SVENSK OPINION 82
               SSD 0093

              Primärforskare:
          STIFTELSEN FÖR OPINIONSANALYSER
             Ordf. Sten Hultgren
             Virebergsv.13,1 tr.
              171 40 Solna

             Första SSD-upplagan
                1985

  

        Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst
               Box 5048

         Go to variable list
             S-402 21 Göteborg

  
           ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDAREN.

  Oavsett publikationsform skall alla uppsatser och rapporter
  som bygger på data tillgängliggjorda genom SSD tillkännage
  detta förhållande, samt namnge primärforskaren. SSD ber
  därför alla användare av SSD-material att, så långtpdetta är
  möjligt,använda sig av följande uttalande. (Uttryck inom
  parentes används i tillämpliga fall.)

        Data och (tabeller) i denna (publikation)
        har (delvis) gjorts tillgängliga av Svensk
        Samhällsvetenskaplig Datatjänst.
        Materialet i SVENSK OPINION 1982 samlades
        ursprungligen in av STIFTELSEN FÖR
        OPINIONSANALYSER,som ett
        led i företagets regelbundet återkommande
        opinionsundersökning Svensk Opinion.
        Varken SSD eller STIFTELSEN FÖR
        OPINIONSANALYSER bär ansvar
        för analyser och tolkningar som presenteras
        i denna (publikation).

  Enligt överenskommelse mellan STIFTELSEN FÖR
  OPINIONSANALYSER och Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst
  får Svensk Opinion-materialet förmedlas till och analyseras
  av forskare under förutsättning att användningen sker i
  forskningssyfte. Härvid skall HSFR:s forskningsetiska
  principer för humaniora och samhällsvetenskap,publicerade i
  skriften HSFR-ETIK,följas i alla tillämpliga delar.

  Data och/eller dokumentation får ej ställas till tredje
  persons förfogande utan SSD:s skriftliga tillstånd.

  Rapporter och publikationer baserade på dessa data skall
  insändas i två exemplar till SSD, som vidarebefordrar ett
  exemplar till primärforskaren.

  I de fall materialet används i undervisningssyfte vid
  universitet och högskolor och leder till producerandet av PM
  och uppsatser behöver dessa ej insändas till SSD. I stället
  skall en redovisning av kurser, antal användare och antal
  producerade PM och uppsatser insändas till SSD efter
  avslutat läsår.

  

         FAKTA OM UPPLÄGGNING OCH METODER.

  Valet av metoder och kontroller för enkäter motiveras
  utförligare i Boalt-Hultgren:I svenskarnas ögon (LT Förlag,
  1981) och Boalt-Bergryd:Political value patterns and parties
  in Sweden (Almqvist & Wiksell International,1981)

  Tre från varandra fristående personurval har använts och
  svaren har analyserats i tre steg:i april-maj 1979,1980
  resp. 1981.De har ifråga om urval och intervju- och
  analysmetoder varit så nära exakta kopior som möjligt.

  Formulärfrågorna 1980 och 1981 har till 40 resp. 35% varit
  desamma som i första stegets frågeformulär.De intervjuade
  urvalen har omfattat alla åldrar fr.o.m. 18 år.

  URVALSMETOD:Obundet slumpmässigt urval ur
  befolkningsregistret,riksomfattande.

  INTERVJUMETOD:En enkätmodell,som bl.a. visats ge ett jämnare
  legitimt bortfall av för undersökningen uttagna,dvs. bättre
  representativitet,än utfrågning med intervjuare.
  Frågeformulären med fasta svarsalternativ har omfattat ca
  1000 frågor.

  REPRESENTATIVITET:De för enkäterna "utlagda" personurvalen
  har inte,på grund av förstärkta anonymitetskrav,kunnat
  rensas i förväg från grupper som inte ingår i den sökta
  populationen: invandrare som ännu inte behärskar svenska
  språket,långvarigt sjuka,personer i långvården,i det
  militära och på anstalt,sådana som emigrerat eller som dött
  och ännu finns kvar i befolkningsregistret osv. Och efteråt
  har av samma skäl orsakerna till uteblivna intervjuer inte
  kunnat utforskas.

  Största möjliga geografiska och demokratiska spridning och
  ett så jämnt "egentligt bortfall" som möjligt har emellertid
  eftersträvats med olika medel.

  Bortfallets jämnhet är helt avgörande för
  representativiteten och den har kontrollerats under
  fältarbetets gång.Resultaten har prövats med validitets- och
  reliabilitetstester som varit tillfredsställande.Logiken och
  fullständigheten i svaren har också visat sig väl motsvara
  höga krav.

  ANSVARIGA:Arbetsgruppen Gunnar Boalt-Gunnar Ekman-Sten
  Hultgren har på uppdrag av Stiftelsen för Opinionsanalyser
  genomfört arbetet med trestegsanalysen som ett grupparbete
  med följande ansvarsfördelning:

  Hultgren har organiserat enkäterna,utarbetat deras
  frågeformulär kring av Boalt formade teorier,gjort upp den
  analysplan efter vilken bokens statistiska underlag
  framtagits,och redovisat resultaten i ett antal
  delrapporter.Boalt har,förutom att svara för de teoretiska
  arbetsmodellerna,utvecklat ideer genom speciella analyser av
  enkätmaterialen om syndrom som bildas av bl.a. väljarnas
  politiska krav,och redovisar de resultaten i särskilda
  avhandlingar.Ekman har haft ledningen för enkäternas
  fältarbete,som utförts av Svenska Utredningsinstitutet SUI
  AB,och tillsammans med May-Britt Lindahl svarat för
  programmering och databehandling av intervjuerna.

  Föreliggande omgång, av undersökningsledningen benämd Svensk
  Opinion 1982,omfattar 1918 personer eller 88,4% av totala
  antalet utskickade enkätformulär. Fältarbetet utfördes under
  perioden 1 april - 13 maj 1982.

  

             KODBOKSINFORMATION

  I kodboken används koderna 1-7 (01-97) som valida koder för
  de flesta variablerna. Kod 0 (00) används för frågor som ej
  är tillämpliga på grund av undersökningspersonens svar på
  tidigare frågor. Kod 8 (98) används när en fråga ej ställts
  till en viss subgrupp. Kod 9 (99) används då uppgift saknas.

  Exemplet nedan visar hur en variabel vanligtvis beskrivs i
  denna kodbok. Siffrorna inom parentes förekommer inte i
  kodboken, utan är en hänvisning till den beskrivning som
  följer exemplet.

  ............................................................

  (1) VAR 96  (2) AVSKAFFA LÖNTAGARFONDER  (3) MD=8 OR GE 9
    REF 96   (4) LOC 106 WIDTH 1       (5) NUMERIC

   (6) F.7a Tror Ni att LÖNTAGARFONDERNA kommer att avskaffas
       efter valet i höst?

   (7)  Enkät A.

    (8) (9) (10)

    306  1.  Ja
    219  2.  Nej
    271  3.  Tveksam
   1150  8.  Frågan ej ställd

    28  9.  Ej svar

  ............................................................

  (1) Variabel- och referensnummer. Brukar vanligtvis vara
  identiska. Om kodboken hänvisar till ett subset av en större
  datamängd eller en omorganiserad datamängd anger
  referensnumret den ursprungliga datamängdens variabelnummer.

  (2) Variabelnamn. En förkortning eller summering av
  frågeställningen (max. 24 tecken).

  (3) Missing data. Anger vilka värden som betraktas som
  missing data för den aktuella variabeln.

  (4) Position. Visar variabelns läge i datamängden; i vilken
  kolumn den startar och hur många positioner den upptar.

  (5) Anger om data är numerisk eller alfabetisk.

  (6) Den exakta frågeformuleringen som den formulerats i
  frågeformuläret eller liknande.

  (7) Eventuella kommentarer eller anmärkningar.

  (8) Det absoluta antalet observationer för varje
  svarskategori.

  (9) Kodvärden som kan förekomma för den aktuella variabeln.

  (10) Beskrivning av varje kodvärdes innehåll.

  

         SSD-Dokumentation:Svensk Opinion

  Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst har för budgetåret
  1984/85 erhållit anslag av HSFR för tillrättaläggning och
  dokumentation av materialet från Stiftelsen för
  Opinionsanalyser.Arbetet bedrivs med hjälp av ett
  datorbaserat dokumentationssystem som ställts till SSD:s
  förfogande av Inter-University Consortium for Political and
  Social Research (ICPSR) vid University of Michigan.Systemet
  kallas Guided Interactive Dataset Organisation (GIDO).
Variable list


1 SSDstudie NR 0093 2 SSDupplaga/datering NR 1 3 SSD Delstudieidentifikation 001 Demografiska och socioekonomiska uppgifter 4 ID-Nummer 5 Födelseår 6 Län/Kommun/Församling 7 Kön 8 RS-Region 9 Blockregion 10 Bortfallsvikt Viktiga förändringar av personliga förhållanden 11 Bättre ekonomi 12 Bättre barnbidrag 13 Låna pengar 14 Bättre bostad 15 Lägre bokostnad 16 Lägre skatt 17 Lägre matpriser 18 Billigare motorbränsle 19 Utbildningsmöjlighet 20 Lättare parkera dagtid 21 Lättare parkera nattetid 22 Bättre arbete 23 Fast arbete 24 Lättare arbete 25 Ofarligare arbete 26 Kortare arbetstid 27 Mer frihet i arbetet 28 Få eget företag Synpunkter angående prishöjningar 29 Prishöjningar 1 30 Prishöjningar 2 31 Prishöjningar 3 32 Prishöjningar 4 33 Prishöjningar 5 34 Prishöjningar 6 35 Prishöjningar 7 36 Prishöjningar 8 37 Kompensation för jordbrukare 38 Ökade matpriser 1 39 Ökade matpriser 2 40 Ökade matpriser 3 41 Ökade matpriser 4 42 Ökade matpriser 5 43 Ökade matpriser 6 Betydelse av vissa politiska reformer 44 Strängare abortlagstiftning 45 Mer polisskydd 46 Mer skoldisciplin 47 Slopa skolbetyg 48 Slopa arbetsbetyg 49 Lägre ungdomslön 50 Mindre invandring 51 Mer religionsundervisning 52 Krafttag mot narkotika 53 Större nykterhet 54 Mer stöd åt begåvade elever 55 Mindre sexuell frihet för unga 56 Sänkta försvarskostnader 57 Mer hjälp till U-Länder 58 Minska utlandsskulden 59 Mer konstnärsstöd 60 Kontroll av videomarknaden Synpunkter angående alkoholmissbruk 61 Inställning till spritmissbruk 62 Spritmissbruk på arbetsplatsen 63 Löneskillnader på arbetsplatsen 64 Risk för arbetslöshet 65 Minskad alkoholkonsumtion-Ökad nykterhet 1 66 Minskad alkoholkonsumtion-Ökad nykterhet 2 67 Minskad alkoholkonsumtion-Ökad nykterhet 3 Synpunkter angående skolbetyg 68 Betygsättning i skolorna Betydelse av vissa politiska reformer 69 Stopp för inflationen 70 Lägre marginalskatt 71 Lägre arbetsgivaravgift 72 Hindra kvittolösa inkomster 73 Krafttag mot arbetslöshet 74 Högre pension 75 Mer medbestämmande 76 Lättare uppsägning 77 Större bostadsbidrag 78 Större socialhjälp 79 Lönsammare driva företag 80 Mindre byråkrati 81 Mer hjälp åt krisdrabbade industrier 82 Flera kvinnliga politiker 83 Mer jämställdhet 84 Krafttag mot prostitution 85 Krafttag för barnfamiljer 86 Prisstopp 87 Lönestopp 88 Mindre dataregistrering 89 Avveckla kärnkraft 90 Krafttag för energibehov 91 Banta offentliga utgifter 92 Krafttag mot skattebrott 93 Mindre ledighet för anställda 94 Mindre fackföreningsvälde 95 Mindre direktörsvälde 96 Inrätta sparfonder 97 Inkomstutjämning 98 Skydda naturmiljö 99 Stoppa djurexperiment 100 Krafttag mot tobak 101 Mindre farlig arbetsmiljö 102 Mer uppfinnarstöd Viktigaste uppgifter för en ny regering 103 Krafttag:Mot stigande levnadskostnader 104 Krafttag:Mot arbetslösheten 105 Krafttag:För bantning av offentliga utgifterna 106 Krafttag:För att ersätta kärnkraften 107 Krafttag:För att införa löntagarfonder 108 Krafttag:Mot förstöring av naturmiljön 109 Krafttag:Mot skattebrott 110 Krafttag:Mot narkotikamissbruket 111 Krafttag:Mot alkoholmissbruket 112 Krafttag:Mot boendekostnaderna 113 Krafttag:Mot - vet inte 114 Klarar krafttag bäst:Borgerlig eller socialdemokratisk regering 1 115 Klarar krafttag bäst:Borgerlig eller socialdemokratisk regering 2 116 Klarar krafttag bäst:Borgerlig eller socialdemokratisk regering 3 Påståenden om Sveriges ekonomi 117 Påstående 1 118 Påstående 2 119 Påstående 3 120 Påstående 4 121 Påstående 5 122 Påstående 6 123 Påstående 7 124 Påstående 8 125 Avstå från inkomsthöjningar 126 Acceptera mindre inkomstminskning 127 Acceptera större inkomstminskning 128 Minska budgetunderskott:Påstående 1 129 Minska budgetunderskott:Påstående 2 130 Minska budgetunderskott:Påstående 3 131 Minska budgetunderskott:Påstående 4 132 Minska budgetunderskott:Påstående 5 133 Minska budgetunderskott:Påstående 6 134 Minska budgetunderskott:Påstående 7 135 Industrikapital:Förslag 1 136 Industrikapital:Förslag 2 137 Industrikapital:Förslag 3 138 Bästa förslag för att öka industrikapital Påståenden om livslust 139 Ett meningsfullt arbete 140 Ett verkligt fritidsintresse 141 Ett harmoniskt familjeliv 142 Verkligt goda fritidsvänner 143 Bra inkomster 144 Uppmärksammade prestationer 145 Barn att vara stolt över 146 Spännande upplevelser 147 Att Ni har något att tro på Parti-ideer 148 Parti med bästa ide om:Inflation 1 149 Parti med bästa ide om:Inflation 2 150 Parti med bästa ide om:Inflation 3 151 Parti med bästa ide om:Marginalskatt 1 152 Parti med bästa ide om:Marginalskatt 2 153 Parti med bästa ide om:Marginalskatt 3 154 Parti med bästa ide om:Arbetsgivaravgifterna 1 155 Parti med bästa ide om:Arbetsgivaravgifterna 2 156 Parti med bästa ide om:Arbetsgivaravgifterna 3 157 Parti med bästa ide om:Framtidens energiförsörjning 1 158 Parti med bästa ide om:Framtidens energiförsörjning 2 159 Parti med bästa ide om:Framtidens energiförsörjning 3 160 Parti med bästa ide om:Försvarskostnaderna 1 161 Parti med bästa ide om:Försvarskostnaderna 2 162 Parti med bästa ide om:Försvarskostnaderna 3 163 Parti med bästa ide om:Lönerna 1 164 Parti med bästa ide om:Lönerna 2 165 Parti med bästa ide om:Lönerna 3 166 Parti med bästa ide om:Arbetslösheten 1 167 Parti med bästa ide om:Arbetslösheten 2 168 Parti med bästa ide om:Arbetslösheten 3 169 Parti med bästa ide om:Offentliga utgifterna 1 170 Parti med bästa ide om:Offentliga utgifterna 2 171 Parti med bästa ide om:Offentliga utgifterna 3 172 Parti med bästa ide om:Medbestämmande 1 173 Parti med bästa ide om:Medbestämmande 2 174 Parti med bästa ide om:Medbestämmande 3 175 Parti med bästa ide om:Byråkratin 1 176 Parti med bästa ide om:Byråkratin 2 177 Parti med bästa ide om:Byråkratin 3 178 Parti med bästa ide om:Skoldisciplinen 1 179 Parti med bästa ide om:Skoldisciplinen 2 180 Parti med bästa ide om:Skoldisciplinen 3 181 Parti med bästa ide om:Nykterhet 1 182 Parti med bästa ide om:Nykterhet 2 183 Parti med bästa ide om:Nykterhet 3 184 Parti med bästa ide om:Skattebrottsåtgärder 1 185 Parti med bästa ide om:Skattebrottsåtgärder 2 186 Parti med bästa ide om:Skattebrottsåtgärder 3 187 Parti med bästa ide om:Högre utbildning 1 188 Parti med bästa ide om:Högre utbildning 2 189 Parti med bästa ide om:Högre utbildning 3 190 Parti med bästa ide om:Miljöskydd 1 191 Parti med bästa ide om:Miljöskydd 2 192 Parti med bästa ide om:Miljöskydd 3 193 Parti med bästa ide om:Skolbetyg 1 194 Parti med bästa ide om:Skolbetyg 2 195 Parti med bästa ide om:Skolbetyg 3 196 Parti med bästa ide om:Kärnkraften 1 197 Parti med bästa ide om:Kärnkraften 2 198 Parti med bästa ide om:Kärnkraften 3 199 Parti med bästa ide om:Åtgärder mot våldet 1 200 Parti med bästa ide om:Åtgärder mot våldet 2 201 Parti med bästa ide om:Åtgärder mot våldet 3 202 Parti med bästa ide om:Pensionerna 1 203 Parti med bästa ide om:Pensionerna 2 204 Parti med bästa ide om:Pensionerna 3 205 Parti med bästa ide om:Ekonomisk utjämning 1 206 Parti med bästa ide om:Ekonomisk utjämning 2 207 Parti med bästa ide om:Ekonomisk utjämning 3 208 Parti med bästa ide om:Jämställdhet 1 209 Parti med bästa ide om:Jämställdhet 2 210 Parti med bästa ide om:Jämställdhet 3 211 Parti med bästa ide om:Löntagarfonder 1 212 Parti med bästa ide om:Löntagarfonder 2 213 Parti med bästa ide om:Löntagarfonder 3 214 Parti med bästa ide om:Boendekostnaderna 1 215 Parti med bästa ide om:Boendekostnaderna 2 216 Parti med bästa ide om:Boendekostnaderna 3 217 Parti med bästa ide om:Matpriserna 1 218 Parti med bästa ide om:Matpriserna 2 219 Parti med bästa ide om:Matpriserna 3 220 Parti med bästa ide om:Skatterna 1 221 Parti med bästa ide om:Skatterna 2 222 Parti med bästa ide om:Skatterna 3 223 Parti med bästa ide om:Utrikespolitiken 1 224 Parti med bästa ide om:Utrikespolitik 2 225 Parti med bästa ide om:Utrikespolitik 3 226 Parti med bästa ide om:Sjukersättning 1 227 Parti med bästa ide om:Sjukersättning 2 228 Parti med bästa ide om:Sjukersättning 3 Valdeltagande m.m. 229 Riksdagsval idag 230 Riksdagsval 1979 231 Röstar på:Moderaterna 232 Röstar på:Folkpartiet 233 Röstar på:Centerpartiet 234 Röstar på:Socialdemokraterna 235 Röstar på:Vänsterpartiet Kommunisterna 236 Skulle också kunna rösta på:Moderaterna 237 Skulle också kunna rösta på:Folkpartiet 238 Skulle också kunna rösta på:Centerpartiet 239 Skulle också kunna rösta på:Kristen Demokratisk Samling 240 Skulle också kunna rösta på:Miljöpartiet 241 Skulle också kunna rösta på:Socialdemokraterna 242 Skulle också kunna rösta på:Vänsterpartiet Kommunisterna 243 Skulle också kunna rösta på:Något av de övriga partierna 244 Röstar på:Kristen Demokratisk Samling 245 Röstar på:Miljöpartiet 246 Kan komma in i riksdagen:Kristen Demokratisk Samling 247 Kan komma in i riksdagen:Miljöpartiet 248 Orsaker till partival 1 249 Orsaker till partival 2 250 Orsaker till partival 3 251 Orsaker till partival 4 252 Orsaker till partival 5 253 Orsaker till partival 6 254 Orsaker till partival 7 255 Orsaker till partival 8 256 Orsaker till partival 9 257 Nytt parti 258 Sveriges uppträdande vid internationella konflikter 259 Önskvärd regering 260 Regering-förbättra 261 Regering-försämra 262 Mest kompetent regering:Ifråga om näringspolitiken 263 Mest kompetent regering:Ifråga om skattepolitiken 264 Mest kompetent regering:Ifråga om sysselsättningen 265 Mest kompetent regering:Ifråga om utrikespolitiken Påståenden om gamla hus,kvinnliga präster och generalstrejker 266 Bevara gamla vackra hus 267 Kvinnliga präster 268 Generalstrejk Synpunkter på skatteomläggning 269 Skatteomläggning 1 270 Skatteomläggning 2 271 Skatteomläggning 3 272 Skatteomläggning 4 273 Skatteomläggning 5 274 Skatteomläggning 6 275 Skatteomläggning 7 276 Skatteomläggning 8 277 Skatteomläggning 9 278 Skatteomläggning 10 279 Skatteomläggning 11 280 Skatteomläggning 12 281 Skatteomläggning 13 Frågor om bostaden 282 Boendeform - nu 283 Boendeform - om 5 år 284 Nöjd med bostad 1 285 Nöjd med bostad 2 286 Nöjd med bostad 3 287 Nöjd med bostad 4 288 Nöjd med bostad 5 289 Nöjd med bostad 6 290 Nöjd med bostad 7 291 Nöjd med bostad 8 292 Nöjd med bostad 9 293 Nöjd med bostad 10 294 Nöjd med bostad 11 295 Nöjd med bostad 12 296 Nöjd med bostad 13 297 Nöjd med bostad 14 298 Nöjd med bostad 15 299 Nöjd med bostad 16 300 Nöjd med bostad 17 Synpunkter på löntagarfonder och näringsliv 301 Fonder-näringsliv 1 302 Fonder-näringsliv 2 303 Fonder-näringsliv 3 304 Fonder-näringsliv 4 305 Fonder-anställda 1 306 Fonder-anställda 2 307 Fonder-anställda 3 308 Fonder-anställda 4 309 Typ av fondstyrelse 310 Hur få fart på näringslivet 1 311 Hur få fart på näringslivet 2 312 Hur få fart på näringslivet 3 313 Hur få fart på näringslivet 4 314 Hur få fart på näringslivet 5 315 Hur få fart på näringslivet 6 316 Hur få fart på näringslivet 7 317 Företaget övertas av de anställda 318 Löntagarfonder Facklig tillhörighet m.m. 319 Fackorganisation 320 Funktion i facket 321 Nöjd med vad facket uträttat 322 Fack:Vilket förbund Sysselsättning 323 Sysselsättning 324 Näringsgren Synpunkter på olika gruppers inflytande 325 Hur mycket att säga till om:Småföretagarna 326 Hur mycket att säga till om:Arbetarna 327 Hur mycket att säga till om:Jordbrukarna 328 Hur mycket att säga till om:Tjänstemännen 329 Hur mycket att säga till om:Landsorganisationen 330 Hur mycket att säga till om:Tjänstemännens Centralorganisation 331 Hur mycket att säga till om:Sveriges Akademikers Centralorganisation/SR 332 Hur mycket att säga till om:Lantbrukarnas Riksförbund 333 Hur mycket att säga till om:Svenska Företagares Riksförbund 334 Hur mycket att säga till om:Svenska Arbetsgivareföreningen Framtidsperspektiv i yrket 335 Betydelse som yrkesgruppen får i framtiden 336 Robotar och datorer inom yrket Reklam i TV 337 Reklam i TV Påståenden om aktuella frågor 338 Bilar endast för varutransporter 339 Egen bil berikar fritiden 340 Giftiga avgaser - förbjud privatbilar i tätort 341 Bilismens offer skäl för begränsning 342 För dyrt med personbil för privatperson 343 Kasta miljögifter på soptipp bör bestraffas 344 Avgasrening viktigare än bilexport 345 Avstå från bil om bättre kollektivtrafik 346 Så viktigt med bil att det får kosta vad det vill 347 Skulle ha bil om lättare parkera Färdsätt m.m. 348 Färdsätt:Cykel 349 Färdsätt:Bilpassagerare 350 Färdsätt:Bilförare 351 Färdsätt:Taxi 352 Färdsätt:Buss,tunnelbana,spårvagn 353 Färdsätt:Tåg,flyg 354 Bilen oumbärlig 1 355 Bilen oumbärlig 2 356 Bilen oumbärlig 3 357 Bilen oumbärlig 4 358 Bilen oumbärlig 5 359 Bilen oumbärlig 6 Valutgångens betydelse för olika frågor 360 Betydelse av valutgång:Löntagarfonder 361 Betydelse av valutgång:Arbetslösheten 362 Betydelse av valutgång:Levnadsstandarden 363 Betydelse av valutgång:Narkotikamissbruket 364 Betydelse av valutgång:Skattefusk och skattebrott 365 Betydelse av valutgång:Skatterna Beslut om löntagarfonder 366 Avgörande om löntagarfonder Innehav och anskaffande av kapitalvaror 367 Innehav av kapitalvaror 1 368 Innehav av kapitalvaror 2 369 Innehav av kapitalvaror 3 370 Innehav av kapitalvaror 4 371 Innehav av kapitalvaror 5 372 Innehav av kapitalvaror 6 373 Innehav av kapitalvaror 7 374 Penningplacering 1 375 Penningplacering 2 376 Penningplacering 3 377 Penningplacering 4 378 Penningplacering 5 379 Penningplacering 6 380 Penningplacering 7 Samhällstyp 381 Samhällstyp Förväntningar på den politiska utvecklingen 382 Bantning av offentliga utgifter 383 Slopande av skolbetyg 384 Högre arbetsgivareavgifter 385 Avveckling av kärnkraften 386 Socialdemokratisk valseger 387 Borgerlig valseger 388 Lönestopp 389 Prisstopp 390 Mer skoldisciplin 391 Mer fackföreningsvälde 392 Mer direktörsvälde 393 Mer medbestämmande för anställda 394 Införande av löntagarfonder 395 Större frihet för arbetsgivare att säga upp olämplig anställd 396 Mer provanställning av ungdom 397 Mer jämställdhet mellan könen 398 Att statens budgetunderskott inte kan nedbringas 399 Allt sämre naturmiljö 400 Lägre priser på villor och bostadsrätter 401 Nedrustning av Sveriges försvar 402 Fackets övertagande av privatägda företag 403 Mer statlig hjälp åt krisdrabbade industrier 404 Mer hjälp åt U-länder 405 Högre matpriser 406 Svårt klara boendekostnaderna 407 Minskad sjukersättning 408 Att alla kvinnor över 20 år måste genomgå regelbunden gynekologisk hälsokontroll 409 Svårare göra kvittolösa inkomster 410 Ökande våld i samhället 411 Stigande inflation 412 Ökande skattebrott och skattefusk 413 Stigande bensinpriser 414 Mer byråkrati 415 Hårdare skatt på högre inkomster 416 Ökande användning av robotar och datorer 417 Ökande alkoholmissbruk 418 Ökande arbetslöshet 419 Lägre pensioner Angående jordbrukarnas inkomster 420 Jordbruksinkomster Intresse för politik i media 421 TV:s sändningar från riksdagen 422 Politiska debatter i TV 423 TV-journalisters utfrågning av partipolitiker 424 Radions utfrågning av politiker 425 Dagstidnings ledare 426 Politiska artiklar i dagstidning 427 I politisk förenings tidskrift 428 I fackförbundstidning 429 Partipropaganda i brevlådan Påståenden om aktuella frågor 430 Illa med den svenska ekonomin 431 Nödvändigt att leva billigare 432 Förbjudet att bära kniv 433 Bestraffa nedskräpning i naturen 434 Rikskampanj mot nedskräpning i naturen Frågor om oro och miljöskador 435 Oroad för: Ökande cancerrisker 436 Oroad för: Giftförekomster 437 Oroad för: Våld 438 Mest oroande våld 1 439 Mest oroande våld 2 440 Skada på svensk naturmiljö av: Gödningsmedel 441 Skada på svensk naturmiljö av: Skogsbesprutning 442 Skada på svensk naturmiljö av: Luftförorening från svenska industrier 443 Skada på svensk naturmiljö av: Luftförorening från andra länders industri 444 Skada på svensk naturmiljö av: Giftutsläpp 445 Skada på svensk naturmiljö av: Nedgrävda kemikalier 446 Skada på svensk naturmiljö av: Oljeeldning 447 Skada på svensk naturmiljö av: Bilavgaser 448 Avveckling av kärnkraften - förbättra landets ekonomi 449 Krafttag mot nedskräpning med: Tombuteljer 450 Krafttag mot nedskräpning med: Plåt/Aluminiumburkar 451 Krafttag mot nedskräpning med: Pappförpackningar Civilstånd och barn 452 Civilstånd 453 Betydelsefull för någon 454 Antal barn 455 Antal barn: Vill ha 456 Antal barn: Bor hemma Föreningsmedlemsskap 457 Medlemsskap 1 458 Medlemsskap 2 459 Medlemsskap 3 460 Medlemsskap 4 461 Medlemsskap 5 462 Medlemsskap 6 463 Medlemsskap 7 464 Medlemsskap 8 465 Medlemsskap 9 466 Medlemsskap 10 467 Medlemsskap 11 468 Medlemsskap 12 469 Medlemsskap 13 Olika skolämnens betydelse 470 Viktigt skolämne:Geografi 471 Viktigt skolämne:Läsa svenska 472 Viktigt skolämne:Skriva svenska 473 Viktigt skolämne:Räkning,matematik 474 Viktigt skolämne:Fysik,kemi 475 Viktigt skolämne:Samhällskunskap 476 Viktigt skolämne:Historia 477 Viktigt skolämne:Kristendom 478 Viktigt skolämne:Gymnastik,idrott 479 Viktigt skolämne:Naturkunskap 480 Viktigt skolämne:Främmande språk 481 Viktigt skolämne:Slöjd/Mekanik/Sömnad Angående utbudet av aktiviteter på orten 482 Viktigt för boende på orten:Teater 483 Viktigt för boende på orten:Film 484 Viktigt för boende på orten:Gudstjänst 485 Viktigt för boende på orten:Klassiska konserter 486 Viktigt för boende på orten:Populärkonserter 487 Viktigt för boende på orten:Discotek 488 Viktigt för boende på orten:Restaurang 489 Viktigt för boende på orten:Bibliotek-förströelse 490 Viktigt för boende på orten:Fackbibliotek 491 Viktigt för boende på orten:Konstmuseum 492 Viktigt för boende på orten:Kulturmuseum 493 Viktigt för boende på orten:Idrottsplats 494 Viktigt för boende på orten:Simhall/Badhus 495 Viktigt för boende på orten:Vidareutbildning för begåvad ungdom Arbetslöshet 496 Hur länge arbetslös senaste tre åren 497 Risk för arbetslöshet under närmaste tre åren Påståenden om U-länder och fred 498 Användning av u-landsbidrag 499 Kan bidraga till världsfreden:Starkt totalförsvar 500 Kan bidraga till världsfreden:Internationella insatser 501 Kan bidraga till världsfreden:Fredsmarscher 502 Kan bidraga till världsfreden:Kärnvapenfritt Norden 503 Kan bidraga till världsfreden:Kärnvapenfritt Europa 504 Kan bidraga till världsfreden:Begränsning av kärnvapen 505 Kan bidraga till världsfreden:Sverige nedrustar 506 Propaganda för nedrustning 507 Mer försvarskostnader 508 Måttligt större anslag 509 Svenska kärnvapen Inkomst och utbildning 510 Inkomst 511 Skolutbildning 1 512 Skolutbildning 2 513 Skolutbildning 3 514 Skolutbildning 4 515 Skolutbildning 5 Läsfrekvenser:Dagstidningar 516 Läsfrekvenser:Aftonbladet 517 Läsfrekvenser:Arbetet 518 Läsfrekvenser:Dagens Nyheter 519 Läsfrekvenser:Expressen 520 Läsfrekvenser:Göteborgs-Posten 521 Läsfrekvenser:Göteborgs-Tidningen 522 Läsfrekvenser:Kvällsposten 523 Läsfrekvenser:Svenska Dagbladet 524 Läsfrekvenser:Sydsvenska Dagbladet Läsfrekvenser:Veckotidningar 525 Läsfrekvenser:Allas Veckotidning 526 Läsfrekvenser:Allers Familjejournal 527 Läsfrekvenser:Damernas Värld 528 Läsfrekvenser:Femina 529 Läsfrekvenser:FIB-Aktuellt 530 Läsfrekvenser:Hemmets Journal 531 Läsfrekvenser:Hemmets Veckotidning 532 Läsfrekvenser:Husmodern 533 Läsfrekvenser:Hänt i Veckan 534 Läsfrekvenser:ICA-Kuriren 535 Läsfrekvenser:Land 536 Läsfrekvenser:Lektyr 537 Läsfrekvenser:Metallarbetaren 538 Läsfrekvenser:Min Värld 539 Läsfrekvenser:Röster i Radio/TV 540 Läsfrekvenser:Saxons Veckotidning 541 Läsfrekvenser:Se 542 Läsfrekvenser:Statsanställd 543 Läsfrekvenser:Svensk Damtidning 544 Läsfrekvenser:Veckans Affärer 545 Läsfrekvenser:Vecko-Revyn 546 Läsfrekvenser:Vi 547 Läsfrekvenser:Året Runt Läsfrekvenser:Månadstidningar m.m. 548 Läsfrekvenser:Allt i Hemmet 549 Läsfrekvenser:Allt om Mat 550 Läsfrekvenser:Det Bästa 551 Läsfrekvenser:Fastighetstidningen 552 Läsfrekvenser:Hem och Fritid 553 Läsfrekvenser:Industritjänstemannen 554 Läsfrekvenser:Kommunalarbetaren 555 Läsfrekvenser:Motor 556 Läsfrekvenser:Sunt Förnuft 557 Läsfrekvenser:Teknikens Värld 558 Läsfrekvenser:Vi Bilägare 559 Läsfrekvenser:Vi Föräldrar 560 Läsfrekvenser:Vi i Villa 561 Läsfrekvenser:Villaägaren 562 Läsfrekvenser:Vår Bostad

VAR 1 SSDSTUDIE NR 0093              Loc 1 width 4


Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst studie 0093


VAR 2 SSDUPPLAGA NR 1 Loc 5 width 1 SSDupplaga/datering NR Uppgift om ordningsföljd och utgivningstidpunkt. 1. NOVEMBER 1984
VAR 3 DELSTUDIE NR 001 Loc 6 width 3 SSD Delstudieidentifikation Ordningsnummer i en serie på 1 delar.
VAR 4 ID-NUMMER Loc 9 width 4 ID-Nummer
VAR 5 FÖDELSEÅR Loc 13 width 3 Födelseår Kod: 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 Frek: 11 10 8 10 17 14 22 14 22 23 24 Kod: 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 Frek: 23 32 33 28 31 32 31 35 38 33 36 Kod: 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 Frek: 32 28 32 26 30 19 33 36 24 34 21 Kod: 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 Frek: 18 26 27 43 24 37 26 40 41 56 46 Kod: 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 Frek: 48 52 38 54 36 44 36 37 34 27 40 Kod: 956 957 958 959 960 961 962 963 Frek: 30 41 23 25 27 36 31 33
VAR 6 LÄN/KOMMUN/FÖRSAMLING Loc 16 width 6 Län/Kommun/Församling Kod: 11401 11402 11403 11501 12003 12006 12301 Frek: 2 2 2 5 1 2 13 Kod: 12502 12503 12507 12601 12602 12701 12702 Frek: 1 1 1 10 3 1 1 Kod: 12703 12704 13601 13606 13801 13901 13903 Frek: 6 2 7 2 6 1 1 Kod: 13904 16001 16201 16301 18004 18005 18006 Frek: 1 12 4 10 2 2 2 Kod: 18007 18009 18010 18011 18013 18014 18015 Frek: 2 1 1 5 1 7 6 Kod: 18017 18018 18019 18021 18023 18025 18027 Frek: 1 3 8 6 6 13 7 Kod: 18028 18029 18031 18034 18036 18038 18039 Frek: 1 2 3 7 3 6 4 Kod: 18040 18041 18042 18101 18102 18103 18104 Frek: 7 5 3 5 2 1 2 Kod: 18106 18107 18108 18112 18201 18202 18203 Frek: 1 1 1 2 7 3 1 Kod: 18301 18401 18402 18601 18701 18703 18801 Frek: 6 7 4 4 1 2 2 Kod: 18805 19101 19102 19106 19201 30501 30502 Frek: 2 1 1 5 3 1 2 Kod: 31902 36003 36005 36007 36009 38001 38002 Frek: 4 1 1 2 1 11 7 Kod: 38003 38004 38005 38012 38016 38017 38021 Frek: 6 2 2 1 1 2 1 Kod: 38025 38028 38032 38035 38038 38040 38101 Frek: 2 1 1 1 1 1 5 Kod: 38105 38109 38121 38122 38207 38209 38211 Frek: 2 1 1 1 2 1 1 Kod: 38212 42801 48001 48002 48003 48006 48008 Frek: 1 3 5 5 3 1 1 Kod: 48009 48010 48028 48030 48032 48034 48101 Frek: 1 2 3 1 1 1 1 Kod: 48201 48301 48302 48307 48401 48402 48403 Frek: 3 5 1 3 10 6 4 Kod: 48410 48413 48416 48419 48601 48604 48605 Frek: 1 1 1 1 5 1 1 Kod: 48609 48610 51204 51206 51302 51303 56002 Frek: 1 1 1 1 1 1 1 Kod: 56101 56201 56202 56301 56304 56305 56306 Frek: 2 5 2 3 1 1 1 Kod: 58001 58002 58003 58008 58009 58014 58019 Frek: 7 4 3 1 1 1 2 Kod: 58026 58033 58034 58101 58102 58103 58104 Frek: 1 5 1 1 4 4 3 Kod: 58105 58106 58107 58109 58112 58114 58115 Frek: 6 7 1 3 2 3 2 Kod: 58201 58202 58301 58306 58323 58326 58401 Frek: 2 1 5 1 1 1 2 Kod: 58601 58602 58603 58615 60406 61705 66201 Frek: 1 1 1 1 1 2 2 Kod: 66204 66208 66209 66210 66216 66506 68001 Frek: 1 1 1 1 1 1 4 Kod: 68002 68003 68004 68005 68006 68007 68008 Frek: 1 3 1 7 1 1 1 Kod: 68010 68015 68019 68020 68021 68023 68201 Frek: 1 2 3 2 1 1 5 Kod: 68203 68208 68301 68306 68307 68312 68401 Frek: 1 1 4 1 1 2 1 Kod: 68403 68407 68501 68504 68505 68515 68521 Frek: 1 1 1 1 1 1 3 Kod: 68601 68604 68605 68701 76001 76102 76302 Frek: 2 1 1 6 2 2 2 Kod: 76306 76401 76502 76503 76504 76703 78001 Frek: 1 2 1 1 2 2 2 Kod: 78003 78005 78008 78016 78020 78022 78023 Frek: 2 1 1 1 1 1 1 Kod: 78027 78028 78101 78103 78112 82101 82102 Frek: 1 10 4 1 1 1 1 Kod: 82103 82104 84001 84003 84011 84015 86001 Frek: 2 1 1 1 1 1 1 Kod: 86002 86006 86101 86103 86202 86203 86204 Frek: 1 2 2 1 2 1 1 Kod: 88001 88002 88008 88013 88031 88101 88103 Frek: 9 1 3 1 1 4 2 Kod: 88201 88204 88205 88301 88311 88401 88403 Frek: 5 1 1 5 2 1 1 Kod: 88408 88509 88514 98001 98002 98011 98015 Frek: 1 1 2 7 1 1 1 Kod: 98028 98044 98061 98067 98076 106001 106002 Frek: 1 1 1 1 2 1 3 Kod: 108001 108005 108006 108014 108015 108018 108101 Frek: 3 1 1 2 2 2 3 Kod: 108103 108110 108205 108206 112104 112105 113701 Frek: 1 1 2 2 2 2 2 Kod: 113702 116004 116009 116201 116301 116303 116501 Frek: 1 1 2 3 3 1 2 Kod: 116602 116603 116605 116701 116703 116803 116804 Frek: 1 1 1 1 2 1 1 Kod: 118001 118002 118007 118013 118015 118023 118028 Frek: 6 3 1 2 2 2 1 Kod: 118101 118105 118115 118205 118209 118210 118301 Frek: 1 1 2 1 1 1 3 Kod: 118303 118311 118312 118319 118321 118402 121408 Frek: 1 1 1 2 1 1 1 Kod: 121413 123007 123101 123302 123304 123305 123308 Frek: 1 1 2 1 1 2 1 Kod: 123309 123313 126001 126103 126104 126106 126112 Frek: 2 1 1 1 1 1 2 Kod: 126201 126203 126301 126308 126503 126507 126602 Frek: 1 1 3 1 1 1 2 Kod: 126610 126611 126702 128001 128002 128003 128004 Frek: 2 1 2 4 4 6 1 Kod: 128005 128006 128007 128008 128009 128010 128011 Frek: 6 2 4 10 8 2 1 Kod: 128014 128015 128016 128017 128018 128019 128101 Frek: 1 4 1 8 2 1 5 Kod: 128102 128103 128104 128105 128106 128107 128113 Frek: 3 2 7 1 1 1 1 Kod: 128116 128201 128203 128207 128301 128302 128303 Frek: 1 3 1 1 5 5 2 Kod: 128309 128316 128401 128402 128403 128404 128405 Frek: 1 2 1 1 2 2 1 Kod: 128501 128508 128601 128610 128617 128701 128716 Frek: 3 1 3 1 1 6 1 Kod: 128724 128731 131503 131504 131505 138001 138002 Frek: 1 2 1 1 3 3 7 Kod: 138003 138005 138008 138019 138101 138111 138201 Frek: 2 1 1 1 3 2 5 Kod: 138202 138211 138219 138220 138301 138302 138311 Frek: 1 1 1 1 3 3 2 Kod: 138313 138320 138325 138401 138404 138405 138406 Frek: 1 1 1 2 2 3 1 Kod: 138412 138413 138414 140102 140103 140104 140201 Frek: 2 1 1 1 2 1 1 Kod: 140203 140701 141502 141503 141901 142102 142110 Frek: 5 1 2 1 2 1 3 Kod: 142705 143008 143506 148004 148005 148006 148007 Frek: 2 1 3 4 4 8 2 Kod: 148008 148009 148010 148011 148013 148016 148017 Frek: 5 2 2 3 4 5 6 Kod: 148018 148019 148020 148021 148022 148023 148024 Frek: 2 2 4 3 2 2 8 Kod: 148026 148028 148030 148031 148032 148033 148034 Frek: 3 1 4 4 3 4 3 Kod: 148036 148101 148102 148103 148104 148201 148207 Frek: 7 5 2 5 4 2 2 Kod: 148208 148401 148402 148405 148501 148505 148510 Frek: 1 1 1 2 2 2 1 Kod: 148512 148601 148602 148607 150406 150701 152101 Frek: 4 1 1 1 1 1 1 Kod: 152103 152105 152106 152401 152403 155201 155205 Frek: 1 1 1 1 1 1 1 Kod: 156001 156005 156009 156101 156201 156207 156301 Frek: 2 2 2 1 1 1 3 Kod: 156302 156303 156305 156309 156310 156316 156317 Frek: 4 3 1 2 1 1 1 Kod: 156501 156514 156615 156616 158001 158003 158101 Frek: 1 1 1 2 2 1 9 Kod: 158103 158104 158107 158201 158208 158209 158301 Frek: 1 1 1 7 1 1 4 Kod: 158302 158305 158306 158311 158316 158318 158320 Frek: 8 1 3 1 3 1 2 Kod: 158401 158414 158415 158416 158429 158501 158504 Frek: 2 1 1 1 1 2 1 Kod: 162202 162203 162301 163701 164301 166001 166010 Frek: 2 1 2 2 2 2 2 Kod: 166015 166019 166029 166102 166112 166201 166301 Frek: 1 1 2 2 1 1 2 Kod: 166309 168001 168002 168010 168101 168113 168125 Frek: 1 4 2 3 5 2 1 Kod: 168201 168212 168301 168303 168304 168315 168324 Frek: 2 1 5 2 1 1 1 Kod: 168401 168404 168407 168502 168601 168607 168621 Frek: 1 1 1 1 5 1 1 Kod: 168624 168632 168641 168651 171501 173003 173701 Frek: 1 1 1 2 3 1 3 Kod: 173708 176001 176101 176202 176301 176303 176401 Frek: 3 2 3 1 1 1 2 Kod: 176501 176503 176601 176604 178001 178002 178004 Frek: 2 1 1 1 6 6 2 Kod: 178008 178101 178103 178201 178207 178301 178302 Frek: 4 6 1 1 1 1 1 Kod: 178401 178402 178403 178408 178409 178501 178511 Frek: 2 2 2 1 1 4 1 Kod: 186001 186101 186104 186201 186301 186401 188001 Frek: 3 3 1 5 4 1 2 Kod: 188002 188003 188004 188005 188011 188013 188015 Frek: 6 1 4 1 1 2 1 Kod: 188029 188030 188101 188201 188205 188301 188404 Frek: 1 2 3 2 1 11 2 Kod: 188502 188507 190401 190701 191704 196001 196005 Frek: 1 1 1 3 2 1 1 Kod: 196101 196103 196201 196202 198001 198002 198003 Frek: 4 1 2 1 6 9 5 Kod: 198004 198009 198011 198016 198101 198102 198108 Frek: 3 2 2 2 2 1 1 Kod: 198201 198304 198401 198402 202302 202303 202602 Frek: 4 2 3 1 2 1 2 Kod: 202901 202904 203101 203902 203904 206101 206201 Frek: 4 1 2 1 1 3 4 Kod: 206205 208001 208003 208007 208008 208011 208101 Frek: 1 3 5 1 4 2 6 Kod: 208102 208201 208203 208301 208401 208404 208405 Frek: 5 1 2 1 3 1 2 Kod: 208406 208501 208502 208503 210102 210401 212101 Frek: 2 4 1 1 1 3 4 Kod: 213201 216101 218001 218002 218004 218005 218006 Frek: 1 1 6 4 1 2 4 Kod: 218007 218008 218101 218102 218201 218204 218205 Frek: 3 1 7 1 5 2 1 Kod: 218207 218303 218309 218401 218403 218404 218405 Frek: 2 5 2 3 2 1 2 Kod: 218409 218411 226003 226004 226201 228001 228002 Frek: 3 2 1 1 4 4 1 Kod: 228004 228006 228101 228102 228103 228104 228106 Frek: 1 1 4 2 5 2 3 Kod: 228107 228108 228110 228113 228201 228202 228208 Frek: 1 3 3 1 3 1 1 Kod: 228211 228302 228303 228304 228307 228311 228312 Frek: 1 1 1 2 1 1 2 Kod: 228315 228401 228402 228404 228405 228407 228408 Frek: 1 3 2 1 1 2 5 Kod: 228409 228410 228412 230301 230501 230505 230506 Frek: 1 1 2 1 2 1 2 Kod: 230902 230906 230907 230910 231301 231305 232101 Frek: 2 1 1 2 1 2 2 Kod: 232104 232105 232603 236102 236107 236109 238001 Frek: 1 2 1 1 1 1 10 Kod: 238002 238007 240102 240401 240902 240904 241702 Frek: 5 3 2 1 2 3 2 Kod: 241703 242101 242501 246002 246003 246201 246301 Frek: 2 3 2 2 1 1 2 Kod: 248001 248002 248004 248005 248006 248007 248009 Frek: 7 4 5 8 1 3 3 Kod: 248101 248103 248201 248202 248203 248204 248207 Frek: 5 1 6 2 2 5 1 Kod: 248209 248211 250502 250602 251002 251301 251401 Frek: 1 2 1 1 2 1 3 Kod: 251801 251802 252104 252106 252301 252305 252306 Frek: 2 2 2 1 2 1 3 Kod: 256002 258001 258002 258003 258004 258101 258102 Frek: 2 2 5 4 2 2 2 Kod: 258103 258105 258201 258202 258301 258401 258402 Frek: 4 1 4 1 4 8 2
VAR 7 KÖN Loc 22 width 1 Kön 1018 1. Man 900 2. Kvinna
VAR 8 RS-REGION Loc 23 width 1 RS-Region Kod: 1 2 3 4 5 6 7 Frek: 252 282 383 515 153 190 143
VAR 9 BLOCKREGION Loc 24 width 2 Blockregion Kod: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Frek: 271 4 13 45 25 15 33 13 32 52 35 Kod: 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Frek: 9 21 17 8 34 7 7 15 32 16 16 Kod: 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Frek: 8 25 15 8 36 119 14 11 25 20 161 Kod: 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 Frek: 27 18 52 22 13 16 14 11 39 15 12 Kod: 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 Frek: 34 16 9 37 8 8 6 38 9 9 10 Kod: 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 Frek: 42 21 15 30 13 9 18 42 44 23 12 Kod: 67 68 69 70 Frek: 13 20 12 19
VAR 10 BORTFALLSVIKT Loc 26 width 5 Bortfallsvikt Faktiska värdet är kodat. Valid-n=1918 Min=5500 Max=87500 Mean=11356.3 St.Dev=0.0
VAR 11 BÄTTRE EKONOMI Loc 31 width 1 MD=9 F.1a. Hur viktigt är följande för Er personligen just nu? F.1a.1. Allmän livssituation:Bättre ekonomi 496 1. Mycket viktigt för mig nu 679 2. Ganska viktigt för mig nu 458 3. Inte särskilt viktigt för mig nu 88 4. Inte alls viktigt för mig nu 19 5. Tveksam 96 6. Ej aktuellt för mig nu 82 9. Ej svar
VAR 12 BÄTTRE BARNBIDRAG Loc 32 width 1 MD=9 F.1a.2. Allmän livssituation:Bättre barnbidrag <Se F.1a för fullständig frågetext> 143 1. Mycket viktigt för mig nu 190 2. Ganska viktigt för mig nu 248 3. Inte särskilt viktigt för mig nu 217 4. Inte alls viktigt för mig nu 28 5. Tveksam 959 6. Ej aktuellt för mig nu 133 9. Ej svar
VAR 13 LÅNA PENGAR Loc 33 width 1 MD=9 F.1a.3. Allmän livssituation:Låna pengar för visst ändamål <Se F.1a för fullständig frågetext> 137 1. Mycket viktigt för mig nu 197 2. Ganska viktigt för mig nu 279 3. Inte särskilt viktigt för mig nu 240 4. Inte alls viktigt för mig nu 38 5. Tveksam 896 6. Ej aktuellt för mig nu 131 9. Ej svar
VAR 14 BÄTTRE BOSTAD Loc 34 width 1 MD=9 F.1a.4. Allmän livssituation:Få bättre bostad <Se F.1a för fullständig frågetext> 121 1. Mycket viktigt för mig nu 121 2. Ganska viktigt för mig nu 249 3. Inte särskilt viktigt för mig nu 330 4. Inte alls viktigt för mig nu 23 5. Tveksam 943 6. Ej aktuellt för mig nu 131 9. Ej svar
VAR 15 LÄGRE BOKOSTNAD Loc 35 width 1 MD=9 F.1a.5. Allmän livssituation:Lägre bokostnad <Se F.1a för fullständig frågetext> 428 1. Mycket viktigt för mig nu 580 2. Ganska viktigt för mig nu 358 3. Inte särskilt viktigt för mig nu 138 4. Inte alls viktigt för mig nu 50 5. Tveksam 272 6. Ej aktuellt för mig nu 92 9. Ej svar
VAR 16 LÄGRE SKATT Loc 36 width 1 MD=9 F.1a.6. Allmän livssituation:Lägre skatt,allmänt <Se F.1a för fullständig frågetext> 613 1. Mycket viktigt för mig nu 651 2. Ganska viktigt för mig nu 313 3. Inte särskilt viktigt för mig nu 82 4. Inte alls viktigt för mig nu 83 5. Tveksam 113 6. Ej aktuellt för mig nu 63 9. Ej svar
VAR 17 LÄGRE MATPRISER Loc 37 width 1 MD=9 F.1a.7. Allmän livssituation:Lägre matpriser <Se F.1a för fullständig frågetext> 873 1. Mycket viktigt för mig nu 668 2. Ganska viktigt för mig nu 232 3. Inte särskilt viktigt för mig nu 38 4. Inte alls viktigt för mig nu 34 5. Tveksam 39 6. Ej aktuellt för mig nu 34 9. Ej svar
VAR 18 BILLIGARE MOTORBRÄNSLE Loc 38 width 1 MD=9 F.1a.8. Allmän livssituation:Billigare motorbränsle <Se F.1a för fullständig frågetext> 565 1. Mycket viktigt för mig nu 543 2. Ganska viktigt för mig nu 352 3. Inte särskilt viktigt för mig nu 91 4. Inte alls viktigt för mig nu 22 5. Tveksam 256 6. Ej aktuellt för mig nu 89 9. Ej svar
VAR 19 UTBILDNING Loc 39 width 1 MD=9 F.1a.9. Allmän livssituation:Bättre möjlighet utbilda mig <Se F.1a för fullständig frågetext> 115 1. Mycket viktigt för mig nu 143 2. Ganska viktigt för mig nu 330 3. Inte särskilt viktigt för mig nu 231 4. Inte alls viktigt för mig nu 40 5. Tveksam 953 6. Ej aktuellt för mig nu 106 9. Ej svar
VAR 20 PARKERA DAGTID Loc 40 width 1 MD=9 F.1a.10. Allmän livssituation:Lättare parkera dagtid <Se F.1a för fullständig frågetext> Endast bilförare 115 1. Mycket viktigt för mig nu 165 2. Ganska viktigt för mig nu 245 3. Inte särskilt viktigt för mig nu 320 4. Inte alls viktigt för mig nu 30 5. Tveksam 497 6. Ej aktuellt för mig nu 546 9. Ej svar
VAR 21 PARKERA NATTETID Loc 41 width 1 MD=9 F.1a.11. Allmän livssituation:Lättare parkera nattetid <Se F.1a för fullständig frågetext> Endast bilförare 47 1. Mycket viktigt för mig nu 42 2. Ganska viktigt för mig nu 166 3. Inte särskilt viktigt för mig nu 361 4. Inte alls viktigt för mig nu 16 5. Tveksam 727 6. Ej aktuellt för mig nu 559 9. Ej svar
VAR 22 BÄTTRE ARBETE Loc 42 width 1 MD=9 F.1a.12. Arbetet:Få bättre arbete <Se F.1a för fullständig frågetext> 158 1. Mycket viktigt för mig nu 131 2. Ganska viktigt för mig nu 275 3. Inte särskilt viktigt för mig nu 251 4. Inte alls viktigt för mig nu 25 5. Tveksam 926 6. Ej aktuellt för mig nu 152 9. Ej svar
VAR 23 FAST ARBETE Loc 43 width 1 MD=9 F.1a.13. Arbetet:Få fast arbete <Se F.1a för fullständig frågetext> 201 1. Mycket viktigt för mig nu 64 2. Ganska viktigt för mig nu 54 3. Inte särskilt viktigt för mig nu 117 4. Inte alls viktigt för mig nu 9 5. Tveksam 1313 6. Ej aktuellt för mig nu 160 9. Ej svar
VAR 24 LÄTT ARBETE Loc 44 width 1 MD=9 F.1a.14. Arbetet:Mindre ansträngande arbete (även hushållsarbete) <Se F.1a för fullständig frågetext> 95 1. Mycket viktigt för mig nu 175 2. Ganska viktigt för mig nu 258 3. Inte särskilt viktigt för mig nu 328 4. Inte alls viktigt för mig nu 52 5. Tveksam 857 6. Ej aktuellt för mig nu 153 9. Ej svar
VAR 25 OFARLIGARE ARBETE Loc 45 width 1 MD=9 F.1a.15. Arbetet:Mindre hälsofarligt arbete <Se F.1a för fullständig frågetext> 95 1. Mycket viktigt för mig nu 116 2. Ganska viktigt för mig nu 177 3. Inte särskilt viktigt för mig nu 252 4. Inte alls viktigt för mig nu 42 5. Tveksam 1084 6. Ej aktuellt för mig nu 152 9. Ej svar
VAR 26 ARBETSTID Loc 46 width 1 MD=9 F.1a.16. Arbetet:Kortare arbetstid <Se F.1a för fullständig frågetext> 114 1. Mycket viktigt för mig nu 191 2. Ganska viktigt för mig nu 262 3. Inte särskilt viktigt för mig nu 293 4. Inte alls viktigt för mig nu 65 5. Tveksam 843 6. Ej aktuellt för mig nu 150 9. Ej svar
VAR 27 FRIHET I ARBETET Loc 47 width 1 MD=9 F.1a.17. Arbetet:Mer personlig frihet i arbetet <Se F.1a för fullständig frågetext> 85 1. Mycket viktigt för mig nu 162 2. Ganska viktigt för mig nu 223 3. Inte särskilt viktigt för mig nu 277 4. Inte alls viktigt för mig nu 61 5. Tveksam 948 6. Ej aktuellt för mig nu 162 9. Ej svar
VAR 28 EGET FÖRETAG Loc 48 width 1 MD=9 F.1a.18. Arbetet:Få ett eget företag <Se F.1a för fullständig frågetext> 45 1. Mycket viktigt för mig nu 68 2. Ganska viktigt för mig nu 106 3. Inte särskilt viktigt för mig nu 261 4. Inte alls viktigt för mig nu 73 5. Tveksam 1192 6. Ej aktuellt för mig nu 173 9. Ej svar
VAR 29 PRISHÖJNINGAR 1 Loc 49 width 1 MD=9 F.1b. Försöker Ni (Ert hushåll) motverka prishöjningarna? F.1b.1. Köper Ni mer råvaror och lagar mer mat hemma? 770 1. Ja i hög grad 737 2. Ja i viss mån 353 3. Nej 58 9. Ej svar
VAR 30 PRISHÖJNINGAR 2 Loc 50 width 1 MD=9 F.1b.2. Äter mindre av viss mat? <Se F.1b för fullständig frågetext> 358 1. Ja i hög grad 948 2. Ja i viss mån 540 3. Nej 72 9. Ej svar
VAR 31 PRISHÖJNINGAR 3 Loc 51 width 1 MD=9 F.1b.3. Köper billigare slags mat? <Se F.1b för fullständig frågetext> 436 1. Ja i hög grad 1043 2. Ja i viss mån 379 3. Nej 60 9. Ej svar
VAR 32 PRISHÖJNINGAR 4 Loc 52 width 1 MD=9 F.1b.4. Avstår från viss mat? <Se F.1b för fullständig frågetext> 327 1. Ja i hög grad 850 2. Ja i viss mån 665 3. Nej 76 9. Ej svar
VAR 33 PRISHÖJNINGAR 5 Loc 53 width 1 MD=9 F.1b.5. Väljer mer med extrapris,rea? <Se F.1b för fullständig frågetext> 892 1. Ja i hög grad 819 2. Ja i viss mån 161 3. Nej 46 9. Ej svar
VAR 34 PRISHÖJNINGAR 6 Loc 54 width 1 MD=9 F.1b.6. Kastar inte matrester som förut? <Se F.1b för fullständig frågetext> 244 1. Ja i hög grad 507 2. Ja i viss mån 1078 3. Nej 89 9. Ej svar
VAR 35 PRISHÖJNINGAR 7 Loc 55 width 1 MD=9 F.1b.7. Tar mer hänsyn till jämförpriser? <Se F.1b för fullständig frågetext> 793 1. Ja i hög grad 828 2. Ja i viss mån 235 3. Nej 62 9. Ej svar
VAR 36 PRISHÖJNINGAR 8 Loc 56 width 1 MD=9 F.1b.8. Drar in på tidningsutgifterna (prenumeration/lösnummer)? <Se F.1b för fullständig frågetext> 485 1. Ja i hög grad 613 2. Ja i viss mån 781 3. Nej 39 9. Ej svar
VAR 37 JORDBRUKARKOMPENSATION Loc 57 width 1 MD=9 F.1c. Anser Ni att jordbrukarna skall kompenseras för fördyrade kostnader genom högre matpriser? 156 1. Ja helt 318 2. Ja till största delen 515 3. Ja till en mindre del 503 4. Nej 382 5. Tveksam 44 9. Ej svar
VAR 38 MATPRISER 1 Loc 58 width 1 MD=9 F.1d. Hur mycket tror Ni följande bidrar till de ökade matpriserna? F.1d.1. Kostnaderna att driva jordbruk? 556 1. I hög grad 981 2. I viss mån 172 3. Knappast 38 4. Inte alls 113 5. Tveksam 58 9. Ej svar
VAR 39 MATPRISER 2 Loc 59 width 1 MD=9 F.1d.2. Livsmedelsindustrin? <Se F.1d för fullständig frågetext> 720 1. I hög grad 914 2. I viss mån 78 3. Knappast 13 4. Inte alls 113 5. Tveksam 80 9. Ej svar
VAR 40 MATPRISER 3 Loc 60 width 1 MD=9 F.1d.3. Förpackningsindustrin? <Se F.1d för fullständig frågetext> 796 1. I hög grad 813 2. I viss mån 127 3. Knappast 19 4. Inte alls 96 5. Tveksam 67 9. Ej svar
VAR 41 MATPRISER 4 Loc 61 width 1 MD=9 F.1d.4. Livsmedelstransporterna? <Se F.1d för fullständig frågetext> 672 1. I hög grad 957 2. I viss mån 107 3. Knappast 16 4. Inte alls 90 5. Tveksam 76 9. Ej svar
VAR 42 MATPRISER 5 Loc 62 width 1 MD=9 F.1d.5. Livsmedelshandeln? <Se F.1d för fullständig frågetext> 598 1. I hög grad 933 2. I viss mån 163 3. Knappast 25 4. Inte alls 119 5. Tveksam 80 9. Ej svar
VAR 43 MATPRISER 6 Loc 63 width 1 MD=9 F.1d.6. Konsumenternas ökade kvalitetskrav? <Se F.1d för fullständig frågetext> 239 1. I hög grad 556 2. I viss mån 582 3. Knappast 279 4. Inte alls 191 5. Tveksam 71 9. Ej svar
VAR 44 ABORTLAG Loc 64 width 1 MD=9 F.2a. Och hur viktigt tycker Ni det här är? F.2a.1. Strängare abortlagstiftning 279 1. Mycket viktigt 248 2. Ganska viktigt 184 3. Inte särskilt viktigt 820 4. Inte alls viktigt (bra nu) 138 5. Hellre tvärtom 195 6. Tveksam 54 9. Ej svar
VAR 45 POLISSKYDD Loc 65 width 1 MD=9 F.2a.2. Mer polisskydd för allmänheten <Se F.2a för fullständig frågetext> 536 1. Mycket viktigt 664 2. Ganska viktigt 220 3. Inte särskilt viktigt 302 4. Inte alls viktigt (bra nu) 33 5. Hellre tvärtom 126 6. Tveksam 37 9. Ej svar
VAR 46 SKOLDISCIPLIN Loc 66 width 1 MD=9 F.2a.3. Mer disciplin i skolorna <Se F.2a för fullständig frågetext> 1041 1. Mycket viktigt 630 2. Ganska viktigt 79 3. Inte särskilt viktigt 71 4. Inte alls viktigt (bra nu) 14 5. Hellre tvärtom 46 6. Tveksam 37 9. Ej svar
VAR 47 SKOLBETYG Loc 67 width 1 MD=9 F.2a.4. Slopande av betyg i grundskolan <Se F.2a för fullständig frågetext> 106 1. Mycket viktigt 129 2. Ganska viktigt 152 3. Inte särskilt viktigt 412 4. Inte alls viktigt (bra nu) 743 5. Hellre tvärtom 320 6. Tveksam 56 9. Ej svar
VAR 48 ARBETSBETYG Loc 68 width 1 MD=9 F.2a.5. Slopande av betyg i arbetslivet <Se F.2a för fullständig frågetext> 91 1. Mycket viktigt 128 2. Ganska viktigt 172 3. Inte särskilt viktigt 523 4. Inte alls viktigt (bra nu) 581 5. Hellre tvärtom 348 6. Tveksam 75 9. Ej svar
VAR 49 LÄGRE UNGDOMSLÖN Loc 69 width 1 MD=9 F.2a.6. Lägre lön till nyanställd ungdom <Se F.2a för fullständig frågetext> 365 1. Mycket viktigt 554 2. Ganska viktigt 154 3. Inte särskilt viktigt 307 4. Inte alls viktigt (bra nu) 132 5. Hellre tvärtom 349 6. Tveksam 57 9. Ej svar
VAR 50 INVANDRING Loc 70 width 1 MD=9 F.2a.7. Mindre invandring <Se F.2a för fullständig frågetext> 600 1. Mycket viktigt 483 2. Ganska viktigt 204 3. Inte särskilt viktigt 289 4. Inte alls viktigt (bra nu) 45 5. Hellre tvärtom 246 6. Tveksam 51 9. Ej svar
VAR 51 RELIGIONSUNDERVISNING Loc 71 width 1 MD=9 F.2a.8. Mer religionsundervisning <Se F.2a för fullständig frågetext> 266 1. Mycket viktigt 357 2. Ganska viktigt 330 3. Inte särskilt viktigt 504 4. Inte alls viktigt (bra nu) 203 5. Hellre tvärtom 202 6. Tveksam 56 9. Ej svar
VAR 52 NARKOTIKA Loc 72 width 1 MD=9 F.2a.9. Krafttag mot narkotika <Se F.2a för fullständig frågetext> 1759 1. Mycket viktigt 98 2. Ganska viktigt 6 3. Inte särskilt viktigt 5 4. Inte alls viktigt (bra nu) 6 5. Hellre tvärtom 16 6. Tveksam 28 9. Ej svar
VAR 53 NYKTERHET Loc 73 width 1 MD=9 F.2a.10. Större nykterhet <Se F.2a för fullständig frågetext> 908 1. Mycket viktigt 619 2. Ganska viktigt 177 3. Inte särskilt viktigt 106 4. Inte alls viktigt (bra nu) 17 5. Hellre tvärtom 51 6. Tveksam 40 9. Ej svar
VAR 54 BEGÅVADE ELEVER Loc 74 width 1 MD=9 F.2a.11. Mer stöd åt studiebegåvade skolelever <Se F.2a för fullständig frågetext> 504 1. Mycket viktigt 650 2. Ganska viktigt 207 3. Inte särskilt viktigt 279 4. Inte alls viktigt (bra nu) 63 5. Hellre tvärtom 162 6. Tveksam 53 9. Ej svar
VAR 55 SEXUELL FRIHET Loc 75 width 1 MD=9 F.2a.12. Mindre sexuell frihet för ungdomar <Se F.2a för fullständig frågetext> 216 1. Mycket viktigt 302 2. Ganska viktigt 319 3. Inte särskilt viktigt 648 4. Inte alls viktigt (bra nu) 107 5. Hellre tvärtom 272 6. Tveksam 54 9. Ej svar
VAR 56 FÖRSVARSKOSTNADER Loc 76 width 1 MD=9 F.2a.13. Sänkning av försvarskostnaderna <Se F.2a för fullständig frågetext> 406 1. Mycket viktigt 350 2. Ganska viktigt 175 3. Inte särskilt viktigt 391 4. Inte alls viktigt (bra nu) 270 5. Hellre tvärtom 278 6. Tveksam 48 9. Ej svar
VAR 57 U-LÄNDER Loc 77 width 1 MD=9 F.2a.14. Mer hjälp till U-länderna <Se F.2a för fullständig frågetext> 150 1. Mycket viktigt 266 2. Ganska viktigt 191 3. Inte särskilt viktigt 498 4. Inte alls viktigt (bra nu) 415 5. Hellre tvärtom 345 6. Tveksam 53 9. Ej svar
VAR 58 UTLANDSSKULD Loc 78 width 1 MD=9 F.2a.15. Krafttag för att minska utlandsskulden <Se F.2a för fullständig frågetext> 1245 1. Mycket viktigt 493 2. Ganska viktigt 47 3. Inte särskilt viktigt 26 4. Inte alls viktigt (bra nu) 6 5. Hellre tvärtom 54 6. Tveksam 47 9. Ej svar
VAR 59 KONSTNÄRSSTÖD Loc 79 width 1 MD=9 F.2a.16. Mer stöd åt författare och konstnärer <Se F.2a för fullständig frågetext> 104 1. Mycket viktigt 328 2. Ganska viktigt 400 3. Inte särskilt viktigt 488 4. Inte alls viktigt (bra nu) 191 5. Hellre tvärtom 339 6. Tveksam 68 9. Ej svar
VAR 60 VIDEOMARKNADSKONTROLL Loc 80 width 1 MD=9 F.2a.17. Kontroll av videomarknaden <Se F.2a för fullständig frågetext> 890 1. Mycket viktigt 427 2. Ganska viktigt 202 3. Inte särskilt viktigt 169 4. Inte alls viktigt (bra nu) 67 5. Hellre tvärtom 119 6. Tveksam 44 9. Ej svar
VAR 61 SPRITMISSBRUK Loc 81 width 1 MD=9 F.2b. Vilken inställning har Ni själv till spritmissbruk? 229 1. Alla borde helt avstå från att dricka sprit 1177 2. Ingen borde dricka sprit mer än mycket måttligt 343 3. Ett rus då och då gör ingenting 73 4. Osäkert,vet inte 96 9. Ej svar
VAR 62 SPRITMISSBRUK-ARBETE Loc 82 width 1 MD=9 F.2c.1. Om Ni är anställd (även deltidsanställd) eller företagare: Tror Ni att spritmissbruk på Er arbetsplats försämrar produktionen? 644 0. Frågan ej tillämplig 755 1. Ja i hög grad 199 2. Ja i viss mån 125 3. Nej knappast 130 4. Nej inte alls 35 5. Tveksam 30 9. Ej svar
VAR 63 LÖNESKILLNADER Loc 83 width 1 MD=9 F.2c.2. Om Ni är anställd (även deltidsanställd) eller företagare: Förekommer det på Er arbetsplats löneskillnader som verkar irriterande? 644 0. Frågan ej tillämplig 155 1. Ja i hög grad 379 2. Ja i viss mån 341 3. Nej knappast 323 4. Nej inte alls 40 5. Tveksam 36 9. Ej svar
VAR 64 ARBETSLÖSHET Loc 84 width 1 MD=9 F.2c.3. Om Ni är anställd (även deltidsanställd) eller företagare: Tror Ni det finns risk att Ni själv blir arbetslös inom de närmaste tre åren? 644 0. Frågan ej tillämplig 101 1. Ja i hög grad 159 2. Ja i viss mån 428 3. Nej knappast 413 4. Nej inte alls 145 5. Tveksam 28 9. Ej svar
VAR 65 LÄGRE ALK.KONSUMTION 1 Loc 85 width 1 MD=9 F.2d. Tror Ni att en minskad allmän konsumtion av alkoholdrycker leder till ökad nykterhet? F.2d.1. Minskad alkoholkonsumtion-Ökad nykterhet - mark 1 1150 1. Ja,av starksprit 61 2. Ja,av vin 24 3. Ja,av starköl 7 4. Ja,av folköl (klass II) 527 5. Nej,inget av detta 149 9. Ej svar
VAR 66 LÄGRE ALK.KONSUMTION 2 Loc 86 width 1 MD=9 F.2d.2. Minskad alkoholkonsumtion-Ökad nykterhet - mark 2 <Se F.2d för fullständig frågetext> 1005 0. Frågan ej tillämplig 1. Ja,av starksprit 571 2. Ja,av vin 300 3. Ja,av starköl 28 4. Ja,av folköl (klass II) 14 5. Nej,inget av detta 9. Ej svar
VAR 67 LÄGRE ALK.KONSUMTION 3 Loc 87 width 1 MD=9 F.2d.3. Minskad alkoholkonsumtion-Ökad nykterhet - mark 3 <Se F.2d för fullständig frågetext> 1380 0. Frågan ej tillämplig 1. Ja,av starksprit 2. Ja,av vin 493 3. Ja,av starköl 44 4. Ja,av folköl (klass II) 1 5. Nej,inget av detta 9. Ej svar
VAR 68 SKOLBETYG Loc 88 width 1 MD=9 F.2e. Hur tycker Ni skolelevernas kunskaper skall betygsättas? 67 1. Inga betyg alls 213 2. 2 betyg:"Underkänd" och "Godkänd" 721 3. 3 betyg:"Underkänd","Godkänd" och "Mer än godkänd" 555 4. Fler underbetyg/överbetyg 296 5. Tveksam 66 9. Ej svar
VAR 69 INFLATION Loc 89 width 1 MD=9 F.3a. Det här är också betydelsefullt för många.Hur viktigt tycker Ni att det känns för Er personligen? F.3a.1. Stopp för inflationen 1199 1. Mycket viktigt 542 2. Ganska viktigt 57 3. Inte särskilt viktigt 17 4. Inte alls viktigt (bra nu) 3 5. Hellre tvärtom 52 6. Tveksam 48 9. Ej svar
VAR 70 MARGINALSKATT Loc 90 width 1 MD=9 F.3a.2. Sänkning av marginalskatten <Se F.3a för fullständig frågetext> 743 1. Mycket viktigt 620 2. Ganska viktigt 237 3. Inte särskilt viktigt 109 4. Inte alls viktigt (bra nu) 29 5. Hellre tvärtom 126 6. Tveksam 54 9. Ej svar
VAR 71 ARBETSGIVARAVGIFT Loc 91 width 1 MD=9 F.3a.3. Lägre arbetsgivaravgift <Se F.3a för fullständig frågetext> 384 1. Mycket viktigt 431 2. Ganska viktigt 292 3. Inte särskilt viktigt 293 4. Inte alls viktigt (bra nu) 180 5. Hellre tvärtom 265 6. Tveksam 73 9. Ej svar
VAR 72 SVARTA PENGAR Loc 92 width 1 MD=9 F.3a.4. Hindra kvittolösa inkomster ("svarta pengar") <Se F.3a för fullständig frågetext> 1051 1. Mycket viktigt 481 2. Ganska viktigt 150 3. Inte särskilt viktigt 83 4. Inte alls viktigt (bra nu) 25 5. Hellre tvärtom 81 6. Tveksam 47 9. Ej svar
VAR 73 ARBETSLÖSHET Loc 93 width 1 MD=9 F.3a.5. Krafttag mot arbetslösheten <Se F.3a för fullständig frågetext> 1544 1. Mycket viktigt 298 2. Ganska viktigt 18 3. Inte särskilt viktigt 17 4. Inte alls viktigt (bra nu) 2 5. Hellre tvärtom 11 6. Tveksam 28 9. Ej svar
VAR 74 PENSION Loc 94 width 1 MD=9 F.3a.6. Högre pensioner <Se F.3a för fullständig frågetext> 308 1. Mycket viktigt 479 2. Ganska viktigt 392 3. Inte särskilt viktigt 541 4. Inte alls viktigt (bra nu) 39 5. Hellre tvärtom 124 6. Tveksam 35 9. Ej svar
VAR 75 MEDBESTÄMMANDE Loc 95 width 1 MD=9 F.3a.7. Mer medbestämmande för anställda <Se F.3a för fullständig frågetext> 313 1. Mycket viktigt 512 2. Ganska viktigt 276 3. Inte särskilt viktigt 434 4. Inte alls viktigt (bra nu) 121 5. Hellre tvärtom 191 6. Tveksam 71 9. Ej svar
VAR 76 UPPSÄGNING Loc 96 width 1 MD=9 F.3a.8. Större frihet för arbetsgivare att säga upp olämplig anställd <Se F.3a för fullständig frågetext> 392 1. Mycket viktigt 536 2. Ganska viktigt 189 3. Inte särskilt viktigt 346 4. Inte alls viktigt (bra nu) 113 5. Hellre tvärtom 288 6. Tveksam 54 9. Ej svar
VAR 77 BOSTADSBIDRAG Loc 97 width 1 MD=9 F.3a.9. Större bostadsbidrag <Se F.3a för fullständig frågetext> 188 1. Mycket viktigt 240 2. Ganska viktigt 305 3. Inte särskilt viktigt 577 4. Inte alls viktigt (bra nu) 346 5. Hellre tvärtom 220 6. Tveksam 42 9. Ej svar
VAR 78 SOCIALHJÄLP Loc 98 width 1 MD=9 F.3a.10. Större socialhjälp <Se F.3a för fullständig frågetext> 61 1. Mycket viktigt 146 2. Ganska viktigt 268 3. Inte särskilt viktigt 592 4. Inte alls viktigt (bra nu) 478 5. Hellre tvärtom 316 6. Tveksam 57 9. Ej svar
VAR 79 FÖRETAG Loc 99 width 1 MD=9 F.3a.11. Lönsammare driva eget företag <Se F.3a för fullständig frågetext> 599 1. Mycket viktigt 582 2. Ganska viktigt 175 3. Inte särskilt viktigt 222 4. Inte alls viktigt (bra nu) 22 5. Hellre tvärtom 245 6. Tveksam 73 9. Ej svar
VAR 80 BYRÅKRATI Loc 100 width 1 MD=9 F.3a.12. Mindre byråkrati <Se F.3a för fullständig frågetext> 1184 1. Mycket viktigt 508 2. Ganska viktigt 63 3. Inte särskilt viktigt 37 4. Inte alls viktigt (bra nu) 9 5. Hellre tvärtom 64 6. Tveksam 53 9. Ej svar
VAR 81 KRISDRABBAD INDUSTRI Loc 101 width 1 MD=9 F.3a.13. Mer hjälp åt krisdrabbade industrier <Se F.3a för fullständig frågetext> 220 1. Mycket viktigt 521 2. Ganska viktigt 228 3. Inte särskilt viktigt 252 4. Inte alls viktigt (bra nu) 213 5. Hellre tvärtom 425 6. Tveksam 59 9. Ej svar
VAR 82 KVINNLIGA POLITIKER Loc 102 width 1 MD=9 F.3a.14. Flera kvinnliga politiker <Se F.3a för fullständig frågetext> 407 1. Mycket viktigt 535 2. Ganska viktigt 419 3. Inte särskilt viktigt 281 4. Inte alls viktigt (bra nu) 52 5. Hellre tvärtom 184 6. Tveksam 40 9. Ej svar
VAR 83 JÄMSTÄLLDHET Loc 103 width 1 MD=9 F.3a.15. Mer jämställdhet mellan könen <Se F.3a för fullständig frågetext> 459 1. Mycket viktigt 594 2. Ganska viktigt 287 3. Inte särskilt viktigt 384 4. Inte alls viktigt (bra nu) 29 5. Hellre tvärtom 115 6. Tveksam 50 9. Ej svar
VAR 84 PROSTITUTION Loc 104 width 1 MD=9 F.3a.16. Krafttag mot prostitutionen <Se F.3a för fullständig frågetext> 701 1. Mycket viktigt 481 2. Ganska viktigt 331 3. Inte särskilt viktigt 202 4. Inte alls viktigt (bra nu) 25 5. Hellre tvärtom 131 6. Tveksam 47 9. Ej svar
VAR 85 BARNFAMILJER Loc 105 width 1 MD=9 F.3a.17. Krafttag för barnfamiljerna <Se F.3a för fullständig frågetext> 546 1. Mycket viktigt 643 2. Ganska viktigt 200 3. Inte särskilt viktigt 331 4. Inte alls viktigt (bra nu) 26 5. Hellre tvärtom 123 6. Tveksam 49 9. Ej svar
VAR 86 PRISSTOPP Loc 106 width 1 MD=9 F.3b. Följande berör många eller de flesta svenskar.Hur viktigt tycker Ni det känns för Er personligen? F.3b.1. Prisstopp 995 1. Mycket viktigt 585 2. Ganska viktigt 124 3. Inte särskilt viktigt 92 4. Inte alls viktigt (bra nu) 6 5. Hellre tvärtom 87 6. Tveksam 29 9. Ej svar
VAR 87 LÖNESTOPP Loc 107 width 1 MD=9 F.3b.2. Lönestopp <Se F.3b för fullständig frågetext> 597 1. Mycket viktigt 546 2. Ganska viktigt 187 3. Inte särskilt viktigt 163 4. Inte alls viktigt (bra nu) 167 5. Hellre tvärtom 202 6. Tveksam 56 9. Ej svar
VAR 88 DATAREGISTER Loc 108 width 1 MD=9 F.3b.3. Mindre dataregistrering av medborgarna <Se F.3b för fullständig frågetext> 715 1. Mycket viktigt 452 2. Ganska viktigt 252 3. Inte särskilt viktigt 253 4. Inte alls viktigt (bra nu) 37 5. Hellre tvärtom 131 6. Tveksam 78 9. Ej svar
VAR 89 KÄRNKRAFT Loc 109 width 1 MD=9 F.3b.4. Avveckling av kärnkraften <Se F.3b för fullständig frågetext> 522 1. Mycket viktigt 277 2. Ganska viktigt 224 3. Inte särskilt viktigt 329 4. Inte alls viktigt (bra nu) 231 5. Hellre tvärtom 259 6. Tveksam 76 9. Ej svar
VAR 90 ENERGIBEHOV Loc 110 width 1 MD=9 F.3b.5. Krafttag nu för att säkra framtidens energibehov <Se F.3b för fullständig frågetext> 1209 1. Mycket viktigt 508 2. Ganska viktigt 44 3. Inte särskilt viktigt 53 4. Inte alls viktigt (bra nu) 3 5. Hellre tvärtom 45 6. Tveksam 56 9. Ej svar
VAR 91 OFFENTLIGA UTGIFTER Loc 111 width 1 MD=9 F.3b.6. Bantning av de offentliga utgifterna <Se F.3b för fullständig frågetext> 764 1. Mycket viktigt 578 2. Ganska viktigt 136 3. Inte särskilt viktigt 156 4. Inte alls viktigt (bra nu) 91 5. Hellre tvärtom 130 6. Tveksam 63 9. Ej svar
VAR 92 SKATTEBROTT Loc 112 width 1 MD=9 F.3b.7. Krafttag mot valuta- och skattebrott <Se F.3b för fullständig frågetext> 1522 1. Mycket viktigt 288 2. Ganska viktigt 34 3. Inte särskilt viktigt 26 4. Inte alls viktigt (bra nu) 3 5. Hellre tvärtom 13 6. Tveksam 32 9. Ej svar
VAR 93 LEDIGHET Loc 113 width 1 MD=9 F.3b.8. Mindre med ledighetsdagar för anställda <Se F.3b för fullständig frågetext> 99 1. Mycket viktigt 143 2. Ganska viktigt 204 3. Inte särskilt viktigt 882 4. Inte alls viktigt (bra nu) 320 5. Hellre tvärtom 207 6. Tveksam 63 9. Ej svar
VAR 94 FACKFÖRENING Loc 114 width 1 MD=9 F.3b.9. Mindre fackföreningsvälde <Se F.3b för fullständig frågetext> 592 1. Mycket viktigt 351 2. Ganska viktigt 133 3. Inte särskilt viktigt 393 4. Inte alls viktigt (bra nu) 183 5. Hellre tvärtom 212 6. Tveksam 54 9. Ej svar
VAR 95 DIREKTÖRER Loc 115 width 1 MD=9 F.3b.10. Mindre direktörsvälde <Se F.3b för fullständig frågetext> 466 1. Mycket viktigt 453 2. Ganska viktigt 300 3. Inte särskilt viktigt 375 4. Inte alls viktigt (bra nu) 44 5. Hellre tvärtom 221 6. Tveksam 59 9. Ej svar
VAR 96 SPARFONDER Loc 116 width 1 MD=9 F.3b.11. Inrättande av sparfonder för industriutbyggnad <Se F.3b för fullständig frågetext> 253 1. Mycket viktigt 476 2. Ganska viktigt 213 3. Inte särskilt viktigt 222 4. Inte alls viktigt (bra nu) 57 5. Hellre tvärtom 601 6. Tveksam 96 9. Ej svar
VAR 97 INKOMSTUTJÄMNING Loc 117 width 1 MD=9 F.3b.12. Inkomstutjämning <Se F.3b för fullständig frågetext> 428 1. Mycket viktigt 513 2. Ganska viktigt 283 3. Inte särskilt viktigt 279 4. Inte alls viktigt (bra nu) 96 5. Hellre tvärtom 247 6. Tveksam 72 9. Ej svar
VAR 98 NATURMILJÖ Loc 118 width 1 MD=9 F.3b.13. Krafttag mot förstöring av naturmiljön <Se F.3b för fullständig frågetext> 1288 1. Mycket viktigt 476 2. Ganska viktigt 39 3. Inte särskilt viktigt 51 4. Inte alls viktigt (bra nu) 4 5. Hellre tvärtom 19 6. Tveksam 41 9. Ej svar
VAR 99 DJUREXPERIMENT Loc 119 width 1 MD=9 F.3b.14. Stoppa vetenskapliga experiment med djur <Se F.3b för fullständig frågetext> 498 1. Mycket viktigt 353 2. Ganska viktigt 248 3. Inte särskilt viktigt 380 4. Inte alls viktigt (bra nu) 52 5. Hellre tvärtom 337 6. Tveksam 50 9. Ej svar
VAR 100 TOBAK Loc 120 width 1 MD=9 F.3b.15. Krafttag mot tobaken <Se F.3b för fullständig frågetext> 531 1. Mycket viktigt 574 2. Ganska viktigt 324 3. Inte särskilt viktigt 311 4. Inte alls viktigt (bra nu) 9 5. Hellre tvärtom 116 6. Tveksam 53 9. Ej svar
VAR 101 ARBETSMILJÖ Loc 121 width 1 MD=9 F.3b.16. Mindre farliga arbetsmiljöer <Se F.3b för fullständig frågetext> 860 1. Mycket viktigt 769 2. Ganska viktigt 87 3. Inte särskilt viktigt 100 4. Inte alls viktigt (bra nu) 4 5. Hellre tvärtom 36 6. Tveksam 62 9. Ej svar
VAR 102 UPPFINNARSTÖD Loc 122 width 1 MD=9 F.3b.17. Mer stöd åt uppfinnare och begåvade tekniker <Se F.3b för fullständig frågetext> 862 1. Mycket viktigt 672 2. Ganska viktigt 132 3. Inte särskilt viktigt 101 4. Inte alls viktigt (bra nu) 6 5. Hellre tvärtom 102 6. Tveksam 43 9. Ej svar
VAR 103 LEVNADSKOSTNADER Loc 123 width 1 MD=9 F.4a. Vilka är de tre viktigaste uppgifterna för den regering vi får efter riksdagsvalet i höst? F.4a.1. Krafttag:Mot stigande levnadskostnader 875 1. Viktigast 364 2. Näst viktigast 137 3. Tredjen viktigast 542 9. Ej svar
VAR 104 ARBETSLÖSHETEN Loc 124 width 1 MD=9 F.4a.2. Krafttag:Mot arbetslösheten <Se F.4a för fullständig frågetext> 1393 1. Viktigast 259 2. Näst viktigast 91 3. Tredjen viktigast 175 9. Ej svar
VAR 105 OFFENTLIGA UTGIFTER Loc 125 width 1 MD=9 F.4a.3. Krafttag:För bantning av offentliga utgifterna <Se F.4a för fullständig frågetext> 451 1. Viktigast 384 2. Näst viktigast 274 3. Tredjen viktigast 809 9. Ej svar
VAR 106 KÄRNKRAFTEN Loc 126 width 1 MD=9 F.4a.4. Krafttag:För att ersätta kärnkraften <Se F.4a för fullständig frågetext> 329 1. Viktigast 269 2. Näst viktigast 375 3. Tredjen viktigast 945 9. Ej svar
VAR 107 LÖNTAGARFONDER Loc 127 width 1 MD=9 F.4a.5. Krafttag:För att införa löntagarfonder <Se F.4a för fullständig frågetext> 183 1. Viktigast 165 2. Näst viktigast 481 3. Tredjen viktigast 1089 9. Ej svar
VAR 108 NATURMILJÖN Loc 128 width 1 MD=9 F.4a.6. Krafttag:Mot förstöring av naturmiljön <Se F.4a för fullständig frågetext> 536 1. Viktigast 369 2. Näst viktigast 212 3. Tredjen viktigast 801 9. Ej svar
VAR 109 SKATTEBROTT Loc 129 width 1 MD=9 F.4a.7. Krafttag:Mot skattebrott <Se F.4a för fullständig frågetext> 711 1. Viktigast 227 2. Näst viktigast 190 3. Tredjen viktigast 790 9. Ej svar
VAR 110 NARKOTIKAMISSBRUK Loc 130 width 1 MD=9 F.4a.8. Krafttag:Mot narkotikamissbruket <Se F.4a för fullständig frågetext> 829 1. Viktigast 238 2. Näst viktigast 233 3. Tredjen viktigast 618 9. Ej svar
VAR 111 ALKOHOLMISSBRUK Loc 131 width 1 MD=9 F.4a.9. Krafttag:Mot alkoholmissbruket <Se F.4a för fullständig frågetext> 563 1. Viktigast 225 2. Näst viktigast 155 3. Tredjen viktigast 975 9. Ej svar
VAR 112 BOENDEKOSTNADER Loc 132 width 1 MD=9 F.4a.10. Krafttag:Mot boendekostnaderna <Se F.4a för fullständig frågetext> 429 1. Viktigast 323 2. Näst viktigast 193 3. Tredjen viktigast 973 9. Ej svar
VAR 113 VET INTE Loc 133 width 1 MD=9 F.4a.11. Krafttag:Mot - vet inte <Se F.4a för fullständig frågetext> 23 1. Viktigast 14 2. Näst viktigast 87 3. Tredjen viktigast 1794 9. Ej svar
VAR 114 BORGERLIG-SOC.DEM. 1 Loc 134 width 1 MD=9 F.4b. Tror Ni en borgerlig eller socialdemokratisk regering klarar det bäst? F.4b.1. Tror Ni en borgerlig eller socialdemokratisk regering klarar det som Ni anser vara viktigast enligt fråga 4a bäst? 509 1. Borgerlig regering 856 2. Socialdemokratisk regering 300 3. Lika 202 4. Ingen uppfattning 51 9. Ej svar
VAR 115 BORGERLIG-SOC.DEM. 2 Loc 135 width 1 MD=9 F.4b.2. Tror Ni en borgerlig eller socialdemokratisk regering klarar det som Ni anser vara näst viktigast enligt fråga 4a bäst? <Se F.4b för fullständig frågetext> 426 1. Borgerlig regering 662 2. Socialdemokratisk regering 353 3. Lika 228 4. Ingen uppfattning 249 9. Ej svar
VAR 116 BORGERLIG-SOC.DEM. 3 Loc 136 width 1 MD=9 F.4b.3. Tror Ni en borgerlig eller socialdemokratisk regering klarar det som Ni anser vara tredjen viktigast enligt fråga 4a bäst? <Se F.4b för fullständig frågetext> 404 1. Borgerlig regering 613 2. Socialdemokratisk regering 352 3. Lika 267 4. Ingen uppfattning 282 9. Ej svar
VAR 117 PÅSTÅENDE 1 Loc 137 width 1 MD=9 F.5a. Instämmer Ni i följande påståenden? F.5a.1. Om Sverige skall kunna klara den ekonomiska krisen måste vi satsa mer pengar i industrin 788 1. Ja absolut 689 2. Ja 350 3. Tveksam 35 4. Nej 6 5. Nej absolut inte 50 9. Ej svar
VAR 118 PÅSTÅENDE 2 Loc 138 width 1 MD=9 F.5a.2. Ökade satsningar i industrin kräver ökat sparande av både anställda och företagare <Se F.5a för fullständig frågetext> 466 1. Ja absolut 877 2. Ja 387 3. Tveksam 100 4. Nej 16 5. Nej absolut inte 72 9. Ej svar
VAR 119 PÅSTÅENDE 3 Loc 139 width 1 MD=9 F.5a.3. Om Ni svarat "ja" eller "ja absolut" på föregående påstående:Skall sparandet i samhället bli tillräckligt måste flertalet samhällsmedborgare öka sitt sparande <Se F.5a för fullständig frågetext> 575 0. Frågan ej tillämplig 288 1. Ja absolut 830 2. Ja 140 3. Tveksam 13 4. Nej 5 5. Nej absolut inte 67 9. Ej svar
VAR 120 PÅSTÅENDE 4 Loc 140 width 1 MD=9 F.5a.4. Man kan inte åstadkomma ökat sparande utan någon form av lagstiftning <Se F.5a för fullständig frågetext> 135 1. Ja absolut 282 2. Ja 867 3. Tveksam 377 4. Nej 135 5. Nej absolut inte 122 9. Ej svar
VAR 121 PÅSTÅENDE 5 Loc 141 width 1 MD=9 F.5a.5. Företagscheferna har för mycket att säga till om i företagen <Se F.5a för fullständig frågetext> 175 1. Ja absolut 353 2. Ja 663 3. Tveksam 528 4. Nej 127 5. Nej absolut inte 72 9. Ej svar
VAR 122 PÅSTÅENDE 6 Loc 142 width 1 MD=9 F.5a.6. Regering och riksdag fattar för många beslut som påverkar företagen <Se F.5a för fullständig frågetext> 255 1. Ja absolut 656 2. Ja 708 3. Tveksam 203 4. Nej 24 5. Nej absolut inte 72 9. Ej svar
VAR 123 PÅSTÅENDE 7 Loc 143 width 1 MD=9 F.5a.7. De centrala fackliga organisationerna har alltför mycket att säga till om i företagen <Se F.5a för fullständig frågetext> 349 1. Ja absolut 406 2. Ja 516 3. Tveksam 457 4. Nej 120 5. Nej absolut inte 70 9. Ej svar
VAR 124 PÅSTÅENDE 8 Loc 144 width 1 MD=9 F.5a.8. De lokala fackklubbarna har alltför mycket att säga till om i företagen <Se F.5a för fullständig frågetext> 254 1. Ja absolut 328 2. Ja 530 3. Tveksam 547 4. Nej 188 5. Nej absolut inte 71 9. Ej svar
VAR 125 AVSTÅ INKOMSTHÖJNING Loc 145 width 1 MD=9 F.5b. Skulle Ni för Er egen del gå med på följande för att hjälpa till att få ordning på landets ekonomi? F.5b.1. Avstå från inkomsthöjningar? 512 1. Ja 988 2. Ja på vissa villkor 189 3. Nej på inga villkor 143 4. Tveksam 86 9. Ej svar
VAR 126 MINDRE INKOMSTMINSKNING Loc 146 width 1 MD=9 F.5b.2. Acceptera en mindre inkomstminskning? <Se F.5b för fullständig frågetext> 220 1. Ja 772 2. Ja på vissa villkor 485 3. Nej på inga villkor 273 4. Tveksam 168 9. Ej svar
VAR 127 STÖRRE INKOMSTMINSKNING Loc 147 width 1 MD=9 F.5b.3. Acceptera en något större inkomstminskning? <Se F.5b för fullständig frågetext> 57 1. Ja 286 2. Ja på vissa villkor 939 3. Nej på inga villkor 421 4. Tveksam 215 9. Ej svar
VAR 128 BUDGETUNDERSKOTT 1 Loc 148 width 1 MD=9 F.5c. Instämmer Ni i följande påståenden: FÖR ATT MINSKA STATENS BUDGETUNDERSKOTT MÅSTE VI: F.5c.1. Ändra sjukförsäkringen så att t.ex. ingen ersättning utgår för de första två sjukdagarna 337 1. Ja absolut 400 2. Ja 233 3. Tveksam 386 4. Nej 519 5. Nej absolut inte 43 9. Ej svar
VAR 129 BUDGETUNDERSKOTT 2 Loc 149 width 1 MD=9 F.5c.2. Låta pensionerna följa förändringarna av löntagarnas löner <Se F.5c för fullständig frågetext> 309 1. Ja absolut 871 2. Ja 463 3. Tveksam 165 4. Nej 62 5. Nej absolut inte 48 9. Ej svar
VAR 130 BUDGETUNDERSKOTT 3 Loc 150 width 1 MD=9 F.5c.3. Stimulera näringslivet så att ökade vinster uppstår för företagen <Se F.5c för fullständig frågetext> 397 1. Ja absolut 817 2. Ja 438 3. Tveksam 141 4. Nej 56 5. Nej absolut inte 69 9. Ej svar
VAR 131 BUDGETUNDERSKOTT 4 Loc 151 width 1 MD=9 F.5c.4. Betala mer för maten genom minskade matsubventioner <Se F.5c för fullständig frågetext> 44 1. Ja absolut 284 2. Ja 533 3. Tveksam 665 4. Nej 328 5. Nej absolut inte 64 9. Ej svar
VAR 132 BUDGETUNDERSKOTT 5 Loc 152 width 1 MD=9 F.5c.5. Öka bostadsbyggandet för att minska arbetslösheten bland byggnadsarbetarna <Se F.5c för fullständig frågetext> 290 1. Ja absolut 609 2. Ja 672 3. Tveksam 230 4. Nej 64 5. Nej absolut inte 53 9. Ej svar
VAR 133 BUDGETUNDERSKOTT 6 Loc 153 width 1 MD=9 F.5c.6. Betala mer för bostaden genom att minska bostadssubventionerna <Se F.5c för fullständig frågetext> 68 1. Ja absolut 328 2. Ja 580 3. Tveksam 602 4. Nej 278 5. Nej absolut inte 62 9. Ej svar
VAR 134 BUDGETUNDERSKOTT 7 Loc 154 width 1 MD=9 F.5c.7. Se till att arbetslöshetsunderstöd inte utgår om anvisat arbete inte antas <Se F.5c för fullständig frågetext> 786 1. Ja absolut 637 2. Ja 308 3. Tveksam 101 4. Nej 54 5. Nej absolut inte 32 9. Ej svar
VAR 135 INDUSTRIKAPITAL 1 Loc 155 width 1 MD=9 F.6a. I den allmänna debatten diskuteras olika förslag för att skaffa pengar till satsningar i industrin.De tre vanligaste är följande: F.6a.1. FÖRSLAG 1 - LÖNTAGARFONDER. Det innebär att aktieägarna avstår från en del av vinsten i företagen och löntagarna från en del av löneökningen.De pengar som då sparas samlas i löntagarfonder,en fond i varje län,där representanter för facket har majoritet.Dessa fackrepresentanter bestämmer vilka företags aktier som skall köpas av fonden. 317 1. Mycket bra 289 2. Ganska bra 399 3. Tveksam 173 4. Ganska dåligt 563 5. Mycket dåligt 177 9. Ej svar
VAR 136 INDUSTRIKAPITAL 2 Loc 156 width 1 MD=9 F.6a.2. FÖRSLAG 2 - SPARANDE GENOM AKTIESPARFONDER. Då uppmuntrar staten frivilliga aktieköp genom skattelättnader för dem som köper aktier.Företagen kan då öka sitt kapital genom att ge ut nya aktier. <Se F.6a för fullständig frågetext> 261 1. Mycket bra 618 2. Ganska bra 494 3. Tveksam 172 4. Ganska dåligt 161 5. Mycket dåligt 212 9. Ej svar
VAR 137 INDUSTRIKAPITAL 3 Loc 157 width 1 MD=9 F.6a.3. FÖRSLAG 3 - HÖGRE VINSTER ACCEPTERAS I FÖRETAGEN.Om lönerna under några år hålls nere eller minskas ökar företagens vinst och företagen får kapital till att satsa på nya investeringar. <Se F.6a för fullständig frågetext> 168 1. Mycket bra 357 2. Ganska bra 593 3. Tveksam 247 4. Ganska dåligt 336 5. Mycket dåligt 217 9. Ej svar
VAR 138 INDUSTRIKAPITAL-BÄST Loc 158 width 1 MD=9 F.6b. Om något av förslagen i fråga 6a skall genomföras - vilket av dem föredrar Ni? 645 1. Förslag 1 730 2. Förslag 2 345 3. Förslag 3 198 9. Ej svar
VAR 139 LIVSLUST:ARBETE Loc 159 width 1 MD=9 F.7a. Vad betyder följande för att Ni skall tycka att Ert liv är värt att leva? F.7a.1. Ett meningsfullt arbete 1365 1. Betyder mycket 419 2. Betyder ganska mycket 28 3. Betyder inte särskilt mycket 26 4. Betyder inget 10 5. Tveksam 70 9. Ej svar
VAR 140 LIVSLUST:FRITID Loc 160 width 1 MD=9 F.7a.2. Ett verkligt fritidsintresse <Se F.7a för fullständig frågetext> 610 1. Betyder mycket 899 2. Betyder ganska mycket 280 3. Betyder inte särskilt mycket 33 4. Betyder inget 17 5. Tveksam 79 9. Ej svar
VAR 141 LIVSLUST:FAMILJ Loc 161 width 1 MD=9 F.7a.3. Ett harmoniskt familjeliv <Se F.7a för fullständig frågetext> 1497 1. Betyder mycket 321 2. Betyder ganska mycket 21 3. Betyder inte särskilt mycket 12 4. Betyder inget 10 5. Tveksam 57 9. Ej svar
VAR 142 LIVSLUST:VÄNNER Loc 162 width 1 MD=9 F.7a.4. Verkligt goda fritidsvänner <Se F.7a för fullständig frågetext> 616 1. Betyder mycket 837 2. Betyder ganska mycket 318 3. Betyder inte särskilt mycket 45 4. Betyder inget 25 5. Tveksam 77 9. Ej svar
VAR 143 LIVSLUST:INKOMST Loc 163 width 1 MD=9 F.7a.5. Bra inkomster <Se F.7a för fullständig frågetext> 627 1. Betyder mycket 933 2. Betyder ganska mycket 248 3. Betyder inte särskilt mycket 19 4. Betyder inget 22 5. Tveksam 69 9. Ej svar
VAR 144 LIVSLUST:PRESTATIONER Loc 164 width 1 MD=9 F.7a.6. Uppmärksammade prestationer <Se F.7a för fullständig frågetext> 242 1. Betyder mycket 591 2. Betyder ganska mycket 653 3. Betyder inte särskilt mycket 258 4. Betyder inget 68 5. Tveksam 106 9. Ej svar
VAR 145 LIVSLUST:BARN Loc 165 width 1 MD=9 F.7a.7. Barn att vara stolt över <Se F.7a för fullständig frågetext> 750 1. Betyder mycket 661 2. Betyder ganska mycket 235 3. Betyder inte särskilt mycket 98 4. Betyder inget 80 5. Tveksam 94 9. Ej svar
VAR 146 LIVSLUST:UPPLEVELSER Loc 166 width 1 MD=9 F.7a.8. Spännande upplevelser <Se F.7a för fullständig frågetext> 230 1. Betyder mycket 487 2. Betyder ganska mycket 689 3. Betyder inte särskilt mycket 311 4. Betyder inget 108 5. Tveksam 93 9. Ej svar
VAR 147 LIVSLUST:TRO Loc 167 width 1 MD=9 F.7a.9. Att Ni har något att tro på <Se F.7a för fullständig frågetext> 878 1. Betyder mycket 582 2. Betyder ganska mycket 216 3. Betyder inte särskilt mycket 105 4. Betyder inget 84 5. Tveksam 53 9. Ej svar
VAR 148 INFLATION 1 Loc 168 width 1 F.7b. Vilket parti eller vilka partier tycker eller tror Ni har de bästa ideerna när det gäller inflationen,skatterna osv.? HÖGST 3 SVAR PER DELFRÅGA. F.7b.1a. Inflationen?-första krysset 520 1. Moderaterna 65 2. Folkpartiet 89 3. Centerpartiet 10 4. Kristen Demokratisk Samling 7 5. Miljöpartiet 627 6. Socialdemokraterna 29 7. Vänsterpartiet Kommunisterna 22 8. Annat parti 549 9. Vet inte
VAR 149 INFLATION 2 Loc 169 width 1 F.7b.1b. Inflationen?-andra krysset <Se F.7b för fullständig frågetext> 1145 0. Frågan ej tillämplig 1. Moderaterna 71 2. Folkpartiet 56 3. Centerpartiet 2 4. Kristen Demokratisk Samling 3 5. Miljöpartiet 54 6. Socialdemokraterna 37 7. Vänsterpartiet Kommunisterna 1 8. Annat parti 549 9. Vet inte
VAR 150 INFLATION 3 Loc 170 width 1 F.7b.1c. Inflationen?-tredje krysset <Se F.7b för fullständig frågetext> 1279 0. Frågan ej tillämplig 1. Moderaterna 2. Folkpartiet 48 3. Centerpartiet 5 4. Kristen Demokratisk Samling 4 5. Miljöpartiet 25 6. Socialdemokraterna 7 7. Vänsterpartiet Kommunisterna 1 8. Annat parti 549 9. Vet inte
VAR 151 MARGINALSKATT 1 Loc 171 width 1 F.7b.2a. Marginalskatten?-första krysset <Se F.7b för fullständig frågetext> 550 1. Moderaterna 128 2. Folkpartiet 92 3. Centerpartiet 11 4. Kristen Demokratisk Samling 5 5. Miljöpartiet 551 6. Socialdemokraterna 47 7. Vänsterpartiet Kommunisterna 21 8. Annat parti 513 9. Vet inte
VAR 152 MARGINALSKATT 2 Loc 172 width 1 F.7b.2b. Marginalskatten?-andra krysset <Se F.7b för fullständig frågetext> 1203 0. Frågan ej tillämplig 1. Moderaterna 54 2. Folkpartiet 77 3. Centerpartiet 2 4. Kristen Demokratisk Samling 3 5. Miljöpartiet 37 6. Socialdemokraterna 27 7. Vänsterpartiet Kommunisterna 2 8. Annat parti 513 9. Vet inte
VAR 153 MARGINALSKATT 3 Loc 173 width 1 F.7b.2c. Marginalskatten?-tredje krysset <Se F.7b för fullständig frågetext> 1309 0. Frågan ej tillämplig 1. Moderaterna 2. Folkpartiet 37 3. Centerpartiet 2 4. Kristen Demokratisk Samling 5. Miljöpartiet 52 6. Socialdemokraterna 5 7. Vänsterpartiet Kommunisterna 8. Annat parti 513 9. Vet inte
VAR 154 ARBETSGIVARAVGIFT 1 Loc 174 width 1 F.7b.3a. Arbetsgivaravgifterna?-första krysset <Se F.7b för fullständig frågetext> 485 1. Moderaterna 93 2. Folkpartiet 110 3. Centerpartiet 6 4. Kristen Demokratisk Samling 4 5. Miljöpartiet 587 6. Socialdemokraterna 43 7. Vänsterpartiet Kommunisterna 21 8. Annat parti 569 9. Vet inte
VAR 155 ARBETSGIVARAVGIFT 2 Loc 175 width 1 F.7b.3b. Arbetsgivaravgifterna?-andra krysset <Se F.7b för fullständig frågetext> 1187 0. Frågan ej tillämplig 1. Moderaterna 50 2. Folkpartiet 50 3. Centerpartiet 2 4. Kristen Demokratisk Samling 1 5. Miljöpartiet 21 6. Socialdemokraterna 36 7. Vänsterpartiet Kommunisterna 2 8. Annat parti 569 9. Vet inte
VAR 156 ARBETSGIVARAVGIFT 3 Loc 176 width 1 F.7b.3c. Arbetsgivaravgifterna?-tredje krysset <Se F.7b för fullständig frågetext> 1290 0. Frågan ej tillämplig 1. Moderaterna 2. Folkpartiet 40 3. Centerpartiet 2 4. Kristen Demokratisk Samling 1 5. Miljöpartiet 9 6. Socialdemokraterna 5 7. Vänsterpartiet Kommunisterna 2 8. Annat parti 569 9. Vet inte
VAR 157 ENERGIFÖRSÖRJNING 1 Loc 177 width 1 F.7b.4a. Framtidens energiförsörjning?-första krysset <Se F.7b för fullständig frågetext> 332 1. Moderaterna 71 2. Folkpartiet 307 3. Centerpartiet 11 4. Kristen Demokratisk Samling 96 5. Miljöpartiet 470 6. Socialdemokraterna 42 7. Vänsterpartiet Kommunisterna 28 8. Annat parti 561 9. Vet inte
VAR 158 ENERGIFÖRSÖRJNING 2 Loc 178 width 1 F.7b.4b. Framtidens energiförsörjning?-andra krysset <Se F.7b för fullständig frågetext> 1124 0. Frågan ej tillämplig 1. Moderaterna 39 2. Folkpartiet 33 3. Centerpartiet 9 4. Kristen Demokratisk Samling 44 5. Miljöpartiet 73 6. Socialdemokraterna 34 7. Vänsterpartiet Kommunisterna 1 8. Annat parti 561 9. Vet inte
VAR 159 ENERGIFÖRSÖRJNING 3 Loc 179 width 1 F.7b.4c. Framtidens energiförsörjning?-tredje krysset <Se F.7b för fullständig frågetext> 1291 0. Frågan ej tillämplig 1. Moderaterna 2. Folkpartiet 21 3. Centerpartiet 1 4. Kristen Demokratisk Samling 8 5. Miljöpartiet 22 6. Socialdemokraterna 12 7. Vänsterpartiet Kommunisterna 2 8. Annat parti 561 9. Vet inte
VAR 160 FÖRSVARSKOSTNADER 1 Loc 180 width 1 F.7b.5a. Försvarskostnaderna?-första krysset <Se F.7b för fullständig frågetext> 351 1. Moderaterna 118 2. Folkpartiet 112 3. Centerpartiet 29 4. Kristen Demokratisk Samling 24 5. Miljöpartiet 504 6. Socialdemokraterna 130 7. Vänsterpartiet Kommunisterna 31 8. Annat parti 619 9. Vet inte
VAR 161 FÖRSVARSKOSTNADER 2 Loc 181 width 1 F.7b.5b. Försvarskostnaderna?-andra krysset <Se F.7b för fullständig frågetext> 1133 0. Frågan ej tillämplig 1. Moderaterna 42 2. Folkpartiet 57 3. Centerpartiet 3 4. Kristen Demokratisk Samling 6 5. Miljöpartiet 31 6. Socialdemokraterna 27 7. Vänsterpartiet Kommunisterna 8. Annat parti 619 9. Vet inte
VAR 162 FÖRSVARSKOSTNADER 3 Loc 182 width 1 F.7b.5c. Försvarskostnaderna?-tredje krysset <Se F.7b för fullständig frågetext> 1233 0. Frågan ej tillämplig 1. Moderaterna 2. Folkpartiet 34 3. Centerpartiet 4. Kristen Demokratisk Samling 2 5. Miljöpartiet 21 6. Socialdemokraterna 6 7. Vänsterpartiet Kommunisterna 3 8. Annat parti 619 9. Vet inte
VAR 163 LÖNER 1 Loc 183 width 1 F.7b.6a. Lönerna?-första krysset <Se F.7b för fullständig frågetext> 317 1. Moderaterna 111 2. Folkpartiet 97 3. Centerpartiet 10 4. Kristen Demokratisk Samling 5 5. Miljöpartiet 738 6. Socialdemokraterna 47 7. Vänsterpartiet Kommunisterna 23 8. Annat parti 570 9. Vet inte
VAR 164 LÖNER 2 Loc 184 width 1 F.7b.6b. Lönerna?-andra krysset <Se F.7b för fullständig frågetext> 1172 0. Frågan ej tillämplig 1. Moderaterna 58 2. Folkpartiet 46 3. Centerpartiet 2 4. Kristen Demokratisk Samling 1 5. Miljöpartiet 29 6. Socialdemokraterna 39 7. Vänsterpartiet Kommunisterna 1 8. Annat parti 570 9. Vet inte
VAR 165 LÖNER 3 Loc 185 width 1 F.7b.6c. Lönerna?-tredje krysset <Se F.7b för fullständig frågetext> 1273 0. Frågan ej tillämplig 1. Moderaterna 2. Folkpartiet 43 3. Centerpartiet 2 4. Kristen Demokratisk Samling 5. Miljöpartiet 21 6. Socialdemokraterna 7 7. Vänsterpartiet Kommunisterna 2 8. Annat parti 570 9. Vet inte
VAR 166 ARBETSLÖSHET 1 Loc 186 width 1 F.7b.7a. Arbetslösheten?-första krysset <Se F.7b för fullständig frågetext> 253 1. Moderaterna 96 2. Folkpartiet 106 3. Centerpartiet 7 4. Kristen Demokratisk Samling 11 5. Miljöpartiet 850 6. Socialdemokraterna 50 7. Vänsterpartiet Kommunisterna 23 8. Annat parti 522 9. Vet inte
VAR 167 ARBETSLÖSHET 2 Loc 187 width 1 F.7b.7b. Arbetslösheten?-andra krysset <Se F.7b för fullständig frågetext> 1192 0. Frågan ej tillämplig 1. Moderaterna 47 2. Folkpartiet 57 3. Centerpartiet 2 4. Kristen Demokratisk Samling 2 5. Miljöpartiet 43 6. Socialdemokraterna 52 7. Vänsterpartiet Kommunisterna 1 8. Annat parti 522 9. Vet inte
VAR 168 ARBETSLÖSHET 3 Loc 188 width 1 F.7b.7c. Arbetslösheten?-tredje krysset <Se F.7b för fullständig frågetext> 1317 0. Frågan ej tillämplig 1. Moderaterna 2. Folkpartiet 36 3. Centerpartiet 2 4. Kristen Demokratisk Samling 1 5. Miljöpartiet 30 6. Socialdemokraterna 7 7. Vänsterpartiet Kommunisterna 3 8. Annat parti 522 9. Vet inte
VAR 169 OFFENTLIGA UTGIFTERNA 1 Loc 189 width 1 F.7b.8a. Offentliga utgifterna?-första krysset <Se F.7b för fullständig frågetext> 515 1. Moderaterna 76 2. Folkpartiet 94 3. Centerpartiet 6 4. Kristen Demokratisk Samling 11 5. Miljöpartiet 508 6. Socialdemokraterna 38 7. Vänsterpartiet Kommunisterna 29 8. Annat parti 641 9. Vet inte
VAR 170 OFFENTLIGA UTGIFTERNA 2 Loc 190 width 1 F.7b.8b. Offentliga utgifterna?-andra krysset <Se F.7b för fullständig frågetext> 1127 0. Frågan ej tillämplig 1. Moderaterna 58 2. Folkpartiet 36 3. Centerpartiet 2 4. Kristen Demokratisk Samling 2 5. Miljöpartiet 24 6. Socialdemokraterna 27 7. Vänsterpartiet Kommunisterna 1 8. Annat parti 641 9. Vet inte
VAR 171 OFFENTLIGA UTGIFTERNA 3 Loc 191 width 1 F.7b.8c. Offentliga utgifterna?-tredje krysset <Se F.7b för fullständig frågetext> 1216 0. Frågan ej tillämplig 1. Moderaterna 2. Folkpartiet 45 3. Centerpartiet 4. Kristen Demokratisk Samling 1 5. Miljöpartiet 10 6. Socialdemokraterna 4 7. Vänsterpartiet Kommunisterna 1 8. Annat parti 641 9. Vet inte
VAR 172 MEDBESTÄMMANDE 1 Loc 192 width 1 F.7b.9a. Medbestämmande?-första krysset <Se F.7b för fullständig frågetext> 239 1. Moderaterna 124 2. Folkpartiet 90 3. Centerpartiet 10 4. Kristen Demokratisk Samling 6 5. Miljöpartiet 735 6. Socialdemokraterna 65 7. Vänsterpartiet Kommunisterna 22 8. Annat parti 627 9. Vet inte
VAR 173 MEDBESTÄMMANDE 2 Loc 193 width 1 F.7b.9b. Medbestämmande?-andra krysset <Se F.7b för fullständig frågetext> 1135 0. Frågan ej tillämplig 1. Moderaterna 33 2. Folkpartiet 47 3. Centerpartiet 2 4. Kristen Demokratisk Samling 3 5. Miljöpartiet 19 6. Socialdemokraterna 49 7. Vänsterpartiet Kommunisterna 3 8. Annat parti 627 9. Vet inte
VAR 174 MEDBESTÄMMANDE 3 Loc 194 width 1 F.7b.9c. Medbestämmande?-tredje krysset <Se F.7b för fullständig frågetext> 1248 0. Frågan ej tillämplig 1. Moderaterna 2. Folkpartiet 27 3. Centerpartiet 1 4. Kristen Demokratisk Samling 5. Miljöpartiet 8 6. Socialdemokraterna 4 7. Vänsterpartiet Kommunisterna 3 8. Annat parti 627 9. Vet inte
VAR 175 BYRÅKRATIN 1 Loc 195 width 1 F.7b.10a. Byråkratin?-första krysset <Se F.7b för fullständig frågetext> 485 1. Moderaterna 91 2. Folkpartiet 100 3. Centerpartiet 9 4. Kristen Demokratisk Samling 22 5. Miljöpartiet 308 6. Socialdemokraterna 69 7. Vänsterpartiet Kommunisterna 38 8. Annat parti 796 9. Vet inte
VAR 176 BYRÅKRATIN 2 Loc 196 width 1 F.7b.10b. Byråkratin?-andra krysset <Se F.7b för fullständig frågetext> 1015 0. Frågan ej tillämplig 1. Moderaterna 42 2. Folkpartiet 27 3. Centerpartiet 6 4. Kristen Demokratisk Samling 3 5. Miljöpartiet 12 6. Socialdemokraterna 15 7. Vänsterpartiet Kommunisterna 2 8. Annat parti 796 9. Vet inte
VAR 177 BYRÅKRATIN 3 Loc 197 width 1 F.7b.10c. Byråkratin?-tredje krysset <Se F.7b för fullständig frågetext> 1079 0. Frågan ej tillämplig 1. Moderaterna 2. Folkpartiet 29 3. Centerpartiet 2 4. Kristen Demokratisk Samling 6 5. Miljöpartiet 2 6. Socialdemokraterna 3 7. Vänsterpartiet Kommunisterna 1 8. Annat parti 796 9. Vet inte
VAR 178 SKOLDISCIPLINEN 1 Loc 198 width 1 F.7b.11a. Skoldisciplinen?-första krysset <Se F.7b för fullständig frågetext> 687 1. Moderaterna 72 2. Folkpartiet 70 3. Centerpartiet 50 4. Kristen Demokratisk Samling 8 5. Miljöpartiet 308 6. Socialdemokraterna 36 7. Vänsterpartiet Kommunisterna 34 8. Annat parti 653 9. Vet inte
VAR 179 SKOLDISCIPLINEN 2 Loc 199 width 1 F.7b.11b. Skoldisciplinen?-andra krysset <Se F.7b för fullständig frågetext> 1148 0. Frågan ej tillämplig 1. Moderaterna 52 2. Folkpartiet 20 3. Centerpartiet 8 4. Kristen Demokratisk Samling 2 5. Miljöpartiet 20 6. Socialdemokraterna 12 7. Vänsterpartiet Kommunisterna 3 8. Annat parti 653 9. Vet inte
VAR 180 SKOLDISCIPLINEN 3 Loc 200 width 1 F.7b.11c. Skoldisciplinen?-tredje krysset <Se F.7b för fullständig frågetext> 1219 0. Frågan ej tillämplig 1. Moderaterna 2. Folkpartiet 33 3. Centerpartiet 2 4. Kristen Demokratisk Samling 2 5. Miljöpartiet 6 6. Socialdemokraterna 3 7. Vänsterpartiet Kommunisterna 8. Annat parti 653 9. Vet inte
VAR 181 NYKTERHET 1 Loc 201 width 1 F.7b.12a. Nykterhet?-första krysset <Se F.7b för fullständig frågetext> 269 1. Moderaterna 188 2. Folkpartiet 162 3. Centerpartiet 159 4. Kristen Demokratisk Samling 25 5. Miljöpartiet 332 6. Socialdemokraterna 27 7. Vänsterpartiet Kommunisterna 32 8. Annat parti 724 9. Vet inte
VAR 182 NYKTERHET 2 Loc 202 width 1 F.7b.12b. Nykterhet?-andra krysset <Se F.7b för fullständig frågetext> 1042 0. Frågan ej tillämplig 1. Moderaterna 30 2. Folkpartiet 40 3. Centerpartiet 25 4. Kristen Demokratisk Samling 10 5. Miljöpartiet 32 6. Socialdemokraterna 14 7. Vänsterpartiet Kommunisterna 1 8. Annat parti 724 9. Vet inte
VAR 183 NYKTERHET 3 Loc 203 width 1 F.7b.12c. Nykterhet?-tredje krysset <Se F.7b för fullständig frågetext> 1147 0. Frågan ej tillämplig 1. Moderaterna 2. Folkpartiet 20 3. Centerpartiet 7 4. Kristen Demokratisk Samling 3 5. Miljöpartiet 12 6. Socialdemokraterna 4 7. Vänsterpartiet Kommunisterna 1 8. Annat parti 724 9. Vet inte
VAR 184 SKATTEBROTT 1 Loc 204 width 1 F.7b.13a. Åtgärder mot skattebrott?-första krysset <Se F.7b för fullständig frågetext> 247 1. Moderaterna 88 2. Folkpartiet 89 3. Centerpartiet 13 4. Kristen Demokratisk Samling 8 5. Miljöpartiet 607 6. Socialdemokraterna 143 7. Vänsterpartiet Kommunisterna 35 8. Annat parti 688 9. Vet inte
VAR 185 SKATTEBROTT 2 Loc 205 width 1 F.7b.13b. Åtgärder mot skattebrott?-andra krysset <Se F.7b för fullständig frågetext> 1062 0. Frågan ej tillämplig 1. Moderaterna 34 2. Folkpartiet 40 3. Centerpartiet 4 4. Kristen Demokratisk Samling 2 5. Miljöpartiet 37 6. Socialdemokraterna 51 7. Vänsterpartiet Kommunisterna 8. Annat parti 688 9. Vet inte
VAR 186 SKATTEBROTT 3 Loc 206 width 1 F.7b.13c. Åtgärder mot skattebrott?-tredje krysset <Se F.7b för fullständig frågetext> 1164 0. Frågan ej tillämplig 1. Moderaterna 2. Folkpartiet 32 3. Centerpartiet 1 4. Kristen Demokratisk Samling 1 5. Miljöpartiet 16 6. Socialdemokraterna 14 7. Vänsterpartiet Kommunisterna 2 8. Annat parti 688 9. Vet inte
VAR 187 HÖGRE UTBILDNING 1 Loc 207 width 1 F.7b.14a. Högre utbildningen?-första krysset <Se F.7b för fullständig frågetext> 504 1. Moderaterna 106 2. Folkpartiet 52 3. Centerpartiet 8 4. Kristen Demokratisk Samling 5 5. Miljöpartiet 451 6. Socialdemokraterna 32 7. Vänsterpartiet Kommunisterna 29 8. Annat parti 731 9. Vet inte
VAR 188 HÖGRE UTBILDNING 2 Loc 208 width 1 F.7b.14b. Högre utbildningen?-andra krysset <Se F.7b för fullständig frågetext> 1069 0. Frågan ej tillämplig 1. Moderaterna 52 2. Folkpartiet 22 3. Centerpartiet 2 4. Kristen Demokratisk Samling 2 5. Miljöpartiet 28 6. Socialdemokraterna 12 7. Vänsterpartiet Kommunisterna 8. Annat parti 731 9. Vet inte
VAR 189 HÖGRE UTBILDNING 3 Loc 209 width 1 F.7b.14c. Högre utbildningen?-tredje krysset <Se F.7b för fullständig frågetext> 1136 0. Frågan ej tillämplig 1. Moderaterna 2. Folkpartiet 34 3. Centerpartiet 4. Kristen Demokratisk Samling 1 5. Miljöpartiet 12 6. Socialdemokraterna 3 7. Vänsterpartiet Kommunisterna 1 8. Annat parti 731 9. Vet inte
VAR 190 MILJÖSKYDD 1 Loc 210 width 1 F.7b.15a. Skyddet av naturmiljön?-första krysset <Se F.7b för fullständig frågetext> 124 1. Moderaterna 54 2. Folkpartiet 389 3. Centerpartiet 27 4. Kristen Demokratisk Samling 419 5. Miljöpartiet 287 6. Socialdemokraterna 52 7. Vänsterpartiet Kommunisterna 30 8. Annat parti 536 9. Vet inte
VAR 191 MILJÖSKYDD 2 Loc 211 width 1 F.7b.15b. Skyddet av naturmiljön?-andra krysset <Se F.7b för fullständig frågetext> 1169 0. Frågan ej tillämplig 1. Moderaterna 18 2. Folkpartiet 22 3. Centerpartiet 6 4. Kristen Demokratisk Samling 109 5. Miljöpartiet 34 6. Socialdemokraterna 23 7. Vänsterpartiet Kommunisterna 1 8. Annat parti 536 9. Vet inte
VAR 192 MILJÖSKYDD 3 Loc 212 width 1 F.7b.15c. Skyddet av naturmiljön?-tredje krysset <Se F.7b för fullständig frågetext> 1320 0. Frågan ej tillämplig 1. Moderaterna 2. Folkpartiet 16 3. Centerpartiet 4. Kristen Demokratisk Samling 12 5. Miljöpartiet 14 6. Socialdemokraterna 16 7. Vänsterpartiet Kommunisterna 4 8. Annat parti 536 9. Vet inte
VAR 193 SKOLBETYG 1 Loc 213 width 1 F.7b.16a. Betygen i skolorna?-första krysset <Se F.7b för fullständig frågetext> 611 1. Moderaterna 81 2. Folkpartiet 81 3. Centerpartiet 23 4. Kristen Demokratisk Samling 8 5. Miljöpartiet 343 6. Socialdemokraterna 34 7. Vänsterpartiet Kommunisterna 38 8. Annat parti 699 9. Vet inte
VAR 194 SKOLBETYG 2 Loc 214 width 1 F.7b.16b. Betygen i skolorna?-andra krysset <Se F.7b för fullständig frågetext> 1105 0. Frågan ej tillämplig 1. Moderaterna 48 2. Folkpartiet 25 3. Centerpartiet 9 4. Kristen Demokratisk Samling 1 5. Miljöpartiet 18 6. Socialdemokraterna 12 7. Vänsterpartiet Kommunisterna 1 8. Annat parti 699 9. Vet inte
VAR 195 SKOLBETYG 3 Loc 215 width 1 F.7b.16c. Betygen i skolorna?-tredje krysset <Se F.7b för fullständig frågetext> 1177 0. Frågan ej tillämplig 1. Moderaterna 2. Folkpartiet 27 3. Centerpartiet 3 4. Kristen Demokratisk Samling 5. Miljöpartiet 8 6. Socialdemokraterna 2 7. Vänsterpartiet Kommunisterna 2 8. Annat parti 699 9. Vet inte
VAR 196 KÄRNKRAFT 1 Loc 216 width 1 F.7b.17a. Kärnkraften?-första krysset <Se F.7b för fullständig frågetext> 334 1. Moderaterna 70 2. Folkpartiet 375 3. Centerpartiet 14 4. Kristen Demokratisk Samling 94 5. Miljöpartiet 430 6. Socialdemokraterna 62 7. Vänsterpartiet Kommunisterna 28 8. Annat parti 511 9. Vet inte
VAR 197 KÄRNKRAFT 2 Loc 217 width 1 F.7b.17b. Kärnkraften?-andra krysset <Se F.7b för fullständig frågetext> 1202 0. Frågan ej tillämplig 1. Moderaterna 22 2. Folkpartiet 21 3. Centerpartiet 10 4. Kristen Demokratisk Samling 57 5. Miljöpartiet 57 6. Socialdemokraterna 37 7. Vänsterpartiet Kommunisterna 1 8. Annat parti 511 9. Vet inte
VAR 198 KÄRNKRAFT 3 Loc 218 width 1 F.7b.17c. Kärnkraften?-tredje krysset <Se F.7b för fullständig frågetext> 1351 0. Frågan ej tillämplig 1. Moderaterna 2. Folkpartiet 8 3. Centerpartiet 4. Kristen Demokratisk Samling 10 5. Miljöpartiet 20 6. Socialdemokraterna 16 7. Vänsterpartiet Kommunisterna 2 8. Annat parti 511 9. Vet inte
VAR 199 VÅLD 1 Loc 219 width 1 F.7b.18a. Åtgärder mot våldet?-första krysset <Se F.7b för fullständig frågetext> 567 1. Moderaterna 74 2. Folkpartiet 65 3. Centerpartiet 49 4. Kristen Demokratisk Samling 14 5. Miljöpartiet 344 6. Socialdemokraterna 38 7. Vänsterpartiet Kommunisterna 37 8. Annat parti 730 9. Vet inte
VAR 200 VÅLD 2 Loc 220 width 1 F.7b.18b. Åtgärder mot våldet?-andra krysset <Se F.7b för fullständig frågetext> 1035 0. Frågan ej tillämplig 1. Moderaterna 58 2. Folkpartiet 33 3. Centerpartiet 10 4. Kristen Demokratisk Samling 5 5. Miljöpartiet 33 6. Socialdemokraterna 13 7. Vänsterpartiet Kommunisterna 1 8. Annat parti 730 9. Vet inte
VAR 201 VÅLD 3 Loc 221 width 1 F.7b.18c. Åtgärder mot våldet?-tredje krysset <Se F.7b för fullständig frågetext> 1120 0. Frågan ej tillämplig 1. Moderaterna 2. Folkpartiet 31 3. Centerpartiet 5 4. Kristen Demokratisk Samling 3 5. Miljöpartiet 24 6. Socialdemokraterna 4 7. Vänsterpartiet Kommunisterna 1 8. Annat parti 730 9. Vet inte
VAR 202 PENSIONER 1 Loc 222 width 1 F.7b.19a. Pensionerna?-första krysset <Se F.7b för fullständig frågetext> 224 1. Moderaterna 112 2. Folkpartiet 121 3. Centerpartiet 9 4. Kristen Demokratisk Samling 3 5. Miljöpartiet 833 6. Socialdemokraterna 32 7. Vänsterpartiet Kommunisterna 22 8. Annat parti 562 9. Vet inte
VAR 203 PENSIONER 2 Loc 223 width 1 F.7b.19b. Pensionerna?-andra krysset <Se F.7b för fullständig frågetext> 1195 0. Frågan ej tillämplig 1. Moderaterna 42 2. Folkpartiet 44 3. Centerpartiet 1 4. Kristen Demokratisk Samling 1 5. Miljöpartiet 34 6. Socialdemokraterna 39 7. Vänsterpartiet Kommunisterna 8. Annat parti 562 9. Vet inte
VAR 204 PENSIONER 3 Loc 224 width 1 F.7b.19c. Pensionerna?-tredje krysset <Se F.7b för fullständig frågetext> 1293 0. Frågan ej tillämplig 1. Moderaterna 2. Folkpartiet 36 3. Centerpartiet 1 4. Kristen Demokratisk Samling 5. Miljöpartiet 17 6. Socialdemokraterna 6 7. Vänsterpartiet Kommunisterna 3 8. Annat parti 562 9. Vet inte
VAR 205 EKONOMISK UTJÄMNING 1 Loc 225 width 1 F.7b.20a. Ekonomisk utjämning?-första krysset <Se F.7b för fullständig frågetext> 181 1. Moderaterna 126 2. Folkpartiet 103 3. Centerpartiet 13 4. Kristen Demokratisk Samling 9 5. Miljöpartiet 701 6. Socialdemokraterna 116 7. Vänsterpartiet Kommunisterna 41 8. Annat parti 628 9. Vet inte
VAR 206 EKONOMISK UTJÄMNING 2 Loc 226 width 1 F.7b.20b. Ekonomisk utjämning?-andra krysset <Se F.7b för fullständig frågetext> 1131 0. Frågan ej tillämplig 1. Moderaterna 19 2. Folkpartiet 40 3. Centerpartiet 4 4. Kristen Demokratisk Samling 2 5. Miljöpartiet 34 6. Socialdemokraterna 59 7. Vänsterpartiet Kommunisterna 1 8. Annat parti 628 9. Vet inte
VAR 207 EKONOMISK UTJÄMNING 3 Loc 227 width 1 F.7b.20c. Ekonomisk utjämning?-tredje krysset <Se F.7b för fullständig frågetext> 1259 0. Frågan ej tillämplig 1. Moderaterna 2. Folkpartiet 14 3. Centerpartiet 4. Kristen Demokratisk Samling 1 5. Miljöpartiet 8 6. Socialdemokraterna 6 7. Vänsterpartiet Kommunisterna 2 8. Annat parti 628 9. Vet inte
VAR 208 JÄMSTÄLLDHET 1 Loc 228 width 1 F.7b.21a. Jämställdhet mellan könen?-första krysset <Se F.7b för fullständig frågetext> 163 1. Moderaterna 303 2. Folkpartiet 80 3. Centerpartiet 21 4. Kristen Demokratisk Samling 17 5. Miljöpartiet 487 6. Socialdemokraterna 73 7. Vänsterpartiet Kommunisterna 39 8. Annat parti 735 9. Vet inte
VAR 209 JÄMSTÄLLDHET 2 Loc 229 width 1 F.7b.21b. Jämställdhet mellan könen?-andra krysset <Se F.7b för fullständig frågetext> 1035 0. Frågan ej tillämplig 1. Moderaterna 20 2. Folkpartiet 45 3. Centerpartiet 3 4. Kristen Demokratisk Samling 7 5. Miljöpartiet 46 6. Socialdemokraterna 27 7. Vänsterpartiet Kommunisterna 8. Annat parti 735 9. Vet inte
VAR 210 JÄMSTÄLLDHET 3 Loc 230 width 1 F.7b.21c. Jämställdhet mellan könen?-tredje krysset <Se F.7b för fullständig frågetext> 1125 0. Frågan ej tillämplig 1. Moderaterna 2. Folkpartiet 13 3. Centerpartiet 4. Kristen Demokratisk Samling 2 5. Miljöpartiet 27 6. Socialdemokraterna 12 7. Vänsterpartiet Kommunisterna 4 8. Annat parti 735 9. Vet inte
VAR 211 LÖNTAGARFONDER 1 Loc 231 width 1 F.7b.22a. Löntagarfonder?-första krysset <Se F.7b för fullständig frågetext> 453 1. Moderaterna 73 2. Folkpartiet 66 3. Centerpartiet 5 4. Kristen Demokratisk Samling 5 5. Miljöpartiet 668 6. Socialdemokraterna 28 7. Vänsterpartiet Kommunisterna 26 8. Annat parti 594 9. Vet inte
VAR 212 LÖNTAGARFONDER 2 Loc 232 width 1 F.7b.22b. Löntagarfonder?-andra krysset <Se F.7b för fullständig frågetext> 1178 0. Frågan ej tillämplig 1. Moderaterna 83 2. Folkpartiet 27 3. Centerpartiet 4. Kristen Demokratisk Samling 5. Miljöpartiet 7 6. Socialdemokraterna 27 7. Vänsterpartiet Kommunisterna 2 8. Annat parti 594 9. Vet inte
VAR 213 LÖNTAGARFONDER 3 Loc 233 width 1 F.7b.22c. Löntagarfonder?-tredje krysset <Se F.7b för fullständig frågetext> 1247 0. Frågan ej tillämplig 1. Moderaterna 2. Folkpartiet 69 3. Centerpartiet 4. Kristen Demokratisk Samling 1 5. Miljöpartiet 3 6. Socialdemokraterna 1 7. Vänsterpartiet Kommunisterna 3 8. Annat parti 594 9. Vet inte
VAR 214 BOENDEKOSTNAD 1 Loc 234 width 1 F.7b.23a. Boendekostnaderna?-första krysset <Se F.7b för fullständig frågetext> 255 1. Moderaterna 128 2. Folkpartiet 93 3. Centerpartiet 14 4. Kristen Demokratisk Samling 7 5. Miljöpartiet 630 6. Socialdemokraterna 97 7. Vänsterpartiet Kommunisterna 33 8. Annat parti 661 9. Vet inte
VAR 215 BOENDEKOSTNAD 2 Loc 235 width 1 F.7b.23b. Boendekostnaderna?-andra krysset <Se F.7b för fullständig frågetext> 1115 0. Frågan ej tillämplig 1. Moderaterna 28 2. Folkpartiet 39 3. Centerpartiet 1 4. Kristen Demokratisk Samling 2 5. Miljöpartiet 27 6. Socialdemokraterna 43 7. Vänsterpartiet Kommunisterna 2 8. Annat parti 661 9. Vet inte
VAR 216 BOENDEKOSTNAD 3 Loc 236 width 1 F.7b.23c. Boendekostnaderna?-tredje krysset <Se F.7b för fullständig frågetext> 1213 0. Frågan ej tillämplig 1. Moderaterna 2. Folkpartiet 22 3. Centerpartiet 2 4. Kristen Demokratisk Samling 2 5. Miljöpartiet 13 6. Socialdemokraterna 4 7. Vänsterpartiet Kommunisterna 1 8. Annat parti 661 9. Vet inte
VAR 217 MATPRISER 1 Loc 237 width 1 F.7b.24a. Matpriserna?-första krysset <Se F.7b för fullständig frågetext> 216 1. Moderaterna 80 2. Folkpartiet 134 3. Centerpartiet 15 4. Kristen Demokratisk Samling 10 5. Miljöpartiet 627 6. Socialdemokraterna 198 7. Vänsterpartiet Kommunisterna 32 8. Annat parti 606 9. Vet inte
VAR 218 MATPRISER 2 Loc 238 width 1 F.7b.24b. Matpriserna?-andra krysset <Se F.7b för fullständig frågetext> 1155 0. Frågan ej tillämplig 1. Moderaterna 32 2. Folkpartiet 40 3. Centerpartiet 4. Kristen Demokratisk Samling 4 5. Miljöpartiet 24 6. Socialdemokraterna 55 7. Vänsterpartiet Kommunisterna 2 8. Annat parti 606 9. Vet inte
VAR 219 MATPRISER 3 Loc 239 width 1 F.7b.24c. Matpriserna?-tredje krysset <Se F.7b för fullständig frågetext> 1263 0. Frågan ej tillämplig 1. Moderaterna 2. Folkpartiet 24 3. Centerpartiet 2 4. Kristen Demokratisk Samling 5. Miljöpartiet 15 6. Socialdemokraterna 6 7. Vänsterpartiet Kommunisterna 2 8. Annat parti 606 9. Vet inte
VAR 220 SKATTER 1 Loc 240 width 1 F.7b.25a. Skatterna?-första krysset <Se F.7b för fullständig frågetext> 476 1. Moderaterna 119 2. Folkpartiet 85 3. Centerpartiet 12 4. Kristen Demokratisk Samling 4 5. Miljöpartiet 585 6. Socialdemokraterna 68 7. Vänsterpartiet Kommunisterna 34 8. Annat parti 535 9. Vet inte
VAR 221 SKATTER 2 Loc 241 width 1 F.7b.25b. Skatterna?-andra krysset <Se F.7b för fullständig frågetext> 1200 0. Frågan ej tillämplig 1. Moderaterna 48 2. Folkpartiet 69 3. Centerpartiet 1 4. Kristen Demokratisk Samling 1 5. Miljöpartiet 29 6. Socialdemokraterna 34 7. Vänsterpartiet Kommunisterna 1 8. Annat parti 535 9. Vet inte
VAR 222 SKATTER 3 Loc 242 width 1 F.7b.25c. Skatterna?-tredje krysset <Se F.7b för fullständig frågetext> 1311 0. Frågan ej tillämplig 1. Moderaterna 2. Folkpartiet 30 3. Centerpartiet 1 4. Kristen Demokratisk Samling 1 5. Miljöpartiet 30 6. Socialdemokraterna 6 7. Vänsterpartiet Kommunisterna 4 8. Annat parti 535 9. Vet inte
VAR 223 UTRIKESPOLITIK 1 Loc 243 width 1 F.7b.26a. Utrikespolitiken?-första krysset <Se F.7b för fullständig frågetext> 339 1. Moderaterna 193 2. Folkpartiet 70 3. Centerpartiet 10 4. Kristen Demokratisk Samling 7 5. Miljöpartiet 585 6. Socialdemokraterna 24 7. Vänsterpartiet Kommunisterna 27 8. Annat parti 663 9. Vet inte
VAR 224 UTRIKESPOLITIK 2 Loc 244 width 1 F.7b.26b. Utrikespolitiken? - andra krysset <Se F.7b för fullständig frågetext> 1085 0. Frågan ej tillämplig 1. Moderaterna 63 2. Folkpartiet 57 3. Centerpartiet 3 4. Kristen Demokratisk Samling 1 5. Miljöpartiet 33 6. Socialdemokraterna 12 7. Vänsterpartiet Kommunisterna 1 8. Annat parti 663 9. Vet inte
VAR 225 UTRIKESPOLITIK 3 Loc 245 width 1 F.7b.26c. Utrikespolitiken?-tredje krysset <Se F.7b för fullständig frågetext> 1171 0. Frågan ej tillämplig 1. Moderaterna 2. Folkpartiet 44 3. Centerpartiet 2 4. Kristen Demokratisk Samling 5. Miljöpartiet 37 6. Socialdemokraterna 7. Vänsterpartiet Kommunisterna 1 8. Annat parti 663 9. Vet inte
VAR 226 SJUKERSÄTTNING 1 Loc 246 width 1 F.7b.27a. Sjukersättningen?-första krysset <Se F.7b för fullständig frågetext> 323 1. Moderaterna 101 2. Folkpartiet 135 3. Centerpartiet 9 4. Kristen Demokratisk Samling 3 5. Miljöpartiet 765 6. Socialdemokraterna 33 7. Vänsterpartiet Kommunisterna 23 8. Annat parti 526 9. Vet inte
VAR 227 SJUKERSÄTTNING 2 Loc 247 width 1 F.7b.27b. Sjukersättningen?-andra krysset <Se F.7b för fullständig frågetext> 1205 0. Frågan ej tillämplig 1. Moderaterna 51 2. Folkpartiet 51 3. Centerpartiet 3 4. Kristen Demokratisk Samling 1 5. Miljöpartiet 17 6. Socialdemokraterna 63 7. Vänsterpartiet Kommunisterna 1 8. Annat parti 526 9. Vet inte
VAR 228 SJUKERSÄTTNING 3 Loc 248 width 1 F.7b.27c. Sjukersättningen?-tredje krysset <Se F.7b för fullständig frågetext> 1330 0. Frågan ej tillämplig 1. Moderaterna 2. Folkpartiet 44 3. Centerpartiet 1 4. Kristen Demokratisk Samling 5. Miljöpartiet 7 6. Socialdemokraterna 6 7. Vänsterpartiet Kommunisterna 3 8. Annat parti 527 9. Vet inte
VAR 229 RIKSDAGSVAL IDAG Loc 249 width 2 MD=99 F.8a. Vilket parti skulle Ni rösta på om det var riksdagsval idag (ej röstberättigad: om Ni hade rösträtt)? 395 01. Moderaterna 78 02. Folkpartiet 148 03. Centerpartiet 23 04. Kristen Demokratisk Samling 42 05. Miljöpartiet 749 06. Socialdemokraterna 49 07. Vänsterpartiet Kommunisterna 22 08. Något av de övriga partierna 89 09. Skulle ej rösta 176 10. Vet inte 147 99. Ej svar
VAR 230 RIKSDAGSVAL 1979 Loc 251 width 1 MD=9 F.8b. Om Ni röstade vid förra riksdagsvalet (1979):Vilket parti röstade Ni på vid det riksdagsvalet? 320 1. Moderaterna 180 2. Folkpartiet 307 3. Centerpartiet 26 4. Kristen Demokratisk Samling 733 5. Socialdemokraterna 75 6. Vänsterpartiet Kommunisterna 24 7. Något av de övriga partierna 101 8. Ej röstberättigad då 152 9. Ej svar
VAR 231 MODERATERNA Loc 252 width 1 MD=9 F.8c. Hur troligt är det att Ni vid valet i höst röstar på något av följande partier? F.8c.1. RÖSTAR PÅ:Moderaterna 209 1. Säkert 137 2. Mycket troligt 64 3. Ganska troligt 54 4. Mycket möjligt 164 5. Möjligt 455 6. Inte möjligt 835 9. Ej svar
VAR 232 FOLKPARTIET Loc 253 width 1 MD=9 F.8c.2. RÖSTAR PÅ:Folkpartiet <Se F.8c för fullständig frågetext> 25 1. Säkert 38 2. Mycket troligt 41 3. Ganska troligt 62 4. Mycket möjligt 207 5. Möjligt 492 6. Inte möjligt 1053 9. Ej svar
VAR 233 CENTERPARTIET Loc 254 width 1 MD=9 F.8c.3. RÖSTAR PÅ:Centerpartiet <Se F.8c för fullständig frågetext> 77 1. Säkert 50 2. Mycket troligt 40 3. Ganska troligt 55 4. Mycket möjligt 194 5. Möjligt 514 6. Inte möjligt 988 9. Ej svar
VAR 234 SOCIALDEMOKRATERNA Loc 255 width 1 MD=9 F.8c.4. RÖSTAR PÅ:Socialdemokraterna <Se F.8c för fullständig frågetext> 528 1. Säkert 150 2. Mycket troligt 74 3. Ganska troligt 68 4. Mycket möjligt 180 5. Möjligt 379 6. Inte möjligt 539 9. Ej svar
VAR 235 VÄNSTERP. KOMMUNISTERNA Loc 256 width 1 MD=9 F.8c.5. RÖSTAR PÅ:Vänsterpartiet Kommunisterna <Se F.8c för fullständig frågetext> 37 1. Säkert 15 2. Mycket troligt 11 3. Ganska troligt 21 4. Mycket möjligt 104 5. Möjligt 665 6. Inte möjligt 1065 9. Ej svar
VAR 236 MODERATERNA 2 Loc 257 width 1 MD=9 F.8d. Skulle Ni kunna tänka Er att rösta på något eller några av de partier Ni INTE nämnt som det Ni skulle rösta på om det vore val idag (enligt fråga 8a)? F.8d.1. SKULLE OCKSÅ KUNNA RÖSTA PÅ:Moderaterna 395 0. Frågan ej tillämplig 19 1. Ja absolut 117 2. Ja 130 3. Tveksam 171 4. Nej 538 5. Nej absolut inte 548 9. Ej svar
VAR 237 FOLKPARTIET 2 Loc 258 width 1 MD=9 F.8d.2. SKULLE OCKSÅ KUNNA RÖSTA PÅ:Folkpartiet <Se F.8d för fullständig frågetext> 78 0. Frågan ej tillämplig 13 1. Ja absolut 189 2. Ja 225 3. Tveksam 223 4. Nej 505 5. Nej absolut inte 685 9. Ej svar
VAR 238 CENTERPARTIET 2 Loc 259 width 1 MD=9 F.8d.3. SKULLE OCKSÅ KUNNA RÖSTA PÅ:Centerpartiet <Se F.8d för fullständig frågetext> 148 0. Frågan ej tillämplig 15 1. Ja absolut 141 2. Ja 209 3. Tveksam 227 4. Nej 533 5. Nej absolut inte 645 9. Ej svar
VAR 239 KRISTEN DEMOKR.SAMLING 2 Loc 260 width 1 MD=9 F.8d.4. SKULLE OCKSÅ KUNNA RÖSTA PÅ:Kristen Demokratisk Samling <Se F.8d för fullständig frågetext> 23 0. Frågan ej tillämplig 9 1. Ja absolut 60 2. Ja 108 3. Tveksam 261 4. Nej 738 5. Nej absolut inte 719 9. Ej svar
VAR 240 MILJÖPARTIET 2 Loc 261 width 1 MD=9 F.8d.5. SKULLE OCKSÅ KUNNA RÖSTA PÅ:Miljöpartiet <Se F.8d för fullständig frågetext> 42 0. Frågan ej tillämplig 21 1. Ja absolut 165 2. Ja 279 3. Tveksam 228 4. Nej 507 5. Nej absolut inte 676 9. Ej svar
VAR 241 SOCIALDEMOKRATERNA 2 Loc 262 width 1 MD=9 F.8d.6. SKULLE OCKSÅ KUNNA RÖSTA PÅ:Socialdemokraterna <Se F.8d för fullständig frågetext> 749 0. Frågan ej tillämplig 20 1. Ja absolut 101 2. Ja 124 3. Tveksam 131 4. Nej 324 5. Nej absolut inte 469 9. Ej svar
VAR 242 VÄNSTERP.KOMMUNISTERNA 2 Loc 263 width 1 MD=9 F.8d.7. SKULLE OCKSÅ KUNNA RÖSTA PÅ:Vänsterpartiet Kommunisterna <Se F.8d för fullständig frågetext> 49 0. Frågan ej tillämplig 23 1. Ja absolut 96 2. Ja 129 3. Tveksam 211 4. Nej 670 5. Nej absolut inte 740 9. Ej svar
VAR 243 NÅGOT ÖVRIGT PARTI Loc 264 width 1 MD=9 F.8d.8. SKULLE OCKSÅ KUNNA RÖSTA PÅ:Något av de övriga partierna <Se F.8d för fullständig frågetext> 22 0. Frågan ej tillämplig 7 1. Ja absolut 27 2. Ja 134 3. Tveksam 275 4. Nej 653 5. Nej absolut inte 800 9. Ej svar
VAR 244 KRISTEN DEMOKR.SAMLING Loc 265 width 1 MD=9 F.8e. Hur troligt är det att Ni kommer att rösta på Kristen Demokratisk Samling eller det nya Miljöpartiet i höst? F.8e.1. RÖSTAR PÅ:Kristen Demokratisk Samling 16 1. Säkert 18 2. Mycket troligt 9 3. Troligt 9 4. Mycket möjligt 106 5. Möjligt 1602 6. Inte möjligt 158 9. Ej svar
VAR 245 MILJÖPARTIET Loc 266 width 1 MD=9 F.8e.2. RÖSTAR PÅ:Miljöpartiet <Se F.8e för fullständig frågetext> 12 1. Säkert 23 2. Mycket troligt 28 3. Troligt 49 4. Mycket möjligt 307 5. Möjligt 1341 6. Inte möjligt 158 9. Ej svar
VAR 246 RIKSDAGEN-KDS Loc 267 width 1 MD=9 F.8f. Tror Ni Kristen Demokratisk Samling eller Miljöpartiet kan komma in i riksdagen i höstens val? F.8f.1. KAN KOMMA IN:Kristen Demokratisk Samling 5 1. Säkert 9 2. Mycket troligt 22 3. Ganska troligt 58 4. Mycket möjligt 453 5. Möjligt 1216 6. Inte möjligt 155 9. Ej svar
VAR 247 RIKSDAGEN-MILJÖPARTIET Loc 268 width 1 MD=9 F.8f.2. KAN KOMMA IN:Miljöpartiet <Se F.8f för fullständig frågetext> 11 1. Säkert 22 2. Mycket troligt 33 3. Ganska troligt 94 4. Mycket möjligt 723 5. Möjligt 892 6. Inte möjligt 143 9. Ej svar
VAR 248 PARTIVAL 1 Loc 269 width 1 MD=9 F.9a. Om NI skulle rösta vid ett val idag:Vad av följande tror Ni skulle avgöra vilket parti Ni skulle rösta på? F.9a.1. Ett socialistiskt parti för att det kan hindra borgerlig riksdagsmajoritet 561 1. Betyder mycket 220 2. Betyder ganska mycket 88 3. Betyder ganska litet 425 4. Betyder mycket litet 305 5. Tveksam 319 9. Ej svar
VAR 249 PARTIVAL 2 Loc 270 width 1 MD=9 F.9a.2. Ett borgerligt parti för att det kan hindra socialistisk riksdagsmajoritet <Se F.9a för fullständig frågetext> 416 1. Betyder mycket 218 2. Betyder ganska mycket 110 3. Betyder ganska litet 396 4. Betyder mycket litet 378 5. Tveksam 400 9. Ej svar
VAR 250 PARTIVAL 3 Loc 271 width 1 MD=9 F.9a.3. Ett nytt parti - om det har möjlighet att komma in i riksdagen <Se F.9a för fullständig frågetext> 71 1. Betyder mycket 110 2. Betyder ganska mycket 118 3. Betyder ganska litet 474 4. Betyder mycket litet 650 5. Tveksam 495 9. Ej svar
VAR 251 PARTIVAL 4 Loc 272 width 1 MD=9 F.9a.4. Ett nytt eller litet parti - för att det skall få inflytande/mer inflytande i kommunfullmäktige <Se F.9a för fullständig frågetext> 77 1. Betyder mycket 134 2. Betyder ganska mycket 142 3. Betyder ganska litet 459 4. Betyder mycket litet 612 5. Tveksam 494 9. Ej svar
VAR 252 PARTIVAL 5 Loc 273 width 1 MD=9 F.9a.5. Era intryck av partiledaren <Se F.9a för fullständig frågetext> 425 1. Betyder mycket 544 2. Betyder ganska mycket 280 3. Betyder ganska litet 248 4. Betyder mycket litet 139 5. Tveksam 282 9. Ej svar
VAR 253 PARTIVAL 6 Loc 274 width 1 MD=9 F.9a.6. Partiets representanter på orten <Se F.9a för fullständig frågetext> 267 1. Betyder mycket 540 2. Betyder ganska mycket 366 3. Betyder ganska litet 266 4. Betyder mycket litet 161 5. Tveksam 318 9. Ej svar
VAR 254 PARTIVAL 7 Loc 275 width 1 MD=9 F.9a.7. Vad partiet vill uträtta på längre sikt <Se F.9a för fullständig frågetext> 950 1. Betyder mycket 558 2. Betyder ganska mycket 38 3. Betyder ganska litet 25 4. Betyder mycket litet 95 5. Tveksam 252 9. Ej svar
VAR 255 PARTIVAL 8 Loc 276 width 1 MD=9 F.9a.8. Partiets åsikter i någon viktig aktuell fråga <Se F.9a för fullständig frågetext> 628 1. Betyder mycket 681 2. Betyder ganska mycket 152 3. Betyder ganska litet 46 4. Betyder mycket litet 103 5. Tveksam 308 9. Ej svar
VAR 256 PARTIVAL 9 Loc 277 width 1 MD=9 F.9a.9. En känsla av samhörighet med partiet <Se F.9a för fullständig frågetext> 485 1. Betyder mycket 504 2. Betyder ganska mycket 287 3. Betyder ganska litet 194 4. Betyder mycket litet 162 5. Tveksam 286 9. Ej svar
VAR 257 NYTT PARTI Loc 278 width 1 MD=9 F.9b. Tycker Ni att det finns behov av ett nytt parti i riksdagen? 232 1. Mycket stort behov 216 2. Ganska stort behov 224 3. Ganska litet behov 797 4. Inget behov 393 5. Tveksam 56 9. Ej svar
VAR 258 INTERN. KONFLIKTER Loc 279 width 1 MD=9 F.9c. Anser Ni att Sverige uppträder med lagom fasthet vid internationella konflikter, eller borde vi säga ifrån med större eftertryck eller uppträda mer smidigt? 575 1. Större fasthet 899 2. Lagom 213 3. Mera smidigt 177 4. Tveksam 54 9. Ej svar
VAR 259 ÖNSKVÄRD REGERING Loc 280 width 2 MD=99 F.10a. Vilken regering vill Ni ha? 257 01. En borgerlig regering av moderater,folkpartister och centerpartister 30 02. En regering av folkpartister och centerpartister 6 03. En ren folkpartiregering 25 04. En ren centerpartiregering 147 05. En rent moderat regering 539 06. En rent socialdemokratisk regering 63 07. En regering av socialdemokrater och moderater 55 08. En regering av socialdemokrater och folkpartister 50 09. En regering av socialdemokrater och centerpartister 154 10. En regering av socialdemokrater och vänsterpartiet kommunisterna 45 11. En regering av socialdemokrater,folkpartister och centerpartister 262 12. En "samlingsregering" av socialdemokrater, moderater,folkpartister och centerpartister 80 13. Annat slags regering 108 14. Ingen uppfattning 97 99. Ej svar
VAR 260 REGERING-FÖRBÄTTRA Loc 282 width 1 MD=9 F.10b. Tror Ni en regering kan göra mycket för att förbättra eller försämra förhållandena för landet och de enskilda människorna? F.10b.1. Förbättra 1444 1. Ja 58 2. Nej 265 3. Tveksam 151 9. Ej svar
VAR 261 REGERING-FÖRSÄMRA Loc 283 width 1 MD=9 F.10b.2. Försämra <Se F.10b för fullständig frågetext> 755 1. Ja 71 2. Nej 256 3. Tveksam 836 9. Ej svar
VAR 262 NÄRINGSPOLITIKEN Loc 284 width 1 MD=9 F.10c. Vilken regering tror Ni är mest kompetent i dagens läge? F.10c.1. Ifråga om näringspolitiken 601 1. Borgerlig regering 718 2. Socialdemokratisk regering 253 3. Lika 281 4. Tveksam 65 9. Ej svar
VAR 263 SKATTEPOLITIKEN Loc 285 width 1 MD=9 F.10c.2. Ifråga om skattepolitiken <Se F.10c för fullständig frågetext> 607 1. Borgerlig regering 749 2. Socialdemokratisk regering 210 3. Lika 261 4. Tveksam 91 9. Ej svar
VAR 264 SYSSELSÄTTNINGEN Loc 286 width 1 MD=9 F.10c.3. Ifråga om sysselsättningen <Se F.10c för fullständig frågetext> 375 1. Borgerlig regering 919 2. Socialdemokratisk regering 298 3. Lika 243 4. Tveksam 83 9. Ej svar
VAR 265 UTRIKESPOLITIKEN Loc 287 width 1 MD=9 F.10c.4. Ifråga om utrikespolitiken <Se F.10c för fullständig frågetext> 418 1. Borgerlig regering 641 2. Socialdemokratisk regering 448 3. Lika 315 4. Tveksam 96 9. Ej svar
VAR 266 BEVARA GAMLA VACKRA HUS Loc 288 width 1 MD=9 F.10d. Är det bra att gamla vackra hus bevaras,trots att det kan kosta skattebetalarna mycket att rusta upp dem? 544 1. Ja absolut 723 2. Ja 460 3. Tveksam 112 4. Nej 41 5. Nej absolut inte 38 9. Ej svar
VAR 267 KVINNLIGA PRÄSTER Loc 289 width 1 MD=9 F.10e. Är det bra att kvinnor får bli präster? 1075 1. Ja absolut 610 2. Ja 120 3. Tveksam 48 4. Nej 41 5. Nej absolut inte 24 9. Ej svar
VAR 268 GENERALSTREJK Loc 290 width 1 MD=9 F.10f. Bör facket kunna utlysa generalstrejk för att hindra impopulära riksdagsbeslut? 181 1. Ja absolut 240 2. Ja 534 3. Tveksam 357 4. Nej 551 5. Nej absolut inte 55 9. Ej svar
VAR 269 SKATTEOMLÄGGNING 1 Loc 291 width 1 MD=9 F.11a. Vad tror Ni om den beslutade skatteomläggningen med bl.a. minskade ränteavdrag och sänkt marginalskatt? F.11a.1. FÖR VILLAÄGARE OCH BOSTADSRÄTTSÄGARE:Att Ni får högre bokostnader 599 0. Frågan ej tillämplig 562 1. Ja 278 2. Nej 338 3. Tveksam 141 9. Ej svar
VAR 270 SKATTEOMLÄGGNING 2 Loc 292 width 1 MD=9 F.11a.2. FÖR VILLAÄGARE OCH BOSTADSRÄTTSÄGARE:Att villan/bostadsrätten blir mindre värd vid försäljning <Se F.11a för fullständig frågetext> 599 0. Frågan ej tillämplig 329 1. Ja 384 2. Nej 429 3. Tveksam 177 9. Ej svar
VAR 271 SKATTEOMLÄGGNING 3 Loc 293 width 1 MD=9 F.11a.3. FÖR VILLAÄGARE OCH BOSTADSRÄTTSÄGARE:Att Ni blir tvungen att sälja villan/bostadsrätten <Se F.11a för fullständig frågetext> 599 0. Frågan ej tillämplig 37 1. Ja 790 2. Nej 309 3. Tveksam 183 9. Ej svar
VAR 272 SKATTEOMLÄGGNING 4 Loc 294 width 1 MD=9 F.11a.4. FÖR HYRESGÄSTER:Att hyrorna stiger mer än eljest <Se F.11a för fullständig frågetext> 1187 0. Frågan ej tillämplig 213 1. Ja 129 2. Nej 248 3. Tveksam 141 9. Ej svar
VAR 273 SKATTEOMLÄGGNING 5 Loc 295 width 1 MD=9 F.11a.5. FÖR HYRESGÄSTER:Att hyresstegringen stoppas <Se F.11a för fullständig frågetext> 1187 0. Frågan ej tillämplig 95 1. Ja 248 2. Nej 251 3. Tveksam 137 9. Ej svar
VAR 274 SKATTEOMLÄGGNING 6 Loc 296 width 1 MD=9 F.11a.6. FÖR HYRESGÄSTER:Att Ni får större möjlighet och intresse att köpa villa <Se F.11a för fullständig frågetext> 1187 0. Frågan ej tillämplig 70 1. Ja 252 2. Nej 247 3. Tveksam 162 9. Ej svar
VAR 275 SKATTEOMLÄGGNING 7 Loc 297 width 1 MD=9 F.11a.7. FÖR HYRESGÄSTER:Skulle Ni vilja KÖPA Er lägenhet om Ni fick det erbjudandet? <Se F.11a för fullständig frågetext> 1187 0. Frågan ej tillämplig 182 1. Ja 219 2. Nej 202 3. Tveksam 128 9. Ej svar
VAR 276 SKATTEOMLÄGGNING 8 Loc 298 width 1 MD=9 F.11a.8. FÖR ALLA:Att Ni själv får högre skatt <Se F.11a för fullständig frågetext> 417 1. Ja 787 2. Nej 506 3. Tveksam 208 9. Ej svar
VAR 277 SKATTEOMLÄGGNING 9 Loc 299 width 1 MD=9 F.11a.9. FÖR ALLA:Att inkomsterna räcker bättre <Se F.11a för fullständig frågetext> 397 1. Ja 646 2. Nej 678 3. Tveksam 197 9. Ej svar
VAR 278 SKATTEOMLÄGGNING 10 Loc 300 width 1 MD=9 F.11a.10. FÖR ALLA:Att priserna stiger <Se F.11a för fullständig frågetext> 553 1. Ja 412 2. Nej 739 3. Tveksam 214 9. Ej svar
VAR 279 SKATTEOMLÄGGNING 11 Loc 301 width 1 MD=9 F.11a.11. FÖR ALLA:Att inflationen blir lägre <Se F.11a för fullständig frågetext> 373 1. Ja 431 2. Nej 897 3. Tveksam 217 9. Ej svar
VAR 280 SKATTEOMLÄGGNING 12 Loc 302 width 1 MD=9 F.11a.12. FÖR ALLA:Att Ni tycker det lönar sig bättre att arbeta <Se F.11a för fullständig frågetext> 756 1. Ja 312 2. Nej 643 3. Tveksam 207 9. Ej svar
VAR 281 SKATTEOMLÄGGNING 13 Loc 303 width 1 MD=9 F.11a.13. FÖR ALLA:Att Ni själv kan spara mer <Se F.11a för fullständig frågetext> 371 1. Ja 549 2. Nej 796 3. Tveksam 202 9. Ej svar
VAR 282 BOENDEFORM - NU Loc 304 width 2 MD=99 F.11b. Hur bor Ni största delen av året? 540 01. I lägenhet hyrd direkt av värden 18 02. I lägenhet hyrd i andra hand 239 03. I lägenhet med bostadsrätt (insatslägenhet) 877 04. I eget enfamiljshus (även radhus) 71 05. I eget flerfamiljshus 41 06. Inneboende 23 07. Tjänstebostad 58 08. Annat 09. Tveksam 51 99. Ej svar
VAR 283 BOENDEFORM - OM 5 ÅR Loc 306 width 2 MD=99 F.11c. Hur räknar Ni med att bo om t.ex. 5 år? 301 01. I lägenhet hyrd direkt av värden 3 02. I lägenhet hyrd i andra hand 251 03. I lägenhet med bostadsrätt (insatslägenhet) 900 04. I eget enfamiljshus (även radhus) 70 05. I eget flerfamiljshus 3 06. Inneboende 10 07. Tjänstebostad 46 08. Annat 205 09. Tveksam 129 99. Ej svar
VAR 284 NÖJD MED BOSTAD 1 Loc 308 width 1 MD=9 F.11d. Hur mycket betyder följande för att Ni skall vara helt nöjd med bostaden? F.11d.1. Trevliga grannar 691 1. Mycket 892 2. Ganska mycket 49 3. Tveksam 196 4. Ganska litet 34 5. Inget 56 9. Ej svar
VAR 285 NÖJD MED BOSTAD 2 Loc 309 width 1 MD=9 F.11d.2. Ostört,inga hänsyn till grannar <Se F.11d för fullständig frågetext> 423 1. Mycket 703 2. Ganska mycket 227 3. Tveksam 324 4. Ganska litet 91 5. Inget 150 9. Ej svar
VAR 286 NÖJD MED BOSTAD 3 Loc 310 width 1 MD=9 F.11d.3. Låg hyra,låg bokostnad <Se F.11d för fullständig frågetext> 793 1. Mycket 811 2. Ganska mycket 101 3. Tveksam 98 4. Ganska litet 15 5. Inget 100 9. Ej svar
VAR 287 NÖJD MED BOSTAD 4 Loc 311 width 1 MD=9 F.11d.4. Antalet rum <Se F.11d för fullständig frågetext> 300 1. Mycket 931 2. Ganska mycket 172 3. Tveksam 352 4. Ganska litet 39 5. Inget 124 9. Ej svar
VAR 288 NÖJD MED BOSTAD 5 Loc 312 width 1 MD=9 F.11d.5. Centralt <Se F.11d för fullständig frågetext> 354 1. Mycket 677 2. Ganska mycket 151 3. Tveksam 484 4. Ganska litet 155 5. Inget 97 9. Ej svar
VAR 289 NÖJD MED BOSTAD 6 Loc 313 width 1 MD=9 F.11d.6. Lätt komma till arbetet,affärer <Se F.11d för fullständig frågetext> 565 1. Mycket 904 2. Ganska mycket 59 3. Tveksam 230 4. Ganska litet 57 5. Inget 103 9. Ej svar
VAR 290 NÖJD MED BOSTAD 7 Loc 314 width 1 MD=9 F.11d.7. Litet besvär med skötseln <Se F.11d för fullständig frågetext> 300 1. Mycket 679 2. Ganska mycket 207 3. Tveksam 488 4. Ganska litet 118 5. Inget 126 9. Ej svar
VAR 291 NÖJD MED BOSTAD 8 Loc 315 width 1 MD=9 F.11d.8. Själv kunna ordna,få ordnat som man vill <Se F.11d för fullständig frågetext> 770 1. Mycket 828 2. Ganska mycket 92 3. Tveksam 86 4. Ganska litet 28 5. Inget 114 9. Ej svar
VAR 292 NÖJD MED BOSTAD 9 Loc 316 width 1 MD=9 F.11d.9. Fritt läge <Se F.11d för fullständig frågetext> 693 1. Mycket 843 2. Ganska mycket 113 3. Tveksam 129 4. Ganska litet 25 5. Inget 115 9. Ej svar
VAR 293 NÖJD MED BOSTAD 10 Loc 317 width 1 MD=9 F.11d.10. Hälsosam luft,nära till naturen <Se F.11d för fullständig frågetext> 1062 1. Mycket 633 2. Ganska mycket 69 3. Tveksam 78 4. Ganska litet 13 5. Inget 63 9. Ej svar
VAR 294 NÖJD MED BOSTAD 11 Loc 318 width 1 MD=9 F.11d.11. Trädgård att sköta <Se F.11d för fullständig frågetext> 495 1. Mycket 573 2. Ganska mycket 175 3. Tveksam 332 4. Ganska litet 234 5. Inget 109 9. Ej svar
VAR 295 NÖJD MED BOSTAD 12 Loc 319 width 1 MD=9 F.11d.12. Lekmöjligheter för barn <Se F.11d för fullständig frågetext> 703 1. Mycket 554 2. Ganska mycket 58 3. Tveksam 170 4. Ganska litet 290 5. Inget 143 9. Ej svar
VAR 296 NÖJD MED BOSTAD 13 Loc 320 width 1 MD=9 F.11d.13. Hyresgäst:Bra hyresvärd <Se F.11d för fullständig frågetext> 1187 0. Frågan ej tillämplig 346 1. Mycket 255 2. Ganska mycket 22 3. Tveksam 12 4. Ganska litet 6 5. Inget 90 9. Ej svar
VAR 297 NÖJD MED BOSTAD 14 Loc 321 width 1 MD=9 F.11d.14. Hyresgäst:Välskött hus (städning,snöröjning m.m.) <Se F.11d för fullständig frågetext> 1187 0. Frågan ej tillämplig 310 1. Mycket 272 2. Ganska mycket 21 3. Tveksam 21 4. Ganska litet 6 5. Inget 101 9. Ej svar
VAR 298 NÖJD MED BOSTAD 15 Loc 322 width 1 MD=9 F.11d.15. Hyresgäst:Att få reparerat när det behövs <Se F.11d för fullständig frågetext> 1187 0. Frågan ej tillämplig 351 1. Mycket 242 2. Ganska mycket 17 3. Tveksam 14 4. Ganska litet 3 5. Inget 104 9. Ej svar
VAR 299 NÖJD MED BOSTAD 16 Loc 323 width 1 MD=9 F.11d.16. Villa- och bostadsrättsägare:Bra penningplacering <Se F.11d för fullständig frågetext> 599 0. Frågan ej tillämplig 249 1. Mycket 338 2. Ganska mycket 174 3. Tveksam 222 4. Ganska litet 80 5. Inget 256 9. Ej svar
VAR 300 NÖJD MED BOSTAD 17 Loc 324 width 1 MD=9 F.11d.17. Villa- och bostadsrättsägare:Känslan av att äga sin bostad <Se F.11d för fullständig frågetext> 599 0. Frågan ej tillämplig 509 1. Mycket 425 2. Ganska mycket 70 3. Tveksam 99 4. Ganska litet 34 5. Inget 182 9. Ej svar
VAR 301 FONDER-NÄRINGSLIV 1 Loc 325 width 1 MD=9 F.12a. De anställda kan få ökat ägande av företagen genom att enskilda anställda får aktier eller andelar i det företag,där de arbetar,i stället för en del av löneökningen (t.ex. 1%).Tror Ni att sådana bidrag av de anställda kan medverka till en förbättring av näringslivet? F.12a.1. Om aktierna ägs individuellt av de anställda inom företaget 266 1. Ja absolut 581 2. Ja 646 3. Tveksam 207 4. Nej 95 5. Nej absolut inte 123 9. Ej svar
VAR 302 FONDER-NÄRINGSLIV 2 Loc 326 width 1 MD=9 F.12a.2. Om pengarna stannar inom företaget och används efter samråd mellan de anställda <Se F.12a för fullständig frågetext> 198 1. Ja absolut 828 2. Ja 587 3. Tveksam 140 4. Nej 45 5. Nej absolut inte 120 9. Ej svar
VAR 303 FONDER-NÄRINGSLIV 3 Loc 327 width 1 MD=9 F.12a.3. Om pengarna läggs i en kollektiv fond med särskild central fondstyrelse och får användas för företag i hela landet <Se F.12a för fullständig frågetext> 54 1. Ja absolut 144 2. Ja 680 3. Tveksam 470 4. Nej 426 5. Nej absolut inte 144 9. Ej svar
VAR 304 FONDER-NÄRINGSLIV 4 Loc 328 width 1 MD=9 F.12a.4. Om de läggs i kollektiva länsfonder med särskild fondstyrelse för varje län och kan användas för företagen inom länet <Se F.12a för fullständig frågetext> 118 1. Ja absolut 258 2. Ja 622 3. Tveksam 387 4. Nej 403 5. Nej absolut inte 130 9. Ej svar
VAR 305 FONDER-ANSTÄLLDA 1 Loc 329 width 1 MD=9 F.12b. Tror Ni att sådana bidrag (enl.12a) kan betyda bättre arbetsvillkor för de anställda själva? F.12b.1. Om aktierna ägs individuellt av de anställda inom företaget 248 1. Ja absolut 619 2. Ja 599 3. Tveksam 217 4. Nej 86 5. Nej absolut inte 149 9. Ej svar
VAR 306 FONDER-ANSTÄLLDA 2 Loc 330 width 1 MD=9 F.12b.2. Om pengarna stannar inom företaget och används efter samråd mellan de anställda <Se F.12b för fullständig frågetext> 201 1. Ja absolut 858 2. Ja 520 3. Tveksam 134 4. Nej 61 5. Nej absolut inte 144 9. Ej svar
VAR 307 FONDER-ANSTÄLLDA 3 Loc 331 width 1 MD=9 F.12b.3. Om pengarna läggs i en kollektiv fond med särskild central fondstyrelse och får användas för företag i hela landet <Se F.12b för fullständig frågetext> 38 1. Ja absolut 130 2. Ja 709 3. Tveksam 504 4. Nej 376 5. Nej absolut inte 161 9. Ej svar
VAR 308 FONDER-ANSTÄLLDA 4 Loc 332 width 1 MD=9 F.12b.4. Om de läggs i kollektiva länsfonder med särskild fondstyrelse för varje län och kan användas för företagen inom länet <Se F.12b för fullständig frågetext> 85 1. Ja absolut 250 2. Ja 675 3. Tveksam 404 4. Nej 365 5. Nej absolut inte 139 9. Ej svar
VAR 309 FONDSTYRELSE Loc 333 width 1 MD=9 F.12c. Om Ni tror det vore värdefullt med en eller flera kollektiva löntagarfonder: Vad för slags fondstyrelse föredrar Ni? 160 1. Styrelse utsedd av regeringen på förslag av facket 127 2. Styrelse utsedd av facket 365 3. Styrelse utsedd genom allmänna val 120 4. Styrelse av annat slag 803 5. Kan inte säga 343 9. Ej svar
VAR 310 FART PÅ NÄRINGSLIVET 1 Loc 334 width 1 MD=9 F.12d. Vad tycker Ni egentligen om de olika förslagen att försöka få fart på näringslivet? F.12d.1. Hålla nere företagens lönekostnader 206 1. Mycket bra 535 2. Ganska bra 715 3. Tveksam 197 4. Ganska illa 100 5. Mycket illa 165 9. Ej svar
VAR 311 FART PÅ NÄRINGSLIVET 2 Loc 335 width 1 MD=9 F.12d.2. Hålla nere beskattningen av företagen <Se F.12d för fullständig frågetext> 273 1. Mycket bra 624 2. Ganska bra 674 3. Tveksam 135 4. Ganska illa 60 5. Mycket illa 152 9. Ej svar
VAR 312 FART PÅ NÄRINGSLIVET 3 Loc 336 width 1 MD=9 F.12d.3. Kampanjer för köp av svenska varor <Se F.12d för fullständig frågetext> 805 1. Mycket bra 699 2. Ganska bra 269 3. Tveksam 22 4. Ganska illa 10 5. Mycket illa 113 9. Ej svar
VAR 313 FART PÅ NÄRINGSLIVET 4 Loc 337 width 1 MD=9 F.12d.4. Uppmuntra enskildas frivilliga aktieköp <Se F.12d för fullständig frågetext> 309 1. Mycket bra 633 2. Ganska bra 649 3. Tveksam 87 4. Ganska illa 54 5. Mycket illa 186 9. Ej svar
VAR 314 FART PÅ NÄRINGSLIVET 5 Loc 338 width 1 MD=9 F.12d.5. Frivilliga medborgarfonder <Se F.12d för fullständig frågetext> 48 1. Mycket bra 278 2. Ganska bra 1018 3. Tveksam 198 4. Ganska illa 154 5. Mycket illa 222 9. Ej svar
VAR 315 FART PÅ NÄRINGSLIVET 6 Loc 339 width 1 MD=9 F.12d.6. Obligatoriska löntagarfonder som disponeras av facket <Se F.12d för fullständig frågetext> 91 1. Mycket bra 204 2. Ganska bra 561 3. Tveksam 254 4. Ganska illa 635 5. Mycket illa 173 9. Ej svar
VAR 316 FART PÅ NÄRINGSLIVET 7 Loc 340 width 1 MD=9 F.12d.7. Obligatoriska löntagarfonder med fullmäktige som utses genom allmänna val <Se F.12d för fullständig frågetext> 110 1. Mycket bra 207 2. Ganska bra 683 3. Tveksam 259 4. Ganska illa 508 5. Mycket illa 151 9. Ej svar
VAR 317 ANSTÄLLDA DRIVER FÖRETAG Loc 341 width 1 F.12e. Om Ni är anställd (även deltidsanställd) eller företagare:Tror Ni att det företag där Ni arbetar,skulle kunna drivas lika bra eller bättre än nu,om det övertogs av de anställda? 644 0. Frågan ej tillämplig 51 1. Mycket bättre än nu 109 2. Bättre än nu 248 3. Lika bra 180 4. Sämre än nu 325 5. Otänkbart 361 6. Tveksam
VAR 318 LÖNTAGARFONDER Loc 342 width 1 MD=9 F.12f. Tror Ni man kan ena sig om löntagarfonder,som kan vara värdefulla för både näringslivet och de anställda? 210 1. Säkert 217 2. Troligen 457 3. Möjligen 503 4. Säkert inte 454 5. Tveksam 77 9. Ej svar
VAR 319 FACKORGANISATION Loc 343 width 1 MD=9 F.13a. Tillhör Ni någon facklig organisation? ÄVEN PENSIONÄRER. 624 1. LO-förbund 346 2. TCO-förbund 92 3. SACO/SR-förbund 28 4. Företag anslutet till SAF 7 5. Företag anslutet till Svenska Företagares Riksförbund 43 6. Föreningsansluten till lantbrukskooperationen (LRF) 123 7. Annan facklig organisation 512 8. Ingen facklig organisation 143 9. Ej svar
VAR 320 FACK-FUNKTION Loc 344 width 1 MD=9 F.13b. Om Ni tillhör någon facklig organisation:Har Ni någon särskild funktion eller är Ni medlem utan särskild funktion? 655 0. Frågan ej tillämplig 164 1. Särskild funktion 1038 2. Utan särskild funktion 61 9. Ej svar
VAR 321 FACK-UTRÄTTAT Loc 345 width 1 MD=9 F.13c. Om Ni tillhör någon facklig organisation:Är Ni nöjd med vad Ert förbund uträttat under 1981? 655 0. Frågan ej tillämplig 64 1. Mycket nöjd 323 2. Ganska nöjd 529 3. Varken nöjd eller missnöjd 142 4. Ganska missnöjd 63 5. Mycket missnöjd 82 6. Tveksam 60 9. Ej svar
VAR 322 FACK-FÖRBUND Loc 346 width 1 MD=9 F.13d. Om Ni är medlem i något fackligt förbund:Är det något av följande förbund? 655 0. Frågan ej tillämplig 109 1. Industritjänstemannaförbundet 176 2. Kommunalarbetareförbundet 132 3. Metallindustriarbetareförbundet 101 4. Statsanställdas förbund 667 5. Nej,inget av dessa förbund 78 9. Ej svar
VAR 323 SYSSELSÄTTNING Loc 347 width 2 MD=99 F.14. Vad för slags förvärvsarbete eller sysselsättning har Ni? ANSTÄLLDA 584 01. Arbetare 101 02. Arbetsledare 409 03. Tjänsteman 52 04. Chefstjänsteman (även kyrkoherde,överläkare på sjukhus m.fl.) 18 05. Anställd företagsledare EJ ANSTÄLLDA 43 06. Jordbrukare och medhjälpande familjemedlem 67 07. Annan egen företagare (även privatpraktik) 99 08. Hemmafru,sköter eget hushåll 66 09. Studerande,ej AMU 6 10. Studerande,AMU 281 11. Pensionär,utan arbete 3 12. Ekonomiskt oberoende,utan arbete 25 13. Arbetslös 4 14. Övriga utan arbete 160 99. Ej svar
VAR 324 NÄRINGSGREN Loc 349 width 2 MD=99 F.15. Vilken näringsgren tillhör Ni (Ert eget eller familjeförsörjarens yrke)? 255 01. Metall och maskin (hit hör t.ex. mekaniska verkstäder och gjuterier, elektroteknisk industri, instrument) 91 02. Jordbruk,skogsbruk 10 03. Cement-,tegel-,sten- och glasindustrier 40 04. Sågverk,möbel- och snickerifabriker 107 05. Byggenskap 39 06. Tryckerier,tidningar,böcker,reklam 47 07. Livsmedelshandel 66 08. Övrig handel,banker,försäkringar 36 09. Livsmedelsindustrier (slakterier,mejerier, bagerier,bryggerier osv.) 25 10. Textil och läder 23 11. Kemisk-tekniska industrier 72 12. Post- och televerk,trafik 208 13. Sjukvård,socialvård,fångvård 151 14. Skolor,barndaghem,bibliotek,museer 144 15. Statens,landstingens och kommunernas verk och administration,offentliga förtroendemän 261 16. Arbetsområden som inte nämnts ovan 343 99. Ej svar
VAR 325 SMÅFÖRETAGARNA Loc 351 width 1 MD=9 F.16a. Ange för var och en av följande grupper om Ni tycker att de har FÖR MYCKET eller FÖR LITET att säga till om idag,eller om det är lagom som det är? F.16a.1. Småföretagarna 37 1. För mycket 403 2. Lagom 833 3. För litet 423 4. Tveksam,vet ej 222 9. Ej svar
VAR 326 ARBETARNA Loc 352 width 1 MD=9 F.16a.2. Arbetarna <Se F.16a för fullständig frågetext> 192 1. För mycket 649 2. Lagom 646 3. För litet 236 4. Tveksam,vet ej 195 9. Ej svar
VAR 327 JORDBRUKARNA Loc 353 width 1 MD=9 F.16a.3. Jordbrukarna <Se F.16a för fullständig frågetext> 237 1. För mycket 662 2. Lagom 305 3. För litet 481 4. Tveksam,vet ej 233 9. Ej svar
VAR 328 TJÄNSTEMÄNNEN Loc 354 width 1 MD=9 F.16a.4. Tjänstemännen <Se F.16a för fullständig frågetext> 321 1. För mycket 733 2. Lagom 194 3. För litet 426 4. Tveksam,vet ej 244 9. Ej svar
VAR 329 LANDSORGANISATIONEN Loc 355 width 1 MD=9 F.16a.5. Landsorganisationen <Se F.16a för fullständig frågetext> 615 1. För mycket 505 2. Lagom 230 3. För litet 340 4. Tveksam,vet ej 228 9. Ej svar
VAR 330 TCO Loc 356 width 1 MD=9 F.16a.6. Tjänstemännens Centralorganisation <Se F.16a för fullständig frågetext> 434 1. För mycket 574 2. Lagom 131 3. För litet 523 4. Tveksam,vet ej 256 9. Ej svar
VAR 331 SACO/SR Loc 357 width 1 MD=9 F.16a.7. Sveriges Akademikers Centralorganisation/SR <Se F.16a för fullständig frågetext> 421 1. För mycket 549 2. Lagom 85 3. För litet 603 4. Tveksam,vet ej 260 9. Ej svar
VAR 332 LRF Loc 358 width 1 MD=9 F.16a.8. Lantbrukarnas Riksförbund <Se F.16a för fullständig frågetext> 343 1. För mycket 537 2. Lagom 113 3. För litet 665 4. Tveksam,vet ej 260 9. Ej svar
VAR 333 SFR Loc 359 width 1 MD=9 F.16a.9. Svenska Företagares Riksförbund <Se F.16a för fullständig frågetext> 247 1. För mycket 484 2. Lagom 147 3. För litet 766 4. Tveksam,vet ej 274 9. Ej svar
VAR 334 SAF Loc 360 width 1 MD=9 F.16a.10. Svenska Arbetsgivareföreningen <Se F.16a för fullständig frågetext> 520 1. För mycket 531 2. Lagom 113 3. För litet 500 4. Tveksam,vet ej 254 9. Ej svar
VAR 335 YRKESGRUPPSBETYDELSE Loc 361 width 1 MD=9 F.16b. Om Ni är anställd eller företagare (även jordbrukare med medhjälpande familjemedlem):Vilken betydelse tror Ni Er yrkesgrupp får i framtiden? 644 0. Frågan ej tillämplig 78 1. Mycket ökande betydelse 305 2. Ökande betydelse 616 3. Oförändrad betydelse 118 4. Minskande betydelse 18 5. Ingen betydelse i framtiden 99 6. Tveksam 40 9. Ej svar
VAR 336 ROBOTAR OCH DATORER Loc 362 width 1 MD=9 F.17a. Om Ni är anställd (även deltidsanställd) eller företagare:Är det troligt att ökad användning av robotar och datorer blir till övervägande nackdel inom just Ert yrke, eller tror Ni de blir till övervägande fördel inom Ert yrke? 644 0. Frågan ej tillämplig 417 1. Övervägande nackdel 311 2. Fördelar och nackdelar väger lika 183 3. Övervägande fördel 312 4. Osäkert 51 9. Ej svar
VAR 337 REKLAM I TV Loc 363 width 1 MD=9 F.17b. Tror Ni det skulle vara till övervägande nackdel eller fördel med reklam i TV? 644 0. Frågan ej tillämplig 212 1. Övervägande nackdel 290 2. Fördelar och nackdelar väger lika 533 3. Övervägande fördel 211 4. Osäkert 28 9. Ej svar
VAR 338 ENDAST VARUTRANSPORTER Loc 364 width 1 MD=9 F.18a. Instämmer Ni eller instämmer Ni inte i följande påståenden? F.18a.1. Det vore bra om bilar finge användas bara för nödvändiga varutransporter 50 1. Ja absolut 76 2. Ja 228 3. Tveksam 789 4. Nej 643 5. Nej absolut inte 132 9. Ej svar
VAR 339 BIL BERIKAR FRITIDEN Loc 365 width 1 MD=9 F.18a.2. Tillgången till egen bil är värdefull därför att den berikar semestern och fritiden <Se F.18a för fullständig frågetext> 718 1. Ja absolut 865 2. Ja 120 3. Tveksam 80 4. Nej 33 5. Nej absolut inte 102 9. Ej svar
VAR 340 FÖRBJUD PRIVATBILAR Loc 366 width 1 MD=9 F.18a.3. Så länge bilgaserna är så giftiga borde alla privatbilar förbjudas i städer och tätorter <Se F.18a för fullständig frågetext> 82 1. Ja absolut 234 2. Ja 643 3. Tveksam 637 4. Nej 218 5. Nej absolut inte 104 9. Ej svar
VAR 341 BILISMENS OFFER Loc 367 width 1 MD=9 F.18a.4. Bilismens dödsoffer är ett tillräckligt skäl att kraftigt begränsa rätten att köra bil <Se F.18a för fullständig frågetext> 56 1. Ja absolut 161 2. Ja 484 3. Tveksam 798 4. Nej 299 5. Nej absolut inte 120 9. Ej svar
VAR 342 PERSONBIL FÖR DYRT Loc 368 width 1 MD=9 F.18a.5. Att ha personbil är för dyrt för en privatperson med vanlig inkomst <Se F.18a för fullständig frågetext> 164 1. Ja absolut 512 2. Ja 489 3. Tveksam 567 4. Nej 67 5. Nej absolut inte 119 9. Ej svar
VAR 343 MILJÖGIFTER Loc 369 width 1 MD=9 F.18a.6. Att gräva ned eller kasta farliga miljögifter på soptipp bör bedömas och bestraffas minst lika strängt som rattfylleri <Se F.18a för fullständig frågetext> 1064 1. Ja absolut 569 2. Ja 152 3. Tveksam 38 4. Nej 14 5. Nej absolut inte 81 9. Ej svar
VAR 344 AVGASRENING Loc 370 width 1 MD=9 F.18a.7. Kravet att göra bilavgaserna allt mindre hälsofarliga kan driva upp priset på svenska bilar så att de blir mycket svåra att sälja,särskilt utomlands.Är avgasreningen så viktig att den skall genomdrivas,även om det försvårar vår <Se F.18a för fullständig frågetext> 192 1. Ja absolut 471 2. Ja 675 3. Tveksam 367 4. Nej 104 5. Nej absolut inte 109 9. Ej svar
VAR 345 BÄTTRE KOLLEKTIVTRAFIK Loc 371 width 1 MD=9 F.18a.8. Endast om Ni själv eller hushållet äger bil:Vore den kollektiva trafiken bättre kunde jag lätt avstå från att ha bil <Se F.18a för fullständig frågetext> 102 1. Ja absolut 321 2. Ja 373 3. Tveksam 634 4. Nej 166 5. Nej absolut inte 322 9. Ej svar
VAR 346 BILEN FÅR KOSTA Loc 372 width 1 MD=9 F.18a.9. Endast om Ni själv eller hushållet äger bil:Det är så viktigt för mig att ha egen bil att det får kosta vad det vill <Se F.18a för fullständig frågetext> 76 1. Ja absolut 263 2. Ja 389 3. Tveksam 640 4. Nej 208 5. Nej absolut inte 342 9. Ej svar
VAR 347 LÄTTARE ATT PARKERA Loc 373 width 1 MD=9 F.18a.10. Endast om Ni INTE äger bil:Jag skulle ha bil om det vore lättare att parkera <Se F.18a för fullständig frågetext> 16 1. Ja absolut 36 2. Ja 89 3. Tveksam 169 4. Nej 127 5. Nej absolut inte 1481 9. Ej svar
VAR 348 CYKEL Loc 374 width 1 MD=9 F.18b. Hur färdas Ni när Ni skall så långt att Ni inte vill gå? F.18b.1. Cykel 59 1. Alltid 360 2. Oftast 737 3. Ibland 168 4. Sällan 159 5. Aldrig 435 9. Ej svar
VAR 349 BILPASSAGERARE Loc 375 width 1 MD=9 F.18b.2. Bil,som passagerare <Se F.18b för fullständig frågetext> 84 1. Alltid 218 2. Oftast 624 3. Ibland 399 4. Sällan 86 5. Aldrig 507 9. Ej svar
VAR 350 BILFÖRARE Loc 376 width 1 MD=9 F.18b.3. Bil,som Ni kör själv <Se F.18b för fullständig frågetext> 211 1. Alltid 695 2. Oftast 355 3. Ibland 100 4. Sällan 240 5. Aldrig 317 9. Ej svar
VAR 351 TAXI Loc 377 width 1 MD=9 F.18b.4. Taxi <Se F.18b för fullständig frågetext> 9 1. Alltid 14 2. Oftast 174 3. Ibland 747 4. Sällan 434 5. Aldrig 540 9. Ej svar
VAR 352 BUSS M.M. Loc 378 width 1 MD=9 F.18b.5. Buss,tunnelbana,spårvagn <Se F.18b för fullständig frågetext> 90 1. Alltid 283 2. Oftast 450 3. Ibland 409 4. Sällan 266 5. Aldrig 420 9. Ej svar
VAR 353 TÅG,FLYG Loc 379 width 1 MD=9 F.18b.6. Tåg,flyg <Se F.18b för fullständig frågetext> 42 1. Alltid 79 2. Oftast 455 3. Ibland 564 4. Sällan 293 5. Aldrig 485 9. Ej svar
VAR 354 BILEN OUMBÄRLIG 1 Loc 380 width 1 MD=9 F.18c. Om bilen får kosta vad den vill:Vad gör bilen oumbärlig för Er? F.18c.1. Vad gör bilen oumbärlig för Er? - mark 1 121 1. Handikappad 368 2. Behöver den i arbetet 227 3. Långt till arbetsplatsen 131 4. Långt till affärer 219 5. Skulle annars bli helt isolerad från släkt och vänner 111 6. Dåliga eller inga allmänna kommunikationer 192 7. Annat 549 9. Ej svar
VAR 355 BILEN OUMBÄRLIG 2 Loc 381 width 1 MD=9 F.18c.2. Vad gör bilen oumbärlig för Er? - mark 2 <Se F.18c för fullständig frågetext> 565 0. Frågan ej tillämplig 1. Handikappad 20 2. Behöver den i arbetet 191 3. Långt till arbetsplatsen 136 4. Långt till affärer 160 5. Skulle annars bli helt isolerad från släkt och vänner 177 6. Dåliga eller inga allmänna kommunikationer 120 7. Annat 549 9. Ej svar
VAR 356 BILEN OUMBÄRLIG 3 Loc 382 width 1 MD=9 F.18c.3. Vad gör bilen oumbärlig för Er? - mark 3 <Se F.18c för fullständig frågetext> 987 0. Frågan ej tillämplig 1. Handikappad 2. Behöver den i arbetet 12 3. Långt till arbetsplatsen 70 4. Långt till affärer 79 5. Skulle annars bli helt isolerad från släkt och vänner 178 6. Dåliga eller inga allmänna kommunikationer 43 7. Annat 549 9. Ej svar
VAR 357 BILEN OUMBÄRLIG 4 Loc 383 width 1 MD=9 F.18c.4. Vad gör bilen oumbärlig för Er? - mark 4 <Se F.18c för fullständig frågetext> 1236 0. Frågan ej tillämplig 1. Handikappad 2. Behöver den i arbetet 3. Långt till arbetsplatsen 7 4. Långt till affärer 41 5. Skulle annars bli helt isolerad från släkt och vänner 64 6. Dåliga eller inga allmänna kommunikationer 21 7. Annat 549 9. Ej svar
VAR 358 BILEN OUMBÄRLIG 5 Loc 384 width 1 MD=9 F.18c.5. Vad gör bilen oumbärlig för Er? - mark 5 <Se F.18c för fullständig frågetext> 1325 0. Frågan ej tillämplig 1. Handikappad 2. Behöver den i arbetet 3. Långt till arbetsplatsen 4. Långt till affärer 3 5. Skulle annars bli helt isolerad från släkt och vänner 36 6. Dåliga eller inga allmänna kommunikationer 5 7. Annat 549 9. Ej svar
VAR 359 BILEN OUMBÄRLIG 6 Loc 385 width 1 MD=9 F.18c.6. Vad gör bilen oumbärlig för Er? - mark 6 <Se F.18c för fullständig frågetext> 1364 0. Frågan ej tillämplig 1. Handikappad 2. Behöver den i arbetet 3. Långt till arbetsplatsen 4. Långt till affärer 5. Skulle annars bli helt isolerad från släkt och vänner 2 6. Dåliga eller inga allmänna kommunikationer 3 7. Annat 549 9. Ej svar
VAR 360 VAL:LÖNTAGARFONDER Loc 386 width 1 MD=9 F.19a. Hur mycket tror Ni utgången av höstens val kommer att betyda? F.19a.1. För införande av löntagarfonder - om de införs eller inte 714 1. Mycket 634 2. Ganska mycket 154 3. Inte särskilt mycket 50 4. Litet eller inget 271 5. Tveksam 95 9. Ej svar
VAR 361 VAL:ARBETSLÖSHETEN Loc 387 width 1 MD=9 F.19a.2. För arbetslösheten - om den ökar eller minskar <Se F.19a för fullständig frågetext> 420 1. Mycket 511 2. Ganska mycket 538 3. Inte särskilt mycket 164 4. Litet eller inget 192 5. Tveksam 93 9. Ej svar
VAR 362 VAL:LEVNADSSTANDARDEN Loc 388 width 1 MD=9 F.19a.3. För levnadsstandarden - om den höjs eller sänks <Se F.19a för fullständig frågetext> 275 1. Mycket 425 2. Ganska mycket 655 3. Inte särskilt mycket 235 4. Litet eller inget 220 5. Tveksam 108 9. Ej svar
VAR 363 VAL:NARKOTIKAMISSBRUKET Loc 389 width 1 MD=9 F.19a.4. För narkotikamissbruket - om det ökar eller minskar <Se F.19a för fullständig frågetext> 215 1. Mycket 234 2. Ganska mycket 703 3. Inte särskilt mycket 355 4. Litet eller inget 310 5. Tveksam 101 9. Ej svar
VAR 364 VAL:SKATTEBROTT Loc 390 width 1 MD=9 F.19a.5. För skattefusk och skattebrott - om det ökar eller minskar <Se F.19a för fullständig frågetext> 258 1. Mycket 334 2. Ganska mycket 643 3. Inte särskilt mycket 296 4. Litet eller inget 285 5. Tveksam 102 9. Ej svar
VAR 365 VAL:SKATTERNA Loc 391 width 1 MD=9 F.19a.6. För skatterna - om de höjs eller sänks för Er personligen <Se F.19a för fullständig frågetext> 335 1. Mycket 521 2. Ganska mycket 535 3. Inte särskilt mycket 175 4. Litet eller inget 255 5. Tveksam 97 9. Ej svar
VAR 366 LÖNTAGARFONDER-BESLUT Loc 392 width 1 MD=9 F.19b. Bör frågan om löntagarfonderna avgöras av regering och riksdag eller bör den avgöras genom folkomröstning? 385 1. Avgöras av regering och riksdag 796 2. Avgöras av folkomröstning 353 3. Avgöras av regering och riksdag efter rådgivande folkomröstning 294 4. Tveksam 90 9. Ej svar
VAR 367 KAPITALVAROR 1 Loc 393 width 1 MD=9 F.20a. Har Ni eller hushållet aktier,pengar i aktiesparfond,personbil,villa,fritidshus, och/eller videobandspelare? FLERA SVAR KAN LÄMNAS. F.20a.1. Innehav av kapitalvaror - mark 1 170 1. Aktier på börsen 107 2. Andra aktier 165 3. Pengar i aktiesparfond 1014 4. Personbil 56 5. Villa (året-runt-bostad) eller radhus 26 6. Fritidshus 5 7. Videobandspelare 181 8. Nej,inget av detta 194 9. Ej svar
VAR 368 KAPITALVAROR 2 Loc 394 width 1 MD=9 F.20a.2. Innehav av kapitalvaror - mark 2 <Se F.20a för fullständig frågetext> 627 0. Frågan ej tillämplig 1. Aktier på börsen 30 2. Andra aktier 80 3. Pengar i aktiesparfond 256 4. Personbil 563 5. Villa (året-runt-bostad) eller radhus 118 6. Fritidshus 39 7. Videobandspelare 11 8. Nej,inget av detta 194 9. Ej svar
VAR 369 KAPITALVAROR 3 Loc 395 width 1 MD=9 F.20a.3. Innehav av kapitalvaror - mark 3 <Se F.20a för fullständig frågetext> 1230 0. Frågan ej tillämplig 1. Aktier på börsen 2. Andra aktier 13 3. Pengar i aktiesparfond 89 4. Personbil 164 5. Villa (året-runt-bostad) eller radhus 179 6. Fritidshus 45 7. Videobandspelare 4 8. Nej,inget av detta 194 9. Ej svar
VAR 370 KAPITALVAROR 4 Loc 396 width 1 MD=9 F.20a.4. Innehav av kapitalvaror - mark 4 <Se F.20a för fullständig frågetext> 1553 0. Frågan ej tillämplig 1. Aktier på börsen 2. Andra aktier 3. Pengar i aktiesparfond 13 4. Personbil 70 5. Villa (året-runt-bostad) eller radhus 61 6. Fritidshus 25 7. Videobandspelare 2 8. Nej,inget av detta 194 9. Ej svar
VAR 371 KAPITALVAROR 5 Loc 397 width 1 MD=9 F.20a.5. Innehav av kapitalvaror - mark 5 <Se F.20a för fullständig frågetext> 1667 0. Frågan ej tillämplig 1. Aktier på börsen 2. Andra aktier 3. Pengar i aktiesparfond 4. Personbil 10 5. Villa (året-runt-bostad) eller radhus 35 6. Fritidshus 12 7. Videobandspelare 8. Nej,inget av detta 194 9. Ej svar
VAR 372 KAPITALVAROR 6 Loc 398 width 1 MD=9 F.20a.6. Innehav av kapitalvaror - mark 6 <Se F.20a för fullständig frågetext> 1713 0. Frågan ej tillämplig 1. Aktier på börsen 2. Andra aktier 3. Pengar i aktiesparfond 4. Personbil 5. Villa (året-runt-bostad) eller radhus 3 6. Fritidshus 8 7. Videobandspelare 8. Nej,inget av detta 194 9. Ej svar
VAR 373 KAPITALVAROR 7 Loc 399 width 1 MD=9 F.20a.7. Innehav av kapitalvaror - mark 7 <Se F.20a för fullständig frågetext> 1722 0. Frågan ej tillämplig 1. Aktier på börsen 2. Andra aktier 3. Pengar i aktiesparfond 4. Personbil 5. Villa (året-runt-bostad) eller radhus 6. Fritidshus 2 7. Videobandspelare 8. Nej,inget av detta 194 9. Ej svar
VAR 374 PENNINGPLACERING 1 Loc 400 width 1 MD=9 F.20b. Tänker Ni köpa/placera pengar i följande under närmaste 12 månaderna? FLERA SVAR KAN LÄMNAS. F.20b.1. Penningplacering - mark 1 51 1. Aktier på börsen 21 2. Andra aktier 72 3. Pengar i aktiesparfond 78 4. Personbil 63 5. Villa (året-runt-bostad) eller radhus 23 6. Fritidshus 21 7. Videobandspelare 825 8. Nej,inget av detta 764 9. Ej svar
VAR 375 PENNINGPLACERING 2 Loc 401 width 1 MD=9 F.20b.2. Penningplacering - mark 2 <Se F.20b för fullständig frågetext> 1072 0. Frågan ej tillämplig 1. Aktier på börsen 9 2. Andra aktier 17 3. Pengar i aktiesparfond 11 4. Personbil 19 5. Villa (året-runt-bostad) eller radhus 7 6. Fritidshus 16 7. Videobandspelare 3 8. Nej,inget av detta 764 9. Ej svar
VAR 376 PENNINGPLACERING 3 Loc 402 width 1 MD=9 F.20b.3. Penningplacering - mark 3 <Se F.20b för fullständig frågetext> 1134 0. Frågan ej tillämplig 1. Aktier på börsen 2. Andra aktier 6 3. Pengar i aktiesparfond 1 4. Personbil 2 5. Villa (året-runt-bostad) eller radhus 5 6. Fritidshus 4 7. Videobandspelare 2 8. Nej,inget av detta 764 9. Ej svar
VAR 377 PENNINGPLACERING 4 Loc 403 width 1 MD=9 F.20b.4. Penningplacering - mark 4 <Se F.20b för fullständig frågetext> 1148 0. Frågan ej tillämplig 1. Aktier på börsen 2. Andra aktier 3. Pengar i aktiesparfond 2 4. Personbil 2 5. Villa (året-runt-bostad) eller radhus 1 6. Fritidshus 1 7. Videobandspelare 8. Nej,inget av detta 764 9. Ej svar
VAR 378 PENNINGPLACERING 5 Loc 404 width 1 MD=9 F.20b.5. Penningplacering - mark 5 <Se F.20b för fullständig frågetext> 1150 0. Frågan ej tillämplig 1. Aktier på börsen 2. Andra aktier 3. Pengar i aktiesparfond 4. Personbil 2 5. Villa (året-runt-bostad) eller radhus 6. Fritidshus 2 7. Videobandspelare 8. Nej,inget av detta 764 9. Ej svar
VAR 379 PENNINGPLACERING 6 Loc 405 width 1 MD=9 F.20b.6. Penningplacering - mark 6 <Se F.20b för fullständig frågetext> 1152 0. Frågan ej tillämplig 1. Aktier på börsen 2. Andra aktier 3. Pengar i aktiesparfond 4. Personbil 5. Villa (året-runt-bostad) eller radhus 2 6. Fritidshus 7. Videobandspelare 8. Nej,inget av detta 764 9. Ej svar
VAR 380 PENNINGPLACERING 7 Loc 406 width 1 MD=9 F.20b.7. Penningplacering - mark 7 <Se F.20b för fullständig frågetext> 1152 0. Frågan ej tillämplig 1. Aktier på börsen 2. Andra aktier 3. Pengar i aktiesparfond 4. Personbil 5. Villa (året-runt-bostad) eller radhus 6. Fritidshus 2 7. Videobandspelare 8. Nej,inget av detta 764 9. Ej svar
VAR 381 SAMHÄLLSTYP Loc 407 width 1 MD=9 F.21. I vad för slags samhälle bor Ni nu? 342 1. Glesbygd 807 2. Mindre tätort,liten stad 369 3. Större stad 341 4. Storstad (Stockholm-Göteborg-Malmö) 59 9. Ej svar
VAR 382 POLITISK UTVECKLING 1 Loc 408 width 1 MD=9 F.22a. Den politiska utvecklingen skrämmer många,många tror på ljusare tider. Vad av följande fruktar eller hoppas Ni? F.22a.1. Starkare bantning av de offentliga utgifterna 170 1. Fruktar i hög grad 369 2. Fruktar i viss mån 674 3. Hoppas i viss mån 427 4. Hoppas i hög grad 115 5. Inte så viktigt 163 9. Ej svar
VAR 383 POLITISK UTVECKLING 2 Loc 409 width 1 MD=9 F.22a.2. Slopande av skolbetygen <Se F.22a för fullständig frågetext> 370 1. Fruktar i hög grad 677 2. Fruktar i viss mån 161 3. Hoppas i viss mån 66 4. Hoppas i hög grad 486 5. Inte så viktigt 158 9. Ej svar
VAR 384 POLITISK UTVECKLING 3 Loc 410 width 1 MD=9 F.22a.3. Högre arbetsgivaravgifter <Se F.22a för fullständig frågetext> 260 1. Fruktar i hög grad 562 2. Fruktar i viss mån 312 3. Hoppas i viss mån 86 4. Hoppas i hög grad 504 5. Inte så viktigt 194 9. Ej svar
VAR 385 POLITISK UTVECKLING 4 Loc 411 width 1 MD=9 F.22a.4. Avveckling av kärnkraften <Se F.22a för fullständig frågetext> 117 1. Fruktar i hög grad 264 2. Fruktar i viss mån 490 3. Hoppas i viss mån 541 4. Hoppas i hög grad 353 5. Inte så viktigt 153 9. Ej svar
VAR 386 POLITISK UTVECKLING 5 Loc 412 width 1 MD=9 F.22a.5. Socialdemokratisk valseger <Se F.22a för fullständig frågetext> 408 1. Fruktar i hög grad 279 2. Fruktar i viss mån 210 3. Hoppas i viss mån 652 4. Hoppas i hög grad 240 5. Inte så viktigt 129 9. Ej svar
VAR 387 POLITISK UTVECKLING 6 Loc 413 width 1 MD=9 F.22a.6. Borgerlig valseger <Se F.22a för fullständig frågetext> 416 1. Fruktar i hög grad 271 2. Fruktar i viss mån 246 3. Hoppas i viss mån 495 4. Hoppas i hög grad 297 5. Inte så viktigt 193 9. Ej svar
VAR 388 POLITISK UTVECKLING 7 Loc 414 width 1 MD=9 F.22a.7. Lönestopp <Se F.22a för fullständig frågetext> 71 1. Fruktar i hög grad 338 2. Fruktar i viss mån 690 3. Hoppas i viss mån 367 4. Hoppas i hög grad 289 5. Inte så viktigt 163 9. Ej svar
VAR 389 POLITISK UTVECKLING 8 Loc 415 width 1 MD=9 F.22a.8. Prisstopp <Se F.22a för fullständig frågetext> 26 1. Fruktar i hög grad 40 2. Fruktar i viss mån 786 3. Hoppas i viss mån 732 4. Hoppas i hög grad 207 5. Inte så viktigt 127 9. Ej svar
VAR 390 POLITISK UTVECKLING 9 Loc 416 width 1 MD=9 F.22a.9. Mer skoldisciplin <Se F.22a för fullständig frågetext> 27 1. Fruktar i hög grad 36 2. Fruktar i viss mån 658 3. Hoppas i viss mån 924 4. Hoppas i hög grad 157 5. Inte så viktigt 116 9. Ej svar
VAR 391 POLITISK UTVECKLING 10 Loc 417 width 1 MD=9 F.22a.10. Mer fackföreningsvälde <Se F.22a för fullständig frågetext> 536 1. Fruktar i hög grad 483 2. Fruktar i viss mån 229 3. Hoppas i viss mån 64 4. Hoppas i hög grad 434 5. Inte så viktigt 172 9. Ej svar
VAR 392 POLITISK UTVECKLING 11 Loc 418 width 1 MD=9 F.22a.11. Mer direktörsvälde <Se F.22a för fullständig frågetext> 373 1. Fruktar i hög grad 608 2. Fruktar i viss mån 101 3. Hoppas i viss mån 18 4. Hoppas i hög grad 630 5. Inte så viktigt 188 9. Ej svar
VAR 393 POLITISK UTVECKLING 12 Loc 419 width 1 MD=9 F.22a.12. Mer medbestämmande för anställda <Se F.22a för fullständig frågetext> 81 1. Fruktar i hög grad 203 2. Fruktar i viss mån 661 3. Hoppas i viss mån 367 4. Hoppas i hög grad 433 5. Inte så viktigt 173 9. Ej svar
VAR 394 POLITISK UTVECKLING 13 Loc 420 width 1 MD=9 F.22a.13. Införande av löntagarfonder <Se F.22a för fullständig frågetext> 567 1. Fruktar i hög grad 295 2. Fruktar i viss mån 266 3. Hoppas i viss mån 236 4. Hoppas i hög grad 372 5. Inte så viktigt 182 9. Ej svar
VAR 395 POLITISK UTVECKLING 14 Loc 421 width 1 MD=9 F.22a.14. Större frihet för arbetsgivare att säga upp olämplig anställd <Se F.22a för fullständig frågetext> 151 1. Fruktar i hög grad 318 2. Fruktar i viss mån 657 3. Hoppas i viss mån 322 4. Hoppas i hög grad 308 5. Inte så viktigt 162 9. Ej svar
VAR 396 POLITISK UTVECKLING 15 Loc 422 width 1 MD=9 F.22a.15. Mer provanställning av ungdom <Se F.22a för fullständig frågetext> 30 1. Fruktar i hög grad 71 2. Fruktar i viss mån 628 3. Hoppas i viss mån 976 4. Hoppas i hög grad 97 5. Inte så viktigt 116 9. Ej svar
VAR 397 POLITISK UTVECKLING 16 Loc 423 width 1 MD=9 F.22a.16. Mer jämställdhet mellan könen <Se F.22a för fullständig frågetext> 27 1. Fruktar i hög grad 30 2. Fruktar i viss mån 567 3. Hoppas i viss mån 666 4. Hoppas i hög grad 512 5. Inte så viktigt 116 9. Ej svar
VAR 398 POLITISK UTVECKLING 17 Loc 424 width 1 MD=9 F.22a.17. Att statens budgetunderskott inte kan nedbringas <Se F.22a för fullständig frågetext> 572 1. Fruktar i hög grad 805 2. Fruktar i viss mån 144 3. Hoppas i viss mån 149 4. Hoppas i hög grad 86 5. Inte så viktigt 162 9. Ej svar
VAR 399 POLITISK UTVECKLING 18 Loc 425 width 1 MD=9 F.22b. Fruktar eller hoppas Ni att det går så här? F.22b.1. Allt sämre naturmiljö 896 1. Fruktar i hög grad 815 2. Fruktar i viss mån 43 3. Hoppas i viss mån 17 4. Hoppas i hög grad 24 5. Inte så viktigt 123 9. Ej svar
VAR 400 POLITISK UTVECKLING 19 Loc 426 width 1 MD=9 F.22b.2. Lägre priser på villor och bostadsrätter <Se F.22b för fullständig frågetext> 64 1. Fruktar i hög grad 339 2. Fruktar i viss mån 664 3. Hoppas i viss mån 331 4. Hoppas i hög grad 385 5. Inte så viktigt 135 9. Ej svar
VAR 401 POLITISK UTVECKLING 20 Loc 427 width 1 MD=9 F.22b.3. Nedrustning av Sveriges försvar <Se F.22b för fullständig frågetext> 200 1. Fruktar i hög grad 540 2. Fruktar i viss mån 506 3. Hoppas i viss mån 236 4. Hoppas i hög grad 283 5. Inte så viktigt 153 9. Ej svar
VAR 402 POLITISK UTVECKLING 21 Loc 428 width 1 MD=9 F.22b.4. Fackets övertagande av privatägda företag <Se F.22b för fullständig frågetext> 611 1. Fruktar i hög grad 473 2. Fruktar i viss mån 210 3. Hoppas i viss mån 57 4. Hoppas i hög grad 402 5. Inte så viktigt 165 9. Ej svar
VAR 403 POLITISK UTVECKLING 22 Loc 429 width 1 MD=9 F.22b.5. Mer statlig hjälp åt krisdrabbade industrier <Se F.22b för fullständig frågetext> 132 1. Fruktar i hög grad 468 2. Fruktar i viss mån 614 3. Hoppas i viss mån 182 4. Hoppas i hög grad 352 5. Inte så viktigt 170 9. Ej svar
VAR 404 POLITISK UTVECKLING 23 Loc 430 width 1 MD=9 F.22b.6. Mer hjälp åt U-länder <Se F.22b för fullständig frågetext> 213 1. Fruktar i hög grad 314 2. Fruktar i viss mån 441 3. Hoppas i viss mån 131 4. Hoppas i hög grad 650 5. Inte så viktigt 169 9. Ej svar
VAR 405 POLITISK UTVECKLING 24 Loc 431 width 1 MD=9 F.22b.7. Högre matpriser <Se F.22b för fullständig frågetext> 771 1. Fruktar i hög grad 868 2. Fruktar i viss mån 17 3. Hoppas i viss mån 10 4. Hoppas i hög grad 115 5. Inte så viktigt 137 9. Ej svar
VAR 406 POLITISK UTVECKLING 25 Loc 432 width 1 MD=9 F.22b.8. Svårt klara boendekostnaderna <Se F.22b för fullständig frågetext> 363 1. Fruktar i hög grad 1081 2. Fruktar i viss mån 50 3. Hoppas i viss mån 15 4. Hoppas i hög grad 230 5. Inte så viktigt 179 9. Ej svar
VAR 407 POLITISK UTVECKLING 26 Loc 433 width 1 MD=9 F.22b.9. Minskad sjukersättning <Se F.22b för fullständig frågetext> 469 1. Fruktar i hög grad 742 2. Fruktar i viss mån 173 3. Hoppas i viss mån 42 4. Hoppas i hög grad 326 5. Inte så viktigt 166 9. Ej svar
VAR 408 POLITISK UTVECKLING 27 Loc 434 width 1 MD=9 F.22b.10. Att alla kvinnor över 20 år måste genomgå regelbunden gynekologisk hälsokontroll <Se F.22b för fullständig frågetext> 25 1. Fruktar i hög grad 34 2. Fruktar i viss mån 582 3. Hoppas i viss mån 847 4. Hoppas i hög grad 286 5. Inte så viktigt 144 9. Ej svar
VAR 409 POLITISK UTVECKLING 28 Loc 435 width 1 MD=9 F.22b.11. Svårare göra kvittolösa inkomster <Se F.22b för fullständig frågetext> 54 1. Fruktar i hög grad 97 2. Fruktar i viss mån 463 3. Hoppas i viss mån 949 4. Hoppas i hög grad 212 5. Inte så viktigt 143 9. Ej svar
VAR 410 POLITISK UTVECKLING 29 Loc 436 width 1 MD=9 F.22b.12. Ökande våld i samhället <Se F.22b för fullständig frågetext> 1011 1. Fruktar i hög grad 696 2. Fruktar i viss mån 16 3. Hoppas i viss mån 21 4. Hoppas i hög grad 40 5. Inte så viktigt 134 9. Ej svar
VAR 411 POLITISK UTVECKLING 30 Loc 437 width 1 MD=9 F.22b.13. Stigande inflation <Se F.22b för fullständig frågetext> 693 1. Fruktar i hög grad 1017 2. Fruktar i viss mån 12 3. Hoppas i viss mån 9 4. Hoppas i hög grad 45 5. Inte så viktigt 142 9. Ej svar
VAR 412 POLITISK UTVECKLING 31 Loc 438 width 1 MD=9 F.22b.14. Ökande skattebrott och skattefusk <Se F.22b för fullständig frågetext> 839 1. Fruktar i hög grad 854 2. Fruktar i viss mån 11 3. Hoppas i viss mån 8 4. Hoppas i hög grad 61 5. Inte så viktigt 145 9. Ej svar
VAR 413 POLITISK UTVECKLING 32 Loc 439 width 1 MD=9 F.22b.15. Stigande bensinpriser <Se F.22b för fullständig frågetext> 609 1. Fruktar i hög grad 910 2. Fruktar i viss mån 22 3. Hoppas i viss mån 10 4. Hoppas i hög grad 220 5. Inte så viktigt 147 9. Ej svar
VAR 414 POLITISK UTVECKLING 33 Loc 440 width 1 MD=9 F.22b.16. Mer byråkrati <Se F.22b för fullständig frågetext> 802 1. Fruktar i hög grad 820 2. Fruktar i viss mån 18 3. Hoppas i viss mån 6 4. Hoppas i hög grad 109 5. Inte så viktigt 163 9. Ej svar
VAR 415 POLITISK UTVECKLING 34 Loc 441 width 1 MD=9 F.22b.17. Hårdare skatt på högre inkomster <Se F.22b för fullständig frågetext> 220 1. Fruktar i hög grad 402 2. Fruktar i viss mån 545 3. Hoppas i viss mån 395 4. Hoppas i hög grad 210 5. Inte så viktigt 146 9. Ej svar
VAR 416 POLITISK UTVECKLING 35 Loc 442 width 1 MD=9 F.22b.18. Ökande användning av robotar och datorer <Se F.22b för fullständig frågetext> 467 1. Fruktar i hög grad 731 2. Fruktar i viss mån 239 3. Hoppas i viss mån 59 4. Hoppas i hög grad 277 5. Inte så viktigt 145 9. Ej svar
VAR 417 POLITISK UTVECKLING 36 Loc 443 width 1 MD=9 F.22b.19. Ökande alkoholmissbruk <Se F.22b för fullständig frågetext> 734 1. Fruktar i hög grad 921 2. Fruktar i viss mån 17 3. Hoppas i viss mån 8 4. Hoppas i hög grad 103 5. Inte så viktigt 135 9. Ej svar
VAR 418 POLITISK UTVECKLING 37 Loc 444 width 1 MD=9 F.22b.20. Ökande arbetslöshet <Se F.22b för fullständig frågetext> 979 1. Fruktar i hög grad 771 2. Fruktar i viss mån 9 3. Hoppas i viss mån 7 4. Hoppas i hög grad 31 5. Inte så viktigt 121 9. Ej svar
VAR 419 POLITISK UTVECKLING 38 Loc 445 width 1 MD=9 F.22b.21. Lägre pensioner <Se F.22b för fullständig frågetext> 440 1. Fruktar i hög grad 992 2. Fruktar i viss mån 74 3. Hoppas i viss mån 14 4. Hoppas i hög grad 269 5. Inte så viktigt 129 9. Ej svar
VAR 420 JORDBRUKSINKOMSTER Loc 446 width 1 MD=9 F.22c. Hör Ni till dem som anser det särskilt viktigt att JORDBRUKARNAS inkomster inte försämras? 309 1. Ja absolut 581 2. Ja 546 3. Tveksam 333 4. Nej 89 5. Nej absolut inte 60 9. Ej svar
VAR 421 TV FRÅN RIKSDAG Loc 447 width 1 MD=9 F.23a. Hur intresserad är Ni av politik i TV,radio och tidningar? F.23a.1. TV:s sändningar från riksdagen? 238 1. Mycket intresserad 671 2. Ganska intresserad 717 3. Inte särskilt intresserad 243 4. Inte alls intresserad 49 9. Ej svar
VAR 422 TV-DEBATTER Loc 448 width 1 MD=9 F.23a.2. Politiska debatter i TV? <Se F.23a för fullständig frågetext> 388 1. Mycket intresserad 789 2. Ganska intresserad 484 3. Inte särskilt intresserad 191 4. Inte alls intresserad 66 9. Ej svar
VAR 423 TV-UTFRÅGNINGAR Loc 449 width 1 MD=9 F.23a.3. TV-journalisters utfrågning av partipolitiker? <Se F.23a för fullständig frågetext> 397 1. Mycket intresserad 857 2. Ganska intresserad 419 3. Inte särskilt intresserad 166 4. Inte alls intresserad 79 9. Ej svar
VAR 424 RADIO-UTFRÅGNING Loc 450 width 1 MD=9 F.23a.4. Radions utfrågning av politiker? <Se F.23a för fullständig frågetext> 166 1. Mycket intresserad 586 2. Ganska intresserad 749 3. Inte särskilt intresserad 339 4. Inte alls intresserad 78 9. Ej svar
VAR 425 DAGSTIDNINGSLEDARE Loc 451 width 1 MD=9 F.23a.5. Dagstidnings ledare? <Se F.23a för fullständig frågetext> 203 1. Mycket intresserad 578 2. Ganska intresserad 678 3. Inte särskilt intresserad 374 4. Inte alls intresserad 85 9. Ej svar
VAR 426 TIDNINGSARTIKLAR Loc 452 width 1 MD=9 F.23a.6. Politiska artiklar i dagstidning? <Se F.23a för fullständig frågetext> 173 1. Mycket intresserad 618 2. Ganska intresserad 689 3. Inte särskilt intresserad 337 4. Inte alls intresserad 101 9. Ej svar
VAR 427 POLITISK TIDSKRIFT Loc 453 width 1 MD=9 F.23a.7. I politisk förenings tidskrift? <Se F.23a för fullständig frågetext> 65 1. Mycket intresserad 265 2. Ganska intresserad 735 3. Inte särskilt intresserad 744 4. Inte alls intresserad 109 9. Ej svar
VAR 428 FACKFÖRBUNDSTIDNING Loc 454 width 1 MD=9 F.23a.8. I fackförbundstidning? <Se F.23a för fullständig frågetext> 89 1. Mycket intresserad 392 2. Ganska intresserad 665 3. Inte särskilt intresserad 677 4. Inte alls intresserad 95 9. Ej svar
VAR 429 PARTIPROPAGANDA Loc 455 width 1 MD=9 F.23a.9. I partiernas propagandamaterial i brevlådan? <Se F.23a för fullständig frågetext> 40 1. Mycket intresserad 214 2. Ganska intresserad 722 3. Inte särskilt intresserad 863 4. Inte alls intresserad 79 9. Ej svar
VAR 430 ILLA MED EKONOMIN Loc 456 width 1 MD=9 F.23b. Tror Ni det är så illa med den svenska ekonomin som det sägs i TV och tidningar? 490 1. Ja absolut 675 2. Ja 392 3. Tveksam,vet inte 257 4. Nej 37 5. Nej absolut inte 67 9. Ej svar
VAR 431 LEVA BILLIGARE Loc 457 width 1 MD=9 F.23c. Tror Ni det är nödvändigt att vi nu inrättar oss för att leva billigare? 507 1. Ja absolut 972 2. Ja 272 3. Tveksam,vet inte 88 4. Nej 14 5. Nej absolut inte 65 9. Ej svar
VAR 432 FÖRBUD BÄRA KNIV Loc 458 width 1 MD=9 F.24a. Bör ungdomar förbjudas att bära kniv? 814 1. Ja absolut 371 2. Ja 413 3. Tveksam 221 4. Nej 53 5. Nej absolut inte 46 9. Ej svar
VAR 433 BESTRAFFA NEDSKRÄPNING Loc 459 width 1 MD=9 F.24b. Tycker Ni nedskräpning i naturen är ett brott som bör bestraffas? 714 1. Ja absolut 846 2. Ja 237 3. Tveksam 49 4. Nej 7 5. Nej absolut inte 65 9. Ej svar
VAR 434 KAMPANJ MOT NEDSKRÄPNING Loc 460 width 1 MD=9 F.24c. Tror Ni rikskampanjer mot nedskräpning i naturen kan göra nytta? 561 1. Ja absolut 882 2. Ja 336 3. Tveksam 63 4. Nej 13 5. Nej absolut inte 63 9. Ej svar
VAR 435 OROAD FÖR CANCER Loc 461 width 1 MD=9 F.25a. Hör Ni till dem som är oroade av rapporter om ökande cancerrisker,förekomsten av gifter och våld? F.25a.1. Oroad av rapporter om ökande cancerrisker? 619 1. Ja i hög grad 783 2. Ja i viss mån 367 3. Nej inte särskilt 68 4. Nej inte alls 16 5. Tveksam 65 9. Ej svar
VAR 436 OROAD FÖR GIFTER Loc 462 width 1 MD=9 F.25a.2. Oroad av rapporter om förekomster av gifter? <Se F.25a för fullständig frågetext> 733 1. Ja i hög grad 794 2. Ja i viss mån 232 3. Nej inte särskilt 33 4. Nej inte alls 11 5. Tveksam 115 9. Ej svar
VAR 437 OROAD FÖR VÅLD Loc 463 width 1 MD=9 F.25a.3. Oroad av rapporter om våld? <Se F.25a för fullständig frågetext> 922 1. Ja i hög grad 662 2. Ja i viss mån 170 3. Nej inte särskilt 30 4. Nej inte alls 19 5. Tveksam 115 9. Ej svar
VAR 438 VILKET VÅLD OROAR 1 Loc 464 width 1 MD=9 F.25b. Om Ni är oroad av VÅLDET: Vilket våld oroar Er mest? HÖGST TVÅ SVAR FÅR LÄMNAS. F.25b.1. Vilket våld oroar Er mest? - mark 1 334 0. Frågan ej tillämplig 178 1. Trafikolyckor 1180 2. Överfall,misshandel 65 3. Inbrott i lägenheter,villor 9 4. Bankrån 23 5. Kidnappning,flygplanskapningar 82 6. Risken för nytt världskrig 24 7. Kan inte säga 23 9. Ej svar
VAR 439 VILKET VÅLD OROAR 2 Loc 465 width 1 F.25b.2. Vilket våld oroar Er mest? - mark 2 <Se F.25b för fullständig frågetext> 590 0. Frågan ej tillämplig 1. Trafikolyckor 79 2. Överfall,misshandel 306 3. Inbrott i lägenheter,villor 41 4. Bankrån 103 5. Kidnappning,flygplanskapningar 790 6. Risken för nytt världskrig 9 7. Kan inte säga
VAR 440 GÖDNINGSMEDEL Loc 466 width 1 MD=9 F.25c. Hur stor skada åsamkas den svenska naturmiljön genom följande? F.25c.1. Jordbrukets gödningsmedel? 400 1. Mycket stor skada 823 2. Ganska stor skada 392 3. Mindre skada 68 4. Ingen,nästan ingen skada 158 5. Tveksam 77 9. Ej svar
VAR 441 SKOGSBESPRUTNING Loc 467 width 1 MD=9 F.25c.2. Besprutning av skog? <Se F.25c för fullständig frågetext> 466 1. Mycket stor skada 740 2. Ganska stor skada 444 3. Mindre skada 81 4. Ingen,nästan ingen skada 116 5. Tveksam 71 9. Ej svar
VAR 442 LUFTFÖRORENING:SVENSK Loc 468 width 1 MD=9 F.25c.3. Luftförorening från svenska industrier <Se F.25c för fullständig frågetext> 509 1. Mycket stor skada 944 2. Ganska stor skada 309 3. Mindre skada 18 4. Ingen,nästan ingen skada 62 5. Tveksam 76 9. Ej svar
VAR 443 LUFTFÖRORENING:UTLÄNDSK Loc 469 width 1 MD=9 F.25c.4. Luftförorening från andra länders industri? <Se F.25c för fullständig frågetext> 729 1. Mycket stor skada 775 2. Ganska stor skada 216 3. Mindre skada 30 4. Ingen,nästan ingen skada 91 5. Tveksam 77 9. Ej svar
VAR 444 GIFTUTSLÄPP Loc 470 width 1 MD=9 F.25c.5. Industrins giftutsläpp i vattendrag? <Se F.25c för fullständig frågetext> 893 1. Mycket stor skada 755 2. Ganska stor skada 128 3. Mindre skada 11 4. Ingen,nästan ingen skada 47 5. Tveksam 84 9. Ej svar
VAR 445 NEDGRÄVDA KEMIKALIER Loc 471 width 1 MD=9 F.25c.6. Farliga kemikalier som grävs ned/kastas på soptipp? <Se F.25c för fullständig frågetext> 911 1. Mycket stor skada 641 2. Ganska stor skada 207 3. Mindre skada 23 4. Ingen,nästan ingen skada 56 5. Tveksam 80 9. Ej svar
VAR 446 OLJEELDNING Loc 472 width 1 MD=9 F.25c.7. Oljeeldning för uppvärmning? <Se F.25c för fullständig frågetext> 128 1. Mycket stor skada 642 2. Ganska stor skada 780 3. Mindre skada 138 4. Ingen,nästan ingen skada 143 5. Tveksam 87 9. Ej svar
VAR 447 BILAVGASER Loc 473 width 1 MD=9 F.25c.8. Bilarnas avgaser? <Se F.25c för fullständig frågetext> 231 1. Mycket stor skada 764 2. Ganska stor skada 704 3. Mindre skada 78 4. Ingen,nästan ingen skada 73 5. Tveksam 68 9. Ej svar
VAR 448 KÄRNKRAFT - EKONOMI Loc 474 width 1 MD=9 F.25d. Hur tror Ni en avveckling av kärnkraften påverkar möjligheterna att förbättra landets ekonomi? 479 1. Försvårar i hög grad 652 2. Försvårar i viss mån 280 3. Betyder ganska litet 80 4. Underlättar i viss mån 49 5. Underlättar i hög grad 316 6. Tveksam 62 9. Ej svar
VAR 449 TOMBUTELJER Loc 475 width 1 MD=9 F.25e. Hur viktigt tycker Ni det är att det tas krafttag för att minska nedskräpningen med förpackningar i naturen? F.25e.1. KRAFTTAG MOT: Nedskräpning med tombuteljer 1185 1. Mycket viktigt 596 2. Ganska viktigt 89 3. Inte särskilt viktigt 7 4. Inte alls viktigt 12 5. Tveksam 29 9. Ej svar
VAR 450 PLÅT/ALUMINIUMBURKAR Loc 476 width 1 MD=9 F.25e.2. KRAFTTAG MOT: Nedskräpning med plåt/aluminiumburkar <Se F.25e för fullständig frågetext> 1256 1. Mycket viktigt 549 2. Ganska viktigt 55 3. Inte särskilt viktigt 2 4. Inte alls viktigt 14 5. Tveksam 42 9. Ej svar
VAR 451 PAPPFÖRPACKNINGAR Loc 477 width 1 MD=9 F.25e.3. KRAFTTAG MOT: Nedskräpning med pappförpackningar (Tetrapak och liknande) <Se F.25e för fullständig frågetext> 761 1. Mycket viktigt 794 2. Ganska viktigt 257 3. Inte särskilt viktigt 30 4. Inte alls viktigt 19 5. Tveksam 57 9. Ej svar
VAR 452 CIVILSTÅND Loc 478 width 1 MD=9 F.26a. Vilket civilstånd har Ni? 326 1. Ogift 1167 2. Gift 191 3. Sammanboende 188 4. Förut gift, skild, änka/änkling 46 9. Ej svar
VAR 453 BETYDELSEFULL FÖR NÅGON Loc 479 width 1 MD=9 F.26b. Tror Ni att Ni är betydelsefull för någon? 1589 1. Ja 83 2. Nej 185 3. Tveksam 61 9. Ej svar
VAR 454 ANTAL BARN Loc 480 width 1 MD=9 F.26c. Hur många barn har Ni? 496 1. Inget barn 397 2. 1 barn 555 3. 2 barn 332 4. 3 eller fler barn 138 9. Ej svar
VAR 455 ANTAL BARN: VILL HA Loc 481 width 1 MD=9 F.26d. Hur många barn skulle Ni vilja ha? 143 1. Inget barn 228 2. 1 barn 623 3. 2 barn 368 4. 3 eller fler barn 556 9. Ej svar
VAR 456 ANTAL BARN: BOR HEMMA Loc 482 width 1 MD=9 F.26e. Om Ni har barn: Hur många av dem bor nu hos Er? 634 0. Frågan ej tillämplig 439 1. Inget barn 322 2. 1 barn 317 3. 2 barn 113 4. 3 eller fler barn 93 9. Ej svar
VAR 457 MEDLEMSSKAP 1 Loc 483 width 2 MD=99 F.27. Är Ni medlem i något av följande? F.27.1. Medlemsskap - mark 1 61 01. Motorförarnas Helnykterhetsförbund 42 02. Annan nykterhetsförening 75 03. Kyrklig förening 74 04. Frikyrkligt samfund 199 05. Politisk förening 43 06. Förening ansluten till Lantbrukarnas Riksförbund (någon i hushållet) 40 07. Aktiesparklubb 66 08. Sveriges Villaägareförbund (någon i hushållet) 191 09. Bostadsrättsförening (någon i hushållet) 11 10. Fastighetsägareförbund (någon i hushållet) 146 11. Hyresgästförening (någon i hushållet) 364 12. Konsum (någon i hushållet) 7 13. Miljögrupp 29 14. Pensionärsförening 51 15. Föräldraförening, Hem och Skola 21 16. Skattebetalarnas Förening 1 98. Felstansat 497 99. Ej svar
VAR 458 MEDLEMSSKAP 2 Loc 485 width 2 MD=99 F.27.2. Medlemsskap - mark 2 <Se F.27 för fullständig frågetext> 599 00. Frågan ej tillämplig 01. Motorförarnas Helnykterhetsförbund 6 02. Annan nykterhetsförening 6 03. Kyrklig förening 11 04. Frikyrkligt samfund 49 05. Politisk förening 36 06. Förening ansluten till Lantbrukarnas Riksförbund (någon i hushållet) 14 07. Aktiesparklubb 30 08. Sveriges Villaägareförbund (någon i hushållet) 49 09. Bostadsrättsförening (någon i hushållet) 8 10. Fastighetsägareförbund (någon i hushållet) 69 11. Hyresgästförening (någon i hushållet) 349 12. Konsum (någon i hushållet) 10 13. Miljögrupp 45 14. Pensionärsförening 108 15. Föräldraförening, Hem och Skola 32 16. Skattebetalarnas Förening 497 99. Ej svar
VAR 459 MEDLEMSSKAP 3 Loc 487 width 2 MD=99 F.27.3. Medlemsskap - mark 3 <Se F.27 för fullständig frågetext> 1081 00. Frågan ej tillämplig 01. Motorförarnas Helnykterhetsförbund 02. Annan nykterhetsförening 2 03. Kyrklig förening 3 04. Frikyrkligt samfund 8 05. Politisk förening 14 06. Förening ansluten till Lantbrukarnas Riksförbund (någon i hushållet) 5 07. Aktiesparklubb 5 08. Sveriges Villaägareförbund (någon i hushållet) 7 09. Bostadsrättsförening (någon i hushållet) 1 10. Fastighetsägareförbund (någon i hushållet) 15 11. Hyresgästförening (någon i hushållet) 116 12. Konsum (någon i hushållet) 8 13. Miljögrupp 62 14. Pensionärsförening 72 15. Föräldraförening, Hem och Skola 22 16. Skattebetalarnas Förening 497 99. Ej svar
VAR 460 MEDLEMSSKAP 4 Loc 489 width 2 MD=99 F.27.4. Medlemsskap - mark 4 <Se F.27 för fullständig frågetext> 1327 00. Frågan ej tillämplig 01. Motorförarnas Helnykterhetsförbund 02. Annan nykterhetsförening 03. Kyrklig förening 1 04. Frikyrkligt samfund 05. Politisk förening 6 06. Förening ansluten till Lantbrukarnas Riksförbund (någon i hushållet) 07. Aktiesparklubb 08. Sveriges Villaägareförbund (någon i hushållet) 4 09. Bostadsrättsförening (någon i hushållet) 3 10. Fastighetsägareförbund (någon i hushållet) 11. Hyresgästförening (någon i hushållet) 26 12. Konsum (någon i hushållet) 4 13. Miljögrupp 18 14. Pensionärsförening 23 15. Föräldraförening, Hem och Skola 9 16. Skattebetalarnas Förening 497 99. Ej svar
VAR 461 MEDLEMSSKAP 5 Loc 491 width 2 MD=99 F.27.5. Medlemsskap - mark 5 <Se F.27 för fullständig frågetext> 1391 00. Frågan ej tillämplig 01. Motorförarnas Helnykterhetsförbund 02. Annan nykterhetsförening 03. Kyrklig förening 04. Frikyrkligt samfund 1 05. Politisk förening 06. Förening ansluten till Lantbrukarnas Riksförbund (någon i hushållet) 07. Aktiesparklubb 08. Sveriges Villaägareförbund (någon i hushållet) 09. Bostadsrättsförening (någon i hushållet) 10. Fastighetsägareförbund (någon i hushållet) 1 11. Hyresgästförening (någon i hushållet) 7 12. Konsum (någon i hushållet) 13. Miljögrupp 8 14. Pensionärsförening 7 15. Föräldraförening, Hem och Skola 6 16. Skattebetalarnas Förening 497 99. Ej svar
VAR 462 MEDLEMSSKAP 6 Loc 493 width 2 MD=99 F.27.6. Medlemsskap - mark 6 <Se F.27 för fullständig frågetext> 1414 00. Frågan ej tillämplig 01. Motorförarnas Helnykterhetsförbund 02. Annan nykterhetsförening 03. Kyrklig förening 04. Frikyrkligt samfund 05. Politisk förening 1 06. Förening ansluten till Lantbrukarnas Riksförbund (någon i hushållet) 07. Aktiesparklubb 08. Sveriges Villaägareförbund (någon i hushållet) 09. Bostadsrättsförening (någon i hushållet) 10. Fastighetsägareförbund (någon i hushållet) 11. Hyresgästförening (någon i hushållet) 12. Konsum (någon i hushållet) 1 13. Miljögrupp 2 14. Pensionärsförening 1 15. Föräldraförening, Hem och Skola 2 16. Skattebetalarnas Förening 497 99. Ej svar
VAR 463 MEDLEMSSKAP 7 Loc 495 width 2 MD=99 F.27.7. Medlemsskap - mark 7 <Se F.27 för fullständig frågetext> 1419 00. Frågan ej tillämplig 01. Motorförarnas Helnykterhetsförbund 02. Annan nykterhetsförening 03. Kyrklig förening 04. Frikyrkligt samfund 05. Politisk förening 06. Förening ansluten till Lantbrukarnas Riksförbund (någon i hushållet) 1 07. Aktiesparklubb 08. Sveriges Villaägareförbund (någon i hushållet) 09. Bostadsrättsförening (någon i hushållet) 10. Fastighetsägareförbund (någon i hushållet) 11. Hyresgästförening (någon i hushållet) 12. Konsum (någon i hushållet) 13. Miljögrupp 14. Pensionärsförening 1 15. Föräldraförening, Hem och Skola 16. Skattebetalarnas Förening 497 99. Ej svar
VAR 464 MEDLEMSSKAP 8 Loc 497 width 2 MD=99 F.27.8. Medlemsskap - mark 8 <Se F.27 för fullständig frågetext> 1419 00. Frågan ej tillämplig 01. Motorförarnas Helnykterhetsförbund 02. Annan nykterhetsförening 03. Kyrklig förening 04. Frikyrkligt samfund 05. Politisk förening 06. Förening ansluten till Lantbrukarnas Riksförbund (någon i hushållet) 07. Aktiesparklubb 1 08. Sveriges Villaägareförbund (någon i hushållet) 09. Bostadsrättsförening (någon i hushållet) 10. Fastighetsägareförbund (någon i hushållet) 11. Hyresgästförening (någon i hushållet) 12. Konsum (någon i hushållet) 13. Miljögrupp 14. Pensionärsförening 15. Föräldraförening, Hem och Skola 1 16. Skattebetalarnas Förening 497 99. Ej svar
VAR 465 MEDLEMSSKAP 9 Loc 499 width 2 MD=99 F.27.9. Medlemsskap - mark 9 <Se F.27 för fullständig frågetext> 1420 00. Frågan ej tillämplig 01. Motorförarnas Helnykterhetsförbund 02. Annan nykterhetsförening 03. Kyrklig förening 04. Frikyrkligt samfund 05. Politisk förening 06. Förening ansluten till Lantbrukarnas Riksförbund (någon i hushållet) 07. Aktiesparklubb 08. Sveriges Villaägareförbund (någon i hushållet) 1 09. Bostadsrättsförening (någon i hushållet) 10. Fastighetsägareförbund (någon i hushållet) 11. Hyresgästförening (någon i hushållet) 12. Konsum (någon i hushållet) 13. Miljögrupp 14. Pensionärsförening 15. Föräldraförening, Hem och Skola 16. Skattebetalarnas Förening 497 99. Ej svar
VAR 466 MEDLEMSSKAP 10 Loc 501 width 2 MD=99 F.27.10. Medlemsskap - mark 10 <Se F.27 för fullständig frågetext> 1420 00. Frågan ej tillämplig 01. Motorförarnas Helnykterhetsförbund 02. Annan nykterhetsförening 03. Kyrklig förening 04. Frikyrkligt samfund 05. Politisk förening 06. Förening ansluten till Lantbrukarnas Riksförbund (någon i hushållet) 07. Aktiesparklubb 08. Sveriges Villaägareförbund (någon i hushållet) 09. Bostadsrättsförening (någon i hushållet) 1 10. Fastighetsägareförbund (någon i hushållet) 11. Hyresgästförening (någon i hushållet) 12. Konsum (någon i hushållet) 13. Miljögrupp 14. Pensionärsförening 15. Föräldraförening, Hem och Skola 16. Skattebetalarnas Förening 497 99. Ej svar
VAR 467 MEDLEMSSKAP 11 Loc 503 width 2 MD=99 F.27.11. Medlemsskap - mark 11 <Se F.27 för fullständig frågetext> 1420 00. Frågan ej tillämplig 01. Motorförarnas Helnykterhetsförbund 02. Annan nykterhetsförening 03. Kyrklig förening 04. Frikyrkligt samfund 05. Politisk förening 06. Förening ansluten till Lantbrukarnas Riksförbund (någon i hushållet) 07. Aktiesparklubb 08. Sveriges Villaägareförbund (någon i hushållet) 09. Bostadsrättsförening (någon i hushållet) 10. Fastighetsägareförbund (någon i hushållet) 1 11. Hyresgästförening (någon i hushållet) 12. Konsum (någon i hushållet) 13. Miljögrupp 14. Pensionärsförening 15. Föräldraförening, Hem och Skola 16. Skattebetalarnas Förening 497 99. Ej svar
VAR 468 MEDLEMSSKAP 12 Loc 505 width 2 MD=99 F.27.12. Medlemsskap - mark 12 <Se F.27 för fullständig frågetext> 1420 00. Frågan ej tillämplig 01. Motorförarnas Helnykterhetsförbund 02. Annan nykterhetsförening 03. Kyrklig förening 04. Frikyrkligt samfund 05. Politisk förening 06. Förening ansluten till Lantbrukarnas Riksförbund (någon i hushållet) 07. Aktiesparklubb 08. Sveriges Villaägareförbund (någon i hushållet) 09. Bostadsrättsförening (någon i hushållet) 10. Fastighetsägareförbund (någon i hushållet) 11. Hyresgästförening (någon i hushållet) 1 12. Konsum (någon i hushållet) 13. Miljögrupp 14. Pensionärsförening 15. Föräldraförening, Hem och Skola 16. Skattebetalarnas Förening 497 99. Ej svar
VAR 469 MEDLEMSSKAP 13 Loc 507 width 2 MD=99 F.27.13. Medlemsskap - mark 13 <Se F.27 för fullständig frågetext> 1420 00. Frågan ej tillämplig 01. Motorförarnas Helnykterhetsförbund 02. Annan nykterhetsförening 03. Kyrklig förening 04. Frikyrkligt samfund 05. Politisk förening 06. Förening ansluten till Lantbrukarnas Riksförbund (någon i hushållet) 07. Aktiesparklubb 08. Sveriges Villaägareförbund (någon i hushållet) 09. Bostadsrättsförening (någon i hushållet) 10. Fastighetsägareförbund (någon i hushållet) 11. Hyresgästförening (någon i hushållet) 12. Konsum (någon i hushållet) 1 13. Miljögrupp 14. Pensionärsförening 15. Föräldraförening, Hem och Skola 16. Skattebetalarnas Förening 497 99. Ej svar
VAR 470 GEOGRAFI Loc 509 width 1 MD=9 F.28a. Hur viktiga tycker Ni följande skolämnen är? F.28a.1. HUR VIKTIGT I SKOLAN? - Geografi 456 1. Mycket viktigt 1152 2. Ganska viktigt 160 3. Inte särskilt viktigt 9 4. Inte alls viktigt 141 9. Ej svar
VAR 471 LÄSA SVENSKA Loc 510 width 1 MD=9 F.28a.2. HUR VIKTIGT I SKOLAN? - Läsa svenska <Se F.28a för fullständig frågetext> 1549 1. Mycket viktigt 282 2. Ganska viktigt 9 3. Inte särskilt viktigt 6 4. Inte alls viktigt 72 9. Ej svar
VAR 472 SKRIVA SVENSKA Loc 511 width 1 MD=9 F.28a.3. HUR VIKTIGT I SKOLAN? - Skriva svenska <Se F.28a för fullständig frågetext> 1574 1. Mycket viktigt 253 2. Ganska viktigt 8 3. Inte särskilt viktigt 6 4. Inte alls viktigt 77 9. Ej svar
VAR 473 RÄKNING,MATEMATIK Loc 512 width 1 MD=9 F.28a.4. HUR VIKTIGT I SKOLAN? - Räkning,matematik <Se F.28a för fullständig frågetext> 1494 1. Mycket viktigt 329 2. Ganska viktigt 15 3. Inte särskilt viktigt 4 4. Inte alls viktigt 76 9. Ej svar
VAR 474 FYSIK,KEMI Loc 513 width 1 MD=9 F.28a.5. HUR VIKTIGT I SKOLAN? - Fysik,kemi <Se F.28a för fullständig frågetext> 485 1. Mycket viktigt 968 2. Ganska viktigt 341 3. Inte särskilt viktigt 19 4. Inte alls viktigt 105 9. Ej svar
VAR 475 SAMHÄLLSKUNSKAP Loc 514 width 1 MD=9 F.28a.6. HUR VIKTIGT I SKOLAN? - Samhällskunskap <Se F.28a för fullständig frågetext> 780 1. Mycket viktigt 937 2. Ganska viktigt 102 3. Inte särskilt viktigt 6 4. Inte alls viktigt 93 9. Ej svar
VAR 476 HISTORIA Loc 515 width 1 MD=9 F.28a.7. HUR VIKTIGT I SKOLAN? - Historia <Se F.28a för fullständig frågetext> 409 1. Mycket viktigt 878 2. Ganska viktigt 480 3. Inte särskilt viktigt 51 4. Inte alls viktigt 100 9. Ej svar
VAR 477 KRISTENDOM Loc 516 width 1 MD=9 F.28a.8. HUR VIKTIGT I SKOLAN? - Kristendom <Se F.28a för fullständig frågetext> 351 1. Mycket viktigt 607 2. Ganska viktigt 652 3. Inte särskilt viktigt 218 4. Inte alls viktigt 90 9. Ej svar
VAR 478 GYMNASTIK,IDROTT Loc 517 width 1 MD=9 F.28a.9. HUR VIKTIGT I SKOLAN? - Gymnastik,idrott <Se F.28a för fullständig frågetext> 571 1. Mycket viktigt 902 2. Ganska viktigt 312 3. Inte särskilt viktigt 39 4. Inte alls viktigt 94 9. Ej svar
VAR 479 NATURKUNSKAP Loc 518 width 1 MD=9 F.28a.10. HUR VIKTIGT I SKOLAN? - Naturkunskap <Se F.28a för fullständig frågetext> 645 1. Mycket viktigt 1027 2. Ganska viktigt 137 3. Inte särskilt viktigt 10 4. Inte alls viktigt 99 9. Ej svar
VAR 480 FRÄMMANDE SPRÅK Loc 519 width 1 MD=9 F.28a.11. HUR VIKTIGT I SKOLAN? - Främmande språk <Se F.28a för fullständig frågetext> 802 1. Mycket viktigt 871 2. Ganska viktigt 149 3. Inte särskilt viktigt 13 4. Inte alls viktigt 83 9. Ej svar
VAR 481 SLÖJD,MEKANIK,SÖMNAD Loc 520 width 1 MD=9 F.28a.12. HUR VIKTIGT I SKOLAN? - Slöjd/Mekanik/Sömnad <Se F.28a för fullständig frågetext> 453 1. Mycket viktigt 990 2. Ganska viktigt 338 3. Inte särskilt viktigt 46 4. Inte alls viktigt 91 9. Ej svar
VAR 482 TEATER Loc 521 width 1 MD=9 F.28b. Hur viktigt tycker Ni det är att de som bor på Er ort har möjlighet att besöka/utnyttja följande? F.28b.1. HUR VIKTIGT FÖR DEM SOM BOR PÅ ER ORT? - Möjlighet se bra teater 267 1. Mycket viktigt 878 2. Ganska viktigt 546 3. Inte särskilt viktigt 121 4. Inte alls viktigt 106 9. Ej svar
VAR 483 FILM Loc 522 width 1 MD=9 F.28b.2. HUR VIKTIGT FÖR DEM SOM BOR PÅ ER ORT? - Möjlighet se bra filmer <Se F.28b för fullständig frågetext> 285 1. Mycket viktigt 927 2. Ganska viktigt 511 3. Inte särskilt viktigt 88 4. Inte alls viktigt 107 9. Ej svar
VAR 484 GUDSTJÄNST Loc 523 width 1 MD=9 F.28b.3. HUR VIKTIGT FÖR DEM SOM BOR PÅ ER ORT? - Möjlighet besöka bra gudstjänster <Se F.28b för fullständig frågetext> 213 1. Mycket viktigt 629 2. Ganska viktigt 668 3. Inte särskilt viktigt 304 4. Inte alls viktigt 104 9. Ej svar
VAR 485 KONSERT-KLASSISK Loc 524 width 1 MD=9 F.28b.4. HUR VIKTIGT FÖR DEM SOM BOR PÅ ER ORT? - Möjlighet gå på konserter med klassisk musik <Se F.28b för fullständig frågetext> 167 1. Mycket viktigt 590 2. Ganska viktigt 773 3. Inte särskilt viktigt 263 4. Inte alls viktigt 125 9. Ej svar
VAR 486 KONSERT-POPMUSIK Loc 525 width 1 MD=9 F.28b.5. HUR VIKTIGT FÖR DEM SOM BOR PÅ ER ORT? - Möjlighet gå på konserter med populärmusik,popmusik <Se F.28b för fullständig frågetext> 144 1. Mycket viktigt 638 2. Ganska viktigt 752 3. Inte särskilt viktigt 246 4. Inte alls viktigt 138 9. Ej svar
VAR 487 DISCOTEK Loc 526 width 1 MD=9 F.28b.6. HUR VIKTIGT FÖR DEM SOM BOR PÅ ER ORT? - Bra discotek <Se F.28b för fullständig frågetext> 156 1. Mycket viktigt 563 2. Ganska viktigt 642 3. Inte särskilt viktigt 420 4. Inte alls viktigt 137 9. Ej svar
VAR 488 RESTAURANG Loc 527 width 1 MD=9 F.28b.7. HUR VIKTIGT FÖR DEM SOM BOR PÅ ER ORT? - Restaurang med god mat/viner <Se F.28b för fullständig frågetext> 229 1. Mycket viktigt 782 2. Ganska viktigt 593 3. Inte särskilt viktigt 184 4. Inte alls viktigt 130 9. Ej svar
VAR 489 BIBLIOTEK-FÖRSTRÖELSE Loc 528 width 1 MD=9 F.28b.8. HUR VIKTIGT FÖR DEM SOM BOR PÅ ER ORT? - Bibliotek med bra förströelselitteratur <Se F.28b för fullständig frågetext> 608 1. Mycket viktigt 979 2. Ganska viktigt 180 3. Inte särskilt viktigt 49 4. Inte alls viktigt 102 9. Ej svar
VAR 490 FACKBIBLIOTEK Loc 529 width 1 MD=9 F.28b.9. HUR VIKTIGT FÖR DEM SOM BOR PÅ ER ORT? - Bibliotek med bra facklitteratur <Se F.28b för fullständig frågetext> 575 1. Mycket viktigt 907 2. Ganska viktigt 249 3. Inte särskilt viktigt 62 4. Inte alls viktigt 125 9. Ej svar
VAR 491 KONSTMUSEUM Loc 530 width 1 MD=9 F.28b.10. HUR VIKTIGT FÖR DEM SOM BOR PÅ ER ORT? - Museum med bra konst <Se F.28b för fullständig frågetext> 227 1. Mycket viktigt 670 2. Ganska viktigt 711 3. Inte särskilt viktigt 172 4. Inte alls viktigt 138 9. Ej svar
VAR 492 KULTURMUSEUM Loc 531 width 1 MD=9 F.28b.11. HUR VIKTIGT FÖR DEM SOM BOR PÅ ER ORT? - Museum med ortens kulturminnen <Se F.28b för fullständig frågetext> 326 1. Mycket viktigt 877 2. Ganska viktigt 486 3. Inte särskilt viktigt 98 4. Inte alls viktigt 131 9. Ej svar
VAR 493 IDROTTSPLATS Loc 532 width 1 MD=9 F.28b.12. HUR VIKTIGT FÖR DEM SOM BOR PÅ ER ORT? - Idrottsplats <Se F.28b för fullständig frågetext> 856 1. Mycket viktigt 790 2. Ganska viktigt 123 3. Inte särskilt viktigt 43 4. Inte alls viktigt 106 9. Ej svar
VAR 494 SIMHALL/BADHUS Loc 533 width 1 MD=9 F.28b.13. HUR VIKTIGT FÖR DEM SOM BOR PÅ ER ORT? - Simhall/Badhus <Se F.28b för fullständig frågetext> 798 1. Mycket viktigt 823 2. Ganska viktigt 159 3. Inte särskilt viktigt 39 4. Inte alls viktigt 99 9. Ej svar
VAR 495 VIDAREUTBILDNING-UNGDOM Loc 534 width 1 MD=9 F.28b.14. HUR VIKTIGT FÖR DEM SOM BOR PÅ ER ORT? - Möjlighet för begåvad ungdom att studera vidare <Se F.28b för fullständig frågetext> 1178 1. Mycket viktigt 570 2. Ganska viktigt 70 3. Inte särskilt viktigt 22 4. Inte alls viktigt 78 9. Ej svar
VAR 496 ARBETSLÖSHETSTID Loc 535 width 1 MD=9 F.29a. Har Ni varit arbetslös under de senaste tre åren och sökt plats genom arbetsförmedling? Om ja: Hur länge har Ni varit arbetslös under den tiden? 50 1. 1 månad eller mindre 71 2. 2-6 månader 25 3. 7-12 månader 29 4. Mer än 1 år 1284 5. Nej inte arbetslös under senaste tre åren 459 9. Ej svar
VAR 497 ARBETSLÖSHETSRISK Loc 536 width 1 MD=9 F.29b. Om Ni är löntagare (även deltidsanställd) eller företagare: Tror Ni det är någon risk att Ni själv blir arbetslös under närmaste tre åren? 644 0. Frågan ej tillämplig 90 1. Ja stor risk 249 2. Ja viss risk 488 3. Knappast någon risk 416 4. Ingen risk 31 9. Ej svar
VAR 498 U-LANDSBIDRAG Loc 537 width 1 MD=9 F.30. Ett land kan ge bidrag till u-länderna,som de får använda som de vill. Ett annat land kan ge bidrag som u-länderna bara får använda för inköp i det bidragsgivande landet? Hur bör Sveriges u-landsbidrag få användas? 208 1. Fritt för U-landet att själv bestämma 676 2. För inköp i Sverige av behövliga varor 716 3. Delvis fritt,delvis för inköp i Sverige 255 4. Tveksam 63 9. Ej svar
VAR 499 STARKT TOTALFÖRSVAR Loc 538 width 1 MD=9 F.31a. Tror Ni att följande kan bidraga till världsfreden? F.31a.1. Ett starkt svenskt totalförsvar 267 1. Ja i hög grad 476 2. Ja i viss mån 770 3. Nej knappast 304 4. Nej 101 9. Ej svar
VAR 500 INTERNATIONELLA INSATSER Loc 539 width 1 MD=9 F.31a.2. Sveriges internationella insatser <Se F.31a för fullständig frågetext> 285 1. Ja i hög grad 1048 2. Ja i viss mån 383 3. Nej knappast 70 4. Nej 132 9. Ej svar
VAR 501 FREDSMARSCHER Loc 540 width 1 MD=9 F.31a.3. De "fredsmarscher" som förekommer <Se F.31a för fullständig frågetext> 98 1. Ja i hög grad 630 2. Ja i viss mån 725 3. Nej knappast 348 4. Nej 117 9. Ej svar
VAR 502 KÄRNVAPENFRITT NORDEN Loc 541 width 1 MD=9 F.31a.4. Förhandlingar om ett kärnvapenfritt Norden <Se F.31a för fullständig frågetext> 342 1. Ja i hög grad 838 2. Ja i viss mån 449 3. Nej knappast 180 4. Nej 109 9. Ej svar
VAR 503 KÄRNVAPENFRITT EUROPA Loc 542 width 1 MD=9 F.31a.5. Förhandlingar om ett kärnvapenfritt Europa <Se F.31a för fullständig frågetext> 511 1. Ja i hög grad 881 2. Ja i viss mån 290 3. Nej knappast 127 4. Nej 109 9. Ej svar
VAR 504 BEGRÄNSNING AV KÄRNVAPEN Loc 543 width 1 MD=9 F.31a.6. Stormakternas förhandlingar om begränsning av kärnvapenutrustningen <Se F.31a för fullständig frågetext> 847 1. Ja i hög grad 692 2. Ja i viss mån 197 3. Nej knappast 68 4. Nej 114 9. Ej svar
VAR 505 SVERIGE NEDRUSTAR Loc 544 width 1 MD=9 F.31a.7. Att Sverige börjar nedrusta utan att vänta på att andra skall göra det <Se F.31a för fullständig frågetext> 126 1. Ja i hög grad 257 2. Ja i viss mån 769 3. Nej knappast 661 4. Nej 105 9. Ej svar
VAR 506 PROPAGANDA FÖR NEDRUSTN. Loc 545 width 1 MD=9 F.31b. Tror Ni propagandan för svensk nedrustning ökar våra möjligheter att stå utanför ett storkrig i Europa? 160 1. Ja absolut 191 2. Ja 645 3. Tveksam 553 4. Nej 281 5. Nej absolut inte 88 9. Ej svar
VAR 507 MER FÖRSVARSKOSTNADER Loc 546 width 1 MD=9 F.31c. Tror Ni att det ökar våra möjligheter att stå utanför ett storkrig i Europa om vi lägger ner mer kostnader på vårt försvar? 115 1. Ja absolut 242 2. Ja 537 3. Tveksam 666 4. Nej 245 5. Nej absolut inte 113 9. Ej svar
VAR 508 MÅTTLIGT STÖRRE ANSLAG Loc 547 width 1 MD=9 F.31d. Om Sveriges försvar kan stärkas genom måttligt större anslag, bör vi försöka ta fram de tilläggsanslagen även om andra viktiga statsutgifter då måste skäras ned? 67 1. Ja absolut 260 2. Ja 615 3. Tveksam 560 4. Nej 280 5. Nej absolut inte 136 9. Ej svar
VAR 509 SVENSKA KÄRNVAPEN Loc 548 width 1 MD=9 F.31e. Bör Sverige skaffa kärnvapen? 33 1. Ja absolut 24 2. Ja 145 3. Tveksam 471 4. Nej 1166 5. Nej absolut inte 79 9. Ej svar
VAR 510 INKOMST Loc 549 width 1 MD=9 F.32. Hur bedömer Ni Er och (om Ni bor i familj) Er familjs sammanlagda inkomst (sedan skatt dragits,ev. sociala bidrag medräknade) jämförd med andra familjers? 78 1. Betydligt mer än genomsnittligt 364 2. Något mer än genomsnittet 840 3. Ungefär som genomsnittet 257 4. Något mindre än genomsnittet 149 5. Betydligt mindre än genomsnittligt 137 6. Kan inte säga 93 9. Ej svar
VAR 511 SKOLUTBILDNING 1 Loc 550 width 2 MD=99 F.33. Vilken skolutbildning har Ni? Enstaka kurser räknas ej. F.33.1. Skolutbildning? - mark 1 FRÅGAN FELMARKERAD I FORMULÄR."HÖGSTA" UTBILDNING GÄLLER. 1054 01. Folkskola (före nuvarande grundskolan) 392 02. Grundskola 68 03. Realskola,flickskola,mellanskola (före nuvarande grundskolan) utan examen 92 04. Realskola,flickskola,mellanskola (före nuvarande grundskolan) med examen 22 05. Gymnasium utan examen 120 06. Gymnasium med examen 19 07. Universitet,högskola,utan examen 110 08. Universitet,högskola,med examen 15 09. Annat 26 99. Ej svar
VAR 512 SKOLUTBILDNING 2 Loc 552 width 2 MD=99 F.33.2. Skolutbildning? - mark 2 <Se F.33 för fullständig frågetext> FRÅGAN FELMARKERAD I FORMULÄR."HÖGSTA" UTBILDNING GÄLLER. 1202 00. Frågan ej tillämplig 01. Folkskola (före nuvarande grundskolan) 40 02. Grundskola 80 03. Realskola,flickskola,mellanskola (före nuvarande grundskolan) utan examen 85 04. Realskola,flickskola,mellanskola (före nuvarande grundskolan) med examen 75 05. Gymnasium utan examen 178 06. Gymnasium med examen 26 07. Universitet,högskola,utan examen 29 08. Universitet,högskola,med examen 177 09. Annat 26 99. Ej svar
VAR 513 SKOLUTBILDNING 3 Loc 554 width 2 MD=99 F.33.3. Skolutbildning? - mark 3 <Se F.33 för fullständig frågetext> FRÅGAN FELMARKERAD I FORMULÄR."HÖGSTA" UTBILDNING GÄLLER. 1673 00. Frågan ej tillämplig 01. Folkskola (före nuvarande grundskolan) 02. Grundskola 2 03. Realskola,flickskola,mellanskola (före nuvarande grundskolan) utan examen 5 04. Realskola,flickskola,mellanskola (före nuvarande grundskolan) med examen 12 05. Gymnasium utan examen 51 06. Gymnasium med examen 25 07. Universitet,högskola,utan examen 43 08. Universitet,högskola,med examen 81 09. Annat 26 99. Ej svar
VAR 514 SKOLUTBILDNING 4 Loc 556 width 2 MD=99 F.33.4. Skolutbildning? - mark 4 <Se F.33 för fullständig frågetext> FRÅGAN FELMARKERAD I FORMULÄR."HÖGSTA" UTBILDNING GÄLLER. 1840 00. Frågan ej tillämplig 01. Folkskola (före nuvarande grundskolan) 02. Grundskola 03. Realskola,flickskola,mellanskola (före nuvarande grundskolan) utan examen 04. Realskola,flickskola,mellanskola (före nuvarande grundskolan) med examen 2 05. Gymnasium utan examen 2 06. Gymnasium med examen 7 07. Universitet,högskola,utan examen 23 08. Universitet,högskola,med examen 18 09. Annat 26 99. Ej svar
VAR 515 SKOLUTBILDNING 5 Loc 558 width 2 MD=99 F.33.5. Skolutbildning? - mark 5 <Se F.33 för fullständig frågetext> FRÅGAN FELMARKERAD I FORMULÄR."HÖGSTA" UTBILDNING GÄLLER. 1888 00. Frågan ej tillämplig 01. Folkskola (före nuvarande grundskolan) 02. Grundskola 03. Realskola,flickskola,mellanskola (före nuvarande grundskolan) utan examen 04. Realskola,flickskola,mellanskola (före nuvarande grundskolan) med examen 05. Gymnasium utan examen 06. Gymnasium med examen 07. Universitet,högskola,utan examen 1 08. Universitet,högskola,med examen 3 09. Annat 26 99. Ej svar
VAR 516 AFTONBLADET Loc 560 width 2 MD=99 F.34a. Hur ofta läser Ni något i dessa dagstidningar? F.34a.1. Aftonbladet 632 01. Aldrig 489 02. Inte varje vecka 128 03. 1 dag per vecka 91 04. 2 dagar per vecka 67 05. 3 dagar per vecka 41 06. 4 dagar per vecka 43 07. 5 dagar per vecka 34 08. 6 dagar per vecka 142 09. 7 dagar per vecka 251 99. Ej svar
VAR 517 ARBETET Loc 562 width 2 MD=99 F.34a.2. Arbetet <Se F.34a för fullständig frågetext> 1288 01. Aldrig 119 02. Inte varje vecka 20 03. 1 dag per vecka 14 04. 2 dagar per vecka 6 05. 3 dagar per vecka 5 06. 4 dagar per vecka 8 07. 5 dagar per vecka 14 08. 6 dagar per vecka 54 09. 7 dagar per vecka 390 99. Ej svar
VAR 518 DAGENS NYHETER Loc 564 width 2 MD=99 F.34a.3. Dagens Nyheter <Se F.34a för fullständig frågetext> 789 01. Aldrig 396 02. Inte varje vecka 106 03. 1 dag per vecka 34 04. 2 dagar per vecka 34 05. 3 dagar per vecka 11 06. 4 dagar per vecka 37 07. 5 dagar per vecka 9 08. 6 dagar per vecka 179 09. 7 dagar per vecka 323 99. Ej svar
VAR 519 EXPRESSEN Loc 566 width 2 MD=99 F.34a.4. Expressen <Se F.34a för fullständig frågetext> 457 01. Aldrig 563 02. Inte varje vecka 170 03. 1 dag per vecka 106 04. 2 dagar per vecka 84 05. 3 dagar per vecka 52 06. 4 dagar per vecka 36 07. 5 dagar per vecka 42 08. 6 dagar per vecka 170 09. 7 dagar per vecka 238 99. Ej svar
VAR 520 GÖTEBORGS-POSTEN Loc 568 width 2 MD=99 F.34a.5. Göteborgs-Posten <Se F.34a för fullständig frågetext> 1168 01. Aldrig 139 02. Inte varje vecka 50 03. 1 dag per vecka 10 04. 2 dagar per vecka 16 05. 3 dagar per vecka 2 06. 4 dagar per vecka 12 07. 5 dagar per vecka 20 08. 6 dagar per vecka 144 09. 7 dagar per vecka 357 99. Ej svar
VAR 521 GÖTEBORGS-TIDNINGEN Loc 570 width 2 MD=99 F.34a.6. Göteborgs-Tidningen <Se F.34a för fullständig frågetext> 1266 01. Aldrig 127 02. Inte varje vecka 32 03. 1 dag per vecka 22 04. 2 dagar per vecka 16 05. 3 dagar per vecka 4 06. 4 dagar per vecka 6 07. 5 dagar per vecka 6 08. 6 dagar per vecka 40 09. 7 dagar per vecka 399 99. Ej svar
VAR 522 KVÄLLSPOSTEN Loc 572 width 2 MD=99 F.34a.7. Kvällsposten <Se F.34a för fullständig frågetext> 1243 01. Aldrig 131 02. Inte varje vecka 32 03. 1 dag per vecka 40 04. 2 dagar per vecka 21 05. 3 dagar per vecka 9 06. 4 dagar per vecka 8 07. 5 dagar per vecka 9 08. 6 dagar per vecka 37 09. 7 dagar per vecka 388 99. Ej svar
VAR 523 SVENSKA DAGBLADET Loc 574 width 2 MD=99 F.34a.8. Svenska Dagbladet <Se F.34a för fullständig frågetext> 1111 01. Aldrig 209 02. Inte varje vecka 47 03. 1 dag per vecka 29 04. 2 dagar per vecka 11 05. 3 dagar per vecka 8 06. 4 dagar per vecka 22 07. 5 dagar per vecka 4 08. 6 dagar per vecka 109 09. 7 dagar per vecka 368 99. Ej svar
VAR 524 SYDSVENSKA DAGBLADET Loc 576 width 2 MD=99 F.34a.9. Sydsvenska Dagbladet <Se F.34a för fullständig frågetext> 1313 01. Aldrig 87 02. Inte varje vecka 30 03. 1 dag per vecka 13 04. 2 dagar per vecka 5 05. 3 dagar per vecka 4 06. 4 dagar per vecka 7 07. 5 dagar per vecka 4 08. 6 dagar per vecka 73 09. 7 dagar per vecka 382 99. Ej svar
VAR 525 ALLAS VECKOTIDNING Loc 578 width 1 MD=9 F.34b. Hur ofta läser Ni något i följande veckotidningar? F.34b.1. Allas Veckotidning 1274 1. Aldrig 243 2. Mindre än vart fjärde nummer 15 3. Vart fjärde nummer 16 4. Vart tredje nummer 7 5. Vartannat nummer 7 6. 3 nummer av 4 nummer 62 7. Varje nummer 294 9. Ej svar
VAR 526 ALLERS FAMILJEJOURNAL Loc 579 width 1 MD=9 F.34b.2. Allers Familjejournal <Se F.34b för fullständig frågetext> 1231 1. Aldrig 251 2. Mindre än vart fjärde nummer 20 3. Vart fjärde nummer 8 4. Vart tredje nummer 18 5. Vartannat nummer 4 6. 3 nummer av 4 nummer 107 7. Varje nummer 279 9. Ej svar
VAR 527 DAMERNAS VÄRLD Loc 580 width 1 MD=9 F.34b.3. Damernas Värld <Se F.34b för fullständig frågetext> 1257 1. Aldrig 278 2. Mindre än vart fjärde nummer 25 3. Vart fjärde nummer 16 4. Vart tredje nummer 10 5. Vartannat nummer 4 6. 3 nummer av 4 nummer 23 7. Varje nummer 305 9. Ej svar
VAR 528 FEMINA Loc 581 width 1 MD=9 F.34b.4. Femina <Se F.34b för fullständig frågetext> 1383 1. Aldrig 184 2. Mindre än vart fjärde nummer 10 3. Vart fjärde nummer 5 4. Vart tredje nummer 3 5. Vartannat nummer 3 6. 3 nummer av 4 nummer 6 7. Varje nummer 324 9. Ej svar
VAR 529 FIB-AKTUELLT Loc 582 width 1 MD=9 F.34b.5. FIB-Aktuellt <Se F.34b för fullständig frågetext> 1142 1. Aldrig 358 2. Mindre än vart fjärde nummer 30 3. Vart fjärde nummer 30 4. Vart tredje nummer 17 5. Vartannat nummer 13 6. 3 nummer av 4 nummer 15 7. Varje nummer 313 9. Ej svar
VAR 530 HEMMETS JOURNAL Loc 583 width 1 MD=9 F.34b.6. Hemmets Journal <Se F.34b för fullständig frågetext> 1087 1. Aldrig 323 2. Mindre än vart fjärde nummer 47 3. Vart fjärde nummer 23 4. Vart tredje nummer 21 5. Vartannat nummer 14 6. 3 nummer av 4 nummer 140 7. Varje nummer 263 9. Ej svar
VAR 531 HEMMETS VECKOTIDNING Loc 584 width 1 MD=9 F.34b.7. Hemmets Veckotidning <Se F.34b för fullständig frågetext> 1177 1. Aldrig 288 2. Mindre än vart fjärde nummer 22 3. Vart fjärde nummer 12 4. Vart tredje nummer 13 5. Vartannat nummer 3 6. 3 nummer av 4 nummer 133 7. Varje nummer 270 9. Ej svar
VAR 532 HUSMODERN Loc 585 width 1 MD=9 F.34b.8. Husmodern <Se F.34b för fullständig frågetext> 1265 1. Aldrig 261 2. Mindre än vart fjärde nummer 21 3. Vart fjärde nummer 6 4. Vart tredje nummer 12 5. Vartannat nummer 4 6. 3 nummer av 4 nummer 47 7. Varje nummer 302 9. Ej svar
VAR 533 HÄNT I VECKAN Loc 586 width 1 MD=9 F.34b.9. Hänt i Veckan <Se F.34b för fullständig frågetext> 1087 1. Aldrig 385 2. Mindre än vart fjärde nummer 50 3. Vart fjärde nummer 24 4. Vart tredje nummer 30 5. Vartannat nummer 10 6. 3 nummer av 4 nummer 40 7. Varje nummer 292 9. Ej svar
VAR 534 ICA-KURIREN Loc 587 width 1 MD=9 F.34b.10. ICA-Kuriren <Se F.34b för fullständig frågetext> 907 1. Aldrig 280 2. Mindre än vart fjärde nummer 55 3. Vart fjärde nummer 25 4. Vart tredje nummer 38 5. Vartannat nummer 26 6. 3 nummer av 4 nummer 351 7. Varje nummer 236 9. Ej svar
VAR 535 LAND Loc 588 width 1 MD=9 F.34b.11. Land <Se F.34b för fullständig frågetext> 1072 1. Aldrig 208 2. Mindre än vart fjärde nummer 29 3. Vart fjärde nummer 25 4. Vart tredje nummer 19 5. Vartannat nummer 23 6. 3 nummer av 4 nummer 272 7. Varje nummer 270 9. Ej svar
VAR 536 LEKTYR Loc 589 width 1 MD=9 F.34b.12. Lektyr <Se F.34b för fullständig frågetext> 1222 1. Aldrig 293 2. Mindre än vart fjärde nummer 30 3. Vart fjärde nummer 27 4. Vart tredje nummer 14 5. Vartannat nummer 11 6. 3 nummer av 4 nummer 12 7. Varje nummer 309 9. Ej svar
VAR 537 METALLARBETAREN Loc 590 width 1 MD=9 F.34b.13. Metallarbetaren <Se F.34b för fullständig frågetext> 1346 1. Aldrig 86 2. Mindre än vart fjärde nummer 16 3. Vart fjärde nummer 14 4. Vart tredje nummer 16 5. Vartannat nummer 3 6. 3 nummer av 4 nummer 151 7. Varje nummer 286 9. Ej svar
VAR 538 MIN VÄRLD Loc 591 width 1 MD=9 F.34b.14. Min Värld <Se F.34b för fullständig frågetext> 1401 1. Aldrig 134 2. Mindre än vart fjärde nummer 13 3. Vart fjärde nummer 8 4. Vart tredje nummer 9 5. Vartannat nummer 6 6. 3 nummer av 4 nummer 33 7. Varje nummer 314 9. Ej svar
VAR 539 RÖSTER I RADIO/TV Loc 592 width 1 MD=9 F.34b.15. Röster i Radio/TV <Se F.34b för fullständig frågetext> 1216 1. Aldrig 284 2. Mindre än vart fjärde nummer 25 3. Vart fjärde nummer 13 4. Vart tredje nummer 7 5. Vartannat nummer 7 6. 3 nummer av 4 nummer 61 7. Varje nummer 305 9. Ej svar
VAR 540 SAXONS VECKOTIDNING Loc 593 width 1 MD=9 F.34b.16. Saxons Veckotidning <Se F.34b för fullständig frågetext> 1319 1. Aldrig 198 2. Mindre än vart fjärde nummer 33 3. Vart fjärde nummer 16 4. Vart tredje nummer 15 5. Vartannat nummer 10 6. 3 nummer av 4 nummer 43 7. Varje nummer 284 9. Ej svar
VAR 541 SE Loc 594 width 1 MD=9 F.34b.17. Se <Se F.34b för fullständig frågetext> 1421 1. Aldrig 145 2. Mindre än vart fjärde nummer 13 3. Vart fjärde nummer 3 4. Vart tredje nummer 6 5. Vartannat nummer 1 6. 3 nummer av 4 nummer 3 7. Varje nummer 326 9. Ej svar
VAR 542 STATSANSTÄLLD Loc 595 width 1 MD=9 F.34b.18. Statsanställd <Se F.34b för fullständig frågetext> 1444 1. Aldrig 44 2. Mindre än vart fjärde nummer 6 3. Vart fjärde nummer 6 4. Vart tredje nummer 6 5. Vartannat nummer 4 6. 3 nummer av 4 nummer 100 7. Varje nummer 308 9. Ej svar
VAR 543 SVENSK DAMTIDNING Loc 596 width 1 MD=9 F.34b.19. Svensk Damtidning <Se F.34b för fullständig frågetext> 1281 1. Aldrig 220 2. Mindre än vart fjärde nummer 32 3. Vart fjärde nummer 14 4. Vart tredje nummer 18 5. Vartannat nummer 11 6. 3 nummer av 4 nummer 52 7. Varje nummer 290 9. Ej svar
VAR 544 VECKANS AFFÄRER Loc 597 width 1 MD=9 F.34b.20. Veckans Affärer <Se F.34b för fullständig frågetext> 1303 1. Aldrig 147 2. Mindre än vart fjärde nummer 28 3. Vart fjärde nummer 22 4. Vart tredje nummer 18 5. Vartannat nummer 17 6. 3 nummer av 4 nummer 65 7. Varje nummer 318 9. Ej svar
VAR 545 VECKO-REVYN Loc 598 width 1 MD=9 F.34b.21. Vecko-Revyn <Se F.34b för fullständig frågetext> 1312 1. Aldrig 207 2. Mindre än vart fjärde nummer 28 3. Vart fjärde nummer 10 4. Vart tredje nummer 17 5. Vartannat nummer 8 6. 3 nummer av 4 nummer 18 7. Varje nummer 318 9. Ej svar
VAR 546 VI Loc 599 width 1 MD=9 F.34b.22. Vi <Se F.34b för fullständig frågetext> 1238 1. Aldrig 177 2. Mindre än vart fjärde nummer 18 3. Vart fjärde nummer 12 4. Vart tredje nummer 12 5. Vartannat nummer 11 6. 3 nummer av 4 nummer 165 7. Varje nummer 285 9. Ej svar
VAR 547 ÅRET RUNT Loc 600 width 1 MD=9 F.34b.23. Året Runt <Se F.34b för fullständig frågetext> 965 1. Aldrig 418 2. Mindre än vart fjärde nummer 49 3. Vart fjärde nummer 32 4. Vart tredje nummer 26 5. Vartannat nummer 13 6. 3 nummer av 4 nummer 176 7. Varje nummer 239 9. Ej svar
VAR 548 ALLT I HEMMET Loc 601 width 1 MD=9 F.34c. Hur ofta läser Ni något i följande tidningar och tidskrifter? F.34c.1. Allt i Hemmet 983 1. Aldrig 461 2. Mindre än vart fjärde nummer 42 3. Vart fjärde nummer 26 4. Vart tredje nummer 22 5. Vartannat nummer 8 6. 3 nummer av 4 nummer 80 7. Varje nummer 296 9. Ej svar
VAR 549 ALLT OM MAT Loc 602 width 1 MD=9 F.34c.2. Allt om Mat <Se F.34c för fullständig frågetext> 1143 1. Aldrig 334 2. Mindre än vart fjärde nummer 37 3. Vart fjärde nummer 21 4. Vart tredje nummer 11 5. Vartannat nummer 9 6. 3 nummer av 4 nummer 69 7. Varje nummer 294 9. Ej svar
VAR 550 DET BÄSTA Loc 603 width 1 MD=9 F.34c.3. Det Bästa <Se F.34c för fullständig frågetext> 1263 1. Aldrig 199 2. Mindre än vart fjärde nummer 14 3. Vart fjärde nummer 13 4. Vart tredje nummer 7 5. Vartannat nummer 13 6. 3 nummer av 4 nummer 130 7. Varje nummer 279 9. Ej svar
VAR 551 FASTIGHETSTIDNINGEN Loc 604 width 1 MD=9 F.34c.4. Fastighetstidningen <Se F.34c för fullständig frågetext> 1523 1. Aldrig 35 2. Mindre än vart fjärde nummer 4 3. Vart fjärde nummer 5 4. Vart tredje nummer 4 5. Vartannat nummer 1 6. 3 nummer av 4 nummer 31 7. Varje nummer 315 9. Ej svar
VAR 552 HEM OCH FRITID Loc 605 width 1 MD=9 F.34c.5. Hem och Fritid <Se F.34c för fullständig frågetext> 1007 1. Aldrig 392 2. Mindre än vart fjärde nummer 58 3. Vart fjärde nummer 30 4. Vart tredje nummer 25 5. Vartannat nummer 11 6. 3 nummer av 4 nummer 105 7. Varje nummer 290 9. Ej svar
VAR 553 INDUSTRITJÄNSTEMANNEN Loc 606 width 1 MD=9 F.34c.6. Industritjänstemannen <Se F.34c för fullständig frågetext> 1451 1. Aldrig 39 2. Mindre än vart fjärde nummer 5 3. Vart fjärde nummer 8 4. Vart tredje nummer 13 5. Vartannat nummer 7 6. 3 nummer av 4 nummer 78 7. Varje nummer 317 9. Ej svar
VAR 554 KOMMUNALARBETAREN Loc 607 width 1 MD=9 F.34c.7. Kommunalarbetaren <Se F.34c för fullständig frågetext> 1332 1. Aldrig 57 2. Mindre än vart fjärde nummer 15 3. Vart fjärde nummer 5 4. Vart tredje nummer 19 5. Vartannat nummer 14 6. 3 nummer av 4 nummer 196 7. Varje nummer 280 9. Ej svar
VAR 555 MOTOR Loc 608 width 1 MD=9 F.34c.8. Motor <Se F.34c för fullständig frågetext> 1199 1. Aldrig 209 2. Mindre än vart fjärde nummer 26 3. Vart fjärde nummer 25 4. Vart tredje nummer 21 5. Vartannat nummer 8 6. 3 nummer av 4 nummer 134 7. Varje nummer 296 9. Ej svar
VAR 556 SUNT FÖRNUFT Loc 609 width 1 MD=9 F.34c.9. Sunt Förnuft <Se F.34c för fullständig frågetext> 1422 1. Aldrig 80 2. Mindre än vart fjärde nummer 9 3. Vart fjärde nummer 4 4. Vart tredje nummer 14 5. Vartannat nummer 6 6. 3 nummer av 4 nummer 69 7. Varje nummer 314 9. Ej svar
VAR 557 TEKNIKENS VÄRLD Loc 610 width 1 MD=9 F.34c.10. Teknikens Värld <Se F.34c för fullständig frågetext> 1185 1. Aldrig 282 2. Mindre än vart fjärde nummer 41 3. Vart fjärde nummer 27 4. Vart tredje nummer 28 5. Vartannat nummer 15 6. 3 nummer av 4 nummer 37 7. Varje nummer 303 9. Ej svar
VAR 558 VI BILÄGARE Loc 611 width 1 MD=9 F.34c.11. Vi Bilägare <Se F.34c för fullständig frågetext> 1012 1. Aldrig 238 2. Mindre än vart fjärde nummer 43 3. Vart fjärde nummer 25 4. Vart tredje nummer 26 5. Vartannat nummer 23 6. 3 nummer av 4 nummer 294 7. Varje nummer 257 9. Ej svar
VAR 559 VI FÖRÄLDRAR Loc 612 width 1 MD=9 F.34c.12. Vi Föräldrar <Se F.34c för fullständig frågetext> 1291 1. Aldrig 191 2. Mindre än vart fjärde nummer 23 3. Vart fjärde nummer 13 4. Vart tredje nummer 18 5. Vartannat nummer 14 6. 3 nummer av 4 nummer 45 7. Varje nummer 323 9. Ej svar
VAR 560 VI I VILLA Loc 613 width 1 MD=9 F.34c.13. Vi i Villa <Se F.34c för fullständig frågetext> 828 1. Aldrig 256 2. Mindre än vart fjärde nummer 55 3. Vart fjärde nummer 41 4. Vart tredje nummer 36 5. Vartannat nummer 44 6. 3 nummer av 4 nummer 432 7. Varje nummer 226 9. Ej svar
VAR 561 VILLAÄGAREN Loc 614 width 1 MD=9 F.34c.14. Villaägaren <Se F.34c för fullständig frågetext> 1224 1. Aldrig 139 2. Mindre än vart fjärde nummer 25 3. Vart fjärde nummer 25 4. Vart tredje nummer 21 5. Vartannat nummer 20 6. 3 nummer av 4 nummer 163 7. Varje nummer 301 9. Ej svar
VAR 562 VÅR BOSTAD Loc 615 width 1 MD=9 F.34c.15. Vår Bostad <Se F.34c för fullständig frågetext> 1027 1. Aldrig 201 2. Mindre än vart fjärde nummer 29 3. Vart fjärde nummer 22 4. Vart tredje nummer 25 5. Vartannat nummer 29 6. 3 nummer av 4 nummer 328 7. Varje nummer 257 9. Ej svar