SVENSK OPINION 81
               SSD 0092

              Primärforskare:
          STIFTELSEN FÖR OPINIONSANALYSER
             Ordf. Sten Hultgren
             Virebergsv.13,1 tr.
              171 40 Solna

             Första SSD-upplagan
                1984

  

        Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst
               Box 5048

         Go to variable list
             S-402 21 Göteborg

  
           ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDAREN.

  Oavsett publikationsform skall alla uppsatser och rapporter
  som bygger på data tillgängliggjorda genom SSD tillkännage
  detta förhållande, samt namnge primärforskaren. SSD ber
  därför alla användare av SSD-material att, så långt detta är
  möjligt,använda sig av följande uttalande. (Uttryck inom
  parentes används i tillämpliga fall.)

        Data och (tabeller) i denna (publikation)
        har (delvis) gjorts tillgängliga av Svensk
        Samhällsvetenskaplig Datatjänst.
        Materialet i SVENSK OPINION 1981 samlades
        ursprungligen in av STIFTELSEN FÖR
        OPINIONSANALYSER,som ett
        led i företagets regelbundet återkommande
        opinionsundersökning Svensk Opinion.
        Varken SSD eller STIFTELSEN FÖR
        OPINIONSANALYSER bär ansvar
        för analyser och tolkningar som presenteras
        i denna (publikation).

  Enligt överenskommelse mellan STIFTELSEN FÖR
  OPINIONSANALYSER och Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst
  får Svensk Opinion-materialet förmedlas till och analyseras
  av forskare under förutsättning att användningen sker i
  forskningssyfte. Härvid skall HSFR:s forskningsetiska
  principer för humaniora och samhällsvetenskap,publicerade i
  skriften HSFR-ETIK,följas i alla tillämpliga delar.

  Data och/eller dokumentation får ej ställas till tredje
  persons förfogande utan SSD:s skriftliga tillstånd.

  Rapporter och publikationer baserade på dessa data skall
  insändas i två exemplar till SSD, som vidarebefordrar ett
  exemplar till primärforskaren.

  I de fall materialet används i undervisningssyfte vid
  universitet och högskolor och leder till producerandet av PM
  och uppsatser behöver dessa ej insändas till SSD. I stället
  skall en redovisning av kurser, antal användare och antal
  producerade PM och uppsatser insändas till SSD efter
  avslutat läsår.

  

         FAKTA OM UPPLÄGGNING OCH METODER.

  Valet av metoder och kontroller för enkäter motiveras
  utförligare i Boalt-Hultgren:I svenskarnas ögon (LT Förlag,
  1981) och Boalt-Bergryd:Political value patterns and parties
  in Sweden (Almqvist & Wiksell International,1981)

  Tre från varandra fristående personurval har använts och
  svaren har analyserats i tre steg:i april-maj 1979,1980
  resp. 1981.De har ifråga om urval och intervju- och
  analysmetoder varit så nära exakta kopior som möjligt.

  Formulärfrågorna 1980 och 1981 har till 40 resp. 35% varit
  desamma som i första stegets frågeformulär.De intervjuade
  urvalen har omfattat alla åldrar fr.o.m. 18 år.

  URVALSMETOD:Obundet slumpmässigt urval ur
  befolkningsregistret,riksomfattande.

  INTERVJUMETOD:En enkätmodell,som bl.a. visats ge ett jämnare
  legitimt bortfall av för undersökningen uttagna,dvs. bättre
  representativitet,än utfrågning med intervjuare.
  Frågeformulären med fasta svarsalternativ har omfattat ca
  1000 frågor.

  REPRESENTATIVITET:De för enkäterna "utlagda" personurvalen
  har inte,på grund av förstärkta anonymitetskrav,kunnat
  rensas i förväg från grupper som inte ingår i den sökta
  populationen: invandrare som ännu inte behärskar svenska
  språket,långvarigt sjuka,personer i långvården,i det
  militära och på anstalt,sådana som emigrerat eller som dött
  och ännu finns kvar i befolkningsregistret osv. Och efteråt
  har av samma skäl orsakerna till uteblivna intervjuer inte
  kunnat utforskas.

  Största möjliga geografiska och demokratiska spridning och
  ett så jämnt "egentligt bortfall" som möjligt har emellertid
  eftersträvats med olika medel.

  Bortfallets jämnhet är helt avgörande för
  representativiteten och den har kontrollerats under
  fältarbetets gång.Resultaten har prövats med validitets- och
  reliabilitetstester som varit tillfredsställande.Logiken och
  fullständigheten i svaren har också visat sig väl motsvara
  höga krav.

  ANSVARIGA:Arbetsgruppen Gunnar Boalt-Gunnar Ekman-Sten
  Hultgren har på uppdrag av Stiftelsen för Opinionsanalyser
  genomfört arbetet med trestegsanalysen som ett grupparbete
  med följande ansvarsfördelning:

  Hultgren har organiserat enkäterna,utarbetat deras
  frågeformulär kring av Boalt formade teorier,gjort upp den
  analysplan efter vilken bokens statistiska underlag
  framtagits,och redovisat resultaten i ett antal
  delrapporter.Boalt har,förutom att svara för de teoretiska
  arbetsmodellerna,utvecklat ideer genom speciella analyser av
  enkätmaterialen om syndrom som bildas av bl.a. väljarnas
  politiska krav,och redovisar de resultaten i särskilda
  avhandlingar.Ekman har haft ledningen för enkäternas
  fältarbete,som utförts av Svenska Utredningsinstitutet SUI
  AB,och tillsammans med May-Britt Lindahl svarat för
  programmering och databehandling av intervjuerna.

  Föreliggande omgång, av undersökningsledningen benämd Svensk
  Opinion 1981,omfattar 1735 personer eller 86,8% av totala
  antalet utskickade enkätformulär. Fältarbetet utfördes under
  perioden 8 april - 4 juni 1981.

  

             KODBOKSINFORMATION

  I kodboken används koderna 1-7 (01-97) som valida koder för
  de flesta variablerna. Kod 0 (00) används för frågor som ej
  är tillämpliga på grund av undersökningspersonens svar på
  tidigare frågor. Kod 8 (98) används när en fråga ej ställts
  till en viss subgrupp. Kod 9 (99) används då uppgift saknas.

  Exemplet nedan visar hur en variabel vanligtvis beskrivs i
  denna kodbok. Siffrorna inom parentes förekommer inte i
  kodboken, utan är en hänvisning till den beskrivning som
  följer exemplet.

  ............................................................

  (1) VAR 96  (2) AVSKAFFA LÖNTAGARFONDER  (3) MD=8 OR GE 9
    REF 96   (4) LOC 106 WIDTH 1       (5) NUMERIC

   (6) F.7a Tror Ni att LÖNTAGARFONDERNA kommer att avskaffas
       efter valet i höst?

   (7)  Enkät A.

    (8) (9) (10)

    306  1.  Ja
    219  2.  Nej
    271  3.  Tveksam
   1150  8.  Frågan ej ställd

    28  9.  Ej svar

  ............................................................

  (1) Variabel- och referensnummer. Brukar vanligtvis vara
  identiska. Om kodboken hänvisar till ett subset av en större
  datamängd eller en omorganiserad datamängd anger
  referensnumret den ursprungliga datamängdens variabelnummer.

  (2) Variabelnamn. En förkortning eller summering av
  frågeställningen (max. 24 tecken).

  (3) Missing data. Anger vilka värden som betraktas som
  missing data för den aktuella variabeln.

  (4) Position. Visar variabelns läge i datamängden; i vilken
  kolumn den startar och hur många positioner den upptar.

  (5) Anger om data är numerisk eller alfabetisk.

  (6) Den exakta frågeformuleringen som den formulerats i
  frågeformuläret eller liknande.

  (7) Eventuella kommentarer eller anmärkningar.

  (8) Det absoluta antalet observationer för varje
  svarskategori.

  (9) Kodvärden som kan förekomma för den aktuella variabeln.

  (10) Beskrivning av varje kodvärdes innehåll.

  

         SSD-Dokumentation:Svensk Opinion

  Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst har för budgetåret
  1984/85 erhållit anslag av HSFR för tillrättaläggning och
  dokumentation av materialet från Stiftelsen för
  Opinionsanalyser.Arbetet bedrivs med hjälp av ett
  datorbaserat dokumentationssystem som ställts till SSD:s
  förfogande av Inter-University Consortium for Political and
  Social Research (ICPSR) vid University of Michigan.Systemet
  kallas Guided Interactive Dataset Organisation (GIDO).
Variable list


1 SSDstudie NR 0092 2 SSDupplaga/datering NR 1 3 SSD Delstudieidentifikation 001 Demografiska och socioekonomiska uppgifter 4 ID-Nummer 5 Län/Kommun/Församling 6 Kön 7 Födelseår 8 Urvalsnummer 9 RS-Region 10 Blockregion 11 Internkod 12 Bortfallsvikt Viktiga förändringar av personliga förhållanden 13 Bättre ekonomi 14 Bättre barnbidrag 15 Låna pengar 16 Kvar i hemorten 17 Bättre bostad 18 Lägre hyra 19 Lägre skatt 20 Lägre matpriser 21 Billigare motorbränsle 22 Bättre arbete 23 Fast arbete 24 Lättare arbete 25 Ofarligare arbete 26 Enklare arbetsresor 27 Mer fritid 28 Kortare arbetstid 29 Arbetsresväg 30 Mer frihet i arbetet 31 Få eget företag 32 Utbildningsmöjlighet 33 Få plats på daghem 34 Sjukvård 35 Hemhjälp 36 Lättare få tandläkartid 37 Bättre botemedel 38 Bättre säkerhet Synpunkter på Sveriges ekonomi 39 Svensk ekonomi 40 Leva billigare 41 Arbeta hårdare Betydelse av vissa politiska reformer 42 Stopp för inflationen 43 Lägre marginalskatt 44 Lägre arbetsgivaravgift 45 Hindra kvittolösa inkomster 46 Krafttag mot arbetslöshet 47 Högre pension 48 Mer medbestämmande 49 Lättare uppsägning 50 Större bostadsbidrag 51 Större socialhjälp 52 Lönsammare driva företag 53 Mindre byråkrati 54 Mer hjälp åt krisdrabbade industrier 55 Flera kvinnliga politiker 56 Mer jämställdhet 57 Krafttag mot prostitution 58 Krafttag för barnfamiljer 59 Prisstopp 60 Lönestopp 61 Mindre dataregistrering 62 Avveckla kärnkraft 63 Krafttag för energibehov 64 Banta offentliga utgifter 65 Krafttag mot skattebrott 66 Mindre ledighet för anställda 67 Mindre fackföreningsvälde 68 Mindre direktörsvälde 69 Inrätta sparfonder 70 Inkomstutjämning 71 Skydda naturmiljö 72 Krafttag mot tobak 73 Mindre farlig arbetsmiljö 74 Ej höjda uppvärmningskostnader 75 Strängare abortlagstiftning 76 Mer polisskydd 77 Mer skoldisciplin 78 Slopa skolbetyg 79 Slopa arbetsbetyg 80 Republik i Sverige 81 Mindre invandring 82 Mer religionsundervisning 83 Krafttag mot narkotika 84 Större nykterhet 85 Mer stöd åt begåvade elever 86 Mindre sexuell frihet för unga 87 Sänkta försvarskostnader 88 Mer hjälp till U-Länder 89 Minska utlandsskulden Synpunkter på Sveriges ekonomi 90 Marginalskatt-Skattefusk 91 Arbetsgivaravgift-Företagsnedläggning 92 Arbetsgivaravgifter-Landets ekonomi 93 Begränsad rätt till lediga dagar De viktigaste politiska uppgifterna 94 Viktigaste politisk uppgift 95 Näst viktigaste politisk uppgift 96 Tredje viktigaste politisk uppgift Synpunkter på Sveriges ekonomi 97 Leva billigare för landets ekonomi 98 Arbeta hårdare för landets ekonomi 99 Skatt-Företag-Löntagare 100 Levnadsstandard-Industrier Synpunkter om trivsel och livslust 101 Trivsel med orten 102 Trivsel med arbetsförhållanden 103 Trivsel med hustru/sammanboende 104 Trivsel med familjen 105 Trivsel på föreningsmöten 106 Trivsel med fritidsvänner 107 Trivsel med bostaden 108 Ett meningsfullt arbete 109 Ett verkligt fritidsintresse 110 Ett harmoniskt familjeliv 111 Verkligt goda fritidsvänner 112 Bra inkomster 113 Uppmärksammade prestationer 114 Barn att vara stolt över 115 Spännande upplevelser 116 Att Ni har något att tro på 117 Tillräcklig trygghet 118 Tillräcklig frihet 119 Någon alltid beredd hjälpa Påståenden om religion 120 Svårt att tro det inte finns en högre makt 121 Det finns en högre makt som ingriper 122 Skulle vilja tro det finns högre makt 123 Det finns liv efter döden 124 Övertygad om att det inte finns någon gud 125 Behöver religion och andakt 126 Bättre värld med kristna ideal 127 Försöker själv leva som kristen 128 En religiös uppfostran är värdefullt Påståenden om arbete 129 Klarar mig med nuvarande lön 130 Arbetskamrater får för mycket betalt 131 Min anställning ger säker försörjning i framtiden 132 Kamratskapet är gott 133 Mitt arbete ger tillfredsställelse 134 Företaget har särskilt gott anseende 135 Bra om företaget går med vinst 136 Min egen arbetsgivare skor sig på min bekostnad 137 Intresserad av att satsa pengar i företaget 138 Arbetsgivare 139 Avstå från inkomsthöjningar 140 Acceptera mindre inkomstminskning 141 Acceptera större inkomstminskning Påståenden om sjunkande levnadsstandard 142 Påståenden om sjunkande levnadsstandard 1 143 Påståenden om sjunkande levnadsstandard 2 144 Påståenden om sjunkande levnadsstandard 3 145 Påståenden om sjunkande levnadsstandard 4 146 Påståenden om sjunkande levnadsstandard 5 147 Påståenden om sjunkande levnadsstandard 6 148 Påståenden om sjunkande levnadsstandard 7 149 Påståenden om sjunkande levnadsstandard 8 150 Påståenden om sjunkande levnadsstandard 9 151 Påståenden om sjunkande levnadsstandard 10 Synpunkter på Sveriges ekonomi 152 Frysta löner-prisstopp 153 Frysta löner-prisstopp-hur lång tid 154 Sparande-Ekonomi 1 155 Sparande-Ekonomi 2 156 Sparande-Ekonomi 3 157 Sparande-Ekonomi 4 158 Sparande-Ekonomi 5 Innehav av försäkringar 159 Innehav av livförsäkring 1 160 Innehav av livförsäkring 2 161 Innehav av livförsäkring 3 162 Innehav av hemförsäkring 1 163 Innehav av hemförsäkring 2 164 Innehav av hemförsäkring 3 165 Innehav av bilförsäkring 1 166 Innehav av bilförsäkring 2 167 Innehav av bilförsäkring 3 Inkomstkrav 168 Inkomstkrav Parti-ideer 169 Parti-ideer 1 170 Parti-ideer 2 171 Parti-ideer 3 172 Parti med bästa ide om:Inflation 1 173 Parti med bästa ide om:Inflation 2 174 Parti med bästa ide om:Inflation 3 175 Parti med bästa ide om:Marginalskatt 1 176 Parti med bästa ide om:Marginalskatt 2 177 Parti med bästa ide om:Marginalskatt 3 178 Parti med bästa ide om:Arbetsgivaravgifterna 1 179 Parti med bästa ide om:Arbetsgivaravgifterna 2 180 Parti med bästa ide om:Arbetsgivaravgifterna 3 181 Parti med bästa ide om:Framtidens energiförsörjning 1 182 Parti med bästa ide om:Framtidens energiförsörjning 2 183 Parti med bästa ide om:Framtidens energiförsörjning 3 184 Parti med bästa ide om:Försvarskostnaderna 1 185 Parti med bästa ide om:Försvarskostnaderna 2 186 Parti med bästa ide om:Försvarskostnaderna 3 187 Parti med bästa ide om:Lönerna 1 188 Parti med bästa ide om:Lönerna 2 189 Parti med bästa ide om:Lönerna 3 190 Parti med bästa ide om:Arbetslösheten 1 191 Parti med bästa ide om:Arbetslösheten 2 192 Parti med bästa ide om:Arbetslösheten 3 193 Parti med bästa ide om:Offentliga utgifterna 1 194 Parti med bästa ide om:Offentliga utgifterna 2 195 Parti med bästa ide om:Offentliga utgifterna 3 196 Parti med bästa ide om:Medbestämmande 1 197 Parti med bästa ide om:Medbestämmande 2 198 Parti med bästa ide om:Medbestämmande 3 199 Parti med bästa ide om:Byråkratin 1 200 Parti med bästa ide om:Byråkratin 2 201 Parti med bästa ide om:Byråkratin 3 202 Parti med bästa ide om:Skoldisciplinen 1 203 Parti med bästa ide om:Skoldisciplinen 2 204 Parti med bästa ide om:Skoldisciplinen 3 205 Parti med bästa ide om:Nykterhet 1 206 Parti med bästa ide om:Nykterhet 2 207 Parti med bästa ide om:Nykterhet 3 208 Parti med bästa ide om:Skattebrottsåtgärder 1 209 Parti med bästa ide om:Skattebrottsåtgärder 2 210 Parti med bästa ide om:Skattebrottsåtgärder 3 211 Parti med bästa ide om:Högre utbildning 1 212 Parti med bästa ide om:Högre utbildning 2 213 Parti med bästa ide om:Högre utbildning 3 214 Parti med bästa ide om:Miljöskydd 1 215 Parti med bästa ide om:Miljöskydd 2 216 Parti med bästa ide om:Miljöskydd 3 217 Parti med bästa ide om:Skolbetyg 1 218 Parti med bästa ide om:Skolbetyg 2 219 Parti med bästa ide om:Skolbetyg 3 220 Parti med bästa ide om:Kärnkraften 1 221 Parti med bästa ide om:Kärnkraften 2 222 Parti med bästa ide om:Kärnkraften 3 223 Parti med bästa ide om:Pensionerna 1 224 Parti med bästa ide om:Pensionerna 2 225 Parti med bästa ide om:Pensionerna 3 226 Parti med bästa ide om:Ekonomisk utjämning 1 227 Parti med bästa ide om:Ekonomisk utjämning 2 228 Parti med bästa ide om:Ekonomisk utjämning 3 229 Parti med bästa ide om:Jämställdhet 1 230 Parti med bästa ide om:Jämställdhet 2 231 Parti med bästa ide om:Jämställdhet 3 232 Parti med bästa ide om:Löntagarfonder 1 233 Parti med bästa ide om:Löntagarfonder 2 234 Parti med bästa ide om:Löntagarfonder 3 235 Parti med bästa ide om:Boendekostnaderna 1 236 Parti med bästa ide om:Boendekostnaderna 2 237 Parti med bästa ide om:Boendekostnaderna 3 238 Parti med bästa ide om:Matpriserna 1 239 Parti med bästa ide om:Matpriserna 2 240 Parti med bästa ide om:Matpriserna 3 241 Parti med bästa ide om:Skatterna 1 242 Parti med bästa ide om:Skatterna 2 243 Parti med bästa ide om:Skatterna 3 244 Parti med bästa ide om:Omtanken om barnfamiljerna 1 245 Parti med bästa ide om:Omtanken om barnfamiljerna 2 246 Parti med bästa ide om:Omtanken om barnfamiljerna 3 247 Antal bästa ideer hos mitt parti Valdeltagande m.m. 248 Röstade 1979 249 Riksdagsval idag 250 Riksdagsval 1979 251 Senaste fem riksdagsvalen 252 Fem senaste valen-ett parti 253 Fem senaste valen-flera partier 1 254 Fem senaste valen-flera partier 2 255 Fem senaste valen-flera partier 3 256 Fem senaste valen-flera partier 4 257 Partiegenskap:Samarbetsvilliga 258 Partiegenskap:Ovilliga samarbeta 259 Partiegenskap:Pålitliga 260 Partiegenskap:Opålitliga 261 Partiegenskap:Målmedvetna 262 Partiegenskap:Tveksamma 263 Partiegenskap:Ansvarskännande 264 Partiegenskap:Tar inte ansvar 265 Partiegenskap:Gynnar alla 266 Partiegenskap:Gynnar ett fåtal 267 Partiegenskap:Håller på lag och ordning 268 Partiegenskap:Inte så noga med lag och ordning 269 Partiegenskap:Måttfulla 270 Partiegenskap:Går lätt för långt 271 Partiegenskap:Reformvänliga 272 Partiegenskap:Ovilliga att reformera 273 Partiegenskap:Folkliga 274 Partiegenskap:Anser sig förmer 275 Partiegenskap:Sätter levnadsstandarden främst 276 Partiegenskap:Anser annat viktigare än hög levnadsstandard 277 Partiegenskap:Praktiskt erfarna 278 Partiegenskap:Praktiskt oerfarna 279 Partiegenskap:Vill ha mindre förbud och kontroller 280 Partiegenskap:Vill ha mer förbud och kontroller 281 Partiegenskap:Arbetar på lång sikt 282 Partiegenskap:Arbetar på kort sikt 283 Nästa val-moderaterna 284 Nästa val-folkpartiet 285 Nästa val-centerpartiet 286 Nästa val-Kristen Demokratisk Samling 287 Nästa val-socialdemokraterna 288 Nästa val-Vänsterpartiet Kommunisterna 289 Nytt parti 290 Rösta på nytt parti 291 Röstanledning:Partistorlek 292 Röstanledning:Partiledare 293 Röstanledning:Partiets representanter på orten 294 Röstanledning:Vad partiet vill uträtta 295 Röstanledning:Partiets åsikt i viss fråga 296 Röstanledning:Partisamhörighet 297 Röstanledning:Parti-som närstående 298 Röstanledning:Parti-fackförbund 299 Röstanledning:Parti-yrke 300 Röstanledning:Parti-samhällsklass 301 Röstanledning:Röstningsplikt 302 Partifränhet-mot moderater 303 Partifränhet-mot folkpartiet 304 Partifränhet-mot centerpartiet 305 Partifränhet-mot Kristen Demokratisk Samling 306 Partifränhet-mot socialdemokraterna 307 Partifränhet-mot vänsterpartiet kommunisterna Synpunkter på aktuella politiska frågor 308 Tillåtet:Dolda mikrofoner 309 Tillåtet:Telefonavlyssning 310 Tillåtet:TV-övervakning 311 Tillåtet:Medborgargarden 312 Uranexport 1 313 Uranexport 2 314 Energislag i framtidens Sverige 1 315 Energislag i framtidens Sverige 2 316 Energislag i framtidens Sverige 3 317 Beslut om uranbrytning 318 Beslut om miljöfarligt avfall 319 Industriellt samarbete mellan Sverige och Norge 320 Intresse för industriellt samarbete i Norge 321 Intresse för industriellt samarbete i Sverige 322 Vem vinner mest vid industriellt samarbete mellan Sverige och Norge 323 Uppfattning om senaste 10 årens invandrare Påståenden om löntagarfonder 324 Sparfonder 1 325 Sparfonder 2 326 Sparfonder 3 327 Sparfonder 4 328 Sparfonder 5 329 Sparfonder 6 330 Sparfonder 7 331 Sparfonder 8 332 Sparfonder 9 333 Följder av fonder 1 334 Följder av fonder 2 335 Följder av fonder 3 336 Följder av fonder 4 337 Följder av fonder 5 338 Följder av fonder 6 339 Följder av fonder 7 340 Följder av fonder 8 341 Följder av fonder 9 342 Följder av fonder 10 343 Följder av fonder 11 344 Följder av fonder 12 345 Följder av fonder 13 Påståenden om aktuella frågor 346 Påstående 1:Om snatteri 347 Påstående 2:Om aga 348 Påstående 3:Om strejker 349 Påstående 4:Om prostitution 350 Påstående 5:Om knark 351 Påstående 6:Om avskedande 352 Påstående 7:Om hundar 353 Påstående 8:Om körkort efter 75 år 354 Påstående 9:Om abort 355 Påstående 10:Om porrklubbar 356 Påstående 11:Om rökning 357 Påstående 12:Om svenska varor Inrikespolitiskt intresse 358 Intresse för inrikespolitik 1 359 Intresse för inrikespolitik 2 360 Intresse för inrikespolitik 3 361 Intresse för inrikespolitik 4 362 Bästa inrikespolitiska informationen 1 363 Bästa inrikespolitiska informationen 2 364 Bästa inrikespolitiska informationen 3 365 Näst bästa parti 1 366 Näst bästa parti 2 367 Minst tilltalande parti 368 Partiegenskap:Samarbetsvilliga 369 Partiegenskap:Pålitliga 370 Partiegenskap:Målmedvetna 371 Partiegenskap:Ansvarskännande 372 Partiegenskap:Gynnar alla 373 Partiegenskap:Håller på lag och ordning 374 Partiegenskap:Måttfulla 375 Partiegenskap:Reformvänliga 376 Partiegenskap:Folkliga 377 Partiegenskap:Sätter levnadsstandarden främst 378 Partiegenskap:Praktiskt erfarna 379 Partiegenskap:Vill ha mindre förbud och kontroller 380 Partiegenskap:Arbetar på lång sikt 381 Regering som klarar ekonomiska krisen bäst Synpunkter på Sveriges ekonomi 382 Orsaker till landets dåliga ekonomi 1 383 Orsaker till landets dåliga ekonomi 2 384 Orsaker till landets dåliga ekonomi 3 385 Orsaker till landets dåliga ekonomi 4 386 Orsaker till landets dåliga ekonomi 5 387 Orsaker till landets dåliga ekonomi 6 388 Orsaker till landets dåliga ekonomi 7 389 Orsaker till landets dåliga ekonomi 8 390 Orsaker till landets dåliga ekonomi 9 391 Orsaker till landets dåliga ekonomi 10 392 Orsaker till landets dåliga ekonomi 11 Synpunkter på offentliga utgifter 393 Offentliga utgifter:Sjukvård 394 Offentliga utgifter:Tandvård 395 Offentliga utgifter:Daghem 396 Offentliga utgifter:Högre utbildning 397 Offentliga utgifter:Husstandard 398 Offentliga utgifter:Byråkratin 399 Offentliga utgifter:Socialhjälp 400 Offentliga utgifter:Bostadsbidrag 401 Offentliga utgifter:Pensioner 402 Offentliga utgifter:Försvar 403 Offentliga utgifter:Medicin 404 Offentliga utgifter:Maten 405 Offentliga utgifter:Hyra 406 Offentliga utgifter:Fritidsanläggningar 407 Förhållandet i Sverige om 20 år Beundrade personer 408 Beundrad person 1 409 Beundrad person 2 410 Beundrad person 3 411 Beundrad person 4 412 Beundrad person 5 413 Beundrad person 6 414 Beundrad person 7 415 Beundrad person 8 416 Beundrad person 9 417 Beundrad person 10 418 Beundrad person 11 Ideologiska påståenden 419 Stoppa utnyttjande av naturtillgång 420 För att bli rik måste man vara ohederlig 421 Anställda har samma rätt till företagsvinster som ägarna 422 Ekonomisk makt hos fåtal privata - risk för missbruk 423 Ekonomisk makt hos facket - risk för missbruk 424 Ekonomisk makt hos staten - risk för missbruk 425 Ett jämställt samhälle vore tråkigt 426 Pampar och kändisar frikänns när andra får fängelse 427 Arbetare och tjänstemän förtrycks 428 Skolbetyg ökar studieflit 429 Pensionärer har skapat levnadsstandard 430 Upprörande med nolltaxering 431 Sverige kan minska risk för världskrig 432 Gillar den kooperativa ideen 433 Framgångsrik privat företagsamhet är nödvändig 434 Sveriges arbetare skapar vinster 435 Viktigt att alla kan bestämma 436 Högre inkomster bör beskattas hårdare 437 Måste skattefuska för skatterna är så höga 438 Inte bättre förrän anställda tar makten Människans roll i samhället 439 Påverka livskvalitet 440 Människans ansvar för framtiden 441 Ensamhet Påståenden om droger 442 Påstående om droger 1 443 Påstående om droger 2 444 Påstående om droger 3 445 Påstående om droger 4 446 Påstående om droger 5 447 Påstående om droger 6 448 Påstående om droger 7 449 Påstående om droger 8 450 Påstående om droger 9 451 Påstående om droger 10 452 Påstående om droger 11 453 Påstående om droger 12 454 Påstående om droger 13 455 Påstående om droger 14 456 Påstående om droger 15 457 Köpa vin till tonåring Politiska bakgrundsvariabler 458 Föräldrahem-ekonomi 459 Åsiktsinriktning:Föräldrahem 460 Åsiktsinriktning:Skollärare 461 Åsiktsinriktning:Skolkamrater 462 Åsiktsinriktning:Fritidsvänner 463 Faders inställning till religion 464 Moders inställning till religion 465 Faders inställning till nykterhet 466 Moders inställning till nykterhet Facklig tillhörighet m.m. 467 Facklig organisation 468 Nöjd med fackförbund 469 Fackligt medlemsinflytande 470 Fackförbund 471 Löneavtal-regeringen 472 Löneavtal-socialdemokratisk regering 473 Löneavtal-inställning till politiska partier 474 Årets löneavtal 475 Regeringens planer 476 Samarbete 1 477 Samarbete 2 478 Samarbete 3 479 Samarbete 4 480 Samarbete 5 481 Samarbete 6 Sysselsättning 482 Sysselsättning 483 Sysselsättning-far Frågor om konsumtion,boende och sparande 484 Konsumtion:Mat 485 Konsumtion:Alkohol 486 Boendeform-Nu 487 Boendeform-Önskvärd 488 Typ av lägenhet 489 Banksparande 490 Behållning:Arbete-Fritid Fritidsintressen 491 Intresse:Bilturer 492 Intresse:Långresor 493 Intresse:Långpromenader 494 Intresse:Båtturer 495 Intresse:Orientering 496 Intresse:Camping 497 Intresse:Trädgård 498 Intresse:Idrott 499 Intresse:Barn 500 Intresse:Familj 501 Intresse:Vänner 502 Intresse:Jakt,fiske 503 Intresse:Djur 504 Intresse:Dans 505 Intresse:Religion 506 Intresse:Musik 507 Intresse:Läsning 508 Intresse:Fritidsstudier 509 Intresse:Hobbyarbete 510 Intresse:Samlarhobby 511 Intresse:Spara pengar 512 Intresse:Spela instrument 513 Intresse:Teater 514 Intresse:Gudstjänst 515 Intresse:Föreningsliv 516 Intresse:Yrkesarbetet 517 Intresse:Diskutera politik 518 Intresse:Följa politisk debatt Intresse för politik i media 519 TV:s sändningar från riksdagen 520 Politiska debatter i TV 521 TV-journalisters utfrågning av partipolitiker 522 Radions utfrågning av politiker 523 Dagstidnings ledare 524 Politiska artiklar i dagstidning 525 I politisk förenings tidskrift 526 I fackförbundstidning 527 Partipropaganda i brevlådan Civilstånd,barn och hushåll 528 Civilstånd 529 Heltid- eller deltidsarbete:Man 530 Heltid- eller deltidsarbete:Hustru 531 Hemmavarande barn 532 Ungdomar 13-17 år 533 Ungdomar 18-19 år 534 Antal vuxna i hushållet 535 Barn i skolan 536 Hustru:Arbete eller hemmafru -just nu 537 Hustru:Arbete eller hemmafru -alltid Föreningsmedlemsskap m.m. 538 Medlem i förening 1 539 Medlem i förening 2 540 Medlem i förening 3 541 Medlem i förening 4 542 Medlem i förening 5 543 Medlem i förening 6 544 Medlem i förening 7 545 Medlem i förening 8 546 Läser föreningens/församlingens tidning 1 547 Läser föreningens/församlingens tidning 2 548 Läser föreningens/församlingens tidning 3 549 Läser föreningens/församlingens tidning 4 550 Läser föreningens/församlingens tidning 5 551 Läser föreningens/församlingens tidning 6 552 Läser föreningens/församlingens tidning 7 Arbete,arbetslöshet,inkomst och utbildning 553 Arbetslös 554 Risk för arbetslöshet 555 Storlek på arbetsplatsen 556 Antal anställda:ökar-minskar 557 Antal arbetsplatser 558 Arbetsgivare 1 559 Arbetsgivare 2 560 Arbetsgivare 3 561 Inkomst 562 Skolutbildning nu 563 Skolutbildning - önskvärd 564 Skolutbildning-faders Innehav av aktier och kapitalvaror 565 Aktieinnehav 1 566 Aktieinnehav 2 567 Innehav av personbil-fritidshus 1 568 Innehav av personbil-fritidshus 2 569 Bästa penningplacering 1 570 Bästa penningplacering 2 Angående bostadens läge och trivsel 571 Samhälle nu 572 Samhälle-önskvärt 573 Trivs med bostad 574 Bil om dubbelt bensinpris Läsfrekvenser:Dagstidningar 575 Läsfrekvenser:Aftonbladet 576 Läsfrekvenser:Arbetet 577 Läsfrekvenser:Dagens Nyheter 578 Läsfrekvenser:Expressen 579 Läsfrekvenser:Göteborgs-Posten 580 Läsfrekvenser:Göteborgs-Tidningen 581 Läsfrekvenser:Kvällsposten 582 Läsfrekvenser:Svenska Dagbladet 583 Läsfrekvenser:Sydsvenska Dagbladet 584 Annan dagstidning 585 Annan dagstidning:Partifärg 1 586 Annan dagstidning:Partifärg 2 587 Annan dagstidning:Partifärg 3 588 Annan dagstidning:Partifärg 4 Läsfrekvenser:Veckotidningar 589 Läsfrekvenser:Allas Veckotidning 590 Läsfrekvenser:Allers Familjejournal 591 Läsfrekvenser:Damernas Värld 592 Läsfrekvenser:Femina 593 Läsfrekvenser:FIB-Aktuellt 594 Läsfrekvenser:Hemmets Journal 595 Läsfrekvenser:Hemmets Veckotidning 596 Läsfrekvenser:Husmodern 597 Läsfrekvenser:Hänt i Veckan 598 Läsfrekvenser:ICA-Kuriren 599 Läsfrekvenser:Land 600 Läsfrekvenser:Lektyr 601 Läsfrekvenser:Metallarbetaren 602 Läsfrekvenser:Min Värld 603 Läsfrekvenser:Röster i Radio/TV 604 Läsfrekvenser:Saxons Veckotidning 605 Läsfrekvenser:Se 606 Läsfrekvenser:Statsanställd 607 Läsfrekvenser:Svensk Damtidning 608 Läsfrekvenser:Veckans Affärer 609 Läsfrekvenser:Vecko-Revyn 610 Läsfrekvenser:Vi 611 Läsfrekvenser:Året Runt Läsfrekvenser:Månadstidningar m.m. 612 Läsfrekvenser:Allt i Hemmet 613 Läsfrekvenser:Allt om Mat 614 Läsfrekvenser:Det Bästa 615 Läsfrekvenser:Hem och Fritid 616 Läsfrekvenser:Industritjänstemannen 617 Läsfrekvenser:Kommunalarbetaren 618 Läsfrekvenser:Motor 619 Läsfrekvenser:Sunt Förnuft 620 Läsfrekvenser:Teknikens Värld 621 Läsfrekvenser:Vi Bilägare 622 Läsfrekvenser:Vi Föräldrar 623 Läsfrekvenser:Vi i Villa 624 Läsfrekvenser:Vår Bostad

VAR 1 SSDSTUDIE NR 0092              Loc 1 width 4


Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst studie 0092


VAR 2 SSDUPPLAGA NR 1 Loc 5 width 1 SSDupplaga/datering NR Uppgift om ordningsföljd och utgivningstidpunkt. 1. NOVEMBER 1984
VAR 3 DELSTUDIE NR 001 Loc 6 width 3 SSD Delstudieidentifikation Ordningsnummer i en serie på 1 delar.
VAR 4 ID-NUMMER Loc 9 width 4 ID-Nummer
VAR 5 LÄN/KOMMUN/FÖRSAMLING Loc 13 width 6 Län/Kommun/Församling Kod: 11402 11403 11501 12001 12301 12503 12507 Frek: 4 2 3 1 15 1 1 Kod: 12508 12601 12602 12701 12703 12704 13601 Frek: 1 16 3 11 2 4 8 Kod: 13605 13606 13801 13901 13904 16001 16201 Frek: 1 3 5 1 2 17 8 Kod: 16301 18004 18005 18006 18007 18009 18010 Frek: 8 1 1 1 5 5 2 Kod: 18011 18013 18014 18015 18017 18018 18019 Frek: 5 2 7 4 5 4 4 Kod: 18021 18023 18025 18027 18028 18029 18031 Frek: 4 5 17 6 1 7 7 Kod: 18034 18036 18038 18039 18040 18041 18042 Frek: 10 7 10 7 7 4 3 Kod: 18101 18102 18105 18107 18201 18202 18203 Frek: 2 4 1 3 6 3 2 Kod: 18301 18401 18402 18601 18703 18801 18805 Frek: 5 7 4 10 8 7 1 Kod: 18822 19101 19102 19105 19106 19201 19202 Frek: 1 2 1 1 4 1 1 Kod: 30501 30502 31902 36004 36007 38001 38002 Frek: 1 2 1 2 2 7 4 Kod: 38003 38004 38005 38014 38025 38026 38027 Frek: 4 3 1 1 1 2 1 Kod: 38030 38035 38037 38038 38101 38102 38116 Frek: 1 4 1 4 6 1 1 Kod: 38204 38208 38212 38213 42801 48001 48003 Frek: 1 1 1 3 1 5 1 Kod: 48004 48005 48006 48007 48027 48029 48101 Frek: 1 2 1 1 1 1 2 Kod: 48201 48301 48304 48307 48401 48402 48403 Frek: 3 4 2 1 5 11 1 Kod: 48404 48406 48410 48416 48418 48420 48603 Frek: 1 1 1 1 2 1 1 Kod: 48604 48606 48611 50901 50902 51203 51205 Frek: 1 1 1 1 1 1 1 Kod: 56101 56106 56201 56202 56204 56301 56303 Frek: 1 1 7 1 1 2 1 Kod: 58001 58003 58011 58019 58032 58033 58034 Frek: 7 7 1 4 1 3 3 Kod: 58101 58102 58103 58104 58105 58106 58109 Frek: 1 2 1 4 3 6 2 Kod: 58113 58114 58126 58201 58203 58301 58307 Frek: 1 1 1 1 1 8 1 Kod: 58311 58401 58601 58611 61701 61705 66201 Frek: 1 1 3 1 1 1 1 Kod: 66208 66209 66210 66216 66501 66503 68001 Frek: 2 3 1 1 1 2 8 Kod: 68002 68003 68005 68006 68007 68008 68009 Frek: 1 4 4 1 1 5 1 Kod: 68010 68011 68012 68013 68014 68019 68020 Frek: 1 1 1 1 1 1 1 Kod: 68021 68022 68201 68203 68207 68208 68301 Frek: 4 1 7 1 4 1 3 Kod: 68306 68312 68401 68403 68405 68406 68501 Frek: 1 1 2 2 1 1 3 Kod: 68510 68512 68513 68515 68522 68601 68602 Frek: 1 1 1 1 1 2 1 Kod: 68606 68701 76005 76101 76301 76304 76401 Frek: 1 6 1 4 1 1 5 Kod: 76405 76407 76409 76411 76501 76506 76701 Frek: 2 1 1 1 1 1 1 Kod: 76703 78001 78003 78006 78021 78024 78026 Frek: 2 9 1 1 2 1 1 Kod: 78028 78101 78111 78113 78114 82102 83401 Frek: 7 2 1 1 1 2 1 Kod: 83404 84003 84008 84013 86003 86006 86101 Frek: 1 1 1 1 1 1 2 Kod: 86103 86202 88001 88014 88101 88102 88201 Frek: 1 1 6 1 3 1 4 Kod: 88202 88203 88206 88301 88303 88307 88311 Frek: 1 1 1 1 2 1 1 Kod: 88314 88315 88401 88508 98001 98018 98033 Frek: 2 1 3 1 7 1 1 Kod: 98071 106001 106002 108001 108005 108007 108009 Frek: 1 1 1 2 1 1 1 Kod: 108015 108101 108102 108105 108108 108110 108205 Frek: 1 5 1 1 1 3 1 Kod: 108206 108301 108303 108304 112106 113703 116005 Frek: 2 1 1 1 1 1 2 Kod: 116201 116202 116203 116301 116303 116501 116601 Frek: 1 1 1 2 1 1 1 Kod: 116602 116604 116701 116801 116803 116804 116805 Frek: 1 1 3 2 2 1 1 Kod: 116807 118001 118009 118013 118014 118015 118021 Frek: 2 3 1 1 1 1 1 Kod: 118026 118033 118101 118118 118201 118202 118203 Frek: 1 1 1 1 1 1 1 Kod: 118205 118209 118301 118305 118309 118313 118315 Frek: 1 1 4 3 2 2 1 Kod: 118319 121403 121410 121415 123007 123012 123101 Frek: 1 1 1 1 2 1 2 Kod: 123304 123308 123314 126104 126109 126110 126112 Frek: 2 2 1 1 1 1 1 Kod: 126301 126307 126406 126409 126501 126503 126605 Frek: 1 2 1 1 1 2 1 Kod: 126702 126704 126707 126708 128001 128002 128003 Frek: 2 1 1 1 4 3 1 Kod: 128004 128005 128006 128007 128008 128009 128014 Frek: 5 4 4 6 6 2 1 Kod: 128015 128016 128017 128018 128019 128101 128102 Frek: 2 2 8 2 1 4 3 Kod: 128104 128106 128113 128201 128203 128204 128301 Frek: 3 2 2 1 1 1 2 Kod: 128302 128303 128307 128308 128309 128314 128316 Frek: 7 7 1 1 1 1 1 Kod: 128317 128401 128403 128404 128406 128501 128521 Frek: 6 1 2 1 1 3 2 Kod: 128601 128605 128609 128611 128701 128714 131505 Frek: 2 1 1 1 6 1 1 Kod: 138001 138002 138003 138004 138005 138008 138011 Frek: 1 1 2 1 1 1 1 Kod: 138012 138019 138107 138110 138111 138201 138202 Frek: 1 1 2 1 1 1 2 Kod: 138205 138208 138221 138301 138304 138311 138321 Frek: 1 1 1 4 1 1 1 Kod: 138323 138402 138405 138408 138414 140101 140103 Frek: 1 1 2 1 2 1 4 Kod: 140104 140201 140202 140203 140701 141501 141502 Frek: 1 1 2 3 3 1 1 Kod: 141503 141901 142102 142103 142107 142110 142701 Frek: 1 1 1 1 1 2 1 Kod: 142703 143001 143005 143506 148001 148004 148005 Frek: 1 2 1 1 1 2 4 Kod: 148006 148007 148008 148009 148011 148012 148016 Frek: 3 1 2 4 2 2 3 Kod: 148017 148018 148019 148020 148021 148022 148024 Frek: 7 1 1 3 2 7 2 Kod: 148026 148027 148028 148031 148032 148036 148101 Frek: 4 1 1 3 2 5 3 Kod: 148102 148103 148104 148201 148204 148205 148206 Frek: 2 3 1 2 1 1 1 Kod: 148401 148402 148405 148501 148502 148505 148507 Frek: 2 2 1 2 1 1 1 Kod: 148510 148512 148601 150403 150701 150708 152105 Frek: 1 5 1 1 2 1 2 Kod: 152401 152402 152403 152706 152714 155201 156003 Frek: 5 3 1 1 1 1 1 Kod: 156006 156101 156201 156301 156304 156305 156306 Frek: 2 2 1 3 1 1 1 Kod: 156317 156606 156614 156615 158001 158004 158101 Frek: 1 2 1 1 2 1 11 Kod: 158104 158201 158206 158208 158301 158302 158303 Frek: 2 6 1 1 6 5 2 Kod: 158304 158306 158311 158312 158318 158320 158403 Frek: 1 3 1 1 2 1 1 Kod: 158410 158411 162203 162301 164302 166001 166016 Frek: 1 1 2 1 1 1 1 Kod: 166019 166117 166118 166201 166301 168001 168002 Frek: 1 1 1 2 3 2 2 Kod: 168101 168105 168108 168118 168124 168126 168205 Frek: 5 1 1 1 1 1 1 Kod: 168216 168301 168303 168304 168308 168328 168401 Frek: 1 4 2 1 1 1 2 Kod: 168405 168501 168601 168624 168632 168651 171501 Frek: 1 1 2 1 1 1 1 Kod: 173001 173003 173005 173702 173705 173708 173709 Frek: 1 1 1 1 1 1 1 Kod: 176001 176003 176101 176301 176302 176401 176404 Frek: 2 1 1 1 1 2 1 Kod: 176502 176505 176509 176601 176605 178001 178002 Frek: 1 1 1 2 1 7 3 Kod: 178003 178004 178009 178101 178105 178201 178206 Frek: 1 2 1 3 2 1 1 Kod: 178301 178302 178401 178402 178403 178407 178411 Frek: 3 1 2 2 1 2 1 Kod: 178501 178511 178512 186001 186002 186101 186102 Frek: 2 1 1 1 2 3 2 Kod: 186104 186106 186201 186301 186303 186401 188001 Frek: 1 1 1 1 1 2 3 Kod: 188002 188003 188004 188010 188014 188016 188020 Frek: 4 1 1 1 1 2 1 Kod: 188023 188030 188301 188404 188502 188504 188505 Frek: 1 4 11 1 11 2 1 Kod: 190403 190701 191704 191706 191707 196005 196101 Frek: 1 2 1 1 1 1 2 Kod: 198001 198002 198003 198004 198007 198016 198101 Frek: 2 4 8 3 1 1 5 Kod: 198102 198201 198301 198401 198403 202101 202302 Frek: 1 1 5 1 1 1 2 Kod: 202305 202601 202602 202903 202904 203101 203902 Frek: 1 1 2 1 2 2 2 Kod: 203904 206101 206102 206201 208001 208003 208005 Frek: 2 4 1 6 6 3 1 Kod: 208006 208008 208101 208102 208202 208301 208401 Frek: 1 1 8 4 1 8 2 Kod: 208402 208403 208404 208405 208501 208502 210102 Frek: 2 1 1 2 4 2 1 Kod: 212101 212102 213204 216101 216104 216107 218001 Frek: 1 1 3 3 1 1 9 Kod: 218002 218004 218006 218007 218008 218101 218103 Frek: 2 1 1 5 5 8 1 Kod: 218201 218204 218205 218209 218303 218308 218309 Frek: 2 2 1 1 7 1 3 Kod: 218401 218403 218404 218405 226002 226003 226004 Frek: 5 3 1 2 1 1 2 Kod: 226201 226204 228001 228006 228101 228102 228103 Frek: 1 1 7 5 7 1 5 Kod: 228104 228106 228108 228109 228110 228201 228207 Frek: 3 2 2 1 4 3 1 Kod: 228301 228302 228303 228304 228312 228314 228315 Frek: 1 1 1 1 1 1 1 Kod: 228401 228402 228404 228406 228407 228408 228411 Frek: 4 1 1 1 2 1 1 Kod: 230302 230501 230507 230909 230910 231301 231304 Frek: 3 1 1 1 1 2 1 Kod: 231305 232104 232607 236105 238001 238002 238003 Frek: 1 1 1 1 3 1 1 Kod: 238004 238009 240102 240401 240402 240901 241702 Frek: 1 3 3 3 1 2 4 Kod: 242101 242201 242501 246201 246301 248001 248002 Frek: 1 2 1 1 1 5 2 Kod: 248004 248005 248007 248009 248101 248201 248202 Frek: 4 2 1 2 3 4 3 Kod: 248203 248204 248206 248209 248210 248211 250502 Frek: 1 5 1 1 6 3 5 Kod: 251005 251401 251801 252301 252306 258001 258002 Frek: 1 4 1 2 1 2 3 Kod: 258003 258101 258103 258201 258301 258401 258403 Frek: 3 5 4 5 2 1 1
VAR 6 KÖN Loc 19 width 1 Kön 926 1. Man 809 2. Kvinna
VAR 7 FÖDELSEÅR Loc 20 width 3 Födelseår Kod: 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 Frek: 9 12 9 10 6 12 18 21 18 24 27 Kod: 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 Frek: 17 22 29 29 19 29 31 31 26 41 34 Kod: 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 Frek: 29 32 30 33 29 21 21 30 27 20 26 Kod: 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 Frek: 28 27 29 23 27 27 38 39 31 42 38 Kod: 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 Frek: 37 34 33 37 34 39 34 26 30 25 25 Kod: 955 956 957 958 959 960 961 962 963 Frek: 31 26 27 21 24 32 22 34 43
VAR 8 URVALSNUMMER Loc 23 width 4 Urvalsnummer Faktiska värdet är kodat. Valid-n=1735 Min=2 Max=4673 Mean=2327.9 St.Dev=0.0
VAR 9 RS-REGION Loc 27 width 1 RS-Region Kod: 1 2 3 4 5 6 7 Frek: 228 270 292 518 161 164 102
VAR 10 BLOCKREGION Loc 28 width 2 Blockregion Kod: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Frek: 323 9 11 40 15 11 28 16 29 36 43 Kod: 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Frek: 8 31 15 8 41 8 5 12 18 10 17 Kod: 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Frek: 8 14 17 14 44 89 14 11 15 14 123 Kod: 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 Frek: 31 19 37 17 6 14 8 10 32 8 14 Kod: 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 Frek: 29 12 19 23 8 2 9 34 16 11 13 Kod: 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 Frek: 38 19 19 31 16 7 11 23 26 28 8 Kod: 67 68 69 70 Frek: 14 14 7 5
VAR 11 INTERNKOD Loc 30 width 1 Internkod Kod: 1 3 Frek: 1604 131
VAR 12 BORTFALLSVIKT Loc 31 width 5 Bortfallsvikt Faktiska värdet är kodat. Valid-n=1735 Min=5900 Max=52500 Mean=11486.9 St.Dev=0.0
VAR 13 BÄTTRE EKONOMI Loc 36 width 1 MD=9 F.1. Hur viktigt är följande för Er personligen just nu? F.1.a. Allmän livssituation:Bättre ekonomi 468 1. Mycket viktigt för mig nu 573 2. Ganska viktigt för mig nu 440 3. Inte särskilt viktigt för mig nu 66 4. Inte alls viktigt för mig nu 15 5. Tveksam 108 6. Ej aktuellt för mig nu 65 9. Ej svar
VAR 14 BÄTTRE BARNBIDRAG Loc 37 width 1 MD=9 F.1.b. Allmän livssituation:Bättre barnbidrag <Se F.1 för fullständig frågetext> 111 1. Mycket viktigt för mig nu 140 2. Ganska viktigt för mig nu 247 3. Inte särskilt viktigt för mig nu 197 4. Inte alls viktigt för mig nu 32 5. Tveksam 927 6. Ej aktuellt för mig nu 81 9. Ej svar
VAR 15 LÅNA PENGAR Loc 38 width 1 MD=9 F.1.c. Allmän livssituation:Låna pengar för visst ändamål <Se F.1 för fullständig frågetext> 137 1. Mycket viktigt för mig nu 180 2. Ganska viktigt för mig nu 244 3. Inte särskilt viktigt för mig nu 199 4. Inte alls viktigt för mig nu 42 5. Tveksam 851 6. Ej aktuellt för mig nu 82 9. Ej svar
VAR 16 KVAR I HEMORTEN Loc 39 width 1 MD=9 F.1.d. Allmän livssituation:Få stanna i nuvarande hemort <Se F.1 för fullständig frågetext> 814 1. Mycket viktigt för mig nu 446 2. Ganska viktigt för mig nu 160 3. Inte särskilt viktigt för mig nu 96 4. Inte alls viktigt för mig nu 17 5. Tveksam 151 6. Ej aktuellt för mig nu 51 9. Ej svar
VAR 17 BÄTTRE BOSTAD Loc 40 width 1 MD=9 F.1.e. Allmän livssituation:Få bättre bostad <Se F.1 för fullständig frågetext> 120 1. Mycket viktigt för mig nu 145 2. Ganska viktigt för mig nu 275 3. Inte särskilt viktigt för mig nu 283 4. Inte alls viktigt för mig nu 20 5. Tveksam 827 6. Ej aktuellt för mig nu 65 9. Ej svar
VAR 18 LÄGRE HYRA Loc 41 width 1 MD=9 F.1.f. Allmän livssituation:Lägre hyra,lägre bokostnad <Se F.1 för fullständig frågetext> 391 1. Mycket viktigt för mig nu 495 2. Ganska viktigt för mig nu 356 3. Inte särskilt viktigt för mig nu 122 4. Inte alls viktigt för mig nu 34 5. Tveksam 285 6. Ej aktuellt för mig nu 52 9. Ej svar
VAR 19 LÄGRE SKATT Loc 42 width 1 MD=9 F.1.g. Allmän livssituation:Lägre skatt överhuvudtaget <Se F.1 för fullständig frågetext> 641 1. Mycket viktigt för mig nu 548 2. Ganska viktigt för mig nu 267 3. Inte särskilt viktigt för mig nu 59 4. Inte alls viktigt för mig nu 60 5. Tveksam 112 6. Ej aktuellt för mig nu 48 9. Ej svar
VAR 20 LÄGRE MATPRISER Loc 43 width 1 MD=9 F.1.h. Allmän livssituation:Lägre matpriser <Se F.1 för fullständig frågetext> 785 1. Mycket viktigt för mig nu 608 2. Ganska viktigt för mig nu 213 3. Inte särskilt viktigt för mig nu 34 4. Inte alls viktigt för mig nu 25 5. Tveksam 41 6. Ej aktuellt för mig nu 29 9. Ej svar
VAR 21 BILLIGARE MOTORBRÄNSLE Loc 44 width 1 MD=9 F.1.i. Allmän livssituation:Billigare motorbränsle <Se F.1 för fullständig frågetext> 511 1. Mycket viktigt för mig nu 467 2. Ganska viktigt för mig nu 300 3. Inte särskilt viktigt för mig nu 90 4. Inte alls viktigt för mig nu 21 5. Tveksam 295 6. Ej aktuellt för mig nu 51 9. Ej svar
VAR 22 BÄTTRE ARBETE Loc 45 width 1 MD=9 F.1.j. Arbetet:Få bättre arbete <Se F.1 för fullständig frågetext> 117 1. Mycket viktigt för mig nu 115 2. Ganska viktigt för mig nu 255 3. Inte särskilt viktigt för mig nu 217 4. Inte alls viktigt för mig nu 36 5. Tveksam 910 6. Ej aktuellt för mig nu 85 9. Ej svar
VAR 23 FAST ARBETE Loc 46 width 1 MD=9 F.1.k. Arbetet:Få fast arbete <Se F.1 för fullständig frågetext> 153 1. Mycket viktigt för mig nu 62 2. Ganska viktigt för mig nu 46 3. Inte särskilt viktigt för mig nu 88 4. Inte alls viktigt för mig nu 11 5. Tveksam 1284 6. Ej aktuellt för mig nu 91 9. Ej svar
VAR 24 LÄTT ARBETE Loc 47 width 1 MD=9 F.1.l. Arbetet:Mindre ansträngande arbete (även hushållsarbete) <Se F.1 för fullständig frågetext> 82 1. Mycket viktigt för mig nu 169 2. Ganska viktigt för mig nu 221 3. Inte särskilt viktigt för mig nu 264 4. Inte alls viktigt för mig nu 52 5. Tveksam 867 6. Ej aktuellt för mig nu 80 9. Ej svar
VAR 25 OFARLIGARE ARBETE Loc 48 width 1 MD=9 F.1.m. Arbetet:Mindre hälsofarligt arbete <Se F.1 för fullständig frågetext> 91 1. Mycket viktigt för mig nu 98 2. Ganska viktigt för mig nu 141 3. Inte särskilt viktigt för mig nu 208 4. Inte alls viktigt för mig nu 47 5. Tveksam 1063 6. Ej aktuellt för mig nu 87 9. Ej svar
VAR 26 ARBETSRESOR Loc 49 width 1 MD=9 F.1.n. Arbetet:Lättare komma till och från arbetsplats, affärer <Se F.1 för fullständig frågetext> 99 1. Mycket viktigt för mig nu 177 2. Ganska viktigt för mig nu 202 3. Inte särskilt viktigt för mig nu 262 4. Inte alls viktigt för mig nu 28 5. Tveksam 878 6. Ej aktuellt för mig nu 89 9. Ej svar
VAR 27 MER FRITID Loc 50 width 1 MD=9 F.1.o. Arbetet:Mer fritid <Se F.1 för fullständig frågetext> 142 1. Mycket viktigt för mig nu 340 2. Ganska viktigt för mig nu 314 3. Inte särskilt viktigt för mig nu 185 4. Inte alls viktigt för mig nu 60 5. Tveksam 614 6. Ej aktuellt för mig nu 80 9. Ej svar
VAR 28 ARBETSTID Loc 51 width 1 MD=9 F.1.p. Arbetet:Kortare arbetstid <Se F.1 för fullständig frågetext> 117 1. Mycket viktigt för mig nu 236 2. Ganska viktigt för mig nu 308 3. Inte särskilt viktigt för mig nu 225 4. Inte alls viktigt för mig nu 53 5. Tveksam 715 6. Ej aktuellt för mig nu 81 9. Ej svar
VAR 29 ARBETSRESVÄG Loc 52 width 1 MD=9 F.1.q. Arbetet:Kortare väg till arbetet <Se F.1 för fullständig frågetext> 84 1. Mycket viktigt för mig nu 132 2. Ganska viktigt för mig nu 227 3. Inte särskilt viktigt för mig nu 259 4. Inte alls viktigt för mig nu 26 5. Tveksam 923 6. Ej aktuellt för mig nu 84 9. Ej svar
VAR 30 FRIHET I ARBETET Loc 53 width 1 MD=9 F.1.r. Arbetet:Mer personlig frihet i arbetet <Se F.1 för fullständig frågetext> 75 1. Mycket viktigt för mig nu 135 2. Ganska viktigt för mig nu 213 3. Inte särskilt viktigt för mig nu 241 4. Inte alls viktigt för mig nu 53 5. Tveksam 928 6. Ej aktuellt för mig nu 90 9. Ej svar
VAR 31 EGET FÖRETAG Loc 54 width 1 MD=9 F.1.s. Arbetet:Få ett eget företag <Se F.1 för fullständig frågetext> 39 1. Mycket viktigt för mig nu 37 2. Ganska viktigt för mig nu 84 3. Inte särskilt viktigt för mig nu 233 4. Inte alls viktigt för mig nu 59 5. Tveksam 1192 6. Ej aktuellt för mig nu 91 9. Ej svar
VAR 32 UTBILDNING Loc 55 width 1 MD=9 F.1.t. Samhällets service:Bättre möjlighet att utbilda mig <Se F.1 för fullständig frågetext> 111 1. Mycket viktigt för mig nu 165 2. Ganska viktigt för mig nu 237 3. Inte särskilt viktigt för mig nu 196 4. Inte alls viktigt för mig nu 57 5. Tveksam 896 6. Ej aktuellt för mig nu 73 9. Ej svar
VAR 33 DAGHEM Loc 56 width 1 MD=9 F.1.u. Samhällets service:Plats för barn på barndaghem <Se F.1 för fullständig frågetext> 92 1. Mycket viktigt för mig nu 48 2. Ganska viktigt för mig nu 52 3. Inte särskilt viktigt för mig nu 130 4. Inte alls viktigt för mig nu 9 5. Tveksam 1329 6. Ej aktuellt för mig nu 75 9. Ej svar
VAR 34 SJUKVÅRD Loc 57 width 1 MD=9 F.1.v. Samhällets service:Vård på sjukhus,vårdhem för mig själv eller anhörig <Se F.1 för fullständig frågetext> 323 1. Mycket viktigt för mig nu 229 2. Ganska viktigt för mig nu 153 3. Inte särskilt viktigt för mig nu 99 4. Inte alls viktigt för mig nu 20 5. Tveksam 864 6. Ej aktuellt för mig nu 47 9. Ej svar
VAR 35 HEMHJÄLP Loc 58 width 1 MD=9 F.1.w. Samhällets service:Hemhjälp <Se F.1 för fullständig frågetext> 106 1. Mycket viktigt för mig nu 91 2. Ganska viktigt för mig nu 101 3. Inte särskilt viktigt för mig nu 144 4. Inte alls viktigt för mig nu 12 5. Tveksam 1231 6. Ej aktuellt för mig nu 50 9. Ej svar
VAR 36 TANDVÅRD Loc 59 width 1 MD=9 F.1.x. Samhällets service:Lättare få tid hos tandläkare <Se F.1 för fullständig frågetext> 239 1. Mycket viktigt för mig nu 271 2. Ganska viktigt för mig nu 274 3. Inte särskilt viktigt för mig nu 173 4. Inte alls viktigt för mig nu 30 5. Tveksam 689 6. Ej aktuellt för mig nu 59 9. Ej svar
VAR 37 BOTEMEDEL Loc 60 width 1 MD=9 F.1.y. Samhällets service:Bättre botemedel mot viss sjukdom,som jag själv har <Se F.1 för fullständig frågetext> 234 1. Mycket viktigt för mig nu 129 2. Ganska viktigt för mig nu 64 3. Inte särskilt viktigt för mig nu 83 4. Inte alls viktigt för mig nu 35 5. Tveksam 1127 6. Ej aktuellt för mig nu 63 9. Ej svar
VAR 38 SÄKERHET Loc 61 width 1 MD=9 F.1.z. Samhällets service:Större personlig säkerhet (mindre risk för olyckor,överfall) <Se F.1 för fullständig frågetext> 389 1. Mycket viktigt för mig nu 396 2. Ganska viktigt för mig nu 260 3. Inte särskilt viktigt för mig nu 139 4. Inte alls viktigt för mig nu 112 5. Tveksam 386 6. Ej aktuellt för mig nu 53 9. Ej svar
VAR 39 SVENSK EKONOMI Loc 62 width 1 MD=9 F.2a. Tror Ni det är så illa med den svenska ekonomin som det sägs i TV och tidningar? 771 1. Ja absolut 542 2. Ja 222 3. Tveksam,vet inte 114 4. Nej 24 5. Nej absolut inte 62 9. Ej svar
VAR 40 LEVA BILLIGARE Loc 63 width 1 MD=9 F.2b. Tror Ni det är nödvändigt att vi nu inrättar oss för att leva billigare? 639 1. Ja absolut 781 2. Ja 168 3. Tveksam,vet inte 71 4. Nej 10 5. Nej absolut inte 66 9. Ej svar
VAR 41 ARBETA HÅRDARE Loc 64 width 1 MD=9 F.2c. Tror Ni vi måste arbeta hårdare? 405 1. Ja absolut 502 2. Ja 379 3. Tveksam,vet inte 295 4. Nej 85 5. Nej absolut inte 69 9. Ej svar
VAR 42 INFLATION Loc 65 width 1 MD=9 F.3a. Det här är också betydelsefullt för många.Hur viktigt tycker Ni att det känns för Er personligen? F.3a.1. Stopp för inflationen 1154 1. Mycket viktigt 451 2. Ganska viktigt 31 3. Inte särskilt viktigt 7 4. Inte alls viktigt (bra nu) 7 5. Hellre tvärtom 57 6. Tveksam 28 9. Ej svar
VAR 43 MARGINALSKATT Loc 66 width 1 MD=9 F.3a.2. Sänkning av marginalskatten <Se F.3a för fullständig frågetext> 609 1. Mycket viktigt 499 2. Ganska viktigt 243 3. Inte särskilt viktigt 112 4. Inte alls viktigt (bra nu) 36 5. Hellre tvärtom 171 6. Tveksam 65 9. Ej svar
VAR 44 ARBETSGIVARAVGIFT Loc 67 width 1 MD=9 F.3a.3. Lägre arbetsgivaravgift <Se F.3a för fullständig frågetext> 294 1. Mycket viktigt 338 2. Ganska viktigt 263 3. Inte särskilt viktigt 221 4. Inte alls viktigt (bra nu) 218 5. Hellre tvärtom 325 6. Tveksam 76 9. Ej svar
VAR 45 SVARTA PENGAR Loc 68 width 1 MD=9 F.3a.4. Hindra kvittolösa inkomster ("svarta pengar") <Se F.3a för fullständig frågetext> 979 1. Mycket viktigt 410 2. Ganska viktigt 138 3. Inte särskilt viktigt 54 4. Inte alls viktigt (bra nu) 19 5. Hellre tvärtom 88 6. Tveksam 47 9. Ej svar
VAR 46 ARBETSLÖSHET Loc 69 width 1 MD=9 F.3a.5. Krafttag mot arbetslösheten <Se F.3a för fullständig frågetext> 1248 1. Mycket viktigt 350 2. Ganska viktigt 53 3. Inte särskilt viktigt 17 4. Inte alls viktigt (bra nu) 4 5. Hellre tvärtom 30 6. Tveksam 33 9. Ej svar
VAR 47 PENSION Loc 70 width 1 MD=9 F.3a.6. Högre pensioner <Se F.3a för fullständig frågetext> 262 1. Mycket viktigt 431 2. Ganska viktigt 418 3. Inte särskilt viktigt 369 4. Inte alls viktigt (bra nu) 36 5. Hellre tvärtom 180 6. Tveksam 39 9. Ej svar
VAR 48 MEDBESTÄMMANDE Loc 71 width 1 MD=9 F.3a.7. Mer medbestämmande för anställda <Se F.3a för fullständig frågetext> 282 1. Mycket viktigt 435 2. Ganska viktigt 314 3. Inte särskilt viktigt 301 4. Inte alls viktigt (bra nu) 148 5. Hellre tvärtom 211 6. Tveksam 44 9. Ej svar
VAR 49 UPPSÄGNING Loc 72 width 1 MD=9 F.3a.8. Större frihet för arbetsgivare att säga upp olämplig anställd <Se F.3a för fullständig frågetext> 359 1. Mycket viktigt 482 2. Ganska viktigt 182 3. Inte särskilt viktigt 258 4. Inte alls viktigt (bra nu) 103 5. Hellre tvärtom 296 6. Tveksam 55 9. Ej svar
VAR 50 BOSTADSBIDRAG Loc 73 width 1 MD=9 F.3a.9. Större bostadsbidrag <Se F.3a för fullständig frågetext> 161 1. Mycket viktigt 172 2. Ganska viktigt 327 3. Inte särskilt viktigt 385 4. Inte alls viktigt (bra nu) 359 5. Hellre tvärtom 268 6. Tveksam 63 9. Ej svar
VAR 51 SOCIALHJÄLP Loc 74 width 1 MD=9 F.3a.10. Större socialhjälp <Se F.3a för fullständig frågetext> 37 1. Mycket viktigt 100 2. Ganska viktigt 248 3. Inte särskilt viktigt 407 4. Inte alls viktigt (bra nu) 513 5. Hellre tvärtom 386 6. Tveksam 44 9. Ej svar
VAR 52 FÖRETAG Loc 75 width 1 MD=9 F.3a.11. Lönsammare driva företag <Se F.3a för fullständig frågetext> 583 1. Mycket viktigt 599 2. Ganska viktigt 125 3. Inte särskilt viktigt 150 4. Inte alls viktigt (bra nu) 13 5. Hellre tvärtom 206 6. Tveksam 59 9. Ej svar
VAR 53 BYRÅKRATI Loc 76 width 1 MD=9 F.3a.12. Mindre byråkrati <Se F.3a för fullständig frågetext> 1013 1. Mycket viktigt 444 2. Ganska viktigt 81 3. Inte särskilt viktigt 40 4. Inte alls viktigt (bra nu) 17 5. Hellre tvärtom 100 6. Tveksam 40 9. Ej svar
VAR 54 KRISDRABBAD INDUSTRI Loc 77 width 1 MD=9 F.3a.13. Mer hjälp åt krisdrabbade industrier <Se F.3a för fullständig frågetext> 189 1. Mycket viktigt 434 2. Ganska viktigt 195 3. Inte särskilt viktigt 196 4. Inte alls viktigt (bra nu) 198 5. Hellre tvärtom 483 6. Tveksam 40 9. Ej svar
VAR 55 KVINNLIGA POLITIKER Loc 78 width 1 MD=9 F.3a.14. Flera kvinnliga politiker <Se F.3a för fullständig frågetext> 384 1. Mycket viktigt 501 2. Ganska viktigt 425 3. Inte särskilt viktigt 186 4. Inte alls viktigt (bra nu) 43 5. Hellre tvärtom 158 6. Tveksam 38 9. Ej svar
VAR 56 JÄMSTÄLLDHET Loc 79 width 1 MD=9 F.3a.15. Jämställdhet mellan könen <Se F.3a för fullständig frågetext> 583 1. Mycket viktigt 572 2. Ganska viktigt 245 3. Inte särskilt viktigt 190 4. Inte alls viktigt (bra nu) 18 5. Hellre tvärtom 94 6. Tveksam 33 9. Ej svar
VAR 57 PROSTITUTION Loc 80 width 1 MD=9 F.3a.16. Krafttag mot prostitutionen <Se F.3a för fullständig frågetext> 667 1. Mycket viktigt 398 2. Ganska viktigt 334 3. Inte särskilt viktigt 131 4. Inte alls viktigt (bra nu) 32 5. Hellre tvärtom 146 6. Tveksam 27 9. Ej svar
VAR 58 BARNFAMILJER Loc 81 width 1 MD=9 F.3a.17. Krafttag för barnfamiljerna <Se F.3a för fullständig frågetext> 467 1. Mycket viktigt 603 2. Ganska viktigt 230 3. Inte särskilt viktigt 229 4. Inte alls viktigt (bra nu) 20 5. Hellre tvärtom 150 6. Tveksam 36 9. Ej svar
VAR 59 PRISSTOPP Loc 82 width 1 MD=9 F.3b. Följande berör många eller de flesta svenskar.Hur viktigt tycker Ni det känns för Er personligen? F.3b.1. Prisstopp 996 1. Mycket viktigt 519 2. Ganska viktigt 77 3. Inte särskilt viktigt 33 4. Inte alls viktigt (bra nu) 8 5. Hellre tvärtom 85 6. Tveksam 17 9. Ej svar
VAR 60 LÖNESTOPP Loc 83 width 1 MD=9 F.3b.2. Lönestopp <Se F.3b för fullständig frågetext> 641 1. Mycket viktigt 521 2. Ganska viktigt 136 3. Inte särskilt viktigt 83 4. Inte alls viktigt (bra nu) 130 5. Hellre tvärtom 190 6. Tveksam 34 9. Ej svar
VAR 61 DATAREGISTER Loc 84 width 1 MD=9 F.3b.3. Mindre dataregistrering av medborgarna <Se F.3b för fullständig frågetext> 645 1. Mycket viktigt 410 2. Ganska viktigt 270 3. Inte särskilt viktigt 166 4. Inte alls viktigt (bra nu) 42 5. Hellre tvärtom 168 6. Tveksam 34 9. Ej svar
VAR 62 KÄRNKRAFT Loc 85 width 1 MD=9 F.3b.4. Avveckling av kärnkraften <Se F.3b för fullständig frågetext> 458 1. Mycket viktigt 226 2. Ganska viktigt 217 3. Inte särskilt viktigt 305 4. Inte alls viktigt (bra nu) 228 5. Hellre tvärtom 278 6. Tveksam 23 9. Ej svar
VAR 63 ENERGIBEHOV Loc 86 width 1 MD=9 F.3b.5. Krafttag nu för att säkra framtidens energibehov <Se F.3b för fullständig frågetext> 1144 1. Mycket viktigt 445 2. Ganska viktigt 36 3. Inte särskilt viktigt 38 4. Inte alls viktigt (bra nu) 4 5. Hellre tvärtom 38 6. Tveksam 30 9. Ej svar
VAR 64 OFFENTLIGA UTGIFTER Loc 87 width 1 MD=9 F.3b.6. Bantning av de offentliga utgifterna <Se F.3b för fullständig frågetext> 771 1. Mycket viktigt 523 2. Ganska viktigt 101 3. Inte särskilt viktigt 112 4. Inte alls viktigt (bra nu) 51 5. Hellre tvärtom 148 6. Tveksam 29 9. Ej svar
VAR 65 SKATTEBROTT Loc 88 width 1 MD=9 F.3b.7. Krafttag mot valuta- och skattebrott <Se F.3b för fullständig frågetext> 1363 1. Mycket viktigt 262 2. Ganska viktigt 37 3. Inte särskilt viktigt 16 4. Inte alls viktigt (bra nu) 2 5. Hellre tvärtom 22 6. Tveksam 33 9. Ej svar
VAR 66 LEDIGHET Loc 89 width 1 MD=9 F.3b.8. Mindre med ledighetsdagar för anställda <Se F.3b för fullständig frågetext> 118 1. Mycket viktigt 156 2. Ganska viktigt 225 3. Inte särskilt viktigt 663 4. Inte alls viktigt (bra nu) 286 5. Hellre tvärtom 246 6. Tveksam 41 9. Ej svar
VAR 67 FACKFÖRENING Loc 90 width 1 MD=9 F.3b.9. Mindre fackföreningsvälde <Se F.3b för fullständig frågetext> 392 1. Mycket viktigt 310 2. Ganska viktigt 191 3. Inte särskilt viktigt 366 4. Inte alls viktigt (bra nu) 176 5. Hellre tvärtom 263 6. Tveksam 37 9. Ej svar
VAR 68 DIREKTÖRER Loc 91 width 1 MD=9 F.3b.10. Mindre direktörsvälde <Se F.3b för fullständig frågetext> 337 1. Mycket viktigt 409 2. Ganska viktigt 352 3. Inte särskilt viktigt 289 4. Inte alls viktigt (bra nu) 62 5. Hellre tvärtom 244 6. Tveksam 42 9. Ej svar
VAR 69 SPARFONDER Loc 92 width 1 MD=9 F.3b.11. Inrättande av sparfonder för industriutbyggnad <Se F.3b för fullständig frågetext> 259 1. Mycket viktigt 504 2. Ganska viktigt 234 3. Inte särskilt viktigt 153 4. Inte alls viktigt (bra nu) 44 5. Hellre tvärtom 484 6. Tveksam 57 9. Ej svar
VAR 70 INKOMSTUTJÄMNING Loc 93 width 1 MD=9 F.3b.12. Inkomstutjämning <Se F.3b för fullständig frågetext> 440 1. Mycket viktigt 495 2. Ganska viktigt 263 3. Inte särskilt viktigt 195 4. Inte alls viktigt (bra nu) 89 5. Hellre tvärtom 215 6. Tveksam 38 9. Ej svar
VAR 71 NATURMILJÖ Loc 94 width 1 MD=9 F.3b.13. Krafttag mot förstöring av naturmiljön <Se F.3b för fullständig frågetext> 1189 1. Mycket viktigt 424 2. Ganska viktigt 47 3. Inte särskilt viktigt 39 4. Inte alls viktigt (bra nu) 1 5. Hellre tvärtom 10 6. Tveksam 25 9. Ej svar
VAR 72 TOBAK Loc 95 width 1 MD=9 F.3b.14. Krafttag mot tobaken <Se F.3b för fullständig frågetext> 795 1. Mycket viktigt 457 2. Ganska viktigt 261 3. Inte särskilt viktigt 129 4. Inte alls viktigt (bra nu) 8 5. Hellre tvärtom 60 6. Tveksam 25 9. Ej svar
VAR 73 ARBETSMILJÖ Loc 96 width 1 MD=9 F.3b.15. Mindre farliga arbetsmiljöer <Se F.3b för fullständig frågetext> 891 1. Mycket viktigt 655 2. Ganska viktigt 72 3. Inte särskilt viktigt 56 4. Inte alls viktigt (bra nu) 1 5. Hellre tvärtom 27 6. Tveksam 33 9. Ej svar
VAR 74 UPPVÄRMNING Loc 97 width 1 MD=9 F.3b.16. Krafttag för att hålla nere uppvärmningskostnaderna <Se F.3b för fullständig frågetext> 986 1. Mycket viktigt 586 2. Ganska viktigt 69 3. Inte särskilt viktigt 36 4. Inte alls viktigt (bra nu) 5 5. Hellre tvärtom 31 6. Tveksam 22 9. Ej svar
VAR 75 ABORTLAG Loc 98 width 1 MD=9 F.3c. Och hur viktigt tycker Ni det här är? F.3c.1. Strängare abortlagstiftning 257 1. Mycket viktigt 214 2. Ganska viktigt 201 3. Inte särskilt viktigt 660 4. Inte alls viktigt (bra nu) 136 5. Hellre tvärtom 242 6. Tveksam 25 9. Ej svar
VAR 76 POLISSKYDD Loc 99 width 1 MD=9 F.3c.2. Mer polisskydd för allmänheten <Se F.3c för fullständig frågetext> 518 1. Mycket viktigt 566 2. Ganska viktigt 199 3. Inte särskilt viktigt 311 4. Inte alls viktigt (bra nu) 24 5. Hellre tvärtom 92 6. Tveksam 25 9. Ej svar
VAR 77 SKOLDISCIPLIN Loc 100 width 1 MD=9 F.3c.3. Mer disciplin i skolorna <Se F.3c för fullständig frågetext> 896 1. Mycket viktigt 598 2. Ganska viktigt 84 3. Inte särskilt viktigt 73 4. Inte alls viktigt (bra nu) 10 5. Hellre tvärtom 51 6. Tveksam 23 9. Ej svar
VAR 78 SKOLBETYG Loc 101 width 1 MD=9 F.3c.4. Slopande av betyg i grundskolan <Se F.3c för fullständig frågetext> 106 1. Mycket viktigt 99 2. Ganska viktigt 194 3. Inte särskilt viktigt 367 4. Inte alls viktigt (bra nu) 569 5. Hellre tvärtom 362 6. Tveksam 38 9. Ej svar
VAR 79 ARBETSBETYG Loc 102 width 1 MD=9 F.3c.5. Slopande av betyg i arbetslivet <Se F.3c för fullständig frågetext> 78 1. Mycket viktigt 92 2. Ganska viktigt 198 3. Inte särskilt viktigt 517 4. Inte alls viktigt (bra nu) 468 5. Hellre tvärtom 338 6. Tveksam 44 9. Ej svar
VAR 80 REPUBLIK Loc 103 width 1 MD=9 F.3c.6. Republik i Sverige <Se F.3c för fullständig frågetext> 108 1. Mycket viktigt 80 2. Ganska viktigt 195 3. Inte särskilt viktigt 675 4. Inte alls viktigt (bra nu) 261 5. Hellre tvärtom 376 6. Tveksam 40 9. Ej svar
VAR 81 INVANDRING Loc 104 width 1 MD=9 F.3c.7. Mindre invandring <Se F.3c för fullständig frågetext> 431 1. Mycket viktigt 441 2. Ganska viktigt 228 3. Inte särskilt viktigt 303 4. Inte alls viktigt (bra nu) 48 5. Hellre tvärtom 265 6. Tveksam 19 9. Ej svar
VAR 82 RELIGIONSUNDERVISNING Loc 105 width 1 MD=9 F.3c.8. Mer religionsundervisning i skolorna <Se F.3c för fullständig frågetext> 247 1. Mycket viktigt 291 2. Ganska viktigt 308 3. Inte särskilt viktigt 475 4. Inte alls viktigt (bra nu) 169 5. Hellre tvärtom 210 6. Tveksam 35 9. Ej svar
VAR 83 NARKOTIKA Loc 106 width 1 MD=9 F.3c.9. Krafttag mot narkotika <Se F.3c för fullständig frågetext> 1603 1. Mycket viktigt 96 2. Ganska viktigt 2 3. Inte särskilt viktigt 6 4. Inte alls viktigt (bra nu) 2 5. Hellre tvärtom 9 6. Tveksam 17 9. Ej svar
VAR 84 NYKTERHET Loc 107 width 1 MD=9 F.3c.10. Större nykterhet <Se F.3c för fullständig frågetext> 934 1. Mycket viktigt 545 2. Ganska viktigt 120 3. Inte särskilt viktigt 82 4. Inte alls viktigt (bra nu) 8 5. Hellre tvärtom 26 6. Tveksam 20 9. Ej svar
VAR 85 BEGÅVADE ELEVER Loc 108 width 1 MD=9 F.3c.11. Mer stöd åt studiebegåvade skolelever <Se F.3c för fullständig frågetext> 457 1. Mycket viktigt 596 2. Ganska viktigt 195 3. Inte särskilt viktigt 255 4. Inte alls viktigt (bra nu) 65 5. Hellre tvärtom 134 6. Tveksam 33 9. Ej svar
VAR 86 SEXUELL FRIHET Loc 109 width 1 MD=9 F.3c.12. Mindre sexuell frihet för ungdomar <Se F.3c för fullständig frågetext> 180 1. Mycket viktigt 255 2. Ganska viktigt 323 3. Inte särskilt viktigt 547 4. Inte alls viktigt (bra nu) 113 5. Hellre tvärtom 282 6. Tveksam 35 9. Ej svar
VAR 87 FÖRSVARSKOSTNADER Loc 110 width 1 MD=9 F.3c.13. Sänkning av försvarskostnaderna <Se F.3c för fullständig frågetext> 401 1. Mycket viktigt 352 2. Ganska viktigt 186 3. Inte särskilt viktigt 307 4. Inte alls viktigt (bra nu) 199 5. Hellre tvärtom 264 6. Tveksam 26 9. Ej svar
VAR 88 U-LÄNDER Loc 111 width 1 MD=9 F.3c.14. Mer hjälp till U-länderna <Se F.3c för fullständig frågetext> 140 1. Mycket viktigt 292 2. Ganska viktigt 187 3. Inte särskilt viktigt 433 4. Inte alls viktigt (bra nu) 345 5. Hellre tvärtom 305 6. Tveksam 33 9. Ej svar
VAR 89 UTLANDSSKULD Loc 112 width 1 MD=9 F.3c.15. Krafttag för att minska utlandsskulden <Se F.3c för fullständig frågetext> 1355 1. Mycket viktigt 302 2. Ganska viktigt 19 3. Inte särskilt viktigt 13 4. Inte alls viktigt (bra nu) 2 5. Hellre tvärtom 24 6. Tveksam 20 9. Ej svar
VAR 90 MARGINALSKATT-SKATTEFUSK Loc 113 width 1 MD=9 F.4a. Vad tror Ni om följande? F.4a.1. Att sänkta marginalskatter skulle minska skattefusket? 326 1. Ja säkert 372 2. Ja troligen 420 3. Möjligen 309 4. Säkert inte 291 5. Tveksam 17 9. Ej svar
VAR 91 ARB.GIV.AVG.-FÖRET.NEDL. Loc 114 width 1 MD=9 F.4a.2. Att lägre arbetsgivaravgifter skulle minska nedläggningen av företag? <Se F.4a för fullständig frågetext> 285 1. Ja säkert 333 2. Ja troligen 398 3. Möjligen 358 4. Säkert inte 333 5. Tveksam 28 9. Ej svar
VAR 92 ARB.GIV.AVG.-RIKSEKONOMI Loc 115 width 1 MD=9 F.4a.3. Att lägre arbetsgivaravgifter skulle förbättra landets ekonomi? <Se F.4a för fullständig frågetext> 224 1. Ja säkert 264 2. Ja troligen 359 3. Möjligen 420 4. Säkert inte 440 5. Tveksam 28 9. Ej svar
VAR 93 LEDIGA DAGAR Loc 116 width 1 MD=9 F.4a.4. Att begränsning av rätten till "ledighetsdagar" skulle betyda effektivare näringsliv? <Se F.4a för fullständig frågetext> 289 1. Ja säkert 318 2. Ja troligen 307 3. Möjligen 401 4. Säkert inte 392 5. Tveksam 28 9. Ej svar
VAR 94 POLITISK UPPGIFT 1 Loc 117 width 1 MD=9 F.4b. Vad anser Ni är den allra viktigaste politiska uppgiften av följande sju under den närmaste framtiden? Vad är näst viktigast och vad kommer i tredje hand? F.4b.1. Viktigaste uppgiften? 140 1. Krafttag mot sjunkande levnadsstandard 115 2. Krafttag för att ersätta kärnkraften 239 3. Krafttag för att ersätta oljan 39 4. Krafttag för att införa löntagarfonder 266 5. Krafttag mot förstöring av naturmiljön 341 6. Krafttag mot skattesmitning 219 7. Krafttag för lägre skatt 25 8. Vet inte 351 9. Ej svar
VAR 95 POLITISK UPPGIFT 2 Loc 118 width 1 MD=9 F.4b.2. Näst viktigaste uppgiften? <Se F.4b för fullständig frågetext> 118 1. Krafttag mot sjunkande levnadsstandard 183 2. Krafttag för att ersätta kärnkraften 248 3. Krafttag för att ersätta oljan 81 4. Krafttag för att införa löntagarfonder 299 5. Krafttag mot förstöring av naturmiljön 240 6. Krafttag mot skattesmitning 206 7. Krafttag för lägre skatt 21 8. Vet inte 339 9. Ej svar
VAR 96 POLITISK UPPGIFT 3 Loc 119 width 1 MD=9 F.4b.3. Tredje viktigaste uppgiften? <Se F.4b för fullständig frågetext> 130 1. Krafttag mot sjunkande levnadsstandard 130 2. Krafttag för att ersätta kärnkraften 202 3. Krafttag för att ersätta oljan 180 4. Krafttag för att införa löntagarfonder 227 5. Krafttag mot förstöring av naturmiljön 249 6. Krafttag mot skattesmitning 176 7. Krafttag för lägre skatt 94 8. Vet inte 347 9. Ej svar
VAR 97 LEVA BILLIGARE Loc 120 width 1 MD=9 F.4c. Tror Ni att Era jämnåriga vänner och bekanta är villiga att själva under de närmaste fem åren leva billigare och/eller arbeta hårdare om det behövs för att få ordning på landets ekonomi? F.4c.1. Leva billigare om det behövs? 301 1. Ja absolut 669 2. Ja 584 3. Tveksam 124 4. Nej 30 5. Nej absolut inte 27 9. Ej svar
VAR 98 ARBETA HÅRDARE Loc 121 width 1 MD=9 F.4c.2. Arbeta hårdare om det behövs? <Se F.4c för fullständig frågetext> 213 1. Ja absolut 489 2. Ja 731 3. Tveksam 179 4. Nej 68 5. Nej absolut inte 55 9. Ej svar
VAR 99 SKATTETRYCK Loc 122 width 1 MD=9 F.4d. Tror Ni att företagen i dagens läge tål ytterligare skatter bättre än löntagarna? 265 1. Ja absolut 287 2. Ja 547 3. Tveksam 340 4. Nej 183 5. Nej absolut inte 113 9. Ej svar
VAR 100 LEVNADSSTANDARD Loc 123 width 1 MD=9 F.4e. Tror Ni svenska folkets levnadsstandard kan hållas hög utan livskraftiga industrier? 10 1. Ja absolut 15 2. Ja 123 3. Tveksam 625 4. Nej 856 5. Nej absolut inte 106 9. Ej svar
VAR 101 TRIVSEL-ORT Loc 124 width 1 MD=9 F.5a. Tycker Ni att Ni skulle vilja ha det BÄTTRE i något eller några av följande avseenden? F.5a.1. Trivseln med den ort där Ni bor? 135 1. Ja mycket bättre 296 2. Ja något bättre 655 3. Ganska bra nu 475 4. Mycket bra nu 45 5. Tveksam 80 6. Frågan gäller inte mig 49 9. Ej svar
VAR 102 TRIVSEL-ARBETE Loc 125 width 1 MD=9 F.5a.2. Trivseln i stort sett med Era arbetsförhållanden? <Se F.5a för fullständig frågetext> 88 1. Ja mycket bättre 231 2. Ja något bättre 556 3. Ganska bra nu 408 4. Mycket bra nu 45 5. Tveksam 335 6. Frågan gäller inte mig 72 9. Ej svar
VAR 103 TRIVSEL-SAMMANBOENDE Loc 126 width 1 MD=9 F.5a.3. Trivseln med Er hustru/sammanboende? <Se F.5a för fullständig frågetext> Endast gifta/sammanboende 37 1. Ja mycket bättre 68 2. Ja något bättre 218 3. Ganska bra nu 773 4. Mycket bra nu 22 5. Tveksam 570 6. Frågan gäller inte mig 47 9. Ej svar
VAR 104 TRIVSEL-FAMILJ Loc 127 width 1 MD=9 F.5a.4. Trivseln med övriga familjemedlemmar? <Se F.5a för fullständig frågetext> Ej ensamboende 26 1. Ja mycket bättre 52 2. Ja något bättre 213 3. Ganska bra nu 646 4. Mycket bra nu 16 5. Tveksam 577 6. Frågan gäller inte mig 205 9. Ej svar
VAR 105 TRIVSEL-FÖRENING Loc 128 width 1 MD=9 F.5a.5. Trivseln på de föreningsmöten Ni besöker mest? <Se F.5a för fullständig frågetext> Endast föreningsmedlemmar 35 1. Ja mycket bättre 80 2. Ja något bättre 212 3. Ganska bra nu 186 4. Mycket bra nu 50 5. Tveksam 866 6. Frågan gäller inte mig 306 9. Ej svar
VAR 106 TRIVSEL-VÄNNER Loc 129 width 1 MD=9 F.5a.6. Trivseln med Era fritidsvänner? <Se F.5a för fullständig frågetext> 27 1. Ja mycket bättre 101 2. Ja något bättre 518 3. Ganska bra nu 777 4. Mycket bra nu 48 5. Tveksam 112 6. Frågan gäller inte mig 152 9. Ej svar
VAR 107 TRIVSEL-BOSTAD Loc 130 width 1 MD=9 F.5a.7. Trivseln med den bostad Ni har? <Se F.5a för fullständig frågetext> 99 1. Ja mycket bättre 148 2. Ja något bättre 499 3. Ganska bra nu 868 4. Mycket bra nu 33 5. Tveksam 49 6. Frågan gäller inte mig 39 9. Ej svar
VAR 108 LIVSLUST:ARBETE Loc 131 width 1 MD=9 F.5b. Vad betyder följande för att Ni skall tycka att Ert liv är värt att leva? F.5b.1. Ett meningsfullt arbete 1086 1. Betyder mycket 429 2. Betyder ganska mycket 46 3. Betyder inte särskilt mycket 59 4. Betyder inget 34 5. Tveksam 81 9. Ej svar
VAR 109 LIVSLUST:FRITID Loc 132 width 1 MD=9 F.5b.2. Ett verkligt fritidsintresse <Se F.5b för fullständig frågetext> 650 1. Betyder mycket 697 2. Betyder ganska mycket 241 3. Betyder inte särskilt mycket 37 4. Betyder inget 45 5. Tveksam 65 9. Ej svar
VAR 110 LIVSLUST:FAMILJ Loc 133 width 1 MD=9 F.5b.3. Ett harmoniskt familjeliv <Se F.5b för fullständig frågetext> 1308 1. Betyder mycket 302 2. Betyder ganska mycket 21 3. Betyder inte särskilt mycket 23 4. Betyder inget 23 5. Tveksam 58 9. Ej svar
VAR 111 LIVSLUST:VÄNNER Loc 134 width 1 MD=9 F.5b.4. Verkligt goda fritidsvänner <Se F.5b för fullständig frågetext> 620 1. Betyder mycket 773 2. Betyder ganska mycket 231 3. Betyder inte särskilt mycket 41 4. Betyder inget 28 5. Tveksam 42 9. Ej svar
VAR 112 LIVSLUST:INKOMST Loc 135 width 1 MD=9 F.5b.5. Bra inkomster <Se F.5b för fullständig frågetext> 642 1. Betyder mycket 778 2. Betyder ganska mycket 209 3. Betyder inte särskilt mycket 30 4. Betyder inget 20 5. Tveksam 56 9. Ej svar
VAR 113 LIVSLUST:PRESTATIONER Loc 136 width 1 MD=9 F.5b.6. Uppmärksammade prestationer <Se F.5b för fullständig frågetext> 236 1. Betyder mycket 507 2. Betyder ganska mycket 593 3. Betyder inte särskilt mycket 238 4. Betyder inget 86 5. Tveksam 75 9. Ej svar
VAR 114 LIVSLUST:BARN Loc 137 width 1 MD=9 F.5b.7. Barn att vara stolt över <Se F.5b för fullständig frågetext> 652 1. Betyder mycket 584 2. Betyder ganska mycket 185 3. Betyder inte särskilt mycket 118 4. Betyder inget 103 5. Tveksam 93 9. Ej svar
VAR 115 LIVSLUST:UPPLEVELSER Loc 138 width 1 MD=9 F.5b.8. Spännande upplevelser <Se F.5b för fullständig frågetext> 222 1. Betyder mycket 438 2. Betyder ganska mycket 633 3. Betyder inte särskilt mycket 277 4. Betyder inget 95 5. Tveksam 70 9. Ej svar
VAR 116 LIVSLUST:TRO Loc 139 width 1 MD=9 F.5b.9. Att Ni har något att tro på <Se F.5b för fullständig frågetext> 733 1. Betyder mycket 552 2. Betyder ganska mycket 206 3. Betyder inte särskilt mycket 112 4. Betyder inget 95 5. Tveksam 37 9. Ej svar
VAR 117 TRYGGHET Loc 140 width 1 MD=9 F.5c. Tycker Ni att Ni själv i stort sett har den trygghet och frihet Ni begär.Finns det någon som alltid är beredd att hjälpa Er? F.5c.1. Tillräcklig trygghet 30 1. Nej absolut inte 99 2. Nej 195 3. Tveksam 921 4. Ja 463 5. Ja absolut 27 9. Ej svar
VAR 118 FRIHET Loc 141 width 1 MD=9 F.5c.2. Tillräcklig frihet <Se F.5c för fullständig frågetext> 29 1. Nej absolut inte 100 2. Nej 160 3. Tveksam 949 4. Ja 463 5. Ja absolut 34 9. Ej svar
VAR 119 NÅGON BEREDD HJÄLPA Loc 142 width 1 MD=9 F.5c.3. Någon alltid beredd hjälpa <Se F.5c för fullständig frågetext> 22 1. Nej absolut inte 74 2. Nej 265 3. Tveksam 819 4. Ja 528 5. Ja absolut 27 9. Ej svar
VAR 120 NÅGON HÖGRE MAKT Loc 143 width 1 MD=9 F.6. De flesta har åsikter om religion och religiösa människor. I vilka av följande påståenden tycker Ni att Ni kan instämma? F.6.1. Det är svårt att tänka sig att det inte finns en högre makt av något slag 374 1. Ja absolut 487 2. Ja 433 3. Tveksam 219 4. Nej 176 5. Nej absolut inte 46 9. Ej svar
VAR 121 HÖGRE MAKT INGRIPER Loc 144 width 1 MD=9 F.6.2. Jag tror det finns en högre makt som ingriper i mitt eget liv <Se F.6 för fullständig frågetext> 300 1. Ja absolut 392 2. Ja 495 3. Tveksam 314 4. Nej 187 5. Nej absolut inte 47 9. Ej svar
VAR 122 SKULLE VILJA TRO Loc 145 width 1 MD=9 F.6.3. Om Ni inte tror att det finns en högre makt som ingriper i Ert liv eller tveksam :Jag skulle vilja tro att det finns en högre makt som ingriper i mitt liv <Se F.6 för fullständig frågetext> 91 1. Ja absolut 374 2. Ja 280 3. Tveksam 281 4. Nej 153 5. Nej absolut inte 556 9. Ej svar
VAR 123 LIV EFTER DÖDEN Loc 146 width 1 MD=9 F.6.4. Jag tror det finns ett liv efter döden <Se F.6 för fullständig frågetext> 226 1. Ja absolut 286 2. Ja 539 3. Tveksam 423 4. Nej 215 5. Nej absolut inte 46 9. Ej svar
VAR 124 GUD FINNS INTE Loc 147 width 1 MD=9 F.6.5. Det är värdefullt att ha blivit övertygad om att det INTE finns någon Gud <Se F.6 för fullständig frågetext> 59 1. Ja absolut 135 2. Ja 498 3. Tveksam 473 4. Nej 389 5. Nej absolut inte 181 9. Ej svar
VAR 125 BEHÖVER RELIGION Loc 148 width 1 MD=9 F.6.6. Jag behöver själv religion och andakt <Se F.6 för fullständig frågetext> 176 1. Ja absolut 382 2. Ja 357 3. Tveksam 526 4. Nej 220 5. Nej absolut inte 74 9. Ej svar
VAR 126 KRISTNA IDEAL Loc 149 width 1 MD=9 F.6.7. Världen skulle vara bättre om man allmänt följde de kristna idealen <Se F.6 för fullständig frågetext> 315 1. Ja absolut 462 2. Ja 447 3. Tveksam 254 4. Nej 195 5. Nej absolut inte 62 9. Ej svar
VAR 127 LEVA SOM KRISTEN Loc 150 width 1 MD=9 F.6.8. Jag försöker själv leva som en kristen <Se F.6 för fullständig frågetext> 131 1. Ja absolut 521 2. Ja 375 3. Tveksam 476 4. Nej 169 5. Nej absolut inte 63 9. Ej svar
VAR 128 RELIGIÖS UPPFOSTRAN Loc 151 width 1 MD=9 F.6.9. En religiös uppfostran är något värdefullt <Se F.6 för fullständig frågetext> 238 1. Ja absolut 431 2. Ja 647 3. Tveksam 223 4. Nej 146 5. Nej absolut inte 50 9. Ej svar
VAR 129 NÖJD MED LÖN Loc 152 width 1 MD=9 F.7. Om Ni är heltids- eller deltidsanställd: Vad anser Ni om det arbete Ni har och det företag Ni är anställd i? F.7.1. Jag klarar mig med den lön jag har 644 0. Frågan ej tillämplig 107 1. Ja absolut 643 2. Ja 162 3. Tveksam 96 4. Nej 38 5. Nej absolut inte 45 9. Ej svar
VAR 130 LÖNESKILLNADER Loc 153 width 1 MD=9 F.7.2. Jag har en eller flera arbetskamrater som får för mycket betalt <Se F.7 för fullständig frågetext> 644 0. Frågan ej tillämplig 53 1. Ja absolut 145 2. Ja 207 3. Tveksam 520 4. Nej 113 5. Nej absolut inte 53 9. Ej svar
VAR 131 FÖRSÖRJNING I FRAMTIDEN Loc 154 width 1 MD=9 F.7.3. Min anställning ger säker försörjning i framtiden <Se F.7 för fullständig frågetext> 644 0. Frågan ej tillämplig 116 1. Ja absolut 438 2. Ja 329 3. Tveksam 102 4. Nej 57 5. Nej absolut inte 49 9. Ej svar
VAR 132 KAMRATSKAP Loc 155 width 1 MD=9 F.7.4. Kamratskapet är gott <Se F.7 för fullständig frågetext> 644 0. Frågan ej tillämplig 270 1. Ja absolut 655 2. Ja 80 3. Tveksam 31 4. Nej 6 5. Nej absolut inte 49 9. Ej svar
VAR 133 ARBETSTILLFREDSSTÄLLELSE Loc 156 width 1 MD=9 F.7.5. Mitt arbete ger tillfredsställelse <Se F.7 för fullständig frågetext> 644 0. Frågan ej tillämplig 223 1. Ja absolut 602 2. Ja 149 3. Tveksam 53 4. Nej 14 5. Nej absolut inte 50 9. Ej svar
VAR 134 FÖRETAGSANSEENDE Loc 157 width 1 MD=9 F.7.6. Företaget har särskilt gott anseende <Se F.7 för fullständig frågetext> 644 0. Frågan ej tillämplig 152 1. Ja absolut 516 2. Ja 276 3. Tveksam 68 4. Nej 14 5. Nej absolut inte 65 9. Ej svar
VAR 135 FÖRETAGSVINST Loc 158 width 1 MD=9 F.7.7. Det är bra om företaget går med god vinst <Se F.7 för fullständig frågetext> 644 0. Frågan ej tillämplig 343 1. Ja absolut 478 2. Ja 126 3. Tveksam 35 4. Nej 12 5. Nej absolut inte 97 9. Ej svar
VAR 136 ARBETSGIVARE SKOR SIG Loc 159 width 1 MD=9 F.7.8. Min egen arbetsgivare skor sig på min bekostnad <Se F.7 för fullständig frågetext> 644 0. Frågan ej tillämplig 34 1. Ja absolut 77 2. Ja 219 3. Tveksam 507 4. Nej 174 5. Nej absolut inte 80 9. Ej svar
VAR 137 SATSA PENGAR I FÖRETAG Loc 160 width 1 MD=9 F.7.9. Jag är intresserad att satsa pengar i företaget för att få del i vinsten (aktier) <Se F.7 för fullständig frågetext> 644 0. Frågan ej tillämplig 41 1. Ja absolut 155 2. Ja 194 3. Tveksam 410 4. Nej 181 5. Nej absolut inte 110 9. Ej svar
VAR 138 ARBETSGIVARE Loc 161 width 1 MD=9 F.8. Tror Ni att de offentliga arbetsgivarna (staten, landstingen,kommunerna) är bättre eller sämre arbetsgivare än privata arbetsgivare? 133 1. Mycket bättre än privata 353 2. Något bättre 887 3. Ungefär lika 201 4. Något sämre 76 5. Mycket sämre 85 9. Ej svar
VAR 139 AVSTÅ INKOMSTHÖJNING Loc 162 width 1 MD=9 F.9a. Skulle Ni för Er egen del gå med på följande för att hjälpa till att få ordning på landets ekonomi? F.9a.1. Avstå från inkomsthöjningar? 386 1. Ja 912 2. Ja på vissa villkor 156 3. Nej på inga villkor 171 4. Tveksam 110 9. Ej svar
VAR 140 MINDRE INKOMSTMINSKNING Loc 163 width 1 MD=9 F.9a.2. Acceptera en mindre inkomstminskning? <Se F.9a för fullständig frågetext> 169 1. Ja 670 2. Ja på vissa villkor 410 3. Nej på inga villkor 329 4. Tveksam 157 9. Ej svar
VAR 141 STÖRRE INKOMSTMINSKNING Loc 164 width 1 MD=9 F.9a.3. Acceptera en något större inkomstminskning? <Se F.9a för fullständig frågetext> 50 1. Ja 275 2. Ja på vissa villkor 797 3. Nej på inga villkor 440 4. Tveksam 173 9. Ej svar
VAR 142 LEVNADSSTANDARD 1 Loc 165 width 1 MD=9 F.9b. Anser Ni att någon eller några av följande bör skyddas särskilt när levnadsstandarden sjunker? F.9b.1. De med lägst inkomst? 1396 1. Ja 200 2. Tveksam 80 3. Nej 59 9. Ej svar
VAR 143 LEVNADSSTANDARD 2 Loc 166 width 1 MD=9 F.9b.2. De som får socialhjälp? <Se F.9b för fullständig frågetext> 370 1. Ja 861 2. Tveksam 395 3. Nej 109 9. Ej svar
VAR 144 LEVNADSSTANDARD 3 Loc 167 width 1 MD=9 F.9b.3. Alla pensionärer? <Se F.9b för fullständig frågetext> 782 1. Ja 557 2. Tveksam 325 3. Nej 71 9. Ej svar
VAR 145 LEVNADSSTANDARD 4 Loc 168 width 1 MD=9 F.9b.4. Pensionärer under viss inkomst? <Se F.9b för fullständig frågetext> 1235 1. Ja 316 2. Tveksam 91 3. Nej 93 9. Ej svar
VAR 146 LEVNADSSTANDARD 5 Loc 169 width 1 MD=9 F.9b.5. Ensamstående förälder? <Se F.9b för fullständig frågetext> 1083 1. Ja 447 2. Tveksam 115 3. Nej 90 9. Ej svar
VAR 147 LEVNADSSTANDARD 6 Loc 170 width 1 MD=9 F.9b.6. Familjer med flera barn? <Se F.9b för fullständig frågetext> 1113 1. Ja 424 2. Tveksam 125 3. Nej 73 9. Ej svar
VAR 148 LEVNADSSTANDARD 7 Loc 171 width 1 MD=9 F.9b.7. Alla barnfamiljer? <Se F.9b för fullständig frågetext> 510 1. Ja 706 2. Tveksam 425 3. Nej 94 9. Ej svar
VAR 149 LEVNADSSTANDARD 8 Loc 172 width 1 MD=9 F.9b.8. Arbetslösa? <Se F.9b för fullständig frågetext> 920 1. Ja 570 2. Tveksam 160 3. Nej 85 9. Ej svar
VAR 150 LEVNADSSTANDARD 9 Loc 173 width 1 MD=9 F.9b.9. Företag som går dåligt? <Se F.9b för fullständig frågetext> 372 1. Ja 848 2. Tveksam 418 3. Nej 97 9. Ej svar
VAR 151 LEVNADSSTANDARD 10 Loc 174 width 1 MD=9 F.9b.10. Företag som är viktiga för exporten? <Se F.9b för fullständig frågetext> 1174 1. Ja 394 2. Tveksam 96 3. Nej 71 9. Ej svar
VAR 152 FRYSTA LÖNER-PRISSTOPP Loc 175 width 1 MD=9 F.10a. Vad säger Ni om ett förslag att hela folket avstår från alla inkomstförbättringar under en begränsad tid,om ett absolut prisstopp samtidigt införs på alla inhemska arbeten och produkter? 860 1. Gillar helt 521 2. Gillar mer än ogillar 77 3. Ogillar mer än gillar 40 4. Ogillar helt 210 5. Tveksam 27 9. Ej svar
VAR 153 FRYSTA LÖNER-PRISSTOPP 2 Loc 176 width 1 MD=9 F.10b. Om Ni gillar förslaget i fråga 10a helt eller delvis eller är tveksam: För hur lång tid borde i så fall pris- och lönestoppet gälla? 144 0. Frågan ej tillämplig 264 1. Högst 1 år 151 2. Högst 2 år 49 3. Högst 3 år 831 4. Så länge det behövs 284 5. Kan inte säga 12 9. Ej svar
VAR 154 SPARANDE-EKONOMI 1 Loc 177 width 1 MD=9 F.11a. Vad anser Ni om de olika förslagen att genom allmänt sparande förbättra landets ekonomi? F.11a.1. Uppmuntra enskilt banksparande? 506 1. Mycket bra 707 2. Ganska bra 129 3. Inte särskilt bra 48 4. Inte alls bra 277 5. Tveksam 68 9. Ej svar
VAR 155 SPARANDE-EKONOMI 2 Loc 178 width 1 MD=9 F.11a.2. Uppmuntra enskilt aktiesparande? <Se F.11a för fullständig frågetext> 321 1. Mycket bra 580 2. Ganska bra 176 3. Inte särskilt bra 110 4. Inte alls bra 432 5. Tveksam 116 9. Ej svar
VAR 156 SPARANDE-EKONOMI 3 Loc 179 width 1 MD=9 F.11a.3. Uppmuntra köp av livränta? <Se F.11a för fullständig frågetext> 59 1. Mycket bra 221 2. Ganska bra 310 3. Inte särskilt bra 231 4. Inte alls bra 780 5. Tveksam 134 9. Ej svar
VAR 157 SPARANDE-EKONOMI 4 Loc 180 width 1 MD=9 F.11a.4. Införa obligatoriska kollektiva sparfonder? <Se F.11a för fullständig frågetext> 66 1. Mycket bra 115 2. Ganska bra 226 3. Inte särskilt bra 621 4. Inte alls bra 593 5. Tveksam 114 9. Ej svar
VAR 158 SPARANDE-EKONOMI 5 Loc 181 width 1 MD=9 F.11a.5. Införa obligatoriska sparfonder med andelar som återbetalas efter viss tid? <Se F.11a för fullständig frågetext> 56 1. Mycket bra 284 2. Ganska bra 236 3. Inte särskilt bra 382 4. Inte alls bra 673 5. Tveksam 104 9. Ej svar
VAR 159 LIVFÖRSÄKRING 1 Loc 182 width 1 MD=9 F.11b. Har Ni livförsäkring (egen),hemförsäkring eller bilförsäkring? F.11b.1. Livförsäkring? -mark 1 210 1. Ja,Folksam 124 2. Ja,Skandia 173 3. Ja,Trygg-Hansa 12 4. Ja,Vegete 197 5. I annat bolag 378 6. Nej,ingen sådan försäkring 641 9. Ej svar
VAR 160 LIVFÖRSÄKRING 2 Loc 183 width 1 F.11b.2. Livförsäkring? -mark 2 <Se F.11b för fullständig frågetext> 1708 0. Frågan ej tillämplig 1. Ja,Folksam 6 2. Ja,Skandia 13 3. Ja,Trygg-Hansa 4. Ja,Vegete 8 5. I annat bolag 6. Nej,ingen sådan försäkring
VAR 161 LIVFÖRSÄKRING 3 Loc 184 width 1 F.11b.3. Livförsäkring? -mark 3 <Se F.11b för fullständig frågetext> 1731 0. Frågan ej tillämplig 1. Ja,Folksam 2. Ja,Skandia 3. Ja,Trygg-Hansa 4. Ja,Vegete 4 5. I annat bolag 6. Nej,ingen sådan försäkring
VAR 162 HEMFÖRSÄKRING 1 Loc 185 width 1 MD=9 F.11b.4. Hemförsäkring? -mark 1 <Se F.11b för fullständig frågetext> 392 1. Ja,Folksam 214 2. Ja,Skandia 204 3. Ja,Trygg-Hansa 25 4. Ja,Vegete 603 5. I annat bolag 128 6. Nej,ingen sådan försäkring 169 9. Ej svar
VAR 163 HEMFÖRSÄKRING 2 Loc 186 width 1 F.11b.5. Hemförsäkring? -mark 2 <Se F.11b för fullständig frågetext> 1725 0. Frågan ej tillämplig 1. Ja,Folksam 1 2. Ja,Skandia 3. Ja,Trygg-Hansa 3 4. Ja,Vegete 6 5. I annat bolag 6. Nej,ingen sådan försäkring
VAR 164 HEMFÖRSÄKRING 3 Loc 187 width 1 F.11b.6. Hemförsäkring? -mark 3 <Se F.11b för fullständig frågetext> 1735 0. Frågan ej tillämplig 1. Ja,Folksam 2. Ja,Skandia 3. Ja,Trygg-Hansa 4. Ja,Vegete 5. I annat bolag 6. Nej,ingen sådan försäkring
VAR 165 BILFÖRSÄKRING 1 Loc 188 width 1 MD=9 F.11b.7. Bilförsäkring? -mark 1 <Se F.11b för fullständig frågetext> 362 1. Ja,Folksam 224 2. Ja,Skandia 233 3. Ja,Trygg-Hansa 31 4. Ja,Vegete 307 5. I annat bolag 222 6. Nej,ingen sådan försäkring 356 9. Ej svar
VAR 166 BILFÖRSÄKRING 2 Loc 189 width 1 F.11b.8. Bilförsäkring? -mark 2 <Se F.11b för fullständig frågetext> 1717 0. Frågan ej tillämplig 1. Ja,Folksam 3 2. Ja,Skandia 2 3. Ja,Trygg-Hansa 4. Ja,Vegete 13 5. I annat bolag 6. Nej,ingen sådan försäkring
VAR 167 BILFÖRSÄKRING 3 Loc 190 width 1 F.11b.9. Bilförsäkring? -mark 3 <Se F.11b för fullständig frågetext> 1735 0. Frågan ej tillämplig 1. Ja,Folksam 2. Ja,Skandia 3. Ja,Trygg-Hansa 4. Ja,Vegete 5. I annat bolag 6. Nej,ingen sådan försäkring
VAR 168 INKOMSTKRAV Loc 191 width 1 MD=9 F.11c. Hurdana inkomster vill Ni ha för att vara nöjd? 160 1. Höga inkomster 768 2. Ganska höga inkomster 427 3. Inte särskilt höga inkomster 187 4. Inkomsterna betyder mindre 140 5. Tveksam 53 9. Ej svar
VAR 169 PARTI-IDEER 1 Loc 192 width 1 MD=9 F.12a. Vilket eller vilka politiska partier tycker Ni har de bästa ideerna om hur de förhållanden,som är viktiga för Er personligen,kan förbättras? Högst 3 svar. F.12a.1. Vilket parti-mark 1 466 1. Moderaterna 168 2. Folkpartiet 144 3. Centerpartiet 29 4. Kristen Demokratisk Samling 577 5. Socialdemokraterna 31 6. Vänsterpartiet Kommunisterna 21 7. Annat parti 275 8. Vet inte 24 9. Ej svar
VAR 170 PARTI-IDEER 2 Loc 193 width 1 MD=9 F.12a.2. Vilket parti-mark 2 <Se F.12a för fullständig frågetext> 1044 0. Frågan ej tillämplig 1. Moderaterna 142 2. Folkpartiet 127 3. Centerpartiet 24 4. Kristen Demokratisk Samling 185 5. Socialdemokraterna 147 6. Vänsterpartiet Kommunisterna 18 7. Annat parti 24 8. Vet inte 24 9. Ej svar
VAR 171 PARTI-IDEER 3 Loc 194 width 1 MD=9 F.12a.3. Vilket parti-mark 3 <Se F.12a för fullständig frågetext> 1424 0. Frågan ej tillämplig 1. Moderaterna 2. Folkpartiet 82 3. Centerpartiet 16 4. Kristen Demokratisk Samling 97 5. Socialdemokraterna 51 6. Vänsterpartiet Kommunisterna 14 7. Annat parti 27 8. Vet inte 24 9. Ej svar
VAR 172 INFLATION 1 Loc 195 width 1 MD=9 F.12b. Vilket parti eller vilka partier tycker eller tror Ni har de bästa ideerna när det gäller inflationen,skatterna osv.? Högst 3 svar per delfråga. F.12b.1a. Inflationen?-första krysset 425 1. Moderaterna 59 2. Folkpartiet 59 3. Centerpartiet 4 4. Kristen Demokratisk Samling 558 5. Socialdemokraterna 37 6. Vänsterpartiet Kommunisterna 22 7. Annat parti 455 8. Vet inte 116 9. Ej svar
VAR 173 INFLATION 2 Loc 196 width 1 MD=9 F.12b.1b. Inflationen?-andra krysset <Se F.12b för fullständig frågetext> 1396 0. Frågan ej tillämplig 1. Moderaterna 51 2. Folkpartiet 52 3. Centerpartiet 2 4. Kristen Demokratisk Samling 50 5. Socialdemokraterna 60 6. Vänsterpartiet Kommunisterna 4 7. Annat parti 4 8. Vet inte 116 9. Ej svar
VAR 174 INFLATION 3 Loc 197 width 1 MD=9 F.12b.1c. Inflationen?-tredje krysset <Se F.12b för fullständig frågetext> 1540 0. Frågan ej tillämplig 1. Moderaterna 2. Folkpartiet 39 3. Centerpartiet 2 4. Kristen Demokratisk Samling 26 5. Socialdemokraterna 6 6. Vänsterpartiet Kommunisterna 2 7. Annat parti 4 8. Vet inte 116 9. Ej svar
VAR 175 MARGINALSKATT 1 Loc 198 width 1 MD=9 F.12b.2a. Marginalskatten?-första krysset <Se F.12b för fullständig frågetext> 428 1. Moderaterna 113 2. Folkpartiet 82 3. Centerpartiet 5 4. Kristen Demokratisk Samling 539 5. Socialdemokraterna 43 6. Vänsterpartiet Kommunisterna 15 7. Annat parti 374 8. Vet inte 136 9. Ej svar
VAR 176 MARGINALSKATT 2 Loc 199 width 1 MD=9 F.12b.2b. Marginalskatten?-andra krysset <Se F.12b för fullständig frågetext> 1394 0. Frågan ej tillämplig 1. Moderaterna 51 2. Folkpartiet 64 3. Centerpartiet 4 4. Kristen Demokratisk Samling 35 5. Socialdemokraterna 46 6. Vänsterpartiet Kommunisterna 4 7. Annat parti 1 8. Vet inte 136 9. Ej svar
VAR 177 MARGINALSKATT 3 Loc 200 width 1 MD=9 F.12b.2c. Marginalskatten?-tredje krysset <Se F.12b för fullständig frågetext> 1495 0. Frågan ej tillämplig 1. Moderaterna 2. Folkpartiet 39 3. Centerpartiet 2 4. Kristen Demokratisk Samling 50 5. Socialdemokraterna 8 6. Vänsterpartiet Kommunisterna 2 7. Annat parti 3 8. Vet inte 136 9. Ej svar
VAR 178 ARBETSGIVARAVGIFT 1 Loc 201 width 1 MD=9 F.12b.3a. Arbetsgivaravgifterna?-första krysset <Se F.12b för fullständig frågetext> 400 1. Moderaterna 69 2. Folkpartiet 89 3. Centerpartiet 5 4. Kristen Demokratisk Samling 527 5. Socialdemokraterna 47 6. Vänsterpartiet Kommunisterna 24 7. Annat parti 437 8. Vet inte 137 9. Ej svar
VAR 179 ARBETSGIVARAVGIFT 2 Loc 202 width 1 MD=9 F.12b.3b. Arbetsgivaravgifterna?-andra krysset <Se F.12b för fullständig frågetext> 1429 0. Frågan ej tillämplig 1. Moderaterna 50 2. Folkpartiet 42 3. Centerpartiet 1 4. Kristen Demokratisk Samling 22 5. Socialdemokraterna 49 6. Vänsterpartiet Kommunisterna 3 7. Annat parti 2 8. Vet inte 137 9. Ej svar
VAR 180 ARBETSGIVARAVGIFT 3 Loc 203 width 1 MD=9 F.12b.3c. Arbetsgivaravgifterna?-tredje krysset <Se F.12b för fullständig frågetext> 1532 0. Frågan ej tillämplig 1. Moderaterna 2. Folkpartiet 40 3. Centerpartiet 3 4. Kristen Demokratisk Samling 16 5. Socialdemokraterna 2 6. Vänsterpartiet Kommunisterna 2 7. Annat parti 3 8. Vet inte 137 9. Ej svar
VAR 181 ENERGIFÖRSÖRJNING 1 Loc 204 width 1 MD=9 F.12b.4a. Framtidens energiförsörjning?-första krysset <Se F.12b för fullständig frågetext> 305 1. Moderaterna 77 2. Folkpartiet 314 3. Centerpartiet 8 4. Kristen Demokratisk Samling 414 5. Socialdemokraterna 69 6. Vänsterpartiet Kommunisterna 25 7. Annat parti 395 8. Vet inte 128 9. Ej svar
VAR 182 ENERGIFÖRSÖRJNING 2 Loc 205 width 1 MD=9 F.12b.4b. Framtidens energiförsörjning?-andra krysset <Se F.12b för fullständig frågetext> 1383 0. Frågan ej tillämplig 1. Moderaterna 49 2. Folkpartiet 29 3. Centerpartiet 11 4. Kristen Demokratisk Samling 99 5. Socialdemokraterna 32 6. Vänsterpartiet Kommunisterna 3 7. Annat parti 1 8. Vet inte 128 9. Ej svar
VAR 183 ENERGIFÖRSÖRJNING 3 Loc 206 width 1 MD=9 F.12b.4c. Framtidens energiförsörjning?-tredje krysset <Se F.12b för fullständig frågetext> 1546 0. Frågan ej tillämplig 1. Moderaterna 2. Folkpartiet 20 3. Centerpartiet 3 4. Kristen Demokratisk Samling 27 5. Socialdemokraterna 6 6. Vänsterpartiet Kommunisterna 4 7. Annat parti 1 8. Vet inte 128 9. Ej svar
VAR 184 FÖRSVARSKOSTNADER 1 Loc 207 width 1 MD=9 F.12b.5a. Försvarskostnaderna?-första krysset <Se F.12b för fullständig frågetext> 292 1. Moderaterna 87 2. Folkpartiet 89 3. Centerpartiet 24 4. Kristen Demokratisk Samling 444 5. Socialdemokraterna 132 6. Vänsterpartiet Kommunisterna 27 7. Annat parti 487 8. Vet inte 153 9. Ej svar
VAR 185 FÖRSVARSKOSTNADER 2 Loc 208 width 1 MD=9 F.12b.5b. Försvarskostnaderna?-andra krysset <Se F.12b för fullständig frågetext> 1436 0. Frågan ej tillämplig 1. Moderaterna 34 2. Folkpartiet 37 3. Centerpartiet 1 4. Kristen Demokratisk Samling 29 5. Socialdemokraterna 41 6. Vänsterpartiet Kommunisterna 3 7. Annat parti 1 8. Vet inte 153 9. Ej svar
VAR 186 FÖRSVARSKOSTNADER 3 Loc 209 width 1 MD=9 F.12b.5c. Försvarskostnaderna?-tredje krysset <Se F.12b för fullständig frågetext> 1526 0. Frågan ej tillämplig 1. Moderaterna 2. Folkpartiet 33 3. Centerpartiet 4 4. Kristen Demokratisk Samling 15 5. Socialdemokraterna 1 6. Vänsterpartiet Kommunisterna 1 7. Annat parti 2 8. Vet inte 153 9. Ej svar
VAR 187 LÖNER 1 Loc 210 width 1 MD=9 F.12b.6a. Lönerna?-första krysset <Se F.12b för fullständig frågetext> 269 1. Moderaterna 102 2. Folkpartiet 71 3. Centerpartiet 5 4. Kristen Demokratisk Samling 611 5. Socialdemokraterna 55 6. Vänsterpartiet Kommunisterna 20 7. Annat parti 463 8. Vet inte 139 9. Ej svar
VAR 188 LÖNER 2 Loc 211 width 1 MD=9 F.12b.6b. Lönerna?-andra krysset <Se F.12b för fullständig frågetext> 1398 0. Frågan ej tillämplig 1. Moderaterna 46 2. Folkpartiet 43 3. Centerpartiet 3 4. Kristen Demokratisk Samling 41 5. Socialdemokraterna 61 6. Vänsterpartiet Kommunisterna 3 7. Annat parti 1 8. Vet inte 139 9. Ej svar
VAR 189 LÖNER 3 Loc 212 width 1 MD=9 F.12b.6c. Lönerna?-tredje krysset <Se F.12b för fullständig frågetext> 1528 0. Frågan ej tillämplig 1. Moderaterna 2. Folkpartiet 34 3. Centerpartiet 3 4. Kristen Demokratisk Samling 26 5. Socialdemokraterna 3 6. Vänsterpartiet Kommunisterna 1 7. Annat parti 1 8. Vet inte 139 9. Ej svar
VAR 190 ARBETSLÖSHET 1 Loc 213 width 1 MD=9 F.12b.7a. Arbetslösheten?-första krysset <Se F.12b för fullständig frågetext> 221 1. Moderaterna 87 2. Folkpartiet 91 3. Centerpartiet 8 4. Kristen Demokratisk Samling 645 5. Socialdemokraterna 55 6. Vänsterpartiet Kommunisterna 28 7. Annat parti 464 8. Vet inte 136 9. Ej svar
VAR 191 ARBETSLÖSHET 2 Loc 214 width 1 MD=9 F.12b.7b. Arbetslösheten?-andra krysset <Se F.12b för fullständig frågetext> 1407 0. Frågan ej tillämplig 1. Moderaterna 48 2. Folkpartiet 37 3. Centerpartiet 1 4. Kristen Demokratisk Samling 41 5. Socialdemokraterna 59 6. Vänsterpartiet Kommunisterna 3 7. Annat parti 3 8. Vet inte 136 9. Ej svar
VAR 192 ARBETSLÖSHET 3 Loc 215 width 1 MD=9 F.12b.7c. Arbetslösheten?-tredje krysset <Se F.12b för fullständig frågetext> 1529 0. Frågan ej tillämplig 1. Moderaterna 2. Folkpartiet 34 3. Centerpartiet 3 4. Kristen Demokratisk Samling 21 5. Socialdemokraterna 9 6. Vänsterpartiet Kommunisterna 2 7. Annat parti 1 8. Vet inte 136 9. Ej svar
VAR 193 OFFENTLIGA UTGIFTERNA 1 Loc 216 width 1 MD=9 F.12b.8a. Offentliga utgifterna?-första krysset <Se F.12b för fullständig frågetext> 447 1. Moderaterna 68 2. Folkpartiet 73 3. Centerpartiet 7 4. Kristen Demokratisk Samling 427 5. Socialdemokraterna 48 6. Vänsterpartiet Kommunisterna 20 7. Annat parti 489 8. Vet inte 156 9. Ej svar
VAR 194 OFFENTLIGA UTGIFTERNA 2 Loc 217 width 1 MD=9 F.12b.8b. Offentliga utgifterna?-andra krysset <Se F.12b för fullständig frågetext> 1419 0. Frågan ej tillämplig 1. Moderaterna 52 2. Folkpartiet 28 3. Centerpartiet 4 4. Kristen Demokratisk Samling 33 5. Socialdemokraterna 40 6. Vänsterpartiet Kommunisterna 3 7. Annat parti 8. Vet inte 156 9. Ej svar
VAR 195 OFFENTLIGA UTGIFTERNA 3 Loc 218 width 1 MD=9 F.12b.8c. Offentliga utgifterna?-tredje krysset <Se F.12b för fullständig frågetext> 1513 0. Frågan ej tillämplig 1. Moderaterna 2. Folkpartiet 45 3. Centerpartiet 2 4. Kristen Demokratisk Samling 12 5. Socialdemokraterna 5 6. Vänsterpartiet Kommunisterna 1 7. Annat parti 1 8. Vet inte 156 9. Ej svar
VAR 196 MEDBESTÄMMANDE 1 Loc 219 width 1 MD=9 F.12b.9a. Medbestämmande?-första krysset <Se F.12b för fullständig frågetext> 251 1. Moderaterna 110 2. Folkpartiet 81 3. Centerpartiet 10 4. Kristen Demokratisk Samling 558 5. Socialdemokraterna 45 6. Vänsterpartiet Kommunisterna 27 7. Annat parti 501 8. Vet inte 152 9. Ej svar
VAR 197 MEDBESTÄMMANDE 2 Loc 220 width 1 MD=9 F.12b.9b. Medbestämmande?-andra krysset <Se F.12b för fullständig frågetext> 1412 0. Frågan ej tillämplig 1. Moderaterna 44 2. Folkpartiet 40 3. Centerpartiet 4. Kristen Demokratisk Samling 33 5. Socialdemokraterna 51 6. Vänsterpartiet Kommunisterna 2 7. Annat parti 1 8. Vet inte 152 9. Ej svar
VAR 198 MEDBESTÄMMANDE 3 Loc 221 width 1 MD=9 F.12b.9c. Medbestämmande?-tredje krysset <Se F.12b för fullständig frågetext> 1517 0. Frågan ej tillämplig 1. Moderaterna 2. Folkpartiet 34 3. Centerpartiet 2 4. Kristen Demokratisk Samling 21 5. Socialdemokraterna 5 6. Vänsterpartiet Kommunisterna 2 7. Annat parti 2 8. Vet inte 152 9. Ej svar
VAR 199 BYRÅKRATIN 1 Loc 222 width 1 MD=9 F.12b.10a. Byråkratin?-första krysset <Se F.12b för fullständig frågetext> 390 1. Moderaterna 70 2. Folkpartiet 82 3. Centerpartiet 7 4. Kristen Demokratisk Samling 302 5. Socialdemokraterna 79 6. Vänsterpartiet Kommunisterna 38 7. Annat parti 609 8. Vet inte 158 9. Ej svar
VAR 200 BYRÅKRATIN 2 Loc 223 width 1 MD=9 F.12b.10b. Byråkratin?-andra krysset <Se F.12b för fullständig frågetext> 1440 0. Frågan ej tillämplig 1. Moderaterna 48 2. Folkpartiet 34 3. Centerpartiet 3 4. Kristen Demokratisk Samling 17 5. Socialdemokraterna 26 6. Vänsterpartiet Kommunisterna 3 7. Annat parti 6 8. Vet inte 158 9. Ej svar
VAR 201 BYRÅKRATIN 3 Loc 224 width 1 MD=9 F.12b.10c. Byråkratin?-tredje krysset <Se F.12b för fullständig frågetext> 1528 0. Frågan ej tillämplig 1. Moderaterna 2. Folkpartiet 34 3. Centerpartiet 3 4. Kristen Demokratisk Samling 8 5. Socialdemokraterna 2 6. Vänsterpartiet Kommunisterna 1 7. Annat parti 1 8. Vet inte 158 9. Ej svar
VAR 202 SKOLDISCIPLINEN 1 Loc 225 width 1 MD=9 F.12b.11a. Skoldisciplinen?-första krysset <Se F.12b för fullständig frågetext> 577 1. Moderaterna 64 2. Folkpartiet 67 3. Centerpartiet 32 4. Kristen Demokratisk Samling 284 5. Socialdemokraterna 40 6. Vänsterpartiet Kommunisterna 38 7. Annat parti 480 8. Vet inte 153 9. Ej svar
VAR 203 SKOLDISCIPLINEN 2 Loc 226 width 1 MD=9 F.12b.11b. Skoldisciplinen?-andra krysset <Se F.12b för fullständig frågetext> 1452 0. Frågan ej tillämplig 1. Moderaterna 50 2. Folkpartiet 23 3. Centerpartiet 13 4. Kristen Demokratisk Samling 21 5. Socialdemokraterna 20 6. Vänsterpartiet Kommunisterna 1 7. Annat parti 2 8. Vet inte 153 9. Ej svar
VAR 204 SKOLDISCIPLINEN 3 Loc 227 width 1 MD=9 F.12b.11c. Skoldisciplinen?-tredje krysset <Se F.12b för fullständig frågetext> 1525 0. Frågan ej tillämplig 1. Moderaterna 2. Folkpartiet 35 3. Centerpartiet 5 4. Kristen Demokratisk Samling 11 5. Socialdemokraterna 3 6. Vänsterpartiet Kommunisterna 2 7. Annat parti 1 8. Vet inte 153 9. Ej svar
VAR 205 NYKTERHET 1 Loc 228 width 1 MD=9 F.12b.12a. Nykterhet?-första krysset <Se F.12b för fullständig frågetext> 214 1. Moderaterna 194 2. Folkpartiet 119 3. Centerpartiet 143 4. Kristen Demokratisk Samling 293 5. Socialdemokraterna 40 6. Vänsterpartiet Kommunisterna 33 7. Annat parti 553 8. Vet inte 146 9. Ej svar
VAR 206 NYKTERHET 2 Loc 229 width 1 MD=9 F.12b.12b. Nykterhet?-andra krysset <Se F.12b för fullständig frågetext> 1422 0. Frågan ej tillämplig 1. Moderaterna 31 2. Folkpartiet 45 3. Centerpartiet 28 4. Kristen Demokratisk Samling 44 5. Socialdemokraterna 16 6. Vänsterpartiet Kommunisterna 2 7. Annat parti 1 8. Vet inte 146 9. Ej svar
VAR 207 NYKTERHET 3 Loc 230 width 1 MD=9 F.12b.12c. Nykterhet?-tredje krysset <Se F.12b för fullständig frågetext> 1529 0. Frågan ej tillämplig 1. Moderaterna 2. Folkpartiet 23 3. Centerpartiet 7 4. Kristen Demokratisk Samling 22 5. Socialdemokraterna 7 6. Vänsterpartiet Kommunisterna 1 7. Annat parti 8. Vet inte 146 9. Ej svar
VAR 208 SKATTEBROTT 1 Loc 231 width 1 MD=9 F.12b.13a. Åtgärder mot skattebrott?-första krysset <Se F.12b för fullständig frågetext> 192 1. Moderaterna 85 2. Folkpartiet 73 3. Centerpartiet 8 4. Kristen Demokratisk Samling 512 5. Socialdemokraterna 141 6. Vänsterpartiet Kommunisterna 40 7. Annat parti 549 8. Vet inte 135 9. Ej svar
VAR 209 SKATTEBROTT 2 Loc 232 width 1 MD=9 F.12b.13b. Åtgärder mot skattebrott?-andra krysset <Se F.12b för fullständig frågetext> 1389 0. Frågan ej tillämplig 1. Moderaterna 33 2. Folkpartiet 40 3. Centerpartiet 3 4. Kristen Demokratisk Samling 55 5. Socialdemokraterna 77 6. Vänsterpartiet Kommunisterna 2 7. Annat parti 1 8. Vet inte 135 9. Ej svar
VAR 210 SKATTEBROTT 3 Loc 233 width 1 MD=9 F.12b.13c. Åtgärder mot skattebrott?-tredje krysset <Se F.12b för fullständig frågetext> 1530 0. Frågan ej tillämplig 1. Moderaterna 2. Folkpartiet 28 3. Centerpartiet 5 4. Kristen Demokratisk Samling 22 5. Socialdemokraterna 15 6. Vänsterpartiet Kommunisterna 7. Annat parti 8. Vet inte 135 9. Ej svar
VAR 211 HÖGRE UTBILDNING 1 Loc 234 width 1 MD=9 F.12b.14a. Högre utbildningen?-första krysset <Se F.12b för fullständig frågetext> 382 1. Moderaterna 89 2. Folkpartiet 54 3. Centerpartiet 4 4. Kristen Demokratisk Samling 386 5. Socialdemokraterna 36 6. Vänsterpartiet Kommunisterna 30 7. Annat parti 594 8. Vet inte 160 9. Ej svar
VAR 212 HÖGRE UTBILDNING 2 Loc 235 width 1 MD=9 F.12b.14b. Högre utbildningen?-andra krysset <Se F.12b för fullständig frågetext> 1433 0. Frågan ej tillämplig 1. Moderaterna 55 2. Folkpartiet 17 3. Centerpartiet 1 4. Kristen Demokratisk Samling 42 5. Socialdemokraterna 23 6. Vänsterpartiet Kommunisterna 3 7. Annat parti 1 8. Vet inte 160 9. Ej svar
VAR 213 HÖGRE UTBILDNING 3 Loc 236 width 1 MD=9 F.12b.14c. Högre utbildningen?-tredje krysset <Se F.12b för fullständig frågetext> 1523 0. Frågan ej tillämplig 1. Moderaterna 2. Folkpartiet 30 3. Centerpartiet 3 4. Kristen Demokratisk Samling 15 5. Socialdemokraterna 4 6. Vänsterpartiet Kommunisterna 7. Annat parti 8. Vet inte 160 9. Ej svar
VAR 214 MILJÖSKYDD 1 Loc 237 width 1 MD=9 F.12b.15a. Skyddet av naturmiljön?-första krysset <Se F.12b för fullständig frågetext> 123 1. Moderaterna 70 2. Folkpartiet 489 3. Centerpartiet 23 4. Kristen Demokratisk Samling 310 5. Socialdemokraterna 76 6. Vänsterpartiet Kommunisterna 43 7. Annat parti 450 8. Vet inte 151 9. Ej svar
VAR 215 MILJÖSKYDD 2 Loc 238 width 1 MD=9 F.12b.15b. Skyddet av naturmiljön?-andra krysset <Se F.12b för fullständig frågetext> 1385 0. Frågan ej tillämplig 1. Moderaterna 26 2. Folkpartiet 44 3. Centerpartiet 12 4. Kristen Demokratisk Samling 56 5. Socialdemokraterna 52 6. Vänsterpartiet Kommunisterna 6 7. Annat parti 3 8. Vet inte 151 9. Ej svar
VAR 216 MILJÖSKYDD 3 Loc 239 width 1 MD=9 F.12b.15c. Skyddet av naturmiljön?-tredje krysset <Se F.12b för fullständig frågetext> 1515 0. Frågan ej tillämplig 1. Moderaterna 2. Folkpartiet 24 3. Centerpartiet 2 4. Kristen Demokratisk Samling 24 5. Socialdemokraterna 16 6. Vänsterpartiet Kommunisterna 3 7. Annat parti 8. Vet inte 151 9. Ej svar
VAR 217 SKOLBETYG 1 Loc 240 width 1 MD=9 F.12b.16a. Betygen i skolorna?-första krysset <Se F.12b för fullständig frågetext> 546 1. Moderaterna 66 2. Folkpartiet 59 3. Centerpartiet 14 4. Kristen Demokratisk Samling 299 5. Socialdemokraterna 33 6. Vänsterpartiet Kommunisterna 28 7. Annat parti 536 8. Vet inte 154 9. Ej svar
VAR 218 SKOLBETYG 2 Loc 241 width 1 MD=9 F.12b.16b. Betygen i skolorna?-andra krysset <Se F.12b för fullständig frågetext> 1454 0. Frågan ej tillämplig 1. Moderaterna 48 2. Folkpartiet 21 3. Centerpartiet 5 4. Kristen Demokratisk Samling 24 5. Socialdemokraterna 26 6. Vänsterpartiet Kommunisterna 3 7. Annat parti 8. Vet inte 154 9. Ej svar
VAR 219 SKOLBETYG 3 Loc 242 width 1 MD=9 F.12b.16c. Betygen i skolorna?-tredje krysset <Se F.12b för fullständig frågetext> 1535 0. Frågan ej tillämplig 1. Moderaterna 2. Folkpartiet 31 3. Centerpartiet 5 4. Kristen Demokratisk Samling 7 5. Socialdemokraterna 2 6. Vänsterpartiet Kommunisterna 1 7. Annat parti 8. Vet inte 154 9. Ej svar
VAR 220 KÄRNKRAFT 1 Loc 243 width 1 MD=9 F.12b.17a. Kärnkraften?-första krysset <Se F.12b för fullständig frågetext> 340 1. Moderaterna 75 2. Folkpartiet 345 3. Centerpartiet 12 4. Kristen Demokratisk Samling 406 5. Socialdemokraterna 68 6. Vänsterpartiet Kommunisterna 22 7. Annat parti 331 8. Vet inte 136 9. Ej svar
VAR 221 KÄRNKRAFT 2 Loc 244 width 1 MD=9 F.12b.17b. Kärnkraften?-andra krysset <Se F.12b för fullständig frågetext> 1376 0. Frågan ej tillämplig 1. Moderaterna 53 2. Folkpartiet 14 3. Centerpartiet 11 4. Kristen Demokratisk Samling 90 5. Socialdemokraterna 51 6. Vänsterpartiet Kommunisterna 3 7. Annat parti 1 8. Vet inte 136 9. Ej svar
VAR 222 KÄRNKRAFT 3 Loc 245 width 1 MD=9 F.12b.17c. Kärnkraften?-tredje krysset <Se F.12b för fullständig frågetext> 1541 0. Frågan ej tillämplig 1. Moderaterna 2. Folkpartiet 15 3. Centerpartiet 2 4. Kristen Demokratisk Samling 33 5. Socialdemokraterna 5 6. Vänsterpartiet Kommunisterna 2 7. Annat parti 1 8. Vet inte 136 9. Ej svar
VAR 223 PENSIONER 1 Loc 246 width 1 MD=9 F.12b.18a. Pensionerna?-första krysset <Se F.12b för fullständig frågetext> 204 1. Moderaterna 81 2. Folkpartiet 103 3. Centerpartiet 8 4. Kristen Demokratisk Samling 707 5. Socialdemokraterna 36 6. Vänsterpartiet Kommunisterna 22 7. Annat parti 449 8. Vet inte 125 9. Ej svar
VAR 224 PENSIONER 2 Loc 247 width 1 MD=9 F.12b.18b. Pensionerna?-andra krysset <Se F.12b för fullständig frågetext> 1419 0. Frågan ej tillämplig 1. Moderaterna 44 2. Folkpartiet 35 3. Centerpartiet 1 4. Kristen Demokratisk Samling 45 5. Socialdemokraterna 59 6. Vänsterpartiet Kommunisterna 4 7. Annat parti 3 8. Vet inte 125 9. Ej svar
VAR 225 PENSIONER 3 Loc 248 width 1 MD=9 F.12b.18c. Pensionerna?-tredje krysset <Se F.12b för fullständig frågetext> 1536 0. Frågan ej tillämplig 1. Moderaterna 2. Folkpartiet 34 3. Centerpartiet 5 4. Kristen Demokratisk Samling 24 5. Socialdemokraterna 10 6. Vänsterpartiet Kommunisterna 7. Annat parti 1 8. Vet inte 125 9. Ej svar
VAR 226 EKONOMISK UTJÄMNING 1 Loc 249 width 1 MD=9 F.12b.19a. Ekonomisk utjämning?-första krysset <Se F.12b för fullständig frågetext> 187 1. Moderaterna 109 2. Folkpartiet 73 3. Centerpartiet 11 4. Kristen Demokratisk Samling 593 5. Socialdemokraterna 92 6. Vänsterpartiet Kommunisterna 35 7. Annat parti 494 8. Vet inte 141 9. Ej svar
VAR 227 EKONOMISK UTJÄMNING 2 Loc 250 width 1 MD=9 F.12b.19b. Ekonomisk utjämning?-andra krysset <Se F.12b för fullständig frågetext> 1404 0. Frågan ej tillämplig 1. Moderaterna 21 2. Folkpartiet 41 3. Centerpartiet 2 4. Kristen Demokratisk Samling 34 5. Socialdemokraterna 84 6. Vänsterpartiet Kommunisterna 6 7. Annat parti 2 8. Vet inte 141 9. Ej svar
VAR 228 EKONOMISK UTJÄMNING 3 Loc 251 width 1 MD=9 F.12b.19c. Ekonomisk utjämning?-tredje krysset <Se F.12b för fullständig frågetext> 1542 0. Frågan ej tillämplig 1. Moderaterna 2. Folkpartiet 19 3. Centerpartiet 3 4. Kristen Demokratisk Samling 19 5. Socialdemokraterna 7 6. Vänsterpartiet Kommunisterna 2 7. Annat parti 2 8. Vet inte 141 9. Ej svar
VAR 229 JÄMSTÄLLDHET 1 Loc 252 width 1 MD=9 F.12b.20a. Jämställdhet mellan könen?-första krysset <Se F.12b för fullständig frågetext> 154 1. Moderaterna 292 2. Folkpartiet 73 3. Centerpartiet 18 4. Kristen Demokratisk Samling 406 5. Socialdemokraterna 67 6. Vänsterpartiet Kommunisterna 33 7. Annat parti 535 8. Vet inte 157 9. Ej svar
VAR 230 JÄMSTÄLLDHET 2 Loc 253 width 1 MD=9 F.12b.20b. Jämställdhet mellan könen?-andra krysset <Se F.12b för fullständig frågetext> 1396 0. Frågan ej tillämplig 1. Moderaterna 25 2. Folkpartiet 38 3. Centerpartiet 5 4. Kristen Demokratisk Samling 65 5. Socialdemokraterna 45 6. Vänsterpartiet Kommunisterna 2 7. Annat parti 2 8. Vet inte 157 9. Ej svar
VAR 231 JÄMSTÄLLDHET 3 Loc 254 width 1 MD=9 F.12b.20c. Jämställdhet mellan könen?-tredje krysset <Se F.12b för fullständig frågetext> 1518 0. Frågan ej tillämplig 1. Moderaterna 2. Folkpartiet 18 3. Centerpartiet 4 4. Kristen Demokratisk Samling 19 5. Socialdemokraterna 17 6. Vänsterpartiet Kommunisterna 1 7. Annat parti 1 8. Vet inte 157 9. Ej svar
VAR 232 LÖNTAGARFONDER 1 Loc 255 width 1 MD=9 F.12b.21a. Löntagarfonder?-första krysset <Se F.12b för fullständig frågetext> 348 1. Moderaterna 57 2. Folkpartiet 54 3. Centerpartiet 4 4. Kristen Demokratisk Samling 495 5. Socialdemokraterna 29 6. Vänsterpartiet Kommunisterna 34 7. Annat parti 561 8. Vet inte 153 9. Ej svar
VAR 233 LÖNTAGARFONDER 2 Loc 256 width 1 MD=9 F.12b.21b. Löntagarfonder?-andra krysset <Se F.12b för fullständig frågetext> 1455 0. Frågan ej tillämplig 1. Moderaterna 41 2. Folkpartiet 18 3. Centerpartiet 2 4. Kristen Demokratisk Samling 19 5. Socialdemokraterna 44 6. Vänsterpartiet Kommunisterna 3 7. Annat parti 8. Vet inte 153 9. Ej svar
VAR 234 LÖNTAGARFONDER 3 Loc 257 width 1 MD=9 F.12b.21c. Löntagarfonder?-tredje krysset <Se F.12b för fullständig frågetext> 1527 0. Frågan ej tillämplig 1. Moderaterna 2. Folkpartiet 38 3. Centerpartiet 3 4. Kristen Demokratisk Samling 4 5. Socialdemokraterna 7 6. Vänsterpartiet Kommunisterna 2 7. Annat parti 1 8. Vet inte 153 9. Ej svar
VAR 235 BOENDEKOSTNAD 1 Loc 258 width 1 MD=9 F.12b.22a. Boendekostnaderna?-första krysset <Se F.12b för fullständig frågetext> 210 1. Moderaterna 109 2. Folkpartiet 79 3. Centerpartiet 8 4. Kristen Demokratisk Samling 497 5. Socialdemokraterna 122 6. Vänsterpartiet Kommunisterna 30 7. Annat parti 536 8. Vet inte 144 9. Ej svar
VAR 236 BOENDEKOSTNAD 2 Loc 259 width 1 MD=9 F.12b.22b. Boendekostnaderna?-andra krysset <Se F.12b för fullständig frågetext> 1412 0. Frågan ej tillämplig 1. Moderaterna 34 2. Folkpartiet 32 3. Centerpartiet 2 4. Kristen Demokratisk Samling 41 5. Socialdemokraterna 65 6. Vänsterpartiet Kommunisterna 2 7. Annat parti 3 8. Vet inte 144 9. Ej svar
VAR 237 BOENDEKOSTNAD 3 Loc 260 width 1 MD=9 F.12b.22c. Boendekostnaderna?-tredje krysset <Se F.12b för fullständig frågetext> 1531 0. Frågan ej tillämplig 1. Moderaterna 2. Folkpartiet 28 3. Centerpartiet 2 4. Kristen Demokratisk Samling 19 5. Socialdemokraterna 9 6. Vänsterpartiet Kommunisterna 2 7. Annat parti 8. Vet inte 144 9. Ej svar
VAR 238 MATPRISER 1 Loc 261 width 1 MD=9 F.12b.23a. Matpriserna?-första krysset <Se F.12b för fullständig frågetext> 181 1. Moderaterna 60 2. Folkpartiet 99 3. Centerpartiet 8 4. Kristen Demokratisk Samling 514 5. Socialdemokraterna 264 6. Vänsterpartiet Kommunisterna 32 7. Annat parti 441 8. Vet inte 136 9. Ej svar
VAR 239 MATPRISER 2 Loc 262 width 1 MD=9 F.12b.23b. Matpriserna?-andra krysset <Se F.12b för fullständig frågetext> 1404 0. Frågan ej tillämplig 1. Moderaterna 33 2. Folkpartiet 22 3. Centerpartiet 3 4. Kristen Demokratisk Samling 34 5. Socialdemokraterna 96 6. Vänsterpartiet Kommunisterna 2 7. Annat parti 5 8. Vet inte 136 9. Ej svar
VAR 240 MATPRISER 3 Loc 263 width 1 MD=9 F.12b.23c. Matpriserna?-tredje krysset <Se F.12b för fullständig frågetext> 1544 0. Frågan ej tillämplig 1. Moderaterna 2. Folkpartiet 26 3. Centerpartiet 2 4. Kristen Demokratisk Samling 15 5. Socialdemokraterna 8 6. Vänsterpartiet Kommunisterna 3 7. Annat parti 1 8. Vet inte 136 9. Ej svar
VAR 241 SKATTER 1 Loc 264 width 1 MD=9 F.12b.24a. Skatterna?-första krysset <Se F.12b för fullständig frågetext> 383 1. Moderaterna 94 2. Folkpartiet 75 3. Centerpartiet 4 4. Kristen Demokratisk Samling 545 5. Socialdemokraterna 73 6. Vänsterpartiet Kommunisterna 26 7. Annat parti 397 8. Vet inte 138 9. Ej svar
VAR 242 SKATTER 2 Loc 265 width 1 MD=9 F.12b.24b. Skatterna?-andra krysset <Se F.12b för fullständig frågetext> 1373 0. Frågan ej tillämplig 1. Moderaterna 44 2. Folkpartiet 59 3. Centerpartiet 3 4. Kristen Demokratisk Samling 38 5. Socialdemokraterna 73 6. Vänsterpartiet Kommunisterna 5 7. Annat parti 2 8. Vet inte 138 9. Ej svar
VAR 243 SKATTER 3 Loc 266 width 1 MD=9 F.12b.24c. Skatterna?-tredje krysset <Se F.12b för fullständig frågetext> 1509 0. Frågan ej tillämplig 1. Moderaterna 1 2. Folkpartiet 37 3. Centerpartiet 2 4. Kristen Demokratisk Samling 37 5. Socialdemokraterna 8 6. Vänsterpartiet Kommunisterna 2 7. Annat parti 1 8. Vet inte 138 9. Ej svar
VAR 244 BARNFAMILJERNA 1 Loc 267 width 1 MD=9 F.12b.25a. Omtanken om barnfamiljerna?-första krysset <Se F.12b för fullständig frågetext> 178 1. Moderaterna 155 2. Folkpartiet 107 3. Centerpartiet 33 4. Kristen Demokratisk Samling 607 5. Socialdemokraterna 65 6. Vänsterpartiet Kommunisterna 30 7. Annat parti 427 8. Vet inte 133 9. Ej svar
VAR 245 BARNFAMILJERNA 2 Loc 268 width 1 MD=9 F.12b.25b. Omtanken om barnfamiljerna?-andra krysset <Se F.12b för fullständig frågetext> 1345 0. Frågan ej tillämplig 1. Moderaterna 36 2. Folkpartiet 54 3. Centerpartiet 10 4. Kristen Demokratisk Samling 69 5. Socialdemokraterna 83 6. Vänsterpartiet Kommunisterna 2 7. Annat parti 3 8. Vet inte 133 9. Ej svar
VAR 246 BARNFAMILJERNA 3 Loc 269 width 1 MD=9 F.12b.25c. Omtanken om barnfamiljerna?-tredje krysset <Se F.12b för fullständig frågetext> 1514 0. Frågan ej tillämplig 1. Moderaterna 2. Folkpartiet 25 3. Centerpartiet 6 4. Kristen Demokratisk Samling 38 5. Socialdemokraterna 17 6. Vänsterpartiet Kommunisterna 1 7. Annat parti 1 8. Vet inte 133 9. Ej svar
VAR 247 ANTAL BÄSTA IDEER Loc 270 width 2 MD=99 F.12c. I hur många av de 25 politiska frågorna i 12b anser Ni att det parti Ni skulle rösta på,om det vore val idag,har bäst ideer? Anteckna antalet tydligt i rutan här bredvid. Kod: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Frek: 133 13 16 21 18 29 32 29 52 41 51 Kod: 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Frek: 66 58 59 61 58 42 42 47 39 35 35 Kod: 22 23 24 25 99 Frek: 39 42 134 68 475
VAR 248 RÖSTADE 1979 Loc 272 width 1 MD=9 F.13. Röstade Ni vid senaste riksdagsvalet (1979)? 1514 1. Ja,röstade vid riksdagsvalet 1979 126 2. Ej röstberättigad 1979 60 3. Röstberättigad men röstade inte 1979 35 9. Ej svar
VAR 249 RIKSDAGSVAL IDAG Loc 273 width 2 MD=99 F.14a. Vilket parti skulle Ni rösta på om det var riksdagsval idag (ej röstberättigad: om Ni hade rösträtt)? 339 01. Moderaterna 61 02. Folkpartiet 152 03. Centerpartiet 15 04. Kristen Demokratisk Samling 707 05. Socialdemokraterna 60 06. Vänsterpartiet Kommunisterna 14 07. Något av de övriga partierna 74 08. Skulle ej rösta 146 09. Vet ej 167 99. Ej svar
VAR 250 RIKSDAGSVAL 1979 Loc 275 width 1 MD=9 F.14b. Om Ni röstade vid förra riksdagsvalet (1979):Vilket parti röstade Ni på vid det riksdagsvalet? 221 0. Frågan ej tillämplig 311 1. Moderaterna 153 2. Folkpartiet 257 3. Centerpartiet 15 4. Kristen Demokratisk Samling 647 5. Socialdemokraterna 59 6. Vänsterpartiet Kommunisterna 6 7. Något av de övriga partierna 1 8. Ej röstberättigad då 65 9. Ej svar
VAR 251 VAL (SENASTE FEM) Loc 276 width 1 MD=9 F.14c. Har Ni vid de senaste fem riksdagsvalen röstat på något eller några andra partier än det Ni skulle rösta på om det vore val idag? 383 1. Ett annat parti 120 2. Två andra partier 10 3. Tre andra partier 4. Fyra andra partier 2 5. Fem andra partier 991 6. Inget annat parti 229 9. Ej svar
VAR 252 FEM VAL-ETT PARTI Loc 277 width 1 MD=9 F.14d. Om Ni röstat på ETT annat parti:Vilket parti då? 1352 0. Frågan ej tillämplig 29 1. Moderaterna 106 2. Folkpartiet 111 3. Centerpartiet 7 4. Kristen Demokratisk Samling 70 5. Socialdemokraterna 32 6. Vänsterpartiet Kommunisterna 13 7. Annat parti 15 9. Ej svar
VAR 253 FEM VAL-FLERA PARTIER 1 Loc 278 width 1 MD=9 F.14e. Om Ni röstat på fler andra partier:Vilka andra partier? F.14e.1. Vilka andra partier? -mark 1 1603 0. Frågan ej tillämplig 21 1. Moderaterna 66 2. Folkpartiet 19 3. Centerpartiet 2 4. Kristen Demokratisk Samling 6 5. Socialdemokraterna 3 6. Vänsterpartiet Kommunisterna 1 7. Annat parti 14 9. Ej svar
VAR 254 FEM VAL-FLERA PARTIER 2 Loc 279 width 1 F.14e.2. Vilka andra partier? -mark 2 <Se F.14e för fullständig frågetext> 1629 0. Frågan ej tillämplig 1. Moderaterna 12 2. Folkpartiet 54 3. Centerpartiet 5 4. Kristen Demokratisk Samling 24 5. Socialdemokraterna 6 6. Vänsterpartiet Kommunisterna 5 7. Annat parti
VAR 255 FEM VAL-FLERA PARTIER 3 Loc 280 width 1 F.14e.3. Vilka andra partier? -mark 3 <Se F.14e för fullständig frågetext> 1725 0. Frågan ej tillämplig 1. Moderaterna 2. Folkpartiet 2 3. Centerpartiet 1 4. Kristen Demokratisk Samling 3 5. Socialdemokraterna 3 6. Vänsterpartiet Kommunisterna 1 7. Annat parti
VAR 256 FEM VAL-FLERA PARTIER 4 Loc 281 width 1 F.14e.4. Vilka andra partier? -mark 4 <Se F.14e för fullständig frågetext> 1734 0. Frågan ej tillämplig 1. Moderaterna 2. Folkpartiet 3. Centerpartiet 4. Kristen Demokratisk Samling 1 5. Socialdemokraterna 6. Vänsterpartiet Kommunisterna 7. Annat parti
VAR 257 SAMARBETSVILLIGA Loc 282 width 1 MD=9 F.15. På vilka partier passar nedanstående egenskaper bäst? Endast ett parti per egenskap? F.15.a. Samarbetsvilliga 183 1. Moderaterna 229 2. Folkpartiet 242 3. Centerpartiet 12 4. Kristen Demokratisk Samling 413 5. Socialdemokraterna 31 6. Vänsterpartiet Kommunisterna 393 7. Inget 232 9. Ej svar
VAR 258 OVILLIGA SAMARBETA Loc 283 width 1 MD=9 F.15.b. Ovilliga samarbeta <Se F.15 för fullständig frågetext> 556 1. Moderaterna 34 2. Folkpartiet 37 3. Centerpartiet 7 4. Kristen Demokratisk Samling 397 5. Socialdemokraterna 141 6. Vänsterpartiet Kommunisterna 263 7. Inget 300 9. Ej svar
VAR 259 PÅLITLIGA Loc 284 width 1 MD=9 F.15.c. Pålitliga <Se F.15 för fullständig frågetext> 320 1. Moderaterna 36 2. Folkpartiet 87 3. Centerpartiet 22 4. Kristen Demokratisk Samling 476 5. Socialdemokraterna 60 6. Vänsterpartiet Kommunisterna 484 7. Inget 250 9. Ej svar
VAR 260 OPÅLITLIGA Loc 285 width 1 MD=9 F.15.d. Opålitliga <Se F.15 för fullständig frågetext> 254 1. Moderaterna 126 2. Folkpartiet 308 3. Centerpartiet 16 4. Kristen Demokratisk Samling 194 5. Socialdemokraterna 209 6. Vänsterpartiet Kommunisterna 294 7. Inget 334 9. Ej svar
VAR 261 MÅLMEDVETNA Loc 286 width 1 MD=9 F.15.e. Målmedvetna <Se F.15 för fullständig frågetext> 481 1. Moderaterna 28 2. Folkpartiet 65 3. Centerpartiet 20 4. Kristen Demokratisk Samling 513 5. Socialdemokraterna 119 6. Vänsterpartiet Kommunisterna 231 7. Inget 278 9. Ej svar
VAR 262 TVEKSAMMA Loc 287 width 1 MD=9 F.15.f. Tveksamma <Se F.15 för fullständig frågetext> 36 1. Moderaterna 383 2. Folkpartiet 600 3. Centerpartiet 50 4. Kristen Demokratisk Samling 51 5. Socialdemokraterna 36 6. Vänsterpartiet Kommunisterna 253 7. Inget 326 9. Ej svar
VAR 263 ANSVARSKÄNNANDE Loc 288 width 1 MD=9 F.15.g. Ansvarskännande <Se F.15 för fullständig frågetext> 319 1. Moderaterna 29 2. Folkpartiet 133 3. Centerpartiet 22 4. Kristen Demokratisk Samling 600 5. Socialdemokraterna 39 6. Vänsterpartiet Kommunisterna 325 7. Inget 268 9. Ej svar
VAR 264 TAR INTE ANSVAR Loc 289 width 1 MD=9 F.15.h. Tar inte ansvar <Se F.15 för fullständig frågetext> 199 1. Moderaterna 81 2. Folkpartiet 245 3. Centerpartiet 25 4. Kristen Demokratisk Samling 149 5. Socialdemokraterna 225 6. Vänsterpartiet Kommunisterna 464 7. Inget 347 9. Ej svar
VAR 265 GYNNAR ALLA Loc 290 width 1 MD=9 F.15.i. Gynnar alla <Se F.15 för fullständig frågetext> 93 1. Moderaterna 84 2. Folkpartiet 95 3. Centerpartiet 25 4. Kristen Demokratisk Samling 362 5. Socialdemokraterna 35 6. Vänsterpartiet Kommunisterna 748 7. Inget 293 9. Ej svar
VAR 266 GYNNAR ETT FÅTAL Loc 291 width 1 MD=9 F.15.j. Gynnar ett fåtal <Se F.15 för fullständig frågetext> 762 1. Moderaterna 33 2. Folkpartiet 44 3. Centerpartiet 60 4. Kristen Demokratisk Samling 72 5. Socialdemokraterna 164 6. Vänsterpartiet Kommunisterna 293 7. Inget 307 9. Ej svar
VAR 267 LAG OCH ORDNING Loc 292 width 1 MD=9 F.15.k. Håller på lag och ordning <Se F.15 för fullständig frågetext> 731 1. Moderaterna 34 2. Folkpartiet 63 3. Centerpartiet 40 4. Kristen Demokratisk Samling 291 5. Socialdemokraterna 34 6. Vänsterpartiet Kommunisterna 244 7. Inget 298 9. Ej svar
VAR 268 EJ LAG OCH ORDNING Loc 293 width 1 MD=9 F.15.l. Inte så noga med lag och ordning <Se F.15 för fullständig frågetext> 75 1. Moderaterna 48 2. Folkpartiet 46 3. Centerpartiet 11 4. Kristen Demokratisk Samling 137 5. Socialdemokraterna 243 6. Vänsterpartiet Kommunisterna 816 7. Inget 359 9. Ej svar
VAR 269 MÅTTFULLA Loc 294 width 1 MD=9 F.15.m. Måttfulla <Se F.15 för fullständig frågetext> 143 1. Moderaterna 216 2. Folkpartiet 198 3. Centerpartiet 61 4. Kristen Demokratisk Samling 254 5. Socialdemokraterna 35 6. Vänsterpartiet Kommunisterna 461 7. Inget 367 9. Ej svar
VAR 270 GÅR LÄTT FÖR LÅNGT Loc 295 width 1 MD=9 F.15.n. Går lätt för långt <Se F.15 för fullständig frågetext> 307 1. Moderaterna 60 2. Folkpartiet 129 3. Centerpartiet 24 4. Kristen Demokratisk Samling 277 5. Socialdemokraterna 337 6. Vänsterpartiet Kommunisterna 259 7. Inget 342 9. Ej svar
VAR 271 REFORMVÄNLIGA Loc 296 width 1 MD=9 F.15.o. Reformvänliga <Se F.15 för fullständig frågetext> 94 1. Moderaterna 127 2. Folkpartiet 86 3. Centerpartiet 16 4. Kristen Demokratisk Samling 670 5. Socialdemokraterna 76 6. Vänsterpartiet Kommunisterna 341 7. Inget 325 9. Ej svar
VAR 272 OVILLIGA ATT REFORMERA Loc 297 width 1 MD=9 F.15.p. Ovilliga att reformera <Se F.15 för fullständig frågetext> 538 1. Moderaterna 33 2. Folkpartiet 59 3. Centerpartiet 43 4. Kristen Demokratisk Samling 83 5. Socialdemokraterna 57 6. Vänsterpartiet Kommunisterna 562 7. Inget 360 9. Ej svar
VAR 273 FOLKLIGA Loc 298 width 1 MD=9 F.15.q. Folkliga <Se F.15 för fullständig frågetext> 61 1. Moderaterna 114 2. Folkpartiet 269 3. Centerpartiet 21 4. Kristen Demokratisk Samling 611 5. Socialdemokraterna 78 6. Vänsterpartiet Kommunisterna 258 7. Inget 323 9. Ej svar
VAR 274 ANSER SIG FÖRMER Loc 299 width 1 MD=9 F.15.r. Anser sig förmer <Se F.15 för fullständig frågetext> 594 1. Moderaterna 38 2. Folkpartiet 28 3. Centerpartiet 33 4. Kristen Demokratisk Samling 252 5. Socialdemokraterna 40 6. Vänsterpartiet Kommunisterna 423 7. Inget 327 9. Ej svar
VAR 275 LEVNADSSTANDARDEN FRÄMST Loc 300 width 1 MD=9 F.15.s. Sätter levnadsstandarden främst <Se F.15 för fullständig frågetext> 281 1. Moderaterna 18 2. Folkpartiet 32 3. Centerpartiet 7 4. Kristen Demokratisk Samling 759 5. Socialdemokraterna 66 6. Vänsterpartiet Kommunisterna 262 7. Inget 310 9. Ej svar
VAR 276 EJ HÖG LEVNADSSTANDARD Loc 301 width 1 MD=9 F.15.t. Anser annat viktigare än hög levnadsstandard <Se F.15 för fullständig frågetext> 252 1. Moderaterna 51 2. Folkpartiet 181 3. Centerpartiet 190 4. Kristen Demokratisk Samling 128 5. Socialdemokraterna 220 6. Vänsterpartiet Kommunisterna 365 7. Inget 348 9. Ej svar
VAR 277 PRAKTISKT ERFARNA Loc 302 width 1 MD=9 F.15.u. Praktiskt erfarna <Se F.15 för fullständig frågetext> 179 1. Moderaterna 21 2. Folkpartiet 87 3. Centerpartiet 7 4. Kristen Demokratisk Samling 784 5. Socialdemokraterna 27 6. Vänsterpartiet Kommunisterna 307 7. Inget 323 9. Ej svar
VAR 278 PRAKTISKT OERFARNA Loc 303 width 1 MD=9 F.15.v. Praktiskt oerfarna <Se F.15 för fullständig frågetext> 122 1. Moderaterna 116 2. Folkpartiet 145 3. Centerpartiet 329 4. Kristen Demokratisk Samling 49 5. Socialdemokraterna 219 6. Vänsterpartiet Kommunisterna 387 7. Inget 368 9. Ej svar
VAR 279 MINDRE FÖRBUD Loc 304 width 1 MD=9 F.15.x. Vill ha mindre förbud och kontroller <Se F.15 för fullständig frågetext> 516 1. Moderaterna 92 2. Folkpartiet 59 3. Centerpartiet 16 4. Kristen Demokratisk Samling 128 5. Socialdemokraterna 101 6. Vänsterpartiet Kommunisterna 457 7. Inget 366 9. Ej svar
VAR 280 MER FÖRBUD Loc 305 width 1 MD=9 F.15.y. Vill ha mer förbud och kontroller <Se F.15 för fullständig frågetext> 273 1. Moderaterna 71 2. Folkpartiet 84 3. Centerpartiet 71 4. Kristen Demokratisk Samling 336 5. Socialdemokraterna 158 6. Vänsterpartiet Kommunisterna 377 7. Inget 365 9. Ej svar
VAR 281 ARBETAR PÅ LÅNG SIKT Loc 306 width 1 MD=9 F.15.z. Arbetar på lång sikt <Se F.15 för fullständig frågetext> 292 1. Moderaterna 23 2. Folkpartiet 115 3. Centerpartiet 22 4. Kristen Demokratisk Samling 570 5. Socialdemokraterna 88 6. Vänsterpartiet Kommunisterna 326 7. Inget 299 9. Ej svar
VAR 282 ARBETAR PÅ KORT SIKT Loc 307 width 1 MD=9 F.15.å. Arbetar på kort sikt <Se F.15 för fullständig frågetext> 232 1. Moderaterna 102 2. Folkpartiet 172 3. Centerpartiet 23 4. Kristen Demokratisk Samling 230 5. Socialdemokraterna 134 6. Vänsterpartiet Kommunisterna 454 7. Inget 388 9. Ej svar
VAR 283 NÄSTA VAL-MODERATERNA Loc 308 width 1 MD=9 F.16a. Hur tror Ni de olika partierna kommer att klara sig i nästa riksdagsval? F.16a.1. Moderaterna 526 1. Flera röster 334 2. Färre röster 383 3. Ungefär oförändrat 145 4. Vet inte,tveksam 347 9. Ej svar
VAR 284 NÄSTA VAL-FOLKPARTIET Loc 309 width 1 MD=9 F.16a.2. Folkpartiet <Se F.16a för fullständig frågetext> 75 1. Flera röster 655 2. Färre röster 366 3. Ungefär oförändrat 188 4. Vet inte,tveksam 451 9. Ej svar
VAR 285 NÄSTA VAL-CENTERPARTIET Loc 310 width 1 MD=9 F.16a.3. Centerpartiet <Se F.16a för fullständig frågetext> 71 1. Flera röster 956 2. Färre röster 249 3. Ungefär oförändrat 129 4. Vet inte,tveksam 330 9. Ej svar
VAR 286 NÄSTA VAL-KDS Loc 311 width 1 MD=9 F.16a.4. Kristen Demokratisk Samling <Se F.16a för fullständig frågetext> 49 1. Flera röster 135 2. Färre röster 455 3. Ungefär oförändrat 379 4. Vet inte,tveksam 717 9. Ej svar
VAR 287 NÄSTA VAL-SOC.DEM. Loc 312 width 1 MD=9 F.16a.5. Socialdemokraterna <Se F.16a för fullständig frågetext> 1249 1. Flera röster 59 2. Färre röster 165 3. Ungefär oförändrat 104 4. Vet inte,tveksam 158 9. Ej svar
VAR 288 NÄSTA VAL-VPK Loc 313 width 1 MD=9 F.16a.6. Vänsterpartiet Kommunisterna <Se F.16a för fullständig frågetext> 277 1. Flera röster 139 2. Färre röster 553 3. Ungefär oförändrat 278 4. Vet inte,tveksam 488 9. Ej svar
VAR 289 NYTT PARTI Loc 314 width 1 MD=9 F.16b. Tycker Ni att det finns behov av ett nytt parti i riksdagen? 270 1. Mycket stort behov 152 2. Ganska stort behov 93 3. Ganska litet behov 818 4. Inget behov 361 5. Tveksam 41 9. Ej svar
VAR 290 RÖSTA PÅ NYTT PARTI Loc 315 width 1 MD=9 F.16c. Skulle Ni rösta på ett sådant nytt parti om Ni tyckte det passade Er bättre än de nuvarande partierna? 328 1. Säkert 227 2. Troligen 223 3. Möjligen 614 4. Säkert inte 295 5. Tveksam 48 9. Ej svar
VAR 291 PARTISTORLEK Loc 316 width 1 MD=9 F.17a. Om Ni röstade vid riksdagsvalet i september 1979:Hur mycket betydde följande för att Ni då röstade som Ni gjorde? F.17a.1. Partiets storlek 221 0. Frågan ej tillämplig 80 1. Mycket 119 2. Ganska mycket 350 3. Ganska litet 743 4. Mycket litet eller inget 76 5. Tveksam 146 9. Ej svar
VAR 292 PARTILEDARE Loc 317 width 1 MD=9 F.17a.2. Partiledaren <Se F.17a för fullständig frågetext> 221 0. Frågan ej tillämplig 268 1. Mycket 421 2. Ganska mycket 326 3. Ganska litet 306 4. Mycket litet eller inget 67 5. Tveksam 126 9. Ej svar
VAR 293 PARTIREPRESENTANT Loc 318 width 1 MD=9 F.17a.3. Partiets representanter på orten <Se F.17a för fullständig frågetext> 221 0. Frågan ej tillämplig 125 1. Mycket 282 2. Ganska mycket 343 3. Ganska litet 530 4. Mycket litet eller inget 84 5. Tveksam 150 9. Ej svar
VAR 294 PARTI UTRÄTTAR Loc 319 width 1 MD=9 F.17a.4. Vad partiet vill uträtta <Se F.17a för fullständig frågetext> 221 0. Frågan ej tillämplig 821 1. Mycket 478 2. Ganska mycket 36 3. Ganska litet 19 4. Mycket litet eller inget 45 5. Tveksam 115 9. Ej svar
VAR 295 PARTIETS ÅSIKT Loc 320 width 1 MD=9 F.17a.5. Partiets åsikter i någon viss fråga <Se F.17a för fullständig frågetext> 221 0. Frågan ej tillämplig 439 1. Mycket 531 2. Ganska mycket 211 3. Ganska litet 89 4. Mycket litet eller inget 87 5. Tveksam 157 9. Ej svar
VAR 296 PARTISAMHÖRIGHET Loc 321 width 1 MD=9 F.17a.6. En känsla av samhörighet med partiet <Se F.17a för fullständig frågetext> 221 0. Frågan ej tillämplig 340 1. Mycket 485 2. Ganska mycket 224 3. Ganska litet 207 4. Mycket litet eller inget 98 5. Tveksam 160 9. Ej svar
VAR 297 PARTI-SOM NÄRSTÅENDE Loc 322 width 1 MD=9 F.17a.7. Röstade som min man/hustru/fästman/fästmö eller som föräldrar <Se F.17a för fullständig frågetext> 221 0. Frågan ej tillämplig 72 1. Mycket 107 2. Ganska mycket 139 3. Ganska litet 848 4. Mycket litet eller inget 165 5. Tveksam 183 9. Ej svar
VAR 298 PARTI-FACKFÖRBUND Loc 323 width 1 MD=9 F.17a.8. Det fackförbund jag tillhör <Se F.17a för fullständig frågetext> 221 0. Frågan ej tillämplig 76 1. Mycket 99 2. Ganska mycket 126 3. Ganska litet 844 4. Mycket litet eller inget 136 5. Tveksam 233 9. Ej svar
VAR 299 PARTI-YRKE Loc 324 width 1 MD=9 F.17a.9. Det yrke jag har <Se F.17a för fullständig frågetext> 221 0. Frågan ej tillämplig 108 1. Mycket 164 2. Ganska mycket 171 3. Ganska litet 760 4. Mycket litet eller inget 108 5. Tveksam 203 9. Ej svar
VAR 300 PARTI-SAMHÄLLSKLASS Loc 325 width 1 MD=9 F.17a.10. Den samhällsklass jag tillhör <Se F.17a för fullständig frågetext> 221 0. Frågan ej tillämplig 166 1. Mycket 256 2. Ganska mycket 228 3. Ganska litet 606 4. Mycket litet eller inget 104 5. Tveksam 154 9. Ej svar
VAR 301 RÖSTNINGSPLIKT Loc 326 width 1 MD=9 F.17a.11. Röstningsplikten,gillade egentligen inte något av partierna <Se F.17a för fullständig frågetext> 221 0. Frågan ej tillämplig 100 1. Mycket 133 2. Ganska mycket 166 3. Ganska litet 655 4. Mycket litet eller inget 216 5. Tveksam 244 9. Ej svar
VAR 302 FRÄN-MOT MODERATER Loc 327 width 1 MD=9 F.17b. Tycker Ni att DET PARTI NI SKULLE RÖSTA PÅ,om det vore val idag,bör uppträda fränare eller mindre fränt mot partier med annan uppfattning? F.17b.1. Mot moderaterna 432 1. Fränare 486 2. Som hittills 185 3. Mindre fränt 240 4. Tveksam 392 9. Ej svar
VAR 303 FRÄN-MOT FOLKPARTIET Loc 328 width 1 MD=9 F.17b.2. Mot folkpartiet <Se F.17b för fullständig frågetext> 190 1. Fränare 724 2. Som hittills 236 3. Mindre fränt 261 4. Tveksam 324 9. Ej svar
VAR 304 FRÄN-MOT CENTERPARTIET Loc 329 width 1 MD=9 F.17b.3. Mot centerpartiet <Se F.17b för fullständig frågetext> 255 1. Fränare 626 2. Som hittills 234 3. Mindre fränt 265 4. Tveksam 355 9. Ej svar
VAR 305 FRÄN-MOT KDS Loc 330 width 1 MD=9 F.17b.4. Mot Kristen Demokratisk Samling <Se F.17b för fullständig frågetext> 152 1. Fränare 606 2. Som hittills 192 3. Mindre fränt 438 4. Tveksam 347 9. Ej svar
VAR 306 FRÄN-MOT SOC.DEM. Loc 331 width 1 MD=9 F.17b.5. Mot socialdemokraterna <Se F.17b för fullständig frågetext> 296 1. Fränare 407 2. Som hittills 197 3. Mindre fränt 240 4. Tveksam 595 9. Ej svar
VAR 307 FRÄN-MOT VPK Loc 332 width 1 MD=9 F.17b.6. Mot vänsterpartiet kommunisterna <Se F.17b för fullständig frågetext> 355 1. Fränare 520 2. Som hittills 225 3. Mindre fränt 286 4. Tveksam 349 9. Ej svar
VAR 308 DOLD MIKROFON Loc 333 width 1 MD=9 F.18. Anser Ni följande bör vara tillåtet? F.18.a1. Bör polisen när det gäller svåra ekonomiska och narkotikabrott utan särskilt tillstånd få: Placera dolda mikrofoner i lägenheter? 543 1. Ja absolut 397 2. Ja 343 3. Tveksam 244 4. Nej 171 5. Nej absolut inte 37 9. Ej svar
VAR 309 TELFONAVLYSSNING Loc 334 width 1 MD=9 F.18.a2. Bör polisen när det gäller svåra ekonomiska och narkotikabrott utan särskilt tillstånd få: Använda telefonavlyssning? <Se F.18 för fullständig frågetext> 525 1. Ja absolut 539 2. Ja 263 3. Tveksam 179 4. Nej 126 5. Nej absolut inte 103 9. Ej svar
VAR 310 TV-ÖVERVAKNING Loc 335 width 1 MD=9 F.18.a3. Bör polisen när det gäller svåra ekonomiska och narkotikabrott utan särskilt tillstånd få: Använda sig av TV-övervakning? <Se F.18 för fullständig frågetext> 490 1. Ja absolut 452 2. Ja 344 3. Tveksam 199 4. Nej 139 5. Nej absolut inte 111 9. Ej svar
VAR 311 MEDBORGARGARDEN Loc 336 width 1 MD=9 F.18.b. Bör civila få bilda grupper för att stoppa svår ligistterror mot gamla? <Se F.18 för fullständig frågetext> 336 1. Ja absolut 341 2. Ja 477 3. Tveksam 269 4. Nej 275 5. Nej absolut inte 37 9. Ej svar
VAR 312 URANEXPORT 1 Loc 337 width 1 MD=9 F.19a. Sverige har Europas rikaste uranfyndigheter,som kan säljas utomlands och bidra till Sveriges välstånd. Vi avstår från att bryta uranen och exportera den för att inte förstöra naturen och för att inte bidra till andra länders användning av uran. Är det tillräckliga skäl för att inte bryta och exportera vår uran? F.19a.1. Tillräckliga skäl?-mark 1 575 1. Naturförstöring tillräckligt skäl 187 2. Andra länders användning tillräckligt skäl 410 3. Sådana skäl bör inte hindra 511 4. Tveksam 52 9. Ej svar
VAR 313 URANEXPORT 2 Loc 338 width 1 MD=9 F.19a.2. Tillräckliga skäl?-mark 2 <Se F.19a för fullständig frågetext> 1586 0. Frågan ej tillämplig 1. Naturförstöring tillräckligt skäl 91 2. Andra länders användning tillräckligt skäl 4 3. Sådana skäl bör inte hindra 2 4. Tveksam 52 9. Ej svar
VAR 314 ENERGISLAG 1 Loc 339 width 2 MD=99 F.19b. Vilket eller vilka slag av energi tycker Ni Sverige skall satsa på för framtiden. Högst tre slag. F.19b.1. Vilket slag av energi? -mark 1 1254 01. Vattenkraft 22 02. Olja 135 03. Naturgas 17 04. Kol 166 05. Ved,skogsavfall ("flis") 37 06. Torv 47 07. Vindkraft 22 08. Kärnkraft (uran) 8 09. Sol 5 10. Annat 22 99. Ej svar
VAR 315 ENERGISLAG 2 Loc 341 width 2 MD=99 F.19b.2. Vilket slag av energi? -mark 2 <Se F.19b för fullständig frågetext> 48 00. Frågan ej tillämplig 01. Vattenkraft 78 02. Olja 259 03. Naturgas 56 04. Kol 466 05. Ved,skogsavfall ("flis") 225 06. Torv 301 07. Vindkraft 165 08. Kärnkraft (uran) 100 09. Sol 15 10. Annat 22 99. Ej svar
VAR 316 ENERGISLAG 3 Loc 343 width 2 MD=99 F.19b.3. Vilket slag av energi? -mark 3 <Se F.19b för fullständig frågetext> 188 00. Frågan ej tillämplig 01. Vattenkraft 02. Olja 7 03. Naturgas 16 04. Kol 78 05. Ved,skogsavfall ("flis") 194 06. Torv 176 07. Vindkraft 299 08. Kärnkraft (uran) 604 09. Sol 151 10. Annat 22 99. Ej svar
VAR 317 BESLUT-URANBRYTNING Loc 345 width 1 MD=9 F.19c. Vilka bör ha sista ordet när det är fråga om att genomföra följande i en kommun? F.19c.1. Starta uranbrytning inom kommunen? 532 1. Regering/Riksdag 148 2. Kommunfullmäktige 850 3. De som bor i kommunen 169 4. Tveksam 36 9. Ej svar
VAR 318 BESLUT-FARLIGT AVFALL Loc 346 width 1 MD=9 F.19c.2. Bygga anläggning inom kommunen för miljöfarligt avfall? <Se F.19c för fullständig frågetext> 352 1. Regering/Riksdag 167 2. Kommunfullmäktige 983 3. De som bor i kommunen 171 4. Tveksam 62 9. Ej svar
VAR 319 SAMARBETE:SVERIGE-NORGE Loc 347 width 1 MD=9 F.19d. Tycker Ni att ett intimt industriellt samarbete mellan Norge och Sverige vore värdefullt nu, med tanke på de norska oljefyndigheterna? 758 1. Ja absolut 607 2. Ja 237 3. Tveksam 19 4. Nej 4 5. Nej absolut inte 110 9. Ej svar
VAR 320 SAMARBETE:INTR. I NORGE Loc 348 width 1 MD=9 F.19e. Tror Ni det finns ett verkligt intresse för ett sådant samarbete i Norge och/eller Sverige? F.19e.1. Intresse i Norge? 225 1. Ja absolut 649 2. Ja 568 3. Tveksam 57 4. Nej 7 5. Nej absolut inte 229 9. Ej svar
VAR 321 SAMARBETE:INTR. SVERIGE Loc 349 width 1 MD=9 F.19e.2. Intresse i Sverige? <Se F.19e för fullständig frågetext> 366 1. Ja absolut 830 2. Ja 315 3. Tveksam 25 4. Nej 3 5. Nej absolut inte 196 9. Ej svar
VAR 322 SAMARBETE:VINNER MEST Loc 350 width 1 MD=9 F.19f. Vilket av länderna tror Ni skulle vinna mest på det? (19d,19e) 96 1. Norge 264 2. Sverige 884 3. Båda lika mycket 454 4. Kan inte säga 37 9. Ej svar
VAR 323 INVANDRARE Loc 351 width 1 MD=9 F.19g. Vad är Er uppfattning om de invandrare vi fått senaste 10 åren? 306 1. Mest till fördel för landet 753 2. För- och nackdelar lika 373 3. Mest till nackdel 277 4. Tveksam 26 9. Ej svar
VAR 324 SPARFONDER 1 Loc 352 width 1 MD=9 F.20. Det föreslås att svenska folket samlar in pengar till obligatoriska eller frivilliga fonder,som skall hjälpa till att höja företagens lönsamhet. F.20a. Tror Ni att en allmän förbättring av företagens lönsamhet är nödvändig för att behålla den levnadsstandard vi har? 690 1. Ja absolut 606 2. Ja 252 3. Tveksam 60 4. Nej 10 5. Nej absolut inte 117 9. Ej svar
VAR 325 SPARFONDER 2 Loc 353 width 1 MD=9 F.20b. Tror Ni att en förbättring av företagens lönsamhet kan åstadkommas lika bra eller bättre på annat sätt än med obligatoriska sparfonder? <Se F.20 för fullständig frågetext> 276 1. Ja absolut 633 2. Ja 552 3. Tveksam 100 4. Nej 22 5. Nej absolut inte 152 9. Ej svar
VAR 326 SPARFONDER 3 Loc 354 width 1 MD=9 F.20c. Tror Ni FRIVILLIGT FONDSPARANDE kan göras så lockande att fonderna blir tillräckligt stora och till verklig hjälp för näringslivet? <Se F.20 för fullständig frågetext> 163 1. Ja absolut 365 2. Ja 723 3. Tveksam 326 4. Nej 73 5. Nej absolut inte 85 9. Ej svar
VAR 327 SPARFONDER 4 Loc 355 width 1 MD=9 F.21a. Obligatoriska avdrag till sparfonder vill en del göra på alla inkomster,andra på löntagarnas löner ("löneutrymmet") och företagens vinster.Vilket tycker Ni verkar bäst? 26 1. Löntagarnas löner 342 2. Företagens vinster 320 3. Både lönerna och vinsterna 75 4. Alla inkomster 481 5. Inga obligatoriska avdrag till fonder 448 6. Kan inte säga 43 9. Ej svar
VAR 328 SPARFONDER 5 Loc 356 width 1 MD=9 F.21b. Löntagarnas i sparfonderna insatta pengar skulle t.ex. kunna tas ut helt eller delvis efter 5 år med bankränta ELLER OCKSÅ bli kvar i företagen i form av aktier.Vilket tycker Ni är bäst? 280 1. Ta ut efter 5 år 344 2. Bli kvar i form av aktier 434 3. Inga obligatoriska avdrag 640 4. Kan inte säga 37 9. Ej svar
VAR 329 SPARFONDER 6 Loc 357 width 1 MD=9 F.21c. Genom förvärv av aktier finge löntagarna ökat inflytande i företagen.Detta skulle utnyttjas av facket för att påverka de anställdas löner och andra arbetsvillkor.Tror Ni det skulle förbättra företagens LÖNSAMHET? 106 1. Ja absolut 258 2. Ja 711 3. Tveksam 355 4. Nej 173 5. Nej absolut inte 132 9. Ej svar
VAR 330 SPARFONDER 7 Loc 358 width 1 MD=9 F.21d. Tror Ni att motsättningarna i företagen skulle minska om löntagarna genom sparfonder skulle vara delägare i företagen? 89 1. Ja absolut 413 2. Ja 614 3. Tveksam 376 4. Nej 107 5. Nej absolut inte 136 9. Ej svar
VAR 331 SPARFONDER 8 Loc 359 width 1 MD=9 F.21e. Om Ni är löntagare (även deltidsanställd):Är Ni villig att avstå en halv procent av Era lönehöjningar om de pengarna användes till att söka skapa nya jobb? 644 0. Frågan ej tillämplig 198 1. Ja absolut 515 2. Ja 236 3. Tveksam 89 4. Nej 26 5. Nej absolut inte 27 9. Ej svar
VAR 332 SPARFONDER 9 Loc 360 width 1 MD=9 F.21f. Anser Ni att facket eller arbetsgivarna eller staten (riksdagen) borde få största inflytandet över de kollektiva fonderna,om sådana bildas? 407 1. Facket-arbetsgivarna-staten (lika) 95 2. Facket-staten (lika) 94 3. Arbetsgivarna-staten (lika) 248 4. Facket-arbetsgivarna (lika) 85 5. Facket 102 6. Arbetsgivarna 99 7. Staten (riksdagen) 555 8. Ingen åsikt 50 9. Ej svar
VAR 333 FÖLJDER AV FONDER 1 Loc 361 width 1 MD=9 F.22a. Vad väntar Ni skall bli följden om det SLAGS SPARFONDER,SOM NI FÖREDRAR, förverkligas? F.22a.1. Större rörelsekapital som stärker det fria näringslivet 216 1. Säkert 420 2. Troligen 348 3. Möjligen 73 4. Säkert inte 453 5. Ingen uppfattning 225 9. Ej svar
VAR 334 FÖLJDER AV FONDER 2 Loc 362 width 1 MD=9 F.22a.2. Mer pengar till att öka företagens lönsamhet <Se F.22a för fullständig frågetext> 183 1. Säkert 425 2. Troligen 393 3. Möjligen 108 4. Säkert inte 394 5. Ingen uppfattning 232 9. Ej svar
VAR 335 FÖLJDER AV FONDER 3 Loc 363 width 1 MD=9 F.22a.3. Mer personlig frihet i arbetet för de anställda <Se F.22a för fullständig frågetext> 77 1. Säkert 199 2. Troligen 367 3. Möjligen 413 4. Säkert inte 437 5. Ingen uppfattning 242 9. Ej svar
VAR 336 FÖLJDER AV FONDER 4 Loc 364 width 1 MD=9 F.22a.4. Farliga arbetsmiljöer skulle försvinna <Se F.22a för fullständig frågetext> 99 1. Säkert 205 2. Troligen 426 3. Möjligen 375 4. Säkert inte 407 5. Ingen uppfattning 223 9. Ej svar
VAR 337 FÖLJDER AV FONDER 5 Loc 365 width 1 MD=9 F.22a.5. De anställdas levnadsstandard förbättras <Se F.22a för fullständig frågetext> 91 1. Säkert 259 2. Troligen 525 3. Möjligen 229 4. Säkert inte 401 5. Ingen uppfattning 230 9. Ej svar
VAR 338 FÖLJDER AV FONDER 6 Loc 366 width 1 MD=9 F.22a.6. Större anställningstrygghet för de anställda <Se F.22a för fullständig frågetext> 162 1. Säkert 355 2. Troligen 420 3. Möjligen 152 4. Säkert inte 404 5. Ingen uppfattning 242 9. Ej svar
VAR 339 FÖLJDER AV FONDER 7 Loc 367 width 1 MD=9 F.22a.7. Inga vilda strejker <Se F.22a för fullständig frågetext> 58 1. Säkert 165 2. Troligen 322 3. Möjligen 390 4. Säkert inte 545 5. Ingen uppfattning 255 9. Ej svar
VAR 340 FÖLJDER AV FONDER 8 Loc 368 width 1 MD=9 F.22a.8. Alla i ett företag får vara med och bestämma löner och andra arbetsvillkor <Se F.22a för fullständig frågetext> 80 1. Säkert 134 2. Troligen 301 3. Möjligen 527 4. Säkert inte 424 5. Ingen uppfattning 269 9. Ej svar
VAR 341 FÖLJDER AV FONDER 9 Loc 369 width 1 MD=9 F.22a.9. Alla i ett företag får samma eller nästan samma lön <Se F.22a för fullständig frågetext> 37 1. Säkert 70 2. Troligen 163 3. Möjligen 839 4. Säkert inte 390 5. Ingen uppfattning 236 9. Ej svar
VAR 342 FÖLJDER AV FONDER 10 Loc 370 width 1 MD=9 F.22a.10. Facket tar så småningom över alla nu privatägda företag <Se F.22a för fullständig frågetext> 43 1. Säkert 85 2. Troligen 136 3. Möjligen 763 4. Säkert inte 476 5. Ingen uppfattning 232 9. Ej svar
VAR 343 FÖLJDER AV FONDER 11 Loc 371 width 1 MD=9 F.22a.11. De anställda kommer att själva känna sig som ägare av företagen <Se F.22a för fullständig frågetext> 57 1. Säkert 128 2. Troligen 416 3. Möjligen 470 4. Säkert inte 427 5. Ingen uppfattning 237 9. Ej svar
VAR 344 FÖLJDER AV FONDER 12 Loc 372 width 1 MD=9 F.22a.12. Snart finns det inte mer några kapitalister i landet <Se F.22a för fullständig frågetext> 116 1. Säkert 66 2. Troligen 134 3. Möjligen 580 4. Säkert inte 589 5. Ingen uppfattning 250 9. Ej svar
VAR 345 FÖLJDER AV FONDER 13 Loc 373 width 1 MD=9 F.22a.13. Vill inte ha några sparfonder alls <Se F.22a för fullständig frågetext> 188 1. Säkert 105 2. Troligen 269 3. Möjligen 195 4. Säkert inte 637 5. Ingen uppfattning 341 9. Ej svar
VAR 346 SNATTERI Loc 374 width 1 MD=9 F.22b. Tycker Ni följande är som det skall vara? F.22b.1. Att varusnatterier inte bestraffas 799 1. Helt fel 554 2. I stort sett fel 194 3. Tveksam 116 4. I stort sett rätt 37 5. Helt rätt 35 9. Ej svar
VAR 347 AGA Loc 375 width 1 MD=9 F.22b.2. Att föräldrar inte har rätt att slå sina barn <Se F.22b för fullständig frågetext> 127 1. Helt fel 248 2. I stort sett fel 345 3. Tveksam 511 4. I stort sett rätt 463 5. Helt rätt 41 9. Ej svar
VAR 348 STREJKER Loc 376 width 1 MD=9 F.22b.3. Förekomsten av vilda strejker på arbetsplatser <Se F.22b för fullständig frågetext> 475 1. Helt fel 445 2. I stort sett fel 462 3. Tveksam 216 4. I stort sett rätt 81 5. Helt rätt 56 9. Ej svar
VAR 349 PROSTITUTION Loc 377 width 1 MD=9 F.22b.4. Att prostitutionen inte är förbjuden? <Se F.22b för fullständig frågetext> 448 1. Helt fel 312 2. I stort sett fel 473 3. Tveksam 302 4. I stort sett rätt 152 5. Helt rätt 48 9. Ej svar
VAR 350 KNARK Loc 378 width 1 MD=9 F.22b.5. Att det är tillåtet att inneha knark för eget behov? <Se F.22b för fullständig frågetext> 1260 1. Helt fel 251 2. I stort sett fel 123 3. Tveksam 35 4. I stort sett rätt 35 5. Helt rätt 31 9. Ej svar
VAR 351 AVSKEDANDE Loc 379 width 1 MD=9 F.22b.6. Förbudet att avskeda olämplig anställd? <Se F.22b för fullständig frågetext> 438 1. Helt fel 427 2. I stort sett fel 482 3. Tveksam 225 4. I stort sett rätt 108 5. Helt rätt 55 9. Ej svar
VAR 352 HUNDAR Loc 380 width 1 MD=9 F.22b.7. Hundar i hyreslägenheter? <Se F.22b för fullständig frågetext> 242 1. Helt fel 290 2. I stort sett fel 543 3. Tveksam 372 4. I stort sett rätt 235 5. Helt rätt 53 9. Ej svar
VAR 353 KÖRKORT EFTER 75 ÅR Loc 381 width 1 MD=9 F.22b.8. Innehav av körkort efter 75 år? <Se F.22b för fullständig frågetext> 202 1. Helt fel 266 2. I stort sett fel 726 3. Tveksam 372 4. I stort sett rätt 124 5. Helt rätt 45 9. Ej svar
VAR 354 ABORT Loc 382 width 1 MD=9 F.22b.9. Abort av andra än medicinska skäl? <Se F.22b för fullständig frågetext> 224 1. Helt fel 179 2. I stort sett fel 423 3. Tveksam 425 4. I stort sett rätt 419 5. Helt rätt 65 9. Ej svar
VAR 355 PORRKLUBBAR Loc 383 width 1 MD=9 F.22b.10. Att porrklubbar är tillåtna? <Se F.22b för fullständig frågetext> 587 1. Helt fel 273 2. I stort sett fel 368 3. Tveksam 310 4. I stort sett rätt 153 5. Helt rätt 44 9. Ej svar
VAR 356 RÖKNING Loc 384 width 1 MD=9 F.22b.11. Att det är tillåtet att röka på de flesta arbetsplatser? <Se F.22b för fullständig frågetext> 506 1. Helt fel 412 2. I stort sett fel 376 3. Tveksam 305 4. I stort sett rätt 93 5. Helt rätt 43 9. Ej svar
VAR 357 SVENSKA VAROR Loc 385 width 1 MD=9 F.22b.12. Att köpa svenska varor när det finns billigare importerade? <Se F.22b för fullständig frågetext> 93 1. Helt fel 172 2. I stort sett fel 443 3. Tveksam 570 4. I stort sett rätt 417 5. Helt rätt 40 9. Ej svar
VAR 358 INTR. AV INRIKESPOL. 1 Loc 386 width 1 MD=9 F.23. Är Ni så intresserad av inrikespolitik att Ni gör följande? F.23a. Köper böcker om inrikespolitiska frågor 7 1. Ja ofta 86 2. Ja ibland 227 3. Ja men sällan 1355 4. Nej aldrig 60 9. Ej svar
VAR 359 INTR. AV INRIKESPOL. 2 Loc 387 width 1 MD=9 F.23b. Köper tidning särskilt för att läsa en inrikespolitisk ledare eller artikel <Se F.23 för fullständig frågetext> 114 1. Ja ofta 237 2. Ja ibland 308 3. Ja men sällan 1018 4. Nej aldrig 58 9. Ej svar
VAR 360 INTR. AV INRIKESPOL. 3 Loc 388 width 1 MD=9 F.23c. Skriver insändare i politisk fråga <Se F.23 för fullständig frågetext> 3 1. Ja ofta 24 2. Ja ibland 58 3. Ja men sällan 1593 4. Nej aldrig 57 9. Ej svar
VAR 361 INTR. AV INRIKESPOL. 4 Loc 389 width 1 MD=9 F.23d. Blir verkligt irriterad i politisk diskussion med meningsmotståndare <Se F.23 för fullständig frågetext> 98 1. Ja ofta 452 2. Ja ibland 589 3. Ja men sällan 534 4. Nej aldrig 62 9. Ej svar
VAR 362 INFO INRIKESPOLITIK 1 Loc 390 width 2 MD=99 F.24. Var får Ni den bästa inrikespolitiska informationen? F.24a. Bästa inrikespolitiska informationen? -mark 1 304 01. Aftonbladet 57 02. Arbetet 235 03. Dagens Nyheter 136 04. Expressen 73 05. Göteborgs-Posten 8 06. Göteborgs-Tidningen 25 07. Kvällsposten 125 08. Svenska Dagbladet 27 09. Sydsvenska Dagbladet 268 10. Lokal landsortstidning 275 11. TV 1 24 12. TV 2 26 13. Radion 5 14. Partiernas propagandamaterial 3 15. Politiska diskussioner med bekanta 1 16. Böcker 17. Politiska möten 4 18. Annat 113 19. Kan inte säga 26 99. Ej svar
VAR 363 INFO INRIKESPOLITIK 2 Loc 392 width 2 MD=99 F.24b. Bästa inrikespolitiska informationen? -mark 2 <Se F.24 för fullständig frågetext> 209 00. Frågan ej tillämplig 1 01. Aftonbladet 24 02. Arbetet 36 03. Dagens Nyheter 60 04. Expressen 14 05. Göteborgs-Posten 12 06. Göteborgs-Tidningen 10 07. Kvällsposten 55 08. Svenska Dagbladet 26 09. Sydsvenska Dagbladet 179 10. Lokal landsortstidning 502 11. TV 1 402 12. TV 2 121 13. Radion 12 14. Partiernas propagandamaterial 23 15. Politiska diskussioner med bekanta 10 16. Böcker 6 17. Politiska möten 4 18. Annat 3 19. Kan inte säga 26 99. Ej svar
VAR 364 INFO INRIKESPOLITIK 3 Loc 394 width 2 MD=99 F.24c. Bästa inrikespolitiska informationen? -mark 3 <Se F.24 för fullständig frågetext> 393 00. Frågan ej tillämplig 1 01. Aftonbladet 02. Arbetet 3 03. Dagens Nyheter 6 04. Expressen 3 05. Göteborgs-Posten 2 06. Göteborgs-Tidningen 2 07. Kvällsposten 9 08. Svenska Dagbladet 8 09. Sydsvenska Dagbladet 18 10. Lokal landsortstidning 93 11. TV 1 421 12. TV 2 483 13. Radion 32 14. Partiernas propagandamaterial 86 15. Politiska diskussioner med bekanta 20 16. Böcker 49 17. Politiska möten 58 18. Annat 22 19. Kan inte säga 26 99. Ej svar
VAR 365 NÄST BÄSTA PARTI 1 Loc 396 width 2 MD=99 F.25a. Skulle Ni kunna tänka Er att rösta på något eller några av de partier Ni inte nämnt som det Ni skulle rösta på om det vore val idag?Högst två andra partier. F.25a.1. Kunde också rösta på? -mark 1 128 01. Moderaterna 272 02. Folkpartiet 129 03. Centerpartiet 46 04. Kristen Demokratisk Samling 114 05. Socialdemokraterna 115 06. Vänsterpartiet Kommunisterna 23 07. Övriga partier 424 08. Inget annat,inget 337 09. Kan inte säga 147 99. Ej svar
VAR 366 NÄST BÄSTA PARTI 2 Loc 398 width 2 MD=99 F.25a.2. Kunde också rösta på? -mark 2 <Se F.25a för fullständig frågetext> 1251 00. Frågan ej tillämplig 01. Moderaterna 26 02. Folkpartiet 83 03. Centerpartiet 25 04. Kristen Demokratisk Samling 69 05. Socialdemokraterna 65 06. Vänsterpartiet Kommunisterna 19 07. Övriga partier 25 08. Inget annat,inget 25 09. Kan inte säga 147 99. Ej svar
VAR 367 SÄMSTA PARTI Loc 400 width 2 MD=99 F.25b. Vilket parti tycker Ni är det som tilltalar Er allra MINST? Endast ett parti. 509 01. Moderaterna 29 02. Folkpartiet 64 03. Centerpartiet 177 04. Kristen Demokratisk Samling 120 05. Socialdemokraterna 532 06. Vänsterpartiet Kommunisterna 17 07. Övriga partier 24 08. Inget annat,inget 179 09. Kan inte säga 84 99. Ej svar
VAR 368 SAMARBETSVILLIGA Loc 402 width 1 MD=9 F.26. Hur viktigt tycker Ni det är att ett parti visar följande egenskaper i sitt politiska handlande? F.26a. Samarbetsvilliga 858 1. Mycket viktigt 653 2. Ganska viktigt 84 3. Inte särskilt viktigt 6 4. Inte alls viktigt 43 5. Tveksam 91 9. Ej svar
VAR 369 PÅLITLIGA Loc 403 width 1 MD=9 F.26b. Pålitliga <Se F.26 för fullständig frågetext> 1368 1. Mycket viktigt 262 2. Ganska viktigt 3 3. Inte särskilt viktigt 4. Inte alls viktigt 28 5. Tveksam 74 9. Ej svar
VAR 370 MÅLMEDVETNA Loc 404 width 1 MD=9 F.26c. Målmedvetna <Se F.26 för fullständig frågetext> 1070 1. Mycket viktigt 501 2. Ganska viktigt 20 3. Inte särskilt viktigt 3 4. Inte alls viktigt 36 5. Tveksam 105 9. Ej svar
VAR 371 ANSVARSKÄNNANDE Loc 405 width 1 MD=9 F.26d. Ansvarskännande <Se F.26 för fullständig frågetext> 1283 1. Mycket viktigt 321 2. Ganska viktigt 14 3. Inte särskilt viktigt 2 4. Inte alls viktigt 28 5. Tveksam 87 9. Ej svar
VAR 372 GYNNAR ALLA Loc 406 width 1 MD=9 F.26e. Gynnar alla <Se F.26 för fullständig frågetext> 656 1. Mycket viktigt 595 2. Ganska viktigt 180 3. Inte särskilt viktigt 72 4. Inte alls viktigt 128 5. Tveksam 104 9. Ej svar
VAR 373 LAG OCH ORDNING Loc 407 width 1 MD=9 F.26f. Håller på lag och ordning <Se F.26 för fullständig frågetext> 927 1. Mycket viktigt 584 2. Ganska viktigt 68 3. Inte särskilt viktigt 20 4. Inte alls viktigt 41 5. Tveksam 95 9. Ej svar
VAR 374 MÅTTFULLA Loc 408 width 1 MD=9 F.26g. Måttfulla <Se F.26 för fullständig frågetext> 462 1. Mycket viktigt 758 2. Ganska viktigt 199 3. Inte särskilt viktigt 45 4. Inte alls viktigt 132 5. Tveksam 139 9. Ej svar
VAR 375 REFORMVÄNLIGA Loc 409 width 1 MD=9 F.26h. Reformvänliga <Se F.26 för fullständig frågetext> 439 1. Mycket viktigt 678 2. Ganska viktigt 298 3. Inte särskilt viktigt 53 4. Inte alls viktigt 138 5. Tveksam 129 9. Ej svar
VAR 376 FOLKLIGA Loc 410 width 1 MD=9 F.26i. Folkliga <Se F.26 för fullständig frågetext> 552 1. Mycket viktigt 622 2. Ganska viktigt 271 3. Inte särskilt viktigt 78 4. Inte alls viktigt 98 5. Tveksam 114 9. Ej svar
VAR 377 LEVNADSSTANDARD Loc 411 width 1 MD=9 F.26j. Sätter levnadsstandarden främst <Se F.26 för fullständig frågetext> 310 1. Mycket viktigt 602 2. Ganska viktigt 472 3. Inte särskilt viktigt 135 4. Inte alls viktigt 113 5. Tveksam 103 9. Ej svar
VAR 378 PRAKTISKT ERFARNA Loc 412 width 1 MD=9 F.26k. Praktiskt erfarna <Se F.26 för fullständig frågetext> 720 1. Mycket viktigt 683 2. Ganska viktigt 131 3. Inte särskilt viktigt 26 4. Inte alls viktigt 70 5. Tveksam 105 9. Ej svar
VAR 379 MINDRE FÖRBUD Loc 413 width 1 MD=9 F.26l. Vill ha mindre förbud och kontroller <Se F.26 för fullständig frågetext> 460 1. Mycket viktigt 604 2. Ganska viktigt 312 3. Inte särskilt viktigt 75 4. Inte alls viktigt 178 5. Tveksam 106 9. Ej svar
VAR 380 ARBETAR PÅ LÅNG SIKT Loc 414 width 1 MD=9 F.26m. Arbetar på lång sikt <Se F.26 för fullständig frågetext> 954 1. Mycket viktigt 543 2. Ganska viktigt 47 3. Inte särskilt viktigt 10 4. Inte alls viktigt 77 5. Tveksam 104 9. Ej svar
VAR 381 EKON. KRIS-REGERING Loc 415 width 2 MD=99 F.27a. Vilken regering tror Ni kan klara den ekonomiska krisen bäst? 99 01. En borgerlig regering av moderater,folkpartister och centerpartister 8 02. En regering av folkpartister och centerpartister 5 03. En ren folkpartiregering 15 04. En ren centerpartiregering 131 05. En rent moderat regering 394 06. En rent socialdemokratisk regering 71 07. En regering av socialdemokrater och moderater 71 08. En regering av socialdemokrater och folkpartister 89 09. En regering av socialdemokrater och centerpartister 152 10. En regering av socialdemokrater och vänsterpartiet kommunisterna 95 11. En regering av socialdemokrater,folkpartister och centerpartister 307 12. En "samlingsregering" av socialdemokrater, moderater,folkpartister och centerpartister 50 13. Annat slags regering 183 14. Ingen uppfattning 65 99. Ej svar
VAR 382 LANDETS DÅLIGA EKONOMI 1 Loc 417 width 1 MD=9 F.27b. Hur mycket tror Ni följande medverkat till landets dåliga ekonomi? F.27b.1. Socialdemokratiska regeringen före den borgerliga regeringen 487 1. I hög grad 474 2. I viss mån 403 3. Inte alls 239 4. Tveksam 132 9. Ej svar
VAR 383 LANDETS DÅLIGA EKONOMI 2 Loc 418 width 1 MD=9 F.27b.2. Trepartiregeringens ekonomiska politik <Se F.27b för fullständig frågetext> 565 1. I hög grad 598 2. I viss mån 179 3. Inte alls 250 4. Tveksam 143 9. Ej svar
VAR 384 LANDETS DÅLIGA EKONOMI 3 Loc 419 width 1 MD=9 F.27b.3. Motståndet mot den borgerliga regeringens politik <Se F.27b för fullständig frågetext> 209 1. I hög grad 485 2. I viss mån 451 3. Inte alls 390 4. Tveksam 200 9. Ej svar
VAR 385 LANDETS DÅLIGA EKONOMI 4 Loc 420 width 1 MD=9 F.27b.4. Låg effektivitet hos svenskt näringsliv <Se F.27b för fullständig frågetext> 386 1. I hög grad 756 2. I viss mån 175 3. Inte alls 243 4. Tveksam 175 9. Ej svar
VAR 386 LANDETS DÅLIGA EKONOMI 5 Loc 421 width 1 MD=9 F.27b.5. Fusket med skatter och arbetstider <Se F.27b för fullständig frågetext> 610 1. I hög grad 749 2. I viss mån 94 3. Inte alls 148 4. Tveksam 134 9. Ej svar
VAR 387 LANDETS DÅLIGA EKONOMI 6 Loc 422 width 1 MD=9 F.27b.6. Svårighet sälja svenska varor utomlands <Se F.27b för fullständig frågetext> 840 1. I hög grad 633 2. I viss mån 41 3. Inte alls 105 4. Tveksam 116 9. Ej svar
VAR 388 LANDETS DÅLIGA EKONOMI 7 Loc 423 width 1 MD=9 F.27b.7. Kostnaderna att importera olja <Se F.27b för fullständig frågetext> 1009 1. I hög grad 474 2. I viss mån 36 3. Inte alls 109 4. Tveksam 107 9. Ej svar
VAR 389 LANDETS DÅLIGA EKONOMI 8 Loc 424 width 1 MD=9 F.27b.8. Fackets inställning i löneavtalen <Se F.27b för fullständig frågetext> 279 1. I hög grad 535 2. I viss mån 453 3. Inte alls 316 4. Tveksam 152 9. Ej svar
VAR 390 LANDETS DÅLIGA EKONOMI 9 Loc 425 width 1 MD=9 F.27b.9. Arbetsgivarnas inställning i löneavtalen <Se F.27b för fullständig frågetext> 111 1. I hög grad 595 2. I viss mån 447 3. Inte alls 421 4. Tveksam 161 9. Ej svar
VAR 391 LANDETS DÅLIGA EKONOMI10 Loc 426 width 1 MD=9 F.27b.10. Motståndet mot allmänt prisstopp <Se F.27b för fullständig frågetext> 350 1. I hög grad 602 2. I viss mån 257 3. Inte alls 390 4. Tveksam 136 9. Ej svar
VAR 392 LANDETS DÅLIGA EKONOMI11 Loc 427 width 1 MD=9 F.27b.11. Stigande offentliga utgifter <Se F.27b för fullständig frågetext> 791 1. I hög grad 567 2. I viss mån 92 3. Inte alls 186 4. Tveksam 99 9. Ej svar
VAR 393 SJUKVÅRD Loc 428 width 1 MD=9 F.28a. Skulle Ni vilja tillstyrka eller avstyrka att en del offentliga utgifter skärs ned på följande sätt som ett led i rikets hushållning med skattepengarna? F.28a.1. Att man själv får betala något mer för sjukvården? 121 1. Tillstyrker absolut 490 2. Tillstyrker 381 3. Tveksam 428 4. Avstyrker 273 5. Avstyrker absolut 42 9. Ej svar
VAR 394 TANDVÅRD Loc 429 width 1 MD=9 F.28a.2. Att man själv får betala något mer för tandvården? <Se F.28a för fullständig frågetext> 109 1. Tillstyrker absolut 497 2. Tillstyrker 401 3. Tveksam 460 4. Avstyrker 223 5. Avstyrker absolut 45 9. Ej svar
VAR 395 DAGHEM Loc 430 width 1 MD=9 F.28a.3. Att man själv får betala något mer för daghemsplats? <Se F.28a för fullständig frågetext> 260 1. Tillstyrker absolut 537 2. Tillstyrker 471 3. Tveksam 267 4. Avstyrker 137 5. Avstyrker absolut 63 9. Ej svar
VAR 396 HÖGRE UTBILDNING Loc 431 width 1 MD=9 F.28a.4. Att man själv får betala mer för högre utbildning? <Se F.28a för fullständig frågetext> 173 1. Tillstyrker absolut 534 2. Tillstyrker 502 3. Tveksam 319 4. Avstyrker 143 5. Avstyrker absolut 64 9. Ej svar
VAR 397 HUSSTANDARD Loc 432 width 1 MD=9 F.28a.5. Att standarden i nybyggda hus sänks? <Se F.28a för fullständig frågetext> 296 1. Tillstyrker absolut 687 2. Tillstyrker 444 3. Tveksam 213 4. Avstyrker 49 5. Avstyrker absolut 46 9. Ej svar
VAR 398 BYRÅKRATIN Loc 433 width 1 MD=9 F.28a.6. Att den statliga och kommunala byråkratin skärs ned? <Se F.28a för fullständig frågetext> 807 1. Tillstyrker absolut 644 2. Tillstyrker 189 3. Tveksam 24 4. Avstyrker 18 5. Avstyrker absolut 53 9. Ej svar
VAR 399 SOCIALHJÄLP Loc 434 width 1 MD=9 F.28a.7. Strängare regler för socialhjälp? <Se F.28a för fullständig frågetext> 752 1. Tillstyrker absolut 655 2. Tillstyrker 204 3. Tveksam 66 4. Avstyrker 28 5. Avstyrker absolut 30 9. Ej svar
VAR 400 BOSTADSBIDRAG Loc 435 width 1 MD=9 F.28a.8. Strängare regler för bostadsbidrag? <Se F.28a för fullständig frågetext> 702 1. Tillstyrker absolut 647 2. Tillstyrker 242 3. Tveksam 74 4. Avstyrker 35 5. Avstyrker absolut 35 9. Ej svar
VAR 401 PENSIONER Loc 436 width 1 MD=9 F.28a.9. Sänkta pensioner för pensionärer med mer än genomsnittliga inkomster? <Se F.28a för fullständig frågetext> 193 1. Tillstyrker absolut 486 2. Tillstyrker 554 3. Tveksam 300 4. Avstyrker 162 5. Avstyrker absolut 40 9. Ej svar
VAR 402 FÖRSVAR Loc 437 width 1 MD=9 F.28a.10. Mindre effektivt försvar? <Se F.28a för fullständig frågetext> 179 1. Tillstyrker absolut 352 2. Tillstyrker 613 3. Tveksam 375 4. Avstyrker 161 5. Avstyrker absolut 55 9. Ej svar
VAR 403 MEDICIN Loc 438 width 1 MD=9 F.28a.11. Att man får betala mer för medicin? <Se F.28a för fullständig frågetext> 62 1. Tillstyrker absolut 278 2. Tillstyrker 474 3. Tveksam 572 4. Avstyrker 301 5. Avstyrker absolut 48 9. Ej svar
VAR 404 MATEN Loc 439 width 1 MD=9 F.28a.12. Att man får betala mer för maten? <Se F.28a för fullständig frågetext> 21 1. Tillstyrker absolut 62 2. Tillstyrker 290 3. Tveksam 685 4. Avstyrker 624 5. Avstyrker absolut 53 9. Ej svar
VAR 405 HYRA Loc 440 width 1 MD=9 F.28a.13. Att man får betala högre hyra? <Se F.28a för fullständig frågetext> 19 1. Tillstyrker absolut 53 2. Tillstyrker 363 3. Tveksam 687 4. Avstyrker 562 5. Avstyrker absolut 51 9. Ej svar
VAR 406 FRITIDSANLÄGGNINGAR Loc 441 width 1 MD=9 F.28a.14. Att kommunerna inte bygger fritidsanläggningar (t.ex. för ishockey, inomhusbassänger,för tennis,bibliotek)? <Se F.28a för fullständig frågetext> 171 1. Tillstyrker absolut 308 2. Tillstyrker 593 3. Tveksam 400 4. Avstyrker 217 5. Avstyrker absolut 46 9. Ej svar
VAR 407 SVERIGE OM 20 ÅR Loc 442 width 1 MD=9 F.28b. Tror Ni att de ekonomiska förhållandena i Sverige kommer att vara bättre eller sämre om 20 år än de är nu? 80 1. Mycket bättre 410 2. Något bättre 350 3. Varken bättre eller sämre än nu 302 4. Något sämre 162 5. Mycket sämre 386 6. Tveksam 45 9. Ej svar
VAR 408 BEUNDRAD PERSON 1 Loc 443 width 1 MD=9 F.28c. Finns det några personer i detta århundrade som Ni beundrar? F.28c.1. Någon partipolitiker 436 1. Ja i hög grad 561 2. Ja i viss mån 565 3. Nej 173 9. Ej svar
VAR 409 BEUNDRAD PERSON 2 Loc 444 width 1 MD=9 F.28c.2. Någon fredskämpe <Se F.28c för fullständig frågetext> 578 1. Ja i hög grad 511 2. Ja i viss mån 443 3. Nej 203 9. Ej svar
VAR 410 BEUNDRAD PERSON 3 Loc 445 width 1 MD=9 F.28c.3. Någon författare <Se F.28c för fullständig frågetext> 437 1. Ja i hög grad 570 2. Ja i viss mån 531 3. Nej 197 9. Ej svar
VAR 411 BEUNDRAD PERSON 4 Loc 446 width 1 MD=9 F.28c.4. Någon skådespelare <Se F.28c för fullständig frågetext> 454 1. Ja i hög grad 683 2. Ja i viss mån 408 3. Nej 190 9. Ej svar
VAR 412 BEUNDRAD PERSON 5 Loc 447 width 1 MD=9 F.28c.5. Någon sång-,musik- eller dansgrupp <Se F.28c för fullständig frågetext> 425 1. Ja i hög grad 663 2. Ja i viss mån 450 3. Nej 197 9. Ej svar
VAR 413 BEUNDRAD PERSON 6 Loc 448 width 1 MD=9 F.28c.6. Någon bildkonstnär <Se F.28c för fullständig frågetext> 234 1. Ja i hög grad 417 2. Ja i viss mån 856 3. Nej 228 9. Ej svar
VAR 414 BEUNDRAD PERSON 7 Loc 449 width 1 MD=9 F.28c.7. Någon idrottsman <Se F.28c för fullständig frågetext> 832 1. Ja i hög grad 545 2. Ja i viss mån 229 3. Nej 129 9. Ej svar
VAR 415 BEUNDRAD PERSON 8 Loc 450 width 1 MD=9 F.28c.8. Någon vetenskapsman <Se F.28c för fullständig frågetext> 532 1. Ja i hög grad 503 2. Ja i viss mån 486 3. Nej 214 9. Ej svar
VAR 416 BEUNDRAD PERSON 9 Loc 451 width 1 MD=9 F.28c.9. Någon uppfinnare <Se F.28c för fullständig frågetext> 419 1. Ja i hög grad 514 2. Ja i viss mån 581 3. Nej 221 9. Ej svar
VAR 417 BEUNDRAD PERSON 10 Loc 452 width 1 MD=9 F.28c.10. Någon finansman,storföretagare <Se F.28c för fullständig frågetext> 432 1. Ja i hög grad 488 2. Ja i viss mån 614 3. Nej 201 9. Ej svar
VAR 418 BEUNDRAD PERSON 11 Loc 453 width 1 MD=9 F.28c.11. Någon annan särskild person <Se F.28c för fullständig frågetext> 466 1. Ja i hög grad 399 2. Ja i viss mån 632 3. Nej 238 9. Ej svar
VAR 419 UTNYTTJA NATURTILLGÅNG Loc 454 width 1 MD=9 F.29a. Här är en rad påståenden. Stämmer de med Er egen uppfattning? F.29a.1. De som bor på en ort skall kunna stoppa utnyttjandet av en naturtillgång,om det skulle förstöra deras naturmiljö 423 1. Ja absolut 532 2. Ja 457 3. Tveksam 196 4. Nej 71 5. Nej absolut inte 56 9. Ej svar
VAR 420 OHEDERLIG BLIR RIK Loc 455 width 1 MD=9 F.29a.2. För att bli rik måste man vara ohederlig <Se F.29a för fullständig frågetext> 129 1. Ja absolut 227 2. Ja 252 3. Tveksam 582 4. Nej 500 5. Nej absolut inte 45 9. Ej svar
VAR 421 FÖRETAGSVINSTER Loc 456 width 1 MD=9 F.29a.3. De anställda har samma rätt till företagens vinster som företagsägarna. <Se F.29a för fullständig frågetext> 183 1. Ja absolut 344 2. Ja 503 3. Tveksam 462 4. Nej 189 5. Nej absolut inte 54 9. Ej svar
VAR 422 PRIVAT EKONOMISK MAKT Loc 457 width 1 MD=9 F.29a.4. Ekonomisk makt samlad hos ett fåtal privata medför risk för maktmissbruk. <Se F.29a för fullständig frågetext> 495 1. Ja absolut 726 2. Ja 302 3. Tveksam 116 4. Nej 44 5. Nej absolut inte 52 9. Ej svar
VAR 423 FACKLIG MAKT Loc 458 width 1 MD=9 F.29a.5. Ekonomisk makt samlad hos fackförbunden medför risk för maktmissbruk. <Se F.29a för fullständig frågetext> 435 1. Ja absolut 640 2. Ja 409 3. Tveksam 168 4. Nej 30 5. Nej absolut inte 53 9. Ej svar
VAR 424 STATLIG MAKT Loc 459 width 1 MD=9 F.29a.6. Ekonomisk makt samlad hos staten medför risk för maktmissbruk. <Se F.29a för fullständig frågetext> 296 1. Ja absolut 526 2. Ja 544 3. Tveksam 261 4. Nej 48 5. Nej absolut inte 60 9. Ej svar
VAR 425 JÄMSTÄLLT SAMHÄLLE Loc 460 width 1 MD=9 F.29a.7. Ett samhälle där alla är jämställda vore ett tråkigt samhälle. <Se F.29a för fullständig frågetext> 297 1. Ja absolut 540 2. Ja 384 3. Tveksam 334 4. Nej 130 5. Nej absolut inte 50 9. Ej svar
VAR 426 KÄNDISAR FRIKÄNNS Loc 461 width 1 MD=9 F.29a.8. Pampar och kändisar frikänns när andra får fängelse. <Se F.29a för fullständig frågetext> 296 1. Ja absolut 496 2. Ja 297 3. Tveksam 229 4. Nej 353 5. Nej absolut inte 64 9. Ej svar
VAR 427 FÖRTRYCK Loc 462 width 1 MD=9 F.29a.9. Arbetare och tjänstemän förtrycks i det här landet också. <Se F.29a för fullständig frågetext> 64 1. Ja absolut 223 2. Ja 448 3. Tveksam 674 4. Nej 252 5. Nej absolut inte 74 9. Ej svar
VAR 428 BETYG ÖKAR STUDIEFLIT Loc 463 width 1 MD=9 F.29a.10. Skolbetyg ökar de flesta elevers studieflit. <Se F.29a för fullständig frågetext> 425 1. Ja absolut 776 2. Ja 331 3. Tveksam 117 4. Nej 42 5. Nej absolut inte 44 9. Ej svar
VAR 429 LEVNADSSTANDARD Loc 464 width 1 MD=9 F.29a.11. Det är våra pensionärer som skapat landets höga levnadsstandard. <Se F.29a för fullständig frågetext> 420 1. Ja absolut 756 2. Ja 368 3. Tveksam 122 4. Nej 33 5. Nej absolut inte 36 9. Ej svar
VAR 430 NOLL-TAXERING Loc 465 width 1 MD=9 F.29b. Stämmer följande med Er egen uppfattning? F.29b.1. Det är upprörande med den noll-taxering som förekommer. 1019 1. Ja absolut 444 2. Ja 142 3. Tveksam 65 4. Nej 16 5. Nej absolut inte 49 9. Ej svar
VAR 431 MINSKA VÄRLDSKRIGSRISK Loc 466 width 1 MD=9 F.29b.2. Sverige kan göra en hel del för att minska risken för ett nytt världskrig. <Se F.29b för fullständig frågetext> 141 1. Ja absolut 425 2. Ja 749 3. Tveksam 287 4. Nej 82 5. Nej absolut inte 51 9. Ej svar
VAR 432 KOOPERATION Loc 467 width 1 MD=9 F.29b.3. Jag gillar den kooperativa ideen. <Se F.29b för fullständig frågetext> 181 1. Ja absolut 551 2. Ja 566 3. Tveksam 282 4. Nej 98 5. Nej absolut inte 57 9. Ej svar
VAR 433 PRIVAT FÖRETAGSAMHET Loc 468 width 1 MD=9 F.29b.4. Framgångsrik privat företagsamhet är nödvändig för att alla i vårt land skall få det bättre. <Se F.29b för fullständig frågetext> 431 1. Ja absolut 760 2. Ja 370 3. Tveksam 75 4. Nej 36 5. Nej absolut inte 63 9. Ej svar
VAR 434 FÖRETAGSVINSTER Loc 469 width 1 MD=9 F.29b.5. Det är främst Sveriges arbetare som skapar företagens vinster. <Se F.29b för fullständig frågetext> 281 1. Ja absolut 622 2. Ja 495 3. Tveksam 222 4. Nej 44 5. Nej absolut inte 71 9. Ej svar
VAR 435 ALLA SKALL BESTÄMMA Loc 470 width 1 MD=9 F.29b.6. Det är viktigt att alla eller de flesta i ett folk eller förbund kan vara med och bestämma i frågor som rör dem själva. <Se F.29b för fullständig frågetext> 458 1. Ja absolut 986 2. Ja 190 3. Tveksam 35 4. Nej 7 5. Nej absolut inte 59 9. Ej svar
VAR 436 HÖGINKOMSTBESKATTNING Loc 471 width 1 MD=9 F.29b.7. Högre inkomster bör beskattas hårdare. <Se F.29b för fullständig frågetext> 370 1. Ja absolut 555 2. Ja 440 3. Tveksam 259 4. Nej 61 5. Nej absolut inte 50 9. Ej svar
VAR 437 SKATTEFUSK Loc 472 width 1 MD=9 F.29b.8. Man måste "skattefuska" om man kan,därför att skattena är så höga/orättvisa. <Se F.29b för fullständig frågetext> 79 1. Ja absolut 264 2. Ja 339 3. Tveksam 639 4. Nej 350 5. Nej absolut inte 64 9. Ej svar
VAR 438 ANSTÄLLDA TAR MAKTEN Loc 473 width 1 MD=9 F.29b.9. Det blir inte bättre för alla i vårt land förrän de anställda själva tar makten över näringslivet. <Se F.29b för fullständig frågetext> 68 1. Ja absolut 76 2. Ja 686 3. Tveksam 400 4. Nej 432 5. Nej absolut inte 73 9. Ej svar
VAR 439 PÅVERKA LIVSKVALITET Loc 474 width 1 MD=9 F.30a. Tror Ni att Ni själv kan göra något eller mycket för att få ut av livet vad Ni vill? 768 1. Kan göra mycket 730 2. Kan göra något 87 3. Kan ingenting göra åt det 114 4. Tveksam 36 9. Ej svar
VAR 440 FRAMTIDSANSVAR Loc 475 width 1 MD=9 F.30b. Anser Ni att den enskilde människan,alltså Ni själv,har ett ansvar för hur förhållandena blir i framtiden? 652 1. Ja,stort ansvar 925 2. Ja,visst ansvar 37 3. Nej,inget ansvar 89 4. Tveksam 32 9. Ej svar
VAR 441 ENSAMHET Loc 476 width 1 MD=9 F.30c. Man kan känna sig ensam även om man träffar andra då och då. Händer det att Ni tycker Ni inte har någon att tala med? 135 1. Ja ofta 522 2. Ja ibland 686 3. Ja men ganska sällan 349 4. Händer aldrig 43 9. Ej svar
VAR 442 PÅSTÅENDE OM DROGER 1 Loc 477 width 1 MD=9 F.31a. Det finns olika synpunkter på alkohol och narkotika. Instämmer Ni i följande påståenden? F.31a.1. Att berusa sig är tecken på dålig karaktär. 378 1. Ja absolut 461 2. Ja 343 3. Tveksam 452 4. Nej 64 5. Nej absolut inte 37 9. Ej svar
VAR 443 PÅSTÅENDE OM DROGER 2 Loc 478 width 1 MD=9 F.31a.2. Utan alkohol blir det ingen stämning när det är fest. <Se F.31a för fullständig frågetext> 68 1. Ja absolut 234 2. Ja 487 3. Tveksam 506 4. Nej 364 5. Nej absolut inte 76 9. Ej svar
VAR 444 PÅSTÅENDE OM DROGER 3 Loc 479 width 1 MD=9 F.31a.3. Jag behöver alkohol för att få omväxling i en eljest tråkig tillvaro. <Se F.31a för fullständig frågetext> 8 1. Ja absolut 72 2. Ja 154 3. Tveksam 693 4. Nej 767 5. Nej absolut inte 41 9. Ej svar
VAR 445 PÅSTÅENDE OM DROGER 4 Loc 480 width 1 MD=9 F.31a.4. Jag ogillar förslag att minska alkoholförbrukningen genom att begränsa inköpsrätten. <Se F.31a för fullständig frågetext> 220 1. Ja absolut 452 2. Ja 308 3. Tveksam 413 4. Nej 288 5. Nej absolut inte 54 9. Ej svar
VAR 446 PÅSTÅENDE OM DROGER 5 Loc 481 width 1 MD=9 F.31a.5. Alkohol kan vara en god hjälp att glömma olyckliga förhållanden. <Se F.31a för fullständig frågetext> 21 1. Ja absolut 133 2. Ja 288 3. Tveksam 616 4. Nej 630 5. Nej absolut inte 47 9. Ej svar
VAR 447 PÅSTÅENDE OM DROGER 6 Loc 482 width 1 MD=9 F.31a.6. Narkotika kan vara värdefullt i vissa yrken, t.ex. för vetenskapsmän och konstnärer. <Se F.31a för fullständig frågetext> 15 1. Ja absolut 45 2. Ja 213 3. Tveksam 413 4. Nej 1000 5. Nej absolut inte 49 9. Ej svar
VAR 448 PÅSTÅENDE OM DROGER 7 Loc 483 width 1 MD=9 F.31a.7. Andra skall inte lägga sig i om man använder narkotika. <Se F.31a för fullständig frågetext> 615 1. Ja absolut 250 2. Ja 226 3. Tveksam 236 4. Nej 339 5. Nej absolut inte 69 9. Ej svar
VAR 449 PÅSTÅENDE OM DROGER 8 Loc 484 width 1 MD=9 F.31a.8. Innehav av narkotika för eget bruk borde förbjudas i lag. <Se F.31a för fullständig frågetext> 1047 1. Ja absolut 461 2. Ja 109 3. Tveksam 44 4. Nej 39 5. Nej absolut inte 35 9. Ej svar
VAR 450 PÅSTÅENDE OM DROGER 9 Loc 485 width 1 MD=9 F.31a.9. Det borde vara straffbart att bjuda ungdomar under 16 år på sprit,vin eller starköl. <Se F.31a för fullständig frågetext> 785 1. Ja absolut 386 2. Ja 307 3. Tveksam 174 4. Nej 50 5. Nej absolut inte 33 9. Ej svar
VAR 451 PÅSTÅENDE OM DROGER 10 Loc 486 width 1 MD=9 F.31a.10. Alla har rätt att dricka så mycket alkohol de vill. <Se F.31a för fullständig frågetext> 93 1. Ja absolut 401 2. Ja 486 3. Tveksam 418 4. Nej 283 5. Nej absolut inte 54 9. Ej svar
VAR 452 PÅSTÅENDE OM DROGER 11 Loc 487 width 1 MD=9 F.31a.11. Avstår jag från alkoholen förlorar jag mina vänner. <Se F.31a för fullständig frågetext> 11 1. Ja absolut 21 2. Ja 96 3. Tveksam 650 4. Nej 893 5. Nej absolut inte 64 9. Ej svar
VAR 453 PÅSTÅENDE OM DROGER 12 Loc 488 width 1 MD=9 F.31a.12. Föräldrar bör bestämt avråda sina tonåringar att använda sprit,vin och starköl. <Se F.31a för fullständig frågetext> 956 1. Ja absolut 502 2. Ja 147 3. Tveksam 52 4. Nej 28 5. Nej absolut inte 50 9. Ej svar
VAR 454 PÅSTÅENDE OM DROGER 13 Loc 489 width 1 MD=9 F.31a.13. Alla skulle kunna lära sig använda måttligt med alkohol. <Se F.31a för fullständig frågetext> 444 1. Ja absolut 598 2. Ja 361 3. Tveksam 181 4. Nej 102 5. Nej absolut inte 49 9. Ej svar
VAR 455 PÅSTÅENDE OM DROGER 14 Loc 490 width 1 MD=9 F.31a.14. Det bästa vore att förbjuda all alkoholförtäring. <Se F.31a för fullständig frågetext> 141 1. Ja absolut 112 2. Ja 431 3. Tveksam 600 4. Nej 400 5. Nej absolut inte 51 9. Ej svar
VAR 456 PÅSTÅENDE OM DROGER 15 Loc 491 width 1 MD=9 F.31a.15. Tycker Ni det är ursäktligt om en 14-åring kommer hem onykter ett par gånger i terminen? <Se F.31a för fullständig frågetext> 64 1. Ja absolut 92 2. Ja 188 3. Tveksam 600 4. Nej 745 5. Nej absolut inte 46 9. Ej svar
VAR 457 KÖPA VIN TILL TONÅRING Loc 492 width 1 MD=9 F.31b. Det är bättre att föräldrar själva skaffar sina tonåringar en flaska lättvin ibland, hellre än att andra gör det! 175 1. Påståendet är helt och hållet riktigt 467 2. I stort sett riktigt 302 3. I stort sett felaktigt 541 4. Helt och hållet felaktigt 205 5. Vet ej 45 9. Ej svar
VAR 458 FÖRÄLDRAHEM-EKONOMI Loc 493 width 1 MD=9 F.32a. Hur vill Ni beteckna Ert föräldrahem? 36 1. Mycket god ekonomi 169 2. Över genomsnittlig ekonomi 964 3. Genomsnittlig ekonomi 323 4. Under genomsnittlig ekonomi 116 5. Mycket under genomsnittlig ekonomi 82 6. Kan inte säga 45 9. Ej svar
VAR 459 FÖRÄLDRAHEM Loc 494 width 1 MD=9 F.32b. Vilken åsiktsinriktning tycker Ni passar BÄST in på följande? F.32b.1. Ert föräldrahem 676 1. Socialistisk 619 2. Borgerlig 156 3. Ingendera 211 4. Kan inte säga 73 9. Ej svar
VAR 460 SKOLLÄRARE Loc 495 width 1 MD=9 F.32b.2. De viktigaste lärarna i skolan <Se F.32b för fullständig frågetext> 112 1. Socialistisk 575 2. Borgerlig 147 3. Ingendera 778 4. Kan inte säga 123 9. Ej svar
VAR 461 SKOLKAMRATER Loc 496 width 1 MD=9 F.32b.3. De skolkamrater Ni kände bäst <Se F.32b för fullständig frågetext> 383 1. Socialistisk 372 2. Borgerlig 193 3. Ingendera 663 4. Kan inte säga 124 9. Ej svar
VAR 462 FRITIDSVÄNNER Loc 497 width 1 MD=9 F.32b.4. De flesta av Era nuvarande fritidsvänner <Se F.32b för fullständig frågetext> 453 1. Socialistisk 478 2. Borgerlig 186 3. Ingendera 495 4. Kan inte säga 123 9. Ej svar
VAR 463 RELIGION-FAR Loc 498 width 1 MD=9 F.32c. Vilken inställning har (hade) Er far/mor till religion och nykterhet? F.32c.1. Vilken inställning har (hade) Er far till religion? 230 1. Mycket intresserad 304 2. Ganska intresserad 696 3. Inte särskilt intresserad 385 4. Inte alls intresserad 120 9. Ej svar
VAR 464 RELIGION-MOR Loc 499 width 1 MD=9 F.32c.2. Vilken inställning har (hade) Er mor till religion? <Se F.32c för fullständig frågetext> 372 1. Mycket intresserad 506 2. Ganska intresserad 588 3. Inte särskilt intresserad 187 4. Inte alls intresserad 82 9. Ej svar
VAR 465 NYKTERHET-FAR Loc 500 width 1 MD=9 F.32c.3. Vilken inställning har (hade) Er far till nykterhet? <Se F.32c för fullständig frågetext> 353 1. Mycket intresserad 431 2. Ganska intresserad 620 3. Inte särskilt intresserad 220 4. Inte alls intresserad 111 9. Ej svar
VAR 466 NYKTERHET-MOR Loc 501 width 1 MD=9 F.32c.4. Vilken inställning har (hade) Er mor till nykterhet? <Se F.32c för fullständig frågetext> 594 1. Mycket intresserad 507 2. Ganska intresserad 442 3. Inte särskilt intresserad 104 4. Inte alls intresserad 88 9. Ej svar
VAR 467 FACKORGANISATION Loc 502 width 1 MD=9 F.33a. Tillhör Ni någon facklig organisation? ÄVEN PENSIONÄRER. 552 1. LO-förbund 295 2. TCO-förbund 87 3. SACO/SR-förbund 178 4. Annan facklig organisation 527 5. Ingen facklig organisation 96 9. Ej svar
VAR 468 NÖJD MED FACKFÖRBUND Loc 503 width 1 MD=9 F.33b. Om Ni är medlem i något fackligt förbund: Är Ni nöjd med vad Ert förbund åstadkommit under 1980? ÄVEN PENSIONÄRER. 623 0. Frågan ej tillämplig 55 1. Mycket nöjd 349 2. Ganska nöjd 449 3. Varken nöjd eller missnöjd 105 4. Ganska missnöjd 54 5. Mycket missnöjd 80 6. Tveksam 20 9. Ej svar
VAR 469 MEDLEMSINFLYTANDE Loc 504 width 1 MD=9 F.33c. Om Ni är betalande medlem i något förbund som tillhör LO,TCO eller SACO/SR: Tycker Ni att Ert fackförbund tar tillräcklig hänsyn till medlemmarnas åsikter, innan viktigare förslag framlägges för kongressen? 623 0. Frågan ej tillämplig 197 1. Ja i regel 326 2. Ja men inte alltid 225 3. Nej alltför sällan 242 4. Kan inte säga 122 9. Ej svar
VAR 470 FACKFÖRBUND Loc 505 width 1 MD=9 F.33d. Om Ni är medlem i något fackligt förbund: Är det något av följande förbund? 623 0. Frågan ej tillämplig 109 1. Industritjänstemannaförbundet 141 2. Kommunalarbetareförbundet 130 3. Metallindustriarbetareförbundet 110 4. Statsanställdas förbund 580 5. Nej, inget av dessa förbund 42 9. Ej svar
VAR 471 LÖNEAVTAL-REGERINGEN Loc 506 width 1 MD=9 F.34a. Tror Ni svårigheterna att få bra löneavtal beror på regeringen? 183 1. Ja absolut 325 2. Ja 572 3. Tveksam 434 4. Nej 110 5. Nej absolut inte 111 9. Ej svar
VAR 472 LÖNEAVTAL-SOC.DEM.REG. Loc 507 width 1 MD=9 F.34b. Tror Ni det skulle vara lättare att få bra avtal med en socialdemokratisk regering? 243 1. Ja absolut 333 2. Ja 546 3. Tveksam 370 4. Nej 182 5. Nej absolut inte 61 9. Ej svar
VAR 473 LÖNEAVTAL-PARTIER Loc 508 width 1 MD=9 F.34c. Påverkar svårigheterna att få bra löneavtal Er inställning till de politiska partierna? 71 1. Ja i hög grad 324 2. Ja i viss mån 630 3. Nej knappast 397 4. Nej inte alls 200 5. Tveksam 113 9. Ej svar
VAR 474 ÅRETS LÖNEAVTAL Loc 509 width 1 MD=9 F.34d. Anser Ni att årets löneavtal och regeringens ekonomiska planering är riktiga? F.34d.1. Årets löneavtal? 122 1. Ja absolut 449 2. Ja 729 3. Tveksam 221 4. Nej 74 5. Nej absolut inte 140 9. Ej svar
VAR 475 REGERINGENS PLANER Loc 510 width 1 MD=9 F.34d.2. Regeringens ekonomiska planering? <Se F.34d för fullständig frågetext> 67 1. Ja absolut 249 2. Ja 803 3. Tveksam 303 4. Nej 234 5. Nej absolut inte 79 9. Ej svar
VAR 476 SAMARBETE 1 Loc 511 width 1 MD=9 F.34e. Ett samarbete mellan maktgrupper i samhället kan ju ske utan ett regeringsskifte. Anser Ni att det i dagens läge behövs mer eller mindre samarbete mellan följande? F.34e.1. SAMARBETE MELLAN:De borgerliga och socialdemokratiska partierna? 955 1. Mer 221 2. Varken mer eller mindre 96 3. Mindre 298 4. Tveksam 165 9. Ej svar
VAR 477 SAMARBETE 2 Loc 512 width 1 MD=9 F.34e.2. SAMARBETE MELLAN:Partierna i regeringen och facket? <Se F.34e för fullständig frågetext> 631 1. Mer 312 2. Varken mer eller mindre 104 3. Mindre 452 4. Tveksam 236 9. Ej svar
VAR 478 SAMARBETE 3 Loc 513 width 1 MD=9 F.34e.3. SAMARBETE MELLAN:Socialdemokratiska partiet och facket? <Se F.34e för fullständig frågetext> 338 1. Mer 507 2. Varken mer eller mindre 258 3. Mindre 409 4. Tveksam 223 9. Ej svar
VAR 479 SAMARBETE 4 Loc 514 width 1 MD=9 F.34e.4. SAMARBETE MELLAN:Partierna i regeringen och arbetsgivarna? <Se F.34e för fullständig frågetext> 443 1. Mer 404 2. Varken mer eller mindre 211 3. Mindre 437 4. Tveksam 240 9. Ej svar
VAR 480 SAMARBETE 5 Loc 515 width 1 MD=9 F.34e.5. SAMARBETE MELLAN:Socialdemokratiska partiet och arbetsgivarna? <Se F.34e för fullständig frågetext> 547 1. Mer 375 2. Varken mer eller mindre 113 3. Mindre 458 4. Tveksam 242 9. Ej svar
VAR 481 SAMARBETE 6 Loc 516 width 1 MD=9 F.34e.6. SAMARBETE MELLAN:Facket och arbetsgivarna? <Se F.34e för fullständig frågetext> 792 1. Mer 315 2. Varken mer eller mindre 64 3. Mindre 345 4. Tveksam 219 9. Ej svar
VAR 482 SYSSELSÄTTNING Loc 517 width 2 MD=99 F.35a. Vad för slags förvärvsarbete eller sysselsättning har Ni? Löntagare 537 01. Arbetare 83 02. Arbetsledare 393 03. Tjänsteman 57 04. Chefstjänsteman (även kyrkoherde,överläkare på sjukhus m.fl.) 21 05. Anställd företagsledare Ej löntagare 50 06. Jordbrukare och medhjälpande familjemedlem 80 07. Annan egen företagare (även privatpraktik) 92 08. Hemmafru,sköter eget hushåll 91 09. Studerande,ej AMU 4 10. Studerande,AMU 230 11. Pensionär,helpension,inget arbete 2 12. Ekonomiskt oberoende,inget arbete 20 13. Arbetslös 5 14. Övriga utan arbete 70 99. Ej svar
VAR 483 SYSSELSÄTTNING-FAR Loc 519 width 1 MD=9 F.35b. Vad för slags förvärvsarbete har (hade) Er far? Löntagare 672 1. Arbetare 103 2. Arbetsledare 211 3. Tjänsteman 80 4. Chefstjänsteman (även kyrkoherde,överläkare på sjukhus m.fl.) 20 5. Anställd företagsledare Ej löntagare 286 6. Jordbrukare och medhjälpande familjemedlem 206 7. Annan egen företagare (även privatpraktik) 157 9. Ej svar
VAR 484 MATKONSUMTION Loc 520 width 1 MD=9 F.36a. Hur vill Ni beteckna Er egen konsumtion av mat och alkohol av något slag? F.36a.1. Mat 33 1. Betydligt mer än genomsnittligt 161 2. Något mer än genomsnittet 1218 3. Ungefär som genomsnittet 227 4. Något mindre än genomsnittet 40 5. Betydligt mindre än genomsnittligt 56 9. Ej svar
VAR 485 ALKOHOLKONSUMTION Loc 521 width 1 MD=9 F.36a.2. Alkohol <Se F.36a för fullständig frågetext> 12 1. Betydligt mer än genomsnittligt 44 2. Något mer än genomsnittet 330 3. Ungefär som genomsnittet 235 4. Något mindre än genomsnittet 685 5. Betydligt mindre än genomsnittligt 382 6. Inget alls 47 9. Ej svar
VAR 486 BOENDEFORM-NU Loc 522 width 1 MD=9 F.36b.1. Hur bor Ni största delen av året? 445 1. I lägenhet hyrd direkt av värden 17 2. I lägenhet hyrd i andra hand 197 3. I lägenhet med bostadsrätt (insatslägenhet) 803 4. I eget enfamiljshus (även radhus) 42 5. I eget flerfamiljshus 124 6. Inneboende (hos föräldrar eller annan familj) 15 7. Tjänstebostad 29 8. Annat 63 9. Ej svar
VAR 487 BOENDEFORM-ÖNSKVÄRD Loc 523 width 1 MD=9 F.36b.2. Hur skulle Ni helst bo? 155 1. I lägenhet hyrd direkt av värden 4 2. I lägenhet hyrd i andra hand 173 3. I lägenhet med bostadsrätt (insatslägenhet) 1034 4. I eget enfamiljshus (även radhus) 49 5. I eget flerfamiljshus 29 6. Inneboende (hos föräldrar eller annan familj) 4 7. Tjänstebostad 59 8. Annat 228 9. Ej svar
VAR 488 LÄGENHETSTYP Loc 524 width 1 MD=9 F.36c. Om Ni bor i hyrd lägenhet eller bostadsrätt- eller insatslägenhet:I vad för slags lägenhet? 1403 0. Frågan ej tillämplig HYRD LÄGENHET: 95 1. Privatägd (ej allmännyttig eller kommunalägd) 74 2. Allmännyttig eller kommunalt ägd BOSTADSRÄTTS- ELLER ANDELSLÄGENHET: 53 3. HSB-bildad lägenhet 24 4. Riksbyggen- bildad lägenhet 32 5. Annan föreningslägenhet 16 6. Kan inte säga 38 9. Ej svar
VAR 489 BANKSPARANDE Loc 525 width 1 MD=9 F.36d. Spar Ni pengar på bankbok som Ni räknar med att till stor del ha kvar om 5 år? 504 1. Ja regelbundet 549 2. Ja då och då 637 3. Nej 45 9. Ej svar
VAR 490 ARBETE-FRITID Loc 526 width 1 MD=9 F.36e. Tycker Ni att Era fritidsintressen ger Er mer behållning än Ert arbete? 145 1. Ja absolut 416 2. Ja 537 3. Tveksam,vet inte 456 4. Nej 53 5. Nej absolut inte 128 9. Ej svar
VAR 491 BILTUR Loc 527 width 1 MD=9 F.37a. Vad av följande skulle Ni vilja säga att Ni är intresserad av? F.37a.1. Bilturer inom landet 240 1. Mycket stort intresse 846 2. Ganska stort intresse 451 3. Ganska litet intresse 102 4. Ointresserad 96 9. Ej svar
VAR 492 LÅNGRESOR Loc 528 width 1 MD=9 F.37a.2. Långresor med flyg eller tåg <Se F.37a för fullständig frågetext> 349 1. Mycket stort intresse 468 2. Ganska stort intresse 502 3. Ganska litet intresse 291 4. Ointresserad 125 9. Ej svar
VAR 493 LÅNGPROMENADER Loc 529 width 1 MD=9 F.37a.3. Långpromenader till fots,skidturer,cykelturer <Se F.37a för fullständig frågetext> 378 1. Mycket stort intresse 693 2. Ganska stort intresse 398 3. Ganska litet intresse 164 4. Ointresserad 102 9. Ej svar
VAR 494 BÅTTURER Loc 530 width 1 MD=9 F.37a.4. Turer med segel- eller motorbåt <Se F.37a för fullständig frågetext> 168 1. Mycket stort intresse 295 2. Ganska stort intresse 526 3. Ganska litet intresse 617 4. Ointresserad 129 9. Ej svar
VAR 495 ORIENTERING Loc 531 width 1 MD=9 F.37a.5. Orientering,strövtåg i skog och mark <Se F.37a för fullständig frågetext> 234 1. Mycket stort intresse 606 2. Ganska stort intresse 464 3. Ganska litet intresse 305 4. Ointresserad 126 9. Ej svar
VAR 496 CAMPING Loc 532 width 1 MD=9 F.37a.6. Camping i tält,husvagn <Se F.37a för fullständig frågetext> 135 1. Mycket stort intresse 403 2. Ganska stort intresse 495 3. Ganska litet intresse 571 4. Ointresserad 131 9. Ej svar
VAR 497 TRÄDGÅRD Loc 533 width 1 MD=9 F.37a.7. Trädgårdsskötsel,blommor <Se F.37a för fullständig frågetext> 340 1. Mycket stort intresse 673 2. Ganska stort intresse 450 3. Ganska litet intresse 194 4. Ointresserad 78 9. Ej svar
VAR 498 IDROTT Loc 534 width 1 MD=9 F.37a.8. Gymnastik,idrott,motion <Se F.37a för fullständig frågetext> 307 1. Mycket stort intresse 555 2. Ganska stort intresse 540 3. Ganska litet intresse 206 4. Ointresserad 127 9. Ej svar
VAR 499 BARN Loc 535 width 1 MD=9 F.37a.9. Sköta barn,leka med barn <Se F.37a för fullständig frågetext> 256 1. Mycket stort intresse 649 2. Ganska stort intresse 478 3. Ganska litet intresse 219 4. Ointresserad 133 9. Ej svar
VAR 500 FAMILJ Loc 536 width 1 MD=9 F.37a.10. Familjeliv <Se F.37a för fullständig frågetext> 646 1. Mycket stort intresse 802 2. Ganska stort intresse 151 3. Ganska litet intresse 37 4. Ointresserad 99 9. Ej svar
VAR 501 VÄNNER Loc 537 width 1 MD=9 F.37a.11. Träffa vänner <Se F.37a för fullständig frågetext> 402 1. Mycket stort intresse 995 2. Ganska stort intresse 230 3. Ganska litet intresse 19 4. Ointresserad 89 9. Ej svar
VAR 502 JAKT,FISKE Loc 538 width 1 MD=9 F.37a.12. Jakt,fiske <Se F.37a för fullständig frågetext> 201 1. Mycket stort intresse 297 2. Ganska stort intresse 395 3. Ganska litet intresse 717 4. Ointresserad 125 9. Ej svar
VAR 503 DJUR Loc 539 width 1 MD=9 F.37a.13. Ha hand om djur <Se F.37a för fullständig frågetext> 276 1. Mycket stort intresse 453 2. Ganska stort intresse 481 3. Ganska litet intresse 410 4. Ointresserad 115 9. Ej svar
VAR 504 DANS Loc 540 width 1 MD=9 F.37a.14. Dans <Se F.37a för fullständig frågetext> 200 1. Mycket stort intresse 450 2. Ganska stort intresse 547 3. Ganska litet intresse 422 4. Ointresserad 116 9. Ej svar
VAR 505 RELIGION Loc 541 width 1 MD=9 F.37a.15. Andakt,religion <Se F.37a för fullständig frågetext> 110 1. Mycket stort intresse 248 2. Ganska stort intresse 486 3. Ganska litet intresse 792 4. Ointresserad 99 9. Ej svar
VAR 506 MUSIK Loc 542 width 1 MD=9 F.37a.16. Lyssna till musik <Se F.37a för fullständig frågetext> 476 1. Mycket stort intresse 852 2. Ganska stort intresse 272 3. Ganska litet intresse 48 4. Ointresserad 87 9. Ej svar
VAR 507 LÄSNING Loc 543 width 1 MD=9 F.37a.17. Förströelseläsning <Se F.37a för fullständig frågetext> 314 1. Mycket stort intresse 705 2. Ganska stort intresse 469 3. Ganska litet intresse 144 4. Ointresserad 103 9. Ej svar
VAR 508 FRITIDSSTUDIER Loc 544 width 1 MD=9 F.37a.18. Fritidsstudier <Se F.37a för fullständig frågetext> 89 1. Mycket stort intresse 364 2. Ganska stort intresse 746 3. Ganska litet intresse 412 4. Ointresserad 124 9. Ej svar
VAR 509 HOBBYARBETE Loc 545 width 1 MD=9 F.37a.19. Reparationsarbete,modellbygge <Se F.37a för fullständig frågetext> 103 1. Mycket stort intresse 345 2. Ganska stort intresse 421 3. Ganska litet intresse 741 4. Ointresserad 125 9. Ej svar
VAR 510 SAMLARHOBBY Loc 546 width 1 MD=9 F.37a.20. Samlarhobby <Se F.37a för fullständig frågetext> 44 1. Mycket stort intresse 142 2. Ganska stort intresse 457 3. Ganska litet intresse 962 4. Ointresserad 130 9. Ej svar
VAR 511 SPARA PENGAR Loc 547 width 1 MD=9 F.37a.21. Spara pengar <Se F.37a för fullständig frågetext> 76 1. Mycket stort intresse 506 2. Ganska stort intresse 742 3. Ganska litet intresse 284 4. Ointresserad 127 9. Ej svar
VAR 512 SPELA INSTRUMENT Loc 548 width 1 MD=9 F.37a.22. Spela något instrument,sjunga <Se F.37a för fullständig frågetext> 167 1. Mycket stort intresse 291 2. Ganska stort intresse 454 3. Ganska litet intresse 702 4. Ointresserad 121 9. Ej svar
VAR 513 TEATER Loc 549 width 1 MD=9 F.37a.23. Gå på teater <Se F.37a för fullständig frågetext> 94 1. Mycket stort intresse 408 2. Ganska stort intresse 637 3. Ganska litet intresse 469 4. Ointresserad 127 9. Ej svar
VAR 514 GUDSTJÄNST Loc 550 width 1 MD=9 F.37a.24. Besöka gudstjänst i kyrka,kapell <Se F.37a för fullständig frågetext> 101 1. Mycket stort intresse 199 2. Ganska stort intresse 563 3. Ganska litet intresse 778 4. Ointresserad 94 9. Ej svar
VAR 515 FÖRENINGSLIV Loc 551 width 1 MD=9 F.37a.25. Föreningsliv <Se F.37a för fullständig frågetext> 94 1. Mycket stort intresse 301 2. Ganska stort intresse 642 3. Ganska litet intresse 579 4. Ointresserad 119 9. Ej svar
VAR 516 YRKESARBETET Loc 552 width 1 MD=9 F.37a.26. Yrkesarbetet <Se F.37a för fullständig frågetext> 332 1. Mycket stort intresse 803 2. Ganska stort intresse 229 3. Ganska litet intresse 185 4. Ointresserad 186 9. Ej svar
VAR 517 DISKUTERA POLITIK Loc 553 width 1 MD=9 F.37a.27. Diskutera politik <Se F.37a för fullständig frågetext> 81 1. Mycket stort intresse 353 2. Ganska stort intresse 647 3. Ganska litet intresse 545 4. Ointresserad 109 9. Ej svar
VAR 518 FÖLJA POLITISK DEBATT Loc 554 width 1 MD=9 F.37a.28. Följa den politiska debatten i TV,radio och tidningar <Se F.37a för fullständig frågetext> 231 1. Mycket stort intresse 646 2. Ganska stort intresse 540 3. Ganska litet intresse 250 4. Ointresserad 68 9. Ej svar
VAR 519 TV FRÅN RIKSDAG Loc 555 width 1 MD=9 F.37b. Om Ni följer den politiska debatten med mycket eller ganska stort intresse: Hur intresserad är Ni av politik i TV,radio och tidningar? F.37b.1. TV:s sändningar från riksdagen? 858 0. Frågan ej tillämplig 195 1. Mycket intresserad 484 2. Ganska intresserad 163 3. Inte särskilt intresserad 20 4. Inte alls intresserad 15 9. Ej svar
VAR 520 TV-DEBATTER Loc 556 width 1 MD=9 F.37b.2. Politiska debatter i TV? <Se F.37b för fullständig frågetext> 858 0. Frågan ej tillämplig 342 1. Mycket intresserad 469 2. Ganska intresserad 48 3. Inte särskilt intresserad 8 4. Inte alls intresserad 10 9. Ej svar
VAR 521 TV-UTFRÅGNINGAR Loc 557 width 1 MD=9 F.37b.3. TV-journalisters utfrågning av partipolitiker? <Se F.37b för fullständig frågetext> 858 0. Frågan ej tillämplig 313 1. Mycket intresserad 441 2. Ganska intresserad 88 3. Inte särskilt intresserad 18 4. Inte alls intresserad 17 9. Ej svar
VAR 522 RADIO-UTFRÅGNING Loc 558 width 1 MD=9 F.37b.4. Radions utfrågning av politiker? <Se F.37b för fullständig frågetext> 858 0. Frågan ej tillämplig 141 1. Mycket intresserad 411 2. Ganska intresserad 268 3. Inte särskilt intresserad 40 4. Inte alls intresserad 17 9. Ej svar
VAR 523 DAGSTIDNINGSLEDARE Loc 559 width 1 MD=9 F.37b.5. Dagstidnings ledare? <Se F.37b för fullständig frågetext> 858 0. Frågan ej tillämplig 165 1. Mycket intresserad 379 2. Ganska intresserad 256 3. Inte särskilt intresserad 54 4. Inte alls intresserad 23 9. Ej svar
VAR 524 TIDNINGSARTIKLAR Loc 560 width 1 MD=9 F.37b.6. Politiska artiklar i dagstidning? <Se F.37b för fullständig frågetext> 858 0. Frågan ej tillämplig 135 1. Mycket intresserad 446 2. Ganska intresserad 218 3. Inte särskilt intresserad 47 4. Inte alls intresserad 31 9. Ej svar
VAR 525 POLITISK TIDSKRIFT Loc 561 width 1 MD=9 F.37b.7. I politisk förenings tidskrift? <Se F.37b för fullständig frågetext> 858 0. Frågan ej tillämplig 51 1. Mycket intresserad 159 2. Ganska intresserad 371 3. Inte särskilt intresserad 249 4. Inte alls intresserad 47 9. Ej svar
VAR 526 FACKFÖRBUNDSTIDNING Loc 562 width 1 MD=9 F.37b.8. I fackförbundstidning? <Se F.37b för fullständig frågetext> 858 0. Frågan ej tillämplig 59 1. Mycket intresserad 240 2. Ganska intresserad 295 3. Inte särskilt intresserad 239 4. Inte alls intresserad 44 9. Ej svar
VAR 527 PARTIPROPAGANDA Loc 563 width 1 MD=9 F.37b.9. I det egna partiets propagandamaterial i brevlådan? <Se F.37b för fullständig frågetext> 858 0. Frågan ej tillämplig 78 1. Mycket intresserad 295 2. Ganska intresserad 327 3. Inte särskilt intresserad 139 4. Inte alls intresserad 38 9. Ej svar
VAR 528 CIVILSTÅND Loc 564 width 1 MD=9 F.38a. Vilket civilstånd har Ni? 316 1. Ogift 1050 2. Gift 167 3. Sammanboende 177 4. Förut gift,skild,änka,änkling 25 9. Ej svar
VAR 529 HELTID-DELTID:MAN Loc 565 width 1 MD=9 F.38b. Om Ni är gift eller sammanboende: Har mannen respektive hustrun i Ert hushåll heltids- eller deltids förvärvsarbete? F.38b.1. Man 1181 0. Frågan ej tillämplig 389 1. Heltid 30 2. Deltid 97 3. Inget förvärvsarbete 38 9. Ej svar
VAR 530 HELTID-DELTID:HUSTRU Loc 566 width 1 MD=9 F.38b.2. Hustru <Se F.38b för fullständig frågetext> 1072 0. Frågan ej tillämplig 167 1. Heltid 258 2. Deltid 224 3. Inget förvärvsarbete 14 9. Ej svar
VAR 531 HEMMAVARANDE BARN Loc 567 width 1 MD=9 F.38c. Har Ni själv barn? I så fall:Hur många av Era barn bor nu tillsammans med Er? 444 1. Har inga barn 468 2. Inget barn bor hemma 274 3. 1 barn bor hemma 300 4. 2 barn bor hemma 117 5. 3 eller fler barn bor hemma 132 9. Ej svar
VAR 532 UNGDOMAR 13-17 ÅR Loc 568 width 1 MD=9 F.38d. Finns i Ert hushåll ungdomar i åldern 13-19 år? F.38d.1. Ungdomar 13-17 år 305 1. Ja 1174 2. Nej 256 9. Ej svar
VAR 533 UNGDOMAR 18-19 ÅR Loc 569 width 1 MD=9 F.38d.2. Ungdomar 18-19 år <Se F.38d för fullständig frågetext> 121 1. Ja 1053 2. Nej 561 9. Ej svar
VAR 534 ANTAL VUXNA I HUSHÅLLET Loc 570 width 1 MD=9 F.38e. Hur många vuxna (alla över 17 år) finns i Ert hushåll? Med gemensam bostad och mathållning. 275 1. Bara jag själv 1097 2. Sammanlagt 2 vuxna 233 3. Sammanlagt 3 vuxna 64 4. Sammanlagt 4 eller fler vuxna 66 9. Ej svar
VAR 535 BARN I SKOLAN Loc 571 width 1 MD=9 F.38f. Om Ni själv har hemmaboende barn: Går Ert hemmaboende barn (om flera: det yngsta barnet) i skolan? 1044 0. Frågan ej tillämplig 208 1. Inte börjat än 48 2. I förskola,lekskola 106 3. I grundskolans lågstadium 95 4. I grundskolans mellanstadium 67 5. I grundskolans högstadium 55 6. I gymnasium eller högre skola 71 7. Har slutat 41 9. Ej svar
VAR 536 HUSTRU:ARBETE-HEMMAFRU 1 Loc 572 width 1 MD=9 F.38g. Om vi bortser från inkomsterna, vilket föredrar hustrun/kvinnlig samboende i familjen:att nu eller alltid ha heltids eller deltids förvärvsarbete eller att vara hemmafru? F.38g.1. Just nu 518 0. Frågan ej tillämplig 204 1. Heltid 422 2. Deltid 211 3. Hemmafru 26 4. Tveksam 354 9. Ej svar
VAR 537 HUSTRU:ARBETE-HEMMAFRU 2 Loc 573 width 1 MD=9 F.38g.2. Alltid <Se F.38g för fullständig frågetext> 518 0. Frågan ej tillämplig 153 1. Heltid 448 2. Deltid 198 3. Hemmafru 157 4. Tveksam 261 9. Ej svar
VAR 538 FÖRENINGSMEDLEMSSKAP 1 Loc 574 width 2 MD=99 F.39a. Är Ni medlem i något av följande? F.39a.1. Medlem? - mark 1 313 01. OK (Ni själv) 39 02. MHF 30 03. Annan nykterhetsförening 39 04. Kyrklig förening 62 05. Frikyrkligt samfund 137 06. Politisk förening 15 07. Aktiesparklubb 144 08. Hyresgästförening 364 09. Konsum (Ni själv eller någon annan i hushållet) 6 10. Miljögrupp 43 11. Pensionärsförening 63 12. Föräldraförening,Hem och Skola 480 99. Ej svar
VAR 539 FÖRENINGSMEDLEMSSKAP 2 Loc 576 width 2 MD=99 F.39a.2. Medlem? - mark 2 <Se F.39a för fullständig frågetext> 617 00. Frågan ej tillämplig 01. OK (Ni själv) 14 02. MHF 12 03. Annan nykterhetsförening 17 04. Kyrklig förening 22 05. Frikyrkligt samfund 82 06. Politisk förening 16 07. Aktiesparklubb 50 08. Hyresgästförening 285 09. Konsum (Ni själv eller någon annan i hushållet) 9 10. Miljögrupp 45 11. Pensionärsförening 87 12. Föräldraförening,Hem och Skola 479 99. Ej svar
VAR 540 FÖRENINGSMEDLEMSSKAP 3 Loc 578 width 2 MD=99 F.39a.3. Medlem? - mark 3 <Se F.39a för fullständig frågetext> 1024 00. Frågan ej tillämplig 01. OK (Ni själv) 02. MHF 1 03. Annan nykterhetsförening 1 04. Kyrklig förening 8 05. Frikyrkligt samfund 18 06. Politisk förening 5 07. Aktiesparklubb 15 08. Hyresgästförening 100 09. Konsum (Ni själv eller någon annan i hushållet) 5 10. Miljögrupp 29 11. Pensionärsförening 50 12. Föräldraförening,Hem och Skola 479 99. Ej svar
VAR 541 FÖRENINGSMEDLEMSSKAP 4 Loc 580 width 2 MD=99 F.39a.4. Medlem? - mark 4 <Se F.39a för fullständig frågetext> 1180 00. Frågan ej tillämplig 01. OK (Ni själv) 02. MHF 03. Annan nykterhetsförening 1 04. Kyrklig förening 05. Frikyrkligt samfund 4 06. Politisk förening 3 07. Aktiesparklubb 1 08. Hyresgästförening 30 09. Konsum (Ni själv eller någon annan i hushållet) 3 10. Miljögrupp 12 11. Pensionärsförening 22 12. Föräldraförening,Hem och Skola 479 99. Ej svar
VAR 542 FÖRENINGSMEDLEMSSKAP 5 Loc 582 width 2 MD=99 F.39a.5. Medlem? - mark 5 <Se F.39a för fullständig frågetext> 1238 00. Frågan ej tillämplig 01. OK (Ni själv) 02. MHF 03. Annan nykterhetsförening 04. Kyrklig förening 1 05. Frikyrkligt samfund 06. Politisk förening 07. Aktiesparklubb 08. Hyresgästförening 4 09. Konsum (Ni själv eller någon annan i hushållet) 2 10. Miljögrupp 6 11. Pensionärsförening 5 12. Föräldraförening,Hem och Skola 479 99. Ej svar
VAR 543 FÖRENINGSMEDLEMSSKAP 6 Loc 584 width 2 MD=99 F.39a.6. Medlem? - mark 6 <Se F.39a för fullständig frågetext> 1253 00. Frågan ej tillämplig 01. OK (Ni själv) 02. MHF 03. Annan nykterhetsförening 04. Kyrklig förening 05. Frikyrkligt samfund 1 06. Politisk förening 07. Aktiesparklubb 08. Hyresgästförening 09. Konsum (Ni själv eller någon annan i hushållet) 10. Miljögrupp 11. Pensionärsförening 2 12. Föräldraförening,Hem och Skola 479 99. Ej svar
VAR 544 FÖRENINGSMEDLEMSSKAP 7 Loc 586 width 2 MD=99 F.39a.7. Medlem? - mark 7 <Se F.39a för fullständig frågetext> 1255 00. Frågan ej tillämplig 01. OK (Ni själv) 02. MHF 03. Annan nykterhetsförening 04. Kyrklig förening 05. Frikyrkligt samfund 06. Politisk förening 1 07. Aktiesparklubb 08. Hyresgästförening 09. Konsum (Ni själv eller någon annan i hushållet) 10. Miljögrupp 11. Pensionärsförening 12. Föräldraförening,Hem och Skola 479 99. Ej svar
VAR 545 FÖRENINGSMEDLEMSSKAP 8 Loc 588 width 2 MD=99 F.39a.8. Medlem? - mark 8 <Se F.39a för fullständig frågetext> 1255 00. Frågan ej tillämplig 01. OK (Ni själv) 02. MHF 03. Annan nykterhetsförening 04. Kyrklig förening 05. Frikyrkligt samfund 06. Politisk förening 07. Aktiesparklubb 1 08. Hyresgästförening 09. Konsum (Ni själv eller någon annan i hushållet) 10. Miljögrupp 11. Pensionärsförening 12. Föräldraförening,Hem och Skola 479 99. Ej svar
VAR 546 FÖRENINGSTIDNING 1 Loc 590 width 1 MD=9 F.39b. Läser Ni föreningens/församlingens tidning? F.39b.1. Er statskyrkoförsamlings tidning? 92 1. Regelbundet 181 2. Ibland 181 3. Sällan,aldrig 534 4. Får ingen sådan tidning 747 9. Ej svar
VAR 547 FÖRENINGSTIDNING 2 Loc 591 width 1 MD=9 F.39b.2. Om Ni är medlem i MHF? <Se F.39b för fullständig frågetext> 32 1. Regelbundet 22 2. Ibland 35 3. Sällan,aldrig 477 4. Får ingen sådan tidning 1169 9. Ej svar
VAR 548 FÖRENINGSTIDNING 3 Loc 592 width 1 MD=9 F.39b.3. Om Ni är medlem i annan nykterhetsförening? <Se F.39b för fullständig frågetext> 24 1. Regelbundet 14 2. Ibland 31 3. Sällan,aldrig 478 4. Får ingen sådan tidning 1188 9. Ej svar
VAR 549 FÖRENINGSTIDNING 4 Loc 593 width 1 MD=9 F.39b.4. Om Ni är medlem i frireligiöst samfund? <Se F.39b för fullständig frågetext> 69 1. Regelbundet 18 2. Ibland 36 3. Sällan,aldrig 460 4. Får ingen sådan tidning 1152 9. Ej svar
VAR 550 FÖRENINGSTIDNING 5 Loc 594 width 1 MD=9 F.39b.5. Om Ni är medlem i politisk förening? <Se F.39b för fullständig frågetext> 115 1. Regelbundet 99 2. Ibland 46 3. Sällan,aldrig 431 4. Får ingen sådan tidning 1044 9. Ej svar
VAR 551 FÖRENINGSTIDNING 6 Loc 595 width 1 MD=9 F.39b.6. Om Ni är medlem i föräldraförening? <Se F.39b för fullständig frågetext> 59 1. Regelbundet 62 2. Ibland 44 3. Sällan,aldrig 457 4. Får ingen sådan tidning 1113 9. Ej svar
VAR 552 FÖRENINGSTIDNING 7 Loc 596 width 1 MD=9 F.39b.7. Om Ni är medlem i fackförening? <Se F.39b för fullständig frågetext> 449 1. Regelbundet 281 2. Ibland 87 3. Sällan,aldrig 214 4. Får ingen sådan tidning 704 9. Ej svar
VAR 553 ARBETSLÖS Loc 597 width 1 MD=9 F.40a. Har Ni varit arbetslös under de senaste tre åren och sökt plats genom arbetsförmedling? Om ja:Hur länge har Ni varit arbetslös under den tiden? 50 1. 1 månad eller mindre 74 2. 2-6 månader 15 3. 7-12 månader 29 4. Mer än 1 år 1165 5. Nej inte arbetslös under senaste tre åren 402 9. Ej svar
VAR 554 ARBETSLÖSHETSRISK Loc 598 width 1 MD=9 F.40b. Om Ni är löntagare (även deltidsanställd) eller företagare: Tror Ni att det är någon risk att Ni själv blir arbetslös under närmaste 3 åren? 514 0. Frågan ej tillämplig 52 1. Ja,stor risk 205 2. Ja,viss risk 440 3. Knappast någon risk 463 4. Ingen risk 61 9. Ej svar
VAR 555 ARBETSPLATSSTORLEK Loc 599 width 1 MD=9 F.40c. Om Ni är löntagare (även deltidsanställd) eller företagare: Hur många är Ni sammanlagt på den arbetsplats, där Ni har Ert arbete? 514 0. Frågan ej tillämplig 48 1. Endast 1 person 385 2. 2-19 personer 175 3. 20-49 personer 119 4. 50-99 personer 111 5. 100-199 personer 106 6. 200-499 personer 202 7. 500 eller fler 75 9. Ej svar
VAR 556 ANSTÄLLDA:ÖKAR-MINSKAR Loc 600 width 1 MD=9 F.40d. Om Ni är löntagare (även deltidsanställd) eller företagare: Tror Ni att de anställda kommer att bli fler eller färre på Er arbetsplats under de närmaste åren? 514 0. Frågan ej tillämplig 29 1. Betydligt fler 156 2. Något fler 643 3. Ungefär oförändrat 248 4. Något färre 48 5. Mycket färre 20 6. Företaget läggs ned 77 9. Ej svar
VAR 557 ANTAL ARBETSPLATSER Loc 601 width 1 MD=9 F.40e. Om Ni är löntagare (även deltidsanställd) eller företagare: På hur många arbetsplatser har Ni jobbat som fast anställd sedan ni började yrkesarbeta? 514 0. Frågan ej tillämplig 53 1. Aldrig fast anställd 242 2. 1 arbetsplats 217 3. 2 arbetsplatser 237 4. 3 arbetsplatser 140 5. 4 arbetsplatser 91 6. 5 arbetsplatser 58 7. 6 arbetsplatser 129 8. Mer än 6 arbetsplatser 54 9. Ej svar
VAR 558 ARBETSGIVARE 1 Loc 602 width 1 MD=9 F.41a. Om Ni är löntagare:Vilken arbetsgivare har Ni? F.41a.1. Arbetsgivare? - mark 1 644 0. Frågan ej tillämplig 197 1. Staten 199 2. Kommunen 102 3. Landstinget 464 4. Privat 81 5. Annan (t.ex. kooperativ förening) 48 9. Ej svar
VAR 559 ARBETSGIVARE 2 Loc 603 width 1 F.41a.2. Arbetsgivare? - mark 2 <Se F.41a för fullständig frågetext> 1717 0. Frågan ej tillämplig 1. Staten 9 2. Kommunen 3 3. Landstinget 5 4. Privat 1 5. Annan (t.ex. kooperativ förening)
VAR 560 ARBETSGIVARE 3 Loc 604 width 1 F.41a.3. Arbetsgivare? - mark 3 <Se F.41a för fullständig frågetext> 1733 0. Frågan ej tillämplig 1. Staten 2. Kommunen 3. Landstinget 2 4. Privat 5. Annan (t.ex. kooperativ förening)
VAR 561 INKOMST Loc 605 width 1 MD=9 F.41b. Hur bedömer Ni Er och (om Ni bor i familj) Er familjs sammanlagda inkomst (sedan skatt dragits,ev. sociala bidrag medräknade) jämförd med andra familjers? 58 1. Betydligt mer än genomsnittligt 314 2. Något mer än genomsnittet 706 3. Ungefär som genomsnittet 203 4. Något mindre än genomsnittet 89 5. Betydligt mindre än genomsnittligt 99 6. Kan inte säga 266 9. Ej svar
VAR 562 UTBILDNING-NU Loc 606 width 2 MD=99 F.42a. Vilken skolutbildning har Ni? Enstaka kurser räknas ej. 694 01. Folkskola (före nuvarande grundskolan) 166 02. Grundskola 64 03. Realskola,flickskola,mellanskola (före nuvarande grundskolan) utan examen 103 04. Realskola,flickskola,mellanskola (före nuvarande grundskolan) med examen 79 05. Gymnasium utan examen 180 06. Gymnasium med examen 40 07. Universitet,högskola,utan examen 135 08. Universitet,högskola,med examen 94 09. Annat 180 99. Ej svar
VAR 563 UTBILDNING-ÖNSKVÄRD Loc 608 width 2 MD=99 F.42b. Hur mycket skolutbildning tycker Ni att Ni kan ha användning för? 148 01. Folkskola (före nuvarande grundskolan) 147 02. Grundskola 35 03. Realskola,flickskola,mellanskola (före nuvarande grundskolan) utan examen 58 04. Realskola,flickskola,mellanskola (före nuvarande grundskolan) med examen 71 05. Gymnasium utan examen 228 06. Gymnasium med examen 41 07. Universitet,högskola,utan examen 244 08. Universitet,högskola,med examen 141 09. Annat 622 99. Ej svar
VAR 564 UTBILDNING-FADERS Loc 610 width 2 MD=99 F.42c. Er fars skolutbildning? 1152 01. Folkskola (före nuvarande grundskolan) 39 02. Grundskola 21 03. Realskola,flickskola,mellanskola (före nuvarande grundskolan) utan examen 54 04. Realskola,flickskola,mellanskola (före nuvarande grundskolan) med examen 16 05. Gymnasium utan examen 55 06. Gymnasium med examen 4 07. Universitet,högskola,utan examen 54 08. Universitet,högskola,med examen 64 09. Annat 276 99. Ej svar
VAR 565 AKTIER 1 Loc 612 width 1 MD=9 F.43a. Har Ni eller (om gift eller sammanboende) Er man/hustru aktier? F.43a.1. Aktieinnehav?-mark 1 167 1. Ja,aktier på börsen 125 2. Ja,andra aktier 1282 3. Nej 161 9. Ej svar
VAR 566 AKTIER 2 Loc 613 width 1 MD=9 F.43a.2. Aktieinnehav?-mark 2 <Se F.43a för fullständig frågetext> 1552 0. Frågan ej tillämplig 3 1. Ja,aktier på börsen 17 2. Ja,andra aktier 2 3. Nej 161 9. Ej svar
VAR 567 PERSONBIL-FRITIDSHUS 1 Loc 614 width 1 MD=9 F.43b. Äger Ni eller Ert hushåll personbil och/eller fritidshus? F.43b.1. Personbil-fritidshus? - mark 1 1343 1. Ja,personbil 36 2. Ja,fritidshus 311 3. Nej,ingetdera 45 9. Ej svar
VAR 568 PERSONBIL-FRITIDSHUS 2 Loc 615 width 1 MD=9 F.43b.2. Personbil-fritidshus? - mark 2 <Se F.43b för fullständig frågetext> 1350 0. Frågan ej tillämplig 2 1. Ja,personbil 333 2. Ja,fritidshus 5 3. Nej,ingetdera 45 9. Ej svar
VAR 569 PENNINGPLACERING 1 Loc 616 width 1 MD=9 F.43c. Vilken penningplacering tror Ni är den bästa idag? Högst 2 svar. F.43c.1. Bästa penningplacering?-mark 1 582 1. Köpa hus 127 2. Sätta in på bank 95 3. Köpa premieobligationer 127 4. Köpa aktier 132 5. Köpa diamanter 131 6. Köpa guld,silver 75 7. Köpa konst,antikviteter 408 8. Kan inte säga 58 9. Ej svar
VAR 570 PENNINGPLACERING 2 Loc 617 width 1 MD=9 F.43c.2. Bästa penningplacering?-mark 2 <Se F.43c för fullständig frågetext> 758 0. Frågan ej tillämplig 1 1. Köpa hus 59 2. Sätta in på bank 71 3. Köpa premieobligationer 116 4. Köpa aktier 53 5. Köpa diamanter 201 6. Köpa guld,silver 355 7. Köpa konst,antikviteter 63 8. Kan inte säga 58 9. Ej svar
VAR 571 SAMHÄLLE-NU Loc 618 width 1 MD=9 F.43d. I vad för slags samhälle bor Ni nu? 326 1. Glesbygd 743 2. Mindre tätort,liten stad 301 3. Större stad 334 4. Storstad (Stockholm-Göteborg-Malmö) 31 9. Ej svar
VAR 572 SAMHÄLLE-ÖNSKVÄRT Loc 619 width 1 MD=9 F.43e. I vad för slags samhälle tror Ni att Ni skulle trivas bäst? 342 1. Glesbygd 809 2. Mindre tätort,liten stad 255 3. Större stad 214 4. Storstad (Stockholm-Göteborg-Malmö) 115 9. Ej svar
VAR 573 TRIVS MED BOSTAD Loc 620 width 1 MD=9 F.44a. Trivs Ni med den bostad Ni har? 793 1. Ja absolut 714 2. Ja 90 3. Tveksam 66 4. Nej 20 5. Nej absolut inte 52 9. Ej svar
VAR 574 BIL-DUBBELT BENSINPRIS Loc 621 width 1 MD=9 F.44b. Om Ni eller Ert hushåll har personbil:Kommer Ni att ha kvar bilen om priset på drivmedel höjs till det dubbla mot nu? 390 0. Frågan ej tillämplig 257 1. Ja absolut 514 2. Ja 434 3. Tveksam 85 4. Nej 45 5. Nej absolut inte 10 9. Ej svar
VAR 575 AFTONBLADET Loc 622 width 2 MD=99 F.45a. Hur ofta läser Ni något i dessa dagstidningar? F.45a.1. Aftonbladet 469 01. Aldrig 450 02. Inte varje vecka 104 03. 1 dag per vecka 81 04. 2 dagar per vecka 62 05. 3 dagar per vecka 36 06. 4 dagar per vecka 43 07. 5 dagar per vecka 16 08. 6 dagar per vecka 136 09. 7 dagar per vecka 338 99. Ej svar
VAR 576 ARBETET Loc 624 width 2 MD=99 F.45a.2. Arbetet <Se F.45a för fullständig frågetext> 989 01. Aldrig 121 02. Inte varje vecka 33 03. 1 dag per vecka 8 04. 2 dagar per vecka 2 05. 3 dagar per vecka 06. 4 dagar per vecka 6 07. 5 dagar per vecka 9 08. 6 dagar per vecka 44 09. 7 dagar per vecka 523 99. Ej svar
VAR 577 DAGENS NYHETER Loc 626 width 2 MD=99 F.45a.3. Dagens Nyheter <Se F.45a för fullständig frågetext> 539 01. Aldrig 309 02. Inte varje vecka 111 03. 1 dag per vecka 53 04. 2 dagar per vecka 30 05. 3 dagar per vecka 15 06. 4 dagar per vecka 30 07. 5 dagar per vecka 10 08. 6 dagar per vecka 217 09. 7 dagar per vecka 421 99. Ej svar
VAR 578 EXPRESSEN Loc 628 width 2 MD=99 F.45a.4. Expressen <Se F.45a för fullständig frågetext> 334 01. Aldrig 466 02. Inte varje vecka 181 03. 1 dag per vecka 111 04. 2 dagar per vecka 74 05. 3 dagar per vecka 46 06. 4 dagar per vecka 42 07. 5 dagar per vecka 23 08. 6 dagar per vecka 137 09. 7 dagar per vecka 321 99. Ej svar
VAR 579 GÖTEBORGS-POSTEN Loc 630 width 2 MD=99 F.45a.5. Göteborgs-Posten <Se F.45a för fullständig frågetext> 924 01. Aldrig 111 02. Inte varje vecka 37 03. 1 dag per vecka 7 04. 2 dagar per vecka 11 05. 3 dagar per vecka 5 06. 4 dagar per vecka 10 07. 5 dagar per vecka 18 08. 6 dagar per vecka 110 09. 7 dagar per vecka 502 99. Ej svar
VAR 580 GÖTEBORGS-TIDNINGEN Loc 632 width 2 MD=99 F.45a.6. Göteborgs-Tidningen <Se F.45a för fullständig frågetext> 996 01. Aldrig 95 02. Inte varje vecka 21 03. 1 dag per vecka 26 04. 2 dagar per vecka 10 05. 3 dagar per vecka 4 06. 4 dagar per vecka 9 07. 5 dagar per vecka 8 08. 6 dagar per vecka 16 09. 7 dagar per vecka 550 99. Ej svar
VAR 581 KVÄLLSPOSTEN Loc 634 width 2 MD=99 F.45a.7. Kvällsposten <Se F.45a för fullständig frågetext> 951 01. Aldrig 135 02. Inte varje vecka 37 03. 1 dag per vecka 22 04. 2 dagar per vecka 12 05. 3 dagar per vecka 9 06. 4 dagar per vecka 6 07. 5 dagar per vecka 7 08. 6 dagar per vecka 34 09. 7 dagar per vecka 522 99. Ej svar
VAR 582 SVENSKA DAGBLADET Loc 636 width 2 MD=99 F.45a.8. Svenska Dagbladet <Se F.45a för fullständig frågetext> 844 01. Aldrig 174 02. Inte varje vecka 38 03. 1 dag per vecka 18 04. 2 dagar per vecka 17 05. 3 dagar per vecka 8 06. 4 dagar per vecka 12 07. 5 dagar per vecka 4 08. 6 dagar per vecka 124 09. 7 dagar per vecka 496 99. Ej svar
VAR 583 SYDSVENSKA DAGBLADET Loc 638 width 2 MD=99 F.45a.9. Sydsvenska Dagbladet <Se F.45a för fullständig frågetext> 1006 01. Aldrig 75 02. Inte varje vecka 33 03. 1 dag per vecka 11 04. 2 dagar per vecka 4 05. 3 dagar per vecka 3 06. 4 dagar per vecka 6 07. 5 dagar per vecka 3 08. 6 dagar per vecka 60 09. 7 dagar per vecka 534 99. Ej svar
VAR 584 ANNAN DAGSTIDNING Loc 640 width 1 F.45b. Om Ni inte LÄSER någon av ovanstående dagstidningar 6 eller 7 dagar per vecka: Läser Ni NÅGON ANNAN dagstidning varje eller nästan varje dag? 585 0. Frågan ej tillämplig 876 1. Ja 274 2. Nej
VAR 585 ANNAN DAGSTIDNING:PARTI1 Loc 641 width 1 MD=9 F.45c. Om Ni läser NÅGON ANNAN dagstidning varje eller nästan varje dag: Vilken partifärg har den dagstidningen (de dagstidningarna)? F.45c.1. Partifärg?-mark 1 859 0. Frågan ej tillämplig 114 1. Opolitisk 175 2. Moderat,höger 229 3. Folkpartiet,liberal 65 4. Centerpartiet 143 5. Socialdemokraterna 4 6. Kommunisterna 10 7. Annat 103 8. Vet inte 33 9. Ej svar
VAR 586 ANNAN DAGSTIDNING:PARTI2 Loc 642 width 1 F.45c.2. Partifärg?-mark 2 <Se F.45c för fullständig frågetext> 1612 0. Frågan ej tillämplig 1. Opolitisk 7 2. Moderat,höger 13 3. Folkpartiet,liberal 20 4. Centerpartiet 73 5. Socialdemokraterna 1 6. Kommunisterna 6 7. Annat 3 8. Vet inte
VAR 587 ANNAN DAGSTIDNING:PARTI3 Loc 643 width 1 F.45c.3. Partifärg?-mark 3 <Se F.45c för fullständig frågetext> 1725 0. Frågan ej tillämplig 1. Opolitisk 2. Moderat,höger 3. Folkpartiet,liberal 7 4. Centerpartiet 2 5. Socialdemokraterna 1 6. Kommunisterna 7. Annat 8. Vet inte
VAR 588 ANNAN DAGSTIDNING:PARTI4 Loc 644 width 1 F.45c.4. Partifärg?-mark 4 <Se F.45c för fullständig frågetext> 1734 0. Frågan ej tillämplig 1. Opolitisk 2. Moderat,höger 3. Folkpartiet,liberal 4. Centerpartiet 1 5. Socialdemokraterna 6. Kommunisterna 7. Annat 8. Vet inte
VAR 589 ALLAS VECKOTIDNING Loc 645 width 1 MD=9 F.45d. Hur ofta läser Ni något i följande veckotidningar? F.45d.1. Allas Veckotidning 1139 1. Aldrig 199 2. Mindre än vart fjärde nummer 11 3. Vart fjärde nummer 7 4. Vart tredje nummer 12 5. Vartannat nummer 10 6. 3 nummer av 4 nummer 48 7. Varje nummer 309 9. Ej svar
VAR 590 ALLERS FAMILJEJOURNAL Loc 646 width 1 MD=9 F.45d.2. Allers Familjejournal <Se F.45d för fullständig frågetext> 1128 1. Aldrig 175 2. Mindre än vart fjärde nummer 14 3. Vart fjärde nummer 13 4. Vart tredje nummer 19 5. Vartannat nummer 12 6. 3 nummer av 4 nummer 81 7. Varje nummer 293 9. Ej svar
VAR 591 DAMERNAS VÄRLD Loc 647 width 1 MD=9 F.45d.3. Damernas Värld <Se F.45d för fullständig frågetext> 1099 1. Aldrig 231 2. Mindre än vart fjärde nummer 23 3. Vart fjärde nummer 13 4. Vart tredje nummer 14 5. Vartannat nummer 7 6. 3 nummer av 4 nummer 22 7. Varje nummer 326 9. Ej svar
VAR 592 FEMINA Loc 648 width 1 MD=9 F.45d.4. Femina <Se F.45d för fullständig frågetext> 1139 1. Aldrig 206 2. Mindre än vart fjärde nummer 21 3. Vart fjärde nummer 8 4. Vart tredje nummer 7 5. Vartannat nummer 5 6. 3 nummer av 4 nummer 20 7. Varje nummer 329 9. Ej svar
VAR 593 FIB-AKTUELLT Loc 649 width 1 MD=9 F.45d.5. FIB-Aktuellt <Se F.45d för fullständig frågetext> 968 1. Aldrig 339 2. Mindre än vart fjärde nummer 43 3. Vart fjärde nummer 27 4. Vart tredje nummer 14 5. Vartannat nummer 7 6. 3 nummer av 4 nummer 14 7. Varje nummer 323 9. Ej svar
VAR 594 HEMMETS JOURNAL Loc 650 width 1 MD=9 F.45d.6. Hemmets Journal <Se F.45d för fullständig frågetext> 945 1. Aldrig 277 2. Mindre än vart fjärde nummer 31 3. Vart fjärde nummer 19 4. Vart tredje nummer 30 5. Vartannat nummer 17 6. 3 nummer av 4 nummer 128 7. Varje nummer 288 9. Ej svar
VAR 595 HEMMETS VECKOTIDNING Loc 651 width 1 MD=9 F.45d.7. Hemmets Veckotidning <Se F.45d för fullständig frågetext> 1011 1. Aldrig 254 2. Mindre än vart fjärde nummer 24 3. Vart fjärde nummer 13 4. Vart tredje nummer 18 5. Vartannat nummer 18 6. 3 nummer av 4 nummer 106 7. Varje nummer 291 9. Ej svar
VAR 596 HUSMODERN Loc 652 width 1 MD=9 F.45d.8. Husmodern <Se F.45d för fullständig frågetext> 1085 1. Aldrig 240 2. Mindre än vart fjärde nummer 19 3. Vart fjärde nummer 15 4. Vart tredje nummer 9 5. Vartannat nummer 14 6. 3 nummer av 4 nummer 38 7. Varje nummer 315 9. Ej svar
VAR 597 HÄNT I VECKAN Loc 653 width 1 MD=9 F.45d.9. Hänt i Veckan <Se F.45d för fullständig frågetext> 1001 1. Aldrig 308 2. Mindre än vart fjärde nummer 36 3. Vart fjärde nummer 12 4. Vart tredje nummer 22 5. Vartannat nummer 6 6. 3 nummer av 4 nummer 40 7. Varje nummer 310 9. Ej svar
VAR 598 ICA-KURIREN Loc 654 width 1 MD=9 F.45d.10. ICA-Kuriren <Se F.45d för fullständig frågetext> 788 1. Aldrig 255 2. Mindre än vart fjärde nummer 30 3. Vart fjärde nummer 20 4. Vart tredje nummer 36 5. Vartannat nummer 26 6. 3 nummer av 4 nummer 333 7. Varje nummer 247 9. Ej svar
VAR 599 LAND Loc 655 width 1 MD=9 F.45d.11. Land <Se F.45d för fullständig frågetext> 945 1. Aldrig 186 2. Mindre än vart fjärde nummer 25 3. Vart fjärde nummer 10 4. Vart tredje nummer 25 5. Vartannat nummer 18 6. 3 nummer av 4 nummer 242 7. Varje nummer 284 9. Ej svar
VAR 600 LEKTYR Loc 656 width 1 MD=9 F.45d.12. Lektyr <Se F.45d för fullständig frågetext> 1003 1. Aldrig 291 2. Mindre än vart fjärde nummer 39 3. Vart fjärde nummer 24 4. Vart tredje nummer 21 5. Vartannat nummer 9 6. 3 nummer av 4 nummer 23 7. Varje nummer 325 9. Ej svar
VAR 601 METALLARBETAREN Loc 657 width 1 MD=9 F.45d.13. Metallarbetaren <Se F.45d för fullständig frågetext> 1172 1. Aldrig 71 2. Mindre än vart fjärde nummer 13 3. Vart fjärde nummer 6 4. Vart tredje nummer 15 5. Vartannat nummer 7 6. 3 nummer av 4 nummer 141 7. Varje nummer 310 9. Ej svar
VAR 602 MIN VÄRLD Loc 658 width 1 MD=9 F.45d.14. Min Värld <Se F.45d för fullständig frågetext> 1216 1. Aldrig 102 2. Mindre än vart fjärde nummer 13 3. Vart fjärde nummer 12 4. Vart tredje nummer 8 5. Vartannat nummer 7 6. 3 nummer av 4 nummer 40 7. Varje nummer 337 9. Ej svar
VAR 603 RÖSTER I RADIO/TV Loc 659 width 1 MD=9 F.45d.15. Röster i Radio/TV <Se F.45d för fullständig frågetext> 1017 1. Aldrig 284 2. Mindre än vart fjärde nummer 26 3. Vart fjärde nummer 8 4. Vart tredje nummer 10 5. Vartannat nummer 6 6. 3 nummer av 4 nummer 60 7. Varje nummer 324 9. Ej svar
VAR 604 SAXONS VECKOTIDNING Loc 660 width 1 MD=9 F.45d.16. Saxons Veckotidning <Se F.45d för fullständig frågetext> 1116 1. Aldrig 212 2. Mindre än vart fjärde nummer 14 3. Vart fjärde nummer 16 4. Vart tredje nummer 14 5. Vartannat nummer 6 6. 3 nummer av 4 nummer 51 7. Varje nummer 306 9. Ej svar
VAR 605 SE Loc 661 width 1 MD=9 F.45d.17. Se <Se F.45d för fullständig frågetext> 1130 1. Aldrig 205 2. Mindre än vart fjärde nummer 22 3. Vart fjärde nummer 16 4. Vart tredje nummer 7 5. Vartannat nummer 5 6. 3 nummer av 4 nummer 8 7. Varje nummer 342 9. Ej svar
VAR 606 STATSANSTÄLLD Loc 662 width 1 MD=9 F.45d.18. Statsanställd <Se F.45d för fullständig frågetext> 1260 1. Aldrig 35 2. Mindre än vart fjärde nummer 7 3. Vart fjärde nummer 7 4. Vart tredje nummer 6 5. Vartannat nummer 7 6. 3 nummer av 4 nummer 90 7. Varje nummer 323 9. Ej svar
VAR 607 SVENSK DAMTIDNING Loc 663 width 1 MD=9 F.45d.19. Svensk Damtidning <Se F.45d för fullständig frågetext> 1135 1. Aldrig 178 2. Mindre än vart fjärde nummer 27 3. Vart fjärde nummer 13 4. Vart tredje nummer 13 5. Vartannat nummer 5 6. 3 nummer av 4 nummer 54 7. Varje nummer 310 9. Ej svar
VAR 608 VECKANS AFFÄRER Loc 664 width 1 MD=9 F.45d.20. Veckans Affärer <Se F.45d för fullständig frågetext> 1144 1. Aldrig 122 2. Mindre än vart fjärde nummer 30 3. Vart fjärde nummer 18 4. Vart tredje nummer 17 5. Vartannat nummer 14 6. 3 nummer av 4 nummer 52 7. Varje nummer 338 9. Ej svar
VAR 609 VECKO-REVYN Loc 665 width 1 MD=9 F.45d.21. Vecko-Revyn <Se F.45d för fullständig frågetext> 1148 1. Aldrig 181 2. Mindre än vart fjärde nummer 19 3. Vart fjärde nummer 17 4. Vart tredje nummer 12 5. Vartannat nummer 9 6. 3 nummer av 4 nummer 10 7. Varje nummer 339 9. Ej svar
VAR 610 VI Loc 666 width 1 MD=9 F.45d.22. Vi <Se F.45d för fullständig frågetext> 1059 1. Aldrig 145 2. Mindre än vart fjärde nummer 17 3. Vart fjärde nummer 9 4. Vart tredje nummer 11 5. Vartannat nummer 10 6. 3 nummer av 4 nummer 183 7. Varje nummer 301 9. Ej svar
VAR 611 ÅRET RUNT Loc 667 width 1 MD=9 F.45d.23. Året Runt <Se F.45d för fullständig frågetext> 854 1. Aldrig 338 2. Mindre än vart fjärde nummer 51 3. Vart fjärde nummer 33 4. Vart tredje nummer 29 5. Vartannat nummer 21 6. 3 nummer av 4 nummer 150 7. Varje nummer 259 9. Ej svar
VAR 612 ALLT I HEMMET Loc 668 width 1 MD=9 F.45e. Hur ofta läser Ni något i följande tidningar och tidskrifter? F.45e.1. Allt i Hemmet 825 1. Aldrig 431 2. Mindre än vart fjärde nummer 54 3. Vart fjärde nummer 34 4. Vart tredje nummer 24 5. Vartannat nummer 19 6. 3 nummer av 4 nummer 57 7. Varje nummer 291 9. Ej svar
VAR 613 ALLT OM MAT Loc 669 width 1 MD=9 F.45e.2. Allt om Mat <Se F.45e för fullständig frågetext> 959 1. Aldrig 328 2. Mindre än vart fjärde nummer 33 3. Vart fjärde nummer 18 4. Vart tredje nummer 20 5. Vartannat nummer 9 6. 3 nummer av 4 nummer 63 7. Varje nummer 305 9. Ej svar
VAR 614 DET BÄSTA Loc 670 width 1 MD=9 F.45e.3. Det Bästa <Se F.45e för fullständig frågetext> 1075 1. Aldrig 196 2. Mindre än vart fjärde nummer 17 3. Vart fjärde nummer 7 4. Vart tredje nummer 12 5. Vartannat nummer 5 6. 3 nummer av 4 nummer 132 7. Varje nummer 291 9. Ej svar
VAR 615 HEM OCH FRITID Loc 671 width 1 MD=9 F.45e.4. Hem och Fritid <Se F.45e för fullständig frågetext> 852 1. Aldrig 346 2. Mindre än vart fjärde nummer 52 3. Vart fjärde nummer 36 4. Vart tredje nummer 26 5. Vartannat nummer 19 6. 3 nummer av 4 nummer 101 7. Varje nummer 303 9. Ej svar
VAR 616 INDUSTRITJÄNSTEMANNEN Loc 672 width 1 MD=9 F.45e.5. Industritjänstemannen <Se F.45e för fullständig frågetext> 1279 1. Aldrig 36 2. Mindre än vart fjärde nummer 7 3. Vart fjärde nummer 2 4. Vart tredje nummer 9 5. Vartannat nummer 9 6. 3 nummer av 4 nummer 61 7. Varje nummer 332 9. Ej svar
VAR 617 KOMMUNALARBETAREN Loc 673 width 1 MD=9 F.45e.6. Kommunalarbetaren <Se F.45e för fullständig frågetext> 1161 1. Aldrig 60 2. Mindre än vart fjärde nummer 14 3. Vart fjärde nummer 9 4. Vart tredje nummer 8 5. Vartannat nummer 10 6. 3 nummer av 4 nummer 163 7. Varje nummer 310 9. Ej svar
VAR 618 MOTOR Loc 674 width 1 MD=9 F.45e.7. Motor <Se F.45e för fullständig frågetext> 1063 1. Aldrig 171 2. Mindre än vart fjärde nummer 43 3. Vart fjärde nummer 9 4. Vart tredje nummer 16 5. Vartannat nummer 15 6. 3 nummer av 4 nummer 121 7. Varje nummer 297 9. Ej svar
VAR 619 SUNT FÖRNUFT Loc 675 width 1 MD=9 F.45e.8. Sunt Förnuft <Se F.45e för fullständig frågetext> 1254 1. Aldrig 65 2. Mindre än vart fjärde nummer 10 3. Vart fjärde nummer 4 4. Vart tredje nummer 12 5. Vartannat nummer 8 6. 3 nummer av 4 nummer 52 7. Varje nummer 330 9. Ej svar
VAR 620 TEKNIKENS VÄRLD Loc 676 width 1 MD=9 F.45e.9. Teknikens Värld <Se F.45e för fullständig frågetext> 1022 1. Aldrig 249 2. Mindre än vart fjärde nummer 40 3. Vart fjärde nummer 25 4. Vart tredje nummer 29 5. Vartannat nummer 10 6. 3 nummer av 4 nummer 43 7. Varje nummer 317 9. Ej svar
VAR 621 VI BILÄGARE Loc 677 width 1 MD=9 F.45e.10. Vi Bilägare <Se F.45e för fullständig frågetext> 902 1. Aldrig 182 2. Mindre än vart fjärde nummer 33 3. Vart fjärde nummer 28 4. Vart tredje nummer 25 5. Vartannat nummer 14 6. 3 nummer av 4 nummer 283 7. Varje nummer 268 9. Ej svar
VAR 622 VI FÖRÄLDRAR Loc 678 width 1 MD=9 F.45e.11. Vi Föräldrar <Se F.45e för fullständig frågetext> 1127 1. Aldrig 161 2. Mindre än vart fjärde nummer 20 3. Vart fjärde nummer 12 4. Vart tredje nummer 9 5. Vartannat nummer 11 6. 3 nummer av 4 nummer 55 7. Varje nummer 340 9. Ej svar
VAR 623 VI I VILLA Loc 679 width 1 MD=9 F.45e.12. Vi i Villa <Se F.45e för fullständig frågetext> 732 1. Aldrig 198 2. Mindre än vart fjärde nummer 55 3. Vart fjärde nummer 35 4. Vart tredje nummer 36 5. Vartannat nummer 54 6. 3 nummer av 4 nummer 415 7. Varje nummer 210 9. Ej svar
VAR 624 VÅR BOSTAD Loc 680 width 1 MD=9 F.45e.13. Vår Bostad <Se F.45e för fullständig frågetext> 892 1. Aldrig 164 2. Mindre än vart fjärde nummer 28 3. Vart fjärde nummer 16 4. Vart tredje nummer 26 5. Vartannat nummer 28 6. 3 nummer av 4 nummer 313 7. Varje nummer 268 9. Ej svar