SAMHÄLLSFÖRÄNDRING
               I SVERIGE 2
               SSD 0094

              Primärforskare
             Ulf Himmelstrand
           Sociologiska institutionen
             Uppsala universitet

             Första SSD-upplagan
              Februari 1985

  

        Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst
               Box 5048

         Go to variable list
             S-402 21 Göteborg

  
           ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDAREN.

  Oavsett publikationsform skall alla uppsatser och rapporter
  som bygger på data tillgängliggjorda genom SSD tillkännage
  detta förhållande, samt namnge primärforskaren. SSD ber
  därför alla användare av SSD-material att, så långt detta är
  möjligt, använda sig av följande uttalande. (Uttryck inom
  parentes används i tillämpliga fall.)

        Data och (tabeller) i denna (publikation)
        har (delvis) gjorts tillgängliga av Svensk
        Samhällsvetenskaplig Datatjänst.
        Materialet i SAMHÄLLSFÖRÄNDRING I SVERIGE
        samlades ursprungligen in av ett forsknings-
        projekt under ledning av ULF HIMMELSTRAND vid
        Sociologiska Institutionen vid Uppsala
        Universitet.
        Varken SSD eller primärforskarna bär ansvar
        för analyser och tolkningar som presenteras
        i denna (publikation).

  Enligt överenskommelse mellan primärforskarna och Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst får materialet förmedlas
  till och analyseras av forskare under förutsättning att
  användningen sker i forskningssyfte. Härvid skall HSFR:s
  forskningsetiska principer för humaniora och
  samhällsvetenskap, publicerade i skriften HSFR-ETIK, följas
  i alla tillämpliga delar.

  Data och/eller dokumentation får ej ställas till tredje
  persons förfogande utan SSD:s skriftliga tillstånd.

  Rapporter och publikationer baserade på dessa data skall
  insändas i två exemplar till SSD, som vidarebefordrar ett
  exemplar till primärforskaren.

  

               INNEHÅLL

                              Sida

  INLEDNING

      Bakgrund                      I

      Allmänna förutsättningar: urval, bortfall     II

      Kodboksinformation                III

      SSD dokumentation                 IV

  VARIABELBESKRIVNING                    V

  KODBOK                          1

  
                 I

               INLEDNING

               BAKGRUND
  Syftet med undersökningen var att kartlägga vilka samband
  som finns mellan anställdas
  arbetssituation/arbetsförhållanden och deras uppfattning av
  och inställning till olika typer av samhällsförändring. En
  viktig del av undersökningen var utnyttjandet av s.k.
  hotbilder.

                 II

       ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR: URVAL, BORTFALL
  Materialet i denna undersökning har samlats in genom
  frågeformulär och intervjuer med anställda, direktörer och
  styrelsemedlemmar vid ett antal företag och arbetsplatser i
  Stockholms och Kopparbergs län under 1976.
  Som ett första urvalssteg lät forskarna SCB slumpvis ur CFR
  ,centrala företagsregistret, dra ett antal arbetsplatser med
  minst 10 anställda ifrån de två länen. Dessa arbetsplatser
  kontaktades och med deras hjälp anskaffades listor över de
  anställda. Företagen indelades i grupper efter storlek, och
  via ett stratifierat urval drogs ett antal anställda som
  fick ta emot ett frågeformulär. Det besvarades av 1294
  individer eller 64,8% av urvalet. Forskargruppen har
  bearbetat materialet som ett självvägande urval.
  I ett andra urvalssteg drogs senare 200 personer bland de
  1294 som besvarat frågeformuläret och 164 av dessa
  intervjuades i februari 1977 av SCB.
  På grund av tekniska skäl har SSD uppdelat undersökningen i
  två separata delstudier benämnda Samhällsförändring i
  Sverige 1 och 2 (SSD 094:1 och 094:2). Samhällsförändring i
  Sverige 1 innehåller svaren från de 1294 individer som
  besvarade frågeformuläret.
  Samhällsförändring i Sverige 2 innehåller svaren från 164
  st. av de som intervjuades i urvalssteg 2, samt deras svar
  på frågeformuläret.

  För vidare information se:
     Himmelstrand Ulf m.fl.  Beyond welfare capitalism
                       London 1981
                 III

             KODBOKSINFORMATION

  I kodboken används koderna 1-8 (01-88) som valida koder för
  de flesta variablerna. Kod 0 (00) används för frågor som ej
  är tillämpliga på grund av undersökningspersonens svar på
  tidigare frågor eller för att frågan endast ställts till
  vissa grupper. "Vet inte"-svar har oftast givits koden 8
  (88). Kod 9 (99) används då uppgift saknas.

  Exemplet nedan visar hur en variabel vanligtvis beskrivs i
  denna kodbok. Siffrorna inom parentes förekommer inte i
  kodboken, utan är en hänvisning till den beskrivning som
  följer exemplet.

  ............................................................

  (1) VAR 119  (2) DISK FACKLIGA FRÅGOR      (3) MD=9
    REF 119  (4) LOC 135 WIDTH 1       (5) NUMERIC

   (6) F.50 Händer det att man diskuterar fackliga frågor på
  Din arbetsplats?

   (7) ......................

    (8) (9) (10)

    293  1.  Nästan aldrig
    385  2.  Några gånger om året
    391  3.  Några gånger i månaden
    185  4.  Minst ett par gånger i veckan

    40  9.  Ej svar

  ............................................................

  (1) Variabel- och referensnummer. Brukar vanligtvis vara
  identiska. Om kodboken hänvisar till ett subset av en större
  datamängd eller en omorganiserad datamängd anger
  referensnumret den ursprungliga datamängdens variabelnummer.

  (2) Variabelnamn. En förkortning eller summering av
  frågeställningen (max. 24 tecken).

  (3) Missing data. Anger vilka värden som betraktas som
  missing data för den aktuella variabeln.

  (4) Position. Visar variabelns läge i datamängden; i vilken
  kolumn den startar och hur många positioner den upptar.

  (5) Anger om data är numerisk eller alfabetisk.

  (6) Den exakta frågeformuleringen som den formulerats i
  frågeformuläret eller liknande.

  (7) Eventuella kommentarer eller anmärkningar.

  (8) Det absoluta antalet observationer för varje
  svarskategori.

  (9) Kodvärden som kan förekomma för den aktuella variabeln.

  (10) Beskrivning av varje kodvärdes innehåll.

  
                 IV

             SSD DOKUMENTATION

  Dokumentationsarbetet har bedrivits med hjälp av ett
  datorbaserat dokumentationssystem som ställts till SSD:s
  förfogande av Inter-University Consortium for Political and
  Social Research (ICPSR) vid University of Michigan. Systemet
  kallas Guided Interactive Dataset Organization (GIDO).
  
Variable list


1 SSDstudie NR 0094 2 SSDupplaga/datering NR 1 3 SSD Delstudieidentifikation 002 4 Id-nummer 5 Arbetsplatsnummer 6 Svarsperiod 7 Kön 8 Nationalitet 9 Län 10 Bostadsort 11 Näringsgren 12 Bostadstyp 13 Boendetid 14 Restid 15 Färdmedel Viktiga mål 16 Sänkta skatter 17 Fler arbetstillfällen 18 Utbyggnad av kärnkraften 19 Ökade resurser till sjukvården 20 Förbättring av arbetsmiljön 21 Decentralisering 22 Ökning av produktionen 23 Kortare arbetstider 24 Jämlikhet 25 Fritid Grupper som går mot bättre tider 26 Icke yrkesutbildade arbetare 27 Lägre tjänstemän 28 Småföretagare 29 Yrkesutbildade arbetare 30 Storföretagare 31 Arbetslösa 32 Aktieägare 33 Gröna vågen Varför man lyckas 34 Duglighet 35 Kontakter 36 Grupptillhörighet 37 Föräldrar 38 Anställning 39 Arbetsplatsstorlek 40 Socialgrupp 41 Anställningstid 42 Första jobb 43 Arbetslöshet Hot mot utvecklingen 44 Inflationen 45 Miljöförstöringen 46 Kärnkraften 47 Mekaniseringen 48 Kapitalismen 49 Socialismen 50 Näringslivet 51 Storstadstillväxten 52 Statens inflytande 53 Arbetslösheten Om arbetet 54 Anställnings varaktighet 55 Planering i arbetet 56 Lämna arbetsplatsen 57 Arbetsledare 58 Hjälp av chef 59 Hjälp av arbetskamrater 60 Personalbrist Faktorer som styr arbetet 61 Arbetsinstruktioner 62 Arbetsrutiner 63 Myndigheter 64 Maskiner 65 Datarutiner 66 Anpassning till andra 67 Förväntningar från andra 68 Ackord, tidsstudier Grupper med gemensamma intressen 69 Släkten 70 Arbetskamraterna 71 Arbetsgivaren 72 Grannarna 73 Partisympatisörer 74 Klassen 75 Svenska nationen Löner och arbetstider 76 Lön 77 Löneform 78 Löneform önskad 79 Arbetstider 80 Arbetstider önskade 81 Övertid 82 Inkomst - fritid 83 Fritid form Arbetets följder 84 Kroppslig utmattning 85 Psykisk utmattning 86 Jäkt 87 Enformigt 88 Buller 89 Gas, damm eller rök 90 Smuts 91 Påfrestande arbetsställning 92 Möjlighet byta arbete 93 Nyttoeffekt 94 Byta arbete Viktigt att förbätta 95 Anställningstrygghet 96 Inkomst 97 Arbetstidens förläggning 98 Trivsel i arbetet 99 Arbetets anseende 100 Kontakt med arbetskamrater 101 Arbetstakten 102 Arbetsmiljön 103 Inflytande arbetssituation 104 Inflytande företaget 105 Flyttvilja 106 Kvalifikationer arbete 107 Civilstånd 108 Make/makas yrke 109 Grupptillhörighet ekonomisk Påståenden om standardökningen 110 Standardökning 111 Livskvalitet 112 Betydelselös ökning 113 Bekymmer och besvär 114 Rika ökar mest 115 Polisbehandling 116 Strejker 117 Fackföreningsanslutning 118 Deltar i facklig verksamhet 119 Diskuterar fackliga frågor 120 Inställning till facket 121 Arbetsmiljöförb. av arbetsgivarna 122 Tjänstemännens miljöproblem 123 Arbetsmiljöproblemen olösliga 124 Faders yrkeskategori Fritidssysselsättningar 125 Umgänge med arbetskamrater 126 Umgänge med grannar 127 Umgänge med släkt 128 Umgänge med vänner och bekanta 129 Bio teater dans bingo mm 130 Böcker 131 Bilutflykter 132 Kurser 133 Titta i affärer 134 Idrott och motion 135 Föreningsverksamhet 136 Åka till landet 137 Utbildning 138 Klassympatier 139 Klassinflytande 140 Ålder 141 Antal barn 7-16 år 142 Antal barn under 7 år 143 Skyddsombuds ställning 144 Paragraf 32-reformen 145 Intresserad av personlig intervju 146 Intresserad av att disk. reultaten 147 Arbetsplatsstorlek SCB 148 Rätt storlek 149 Sektor 150 Ägare 151 Juridisk form 152 Nordisk yrkesklassificering Arbete: tider, uppgifter mm 153 Har arbete 154 Arbete samma som tidigare 155 Arbetstid 156 Tidigare arbete samma som tidigare 157 Arbetstider förr 158 Anledning till arbetsslut 159 Speciell arbetsuppgift 160 Arbetsfördelning 161 Fler arbetsuppgifter bättre 162 Färre arbetsuppgifter bättre 163 Ändrade arbetsuppgifter bättre 164 Förändring påverkar arbetet 165 Omflyttningar 166 Uppskattar särskilt 167 Negativt 168 Önskemål framtiden 169 Byta arbetsplats 170 Byta yrke 171 Bli befordrad 172 Vidareutbildning 173 Spara pengar 174 Arbeta över/extra 175 Starta eget 176 Möjlighet att välja 177 Antal sjukdagar Hot mot utvecklingen 178 Inflationen 179 Miljöförstöringen 180 Kärnkraften 181 Mekaniseringen 182 Kapitalismen 183 Socialismen 184 Näringslivet 185 Storstadstillväxten 186 Statens inflytande 187 Arbetslösheten 188 Hot bekräftat 189 Händelse arbetsplatsen 190 Händelse orsak 191 Ekonomiskt/politiskt system orsak 192 Händelse orten 193 Händelse orsak 194 Ekonomiskt/politiskt system orsak 195 Händelse i Sverige 196 Händelse i Sverigetsen 197 Händelse orsak 198 Ekonomiskt/politiskt system orsak 199 Största hotet 200 Kan hot åtgärdas 201 Åtgärd mot hot 202 Vem åtgärdar 203 Vad Up kan göra 204 Tid att åtgärda 205 Hinder för åtgärd 206 Samhällssystemet underlättar 207 Vad underlättar 208 Vad hindrar 209 Vad underlättar och hindrar 210 Fackligt arbete 211 Partipolitiskt arbete 212 Byalag miljövårdsgrupper 213 Demonstrationer 214 Strejker Planer på inköp 215 Vill köpa 216 Vill köpa 217 Sparat länge 218 Planerat länge 219 Fått pengar över 220 Olönsamt att spara 221 Planerna oviktiga 222 Har inte råd 223 Har allt 224 Planerar inte 225 Sparar Om övertidsarbete 226 Övertidsarbete 227 Roligt att arbeta 228 Arbetet måste bli klart 229 Extraförtjänsten 230 Förväntningar uppifrån 231 Inställning till övertid 232 Marginalskatterna 233 Fritid viktigare 234 Tröttsamt 235 Tidsbrist 236 Inställning till övertid 237 Marginalskatterna 238 Fritid viktigare 239 Tröttsamt 240 Tidsbrist 241 Facket-lönerna Ägande av aktiebolag 242 Staten 243 Fackföreningarna 244 Kapitalstarka familjer 245 Anställda 246 Aktiespararna Påståenden om löner, miljö mm 247 Låglönegrupperna 248 Löneökningar en sporre 249 Arbetsförhållanden viktigare 250 Arbetsmiljön 251 Sämre konkurrensförmåga 252 Nödvändiga utgifter Samhällsklasser 253 Samhällsklasser 254 Antal samhällsklasser 255 Skiljer samhällsklasser 256 Samhällsklasser förr 257 Samhällsförändringar 258 Annan indelning 259 Annan indelning Motsättningar i samhället 260 Yngre-äldre 261 Städer-landet 262 Anställda-arbetsgivare 263 Kvinnor-män 264 Mycket utb.-lite utb. 265 Borgerliga-socialister 266 Yrkesutb.-icke yrkesutb. arbetare 267 Arbetare-tjänstemän 268 Experter-vanligt folk 269 Gamla gårdar Viktiga frågor 270 Sysselsättningsfrågor 271 Familjefrågor 272 Arbetsmiljöfrågor 273 Skattefrågor 274 Utrikespolitiska frågor 275 Kriminalvårdsfrågor 276 Energifrågor 277 Miljöfrågor 278 Socialvårdsfrågor 279 Kulturfrågor 280 Utbildningsfrågor 281 Sysselsättningsfrågor 282 Familjefrågor 283 Arbetsmiljöfrågor 284 Skattefrågor 285 Utrikespolitiska frågor 286 Kriminalvårdsfrågor 287 Energifrågor 288 Miljöfrågor 289 Socialvårdsfrågor 290 Kulturfrågor 291 Utbildningsfrågor 292 Sysselsättningsfrågor 293 Familjefrågor 294 Arbetsmiljöfrågor 295 Skattefrågor 296 Utrikespolitiska frågor 297 Kriminalvårdsfrågor 298 Energifrågor 299 Miljöfrågor 300 Socialvårdsfrågor 301 Kulturfrågor 302 Utbildningsfrågor 303 Intresserad av resultatet 304 Intresserad att diskutera resultatet

VAR 1 SSDSTUDIE NR 0094              Loc 1 width 4


Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst studie 0094


VAR 2 SSDUPPLAGA NR 1 Loc 5 width 1 SSDupplaga/datering NR Uppgift om ordningsföljd och utgivningstidpunkt. 1. JANUARI 1985
VAR 3 DELSTUDIE NR 002 Loc 6 width 3 SSD Delstudieidentifikation Ordningsnummer i en serie på 2 delar. 001. Enkätundersökningen 002. Intervjuundersökningen
VAR 4 ID -NUMMER Loc 9 width 3
VAR 5 ARBETSPLATSNUMMER Loc 12 width 3 Faktiska värdet är kodat. Valid-n=164 Min=3 Max=164 Mean=101.2 St.Dev=43.2
VAR 6 SVARSPERIOD Loc 15 width 1 98 1. Efter första brevet 42 2. Efter första påminnelsen 14 3. Efter andra påminnelsen 5 4. Efter tredje påminnelsen 5 5. Efter fjärde påminnelsen
VAR 7 KÖN Loc 16 width 1 50 1. Kvinna 114 2. Man
VAR 8 NATIONALITET Loc 17 width 1 160 1. Svensk 4 2. Utlänning
VAR 9 LÄN Loc 18 width 1 82 1. Stockholms (arbetsplatsens adress) 82 2. Kopparbergs
VAR 10 BOSTADSORT Loc 19 width 1 68 1. Stor-Stockholm (Stockholms län utom Södertälje, Norrtälje, Nynäshamn) 10 2. Över 50.000 inv. men ej Stor-Stockholm 18 3. 40.000-49.000 inv. 9 4. 30.000-39.000 inv. 8 5. 20.000-29.000 inv. 27 6. 10.000-19.000 inv. 24 7. Under 10.000 inv.
VAR 11 NÄRINGSGREN Loc 20 width 2 MD=99 SCB:s näringsgrensindelning. 8 12. Skogsbruk 13. Fiske, fiskevård 21. Kolbrytning 6 23. Malmbrytning 29. Annan brytning och utvinning 30. Tillverkning 1 31. Livsmedels-, dryckesvaru- och tobakstillverkning 3 32. Textil-, beklädnads-, läder- och lädervarutillverkning 1 33. Trävarutillverkning 1 34. Massa-, pappers- och pappersvarutillverkning, grafisk produktion 14 35. Tillverkning av kemiska produkter, petroleumprodukter, gummi- och plastvaror 37. Metallframställning 35 38. Verkstadsvarutillverkning 40. El-, gas-, värme- och vattenförsörjning 6 41. El-, gas- och värmeförsörjning 3 50. Byggnadsverksamhet 11 61. Partihandel och varuförmedling 7 62. Detaljhandel 63. Restaurang- och hotellverksamhet 71. Samfärdsel 4 81. Bank- och annan finansverksamhet 82. Försäkringsversamhet 18 83. Fastighetsförvaltning och -förmedling, uppdragsverksamhet 6 91. Offentlig förvaltning, försvars-, polis och brandskyddsverksamhet 1 92. Renings-, renhållnings- och rengöringsverksamhet 13 93. Undervisning, forskning, sjukvård mm 23 94. Rekreationsverksamhet, kulturell serviceverksamhet 2 95. Reparations-, tvätteri- och annan serviceverksamhet 1 99. Uppgift saknas
VAR 12 BOSTADSTYP Loc 22 width 1 MD=9 F.1. Vad har Du för bostad? 79 1. Enfamiljshus 16 2. Insatslägenhet 65 3. Hyreslägenhet 3 4. Övrigt 1 9. Ej svar
VAR 13 BOENDETID Loc 23 width 1 MD=9 F.2. Hur länge har Du bott på Din nuvarande hemort? 6 1. Mindre än 1 år 10 2. 1-2 år 18 3. 3-5 år 36 4. 6-15 år 32 5. 16-30 år 20 6. Mer än 30 år 41 7. Hela livet 1 9. Ej svar
VAR 14 RESTID Loc 24 width 1 F.3. Ungefär hur lång sammanlagd tid tar det för Dig att komma till och från arbetet varje dag? 5 0. Olika restid 21 1. 10 min. 31 2. 20 min. 32 3. 30 min. 10 4. 40 min. 11 5. 50 min. 19 6. 60 min. 2 7. 70 min. 9 8. 80 min. 24 9. 90 min eller mer
VAR 15 FÄRDMEDEL Loc 25 width 1 MD=9 F.4. Hur färdas Du vanligen till arbetet? 18 1. Går 21 2. Åker cykel 77 3. Åker bil 36 4. Åker med kollektiva trafikmedel 4 5. Varierande färdsätt 8 9. Ej svar
VAR 16 SÄNKTA SKATTER Loc 26 width 1 MD=9 F.5. Man kan tala om olika mål för utvecklingen i samhället. Här nedan har vi räknat upp några sådana tänkbara mål. Hur pass viktigt eller oviktigt anser Du det vara att dessa mål uppfylls? F.5.1. Hur pass viktigt är det med sänkta skatter? 78 1. Mycket viktigt 71 3. Ganska viktigt 14 5. Oviktigt 1 9. Ej svar
VAR 17 FLER ARBETSTILLFÄLLEN Loc 27 width 1 MD=9 F.5.2. Hur pass viktigt är det med fler arbetstillfällen? <Se F.5 för fullständig frågetext> 131 1. Mycket viktigt 31 3. Ganska viktigt 1 5. Oviktigt 1 9. Ej svar
VAR 18 UTBYGGNAD AV KÄRNKRAFTEN Loc 28 width 1 MD=9 F.5.3. Hur pass viktigt är det med utbyggnad av kärnkraften? <Se F.5 för fullständig frågetext> 10 1. Mycket viktigt 60 3. Ganska viktigt 88 5. Oviktigt 6 9. Ej svar
VAR 19 ÖKADE RESURSER T SJUKV. Loc 29 width 1 MD=9 F.5.4. Hur pass viktigt är det med ökade resurser till sjukvården? <Se F.5 för fullständig frågetext> 112 1. Mycket viktigt 47 3. Ganska viktigt 4 5. Oviktigt 1 9. Ej svar
VAR 20 FÖRB. AV ARBETSMILJÖN Loc 30 width 1 MD=9 F.5.5. Hur pass viktigt är det med förbättring av arbetsmiljön? <Se F.5 för fullständig frågetext> 103 1. Mycket viktigt 59 3. Ganska viktigt 5. Oviktigt 2 9. Ej svar
VAR 21 DECENTRALISERING Loc 31 width 1 MD=9 F.5.6. Hur pass viktigt är det med decentralisering? <Se F.5 för fullständig frågetext> 32 1. Mycket viktigt 85 3. Ganska viktigt 34 5. Oviktigt 13 9. Ej svar
VAR 22 ÖKNING AV PRODUKTIONEN Loc 32 width 1 MD=9 F.5.7. Hur pass viktigt är det med ökning av produktionen? <Se F.5 för fullständig frågetext> 49 1. Mycket viktigt 75 3. Ganska viktigt 30 5. Oviktigt 10 9. Ej svar
VAR 23 KORTARE ARBETSTIDER Loc 33 width 1 MD=9 F.5.8. Hur pass viktigt är det med fler kortare arbetstider? <Se F.5 för fullständig frågetext> 42 1. Mycket viktigt 70 3. Ganska viktigt 47 5. Oviktigt 5 9. Ej svar
VAR 24 JÄMLIKHET Loc 34 width 1 MD=9 F.5.9. Hur pass viktigt är det med jämlikhet? <Se F.5 för fullständig frågetext> 95 1. Mycket viktigt 55 3. Ganska viktigt 11 5. Oviktigt 3 9. Ej svar
VAR 25 FRITID Loc 35 width 1 MD=9 F.6. Tycker Du att den fritid Du har är tillräcklig, för kort eller är det svårt att få fritiden att gå? 51 1. Alldeles för kort 38 2. Lite för kort 71 3. Tillräcklig 1 4. Svårt att få fritiden att gå 3 9. Ej svar
VAR 26 ICKE YRESUTB. ARBETARE Loc 36 width 1 MD=9 F.7. Om man ser till olika grupper i dagens svenska samhälle, vilka tror Du kommer att gå mot bättre tider och vilka går mot sämre tider om man ser ca 10-20 år framåt? F.7.1. Icke yrkesutbildade arbetare går mot: 2 1. Mycket bättre tider 4 2. Något bättre tider 39 3. Det kommer att gå upp och ned 45 4. Något sämre tider 61 5. Mycket sämre tider 7 6. Ingen åsikt 6 9. Ej svar
VAR 27 LÄGRE TJÄNSTEMÄN Loc 37 width 1 MD=9 F.7.2. Lägre tjänstemän går mot: <Se F.7 för fullständig frågetext> 1 1. Mycket bättre tider 20 2. Något bättre tider 50 3. Det kommer att gå upp och ned 44 4. Något sämre tider 18 5. Mycket sämre tider 22 6. Ingen åsikt 9 9. Ej svar
VAR 28 SMÅFÖRETAGARE Loc 38 width 1 MD=9 F.7.3. Småföretagare går mot: <Se F.7 för fullständig frågetext> 1 1. Mycket bättre tider 17 2. Något bättre tider 43 3. Det kommer att gå upp och ned 37 4. Något sämre tider 52 5. Mycket sämre tider 9 6. Ingen åsikt 5 9. Ej svar
VAR 29 YRKESUTBILDADE ARBETARE Loc 39 width 1 MD=9 F.7.4. Yrkesutbildade arbetare går mot: <Se F.7 för fullständig frågetext> 41 1. Mycket bättre tider 87 2. Något bättre tider 25 3. Det kommer att gå upp och ned 2 4. Något sämre tider 2 5. Mycket sämre tider 3 6. Ingen åsikt 4 9. Ej svar
VAR 30 STORFÖRETAGARE Loc 40 width 1 MD=9 F.7.5. Storföretagare går mot: <Se F.7 för fullständig frågetext> 42 1. Mycket bättre tider 35 2. Något bättre tider 48 3. Det kommer att gå upp och ned 18 4. Något sämre tider 2 5. Mycket sämre tider 13 6. Ingen åsikt 6 9. Ej svar
VAR 31 ARBETSLÖSA Loc 41 width 1 MD=9 F.7.6. Arbetslösa går mot: <Se F.7 för fullständig frågetext> 1 1. Mycket bättre tider 30 2. Något bättre tider 58 3. Det kommer att gå upp och ned 17 4. Något sämre tider 31 5. Mycket sämre tider 21 6. Ingen åsikt 6 9. Ej svar
VAR 32 AKTIEÄGARE Loc 42 width 1 MD=9 F.7.7. Aktieägare går mot: <Se F.7 för fullständig frågetext> 12 1. Mycket bättre tider 7 2. Något bättre tider 71 3. Det kommer att gå upp och ned 30 4. Något sämre tider 8 5. Mycket sämre tider 30 6. Ingen åsikt 6 9. Ej svar
VAR 33 GRÖNA VÅGEN Loc 43 width 1 MD=9 F.8. Under senare år har det talats om "gröna vågen". Detta uttryck betecknar många saker - allt från att leva på landet till en önskan om ett lågenergisamhälle. Hur skulle Du säga att Din inställning till "den gröna vågen" är i stort sett? 38 1. Mycket positiv 56 2. Ganska positiv 54 3. Varken positiv eller negativ 10 4. Ganska negativ 2 5. Mycket negativ 4 9. Ej svar
VAR 34 DUGLIGHET Loc 44 width 1 MD=9 F.9. Hur mycket tror Du att de förhållanden, som nedan angivits, betyder för om en människa lyckas bra eller dåligt i livet? F.9.1. Duglighet betyder: 137 1. Mycket 23 3. Litet 5. Ingenting 4 9. Ej svar
VAR 35 KONTAKTER Loc 45 width 1 MD=9 F.9.2. Kontakter betyder: <Se F.9 för fullständig frågetext> 118 1. Mycket 38 3. Litet 1 5. Ingenting 7 9. Ej svar
VAR 36 GUPPTILLHÖRIGHET Loc 46 width 1 MD=9 F.9.3. Styrkan hos den grupp man tillhör betyder: <Se F.9 för fullständig frågetext> 72 1. Mycket 66 3. Litet 20 5. Ingenting 6 9. Ej svar
VAR 37 FÖRÄLDRAR Loc 47 width 1 MD=9 F.9.4. Den start i livet ens föräldrar givit betyder: <Se F.9 för fullständig frågetext> 122 1. Mycket 33 3. Litet 3 5. Ingenting 6 9. Ej svar
VAR 38 ANSTÄLLNING Loc 48 width 1 MD=9 F.10. Har Du för närvarande någon anställning? 158 1. Ja 5. Nej 2 8. Annan arbetsgivare 4 9. Ej svar
VAR 39 ARBETSPLATSSTORLEK Loc 49 width 1 MD=9 F.11. Ungefär hur många personer arbetar på Din arbetsplats? 36 1. 10-19 pers. 26 2. 20-49 pers. 37 3. 50-199 pers. 20 4. 200-499 pers. 41 5. 500 eller fler 4 9. Ej svar
VAR 40 SOCIALGRUPP Loc 50 width 2 MD=99 F.12. Vilket jobb har Du nu? Beskriv så noga som möjligt. Socioekonomisk gruppering enligt SCB. 14 01. Biträdespersonal 31 02. Icke facklärda 27 03. Facklärda 1 04. Spec facklärda 2 05. Vaktmästare m fl 21 06. Kontorister m fl 19 07. Assistenter m fl 32 08. Ingenjörer m fl 15 09. Specialister 10. Ledande befattningar 2 99. Ej svar
VAR 41 ANSTÄLLNINGSTID Loc 52 width 1 MD=9 F.13. Hur länge har Du haft Din nuvarande anställning? 16 1. Mindre än 1 år 31 2. 1-2 år 24 3. 3-5 år 39 4. 6-10 år 34 5. 11-20 år 13 6. Mer än 20 år 7 9. Ej svar
VAR 42 FÖRSTA JOBB Loc 53 width 2 MD=99 F.14. Vilket var Ditt första längre jobb (mer än 6 månader)? Socioekonomisk gruppering enligt SCB. 40 01. Biträdespersonal 31 02. Icke facklärda 22 03. Facklärda 04. Spec facklärda 5 05. Vaktmästare m fl 17 06. Kontorister m fl 5 07. Assistenter m fl 12 08. Ingenjörer m fl 9 09. Specialister 1 10. Ledande befattningar 12. Lantbrukare, större 13. Ensamföretagare 22 99. Ej svar
VAR 43 ARBETSLÖSHET Loc 55 width 1 MD=9 F.15. Har Du någon gång varit arbetslös mer än 2 månader? 24 1. Ja 139 5. Nej 1 9. Ej svar
VAR 44 INFLATIONEN Loc 56 width 1 MD=9 F.16. Det talas ibland om olika faktorer som kan HOTA utvecklingen. Nedan finns några sådana faktorer uppräknade. Ange för varje faktor hur pass stort hot Du tror den utgör för människor i Din ställning? F.16.1. Inflationen utgör: 7 1. Inget hot 64 2. Något hot 89 3. Stort hot 4 9. Ej svar
VAR 45 MILJÖFÖRSTÖRINGEN Loc 57 width 1 MD=9 F.16.2. Förstöringen av vatten, luft och jord utgör: <Se F.16 för fullständig frågetext> 4 1. Inget hot 27 2. Något hot 131 3. Stort hot 2 9. Ej svar
VAR 46 KÄRNKRAFTEN Loc 58 width 1 MD=9 F.16.3. Utbyggandet av kärnkraften utgör: <Se F.16 för fullständig frågetext> 28 1. Inget hot 77 2. Något hot 57 3. Stort hot 2 9. Ej svar
VAR 47 MEKANISERINGEN Loc 59 width 1 MD=9 F.16.4. Den ökade mekaniserinen utgör: <Se F.16 för fullständig frågetext> 75 1. Inget hot 66 2. Något hot 20 3. Stort hot 3 9. Ej svar
VAR 48 KAPITALISMEN Loc 60 width 1 MD=9 F.16.5. Kapitalismens inflytande utgör: <Se F.16 för fullständig frågetext> 46 1. Inget hot 62 2. Något hot 51 3. Stort hot 5 9. Ej svar
VAR 49 SOCIALISMEN Loc 61 width 1 MD=9 F.16.6. Det socialistiska inflytandet utgör: <Se F.16 för fullständig frågetext> 71 1. Inget hot 57 2. Något hot 29 3. Stort hot 7 9. Ej svar
VAR 50 NÄRINGSLIVET Loc 62 width 1 MD=9 F.16.7. Koncentrationen inom näringslivet utgör: <Se F.16 för fullständig frågetext> 32 1. Inget hot 77 2. Något hot 49 3. Stort hot 6 9. Ej svar
VAR 51 STORSTADSTILLVÄXTEN Loc 63 width 1 MD=9 F.16.8. Storstadstillväxten utgör: <Se F.16 för fullständig frågetext> 37 1. Inget hot 69 2. Något hot 52 3. Stort hot 6 9. Ej svar
VAR 52 STATENS INFLYTANDE Loc 64 width 1 MD=9 F.16.9. Statens växande inflytande över samhällslivet utgör: <Se F.16 för fullständig frågetext> 41 1. Inget hot 56 2. Något hot 61 3. Stort hot 6 9. Ej svar
VAR 53 ARBETSLÖSHETEN Loc 65 width 1 MD=9 F.16.10. Arbetslösheten utgör: <Se F.16 för fullständig frågetext> 9 1. Inget hot 44 2. Något hot 109 3. Stort hot 2 9. Ej svar
VAR 54 ANSTÄLLNINGS VARAKTIGHET Loc 66 width 1 MD=9 F.17. Hur pass varaktig räknar Du med att Din nuvarande anställning blir? 123 1. Räknar med varaktig anställning 24 2. Räknar med att sluta självmant för att byta till en annan anställning 2 3. Räknar med att sluta självmant eller ta tjänstledigt för att studera 6 4. Räknar med att bli uppsagd, permitterad eller friställd 5 5. Annat 4 9. Ej svar
VAR 55 PLANERING I ARBETET Loc 67 width 1 MD=9 F.18. Vilket av nedanstående påståenden beskriver bäst det mått av planering och bedömning som fordras i Ditt arbete? 25 1. Jag har ett huvudsakligen ensidigt, monotont arbete 78 2. Mitt arbete kräver av mig en viss planering och bedömning 61 3. Mitt arbete kräver av mig ett stort mått av planering och bedömning 9. Ej svar
VAR 56 LÄMNA ARBETSPLATSEN Loc 68 width 1 F.19. I vilken utsträckning kanDu lämna Din arbetsplats utan att säga till överordnad eller ersättare? 15 1. Kan inte lämna arbetsplatsen 51 2. Kan lämna arbetsplatsen under högst 10 minuter för toalettbesök eller dyl. 49 3. Kan lämna arbetsplatsen under högst en halvtimme för att uträtta privata ärenden 49 4. Kan i stort sett komma och gå som jag vill
VAR 57 ARBETSLEDARE Loc 69 width 1 MD=9 F.20. Har Du någon arbetsledande funktion? 27 1. Arbetsledande funktion med 1-5 personer underställda 19 2. Arbetsledande funktion med 6-30 personer underställda 5 3. Arbetsledande funktion med fler än 30 personer underställda 111 5. Nej 2 9. Ej svar
VAR 58 HJÄLP AV CHEF Loc 70 width 1 MD=9 F.21. Får Du hjälp av Din närmaste chef/överordnad när det kör ihop sig i arbetet? 66 1. Ja absolut 54 2. Ja i någon mån 19 3. Varken ja eller nej 11 4. Nej knappast 13 5. Nej absolut inte 1 9. Ej svar
VAR 59 HJÄLP AV ARBETSKAMRATER Loc 71 width 1 MD=9 F.22. Får Du hjälp av Dina arbetskamrater när det kör ihop sig i arbetet? 91 1. Ja absolut 44 2. Ja i någon mån 7 3. Varken ja eller nej 12 4. Nej knappast 5 5. Nej absolut inte 5 9. Ej svar
VAR 60 PERSONALBRIST Loc 72 width 1 MD=9 F.23. Tycker Du att det finns tillräckligt med personal i förhållande till arbetsuppgifterna på Din avdelning eller motsvarande? 53 1. Ja absolut 40 2. Ja i någon mån 23 3. Varken ja eller nej 29 4. Nej knappast 17 5. Nej absolut inte 2 9. Ej svar
VAR 61 ARBETSINSTRUKTIONER Loc 73 width 1 MD=9 F.24. Tycker Du att Ditt dagliga arbete är alltför mycket styrt av något av det följande? F.24.1. Är Ditt arbete för mycket styrt av arbetsinstruktioner från Din närmaste chef/överordnade? 18 1. Ja 128 5. Nej 18 9. Ej svar
VAR 62 ARBETSRUTINER Loc 74 width 1 MD=9 F.24.2. Är Ditt arbete för mycket styrt av arbetsrutiner på arbetsstället, fasta anvisningar eller dylikt? <Se F.24 för fullständig frågetext> 28 1. Ja 116 5. Nej 20 9. Ej svar
VAR 63 MYNDIGHETER Loc 75 width 1 MD=9 F.24.3. Är Ditt arbete för mycket styrt av överordnade utanför arbetsstället, myndigheter, läroplaner eller dylikt? <Se F.24 för fullständig frågetext> 16 1. Ja 131 5. Nej 17 9. Ej svar
VAR 64 MASKINER Loc 76 width 1 MD=9 F.24.4. Är Ditt arbete för mycket styrt av maskiner och utrustning vid arbetsplatsen? <Se F.24 för fullständig frågetext> 28 1. Ja 119 5. Nej 17 9. Ej svar
VAR 65 DATARUTINER Loc 77 width 1 MD=9 F.24.5. Är Ditt arbete för mycket styrt av datarutiner? <Se F.24 för fullständig frågetext> 17 1. Ja 129 5. Nej 18 9. Ej svar
VAR 66 ANPASSNING TILL ANDRA Loc 78 width 1 MD=9 F.24.6. Är Ditt arbete för mycket styrt av att Du måste anpassa Dig till medarbetares arbetssätt, arbetstakt? <Se F.24 för fullständig frågetext> 34 1. Ja 112 5. Nej 18 9. Ej svar
VAR 67 FÖRVÄNTNINGAR FRÅN ANDRA Loc 79 width 1 MD=9 F.24.7. Är Ditt arbete för mycket styrt av förväntningar och krav från människor ej anställda på arbetsstället, t.ex. kunder, patienter, elever, allmänhet? <Se F.24 för fullständig frågetext> 38 1. Ja 111 5. Nej 15 9. Ej svar
VAR 68 ACKORD, TIDSSTUDIER Loc 80 width 1 MD=9 F.24.8. Är Ditt arbete för mycket styrt av ackord, tidsstudier eller dylikt? <Se F.24 för fullständig frågetext> 23 1. Ja 127 5. Nej 14 9. Ej svar
VAR 69 SLÄKTEN Loc 81 width 1 MD=9 F.25. Här nedan har vi räknat upp några olika slags grupper, som finns i det svenska samhället. I vilken utsträckning tycker Du att Du har gemensamma intressen med dessa olika grupper i samband med den framtida utvecklingen i Sverige? F.25.1. Har gemensamma intressen med släkten. 40 1. I stor utsträckning 68 3. I liten utsträckning 45 5. Inga gemensamma intressen 11 9. Ej svar
VAR 70 ARBETSKAMRATERNA Loc 82 width 1 MD=9 F.25.2. Har gemensamma intressen med arbetskamraterna. <Se F.25 för fullständig frågetext> 75 1. I stor utsträckning 64 3. I liten utsträckning 14 5. Inga gemensamma intressen 11 9. Ej svar
VAR 71 ARBETSGIVAREN Loc 83 width 1 MD=9 F.25.3. Har gemensamma intressen med företaget (e dyl) där jag är anställd. <Se F.25 för fullständig frågetext> 51 1. I stor utsträckning 65 3. I liten utsträckning 32 5. Inga gemensamma intressen 16 9. Ej svar
VAR 72 GRANNARNA Loc 84 width 1 MD=9 F.25.4. Har gemensamma intressen med de som bor på samma ort eller i samma region som jag. <Se F.25 för fullständig frågetext> 40 1. I stor utsträckning 63 3. I liten utsträckning 43 5. Inga gemensamma intressen 18 9. Ej svar
VAR 73 PARTISYMPATISÖRER Loc 85 width 1 MD=9 F.25.5. Har gemensamma intressen med de som sympatiserar med samma parti som jag. <Se F.25 för fullständig frågetext> 57 1. I stor utsträckning 49 3. I liten utsträckning 44 5. Inga gemensamma intressen 14 9. Ej svar
VAR 74 KLASSEN Loc 86 width 1 MD=9 F.25.6. Har gemensamma intressen med de som tillhör samma klass som jag. <Se F.25 för fullständig frågetext> 45 1. I stor utsträckning 67 3. I liten utsträckning 33 5. Inga gemensamma intressen 19 9. Ej svar
VAR 75 SVENSKA NATIONEN Loc 87 width 1 MD=9 F.25.7. Har gemensamma intressen med den svenska nationen. <Se F.25 för fullständig frågetext> 57 1. I stor utsträckning 65 3. I liten utsträckning 20 5. Inga gemensamma intressen 22 9. Ej svar
VAR 76 LÖN Loc 88 width 2 F.26. Hur stor lön brukar Du få ut sedan skatten är dragen? (Svar i 100-tal kronor) Kod: 0 2 10 11 13 15 16 18 19 20 21 22 23 24 Frek: 14 1 2 2 4 2 4 1 1 7 4 7 14 4 Kod: 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Frek: 24 17 9 7 6 6 1 6 1 4 3 1 2 1 Kod: 40 42 50 56 Frek: 4 1 3 1
VAR 77 LÖNEFORM Loc 90 width 1 MD=9 F.27. Vilken huvudsaklig löneform har Du nu? 112 1. Månadslön 10 2. Veckolön 20 3. Timlön 14 4. Ackordslön 3 5. Annat 5 9. Ej svar
VAR 78 LÖNEFORM ÖNSKAD Loc 91 width 1 MD=9 F.27.1. Vilken huvudsaklig löneform skulle Du vilja ha? 132 1. Månadslön 6 2. Veckolön 9 3. Timlön 3 4. Ackordslön 1 5. Annat 13 9. Ej svar
VAR 79 ARBETSTIDER Loc 92 width 1 MD=9 F.28. Vilka arbetstider har Du nu? 120 1. Heltid med regelbundna arbetstider på dagtid 21 2. Heltid med oregelbundna arbetstider, t.ex. 2-skift eller 3-skift 14 3. Deltid med regelbundna arbetstider på dagtid 7 4. Deltid med oregelbundna arbetstider 2 9. Ej svar
VAR 80 ARBETSTIDER ÖNSKADE Loc 93 width 1 MD=9 F.28.1. Vilka arbetstider skulle Du vilja ha? 108 1. Heltid med regelbundna arbetstider på dagtid 13 2. Heltid med oregelbundna arbetstider, t.ex. 2-skift eller 3-skift 26 3. Deltid med regelbundna arbetstider på dagtid 6 4. Deltid med oregelbundna arbetstider 11 9. Ej svar
VAR 81 ÖVERTID Loc 94 width 1 MD=9 F.29. Har Du något regelbundet övertidsarbete vid sidan av Din ordinarie arbetstid, eller något regelbundet extraarbete för någon annan arbetsgivare? 14 1. Ja, regelbundet övertidsarbete 7 2. Ja, regelbundet extraarbete 142 5. Nej 1 9. Ej svar
VAR 82 INKOMST - FRITID Loc 95 width 1 MD=9 F.30. Skulle Du vilja avstå en del av Din nuvarande inkomst eller av kommande löneökningar för ökad fritid? 6 1. Ja, skulle vilja avstå av nuvarande inkomst för ökad fritid 48 2. Ja, skulle vilja avstå av kommande löneökningar för Ökad fritid 106 5. Nej 4 9. Ej svar
VAR 83 FRITID FORM Loc 96 width 1 MD=9 F.31. Om Du skulle få ökad fritid, i vilken form skulle Du i första hand vilja ta ut den? 38 1. Kortare arbetsdag 42 2. Kortare arbetsvecka 80 3. Längre semester 4 9. Ej svar
VAR 84 KROPPSLIG UTMATTNING Loc 97 width 1 MD=9 F.32. Känner Du Dig ofta kroppsligt utmattad när Du kommer hem från arbetet? 53 1. Ja 109 5. Nej 2 9. Ej svar
VAR 85 PSYKISK UTMATTNING Loc 98 width 1 MD=9 F.33. Känner Du Dig ofta psykiskt utmattad när Du kommer hem från arbetet? 68 1. Ja 95 5. Nej 1 9. Ej svar
VAR 86 JÄKT Loc 99 width 1 MD=9 F.34. Är Ditt arbete jäktigt? 103 1. Ja 54 5. Nej 7 9. Ej svar
VAR 87 ENFORMIGT Loc 100 width 1 F.35. Är Ditt arbete enformigt? 35 1. Ja 129 2. Nej
VAR 88 BULLER Loc 101 width 1 MD=9 F.36.1. Utsätts Du i Ditt arbete för buller? 44 1. För jämnan 52 3. Ibland 62 5. Aldrig 6 9. Ej svar
VAR 89 GAS, DAMM ELLER RÖK Loc 102 width 1 MD=9 F.36.2. Utsätts Du i Ditt arbete för gas, damm eller rök? 29 1. För jämnan 51 3. Ibland 77 5. Aldrig 7 9. Ej svar
VAR 90 SMUTS Loc 103 width 1 MD=9 F.36.3. Utsätts Du i Ditt arbete för smuts? 36 1. För jämnan 48 3. Ibland 72 5. Aldrig 8 9. Ej svar
VAR 91 PÅFRESTANDE ARBETSSTÄLLN Loc 104 width 1 MD=9 F.36.4. Utsätts Du i Ditt arbete för påfrestande arbetsställning på grund av t.ex. utformningen av maskiner och utrustning, möbler eller dylikt? 21 1. För jämnan 64 3. Ibland 68 5. Aldrig 11 9. Ej svar
VAR 92 MÖJLIGHET BYTA ARBETE Loc 105 width 1 F.37. Vilka möjligheter anser Du Dig ha att på Din nuvarande bostadsort byta arbete? 24 1. Goda möjligheter 41 2. Ganska goda möjligheter 62 3. Små möjligheter 37 4. Inga möjligheter
VAR 93 NYTTOEFFEKT Loc 106 width 1 MD=9 F.38. Man kan tala om att varor som tillverkas eller tjänster som utförs är mer eller mindre angelägna för de personer som köper eller utnyttjar dem. Hur tycker Du att de varor som tillverkas, eller de tjänster som utförs, på det företag (eller motsvarande) där Du är anställd, är i detta avseende? 115 1. Varorna/tjänsterna är mycket angelägna 24 2. Varorna/tjänsterna är ganska angelägna 7 3. Varorna/tjänsterna är inte särskilt angelägna 1 4. Varorna/tjänsterna är inte alls angelägna 15 5. Har ingen uppfattning om varorna/tjänsterna är angelägna eller ej 2 9. Ej svar
VAR 94 BYTA ARBETE Loc 107 width 1 MD=9 F.39. Har Du på senaste tiden allvarligt funderat på att byta arbete? 107 1. Nej, har inte funderat på att byta vare sig arbetsuppgifter/yrke eller arbetsställe 13 2. Ja, har funderat på att byta arbetsuppgifter/yrke men inte arbetsställe 14 3. Ja, har funderat på att byta arbetsställe men inte arbetsuppgifter/yrke 26 4. Ja, har funderat på att byta både arbetsuppgifter/yrke och arbetsställe 4 9. Ej svar
VAR 95 ANSTÄLLNINGSTRYGGHET Loc 108 width 1 MD=9 F.40. Hur pass viktigt tycker Du det är för Dig personligen att få till stånd förbättringar på nedan angivna områden inom Ditt arbete? F.40.1. Det är viktigt att förbättra trygghet i anställningen 106 1. Mycket 28 3. Ganska 24 5. Inte alls 6 9. Ej svar
VAR 96 INKOMST Loc 109 width 1 MD=9 F.40.2. Det är viktigt att förbättra inkomsten. <Se F.40 för fullständig frågetext> 87 1. Mycket 63 3. Ganska 8 5. Inte alls 6 9. Ej svar
VAR 97 ARBETSTIDENS FÖRLÄGGNING Loc 110 width 1 MD=9 F.40.3. Det är viktigt att förbättra arbetstidens förläggning. <Se F.40 för fullständig frågetext> 51 1. Mycket 48 3. Ganska 55 5. Inte alls 10 9. Ej svar
VAR 98 TRIVSEL I ARBETET Loc 111 width 1 MD=9 F.40.4. Det är viktigt att förbättra trivseln i arbetet. <Se F.40 för fullständig frågetext> 98 1. Mycket 32 3. Ganska 25 5. Inte alls 9 9. Ej svar
VAR 99 ARBETETS ANSEENDE Loc 112 width 1 MD=9 F.40.5. Det är viktigt att förbättra arbetets anseende. <Se F.40 för fullständig frågetext> 38 1. Mycket 63 3. Ganska 53 5. Inte alls 10 9. Ej svar
VAR 100 KONTAKT MED ARBETSKAMRAT Loc 113 width 1 MD=9 F.40.6. Det är viktigt att förbättra kontakten med arbetskamraterna. <Se F.40 för fullständig frågetext> 64 1. Mycket 50 3. Ganska 42 5. Inte alls 8 9. Ej svar
VAR 101 ARBETSTAKTEN Loc 114 width 1 MD=9 F.40.7. Det är viktigt att förbättra arbetstakten. <Se F.40 för fullständig frågetext> 60 1. Mycket 54 3. Ganska 40 5. Inte alls 10 9. Ej svar
VAR 102 ARBETSMILJÖN Loc 115 width 1 MD=9 F.40.8. Det är viktigt att förbättra arbetsmiljön i stort. <Se F.40 för fullständig frågetext> 85 1. Mycket 46 3. Ganska 24 5. Inte alls 9 9. Ej svar
VAR 103 INFLYTANDE ARBETSSITUAT. Loc 116 width 1 MD=9 F.40.9. Det är viktigt att förbättra inflytandet på den egna arbetssituationen. <Se F.40 för fullständig frågetext> 78 1. Mycket 52 3. Ganska 23 5. Inte alls 11 9. Ej svar
VAR 104 INFLYTANDE FÖRETAGET Loc 117 width 1 MD=9 F.40.10. Det är viktigt att förbättra inflytandet över företagets (organisationens) verksamhet i stort. <Se F.40 för fullständig frågetext> 47 1. Mycket 69 3. Ganska 38 5. Inte alls 10 9. Ej svar
VAR 105 FLYTTVILJA Loc 118 width 1 MD=9 F.41. Om Du skulle få både bättre och säkrare ekonomiska villkor på en ort belägen i en annan del av Sverige, skulle Du då gärna eller ogärna flytta? 34 1. Skulle gärna flytta 57 3. Skulle ogärna flytta 71 5. Skulle ändå inte flytta 2 9. Ej svar
VAR 106 KVALIFIKATIONER ARBETE Loc 119 width 1 MD=9 F.42. Hur tycker Du att det arbete Du har nu motsvarar Din utbildning och Dina kvalifikationer? 19 1. Arbetet är inte tillräckligt kvalificerat 142 2. Arbetet motsvarar i stort sett mina kvalifikationer 2 3. Arbetet är alltför kvalificerat 1 9. Ej svar
VAR 107 CIVILSTÅND Loc 120 width 1 MD=9 F.43. Är Du gift eller sammanboende? Om ja, hur arbetar Din make/maka? 26 1. Ej sammanboende 21 2. Hemarbetande heltid 63 3. Förvärvsarbetande heltid 35 4. Förvärvsarbetande deltid 4 5. Annat 15 9. Ej svar
VAR 108 MAKE/MAKAS YRKE Loc 121 width 2 MD= 0 or GE 99 F.43.1. Vilken är Din makes/makas/sammanboendes huvudsakliga sysselsättning? Socioekonomisk gruppering enligt SCB. 15 01. Biträdespersonal 17 02. Icke facklärda 12 03. Facklärda 04. Spec facklärda 05. Vaktmästare m fl 10 06. Kontorister m fl 10 07. Assistenter m fl 20 08. Ingenjörer m fl 10 09. Specialister 10. Ledande befattningar 11. Lantbrukare, mindre 12. Lantbrukare, större 1 13. Ensamföretagare 47 00. Frågan ej tillämplig 22 99. Ej svar
VAR 109 GRUPPTILLHÖRIGHET EKON. Loc 123 width 1 MD=9 F.44. Man kan dela in den svenska befolkningen i tre ungefär lika stora grupper, där den första gruppen har det mycket bra ställt i fråga om arbete och inkomster, den andra gruppen har det i stort sett bra ställt och den tredje gruppren har det mindre bra ställt. Till vilken grupp skulle Du säga att Du själv hör? 10 1. Den grupp som har det mycket bra ställt 136 2. Den grupp som har det i stort sett bra ställt 16 3. Den grupp som har det mindre bra ställt 2 9. Ej svar
VAR 110 STANDARDÖKNING Loc 124 width 1 MD=9 F.45. Den materiella standarden har ökat under de senaste fem åren. I vad mån har Du för egen del fått ta del av denna ökning och vad har den betytt för Dig? Instämmer Du eller insämmer Du inte i följande påståenden? F.45.1. Min materiella standard har ökat. 42 1. Instämmer i hög grad 99 3. Instämmer i någon mån 17 5. Instämmer inte alls 6 9. Ej svar
VAR 111 LIVSKVALITET Loc 125 width 1 MD=9 F.45.2. Ökningen har givit mig ett meningsfullare och bättre liv. <Se F.45 för fullständig frågetext> 24 1. Instämmer i hög grad 80 3. Instämmer i någon mån 54 5. Instämmer inte alls 6 9. Ej svar
VAR 112 BETYDELSELÖS ÖKNING Loc 126 width 1 MD=9 F.45.3. Jag hade haft det i stort sett lika bra utan denna ökning. <Se F.45 för fullständig frågetext> 17 1. Instämmer i hög grad 70 3. Instämmer i någon mån 65 5. Instämmer inte alls 12 9. Ej svar
VAR 113 BEKYMMER OCH BESVÄR Loc 127 width 1 MD=9 F.45.4. Ökningen har medfört ökade bekymmer och besvär. <Se F.45 för fullständig frågetext> 6 1. Instämmer i hög grad 34 3. Instämmer i någon mån 114 5. Instämmer inte alls 10 9. Ej svar
VAR 114 RIKA ÖKAR MEST Loc 128 width 1 MD=9 F.45.5. Den riktigt stora ökningen har bara de redan rika kunnat tillgodogöra sig. <Se F.45 för fullständig frågetext> 64 1. Instämmer i hög grad 52 3. Instämmer i någon mån 39 5. Instämmer inte alls 9 9. Ej svar
VAR 115 POLISBEHANDLING Loc 129 width 1 MD=9 F.46. Tror Du att personer från olika grupper i samhället behandlas lika eller olika av polisen? 31 1. I stort sett lika 69 3. Det beror på 61 5. I stort sett olika 3 9. Ej svar
VAR 116 STREJKER Loc 130 width 1 MD=9 F.47. Anser Du att det någon gång kan vara riktigt av de anställda på en arbetsplats att ta till en sittstrejk eller liknande strejk för att påverka sin egen situation? 111 1. Ja 51 5. Nej 2 9. Ej svar
VAR 117 FACKFÖRENINGSANSLUTNING Loc 131 width 2 MD=99 F.48. Är Du fackligt ansluten? 77 01. Ja, LO 62 02. Ja, TCO 1 03. Ja, LS 2 04. Ja, SACO/SR 2 05. Övrigt 17 09. Nej 3 99. Ej svar
VAR 118 DELTAR I FACKLIG VERKS. Loc 133 width 1 MD=0 or GE 9 F.49. I vilken utsträckning brukar Du delta i fackföreningens verksamhet? 97 1. Är i stort sett passiv medlem 26 2. Är aktiv medlem men har inget förtroendeuppdrag 21 3. Innehar förtroendeuppdrag 18 0. Frågan ej tillämplig 2 9. Ej svar
VAR 119 DISK FACKLIGA FRÅGOR Loc 134 width 1 MD=9 F.50. Händer det att man diskuterar fackliga frågor på Din arbetsplats? 34 1. Nästan aldrig 51 2. Några gånger om året 52 3. Några gånger i månaden 21 4. Minst ett par gånger i veckan 6 9. Ej svar
VAR 120 INSTÄLLNING TILL FACKET Loc 135 width 1 MD=9 F.51. Vilket av följande alternativ tycker Du kommer närmast Din inställning till fackföreningen? 68 1. Jag känner att jag genom fackföreningen har ett gott stöd bakom ryggen 43 2. Jag känner mig utlämnad åt arbetsgivarens godtycke, trots att jag upplever fackföreningen som ett gott stöd 28 3. Jag upplever inte fackföreningen som något stöd 16 4. Jag bryr mig inte särskilt mycket om vad fackföreningen gör 9 9. Ej svar
VAR 121 ARBETSMILJÖFÖRB. ARB.GIV Loc 136 width 1 MD=9 F.52.1. Det är arbetsgivarna som tagit initiativet till de senaste årens arbetsmiljöförbättringar. 5 1. Stämmer absolut 23 2. Stämmer i stort sett 74 3. Stämmer knappast 54 4. Stämmer absolut inte 8 9. Ej svar
VAR 122 TJÄNSTEM. MILJÖPROBLEM Loc 137 width 1 MD=9 F.52.2. Tjänstemännens arbetsmiljöproblem är väl så allvarliga som arbetarnas. 26 1. Stämmer absolut 62 2. Stämmer i stort sett 51 3. Stämmer knappast 17 4. Stämmer absolut inte 8 9. Ej svar
VAR 123 ARBETSMILJÖPROBL. OLÖSL Loc 138 width 1 MD=9 F.52.3. Många arbetsmiljöproblem kommer man aldrig att kunna lösa. 47 1. Stämmer absolut 72 2. Stämmer i stort sett 27 3. Stämmer knappast 9 4. Stämmer absolut inte 9 9. Ej svar
VAR 124 FADERS YRKESKATEGORI Loc 139 width 2 MD=99 F.53. Till vilken av följande yrkeskategorier skulle Du hänföra Din far (eller den som hade ansvaret för Din försörjning under Din uppväxttid)? 13 01. Jordbrukare med minst 10 hektar (20 tunnland) åkerjord 15 02. Jordbrukare med mindre än 10 hektar åkerjord 46 03. Yrkesarbetare (snickare, murare, mekaniker etc) 37 04. Annan arbetare (diversearbetare, grovarbetare, jordbruksarbetare etc) 11 05. Egen företagare utan löneanställda 9 06. Egen företagare med löneanställda 16 07. Hög tjänsteman i privat eller allmän tjänst 14 08. Tjänsteman av annat slag 09. Annat 3 99. Ej svar
VAR 125 UMGÄNGE MED ARB.KAMRATER Loc 141 width 1 MD=9 F.54.1. Brukar Du på Din fritid umgås med arbetskamrater? 27 1. Aldrig 88 2. Sällan 34 3. Ganska ofta 4 4. Mycket ofta 11 9. Ej svar
VAR 126 UMGÄNGE MED GRANNAR Loc 142 width 1 MD=9 F.54.2. Brukar Du på Din fritid umgås med grannar? 38 1. Aldrig 73 2. Sällan 43 3. Ganska ofta 3 4. Mycket ofta 7 9. Ej svar
VAR 127 UMGÄNGE MED SLÄKT Loc 143 width 1 MD=9 F.54.3. Brukar Du på Din fritid umgås med släkt? 5 1. Aldrig 56 2. Sällan 78 3. Ganska ofta 18 4. Mycket ofta 7 9. Ej svar
VAR 128 UMGÄNGE MED VÄNNER BEKAN Loc 144 width 1 MD=9 F.54.4. Brukar Du på Din fritid umgås med vänner och bekanta? 1. Aldrig 35 2. Sällan 94 3. Ganska ofta 31 4. Mycket ofta 4 9. Ej svar
VAR 129 BIO TEATER DANS BINGO MM Loc 145 width 1 MD=9 F.54.5. Brukar Du på Din fritid gå på bio, teater, dans, bingo, idrottstävlingar mm? 15 1. Aldrig 82 2. Sällan 52 3. Ganska ofta 8 4. Mycket ofta 7 9. Ej svar
VAR 130 BÖCKER Loc 146 width 1 MD=9 F.54.6. Brukar Du på Din fritid läsa böcker? 12 1. Aldrig 62 2. Sällan 48 3. Ganska ofta 37 4. Mycket ofta 5 9. Ej svar
VAR 131 BILUTFLYKTER Loc 147 width 1 MD=9 F.54.7. Brukar Du på Din fritid göra bilutflykter? 16 1. Aldrig 66 2. Sällan 61 3. Ganska ofta 16 4. Mycket ofta 5 9. Ej svar
VAR 132 KURSER Loc 148 width 1 MD=9 F.54.8. Brukar Du på Din fritid deltaga i studiecirklar eller kurser? 58 1. Aldrig 61 2. Sällan 26 3. Ganska ofta 15 4. Mycket ofta 4 9. Ej svar
VAR 133 TITTA I AFFÄRER Loc 149 width 1 MD=9 F.54.9. Brukar Du på Din fritid gå och titta i affärer? 39 1. Aldrig 86 2. Sällan 27 3. Ganska ofta 5 4. Mycket ofta 7 9. Ej svar
VAR 134 IDROTT OCH MOTION Loc 150 width 1 MD=9 F.54.10. Brukar Du på Din fritid idrotta och motionera? 21 1. Aldrig 46 2. Sällan 57 3. Ganska ofta 32 4. Mycket ofta 8 9. Ej svar
VAR 135 FÖRENINGSVERKSAMHET Loc 151 width 1 MD=9 F.54.11. Brukar Du på Din fritid syssla med föreningsverksamhet? 80 1. Aldrig 49 2. Sällan 19 3. Ganska ofta 8 4. Mycket ofta 8 9. Ej svar
VAR 136 ÅKA TILL LANDET Loc 152 width 1 MD=9 F.54.12. Brukar Du på Din fritid åka till fritidsstället, "landet"? 64 1. Aldrig 18 2. Sällan 35 3. Ganska ofta 35 4. Mycket ofta 12 9. Ej svar
VAR 137 UTBILDNING Loc 153 width 1 MD=9 F.55. Vad har Du fått för utbildning? 63 1. Folkskola 9 2. Grundskola 27 3. Yrkesutbildning minst ett år utöver folkskola eller grundskola 26 4. Realexamen, flickskola, folkhögskola eller dylikt 28 5. Studentexamen, examenfrån fackgymnasium och/eller högre utbildning 11 9. Ej svar
VAR 138 KLASSYMPATIER Loc 154 width 1 MD=9 F.56. Man brukar ibland tala om olika samhällsklasser i Sverige. Vilken av följande samhällsklasser sympatiserar Du mest med? 87 1. 1 Arbetarklassen 30 2. 2 Medelklassen 1 3. 3 överklassen 35 4. 4 Anser inte att man kan tala om klasser i Sverige 11 9. 9 Ej svar
VAR 139 KLASSINFLYTANDE Loc 155 width 1 MD=9 F.57. Vilken av dessa samhällsklasser har, enligt Din uppfattning, det största inflytandet i Sverige? 33 1. Arbetarklassen 10 2. Medelklassen 74 3. Överklassen 34 4. Anser inte att man kan tala om klasser i Sverige 13 9. Ej svar
VAR 140 ÅLDER Loc 156 width 2 F.58. Vilket år är Du född? Kod: 0 4 8 11 12 13 14 16 17 18 19 20 21 22 Frek: 2 1 1 4 2 3 1 3 5 1 5 5 6 7 Kod: 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Frek: 1 3 3 7 2 1 2 4 6 3 4 4 4 4 Kod: 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Frek: 3 4 4 2 6 3 2 1 3 10 5 3 4 2 Kod: 51 52 53 54 55 56 57 58 59 Frek: 1 4 6 2 1 1 1 1 1
VAR 141 ANTAL BARN 7-16 ÅR Loc 158 width 1 F.59.1. Hur många barn mellan 7 och 16 år har Du? Kod: 0 1 2 3 Frek: 104 33 22 5
VAR 142 ANTAL BARN UNDER 7 ÅR Loc 159 width 1 F.59.2. Hur många barn under 7 år har Du? Kod: 0 1 2 Frek: 130 29 5
VAR 143 SKYDDSOMBUDS STÄLLNING Loc 160 width 1 MD=9 F.60. Kan Du med några få ord säga hur skyddsombudens ställning på arbetsplatserna nyligen förändrats genom lagstiftning? 47 1. Vag formulering i rätt riktning t.ex. "större makt" 51 2. Lite utförligare formulering t.ex. "rätt stoppa arbete" 6 3. Mycket utförlig beskrivning 2 5. Fel svar 53 8. Vet ej 5 9. Ej svar
VAR 144 PARAGRAF 32-REFORMEN Loc 161 width 1 MD=9 F.61. Vad innebär den nyligen föreslagna paragraf 32-reformen i stora drag? 59 1. Vag formulering i rätt riktning 29 2. Lite utförligare formulering "leda, fördela arbetet" 8 3. Mycket utförlig formulering 5 5. Fel svar 58 8. Vet ej 5 9. Ej svar
VAR 145 INTR. PERSONLIG INTERVJU Loc 162 width 1 MD=9 F.62. Du har nu hjälps oss med att besvara en hel del frågor. Men det är naturligtvis svårt att i en enkät som den här ge plats åt alla de funderingar och erfarenheter Du har. Vi undrar därför om Du skulle vara intresserad av att under hösten ställa upp på en personlig intervju, där vi kunde prata mera konkret om Dina erfarenheter från arbete och fritid och om Dina funderingar över vad man borde göra åt olika förhållanden? 33 1. Ställer gärna upp 33 2. Kan möjligen ställa upp 97 3. Ställer inte gärna upp 1 9. Ej svar
VAR 146 INTR. DISK. RESULTATEN Loc 163 width 1 MD=9 F.63. När de första resultaten av den här studien blir klara, skulle Du då vara intresserad av att tillsammans med andra, som blivit utfrågade på Din ort, diskutera resultaten med oss? 29 1. Intresserad 50 2. Beror på om jag hinner 80 3. Ej intresserad 5 9. Ej svar
VAR 147 ARB.PLATSSTORLEK SCB Loc 164 width 1 Enligt SCB:s storlekskod. 0. Utan anställd personal 1. 0-4 anställda 2. 5-9 anställda 15 3. 10-19 anställda 22 4. 20-49 anställda 18 5. 50-99 anställda 25 6. 100-199 anställda 22 7. 200-499 anställda 62 8. 500- anställda
VAR 148 RÄTT STORLEK Loc 165 width 1 91 1. Storleken stämmer 73 2. Storleken stämmer inte
VAR 149 SEKTOR Loc 166 width 2 Enligt SCB:s koder i CFR. 11. Statlig förvaltning 15 12. Borgerlig kommunal förvaltning 3 13. Kyrklig kommunal förvaltning 2 15. Övriga offentliga institutioner 135 21. Företag 23. Filialer till utländska företag 4 31. Banker 33. Försäkringsinstitut 4 41. Personliga företag 1 50. Ideella föreningar, stiftelser etc
VAR 150 ÄGARE Loc 168 width 1 7 1. Statlig 31 2. Kommunal 126 9. Icke-offentlig ägarkategori
VAR 151 JURIDISK FORM Loc 169 width 1 1. Fysisk person 2. Enkla bolag 3. Handelsbolag 122 4. Aktiebolag 12 5. Ekonomisk förening 22 8. Offentlig myndighet eller institution 8 9. Annan juridisk form
VAR 152 NORD.YRKESKLASSIFICERING Loc 170 width 2 TEKNISKT, NATURVETENSKAPLIGT, SAMHÄLLSVETENSKAPLIGT, HUMANISTISKT OCH KONSTNÄRLIGT ARBETE 24 00. Tekniskt arbete 3 01. Kemiskt och fysikaliskt arbete, laboratoriearbete 02. Biologiskt arbete 03. Pedagogiskt arbete 6 04. Religiöst arbete 2 05. Juridiskt arbete 1 06. Litterärt och journalistiskt arbete 1 07. Konstnärligt arbete 12 09. Övrigt tekniskt, naturvetenskapligt, samhällsvetenskapligt, humanistiskt och konstnärligt arbete HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSARBETE, SOCIALT ARBETE M M 1 10. Hälso- och sjukvårdsarbete 1 11. Rörelse- och arbetsterapiarbete 13. Apoteksarbete 19. Övrigt hälso- och sjukhemsarbete, socialt arbete mm ADMINISTRATIVT, KAMERALT OCH KONTORSTEKNISKT ARBETE 4 20. Samhällsadministrativt arbete 5 21. Företagsadministrativt arbete 22. Personalarbete mm 14 29. Övrigt administrativt, kameralt och kontorstekniskt arbete KOMMERSIELLT ARBETE 1 31. Reklamarbete, försäljning av egendom, tjänster mm 3 32. Inköpsarbete 7 33. Varuförsäljning LANTBRUKS-,SKOGS- OCH FISKERIARBETE 2 40. Jordbruks-, trädgårds- och skogsbruksledning 41. Jordbruks- och trädgårdsarbete, djurskötsel 4 44. Skogsarbete GRUV-, STENBRYTNINGS- OCH PETROLEUMUTVINNINGSARBETE M M 50. Gruv- och stenbrytningsarbete mm 2 52. Malmbehandlingsarbete 59. Övrigt gruv-, stenbrytnings- och petroleumutvinningsarbete mm TRANSPORT- OCH KOMMUNIKATIONSARBETE 1 64. Vägtrafikarbete mm 66. Trafikledning och trafikarbetsledning 2 67. Post- och teleexpeditionsarbete 2 68. Postiljons- och expeditionsvaktsarbete TILLVERKNINGSARBETE, MASKINSKÖTSEL M M 2 70. Textilarbete 1 71. Sömnadsarbete mm 73. Stål-, metallverks-, smides- och gjuteriarbete 74. Finmekaniskt arbete 21 75. Verkstads- och byggnadsmetallarbete 12 76. Elektroarbete 6 77. Trävaruarbete 2 78. Målnings- och golvbeläggningsarbete 2 79. Bygg- och anläggningsarbete ej hänförbart till annan yrkesgrupp 2 80. Grafiskt arbete 82. Livsmedels- och tobaksarbete 83. Kemiskt processarbete, gummi- och plastvaruarbete 4 85. Övrigt tillverkningsarbete 2 86. Driftmaskinistarbete (energi- och vattenförsörjning mm) 1 87. Godshantering och maskinkörning 2 88. Paketeringsarbete, lagerarbete mm 89. Diversearbete SERVICEARBETE M M 2 90. Civilt bevaknings- och skyddsarbete 2 91. Hotell-, restaurang- och storhushållsarbete 92. Husligt arbete 5 93. Fastighetsskötsel och städning 94. Hygien och skönhetsvård 96. Sport och idrott 97. - 99. Övrigt servicearbete
VAR 153 HAR ARBETE Loc 172 width 1 F.H1. Har Du för närvarande något arbete? 155 1. Ja 9 5. Nej
VAR 154 ARBETE SAMMA SOM TID. Loc 173 width 1 MD=0 F.H2.A. Vilket arbete Har Du nu? Svaret har av kodaren jämförts med det svar Up lämnade i enkätundersökningen. 147 1. Yrket stämmer med tidigare uppgift 8 5. Yrket stämmer ej med tidigare uppgift 9 0. Frågan ej tillämplig
VAR 155 ARBETSTID Loc 174 width 1 MD=0 or GE 9 F.H2.B. Arbetar Du på heltid eller på deltid? 134 1. Heltid 18 2. Deltid 1 3. Olika 9 0. Frågan ej tillämplig 2 9. Ej svar
VAR 156 TID. ARB. SAMMA SOM TID. Loc 175 width 1 MD=0 F.H3.A. Vad hade Du senast för arbete? Svaret har av kodaren jämförts med det svar Up lämnade i enkätundersökningen. 9 1. Senaste arbete stämmer med tidigare uppgift 5. Senaste arbete stämmer ej med tidigare uppgift 155 0. Frågan ej tillämplig
VAR 157 ARBETSTIDER FÖRR Loc 176 width 1 MD=0 F.H3.B. Arbetade Du då på heltid eller deltid? 7 1. Heltid 2 2. Deltid 3. Olika 155 0. Frågan ej tillämplig
VAR 158 ANLEDN. TILL ARBETSSLUT Loc 177 width 1 MD=0 F.H3.D. Vad var anledningen till att Din anställning upphörde? 4 1. Pensionerad 2 2. Barnledig 1 3. Avskedad, permitterad 2 4. Slutat självmant 155 0. Frågan ej tillämplig
VAR 159 SPECIELL ARBETSUPPGIFT Loc 178 width 1 MD=9 F.H4. På varje arbetsplats finns en uppdelning av arbetsuppgifter och arbetsmoment på olika befattningar. En del sådana befattningar är specialiserade på en enda begränsad arbetsuppgift. Andra befattningar innefattar flera olika arbetsuppgifter; man får jobba med både det ena och det andra. Tänk nu på den huvudsakliga befattning Du har. Är den mycket specialiserad eller får Du sköta arbetsuppgifter av olika slag inom Din befattning? Anm. Om Up inte innehade arbete ombads han/hon att tänka på det senaste arbetet. 23 1. Mycket specialiserad 29 2. Ganska specialiserad 110 3. Sköter arbetsuppgifter av olika slag 2 9. Ej svar
VAR 160 ARBETSFÖRDELNING Loc 179 width 1 MD=9 F.H5. Tycker Du att det är bra med den arbetsfördelning Du är inplacerad i eller tycker Du att den är mindre bra eller dålig? 138 1. Bra 21 3. Mindre bra 4 5. Dålig 1 9. Ej svar
VAR 161 FLER ARBETSUPPG. BÄTTRE Loc 180 width 1 MD=0 or GE 9 F.H6. Skulle det vara bättre om Du fick utföra fler arbetsuppgifter än Du har nu? Anm. Frågorna H6-H9 ställs ej om Up besvarat fråga H5 med "bra". 10 1. Ja 15 5. Nej 138 0. Frågan ej tillämplig 1 9. Ej svar
VAR 162 FÄRRE ARBETSUPPG. BÄTTRE Loc 181 width 1 MD=0 or GE 9 F.H7. Skulle det vara bättre om Du hade färre arbetsuppgifter så att jobbet blev mera specialiserat? 7 1. Ja 18 5. Nej 138 0. Frågan ej tillämplig 1 9. Ej svar
VAR 163 ÄNDR. ARBETSUPPG. BÄTTRE Loc 182 width 1 MD=0 or GE 9 F.H8. Skulle det vara bättre om arbetsfördelningen förändrades på något annat sätt? 12 1. Ja 12 5. Nej 138 0. Frågan ej tillämplig 2 9. Ej svar
VAR 164 FÖRÄNDR. PÅVERKAR ARB. Loc 183 width 1 MD=0 or GE 9 F.H9. Kan Du säga på vilket sätt Du tror att en sådan här förändring av arbetsfördelningen i första hand skulle kunna påverka Ditt arbete? Anm. Frågan ställs endast till de som besvarat frågorna H6-H8 med ja. 10 1. Intressantare, roligare, mer stimulerande 8 2. Effektivare, fortare 1 3. Mindre stress 1 4. Bättre lön 138 0. Frågan ej tillämplig 6 9. Ej svar
VAR 165 OMFLYTTNINGAR Loc 184 width 1 F.H10. Förekommer det att Du omflyttas från en befattning till en annan beroende på varierande arbetsbelastning eller sjukfrånvaro på arbetsplatsen? Förekommer det mycket ofta, ganska ofta, sällan eller aldrig? 4 1. Mycket ofta 17 2. Ganska ofta 46 3. Sällan 97 4. Aldrig
VAR 166 UPPSKATTAR SÄRSKILT Loc 185 width 2 MD=99 F.H11. Finns det någonting som Du uppskattar särskilt mycket i Ditt arbete? 65 01. Fritt, självständigt 18 02. Kamratskapet 1 03. Bra chefer 9 04. Bra arbetsmiljö, får vistas ute 29 05. Intressant, stimulerande, omväxlande, meningsfullt 16 06. Får träffa folk 6 07. Arbetstiderna 3 08. Internutbildning, karriärmöjligheter, avanceringsmöjligheter 10 09. Inget särskilt 7 99. Ej svar
VAR 167 NEGATIVT Loc 187 width 2 MD=99 F.H12. Finns det någonting som är särskilt negativt för Dig i Din arbetssituation? 17 01. Arbetstiderna 1 02. Lönen 19 03. Stress, jäkt, för stort ansvar 7 04. Oförstående chefer 23 05. Dålig fysisk arbetsmiljö, buller, smuts, kyla, risker 1 06. Annat 21 07. Dålig planering, byråkrati 12 08. Trist, tråkigt 61 09. Inget särskilt, nej 2 99. Ej svar
VAR 168 ÖNSKEMÅL FRAMTIDEN Loc 189 width 2 MD=99 F.H13. Vilken förändring eller förbättring av Din egen situation i stort önskar Du helst av allt under de närmaste 3-4 åren? Då tänker vi inte bara på Ditt arbete utan även på Din familjesituation, Din bostad och mycket annat. 49 01. Bra som det är, ingenting 8 02. Ingen försämring, vill behålla jobbet 20 03. Kortare arbetstider, mer fritid, sabbatsår 10 04. Högre lön, bättre ekonomiskt ställt 14 05. Bättre arbetsmiljö, roligare arbetsuppgifter, mindre arbetsbörda, månadslön 14 06. Byta arbete, arbete på hemorten 24 07. Större bostad, byta bostad 4 08. Flytta till annan ort 2 09. Ordnad barntillsyn 6 10. Förbättrade förhållanden i familjen 2 11. Bättre hälsa 4 12. Förbättringar i något specialintresse 5 13. Annat, pension 2 99. Ej svar
VAR 169 BYTA ARBETSPLATS Loc 191 width 1 MD=9 F.H14. Tror Du att Din situation skulle förbättras genom någon av följande åtgärder? Skulle Din situation förbättras väldigt mycket, ganska mycket, lite, eller skulle den inte alls förbättras om Du kunde... F.H14.A. Skulle Din situation förbättras om Du kunde byta arbetsplats? 10 1. Väldigt mycket 22 2. Ganska mycket 18 3. Lite 109 4. Inte alls 8. Vet ej 5 9. Ej svar
VAR 170 BYTA YRKE Loc 192 width 1 MD=9 F.H14.B. Skulle Din situation förbättras om Du kunde byta yrke? <Se F.H14 för fullständig frågetext> 11 1. Väldigt mycket 16 2. Ganska mycket 16 3. Lite 112 4. Inte alls 6 8. Vet ej 3 9. Ej svar
VAR 171 BLI BEFORDRAD Loc 193 width 1 MD=9 F.H14.C. Skulle Din situation förbättras om Du kunde bli befordrad? <Se F.H14 för fullständig frågetext> 6 1. Väldigt mycket 13 2. Ganska mycket 22 3. Lite 117 4. Inte alls 3 8. Vet ej 3 9. Ej svar
VAR 172 VIDAREUTBILDNING Loc 194 width 1 MD=9 F.H14.D. Skulle Din situation förbättras om Du kunde genomgå vidareutbildning? <Se F.H14 för fullständig frågetext> 12 1. Väldigt mycket 30 2. Ganska mycket 37 3. Lite 82 4. Inte alls 8. Vet ej 3 9. Ej svar
VAR 173 SPARA PENGAR Loc 195 width 1 MD=9 F.H14.E. Skulle Din situation förbättras om Du kunde spara pengar? <Se F.H14 för fullständig frågetext> 9 1. Väldigt mycket 22 2. Ganska mycket 40 3. Lite 86 4. Inte alls 4 8. Vet ej 3 9. Ej svar
VAR 174 ARBETA ÖVER/EXTRA Loc 196 width 1 MD=9 F.H14.F. Skulle Din situation förbättras om Du kunde ta övertids- eller extraarbete? <Se F.H14 för fullständig frågetext> 1 1. Väldigt mycket 2 2. Ganska mycket 13 3. Lite 145 4. Inte alls 8. Vet ej 3 9. Ej svar
VAR 175 STARTA EGET Loc 197 width 1 MD=9 F.H14.G. Skulle Din situation förbättras om Du kunde starta eget företag? <Se F.H14 för fullständig frågetext> 7 1. Väldigt mycket 6 2. Ganska mycket 10 3. Lite 132 4. Inte alls 6 8. Vet ej 3 9. Ej svar
VAR 176 MÖJLIGHET ATT VÄLJA Loc 198 width 1 MD=9 F.H15. När Du fick den anställning Du har nu, hur pass stora möjligheter tycker Du att Du då hade att välja mellan olika arbetsplatser? Hade Du stora möjligheter, vissa möjligheter eller hade Du inga möjligheter alls att välja? 42 1. Hade stora möjligheter att välja 61 3. Hade vissa möjligheter att välja 58 5. Hade inga möjligheter att välja 3 9. Ej svar
VAR 177 ANTAL SJUKDAGAR Loc 199 width 1 F.H16. Kan Du på ett ungefär uppskatta hur många dagar Du var borta från arbetet på grund av sjukdom under hela förra året? 33 1. Ingen dag 62 2. 1-7 dagar 22 3. 8-14 dagar 12 4. 15-21 dagar 4 5. 22-28 dagar 5 6. 29-35 dagar 26 7. 36 dagar eller mer
VAR 178 INFLATIONEN Loc 200 width 1 F.H17. I den tidigare enkät vi skickade ut så frågade vi efter en del olika saker som kan vara ett hot mot människor. Så här löd den frågan. Och vi ställer den igen. Det talas ibland om olika faktorer som kan hota utvecklingen. PÅ svarskortet finns några sådana faktorer uppräknade. Tror Du att de utgör stora hot, något hot eller inget hot? F.H17.1. Inflationen utgör: 76 1. Stort hot 76 3. Något hot 9 5. Inget hot 3 8. Vet ej
VAR 179 MILJÖFÖRSTÖRINGEN Loc 201 width 1 F.H17.2. Förstöringen av vatten, luft och jord utgör: <Se F.H17 för fullständig frågetext> 145 1. Stort hot 17 3. Något hot 1 5. Inget hot 1 8. Vet ej
VAR 180 KÄRNKRAFTEN Loc 202 width 1 F.H17.3. Utbyggandet av kärnkraften utgör: <Se F.H17 för fullständig frågetext> 64 1. Stort hot 67 3. Något hot 17 5. Inget hot 16 8. Vet ej
VAR 181 MEKANISERINGEN Loc 203 width 1 F.H17.4. Den ökade mekaniserinen utgör: <Se F.H17 för fullständig frågetext> 22 1. Stort hot 76 3. Något hot 62 5. Inget hot 4 8. Vet ej
VAR 182 KAPITALISMEN Loc 204 width 1 F.H17.5. Kapitalismens inflytande utgör: <Se F.H17 för fullständig frågetext> 49 1. Stort hot 66 3. Något hot 38 5. Inget hot 11 8. Vet ej
VAR 183 SOCIALISMEN Loc 205 width 1 F.H17.6. Det socialistiska inflytandet utgör: <Se F.H17 för fullständig frågetext> 17 1. Stort hot 65 3. Något hot 70 5. Inget hot 12 8. Vet ej
VAR 184 NÄRINGSLIVET Loc 206 width 1 F.H17.7. Koncentrationen inom näringslivet utgör: <Se F.H17 för fullständig frågetext> 43 1. Stort hot 94 3. Något hot 15 5. Inget hot 12 8. Vet ej
VAR 185 STORSTADSTILLVÄXTEN Loc 207 width 1 F.H17.8. Storstadstillväxten utgör: <Se F.H17 för fullständig frågetext> 42 1. Stort hot 88 3. Något hot 30 5. Inget hot 4 8. Vet ej
VAR 186 STATENS INFLYTANDE Loc 208 width 1 F.H17.9. Statens växande inflytande över samhällslivet utgör: <Se F.H17 för fullständig frågetext> 33 1. Stort hot 79 3. Något hot 44 5. Inget hot 8 8. Vet ej
VAR 187 ARBETSLÖSHETEN Loc 209 width 1 F.H17.10. Arbetslösheten utgör: <Se F.H17 för fullständig frågetext> 141 1. Stort hot 19 3. Något hot 2 5. Inget hot 2 8. Vet ej
VAR 188 HOT BEKRÄFTAT Loc 210 width 1 F.H18. Har det hänt något på Din arbetsplats eller på den här orten (här i stan), som verkligen visar att det finns sådana här hot mot människor i Din ställning? 19 1. Ja, endast på arbetsplatsen 35 2. Ja, endast på orten utanför denna arbetsplats 15 3. Ja, både på arbetsplatsen och på orten 95 4. Nej, varken på arbetsplatsen eller på orten
VAR 189 HÄNDELSE ARBETSPLATSEN Loc 211 width 2 MD= 0 or GE 99 F.H19.A. Kan Du kortfattat berätta vad som hänt på arbetsplatsen? Anm. Frågan ställs till de som i fråga H18 angett att något inträffat på arbetsplatsen (kod 1 och 3). 01. Inflationen 2 02. Förstöringen av vatten, luft och jord 03. Utbyggandet av kärnkraften 1 04. Den ökade mekaniseringen 05. Kapitalismens inflytande 06. Det socialistiska inflytandet 1 07. Koncentrationen inom näringslivet 08. Storstadstillväxten 2 09. Statens växande inflytande över samhällslivet 19 10. Arbetslösheten 2 11. Ungdomsproblem, brottslighet 129 00. Frågan ej tillämplig 8 99. Ej svar
VAR 190 HÄNDELSE ORSAK Loc 213 width 1 MD=0 or GE 9 F.H19.E. Hur kommer det sig att en sådan här sak inträffar? Anm. Frågan ställs till de som i fråga H18 angett att något inträffat på arbetsplatsen (kod 1 och 3). 11 1. Lågkonjunktur 2. Staten 3. Skolan 2 4. Politiken 6 5. Pengar, ekonomisk utveckling 2 6. För högt kostnadsläge, för höga löner, standardjäkt 1 7. Kapitalism 1 8. Vet ej 129 0. Frågan ej tillämplig 12 9. Ej svar
VAR 191 EKON/POL. SYSTEM ORSAK Loc 214 width 1 MD=0 or GE 9 F.H19.F. Tror Du att det har någonting att göra med det politiska och ekonomiska system vi har att sådana här saker kan inträffa? Anm. Frågan ställs till de som i fråga H18 angett att något inträffat på arbetsplatsen (kod 1 och 3). 18 1. Ja 6 5. Nej 2 8. Vet ej 129 0. Frågan ej tillämplig 9 9. Ej svar
VAR 192 HÄNDELSE ORTEN Loc 215 width 2 MD= 0 or GE 99 F.H20.A. Kan Du kortfattat berätta vad som hänt på orten? Anm. Frågan ställs till de som i fråga H18 angett att något inträffat på orten (kod 2 och 3). 01. Inflationen 14 02. Förstöringen av vatten, luft och jord 03. Utbyggandet av kärnkraften 04. Den ökade mekaniseringen 05. Kapitalismens inflytande 06. Det socialistiska inflytandet 1 07. Koncentrationen inom näringslivet 4 08. Storstadstillväxten 1 09. Statens växande inflytande över samhällslivet 21 10. Arbetslösheten 2 11. Ungdomsproblem, brottslighet 113 00. Frågan ej tillämplig 8 99. Ej svar
VAR 193 HÄNDELSE ORSAK Loc 217 width 1 MD=0 or GE 9 F.H20.E. Hur kommer det sig att en sådan här sak inträffar? Anm. Frågan ställs till de som i fråga H18 angett att något inträffat på orten (kod 2 och 3). 13 1. Lågkonjunktur 2. Staten 1 3. Skolan 3 4. Politiken 16 5. Pengar, ekonomisk utveckling 2 6. För högt kostnadsläge, för höga löner, standardjäkt 2 7. Kapitalism 3 8. Vet ej 114 0. Frågan ej tillämplig 10 9. Ej svar
VAR 194 EKON/POL. SYSTEM ORSAK Loc 218 width 1 MD=0 or GE 9 F.H20.F. Tror Du att det har någonting att göra med det politiska och ekonomiska system vi har att sådana här saker kan inträffa? Anm. Frågan ställs till de som i fråga H18 angett att något inträffat på orten (kod 2 och 3). 32 1. Ja 6 5. Nej 114 0. Frågan ej tillämplig 12 9. Ej svar
VAR 195 HÄNDELSE I SVERIGE Loc 219 width 2 MD=99 F.H21.A. Om Du tänker på arbetslivet här i Sverige i stort, alltså inte enbart på Din arbetsplats, kan Du då peka på någonting som faktiskt har hänt som klart visar att det finns sådana här hot mot människor i Din ställning? 4 01. Inflationen 15 02. Förstöringen av vatten, luft och jord 2 03. Utbyggandet av kärnkraften 3 04. Den ökade mekaniseringen 1 05. Kapitalismens inflytande 06. Det socialistiska inflytandet 4 07. Koncentrationen inom näringslivet 2 08. Storstadstillväxten 1 09. Statens växande inflytande över samhällslivet 66 10. Arbetslösheten 2 11. Ungdomsproblem, brottslighet 64 99. Ej svar
VAR 196 HÄNDELSE I SVERIGE Loc 221 width 2 MD= 0 or GE 99 F.H21.A1. Vilken av de här händelserna tycker Du visar på det största hotet? Anm. Frågan ställs till de som i fråga H21.A angett att något inträffat i Sverige. 9 01. Inflationen 10 02. Förstöringen av vatten, luft och jord 03. Utbyggandet av kärnkraften 1 04. Den ökade mekaniseringen 05. Kapitalismens inflytande 1 06. Det socialistiska inflytandet 3 07. Koncentrationen inom näringslivet 1 08. Storstadstillväxten 1 09. Statens växande inflytande över samhällslivet 9 10. Arbetslösheten 11. Ungdomsproblem, brottslighet 63 00. Frågan ej tillämplig 66 99. Ej svar
VAR 197 HÄNDELSE ORSAK Loc 223 width 1 MD=0 or GE 9 F.H21.F. Hur kommer det sig att sådana här saker inträffar? Anm. Frågan ställs till de som i fråga H21.A angett att något inträffat i Sverige. 21 1. Lågkonjunktur 2 2. Staten 2 3. Skolan 9 4. Politiken 21 5. Pengar, ekonomisk utveckling 7 6. För högt kostnadsläge, för höga löner, standardjäkt 4 7. Kapitalism 4 8. Vet ej 64 0. Frågan ej tillämplig 30 9. Ej svar
VAR 198 EKON/POL. SYSTEM ORSAK Loc 224 width 1 MD=0 or GE 9 F.H21.G. Tror Du att det har någonting att göra med det politiska och ekonomiska system vi har att sådana här saker kan inträffa? Anm. Frågan ställs till de som i fråga H21.A angett att något inträffat i Sverige. 64 1. Ja 10 3. Nej 4 5. Vet ej 64 0. Frågan ej tillämplig 22 9. Ej svar
VAR 199 STÖRSTA HOTET Loc 225 width 2 MD=99 F.H22. Av de olika hot vi hittills nämnt, vilket skulle Du säga är det största hotet? 9 01. Inflationen 75 02. Förstöringen av vatten, luft och jord 15 03. Utbyggandet av kärnkraften 1 04. Den ökade mekaniseringen 9 05. Kapitalismens inflytande 06. Det socialistiska inflytandet 1 07. Koncentrationen inom näringslivet 2 08. Storstadstillväxten 5 09. Statens växande inflytande över samhällslivet 45 10. Arbetslösheten 11. Ungdomsproblem, brottslighet 1 20. Up upplever inget hot eller problem 1 99. Ej svar
VAR 200 KAN HOT ÅTGÄRDAS Loc 227 width 1 MD=0 or GE 9 F.H23. Om vi nu tittar på (nämn det största hotet), tror Du att man kan göra någonting åt det här hotet eller problemet? 142 1. Ja 20 5. Nej 1 0. Frågan ej tillämplig 1 9. Ej svar
VAR 201 ÅTGÄRD MOT HOT Loc 228 width 1 MD=0 or GE 9 F.H24. Vad bör man göra för någonting? 61 1. Olika konkreta åtgärder, sluta köra bil, rena utsläpp, sluta bygga kärnkraftverk, skaffa mer jobb, decentralisering 27 2. Statlig kontroll, lagstiftning, förbud, statlig åtgärd 19 3. Löne- och prisstopp, sänkta löner, sänkt standard 3 4. Öka exporten 6 5. Protestera, opponera sig 12 6. Forskning 3 7. Minska statens inflytande 10 8. Vet inte 21 0. Frågan ej tillämplig 2 9.
VAR 202 VEM ÅTGÄRDAR Loc 229 width 2 MD= 0 or GE 99 F.H25. Vem är det som bör göra någonting? 47 01. Regeringen 11 02. Riksdagen, politikerna 5 03. Fackföreningarna 11 04. Industrin och regeringen 5 05. Industrin, företagen 29 06. Staten 25 07. Alla människor 5 08. Annat, internationellt samarbete 3 88. Vet ej 21 00. Frågan ej tillämplig 2 99.
VAR 203 VAD UP KAN GÖRA Loc 231 width 2 MD= 0 or GE 99 F.H26. Vad kan Du göra i det här sammanhanget? 57 01. Ingenting 22 02. Olika individuella åtgärder, spara energi, inte skräpa ner, sluta köra bil, sänka min standard 8 03. Rösta på något parti 9 04. Engagera sig politiskt 7 05. Påverka politiker 20 06. Protestera, skriva insändare, upplysa 8 07. Stödja och engagera sig i miljövårdsgrupper 2 08. Fackligt arbete 9 88. Vet ej 21 00. Frågan ej tillämplig 1 99.
VAR 204 TID ATT ÅTGÄRDA Loc 233 width 1 MD=0 or GE 9 F.H27. Hur pass lång tid tror Du att det tar innan man får bukt med (nämn det största hotet enl. fråga H22)? Kan man göra det inom ett år, tar det flera år eller får man räkna med en tioårsperiod eller kanske mer? 4 1. 1 år 42 2. 2-9 år 26 3. Ungefär 10 år 56 4. Mer än 10 år 8 5. Aldrig 6 8. Vet ej 21 0. Frågan ej tillämplig 1 9. Ej svar
VAR 205 HINDER FÖR ÅTGÄRD Loc 234 width 2 MD= 0 or GE 99 F.H28. Vilka är de största hindren för att man ska kunna komma tillrätta med (nämn det största hotet)? 10 01. Människornas ha-begär, egoism 10 02. Standard (status)-jakt, dagens tempo, slöseri 1 03. Alla måste protestera 19 04. Prisökningar, lönekostnader, kostnadsläget, industrin har ej pengar 24 05. Pengar, ekonomin, den ekonomiska utvecklingen 19 06. Ekonomiska intressen, vinstintressen 6 07. Lågkonjunkturen 9 08. Dålig konkurenskraft, för liten export 7 09. Det internationella samarbetet 10 10. Kapitalismen, aktieägarna 17 11. Ingen enighet, maktlöshet, politiska hinder 7 12. Energiåtgången, energikrisen, inga alternativa energikällor 2 13. Förvaring av kärnkraftsavfall 1 14. Nya regeringen 2 15. Brist på kunskap 18 88. Vet ej 1 00. Frågan ej tillämplig 1 99.
VAR 206 SAMHÄLLSSYSTEMET UNDERL. Loc 236 width 1 MD=0 or GE 9 F.H29. Tycker Du att vårt nuvarande samhällssystem underlättar eller kanske gör det svårare att komma till rätta med (nämn största hotet)? 40 1. Samhällssystemet underlättar 49 2. Samhällssystemet hindrar 40 3. Samhällssystemet både hindrar och underlättar 30 8. Vet ej 1 0. Frågan ej tillämplig 4 9. Ej svar
VAR 207 VAD UNDERLÄTTAR Loc 237 width 1 MD=0 or GE 9 F.H30. Vad tänker Du på när Du säger att samhällssystemet underlättar lösningen? Anm. Till de som besvarat fråga H29 med 1. 7 1. Problemmedvetande 5 2. Nya regeringen 16 3. Demokratin 1 4. Forskning pågår 12 5. Det finns möjligheter till ekonomisk-politiska åtgärder 119 0. Frågan ej tillämplig 4 9. Ej svar
VAR 208 VAD HINDRAR Loc 238 width 2 MD= 0 or GE 99 F.H31. Vad tänker Du på när Du säger att samhällssystemet hindrar lösningen? Anm. Till de som besvarat fråga H29 med 2. 7 01. Det ekonomiska systemet 5 02. Kapitalismen 3 03. Byråkratin, centraliseringen 12 04. De som beslutar gör fel, är oförståndiga m.m. 9 05. Människorna styrs av pengar, status m.m. 2 06. Det finns inte tillräckligt med pengar, vi har inte råd 1 07. Samhället är inte demokratiskt 4 08. Demokratin är ett hinder 7 88. Vet ej 112 00. Frågan ej tillämplig 2 99. Ej svar
VAR 209 VAD UNDERLÄTTAR O HINDR. Loc 240 width 1 MD=0 or GE 9 F.H32. Vad tänker Du på när Du säger att samhällssystemet både underlättar och hindrar lösningen? Anm. Till de som besvarat fråga H29 med 3. 14 1. Bra system, men fel på politikerna 1 2. Forskningen styrd 7 3. Problemen är stora 7 4. Kapitalismen 1 5. Små resurser, samhällets ökande makt 7 8. Vet ej 120 0. Frågan ej tillämplig 7 9. Ej svar
VAR 210 FACKLIGT ARBETE Loc 241 width 1 F.H33. Hur ser Du på möjligheterna att förbättra situationen för människor i Din ställning genom att delta i organiserade kollektiva verksamheter? Är möjligheterna till att förbättra situationen mycket stora, ganska stora, små eller inga alls genom att: F.H33.A. Hur är möjligheterna att förbättra situationen genom att delta i fackligt arbete? 36 1. Mycket stora möjligheter 80 2. Ganska stora möjligheter 39 3. Små möjligheter 9 4. Inga möjligheter
VAR 211 PARTIPOLITISKT ARBETE Loc 242 width 1 F.H33.B. Hur är möjligheterna att förbättra situationen genom att delta i partipolitiskt arbete? <Se F.H33 för fullständig frågetext> 28 1. Mycket stora möjligheter 61 2. Ganska stora möjligheter 60 3. Små möjligheter 12 4. Inga möjligheter 3 8. Vet ej
VAR 212 BYALAG MILJÖVÅRDSGRUPPER Loc 243 width 1 F.H33.C. Hur är möjligheterna att förbättra situationen genom att delta i byalag och miljövårdsgrupper? <Se F.H33 för fullständig frågetext> 22 1. Mycket stora möjligheter 76 2. Ganska stora möjligheter 44 3. Små möjligheter 20 4. Inga möjligheter 2 8. Vet ej
VAR 213 DEMONSTRATIONER Loc 244 width 1 F.H33.D. Hur är möjligheterna att förbättra situationen genom att delta i demonstrationer? <Se F.H33 för fullständig frågetext> 6 1. Mycket stora möjligheter 33 2. Ganska stora möjligheter 56 3. Små möjligheter 68 4. Inga möjligheter 1 8. Vet ej
VAR 214 STREJKER Loc 245 width 1 F.H33.E. Hur är möjligheterna att förbättra situationen genom att delta i strejker? <Se F.H33 för fullständig frågetext> 11 1. Mycket stora möjligheter 37 2. Ganska stora möjligheter 48 3. Små möjligheter 65 4. Inga möjligheter 3 8. Vet ej
VAR 215 VILL KÖPA Loc 246 width 1 F.H34. Angående Dina önskningar och planer, finns det någonting just nu som Du skulle vilja köpa och som Du planerar att använda Dina pengar till utöver de fasta utgifterna? 104 1. Ja 60 5. Nej 8. Vet ej
VAR 216 VILL KÖPA Loc 247 width 1 MD=0 F.H35. Vad är det? 18 1. Resa 16 2. Villa 6 3. Möbler 12 4. Reparationer av hus eller lägenhet 20 5. Byta bil, köpa bil 9 6. Fritidshus 2 7. Diskmaskin 21 8. Annat 60 0. Frågan ej tillämplig
VAR 217 SPARAT LÄNGE Loc 248 width 1 MD=0 F.H36. Vilka av följande påståenden stämmer med Dina inköpsplaner och vilka stämmer inte? F.H36.A. Har sparat pengar länge för att uppnå detta mål. Anm. Till de som besvarat fråga H34 med ja. 40 1. Stämmer 64 5. Stämmer inte 8. Vet ej 60 0. Frågan ej tillämplig
VAR 218 PLANERAT LÄNGE Loc 249 width 1 MD=0 or GE 9 F.H36.B. Har länge planerat att köpa det här, men har inte tidigare haft möjlighet. <Se F.H36 för fullständig frågetext> 48 1. Stämmer 55 5. Stämmer inte 8. Vet ej 60 0. Frågan ej tillämplig 1 9. Ej svar
VAR 219 FÅTT PENGAR ÖVER Loc 250 width 1 MD=0 or GE 9 F.H36.C. Tänker köpa det här för att jag har fått pengar över. <Se F.H36 för fullständig frågetext> 23 1. Stämmer 80 5. Stämmer inte 8. Vet ej 60 0. Frågan ej tillämplig 1 9. Ej svar
VAR 220 OLÖNSAMT ATT SPARA Loc 251 width 1 MD=0 or GE 9 F.H36.D. Köper mest för att det inte lönar sig att spara. <Se F.H36 för fullständig frågetext> 22 1. Stämmer 80 5. Stämmer inte 1 8. Vet ej 60 0. Frågan ej tillämplig 1 9. Ej svar
VAR 221 PLANERNA OVIKTIGA Loc 252 width 1 MD=0 or GE 9 F.H36.E. Om inte planerna går att förverkliga spelar det väldigt liten roll. <Se F.H36 för fullständig frågetext> 35 1. Stämmer 67 5. Stämmer inte 1 8. Vet ej 60 0. Frågan ej tillämplig 1 9. Ej svar
VAR 222 HAR INTE RÅD Loc 253 width 1 MD=0 F.H37. Du har alltså inga inköpsplaner för närvarande. Kan Du säga vilka av följande påståenden som stämmer och vilka som inte stämmer med Din situation för närvarande? F.H37.A. Har inte råd. Anm. Till de som besvarat fråga H34 med nej. 17 1. Stämmer 45 5. Stämmer inte 1 8. Vet ej 101 0. Frågan ej tillämplig
VAR 223 HAR ALLT Loc 254 width 1 MD=0 F.H37.B. Har i stort sett allt jag behöver. <Se F.H37 för fullständig frågetext> 54 1. Stämmer 9 5. Stämmer inte 8. Vet ej 101 0. Frågan ej tillämplig
VAR 224 PLANERAR INTE Loc 255 width 1 MD=0 F.H37.C. Brukar inte planera mina inköp. <Se F.H37 för fullständig frågetext> 20 1. Stämmer 43 5. Stämmer inte 8. Vet ej 101 0. Frågan ej tillämplig
VAR 225 SPARAR Loc 256 width 1 MD=0 F.H37.D. Sparar pengarna för framtiden. <Se F.H37 för fullständig frågetext> 34 1. Stämmer 29 5. Stämmer inte 8. Vet ej 101 0. Frågan ej tillämplig
VAR 226 ÖVERTIDSARBETE Loc 257 width 1 F.H38. Brukar Du arbeta övertid? Gör Du det ofta, ibland eller aldrig? 24 1. Ofta 83 3. Ibland 57 5. Aldrig
VAR 227 ROLIGT ATT ARBETA Loc 258 width 1 MD=0 or GE 9 F.H39. Anser Du att följande orsaker spelar en stor roll, enliten roll eller ingen roll alls för att du ofta/ibland arbetar på övertid? F.H39.A. Det är roligt att arbeta. Anm. Frågan ställs ej till de som besvarat fråga H38 med "aldrig". 18 1. Spelar stor roll 25 3. Spelar liten roll 63 5. Spelar ingen roll 8. Vet ej 57 0. Frågan ej tillämplig 1 9. Ej svar
VAR 228 ARBETET MÅSTE BLI KLART Loc 259 width 1 MD=0 F.H39.B. Arbetet måste bli klart. <Se F.H39 för fullständig frågetext> Anm. Frågan ställs ej till de som besvarat fråga H38 med "aldrig". 102 1. Spelar stor roll 2 3. Spelar liten roll 3 5. Spelar ingen roll 8. Vet ej 57 0. Frågan ej tillämplig
VAR 229 EXTRAFÖRTJÄNSTEN Loc 260 width 1 MD=0 or GE 9 F.H39.C. Extraförtänsten. <Se F.H39 för fullständig frågetext> Anm. Frågan ställs ej till de som besvarat fråga H38 med "aldrig". 11 1. Spelar stor roll 17 3. Spelar liten roll 78 5. Spelar ingen roll 8. Vet ej 57 0. Frågan ej tillämplig 1 9. Ej svar
VAR 230 FÖRVÄNTNINGAR UPPIFRÅN Loc 261 width 1 MD=0 F.H39.D. Förväntningar från arbetsledningen. <Se F.H39 för fullständig frågetext> Anm. Frågan ställs ej till de som besvarat fråga H38 med "aldrig". 25 1. Spelar stor roll 27 3. Spelar liten roll 54 5. Spelar ingen roll 1 8. Vet ej 57 0. Frågan ej tillämplig
VAR 231 INSTÄLLN. TILL ÖVERTID Loc 262 width 1 MD=0 F.H40. Vilken är Din inställning till övertidsarbete? Arbetar Du mycket gärna, ganska gärna övertid eller skulle Du helst slippa arbeta övertid? Anm. Frågan ställs ej till de som besvarat fråga H38 med "aldrig". 5 1. Mycket gärna 23 3. Ganska gärna 77 5. Helst slippa 2 8. Vet ej 57 0. Frågan ej tillämplig
VAR 232 MARGINALSKATTERNA Loc 263 width 1 MD=0 or GE 9 F.H41. Anser Du att följande orsaker spelar en stor roll, en liten roll eller ingen roll alls för att Du helst inte arbetar övertid? F.H41.A. Marginalskatterna gör att det inte lönar sig att jobba övertid. Anm. Till de som besvarat fråga H40 med 3. 50 1. Spelar stor roll 9 3. Spelar liten roll 17 5. Spelar ingen roll 8. Vet inte 87 0. Frågan ej tillämplig 1 9. Ej svar
VAR 233 FRITID VIKTIGARE Loc 264 width 1 MD=0 or GE 9 F.H41.B. Det är viktigare med fritid än att tjäna mer pengar. <Se F.H41 för fullständig frågetext> Anm. Till de som besvarat fråga H40 med 3. 71 1. Spelar stor roll 5 3. Spelar liten roll 5. Spelar ingen roll 8. Vet inte 87 0. Frågan ej tillämplig 1 9. Ej svar
VAR 234 TRÖTTSAMT Loc 265 width 1 MD=0 or GE 9 F.H41.C. Det blir för tröttsamt att jobba övertid. <Se F.H41 för fullständig frågetext> Anm. Till de som besvarat fråga H40 med 3. 49 1. Spelar stor roll 14 3. Spelar liten roll 13 5. Spelar ingen roll 8. Vet inte 87 0. Frågan ej tillämplig 1 9. Ej svar
VAR 235 TIDSBRIST Loc 266 width 1 MD=0 or GE 9 F.H41.D. Hinner inte p.g.a. barnpassning eller andra uppgifter under fritiden. <Se F.H41 för fullständig frågetext> Anm. Till de som besvarat fråga H40 med 3. 33 1. Spelar stor roll 16 3. Spelar liten roll 27 5. Spelar ingen roll 8. Vet inte 87 0. Frågan ej tillämplig 1 9. Ej svar
VAR 236 INSTÄLLN. TILL ÖVERTID Loc 267 width 1 MD=0 F.H42. Vilken är Din inställning till övertidsarbete? Skulle Du vilja jobba övertid? Anm. Till de som besvarat fråga H38 med "aldrig". 1. Mycket gärna 1 3. Ganska gärna 56 5. Helst inte 8. Vet ej 107 0. Frågan ej tillämplig
VAR 237 MARGINALSKATTERNA Loc 268 width 1 MD=0 F.H43. Tycker Du att följande orsaker spelar en stor roll, en liten roll eller ingen roll alls för att Du helst inte vill arbeta på övertid? F.H43.A. Marginalskatterna gör att det inte lönar sig att jobba övertid. Anm. Till de som besvarat fråga H42 med 3. 30 1. Spelar stor roll 11 3. Spelar liten roll 15 5. Spelar ingen roll 8. Vet inte 108 0. Frågan ej tillämplig
VAR 238 FRITID VIKTIGARE Loc 269 width 1 MD=0 F.H43.B. Det är viktigare med fritid än att tjäna mer pengar. <Se F.H43 för fullständig frågetext> Anm. Till de som besvarat fråga H42 med 3. 51 1. Spelar stor roll 2 3. Spelar liten roll 3 5. Spelar ingen roll 8. Vet inte 108 0. Frågan ej tillämplig
VAR 239 TRÖTTSAMT Loc 270 width 1 MD=0 F.H43.C. Det blir för tröttsamt att jobba övertid. <Se F.H43 för fullständig frågetext> Anm. Till de som besvarat fråga H42 med 3. 35 1. Spelar stor roll 14 3. Spelar liten roll 7 5. Spelar ingen roll 8. Vet inte 108 0. Frågan ej tillämplig
VAR 240 TIDSBRIST Loc 271 width 1 MD=0 F.H43.D. Hinner inte p.g.a. barnpassning eller andra uppgifter under fritiden. <Se F.H43 för fullständig frågetext> Anm. Till de som besvarat fråga H42 med 3. 21 1. Spelar stor roll 8 3. Spelar liten roll 27 5. Spelar ingen roll 8. Vet inte 108 0. Frågan ej tillämplig
VAR 241 FACKET-LÖNERNA Loc 272 width 1 F.H44. Tycker Du att fackföreningarna alltför mycket har riktat in sig på att få fram löneökningar på bekostnad av andra frågor t.ex. arbetsmiljöfrågor och arbetstidsfrågor? Skulle Du vilja svara ja absolut, ja i någon mån, nej knappast eller nej absolut inte på den frågan? 28 1. Ja absolut 63 2. Ja i någon mån 46 3. Nej knappast 19 4. Nej absolut inte 8 5. Vet ej
VAR 242 STATEN Loc 273 width 1 F.H45. Hur skulle Du vilja se ägandet inom de större aktiebolagen i framtiden? Vill Du att staten, fackföreningsrörelsen, kapitalstarka familjer, de anställda eller aktiespararna bland allmänheten skall äga mer än nu, mindre än nu eller ungefär som nu? F.H45.A. Staten skall: 38 1. Äga mer 45 2. Äga mindre 77 3. Äga som nu 4 8. Vet ej
VAR 243 FACKFÖRENINGARNA Loc 274 width 1 F.H45.B. Fackföreningsrörelsen skall: <Se F.H45 för fullständig frågetext> 42 1. Äga mer 32 2. Äga mindre 81 3. Äga som nu 9 8. Vet ej
VAR 244 KAPITALST. FAMILJER Loc 275 width 1 F.H45.C. Kapitalstarka familjer skall: <Se F.H45 för fullständig frågetext> 5 1. Äga mer 112 2. Äga mindre 43 3. Äga som nu 4 8. Vet ej
VAR 245 ANSTÄLLDA Loc 276 width 1 F.H45.D. De anställda skall: <Se F.H45 för fullständig frågetext> 125 1. Äga mer 2 2. Äga mindre 34 3. Äga som nu 3 8. Vet ej
VAR 246 AKTIESPARARNA Loc 277 width 1 F.H45.E. Aktiespararna bland allmänheten skall: <Se F.H45 för fullständig frågetext> 63 1. Äga mer 20 2. Äga mindre 65 3. Äga som nu 16 8. Vet ej
VAR 247 LÅGLÖNEGRUPPERNA Loc 278 width 1 F.H46. Jag ska nu läsa upp några olika uppfattningar som har hörts i diskussionen om de här frågorna. Vi skulle vilja veta om Du tycker att de här påståendena stämmer absolut, stämmer i stort sett eller tycker Du att de knappast stämmer eller inte stämmer alls? F.H46.1. Det är bara för låglönegrupperna som löneökningar verkligen betyder något; för andra löntagare räcker det att få kompensation för inflationen. 61 1. Stämmer absolut 62 2. Stämmer i stort sett 26 3. Stämmer knappast 14 4. Stämmer inte alls 1 8. Vet ej
VAR 248 LÖNEÖKNINGAR EN SPORRE Loc 279 width 1 F.H46.2. Löneökningar utgör en värdefull sporre för att man ska utföra ett arbete bättre. 28 1. Stämmer absolut 56 2. Stämmer i stort sett 44 3. Stämmer knappast 36 4. Stämmer inte alls 8. Vet ej
VAR 249 ARBETSFÖRHÅLL. VIKTIGARE Loc 280 width 1 F.H46.3. Väldigt många arbetare och tjänstemän i Sverige har nu nått en sådan lönenivå och konsumtionsstandard att det skulle löna sig bättre att lägga ner pengarna på att förbättra arbetsförhållandena än att höja lönerna. 63 1. Stämmer absolut 71 2. Stämmer i stort sett 20 3. Stämmer knappast 7 4. Stämmer inte alls 3 8. Vet ej
VAR 250 ARBETSMILJÖN Loc 281 width 1 F.H46.4. Om man var säker på att pengarna gick till att förbättra arbetsmiljön och inte till att öka aktieägarnas vinst, så skulle man ha lättare att acceptera ett lönestopp för de anställda som redan har det ganska bra. 85 1. Stämmer absolut 62 2. Stämmer i stort sett 8 3. Stämmer knappast 8 4. Stämmer inte alls 1 8. Vet ej
VAR 251 SÄMRE KONKURRENSFÖRMÅGA Loc 282 width 1 F.H46.5. Förkortad arbetstid och satsningar på dyrbara miljöförbättringar på arbetsplatserna försämrar vår internationella konkurrensförmåga så kraftigt att det inte kan accepteras. 15 1. Stämmer absolut 41 2. Stämmer i stort sett 68 3. Stämmer knappast 35 4. Stämmer inte alls 5 8. Vet ej
VAR 252 NÖDVÄNDIGA UTGIFTER Loc 283 width 1 MD=0 F.H46.6. Också folk med lite högre inkomster har många nödvändiga utgifter som bara kan täckas med reallöneökningar. 16 1. Stämmer absolut 53 2. Stämmer i stort sett 42 3. Stämmer knappast 40 4. Stämmer inte alls 12 8. Vet ej 1 0. Frågan ej tillämplig
VAR 253 SAMHÄLLSKLASSER Loc 284 width 1 F.H47. Tycker Du att det finns sådana skillnader mellan olika människor i dag att det är riktigt att tala om olika samhällsklasser? 115 1. Ja 45 3. Nej 4 5. Vet inte
VAR 254 ANTAL SAMHÄLLSKLASSER Loc 285 width 1 MD=0 F.H48.A. Hur många samhällsklasser tycker Du att det finns? 1 1. 1 samhällsklass 25 2. 2 samhällsklasser 73 3. 3 samhällsklasser 15 4. 4 samhällsklasser 1 5. 5 samhällsklasser 6. 6 samhällsklasser 7. 7 samhällsaklasser 8. 8 samhällsklasser 49 0. Frågan ej tillämplig
VAR 255 SKILJER SAMHÄLLSKLASSER Loc 286 width 1 MD=0 or GE 9 F.H48.B. Vad tycker Du det är som skiljer samhällsklasserna åt? 49 1. Inkomst 13 2. Utbildning 8 3. Ägandet 23 4. Pengar, ekonomin 12 5. Standard 1 6. Olika utgångsläge, arv 2 7. En del vill vara lite för mer 6 8. Sättet att tala, kläder, ålder 49 0. Frågan ej tillämplig 1 9. Ej svar
VAR 256 SAMHÄLLSKLASSER FÖRR Loc 287 width 1 MD=0 or GE 9 F.H49. Tycker Du att det var riktigt att tala om samhällsklasser förr även om det inte är riktigt idag? Anm. Till de som svarat 2 eller 3 på var. 253. 42 1. Ja 4 3. Nej 2 5. Vet inte 114 0. Frågan ej tillämplig 2 9. Ej svar
VAR 257 SAMHÄLLSFÖRÄNDRINGAR Loc 288 width 1 MD=0 or GE 9 F.H50.A. PÅ vilket sätt tycker Du att samhället har förändrats så att det inte längre är riktigt att tala om samhällsklasser? 20 1. Löneutjämning, inga fattiga 17 2. Jämställdhet, alla lika värda 2 3. Alla får utbildning 4 4. Alla har lika chanser 1 8. Vet inte 119 0. Frågan ej tillämplig 1 9. Ej svar
VAR 258 ANNAN INDELNING Loc 289 width 1 MD=0 or GE 9 F.H50.B. Tycker Du att det i dag finns något annat sätt att dela in olika människor i samhället? I så fall vilket? 3 1. Olika utbildning 1 2. Moral och kultur 3 3. De som vill arbeta och de som inte vill arbeta 1 4. Svenskar och utlänningar 1 5. Hög- och låginkomsttagare 1 6. Utslagna och icke utslagna 29 7. Nej 120 0. Frågan ej tillämplig 5 9. Ej svar
VAR 259 ANNAN INDELNING Loc 290 width 1 MD=0 or GE 9 F.H51. Du tycker alltså inte att det är riktigt att dela in människor i olika samhällsklasser. Tycker Du att det finns något annat sätt att dela in olika människor i samhället? Anm. Till de som besvarat fråga H47 och H49 med nej. 1 1. Skötsamma- ej skötsamma 7 5. Nej 116 0. Frågan ej tillämplig 40 9. Ej svar
VAR 260 YNGRE-ÄLDRE Loc 291 width 1 F.H52. I diskussioner om samhällsfrågor och politik hör man ofta olika åsikter om var de största motsättningarna går här i landet. På detta svarskort har vi satt upp några sådana tänkbara motsättningar. Tycker Du att dessa motsättningar är mycket stora, ganska stora, små eller inga alls? F.H52.1. Motsättningarna mellan den yngre och den äldre generationen. 23 1. Mycket stora 70 2. Ganska stora 61 3. Små 10 4. Inga 8. Vet ej
VAR 261 STÄDER-LANDET Loc 292 width 1 F.H52.2. Motsättningarna mellan de som bor i städer och de som bor på "landet". <Se F.H52 för fullständig frågetext> 10 1. Mycket stora 51 2. Ganska stora 74 3. Små 25 4. Inga 4 8. Vet ej
VAR 262 ANSTÄLLDA-ARBETSGIVARE Loc 293 width 1 F.H52.3. Motsättningarna mellan anställda och arbetsgivare. <Se F.H52 för fullständig frågetext> 29 1. Mycket stora 72 2. Ganska stora 53 3. Små 9 4. Inga 1 8. Vet ej
VAR 263 KVINNOR-MÄN Loc 294 width 1 F.H52.4. Motsättningarna mellan kvinnor och män. <Se F.H52 för fullständig frågetext> 7 1. Mycket stora 46 2. Ganska stora 81 3. Små 27 4. Inga 3 8. Vet ej
VAR 264 MYCKET UTB.-LITE UTB. Loc 295 width 1 F.H52.5. Motsättningarna mellan de med mycket utbildning och de med lite utbildning. <Se F.H52 för fullständig frågetext> 31 1. Mycket stora 69 2. Ganska stora 48 3. Små 11 4. Inga 5 8. Vet ej
VAR 265 BORGERLIGA-SOCIALISTER Loc 296 width 1 F.H52.6. Motsättningarna mellan det som man brukar kalla det borgerliga blocket och det socialistiska blocket. <Se F.H52 för fullständig frågetext> 48 1. Mycket stora 77 2. Ganska stora 31 3. Små 4 4. Inga 4 8. Vet ej
VAR 266 YRKESUTB.-ICKE YRKESUTB. Loc 297 width 1 MD=9 F.H52.7. Motsättningarna mellan yrkesutbildade och icke yrkesutbildade arbetare. <Se F.H52 för fullständig frågetext> 16 1. Mycket stora 51 2. Ganska stora 69 3. Små 18 4. Inga 9 8. Vet ej 1 9. Ej svar
VAR 267 ARBETARE-TJÄNSTEMÄN Loc 298 width 1 MD=9 F.H52.8. Motsättningarna mellan arbetare och tjänstemän. <Se F.H52 för fullständig frågetext> 11 1. Mycket stora 46 2. Ganska stora 79 3. Små 22 4. Inga 5 8. Vet ej 1 9. Ej svar
VAR 268 EXPERTER-VANLIGT FOLK Loc 299 width 1 MD=9 F.H52.9. Motsättningarna mellan experter och vanligt folk. <Se F.H52 för fullständig frågetext> 53 1. Mycket stora 66 2. Ganska stora 25 3. Små 11 4. Inga 8 8. Vet ej 1 9. Ej svar
VAR 269 GAMLA GÅRDAR Loc 300 width 1 F.H53. Vännerna Berg och Strand var ute och campade tillsammans och kom då till en ödegård. Berg tyckte det var beklämmande att en gammal bondgård, där tidigare generationer arbetat så hårt och haft både glädje och sorg, fick förfalla, men Strand sa att han för sin del tyckte att det var bra att folk kom iväg från en trakt, där de ändå bara slet ont. De har nog en högre standard där de lever nu. Känner Du som Berg eller Strand? 127 1. Berg 25 2. Strand 10 3. Båda 2 8. Vet ej
VAR 270 SYSSELSÄTTNINGSFRÅGOR Loc 301 width 1 MD=9 F.H54. Här följer en lista på frågor som varje regering, vare sig den är borgerlig eller socialdemokratisk, skulle kunna försöka göra något åt. Kan Du tala om vilka saker som Du personligen tycker är mycket viktiga, ganska viktiga eller oviktiga att ta itu med för en regering i Sverige? F.H54.1. Sysselsättningsfrågor. 152 1. Mycket viktigt 11 3. Ganska viktigt 5. Oviktigt 8. Vet ej 1 9. Ej svar
VAR 271 FAMILJEFRÅGOR Loc 302 width 1 MD=9 F.H54.2. Familjefrågor. <Se F.H54 för fullständig frågetext> 64 1. Mycket viktigt 91 3. Ganska viktigt 8 5. Oviktigt 8. Vet ej 1 9. Ej svar
VAR 272 ARBETSMILJÖFRÅGOR Loc 303 width 1 MD=9 F.H54.3. Arbetsmiljöfrågor. <Se F.H54 för fullständig frågetext> 108 1. Mycket viktigt 53 3. Ganska viktigt 2 5. Oviktigt 8. Vet ej 1 9. Ej svar
VAR 273 SKATTEFRÅGOR Loc 304 width 1 MD=9 F.H54.4. Skattefrågor. <Se F.H54 för fullständig frågetext> 98 1. Mycket viktigt 58 3. Ganska viktigt 6 5. Oviktigt 1 8. Vet ej 1 9. Ej svar
VAR 274 UTRIKESPOLITISKA FRÅGOR Loc 305 width 1 MD=9 F.H54.5. Utrikespolitiska frågor. <Se F.H54 för fullständig frågetext> 48 1. Mycket viktigt 103 3. Ganska viktigt 10 5. Oviktigt 2 8. Vet ej 1 9. Ej svar
VAR 275 KRIMINALVÅRDSFRÅGOR Loc 306 width 1 MD=9 F.H54.6. Kriminalvårdsfrågor. <Se F.H54 för fullständig frågetext> 76 1. Mycket viktigt 81 3. Ganska viktigt 6 5. Oviktigt 8. Vet ej 1 9. Ej svar
VAR 276 ENERGIFRÅGOR Loc 307 width 1 MD=9 F.H54.7. Energifrågor. <Se F.H54 för fullständig frågetext> 137 1. Mycket viktigt 25 3. Ganska viktigt 1 5. Oviktigt 8. Vet ej 1 9. Ej svar
VAR 277 MILJÖFRÅGOR Loc 308 width 1 MD=9 F.H54.8. Miljöfrågor. <Se F.H54 för fullständig frågetext> 137 1. Mycket viktigt 25 3. Ganska viktigt 1 5. Oviktigt 8. Vet ej 1 9. Ej svar
VAR 278 SOCIALVÅRDSFRÅGOR Loc 309 width 1 MD=9 F.H54.9. Socialvårdsfrågor. <Se F.H54 för fullständig frågetext> 80 1. Mycket viktigt 80 3. Ganska viktigt 3 5. Oviktigt 8. Vet ej 1 9. Ej svar
VAR 279 KULTURFRÅGOR Loc 310 width 1 MD=9 F.H54.10. Kulturfrågor. <Se F.H54 för fullständig frågetext> 34 1. Mycket viktigt 106 3. Ganska viktigt 22 5. Oviktigt 1 8. Vet ej 1 9. Ej svar
VAR 280 UTBILDNINGSFRÅGOR Loc 311 width 1 MD=9 F.H54.11. Utbildningsfrågor. <Se F.H54 för fullständig frågetext> 83 1. Mycket viktigt 76 3. Ganska viktigt 4 5. Oviktigt 8. Vet ej 1 9. Ej svar
VAR 281 SYSSELSÄTTNINGSFRÅGOR Loc 312 width 1 F.H55. Hur stora möjligheter tror Du Sveriges nya regering har att lösa följande frågor på ett sätt som Du gillar? Har den mycket stora möjligheter, ganska stora möjligheter eller små möjligheter att lösa dem? F.H55.1. Sysselsättningsfrågor. 14 1. Mycket viktigt 57 3. Ganska viktigt 87 5. Oviktigt 6 8. Vet ej
VAR 282 FAMILJEFRÅGOR Loc 313 width 1 F.H55.2. Familjefrågor. <Se F.H55 för fullständig frågetext> 13 1. Mycket viktigt 93 3. Ganska viktigt 48 5. Oviktigt 10 8. Vet ej
VAR 283 ARBETSMILJÖFRÅGOR Loc 314 width 1 F.H55.3. Arbetsmiljöfrågor. <Se F.H55 för fullständig frågetext> 20 1. Mycket viktigt 75 3. Ganska viktigt 58 5. Oviktigt 11 8. Vet ej
VAR 284 SKATTEFRÅGOR Loc 315 width 1 F.H55.4. Skattefrågor. <Se F.H55 för fullständig frågetext> 25 1. Mycket viktigt 64 3. Ganska viktigt 67 5. Oviktigt 8 8. Vet ej
VAR 285 UTRIKESPOLITISKA FRÅGOR Loc 316 width 1 F.H55.5. Utrikespolitiska frågor. <Se F.H55 för fullständig frågetext> 22 1. Mycket viktigt 80 3. Ganska viktigt 49 5. Oviktigt 13 8. Vet ej
VAR 286 KRIMINALVÅRDSFRÅGOR Loc 317 width 1 F.H55.6. Kriminalvårdsfrågor. <Se F.H55 för fullständig frågetext> 19 1. Mycket viktigt 73 3. Ganska viktigt 65 5. Oviktigt 7 8. Vet ej
VAR 287 ENERGIFRÅGOR Loc 318 width 1 F.H55.7. Energifrågor. <Se F.H55 för fullständig frågetext> 20 1. Mycket viktigt 76 3. Ganska viktigt 63 5. Oviktigt 5 8. Vet ej
VAR 288 MILJÖFRÅGOR Loc 319 width 1 F.H55.8. Miljöfrågor. <Se F.H55 för fullständig frågetext> 23 1. Mycket viktigt 86 3. Ganska viktigt 50 5. Oviktigt 5 8. Vet ej
VAR 289 SOCIALVÅRDSFRÅGOR Loc 320 width 1 F.H55.9. Socialvårdsfrågor. <Se F.H55 för fullständig frågetext> 11 1. Mycket viktigt 87 3. Ganska viktigt 59 5. Oviktigt 7 8. Vet ej
VAR 290 KULTURFRÅGOR Loc 321 width 1 F.H55.10. Kulturfrågor. <Se F.H55 för fullständig frågetext> 13 1. Mycket viktigt 96 3. Ganska viktigt 40 5. Oviktigt 15 8. Vet ej
VAR 291 UTBILDNINGSFRÅGOR Loc 322 width 1 F.H55.11. Utbildningsfrågor. <Se F.H55 för fullständig frågetext> 20 1. Mycket viktigt 98 3. Ganska viktigt 36 5. Oviktigt 10 8. Vet ej
VAR 292 SYSSELSÄTTNINGSFRÅGOR Loc 323 width 1 F.H56. Vilka av de här frågorna tycker Du att det är riktigt att fackföreningsrörelsen tar upp till diskussion? F.H56.1. Sysselsättningsfrågor. 163 1. Riktigt 1 5. Oriktigt 8. Vet ej
VAR 293 FAMILJEFRÅGOR Loc 324 width 1 F.H56.2. Familjefrågor. <Se F.H56 för fullständig frågetext> 67 1. Riktigt 94 5. Oriktigt 3 8. Vet ej
VAR 294 ARBETSMILJÖFRÅGOR Loc 325 width 1 F.H56.3. Arbetsmiljöfrågor. <Se F.H56 för fullständig frågetext> 163 1. Riktigt 1 5. Oriktigt 8. Vet ej
VAR 295 SKATTEFRÅGOR Loc 326 width 1 F.H56.4. Skattefrågor. <Se F.H56 för fullständig frågetext> 116 1. Riktigt 47 5. Oriktigt 1 8. Vet ej
VAR 296 UTRIKESPOLITISKA FRÅGOR Loc 327 width 1 F.H56.5. Utrikespolitiska frågor. <Se F.H56 för fullständig frågetext> 34 1. Riktigt 125 5. Oriktigt 5 8. Vet ej
VAR 297 KRIMINALVÅRDSFRÅGOR Loc 328 width 1 F.H56.6. Kriminalvårdsfrågor. <Se F.H56 för fullständig frågetext> 36 1. Riktigt 123 5. Oriktigt 5 8. Vet ej
VAR 298 ENERGIFRÅGOR Loc 329 width 1 F.H56.7. Energifrågor. <Se F.H56 för fullständig frågetext> 96 1. Riktigt 67 5. Oriktigt 1 8. Vet ej
VAR 299 MILJÖFRÅGOR Loc 330 width 1 F.H56.8. Miljöfrågor. <Se F.H56 för fullständig frågetext> 132 1. Riktigt 31 5. Oriktigt 1 8. Vet ej
VAR 300 SOCIALVÅRDSFRÅGOR Loc 331 width 1 F.H56.9. Socialvårdsfrågor. <Se F.H56 för fullständig frågetext> 78 1. Riktigt 86 5. Oriktigt 8. Vet ej
VAR 301 KULTURFRÅGOR Loc 332 width 1 F.H56.10. Kulturfrågor. <Se F.H56 för fullständig frågetext> 41 1. Riktigt 117 5. Oriktigt 6 8. Vet ej
VAR 302 UTBILDNINGSFRÅGOR Loc 333 width 1 F.H56.11. Utbildningsfrågor. <Se F.H56 för fullständig frågetext> 143 1. Riktigt 17 5. Oriktigt 4 8. Vet ej
VAR 303 INTRESSERAD AV RESULTAT Loc 334 width 1 F.H57. Till sist, skulle Du vara intresserad av att någon gång i vår få en liten rapport om resultaten av den här undersökningen? 159 1. Ja 5 5. Nej
VAR 304 INTR. DISKUTERA RESULT. Loc 335 width 1 MD=9 F.H58. Och sedan skulle vi vilja fråga Dig om Du skulle vara intresserad av att någon gång i höst delta i en diskussion om de resultat vi har kommit fram till tillsammans med arbetskamrater och/eller andra personer här på orten? 41 1. 1 Ja gärna 53 3. 3 Ja eventuellt 69 5. 5 Nej 1 9. 9 Ej svar