REKLAM OCH SAMHÄLLSFÖRÄNDRING
                1950-1975

                SSD 0090

              Primärforskare
           Kjell Nowak, Gunnar Andren
        Centrum för masskommunikationsforskning
            Stockholms universitet

  

        © Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst
               Pilgatan 19A
              S-411 22 Göteborg


          Gå till variabelförteckningen


  
           ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDAREN

  Oavsett publikationsform skall alla uppsatser och rapporter
  som bygger på data tillgängliggjorda genom SSD tillkännage
  detta förhållande, samt namnge primärforskaren. SSD ber därför
  alla användare av SSD-material att, så långt detta är möjligt,
  använda sig av följande uttalande. (Uttryck inom parentes
  används i tillämpliga fall.):

  Data (och tabeller) i denna (publikation) har delvis gjorts
  tillgängliga av Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst.
  Materialet i REKLAM OCH SAMHÄLLSFÖRÄNDRING 1950-1975
  samlades ursprungligen in av ett forskningsprojekt vid Centrum
  för masskommunikation, Stockholms universitet under ledning av
  Kjell Nowak och Gunnar Andren. Varken SSD eller
  primärforskarna bär ansvar för analyser och tolkningar som
  presenteras i denna (publikation).

  Enligt överenskommelse mellan primärforskaren och Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst får studien förmedlas till och
  analyseras av forskare under förutsättning att användningen
  sker i forskningssyfte. Härvid skall HSFR:s forskningsetiska
  principer för humaniora och samhällsvetenskap, publicerade i
  skriften HSFR-ETIK, följas i alla tillämpliga delar.

  Data och/eller dokumentation får ej ställas till tredje
  persons förfogande utan SSD:s skriftliga tillstånd.

  Rapporter och publikationer baserade på dessa data skall
  insändas i två exemplar till SSD, som vidarebefordrar ett
  exemplar till primärforskaren.

  I de fall materialet används i undervisningssyfte vid
  universitet och högskolor och leder till producerandet av PM
  och uppsatser behöver dessa ej insändas till SSD. I stället
  skall en redovisning av kurser, antal användare och antal
  producerade PM och uppsatser insändas till SSD efter avslutat
  läsår.

  
        FORSKNINGSPROGRAMMET KULTURINDIKATORER

  Reklam och samhällsförändring är ett delprojekt inom det
  tvärvetenskapliga forskningsprogrammet KULTURINDIKATORER:
  SVENSK SYMBOLMILJÖ 1945-1975. Programmet finansierades av
  Riksbankens jubileumsfond och bedrevs vid universiteten i Lund
  och Stockholm och deltagande forskare kom från ämnena
  sociologi, ekonomisk psykologi, statskunskap, historia,
  filosofi och teologi.

  Forskningsprogrammets övergripande syfte var att för olika
  områden av efterkrigstidens svenska samhällsliv konstruera sk
  kulturindikatorer, dvs standardiserade mätinstrument med vars
  hjälp man kan studera olika aspekter av kultur- och
  symbolmiljön fattad i vid mening. Forskningsprogrammet var
  upplagt som en rad fristående men samordnade delprojekt, ledda
  av inom området kvalificerade ämnesspecialister. Inom vart och
  ett av områdena inrikespolitik, utrikespolitik, religion,
  reklam och litteratur mättes den svenska symbolmiljön med
  hjälp av flera tidsserier av kulturindikatorer. Den
  huvudsakliga metoden var kvantitativ innehållsanalys, det
  huvudsakliga materialet hämtat från dags- och veckopress.

  I programmet medverkade i olika funktioner bl a Gunnar Andren,
  Eva Block, Per Block, Alf Dahlberg, Kjell Goldmann, Johan
  Lagerkranz, Kjell Nowak, Birgitta Oden, Eva Queckfeldt.
  Initiativtagare till och samordnare av programmet var Karl
  Erik Rosengren, sociologiska institutionen, Lund. Programmet
  påbörjades hösten 1976 och huvuddelen av de fem delprojektens
  rapporter publicerades under 1981 och 1982 i en rapportserie
  från forskningsprogrammet utgivet av Studentlitteratur i Lund.

  
                BAKGRUND

  Undersökningen omfattar ca 2 300 annonser från perioden
  1950-1975, fördelade med ca 90 annonser per år. Urvalet är
  slumpmässigt draget för varje år ur en population som
  avgränsats till "alla kommersiella annonser som täcker minst
  1/3 sida i TS-kontrollerade tidningar vilka av
  Tidningsstatistik AB klassificerats som populärpress". Urvalet
  är statistiskt representativt för det distribuerade utbudet av
  annonser, dvs med hänsyn tagen till tidningarnas upplagor.
  Detta innebär att annonser som varit införda i tidningar med
  stor upplaga har haft större sannolikhet att komma med i
  urvalet.

  Under den studerade perioden har åtskilliga
  populärpresstidningar fallit bort eller kommit till i
  Tidningsstatistiks upplageredovisning, och populationen
  omfattar alltså inte samma tidningar varje år.

  Innehållsanalysen innefattar tre uppsättningar av variabler,
  en gäller annonsernas framställning av personer (kön, ålder,
  sysselsättningar, relationer osv.), den andra handlar om de
  miljöer som förekommer i annonserna, och den tredje behandlar
  de påståenden som görs i annonserna om varans egenskaper och
  de retoriska medel som används för att påverka till köp av
  varan.

  Undersökningsvariablerna hänför sig i några enstaka fall till
  antingen texten eller bilderna, men i princip är det annonsen
  i dess helhet, dvs text och bild sammantagna, som utgör
  analysenheten. Alla variabler är konstruerade som dikotoma
  kategoriseringar, vilka uttrycker huruvida en viss
  innehållsegenskap förekommer i annonsen eller ej. Inga
  graderingar av förekomst görs.

  Innehållskategorierna hänför sig i stor utsträckning till
  förhållandevis lätt iakttagbara konkreta drag i annonsen - t
  ex hur många män resp. kvinnor som avbildas, huruvida någon
  person ägnar sig åt en viss typ av sysselsättning, huruvida
  annonsen återger en viss typ av miljö (inne-ute, natur-stad
  etc.). Många gånger, särskilt i varu- och retorikblanketten,
  gäller dock variablernas mer abstrakta drag, förekomst av
  bestämda betydelser, begrepp eller utsagor - t ex huruvida
  annonsen uttrycker en viss kvinnoschablon eller huruvida varan
  förknippas med välbefinnande, trygghet, erotik, om vissa
  påståenden om varan görs etc. I de senare fallen förutsätter
  kodningen ett större mått av tolkning, och ett relativt
  omfattande förberedelsearbete i samband med utbildning av
  kodare var nödvändigt. De instruktioner som tillämpades vid
  kodningen återges i bilaga 2 i Nowak, K. och Andren, G.
  (1981), 'Reklam och samhällsförändring 1950-1975. Variation
  och konstans i svenska populärpressannonser 1950-1975'.

  För varje blankett gjordes inledningsvis en rad provkodningar
  på ett särskilt material omfattande ca 150 annonser från den
  aktuella perioden. Provkodningarna utgjorde underlag dels för
  utformningen av instruktioner till den slutliga kodningen,
  dels för beräkning av överensstämmelsen mellan olika kodare.
  Under det egentliga kodningsarbetet stod kodarna i
  kontinuerlig kontakt med undersökningsledaren. För några
  variabler ledde erfarenheterna under arbetet till att hela
  materialet omkodades med nya instruktioner i syfte att öka
  reliabiliteten.

  Hela annonsmaterialet innehållsanalyserades i tre omgångar,
  motsvarande de tre kodblanketterna. Arbetet utfördes av totalt
  6 kodare, av vilka endast en medverkade i alla tre omgångarna.
  Personblanketten kodades av 4 personer, miljöblanketten av 2
  och varu/retorikblanketten av 3 personer. Kodarna utbildades
  individuellt av undersökningsledaren och tränades på annonser
  som inte ingick i urvalet. Undersökningsledaren gjorde vidare
  för varje kodare stickprovsvisa kontrollkodningar i syfte att
  upptäcka eventuella systematiska feltolkningar av
  instruktionerna.

  Annonserna kodades inte i kronologisk följd, utan materialet
  ordnades i 18 "urvalspaket", vardera omfattande fem
  slumpmässigt dragna annonser ur varje årsurval (dvs 130
  annonser per paket). Härigenom kom varje kodare att bearbeta
  ett slumpmässigt urval oavsett hur stor del av materialet
  hon/han tilldelats. Trötthets- och träningseffekter drabbar
  således inte resultatet systematiskt.

  Ur varje urvalspaket slumpade undersökningsledaren ut fem (i
  vissa fall fler) annonser, vilka kodades av ytterligare en
  person förutom den som tilldelats det aktuella paketet.
  Kontrollkodningarna omfattar för personblanketten 135
  annonser, för miljöblanketten 105 och för varu- och
  retorikblanketten 120 annonser, för vilka
  interbedömarreliabilitet beräknats.

  
               PUBLIKATIONER

  Ovanstående bakgrundsinformation har hämtats från:

  Nowak, K. och Andren, G. (1981): 'Reklam och
  samhällsförändring 1950-1975. Variation och konstans i svenska
  populärpressannonser 1950-1975'. Kulturindikatorer Svensk
  symbolmiljö 1945-1975. Rapport nr 3. Lund: Studentlitteratur.

  
             KODBOKSINFORMATION

  Exemplet nedan visar hur en variabel vanligtvis beskrivs i
  denna kodbok. Siffrorna inom parentes förekommer inte i
  kodboken, utan är en hänvisning till den beskrivning som
  följer exemplet.

  (1) VAR 110  (2)VARUNAMNET        (3)LOC 123 WIDTH 1
                        (4)MD=

   (6) Varunamnet

   (7) ......................

      (8) (9) (10)
     2196 0.  Framhävs ej
      107 1.  Framhävs i texten
       7 2.  Framhävs i bilden (större än 33%)
       2 3.  Kombination 1+2
  
   ............................................................

  (1) Variabelnummer

  (2) Variabelnamn. En förkortning eller summering av
  frågeställningen (max. 24 tecken).
  
  (3) Position. Visar variabelns läge i datamängden; i vilken
  kolumn den startar och hur många positioner den upptar.

  (4) Missing data. Anger vilka värden som betraktas som missing
  data för den aktuella variabeln.

  (5) Anger om data är numerisk eller alfabetisk.

  (6) Den exakta frågeformuleringen som den formulerats i
  frågeformuläret eller liknande.

  (7) Eventuella kommentarer eller anmärkningar.

  (8) Det absoluta antalet observationer för varje svarskategori

  (9) Kodvärden som kan förekomma för den aktuella variabeln.

  (10) Beskrivning av varje kodvärdes innehåll.

  
              SSD DOKUMENTATION

  Dokumentationsarbetet har bedrivits med hjälp av ett
  datorbaserat dokumentationssystem utvecklat vid Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst. Systemet kallas A-side,
  Archival System for Interoperable Data Exchange.
Variabel förteckning


1 SSD Study NR 0090 2 SSD Edition NR 1 3 SSD Part NR 001 4 ID-nummer 5 År 6 Pärmnummer 7 Kodare personblanketten 8 Personblanketten - första kodning eller kontrollkodning 9 Tidningstyp 10 Säsong 11 Produkt 12 Annonsstorlek 13 Bild 14 Foto 15 Färg 16 Personuppsättning: Antal konkreta personer 17 Personuppsättning: Antal konkreta män 18 Personuppsättning: Antal konkreta kvinnor 19 Personuppsättning: Antal konkreta pojkar 20 Personuppsättning: Antal konkreta flickor 21 Personuppsättning: Antal konkreta könsobestämda personer 22 Ålder - Man 1 23 Ålder - Man 2 24 Ålder - Man 3 25 Ålder - Kvinna 1 26 Ålder - Kvinna 2 27 Ålder - Kvinna 3 28 Kvinnligt hemarbete 29 Kvinnligt hemarbete utförs av 30 Manligt hemarbete 31 Manligt hemarbete utförs av 32 Övrigt hemarbete 33 Övrigt hemarbete utförs av 34 Kvinnligt förvärvsarbete 35 Kvinnligt förvärvsarbete utförs av 36 Manligt förvärvsarbete 37 Manligt förvärvsarbete utförs av 38 Annat förvärvsarbete 39 Annat förvärvsarbete utförs av 40 Välfärdsinriktad fritidssysselsättning 41 Välfärdsinriktad fritidssysselsättning utförs av 42 Välbefinnandeinriktad fritidssysselsättning 43 Välbefinnandeinriktad fritidssysselsättning utförs av 44 Annan fritidssysselsättning 45 Annan fritidssysselsättning utförs av 46 Formell relation 47 Vänskapsrelation 48 Förälskelse/Kärleksrelation 49 Familjegemenskap 50 Hierarkisk relation - person i underordnad position 51 Hierarkisk relation - person i överordnad position 52 Interaktion mellan män 53 Interaktion mellan kvinnor 54 Interaktion mellan män-kvinnor eller mixed-barn 55 Interaktion mellan vuxna-barn eller mellan barn 56 Intygsgivare 57 Dominerande individuell intygsgivare 58 Blifagge 59 Ålder manligt bliffage 60 Ålder kvinnligt bliffage 61 Ålder barn-bliffage 62 Samhällsställning 63 Låg samhällsställning - person 64 Hög samhällsställning - person 65 Manlig stereotyp 66 Kvinnlig stereotyp 67 Humör: Glad person 68 Humör: Sorgsen person 69 Utseende: Sexig person 70 Utseende: Sliten, trött person 71 Fysisk ställning: Man 72 Fysisk ställning: Kvinna 73 Kodare varu- och retorikblanketten 74 Varu- och retorikblanketten - första kodning eller kontrollkodning 75 Annonsvarans pris 76 Betalningsvillkor 77 Varans slitstyrka och varaktighet 78 Varans användbarhet 79 Varans utseende/yta/konsistens 80 Varans förpackning 81 Storlekar/modellutbud/sortiment 82 Varans användningsområde/skötsel 83 Inköpet av varan 84 Konsumentens köptrygghet 85 Moralisk eller politisk relevans 86 Jämförelser med andra varor som tillhör samma varutyp 87 Jämförelser med varor och tjänster som inte tillhör samma typ 88 Informativa och argumentiva jämförelser 89 Tidsvinst 90 Enkelhet 91 Varuestetik 92 Sensualism och hedonism 93 Trygghet 94 Välfärd och ekonomisk trygghet/säkerhet 95 Hälsorisker 96 Miljöverkningar 97 Gemenskap 98 Erotik 99 Prestige 100 Popularitet 101 Producenten/annonsören - goodwill 1 102 Producenten/annonsören - goodwill 2 103 Tomtemetoden 104 Nyhetsmetoden 105 Annan värdeöverföring 1 106 Annan värdeöverföring 2 107 Annan värdeöverföring 3 108 Annan persuasion 109 Symboler 110 Varunamnet 111 Geografisk referens 1 112 Geografisk referens 2 113 Geografisk referens 3 114 Tilltalsord 115 Goffman-variabel kvinnor 116 Goffman-variabel män 117 Goffman-variabel kvinnor/män 118 The shoulder hold - kvinnor 119 The shoulder hold - män 120 Frågor till mottagaren 121 Uppmaningar till mottagaren 122 Språk 123 Kodare repetitionsblanketten 124 Repetitionsblanketten - första kodning eller kontrollkodning 125 Kvinnoschabloner 126 Mansschabloner 127 Kvinnan som könsvarelse 128 Man som könsvarelse 129 Stereotypbrott - kvinnan 130 Stereotypbrott - mannen 131 Kodare miljöblanketten 132 Inomhus - utomhus 133 Natur 134 Tätort 135 Arbetsplatsmiljö 1 136 Arbetsplatsmiljö 2 137 Arbetsplatsmiljö 3 138 Offentlig miljö 1 139 Offentlig miljö 2 140 Offentlig miljö 3 141 Offentlig miljö 4 142 Det offentliga 1 143 Det offentliga 2 144 Kollektiva transportmedel 145 Privata transportmedel 146 Privat miljö 147 Exklusiv miljö 148 Typisk svensk miljö 149 Anomalier 1 150 Anomalier 2 151 Våld 152 Invandring

VAR 1 SSD STUDY NR 0090              Loc 1 width 4


Swedish Social Science Data Service study 0090


VAR 2 SSD EDITION NR 1 Loc 5 width 1 Augusti 1996
VAR 3 SSD PART NR 001 Loc 6 width 3 Reklam och samhällsförändring
VAR 4 ID-NUMMER Loc 9 width 4 ID-nummer
VAR 5 ÅR Loc 13 width 2 MD=99 År 50. 1950 . . 75. 1975 2 99. Uppgift saknas Kod: 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 Frek: 89 99 80 86 90 89 90 90 90 90 89 89 91 89 90 90 88 87 Kod: 68 69 70 71 72 73 74 75 99 Frek: 93 81 95 90 86 90 84 85 2
VAR 6 PÄRMNUMMER Loc 15 width 2 Pärmnummer 130 10. Pärm 1 126 11. Pärm 1 130 20. Pärm 2 130 21. Pärm 2 130 30. Pärm 3 126 31. Pärm 3 125 40. Pärm 4 131 41. Pärm 4 131 50. Pärm 5 130 51. Pärm 5 129 60. Pärm 6 130 61. Pärm 6 129 70. Pärm 7 120 71. Pärm 7 129 80. Pärm 8 130 81. Pärm 8 130 90. Pärm 9 126 91. Pärm 9
VAR 7 KODARE PERSONBLANKETTEN Loc 17 width 2 Kodare personblanketten 01. . . 36. Kod: 1 2 3 10 11 12 16 36 Frek: 75 2 128 952 125 515 1 514
VAR 8 PERSBL 1:A KODN-KONTR Loc 19 width 1 Personblanketten - första kodning eller kontrollkodning 8 0. Kontrollkodning 2304 1. Första kodning
VAR 9 TIDNINGSTYP Loc 20 width 1 Tidningstyp FAMILJETIDNINGAR: Allas Veckotidning Allers Det bästa Familjejournalen Hela Världen - Min Värld Hemmets Journal Hem och Familj Hemmets Veckotidning Röster i Radio Saxons Veckotidning Svenska Journalen Såningsmannen Vecko Journalen Vecko Revyn Året Runt Folket i Bild ( t o m nr 4 1963) DAMTIDNINGAR: Damernas Värld Femina Husmodern Svensk Damtidning HERRTIDNINGAR: Aktuellt ur Levande Livet FIB (fr o m nr 5 1963) Lektyr UNGDOMSTIDNINGAR: Bildjournalen Fickjournalen - Hennes Mitt Livs Novell Ungdomsnytt KONSUMENTFACKPRESS: ICA-Kuriren Vi Vi bilägare SPECIALTIDNINGAR - ANNAN: Allt i Hemmet Hem och Fritid ÖVRIGT: Hänt i Veckan Kvällsstunden 1158 1. Familjetidning 295 2. Damtidning 242 3. Herrtidning 99 4. Ungdomstidning 1 5. Specialtidning - teknik 30 6. Specialtidning - annan 460 7. Konsumentfackpress 27 8. Övrigt
VAR 10 SÄSONG Loc 21 width 1 MD=9 Säsong 1170 1. Vinterhalvår: Vecka 40-13 1136 2. Sommarhalvår: Vecka 14-39 6 9. Uppgift saknas
VAR 11 PRODUKT Loc 22 width 2 MD=99 Produkt 56 01. Tobak 27 02. Vin, sprit och öl 56 03. Läsk, saft och juice 80 04. Mejeriprodukter inkl. ägg och margarin (dock ej glass) 38 05. Konserver inkl. barnmat 36 06. Choklad och konfektyr (inkl. halstabletter) 45 07. Kaffe 194 09. Övriga livsmedel (bröd, katt- och hundmat, ättika, konserveringsmedel, likörextrakt, kryddor, fisk, skaldjur, kött, ...) 24 10. Kläder för män eller gossar 90 11. Kläder för kvinnor eller flickor 20 12. Kläder för båda könen 4 13. Könsobestämda kläder 56 19. Övriga beklädnads- och textilprodukter (tyg, garner, sytråd, skor, ...) 105 20. Läkemedel inkl. medel mot finnar, mjäll, akne etc., vitaminer, järnpiller, samarin, koltabletter, fotskötselattiraljer, bantningsmedel, purex, preventivmedel, typisk hälsokost, ... 150 21. Kosmetika (parfym, hårvatten, hårfärg, hårcreme, permanent, peruk, sol- och badolja, skönhetstvål, ...) 154 22. Tvätt-, disk-, puts- och polermedel, fläckurtagningsmedel, medel som gör tvätten mjukare, ... 326 23. Hygienprodukter (bindor, tamponger, tissue- och kräppappersvaror, plåster, blöjor, barnpuder, tvål, schampo, tandcreme, antideodorant, bomull, rakblad, tabletter för tandprotesrengöring, ...) 52 29. Övriga kemisk-tekniska varor (rakvatten, nivea och annan handcreme, desinfektionsmedel, salubrin, stärkmedel, färger, lacker, fernissa, fotsalt, badsalt, insektsgift, läderfärg, myggstift, blomstergödning, medel för impregnering av kläder, ...) 37 31. Möbler, mattor, heminredningstextilier, täcken, madrasser, lakan, lampor, hyllor, ... 58 32. Hushållsapparater (kyl- och frysskåp, tvätt- och diskmaskiner, symaskiner, dammsugare, golvbonare, assistent, mixer, köksfläkt, spis, kamin, warmvind, rakapparater, hair-trimmer, hemstickningsmaskin, ...) 23 33. Radio, tv, grammofon, förstärkare, bandspelare, ... 67 39. Övrig hushållsutrustning (porslin, papperstallrikar, plastmuggar, kakburkar, hushållsartiklar som trasor, glödlampor, proppar, kastruller, strykjärn, bestick, sax, väggur, servetter, ljus, frost-pak, tv-kanna, termos, förvaringshylla 104 41. Böcker 54 42. Tidningar och tidskrifter 34 43. Bilar 186 49. Övrig rekreation, transportmedel, hobby mm (bensin, motorolja, moped, motorcykel, cykel, båt, båtförtöjningsanordning, bilbälte, borrmaskin för hobbybruk, musikinstrument, skrivmaskin, hörapparat, glasögon, kamera, film, tavlor, grammofonskivor, etc. 21 51. Ekonomiska tjänster (bank, försäkring, obligationer, lotteri, tips, ...) 114 52. Studier (inkl. kroppsuppbyggnadskurser, bantningskurser, skönhetskurser) 31 53. Transporttjänster (SJ, flygbolag, rederier, resebyråer, postverket som förmedlare av brev och paket, etc.) och hotell, pensionat samt restaurang 11 59. Övriga tjänster (postorder, varuhus, verkstad, stugbyte, tonårsklubben, kontaktbyråer, ...) 30 60. Diverse producentvaror (motorsåg, eldningsolja, hus, parkettgolv, lättbetong, sanitetsporslin, stängsel, tapet, Perstorpsplattor e dyl., rullager, ...) 21 70. Kombinationer av ovan 8 99. Uppgift saknas
VAR 12 ANNONSSTORLEK Loc 24 width 1 Annonsstorlek 976 1. Helsida 1265 2. 1/3 eller större än 1/3 men mindre än 1/1 71 3. Mindre än 1/3
VAR 13 BILD Loc 25 width 1 Bild 36 0. Förekommer ej 2276 1. Bild
VAR 14 FOTO Loc 26 width 1 Foto 527 0. Förekommer ej 1785 1. Foto
VAR 15 FÄRG Loc 27 width 1 MD=9 Färg 221 1. Original i färg 636 2. Svart/vit kopia av färgannons 1449 3. Svart/vit 6 9. Uppgift saknas
VAR 16 ANTAL KONKRETA PERSONER Loc 28 width 1 Personuppsättning: Antal konkreta personer 501 0. Förekommer ej 766 1. En person i bild 414 2. Två personer i bild 177 3. Tre personer i bild 141 4. Fyra personer i bild 63 5. Fem personer i bild 209 6. Sex eller fler personer i bild 20 7. En person omnämns i text enbart 6 8. Två personer omnämns i text enbart 15 9. Tre eller fler personer omnämns i text enbart
VAR 17 ANTAL KONKRETA MÄN Loc 29 width 1 Personuppsättning: Antal konkreta män 1345 0. Förekommer ej 565 1. En man i bild 146 2. Två män i bild 72 3. Tre män i bild 36 4. Fyra män i bild 23 5. Fem män i bild 75 6. Sex eller fler män i bild 27 7. En man omnämns i text enbart 13 8. Två män omnämns i text enbart 10 9. Tre eller fler män omnämns i text enbart
VAR 18 ANTAL KONKRETA KVINNOR Loc 30 width 1 Personuppsättning: Antal konkreta kvinnor 955 0. Förekommer ej 908 1. En kvinna i bild 214 2. Två kvinnor i bild 92 3. Tre kvinnor i bild 46 4. Fyra kvinnor i bild 16 5. Fem kvinnor i bild 49 6. Sex eller fler kvinnor i bild 24 7. En kvinna omnämns i text enbart 3 8. Två kvinnor omnämns i text enbart 5 9. Tre eller fler kvinnor omnämns i text enbart
VAR 19 ANTAL KONKRETA POJKAR Loc 31 width 1 Personuppsättning: Antal konkreta pojkar (högst 12 år) 2091 0. Förekommer ej 182 1. En pojke i bild 19 2. Två pojkar i bild 7 3. Tre pojkar i bild 2 4. Fyra pojkar i bild 4 5. Fem pojkar i bild 2 6. Sex eller fler pojkar i bild 4 7. En pojke omnämns i text enbart 1 8. Två pojkar omnämns i text enbart 0 9. Tre eller fler pojkar omnämns i text enbart
VAR 20 ANTAL KONKRETA FLICKOR Loc 32 width 1 Personuppsättning: Antal konkreta flickor (högst 12 år) 2133 0. Förekommer ej 150 1. En flicka i bild 15 2. Två flickor i bild 3 3. Tre flickor i bild 2 4. Fyra flickor i bild 3 5. Fem flickor i bild 3 6. Sex eller fler flickor i bild 0 7. En flicka omnämns i text enbart 2 8. Två flickor omnämns i text enbart 1 9. Tre eller fler flickor omnämns i text enbart
VAR 21 ANT KONKR KÖNSOBEST PERS Loc 33 width 1 Personuppsättning: Antal konkreta könsobestämda personer 2099 0. Förekommer ej 76 1. Ett barn i bild 27 2. Fler än ett barn i bild 0 3. Ett barn i text 13 4. Fler än ett barn i text 37 5. En vuxen i bild 27 6. Fler än en vuxen i bild 11 7. En vuxen i text 16 8. Fler än en vuxen i text 6 9. Kombinationer
VAR 22 ÅLDER - MAN 1 Loc 34 width 1 Ålder - Man 1 1357 0. Förekommer ej 465 1. Ung 384 2. Mogen 12 3. Gammal 94 4. Obestämd ålder
VAR 23 ÅLDER - MAN 2 Loc 35 width 1 Ålder - Man 2 1919 0. Förekommer ej 198 1. Ung 125 2. Mogen 4 3. Gammal 66 4. Obestämd ålder
VAR 24 ÅLDER - MAN 3 Loc 36 width 1 Ålder - Man 3 2073 0. Förekommer ej 133 1. Ung 55 2. Mogen 7 3. Gammal 44 4. Obestämd ålder
VAR 25 ÅLDER - KVINNA 1 Loc 37 width 1 Ålder - Kvinna 1 979 0. Förekommer ej 856 1. Ung 404 2. Mogen 11 3. Gammal 62 4. Obestämd ålder
VAR 26 ÅLDER - KVINNA 2 Loc 38 width 1 Ålder - Kvinna 2 1893 0. Förekommer ej 286 1. Ung 91 2. Mogen 2 3. Gammal 40 4. Obestämd ålder
VAR 27 ÅLDER - KVINNA 3 Loc 39 width 1 Ålder - Kvinna 3 2100 0. Förekommer ej 148 1. Ung 42 2. Mogen 1 3. Gammal 21 4. Obestämd ålder
VAR 28 KVINNLIGT HEMARB FÖREKOM Loc 40 width 1 Kvinnligt hemarbete förekommer eller omnämns (konkret eller allmänt) 1671 0. Förekommer ej 41 1. Inköp av hushållsvaror (konsumtionsvaror) 240 2. Matlagning och liknande (servering, värdinnebestyr) 186 3. Rengöring, tvätt, disk, strykning, stärkning, städning 54 4. Barnbestyr 16 5. Heminredning, pynt, plocka och ordna 40 6. Sy, sticka, virka, etc. (produktion) 4 7. Lagning, lappning (underhåll) 60 8. Flera alternativ i kombination
VAR 29 KVINNLIGT HEMARB UTFÖRS Loc 41 width 1 Kvinnligt hemarbete utförs av/förknippas med konkreta personer 1934 0. Förekommer ej 5 1. Man - Tonåring eller ungdomlig vuxen 20 2. Man - Mogen 3 3. Man - Gammal 1 4. Man - Ålder obestämd 89 5. Kvinna - Tonåring eller ungdomlig vuxen 217 6. Kvinna - Mogen 5 7. Kvinna - Gammal 19 8. Kvinna - Ålder obestämd 19 9. Kombinationer av ålder/kön
VAR 30 MANLIGT HEMARBET FÖREKOM Loc 42 width 1 Manligt hemarbete förekommer eller omnämns (konkret eller allmänt) 2275 0. Förekommer ej 12 1. Målning, tapetsering 14 2. Snickeriarbeten o dyl. 9 3. Reparation, skötsel av "apparater" inkl bil och andra fordon 2 4. Flera alternativ i kombination
VAR 31 MANLIGT HEMARBETE UTFÖRS Loc 43 width 1 Manligt hemarbete utförs av/förknippas med konkreta personer 2292 0. Förekommer ej 2 1. Man - Tonåring eller ungdomlig vuxen 9 2. Man - Mogen 0 3. Man - Gammal 1 4. Man - Ålder obestämd 2 5. Kvinna - Tonåring eller ungdomlig vuxen 3 6. Kvinna - Mogen 0 7. Kvinna - Gammal 1 8. Kvinna - Ålder obestämd 2 9. Kombinationer av ålder/kön
VAR 32 ÖVRIGT HEMARBETE FÖREKOM Loc 44 width 1 Övrigt hemarbete förekommer eller omnämns (konkret eller allmänt) 2219 0. Förekommer ej 56 1. Inköp av annat än hushållsvaror som är konsumtionsvaror 4 2. Gå ärenden - post, bank, hantverkare 13 3. Ekonomiska angelägenheter 12 4. Trädgårdsskötsel 3 5. Djurbestyr (sällskapsdjur) 5 6. Övrigt
VAR 33 ÖVRIGT HEMARBETE UTFÖRS Loc 45 width 1 Övrigt hemarbete utförs av/förknippas med konkreta personer 2269 0. Förekommer ej 2 1. Man - Tonåring eller ungdomlig vuxen 12 2. Man - Mogen 0 3. Man - Gammal 1 4. Man - Ålder obestämd 3 5. Kvinna - Tonåring eller ungdomlig vuxen 10 6. Kvinna - Mogen 0 7. Kvinna - Gammal 5 8. Kvinna - Ålder obestämd 10 9. Kombinationer av ålder/kön
VAR 34 KVINNLIGT FÖRV.ARB FÖREK Loc 46 width 1 Kvinnligt förvärvsarbete förekommer eller omnämns (konkret eller allmänt) 2240 0. Förekommer ej 17 1. Underordnade kontorsarbeten 6 2. Underordnade vårdarbeten 25 3. Underordnade service arbeten 4 4. Städning , storhushåll o dyl. 4 5. Textilindustriarbeten 2 6. Förskole-, lågstadielärare 7 7. Kombinationer 6 8. Övriga identifierbara arbeten 1 9. Obestämt förvärvsarbete
VAR 35 KVINNLIGT FÖRVARB UTFÖRS Loc 47 width 1 Kvinnligt förvärvsarbete utförs av/förknippas med konkreta personer 2247 0. Förekommer ej 4 1. Man - Tonåring eller ungdomlig vuxen 1 2. Man - Mogen 0 3. Man - Gammal 2 4. Man - Ålder obestämd 39 5. Kvinna - Tonåring eller ungdomlig vuxen 14 6. Kvinna - Mogen 0 7. Kvinna - Gammal 2 8. Kvinna - Ålder obestämd 3 9. Kombinationer av ålder/kön
VAR 36 MANLIGT FÖRV.ARB FÖREKOM Loc 48 width 1 Manligt förvärvsarbete förekommer eller omnämns (konkret eller allmänt) 2121 0. Förekommer ej 17 1. Fabriks-, verkstads-, industriarbete (ej textil) 27 2. Byggnads-, anläggnings-, grovarbete 16 3. Icke-kvinnligt kontorsarbete 47 4. Transportarbete eller hantverk 30 5. Försäljningsarbete 16 6. Militär 3 7. Präst 18 8. Hög befattning 17 9. Kombinationer
VAR 37 MANLIGT FÖRVARB UTFÖRS Loc 49 width 1 Manligt förvärvsarbete utförs av/förknippas med konkreta personer 2168 0. Förekommer ej 45 1. Man - Tonåring eller ungdomlig vuxen 60 2. Man - Mogen 0 3. Man - Gammal 18 4. Man - Ålder obestämd 0 5. Kvinna - Tonåring eller ungdomlig vuxen 1 6. Kvinna - Mogen 0 7. Kvinna - Gammal 1 8. Kvinna - Ålder obestämd 19 9. Kombinationer av ålder/kön
VAR 38 ANNAT FÖRV.ARB FÖREKOM Loc 50 width 1 Annat förvärvsarbete förekommer eller omnämns (konkret eller allmänt) 1971 0. Förekommer ej 19 1. Icke-kvinnligt pedagogiskt arbete 68 2. Estetiskt arbete (teater, film, musik, litteratur, konst, etc.) 46 3. Forskning 23 4. Journalistiskt arbete 51 5. Läkare/tandläkare 40 6. Kombinationer 76 7. Övriga identifierbara yrken 18 8. Obestämt förvärvsarbete
VAR 39 ANNAT FÖRVÄRVSARB UTFÖRS Loc 51 width 1 Annat förvärvsarbete utförs av/förknippas med konkreta personer 2102 0. Förekommer ej 36 1. Man - Tonåring eller ungdomlig vuxen 55 2. Man - Mogen 0 3. Man - Gammal 35 4. Man - Ålder obestämd 29 5. Kvinna - Tonåring eller ungdomlig vuxen 7 6. Kvinna - Mogen 1 7. Kvinna - Gammal 5 8. Kvinna - Ålder obestämd 42 9. Kombinationer av ålder/kön
VAR 40 VÄLFÄRDSINR FRITID FÖREK Loc 52 width 1 Välfärdsinriktad fritidssysselsättning förekommer eller omnämns 2132 0. Förekommer ej 113 1. Studier o dyl. (självförbättring) 25 2. Förbättring av hem, hushåll, ägodelar, inkl trädgårdsskötsel 28 3. Produktion/bearbetning med monetärt värde (inkl jakt och fiske) 2 4. Kombinationer 12 5. Övrigt
VAR 41 VÄLFÄRDSINR FRITID UTFÖR Loc 53 width 1 Välfärdsinriktad fritidssysselsättning utförs av/förknippas med konkreta personer 2196 0. Förekommer ej 25 1. Man - Tonåring eller ungdomlig vuxen 12 2. Man - Mogen 1 3. Man - Gammal 7 4. Man - Ålder obestämd 13 5. Kvinna - Tonåring eller ungdomlig vuxen 9 6. Kvinna - Mogen 0 7. Kvinna - Gammal 2 8. Kvinna - Ålder obestämd 47 9. Kombinationer av ålder/kön
VAR 42 VÄLBEFININR FRITID FÖREK Loc 54 width 1 Välbefinnandeinriktad fritidssysselsättning förekommer eller omnämns 1983 0. Förekommer ej 17 1. Slöa och ta igen sig 39 2. Mottagande (läsa, lyssna, titta) - finkultur 78 3. Mottagande (läsa, lyssna, titta) - övrigt 147 4. Njuta mat och/eller dryck 10 5. Naturnjutning 14 6. Kombinationer 24 7. Övrigt
VAR 43 VÄLBEFININR FRITID UTFÖR Loc 55 width 1 Välbefinnandeinriktad fritidssysselsättning utförs av/förknippas med konkreta personer 2128 0. Förekommer ej 12 1. Man - Tonåring eller ungdomlig vuxen 24 2. Man - Mogen 0 3. Man - Gammal 3 4. Man - Ålder obestämd 45 5. Kvinna - Tonåring eller ungdomlig vuxen 18 6. Kvinna - Mogen 0 7. Kvinna - Gammal 2 8. Kvinna - Ålder obestämd 80 9. Kombinationer av ålder/kön
VAR 44 ANNAN FRITIDSSYSS FÖREK Loc 56 width 1 Annan fritidssysselsättning förekommer eller omnämns 1484 0. Förekommer ej 10 1. Hushållsgöromål (obs. på fritiden) 138 2. Samvaro, umgänge (borta eller hemma) 40 3. Hobby (utan monetärt värde) 85 4. Sport och friluftsliv och utelek 376 5. Personlig hygien och skönhetsvård 92 6. Kombinationer 87 7. Övriga identifierbara sysselsättningar (exkl resor)
VAR 45 ANNAN FRITIDSSYSS UTFÖRS Loc 57 width 1 Annan fritidssysselsättning utförs av/förknippas med konkreta personer 1667 0. Förekommer ej 56 1. Man - Tonåring eller ungdomlig vuxen 29 2. Man - Mogen 1 3. Man - Gammal 12 4. Man - Ålder obestämd 271 5. Kvinna - Tonåring eller ungdomlig vuxen 36 6. Kvinna - Mogen 1 7. Kvinna - Gammal 12 8. Kvinna - Ålder obestämd 227 9. Kombinationer av ålder/kön
VAR 46 FORMELL RELATION Loc 58 width 1 Formell relation förekommer eller refereras till (konkret eller allmänt) 2163 0. Förekommer ej 48 1. I köpsituation (inkl köp av tjänster) 36 2. I klientsituation 49 3. I arbets- eller skolsituation 11 6. I annan situation eller obestämt 5 7. Kombinationer
VAR 47 VÄNSKAPSRELATION Loc 59 width 1 Vänskapsrelation förekommer eller refereras till (konkret eller allmänt) 1992 0. Förekommer ej 182 1. I fritidssituation 72 2. I arbets- eller skolsituation 59 6. I annan situation eller obestämt 7 7. Kombinationer
VAR 48 KÄRLEKSRELATION Loc 60 width 1 Förälskelse/kärleksrelation förekommer eller refereras till (konkret eller allmänt) 2106 0. Förekommer ej 132 1. I fritidssituation 2 2. I arbets- eller skolsituation 69 6. I annan situation eller obestämt 3 7. Kombinationer
VAR 49 FAMILJEGEMENSKAP Loc 61 width 1 Familjegemenskap förekommer eller refereras till (konkret eller allmänt) 1963 0. Förekommer ej 59 1. I form av man-hustru 112 2. I form av mor-barn 15 3. I form av far-barn 117 4. I form av fullständig två generationers familj (far-mor-barn) 7 5. I form av månggenerationsfamilj (tre eller fler) 28 6. I annan form eller obestämt 11 7. Kombinationer
VAR 50 HIERARKI-UNDERORDNAD POS Loc 62 width 1 Hierarkisk relation - person som förekommer i underordnad position (den mest framträdande, om fler) 2296 0. Förekommer ej 7 1. Man - Tonåring eller ungdomlig vuxen 1 2. Man - Mogen 0 3. Man - Gammal 2 4. Man - Ålder obestämd 6 5. Kvinna - Tonåring eller ungdomlig vuxen 0 6. Kvinna - Mogen 0 7. Kvinna - Gammal 0 8. Kvinna - Ålder obestämd 0 9. Kombinationer av ålder/kön
VAR 51 HIERARKI-ÖVERORDNAD POS Loc 63 width 1 Hierarkisk relation - person som förekommer i överordnad position (den mest framträdande, om fler) 2298 0. Förekommer ej 6 1. Man - Tonåring eller ungdomlig vuxen 6 2. Man - Mogen 1 3. Man - Gammal 1 4. Man - Ålder obestämd 0 5. Kvinna - Tonåring eller ungdomlig vuxen 0 6. Kvinna - Mogen 0 7. Kvinna - Gammal 0 8. Kvinna - Ålder obestämd 0 9. Kombinationer av ålder/kön
VAR 52 INTERAKTION MÄN Loc 64 width 1 Interaktion mellan män förekommer eller omnämns 2188 0. Förekommer ej 30 1. Personinriktad 79 2. Sakinriktad 15 3. Bådadera
VAR 53 INTERAKTION KVINNOR Loc 65 width 1 Interaktion mellan kvinnor förekommer eller omnämns 2231 0. Förekommer ej 50 1. Personinriktad 24 2. Sakinriktad 7 3. Bådadera
VAR 54 INTERAKT MÄN-KVINNOR Loc 66 width 1 Interaktion mellan män-kvinnor eller mixed-barn förekommer eller omnämns 1907 0. Förekommer ej 226 1. Personinriktad mellan par 54 2. Sakinriktad mellan par 26 3. Bådadera mellan par 33 4. Personinriktad mellan tre eller fler 25 5. Sakinriktad mellan tre eller fler 5 6. Bådadera mellan tre eller fler 27 7. Personinriktad mellan mixed-barn 8 8. Sakinriktad mellan mixed-barn 1 9. Bådadera mellan mixed-barn
VAR 55 INTERAKT VUXNA-BARN Loc 67 width 1 Interaktion mellan vuxna-barn eller mellan barn förekommer eller omnämns 2147 0. Förekommer ej 73 1. Personinriktad mellan kvinna och barn 13 2. Sakinriktad (lek, spel, läsning o dyl) mellan kvinna och barn 2 3. Bådadera mellan kvinna och barn 22 4. Personinriktad mellan man och barn 13 5. Sakinriktad (lek, spel, läsning o dyl) mellan man och barn 2 6. Bådadera mellan man och barn 23 7. Personinriktad mellan barn 14 8. Sakinriktad (lek, spel, läsning o dyl) mellan barn 3 9. Bådadera mellan barn
VAR 56 INTYGSGIVARE Loc 68 width 1 Intygsgivare förekommer En intygsgivare är en verklig eller fiktiv person eller grupp, eller någon organisation eller myndighet, som i annonsen rekommenderar den utannonserade varan eller varutypen. 1877 0. Förekommer ej 103 1. I form av expert, en eller fler personer 43 2. I form av expert, en eller fler organisationer 72 3. I form av kändis(ar), namngivna 4 4. I form av kändis(ar), ej namngivna 60 5. I form av vanlig person(er), namngiven 108 6. I form av vanlig person(er), ej namngiven 11 7. I form av barn (vanliga), även vanliga barn med vanliga vuxna 34 8. I annan form än ovan; eller kombinationer
VAR 57 INDIVIDUELL INTYGSGIVARE Loc 69 width 1 Dominerande individuell intygsgivare 1997 0. Förekommer ej 39 1. Man - Tonåring eller ungdomlig vuxen 56 2. Man - Mogen 1 3. Man - Gammal 22 4. Man - Ålder obestämd 73 5. Kvinna - Tonåring eller ungdomlig vuxen 81 6. Kvinna - Mogen 2 7. Kvinna - Gammal 9 8. Kvinna - Ålder obestämd 32 9. Kombinationer av ålder/kön
VAR 58 BLIFFAGE Loc 70 width 1 Blifagge förekommer Termen "bliffage" är en sammanställning av orden "blickfång" och "staffage". Det man vill fånga med detta begrepp är förekomsten av personer som inte har någon självklar eller informativ plats i en annons. 2043 0. Förekommer ej 56 1. I form av en eller fler manliga personer 104 2. I form av en eller fler kvinnliga personer 47 3. I form av ett barn 41 4. I form av kombination man-kvinna 2 5. I form av kombination man-barn 9 6. I form av kombination kvinna-barn 10 7. I form av kombination övrigt
VAR 59 ÅLDER MANLIGT BLIFFAGE Loc 71 width 1 Ålder på (dominerande) manligt bliffage 2205 0. Förekommer ej 64 1. Ung 37 2. Mogen 3 3. Gammal 2 4. Obestämd 1 5. Fler personer i olika ålder
VAR 60 ÅLDER KVINNLIGT BLIFFAGE Loc 72 width 1 Ålder på (dominerande) kvinnligt bliffage 2155 0. Förekommer ej 124 1. Ung 30 2. Mogen 2 3. Gammal 1 4. Obestämd 0 5. Fler personer i olika ålder
VAR 61 ÅLDER BARN-BLIFFAGE Loc 73 width 1 Ålder på (dominerande) barn-bliffage 2247 0. Förekommer ej 9 1. Späd 24 2. 2-6 år 29 3. 6-12 år 0 4. Obestämd 3 5. Flera olika
VAR 62 SAMHÄLLSSTÄLLNING Loc 74 width 1 Samhällsställning (hög, låg eller mellan) 1768 0. Kan inte fastställas hos någon konkret person 344 1. Kan fastställas hos en eller fler personer som avbildas 155 2. Kan fastställas hos en eller fler personer som beskrivs eller omnämns i text 45 3. Kan fastställas enligt både alternativ 1 och 2
VAR 63 LÅG SAMHÄLLSSTÄLLNING Loc 75 width 1 Låg samhällsställning förekommer hos konkret person 2223 0. Förekommer ej 25 1. Man - Tonåring eller ungdomlig vuxen 15 2. Man - Mogen 0 3. Man - Gammal 10 4. Man - Ålder obestämd 16 5. Kvinna - Tonåring eller ungdomlig vuxen 7 6. Kvinna - Mogen 0 7. Kvinna - Gammal 2 8. Kvinna - Ålder obestämd 14 9. Kombinationer av ålder/kön
VAR 64 HÖG SAMHÄLLSSTÄLLNING Loc 76 width 1 Hög samhällsställning förekommer hos konkret person 2213 0. Förekommer ej 4 1. Man - Tonåring eller ungdomlig vuxen 24 2. Man - Mogen 3 3. Man - Gammal 30 4. Man - Ålder obestämd 11 5. Kvinna - Tonåring eller ungdomlig vuxen 5 6. Kvinna - Mogen 0 7. Kvinna - Gammal 1 8. Kvinna - Ålder obestämd 21 9. Kombinationer av ålder/kön
VAR 65 MANLIG STEREOTYP Loc 77 width 1 Manlig stereotyp förekommer 2136 0. Förekommer ej 10 1. I form av ynglingen/tonåringen 0 2. I form av den gamle mannen 19 3. I form av husfadern, familjeöverhuvudet 68 4. I form av älskaren, könsobjekt 43 5. I form av annan stereotyp eller flera 36 6.
VAR 66 KVINNLIG STEREOTYP Loc 78 width 1 Kvinnlig stereotyp förekommer 1852 0. Förekommer ej 5 1. I form av tonåringen 3 2. I form av den gamla kvinnan 108 3. I form av husmodern 20 4. I form av modern 306 5. I form av älskarinnan, könsobjekt 18 6. I form av annan stereotyp eller flera
VAR 67 HUMÖR: GLAD PERSON Loc 79 width 1 Humör - Glad person är 1451 0. Förekommer ej 92 1. Man - Tonåring eller ungdomlig vuxen 51 2. Man - Mogen 0 3. Man - Gammal 1 4. Man - Ålder obestämd 346 5. Kvinna - Tonåring eller ungdomlig vuxen 164 6. Kvinna - Mogen 2 7. Kvinna - Gammal 1 8. Kvinna - Ålder obestämd 204 9. Kombinationer av ålder/kön
VAR 68 HUMÖR: SORGSEN PERSON Loc 80 width 1 Humör - Sorgsen person är 2218 0. Förekommer ej 12 1. Man - Tonåring eller ungdomlig vuxen 15 2. Man - Mogen 0 3. Man - Gammal 1 4. Man - Ålder obestämd 34 5. Kvinna - Tonåring eller ungdomlig vuxen 12 6. Kvinna - Mogen 0 7. Kvinna - Gammal 0 8. Kvinna - Ålder obestämd 20 9. Kombinationer av ålder/kön
VAR 69 UTSEENDE: SEXIG PERSON Loc 81 width 1 Utseende - Sexig person 2185 0. Förekommer ej 7 1. Man - Tonåring eller ungdomlig vuxen 1 2. Man - Mogen 0 3. Man - Gammal 0 4. Man - Ålder obestämd 105 5. Kvinna - Tonåring eller ungdomlig vuxen 6 6. Kvinna - Mogen 0 7. Kvinna - Gammal 0 8. Kvinna - Ålder obestämd 8 9. Kombinationer av ålder/kön
VAR 70 UTSEENDE: SLITEN PERSON Loc 82 width 1 Utseende - Sliten, trött person 2299 0. Förekommer ej 1 1. Man - Tonåring eller ungdomlig vuxen 7 2. Man - Mogen 0 3. Man - Gammal 0 4. Man - Ålder obestämd 1 5. Kvinna - Tonåring eller ungdomlig vuxen 3 6. Kvinna - Mogen 1 7. Kvinna - Gammal 0 8. Kvinna - Ålder obestämd 0 9. Kombinationer av ålder/kön
VAR 71 FYSISK STÄLLNING: MAN Loc 83 width 1 Fysisk ställning - Man/män 1399 0. Förekommer ej 306 1. Upprätt 154 2. Sittande 11 3. Liggande 95 4. Kombinationer upprätt-sittande 4 5. Kombinationer upprätt-liggande 2 6. Kombinationer sittande-liggande 341 7. Övriga eller obestämbara
VAR 72 FYSISK STÄLLNING: KVINNA Loc 84 width 1 Fysisk ställning - Kvinna/kvinnor 1005 0. Förekommer ej 399 1. Upprätt 169 2. Sittande 23 3. Liggande 103 4. Kombinationer upprätt-sittande 5 5. Kombinationer upprätt-liggande 7 6. Kombinationer sittande-liggande 601 7. Övriga eller obestämbara
VAR 73 KODARE VARUBLANKETTEN Loc 85 width 2 Kodare varu- och retorikblanketten 2 02. 1470 10. 840 70.
VAR 74 VARUBL 1:A KODN-KONTR Loc 87 width 1 Varu- och retorikblanketten - första kodning eller kontrollkodning 80 0. Kontrollkodning 2232 1. Första kodning
VAR 75 ANNONSVARANS PRIS Loc 88 width 1 Påståenden om den utannonserade varans pris 1442 0. Förekommer ej 344 1. Priset anges i kronor och ören 240 2. Priset omtalas i allmänna termer (billig, dyr, mycket för pengarna, fyndpris, etc.), om driftsekonomi, dryghet o dyl. Obs. här skall ej kodas att varan säljs i "ekonomiförpackning" 286 3. Kombination 1+2
VAR 76 BETALNINGSVILLKOR Loc 89 width 1 Påståenden om betalningsvillkor 2139 0. Förekommer ej 131 1. Bestämda betalningsvillkor anges 20 2. Betalningsvillkor omtalas i allmänna termer 22 3. Kombination 1+2
VAR 77 SLITSTYRKA O VARAKTIGHET Loc 90 width 1 Påståenden om varans slitstyrka och varaktighet 1985 0. Förekommer ej 42 1. Varan är färsk eller dylikt 280 2. Varan är hållbar, hållfast, inte så lätt går sönder, håller länge, tål att slita på, är stadig, kraftig, robust, driftsäker, verksam länge, o dyl. 5 3. Kombination 1+2
VAR 78 ANVÄNDBARHET Loc 91 width 1 Påståenden om varans användbarhet eller om någon egenskap eller relation hos varan som påverkar dess användbarhet För att kodas som informativt påstående om varans användbarhet måste tre villkor uppfyllas: (1) Det är inte sådant att varje normal läsare känner till och har det aktuellt för sig att den utannonserade varan har den omtalade egenskapen eller relationen (2) om det är kontroversiellt, så är det underbyggt 3) det är prövbart 441 0. Förekommer ej 1261 1. Informativt påstående om varans användbarhet etc. 610 2. Det finns påståenden om varans användbarhet etc., men inte något är informativt
VAR 79 UTSEENDE/YTA/KONSISTENS Loc 92 width 1 Påståenden om varans utseende/yta/konsistens 998 0. Förekommer ej 1314 1. Förekommer (inkl. bild)
VAR 80 FÖRPACKNING Loc 93 width 1 Påståenden om varans förpackning 1090 0. Förekommer ej 1222 1. Förekommer (inkl. bild)
VAR 81 STORLEK/MODELL/SORTIMENT Loc 94 width 1 Påståenden om storlekar/modellutbud/sortiment 1186 0. Förekommer ej 1126 1. Förekommer
VAR 82 ANVÄNDNINGSOMR/SKÖTSEL Loc 95 width 1 Påståenden om varans användningsområde, användningssätt, skötsel, förvaring 1826 0. Förekommer ej 244 1. Om varans användningsområde, om vad varan kan användas till 184 2. Instruktioner och demonstrationer om hur varan används, om varans skötsel eller om varans förvaring 58 3. Kombination 1+2
VAR 83 INKÖPET Loc 96 width 1 Påståenden om inköpet av varan 1786 0. Förekommer ej 294 1. Varan kan köpas per postorder 203 2. Var varan kan köpas 29 3. Kombination 1+2
VAR 84 KÖPTRYGGHET Loc 97 width 1 Påståenden som gäller konsumentens "köptrygghet" 2040 0. Förekommer ej 90 1. Retur- eller bytesrätt 67 2. Andra garantier (inkl att varan är kontrollerad, kontrollstämplad, VDN, e dyl.) 15 3. Service- eller reparationsmöjligheter 11 4. Övrigt 2 6. Kombination 2+3 1 7. Kombination 1+2+3 68 8. Andra kombinationer 18 9. Icke-specificerade garantier (av typen 21-års garanti")
VAR 85 MORALISK, POLITISK RELEV Loc 98 width 1 Påståenden med en moralisk eller politisk relevans, som handlar om varan eller om produktionen av varan 2287 0. Förekommer ej 19 1. Ägandeförhållanden eller vinstanvändningen 2 2. Arbetsförhållandena för de personer som producerar eller säljer varan 3 3. Övrigt 1 5. Kombination 1+3
VAR 86 JÄMF SAMMA TYP AV VAROR Loc 99 width 1 Jämförelser med andra varor som tillhör samma varutyp 1718 0. Förekommer ej 12 1. Allmän jämförelse med någon identifierbar vara 230 2. Annan allmän jämförelse 1 3. Kombination 1+2 25 4. Specifik jämförelse med någon identifierbar vara 307 5. Annan specifik jämförelse 12 7. Allmän jämförelse och specifik jämförelse 7 8. Endast tom jämförelse (den utannonserade varan jämförs med hjälp av ord som "gardol", "lanolin", "dermapon", etc., dvs ord vilka i det allmänna medvetandet saknar bestämt innehåll, utan att dessa ord i annonsen ges någon bestämd innebörd eller referens)
VAR 87 JÄMF MED ANDRA VAROR Loc 100 width 1 Jämförelser med varor och tjänster som inte tillhör samma typ som den utannonserade 2265 0. Förekommer ej 4 1. Allmän jämförelse med någon identifierbar vara 14 2. Annan allmän jämförelse 5 4. Specifik jämförelse med någon identifierbar vara 24 5. Annan specifik jämförelse
VAR 88 INFORMATIV JÄMFÖRELSE Loc 101 width 1 Informativa och argumentiva jämförelser 2112 0. Förekommer ej 193 1. Förekommer 7 2. Omfattande informativ jämförelse (minst tre aspekter)
VAR 89 TIDSVINST Loc 102 width 1 Tidsvinst 1937 0. Förekommer ej 375 1. Varan spar tid åt konsumenten (den är snabb, det går fort att montera den, etc.)
VAR 90 ENKELHET Loc 103 width 1 Enkelhet 1677 0. Förekommer ej 453 1. Varan är lätt eller enkel att använda, sköta eller förvara 170 2. Varan underlättar någon viss aktivitet, gör den enklare eller lättare; eller att varan på något sätt gör livet o något avseende enklare 12 3. Kombination 1+2
VAR 91 VARUESTETIK Loc 104 width 1 Varuestetik 1808 0. Förekommer ej 276 1. I annons för kläder, möbler, porslin (ej matlagningsattiralj) och andra heminredningssaker; dvs i annonser för varor vars utseende är av central betydelse för om varan är bra eller inte; eller i annonser för kosmetika, färger o annat som används för att 228 2. I andra annonser
VAR 92 SENSUALISM OCH HEDONISM Loc 105 width 1 "Sensualism" och "hedonism" 1249 0. Förekommer ej 969 1. Påståenden/antydningar görs om att den utannonserade varan har någon positiv sensuell kvalitet (skön/bekväm, väldoftande, välsmakande e dyl.) eller att varan/tjänsten kan ge upphov till välbefinnande, dvs ge njutning, få konsumenten att känna sig skön/b 94 2. Varan associeras till välbefinnande/njutning/att ha det skönt utan att det sägs att den kan ge upphov till välbefinnande eller att den har någon positiv sensuell kvalitet
VAR 93 TRYGGHET Loc 106 width 1 Trygghet (fysisk, psykisk eller social) 2105 0. Förekommer ej 30 1. Påståenden/antydningar görs om att varan ger trygghet och detta är en primär funktion hos varan (säkerhetsanordningar, dubbdäck, sjukdomsförebyggande preparat, vitaminer, e dyl.) 169 2. Påståenden/antydningar görs om att varan ger trygghet och detta är inte en primär funktion hos varan 8 3. Varan associeras till trygghet utan att det sägs att den ger trygghet
VAR 94 VÄLFÄRD OCH EK TRYGGHET Loc 107 width 1 Välfärd och ekonomisk trygghet/säkerhet 2208 0. Förekommer ej 29 1. Påståenden/antydningar görs om att varan ger välfärd eller ekonomisk trygghet/säkerhet och detta är en primär funktion hos varan/tjänsten (banker, försäkringar, aktier, diamanter och andra investeringsobjekt, byggsatser och annan gör-det-själv attiralj 72 2. Påståenden/antydningar görs om att varan ger välfärd eller ekonomisk trygghet och detta är inte en primär funktion hos varan/tjänsten 3 3. Varan associeras till välfärd etc. utan att det sägs att den ger välfärd etc.
VAR 95 HÄLSORISKER Loc 108 width 1 Hälsorisker 2228 0. Förekommer ej 55 1. Påståenden/antydningar görs att varan är naturlig, tillverkad av naturliga råvaror eller ingredienser, att den inte innehåller konstgjorda ingredienser eller tillsatser 28 2. Andra påståenden/antydningar om att varan är farlig/ofarlig, t ex att den inte det som är eller allmänt anses vara farligt (nikotin, tjära, alltför mycket fett, hög halt fleromättat fett, koffein, e dyl.) 1 3. Kombination 1+2
VAR 96 MILJÖVERKNINGAR Loc 109 width 1 Miljöverkningar 2304 0. Förekommer ej 0 1. Varan är energisnål (i produktion eller konsumtion) 4 2. Varan ger inte föroreningar (vid produktion eller konsumtion) 4 3. Andra påståenden/antydningar om varan som miljöfaktor
VAR 97 GEMENSKAP Loc 110 width 1 Gemenskap 2015 0. Förekommer ej 3 1. Påståenden/antydningar görs om att varan ger gemenskap och detta är en primär funktion hos varan (sällskapsspel, brevklubbar, dansrestauranger, etc.) 37 2. Påståenden/antydningar görs om att varan ger gemenskap och detta är inte en primär funktion hos varan 257 3. Varan associeras till gemenskap utan att det påstås/antyds att den ger gemenskap (här räcker det inte med en enkel referens till familjen eller familjelivet, det måste i det sammanhanget framgå att gemenskapen frodas i familjens sköte)
VAR 98 EROTIK Loc 111 width 1 Erotik 2211 0. Förekommer ej 5 1. Varan/tjänsten kan ge upphov till erotiska relationer eller upplevelser och detta är en primär funktion hos varan 60 2. Varan kan ge upphov till erotiska relationer eller upplevelser och detta är inte en primär funktion hos varan 36 3. Annan association till erotik
VAR 99 PRESTIGE Loc 112 width 1 Prestige 2223 0. Förekommer ej 89 1. Varan kopplas till prestige
VAR 100 POPULARITET Loc 113 width 1 Popularitet 1860 0. Förekommer ej 16 1. Varan är uppskattad av eller används av ungdomar 116 2. Varan är uppskattad av eller används av någon annan bestämd grupp (kvinnor, åldringar, sportsmän, engelsmän, etc.) 314 3. Varan är bekant, välkänd, berömd, omtyckt, mycket såld, etc. 2 4. Kombination 1+2 1 5. Kombination 1+3 3 6. Kombination 2+3
VAR 101 PRODUCENT - GOODWILL 1 Loc 114 width 1 Påståenden/antydningar om producenten/annonsören - goodwill, 1 2127 0. Förekommer ej 41 1. Producenten är välkänd eller populär eller aktad 54 2. Producenten är stor eller störst i branschen 71 3. Producenten är gammal eller äldst i branschen 3 4. Kombination 1+2 8 5. Kombination 1+3 6 6. Kombination 2+3 2 7. Kombination 1+2+3
VAR 102 PRODUCENT - GOODWILL 2 Loc 115 width 1 Påståenden/antydningar om producenten/annonsören - goodwill, 2 2100 0. Förekommer ej 156 1. Producenten är inställd på att tjäna konsumenten, underordna sig dennes intressen e dyl. 46 2. Producenten är exklusiv, kräsen, HM Konungens hovleverantör 6 3. Andra påståenden eller antydningar om producenten; dock ej sådana som har en direkt relevans för frågan om man bör köpa den utannonserade varan eller inte, t ex att producenten är skicklig, kvalitetsinriktad e dyl. 1 4. Kombination 1+2 2 5. Kombination 1+3 1 6. Kombination 2+3
VAR 103 TOMTEMETODEN Loc 116 width 1 Tomtemetoden 2047 0. Förekommer ej 203 1. Tomteknep (gåvor, förmånserbjudande, förmånsrabatter, extraerbjudanden, på-köpet saker (dock ej gratis broschyr) 42 2. Tävling som det är gratis att delta i (portoavgift kan förekomma) 20 3. Kombination 1+2
VAR 104 NYHETSMETODEN Loc 117 width 1 Nyhetsmetoden 1562 0. Förekommer ej 410 1. Varan är ny eller först i sitt slag, innehåller nya material eller ingredienser, att den nu introduceras i Sverige e dyl. 234 2. Varan är modern, moderiktig, aktuell, med sin tid, e dyl. 106 3. Kombination 1+2
VAR 105 ANNAN VÄRDEÖVERFÖRING 1 Loc 118 width 1 Annan värdeöverföring 1 2209 0. Förekommer ej 62 1. Varan kopplas till naturen (det räcker ej att man skymtar ett lövverk) 26 2. Varan kopplas till hälsa (det räcker ej att den används eller associeras med någon som ser frisk ut) 10 3. Varan kopplas till renhet eller ordning eller reda 5 4. Kombination 1+2
VAR 106 ANNAN VÄRDEÖVERFÖRING 2 Loc 119 width 1 Annan värdeöverföring 2 2215 0. Förekommer ej 14 1. Varan kopplas till frihet 4 2. Varan kopplas till jämlikhet 75 3. Varan kopplas till fritiden (utan att den är en fritidsartikel) 1 4. Kombination 1+2 3 5. Kombination 1+3
VAR 107 ANNAN VÄRDEÖVERFÖRING 3 Loc 120 width 1 Annan värdeöverföring 3 2201 0. Förekommer ej 31 1. Varan kopplas till framtiden 73 2. Varan kopplas till det förgångna 3 3. Varan kopplas till det religiösa 1 4. Kombination 1+2 3 6. Kombination 2+3
VAR 108 ANNAN PERSUASION Loc 121 width 1 Annan persuasion (blickfång, smicker, "personlig" kommunikation (obs. ej enkel uppmaning) eller 1809 0. Förekommer ej 503 1. Förekommer
VAR 109 SYMBOLER Loc 122 width 1 Symboler 1958 0. Förekommer ej 354 1. Förekommer
VAR 110 VARUNAMNET Loc 123 width 1 Varunamnet 2196 0. Framhävs ej 107 1. Framhävs i texten 7 2. Framhävs i bilden (större än 33%) 2 3. Kombination 1+2
VAR 111 GEOGRAFISK REFERENS 1 Loc 124 width 1 Geografisk referens 1 1632 0. Förekommer ej 516 1. Varan associeras till Sverige (inkl del av Sverige) 49 2. Varan associeras till Norden eller till något annat land än Sverige som ligger i Norden (eller del av sådant land) 51 3. Varan associeras till Frankrike (inkl Paris) 30 4. Kombination 1+2 28 5. Kombination 1+3 6 7. Kombination 1+2+3
VAR 112 GEOGRAFISK REFERENS 2 Loc 125 width 1 Geografisk referens 2 2000 0. Förekommer ej 21 1. Varan associeras till Tyskland 137 2. Varan associeras till Europa eller något land i Europa, annat än Frankrike eller Tyskland, som inte ligger i Norden 108 3. Varan associeras till USA 6 4. Kombination 1+2 4 5. Kombination 1+3 30 6. Kombination 2+3 4 7. Kombination 1+2+3 1 8. Varan associeras till Sovjet 1 9. Varan associeras till Östblocket (exkl Sovjet eller Kina)
VAR 113 GEOGRAFISK REFERENS 3 Loc 126 width 1 Geografisk referens 3 2242 0. Förekommer ej 16 1. Varan associeras till Latinamerika eller något land i Latinamerika 10 2. Varan associeras till Afrika eller något land i Afrika 23 3. Varan associeras till Asien eller något land i Asien (exkl. Kina) 1 5. Kombination 1+3 8 6. Kombination 2+3 11 8. Varan associeras till övrigt 1 9. Varan associeras till Kina
VAR 114 TILLTALSORD Loc 127 width 1 Tilltalsord (riktat mot läsaren) 891 0. Förekommer ej 1163 1. Ni/Er etc. (obs. endast det "ni" som är singularis) 244 2. Du/din etc. 5 3. Annat tilltalsord 9 4. Kombination 1+2
VAR 115 GOFFMAN-VARIABEL KVINNOR Loc 128 width 1 Goffman-variabel kvinnor 1919 0. Förekommer ej 109 1. Kvinna som rör vid sitt ansikte eller huvud 127 2. Kvinna som vidrör någon annan del av sin egen kropp 112 3. Kvinna som rör vid någon annan person 16 4. Kombination 1+2 9 5. Kombination 1+3 16 6. Kombination 2+3 4 7. Kombination 1+2+3
VAR 116 GOFFMAN-VARIABEL MÄN Loc 129 width 1 Goffman-variabel män 2134 0. Förekommer ej 19 1. Man som rör vid sitt ansikte eller huvud 44 2. Man som vidrör någon annan del av sin egen kropp 98 3. Man som rör vid någon annan person 2 4. Kombination 1+2 5 5. Kombination 1+3 8 6. Kombination 2+3 2 7. Kombination 1+2+3
VAR 117 GOFFMAN-VAR KVINNOR/MÄN Loc 130 width 1 Goffman-variabel kvinnor/män 1406 0. Förekommer ej 473 1. Kvinna som vidrör något ting/håller i någonting (inkl. djur) 245 2. Man som vidrör något ting/håller i någonting (inkl. djur) 188 3. Kombination 1+2
VAR 118 SHOULDER HOLD KVINNOR Loc 131 width 1 The shoulder hold - kvinnor 2305 0. Förekommer ej 2 1. Kvinna/kvinna 4 2. Kvinna/man 1 3. Kvinna/barn
VAR 119 SHOULDER HOLD MÄN Loc 132 width 1 The shoulder hold - män 2304 0. Förekommer ej 0 1. Man/man 7 2. Man/kvinna 0 3. Man/barn 1 4. Kombination 1+2
VAR 120 FRÅGOR TILL MOTTAGAREN Loc 133 width 1 Frågor till mottagaren 2007 0. Förekommer ej 305 1. Förekommer
VAR 121 UPPMANING TILL MOTTAGARE Loc 134 width 1 Uppmaningar/imperativ/normer riktade till mottagaren 1167 0. Förekommer ej 944 1. Explicita uppmaningar etc. att köpa eller använda den utannonserade varan 35 2. Andra uppmaningar etc. (som inte handlar direkt om själva varan) 8 3. Kombination 1+2 116 4. Explicita uppmaningar etc. att rekvirera informationsmaterial och/eller utnyttja specialerbjudanden 42 5. Andra kombinationer
VAR 122 SPRÅK Loc 135 width 1 Språk 1910 0. Något annat språk än svenska förekommer ej 347 1. Engelska 35 2. Franska 5 3. Tyska 3 4. Något nordiskt språk (ej svenska) 9 5. Spanska 2 6. Italienska 0 7. Grekiska 0 8. Något afrikanskt språk 1 9. Något asiatiskt språk
VAR 123 KODARE REP.BLANKETTEN Loc 136 width 2 Kodare repetitionsblanketten 24 12. 1393 36. 639 37. 256 70.
VAR 124 REP.BL 1:A KODN-KONTR Loc 138 width 1 Repetitionsblanketten - första kodning eller kontrollkodning 0 0. Kontrollkodning 2312 1. Första kodning
VAR 125 KVINNOSCHABLONER Loc 139 width 1 Kvinnoschabloner 1975 0. Förekommer ej 58 1. Kvinna som moder (omvårdnad, skötsel av barn, undervisning för barn om hemmets skötsel eller om personliga relationer (kärlek e dyl.), etc.) 222 2. Kvinna som husmoder (kvinna sysselsatt med "kvinnligt hemarbete" (exkl. pos "barnbestyr)) 21 3. Kvinna som fjolla (vimsig eller litet dum, i behov av att bli omhändertagen, osjälvständig, som gillar att bli uppvaktad med presenter och som därmed intar en passiv roll (exv. inte en som samtidigt ger och tar emot), e dyl.) 36 4. Kombination 1+2
VAR 126 MANSSCHABLONER Loc 140 width 1 Mansschabloner 2175 0. Förekommer ej 4 1. Man som fader (undervisar barnen i teoretiska ämnen eller lär dem att jaga, fiska o dyl; tar med dem ut i världen - bio, fotboll, resor o dyl; sportar tillsammans med barnen; e dyl.) 16 2. Man som husfader eller försörjare (sysselsatt med att försörja kvinna och/eller barn eller med att på något annat sätt förbättra familjens levnadsbetingelser 115 3. Man som karlakarl/kämpe/streber/karriärist (man som kämpar i någon tävling eller strid, är "heroiskt" nedsmutsad av arbete eller kamp, försöker avancera på arbetsplatsen, som vräker sig självsäkert 1 4. Kombination 1+2 1 5. Kombination 1+3
VAR 127 KVINNAN SOM KÖNSVARELSE Loc 141 width 1 Kvinnan som könsvarelse 1833 0. Förekommer ej 95 1. Kvinna sysselsatt med att göra sig attraktiv (skönhetsvård - obs ej vanlig hygien som inte kopplas till erotik i annonsen) 211 2. Kvinna som poserar/framställs feminint (plutar med munnen, böjer på kroppen, skjuter fram brösten eller höften, ålar sig fram, inbjudande eller beslöjad blick, e dyl. 13 3. Kvinna som beundras/gillas av någon man eller som påstås vara beundrad eller gillad av någon man (obs - gäller endast beundran som är riktad mot kroppen/utseendet (inkl doft)) 80 4. Kombination 1+2 32 5. Kombination 1+3 10 6. Kombination 2+3 38 7. Kombination 1+2+3
VAR 128 MANNEN SOM KÖNSVARELSE Loc 142 width 1 Man som könsvarelse 2174 0. Förekommer ej 69 1. Man som uppvaktar eller stöter på någon kvinna (här kodas även gentlemannen som håller upp dörren o liknande) 47 2. Man som poserar/framställs maskulint (spänner musklerna, försöker se tuff ut, e dyl.) 17 3. Bergermannen (mannen med den lystna blicken/kroppsställningen - se ill. i Bergers bok) 3 4. Kombination 1+2 1 5. Kombination 1+3 1 6. Kombination 2+3
VAR 129 STEREOTYPBROTT - KVINNAN Loc 143 width 1 Stereotypbrott - kvinnan 2282 0. Förekommer ej 0 1. Kvinna som fader 0 2. Kvinna som husfader eller försörjare 11 3. Kvinna som karlakarl/kämpe/streber/karriärist 6 4. Kvinna som uppvaktar eller stöter på någon man 1 5. Kvinna som poserar/framställs maskulint 1 6. Kvinna som är Bergerman i förhållande till någon man 10 7. Kvinna som är självständig på något vis 1 8. Kombinationer
VAR 130 STEREOTYPBROTT - MANNEN Loc 144 width 1 Stereotypbrott - mannen 2273 0. Förekommer ej 5 1. Man som moder 14 2. Man som husmoder 0 3. Man som fjolla 4 4. Man som är sysselsatt med att göra sig attraktiv (skönhetsvård - inte vanlig hygien som inte kopplas till erotik i annonsen) 1 5. Man som poserar/framställs feminint 9 6. Man som beundras/gillas av någon kvinna eller påstås vara gillad/beundrad (obs denna beundran skall endast gälla kroppen eller utseendet) 6 7. Kombinationer
VAR 131 KODARE MILJÖBLANKETTEN Loc 145 width 2 Kodare miljöblanketten 2312 37.
VAR 132 INOMHUS - UTOMHUS Loc 147 width 1 Inomhus - utomhus 1563 0. Förekommer ej 312 1. Inomhus med människa 38 2. Inomhus utan människa 278 3. Utomhus med människa 57 4. Utomhus utan människa 37 5. Utomhus och inomhus med människa 4 6. Utomhus och inomhus utan människa 23 7. Kombinationer
VAR 133 NATUR Loc 148 width 1 Natur 2034 0. Förekommer ej 13 1. Kultiverad natur - ensam och iögonfallande 12 2. Kultiverad natur - annan 72 3. Vild natur - ensam och iögonfallande 53 4. Vild natur - annan 25 5. Kombination 2+4 60 6. Obestämd natur - ensam och iögonfallande 35 7. Obestämd natur - annan 8 8. Kombinationer
VAR 134 TÄTORT Loc 149 width 1 Tätort 2205 0. Förekommer ej 23 1. Storstadsmiljö - ensam och iögonfallande 38 2. Storstadsmiljö - annan 15 3. Annan tätort - ensam och iögonfallande 22 4. Annan tätort - annan 9 5. Kombination 2+4
VAR 135 ARBETSPLATSMILJÖ 1 Loc 150 width 1 Arbetsplatsmiljö 1 2241 0. Förekommer ej 9 1. Verkstad (inkl. gruv-, anläggnings-, byggnads-, hamnarbete e dyl.) - ensam och iögonfallande 10 2. Verkstad - annan 17 3. Kontorsmiljö- ensam och iögonfallande 18 4. Kontorsmiljö - annan 0 5. Laboratoriemiljö - ensam och iögonfallande 6 6. Laboratoriemiljö - annan 11 7. Kombinationer
VAR 136 ARBETSPLATSMILJÖ 2 Loc 151 width 1 Arbetsplatsmiljö 2 2298 0. Förekommer ej 6 1. Jordbruk, kommersiell trädgårdsskötsel eller skogsbruk - ensam och iögonfallande 6 2. Jordbruk, kommersiell trädgårdsskötsel eller skogsbruk- annan 0 3. Jakt eller fiske - ensam och iögonfallande 0 4. Jakt eller fiske - annan 2 5. Kombination 2+4
VAR 137 ARBETSPLATSMILJÖ 3 Loc 152 width 1 Arbetsplatsmiljö 3 2225 0. Förekommer ej 3 1. Affär - ensam och iögonfallande 12 2. Affär - annan 2 3. Restaurang e dyl.- ensam och iögonfallande 2 4. Restaurang e dyl. - annan 6 5. Annan privat servicenäring - ensam och iögonfallande 3 6. Annan privat servicenäring - annan 19 7. Annan arbetsmiljö - ensam och iögonfallande 37 8. Annan arbetsmiljö - annan 3 9. Kombinationer
VAR 138 OFFENTLIG MILJÖ 1 Loc 153 width 1 Offentlig miljö 1 2281 0. Förekommer ej 9 1. Läroanstalt - ensam och iögonfallande 22 2. Läroanstalt - annan 0 3. Daghem eller förskola - ensam och iögonfallande 0 4. Daghem eller förskola - annan 0 5. Bibliotek eller museum - ensam och iögonfallande 0 6. Bibliotek eller museum - annan
VAR 139 OFFENTLIG MILJÖ 2 Loc 154 width 1 Offentlig miljö 2 2303 0. Förekommer ej 1 1. Sjukhus - ensam och iögonfallande 6 2. Sjukhus - annan 0 3. Ålderdomshem - ensam och iögonfallande 0 4. Ålderdomshem - annan 2 5. Kombination 2+4
VAR 140 OFFENTLIG MILJÖ 3 Loc 155 width 1 Offentlig miljö 3 2307 0. Förekommer ej 1 1. Militärmiljö - ensam och iögonfallande 3 2. Militärmiljö - annan 0 3. Fängelsemiljö - ensam och iögonfallande 1 4. Fängelsemiljö- annan
VAR 141 OFFENTLIG MILJÖ 4 Loc 156 width 1 Offentlig miljö 4 2133 0. Förekommer ej 12 1. Sportevenemang - ensam och iögonfallande 24 2. Sportevenemang - annan 0 3. Politiskt möte - ensam och iögonfallande 0 4. Politiskt möte - annan 6 5. Offentlig dans, förtäring, fest - ensam och iögonfallande 6 6. Offentlig dans, förtäring, fest - annan 9 7. Bio, teater, konsert, e dyl. - ensam och iögonfallande 2 8. Bio, teater, konsert, e dyl. - annan 120 9. Annan offentlig miljö eller kombinationer (exv. affärer, banker, postkontor, även gator och torg)
VAR 142 DET OFFENTLIGA 1 Loc 157 width 1 Det offentliga 1 2199 0. Förekommer ej 32 1. Referens till stat, kommun eller landsting eller till organ eller verksamhet som finansieras eller på annat sätt är knuten till stat, kommun eller landsting - ensam och iögonfallande 40 2. Referens till stat, kommun eller landsting eller till organ eller verksamhet som finansieras eller på annat sätt är knuten till stat, kommun eller landsting - annan 10 3. Referens till det privata näringslivet eller till verksamhet eller organ som finansieras av det privata näringslivet eller på annat sätt är knutet till detta - ensam och iögonfallande 26 4. Referens till det privata näringslivet eller till verksamhet eller organ som finansieras av det privata näringslivet eller på annat sätt är knutet till detta - annan 5 5. Kombination 2+4
VAR 143 DET OFFENTLIGA 2 Loc 158 width 1 Det offentliga 2 2306 0. Förekommer ej 3 1. Referens till politisk organisation eller till någonting som är knutet till sådan organisation 3 2. Referens till religiös organisation eller till någonting som är knutet till sådan organisation 0 3. Referens till annan ideell organisation eller till någonting som är knutet till sådan organisation
VAR 144 KOLLEKTIV TRANSPORTMEDEL Loc 159 width 1 Kollektiva transportmedel 2260 0. Förekommer ej 7 1. Tåg 18 2. Flyg 10 3. Båt 1 4. Tunnelbana 7 5. Lokalbuss 0 6. Långfärdsbuss 5 7. Kombinationer med tåg 1 8. Kombinationer med flyg 3 9. Andra kombinationer
VAR 145 PRIVATA TRANSPORTMEDEL Loc 160 width 1 Privata transportmedel 2125 0. Förekommer ej 12 1. Cykel 9 2. Moped eller motorcykel 104 3. Bil 24 4. Båt utan motor 3 5. Båt med motor 4 6. Kombinationer med enbart motorfordon 12 7. Kombinationer med icke-motorfordon 19 8. Andra kombinationer
VAR 146 PRIVAT MILJÖ Loc 161 width 1 Privat miljö 1978 0. Förekommer ej 220 1. Förekommer - ensam och iögonfallande 114 2. Förekommer - annan
VAR 147 EXKLUSIV MILJÖ Loc 162 width 1 Exklusiv miljö 2274 0. Förekommer ej 24 1. Förekommer - ensam och iögonfallande 14 2. Förekommer - annan
VAR 148 TYPISK SVENSK MILJÖ Loc 163 width 1 Typisk svensk miljö 2303 0. Förekommer ej 5 1. Förekommer - ensam och iögonfallande 4 2. Förekommer - annan
VAR 149 ANOMALIER 1 Loc 164 width 1 Anomalier 1 2232 0. Förekommer ej 8 1. Bilannons med bil i naturen eller på något annat sätt malplacerat ställe 25 2. Annan bilannons 5 3. Cigarett-, cigarr- eller tobaksannons med rökning i naturens friskhet eller i sport- eller friluftssammanhang 42 4. Annan annons för cigaretter etc.
VAR 150 ANOMALIER 2 Loc 165 width 1 Anomalier 2 2289 0. Förekommer ej 9 1. Annons för alkoholhaltig dryck (ej cider eller lättöl) där förtäring av drycken associeras med gemenskap eller med intellektuell skärpa 13 2. Annan alkoholannons 1 3. Annan anomali
VAR 151 VÅLD Loc 166 width 1 Våld 2286 0. Förekommer ej 10 1. Slagsmål (inkl. misshandel, dråp och mord) 0 2. Gräl 1 3. Förtryck 8 4. Krig 2 5. Kombinationer med förtryck 3 6. Kombinationer med krig 1 7. Kombinationer med krig och förtryck 1 8. Andra kombinationer
VAR 152 INVANDRING Loc 167 width 1 Invandring 2312 0. Förekommer ej 0 1. Referens till invandrare eller till invandring till Sverige