30 4 2 1 Kod: 145 147 149 150 154 155 156 158 159 Frek: 3 8 12 1 20 4 1 4 25 Kod: 162 163 165 166 167 169 170 172 173 Frek: 1 4 5 9 62 1 2 14 1 Kod: 174 177 178 179 198 200 555 888 996 Frek: 2 48 1 1 1 5 1285 543 222 Kod: 999 Frek: 853
VAR 57 V79057 FP POS 2 7A Loc 106 width 3 MD= 0 or GE 996 F.7A(2). Uppskattar hos Folkpartiet 2 <Se F.7A för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 46 001. Skatter . . 200. Övrigt 2415 000. Frågan ej tillämplig 222 996. Frågan ej ställd, förkortat formulär/Uppgift saknas 853 999. Bortfall Kod: 0 1 2 4 16 23 24 27 31 Frek: 2415 7 4 6 3 1 3 5 8 Kod: 32 35 36 37 41 44 50 51 53 Frek: 13 2 19 3 14 1 3 1 3 Kod: 55 59 63 68 70 72 74 76 77 Frek: 1 2 2 2 1 7 1 4 3 Kod: 79 80 88 89 91 92 93 107 113 Frek: 7 2 5 1 2 5 2 5 1 Kod: 115 117 118 122 124 126 129 133 135 Frek: 1 18 1 2 1 6 18 5 12 Kod: 137 144 145 147 149 150 152 154 155 Frek: 1 1 1 4 4 1 1 8 3 Kod: 156 158 159 163 166 167 172 177 178 Frek: 1 1 8 2 2 4 1 10 1 Kod: 200 996 999 Frek: 1 222 853
VAR 58 V79058 FP POS 3 7A Loc 109 width 3 MD= 0 or GE 996 F.7A(3). Uppskattar hos Folkpartiet 3 <Se F.7A för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 46 001. Skatter . . 200. Övrigt 2603 000. Frågan ej tillämplig 222 996. Frågan ej ställd, förkortat formulär/Uppgift saknas 853 999. Bortfall Kod: 0 2 4 16 17 27 31 32 35 Frek: 2603 1 4 3 1 2 1 1 3 Kod: 36 37 41 48 50 59 63 66 68 Frek: 8 1 4 1 1 1 1 1 2 Kod: 70 76 77 78 79 89 91 92 94 Frek: 1 1 3 1 1 1 1 1 1 Kod: 95 107 113 117 129 130 133 135 151 Frek: 1 2 1 5 3 1 4 2 1 Kod: 155 159 160 167 169 170 177 996 999 Frek: 2 5 1 1 1 1 2 222 853
VAR 59 V79059 FP POS 4 7A Loc 112 width 3 MD= 0 or GE 996 F.7A(4). Uppskattat hos Folkpartiet 4 <Se F.7A för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 46 001. Skatter . . 200. Övrigt 2662 000. Frågan ej tillämplig 222 996. Frågan ej ställd, förkortat formulär/Uppgift saknas 853 999. Bortfall Kod: 0 16 27 32 36 50 59 64 68 Frek: 2662 1 1 3 1 1 1 1 1 Kod: 91 105 107 110 117 118 129 135 159 Frek: 1 1 1 1 2 1 2 1 1 Kod: 996 999 Frek: 222 853
VAR 60 V79060 FP POS 5 7A Loc 115 width 3 MD= 0 or GE 996 F.7A(5). Uppskattar hos Folkpartiet 5 <Se F.7A för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 46 001. Skatter . . 200. Övrigt 2678 000. Frågan ej tillämplig 222 996. Frågan ej ställd, förkortat formulär/Uppgift saknas 853 999. Bortfall Kod: 0 1 36 92 117 996 999 Frek: 2678 2 1 1 1 222 853
VAR 61 V79061 FP NEG 1 7B Loc 118 width 3 MD=996 or GE 999 F.7B. Är det något hos folkpartiet som Ni ogillar? (TILLÄGGSFRÅGOR:) Vill Ni säga något mer om detta? Är det något mer som Ni ogillar hos folkpartiet? F.7B(1). Ogillar hos Folkpartiet 1 FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 46 001. Skatter . . 200. Övrigt 1163 555. Nej 601 888. Vet inte/vill ej svara 224 996. Frågan ej ställd, förkortat formulär/Uppgift saknas 853 999. Bortfall Kod: 1 2 3 4 8 16 17 19 25 Frek: 25 1 2 7 3 4 1 6 1 Kod: 32 35 36 37 38 41 44 45 50 Frek: 3 13 11 2 1 5 1 2 4 Kod: 51 52 53 57 59 60 62 63 70 Frek: 1 2 1 5 2 7 6 6 3 Kod: 72 74 76 77 78 79 81 83 84 Frek: 19 2 4 11 1 4 1 1 3 Kod: 88 89 91 92 93 94 95 100 103 Frek: 11 1 9 72 25 1 1 1 13 Kod: 105 106 107 113 117 119 124 125 129 Frek: 1 2 8 1 10 3 12 1 11 Kod: 130 131 133 134 135 138 139 140 141 Frek: 4 1 2 2 1 1 8 17 1 Kod: 144 145 146 147 149 150 151 152 153 Frek: 1 9 1 1 11 5 21 10 19 Kod: 155 156 158 159 160 162 164 165 166 Frek: 2 13 3 3 108 3 2 133 11 Kod: 167 169 171 172 174 177 178 179 180 Frek: 19 1 6 2 18 93 2 11 9 Kod: 198 200 555 888 996 999 Frek: 2 7 1163 601 224 853
VAR 62 V79062 FP NEG 2 7B Loc 121 width 3 MD= 0 or GE 996 F.7B(2). Ogillar hos Folkpartiet, 2 <Se F.7B för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 46 001. Skatter . . 200. Övrigt 2487 000. Frågan ej tillämplig 224 996. Frågan ej ställd, förkortat formulär/Uppgift saknas 853 999. Bortfall Kod: 0 1 3 11 12 13 19 23 31 Frek: 2487 6 1 1 1 1 3 1 3 Kod: 35 36 40 41 50 60 62 68 72 Frek: 5 5 1 2 2 4 1 1 8 Kod: 76 77 78 79 84 85 86 88 89 Frek: 2 3 1 2 2 1 1 5 2 Kod: 91 92 93 95 103 107 111 113 117 Frek: 3 6 2 1 1 3 1 2 4 Kod: 118 119 124 125 129 130 139 140 144 Frek: 1 1 1 1 2 2 1 5 1 Kod: 145 147 148 149 151 152 153 156 160 Frek: 4 1 1 3 6 7 5 5 15 Kod: 164 165 166 167 171 172 173 174 175 Frek: 1 16 1 5 3 3 1 5 1 Kod: 177 179 180 198 200 996 999 Frek: 3 1 1 1 2 224 853
VAR 63 V79063 FP NEG 3 7B Loc 124 width 3 MD= 0 or GE 996 F.7B(3). Ogillar hos Folkpartiet, 3 <Se F.7B för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 46 001. Skatter . . 200. Övrigt 2635 000. Frågan ej tillämplig 224 996. Frågan ej ställd, förkortat formulär/Uppgift saknas 853 999. Bortfall Kod: 0 8 13 32 35 36 50 63 65 Frek: 2635 1 1 1 1 2 1 2 1 Kod: 72 77 78 79 80 88 92 103 106 Frek: 1 1 1 1 1 1 3 2 1 Kod: 114 117 122 124 140 150 151 152 153 Frek: 1 1 1 2 1 3 4 2 1 Kod: 156 160 165 167 174 180 200 996 999 Frek: 1 2 1 1 1 1 1 224 853
VAR 64 V79064 FP NEG 4 7B Loc 127 width 3 MD= 0 or GE 996 F.7B(4). Ogillar hos Folkpartiet, 4 <Se F.7B för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 46 001. Skatter . . 200. Övrigt 2671 000. Frågan ej tillämplig 224 996. Frågan ej ställd, förkortat formulär/Uppgift saknas 853 999. Bortfall Kod: 0 59 73 79 92 129 140 160 171 Frek: 2671 1 1 1 2 1 1 2 1 Kod: 996 999 Frek: 224 853
VAR 65 V79065 FP NEG 5 7B Loc 130 width 3 MD= 0 or GE 996 F.7B(5). Ogillar hos Folkpartiet, 5 <Se F.7B för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 46 001. Skatter . . 200. Övrigt 2677 000. Frågan ej tillämplig 224 996. Frågan ej ställd, förkortat formulär/Uppgift saknas 853 999. Bortfall Kod: 0 32 41 72 77 996 999 Frek: 2677 1 1 1 1 224 853
VAR 66 V79066 M POS 1 8A Loc 133 width 3 MD=996 or GE 999 F.8A. Är det något hos moderaterna som Ni särskilt uppskattar eller sympatiserat med? F.8A(1). Uppskattar hos Moderaterna 1 FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 46 001. Skatter . . 200. Övrigt 1211 555. Nej 327 888. Vet inte/vill ej svara 221 996. Fråga ej ställd, förkortat formulär/Uppgift saknas 853 999. Bortfall Kod: 1 2 4 5 14 16 18 20 27 Frek: 119 64 40 1 9 4 1 5 2 Kod: 32 36 37 40 41 44 48 50 53 Frek: 1 16 7 1 140 52 4 9 1 Kod: 59 63 68 70 72 76 77 78 79 Frek: 13 2 2 20 2 2 2 10 5 Kod: 82 84 85 88 89 90 91 92 93 Frek: 5 1 2 73 6 1 9 35 6 Kod: 94 95 100 104 105 107 113 115 124 Frek: 1 1 1 2 4 70 3 1 4 Kod: 126 131 133 134 135 137 141 144 145 Frek: 5 2 2 1 66 1 1 3 2 Kod: 147 151 158 159 160 165 166 167 172 Frek: 1 1 2 136 1 1 2 96 2 Kod: 173 174 177 178 200 555 888 996 999 Frek: 2 8 48 1 3 1211 327 221 853
VAR 67 V79067 M POS 2 8A Loc 136 width 3 MD= 0 or GE 996 F.8A(2). Uppskattar hos Moderaterna 2 <Se F.8A för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 46 001. Skatter . . 200. Övrigt 2145 000. Frågan ej tillämplig 221 996. Frågan ej ställd, förkortat formulär/Uppgift saknas 853 999. Bortfall Kod: 0 1 2 4 8 12 14 16 18 Frek: 2145 50 17 29 2 1 4 3 4 Kod: 20 23 24 27 32 36 37 41 44 Frek: 4 2 2 1 3 15 3 59 26 Kod: 48 50 55 59 63 70 72 74 76 Frek: 2 7 1 7 1 25 4 2 1 Kod: 77 78 79 80 82 84 85 88 89 Frek: 3 8 6 2 2 3 1 15 5 Kod: 90 91 92 94 104 105 107 113 115 Frek: 1 5 14 1 5 4 36 3 3 Kod: 117 122 124 126 131 135 136 140 144 Frek: 3 1 4 2 2 35 1 1 1 Kod: 150 151 155 158 159 166 167 172 174 Frek: 1 1 1 2 51 3 18 5 5 Kod: 177 198 996 999 Frek: 9 1 221 853
VAR 68 V79068 M POS 3 8A Loc 139 width 3 MD= 0 or GE 996 F.8A(3). Uppskattar hos Moderaterna 3 <Se F.8A för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 46 001. Skatter . . 200. Övrigt 2449 000. Frågan ej tillämplig 221 996. Frågan ej ställd, förkortat formulär/Uppgift saknas 853 999. Bortfall Kod: 0 1 2 4 12 14 16 18 20 Frek: 2449 18 6 5 1 6 5 1 3 Kod: 31 35 36 37 41 44 50 56 59 Frek: 1 1 9 5 31 10 4 1 3 Kod: 68 70 72 76 77 78 79 82 88 Frek: 1 18 3 1 1 4 4 1 6 Kod: 89 91 92 93 101 105 107 115 117 Frek: 5 3 5 1 1 1 19 2 1 Kod: 121 124 126 135 141 151 155 159 160 Frek: 2 1 1 17 1 2 1 7 1 Kod: 167 172 174 177 198 996 999 Frek: 6 2 1 5 1 221 853
VAR 69 V79069 M POS 4 8A Loc 142 width 3 MD= 0 or GE 996 F.8A(4). Uppskattar hos Moderaterna 4 <Se F.8A för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 46 001. Skatter . . 200. Övrigt 2591 000. Frågan ej tillämplig 221 996. Frågan ej ställd, förkortat formulär/Uppgift saknas 853 999. Bortfall Kod: 0 1 4 10 14 16 18 20 23 Frek: 2591 9 2 1 4 3 1 1 1 Kod: 35 36 41 44 70 72 74 76 77 Frek: 1 3 7 2 4 1 1 1 1 Kod: 78 79 88 89 91 92 93 105 107 Frek: 4 2 4 1 5 4 2 2 5 Kod: 121 124 131 135 159 166 167 174 177 Frek: 1 1 1 7 4 1 2 1 2 Kod: 200 996 999 Frek: 1 221 853
VAR 70 V79070 M POS 5 8A Loc 145 width 3 MD= 0 or GE 996 F.8A(5). Uppskattar hos Moderaterna 5 <Se F.8A för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 46 001. Skatter . . 200. Övrigt 2656 000. Frågan ej tillämplig 221 996. Frågan ej ställd, förkortat formulär/Uppgift saknas 853 999. Bortfall Kod: 0 4 18 41 44 59 72 77 78 Frek: 2656 1 1 2 1 1 1 1 3 Kod: 80 88 89 91 92 107 117 131 158 Frek: 1 1 1 1 3 1 1 1 1 Kod: 159 166 167 177 996 999 Frek: 1 1 2 2 221 853
VAR 71 V79071 M NEG 1 8B Loc 148 width 3 MD=996 or GE 999 F.8B. Är det något hos Moderaterna som Ni ogillar? F.8B(1). FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 46 001. Skatter . . 200. Övrigt 853 555. Nej 413 888. Vet inte/vill ej svara 220 996. Frågan ej ställd, förkortat formulär/Uppgift saknas 853 999. Bortfall Kod: 1 2 3 4 11 12 14 16 18 20 23 Frek: 121 34 1 9 1 1 1 4 6 2 1 Kod: 35 36 37 40 41 44 45 48 50 53 57 Frek: 4 16 2 4 15 5 2 2 2 2 1 Kod: 59 60 62 63 65 66 70 72 76 77 78 Frek: 1 3 6 4 1 1 3 5 2 1 58 Kod: 79 84 86 88 89 91 92 93 94 100 103 Frek: 8 4 2 32 3 13 99 32 1 2 1 Kod: 104 105 107 111 113 117 118 121 122 124 131 Frek: 5 1 30 1 3 8 1 3 1 17 23 Kod: 133 134 135 136 138 140 144 145 150 152 153 Frek: 3 42 19 1 2 35 1 4 3 2 1 Kod: 156 157 158 159 160 162 164 165 166 167 169 Frek: 16 1 3 1 38 2 3 2 3 53 6 Kod: 170 171 173 174 175 177 178 179 198 200 555 Frek: 2 56 1 217 2 274 1 7 2 5 853 Kod: 888 996 999 Frek: 413 220 853
VAR 72 V79072 M NEG 2 8B Loc 151 width 3 MD= 0 or GE 996 F.8B(2). Ogillar hos Moderaterna 2 <Se F.8B för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 46 001. Skatter . . 200. Övrigt 2253 000. Frågan ej tillämplig 220 996. Frågan ej ställd, förkortat formulär/Uppgift saknas 853 999. Bortfall Kod: 0 1 2 3 4 11 16 18 23 Frek: 2253 24 11 2 2 3 8 5 1 Kod: 25 31 33 35 36 37 40 41 44 Frek: 1 2 2 1 7 2 2 10 3 Kod: 48 50 51 53 55 57 60 62 63 Frek: 4 4 1 1 1 1 2 3 4 Kod: 65 70 72 76 77 78 79 80 81 Frek: 1 5 2 2 1 19 8 1 1 Kod: 88 89 91 92 93 105 106 107 113 Frek: 17 3 4 11 8 2 1 11 2 Kod: 117 120 124 126 131 133 134 135 140 Frek: 5 1 5 1 4 1 16 6 11 Kod: 144 150 152 153 156 158 159 160 162 Frek: 1 1 1 5 4 1 1 21 2 Kod: 167 169 171 174 175 177 179 200 996 Frek: 8 3 37 74 2 7 7 1 220 Kod: 999 Frek: 853
VAR 73 V79073 M NEG 3 8B Loc 154 width 3 MD= 0 or GE 996 F.8B(3). Ogillar hos Moderaterna 3 <Se F.8B för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 46 001. Skatter . . 200. Övrigt 2548 000. Frågan ej tillämplig 220 996. Frågan ej ställd, förkortat formulär/Uppgift saknas 853 999. Bortfall Kod: 0 1 2 14 16 20 31 35 36 Frek: 2548 14 3 1 1 1 3 1 6 Kod: 40 41 50 60 70 76 77 78 79 Frek: 1 3 3 2 2 2 1 7 2 Kod: 81 84 86 88 89 91 92 93 107 Frek: 1 5 1 6 1 2 5 3 4 Kod: 113 117 124 131 133 134 135 152 156 Frek: 2 1 1 4 1 3 4 1 1 Kod: 158 160 162 166 167 169 170 171 173 Frek: 1 2 2 1 4 1 1 9 1 Kod: 174 177 179 996 999 Frek: 10 2 4 220 853
VAR 74 V79074 M NEG 4 8B Loc 157 width 3 MD= 0 or GE 996 F.8B(4). Ogillar hos Moderaterna 4 <Se F.8B för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 46 001. Skatter . . 200. Övrigt 2637 000. Frågan ej tillämplig 220 996. Frågan ej ställd, förkortat formulär/Uppgift saknas 853 999. Bortfall Kod: 0 1 2 4 11 16 23 27 36 Frek: 2637 1 1 1 1 1 1 1 3 Kod: 41 44 50 65 70 76 78 79 84 Frek: 3 1 2 1 1 1 2 1 1 Kod: 86 88 92 115 131 134 135 140 150 Frek: 1 3 4 1 1 3 2 1 1 Kod: 153 159 160 166 173 174 996 999 Frek: 1 1 1 1 1 3 220 853
VAR 75 V79075 M NEG 5 8B Loc 160 width 3 MD= 0 or GE 996 F.8B(5). Ogillar hos Moderaterna 5 <Se F.8B för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 46 001. Skatter . . 200. Övrigt 2668 000. Frågan ej tillämplig 220 996. Frågan ej ställd, förkortat formulär/Uppgift saknas 853 999. Bortfall Kod: 0 41 44 48 63 70 84 86 88 Frek: 2668 1 1 1 1 2 1 2 1 Kod: 89 91 92 134 160 171 996 999 Frek: 1 1 2 1 1 1 220 853
VAR 76 V79076 C POS 1 9A Loc 163 width 3 MD=996 or GE 999 F.9A. Är det något hos centerpartiet som Ni särskilt uppskattar eller sympatiserar med? F.9A(1). Uppskattar hos Centerpartiet 1 FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 46 001. Skatter . . 200. Övrigt 945 555. Nej 338 888. Vet inte/vill ej svara 225 996. Frågan ej ställd, förkortat formulär/Uppgift saknas 853 999. Bortfall Kod: 1 2 4 16 23 27 28 36 37 41 50 Frek: 4 4 2 2 3 2 2 16 8 1 2 Kod: 53 54 55 56 63 64 65 68 72 76 78 Frek: 117 6 37 51 191 28 1 1 1 2 1 Kod: 79 82 88 89 91 92 93 94 98 99 101 Frek: 10 2 4 2 53 442 2 207 1 2 1 Kod: 102 104 105 107 113 117 124 126 129 135 137 Frek: 2 29 1 8 1 3 2 1 1 3 2 Kod: 140 144 145 147 149 150 151 153 155 158 159 Frek: 1 2 2 5 2 1 2 1 2 1 13 Kod: 162 163 165 166 167 170 172 174 177 179 200 Frek: 1 8 2 12 32 3 11 1 31 1 2 Kod: 555 888 996 999 Frek: 945 338 225 853
VAR 77 V79077 C POS 2 9A Loc 166 width 3 MD= 0 or GE 996 F.9A(2). Uppskattar hos Centerpartiet 2 <Se F.9A för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 46 001. Skatter . . 200. Övrigt 2195 000. Frågan ej tillämplig 225 996. Frågan ej ställd, förkortat formulär/Uppgift saknas 853 999. Bortfall Kod: 0 1 2 4 16 24 27 31 32 Frek: 2195 6 3 3 2 3 4 1 1 Kod: 35 36 37 41 44 48 50 53 54 Frek: 3 13 10 4 1 1 2 74 5 Kod: 55 56 63 64 68 72 76 79 80 Frek: 18 37 72 16 1 1 1 14 3 Kod: 88 89 91 92 94 99 100 103 104 Frek: 2 3 10 64 24 8 1 1 8 Kod: 105 107 124 131 135 149 155 158 159 Frek: 1 6 2 1 3 1 1 1 18 Kod: 163 166 167 170 172 174 177 198 996 Frek: 1 4 5 3 7 1 8 2 225 Kod: 999 Frek: 853
VAR 78 V79078 C POS 3 9A Loc 169 width 3 MD= 0 or GE 996 F.9A(3). Uppskattar hos Centerpartiet 3 <Se F.9A för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 46 001. Skatter . . 200. Övrigt 2545 000. Frågan ej tillämplig 225 996. Frågan ej ställd, förkortat formulär/Uppgift saknas 853 999. Bortfall Kod: 0 1 16 23 27 32 35 36 37 Frek: 2545 1 1 1 2 1 1 5 4 Kod: 41 50 53 54 55 56 63 64 68 Frek: 2 1 17 2 7 5 13 5 1 Kod: 70 72 79 80 82 85 86 89 91 Frek: 1 4 5 2 1 1 1 1 3 Kod: 92 94 98 99 101 104 107 117 122 Frek: 10 8 2 4 1 2 1 2 1 Kod: 135 137 151 152 154 159 163 170 172 Frek: 1 1 1 1 1 2 2 2 3 Kod: 177 996 999 Frek: 2 225 853
VAR 79 V79079 C POS 4 9A Loc 172 width 3 MD= 0 or GE 996 F.9A(4). Uppskattar hos Centerpartiet 4 <Se F.9A för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 46 001. Skatter . . 200. Övrigt 2640 000. Frågan ej tillämplig 225 996. Frågan ej ställd, förkortat formulär/Uppgift saknas 853 999. Bortfall Kod: 0 27 31 36 37 41 53 56 63 Frek: 2640 1 2 5 2 2 5 2 2 Kod: 64 68 76 78 88 89 91 92 117 Frek: 1 1 1 1 1 1 1 3 1 Kod: 129 135 159 160 166 167 172 996 999 Frek: 1 1 2 1 1 1 1 225 853
VAR 80 V79080 C POS 5 9A Loc 175 width 3 MD= 0 or GE 996 F.9A(5). Uppskattar hos Centerpartiet 5 <Se F.9A för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 46 001. Skatter . . 200. Övrigt 2665 000. Frågan ej tillämplig 225 996. Frågan ej ställd, förkortat formulär/Uppgift saknas 853 999. Bortfall Kod: 0 24 27 31 36 41 45 50 56 Frek: 2665 1 1 1 1 1 1 1 1 Kod: 63 64 68 72 84 86 99 996 999 Frek: 1 1 1 1 1 1 1 225 853
VAR 81 V79081 C NEG 1 9B Loc 178 width 3 MD=996 or GE 999 F.9B. Är det något hos Centerpartiet som Ni ogillar? F.9B(1). Ogillar hos Centerpartiet 1 FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 46. 001. Skatter . . 200. Övrigt 990 555. Nej 450 888. Vet inte/vill ej svara 223 996. Frågan ej ställd, förkortat formulär/Uppgift saknas 853 999. Bortfall Kod: 1 3 5 8 12 13 16 35 36 37 39 Frek: 11 2 2 2 1 1 1 2 6 5 1 Kod: 41 46 50 52 53 54 55 56 57 60 62 Frek: 7 1 4 1 20 3 11 25 2 1 1 Kod: 63 64 65 72 76 79 81 84 88 89 90 Frek: 15 3 17 4 1 12 1 1 6 2 2 Kod: 91 92 93 94 95 99 100 101 103 104 105 Frek: 62 235 8 64 1 2 2 2 51 94 1 Kod: 107 113 115 117 124 126 129 131 135 139 140 Frek: 4 1 1 3 13 2 1 1 2 4 14 Kod: 145 149 150 151 152 153 155 156 157 158 159 Frek: 12 3 4 20 6 13 2 11 1 2 7 Kod: 160 162 163 165 166 167 169 171 172 174 177 Frek: 174 10 1 35 8 75 1 3 1 6 68 Kod: 178 179 180 198 200 555 888 996 999 Frek: 1 28 3 1 4 990 450 223 853
VAR 82 V79082 C NEG 2 9B Loc 181 width 3 MD= 0 or GE 996 F.9B(2). Ogillar hos Centerpartiet 2 <Se F.9B för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 46. 001. Skatter . . 200. Övrigt 2347 000. Frågan ej tillämplig 223 996. Frågan ej ställd, förkortat formulär/Uppgift saknas 853 999. Bortfall Kod: 0 1 16 19 36 37 48 50 53 Frek: 2347 3 1 1 5 2 2 3 12 Kod: 54 55 56 57 63 64 65 72 79 Frek: 2 3 7 1 11 1 8 1 11 Kod: 80 84 86 88 89 90 91 92 93 Frek: 1 1 1 1 2 1 12 40 1 Kod: 94 95 98 99 100 101 103 104 106 Frek: 6 1 1 2 1 1 14 16 1 Kod: 107 111 113 124 125 131 133 140 148 Frek: 2 1 1 7 2 1 2 4 1 Kod: 149 151 152 153 155 156 158 160 162 Frek: 1 5 4 7 2 7 1 51 3 Kod: 164 165 166 167 171 174 177 179 180 Frek: 1 14 4 17 1 4 2 8 2 Kod: 198 200 996 999 Frek: 1 2 223 853
VAR 83 V79083 C NEG 3 9B Loc 184 width 3 MD= 0 or GE 996 F.9B(3). Ogillar hos Centerpartiet 3 <Se F.9B för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 46. 001. Skatter . . 200. Övrigt 2580 000. Frågan ej tillämplig 223 996. Frågan ej ställd, förkortat formulär/Uppgift saknas 853 999. Bortfall Kod: 0 1 2 36 37 53 55 56 60 Frek: 2580 3 1 2 1 1 4 1 1 Kod: 63 65 78 79 88 89 91 92 94 Frek: 2 2 1 6 1 1 2 9 2 Kod: 99 103 104 117 130 131 140 145 151 Frek: 1 4 1 1 1 1 2 1 3 Kod: 153 158 160 162 165 166 167 171 172 Frek: 5 1 15 2 4 2 8 1 1 Kod: 174 177 178 179 180 200 996 999 Frek: 1 1 1 2 2 1 223 853
VAR 84 V79084 C NEG 4 9B Loc 187 width 3 MD= 0 or GE 996 F.9B(4). Ogillar hos Centerpartiet 4 <Se F.9B för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 46. 001. Skatter . . 200. Övrigt 2662 000. Frågan ej tillämplig 223 996. Frågan ej ställd, förkortat formulär/Uppgift saknas 853 999. Bortfall Kod: 0 8 41 56 63 91 92 103 104 Frek: 2662 1 1 2 2 1 2 1 1 Kod: 124 151 152 153 159 167 171 200 996 Frek: 1 1 2 1 1 1 1 1 223 Kod: 999 Frek: 853
VAR 85 V79085 C NEG 5 9B Loc 190 width 3 MD= 0 or GE 996 F.9B(5). Ogillar hos Centerpartiet 5 <Se F.9B för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 46. 001. Skatter . . 200. Övrigt 2679 000. Frågan ej tillämplig 223 996. Frågan ej ställd, förkortat formulär/Uppgift saknas 853 999. Bortfall Kod: 0 55 166 177 996 999 Frek: 2679 1 1 1 223 853
VAR 86 V79086 VPK POS 1 10A Loc 193 width 3 MD=996 or GE 999 F.10A. Är det något hos vänsterpartiet kommunisterna som Ni särskilt uppskattar eller sympatiserar med? F.10A(1). Uppskattar hos Vänsterpartiet kommunisterna 1 FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 46. 001. Skatter . . 200. Övrigt 1278 555. Nej 325 888. Vet inte/vill ej svara 223 996. Frågan ej ställd, förkortat formulär/Uppgift saknas 853 999. Bortfall Kod: 1 2 10 16 19 23 24 27 28 Frek: 16 123 3 7 1 3 2 1 1 Kod: 31 32 35 36 37 39 41 45 50 Frek: 1 2 1 21 2 2 3 1 28 Kod: 53 55 63 64 68 70 72 76 78 Frek: 1 1 20 2 2 3 4 1 15 Kod: 79 80 82 84 85 88 90 91 92 Frek: 22 6 4 5 3 4 1 19 101 Kod: 93 94 104 105 106 109 110 113 117 Frek: 4 55 3 4 22 1 4 2 10 Kod: 121 122 124 125 127 133 136 137 139 Frek: 1 1 53 17 4 50 2 2 2 Kod: 141 149 152 155 157 158 159 163 165 Frek: 5 15 1 2 7 2 68 2 1 Kod: 166 167 170 174 175 177 179 200 555 Frek: 13 46 123 1 8 92 11 13 1278 Kod: 888 996 999 Frek: 325 223 853
VAR 87 V79087 VPK POS 2 10A Loc 196 width 3 MD= 0 or GE 996 F.10A(2). Uppskattar hos Vänsterpartiet kommunisterna 2 <Se F.10A för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 46. 001. Skatter . . 200. Övrigt 2315 000. Frågan ej tillämplig 223 996. Frågan ej ställd, förkortat formulär/Uppgift saknas 853 999. Bortfall Kod: 0 1 2 10 16 23 24 27 31 Frek: 2315 5 42 1 5 2 1 1 2 Kod: 36 37 39 41 45 46 50 51 63 Frek: 15 2 5 5 1 1 25 1 5 Kod: 64 66 68 70 76 78 79 80 82 Frek: 2 1 4 2 1 5 13 6 2 Kod: 84 86 88 89 92 94 95 99 104 Frek: 7 1 5 2 17 14 4 1 1 Kod: 105 106 107 110 113 117 124 125 127 Frek: 2 11 1 1 1 7 8 7 2 Kod: 128 133 136 137 149 152 155 156 157 Frek: 2 18 1 4 7 1 1 1 2 Kod: 158 159 163 166 167 170 172 175 177 Frek: 1 20 1 4 6 20 1 4 11 Kod: 179 198 200 996 999 Frek: 7 1 7 223 853
VAR 88 V79088 VPK POS 3 10A Loc 199 width 3 MD= 0 or GE 996 F.10A(3). Uppskattar hos Vänsterpartiet kommunisterna 3 <Se F.10A för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 46. 001. Skatter . . 200. Övrigt 2563 000. Frågan ej tillämplig 223 996. Frågan ej ställd, förkortat formulär/Uppgift saknas 853 999. Bortfall Kod: 0 1 2 3 10 23 27 31 35 Frek: 2563 4 5 1 1 1 2 3 1 Kod: 36 37 41 45 50 53 63 68 70 Frek: 9 1 1 2 7 1 2 1 1 Kod: 76 78 79 82 85 88 90 91 92 Frek: 2 4 6 1 1 5 1 2 9 Kod: 94 105 106 110 117 124 125 133 136 Frek: 3 1 2 3 2 2 1 7 1 Kod: 140 150 152 157 159 163 166 167 170 Frek: 1 1 1 1 1 1 1 1 7 Kod: 175 177 198 200 996 999 Frek: 2 3 2 1 223 853
VAR 89 V79089 VPK POS 4 10A Loc 202 width 3 MD= 0 or GE 996 F.10A(4). Uppskattar hos Vänsterpartiet kommunisterna 4 <Se F.10A för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 46. 001. Skatter . . 200. Övrigt 2630 000. Frågan ej tillämplig 223 996. Frågan ej ställd, förkortat formulär/Uppgift saknas 853 999. Bortfall Kod: 0 1 2 27 31 35 36 41 50 Frek: 2630 2 1 1 1 2 3 2 1 Kod: 63 68 78 79 82 88 91 92 94 Frek: 1 2 2 3 2 1 1 5 4 Kod: 106 117 121 124 127 133 170 174 175 Frek: 1 3 1 1 2 2 3 1 2 Kod: 200 996 999 Frek: 2 223 853
VAR 90 V79090 VPK POS 5 10A Loc 205 width 3 MD= 0 or GE 996 F.10A(5). Uppskattar hos Vänsterpartiet kommunisterna 5 <Se F.10A för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 46. 001. Skatter . . 200. Övrigt 2665 000. Frågan ej tillämplig 223 996. Frågan ej ställd, förkortat formulär/Uppgift saknas 853 999. Bortfall Kod: 0 36 42 50 53 78 79 92 106 Frek: 2665 1 1 3 1 2 1 2 1 Kod: 117 124 133 136 200 996 999 Frek: 1 1 1 1 1 223 853
VAR 91 V79091 VPK NEG 1 10B Loc 208 width 3 MD=996 or GE 999 F.10B. Är det något särskilt hos vänsterpartiet kommunisterna som Ni ogillar? F.10B(1). Ogillar hos Vänsterpartiet kommunisterna 1 FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 46. 001. Skatter . . 200. Övrigt 762 555. Nej 455 888. Vet inte/vill ej svara 221 996. Frågan ej ställd, förkortat formulär/Uppgift saknas 853 999. Bortfall Kod: 1 2 16 17 36 39 41 45 50 53 59 Frek: 6 1 2 1 3 1 3 1 3 5 1 Kod: 60 62 68 72 76 78 79 84 85 88 89 Frek: 6 1 1 25 6 14 2 2 1 12 1 Kod: 91 92 93 94 98 103 104 105 106 107 110 Frek: 14 40 1 10 2 1 1 112 257 2 2 Kod: 113 117 121 122 124 125 126 127 133 134 136 Frek: 12 3 3 5 48 23 1 66 18 1 41 Kod: 138 139 140 141 144 149 150 151 153 156 157 Frek: 27 21 1 1 6 3 4 1 1 9 2 Kod: 158 160 161 162 164 165 166 167 170 171 173 Frek: 2 25 107 11 4 2 2 5 3 1 1 Kod: 175 177 179 180 200 555 888 996 999 Frek: 12 340 78 22 15 762 455 221 853
VAR 92 V79092 VPK NEG 2 10B Loc 211 width 3 MD= 0 or GE 996 F.10B(2). Ogillar hos Vänsterpartiet kommunisterna 2 <Se F.10B för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 46. 001. Skatter . . 200. Övrigt 2354 000. Frågan ej tillämplig 221 996. Frågan ej ställd, förkortat formulär/Uppgift saknas 853 999. Bortfall Kod: 0 1 13 18 36 39 41 50 53 Frek: 2354 4 1 1 3 1 1 1 1 Kod: 59 60 68 72 76 78 79 80 84 Frek: 2 2 1 11 3 9 1 1 1 Kod: 88 89 91 92 105 106 113 122 124 Frek: 9 3 3 12 13 33 8 2 17 Kod: 125 127 133 135 136 138 139 144 149 Frek: 6 23 3 3 23 17 4 2 2 Kod: 151 153 156 158 160 161 162 165 167 Frek: 3 1 1 2 11 29 4 1 2 Kod: 169 170 172 174 175 177 179 180 200 Frek: 1 4 1 1 5 16 16 3 2 Kod: 996 999 Frek: 221 853
VAR 93 V79093 VPK NEG 3 10B Loc 214 width 3 MD= 0 or GE 996 F.10B(3). Ogillar hos Vänsterpartiet kommunisterna 3 <Se F.10B för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 46. 001. Skatter . . 200. Övrigt 2606 000. Frågan ej tillämplig 221 996. Frågan ej ställd, förkortat formulär/Uppgift saknas 853 999. Bortfall Kod: 0 1 2 36 39 41 53 57 61 Frek: 2606 2 1 2 1 2 1 1 1 Kod: 72 76 78 79 84 88 89 92 94 Frek: 4 1 3 1 1 1 1 1 1 Kod: 105 106 113 124 125 127 133 136 138 Frek: 3 2 3 1 1 2 2 6 3 Kod: 160 161 162 164 165 170 175 177 179 Frek: 2 4 2 1 1 1 4 2 7 Kod: 180 200 996 999 Frek: 1 5 221 853
VAR 94 V79094 VPK NEG 4 10B Loc 217 width 3 MD= 0 or GE 996 F.10B(4). Ogillar hos Vänsterpartiet kommunisterna 4 <Se F.10B för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 46. 001. Skatter . . 200. Övrigt 2664 000. Frågan ej tillämplig 221 996. Frågan ej ställd, förkortat formulär/Uppgift saknas 853 999. Bortfall Kod: 0 13 41 60 78 79 81 84 105 Frek: 2664 1 1 1 1 1 1 1 1 Kod: 106 107 113 114 134 136 160 161 175 Frek: 2 1 1 1 1 1 1 1 1 Kod: 177 179 996 999 Frek: 1 1 221 853
VAR 95 V79095 VPK NEG 5 10B Loc 220 width 3 MD= 0 or GE 996 F.10B(5). Ogillar hos Vänsterpartiet kommunisterna 5 <Se F.10B för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 46. 001. Skatter . . 200. Övrigt 2678 000. Frågan ej tillämplig 221 996. Frågan ej ställd, förkortat formulär/Uppgift saknas 853 999. Bortfall Kod: 0 41 127 133 175 996 999 Frek: 2678 2 2 1 1 221 853
VAR 96 V79096 VIKTIG FRÅGA 1 11 Loc 223 width 3 MD= 0 or GE 996 F.11A. (FÖRE VALET) Om Ni tänker på valet i år. Är det något eller några frågor som är viktiga för Er när det gäller vilket parti Ni tänker rösta på vid riksdagsvalet den 16 september? (EFTER VALET) Om Ni tänker på valet i år. Var det någon eller några frågor som var viktiga för Er när det gäller vilket parti Ni röstade på vid riksdagsvalet den 16 september? F.11A(1) Viktig fråga i valet 1 FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR. 193 001. Skatter, arbetsgivaravgift 18 002. Lägre skatter, bort med momsen på maten 003. Högre skatter för de rika, bekämpa spekulationsvinster 11 004. För marginalskattesänkningar 005. Mot marginalskattesänkningar 2 006. För PROMS 3 007. Mot PROMS 008. För energiskatt 009. Mot energiskatt 2 010. Bekämpa skattefiffel/ekonomisk brottslighet, inför generalklausul 1 012. Offentlig sektor, statens utgifter 013. Offentliga sektorn måste expandera, statsutgifterna nödvändigt stora 014. Offentliga sektorn för stor, växer för snabbt, minska statsutgifterna 14 016. Socialpolitik 017. För sociala reformer, mera reformer 2 018. Mot sociala reformer, minska bidragen 5 020. Inför behovsprövning, bekämpa slöseri och "bidrags-Sverige" 32 023. Pensioner 15 024. För högre pensioner, stöd till pensionärer 025. Mot höjda pensioner, gynna ej pensionärer på andra gruppers bekostnad 20 027. Äldrevård 1 028. För mer och bättre åldringsvård 029. Mot en satsning/ökad satsning på åldringsvård 6 031. Sjukvård, sjukförsäkring 2 032. För mera resurser till sjukvård, införa husläkare 033. Mot mera resurser till sjukvård, mot införande av husläkare 1 035. Alkohol, narkotika, bekämpa missbruk, bättre vård, nykterhetspolitik, spritpriser, bekämpa narkotikalangare och spritlangare, inför motbok och/eller registrering 87 036. Familjepolitik 6 037. Mer stöd till barnfamiljer, införa vårdnadsbidrag, bättre barnomsorg, högre barnbidrag och bostadsbidrag 038. Mindre stöd till barnfamiljer, mot vårdnadsbidrag, mot höjda barnbidrag 1 039. Bygg mer barndaghem 2 040. Mindre satsning på barndaghem, mer satsning på familjedaghem 51 041. Utbildningspolitik, forskning och kultur 8 044. Mer disciplin och ordning i skolan, behåll betygen 045. Avskaffa betygen i skolan 2 048. Fritid, ungdom, idrott 39 050. Bostadspolitik 1 051. Begränsa ränteavdragen för villaägare, höj reavinstbeskattningen 1 052. Låt villaägare behålla sina ränteavdrag, reavinstbeskattningen skall inte höjas, taxeringen blir för hög 2 053. Decentralisering, lokaliseringspolitik, regionalpolitik, land-stad, inflyttning till städer, avfolkning, utlokalisering, flyttlass från Norrland 1 054. Småskalighet, lokalsamhälle 9 055. Jordbrukspolitik 056. För ökad satsning på miljövård, mot gifter i skogs- och jordbruk, mot handelsgödsel, kontrollera kemiska tillsatser hårdare, mot bly i bensin 057. Mot ökad satsning på miljövård, för kemiska bekämpningsmedel i skogs- och jordbruk 058. Mot gifter i jordbruket 059. Byråkrati, för mycket byråkrati, blankettkrånglet, korporativism 1 060. Mot pampvälde, etablissemanget, makteliten 061. Mot kollektivanslutning av LO-medlemmar till SAP 41 063. Miljövård 064. För ökad satsning på miljövård, mot gifter i skogs- och jordbruk, mot handelsgödsel, kontrollera kemiska tillsatser hårdare, mot bly i bensinen 065. Mot ökad satsning på miljövård, för kemiska bekämpningsmedel i skogs- och jordbruk 1 066. Mot gifter i jobbet, bättre arbetsmiljö 2 068. Kommunikationer, trafik, hastighetsbegränsning, SJ, flyget, lågpris, privatbilism i städerna, kollektivtrafik 6 070. Lag och ordning, kriminalvård, polisväsende, brottslighet, säkerhet på gator och torg 15 072. Religion och moral, kyrka-stat, kristen fostran i skolan, abort, andliga värden 073. Bekämpa porr/prostitution 074. Massmedia, Radio- och TV-monopolet, reklam-TV, programpolitik, presstöd 2 076. Utrikespolitik, internationella frågor, neutralitet, fred, avspänning, EG, IDB, investeringar i Sydafrika, handelspolitik, internationella konflikter 077. U-hjälp, bistånd till Vietnam och Kuba 4 078. Försvarspolitik, upp- och nedrustning, försvarsutgifter, vapenexport 234 079. Sysselsättning, arbetslöshet, satsa mer, rädda jobben 31 082. Bekämpa ungdomsarbetslöshet 19 084. Levnadsstandard, priser, löner, inflation 1 087. Bättre livskvalitet 93 088. Ekonomisk politik, valutafrågor, handelsbalans, budgetunderskott utomlands, räntenivå 6 089. Näringspolitik, industripolitik, varven, textil, stål, skogen 87 091. Energipolitik 428 092. Kärnkraft 093. För kärnkraft 10 094. Mot kärnkraft 095. Olja 096. För olja 097. Mot olja 098. Förnyelsebara energikällor 099. För sol, vind, biomassa etc 100. Mot sol, vind, biomassa etc 3 101. Övriga energikällor 102. Mer energisparande 8 105. Statligt inflytande över privata företag 1 106. Mer statligt inflytande över näringslivet, mer statliga industrier, socialisera, mot kapitalism och marknadsekonomi 13 107. Mindre statligt inflytande över näringslivet, mer stöd till företagen, för marknadsekonomi och fritt näringsliv 1 109. Medbestämmande, företagsdemokrati 110. Mer inflytande för löntagare, mer demokrati i jobbet 111. Mindre inflytande för löntagare, begränsa fackets makt 52 113. Löntagarfonder 114. För (kollektiva) löntagarfonder 2 115. Mot (kollektiva) löntagarfonder 6 117. Jämställdhet mellan kvinnor och män, kvinnofrågan, kvotering, könsdiskriminering, kvinnliga präster, kvinnor som grupp 118. Invandrarpolitik 119. För mycket stöd till invandrare, vi släpper in för många 120. För lite stöd till invandrare, släpp in fler 122. Övriga sakfrågor 5 124. Ideologibegrepp 1 125. Mer socialism 3 126. Mindre socialism 127. Mer kommunism, klasskamp 128. Mindre kommunism, klasskamp, revolution 2 129. Mer liberalism 130. Mindre liberalism 131. Mer konservatism, traditioner, det gamla 132. Mindre konservatism, reaktionära ideer, traditioner 10 133. Mer jämlikhet, utjämning, solidaritet 134. Mindre jämlikhet, utjämning 7 135. Mer utrymme för individen, mot kollektivism 1 136. För kollektivism, begränsa individens egoism 4 137. Mer demokrati, mot diktatur 139. Mer vänsterpolitik 140. Mer högerpolitik, mindre vänsterpolitik 141. Mer radikalism 142. Mindre radikalism 4 144. Partipolitik, allmänna omdömen/regeringsduglighet 158. Förtroende för partier och politiker 159. Partier/politiker hederliga, håller löften, kompetenta, att lita på 1 160. Partier/politiker ljuger, valtaktiska, ej att lita på 1 166. Personreferenser 3 167. Partiledare 1 169. Klassamhället 12 170. Stöd åt arbetare/löntagare/fattiga/svaga och/eller mot stöd åt medel- eller överklass/de rika/kapitalister/företagare 11 177. Allt eller intet, gillar resp. ogillar allt, det mesta 1 182. Vänsterpartiet kommunisterna positivt 183. Vänsterpartiet kommunisterna negativt 21 184. Socialdemokraterna positivt 3 185. Socialdemokraterna negativt 2 186. Centerpartiet positivt 187. Centerpartiet negativt 1 188. Folkpartiet positivt 189. Folkpartiet negativt 1 190. Moderata samlingspartiet positivt 191. Moderata samlingspartiet negativt 4 192. Socialistiska partier positivt 3 193. Socialistiska partier negativt 9 194. Borgerliga partier positivt 5 195. Borgerliga partier negativt 7 196. Regeringsfrågan, regeringssammansättning 1 198. Lokala och kommunala frågor 2 200. Övrigt 963 555. Nej, ingen fråga viktig 91 888. Vet inte/vill ej svara 38 000. Tänker ej rösta/röstade ej 82 996. Frågan ej ställd, förkortat formulär/Uppgift saknas 853 999. Bortfall
VAR 97 V79097 VIKTIG FRÅGA 2 11 Loc 226 width 3 MD= 0 or GE 996 F.11A(2). Viktig fråga i valet 2 <Se F.11A för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 96 001. Skatter, arbetsgivaravgift . . 200. Övrigt 1765 000. Frågan ej tillämplig 82 996. Frågan ej ställd, förkortat formulär/Uppgift saknas 853 999. Bortfall Kod: 0 1 2 4 6 7 16 17 18 Frek: 1765 114 16 9 5 4 18 1 1 Kod: 20 23 24 27 28 31 35 36 37 Frek: 6 21 4 25 2 13 7 61 8 Kod: 39 41 44 48 50 51 53 55 56 Frek: 1 74 1 4 47 2 7 5 2 Kod: 59 63 64 66 68 70 72 76 77 Frek: 4 74 4 1 1 10 6 1 2 Kod: 78 79 82 84 87 88 89 91 92 Frek: 9 117 25 18 2 39 6 52 94 Kod: 93 94 95 98 105 106 107 109 110 Frek: 2 5 2 1 11 1 9 2 3 Kod: 111 113 114 115 117 124 125 126 133 Frek: 2 23 2 2 4 3 1 3 3 Kod: 135 136 144 158 160 167 169 170 184 Frek: 6 1 3 1 2 3 2 5 4 Kod: 185 190 192 194 195 196 198 200 996 Frek: 3 4 1 4 2 9 2 4 82 Kod: 999 Frek: 853
VAR 98 V79098 VIKTIG FRÅGA 3 11 Loc 229 width 3 MD= 0 or GE 996 F.11A(3). Viktig fråga i valet 3 <Se F.11A för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 96 001. Skatter, arbetsgivaravgift . . 200. Övrigt 2298 000. Frågan ej tillämplig 82 996. Frågan ej ställd, förkortat formulär/Uppgift saknas 853 999. Bortfall Kod: 0 1 2 4 5 10 12 16 17 Frek: 2298 56 7 2 1 1 1 13 1 Kod: 20 23 24 27 28 31 32 35 36 Frek: 2 9 1 15 1 10 1 10 40 Kod: 37 38 39 40 41 44 48 50 53 Frek: 5 1 2 1 28 1 1 29 10 Kod: 59 60 63 66 68 70 72 76 77 Frek: 2 2 27 2 3 7 5 2 3 Kod: 78 79 82 84 88 89 91 92 95 Frek: 5 43 13 14 23 1 29 20 2 Kod: 98 105 106 107 109 113 115 117 118 Frek: 1 7 1 2 2 18 3 4 4 Kod: 124 126 133 158 167 170 177 188 192 Frek: 1 3 8 1 2 4 2 2 1 Kod: 194 196 198 200 996 999 Frek: 1 4 1 1 82 853
VAR 99 V79099 VIKTIG FRÅGA 4 11 Loc 232 width 3 MD= 0 or GE 996 F.11A(4). Viktig fråga i valet 4 <Se F.11A för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 96 001. Skatter, arbetsgivaravgift . . 200. Övrigt 2606 000. Frågan ej tillämplig 82 996. Frågan ej ställd, förkortat formulär/Uppgift saknas 853 999. Bortfall Kod: 0 1 2 10 12 16 20 23 27 Frek: 2606 14 3 1 1 6 3 2 7 Kod: 28 31 32 35 36 41 44 48 50 Frek: 1 2 1 1 14 6 2 2 10 Kod: 53 55 63 66 68 70 72 76 77 Frek: 1 1 11 2 4 7 1 3 1 Kod: 78 79 82 84 88 91 92 101 105 Frek: 3 24 5 9 10 7 15 1 5 Kod: 106 107 113 115 117 124 125 133 135 Frek: 1 1 7 1 8 1 1 1 2 Kod: 159 167 169 177 185 188 190 200 996 Frek: 1 1 1 1 1 1 1 1 82 Kod: 999 Frek: 853
VAR 100 V79100 VIKTIG FRÅGA 5 11 Loc 235 width 3 MD= 0 or GE 996 F.11A(5). Viktig fråga i valet 5 <Se F.11A för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 96 001. Skatter, arbetsgivaravgift . . 200. Övrigt 2742 000. Frågan ej tillämplig 82 996. Frågan ej ställd, förkortat formulär/Uppgift saknas 853 999. Bortfall Kod: 0 1 4 7 12 16 23 27 31 Frek: 2742 4 2 1 1 1 1 4 3 Kod: 32 35 36 40 41 44 50 51 52 Frek: 1 5 4 1 3 1 2 1 1 Kod: 53 63 70 79 82 84 88 89 91 Frek: 1 3 1 8 2 3 2 1 2 Kod: 92 95 98 107 113 117 122 124 133 Frek: 8 1 1 2 1 2 1 1 2 Kod: 160 196 200 996 999 Frek: 1 1 1 82 853
VAR 101 V79101 REGERING 11B Loc 238 width 2 MD= 0 or GE 96 F.11B. Vilket eller vilka partier skulle Ni helst vilja ha med i regeringen efter valet i år? FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP A ETT PARTI NÄMNT 14 11. Vänsterpartiet kommunisterna 359 12. Socialdemokraterna 34 13. Centerpartiet 21 14. Folkpartiet 34 15. Moderata samlingspartiet 3 16. Kristen demokratisk samling 1 18. Övrigt kommunistisk parti 1 19. Övriga partier, ej riks TVÅ RIKSDAGSPARTIER NÄMNDA 93 20. VPK/S 3 21. VPK/C 28 24. S/C 44 25. S/Fp 7 26. S/M 52 27. C/Fp 18 28. C/M 27 29. Fp/M TRE RIKSDAGSPARTIER NÄMNDA 3 30. VPK/S/C 1 31. VPK/S/Fp 1 32. VPK/S/M 1 35. VPK/Fp/M 17 36. S/C/Fp 1 37. S/C/M 3 38. S/Fp/M 244 39. C/Fp/M FYRA RIKSDAGSPARTIER NÄMNDA 1 40. VPK/S/C/Fp 1 41. VPK/S/C/M 15 43. S/C/Fp/M FEM PARTIER NÄMNDA 3 50. VPK/S/C/Fp/M ÖVRIGA PARTIKOMBINATIONER MED EGEN KOD 3 52. C/KDS 1 53. Fp/KDS 9 55. C/Fp/M/KDS 2 62. Socialistisk 2 63. Vänster, vänstervridet, vänstervinklad, vänsterpartierna 49 73. Borgerlig, de borgerliga partierna, de icke-socialistiska partierna 15 80. Samlingsregering 12 81. Alla (riksdags)partier 1 82. De demokratiska partierna 2 83. Inga partier 113 88. Vet inte/vill ej svara 1665 00. Frågan ej tillämplig 1 96. Uppgift saknas 853 99. Bortfall
VAR 102 V79102 SYSSELS:BRA 12A Loc 240 width 2 MD=96 or GE 99 F.12. Jag skulle vilja ställa några frågor om vad Ni tycker om partiernas politik i olika sakfrågor. På det här kortet har vi ställt samman några frågeområden som varit aktuella i svensk politik under senare år. Jag börjar med sysselsättningsfrågorna. F.12A(1). Är det något eller några partier som enligt Er mening har en bra politik i sysselsättningsfrågor? (TILLÄGGSFRÅGA:) Finns det ytterligare något parti som har en bra politik i sysselsättningsfrågor? (OM JA:) Vilket eller vilka partier? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR. ETT PARTI NÄMNT 65 11. Vänsterpartiet kommunisterna 607 12. Socialdemokraterna 78 13. Centerpartiet 87 14. Folkpartiet 128 15. Moderata samlingspartiet 16. Kristen demokratisk samling 17. Övrigt riksparti 1 18. Övrigt kommunistiskt parti 19. Övriga partier, ej riks TVÅ RIKSDAGSPARTIER NÄMNDA 138 20. Vpk/S 4 21. Vpk/C 22. Vpk/Fp 23. Vpk/M 41 24. S/C 59 25. S/Fp 9 26. S/M 51 27. C/Fp 22 28. C/M 41 29. Fp/M TRE RIKSDAGSPARTIER 4 30. Vpk/S/C 10 31. Vpk/S/Fp 32. Vpk/S/M 33. Vpk/C/Fp 34. Vpk/C/M 35. Vpk/Fp/M 18 36. S/C/Fp 1 37. S/C/M 1 38. S/Fp/M 138 39. C/Fp/M FYRA RIKSDAGSPARTIER NÄMNDA 6 40. Vpk/S/C/Fp 41. Vpk/S/C/M 2 42. Vpk/C/Fp/M 31 43. S/C/Fp/M 44. Vpk/S/Fp/M FEM PARTIER NÄMNDA 77 50. Vpk/S/C/Fp/M ÖVRIGA PARTIKOMBINATIONER MED EGEN KOD 51. Vpk/C/Kds 52. C/Kds 53. Fp/Kds 54. M/Kds 1 55. C/Fp/M/Kds GRUPPREFERENS 73. Borgerlig, de borgerliga partierna, de icke-socialistiska partierna 3 81. Alla (riksdags)partier 543 85. Inget parti 510 88. Vet inte/vill ej svara 229 96. Frågan ej ställd, förkortat formulär/Uppgift saknas 853 99. Bortfall
VAR 103 V79103 SYSSELS:DÅLIG 12A Loc 242 width 2 MD=96 or GE 99 F.12A(2). Är det något eller några partier som enligt Er mening har en dålig politik i sysselsättningsfrågor? (TILLÄGGSFRÅGA:) Finns det ytterligare något parti som har en dålig politik i sysselsättningsfrågor? (OM JA:) Vilket eller vilka <Se F.12 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 102 11. Vänsterpartiet kommunisterna . . 81. Alla (riksdags)partier 921 85. Inget parti 806 88. Vet inte/vill ej svara 236 96. Frågan ej ställd, förkortat formulär/Uppgift saknas 853 99. Bortfall Kod: 11 12 13 14 15 16 19 20 21 22 23 Frek: 60 149 115 21 283 3 1 74 1 1 3 Kod: 24 25 26 27 28 29 30 32 39 40 42 Frek: 4 1 10 9 31 16 1 1 112 1 12 Kod: 43 44 50 54 55 81 85 88 96 99 Frek: 7 1 19 2 2 2 921 806 236 853
VAR 104 V79104 JÄMSTÄLL:BRA 12B Loc 244 width 2 MD=96 or GE 99 F.12B(1). Är det något eller några partier som enligt Er mening har en bra politik i frågor som rör jämställdhet mellan män och kvinnor? (TILLÄGGSFRÅGA:) Finns det ytterligare något parti som har en bra politik i frågor som rör jämställdhet mellan kvinnor och män? (OM JA:) Vilket eller vilka partier? <Se F.12 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 102 11. Vänsterpartiet kommunisterna . . 81. Alla (riksdags)partier 509 85. Inget parti 696 88. Vet inte/vill ej svara 231 96. Frågan ej ställd, förkortat formulär/Uppgift saknas 853 99. Bortfall Kod: 11 12 13 14 15 16 18 20 21 22 23 Frek: 72 258 46 500 54 7 1 67 4 33 3 Kod: 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 36 Frek: 20 119 9 51 6 18 3 37 1 2 14 Kod: 37 38 39 40 43 50 55 85 88 96 99 Frek: 1 3 31 23 23 62 1 509 696 231 853
VAR 105 V79105 JÄMSTÄLL:DÅLIG 12 Loc 246 width 2 MD=96 or GE 99 F.12B(2). Är det något eller några partier som enligt Er mening har en dålig politik i frågor som rör jämställdhet mellan män och kvinnor? (TILLÄGGSFRÅGA:) Finns det ytterligare något parti som har en dålig politik i frågor som rör jämställdhet mellan kvinnor och män? (OM JA:) Vilket eller vilka partier? <Se F.12 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 102 11. Vänsterpartiet kommunisterna . . 81. Alla (riksdags)partier 992 85. Inget parti 1064 88. Vet inte/vill ej svara 242 96. Frågan ej ställd, förkortat formulär/Uppgift saknas 853 99. Bortfall Kod: 11 12 13 14 15 16 20 21 23 Frek: 27 60 25 20 328 7 17 1 3 Kod: 24 25 26 27 28 29 30 31 35 Frek: 1 3 10 2 22 3 1 3 1 Kod: 36 37 38 39 40 41 42 43 44 Frek: 1 7 1 27 2 7 3 8 2 Kod: 50 54 85 88 96 99 Frek: 13 2 992 1064 242 853
VAR 106 V79106 FONDER:BRA 12C Loc 248 width 2 MD=96 or GE 99 F.12C(1). Är det något eller några partier som enligt Er mening har en bra politik i frågor som rör löntagarfonder? (TILLÄGGSFRÅGA:) Finns det ytterligare något parti som har en bra politik i frågor som rör löntagarfonder? (OM JA:) Vilket eller vilka partier? <Se F.12 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 102 11. Vänsterpartiet kommunisterna . . 81. Alla (riksdags)partier 400 85. Inget parti 924 88. Vet inte/vill ej svara 231 96. Frågan ej ställd, förkortat formulär/Uppgift saknas 853 99. Bortfall Kod: 11 12 13 14 15 20 24 25 27 28 29 Frek: 20 614 35 44 277 95 2 13 24 30 29 Kod: 30 31 36 37 39 42 50 85 88 96 99 Frek: 1 3 3 1 156 1 2 400 924 231 853
VAR 107 V79107 FONDER:DÅLIG 12C Loc 250 width 2 MD=96 or GE 99 F.12C(2). Är det något eller några partier som enligt Er mening har en dålig politik i frågor som rör löntagarfonder? (TILLÄGGSFRÅGA:) Finns det ytterligare något parti som har en dålig politik i frågor som rör löntagarfonder? (OM JA:) Vilket eller vilka partier? <Se F.12 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 102 11. Vänsterpartiet kommunisterna . . 81. Alla (riksdags)partier 235 85. Inget parti 962 88. Vet inte/vill ej svara 240 96. Frågan ej ställd, förkortat formulär/Uppgift saknas 853 99. Bortfall Kod: 11 12 13 14 15 16 20 23 24 25 26 Frek: 25 483 7 7 327 2 297 3 2 6 4 Kod: 27 28 29 30 31 32 35 36 38 39 40 Frek: 1 23 15 3 10 2 2 2 2 200 14 Kod: 42 43 50 55 85 88 96 99 Frek: 18 4 6 3 235 962 240 853
VAR 108 V79108 KÄRNKR:BRA 12D Loc 252 width 2 MD=96 or GE 99 F.12D(1). Är det något eller några partier som enligt Er mening har en bra politik i energi- och kärnkraftsfrågor? (TILLÄGGSFRÅGA:) Finns det ytterligare något parti som har en bra politik i energi- och kärnkraftsfrågor? (OM JA:) Vilket eller vilka partier? <Se F.12 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 102 11. Vänsterpartiet kommunisterna . . 81. Alla (riksdags)partier 259 85. Inget parti 430 88. Vet inte/vill ej svara 227 96. Frågan ej ställd, förkortat formulär/Uppgift saknas 853 99. Bortfall Kod: 11 12 13 14 15 16 18 20 21 22 23 Frek: 52 273 640 47 169 2 2 16 271 3 5 Kod: 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 35 Frek: 49 31 93 42 13 87 17 2 1 5 2 Kod: 36 38 39 40 42 43 44 50 51 52 55 Frek: 6 109 21 5 3 3 2 3 9 5 1 Kod: 85 88 96 99 Frek: 259 430 227 853
VAR 109 V79109 KÄRNKR:DÅLIG 12D Loc 254 width 2 MD=96 or GE 99 F.12D(2). Är det något eller några partier som enligt Er mening har en dålig politik i energi- och kärnkraftsfrågor? (TILLÄGGSFRÅGA:) Finns det ytterligare något parti som har en dålig politik i energi- och kärnkraftsfrågor? (OM JA:) Vilket eller vilka partier? <Se F.12 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 102 11. Vänsterpartiet kommunisterna . . 81. Alla (riksdags)partier 351 85. Inget parti 678 88. Vet inte/vill ej svara 236 96. Frågan ej ställd, förkortat formulär/Uppgift saknas 853 99. Bortfall Kod: 11 12 13 14 15 16 18 20 21 22 23 Frek: 21 213 381 24 244 1 1 22 211 4 8 Kod: 24 25 26 27 28 29 30 32 33 34 36 Frek: 28 7 115 11 7 62 23 4 7 5 1 Kod: 37 38 39 40 42 43 44 50 52 85 88 Frek: 5 162 24 3 8 8 19 9 2 351 678 Kod: 96 99 Frek: 236 853
VAR 110 V79110 UTBILDN:BRA 12E Loc 256 width 2 MD=96 or GE 99 F.12E(1). Är det något eller några partier som enligt Er mening har en bra politik i skol- och utbildningsfrågor? <Se F.12 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 102 11. Vänsterpartiet kommunisterna . . 81. Alla (riksdags)partier 319 85. Inget parti 867 88. Vet inte/vill ej svara 231 96. Frågan ej ställd, förkortat formulär/Uppgift saknas 853 99. Bortfall Kod: 11 12 13 14 15 16 17 20 21 23 24 Frek: 39 269 32 122 654 7 1 37 5 3 8 Kod: 25 26 27 28 29 30 31 36 37 38 39 Frek: 37 27 24 22 84 3 6 12 1 2 61 Kod: 40 41 43 50 52 53 54 55 73 85 88 Frek: 5 1 3 13 2 1 4 2 1 319 867 Kod: 96 99 Frek: 231 853
VAR 111 V79111 UTBILDN:DÅLIG 12E Loc 258 width 2 MD=96 or GE 99 F.12E(2). Är det något eller några partier som enligt Er mening har en dåligt politik i skol- och utbildningsfrågor? <Se F.12 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 102 11. Vänsterpartiet kommunisterna . . 81. Alla (riksdags)partier 526 85. Inget parti 1121 88. Vet inte/vill ej svara 240 96. Frågan ej ställd, förkortat formulär/Uppgift saknas 853 99. Bortfall Kod: 11 12 13 14 15 16 20 21 23 Frek: 30 497 12 21 237 7 99 1 3 Kod: 24 25 26 28 29 30 31 36 37 Frek: 11 8 4 10 1 9 5 2 2 Kod: 38 39 40 41 42 43 44 50 54 Frek: 1 19 12 1 3 4 2 14 1 Kod: 55 81 85 88 96 99 Frek: 1 1 526 1121 240 853
VAR 112 V79112 SKATT:BRA 12F Loc 260 width 2 MD=96 or GE 99 F.12F(1). Är det något eller några partier som enligt Er mening har en bra politik i skattefrågor? <Se F.12 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 102 11. Vänsterpartiet kommunisterna . . 81. Alla (riksdags)partier 375 85. Inget parti 623 88. Vet inte/vill ej svara 235 96. Frågan ej ställd, förkortat formulär/Uppgift saknas 853 99. Bortfall Kod: 11 12 13 14 15 20 21 23 24 25 26 Frek: 62 536 40 76 479 101 1 2 7 20 12 Kod: 27 28 29 30 31 32 36 38 39 40 42 Frek: 80 27 67 2 5 1 20 2 112 3 1 Kod: 43 44 50 54 55 85 88 96 99 Frek: 2 1 10 2 1 375 623 235 853
VAR 113 V79113 SKATT:DÅLIG 12F Loc 262 width 2 MD=96 or GE 99 F.12F(2). Är det något eller några partier som enligt Er mening har en dålig politik i skattefrågor? <Se F.12 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 102 11. Vänsterpartiet kommunisterna . . 81. Alla (riksdags)partierna 408 85. Inget parti 823 88. Vet inte/vill ej svara 247 96. Frågan ej ställd, förkortat formulär/Uppgift saknas 853 99. Bortfall Kod: 11 12 13 14 15 20 22 23 24 26 27 Frek: 62 331 13 21 495 203 1 10 5 15 9 Kod: 28 29 30 31 32 35 36 37 39 40 41 Frek: 18 26 7 3 12 1 3 1 121 27 1 Kod: 42 43 44 50 55 85 88 96 99 Frek: 8 10 2 21 1 408 823 247 853
VAR 114 V79114 BARNOMS:BRA 12 Loc 264 width 2 MD=96 or GE 99 F.12G(1). Är det något eller några partier som enligt Er mening har en bra politik i barnomsorgen? <Se F.12 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 102 11. Vänsterpartiet kommunisterna . . 81. Alla (riksdags)partier 317 85. Inget parti 890 88. Vet inte/vill ej svara 230 96. Frågan ej ställd, förkortat formulär/Uppgift saknas 853 99. Bortfall Kod: 11 12 13 14 15 16 18 20 21 22 23 Frek: 74 394 107 157 133 19 1 117 3 6 1 Kod: 24 25 26 27 28 29 30 31 32 36 37 Frek: 30 87 9 57 31 13 4 17 1 34 1 Kod: 38 39 40 43 44 50 52 53 54 55 81 Frek: 4 74 13 16 1 49 3 4 5 1 2 Kod: 85 88 96 99 Frek: 317 890 230 853
VAR 115 V79115 BARNOMS:DÅLIG 12G Loc 266 width 2 MD=96 or GE 99 F.12G(2). Är det något eller några partier som enligt Er mening har en dåligt politik i barnomsorgen? <Se F.12 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 102 11. Vänsterpartiet kommunisterna . . 81. Alla (riksdags)partier 679 85. Inget parti 1229 88. Vet inte/vill ej svara 241 96. Frågan ej ställd, förkortat formulär/Uppgift saknas 853 99. Bortfall Kod: 11 12 13 14 15 16 20 23 24 Frek: 42 133 21 16 256 2 94 4 1 Kod: 25 26 27 28 29 30 31 34 35 Frek: 1 3 5 43 12 1 7 4 3 Kod: 36 38 39 40 42 43 44 50 54 Frek: 1 1 63 11 3 7 4 16 1 Kod: 55 85 88 96 99 Frek: 1 679 1229 241 853
VAR 116 V79116 NÄRINGSL:BRA 12H Loc 268 width 2 MD=96 or GE 99 F.12H(1). Är det något eller några partier som enligt Er mening har en bra politik i frågor som rör statens inflytande över det privata näringslivet? <Se F.12 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 102 11. Vänsterpartiet kommunisterna . . 81. Alla (riksdags)partier 227 85. Inget parti 879 88. Vet inte/vill ej svara 231 96. Frågan ej ställd, förkortat formulär/Uppgift saknas 853 99. Bortfall Kod: 11 12 13 14 15 16 20 21 22 24 25 Frek: 99 399 85 62 336 1 125 1 1 6 19 Kod: 26 27 28 29 30 31 36 39 40 43 50 Frek: 2 49 41 57 2 7 9 257 1 5 1 Kod: 55 85 88 96 99 Frek: 3 227 879 231 853
VAR 117 V79117 NÄRINGSL:DÅLIG 12 Loc 270 width 2 MD=96 or GE 99 F.12H(2). Är det något eller några partier som enligt Er mening har en dålig politik i frågor som rör statens inflytande över det privata näringslivet? <Se F.12 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 102 11. Vänsterpartiet kommunisterna . . 81. Alla (riksdags)partier 230 85. Inget parti 972 88. Vet inte/vill ej svara 1 90. Miljövänner 237 96. Frågan ej ställd, förkortat formulär/Uppgift saknas 853 99. Bortfall Kod: 11 12 13 14 15 16 20 21 22 23 24 Frek: 204 221 8 10 279 1 473 3 1 18 2 Kod: 26 27 28 29 30 31 32 34 39 40 41 Frek: 6 1 16 18 5 6 5 1 145 7 1 Kod: 42 43 44 50 85 88 90 96 99 Frek: 7 19 1 7 230 972 1 237 853
VAR 118 V79118 PLAC SKALA:C 13A Loc 272 width 2 MD=96 or GE 99 F.13. På det här kortet finns en slags skala. (VISA FRÅGEKORT) Jag skulle vilja att Ni använde den för att ange hur mycket Ni gillar eller ogillar de olika partierna. Ni använder plussiffror om Ni gillar ett parti. Ju mer Ni gillar ett parti desto högre plussiffra väljer Ni. Minussiffrorna använder Ni för partier Ni ogillar. Ju mer Ni ogillar något parti desto högre minussiffra väljer Ni. Nollpunkten på skalan markerar att Ni varken gillar eller ogillar ett parti. F.13A(1). Var skulle Ni vilja placera centerpartiet? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 132 -5. Ogillar starkt 89 -4. 174 -3. 169 -2. 150 -1. 499 00. Varken gillar eller ogillar 325 01. 358 02. 355 03. 193 04. 181 05. Gillar starkt 55 88. Vet inte/vill ej svara 225 96. Frågan ej ställd, förkortat formulär/Uppgift saknas 853 99. Bortfall
VAR 119 V79119 PLAC SKALA:M 13A Loc 274 width 2 MD=96 or GE 99 F.13A(2). Var skulle Ni vilja placera moderata samlingspartiet? <Se F.13 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR. 591 -5. Ogillar starkt 155 -4. 164 -3. 138 -2. 125 -1. 307 00. Varken gillar eller ogillar 222 01. 254 02. 241 03. 231 04. 198 05. Gillar starkt 54 88. Vet inte/vill ej svara 225 96. Frågan ej ställd, förkortat formulär/Uppgift saknas 853 99. Bortfall
VAR 120 V79120 PLAC SKALA:VPK 13 Loc 276 width 2 MD=96 or GE 99 F.13A(3). Var skulle Ni vilja placera vänsterpartiet kommunisterna? <Se F.13 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR. 709 -5. Ogillar starkt 198 -4. 197 -3. 167 -2. 196 -1. 416 00. Varken gillar eller ogillar 224 01. 199 02. 136 03. 100 04. 81 05. Gillar starkt 57 88. Vet inte/vill ej svara 225 96. Frågan ej ställd, förkortat formulär/Uppgift saknas 853 99. Bortfall
VAR 121 V79121 PLAC SKALA:FP 13A Loc 278 width 2 MD=96 or GE 99 F.13A(4). Var skulle Ni vilja placera folkpartiet? <Se F.13 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR. 73 -5. Ogillar starkt 75 -4. 128 -3. 149 -2. 195 -1. 547 00. Varken gillar eller ogillar 402 01. 429 02. 366 03. 182 04. 78 05. Gillar starkt 56 88. Vet inte/vill ej svara 225 96. Frågan ej ställd, förkortat formulär/Uppgift saknas 853 99. Bortfall
VAR 122 V79122 PLAC SKALA:S 13A Loc 280 width 2 MD=96 or GE 99 F.13A(5). Var skulle Ni vilja placera socialdemokraterna? <Se F.13 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR. 124 -5. Ogillar starkt 146 -4. 174 -3. 167 -2. 184 -1. 322 00. Varken gillar eller ogillar 207 01. 199 02. 275 03. 301 04. 532 05. Gillar starkt 49 88. Vet inte/vill ej svara 225 96. Frågan ej ställd, förkortat formulär/Uppgift saknas 853 99. Bortfall
VAR 123 V79123 PLAC:FÄLLDIN 13B Loc 282 width 2 MD=96 or GE 99 F.13B(1). Om Ni skulle använda samma skala för partiledarna var skulle Ni placera Thorbjörn Fälldin? <Se F.13 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR. 298 -5. Ogillar starkt 138 -4. 179 -3. 161 -2. 187 -1. 434 00. Varken gillar eller ogillar 266 01. 329 02. 292 03. 181 04. 155 05. Gillar starkt 59 88. Vet inte/vill ej svara 226 96. Frågan ej ställd, förkortat formulär/Uppgift saknas 853 99. Bortfall
VAR 124 V79124 PLAC:BOHMAN 13B Loc 284 width 2 MD=96 or GE 99 F.13B(2). Om Ni skulle använda samma skala för partiledarna var skulle Ni placera Gösta Bohman? <Se F.13 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR. 472 -5. Ogillar starkt 106 -4. 122 -3. 106 -2. 134 -1. 253 00. Varken gillar eller ogillar 182 01. 239 02. 322 03. 301 04. 391 05. Gillar starkt 53 88. Vet inte/vill ej svara 224 96. Frågan ej ställd, förkortat formulär/Uppgift saknas 853 99. Bortfall
VAR 125 V79125 PLAC:WERNER 13B Loc 286 width 2 MD=96 or GE 99 F.13B(3). Om Ni skulle använda samma skala för partiledarna var skulle Ni placera Lars Werner? <Se F.13 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR. 294 -5. Ogillar starkt 111 -4. 166 -3. 166 -2. 195 -1. 489 00. Varken gillar eller ogillar 357 01. 309 02. 256 03. 160 04. 114 05. Gillar starkt 64 88. Vet inte/vill ej svara 224 96. Frågan ej ställd, förkortat formulär/Uppgift saknas 853 99. Bortfall
VAR 126 V79126 PLAC:ULLSTEN 13B Loc 288 width 2 MD=96 or GE 99 F.13B(4). Om Ni skulle använda samma skala för partiledarna var skulle Ni placera Ola Ullsten? <Se F.13 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR. 60 -5. Ogillar starkt 52 -4. 78 -3. 115 -2. 158 -1. 491 00. Varken gillar eller ogillar 392 01. 447 02. 454 03. 274 04. 101 05. Gillar starkt 58 88. Vet inte/vill ej svara 225 96. Frågan ej ställd, förkortat formulär/Uppgift saknas 853 99. Bortfall
VAR 127 V79127 PLAC:PALME 13B Loc 290 width 2 MD=96 or GE 99 F.13B(5). Om Ni skulle använda samma skala för partiledarna var skulle Ni placera Olof Palme? <Se F.13 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR. 274 -5. Ogillar starkt 117 -4. 156 -3. 140 -2. 159 -1. 272 00. Varken gillar eller ogillar 243 01. 223 02. 279 03. 310 04. 455 05. Gillar starkt 53 88. Vet inte/vill ej svara 224 96. Frågan ej ställd, förkortat formulär/Uppgift saknas 853 99. Bortfall
VAR 128 V79128 OMDÖME 3-REG 13C Loc 292 width 2 MD=90 or GE 99 F.13C. Jag skulle vilja att Ni använde en liknande skala för att ange hur Ni tycker att centerpartiet, moderaterna och folkpartiet skött sig som regeringspartier sedan valet 1976 och hur socialdemokraterna skött sig som oppositionsparti? F.13C(1). Hur tycker Ni att trepartiregeringen med centerpartiet, moderaterna och folkpartiet skött sig som regering åren 1976 till 1978? (Var någonstans på skalan skulle Ni vilja placera trepartiregeringen?) FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP A 185 -5. Skött sig dåligt 68 -4. 114 -3. 55 -2. 54 -1. 163 00. Skött sig varken bra eller dåligt 66 01. 129 02. 197 03. 98 04. 78 05. Skött sig bra 33 88. Vet inte/vill ej svara 1665 90. Frågan ej tillämplig 853 99. Bortfall
VAR 129 V79129 OMDÖME REG:C 13C Loc 294 width 2 MD=90 or GE 96 F.13C(2). Hur tycker Ni centerpartiet skötte sig i trepartiregeringen? (Var någonstans på skalan skulle Ni vilja placera centerpartiet?) <Se F.13C för fullständig frågetext> FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP A 143 -5. Skött sig dåligt 69 -4. 93 -3. 90 -2. 86 -1. 168 00. 117 01. 138 02. 143 03. 81 04. 67 05. Skött sig bra 44 88. Vet inte/vill ej svara 1665 90. Frågan ej tillämplig 1 96. Uppgift saknas 853 99. Bortfall
VAR 130 V79130 OMDÖME REG:M 13C Loc 296 width 2 MD=90 or GE 96 F.13C(3). Hur tycker Ni att moderaterna skötte sig i trepartiregeringen? (Var någonstans på skalan skulle Ni vilja placera moderaterna?) <Se F.13C för fullständig frågetext> FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP A 153 -5. Skött sig dåligt 86 -4. 81 -3. 70 -2. 80 -1. 194 00. Skött sig varken bra eller dåligt 89 01. 150 02. 129 03. 86 04. 71 05. Skött sig bra 50 88. Vet inte/vill ej svara 1665 90. Frågan ej tillämplig 1 96. Uppgift saknas 853 99. Bortfall
VAR 131 V79131 OMDÖME REG:FP 13C Loc 298 width 2 MD=90 or GE 96 F.13C(4). Hur tycker Ni att folkpartiet skötte sig i trepartiregeringen? (Var någonstans på skalan skulle Ni vilja placera folkpartiet?) <Se F.13C för fullständig frågetext> FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP A 70 -5. Skött sig dåligt 43 -4. 68 -3. 71 -2. 75 -1. 224 00. Skött sig varken bra eller dåligt 144 01. 186 02. 186 03. 80 04. 41 05. Skött sig bra 50 88. Vet inte/vill ej svara 1665 90. Frågan ej tillämplig 2 96. Uppgift saknas 853 99. Bortfall
VAR 132 V79132 OMDÖME FP-REG 13C Loc 300 width 2 MD=90 or GE 99 F.13C(5). Hur tycker Ni att folkpartiet skötte sig som regeringsparti sedan det ensamt bildade regering hösten 1978? (Var någonstans på skalan skulle Ni vilja placera folkpartiet som ensamt regeringsparti?) FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP A 59 -5. Skött sig dåligt 38 -4. 34 -3. 48 -2. 59 -1. 287 00. Skött sig varken bra eller dåligt 152 01. 175 02. 189 03. 102 04. 54 05. Skött sig bra 43 88. Vet inte/vill ej svara 1665 90. Frågan ej tillämplig 853 99. Bortfall
VAR 133 V79133 OMDÖME S-REG 13C Loc 302 width 2 MD=90 or GE 96 F.13C(6). Hur tycker Ni att socialdemokraterna skött sig som oppositionsparti sedan valet 1976? (Var någonstans på skalan skulle Ni vilja placera socialdemokraterna som oppositionsparti?) <Se F.13C för fullständig frågetext> FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP A 69 -5. Skött sig dåligt 65 -4. 96 -3. 82 -2. 90 -1. 260 00. Skött sig varken bra eller dåligt 112 01. 142 02. 121 03. 70 04. 83 05. Skött sig bra 49 88. Vet inte/vill ej svara 1665 90. Frågan ej tillämplig 1 96. Uppgift saknas 853 99. Bortfall
VAR 134 V79134 FLER DAGHEM 14A Loc 304 width 1 MD=6 or GE 9 F.14. Jag skall nu läsa upp en lista på saker som en del människor tycker skall genomföras i Sverige. För var och en av dessa förslag kan Ni säga om det är: (VISA SVARSKORT) F.14A. Om Ni använder ett av svaren på det här kortet, vilken är Er åsikt om förslaget att bygga fler barndaghem? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR. 916 1. Bra förslag: mycket viktigt att det genomförs 934 2. Bra förslag: ganska viktigt att det genomförs 297 3. Spelar ingen större roll 370 4. Dåligt förslag: ganska viktigt att det inte genomförs 170 5. Dåligt förslag: mycket viktigt att det inte genomförs 133 8. Vet inte/vill ej svara 85 6. Frågan ej ställd, förkortat formulär/Uppgift saknas 853 9. Bortfall
VAR 135 V79135 RÄNTEAVDRAG 14B Loc 305 width 1 MD=6 or GE 9 F.14B. Begränsa ränteavdragen för villaägare <Se F.14 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR. 420 1. Bra förslag: mycket viktigt att det genomförs 832 2. Bra förslag: ganska viktigt att det genomförs 302 3. Spelar ingen större roll 559 4. Dåligt förslag: ganska viktigt att det inte genomförs 457 5. Dåligt förslag: mycket viktigt att det inte genomförs 246 8. Vet inte/vill ej svara 89 6. Frågan ej ställd, förkortat formulär/Uppgift saknas 853 9. Bortfall
VAR 136 V79136 NÄRINGSLIVET 14C Loc 306 width 1 MD=6 or GE 9 F.14C. Minska de statliga inflytandet över det privata näringslivet. <Se F.14 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR. 605 1. Bra förslag: mycket viktigt att det genomförs 655 2. Bra förslag: ganska viktigt att det genomförs 312 3. Spelar ingen större roll 570 4. Dåligt förslag: ganska viktigt att det inte genomförs 399 5. Dåligt förslag: mycket viktigt att det inte genomförs 276 8. Vet inte/vill ej svara 88 6. Frågan ej ställd, förkortat formulär/Uppgift saknas 853 9. Bortfall
VAR 137 V79137 PORNOGRAFI 14D Loc 307 width 1 MD=6 or GE 9 F.14D. Förbjuda alla former av pornografi. <Se F.14 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR 912 1. Bra förslag: mycket viktigt att det genomförs 401 2. Bra förslag: ganska viktigt att det genomförs 899 3. Spelar ingen större roll 320 4. Dåligt förslag: ganska viktigt att det inte genomförs 187 5. Dåligt förslag: mycket viktigt att det inte genomförs 89 8. Vet inte/vill ej svara 97 6. Frågan ej ställd, förkortat formulär/Uppgift saknas 853 9. Bortfall
VAR 138 V79138 AVVECKL KÄRNKR 14 Loc 308 width 1 MD=6 or GE 9 F.14E. Inleda avvecklingen av kärnkraften snarast. <Se F.14 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 750 1. Bra förslag: mycket viktigt att det genomförs 471 2. Bra förslag: ganska viktigt att det genomförs 149 3. Spelar ingen större roll 581 4. Dåligt förslag: ganska viktigt att det inte genomförs 482 5. Dåligt förslag: mycket viktigt att det inte genomförs 256 8. Vet inte/vill ej svara 216 6. Frågan ej ställd, förkortat formulär/Uppgift saknas 853 9. Bortfall
VAR 139 V79139 SOCIALIS FTG 14F Loc 309 width 1 MD=6 or GE 9 F.14F. Socialisera de stora företagen. <Se F.14 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR 287 1. Bra förslag: mycket viktigt att det genomförs 413 2. Bra förslag: ganska viktigt att det genomförs 273 3. Spelar ingen större roll 720 4. Dåligt förslag: ganska viktigt att det inte genomförs 875 5. Dåligt förslag: mycket viktigt att det inte genomförs 248 8. Vet inte/vill ej svara 89 6. Frågan ej ställd, förkortat formulär/Uppgift saknas 853 9. Bortfall
VAR 140 V79140 SKATT HÖGINK 14G Loc 310 width 1 MD=6 or GE 9 F.14G. Sänka skatten på höga inkomster. <Se F.14 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR 284 1. Bra förslag: mycket viktigt att det genomförs 462 2. Bra förslag: ganska viktigt att det genomförs 217 3. Spelar ingen större roll 788 4. Dåligt förslag: ganska viktigt att det inte genomförs 915 5. Dåligt förslag: mycket viktigt att det inte genomförs 148 8. Vet inte/vill ej svara 91 6. Frågan ej ställd, förkortat formulär/Uppgift saknas 853 9. Bortfall
VAR 141 V79141 LÖNTAGARFOND 14H Loc 311 width 1 MD=6 or GE 9 F.14H. Föra över en del av företagens vinster till löntagarfonder som styrs av de fackliga organisationerna. <Se F.14 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR 375 1. Bra förslag: mycket viktigt att det genomförs 527 2. Bra förslag: ganska viktigt att det genomförs 201 3. Spelar ingen större roll 449 4. Dåligt förslag: ganska viktigt att det inte genomförs 816 5. Dåligt förslag: mycket viktigt att det inte genomförs 446 8. Vet inte/vill ej svara 91 6. Frågan ej ställd, förkortat formulär/Uppgift saknas 853 9. Bortfall
VAR 142 V79142 FÖRSVARSUTG 14I Loc 312 width 1 MD=6 or GE 9 F.14I. Minska försvarsutgifterna. <Se F.14 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR 621 1. Bra förslag: mycket viktigt att det genomförs 725 2. Bra förslag: ganska viktigt att det genomförs 352 3. Spelar ingen större roll 603 4. Dåligt förslag: ganska viktigt att det inte genomförs 325 5. Dåligt förslag: mycket viktigt att det inte genomförs 190 8. Vet inte/vill ej svara 89 6. Frågan ej ställd, förkortat formulär/Uppgift saknas 853 9. Bortfall
VAR 143 V79143 SPRITPRISERNA 14J Loc 313 width 1 MD=6 or GE 9 F.14J. Höja vin- och spritpriserna kraftigt för att begränsa alkoholmissbruket och alkoholskadorna i samhället. <Se F.14 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 522 1. Bra förslag: mycket viktigt att det genomförs 347 2. Bra förslag: ganska viktigt att det genomförs 646 3. Spelar ingen större roll 542 4. Dåligt förslag: ganska viktigt att det inte genomförs 566 5. Dåligt förslag: mycket viktigt att det inte genomförs 65 8. Vet inte/vill ej svara 217 6. Frågan ej ställd, förkortat formulär/Uppgift saknas 853 9. Bortfall
VAR 144 V79144 50% KV I R-DAG 14 Loc 314 width 1 MD=6 or GE 9 F.14K. Bestämma att hälften av antalet riksdagsledamöter måste vara kvinnor. <Se F.14 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR 459 1. Bra förslag: mycket viktigt att det genomförs 630 2. Bra förslag: ganska viktigt att det genomförs 733 3. Spelar ingen större roll 541 4. Dåligt förslag: ganska viktigt att det inte genomförs 358 5. Dåligt förslag: mycket viktigt att det inte genomförs 89 8. Vet inte/vill ej svara 95 6. Frågan ej ställd, förkortat formulär/Uppgift saknas 853 9. Bortfall
VAR 145 V79145 PRIVATBILISM 14L Loc 315 width 1 MD=6 or GE 9 F.14L. Stoppa privatbilismen i innerstäderna. <Se F.14 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 701 1. Bra förslag: mycket viktigt att det genomförs 1038 2. Bra förslag: ganska viktigt att det genomförs 288 3. Spelar ingen större roll 390 4. Dåligt förslag: ganska viktigt att det inte genomförs 150 5. Dåligt förslag: mycket viktigt att det inte genomförs 116 8. Vet inte/vill ej svara 222 6. Frågan ej ställd, förkortat formulär/Uppgift saknas 853 9. Bortfall
VAR 146 V79146 PRIORITERA MÄN 14 Loc 316 width 1 MD=6 or GE 9 F.14M. Vid arbetslöshet - ge män företräde till arbete framför gifta kvinnor vars män redan har arbete. <Se F.14 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 522 1. Bra förslag: mycket viktigt att det genomförs 690 2. Bra förslag: ganska viktigt att det genomförs 240 3. Spelar ingen större roll 571 4. Dåligt förslag: ganska viktigt att det inte genomförs 497 5. Dåligt förslag: mycket viktigt att det inte genomförs 165 8. Vet inte/vill ej svara 220 6. Frågan ej ställd, förkortat formulär/Uppgift saknas 853 9. Bortfall
VAR 147 V79147 INVANDRARSTÖD 14N Loc 317 width 1 MD=6 or GE 9 F.14N. Öka det ekonomiska stödet till invandrarna så att de kan bevara sin egen kultur. <Se F.14 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 222 1. Bra förslag: mycket viktigt att det genomförs 719 2. Bra förslag: ganska viktigt att det genomförs 513 3. Spelar ingen större roll 611 4. Dåligt förslag: ganska viktigt att det inte genomförs 412 5. Dåligt förslag: mycket viktigt att det inte genomförs 205 8. Vet inte/vill ej svara 223 6. Frågan ej ställd, förkortat formulär/Uppgift saknas 853 9. Bortfall
VAR 148 V79148 VIETNAMHJÄLP 14O Loc 318 width 1 MD=6 or GE 9 F.14O. Stoppa u-hjälpen till Vietnam. <Se F.14 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 588 1. Bra förslag: mycket viktigt att det genomförs 494 2. Bra förslag: ganska viktigt att det genomförs 363 3. Spelar ingen större roll 634 4. Dåligt förslag: ganska viktigt att det inte genomförs 325 5. Dåligt förslag: mycket viktigt att det inte genomförs 278 8. Vet inte/vill ej svara 223 6. Frågan ej ställd, förkortat formulär/Uppgift saknas 853 9. Bortfall
VAR 149 V79149 BESPRUTNINGEN 14P Loc 319 width 2 MD= 0 or GE 96 F.14P. Stoppa den kemiska besprutningen i skogen genast. <Se F.14 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I ETAPP A. FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR 814 01. Bra förslag: mycket viktigt att det genomförs 355 02. Bra förslag: ganska viktigt att det genomförs 83 03. Spelar ingen större roll 169 04. Dåligt förslag: ganska viktigt att det inte genomförs 59 05. Dåligt förslag: mycket viktigt att det inte genomförs 101 08. Vet inte/vill ej svara 1240 00. Frågan ej tillämplig 84 96. Frågan ej ställd, förkortat formulär/Uppgift saknas 853 99. Bortfall
VAR 150 V79150 ÅSIKT KÄRNKR 15A Loc 321 width 1 MD=6 or GE 9 F.15A. Det finns olika uppfattningar om kärnkraften som energikälla. Vilken är Er inställning? Är Ni i huvudsak för eller emot att kärnkraften utnyttjas som energikälla i Sverige eller har Ni ingen bestämd åsikt i frågan? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR 1078 1. I huvudsak för kärnkraften 477 3. Ingen bestämd åsikt i frågan 1193 5. I huvudsak emot kärnkraften 67 8. Vet inte/vill ej svara 90 6. Frågan ej ställd, förkortat formulär/Uppgift saknas 853 9. Bortfall
VAR 151 V79151 KÄRNKR:STYRKA 15B Loc 322 width 1 MD=0 or GE 6 F.15B. (ÅSIKT I KÄRNKRAFTSFRÅGAN) Har Ni en bestämd uppfattning i den här frågan eller känner Ni Er mera tveksam? 1656 1. Bestämd uppfattning 593 2. Mera tveksam 13 5. Vet inte/vill ej svara 544 0. Frågan ej tillämplig 99 6. Frågan ej ställd, förkortat formulär/Uppgift saknas 853 9. Bortfall
VAR 152 V79152 KÄRNKR:SKÄL 1 15C Loc 323 width 2 MD= 0 or GE 96 F.15C. (ÅSIKT I KÄRNKRAFTSFRÅGAN) I debatten kring den framtida energiförsörjningen har olika skäl framförts för/emot att utnyttja kärnkraften som energikälla. Vilka är de viktigaste skälen till att Ni är för/emot att kärnkraften utnyttjas som energikälla i vårt land? F.15C(1). Skäl för/emot kärnkraften 1 Koderna 1-40 skäl för kärnkraften och koderna 41-80 skäl emot kärnkraften. ALMÄNNA ARGUMENT FÖR KÄRNKRAFTEN 65 01. Kärnkraften enda/bästa realistiska alternativet. Vi har den redan 11 02. Kärnkraften enda alternativet bara säkerhetsfrågorna löses 49 03. Kärnkraften måste användas - oljan tar snart slut EKONOMISK-MATERIELLA ARGUMENT 27 04. Ekonomisk-materiella argument 122 05. Kärnkraften behövs för sysselsättning och industri 60 06. Kärnkraften behövs för välfärd och levnadsstandard 6 07. Kärnkraften behövs för ekonomisk tillväxt/utveckling, öka produktionen 136 08. Kärnkraften behövs för att klara energi- och elförsörjningen 44 09. Kärnkraften är ett billigt/ekonomisk alternativ 21 10. Avveckling ett slöseri med resurser/investerat kapital 12 11. Kärnkraften är billigare än oljan SÄKERHETSARGUMENT 12. Säkerhetsargument 13. Kärnkraften ej farlig, ingen orsak till rädsla 10 14. Kärnkraften är säker. Problemen kan lösas. Riskerna överdrivna 1 15. Kärnkraftens avfallsproblem kan lösas 2 16. Kärnkraftens driftproblem små. Risken för olyckor obetydliga 17. Strålningsrisken/risken för genetiska skador överdrivna 1 18. Kärnkraften behöver inte leda till kärnvapenspridning 19. Kärnkraften behöver inte leda till polisstat/risk för terror 6 20. Kärnkraftens risker mindre än oljans 8 21. Kärnkraftens risker mindre än andra energislags 22. Kärnkraften ingen fara för barnen, ungdomen, framtiden IDEOLOGISKA ARGUMENT 23. Kärnkraften behöver inte leda till ett centraliserat/storskaligt samhälle 24. Kärnkraften inte ett uttryck för den politiska demokratin 25. Kärnkraften inte ett utryck för kapitalism EKOLOGISKA ARGUMENT 2 26. Ekologiska argument 66 27. Kärnkraften är miljövänlig "ren" 34 28. Kärnkraften är miljövänligare än oljan 8 29. Kärnkraften är miljövänligare än en älvutbyggnad 20 30. Kärnkraften är miljövänligare än andra energislag 240 31. Kärnkraften måste utnyttjas - alternativa energikällor är ej färdigutvecklade 32. Energisparande räcker inte att ersätta kärnkraften ÖVRIGA ARGUMENT 33. Övriga argument 97 34. Kärnkraften minskar utlandsberoendet/oljeberoendet, oljebolagen dominerat, alt. ökar vårt nationella oberoende 1 35. Kärnkraften behövs men skall avvecklas när de föreslagna 12/13 aggregaten färdiganvänts/använd 12/13 aggregat inte fler 3 36. Kärnkraften skall användas om Harrisburgutredningen visar att den är (rimligt) säker inte annars 37. Skäl/argument för kärnkraften som berör partiernas ståndpunkter taktik 38. Skäl/argument för kärnkraften som berör gruppers eller organisationerns åsikter 3 40. Annat skäl för kärnkraften ALLMÄNNA ARGUMENT MOT KÄRNKRAFTEN 5 41. Kärnkraften onödig/behövs inte EKONOMISKT-MATERIELLA ARGUMENT 44. Ekonomiska-materiella argument 1 45. Kärnkraften behövs inte för att klara sysselsättning och industri 1 46. Kärnkraften inte nödvändig för att upprätthålla/höja välfärd och levnadsstandard 1 47. Kärnkraften behövs inte för ekonomisk tillväxt/utveckling. Lägre tillväxt/nolltillväxt bättre för samhället 1 48. Energi-/elförsörjning kan klaras utan kärnkraft 1 49. Kärnkraften är oekonomisk/dyr 50. En avveckling kan göras utan alltför höga kostnader 51. Kärnkraften är dyrare än olja/minst lika dyr/inte billigare SÄKERHETSARGUMENT 53 52. Säkerhetsargument, vet för lite, för lite prövat, för lite forskning 86 53. Kärnkraften farlig, rädd för kärnkraft 184 54. Kärnkraftens säkerhetsproblem olösta. Riskerna stora, den mänskliga faktorn 452 55. Avfallsproblemet är inte löst 103 56. Driftsproblemen stora. Risk för olyckor 76 57. Strålningsrisker/fara för genetiska skador 14 58. Kärnkraften ökar risken för kärnvapenspridning 6 59. Kärnkraften leder till polisstat och fara för ökad terror/sabotage 2 60. Kärnkraftens risker större/lika stora som oljans 1 61. Kärnkraftens risker större/lika stora som andra energislags 82 62. Kärnkraften fara för barnen, kommande generationer, framtiden, ungdomen IDEOLOGISKA ARGUMENT 7 63. Kärnkraften leder till ett centraliserat/storskaligt/teknokratiskt samhälle 64. Kärnkraft försvagar/omöjliggör den politiska demokratin 2 65. Kärnkraften är ett uttryck för kapitalism EKOLOGISKA ARGUMENT 2 66. Ekologiska argument 47 67. Kärnkraften utgör en miljöfara 68. Kärnkraften en större/lika stor miljöfara som oljan 4 69. Kärnkraften mer miljöskadlig än en älvutbyggnad 1 70. Kärnkraften miljöskadligare/lika miljöskadlig som andra energislag 16 71. Kärnkraften behöver inte utnyttjas - satsa på alternativa energislag istället 3 72. Energihushållning gör kärnkraften onödig ÖVRIGA ARGUMENT 73. Övriga argument 1 74. Kärnkraften ökar/minskar inte utlandsberoendet/oljeberoendet. Kärnkraften minskar det nationella oberoendet 75. Kärnkraften skall avvecklas snarast/inom 10 år 76. Kärnkraften skall inte utnyttjas även om Harrisburgutredningen visar att den är "säker" 77. Skäl/argument mot kärnkraften som berör partiernas ståndpunkter/taktik 78. Skäl/argument mot kärnkraften som berör gruppers eller organisationers åsikter 6 80. Annat skäl mot kärnkraften 50 88. Vet inte/vill ej svara 544 00. Frågan ej tillämplig 98 96. Frågan ej ställd, förkortat formulär/Uppgift saknas 853 99. Bortfall
VAR 153 V79153 KÄRNKR:SKÄL 2 15C Loc 325 width 2 MD= 0 or GE 96 F.15C(2). Skäl för/emot kärnkraften 2 <Se F.15C för fullständig frågetext> För fullständig kodbeskrivning se variabel 152 01. Kärnkraften enda/bästa realistiska alternativet. Vi har den redan . . 80. Annat skäl mot kärnkraften 1751 00. Frågan ej tillämplig 98 96. Frågan ej ställd, förkortat formulär/Uppgift saknas 853 99. Bortfall Kod: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Frek: 1751 11 6 26 9 26 31 11 45 Kod: 9 10 11 12 13 14 15 16 20 Frek: 42 20 12 3 2 3 1 2 10 Kod: 21 22 26 27 28 29 30 31 32 Frek: 17 1 5 34 28 17 34 48 1 Kod: 34 35 36 40 44 45 46 47 48 Frek: 18 1 2 5 3 1 3 1 4 Kod: 49 52 53 54 55 56 57 58 59 Frek: 6 39 30 95 87 95 57 26 22 Kod: 60 61 62 63 64 67 68 69 70 Frek: 1 1 56 6 3 26 1 1 1 Kod: 71 72 74 76 80 96 99 Frek: 12 4 1 1 2 98 853
VAR 154 V79154 KÄRNKR:SKÄL 3 15C Loc 327 width 2 MD= 0 or GE 96 F.15C(3). Skäl för/emot kärnkraften 3 <Se F.15C för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 152 01. Kärnkraften enda/bästa realistiska alternativet. Vi har den redan . . 80. Annat skäl mot kärnkraften 2574 00. Frågan ej tillämplig 98 96. Frågan ej ställd, förkortat formulär/Uppgift saknas 853 99. Bortfall Kod: 0 1 2 3 5 6 7 8 9 Frek: 2574 5 2 2 2 8 2 2 7 Kod: 10 11 13 14 15 16 20 21 27 Frek: 10 5 1 3 3 1 2 5 2 Kod: 28 29 30 31 34 36 40 41 44 Frek: 5 1 11 5 1 2 3 1 2 Kod: 45 46 47 48 49 52 53 54 55 Frek: 4 1 1 1 4 12 10 17 6 Kod: 56 57 58 59 62 63 65 67 71 Frek: 27 12 5 10 6 3 1 13 3 Kod: 72 80 96 99 Frek: 1 3 98 853
VAR 155 V79155 KÄRNKR:SKÄL 4 15C Loc 329 width 2 MD= 0 or GE 96 F.15C(4). Skäl för/emot kärnkraften 4 <Se F.15C för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 152 01. Kärnkraften enda/bästa realistiska alternativet. Vi har den redan . . 80. Annat skäl mot kärnkraften 2771 00. Frågan ej tillämplig 98 96. Frågan ej ställd, förkortat formulär/Uppgift saknas 853 99. Bortfall Kod: 0 1 5 6 7 8 9 10 14 Frek: 2771 1 1 1 1 1 2 1 1 Kod: 20 21 27 28 30 45 52 54 55 Frek: 1 1 1 1 1 1 2 2 3 Kod: 56 57 58 59 65 66 67 71 72 Frek: 1 1 2 2 1 2 1 3 1 Kod: 96 99 Frek: 98 853
VAR 156 V79156 KÄRNKR:SKÄL 5 15C Loc 331 width 2 MD= 0 or GE 96 F.15C(5). Skäl för/emot kärnkraften 5 <Se F.15C för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 152 01. Kärnkraften enda/bästa realistiska alternativet. Vi har den redan . . 80. Annat skäl mot kärnkraften 2804 00. Frågan ej tillämplig 98 96. Frågan ej ställd, förkortat formulär/Uppgift saknas 853 99. Bortfall Kod: 0 46 56 58 96 99 Frek: 2804 1 1 1 98 853
VAR 157 V79157 KÄRNKR FRAMTID 16 Loc 333 width 1 MD=6 or GE 9 F.16. I den politiska debatten har olika förslag framförts om vilken utsträckning vi skall utnyttja kärnkraften i framtiden. På det här kortet har vi sammanställt några av de förslag som framförts. Vilket av förslagen stämmer bäst överens med Er egen uppfattning? (VISA SVARSKORT) FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR 328 1. Vi skall avstå från kärnkraften och direkt avveckla de aggregat som nu är i drift 788 2. Vi skall avstå från kärnkraften och avveckla de aggregat som nu är i drift under de närmaste 10 åren 1262 3. Vi skall utnyttja kärnkraften och använda de 12 aggregat som redan är byggda eller på väg men inga fler skall tas i drift 221 4. Vi skall utnyttja kärnkraften och bygga fler aggregat än de 12 som nu är byggda eller på väg 221 8. Vet inte/vill ej svara 85 6. Frågan ej ställd, förkortat formulär/Uppgift saknas 853 9. Bortfall
VAR 158 V79158 VAL:KÄRKRAFT 17 Loc 334 width 1 MD=6 or GE 9 F.17. Hur viktigt är kärnkraftsfrågan för Ert val av parti vid årets riksdagsval? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR 386 1. En av de absolut viktigaste frågorna 934 2. Ganska viktigt fråga 872 3. Inte särskilt viktig fråga 553 4. Inte alls viktig fråga 75 8. Vet inte/vill ej svara 85 6. Frågan ej ställd, förkortat formulär/Uppgift saknas 853 9. Bortfall
VAR 159 V79159 KÄRNKR:SKILLN 18A Loc 335 width 1 MD=6 or GE 9 F.18A. Har Ni märkt någon skillnad mellan partiernas åsikter när det gäller utbyggnaden av kärnkraften? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR 2440 1. Ja, skillnad 204 5. Nej, ingen skillnad 175 8. Vet inte/vill ej svara 86 6. Frågan ej ställd, förkortat formulär/Uppgift saknas 853 9. Bortfall
VAR 160 V79160 KÄRNKRAFT M 18B Loc 336 width 1 MD=0 or GE 6 F.18B. På vad sätt tycker Ni att partierna skiljer sig åt? (VISA SVARSKORT) F.18B(1). Om vi börjar med moderata samlingspartiet, vilket av förslagen här på kortet tycker Ni ligger närmast moderata samlingspartiets åsikt när det gäller utbyggnaden av kärnkraften? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR 30 1. Vi skall avstå från kärnkraften och direkt avveckla de aggregat som nu är i drift 116 2. Vi skall avstå från kärnkraften och aveckla de aggregat som nu är i drift under de närmaste 10 åren 969 3. Vi skall utnyttja kärnkraften och använda de 12 aggregat som redan är byggda eller på väg men inga fler skall tas i drift 1058 4. Vi skall utnyttja kärnkraften och bygga fler aggregat än de 12 som nu är byggda eller på väg 265 5. Vet inte/vill ej svara 381 0. Frågan ej tillämplig 86 6. Frågan ej ställd, förkortat formulär/Uppgift saknas 853 9. Bortfall
VAR 161 V79161 KÄRNKRAFT VPK 18B Loc 337 width 1 MD=0 or GE 6 F.18B(2). Vilket av förslagen här på kortet tycker Ni ligger närmast vänsterpartiet kommunisternas åsikt när det gäller utbyggnaden av kärnkraften? <Se F.18B för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR 1393 1. Vi skall avstå från kärnkraften och direkt avveckla de aggregat som nu är i drift 402 2. Vi skall avstå från kärnkraften och aveckla de aggregat som nu är i drift under de närmaste 10 åren 101 3. Vi skall utnyttja kärnkraften och använda de 12 aggregat som redan är byggda eller på väg men inga fler skall tas i drift 74 4. Vi skall utnyttja kärnkraften och bygga fler aggregat än de 12 som nu är byggda eller på väg 469 5. Vet inte/vill ej svara 381 0. Frågan ej tillämplig 85 6. Frågan ej ställd, förkortat formulär/Uppgift saknas 853 9. Bortfall
VAR 162 V79162 KÄRNKRAFT FP 18B Loc 338 width 1 MD=0 or GE 6 F.18B(3). Vilket av förslagen här på kortet tycker Ni ligger närmast folkpartiets åsikt när det gäller utbyggnaden av kärnkraften? <Se F.18B för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR 43 1. Vi skall avstå från kärnkraften och direkt avveckla de aggregat som nu är i drift 428 2. Vi skall avstå från kärnkraften och aveckla de aggregat som nu är i drift under de närmaste 10 åren 1406 3. Vi skall utnyttja kärnkraften och använda de 12 aggregat som redan är byggda eller på väg men inga fler skall tas i drift 151 4. Vi skall utnyttja kärnkraften och byggda fler aggregat än de 12 som nu är byggda eller på väg 404 5. Vet inte/vill ej svara 381 0. Frågan ej tillämplig 92 6. Frågan ej ställd, förkortat formulär/Uppgift saknas 853 9. Bortfall
VAR 163 V79163 KÄRNKRAFT C 18B Loc 339 width 1 MD=0 or GE 6 F.18B(4). Vilket av förslagen här på kortet tycker Ni ligger närmast centerpartiets åsikt när det gäller utbyggnaden av kärnkraften? <Se F.18B för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR 1394 1. Vi skall avstå från kärnkraften och direkt avveckla de aggregat som nu är i drift 875 2. Vi skall avstå från kärnkraften och aveckla de aggregat som nu är i drift under de närmaste 10 åren 51 3. Vi skall utnyttja kärnkraften och använda de 12 aggregat som redan är byggda eller på väg men inga fler skall tas i drift 9 4. Vi skall utnyttja kärnkraften och bygga fler aggregat än de 12 som nu är byggda eller på väg 110 5. Vet inte/vill ej svara 381 0. Frågan ej tillämplig 85 6. Frågan ej ställd, förkortat formulär/Uppgift saknas 853 9. Bortfall
VAR 164 V79164 KÄRNKRAFT S 18B Loc 340 width 1 MD=0 or GE 6 F.18B(5). Vilket av förslagen här på kortet tycker Ni ligger närmast socialdemokraternas åsikt när det gäller utbyggnaden av kärnkraften? <Se F.18B för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR 54 1. Vi skall avstå från kärnkraften och direkt avveckla de aggregat som nu är i drift 297 2. Vi skall avstå från kärnkraften och aveckla de aggregat som nu är i drift under de närmaste 10 åren 1175 3. Vi skall utnyttja kärnkraften och använda de 12 aggregat som redan är byggda eller på väg men inga fler skall tas i drift 506 4. Vi skall utnyttja kärnkraften och bygga fler aggregat än de 12 som nu är byggda eller på väg 403 5. Vet inte/vill ej svara 381 0. Frågan ej tillämplig 89 6. Frågan ej ställd, förkortat formulär/Uppgift saknas 853 9. Bortfall
VAR 165 V79165 KÄRNKRAFTSVERK 19 Loc 341 width 1 MD=6 or GE 9 F.19. De svenska kärnkraftsverken är alla placerade på fyra orter längs kusten. Jag undrar om Ni känner till namnet på någon eller några av de orter där det finns kärnkraftverk? (TILLÄGGSFRÅGA:) Känner Ni till någon mer ort? F.19(1). Antal orter med kärnkraftverk UP känner till FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR 500 1. 1 ort nämnd 827 2. 2 orter nämnda 674 3. 3 orter nämnda 632 4. 4 orter nämnda 16 5. 5 orter nämnda 165 8. Vet inte/vill ej svara 91 6. Frågan ej ställd, förkortat formulär/Uppgift saknas 853 9. Bortfall
VAR 166 V79166 BARSEBÄCK 19 Loc 342 width 1 MD=6 or GE 9 F.19(2). Känner tilll Barsebäck (även Kävlinge) <Se F.19 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR 2314 1. Ja 335 5. Nej 165 8. Vet inte/vill ej svara 91 6. Frågan ej ställd, förkortat formulär/Uppgift saknas 853 9. Bortfall
VAR 167 V79167 FORSMARK 19 Loc 343 width 1 MD=6 or GE 9 F.19(3). Känner till Forsmark (även Östhammar) <Se F.19 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR 1259 1. Ja 1390 5. Nej 165 8. Vet inte/vill ej svara 91 6. Frågan ej ställd, förkortat formulär/Uppgift saknas 853 9. Bortfall
VAR 168 V79168 OSKARSHAMN 19 Loc 344 width 1 MD=6 or GE 9 F.19(4). Känner till Oskarshamn (även Simpevarp) <Se F.19 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR 1215 1. Ja 1434 5. Nej 165 8. Vet inte/vill ej svara 91 6. Frågan ej ställd, förkortat formulär/Uppgift saknas 853 9. Bortfall
VAR 169 V79169 RINGHALS Loc 345 width 1 MD=6 or GE 9 F.19(5). Känner till Ringhals (även Varberg, Bua, Värö) <Se F.19 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR 1671 1. Ja 978 5. Nej 165 8. Vet inte/vill ej svara 91 6. Frågan ej ställd, förkortat formulär/Uppgift saknas 853 9. Bortfall
VAR 170 V79170 ÅSIKT FONDER 20A Loc 346 width 1 MD=6 or GE 9 F.20A. Det har framförts olika förslag om att införa löntagarfonder i Sverige. Ett förslag innebär att man överför en del av företagens vinster till fonder kontrollerade av de anställda genom de fackliga organisationerna. Vilken är Er inställning? Är Ni i huvudsak för eller emot att löntagarfonder av detta slag införs i Sverige eller har Ni ingen bestämd åsikt i frågan? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR. 683 1. I huvudsak för att löntagarfonder införs 780 3. Ingen bestämd åsikt i frågan 1066 5. I huvudsak emot att löntagarfonder införs 151 8. Vet inte/vill ej svara 225 6. Frågan ej ställd, förkortat formulär/Uppgift saknas 853 9. Bortfall
VAR 171 V79171 FONDER:STYRKA 20B Loc 347 width 1 MD=0 or GE 6 F.20B. Har Ni en bestämd uppfattning i den här frågan eller känner Ni Er mera tveksam? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR. 1322 1. Bestämd uppfattning 410 2. Mera tveksam 16 5. Vet inte/vill ej svara 931 0. Frågan ej tillämplig 226 6. Frågan ej ställd, förkortat formulär/Uppgift saknas 853 9. Bortfall
VAR 172 V79172 FOND:SKÄL 1 20C Loc 348 width 2 MD= 0 or GE 96 F.20C. I debatten kring löntagarfonder har olika skäl framförts för/emot ett införande av löntagarfonder. Vilka är de viktigaste skälen till att Ni är för/emot att löntagarfonder införs i vårt land? (TILLÄGGSFRÅGA:) Är det något ytterligare skäl Ni vill nämna? F.20C(1). Viktigaste skälet för/emot löntagarfonder, 1 FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR. Kod 1-29 argument för löntagarfonder, 31-59 argument emot, 66-91 utformnings- och förbehållsargument. EKONOMI - NÄRINGSLIV - SYSSELSÄTTNING 13 01. Ekonomi - näringsliv - sysselsättning 58 02. Ger pengar till investeringar/aktieägarna har inte själva råd med investeringar. Löntagarna/arbetarna/de anställda avstår riskvilligt kapital. Ökar företagens kapital 1 03. Enskilda företag kan låna pengar av företagen/kan få krediter från fonderna 10 04. Problemen med multinationella företag minskar. Vår internationella konkurrenskraft stärks. 72 05. Löntagarfonder behövs för att trygga jobben. Möjligt att hålla jämn sysselsättning. Ger fler jobb i industrin. 7 06. Det behövs inga/ska ej vara vinster till kapitalägarna. Arbetarna har intresse av investeringar och fortsatt drift. 33 07. Ger arbetarna ekonomiska fördelar på kort eller lång sikt. 8 08. Leder till utjämning mellan stora och små företag/mellan starka och svaga branscher. Begränsar stora företags intressen. INFLYTANDE - MAKT 2 09. Inflytande - makt 177 10. Mer inflytande/makt för arbetarna/löntagarna/de anställda. 8 11. Mer inflytande/makt för facket. Bra att det styrs av facket. 2 12. Mer inflytande/makt för samhället/staten. Vi behöver viss samhällsstyrning. Planhushållning underlättas om samhället/staten får ökat inflytande/makt. Företag - ej fullt privatägt. 10 13. Företagare/aktieägare/kapitalister skall inte bestämma/styra över företag och/eller arbetarna/löntagarna/anställda. 15 14. Decentraliserar ägandet och/eller makten/inflytandet. Bryter den privata maktkoncentrationen. Maktspridning. 15. Lättare för staten/samhället om facket äger/styr. Stat och kommun står mot kapitalintressena. 1 16. Bra att facket blir arbetsgivare. IDEOLOGISKA - DEMOKRATISKA ARGUMENT 19. Ideologiska - demokratiska argument 27 20. Ökad (ekonomisk) demokrati. Minskad ekonomisk/fåtalets diktatur/styrning. Tredje steget. Medbestämmande. 11 21. Ökad arbetstillfredsställelse. Lättare jobba i ett företag om det finns ekonomisk samarbete. Alla som arbetar kan få lika rättigheter. En man en röst, som i politiken. 5 22. Ökad jämlikhet. Solidariska lönepolitiken lättare genomföra. Ger jämnare löneläge. 104 23. Ökad rättvisa. Fel att enskilda personer tar vinsterna. Vinsterna kommer ej arbetarna/löntagarna/de anställda till godo nu. 24. Är förenligt med blandekonomin/demokratiska fri- och rättigheter. Bra kompromiss. Avvägt förslag. 3 25. Leder till socialism. Socialisering. Bättre än förstatligande. Gillessocialism ej statssocialism. 1 26. Kompetens hos de som tar över. Fungerar dåligt idag. Kommer att fungera bra. 2 27. Partitaktiska argument. ÖVRIGA ARGUMENT FÖR 19 28. Övriga argument för "allt är bra - intet är dåligt" 29. Lagom - argument (som ej går att koda under 01-25). EKONOMI - NÄRINGSLIV - SYSSELSÄTTNING 27 31. Ekonomi - näringsliv - sysselsättning 54 32. Ger inga pengar till investeringar, utveckling, aktieägarna har själva råd med investeringar. Löntagarna/arbetarna/de anställda skall inte avstå av lönen för riskvilligt kapital. 1 33. Enskilda företag behöver/kan inte låna pengar av fonderna/behöver ej få krediter. 5 34. De internationella/multinationella företagen flyr landet. Vår internationella konkurrenskraft minskar. Kapitalflykt från Sverige. 7 35. Löntagarfonder hotar jobben. Sysselsättningen minskar. Färre jobb. 7 36. Måste finnas vinster till kapitalägare annars kommer ingen att köpa aktier. 30 37. Bättre att arbetare/löntagare får högre lön/mer pengar direkt. Ger inte arbetarna några ekonomiska fördelar. INFLYTANDE - MAKT 2 39. Inflytande - makt 13 40. För mycket inflytande/makt för de anställda/arbetarna/löntagarna. 379 41. För mycket inflytande/makt för facket. Dåligt att det styrs av facket/fackpampar/ombudsmän. Förmynderi. 12 42. Alltför mycket inflytande/makt för staten/samhället. Vi har tillräckligt/för mycket samhällsstyrning nu. Leder till planhushållning om staten/samhället får mer inflytande/makt. 64 43. Företagare/aktieägare/kapitalägare skall själva bestämma över företagen (och arbetarna/löntagarna/de anställda). Begränsar inte/det begränsar den fria företagsamhetens rätt att bestämma. - Missgynnar fri företagsamhet. 45 44. Centraliserar ägandet och/eller makten. Leder till maktkoncentration. 45. Svårare för staten/samhället att gripa in om facket äger. Stat/samhälle står mot facket (och kapitalägarna). 13 46. Inte bra att facket blir arbetsgivare. IDEOLOGISKA - DEMOKRATISKA ARGUMENT 1 49. Ideologiska - demokratiska argument 4 50. Minskad/ingen ekonomisk demokrati. Diktatur, ej medbestämmande 15 51. Minskad arbetstillfredsställelse. Svårare jobba i ett företag om alla skall vara med och bestämma (alla får lika möjligheter). Någon måste fatta beslut. Anarki. 52. Ojämlikhet. Ingen lön efter prestation. Det går för långt med jämlikhet. 64 53. Minskad/ingen rättvisa. Vinsterna skall gå till de som satsat pengar/kapital. Vem vill bygga upp ett företag för att förlora det? 19 54. Är ej förenligt med blandekonomi/fri ekonomi/demokratiska fri och rättigheter dålig kompromiss. 64 55. Leder till socialism. Socialisering. Kommunism. 2 56. Leder ej till socialism. 3 57. Inget verkligt förslag, ytterligare ett sätt att göra arbetaren till offer/slav för kapitalisterna/kapitalismen. ÖVRIGA ARGUMENT MOT 37 58. Övriga argument mot/"allt är dåligt - inget är bra" 3 59. Ej lagom - argument (för mycket/för litet som ej går att koda under 31-57 eller 66-91). 19 60. Har ej tillräcklig information/upplysning. 62 61. Inkompetens hos de som ska få makten. Kommer ej att fungera. Fungerar bra. 2 62. Partitaktiska argument. UTFORMNINGSARGUMENT - FÖRBEHÅLLSARGUMENT 3 66. För enskild utdelning till arbetarna/löntagarna/de anställda 67. Mot enskild utdelning till arbetarna/löntagarna/de anställda 68. För utdelning till facket/löntagarna gemensamt/kollektivt 69. Mot utdelning till facket/löntagarna gemensamt/kollektivt 9 70. För andelar/aktier till löntagarna enskilt. För individuella andelar 71. Mot andelar/aktier till löntagarna enskilt. Mot individuella andelar 72. För andelar/aktier till löntagarnas organisationer/facket kollektivt/gemensamt 8 73. Mot andelar/aktier till löntagarnas organisationer/facket kollektivt/gemensamt 8 74. För enskilt ägande/individuellt ägande (allmänt) 75. Mot enskilt ägande/individuellt ägande (allmänt) 76. För kollektivt ägande genom facket/genom löntagarnas organisationer/gemensamt 3 77. Mot kollektivt ägande genom facket/genom löntagarnas organisationer/gemensamt 78. För en fond för varje enskild bransch centralt. För endast en fond i hela landet 1 79. Mot en fond för varje enskild bransch centralt. Mot endast en fond i hela landet 80. För regionala fonder. För regionalt uppbyggda branschfonder. 81. Mot regionala fonder. Mot regionalt uppbyggda branschfonder. 82. För lokalt/regionalt inslag i centrala fonder där regionen och de som arbetar lokalt är representerade 83. Mot lokalt/regionalt inslag i centrala fonder där regionen och de som arbetar lokalt är representerade 84. För avvägning fack lokalt/fack centralt. Blandning central/lokal maktstyrning 85. Mot avvägning fack lokalt/fack centralt. Mot blanding central/lokal maktstyrning 86. För samhällsfonder som tillförs kapital genom skatt på bolagsvinster och kapital 87. Mot samhällsfonder som tillförs kapital genom skatt på bolagsvinster och kapital 1 88. För avvägning fackligt/enskilt inflytande. Blandning fackligt och enskilt inflytande/maktstyrning 89. Mot avvägning fackligt/enskilt inflytande. Mot blandning fackligt och enskilt inflytande/maktstyrning 4 90. För avvägning kapitalägarnas/de anställdas inflytande/makt 2 91. Mot avvägning kapitalägarnas/de anställdas inflytande/makt 5 92. Övriga argument om utformningen - för 2 93. Övriga argument om utformningen - mot 156 95. Vet inte/vill ej svara 931 00. Frågan ej tillämplig 229 96. Frågan ej ställd, förkortat formulär/Uppgift saknas 853 99. Bortfall
VAR 173 V79173 FOND:SKÄL 2 20C Loc 350 width 2 MD= 0 or GE 96 F.20C(2). Viktigaste skälet för/emot löntagarfonder, 2 <Se F.20C för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 172 01. Argument för löntagarfonder . . 93. Övriga argument om utformningen - mot 2243 00. Frågan ej tillämplig 229 96. Frågan ej ställd, förkortat formulär/Uppgift saknas 853 99. Bortfall Kod: 0 1 2 4 5 6 7 8 10 Frek: 2243 1 18 8 13 2 3 3 50 Kod: 11 13 14 20 21 22 23 24 26 Frek: 1 2 5 16 6 1 13 1 1 Kod: 31 32 34 35 36 37 40 41 42 Frek: 9 14 4 5 3 22 9 29 4 Kod: 43 44 45 46 50 51 53 54 55 Frek: 19 36 3 6 2 3 17 12 14 Kod: 57 58 59 60 61 62 66 69 70 Frek: 3 2 1 4 36 2 1 1 11 Kod: 73 74 75 77 93 96 99 Frek: 1 10 2 2 2 229 853
VAR 174 V79174 FOND:SKÄL 3 20C Loc 352 width 2 MD= 0 or GE 96 F.20C(3). Viktigaste skälet för/emot löntagarfonder, 3 <Se F.20C för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 172 01. Argument för löntagarfonder . . 93. Övriga argument om utformningen - mot 2625 00. Frågan ej tillämplig 229 96. Frågan ej ställd, förkortat formulär/Uppgift saknas 853 99. Bortfall Kod: 0 1 2 5 7 8 10 23 31 Frek: 2625 1 4 1 2 1 4 2 1 Kod: 32 34 41 43 44 50 51 53 54 Frek: 1 1 4 9 2 2 2 5 4 Kod: 58 61 88 90 91 96 99 Frek: 1 1 1 1 1 229 853
VAR 175 V79175 FOND:SKÄL 4 20C Loc 354 width 2 MD= 0 or GE 96 F.20C(4). Viktigaste skälet för/emot löntagarfonder, 4 <Se F.20C för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 172 01. Argument för löntagarfonder . . 93. Övriga argument om utformningen - mot 2673 00. Frågan ej tillämplig 229 96. Frågan ej ställd, förkortat formulär/Uppgift saknas 853 99. Bortfall Kod: 0 37 42 46 96 99 Frek: 2673 1 1 1 229 853
VAR 176 V79176 FOND:SKÄL 5 20C Loc 356 width 2 MD= 0 or GE 96 F.20C(5). Viktigaste skälet för/emot löntagarfonder, 5 <Se F.20C för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 172 01. Argument för löntagarfonder . . 93. Övriga argument om utformningen - mot 2676 00. Frågan ej tillämplig 229 96. Frågan ej ställd, förkortat formulär/Uppgift saknas 853 99. Bortfall Kod: 0 96 99 Frek: 2676 229 853
VAR 177 V79177 VAL:FONDERNA 21 Loc 358 width 1 MD=6 or GE 9 F.21. Hur viktig är frågan om löntagarfonder för Ert val av parti vid årets riksdagsval? (VISA SVARSKORT) FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR. 230 1. En av de absolut viktigaste frågorna 703 2. Ganska viktig fråga 876 3. Inte särskilt viktig fråga 761 4. Inte alls viktig fråga 113 8. Vet inte/vill ej svara 222 6. Frågan ej ställd, förkortat formulär/Uppgift saknas 853 9. Bortfall
VAR 178 V79178 FONDER:SKILLN 22A Loc 359 width 1 MD=6 or GE 9 F.22A. Har Ni märkt någon skillnad mellan partiernas åsikter när det gäller frågan om löntagarfonder i Sverige? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR. 2030 1. Ja, skillnad 274 5. Nej, ingen skilland 373 8. Vet inte/vill ej svara 228 6. Frågan ej ställd, förkortat formulär/Uppgift saknas 853 9. Bortfall
VAR 179 V79179 FOND:PARTI FÖR 22 Loc 360 width 2 MD= 0 or GE 96 F.22B. (SKILLNAD) Vilket eller vilka partier tycker Ni är för att införa löntagarfonder kontrollerade av de anställda genom de fackliga organisationerna? (TILLÄGGSFRÅGA:) Är det något mer parti som är för att införa löntagarfonder? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR. ETT PARTI NÄMNT 7 11. Vänsterpartiet kommunisterna 756 12. Socialdemokraterna 1 13. Centerpartiet 1 14. Folkpartiet 3 15. Moderata samlingspartiet TVÅ RIKSDAGSPARTIER NÄMNDA 1061 20. VPK/S 2 21. VPK/S 2 22. VPK/Fp 5 24. S/C 26 25. S/Fp 2 26. S/M 1 27. C/Fp 1 28. C/M TRE RIKSDAGSPARTIER NÄMNDA 12 30. VPK/S/C 33 31. VPK/S/Fp 1 33. VPK/C/Fp 20 36. S/C/Fp 1 39. C/Fp/M FYRA RIKSDAGSPARTIER NÄMNDA 28 40. VPK/S/C/Fp FEM PARTIER NÄMNDA 1 50. VPK/S/C/Fp/M POLITISKA RIKTNINGAR, GRUPPREFERENSER 4 62. Socialistisk 1 63. Vänster, vänstervridet, vänstervinklad, vänsterpartierna 1 75. Politiskt neutral, olika partier olika gånger; vridet åt båda hållen, alla partier gynnas/behandlas lika 4 85. Inget parti 55 88. Vet inte/vill ej svara 649 00. Frågan ej tillämplig 227 96. Frågan ej ställd, förkortat formulär/Uppgift saknas 853 99. Bortfall
VAR 180 V79180 FOND:PARTI MOT 22 Loc 362 width 2 MD= 0 or GE 96 F.22C. (SKILLNAD) Vilket eller vilka partier tycker Ni är emot att införa löntagarfonder kontrollerade av de anställda genom de fackliga organisationerna? (TILLÄGGSFRÅGA:) Är det något mer parti som är emot att införa löntagarfonder? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR. Ett PARTI NÄMNT 4 11. Vänsterpartiet kommunisterna 2 12. Socialdemokraterna 14 13. Centerpartiet 4 14. Folkpartiet 682 15. Moderata samlingspartiet TVÅ RIKSDAGSPARTIER NÄMNDA 5 23. VPK/M 1 25. S/Fp 7 27. C/Fp 171 28. C/M 100 29. Fp/M TRE RIKSDAGSPARTIER NÄMNDA 1 34. VPK/C/M 775 39. C/Fp/M FYRA RIKSDAGSPARTIER NÄMNDA 22 42. VPK/C/Fp/M 2 43. S/C/Fp/M ÖVRIGA PARTIKOMBINATIONER 7 55. C/Fp/M/KDS GRUPPREFERENSER 3 67. Höger, högervriden, högervinklad, högerpartierna 93 73. Borgerlig, de borgerliga partierna, de icke-socialistiska partierna 1 75. Politiskt neutral, olika partier olika gånger; vridet åt båda hållen, alla partier gynnas/behandlas lika 1 81. Alla (riksdags)partier 7 85. Inget parti 127 88. Vet inte/vill ej svara 649 00. Frågan ej tillämplig 227 96. Frågan ej ställd, förkortat formulär/Uppgift saknas 853 99. Bortfall
VAR 181 V79181 STATLIG KONTR 23A Loc 364 width 1 MD=6 or GE 9 F.23A. Vi har ställt samman några åsikter som brukar förekomma i den politiska diskussionen. (VISA SVARSKORT) Får jag be Er säga vilken inställning Ni har till var och en av de här åsikterna. Välj ett av svaren i rutan till vänster i häftet . F.23A(1). De ledande i bankerna och industrin får alldeles för mycket inflytande, om inte samhället har möjlighet att kontrollera det privata näringslivet. FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR. 689 1. Instämmer helt 958 2. Instämmer i stort sett 495 3. I stort sett motsatt åsikt 201 4. Helt motsatt åsikt 333 8. Vet inte/vill ej svara 229 6. Frågan ej ställd, förkortat formulär/Uppgift saknas 853 9. Bortfall
VAR 182 V79182 SOC REFORMER 23A Loc 365 width 1 MD=6 or GE 9 F.23A(2). Det har gått så långt med sociala reformer här i landet att staten i fortsättningen hellre borde minska än öka bidrag och stöd åt medborgarna. <Se F.23A för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR. 850 1. Instämmer helt 944 2. Instämmer i stort sett 465 3. I stort sett motsatt åsikt 258 4. Helt motsatt åsikt 157 8. Vet inte/vill ej svara 231 6. Frågan ej ställd, förkortat formulär/Uppgift saknas 853 9. Bortfall
VAR 183 V79183 ENDAST RÖSTER 23B Loc 366 width 1 MD=6 or GE 9 F.23B. Vi har också ställt samman några åsikter om partier och politik, som man ibland hör att folk har. De är rätt kritiska. Jag läser upp en sådan åsikt i sänder och ber Er välja ett av svaren på vänstersidan i häftet. (VISA SVARSKORT) Instämmer Ni med åsikten eller tycker Ni den är felaktig? F.23B(1). Partierna är bara intresserade av folks röster men inte av deras åsikter. FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR. 640 1. Instämmer helt 1046 2. Instämmer i stort sett 682 3. I stort sett motsatt åsikt 189 4. Helt motsatt åsikt 123 8. Vet inte/vill ej svara 225 6. Frågan ej ställd, förkortat formulär/Uppgift saknas 853 9. Bortfall
VAR 184 V79184 VALLÖFTEN 23B Loc 367 width 1 MD=6 or GE 9 F.23B(2). Man kan aldrig lita på att något av partierna tänker hålla sina löften. <Se F.23B för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR. 836 1. Instämmer helt 1148 2. Instämmer i stort sett 520 3. I stort sett motsatt åsikt 105 4. Helt motsatt åsikt 71 8. Vet inte/vill ej svara 225 6. Frågan ej ställd, förkortat formulär/Uppgift saknas 853 9. Bortfall
VAR 185 V79185 RD-MÄN HÄNSYN 23B Loc 368 width 1 MD=6 or GE 9 F.23B(3). De som sitter i riksdagen och beslutar tar inte mycket hänsyn till vad vanligt folk tycker och tänker. <Se F.23B för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR. 675 1. Instämmer helt 1015 2. Instämmer i stort sett 720 3. I stort sett motsatt åsikt 135 4. Helt motsatt åsikt 134 8. Vet inte/vill ej svara 226 6. Frågan ej ställd, förkortat formulär/Uppgift saknas 853 9. Bortfall
VAR 186 V79186 DISK BEKANTA 24A Loc 369 width 1 MD=6 or GE 9 F.24A. Hur ofta brukar det förekomma att det diskuteras politik bland Era bekanta utanför familjen? Brukar det förekomma: ofta eller bara vid något enstaka tillfälle eller inte alls? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR. 654 1. Ofta 1658 2. Bara vid något enstaka tillfälle 357 3. Inte alls 9 8. Vet inte/vill ej svara 227 6. Frågan ej ställd, förkortat formulär/Uppgift saknas 853 9. Bortfall
VAR 187 V79187 INTRESSE DISK 24B Loc 370 width 1 MD=6 or GE 9 F.24B. Hur brukar Ni själv göra om Ni är med i ett sällskap där samtalet kommer in på politik? Vilken av de här beskrivningarna tycker Ni passar bäst in på Er själv? (VISA SVARSKORT) FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR. 143 1. Jag brukar inte bry mig om att lyssna på när folk börjar prata politik 592 2. Jag brukar nog lyssna, men jag lägger mig aldrig i diskussionen 1026 3. Det händer ibland, men inte så ofta, att jag säger ifrån vad jag själv tycker 907 4. Jag brukar för det mesta vara med i diskussionen och säga min åsikt 9 8. Vet inte/vill ej svara 228 6. Frågan ej ställd, förkortat formulär/Uppgift saknas 853 9. Bortfall
VAR 188 V79188 PARTILEDARDEB 24C Loc 371 width 1 MD=6 or GE 9 F.24C/BF. I vilken utsträckning hade Ni tillfälle att se de program som TV sände inför valet i år? Såg Ni den avslutande partiledardebatten i TV fredagen före valet den 16 september? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR. UP i etapp A fick frågan i brevformuläret efter valet. 882 1. Ja, såg hela partiledardebatten 1021 2. Ja, såg en del av partiledardebatten 727 5. Nej, såg inte partiledardebatten 34 8. Vet inte/vill ej svara 241 6. Frågan ej ställd, förkortat formulär/Uppgift saknas 853 9. Bortfall
VAR 189 V79189 PARTILEDUTFR 24D Loc 372 width 1 MD=6 or GE 9 F.24D/BF. Hur många av partiledarutfrågningarna i TV såg Ni? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR. UP i etapp A fick frågan i brevformuläret efter valet. 493 1. Såg ingen av partiledarutfrågningarna 1000 2. Såg 1-2 av partiledarfrågningarna 1127 3. Såg 3 eller flera av partiledarfrågningarna 45 8. Vet inte/vill ej svara 240 6. Frågan ej ställd, förkortat formulär/Uppgift saknas 853 9. Bortfall
VAR 190 V79190 PARTIANHÄNGARE 25 Loc 373 width 1 MD=6 or GE 9 F.25A. Många känner sig som anhängare av ett bestämt parti. Men det finns ju också många som inte har någon sådan inställning till något av partierna. Brukar Ni själv betrakta Er som t ex folkpartist eller socialdemokrat eller moderat eller centerpartist eller kommunist? Eller har Ni inte någon sådan inställning till något av partierna? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR 1678 1. Ja, betraktar sig som anhängare av ett bestämt parti 112 3. Vet inte/tveksam 1017 5. Nej, betraktar sig inte som anhängare av något parti 14 8. Vet inte/vill ej svara 84 6. Frågan ej ställd, förkortat formulär/Uppgift saknas 853 9. Bortfall
VAR 191 V79191 PARTIPREFERENS 25 Loc 374 width 2 MD= 0 or GE 96 F.25B. (PARTIANHÄNGARE) Vilket parti tycker Ni bäst om? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR 79 11. Vänsterpartiet kommunisterna 1 12. Kommunistiska partiet marxist-leninisterna 2 13. Sveriges kommunistiska parti 1 14. Kommunistiska arbetareförbundet 1 15. VPK, APK, KPMLr, SKP, KAF 1 16. Arbetarepartiet kommunisterna 909 22. Socialdemokraterna 262 33. Centerpartiet 111 44. Folkpartiet 265 55. Moderata samlingspartiet 16 66. Kristen demokratisk samling 1 71. M+Fp+C eller M+Fp+C+KDS 1 73. Lokal borgerlig valsedelsbeteckning för obestämd partikombinationen 1 82. Skånepartiet 27 88. Vet inte/vill ej svara 1143 00. Frågan ej tillämplig 84 96. Frågan ej ställd, förkortat formulär/Uppgift saknas 853 99. Bortfall
VAR 192 V79192 PARTIIDENT 25C Loc 376 width 1 MD=0 or GE 8 F.25C. (ANGETT BÄSTA PARTI) En del är ju starkt övertygade anhängare av sitt parti. Andra är inte så starkt övertygade. Hör Ni själv till de starkt övertygade anhängarna av Ert parti? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR 947 1. Ja, starkt övertygad 553 5. Nej, inte starkt övertygad 7 6. Vet inte/vill ej svara 1170 0. Frågan ej tillämplig 228 8. Frågan ej ställd, förkortat formulär/Uppgift saknas 853 9. Bortfall
VAR 193 V79193 NÄRMASTE PARTI 25 Loc 377 width 2 MD= 0 or GE 96 F.25D. (EJ PARTIANHÄNGARE) Är det något parti som Ni ändå tycker Er stå närmare än de andra partierna? (Vilket parti?) FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR 60 11. Vänsterpartiet kommunisterna 1 12. Kommunistiska partiet marxist-leninisterna 3 13. Sveriges kommunistiska parti 1 14. Kommunistiska arbetareförbundet 255 22. Socialdemokraterna 1 23. S+ något kommunistiskt parti 174 33. Centerpartiet 156 44. Folkpartiet 201 55. Moderata samlingspartiet 21 66. Kristen demokratisk samling 8 71. M+Fp+C eller M+Fp+C+KDS; även: "borgerliga partier" eller "borgerlig parti" utan närmare specificering; undantag: trepartikombination som förs till kod 73 6 72. Fp+C samt "mittenpartierna" och annan valsedelsbeteckning för samverkan mellan dessa två partier 2 73. Lokal borgerlig valsedelbeteckning för obestämd partikombinatio: även: borgerlig valsedelsbeteckning för partikombinationen M+C+Fp i kommunalval 3 76. M+C 1 82. Skånepartiet 1 84. Nya partiet 249 88. Vet inte/vill ej svara 1678 00. Frågan ej tillämplig 84 96. Frågan ej ställd, förkortat formulär/Uppgift saknas 853 99. Bortfall
VAR 194 V79194 ANDRA PARTI 26A Loc 379 width 2 MD= 0 or GE 96 F.26A. (ANGETT BÄSTA/NÄRMASTE PARTI) Vilket parti tycker Ni näst bäst om? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXYREMT FÖRKORTAT FORMULÄR 409 11. Vänsterpartiet kommunisterna 3 12. Kommunistiska partiet marxist-leninisterna 2 13. Sveriges kommunistiska parti 1 16. Arbetarepartiet kommunisterna 253 22. Socialdemokraterna 1 25. S+Fp 472 33. Centerpartiet 731 44. Folkpartiet 262 55. Moderata samlingspartiet 19 66. Kristen demokratisk samling 2 71. M+Fp+C eller M+Fp+C+KDS; även: "borgerliga partier" eller "borgerligt parti" utan närmare specificering; undantag: trepartikombination som förs till kod 73 4 72. Fp+C samt "mittenpartierna" och annan valsedelsbeteckning för samverkan mellan dessa två partier 2 73. Lokal borgerlig valsedelsbeteckning för obestämd partikombination: även: borgerlig valsedelsbeteckning för partikombinationen M+C+Fp i kommunalval 4 77. M+Fp 1 82. Skånepartiet 1 83. Hälso- och miljöpartiet 1 84. Nya Partiet 1 85. Centrumdemokraterna 4 87. "Annat parti" eller "annan politisk grupp", dvs valsedelsbeteckning, parti eller grupp som inte kan hänföras till någon av ovanstående koder 367 88. Vet inte/vill ej svara 276 00. Frågan ej tillämplig 89 96. Frågan ej ställd, förkortat formulär/Uppgift saknas 853 99. Bortfall
VAR 195 V79195 SÄMSTA PARTI 26B Loc 381 width 2 MD=96 or GE 99 F.26B. Vilket parti tycker Ni sämst om? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR 1014 11. Vänsterpartiet kommunisterna 8 12. Kommunistiska partiet marxist-leninisterna 4 13. Sveriges kommunistiska parti 1 15. VPK, APK, KPMLr, SKP, KAF (även: KFML samt Kommunisterna utan ytterligare specifikation) 5 16. Arbetarepartiet kommunisterna 230 22. Socialdemokraterna 4 23. S+ något kommunistiskt parti 133 33. Centerpartiet 43 44. Folkpartiet 969 55. Moderata samlingspartiet 6 56. M+kommunistiskt parti 1 58. M+S 44 66. Kristen demokratisk samling 2 71. M+Fp+C eller M+Fp+C+KDS; även: "borgerliga partier" eller "borgerligt parti" utan närmare specificering; undantag: trepartikombination som förs till kod 73 1 76. M+C 1 77. M+Fp 2 83. Hälso- och miljöpartiet 2 87. "Annat parti" eller annan politisk grupp" dvs valsedelsbeteckning, parti eller grupp som inte kan hänföras till någon av ovanstående koder 351 88. Vet inte/vill ej svara 84 96. Frågan ej ställd, förkortat formulär/Uppgift saknas 853 99. Bortfall
VAR 196 V79196 VH-SKALA: FP 27A Loc 383 width 2 MD=96 or GE 99 F.27A. Man brukar ju ibland tänka sig att partierna kan ordnas från vänster till höger efter politisk ställning. På det här kortet finns ett slags skala. Jag skulle vilja att Ni placerade de politiska partierna på skalan. Ju mer till vänster Ni tycker ett parti står desto lägre siffra väljer Ni. Och ju mer till höger Ni tycker ett parti står desto högre siffra väljer Ni. F.27A(1). Vi börjar med Folkpartiet. Var någonstans på skalan skulle Ni vilja placera: Folkpartiet FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR. 3 00. Långt till vänster 4 01. 17 02. 47 03. 198 04. 698 05. Varken vänster eller höger 684 06. 534 07. 288 08. 56 09. 20 10. Långt till höger 132 88. Vet inte/vill ej svara 224 96. Frågan ej ställd, förkortat formulär/Uppgift saknas 853 99. Bortfall
VAR 197 V79197 VH-SKALA: S 27A Loc 385 width 2 MD=96 or GE 99 F.27A(2). Var någonstans på skalan skulle Ni vilja placera: Socialdemokraterna <Se F.27A för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR. 94 00. Långt till vänster 308 01. 646 02. 770 03. 467 04. 185 05. Varken vänster eller höger 35 06. 20 07. 17 08. 5 09. 12 10. Långt till höger 122 88. Vet inte/vill ej svara 224 96. Frågan ej ställd, förkortat formulär/Uppgift saknas 853 99. Bortfall
VAR 198 V79198 VH-SKALA: M 27A Loc 387 width 2 MD=96 or GE 99 F.27A(3). Var någonstans på skalan skulle Ni vilja placera: Moderaterna <Se F.27A för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR. 10 00. Långt till vänster 4 01. 8 02. 7 03. 24 04. 73 05. Varken vänster eller höger 90 06. 185 07. 412 08. 455 09. 1293 10. Långt till höger 120 88. Vet inte/vill ej svara 224 96. Frågan ej ställd, förkortat formulär/Uppgift saknas 853 99. Bortfall
VAR 199 V79199 VH-SKALA: VPK 27A Loc 389 width 2 MD=96 or GE 99 F.27A(4). Var någonstans på skalan skulle Ni vilja placera: Vänsterpartiet kommunisterna <Se F.27A för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR. 1144 00. Långt till vänster 832 01. 338 02. 130 03. 63 04. 28 05. Varken vänster eller höger 6 06. 8 07. 5 08. 3 09. 3 10. Långt till höger 121 88. Vet inte/vill ej svara 224 96. Frågan ej ställd, förkortat formulär/Uppgift saknas 853 99. Bortfall
VAR 200 V79200 VH-SKALA: C 27A Loc 391 width 2 MD=96 or GE 99 F.27A(5). Var någonstans på skalan skulle Ni vilja placera: Centerpartiet <Se F.27A för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR. 3 00. Långt till vänster 9 01. 11 02. 55 03. 120 04. 656 05. Varken vänster eller höger 680 06. 590 07. 291 08. 103 09. 35 10. Långt till höger 128 88. Vet inte/vill ej svara 224 96. Frågan ej ställd, förkortat formulär/Uppgift saknas 853 99. Bortfall
VAR 201 V79102 VH-SKALA: UP 27B Loc 393 width 2 MD=96 or GE 99 F.27B. Var någonstans på skalan skulle Ni vilja placera Er själv? <Se F.27A för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR. 71 00. Långt till vänster 121 01. 225 02. 260 03. 303 04. 725 05. Varken vänster eller höger 233 06. 263 07. 204 08. 87 09. 56 10. Långt till höger 125 88. Vet inte/vill ej svara 232 96. Fågan ej ställd, förkortat formulär/Uppgift saknas 853 99. Bortfall
VAR 202 V79202 TÄNKER RÖSTA 28A Loc 395 width 1 MD=0 or GE 9 F.I:28A. Tänker Ni rösta vid valet i år? FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP A 1161 1. Ja 53 3. Kanske/vet inte säkert 23 5. Nej 3 8. Vet inte/vill ej svara 1665 0. Frågan ej tillämplig 853 9. Bortfall
VAR 203 V79203 PARTI (FÖRE) 29A Loc 396 width 2 MD= 0 or GE 96 F.I:29A. (TÄNKER RÖSTA) Vilket parti tänker Ni rösta på i riksdagsvalet? FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP A 36 11. Vänsterpartiet kommunisterna 3 13. Sveriges kommunistiska parti 1 16. Arbetarepartiet kommunisterna 468 22. Socialdemokraterna 160 33. Centerpartiet 105 44. Folkpartiet 175 55. Moderata samlingspartiet 10 66. Kristen demokratisk samling 6 84. Rösta blankt 197 88. Har inte bestämt sig; även: vet inte/vägrar svara 1742 00. Frågan ej tillämplig 2 96. Uppgift saknas 853 99. Bortfall
VAR 204 V79204 MÖJLIGT PARTI 29B Loc 398 width 2 MD= 0 or GE 96 F.I:29B. (TÄNKER INTE RÖSTA) Om Ni skulle rösta, vilket parti skulle Ni i så fall rösta på? FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP A 4 11. Vänsterpartiet kommunisterna 1 13. Sveriges kommunistiska parti 11 22. Socialdemokraterna 10 33. Centerpartiet 2 44. Folkpartiet 2 55. Moderaterna 1 66. Kristen demokratisk samling 1 82. Skånepartiet 7 85. Tänker inte rösta 38 88. Har inte bestämt sig; även: vet inte/vägrar svara 2826 00. Frågan ej tillämplig 2 96. Uppgift saknas 853 99. Bortfall
VAR 205 V79205 TVÅ PARTIER 29C Loc 400 width 2 MD= 0 or GE 96 F.I:29C. Kan Ni möjligen nämna två partier som Ni tycker är bättre än de andra, så att Ni skulle kunna tänka Er att rösta på något av dem? (vilka partier är det?) FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP A ETT PARTI NÄMNT 1 11. Vänsterpartiet kommunisterna 3 12. Socialdemokraterna 2 14. Folkpartiet 2 15. Moderata samlingspartiet 1 16. Kristen demokratisk samling TVÅ RIKSDAGSPARTIER NÄMNDA 10 20. VPK/S 2 21. VPK/C 1 22. VPK/Fp 3 23. VPK/M 22 24. S/C 25 25. S/Fp 10 26. S/M 29 27. C/Fp 19 28. C/M 30 29. Fp/M TRE RIKSDAGSPARTIER NÄMNDA 1 31. VPK/S/Fp ÖVRIGA PARTIKOMBINATIONER 3 52. C/KDS POLITISKA RIKTINGAR, GRUPPREFERENSER 2 73. Borgerlig, de borgerliga partierna, de icke-socialistiska partierna 1 81. Alla (riksdags)partier 47 85. Inget parti 25 88. Vet inte/vill ej svara 2660 00. Frågan ej tillämplig 6 96. Uppgift saknas 853 99. Bortfall
VAR 206 V79206 RÖSTADE 1979 28 Loc 402 width 1 MD=0 or GE 9 F.28. Röstade Ni vid årets val? FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP B 1582 1. Ja 9 3. Ja, men inte i alla valen 74 5. Nej, röstade inte 1240 0. Frågan ej tillämplig 853 9. Bortfall
VAR 207 V79207 PARTI 1979R 29A Loc 403 width 2 MD= 0 or GE 99 F.29A. (RÖSTADE I RIKSDAGSVALET) Vi hade ju flera val samtidigt i år. Vilket parti röstade Ni på i riksdagsvalet? 140 11. Vänsterpartiet kommunisterna 1 12. Kommunistiska partiet marxist-leninisterna 4 13. Sveriges kommunistiska parti 1 16. Arbetarepartiet kommunisterna 1192 22. Socialdemokraterna 444 33. Centerpartiet 294 44. Folkpartiet 528 55. Moderata samlingspartiet 42 66. Kristen demokratisk samling 2 71. Borgerligt parti utan närmare specificering 1 82. Skånepartiet 2 83. Hälso- och miljöpartiet 1 84. Nya partiet 1 87. Annat parti eller annan politisk grupp, dvs valsedelsbeteckning, parti eller grupp som inte kan hänföras till någon av ovanstående koder 27 89. Röstade blankt 89 98. Vet inte/vill ej svara 136 00. Frågan ej tillämplig 853 99. Bortfall
VAR 208 V79208 PARTI 1979K 29B Loc 405 width 2 MD= 0 or GE 99 F.29B. (RÖSTADE I KOMMUNFULLMÄKTIGEVALET) Vilket parti röstade Ni på i valet till kommunfullmäktigevalet? 141 11. Vänsterpartiet kommunisterna 2 12. Kommunistiska partiet marxist-leninisterna 6 13. Sveriges kommunistiska parti 1 16. Arbetarepartiet kommunisterna 1164 22. Socialdemokraterna 436 33. Centerpartiet 286 44. Folkpartiet 496 55. Moderata samlingspartiet 63 66. Kristen demokratisk samling 2 71. Borgerligt parti utan närmare specificering 24 81. Kommunal valsedelsbeteckning eller kommunal politisk grupp, som inte kan förbindas med något riksparti och inte har karaktären av borgerlig samlingslista 1 82. Skånepartiet 4 83. Hälso- och miljöpartiet 1 84. Nya partiet 10 87. Annat parti eller annan politisk grupp, dvs valsedelsbeteckning, parti eller grupp som inte kan hänföras till någon av ovanstående koder 90 88. Vet inte/vill ej svara 22 89. Röstade blankt 156 00. Frågan ej tillämplig 853 99. Bortfall
VAR 209 V79209 PARTI 1979L 29C Loc 407 width 2 MD= 0 or GE 99 F.29C. (RÖSTADE I LANDSTINGSVALET) Vilket parti röstade Ni på i landstingsvalet? Anm. Frågan ej ställd till UP i Göteborg, Malmö eller på Gotland (har ej landstingsval) 130 11. Vänsterpartiet kommunisterna 5 13. Sveriges kommunistiska parti 1 16. Arbetarepartiet kommunisterna 1073 22. Socialdemokraterna 420 33. Centerpartiet 259 44. Folkpartiet 431 55. Moderata samlingspartiet 57 66. Kristen demokratisk samling 2 71. Borgerligt parti utan närmare specificering 4 81. Kommunal valsedelsbeteckning eller kommunal politisk grupp, som inte kan förbindas med något riksparti och inte har karaktären av borgerlig samlingslista 1 83. Hälso- och miljöpartiet 1 85. Centrumdemokraterna 136 88. Vet inte/vill ej svara 27 89. Röstade blankt som upplysning om röstningsätt 358 00. Frågan ej tillämplig 853 99. Bortfall
VAR 210 V79210 TID F BESLUT 29D Loc 409 width 1 MD=0 or GE 9 F.29D/BF. (RÖSTADE) När bestämde Ni Er för hur Ni skulle rösta i år? Var det under sista veckan före valet eller tidigare under hösten och sommaren eller visste Ni sedan länge hur Ni skulle rösta? Anm. UP i etapp A fick frågan i brevformuläret efter valet 392 1. Under sista veckan före valet 424 2. Tidigare under hösten och sommaren 1936 3. UP visste sedan länge hur UP skulle rösta 17 8. Vet inte/vill ej svara 136 0. Frågan ej tillämplig 853 9. Bortfall
VAR 211 V79211 MÖJLIGT PARTI 29E Loc 410 width 2 MD= 0 or GE 99 F.29E. (RÖSTADE INTE I NÅGOT VAL) Vilket parti skulle Ni ha röstat på, om Ni hade röstat? (OM TVEKSAM:) Vilket parti är det mest troligt att Ni skulle röstat på? FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP B 4 11. Vänsterpartiet kommunisterna 1 12. Kommunistiska partiet marxist-leninisterna 25 22. Socialdemokraterna 1 24. S+C 9 33. Centerpartiet 3 44. Folkpartiet 4 55. Moderaterna 1 72. Fp+C samt "mittenpartierna" och annan valsedelsbeteckning för samverkan mellan dessa två partier 1 73. Lokal borgerlig valsedelsbeteckning för obestämd partikombination: även: borgerlig valsedelsbeteckning för partikombinationen M+C+Fp i kommunalval 1 77. M+Fp 1 83. Hälso- och miljöpartiet 23 88. Vet inte/vill ej svara 2831 00. Frågan ej tillämplig 853 99. Bortfall
VAR 212 V79212 RÖSTADE 1976R 30A Loc 412 width 1 MD=0 or GE 9 F.30A. (FÖDD FÖRE 1958) Röstade Ni vid riksdagsvalet 1976? 2609 1. Ja 3 3. Minns inte säkert, men troligen 119 5. Nej, röstade inte 5 8. Vet inte/vill ej svara 169 0. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas 853 9. Bortfall
VAR 213 V79213 PARTI 1976R 30B Loc 413 width 2 MD= 0 or GE 98 F.30B. (RÖSTADE 1976) Vilket parti röstade Ni på vid valet 1976? 88 11. Vänsterpartiet kommunisterna 3 13. Sveriges kommunistiska parti 1 16. Arbetarepartiet kommunisterna 1140 22. Socialdemokraterna 598 33. Centerpartiet 291 44. Folkpartiet 340 55. Moderata samlingspartiet 23 66. Kristen demokratisk samling 4 71. M+Fp+C eller M+Fp+C+KDS: även: borgerliga partier eller borgerligt parti utan närmare specificering; undantag: trepartikombination som förs till kod 73 2 73. Lokal borgerlig valsedelsbeteckning för obestämd partikombination; även: borgerlig valsedelsbeteckning för partikombinationen M+C+Fp i kommunalval 2 83. Skånepartiet 1 87. Annat parti eller annan politisk grupp 114 88. Vet inte/vill ej svara 6 89. Röstade blankt 290 00. Frågan ej tillämplig 2 98. Uppgift saknas 853 99. Bortfall
VAR 214 V79214 RÖSTADE 1973R 31A Loc 415 width 2 MD= 0 or GE 96 F.31A. (FÖDD FÖRE 1954) Röstade Ni vid riksdagsvalet 1973? 2301 01. Ja 20 03. Minns inte säkert, men troligen 156 05. Nej, röstade inte/UP tror inte UP röstade 7 08. Vet inte/vill ej svara 378 00. Frågan ej tillämplig 43 96. Frågan ej ställd, förkortat formulär/Uppgift saknas 853 99. Bortfall
VAR 215 V79215 PARTI 1973R 31B Loc 417 width 2 MD= 0 or GE 96 F.31B. (RÖSTADE 1973) Vilket parti röstade Ni på vid riksdagsvalet 1973? 71 11. Vänsterpartiet kommunisterna 1 12. Kommunistiska partiet marxist-leninisterna 3 13. Sveriges kommunistiska parti 1124 22. Socialdemokraterna 436 33. Centerpartiet 270 44. Folkpartiet 250 55. Moderata samlingspartiet 17 66. Kristen demokratisk samling 2 71. M+Fp+C eller M+Fp+C+KDS; även: borgerliga partier eller borgerlig parti utan närmare specificering; undantag: trepartikombination som förs till kod 73 1 73. Lokal borgerlig valsedelsbeteckning för obestämd partikombination 143 88. Vet inte/vill ej svara 3 89. Röstade blankt 580 00. Frågan ej tillämplig 4 96. Uppgift saknas 853 99. Bortfall
VAR 216 V79216 FÖRVÄRVSARB 32A Loc 419 width 1 MD=6 or GE 9 F.32A. Har Ni förvärvsarbete? (OM JA:) Arbetar Ni heltid eller deltid? (OM NEJ:) Studerar Ni? 1442 1. Ja, heltid 470 2. Ja, deltid 26 3. Ja, men tillfälligt arbetslös 106 4. Nej, studerar 776 5. Nej, förvärvsarbetar inte 85 6. Frågan ej ställd, förkortat formulär/Uppgift saknas 853 9. Bortfall
VAR 217 V79217 FD FÖRVÄRVSARB 32 Loc 420 width 1 MD=0 or GE 6 F.32B. (FÖRVÄRVSARBETAR INTE/STUDERAR) Har Ni tidigare haft förvärvsarbete? (OM JA:) Arbetade Ni heltid eller deltid? 581 1. Ja, heltid 115 2. Ja, deltid 171 5. Nej, har aldrig haft förvärvsarbete 1932 0. Frågan ej tillämplig 106 6. Frågan ej ställd, förkortat formulär/Uppgift saknas 853 9. Bortfall
VAR 218 V79218 YRKESGRUPP 32C Loc 421 width 2 MD= 0 or GE 96 F.32C. Vilket yrke har/hade Ni? (TILLÄGGSFRÅGA:) Vilket slags arbete sysslar/sysslade Ni huvudsakligen med? F.32C(1). Yrkesgrupp FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR Socialgrupp I 01. Godsägare m fl 20 02. Större företagare och företagsledare vid större företag 81 03. Högre förvaltningspersonal i enskild tjänst 65 04. Tjänstemän av högre grad i allmän tjänst 19 05. Fria yrken tillhörande socialgrupp I 06. Hyresfastighetsägare (endast om detta är huvudyrke) 07. Övriga tillhörande socialgrupp I Socialgrupp II 111 10. Hemmansägare (inkl alla med yrkestitel "jordbrukare", "lantbrukare" el dyl) 2 11. Arrendatorer 24 13. Hantverkare (företagare) 38 14. Detaljhandlare (bl a yrkestiteln "köpman") 76 15. Verkmästare och förmän 337 16. Kontorspersonal (enskild tjänst); (även yrkestiteln "tjänsteman") 153 17. Handelsanställda (affärsbiträden) 271 18. Tjänstemän av lägre grad tillhörande socialgrupp II (allmän tjänst) 121 19. Folkskollärare m fl (klasslärare) 6 20. Fartygsbefäl (enskild tjänst) 13 21. Högre huslig tjänst 14 22. Fria yrken tillhörande socialgrupp II 83 23. Näringsidkare (dvs ej anställda personer) som icke förs till 13 eller 14 24. Övriga tillhörande socialgrupp II 25. Fiskare, som är egna företagare (äger båt/är delägare i båt) Socialgrupp III 3 30. Rättare och motsv förmän i lantbruk 33 32. Övriga jordbruksarbetare 4 33. Sjömän 34. Fiskare 23 35. Skogs- och flottningsarbete 904 36. "Andra arbetare" 68 37. Tjänstemän av lägre grad tillhörande socialgrupp III 176 38. Lägre huslig tjänst 39. Övriga tillhörande socialgrupp III 18 91. Studerande vid eftergymnasial skola/kurs 25 92. Övriga som är under utbildning (praktikanter förs till tillämplig yrkesgrupp) 6 94. Ej yrkesverksam, som nyligen avslutat utbildning (används bara om UP är född 1954 eller senare) samt helt nyexaminerade personer, som ej kan hänföras till avsett yrke 122 00. Frågan ej tillämplig 89 96. Frågan ej ställd, förkortat formulär/Uppgift saknas 853 99. Bortfall
VAR 219 V79219 YRKE 32C Loc 423 width 3 MD= 0 or GE 996 F.32C(2). UP:s yrke (kodens två första siffor anger yrkesområde och yrkesgrupp, den sista siffran anger yrkets status) <Se F.32C för fullständig frågetext> Anm. För en utförlig beskrivning av valundersökningens yrkesgruppskod se bilaga 9 i Holmberg-Nordlöf: Valundersökning 1979. Teknisk rapport. NATURVETENSKAPLIGT, TEKNISKT SAMT SOCIALVETENSKAPLIGT, HUMANISTISKT OCH KONSTNÄRLIGT ARBETE 17 011. Tekniskt, kemiskt och fysikaliskt arbete: företagare/företagsledare 3 014. Arkitekt- eller "egentligt ingenjörsarbete" såsom chef för enhet eller avdelning 89 015. Övrigt arkitekt-, "egentligt ingenjörs-" och forskningsarbete 59 016. Tekniker (närmast under ingenjörsnivå) 15 017. Biträdespersonal (rutinmäsigt tekniskt arbete såsom biträde åt ingenjör, tekniker el dylikt) 1 025. Kvalificerat farmakologiskt, hälsovårdsinspekterande arbete 49 026. "Sjukvårdstekniskt" arbete närmast under läkare/tandläkare/apotekare 21 027. Biträdespersonal med rutinmässigt "sjukvårdstekniskt" arbete och manuellt arbete 119 028. Biträdespersonal vid sjukvårdsanstalt 1 032. Innehavare av bilskola 1 034. Pedagogiskt arbete som innefattar chefskap för undervisningsanstalt eller enhet 38 035. Ämneslärare med akademisk eller motsvarande utbildning, lärare i postgymnasial utbildning 93 036. Klasslärare och övriga lärare 8 042. Litterärt och konstnärligt arbete: företagare (som själva deltar i konstnärlig verksamhet) 1 043. Utövare av konstnärligt etc yrke, som normalt inte är anställd men inte heller driver företag i vanlig mening 1 044. Litterär/konstnärlig yrkesutövare med ställning som chef/avdelningschef eller som konstnärlig ledare 7 045. Övriga med litterär/konstnärlig yrkesutövning 2 047. Rutinmässigt tekniskt (biträdes)arbete inom litterärt och konstnärligt arbete 1 056. Arbete på "teknikernivå" närmast under företagare/befattningstagare med kvalificerad biologisk utbildning 6 061. Företagare med kvalificerat medicinskt/psykologiskt arbete 10 065. Övriga med kvalificerat medicinskt/psykologiskt arbete 18 066. Socialvårdstjänsteman ("socialarbetare") vid sociala institutioner 5 075. Personalman i företag eller myndighet, som ansvarar för (avdelning för) personalfrågor 10 076. Personalman som är assistent eller kurator vid företag eller myndighet 2 081. Revisionsarbete, ekonomiskt-statistiskt utredningsarbete, rationaliseringsarbete: företagare med kvalificerad kompetens 1 084. Revisionsarbete, ekonomiskt-statistiskt utredningsarbete, rationaliseringsarbete: kvalificerat arbete såsom chef för enhet/avdelning eller i ledande befattning 16 085. Revisionsarbete, ekonomiskt-statistiskt utredningsarbete, rationaliseringsarbete: övriga med kvalificerat arbete 1 086. Programmerare 1 094. Domstolsjurister, åklagare, advokater, högre polistjänstemän: kvalificerat arbete med ledande befattning inom enhet/avdelning 6 095. Domstolsjurister, åklagare, advokater, högre polistjänstemän: övriga med kvalificerat arbete 4 114. Biskop, prost, kyrkoherde 3 115. Övriga präster i statskyrkan 7 116. Pastorer/predikanter i frikyrkosamfund/officer i frälsningsarmen 7 125. Journalister, programtjänstemän i radio/TV: övriga med arbete som inte har karaktären av (tekniskt) biträdesarbete 11 135. Forsknings- och kvalificerat beräkningsarbete, biblioteks-, arkiv- och museiarbete: övrigt arbete som fordrar vetenskaplig kompetens/akademisk utb. 4 136. Forsknings- och kvalificerat beräkningsarbete, biblioteks-, arkiv- och museiarbete: biträdes/assistentarbete, som erfordrar t ex viss teknisk utbildning (på "teknikernivå") eller motsvarande ADMINISTRATIVT ARBETE 2 154. Hälso- och sjukvård, socialvård, utbildning: administrativt arbete som chef för för förvaltningsmyndighet eller avdelning (byrå) inom myndighet 3 155. Hälso- och sjukvård, socialvård, utbildning: administrativt arbete närmast under avdelnings/byråchefsnivå 4 156. Hälso- och sjukvård, socialvård, utbildning: rutinmässigt administrativt arbete 2 164. Övrig förvaltning, affärsdrivande verk: administrativt arbete som chef för förvaltningsmyndighet eller avdelning (byrå) inom myndighet 13 165. Övrig förvaltning, affärsdrivande verk: administrativt arbete närmast under avdelnings/byråchefsnivå 20 166. Övrig förvaltning, affärsdrivande verk: rutinmässigt administrativt arbete 5 171. Enskilt näringsliv och organisationer: företagare som inte hör till annat yrkesområde; även företagsledare med självständig ledning av företag 19 174. Enskilt näringsliv och organisationer: administrativt arbete som chef för enhet eller avdelning inom (större) företag 12 175. Enskilt näringsliv och organisationer: kamrer KAMERALT OCH KONTORSTEKNISKT ARBETE 6 216. Bokförings- och kassaarbete: kvalificerat kontorsarbete; förmansfunktion; förrådsman 14 217. Bokförings- och kassaarbete: maskinskrivning och annat allmänt kontorsarbete 10 226. Stenografi- och maskinskrivningsarbete: kvalificerat kontorsarbete; förmansfunktion; förrådsman 132 227. Stenografi- och maskinskrivningsarbete: maskinskrivning och annat allmänt kontorsarbete 51 236. Annat kontorsarbete: kvalificerat kontorsarbete; förmansfunktion; förrådsman 35 237. Annat kontorsarbete: maskinskrivning och annat allmänt kontorsarbete KOMMERSIELLT ARBETE 3 311. Parti- och detaljhandelsföretagare: företagare/företagsledare med större handelsföretag och övriga företag i yrkesområdet 48 312. Parti- och detaljhandelsföretagare: företagare/företagsledare med mindre företag 3 314. Parti- och detaljhandelsföretagare: försäljnings/inköpsarbete som chef för större enhet/avdelning 5 326. Affärsbiträden m fl: arbetsledning som förman eller motsvarande i kommersiellt arbete 18 327. Affärsbiträden m fl: bokhandelsmedhjälpare, detaljhandelsförsäljare (agent) för kapitalvaror, bilförsäljare, demonstratör 120 328. Biträdesarbete i affär 5 336. Partiförsäljning genom kundbesök, agenturarbete: arbetsledning som förman eller motsvarande 1 341. Övrigt försäljningsarbete: företagare/företagsledare med större handelsföretag och övriga företag i yrkesområdet 1 342. Övrigt försäljningsarbete: företagare/företagsledare med mindre företag 8 344. Övrigt försäljningsarbete: försäljnings-, inköpsarbete som chef för större enhet/avdelning; även chef för marknadsföring/reklamavdelning 9 345. Övrigt försäljningsarbete: försäljnings-, inköps-, marknadsföringsarbete på nivå närmast under kategori 344 20 346. Övrigt försäljningsarbete: arbetsledning som förman eller motsvarande i kommersiellt arbete 1 348. Övrigt försäljningsarbete: biträdesarbete i affär LANTBRUKS-, SKOGS- OCH FISKERIARBETE 112 412. Lantbruks-, skogs- och trädgårdsledning: företagare/företagsledare 1 415. Lantbruks-, skogs- och trädgårdsledning: kvalificerat jordbruks-/skogsbefälsarbete 4 416. Lantbruks-, skogs- och trädgårdsledning: arbetsledare/tekniker 1 422. Jordbruks- och trädgårdsarbete, djurskötsel: företagare/företagsledare 1 425. Jordbruks- och trädgårdsarbete, djurskötsel: kvalificerat jordbruks-/skogsbefälsarbete 2 426. Jordbruks- och trädgårdsarbete, djurskötsel: arbetsledare/tekniker 31 428. Jordbruks- och trädgårdsarbete, djurskötsel: manuellt arbete 2 435. Viltvård, jakt: kvalificerat jordbruks-/skogsbefälsarbete 1 442. Skogsarbete: företagare/företagsledare 1 445. Skogsarbete: kvalificerat jordbruks-/skogsbefälsarbete 1 446. Skogsarbete: arbetsledare/tekniker 23 448. Skogsarbete: manuellt arbete 4 452. Fiskeriarbete: företagare/företagsledare GRUV- OCH STENBRYTNINGSARBETE 6 508. Manuellt arbete inom yrkesområdet TRANSPORT- OCH KOMMUNIKATIONSARBETE 21 612. Motorfordonsförare, spårvägsförare: företagare med mindre företag 1 616. Motorfordonsförare, spårvägsförare: förman 41 618. Motorfordonsförare, spårvägsförare: Övriga inom yrkesgruppen 1 632. Företagare med mindre företag 4 635. Sjöbefäl med kvalificerade uppgifter 2 636. Övrigt sjöbefäl och arbetsledare/tekniker 3 638. Däcksmanskap 2 644. Transport och kommunikationsledningsarbete inom post, telegraf, järnväg och flyg: chef för större enhet/avdelning 13 646. Transport och kommunikationsarbete inom post, telegraf, järnväg och flyg: förman/arbetsledare 33 647. Telefonist, konduktör, brevbärare, lokförare 10 648. Transport och kommunikationsarbete inom post, telegraf, järnväg och flyg: manuellt arbete som inte förs till annan kod 3 656. Övrigt transport- och kommunikationsarbete: arbete som förman/arbetsledare 29 658. Övrigt transport- och kommunikationsarbete: manuellt arbete TILLVERKNINGSARBETE 4 712. Textil- och sömnadsarbete: företagare med mindre företag 3 716. Textil- och sömnadsarbete: förman/arbetsledare 30 718. Textil- och sömnadsarbete: manuellt arbete 1 722. Sko- och läderarbete: företagare med mindre företag 1 726. Sko- och läderarbete: förman/arbetsledare 9 728. Sko- och läderarbete: manuellt arbete 1 732. Järnbruks-, metallverks-, smides- och gjuteriarbete: företagare med mindre företag 1 736. Järnbruks-, metallverks-, smides- och gjuteriarbete: förman/arbetsledare 20 738. Järnbruks-, metallverks-, smides- och gjuteriarbete: manuellt arbete 8 742. Verkstads- och byggnadsmetallarbete: företagare med mindre företag 5 746. Verkstads- och byggnadsmetallarbete: förman/arbetsledare 163 748. Verkstads- och byggnadsmetallarbete: manuellt arbete 7 752. Elektroarbete: företagare med mindre företag 38 758. Elektroarbete: manuellt arbete 8 762. Träarbete: företagare med mindre företag 2 766. Träarbete: förman/arbetsledare 77 768. Träarbete: manuellt arbete 4 772. Målnings- och lackeringsarbete: företagare med mindre företag 19 778. Målnings- och lackeringsarbete: manuellt arbete 6 782. Mureri- och betongarbete mm: företagare med mindre företag 7 786. Mureri- och betongarbete mm: förman/arbetsledare 47 788. Mureri- och betongarbete mm: manuellt arbete 3 802. Livsmedelsarbete: företagare med mindre företag 3 806. Livsmedelsarbete: förman/arbetsledare 24 808. Livsmedelsarbete: manuellt arbete 4 816. Kemiskt och cellulosatekniskt arbete: förman/arbetsledare 20 818. Kemiskt och cellulosatekniskt arbete: manuellt arbete 3 822. Övrigt tillverkningsarbete: företagare med mindre företag 37 828. Övrigt tillverkningsarbete: manuellt arbete 1 832. Grov- och diversearbete: företagare med mindre företag 8 838. Grov- och diversearbete: manuellt arbete 42 848. Maskin- och motorskötsel: manuellt arbete 1 852. Finmekaniskt arbete: företagare med mindre företag 5 858. Finmekaniskt arbete: manuellt arbete 1 862. Grafiskt arbete: företagare med mindre företag 16 868. Grafiskt arbete: manuellt arbete 11 876. Paketerings- och emballagearbete samt stuveri-, lager- och förrådsarbete: förman/arbetsledare 41 878. Paketerings- och emballagearbete samt stuveri-, lager- och förrådsarbete: manuellt arbete SERVICEARBETE 1 915. Övrigt kvalificerat bevaknings/skyddsarbete 2 916. Förman/arbetsledare inom bevaknings/skyddsarbete 4 917. Brandman 6 918. Övrig bevakningspersonal 4 922. Företagare med mindre företag inom husligt arbete (tex pensionats- och kafeinnehavare) 10 926. Husligt arbete, portierarbete: förman/arbetsledare 4 927. Portier, trafik/flygvärdinna, barnsköterska 83 928. Husligt arbete, portierarbete: (manuellt) biträdesarbete 1 932. Fastighetsskötsel, städning: företagare med mindre företag 85 938. Fastighetsskötsel, städning: (manuellt) servicearbete 13 942. Övrigt servicearbete: företagare med mindre företag 1 945. Sportledare som är gymnastikdirektör 5 946. Övrigt servicearbete: förman/arbetsledare; även: sportledare som ej är gymnastikdirektör 44 948. Övrigt (manuellt) servicearbete 5 955. Kvalificerat polisbefälsarbete 1 956. Övrigt polisbefäl och tullbevakningsbefäl, arbetsledare/förman vid vårdanstalt 8 957. Poliskonstapel, tulluppsyningsman, vaktkonstapel vid fångvårdsanstalt 7 966. Hemsystrar m fl (endast i allmän tjänst): föreståndare 37 967. Hemsyster, barnsköterska vid daghem/barnhem (utbildad) 54 968. Hemsamarit, åldringsvårdarinna 2 976. Serveringsarbete: förman/arbetsledare 11 978. Serveringsarbete: annan serveringspersonal; även: barbiträde MILITÄRT ARBETE 6 985. Övriga officerare (befattning under överste) 5 986. Underofficerare (kompaniofficerare) 4 987. Underbefäl (plutonofficerare) STUDERANDE SOM EJ ÄR YRKESVERKSAMMA 18 991. Studerande vid eftergymnasial skola/kurs 25 992. Övriga som är under utbildning (praktikanter förs dock till tillämplig yrkesgrupp) 6 994. Ej yrkesverksam som nyligen avslutat utbildning (endast om UP är född 1954 eller senare) samt helt nyexaminerade personer, som ej kan hänföras till avsett yrke 122 000. Frågan ej tillämplig 89 996. Bortfall 853 999. Frågan ej ställd, förkortat formulär/Uppgift saknas
VAR 220 V79220 NÄRINGSGREN 32D Loc 426 width 3 MD= 0 or GE 996 F.32D. Vilken är/var Ert företags huvudsakliga verksamhet vid Er arbetsplats? Anm. För en utförlig beskrivning av valundersökningens näringsgrensindelning se bilaga 10 i Holmberg-Nordlöf: Valundersökning 1979. Teknisk rapport. JORDBRUK, SKOGSBRUK, JAKT OCH FISKE 137 001. Jordbruk, jakt 33 002. Skogsbruk 3 003. Fiske, fiskevård BRYTNING AV MINERALISKA PRODUKTER 1 011. Kolbrytning 8 013. Malmbrytning 3 019. Annan brytning och utvinning TILLVERKNING 43 021. Livsmedels-, dryckesvaru- och tobaksindustri 65 022. Textil-, beklädnads-, läder och lädervaruindustri 59 023. Trävarutillverkning 41 024. Massa-, pappers- och pappersvarutillverkning, grafisk produktion 38 025. Grafisk produktion, förlagsverksamhet 24 026. Tillverkning av kemiska produkter, gummi- och plastvaror 1 027. Petroleumraffinering 9 031. Tillverkning av varor av mineraliska ämnen, utom metaller 38 032. Metallframställning 180 033. Verkstadsvarutillverkning 28 034. Tillverkning av elektriska produkter 27 035. Byggande och reparation av fartyg, båtar 22 039. Annan tillverkning EL-, GAS-, VÄRME- OCH VATTENFÖRSÖRJNING 18 041. El-, gas- och värmeförsörjning 9 042. Vattenförsörjning BYGGNADSVERKSAMHET 170 051. Byggnadsverksamhet 12 052. Värme-, ventilations- och sanitetsarbeten 16 053. Elektrisk installation VARUHANDEL, RESTAURANG- OCH HOTELLVERKSAMHET 90 061. Partihandel och varuförmedling 3 062. Partihandel med och varuförmedling av transportmedel, bränsle och drivmedel 207 063. Detaljhandel 21 064. Bil- och drivmedelsdetaljhandel 53 065. Restaurang- och hotellverksamhet SAMFÄRDSEL, POST- OCH TELEKOMMUNIKATION 43 071. Samfärdsel 43 072. Personbilstransport, lastbils- och annan vägtransport 23 073. Sjötransport 4 074. Luftfart 62 075. Post- och telekommunikation BANK- OCH FÖRSÄKRINGSVERKSAMHET, FASTIGHETSFÖRVALTNING, UPPDRAGSVERKSAMHET 33 081. Bank- och annan finansverksamhet 17 082. Försäkringsverksamhet 57 083. Fastighetsförvaltning och -förmedling, uppdragsverksamhet 8 084. Drivande av datacentral 3 085. Teknisk uppdragsverksamhet 8 086. Bevakningsverksamhet 130 087. Offentligt förvaltning och brandskyddsverksamhet 54 088. Försvarsverksamhet 11 089. Renings-, renhållnings- och rengöringsverksamhet OFFENTLIG FÖRVALTNING OCH ANDRA TJÄNSTER 165 090. Undervisning, forskning, sjukvård mm 6 091. Forsknings- och utvecklingsverksamhet 3 092. Naturvetenskaplig forskning, teknologisk forskning- och utvecklingsverksamhet 403 093. Hälso- och sjukvård, veterinärverksamhet, socialvård 12 094. Intresseorganisationer 6 095. Arbetsgivare- och arbetstagareorganisationer 2 096. Politiska organisationer 37 097. Rekreationsverksamhet, kulturell verksamhet 81 098. Reparations-, tvätteri- och annan serviceverksamhet 1 099. Verksamhet vid internationella organisationer, utländska ambassader o dyl 171 000. Frågan ej tillämplig 163 996. Frågan ej ställd, förkortat formulär/Uppgift saknas 853 999. Bortfall
VAR 221 V79221 SJÄLVUPP STAT 33A Loc 429 width 1 MD=0 or GE 6 F.33A. Skulle Ni också säga vilken av de här yrkesgrupperna som Ni hör/hörde till? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR 1001 1. Tjänsteman 1345 2. Arbetare 119 3. Jordbrukare med eget jordbruk eller arrende 182 4. Egen företagare utanför jordbruket 171 0. Frågan ej tillämplig 87 6. Frågan ej ställd, förkortat formulär/Uppgift saknas 853 9. Bortfall
VAR 222 V79222 OFF/PRIV 33B Loc 430 width 1 MD=0 or GE 6 F.33B. Arbetar/arbetade Ni i statlig, kommunal eller enskild tjänst? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR 318 1. Statlig 654 2. Kommunal (även landstingskommunal) 1670 3. Enskild 171 0. Frågan ej tillämplig 92 6. Frågan ej ställd, förkortat formulär/Uppgift saknas 853 9. Bortfall
VAR 223 V79223 FÖRD EG KLASS 33C Loc 431 width 2 MD= 0 or GE 96 F.33C. Anser Ni att den politik som förts här i landet under senare år varit till fördel eller nackdel för dem som tillhör samma grupp som Ni? (TILLÄGGSFRÅGA:) Anser Ni att den varit mest till fördel eller mest till nackdel? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR 810 01. Till fördel 776 03. Varken till fördel eller nackdel 843 05. Till nackdel 216 88. Vet inte/vill ej svara 171 00. Frågan ej tillämplig 89 96. Frågan ej ställd, förkortat formulär/Uppgift saknas 853 99. Bortfall
VAR 224 V79224 JORDBR:POS 33D Loc 433 width 2 MD= 0 or GE 96 F.33D. Anser Ni att det finns något parti eller några partier som för en politik som särskilt gynnar jordbrukarna? FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP B. FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR ETT PARTI NÄMNT 1 11. Vänsterpartiet kommunisterna 5 12. Socialdemokraterna 1086 13. Centerpartiet 6 14. Folkpartiet 6 15. Moderata samlingspartiet 16. Kristen demokratisk samling 17. Övrigt riksparti 18. Övrigt kommunistiskt parti 19. Övriga partier, ej riks TVÅ RIKSDAGSPARTIER NÄMNDA 20. Vpk/S 2 21. Vpk/C 22. Vpk/Fp 23. Vpk/M 17 24. S/C 25. S/Fp 26. S/M 13 27. C/Fp 64 28. C/M 1 29. Fp/M TRE RIKSDAGSPARTIER NÄMNDA 30. Vpk/S/C 31. Vpk/S/Fp 32. Vpk/S/M 33. Vpk/C/Fp 34. Vpk/C/M 35. Vpk/Fp/M 1 36. S/C/Fp 2 37. S/C/M 38. S/Fp/M 18 39. C/Fp/M FYRA RIKSDAGSPARTIER NÄMNDA 40. Vpk/S/C/Fp 41. Vpk/S/C/M 42. Vpk/C/Fp/M 1 43. S/C/Fp/M 44. Vpk/S/Fp/M FEM PARTIER NÄMNDA 50. Vpk/S/C/Fp/M 13 81. Alla (riksdags)partier 98 83. Inga partier 92 88. Vet inte/vill ej svara 1240 00. Frågan ej tillämplig 239 96. Frågan ej ställd, förkortat formulär/Uppgift saknas 853 99. Bortfall
VAR 225 V79225 JORDBR:NEG 33E Loc 435 width 2 MD= 0 or GE 96 F.33E. Är det något eller några partier som missgynnar jordbrukarna? FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 224 11. Vänsterpartiet kommunisterna . . 83. Inga partier 326 88. Vet inte/vill ej svara 1240 00. Frågan ej tillämplig 239 96. Frågan ej ställd, förkortat formulär/Uppgift saknas 853 99. Bortfall Kod: 0 11 12 13 14 15 19 20 23 Frek: 1240 78 157 2 2 33 1 70 1 Kod: 24 26 27 29 31 32 38 44 81 Frek: 1 4 1 1 1 1 1 5 1 Kod: 83 88 96 99 Frek: 740 326 239 853
VAR 226 V79226 SMÅFTG:POS 33F Loc 437 width 2 MD= 0 or GE 96 F.33F. Är det något eller några partier som gynnar småföretagarna? FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 224 11. Vänsterpartiet kommunisterna . . 83. Inga partier 215 88. Vet inte/vill ej svara 1240 00. Frågan ej tillämplig 242 96. Frågan ej ställd, förkortat formulär/Uppgift saknas 853 99. Bortfall Kod: 0 11 12 13 14 15 20 21 22 Frek: 1240 6 67 93 167 218 9 1 1 Kod: 23 24 25 26 27 28 29 31 35 Frek: 2 5 9 2 93 41 83 3 2 Kod: 36 37 38 39 40 43 44 50 81 Frek: 15 1 4 176 2 16 1 1 55 Kod: 83 88 96 99 Frek: 135 215 242 853
VAR 227 V79227 SMÅFTG:NEG 33G Loc 439 width 2 MD= 0 or GE 96 F.33G. Är det något eller några partier som missgynnar småföretagarna? FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 224 11. Vänsterpartiet kommunisterna . . 83. Inga partier 287 88. Vet inte/vill ej svara 1240 00. Frågan ej tillämplig 242 96. Frågan ej ställd, förkortat formulär/Uppgift saknas 853 99. Bortfall Kod: 0 11 12 13 14 15 20 23 26 Frek: 1240 142 222 3 1 70 226 1 4 Kod: 28 29 32 39 41 81 83 88 96 Frek: 2 2 2 7 1 13 440 287 242 Kod: 99 Frek: 853
VAR 228 V79228 STORFTG:POS 33H Loc 441 width 2 MD= 0 or GE 96 F.33H. Är det något eller några parter som gynnar storföretagarna? FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 224 11. Vänsterpartiet kommunisterna . . 83. Inga partier 191 88. Vet inte/vill ej svara 1240 00. Frågan ej tillämplig 243 96. Frågan ej ställd, förkortat formulär/Uppgift saknas 853 99. Bortfall Kod: 0 11 12 13 14 15 20 24 25 Frek: 1240 4 54 3 6 838 11 1 1 Kod: 26 28 29 36 37 38 39 42 43 Frek: 17 15 39 1 1 2 80 1 15 Kod: 81 83 88 96 99 Frek: 16 126 191 243 853
VAR 229 V79229 STORFTG:NEG 33I Loc 443 width 2 MD= 0 or GE 96 F.33I. Är det något eller några partier som missgynnar storföretagarna? FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 224 11. Vänsterpartiet kommunisterna . . 83. Inga partier 253 88. Vet inte/vill ej svara 1240 00. Frågan ej tillämplig 243 96. Frågan ej ställd, förkortat formulär/Uppgift saknas 853 99. Bortfall Kod: 0 11 12 13 14 15 18 20 21 Frek: 1240 403 102 8 3 10 2 322 3 Kod: 22 23 28 30 31 40 81 83 88 Frek: 1 1 1 4 1 4 2 302 253 Kod: 96 99 Frek: 243 853
VAR 230 V79230 ARBETARNA:POS 33J Loc 445 width 2 MD= 0 or GE 96 F.33J. Är det något eller några partier som gynnar arbetarna? FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 224 11. Vänsterpartiet kommunisterna . . 83. Inga partier 72 88. Vet inte/vill ej svara 1240 00. Frågan ej tillämplig 239 96. Frågan ej ställd, förkortat formulär/Uppgift saknas 853 99. Bortfall Kod: 0 11 12 13 14 15 20 22 23 Frek: 1240 52 329 16 5 9 639 1 1 Kod: 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Frek: 11 15 2 1 2 1 26 27 1 Kod: 36 39 40 43 50 81 83 88 96 Frek: 12 9 24 1 5 101 64 72 239 Kod: 99 Frek: 853
VAR 231 V79231 ARBETARNA:NEG 33K Loc 447 width 2 MD= 0 or GE 96 F.33K. Är det något eller några partier som missgynnar arbetarna? FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 224 11. Vänsterpartiet kommunisterna . . 83. Inga partier 199 88. Vet inte/vill ej svara 1240 00. Frågan ej tillämplig 241 96. Frågan ej ställd, förkortat formulär/Uppgift saknas 853 99. Bortfall Kod: 0 11 12 13 14 15 16 19 20 Frek: 1240 2 13 2 4 442 1 1 8 Kod: 23 26 28 29 39 43 81 83 88 Frek: 2 1 21 28 85 1 7 607 199 Kod: 96 99 Frek: 241 853
VAR 232 V79232 TJM:POS 33L Loc 449 width 2 MD= 0 or GE 96 F.33L. Är det något eller några partier som gynnar tjänstemännen? FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 224 11. Vänsterpartiet kommunisterna . . 83. Inga partier 349 88. Vet inte/vill ej svara 1240 00. Frågan ej tillämplig 240 96. Frågan ej ställd, förkortat formulär/Uppgift saknas 853 99. Bortfall Kod: 0 11 12 13 14 15 19 20 25 Frek: 1240 1 73 5 172 157 1 16 42 Kod: 26 27 28 29 31 36 37 38 39 Frek: 7 17 6 64 4 9 1 7 61 Kod: 40 43 50 81 83 88 96 99 Frek: 4 17 2 90 320 349 240 853
VAR 233 V79233 TJM:NEG 33M Loc 451 width 2 MD= 0 or GE 96 F.33M. Är det något eller några partier som missgynnar tjänstemännen? FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 224 11. Vänsterpartiet kommunisterna . . 83. Inga partier 432 88. Vet inte/vill ej svara 1240 00. Frågan ej tillämplig 241 96. Frågan ej ställd, förkortat formulär/Uppgift saknas 853 99. Bortfall Kod: 0 11 12 13 14 15 19 20 23 Frek: 1240 115 29 5 2 42 1 47 1 Kod: 28 29 39 81 83 88 96 99 Frek: 1 2 6 3 738 432 241 853
VAR 234 V79234 STATUSÄNDRING 34A Loc 453 width 1 MD=0 or GE 6 F.34A. Har Ni något gång bytt yrke så att Ni tidigare under någon längre tid hört till någon annan av de här yrkesgrupperna? Med längre tid menar jag då minst 1 år. (OM JA:) Vilken av yrkesgrupperna tillhörde Ni? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR. 107 1. Tjänstemän 315 2. Arbetare 57 3. Jordbrukare med eget jordbruk eller arrende 65 4. Egen företagare utanför jordbruket 1949 5. Nej, har inte bytt yrkesgrupp 165 0. Frågan ej tillämplig 247 6. Frågan ej ställd, förkortat formulär/Uppgift saknas 853 9. Bortfall
VAR 235 V79235 FD OFF/PRIV 34B Loc 454 width 1 MD=0 or GE 6 F.34B. Arbetade Ni i statlig, kommunal eller enskild tjänst? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR. 40 1. Statlig tjänst 55 2. Kommunal tjänst (även landstingskommunal) 452 3. Enskild tjänst 2114 0. Frågan ej tillämplig 244 6. Frågan ej ställd, förkortat formulär/Uppgift saknas 853 9. Bortfall
VAR 236 V79236 FACKLIG ORG 35A Loc 455 width 3 MD=996 or GE 999 F.35A. Är Ni medlem av någon facklig organisation eller organisation för företagare eller någon annan organisation? (TILLÄGGSFRÅGA:) Vilken organisation är Ni medlem av? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR. LO-ANSLUTNA FÖRBUND 2 100. LO, utan uppgift om förbund; även: "FCO" utan ytterligare uppgift 15 101. Beklädnadsarbetarnas förbund 1 102. Bleck- och plåtslagarförbundet 80 103. Byggnadsarbetareförbundet 12 104. Elektrikerförbundet 32 105. Fabriksarbetareförbundet 12 106. Fastighetsanställdas förbund 5 107. Frisörarbetarförbundet 9 108. Försäkringsanställdas förbund 13 109. Grafiska fackförbundet 6 110. Gruvindustriarbetareförbundet 75 111. Handelsanställdas förbund 13 112. Hotell- och restauranganställdas förbund 222 113. Kommunalarbetareförbundet 3 114. Lantarbetareförbundet 21 115. Livsmedelsarbetareförbundet 168 116. Metallindustriarbetarförbundet 6 117. Musikerförbundet 15 118. Målareförbundet 15 119. Pappersindustriarbetareförbundet 4 120. Sjöfolksförbundet 13 121. Skogsarbetareförbundet 3 122. Skorstensfejeriarbetareförbundet 65 123. Statsanställdas förbund 27 124. Transportarbetareförbundet 29 125. Träindustriarbetareförbundet 1 198. Hamnarbetareförbundet 5 199. Sveriges Arbetares Centralorganisation (SAC); även:syndikalisterna, lokal samorganisation, LS eller federation inom SAC TCO-ANSLUTNA FÖRBUND 7 200. TCO, utan uppgift om förbund 3 201. Apotekstjänstemannaförbundet 43 202. Arbetsledareförbundet 22 203. Bankmannaförbundet 40 204. Facklärarförbundet 4 205. Fartygsbefälsföreningen 5 207. Försvarets civila tjänstemannaförbund 13 208. Försäkringstjänstemannaförbundet 40 209. Handelstjänstemannaförbundet 23 210. Hälso- och sjukvårdens tjänstemannaförbund 140 211. Industritjänstemannaförbundet 4 212. Journalistförbundet 82 213. Kommunaltjänstemannaförbundet 3 214. Kompaniofficersförbundet 29 216. Lärarförbundet 2 217. Maskinbefälsförbundet 5 218. Plutonofficersförbundet 10 219. Polisförbundet 2 220. Posttjänstemännens förening 55 221. Statstjänstemannaförbundet 2 222. Teaterförbundet 2 223. Tullmannaförbundet SACO/SR-ANSLUTNA FÖRBUND 10 300. SACO/SR, utan uppgift om förbund 3 301. Akademiker inom biologisk produktion, konsumtion samt miljöplanering 1 302. Arkitektförbundet 2 303. Civilekonomernas riksförbund 2 304. DIK-förbundet- akademiker inom dokumentation, information och kultur 4 306. Ingenjörsförbundet 13 307. Jurist- och samhällsvetarförbundet 21 309. Lärarnas riksförbund 1 312. Skolledarförbundet 5 314. Svenska officersförbundet 4 315. Svenska prästförbundet 15 316. Sveriges civilingenjörsförbund 5 317. Sveriges farmacevtförbund 2 318. Sveriges jägmästares och forstmästares riksförbund 1 319. Sveriges järnvägars tjänstemannaförbund 7 320. Sveriges läkarförbund 1 321. Sveriges naturvetareförbund 8 323. Sveriges socionomers riksförbund 4 324. Sveriges tandläkarförbund 37 400. Företagare- eller arbetsgivareorganisationer (med eller utan specificering av organisationsnummer) - exkl organisationer som kan hänföras till koder med 5 eller 6 som 100-talssiffra 8 500. Icke-facklig organisation för fria yrkesutövare och/eller personer med viss kvalificerad yrkesutbildning 67 610. LRF; även: Jordbrukareungdomens Förbund (JUF) 7 620. Organisation inom jordbrukets ekonomiska föreningsrörelse; även: hushållningssällskap. Om UP också är medlem av LRF används kod 610 20 777. Annan organisation 1146 995. Nej, tillhör inte organisationen 103 996. Frågan ej ställd, förkortat formulär/Uppgift saknas 853 999. Bortfall
VAR 237 V79237 AKTIV I FACK 35B Loc 458 width 1 MD=0 or GE 6 F.35B. (TILLHÖR ORGANISATION) Är Ni aktiv medlem av (... ORGANISATION)? Med aktiv medlem menar jag att man går på möten några gånger per år? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR. 506 1. Ja, aktiv 1077 5. Nej, inte aktiv 1146 0. Frågan ej tillämplig 176 6. Frågan ej ställd, förkortat formulär/Uppgift saknas 853 9. Bortfall
VAR 238 V79238 PARTIMEDLEM 36A Loc 459 width 2 MD=96 or GE 99 F.36A. Är Ni medlem i något politisk parti eller någon annan politisk organisation? (OM JA:) Vilket parti eller vilken politisk organisation är Ni medlem i? (TILLÄGGSFRÅGA FÖR "SOCIALDEMOKRATERNA":) Är Ni individuellt eller kollektivt ansluten till partiet? F.36A(1). Politisk parti FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR. POLITISKA PARTIER 10 11. Vänsterpartiet kommunisterna 108 12. Arbetarepartiet Socialdemokraterna 79 13. Centerpartiet 25 14. Folkpartiet 54 15. Moderata samlingspartiet 6 16. Kristen demokratisk samling 2 17. Annat kommunistiskt parti 1 18. Annat ickekommunistiskt parti FÖR SOCIALDEMOKRATER: 93 81. Kollektivt anslutna 17 83. Enskilt och kollektivt ansluten 2 88. Vet inte/vill ej svara 2283 95. Nej, inte medlem 225 96. Frågan ej ställd, förkortat formulär/Uppgift saknas 853 99. Bortfall
VAR 239 V79239 MEDL POL ORG1 36A Loc 461 width 2 MD=96 or GE 99 F.36A(2). Annan politisk organisation 1 <Se F.36A för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR. POLITISKA KVINNOFÖRBUND 1 21. Svenska kvinnors vänsterförbund (SKV) 9 22. Sveriges socialdemokratiska kvinnoförbund (SSKF) 23 23. Centerns kvinnoförbund (CKF) 24. Folkpartiets kvinnoförbund (FKF) 1 25. Moderata kvinnoförbundet (MKF) POLITISKA UNGDOMSORGANISATIONER 1 31. Kommunistiska ungdomsförbundet (KF) 2 32. Sveriges socialdemokratiska ungdomsförbund (SSU) 6 33. Centerns ungdomsförbund (CUF) 2 34. Folkpartiets ungdomsförbund (FPU) 6 35. Moderata ungdomsförbundet (MUF) 37. Röd ungdom 1 38. Moderat skolungdom (MSU) 39. Annat ungdomsförbund STUDENTORGANISATIONER 41. Kommunistisk studentorganisation 42. Socialdemokratisk studentorganisation 43. Centerpartistisk studentorganisation 1 44. Folkpartistisk studentorganisation 1 45. Moderat studentorganisation 46. Kristen demokratisk samlings studentorganisation 47. Annan studentorganisation 5 70. Övriga organisationer 2 88. Vet inte/vill ej svara 2619 95. Nej, inte medlem 225 96. Frågan ej ställd, förkortat formulär/Uppgift saknas 853 99. Bortfall
VAR 240 V79240 MEDL POL ORG2 36A Loc 463 width 2 MD= 0 or GE 96 F.36A(3). Annan politisk organisation 2 <Se F.36A för fullständig frågetext> SE VARIABEL 239 FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING 21. Svenska kvinnors vänsterförbund . . 88. Vet inte/vill ej svara 95. Nej, inte medlem 2619 00. Frågan ej tillämplig 96. Frågan ej ställd, förkortat formulär/Uppgift saknas 99. Bortfall Kod: 0 25 33 70 88 95 96 99 Frek: 2619 1 4 1 2 53 225 853
VAR 241 V79241 AKTIV I PARTI 36B Loc 465 width 1 MD=0 or GE 6 F.36B. Är Ni aktiv medlem av den/de politiska organisation(er) Ni är med i? Med aktiv medlem menar jag att man går på möten några gånger per år. FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR. 181 1. Ja, aktiv 250 5. Nej, inte aktiv 2246 0. Frågan ej tillämplig 228 6. Frågan ej ställd, förkortat formulär/Uppgift saknas 853 9. Bortfall
VAR 242 V79242 AKTIV ÖVR ORG 37 Loc 466 width 1 MD=6 or GE 9 F.37. Är Ni aktiv medlem i några andra organisationer förutom de fackliga och politiska som jag nyss frågade om? Med aktiv menar jag att man går på möten några gånger per år. FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR. 755 1. Ja, aktiv 1899 5. Nej, inte aktiv 23 8. Vet inte/vill ej svara 228 6. Frågan ej ställd, förkortat formulär/Uppgift saknas 853 9. Bortfall
VAR 243 V79243 PARTIARBETE 38A Loc 467 width 2 MD=96 or GE 99 F.38. Det finns olika uppfattningar om hur man på ett effektivt sätt kan påverka beslut i samhället. Jag har här en lista på några olika sätt som brukar användas och jag skulle vilja fråga hur effektiva Ni tycker de är. Ni kan svara med hjälp av skalan på kortet. Om Ni tycker ett sätt är mycket effektivt väljer Ni en hög siffra. Om Ni tycker att ett sätt inte alls är så effektivt väljer Ni en låg siffra? F.38A. Om Ni nu använder skalan här på kortet, hur effektivt tycket Ni att det är att arbeta i politiska partier, om man vill påverka beslut i samhället? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 39 00. Inte alls effektivt 51 01. 96 02. 186 03. 119 04. 353 05. 234 06. 376 07. 452 08. 187 09. 320 10. Mycket effektivt 265 88. Vet inte/vill ej svara 227 96. Frågan ej ställd, förkortat formulär/Uppgift saknas 853 99. Bortfall
VAR 244 V79244 ARB AKTIONSGR 38B Loc 469 width 2 MD=96 or GE 99 F.38B. Hur effektivt tycker Ni att det är att arbeta i aktionsgrupper eller byalag? <Se F.38 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 55 00. Inte alls effektivt 80 01. 175 02. 296 03. 270 04. 433 05. 336 06. 325 07. 248 08. 87 09. 83 10. Mycket effektivt 289 88. Vet inte/vill ej svara 228 96. Frågan ej ställd, förkortat formulär/Uppgift saknas 853 99. Bortfall
VAR 245 V79245 FACKLIGT ARB 38C Loc 471 width 2 MD=96 or GE 99 F.38C. Hur effektivt tycker Ni att det är att arbeta i fackliga organisationer? <Se F.38 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 27 00. Inte alls effektivt 56 01. 129 02. 209 03. 191 04. 418 05. 361 06. 392 07. 318 08. 155 09. 173 10. Mycket effektivt 248 88. Vet inte/vill ej svara 228 96. Frågan ej ställd, förkortat formulär/Uppgift saknas 853 99. Bortfall
VAR 246 V79246 RÖSTA I VALEN 38D Loc 473 width 2 MD=96 or GE 99 F.38D. Hur effektivt tycker Ni att det är att rösta i valen? <Se F.38 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 32 00. Inte alls effektivt 66 01. 88 02. 122 03. 100 04. 280 05. 160 06. 234 07. 368 08. 266 09. 864 10. Mycket effektivt 98 88. Vet inte/vill ej svara 227 96. Frågan ej ställd, förkortat formulär/Uppgift saknas 853 99. Bortfall
VAR 247 V79247 PERS KONTAKT 38E Loc 475 width 2 MD=96 or GE 99 F.38E. Hur effektivt tycker Ni att det är att ta personlig kontakt med folk som har något att säga till om? <Se F.38 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 124 00. Inte alls effektivt 124 01. 195 02. 252 03. 202 04. 353 05. 267 06. 316 07. 328 08. 157 09. 193 10. Mycket effektivt 167 88. Vet inte/vill ej svara 227 96. Frågan ej ställd, förkortat formulär/Uppgift saknas 853 99. Bortfall
VAR 248 V79248 MASSMEDIA 38F Loc 477 width 2 MD=96 or GE 99 F.38F. Hur effektivt tycker Ni att det är att arbeta för att få uppmärksamhet i press, radio och TV? <Se F.38 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 72 00. Inte alls effektivt 63 01. 101 02. 145 03. 133 04. 313 05. 266 06. 351 07. 467 08. 240 09. 341 10. Mycket effektivt 185 88. Vet inte/vill ej svara 228 96. Frågan ej ställd, förkortat formulär/Uppgift saknas 853 99. Bortfall
VAR 249 V79249 DEMONSTRATION 39A Loc 479 width 1 MD=0 or GE 9 F.39. Jag har en lista med olika aktiviteter som förekommer när människor försöker påverka beslut i samhället. För var och en av dem skulle jag vilja veta hur många gånger Ni deltagit i denna form av aktivitet. Ni kan svara med hjälp av alternativen på kortet. F.39A. Om Ni använder ett av svaren på det här kortet, hur många gånger har Ni deltagit i någon demonstration? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 328 1. Har flera gånger deltagit i denna form av aktivitet 383 3. Har någon gång deltagit i denna form av aktivitet 1948 5. Har aldrig deltagit i denna form av aktivitet 12 8. Vet inte/vill ej svara 234 0. Frågan ej ställd, förkortat formulär/Uppgift saknas 853 9. Bortfall
VAR 250 V79250 POLITISK MÖTE 39B Loc 480 width 1 MD=6 or GE 9 F.39B. Hur många gånger har Ni deltagit i möte med politiskt parti? <Se F.39 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 426 1. Har flera gånger deltagit i denna form av aktivitet 548 3. Har någon gång deltagit i denna form av aktivitet 1682 5. Har aldrig deltagit i denna form av aktivitet 14 8. Vet inte/vill ej svara 235 6. Frågan ej ställd, förkortat formulär/Uppgift saknas 853 9. Bortfall
VAR 251 V79251 AKTIONSGRUPP 39C Loc 481 width 1 MD=6 or GE 9 F.39C. Hur många gånger har Ni deltagit i möte med aktionsgrupp eller byalag? <Se F.39 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 146 1. Har flera gånger deltagit i denna form av aktivitet 291 3. Har någon gång deltagit i denna form av aktivitet 2217 5. Har aldrig deltagit i denna form av aktivitet 14 8. Vet inte/vill ej svara 237 6. Frågan ej ställd, förkortat formulär/Uppgift saknas 853 9. Bortfall
VAR 252 V79252 NAMNINSAMLING 39D Loc 482 width 1 MD=6 or GE 9 F.39D. Hur många gånger har Ni skrivit på någon namninsamling? <Se F.39 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 480 1. Har flera gånger deltagit i denna form av aktivitet 1112 3. Har någon gång deltagit i denna form av aktivitet 1052 5. Har aldrig deltagit i denna form av aktivitet 27 8. Vet inte/vill ej svara 234 6. Frågan ej ställd, förkortat formulär/Uppgift saknas 853 9. Bortfall
VAR 253 V79253 ÖVERTYGA OMGIV 39 Loc 483 width 1 MD=6 or GE 9 F.39E. Hur många gånger har Ni försökt övertyga familjemedlemmar, vänner eller bekanta att rösta på ett visst parti? <Se F.39 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 258 1. Har flera gånger deltagit i denna form av aktivitet 324 3. Har någon gång deltagit i denna form av aktivitet 2074 5. Har aldrig deltagit i denna form av aktivitet 15 8. Vet inte/vill ej svara 234 6. Frågan ej ställd, förkortat formulär/Uppgift saknas 853 9. Bortfall
VAR 254 V79254 KONT MASSMEDIA 39 Loc 484 width 1 MD=6 or GE 9 F.39F. Hur många gånger har Ni kontaktat press, radio eller TV? <Se F.39 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 65 1. Har flera gånger deltagit i denna fom av aktivitet 157 3. Har någon gång deltagit i denna form av aktivitet 2437 5. Har aldrig deltagit i denna form av aktivitet 11 8. Vet inte/vill ej svara 235 6. Frågan ej ställd, förkortat formulär/Uppgift saknas 853 9. Bortfall
VAR 255 V79255 TAGIT KONTAKT 39G Loc 485 width 1 MD=6 or GE 9 F.39G. Hur många gånger har Ni tagit personlig kontakt med någon som har något att säga till om? <Se F.39 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 217 1. Har flera gånger deltagit i denna form av aktivitet 445 3. Har någon gång deltagit i denna form av aktivitet 1991 5. Har aldrig deltagit i denna form av aktivitet 17 8. Vet inte/vill ej svara 235 6. Frågan ej ställd, förkortat formulär/Uppgift saknas 853 9. Bortfall
VAR 256 V79256 ALLM GRUNDUTB 40 Loc 486 width 1 MD=0 or GE 9 F.40. Vilken skolutbildning har Ni genomgått? (TILLÄGGSFRÅGA:) Har Ni någon annan praktisk eller teoretisk utbildning? (TILLÄGGSFRÅGA FÖR STUDERANDE:) Vilken utbildning genomgår Ni nu? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR 1107 1. FOLKSKOLENIVÅ: enbart 6- eller 7-årig folkskola (äldre skolform) 234 2. YRKESSKOLENIVÅ: yrkes- och lärlingsskola, verkstadsskola, 1-årig handelsskola etc. 529 3. GRUNDSKOLE- OCH REALSKOLENIVÅ: 8- eller 9-årig grundskola, enhetsskola, kommunal mellanskola, flickskola, realskola, folkhögskola etc. 382 4. GYMNASIENIVÅ: 2-årigt gymnasium, tekniskt institut, handelsinstitut, studerande på denna nivå 227 5. STUDENTNIVÅ: 3-årigt gymnasium, tekniskt gymnasium, handelsgymnasium, studerande på denna nivå 337 6. UNIVERSITETSNIVÅ: universitets- eller högskolestudier, studerande på denna nivå 2 8. Vet inte/vill ej svara 87 0. Frågan ej ställd, förkortat formulär/Uppgift saknas 853 9. Bortfall
VAR 257 V79257 CIVILSTÅND 41 Loc 487 width 1 MD=6 or GE 9 F.41. När det gäller Ert civilstånd, vilken av beteckningarna här på kortet stämmer bäst in på Er situation? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR 2013 1. Gift eller sammanboende 613 2. Ogift eller frånskild 194 3. Änka/änkling 85 6. Frågan ej ställd, förkortat formulär/Uppgift saknas 853 9. Bortfall
VAR 258 V79258 MA:FÖRVÄRVSARB 42 Loc 488 width 1 MD=0 or GE 6 F.42A. (GIFT/SAMMANBOENDE) Har Er maka/make/sammanboende förvärvsarbete? (OM JA:) Arbetar han/hon heltid eller deltid? (OM NEJ:) Studerar han/hon? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR 1044 1. Ja, heltid 411 2. Ja, deltid 5 3. Ja, men tillfälligtvis arbetslös 47 4. Nej, studerar 506 5. Nej, förvärvsarbetar inte 807 0. Frågan ej tillämplig 85 6. Frågan ej ställd, förkortat formulär/Uppgift saknas 853 9. Bortfall
VAR 259 V79259 MA:FD FÖRVÄRVS 42 Loc 489 width 1 MD=0 or GE 6 F.42B. (MAKE/MAKA FÖRVÄRVSARBETAR EJ) Har han/hon tidigare haft förvärvsarbete? (OM JA:) Arbetare han/hon heltid eller deltid? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR 370 1. Ja, heltid 73 2. Ja, deltid 107 5. Nej, har aldrig förvärvsarbetat 2267 0. Frågan ej tillämplig 88 6. Frågan ej ställd, förkortat formulär/Uppgift saknas 853 9. Bortfall
VAR 260 V79260 MAKES YRKESGR 42C Loc 490 width 2 MD= 0 or GE 96 F.42C. (MAKE/MAKA FÖRVÄRVSARBETAR/HAR FÖRVÄRVSARBETAT) Vilket yrke har/hade Er make/maka/sammanboende? (TILLÄGGSFRÅGA:) Vilket slags arbete sysslar/sysslade han/hon huvudsakligen med? F.42C(1). Makes/makas yrkesgrupp FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR Socialgrupp I 01. Godsägare m fl 16 02. Större företagare och företagsledare vid större företag 63 03. Högre förvaltningspersonal i enskild tjänst 55 04. Tjänstemän av högre grad i allmän tjänst 11 05. Fria yrken tillhörande socialgrupp I 06. Hyresfastighetsägare (endast om detta är huvudyrke) 07. Övriga tillhörande socialgrupp I Socialgrupp II 100 10. Hemmansägare (inkl alla med yrkestitel "jordbrukare", "lantbrukare" el dyl) 2 11. Arrendatorer 7 13. Hantverkare (företagare) 38 14. Detaljhandlare (bl a yrkestiteln "köpman") 60 15. Verkmästare och förmän 306 16. Kontorspersonal (enskild tjänst); (även yrkestiteln "tjänsteman") 136 17. Handelsanställda (affärsbiträden) 237 18. Tjänstemän av lägre grad tillhörande socialgrupp II (allmän tjänst) 95 19. Folkskollärare m fl (klasslärare) 5 20. Fartygsbefäl (enskild tjänst) 7 21. Högre huslig tjänst 11 22. Fria yrken tillhörande socialgrupp II 64 23. Näringsidkare (dvs ej anställda personer) som icke förs till 13 eller 14 24. Övriga tillhörande socialgrupp II 25. Fiskare, som är egna företagare (äger båt/är delägare i båt) Socialgrupp III 1 30. Rättare och motsv förmän i lantbruk 27 32. Övriga jordbruksarbetare 33. Sjömän 1 34. Fiskare 24 35. Skogs- och flottningsarbete 617 36. Andra arbetare 45 37. Tjänstemän av lägre grad tillhörande socialgrupp III 148 38. Lägre huslig tjänst 39. Övriga tillhörande socialgrupp III 1 91. Studerande vid eftergymnasial skola/kurs 1 92. Övriga som är under utbildning (praktikanter förs till tillämplig yrkesgrupp) 10 95. Hemarbetande 718 00. Frågan ej tillämplig 99 96. Frågan ej ställd, förkortat formulär/Uppgift saknas 853 99. Bortfall
VAR 261 V79261 MAKES YRKE 42C Loc 492 width 3 MD= 0 or GE 996 F.42C(2). Makes/makas yrke NATURVETENSKAPLIGT, TEKNISKT SAMT SOCIALVETENSKAPLIGT, HUMANISTISKT OCH KONSTNÄRLIGT ARBETE 9 011. Tekniskt, kemiskt och fysikaliskt arbete: företagare/företagsledare 11 014. Arkitekt- eller "egentligt ingenjörsarbete" såsom chef för enhet eller avdelning 74 015. Övrigt arkitekt-, "egentligt ingenjörs-" och forskningsarbete 41 016. Tekniker (närmast under ingenjörsnivå) 10 017. Biträdespersonal (rutinmäsigt tekniskt arbete såsom biträde åt ingenjör, tekniker el dylikt) 1 025. Kvalificerat farmakologiskt, hälsovårdsinspekterande arbete 65 026. "Sjukvårdstekniskt" arbete närmast under läkare/tandläkare/apotekare 28 027. Biträdespersonal med rutinmässigt "sjukvårdstekniskt" arbete och manuellt arbete 74 028. Biträdespersonal vid sjukvårdsanstalt 1 032. Innehavare av bilskola 3 034. Pedagogiskt arbete som innefattar chefskap för undervisningsanstalt eller enhet 17 035. Ämneslärare med akademisk eller motsvarande utbildning, lärare i postgymnasial utbildning 85 036. Klasslärare och övriga lärare 2 042. Litterärt och konstnärligt arbete: företagare (som själva deltar i konstnärlig verksamhet) 6 043. Utövare av konstnärligt etc yrke, som normalt inte är anställd men inte heller driver företag i vanlig mening 2 045. Övriga med litterär/konstnärlig yrkesutövning 3 047. Rutinmässigt tekniskt (biträdes)arbete inom litterärt och konstnärligt arbete 1 056. Arbete på "teknikernivå" närmast under företagare/befattningstagare med kvalificerad biologisk utbildning 4 061. Företagare med kvalificerat medicinskt/psykologiskt arbete 1 064. Kvalificerat medicinskt/psykologiskt arbete såsom chef för enhet eller avdelning 6 065. Övriga med kvalificerat medicinskt/psykologiskt arbete 15 066. Socialvårdstjänsteman ("socialarbetare") vid sociala institutioner 3 075. Personalman i företag eller myndighet, som ansvarar för (avdelning för) personalfrågor 6 076. Personalman som är assistent eller kurator vid företag eller myndighet 8 085. Revisionsarbete, ekonomiskt-statistiskt utredningsarbete, rationaliseringsarbete: övriga med kvalificerat arbete 2 086. Programmerare 1 091. Domstolsjurister, åklagare, advokater, högre polistjänstemän: företagare med kvalificerad kopetens 1 094. Domstolsjurister, åklagare, advokater, högre polistjänstemän: kvalificerat arbete med ledande befattning inom enhet/avdelning 3 095. Domstolsjurister, åklagare, advokater, högre polistjänstemän: övriga med kvalificerat arbete 2 114. Biskop, prost, kyrkoherde 3 115. Övriga präster i statskyrkan 1 116. Pastorer/predikanter i frikyrkosamfund/officer i frälsningsarmen 6 125. Journalister, programtjänstemän i radio/TV: övriga med arbete som inte har karaktären av (tekniskt) biträdesarbete 1 133. Översättare, ej anställd 6 135. Forsknings- och kvalificerat beräkningsarbete, biblioteks-, arkiv- och museiarbete: övrigt arbete som fordrar vetenskaplig kompetens/akademisk utb. 1 136. Forsknings- och kvalificerat beräkningsarbete, biblioteks-, arkiv- och museiarbete: biträdes/assistentarbete, som erfordrar t ex viss teknisk utbildning (på "teknikernivå") eller motsvarande ADMINISTRATIVT ARBETE 1 154. Hälso- och sjukvård, socialvård, utbildning: administrativt arbete som chef för för förvaltningsmyndighet eller avdelning (byrå) inom myndighet 2 155. Hälso- och sjukvård, socialvård, utbildning: administrativt arbete närmast under avdelnings/byråchefsnivå 8 156. Hälso- och sjukvård, socialvård, utbildning: rutinmässigt administrativt arbete 3 164. Övrig förvaltning, affärsdrivande verk: administrativt arbete som chef för förvaltningsmyndighet eller avdelning (byrå) inom myndighet 8 165. Övrig förvaltning, affärsdrivande verk: administrativt arbete närmast under avdelnings/byråchefsnivå 20 166. Övrig förvaltning, affärsdrivande verk: rutinmässigt administrativt arbete 4 171. Enskilt näringsliv och organisationer: företagare som inte hör till annat ämnesområde; även företagsledare med självständig ledning av företag 14 174. Enskilt näringsliv och organisationer: administrativt arbete som chef för enhet eller avdelning inom (större) företag 14 175. Enskilt näringsliv och organisationer: kamrer organisationer: kamrer KAMERALT OCH KONTORSTEKNISKT ARBETE 5 216. Bokförings- och kassaarbete: kvalificerat kontorsarbete; förmansfunktion; förrådsman 9 217. Bokförings- och kassaarbete: maskinskrivning och annat allmänt kontorsarbete 14 226. Stenografi- och maskinskrivningsarbete: kvalificerat kontorsarbete; förmansfunktion; förrådsman 148 227. Stenografi- och maskinskrivningsarbete: maskinskrivning och annat allmänt kontorsarbete 50 236. Annat kontorsarbete: kvalificerat kontorsarbete; förmansfunktion; förrådsman 26 237. Annat kontorsarbete: maskinskrivning och annat allmänt kontorsarbete KOMMERSIELLT ARBETE 4 311. Parti- och detaljhandelsföretagare: företagare/företagsledare med större handelsföretag och övriga företag i yrkesområdet 40 312. Parti- och detaljhandelsföretagare: företagare/företagsledare med mindre företag 1 322. Affärsbiträden m fl: företagare/företagsledare med mindre företag 1 324. Affärsbiträden m fl: försäljings/inköpsarbete som chef för större enhet/ avdelning 5 326. Affärsbiträden m fl: arbetsledning som förman eller motsvarande i kommersiellt arbete 23 327. Affärsbiträden m fl: bokhandelsmedhjälpare, detaljhandelsförsäljare (agent) för kapitalvaror, bilförsäljare, demonstratör 102 328. Biträdesarbete i affär 2 336. Partiförsäljning genom kundbesök, agenturarbete: arbetsledning som förman eller motsvarande 1 342. Övrigt försäljningsarbete: företagare/företagsledare med mindre företag 5 344. Övrigt försäljningsarbete: försäljnings-, inköpsarbete som chef för större enhet/avdelning; även chef för marknadsföring/reklamavdelning 12 345. Övrigt försäljningsarbete: försäljnings-, inköps-, marknadsföringsarbete på nivå närmast under kategori 344 12 346. Övrigt försäljningsarbete: arbetsledning som förman eller motsvarande LANTBRUKS-, SKOGS- OCH FISKERIARBETE 104 412. Lantbruks-, skogs- och trädgårdsledning: företagare/företagsledare 27 428. Jordbruks- och trädgårdsarbete, djurskötsel: manuellt arbete 1 435. Viltvård, jakt: kvalificerat jordbruks-/skogsbefälsarbete 3 446. Skogsarbete: arbetsledare/tekniker 24 448. Skogsarbete: manuellt arbete 1 452. Fiskeriarbete: företagare/företagsledare 1 458. Manuellt arbete inom fiskeriarbete GRUV- OCH STENBRYTNINGSARBETE 1 506. Förman inom yrkesområdet 4 508. Manuellt arbete inom yrkesområdet TRANSPORT- OCH KOMMUNIKATIONSARBETE 17 612. Motorfordonsförare, spårvägsförare: företagare med mindre företag 1 616. Motorfordonsförare, spårvägsförare: förman 33 618. Motorfordonsförare, spårvägsförare: Övriga inom yrkesgruppen 1 632. Företagare med mindre företag 2 635. Sjöbefäl med kvalificerade uppgifter 2 636. Övrigt sjöbefäl och arbetsledare/tekniker 3 644. Transport och kommunikationsledningsarbete inom post, telegraf, järnväg och flyg: chef för större enhet/avdelning 9 646. Transport och kommunikationsarbete inom post, telegraf, järnväg och flyg: förman/arbetsledare 24 647. Telefonist, konduktör, brevbärare, lokförare 7 648. Transport och kommunikationsarbete inom post, telegraf, järnväg och flyg: manuellt arbete som inte förs till annan kod 14 658. Övrigt transport- och kommunikationsarbete: manuellt arbete TILLVERKNINGSARBETE 3 712. Textil- och sömnadsarbete: företagare med mindre företag 21 718. Textil- och sömnadsarbete: manuellt arbete 1 732. Järnbruks-, metallverks-, smides- och gjuteriarbete: företagare med mindre företag 2 736. Järnbruks-, metallverks-, smides- och gjuteriarbete: förman/arbetsledare 13 738. Järnbruks-, metallverks-, smides- och gjuteriarbete: manuellt arbete 10 742. Verkstads- och byggnadsmetallarbete: företagare med mindre företag 6 746. Verkstads- och byggnadsmetallarbete: förman/arbetsledare 107 748. Verkstads- och byggnadsmetallarbete: manuellt arbete 5 752. Elektroarbete: företagare med mindre företag 1 756. Elektroarbete: förman/arbetsledare 28 758. Elektroarbete: manuellt arbete 2 762. Träarbete: företagare med mindre företag 1 766. Träarbete: förman/arbetsledare 54 768. Träarbete: manuellt arbete 1 772. Målnings- och lackeringsarbete: företagare med mindre företag 13 778. Målnings- och lackeringsarbete: manuellt arbete 2 782. Mureri- och betongarbete mm: företagare med mindre företag 4 786. Mureri- och betongarbete mm: förman/arbetsledare 43 788. Mureri- och betongarbete mm: manuellt arbete 1 802. Livsmedelsarbete: företagare med mindre företag 3 806. Livsmedelsarbete: förman/arbetsledare 17 808. Livsmedelsarbete: manuellt arbete 2 816. Kemiskt och cellulosatekniskt arbete: förman/arbetsledare 20 818. Kemiskt och cellulosatekniskt arbete: manuellt arbete 4 822. Övrigt tillverkningsarbete: företagare med mindre företag 2 826. Övrigt tillverkningsarbete: förman/arbetsledare 43 828. Övrigt tillverkningsarbete: manuellt arbete 1 836. Grov- och diversearbete: förman/arbetsledare 10 838. Grov- och diversearbete: manuellt arbete 4 842. Maskin- och motorskötsel: företagare med mindre företag 2 846. Maskin- och motorskötsel: förman/arbetsledare 29 848. Maskin- och motorskötsel: manuellt arbete 1 852. Finmekaniskt arbete: företagare med mindre företag 3 858. Finmekaniskt arbete: manuellt arbete 8 868. Grafiskt arbete: manuellt arbete 5 876. Paketerings- och emballagearbete samt stuveri-, lager- och förrådsarbete: förman/arbetsledare 28 878. Paketerings- och emballagearbete samt stuveri-, lager- och förrådsarbete: manuellt arbete SERVICEARBETE 2 916. Förman/arbetsledare inom bevaknings/skyddsarbete 2 917. Brandman 3 918. Övrig bevakningspersonal 2 922. Företagare med mindre företag inom husligt arbete (tex pensionats- och kafeinnehavare) 10 926. Husligt arbete, portierarbete: förman/arbetsledare 57 928. Husligt arbete, portierarbete: (manuellt) biträdesarbete 2 936. Fastighetsskötsel, städning: förman/arbetsledare 66 938. Fastighetsskötsel, städning: (manuellt) servicearbete 6 942. Övrigt servicearbete: företagare med mindre företag 1 947. Fotograf 35 948. Övrigt (manuellt) servicearbete 6 955. Kvalificerat polisbefälsarbete 6 957. Poliskonstapel, tulluppsyningsman, vaktkonstapel vid fångvårdsanstalt 5 966. Hemsystrar m fl (endast i allmän tjänst): föreståndare 12 967. Hemsyster, barnsköterska vid daghem/barnhem (utbildad) 31 968. Hemsamarit, åldringsvårdarinna 7 978. Serveringsarbete: annan serveringspersonal; även: barbiträde MILITÄRT ARBETE 3 985. Övriga officerare (befattning under överste) 3 986. Underofficerare (kompaniofficerare) 1 987. Underbefäl (plutonofficerare) STUDERANDE SOM EJ ÄR YRKESVERKSAMMA 1 991. Studerande vid eftergymnasial skola/kurs 1 992. Övriga som är under utbildning (praktikanter förs dock till tillämplig yrkesgrupp) 10 995. Hemarbetande 718 000. Frågan ej tillämplig 99 996. Frågan ej ställd, förkortat formulär/Uppgift saknas 853 999. Bortfall
VAR 262 V79262 MA:NÄRINGSGREN 42 Loc 495 width 3 MD= 0 or GE 996 F.42. Vilken är/var den huvudsakliga verksamheten vid den arbetsplats där han/hon arbetar/arbetade? JORDBRUK, SKOGSBRUK, JAKT OCH FISKE 134 001. Jordbruk, jakt 31 002. Skogsbruk 1 003. Fiske, fiskevård BRYTNING AV MINERALISKA PRODUKTER 5 013. Malmbrytning 1 019. Annan brytning och utvinning TILLVERKNING 42 021. Livsmedels-, dryckesvaru- och tobaksindustri 35 022. Textil-, beklädnads-, läder och lädervaruindustri 55 023. Trävarutillverkning 33 024. Massa-, pappers- och pappersvarutillverkning, grafisk produktion 24 025. Grafisk produktion, förlagsverksamhet 31 026. Tillverkning av kemiska produkter, gummi- och plastvaror 3 027. Petroleumraffinering 13 031. Tillverkning av varor av mineraliska ämnen, utom metaller 27 032. Metallframställning 135 033. Verkstadsvarutillverkning 36 034. Tillverkning av elektriska produkter 14 035. Byggande och reparation av fartyg, båtar 18 039. Annan tillverkning EL-, GAS-, VÄRME- OCH VATTENFÖRSÖRJNING 15 041. El-, gas- och värmeförsörjning 4 042. Vattenförsörjning BYGGNADSVERKSAMHET 115 051. Byggnadsverksamhet 5 052. Värme-, ventilations- och sanitetsarbeten 19 053. Elektrisk installation VARUHANDEL, RESTAURANG- OCH HOTELLVERKSAMHET 60 061. Partihandel och varuförmedling 3 062. Partihandel med och varuförmedling av transportmedel, bränsle och drivmedel 188 063. Detaljhandel 10 064. Bil- och drivmedelsdetaljhandel 35 065. Restaurang- och hotellverksamhet SAMFÄRDSEL, POST- OCH TELEKOMMUNIKATION 41 071. Samfärdsel 40 072. Personbilstransport, lastbils- och annan vägtransport 11 073. Sjötransport 4 074. Luftfart 35 075. Post- och telekommunikation BANK- OCH FÖRSÄKRINGSVERKSAMHET, FASTIGHETSFÖRVALTNING, UPPDRAGSVERKSAMHET 33 081. Bank- och annan finansverksamhet 12 082. Försäkringsverksamhet 34 083. Fastighetsförvaltning och -förmedling, uppdragsverksamhet 7 084. Drivande av datacentral 1 085. Teknisk uppdragsverksamhet 3 086. Bevakningsverksamhet 107 087. Offentligt förvaltning och brandskyddsverksamhet 46 088. Försvarsverksamhet 4 089. Renings-, renhållnings- och rengöringsverksamhet OFFENTLIG FÖRVALTNING OCH ANDRA TJÄNSTER 131 090. Undervisning, forskings, sjukvård mm 4 091. Forsknings- och utvecklingsverksamhet 317 093. Hälso- och sjukvård, veterinärverksamhet, socialvård 14 094. Intresseorganisationer 6 095. Arbetsgivare- och arbetstagareorganisationer 2 096. Politiska organisationer 29 097. Rekreationsverksamhet, kulturell verksamhet 43 098. Reparations-, tvätteri- och annan serviceverksamhet 730 000. Frågan ej tillämplig 159 996. Frågan ej ställd, förkortat formulär/Uppgift saknas 853 999. Bortfall
VAR 263 V79263 MA:YRKESST 43A Loc 498 width 1 MD=0 or GE 9 F.43A. Skulle Ni också vilja säga vilken av de här yrkesgruppena, som Er make/maka/ sammanboende hör/hörde till? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR 842 1. Tjänsteman 968 2. Arbetare 111 3. Jordbrukare med eget jordbruk eller arrende 152 4. Egen företagare utanför jordbruket 4 8. Vet inte/vill ej svara 730 0. Frågan ej tillämplig 951 9. Bortfall; även: Frågan ej ställd, förkortat formulär/Uppgift saknas
VAR 264 V79264 MA: OFF/PRIV 43B Loc 499 width 1 MD=0 or GE 9 F.43B. (GIFT/SAMMANBOENDE) Arbetar/arbetade Er make/maka/sammanboende i statlig, kommunal eller enskild tjänst? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR 235 1. Statligt 507 2. Kommunal (även landstingskommunal) 1329 3. Enskild 1 4. Anställd i statligt eller kommunal tjänst 3 8. Vet inte/vill ej svara 730 0. Frågan ej tillämplig 953 9. Bortfall; även: Frågan ej ställd, förkortat formulär/Uppgift saknas
VAR 265 V79265 FADER YRKESGR 44A Loc 500 width 2 MD=96 or GE 99 F.44A. Jag skulle vilja ställa några frågor om Er uppväxttid. Vilket yrke hade Er far när Ni växte upp? F.44A(1). Faders yrkesgrupp FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR Socialgrupp I 35 02. Större företagare och företagsledare vid större företag 56 03. Högre förvaltningspersonal i enskild tjänst 44 04. Tjänstemän av högre grad i allmän tjänst 25 05. Fria yrken tillhörande socialgrupp I 4 06. Hyresfastighetsägare (endast om detta är huvudyrke) Socialgrupp II 543 10. Hemmansägare (inkl alla med yrkestitel "jordbrukare", "lantbrukare" el dyl) 7 11. Arrendatorer 111 13. Hantverkare (företagare) 82 14. Detaljhandlare (bl a yrkestiteln "köpman") 99 15. Verkmästare och förman 106 16. Kontorspersonal (enskild tjänst); (även yrkestiteln "tjänsteman") 28 17. Handelsanställda (affärsbiträden) 67 18. Tjänstemän av lägre grad tillhörande socialgrupp II (allmän tjänst) 32 19. Folkskollärare m fl (klasslärare) 16 20. Fartygsbefäl (enskild tjänst) 11 22. Fria yrken tillhörande socialgrupp II 137 23. Näringsidkare (dvs ej anställda personer) som icke förs till 13 eller 14 Socialgrupp III 14 30. Rättare och motsv förman i lantbruk 38 31. Torpare, lägenhetsägare 70 32. Övriga jorbruksarbetare 13 33. Sjömän 18 34. Fiskare (som icke förs till kategori 25) 92 35. Skogs- och flottningsarbetare 897 36. Andra arbetare 92 37. Tjänstemän av lägre grad tillhörande socialgrupp III 2 38. Lägre huslig tjänst 16 88. Vet inte/vill ej svara 250 96. Frågan ej ställd, förkortat formulär/Uppgift saknas 853 99. Bortfall
VAR 266 V79266 FADERS YRKE 44 Loc 502 width 3 MD=996 or GE 999 F.44A(2). Faders yrke (Kodens två första siffror anger yrkesområde och yrkesgrupp, den sista siffran anger yrkets status.) <Se F.44A för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR. NATURVETENSKAPLIGT, TEKNISKT SAMT SOCIALVETENSKAPLIGT, HUMANISTISKT OCH KONSTNÄRLIGT ARBETE 39 011. Tekniskt, kemiskt och fysikaliskt arbete: företagare/företagsledare 6 014. Arkitekt- eller "egentligt ingenjörsarbete" såsom chef för enhet eller avdelning 58 015. Övrigt arkitekt-, "egentligt ingenjörs-" och forskningsarbete 46 016. Tekniker (närmast under ingenjörsnivå) 2 017. Biträdespersonal (rutinmäsigt tekniskt arbete såsom biträde åt ingenjör, tekniker el dylikt) 3 021. Företagare med apoteksrörelse 1 025. Kvalificerat farmakologiskt, hälsovårdsinspekterande arbete 3 026. "Sjukvårdstekniskt" arbete närmast under läkare/tandläkare/apotekare 1 027. Biträdespersonal med rutinmässigt "sjukvårdstekniskt" arbete och manuellt arbete 2 028. Biträdespersonal vid sjukvårdsanstalt 4 034. Pedagogiskt arbete som innefattar chefskap för undervisningsanstalt eller enhet 8 035. Ämneslärare med akademisk eller motsvarande utbildning, lärare i postgymnasial utbildning 27 036. Klasslärare och övriga lärare 1 042. Litterärt och konstnärligt arbete: företagare (som själva deltar i konstnärlig verksamhet) 7 043. Utövare av konstnärligt etc yrke, som normalt inte är anställd men inte heller driver företag i vanlig mening 2 044. Litterär/konstnärlig yrkesutövare med ställning som chef/avdelningschef eller som konstnärlig ledare 3 045. Övriga med litterär/konstnärlig yrkesutövning 3 047. Rutinmässigt tekniskt (biträdes)arbete inom litterärt och konstnärligt arbete 1 051. Företagare med kvalificerad biologisk utbildning 4 061. Företagare med kvalificerat medicinskt/psykologiskt arbete 1 064. Kvalificerat medicinskt/psykologiskt arbete såsom chef för enhet eller avdelning 4 065. Övriga med kvalificerat medicinskt/psykologiskt arbete 2 066. Socialvårdstjänsteman ("socialarbetare") vid sociala institutioner 1 075. Personalman i företag eller myndighet, som ansvarar för (avdelning för) personalfrågor 2 076. Personalman som är assistent eller kurator vid företag eller myndighet 1 084. Revisionsarbete, ekonomiskt-statistiskt utredningsarbete, rationaliseringsarbete: kvalificerat arbete såsom chef för enhet/avdelning eller i ledande befattning 3 085. Revisionsarbete, ekonomiskt-statistiskt utredningsarbete, rationaliseringsarbete: övriga med kvalificerat arbete 2 091. Domstolsjurister, åklagare, advokater, högre polistjänstemän: företagare med kvalificerad kompetens 8 095. Domstolsjurister, åklagare, advokater, högre polistjänstemän: övriga med kvalificerat arbete 1 114. Biskop, prost, kyrkoherde 7 115. Övriga präster i statskyrkan 4 116. Pastorer/predikanter i frikyrkosamfund/officer i frälsningsarmen 5 125. Journalister, programtjänstemän i radio/TV: övriga med arbete som inte har karaktären av (tekniskt) biträdesarbete ADMINISTRATIVT ARBETE 1 155. Hälso- och sjukvård, socialvård, utbildning: administrativt arbete närmast under avdelnings/byråchefsnivå 4 164. Övrig förvaltning, affärsdrivande verk: administrativt arbete som chef för förvaltningsmyndighet eller avdelning (byrå) inom myndighet 4 165. Övrig förvaltning, affärsdrivande verk: administrativt arbete närmast under avdelnings/byråchefsnivå 2 166. Övrig förvaltning, affärsdrivande verk: rutinmässigt administrativt arbete 19 171. Enskilt näringsliv och organisationer: företagare som inte hör till annat yrkesområde; även företagsledare med självständig ledning av företag 10 174. Enskilt näringsliv och organisationer: administrativt arbete som chef för enhet eller avdelning inom (större) företag 11 175. Enskilt näringsliv och organisationer: kamrer KAMERALT OCH KONTORSTEKNISKT ARBETE 1 216. Bokförings- och kassaarbete: kvalificerat kontorsarbete; förmansfunktion; förrådsman 5 217. Bokförings- och kassaarbete: maskinskrivning och annat allmänt kontorsarbete 1 226. Stenografi- och maskinskrivningsarbete: kvalificerat kontorsarbete; förmansfunktion; förrådsman 10 227. Stenografi- och maskinskrivningsarbete: maskinskrivning och annat allmänt kontorsarbete 28 236. Annat kontorsarbete: kvalificerat kontorsarbete; förmansfunktion; förrådsman 2 237. Annat kontorsarbete: maskinskrivning och annat allmänt kontorsarbete KOMMERSIELLT ARBETE 4 311. Parti- och detaljhandelsföretagare: företagare/företagsledare med större handelsföretag och övriga företag i yrkesområdet 89 312. Parti- och detaljhandelsföretagare: företagare/företagsledare med mindre företag 1 316. Parti- och detaljhandelsföretagare: förman/arbetsledare 2 324. Försäljings/inköpsarbete som chef för större enhet/avdelning; även: chef för marknadsföring/reklamavdelning 2 326. Affärsbiträden m fl: arbetsledning som förman eller motsvarande i kommersiellt arbete 12 327. Affärsbiträden m fl: bokhandelsmedhjälpare, detaljhandelsförsäljare (agent) för kapitalvaror, bilförsäljare, demonstratör 10 328. Biträdesarbete i affär 11 336. Partiförsäljning genom kundbesök, agenturarbete: arbetsledning som förman eller motsvarande 6 344. Övrigt försäljningsarbete: försäljnings-, inköpsarbete som chef för större enhet/avdelning; även chef för marknadsföring/reklamavdelning 10 346. Övrigt försäljningsarbete: arbetsledning som förman eller motsvarande i kommersiellt arbete 1 348. Övrigt försäljningsarbete: biträdesarbete i affär LANTBRUKS-, SKOGS- OCH FISKERIARBETE 587 412. Lantbruks-, skogs- och trädgårdsledning: företagare/företagsledare 1 422. Jordbruks- och trädgårdsarbete, djurskötsel: företagare/företagsledare 1 425. Jordbruks- och trädgårdsarbete, djurskötsel: kvalificerat jordbruks-/skogsbefälsarbete 24 426. Jordbruks- och trädgårdsarbete, djurskötsel: arbetsledare/tekniker 64 428. Jordbruks- och trädgårdsarbete, djurskötsel: manuellt arbete 4 435. Viltvård, jakt: kvalificerat jordbruks-/skogsbefälsarbete 2 446. Skogsarbete: arbetsledare/tekniker 90 448. Skogsarbete: manuellt arbete 1 452. Fiskeriarbete: företagare/företagsledare 18 458. Fiskeriarbete: manuellt arbete GRUV- OCH STENBRYTNINGSARBETE 2 502. Företagare med mindre företag 26 508. Manuellt arbete inom yrkesområdet TRANSPORT- OCH KOMMUNIKATIONSARBETE 22 612. Motorfordonsförare, spårvägsförare: företagare med mindre företag 1 616. Motorfordonsförare, spårvägsförare: förman 66 618. Motorfordonsförare, spårvägsförare: Övriga inom yrkesgruppen 18 635. Sjöbefäl med kvalificerade uppgifter 1 636. Övrigt sjöbefäl och arbetsledare/tekniker 13 638. Däcksmanskap 5 644. Transport och kommunikationsledningsarbete inom post, telegraf, järnväg och flyg: chef för större enhet/avdelning 8 646. Transport och kommunikationsarbete inom post, telegraf, järnväg och flyg: förman/arbetsledare 58 647. Telefonist, konduktör, brevbärare, lokförare 29 648. Transport och kommunikationsarbete inom post, telegraf, järnväg och flyg: manuellt arbete som inte förs till annan kod 1 656. Övrigt transport- och kommunikationsarbete: arbete som förman/arbetsledare 25 658. Övrigt transport- och kommunikationsarbete: manuellt arbete TILLVERKNINGSARBETE 22 712. Textil- och sömnadsarbete: företagare med mindre företag 2 716. Textil- och sömnadsarbete: förman/arbetsledare 11 718. Textil- och sömnadsarbete: manuellt arbete 33 722. Sko- och läderarbete: företagare med mindre företag 2 726. Sko- och läderarbete: förman/arbetsledare 4 728. Sko- och läderarbete: manuellt arbete 17 732. Järnbruks-, metallverks-, smides- och gjuteriarbete: företagare med mindre företag 5 736. Järnbruks-, metallverks-, smides- och gjuteriarbete: förman/arbetsledare 35 738. Järnbruks-, metallverks-, smides- och gjuteriarbete: manuellt arbete 12 742. Verkstads- och byggnadsmetallarbete: företagare med mindre företag 4 746. Verkstads- och byggnadsmetallarbete: förman/arbetsledare 158 748. Verkstads- och byggnadsmetallarbete: manuellt arbete 2 752. Elektroarbete: företagare med mindre företag 1 756. Elektroarbete: förman/arbetsledare 30 758. Elektroarbete: manuellt arbete 23 762. Träarbete: företagare med mindre företag 3 766. Träarbete: förman/arbetsledare 136 768. Träarbete: manuellt arbete 9 772. Målnings- och lackeringsarbete: företagare med mindre företag 31 778. Målnings- och lackeringsarbete: manuellt arbete 15 782. Mureri- och betongarbete mm: företagare med mindre företag 2 786. Mureri- och betongarbete mm: förman/arbetsledare 98 788. Mureri- och betongarbete mm: manuellt arbete 30 802. Livsmedelsarbete: företagare med mindre företag 4 806. Livsmedelsarbete: förman/arbetsledare 17 808. Livsmedelsarbete: manuellt arbete 1 812. Kemiskt och cellulosatekniskt arbete: företagare med mindre företag 3 816. Kemiskt och cellulosatekniskt arbete: förman/arbetsledare 28 818. Kemiskt och cellulosatekniskt arbete: manuellt arbete 14 822. Övrigt tillverkningsarbete: företagare med mindre företag 1 826. Övrigt tillverkningsarbete: förman/arbetsledare 94 828. Övrigt tillverkningsarbete: manuellt arbete 54 838. Grov- och diversearbete: manuellt arbete 3 842. Maskin- och motorskötsel: företagare med mindre företag 1 846. Maskin- och motorskötsel: förman/arbetsledare 38 848. Maskin- och motorskötsel: manuellt arbete 3 852. Finmekaniskt arbete: företagare med mindre företag 3 858. Finmekaniskt arbete: manuellt arbete 3 862. Grafiskt arbete: företagare med mindre företag 12 868. Grafiskt arbete: manuellt arbete 1 872. Paketerings- och emballagearbete samt stuveri-, lager- och förrådsarbete: företagare med mindre företag 16 876. Paketerings- och emballagearbete samt stuveri-, lager- och förrådsarbete: förman/arbetsledare 9 878. Paketerings- och emballagearbete samt stuveri-, lager- och förrådsarbete: manuellt arbete SERVICEARBETE 1 914. Bevaknings- och skyddsarbete som chef för enhet eller större avdelning 1 916. Förman/arbetsledare inom bevaknings/skyddsarbete 1 917. Brandman 2 918. Övrig bevakningspersonal 3 922. Företagare med mindre företag inom husligt arbete (tex pensionats- och kafeinnehavare) 1 927. Portier, trafik/flygvärdinna, barnsköterska 1 932. Fastighetsskötsel, städning: företagare med mindre företag 9 938. Fastighetsskötsel, städning: (manuellt) servicearbete 6 942. Övrigt servicearbete: företagare med mindre företag 2 945. Sportledare som är gymnastikdirektör 2 946. Övrigt servicearbete: förman/arbetsledare; även: sportledare som ej är gymnastikdirektör 1 947. Fotograf 1 948. Övrigt (manuellt) servicearbete 2 955. Kvalificerat polisbefälsarbete 2 956. Övrigt polisbefäl och tullbevakningsbefäl, arbetsledare/förman vid vårdanstalt 12 957. Poliskonstapel, tulluppsyningsman, vaktkonstapel vid fångvårdsanstalt 1 966. Hemsystrar m fl (endast i allmän tjänst): föreståndare 1 978. Serveringsarbete: annan serveringspersonal; även: barbiträde MILITÄRT ARBETE 2 984. Officerade med befattning som överste eller högre befattning 7 985. Övriga officerare (befattning under överste) 9 986. Underofficerare (kompaniofficerare) 3 987. Underbefäl (plutonofficerare) 4 988. Övrig militär personal (manskap) 16 989. Vet inte/vill ej svara 250 996. Frågan ej ställd, förkortat formulär/Uppgift saknas 853 999. Bortfall
VAR 267 V79267 MODER YRKESGR 44B Loc 505 width 2 MD=96 or GE 99 F.44B. Förvärvsarbetade Er mor när Ni växte upp eller var hon hemarbetande? (OM FÖRVÄRVSARBETADE:) Vilket yrke hade hon? Socialgrupp I 01. Godsägare m fl 02. Större företagare och företagsledare vid större företag 1 03. Högre förvaltningspersonal i enskild tjänst 5 04. Tjänstemän av högre grad i allmän tjänst 3 05. Fria yrken tillhörande socialgrupp I 06. Hyresfastighetsägare (endast om detta är huvudyrke) 07. Övriga tillhörande socialgrupp I Socialgrupp II 31 10. Hemmansägare (inkl alla med yrkestitel "jordbrukare', "lantbrukare" el dyl) 11. Arrendatorer 5 13. Hantverkare (företagare) 15 14. Detaljhandlare (bl a yrkestiteln "köpman") 3 15. Verkmästare och förman 87 16. Kontorspersonal (enskild tjänst); (även yrkestiteln "tjänsteman") 84 17. Handelsanställda (affärsbiträden) 44 18. Tjänstemän av lägre grad tillhörande socialgrupp II (allmän tjänst) 49 19. Folkskollärare m fl (klasslärare) 20. Fartygsbefäl (enskild tjänst) 2 21. Högre huslig tjänst 3 22. Fria yrken tillhörande socialgrupp II 14 23. Näringsidkare (dvs ej anställda personer) som icke förs till 13 eller 14 24. Övriga tillhörande socialgrupp II 25. Fiskare, som är egna företagare (äger båt/är delägare i båt) p Socialgrupp III 30. Rättare och motsv förmän i jordbruket 3 31. Torpare, lägenhetsägare m fl 66 32. Övriga jordbruksarbetare 33. Sjömän 34. Fiskare 35. Skogs- och flottningsarbetare 205 36. Andra arbetare 21 37. Tjänstemän av lägre grad tillhörande socialgrupp III 105 38. Lägre huslig tjänst 39. Övriga tillhörande socialgrupp III 1921 95. Hemarbetande 238 96. Frågan ej ställd, förkortat formulär/Uppgift saknas 853 99. Bortfall
VAR 268 V79268 MODERS YRKE 44B Loc 507 width 3 MD=996 or GE 999 F.44B(1). Moders yrke (Kodens två första siffor anger yrkesområde och yrkesgrupp, den sista siffran anger yrkets status) <Se F.44B för fullständig frågetext> NATURVETENSKAPLIGT, TEKNISKT SAMT SOCIALVETENSKAPLIGT, HUMANISTISKT OCH KONSTNÄRLIGT ARBETE 3 017. Biträdespersonal (rutinmäsigt tekniskt arbete såsom biträde åt ingenjör, tekniker el dylikt) 19 026. "Sjukvårdstekniskt" arbete närmast under läkare/tandläkare/apotekare 7 027. Biträdespersonal med rutinmässigt "sjukvårdstekniskt" arbete och manuellt arbete 28 028. Biträdespersonal vid sjukvårdsanstalt 6 035. Ämneslärare med akademisk eller motsvarande utbildning, lärare i postgymnasial utbildning 47 036. Klasslärare och övriga lärare 1 043. Utövare av konstnärligt etc yrke, som normalt inte är anställd men inte heller driver företag i vanlig mening 2 045. Övriga med litterär/konstnärlig yrkesutövning 1 051. Företagare med kvalificerad biologisk utbildning 1 052. Kvalificerat biologiskt arbete: forskning, rådgvining, vård 1 065. Övriga med kvalificerat medicinskt/psykologiskt arbete 1 066. Socialvårdstjänsteman ("socialarbetare") vid sociala institutioner 1 085. Revisionsarbete, ekonomiskt-statistiskt utredningsarbete, rationaliseringsarbete: övriga med kvalificerat arbete 1 125. Journalister, programtjänstemän i radio/TV: övriga med arbete som inte har karaktären av (tekniskt) biträdesarbete 1 133. Översättare, ej anställd ADMINISTRATIVT ARBETE 1 156. Hälso- och sjukvård, socialvård, utbildning: rutinmässigt administrativt arbete 1 165. Övrig förvaltning, affärsdrivande verk: administrativt arbete närmast under avdelnings/byråchefsnivå 2 166. Övrig förvaltning, affärsdrivande verk: rutinmässigt administrativt arbete KAMERALT OCH KONTORSTEKNISKT ARBETE 1 216. Bokförings- och kassaarbete: kvalificerat kontorsarbete; förmansfunktion; förrådsman 4 217. Bokförings- och kassaarbete: maskinskrivning och annat allmänt kontorsarbete 6 226. Stenografi- och maskinskrivningsarbete: kvalificerat kontorsarbete; förmansfunktion; förrådsman 56 227. Stenografi- och maskinskrivningsarbete: maskinskrivning och annat allmänt kontorsarbete 10 236. Annat kontorsarbete: kvalificerat kontorsarbete; förmansfunktion; förrådsman 7 237. Annat kontorsarbete: maskinskrivning och annat allmänt kontorsarbete KOMMERSIELLT ARBETE 16 312. Parti- och detaljhandelsföretagare: företagare/företagsledare med mindre företag 1 326. Affärsbiträden m fl: arbetsledning som förman eller motsvarande i kommersiellt arbete 1 327. Affärsbiträden m fl: bokhandelsmedhjälpare, detaljhandelsförsäljare (agent) för kapitalvaror, bilförsäljare, demonstratör 80 328. Biträdesarbete i affär 2 346. Övrigt försäljningsarbete: arbetsledning som förman eller motsvarande i kommersiellt arbete 1 347. Bokhandelsmedhjälpare, detaljhandelsförsäljare (agent) för kapitalsvaror (tex symaskiner), bilförsäljare, demonstratör LANTBRUKS-, SKOGS- OCH FISKERIARBETE 34 412. Lantbruks-, skogs- och trädgårdsledning: företagare/företagsledare 66 428. Jordbruks- och trädgårdsarbete, djurskötsel: manuellt arbete 1 458. Manuellt arbete inom fiskeri TRANSPORT- OCH KOMMUNIKATIONSARBETE 1 618. Motorfordonsförare, spårvägsförare: Övriga inom yrkesgruppen 2 644. Transport och kommunikationsledningsarbete inom post, telegraf, järnväg och flyg: chef för större enhet/avdelning 3 646. Transport och kommunikationsarbete inom post, telegraf, järnväg och flyg: förman/arbetsledare 18 647. Telefonist, konduktör, brevbärare, lokförare 1 648. Transport och kommunikationsarbete inom post, telegraf, järnväg och flyg: manuellt arbete som inte förs till annan kod 3 658. Övrigt transport- och kommunikationsarbete: manuellt arbete TILLVERKNINGSARBETE 3 712. Textil- och sömnadsarbete: företagare med mindre företag 1 716. Textil- och sömnadsarbete: förman/arbetsledare 68 718. Textil- och sömnadsarbete: manuellt arbete 1 728. Sko- och läderarbete: manuellt arbete 13 748. Verkstads- och byggnadsmetallarbete: manuellt arbete 1 758. Elektroarbete: manuellt arbete 1 762. Träarbete: företagare med mindre företag 5 802. Livsmedelsarbete: företagare med mindre företag 10 808. Livsmedelsarbete: manuellt arbete 8 818. Kemiskt och cellulosatekniskt arbete: manuellt arbete 1 822. Övrigt tillverkningsarbete: företagare med mindre företag 18 828. Övrigt tillverkningsarbete: manuellt arbete 1 848. Maskin- och motorskötsel: manuellt arbete 1 868. Grafiskt arbete: manuellt arbete 1 876. Paketerings- och emballagearbete samt stuveri-, lager- och förrådsarbete: förman/arbetsledare 4 878. Paketerings- och emballagearbete samt stuveri-, lager- och förrådsarbete: manuellt arbete SERVICEARBETE 7 922. Företagare med mindre företag inom husligt arbete (tex pensionats- och kafeinnehavare) 4 926. Husligt arbete, portierarbete: förman/arbetsledare 2 927. Portier, trafik/flygvärdinna, barnsköterska 53 928. Husligt arbete, portierarbete: (manuellt) biträdesarbete 55 938. Fastighetsskötsel, städning: (manuellt) servicearbete 1 942. Övrigt servicearbete: företagare med mindre företag 4 945. Sportledare som är gymnastikdirektör 17 948. Övrigt (manuellt) servicearbete 2 967. Hemsyster, barnsköterska vid daghem/barnhem (utbildad) 12 968. Hemsamarit, åldringsvårdarinna 1 976. Serveringsarbete: förman/arbetsledare 13 978. Serveringsarbete: annan serveringspersonal; även: barbiträde 1921 995. Hemarbetande 238 996. Frågan ej ställd, förkortat formulär/Uppgift saknas 853 999. Bortfall
VAR 269 V79269 FADERS PARTI 45A Loc 510 width 2 MD= 0 or GE 98 F.45A. Kommer Ni ihåg vilket parti Er far brukade rösta på under Er uppväxttid? (OM JA:) Vilket parti röstade han på? 51 11. Vänsterpartiet kommunisterna 12. Kommunistiska partiet marxist-leninisterna (revolutionärerna) 13. Sveriges kommunistiska parti 1 14. Kommunistiska arbetareförbundet 3 15. Partikombination av VPK,APK,KPMLr,SKP,KAF; även: kommunisterna 16. Arbetarepartiet kommunisterna 1 17. Övrigt kommunistiskt parti 976 22. Socialdemokraterna 5 23. S + något kommunistiskt parti 1 24. S+C 4 25. S+Fp 216 33. Centerpartiet 89 34. Bondeförbundet 212 44. Folkpartiet 26 45. Frisinnade partiet 10 46. Liberala partiet 171 55. Moderata samlingspartiet 1 56. M + kommunistiskt parti 68 57. Högerpartiet 2 58. M+S 4 66. Kristen demokratisk samling 22 71. M+Fp+C eller M+Fp+C+KDS; även: borgerliga partier eller borgerlig parti utan närmare specificering; undantag: trepartikombination som förs till kod 73 2 72. Fp+C samt mittenpartierna och annan valsedelbeteckning för samverkan mellan dessa två partier 76. M+C 2 77. M+Fp 2 87. Annat parti eller annan politisk grupp 773 88. Nej, kommer inte ihåg; även: vet inte/vill ej svara 25 95. Röstade aldrig 13 00. Frågan ej tillämplig 225 98. Uppgift saknas 853 99. Bortfall
VAR 270 V79270 MODERS PARTI 45B Loc 512 width 2 MD= 0 or GE 98 F.45B. Kommer Ni ihåg vilket parti Er mor brukade rösta på under Er uppväxttid? (OM JA:) Vilket parti röstade hon på? FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 269 11. Vänsterpartiet kommunisterna . . 87. Annat parti eller annan politisk grupp 865 88. Nej, kommer inte ihåg; även: vet inte/vill ej svara 55 95. Röstade aldrig 5 00. Frågan ej tillämplig 223 98. Uppgift saknas 853 99. Bortfall Kod: 0 11 13 14 15 22 23 25 33 34 44 Frek: 5 24 1 1 2 968 2 1 218 73 213 Kod: 45 46 55 57 58 66 71 72 76 77 87 Frek: 16 7 144 51 2 3 22 3 1 3 2 Kod: 88 95 98 99 Frek: 865 55 223 853
VAR 271 V79271 UPPVÄXTORT 46 Loc 514 width 1 MD=6 or GE 9 F.46. När Ni växte upp, bodde Ni då på ren landsbygd eller i ett samhälle på landsbygden eller i en stad? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 1118 1. Ren landsbygd 577 2. Samhälle på landsbygden 634 3. Stad, men ej storstad 333 4. Stockholm, Göteborg eller Malmö 243 6. Frågan ej ställd, förkortat formulär/Uppgift saknas 853 9. Bortfall
VAR 272 V79272 BOSTADSTYP 47A Loc 515 width 1 MD=6 or GE 9 F.47A. UP:s nuvarande bostad 429 1. Lantgård eller ensamliggande villa på landsbygden 1162 2. Villa eller radhus i småhusområde 353 3. Lägenhet i flerfamiljhus i höghusområde 873 4. Lägenhet i flerfamiljhus (ej höghusområde) 88 6. Uppgift saknas 853 9. Bortfall
VAR 273 V79273 HYR/ÄGER BOST 47B Loc 516 width 1 MD=0 or GE 9 F.47B. Hyr Ni eller äger Ni Er nuvarande bostad? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTATR FORMULÄR 1140 1. Hyr bostaden 1674 2. Äger bostaden (även: bostadsrätt; insatslägenhet) 91 0. Frågan ej ställd, förkortat formulär/Uppgift saknas 853 9. Bortfall
VAR 274 V79274 ANTAL BARN 48 Loc 517 width 1 MD=6 or GE 9 F.48. Har Ni några hemmavarande barn? (OM JA:) Hur många? Hur gammalt är barnet? Hur gamla är de? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTATR FORMULÄR 1621 0. Inga barn 474 1. Ett barn 507 2. Två barn 159 3. Tre barn 43 4. Fyra eller fler barn 101 6. Frågan ej ställd, förkortat formulär/Uppgift saknas 853 9. Bortfall
VAR 275 V79275 ÅLDER 1:A BARN 48 Loc 518 width 2 MD= 0 or GE 96 F.48(1). (MINST ETT HEMMAVARANDE BARN) Ålder hemmavarande barn 1 <Se F.48 för fullständig frågetext> Anm. I variablerna 275-277 anges de tre yngsta barnens ålder i år. Avrundat uppåt till hela år. 01. . . 45. 1621 00. Frågan ej tillämplig 113 96. Frågan ej ställd, förkortat formulär/Uppgift saknas 853 99. Bortfall Kod: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Frek: 1621 121 66 69 63 63 54 60 39 Kod: 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Frek: 49 45 51 65 69 51 47 42 42 Kod: 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Frek: 33 36 27 16 16 6 4 2 3 Kod: 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Frek: 5 3 3 2 1 1 3 3 3 Kod: 36 37 38 40 41 45 96 99 Frek: 2 1 1 2 1 1 113 853
VAR 276 V79276 ÅLDER 2:A BARN 48 Loc 520 width 2 MD= 0 or GE 96 F.48(2). (MINST TVÅ HEMMAVARANDE BARN) Ålder hemmavarande barn 2 <Se F.48 för fullständig frågetext> Anm. Se variabel 275 01. . . 45. 2095 00. Frågan ej tillämplig 111 96. Frågan ej ställd, förkortat formulär/Uppgift saknas 853 99. Bortfall Kod: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Frek: 2095 31 28 34 37 35 39 45 23 Kod: 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Frek: 38 35 45 37 36 50 36 38 30 Kod: 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Frek: 30 24 3 5 7 2 1 3 1 Kod: 27 29 30 37 42 96 99 Frek: 1 1 1 2 1 111 853
VAR 277 V79277 ÅLDER 3:E BARN 48 Loc 522 width 2 MD= 0 or GE 96 F.48(3). (MINST TRE HEMMAVARANDE BARN) Ålder hemmavarande barn 3 <Se F.48 för fullständig frågetext> Anm. Se variabel 275 01. . . 45. 2602 00. Frågan ej tillämplig 106 96. Frågan ej ställd, förkortat formulär/Uppgift saknas 853 99. Bortfall Kod: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Frek: 2602 11 5 6 4 12 7 8 8 Kod: 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Frek: 8 8 12 15 17 12 10 11 15 Kod: 18 19 20 21 22 96 99 Frek: 12 4 5 4 3 106 853
VAR 278 V79278 HEMORTSTYP Loc 524 width 1 MD=6 or GE 9 Bostadens belägenhet (intervjuarens notering efter avslutad intervju). 476 1. Ren landsbygd 759 2. Samhälle 1018 3. Stad, men ej storstad 491 4. Stockholm, Göteborg eller Malmö 161 6. Uppgift saknas 853 9. Bortfall
VAR 279 V79279 VALDELTAG-1979R Loc 525 width 1 MD=9 Valdeltagande i riksdagsvalet 1979 Anm. Uppgiften hämtad från röstlängden 3423 1. Röstade 330 5. Röstade inte 5 9. Uppgift saknas
VAR 280 V79280 VALDELTAG-1979K Loc 526 width 1 MD=9 Valdeltagande i kommunfullmäktigevalet 1979 Anm. Uppgiften hämtad från röstlängden 3392 1. Röstade 353 5. Röstade inte 13 9. Uppgift saknas
VAR 281 V79281 VALDELTAG 1979L Loc 527 width 1 MD=0 or GE 9 Valdeltagande i landstingsvalet 1979 Anm. Uppgiften hämtad från röstlängden 3093 1. Röstade 313 5. Röstade inte 339 0. Ej tillämplig (bor i Göteborg, Malmö eller på Gotland) 13 9. Uppgift saknas
VAR 282 V79282 VALDELTAG-1976R Loc 528 width 1 MD=0 or GE 9 Valdeltagande i riksdagsvalet 1976 Anm. Uppgiften hämtad från röstlängden 3239 1. Röstade 279 5. Röstade inte 219 0. Ej tillämplig (ej röstberättigad 1976) 21 9. Uppgift saknas
VAR 283 V79283 VALKRETS Loc 529 width 2 Valkretstillhörighet 307 01. Stockholms kommun 348 02. Stockholms län 103 03. Uppsala län 114 04. Södermanlands län 187 05. Östgötlands län 126 06. Jönköpings län 77 07. Kronbergs län 107 08. Kalmar län 28 09. Gotlands län 67 10. Blekinge län 122 11. Kristianstads län 216 12. Fyrstadskretsen 130 13. Malmöhus län 102 14. Hallands län 197 15. Göteborgs kommun 134 16. Göteborgs och Bohus län 108 17. Älvsborgs läns norra 81 18. Älvsborgs läns södra 123 19. Skaraborgs län 131 20. Värmlands län 134 21. Örebro län 117 22. Västmanlands län 139 23. Kopparbergs län 130 24. Gävleborgs län 120 25. Västernorrlands län 68 26. Jämtlands län 118 27. Västerbottens län 124 28. Norrbottens län
VAR 284 V79284 INVÅNARANTAL 1976 Loc 531 width 1 Invånarantal 1976 220 1. - 9 999 1131 2. 10 000 - 29 999 644 3. 30 000 - 49 999 439 4. 50 000 - 74 999 706 5. 75 000 - 199 999 618 6. 200 000 -
VAR 285 V79285 KOM:TÄTORTSGR REG Loc 532 width 1 Tätortsgrad Tätortsgrad anger den andel av hela befolkningen som vid tidpunkten för 1975 års folk- och bostadsräkning bodde inom tätorter. Som tätort räknas i princip alla hussamlingar med minst 200 invånare, såvida avståndet mellan husen normalt icke överstiger 200 meter 149 4. 10,0 - 49,9 575 5. 50,0 - 69,9 1628 6. 70,9 - 89,9 1065 7. 90,9 - 99,9 341 8. Enbart tätortsbefolkning
VAR 286 V79286 FÖDELSEÅR REG Loc 533 width 2 Födelseår De två sista siffrorna i födelseåret 00. 1900 . . 61. 1961 17 99. 1899 Kod: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Frek: 39 30 32 24 36 43 51 53 57 62 44 49 71 62 Kod: 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Frek: 51 58 59 67 60 67 73 81 53 57 74 67 61 58 Kod: 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Frek: 67 58 51 56 48 63 54 60 47 43 58 69 74 71 Kod: 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 Frek: 58 75 73 86 85 69 67 83 76 69 65 86 59 64 Kod: 56 57 58 59 60 61 99 Frek: 64 61 64 62 73 44 17
VAR 287 V79287 ÅLDER 1979 REG Loc 535 width 2 Ålder uppnådd under 1979. Variabeln baseras på V286. 18. 18 år . . 80. 80 år Kod: 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Frek: 44 73 62 64 61 64 64 59 86 65 69 76 83 67 Kod: 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Frek: 69 85 86 73 75 58 71 74 69 58 43 47 60 54 Kod: 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 Frek: 63 48 56 51 58 67 58 61 67 74 57 53 81 73 Kod: 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 Frek: 67 60 67 59 58 51 62 71 49 44 62 57 53 51 Kod: 74 75 76 77 78 79 80 Frek: 43 36 24 32 30 39 17
VAR 288 V79288 KÖN REG Loc 537 width 1 Kön 1846 1. Man 1912 2. Kvinna
VAR 289 V79289 ÅLDERSINDELNING Loc 538 width 1 Åldersindelning Variabeln baseras på V287 197 1. 18 - 21 år (förstagångsväljare) 673 2. 21 - 30 " 727 3. 31 - 40 " 538 4. 41 - 50 " 658 5. 51 - 60 " 583 6. 61 - 70 " 382 7. 71 - 80 "
VAR 290 V79290 PARTI 1979R SMFTN Loc 539 width 2 MD=99 Partival vid riksdagsvalet 1979 - sammanfattning 330 00. Röstade ej 143 01. Vänsterpartiet kommunisterna 1183 02. Socialdemokraterna 442 03. Centerpartiet 292 04. Folkpartiet 526 05. Moderata samlingspartiet 42 06. Kristen demokratisk samling 11 07. Övriga partier 784 98. Röstade, men uppgift om parti saknas 5 99. Uppgift saknas
VAR 291 V79291 PARTI 1979L SMFTN Loc 541 width 2 MD=99 Partival vid landstingsvalet 1979 - sammanfattning 315 00. Röstade ej, men var röstberättigad 127 01. Vänsterpartiet kommunisterna 1056 02. Socialdemokraterna 411 03. Centerpartiet 249 04. Folkpartiet 425 05. Moderata samlingspartiet 57 06. Kristen demokratisk samling 7 07. Övriga partier 339 95. Bor i Göteborg, Malmö eller på Gotland (har ej landstingsval) 770 98. Röstade, men uppgift om parti saknas 2 99. Uppgift saknas
VAR 292 V79292 PARTI 1979K SMFTN Loc 543 width 2 MD=99 Partival vid kommunvalet 1979 - sammanfattning 355 00. Röstade ej 139 01. Vänsterpartiet kommunisterna 1146 02. Socialdemokraterna 427 03. Centerpartiet 279 04. Folkpartiet 489 05. Moderata samlingspartiet 63 06. Kristen demokratisk samling 25 07. Övriga partier 833 98. Röstade, men uppgift om parti saknas 2 99. Uppgift saknas
VAR 293 V79293 PARTI 1976R SMFTN Loc 545 width 2 MD=99 Partival vid riksdagsvalet 1976 - sammanfattning Korrigerat för uppgift lämnad 1976 av de som intervjuades även 1976 279 00. Röstade ej, men var röstberättigad 1976 99 01. Vänsterpartiet kommunisterna 1207 02. Socialdemokraterna 630 03. Centerpartiet 287 04. Folkpartiet 362 05. Moderata samlingspartiet 31 06. Kristen demokratisk samling 16 07. Övriga partier 219 97. Var ej röstberättigad i riksdagsvalet 1976 607 98. Röstade, men uppgift om parti saknas 21 99. Uppgift saknas
VAR 294 V79294 PARTI 1976R MINNE Loc 547 width 2 MD=99 Partival vid riksdagsvalet 1976 - minnesdata vid intervjutillfället 1979 248 00. Uppger icke-röstning på frågan om röstsätt 88 01. Vänsterpartiet kommunisterna 1119 02. Socialdemokraterna 588 03. Centerpartiet 285 04. Folkpartiet 337 05. Moderata samlingspartiet 23 06. Kristen demokratisk samling 14 07. Övriga partier 197 97. Var ej röstberättigad i riksdagsvalet 1976 803 98. Röstade, men vill ej uppge röstsätt, samt vet inte 56 99. Uppgift saknas
VAR 295 V79295 PARTI 1973R SMFTN Loc 549 width 2 MD=99 Partival vid riksdagsvalet 1973 - sammanfattning Minnesdata 1979. Korrigerat för uppgift lämnad 1976 av de som intervjuades även 1976. 180 00. Röstade ej, men var röstberättigad 1973 79 01. Vänsterpartiet kommunisterna 1193 02. Socialdemokraterna 487 03. Centerpartiet 255 04. Folkpartiet 260 05. Moderata samlingspartiet 25 06. Kristen demokratisk samling 11 07. Övriga partier 519 97. Var ej röstberättigad 1973 353 98. Röstade, men uppgift om röstsätt saknas 396 99. Uppgift saknas
VAR 296 V79296 FAMILJEINK REG Loc 551 width 1 Egen och eventuellt makes/makas sammanräknade nettoinkomst vid 1979 års taxering (inkomståret 1978). 511 1. 0 - 9 999 kronor 1085 2. 10 000 - 29 000 kronor 927 3. 30 000 - 49 000 kronor 815 4. 50 000 - 69 000 kronor 264 5. 70 000 - 89 000 kronor 156 6. 90 000 -
VAR 297 V79297 FÖRMÖGENHET REG Loc 552 width 1 Statligt taxerad förmögenhet vid 1979 års taxering 1327 1. Ingen 320 2. 1 - 9 999 501 3. 10 000 - 29 000 315 4. 30 000 - 49 000 392 5. 50 000 - 79 000 508 6. 80 000 - 149 000 395 7. 150 000 -
VAR 298 V79298 YRKESGR (NYA) Loc 553 width 2 MD=96 or GE 99 Yrkesgrupper (den nya indelningen) Anm. För en utförlig beskrivning av principer för yrkes- och sektorsindelning se bilaga 13 i Holmberg-Nordlöf: Valundersökning 1979. Teknisk rapport. 9 00. Har ej kunnat föras till yrkesgrupp 571 01. Industriarbetare 685 02. Övriga arbetare 251 03. Lägre tjänstemän 521 04. Tjänstemän i mellanställning 330 05. Högre tjänstemän och storföretagare 177 06. Småföretagare 161 07. Jordbrukare 112 08. Studerande 88 96. Frågan ej ställd, förkortat formulär/Uppgift saknas 853 99. Bortfall
VAR 299 V79299 YRKESSEKTOR (NYA) Loc 555 width 2 MD=96 or GE 99 Yrkets sektor (den nya indelningen) Anm. För en utförlig beskrivning av principer för yrkes- och sektorsindelning se bilaga 13 i Holmberg-Nordlöf: Valundersökningen 1979. Teknisk Rapport. 9 00. Har ej kunnat föras till någon yrkessektor 244 01. Jordbruk 912 02. Produktion: tillverkning etc 712 03. Cirkulation: handel, samfärdsel etc 442 04. Reproduktion: vård, utbildning, kultur etc 386 05. Förvaltning 112 08. Studerande 88 96. Frågan ej ställd, förkortat formulär/Uppgift saknas 853 99. Bortfall
VAR 300 V79300 YRKESGR (GAMLA) Loc 557 width 2 MD=96 or GE 99 Yrkesgrupper (den gamla indelningen) Anm. För en utförlig beskrivning av principer för yrkes- och sektorsindelning se bilaga 13 i Holmberg-Nordlöf: Valundersökningen 1979. Teknisk rapport. 9 00. Har ej kunnat föras till yrkesgrupp 223 01. Högre tjänstemän och storföretagare 161 02. Jordbrukare 166 03. Småföretagare 821 04. Tjänstemän i mellanställning 285 05. Affärsanställda, statsanställda m fl 68 06. Jordbruksarbetare 972 07. Arbetare 112 08. Studerande 88 96. Frågan ej ställd, förkortat formulär/Uppgift saknas 853 99. Bortfall
VAR 301 SSDSTUDIE NR 0089 Loc 559 width 4 Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst studie 0089
VAR 302 SSDUPPLAGA NR 1 Loc 563 width 1 SSDupplaga/datering NR Uppgift om ordningsföljd och utgivningstidpunkt. 1. December 1986
VAR 303 DELSTUDIE NR 001 Loc 564 width 3 SSD Delstudieidentifikation Ordningsnummer i en serie på 1 delar.