SVENSK OPINION 83
               SSD 0097

              Primärforskare:
          STIFTELSEN FÖR OPINIONSANALYSER
             Ordf. Sten Hultgren
             Virebergsv.13,1 tr.
              171 40 Solna

             Andra SSD-upplagan
                1988

  

        Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst
               Box 5048

         Go to variable list
             S-402 21 Göteborg

  
           ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDAREN.

  Oavsett publikationsform skall alla uppsatser och rapporter
  som bygger på data tillgängliggjorda genom SSD tillkännage
  detta förhållande, samt namnge primärforskaren. SSD ber
  därför alla användare av SSD-material att, så långt detta är
  möjligt,använda sig av följande uttalande. (Uttryck inom
  parentes används i tillämpliga fall.)

        Data och (tabeller) i denna (publikation)
        har (delvis) gjorts tillgängliga av Svensk
        Samhällsvetenskaplig Datatjänst.
        Materialet i SVENSK OPINION 1983 samlades
        ursprungligen in av STIFTELSEN FÖR
        OPINIONSANALYSER,som ett
        led i företagets regelbundet återkommande
        opinionsundersökning Svensk Opinion.
        Varken SSD eller STIFTELSEN FÖR
        OPINIONSANALYSER bär ansvar
        för analyser och tolkningar som presenteras
        i denna (publikation).

  Enligt överenskommelse mellan STIFTELSEN FÖR
  OPINIONSANALYSER och Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst
  får Svensk Opinion-materialet förmedlas till och analyseras
  av forskare under förutsättning att användningen sker i
  forskningssyfte. Härvid skall HSFR:s forskningsetiska
  principer för humaniora och samhällsvetenskap,publicerade i
  skriften HSFR-ETIK,följas i alla tillämpliga delar.

  Data och/eller dokumentation får ej ställas till tredje
  persons förfogande utan SSD:s skriftliga tillstånd.

  Rapporter och publikationer baserade på dessa data skall
  insändas i två exemplar till SSD, som vidarebefordrar ett
  exemplar till primärforskaren.

  I de fall materialet används i undervisningssyfte vid
  universitet och högskolor och leder till producerandet av PM
  och uppsatser behöver dessa ej insändas till SSD. I stället
  skall en redovisning av kurser, antal användare och antal
  producerade PM och uppsatser insändas till SSD efter
  avslutat läsår.

  

  UNDERSÖKNINGENS ORGANISATION OCH METODER

  Ett frågeformulär för skriftliga intervjuer utarbetades i
  anslutning till den debatt som förekom i massmedia under
  sista kvartalet 1982 och första kvartalet 1983. Frågorna
  utvaldes och testades av en arbetsgrupp hos Stiftelsen för
  Opinionsanalyser,formuläret arrangerades och trycktes i tre
  delar hos Statistiska Centralbyrån.

  SCB:s arrangemang skedde för att begränsa den mängd frågor
  som skulle besvaras av var och en av de tillfrågade.
  Samtidigt medgav det möjlighet att anpassa det statistiska
  underlaget för olika frågor till varierande precisionskrav
  och erbjöd särskilt goda möjligheter att kontrollera
  svarsmaterialets representativitet.

  Statistiska Centralbyrån svarade för fältarbetet,som pågick
  i sju veckor med avslut den 15 juni. Intervjuerna
  överlämnades till stiftelsen på magnetband,som därefter
  konverterades för databehandling i mikrodator.

  Ur SCB:s urval av 4.015 personer i åldrarna 17-75 år,som
  uttogs ur befolkningsregistret,skall ett antal namn utgå.
  Cirka 12% utgörs i alla sådana vetenskapligt utförda
  riksurval av personer som inte kan intervjuas på grund av
  att de avlidit eller avflyttat ur landet,är okända på
  uppgiven adress,är långvarigt sjuka (sängliggande i hemmet
  eller på sjukhus hela intervjuperioden),befinner sig
  utomlands under hela perioden,i militärtjänst, i fängelse,i
  långvård,är förståndshandikappade,blinda,omyndigförklarade
  och/eller har stora språksvårigheter (nyligen invandrade).

        Undersökningens grundide är att olika
        företeelser inte kan förstås isolerade
        utan bara genom sina inbördes relationer,
        som element i ett sammanhängande system.
        Det "sammanlagda" formuläret har således
        byggts upp kring en modell ("struktur")
        för att systematiskt mäta politiska före-
        teelser,åsikter och åsiktsförändringar
        och ställa dem i relation till varandra.
        Samma ide återfinnes i stiftelsens tidigare
        årliga enkäter,som inleddes 1979 och med
        Enkät 5 fortsätter en långtidsstudie av
        den politiska opinionsbildningen.

  Totalt 538 frågor fördelades med cirka 275 på vart och ett
  av de tre frågeformulären. 104 av frågorna ingår i alla tre
  formulären, 158 i två av dem och 276 i ett formulär. 50% av
  dessa frågor i Enkät 5 förutses kunna återkomma i var eller
  varannan enkät, identiskt lika eller försiktigt anpassade
  till opinionsutvecklingen. Det är frågor som redan upprepade
  gånger förekommit i stiftelsens enkätserie.

  2.640 män och kvinnor av urvalets maximalt 3.530,dvs.74,8%,
  som kan anses representativa för den svenska folkopinionen,
  besvarade det strukturerade frågeformuläret fullt
  tillfredsställande. Fyra "påminnelser" utgick till sådana
  som dröjde med svaret. Efter tre påminnelser hade 2.266
  svarat,och när fältarbetet avslutades (med planerat kortare
  frågeformulär) tillkom svar från ytterligare 374.

  De intervjuade fördelar sig med 747 på ett A-formulär,753 på
  ett B-formulär och 766 på ett C-formulär samt 136 på ett
  förkortat A-formulär (a),105 på ett förkortat B-formulär (b)
  och 133 på ett förkortat C-formulär (c).

  Stiftelsens arbetsgrupp har genomfört analysen av
  intervjuerna, bedömt och redovisat svarsfördelningarna.

  Enkätens kvalitet har prövats - "bortfallens" jämnhet mot
  tillgängliga registerdata och föregående enkäters
  karakteristika, svarens inbördes logik och fullständighet.
  Statistisk vägning har utförts för mindre över- och
  underrepresentation av befolkningsgrupper i ett
  48-cellsmönster.

  I alla undersökta avseenden är Enkät 5 jämförbar med
  stiftelsens tidigare enkäter.

  I föreliggande kodbok, av undersökningsledningen benämd
  Svensk Opinion 1983,har de tre tidigare nämnda enkäterna
  (A,B,C) slagits samman och bildat 739 variabler.109 av
  variablerna återfinns i alla tre formulären,255 i två av dem
  och 375 i ett formulär. I innehållsförteckningen markeras
  med stor (och liten) bokstav inom parentes vilket eller
  vilka enkätformulär variabeln kommer ifrån.

  

             KODBOKSINFORMATION

  I kodboken används koderna 1-7 (01-97) som valida koder för
  de flesta variablerna. Kod 0 (00) används för frågor som ej
  är tillämpliga på grund av undersökningspersonens svar på
  tidigare frågor. Kod 8 (98) används när en fråga ej ställts
  till en viss subgrupp. Kod 9 (99) används då uppgift saknas.

  Exemplet nedan visar hur en variabel vanligtvis beskrivs i
  denna kodbok. Siffrorna inom parentes förekommer inte i
  kodboken, utan är en hänvisning till den beskrivning som
  följer exemplet.

  ............................................................

  (1) VAR 96  (2) AVSKAFFA LÖNTAGARFONDER  (3) MD=8 OR GE 9
    REF 96   (4) LOC 106 WIDTH 1       (5) NUMERIC

   (6) F.7a Tror Ni att LÖNTAGARFONDERNA kommer att avskaffas
       efter valet i höst?

   (7)  Enkät A.

    (8) (9) (10)

    306  1.  Ja
    219  2.  Nej
    271  3.  Tveksam
   1150  8.  Frågan ej ställd

    28  9.  Ej svar

  ............................................................

  (1) Variabel- och referensnummer. Brukar vanligtvis vara
  identiska. Om kodboken hänvisar till ett subset av en större
  datamängd eller en omorganiserad datamängd anger
  referensnumret den ursprungliga datamängdens variabelnummer.

  (2) Variabelnamn. En förkortning eller summering av
  frågeställningen (max. 24 tecken).

  (3) Missing data. Anger vilka värden som betraktas som
  missing data för den aktuella variabeln.

  (4) Position. Visar variabelns läge i datamängden; i vilken
  kolumn den startar och hur många positioner den upptar.

  (5) Anger om data är numerisk eller alfabetisk.

  (6) Den exakta frågeformuleringen som den formulerats i
  frågeformuläret eller liknande.

  (7) Eventuella kommentarer eller anmärkningar.

  (8) Det absoluta antalet observationer för varje
  svarskategori.

  (9) Kodvärden som kan förekomma för den aktuella variabeln.

  (10) Beskrivning av varje kodvärdes innehåll.

  

         SSD-Dokumentation:Svensk Opinion

  Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst har för budgetåret
  1984/85 erhållit anslag av HSFR för tillrättaläggning och
  dokumentation av materialet från Stiftelsen för
  Opinionsanalyser.Arbetet bedrivs med hjälp av ett
  datorbaserat dokumentationssystem som ställts till SSD:s
  förfogande av Inter-University Consortium for Political and
  Social Research (ICPSR) vid University of Michigan.Systemet
  kallas Guided Interactive Dataset Organisation (GIDO).
Variable list


1 SSDstudie NR 0097 2 SSDupplaga/datering NR 1 3 SSD Delstudieidentifikation 001 4 Id-nummer 5 Enkätvariant 6 Kön 7 Födelseår 8 Riksområde 9 H-region 10 Län/Kommun/Församling Medlemsskap 11 Medlemsskap A1 (A) 12 Medlemsskap A2 (A) 13 Medlemsskap A3 (A) 14 Medlemsskap A4 (A) 15 Medlemsskap A5 (A) 16 Medlemsskap A6 (A) 17 Medlemsskap A7 (A) 18 Medlemsskap A8 (A) 19 Medlemsskap B1 (A) 20 Medlemsskap B2 (A) 21 Medlemsskap B3 (A) 22 Medlemsskap B4 (A) 23 Medlemsskap B5 (A) 24 Medlemsskap B6 (A) 25 Medlemsskap B7 (A) 26 LRF:Intressebevakning (A) 27 Aktiesparklubb:Intressebevakning (A) 28 PRO:Intressebevakning (A) 29 Hyresgästförening:Intressebevakning (A) Facklig tillhörighet 30 Facklig tillhörighet (AB) 31 Fack:Särskild funktion (AB) 32 Fack:Nöjd (AB) 33 Fack:Förbund (AB) 34 Sysselsättning (ABC) Barn 35 Antal barn (Aa) 36 Antal barn:Vill ha (Aa) 37 Varför ej fler barn 1 (Aa) 38 Varför ej fler barn 2 (Aa) 39 Varför ej fler barn 3 (Aa) 40 Varför ej fler barn 4 (Aa) 41 Varför ej fler barn 5 (Aa) 42 Varför ej fler barn 6 (Aa) 43 Varför ej fler barn 7 (Aa) 44 Varför ej fler barn 8 (Aa) 45 Varför ej fler barn 9 (Aa) 46 Varför ej fler barn 10 (Aa) 47 Varför ej fler barn 11 (Aa) 48 Varför ej fler barn 12 (Aa) 49 Varför ej fler barn 13 (Aa) 50 Varför ej fler barn 14 (Aa) 51 Varför ej fler barn 15 (Aa) 52 Varför ej fler barn 16 (Aa) 53 Inkomst:Önskvärd (AB) Banksparande 54 Banksparande (AaBC) 55 Sparande:Vilken bank 1 (AB) 56 Sparande:Vilken bank 2 (AB) 57 Sparande:Vilken bank 3 (AB) 58 Sparande:Vilken bank 4 (AB) 59 Sparande:Vilken bank 5 (AB) 60 Inkomst (AaB) Innehav av kapitalvaror 61 Innehav av kapitalvaror 1 (AaB) 62 Innehav av kapitalvaror 2 (AaB) 63 Innehav av kapitalvaror 3 (AaB) 64 Innehav av kapitalvaror 4 (AaB) 65 Innehav av kapitalvaror 5 (AaB) 66 Innehav av kapitalvaror 6 (AaB) 67 Innehav av kapitalvaror 7 (AaB) 68 Innehav av kapitalvaror 8 (AaB) 69 Innehav av kapitalvaror 9 (AaB) 70 Innehav av kapitalvaror 10 (AaB) 71 Innehav av kapitalvaror 11 (AaB) 72 Innehav av kapitalvaror 12 (AaB) 73 Innehav av kapitalvaror 13 (AaB) Penningplacering 74 Penningplacering 1 (AaB) 75 Penningplacering 2 (AaB) 76 Penningplacering 3 (AaB) 77 Penningplacering 4 (AaB) 78 Penningplacering 5 (AaB) 79 Penningplacering 6 (AaB) 80 Penningplacering 7 (AaB) 81 Penningplacering 8 (AaB) 82 Penningplacering 9 (AaB) 83 Penningplacering 10 (B) 84 Penningplacering 11 (B) 85 Penningplacering 12 (B) 86 Penningplacering 13 (B) Boende 87 Boendeform:Nu (B) 88 Boendeform:Önskvärd (AaB) Försäkringar 89 Hemförsäkring:Vilket bolag 1 (AB) 90 Hemförsäkring:Vilket bolag 2 (AB) 91 Hemförsäkring:Vilket bolag 3 (AB) 92 Hemförsäkring:Vilket bolag 4 (AB) 93 Hemförsäkring:Vilket bolag 5 (AB) 94 Bilförsäkring:Vilket bolag 1 (AB) 95 Bilförsäkring:Vilket bolag 2 (AB) 96 Bilförsäkring:Vilket bolag 3 (AB) 97 Bilförsäkring:Vilket bolag 4 (AB) 98 Bilförsäkring:Vilket bolag 5 (AB) 99 Pensionsförsäkring:Vilket bolag 1 (AB) 100 Pensionsförsäkring:Vilket bolag 2 (AB) 101 Pensionsförsäkring:Vilket bolag 3 (AB) 102 Pensionsförsäkring:Vilket bolag 4 (AB) 103 Pensionsförsäkring:Vilket bolag 5 (AB) Ursprung 104 Födelseland:Själv (ABbC) 105 Födelseland:Far (ABbC) 106 Födelseland:Mor (ABbC) 107 Hur länge bott i Sverige (ACc) Arbete,civilstånd,utbildning 108 Arbetslöshetstid (ABC) 109 Storlek på arbetsplatsen (AB) 110 Civilstånd (ABCc) 111 Arbetslöshetsrisk (AB) 112 Arbetslöshetsrisk (Cc) 113 Utbildning (AB) 114 Samhällstyp (ABCc) 115 Emigration (BbC) 116 Immigration (BbC) 117 Medborgarskap (C) Livslust 118 Ett meningsfullt arbete (AaB) 119 Ett verkligt fritidsintresse (AaB) 120 Ett harmoniskt familjeliv (AaB) 121 Verkligt goda fritidsvänner (AaB) 122 Bra inkomster (AaB) 123 Uppmärksammade prestationer (AaB) 124 Barn att vara stolt över (AaB) 125 Spännande upplevelser (AaB) 126 Att Ni har något att tro på (AaB) Intressen 127 Familjeliv (ABCc) 128 Sköta barn,leka med barn (ABCc) 129 Träffa vänner (ABCc) 130 Spara pengar (ABCc) 131 Fritidsstudier (ABCc) 132 Andakt,religion (ABCc) 133 Lyssna till musik (ABCc) 134 Förströelseläsning (ABCc) 135 Besöka gudstjänst (ABCc) 136 Motion,gymnastik (ABCc) 137 Föreningsliv (ABCc) 138 Yrkesarbetet (ABCc) 139 Diskutera politik (ABCc) 140 Följa politisk debatt (ABCc) 141 Behållning av fritid (AB) Trivsel 142 Trivsel:Ort (ABCc) 143 Trivsel:Arbetsförhållande (ABCc) 144 Trivsel:Hustru/Sammanboende (ABCc) 145 Trivsel:Familj (ABCc) 146 Trivsel:Föreningsmöte (ABCc) 147 Trivsel:Fritidsvänner (ABCc) 148 Trivsel:Bostad (ABCc) Påståenden 149 Överskrida fartgränser (AaC) 150 Måste skattefuska för skatterna är så höga (AaC) 151 Fängelsestraff vid rattfylleri (AaC) 152 En anständig kvinna råkar inte ut för våldtäkt (AaC) 153 Småstölder i affärer är inget brott (AaC) 154 Dålig försäkringsersättning (AaC) 155 Bra kunna hyra privata livvakter (AaC) 156 Fängelsepermission för knarkhandlare (AaC) 157 Myndighetskontroll av skilda bidragsmottagare (AaC) 158 Måste jobba svart för ekonomin (AaC) Frågor om rösträtt 159 Bör invandrare få rösträtt innan de blivit svenska medborgare (BCc) 160 Rösträtt för svenskar bosatta utomlands (BCc) 161 Lättare för invandrare bli svensk medborgare (BCc) 162 Bör svenskar,som inte betalar skatt,få rösta (B) 163 Adoption:Svenskt barn (BCc) 164 Adoption:Indiskt barn (BCc) 165 Adoption:Kinesbarn (BCc) 166 Adoption:Vietnamesiskt barn (BCc) 167 Adoption:Negerbarn (BCc) 168 Behandling av invandrare (BCc) 169 Kristendomslärare (C) 170 Risktagande (Cc) Respekt för olika yrkesgrenar 171 Yrkesrespekt 1a (C) 172 Yrkesrespekt 1b (C) 173 Yrkesrespekt 1c (C) 174 Yrkesrespekt 1d (C) 175 Yrkesrespekt 1e (C) 176 Yrkesrespekt 1f (C) 177 Yrkesrespekt 2a (C) 178 Yrkesrespekt 2b (C) 179 Yrkesrespekt 2c (C) 180 Yrkesrespekt 2d (C) 181 Yrkesrespekt 2e (C) 182 Yrkesrespekt 2f (C) 183 Yrkesrespekt 3a (C) 184 Yrkesrespekt 3b (C) 185 Yrkesrespekt 3c (C) 186 Yrkesrespekt 3d (C) 187 Yrkesrespekt 3e (C) 188 Yrkesrespekt 3f (C) 189 Yrkesrespekt 4a (C) 190 Yrkesrespekt 4b (C) 191 Yrkesrespekt 4c (C) 192 Yrkesrespekt 4d (C) 193 Yrkesrespekt 4e (C) 194 Yrkesrespekt 4f (C) 195 Yrkesrespekt 5a (C) 196 Yrkesrespekt 5b (C) 197 Yrkesrespekt 5c (C) 198 Yrkesrespekt 5d (C) 199 Yrkesrespekt 5e (C) 200 Yrkesrespekt 5f (C) 201 Yrkesrespekt 6a (C) 202 Yrkesrespekt 6b (C) 203 Yrkesrespekt 6c (C) 204 Yrkesrespekt 6d (C) 205 Yrkesrespekt 6e (C) 206 Yrkesrespekt 6f (C) 207 Yrkesrespekt 7a (C) 208 Yrkesrespekt 7b (C) 209 Yrkesrespekt 7c (C) 210 Yrkesrespekt 7d (C) 211 Yrkesrespekt 7e (C) 212 Yrkesrespekt 7f (C) 213 Yrkesrespekt 8a (C) 214 Yrkesrespekt 8b (C) 215 Yrkesrespekt 8c (C) 216 Yrkesrespekt 8d (C) 217 Yrkesrespekt 8e (C) 218 Yrkesrespekt 8f (C) 219 Yrkesrespekt 9a (C) 220 Yrkesrespekt 9b (C) 221 Yrkesrespekt 9c (C) 222 Yrkesrespekt 9d (C) 223 Yrkesrespekt 9e (C) 224 Yrkesrespekt 9f (C) 225 Mest respekterade yrke 1 (C) 226 Mest respekterade yrke 2 (C) 227 Mest respekterade yrke 3 (C) 228 Mest respekterade yrke 4 (C) 229 Mest respekterade yrke 5 (C) 230 Mest respekterade yrke 6 (C) 231 Mest respekterade yrke 7 (C) 232 Näst mest respekterade yrke 1 (C) 233 Näst mest respekterade yrke 2 (C) 234 Näst mest respekterade yrke 3 (C) 235 Näst mest respekterade yrke 4 (C) 236 Näst mest respekterade yrke 5 (C) 237 Näst mest respekterade yrke 6 (C) 238 Näst mest respekterade yrke 7 (C) 239 Näst minst respekterade yrke 1 (C) 240 Näst minst respekterade yrke 2 (C) 241 Näst minst respekterade yrke 3 (C) 242 Näst minst respekterade yrke 4 (C) 243 Näst minst respekterade yrke 5 (C) 244 Näst minst respekterade yrke 6 (C) 245 Näst minst respekterade yrke 7 (C) 246 Minst respekterade yrke 1 (C) 247 Minst respekterade yrke 2 (C) 248 Minst respekterade yrke 3 (C) 249 Minst respekterade yrke 4 (C) 250 Minst respekterade yrke 5 (C) 251 Minst respekterade yrke 6 (C) 252 Minst respekterade yrke 7 (C) Tidningsläsning:Dagstidningar 253 Läsfrekvenser:Aftonbladet (Cc) 254 Läsfrekvenser:Arbetet (Cc) 255 Läsfrekvenser:Dagens Nyheter (Cc) 256 Läsfrekvenser:Expressen (Cc) 257 Läsfrekvenser:Göteborgs-Posten (Cc) 258 Läsfrekvenser:Göteborgs-Tidningen (Cc) 259 Läsfrekvenser:Kvällsposten (Cc) 260 Läsfrekvenser:Svenska Dagbladet (Cc) 261 Läsfrekvenser:Sydsvenska Dagbladet (Cc) Tidningsläsning:Veckotidningar 262 Läsfrekvenser:Allas Veckotidning (Cc) 263 Läsfrekvenser:Allers Familjejournal (Cc) 264 Läsfrekvenser:Damernas Värld (Cc) 265 Läsfrekvenser:FIB-Aktuellt (Cc) 266 Läsfrekvenser:Hemmets Journal (Cc) 267 Läsfrekvenser:Hemmets Veckotidning (Cc) 268 Läsfrekvenser:Husmodern (Cc) 269 Läsfrekvenser:Hänt i Veckan (Cc) 270 Läsfrekvenser:ICA-Kuriren (Cc) 271 Läsfrekvenser:Land (Cc) 272 Läsfrekvenser:Lektyr (Cc) 273 Läsfrekvenser:Metallarbetaren (Cc) 274 Läsfrekvenser:Min Värld (Cc) 275 Läsfrekvenser:Röster i Radio/TV (Cc) 276 Läsfrekvenser:Saxons Veckotidning (Cc) 277 Läsfrekvenser:Statsanställd (Cc) 278 Läsfrekvenser:Svensk Damtidning (Cc) 279 Läsfrekvenser:Veckans Affärer (Cc) 280 Läsfrekvenser:Vecko-Revyn (Cc) 281 Läsfrekvenser:Vi (Cc) 282 Läsfrekvenser:Året Runt (Cc) Tidningsläsning:Månadstidningar 283 Läsfrekvenser:Allt i Hemmet (Cc) 284 Läsfrekvenser:Allt om Mat (Cc) 285 Läsfrekvenser:Det Bästa (Cc) 286 Läsfrekvenser:Dina Pengar (Cc) 287 Läsfrekvenser:Fastighetstidningen (Cc) 288 Läsfrekvenser:Hem och Fritid (Cc) 289 Läsfrekvenser:Industritjänstemannen (Cc) 290 Läsfrekvenser:Kommunalarbetaren (Cc) 291 Läsfrekvenser:Motor (Cc) 292 Läsfrekvenser:Sunt Förnuft (Cc) 293 Läsfrekvenser:Teknikens Värld (Cc) 294 Läsfrekvenser:Vi Bilägare (Cc) 295 Läsfrekvenser:Vi Föräldrar (Cc) 296 Läsfrekvenser:Vi i Villa (Cc) 297 Läsfrekvenser:Villaägaren (Cc) 298 Läsfrekvenser:Vår Bostad (Cc) Personligt viktigt 299 Bättre ekonomi (AaBb) 300 Bättre barnbidrag (AaBb) 301 Låna pengar (AaBb) 302 Få bättre bostad (AaB) 303 Lägre bokostnad (AaB) 304 Lägre skatt (AaB) 305 Lägre matpriser (AaB) 306 Billigare motorbränsle (AaB) 307 Bättre utbildningsmöjlighet (AaB) 308 Ej behöva lämna nuvarande hemorten (AaB) 309 Få bättre arbete (AaB) 310 Få fast arbete (AaB) 311 Mindre ansträngande arbete (AaB) 312 Mindre hälsofarligt arbete (AaB) 313 Kortare arbetstid (AaB) 314 Mer personlig frihet i arbetet (AaB) 315 Få ett eget företag (AaB) Olika gruppers inflytande 316 Hur mycket att säga till om:Taxeringsnämnderna (Aa) 317 Hur mycket att säga till om:Småföretagarna (Aa) 318 Hur mycket att säga till om:Arbetarna (Aa) 319 Hur mycket att säga till om:Jordbrukarna (Aa) 320 Hur mycket att säga till om:Tjänstemännen (Aa) 321 Hur mycket att säga till om:De offentliganställda (Aa) 322 Hur mycket att säga till om:Landsorganisationen (Aa) 323 Hur mycket att säga till om:Tjänstemännens Centralorganisation (Aa) 324 Hur mycket att säga till om:Sveriges Akademikers Centralorganisation/SR (Aa) 325 Hur mycket att säga till om:Lantbrukarnas Riksförbund (Aa) 326 Hur mycket att säga till om:Svenska Företagares Riksförbund (Aa) 327 Hur mycket att säga till om:Svenska Arbetsgivareföreningen (Aa) 328 Maktmissbruk (A) Löntagarfonder 329 Beslut om löntagarfonder (Aa) 330 Majoritet för löntagarfonder (A) 331 Majoritet i riksdagen (A) Löneavtal,fack 332 Gynnad av löneavtal 1 (Aa) 333 Gynnad av löneavtal 2 (Aa) 334 Gynnad av löneavtal 3 (Aa) 335 Gynnad av löneavtal 4 (Aa) 336 Gynnad av löneavtal 5 (Aa) 337 Gynnad av löneavtal 6 (Aa) 338 Gynnad av löneavtal 7 (Aa) 339 Gynnad av löneavtal 8 (Aa) 340 Gynnad av löneavtal 9 (Aa) 341 Ingripande av facket 1 (Aa) 342 Ingripande av facket 2 (Aa) 343 Ingripande av facket 3 (Aa) 344 Ingripande av facket 4 (Aa) 345 Ingripande av facket 5 (Aa) 346 Ingripande av facket 6 (Aa) Politiskt viktigt 347 Strängare abortlagstiftning (AaBC) 348 Mer polisskydd (AaBC) 349 Mer skoldisciplin (AaBC) 350 Slopa skolbetyg (AaBC) 351 Slopa arbetsbetyg (AaBC) 352 Lägre ungdomslön (AaBC) 353 Färre offentliganställda (AaBC) 354 Mindre invandring (AaBC) 355 Mer religionsundervisning (AaBC) 356 Krafttag mot narkotikahandel (AaBC) 357 Större nykterhet (AaBC) 358 Mer stöd åt begåvade elever (AaBC) 359 Mindre sexuell frihet för unga (AaBC) 360 Sänkta försvarskostnader (AaBC) 361 Mer hjälp till U-länder (AaBC) 362 Minska utlandsskulden (AaBC) 363 Mer konstnärsstöd (AaBC) 364 Kontroll av videomarknaden (AaBC) 365 Stopp för inflation (ABCc) 366 Lägre marginalskatt (ABCc) 367 Lägre arbetsgivaravgift (ABCc) 368 Hindra kvittolösa inkomster (ABCc) 369 Krafttag mot arbetslöshet (ABCc) 370 Högre pension (ABCc) 371 Mer medbestämmande (ABCc) 372 Lättare uppsägning (ABCc) 373 Allmän skattesänkning (ABCc) 374 Minska budgetunderskott (ABCc) 375 Lönsammare driva företag (ABCc) 376 Mindre byråkrati (ABCc) 377 Mer hjälp åt krisdrabbade industrier (ABCc) 378 Flera kvinnliga politiker (ABCc) 379 Mer jämställdhet (ABCc) 380 Krafttag mot prostitution (ABCc) 381 Krafttag för barnfamiljer (ABCc) 382 Större arbetslöshetsunderstöd (ABCc) 383 Lägre bokostnader (ABCc) 384 Mindre dataregistrering (ABCc) 385 Avveckla kärnkraft (ABCc) 386 Krafttag för energibehov (ABCc) 387 Banta offentliga utgifter (ABCc) 388 Krafttag mot skattefusk (ABCc) 389 Mindre ledighet för anställda (ABCc) 390 Mindre fackföreningarsvälde (ABCc) 391 Mindre direktörsvälde (ABCc) 392 Inrätta sparfonder (ABCc) 393 Inkomstutjämning (ABCc) 394 Krafttag mot rökiga miljöer (ABCc) 395 Skydda naturmiljö (ABCc) 396 Krafttag mot narkotikamissbruk (ABCc) 397 Krafttag mot tobak (ABCc) 398 Mindre farlig arbetsmiljö (ABCc) 399 Mer uppfinnarstöd (ABCc) Parti med bästa ide 400 Parti-ideer 1 (AB) 401 Parti-ideer 2 (AB) 402 Parti-ideer 3 (AB) 403 Parti med bästa ide om:Inflation 1 (ABb) 404 Parti med bästa ide om:Inflation 2 (ABb) 405 Parti med bästa ide om:Inflation 3 (ABb) 406 Parti med bästa ide om:Marginalskatt 1 (ABb) 407 Parti med bästa ide om:Marginalskatt 2 (ABb) 408 Parti med bästa ide om:Marginalskatt 3 (ABb) 409 Parti med bästa ide om:Arbetsgivaravgifterna 1 (ABb) 410 Parti med bästa ide om:Arbetsgivaravgifterna 2 (ABb) 411 Parti med bästa ide om:Arbetsgivaravgifterna 3 (ABb) 412 Parti med bästa ide om:Framtidens energiförsörjning 1 (ABb) 413 Parti med bästa ide om:Framtidens energiförsörjning 2 (ABb) 414 Parti med bästa ide om:Framtidens energiförsörjning 3 (ABb) 415 Parti med bästa ide om:Försvarskostnaderna 1 (ABb) 416 Parti med bästa ide om:Försvarskostnaderna 2 (ABb) 417 Parti med bästa ide om:Försvarskostnaderna 3 (ABb) 418 Parti med bästa ide om:Lönerna 1 (ABb) 419 Parti med bästa ide om:Lönerna 2 (ABb) 420 Parti med bästa ide om:Lönerna 3 (ABb) 421 Parti med bästa ide om:Arbetslösheten 1 (ABb) 422 Parti med bästa ide om:Arbetslösheten 2 (ABb) 423 Parti med bästa ide om:Arbetslösheten 3 (ABb) 424 Parti med bästa ide om:Offentliga utgifterna 1 (ABb) 425 Parti med bästa ide om:Offentliga utgifterna 2 (ABb) 426 Parti med bästa ide om:Offentliga utgifterna 3 (ABb) 427 Parti med bästa ide om:Medbestämmande för anställda 1 (ABb) 428 Parti med bästa ide om:Medbestämmande för anställda 2 (ABb) 429 Parti med bästa ide om:Medbestämmande för anställda 3 (ABb) 430 Parti med bästa ide om:Byråkratin 1 (ABb) 431 Parti med bästa ide om:Byråkratin 2 (ABb) 432 Parti med bästa ide om:Byråkratin 3 (ABb) 433 Parti med bästa ide om:Skoldisciplinen 1 (ABb) 434 Parti med bästa ide om:Skoldisciplinen 2 (ABb) 435 Parti med bästa ide om:Skoldisciplinen 3 (ABb) 436 Parti med bästa ide om:Nykterhet 1 (ABb) 437 Parti med bästa ide om:Nykterhet 2 (ABb) 438 Parti med bästa ide om:Nykterhet 3 (ABb) 439 Parti med bästa ide om:Kvittolösa inkomster 1 (ABb) 440 Parti med bästa ide om:Kvittolösa inkomster 2 (ABb) 441 Parti med bästa ide om:Kvittolösa inkomster 3 (ABb) 442 Parti med bästa ide om:Högre utbildning 1 (ABb) 443 Parti med bästa ide om:Högre utbildning 2 (ABb) 444 Parti med bästa ide om:Högre utbildning 3 (ABb) 445 Parti med bästa ide om:Miljöskydd 1 (ABb) 446 Parti med bästa ide om:Miljöskydd 2 (ABb) 447 Parti med bästa ide om:Miljöskydd 3 (ABb) 448 Parti med bästa ide om:Frihet 1 (ABb) 449 Parti med bästa ide om:Frihet 2 (ABb) 450 Parti med bästa ide om:Frihet 3 (ABb) 451 Parti med bästa ide om:Skolbetyg 1 (ABb) 452 Parti med bästa ide om:Skolbetyg 2 (ABb) 453 Parti med bästa ide om:Skolbetyg 3 (ABb) 454 Parti med bästa ide om:Kärnkraften 1 (ABb) 455 Parti med bästa ide om:Kärnkraften 2 (ABb) 456 Parti med bästa ide om:Kärnkraften 3 (ABb) 457 Parti med bästa ide om:Åtgärder mot narkotikahandel 1 (ABb) 458 Parti med bästa ide om:Åtgärder mot narkotikahandel 2 (ABb) 459 Parti med bästa ide om:Åtgärder mot narkotikahandel 3 (ABb) 460 Parti med bästa ide om:Pensionerna 1 (ABb) 461 Parti med bästa ide om:Pensionerna 2 (ABb) 462 Parti med bästa ide om:Pensionerna 3 (ABb) 463 Parti med bästa ide om:Ekonomisk utjämning 1 (ABb) 464 Parti med bästa ide om:Ekonomisk utjämning 2 (ABb) 465 Parti med bästa ide om:Ekonomisk utjämning 3 (ABb) 466 Parti med bästa ide om:Jämställdhet 1 (ABb) 467 Parti med bästa ide om:Jämställdhet 2 (ABb) 468 Parti med bästa ide om:Jämställdhet 3 (ABb) 469 Parti med bästa ide om:Löntagarfonder 1 (ABb) 470 Parti med bästa ide om:Löntagarfonder 2 (ABb) 471 Parti med bästa ide om:Löntagarfonder 3 (ABb) 472 Parti med bästa ide om:Boendekostnaderna 1 (ABb) 473 Parti med bästa ide om:Boendekostnaderna 2 (ABb) 474 Parti med bästa ide om:Boendekostnaderna 3 (ABb) 475 Parti med bästa ide om:Matpriserna 1 (ABb) 476 Parti med bästa ide om:Matpriserna 2 (ABb) 477 Parti med bästa ide om:Matpriserna 3 (ABb) 478 Parti med bästa ide om:Budgetunderskott 1 (ABb) 479 Parti med bästa ide om:Budgetunderskott 2 (ABb) 480 Parti med bästa ide om:Budgetunderskott 3 (ABb) 481 Parti med bästa ide om:Skatterna 1 (ABb) 482 Parti med bästa ide om:Skatterna 2 (ABb) 483 Parti med bästa ide om:Skatterna 3 (ABb) 484 Parti med bästa ide om:Utrikespolitiken 1 (ABb) 485 Parti med bästa ide om:Utrikespolitik 2 (ABb) 486 Parti med bästa ide om:Utrikespolitik 3 (ABb) 487 Parti med bästa ide om:Utlandsskulden 1 (ABb) 488 Parti med bästa ide om:Utlandsskulden 2 (ABb) 489 Parti med bästa ide om:Utlandsskulden 3 (ABb) Valbeteende 490 Riksdagsval idag (ABCc) 491 Riksdagsval 1982 (ABCc) 492 Riksdagsval 1979 (ABCc) 493 Skulle också kunna rösta på:Moderaterna (AB) 494 Skulle också kunna rösta på:Folkpartiet (AB) 495 Skulle också kunna rösta på:Centerpartiet (AB) 496 Skulle också kunna rösta på:Kristen Demokratisk Samling (AB) 497 Skulle också kunna rösta på:Miljöpartiet (AB) 498 Skulle också kunna rösta på:Socialdemokraterna (AB) 499 Skulle också kunna rösta på:Vänsterpartiet Kommunisterna (AB) 500 Skulle också kunna rösta på:Något av de övriga partierna (AB) 501 Nytt parti (AaB) 502 Krisproblem:Socialdemokraterna (ABb) 503 Krisproblem:Socialdemokraterna och ett annat parti (ABb) 504 Krisproblem:Socialdemokraterna och flera andra partier (ABb) 505 Krisproblem:Samarbete önskvärt (AB) 506 Krisproblem:Regeringssamarbete (AB) 507 Borgerlig oenighet:Löntagarfonder (ABb) 508 Borgerlig oenighet:Kärnkraftsavveckling (ABb) 509 Borgerlig oenighet:Inkomstutjämningen (ABb) 510 Borgerlig oenighet:Jämställdheten (ABb) 511 Borgerlig oenighet:Offentliga utgifter (ABb) 512 Borgerlig oenighet:Stridsflygplan (ABb) 513 Borgerlig oenighet:Skattesänkning (ABb) 514 Borgerlig oenighet:Personliga motsättningar (ABb) 515 Borgerlig oenighet:Förlora väljare (ABb) 516 Borgerlig oenighet:Vinna väljare (ABb) 517 Regeringsbetyg (ABb) Löner,skatter,fack 518 Åsikter om löner,skatter:Löneskillnader (A) 519 Åsikter om löner,skatter:Försörjning-Skatt (A) 520 Åsikter om löner,skatter:Arbetslös-lägre lön (A) 521 Åsikter om löner,skatter:Stöd till konkursföretag (A) 522 Åsikter om löner,skatter:Arbetsgivare-högre lön (A) 523 Påverkan från facket (A) 524 Fackliga beslut (A) Löntagarfonder 525 Löntagarfonder:Förslag (ABb) 526 Följder av fonder 1 (B) 527 Följder av fonder 2 (B) 528 Följder av fonder 3 (B) 529 Följder av fonder 4 (B) 530 Följder av fonder 5 (B) 531 Följder av fonder 6 (B) 532 Följder av fonder 7 (B) 533 Följder av fonder 8 (B) 534 Följder av fonder 9 (B) 535 Följder av fonder 10 (B) Intresse för politik i media 536 TV:s sändningar från riksdagen (ABC) 537 Politiska debatter i TV (ABC) 538 TV-journalisters utfrågning av partipolitiker (ABC) 539 Radions utfrågning av politiker (ABC) 540 Dagstidnings ledare (ABC) 541 Politiska artiklar i dagstidning (ABC) 542 I politisk förenings tidskrift (ABC) 543 I fackförbundstidning (ABC) 544 Partipropaganda i brevlådan (ABC) 545 Personligt viktigt:Trygghet eller Frihet (A) 546 Politiskt viktigt:Jämlikhet eller Frihet (A) 547 Vallöfte 1 (Bb) 548 Vallöfte 2 (Bb) 549 Vallöfte 3 (Bb) 550 Vallöfte 4 (Bb) 551 Regeringsproblem 1 (Bb) 552 Regeringsproblem 2 (Bb) 553 Regeringsproblem 3 (Bb) 554 Regeringsproblem 4 (Bb) 555 Regeringsproblem 5 (Bb) 556 Regeringskraft 1 (Bb) 557 Regeringskraft 2 (Bb) 558 Regeringskraft 3 (Bb) 559 Regeringskraft 4 (Bb) Åsikter om politiska mål 560 Politiska mål 1 (BC) 561 Politiska mål 2 (B) 562 Politiska mål 3 (BC) 563 Politiska mål 4 (BC) 564 Politiska mål 5 (BC) 565 Politiska mål 6 (BC) 566 Politiska mål 7 (BC) 567 Politiska mål 8 (C) 568 Politiska mål 9 (C) 569 Politiska mål 10 (C) 570 Politiska mål 11 (C) 571 Politiska mål 12 (C) 572 Politiska mål 13 (C) 573 Politiska mål 14 (C) 574 Politiska mål 15 (C) 575 Politiska mål 16 (C) 576 Politiska mål 17 (C) 577 Politiska mål 18 (C) 578 Politiska mål 19 (C) 579 Politiska mål 20 (C) 580 Politiska mål 21 (C) 581 Politiska mål 22 (C) 582 Politiska mål 23 (C) 583 Samhälle där alla lika bra (BCc) 584 Människans ansvar för framtiden (BCc) 585 Partisamhörighet (BbC) 586 Orsak till partisamhörighet 1 (BbC) 587 Orsak till partisamhörighet 2 (BbC) 588 Orsak till partisamhörighet 3 (BbC) 589 Orsak till partisamhörighet 4 (BbC) 590 Orsak till partisamhörighet 5 (BbC) 591 Orsak till partisamhörighet 6 (BbC) 592 Orsak till partisamhörighet 7 (BbC) 593 Orsak till partisamhörighet 8 (BbC) 594 Orsak till partisamhörighet 9 (BbC) 595 Orsak till partisamhörighet 10 (BbC) 596 Orsak till partisamhörighet 11 (BbC) 597 Orsak till partisamhörighet 12 (BbC) 598 Orsak till partisamhörighet 13 (BbC) 599 Orsak till partisamhörighet 14 (BbC) 600 Blocksamverkan 1 (B) 601 Blocksamverkan 2 (B) 602 Blocksamverkan 3 (B) 603 Blocksamverkan 4 (B) 604 Blocksamverkan 5 (B) 605 Blocksamverkan 6 (B) 606 Blocksamverkan 7 (B) 607 Blocksamverkan 8 (B) 608 Blocksamverkan 9 (B) 609 Blocksamverkan 10 (B) 610 Blocksamverkan 11 (B) 611 Blocksamverkan 12 (B) 612 Blocksamverkan 13 (B) 613 Blocksamverkan 14 (B) 614 Blocksamverkan 15 (B) 615 Blocksamverkan i framtiden 1 (B) 616 Blocksamverkan i framtiden 2 (B) 617 Blocksamverkan i framtiden 3 (B) 618 Blocksamverkan i framtiden 4 (B) 619 Blocksamverkan i framtiden 5 (B) 620 Blocksamverkan i framtiden 6 (B) 621 Blocksamverkan i framtiden 7 (B) 622 Blocksamverkan i framtiden 8 (B) 623 Blocksamverkan i framtiden 9 (B) 624 Skall Sverige försvaras (Bb) 625 Har Sveriges försvar effektiva vapen (Bb) 626 Kärnvapenfri zon i Norden (Bb) 627 Storkrig i Europa (Bb) 628 Storkrig i Europa:När (Bb) 629 Sverige neutralt vid storkrig (Bb) 630 Svensk avrustning (Bb) 631 Bra eller dåligt 1 (C) 632 Bra eller dåligt 2 (C) 633 Bra eller dåligt 3 (C) 634 Bra eller dåligt 4 (C) 635 Bra eller dåligt 5 (C) 636 Bra eller dåligt 6 (C) 637 Bra eller dåligt 7 (C) 638 Undanhållen skatt (C) 639 Rättstillämpningar 1 (C) 640 Rättstillämpningar 2 (C) 641 Rättstillämpningar 3 (C) 642 Rättstillämpningar 4 (C) 643 Rättstillämpningar 5 (C) 644 Rättstillämpningar 6 (C) 645 Rättstillämpningar 7 (C) 646 Rättstillämpningar 8 (C) 647 Rättstillämpningar 9 (C) 648 Rättstillämpningar 10 (C) 649 Föräldrar:Religiösa (AB) 650 Föräldrar:Rökare (AB) 651 Föräldrar:Alkohol (AB) Tobak-Alkohol-Narkotika 652 Använder själv:Tobak (ABbC) 653 Använder själv:Vin (ABbC) 654 Använder själv:Sprit (ABbC) 655 Använder själv:Starköl (ABbC) 656 Använder själv:Narkotika (ABbC) 657 Tobak-Hälsa (BbC) 658 Vin-Hälsa (BbC) 659 Sprit-Hälsa (BbC) 660 Starköl-Hälsa (BbC) 661 Narkotika-Hälsa (BbC) 662 Tobak-Sluta (BbC) 663 Vin-Sluta (BbC) 664 Sprit-Sluta (BbC) 665 Starköl-Sluta (BbC) 666 Narkotika-Sluta (BbC) 667 Känner:Dagligrökare (Cc) 668 Känner:Alkoholmissbrukare (Cc) 669 Känner:Narkotikamissbrukare (Cc) 670 Inandas tobaksrök hemma (Bb) 671 Inandas tobaksrök på arbetet (Bb) 672 Inandas tobaksrök hemma (C) 673 Inandas tobaksrök på arbetet (C) 674 Besvär av tobaksrök hemma (BbC) 675 Besvär av tobaksrök på arbetet (BbC) 676 Känner rökare:Man 1 (C) 677 Känner rökare:Man 2 (C) 678 Känner rökare:Man 3 (C) 679 Känner rökare:Kvinna 1 (C) 680 Känner rökare:Kvinna 2 (C) 681 Känner rökare:Kvinna 3 (C) 682 Känner alkoholmissbrukare:Man 1 (C) 683 Känner alkoholmissbrukare:Man 2 (C) 684 Känner alkoholmissbrukare:Man 3 (C) 685 Känner alkoholmissbrukare:Kvinna 1 (C) 686 Känner alkoholmissbrukare:Kvinna 2 (C) 687 Känner alkoholmissbrukare:Kvinna 3 (C) 688 Känner narkotikaanvändare:Man 1 (C) 689 Känner narkotikaanvändare:Man 2 (C) 690 Känner narkotikaanvändare:Man 3 (C) 691 Känner narkotikaanvändare:Kvinna 1 (C) 692 Känner narkotikaanvändare:Kvinna 2 (C) 693 Känner narkotikaanvändare:Kvinna 3 (C) 694 Egenskaper hos dagligrökare 1 (C) 695 Egenskaper hos alkoholmissbrukare 1 (C) 696 Egenskaper hos narkotikaanvändare 1 (C) 697 Egenskaper hos dagligrökare 2 (C) 698 Egenskaper hos alkoholmissbrukare 2 (C) 699 Egenskaper hos narkotikaanvändare 2 (C) 700 Egenskaper hos dagligrökare 3 (C) 701 Egenskaper hos alkoholmissbrukare 3 (C) 702 Egenskaper hos narkotikaanvändare 3 (C) 703 Egenskaper hos dagligrökare 4 (C) 704 Egenskaper hos alkoholmissbrukare 4 (C) 705 Egenskaper hos narkotikaanvändare 4 (C) 706 Egenskaper hos dagligrökare 5 (C) 707 Egenskaper hos alkoholmissbrukare 5 (C) 708 Egenskaper hos narkotikaanvändare 5 (C) 709 Egenskaper hos dagligrökare 6 (C) 710 Egenskaper hos alkoholmissbrukare 6 (C) 711 Egenskaper hos narkotikaanvändare 6 (C) 712 Egenskaper hos dagligrökare 7 (C) 713 Egenskaper hos alkoholmissbrukare 7 (C) 714 Egenskaper hos narkotikaanvändare 7 (C) 715 Egenskaper hos dagligrökare 8 (C) 716 Egenskaper hos alkoholmissbrukare 8 (C) 717 Egenskaper hos narkotikaanvändare 8 (C) 718 Egenskaper hos dagligrökare 9 (C) 719 Egenskaper hos alkoholmissbrukare 9 (C) 720 Egenskaper hos narkotikaanvändare 9 (C) 721 Egenskaper hos dagligrökare 10 (C) 722 Egenskaper hos alkoholmissbrukare 10 (C) 723 Egenskaper hos narkotikaanvändare 10 (C) 724 Egenskaper hos dagligrökare 11 (C) 725 Egenskaper hos alkoholmissbrukare 11 (C) 726 Egenskaper hos narkotikaanvändare 11 (C) 727 Egenskaper hos dagligrökare 12 (C) 728 Egenskaper hos alkoholmissbrukare 12 (C) 729 Egenskaper hos narkotikaanvändare 12 (C) 730 Egenskaper hos dagligrökare 13 (C) 731 Egenskaper hos alkoholmissbrukare 13 (C) 732 Egenskaper hos narkotikaanvändare 13 (C) 733 Druckit hemlagat vin (C) 734 Druckit hembränd sprit (C) 735 Påståenden om sprit och tobak 1 (C) 736 Påståenden om sprit och tobak 2 (C) 737 Påståenden om sprit och tobak 3 (C) 738 Påståenden om sprit och tobak 4 (C) 739 Påståenden om sprit och tobak 5 (C)

VAR 1 SSDSTUDIE NR 0097              Loc 1 width 4


Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst studie 0097


VAR 2 SSDUPPLAGA NR 1 Loc 5 width 1 SSDupplaga/datering NR Uppgift om ordningsföljd och utgivningstidpunkt. 1. FEBRUARI 1985
VAR 3 DELSTUDIE NR 001 Loc 6 width 3 SSD Delstudieidentifikation Ordningsnummer i en serie på 1 delar.
VAR 4 ID-NUMMER Loc 9 width 4 Id-nummer
VAR 5 ENKÄTVARIANT Loc 13 width 1 Enkätvariant 747 1. Enkät A. 753 2. Enkät B. 766 3. Enkät C. 136 4. Enkät a (förkortad A). 105 5. Enkät b (förkortad B). 133 6. Enkät c (förkortad C).
VAR 6 KÖN Loc 14 width 1 Kön 1289 1. Man 1285 2. Kvinna 66 9. Ej svar
VAR 7 FÖDELSEÅR Loc 15 width 2 Födelseår (två sista siffrorna) Kod: 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Frek: 31 31 27 37 36 28 43 52 39 39 44 52 40 47 Kod: 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Frek: 39 31 39 38 39 40 38 41 35 41 45 28 33 30 Kod: 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Frek: 35 37 42 44 45 44 54 53 59 76 69 60 58 51 Kod: 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 Frek: 54 48 56 38 50 50 44 44 51 45 45 36 46 48 Kod: 65 66 99 Frek: 59 70 66
VAR 8 RIKSOMRÅDE Loc 17 width 1 Riksområde 465 1. Stockholms 455 2. Östra Mellansverige 240 3. Småland med öarna 347 4. Sydsverige 485 5. Västsverige 287 6. Norra Mellansverige 127 7. Mellersta Norrland 168 8. Övre Norrland 66 9. Ej svar
VAR 9 H-REGION Loc 18 width 2 H-region 452 01. Stockholm 846 03. Större städer 562 04. Södra mellanbygden 207 05. Norra tätbygden 167 06. Norra glesbygden 210 08. Göteborg 130 09. Malmö 66 99. Ej svar
VAR 10 LÄN/KOMMUN/FÖRSAMLING Loc 20 width 6 Län/Kommun/Församling Kod: 11401 11402 11403 11501 11701 11702 12001 Frek: 2 5 3 4 1 8 1 Kod: 12003 12006 12301 12502 12503 12506 12507 Frek: 2 2 16 1 4 1 1 Kod: 12601 12602 12701 12702 12703 12801 13601 Frek: 12 4 11 1 8 4 14 Kod: 13605 13606 13801 13901 13903 13904 16001 Frek: 1 3 8 1 3 1 17 Kod: 16201 16301 18001 18002 18004 18005 18006 Frek: 9 15 1 1 4 3 5 Kod: 18007 18009 18010 18011 18013 18014 18015 Frek: 6 6 3 6 5 9 6 Kod: 18017 18018 18019 18021 18023 18025 18027 Frek: 3 5 2 11 15 14 6 Kod: 18028 18029 18031 18034 18036 18038 18039 Frek: 2 8 9 7 8 7 11 Kod: 18040 18041 18042 18101 18102 18103 18105 Frek: 10 12 5 4 6 2 3 Kod: 18107 18110 18112 18201 18202 18203 18301 Frek: 1 1 4 10 3 7 9 Kod: 18401 18402 18601 18701 18801 18805 18806 Frek: 8 8 17 3 5 1 1 Kod: 18809 18810 18814 18818 18823 18825 19101 Frek: 1 1 1 1 1 1 1 Kod: 19102 19106 19107 19201 19202 19204 30501 Frek: 1 4 1 2 2 2 3 Kod: 30502 31901 31902 36001 36003 36005 36007 Frek: 2 1 4 2 1 1 1 Kod: 38001 38002 38003 38004 38005 38006 38011 Frek: 11 7 7 7 2 1 1 Kod: 38021 38024 38025 38026 38028 38031 38033 Frek: 1 1 1 1 1 1 1 Kod: 38035 38038 38040 38101 38105 38110 38117 Frek: 3 5 1 4 1 1 1 Kod: 38126 38133 38204 38207 38209 38213 42801 Frek: 1 1 1 1 1 1 3 Kod: 48001 48002 48005 48006 48008 48009 48010 Frek: 2 4 1 1 1 1 1 Kod: 48019 48028 48029 48031 48101 48201 48205 Frek: 1 2 1 1 5 1 2 Kod: 48207 48301 48304 48305 48307 48308 48401 Frek: 1 9 2 1 1 1 5 Kod: 48402 48403 48414 48417 48418 48601 48604 Frek: 10 3 1 1 2 4 2 Kod: 48608 48613 50902 51302 51304 56002 56004 Frek: 1 1 1 1 1 2 1 Kod: 56101 56106 56201 56202 56204 56301 56302 Frek: 4 1 7 1 1 2 1 Kod: 58001 58002 58003 58005 58008 58014 58018 Frek: 14 4 5 2 1 1 1 Kod: 58019 58020 58024 58029 58032 58033 58034 Frek: 3 1 1 1 1 5 4 Kod: 58101 58102 58103 58104 58105 58106 58109 Frek: 2 3 2 4 8 9 2 Kod: 58114 58115 58119 58124 58126 58201 58203 Frek: 2 1 1 1 1 2 1 Kod: 58204 58207 58301 58304 58306 58311 58324 Frek: 1 1 11 1 1 1 1 Kod: 58401 58411 58601 58602 58603 58611 58615 Frek: 1 1 4 1 1 1 1 Kod: 58617 60402 60404 60406 61702 61704 61705 Frek: 1 1 1 1 1 1 1 Kod: 66201 66204 66209 66216 66501 66503 66506 Frek: 5 2 2 1 2 2 1 Kod: 68001 68002 68003 68005 68006 68007 68008 Frek: 4 2 5 6 1 1 3 Kod: 68010 68011 68014 68016 68017 68019 68020 Frek: 1 1 1 1 1 2 3 Kod: 68021 68024 68201 68202 68204 68206 68207 Frek: 1 1 4 1 1 1 1 Kod: 68208 68210 68301 68302 68306 68310 68312 Frek: 1 1 5 1 1 1 2 Kod: 68401 68403 68501 68504 68509 68514 68516 Frek: 3 1 5 1 1 1 1 Kod: 68518 68521 68522 68601 68602 68701 68703 Frek: 1 1 1 4 1 7 1 Kod: 76001 76005 76101 76102 76104 76301 76305 Frek: 1 1 1 2 1 2 1 Kod: 76307 76401 76405 76406 76410 76501 76502 Frek: 1 3 1 1 1 2 1 Kod: 76504 76506 76701 76703 78001 78007 78008 Frek: 1 1 3 2 3 1 1 Kod: 78011 78017 78021 78024 78028 78101 78103 Frek: 1 1 1 1 7 5 1 Kod: 78105 78108 78111 78116 82101 82102 83402 Frek: 1 1 1 1 1 2 2 Kod: 84001 84003 84015 86001 86002 86005 86007 Frek: 1 1 2 2 1 2 1 Kod: 86101 86103 86202 88001 88002 88003 88004 Frek: 3 2 1 12 1 1 1 Kod: 88006 88007 88008 88011 88013 88101 88104 Frek: 1 1 1 1 1 3 1 Kod: 88105 88109 88201 88204 88301 88303 88307 Frek: 1 1 5 1 5 1 1 Kod: 88311 88315 88401 88408 88501 88513 98001 Frek: 1 1 2 1 2 1 2 Kod: 98002 98005 98010 98016 98029 98035 98045 Frek: 1 1 1 1 1 1 1 Kod: 98048 98055 98061 98064 98076 98079 98084 Frek: 1 1 1 1 1 1 1 Kod: 106001 106002 106003 108001 108005 108006 108008 Frek: 4 1 2 6 1 2 1 Kod: 108009 108011 108012 108014 108015 108018 108019 Frek: 2 1 1 1 1 1 1 Kod: 108101 108103 108105 108107 108110 108201 108203 Frek: 5 1 1 1 1 7 1 Kod: 108205 108206 108301 108304 112101 112103 112105 Frek: 1 2 3 1 1 1 1 Kod: 112107 113703 116004 116005 116011 116017 116201 Frek: 1 1 1 2 1 1 3 Kod: 116301 116302 116501 116601 116701 116702 116703 Frek: 3 1 2 3 4 1 1 Kod: 116802 118001 118002 118006 118007 118008 118009 Frek: 1 5 1 1 1 1 2 Kod: 118015 118025 118029 118032 118033 118035 118101 Frek: 2 1 1 1 1 1 1 Kod: 118107 118109 118112 118119 118201 118202 118205 Frek: 1 1 1 1 4 2 1 Kod: 118207 118209 118210 118212 118301 118303 118305 Frek: 1 1 1 1 7 1 2 Kod: 118307 118309 118312 118319 118322 121402 121404 Frek: 1 1 2 3 1 1 1 Kod: 121406 121409 123007 123101 123304 123305 123306 Frek: 1 1 1 3 2 1 1 Kod: 123310 126001 126003 126004 126101 126110 126113 Frek: 1 2 2 1 1 1 1 Kod: 126201 126202 126203 126301 126307 126308 126401 Frek: 2 2 1 4 1 1 2 Kod: 126406 126410 126412 126503 126504 126506 126512 Frek: 1 1 1 2 1 1 1 Kod: 126515 126602 126605 126609 126702 126704 126708 Frek: 1 3 1 1 3 1 1 Kod: 128001 128002 128003 128004 128005 128006 128007 Frek: 3 5 3 6 7 1 6 Kod: 128008 128009 128010 128014 128015 128016 128017 Frek: 10 3 3 3 5 1 6 Kod: 128018 128019 128021 128101 128102 128103 128104 Frek: 6 2 1 5 2 3 5 Kod: 128105 128106 128111 128113 128114 128116 128120 Frek: 1 1 1 2 1 2 1 Kod: 128121 128201 128204 128206 128207 128301 128302 Frek: 2 4 2 1 1 8 8 Kod: 128303 128306 128307 128309 128312 128313 128315 Frek: 7 1 1 1 1 1 1 Kod: 128316 128317 128402 128403 128405 128501 128521 Frek: 3 2 1 1 1 6 1 Kod: 128601 128610 128701 128710 128722 128726 131501 Frek: 4 1 7 1 1 1 1 Kod: 131505 131507 138001 138002 138003 138006 138009 Frek: 2 1 3 7 3 1 2 Kod: 138011 138012 138014 138016 138019 138101 138103 Frek: 2 1 1 1 2 3 1 Kod: 138104 138110 138111 138201 138205 138207 138208 Frek: 1 1 1 5 1 1 1 Kod: 138209 138211 138223 138301 138302 138305 138308 Frek: 1 1 1 6 1 1 1 Kod: 138311 138313 138320 138401 138402 138404 138405 Frek: 1 1 1 2 2 2 1 Kod: 138408 138411 138412 138414 140102 140103 140104 Frek: 1 1 1 3 2 2 2 Kod: 140201 140203 140701 141502 141505 141901 141902 Frek: 4 2 3 3 2 1 3 Kod: 141904 142101 142104 142110 142701 142705 143002 Frek: 1 1 1 1 1 1 1 Kod: 143005 143006 143501 143502 148001 148004 148005 Frek: 1 1 1 1 1 4 2 Kod: 148006 148007 148008 148009 148011 148012 148013 Frek: 6 2 3 3 3 4 2 Kod: 148016 148017 148018 148019 148020 148021 148022 Frek: 3 7 4 3 9 7 4 Kod: 148023 148024 148026 148028 148030 148031 148032 Frek: 8 7 6 4 3 4 4 Kod: 148033 148034 148035 148036 148037 148101 148102 Frek: 5 5 1 4 1 7 2 Kod: 148104 148201 148204 148207 148208 148210 148211 Frek: 2 3 1 2 1 1 1 Kod: 148401 148402 148405 148501 148503 148505 148509 Frek: 2 1 1 5 1 1 1 Kod: 148510 148512 148601 148602 150406 150702 150708 Frek: 1 8 2 1 1 1 1 Kod: 152101 152103 152105 152106 152401 152402 152403 Frek: 5 1 1 2 5 4 1 Kod: 152404 152711 152714 155201 155204 155211 156001 Frek: 1 1 1 2 1 1 1 Kod: 156005 156006 156009 156101 156106 156108 156201 Frek: 1 1 1 1 1 1 1 Kod: 156203 156207 156301 156302 156303 156304 156306 Frek: 1 1 2 2 1 2 1 Kod: 156314 156316 156318 156501 156502 156505 156511 Frek: 1 1 1 1 1 1 1 Kod: 156514 156606 156612 156618 158001 158003 158004 Frek: 1 2 1 1 6 1 1 Kod: 158006 158009 158101 158104 158107 158201 158205 Frek: 2 2 15 2 2 8 1 Kod: 158207 158209 158301 158302 158303 158306 158309 Frek: 1 1 6 10 2 2 1 Kod: 158311 158316 158318 158320 158401 158406 158411 Frek: 1 2 2 2 3 1 1 Kod: 158414 158422 158501 160207 160209 160304 162202 Frek: 1 1 3 1 1 1 1 Kod: 162203 162301 163701 164301 164303 166001 166002 Frek: 1 3 1 1 1 1 1 Kod: 166007 166026 166032 166102 166105 166112 166116 Frek: 1 1 1 2 1 1 1 Kod: 166201 166202 166301 166302 166308 166313 168001 Frek: 3 1 1 1 1 1 3 Kod: 168002 168008 168013 168018 168101 168103 168111 Frek: 2 1 1 1 5 1 1 Kod: 168113 168118 168120 168124 168129 168201 168208 Frek: 1 1 1 1 1 2 1 Kod: 168301 168304 168313 168318 168321 168324 168401 Frek: 5 3 1 1 1 1 2 Kod: 168402 168408 168501 168506 168516 168601 168623 Frek: 1 1 2 1 1 2 1 Kod: 168631 168641 168651 171501 173001 173003 173005 Frek: 1 1 1 4 2 1 1 Kod: 173701 173703 173705 173706 173708 173709 176001 Frek: 2 1 1 1 1 1 2 Kod: 176003 176101 176202 176301 176302 176303 176401 Frek: 1 4 1 3 2 1 2 Kod: 176403 176501 176502 176508 176601 176602 176604 Frek: 1 1 1 1 4 1 1 Kod: 178001 178002 178003 178008 178009 178101 178105 Frek: 6 5 1 3 2 6 1 Kod: 178106 178201 178203 178206 178207 178301 178302 Frek: 1 2 1 1 1 3 2 Kod: 178304 178401 178402 178403 178407 178409 178501 Frek: 1 4 2 1 1 1 5 Kod: 178509 178511 186001 186101 186102 186104 186201 Frek: 1 1 2 2 2 1 3 Kod: 186202 186301 186401 188001 188002 188003 188004 Frek: 1 4 1 5 7 4 5 Kod: 188005 188007 188008 188010 188012 188013 188014 Frek: 1 1 1 1 1 2 1 Kod: 188016 188018 188019 188025 188027 188030 188101 Frek: 1 1 1 1 1 7 4 Kod: 188201 188203 188205 188301 188404 188502 188504 Frek: 2 2 1 9 1 5 2 Kod: 188505 188507 190402 190701 190702 191701 191706 Frek: 1 1 2 3 1 1 1 Kod: 196001 196003 196101 196103 196201 198001 198002 Frek: 3 1 6 2 2 7 7 Kod: 198003 198004 198007 198009 198010 198011 198016 Frek: 8 8 2 1 1 2 2 Kod: 198019 198101 198107 198201 198301 198302 198304 Frek: 1 3 1 5 5 1 2 Kod: 198306 198401 198402 202102 202104 202302 202303 Frek: 1 4 1 1 1 3 1 Kod: 202601 202602 202901 202903 203101 203103 203104 Frek: 2 2 2 2 3 1 1 Kod: 203402 203902 203904 206101 206201 206202 206205 Frek: 1 3 1 2 5 1 1 Kod: 208001 208002 208003 208004 208006 208008 208101 Frek: 7 1 5 1 1 2 11 Kod: 208102 208201 208202 208305 208401 208404 208405 Frek: 6 1 1 1 4 2 1 Kod: 208406 208501 208502 208503 208504 210102 210401 Frek: 2 9 1 2 1 2 3 Kod: 210402 212103 213202 213204 213205 216101 216104 Frek: 1 3 1 1 2 3 2 Kod: 216106 216107 218001 218002 218003 218004 218005 Frek: 1 1 7 10 2 1 3 Kod: 218006 218007 218008 218101 218102 218103 218104 Frek: 5 4 4 11 2 1 1 Kod: 218201 218202 218204 218205 218209 218303 218305 Frek: 2 1 2 3 1 5 1 Kod: 218306 218309 218401 218402 218403 218405 218407 Frek: 1 3 3 1 1 2 1 Kod: 218408 218409 218410 218412 226002 226004 226201 Frek: 1 1 1 1 2 1 5 Kod: 226203 228001 228002 228004 228006 228101 228103 Frek: 2 4 1 1 2 6 5 Kod: 228104 228106 228107 228108 228109 228110 228112 Frek: 3 6 2 2 1 3 1 Kod: 228201 228202 228207 228208 228211 228301 228304 Frek: 3 1 1 1 1 4 1 Kod: 228308 228309 228315 228401 228402 228403 228404 Frek: 1 1 1 3 2 1 2 Kod: 228407 228408 228409 228410 228412 230303 230501 Frek: 1 6 1 1 1 1 1 Kod: 230504 230506 230901 230904 230906 230908 230910 Frek: 1 1 1 1 1 1 1 Kod: 231301 231304 231305 231307 231308 232101 232104 Frek: 2 1 1 1 1 1 1 Kod: 232105 232106 232601 232602 232605 236101 236105 Frek: 1 1 1 1 1 2 1 Kod: 236107 236109 238001 238002 238003 238005 238007 Frek: 1 1 8 4 1 1 4 Kod: 238009 238010 240102 240301 240401 240902 240903 Frek: 1 1 1 2 1 1 1 Kod: 240904 241702 241801 242101 242102 242103 242201 Frek: 1 2 2 2 1 1 1 Kod: 242501 246001 246002 246201 246301 246304 248001 Frek: 1 2 1 4 2 1 7 Kod: 248002 248003 248004 248005 248006 248007 248101 Frek: 4 1 5 5 3 2 3 Kod: 248201 248202 248203 248204 248205 248206 248207 Frek: 5 3 1 5 2 2 1 Kod: 248210 248211 250502 250602 251004 251301 251401 Frek: 1 2 4 2 1 2 4 Kod: 251801 251802 252101 252104 252105 252301 252306 Frek: 1 1 1 1 1 6 4 Kod: 256002 258001 258002 258003 258004 258101 258102 Frek: 3 6 7 8 1 4 2 Kod: 258103 258105 258201 258301 258304 258401 258402 Frek: 5 2 10 2 1 8 1 Kod: 258403 999999 Frek: 1 66
VAR 11 MEDLEMSSKAP A1 Loc 26 width 2 F.1a. Är Ni medlem i något av följande? F.1a.1. Medlem? - mark 1 Enkät A. 16 01. MHF 13 02. Annan nykterhetsförening 26 03. Kyrklig förening 23 04. Frikyrkligt samfund 66 05. Politisk förening 13 06. Förening ansluten till LRF (någon i hushållet) 22 07. Aktiesparklubb 18 08. Pensionärernas riksorganisation (PRO) 3 09. Sveriges Folkpensionärers Riksförbund (SFRF) 1757 98. Frågan ej ställd 683 99. Ej svar
VAR 12 MEDLEMSSKAP A2 Loc 28 width 2 F.1a.2. Medlem? - mark 2 <Se F.1a för fullständig frågetext> Enkät A. 835 00. Frågan ej tillämplig 01. MHF 02. Annan nykterhetsförening 3 03. Kyrklig förening 5 04. Frikyrkligt samfund 9 05. Politisk förening 14 06. Förening ansluten till LRF (någon i hushållet) 12 07. Aktiesparklubb 4 08. Pensionärernas riksorganisation (PRO) 1 09. Sveriges Folkpensionärers Riksförbund (SFRF) 1757 98. Frågan ej ställd
VAR 13 MEDLEMSSKAP A3 Loc 30 width 2 F.1a.3. Medlem? - mark 3 <Se F.1a för fullständig frågetext> Enkät A. 876 00. Frågan ej tillämplig 01. MHF 02. Annan nykterhetsförening 03. Kyrklig förening 1 04. Frikyrkligt samfund 3 05. Politisk förening 1 06. Förening ansluten till LRF (någon i hushållet) 1 07. Aktiesparklubb 1 08. Pensionärernas riksorganisation (PRO) 09. Sveriges Folkpensionärers Riksförbund (SFRF) 1757 98. Frågan ej ställd
VAR 14 MEDLEMSSKAP A4 Loc 32 width 2 F.1a.4. Medlem? - mark 4 <Se F.1a för fullständig frågetext> Enkät A. 882 00. Frågan ej tillämplig 01. MHF 02. Annan nykterhetsförening 03. Kyrklig förening 04. Frikyrkligt samfund 05. Politisk förening 1 06. Förening ansluten till LRF (någon i hushållet) 07. Aktiesparklubb 08. Pensionärernas riksorganisation (PRO) 09. Sveriges Folkpensionärers Riksförbund (SFRF) 1757 98. Frågan ej ställd
VAR 15 MEDLEMSSKAP A5 Loc 34 width 2 F.1a.5. Medlem? - mark 5 <Se F.1a för fullständig frågetext> Enkät A. 883 00. Frågan ej tillämplig 01. MHF 02. Annan nykterhetsförening 03. Kyrklig förening 04. Frikyrkligt samfund 05. Politisk förening 06. Förening ansluten till LRF (någon i hushållet) 07. Aktiesparklubb 08. Pensionärernas riksorganisation (PRO) 09. Sveriges Folkpensionärers Riksförbund (SFRF) 1757 98. Frågan ej ställd
VAR 16 MEDLEMSSKAP A6 Loc 36 width 2 F.1a.6. Medlem? - mark 6 <Se F.1a för fullständig frågetext> Enkät A. 883 00. Frågan ej tillämplig 01. MHF 02. Annan nykterhetsförening 03. Kyrklig förening 04. Frikyrkligt samfund 05. Politisk förening 06. Förening ansluten till LRF (någon i hushållet) 07. Aktiesparklubb 08. Pensionärernas riksorganisation (PRO) 09. Sveriges Folkpensionärers Riksförbund (SFRF) 1757 98. Frågan ej ställd
VAR 17 MEDLEMSSKAP A7 Loc 38 width 2 F.1a.7. Medlem? - mark 7 <Se F.1a för fullständig frågetext> Enkät A. 883 00. Frågan ej tillämplig 01. MHF 02. Annan nykterhetsförening 03. Kyrklig förening 04. Frikyrkligt samfund 05. Politisk förening 06. Förening ansluten till LRF (någon i hushållet) 07. Aktiesparklubb 08. Pensionärernas riksorganisation (PRO) 09. Sveriges Folkpensionärers Riksförbund (SFRF) 1757 98. Frågan ej ställd
VAR 18 MEDLEMSSKAP A8 Loc 40 width 2 F.1a.8. Medlem? - mark 8 <Se F.1a för fullständig frågetext> Enkät A. 883 00. Frågan ej tillämplig 01. MHF 02. Annan nykterhetsförening 03. Kyrklig förening 04. Frikyrkligt samfund 05. Politisk förening 06. Förening ansluten till LRF (någon i hushållet) 07. Aktiesparklubb 08. Pensionärernas riksorganisation (PRO) 09. Sveriges Folkpensionärers Riksförbund (SFRF) 1757 98. Frågan ej ställd
VAR 19 MEDLEMSSKAP B1 Loc 42 width 1 F.1b. Är Ni medlem i något av följande? F.1b.1. Medlem? - mark 1 Enkät A. 20 1. Fastighetsägareförbund (någon i hushållet) 95 2. Hyresgästförening (någon i hushållet) 222 3. Konsum (någon i hushållet) 3 4. Miljögrupp 33 5. Föräldraförening,Hem och Skola 11 6. Skattebetalarnas Förening 9 7. Sångkör 1757 8. Frågan ej ställd 490 9. Ej svar
VAR 20 MEDLEMSSKAP B2 Loc 43 width 1 F.1b.2. Medlem? - mark 2 <Se F.1b för fullständig frågetext> Enkät A. 762 0. Frågan ej tillämplig 1. Fastighetsägareförbund (någon i hushållet) 1 2. Hyresgästförening (någon i hushållet) 51 3. Konsum (någon i hushållet) 8 4. Miljögrupp 42 5. Föräldraförening,Hem och Skola 7 6. Skattebetalarnas Förening 12 7. Sångkör 1757 8. Frågan ej ställd
VAR 21 MEDLEMSSKAP B3 Loc 44 width 1 F.1b.3. Medlem? - mark 3 <Se F.1b för fullständig frågetext> Enkät A. 861 0. Frågan ej tillämplig 1. Fastighetsägareförbund (någon i hushållet) 2. Hyresgästförening (någon i hushållet) 3. Konsum (någon i hushållet) 4. Miljögrupp 13 5. Föräldraförening,Hem och Skola 4 6. Skattebetalarnas Förening 5 7. Sångkör 1757 8. Frågan ej ställd
VAR 22 MEDLEMSSKAP B4 Loc 45 width 1 F.1b.4. Medlem? - mark 4 <Se F.1b för fullständig frågetext> Enkät A. 880 0. Frågan ej tillämplig 1. Fastighetsägareförbund (någon i hushållet) 2. Hyresgästförening (någon i hushållet) 3. Konsum (någon i hushållet) 4. Miljögrupp 5. Föräldraförening,Hem och Skola 2 6. Skattebetalarnas Förening 1 7. Sångkör 1757 8. Frågan ej ställd
VAR 23 MEDLEMSSKAP B5 Loc 46 width 1 F.1b.5. Medlem? - mark 5 <Se F.1b för fullständig frågetext> Enkät A. 883 0. Frågan ej tillämplig 1. Fastighetsägareförbund (någon i hushållet) 2. Hyresgästförening (någon i hushållet) 3. Konsum (någon i hushållet) 4. Miljögrupp 5. Föräldraförening,Hem och Skola 6. Skattebetalarnas Förening 7. Sångkör 1757 8. Frågan ej ställd
VAR 24 MEDLEMSSKAP B6 Loc 47 width 1 F.1b.6. Medlem? - mark 6 <Se F.1b för fullständig frågetext> Enkät A. 883 0. Frågan ej tillämplig 1. Fastighetsägareförbund (någon i hushållet) 2. Hyresgästförening (någon i hushållet) 3. Konsum (någon i hushållet) 4. Miljögrupp 5. Föräldraförening,Hem och Skola 6. Skattebetalarnas Förening 7. Sångkör 1757 8. Frågan ej ställd
VAR 25 MEDLEMSSKAP B7 Loc 48 width 1 F.1b.7. Medlem? - mark 7 <Se F.1b för fullständig frågetext> Enkät A. 883 0. Frågan ej tillämplig 1. Fastighetsägareförbund (någon i hushållet) 2. Hyresgästförening (någon i hushållet) 3. Konsum (någon i hushållet) 4. Miljögrupp 5. Föräldraförening,Hem och Skola 6. Skattebetalarnas Förening 7. Sångkör 1757 8. Frågan ej ställd
VAR 26 LRF:INTRESSEBEVAKNING Loc 49 width 1 F.1c. Om Ni är medlem i LRF-förening,aktiesparklubb,PRO eller hyresgästförening: Anser Ni att föreningen/förbundet i stort sett gör en bra insats när det gäller att bevaka Edra intressen? F.1c.1. Lantbrukarnas Riksförbund? Enkät A. 854 0. Frågan ej tillämplig 3 1. Ja absolut 15 2. Ja 9 3. Tveksam 4. Nej 5. Nej absolut inte 1757 8. Frågan ej ställd 2 9. Ej svar
VAR 27 AKTIESPARKLUBB Loc 50 width 1 F.1c.2. Aktiesparklubb? <Se F.1c för fullständig frågetext> Enkät A. 848 0. Frågan ej tillämplig 10 1. Ja absolut 18 2. Ja 3 3. Tveksam 4. Nej 1 5. Nej absolut inte 1757 8. Frågan ej ställd 3 9. Ej svar
VAR 28 PRO:INTRESSEBEVAKNING Loc 51 width 1 F.1c.3. Pensionärernas Riksorganisation? <Se F.1c för fullständig frågetext> Enkät A. 860 0. Frågan ej tillämplig 2 1. Ja absolut 10 2. Ja 6 3. Tveksam 2 4. Nej 1 5. Nej absolut inte 1757 8. Frågan ej ställd 2 9. Ej svar
VAR 29 HYRESGÄSTFÖRENING Loc 52 width 1 F.1c.4. Hyresgästförening? <Se F.1c för fullständig frågetext> Enkät A. 787 0. Frågan ej tillämplig 6 1. Ja absolut 29 2. Ja 40 3. Tveksam 4 4. Nej 3 5. Nej absolut inte 1757 8. Frågan ej ställd 14 9. Ej svar
VAR 30 FACKLIG TILLHÖRIGHET Loc 53 width 1 F.2a. Tillhör Ni någon facklig organisation? ÄVEN PENSIONÄRER. Enkät A och B. 452 1. LO-förbund 255 2. TCO-förbund 71 3. SACO/SR-förbund 143 4. Annan facklig organisation 397 5. Ingen facklig organisation 899 8. Frågan ej ställd 423 9. Ej svar
VAR 31 FACK:FUNKTION Loc 54 width 1 F.2b. Om Ni tillhör någon facklig organisation:Har Ni någon särskild funktion eller är Ni medlem utan särskild funktion? Enkät A och B. 820 0. Frågan ej tillämplig 113 1. Särskild funktion 771 2. Utan särskild funktion 899 8. Frågan ej ställd 37 9. Ej svar
VAR 32 FACK:NÖJD Loc 55 width 1 F.2c. Om Ni tillhör någon facklig organisation:Har Ni varit nöjd med Ert förbund under senaste året? Enkät A och B. 820 0. Frågan ej tillämplig 53 1. Mycket nöjd 246 2. Ganska nöjd 382 3. Varken nöjd eller missnöjd 124 4. Ganska missnöjd 64 5. Mycket missnöjd 39 6. Tveksam 899 8. Frågan ej ställd 13 9. Ej svar
VAR 33 FACK:FÖRBUND Loc 56 width 1 F.2d. Om Ni är medlem i något fackligt förbund: Är det något av följande förbund? Enkät A och B. 820 0. Frågan ej tillämplig 85 1. Industritjänstemannaförbundet 149 2. Kommunalarbetareförbundet 99 3. Metallindustriarbetareförbundet 85 4. Statsanställdas förbund 466 5. Nej,inget av dessa förbund 899 8. Frågan ej ställd 37 9. Ej svar
VAR 34 SYSSELSÄTTNING Loc 57 width 2 F.3. Vad för slags förvärvsarbete eller sysselsättning har Ni? Enkät A,B och C. ANSTÄLLDA 725 01. Arbetare 124 02. Arbetsledare 481 03. Tjänsteman 68 04. Chefstjänsteman (även kyrkoherde,överläkare på sjukhus m.fl.) 21 05. Anställd företagsledare EJ ANSTÄLLDA 53 06. Jordbrukare och medhjälpande familjemedlem 80 07. Annan egen företagare (även privatpraktik) 128 08. Hemmafru,sköter eget hushåll 159 09. Studerande,ej AMU 18 10. Studerande,AMU 254 11. Pensionär,utan arbete 4 12. Ekonomiskt oberoende,utan arbete 51 13. Arbetslös 8 14. Övriga utan arbete 466 99. Ej svar
VAR 35 ANTAL BARN Loc 59 width 1 F.4a. Hur många barn har Ni,allt som allt? Enkät A och a. 276 1. Inget barn 179 2. 1 barn 212 3. 2 barn 96 4. 3 barn 34 5. 4 eller fler barn 1757 8. Frågan ej ställd 86 9. Ej svar
VAR 36 ANTAL BARN:VILL HA Loc 60 width 1 F.4b. Hur många barn skulle Ni vilja ha? Enkät A och a. 96 1. Inget barn 89 2. 1 barn 287 3. 2 barn 146 4. 3 barn 61 5. 4 eller fler barn 1757 8. Frågan ej ställd 204 9. Ej svar
VAR 37 VARFÖR EJ FLER BARN 1 Loc 61 width 1 F.5. Vad gör att Ni inte vill ha barn/inte vill ha fler barn än Ni uppgivit på fråga 4b? F.5.a. Det är för sent nu Enkät A och a. 275 1. Instämmer helt 86 2. Instämmer delvis 24 3. Instämmer knappast 233 4. Instämmer inte alls 1757 8. Frågan ej ställd 265 9. Ej svar
VAR 38 VARFÖR EJ FLER BARN 2 Loc 62 width 1 F.5.b. Hustrun/den kvinnliga sambon inte tillräckligt stark <Se F.5 för fullständig frågetext> Enkät A och a. 33 1. Instämmer helt 28 2. Instämmer delvis 32 3. Instämmer knappast 326 4. Instämmer inte alls 1757 8. Frågan ej ställd 464 9. Ej svar
VAR 39 VARFÖR EJ FLER BARN 3 Loc 63 width 1 F.5.c. Lagom många barn nu <Se F.5 för fullständig frågetext> Enkät A och a. 288 1. Instämmer helt 49 2. Instämmer delvis 23 3. Instämmer knappast 149 4. Instämmer inte alls 1757 8. Frågan ej ställd 374 9. Ej svar
VAR 40 VARFÖR EJ FLER BARN 4 Loc 64 width 1 F.5.d. Egentligen för många barn nu <Se F.5 för fullständig frågetext> Enkät A och a. 20 1. Instämmer helt 33 2. Instämmer delvis 53 3. Instämmer knappast 382 4. Instämmer inte alls 1757 8. Frågan ej ställd 395 9. Ej svar
VAR 41 VARFÖR EJ FLER BARN 5 Loc 65 width 1 F.5.e. Krigshot och kärnkraft gör framtiden skrämmande <Se F.5 för fullständig frågetext> Enkät A och a. 158 1. Instämmer helt 147 2. Instämmer delvis 59 3. Instämmer knappast 169 4. Instämmer inte alls 1757 8. Frågan ej ställd 350 9. Ej svar
VAR 42 VARFÖR EJ FLER BARN 6 Loc 66 width 1 F.5.f. De som är barn nu får svårt undvika en ekonomisk katastrof för landet <Se F.5 för fullständig frågetext> Enkät A och a. 93 1. Instämmer helt 162 2. Instämmer delvis 106 3. Instämmer knappast 158 4. Instämmer inte alls 1757 8. Frågan ej ställd 364 9. Ej svar
VAR 43 VARFÖR EJ FLER BARN 7 Loc 67 width 1 F.5.g. Har inte råd med barn/fler barn <Se F.5 för fullständig frågetext> Enkät A och a. 111 1. Instämmer helt 118 2. Instämmer delvis 74 3. Instämmer knappast 188 4. Instämmer inte alls 1757 8. Frågan ej ställd 392 9. Ej svar
VAR 44 VARFÖR EJ FLER BARN 8 Loc 68 width 1 F.5.h. För mycket arbete med barn/fler barn <Se F.5 för fullständig frågetext> Enkät A och a. 43 1. Instämmer helt 116 2. Instämmer delvis 94 3. Instämmer knappast 223 4. Instämmer inte alls 1757 8. Frågan ej ställd 407 9. Ej svar
VAR 45 VARFÖR EJ FLER BARN 9 Loc 69 width 1 F.5.i. Man blir för bunden av barn <Se F.5 för fullständig frågetext> Enkät A och a. 34 1. Instämmer helt 121 2. Instämmer delvis 89 3. Instämmer knappast 237 4. Instämmer inte alls 1757 8. Frågan ej ställd 402 9. Ej svar
VAR 46 VARFÖR EJ FLER BARN 10 Loc 70 width 1 F.5.j. Det blir för trångbott <Se F.5 för fullständig frågetext> Enkät A och a. 48 1. Instämmer helt 68 2. Instämmer delvis 92 3. Instämmer knappast 271 4. Instämmer inte alls 1757 8. Frågan ej ställd 404 9. Ej svar
VAR 47 VARFÖR EJ FLER BARN 11 Loc 71 width 1 F.5.k. Svårt få plats på daghem <Se F.5 för fullständig frågetext> Enkät A och a. 72 1. Instämmer helt 132 2. Instämmer delvis 75 3. Instämmer knappast 193 4. Instämmer inte alls 1757 8. Frågan ej ställd 411 9. Ej svar
VAR 48 VARFÖR EJ FLER BARN 12 Loc 72 width 1 F.5.l. Mitt äktenskap/samboende kanske inte håller <Se F.5 för fullständig frågetext> Enkät A och a. 24 1. Instämmer helt 40 2. Instämmer delvis 73 3. Instämmer knappast 326 4. Instämmer inte alls 1757 8. Frågan ej ställd 420 9. Ej svar
VAR 49 VARFÖR EJ FLER BARN 13 Loc 73 width 1 F.5.m. Min man/hustru/sambo vill inte ha barn/fler barn <Se F.5 för fullständig frågetext> Enkät A och a. 98 1. Instämmer helt 63 2. Instämmer delvis 39 3. Instämmer knappast 255 4. Instämmer inte alls 1757 8. Frågan ej ställd 428 9. Ej svar
VAR 50 VARFÖR EJ FLER BARN 14 Loc 74 width 1 F.5.n. Mitt yrkesarbete hindrar <Se F.5 för fullständig frågetext> Enkät A och a. 39 1. Instämmer helt 57 2. Instämmer delvis 84 3. Instämmer knappast 287 4. Instämmer inte alls 1757 8. Frågan ej ställd 416 9. Ej svar
VAR 51 VARFÖR EJ FLER BARN 15 Loc 75 width 1 F.5.o. Finns ingen framtid för barnen <Se F.5 för fullständig frågetext> Enkät A och a. 45 1. Instämmer helt 87 2. Instämmer delvis 89 3. Instämmer knappast 264 4. Instämmer inte alls 1757 8. Frågan ej ställd 398 9. Ej svar
VAR 52 VARFÖR EJ FLER BARN 16 Loc 76 width 1 F.5.p. Jag är inte barnkär <Se F.5 för fullständig frågetext> Enkät A och a. 15 1. Instämmer helt 15 2. Instämmer delvis 42 3. Instämmer knappast 410 4. Instämmer inte alls 1757 8. Frågan ej ställd 401 9. Ej svar
VAR 53 INKOMST:ÖNSKVÄRD Loc 77 width 1 F.6a. Hurdana inkomster vill Ni ha för att vara nöjd? Enkät A och B. 199 1. Höga inkomster 736 2. Ganska höga inkomster 278 3. Inte särskilt höga inkomster 134 4. Inkomsterna betyder mindre 74 5. Tveksam 899 8. Frågan ej ställd 320 9. Ej svar
VAR 54 BANKSPARANDE Loc 78 width 1 F.6b. Spar Ni pengar på bank som Ni räknar med att till stor del ha kvar om 5 år? Enkät A,a,B och C. 694 1. Ja regelbundet 681 2. Ja då och då 928 3. Nej 337 9. Ej svar
VAR 55 SPARANDE:VILKEN BANK 1 Loc 79 width 1 F.6c. Om Ni spar på bank regelbundet eller då och då:I vilken eller vilka banker? F.6c.1. Vilka banker? - mark 1 Enkät A och B. 798 0. Frågan ej tillämplig 400 1. Sparbanken 146 2. PK-banken 67 3. Handelsbanken 75 4. SE-banken 138 5. Annan bank 899 8. Frågan ej ställd 117 9. Ej svar
VAR 56 SPARANDE:VILKEN BANK 2 Loc 80 width 1 F.6c.2. Vilka banker? - mark 2 <Se F.6c för fullständig frågetext> Enkät A och B. 1604 0. Frågan ej tillämplig 1. Sparbanken 33 2. PK-banken 32 3. Handelsbanken 36 4. SE-banken 36 5. Annan bank 899 8. Frågan ej ställd
VAR 57 SPARANDE:VILKEN BANK 3 Loc 81 width 1 F.6c.3. Vilka banker? - mark 3 <Se F.6c för fullständig frågetext> Enkät A och B. 1714 0. Frågan ej tillämplig 1. Sparbanken 1 2. PK-banken 7 3. Handelsbanken 6 4. SE-banken 13 5. Annan bank 899 8. Frågan ej ställd
VAR 58 SPARANDE:VILKEN BANK 4 Loc 82 width 1 F.6c.4. Vilka banker? - mark 4 <Se F.6c för fullständig frågetext> Enkät A och B. 1737 0. Frågan ej tillämplig 1. Sparbanken 2. PK-banken 3. Handelsbanken 3 4. SE-banken 1 5. Annan bank 899 8. Frågan ej ställd
VAR 59 SPARANDE:VILKEN BANK 5 Loc 83 width 1 F.6c.5. Vilka banker? - mark 5 <Se F.6c för fullständig frågetext> Enkät A och B. 1740 0. Frågan ej tillämplig 1. Sparbanken 2. PK-banken 3. Handelsbanken 4. SE-banken 1 5. Annan bank 899 8. Frågan ej ställd
VAR 60 INKOMST Loc 84 width 1 F.7. Hur bedömer ni er och (om Ni bor i familj) Er familjs sammanlagda inkomst (sedan skatt dragits,ev. sociala bidrag medräknade) jämförd med andra familjers? Enkät A,a och B. 63 1. Betydligt mer än genomsnittligt 241 2. Något mer än genomsnittet 672 3. Ungefär som genomsnittet 223 4. Något mindre än genomsnittet 143 5. Betydligt mindre än genomsnittligt 158 6. Kan inte säga 899 8. Frågan ej ställd 241 9. Ej svar
VAR 61 INNEHAV:KAPITALVAROR 1 Loc 85 width 2 F.8a. Har Ni eller hushållet aktier,pengar i aktiesparfond,obligationer, pensionsförsäkring,personbil, motorbåt,segelbåt,villa,radhus,bostadsrätt, fritidshus, videobandspelare och/eller hemdator? Flera svar kan lämnas. F.8a.1. Innehar? -mark 1 Enkät A,a och B. 161 01. Aktier på börsen 58 02. Andra aktier 109 03. Pengar i aktiesparfond 282 04. Obligationer 39 05. Pensionsförsäkring 547 06. Personbil 7 07. Motorbåt,segelbåt 44 08. Villa (året-runt-bostad),radhus 33 09. Bostadsrätt 899 98. Frågan ej ställd 461 99. Ej svar
VAR 62 INNEHAV:KAPITALVAROR 2 Loc 87 width 2 F.8a.2. Innehar? -mark 2 <Se F.8a för fullständig frågetext> Enkät A,a och B. 833 00. Frågan ej tillämplig 01. Aktier på börsen 15 02. Andra aktier 66 03. Pengar i aktiesparfond 103 04. Obligationer 68 05. Pensionsförsäkring 277 06. Personbil 67 07. Motorbåt,segelbåt 249 08. Villa (året-runt-bostad),radhus 63 09. Bostadsrätt 899 98. Frågan ej ställd
VAR 63 INNEHAV:KAPITALVAROR 3 Loc 89 width 2 F.8a.3. Innehar? -mark 3 <Se F.8a för fullständig frågetext> Enkät A,a och B. 1238 00. Frågan ej tillämplig 01. Aktier på börsen 02. Andra aktier 8 03. Pengar i aktiesparfond 48 04. Obligationer 21 05. Pensionsförsäkring 139 06. Personbil 46 07. Motorbåt,segelbåt 194 08. Villa (året-runt-bostad),radhus 47 09. Bostadsrätt 899 98. Frågan ej ställd
VAR 64 INNEHAV:KAPITALVAROR 4 Loc 91 width 2 F.8a.4. Innehar? -mark 4 <Se F.8a för fullständig frågetext> Enkät A,a och B. 1509 00. Frågan ej tillämplig 01. Aktier på börsen 02. Andra aktier 03. Pengar i aktiesparfond 7 04. Obligationer 15 05. Pensionsförsäkring 50 06. Personbil 29 07. Motorbåt,segelbåt 111 08. Villa (året-runt-bostad),radhus 20 09. Bostadsrätt 899 98. Frågan ej ställd
VAR 65 INNEHAV:KAPITALVAROR 5 Loc 93 width 2 F.8a.5. Innehar? -mark 5 <Se F.8a för fullständig frågetext> Enkät A,a och B. 1652 00. Frågan ej tillämplig 01. Aktier på börsen 02. Andra aktier 03. Pengar i aktiesparfond 04. Obligationer 3 05. Pensionsförsäkring 15 06. Personbil 12 07. Motorbåt,segelbåt 49 08. Villa (året-runt-bostad),radhus 10 09. Bostadsrätt 899 98. Frågan ej ställd
VAR 66 INNEHAV:KAPITALVAROR 6 Loc 95 width 2 F.8a.6. Innehar? -mark 6 <Se F.8a för fullständig frågetext> Enkät A,a och B. 1713 00. Frågan ej tillämplig 01. Aktier på börsen 02. Andra aktier 03. Pengar i aktiesparfond 04. Obligationer 05. Pensionsförsäkring 3 06. Personbil 7 07. Motorbåt,segelbåt 16 08. Villa (året-runt-bostad),radhus 2 09. Bostadsrätt 899 98. Frågan ej ställd
VAR 67 INNEHAV:KAPITALVAROR 7 Loc 97 width 2 F.8a.7. Innehar? -mark 7 <Se F.8a för fullständig frågetext> Enkät A,a och B. 1732 00. Frågan ej tillämplig 01. Aktier på börsen 02. Andra aktier 03. Pengar i aktiesparfond 04. Obligationer 05. Pensionsförsäkring 06. Personbil 1 07. Motorbåt,segelbåt 7 08. Villa (året-runt-bostad),radhus 1 09. Bostadsrätt 899 98. Frågan ej ställd
VAR 68 INNEHAV:KAPITALVAROR 8 Loc 99 width 2 F.8a.8. Innehar? -mark 8 <Se F.8a för fullständig frågetext> Enkät A,a och B. 1740 00. Frågan ej tillämplig 01. Aktier på börsen 02. Andra aktier 03. Pengar i aktiesparfond 04. Obligationer 05. Pensionsförsäkring 06. Personbil 07. Motorbåt,segelbåt 1 08. Villa (året-runt-bostad),radhus 09. Bostadsrätt 899 98. Frågan ej ställd
VAR 69 INNEHAV:KAPITALVAROR 9 Loc 101 width 2 F.8a.9. Innehar? -mark 9 <Se F.8a för fullständig frågetext> Enkät A,a och B. 1740 00. Frågan ej tillämplig 01. Aktier på börsen 02. Andra aktier 03. Pengar i aktiesparfond 04. Obligationer 05. Pensionsförsäkring 06. Personbil 07. Motorbåt,segelbåt 08. Villa (året-runt-bostad),radhus 1 09. Bostadsrätt 899 98. Frågan ej ställd
VAR 70 INNEHAV:KAPITALVAROR 10 Loc 103 width 1 F.8a.10. Innehar? -mark 10 <Se F.8a för fullständig frågetext> Enkät A,a och B. 276 1. Fritidshus 123 2. Videobandspelare 13 3. Hemdator 270 4. Nej,inget av detta 899 8. Frågan ej ställd 1059 9. Ej svar
VAR 71 INNEHAV:KAPITALVAROR 11 Loc 104 width 1 F.8a.11. Innehar? -mark 11 <Se F.8a för fullständig frågetext> Enkät A,a och B. 1695 0. Frågan ej tillämplig 1. Fritidshus 39 2. Videobandspelare 5 3. Hemdator 2 4. Nej,inget av detta 899 8. Frågan ej ställd
VAR 72 INNEHAV:KAPITALVAROR 12 Loc 105 width 1 F.8a.12. Innehar? -mark 12 <Se F.8a för fullständig frågetext> Enkät A,a och B. 1738 0. Frågan ej tillämplig 1. Fritidshus 2. Videobandspelare 3 3. Hemdator 4. Nej,inget av detta 899 8. Frågan ej ställd
VAR 73 INNEHAV:KAPITALVAROR 13 Loc 106 width 1 F.8a.13. Innehar? -mark 13 <Se F.8a för fullständig frågetext> Enkät A,a och B. 1741 0. Frågan ej tillämplig 1. Fritidshus 2. Videobandspelare 3. Hemdator 4. Nej,inget av detta 899 8. Frågan ej ställd
VAR 74 PENNINGPLACERING 1 Loc 107 width 2 F.8b. Tänker ni köpa/placera pengar i följande under närmaste 12 månaderna? Flera svar kan lämnas. F.8b.1. Tänker köpa/placera pengar? -mark 1 Enkät A,a och B. 42 01. Aktier på börsen 16 02. Andra aktier 28 03. Pengar i aktiesparfond 55 04. Obligationer 20 05. Pensionsförsäkring 45 06. Personbil 9 07. Motorbåt,segelbåt 39 08. Villa (året-runt-bostad),radhus 13 09. Bostadsrätt 899 98. Frågan ej ställd 1474 99. Ej svar
VAR 75 PENNINGPLACERING 2 Loc 109 width 2 F.8b.2. Tänker köpa/placera pengar? -mark 2 <Se F.8b för fullständig frågetext> Enkät A,a och B. 1681 00. Frågan ej tillämplig 01. Aktier på börsen 5 02. Andra aktier 7 03. Pengar i aktiesparfond 17 04. Obligationer 4 05. Pensionsförsäkring 5 06. Personbil 4 07. Motorbåt,segelbåt 12 08. Villa (året-runt-bostad),radhus 6 09. Bostadsrätt 899 98. Frågan ej ställd
VAR 76 PENNINGPLACERING 3 Loc 111 width 2 F.8b.3. Tänker köpa/placera pengar? -mark 3 <Se F.8b för fullständig frågetext> Enkät A,a och B. 1727 00. Frågan ej tillämplig 01. Aktier på börsen 02. Andra aktier 3 03. Pengar i aktiesparfond 2 04. Obligationer 2 05. Pensionsförsäkring 3 06. Personbil 1 07. Motorbåt,segelbåt 2 08. Villa (året-runt-bostad),radhus 1 09. Bostadsrätt 899 98. Frågan ej ställd
VAR 77 PENNINGPLACERING 4 Loc 113 width 2 F.8b.4. Tänker köpa/placera pengar? -mark 4 <Se F.8b för fullständig frågetext> Enkät A,a och B. 1736 00. Frågan ej tillämplig 01. Aktier på börsen 02. Andra aktier 03. Pengar i aktiesparfond 2 04. Obligationer 05. Pensionsförsäkring 06. Personbil 1 07. Motorbåt,segelbåt 08. Villa (året-runt-bostad),radhus 2 09. Bostadsrätt 899 98. Frågan ej ställd
VAR 78 PENNINGPLACERING 5 Loc 115 width 2 F.8b.5. Tänker köpa/placera pengar? -mark 5 <Se F.8b för fullständig frågetext> Enkät A,a och B. 1739 00. Frågan ej tillämplig 01. Aktier på börsen 02. Andra aktier 03. Pengar i aktiesparfond 04. Obligationer 2 05. Pensionsförsäkring 06. Personbil 07. Motorbåt,segelbåt 08. Villa (året-runt-bostad),radhus 09. Bostadsrätt 899 98. Frågan ej ställd
VAR 79 PENNINGPLACERING 6 Loc 117 width 2 F.8b.6. Tänker köpa/placera pengar? -mark 6 <Se F.8b för fullständig frågetext> Enkät A,a och B. 1740 00. Frågan ej tillämplig 01. Aktier på börsen 02. Andra aktier 03. Pengar i aktiesparfond 04. Obligationer 05. Pensionsförsäkring 06. Personbil 1 07. Motorbåt,segelbåt 08. Villa (året-runt-bostad),radhus 09. Bostadsrätt 899 98. Frågan ej ställd
VAR 80 PENNINGPLACERING 7 Loc 119 width 2 F.8b.7. Tänker köpa/placera pengar? -mark 7 <Se F.8b för fullständig frågetext> Enkät A,a och B. 1740 00. Frågan ej tillämplig 01. Aktier på börsen 02. Andra aktier 03. Pengar i aktiesparfond 04. Obligationer 05. Pensionsförsäkring 06. Personbil 07. Motorbåt,segelbåt 1 08. Villa (året-runt-bostad),radhus 09. Bostadsrätt 899 98. Frågan ej ställd
VAR 81 PENNINGPLACERING 8 Loc 121 width 2 F.8b.8. Tänker köpa/placera pengar? -mark 8 <Se F.8b för fullständig frågetext> Enkät A,a och B. 1741 00. Frågan ej tillämplig 01. Aktier på börsen 02. Andra aktier 03. Pengar i aktiesparfond 04. Obligationer 05. Pensionsförsäkring 06. Personbil 07. Motorbåt,segelbåt 08. Villa (året-runt-bostad),radhus 09. Bostadsrätt 899 98. Frågan ej ställd
VAR 82 PENNINGPLACERING 9 Loc 123 width 2 F.8b.9. Tänker köpa/placera pengar? -mark 9 <Se F.8b för fullständig frågetext> Enkät A,a och B. 1741 00. Frågan ej tillämplig 01. Aktier på börsen 02. Andra aktier 03. Pengar i aktiesparfond 04. Obligationer 05. Pensionsförsäkring 06. Personbil 07. Motorbåt,segelbåt 08. Villa (året-runt-bostad),radhus 09. Bostadsrätt 899 98. Frågan ej ställd
VAR 83 PENNINGPLACERING 10 Loc 125 width 1 F.8b.10. Tänker köpa/placera pengar? - mark 10 <Se F.8b för fullständig frågetext> Enkät B. 14 1. Fritidshus 11 2. Videobandspelare 9 3. Hemdator 329 4. Nej,inget av detta 1782 8. Frågan ej ställd 495 9. Ej svar
VAR 84 PENNINGPLACERING 11 Loc 126 width 1 F.8b.11. Tänker köpa/placera pengar? - mark 11 <Se F.8b för fullständig frågetext> Enkät B. 855 0. Frågan ej tillämplig 1. Fritidshus 2 2. Videobandspelare 1 3. Hemdator 4. Nej,inget av detta 1782 8. Frågan ej ställd
VAR 85 PENNINGPLACERING 12 Loc 127 width 1 F.8b.12. Tänker köpa/placera pengar? - mark 12 <Se F.8b för fullständig frågetext> Enkät B. 858 0. Frågan ej tillämplig 1. Fritidshus 2. Videobandspelare 3. Hemdator 4. Nej,inget av detta 1782 8. Frågan ej ställd
VAR 86 PENNINGPLACERING 13 Loc 128 width 1 F.8b.13. Tänker köpa/placera pengar? - mark 13 <Se F.8b för fullständig frågetext> Enkät B. 858 0. Frågan ej tillämplig 1. Fritidshus 2. Videobandspelare 3. Hemdator 4. Nej,inget av detta 1782 8. Frågan ej ställd
VAR 87 BOENDEFORM:NU Loc 129 width 2 F.8c. Hur bor Ni nu största delen av året? Enkät B. 106 01. I lägenhet hyrd direkt av värden,privatägt 110 02. I lägenhet hyrd direkt av värden,allmännyttigt, kommunalt 5 03. I lägenhet hyrd i andra hand 84 04. I lägenhet med bostadsrätt (insatslägenhet) 301 05. I eget enfamiljshus 62 06. I radhus 15 07. I eget flerfamiljshus 13 08. Inneboende 7 09. Tjänstebostad 18 10. Annat 3 11. Tveksam 1782 98. Frågan ej ställd 134 99. Ej svar
VAR 88 BOENDEFORM:ÖNSKVÄRD Loc 131 width 2 F.8d. Hur skulle Ni helst vilja bo? Enkät A,a och B. 66 01. I lägenhet hyrd direkt av värden,privatägt 46 02. I lägenhet hyrd direkt av värden,allmännyttigt, kommunalt 2 03. I lägenhet hyrd i andra hand 137 04. I lägenhet med bostadsrätt (insatslägenhet) 770 05. I eget enfamiljshus 88 06. I radhus 35 07. I eget flerfamiljshus 08. Inneboende 3 09. Tjänstebostad 23 10. Annat 73 11. Tveksam 899 98. Frågan ej ställd 498 99. Ej svar
VAR 89 HEMFÖRSÄKRING 1 Loc 133 width 1 F.8e. Om Ni har hem-,bil- och/eller pensionsförsäkring:I vilket bolag? F.8e.1a. Hemförsäkring:Vilket bolag? - mark 1 Enkät A och B. 190 1. Ja,i Trygg-Hansa 148 2. Ja,i Skandia 24 3. Ja,i Vegete 377 4. Ja,i Folksam 37 5. Ja,i Ansvar 457 6. Ja,i annat bolag 68 7. Nej,ingen sådan försäkring 899 8. Frågan ej ställd 440 9. Ej svar
VAR 90 HEMFÖRSÄKRING 2 Loc 134 width 1 F.8e.1b. Hemförsäkring:Vilket bolag? - mark 2 <Se F.8e för fullständig frågetext> Enkät A och B. 1729 0. Frågan ej tillämplig 1. Ja,i Trygg-Hansa 3 2. Ja,i Skandia 3. Ja,i Vegete 4 4. Ja,i Folksam 1 5. Ja,i Ansvar 2 6. Ja,i annat bolag 2 7. Nej,ingen sådan försäkring 899 8. Frågan ej ställd
VAR 91 HEMFÖRSÄKRING 3 Loc 135 width 1 F.8e.1c. Hemförsäkring:Vilket bolag? - mark 3 <Se F.8e för fullständig frågetext> Enkät A och B. 1739 0. Frågan ej tillämplig 1. Ja,i Trygg-Hansa 2. Ja,i Skandia 3. Ja,i Vegete 4. Ja,i Folksam 5. Ja,i Ansvar 1 6. Ja,i annat bolag 1 7. Nej,ingen sådan försäkring 899 8. Frågan ej ställd
VAR 92 HEMFÖRSÄKRING 4 Loc 136 width 1 F.8e.1d. Hemförsäkring:Vilket bolag? - mark 4 <Se F.8e för fullständig frågetext> Enkät A och B. 1741 0. Frågan ej tillämplig 1. Ja,i Trygg-Hansa 2. Ja,i Skandia 3. Ja,i Vegete 4. Ja,i Folksam 5. Ja,i Ansvar 6. Ja,i annat bolag 7. Nej,ingen sådan försäkring 899 8. Frågan ej ställd
VAR 93 HEMFÖRSÄKRING 5 Loc 137 width 1 F.8e.1e. Hemförsäkring:Vilket bolag? - mark 5 <Se F.8e för fullständig frågetext> Enkät A och B. 1741 0. Frågan ej tillämplig 1. Ja,i Trygg-Hansa 2. Ja,i Skandia 3. Ja,i Vegete 4. Ja,i Folksam 5. Ja,i Ansvar 6. Ja,i annat bolag 7. Nej,ingen sådan försäkring 899 8. Frågan ej ställd
VAR 94 BILFÖRSÄKRING 1 Loc 138 width 1 F.8e.2a. Bilförsäkring:Vilket bolag? - mark 1 <Se F.8e för fullständig frågetext> Enkät A och B. 186 1. Ja,i Trygg-Hansa 180 2. Ja,i Skandia 26 3. Ja,i Vegete 347 4. Ja,i Folksam 60 5. Ja,i Ansvar 283 6. Ja,i annat bolag 102 7. Nej,ingen sådan försäkring 899 8. Frågan ej ställd 557 9. Ej svar
VAR 95 BILFÖRSÄKRING 2 Loc 139 width 1 F.8e.2b. Bilförsäkring:Vilket bolag? - mark 2 <Se F.8e för fullständig frågetext> Enkät A och B. 1713 0. Frågan ej tillämplig 1. Ja,i Trygg-Hansa 3 2. Ja,i Skandia 3 3. Ja,i Vegete 3 4. Ja,i Folksam 3 5. Ja,i Ansvar 15 6. Ja,i annat bolag 1 7. Nej,ingen sådan försäkring 899 8. Frågan ej ställd
VAR 96 BILFÖRSÄKRING 3 Loc 140 width 1 F.8e.2c. Bilförsäkring:Vilket bolag? - mark 3 <Se F.8e för fullständig frågetext> Enkät A och B. 1740 0. Frågan ej tillämplig 1. Ja,i Trygg-Hansa 2. Ja,i Skandia 3. Ja,i Vegete 1 4. Ja,i Folksam 5. Ja,i Ansvar 6. Ja,i annat bolag 7. Nej,ingen sådan försäkring 899 8. Frågan ej ställd
VAR 97 BILFÖRSÄKRING 4 Loc 141 width 1 F.8e.2d. Bilförsäkring:Vilket bolag? - mark 4 <Se F.8e för fullständig frågetext> Enkät A och B. 1741 0. Frågan ej tillämplig 1. Ja,i Trygg-Hansa 2. Ja,i Skandia 3. Ja,i Vegete 4. Ja,i Folksam 5. Ja,i Ansvar 6. Ja,i annat bolag 7. Nej,ingen sådan försäkring 899 8. Frågan ej ställd
VAR 98 BILFÖRSÄKRING 5 Loc 142 width 1 F.8e.2e. Bilförsäkring:Vilket bolag? - mark 5 <Se F.8e för fullständig frågetext> Enkät A och B. 1741 0. Frågan ej tillämplig 1. Ja,i Trygg-Hansa 2. Ja,i Skandia 3. Ja,i Vegete 4. Ja,i Folksam 5. Ja,i Ansvar 6. Ja,i annat bolag 7. Nej,ingen sådan försäkring 899 8. Frågan ej ställd
VAR 99 PENSIONSFÖRSÄKRING 1 Loc 143 width 1 F.8e.3a. Pensionsförsäkring:Vilket bolag? - mark 1 <Se F.8e för fullständig frågetext> Enkät A och B. 44 1. Ja,i Trygg-Hansa 43 2. Ja,i Skandia 9 3. Ja,i Vegete 60 4. Ja,i Folksam 1 5. Ja,i Ansvar 34 6. Ja,i annat bolag 384 7. Nej,ingen sådan försäkring 899 8. Frågan ej ställd 1166 9. Ej svar
VAR 100 PENSIONSFÖRSÄKRING 2 Loc 144 width 1 F.8e.3b. Pensionsförsäkring:Vilket bolag? - mark 2 <Se F.8e för fullständig frågetext> Enkät A och B. 1733 0. Frågan ej tillämplig 1. Ja,i Trygg-Hansa 2 2. Ja,i Skandia 2 3. Ja,i Vegete 1 4. Ja,i Folksam 5. Ja,i Ansvar 3 6. Ja,i annat bolag 7. Nej,ingen sådan försäkring 899 8. Frågan ej ställd
VAR 101 PENSIONSFÖRSÄKRING 3 Loc 145 width 1 F.8e.3c. Pensionsförsäkring:Vilket bolag? - mark 3 <Se F.8e för fullständig frågetext> Enkät A och B. 1741 0. Frågan ej tillämplig 1. Ja,i Trygg-Hansa 2. Ja,i Skandia 3. Ja,i Vegete 4. Ja,i Folksam 5. Ja,i Ansvar 6. Ja,i annat bolag 7. Nej,ingen sådan försäkring 899 8. Frågan ej ställd
VAR 102 PENSIONSFÖRSÄKRING 4 Loc 146 width 1 F.8e.3d. Pensionsförsäkring:Vilket bolag? - mark 4 <Se F.8e för fullständig frågetext> Enkät A och B. 1741 0. Frågan ej tillämplig 1. Ja,i Trygg-Hansa 2. Ja,i Skandia 3. Ja,i Vegete 4. Ja,i Folksam 5. Ja,i Ansvar 6. Ja,i annat bolag 7. Nej,ingen sådan försäkring 899 8. Frågan ej ställd
VAR 103 PENSIONSFÖRSÄKRING 5 Loc 147 width 1 F.8e.3e. Pensionsförsäkring:Vilket bolag? - mark 5 <Se F.8e för fullständig frågetext> Enkät A och B. 1741 0. Frågan ej tillämplig 1. Ja,i Trygg-Hansa 2. Ja,i Skandia 3. Ja,i Vegete 4. Ja,i Folksam 5. Ja,i Ansvar 6. Ja,i annat bolag 7. Nej,ingen sådan försäkring 899 8. Frågan ej ställd
VAR 104 FÖDELSELAND:SJÄLV Loc 148 width 1 F.9a. Är Ni själv och Edra föräldrar födda i Sverige eller i något annat land? F.9a.1. Själv Enkät A,B,b och C. 2134 1. Född i Sverige 79 2. Född i Finland 31 3. Född i Norge,Danmark 82 4. Född i annat land 314 9. Ej svar
VAR 105 FÖDELSELAND:FAR Loc 149 width 1 F.9a.2. Far <Se F.9a för fullständig frågetext> Enkät A,B,b och C. 2062 1. Född i Sverige 98 2. Född i Finland 43 3. Född i Norge,Danmark 95 4. Född i annat land 342 9. Ej svar
VAR 106 FÖDELSELAND:MOR Loc 150 width 1 F.9a.3. Mor <Se F.9a för fullständig frågetext> Enkät A,B,b och C. 2057 1. Född i Sverige 99 2. Född i Finland 47 3. Född i Norge,Danmark 98 4. Född i annat land 339 9. Ej svar
VAR 107 HUR LÄNGE I SVERIGE Loc 151 width 1 F.9b. Hur länge har Ni själv bott i Sverige? Tillägg i Enkät C:(Gäller även svenska medborgare födda i Sverige.) Enkät A,C och c. 12 1. Mindre än 5 år 17 2. 5-9 år 29 3. 10-14 år 123 4. 15-19 år 1248 5. 20 år eller mer 858 8. Frågan ej ställd 353 9. Ej svar
VAR 108 ARBETSLÖSHETSTID Loc 152 width 1 F.10a. Har Ni varit arbetslös under de senaste tre åren och sökt plats genom arbetsförmedling? Hur länge var Ni arbetslös sammanlagt? Enkät A,B och C. 66 1. 1 månad eller mindre 106 2. 2-6 månader 47 3. 7-12 månader 73 4. Mer än 1 år 1603 5. Nej,inte arbetslös under senaste tre åren 745 9. Ej svar
VAR 109 ARBETSPLATSSTORLEK Loc 153 width 1 F.10b. Om Ni är löntagare (även deltidsanställd) eller företagare:Hur många är Ni sammanlagt på den arbetsplats,där ni har ert arbete? Enkät A och B. 707 0. Frågan ej tillämplig 55 1. Endast 1 person 336 2. 2-19 personer 151 3. 20-49 personer 119 4. 50-99 personer 73 5. 100-199 personer 85 6. 200-499 personer 157 7. 500 eller fler 899 8. Frågan ej ställd 58 9. Ej svar
VAR 110 CIVILSTÅND Loc 154 width 1 F.11. Vilket civilstånd har Ni? Enkät A,B,C och c. 1339 1. Gift 423 2. Ogift,ej samboende 277 3. Ogift,men samboende 46 4. Tidigare samboende,nu separerat 127 5. Tidigare gift,nu skild 87 6. Änka,änkling 341 9. Ej svar
VAR 111 ARBETSLÖSHETSRISK Loc 155 width 1 F.12a. Om Ni är löntagare (även deltidsanställd) eller företagare:Tror ni att det är någon risk att Ni själv blir arbetslös under närmaste tre åren? Enkät A och B. 707 0. Frågan ej tillämplig 72 1. Ja stor risk 218 2. Ja viss risk 395 3. Knappast någon risk 325 4. Ingen risk 899 8. Frågan ej ställd 24 9. Ej svar
VAR 112 ARBETSLÖSHETSRISK Loc 156 width 1 F.12b. Om Ni är löntagare (även deltidsanställd) eller företagare:Tror ni att det är någon risk att ni själv blir arbetslös under de närmaste två åren? Enkät C och c. 381 0. Frågan ej tillämplig 44 1. Ja stor risk 116 2. Ja viss risk 181 3. Knappast någon risk 153 4. Ingen risk 1741 8. Frågan ej ställd 24 9. Ej svar
VAR 113 UTBILDNING Loc 157 width 2 F.13. Vilken skolutbildning har Ni? Enstaka kurser räknas ej. Enkät A och B. 553 01. Folkskola (före nuvarande grundskolan) 197 02. Grundskola 48 03. Realskola,flickskola,mellanskola (före nuv. grundskolan) utan examen 63 04. Realskola,flickskola,mellanskola (före nuv. grundskolan) med examen 92 05. Gymnasium utan examen 173 06. Gymnasium med examen 42 07. Universitet,högskola,utan examen 135 08. Universitet,högskola,med examen 151 09. Annat 899 98. Frågan ej ställd 287 99. Ej svar
VAR 114 SAMHÄLLSTYP Loc 159 width 1 F.14. I vad för slags samhälle bor Ni nu? Enkät A,B,C och c. 422 1. Glesbygd 999 2. Mindre tätort,liten stad 428 3. Större stad 466 4. Storstad (Stockholm,Göteborg,Malmö) 325 9. Ej svar
VAR 115 EMIGRATION Loc 160 width 1 F.15a. En del infödda svenskar vill emigrera,och en del invandrare vill återvända till det gamla hemlandet.Kommer Ni att flytta från Sverige inom de närmaste tio åren? Enkät B,b och C. 20 1. Ja säkert 34 2. Ja troligen 193 3. Ja möjligen 1312 4. Nej säkert inte 883 8. Frågan ej ställd 198 9. Ej svar
VAR 116 IMMIGRATION Loc 161 width 1 F.15b. Om ni är född utomlands:Ångrar Ni att Ni flyttade till Sverige? Enkät B,b och C. 1620 0. Frågan ej tillämplig 3 1. Ja i hög grad 10 2. Ja i viss mån 27 3. Nej knappast 61 4. Nej inte alls 28 5. Jag bestämde inte själv 883 8. Frågan ej ställd 8 9. Ej svar
VAR 117 MEDBORGARSKAP Loc 162 width 1 F.16. Är Ni svensk medborgare eller har Ni sökt svenskt medborgarskap? Enkät C. 695 1. Svensk medborgare 4 2. Sökt svenskt medborgarskap 30 3. Inte svensk medborgare och inte sökt svenskt medborgarskap 1741 8. Frågan ej ställd 170 9. Ej svar
VAR 118 LIVSLUST:ARBETE Loc 163 width 1 F.17. Vad betyder följande för att Ni skall tycka Ert liv är värt att leva? F.17.a. Ett meningsfullt arbete Enkät A,a och B. 1163 1. Betyder mycket 335 2. Betyder ganska mycket 32 3. Betyder inte särskilt mycket 21 4. Betyder inget 11 5. Tveksam 899 8. Frågan ej ställd 179 9. Ej svar
VAR 119 LIVSLUST:FRITID Loc 164 width 1 F.17.b. Ett verkligt fritidsintresse <Se F.17 för fullständig frågetext> Enkät A,a och B. 724 1. Betyder mycket 621 2. Betyder ganska mycket 165 3. Betyder inte särskilt mycket 39 4. Betyder inget 19 5. Tveksam 899 8. Frågan ej ställd 173 9. Ej svar
VAR 120 LIVSLUST:FAMILJ Loc 165 width 1 F.17.c. Ett harmoniskt familjeliv <Se F.17 för fullständig frågetext> Enkät A,a och B. 1309 1. Betyder mycket 236 2. Betyder ganska mycket 17 3. Betyder inte särskilt mycket 9 4. Betyder inget 15 5. Tveksam 899 8. Frågan ej ställd 155 9. Ej svar
VAR 121 LIVSLUST:VÄNNER Loc 166 width 1 F.17.d. Verkligt goda fritidsvänner <Se F.17 för fullständig frågetext> Enkät A,a och B. 688 1. Betyder mycket 629 2. Betyder ganska mycket 201 3. Betyder inte särskilt mycket 31 4. Betyder inget 23 5. Tveksam 899 8. Frågan ej ställd 169 9. Ej svar
VAR 122 LIVSLUST:INKOMST Loc 167 width 1 F.17.e. Bra inkomster <Se F.17 för fullständig frågetext> Enkät A,a och B. 695 1. Betyder mycket 687 2. Betyder ganska mycket 163 3. Betyder inte särskilt mycket 16 4. Betyder inget 12 5. Tveksam 899 8. Frågan ej ställd 168 9. Ej svar
VAR 123 LIVSLUST:PRESTATIONER Loc 168 width 1 F.17.f. Uppmärksammade prestationer <Se F.17 för fullständig frågetext> Enkät A,a och B. 305 1. Betyder mycket 511 2. Betyder ganska mycket 461 3. Betyder inte särskilt mycket 193 4. Betyder inget 83 5. Tveksam 899 8. Frågan ej ställd 188 9. Ej svar
VAR 124 LIVSLUST:BARN Loc 169 width 1 F.17.g. Barn att vara stolt över <Se F.17 för fullständig frågetext> Enkät A,a och B. 683 1. Betyder mycket 511 2. Betyder ganska mycket 172 3. Betyder inte särskilt mycket 93 4. Betyder inget 89 5. Tveksam 899 8. Frågan ej ställd 193 9. Ej svar
VAR 125 LIVSLUST:UPPLEVELSER Loc 170 width 1 F.17.h. Spännande upplevelser <Se F.17 för fullständig frågetext> Enkät A,a och B. 308 1. Betyder mycket 456 2. Betyder ganska mycket 540 3. Betyder inte särskilt mycket 174 4. Betyder inget 76 5. Tveksam 899 8. Frågan ej ställd 187 9. Ej svar
VAR 126 LIVSLUST:TRO Loc 171 width 1 F.17.i. Att Ni har något att tro på <Se F.17 för fullständig frågetext> Enkät A,a och B. 749 1. Betyder mycket 521 2. Betyder ganska mycket 173 3. Betyder inte särskilt mycket 68 4. Betyder inget 70 5. Tveksam 899 8. Frågan ej ställd 160 9. Ej svar
VAR 127 FAMILJELIV Loc 172 width 1 F.18a. Vad av följande skulle Ni vilja säga att Ni är intresserad av? F.18a.1. Familjeliv Enkät A,B,C och c. 1123 1. Mycket stort intresse 896 2. Ganska stort intresse 203 3. Ganska litet intresse 60 4. Ointresserad 358 9. Ej svar
VAR 128 SKÖTA BARN Loc 173 width 1 F.18a.2. Sköta barn,leka med barn <Se F.18a för fullständig frågetext> Enkät A,B,C och c. 566 1. Mycket stort intresse 923 2. Ganska stort intresse 503 3. Ganska litet intresse 181 4. Ointresserad 467 9. Ej svar
VAR 129 TRÄFFA VÄNNER Loc 174 width 1 F.18a.3. Träffa vänner <Se F.18a för fullständig frågetext> Enkät A,B,C och c. 650 1. Mycket stort intresse 1282 2. Ganska stort intresse 316 3. Ganska litet intresse 19 4. Ointresserad 373 9. Ej svar
VAR 130 SPARA PENGAR Loc 175 width 1 F.18a.4. Spara pengar <Se F.18a för fullständig frågetext> Enkät A,B,C och c. 260 1. Mycket stort intresse 971 2. Ganska stort intresse 853 3. Ganska litet intresse 161 4. Ointresserad 395 9. Ej svar
VAR 131 FRITIDSSTUDIER Loc 176 width 1 F.18a.5. Fritidsstudier <Se F.18a för fullständig frågetext> Enkät A,B,C och c. 147 1. Mycket stort intresse 608 2. Ganska stort intresse 1008 3. Ganska litet intresse 451 4. Ointresserad 426 9. Ej svar
VAR 132 ANDAKT,RELIGION Loc 177 width 1 F.18a.6. Andakt,religion <Se F.18a för fullständig frågetext> Enkät A,B,C och c. 159 1. Mycket stort intresse 275 2. Ganska stort intresse 676 3. Ganska litet intresse 1118 4. Ointresserad 412 9. Ej svar
VAR 133 LYSSNA TILL MUSIK Loc 178 width 1 F.18a.7. Lyssna till musik <Se F.18a för fullständig frågetext> Enkät A,B,C och c. 705 1. Mycket stort intresse 1090 2. Ganska stort intresse 426 3. Ganska litet intresse 72 4. Ointresserad 347 9. Ej svar
VAR 134 FÖRSTRÖELSELÄSNING Loc 179 width 1 F.18a.8. Förströelseläsning <Se F.18a för fullständig frågetext> Enkät A,B,C och c. 464 1. Mycket stort intresse 935 2. Ganska stort intresse 655 3. Ganska litet intresse 200 4. Ointresserad 386 9. Ej svar
VAR 135 BESÖKA GUDSTJÄNST Loc 180 width 1 F.18a.9. Besöka gudstjänst i kyrka,kapell <Se F.18a för fullständig frågetext> Enkät A,B,C och c. 128 1. Mycket stort intresse 220 2. Ganska stort intresse 756 3. Ganska litet intresse 1134 4. Ointresserad 402 9. Ej svar
VAR 136 MOTION,GYMNASTIK Loc 181 width 1 F.18a.10. Motion,gymnastik <Se F.18a för fullständig frågetext> Enkät A,B,C och c. 467 1. Mycket stort intresse 875 2. Ganska stort intresse 697 3. Ganska litet intresse 218 4. Ointresserad 383 9. Ej svar
VAR 137 FÖRENINGSLIV Loc 182 width 1 F.18a.11. Föreningsliv <Se F.18a för fullständig frågetext> Enkät A,B,C och c. 138 1. Mycket stort intresse 426 2. Ganska stort intresse 994 3. Ganska litet intresse 664 4. Ointresserad 418 9. Ej svar
VAR 138 YRKESARBETET Loc 183 width 1 F.18a.12. Yrkesarbetet <Se F.18a för fullständig frågetext> Enkät A,B,C och c. 675 1. Mycket stort intresse 1026 2. Ganska stort intresse 255 3. Ganska litet intresse 180 4. Ointresserad 504 9. Ej svar
VAR 139 DISKUTERA POLITIK Loc 184 width 1 F.18a.13. Diskutera politik <Se F.18a för fullständig frågetext> Enkät A,B,C och c. 148 1. Mycket stort intresse 504 2. Ganska stort intresse 836 3. Ganska litet intresse 741 4. Ointresserad 411 9. Ej svar
VAR 140 FÖLJA POLITISK DEBATT Loc 185 width 1 F.18a.14. Följa den politiska debatten i TV,radio och tidningar <Se F.18a för fullständig frågetext> Enkät A,B,C och c. 338 1. Mycket stort intresse 744 2. Ganska stort intresse 747 3. Ganska litet intresse 453 4. Ointresserad 358 9. Ej svar
VAR 141 FRITIDSBEHÅLLNING Loc 186 width 1 F.18b. Tycker Ni att era fritidsintressen ger Er mer behållning än Ert arbete? Enkät A och B. 202 1. Ja absolut 327 2. Ja 437 3. Tveksam,vet inte 381 4. Nej 79 5. Nej absolut inte 899 8. Frågan ej ställd 315 9. Ej svar
VAR 142 TRIVSEL:ORT Loc 187 width 1 F.19. Tycker Ni att Ni skulle vilja ha det BÄTTRE i något eller några av följande avseenden? F.19.a. Trivseln med den ort där Ni bor? Enkät A,B,C och c. 155 1. Ja mycket bättre 387 2. Ja något bättre 835 3. Ganska bra nu 783 4. Mycket bra nu 55 5. Tveksam 61 6. Frågan gäller inte mig 364 9. Ej svar
VAR 143 TRIVSEL:ARBETSFÖRH. Loc 188 width 1 F.19.b. Trivseln i stort sett med Era arbetsförhållanden? <Se F.19 för fullständig frågetext> Enkät A,B,C och c. 142 1. Ja mycket bättre 270 2. Ja något bättre 725 3. Ganska bra nu 622 4. Mycket bra nu 76 5. Tveksam 269 6. Frågan gäller inte mig 536 9. Ej svar
VAR 144 TRIVSEL:SAMMANBOENDE Loc 189 width 1 F.19.c. Trivseln med Er hustru/sammanboende? (Endast gifta/sammanboende) <Se F.19 för fullständig frågetext> Enkät A,B,C och c. 44 1. Ja mycket bättre 81 2. Ja något bättre 294 3. Ganska bra nu 985 4. Mycket bra nu 23 5. Tveksam 1024 6. Frågan gäller inte mig 189 9. Ej svar
VAR 145 TRIVSEL:FAMILJ Loc 190 width 1 F.19.d. Trivseln med övriga familjemedlemmar? (Ej ensamboende) <Se F.19 för fullständig frågetext> Enkät A,B,C och c. 22 1. Ja mycket bättre 44 2. Ja något bättre 182 3. Ganska bra nu 791 4. Mycket bra nu 16 5. Tveksam 1024 6. Frågan gäller inte mig 561 9. Ej svar
VAR 146 TRIVSEL:FÖRENINGSMÖTE Loc 191 width 1 F.19.e. Trivseln på de föreningsmöten Ni besöker mest? (Endast föreningsmedlemmar) <Se F.19 för fullständig frågetext> Enkät A,B,C och c. 32 1. Ja mycket bättre 79 2. Ja något bättre 293 3. Ganska bra nu 229 4. Mycket bra nu 54 5. Tveksam 817 6. Frågan gäller inte mig 1136 9. Ej svar
VAR 147 TRIVSEL:FRITIDSVÄNNER Loc 192 width 1 F.19.f. Trivseln med Era fritidsvänner? <Se F.19 för fullständig frågetext> Enkät A,B,C och c. 43 1. Ja mycket bättre 115 2. Ja något bättre 728 3. Ganska bra nu 1043 4. Mycket bra nu 50 5. Tveksam 110 6. Frågan gäller inte mig 551 9. Ej svar
VAR 148 TRIVSEL:BOSTAD Loc 193 width 1 F.19.g. Trivseln med den bostad Ni har? <Se F.19 för fullständig frågetext> Enkät A,B,C och c. 118 1. Ja mycket bättre 202 2. Ja något bättre 598 3. Ganska bra nu 1181 4. Mycket bra nu 49 5. Tveksam 51 6. Frågan gäller inte mig 441 9. Ej svar
VAR 149 ÖVERSKRIDA FARTGRÄNSER Loc 194 width 1 F.20. Instämmer Ni i följande påståenden? F.20.a. Fartbegränsningen på vägarna måste man överskrida när man har bråttom Enkät A,a och C. 54 1. Instämmer absolut 145 2. Instämmer 268 3. Tveksam 528 4. Instämmer inte 609 5. Instämmer absolut inte 858 8. Frågan ej ställd 178 9. Ej svar
VAR 150 SKATTEFUSK Loc 195 width 1 F.20.b. Man måste "skattefuska" om man kan,därför att skatterna är så höga/orättvisa <Se F.20 för fullständig frågetext> Enkät A,a och C. 58 1. Instämmer absolut 153 2. Instämmer 256 3. Tveksam 492 4. Instämmer inte 646 5. Instämmer absolut inte 858 8. Frågan ej ställd 177 9. Ej svar
VAR 151 RATTFYLLERISTRAFF Loc 196 width 1 F.20.c. Det är för hårt med fängelse för rattfylleri som inte vållat allvarlig olycka <Se F.20 för fullständig frågetext> Enkät A,a och C. 65 1. Instämmer absolut 148 2. Instämmer 357 3. Tveksam 385 4. Instämmer inte 652 5. Instämmer absolut inte 858 8. Frågan ej ställd 175 9. Ej svar
VAR 152 VÅLDTÄKT Loc 197 width 1 F.20.d. En anständig kvinna råkar inte ut för våldtäkt <Se F.20 för fullständig frågetext> Enkät A,a och C. 38 1. Instämmer absolut 47 2. Instämmer 292 3. Tveksam 435 4. Instämmer inte 756 5. Instämmer absolut inte 858 8. Frågan ej ställd 214 9. Ej svar
VAR 153 SNATTERI Loc 198 width 1 F.20.e. Småstölder i affärer är egentligen inget brott <Se F.20 för fullständig frågetext> Enkät A,a och C. 32 1. Instämmer absolut 37 2. Instämmer 103 3. Tveksam 553 4. Instämmer inte 862 5. Instämmer absolut inte 858 8. Frågan ej ställd 195 9. Ej svar
VAR 154 FÖRSÄKRINGSERSÄTTNING Loc 199 width 1 F.20.f. Man bör försöka få ut litet "för mycket" på en försäkring,därför att ersättningen är så snål <Se F.20 för fullständig frågetext> Enkät A,a och C. 30 1. Instämmer absolut 57 2. Instämmer 201 3. Tveksam 545 4. Instämmer inte 751 5. Instämmer absolut inte 858 8. Frågan ej ställd 198 9. Ej svar
VAR 155 PRIVATA LIVVAKTER Loc 200 width 1 F.20.g. Det vore i många fall bra om man kunde hyra privata livvakter <Se F.20 för fullständig frågetext> Enkät A,a och C. 48 1. Instämmer absolut 181 2. Instämmer 573 3. Tveksam 383 4. Instämmer inte 373 5. Instämmer absolut inte 858 8. Frågan ej ställd 224 9. Ej svar
VAR 156 KNARKHANDLARPERMISSION Loc 201 width 1 F.20.h. Det är fullständigt orimligt att knarkhandlare får daglig permission från fängelse utan bevakning <Se F.20 för fullständig frågetext> Enkät A,a och C. 1007 1. Instämmer absolut 351 2. Instämmer 87 3. Tveksam 36 4. Instämmer inte 101 5. Instämmer absolut inte 858 8. Frågan ej ställd 200 9. Ej svar
VAR 157 SKILSMÄSSOKONTROLL Loc 202 width 1 F.20.i. Myndigheterna bör få göra hembesök för att undersöka om bidragsmottagare,som uppgivit att de skilts, verkligen är skilda <Se F.20 för fullständig frågetext> Enkät A,a och C. 451 1. Instämmer absolut 510 2. Instämmer 359 3. Tveksam 127 4. Instämmer inte 137 5. Instämmer absolut inte 858 8. Frågan ej ställd 198 9. Ej svar
VAR 158 SVARTJOBB Loc 203 width 1 F.20.j. Jag måste jobba svart för att få min ekonomi att gå ihop <Se F.20 för fullständig frågetext> Enkät A,a och C. 40 1. Instämmer absolut 62 2. Instämmer 208 3. Tveksam 583 4. Instämmer inte 682 5. Instämmer absolut inte 858 8. Frågan ej ställd 207 9. Ej svar
VAR 159 INVANDRARES RÖSTRÄTT Loc 204 width 1 F.21a. Vad anser Ni om det här? F.21a.1. Bör invandrare få rösträtt vid riksdagsval innan de blivit svenska medborgare? Enkät B,C och c. 54 1. Ja absolut 90 2. Ja 178 3. Tveksam 616 4. Nej 672 5. Nej absolut inte 883 8. Frågan ej ställd 147 9. Ej svar
VAR 160 SVENSKAR I UTLANDET Loc 205 width 1 F.21a.2. Bör svenska medborgare som bosatt sig utomlands och inte betalar skatt i Sverige få vara med och rösta vid riksdagsval? <Se F.21a för fullständig frågetext> Enkät B,C och c. 85 1. Ja absolut 144 2. Ja 192 3. Tveksam 612 4. Nej 569 5. Nej absolut inte 883 8. Frågan ej ställd 155 9. Ej svar
VAR 161 LÄTTARE BLI SVENSK Loc 206 width 1 F.21a.3. Bör det underlättas för invandrare att bli svenska medborgare genom sänkta krav på vistelse i Sverige? <Se F.21a för fullständig frågetext> Enkät B,C och c. 46 1. Ja absolut 229 2. Ja 449 3. Tveksam 499 4. Nej 369 5. Nej absolut inte 883 8. Frågan ej ställd 165 9. Ej svar
VAR 162 SKATT - RÖSTRÄTT Loc 207 width 1 F.21a.4. Bör svenska medborgare bosatta i Sverige,som inte betalar skatt,få rösta vid riksdagsval? <Se F.21a för fullständig frågetext> Enkät B. 132 1. Ja absolut 210 2. Ja 109 3. Tveksam 158 4. Nej 114 5. Nej absolut inte 1782 8. Frågan ej ställd 135 9. Ej svar
VAR 163 SVENSKT BARN Loc 208 width 1 F.21b. Till alla gifta och samboende:Skulle Ni kunna vara intresserad av att adoptera ett barn? F.21b.1. Ett svenskt barn? Enkät B,C och c. 650 0. Frågan ej tillämplig 295 1. Ja 511 2. Nej 187 3. Tveksam 883 8. Frågan ej ställd 114 9. Ej svar
VAR 164 INDISKT BARN Loc 209 width 1 F.21b.2. Ett indiskt barn? <Se F.21b för fullständig frågetext> Enkät B,C och c. 650 0. Frågan ej tillämplig 159 1. Ja 581 2. Nej 170 3. Tveksam 883 8. Frågan ej ställd 197 9. Ej svar
VAR 165 KINESBARN Loc 210 width 1 F.21b.3. Ett kinesbarn? <Se F.21b för fullständig frågetext> Enkät B,C och c. 650 0. Frågan ej tillämplig 145 1. Ja 590 2. Nej 168 3. Tveksam 883 8. Frågan ej ställd 204 9. Ej svar
VAR 166 VIETNAMESISKT BARN Loc 211 width 1 F.21b.4. Ett barn från Vietnam? <Se F.21b för fullständig frågetext> Enkät B,C och c. 650 0. Frågan ej tillämplig 150 1. Ja 585 2. Nej 170 3. Tveksam 883 8. Frågan ej ställd 202 9. Ej svar
VAR 167 NEGERBARN Loc 212 width 1 F.21b.5. Ett negerbarn? <Se F.21b för fullständig frågetext> Enkät B,C och c. 650 0. Frågan ej tillämplig 143 1. Ja 586 2. Nej 176 3. Tveksam 883 8. Frågan ej ställd 202 9. Ej svar
VAR 168 INVANDRARBEHANDLING Loc 213 width 1 F.21c. Har Ni ett intryck av att de invandrare som kommit hit behandlas någorlunda väl av myndigheterna och allmänheten,eller borde de behandlas bättre eller tas det alltför mycket hänsyn till dem? Enkät B,C och c. 323 1. Tas alltför mycket hänsyn 716 2. Behandlas någorlunda väl 265 3. Borde behandlas bättre 268 4. Ingen uppfattning 883 8. Frågan ej ställd 185 9. Ej svar
VAR 169 KRISTENDOMSLÄRARE Loc 214 width 1 F.22. Tycker Ni att en lärare i kristendom skall vara troende eller är det bättre med en kristendomslärare som inte är troende? Enkät C. 155 1. Bäst med troende 108 2. Bäst med icke troende 343 3. Spelar ingen roll 130 4. Ingen åsikt 1741 8. Frågan ej ställd 163 9. Ej svar
VAR 170 RISKTAGANDE Loc 215 width 1 F.23. Är Ni själv en person som värderar tryggheten så högt att Ni inte gärna tar några risker,eller tar Ni gärna en risk om Ni tror Ni kan vinna något med det? Enkät C och c. 186 1. Tar inga risker 377 2. Kan ta en mindre risk 63 3. Kan ta en större risk 97 4. Tar gärna risker för att vinna fördelar 149 5. Kan inte säga 1741 8. Frågan ej ställd 27 9. Ej svar
VAR 171 YRKESRESPEKT 1A Loc 216 width 1 F.24a. För att man skall respektera en yrkesutövare krävs att han eller hon uppfyller vissa krav på moral,kunnighet och uppträdande.Tycker Ni att alltför många av dem som idag har nedan angivna yrken kan misstänkas eller beskyllas för följande brister? Flera svar kan ges på varje rad. F.24a.1a. Ljuger medvetet - mark 1 Enkät C. 69 1. Präster 275 2. Riksdagsmän 25 3. Fackföreningsrepresentanter 30 4. Advokater 70 5. Dagstidningsjournalister 128 6. Inte någon av grupperna 1741 8. Frågan ej ställd 302 9. Ej svar
VAR 172 YRKESRESPEKT 1B Loc 217 width 1 F.24a.1b. Ljuger medvetet - mark 2 <Se F.24a för fullständig frågetext> Enkät C. 579 0. Frågan ej tillämplig 1. Präster 52 2. Riksdagsmän 115 3. Fackföreningsrepresentanter 47 4. Advokater 106 5. Dagstidningsjournalister 6. Inte någon av grupperna 1741 8. Frågan ej ställd
VAR 173 YRKESRESPEKT 1C Loc 218 width 1 F.24a.1c. Ljuger medvetet - mark 3 <Se F.24a för fullständig frågetext> Enkät C. 706 0. Frågan ej tillämplig 1. Präster 2. Riksdagsmän 39 3. Fackföreningsrepresentanter 68 4. Advokater 85 5. Dagstidningsjournalister 1 6. Inte någon av grupperna 1741 8. Frågan ej ställd
VAR 174 YRKESRESPEKT 1D Loc 219 width 1 F.24a.1d. Ljuger medvetet - mark 4 <Se F.24a för fullständig frågetext> Enkät C. 810 0. Frågan ej tillämplig 1. Präster 2. Riksdagsmän 3. Fackföreningsrepresentanter 31 4. Advokater 57 5. Dagstidningsjournalister 1 6. Inte någon av grupperna 1741 8. Frågan ej ställd
VAR 175 YRKESRESPEKT 1E Loc 220 width 1 F.24a.1e. Ljuger medvetet - mark 5 <Se F.24a för fullständig frågetext> Enkät C. 869 0. Frågan ej tillämplig 1. Präster 2. Riksdagsmän 3. Fackföreningsrepresentanter 4. Advokater 29 5. Dagstidningsjournalister 1 6. Inte någon av grupperna 1741 8. Frågan ej ställd
VAR 176 YRKESRESPEKT 1F Loc 221 width 1 F.24a.1f. Ljuger medvetet - mark 6 <Se F.24a för fullständig frågetext> Enkät C. 899 0. Frågan ej tillämplig 1. Präster 2. Riksdagsmän 3. Fackföreningsrepresentanter 4. Advokater 5. Dagstidningsjournalister 6. Inte någon av grupperna 1741 8. Frågan ej ställd
VAR 177 YRKESRESPEKT 2A Loc 222 width 1 F.24a.2a. Kan mutas - mark 1 <Se F.24a för fullständig frågetext> Enkät C. 47 1. Präster 130 2. Riksdagsmän 80 3. Fackföreningsrepresentanter 107 4. Advokater 21 5. Dagstidningsjournalister 174 6. Inte någon av grupperna 1741 8. Frågan ej ställd 340 9. Ej svar
VAR 178 YRKESRESPEKT 2B Loc 223 width 1 F.24a.2b. Kan mutas - mark 2 <Se F.24a för fullständig frågetext> Enkät C. 665 0. Frågan ej tillämplig 1. Präster 34 2. Riksdagsmän 86 3. Fackföreningsrepresentanter 73 4. Advokater 39 5. Dagstidningsjournalister 2 6. Inte någon av grupperna 1741 8. Frågan ej ställd
VAR 179 YRKESRESPEKT 2C Loc 224 width 1 F.24a.2c. Kan mutas - mark 3 <Se F.24a för fullständig frågetext> Enkät C. 760 0. Frågan ej tillämplig 1. Präster 2. Riksdagsmän 31 3. Fackföreningsrepresentanter 74 4. Advokater 34 5. Dagstidningsjournalister 6. Inte någon av grupperna 1741 8. Frågan ej ställd
VAR 180 YRKESRESPEKT 2D Loc 225 width 1 F.24a.2d. Kan mutas - mark 4 <Se F.24a för fullständig frågetext> Enkät C. 818 0. Frågan ej tillämplig 1. Präster 2. Riksdagsmän 3. Fackföreningsrepresentanter 30 4. Advokater 50 5. Dagstidningsjournalister 1 6. Inte någon av grupperna 1741 8. Frågan ej ställd
VAR 181 YRKESRESPEKT 2E Loc 226 width 1 F.24a.2e. Kan mutas - mark 5 <Se F.24a för fullständig frågetext> Enkät C. 869 0. Frågan ej tillämplig 1. Präster 2. Riksdagsmän 3. Fackföreningsrepresentanter 4. Advokater 30 5. Dagstidningsjournalister 6. Inte någon av grupperna 1741 8. Frågan ej ställd
VAR 182 YRKESRESPEKT 2F Loc 227 width 1 F.24a.2f. Kan mutas - mark 6 <Se F.24a för fullständig frågetext> Enkät C. 897 0. Frågan ej tillämplig 1. Präster 2. Riksdagsmän 3. Fackföreningsrepresentanter 4. Advokater 5. Dagstidningsjournalister 2 6. Inte någon av grupperna 1741 8. Frågan ej ställd
VAR 183 YRKESRESPEKT 3A Loc 228 width 1 F.24a.3a. Ekonomiskt opålitlig - mark 1 <Se F.24a för fullständig frågetext> Enkät C. 32 1. Präster 85 2. Riksdagsmän 77 3. Fackföreningsrepresentanter 60 4. Advokater 6 5. Dagstidningsjournalister 240 6. Inte någon av grupperna 1741 8. Frågan ej ställd 399 9. Ej svar
VAR 184 YRKESRESPEKT 3B Loc 229 width 1 F.24a.3b. Ekonomiskt opålitlig - mark 2 <Se F.24a för fullständig frågetext> Enkät C. 780 0. Frågan ej tillämplig 1. Präster 21 2. Riksdagsmän 45 3. Fackföreningsrepresentanter 39 4. Advokater 12 5. Dagstidningsjournalister 2 6. Inte någon av grupperna 1741 8. Frågan ej ställd
VAR 185 YRKESRESPEKT 3C Loc 230 width 1 F.24a.3c. Ekonomiskt opålitlig - mark 3 <Se F.24a för fullständig frågetext> Enkät C. 843 0. Frågan ej tillämplig 1. Präster 2. Riksdagsmän 18 3. Fackföreningsrepresentanter 27 4. Advokater 10 5. Dagstidningsjournalister 1 6. Inte någon av grupperna 1741 8. Frågan ej ställd
VAR 186 YRKESRESPEKT 3D Loc 231 width 1 F.24a.3d. Ekonomiskt opålitlig - mark 4 <Se F.24a för fullständig frågetext> Enkät C. 873 0. Frågan ej tillämplig 1. Präster 2. Riksdagsmän 3. Fackföreningsrepresentanter 15 4. Advokater 10 5. Dagstidningsjournalister 1 6. Inte någon av grupperna 1741 8. Frågan ej ställd
VAR 187 YRKESRESPEKT 3E Loc 232 width 1 F.24a.3e. Ekonomiskt opålitlig - mark 5 <Se F.24a för fullständig frågetext> Enkät C. 887 0. Frågan ej tillämplig 1. Präster 2. Riksdagsmän 3. Fackföreningsrepresentanter 4. Advokater 12 5. Dagstidningsjournalister 6. Inte någon av grupperna 1741 8. Frågan ej ställd
VAR 188 YRKESRESPEKT 3F Loc 233 width 1 F.24a.3f. Ekonomiskt opålitlig - mark 6 <Se F.24a för fullständig frågetext> Enkät C. 899 0. Frågan ej tillämplig 1. Präster 2. Riksdagsmän 3. Fackföreningsrepresentanter 4. Advokater 5. Dagstidningsjournalister 6. Inte någon av grupperna 1741 8. Frågan ej ställd
VAR 189 YRKESRESPEKT 4A Loc 234 width 1 F.24a.4a. Dåligt yrkeskunniga - mark 1 <Se F.24a för fullständig frågetext> Enkät C. 30 1. Präster 147 2. Riksdagsmän 61 3. Fackföreningsrepresentanter 4 4. Advokater 37 5. Dagstidningsjournalister 244 6. Inte någon av grupperna 1741 8. Frågan ej ställd 376 9. Ej svar
VAR 190 YRKESRESPEKT 4B Loc 235 width 1 F.24a.4b. Dåligt yrkeskunniga - mark 2 <Se F.24a för fullständig frågetext> Enkät C. 790 0. Frågan ej tillämplig 1. Präster 10 2. Riksdagsmän 57 3. Fackföreningsrepresentanter 5 4. Advokater 34 5. Dagstidningsjournalister 3 6. Inte någon av grupperna 1741 8. Frågan ej ställd
VAR 191 YRKESRESPEKT 4C Loc 236 width 1 F.24a.4c. Dåligt yrkeskunniga - mark 3 <Se F.24a för fullständig frågetext> Enkät C. 867 0. Frågan ej tillämplig 1. Präster 2. Riksdagsmän 7 3. Fackföreningsrepresentanter 4. Advokater 24 5. Dagstidningsjournalister 1 6. Inte någon av grupperna 1741 8. Frågan ej ställd
VAR 192 YRKESRESPEKT 4D Loc 237 width 1 F.24a.4d. Dåligt yrkeskunniga - mark 4 <Se F.24a för fullständig frågetext> Enkät C. 893 0. Frågan ej tillämplig 1. Präster 2. Riksdagsmän 3. Fackföreningsrepresentanter 3 4. Advokater 2 5. Dagstidningsjournalister 1 6. Inte någon av grupperna 1741 8. Frågan ej ställd
VAR 193 YRKESRESPEKT 4E Loc 238 width 1 F.24a.4e. Dåligt yrkeskunniga - mark 5 <Se F.24a för fullständig frågetext> Enkät C. 896 0. Frågan ej tillämplig 1. Präster 2. Riksdagsmän 3. Fackföreningsrepresentanter 4. Advokater 3 5. Dagstidningsjournalister 6. Inte någon av grupperna 1741 8. Frågan ej ställd
VAR 194 YRKESRESPEKT 4F Loc 239 width 1 F.24a.4f. Dåligt yrkeskunniga - mark 6 <Se F.24a för fullständig frågetext> Enkät C. 899 0. Frågan ej tillämplig 1. Präster 2. Riksdagsmän 3. Fackföreningsrepresentanter 4. Advokater 5. Dagstidningsjournalister 6. Inte någon av grupperna 1741 8. Frågan ej ställd
VAR 195 YRKESRESPEKT 5A Loc 240 width 1 F.24a.5a. Uttalar sig utan att vara insatta,lösmynta - mark 1 <Se F.24a för fullständig frågetext> Enkät C. 42 1. Präster 185 2. Riksdagsmän 43 3. Fackföreningsrepresentanter 2 4. Advokater 149 5. Dagstidningsjournalister 132 6. Inte någon av grupperna 1741 8. Frågan ej ställd 346 9. Ej svar
VAR 196 YRKESRESPEKT 5B Loc 241 width 1 F.24a.5b. Uttalar sig utan att vara insatta,lösmynta - mark 2 <Se F.24a för fullständig frågetext> Enkät C. 708 0. Frågan ej tillämplig 1. Präster 22 2. Riksdagsmän 87 3. Fackföreningsrepresentanter 3 4. Advokater 78 5. Dagstidningsjournalister 1 6. Inte någon av grupperna 1741 8. Frågan ej ställd
VAR 197 YRKESRESPEKT 5C Loc 242 width 1 F.24a.5c. Uttalar sig utan att vara insatta,lösmynta - mark 3 <Se F.24a för fullständig frågetext> Enkät C. 815 0. Frågan ej tillämplig 1. Präster 2. Riksdagsmän 14 3. Fackföreningsrepresentanter 12 4. Advokater 58 5. Dagstidningsjournalister 6. Inte någon av grupperna 1741 8. Frågan ej ställd
VAR 198 YRKESRESPEKT 5D Loc 243 width 1 F.24a.5d. Uttalar sig utan att vara insatta,lösmynta - mark 4 <Se F.24a för fullständig frågetext> Enkät C. 875 0. Frågan ej tillämplig 1. Präster 2. Riksdagsmän 3. Fackföreningsrepresentanter 7 4. Advokater 15 5. Dagstidningsjournalister 2 6. Inte någon av grupperna 1741 8. Frågan ej ställd
VAR 199 YRKESRESPEKT 5E Loc 244 width 1 F.24a.5e. Uttalar sig utan att vara insatta,lösmynta - mark 5 <Se F.24a för fullständig frågetext> Enkät C. 894 0. Frågan ej tillämplig 1. Präster 2. Riksdagsmän 3. Fackföreningsrepresentanter 4. Advokater 5 5. Dagstidningsjournalister 6. Inte någon av grupperna 1741 8. Frågan ej ställd
VAR 200 YRKESRESPEKT 5F Loc 245 width 1 F.24a.5f. Uttalar sig utan att vara insatta,lösmynta - mark 6 <Se F.24a för fullständig frågetext> Enkät C. 898 0. Frågan ej tillämplig 1. Präster 2. Riksdagsmän 3. Fackföreningsrepresentanter 4. Advokater 5. Dagstidningsjournalister 1 6. Inte någon av grupperna 1741 8. Frågan ej ställd
VAR 201 YRKESRESPEKT 6A Loc 246 width 1 F.24a.6a. Kan lätt övertalas att fatta beslut mot sin övertygelse - mark 1 <Se F.24a för fullständig frågetext> Enkät C. 29 1. Präster 217 2. Riksdagsmän 51 3. Fackföreningsrepresentanter 30 4. Advokater 32 5. Dagstidningsjournalister 186 6. Inte någon av grupperna 1741 8. Frågan ej ställd 354 9. Ej svar
VAR 202 YRKESRESPEKT 6B Loc 247 width 1 F.24a.6b. Kan lätt övertalas att fatta beslut mot sin övertygelse - mark 2 <Se F.24a för fullständig frågetext> Enkät C. 740 0. Frågan ej tillämplig 1. Präster 19 2. Riksdagsmän 90 3. Fackföreningsrepresentanter 22 4. Advokater 25 5. Dagstidningsjournalister 3 6. Inte någon av grupperna 1741 8. Frågan ej ställd
VAR 203 YRKESRESPEKT 6C Loc 248 width 1 F.24a.6c. Kan lätt övertalas att fatta beslut mot sin övertygelse - mark 3 <Se F.24a för fullständig frågetext> Enkät C. 834 0. Frågan ej tillämplig 1. Präster 2. Riksdagsmän 13 3. Fackföreningsrepresentanter 27 4. Advokater 24 5. Dagstidningsjournalister 1 6. Inte någon av grupperna 1741 8. Frågan ej ställd
VAR 204 YRKESRESPEKT 6D Loc 249 width 1 F.24a.6d. Kan lätt övertalas att fatta beslut mot sin övertygelse - mark 4 <Se F.24a för fullständig frågetext> Enkät C. 872 0. Frågan ej tillämplig 1. Präster 2. Riksdagsmän 3. Fackföreningsrepresentanter 11 4. Advokater 16 5. Dagstidningsjournalister 6. Inte någon av grupperna 1741 8. Frågan ej ställd
VAR 205 YRKESRESPEKT 6E Loc 250 width 1 F.24a.6e. Kan lätt övertalas att fatta beslut mot sin övertygelse - mark 5 <Se F.24a för fullständig frågetext> Enkät C. 890 0. Frågan ej tillämplig 1. Präster 2. Riksdagsmän 3. Fackföreningsrepresentanter 4. Advokater 9 5. Dagstidningsjournalister 6. Inte någon av grupperna 1741 8. Frågan ej ställd
VAR 206 YRKESRESPEKT 6F Loc 251 width 1 F.24a.6f. Kan lätt övertalas att fatta beslut mot sin övertygelse - mark 6 <Se F.24a för fullständig frågetext> Enkät C. 897 0. Frågan ej tillämplig 1. Präster 2. Riksdagsmän 3. Fackföreningsrepresentanter 4. Advokater 5. Dagstidningsjournalister 2 6. Inte någon av grupperna 1741 8. Frågan ej ställd
VAR 207 YRKESRESPEKT 7A Loc 252 width 1 F.24a.7a. Använder tvivelaktiga metoder i arbetet mot konkurrenter - mark 1 <Se F.24a för fullständig frågetext> Enkät C. 55 1. Präster 197 2. Riksdagsmän 32 3. Fackföreningsrepresentanter 75 4. Advokater 86 5. Dagstidningsjournalister 115 6. Inte någon av grupperna 1741 8. Frågan ej ställd 339 9. Ej svar
VAR 208 YRKESRESPEKT 7B Loc 253 width 1 F.24a.7b. Använder tvivelaktiga metoder i arbetet mot konkurrenter - mark 2 <Se F.24a för fullständig frågetext> Enkät C. 637 0. Frågan ej tillämplig 1. Präster 40 2. Riksdagsmän 83 3. Fackföreningsrepresentanter 48 4. Advokater 87 5. Dagstidningsjournalister 4 6. Inte någon av grupperna 1741 8. Frågan ej ställd
VAR 209 YRKESRESPEKT 7C Loc 254 width 1 F.24a.7c. Använder tvivelaktiga metoder i arbetet mot konkurrenter - mark 3 <Se F.24a för fullständig frågetext> Enkät C. 763 0. Frågan ej tillämplig 1. Präster 2. Riksdagsmän 24 3. Fackföreningsrepresentanter 54 4. Advokater 58 5. Dagstidningsjournalister 6. Inte någon av grupperna 1741 8. Frågan ej ställd
VAR 210 YRKESRESPEKT 7D Loc 255 width 1 F.24a.7d. Använder tvivelaktiga metoder i arbetet mot konkurrenter - mark 4 <Se F.24a för fullständig frågetext> Enkät C. 839 0. Frågan ej tillämplig 1. Präster 2. Riksdagsmän 3. Fackföreningsrepresentanter 18 4. Advokater 42 5. Dagstidningsjournalister 6. Inte någon av grupperna 1741 8. Frågan ej ställd
VAR 211 YRKESRESPEKT 7E Loc 256 width 1 F.24a.7e. Använder tvivelaktiga metoder i arbetet mot konkurrenter - mark 5 <Se F.24a för fullständig frågetext> Enkät C. 884 0. Frågan ej tillämplig 1. Präster 2. Riksdagsmän 3. Fackföreningsrepresentanter 4. Advokater 15 5. Dagstidningsjournalister 6. Inte någon av grupperna 1741 8. Frågan ej ställd
VAR 212 YRKESRESPEKT 7F Loc 257 width 1 F.24a.7f. Använder tvivelaktiga metoder i arbetet mot konkurrenter - mark 6 <Se F.24a för fullständig frågetext> Enkät C. 898 0. Frågan ej tillämplig 1. Präster 2. Riksdagsmän 3. Fackföreningsrepresentanter 4. Advokater 5. Dagstidningsjournalister 1 6. Inte någon av grupperna 1741 8. Frågan ej ställd
VAR 213 YRKESRESPEKT 8A Loc 258 width 1 F.24a.8a. Maktlystna,självgoda - mark 1 <Se F.24a för fullständig frågetext> Enkät C. 112 1. Präster 241 2. Riksdagsmän 72 3. Fackföreningsrepresentanter 21 4. Advokater 9 5. Dagstidningsjournalister 117 6. Inte någon av grupperna 1741 8. Frågan ej ställd 327 9. Ej svar
VAR 214 YRKESRESPEKT 8B Loc 259 width 1 F.24a.8b. Maktlystna,självgoda - mark 2 <Se F.24a för fullständig frågetext> Enkät C. 647 0. Frågan ej tillämplig 1. Präster 65 2. Riksdagsmän 139 3. Fackföreningsrepresentanter 28 4. Advokater 20 5. Dagstidningsjournalister 6. Inte någon av grupperna 1741 8. Frågan ej ställd
VAR 215 YRKESRESPEKT 8C Loc 260 width 1 F.24a.8c. Maktlystna,självgoda - mark 3 <Se F.24a för fullständig frågetext> Enkät C. 782 0. Frågan ej tillämplig 1. Präster 2. Riksdagsmän 47 3. Fackföreningsrepresentanter 47 4. Advokater 23 5. Dagstidningsjournalister 6. Inte någon av grupperna 1741 8. Frågan ej ställd
VAR 216 YRKESRESPEKT 8D Loc 261 width 1 F.24a.8d. Maktlystna,självgoda - mark 4 <Se F.24a för fullständig frågetext> Enkät C. 838 0. Frågan ej tillämplig 1. Präster 2. Riksdagsmän 3. Fackföreningsrepresentanter 28 4. Advokater 32 5. Dagstidningsjournalister 1 6. Inte någon av grupperna 1741 8. Frågan ej ställd
VAR 217 YRKESRESPEKT 8E Loc 262 width 1 F.24a.8e. Maktlystna,självgoda - mark 5 <Se F.24a för fullständig frågetext> Enkät C. 880 0. Frågan ej tillämplig 1. Präster 2. Riksdagsmän 3. Fackföreningsrepresentanter 4. Advokater 19 5. Dagstidningsjournalister 6. Inte någon av grupperna 1741 8. Frågan ej ställd
VAR 218 YRKESRESPEKT 8F Loc 263 width 1 F.24a.8f. Maktlystna,självgoda - mark 6 <Se F.24a för fullständig frågetext> Enkät C. 899 0. Frågan ej tillämplig 1. Präster 2. Riksdagsmän 3. Fackföreningsrepresentanter 4. Advokater 5. Dagstidningsjournalister 6. Inte någon av grupperna 1741 8. Frågan ej ställd
VAR 219 YRKESRESPEKT 9A Loc 264 width 1 F.24a.9a. Uppträder ohyfsat i radio,TV och tidningar - mark 1 <Se F.24a för fullständig frågetext> Enkät C. 12 1. Präster 109 2. Riksdagsmän 38 3. Fackföreningsrepresentanter 11 4. Advokater 86 5. Dagstidningsjournalister 268 6. Inte någon av grupperna 1741 8. Frågan ej ställd 375 9. Ej svar
VAR 220 YRKESRESPEKT 9B Loc 265 width 1 F.24a.9b. Uppträder ohyfsat i radio,TV och tidningar - mark 2 <Se F.24a för fullständig frågetext> Enkät C. 805 0. Frågan ej tillämplig 1. Präster 4 2. Riksdagsmän 49 3. Fackföreningsrepresentanter 4 4. Advokater 37 5. Dagstidningsjournalister 6. Inte någon av grupperna 1741 8. Frågan ej ställd
VAR 221 YRKESRESPEKT 9C Loc 266 width 1 F.24a.9c. Uppträder ohyfsat i radio,TV och tidningar - mark 3 <Se F.24a för fullständig frågetext> Enkät C. 860 0. Frågan ej tillämplig 1. Präster 2. Riksdagsmän 3 3. Fackföreningsrepresentanter 12 4. Advokater 24 5. Dagstidningsjournalister 6. Inte någon av grupperna 1741 8. Frågan ej ställd
VAR 222 YRKESRESPEKT 9D Loc 267 width 1 F.24a.9d. Uppträder ohyfsat i radio,TV och tidningar - mark 4 <Se F.24a för fullständig frågetext> Enkät C. 883 0. Frågan ej tillämplig 1. Präster 2. Riksdagsmän 3. Fackföreningsrepresentanter 3 4. Advokater 11 5. Dagstidningsjournalister 2 6. Inte någon av grupperna 1741 8. Frågan ej ställd
VAR 223 YRKESRESPEKT 9E Loc 268 width 1 F.24a.9e. Uppträder ohyfsat i radio,TV och tidningar - mark 5 <Se F.24a för fullständig frågetext> Enkät C. 896 0. Frågan ej tillämplig 1. Präster 2. Riksdagsmän 3. Fackföreningsrepresentanter 4. Advokater 3 5. Dagstidningsjournalister 6. Inte någon av grupperna 1741 8. Frågan ej ställd
VAR 224 YRKESRESPEKT 9F Loc 269 width 1 F.24a.9f. Uppträder ohyfsat i radio,TV och tidningar - mark 6 <Se F.24a för fullständig frågetext> Enkät C. 898 0. Frågan ej tillämplig 1. Präster 2. Riksdagsmän 3. Fackföreningsrepresentanter 4. Advokater 5. Dagstidningsjournalister 1 6. Inte någon av grupperna 1741 8. Frågan ej ställd
VAR 225 YRKE-MEST 1 Loc 270 width 1 F.24b. Vilka av dessa 7 yrken anser Ni är de MEST respekterade? Vilka av dessa yrken är de MINST respekterade? F.24b.1a. Mest respekterat yrke - mark 1 Enkät C. 80 1. Överste 69 2. Advokat 16 3. Fackföreningsordförande 15 4. Chefredaktör 127 5. Kyrkoherde 38 6. Riksdagsman 258 7. Professor 1741 8. Frågan ej ställd 296 9. Ej svar
VAR 226 YRKE-MEST 2 Loc 271 width 1 F.24b.1b. Mest respekterat yrke - mark 2 <Se F.24b för fullständig frågetext> Enkät C. 797 0. Frågan ej tillämplig 1. Överste 18 2. Advokat 3 3. Fackföreningsordförande 5 4. Chefredaktör 31 5. Kyrkoherde 8 6. Riksdagsman 37 7. Professor 1741 8. Frågan ej ställd
VAR 227 YRKE-MEST 3 Loc 272 width 1 F.24b.1c. Mest respekterat yrke - mark 3 <Se F.24b för fullständig frågetext> Enkät C. 864 0. Frågan ej tillämplig 1. Överste 2. Advokat 2 3. Fackföreningsordförande 2 4. Chefredaktör 10 5. Kyrkoherde 3 6. Riksdagsman 18 7. Professor 1741 8. Frågan ej ställd
VAR 228 YRKE-MEST 4 Loc 273 width 1 F.24b.1d. Mest respekterat yrke - mark 4 <Se F.24b för fullständig frågetext> Enkät C. 886 0. Frågan ej tillämplig 1. Överste 2. Advokat 3. Fackföreningsordförande 2 4. Chefredaktör 1 5. Kyrkoherde 2 6. Riksdagsman 8 7. Professor 1741 8. Frågan ej ställd
VAR 229 YRKE-MEST 5 Loc 274 width 1 F.24b.1e. Mest respekterat yrke - mark 5 <Se F.24b för fullständig frågetext> Enkät C. 897 0. Frågan ej tillämplig 1. Överste 2. Advokat 3. Fackföreningsordförande 4. Chefredaktör 1 5. Kyrkoherde 6. Riksdagsman 1 7. Professor 1741 8. Frågan ej ställd
VAR 230 YRKE-MEST 6 Loc 275 width 1 F.24b.1f. Mest respekterat yrke - mark 6 <Se F.24b för fullständig frågetext> Enkät C. 898 0. Frågan ej tillämplig 1. Överste 2. Advokat 3. Fackföreningsordförande 4. Chefredaktör 5. Kyrkoherde 1 6. Riksdagsman 7. Professor 1741 8. Frågan ej ställd
VAR 231 YRKE-MEST 7 Loc 276 width 1 F.24b.1g. Mest respekterat yrke - mark 7 <Se F.24b för fullständig frågetext> Enkät C. 898 0. Frågan ej tillämplig 1. Överste 2. Advokat 3. Fackföreningsordförande 4. Chefredaktör 5. Kyrkoherde 6. Riksdagsman 1 7. Professor 1741 8. Frågan ej ställd
VAR 232 YRKE-NÄST MEST 1 Loc 277 width 1 F.24b.2a. Näst mest respekterat yrke - mark 1 <Se F.24b för fullständig frågetext> Enkät C. 122 1. Överste 118 2. Advokat 30 3. Fackföreningsordförande 43 4. Chefredaktör 92 5. Kyrkoherde 60 6. Riksdagsman 74 7. Professor 1741 8. Frågan ej ställd 360 9. Ej svar
VAR 233 YRKE-NÄST MEST 2 Loc 278 width 1 F.24b.2b. Näst mest respekterat yrke - mark 2 <Se F.24b för fullständig frågetext> Enkät C. 814 0. Frågan ej tillämplig 1. Överste 26 2. Advokat 14 3. Fackföreningsordförande 17 4. Chefredaktör 7 5. Kyrkoherde 15 6. Riksdagsman 6 7. Professor 1741 8. Frågan ej ställd
VAR 234 YRKE-NÄST MEST 3 Loc 279 width 1 F.24b.2c. Näst mest respekterat yrke - mark 3 <Se F.24b för fullständig frågetext> Enkät C. 858 0. Frågan ej tillämplig 1. Överste 2. Advokat 6 3. Fackföreningsordförande 12 4. Chefredaktör 9 5. Kyrkoherde 12 6. Riksdagsman 2 7. Professor 1741 8. Frågan ej ställd
VAR 235 YRKE-NÄST MEST 4 Loc 280 width 1 F.24b.2d. Näst mest respekterat yrke - mark 4 <Se F.24b för fullständig frågetext> Enkät C. 880 0. Frågan ej tillämplig 1. Överste 2. Advokat 3. Fackföreningsordförande 3 4. Chefredaktör 4 5. Kyrkoherde 10 6. Riksdagsman 2 7. Professor 1741 8. Frågan ej ställd
VAR 236 YRKE-NÄST MEST 5 Loc 281 width 1 F.24b.2e. Näst mest respekterat yrke - mark 5 <Se F.24b för fullständig frågetext> Enkät C. 892 0. Frågan ej tillämplig 1. Överste 2. Advokat 3. Fackföreningsordförande 4. Chefredaktör 3 5. Kyrkoherde 2 6. Riksdagsman 2 7. Professor 1741 8. Frågan ej ställd
VAR 237 YRKE-NÄST MEST 6 Loc 282 width 1 F.24b.2f. Näst mest respekterat yrke - mark 6 <Se F.24b för fullständig frågetext> Enkät C. 896 0. Frågan ej tillämplig 1. Överste 2. Advokat 3. Fackföreningsordförande 4. Chefredaktör 5. Kyrkoherde 2 6. Riksdagsman 1 7. Professor 1741 8. Frågan ej ställd
VAR 238 YRKE-NÄST MEST 7 Loc 283 width 1 F.24b.2g. Näst mest respekterat yrke - mark 7 <Se F.24b för fullständig frågetext> Enkät C. 899 0. Frågan ej tillämplig 1. Överste 2. Advokat 3. Fackföreningsordförande 4. Chefredaktör 5. Kyrkoherde 6. Riksdagsman 7. Professor 1741 8. Frågan ej ställd
VAR 239 YRKE-NÄST MINST 1 Loc 284 width 1 F.24b.3a. Näst minst respekterat yrke - mark 1 <Se F.24b för fullständig frågetext> Enkät C. 84 1. Överste 51 2. Advokat 100 3. Fackföreningsordförande 84 4. Chefredaktör 62 5. Kyrkoherde 113 6. Riksdagsman 13 7. Professor 1741 8. Frågan ej ställd 392 9. Ej svar
VAR 240 YRKE-NÄST MINST 2 Loc 285 width 1 F.24b.3b. Näst minst respekterat yrke - mark 2 <Se F.24b för fullständig frågetext> Enkät C. 850 0. Frågan ej tillämplig 1. Överste 3 2. Advokat 9 3. Fackföreningsordförande 14 4. Chefredaktör 10 5. Kyrkoherde 12 6. Riksdagsman 1 7. Professor 1741 8. Frågan ej ställd
VAR 241 YRKE-NÄST MINST 3 Loc 286 width 1 F.24b.3c. Näst minst respekterat yrke - mark 3 <Se F.24b för fullständig frågetext> Enkät C. 885 0. Frågan ej tillämplig 1. Överste 2. Advokat 1 3. Fackföreningsordförande 4 4. Chefredaktör 1 5. Kyrkoherde 7 6. Riksdagsman 1 7. Professor 1741 8. Frågan ej ställd
VAR 242 YRKE-NÄST MINST 4 Loc 287 width 1 F.24b.3d. Näst minst respekterat yrke - mark 4 <Se F.24b för fullständig frågetext> Enkät C. 897 0. Frågan ej tillämplig 1. Överste 2. Advokat 3. Fackföreningsordförande 1 4. Chefredaktör 1 5. Kyrkoherde 6. Riksdagsman 7. Professor 1741 8. Frågan ej ställd
VAR 243 YRKE-NÄST MINST 5 Loc 288 width 1 F.24b.3e. Näst minst respekterat yrke - mark 5 <Se F.24b för fullständig frågetext> Enkät C. 897 0. Frågan ej tillämplig 1. Överste 2. Advokat 3. Fackföreningsordförande 4. Chefredaktör 1 5. Kyrkoherde 1 6. Riksdagsman 7. Professor 1741 8. Frågan ej ställd
VAR 244 YRKE-NÄST MINST 6 Loc 289 width 1 F.24b.3f. Näst minst respekterat yrke - mark 6 <Se F.24b för fullständig frågetext> Enkät C. 898 0. Frågan ej tillämplig 1. Överste 2. Advokat 3. Fackföreningsordförande 4. Chefredaktör 5. Kyrkoherde 1 6. Riksdagsman 7. Professor 1741 8. Frågan ej ställd
VAR 245 YRKE-NÄST MINST 7 Loc 290 width 1 F.24b.3g. Näst minst respekterat yrke - mark 7 <Se F.24b för fullständig frågetext> Enkät C. 898 0. Frågan ej tillämplig 1. Överste 2. Advokat 3. Fackföreningsordförande 4. Chefredaktör 5. Kyrkoherde 6. Riksdagsman 1 7. Professor 1741 8. Frågan ej ställd
VAR 246 YRKE-MINST 1 Loc 291 width 1 F.24b.4a. Minst respekterat yrke - mark 1 <Se F.24b för fullständig frågetext> Enkät C. 81 1. Överste 35 2. Advokat 221 3. Fackföreningsordförande 59 4. Chefredaktör 59 5. Kyrkoherde 86 6. Riksdagsman 7 7. Professor 1741 8. Frågan ej ställd 351 9. Ej svar
VAR 247 YRKE-MINST 2 Loc 292 width 1 F.24b.4b. Minst respekterat yrke - mark 2 <Se F.24b för fullständig frågetext> Enkät C. 855 0. Frågan ej tillämplig 1. Överste 7 2. Advokat 5 3. Fackföreningsordförande 9 4. Chefredaktör 8 5. Kyrkoherde 14 6. Riksdagsman 1 7. Professor 1741 8. Frågan ej ställd
VAR 248 YRKE-MINST 3 Loc 293 width 1 F.24b.4c. Minst respekterat yrke - mark 3 <Se F.24b för fullständig frågetext> Enkät C. 890 0. Frågan ej tillämplig 1. Överste 2. Advokat 4 3. Fackföreningsordförande 4. Chefredaktör 3 5. Kyrkoherde 1 6. Riksdagsman 1 7. Professor 1741 8. Frågan ej ställd
VAR 249 YRKE-MINST 4 Loc 294 width 1 F.24b.4d. Minst respekterat yrke - mark 4 <Se F.24b för fullständig frågetext> Enkät C. 893 0. Frågan ej tillämplig 1. Överste 2. Advokat 3. Fackföreningsordförande 4 4. Chefredaktör 5. Kyrkoherde 1 6. Riksdagsman 1 7. Professor 1741 8. Frågan ej ställd
VAR 250 YRKE-MINST 5 Loc 295 width 1 F.24b.4e. Minst respekterat yrke - mark 5 <Se F.24b för fullständig frågetext> Enkät C. 895 0. Frågan ej tillämplig 1. Överste 2. Advokat 3. Fackföreningsordförande 4. Chefredaktör 4 5. Kyrkoherde 6. Riksdagsman 7. Professor 1741 8. Frågan ej ställd
VAR 251 YRKE-MINST 6 Loc 296 width 1 F.24b.4f. Minst respekterat yrke - mark 6 <Se F.24b för fullständig frågetext> Enkät C. 895 0. Frågan ej tillämplig 1. Överste 2. Advokat 3. Fackföreningsordförande 4. Chefredaktör 5. Kyrkoherde 4 6. Riksdagsman 7. Professor 1741 8. Frågan ej ställd
VAR 252 YRKE-MINST 7 Loc 297 width 1 F.24b.4g. Minst respekterat yrke - mark 7 <Se F.24b för fullständig frågetext> Enkät C. 895 0. Frågan ej tillämplig 1. Överste 2. Advokat 3. Fackföreningsordförande 4. Chefredaktör 5. Kyrkoherde 6. Riksdagsman 4 7. Professor 1741 8. Frågan ej ställd
VAR 253 AFTONBLADET Loc 298 width 2 F.25a. Hur ofta läser Ni något i dessa dagstidningar? F.25a.1. Aftonbladet Enkät C och c. 261 01. Aldrig 230 02. Inte varje vecka 73 03. 1 dag per vecka 40 04. 2 dagar per vecka 28 05. 3 dagar per vecka 11 06. 4 dagar per vecka 17 07. 5 dagar per vecka 11 08. 6 dagar per vecka 58 09. 7 dagar per vecka 1741 98. Frågan ej ställd 170 99. Ej svar
VAR 254 ARBETET Loc 300 width 2 F.25a.2. Arbetet <Se F.25a för fullständig frågetext> Enkät C och c. 538 01. Aldrig 48 02. Inte varje vecka 14 03. 1 dag per vecka 7 04. 2 dagar per vecka 5 05. 3 dagar per vecka 6 06. 4 dagar per vecka 4 07. 5 dagar per vecka 6 08. 6 dagar per vecka 23 09. 7 dagar per vecka 1741 98. Frågan ej ställd 248 99. Ej svar
VAR 255 DAGENS NYHETER Loc 302 width 2 F.25a.3. Dagens Nyheter <Se F.25a för fullständig frågetext> Enkät C och c. 319 01. Aldrig 154 02. Inte varje vecka 54 03. 1 dag per vecka 23 04. 2 dagar per vecka 21 05. 3 dagar per vecka 7 06. 4 dagar per vecka 16 07. 5 dagar per vecka 6 08. 6 dagar per vecka 109 09. 7 dagar per vecka 1741 98. Frågan ej ställd 190 99. Ej svar
VAR 256 EXPRESSEN Loc 304 width 2 F.25a.4. Expressen <Se F.25a för fullständig frågetext> Enkät C och c. 154 01. Aldrig 215 02. Inte varje vecka 82 03. 1 dag per vecka 62 04. 2 dagar per vecka 48 05. 3 dagar per vecka 33 06. 4 dagar per vecka 27 07. 5 dagar per vecka 18 08. 6 dagar per vecka 105 09. 7 dagar per vecka 1741 98. Frågan ej ställd 155 99. Ej svar
VAR 257 GÖTEBORGS-POSTEN Loc 306 width 2 F.25a.5. Göteborgs-Posten <Se F.25a för fullständig frågetext> Enkät C och c. 497 01. Aldrig 67 02. Inte varje vecka 25 03. 1 dag per vecka 7 04. 2 dagar per vecka 5 05. 3 dagar per vecka 4 06. 4 dagar per vecka 7 07. 5 dagar per vecka 12 08. 6 dagar per vecka 52 09. 7 dagar per vecka 1741 98. Frågan ej ställd 223 99. Ej svar
VAR 258 GÖTEBORGS-TIDNINGEN Loc 308 width 2 F.25a.6. Göteborgs-Tidningen <Se F.25a för fullständig frågetext> Enkät C och c. 538 01. Aldrig 43 02. Inte varje vecka 17 03. 1 dag per vecka 14 04. 2 dagar per vecka 9 05. 3 dagar per vecka 5 06. 4 dagar per vecka 6 07. 5 dagar per vecka 1 08. 6 dagar per vecka 15 09. 7 dagar per vecka 1741 98. Frågan ej ställd 251 99. Ej svar
VAR 259 KVÄLLSPOSTEN Loc 310 width 2 F.25a.7. Kvällsposten <Se F.25a för fullständig frågetext> Enkät C och c. 527 01. Aldrig 63 02. Inte varje vecka 15 03. 1 dag per vecka 13 04. 2 dagar per vecka 16 05. 3 dagar per vecka 10 06. 4 dagar per vecka 7 07. 5 dagar per vecka 4 08. 6 dagar per vecka 15 09. 7 dagar per vecka 1741 98. Frågan ej ställd 229 99. Ej svar
VAR 260 SVENSKA DAGBLADET Loc 312 width 2 F.25a.8. Svenska Dagbladet <Se F.25a för fullständig frågetext> Enkät C och c. 461 01. Aldrig 101 02. Inte varje vecka 19 03. 1 dag per vecka 16 04. 2 dagar per vecka 6 05. 3 dagar per vecka 5 06. 4 dagar per vecka 3 07. 5 dagar per vecka 2 08. 6 dagar per vecka 59 09. 7 dagar per vecka 1741 98. Frågan ej ställd 227 99. Ej svar
VAR 261 SYDSVENSKA DAGBLADET Loc 314 width 2 F.25a.9. Sydsvenska Dagbladet <Se F.25a för fullständig frågetext> Enkät C och c. 565 01. Aldrig 33 02. Inte varje vecka 10 03. 1 dag per vecka 7 04. 2 dagar per vecka 3 05. 3 dagar per vecka 2 06. 4 dagar per vecka 4 07. 5 dagar per vecka 1 08. 6 dagar per vecka 24 09. 7 dagar per vecka 1741 98. Frågan ej ställd 250 99. Ej svar
VAR 262 ALLAS VECKOTIDNING Loc 316 width 1 F.25b. Hur ofta läser Ni något i följande veckotidningar? F.25b.1. Allas Veckotidning Enkät C och c. 550 1. Aldrig 141 2. Mindre än vart fjärde nummer 16 3. Vart fjärde nummer 6 4. Vart tredje nummer 7 5. Vartannat nummer 5 6. 3 nummer av 4 nummer 34 7. Varje nummer 1741 8. Frågan ej ställd 140 9. Ej svar
VAR 263 ALLERS FAMILJEJOURNAL Loc 317 width 1 F.25b.2. Allers Familjejournal <Se F.25b för fullständig frågetext> Enkät C och c. 570 1. Aldrig 111 2. Mindre än vart fjärde nummer 8 3. Vart fjärde nummer 3 4. Vart tredje nummer 8 5. Vartannat nummer 7 6. 3 nummer av 4 nummer 47 7. Varje nummer 1741 8. Frågan ej ställd 145 9. Ej svar
VAR 264 DAMERNAS VÄRLD Loc 318 width 1 F.25b.3. Damernas Värld <Se F.25b för fullständig frågetext> Enkät C och c. 549 1. Aldrig 137 2. Mindre än vart fjärde nummer 16 3. Vart fjärde nummer 6 4. Vart tredje nummer 8 5. Vartannat nummer 7 6. 3 nummer av 4 nummer 20 7. Varje nummer 1741 8. Frågan ej ställd 156 9. Ej svar
VAR 265 FIB-AKTUELLT Loc 319 width 1 F.25b.4. FIB-Aktuellt <Se F.25b för fullständig frågetext> Enkät C och c. 516 1. Aldrig 181 2. Mindre än vart fjärde nummer 17 3. Vart fjärde nummer 12 4. Vart tredje nummer 10 5. Vartannat nummer 4 6. 3 nummer av 4 nummer 11 7. Varje nummer 1741 8. Frågan ej ställd 148 9. Ej svar
VAR 266 HEMMETS JOURNAL Loc 320 width 1 F.25b.5. Hemmets Journal <Se F.25b för fullständig frågetext> Enkät C och c. 518 1. Aldrig 147 2. Mindre än vart fjärde nummer 20 3. Vart fjärde nummer 6 4. Vart tredje nummer 14 5. Vartannat nummer 7 6. 3 nummer av 4 nummer 53 7. Varje nummer 1741 8. Frågan ej ställd 134 9. Ej svar
VAR 267 HEMMETS VECKOTIDNING Loc 321 width 1 F.25b.6. Hemmets Veckotidning <Se F.25b för fullständig frågetext> Enkät C och c. 535 1. Aldrig 152 2. Mindre än vart fjärde nummer 16 3. Vart fjärde nummer 5 4. Vart tredje nummer 7 5. Vartannat nummer 5 6. 3 nummer av 4 nummer 42 7. Varje nummer 1741 8. Frågan ej ställd 137 9. Ej svar
VAR 268 HUSMODERN Loc 322 width 1 F.25b.7. Husmodern <Se F.25b för fullständig frågetext> Enkät C och c. 589 1. Aldrig 106 2. Mindre än vart fjärde nummer 16 3. Vart fjärde nummer 9 4. Vart tredje nummer 6 5. Vartannat nummer 4 6. 3 nummer av 4 nummer 19 7. Varje nummer 1741 8. Frågan ej ställd 150 9. Ej svar
VAR 269 HÄNT I VECKAN Loc 323 width 1 F.25b.8. Hänt i Veckan <Se F.25b för fullständig frågetext> Enkät C och c. 500 1. Aldrig 177 2. Mindre än vart fjärde nummer 23 3. Vart fjärde nummer 12 4. Vart tredje nummer 10 5. Vartannat nummer 9 6. 3 nummer av 4 nummer 20 7. Varje nummer 1741 8. Frågan ej ställd 148 9. Ej svar
VAR 270 ICA-KURIREN Loc 324 width 1 F.25b.9. ICA-Kuriren <Se F.25b för fullständig frågetext> Enkät C och c. 451 1. Aldrig 123 2. Mindre än vart fjärde nummer 16 3. Vart fjärde nummer 11 4. Vart tredje nummer 17 5. Vartannat nummer 10 6. 3 nummer av 4 nummer 131 7. Varje nummer 1741 8. Frågan ej ställd 140 9. Ej svar
VAR 271 LAND Loc 325 width 1 F.25b.10. Land <Se F.25b för fullständig frågetext> Enkät C och c. 499 1. Aldrig 104 2. Mindre än vart fjärde nummer 11 3. Vart fjärde nummer 15 4. Vart tredje nummer 14 5. Vartannat nummer 13 6. 3 nummer av 4 nummer 117 7. Varje nummer 1741 8. Frågan ej ställd 126 9. Ej svar
VAR 272 LEKTYR Loc 326 width 1 F.25b.11. Lektyr <Se F.25b för fullständig frågetext> Enkät C och c. 539 1. Aldrig 150 2. Mindre än vart fjärde nummer 13 3. Vart fjärde nummer 13 4. Vart tredje nummer 13 5. Vartannat nummer 4 6. 3 nummer av 4 nummer 8 7. Varje nummer 1741 8. Frågan ej ställd 159 9. Ej svar
VAR 273 METALLARBETAREN Loc 327 width 1 F.25b.12. Metallarbetaren <Se F.25b för fullständig frågetext> Enkät C och c. 624 1. Aldrig 47 2. Mindre än vart fjärde nummer 2 3. Vart fjärde nummer 2 4. Vart tredje nummer 4 5. Vartannat nummer 11 6. 3 nummer av 4 nummer 61 7. Varje nummer 1741 8. Frågan ej ställd 148 9. Ej svar
VAR 274 MIN VÄRLD Loc 328 width 1 F.25b.13. Min Värld <Se F.25b för fullständig frågetext> Enkät C och c. 624 1. Aldrig 80 2. Mindre än vart fjärde nummer 9 3. Vart fjärde nummer 8 4. Vart tredje nummer 8 5. Vartannat nummer 2 6. 3 nummer av 4 nummer 19 7. Varje nummer 1741 8. Frågan ej ställd 149 9. Ej svar
VAR 275 RÖSTER I RADIO/TV Loc 329 width 1 F.25b.14. Röster i Radio/TV <Se F.25b för fullständig frågetext> Enkät C och c. 565 1. Aldrig 127 2. Mindre än vart fjärde nummer 21 3. Vart fjärde nummer 6 4. Vart tredje nummer 10 5. Vartannat nummer 4 6. 3 nummer av 4 nummer 16 7. Varje nummer 1741 8. Frågan ej ställd 150 9. Ej svar
VAR 276 SAXONS VECKOTIDNING Loc 330 width 1 F.25b.15. Saxons Veckotidning <Se F.25b för fullständig frågetext> Enkät C och c. 589 1. Aldrig 109 2. Mindre än vart fjärde nummer 11 3. Vart fjärde nummer 9 4. Vart tredje nummer 11 5. Vartannat nummer 6 6. 3 nummer av 4 nummer 18 7. Varje nummer 1741 8. Frågan ej ställd 146 9. Ej svar
VAR 277 STATSANSTÄLLD Loc 331 width 1 F.25b.16. Statsanställd <Se F.25b för fullständig frågetext> Enkät C och c. 667 1. Aldrig 27 2. Mindre än vart fjärde nummer 2 3. Vart fjärde nummer 3 4. Vart tredje nummer 4 5. Vartannat nummer 3 6. 3 nummer av 4 nummer 40 7. Varje nummer 1741 8. Frågan ej ställd 153 9. Ej svar
VAR 278 SVENSK DAMTIDNING Loc 332 width 1 F.25b.17. Svensk Damtidning <Se F.25b för fullständig frågetext> Enkät C och c. 584 1. Aldrig 111 2. Mindre än vart fjärde nummer 11 3. Vart fjärde nummer 11 4. Vart tredje nummer 11 5. Vartannat nummer 7 6. 3 nummer av 4 nummer 21 7. Varje nummer 1741 8. Frågan ej ställd 143 9. Ej svar
VAR 279 VECKANS AFFÄRER Loc 333 width 1 F.25b.18. Veckans Affärer <Se F.25b för fullständig frågetext> Enkät C och c. 580 1. Aldrig 84 2. Mindre än vart fjärde nummer 13 3. Vart fjärde nummer 14 4. Vart tredje nummer 15 5. Vartannat nummer 10 6. 3 nummer av 4 nummer 22 7. Varje nummer 1741 8. Frågan ej ställd 161 9. Ej svar
VAR 280 VECKO-REVYN Loc 334 width 1 F.25b.19. Vecko-Revyn <Se F.25b för fullständig frågetext> Enkät C och c. 542 1. Aldrig 124 2. Mindre än vart fjärde nummer 16 3. Vart fjärde nummer 19 4. Vart tredje nummer 10 5. Vartannat nummer 12 6. 3 nummer av 4 nummer 15 7. Varje nummer 1741 8. Frågan ej ställd 161 9. Ej svar
VAR 281 VI Loc 335 width 1 F.25b.20. Vi <Se F.25b för fullständig frågetext> Enkät C och c. 582 1. Aldrig 72 2. Mindre än vart fjärde nummer 15 3. Vart fjärde nummer 4 4. Vart tredje nummer 7 5. Vartannat nummer 6. 3 nummer av 4 nummer 76 7. Varje nummer 1741 8. Frågan ej ställd 143 9. Ej svar
VAR 282 ÅRET RUNT Loc 336 width 1 F.25b.21. Året Runt <Se F.25b för fullständig frågetext> Enkät C och c. 447 1. Aldrig 187 2. Mindre än vart fjärde nummer 26 3. Vart fjärde nummer 10 4. Vart tredje nummer 18 5. Vartannat nummer 10 6. 3 nummer av 4 nummer 76 7. Varje nummer 1741 8. Frågan ej ställd 125 9. Ej svar
VAR 283 ALLT I HEMMET Loc 337 width 1 F.25c. Hur ofta läser Ni något i följande tidningar och tidskrifter? F.25c.1. Allt i Hemmet Enkät C och c. 497 1. Aldrig 180 2. Mindre än vart fjärde nummer 25 3. Vart fjärde nummer 7 4. Vart tredje nummer 10 5. Vartannat nummer 7 6. 3 nummer av 4 nummer 36 7. Varje nummer 1741 8. Frågan ej ställd 137 9. Ej svar
VAR 284 ALLT OM MAT Loc 338 width 1 F.25c.2. Allt om Mat <Se F.25c för fullständig frågetext> Enkät C och c. 539 1. Aldrig 143 2. Mindre än vart fjärde nummer 16 3. Vart fjärde nummer 12 4. Vart tredje nummer 10 5. Vartannat nummer 9 6. 3 nummer av 4 nummer 33 7. Varje nummer 1741 8. Frågan ej ställd 137 9. Ej svar
VAR 285 DET BÄSTA Loc 339 width 1 F.25c.3. Det Bästa <Se F.25c för fullständig frågetext> Enkät C och c. 607 1. Aldrig 90 2. Mindre än vart fjärde nummer 10 3. Vart fjärde nummer 5 4. Vart tredje nummer 2 5. Vartannat nummer 2 6. 3 nummer av 4 nummer 47 7. Varje nummer 1741 8. Frågan ej ställd 136 9. Ej svar
VAR 286 DINA PENGAR Loc 340 width 1 F.25c.4. Dina Pengar <Se F.25c för fullständig frågetext> Enkät C och c. 688 1. Aldrig 36 2. Mindre än vart fjärde nummer 5 3. Vart fjärde nummer 4. Vart tredje nummer 1 5. Vartannat nummer 5 6. 3 nummer av 4 nummer 15 7. Varje nummer 1741 8. Frågan ej ställd 149 9. Ej svar
VAR 287 FASTIGHETSTIDNINGEN Loc 341 width 1 F.25c.5. Fastighetstidningen <Se F.25c för fullständig frågetext> Enkät C och c. 710 1. Aldrig 18 2. Mindre än vart fjärde nummer 4 3. Vart fjärde nummer 4. Vart tredje nummer 4 5. Vartannat nummer 2 6. 3 nummer av 4 nummer 11 7. Varje nummer 1741 8. Frågan ej ställd 150 9. Ej svar
VAR 288 HEM OCH FRITID Loc 342 width 1 F.25c.6. Hem och Fritid <Se F.25c för fullständig frågetext> Enkät C och c. 482 1. Aldrig 173 2. Mindre än vart fjärde nummer 27 3. Vart fjärde nummer 16 4. Vart tredje nummer 18 5. Vartannat nummer 10 6. 3 nummer av 4 nummer 45 7. Varje nummer 1741 8. Frågan ej ställd 128 9. Ej svar
VAR 289 INDUSTRITJÄNSTEMANNEN Loc 343 width 1 F.25c.7. Industritjänstemannen <Se F.25c för fullständig frågetext> Enkät C och c. 695 1. Aldrig 17 2. Mindre än vart fjärde nummer 1 3. Vart fjärde nummer 5 4. Vart tredje nummer 1 5. Vartannat nummer 3 6. 3 nummer av 4 nummer 31 7. Varje nummer 1741 8. Frågan ej ställd 146 9. Ej svar
VAR 290 KOMMUNALARBETAREN Loc 344 width 1 F.25c.8. Kommunalarbetaren <Se F.25c för fullständig frågetext> Enkät C och c. 613 1. Aldrig 31 2. Mindre än vart fjärde nummer 6 3. Vart fjärde nummer 7 4. Vart tredje nummer 8 5. Vartannat nummer 7 6. 3 nummer av 4 nummer 92 7. Varje nummer 1741 8. Frågan ej ställd 135 9. Ej svar
VAR 291 MOTOR Loc 345 width 1 F.25c.9. Motor <Se F.25c för fullständig frågetext> Enkät C och c. 584 1. Aldrig 87 2. Mindre än vart fjärde nummer 9 3. Vart fjärde nummer 8 4. Vart tredje nummer 10 5. Vartannat nummer 7 6. 3 nummer av 4 nummer 64 7. Varje nummer 1741 8. Frågan ej ställd 130 9. Ej svar
VAR 292 SUNT FÖRNUFT Loc 346 width 1 F.25c.10. Sunt Förnuft <Se F.25c för fullständig frågetext> Enkät C och c. 681 1. Aldrig 27 2. Mindre än vart fjärde nummer 5 3. Vart fjärde nummer 2 4. Vart tredje nummer 2 5. Vartannat nummer 4 6. 3 nummer av 4 nummer 24 7. Varje nummer 1741 8. Frågan ej ställd 154 9. Ej svar
VAR 293 TEKNIKENS VÄRLD Loc 347 width 1 F.25c.11. Teknikens Värld <Se F.25c för fullständig frågetext> Enkät C och c. 563 1. Aldrig 107 2. Mindre än vart fjärde nummer 18 3. Vart fjärde nummer 22 4. Vart tredje nummer 7 5. Vartannat nummer 8 6. 3 nummer av 4 nummer 34 7. Varje nummer 1741 8. Frågan ej ställd 140 9. Ej svar
VAR 294 VI BILÄGARE Loc 348 width 1 F.25c.12. Vi Bilägare <Se F.25c för fullständig frågetext> Enkät C och c. 502 1. Aldrig 113 2. Mindre än vart fjärde nummer 9 3. Vart fjärde nummer 17 4. Vart tredje nummer 12 5. Vartannat nummer 8 6. 3 nummer av 4 nummer 110 7. Varje nummer 1741 8. Frågan ej ställd 128 9. Ej svar
VAR 295 VI FÖRÄLDRAR Loc 349 width 1 F.25c.13. Vi Föräldrar <Se F.25c för fullständig frågetext> Enkät C och c. 585 1. Aldrig 87 2. Mindre än vart fjärde nummer 13 3. Vart fjärde nummer 7 4. Vart tredje nummer 8 5. Vartannat nummer 9 6. 3 nummer av 4 nummer 34 7. Varje nummer 1741 8. Frågan ej ställd 156 9. Ej svar
VAR 296 VI I VILLA Loc 350 width 1 F.25c.14. Vi i Villa <Se F.25c för fullständig frågetext> Enkät C och c. 438 1. Aldrig 114 2. Mindre än vart fjärde nummer 21 3. Vart fjärde nummer 19 4. Vart tredje nummer 22 5. Vartannat nummer 17 6. 3 nummer av 4 nummer 168 7. Varje nummer 1741 8. Frågan ej ställd 100 9. Ej svar
VAR 297 VILLAÄGAREN Loc 351 width 1 F.25c.15. Villaägaren <Se F.25c för fullständig frågetext> Enkät C och c. 559 1. Aldrig 77 2. Mindre än vart fjärde nummer 11 3. Vart fjärde nummer 14 4. Vart tredje nummer 9 5. Vartannat nummer 12 6. 3 nummer av 4 nummer 79 7. Varje nummer 1741 8. Frågan ej ställd 138 9. Ej svar
VAR 298 VÅR BOSTAD Loc 352 width 1 F.25c.16. Vår Bostad <Se F.25c för fullständig frågetext> Enkät C och c. 498 1. Aldrig 77 2. Mindre än vart fjärde nummer 18 3. Vart fjärde nummer 6 4. Vart tredje nummer 13 5. Vartannat nummer 9 6. 3 nummer av 4 nummer 123 7. Varje nummer 1741 8. Frågan ej ställd 155 9. Ej svar
VAR 299 BÄTTRE EKONOMI Loc 353 width 1 F.26. Hur viktigt är följande för Er personligen just nu? F.26.a. Allmän livssituation:Bättre ekonomi Enkät A,a,B och b. 582 1. Mycket viktigt för mig nu 586 2. Ganska viktigt för mig nu 348 3. Inte särskilt viktigt för mig nu 59 4. Inte alls viktigt för mig nu 16 5. Tveksam 96 6. Ej aktuellt för mig nu 899 8. Frågan ej ställd 54 9. Ej svar
VAR 300 BÄTTRE BARNBIDRAG Loc 354 width 1 F.26.b. Allmän livssituation:Bättre barnbidrag <Se F.26 för fullständig frågetext> Enkät A,a,B och b. 163 1. Mycket viktigt för mig nu 199 2. Ganska viktigt för mig nu 229 3. Inte särskilt viktigt för mig nu 162 4. Inte alls viktigt för mig nu 35 5. Tveksam 801 6. Ej aktuellt för mig nu 899 8. Frågan ej ställd 152 9. Ej svar
VAR 301 LÅNA PENGAR Loc 355 width 1 F.26.c. Allmän livssituation:Låna pengar för visst ändamål <Se F.26 för fullständig frågetext> Enkät A,a,B och b. 111 1. Mycket viktigt för mig nu 159 2. Ganska viktigt för mig nu 253 3. Inte särskilt viktigt för mig nu 187 4. Inte alls viktigt för mig nu 70 5. Tveksam 804 6. Ej aktuellt för mig nu 899 8. Frågan ej ställd 157 9. Ej svar
VAR 302 FÅ BÄTTRE BOSTAD Loc 356 width 1 F.26.d. Allmän livssituation:Få bättre bostad <Se F.26 för fullständig frågetext> Enkät A,a och B. 125 1. Mycket viktigt för mig nu 122 2. Ganska viktigt för mig nu 208 3. Inte särskilt viktigt för mig nu 213 4. Inte alls viktigt för mig nu 22 5. Tveksam 797 6. Ej aktuellt för mig nu 899 8. Frågan ej ställd 254 9. Ej svar
VAR 303 LÄGRE BOKOSTNAD Loc 357 width 1 F.26.e. Allmän livssituation:Lägre bokostnad <Se F.26 för fullständig frågetext> Enkät A,a och B. 427 1. Mycket viktigt för mig nu 449 2. Ganska viktigt för mig nu 253 3. Inte särskilt viktigt för mig nu 92 4. Inte alls viktigt för mig nu 47 5. Tveksam 276 6. Ej aktuellt för mig nu 899 8. Frågan ej ställd 197 9. Ej svar
VAR 304 LÄGRE SKATT Loc 358 width 1 F.26.f. Allmän livssituation:Lägre skatt,allmänt <Se F.26 för fullständig frågetext> Enkät A,a och B. 624 1. Mycket viktigt för mig nu 481 2. Ganska viktigt för mig nu 203 3. Inte särskilt viktigt för mig nu 54 4. Inte alls viktigt för mig nu 78 5. Tveksam 112 6. Ej aktuellt för mig nu 899 8. Frågan ej ställd 189 9. Ej svar
VAR 305 LÄGRE MATPRISER Loc 359 width 1 F.26.g. Allmän livssituation:Lägre matpriser <Se F.26 för fullständig frågetext> Enkät A,a och B. 758 1. Mycket viktigt för mig nu 561 2. Ganska viktigt för mig nu 171 3. Inte särskilt viktigt för mig nu 29 4. Inte alls viktigt för mig nu 23 5. Tveksam 55 6. Ej aktuellt för mig nu 899 8. Frågan ej ställd 144 9. Ej svar
VAR 306 BILLIGARE MOTORBRÄNSLE Loc 360 width 1 F.26.h. Allmän livssituation:Billigare motorbränsle <Se F.26 för fullständig frågetext> Enkät A,a och B. 508 1. Mycket viktigt för mig nu 484 2. Ganska viktigt för mig nu 271 3. Inte särskilt viktigt för mig nu 58 4. Inte alls viktigt för mig nu 20 5. Tveksam 205 6. Ej aktuellt för mig nu 899 8. Frågan ej ställd 195 9. Ej svar
VAR 307 UTBILDNINGSMÖJLIGHET Loc 361 width 1 F.26.i. Allmän livssituation:Bättre möjlighet utbilda mig <Se F.26 för fullständig frågetext> Enkät A,a och B. 115 1. Mycket viktigt för mig nu 147 2. Ganska viktigt för mig nu 291 3. Inte särskilt viktigt för mig nu 154 4. Inte alls viktigt för mig nu 46 5. Tveksam 752 6. Ej aktuellt för mig nu 899 8. Frågan ej ställd 236 9. Ej svar
VAR 308 STANNA I HEMORT Loc 362 width 1 F.26.j. Allmän livssituation:Ej behöva lämna nuvarande hemorten <Se F.26 för fullständig frågetext> Enkät A,a och B. 504 1. Mycket viktigt för mig nu 227 2. Ganska viktigt för mig nu 118 3. Inte särskilt viktigt för mig nu 99 4. Inte alls viktigt för mig nu 43 5. Tveksam 516 6. Ej aktuellt för mig nu 899 8. Frågan ej ställd 234 9. Ej svar
VAR 309 FÅ BÄTTRE ARBETE Loc 363 width 1 F.26.k. Arbetet:Få bättre arbete <Se F.26 för fullständig frågetext> Enkät A,a och B. 171 1. Mycket viktigt för mig nu 134 2. Ganska viktigt för mig nu 204 3. Inte särskilt viktigt för mig nu 165 4. Inte alls viktigt för mig nu 35 5. Tveksam 813 6. Ej aktuellt för mig nu 899 8. Frågan ej ställd 219 9. Ej svar
VAR 310 FÅ FAST ARBETE Loc 364 width 1 F.26.l. Arbetet:Få fast arbete <Se F.26 för fullständig frågetext> Enkät A,a och B. 233 1. Mycket viktigt för mig nu 64 2. Ganska viktigt för mig nu 38 3. Inte särskilt viktigt för mig nu 74 4. Inte alls viktigt för mig nu 4 5. Tveksam 1102 6. Ej aktuellt för mig nu 899 8. Frågan ej ställd 226 9. Ej svar
VAR 311 LÄTTARE ARBETE Loc 365 width 1 F.26.m. Arbetet:Mindre ansträngande arbete (även hushållsarbete) <Se F.26 för fullständig frågetext> Enkät A,a och B. 93 1. Mycket viktigt för mig nu 153 2. Ganska viktigt för mig nu 222 3. Inte särskilt viktigt för mig nu 218 4. Inte alls viktigt för mig nu 68 5. Tveksam 775 6. Ej aktuellt för mig nu 899 8. Frågan ej ställd 212 9. Ej svar
VAR 312 OFARLIGARE ARBETE Loc 366 width 1 F.26.n. Arbetet:Mindre hälsofarligt arbete <Se F.26 för fullständig frågetext> Enkät A,a och B. 108 1. Mycket viktigt för mig nu 125 2. Ganska viktigt för mig nu 109 3. Inte särskilt viktigt för mig nu 167 4. Inte alls viktigt för mig nu 47 5. Tveksam 970 6. Ej aktuellt för mig nu 899 8. Frågan ej ställd 215 9. Ej svar
VAR 313 KORTARE ARBETSTID Loc 367 width 1 F.26.o. Arbetet:Kortare arbetstid <Se F.26 för fullständig frågetext> Enkät A,a och B. 142 1. Mycket viktigt för mig nu 169 2. Ganska viktigt för mig nu 202 3. Inte särskilt viktigt för mig nu 185 4. Inte alls viktigt för mig nu 80 5. Tveksam 751 6. Ej aktuellt för mig nu 899 8. Frågan ej ställd 212 9. Ej svar
VAR 314 FRIHET I ARBETET Loc 368 width 1 F.26.p. Arbetet:Mer personlig frihet i arbetet <Se F.26 för fullständig frågetext> Enkät A,a och B. 118 1. Mycket viktigt för mig nu 148 2. Ganska viktigt för mig nu 191 3. Inte särskilt viktigt för mig nu 182 4. Inte alls viktigt för mig nu 53 5. Tveksam 828 6. Ej aktuellt för mig nu 899 8. Frågan ej ställd 221 9. Ej svar
VAR 315 FÅ ETT EGET FÖRETAG Loc 369 width 1 F.26.q. Arbetet:Få ett eget företag <Se F.26 för fullständig frågetext> Enkät A,a och B. 50 1. Mycket viktigt för mig nu 48 2. Ganska viktigt för mig nu 108 3. Inte särskilt viktigt för mig nu 164 4. Inte alls viktigt för mig nu 78 5. Tveksam 1063 6. Ej aktuellt för mig nu 899 8. Frågan ej ställd 230 9. Ej svar
VAR 316 TAXERINGSNÄMNDERNA Loc 370 width 1 F.27. Ange för var och en av följande grupper om Ni tycker att de har FÖR MYCKET eller FÖR LITET att säga till om idag,eller om det är lagom som det är? F.27.a. Taxeringsnämnderna Enkät A och a. 283 1. För mycket 253 2. Lagom 60 3. För litet 246 4. Tveksam,vet ej 1757 8. Frågan ej ställd 41 9. Ej svar
VAR 317 SMÅFÖRETAGARNA Loc 371 width 1 F.27.b. Småföretagarna <Se F.27 för fullständig frågetext> Enkät A och a. 35 1. För mycket 198 2. Lagom 399 3. För litet 205 4. Tveksam,vet ej 1757 8. Frågan ej ställd 46 9. Ej svar
VAR 318 ARBETARNA Loc 372 width 1 F.27.c. Arbetarna <Se F.27 för fullständig frågetext> Enkät A och a. 132 1. För mycket 254 2. Lagom 329 3. För litet 131 4. Tveksam,vet ej 1757 8. Frågan ej ställd 37 9. Ej svar
VAR 319 JORDBRUKARNA Loc 373 width 1 F.27.d. Jordbrukarna <Se F.27 för fullständig frågetext> Enkät A och a. 178 1. För mycket 239 2. Lagom 172 3. För litet 248 4. Tveksam,vet ej 1757 8. Frågan ej ställd 46 9. Ej svar
VAR 320 TJÄNSTEMÄNNEN Loc 374 width 1 F.27.e. Tjänstemännen <Se F.27 för fullständig frågetext> Enkät A och a. 227 1. För mycket 311 2. Lagom 75 3. För litet 210 4. Tveksam,vet ej 1757 8. Frågan ej ställd 60 9. Ej svar
VAR 321 OFFENTLIGANSTÄLLDA Loc 375 width 1 F.27.f. De offentliganställda <Se F.27 för fullständig frågetext> Enkät A och a. 172 1. För mycket 273 2. Lagom 139 3. För litet 237 4. Tveksam,vet ej 1757 8. Frågan ej ställd 62 9. Ej svar
VAR 322 LANDSORGANISATIONEN Loc 376 width 1 F.27.g. Landsorganisationen <Se F.27 för fullständig frågetext> Enkät A och a. 354 1. För mycket 203 2. Lagom 109 3. För litet 181 4. Tveksam,vet ej 1757 8. Frågan ej ställd 36 9. Ej svar
VAR 323 TCO Loc 377 width 1 F.27.h. Tjänstemännens Centralorganisation <Se F.27 för fullständig frågetext> Enkät A och a. 282 1. För mycket 241 2. Lagom 59 3. För litet 245 4. Tveksam,vet ej 1757 8. Frågan ej ställd 56 9. Ej svar
VAR 324 SACO/SR Loc 378 width 1 F.27.i. Sveriges Akademikers Centralorganisation/SR <Se F.27 för fullständig frågetext> Enkät A och a. 239 1. För mycket 211 2. Lagom 43 3. För litet 318 4. Tveksam,vet ej 1757 8. Frågan ej ställd 72 9. Ej svar
VAR 325 LRF Loc 379 width 1 F.27.j. Lantbrukarnas Riksförbund <Se F.27 för fullständig frågetext> Enkät A och a. 218 1. För mycket 204 2. Lagom 82 3. För litet 315 4. Tveksam,vet ej 1757 8. Frågan ej ställd 64 9. Ej svar
VAR 326 SFR Loc 380 width 1 F.27.k. Svenska Företagares Riksförbund (Företagareförbundet) <Se F.27 för fullständig frågetext> Enkät A och a. 157 1. För mycket 191 2. Lagom 119 3. För litet 351 4. Tveksam,vet ej 1757 8. Frågan ej ställd 65 9. Ej svar
VAR 327 SAF Loc 381 width 1 F.27.l. Svenska Arbetsgivareföreningen <Se F.27 för fullständig frågetext> Enkät A och a. 250 1. För mycket 217 2. Lagom 95 3. För litet 261 4. Tveksam,vet ej 1757 8. Frågan ej ställd 60 9. Ej svar
VAR 328 MAKTMISSBRUK Loc 382 width 1 F.28. Tror Ni det skulle innebära risk för maktmissbruk om ett parti ensamt skulle få majoritet i riksdagen? Enkät A. 220 1. Ja absolut 191 2. Ja 160 3. Tveksam 128 4. Nej 45 5. Nej absolut inte 1757 8. Frågan ej ställd 139 9. Ej svar
VAR 329 LÖNTAGARFONDER-BESLUT Loc 383 width 1 F.29a. Tycker Ni frågan om införandet av löntagarfonder skall avgöras genom riksdagsbeslut eller efter beslutande folkomröstning? Enkät A och a. 135 1. Riksdagsbeslut 603 2. Beslutande folkomröstning 31 3. Båda lika bra 97 4. Kan inte säga 1757 8. Frågan ej ställd 17 9. Ej svar
VAR 330 LÖNTAGARFONDER-MAJORITET Loc 384 width 1 F.29b. Om det skulle bli en beslutande folkomröstning om löntagarfonder - hur stor del av väljarna bör då rösta för löntagarfonder för att de skall införas? Enkät A. 105 1. Minst 1 rösts övervikt 135 2. Minst 55 procent 83 3. Minst 60 procent 59 4. Minst 65 procent 131 5. Minst 75 procent 108 6. Större del av rösterna 87 7. Kan inte säga 1757 8. Frågan ej ställd 175 9. Ej svar
VAR 331 RIKSDAGSMAJORITET Loc 385 width 1 F.29c. Tycker Ni det är tillfredsställande att viktiga beslut i RIKSDAGEN kan avgöras med en rösts övervikt,eller tycker Ni det vore bättre med klarare utslag? Var skulle Ni i så fall vilja sätta gränsen för ett avgörande? Enkät A. 166 1. Minst 1 rösts övervikt 144 2. Minst 55 procent 92 3. Minst 60 procent 47 4. Minst 65 procent 70 5. Minst 75 procent 78 6. Större del av rösterna 106 7. Kan inte säga 1757 8. Frågan ej ställd 180 9. Ej svar
VAR 332 LÖNEAVTAL 1 Loc 386 width 1 F.30a. Anser Ni att avtalsförhandlingarna de senaste åren gynnat eller missgynnat följande grupper i samhället? F.30a.1. Offentliganställda LO-medlemmar Enkät A och a. 88 1. Missgynnat i hög grad 162 2. Missgynnat i viss mån 302 3. Varken gynnat eller missgynnat 119 4. Gynnat i viss mån 69 5. Gynnat i hög grad 1757 8. Frågan ej ställd 143 9. Ej svar
VAR 333 LÖNEAVTAL 2 Loc 387 width 1 F.30a.2. Privatanställda LO-medlemmar <Se F.30a för fullständig frågetext> Enkät A och a. 95 1. Missgynnat i hög grad 154 2. Missgynnat i viss mån 308 3. Varken gynnat eller missgynnat 120 4. Gynnat i viss mån 54 5. Gynnat i hög grad 1757 8. Frågan ej ställd 152 9. Ej svar
VAR 334 LÖNEAVTAL 3 Loc 388 width 1 F.30a.3. Offentliganställda TCO-medlemmar <Se F.30a för fullständig frågetext> Enkät A och a. 42 1. Missgynnat i hög grad 118 2. Missgynnat i viss mån 342 3. Varken gynnat eller missgynnat 146 4. Gynnat i viss mån 64 5. Gynnat i hög grad 1757 8. Frågan ej ställd 171 9. Ej svar
VAR 335 LÖNEAVTAL 4 Loc 389 width 1 F.30a.4. Privatanställda TCO-medlemmar <Se F.30a för fullständig frågetext> Enkät A och a. 47 1. Missgynnat i hög grad 110 2. Missgynnat i viss mån 341 3. Varken gynnat eller missgynnat 159 4. Gynnat i viss mån 54 5. Gynnat i hög grad 1757 8. Frågan ej ställd 172 9. Ej svar
VAR 336 LÖNEAVTAL 5 Loc 390 width 1 F.30a.5. Offentliganställda SACO/SR-medlemmar <Se F.30a för fullständig frågetext> Enkät A och a. 32 1. Missgynnat i hög grad 82 2. Missgynnat i viss mån 341 3. Varken gynnat eller missgynnat 171 4. Gynnat i viss mån 81 5. Gynnat i hög grad 1757 8. Frågan ej ställd 176 9. Ej svar
VAR 337 LÖNEAVTAL 6 Loc 391 width 1 F.30a.6. Privatanställda SACO/SR-medlemmar <Se F.30a för fullständig frågetext> Enkät A och a. 31 1. Missgynnat i hög grad 75 2. Missgynnat i viss mån 344 3. Varken gynnat eller missgynnat 158 4. Gynnat i viss mån 96 5. Gynnat i hög grad 1757 8. Frågan ej ställd 179 9. Ej svar
VAR 338 LÖNEAVTAL 7 Loc 392 width 1 F.30a.7. Storföretagare <Se F.30a för fullständig frågetext> Enkät A och a. 30 1. Missgynnat i hög grad 68 2. Missgynnat i viss mån 244 3. Varken gynnat eller missgynnat 162 4. Gynnat i viss mån 225 5. Gynnat i hög grad 1757 8. Frågan ej ställd 154 9. Ej svar
VAR 339 LÖNEAVTAL 8 Loc 393 width 1 F.30a.8. Småföretagare <Se F.30a för fullständig frågetext> Enkät A och a. 133 1. Missgynnat i hög grad 202 2. Missgynnat i viss mån 218 3. Varken gynnat eller missgynnat 126 4. Gynnat i viss mån 52 5. Gynnat i hög grad 1757 8. Frågan ej ställd 152 9. Ej svar
VAR 340 LÖNEAVTAL 9 Loc 394 width 1 F.30a.9. Lantbrukare <Se F.30a för fullständig frågetext> Enkät A och a. 80 1. Missgynnat i hög grad 129 2. Missgynnat i viss mån 247 3. Varken gynnat eller missgynnat 158 4. Gynnat i viss mån 116 5. Gynnat i hög grad 1757 8. Frågan ej ställd 153 9. Ej svar
VAR 341 FACKINGRIPANDE 1 Loc 395 width 1 F.30b. Tycker Ni det varit rätt eller fel när facket ingripit på följande sätt i sina medlemmars intresse? F.30b.1. Att facket bojkottar företag för att tvinga anställda,som inte vill det,att bli med i facket? Enkät A och a. 75 1. Helt rätt 55 2. Mer rätt än fel 95 3. Mer fel än rätt 541 4. Helt fel 80 5. Tveksam 1757 8. Frågan ej ställd 37 9. Ej svar
VAR 342 FACKINGRIPANDE 2 Loc 396 width 1 F.30b.2. Att fackmedlemmar kollektivansluts till socialdemokratiska partiet? <Se F.30b för fullständig frågetext> Enkät A och a. 43 1. Helt rätt 34 2. Mer rätt än fel 88 3. Mer fel än rätt 574 4. Helt fel 113 5. Tveksam 1757 8. Frågan ej ställd 31 9. Ej svar
VAR 343 FACKINGRIPANDE 3 Loc 397 width 1 F.30b.3. Att facket förbjuder skolbarn att städa efter sig när skoldagen är slut? <Se F.30b för fullständig frågetext> Enkät A och a. 56 1. Helt rätt 41 2. Mer rätt än fel 134 3. Mer fel än rätt 529 4. Helt fel 83 5. Tveksam 1757 8. Frågan ej ställd 40 9. Ej svar
VAR 344 FACKINGRIPANDE 4 Loc 398 width 1 F.30b.4. Att facket förbjuder idrottsmän att själva skotta bort snön när de skall spela ishockey? <Se F.30b för fullständig frågetext> Enkät A och a. 39 1. Helt rätt 42 2. Mer rätt än fel 99 3. Mer fel än rätt 589 4. Helt fel 84 5. Tveksam 1757 8. Frågan ej ställd 30 9. Ej svar
VAR 345 FACKINGRIPANDE 5 Loc 399 width 1 F.30b.5. Att facket förbjuder lärare att vidareutbilda sig på fritiden? <Se F.30b för fullständig frågetext> Enkät A och a. 23 1. Helt rätt 17 2. Mer rätt än fel 71 3. Mer fel än rätt 666 4. Helt fel 77 5. Tveksam 1757 8. Frågan ej ställd 29 9. Ej svar
VAR 346 FACKINGRIPANDE 6 Loc 400 width 1 F.30b.6. Att facket hindrar föräldrarna att frivilligt och ideellt deltaga i arbetet på barndaghem? <Se F.30b för fullständig frågetext> Enkät A och a. 37 1. Helt rätt 49 2. Mer rätt än fel 107 3. Mer fel än rätt 551 4. Helt fel 110 5. Tveksam 1757 8. Frågan ej ställd 29 9. Ej svar
VAR 347 ABORTLAG Loc 401 width 1 F.31a. Hur viktigt tycker Ni det här är? F.31a.1. Strängare abortlagstiftning Enkät A,a,B och C. 308 1. Mycket viktigt 346 2. Ganska viktigt 273 3. Inte särskilt viktigt 904 4. Inte alls viktigt (bra nu) 140 5. Hellre tvärtom 319 6. Tveksam 350 9. Ej svar
VAR 348 POLISSKYDD Loc 402 width 1 F.31a.2. Mer polisskydd för allmänheten <Se F.31a för fullständig frågetext> Enkät A,a,B och C. 626 1. Mycket viktigt 781 2. Ganska viktigt 293 3. Inte särskilt viktigt 389 4. Inte alls viktigt (bra nu) 51 5. Hellre tvärtom 177 6. Tveksam 323 9. Ej svar
VAR 349 SKOLDISCIPLIN Loc 403 width 1 F.31a.3. Mer disciplin i skolorna <Se F.31a för fullständig frågetext> Enkät A,a,B och C. 1162 1. Mycket viktigt 856 2. Ganska viktigt 114 3. Inte särskilt viktigt 117 4. Inte alls viktigt (bra nu) 27 5. Hellre tvärtom 66 6. Tveksam 298 9. Ej svar
VAR 350 SKOLBETYG Loc 404 width 1 F.31a.4. Slopande av betyg i grundskolan <Se F.31a för fullständig frågetext> Enkät A,a,B och C. 133 1. Mycket viktigt 126 2. Ganska viktigt 193 3. Inte särskilt viktigt 459 4. Inte alls viktigt (bra nu) 1047 5. Hellre tvärtom 344 6. Tveksam 338 9. Ej svar
VAR 351 ARBETSBETYG Loc 405 width 1 F.31a.5. Slopande av betyg i arbetslivet <Se F.31a för fullständig frågetext> Enkät A,a,B och C. 113 1. Mycket viktigt 165 2. Ganska viktigt 214 3. Inte särskilt viktigt 594 4. Inte alls viktigt (bra nu) 811 5. Hellre tvärtom 386 6. Tveksam 357 9. Ej svar
VAR 352 LÄGRE UNGDOMSLÖN Loc 406 width 1 F.31a.6. Lägre lön till nyanställd ungdom <Se F.31a för fullständig frågetext> Enkät A,a,B och C. 482 1. Mycket viktigt 742 2. Ganska viktigt 189 3. Inte särskilt viktigt 324 4. Inte alls viktigt (bra nu) 174 5. Hellre tvärtom 399 6. Tveksam 330 9. Ej svar
VAR 353 OFFENTLIGANSTÄLLDA Loc 407 width 1 F.31a.7. Minska antalet offentliganställda <Se F.31a för fullständig frågetext> Enkät A,a,B och C. 435 1. Mycket viktigt 434 2. Ganska viktigt 233 3. Inte särskilt viktigt 429 4. Inte alls viktigt (bra nu) 292 5. Hellre tvärtom 448 6. Tveksam 369 9. Ej svar
VAR 354 INVANDRING Loc 408 width 1 F.31a.8. Mindre invandring <Se F.31a för fullständig frågetext> Enkät A,a,B och C. 637 1. Mycket viktigt 585 2. Ganska viktigt 249 3. Inte särskilt viktigt 463 4. Inte alls viktigt (bra nu) 82 5. Hellre tvärtom 297 6. Tveksam 327 9. Ej svar
VAR 355 RELIGIONSUNDERVISNING Loc 409 width 1 F.31a.9. Mer religionsundervisning <Se F.31a för fullständig frågetext> Enkät A,a,B och C. 300 1. Mycket viktigt 432 2. Ganska viktigt 410 3. Inte särskilt viktigt 650 4. Inte alls viktigt (bra nu) 232 5. Hellre tvärtom 278 6. Tveksam 338 9. Ej svar
VAR 356 NARKOTIKAHANDEL Loc 410 width 1 F.31a.10. Krafttag mot narkotikahandeln <Se F.31a för fullständig frågetext> Enkät A,a,B och C. 2182 1. Mycket viktigt 151 2. Ganska viktigt 10 3. Inte särskilt viktigt 5 4. Inte alls viktigt (bra nu) 3 5. Hellre tvärtom 14 6. Tveksam 275 9. Ej svar
VAR 357 NYKTERHET Loc 411 width 1 F.31a.11. Större nykterhet <Se F.31a för fullständig frågetext> Enkät A,a,B och C. 1027 1. Mycket viktigt 792 2. Ganska viktigt 253 3. Inte särskilt viktigt 178 4. Inte alls viktigt (bra nu) 28 5. Hellre tvärtom 50 6. Tveksam 312 9. Ej svar
VAR 358 BEGÅVADE ELEVER Loc 412 width 1 F.31a.12. Mer stöd åt studiebegåvade skolelever <Se F.31a för fullständig frågetext> Enkät A,a,B och C. 652 1. Mycket viktigt 776 2. Ganska viktigt 241 3. Inte särskilt viktigt 370 4. Inte alls viktigt (bra nu) 106 5. Hellre tvärtom 166 6. Tveksam 329 9. Ej svar
VAR 359 SEXUELL FRIHET Loc 413 width 1 F.31a.13. Mindre sexuell frihet för ungdom <Se F.31a för fullständig frågetext> Enkät A,a,B och C. 222 1. Mycket viktigt 318 2. Ganska viktigt 369 3. Inte särskilt viktigt 861 4. Inte alls viktigt (bra nu) 210 5. Hellre tvärtom 326 6. Tveksam 334 9. Ej svar
VAR 360 FÖRSVARSKOSTNADER Loc 414 width 1 F.31a.14. Sänkning av försvarskostnaderna <Se F.31a för fullständig frågetext> Enkät A,a,B och C. 330 1. Mycket viktigt 343 2. Ganska viktigt 186 3. Inte särskilt viktigt 473 4. Inte alls viktigt (bra nu) 615 5. Hellre tvärtom 370 6. Tveksam 323 9. Ej svar
VAR 361 U-LÄNDER Loc 415 width 1 F.31a.15. Mer hjälp till U-länderna <Se F.31a för fullständig frågetext> Enkät A,a,B och C. 236 1. Mycket viktigt 370 2. Ganska viktigt 220 3. Inte särskilt viktigt 610 4. Inte alls viktigt (bra nu) 456 5. Hellre tvärtom 422 6. Tveksam 326 9. Ej svar
VAR 362 UTLANDSSKULD Loc 416 width 1 F.31a.16. Krafttag för att minska utlandsskulden <Se F.31a för fullständig frågetext> Enkät A,a,B och C. 1467 1. Mycket viktigt 665 2. Ganska viktigt 71 3. Inte särskilt viktigt 35 4. Inte alls viktigt (bra nu) 7 5. Hellre tvärtom 75 6. Tveksam 320 9. Ej svar
VAR 363 KONSTNÄRSSTÖD Loc 417 width 1 F.31a.17. Mer stöd åt författare och konstnärer <Se F.31a för fullständig frågetext> Enkät A,a,B och C. 129 1. Mycket viktigt 367 2. Ganska viktigt 550 3. Inte särskilt viktigt 633 4. Inte alls viktigt (bra nu) 238 5. Hellre tvärtom 374 6. Tveksam 349 9. Ej svar
VAR 364 VIDEOMARKNADSKONTROLL Loc 418 width 1 F.31a.18. Kontroll av videomarknaden <Se F.31a för fullständig frågetext> Enkät A,a,B och C. 1018 1. Mycket viktigt 542 2. Ganska viktigt 272 3. Inte särskilt viktigt 244 4. Inte alls viktigt (bra nu) 106 5. Hellre tvärtom 140 6. Tveksam 318 9. Ej svar
VAR 365 INFLATION Loc 419 width 1 F.31b. Det här är betydelsefullt för många.Hur viktigt tycker Ni att det känns för Er personligen? F.31b.1. Stopp för inflationen Enkät A,B,C och c. 1412 1. Mycket viktigt 683 2. Ganska viktigt 56 3. Inte särskilt viktigt 53 4. Inte alls viktigt (bra nu) 6 5. Hellre tvärtom 118 6. Tveksam 312 9. Ej svar
VAR 366 MARGINALSKATT Loc 420 width 1 F.31b.2. Sänkning av marginalskatten <Se F.31b för fullständig frågetext> Enkät A,B,C och c. 961 1. Mycket viktigt 766 2. Ganska viktigt 214 3. Inte särskilt viktigt 145 4. Inte alls viktigt (bra nu) 37 5. Hellre tvärtom 182 6. Tveksam 335 9. Ej svar
VAR 367 ARBETSGIVARAVGIFT Loc 421 width 1 F.31b.3. Lägre arbetsgivaravgift <Se F.31b för fullständig frågetext> Enkät A,B,C och c. 573 1. Mycket viktigt 509 2. Ganska viktigt 305 3. Inte särskilt viktigt 428 4. Inte alls viktigt (bra nu) 184 5. Hellre tvärtom 304 6. Tveksam 337 9. Ej svar
VAR 368 SVARTA PENGAR Loc 422 width 1 F.31b.4. Hindra kvittolösa inkomster ("svarta pengar") <Se F.31b för fullständig frågetext> Enkät A,B,C och c. 936 1. Mycket viktigt 631 2. Ganska viktigt 312 3. Inte särskilt viktigt 228 4. Inte alls viktigt (bra nu) 71 5. Hellre tvärtom 137 6. Tveksam 325 9. Ej svar
VAR 369 ARBETSLÖSHET Loc 423 width 1 F.31b.5. Krafttag mot arbetslösheten <Se F.31b för fullständig frågetext> Enkät A,B,C och c. 1879 1. Mycket viktigt 383 2. Ganska viktigt 31 3. Inte särskilt viktigt 13 4. Inte alls viktigt (bra nu) 4 5. Hellre tvärtom 29 6. Tveksam 301 9. Ej svar
VAR 370 PENSION Loc 424 width 1 F.31b.6. Högre pensioner <Se F.31b för fullständig frågetext> Enkät A,B,C och c. 365 1. Mycket viktigt 548 2. Ganska viktigt 472 3. Inte särskilt viktigt 713 4. Inte alls viktigt (bra nu) 77 5. Hellre tvärtom 153 6. Tveksam 312 9. Ej svar
VAR 371 MEDBESTÄMMANDE Loc 425 width 1 F.31b.7. Mer medbestämmande för anställda <Se F.31b för fullständig frågetext> Enkät A,B,C och c. 469 1. Mycket viktigt 635 2. Ganska viktigt 308 3. Inte särskilt viktigt 557 4. Inte alls viktigt (bra nu) 161 5. Hellre tvärtom 182 6. Tveksam 328 9. Ej svar
VAR 372 UPPSÄGNING Loc 426 width 1 F.31b.8. Större frihet för arbetsgivare att säga upp olämplig anställd <Se F.31b för fullständig frågetext> Enkät A,B,C och c. 483 1. Mycket viktigt 724 2. Ganska viktigt 221 3. Inte särskilt viktigt 439 4. Inte alls viktigt (bra nu) 153 5. Hellre tvärtom 294 6. Tveksam 326 9. Ej svar
VAR 373 SKATTESÄNKNING Loc 427 width 1 F.31b.9. Allmän skattesänkning <Se F.31b för fullständig frågetext> Enkät A,B,C och c. 936 1. Mycket viktigt 728 2. Ganska viktigt 235 3. Inte särskilt viktigt 231 4. Inte alls viktigt (bra nu) 16 5. Hellre tvärtom 185 6. Tveksam 309 9. Ej svar
VAR 374 BUDGETUNDERSKOTT Loc 428 width 1 F.31b.10. Krafttag för att minska budgetunderskottet <Se F.31b för fullständig frågetext> Enkät A,B,C och c. 1465 1. Mycket viktigt 624 2. Ganska viktigt 67 3. Inte särskilt viktigt 35 4. Inte alls viktigt (bra nu) 2 5. Hellre tvärtom 131 6. Tveksam 316 9. Ej svar
VAR 375 FÖRETAG Loc 429 width 1 F.31b.11. Lönsammare driva eget företag <Se F.31b för fullständig frågetext> Enkät A,B,C och c. 848 1. Mycket viktigt 736 2. Ganska viktigt 203 3. Inte särskilt viktigt 300 4. Inte alls viktigt (bra nu) 21 5. Hellre tvärtom 205 6. Tveksam 327 9. Ej svar
VAR 376 BYRÅKRATI Loc 430 width 1 F.31b.12. Mindre byråkrati <Se F.31b för fullständig frågetext> Enkät A,B,C och c. 1456 1. Mycket viktigt 565 2. Ganska viktigt 97 3. Inte särskilt viktigt 80 4. Inte alls viktigt (bra nu) 7 5. Hellre tvärtom 125 6. Tveksam 310 9. Ej svar
VAR 377 KRISDRABBAD INDUSTRI Loc 431 width 1 F.31b.13. Mer hjälp åt krisdrabbade industrier <Se F.31b för fullständig frågetext> Enkät A,B,C och c. 307 1. Mycket viktigt 618 2. Ganska viktigt 317 3. Inte särskilt viktigt 327 4. Inte alls viktigt (bra nu) 269 5. Hellre tvärtom 467 6. Tveksam 335 9. Ej svar
VAR 378 KVINNLIGA POLITIKER Loc 432 width 1 F.31b.14. Flera kvinnliga politiker <Se F.31b för fullständig frågetext> Enkät A,B,C och c. 512 1. Mycket viktigt 648 2. Ganska viktigt 511 3. Inte särskilt viktigt 382 4. Inte alls viktigt (bra nu) 64 5. Hellre tvärtom 207 6. Tveksam 316 9. Ej svar
VAR 379 JÄMSTÄLLDHET Loc 433 width 1 F.31b.15. Mer jämställdhet mellan könen <Se F.31b för fullständig frågetext> Enkät A,B,C och c. 612 1. Mycket viktigt 700 2. Ganska viktigt 369 3. Inte särskilt viktigt 482 4. Inte alls viktigt (bra nu) 29 5. Hellre tvärtom 120 6. Tveksam 328 9. Ej svar
VAR 380 PROSTITUTION Loc 434 width 1 F.31b.16. Krafttag mot prostitutionen <Se F.31b för fullständig frågetext> Enkät A,B,C och c. 882 1. Mycket viktigt 559 2. Ganska viktigt 382 3. Inte särskilt viktigt 248 4. Inte alls viktigt (bra nu) 40 5. Hellre tvärtom 164 6. Tveksam 365 9. Ej svar
VAR 381 BARNFAMILJER Loc 435 width 1 F.31b.17. Krafttag för barnfamiljerna <Se F.31b för fullständig frågetext> Enkät A,B,C och c. 838 1. Mycket viktigt 800 2. Ganska viktigt 203 3. Inte särskilt viktigt 290 4. Inte alls viktigt (bra nu) 28 5. Hellre tvärtom 113 6. Tveksam 368 9. Ej svar
VAR 382 ARBETSLÖSHETSUNDERSTÖD Loc 436 width 1 F.31c. Följande berör också många eller de flesta svenskar. Hur viktigt tycker Ni det känns för Er personligen? F.31c.1. Större arbetslöshetsunderstöd Enkät A,B,C och c. 377 1. Mycket viktigt 550 2. Ganska viktigt 355 3. Inte särskilt viktigt 630 4. Inte alls viktigt (bra nu) 134 5. Hellre tvärtom 255 6. Tveksam 339 9. Ej svar
VAR 383 BOKOSTNADER Loc 437 width 1 F.31c.2. Lägre bokostnader <Se F.31c för fullständig frågetext> Enkät A,B,C och c. 1074 1. Mycket viktigt 868 2. Ganska viktigt 157 3. Inte särskilt viktigt 171 4. Inte alls viktigt (bra nu) 8 5. Hellre tvärtom 62 6. Tveksam 300 9. Ej svar
VAR 384 DATAREGISTER Loc 438 width 1 F.31c.3. Mindre dataregistrering av medborgarna <Se F.31c för fullständig frågetext> Enkät A,B,C och c. 972 1. Mycket viktigt 555 2. Ganska viktigt 308 3. Inte särskilt viktigt 290 4. Inte alls viktigt (bra nu) 37 5. Hellre tvärtom 165 6. Tveksam 313 9. Ej svar
VAR 385 KÄRNKRAFT Loc 439 width 1 F.31c.4. Avveckling av kärnkraften <Se F.31c för fullständig frågetext> Enkät A,B,C och c. 672 1. Mycket viktigt 418 2. Ganska viktigt 289 3. Inte särskilt viktigt 428 4. Inte alls viktigt (bra nu) 256 5. Hellre tvärtom 269 6. Tveksam 308 9. Ej svar
VAR 386 ENERGIBEHOV Loc 440 width 1 F.31c.5. Krafttag nu för att säkra framtidens energibehov <Se F.31c för fullständig frågetext> Enkät A,B,C och c. 1349 1. Mycket viktigt 738 2. Ganska viktigt 79 3. Inte särskilt viktigt 74 4. Inte alls viktigt (bra nu) 5 5. Hellre tvärtom 74 6. Tveksam 321 9. Ej svar
VAR 387 OFFENTLIGA UTGIFTER Loc 441 width 1 F.31c.6. Bantning av de offentliga utgifterna <Se F.31c för fullständig frågetext> Enkät A,B,C och c. 909 1. Mycket viktigt 727 2. Ganska viktigt 187 3. Inte särskilt viktigt 210 4. Inte alls viktigt (bra nu) 72 5. Hellre tvärtom 208 6. Tveksam 327 9. Ej svar
VAR 388 SKATTEFUSK Loc 442 width 1 F.31c.7. Krafttag mot skattefusk <Se F.31c för fullständig frågetext> Enkät A,B,C och c. 1674 1. Mycket viktigt 467 2. Ganska viktigt 93 3. Inte särskilt viktigt 59 4. Inte alls viktigt (bra nu) 9 5. Hellre tvärtom 43 6. Tveksam 295 9. Ej svar
VAR 389 LEDIGHET Loc 443 width 1 F.31c.8. Mindre med ledighetsdagar för anställda <Se F.31c för fullständig frågetext> Enkät A,B,C och c. 101 1. Mycket viktigt 143 2. Ganska viktigt 220 3. Inte särskilt viktigt 1060 4. Inte alls viktigt (bra nu) 537 5. Hellre tvärtom 239 6. Tveksam 340 9. Ej svar
VAR 390 FACKFÖRENING Loc 444 width 1 F.31c.9. Mindre fackföreningsvälde <Se F.31c för fullständig frågetext> Enkät A,B,C och c. 761 1. Mycket viktigt 434 2. Ganska viktigt 190 3. Inte särskilt viktigt 525 4. Inte alls viktigt (bra nu) 128 5. Hellre tvärtom 265 6. Tveksam 337 9. Ej svar
VAR 391 DIREKTÖRER Loc 445 width 1 F.31c.10. Mindre direktörsvälde <Se F.31c för fullständig frågetext> Enkät A,B,C och c. 535 1. Mycket viktigt 527 2. Ganska viktigt 368 3. Inte särskilt viktigt 527 4. Inte alls viktigt (bra nu) 53 5. Hellre tvärtom 292 6. Tveksam 338 9. Ej svar
VAR 392 SPARFONDER Loc 446 width 1 F.31c.11. Inrättande av sparfonder för industriutbyggnad <Se F.31c för fullständig frågetext> Enkät A,B,C och c. 234 1. Mycket viktigt 570 2. Ganska viktigt 299 3. Inte särskilt viktigt 328 4. Inte alls viktigt (bra nu) 88 5. Hellre tvärtom 742 6. Tveksam 379 9. Ej svar
VAR 393 INKOMSTUTJÄMNING Loc 447 width 1 F.31c.12. Inkomstutjämning <Se F.31c för fullständig frågetext> Enkät A,B,C och c. 455 1. Mycket viktigt 627 2. Ganska viktigt 298 3. Inte särskilt viktigt 417 4. Inte alls viktigt (bra nu) 135 5. Hellre tvärtom 362 6. Tveksam 346 9. Ej svar
VAR 394 RÖKIGA MILJÖER Loc 448 width 1 F.31c.13. Krafttag mot rökiga miljöer <Se F.31c för fullständig frågetext> Enkät A,B,C och c. 1039 1. Mycket viktigt 687 2. Ganska viktigt 271 3. Inte särskilt viktigt 250 4. Inte alls viktigt (bra nu) 13 5. Hellre tvärtom 73 6. Tveksam 307 9. Ej svar
VAR 395 NATURMILJÖ Loc 449 width 1 F.31c.14. Krafttag mot förstöring av naturmiljön <Se F.31c för fullständig frågetext> Enkät A,B,C och c. 1670 1. Mycket viktigt 567 2. Ganska viktigt 41 3. Inte särskilt viktigt 37 4. Inte alls viktigt (bra nu) 1 5. Hellre tvärtom 21 6. Tveksam 303 9. Ej svar
VAR 396 NARKOTIKAMISSBRUK Loc 450 width 1 F.31c.15. Krafttag mot narkotikamissbruket <Se F.31c för fullständig frågetext> Enkät A,B,C och c. 2146 1. Mycket viktigt 167 2. Ganska viktigt 15 3. Inte särskilt viktigt 5 4. Inte alls viktigt (bra nu) 3 5. Hellre tvärtom 11 6. Tveksam 293 9. Ej svar
VAR 397 TOBAK Loc 451 width 1 F.31c.16. Krafttag mot tobaken <Se F.31c för fullständig frågetext> Enkät A,B,C och c. 787 1. Mycket viktigt 664 2. Ganska viktigt 444 3. Inte särskilt viktigt 322 4. Inte alls viktigt (bra nu) 21 5. Hellre tvärtom 96 6. Tveksam 306 9. Ej svar
VAR 398 ARBETSMILJÖ Loc 452 width 1 F.31c.17. Mindre farliga arbetsmiljöer <Se F.31c för fullständig frågetext> Enkät A,B,C och c. 1091 1. Mycket viktigt 904 2. Ganska viktigt 145 3. Inte särskilt viktigt 116 4. Inte alls viktigt (bra nu) 2 5. Hellre tvärtom 62 6. Tveksam 320 9. Ej svar
VAR 399 UPPFINNARSTÖD Loc 453 width 1 F.31c.18. Mer stöd åt uppfinnare och begåvade tekniker <Se F.31c för fullständig frågetext> Enkät A,B,C och c. 1009 1. Mycket viktigt 822 2. Ganska viktigt 200 3. Inte särskilt viktigt 163 4. Inte alls viktigt (bra nu) 14 5. Hellre tvärtom 117 6. Tveksam 315 9. Ej svar
VAR 400 PARTI-IDEER 1 Loc 454 width 2 F.32a. Vilket eller vilka politiska partier tycker Ni har de bästa ideerna om hur de förhållanden,som är viktiga för Er personligen,kan förbättras? Högst 3 svar. F.32a.1. Vilket parti-mark 1 Enkät A och B. 569 01. Moderaterna 79 02. Folkpartiet 121 03. Centerpartiet 22 04. Kristen Demokratisk Samling 114 05. Miljöpartiet 343 06. Socialdemokraterna 20 07. Vänsterpartiet Kommunisterna 10 08. Annat parti 181 09. Vet inte 899 98. Frågan ej ställd 282 99. Ej svar
VAR 401 PARTI-IDEER 2 Loc 456 width 2 F.32a.2. Vilket parti-mark 2 <Se F.32a för fullständig frågetext> Enkät A och B. 929 00. Frågan ej tillämplig 01. Moderaterna 112 02. Folkpartiet 171 03. Centerpartiet 44 04. Kristen Demokratisk Samling 104 05. Miljöpartiet 229 06. Socialdemokraterna 119 07. Vänsterpartiet Kommunisterna 17 08. Annat parti 16 09. Vet inte 899 98. Frågan ej ställd
VAR 402 PARTI-IDEER 3 Loc 458 width 2 F.32a.3. Vilket parti-mark 3 <Se F.32a för fullständig frågetext> Enkät A och B. 1339 00. Frågan ej tillämplig 01. Moderaterna 02. Folkpartiet 51 03. Centerpartiet 21 04. Kristen Demokratisk Samling 63 05. Miljöpartiet 119 06. Socialdemokraterna 96 07. Vänsterpartiet Kommunisterna 18 08. Annat parti 34 09. Vet inte 899 98. Frågan ej ställd
VAR 403 INFLATION 1 Loc 460 width 2 F.32b. Vilket parti eller vilka partier tycker eller tror Ni har de bästa ideerna när det gäller inflationen,skatterna osv.? HÖGST 3 SVAR PER DELFRÅGA. F.32b.1a. Inflationen?-första krysset Enkät A,B och b. 469 01. Moderaterna 32 02. Folkpartiet 71 03. Centerpartiet 5 04. Kristen Demokratisk Samling 2 05. Miljöpartiet 455 06. Socialdemokraterna 31 07. Vänsterpartiet Kommunisterna 8 08. Annat parti 390 09. Vet inte 899 98. Frågan ej ställd 278 99. Ej svar
VAR 404 INFLATION 2 Loc 462 width 2 F.32b.1b. Inflationen?-andra krysset <Se F.32b för fullständig frågetext> Enkät A,B och b. 1521 00. Frågan ej tillämplig 01. Moderaterna 55 02. Folkpartiet 51 03. Centerpartiet 6 04. Kristen Demokratisk Samling 1 05. Miljöpartiet 58 06. Socialdemokraterna 40 07. Vänsterpartiet Kommunisterna 2 08. Annat parti 7 09. Vet inte 899 98. Frågan ej ställd
VAR 405 INFLATION 3 Loc 464 width 2 F.32b.1c. Inflationen?-tredje krysset <Se F.32b för fullständig frågetext> Enkät A,B och b. 1648 00. Frågan ej tillämplig 01. Moderaterna 02. Folkpartiet 38 03. Centerpartiet 4 04. Kristen Demokratisk Samling 2 05. Miljöpartiet 27 06. Socialdemokraterna 14 07. Vänsterpartiet Kommunisterna 5 08. Annat parti 3 09. Vet inte 899 98. Frågan ej ställd
VAR 406 MARGINALSKATT 1 Loc 466 width 2 F.32b.2a. Marginalskatten?-första krysset <Se F.32b för fullständig frågetext> Enkät A,B och b. 477 01. Moderaterna 58 02. Folkpartiet 75 03. Centerpartiet 7 04. Kristen Demokratisk Samling 4 05. Miljöpartiet 367 06. Socialdemokraterna 64 07. Vänsterpartiet Kommunisterna 8 08. Annat parti 381 09. Vet inte 899 98. Frågan ej ställd 300 99. Ej svar
VAR 407 MARGINALSKATT 2 Loc 468 width 2 F.32b.2b. Marginalskatten?-andra krysset <Se F.32b för fullständig frågetext> Enkät A,B och b. 1563 00. Frågan ej tillämplig 01. Moderaterna 51 02. Folkpartiet 54 03. Centerpartiet 1 04. Kristen Demokratisk Samling 05. Miljöpartiet 33 06. Socialdemokraterna 30 07. Vänsterpartiet Kommunisterna 2 08. Annat parti 7 09. Vet inte 899 98. Frågan ej ställd
VAR 408 MARGINALSKATT 3 Loc 470 width 2 F.32b.2c. Marginalskatten?-tredje krysset <Se F.32b för fullständig frågetext> Enkät A,B och b. 1667 00. Frågan ej tillämplig 01. Moderaterna 02. Folkpartiet 30 03. Centerpartiet 1 04. Kristen Demokratisk Samling 1 05. Miljöpartiet 26 06. Socialdemokraterna 9 07. Vänsterpartiet Kommunisterna 3 08. Annat parti 4 09. Vet inte 899 98. Frågan ej ställd
VAR 409 ARBETSGIVARAVGIFT 1 Loc 472 width 2 F.32b.3a. Arbetsgivaravgifterna?-första krysset <Se F.32b för fullständig frågetext> Enkät A,B och b. 433 01. Moderaterna 38 02. Folkpartiet 71 03. Centerpartiet 5 04. Kristen Demokratisk Samling 4 05. Miljöpartiet 400 06. Socialdemokraterna 57 07. Vänsterpartiet Kommunisterna 9 08. Annat parti 421 09. Vet inte 899 98. Frågan ej ställd 303 99. Ej svar
VAR 410 ARBETSGIVARAVGIFT 2 Loc 474 width 2 F.32b.3b. Arbetsgivaravgifterna?-andra krysset <Se F.32b för fullständig frågetext> Enkät A,B och b. 1581 00. Frågan ej tillämplig 01. Moderaterna 55 02. Folkpartiet 44 03. Centerpartiet 1 04. Kristen Demokratisk Samling 05. Miljöpartiet 13 06. Socialdemokraterna 38 07. Vänsterpartiet Kommunisterna 2 08. Annat parti 7 09. Vet inte 899 98. Frågan ej ställd
VAR 411 ARBETSGIVARAVGIFT 3 Loc 476 width 2 F.32b.3c. Arbetsgivaravgifterna?-tredje krysset <Se F.32b för fullständig frågetext> Enkät A,B och b. 1677 00. Frågan ej tillämplig 01. Moderaterna 02. Folkpartiet 38 03. Centerpartiet 2 04. Kristen Demokratisk Samling 1 05. Miljöpartiet 8 06. Socialdemokraterna 8 07. Vänsterpartiet Kommunisterna 5 08. Annat parti 2 09. Vet inte 899 98. Frågan ej ställd
VAR 412 ENERGIFÖRSÖRJNING 1 Loc 478 width 2 F.32b.4a. Framtidens energiförsörjning?-första krysset <Se F.32b för fullständig frågetext> Enkät A,B och b. 295 01. Moderaterna 42 02. Folkpartiet 215 03. Centerpartiet 6 04. Kristen Demokratisk Samling 76 05. Miljöpartiet 325 06. Socialdemokraterna 43 07. Vänsterpartiet Kommunisterna 11 08. Annat parti 425 09. Vet inte 899 98. Frågan ej ställd 303 99. Ej svar
VAR 413 ENERGIFÖRSÖRJNING 2 Loc 480 width 2 F.32b.4b. Framtidens energiförsörjning?-andra krysset <Se F.32b för fullständig frågetext> Enkät A,B och b. 1514 00. Frågan ej tillämplig 01. Moderaterna 37 02. Folkpartiet 35 03. Centerpartiet 9 04. Kristen Demokratisk Samling 45 05. Miljöpartiet 70 06. Socialdemokraterna 24 07. Vänsterpartiet Kommunisterna 2 08. Annat parti 5 09. Vet inte 899 98. Frågan ej ställd
VAR 414 ENERGIFÖRSÖRJNING 3 Loc 482 width 2 F.32b.4c. Framtidens energiförsörjning?-tredje krysset <Se F.32b för fullständig frågetext> Enkät A,B och b. 1656 00. Frågan ej tillämplig 01. Moderaterna 02. Folkpartiet 19 03. Centerpartiet 2 04. Kristen Demokratisk Samling 15 05. Miljöpartiet 23 06. Socialdemokraterna 19 07. Vänsterpartiet Kommunisterna 4 08. Annat parti 3 09. Vet inte 899 98. Frågan ej ställd
VAR 415 FÖRSVARSKOSTNADER 1 Loc 484 width 2 F.32b.5a. Försvarskostnaderna?-första krysset <Se F.32b för fullständig frågetext> Enkät A,B och b. 383 01. Moderaterna 51 02. Folkpartiet 68 03. Centerpartiet 17 04. Kristen Demokratisk Samling 13 05. Miljöpartiet 342 06. Socialdemokraterna 109 07. Vänsterpartiet Kommunisterna 10 08. Annat parti 432 09. Vet inte 899 98. Frågan ej ställd 316 99. Ej svar
VAR 416 FÖRSVARSKOSTNADER 2 Loc 486 width 2 F.32b.5b. Försvarskostnaderna?-andra krysset <Se F.32b för fullständig frågetext> Enkät A,B och b. 1595 00. Frågan ej tillämplig 01. Moderaterna 36 02. Folkpartiet 47 03. Centerpartiet 2 04. Kristen Demokratisk Samling 1 05. Miljöpartiet 27 06. Socialdemokraterna 22 07. Vänsterpartiet Kommunisterna 5 08. Annat parti 6 09. Vet inte 899 98. Frågan ej ställd
VAR 417 FÖRSVARSKOSTNADER 3 Loc 488 width 2 F.32b.5c. Försvarskostnaderna?-tredje krysset <Se F.32b för fullständig frågetext> Enkät A,B och b. 1679 00. Frågan ej tillämplig 01. Moderaterna 02. Folkpartiet 24 03. Centerpartiet 1 04. Kristen Demokratisk Samling 4 05. Miljöpartiet 21 06. Socialdemokraterna 9 07. Vänsterpartiet Kommunisterna 1 08. Annat parti 2 09. Vet inte 899 98. Frågan ej ställd
VAR 418 LÖNER 1 Loc 490 width 2 F.32b.6a. Lönerna?-första krysset <Se F.32b för fullständig frågetext> Enkät A,B och b. 300 01. Moderaterna 60 02. Folkpartiet 74 03. Centerpartiet 5 04. Kristen Demokratisk Samling 6 05. Miljöpartiet 490 06. Socialdemokraterna 63 07. Vänsterpartiet Kommunisterna 11 08. Annat parti 418 09. Vet inte 899 98. Frågan ej ställd 314 99. Ej svar
VAR 419 LÖNER 2 Loc 492 width 2 F.32b.6b. Lönerna?-andra krysset <Se F.32b för fullständig frågetext> Enkät A,B och b. 1574 00. Frågan ej tillämplig 01. Moderaterna 42 02. Folkpartiet 42 03. Centerpartiet 2 04. Kristen Demokratisk Samling 1 05. Miljöpartiet 34 06. Socialdemokraterna 36 07. Vänsterpartiet Kommunisterna 5 08. Annat parti 5 09. Vet inte 899 98. Frågan ej ställd
VAR 420 LÖNER 3 Loc 494 width 2 F.32b.6c. Lönerna?-tredje krysset <Se F.32b för fullständig frågetext> Enkät A,B och b. 1679 00. Frågan ej tillämplig 01. Moderaterna 02. Folkpartiet 30 03. Centerpartiet 1 04. Kristen Demokratisk Samling 3 05. Miljöpartiet 10 06. Socialdemokraterna 11 07. Vänsterpartiet Kommunisterna 4 08. Annat parti 3 09. Vet inte 899 98. Frågan ej ställd
VAR 421 ARBETSLÖSHET 1 Loc 496 width 2 F.32b.7a. Arbetslösheten?-första krysset <Se F.32b för fullständig frågetext> Enkät A,B och b. 295 01. Moderaterna 39 02. Folkpartiet 78 03. Centerpartiet 8 04. Kristen Demokratisk Samling 10 05. Miljöpartiet 533 06. Socialdemokraterna 64 07. Vänsterpartiet Kommunisterna 9 08. Annat parti 405 09. Vet inte 899 98. Frågan ej ställd 300 99. Ej svar
VAR 422 ARBETSLÖSHET 2 Loc 498 width 2 F.32b.7b. Arbetslösheten?-andra krysset <Se F.32b för fullständig frågetext> Enkät A,B och b. 1540 00. Frågan ej tillämplig 01. Moderaterna 51 02. Folkpartiet 44 03. Centerpartiet 2 04. Kristen Demokratisk Samling 2 05. Miljöpartiet 39 06. Socialdemokraterna 50 07. Vänsterpartiet Kommunisterna 7 08. Annat parti 6 09. Vet inte 899 98. Frågan ej ställd
VAR 423 ARBETSLÖSHET 3 Loc 500 width 2 F.32b.7c. Arbetslösheten?-tredje krysset <Se F.32b för fullständig frågetext> Enkät A,B och b. 1660 00. Frågan ej tillämplig 01. Moderaterna 02. Folkpartiet 33 03. Centerpartiet 2 04. Kristen Demokratisk Samling 3 05. Miljöpartiet 25 06. Socialdemokraterna 10 07. Vänsterpartiet Kommunisterna 3 08. Annat parti 5 09. Vet inte 899 98. Frågan ej ställd
VAR 424 OFFENTLIGA UTGIFTERNA 1 Loc 502 width 2 F.32b.8a. Offentliga utgifterna?-första krysset <Se F.32b för fullständig frågetext> Enkät A,B och b. 430 01. Moderaterna 36 02. Folkpartiet 75 03. Centerpartiet 7 04. Kristen Demokratisk Samling 7 05. Miljöpartiet 358 06. Socialdemokraterna 42 07. Vänsterpartiet Kommunisterna 13 08. Annat parti 453 09. Vet inte 899 98. Frågan ej ställd 320 99. Ej svar
VAR 425 OFFENTLIGA UTGIFTERNA 2 Loc 504 width 2 F.32b.8b. Offentliga utgifterna?-andra krysset <Se F.32b för fullständig frågetext> Enkät A,B och b. 1591 00. Frågan ej tillämplig 01. Moderaterna 53 02. Folkpartiet 37 03. Centerpartiet 1 04. Kristen Demokratisk Samling 2 05. Miljöpartiet 26 06. Socialdemokraterna 25 07. Vänsterpartiet Kommunisterna 1 08. Annat parti 5 09. Vet inte 899 98. Frågan ej ställd
VAR 426 OFFENTLIGA UTGIFTERNA 3 Loc 506 width 2 F.32b.8c. Offentliga utgifterna?-tredje krysset <Se F.32b för fullständig frågetext> Enkät A,B och b. 1679 00. Frågan ej tillämplig 01. Moderaterna 02. Folkpartiet 41 03. Centerpartiet 04. Kristen Demokratisk Samling 2 05. Miljöpartiet 8 06. Socialdemokraterna 6 07. Vänsterpartiet Kommunisterna 3 08. Annat parti 2 09. Vet inte 899 98. Frågan ej ställd
VAR 427 MEDBESTÄMMANDE 1 Loc 508 width 2 F.32b.9a. Medbestämmande för anställda?-första krysset <Se F.32b för fullständig frågetext> Enkät A,B och b. 216 01. Moderaterna 87 02. Folkpartiet 64 03. Centerpartiet 8 04. Kristen Demokratisk Samling 9 05. Miljöpartiet 513 06. Socialdemokraterna 64 07. Vänsterpartiet Kommunisterna 11 08. Annat parti 444 09. Vet inte 899 98. Frågan ej ställd 325 99. Ej svar
VAR 428 MEDBESTÄMMANDE 2 Loc 510 width 2 F.32b.9b. Medbestämmande för anställda?-andra krysset <Se F.32b för fullständig frågetext> Enkät A,B och b. 1571 00. Frågan ej tillämplig 01. Moderaterna 34 02. Folkpartiet 39 03. Centerpartiet 3 04. Kristen Demokratisk Samling 05. Miljöpartiet 25 06. Socialdemokraterna 64 07. Vänsterpartiet Kommunisterna 4 08. Annat parti 1 09. Vet inte 899 98. Frågan ej ställd
VAR 429 MEDBESTÄMMANDE 3 Loc 512 width 2 F.32b.9c. Medbestämmande för anställda?-tredje krysset <Se F.32b för fullständig frågetext> Enkät A,B och b. 1688 00. Frågan ej tillämplig 01. Moderaterna 02. Folkpartiet 27 03. Centerpartiet 04. Kristen Demokratisk Samling 3 05. Miljöpartiet 7 06. Socialdemokraterna 9 07. Vänsterpartiet Kommunisterna 4 08. Annat parti 3 09. Vet inte 899 98. Frågan ej ställd
VAR 430 BYRÅKRATIN 1 Loc 514 width 2 F.32b.10a. Byråkratin?-första krysset <Se F.32b för fullständig frågetext> Enkät A,B och b. 423 01. Moderaterna 53 02. Folkpartiet 65 03. Centerpartiet 11 04. Kristen Demokratisk Samling 15 05. Miljöpartiet 221 06. Socialdemokraterna 67 07. Vänsterpartiet Kommunisterna 14 08. Annat parti 548 09. Vet inte 899 98. Frågan ej ställd 324 99. Ej svar
VAR 431 BYRÅKRATIN 2 Loc 516 width 2 F.32b.10b. Byråkratin?-andra krysset <Se F.32b för fullständig frågetext> Enkät A,B och b. 1621 00. Frågan ej tillämplig 01. Moderaterna 48 02. Folkpartiet 31 03. Centerpartiet 3 04. Kristen Demokratisk Samling 5 05. Miljöpartiet 13 06. Socialdemokraterna 12 07. Vänsterpartiet Kommunisterna 4 08. Annat parti 4 09. Vet inte 899 98. Frågan ej ställd
VAR 432 BYRÅKRATIN 3 Loc 518 width 2 F.32b.10c. Byråkratin?-tredje krysset <Se F.32b för fullständig frågetext> Enkät A,B och b. 1685 00. Frågan ej tillämplig 01. Moderaterna 02. Folkpartiet 33 03. Centerpartiet 1 04. Kristen Demokratisk Samling 5 05. Miljöpartiet 8 06. Socialdemokraterna 5 07. Vänsterpartiet Kommunisterna 2 08. Annat parti 2 09. Vet inte 899 98. Frågan ej ställd
VAR 433 SKOLDISCIPLINEN 1 Loc 520 width 2 F.32b.11a. Skoldisciplinen?-första krysset <Se F.32b för fullständig frågetext> Enkät A,B och b. 554 01. Moderaterna 45 02. Folkpartiet 49 03. Centerpartiet 33 04. Kristen Demokratisk Samling 3 05. Miljöpartiet 228 06. Socialdemokraterna 41 07. Vänsterpartiet Kommunisterna 10 08. Annat parti 468 09. Vet inte 899 98. Frågan ej ställd 310 99. Ej svar
VAR 434 SKOLDISCIPLINEN 2 Loc 522 width 2 F.32b.11b. Skoldisciplinen?-andra krysset <Se F.32b för fullständig frågetext> Enkät A,B och b. 1614 00. Frågan ej tillämplig 01. Moderaterna 51 02. Folkpartiet 34 03. Centerpartiet 11 04. Kristen Demokratisk Samling 1 05. Miljöpartiet 14 06. Socialdemokraterna 9 07. Vänsterpartiet Kommunisterna 3 08. Annat parti 4 09. Vet inte 899 98. Frågan ej ställd
VAR 435 SKOLDISCIPLINEN 3 Loc 524 width 2 F.32b.11c. Skoldisciplinen?-tredje krysset <Se F.32b för fullständig frågetext> Enkät A,B och b. 1679 00. Frågan ej tillämplig 01. Moderaterna 02. Folkpartiet 29 03. Centerpartiet 13 04. Kristen Demokratisk Samling 3 05. Miljöpartiet 10 06. Socialdemokraterna 4 07. Vänsterpartiet Kommunisterna 2 08. Annat parti 1 09. Vet inte 899 98. Frågan ej ställd
VAR 436 NYKTERHET 1 Loc 526 width 2 F.32b.12a. Nykterhet?-första krysset <Se F.32b för fullständig frågetext> Enkät A,B och b. 220 01. Moderaterna 142 02. Folkpartiet 76 03. Centerpartiet 139 04. Kristen Demokratisk Samling 14 05. Miljöpartiet 236 06. Socialdemokraterna 30 07. Vänsterpartiet Kommunisterna 18 08. Annat parti 544 09. Vet inte 899 98. Frågan ej ställd 322 99. Ej svar
VAR 437 NYKTERHET 2 Loc 528 width 2 F.32b.12b. Nykterhet?-andra krysset <Se F.32b för fullständig frågetext> Enkät A,B och b. 1589 00. Frågan ej tillämplig 01. Moderaterna 24 02. Folkpartiet 35 03. Centerpartiet 37 04. Kristen Demokratisk Samling 6 05. Miljöpartiet 29 06. Socialdemokraterna 16 07. Vänsterpartiet Kommunisterna 1 08. Annat parti 4 09. Vet inte 899 98. Frågan ej ställd
VAR 438 NYKTERHET 3 Loc 530 width 2 F.32b.12c. Nykterhet?-tredje krysset <Se F.32b för fullständig frågetext> Enkät A,B och b. 1685 00. Frågan ej tillämplig 01. Moderaterna 02. Folkpartiet 18 03. Centerpartiet 8 04. Kristen Demokratisk Samling 7 05. Miljöpartiet 11 06. Socialdemokraterna 6 07. Vänsterpartiet Kommunisterna 2 08. Annat parti 4 09. Vet inte 899 98. Frågan ej ställd
VAR 439 KVITTOLÖSA INKOMSTER 1 Loc 532 width 2 F.32b.13a. Åtgärder mot kvittolösa inkomster?-första krysset <Se F.32b för fullständig frågetext> Enkät A,B och b. 216 01. Moderaterna 42 02. Folkpartiet 64 03. Centerpartiet 14 04. Kristen Demokratisk Samling 8 05. Miljöpartiet 396 06. Socialdemokraterna 77 07. Vänsterpartiet Kommunisterna 10 08. Annat parti 579 09. Vet inte 899 98. Frågan ej ställd 335 99. Ej svar
VAR 440 KVITTOLÖSA INKOMSTER 2 Loc 534 width 2 F.32b.13b. Åtgärder mot kvittolösa inkomster?-andra krysset <Se F.32b för fullständig frågetext> Enkät A,B och b. 1597 00. Frågan ej tillämplig 01. Moderaterna 36 02. Folkpartiet 29 03. Centerpartiet 3 04. Kristen Demokratisk Samling 1 05. Miljöpartiet 29 06. Socialdemokraterna 41 07. Vänsterpartiet Kommunisterna 1 08. Annat parti 4 09. Vet inte 899 98. Frågan ej ställd
VAR 441 KVITTOLÖSA INKOMSTER 3 Loc 536 width 2 F.32b.13c. Åtgärder mot kvittolösa inkomster?-tredje krysset <Se F.32b för fullständig frågetext> Enkät A,B och b. 1673 00. Frågan ej tillämplig 01. Moderaterna 02. Folkpartiet 27 03. Centerpartiet 2 04. Kristen Demokratisk Samling 2 05. Miljöpartiet 21 06. Socialdemokraterna 10 07. Vänsterpartiet Kommunisterna 3 08. Annat parti 3 09. Vet inte 899 98. Frågan ej ställd
VAR 442 HÖGRE UTBILDNING 1 Loc 538 width 2 F.32b.14a. Högre utbildningen?-första krysset <Se F.32b för fullständig frågetext> Enkät A,B och b. 407 01. Moderaterna 59 02. Folkpartiet 48 03. Centerpartiet 8 04. Kristen Demokratisk Samling 3 05. Miljöpartiet 299 06. Socialdemokraterna 26 07. Vänsterpartiet Kommunisterna 10 08. Annat parti 535 09. Vet inte 899 98. Frågan ej ställd 346 99. Ej svar
VAR 443 HÖGRE UTBILDNING 2 Loc 540 width 2 F.32b.14b. Högre utbildningen?-andra krysset <Se F.32b för fullständig frågetext> Enkät A,B och b. 1607 00. Frågan ej tillämplig 01. Moderaterna 63 02. Folkpartiet 24 03. Centerpartiet 2 04. Kristen Demokratisk Samling 2 05. Miljöpartiet 22 06. Socialdemokraterna 16 07. Vänsterpartiet Kommunisterna 1 08. Annat parti 4 09. Vet inte 899 98. Frågan ej ställd
VAR 444 HÖGRE UTBILDNING 3 Loc 542 width 2 F.32b.14c. Högre utbildningen?-tredje krysset <Se F.32b för fullständig frågetext> Enkät A,B och b. 1684 00. Frågan ej tillämplig 01. Moderaterna 02. Folkpartiet 29 03. Centerpartiet 2 04. Kristen Demokratisk Samling 2 05. Miljöpartiet 17 06. Socialdemokraterna 4 07. Vänsterpartiet Kommunisterna 1 08. Annat parti 2 09. Vet inte 899 98. Frågan ej ställd
VAR 445 MILJÖSKYDD 1 Loc 544 width 2 F.32b.15a. Skyddet av naturmiljön?-första krysset <Se F.32b för fullständig frågetext> Enkät A,B och b. 134 01. Moderaterna 36 02. Folkpartiet 249 03. Centerpartiet 23 04. Kristen Demokratisk Samling 366 05. Miljöpartiet 206 06. Socialdemokraterna 37 07. Vänsterpartiet Kommunisterna 13 08. Annat parti 353 09. Vet inte 899 98. Frågan ej ställd 324 99. Ej svar
VAR 446 MILJÖSKYDD 2 Loc 546 width 2 F.32b.15b. Skyddet av naturmiljön?-andra krysset <Se F.32b för fullständig frågetext> Enkät A,B och b. 1526 00. Frågan ej tillämplig 01. Moderaterna 20 02. Folkpartiet 30 03. Centerpartiet 14 04. Kristen Demokratisk Samling 92 05. Miljöpartiet 33 06. Socialdemokraterna 20 07. Vänsterpartiet Kommunisterna 2 08. Annat parti 4 09. Vet inte 899 98. Frågan ej ställd
VAR 447 MILJÖSKYDD 3 Loc 548 width 2 F.32b.15c. Skyddet av naturmiljön?-tredje krysset <Se F.32b för fullständig frågetext> Enkät A,B och b. 1658 00. Frågan ej tillämplig 01. Moderaterna 02. Folkpartiet 17 03. Centerpartiet 1 04. Kristen Demokratisk Samling 21 05. Miljöpartiet 23 06. Socialdemokraterna 16 07. Vänsterpartiet Kommunisterna 2 08. Annat parti 3 09. Vet inte 899 98. Frågan ej ställd
VAR 448 FRIHET 1 Loc 550 width 2 F.32b.16a. Friheten för individerna?-första krysset <Se F.32b för fullständig frågetext> Enkät A,B och b. 458 01. Moderaterna 90 02. Folkpartiet 61 03. Centerpartiet 18 04. Kristen Demokratisk Samling 21 05. Miljöpartiet 316 06. Socialdemokraterna 33 07. Vänsterpartiet Kommunisterna 14 08. Annat parti 411 09. Vet inte 899 98. Frågan ej ställd 319 99. Ej svar
VAR 449 FRIHET 2 Loc 552 width 2 F.32b.16b. Friheten för individerna?-andra krysset <Se F.32b för fullständig frågetext> Enkät A,B och b. 1557 00. Frågan ej tillämplig 01. Moderaterna 69 02. Folkpartiet 44 03. Centerpartiet 11 04. Kristen Demokratisk Samling 9 05. Miljöpartiet 25 06. Socialdemokraterna 18 07. Vänsterpartiet Kommunisterna 3 08. Annat parti 5 09. Vet inte 899 98. Frågan ej ställd
VAR 450 FRIHET 3 Loc 554 width 2 F.32b.16c. Friheten för individerna?-tredje krysset <Se F.32b för fullständig frågetext> Enkät A,B och b. 1658 00. Frågan ej tillämplig 01. Moderaterna 02. Folkpartiet 43 03. Centerpartiet 5 04. Kristen Demokratisk Samling 4 05. Miljöpartiet 17 06. Socialdemokraterna 7 07. Vänsterpartiet Kommunisterna 5 08. Annat parti 2 09. Vet inte 899 98. Frågan ej ställd
VAR 451 SKOLBETYG 1 Loc 556 width 2 F.32b.17a. Betygen i skolorna?-första krysset <Se F.32b för fullständig frågetext> Enkät A,B och b. 522 01. Moderaterna 47 02. Folkpartiet 56 03. Centerpartiet 9 04. Kristen Demokratisk Samling 4 05. Miljöpartiet 266 06. Socialdemokraterna 30 07. Vänsterpartiet Kommunisterna 12 08. Annat parti 477 09. Vet inte 899 98. Frågan ej ställd 318 99. Ej svar
VAR 452 SKOLBETYG 2 Loc 558 width 2 F.32b.17b. Betygen i skolorna?-andra krysset <Se F.32b för fullständig frågetext> Enkät A,B och b. 1610 00. Frågan ej tillämplig 01. Moderaterna 54 02. Folkpartiet 28 03. Centerpartiet 10 04. Kristen Demokratisk Samling 1 05. Miljöpartiet 16 06. Socialdemokraterna 16 07. Vänsterpartiet Kommunisterna 2 08. Annat parti 4 09. Vet inte 899 98. Frågan ej ställd
VAR 453 SKOLBETYG 3 Loc 560 width 2 F.32b.17c. Betygen i skolorna?-tredje krysset <Se F.32b för fullständig frågetext> Enkät A,B och b. 1676 00. Frågan ej tillämplig 01. Moderaterna 02. Folkpartiet 35 03. Centerpartiet 8 04. Kristen Demokratisk Samling 4 05. Miljöpartiet 8 06. Socialdemokraterna 6 07. Vänsterpartiet Kommunisterna 1 08. Annat parti 3 09. Vet inte 899 98. Frågan ej ställd
VAR 454 KÄRNKRAFT 1 Loc 562 width 2 F.32b.18a. Kärnkraften?-första krysset <Se F.32b för fullständig frågetext> Enkät A,B och b. 292 01. Moderaterna 38 02. Folkpartiet 283 03. Centerpartiet 14 04. Kristen Demokratisk Samling 74 05. Miljöpartiet 301 06. Socialdemokraterna 48 07. Vänsterpartiet Kommunisterna 12 08. Annat parti 361 09. Vet inte 899 98. Frågan ej ställd 318 99. Ej svar
VAR 455 KÄRNKRAFT 2 Loc 564 width 2 F.32b.18b. Kärnkraften?-andra krysset <Se F.32b för fullständig frågetext> Enkät A,B och b. 1512 00. Frågan ej tillämplig 01. Moderaterna 39 02. Folkpartiet 24 03. Centerpartiet 9 04. Kristen Demokratisk Samling 56 05. Miljöpartiet 64 06. Socialdemokraterna 29 07. Vänsterpartiet Kommunisterna 5 08. Annat parti 3 09. Vet inte 899 98. Frågan ej ställd
VAR 456 KÄRNKRAFT 3 Loc 566 width 2 F.32b.18c. Kärnkraften?-tredje krysset <Se F.32b för fullständig frågetext> Enkät A,B och b. 1663 00. Frågan ej tillämplig 01. Moderaterna 02. Folkpartiet 13 03. Centerpartiet 5 04. Kristen Demokratisk Samling 12 05. Miljöpartiet 19 06. Socialdemokraterna 21 07. Vänsterpartiet Kommunisterna 3 08. Annat parti 5 09. Vet inte 899 98. Frågan ej ställd
VAR 457 NARKOTIKAHANDEL 1 Loc 568 width 2 F.32b.19a. Åtgärder mot narkotikahandeln?-första krysset <Se F.32b för fullständig frågetext> Enkät A,B och b. 297 01. Moderaterna 34 02. Folkpartiet 65 03. Centerpartiet 37 04. Kristen Demokratisk Samling 13 05. Miljöpartiet 326 06. Socialdemokraterna 32 07. Vänsterpartiet Kommunisterna 11 08. Annat parti 592 09. Vet inte 899 98. Frågan ej ställd 334 99. Ej svar
VAR 458 NARKOTIKAHANDEL 2 Loc 570 width 2 F.32b.19b. Åtgärder mot narkotikahandeln?-andra krysset <Se F.32b för fullständig frågetext> Enkät A,B och b. 1544 00. Frågan ej tillämplig 01. Moderaterna 48 02. Folkpartiet 49 03. Centerpartiet 17 04. Kristen Demokratisk Samling 10 05. Miljöpartiet 45 06. Socialdemokraterna 22 07. Vänsterpartiet Kommunisterna 2 08. Annat parti 4 09. Vet inte 899 98. Frågan ej ställd
VAR 459 NARKOTIKAHANDEL 3 Loc 572 width 2 F.32b.19c. Åtgärder mot narkotikahandeln?-tredje krysset <Se F.32b för fullständig frågetext> Enkät A,B och b. 1626 00. Frågan ej tillämplig 01. Moderaterna 02. Folkpartiet 26 03. Centerpartiet 10 04. Kristen Demokratisk Samling 4 05. Miljöpartiet 53 06. Socialdemokraterna 16 07. Vänsterpartiet Kommunisterna 3 08. Annat parti 3 09. Vet inte 899 98. Frågan ej ställd
VAR 460 PENSIONER 1 Loc 574 width 2 F.32b.20a. Pensionerna?-första krysset <Se F.32b för fullständig frågetext> Enkät A,B och b. 213 01. Moderaterna 46 02. Folkpartiet 94 03. Centerpartiet 13 04. Kristen Demokratisk Samling 6 05. Miljöpartiet 548 06. Socialdemokraterna 38 07. Vänsterpartiet Kommunisterna 8 08. Annat parti 447 09. Vet inte 899 98. Frågan ej ställd 328 99. Ej svar
VAR 461 PENSIONER 2 Loc 576 width 2 F.32b.20b. Pensionerna?-andra krysset <Se F.32b för fullständig frågetext> Enkät A,B och b. 1595 00. Frågan ej tillämplig 01. Moderaterna 33 02. Folkpartiet 31 03. Centerpartiet 3 04. Kristen Demokratisk Samling 05. Miljöpartiet 33 06. Socialdemokraterna 42 07. Vänsterpartiet Kommunisterna 1 08. Annat parti 3 09. Vet inte 899 98. Frågan ej ställd
VAR 462 PENSIONER 3 Loc 578 width 2 F.32b.20c. Pensionerna?-tredje krysset <Se F.32b för fullständig frågetext> Enkät A,B och b. 1681 00. Frågan ej tillämplig 01. Moderaterna 02. Folkpartiet 24 03. Centerpartiet 3 04. Kristen Demokratisk Samling 2 05. Miljöpartiet 15 06. Socialdemokraterna 9 07. Vänsterpartiet Kommunisterna 4 08. Annat parti 3 09. Vet inte 899 98. Frågan ej ställd
VAR 463 EKONOMISK UTJÄMNING 1 Loc 580 width 2 F.32b.21a. Ekonomisk utjämning?-första krysset <Se F.32b för fullständig frågetext> Enkät A,B och b. 189 01. Moderaterna 59 02. Folkpartiet 71 03. Centerpartiet 15 04. Kristen Demokratisk Samling 11 05. Miljöpartiet 465 06. Socialdemokraterna 95 07. Vänsterpartiet Kommunisterna 6 08. Annat parti 489 09. Vet inte 899 98. Frågan ej ställd 341 99. Ej svar
VAR 464 EKONOMISK UTJÄMNING 2 Loc 582 width 2 F.32b.21b. Ekonomisk utjämning?-andra krysset <Se F.32b för fullständig frågetext> Enkät A,B och b. 1583 00. Frågan ej tillämplig 01. Moderaterna 26 02. Folkpartiet 31 03. Centerpartiet 3 04. Kristen Demokratisk Samling 05. Miljöpartiet 31 06. Socialdemokraterna 58 07. Vänsterpartiet Kommunisterna 5 08. Annat parti 4 09. Vet inte 899 98. Frågan ej ställd
VAR 465 EKONOMISK UTJÄMNING 3 Loc 584 width 2 F.32b.21c. Ekonomisk utjämning?-tredje krysset <Se F.32b för fullständig frågetext> Enkät A,B och b. 1687 00. Frågan ej tillämplig 01. Moderaterna 02. Folkpartiet 18 03. Centerpartiet 3 04. Kristen Demokratisk Samling 3 05. Miljöpartiet 10 06. Socialdemokraterna 15 07. Vänsterpartiet Kommunisterna 2 08. Annat parti 3 09. Vet inte 899 98. Frågan ej ställd
VAR 466 JÄMSTÄLLDHET 1 Loc 586 width 2 F.32b.22a. Jämställdhet mellan könen?-första krysset <Se F.32b för fullständig frågetext> Enkät A,B och b. 169 01. Moderaterna 201 02. Folkpartiet 62 03. Centerpartiet 20 04. Kristen Demokratisk Samling 19 05. Miljöpartiet 350 06. Socialdemokraterna 56 07. Vänsterpartiet Kommunisterna 7 08. Annat parti 524 09. Vet inte 899 98. Frågan ej ställd 333 99. Ej svar
VAR 467 JÄMSTÄLLDHET 2 Loc 588 width 2 F.32b.22b. Jämställdhet mellan könen?-andra krysset <Se F.32b för fullständig frågetext> Enkät A,B och b. 1576 00. Frågan ej tillämplig 01. Moderaterna 36 02. Folkpartiet 40 03. Centerpartiet 2 04. Kristen Demokratisk Samling 3 05. Miljöpartiet 39 06. Socialdemokraterna 39 07. Vänsterpartiet Kommunisterna 2 08. Annat parti 4 09. Vet inte 899 98. Frågan ej ställd
VAR 468 JÄMSTÄLLDHET 3 Loc 590 width 2 F.32b.22c. Jämställdhet mellan könen?-tredje krysset <Se F.32b för fullständig frågetext> Enkät A,B och b. 1664 00. Frågan ej tillämplig 01. Moderaterna 02. Folkpartiet 25 03. Centerpartiet 2 04. Kristen Demokratisk Samling 3 05. Miljöpartiet 22 06. Socialdemokraterna 21 07. Vänsterpartiet Kommunisterna 3 08. Annat parti 1 09. Vet inte 899 98. Frågan ej ställd
VAR 469 LÖNTAGARFONDER 1 Loc 592 width 2 F.32b.23a. Löntagarfonder?-första krysset <Se F.32b för fullständig frågetext> Enkät A,B och b. 431 01. Moderaterna 31 02. Folkpartiet 58 03. Centerpartiet 6 04. Kristen Demokratisk Samling 5 05. Miljöpartiet 430 06. Socialdemokraterna 35 07. Vänsterpartiet Kommunisterna 7 08. Annat parti 421 09. Vet inte 899 98. Frågan ej ställd 317 99. Ej svar
VAR 470 LÖNTAGARFONDER 2 Loc 594 width 2 F.32b.23b. Löntagarfonder?-andra krysset <Se F.32b för fullständig frågetext> Enkät A,B och b. 1553 00. Frågan ej tillämplig 01. Moderaterna 98 02. Folkpartiet 36 03. Centerpartiet 2 04. Kristen Demokratisk Samling 05. Miljöpartiet 14 06. Socialdemokraterna 30 07. Vänsterpartiet Kommunisterna 3 08. Annat parti 5 09. Vet inte 899 98. Frågan ej ställd
VAR 471 LÖNTAGARFONDER 3 Loc 596 width 2 F.32b.23c. Löntagarfonder?-tredje krysset <Se F.32b för fullständig frågetext> Enkät A,B och b. 1637 00. Frågan ej tillämplig 01. Moderaterna 02. Folkpartiet 87 03. Centerpartiet 04. Kristen Demokratisk Samling 3 05. Miljöpartiet 3 06. Socialdemokraterna 6 07. Vänsterpartiet Kommunisterna 1 08. Annat parti 4 09. Vet inte 899 98. Frågan ej ställd
VAR 472 BOENDEKOSTNAD 1 Loc 598 width 2 F.32b.24a. Boendekostnaderna?-första krysset <Se F.32b för fullständig frågetext> Enkät A,B och b. 250 01. Moderaterna 63 02. Folkpartiet 75 03. Centerpartiet 9 04. Kristen Demokratisk Samling 9 05. Miljöpartiet 350 06. Socialdemokraterna 119 07. Vänsterpartiet Kommunisterna 12 08. Annat parti 515 09. Vet inte 899 98. Frågan ej ställd 339 99. Ej svar
VAR 473 BOENDEKOSTNAD 2 Loc 600 width 2 F.32b.24b. Boendekostnaderna?-andra krysset <Se F.32b för fullständig frågetext> Enkät A,B och b. 1576 00. Frågan ej tillämplig 01. Moderaterna 37 02. Folkpartiet 35 03. Centerpartiet 5 04. Kristen Demokratisk Samling 05. Miljöpartiet 27 06. Socialdemokraterna 54 07. Vänsterpartiet Kommunisterna 3 08. Annat parti 4 09. Vet inte 899 98. Frågan ej ställd
VAR 474 BOENDEKOSTNAD 3 Loc 602 width 2 F.32b.24c. Boendekostnaderna?-tredje krysset <Se F.32b för fullständig frågetext> Enkät A,B och b. 1680 00. Frågan ej tillämplig 01. Moderaterna 02. Folkpartiet 30 03. Centerpartiet 1 04. Kristen Demokratisk Samling 2 05. Miljöpartiet 12 06. Socialdemokraterna 13 07. Vänsterpartiet Kommunisterna 1 08. Annat parti 2 09. Vet inte 899 98. Frågan ej ställd
VAR 475 MATPRISER 1 Loc 604 width 2 F.32b.25a. Matpriserna?-första krysset <Se F.32b för fullständig frågetext> Enkät A,B och b. 210 01. Moderaterna 43 02. Folkpartiet 104 03. Centerpartiet 11 04. Kristen Demokratisk Samling 8 05. Miljöpartiet 353 06. Socialdemokraterna 249 07. Vänsterpartiet Kommunisterna 12 08. Annat parti 425 09. Vet inte 899 98. Frågan ej ställd 326 99. Ej svar
VAR 476 MATPRISER 2 Loc 606 width 2 F.32b.25b. Matpriserna?-andra krysset <Se F.32b för fullständig frågetext> Enkät A,B och b. 1562 00. Frågan ej tillämplig 01. Moderaterna 37 02. Folkpartiet 23 03. Centerpartiet 9 04. Kristen Demokratisk Samling 3 05. Miljöpartiet 34 06. Socialdemokraterna 66 07. Vänsterpartiet Kommunisterna 4 08. Annat parti 3 09. Vet inte 899 98. Frågan ej ställd
VAR 477 MATPRISER 3 Loc 608 width 2 F.32b.25c. Matpriserna?-tredje krysset <Se F.32b för fullständig frågetext> Enkät A,B och b. 1681 00. Frågan ej tillämplig 01. Moderaterna 02. Folkpartiet 28 03. Centerpartiet 04. Kristen Demokratisk Samling 3 05. Miljöpartiet 9 06. Socialdemokraterna 14 07. Vänsterpartiet Kommunisterna 2 08. Annat parti 4 09. Vet inte 899 98. Frågan ej ställd
VAR 478 BUDGETUNDERSKOTT 1 Loc 610 width 2 F.32b.26a. Budgetunderskottet?-första krysset <Se F.32b för fullständig frågetext> Enkät A,B och b. 425 01. Moderaterna 27 02. Folkpartiet 46 03. Centerpartiet 5 04. Kristen Demokratisk Samling 3 05. Miljöpartiet 395 06. Socialdemokraterna 40 07. Vänsterpartiet Kommunisterna 10 08. Annat parti 459 09. Vet inte 899 98. Frågan ej ställd 331 99. Ej svar
VAR 479 BUDGETUNDERSKOTT 2 Loc 612 width 2 F.32b.26b. Budgetunderskottet?-andra krysset <Se F.32b för fullständig frågetext> Enkät A,B och b. 1593 00. Frågan ej tillämplig 01. Moderaterna 63 02. Folkpartiet 36 03. Centerpartiet 2 04. Kristen Demokratisk Samling 05. Miljöpartiet 21 06. Socialdemokraterna 24 07. Vänsterpartiet Kommunisterna 1 08. Annat parti 1 09. Vet inte 899 98. Frågan ej ställd
VAR 480 BUDGETUNDERSKOTT 3 Loc 614 width 2 F.32b.26c. Budgetunderskottet?-tredje krysset <Se F.32b för fullständig frågetext> Enkät A,B och b. 1666 00. Frågan ej tillämplig 01. Moderaterna 02. Folkpartiet 47 03. Centerpartiet 1 04. Kristen Demokratisk Samling 2 05. Miljöpartiet 16 06. Socialdemokraterna 5 07. Vänsterpartiet Kommunisterna 2 08. Annat parti 2 09. Vet inte 899 98. Frågan ej ställd
VAR 481 SKATTER 1 Loc 616 width 2 F.32b.27a. Skatterna?-första krysset <Se F.32b för fullständig frågetext> Enkät A,B och b. 433 01. Moderaterna 48 02. Folkpartiet 65 03. Centerpartiet 5 04. Kristen Demokratisk Samling 3 05. Miljöpartiet 361 06. Socialdemokraterna 75 07. Vänsterpartiet Kommunisterna 12 08. Annat parti 422 09. Vet inte 899 98. Frågan ej ställd 317 99. Ej svar
VAR 482 SKATTER 2 Loc 618 width 2 F.32b.27b. Skatterna?-andra krysset <Se F.32b för fullständig frågetext> Enkät A,B och b. 1575 00. Frågan ej tillämplig 01. Moderaterna 57 02. Folkpartiet 45 03. Centerpartiet 4 04. Kristen Demokratisk Samling 05. Miljöpartiet 17 06. Socialdemokraterna 39 07. Vänsterpartiet Kommunisterna 1 08. Annat parti 3 09. Vet inte 899 98. Frågan ej ställd
VAR 483 SKATTER 3 Loc 620 width 2 F.32b.27c. Skatterna?-tredje krysset <Se F.32b för fullständig frågetext> Enkät A,B och b. 1669 00. Frågan ej tillämplig 01. Moderaterna 02. Folkpartiet 38 03. Centerpartiet 3 04. Kristen Demokratisk Samling 2 05. Miljöpartiet 19 06. Socialdemokraterna 6 07. Vänsterpartiet Kommunisterna 2 08. Annat parti 2 09. Vet inte 899 98. Frågan ej ställd
VAR 484 UTRIKESPOLITIK 1 Loc 622 width 2 F.32b.28a. Utrikespolitiken?-första krysset <Se F.32b för fullständig frågetext> Enkät A,B och b. 334 01. Moderaterna 69 02. Folkpartiet 47 03. Centerpartiet 5 04. Kristen Demokratisk Samling 1 05. Miljöpartiet 451 06. Socialdemokraterna 30 07. Vänsterpartiet Kommunisterna 8 08. Annat parti 465 09. Vet inte 899 98. Frågan ej ställd 331 99. Ej svar
VAR 485 UTRIKESPOLITIK 2 Loc 624 width 2 F.32b.28b. Utrikespolitiken? - andra krysset <Se F.32b för fullständig frågetext> Enkät A,B och b. 1585 00. Frågan ej tillämplig 01. Moderaterna 57 02. Folkpartiet 47 03. Centerpartiet 3 04. Kristen Demokratisk Samling 1 05. Miljöpartiet 28 06. Socialdemokraterna 15 07. Vänsterpartiet Kommunisterna 1 08. Annat parti 4 09. Vet inte 899 98. Frågan ej ställd
VAR 486 UTRIKESPOLITIK 3 Loc 626 width 2 F.32b.28c. Utrikespolitiken?-tredje krysset <Se F.32b för fullständig frågetext> Enkät A,B och b. 1661 00. Frågan ej tillämplig 01. Moderaterna 02. Folkpartiet 40 03. Centerpartiet 04. Kristen Demokratisk Samling 2 05. Miljöpartiet 30 06. Socialdemokraterna 5 07. Vänsterpartiet Kommunisterna 1 08. Annat parti 2 09. Vet inte 899 98. Frågan ej ställd
VAR 487 UTLANDSSKULDEN 1 Loc 628 width 2 F.32b.29a. Utlandsskulden?-första krysset <Se F.32b för fullständig frågetext> Enkät A,B och b. 392 01. Moderaterna 38 02. Folkpartiet 45 03. Centerpartiet 4 04. Kristen Demokratisk Samling 2 05. Miljöpartiet 399 06. Socialdemokraterna 26 07. Vänsterpartiet Kommunisterna 7 08. Annat parti 502 09. Vet inte 899 98. Frågan ej ställd 326 99. Ej svar
VAR 488 UTLANDSSKULDEN 2 Loc 630 width 2 F.32b.29b. Utlandsskulden?-andra krysset <Se F.32b för fullständig frågetext> Enkät A,B och b. 1584 00. Frågan ej tillämplig 01. Moderaterna 59 02. Folkpartiet 42 03. Centerpartiet 3 04. Kristen Demokratisk Samling 1 05. Miljöpartiet 26 06. Socialdemokraterna 18 07. Vänsterpartiet Kommunisterna 4 08. Annat parti 4 09. Vet inte 899 98. Frågan ej ställd
VAR 489 UTLANDSSKULDEN 3 Loc 632 width 2 F.32b.29c. Utlandsskulden?-tredje krysset <Se F.32b för fullständig frågetext> Enkät A,B och b. 1670 00. Frågan ej tillämplig 01. Moderaterna 02. Folkpartiet 44 03. Centerpartiet 1 04. Kristen Demokratisk Samling 2 05. Miljöpartiet 17 06. Socialdemokraterna 3 07. Vänsterpartiet Kommunisterna 2 08. Annat parti 2 09. Vet inte 899 98. Frågan ej ställd
VAR 490 RIKSDAGSVAL IDAG Loc 634 width 2 F.33a. Vilket parti skulle Ni rösta på om det vore riksdagsval idag? Om Ni inte har rösträtt:Hur skulle Ni rösta idag om Ni hade rösträtt? Enkät A,B,C och c. 597 01. Moderaterna 66 02. Folkpartiet 191 03. Centerpartiet 32 04. Kristen Demokratisk Samling 36 05. Miljöpartiet 837 06. Socialdemokraterna 84 07. Vänsterpartiet Kommunisterna 12 08. Något av de övriga partierna 59 09. Skulle ej rösta idag 40 11. Ej röstberättigad 260 12. Vet inte idag 426 99. Ej svar
VAR 491 RIKSDAGSVAL 1982 Loc 636 width 2 F.33b. Om Ni röstade vid förra riksdagsvalet (1982):Vilket parti röstade Ni på vid det riksdagsvalet? Enkät A,B,C och c. 477 01. Moderaterna 125 02. Folkpartiet 282 03. Centerpartiet 28 04. Kristen Demokratisk Samling 31 05. Miljöpartiet 924 06. Socialdemokraterna 86 07. Vänsterpartiet Kommunisterna 12 08. Något av de övriga partierna 83 10. Röstade inte då 99 11. Ej röstberättigad 493 99. Ej svar
VAR 492 RIKSDAGSVAL 1979 Loc 638 width 2 F.33c. Om Ni röstade vid riksdagsvalet dessförinnan, dvs.1979:Vilket parti röstade Ni på vid DET valet? Enkät A,B,C och c. 349 01. Moderaterna 187 02. Folkpartiet 376 03. Centerpartiet 20 04. Kristen Demokratisk Samling 4 05. Miljöpartiet 809 06. Socialdemokraterna 75 07. Vänsterpartiet Kommunisterna 15 08. Något av de övriga partierna 96 10. Röstade inte då 195 11. Ej röstberättigad 514 99. Ej svar
VAR 493 MODERATERNA Loc 640 width 1 F.34. Skulle Ni kunna tänka Er att rösta på något eller några av de partier Ni INTE nämnt som det Ni skulle rösta på om det vore val idag (enligt fråga 33a)? F.34.a. SKULLE OCKSÅ KUNNA RÖSTA PÅ:Moderaterna Enkät A och B. 944 0. Frågan ej tillämplig 13 1. Ja absolut 84 2. Ja 67 3. Tveksam 154 4. Nej 330 5. Nej absolut inte 899 8. Frågan ej ställd 149 9. Ej svar
VAR 494 FOLKPARTIET Loc 641 width 1 F.34.b. SKULLE OCKSÅ KUNNA RÖSTA PÅ:Folkpartiet <Se F.34 för fullständig frågetext> Enkät A och B. 597 0. Frågan ej tillämplig 10 1. Ja absolut 124 2. Ja 169 3. Tveksam 224 4. Nej 318 5. Nej absolut inte 899 8. Frågan ej ställd 299 9. Ej svar
VAR 495 CENTERPARTIET Loc 642 width 1 F.34.c. SKULLE OCKSÅ KUNNA RÖSTA PÅ:Centerpartiet <Se F.34 för fullständig frågetext> Enkät A och B. 698 0. Frågan ej tillämplig 10 1. Ja absolut 145 2. Ja 144 3. Tveksam 203 4. Nej 288 5. Nej absolut inte 899 8. Frågan ej ställd 253 9. Ej svar
VAR 496 KRISTEN DEMOKR.SAMLING Loc 643 width 1 F.34.d. SKULLE OCKSÅ KUNNA RÖSTA PÅ:Kristen Demokratisk Samling <Se F.34 för fullständig frågetext> Enkät A och B. 585 0. Frågan ej tillämplig 3 1. Ja absolut 42 2. Ja 78 3. Tveksam 265 4. Nej 417 5. Nej absolut inte 899 8. Frågan ej ställd 351 9. Ej svar
VAR 497 MILJÖPARTIET Loc 644 width 1 F.34.e. SKULLE OCKSÅ KUNNA RÖSTA PÅ:Miljöpartiet <Se F.34 för fullständig frågetext> Enkät A och B. 583 0. Frågan ej tillämplig 13 1. Ja absolut 96 2. Ja 170 3. Tveksam 223 4. Nej 306 5. Nej absolut inte 899 8. Frågan ej ställd 350 9. Ej svar
VAR 498 SOCIALDEMOKRATERNA Loc 645 width 1 F.34.f. SKULLE OCKSÅ KUNNA RÖSTA PÅ:Socialdemokraterna <Se F.34 för fullständig frågetext> Enkät A och B. 1090 0. Frågan ej tillämplig 9 1. Ja absolut 72 2. Ja 67 3. Tveksam 108 4. Nej 172 5. Nej absolut inte 899 8. Frågan ej ställd 223 9. Ej svar
VAR 499 VÄNSTERP.KOMMUNISTERNA Loc 646 width 1 F.34.g. SKULLE OCKSÅ KUNNA RÖSTA PÅ:Vänsterpartiet Kommunisterna <Se F.34 för fullständig frågetext> Enkät A och B. 617 0. Frågan ej tillämplig 20 1. Ja absolut 98 2. Ja 97 3. Tveksam 178 4. Nej 389 5. Nej absolut inte 899 8. Frågan ej ställd 342 9. Ej svar
VAR 500 NÅGOT ÖVRIGT PARTI Loc 647 width 1 F.34.h. SKULLE OCKSÅ KUNNA RÖSTA PÅ:Något av de övriga partierna <Se F.34 för fullständig frågetext> Enkät A och B. 568 0. Frågan ej tillämplig 5 1. Ja absolut 24 2. Ja 96 3. Tveksam 243 4. Nej 409 5. Nej absolut inte 899 8. Frågan ej ställd 396 9. Ej svar
VAR 501 NYTT PARTI Loc 648 width 1 F.35. Tycker Ni att det finns behov av ett nytt parti i riksdagen som passade Er bättre än de nuvarande partierna? Enkät A,a och B. 175 1. Mycket stort behov 161 2. Ganska stort behov 186 3. Ganska litet behov 726 4. Inget behov 295 5. Tveksam 899 8. Frågan ej ställd 198 9. Ej svar
VAR 502 KRISPROBLEM:SOC.DEM. Loc 649 width 1 F.36a. Tror Ni att socialdemokraterna klarar landets krisproblem bäst på egen hand eller bättre tillsammans med något eller flera andra partier? Enkät A,B och b. 344 1. Bäst på egen hand 303 2. Bäst med ett annat parti 550 3. Bäst med flera andra partier 352 4. Kan inte säga 899 8. Frågan ej ställd 192 9. Ej svar
VAR 503 KRISPROBLEM:ETT ANNAT P. Loc 650 width 1 F.36b. Om bäst med ett annat parti:Vilket annat parti? Enkät A,B och b. 1438 0. Frågan ej tillämplig 124 1. Moderaterna 25 2. Folkpartiet 64 3. Centerpartiet 77 4. Vänsterpartiet Kommunisterna 899 8. Frågan ej ställd 13 9. Ej svar
VAR 504 KRISPROBLEM:FLERA ANDRA Loc 651 width 1 F.36c. Om bäst med flera andra partier:Vilka andra partier tillsammans med socialdemokraterna? Enkät A,B och b. 1191 0. Frågan ej tillämplig 119 1. Moderaterna + folkpartiet + centerpartiet + vänsterpartiet kommunisterna 252 2. Moderaterna + folkpartiet + centerpartiet 37 3. Folkpartiet + centerpartiet + vänsterpartiet kommunisterna 65 4. Folkpartiet + centerpartiet 11 5. Folkpartiet + vänsterpartiet kommunisterna 18 6. Centerpartiet + vänsterpartiet kommunisterna 13 7. Andra partier 899 8. Frågan ej ställd 35 9. Ej svar
VAR 505 KRISPROBLEM:SAMARBETE Loc 652 width 1 F.36d.1. Om bäst med ett eller flera partier tillsammans med socialdemokraterna: Skulle Ni önska ett sådant samarbete? Enkät A och B. 888 0. Frågan ej tillämplig 222 1. Ja absolut 301 2. Ja 64 3. Tveksam 22 4. Nej 10 5. Nej absolut inte 899 8. Frågan ej ställd 234 9. Ej svar
VAR 506 KRISPROBLEM:REGERING Loc 653 width 1 F.36d.2. Om bäst med ett eller flera partier tillsammans med socialdemokraterna: Tycker Ni att sådant samarbete bör ske utan att det partiet eller de partierna ingår i regeringen? Enkät A och B. 888 0. Frågan ej tillämplig 60 1. Ja absolut 156 2. Ja 131 3. Tveksam 133 4. Nej 89 5. Nej absolut inte 899 8. Frågan ej ställd 284 9. Ej svar
VAR 507 LÖNTAGARFONDER Loc 654 width 1 F.37. Hur mycket tror Ni följande betyder för oenigheten mellan de borgerliga partierna? F.37a. POLITISKA FRÅGOR:Löntagarfonderna Enkät A,B och b. 396 1. Mycket 305 2. Ganska mycket 212 3. Ganska litet 453 4. Mycket litet 112 5. Tveksam (Enkät B och b) 899 8. Frågan ej ställd 263 9. Ej svar
VAR 508 KÄRNKRAFTSAVVECKLING Loc 655 width 1 F.37b. POLITISKA FRÅGOR:Avveckling av kärnkraften <Se F.37 för fullständig frågetext> Enkät A,B och b. 393 1. Mycket 599 2. Ganska mycket 280 3. Ganska litet 98 4. Mycket litet 104 5. Tveksam (Enkät B och b) 899 8. Frågan ej ställd 267 9. Ej svar
VAR 509 INKOMSTUTJÄMNINGEN Loc 656 width 1 F.37c. POLITISKA FRÅGOR:Inkomstutjämningen <Se F.37 för fullständig frågetext> Enkät A,B och b. 223 1. Mycket 488 2. Ganska mycket 438 3. Ganska litet 156 4. Mycket litet 158 5. Tveksam (Enkät B och b) 899 8. Frågan ej ställd 278 9. Ej svar
VAR 510 JÄMSTÄLLDHETEN Loc 657 width 1 F.37d. POLITISKA FRÅGOR:Jämställdheten mellan könen <Se F.37 för fullständig frågetext> Enkät A,B och b. 65 1. Mycket 179 2. Ganska mycket 586 3. Ganska litet 463 4. Mycket litet 152 5. Tveksam (Enkät B och b) 899 8. Frågan ej ställd 296 9. Ej svar
VAR 511 OFFENTLIGA UTGIFTER Loc 658 width 1 F.37e. POLITISKA FRÅGOR:Bantningen av de offentliga utgifterna <Se F.37 för fullständig frågetext> Enkät A,B och b. 193 1. Mycket 544 2. Ganska mycket 373 3. Ganska litet 189 4. Mycket litet 145 5. Tveksam (Enkät B och b) 899 8. Frågan ej ställd 297 9. Ej svar
VAR 512 STRIDSFLYGPLAN Loc 659 width 1 F.37f. POLITISKA FRÅGOR:Byggandet av nya stridsflygplan <Se F.37 för fullständig frågetext> Enkät A,B och b. 168 1. Mycket 415 2. Ganska mycket 430 3. Ganska litet 254 4. Mycket litet 169 5. Tveksam (Enkät B och b) 899 8. Frågan ej ställd 305 9. Ej svar
VAR 513 SKATTESÄNKNING Loc 660 width 1 F.37g. POLITISKA FRÅGOR:Skattesänkningsförslag <Se F.37 för fullständig frågetext> Enkät A,B och b. 291 1. Mycket 611 2. Ganska mycket 260 3. Ganska litet 138 4. Mycket litet 140 5. Tveksam (Enkät B och b) 899 8. Frågan ej ställd 301 9. Ej svar
VAR 514 MOTSÄTTNINGAR Loc 661 width 1 F.37h. ANNAT:Personliga motsättningar mellan ledande politiker <Se F.37 för fullständig frågetext> Enkät A,B och b. 177 1. Mycket 286 2. Ganska mycket 379 3. Ganska litet 385 4. Mycket litet 176 5. Tveksam (Enkät B och b) 899 8. Frågan ej ställd 338 9. Ej svar
VAR 515 FÖRLORA VÄLJARE Loc 662 width 1 F.37i. ANNAT:Rädsla att förlora väljare <Se F.37 för fullständig frågetext> Enkät A,B och b. 483 1. Mycket 534 2. Ganska mycket 191 3. Ganska litet 108 4. Mycket litet 111 5. Tveksam (Enkät B och b) 899 8. Frågan ej ställd 314 9. Ej svar
VAR 516 VINNA VÄLJARE Loc 663 width 1 F.37j. ANNAT:Försök att vinna nya väljare <Se F.37 för fullständig frågetext> Enkät A,B och b. 434 1. Mycket 523 2. Ganska mycket 225 3. Ganska litet 105 4. Mycket litet 129 5. Tveksam (Enkät B och b) 899 8. Frågan ej ställd 325 9. Ej svar
VAR 517 REGERINGSBETYG Loc 664 width 1 F.38. Vilket betyg vill Ni ge regeringen för de insatser den gjort sedan den tillträdde? Enkät A,B och b. 81 1. Mycket högt betyg (A) 212 2. Ganska högt betyg (AB) 604 3. Godkänt (B) 281 4. Ganska lågt betyg (BC) 201 5. Mycket lågt betyg (C) 180 6. Tveksam 899 8. Frågan ej ställd 182 9. Ej svar
VAR 518 LÖNESKILLNADER Loc 665 width 1 F.39a. Vad säger Ni om det här? F.39a.1. Tycker Ni det är rättvist om anställda i företag som går med god vinst får högre lön än anställda i företag som går med dålig vinst eller underskott? Enkät A. 71 1. Ja absolut 161 2. Ja 208 3. Tveksam 184 4. Nej 101 5. Nej absolut inte 1757 8. Frågan ej ställd 158 9. Ej svar
VAR 519 FÖRSÖRJNING-SKATT Loc 666 width 1 F.39a.2. Tycker Ni skatten skall anpassas till försörjningsbördan? Då skulle t.ex. en ensamstående utan barn få behålla en mindre del av lönen och gifta och samboende med barn få behålla desto mer. <Se F.39a för fullständig frågetext> Enkät A. 88 1. Ja absolut 217 2. Ja 173 3. Tveksam 155 4. Nej 96 5. Nej absolut inte 1757 8. Frågan ej ställd 154 9. Ej svar
VAR 520 ARBETSLÖS-LÄGRE LÖN Loc 667 width 1 F.39a.3. Borde en som länge varit arbetslös få ta anställning mot lägre lön än kollektivavtalen? <Se F.39a för fullständig frågetext> Enkät A. 59 1. Ja absolut 147 2. Ja 151 3. Tveksam 246 4. Nej 120 5. Nej absolut inte 1757 8. Frågan ej ställd 160 9. Ej svar
VAR 521 STÖD TILL KONKURSFÖRETAG Loc 668 width 1 F.39a.4. Bör statligt stöd till konkursdrabbade företag endast gälla statliga företag, inte privata? <Se F.39a för fullständig frågetext> Enkät A. 25 1. Ja absolut 44 2. Ja 160 3. Tveksam 313 4. Nej 169 5. Nej absolut inte 1757 8. Frågan ej ställd 172 9. Ej svar
VAR 522 ARBETSGIVARE-HÖGRE LÖN Loc 669 width 1 F.39a.5. Endast till heltids- och deltidsanställda:Tror Ni Er arbetsgivare har råd att betala de anställda betydligt högre lön? <Se F.39a för fullständig frågetext> Enkät A. 411 0. Frågan ej tillämplig 39 1. Ja absolut 104 2. Ja 147 3. Tveksam 128 4. Nej 29 5. Nej absolut inte 1757 8. Frågan ej ställd 25 9. Ej svar
VAR 523 FACKPÅVERKAN Loc 670 width 1 F.39b. Anser Ni att fackets valda representanter skall påverka medlemmarnas åsikter,om de är avvikande,så att de överensstämmer med förbundsledningens? Enkät A. 13 1. Ja absolut 35 2. Ja 123 3. Tveksam 258 4. Nej 291 5. Nej absolut inte 1757 8. Frågan ej ställd 163 9. Ej svar
VAR 524 FACKLIGA BESLUT Loc 671 width 1 F.39c. Vad tror Ni ger bäst uttryck för medlemmarnas inställning i en för dem viktig fråga:kongressbeslut eller beslut genom medlemsomröstning? Enkät A. 24 1. Kongressbeslut 522 2. Medlemsomröstning 62 3. Beror på 103 4. Ingen uppfattning 1757 8. Frågan ej ställd 172 9. Ej svar
VAR 525 LÖNTAGARFONDER-FÖRSLAG Loc 672 width 1 F.40. I den allmänna debatten diskuteras olika förslag för att skaffa pengar till satsningar i industrin.Vad säger Ni om detta förslag? Aktieägarna avstår från en del av vinsten i företagen och löntagarna från en del av löneökningen.De pengar som då sparas samlas i löntagarfonder,en fond i varje län,där representanter för facket har majoritet.Dessa representanter bestämmer vilka företags aktier som skall köpas av fonden. Enkät A,B och b. 96 1. Mycket bra förslag 254 2. Ganska bra förslag 178 3. Ganska dåligt förslag 532 4. Mycket dåligt förslag 471 5. Tveksam 899 8. Frågan ej ställd 210 9. Ej svar
VAR 526 FÖLJDER AV FONDER 1 Loc 673 width 1 F.41. De som inte vill ha sådana fonder eller är tveksamma har vissa invändningar.Tror Ni för egen del att de här riskerna finns? F.41a. Fackets makt blir för stor Enkät B. 296 1. Säkert 136 2. Troligt 160 3. Möjligt 68 4. Säkert inte 1782 8. Frågan ej ställd 198 9. Ej svar
VAR 527 FÖLJDER AV FONDER 2 Loc 674 width 1 F.41b. Löntagarnas vinst är tvivelaktig <Se F.41 för fullständig frågetext> Enkät B. 148 1. Säkert 220 2. Troligt 216 3. Möjligt 60 4. Säkert inte 1782 8. Frågan ej ställd 214 9. Ej svar
VAR 528 FÖLJDER AV FONDER 3 Loc 675 width 1 F.41c. Utan arbetsgivarnas medverkan ekonomisk katastrof <Se F.41 för fullständig frågetext> Enkät B. 160 1. Säkert 145 2. Troligt 210 3. Möjligt 127 4. Säkert inte 1782 8. Frågan ej ställd 216 9. Ej svar
VAR 529 FÖLJDER AV FONDER 4 Loc 676 width 1 F.41d. Utan arbetsgivarnas medverkan värre arbetslöshet <Se F.41 för fullständig frågetext> Enkät B. 155 1. Säkert 152 2. Troligt 210 3. Möjligt 113 4. Säkert inte 1782 8. Frågan ej ställd 228 9. Ej svar
VAR 530 FÖLJDER AV FONDER 5 Loc 677 width 1 F.41e. Den fria företagsamheten kvävs,inga nya privata företag <Se F.41 för fullständig frågetext> Enkät B. 190 1. Säkert 163 2. Troligt 150 3. Möjligt 117 4. Säkert inte 1782 8. Frågan ej ställd 238 9. Ej svar
VAR 531 FÖLJDER AV FONDER 6 Loc 678 width 1 F.41f. Löntagarna får inte råd att avstå något av lönen <Se F.41 för fullständig frågetext> Enkät B. 122 1. Säkert 174 2. Troligt 231 3. Möjligt 99 4. Säkert inte 1782 8. Frågan ej ställd 232 9. Ej svar
VAR 532 FÖLJDER AV FONDER 7 Loc 679 width 1 F.41g. Det blir orättvist mot företagarna och aktieägarna <Se F.41 för fullständig frågetext> Enkät B. 131 1. Säkert 116 2. Troligt 201 3. Möjligt 172 4. Säkert inte 1782 8. Frågan ej ställd 238 9. Ej svar
VAR 533 FÖLJDER AV FONDER 8 Loc 680 width 1 F.41h. Det medför mycket ny krånglig byråkrati <Se F.41 för fullständig frågetext> Enkät B. 261 1. Säkert 145 2. Troligt 185 3. Möjligt 39 4. Säkert inte 1782 8. Frågan ej ställd 228 9. Ej svar
VAR 534 FÖLJDER AV FONDER 9 Loc 681 width 1 F.41i. Storföretagen och kapitalägarna flyttar utomlands <Se F.41 för fullständig frågetext> Enkät B. 191 1. Säkert 178 2. Troligt 194 3. Möjligt 70 4. Säkert inte 1782 8. Frågan ej ställd 225 9. Ej svar
VAR 535 FÖLJDER AV FONDER 10 Loc 682 width 1 F.41j. Det skapar politisk splittring när samarbete är nödvändigt <Se F.41 för fullständig frågetext> Enkät B. 201 1. Säkert 168 2. Troligt 221 3. Möjligt 41 4. Säkert inte 1782 8. Frågan ej ställd 227 9. Ej svar
VAR 536 TV FRÅN RIKSDAG Loc 683 width 1 F.42. Hur intresserad är Ni av politik i TV,radio och tidningar? F.42a. TV:s sändningar från riksdagen? Enkät A,B och C. 219 1. Mycket intresserad 682 2. Ganska intresserad 842 3. Inte särskilt intresserad 458 4. Inte alls intresserad 439 9. Ej svar
VAR 537 TV-DEBATTER Loc 684 width 1 F.42b. Politiska debatter i TV? <Se F.42 för fullständig frågetext> Enkät A,B och C. 367 1. Mycket intresserad 825 2. Ganska intresserad 641 3. Inte särskilt intresserad 363 4. Inte alls intresserad 444 9. Ej svar
VAR 538 TV-UTFRÅGNINGAR Loc 685 width 1 F.42c. TV-journalisters utfrågning av partipolitiker? <Se F.42 för fullständig frågetext> Enkät A,B och C. 386 1. Mycket intresserad 945 2. Ganska intresserad 525 3. Inte särskilt intresserad 333 4. Inte alls intresserad 451 9. Ej svar
VAR 539 RADIO-UTFRÅGNING Loc 686 width 1 F.42d. Radions utfrågning av politiker? <Se F.42 för fullständig frågetext> Enkät A,B och C. 135 1. Mycket intresserad 520 2. Ganska intresserad 862 3. Inte särskilt intresserad 644 4. Inte alls intresserad 479 9. Ej svar
VAR 540 DAGSTIDNINGSLEDARE Loc 687 width 1 F.42e. Dagstidnings ledare? <Se F.42 för fullständig frågetext> Enkät A,B och C. 197 1. Mycket intresserad 597 2. Ganska intresserad 779 3. Inte särskilt intresserad 587 4. Inte alls intresserad 480 9. Ej svar
VAR 541 TIDNINGSARTIKLAR Loc 688 width 1 F.42f. Politiska artiklar i dagstidning? <Se F.42 för fullständig frågetext> Enkät A,B och C. 157 1. Mycket intresserad 682 2. Ganska intresserad 813 3. Inte särskilt intresserad 507 4. Inte alls intresserad 481 9. Ej svar
VAR 542 POLITISK TIDSKRIFT Loc 689 width 1 F.42g. I politisk förenings tidskrift? <Se F.42 för fullständig frågetext> Enkät A,B och C. 59 1. Mycket intresserad 239 2. Ganska intresserad 730 3. Inte särskilt intresserad 1083 4. Inte alls intresserad 529 9. Ej svar
VAR 543 FACKFÖRBUNDSTIDNING Loc 690 width 1 F.42h. I fackförbundstidning? <Se F.42 för fullständig frågetext> Enkät A,B och C. 74 1. Mycket intresserad 413 2. Ganska intresserad 728 3. Inte särskilt intresserad 892 4. Inte alls intresserad 533 9. Ej svar
VAR 544 PARTIPROPAGANDA Loc 691 width 1 F.42i. I partiernas propagandamaterial i brevlådan? <Se F.42 för fullständig frågetext> Enkät A,B och C. 24 1. Mycket intresserad 213 2. Ganska intresserad 753 3. Inte särskilt intresserad 1149 4. Inte alls intresserad 501 9. Ej svar
VAR 545 TRYGGHET-FRIHET Loc 692 width 1 F.43a. Vad tycker Ni känns viktigast idag för Er personligen:mer trygghet eller mer frihet? Enkät A. 374 1. Mer trygghet 179 2. Mer frihet 167 3. Kan inte säga 1757 8. Frågan ej ställd 163 9. Ej svar
VAR 546 JÄMLIKHET-FRIHET Loc 693 width 1 F.43b. Vad känns politiskt viktigast:mer jämlikhet eller mer frihet för alla? Enkät A. 226 1. Mer jämlikhet 319 2. Mer frihet 165 3. Kan inte säga 1757 8. Frågan ej ställd 173 9. Ej svar
VAR 547 VALLÖFTE 1 Loc 694 width 1 F.44a. Regeringen framhåller att den givit fyra vallöften, som den gör allt för att uppfylla nu:att minska arbetslösheten,att säkra pensionerna,att återställa sjukförsäkringen och att förbättra barnomsorgen.Tycker Ni att regeringen hittills lyckats genomföra vad man kunnat begära efter dessa vallöften? F.44a.1. Minskat arbetslösheten? Enkät B och b. 44 1. Ja absolut 67 2. Ja 193 3. Tveksam 264 4. Nej 262 5. Nej absolut inte 1782 8. Frågan ej ställd 28 9. Ej svar
VAR 548 VALLÖFTE 2 Loc 695 width 1 F.44a.2. Säkrat pensionerna? <Se F.44a för fullständig frågetext> Enkät B och b. 81 1. Ja absolut 163 2. Ja 338 3. Tveksam 146 4. Nej 100 5. Nej absolut inte 1782 8. Frågan ej ställd 30 9. Ej svar
VAR 549 VALLÖFTE 3 Loc 696 width 1 F.44a.3. Återställt sjukförsäkringen? <Se F.44a för fullständig frågetext> Enkät B och b. 112 1. Ja absolut 296 2. Ja 255 3. Tveksam 79 4. Nej 69 5. Nej absolut inte 1782 8. Frågan ej ställd 47 9. Ej svar
VAR 550 VALLÖFTE 4 Loc 697 width 1 F.44a.4. Förbättrat barnomsorgen? <Se F.44a för fullständig frågetext> Enkät B och b. 26 1. Ja absolut 94 2. Ja 350 3. Tveksam 200 4. Nej 131 5. Nej absolut inte 1782 8. Frågan ej ställd 57 9. Ej svar
VAR 551 REGERINGSPROBLEM 1 Loc 698 width 1 F.44b. Tycker Ni regeringen framgångsrikt tagit itu med andra problem som de borgerliga regeringarna klandrades för:inflationen,budgetunderskottet,underskottet i utrikeshandeln,investeringarna i industrin och skatterna? F.44b.1. Bekämpat inflationen? Enkät B och b. 74 1. Ja absolut 183 2. Ja 261 3. Tveksam 163 4. Nej 142 5. Nej absolut inte 1782 8. Frågan ej ställd 35 9. Ej svar
VAR 552 REGERINGSPROBLEM 2 Loc 699 width 1 F.44b.2. Sökt minska budgetunderskottet? <Se F.44b för fullständig frågetext> Enkät B och b. 41 1. Ja absolut 184 2. Ja 229 3. Tveksam 203 4. Nej 154 5. Nej absolut inte 1782 8. Frågan ej ställd 47 9. Ej svar
VAR 553 REGERINGSPROBLEM 3 Loc 700 width 1 F.44b.3. Tagit itu med underskottet i utrikeshandeln? <Se F.44b för fullständig frågetext> Enkät B och b. 55 1. Ja absolut 221 2. Ja 270 3. Tveksam 150 4. Nej 106 5. Nej absolut inte 1782 8. Frågan ej ställd 56 9. Ej svar
VAR 554 REGERINGSPROBLEM 4 Loc 701 width 1 F.44b.4. Uppmuntrat investeringarna? <Se F.44b för fullständig frågetext> Enkät B och b. 66 1. Ja absolut 190 2. Ja 265 3. Tveksam 165 4. Nej 118 5. Nej absolut inte 1782 8. Frågan ej ställd 54 9. Ej svar
VAR 555 REGERINGSPROBLEM 5 Loc 702 width 1 F.44b.5. Hållit nere skatterna? <Se F.44b för fullständig frågetext> Enkät B och b. 25 1. Ja absolut 61 2. Ja 236 3. Tveksam 289 4. Nej 211 5. Nej absolut inte 1782 8. Frågan ej ställd 36 9. Ej svar
VAR 556 REGERINGSKRAFT 1 Loc 703 width 1 F.45. Väntar Ni att regeringen före nästa riksdagsval skall hinna minska budgetunderskottet,underskottet i utrikeshandeln,inflationen och/eller arbetslösheten? F.45a. Minska budgetunderskottet? Enkät B och b. 72 1. Ja absolut 211 2. Ja 247 3. Tveksam 229 4. Nej 68 5. Nej absolut inte 1782 8. Frågan ej ställd 31 9. Ej svar
VAR 557 REGERINGSKRAFT 2 Loc 704 width 1 F.45b. Minska underskottet i utrikeshandeln? <Se F.45 för fullständig frågetext> Enkät B och b. 54 1. Ja absolut 288 2. Ja 253 3. Tveksam 163 4. Nej 57 5. Nej absolut inte 1782 8. Frågan ej ställd 43 9. Ej svar
VAR 558 REGERINGSKRAFT 3 Loc 705 width 1 F.45c. Minska inflationen? <Se F.45 för fullständig frågetext> Enkät B och b. 69 1. Ja absolut 246 2. Ja 268 3. Tveksam 180 4. Nej 61 5. Nej absolut inte 1782 8. Frågan ej ställd 34 9. Ej svar
VAR 559 REGERINGSKRAFT 4 Loc 706 width 1 F.45d. Minska arbetslösheten? <Se F.45 för fullständig frågetext> Enkät B och b. 101 1. Ja absolut 183 2. Ja 240 3. Tveksam 221 4. Nej 88 5. Nej absolut inte 1782 8. Frågan ej ställd 25 9. Ej svar
VAR 560 POLITISKA MÅL 1 Loc 707 width 1 F.46. Hur starkt gillar eller ogillar Ni följande politiska mål? F.46a. Att arbetsförhållandena skall vara lika för alla Enkät B och C. 477 1. Gillar i högsta grad 209 2. Gillar i hög grad 364 3. Gillar 280 4. Tveksam 69 5. Ogillar 19 6. Ogillar i hög grad 25 7. Ogillar i högsta grad 883 8. Frågan ej ställd 314 9. Ej svar
VAR 561 POLITISKA MÅL 2 Loc 708 width 1 F.46b. Att privata företag får förekomma <Se F.46 för fullständig frågetext> Enkät B. 403 1. Gillar i högsta grad 111 2. Gillar i hög grad 169 3. Gillar 29 4. Tveksam 6 5. Ogillar 2 6. Ogillar i hög grad 5 7. Ogillar i högsta grad 1782 8. Frågan ej ställd 133 9. Ej svar
VAR 562 POLITISKA MÅL 3 Loc 709 width 1 F.46c. Att arbetsdagen förkortas så mycket som möjligt <Se F.46 för fullständig frågetext> Enkät B och C. 189 1. Gillar i högsta grad 86 2. Gillar i hög grad 271 3. Gillar 559 4. Tveksam 203 5. Ogillar 59 6. Ogillar i hög grad 85 7. Ogillar i högsta grad 883 8. Frågan ej ställd 305 9. Ej svar
VAR 563 POLITISKA MÅL 4 Loc 710 width 1 F.46d. Att staten gör lika mycket för människornas behov av kultur som för deras materiella behov <Se F.46 för fullständig frågetext> Enkät B och C. 199 1. Gillar i högsta grad 149 2. Gillar i hög grad 426 3. Gillar 501 4. Tveksam 112 5. Ogillar 33 6. Ogillar i hög grad 30 7. Ogillar i högsta grad 883 8. Frågan ej ställd 307 9. Ej svar
VAR 564 POLITISKA MÅL 5 Loc 711 width 1 F.46e. Att alla måste ha ett yrke och tillhöra en fackförening <Se F.46 för fullständig frågetext> Enkät B och C. 205 1. Gillar i högsta grad 122 2. Gillar i hög grad 258 3. Gillar 402 4. Tveksam 186 5. Ogillar 80 6. Ogillar i hög grad 197 7. Ogillar i högsta grad 883 8. Frågan ej ställd 307 9. Ej svar
VAR 565 POLITISKA MÅL 6 Loc 712 width 1 F.46f. Att staten så långt möjligt förbjuder allt som kan vara farligt <Se F.46 för fullständig frågetext> Enkät B och C. 207 1. Gillar i högsta grad 96 2. Gillar i hög grad 178 3. Gillar 350 4. Tveksam 259 5. Ogillar 114 6. Ogillar i hög grad 262 7. Ogillar i högsta grad 883 8. Frågan ej ställd 291 9. Ej svar
VAR 566 POLITISKA MÅL 7 Loc 713 width 1 F.46g. Att alla barn före grundskolan skall tas om hand i kommunens barndaghem och förskolor <Se F.46 för fullständig frågetext> Enkät B och C. 110 1. Gillar i högsta grad 48 2. Gillar i hög grad 168 3. Gillar 368 4. Tveksam 253 5. Ogillar 122 6. Ogillar i hög grad 397 7. Ogillar i högsta grad 883 8. Frågan ej ställd 291 9. Ej svar
VAR 567 POLITISKA MÅL 8 Loc 714 width 1 F.46h. Att privata företag inte får förekomma <Se F.46 för fullständig frågetext> Enkät C. 23 1. Gillar i högsta grad 14 2. Gillar i hög grad 30 3. Gillar 75 4. Tveksam 149 5. Ogillar 68 6. Ogillar i hög grad 368 7. Ogillar i högsta grad 1741 8. Frågan ej ställd 172 9. Ej svar
VAR 568 POLITISKA MÅL 9 Loc 715 width 1 F.47. Gillar eller ogillar Ni det här? F.47a. Att varje medborgare själv får bestämma så mycket som möjligt över sitt eget liv Enkät C. 490 1. Gillar i högsta grad 120 2. Gillar i hög grad 110 3. Gillar 21 4. Tveksam 2 5. Ogillar 1 6. Ogillar i hög grad 2 7. Ogillar i högsta grad 1741 8. Frågan ej ställd 153 9. Ej svar
VAR 569 POLITISKA MÅL 10 Loc 716 width 1 F.47b. Att alla har rätt att propagera för vilken åsikt som helst <Se F.47 för fullständig frågetext> Enkät C. 349 1. Gillar i högsta grad 121 2. Gillar i hög grad 142 3. Gillar 100 4. Tveksam 17 5. Ogillar 3 6. Ogillar i hög grad 9 7. Ogillar i högsta grad 1741 8. Frågan ej ställd 158 9. Ej svar
VAR 570 POLITISKA MÅL 11 Loc 717 width 1 F.47c. Att Sverige avrustar utan hänsyn till vad andra länder gör <Se F.47 för fullständig frågetext> Enkät C. 71 1. Gillar i högsta grad 27 2. Gillar i hög grad 48 3. Gillar 274 4. Tveksam 134 5. Ogillar 64 6. Ogillar i hög grad 119 7. Ogillar i högsta grad 1741 8. Frågan ej ställd 162 9. Ej svar
VAR 571 POLITISKA MÅL 12 Loc 718 width 1 F.47d. Att kristna värden skall prägla alla viktiga riksdagsbeslut <Se F.47 för fullständig frågetext> Enkät C. 50 1. Gillar i högsta grad 22 2. Gillar i hög grad 54 3. Gillar 215 4. Tveksam 160 5. Ogillar 55 6. Ogillar i hög grad 175 7. Ogillar i högsta grad 1741 8. Frågan ej ställd 168 9. Ej svar
VAR 572 POLITISKA MÅL 13 Loc 719 width 1 F.47e. Att samarbete sker mellan alla riksdagspartier <Se F.47 för fullständig frågetext> Enkät C. 204 1. Gillar i högsta grad 120 2. Gillar i hög grad 250 3. Gillar 113 4. Tveksam 29 5. Ogillar 13 6. Ogillar i hög grad 10 7. Ogillar i högsta grad 1741 8. Frågan ej ställd 160 9. Ej svar
VAR 573 POLITISKA MÅL 14 Loc 720 width 1 F.47f. Att straffen för lagöverträdelser mildras <Se F.47 för fullständig frågetext> Enkät C. 19 1. Gillar i högsta grad 9 2. Gillar i hög grad 34 3. Gillar 240 4. Tveksam 209 5. Ogillar 97 6. Ogillar i hög grad 135 7. Ogillar i högsta grad 1741 8. Frågan ej ställd 156 9. Ej svar
VAR 574 POLITISKA MÅL 15 Loc 721 width 1 F.48. Hur starkt gillar eller ogillar Ni följande politiska mål? F.48a. Att alla arbetsföra har heldags förvärvsarbete Enkät C. 145 1. Gillar i högsta grad 73 2. Gillar i hög grad 165 3. Gillar 196 4. Tveksam 89 5. Ogillar 28 6. Ogillar i hög grad 42 7. Ogillar i högsta grad 1741 8. Frågan ej ställd 161 9. Ej svar
VAR 575 POLITISKA MÅL 16 Loc 722 width 1 F.48b. Fullkomlig ekonomisk jämlikhet <Se F.48 för fullständig frågetext> Enkät C. 93 1. Gillar i högsta grad 56 2. Gillar i hög grad 96 3. Gillar 246 4. Tveksam 132 5. Ogillar 44 6. Ogillar i hög grad 79 7. Ogillar i högsta grad 1741 8. Frågan ej ställd 153 9. Ej svar
VAR 576 POLITISKA MÅL 17 Loc 723 width 1 F.48c. Att alla skall vara med och bestämma i företagen <Se F.48 för fullständig frågetext> Enkät C. 64 1. Gillar i högsta grad 49 2. Gillar i hög grad 146 3. Gillar 230 4. Tveksam 137 5. Ogillar 43 6. Ogillar i hög grad 69 7. Ogillar i högsta grad 1741 8. Frågan ej ställd 161 9. Ej svar
VAR 577 POLITISKA MÅL 18 Loc 724 width 1 F.48d. Att varje människa får samhällets hjälp att utveckla sin begåvning <Se F.48 för fullständig frågetext> Enkät C. 166 1. Gillar i högsta grad 136 2. Gillar i hög grad 262 3. Gillar 144 4. Tveksam 23 5. Ogillar 1 6. Ogillar i hög grad 8 7. Ogillar i högsta grad 1741 8. Frågan ej ställd 159 9. Ej svar
VAR 578 POLITISKA MÅL 19 Loc 725 width 1 F.48e. Att människor inte graderas genom skol- och arbetsbetyg <Se F.48 för fullständig frågetext> Enkät C. 95 1. Gillar i högsta grad 62 2. Gillar i hög grad 125 3. Gillar 197 4. Tveksam 156 5. Ogillar 52 6. Ogillar i hög grad 53 7. Ogillar i högsta grad 1741 8. Frågan ej ställd 159 9. Ej svar
VAR 579 POLITISKA MÅL 20 Loc 726 width 1 F.48f. Att ingen skall få tjäna pengar på andras arbete <Se F.48 för fullständig frågetext> Enkät C. 107 1. Gillar i högsta grad 49 2. Gillar i hög grad 111 3. Gillar 208 4. Tveksam 137 5. Ogillar 48 6. Ogillar i hög grad 71 7. Ogillar i högsta grad 1741 8. Frågan ej ställd 168 9. Ej svar
VAR 580 POLITISKA MÅL 21 Loc 727 width 1 F.48g. Att ingen skall tillåtas skapa en egen förmögenhet <Se F.48 för fullständig frågetext> Enkät C. 24 1. Gillar i högsta grad 13 2. Gillar i hög grad 40 3. Gillar 142 4. Tveksam 224 5. Ogillar 82 6. Ogillar i hög grad 202 7. Ogillar i högsta grad 1741 8. Frågan ej ställd 172 9. Ej svar
VAR 581 POLITISKA MÅL 22 Loc 728 width 1 F.48h. Att polisen ingriper hårdare mot bråkmakare <Se F.48 för fullständig frågetext> Enkät C. 161 1. Gillar i högsta grad 96 2. Gillar i hög grad 236 3. Gillar 187 4. Tveksam 35 5. Ogillar 12 6. Ogillar i hög grad 10 7. Ogillar i högsta grad 1741 8. Frågan ej ställd 162 9. Ej svar
VAR 582 POLITISKA MÅL 23 Loc 729 width 1 F.48i. Att företagens vinster delas lika mellan över- och underordnade <Se F.48 för fullständig frågetext> Enkät C. 110 1. Gillar i högsta grad 51 2. Gillar i hög grad 131 3. Gillar 250 4. Tveksam 102 5. Ogillar 26 6. Ogillar i hög grad 64 7. Ogillar i högsta grad 1741 8. Frågan ej ställd 165 9. Ej svar
VAR 583 ALLA LIKA BRA Loc 730 width 1 F.49. Vill Ni ha ett samhälle där alla har det i stort sett lika bra eller ett samhälle där den som är duktig kan få det väsentligt bättre än andra? Enkät B,C och c. 718 1. Alla lika bra 516 2. Duktig väsentligt bättre 361 3. Tveksam 883 8. Frågan ej ställd 162 9. Ej svar
VAR 584 FRAMTIDSANSVAR Loc 731 width 1 F.50. Anser ni att den enskilda människan,alltså Ni själv, har ett ansvar för hur förhållandena blir i framtiden? Enkät B,C och c. 684 1. Ja,stort ansvar 808 2. Ja,visst ansvar 30 3. Nej,inget ansvar 78 4. Tveksam 883 8. Frågan ej ställd 157 9. Ej svar
VAR 585 PARTISAMHÖRIGHET Loc 732 width 2 F.51a. Är det något av partierna som Ni egentligen tycker Ni känner mer samhörighet med än med de andra? Endast ett svar. Enkät B,b och C. 339 01. Med moderaterna 71 02. Med folkpartiet 127 03. Med centerpartiet 28 04. Med kristen demokratisk samling 38 05. Med miljöpartiet 544 06. Med socialdemokraterna 62 07. Med vänsterpartiet kommunisterna 12 08. Med något av de övriga partierna 307 09. Nej,egentligen inte med något annat parti 883 98. Frågan ej ställd 229 99. Ej svar
VAR 586 PARTISAMHÖR.:ORSAK 1 Loc 734 width 1 F.51b. Om Ni känner mer samhörighet med något parti:Hur mycket av den samhörighetskänslan beror på följande? Kan vara ett annat parti än det Ni röstade på vid senaste valet. F.51b.1. Tycker om partiledaren Enkät B,b och C. 536 0. Frågan ej tillämplig 221 1. Mycket 444 2. Ganska mycket 226 3. Ganska litet 130 4. Inte alls 96 5. Tveksam 883 8. Frågan ej ställd 104 9. Ej svar
VAR 587 PARTISAMHÖR.:ORSAK 2 Loc 735 width 1 F.51b.2. Tycker om andra av partiets politiker <Se F.51b för fullständig frågetext> Enkät B,b och C. 536 0. Frågan ej tillämplig 69 1. Mycket 384 2. Ganska mycket 284 3. Ganska litet 160 4. Inte alls 146 5. Tveksam 883 8. Frågan ej ställd 178 9. Ej svar
VAR 588 PARTISAMHÖR.:ORSAK 3 Loc 736 width 1 F.51b.3. Inget ytterlighetsparti,ett mellanparti <Se F.51b för fullständig frågetext> Enkät B,b och C. 536 0. Frågan ej tillämplig 55 1. Mycket 164 2. Ganska mycket 134 3. Ganska litet 323 4. Inte alls 276 5. Tveksam 883 8. Frågan ej ställd 269 9. Ej svar
VAR 589 PARTISAMHÖR.:ORSAK 4 Loc 737 width 1 F.51b.4. De vill inte förändra det som är bra <Se F.51b för fullständig frågetext> Enkät B,b och C. 536 0. Frågan ej tillämplig 181 1. Mycket 314 2. Ganska mycket 149 3. Ganska litet 133 4. Inte alls 190 5. Tveksam 883 8. Frågan ej ställd 254 9. Ej svar
VAR 590 PARTISAMHÖR.:ORSAK 5 Loc 738 width 1 F.51b.5. Man kan lita på dem,håller sina vallöften <Se F.51b för fullständig frågetext> Enkät B,b och C. 536 0. Frågan ej tillämplig 242 1. Mycket 408 2. Ganska mycket 115 3. Ganska litet 67 4. Inte alls 193 5. Tveksam 883 8. Frågan ej ställd 196 9. Ej svar
VAR 591 PARTISAMHÖR.:ORSAK 6 Loc 739 width 1 F.51b.6. Inget maktparti <Se F.51b för fullständig frågetext> Enkät B,b och C. 536 0. Frågan ej tillämplig 149 1. Mycket 220 2. Ganska mycket 167 3. Ganska litet 185 4. Inte alls 239 5. Tveksam 883 8. Frågan ej ställd 261 9. Ej svar
VAR 592 PARTISAMHÖR.:ORSAK 7 Loc 740 width 1 F.51b.7. Vill samarbeta utan bitankar <Se F.51b för fullständig frågetext> Enkät B,b och C. 536 0. Frågan ej tillämplig 187 1. Mycket 330 2. Ganska mycket 152 3. Ganska litet 79 4. Inte alls 245 5. Tveksam 883 8. Frågan ej ställd 228 9. Ej svar
VAR 593 PARTISAMHÖR.:ORSAK 8 Loc 741 width 1 F.51b.8. Det svenskaste av partierna <Se F.51b för fullständig frågetext> Enkät B,b och C. 536 0. Frågan ej tillämplig 257 1. Mycket 253 2. Ganska mycket 101 3. Ganska litet 171 4. Inte alls 200 5. Tveksam 883 8. Frågan ej ställd 239 9. Ej svar
VAR 594 PARTISAMHÖR.:ORSAK 9 Loc 742 width 1 F.51b.9. Passar bäst för sådana som mig,för min samhällsklass <Se F.51b för fullständig frågetext> Enkät B,b och C. 536 0. Frågan ej tillämplig 291 1. Mycket 354 2. Ganska mycket 113 3. Ganska litet 119 4. Inte alls 146 5. Tveksam 883 8. Frågan ej ställd 198 9. Ej svar
VAR 595 PARTISAMHÖR.:ORSAK 10 Loc 743 width 1 F.51b.10. Har alltid röstat på det <Se F.51b för fullständig frågetext> Enkät B,b och C. 536 0. Frågan ej tillämplig 312 1. Mycket 176 2. Ganska mycket 72 3. Ganska litet 370 4. Inte alls 76 5. Tveksam 883 8. Frågan ej ställd 215 9. Ej svar
VAR 596 PARTISAMHÖR.:ORSAK 11 Loc 744 width 1 F.51b.11. Vet vad partiet vill <Se F.51b för fullständig frågetext> Enkät B,b och C. 536 0. Frågan ej tillämplig 315 1. Mycket 482 2. Ganska mycket 85 3. Ganska litet 26 4. Inte alls 82 5. Tveksam 883 8. Frågan ej ställd 231 9. Ej svar
VAR 597 PARTISAMHÖR.:ORSAK 12 Loc 745 width 1 F.51b.12. För en målmedveten politik <Se F.51b för fullständig frågetext> Enkät B,b och C. 536 0. Frågan ej tillämplig 378 1. Mycket 453 2. Ganska mycket 60 3. Ganska litet 20 4. Inte alls 95 5. Tveksam 883 8. Frågan ej ställd 215 9. Ej svar
VAR 598 PARTISAMHÖR.:ORSAK 13 Loc 746 width 1 F.51b.13. Kan säga ifrån när det behövs <Se F.51b för fullständig frågetext> Enkät B,b och C. 536 0. Frågan ej tillämplig 421 1. Mycket 397 2. Ganska mycket 73 3. Ganska litet 26 4. Inte alls 90 5. Tveksam 883 8. Frågan ej ställd 214 9. Ej svar
VAR 599 PARTISAMHÖR.:ORSAK 14 Loc 747 width 1 F.51b.14. Partiets politiska mål <Se F.51b för fullständig frågetext> Enkät B,b och C. 536 0. Frågan ej tillämplig 427 1. Mycket 412 2. Ganska mycket 64 3. Ganska litet 10 4. Inte alls 103 5. Tveksam 883 8. Frågan ej ställd 205 9. Ej svar
VAR 600 BLOCKSAMVERKAN 1 Loc 748 width 1 F.52. Hur mycket tror Ni följande betyder för att socialdemokraterna och de BORGERLIGA partierna har svårt att samarbeta? F.52a. POLITISKA FRÅGOR:Löntagarfonderna Enkät B. 445 1. Mycket 180 2. Ganska mycket 14 3. Ganska litet 14 4. Mycket litet 55 5. Tveksam 1782 8. Frågan ej ställd 150 9. Ej svar
VAR 601 BLOCKSAMVERKAN 2 Loc 749 width 1 F.52b. POLITISKA FRÅGOR:Avvecklingen av kärnkraften <Se F.52 för fullständig frågetext> Enkät B. 135 1. Mycket 255 2. Ganska mycket 194 3. Ganska litet 47 4. Mycket litet 68 5. Tveksam 1782 8. Frågan ej ställd 159 9. Ej svar
VAR 602 BLOCKSAMVERKAN 3 Loc 750 width 1 F.52c. POLITISKA FRÅGOR:Inkomstutjämningen <Se F.52 för fullständig frågetext> Enkät B. 156 1. Mycket 265 2. Ganska mycket 132 3. Ganska litet 36 4. Mycket litet 108 5. Tveksam 1782 8. Frågan ej ställd 161 9. Ej svar
VAR 603 BLOCKSAMVERKAN 4 Loc 751 width 1 F.52d. POLITISKA FRÅGOR:U-landshjälpen <Se F.52 för fullständig frågetext> Enkät B. 49 1. Mycket 112 2. Ganska mycket 271 3. Ganska litet 130 4. Mycket litet 126 5. Tveksam 1782 8. Frågan ej ställd 170 9. Ej svar
VAR 604 BLOCKSAMVERKAN 5 Loc 752 width 1 F.52e. POLITISKA FRÅGOR:Jämställdheten mellan könen <Se F.52 för fullständig frågetext> Enkät B. 33 1. Mycket 70 2. Ganska mycket 295 3. Ganska litet 182 4. Mycket litet 110 5. Tveksam 1782 8. Frågan ej ställd 168 9. Ej svar
VAR 605 BLOCKSAMVERKAN 6 Loc 753 width 1 F.52f. POLITISKA FRÅGOR:Bantningen av de offentliga utgifterna <Se F.52 för fullständig frågetext> Enkät B. 143 1. Mycket 296 2. Ganska mycket 117 3. Ganska litet 40 4. Mycket litet 96 5. Tveksam 1782 8. Frågan ej ställd 166 9. Ej svar
VAR 606 BLOCKSAMVERKAN 7 Loc 754 width 1 F.52g. POLITISKA FRÅGOR:Byggandet av nya stridsflygplan <Se F.52 för fullständig frågetext> Enkät B. 101 1. Mycket 191 2. Ganska mycket 215 3. Ganska litet 58 4. Mycket litet 121 5. Tveksam 1782 8. Frågan ej ställd 172 9. Ej svar
VAR 607 BLOCKSAMVERKAN 8 Loc 755 width 1 F.52h. ANNAT:Personliga motsättningar mellan ledande politiker <Se F.52 för fullständig frågetext> Enkät B. 73 1. Mycket 119 2. Ganska mycket 177 3. Ganska litet 182 4. Mycket litet 134 5. Tveksam 1782 8. Frågan ej ställd 173 9. Ej svar
VAR 608 BLOCKSAMVERKAN 9 Loc 756 width 1 F.52i. ANNAT:Rädsla för att själv förlora väljare <Se F.52 för fullständig frågetext> Enkät B. 175 1. Mycket 264 2. Ganska mycket 84 3. Ganska litet 65 4. Mycket litet 101 5. Tveksam 1782 8. Frågan ej ställd 169 9. Ej svar
VAR 609 BLOCKSAMVERKAN 10 Loc 757 width 1 F.52j. ANNAT:Försök att själv finna nya väljare <Se F.52 för fullständig frågetext> Enkät B. 162 1. Mycket 250 2. Ganska mycket 101 3. Ganska litet 54 4. Mycket litet 110 5. Tveksam 1782 8. Frågan ej ställd 181 9. Ej svar
VAR 610 BLOCKSAMVERKAN 11 Loc 758 width 1 F.52k. ANNAT:Rädsla att annat parti vinner väljare på samarbetet <Se F.52 för fullständig frågetext> Enkät B. 139 1. Mycket 257 2. Ganska mycket 116 3. Ganska litet 57 4. Mycket litet 115 5. Tveksam 1782 8. Frågan ej ställd 174 9. Ej svar
VAR 611 BLOCKSAMVERKAN 12 Loc 759 width 1 F.52l. ANNAT:Tvivel på andra partiers ärliga uppsåt <Se F.52 för fullständig frågetext> Enkät B. 82 1. Mycket 169 2. Ganska mycket 202 3. Ganska litet 72 4. Mycket litet 148 5. Tveksam 1782 8. Frågan ej ställd 185 9. Ej svar
VAR 612 BLOCKSAMVERKAN 13 Loc 760 width 1 F.52m. ANNAT:De politiska målen på längre sikt <Se F.52 för fullständig frågetext> Enkät B. 142 1. Mycket 237 2. Ganska mycket 103 3. Ganska litet 33 4. Mycket litet 158 5. Tveksam 1782 8. Frågan ej ställd 185 9. Ej svar
VAR 613 BLOCKSAMVERKAN 14 Loc 761 width 1 F.52n. ANNAT:Socialdemokraternas beroende av LO <Se F.52 för fullständig frågetext> Enkät B. 236 1. Mycket 230 2. Ganska mycket 79 3. Ganska litet 29 4. Mycket litet 116 5. Tveksam 1782 8. Frågan ej ställd 168 9. Ej svar
VAR 614 BLOCKSAMVERKAN 15 Loc 762 width 1 F.52o. ANNAT:De borgerligas beroende av arbetsgivarna <Se F.52 för fullständig frågetext> Enkät B. 153 1. Mycket 229 2. Ganska mycket 140 3. Ganska litet 40 4. Mycket litet 126 5. Tveksam 1782 8. Frågan ej ställd 170 9. Ej svar
VAR 615 FRAMTIDSSAMVERKAN 1 Loc 763 width 1 F.53. Om följande politiska stridsfrågor hindrar ett samarbete mellan partierna för att lösa landets ekonomiska kris,borde dessa frågor då SKJUTAS PÅ FRAMTIDEN? F.53a. Kärnkraftens avveckling Enkät B. 104 1. Ja absolut 159 2. Ja 126 3. Tveksam 171 4. Nej 143 5. Nej absolut inte 1782 8. Frågan ej ställd 155 9. Ej svar
VAR 616 FRAMTIDSSAMVERKAN 2 Loc 764 width 1 F.53b. Införande av löntagarfonder <Se F.53 för fullständig frågetext> Enkät B. 243 1. Ja absolut 147 2. Ja 127 3. Tveksam 103 4. Nej 80 5. Nej absolut inte 1782 8. Frågan ej ställd 158 9. Ej svar
VAR 617 FRAMTIDSSAMVERKAN 3 Loc 765 width 1 F.53c. Utbyggnaden av barndaghem <Se F.53 för fullständig frågetext> Enkät B. 89 1. Ja absolut 139 2. Ja 203 3. Tveksam 172 4. Nej 96 5. Nej absolut inte 1782 8. Frågan ej ställd 159 9. Ej svar
VAR 618 FRAMTIDSSAMVERKAN 4 Loc 766 width 1 F.53d. Ökning av den offentliga sektorn <Se F.53 för fullständig frågetext> Enkät B. 141 1. Ja absolut 155 2. Ja 204 3. Tveksam 123 4. Nej 55 5. Nej absolut inte 1782 8. Frågan ej ställd 180 9. Ej svar
VAR 619 FRAMTIDSSAMVERKAN 5 Loc 767 width 1 F.53e. Planerna att tidigarelägga/genomföra dyra,offentliga projekt <Se F.53 för fullständig frågetext> Enkät B. 125 1. Ja absolut 209 2. Ja 225 3. Tveksam 84 4. Nej 43 5. Nej absolut inte 1782 8. Frågan ej ställd 172 9. Ej svar
VAR 620 FRAMTIDSSAMVERKAN 6 Loc 768 width 1 F.53f. Byggandet av nya stridsflygplan <Se F.53 för fullständig frågetext> Enkät B. 126 1. Ja absolut 149 2. Ja 214 3. Tveksam 121 4. Nej 75 5. Nej absolut inte 1782 8. Frågan ej ställd 173 9. Ej svar
VAR 621 FRAMTIDSSAMVERKAN 7 Loc 769 width 1 F.53g. Ytterligare satsningar mot arbetslösheten <Se F.53 för fullständig frågetext> Enkät B. 52 1. Ja absolut 56 2. Ja 94 3. Tveksam 232 4. Nej 253 5. Nej absolut inte 1782 8. Frågan ej ställd 171 9. Ej svar
VAR 622 FRAMTIDSSAMVERKAN 8 Loc 770 width 1 F.53h. Bantningen av offentliga sektorn <Se F.53 för fullständig frågetext> Enkät B. 47 1. Ja absolut 100 2. Ja 217 3. Tveksam 207 4. Nej 103 5. Nej absolut inte 1782 8. Frågan ej ställd 184 9. Ej svar
VAR 623 FRAMTIDSSAMVERKAN 9 Loc 771 width 1 F.53i. Ytterligare inkomstutjämning <Se F.53 för fullständig frågetext> Enkät B. 65 1. Ja absolut 150 2. Ja 240 3. Tveksam 155 4. Nej 68 5. Nej absolut inte 1782 8. Frågan ej ställd 180 9. Ej svar
VAR 624 FÖRSVARA SVERIGE Loc 772 width 1 F.54a. Anser Ni att Sverige skall försvaras till det yttersta om det blir ett storkrig? Enkät B och b. 432 1. Ja absolut 189 2. Ja 114 3. Tveksam,vet inte 54 4. Nej 18 5. Nej absolut inte 1782 8. Frågan ej ställd 51 9. Ej svar
VAR 625 SVENSKA FÖRSVARSVAPEN Loc 773 width 1 F.54b. Tror Ni vårt försvar har tillräckligt effektiva vapen? Enkät B och b. 39 1. Ja absolut 125 2. Ja 259 3. Tveksam,vet inte 268 4. Nej 102 5. Nej absolut inte 1782 8. Frågan ej ställd 65 9. Ej svar
VAR 626 KÄRNVAPENFRI ZON Loc 774 width 1 F.54c. Tror Ni på iden om en kärnvapenfri zon i Norden? Enkät B och b. 229 1. Ja absolut 216 2. Ja 166 3. Tveksam,vet inte 122 4. Nej 65 5. Nej absolut inte 1782 8. Frågan ej ställd 60 9. Ej svar
VAR 627 STORKRIG I EUROPA Loc 775 width 1 F.55a. Tror Ni att det blir ett nytt storkrig i Europa inom de närmaste 20 åren? Enkät B och b. 48 1. Ja absolut 164 2. Ja 405 3. Tveksam 186 4. Nej 31 5. Nej absolut inte 1782 8. Frågan ej ställd 24 9. Ej svar
VAR 628 STORKRIG I EUROPA:NÄR Loc 776 width 2 F.55b. Om ja absolut eller ja eller tveksam på fråga 55a: Hur länge tror Ni i så fall att det dröjer till ett sådant storkrig? Enkät B och b. 241 00. Frågan ej tillämplig 1 01. Mindre än ett år 6 02. Mindre än 2 år 11 03. Mindre än 3 år 33 04. Mindre än 6 år 95 05. Mindre än 10 år 39 06. Mindre än 15 år 12 07. Mindre än 20 år 26 08. Omkring 20 år eller mer 348 09. Kan inte säga 1782 98. Frågan ej ställd 46 99. Ej svar
VAR 629 SVERIGE NEUTRALT Loc 778 width 1 F.55c. Antag att ett storkrig utbryter i Europa nu.Hur stora möjligheter anser Ni då att Sverige har att hålla sig utanför? Enkät B OCH b. 17 1. Mycket stora möjligheter 84 2. Ganska stora möjligheter 329 3. Ganska små möjligheter 289 4. Mycket små möjligheter 114 5. Ingen uppfattning 1782 8. Frågan ej ställd 25 9. Ej svar
VAR 630 SVENSK AVRUSTNING Loc 779 width 1 F.55d. Tror Ni att en svensk avrustning skulle öka eller minska våra möjligheter att hålla oss utanför ett storkrig i Europa? Enkät B och b. 40 1. Öka i hög grad 75 2. Öka 441 3. Tveksam 136 4. Minska 128 5. Minska i hög grad 1782 8. Frågan ej ställd 38 9. Ej svar
VAR 631 BRA ELLER DÅLIGT 1 Loc 780 width 1 F.56. Är det bra eller illa att följande förekommer eller föreslås? F.56a. Att husägare åläggs rapportera utförda reparationsarbeten,för att avslöja svartjobb? Enkät C. 76 1. Mycket bra 117 2. Ganska bra 202 3. Tveksam 134 4. Ganska illa 212 5. Mycket illa 1741 8. Frågan ej ställd 158 9. Ej svar
VAR 632 BRA ELLER DÅLIGT 2 Loc 781 width 1 F.56b. Att knarkhandlare,som fått fängelsestraff,får daglig permission utan övervakning? <Se F.56 för fullständig frågetext> Enkät C. 13 1. Mycket bra 4 2. Ganska bra 49 3. Tveksam 80 4. Ganska illa 601 5. Mycket illa 1741 8. Frågan ej ställd 152 9. Ej svar
VAR 633 BRA ELLER DÅLIGT 3 Loc 782 width 1 F.56c. Att högre rätt helt frikänner sådana som först dömts till fängelse? <Se F.56 för fullständig frågetext> Enkät C. 53 1. Mycket bra 54 2. Ganska bra 302 3. Tveksam 149 4. Ganska illa 182 5. Mycket illa 1741 8. Frågan ej ställd 159 9. Ej svar
VAR 634 BRA ELLER DÅLIGT 4 Loc 783 width 1 F.56d. Att myndigheterna kan få tillstånd att med datamaskin upptäcka skattesmitare? <Se F.56 för fullständig frågetext> Enkät C. 262 1. Mycket bra 218 2. Ganska bra 163 3. Tveksam 33 4. Ganska illa 70 5. Mycket illa 1741 8. Frågan ej ställd 153 9. Ej svar
VAR 635 BRA ELLER DÅLIGT 5 Loc 784 width 1 F.56e. Att innehav av knark inte behandlas som ett brott vid domstol utan som en förseelse lindrigare än felparkering? <Se F.56 för fullständig frågetext> Enkät C. 14 1. Mycket bra 12 2. Ganska bra 52 3. Tveksam 133 4. Ganska illa 533 5. Mycket illa 1741 8. Frågan ej ställd 155 9. Ej svar
VAR 636 BRA ELLER DÅLIGT 6 Loc 785 width 1 F.56f. Att rattfylleri bestraffas med förlust av bilen i stället för fängelse? <Se F.56 för fullständig frågetext> Enkät C. 84 1. Mycket bra 94 2. Ganska bra 256 3. Tveksam 120 4. Ganska illa 187 5. Mycket illa 1741 8. Frågan ej ställd 158 9. Ej svar
VAR 637 BRA ELLER DÅLIGT 7 Loc 786 width 1 F.56g. Att läkare och sjuksköterskor får genomgå fortutbildning så att de kan hjälpa rökare att sluta röka? <Se F.56 för fullständig frågetext> Enkät C. 217 1. Mycket bra 270 2. Ganska bra 219 3. Tveksam 22 4. Ganska illa 14 5. Mycket illa 1741 8. Frågan ej ställd 157 9. Ej svar
VAR 638 UNDANHÅLLEN SKATT Loc 787 width 1 F.57. I Österrike har myndigheterna lovat skattesmitare att slippa straff om de betalar in den undanhållna skatten före ett visst datum. Om Ni själv undanhållit skatt vid förra årets deklaration: Skulle Ni på det villkoret betala in den skatten nu? Enkät C. 215 1. Ja,absolut 194 2. Ja 188 3. Tveksam 59 4. Nej 33 5. Nej,absolut inte 1741 8. Frågan ej ställd 210 9. Ej svar
VAR 639 RÄTTSTILLÄMPNINGAR 1 Loc 788 width 1 F.58a. En del påstår det här.Vad anser eller tror Ni för Er del? F.58a.1. Det är för litet att "livstidsstraff" för de svåraste brotten kan bli bara 10 år Enkät C. 197 1. Helt rätt 149 2. I stort sett rätt 174 3. Tveksam 102 4. Inte riktigt rätt 115 5. Helt fel 1741 8. Frågan ej ställd 162 9. Ej svar
VAR 640 RÄTTSTILLÄMPNINGAR 2 Loc 789 width 1 F.58a.2. För att kunna bekämpa narkotikan i fängelserna bör fångarna knarktestas regelbundet <Se F.58a för fullständig frågetext> Enkät C. 469 1. Helt rätt 189 2. I stort sett rätt 61 3. Tveksam 13 4. Inte riktigt rätt 10 5. Helt fel 1741 8. Frågan ej ställd 157 9. Ej svar
VAR 641 RÄTTSTILLÄMPNINGAR 3 Loc 790 width 1 F.58a.3. Hembränning för eget bruk är inget verkligt brott <Se F.58a för fullständig frågetext> Enkät C. 97 1. Helt rätt 124 2. I stort sett rätt 186 3. Tveksam 129 4. Inte riktigt rätt 207 5. Helt fel 1741 8. Frågan ej ställd 156 9. Ej svar
VAR 642 RÄTTSTILLÄMPNINGAR 4 Loc 791 width 1 F.58a.4. Det är rätt när en läkare skriver ut sjukintyg för någon som egentligen bara känner olust för yrkesarbetet <Se F.58a för fullständig frågetext> Enkät C. 14 1. Helt rätt 30 2. I stort sett rätt 91 3. Tveksam 164 4. Inte riktigt rätt 432 5. Helt fel 1741 8. Frågan ej ställd 168 9. Ej svar
VAR 643 RÄTTSTILLÄMPNINGAR 5 Loc 792 width 1 F.58a.5. Den som får sin cykel stulen har rätt att utan vidare ta hand om den om han själv hittar den efter en vecka <Se F.58a för fullständig frågetext> Enkät C. 344 1. Helt rätt 159 2. I stort sett rätt 68 3. Tveksam 80 4. Inte riktigt rätt 82 5. Helt fel 1741 8. Frågan ej ställd 166 9. Ej svar
VAR 644 RÄTTSTILLÄMPNINGAR 6 Loc 793 width 1 F.58a.6. Våldtäkt hör till de brott som bör bestraffas allra hårdast <Se F.58a för fullständig frågetext> Enkät C. 305 1. Helt rätt 222 2. I stort sett rätt 136 3. Tveksam 60 4. Inte riktigt rätt 16 5. Helt fel 1741 8. Frågan ej ställd 160 9. Ej svar
VAR 645 RÄTTSTILLÄMPNINGAR 7 Loc 794 width 1 F.58b. Det finns mängder av tveksamma rättsfall - här några exempel till. Hur dömer Ni? F.58b.1. Det är inte så orätt att ta saker,som man har nytta av,i en affär där man är anställd,som att ta saker i en affär där man är kund Enkät C. 23 1. Instämmer 52 2. Tveksam 667 3. Instämmer inte 1741 8. Frågan ej ställd 157 9. Ej svar
VAR 646 RÄTTSTILLÄMPNINGAR 8 Loc 795 width 1 F.58b.2. Att någon gång ta något i en snabbköpsaffär är egentligen inget brott <Se F.58b för fullständig frågetext> Enkät C. 29 1. Instämmer 41 2. Tveksam 659 3. Instämmer inte 1741 8. Frågan ej ställd 170 9. Ej svar
VAR 647 RÄTTSTILLÄMPNINGAR 9 Loc 796 width 1 F.58b.3. En inbrottstjuv,som man överraskar hemma,har man rätt att ge ordentligt kok stryk <Se F.58b för fullständig frågetext> Enkät C. 355 1. Instämmer 168 2. Tveksam 211 3. Instämmer inte 1741 8. Frågan ej ställd 165 9. Ej svar
VAR 648 RÄTTSTILLÄMPNINGAR 10 Loc 797 width 1 F.58b.4. Det är viktigare att hjälpa en kvinna som blivit våldtagen än att ta fast och straffa den som begått våldtäkten <Se F.58b för fullständig frågetext> Enkät C. 300 1. Instämmer 281 2. Tveksam 149 3. Instämmer inte 1741 8. Frågan ej ställd 169 9. Ej svar
VAR 649 FÖRÄLDRAR:RELIGIÖSA Loc 798 width 1 F.59a. Är (var) någon av Edra föräldrar (eller båda) religiösa,röker (rökte) någon av dem,förekommer (förekom) alkohol i Ert föräldrahem? F.59a.1. Religiösa Enkät A och B. 157 1. Ja i hög grad 303 2. Ja måttligt 303 3. Obetydligt 533 4. Nej inte alls 47 5. Ej svar,vet inte 899 8. Frågan ej ställd 398 9. Ej svar
VAR 650 FÖRÄLDRAR:RÖKARE Loc 799 width 1 F.59a.2. Röker,rökte <Se F.59a för fullständig frågetext> Enkät A och B. 138 1. Ja i hög grad 475 2. Ja måttligt 173 3. Obetydligt 598 4. Nej inte alls 12 5. Ej svar,vet inte 899 8. Frågan ej ställd 345 9. Ej svar
VAR 651 FÖRÄLDRAR:ALKOHOL Loc 800 width 1 F.59a.3. Alkohol i hemmet <Se F.59a för fullständig frågetext> Enkät A och B. 44 1. Ja i hög grad 480 2. Ja måttligt 545 3. Obetydligt 358 4. Nej inte alls 23 5. Ej svar,vet inte 899 8. Frågan ej ställd 291 9. Ej svar
VAR 652 TOBAK Loc 801 width 1 F.59b. Använder Ni själv tobak,alkohol och/eller narkotika? Även lättare narkotika som t.ex. hasch. F.59b.1. Använder själv:Tobak Enkät A,B,b och C. 85 1. Mer än genomsnittet 426 2. Ungefär som genomsnittet 337 3. Mindre än genomsnittet 1316 4. Använder inte alls 5 5. Vill inte svara (Enkät A) 471 9. Ej svar
VAR 653 VIN Loc 802 width 1 F.59b.2. Använder själv:Vin <Se F.59b för fullständig frågetext> Enkät A,B,b och C. 39 1. Mer än genomsnittet 435 2. Ungefär som genomsnittet 1101 3. Mindre än genomsnittet 567 4. Använder inte alls 5 5. Vill inte svara (Enkät A) 493 9. Ej svar
VAR 654 SPRIT Loc 803 width 1 F.59b.3. Använder själv:Sprit <Se F.59b för fullständig frågetext> Enkät A,B,b och C. 28 1. Mer än genomsnittet 363 2. Ungefär som genomsnittet 1136 3. Mindre än genomsnittet 663 4. Använder inte alls 8 5. Vill inte svara (Enkät A) 442 9. Ej svar
VAR 655 STARKÖL Loc 804 width 1 F.59b.4. Använder själv:Starköl <Se F.59b för fullständig frågetext> Enkät A,B,b och C. 27 1. Mer än genomsnittet 174 2. Ungefär som genomsnittet 733 3. Mindre än genomsnittet 1140 4. Använder inte alls 4 5. Vill inte svara (Enkät A) 562 9. Ej svar
VAR 656 NARKOTIKA Loc 805 width 1 F.59b.5. Använder själv:Narkotika <Se F.59b för fullständig frågetext> Enkät A,B,b och C. 2 1. Mer än genomsnittet 1 2. Ungefär som genomsnittet 9 3. Mindre än genomsnittet 2019 4. Använder inte alls 4 5. Vill inte svara (Enkät A) 605 9. Ej svar
VAR 657 TOBAK-HÄLSA Loc 806 width 1 F.60a. Om Ni själv använder tobak,alkohol och/eller narkotika: Hur tror Ni det påverkar Er hälsa? F.60a.1. Hur tror Ni tobak påverkar Er hälsa? Enkät B,b och C. 1169 0. Frågan ej tillämplig 131 1. Mycket skadligt 263 2. Ganska skadligt 149 3. Inte särskilt skadligt 16 4. Inte alls skadligt 9 5. Ingen uppfattning 883 8. Frågan ej ställd 20 9. Ej svar
VAR 658 VIN-HÄLSA Loc 807 width 1 F.60a.2. Hur tror Ni vin påverkar Er hälsa? <Se F.60a för fullständig frågetext> Enkät B,b och C. 682 0. Frågan ej tillämplig 30 1. Mycket skadligt 161 2. Ganska skadligt 506 3. Inte särskilt skadligt 258 4. Inte alls skadligt 12 5. Ingen uppfattning 883 8. Frågan ej ställd 108 9. Ej svar
VAR 659 SPRIT-HÄLSA Loc 808 width 1 F.60a.3. Hur tror Ni sprit påverkar Er hälsa? <Se F.60a för fullständig frågetext> Enkät B,b och C. 696 0. Frågan ej tillämplig 106 1. Mycket skadligt 232 2. Ganska skadligt 421 3. Inte särskilt skadligt 192 4. Inte alls skadligt 34 5. Ingen uppfattning 883 8. Frågan ej ställd 76 9. Ej svar
VAR 660 STARKÖL-HÄLSA Loc 809 width 1 F.60a.4. Hur tror Ni starköl påverkar Er hälsa? <Se F.60a för fullständig frågetext> Enkät B,b och C. 1108 0. Frågan ej tillämplig 21 1. Mycket skadligt 95 2. Ganska skadligt 301 3. Inte särskilt skadligt 167 4. Inte alls skadligt 20 5. Ingen uppfattning 883 8. Frågan ej ställd 45 9. Ej svar
VAR 661 NARKOTIKA-HÄLSA Loc 810 width 1 F.60a.5. Hur tror Ni narkotika påverkar Er hälsa? <Se F.60a för fullständig frågetext> Enkät B,b och C. 1747 0. Frågan ej tillämplig 2 1. Mycket skadligt 2 2. Ganska skadligt 1 3. Inte särskilt skadligt 3 4. Inte alls skadligt 1 5. Ingen uppfattning 883 8. Frågan ej ställd 1 9. Ej svar
VAR 662 TOBAK-SLUTA Loc 811 width 1 F.60b. Om Ni själv använder tobak,alkohol och/eller narkotika: Skulle Ni helst vilja sluta? F.60b.1. Skulle helst vilja sluta med tobak Enkät B,b och C. 1169 0. Frågan ej tillämplig 304 1. Ja sluta helt 110 2. Ja minska 97 3. Nej 54 4. Tveksam 883 8. Frågan ej ställd 23 9. Ej svar
VAR 663 VIN-SLUTA Loc 812 width 1 F.60b.2. Skulle helst vilja sluta med vin <Se F.60b för fullständig frågetext> Enkät B,b och C. 682 0. Frågan ej tillämplig 33 1. Ja sluta helt 58 2. Ja minska 681 3. Nej 127 4. Tveksam 883 8. Frågan ej ställd 176 9. Ej svar
VAR 664 SPRIT-SLUTA Loc 813 width 1 F.60b.3. Skulle helst vilja sluta med sprit <Se F.60b för fullständig frågetext> Enkät B,b och C. 696 0. Frågan ej tillämplig 66 1. Ja sluta helt 93 2. Ja minska 605 3. Nej 150 4. Tveksam 883 8. Frågan ej ställd 147 9. Ej svar
VAR 665 STARKÖL-SLUTA Loc 814 width 1 F.60b.4. Skulle helst vilja sluta med starköl <Se F.60b för fullständig frågetext> Enkät B,b och C. 1108 0. Frågan ej tillämplig 21 1. Ja sluta helt 49 2. Ja minska 410 3. Nej 80 4. Tveksam 883 8. Frågan ej ställd 89 9. Ej svar
VAR 666 NARKOTIKA-SLUTA Loc 815 width 1 F.60b.5. Skulle helst vilja sluta med narkotika <Se F.60b för fullständig frågetext> Enkät B,b och C. 1747 0. Frågan ej tillämplig 2 1. Ja sluta helt 2. Ja minska 4 3. Nej 2 4. Tveksam 883 8. Frågan ej ställd 2 9. Ej svar
VAR 667 KÄNNER:DAGLIGRÖKARE Loc 816 width 1 F.61a. Känner ni personligen en eller flera som är dagligrökare,missbrukar alkohol och/eller använder narkotika? Även lättare narkotika,som t.ex. hasch. F.61a.1. Känner personligen dagligrökare Enkät C och c. 82 1. Känner en 711 2. Känner flera 29 3. Känner ingen 1741 8. Frågan ej ställd 77 9. Ej svar
VAR 668 KÄNNER:ALKOHOLMISSBR. Loc 817 width 1 F.61a.2. Känner personligen alkoholmissbrukare <Se F.61a för fullständig frågetext> Enkät C och c. 121 1. Känner en 333 2. Känner flera 284 3. Känner ingen 1741 8. Frågan ej ställd 161 9. Ej svar
VAR 669 KÄNNER:NARKOTIKAMISSBR. Loc 818 width 1 F.61a.3. Känner personligen narkotikamissbrukare <Se F.61a för fullständig frågetext> Enkät C och c. 41 1. Känner en 60 2. Känner flera 594 3. Känner ingen 1741 8. Frågan ej ställd 204 9. Ej svar
VAR 670 TOBAKSRÖK:HEMMA (BB) Loc 819 width 1 F.61b. Bor Ni i samma lägenhet som tobaksrökare eller arbetar Ni så att Ni regelbundet inandas tobaksrök? F.61b.1. Inandas tobaksrök i hemmet Enkät B och b. 278 1. Ja 494 2. Nej 1782 8. Frågan ej ställd 86 9. Ej svar
VAR 671 TOBAKSRÖK:ARBETET (BB) Loc 820 width 1 F.61b.2. Inandas tobaksrök på arbetet <Se F.61b för fullständig frågetext> Enkät B och b. 307 1. Ja 417 2. Nej 1782 8. Frågan ej ställd 134 9. Ej svar
VAR 672 TOBAKSRÖK:HEMMA (C) Loc 821 width 1 F.61c. Om Ni inte alls röker tobak:Bor Ni i samma lägenhet som tobaksrökare eller arbetar Ni så att Ni regelbundet inandas tobaksrök? F.61c.1. Inandas tobaksrök i hemmet Enkät C. 502 0. Frågan ej tillämplig 68 1. Ja 314 2. Nej 1741 8. Frågan ej ställd 15 9. Ej svar
VAR 673 TOBAKSRÖK:ARBETET (C) Loc 822 width 1 F.61c.2. Inandas tobaksrök på arbetet <Se F.61c för fullständig frågetext> Enkät C. 502 0. Frågan ej tillämplig 135 1. Ja 198 2. Nej 1741 8. Frågan ej ställd 64 9. Ej svar
VAR 674 TOBAKSRÖK-BESVÄR-HEMMA Loc 823 width 1 F.61d. Om Ni bor eller arbetar i tobaksrök:Besväras Ni av tobaksröken? F.61d.1. Besväras av tobaksröken hemma Enkät B,b och C. 1411 0. Frågan ej tillämplig 34 1. Ja absolut 47 2. Ja 29 3. Tveksam 167 4. Nej 58 5. Nej absolut inte 883 8. Frågan ej ställd 11 9. Ej svar
VAR 675 TOBAKSRÖK-BESVÄR-ARBETE Loc 824 width 1 F.61d.2. Besväras av tobaksröken på arbetet <Se F.61d för fullständig frågetext> Enkät B,b och C. 1315 0. Frågan ej tillämplig 81 1. Ja absolut 82 2. Ja 57 3. Tveksam 152 4. Nej 54 5. Nej absolut inte 883 8. Frågan ej ställd 16 9. Ej svar
VAR 676 KÄNNER RÖKARE:MAN 1 Loc 825 width 1 F.61e. Om Ni känner en eller flera (enligt fråga 61a):De (den) av Edra bekanta som är dagligrökare,alkoholmissbrukare och/eller använder narkotika:är det pojkar eller flickor (män eller kvinnor) och i vilka åldrar? Högst 3 åldrar för vardera könet. F.61e.1a. DAGLIGRÖKARE? Pojkar,män - vilken ålder - mark 1 Enkät C. 106 0. Frågan ej tillämplig 19 1. Under 16 år 108 2. 16-20 år 188 3. 21-30 år 141 4. 31-40 år 58 5. 41-50 år 41 6. 51-60 år 22 7. Över 60 år 1741 8. Frågan ej ställd 216 9. Ej svar
VAR 677 KÄNNER RÖKARE:MAN 2 Loc 826 width 1 F.61e.1b. DAGLIGRÖKARE? Pojkar,män - vilken ålder - mark 2 <Se F.61e för fullständig frågetext> Enkät C. 525 0. Frågan ej tillämplig 1. Under 16 år 13 2. 16-20 år 64 3. 21-30 år 137 4. 31-40 år 87 5. 41-50 år 49 6. 51-60 år 24 7. Över 60 år 1741 8. Frågan ej ställd
VAR 678 KÄNNER RÖKARE:MAN 3 Loc 827 width 1 F.61e.1c. DAGLIGRÖKARE? Pojkar,män - vilken ålder - mark 3 <Se F.61e för fullständig frågetext> Enkät C. 654 0. Frågan ej tillämplig 1. Under 16 år 2. 16-20 år 9 3. 21-30 år 40 4. 31-40 år 95 5. 41-50 år 56 6. 51-60 år 45 7. Över 60 år 1741 8. Frågan ej ställd
VAR 679 KÄNNER RÖKARE:KVINNA 1 Loc 828 width 1 F.61e.2a. DAGLIGRÖKARE? Flickor,kvinnor - vilken ålder - mark 1 <Se F.61e för fullständig frågetext> Enkät C. 106 0. Frågan ej tillämplig 25 1. Under 16 år 129 2. 16-20 år 227 3. 21-30 år 113 4. 31-40 år 29 5. 41-50 år 26 6. 51-60 år 24 7. Över 60 år 1741 8. Frågan ej ställd 220 9. Ej svar
VAR 680 KÄNNER RÖKARE:KVINNA 2 Loc 829 width 1 F.61e.2b. DAGLIGRÖKARE? Flickor,kvinnor - vilken ålder - mark 2 <Se F.61e för fullständig frågetext> Enkät C. 537 0. Frågan ej tillämplig 1. Under 16 år 18 2. 16-20 år 78 3. 21-30 år 167 4. 31-40 år 64 5. 41-50 år 22 6. 51-60 år 13 7. Över 60 år 1741 8. Frågan ej ställd
VAR 681 KÄNNER RÖKARE:KVINNA 3 Loc 830 width 1 F.61e.2c. DAGLIGRÖKARE? Flickor,kvinnor - vilken ålder - mark 3 <Se F.61e för fullständig frågetext> Enkät C. 669 0. Frågan ej tillämplig 1. Under 16 år 2. 16-20 år 13 3. 21-30 år 51 4. 31-40 år 102 5. 41-50 år 42 6. 51-60 år 22 7. Över 60 år 1741 8. Frågan ej ställd
VAR 682 KÄNNER ALKMISSBR:MAN 1 Loc 831 width 1 F.61e.3a. MISSBRUKAR ALKOHOL? Pojkar,män - vilken ålder - mark 1 <Se F.61e för fullständig frågetext> Enkät C. 445 0. Frågan ej tillämplig 2 1. Under 16 år 27 2. 16-20 år 69 3. 21-30 år 75 4. 31-40 år 85 5. 41-50 år 50 6. 51-60 år 30 7. Över 60 år 1741 8. Frågan ej ställd 116 9. Ej svar
VAR 683 KÄNNER ALKMISSBR:MAN 2 Loc 832 width 1 F.61e.3b. MISSBRUKAR ALKOHOL? Pojkar,män - vilken ålder - mark 2 <Se F.61e för fullständig frågetext> Enkät C. 765 0. Frågan ej tillämplig 1. Under 16 år 2 2. 16-20 år 9 3. 21-30 år 34 4. 31-40 år 31 5. 41-50 år 38 6. 51-60 år 20 7. Över 60 år 1741 8. Frågan ej ställd
VAR 684 KÄNNER ALKMISSBR:MAN 3 Loc 833 width 1 F.61e.3c. MISSBRUKAR ALKOHOL? Pojkar,män - vilken ålder - mark 3 <Se F.61e för fullständig frågetext> Enkät C. 844 0. Frågan ej tillämplig 1. Under 16 år 2. 16-20 år 1 3. 21-30 år 5 4. 31-40 år 20 5. 41-50 år 14 6. 51-60 år 15 7. Över 60 år 1741 8. Frågan ej ställd
VAR 685 KÄNNER ALKMISSBR:KVINNA1 Loc 834 width 1 F.61e.4a. MISSBRUKAR ALKOHOL? Flickor,kvinnor - vilken ålder - mark 1 <Se F.61e för fullständig frågetext> Enkät C. 445 0. Frågan ej tillämplig 3 1. Under 16 år 17 2. 16-20 år 33 3. 21-30 år 33 4. 31-40 år 29 5. 41-50 år 16 6. 51-60 år 11 7. Över 60 år 1741 8. Frågan ej ställd 312 9. Ej svar
VAR 686 KÄNNER ALKMISSBR:KVINNA2 Loc 835 width 1 F.61e.4b. MISSBRUKAR ALKOHOL? Flickor,kvinnor - vilken ålder - mark 2 <Se F.61e för fullständig frågetext> Enkät C. 844 0. Frågan ej tillämplig 1. Under 16 år 3 2. 16-20 år 6 3. 21-30 år 20 4. 31-40 år 8 5. 41-50 år 12 6. 51-60 år 6 7. Över 60 år 1741 8. Frågan ej ställd
VAR 687 KÄNNER ALKMISSBR:KVINNA3 Loc 836 width 1 F.61e.4c. MISSBRUKAR ALKOHOL? Flickor,kvinnor - vilken ålder - mark 3 <Se F.61e för fullständig frågetext> Enkät C. 875 0. Frågan ej tillämplig 1. Under 16 år 2. 16-20 år 2 3. 21-30 år 3 4. 31-40 år 11 5. 41-50 år 5 6. 51-60 år 3 7. Över 60 år 1741 8. Frågan ej ställd
VAR 688 KÄNNER NARKANV:MAN 1 Loc 837 width 1 F.61e.5a. ANVÄNDER NARKOTIKA? Pojkar,män - vilken ålder - mark 1 <Se F.61e för fullständig frågetext> Enkät C. 798 0. Frågan ej tillämplig 3 1. Under 16 år 18 2. 16-20 år 38 3. 21-30 år 10 4. 31-40 år 3 5. 41-50 år 6. 51-60 år 1 7. Över 60 år 1741 8. Frågan ej ställd 28 9. Ej svar
VAR 689 KÄNNER NARKANV:MAN 2 Loc 838 width 1 F.61e.5b. ANVÄNDER NARKOTIKA? Pojkar,män - vilken ålder - mark 2 <Se F.61e för fullständig frågetext> Enkät C. 877 0. Frågan ej tillämplig 1. Under 16 år 1 2. 16-20 år 13 3. 21-30 år 6 4. 31-40 år 1 5. 41-50 år 1 6. 51-60 år 7. Över 60 år 1741 8. Frågan ej ställd
VAR 690 KÄNNER NARKANV:MAN 3 Loc 839 width 1 F.61e.5c. ANVÄNDER NARKOTIKA? Pojkar,män - vilken ålder - mark 3 <Se F.61e för fullständig frågetext> Enkät C. 894 0. Frågan ej tillämplig 1. Under 16 år 2. 16-20 år 2 3. 21-30 år 1 4. 31-40 år 1 5. 41-50 år 1 6. 51-60 år 7. Över 60 år 1741 8. Frågan ej ställd
VAR 691 KÄNNER NARKANV:KVINNA 1 Loc 840 width 1 F.61e.6a. ANVÄNDER NARKOTIKA? Flickor,kvinnor - vilken ålder - mark 1 <Se F.61e för fullständig frågetext> Enkät C. 798 0. Frågan ej tillämplig 2 1. Under 16 år 15 2. 16-20 år 19 3. 21-30 år 3 4. 31-40 år 5. 41-50 år 6. 51-60 år 2 7. Över 60 år 1741 8. Frågan ej ställd 60 9. Ej svar
VAR 692 KÄNNER NARKANV:KVINNA 2 Loc 841 width 1 F.61e.6b. ANVÄNDER NARKOTIKA? Flickor,kvinnor - vilken ålder - mark 2 <Se F.61e för fullständig frågetext> Enkät C. 885 0. Frågan ej tillämplig 1. Under 16 år 1 2. 16-20 år 9 3. 21-30 år 3 4. 31-40 år 1 5. 41-50 år 6. 51-60 år 7. Över 60 år 1741 8. Frågan ej ställd
VAR 693 KÄNNER NARKANV:KVINNA 3 Loc 842 width 1 F.61e.6c. ANVÄNDER NARKOTIKA? Flickor,kvinnor - vilken ålder - mark 3 <Se F.61e för fullständig frågetext> Enkät C. 896 0. Frågan ej tillämplig 1. Under 16 år 2. 16-20 år 1 3. 21-30 år 2 4. 31-40 år 5. 41-50 år 6. 51-60 år 7. Över 60 år 1741 8. Frågan ej ställd
VAR 694 RÖKARE:EGENSKAP 1 Loc 843 width 1 F.62a. Om Ni känner någon dagligrökare,alkoholmissbrukare eller någon som använder narkotika:Vilka av de här egenskaperna tycker Ni passar in på honom/henne (om flera:den med Er själv mest jämnåriga) i stort sett? F.62a.1a. Egenskaper hos dagligrökare:Egenskap 1 Enkät C. 106 0. Frågan ej tillämplig 60 1. Häftig 211 2. Lugn 284 3. Ingendera 1741 8. Frågan ej ställd 238 9. Ej svar
VAR 695 ALKMISSBR:EGENSKAP 1 Loc 844 width 1 F.62a.1b. Egenskaper hos alkoholmissbrukare:Egenskap 1 <Se F.62a för fullständig frågetext> Enkät C. 445 0. Frågan ej tillämplig 107 1. Häftig 68 2. Lugn 95 3. Ingendera 1741 8. Frågan ej ställd 184 9. Ej svar
VAR 696 NARKANV:EGENSKAP 1 Loc 845 width 1 F.62a.1c. Egenskaper hos narkotikaanvändare:Egenskap 1 <Se F.62a för fullständig frågetext> Enkät C. 797 0. Frågan ej tillämplig 24 1. Häftig 17 2. Lugn 19 3. Ingendera 1741 8. Frågan ej ställd 42 9. Ej svar
VAR 697 RÖKARE:EGENSKAP 2 Loc 846 width 1 F.62a.2a. Egenskaper hos dagligrökare:Egenskap 2 <Se F.62a för fullständig frågetext> Enkät C. 106 0. Frågan ej tillämplig 225 1. Flitig 35 2. Lat 271 3. Ingendera 1741 8. Frågan ej ställd 262 9. Ej svar
VAR 698 ALKMISSBR:EGENSKAP 2 Loc 847 width 1 F.62a.2b. Egenskaper hos alkoholmissbrukare:Egenskap 2 <Se F.62a för fullständig frågetext> Enkät C. 445 0. Frågan ej tillämplig 63 1. Flitig 91 2. Lat 117 3. Ingendera 1741 8. Frågan ej ställd 183 9. Ej svar
VAR 699 NARKANV:EGENSKAP 2 Loc 848 width 1 F.62a.2c. Egenskaper hos narkotikaanvändare:Egenskap 2 <Se F.62a för fullständig frågetext> Enkät C. 798 0. Frågan ej tillämplig 5 1. Flitig 35 2. Lat 24 3. Ingendera 1741 8. Frågan ej ställd 37 9. Ej svar
VAR 700 RÖKARE:EGENSKAP 3 Loc 849 width 1 F.62a.3a. Egenskaper hos dagligrökare:Egenskap 3 <Se F.62a för fullständig frågetext> Enkät C. 106 0. Frågan ej tillämplig 213 1. Intelligent 13 2. Dum 305 3. Ingendera 1741 8. Frågan ej ställd 262 9. Ej svar
VAR 701 ALKMISSBR:EGENSKAP 3 Loc 850 width 1 F.62a.3b. Egenskaper hos alkoholmissbrukare:Egenskap 3 <Se F.62a för fullständig frågetext> Enkät C. 445 0. Frågan ej tillämplig 69 1. Intelligent 44 2. Dum 154 3. Ingendera 1741 8. Frågan ej ställd 187 9. Ej svar
VAR 702 NARKANV:EGENSKAP 3 Loc 851 width 1 F.62a.3c. Egenskaper hos narkotikaanvändare:Egenskap 3 <Se F.62a för fullständig frågetext> Enkät C. 798 0. Frågan ej tillämplig 12 1. Intelligent 24 2. Dum 28 3. Ingendera 1741 8. Frågan ej ställd 37 9. Ej svar
VAR 703 RÖKARE:EGENSKAP 4 Loc 852 width 1 F.62a.4a. Egenskaper hos dagligrökare:Egenskap 4 <Se F.62a för fullständig frågetext> Enkät C. 106 0. Frågan ej tillämplig 323 1. Pålitlig 29 2. Opålitlig 177 3. Ingendera 1741 8. Frågan ej ställd 264 9. Ej svar
VAR 704 ALKMISSBR:EGENSKAP 4 Loc 853 width 1 F.62a.4b. Egenskaper hos alkoholmissbrukare:Egenskap 4 <Se F.62a för fullständig frågetext> Enkät C. 445 0. Frågan ej tillämplig 62 1. Pålitlig 117 2. Opålitlig 94 3. Ingendera 1741 8. Frågan ej ställd 181 9. Ej svar
VAR 705 NARKANV:EGENSKAP 4 Loc 854 width 1 F.62a.4c. Egenskaper hos narkotikaanvändare:Egenskap 4 <Se F.62a för fullständig frågetext> Enkät C. 798 0. Frågan ej tillämplig 6 1. Pålitlig 44 2. Opålitlig 14 3. Ingendera 1741 8. Frågan ej ställd 37 9. Ej svar
VAR 706 RÖKARE:EGENSKAP 5 Loc 855 width 1 F.62a.5a. Egenskaper hos dagligrökare:Egenskap 5 <Se F.62a för fullständig frågetext> Enkät C. 106 0. Frågan ej tillämplig 181 1. Mjuk 49 2. Hård 298 3. Ingendera 1741 8. Frågan ej ställd 265 9. Ej svar
VAR 707 ALKMISSBR:EGENSKAP 5 Loc 856 width 1 F.62a.5b. Egenskaper hos alkoholmissbrukare:Egenskap 5 <Se F.62a för fullständig frågetext> Enkät C. 445 0. Frågan ej tillämplig 69 1. Mjuk 54 2. Hård 138 3. Ingendera 1741 8. Frågan ej ställd 193 9. Ej svar
VAR 708 NARKANV:EGENSKAP 5 Loc 857 width 1 F.62a.5c. Egenskaper hos narkotikaanvändare:Egenskap 5 <Se F.62a för fullständig frågetext> Enkät C. 798 0. Frågan ej tillämplig 14 1. Mjuk 21 2. Hård 25 3. Ingendera 1741 8. Frågan ej ställd 41 9. Ej svar
VAR 709 RÖKARE:EGENSKAP 6 Loc 858 width 1 F.62a.6a. Egenskaper hos dagligrökare:Egenskap 6 <Se F.62a för fullständig frågetext> Enkät C. 106 0. Frågan ej tillämplig 324 1. Hjälpsam 17 2. Ovillig hjälpa 187 3. Ingendera 1741 8. Frågan ej ställd 265 9. Ej svar
VAR 710 ALKMISSBR:EGENSKAP 6 Loc 859 width 1 F.62a.6b. Egenskaper hos alkoholmissbrukare:Egenskap 6 <Se F.62a för fullständig frågetext> Enkät C. 445 0. Frågan ej tillämplig 122 1. Hjälpsam 41 2. Ovillig hjälpa 104 3. Ingendera 1741 8. Frågan ej ställd 187 9. Ej svar
VAR 711 NARKANV:EGENSKAP 6 Loc 860 width 1 F.62a.6c. Egenskaper hos narkotikaanvändare:Egenskap 6 <Se F.62a för fullständig frågetext> Enkät C. 798 0. Frågan ej tillämplig 16 1. Hjälpsam 19 2. Ovillig hjälpa 26 3. Ingendera 1741 8. Frågan ej ställd 40 9. Ej svar
VAR 712 RÖKARE:EGENSKAP 7 Loc 861 width 1 F.62a.7a. Egenskaper hos dagligrökare:Egenskap 7 <Se F.62a för fullständig frågetext> Enkät C. 106 0. Frågan ej tillämplig 207 1. Frikostig 27 2. Snål 303 3. Ingendera 1741 8. Frågan ej ställd 256 9. Ej svar
VAR 713 ALKMISSBR:EGENSKAP 7 Loc 862 width 1 F.62a.7b. Egenskaper hos alkoholmissbrukare:Egenskap 7 <Se F.62a för fullständig frågetext> Enkät C. 445 0. Frågan ej tillämplig 108 1. Frikostig 34 2. Snål 127 3. Ingendera 1741 8. Frågan ej ställd 185 9. Ej svar
VAR 714 NARKANV:EGENSKAP 7 Loc 863 width 1 F.62a.7c. Egenskaper hos narkotikaanvändare:Egenskap 7 <Se F.62a för fullständig frågetext> Enkät C. 798 0. Frågan ej tillämplig 16 1. Frikostig 8 2. Snål 36 3. Ingendera 1741 8. Frågan ej ställd 41 9. Ej svar
VAR 715 RÖKARE:EGENSKAP 8 Loc 864 width 1 F.62b. Här är flera egenskaper. Vilka av dessa egenskaper passar bäst in på den pojken eller flickan (mannen eller kvinnan)? F.62b.1a. Egenskaper hos dagligrökare:Egenskap 8 Enkät C. 106 0. Frågan ej tillämplig 109 1. Påstridig 32 2. Undfallande 377 3. Ingendera 1741 8. Frågan ej ställd 275 9. Ej svar
VAR 716 ALKMISSBR:EGENSKAP 8 Loc 865 width 1 F.62b.1b. Egenskaper hos alkoholmissbrukare:Egenskap 8 <Se F.62b för fullständig frågetext> Enkät C. 445 0. Frågan ej tillämplig 110 1. Påstridig 38 2. Undfallande 126 3. Ingendera 1741 8. Frågan ej ställd 180 9. Ej svar
VAR 717 NARKANV:EGENSKAP 8 Loc 866 width 1 F.62b.1c. Egenskaper hos narkotikaanvändare:Egenskap 8 <Se F.62b för fullständig frågetext> Enkät C. 798 0. Frågan ej tillämplig 25 1. Påstridig 13 2. Undfallande 25 3. Ingendera 1741 8. Frågan ej ställd 38 9. Ej svar
VAR 718 RÖKARE:EGENSKAP 9 Loc 867 width 1 F.62b.2a. Egenskaper hos dagligrökare:Egenskap 9 <Se F.62b för fullständig frågetext> Enkät C. 106 0. Frågan ej tillämplig 251 1. Yrkesskicklig (studiebegåvad) 23 2. Undermålig i yrket (saknar läshuvud) 246 3. Ingendera 1741 8. Frågan ej ställd 273 9. Ej svar
VAR 719 ALKMISSBR:EGENSKAP 9 Loc 868 width 1 F.62b.2b. Egenskaper hos alkoholmissbrukare:Egenskap 9 <Se F.62b för fullständig frågetext> Enkät C. 445 0. Frågan ej tillämplig 90 1. Yrkesskicklig (studiebegåvad) 50 2. Undermålig i yrket (saknar läshuvud) 129 3. Ingendera 1741 8. Frågan ej ställd 185 9. Ej svar
VAR 720 NARKANV:EGENSKAP 9 Loc 869 width 1 F.62b.2c. Egenskaper hos narkotikaanvändare:Egenskap 9 <Se F.62b för fullständig frågetext> Enkät C. 798 0. Frågan ej tillämplig 17 1. Yrkesskicklig (studiebegåvad) 14 2. Undermålig i yrket (saknar läshuvud) 30 3. Ingendera 1741 8. Frågan ej ställd 40 9. Ej svar
VAR 721 RÖKARE:EGENSKAP 10 Loc 870 width 1 F.62b.3a. Egenskaper hos dagligrökare:Egenskap 10 <Se F.62b för fullständig frågetext> Enkät C. 106 0. Frågan ej tillämplig 226 1. Uppslagsrik 26 2. Saknar fantasi 259 3. Ingendera 1741 8. Frågan ej ställd 282 9. Ej svar
VAR 722 ALKMISSBR:EGENSKAP 10 Loc 871 width 1 F.62b.3b. Egenskaper hos alkoholmissbrukare:Egenskap 10 <Se F.62b för fullständig frågetext> Enkät C. 445 0. Frågan ej tillämplig 76 1. Uppslagsrik 53 2. Saknar fantasi 137 3. Ingendera 1741 8. Frågan ej ställd 188 9. Ej svar
VAR 723 NARKANV:EGENSKAP 10 Loc 872 width 1 F.62b.3c. Egenskaper hos narkotikaanvändare:Egenskap 10 <Se F.62b för fullständig frågetext> Enkät C. 798 0. Frågan ej tillämplig 22 1. Uppslagsrik 14 2. Saknar fantasi 25 3. Ingendera 1741 8. Frågan ej ställd 40 9. Ej svar
VAR 724 RÖKARE:EGENSKAP 11 Loc 873 width 1 F.62b.4a. Egenskaper hos dagligrökare:Egenskap 11 <Se F.62b för fullständig frågetext> Enkät C. 106 0. Frågan ej tillämplig 142 1. Stark och spänstig 44 2. Svag och klen 328 3. Ingendera 1741 8. Frågan ej ställd 279 9. Ej svar
VAR 725 ALKMISSBR:EGENSKAP 11 Loc 874 width 1 F.62b.4b. Egenskaper hos alkoholmissbrukare:Egenskap 11 <Se F.62b för fullständig frågetext> Enkät C. 445 0. Frågan ej tillämplig 42 1. Stark och spänstig 74 2. Svag och klen 151 3. Ingendera 1741 8. Frågan ej ställd 187 9. Ej svar
VAR 726 NARKANV:EGENSKAP 11 Loc 875 width 1 F.62b.4c. Egenskaper hos narkotikaanvändare:Egenskap 11 <Se F.62b för fullständig frågetext> Enkät C. 798 0. Frågan ej tillämplig 8 1. Stark och spänstig 22 2. Svag och klen 32 3. Ingendera 1741 8. Frågan ej ställd 39 9. Ej svar
VAR 727 RÖKARE:EGENSKAP 12 Loc 876 width 1 F.62b.5a. Egenskaper hos dagligrökare:Egenskap 12 <Se F.62b för fullständig frågetext> Enkät C. 106 0. Frågan ej tillämplig 325 1. Sällskaplig 18 2. Enstöring 170 3. Ingendera 1741 8. Frågan ej ställd 280 9. Ej svar
VAR 728 ALKMISSBR:EGENSKAP 12 Loc 877 width 1 F.62b.5b. Egenskaper hos alkoholmissbrukare:Egenskap 12 <Se F.62b för fullständig frågetext> Enkät C. 445 0. Frågan ej tillämplig 129 1. Sällskaplig 56 2. Enstöring 83 3. Ingendera 1741 8. Frågan ej ställd 186 9. Ej svar
VAR 729 NARKANV:EGENSKAP 12 Loc 878 width 1 F.62b.5c. Egenskaper hos narkotikaanvändare:Egenskap 12 <Se F.62b för fullständig frågetext> Enkät C. 798 0. Frågan ej tillämplig 25 1. Sällskaplig 12 2. Enstöring 21 3. Ingendera 1741 8. Frågan ej ställd 43 9. Ej svar
VAR 730 RÖKARE:EGENSKAP 13 Loc 879 width 1 F.62b.6a. Egenskaper hos dagligrökare:Egenskap 13 <Se F.62b för fullständig frågetext> Enkät C. 106 0. Frågan ej tillämplig 291 1. Glad 13 2. Dyster 212 3. Ingendera 1741 8. Frågan ej ställd 277 9. Ej svar
VAR 731 ALKMISSBR:EGENSKAP 13 Loc 880 width 1 F.62b.6b. Egenskaper hos alkoholmissbrukare:Egenskap 13 <Se F.62b för fullständig frågetext> Enkät C. 445 0. Frågan ej tillämplig 87 1. Glad 62 2. Dyster 110 3. Ingendera 1741 8. Frågan ej ställd 195 9. Ej svar
VAR 732 NARKANV:EGENSKAP 13 Loc 881 width 1 F.62b.6c. Egenskaper hos narkotikaanvändare:Egenskap 13 <Se F.62b för fullständig frågetext> Enkät C. 798 0. Frågan ej tillämplig 15 1. Glad 13 2. Dyster 29 3. Ingendera 1741 8. Frågan ej ställd 44 9. Ej svar
VAR 733 HEMLAGAT VIN Loc 882 width 1 F.63. Hur ofta har det förekommit under senaste året att Ni druckit följande: F.63a. Hemlagat vin? Enkät C. 112 1. Flera gånger 227 2. Någon gång 386 3. Ingen gång 1741 8. Frågan ej ställd 174 9. Ej svar
VAR 734 HEMBRÄND SPRIT Loc 883 width 1 F.63b. Hembränd sprit? <Se F.63 för fullständig frågetext> Enkät C. 33 1. Flera gånger 74 2. Någon gång 593 3. Ingen gång 1741 8. Frågan ej ställd 199 9. Ej svar
VAR 735 SPRIT OCH TOBAK 1 Loc 884 width 1 F.64. Instämmer Ni eller instämmer Ni inte i det här? F.64a. Att det är viktigt att myndigheterna varnar allmänheten för konsumtionsvanor som kan vara farliga Enkät C. 665 1. Instämmer 17 2. Instämmer inte 57 3. Tveksam 1741 8. Frågan ej ställd 160 9. Ej svar
VAR 736 SPRIT OCH TOBAK 2 Loc 885 width 1 F.64b. Att ransonering av vin och sprit och chockpriser är en orättvisa mot dem som använder det måttligt <Se F.64 för fullständig frågetext> Enkät C. 412 1. Instämmer 182 2. Instämmer inte 141 3. Tveksam 1741 8. Frågan ej ställd 164 9. Ej svar
VAR 737 SPRIT OCH TOBAK 3 Loc 886 width 1 F.64c. Endast yrkesverksamma: Det förekommer spritmissbruk på min arbetsplats,som försämrar produktionen <Se F.64 för fullständig frågetext> Enkät C. 381 0. Frågan ej tillämplig 85 1. Instämmer 305 2. Instämmer inte 59 3. Tveksam 1741 8. Frågan ej ställd 69 9. Ej svar
VAR 738 SPRIT OCH TOBAK 4 Loc 887 width 1 F.64d. Att man bör förbjuda tobaksreklam så som man förbjudit spritreklam <Se F.64 för fullständig frågetext> Enkät C. 440 1. Instämmer 128 2. Instämmer inte 158 3. Tveksam 1741 8. Frågan ej ställd 173 9. Ej svar
VAR 739 SPRIT OCH TOBAK 5 Loc 888 width 1 F.64e. Att skolan måste göra mera för att motverka att ungdom börjar röka <Se F.64 för fullständig frågetext> Enkät C. 631 1. Instämmer 31 2. Instämmer inte 78 3. Tveksam 1741 8. Frågan ej ställd 159 9. Ej svar