SVENSK OPINION 85
               SSD 0098

              Primärforskare:
          STIFTELSEN FÖR OPINIONSANALYSER
             Ordf. Sten Hultgren
             Virebergsv.13,1 tr.
              171 40 Solna

             Första SSD-upplagan
                1985

  

        Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst
               Box 5048

         Go to variable list
             S-402 21 Göteborg

  
           ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDAREN.

  Oavsett publikationsform skall alla uppsatser och rapporter
  som bygger på data tillgängliggjorda genom SSD tillkännage
  detta förhållande, samt namnge primärforskaren. SSD ber
  därför alla användare av SSD-material att, så långt detta är
  möjligt,använda sig av följande uttalande. (Uttryck inom
  parentes används i tillämpliga fall.)

        Data och (tabeller) i denna (publikation)
        har (delvis) gjorts tillgängliga av Svensk
        Samhällsvetenskaplig Datatjänst.Materialet
        i SVENSK OPINION 1985 samlades ursprungligen
        in av STIFTELSEN FÖR OPINIONSANALYSER,under
        ledning av Sten Hultgren,som ett led i
        stiftelsens regelbundet återkommande
        opinionsundersökning Svensk Opinion.
        Varken SSD eller STIFTELSEN FÖR
        OPINIONSANALYSER bär ansvar
        för analyser och tolkningar som presenteras
        i denna (publikation).

  Enligt överenskommelse mellan STIFTELSEN FÖR
  OPINIONSANALYSER och Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst
  får Svensk Opinion-materialet förmedlas till och analyseras
  av forskare under förutsättning att användningen sker i
  forskningssyfte. Härvid skall HSFR:s forskningsetiska
  principer för humaniora och samhällsvetenskap,publicerade i
  skriften HSFR-ETIK,följas i alla tillämpliga delar.

  Data och/eller dokumentation får ej ställas till tredje
  persons förfogande utan SSD:s skriftliga tillstånd.

  Rapporter och publikationer baserade på dessa data skall
  insändas i två exemplar till SSD, som vidarebefordrar ett
  exemplar till primärforskaren.

  I de fall materialet används i undervisningssyfte vid
  universitet och högskolor och leder till producerandet av PM
  och uppsatser behöver dessa ej insändas till SSD. I stället
  skall en redovisning av kurser, antal användare och antal
  producerade PM och uppsatser insändas till SSD efter
  avslutat läsår.

  

  UNDERSÖKNINGENS ORGANISATION OCH METODER

  Undersökningens grundide är att olika företeelser inte kan
  förstås isolerade utan bara genom sina inbördes relationer,
  som element i ett sammanhängande system. Det "sammanlagda"
  formuläret har således byggts upp kring en modell
  ("struktur") för att systematiskt mäta politiska
  företeelser,åsikter och åsiktsförändringar och ställa dem i
  relation till varandra. Samma ide återfinnes i stiftelsens
  tidigare årliga enkäter,som inleddes 1979 och med enkät 6
  fortsätter en långtidsstudie av den politiska
  opinionsbildningen.

  Ett frågeformulär för skriftliga intervjuer utarbetades i
  anslutning till den debatt som förekom i massmedia under
  sista kvartalet 1984. Frågorna utvaldes och testades av en
  arbetsgrupp hos Stiftelsen för Opinionsanalyser,formuläret
  arrangerades och trycktes i två delar hos Statistiska
  Centralbyrån.

  Detta arrangemang skedde för att begränsa den mängd frågor
  som skulle besvaras av var och en av de tillfrågade.
  Samtidigt medgav det möjlighet att anpassa det statistiska
  underlaget för olika frågor till varierande precisionskrav.

  Omkring 50% av frågorna i Enkät 6 förutses kunna återkomma i
  var eller varannan enkät,identiskt lika eller försiktigt
  anpassade till opinionsutvecklingen. Det är frågor som redan
  upprepade gånger förekommit i stiftelsens enkätserie.

  Statistiska Centralbyrån svarade för fältarbetet,som pågick
  under januari och februari 1985.1.974 män och kvinnor i
  åldrarna 17-74 år av urvalets maximalt 3.086,dvs. 64%,
  besvarade det strukturerade frågeformuläret fullt
  tillfredsställande.Av det totala bortfallet på 1.112
  personer är 5% vägrare,45% postreturer,1% bortresta, 1%
  avlidna,omyndigförklarade,utvecklingsstörda,institutionsvård
  ade eller utvandrade. 48% utgör övrigt bortfall. Tre
  påminnelser utgick till sådana som dröjde med svaret. Efter
  två påminnelser hade 1.702 svarat och när fältarbetet
  avslutades (med planerat kortare frågeformulär) tillkom svar
  från ytterligare 272.

  De intervjuade fördelar sig med 824 på ett A-formulär,878 på
  ett B-formulär och 272 på ett C-formulär (förkortat formulär
  innehållande frågor gemensamma för A- och B-formuläret).

  I föreliggande kodbok, av undersökningsledningen benämd
  Svensk Opinion 1985,har de tre tidigare nämnda enkäterna
  (A,B,C) slagits samman och bildat 496 variabler.200 av
  variablerna återfinns i alla tre formulären,145 i två av dem
  och 151 i ett formulär. I innehållsförteckningen markeras
  med stor bokstav inom parentes vilket eller vilka
  enkätformulär variabeln kommer ifrån.

  

             KODBOKSINFORMATION

  I kodboken används koderna 1-7 (01-97) som valida koder för
  de flesta variablerna. Kod 0 (00) används för frågor som ej
  är tillämpliga på grund av undersökningspersonens svar på
  tidigare frågor. Kod 8 (98) används när en fråga ej ställts
  till en viss subgrupp. Kod 9 (99) används då uppgift saknas.

  Exemplet nedan visar hur en variabel vanligtvis beskrivs i
  denna kodbok. Siffrorna inom parentes förekommer inte i
  kodboken, utan är en hänvisning till den beskrivning som
  följer exemplet.

  ............................................................

  (1) VAR 96  (2) AVSKAFFA LÖNTAGARFONDER  (3) MD=8 OR GE 9
    REF 96   (4) LOC 106 WIDTH 1       (5) NUMERIC

   (6) F.7a Tror Ni att LÖNTAGARFONDERNA kommer att avskaffas
       efter valet i höst?

   (7)  Enkät A.

    (8) (9) (10)

    306  1.  Ja
    219  2.  Nej
    271  3.  Tveksam
   1150  8.  Frågan ej ställd

    28  9.  Ej svar

  ............................................................

  (1) Variabel- och referensnummer. Brukar vanligtvis vara
  identiska. Om kodboken hänvisar till ett subset av en större
  datamängd eller en omorganiserad datamängd anger
  referensnumret den ursprungliga datamängdens variabelnummer.

  (2) Variabelnamn. En förkortning eller summering av
  frågeställningen (max. 24 tecken).

  (3) Missing data. Anger vilka värden som betraktas som
  missing data för den aktuella variabeln.

  (4) Position. Visar variabelns läge i datamängden; i vilken
  kolumn den startar och hur många positioner den upptar.

  (5) Anger om data är numerisk eller alfabetisk.

  (6) Den exakta frågeformuleringen som den formulerats i
  frågeformuläret eller liknande.

  (7) Eventuella kommentarer eller anmärkningar.

  (8) Det absoluta antalet observationer för varje
  svarskategori.

  (9) Kodvärden som kan förekomma för den aktuella variabeln.

  (10) Beskrivning av varje kodvärdes innehåll.

  

         SSD-Dokumentation:Svensk Opinion

  Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst har för budgetåret
  1984/85 erhållit anslag av Riksbankens Jubileumsfond för
  tillrättaläggning och dokumentation av materialet från
  Stiftelsen för Opinionsanalyser. Arbetet bedrivs med hjälp
  av ett datorbaserat dokumentationssystem som ställts till
  SSD:s förfogande av Inter-University Consortium for
  Political and Social Research (ICPSR) vid University of
  Michigan.Systemet kallas Guided Interactive Dataset
  Organisation (GIDO).
Variable list


1 SSDstudie NR 0098 2 SSDupplaga/datering NR 1 3 SSD Delstudieidentifikation 001 4 ID-nummer 5 Kön 6 Födelseår 7 Riksområde 8 H-region 9 Inflödeskoder 10 Enkätvariant Viktiga förändringar av personliga förhållanden 11 Bättre pension (ABC) 12 Ekonomiskt stöd åt barnfamiljer (ABC) 13 Låna pengar (ABC) 14 Ej behöva lämna nuvarande hemorten (ABC) 15 Få bättre bostad (ABC) 16 Lägre hyra (ABC) 17 Lägre villabeskattning (ABC) 18 Lägre matpriser (ABC) 19 Få bättre arbete (ABC) 20 Få fast arbete (ABC) 21 Bättre resväg (ABC) 22 Lägre bensinpris (ABC) 23 Bättre utbildningsmöjlighet (ABC) 24 Plats på barndaghem (ABC) 25 Vård på sjukhus (ABC) 26 Hemhjälp (ABC) 27 Tid hos tandläkare (ABC) 28 Bättre botemedel (ABC) Intressen 29 Familjeliv (AB) 30 Sköta barn (AB) 31 Träffa vänner (AB) 32 Spara pengar (AB) 33 Fritidsstudier (AB) 34 Religion (AB) 35 Musik (AB) 36 Böcker (AB) 37 Kända personer (AB) 38 Gudstjänst (AB) 39 Motion (AB) 40 Fiske,jakt (AB) 41 Yrkesarbetet (AB) 42 Diskutera politik (AB) 43 Följa politisk debatt (AB) Påståenden om livslust 44 Meningsfullt arbete (ABC) 45 Fritidsintresse (ABC) 46 Familjeliv (ABC) 47 Goda vänner (ABC) 48 Inkomster (ABC) 49 Prestationer (ABC) 50 Barn (ABC) 51 Upplevelser (ABC) 52 Något att tro på (ABC) 53 Barnomsorg (A) 54 Tro på högre makt (B) 55 Kristna värden och riksdagsbeslut (B) Viktiga förändringar av personliga förhållanden 56 Stopp för inflation (ABC) 57 Lägre marginalskatt (ABC) 58 Lägre arbetsgivaravgift (ABC) 59 Hindra kvittolösa inkomster (ABC) 60 Krafttag mot arbetslöshet (ABC) 61 Högre pension (ABC) 62 Mer medbestämmande (ABC) 63 Lättare uppsägning (ABC) 64 Allmän skattesänkning (ABC) 65 Minska budgetunderskott (ABC) 66 Lönsammare driva företag (ABC) 67 Mindre byråkrati (ABC) 68 Mer jordbruksstöd (ABC) 69 Flera kvinnliga politiker (ABC) 70 Mer jämställdhet (ABC) 71 Krafttag mot prostitution (ABC) 72 Krafttag för barnfamiljer (ABC) Påståenden om löntagarfonder 73 Antilöntagarfonddemonstration 1983 (A) 74 Antilöntagarfonddemonstration 1984 (A) 75 Facklig makt (A) 76 Löntagarvinst (A) 77 Socialistiskt Sverige (A) 78 Arbetslöshet (A) 79 Företagsamhet (A) 80 Avstå lön (A) 81 Orättvist (A) 82 Byråkrati (A) 83 Flyttar utomlands (A) 84 Politisk splittring (A) Påståenden om barntillsyn 85 Daghem från 1,5 år (B) 86 Förskola från 3 år (B) 87 Grundskola från 6 år (B) 88 Facket hindra nya företag (B) 89 Marginalskatt (B) Påståenden om privat företagsamhet 90 Barnomsorg (B) 91 Sjukvård (B) 92 Åldringsvård (B) 93 Skolor (B) 94 Arbetsförmedling (B) 95 Bostadsförmedling (B) 96 Avskaffa löntagarfonder (A) 97 Avveckla kärnkraftverk (A) 98 Nedrustning 1 (B) 99 Nedrustning 2 (B) 100 Nedrustning 3 (B) Viktiga förändringar av personliga förhållanden 101 Ökad socialhjälp (ABC) 102 Lägre bokostnader (ABC) 103 Mindre dataregistrering (ABC) 104 Avveckla kärnkraft (ABC) 105 Krafttag för energibehov (ABC) 106 Banta offentliga utgifter (ABC) 107 Krafttag mot skattefusk (ABC) 108 Mer ledighetsdagar för anställda (ABC) 109 Mindre fackföreningsvälde (ABC) 110 Mindre direktörsvälde (ABC) 111 Avskaffa löntagarfonder (ABC) 112 Inkomstutjämning (ABC) 113 Krafttag mot rökiga miljöer (ABC) 114 Skydda naturmiljö (ABC) 115 Krafttag mot narkotikamissbruk (ABC) 116 Krafttag mot tobaksmissbruk (ABC) 117 Lägre matpriser (ABC) 118 Mer uppfinnarstöd (ABC) Påståenden om kärnkraft 119 Aldrig säker (A) 120 Farligare än olja (A) 121 Sol- och vindkraft (A) 122 Levnadsstandard (A) 123 Sämre ekonomi (A) 124 Gagnar freden (A) Påståenden om löntagarfondsavveckling 125 AP-Fonden (A) 126 Företagen (A) 127 Aktiesparare (A) Påståenden om regeringskapacitet 128 Inflationen (B) 129 Handelsunderskott (B) 130 Investeringar (B) 131 Skatterna (B) 132 Budgetunderskott (B) 133 Parti-ideer 1 (AB) 134 Parti-ideer 2 (AB) 135 Parti-ideer 3 (AB) Viktiga förändringar av politiska förhållanden 136 Strängare abortlagstiftning (ABC) 137 Mer polisskydd (ABC) 138 Mer skoldisciplin (ABC) 139 Mer grundskolebetyg (ABC) 140 Mer arbetsbetyg (ABC) 141 Lägre ungdomslön (ABC) 142 Färre offentliganställda (ABC) 143 Mindre invandring (ABC) 144 Mer religionsundervisning (ABC) 145 Trovärdigare neutralitetspolitik (ABC) 146 Bättre sjukvård (ABC) 147 Större nykterhet (ABC) 148 Mer stöd åt begåvade elever (ABC) 149 Större individuell frihet (ABC) 150 Sänkta försvarskostnader (ABC) 151 Mer hjälp till U-Länder (ABC) 152 Minska utlandsskulden (ABC) 153 Krafttag för skogsskydd (ABC) 154 Kontroll av videomarknaden (ABC) 155 Vapenexport (A) 156 Inkomsthöjning (B) 157 Hjärndöd (A) 158 Konstgjord befruktning (A) 159 Gynekolog direkt (A) 160 Hjärtbyte 1 (A) 161 Hjärtbyte 2 (A) 162 Hjärtbyte 3 (A) 163 Hjärtbyte 4 (A) 164 Hjärtbyte 5 (A) 165 Hjärtbyte 6 (A) 166 Hjärtbyte 7 (A) 167 Borgerlig regering (B) 168 Socialdemokratisk regering (B) 169 Kds i regering (B) 170 Borgerlig statsminister (B) 171 Vilken regering (AB) 172 Regeringsbetyg (AC) 173 Storkrig inom 25 år (A) 174 Främmande u-båt (B) 175 Kryssningsrobot (B) 176 NATO-hjälp (B) 177 Försvara Sverige (B) 178 Kärnvapenfri zon (B) 179 Nedrustning (A) 180 Warszawapaktshjälp (A) Valbeteende 181 Riksdagsval idag (ABC) 182 Riksdagsval 1982 (ABC) 183 Riksdagsval 1979 (ABC) 184 Skulle också kunna rösta på:Moderaterna (A) 185 Skulle också kunna rösta på:Folkpartiet (A) 186 Skulle också kunna rösta på:Centerpartiet (A) 187 Skulle också kunna rösta på:Kristen Demokratisk Samling (A) 188 Skulle också kunna rösta på:Miljöpartiet (A) 189 Skulle också kunna rösta på:Socialdemokraterna (A) 190 Skulle också kunna rösta på:Vänsterpartiet Kommunisterna (A) 191 Skulle också kunna rösta på:Inget av dessa partier (A) 192 Centerpartiet och Kristen Demokratisk Samling (A) 193 Röstar i höst på:Moderaterna (B) 194 Röstar i höst på:Folkpartiet (B) 195 Röstar i höst på:Centerpartiet (B) 196 Röstar i höst på:Kristen Demokratisk Samling (B) 197 Röstar i höst på:Socialdemokraterna (B) 198 Röstar i höst på:Vänsterpartiet Kommunisterna 199 Röstar i höst på:Miljöpartiet (B) 200 Fyraprocentspärr (A) 201 Sverige neutralt vid storkrig (B) 202 Block eller parti (B) Parti med bästa ide angående: 203 Inflation 1 (ABC) 204 Inflation 2 (ABC) 205 Inflation 3 (ABC) 206 Marginalskatt 1 (ABC) 207 Marginalskatt 2 (ABC) 208 Marginalskatt 3 (ABC) 209 Sjukvården 1 (ABC) 210 Sjukvården 2 (ABC) 211 Sjukvården 3 (ABC) 212 Framtidens energiförsörjning 1 (ABC) 213 Framtidens energiförsörjning 2 (ABC) 214 Framtidens energiförsörjning 3 (ABC) 215 Försvarskostnaderna 1 (ABC) 216 Försvarskostnaderna 2 (ABC) 217 Försvarskostnaderna 3 (ABC) 218 Lönerna 1 (ABC) 219 Lönerna 2 (ABC) 220 Lönerna 3 (ABC) 221 Arbetslösheten 1 (ABC) 222 Arbetslösheten 2 (ABC) 223 Arbetslösheten 3 (ABC) 224 Offentliga utgifterna 1 (ABC) 225 Offentliga utgifterna 2 (ABC) 226 Offentliga utgifterna 3 (ABC) 227 Medbestämmande för anställda 1 (ABC) 228 Medbestämmande för anställda 2 (ABC) 229 Medbestämmande för anställda 3 (ABC) 230 Byråkratin 1 (ABC) 231 Byråkratin 2 (ABC) 232 Byråkratin 3 (ABC) 233 Skoldisciplinen 1 (ABC) 234 Skoldisciplinen 2 (ABC) 235 Skoldisciplinen 3 (ABC) 236 Nykterhet 1 (ABC) 237 Nykterhet 2 (ABC) 238 Nykterhet 3 (ABC) 239 Kvittolösa inkomster 1 (ABC) 240 Kvittolösa inkomster 2 (ABC) 241 Kvittolösa inkomster 3 (ABC) 242 Jordbrukspolitiken 1 (ABC) 243 Jordbrukspolitiken 2 (ABC) 244 Jordbrukspolitiken 3 (ABC) 245 Miljöskydd 1 (ABC) 246 Miljöskydd 2 (ABC) 247 Miljöskydd 3 (ABC) 248 Frihet 1 (ABC) 249 Frihet 2 (ABC) 250 Frihet 3 (ABC) 251 Skolbetyg 1 (ABC) 252 Skolbetyg 2 (ABC) 253 Skolbetyg 3 (ABC) 254 Kärnkraften 1 (ABC) 255 Kärnkraften 2 (ABC) 256 Kärnkraften 3 (ABC) 257 Åtgärder mot narkotikahandel 1 (ABC) 258 Åtgärder mot narkotikahandel 2 (ABC) 259 Åtgärder mot narkotikahandel 3 (ABC) 260 Pensionerna 1 (ABC) 261 Pensionerna 2 (ABC) 262 Pensionerna 3 (ABC) 263 Ekonomisk utjämning 1 (ABC) 264 Ekonomisk utjämning 2 (ABC) 265 Ekonomisk utjämning 3 (ABC) 266 Jämställdhet 1 (ABC) 267 Jämställdhet 2 (ABC) 268 Jämställdhet 3 (ABC) 269 Löntagarfonder 1 (ABC) 270 Löntagarfonder 2 (ABC) 271 Löntagarfonder 3 (ABC) 272 Boendekostnaderna 1 (ABC) 273 Boendekostnaderna 2 (ABC) 274 Boendekostnaderna 3 (ABC) 275 Matpriserna 1 (ABC) 276 Matpriserna 2 (ABC) 277 Matpriserna 3 (ABC) 278 Budgetunderskott 1 (ABC) 279 Budgetunderskott 2 (ABC) 280 Budgetunderskott 3 (ABC) 281 Skatterna 1 (ABC) 282 Skatterna 2 (ABC) 283 Skatterna 3 (ABC) 284 Utrikespolitiken 1 (ABC) 285 Utrikespolitik 2 (ABC) 286 Utrikespolitik 3 (ABC) 287 Utlandsskulden 1 (ABC) 288 Utlandsskulden 2 (ABC) 289 Utlandsskulden 3 (ABC) 290 Barnomsorg 1 (ABC) 291 Barnomsorg 2 (ABC) 292 Barnomsorg 3 (ABC) Orsaker till partival 293 Partiledare (AB) 294 Partiets ortsrepresentant (AB) 295 Politiska mål (AB) 296 Partiets ideer (AB) 297 Partiets vallöften (AB) 298 Samhörighet (AB) 299 Anhöriga (AB) 300 Fackförening (AB) 301 Samhällsklass (AB) 302 Socialistiskt (AB) 303 Majoritet i riksdagen (A) 304 Maktmissbruk (A) Intresse för politik i media 305 TV:s sändningar från riksdagen (AB) 306 Politiska debatter i TV (AB) 307 TV-journalisters utfrågning av partipolitiker (AB) 308 Radions utfrågning av politiker (AB) 309 Dagstidnings ledare (AB) 310 Politiska artiklar i dagstidning (AB) 311 I politisk förenings tidskrift (AB) 312 I fackförbundstidning (AB) 313 Partipropaganda i brevlådan (AB) Läsfrekvenser:Dagstidningar 314 Läsfrekvenser:Aftonbladet (AB) 315 Läsfrekvenser:Arbetet (AB) 316 Läsfrekvenser:Dagens Nyheter (AB) 317 Läsfrekvenser:Expressen (AB) 318 Läsfrekvenser:Göteborgs-Posten (AB) 319 Läsfrekvenser:Göteborgs-Tidningen (AB) 320 Läsfrekvenser:Kvällsposten (AB) 321 Läsfrekvenser:Svenska Dagbladet (AB) 322 Läsfrekvenser:Sydsvenska Dagbladet (AB) 323 Läsfrekvenser:Stockholms-Tidningen (före nedläggningen) (AB) 324 Betal-TV (A) 325 Utländsk TV (A) 326 Reklam i TV (A) 327 Bankräntor (A) 328 Fack:Nöjd (B) Förtroende för rättsväsendet 329 Förtroende för polisen (AB) 330 Förtroende för fångvården (AB) 331 Förtroende för domstolarna (AB) 332 Förtroende för riksdagen som lagstiftare (AB) Trivsel 333 Trivsel:Ort (ABC) 334 Trivsel:Arbetsförhållande (ABC) 335 Trivsel:Hustru/Sammanboende (ABC) 336 Trivsel:Familj (ABC) 337 Trivsel:Föreningsmöte (ABC) 338 Trivsel:Fritidsvänner (ABC) 339 Trivsel:Bostad (ABC) 340 Sysselsättning:Anställda (ABC) 341 Sysselsättning:Ej anställda (ABC) 342 Arbetsgivare (ABC) 343 Storlek på arbetsplatsen (AB) 344 Arbetslöshetstid (AB) 345 Utbildning (ABC) 346 Vilda strejker för högre lön (A) 347 Vilda strejker för orättvisor (A) 348 Andel kvinnor på arbetsplats (B) 349 Högre lön för mer erfarenhet (A) 350 Högre lön för mer riskfyllda arbeten (A) 351 Satsa pengar i företag (A) 352 Samarbete:LO - Socialdemokrater (B) 353 Samarbete:Arbetsgivare -Moderater (B) 354 Kollektivanslutning (B) 355 Löntagare satsar pengar (B) Åsikter om arbete och arbetsplats 356 Nöjd med:Företagets lönsamhet (AB) 357 Nöjd med:Arbetskamraterna (AB) 358 Nöjd med:Arbetsledningen (AB) 359 Nöjd med:Facket (AB) 360 Nöjd med:Kontakt med chef (AB) 361 Nöjd med:Anställningstrygghet (AB) 362 Nöjd med:Framtidsutsikter (AB) 363 Nöjd med:Inredning (AB) 364 Nöjd med:Rymlighet (AB) 365 Nöjd med:Belägenhet (AB) 366 Nöjd med:Hjälpmedel (AB) 367 Nöjd med:Arbetsuppgifter (AB) 368 Nöjd med:Löneskillnader (AB) 369 Nöjd med:Ackordslön (AB) 370 Nöjd med:Månadslön (AB) 371 Nöjd med:Vecko- eller 14-dagarslön (AB) 372 Nöjd med:Arbetsdagens längd (AB) 373 Nöjd med:Skiftarbete (AB) 374 Nöjd med:Ersättningen (AB) 375 Nöjd med:Tidpunkt för semester (AB) 376 Nöjd med:Möjlighet ta fritt (AB) 377 Nöjd med:Möjlighet påverka (AB) 378 Nöjd med:Privat hjälp (AB) 379 Nöjd med:Frihet under arbetstid (AB) 380 Nöjd med:Säkerhet i arbetet (AB) 381 Nöjd med:Arbetets renlighet (AB) 382 Nöjd med:Arbetets tyngd (AB) 383 Nöjd med:Arbetstakten (AB) 384 Nöjd med:Möjlighet till intresse (AB) 385 Nöjd med:Arbetsuppskattning (AB) 386 Arbetslöshetsrisk (A) 387 4-Okt-demonstration 1983 (B) 388 4-Okt-demonstration 1984 (B) 389 Samhällstyp (ABC) 390 Civilstånd (ABC) 391 Sammanlevande:Hel- eller deltidsarbete (ABC) 392 Inkomst (ABC) Medlemsskap i olika föreningar 393 Motormännens Helnykterhetsförbund (AB) 394 Annan nykterhetsförening (AB) 395 Kyrklig förening (AB) 396 Frikyrkligt samfund (AB) 397 Politisk förening (AB) 398 Förening ansluten till Lantbrukarnas Riksförbund (AB) 399 Aktiesparklubb (AB) 400 Pensionärsförening (PRO eller SFRF) (AB) 401 Villaägareförening (AB) 402 Fastighetsägareförbundet (AB) 403 Hyresgästförening (AB) 404 Konsum (AB) 405 Miljögrupp (AB) 406 Föräldraförening (AB) 407 Skattebetalarnas förening (AB) 408 Sångkör (AB) 409 Kvinnoförening (AB) 410 Handikappförening (AB) 411 Facklig tillhörighet (AB) 412 Fack:Särskild funktion (AB) 413 Fack:Förbund (AB) 414 Antal vuxna i hushållet (AB) 415 Antal barn i hushållet (AB) 416 Boendeform:Nu (AB) 417 Boendeform:Helst (AB) 418 Boendeform:Om 5 år (AB) 419 Sparkapital (A) Påståenden om rättsväsendet 420 Polismisshandel (B) 421 Oskyldigt dömda (B) 422 Kändisar särbehandlas (B) 423 Vittnen ljuger (B) 424 Banksparande (AB) Innehav och anskaffande av kapitalvaror 425 Börsnoterade aktier (AB) 426 Ej börsnoterade aktier (AB) 427 Aktiesparfond (AB) 428 Allemanskonto (AB) 429 Allemansfond (AB) 430 Obligationer (AB) 431 Pensionsförsäkring (AB) 432 Personbil (AB) 433 Motorbåt,segelbåt (AB) 434 Villa,radhus (AB) 435 Bostadsrätt (AB) 436 Fritidshus (AB) 437 Hemdator (AB) 438 Börsnoterade aktier (AB) 439 Ej börsnoterade aktier (AB) 440 Aktiesparfond (AB) 441 Allemanskonto (AB) 442 Allemansfond (AB) 443 Obligationer (AB) 444 Pensionsförsäkring (AB) 445 Personbil (AB) 446 Motorbåt,segelbåt (AB) 447 Villa,radhus (AB) 448 Bostadsrätt (AB) 449 Fritidshus (AB) 450 Hemdator (AB) 451 Nysparande i Allemansspar (AB) 452 Aktiesparar efter skatteskärpning (A) 453 Aktiesparar efter löntagarfonder (A) 454 Födelseland:Själv (BC) 455 Födelseland:Far (BC) 456 Födelseland:Mor (BC) 457 Medborgarskap (BC) 458 Hur länge bott i Sverige (B) Påståenden om konsumtion av: 459 Spritdrycker (A) 460 Vin (A) 461 Tobak (A) 462 Hasch,Marijuana (A) 463 Tung narkotika (A) 464 Videovåld (A) 465 Biovåld (A) 466 Krigsleksaker (A) 467 Sötsaker "Snask" (A) 468 Pornografiska tidskrifter (A) Boende 469 Bor kvar om 5 år (B) 470 Lägre hyra (B) 471 Andra grannar (B) 472 Lägenheten moderniseras (B) 473 Lägenheten repareras (B) 474 Köpa lägenheten (B) 475 Beskattning vid försäljning av bostadsrätt (B) 476 Hur länge i bostaden (B) 477 Avstånd till granne (B) 478 Sover i vardagsrum (B) 479 Sover i kök,matvrå (B) 480 Sover i hall (B) 481 Sover inte i vardagsrum,kök,matvrå eller hall (B) 482 Kärnvärmeverk "Secure" (B) Boende 483 Bostadsskatten (B) 484 Stigande bostadskostnader (B) 485 Grannarna (B) 486 Arbete på annan ort (B) 487 Dålig luft (B) 488 Bli ägare till hyreslägenhet (B) 489 Ökat inflytande över fastighetsförvaltning (B) 490 Mer hyra för central lägenhet (B) 491 Mer hyra för större lägenhet (B) 492 Rätt att hindra slutförvaring (B) 493 Slutförvaring i kommunen kan föreslås (B) 494 Läsfrekvenser:Fastighetstidningen (B) 495 Läsfrekvenser:Villaägaren (B) 496 Län/Kommun/Församling

VAR 1 SSDSTUDIE NR 0098              Loc 1 width 4


Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst studie 0098


VAR 2 SSDUPPLAGA NR 1 Loc 5 width 1 SSDupplaga/datering NR Uppgift om ordningsföljd och utgivningstidpunkt. 1. APRIL 1985
VAR 3 DELSTUDIE NR 001 Loc 6 width 3 SSD Delstudieidentifikation Ordningsnummer i en serie på 1 delar.
VAR 4 ID-NUMMER Loc 9 width 4
VAR 5 KÖN Loc 13 width 1 986 1. Man 925 2. Kvinna 63 9. Ingen uppgift
VAR 6 FÖDELSEÅR Loc 14 width 2 Kod: 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Frek: 23 21 27 30 34 32 31 25 39 33 32 32 36 26 Kod: 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Frek: 28 23 31 28 30 31 24 24 20 27 26 30 32 24 Kod: 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 Frek: 33 38 36 31 45 42 39 44 44 37 35 41 31 41 Kod: 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 Frek: 40 28 34 30 41 39 30 35 34 31 37 38 37 40 Kod: 67 68 99 Frek: 43 38 63
VAR 7 RIKSOMRÅDE Loc 16 width 1 353 1. Stockholm 326 2. Östra mellansverige 181 3. Småland med öarna 269 4. Sydsverige 356 5. Västsverige 205 6. Norra mellansverige 91 7. Mellersta norrland 130 8. Övre norrland 63 9. Ingen uppgift
VAR 8 H-REGION Loc 17 width 2 344 01. Stockholm 595 03. Större städer 427 04. Södra mellanbygden 157 05. Norra tätbygden 130 06. Norra glesbygden 157 08. Göteborg 101 09. Malmö 63 99. Ingen uppgift
VAR 9 INFLÖDESKODER Loc 19 width 1 249 1. Enkätsvar utan påminnelse 890 2. Enkätsvar efter påminnelsekort nr 1 174 3. Enkätsvar efter en enkätpåminnelse 265 4. Enkätsvar efter påminnelsekort nr 2 65 5. Enkätsvar med ordinarie enkät efter påminnelse med förkortad enkät 265 6. Enkätsvar med förkortad enkät 63 7. Avidentifierat enkätsvar 3 8. Felaktigt kodad som 6
VAR 10 ENKÄTVARIANT Loc 20 width 1 824 1. Enkät A. 878 2. Enkät B. 272 3. Enkät C. (=förkortad enkät)
VAR 11 BÄTTRE PENSION Loc 21 width 1 F.1. Hur viktigt är följande för Er personligen just nu? F.1.a. Bättre pension Enkät A,B och C. 311 1. Mycket viktigt för mig nu 263 2. Ganska viktigt för mig nu 253 3. Inte särskilt viktigt för mig nu 105 4. Inte alls viktigt för mig nu 29 5. Tveksam 924 6. Ej aktuellt för mig nu 89 9. Ej svar
VAR 12 STÖD ÅT BARNFAMILJER Loc 22 width 1 F.1.b. Bättre ekonomiskt stöd åt barnfamiljer <Se F.1 för fullständig frågetext> Enkät A,B och C. 403 1. Mycket viktigt för mig nu 267 2. Ganska viktigt för mig nu 249 3. Inte särskilt viktigt för mig nu 151 4. Inte alls viktigt för mig nu 72 5. Tveksam 686 6. Ej aktuellt för mig nu 146 9. Ej svar
VAR 13 LÅNA PENGAR Loc 23 width 1 F.1.c. Låna pengar för visst ändamål p <Se F.1 för fullständig frågetext> Enkät A,B och C. 169 1. Mycket viktigt för mig nu 294 2. Ganska viktigt för mig nu 371 3. Inte särskilt viktigt för mig nu 187 4. Inte alls viktigt för mig nu 45 5. Tveksam 789 6. Ej aktuellt för mig nu 119 9. Ej svar
VAR 14 STANNA I HEMORT Loc 24 width 1 F.1.d. Ej behöva lämna nuvarande hemorten <Se F.1 för fullständig frågetext> Enkät A,B och C. 556 1. Mycket viktigt för mig nu 338 2. Ganska viktigt för mig nu 162 3. Inte särskilt viktigt för mig nu 142 4. Inte alls viktigt för mig nu 48 5. Tveksam 617 6. Ej aktuellt för mig nu 111 9. Ej svar
VAR 15 FÅ BÄTTRE BOSTAD Loc 25 width 1 F.1.e. Få bättre bostad <Se F.1 för fullständig frågetext> Enkät A,B och C. 146 1. Mycket viktigt för mig nu 135 2. Ganska viktigt för mig nu 285 3. Inte särskilt viktigt för mig nu 278 4. Inte alls viktigt för mig nu 29 5. Tveksam 968 6. Ej aktuellt för mig nu 133 9. Ej svar
VAR 16 LÄGRE HYRA Loc 26 width 1 F.1.f. Lägre hyra <Se F.1 för fullständig frågetext> Enkät A,B och C. 460 1. Mycket viktigt för mig nu 430 2. Ganska viktigt för mig nu 289 3. Inte särskilt viktigt för mig nu 106 4. Inte alls viktigt för mig nu 49 5. Tveksam 527 6. Ej aktuellt för mig nu 113 9. Ej svar
VAR 17 VILLASKATT Loc 27 width 1 F.1.g. Lägre villabeskattning <Se F.1 för fullständig frågetext> Enkät A,B och C. 572 1. Mycket viktigt för mig nu 295 2. Ganska viktigt för mig nu 131 3. Inte särskilt viktigt för mig nu 99 4. Inte alls viktigt för mig nu 42 5. Tveksam 711 6. Ej aktuellt för mig nu 124 9. Ej svar
VAR 18 LÄGRE MATPRISER Loc 28 width 1 F.1.h. Lägre matpriser <Se F.1 för fullständig frågetext> Enkät A,B och C. 1013 1. Mycket viktigt för mig nu 581 2. Ganska viktigt för mig nu 186 3. Inte särskilt viktigt för mig nu 32 4. Inte alls viktigt för mig nu 27 5. Tveksam 69 6. Ej aktuellt för mig nu 66 9. Ej svar
VAR 19 FÅ BÄTTRE ARBETE Loc 29 width 1 F.1.i. Få bättre arbete <Se F.1 för fullständig frågetext> Enkät A,B och C. 207 1. Mycket viktigt för mig nu 188 2. Ganska viktigt för mig nu 289 3. Inte särskilt viktigt för mig nu 155 4. Inte alls viktigt för mig nu 38 5. Tveksam 962 6. Ej aktuellt för mig nu 135 9. Ej svar
VAR 20 FÅ FAST ARBETE Loc 30 width 1 F.1.j. Få fast arbete <Se F.1 för fullständig frågetext> Enkät A,B och C. 233 1. Mycket viktigt för mig nu 80 2. Ganska viktigt för mig nu 54 3. Inte särskilt viktigt för mig nu 81 4. Inte alls viktigt för mig nu 8 5. Tveksam 1386 6. Ej aktuellt för mig nu 132 9. Ej svar
VAR 21 RESVÄG Loc 31 width 1 F.1.k. Lättare komma till och från arbetsplats,affärer <Se F.1 för fullständig frågetext> Enkät A,B och C. 170 1. Mycket viktigt för mig nu 219 2. Ganska viktigt för mig nu 251 3. Inte särskilt viktigt för mig nu 258 4. Inte alls viktigt för mig nu 22 5. Tveksam 926 6. Ej aktuellt för mig nu 128 9. Ej svar
VAR 22 BENSINPRIS Loc 32 width 1 F.1.l. Lägre bensinpris <Se F.1 för fullständig frågetext> Enkät A,B och C. 881 1. Mycket viktigt för mig nu 456 2. Ganska viktigt för mig nu 198 3. Inte särskilt viktigt för mig nu 71 4. Inte alls viktigt för mig nu 12 5. Tveksam 288 6. Ej aktuellt för mig nu 68 9. Ej svar
VAR 23 UTBILDNINGSMÖJLIGHET Loc 33 width 1 F.1.m. Bättre möjlighet att utbilda mig <Se F.1 för fullständig frågetext> Enkät A,B och C. 158 1. Mycket viktigt för mig nu 223 2. Ganska viktigt för mig nu 336 3. Inte särskilt viktigt för mig nu 142 4. Inte alls viktigt för mig nu 69 5. Tveksam 928 6. Ej aktuellt för mig nu 118 9. Ej svar
VAR 24 BARNDAGHEM Loc 34 width 1 F.1.n. Plats för barn på barndaghem <Se F.1 för fullständig frågetext> Enkät A,B och C. 145 1. Mycket viktigt för mig nu 75 2. Ganska viktigt för mig nu 104 3. Inte särskilt viktigt för mig nu 140 4. Inte alls viktigt för mig nu 17 5. Tveksam 1386 6. Ej aktuellt för mig nu 107 9. Ej svar
VAR 25 SJUKVÅRD Loc 35 width 1 F.1.o. Vård på sjukhus,vårdhem för mig själv eller anhörig <Se F.1 för fullständig frågetext> Enkät A,B och C. 347 1. Mycket viktigt för mig nu 289 2. Ganska viktigt för mig nu 227 3. Inte särskilt viktigt för mig nu 96 4. Inte alls viktigt för mig nu 34 5. Tveksam 886 6. Ej aktuellt för mig nu 95 9. Ej svar
VAR 26 HEMHJÄLP Loc 36 width 1 F.1.p. Hemhjälp <Se F.1 för fullständig frågetext> Enkät A,B och C. 86 1. Mycket viktigt för mig nu 66 2. Ganska viktigt för mig nu 119 3. Inte särskilt viktigt för mig nu 151 4. Inte alls viktigt för mig nu 13 5. Tveksam 1437 6. Ej aktuellt för mig nu 102 9. Ej svar
VAR 27 TANDLÄKARTID Loc 37 width 1 F.1.q. Lättare få tid hos tandläkare <Se F.1 för fullständig frågetext> Enkät A,B och C. 83 1. Mycket viktigt för mig nu 173 2. Ganska viktigt för mig nu 302 3. Inte särskilt viktigt för mig nu 274 4. Inte alls viktigt för mig nu 49 5. Tveksam 978 6. Ej aktuellt för mig nu 115 9. Ej svar
VAR 28 BOTEMEDEL Loc 38 width 1 F.1.r. Bättre botemedel mot viss sjukdom som jag själv har <Se F.1 för fullständig frågetext> Enkät A,B och C. 278 1. Mycket viktigt för mig nu 144 2. Ganska viktigt för mig nu 90 3. Inte särskilt viktigt för mig nu 91 4. Inte alls viktigt för mig nu 34 5. Tveksam 1238 6. Ej aktuellt för mig nu 99 9. Ej svar
VAR 29 FAMILJELIV Loc 39 width 1 F.2. Vad av följande skulle Ni vilja säga att Ni är intresserad av? F.2.a. Familjeliv Enkät A och B. 847 1. Mycket stort intresse 507 2. Ganska stort intresse 203 3. Ganska litet intresse 50 4. Ointresserad 272 8. Frågan ej ställd 95 9. Ej svar
VAR 30 BARN Loc 40 width 1 F.2.b. Sköta barn,leka med barn <Se F.2 för fullständig frågetext> Enkät A och B. 376 1. Mycket stort intresse 576 2. Ganska stort intresse 420 3. Ganska litet intresse 193 4. Ointresserad 272 8. Frågan ej ställd 137 9. Ej svar
VAR 31 VÄNNER Loc 41 width 1 F.2.c. Träffa vänner <Se F.2 för fullständig frågetext> Enkät A och B. 609 1. Mycket stort intresse 822 2. Ganska stort intresse 174 3. Ganska litet intresse 18 4. Ointresserad 272 8. Frågan ej ställd 79 9. Ej svar
VAR 32 SPARA Loc 42 width 1 F.2.d. Spara pengar <Se F.2 för fullständig frågetext> Enkät A och B. 340 1. Mycket stort intresse 738 2. Ganska stort intresse 434 3. Ganska litet intresse 92 4. Ointresserad 272 8. Frågan ej ställd 98 9. Ej svar
VAR 33 FRITIDSSTUDIER Loc 43 width 1 F.2.e. Fritidsstudier <Se F.2 för fullständig frågetext> Enkät A och B. 96 1. Mycket stort intresse 379 2. Ganska stort intresse 691 3. Ganska litet intresse 410 4. Ointresserad 272 8. Frågan ej ställd 126 9. Ej svar
VAR 34 RELIGION Loc 44 width 1 F.2.f. Andakt,religion <Se F.2 för fullständig frågetext> Enkät A och B. 99 1. Mycket stort intresse 203 2. Ganska stort intresse 413 3. Ganska litet intresse 877 4. Ointresserad 272 8. Frågan ej ställd 110 9. Ej svar
VAR 35 MUSIK Loc 45 width 1 F.2.g. Lyssna till musik <Se F.2 för fullständig frågetext> Enkät A och B. 534 1. Mycket stort intresse 751 2. Ganska stort intresse 293 3. Ganska litet intresse 48 4. Ointresserad 272 8. Frågan ej ställd 76 9. Ej svar
VAR 36 BÖCKER Loc 46 width 1 F.2.h. Förströelseläsning i böcker <Se F.2 för fullständig frågetext> Enkät A och B. 402 1. Mycket stort intresse 557 2. Ganska stort intresse 462 3. Ganska litet intresse 182 4. Ointresserad 272 8. Frågan ej ställd 99 9. Ej svar
VAR 37 KÄNDA PERSONER Loc 47 width 1 F.2.i. Bilder och nyheter i tidningar om kända personer <Se F.2 för fullständig frågetext> Enkät A och B. 84 1. Mycket stort intresse 279 2. Ganska stort intresse 641 3. Ganska litet intresse 592 4. Ointresserad 272 8. Frågan ej ställd 106 9. Ej svar
VAR 38 GUDSTJÄNST Loc 48 width 1 F.2.j. Besöka gudstjänst i kyrka,kapell <Se F.2 för fullständig frågetext> Enkät A och B. 80 1. Mycket stort intresse 159 2. Ganska stort intresse 529 3. Ganska litet intresse 838 4. Ointresserad 272 8. Frågan ej ställd 96 9. Ej svar
VAR 39 MOTION Loc 49 width 1 F.2.k. Motionera,sporta,idrotta <Se F.2 för fullständig frågetext> Enkät A och B. 375 1. Mycket stort intresse 594 2. Ganska stort intresse 506 3. Ganska litet intresse 156 4. Ointresserad 272 8. Frågan ej ställd 71 9. Ej svar
VAR 40 FISKE,JAKT Loc 50 width 1 F.2.l. Fiske,jakt <Se F.2 för fullständig frågetext> Enkät A och B. 197 1. Mycket stort intresse 254 2. Ganska stort intresse 386 3. Ganska litet intresse 785 4. Ointresserad 272 8. Frågan ej ställd 80 9. Ej svar
VAR 41 YRKESARBETET Loc 51 width 1 F.2.m. Yrkesarbetet <Se F.2 för fullständig frågetext> Enkät A och B. 479 1. Mycket stort intresse 658 2. Ganska stort intresse 194 3. Ganska litet intresse 240 4. Ointresserad 272 8. Frågan ej ställd 131 9. Ej svar
VAR 42 DISKUTERA POLITIK Loc 52 width 1 F.2.n. Diskutera politik <Se F.2 för fullständig frågetext> Enkät A och B. 121 1. Mycket stort intresse 347 2. Ganska stort intresse 619 3. Ganska litet intresse 528 4. Ointresserad 272 8. Frågan ej ställd 87 9. Ej svar
VAR 43 FÖLJA POLITISK DEBATT Loc 53 width 1 F.2.o. Följa den politiska debatten i TV,radio och tidningar <Se F.2 för fullständig frågetext> Enkät A och B. 259 1. Mycket stort intresse 539 2. Ganska stort intresse 519 3. Ganska litet intresse 320 4. Ointresserad 272 8. Frågan ej ställd 65 9. Ej svar
VAR 44 MENINGSFULLT ARBETE Loc 54 width 1 F.3. Vad betyder följande för att Ni skall tycka Ert liv är värt att leva? F.3.a. Ett meningsfullt arbete Enkät A,B och C. 1296 1. Betyder mycket 420 2. Betyder ganska mycket 44 3. Betyder inte särskilt mycket 63 4. Betyder inget 32 5. Tveksam 119 9. Ej svar
VAR 45 FRITIDSINTRESSE Loc 55 width 1 F.3.b. Ett verkligt fritidsintresse <Se F.3 för fullständig frågetext> Enkät A,B och C. 734 1. Betyder mycket 784 2. Betyder ganska mycket 270 3. Betyder inte särskilt mycket 47 4. Betyder inget 28 5. Tveksam 111 9. Ej svar
VAR 46 FAMILJELIV Loc 56 width 1 F.3.c. Ett harmoniskt familjeliv <Se F.3 för fullständig frågetext> Enkät A,B och C. 1441 1. Betyder mycket 347 2. Betyder ganska mycket 45 3. Betyder inte särskilt mycket 29 4. Betyder inget 20 5. Tveksam 92 9. Ej svar
VAR 47 GODA VÄNNER Loc 57 width 1 F.3.d. Verkligt goda fritidsvänner <Se F.3 för fullständig frågetext> Enkät A,B och C. 812 1. Betyder mycket 779 2. Betyder ganska mycket 230 3. Betyder inte särskilt mycket 39 4. Betyder inget 21 5. Tveksam 93 9. Ej svar
VAR 48 INKOMSTER Loc 58 width 1 F.3.e. Bra inkomster <Se F.3 för fullständig frågetext> Enkät A,B och C. 942 1. Betyder mycket 759 2. Betyder ganska mycket 146 3. Betyder inte särskilt mycket 16 4. Betyder inget 11 5. Tveksam 100 9. Ej svar
VAR 49 PRESTATIONER Loc 59 width 1 F.3.f. Uppmärksammade prestationer <Se F.3 för fullständig frågetext> Enkät A,B och C. 331 1. Betyder mycket 628 2. Betyder ganska mycket 553 3. Betyder inte särskilt mycket 234 4. Betyder inget 85 5. Tveksam 143 9. Ej svar
VAR 50 BARN Loc 60 width 1 F.3.g. Barn att vara stolt över <Se F.3 för fullständig frågetext> Enkät A,B och C. 802 1. Betyder mycket 533 2. Betyder ganska mycket 224 3. Betyder inte särskilt mycket 157 4. Betyder inget 127 5. Tveksam 131 9. Ej svar
VAR 51 UPPLEVELSER Loc 61 width 1 F.3.h. Spännande upplevelser <Se F.3 för fullständig frågetext> Enkät A,B och C. 370 1. Betyder mycket 612 2. Betyder ganska mycket 608 3. Betyder inte särskilt mycket 178 4. Betyder inget 73 5. Tveksam 133 9. Ej svar
VAR 52 NÅGOT ATT TRO PÅ Loc 62 width 1 F.3.i. Att Ni har något att tro på <Se F.3 för fullständig frågetext> Enkät A,B och C. 750 1. Betyder mycket 592 2. Betyder ganska mycket 261 3. Betyder inte särskilt mycket 129 4. Betyder inget 144 5. Tveksam 98 9. Ej svar
VAR 53 BARNOMSORG Loc 63 width 1 F.4a. Vad tror Ni är bäst för BARNEN:att föräldrarna själva vårdar sina barn eller att de utnyttjar samhällets barnomsorg? Enkät A. 551 1. Själva vårdar 57 2. Utnyttjar barnomsorgen 105 3. Lika bra för barnen 75 4. Kan inte säga 1150 8. Frågan ej ställd 36 9. Ej svar
VAR 54 HÖGRE MAKT Loc 64 width 1 F.4b. De flesta har åsikter om religion. Kan Ni instämma i dessa påståenden? F.4b.1. Jag tror det finns en högre makt som ingriper i mitt eget liv Enkät B. 166 1. Ja absolut 180 2. Ja 262 3. Tveksam 114 4. Nej 125 5. Nej absolut inte 1096 8. Frågan ej ställd 31 9. Ej svar
VAR 55 KRISTNA VÄRDEN Loc 65 width 1 F.4b.2. Kristna värden bör prägla alla viktiga riksdagsbeslut <Se F.4b för fullständig frågetext> Enkät B. 62 1. Ja absolut 80 2. Ja 207 3. Tveksam 209 4. Nej 272 5. Nej absolut inte 1096 8. Frågan ej ställd 48 9. Ej svar
VAR 56 STOPP FÖR INFLATION Loc 66 width 1 F.5. Det här är betydelsefullt för många.Hur viktigt tycker Ni att det känns för Er personligen? F.5.a. Stopp för inflationen Enkät A,B och C. 1076 1. Mycket viktigt 622 2. Ganska viktigt 91 3. Inte särskilt viktigt 21 4. Inte alls viktigt (bra nu) 11 5. Hellre tvärtom 73 6. Tveksam 80 9. Ej svar
VAR 57 LÄGRE MARGINALSKATT Loc 67 width 1 F.5.b. Sänkning av marginalskatten <Se F.5 för fullständig frågetext> Enkät A,B och C. 739 1. Mycket viktigt 623 2. Ganska viktigt 251 3. Inte särskilt viktigt 121 4. Inte alls viktigt (bra nu) 26 5. Hellre tvärtom 111 6. Tveksam 103 9. Ej svar
VAR 58 LÄGRE ARBETSGIVARAVGIFT Loc 68 width 1 F.5.c. Lägre arbetsgivaravgift <Se F.5 för fullständig frågetext> Enkät A,B och C. 448 1. Mycket viktigt 387 2. Ganska viktigt 366 3. Inte särskilt viktigt 274 4. Inte alls viktigt (bra nu) 108 5. Hellre tvärtom 258 6. Tveksam 133 9. Ej svar
VAR 59 SVARTA PENGAR Loc 69 width 1 F.5.d. Hindra kvittolösa inkomster ("svarta pengar") <Se F.5 för fullständig frågetext> Enkät A,B och C. 570 1. Mycket viktigt 425 2. Ganska viktigt 399 3. Inte särskilt viktigt 194 4. Inte alls viktigt (bra nu) 112 5. Hellre tvärtom 149 6. Tveksam 125 9. Ej svar
VAR 60 ARBETSLÖSHET Loc 70 width 1 F.5.e. Krafttag mot arbetslösheten <Se F.5 för fullständig frågetext> Enkät A,B och C. 1341 1. Mycket viktigt 438 2. Ganska viktigt 65 3. Inte särskilt viktigt 21 4. Inte alls viktigt (bra nu) 2 5. Hellre tvärtom 28 6. Tveksam 79 9. Ej svar
VAR 61 HÖGRE PENSION Loc 71 width 1 F.5.f. Högre pensioner <Se F.5 för fullständig frågetext> Enkät A,B och C. 440 1. Mycket viktigt 565 2. Ganska viktigt 432 3. Inte särskilt viktigt 278 4. Inte alls viktigt (bra nu) 22 5. Hellre tvärtom 150 6. Tveksam 87 9. Ej svar
VAR 62 MER MEDBESTÄMMANDE Loc 72 width 1 F.5.g. Mer medbestämmande för anställda <Se F.5 för fullständig frågetext> Enkät A,B och C. 383 1. Mycket viktigt 628 2. Ganska viktigt 353 3. Inte särskilt viktigt 256 4. Inte alls viktigt (bra nu) 88 5. Hellre tvärtom 140 6. Tveksam 126 9. Ej svar
VAR 63 UPPSÄGNING Loc 73 width 1 F.5.h. Större frihet för arbetsgivare att säga upp olämplig anställd <Se F.5 för fullständig frågetext> Enkät A,B och C. 338 1. Mycket viktigt 529 2. Ganska viktigt 239 3. Inte särskilt viktigt 331 4. Inte alls viktigt (bra nu) 135 5. Hellre tvärtom 260 6. Tveksam 142 9. Ej svar
VAR 64 SKATTESÄNKNING Loc 74 width 1 F.5.i. Allmän skattesänkning <Se F.5 för fullständig frågetext> Enkät A,B och C. 871 1. Mycket viktigt 610 2. Ganska viktigt 164 3. Inte särskilt viktigt 118 4. Inte alls viktigt (bra nu) 10 5. Hellre tvärtom 115 6. Tveksam 86 9. Ej svar
VAR 65 BUDGETUNDERSKOTT Loc 75 width 1 F.5.j. Krafttag för att minska budgetunderskottet <Se F.5 för fullständig frågetext> Enkät A,B och C. 913 1. Mycket viktigt 704 2. Ganska viktigt 116 3. Inte särskilt viktigt 30 4. Inte alls viktigt (bra nu) 5. Hellre tvärtom 89 6. Tveksam 122 9. Ej svar
VAR 66 FÖRETAG Loc 76 width 1 F.5.k. Lönsammare driva eget företag <Se F.5 för fullständig frågetext> Enkät A,B och C. 705 1. Mycket viktigt 586 2. Ganska viktigt 219 3. Inte särskilt viktigt 159 4. Inte alls viktigt (bra nu) 12 5. Hellre tvärtom 174 6. Tveksam 119 9. Ej svar
VAR 67 BYRÅKRATI Loc 77 width 1 F.5.l. Mindre byråkrati <Se F.5 för fullständig frågetext> Enkät A,B och C. 1154 1. Mycket viktigt 505 2. Ganska viktigt 94 3. Inte särskilt viktigt 31 4. Inte alls viktigt (bra nu) 4 5. Hellre tvärtom 78 6. Tveksam 108 9. Ej svar
VAR 68 JORDBRUKSSTÖD Loc 78 width 1 F.5.m. Mer stöd åt jordbruket <Se F.5 för fullständig frågetext> Enkät A,B och C. 221 1. Mycket viktigt 426 2. Ganska viktigt 444 3. Inte särskilt viktigt 347 4. Inte alls viktigt (bra nu) 153 5. Hellre tvärtom 255 6. Tveksam 128 9. Ej svar
VAR 69 KVINNLIGA POLITIKER Loc 79 width 1 F.5.n. Flera kvinnliga politiker <Se F.5 för fullständig frågetext> Enkät A,B och C. 366 1. Mycket viktigt 627 2. Ganska viktigt 501 3. Inte särskilt viktigt 198 4. Inte alls viktigt (bra nu) 44 5. Hellre tvärtom 137 6. Tveksam 101 9. Ej svar
VAR 70 MER JÄMSTÄLLDHET Loc 80 width 1 F.5.o. Mer jämställdhet mellan könen <Se F.5 för fullständig frågetext> Enkät A,B och C. 472 1. Mycket viktigt 669 2. Ganska viktigt 360 3. Inte särskilt viktigt 257 4. Inte alls viktigt (bra nu) 26 5. Hellre tvärtom 87 6. Tveksam 103 9. Ej svar
VAR 71 PROSTITUTION Loc 81 width 1 F.5.p. Krafttag mot prostitutionen <Se F.5 för fullständig frågetext> Enkät A,B och C. 652 1. Mycket viktigt 430 2. Ganska viktigt 413 3. Inte särskilt viktigt 177 4. Inte alls viktigt (bra nu) 29 5. Hellre tvärtom 158 6. Tveksam 115 9. Ej svar
VAR 72 BARNFAMILJER Loc 82 width 1 F.5.q. Krafttag för barnfamiljerna <Se F.5 för fullständig frågetext> Enkät A,B och C. 682 1. Mycket viktigt 662 2. Ganska viktigt 216 3. Inte särskilt viktigt 184 4. Inte alls viktigt (bra nu) 15 5. Hellre tvärtom 104 6. Tveksam 111 9. Ej svar
VAR 73 FONDDEMONSTRATION 1983 Loc 83 width 1 F.6a. Det har förekommit två stora demonstrationer mot LÖ NTAGARFONDER, de s.k. 4-oktober-demonstrationerna 1983 och 1984. Deltog Ni i någon av dem eller i båda? F.6a.1. Deltog 1983 Enkät A. 22 1. Deltog 728 2. Deltog inte 1150 8. Frågan ej ställd 74 9. Ej svar
VAR 74 FONDDEMONSTRATION 1984 Loc 84 width 1 F.6a.2. Deltog 1984 <Se F.6a för fullständig frågetext> Enkät A. 23 1. Deltog 757 2. Deltog inte 1150 8. Frågan ej ställd 44 9. Ej svar
VAR 75 FACKLIG MAKT Loc 85 width 1 F.6b. Tror Ni för Er del att de här riskerna finns med löntagarfonder? F.6b.1. Fackets makt blir för stor Enkät A. 254 1. Säkert 147 2. Troligt 201 3. Möjligt 179 4. Säkert inte 1150 8. Frågan ej ställd 43 9. Ej svar
VAR 76 LÖNTAGARVINST Loc 86 width 1 F.6b.2. Löntagarnas vinst är tvivelaktig <Se F.6b för fullständig frågetext> Enkät A. 222 1. Säkert 210 2. Troligt 211 3. Möjligt 129 4. Säkert inte 1150 8. Frågan ej ställd 52 9. Ej svar
VAR 77 SOCIALISM Loc 87 width 1 F.6b.3. Början till ett helt socialistiskt Sverige <Se F.6b för fullständig frågetext> Enkät A. 211 1. Säkert 135 2. Troligt 187 3. Möjligt 245 4. Säkert inte 1150 8. Frågan ej ställd 46 9. Ej svar
VAR 78 ARBETSLÖSHET Loc 88 width 1 F.6b.4. Utan arbetsgivarnas medverkan värre arbetslöshet <Se F.6b för fullständig frågetext> Enkät A. 229 1. Säkert 195 2. Troligt 200 3. Möjligt 126 4. Säkert inte 1150 8. Frågan ej ställd 74 9. Ej svar
VAR 79 FÖRETAGSAMHET Loc 89 width 1 F.6b.5. Den fria företagsamheten kvävs,inga nya privata företag <Se F.6b för fullständig frågetext> Enkät A. 191 1. Säkert 164 2. Troligt 172 3. Möjligt 233 4. Säkert inte 1150 8. Frågan ej ställd 64 9. Ej svar
VAR 80 AVSTÅ LÖN Loc 90 width 1 F.6b.6. Löntagarna får inte råd att avstå något av lönen <Se F.6b för fullständig frågetext> Enkät A. 127 1. Säkert 168 2. Troligt 272 3. Möjligt 186 4. Säkert inte 1150 8. Frågan ej ställd 71 9. Ej svar
VAR 81 ORÄTTVIST Loc 91 width 1 F.6b.7. Det blir orättvist mot företagarna och aktieägarna <Se F.6b för fullständig frågetext> Enkät A. 144 1. Säkert 136 2. Troligt 235 3. Möjligt 245 4. Säkert inte 1150 8. Frågan ej ställd 64 9. Ej svar
VAR 82 BYRÅKRATI Loc 92 width 1 F.6b.8. Det medför mycket ny krånglig byråkrati <Se F.6b för fullständig frågetext> Enkät A. 294 1. Säkert 163 2. Troligt 192 3. Möjligt 120 4. Säkert inte 1150 8. Frågan ej ställd 55 9. Ej svar
VAR 83 FLYTTAR UTOMLANDS Loc 93 width 1 F.6b.9. Storföretagen och kapitalägarna flyttar utomlands <Se F.6b för fullständig frågetext> Enkät A. 239 1. Säkert 181 2. Troligt 218 3. Möjligt 132 4. Säkert inte 1150 8. Frågan ej ställd 54 9. Ej svar
VAR 84 POLITISK SPLITTRING Loc 94 width 1 F.6b.10. Det skapar politisk splittring när samarbete är nödvändigt <Se F.6b för fullständig frågetext> Enkät A. 229 1. Säkert 184 2. Troligt 245 3. Möjligt 109 4. Säkert inte 1150 8. Frågan ej ställd 57 9. Ej svar
VAR 85 DAGHEM FRÅN 1,5 ÅR Loc 95 width 1 F.6c. Är det en bra målsättning att alla barn från 1,5 år skall tas om hand på barndaghem? Att alla barn som fyllt 3 år skall gå i obligatorisk förskola och att alla barn skall börja grundskolan när de fyllt 6 år? F.6c.1. Alla i barndaghem från 1,5 år Enkät B. 43 1. Gillar i hög grad 68 2. Gillar 221 3. Tveksam 174 4. Ogillar 338 5. Ogillar i hög grad 1096 8. Frågan ej ställd 34 9. Ej svar
VAR 86 FÖRSKOLA FRÅN 3 ÅR Loc 96 width 1 F.6c.2. Alla i förskola från 3 år <Se F.6c för fullständig frågetext> Enkät B. 32 1. Gillar i hög grad 81 2. Gillar 263 3. Tveksam 191 4. Ogillar 273 5. Ogillar i hög grad 1096 8. Frågan ej ställd 38 9. Ej svar
VAR 87 GRUNDSKOLA FRÅN 6 ÅR Loc 97 width 1 F.6c.3. Alla i grundskolan från 6 år <Se F.6c för fullständig frågetext> Enkät B. 100 1. Gillar i hög grad 156 2. Gillar 339 3. Tveksam 122 4. Ogillar 128 5. Ogillar i hög grad 1096 8. Frågan ej ställd 33 9. Ej svar
VAR 88 HINDRA NYA FÖRETAG Loc 98 width 1 F.6d. Instämmer Ni i följande? F.6d.1. Facket skall inte kunna hindra startandet av nya företag Enkät B. 240 1. Ja absolut 124 2. Ja 140 3. Tveksam 144 4. Nej 194 5. Nej absolut inte 1096 8. Frågan ej ställd 36 9. Ej svar
VAR 89 MARGINALSKATT Loc 99 width 1 F.6d.2. Ingen skall behöva betala mer än 50% i skatt på extrainkomster och sparande <Se F.6d för fullständig frågetext> Enkät B. 365 1. Ja absolut 131 2. Ja 79 3. Tveksam 93 4. Nej 177 5. Nej absolut inte 1096 8. Frågan ej ställd 33 9. Ej svar
VAR 90 BARNOMSORG Loc 100 width 1 F.6e. Bör staten/samhället ekonomiskt stödja privata företag som konkurrerar med offentliga? F.6e.1. Barnomsorg? Enkät B. 120 1. Mer stöd till privata 482 2. Lika mycket stöd till privata 82 3. Mindre stöd till privata 150 4. Inget stöd till privata 1096 8. Frågan ej ställd 44 9. Ej svar
VAR 91 SJUKVÅRD Loc 101 width 1 F.6e.2. Sjukvård? <Se F.6e för fullständig frågetext> Enkät B. 99 1. Mer stöd till privata 434 2. Lika mycket stöd till privata 128 3. Mindre stöd till privata 165 4. Inget stöd till privata 1096 8. Frågan ej ställd 52 9. Ej svar
VAR 92 ÅLDRINGSVÅRD Loc 102 width 1 F.6e.3. Åldringsvård? <Se F.6e för fullständig frågetext> Enkät B. 116 1. Mer stöd till privata 449 2. Lika mycket stöd till privata 96 3. Mindre stöd till privata 173 4. Inget stöd till privata 1096 8. Frågan ej ställd 44 9. Ej svar
VAR 93 SKOLOR Loc 103 width 1 F.6e.4. Skolor? <Se F.6e för fullständig frågetext> Enkät B. 81 1. Mer stöd till privata 349 2. Lika mycket stöd till privata 177 3. Mindre stöd till privata 215 4. Inget stöd till privata 1096 8. Frågan ej ställd 56 9. Ej svar
VAR 94 ARBETSFÖRMEDLING Loc 104 width 1 F.6e.5. Arbetsförmedling? <Se F.6e för fullständig frågetext> Enkät B. 66 1. Mer stöd till privata 376 2. Lika mycket stöd till privata 112 3. Mindre stöd till privata 260 4. Inget stöd till privata 1096 8. Frågan ej ställd 64 9. Ej svar
VAR 95 BOSTADSFÖRMEDLING Loc 105 width 1 F.6e.6. Bostadsförmedling? <Se F.6e för fullständig frågetext> Enkät B. 72 1. Mer stöd till privata 375 2. Lika mycket stöd till privata 119 3. Mindre stöd till privata 251 4. Inget stöd till privata 1096 8. Frågan ej ställd 61 9. Ej svar
VAR 96 AVSKAFFA LÖNTAGARFONDER Loc 106 width 1 F.7a. Tror Ni att LÖNTAGARFONDERNA kommer att avskaffas efter valet i höst? Enkät A. 306 1. Ja 219 2. Nej 271 3. Tveksam 1150 8. Frågan ej ställd 28 9. Ej svar
VAR 97 AVVECKLA KÄRNKRAFTVERK Loc 107 width 1 F.7b. Tror Ni att KÄRNKRAFTVERKEN kommer att avvecklas inom 25 år så som riksdagen beslutat? Enkät A. 71 1. Ja 387 2. Nej 345 3. Tveksam 1150 8. Frågan ej ställd 21 9. Ej svar
VAR 98 NEDRUSTNING 1 Loc 108 width 1 F.7c. Vad anser Ni om Sveriges försvar: Bör vi nedrusta, även om inga andra gör det? Och varför är nedrustning i så fall viktig? Flera svar kan lämnas. F.7c.1. Nedrustning,och i så fall varför? - mark 1 Enkät B. 390 1. Nej,ingen nedrustning 183 2. Ja,nedrustning av kostnadsskäl 116 3. Ja,nedrustning som föredöme 45 4. Ja,effektivt försvar omöjligt 126 5. Tveksam 1096 8. Frågan ej ställd 18 9. Ej svar
VAR 99 NEDRUSTNING 2 Loc 109 width 1 F.7c.2. Nedrustning,och i så fall varför? - mark 2 <Se F.7c för fullständig frågetext> Enkät B. 718 0. Frågan ej tillämplig 1. Nej,ingen nedrustning 6 2. Ja,nedrustning av kostnadsskäl 78 3. Ja,nedrustning som föredöme 52 4. Ja,effektivt försvar omöjligt 21 5. Tveksam 1096 8. Frågan ej ställd 3 9. Ej svar
VAR 100 NEDRUSTNING 3 Loc 110 width 1 F.7c.3. Nedrustning,och i så fall varför? - mark 3 <Se F.7c för fullständig frågetext> Enkät B. 842 0. Frågan ej tillämplig 1. Nej,ingen nedrustning 2. Ja,nedrustning av kostnadsskäl 2 3. Ja,nedrustning som föredöme 27 4. Ja,effektivt försvar omöjligt 4 5. Tveksam 1096 8. Frågan ej ställd 3 9. Ej svar
VAR 101 SOCIALHJÄLP Loc 111 width 1 F.8. Följande berör också många eller de flesta svenskar. Hur viktigt tycker Ni det känns för Er personligen? F.8.a. Ökad socialhjälp Enkät A,B och C. 90 1. Mycket viktigt 262 2. Ganska viktigt 423 3. Inte särskilt viktigt 510 4. Inte alls viktigt (bra nu) 362 5. Hellre tvärtom 233 6. Tveksam 94 9. Ej svar
VAR 102 BOKOSTNADER Loc 112 width 1 F.8.b. Lägre bokostnader <Se F.8 för fullständig frågetext> Enkät A,B och C. 738 1. Mycket viktigt 786 2. Ganska viktigt 187 3. Inte särskilt viktigt 137 4. Inte alls viktigt (bra nu) 2 5. Hellre tvärtom 48 6. Tveksam 76 9. Ej svar
VAR 103 DATAREGISTER Loc 113 width 1 F.8.c. Mindre dataregistrering <Se F.8 för fullständig frågetext> Enkät A,B och C. 796 1. Mycket viktigt 519 2. Ganska viktigt 252 3. Inte särskilt viktigt 173 4. Inte alls viktigt (bra nu) 44 5. Hellre tvärtom 108 6. Tveksam 82 9. Ej svar
VAR 104 KÄRNKRAFT Loc 114 width 1 F.8.d. Avveckling av kärnkraften <Se F.8 för fullständig frågetext> Enkät A,B och C. 470 1. Mycket viktigt 342 2. Ganska viktigt 271 3. Inte särskilt viktigt 318 4. Inte alls viktigt (bra nu) 211 5. Hellre tvärtom 268 6. Tveksam 94 9. Ej svar
VAR 105 ENERGIBEHOV Loc 115 width 1 F.8.e. Krafttag nu för att säkra framtidens energi <Se F.8 för fullständig frågetext> Enkät A,B och C. 1022 1. Mycket viktigt 624 2. Ganska viktigt 83 3. Inte särskilt viktigt 68 4. Inte alls viktigt (bra nu) 5 5. Hellre tvärtom 68 6. Tveksam 104 9. Ej svar
VAR 106 OFFENTLIGA UTGIFTER Loc 116 width 1 F.8.f. Bantning av de offentliga utgifterna <Se F.8 för fullständig frågetext> Enkät A,B och C. 656 1. Mycket viktigt 589 2. Ganska viktigt 195 3. Inte särskilt viktigt 161 4. Inte alls viktigt (bra nu) 61 5. Hellre tvärtom 202 6. Tveksam 110 9. Ej svar
VAR 107 SKATTEFUSK Loc 117 width 1 F.8.g. Krafttag mot skattefusk <Se F.8 för fullständig frågetext> Enkät A,B och C. 1150 1. Mycket viktigt 533 2. Ganska viktigt 125 3. Inte särskilt viktigt 58 4. Inte alls viktigt (bra nu) 13 5. Hellre tvärtom 34 6. Tveksam 61 9. Ej svar
VAR 108 LEDIGHET Loc 118 width 1 F.8.h. Fler ledighetsdagar för anställda <Se F.8 för fullständig frågetext> Enkät A,B och C. 288 1. Mycket viktigt 456 2. Ganska viktigt 462 3. Inte särskilt viktigt 463 4. Inte alls viktigt (bra nu) 58 5. Hellre tvärtom 146 6. Tveksam 101 9. Ej svar
VAR 109 FACKFÖRENING Loc 119 width 1 F.8.i. Mindre fackföreningsvälde <Se F.8 för fullständig frågetext> Enkät A,B och C. 547 1. Mycket viktigt 403 2. Ganska viktigt 275 3. Inte särskilt viktigt 363 4. Inte alls viktigt (bra nu) 108 5. Hellre tvärtom 174 6. Tveksam 104 9. Ej svar
VAR 110 DIREKTÖRER Loc 120 width 1 F.8.j. Mindre direktörsvälde <Se F.8 för fullständig frågetext> Enkät A,B och C. 342 1. Mycket viktigt 458 2. Ganska viktigt 446 3. Inte särskilt viktigt 362 4. Inte alls viktigt (bra nu) 57 5. Hellre tvärtom 189 6. Tveksam 120 9. Ej svar
VAR 111 LÖNTAGARFONDER Loc 121 width 1 F.8.k. Avskaffa löntagarfonderna <Se F.8 för fullständig frågetext> Enkät A,B och C. 720 1. Mycket viktigt 221 2. Ganska viktigt 219 3. Inte särskilt viktigt 207 4. Inte alls viktigt (bra nu) 185 5. Hellre tvärtom 313 6. Tveksam 109 9. Ej svar
VAR 112 INKOMSTUTJÄMNING Loc 122 width 1 F.8.l. Inkomstutjämning <Se F.8 för fullständig frågetext> Enkät A,B och C. 394 1. Mycket viktigt 566 2. Ganska viktigt 325 3. Inte särskilt viktigt 235 4. Inte alls viktigt (bra nu) 101 5. Hellre tvärtom 234 6. Tveksam 119 9. Ej svar
VAR 113 RÖKIGA MILJÖER Loc 123 width 1 F.8.m. Krafttag mot rökiga miljöer (av tobak) <Se F.8 för fullständig frågetext> Enkät A,B och C. 814 1. Mycket viktigt 493 2. Ganska viktigt 246 3. Inte särskilt viktigt 250 4. Inte alls viktigt (bra nu) 22 5. Hellre tvärtom 73 6. Tveksam 76 9. Ej svar
VAR 114 NATURMILJÖ Loc 124 width 1 F.8.n. Krafttag mot förstöring av naturmiljön <Se F.8 för fullständig frågetext> Enkät A,B och C. 1517 1. Mycket viktigt 353 2. Ganska viktigt 22 3. Inte särskilt viktigt 19 4. Inte alls viktigt (bra nu) 3 5. Hellre tvärtom 13 6. Tveksam 47 9. Ej svar
VAR 115 NARKOTIKAMISSBRUK Loc 125 width 1 F.8.o. Krafttag mot narkotikamissbruket <Se F.8 för fullständig frågetext> Enkät A,B och C. 1704 1. Mycket viktigt 186 2. Ganska viktigt 21 3. Inte särskilt viktigt 6 4. Inte alls viktigt (bra nu) 2 5. Hellre tvärtom 8 6. Tveksam 47 9. Ej svar
VAR 116 TOBAKSMISSBRUK Loc 126 width 1 F.8.p. Krafttag mot tobaksmissbruket <Se F.8 för fullständig frågetext> Enkät A,B och C. 630 1. Mycket viktigt 515 2. Ganska viktigt 407 3. Inte särskilt viktigt 238 4. Inte alls viktigt (bra nu) 17 5. Hellre tvärtom 83 6. Tveksam 84 9. Ej svar
VAR 117 LÄGRE MATPRISER Loc 127 width 1 F.8.q. Lägre matpriser <Se F.8 för fullständig frågetext> Enkät A,B och C. 1185 1. Mycket viktigt 544 2. Ganska viktigt 106 3. Inte särskilt viktigt 48 4. Inte alls viktigt (bra nu) 6 5. Hellre tvärtom 18 6. Tveksam 67 9. Ej svar
VAR 118 MER UPPFINNARSTÖD Loc 128 width 1 F.8.r. Mer stöd åt uppfinnare och begåvade tekniker <Se F.8 för fullständig frågetext> Enkät A,B och C. 746 1. Mycket viktigt 759 2. Ganska viktigt 215 3. Inte särskilt viktigt 83 4. Inte alls viktigt (bra nu) 6 5. Hellre tvärtom 82 6. Tveksam 83 9. Ej svar
VAR 119 ALDRIG SÄKER Loc 129 width 1 F.9a. Kärnkraftsmotståndarna hävdar bl.a. följande. Tror eller tycker Ni att det är riktigt eller fel? F.9a.1. Kärnkraften kan aldrig bli tillräckligt säker Enkät A. 407 1. Riktigt 123 2. Fel 264 3. Tveksam 1150 8. Frågan ej ställd 30 9. Ej svar
VAR 120 FARLIGARE ÄN OLJA Loc 130 width 1 F.9a.2. Kärnkraften är farligare än olja och kol <Se F.9a för fullständig frågetext> Enkät A. 254 1. Riktigt 240 2. Fel 290 3. Tveksam 1150 8. Frågan ej ställd 40 9. Ej svar
VAR 121 SOL- OCH VINDKRAFT Loc 131 width 1 F.9a.3. Sol,vind och andra "rena" energikällor kan snart fylla vårt energibehov <Se F.9a för fullständig frågetext> Enkät A. 180 1. Riktigt 184 2. Fel 422 3. Tveksam 1150 8. Frågan ej ställd 38 9. Ej svar
VAR 122 LEVNADSSTANDARD Loc 132 width 1 F.9a.4. Kärnkraftens avveckling nu kommer inte att ha några märkbara följder för levnadsstandarden <Se F.9a för fullständig frågetext> Enkät A. 133 1. Riktigt 275 2. Fel 373 3. Tveksam 1150 8. Frågan ej ställd 43 9. Ej svar
VAR 123 SÄMRE EKONOMI Loc 133 width 1 F.9a.5. Även om landet får sämre ekonomi därigenom,bör kärnkraften avvecklas snarast möjligt därför att den är så farlig <Se F.9a för fullständig frågetext> Enkät A. 232 1. Riktigt 270 2. Fel 288 3. Tveksam 1150 8. Frågan ej ställd 34 9. Ej svar
VAR 124 GAGNAR FREDEN Loc 134 width 1 F.9a.6. Genom att avstå från kärnkraften gagnar vi freden <Se F.9a för fullständig frågetext> Enkät A. 178 1. Riktigt 273 2. Fel 346 3. Tveksam 1150 8. Frågan ej ställd 27 9. Ej svar
VAR 125 AP-FONDEN Loc 135 width 1 F.9b. Det finns några förslag om hur de redan insamlade fondmedlen bör fördelas om löntagarfonderna avvecklas. Vad anser Ni om det här? F.9b.1. Pengarna överförs till AP-fonden för att säkra tjänstepensionen Enkät A. 209 1. Mycket bra 190 2. Ganska bra 247 3. Tveksam 40 4. Ganska dåligt 90 5. Mycket dåligt 1150 8. Frågan ej ställd 48 9. Ej svar
VAR 126 FÖRETAGEN Loc 136 width 1 F.9b.2. Pengarna återförs till företagen som utbetalat dem <Se F.9b för fullständig frågetext> Enkät A. 121 1. Mycket bra 143 2. Ganska bra 253 3. Tveksam 69 4. Ganska dåligt 178 5. Mycket dåligt 1150 8. Frågan ej ställd 60 9. Ej svar
VAR 127 AKTIESPARARE Loc 137 width 1 F.9b.3. Pengarna utbetalas med ca 750 kr direkt till alla som sparar i genomsnitt minst 50 kr i månaden under två år i allemanssparandets aktiefond. <Se F.9b för fullständig frågetext> Enkät A. 85 1. Mycket bra 78 2. Ganska bra 255 3. Tveksam 97 4. Ganska dåligt 256 5. Mycket dåligt 1150 8. Frågan ej ställd 53 9. Ej svar
VAR 128 INFLATIONEN Loc 138 width 1 F.9c. Tycker Ni regeringen framgångsrikt tagit itu med landets stora problem? F.9c.1. Bekämpat inflationen? Enkät B. 87 1. Ja absolut 164 2. Ja 301 3. Tveksam 204 4. Nej 89 5. Nej absolut inte 1096 8. Frågan ej ställd 33 9. Ej svar
VAR 129 HANDELSUNDERSKOTT Loc 139 width 1 F.9c.2. Tagit itu med underskottet i utrikeshandeln? <Se F.9c för fullständig frågetext> Enkät B. 79 1. Ja absolut 183 2. Ja 334 3. Tveksam 164 4. Nej 72 5. Nej absolut inte 1096 8. Frågan ej ställd 46 9. Ej svar
VAR 130 INVESTERINGAR Loc 140 width 1 F.9c.3. Uppmuntrat investeringar? <Se F.9c för fullständig frågetext> Enkät B. 80 1. Ja absolut 156 2. Ja 343 3. Tveksam 181 4. Nej 65 5. Nej absolut inte 1096 8. Frågan ej ställd 53 9. Ej svar
VAR 131 SKATTERNA Loc 141 width 1 F.9c.4. Hållit nere skatterna? <Se F.9c för fullständig frågetext> Enkät B. 31 1. Ja absolut 77 2. Ja 245 3. Tveksam 324 4. Nej 154 5. Nej absolut inte 1096 8. Frågan ej ställd 47 9. Ej svar
VAR 132 BUDGETUNDERSKOTT Loc 142 width 1 F.9c.5. Sökt minska budgetunderskottet? <Se F.9c för fullständig frågetext> Enkät B. 72 1. Ja absolut 198 2. Ja 313 3. Tveksam 176 4. Nej 76 5. Nej absolut inte 1096 8. Frågan ej ställd 43 9. Ej svar
VAR 133 PARTI-IDEER 1 Loc 143 width 2 F.10. Vilket eller vilka politiska partier tycker Ni har de bästa ideerna om hur de förhållanden,som är viktiga för Er personligen,kan förbättras? Högst 3 svar. F.10.a. Vilket parti-mark 1 Enkät A och B. 558 01. Moderaterna 104 02. Folkpartiet 99 03. Centerpartiet 23 04. Kristen Demokratisk Samling 97 05. Miljöpartiet 387 06. Socialdemokraterna 17 07. Vänsterpartiet Kommunisterna 10 08. Annat parti 359 09. Vet inte,inget parti är bättre än de andra 272 98. Frågan ej ställd 48 99. Ej svar
VAR 134 PARTI-IDEER 2 Loc 145 width 2 F.10.b. Vilket parti-mark 2 <Se F.10 för fullständig frågetext> Enkät A och B. 911 00. Frågan ej tillämplig 01. Moderaterna 186 02. Folkpartiet 118 03. Centerpartiet 43 04. Kristen Demokratisk Samling 67 05. Miljöpartiet 184 06. Socialdemokraterna 129 07. Vänsterpartiet Kommunisterna 11 08. Annat parti 47 09. Vet inte,inget parti är bättre än de andra 272 98. Frågan ej ställd 6 99. Ej svar
VAR 135 PARTI-IDEER 3 Loc 147 width 2 F.10.c. Vilket parti-mark 3 <Se F.10 för fullständig frågetext> Enkät A och B. 1344 00. Frågan ej tillämplig 01. Moderaterna 02. Folkpartiet 86 03. Centerpartiet 32 04. Kristen Demokratisk Samling 51 05. Miljöpartiet 60 06. Socialdemokraterna 68 07. Vänsterpartiet Kommunisterna 7 08. Annat parti 48 09. Vet inte,inget parti är bättre än de andra 272 98. Frågan ej ställd 6 99. Ej svar
VAR 136 ABORTLAG Loc 149 width 1 F.11. Hur viktigt tycker Ni det här är? F.11.a. Strängare abortlagstiftning Enkät A,B och C. 199 1. Mycket viktigt 231 2. Ganska viktigt 335 3. Inte särskilt viktigt 787 4. Inte alls viktigt (bra nu) 124 5. Hellre tvärtom 214 6. Tveksam 84 9. Ej svar
VAR 137 POLISSKYDD Loc 150 width 1 F.11.b. Mer polisskydd för allmänheten <Se F.11 för fullständig frågetext> Enkät A,B och C. 493 1. Mycket viktigt 680 2. Ganska viktigt 274 3. Inte särskilt viktigt 339 4. Inte alls viktigt (bra nu) 17 5. Hellre tvärtom 100 6. Tveksam 71 9. Ej svar
VAR 138 SKOLDISCIPLIN Loc 151 width 1 F.11.c. Mer disciplin i skolorna <Se F.11 för fullständig frågetext> Enkät A,B och C. 710 1. Mycket viktigt 781 2. Ganska viktigt 158 3. Inte särskilt viktigt 175 4. Inte alls viktigt (bra nu) 11 5. Hellre tvärtom 80 6. Tveksam 59 9. Ej svar
VAR 139 SKOLBETYG Loc 152 width 1 F.11.d. Mer betyg i grundskolan <Se F.11 för fullständig frågetext> Enkät A,B och C. 443 1. Mycket viktigt 632 2. Ganska viktigt 277 3. Inte särskilt viktigt 309 4. Inte alls viktigt (bra nu) 90 5. Hellre tvärtom 138 6. Tveksam 85 9. Ej svar
VAR 140 ARBETSBETYG Loc 153 width 1 F.11.e. Mer betyg i arbetslivet <Se F.11 för fullständig frågetext> Enkät A,B och C. 259 1. Mycket viktigt 558 2. Ganska viktigt 389 3. Inte särskilt viktigt 411 4. Inte alls viktigt (bra nu) 55 5. Hellre tvärtom 193 6. Tveksam 109 9. Ej svar
VAR 141 LÄGRE UNGDOMSLÖN Loc 154 width 1 F.11.f. Lägre lön till nyanställd ungdom <Se F.11 för fullständig frågetext> Enkät A,B och C. 326 1. Mycket viktigt 533 2. Ganska viktigt 187 3. Inte särskilt viktigt 344 4. Inte alls viktigt (bra nu) 192 5. Hellre tvärtom 312 6. Tveksam 80 9. Ej svar
VAR 142 OFFENTLIGANSTÄLLDA Loc 155 width 1 F.11.g. Minska antalet offentligt anställda <Se F.11 för fullständig frågetext> Enkät A,B och C. 357 1. Mycket viktigt 404 2. Ganska viktigt 261 3. Inte särskilt viktigt 364 4. Inte alls viktigt (bra nu) 187 5. Hellre tvärtom 310 6. Tveksam 91 9. Ej svar
VAR 143 MINDRE INVANDRING Loc 156 width 1 F.11.h. Mindre invandring <Se F.11 för fullständig frågetext> Enkät A,B och C. 599 1. Mycket viktigt 536 2. Ganska viktigt 194 3. Inte särskilt viktigt 300 4. Inte alls viktigt (bra nu) 55 5. Hellre tvärtom 229 6. Tveksam 61 9. Ej svar
VAR 144 RELIGIONSUNDERVISNING Loc 157 width 1 F.11.i. Mer religionsundervisning <Se F.11 för fullständig frågetext> Enkät A,B och C. 197 1. Mycket viktigt 319 2. Ganska viktigt 403 3. Inte särskilt viktigt 557 4. Inte alls viktigt (bra nu) 185 5. Hellre tvärtom 231 6. Tveksam 82 9. Ej svar
VAR 145 NEUTRALITETSPOLITIK Loc 158 width 1 F.11.j. Trovärdigare neutralitetspolitik <Se F.11 för fullständig frågetext> Enkät A,B och C. 566 1. Mycket viktigt 557 2. Ganska viktigt 159 3. Inte särskilt viktigt 366 4. Inte alls viktigt (bra nu) 12 5. Hellre tvärtom 198 6. Tveksam 116 9. Ej svar
VAR 146 BÄTTRE SJUKVÅRD Loc 159 width 1 F.11.k. Bättre ordnad sjukvård <Se F.11 för fullständig frågetext> Enkät A,B och C. 672 1. Mycket viktigt 692 2. Ganska viktigt 122 3. Inte särskilt viktigt 370 4. Inte alls viktigt (bra nu) 3 5. Hellre tvärtom 42 6. Tveksam 73 9. Ej svar
VAR 147 STÖRRE NYKTERHET Loc 160 width 1 F.11.l. Större nykterhet <Se F.11 för fullständig frågetext> Enkät A,B och C. 583 1. Mycket viktigt 679 2. Ganska viktigt 270 3. Inte särskilt viktigt 262 4. Inte alls viktigt (bra nu) 16 5. Hellre tvärtom 74 6. Tveksam 90 9. Ej svar
VAR 148 BEGÅVADE ELEVER Loc 161 width 1 F.11.m. Mer stöd åt studiebegåvade skolelever <Se F.11 för fullständig frågetext> Enkät A,B och C. 540 1. Mycket viktigt 700 2. Ganska viktigt 221 3. Inte särskilt viktigt 253 4. Inte alls viktigt (bra nu) 57 5. Hellre tvärtom 121 6. Tveksam 82 9. Ej svar
VAR 149 INDIVIDUELL FRIHET Loc 162 width 1 F.11.n. Större frihet för individen <Se F.11 för fullständig frågetext> Enkät A,B och C. 766 1. Mycket viktigt 580 2. Ganska viktigt 140 3. Inte särskilt viktigt 289 4. Inte alls viktigt (bra nu) 6 5. Hellre tvärtom 91 6. Tveksam 102 9. Ej svar
VAR 150 FÖRSVARSKOSTNADER Loc 163 width 1 F.11.o. Sänkning av försvarskostnaderna <Se F.11 för fullständig frågetext> Enkät A,B och C. 286 1. Mycket viktigt 367 2. Ganska viktigt 237 3. Inte särskilt viktigt 422 4. Inte alls viktigt (bra nu) 290 5. Hellre tvärtom 276 6. Tveksam 96 9. Ej svar
VAR 151 U-LÄNDER Loc 164 width 1 F.11.p. Mer hjälp till U-länder <Se F.11 för fullständig frågetext> Enkät A,B och C. 218 1. Mycket viktigt 393 2. Ganska viktigt 193 3. Inte särskilt viktigt 471 4. Inte alls viktigt (bra nu) 287 5. Hellre tvärtom 313 6. Tveksam 99 9. Ej svar
VAR 152 UTLANDSSKULD Loc 165 width 1 F.11.q. Krafttag för att minska utlandsskulden <Se F.11 för fullständig frågetext> Enkät A,B och C. 966 1. Mycket viktigt 710 2. Ganska viktigt 99 3. Inte särskilt viktigt 57 4. Inte alls viktigt (bra nu) 4 5. Hellre tvärtom 53 6. Tveksam 85 9. Ej svar
VAR 153 SKOGSSKYDD Loc 166 width 1 F.11.r. Krafttag för att skydda skogen <Se F.11 för fullständig frågetext> Enkät A,B och C. 1336 1. Mycket viktigt 460 2. Ganska viktigt 51 3. Inte särskilt viktigt 29 4. Inte alls viktigt (bra nu) 4 5. Hellre tvärtom 25 6. Tveksam 69 9. Ej svar
VAR 154 VIDEOMARKNADSKONTROLL Loc 167 width 1 F.11.s. Kontroll av videomarknaden <Se F.11 för fullständig frågetext> Enkät A,B och C. 676 1. Mycket viktigt 432 2. Ganska viktigt 308 3. Inte särskilt viktigt 264 4. Inte alls viktigt (bra nu) 118 5. Hellre tvärtom 99 6. Tveksam 77 9. Ej svar
VAR 155 VAPENEXPORT Loc 168 width 1 F.12a. Sverige säljer vapen till länder som inte anses vara i krig.Tycker Ni den exporten bör öka,vara som nu,minska eller helt stoppas? Enkät A. 127 1. Öka 222 2. Som nu 111 3. Minska 168 4. Stoppas 170 5. Tveksam 1150 8. Frågan ej ställd 26 9. Ej svar
VAR 156 INKOMSTHÖJNING Loc 169 width 1 F.12b. Anser Ni att man allmänt borde avstå inkomsthöjningar under ett par år för att hjälpa till att få ordning på landets ekonomi? Enkät B. 126 1. Ja 443 2. Ja på vissa villkor 116 3. Nej på inga villkor 171 4. Tveksam 1096 8. Frågan ej ställd 22 9. Ej svar
VAR 157 HJÄRNDÖD Loc 170 width 1 F.13. Tre sjukvårdsfrågor diskuteras häftigt: F.13.a. För att ge t.ex. hjärtsjuka ett nytt livsdugligt hjärta,måste dödsbegreppet "hjärndöd" accepteras. Anser Ni att en människa skall förklaras död,när hjärnan helt slutat fungera trots att andra organ lever tack vare att patienten vårdas i respirator? Enkät A. 375 1. Ja absolut 199 2. Ja 167 3. Tveksam 36 4. Nej 26 5. Nej absolut inte 1150 8. Frågan ej ställd 21 9. Ej svar
VAR 158 KONSTGJORD BEFRUKTNING Loc 171 width 1 F.13.b. Tycker Ni att konstgjord befruktning skall tillåtas för gift kvinna som annars inte kan få barn? <Se F.13 för fullständig frågetext> Enkät A. 242 1. Ja absolut 283 2. Ja 165 3. Tveksam 64 4. Nej 45 5. Nej absolut inte 1150 8. Frågan ej ställd 25 9. Ej svar
VAR 159 GYNEKOLOG DIREKT Loc 172 width 1 F.13.c. Bör det tas hänsyn till att kvinnor protesterar mot att inte få vända sig direkt till gynekologer? <Se F.13 för fullständig frågetext> Enkät A. 453 1. Ja absolut 220 2. Ja 99 3. Tveksam 12 4. Nej 10 5. Nej absolut inte 1150 8. Frågan ej ställd 30 9. Ej svar
VAR 160 HJÄRTBYTE 1 Loc 173 width 1 F.13d. Är följande tillräckliga skäl att inte tillåta hjärtbyte? F.13d.1. Dödförklarade människor kan vakna upp Enkät A. 97 1. Ja 1150 8. Frågan ej ställd 727 9. Ej svar
VAR 161 HJÄRTBYTE 2 Loc 174 width 1 F.13d.2. Det är ovärdigt att stympa en död anhörig <Se F.13d för fullständig frågetext> Enkät A. 43 1. Ja 1150 8. Frågan ej ställd 781 9. Ej svar
VAR 162 HJÄRTBYTE 3 Loc 175 width 1 F.13d.3. Även efter döden har en människa rätt till sin egen kropp <Se F.13d för fullständig frågetext> Enkät A. 80 1. Ja 1150 8. Frågan ej ställd 744 9. Ej svar
VAR 163 HJÄRTBYTE 4 Loc 176 width 1 F.13d.4. Det är oacceptabelt för en troende kristen <Se F.13d för fullständig frågetext> Enkät A. 26 1. Ja 1150 8. Frågan ej ställd 798 9. Ej svar
VAR 164 HJÄRTBYTE 5 Loc 177 width 1 F.13d.5. Det är onaturligt att uppehålla livet med konstlade medel <Se F.13d för fullständig frågetext> Enkät A. 183 1. Ja 1150 8. Frågan ej ställd 641 9. Ej svar
VAR 165 HJÄRTBYTE 6 Loc 178 width 1 F.13d.6. Alltför stora kostnader och tvivelaktiga resultat <Se F.13d för fullständig frågetext> Enkät A. 79 1. Ja 1150 8. Frågan ej ställd 745 9. Ej svar
VAR 166 HJÄRTBYTE 7 Loc 179 width 1 F.13d.7. Ingen sådan invändning mot hjärtbyte <Se F.13d för fullständig frågetext> Enkät A. 454 1. Ja 1150 8. Frågan ej ställd 370 9. Ej svar
VAR 167 BORGERLIG REGERING Loc 180 width 1 F.13e. Vad tror Ni det betyder för folk i allmänhet om vi får borgerlig regering? Enkät B. 98 1. Mycket bättre förhållanden 178 2. Något bättre 260 3. Varken bättre eller sämre 100 4. Något sämre 123 5. Mycket sämre förhållanden 1096 8. Frågan ej ställd 119 9. Ej svar
VAR 168 SOCIALDEMOKRATREGERING Loc 181 width 1 F.13f. Vad tror Ni det betyder för folk i allmänhet om vi får socialdemokratisk regering? Enkät B. 110 1. Mycket bättre förhållanden 129 2. Något bättre 360 3. Varken bättre eller sämre 91 4. Något sämre 54 5. Mycket sämre förhållanden 1096 8. Frågan ej ställd 134 9. Ej svar
VAR 169 KDS I REGERING Loc 182 width 1 F.13g. Om det blir en borgerlig regering efter valet - bör Kristen Demokratisk Samling ingå i den regeringen? Enkät B. 133 1. Ja 343 2. Nej 133 3. Beror på 232 4. Vet inte 1096 8. Frågan ej ställd 37 9. Ej svar
VAR 170 BORGERLIG STATSMINISTER Loc 183 width 1 F.13h. Vem skulle Ni vilja ha som statsminister i en borgerlig regering? Enkät B. 278 1. Ulf Adelsohn 106 2. Bengt Westerberg 63 3. Thorbjörn Fälldin 18 4. Alf Svensson 344 5. Vet inte 1096 8. Frågan ej ställd 69 9. Ej svar
VAR 171 VILKEN REGERING Loc 184 width 2 F.14. Vilken regering vill Ni ha? Enkät A och B. 300 01. En borgerlig regering av moderater,folkpartister och centerpartister 22 02. En regering av folkpartister och centerpartister 8 03. En ren folkpartiregering 14 04. En ren centerpartiregering 125 05. En rent moderat regering 318 06. En rent socialdemokratisk regering 73 07. En regering av socialdemokrater och moderater 40 08. En regering av socialdemokrater och folkpartister 23 09. En regering av socialdemokrater och centerpartister 161 10. En regering av socialdemokraterna och vänsterpartiet kommunisterna 24 11. En regering av socialdemokrater,folkpartister och centerpartister 258 12. En "samlingsregering" av socialdemokrater, moderater,folkpartister och centerpartister 64 13. Annat slags regering 218 14. Ingen uppfattning 272 98. Frågan ej ställd 54 99. Ej svar
VAR 172 REGERINGSBETYG Loc 186 width 1 F.15. Vilket betyg vill Ni ge regeringen för de insatser den gjort sedan den tillträdde? Enkät A och C. 76 1. Mycket högt betyg (A) 162 2. Ganska högt betyg (AB) 358 3. Godkänt (B) 176 4. Ganska lågt betyg (BC) 144 5. Mycket lågt betyg (C) 121 6. Tveksam 878 8. Frågan ej ställd 59 9. Ej svar
VAR 173 STORKRIG INOM 25 ÅR Loc 187 width 2 F.16a. Tror Ni att det blir ett nytt storkrig i Europa inom de närmaste 25 åren? Och hur länge tror Ni i så fall att det dröjer till ett sådant storkrig? Enkät A. 2 01. Dröjer mindre än ett år 02. Dröjer mindre än 2 år 1 03. Dröjer mindre än 3 år 4 04. Dröjer mindre än 6 år 51 05. Dröjer mindre än 10 år 51 06. Dröjer mindre än 20 år 61 07. Dröjer mer än 20 år 138 08. Aldrig mer storkrig i Europa 495 09. Kan inte säga 1150 98. Frågan ej ställd 21 99. Ej svar
VAR 174 FRÄMMANDE U-BÅT Loc 189 width 1 F.16b. Bör vi sänka främmande u-båt i svenska farvatten? Enkät B. 298 1. Ja absolut 202 2. Ja 234 3. Tveksam 62 4. Nej 22 5. Nej absolut inte 1096 8. Frågan ej ställd 60 9. Ej svar
VAR 175 KRYSSNINGSROBOT Loc 190 width 1 F.16c. Bör vi skjuta ned en kryssningsrobot som kommer in över Sverige? Enkät B. 279 1. Ja absolut 231 2. Ja 236 3. Tveksam 49 4. Nej 17 5. Nej absolut inte 1096 8. Frågan ej ställd 66 9. Ej svar
VAR 176 NATO-HJÄLP Loc 191 width 1 F.16d. Om det bryter ut ett storkrig i Europa och Ö ststaterna (Warszawapakten) försöker ockupera Sverige och hotar med kärnvapen,skall vi då söka hjälp hos västmakterna (NATO)? Enkät B. 175 1. Ja absolut 194 2. Ja 298 3. Tveksam 88 4. Nej 47 5. Nej absolut inte 1096 8. Frågan ej ställd 76 9. Ej svar
VAR 177 FÖRSVARA SVERIGE Loc 192 width 1 F.16e. Anser Ni att Sverige skall försvaras till det yttersta om det blir ett storkrig? Enkät B. 387 1. Ja absolut 204 2. Ja 153 3. Tveksam 64 4. Nej 14 5. Nej absolut inte 1096 8. Frågan ej ställd 56 9. Ej svar
VAR 178 KÄRNVAPENFRI ZON Loc 193 width 1 F.16f. Tror Ni på iden om en kärnvapenfri zon i Norden? Enkät B. 241 1. Ja absolut 235 2. Ja 199 3. Tveksam 106 4. Nej 50 5. Nej absolut inte 1096 8. Frågan ej ställd 47 9. Ej svar
VAR 179 NEDRUSTNING Loc 194 width 1 F.17a. Bör Sverige nedrusta nu utan hänsyn till vad andra länder gör? Enkät A. 128 1. Ja 446 2. Nej 206 3. Tveksam 1150 8. Frågan ej ställd 44 9. Ej svar
VAR 180 WARSZAWAPAKTSHJÄLP Loc 195 width 1 F.17b. Om det bryter ut ett storkrig i Europa och Västmakterna (NATO) försöker ockupera Sverige och hotar med kärnvapen,skall vi då söka hjälp hos Öststaterna (Warszawapakten)? Enkät A. 28 1. Ja 500 2. Nej 248 3. Tveksam 1150 8. Frågan ej ställd 48 9. Ej svar
VAR 181 RIKSDAGSVAL IDAG Loc 196 width 2 F.18a. Vilket parti skulle Ni rösta på om det vore riksdagsval idag? Enkät A,B och C. 443 01. Moderaterna 89 02. Folkpartiet 132 03. Centerpartiet 35 04. Kristen Demokratisk Samling 32 05. Miljöpartiet 585 06. Socialdemokraterna 64 07. Vänsterpartiet Kommunisterna 12 08. Något av de övriga partierna 58 09. Skulle ej rösta idag 56 11. Ej röstberättigad 358 12. Vet ej idag 110 99. Ej svar
VAR 182 RIKSDAGSVAL 1982 Loc 198 width 2 F.18b. Om Ni röstade vid förra riksdagsvalet (1982):Vilket parti röstade Ni på vid det riksdagsvalet? Enkät A,B och C. 384 01. Moderaterna 101 02. Folkpartiet 208 03. Centerpartiet 21 04. Kristen Demokratisk Samling 19 05. Miljöpartiet 686 06. Socialdemokraterna 70 07. Vänsterpartiet Kommunisterna 10 08. Något av de övriga partierna 104 10. Röstade ej då 153 11. Ej röstberättigad 218 99. Ej svar
VAR 183 RIKSDAGSVAL 1979 Loc 200 width 2 F.18c. Om Ni röstade vid riksdagsvalet dessförinnan, dvs.1979:Vilket parti röstade Ni på vid DET valet? Enkät A,B och C. 288 01. Moderaterna 142 02. Folkpartiet 256 03. Centerpartiet 17 04. Kristen Demokratisk Samling 4 05. Miljöpartiet 636 06. Socialdemokraterna 64 07. Vänsterpartiet Kommunisterna 10 08. Något av de övriga partierna 94 10. Röstade inte då 240 11. Ej röstberättigad 223 99. Ej svar
VAR 184 MODERATERNA Loc 202 width 1 F.19a. Skulle Ni kunna tänka Er att rösta på något eller några av de partier Ni INTE nämnt som det Ni skulle rösta på om det vore val idag (enligt fråga 18a)? F.19a.1. SKULLE OCKSÅ KUNNA RÖSTA PÅ:Moderaterna Enkät A. 191 0. Frågan ej tillämplig 11 1. Ja absolut 67 2. Ja 67 3. Tveksam 74 4. Nej 138 5. Nej absolut inte 1150 8. Frågan ej ställd 276 9. Ej svar
VAR 185 FOLKPARTIET Loc 203 width 1 F.19a.2. SKULLE OCKSÅ KUNNA RÖSTA PÅ:Folkpartiet <Se F.19a för fullständig frågetext> Enkät A. 38 0. Frågan ej tillämplig 9 1. Ja absolut 103 2. Ja 108 3. Tveksam 98 4. Nej 110 5. Nej absolut inte 1150 8. Frågan ej ställd 358 9. Ej svar
VAR 186 CENTERPARTIET Loc 204 width 1 F.19a.3. SKULLE OCKSÅ KUNNA RÖSTA PÅ:Centerpartiet <Se F.19a för fullständig frågetext> Enkät A. 58 0. Frågan ej tillämplig 6 1. Ja absolut 77 2. Ja 107 3. Tveksam 102 4. Nej 110 5. Nej absolut inte 1150 8. Frågan ej ställd 364 9. Ej svar
VAR 187 KRISTEN DEMOKR.SAMLING Loc 205 width 1 F.19a.4. SKULLE OCKSÅ KUNNA RÖSTA PÅ:Kristen Demokratisk Samling <Se F.19a för fullständig frågetext> Enkät A. 18 0. Frågan ej tillämplig 4 1. Ja absolut 26 2. Ja 54 3. Tveksam 132 4. Nej 183 5. Nej absolut inte 1150 8. Frågan ej ställd 407 9. Ej svar
VAR 188 MILJÖPARTIET Loc 206 width 1 F.19a.5. SKULLE OCKSÅ KUNNA RÖSTA PÅ:Miljöpartiet <Se F.19a för fullständig frågetext> Enkät A. 14 0. Frågan ej tillämplig 10 1. Ja absolut 65 2. Ja 104 3. Tveksam 120 4. Nej 115 5. Nej absolut inte 1150 8. Frågan ej ställd 396 9. Ej svar
VAR 189 SOCIALDEMOKRATERNA Loc 207 width 1 F.19a.6. SKULLE OCKSÅ KUNNA RÖSTA PÅ:Socialdemokraterna <Se F.19a för fullständig frågetext> Enkät A. 249 0. Frågan ej tillämplig 7 1. Ja absolut 50 2. Ja 80 3. Tveksam 63 4. Nej 89 5. Nej absolut inte 1150 8. Frågan ej ställd 286 9. Ej svar
VAR 190 VÄNSTERP.KOMMUNISTERNA Loc 208 width 1 F.19a.7. SKULLE OCKSÅ KUNNA RÖSTA PÅ:Vänsterpartiet Kommunisterna <Se F.19a för fullständig frågetext> Enkät A. 31 0. Frågan ej tillämplig 9 1. Ja absolut 59 2. Ja 50 3. Tveksam 95 4. Nej 174 5. Nej absolut inte 1150 8. Frågan ej ställd 406 9. Ej svar
VAR 191 INGET AV DESSA PARTIER Loc 209 width 1 F.19a.8. SKULLE OCKSÅ KUNNA RÖSTA PÅ:Inte på något av dessa partier <Se F.19a för fullständig frågetext> Enkät A. 4 0. Frågan ej tillämplig 7 1. Ja absolut 13 2. Ja 54 3. Tveksam 52 4. Nej 75 5. Nej absolut inte 1150 8. Frågan ej ställd 619 9. Ej svar
VAR 192 CENTERN Loc 210 width 1 F.19b. Centerpartiet och Kristen Demokratisk Samling kommer att ha gemensam valsedel vid höstens riksdagsval med beteckningen "Centern". Hur troligt är det att Ni då röstar med Centerns valsedel? Enkät A. 44 1. Säkert 29 2. Troligt 45 3. Möjligt 568 4. Säkert inte 89 5. Tveksam 1150 8. Frågan ej ställd 49 9. Ej svar
VAR 193 MODERATERNA Loc 211 width 1 F.19c. Vilket parti tror Ni att Ni kommer att rösta på vid RIKSDAGSVALET I HÖST? F.19c.1. Moderaterna Enkät B. 154 1. Säkert 61 2. Troligt 64 3. Möjligt 94 4. Säkert inte 1096 8. Frågan ej ställd 505 9. Ej svar
VAR 194 FOLKPARTIET Loc 212 width 1 F.19c.2. Folkpartiet <Se F.19c för fullständig frågetext> Enkät B. 19 1. Säkert 31 2. Troligt 62 3. Möjligt 105 4. Säkert inte 1096 8. Frågan ej ställd 661 9. Ej svar
VAR 195 CENTERPARTIET Loc 213 width 1 F.19c.3. Centerpartiet <Se F.19c för fullständig frågetext> Enkät B. 34 1. Säkert 28 2. Troligt 66 3. Möjligt 104 4. Säkert inte 1096 8. Frågan ej ställd 646 9. Ej svar
VAR 196 KRISTEN DEMOKR. SAMLING Loc 214 width 1 F.19c.4. Kristen Demokratisk Samling <Se F.19c för fullständig frågetext> Enkät B. 10 1. Säkert 4 2. Troligt 15 3. Möjligt 156 4. Säkert inte 1096 8. Frågan ej ställd 693 9. Ej svar
VAR 197 SOCIALDEMOKRATERNA Loc 215 width 1 F.19c.5. Socialdemokraterna <Se F.19c för fullständig frågetext> Enkät B. 204 1. Säkert 70 2. Troligt 74 3. Möjligt 96 4. Säkert inte 1096 8. Frågan ej ställd 434 9. Ej svar
VAR 198 VÄNSTERP. KOMMUNISTERNA Loc 216 width 1 F.19c.6. Vänsterpartiet Kommunisterna <Se F.19c för fullständig frågetext> Enkät B. 13 1. Säkert 10 2. Troligt 30 3. Möjligt 147 4. Säkert inte 1096 8. Frågan ej ställd 678 9. Ej svar
VAR 199 MILJÖPARTIET Loc 217 width 1 F.19c.7. Miljöpartiet <Se F.19c för fullständig frågetext> Enkät B. 7 1. Säkert 10 2. Troligt 50 3. Möjligt 120 4. Säkert inte 1096 8. Frågan ej ställd 691 9. Ej svar
VAR 200 FYRAPROCENTSPÄRR Loc 218 width 1 F.20a. För att bli med i riksdagen måste ett parti få minst 4 procent av rösterna.Det försvårar uppkomsten av nya riksdagspartier.Tycker Ni det borde krävas mer eller mindre än 4 procent? Enkät A. 95 1. Mer än 4 procent 485 2. Bra med 4 procent 62 3. Mindre än 4 procent 36 4. Helst ingen gräns 124 5. Tveksam 1150 8. Frågan ej ställd 22 9. Ej svar
VAR 201 SVERIGE NEUTRALT Loc 219 width 1 F.20b. Antag att ett storkrig utbryter i Europa nu.Hur stora möjligheter anser Ni då att Sverige har att hålla sig utanför? Enkät B. 24 1. Mycket stora möjligheter 185 2. Ganska stora möjligheter 323 3. Ganska små möjligheter 200 4. Mycket små möjligheter 124 5. Ingen uppfattning 1096 8. Frågan ej ställd 22 9. Ej svar
VAR 202 BLOCK ELLER PARTI Loc 220 width 1 F.20c. Vad tycker Ni är viktigast med höstens val: Vilket av de båda "partiblocken", borgarna eller socialisterna,som vinner valet,ELLER att Ert eget parti gör ett bra val? Enkät B. 386 1. Vilket block som vinner 243 2. Mitt parti gör ett bra val 180 3. Lika viktigt 1096 8. Frågan ej ställd 69 9. Ej svar
VAR 203 INFLATION 1 Loc 221 width 2 F.21. Vilket parti eller vilka partier tycker eller tror Ni har de bästa ideerna när det gäller inflationen,skatterna osv.? HÖGST 3 SVAR PER DELFRÅGA. F.21.a.1. Inflationen?-första krysset Enkät A,B och C. 471 01. Moderaterna 63 02. Folkpartiet 68 03. Centerpartiet 8 04. Kristen Demokratisk Samling 5 05. Miljöpartiet 525 06. Socialdemokraterna 23 07. Vänsterpartiet Kommunisterna 11 08. Annat parti 573 09. Vet inte 227 99. Ej svar
VAR 204 INFLATION 2 Loc 223 width 2 F.21.a.2. Inflationen?-andra krysset <Se F.21 för fullständig frågetext> Enkät A,B och C. 1787 00. Frågan ej tillämplig 01. Moderaterna 62 02. Folkpartiet 27 03. Centerpartiet 3 04. Kristen Demokratisk Samling 2 05. Miljöpartiet 45 06. Socialdemokraterna 36 07. Vänsterpartiet Kommunisterna 1 08. Annat parti 5 09. Vet inte 6 99. Ej svar
VAR 205 INFLATION 3 Loc 225 width 2 F.21.a.3. Inflationen?-tredje krysset <Se F.21 för fullständig frågetext> Enkät A,B och C. 1916 00. Frågan ej tillämplig 01. Moderaterna 02. Folkpartiet 32 03. Centerpartiet 4 04. Kristen Demokratisk Samling 05. Miljöpartiet 9 06. Socialdemokraterna 2 07. Vänsterpartiet Kommunisterna 3 08. Annat parti 2 09. Vet inte 6 99. Ej svar
VAR 206 MARGINALSKATT 1 Loc 227 width 2 F.21.b.1. Marginalskatten?-första krysset <Se F.21 för fullständig frågetext> Enkät A,B och C. 572 01. Moderaterna 86 02. Folkpartiet 74 03. Centerpartiet 8 04. Kristen Demokratisk Samling 3 05. Miljöpartiet 395 06. Socialdemokraterna 51 07. Vänsterpartiet Kommunisterna 10 08. Annat parti 498 09. Vet inte 277 99. Ej svar
VAR 207 MARGINALSKATT 2 Loc 229 width 2 F.21.b.2. Marginalskatten?-andra krysset <Se F.21 för fullständig frågetext> Enkät A,B och C. 1840 00. Frågan ej tillämplig 01. Moderaterna 61 02. Folkpartiet 16 03. Centerpartiet 2 04. Kristen Demokratisk Samling 1 05. Miljöpartiet 20 06. Socialdemokraterna 23 07. Vänsterpartiet Kommunisterna 1 08. Annat parti 4 09. Vet inte 6 99. Ej svar
VAR 208 MARGINALSKATT 3 Loc 231 width 2 F.21.b.3. Marginalskatten?-tredje krysset <Se F.21 för fullständig frågetext> Enkät A,B och C. 1936 00. Frågan ej tillämplig 01. Moderaterna 02. Folkpartiet 23 03. Centerpartiet 2 04. Kristen Demokratisk Samling 1 05. Miljöpartiet 3 06. Socialdemokraterna 1 07. Vänsterpartiet Kommunisterna 2 08. Annat parti 09. Vet inte 6 99. Ej svar
VAR 209 SJUKVÅRDEN 1 Loc 233 width 2 F.21.c.1. Sjukvården?-första krysset <Se F.21 för fullständig frågetext> Enkät A,B och C. 288 01. Moderaterna 176 02. Folkpartiet 91 03. Centerpartiet 14 04. Kristen Demokratisk Samling 7 05. Miljöpartiet 580 06. Socialdemokraterna 35 07. Vänsterpartiet Kommunisterna 12 08. Annat parti 506 09. Vet inte 265 99. Ej svar
VAR 210 SJUKVÅRDEN 2 Loc 235 width 2 F.21.c.2. Sjukvården?-andra krysset <Se F.21 för fullständig frågetext> Enkät A,B och C. 1814 00. Frågan ej tillämplig 01. Moderaterna 52 02. Folkpartiet 25 03. Centerpartiet 9 04. Kristen Demokratisk Samling 3 05. Miljöpartiet 23 06. Socialdemokraterna 37 07. Vänsterpartiet Kommunisterna 08. Annat parti 5 09. Vet inte 6 99. Ej svar
VAR 211 SJUKVÅRDEN 3 Loc 237 width 2 F.21.c.3. Sjukvården?-tredje krysset <Se F.21 för fullständig frågetext> Enkät A,B och C. 1935 00. Frågan ej tillämplig 01. Moderaterna 02. Folkpartiet 19 03. Centerpartiet 3 04. Kristen Demokratisk Samling 1 05. Miljöpartiet 6 06. Socialdemokraterna 2 07. Vänsterpartiet Kommunisterna 2 08. Annat parti 09. Vet inte 6 99. Ej svar
VAR 212 ENERGIFÖRSÖRJNING 1 Loc 239 width 2 F.21.d.1. Framtidens energiförsörjning?-första krysset <Se F.21 för fullständig frågetext> Enkät A,B och C. 325 01. Moderaterna 42 02. Folkpartiet 228 03. Centerpartiet 9 04. Kristen Demokratisk Samling 80 05. Miljöpartiet 351 06. Socialdemokraterna 33 07. Vänsterpartiet Kommunisterna 7 08. Annat parti 568 09. Vet inte 331 99. Ej svar
VAR 213 ENERGIFÖRSÖRJNING 2 Loc 241 width 2 F.21.d.2. Framtidens energiförsörjning?-andra krysset <Se F.21 för fullständig frågetext> Enkät A,B och C. 1795 00. Frågan ej tillämplig 01. Moderaterna 39 02. Folkpartiet 21 03. Centerpartiet 5 04. Kristen Demokratisk Samling 32 05. Miljöpartiet 51 06. Socialdemokraterna 22 07. Vänsterpartiet Kommunisterna 08. Annat parti 3 09. Vet inte 6 99. Ej svar
VAR 214 ENERGIFÖRSÖRJNING 3 Loc 243 width 2 F.21.d.3. Framtidens energiförsörjning?-tredje krysset <Se F.21 för fullständig frågetext> Enkät A,B och C. 1914 00. Frågan ej tillämplig 01. Moderaterna 02. Folkpartiet 22 03. Centerpartiet 1 04. Kristen Demokratisk Samling 6 05. Miljöpartiet 9 06. Socialdemokraterna 13 07. Vänsterpartiet Kommunisterna 2 08. Annat parti 1 09. Vet inte 6 99. Ej svar
VAR 215 FÖRSVARSKOSTNADER 1 Loc 245 width 2 F.21.e.1. Försvarskostnaderna?-första krysset <Se F.21 för fullständig frågetext> Enkät A,B och C. 381 01. Moderaterna 77 02. Folkpartiet 78 03. Centerpartiet 20 04. Kristen Demokratisk Samling 21 05. Miljöpartiet 423 06. Socialdemokraterna 76 07. Vänsterpartiet Kommunisterna 12 08. Annat parti 595 09. Vet inte 291 99. Ej svar
VAR 216 FÖRSVARSKOSTNADER 2 Loc 247 width 2 F.21.e.2. Försvarskostnaderna?-andra krysset <Se F.21 för fullständig frågetext> Enkät A,B och C. 1841 00. Frågan ej tillämplig 01. Moderaterna 36 02. Folkpartiet 28 03. Centerpartiet 4 04. Kristen Demokratisk Samling 3 05. Miljöpartiet 24 06. Socialdemokraterna 24 07. Vänsterpartiet Kommunisterna 2 08. Annat parti 6 09. Vet inte 6 99. Ej svar
VAR 217 FÖRSVARSKOSTNADER 3 Loc 249 width 2 F.21.e.3. Försvarskostnaderna?-tredje krysset <Se F.21 för fullständig frågetext> Enkät A,B och C. 1928 00. Frågan ej tillämplig 01. Moderaterna 02. Folkpartiet 23 03. Centerpartiet 2 04. Kristen Demokratisk Samling 1 05. Miljöpartiet 8 06. Socialdemokraterna 2 07. Vänsterpartiet Kommunisterna 2 08. Annat parti 2 09. Vet inte 6 99. Ej svar
VAR 218 LÖNER 1 Loc 251 width 2 F.21.f.1. Lönerna?-första krysset <Se F.21 för fullständig frågetext> Enkät A,B och C. 360 01. Moderaterna 82 02. Folkpartiet 71 03. Centerpartiet 6 04. Kristen Demokratisk Samling 7 05. Miljöpartiet 542 06. Socialdemokraterna 69 07. Vänsterpartiet Kommunisterna 11 08. Annat parti 541 09. Vet inte 285 99. Ej svar
VAR 219 LÖNER 2 Loc 253 width 2 F.21.f.2. Lönerna?-andra krysset <Se F.21 för fullständig frågetext> Enkät A,B och C. 1838 00. Frågan ej tillämplig 01. Moderaterna 49 02. Folkpartiet 17 03. Centerpartiet 3 04. Kristen Demokratisk Samling 1 05. Miljöpartiet 23 06. Socialdemokraterna 34 07. Vänsterpartiet Kommunisterna 1 08. Annat parti 2 09. Vet inte 6 99. Ej svar
VAR 220 LÖNER 3 Loc 255 width 2 F.21.f.3. Lönerna?-tredje krysset <Se F.21 för fullständig frågetext> Enkät A,B och C. 1931 00. Frågan ej tillämplig 01. Moderaterna 02. Folkpartiet 22 03. Centerpartiet 2 04. Kristen Demokratisk Samling 05. Miljöpartiet 6 06. Socialdemokraterna 4 07. Vänsterpartiet Kommunisterna 1 08. Annat parti 2 09. Vet inte 6 99. Ej svar
VAR 221 ARBETSLÖSHET 1 Loc 257 width 2 F.21.g.1. Arbetslösheten?-första krysset <Se F.21 för fullständig frågetext> Enkät A,B och C. 320 01. Moderaterna 83 02. Folkpartiet 89 03. Centerpartiet 7 04. Kristen Demokratisk Samling 10 05. Miljöpartiet 594 06. Socialdemokraterna 61 07. Vänsterpartiet Kommunisterna 11 08. Annat parti 522 09. Vet inte 277 99. Ej svar
VAR 222 ARBETSLÖSHET 2 Loc 259 width 2 F.21.g.2. Arbetslösheten?-andra krysset <Se F.21 för fullständig frågetext> Enkät A,B och C. 1804 00. Frågan ej tillämplig 01. Moderaterna 50 02. Folkpartiet 28 03. Centerpartiet 2 04. Kristen Demokratisk Samling 2 05. Miljöpartiet 36 06. Socialdemokraterna 43 07. Vänsterpartiet Kommunisterna 1 08. Annat parti 2 09. Vet inte 6 99. Ej svar
VAR 223 ARBETSLÖSHET 3 Loc 261 width 2 F.21.g.3. Arbetslösheten?-tredje krysset <Se F.21 för fullständig frågetext> Enkät A,B och C. 1914 00. Frågan ej tillämplig 01. Moderaterna 02. Folkpartiet 31 03. Centerpartiet 3 04. Kristen Demokratisk Samling 05. Miljöpartiet 12 06. Socialdemokraterna 4 07. Vänsterpartiet Kommunisterna 2 08. Annat parti 2 09. Vet inte 6 99. Ej svar
VAR 224 OFFENTLIGA UTGIFTERNA 1 Loc 263 width 2 F.21.h.1. Offentliga utgifterna?-första krysset <Se F.21 för fullständig frågetext> Enkät A,B och C. 481 01. Moderaterna 65 02. Folkpartiet 61 03. Centerpartiet 9 04. Kristen Demokratisk Samling 4 05. Miljöpartiet 409 06. Socialdemokraterna 41 07. Vänsterpartiet Kommunisterna 13 08. Annat parti 593 09. Vet inte 298 99. Ej svar
VAR 225 OFFENTLIGA UTGIFTERNA 2 Loc 265 width 2 F.21.h.2. Offentliga utgifterna?-andra krysset <Se F.21 för fullständig frågetext> Enkät A,B och C. 1841 00. Frågan ej tillämplig 01. Moderaterna 58 02. Folkpartiet 26 03. Centerpartiet 4 04. Kristen Demokratisk Samling 1 05. Miljöpartiet 11 06. Socialdemokraterna 25 07. Vänsterpartiet Kommunisterna 08. Annat parti 2 09. Vet inte 6 99. Ej svar
VAR 226 OFFENTLIGA UTGIFTERNA 3 Loc 267 width 2 F.21.h.3. Offentliga utgifterna?-tredje krysset <Se F.21 för fullständig frågetext> Enkät A,B och C. 1923 00. Frågan ej tillämplig 01. Moderaterna 02. Folkpartiet 33 03. Centerpartiet 2 04. Kristen Demokratisk Samling 05. Miljöpartiet 4 06. Socialdemokraterna 3 07. Vänsterpartiet Kommunisterna 2 08. Annat parti 1 09. Vet inte 6 99. Ej svar
VAR 227 MEDBESTÄMMANDE 1 Loc 269 width 2 F.21.i.1. Medbestämmande för anställda?-första krysset <Se F.21 för fullständig frågetext> Enkät A,B och C. 233 01. Moderaterna 88 02. Folkpartiet 53 03. Centerpartiet 8 04. Kristen Demokratisk Samling 6 05. Miljöpartiet 587 06. Socialdemokraterna 85 07. Vänsterpartiet Kommunisterna 14 08. Annat parti 607 09. Vet inte 293 99. Ej svar
VAR 228 MEDBESTÄMMANDE 2 Loc 271 width 2 F.21.i.2. Medbestämmande för anställda?-andra krysset <Se F.21 för fullständig frågetext> Enkät A,B och C. 1849 00. Frågan ej tillämplig 01. Moderaterna 34 02. Folkpartiet 14 03. Centerpartiet 2 04. Kristen Demokratisk Samling 1 05. Miljöpartiet 14 06. Socialdemokraterna 51 07. Vänsterpartiet Kommunisterna 1 08. Annat parti 2 09. Vet inte 6 99. Ej svar
VAR 229 MEDBESTÄMMANDE 3 Loc 273 width 2 F.21.i.3. Medbestämmande för anställda?-tredje krysset <Se F.21 för fullständig frågetext> Enkät A,B och C. 1932 00. Frågan ej tillämplig 01. Moderaterna 02. Folkpartiet 25 03. Centerpartiet 1 04. Kristen Demokratisk Samling 05. Miljöpartiet 3 06. Socialdemokraterna 4 07. Vänsterpartiet Kommunisterna 2 08. Annat parti 1 09. Vet inte 6 99. Ej svar
VAR 230 BYRÅKRATIN 1 Loc 275 width 2 F.21.j.1. Byråkratin?-första krysset <Se F.21 för fullständig frågetext> Enkät A,B och C. 507 01. Moderaterna 70 02. Folkpartiet 57 03. Centerpartiet 10 04. Kristen Demokratisk Samling 12 05. Miljöpartiet 271 06. Socialdemokraterna 45 07. Vänsterpartiet Kommunisterna 15 08. Annat parti 676 09. Vet inte 311 99. Ej svar
VAR 231 BYRÅKRATIN 2 Loc 277 width 2 F.21.j.2. Byråkratin?-andra krysset <Se F.21 för fullständig frågetext> Enkät A,B och C. 1862 00. Frågan ej tillämplig 01. Moderaterna 64 02. Folkpartiet 15 03. Centerpartiet 2 04. Kristen Demokratisk Samling 1 05. Miljöpartiet 9 06. Socialdemokraterna 14 07. Vänsterpartiet Kommunisterna 08. Annat parti 1 09. Vet inte 6 99. Ej svar
VAR 232 BYRÅKRATIN 3 Loc 279 width 2 F.21.j.3. Byråkratin?-tredje krysset <Se F.21 för fullständig frågetext> Enkät A,B och C. 1925 00. Frågan ej tillämplig 01. Moderaterna 02. Folkpartiet 32 03. Centerpartiet 3 04. Kristen Demokratisk Samling 1 05. Miljöpartiet 06. Socialdemokraterna 4 07. Vänsterpartiet Kommunisterna 2 08. Annat parti 1 09. Vet inte 6 99. Ej svar
VAR 233 SKOLDISCIPLINEN 1 Loc 281 width 2 F.21.k.1. Skoldisciplinen?-första krysset <Se F.21 för fullständig frågetext> Enkät A,B och C. 536 01. Moderaterna 81 02. Folkpartiet 70 03. Centerpartiet 36 04. Kristen Demokratisk Samling 6 05. Miljöpartiet 276 06. Socialdemokraterna 19 07. Vänsterpartiet Kommunisterna 16 08. Annat parti 636 09. Vet inte 298 99. Ej svar
VAR 234 SKOLDISCIPLINEN 2 Loc 283 width 2 F.21.k.2. Skoldisciplinen?-andra krysset <Se F.21 för fullständig frågetext> Enkät A,B och C. 1858 00. Frågan ej tillämplig 01. Moderaterna 54 02. Folkpartiet 16 03. Centerpartiet 9 04. Kristen Demokratisk Samling 1 05. Miljöpartiet 13 06. Socialdemokraterna 13 07. Vänsterpartiet Kommunisterna 08. Annat parti 4 09. Vet inte 6 99. Ej svar
VAR 235 SKOLDISCIPLINEN 3 Loc 285 width 2 F.21.k.3. Skoldisciplinen?-tredje krysset <Se F.21 för fullständig frågetext> Enkät A,B och C. 1929 00. Frågan ej tillämplig 01. Moderaterna 02. Folkpartiet 25 03. Centerpartiet 6 04. Kristen Demokratisk Samling 05. Miljöpartiet 3 06. Socialdemokraterna 2 07. Vänsterpartiet Kommunisterna 2 08. Annat parti 1 09. Vet inte 6 99. Ej svar
VAR 236 NYKTERHET 1 Loc 287 width 2 F.21.l.1. Nykterhet?-första krysset <Se F.21 för fullständig frågetext> Enkät A,B och C. 224 01. Moderaterna 151 02. Folkpartiet 85 03. Centerpartiet 180 04. Kristen Demokratisk Samling 16 05. Miljöpartiet 270 06. Socialdemokraterna 23 07. Vänsterpartiet Kommunisterna 18 08. Annat parti 707 09. Vet inte 300 99. Ej svar
VAR 237 NYKTERHET 2 Loc 289 width 2 F.21.l.2. Nykterhet?-andra krysset <Se F.21 för fullständig frågetext> Enkät A,B och C. 1853 00. Frågan ej tillämplig 01. Moderaterna 27 02. Folkpartiet 22 03. Centerpartiet 27 04. Kristen Demokratisk Samling 5 05. Miljöpartiet 18 06. Socialdemokraterna 11 07. Vänsterpartiet Kommunisterna 3 08. Annat parti 2 09. Vet inte 6 99. Ej svar
VAR 238 NYKTERHET 3 Loc 291 width 2 F.21.l.3. Nykterhet?-tredje krysset <Se F.21 för fullständig frågetext> Enkät A,B och C. 1925 00. Frågan ej tillämplig 01. Moderaterna 02. Folkpartiet 17 03. Centerpartiet 12 04. Kristen Demokratisk Samling 5 05. Miljöpartiet 3 06. Socialdemokraterna 4 07. Vänsterpartiet Kommunisterna 2 08. Annat parti 09. Vet inte 6 99. Ej svar
VAR 239 KVITTOLÖSA INKOMSTER 1 Loc 293 width 2 F.21.m.1. Åtgärder mot kvittolösa inkomster?-första krysset <Se F.21 för fullständig frågetext> Enkät A,B och C. 219 01. Moderaterna 58 02. Folkpartiet 56 03. Centerpartiet 11 04. Kristen Demokratisk Samling 11 05. Miljöpartiet 420 06. Socialdemokraterna 83 07. Vänsterpartiet Kommunisterna 9 08. Annat parti 789 09. Vet inte 318 99. Ej svar
VAR 240 KVITTOLÖSA INKOMSTER 2 Loc 295 width 2 F.21.m.2. Åtgärder mot kvittolösa inkomster?-andra krysset <Se F.21 för fullständig frågetext> Enkät A,B och C. 1874 00. Frågan ej tillämplig 01. Moderaterna 27 02. Folkpartiet 14 03. Centerpartiet 3 04. Kristen Demokratisk Samling 1 05. Miljöpartiet 17 06. Socialdemokraterna 27 07. Vänsterpartiet Kommunisterna 1 08. Annat parti 4 09. Vet inte 6 99. Ej svar
VAR 241 KVITTOLÖSA INKOMSTER 3 Loc 297 width 2 F.21.m.3. Åtgärder mot kvittolösa inkomster?-tredje krysset <Se F.21 för fullständig frågetext> Enkät A,B och C. 1934 00. Frågan ej tillämplig 01. Moderaterna 02. Folkpartiet 20 03. Centerpartiet 2 04. Kristen Demokratisk Samling 05. Miljöpartiet 5 06. Socialdemokraterna 4 07. Vänsterpartiet Kommunisterna 2 08. Annat parti 1 09. Vet inte 6 99. Ej svar
VAR 242 JORDBRUKSPOLITIK 1 Loc 299 width 2 F.21.n.1. Jordbrukspolitiken?-första krysset <Se F.21 för fullständig frågetext> Enkät A,B och C. 182 01. Moderaterna 48 02. Folkpartiet 514 03. Centerpartiet 7 04. Kristen Demokratisk Samling 31 05. Miljöpartiet 297 06. Socialdemokraterna 35 07. Vänsterpartiet Kommunisterna 9 08. Annat parti 560 09. Vet inte 291 99. Ej svar
VAR 243 JORDBRUKSPOLITIK 2 Loc 301 width 2 F.21.n.2. Jordbrukspolitiken?-andra krysset <Se F.21 för fullständig frågetext> Enkät A,B och C. 1834 00. Frågan ej tillämplig 01. Moderaterna 26 02. Folkpartiet 35 03. Centerpartiet 4 04. Kristen Demokratisk Samling 17 05. Miljöpartiet 31 06. Socialdemokraterna 17 07. Vänsterpartiet Kommunisterna 08. Annat parti 4 09. Vet inte 6 99. Ej svar
VAR 244 JORDBRUKSPOLITIK 3 Loc 303 width 2 F.21.n.3. Jordbrukspolitiken?-tredje krysset <Se F.21 för fullständig frågetext> Enkät A,B och C. 1936 00. Frågan ej tillämplig 01. Moderaterna 02. Folkpartiet 21 03. Centerpartiet 1 04. Kristen Demokratisk Samling 1 05. Miljöpartiet 3 06. Socialdemokraterna 3 07. Vänsterpartiet Kommunisterna 2 08. Annat parti 1 09. Vet inte 6 99. Ej svar
VAR 245 MILJÖSKYDD 1 Loc 305 width 2 F.21.o.1. Skyddet av naturmiljön?-första krysset <Se F.21 för fullständig frågetext> Enkät A,B och C. 130 01. Moderaterna 44 02. Folkpartiet 322 03. Centerpartiet 30 04. Kristen Demokratisk Samling 411 05. Miljöpartiet 241 06. Socialdemokraterna 26 07. Vänsterpartiet Kommunisterna 17 08. Annat parti 458 09. Vet inte 295 99. Ej svar
VAR 246 MILJÖSKYDD 2 Loc 307 width 2 F.21.o.2. Skyddet av naturmiljön?-andra krysset <Se F.21 för fullständig frågetext> Enkät A,B och C. 1760 00. Frågan ej tillämplig 01. Moderaterna 26 02. Folkpartiet 33 03. Centerpartiet 12 04. Kristen Demokratisk Samling 74 05. Miljöpartiet 34 06. Socialdemokraterna 18 07. Vänsterpartiet Kommunisterna 4 08. Annat parti 7 09. Vet inte 6 99. Ej svar
VAR 247 MILJÖSKYDD 3 Loc 309 width 2 F.21.o.3. Skyddet av naturmiljön?-tredje krysset <Se F.21 för fullständig frågetext> Enkät A,B och C. 1896 00. Frågan ej tillämplig 01. Moderaterna 02. Folkpartiet 20 03. Centerpartiet 5 04. Kristen Demokratisk Samling 20 05. Miljöpartiet 13 06. Socialdemokraterna 11 07. Vänsterpartiet Kommunisterna 2 08. Annat parti 1 09. Vet inte 6 99. Ej svar
VAR 248 FRIHET 1 Loc 311 width 2 F.21.p.1. Friheten för individen?-första krysset <Se F.21 för fullständig frågetext> Enkät A,B och C. 546 01. Moderaterna 109 02. Folkpartiet 70 03. Centerpartiet 15 04. Kristen Demokratisk Samling 17 05. Miljöpartiet 338 06. Socialdemokraterna 42 07. Vänsterpartiet Kommunisterna 14 08. Annat parti 519 09. Vet inte 304 99. Ej svar
VAR 249 FRIHET 2 Loc 313 width 2 F.21.p.2. Friheten för individen?-andra krysset <Se F.21 för fullständig frågetext> Enkät A,B och C. 1824 00. Frågan ej tillämplig 01. Moderaterna 74 02. Folkpartiet 21 03. Centerpartiet 6 04. Kristen Demokratisk Samling 7 05. Miljöpartiet 18 06. Socialdemokraterna 15 07. Vänsterpartiet Kommunisterna 2 08. Annat parti 1 09. Vet inte 6 99. Ej svar
VAR 250 FRIHET 3 Loc 315 width 2 F.21.p.3. Friheten för individen?-tredje krysset <Se F.21 för fullständig frågetext> Enkät A,B och C. 1910 00. Frågan ej tillämplig 01. Moderaterna 02. Folkpartiet 39 03. Centerpartiet 5 04. Kristen Demokratisk Samling 2 05. Miljöpartiet 8 06. Socialdemokraterna 1 07. Vänsterpartiet Kommunisterna 3 08. Annat parti 09. Vet inte 6 99. Ej svar
VAR 251 SKOLBETYG 1 Loc 317 width 2 F.21.q.1. Betygen i skolorna?-första krysset <Se F.21 för fullständig frågetext> Enkät A,B och C. 543 01. Moderaterna 90 02. Folkpartiet 51 03. Centerpartiet 17 04. Kristen Demokratisk Samling 3 05. Miljöpartiet 315 06. Socialdemokraterna 29 07. Vänsterpartiet Kommunisterna 13 08. Annat parti 613 09. Vet inte 300 99. Ej svar
VAR 252 SKOLBETYG 2 Loc 319 width 2 F.21.q.2. Betygen i skolorna?-andra krysset <Se F.21 för fullständig frågetext> Enkät A,B och C. 1856 00. Frågan ej tillämplig 01. Moderaterna 60 02. Folkpartiet 16 03. Centerpartiet 7 04. Kristen Demokratisk Samling 2 05. Miljöpartiet 10 06. Socialdemokraterna 15 07. Vänsterpartiet Kommunisterna 1 08. Annat parti 1 09. Vet inte 6 99. Ej svar
VAR 253 SKOLBETYG 3 Loc 321 width 2 F.21.q.3. Betygen i skolorna?-tredje krysset <Se F.21 för fullständig frågetext> Enkät A,B och C. 1922 00. Frågan ej tillämplig 01. Moderaterna 02. Folkpartiet 31 03. Centerpartiet 6 04. Kristen Demokratisk Samling 1 05. Miljöpartiet 3 06. Socialdemokraterna 2 07. Vänsterpartiet Kommunisterna 2 08. Annat parti 1 09. Vet inte 6 99. Ej svar
VAR 254 KÄRNKRAFT 1 Loc 323 width 2 F.21.r.1. Kärnkraften?-första krysset <Se F.21 för fullständig frågetext> Enkät A,B och C. 358 01. Moderaterna 59 02. Folkpartiet 271 03. Centerpartiet 8 04. Kristen Demokratisk Samling 76 05. Miljöpartiet 352 06. Socialdemokraterna 39 07. Vänsterpartiet Kommunisterna 9 08. Annat parti 512 09. Vet inte 290 99. Ej svar
VAR 255 KÄRNKRAFT 2 Loc 325 width 2 F.21.r.2. Kärnkraften?-andra krysset <Se F.21 för fullständig frågetext> Enkät A,B och C. 1804 00. Frågan ej tillämplig 01. Moderaterna 35 02. Folkpartiet 17 03. Centerpartiet 8 04. Kristen Demokratisk Samling 35 05. Miljöpartiet 47 06. Socialdemokraterna 16 07. Vänsterpartiet Kommunisterna 1 08. Annat parti 5 09. Vet inte 6 99. Ej svar
VAR 256 KÄRNKRAFT 3 Loc 327 width 2 F.21.r.3. Kärnkraften?-tredje krysset <Se F.21 för fullständig frågetext> Enkät A,B och C. 1925 00. Frågan ej tillämplig 01. Moderaterna 02. Folkpartiet 14 03. Centerpartiet 3 04. Kristen Demokratisk Samling 5 05. Miljöpartiet 9 06. Socialdemokraterna 11 07. Vänsterpartiet Kommunisterna 1 08. Annat parti 09. Vet inte 6 99. Ej svar
VAR 257 NARKOTIKAHANDEL 1 Loc 329 width 2 F.21.s.1. Åtgärder mot narkotikahandeln?-första krysset <Se F.21 för fullständig frågetext> Enkät A,B och C. 304 01. Moderaterna 60 02. Folkpartiet 67 03. Centerpartiet 48 04. Kristen Demokratisk Samling 14 05. Miljöpartiet 323 06. Socialdemokraterna 23 07. Vänsterpartiet Kommunisterna 15 08. Annat parti 816 09. Vet inte 304 99. Ej svar
VAR 258 NARKOTIKAHANDEL 2 Loc 331 width 2 F.21.s.2. Åtgärder mot narkotikahandeln?-andra krysset <Se F.21 för fullständig frågetext> Enkät A,B och C. 1824 00. Frågan ej tillämplig 01. Moderaterna 58 02. Folkpartiet 25 03. Centerpartiet 11 04. Kristen Demokratisk Samling 5 05. Miljöpartiet 21 06. Socialdemokraterna 21 07. Vänsterpartiet Kommunisterna 08. Annat parti 3 09. Vet inte 6 99. Ej svar
VAR 259 NARKOTIKAHANDEL 3 Loc 333 width 2 F.21.s.3. Åtgärder mot narkotikahandeln?-tredje krysset <Se F.21 för fullständig frågetext> Enkät A,B och C. 1893 00. Frågan ej tillämplig 01. Moderaterna 02. Folkpartiet 42 03. Centerpartiet 5 04. Kristen Demokratisk Samling 2 05. Miljöpartiet 19 06. Socialdemokraterna 4 07. Vänsterpartiet Kommunisterna 2 08. Annat parti 1 09. Vet inte 6 99. Ej svar
VAR 260 PENSIONER 1 Loc 335 width 2 F.21.t.1. Pensionerna?-första krysset <Se F.21 för fullständig frågetext> Enkät A,B och C. 212 01. Moderaterna 81 02. Folkpartiet 85 03. Centerpartiet 13 04. Kristen Demokratisk Samling 5 05. Miljöpartiet 619 06. Socialdemokraterna 37 07. Vänsterpartiet Kommunisterna 9 08. Annat parti 642 09. Vet inte 271 99. Ej svar
VAR 261 PENSIONER 2 Loc 337 width 2 F.21.t.2. Pensionerna?-andra krysset <Se F.21 för fullständig frågetext> Enkät A,B och C. 1853 00. Frågan ej tillämplig 01. Moderaterna 41 02. Folkpartiet 16 03. Centerpartiet 4 04. Kristen Demokratisk Samling 1 05. Miljöpartiet 21 06. Socialdemokraterna 31 07. Vänsterpartiet Kommunisterna 08. Annat parti 1 09. Vet inte 6 99. Ej svar
VAR 262 PENSIONER 3 Loc 339 width 2 F.21.t.3. Pensionerna?-tredje krysset <Se F.21 för fullständig frågetext> Enkät A,B och C. 1925 00. Frågan ej tillämplig 01. Moderaterna 02. Folkpartiet 32 03. Centerpartiet 1 04. Kristen Demokratisk Samling 05. Miljöpartiet 5 06. Socialdemokraterna 3 07. Vänsterpartiet Kommunisterna 2 08. Annat parti 09. Vet inte 6 99. Ej svar
VAR 263 EKONOMISK UTJÄMNING 1 Loc 341 width 2 F.21.u.1. Ekonomisk utjämning?-första krysset <Se F.21 för fullständig frågetext> Enkät A,B och C. 199 01. Moderaterna 86 02. Folkpartiet 58 03. Centerpartiet 12 04. Kristen Demokratisk Samling 5 05. Miljöpartiet 529 06. Socialdemokraterna 109 07. Vänsterpartiet Kommunisterna 13 08. Annat parti 658 09. Vet inte 305 99. Ej svar
VAR 264 EKONOMISK UTJÄMNING 2 Loc 343 width 2 F.21.u.2. Ekonomisk utjämning?-andra krysset <Se F.21 för fullständig frågetext> Enkät A,B och C. 1857 00. Frågan ej tillämplig 01. Moderaterna 28 02. Folkpartiet 23 03. Centerpartiet 2 04. Kristen Demokratisk Samling 05. Miljöpartiet 15 06. Socialdemokraterna 41 07. Vänsterpartiet Kommunisterna 1 08. Annat parti 1 09. Vet inte 6 99. Ej svar
VAR 265 EKONOMISK UTJÄMNING 3 Loc 345 width 2 F.21.u.3. Ekonomisk utjämning?-tredje krysset <Se F.21 för fullständig frågetext> Enkät A,B och C. 1937 00. Frågan ej tillämplig 01. Moderaterna 02. Folkpartiet 17 03. Centerpartiet 2 04. Kristen Demokratisk Samling 05. Miljöpartiet 4 06. Socialdemokraterna 6 07. Vänsterpartiet Kommunisterna 1 08. Annat parti 1 09. Vet inte 6 99. Ej svar
VAR 266 JÄMSTÄLLDHET 1 Loc 347 width 2 F.21.v.1. Jämställdhet mellan könen?-första krysset <Se F.21 för fullständig frågetext> Enkät A,B och C. 190 01. Moderaterna 211 02. Folkpartiet 48 03. Centerpartiet 20 04. Kristen Demokratisk Samling 14 05. Miljöpartiet 420 06. Socialdemokraterna 64 07. Vänsterpartiet Kommunisterna 13 08. Annat parti 687 09. Vet inte 307 99. Ej svar
VAR 267 JÄMSTÄLLDHET 2 Loc 349 width 2 F.21.v.2. Jämställdhet mellan könen?-andra krysset <Se F.21 för fullständig frågetext> Enkät A,B och C. 1842 00. Frågan ej tillämplig 01. Moderaterna 29 02. Folkpartiet 22 03. Centerpartiet 4 04. Kristen Demokratisk Samling 1 05. Miljöpartiet 32 06. Socialdemokraterna 35 07. Vänsterpartiet Kommunisterna 08. Annat parti 3 09. Vet inte 6 99. Ej svar
VAR 268 JÄMSTÄLLDHET 3 Loc 351 width 2 F.21.v.3. Jämställdhet mellan könen?-tredje krysset <Se F.21 för fullständig frågetext> Enkät A,B och C. 1926 00. Frågan ej tillämplig 01. Moderaterna 02. Folkpartiet 18 03. Centerpartiet 4 04. Kristen Demokratisk Samling 1 05. Miljöpartiet 8 06. Socialdemokraterna 8 07. Vänsterpartiet Kommunisterna 2 08. Annat parti 1 09. Vet inte 6 99. Ej svar
VAR 269 LÖNTAGARFONDER 1 Loc 353 width 2 F.21.w.1. Löntagarfonder?-första krysset <Se F.21 för fullständig frågetext> Enkät A,B och C. 522 01. Moderaterna 49 02. Folkpartiet 64 03. Centerpartiet 8 04. Kristen Demokratisk Samling 4 05. Miljöpartiet 488 06. Socialdemokraterna 28 07. Vänsterpartiet Kommunisterna 15 08. Annat parti 508 09. Vet inte 288 99. Ej svar
VAR 270 LÖNTAGARFONDER 2 Loc 355 width 2 F.21.w.2. Löntagarfonder?-andra krysset <Se F.21 för fullständig frågetext> Enkät A,B och C. 1792 00. Frågan ej tillämplig 01. Moderaterna 113 02. Folkpartiet 15 03. Centerpartiet 2 04. Kristen Demokratisk Samling 05. Miljöpartiet 7 06. Socialdemokraterna 34 07. Vänsterpartiet Kommunisterna 08. Annat parti 5 09. Vet inte 6 99. Ej svar
VAR 271 LÖNTAGARFONDER 3 Loc 357 width 2 F.21.w.3. Löntagarfonder?-tredje krysset <Se F.21 för fullständig frågetext> Enkät A,B och C. 1860 00. Frågan ej tillämplig 01. Moderaterna 02. Folkpartiet 97 03. Centerpartiet 3 04. Kristen Demokratisk Samling 1 05. Miljöpartiet 2 06. Socialdemokraterna 2 07. Vänsterpartiet Kommunisterna 2 08. Annat parti 1 09. Vet inte 6 99. Ej svar
VAR 272 BOENDEKOSTNAD 1 Loc 359 width 2 F.21.x.1. Boendekostnaderna?-första krysset <Se F.21 för fullständig frågetext> Enkät A,B och C. 294 01. Moderaterna 98 02. Folkpartiet 84 03. Centerpartiet 13 04. Kristen Demokratisk Samling 8 05. Miljöpartiet 402 06. Socialdemokraterna 100 07. Vänsterpartiet Kommunisterna 12 08. Annat parti 655 09. Vet inte 308 99. Ej svar
VAR 273 BOENDEKOSTNAD 2 Loc 361 width 2 F.21.x.2. Boendekostnaderna?-andra krysset <Se F.21 för fullständig frågetext> Enkät A,B och C. 1836 00. Frågan ej tillämplig 01. Moderaterna 55 02. Folkpartiet 17 03. Centerpartiet 2 04. Kristen Demokratisk Samling 2 05. Miljöpartiet 14 06. Socialdemokraterna 34 07. Vänsterpartiet Kommunisterna 2 08. Annat parti 6 09. Vet inte 6 99. Ej svar
VAR 274 BOENDEKOSTNAD 3 Loc 363 width 2 F.21.x.3. Boendekostnaderna?-tredje krysset <Se F.21 för fullständig frågetext> Enkät A,B och C. 1925 00. Frågan ej tillämplig 01. Moderaterna 02. Folkpartiet 30 03. Centerpartiet 2 04. Kristen Demokratisk Samling 1 05. Miljöpartiet 3 06. Socialdemokraterna 4 07. Vänsterpartiet Kommunisterna 2 08. Annat parti 1 09. Vet inte 6 99. Ej svar
VAR 275 MATPRISER 1 Loc 365 width 2 F.21.y.1. Matpriserna?-första krysset <Se F.21 för fullständig frågetext> Enkät A,B och C. 229 01. Moderaterna 70 02. Folkpartiet 119 03. Centerpartiet 12 04. Kristen Demokratisk Samling 8 05. Miljöpartiet 337 06. Socialdemokraterna 313 07. Vänsterpartiet Kommunisterna 14 08. Annat parti 592 09. Vet inte 280 99. Ej svar
VAR 276 MATPRISER 2 Loc 367 width 2 F.21.y.2. Matpriserna?-andra krysset <Se F.21 för fullständig frågetext> Enkät A,B och C. 1836 00. Frågan ej tillämplig 01. Moderaterna 42 02. Folkpartiet 31 03. Centerpartiet 3 04. Kristen Demokratisk Samling 2 05. Miljöpartiet 16 06. Socialdemokraterna 34 07. Vänsterpartiet Kommunisterna 2 08. Annat parti 2 09. Vet inte 6 99. Ej svar
VAR 277 MATPRISER 3 Loc 369 width 2 F.21.y.3. Matpriserna?-tredje krysset <Se F.21 för fullständig frågetext> Enkät A,B och C. 1914 00. Frågan ej tillämplig 01. Moderaterna 02. Folkpartiet 29 03. Centerpartiet 3 04. Kristen Demokratisk Samling 05. Miljöpartiet 8 06. Socialdemokraterna 12 07. Vänsterpartiet Kommunisterna 2 08. Annat parti 09. Vet inte 6 99. Ej svar
VAR 278 BUDGETUNDERSKOTT 1 Loc 371 width 2 F.21.z.1. Budgetunderskottet?-första krysset <Se F.21 för fullständig frågetext> Enkät A,B och C. 426 01. Moderaterna 50 02. Folkpartiet 47 03. Centerpartiet 9 04. Kristen Demokratisk Samling 7 05. Miljöpartiet 440 06. Socialdemokraterna 36 07. Vänsterpartiet Kommunisterna 12 08. Annat parti 643 09. Vet inte 304 99. Ej svar
VAR 279 BUDGETUNDERSKOTT 2 Loc 373 width 2 F.21.z.2. Budgetunderskottet?-andra krysset <Se F.21 för fullständig frågetext> Enkät A,B och C. 1841 00. Frågan ej tillämplig 01. Moderaterna 62 02. Folkpartiet 22 03. Centerpartiet 3 04. Kristen Demokratisk Samling 1 05. Miljöpartiet 17 06. Socialdemokraterna 22 07. Vänsterpartiet Kommunisterna 08. Annat parti 09. Vet inte 6 99. Ej svar
VAR 280 BUDGETUNDERSKOTT 3 Loc 375 width 2 F.21.z.3. Budgetunderskottet?-tredje krysset <Se F.21 för fullständig frågetext> Enkät A,B och C. 1919 00. Frågan ej tillämplig 01. Moderaterna 02. Folkpartiet 37 03. Centerpartiet 1 04. Kristen Demokratisk Samling 05. Miljöpartiet 6 06. Socialdemokraterna 2 07. Vänsterpartiet Kommunisterna 2 08. Annat parti 1 09. Vet inte 6 99. Ej svar
VAR 281 SKATTER 1 Loc 377 width 2 F.21.å.1. Skatterna?-första krysset <Se F.21 för fullständig frågetext> Enkät A,B och C. 544 01. Moderaterna 66 02. Folkpartiet 49 03. Centerpartiet 8 04. Kristen Demokratisk Samling 10 05. Miljöpartiet 393 06. Socialdemokraterna 68 07. Vänsterpartiet Kommunisterna 12 08. Annat parti 542 09. Vet inte 282 99. Ej svar
VAR 282 SKATTER 2 Loc 379 width 2 F.21.å.2. Skatterna?-andra krysset <Se F.21 för fullständig frågetext> Enkät A,B och C. 1815 00. Frågan ej tillämplig 01. Moderaterna 74 02. Folkpartiet 26 03. Centerpartiet 4 04. Kristen Demokratisk Samling 3 05. Miljöpartiet 20 06. Socialdemokraterna 24 07. Vänsterpartiet Kommunisterna 08. Annat parti 2 09. Vet inte 6 99. Ej svar
VAR 283 SKATTER 3 Loc 381 width 2 F.21.å.3. Skatterna?-tredje krysset <Se F.21 för fullständig frågetext> Enkät A,B och C. 1913 00. Frågan ej tillämplig 01. Moderaterna 02. Folkpartiet 36 03. Centerpartiet 2 04. Kristen Demokratisk Samling 1 05. Miljöpartiet 7 06. Socialdemokraterna 6 07. Vänsterpartiet Kommunisterna 2 08. Annat parti 1 09. Vet inte 6 99. Ej svar
VAR 284 UTRIKESPOLITIK 1 Loc 383 width 2 F.21.ä.1. Utrikespolitiken?-första krysset <Se F.21 för fullständig frågetext> Enkät A,B och C. 373 01. Moderaterna 79 02. Folkpartiet 54 03. Centerpartiet 5 04. Kristen Demokratisk Samling 12 05. Miljöpartiet 508 06. Socialdemokraterna 12 07. Vänsterpartiet Kommunisterna 13 08. Annat parti 627 09. Vet inte 291 99. Ej svar
VAR 285 UTRIKESPOLITIK 2 Loc 385 width 2 F.21.ä.2. Utrikespolitiken? - andra krysset <Se F.21 för fullständig frågetext> Enkät A,B och C. 1828 00. Frågan ej tillämplig 01. Moderaterna 64 02. Folkpartiet 35 03. Centerpartiet 2 04. Kristen Demokratisk Samling 1 05. Miljöpartiet 23 06. Socialdemokraterna 13 07. Vänsterpartiet Kommunisterna 1 08. Annat parti 1 09. Vet inte 6 99. Ej svar
VAR 286 UTRIKESPOLITIK 3 Loc 387 width 2 F.21.ä.3. Utrikespolitiken?-tredje krysset <Se F.21 för fullständig frågetext> Enkät A,B och C. 1902 00. Frågan ej tillämplig 01. Moderaterna 02. Folkpartiet 44 03. Centerpartiet 3 04. Kristen Demokratisk Samling 05. Miljöpartiet 13 06. Socialdemokraterna 3 07. Vänsterpartiet Kommunisterna 2 08. Annat parti 1 09. Vet inte 6 99. Ej svar
VAR 287 UTLANDSSKULDEN 1 Loc 389 width 2 F.21.ö.1. Utlandsskulden?-första krysset <Se F.21 för fullständig frågetext> Enkät A,B och C. 396 01. Moderaterna 45 02. Folkpartiet 54 03. Centerpartiet 5 04. Kristen Demokratisk Samling 8 05. Miljöpartiet 467 06. Socialdemokraterna 18 07. Vänsterpartiet Kommunisterna 14 08. Annat parti 679 09. Vet inte 288 99. Ej svar
VAR 288 UTLANDSSKULDEN 2 Loc 391 width 2 F.21.ö.2. Utlandsskulden?-andra krysset <Se F.21 för fullständig frågetext> Enkät A,B och C. 1842 00. Frågan ej tillämplig 01. Moderaterna 68 02. Folkpartiet 26 03. Centerpartiet 2 04. Kristen Demokratisk Samling 05. Miljöpartiet 16 06. Socialdemokraterna 13 07. Vänsterpartiet Kommunisterna 08. Annat parti 1 09. Vet inte 6 99. Ej svar
VAR 289 UTLANDSSKULDEN 3 Loc 393 width 2 F.21.ö.3. Utlandsskulden?-tredje krysset <Se F.21 för fullständig frågetext> Enkät A,B och C. 1905 00. Frågan ej tillämplig 01. Moderaterna 02. Folkpartiet 47 03. Centerpartiet 3 04. Kristen Demokratisk Samling 05. Miljöpartiet 8 06. Socialdemokraterna 2 07. Vänsterpartiet Kommunisterna 2 08. Annat parti 1 09. Vet inte 6 99. Ej svar
VAR 290 BARNOMSORG 1 Loc 395 width 2 F.21.aa.1. Barnomsorgen?-första krysset <Se F.21 för fullständig frågetext> Enkät A,B och C. 305 01. Moderaterna 141 02. Folkpartiet 87 03. Centerpartiet 65 04. Kristen Demokratisk Samling 11 05. Miljöpartiet 444 06. Socialdemokraterna 64 07. Vänsterpartiet Kommunisterna 11 08. Annat parti 564 09. Vet inte 282 99. Ej svar
VAR 291 BARNOMSORG 2 Loc 397 width 2 F.21.aa.2. Barnomsorgen?-andra krysset <Se F.21 för fullständig frågetext> Enkät A,B och C. 1775 00. Frågan ej tillämplig 01. Moderaterna 68 02. Folkpartiet 37 03. Centerpartiet 23 04. Kristen Demokratisk Samling 1 05. Miljöpartiet 27 06. Socialdemokraterna 34 07. Vänsterpartiet Kommunisterna 1 08. Annat parti 2 09. Vet inte 6 99. Ej svar
VAR 292 BARNOMSORG 3 Loc 399 width 2 F.21.aa.3. Barnomsorgen?-tredje krysset <Se F.21 för fullständig frågetext> Enkät A,B och C. 1898 00. Frågan ej tillämplig 01. Moderaterna 02. Folkpartiet 43 03. Centerpartiet 9 04. Kristen Demokratisk Samling 05. Miljöpartiet 7 06. Socialdemokraterna 7 07. Vänsterpartiet Kommunisterna 2 08. Annat parti 2 09. Vet inte 6 99. Ej svar
VAR 293 PARTILEDARE Loc 401 width 1 F.22. Är följande viktigt för Ert val av parti? F.22.a. Partiledaren? Enkät A och B. 329 1. Ja absolut 614 2. Ja 206 3. Tveksam 296 4. Nej 122 5. Nej absolut inte 272 8. Frågan ej ställd 135 9. Ej svar
VAR 294 ORTSREPRESENTANT Loc 402 width 1 F.22.b. Partiets representanter på orten? <Se F.22 för fullständig frågetext> Enkät A och B. 203 1. Ja absolut 538 2. Ja 263 3. Tveksam 402 4. Nej 113 5. Nej absolut inte 272 8. Frågan ej ställd 183 9. Ej svar
VAR 295 POLITISKA MÅL Loc 403 width 1 F.22.c. Vad partiet vill uträtta,de politiska målen? <Se F.22 för fullständig frågetext> Enkät A och B. 849 1. Ja absolut 582 2. Ja 59 3. Tveksam 25 4. Nej 13 5. Nej absolut inte 272 8. Frågan ej ställd 174 9. Ej svar
VAR 296 PARTIETS IDEER Loc 404 width 1 F.22.d. Partiets ideer i någon särskild fråga? <Se F.22 för fullständig frågetext> Enkät A och B. 333 1. Ja absolut 736 2. Ja 232 3. Tveksam 172 4. Nej 26 5. Nej absolut inte 272 8. Frågan ej ställd 203 9. Ej svar
VAR 297 VALLÖFTEN Loc 405 width 1 F.22.e. Att partiet kan sätta kraft bakom vallöftena? <Se F.22 för fullständig frågetext> Enkät A och B. 780 1. Ja absolut 629 2. Ja 85 3. Tveksam 24 4. Nej 12 5. Nej absolut inte 272 8. Frågan ej ställd 172 9. Ej svar
VAR 298 SAMHÖRIGHET Loc 406 width 1 F.22.f. En känsla av samhörighet med partiet? <Se F.22 för fullständig frågetext> Enkät A och B. 283 1. Ja absolut 637 2. Ja 340 3. Tveksam 205 4. Nej 58 5. Nej absolut inte 272 8. Frågan ej ställd 179 9. Ej svar
VAR 299 ANHÖRIGA Loc 407 width 1 F.22.g. Hur Era anhöriga röstar? <Se F.22 för fullständig frågetext> Enkät A och B. 47 1. Ja absolut 103 2. Ja 168 3. Tveksam 600 4. Nej 584 5. Nej absolut inte 272 8. Frågan ej ställd 200 9. Ej svar
VAR 300 FACKFÖRENING Loc 408 width 1 F.22.h. Tillhörighet till fackförening? <Se F.22 för fullständig frågetext> Enkät A och B. 81 1. Ja absolut 144 2. Ja 213 3. Tveksam 587 4. Nej 474 5. Nej absolut inte 272 8. Frågan ej ställd 203 9. Ej svar
VAR 301 SAMHÄLLSKLASS Loc 409 width 1 F.22.i. Det yrke Ni har,den samhällsklass Ni tillhör? <Se F.22 för fullständig frågetext> Enkät A och B. 128 1. Ja absolut 312 2. Ja 219 3. Tveksam 524 4. Nej 315 5. Nej absolut inte 272 8. Frågan ej ställd 204 9. Ej svar
VAR 302 SOCIALISTISKT Loc 410 width 1 F.22.j. Om det är ett socialistiskt parti eller ej? <Se F.22 för fullständig frågetext> Enkät A och B. 364 1. Ja absolut 395 2. Ja 253 3. Tveksam 326 4. Nej 159 5. Nej absolut inte 272 8. Frågan ej ställd 205 9. Ej svar
VAR 303 RIKSDAGSMAJORITET Loc 411 width 1 F.23a. Tycker Ni det är tillfredsställande att viktiga beslut i RIKSDAGEN kan avgöras med en rösts övervikt,eller tycker Ni det vore bättre med klarare utslag? Var skulle Ni i så fall vilja sätta gränsen för ett avgörande? Enkät A. 189 1. Minst 1 rösts övervikt 146 2. Minst 55 procent 89 3. Minst 60 procent 36 4. Minst 65 procent 40 5. Minst 75 procent 83 6. Större del av rösterna 197 7. Kan inte säga 1150 8. Frågan ej ställd 44 9. Ej svar
VAR 304 MAKTMISSBRUK Loc 412 width 1 F.23b. Tror Ni det skulle innebära risk för maktmissbruk om ett parti ensamt skulle få majoritet i riksdagen? Enkät A. 157 1. Ja absolut 207 2. Ja 231 3. Tveksam 159 4. Nej 38 5. Nej absolut inte 1150 8. Frågan ej ställd 32 9. Ej svar
VAR 305 TV FRÅN RIKSDAG Loc 413 width 1 F.24. Hur intresserad är Ni av politik i TV,radio och tidningar? F.24.a. TV:s sändningar från riksdagen? Enkät A och B. 173 1. Mycket intresserad 505 2. Ganska intresserad 695 3. Inte särskilt intresserad 274 4. Inte alls intresserad 272 8. Frågan ej ställd 55 9. Ej svar
VAR 306 TV-DEBATTER Loc 414 width 1 F.24.b. Politiska debatter i TV? <Se F.24 för fullständig frågetext> Enkät A och B. 284 1. Mycket intresserad 646 2. Ganska intresserad 466 3. Inte särskilt intresserad 236 4. Inte alls intresserad 272 8. Frågan ej ställd 70 9. Ej svar
VAR 307 TV-UTFRÅGNINGAR Loc 415 width 1 F.24.c. TV-journalisters utfrågning av partipolitiker? <Se F.24 för fullständig frågetext> Enkät A och B. 269 1. Mycket intresserad 722 2. Ganska intresserad 432 3. Inte särskilt intresserad 208 4. Inte alls intresserad 272 8. Frågan ej ställd 71 9. Ej svar
VAR 308 RADIO-UTFRÅGNING Loc 416 width 1 F.24.d. Radions utfrågning av politiker? <Se F.24 för fullständig frågetext> Enkät A och B. 116 1. Mycket intresserad 407 2. Ganska intresserad 721 3. Inte särskilt intresserad 367 4. Inte alls intresserad 272 8. Frågan ej ställd 91 9. Ej svar
VAR 309 DAGSTIDNINGSLEDARE Loc 417 width 1 F.24.e. Dagstidnings ledare? <Se F.24 för fullständig frågetext> Enkät A och B. 164 1. Mycket intresserad 390 2. Ganska intresserad 646 3. Inte särskilt intresserad 403 4. Inte alls intresserad 272 8. Frågan ej ställd 99 9. Ej svar
VAR 310 TIDNINGSARTIKLAR Loc 418 width 1 F.24.f. Politiska artiklar i dagstidning? <Se F.24 för fullständig frågetext> Enkät A och B. 144 1. Mycket intresserad 476 2. Ganska intresserad 639 3. Inte särskilt intresserad 346 4. Inte alls intresserad 272 8. Frågan ej ställd 97 9. Ej svar
VAR 311 POLITISK TIDSKRIFT Loc 419 width 1 F.24.g. I politisk förenings tidskrift? <Se F.24 för fullständig frågetext> Enkät A och B. 63 1. Mycket intresserad 137 2. Ganska intresserad 641 3. Inte särskilt intresserad 743 4. Inte alls intresserad 272 8. Frågan ej ställd 118 9. Ej svar
VAR 312 FACKFÖRBUNDSTIDNING Loc 420 width 1 F.24.h. I fackförbundstidning? <Se F.24 för fullständig frågetext> Enkät A och B. 55 1. Mycket intresserad 241 2. Ganska intresserad 600 3. Inte särskilt intresserad 687 4. Inte alls intresserad 272 8. Frågan ej ställd 119 9. Ej svar
VAR 313 PARTIPROPAGANDA Loc 421 width 1 F.24.i. I partiernas propagandamaterial i brevlådan? <Se F.24 för fullständig frågetext> Enkät A och B. 34 1. Mycket intresserad 174 2. Ganska intresserad 638 3. Inte särskilt intresserad 755 4. Inte alls intresserad 272 8. Frågan ej ställd 101 9. Ej svar
VAR 314 AFTONBLADET Loc 422 width 2 F.25. Hur ofta läser Ni något i dessa dagstidningar? F.25.a. Aftonbladet Enkät A och B. 556 01. Aldrig 484 02. Inte varje vecka 97 03. 1 dag per vecka 86 04. 2 dagar per vecka 57 05. 3 dagar per vecka 27 06. 4 dagar per vecka 27 07. 5 dagar per vecka 20 08. 6 dagar per vecka 122 09. 7 dagar per vecka 272 98. Frågan ej ställd 226 99. Ej svar
VAR 315 ARBETET Loc 424 width 2 F.25.b. Arbetet <Se F.25 för fullständig frågetext> Enkät A och B. 1142 01. Aldrig 120 02. Inte varje vecka 27 03. 1 dag per vecka 10 04. 2 dagar per vecka 6 05. 3 dagar per vecka 1 06. 4 dagar per vecka 9 07. 5 dagar per vecka 13 08. 6 dagar per vecka 57 09. 7 dagar per vecka 272 98. Frågan ej ställd 317 99. Ej svar
VAR 316 DAGENS NYHETER Loc 426 width 2 F.25.c. Dagens Nyheter <Se F.25 för fullständig frågetext> Enkät A och B. 667 01. Aldrig 345 02. Inte varje vecka 128 03. 1 dag per vecka 45 04. 2 dagar per vecka 27 05. 3 dagar per vecka 14 06. 4 dagar per vecka 28 07. 5 dagar per vecka 16 08. 6 dagar per vecka 177 09. 7 dagar per vecka 272 98. Frågan ej ställd 255 99. Ej svar
VAR 317 EXPRESSEN Loc 428 width 2 F.25.d. Expressen <Se F.25 för fullständig frågetext> Enkät A och B. 373 01. Aldrig 470 02. Inte varje vecka 168 03. 1 dag per vecka 129 04. 2 dagar per vecka 89 05. 3 dagar per vecka 43 06. 4 dagar per vecka 51 07. 5 dagar per vecka 31 08. 6 dagar per vecka 151 09. 7 dagar per vecka 272 98. Frågan ej ställd 197 99. Ej svar
VAR 318 GÖTEBORGS-POSTEN Loc 430 width 2 F.25.e. Göteborgs-Posten <Se F.25 för fullständig frågetext> Enkät A och B. 1064 01. Aldrig 128 02. Inte varje vecka 39 03. 1 dag per vecka 13 04. 2 dagar per vecka 10 05. 3 dagar per vecka 3 06. 4 dagar per vecka 10 07. 5 dagar per vecka 9 08. 6 dagar per vecka 132 09. 7 dagar per vecka 272 98. Frågan ej ställd 294 99. Ej svar
VAR 319 GÖTEBORGS-TIDNINGEN Loc 432 width 2 F.25.f. Göteborgs-Tidningen <Se F.25 för fullständig frågetext> Enkät A och B. 1181 01. Aldrig 102 02. Inte varje vecka 28 03. 1 dag per vecka 21 04. 2 dagar per vecka 16 05. 3 dagar per vecka 8 06. 4 dagar per vecka 14 07. 5 dagar per vecka 2 08. 6 dagar per vecka 20 09. 7 dagar per vecka 272 98. Frågan ej ställd 310 99. Ej svar
VAR 320 KVÄLLSPOSTEN Loc 434 width 2 F.25.g. Kvällsposten <Se F.25 för fullständig frågetext> Enkät A och B. 1135 01. Aldrig 116 02. Inte varje vecka 47 03. 1 dag per vecka 34 04. 2 dagar per vecka 18 05. 3 dagar per vecka 6 06. 4 dagar per vecka 9 07. 5 dagar per vecka 7 08. 6 dagar per vecka 35 09. 7 dagar per vecka 272 98. Frågan ej ställd 295 99. Ej svar
VAR 321 SVENSKA DAGBLADET Loc 436 width 2 F.25.h. Svenska Dagbladet <Se F.25 för fullständig frågetext> Enkät A och B. 986 01. Aldrig 214 02. Inte varje vecka 38 03. 1 dag per vecka 23 04. 2 dagar per vecka 17 05. 3 dagar per vecka 6 06. 4 dagar per vecka 16 07. 5 dagar per vecka 7 08. 6 dagar per vecka 101 09. 7 dagar per vecka 272 98. Frågan ej ställd 294 99. Ej svar
VAR 322 SYDSVENSKA DAGBLADET Loc 438 width 2 F.25.i. Sydsvenska Dagbladet <Se F.25 för fullständig frågetext> Enkät A och B. 1204 01. Aldrig 88 02. Inte varje vecka 27 03. 1 dag per vecka 9 04. 2 dagar per vecka 9 05. 3 dagar per vecka 2 06. 4 dagar per vecka 4 07. 5 dagar per vecka 1 08. 6 dagar per vecka 48 09. 7 dagar per vecka 272 98. Frågan ej ställd 310 99. Ej svar
VAR 323 STOCKHOLMS-TIDNINGEN Loc 440 width 2 F.25.j. Stockholms-Tidningen (före nedläggningen) <Se F.25 för fullständig frågetext> Enkät A och B. 1243 01. Aldrig 84 02. Inte varje vecka 11 03. 1 dag per vecka 7 04. 2 dagar per vecka 9 05. 3 dagar per vecka 2 06. 4 dagar per vecka 8 07. 5 dagar per vecka 2 08. 6 dagar per vecka 29 09. 7 dagar per vecka 272 98. Frågan ej ställd 307 99. Ej svar
VAR 324 BETAL-TV Loc 442 width 1 F.26a. Tycker Ni det är viktigt att vi får: F.26a.1. Betal-TV? Enkät A. 43 1. Ja absolut 133 2. Ja 231 3. Tveksam 246 4. Nej 132 5. Nej absolut inte 1150 8. Frågan ej ställd 39 9. Ej svar
VAR 325 UTLÄNDSK TV Loc 443 width 1 F.26a.2. Möjlighet att se utländska TV-program? <Se F.26a för fullständig frågetext> Enkät A. 135 1. Ja absolut 267 2. Ja 154 3. Tveksam 158 4. Nej 71 5. Nej absolut inte 1150 8. Frågan ej ställd 39 9. Ej svar
VAR 326 REKLAM I TV Loc 444 width 1 F.26a.3. Reklam i TV? <Se F.26a för fullständig frågetext> Enkät A. 143 1. Ja absolut 221 2. Ja 180 3. Tveksam 132 4. Nej 99 5. Nej absolut inte 1150 8. Frågan ej ställd 49 9. Ej svar
VAR 327 BANKRÄNTOR Loc 445 width 1 F.26b. Tycker Ni det är bra att skattemyndigheterna kontrollerar att bankräntor tas med i deklarationen? Enkät A. 125 1. Ja absolut 239 2. Ja 209 3. Tveksam 138 4. Nej 92 5. Nej absolut inte 1150 8. Frågan ej ställd 21 9. Ej svar
VAR 328 FACK:NÖJD Loc 446 width 1 F.26c. Om Ni är medlem i något fackligt förbund:Är Ni nöjd med vad Ert förbund åstadkommit under 1984? ÄVEN PENSIONÄRER. Enkät B. 363 0. Frågan ej tillämplig 24 1. Mycket nöjd 123 2. Ganska nöjd 247 3. Varken nöjd eller missnöjd 40 4. Ganska missnöjd 25 5. Mycket missnöjd 35 6. Tveksam 1096 8. Frågan ej ställd 21 9. Ej svar
VAR 329 POLISEN Loc 447 width 1 F.27. Har Ni förtroende för det svenska rättsväsendet? F.27.a. Förtroende för polisen? Enkät A och B. 195 1. Ja absolut 916 2. Ja 387 3. Tveksam 112 4. Nej 48 5. Nej absolut inte 272 8. Frågan ej ställd 44 9. Ej svar
VAR 330 FÅNGVÅRDEN Loc 448 width 1 F.27.b. Förtroende för fångvården? <Se F.27 för fullständig frågetext> Enkät A och B. 78 1. Ja absolut 549 2. Ja 708 3. Tveksam 214 4. Nej 76 5. Nej absolut inte 272 8. Frågan ej ställd 77 9. Ej svar
VAR 331 DOMSTOLAR Loc 449 width 1 F.27.c. Förtroende för domstolarna? <Se F.27 för fullständig frågetext> Enkät A och B. 133 1. Ja absolut 791 2. Ja 527 3. Tveksam 141 4. Nej 43 5. Nej absolut inte 272 8. Frågan ej ställd 67 9. Ej svar
VAR 332 RIKSDAGEN Loc 450 width 1 F.27.d. Förtroende för riksdagen som lagstiftare? <Se F.27 för fullständig frågetext> Enkät A och B. 133 1. Ja absolut 690 2. Ja 555 3. Tveksam 182 4. Nej 72 5. Nej absolut inte 272 8. Frågan ej ställd 70 9. Ej svar
VAR 333 TRIVSEL:ORT Loc 451 width 1 F.28. Tycker Ni att Ni skulle vilja ha det BÄTTRE i något eller några av följande avseenden? F.28.a. Trivseln med den ort där Ni bor? Enkät A,B och C. 166 1. Ja mycket bättre 384 2. Ja något bättre 706 3. Ganska bra nu 504 4. Mycket bra nu 45 5. Tveksam 65 6. Frågan gäller inte mig 104 9. Ej svar
VAR 334 TRIVSEL:ARBETSFÖRH. Loc 452 width 1 F.28.b. Trivseln i stort sett med Era arbetsförhållanden? <Se F.28 för fullständig frågetext> Enkät A,B och C. 102 1. Ja mycket bättre 298 2. Ja något bättre 603 3. Ganska bra nu 457 4. Mycket bra nu 43 5. Tveksam 318 6. Frågan gäller inte mig 153 9. Ej svar
VAR 335 TRIVSEL:SAMMANBOENDE Loc 453 width 1 F.28.c. Trivseln med Er hustru/sammanboende? (Endast gifta/sammanboende) <Se F.28 för fullständig frågetext> Enkät A,B och C. 44 1. Ja mycket bättre 72 2. Ja något bättre 235 3. Ganska bra nu 831 4. Mycket bra nu 14 5. Tveksam 678 6. Frågan gäller inte mig 100 9. Ej svar
VAR 336 TRIVSEL:FAMILJ Loc 454 width 1 F.28.d. Trivseln med övriga familjemedlemmar? (Ej ensamboende) <Se F.28 för fullständig frågetext> Enkät A,B och C. 25 1. Ja mycket bättre 36 2. Ja något bättre 189 3. Ganska bra nu 610 4. Mycket bra nu 15 5. Tveksam 678 6. Frågan gäller inte mig 421 9. Ej svar
VAR 337 TRIVSEL:FÖRENINGSMÖTE Loc 455 width 1 F.28.e. Trivseln på de föreningsmöten Ni besöker mest? (Endast föreningsmedlemmar) <Se F.28 för fullständig frågetext> Enkät A,B och C. 35 1. Ja mycket bättre 70 2. Ja något bättre 276 3. Ganska bra nu 232 4. Mycket bra nu 81 5. Tveksam 680 6. Frågan gäller inte mig 600 9. Ej svar
VAR 338 TRIVSEL:FRITIDSVÄNNER Loc 456 width 1 F.28.f. Trivseln med Era fritidsvänner? <Se F.28 för fullständig frågetext> Enkät A,B och C. 35 1. Ja mycket bättre 114 2. Ja något bättre 643 3. Ganska bra nu 868 4. Mycket bra nu 56 5. Tveksam 95 6. Frågan gäller inte mig 163 9. Ej svar
VAR 339 TRIVSEL:BOSTAD Loc 457 width 1 F.28.g. Trivseln med den bostad Ni har? <Se F.28 för fullständig frågetext> Enkät A,B och C. 95 1. Ja mycket bättre 193 2. Ja något bättre 530 3. Ganska bra nu 941 4. Mycket bra nu 53 5. Tveksam 60 6. Frågan gäller inte mig 102 9. Ej svar
VAR 340 SYSSELS.:ANSTÄLLDA Loc 458 width 1 F.29. Vad för slags förvärvsarbete eller sysselsättning har Ni? F.29.a. Anställda Enkät A,B och C. 670 1. Arbetare 96 2. Arbetsledare 395 3. Tjänsteman 58 4. Chefstjänsteman (även kyrkoherde,överläkare på sjukhus m.fl.) 15 5. Anställd företagsledare 740 9. Ej svar
VAR 341 SYSSELS.:EJ ANSTÄLLD Loc 459 width 2 F.29.b. Ej anställd <Se F.29 för fullständig frågetext> Enkät A,B och C. 60 01. Jordbrukare och medhjälpande familjemedlem 100 02. Annan företagare (även privatpraktik) 106 03. Hemmafru,sköter eget hushåll 159 04. Studerande,ej AMU 10 05. Studerande,AMU 282 06. Pensionär,utan arbete 7 07. Ekonomiskt oberoende,utan arbete 33 08. Arbetslös 5 09. Övriga utan arbete 1212 99. Ej svar
VAR 342 ARBETSGIVARE Loc 461 width 1 F.30a. Om Ni är anställd (även deltid):Är Ni privatanställd,eller har Ni kommunen, landstinget eller staten som arbetsgivare? Eller KF? Enkät A,B och C. 740 0. Frågan ej tillämplig 556 1. Privat 228 2. Kommunen 135 3. Landstinget 185 4. Staten 29 5. KF-ägt företag 74 6. Annat 27 9. Ej svar
VAR 343 ARBETSPLATSSTORLEK Loc 462 width 1 F.30b. Om Ni är anställd (även deltid) eller företagare:Hur många är Ni sammanlagt på den arbetsplats,där ni har Ert arbete? Enkät A och B. 509 0. Frågan ej tillämplig 50 1. Endast 1 person 408 2. 2-19 personer 210 3. 20-49 personer 110 4. 50-99 personer 102 5. 100-199 personer 76 6. 200-499 personer 146 7. 500 eller fler 272 8. Frågan ej ställd 91 9. Ej svar
VAR 344 ARBETSLÖSHETSTID Loc 463 width 1 F.30c. Har Ni varit arbetslös under de senaste tre åren och sökt plats genom arbetsförmedling? Hur länge var Ni arbetslös sammanlagt? Enkät A och B. 60 1. 1 månad eller mindre 66 2. 2-6 månader 31 3. 7-12 månader 39 4. Mer än 1 år 1011 5. Nej,inte arbetslös under senaste tre åren 272 8. Frågan ej ställd 495 9. Ej svar
VAR 345 UTBILDNING Loc 464 width 2 F.31. Vilken skolutbildning har Ni? Enstaka kurser räknas ej. Enkät A,B och C. 712 01. Folkskola (före nuvarande grundskolan) 271 02. Grundskola 84 03. Realskola,flickskola,mellanskola (före nuv. grundskolan) utan examen 111 04. Realskola,flickskola,mellanskola (före nuv. grundskolan) med examen 100 05. Gymnasium utan examen 208 06. 2-årigt gymnasium med examen 153 07. 3-årigt gymnasium med examen 63 08. Universitet,högskola utan examen 176 09. Universitet,högskola med examen 50 10. Annat 46 99. Ej svar
VAR 346 HÖGRE LÖN Loc 466 width 1 F.32a. Tycker Ni att vilda strejker (alltså ej stödda av facket) är tillåtliga när anställda vill ha högre lön eller anser sig orättvist behandlade? F.32a.1. För högre lön? Enkät A. 56 1. Ja absolut 100 2. Ja 274 3. Tveksam 229 4. Nej 130 5. Nej absolut inte 1150 8. Frågan ej ställd 35 9. Ej svar
VAR 347 ORÄTTVISOR Loc 467 width 1 F.32a.2. För orättvisor? <Se F.32a för fullständig frågetext> Enkät A. 107 1. Ja absolut 232 2. Ja 231 3. Tveksam 124 4. Nej 78 5. Nej absolut inte 1150 8. Frågan ej ställd 52 9. Ej svar
VAR 348 ANSTÄLLDA KVINNOR Loc 468 width 1 F.32b. Hur stor del av de anställda på Er arbetsplats är kvinnor? Enkät B. 93 1. Alla eller nästan alla 78 2. Mer än 3/4 67 3. Mer än hälften 98 4. Ungefär hälften 68 5. Mindre än hälften 81 6. Mindre än 1/4 125 7. Någon enda eller ingen 1096 8. Frågan ej ställd 268 9. Ej svar
VAR 349 MER ERFARENHET Loc 469 width 1 F.33a. Skall arbeten som kräver mer erfarenhet och är mer riskfyllda ge mer ersättning än de som kräver mindre av en yrkesutövare? F.33a.1. Mer erfarenhet? Enkät A. 303 1. Ja absolut 378 2. Ja 91 3. Tveksam 17 4. Nej 2 5. Nej absolut inte 1150 8. Frågan ej ställd 33 9. Ej svar
VAR 350 MER RISKFYLLDA Loc 470 width 1 F.33a.2. Mer riskfyllda? <Se F.33a för fullständig frågetext> Enkät A. 359 1. Ja absolut 338 2. Ja 51 3. Tveksam 12 4. Nej 2 5. Nej absolut inte 1150 8. Frågan ej ställd 62 9. Ej svar
VAR 351 SATSA PENGAR I FÖRETAG Loc 471 width 1 F.33b. Om Ni är löntagare (även deltidsanställd) i privatägt företag:Skulle Ni vara intresserad att satsa pengar i det företag,där Ni är anställd,för att få del i vinsten (aktier)? Enkät A. 592 0. Frågan ej tillämplig 39 1. Ja absolut 77 2. Ja 71 3. Tveksam 34 4. Nej 8 5. Nej absolut inte 1150 8. Frågan ej ställd 3 9. Ej svar
VAR 352 LO-SOCIALDEMOKRATER Loc 472 width 1 F.33c. Instämmer Ni i följande? F.33c.1. Det socialistiska samarbetet mellan LO och socialdemokraterna går för långt Enkät B. 175 1. Ja absolut 177 2. Ja 293 3. Tveksam 126 4. Nej 46 5. Nej absolut inte 1096 8. Frågan ej ställd 61 9. Ej svar
VAR 353 ARBETSGIVARE-MODERATER Loc 473 width 1 F.33c.2. Det politiska samarbetet mellan arbetsgivarna och moderaterna går för långt <Se F.33c för fullständig frågetext> Enkät B. 91 1. Ja absolut 143 2. Ja 376 3. Tveksam 159 4. Nej 35 5. Nej absolut inte 1096 8. Frågan ej ställd 74 9. Ej svar
VAR 354 KOLLEKTIVANSLUTNING Loc 474 width 1 F.33d. Tycker Ni följande är rätt eller fel? F.33d.1. Att fackmedlemmar kollektivansluts till ett politiskt parti? Enkät B. 30 1. Helt rätt 50 2. Mer rätt än fel 91 3. Mer fel än rätt 530 4. Helt fel 121 5. Tveksam 1096 8. Frågan ej ställd 56 9. Ej svar
VAR 355 LÖNTAGARE SATSAR PENGAR Loc 475 width 1 F.33d.2. Att löntagare satsar pengar i ett företag,där de är anställda,för att få del i vinsten (aktier)? <Se F.33d för fullständig frågetext> Enkät B. 346 1. Helt rätt 230 2. Mer rätt än fel 21 3. Mer fel än rätt 44 4. Helt fel 177 5. Tveksam 1096 8. Frågan ej ställd 60 9. Ej svar
VAR 356 FÖRETAGETS LÖNSAMHET Loc 476 width 1 F.34. Om Ni är löntagare (även deltidsanställd):Är Ni nöjd eller missnöjd med förhållandena i Ert arbete eller på Er arbetsplats? F.34.a. Företagets lönsamhet? Enkät A och B. 25 1. Mycket missnöjd 52 2. Ganska missnöjd 190 3. Varken nöjd eller missnöjd 260 4. Ganska nöjd 159 5. Mycket nöjd 627 6. Gäller ej mig 272 8. Frågan ej ställd 389 9. Ej svar
VAR 357 ARBETSKAMRATERNA Loc 477 width 1 F.34.b. Arbetskamraterna? <Se F.34 för fullständig frågetext> Enkät A och B. 3 1. Mycket missnöjd 36 2. Ganska missnöjd 87 3. Varken nöjd eller missnöjd 453 4. Ganska nöjd 438 5. Mycket nöjd 627 6. Gäller ej mig 272 8. Frågan ej ställd 58 9. Ej svar
VAR 358 ARBETSLEDNINGEN Loc 478 width 1 F.34.c. Arbetsledningen? <Se F.34 för fullständig frågetext> Enkät A och B. 34 1. Mycket missnöjd 145 2. Ganska missnöjd 162 3. Varken nöjd eller missnöjd 400 4. Ganska nöjd 249 5. Mycket nöjd 627 6. Gäller ej mig 272 8. Frågan ej ställd 85 9. Ej svar
VAR 359 FACKET Loc 479 width 1 F.34.d. Facket? <Se F.34 för fullständig frågetext> Enkät A och B. 48 1. Mycket missnöjd 113 2. Ganska missnöjd 386 3. Varken nöjd eller missnöjd 282 4. Ganska nöjd 81 5. Mycket nöjd 627 6. Gäller ej mig 272 8. Frågan ej ställd 165 9. Ej svar
VAR 360 KONTAKT MED CHEF Loc 480 width 1 F.34.e. Kontakten med företagets högsta chef? <Se F.34 för fullständig frågetext> Enkät A och B. 58 1. Mycket missnöjd 130 2. Ganska missnöjd 258 3. Varken nöjd eller missnöjd 253 4. Ganska nöjd 191 5. Mycket nöjd 627 6. Gäller ej mig 272 8. Frågan ej ställd 185 9. Ej svar
VAR 361 ANSTÄLLNINGSTRYGGHET Loc 481 width 1 F.34.f. Säkerheten att få behålla nuvarande anställning? <Se F.34 för fullständig frågetext> Enkät A och B. 30 1. Mycket missnöjd 62 2. Ganska missnöjd 99 3. Varken nöjd eller missnöjd 397 4. Ganska nöjd 372 5. Mycket nöjd 627 6. Gäller ej mig 272 8. Frågan ej ställd 115 9. Ej svar
VAR 362 FRAMTIDSUTSIKTER Loc 482 width 1 F.34.g. Framtidsutsikterna? <Se F.34 för fullständig frågetext> Enkät A och B. 39 1. Mycket missnöjd 99 2. Ganska missnöjd 213 3. Varken nöjd eller missnöjd 436 4. Ganska nöjd 172 5. Mycket nöjd 627 6. Gäller ej mig 272 8. Frågan ej ställd 116 9. Ej svar
VAR 363 INREDNING Loc 483 width 1 F.34.h. Arbetsställets inredning (modernt/omodernt)? <Se F.34 för fullständig frågetext> Enkät A och B. 35 1. Mycket missnöjd 103 2. Ganska missnöjd 175 3. Varken nöjd eller missnöjd 411 4. Ganska nöjd 248 5. Mycket nöjd 627 6. Gäller ej mig 272 8. Frågan ej ställd 103 9. Ej svar
VAR 364 RYMLIGHET Loc 484 width 1 F.34.i. Arbetsställets rymlighet? <Se F.34 för fullständig frågetext> Enkät A och B. 24 1. Mycket missnöjd 111 2. Ganska missnöjd 157 3. Varken nöjd eller missnöjd 401 4. Ganska nöjd 268 5. Mycket nöjd 627 6. Gäller ej mig 272 8. Frågan ej ställd 114 9. Ej svar
VAR 365 BELÄGENHET Loc 485 width 1 F.34.j. Arbetsställets belägenhet (störd/ostörd)? <Se F.34 för fullständig frågetext> Enkät A och B. 22 1. Mycket missnöjd 50 2. Ganska missnöjd 175 3. Varken nöjd eller missnöjd 409 4. Ganska nöjd 298 5. Mycket nöjd 627 6. Gäller ej mig 272 8. Frågan ej ställd 121 9. Ej svar
VAR 366 HJÄLPMEDEL Loc 486 width 1 F.34.k. Hjälpmedel i arbetet (maskiner m.m.)? <Se F.34 för fullständig frågetext> Enkät A och B. 10 1. Mycket missnöjd 78 2. Ganska missnöjd 136 3. Varken nöjd eller missnöjd 466 4. Ganska nöjd 255 5. Mycket nöjd 627 6. Gäller ej mig 272 8. Frågan ej ställd 130 9. Ej svar
VAR 367 ARBETSUPPGIFTER Loc 487 width 1 F.34.l. De arbetsuppgifter Ni har/får? <Se F.34 för fullständig frågetext> Enkät A och B. 8 1. Mycket missnöjd 51 2. Ganska missnöjd 132 3. Varken nöjd eller missnöjd 501 4. Ganska nöjd 301 5. Mycket nöjd 627 6. Gäller ej mig 272 8. Frågan ej ställd 82 9. Ej svar
VAR 368 LÖNESKILLNADER Loc 488 width 1 F.34.m. Skillnaden i löner inom företaget? <Se F.34 för fullständig frågetext> Enkät A och B. 54 1. Mycket missnöjd 186 2. Ganska missnöjd 301 3. Varken nöjd eller missnöjd 276 4. Ganska nöjd 81 5. Mycket nöjd 627 6. Gäller ej mig 272 8. Frågan ej ställd 177 9. Ej svar
VAR 369 ACKORDSLÖN Loc 489 width 1 F.34.n. Att ha ackordslön? <Se F.34 för fullständig frågetext> Enkät A och B. 15 1. Mycket missnöjd 29 2. Ganska missnöjd 46 3. Varken nöjd eller missnöjd 42 4. Ganska nöjd 19 5. Mycket nöjd 627 6. Gäller ej mig 272 8. Frågan ej ställd 924 9. Ej svar
VAR 370 MÅNADSLÖN Loc 490 width 1 F.34.o. Att ha månadslön? <Se F.34 för fullständig frågetext> Enkät A och B. 10 1. Mycket missnöjd 10 2. Ganska missnöjd 76 3. Varken nöjd eller missnöjd 277 4. Ganska nöjd 503 5. Mycket nöjd 627 6. Gäller ej mig 272 8. Frågan ej ställd 199 9. Ej svar
VAR 371 VECKO- EL. 14-DAGARSLÖN Loc 491 width 1 F.34.p. Att ha vecko- eller 14-dagarslön? <Se F.34 för fullständig frågetext> Enkät A och B. 9 1. Mycket missnöjd 15 2. Ganska missnöjd 41 3. Varken nöjd eller missnöjd 72 4. Ganska nöjd 64 5. Mycket nöjd 627 6. Gäller ej mig 272 8. Frågan ej ställd 874 9. Ej svar
VAR 372 ARBETSDAGENS LÄNGD Loc 492 width 1 F.34.q. Arbetsdagens längd? <Se F.34 för fullständig frågetext> Enkät A och B. 25 1. Mycket missnöjd 95 2. Ganska missnöjd 144 3. Varken nöjd eller missnöjd 455 4. Ganska nöjd 269 5. Mycket nöjd 627 6. Gäller ej mig 272 8. Frågan ej ställd 87 9. Ej svar
VAR 373 SKIFTARBETE Loc 493 width 1 F.34.r. Att ha skiftarbete? <Se F.34 för fullständig frågetext> Enkät A och B. 32 1. Mycket missnöjd 41 2. Ganska missnöjd 45 3. Varken nöjd eller missnöjd 83 4. Ganska nöjd 26 5. Mycket nöjd 627 6. Gäller ej mig 272 8. Frågan ej ställd 848 9. Ej svar
VAR 374 ERSÄTTNINGEN Loc 494 width 1 F.34.s. Ersättningen för arbetet? <Se F.34 för fullständig frågetext> Enkät A och B. 61 1. Mycket missnöjd 184 2. Ganska missnöjd 191 3. Varken nöjd eller missnöjd 389 4. Ganska nöjd 128 5. Mycket nöjd 627 6. Gäller ej mig 272 8. Frågan ej ställd p 122 9. Ej svar
VAR 375 TID FÖR SEMESTER Loc 495 width 1 F.34.t. Tidpunkt för semestern? <Se F.34 för fullständig frågetext> Enkät A och B. 17 1. Mycket missnöjd 48 2. Ganska missnöjd 121 3. Varken nöjd eller missnöjd 429 4. Ganska nöjd 357 5. Mycket nöjd 627 6. Gäller ej mig 272 8. Frågan ej ställd 103 9. Ej svar
VAR 376 MÖJLIGHET TA FRITT Loc 496 width 1 F.34.u. Möjlighet att ta fritt ibland? <Se F.34 för fullständig frågetext> Enkät A och B. 17 1. Mycket missnöjd 49 2. Ganska missnöjd 95 3. Varken nöjd eller missnöjd 405 4. Ganska nöjd 406 5. Mycket nöjd 627 6. Gäller ej mig 272 8. Frågan ej ställd 103 9. Ej svar
VAR 377 MÖJLIGHET PÅVERKA Loc 497 width 1 F.34.v. Möjlighet att påverka de egna arbetsförhållandena? <Se F.34 för fullständig frågetext> Enkät A och B. 22 1. Mycket missnöjd 101 2. Ganska missnöjd 200 3. Varken nöjd eller missnöjd 427 4. Ganska nöjd 244 5. Mycket nöjd 627 6. Gäller ej mig 272 8. Frågan ej ställd 81 9. Ej svar
VAR 378 PRIVAT HJÄLP Loc 498 width 1 F.34.w. Möjlighet att få hjälp vid privata svårigheter? <Se F.34 för fullständig frågetext> Enkät A och B. 22 1. Mycket missnöjd 54 2. Ganska missnöjd 344 3. Varken nöjd eller missnöjd 241 4. Ganska nöjd 145 5. Mycket nöjd 627 6. Gäller ej mig 272 8. Frågan ej ställd 269 9. Ej svar
VAR 379 FRIHET UNDER ARBETSTID Loc 499 width 1 F.34.x. Frihet under arbetstid? <Se F.34 för fullständig frågetext> Enkät A och B. 15 1. Mycket missnöjd 27 2. Ganska missnöjd 126 3. Varken nöjd eller missnöjd 446 4. Ganska nöjd 370 5. Mycket nöjd 627 6. Gäller ej mig 272 8. Frågan ej ställd 91 9. Ej svar
VAR 380 SÄKERHET I ARBETET Loc 500 width 1 F.34.y. Säkerhet mot skador i arbetet? <Se F.34 för fullständig frågetext> Enkät A och B. 17 1. Mycket missnöjd 53 2. Ganska missnöjd 184 3. Varken nöjd eller missnöjd 455 4. Ganska nöjd 235 5. Mycket nöjd 627 6. Gäller ej mig 272 8. Frågan ej ställd 131 9. Ej svar
VAR 381 ARBETETS RENLIGHET Loc 501 width 1 F.34.z. Arbetets renlighet,åtgärder mot smuts? <Se F.34 för fullständig frågetext> Enkät A och B. 25 1. Mycket missnöjd 69 2. Ganska missnöjd 148 3. Varken nöjd eller missnöjd 390 4. Ganska nöjd 296 5. Mycket nöjd 627 6. Gäller ej mig 272 8. Frågan ej ställd 147 9. Ej svar
VAR 382 ARBETETS TYNGD Loc 502 width 1 F.34.å. Arbetets tyngd? <Se F.34 för fullständig frågetext> Enkät A och B. 25 1. Mycket missnöjd 79 2. Ganska missnöjd 200 3. Varken nöjd eller missnöjd 374 4. Ganska nöjd 191 5. Mycket nöjd 627 6. Gäller ej mig 272 8. Frågan ej ställd 206 9. Ej svar
VAR 383 ARBETSTAKTEN Loc 503 width 1 F.34.ä. Arbetstakten? <Se F.34 för fullständig frågetext> Enkät A och B. 22 1. Mycket missnöjd 78 2. Ganska missnöjd 173 3. Varken nöjd eller missnöjd 466 4. Ganska nöjd 228 5. Mycket nöjd 627 6. Gäller ej mig 272 8. Frågan ej ställd 108 9. Ej svar
VAR 384 MÖJLIGHET TILL INTRESSE Loc 504 width 1 F.34.ö. Möjlighet att bli intresserad av arbetet? <Se F.34 för fullständig frågetext> Enkät A och B. 17 1. Mycket missnöjd 34 2. Ganska missnöjd 170 3. Varken nöjd eller missnöjd 441 4. Ganska nöjd 309 5. Mycket nöjd 627 6. Gäller ej mig 272 8. Frågan ej ställd 104 9. Ej svar
VAR 385 ARBETSUPPSKATTNING Loc 505 width 1 F.34.aa. Uppskattningen av Era arbetsinsatser? <Se F.34 för fullständig frågetext> Enkät A och B. 36 1. Mycket missnöjd 91 2. Ganska missnöjd 255 3. Varken nöjd eller missnöjd 431 4. Ganska nöjd 195 5. Mycket nöjd 627 6. Gäller ej mig 272 8. Frågan ej ställd 67 9. Ej svar
VAR 386 ARBETSLÖSHETSRISK Loc 506 width 1 F.35a. Om Ni är anställd (även deltid) eller företagare:Tror ni att det är någon risk att Ni själv blir arbetslös under de närmaste tre åren? Enkät A. 250 0. Frågan ej tillämplig 38 1. Ja stor risk 107 2. Ja viss risk 231 3. Knappast någon risk 171 4. Ingen risk 1150 8. Frågan ej ställd 27 9. Ej svar
VAR 387 4-OKT-DEMONSTRATION 1983 Loc 507 width 1 F.35b. Deltog Ni i någon av de stora demonstrationerna mot löntagarfonder,de s.k. 4-oktober-demonstrationerna 1983 och 1984? F.35b.1. 1983? Enkät B. 24 1. Ja 795 2. Nej 1096 8. Frågan ej ställd 59 9. Ej svar
VAR 388 4-OKT-DEMONSTRATION 1984 Loc 508 width 1 F.35b.2. 1984? <Se F.35b för fullständig frågetext> Enkät B. 29 1. Ja 817 2. Nej 1096 8. Frågan ej ställd 32 9. Ej svar
VAR 389 SAMHÄLLSTYP Loc 509 width 1 F.36a. I vad för slags samhälle bor Ni? Enkät A,B och C. 345 1. Glesbygd 819 2. Mindre tätort,liten stad 325 3. Större stad 359 4. Storstad (Stockholm,Göteborg,Malmö) 126 9. Ej svar
VAR 390 CIVILSTÅND Loc 510 width 1 F.36b. Vilket civilstånd har Ni? Enkät A,B och C. 1041 1. Gift 346 2. Ogift,ej samboende 255 3. Ogift,men samboende 43 4. Tidigare samboende,nu separerat 96 5. Tidigare gift,nu skild 78 6. Änka,änkling 115 9. Ej svar
VAR 391 SAMMANL.:HEL-EL.DELTID Loc 511 width 1 F.36c. Om ni är gift eller sammanboende:Har Er man/hustru/sambo heltids- eller deltids förvärvsarbete? Enkät A,B och C. 678 0. Frågan ej tillämplig 683 1. Heltid 288 2. Deltid 244 3. Ej förvärvsarbetande 81 9. Ej svar
VAR 392 INKOMST Loc 512 width 1 F.37. Hur bedömer ni er och (om Ni bor i familj) Er familjs sammanlagda inkomst (sedan skatt dragits,ev. sociala bidrag medräknade) jämförd med andra familjers? Enkät A,B och C. 91 1. Betydligt mer än genomsnittet 339 2. Något mer än genomsnittet 663 3. Ungefär som genomsnittet 222 4. Något mindre än genomsnittet 147 5. Betydligt mindre än genomsnittet 181 6. Kan inte säga 331 9. Ej svar
VAR 393 MHF Loc 513 width 1 F.38. Är Ni medlem i något av följande? F.38.a. Motormännens Helnykterhetsförbund? Enkät A och B. 41 1. Ja 272 8. Frågan ej ställd 1661 9. Ej svar
VAR 394 ANNAN NYKTERHETSFÖRENING Loc 514 width 1 F.38.b. Annan nykterhetsförening? <Se F.38 för fullständig frågetext> Enkät A och B. 30 1. Ja 272 8. Frågan ej ställd 1672 9. Ej svar
VAR 395 KYRKLIG FÖRENING Loc 515 width 1 F.38.c. Kyrklig förening? <Se F.38 för fullständig frågetext> Enkät A och B. 69 1. Ja 272 8. Frågan ej ställd 1633 9. Ej svar
VAR 396 FRIKYRKLIGT SAMFUND Loc 516 width 1 F.38.d. Frikyrkligt samfund? <Se F.38 för fullständig frågetext> Enkät A och B. 63 1. Ja 272 8. Frågan ej ställd 1639 9. Ej svar
VAR 397 POLITISK FÖRENING Loc 517 width 1 F.38.e. Politisk förening? <Se F.38 för fullständig frågetext> Enkät A och B. 223 1. Ja 272 8. Frågan ej ställd 1479 9. Ej svar
VAR 398 LRF-FÖRENING Loc 518 width 1 F.38.f. Förening ansluten till Lantbrukarnas Riksförbund (någon i hushållet)? <Se F.38 för fullständig frågetext> Enkät A och B. 80 1. Ja 272 8. Frågan ej ställd 1622 9. Ej svar
VAR 399 AKTIESPARKLUBB Loc 519 width 1 F.38.g. Aktiesparklubb? <Se F.38 för fullständig frågetext> Enkät A och B. 90 1. Ja 272 8. Frågan ej ställd 1612 9. Ej svar
VAR 400 PENSIONÄRSFÖRENING Loc 520 width 1 F.38.h. Pensionärsförening (PRO eller SFRF)? <Se F.38 för fullständig frågetext> Enkät A och B. 105 1. Ja 272 8. Frågan ej ställd 1597 9. Ej svar
VAR 401 VILLAÄGAREFÖRENING Loc 521 width 1 F.38.i. Villaägareförening (någon i hushållet)? <Se F.38 för fullständig frågetext> Enkät A och B. 169 1. Ja 272 8. Frågan ej ställd 1533 9. Ej svar
VAR 402 FASTIGHETSÄGAREFÖRBUNDET Loc 522 width 1 F.38.j. Fastighetsägareförbundet (någon i hushållet)? <Se F.38 för fullständig frågetext> Enkät A och B. 16 1. Ja 272 8. Frågan ej ställd 1686 9. Ej svar
VAR 403 HYRESGÄSTFÖRENING Loc 523 width 1 F.38.k. Hyresgästförening (någon i hushållet)? <Se F.38 för fullständig frågetext> Enkät A och B. 190 1. Ja 272 8. Frågan ej ställd 1512 9. Ej svar
VAR 404 KONSUM Loc 524 width 1 F.38.l. Konsum? <Se F.38 för fullständig frågetext> Enkät A och B. 579 1. Ja 272 8. Frågan ej ställd 1123 9. Ej svar
VAR 405 MILJÖGRUPP Loc 525 width 1 F.38.m. Miljögrupp? <Se F.38 för fullständig frågetext> Enkät A och B. 25 1. Ja 272 8. Frågan ej ställd 1677 9. Ej svar
VAR 406 FÖRÄLDRAFÖRENING Loc 526 width 1 F.38.n. Föräldraförening,Hem och Skola? <Se F.38 för fullständig frågetext> Enkät A och B. 198 1. Ja 272 8. Frågan ej ställd 1504 9. Ej svar
VAR 407 SKATTEBET. FÖRENING Loc 527 width 1 F.38.o. Skattebetalarnas förening? <Se F.38 för fullständig frågetext> Enkät A och B. 65 1. Ja 272 8. Frågan ej ställd 1637 9. Ej svar
VAR 408 SÅNGKÖR Loc 528 width 1 F.38.p. Sångkör? <Se F.38 för fullständig frågetext> Enkät A och B. 55 1. Ja 272 8. Frågan ej ställd 1647 9. Ej svar
VAR 409 KVINNOFÖRENING Loc 529 width 1 F.38.q. Kvinnoförening,ej partipolitisk? <Se F.38 för fullständig frågetext> Enkät A och B. 41 1. Ja 272 8. Frågan ej ställd 1661 9. Ej svar
VAR 410 HANDIKAPPFÖRENING Loc 530 width 1 F.38.r. Någon handikappförening? <Se F.38 för fullständig frågetext> Enkät A och B. 71 1. Ja 272 8. Frågan ej ställd 1631 9. Ej svar
VAR 411 FACKLIG TILLHÖRIGHET Loc 531 width 1 F.39a. Tillhör Ni någon facklig organisation? ÄVEN PENSIONÄRER. Enkät A och B. 478 1. LO-förbund 287 2. TCO-förbund 73 3. SACO/SR-förbund 175 4. Annan facklig organisation 332 5. Ingen facklig organisation 272 8. Frågan ej ställd 357 9. Ej svar
VAR 412 FACK:FUNKTION Loc 532 width 1 F.39b. Om Ni tillhör någon facklig organisation:Har Ni någon särskild funktion eller är Ni medlem utan särskild funktion? Enkät A och B. 689 0. Frågan ej tillämplig 134 1. Särskild funktion 785 2. Utan särskild funktion 272 8. Frågan ej ställd 94 9. Ej svar
VAR 413 FACK:FÖRBUND Loc 533 width 1 F.39c. Om Ni är medlem i något fackligt förbund: Är det något av följande förbund? Enkät A och B. 689 0. Frågan ej tillämplig 83 1. Industritjänstemannaförbundet 152 2. Kommunalarbetareförbundet 101 3. Metallindustriarbetareförbundet 98 4. Statsanställdas förbund 516 5. Nej,inget av dessa förbund 272 8. Frågan ej ställd 63 9. Ej svar
VAR 414 ANTAL VUXNA I HUSHÅLLET Loc 534 width 1 F.40a. Hur många vuxna (alla över 17 år) finns i Ert hushåll? Med gemensam bostad och mathållning? Enkät A och B. 289 1. Bara jag själv 960 2. Sammanlagt 2 vuxna 249 3. Sammanlagt 3 vuxna 101 4. Sammanlagt 4 eller fler vuxna 272 8. Frågan ej ställd 103 9. Ej svar
VAR 415 ANTAL BARN I HUSHÅLLET Loc 535 width 1 F.40b. Har ni själv barn? I så fall:Hur många av Era barn bor nu tillsammans med Er? Enkät A och B. 486 1. Har inga barn 450 2. Har barn,men inget bor hemma 268 3. 1 barn bor hemma 307 4. 2 barn bor hemma 46 5. 3 eller fler barn bor hemma (Endast enkät A) 272 8. Frågan ej ställd 145 9. Ej svar
VAR 416 BOENDEFORM:NU Loc 536 width 2 F.41a. Hur bor Ni största delen av året? Enkät A och B. 238 01. Lägenhet hyrd direkt av värden,privatägt 199 02. Lägenhet hyrd direkt av värden,allmännyttigt 24 03. Lägenhet hyrd i andra hand 105 04. Lägenhet med bostadsrätt(insats),HSB 85 05. Lägenhet med bostadsrätt(insats),ej HSB 697 06. Egen villa,eget kedjehus 15 07. Hyrt radhus 79 08. Eget radhus 30 09. Eget flerfamiljshus 47 10. Inneboende 21 11. Tjänstebostad 64 12. Annat 272 98. Frågan ej ställd 98 99. Ej svar 79=7 89=8 91=10 99=9 988=98 991=10 992=11 993=12 999=99 ELSE=SAME
VAR 417 BOENDEFORM:HELST Loc 538 width 2 F.41b. Hur skulle Ni helst vilja bo? Enkät A och B. 68 01. Lägenhet hyrd direkt av värden,privatägt 63 02. Lägenhet hyrd direkt av värden,allmännyttigt 4 03. Lägenhet hyrd i andra hand 69 04. Lägenhet med bostadsrätt(insats),HSB 82 05. Lägenhet med bostadsrätt(insats),ej HSB 862 06. Egen villa,eget kedjehus 5 07. Hyrt radhus 80 08. Eget radhus 21 09. Eget flerfamiljshus 2 10. Inneboende 6 11. Tjänstebostad 35 12. Annat 69 13. Vet inte 272 98. Frågan ej ställd 336 99. Ej svar 79=7 89=8 99=9 988=98 991=10 992=11 993=12 994=13 999=99 ELSE=SAME
VAR 418 BOENDE OM 5 ÅR Loc 540 width 2 F.41c. Hur tror ni att Ni kommer att bo om 5 år? Enkät A och B. 87 01. Lägenhet hyrd direkt av värden,privatägt 118 02. Lägenhet hyrd direkt av värden,allmännyttigt 5 03. Lägenhet hyrd i andra hand 88 04. Lägenhet med bostadsrätt(insats),HSB 79 05. Lägenhet med bostadsrätt(insats),ej HSB 602 06. Egen villa,eget kedjehus 10 07. Hyrt radhus 66 08. Eget radhus 20 09. Eget flerfamiljshus 1 10. Inneboende 11 11. Tjänstebostad 29 12. Annat 354 13. Vet inte 272 98. Frågan ej ställd 232 99. Ej svar 59=5 62=11 64=6 69=6 79=7 83=8 89=8 99=9 988=98 991=10 992=11 993=12 994=13 999=99 ELSE=SAME
VAR 419 SPARKAPITAL Loc 542 width 1 F.42a. Har Ni ett större eller mindre sparkapital nu än Ni hade för ett år sedan? Enkät A. 19 1. Betydligt större 191 2. Något större 261 3. Ungefär samma 86 4. Något mindre 94 5. Betydligt mindre 149 6. Hade inget förut,ej heller nu 1150 8. Frågan ej ställd 24 9. Ej svar
VAR 420 POLISMISSHANDEL Loc 543 width 1 F.42b. Instämmer Ni i följande påståenden? F.42b.1. Det förekommer ofta polismisshandel Enkät B. 47 1. Ja absolut 151 2. Ja 382 3. Tveksam 235 4. Nej 28 5. Nej absolut inte 1096 8. Frågan ej ställd 35 9. Ej svar
VAR 421 OSKYLDIGT DÖMDA Loc 544 width 1 F.42b.2. Oskyldiga blir ofta dömda till hårda straff <Se F.42b för fullständig frågetext> Enkät B. 21 1. Ja absolut 79 2. Ja 365 3. Tveksam 323 4. Nej 48 5. Nej absolut inte 1096 8. Frågan ej ställd 42 9. Ej svar
VAR 422 KÄNDISAR SÄRBEHANDLAS Loc 545 width 1 F.42b.3. Kändisar och fint folk särbehandlas i fängelserna <Se F.42b för fullständig frågetext> Enkät B. 145 1. Ja absolut 316 2. Ja 289 3. Tveksam 83 4. Nej 9 5. Nej absolut inte 1096 8. Frågan ej ställd 36 9. Ej svar
VAR 423 VITTNEN LJUGER Loc 546 width 1 F.42b.4. De flesta som vittnar i domstol ljuger <Se F.42b för fullständig frågetext> Enkät B. 7 1. Ja absolut 17 2. Ja 321 3. Tveksam 431 4. Nej 59 5. Nej absolut inte 1096 8. Frågan ej ställd 43 9. Ej svar
VAR 424 BANKSPARANDE Loc 547 width 1 F.43a. Spar Ni pengar på bank (bankbok eller bankkonto) som Ni räknar med att till stor del ha kvar om 5 år? Enkät A och B. 713 1. Ja spar regelbundet 417 2. Ja då och då 488 3. Nej 272 8. Frågan ej ställd 84 9. Ej svar
VAR 425 BÖRSNOTERADE AKTIER Loc 548 width 1 F.43b. Har Ni eller hushållet följande? Flera svar får lämnas. F.43b.1. Har:Börsnoterade aktier (även OTC) Enkät A och B.Svarsalternativet "Nej" finns ej i formuläret. 228 1. Ja 272 8. Frågan ej ställd 1474 9. Ej svar
VAR 426 EJ BÖRSNOTERADE AKTIER Loc 549 width 1 F.43b.2. Har:Aktier i aktiebolag,ej börsnoterade <Se F.43b för fullständig frågetext> Enkät A och B.Svarsalternativet "Nej" finns ej i formuläret. 69 1. Ja 272 8. Frågan ej ställd 1633 9. Ej svar
VAR 427 AKTIESPARFOND Loc 550 width 1 F.43b.3. Har:Andelar i aktiesparfond eller aktiefond <Se F.43b för fullständig frågetext> Enkät A och B.Svarsalternativet "Nej" finns ej i formuläret. 208 1. Ja 272 8. Frågan ej ställd 1494 9. Ej svar
VAR 428 ALLEMANSKONTO Loc 551 width 1 F.43b.4. Har:Sparande på allemanskonto (dvs. i bank) <Se F.43b för fullständig frågetext> Enkät A och B.Svarsalternativet "Nej" finns ej i formuläret. 609 1. Ja 272 8. Frågan ej ställd 1093 9. Ej svar
VAR 429 ALLEMANSFOND Loc 552 width 1 F.43b.5. Har:Sparande i Allemansfond (dvs. i aktier) <Se F.43b för fullständig frågetext> Enkät A och B.Svarsalternativet "Nej" finns ej i formuläret. 197 1. Ja 272 8. Frågan ej ställd 1505 9. Ej svar
VAR 430 OBLIGATIONER Loc 553 width 1 F.43b.6. Har:Obligationer <Se F.43b för fullständig frågetext> Enkät A och B.Svarsalternativet "Nej" finns ej i formuläret. 484 1. Ja 272 8. Frågan ej ställd 1218 9. Ej svar
VAR 431 PENSIONSFÖRSÄKRING Loc 554 width 1 F.43b.7. Har:Frivillig pensionsförsäkring <Se F.43b för fullständig frågetext> Enkät A och B.Svarsalternativet "Nej" finns ej i formuläret. 153 1. Ja 272 8. Frågan ej ställd 1549 9. Ej svar
VAR 432 PERSONBIL Loc 555 width 1 F.43b.8. Har:Personbil <Se F.43b för fullständig frågetext> Enkät A och B.Svarsalternativet "Nej" finns ej i formuläret. 969 1. Ja 272 8. Frågan ej ställd 733 9. Ej svar
VAR 433 MOTORBÅT,SEGELBÅT Loc 556 width 1 F.43b.9. Har:Motorbåt,segelbåt <Se F.43b för fullständig frågetext> Enkät A och B.Svarsalternativet "Nej" finns ej i formuläret. 172 1. Ja 272 8. Frågan ej ställd 1530 9. Ej svar
VAR 434 VILLA,RADHUS Loc 557 width 1 F.43b.10. Har:Villa (året-runt-bostad),radhus <Se F.43b för fullständig frågetext> Enkät A och B.Svarsalternativet "Nej" finns ej i formuläret. 624 1. Ja 272 8. Frågan ej ställd 1078 9. Ej svar
VAR 435 BOSTADSRÄTT Loc 558 width 1 F.43b.11. Har:Bostadsrätt <Se F.43b för fullständig frågetext> Enkät A och B.Svarsalternativet "Nej" finns ej i formuläret. 148 1. Ja 272 8. Frågan ej ställd 1554 9. Ej svar
VAR 436 FRITIDSHUS Loc 559 width 1 F.43b.12. Har:Fritidshus <Se F.43b för fullständig frågetext> Enkät A och B.Svarsalternativet "Nej" finns ej i formuläret. 266 1. Ja 272 8. Frågan ej ställd 1436 9. Ej svar
VAR 437 HEMDATOR Loc 560 width 1 F.43b.13. Har:Hemdator <Se F.43b för fullständig frågetext> Enkät A och B.Svarsalternativet "Nej" finns ej i formuläret. 63 1. Ja 272 8. Frågan ej ställd 1639 9. Ej svar
VAR 438 BÖRSNOTERADE AKTIER Loc 561 width 1 F.43c. Tänker Ni köpa/placera pengar i följande under närmaste 12 månaderna? Flera svar får lämnas. F.43c.1. Tänker köpa:Börsnoterade aktier (även OTC) Enkät A och B.Svarsalternativet "Nej" finns ej i formuläret. 63 1. Ja 272 8. Frågan ej ställd 1639 9. Ej svar
VAR 439 EJ BÖRSNOTERADE AKTIER Loc 562 width 1 F.43c.2. Tänker köpa:Aktier i aktiebolag,ej börsnoterade <Se F.43c för fullständig frågetext> Enkät A och B.Svarsalternativet "Nej" finns ej i formuläret. 11 1. Ja 272 8. Frågan ej ställd 1691 9. Ej svar
VAR 440 AKTIESPARFOND Loc 563 width 1 F.43c.3. Tänker köpa:Andelar i aktiesparfond eller aktiefond <Se F.43c för fullständig frågetext> Enkät A och B.Svarsalternativet "Nej" finns ej i formuläret. 31 1. Ja 272 8. Frågan ej ställd 1671 9. Ej svar
VAR 441 ALLEMANSKONTO Loc 564 width 1 F.43c.4. Tänker köpa:Sparande på allemanskonto (dvs. i bank) <Se F.43c för fullständig frågetext> Enkät A och B.Svarsalternativet "Nej" finns ej i formuläret. 138 1. Ja 272 8. Frågan ej ställd 1564 9. Ej svar
VAR 442 ALLEMANSFOND Loc 565 width 1 F.43c.5. Tänker köpa:Sparande i Allemansfond (dvs. i aktier) <Se F.43c för fullständig frågetext> Enkät A och B.Svarsalternativet "Nej" finns ej i formuläret. 55 1. Ja 272 8. Frågan ej ställd 1647 9. Ej svar
VAR 443 OBLIGATIONER Loc 566 width 1 F.43c.6. Tänker köpa:Obligationer <Se F.43c för fullständig frågetext> Enkät A och B.Svarsalternativet "Nej" finns ej i formuläret. 86 1. Ja 272 8. Frågan ej ställd 1616 9. Ej svar
VAR 444 PENSIONSFÖRSÄKRING Loc 567 width 1 F.43c.7. Tänker köpa:Frivillig pensionsförsäkring <Se F.43c för fullständig frågetext> Enkät A och B.Svarsalternativet "Nej" finns ej i formuläret. 43 1. Ja 272 8. Frågan ej ställd 1659 9. Ej svar
VAR 445 PERSONBIL Loc 568 width 1 F.43c.8. Tänker köpa:Personbil <Se F.43c för fullständig frågetext> Enkät A och B.Svarsalternativet "Nej" finns ej i formuläret. 123 1. Ja 272 8. Frågan ej ställd 1579 9. Ej svar
VAR 446 MOTORBÅT,SEGELBÅT Loc 569 width 1 F.43c.9. Tänker köpa:Motorbåt,segelbåt <Se F.43c för fullständig frågetext> Enkät A och B.Svarsalternativet "Nej" finns ej i formuläret. 26 1. Ja 272 8. Frågan ej ställd 1676 9. Ej svar
VAR 447 VILLA,RADHUS Loc 570 width 1 F.43c.10. Tänker köpa:Villa (året-runt-bostad),radhus <Se F.43c för fullständig frågetext> Enkät A och B.Svarsalternativet "Nej" finns ej i formuläret. 68 1. Ja 272 8. Frågan ej ställd 1634 9. Ej svar
VAR 448 BOSTADSRÄTT Loc 571 width 1 F.43c.11. Tänker köpa:Bostadsrätt <Se F.43c för fullständig frågetext> Enkät A och B.Svarsalternativet "Nej" finns ej i formuläret. 28 1. Ja 272 8. Frågan ej ställd 1674 9. Ej svar
VAR 449 FRITIDSHUS Loc 572 width 1 F.43c.12. Tänker köpa:Fritidshus <Se F.43c för fullständig frågetext> Enkät A och B.Svarsalternativet "Nej" finns ej i formuläret. 22 1. Ja 272 8. Frågan ej ställd 1680 9. Ej svar
VAR 450 HEMDATOR Loc 573 width 1 F.43c.13. Tänker köpa:Hemdator <Se F.43c för fullständig frågetext> Enkät A och B.Svarsalternativet "Nej" finns ej i formuläret. 34 1. Ja 272 8. Frågan ej ställd 1668 9. Ej svar
VAR 451 NYSPARANDE Loc 574 width 1 F.43d. Om Ni är med i Allemanssparandet:Är det pengar Ni flyttat över från annat sparande eller är det en större eller mindre del nysparande? Enkät A och B. 1011 0. Frågan ej tillämplig 83 1. Bara förut sparade pengar 97 2. Till en mindre del nysparande 129 3. Till en större del nysparande 339 4. Bara nysparande 272 8. Frågan ej ställd 43 9. Ej svar
VAR 452 AKTIESPAR-SKATT Loc 575 width 1 F.44a. Har Er lust att spara i AKTIER ökat eller minskat av de senaste årens skatteskärpningar eller införandet av löntagarfonder? F.44a.1. Av skatteskärpningarna? Enkät A. 16 1. Ökat intresse 152 2. Oförändrat intresse 109 3. Minskat intresse 392 4. Aldrig intresserad 1150 8. Frågan ej ställd 155 9. Ej svar
VAR 453 AKTIESPAR-FONDER Loc 576 width 1 F.44a.2. Av löntagarfonderna? <Se F.44a för fullständig frågetext> Enkät A. 19 1. Ökat intresse 137 2. Oförändrat intresse 106 3. Minskat intresse 442 4. Aldrig intresserad 1150 8. Frågan ej ställd 120 9. Ej svar
VAR 454 FÖDELSELAND:SJÄLV Loc 577 width 1 F.44b. Är Ni själv och Edra föräldrar födda i Sverige eller i något annat land? F.44b.1. Själv Enkät B och C. 1012 1. Född i Sverige 38 2. Född i Finland 9 3. Född i Norge,Danmark 49 4. Född i annat land 824 8. Frågan ej ställd 42 9. Ej svar
VAR 455 FÖDELSELAND:FAR Loc 578 width 1 F.44b.2. Far <Se F.44b för fullständig frågetext> Enkät B och C. 980 1. Född i Sverige 44 2. Född i Finland 16 3. Född i Norge,Danmark 54 4. Född i annat land 824 8. Frågan ej ställd 56 9. Ej svar
VAR 456 FÖDELSELAND:MOR Loc 579 width 1 F.44b.3. Mor <Se F.44b för fullständig frågetext> Enkät B och C. 979 1. Född i Sverige 53 2. Född i Finland 15 3. Född i Norge,Danmark 51 4. Född i annat land 824 8. Frågan ej ställd 52 9. Ej svar
VAR 457 MEDBORGARSKAP Loc 580 width 1 F.44c. Är Ni svensk medborgare eller har Ni sökt svenskt medborgarskap? Enkät B och C. 1049 1. Svensk medborgare 7 2. Sökt svenskt medborgarskap 37 3. Inte svensk medborgare och inte sökt svenskt medborgarskap 824 8. Frågan ej ställd 57 9. Ej svar
VAR 458 HUR LÄNGE I SVERIGE Loc 581 width 1 F.44d. Hur länge har Ni själv bott i Sverige? Gäller även svenska medborgare födda i Sverige. Enkät B. 4 1. Mindre än 5 år 9 2. 5-9 år 8 3. 10-14 år 86 4. 15-19 år 705 5. 20 år eller mer 1096 8. Frågan ej ställd 66 9. Ej svar
VAR 459 SPRITDRYCKER Loc 582 width 1 F.45a. Det finns de som vill totalförbjuda eller motverka konsumtion,som de anser skadlig för svenska folket. Vad tycker Ni om följande? F.45a.1. Spritdrycker Enkät A. 26 1. Förbjudas 88 2. Starkt begränsas 308 3. Viss begränsning 337 4. Ingen begränsning 33 5. Vet inte 1150 8. Frågan ej ställd 32 9. Ej svar
VAR 460 VIN Loc 583 width 1 F.45a.2. Vin <Se F.45a för fullständig frågetext> Enkät A. 13 1. Förbjudas 50 2. Starkt begränsas 238 3. Viss begränsning 445 4. Ingen begränsning 29 5. Vet inte 1150 8. Frågan ej ställd 49 9. Ej svar
VAR 461 TOBAK Loc 584 width 1 F.45a.3. Tobak <Se F.45a för fullständig frågetext> Enkät A. 54 1. Förbjudas 78 2. Starkt begränsas 177 3. Viss begränsning 428 4. Ingen begränsning 43 5. Vet inte 1150 8. Frågan ej ställd 44 9. Ej svar
VAR 462 HASCH,MARIJUANA Loc 585 width 1 F.45a.4. Hasch,Marijuana <Se F.45a för fullständig frågetext> Enkät A. 737 1. Förbjudas 46 2. Starkt begränsas 5 3. Viss begränsning 5 4. Ingen begränsning 4 5. Vet inte 1150 8. Frågan ej ställd 27 9. Ej svar
VAR 463 TUNG NARKOTIKA Loc 586 width 1 F.45a.5. Tung narkotika <Se F.45a för fullständig frågetext> Enkät A. 773 1. Förbjudas 16 2. Starkt begränsas 2 3. Viss begränsning 4. Ingen begränsning 4 5. Vet inte 1150 8. Frågan ej ställd 29 9. Ej svar
VAR 464 VIDEOVÅLD Loc 587 width 1 F.45a.6. Våldsfilmer på videokassett <Se F.45a för fullständig frågetext> Enkät A. 409 1. Förbjudas 123 2. Starkt begränsas 169 3. Viss begränsning 72 4. Ingen begränsning 18 5. Vet inte 1150 8. Frågan ej ställd 33 9. Ej svar
VAR 465 BIOVÅLD Loc 588 width 1 F.45a.7. Våldsfilmer på bio <Se F.45a för fullständig frågetext> Enkät A. 283 1. Förbjudas 150 2. Starkt begränsas 227 3. Viss begränsning 117 4. Ingen begränsning 18 5. Vet inte 1150 8. Frågan ej ställd 29 9. Ej svar
VAR 466 KRIGSLEKSAKER Loc 589 width 1 F.45a.8. Krigsleksaker <Se F.45a för fullständig frågetext> Enkät A. 182 1. Förbjudas 138 2. Starkt begränsas 271 3. Viss begränsning 149 4. Ingen begränsning 47 5. Vet inte 1150 8. Frågan ej ställd 37 9. Ej svar
VAR 467 SÖTSAKER "SNASK" Loc 590 width 1 F.45a.9. Sötsaker "Snask" <Se F.45a för fullständig frågetext> Enkät A. 18 1. Förbjudas 39 2. Starkt begränsas 190 3. Viss begränsning 484 4. Ingen begränsning 50 5. Vet inte 1150 8. Frågan ej ställd 43 9. Ej svar
VAR 468 PORNOGRAFISKA TIDSKR. Loc 591 width 1 F.45a.10. Pornografiska tidskrifter <Se F.45a för fullständig frågetext> Enkät A. 198 1. Förbjudas 108 2. Starkt begränsas 268 3. Viss begränsning 168 4. Ingen begränsning 57 5. Vet inte 1150 8. Frågan ej ställd 25 9. Ej svar
VAR 469 BOR KVAR OM 5 ÅR Loc 592 width 1 F.45b. Tror Ni att Ni bor kvar i samma hus/lägenhet om 5 år? Enkät B. 441 1. Ja 180 2. Nej 233 3. Tveksam 1096 8. Frågan ej ställd 24 9. Ej svar
VAR 470 LÄGRE HYRA Loc 593 width 1 F.45c. Om Ni är hyresgäst:Skulle Ni bo kvar om följande förhållanden ändrades? F.45c.1. Med lägre hyra Enkät B. 798 0. Frågan ej tillämplig 25 1. Ja 32 2. Nej 15 3. Tveksam 1096 8. Frågan ej ställd 8 9. Ej svar
VAR 471 ANDRA GRANNAR Loc 594 width 1 F.45c.2. Med andra grannar <Se F.45c för fullständig frågetext> Enkät B. 798 0. Frågan ej tillämplig 11 1. Ja 41 2. Nej 11 3. Tveksam 1096 8. Frågan ej ställd 17 9. Ej svar
VAR 472 LÄGENHETEN MODERNISERAS Loc 595 width 1 F.45c.3. Om lägenheten moderniserades <Se F.45c för fullständig frågetext> Enkät B. 798 0. Frågan ej tillämplig 17 1. Ja 37 2. Nej 9 3. Tveksam 1096 8. Frågan ej ställd 17 9. Ej svar
VAR 473 LÄGENHETEN REPARERAS Loc 596 width 1 F.45c.4. Om lägenheten reparerades grundligt <Se F.45c för fullständig frågetext> Enkät B. 798 0. Frågan ej tillämplig 20 1. Ja 36 2. Nej 9 3. Tveksam 1096 8. Frågan ej ställd 15 9. Ej svar
VAR 474 KÖPA LÄGENHETEN Loc 597 width 1 F.45c.5. Om Ni fick köpa lägenheten med bostadsrätt <Se F.45c för fullständig frågetext> Enkät B. 798 0. Frågan ej tillämplig 14 1. Ja 36 2. Nej 13 3. Tveksam 1096 8. Frågan ej ställd 17 9. Ej svar
VAR 475 SKATT PÅ BOSTADSRÄTT Loc 598 width 1 F.45d. Vad säöger Ni om ett förslag att den som köpt en bostadsrätt inte skall få sälja den med förtjänst (fritt)? Enkät B. 72 1. Gillar helt 119 2. Gillar i viss mån 212 3. Tveksam 135 4. Ogillar i viss mån 255 5. Ogillar helt 1096 8. Frågan ej ställd 85 9. Ej svar
VAR 476 HUR LÄNGE I BOSTADEN Loc 599 width 1 F.46. Hur länge har ni bott i den nuvarande lägenheten/huset? Enkät B. 81 1. Mindre än 1 år 98 2. 1-2 år 152 3. 3-5 år 176 4. 6-10 år 194 5. 11-20 år 161 6. Mer än 20 år 1096 8. Frågan ej ställd 16 9. Ej svar
VAR 477 AVSTÅND TILL GRANNE Loc 600 width 1 F.47. Om ni inte trivs med granne:Hur nära har Ni till närmaste grannen Ni inte trivs med? Enkät B. 43 1. Närmaste hus,radhus 33 2. I samma hus,radhuslänga 38 3. Samma våningsplan i hyreshus 176 4. Längre bort 1096 8. Frågan ej ställd 588 9. Ej svar
VAR 478 VARDAGSRUM Loc 601 width 1 F.48. Sover någon regelbundet i vardagsrum,kök eller hall? F.48.a. I vardagsrum Enkät B. 36 1. Ja i vardagsrum 1096 8. Frågan ej ställd 842 9. Ej svar
VAR 479 KÖK,MATVRÅ Loc 602 width 1 F.48.b. I kök,matvrå <Se F.48 för fullständig frågetext> Enkät B. 6 1. Ja i kök,matvrå 1096 8. Frågan ej ställd 872 9. Ej svar
VAR 480 HALL Loc 603 width 1 F.48.c. I hall <Se F.48 för fullständig frågetext> Enkät B. 1 1. Ja i hall 1096 8. Frågan ej ställd 877 9. Ej svar
VAR 481 INGETDERA Loc 604 width 1 F.48.d. Sover inte i vardagsrum,kök,matvrå eller hall <Se F.48 för fullständig frågetext> Enkät B. 805 1. Nej 1096 8. Frågan ej ställd 73 9. Ej svar
VAR 482 KÄRNVÄRMEVERK "SECURE" Loc 605 width 1 F.49. ASEA tillverkar ett atomdrivet mindre kärnvärmeverk, "SECURE",som inte får användas i Sverige men säljs utomlands. Anser Ni att kärnvärmeverket bör tillåtas i Sverige? Enkät B. 75 1. Ja absolut 127 2. Ja 360 3. Tveksam 145 4. Nej 133 5. Nej absolut inte 1096 8. Frågan ej ställd 38 9. Ej svar
VAR 483 BOSTADSSKATTEN Loc 606 width 1 F.50. Om Ni bor i eget flerfamiljshus,villa eller radhus och räknar med att flytta inom de närmaste fem åren:Att Ni tror Ni flyttar,beror det på något av följande? F.50.a. Bostadsskatten Enkät B. 835 0. Frågan ej tillämplig 9 1. Ja 18 2. Nej 1 3. Tveksam 1096 8. Frågan ej ställd 15 9. Ej svar
VAR 484 STIG. BOSTADSKOSTNADER Loc 607 width 1 F.50.b. Andra stigande bostadskostnader <Se F.50 för fullständig frågetext> Enkät B. 835 0. Frågan ej tillämplig 13 1. Ja 15 2. Nej 4 3. Tveksam 1096 8. Frågan ej ställd 11 9. Ej svar
VAR 485 GRANNARNA Loc 608 width 1 F.50.c. Grannarna <Se F.50 för fullständig frågetext> Enkät B. 835 0. Frågan ej tillämplig 1 1. Ja 20 2. Nej 1 3. Tveksam 1096 8. Frågan ej ställd 21 9. Ej svar
VAR 486 ARBETE PÅ ANNAN ORT Loc 609 width 1 F.50.d. Att Ni får arbete på annan ort <Se F.50 för fullständig frågetext> Enkät B. 835 0. Frågan ej tillämplig 18 1. Ja 7 2. Nej 3. Tveksam 1096 8. Frågan ej ställd 18 9. Ej svar
VAR 487 DÅLIG LUFT Loc 610 width 1 F.50.e. Dålig luft där Ni bor <Se F.50 för fullständig frågetext> Enkät B. 835 0. Frågan ej tillämplig 2 1. Ja 20 2. Nej 1 3. Tveksam 1096 8. Frågan ej ställd 20 9. Ej svar
VAR 488 BLI ÄGARE TILL HYRESL. Loc 611 width 1 F.51a. Om Ni är hyresgäst:Skulle Ni vilja bli ägare till den lägenhet Ni hyr? Enkät B. 635 0. Frågan ej tillämplig 81 1. Ja 98 2. Nej 34 3. Tveksam 1096 8. Frågan ej ställd 30 9. Ej svar
VAR 489 ÖKAT INFLYTANDE Loc 612 width 1 F.51b. Om Ni är hyresgäst:Skulle Ni vilja ha ett ökat inflytande över fastighetens förvaltning? Enkät B. 635 0. Frågan ej tillämplig 105 1. Ja 54 2. Nej 56 3. Tveksam 1096 8. Frågan ej ställd 28 9. Ej svar
VAR 490 CENTRAL LÄGENHET Loc 613 width 1 F.52a. Om Ni är hyresgäst:Skulle Ni vilja och kunna betala mer i hyra för att få en mer centralt belägen lägenhet? Enkät B. 635 0. Frågan ej tillämplig 8 1. Ja absolut 18 2. Ja 25 3. Tveksam 114 4. Nej 55 5. Nej absolut inte 1096 8. Frågan ej ställd 23 9. Ej svar
VAR 491 STÖRRE LÄGENHET Loc 614 width 1 F.52b. Om Ni är hyresgäst:Skulle Ni vilja och kunna betala mer i hyra för att få en större lägenhet? Enkät B. 635 0. Frågan ej tillämplig 8 1. Ja absolut 57 2. Ja 28 3. Tveksam 91 4. Nej 46 5. Nej absolut inte 1096 8. Frågan ej ställd 13 9. Ej svar
VAR 492 HINDRA SLUTFÖRVARING Loc 615 width 1 F.53a. Tycker Ni att kommunens invånare skall ha rätt att hindra slutförvaring i någon del av kommunen av radioaktivt avfall från kärnkraftverk,om det rekommenderas av fackmän? Enkät B. 401 1. Ja absolut 158 2. Ja 151 3. Tveksam 72 4. Nej 34 5. Nej absolut inte 1096 8. Frågan ej ställd 62 9. Ej svar
VAR 493 SLUTFÖRVARING I KOMMUN Loc 616 width 1 F.53b. Är det tänkbart att någon plats i Er kommun kan föreslås för sådan slutförvaring? Enkät B. 16 1. Ja absolut 48 2. Ja 287 3. Tveksam 195 4. Nej 234 5. Nej absolut inte 1096 8. Frågan ej ställd 98 9. Ej svar
VAR 494 FASTIGHETSTIDNINGEN Loc 617 width 1 F.54. Hur ofta läser Ni något i följande tidskrifter? F.54.a. Fastighetstidningen Enkät B. 569 1. Aldrig 36 2. Mindre än vart fjärde nummer 6 3. Vart fjärde nummer 5 4. Vart tredje nummer 8 5. Vartannat nummer 6 6. 3 nummer av 4 nummer 42 7. Varje nummer 1096 8. Frågan ej ställd 206 9. Ej svar
VAR 495 VILLAÄGAREN Loc 618 width 1 F.54.b. Villaägaren <Se F.54 för fullständig frågetext> Enkät B. 454 1. Aldrig 98 2. Mindre än vart fjärde nummer 19 3. Vart fjärde nummer 21 4. Vart tredje nummer 22 5. Vartannat nummer 34 6. 3 nummer av 4 nummer 145 7. Varje nummer 1096 8. Frågan ej ställd 85 9. Ej svar
VAR 496 LÄN/KOMMUN/FÖRSAMLING Loc 619 width 6 Län/Kommun/Församling Kod: 11401 11402 11403 11501 11505 11702 12006 Frek: 2 7 2 3 1 8 2 Kod: 12301 12503 12505 12508 12601 12602 12701 Frek: 15 3 1 1 13 3 8 Kod: 12702 12703 12801 13601 13603 13606 13801 Frek: 1 8 3 8 1 3 8 Kod: 13901 13903 16001 16201 16301 18004 18006 Frek: 1 2 13 8 14 3 2 Kod: 18007 18009 18010 18011 18014 18015 18017 Frek: 7 3 4 5 5 8 2 Kod: 18018 18019 18021 18023 18025 18027 18029 Frek: 3 5 6 7 9 6 3 Kod: 18031 18034 18036 18038 18039 18040 18041 Frek: 8 7 10 7 7 8 5 Kod: 18042 18101 18102 18103 18105 18107 18111 Frek: 5 6 4 1 2 2 1 Kod: 18112 18201 18202 18203 18301 18401 18402 Frek: 2 8 3 6 5 4 7 Kod: 18601 18701 18801 18803 18805 18812 18818 Frek: 9 3 2 1 2 1 1 Kod: 18824 18826 19106 19201 19204 30501 30502 Frek: 1 1 3 2 2 1 1 Kod: 31901 31902 36001 36003 36005 36006 36008 Frek: 1 2 1 1 1 1 1 Kod: 38001 38002 38003 38004 38005 38014 38021 Frek: 6 5 2 2 2 1 1 Kod: 38022 38025 38026 38030 38032 38038 38039 Frek: 1 1 1 1 1 2 1 Kod: 38042 38101 38126 38131 38201 38204 38208 Frek: 1 5 1 1 1 1 1 Kod: 38209 38212 38213 42801 48001 48002 48003 Frek: 1 1 1 1 4 6 1 Kod: 48007 48010 48013 48028 48032 48101 48201 Frek: 1 1 1 1 1 4 3 Kod: 48203 48205 48207 48209 48301 48302 48304 Frek: 1 1 1 1 7 1 1 Kod: 48305 48401 48402 48403 48404 48408 48410 Frek: 1 4 7 3 1 1 1 Kod: 48412 48420 48601 48604 48606 48608 50901 Frek: 1 1 4 2 1 1 1 Kod: 50902 51201 51302 51306 51309 56002 56101 Frek: 1 1 2 1 1 1 3 Kod: 56201 56202 56301 56302 58001 58002 58003 Frek: 4 1 1 1 8 3 2 Kod: 58004 58005 58009 58013 58019 58030 58033 Frek: 2 1 1 1 1 1 5 Kod: 58034 58101 58102 58103 58104 58105 58106 Frek: 1 1 3 2 4 4 4 Kod: 58109 58113 58114 58115 58119 58125 58201 Frek: 2 1 2 1 1 1 1 Kod: 58203 58210 58301 58303 58306 58307 58322 Frek: 1 1 6 1 1 1 1 Kod: 58401 58406 58609 60402 60408 61705 66201 Frek: 1 1 1 1 1 1 2 Kod: 66204 66209 66213 66216 66501 66503 66506 Frek: 2 1 1 1 1 1 1 Kod: 68001 68002 68003 68005 68006 68008 68010 Frek: 4 1 6 6 1 3 1 Kod: 68012 68015 68018 68020 68023 68201 68203 Frek: 1 1 1 2 1 4 1 Kod: 68205 68301 68302 68312 68401 68404 68407 Frek: 1 3 1 2 1 1 1 Kod: 68501 68516 68519 68522 68601 68602 68701 Frek: 4 1 1 1 2 1 4 Kod: 76001 76004 76103 76301 76302 76305 76401 Frek: 1 1 1 1 1 1 3 Kod: 76404 76405 76410 76501 76701 78001 78008 Frek: 1 1 1 3 1 4 1 Kod: 78010 78016 78020 78021 78024 78027 78028 Frek: 1 1 1 1 1 1 5 Kod: 78101 78106 78108 78111 78116 82102 83401 Frek: 2 1 1 1 1 1 1 Kod: 83403 84003 84006 84008 84017 86001 86003 Frek: 1 1 1 1 1 2 1 Kod: 86005 86006 86008 86101 86102 86201 86202 Frek: 1 1 1 2 1 2 1 Kod: 86203 88001 88002 88003 88007 88101 88105 Frek: 1 6 1 1 1 4 1 Kod: 88106 88201 88204 88205 88301 88302 88305 Frek: 1 3 1 2 7 1 1 Kod: 88307 88310 88314 88315 88401 88408 88502 Frek: 1 1 1 1 2 1 1 Kod: 88509 88513 98001 98007 98031 98040 98057 Frek: 1 1 5 1 1 1 1 Kod: 98061 98071 98076 98084 106001 106002 108001 Frek: 1 1 1 1 4 1 6 Kod: 108005 108006 108009 108010 108011 108012 108014 Frek: 2 1 1 1 1 1 2 Kod: 108018 108101 108103 108107 108110 108201 108203 Frek: 1 4 1 1 1 1 1 Kod: 108205 108206 108301 108304 112103 112104 112106 Frek: 4 1 1 2 1 1 1 Kod: 113701 116005 116010 116201 116203 116301 116302 Frek: 1 1 1 3 1 1 1 Kod: 116501 116601 116605 116701 116801 116802 116803 Frek: 1 2 1 3 2 1 1 Kod: 116804 116807 118001 118002 118005 118011 118015 Frek: 1 1 6 2 1 1 1 Kod: 118029 118032 118035 118101 118107 118111 118117 Frek: 1 2 1 1 1 1 1 Kod: 118119 118201 118202 118203 118205 118206 118209 Frek: 1 2 1 1 1 1 2 Kod: 118301 118303 118309 118312 118314 118319 121402 Frek: 3 1 1 1 1 3 1 Kod: 121403 121407 121410 121415 123006 123007 123011 Frek: 1 1 1 1 1 4 1 Kod: 123101 123304 123305 123306 123308 123309 123313 Frek: 3 1 1 1 1 1 1 Kod: 126001 126101 126110 126112 126201 126202 126203 Frek: 1 2 1 2 2 1 1 Kod: 126301 126307 126308 126401 126406 126410 126503 Frek: 1 1 1 2 1 1 1 Kod: 126505 126602 126606 126702 126708 128001 128002 Frek: 1 1 1 2 1 3 5 Kod: 128003 128004 128005 128006 128007 128008 128009 Frek: 4 4 2 1 4 4 3 Kod: 128010 128011 128014 128015 128016 128017 128018 Frek: 4 1 3 3 2 4 1 Kod: 128019 128101 128102 128103 128104 128113 128116 Frek: 1 5 2 1 5 1 1 Kod: 128121 128201 128203 128204 128210 128301 128302 Frek: 2 4 1 1 1 8 7 Kod: 128303 128304 128306 128307 128313 128316 128317 Frek: 2 1 1 1 1 1 2 Kod: 128401 128402 128403 128404 128405 128501 128502 Frek: 2 2 1 1 1 3 1 Kod: 128508 128513 128516 128601 128611 128618 128701 Frek: 1 1 1 3 1 1 5 Kod: 128716 128721 128729 131501 131503 131505 138001 Frek: 1 1 1 1 1 2 2 Kod: 138002 138003 138005 138007 138009 138011 138014 Frek: 5 3 2 1 2 2 1 Kod: 138017 138019 138101 138104 138107 138109 138110 Frek: 1 1 2 1 1 1 1 Kod: 138201 138208 138211 138213 138224 138301 138304 Frek: 3 1 1 1 1 3 1 Kod: 138310 138319 138320 138323 138401 138402 138403 Frek: 1 1 1 1 2 1 1 Kod: 138405 138408 138414 140103 140104 140201 140202 Frek: 2 1 1 3 1 3 1 Kod: 140203 140701 141502 141504 141902 141904 142102 Frek: 3 3 2 1 1 1 1 Kod: 142103 142104 142108 142701 142704 142706 143003 Frek: 1 1 1 2 1 1 1 Kod: 143501 143502 148001 148004 148005 148006 148007 Frek: 1 1 1 2 5 6 1 Kod: 148008 148009 148010 148011 148012 148013 148016 Frek: 4 3 1 3 2 2 4 Kod: 148017 148018 148019 148020 148021 148022 148023 Frek: 4 6 3 3 3 3 5 Kod: 148024 148026 148028 148029 148030 148031 148032 Frek: 5 6 1 1 1 2 3 Kod: 148033 148034 148035 148036 148101 148102 148103 Frek: 2 3 1 5 4 1 2 Kod: 148104 148201 148203 148205 148207 148402 148404 Frek: 3 4 1 1 1 1 1 Kod: 148405 148501 148503 148505 148507 148509 148510 Frek: 1 2 1 1 1 1 1 Kod: 148512 148601 148602 150403 150708 152101 152103 Frek: 4 1 1 1 1 1 2 Kod: 152105 152401 152402 152404 152706 152714 155206 Frek: 4 4 3 1 1 1 1 Kod: 156006 156101 156108 156201 156207 156301 156302 Frek: 1 1 1 2 1 1 1 Kod: 156303 156305 156307 156312 156314 156318 156501 Frek: 1 1 1 1 1 1 1 Kod: 156504 156603 156606 156613 156620 158001 158006 Frek: 1 1 1 1 1 3 1 Kod: 158009 158101 158104 158107 158201 158208 158301 Frek: 1 8 1 1 4 1 7 Kod: 158302 158303 158306 158309 158311 158315 158316 Frek: 6 1 3 1 1 1 1 Kod: 158318 158401 158410 158416 158425 158429 158501 Frek: 2 3 1 1 1 1 3 Kod: 160209 160212 160308 162203 162301 162303 163704 Frek: 1 1 1 1 2 1 1 Kod: 164301 166004 166010 166014 166102 166103 166110 Frek: 1 1 1 1 1 1 1 Kod: 166116 166201 166301 166306 166313 168001 168002 Frek: 1 2 1 1 1 2 2 Kod: 168009 168015 168101 168103 168121 168125 168201 Frek: 1 1 3 1 1 1 1 Kod: 168205 168301 168304 168308 168314 168401 168501 Frek: 1 6 2 1 1 2 2 Kod: 168505 168601 168608 168616 168628 168644 171501 Frek: 1 2 1 1 1 1 1 Kod: 171502 173001 173003 173005 173701 173703 173707 Frek: 1 1 1 1 2 1 1 Kod: 176001 176002 176101 176301 176401 176501 176502 Frek: 1 1 3 2 3 1 1 Kod: 176505 176601 178001 178002 178008 178101 178105 Frek: 1 1 9 6 1 5 1 Kod: 178201 178206 178207 178301 178302 178304 178401 Frek: 3 1 1 1 2 1 2 Kod: 178402 178405 178407 178410 178501 178508 178511 Frek: 3 1 1 1 4 1 1 Kod: 186001 186002 186101 186102 186201 186301 186302 Frek: 2 1 3 1 3 2 1 Kod: 186401 188001 188002 188003 188004 188005 188008 Frek: 1 4 3 2 4 1 1 Kod: 188012 188013 188015 188016 188018 188025 188027 Frek: 1 2 1 1 1 1 1 Kod: 188030 188101 188102 188201 188203 188205 188301 Frek: 2 3 1 2 1 1 8 Kod: 188403 188404 188502 188503 190402 190701 190702 Frek: 1 3 2 1 2 2 2 Kod: 191701 191704 191705 196001 196101 196103 196201 Frek: 1 1 1 2 5 1 1 Kod: 198001 198002 198003 198004 198007 198011 198016 Frek: 6 5 9 4 1 1 2 Kod: 198019 198101 198106 198201 198301 198304 198401 Frek: 1 1 1 4 5 1 2 Kod: 198404 202101 202102 202302 202303 202601 202602 Frek: 1 1 1 3 1 1 1 Kod: 202603 202901 202903 203101 203103 203401 203402 Frek: 1 1 1 2 1 1 2 Kod: 206101 206102 206201 206203 208001 208003 208005 Frek: 4 1 4 1 3 5 1 Kod: 208007 208008 208010 208011 208101 208102 208201 Frek: 1 1 1 1 8 3 2 Kod: 208202 208203 208301 208302 208305 208401 208405 Frek: 1 1 4 1 1 3 1 Kod: 208406 208501 208502 208503 210102 210401 210402 Frek: 1 5 2 1 1 4 1 Kod: 212103 213201 213204 213206 216101 216102 216107 Frek: 2 1 1 1 2 1 1 Kod: 218001 218002 218003 218004 218005 218006 218007 Frek: 4 8 1 1 1 2 4 Kod: 218008 218101 218102 218103 218104 218105 218201 Frek: 1 5 1 1 1 1 4 Kod: 218202 218205 218209 218303 218309 218401 218402 Frek: 1 1 2 2 1 1 1 Kod: 218403 218405 218411 226004 226201 226203 228001 Frek: 2 1 1 2 5 2 4 Kod: 228002 228006 228101 228102 228103 228106 228107 Frek: 1 2 6 2 5 3 1 Kod: 228108 228110 228111 228201 228207 228211 228301 Frek: 1 1 1 1 1 1 3 Kod: 228305 228308 228309 228314 228401 228402 228404 Frek: 1 1 1 1 3 3 2 Kod: 228406 228407 228408 228411 228412 230302 230304 Frek: 1 2 2 1 1 1 1 Kod: 230501 230506 230902 230908 230910 231307 231308 Frek: 1 1 1 1 1 1 1 Kod: 232102 232105 232601 236101 236105 236111 238001 Frek: 1 2 1 1 1 1 7 Kod: 238002 238005 238007 238009 238010 240102 240301 Frek: 2 1 2 1 1 2 1 Kod: 240401 241702 241801 242101 242103 242201 242202 Frek: 1 2 1 2 1 1 1 Kod: 242501 246001 246002 246201 246202 246301 246304 Frek: 1 1 3 1 1 1 1 Kod: 248001 248002 248003 248004 248005 248006 248007 Frek: 6 2 1 3 5 2 1 Kod: 248009 248101 248104 248201 248202 248203 248204 Frek: 2 3 1 3 1 2 4 Kod: 248205 248206 248207 248208 248209 248210 248211 Frek: 1 2 1 1 1 1 1 Kod: 248212 250502 250602 251005 251301 251401 251402 Frek: 1 3 1 1 1 1 1 Kod: 251801 252104 252106 252301 252304 252306 256002 Frek: 2 1 1 2 1 3 3 Kod: 258001 258002 258003 258101 258102 258103 258105 Frek: 4 5 7 2 2 6 1 Kod: 258201 258203 258301 258401 999999 Frek: 6 1 2 7 63