KOMMUNALA VALRÖRELSER 1966
                SSD 0111

              Primärforskare
             Jörgen Westerståhl
          Statsvetenskapliga institutionen
            Göteborgss universitet

  

        © Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst
               Pilgatan 19A
              S-411 22 Göteborg


          Gå till variabelförteckningen


  
           ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDAREN

  Oavsett publikationsform skall alla uppsatser och rapporter
  som bygger på data tillgängliggjorda genom SSD tillkännage
  detta förhållande, samt namnge primärforskaren. SSD ber därför
  alla användare av SSD-material att, så långt detta är möjligt,
  använda sig av följande uttalande. (Uttryck inom parentes
  används i tillämpliga fall.):

  Data (och tabeller) i denna (publikation) har delvis gjorts
  tillgängliga av Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst.
  Materialet i KOMMUNALA VALRÖRELSER 1966 samlades
  ursprungligen in av kommunalforskningsgruppen vid de
  statsvetenskapliga institutionerna, under ledning av Jörgen
  Westerståhl. Varken SSD eller primärforskarna bär ansvar för
  analyser och tolkningar som presenteras i denna (publikation).

  Enligt överenskommelse mellan primärforskaren och Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst får studien förmedlas till och
  analyseras av forskare under förutsättning att användningen
  sker i forskningssyfte. Härvid skall HSFR:s forskningsetiska
  principer för humaniora och samhällsvetenskap, publicerade i
  skriften HSFR-ETIK, följas i alla tillämpliga delar.

  Data och/eller dokumentation får ej ställas till tredje
  persons förfogande utan SSD:s skriftliga tillstånd.

  Rapporter och publikationer baserade på dessa data skall
  insändas i två exemplar till SSD, som vidarebefordrar ett
  exemplar till primärforskaren.

  I de fall materialet används i undervisningssyfte vid
  universitet och högskolor och leder till producerandet av PM
  och uppsatser behöver dessa ej insändas till SSD. I stället
  skall en redovisning av kurser, antal användare och antal
  producerade PM och uppsatser insändas till SSD efter avslutat
  läsår.

  
                BAKGRUND

  Den kommunala expansionen har ställt allt större krav på
  kommunernas resurser - såväl ekonomiskt som personellt. De
  ökade kraven har under 1950- och 1960-talen föranlett
  statsmakterna att vid två tillfällen radikalt omstöpa den
  kommunala indelningen. Antalet kommuner minskade från cirka 2
  500 år 1952 till 278 år 1974. Kommunerna blev större såväl
  befolkningsmässigt som geografiskt. Kommunblocksreformen
  innebar vidare ett försök att sammanföra kommunerna till
  näringsgeografiskt naturliga enheter. Detta medförde att
  tätorterna fick bilda nya kommuner tillsammans med den
  omkringliggande landsbygden. Därmed skapades en ny situation.
  Från att ha varit medlemmar i relativt homogena tätorts- eller
  landsbygdskommuner blev medborgarna i de nya blockkommunerna
  medlemmar i stora socialt och ekonomiskt väsentligt mer
  heterogena kommuner.

  När det i mitten av 1960-talet stod klart att
  kommunblocksreformen var en realitet och att kommunerna
  successivt skulle komma att sammanföras till de nya större
  enheter som kommunblocksindelningen anvisade, var det
  naturligt att många frågade sig vad som skulle komma att ske
  med den kommunala demokratin. Vilket blit utrymmet i de nya
  kommunerna för den medborgerliga aktiviteten? Kommer behovet
  av kontakt och informationsutbyte mellan förtroendemän och
  medborgare att kunna tillgodoses? Kommer den kommunala
  självstyrelsens karaktär av lekmannaförvaltning att gå
  förlorad? Frågor av detta slag föranledde under 1965 de
  statsvetenskapliga institutionerna i Sverige att gå samman
  kring ett större forskningsprogram - "Kommunal självstyrelse -
  kommunal indelning" ägnat att belysa den kommunala
  självstyrelsens villkor.

  Kommunalforskningsprojektets ledning bestod av en styrelse
  omfattande en representant för var och en av de fem
  statsvetenskapliga institutionerna. Förutom det allmänna
  ansvaret för forskningsprogrammets genomförande hade styrelsen
  bland annat direkt kontroll över budgetfrågor, anställning av
  personal och utdelning av avhandlingsämnen. Det omedelbara
  ansvaret för forskningsplaneringen i stort hade, under
  styrelsen, en programledare och projektledare för olika
  delprojekt.

  Eftersom större delen av kommunalforskningsgruppens
  undersökningar gällde ett över hela landet utspritt urval av
  kommuner, sammanlagt ett 45-tal, fördelades dessa kommuner med
  hänsyn till sitt läge mellan de olika
  universitetsinstitutionerna. Varje institution fick på detta
  vis i första hand svara för kontakten med "sina" kommuner
  oavsett vilket forskningsprojekt det gällt. Forskningsarbetet
  som startade 1966 avslutades i början av 1970-talet.
  "Kommunala valrörelser 1966" ingår som en del i detta
  forskningsprogram.

  
              URVAL, BORTFALL

  Föreliggande undersökning har liksom flertalet av
  kommunalforskningsgruppens övriga undersökningar företagits
   i ett särskilt kommunurval bestående av 36 kommuner i sex
  olika storleks- och tätortsklasser (A-urvalet). Detta urval
  finns utförligt presenterat i kapitel 3 i "Den kommunala
  självstyrelsen 1. Ett forskningsprogram". Förutom
  huvudurvalets 36 kommuner ingick även de tre storstäderna
  Stockholm, Göteborg och Malmö (S-urvalet).

  Undersökningen genomfördes i form av besöksintervjuer i två
  omgångar. Den första av dessa ägde rum under tiden 1 september
  - 9 september och den andra under tiden 19 september - 30
  september 1966. För varje intervjuomgång drogs ett separat
  individurval i varje kommun. Moderpopulationen upptog samtliga
  personer i röstlängden som ej var äldre än 80 år. Urvalet
  stratifierades efter kön och civilstånd så att ett avseende
  dessa variabler proportionellt individurval erhölls. Varje
  urvalsgrupp omfattade 30 personer, varför urvalet totalt
  omfattade 60 personer per kommun.

  Parallellt med undersökningen i A-urvalet genomfördes en
  undersökning med samma intervjuformulär i de tre storstäderna
  Stockholm, Göteborg och Malmö. Antalet intervjupersoner per
  kommun uppgick till 240, varför urvalet totalt omfattade 2 880
  personer. Av dessa intervjuade 2 441. Bortfallet berodde dels
  på att personer som avflyttat från kommunen ej intervjuades,
  dels på svarsvägran, oanträffbarhet osv. Intervjuerna
  genomfördes av Statistiska centralbyråns utredningsinstitut.
  De inkomna formulären kodades vid kommunalforskningsgruppen i
  Göteborg.

  
      URVAL OCH BORTFALL I MEDBORGARUNDERSÖKNINGEN 1966

              Storleks-/      Antal som
              tätorts-       besvarat   Svars
       Kommun    klass   Urval   enkäten   proc.

       Höor      IA     60     49      82
       Bodafors    IA     60     56      93
       Karlsborg   IA     60     52      87
       Hultsfred   IA     60     57      95
       Torshälla   IA     60     54      90
       Svegs köping  IA     60     50      83
       Ängelholm   IIA    60     51      85
       Alingsås    IIA    60     46      77
       Strängnäs   IIA    60     53      88
       Nybro     IIA    60     53      88
       Köping     IIA    60     56      90
       Sandviken   IIA    60     51      85
       Karlskrona   IIIA    60     49      82
       Borås     IIIA    60     50      83
       Uppsala    IIIA    60     50      83
       Hälsingborg  IIIA    60     53      88
       Uddevalla   IIIA    60     50      83
       Gävle     IIIA    60     56      93
       Skurup     IB     60     53      88
       Visnum     IB     60     54      90
       Ramsjö     IB     60     50      83
       Fliseryd    IB     60     56      93
       Mellösa    IB     60     53      88
       Åsele     IB     60     55      92
       Värnamo    IIB    60     52      87
       Skara     IIB    60     46      77
       Mora köping  IIB    60     51      85
       Mjölby     IIB    60     48      80
       Arvika     IIB    60     53      88
       Överkalix   IIB    60     50      83
       Ätran     IC     60     54      90
       Stora Mellösa IC     60     55      92
       Bygdeå     IC     60     58      97
       Härslöv    IC     60     49      82
       Ösmo      IC     60     55      92
       Mörsil     IC     60     51      85
       Stockholm        240    183      76
       Göteborg         240    204      85
       Malmö          240    175      73

       Summa         2 880   2 441      85

  
               PUBLIKATIONER

  För ytterligare information om undersökningen se:

  Westerståhl, J (1970): Den kommunala självstyrelsen 1. Ett
  forskningsprogram. Stockholm: Almqvist & Wiksell

  Birgersson, B. O., Forsell, H., Odmark, T., Strömberg, L. &
  Örtendahl, C. (1971): Den kommunala självstyrelsen 2.
  Medborgarna informeras. Stockholm: Almqvist & Wiksell

  
         LOCAL ELECTIONS 1966 - QUESTIONNAIRE

  Q.1 Have you always lived in ... (Name of commune)?

  Q.2 When did you move to ... (Name of commune)? Approximate
  year ...

  Q.3 Have you previously lived / been registered for census
  purpose / in a rural area, a small town, or in a city? (If
  "city":) Did you at that time live in Stockholm, Göteborg or
  Malmö, or in some other city?

   Q.4 What would your attitude be towards moving to another
  commune if you were there provided with the same kind of
  housing and the same chances of making a living as you now
  have? Would you prefer to stay here, would you rather live in
  another commune, or doesn't it make any difference?

  Q.5A (If Q.4 "I would prefer to stay here".) Is it very
  important to you to stay here, or is it not particularly
  important?

  Q.5B (If Q.4 "I would rather live in another commune".) Would
  you very much like to move to another commune, or is it not
  particularly important?

  Q.6 If you had to move, would you prefer to move to a place
  nearby or would you prefer to move to another part of the
  country, or doesn't it make any difference to you?

  Q.7 If you were to move would you prefer to move to a rural
  area, to a small town or to a city? (If "city":) Do you mean
  Stockholm, G|teborg or Malm|, or some other city?

  Q.8A There are, of course, different reasons why one likes or
  dislikes a place. What do you think is particularly good about
  ... (Name of commune)?

  Q.8B What do you not like about ... (Name of commune)?

  Q.10 As you probably know, ... (Name of commune) has been
  combined with some other communes to form a so-called block of
  communes, which will eventually become one large commune. Will
  you please name the communes which together make up this block

  Q.11 Do you know which one will be the administrative center,
  that is to say, the central commune in this block of
  communes?

  Q.12A What do you think such a combining of communes will mean
  to the inhabitants of ... (Name of commune)? Generally
  speaking, will things get better or worse, or do you think
  there will be no difference?

  Q.12B Do you have a definite opinion about this, or are you
  somewhat doubtful?

  Q.13A What do you think such a combining of communes will mean
  to the inhabitants of the other communes? Generally speaking,
  will things get better or worse, or do you think there will be
  no difference?

  Q.13B Do you have a definite opinion about this or are you
  somewhat doubtful?

  Q.14A What do you think such a combining of communes will mean
  to the inhabitants of the central commune? Generally speaking,
  will things get better or worse, or do you think there will be
  no difference?

  Q.14B Do you have a definite opinion about this or are you
  somewhat doubtful?

  Q.15 A combining of communes will mean that fewer persons
  from your commune as well as from the other communes will get
  communal offices. Do you think this would be a serious
  drawback, or only to a degree, or not a drawback at all?

  Q.16 What do you think the combining of communes will mean as
  regards communal taxes? Do you think they will increase,
  decrease, or remain unchanged?

  Q.17A In the communal council of the combined communes there
  will be representatives from the various parts of the present
  block of communes. Do you think that one or more of the
  political parties will become stronger in the new communal
  council than they are in the present council here in ... (Name
  of commune)? If yes which?

  Q.17B Do you think that one or more of the parties will be
  weaker in the new communal council?

  Q.18 Are you familiar with the attitude which the members of
  the communal council here in ... (Name of commune) had towards
  the block of communes? Were they for or against it, or were
  they of different opinions?

  Q.20 Certain things are decided by the state, others by the
  commune. I should like to ask you if your commune has the
  legal right to decide on the following issues, or if a state
  authority must make the decision?
  a. Decision to raise the rent subsidies for pensioners.
  b. Decision to employ more policemen.
  c. Decision to introduce free school books for the pupils use.
  d. Decision to open a new post office.
  e. Decision to build a new home for the aged.
  f. Decision to raise the communal taxes.

  Q.21 Do you recall what the communal taxes are here in ...
  (Name of commune)?

  Q.22 On this card are shown certain things for which the
  communes are responsible. Please indicate for each and every
  one of them whether you feel that it is urgent that your
  commune does more than it is doing at present, that generally
  speaking things are satisfactory at present, that the communes
  efforts should be diminished, or that you have no opinion
  about it.
  a. Land purchases and planning
  b. Availability of housing
  c. Employment opportunities
  d. Roads, streets and traffic
  e. Water and sewage
  f. Schools
  g. Nurseries and kindergartens
  h. Help in the home for families with children, and for
  pensioners
  i. Homes for the aged, housing for pensioners and rent
  subsidies
  k. Social assistance
  l. Support to sports and other recreations
  m. Libraries and other cultural activities

  Q.23 The contributions made by the communes to various areas
  within the community do, as a rule, affect the communal taxes.
  Which of the following standpoints do you think applies best
  to ... (Name of commune)? - There is so much to be done in
  this commune that the commune ought to increase its
  contributions, even though it would mean higher communal
  taxes. - The communal taxes are on the whole, satisfactory in
  relation to the needs of the commune. - It ought to be
  possible to decrease the contributions so as to lower the
  communal taxes.

  Q.24A In the face of this autumn's communal elections, have
  the political parties brought forth anything which concerns
  this commune? (If "yes":) Which issue(s) has/have been taken
  up? (Follow-up question:) Has/have any additional issue(s)
  been taken up?

  Q.24B (For each item R mentions:) Which party or parties took
  up the issue?

  Q.25 Is there anything in ... (Name of commune) which you
  feel that the parties ought to have paid more attention to?

  Q.26A In your opinion, has one or more of the parties here in
  ... (Name of commune) made a particularly good contribution to
  the work of the commune?

  Q.26B (If "yes":) Can you name some issue here in the commune
  to which ... (Name of party) has made a good contribution?

  Q.27A Are there one or more parties here in ... (Name of
  commune) which you feel have pursued a wrong policy?

  Q.27B (If "yes", for each party R mentions:) Can you name one
  or more issues here in the commune in which ... (Name of
  party) has pursued a wrong policy?

  Q.28 We have here discussed different communal problems. I
  should now like to know how you feel about the way the
  commune/city has been run, generally which of the answers on
  this card do you think corresponds best with your opinion?

  Q.29A Can you name some people active in communal affairs whom
  you feel are the real leaders here in ... (Name of commune)?
  (If "yes":) Can you name the party he/she represents? (For
  each name mentioned:) How do you feel that ... (Name of
  person) attends to his/her duties here in the commune? Do you
  feel he/she performs them very well, rather well, or not well
  or have you no opinion about it?

  Q.29B How great do you think the opportunities are for the
  citizens of ... (Name of commune) to present their wishes
  about communal matters to those active in communal affairs,
  and have them considered? Which of the answers on this card
  corresponds best with your opinion?

  Q.30 I should now like to ask some questions about newspaper
  reading. How interested are you in reading news which concerns
  communal activities in your commune? Are you very interested,
  rather interested or not interested at all?

  Q.31 Which newspaper do you usually read? (For each paper
  named by R:) Do you or someone in your family subscribe to ...
  (Name of paper)? (Follow-up question:) Can you state the party
  which ... (Name of paper) usually supports?

  Q.32A Do you think that ... (Name of paper) gives enough
  coverage to communal activities here in ... (Name of commune)?

  Q.32B Do you have confidence in what ... (Name of paper)
  writes about communal activities here in ... (Name of commune)

  Q.33 How often do you usually read political editorials?
  Which of the following answers do you feel applies to you?

  Q.38A How often does discussion about communal questions occur
  among those fellow workers/colleagues with whom you associate
  most at your place of work? Does it happen often, only once in
  awhile, or not at all?

  Q.38B Can you recall any communal questions which have been
  discussed at your place of work?

  Q.39A How often do you discuss communal questions with your
  family? Does it happen often, only once in awhile, or not at
  all?

  Q.39B Can you mention any communal question which you have
  discussed with your family?

  Q.40A How often do you discuss communal questions among your
  friends and acquaintances? Does it happen often, only once in
  awhile, or not at all?

  Q.40B Can you recall any communal questions which have been
  discussed by your friends and acquintances?

  Q.50 How interested are you in politics? Are you very
  interested, rather interested, or not particularly interested,
  or not at all interested?

  Q.51 If you were to compare communal politics with national
  politics - that which concerns the Government and Parliament -
  which do you find most interesting? Which of the answers
  on this card correspond best with your opinion?

  Q.52 Can you name the party which got the most votes in the
  election to the communal council here in ... (Name of commune)

  Q.53 Sometimes the "Burgeoise" parties are mentioned
  together: The Conservatives, the Center Party and the
  Liberals. In some communes, certain communal parties are also
  called "Burgeoise". Can you state which party(ies) got the
  most votes in the communal election here in ... (Name of
  commune)? Was it the "Burgeoise" parties together or was it
  the Social Democrats, perhaps together with the Communists?

  Q.54 The various communal activities are usually distributed
  among a number of different councils and boards. Can you name
  a few of these councils and boards in your commune?

  Q.55 Do you know who elects representatives to the First
  Chamber of the Parliament?

  Q.56 Do you know an important duty which the county council
  perform?

  Q.57 Do you know which county ... (Name of commune) belongs
  to?

  Q.58 Can you name one or more of those who were candidates in
  the election to your county council and which party he/she
  represented?

  Q.59A Can you name one or more of those who were candidates in
  the election to the communal councils here in ... (Name of
  commune) this year? I shall start by asking about the
  candidates of the Conservative Party, the Center Party, the
  Liberal Party, the Social Democratic Party and the Communist
  Party?

  Q.59B Did any other party have candidates in this commune? (If
  "yes":) Can you name any of the candidates of ... (Name of
  party)?

  Q.60 (If R named one candidate:) Do you have a great deal of
  confidence in ... (Name of person mentioned by R), or don't
  you have any confidence in him/her at all, or are you unable
  to give such a definite opinion?

  Q.61A (If R named more than one candidate:) Do you have a
  great deal of confidence in any of the persons you named? (If
  "yes":) Which of them?

  Q.61B Among the persons you named, are there any for whom you
  feel you have no confidence at all? (If "yes":) Which of them?

  Q.62 Are the members of the communal council always in
  agreement on communal issues, or does it happen that they
  disagree?

  Q.63 (If Q.62 "Sometimes disagree":) Are they often in
  disagreement, or does it happen infrequently?

  Q.64 (If Q.62 "Agree":) Do you feel that they are altogether
  too concerned about reaching agreement, or do you feel that it
  is satisfactory as it is?

  Q.65 Do you feel that they are altogether too concerned about
  reaching agreement, or are they not desirious enough, or do
  you feel that it is satisfactory as it is?

  Q.66 (If Q.63 "Often disagree":) Do you feel that they ought
  to be more concerned about reaching agreement, or do you feel
  that it is satisfactory as it is?

  Q.67A Assuming that the communal council was planning to build
  a street/road where you would be severely disturbed by traffic
  noise, to whom or where would you turn to get a change made?

  Q.67B Do you think you would have any possibilities of
  affecting the decision? Which of the answers on the card
  corresponds best with your opinion?

  Q.68A Development within the communes has led to more and more
  tasks being performed by employed civil servants rather than
  elected officers as before. Do you think this development is a
  disadvantage or an advantage, or don't you think it is of
  great importance?

  Q.68B Do you have a decided opinion on this or are you
  somewhat doubtful?

  Q.68C Certain communes have given full-time employment to
  elected officers' to perform communal duties. Do you think
  this is a suitable or unsuitable state of affairs, or don't
  you have an opinion about it?

  Q.69A Are you now holding or have you held an office of trust
  here in ... (Name of commune)?

  Q.70 Are you personally acquainted with any of the council
  and board members here in ... (Name of commune), or don't you
  know any of them?

  Q.71A I should now like to ask a more general question. Assume
  that the state would take over and perform some of the duties
  which your commune now perform. Do you think it would be to
  the disadvantage of the inhabitants of ... (Name of commune)
  or do you think it would be to their advantage, or wouldn't it
  make any difference?

  Q.71B Do you have a decided opinion on this or are you
  somewhat doubtful?

  Q.71C What advantages do you think would follow if the
  statewere to take over some of the tasks of the commune?

  Q.71D What disadvantages do you think would follow if the
  state were to take over some of the tasks of the commune.

  Q.72A Now I would like to ask a few questions about the recent
  election. In this year's campaign land questions have been
  discussed, among other things. Some feel that the communes
  ought to have options on land purchase, while others feel that
  this cannot be permitted. What do you feel about this?

  Q.72B Do you know which party(ies) has/have clearly opposed
  communal land options?

  Q.73A Some feel that communal and national elections ought to
  be completely separated. Others want a combining of the two,
  and feel that representatives to Parliament, or at least some
  of them, ought to be elected at the same time as members of
  communal councils. What do you feel about this?

  Q.73B Do you know which party(ies) has/have clearly spoken for
  combining communal and national elections?

  Q.74A In this year's election, various forms of co-operation
  between the non-socialist parties appeared. What, in general,
  is your attitude towards non-socialist co-operation? Do you
  think co-operation is desirable or not, or doesn't it matter
  as far as you are concerned?

  Q.74B Do you prefer co-operation between the Center Party and
  the Liberal Party to co-operation between all three
  non-socialist parties?

  Q.75A Now I should like to ask a few questions about election
  programs on radio an TV. On September 16, the party leaders
  met in a debate called "Upp till val". Did you listen to this
  debate?

  Q.75B The political parties presented their standpoints on
  various issues in a series of radio programs called "Fritt
  fram". The programs were sent in the mornings. Did you listen
  to any of these programs?

  Q.75C A series of programs called "Duellen" was sent on the
  radio in the afternoons and evenings. On these programs, the
  different parties met in pairs to debate. Did you listen to
  any of them?

  Q.75D TV also had a series of programs called "Fritt fram" in
  which the parties were allowed to put forth their viewpoints.
  These programs were sent in connection with the news program
  "Aktuellt". Did you listen to any of these programs?

  Q.75E In a series of programs called "Utfrågningen" the
  different party leaders were interviewed on TV. Did you listen
  to any of "Utfrågningarna"?

  Q.75F Besides the debate between the party leaders, TV sent
  two additional debates: one on August 22 and the other on
  September 5. Did you listen to any of these?

  Q.76 Before the election, the parties distributed pamphlets
  and other printed metter to the voters. Did you read any of
  them before the election this year? (If "yes":) From which
  party(ies) were the pamphlets you read?

  Q.77 Did you attend any of the meetings arranged by the
  parties before the election this year? (If "yes":) Which
  party(ies) had arranged the meetings you attended?

  Q.80A How interested are you in the outcome of the recent
  election here in ... (Name of commune)? Are you very
  interested, rather interested, not particularly interested or
  not at all interested?

  Q.80B Are you more interested in the outcome of the election
  in the whole nation or are you less interested in it?

  Q.81 Now I'd like to ask about your personal attitude towards
  the political parties in this country. Do you think of
  yourself as a Liberal, a Social Democrat, a Conservative or as
  a supporter of some other party, or have you no such attitude
  towards a political party?

  Q.82 Are you a firmly convinced supporter of ... (Name of
  party R gave in Q.81), or are you not so firmly convinced?

  Q.83 (If Q.81 "Supporter of other party, but not willing to
  name which":) Are you a firmly convinced supporter of the
  party you are thinking about or are you not so firmly
  convinced?

  Q.84 (If Q.81 "No, R has no such attitudes towards any
  party":) Do you think of yourself as closer to any party than
  to the others?

  Q.85 Which of the parties do you like the second best?

  Q.86A Are you a member of a political party or some other
  political association?

  Q.86B Have you at any time during the last year attended a
  party meeting where they discussed communal issues?

  Q.87 Have you attended any party meetings or participated in
  any party election this year, of which the purpose was to
  decide which names were to appear on the ballot here in ...
  (Name of commune)?

  Q.88A I would also like to have you name other associations
  and organizations, including trade unions, which you belong
  to. (Follow-up question:) Are you a member of any other
  organizations?

  Q.88B Has it ever occured that issues of communal politics
  have been discussed in any of these associations? (If "yes":)
  Can you name the subject of the discussion? (Follow-up
  question:) In which association did this discussion occur?

  Q.91 Did you vote in this year's election?

  Q.92 (If Q.91 "yes":) When did you decide which party you
  would vote for? Was it during the week before the election,
  was it earlier in the fall or summer, or have you known for a
  longer period of time how you were going to vote?

  Q.93 (If Q.92 "yes":) Which party did you vote for in the
  communal election this year?

  Q.94 (If Q.91 "yes":) Which party did you vote for in the
  county election which was held at the same time?

  Q.95 I would now like to put a few questions about earlier
  elections. Which party did you vote for in the 1964 national
  election?

  Q.96 Which party did you vote for in the 1962 communal
  election?

  Q.97 At the same time county elections were held save for
  Stockholm, Göteborg, Malmö and Norrköping. For which party did
  you vote then?

  Q.98 Have you always voted for the same party?

  Q.99 Have you ever considered voting for another party in the
  communal election than that which you referred, at the same
  time, for its national policy?

  Q.100 Have you any training apart from elementary school? (If
  "yes":) What is your education?

  Q.101A What is your occupation?

  Q.101B (If "no occupation":) Have you previously had an
  occupation?

  Q.101C Do you work here in ... (Name of commune) or in another
  commune? (Follow-up question:) Where do you work?

  Q.103A What is/was your husband's occupation?

  Q.103B Does/did he work in ... (Name of commune) or in some
  other commune? (Follow-up question:) Where does/did he work?

  Q.104 When you do a great deal of shopping do you do it here
  or in another place? If so, where do you go?

  Q.105 Have you any children living at home under the age of
  21? (If "yes":) How old are they?

  
             KODBOKSINFORMATION

  Exemplet nedan visar hur en variabel vanligtvis beskrivs i
  denna kodbok. Siffrorna inom parentes förekommer inte i
  kodboken, utan är en hänvisning till den beskrivning som
  följer exemplet.

  (1) VAR 13  (2)ALLTID BOTT I KOMMUNEN 1 (3)LOC 24 WIDTH 1
                       (4)MD=9

   (6) 1 Har Ni alltid bott i ... (KOMMUNENS NAMN)?

   (7) ......................

      (8) (9) (10)
      884 1.  Ja
     1554 5.  Nej

       3 9.  Uppgift saknas
  
   ............................................................

  (1) Variabelnummer

  (2) Variabelnamn. En förkortning eller summering av
  frågeställningen (max. 24 tecken).
  
  (3) Position. Visar variabelns läge i datamängden; i vilken
  kolumn den startar och hur många positioner den upptar.

  (4) Missing data. Anger vilka värden som betraktas som missing
  data för den aktuella variabeln.

  (5) Anger om data är numerisk eller alfabetisk.

  (6) Den exakta frågeformuleringen som den formulerats i
  frågeformuläret eller liknande.

  (7) Eventuella kommentarer eller anmärkningar.

  (8) Det absoluta antalet observationer för varje svarskategori

  (9) Kodvärden som kan förekomma för den aktuella variabeln.

  (10) Beskrivning av varje kodvärdes innehåll.

  
              SSD DOKUMENTATION

  Dokumentationsarbetet har bedrivits med hjälp av ett
  datorbaserat dokumentationssystem utvecklat vid Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst. Systemet kallas A-side,
  Archival System for Interoperable Data Exchange.
Variabelförteckning


1 SSD Study NR 0111 2 SSD Edition NR 2 3 SSD Part NR 001 4 ID-nummer 5 Kommun 6 Kommungrupp 7 Intervjuetapp 8 Centralort - randkommun 9 Födelseår 10 Födelseår klassindelat 11 Kön 12 Civilstånd 13 Flyttat till kommunen 14 Inflyttningsår 15 Tidigare bostadsort 16 Inställning till att flytta till annan kommun 17 Betydelse att stanna kvar i kommunen 18 Betydelse att flytta till annan kommun 19 Flyttning till plats i närheten eller till annan landsdel 20 Samhällstyp UP föredrar att flytta till 21 Positivt i kommunen, 1 22 Positivt i kommunen, 2 23 Positivt i kommunen, 3 24 Negativt i kommunen, 1 25 Negativt i kommunen, 2 26 Negativt i kommunen, 3 27 Kommuner ingående i kommunblock 28 Kommunblockets centralort 29 Kommunsammanläggningens betydelse för invånarna i den egna kommunen 30 Bestämd uppfattning om konsekvenserna för egna kommunen 31 Kommunsammanläggningens betydelse för övriga kommuner 32 Bestämd uppfattning om konsekvenserna för övriga kommuner 33 Inställning till färre kommunala uppdrag 34 Kommunsammanläggningens betydelse för kommunalskatten 35 Parti som blir starkare i nya kommunen 36 Parti som blir svagare i nya kommunen 37 Kommunfullmäktiges inställning till kommunblocket 38 Resultat av samarbete mellan Storstockholmskommunerna 39 Viktig storlandstingsuppgift 40 Annan viktig storlandstingsuppgift 41 Storlandstingets betydelse för kommunalskatten 42 Inställning till Stockholms stad 43 Storlandstingets betydelse för invånarna i Stockholm 44 Bestämd uppfattning om konsekvenserna för Stockholm 45 Storlandstingets betydelse för invånarna i den egna kommunen 46 Bestämd uppfattning om konsekvenserna för egna kommunen 47 Inställning till förslaget om storlandsting 48 Bestämd uppfattning om förslaget om storlandsting 49 Parti för storlandsting 50 Kommunal kompetens: Höja bostadstillägg för pensionärer 51 Kommunal kompetens: Beslut anställa fler poliser 52 Kommunal kompetens: Införa fria läroböcker 53 Kommunal kompetens: Inrätta ny postanstalt 54 Kommunal kompetens: Uppföra nytt ålderdomshem 55 Kommunal kompetens: Höja kommunalskatten 56 Kommunal kompetens: Antal rätta svar 57 Kommunal kompetens: Antal felaktiga kommunsvar 58 Kunskap om senaste kommunala utdebitering 59 Kommunens insats: Markköp och markplanering 60 Kommunens insats: Tillgång på bostäder 61 Kommunens insats: Sysselsättning 62 Kommunens insats: Vägar, gator och trafik 63 Kommunens insats: Vatten och avlopp 64 Kommunens insats: Skolor 65 Kommunens insats: Barndaghem och lekskolor 66 Kommunens insats: Hemhjälp till barnfamiljer och åldringar 67 Kommunens insats: Ålderdomshem, pensionärsbostäder och bostadstillägg 68 Kommunens insats: Socialhjälp 69 Kommunal service: Idrott och annan fritidsverksamhet 70 Kommunens insats: Bibliotek och annan kulturell verksamhet 71 Kommunens insats: Antal områden där ingen åsikt uttrycktes 72 Kommunens insats: Antal områden där verksamheten kan minska 73 Kommunens insats: Antal områden där det är bra som det är 74 Kommunens insats: Antal områden där det är angeläget göra mera 75 Kommunens insats: Storlek på servicekrav A 76 Kommunens insats: Storlek på servicekrav B 77 Kommunala insatser - kommunalskatt 78 Kommunal fråga, 1 79 Kommunal fråga, 2 80 Kommunal fråga, 3 81 Parti som tagit upp kommunal fråga, 1 82 Parti som tagit upp kommunal fråga, 2 83 Parti som tagit upp kommunal fråga, 3 84 Mera uppmärksamhet på kommunal fråga, 1 85 Mera uppmärksamhet på kommunal fråga, 2 86 Mera uppmärksamhet på kommunal fråga, 3 87 Mera uppmärksamhet på kommunal fråga, 4 88 Parti 1 som gjort bra insats i kommunala arbetet 89 Parti 2 som gjort bra insats i kommunala arbetet 90 Parti 3 som gjort bra insats i kommunala arbetet 91 Kommunal fråga där parti 1 gjort bra insats 92 Kommunal fråga där parti 2 gjort bra insats 93 Kommunal fråga där parti 3 gjort bra insats 94 Parti som fört felaktig kommunal politik, 1 95 Parti som fört felaktig kommunal politik, 2 96 Parti som fört felaktig kommunal politik, 3 97 Kommunal fråga där parti 1 fört felaktig politik 98 Kommunal fråga där parti 2 fört felaktig politik 99 Kommunal fråga där parti 3 fört felaktig politik 100 Helhetsbedömning av den kommunala servicen 101 Partitillhörighet ledande kommunalman, 1 102 Partitillhörighet ledande kommunalman, 2 103 Partitillhörighet ledande kommunalman, 3 104 Partitillhörighet ledande kommunalman, 4 105 Åsikt om kommunalman 1 106 Åsikt om kommunalman 2 107 Åsikt om kommunalman 3 108 Åsikt om kommunalman 4 109 Antal nämnda ledande kommunalmän 110 Möjlighet att påverka i kommunala frågor 111 Nyheter om kommunal verksamhet 112 Tidning 1 113 Tidning 2 114 Tidning 3 115 Tidning 4 116 Tidning 5 117 Prenumeration och kunskap om partifärg, tidning 1 118 Prenumeration och kunskap om partifärg, tidning 2 119 Prenumeration och kunskap om partifärg, tidning 3 120 Prenumeration och kunskap om partifärg, tidning 4 121 Prenumeration och kunskap om partifärg, tidning 5 122 Tillräckligt kommunalt innehåll, tidning 1 123 Tillräckligt kommunalt innehåll, tidning 2 124 Tillräckligt kommunalt innehåll, tidning 3 125 Tillräckligt kommunalt innehåll, tidning 4 126 Tillräckligt kommunalt innehåll, tidning 5 127 Förtroende för det kommunala innehållet, tidning 1 128 Förtroende för det kommunala innehållet, tidning 2 129 Förtroende för det kommunala innehållet, tidning 3 130 Förtroende för det kommunala innehållet, tidning 4 131 Förtroende för det kommunala innehållet, tidning 5 132 Läsning av politiska ledarartiklar 133 Diskussion om kommunala frågor på arbetsplatsen 134 Diskussion på arbetsplats, kommunal fråga 1 135 Diskussion på arbetsplats, kommunal fråga 2 136 Diskussion på arbetsplats, kommunal fråga 3 137 Diskussion på arbetsplats, kommunal fråga 4 138 Diskussion om kommunala frågor i familjen 139 Diskussion inom familjen, kommunal fråga 1 140 Diskussion inom familjen, kommunal fråga 2 141 Diskussion inom familjen, kommunal fråga 3 142 Diskussion inom familjen, kommunal fråga 4 143 Diskussion om kommunala frågor i bekantskapskretsen 144 Diskussion bland bekanta, kommunal fråga 1 145 Diskussion bland bekanta, kommunal fråga 2 146 Diskussion bland bekanta, kommunal fråga 3 147 Diskussion bland bekanta, kommunal fråga 4 148 Intresse för politik 149 Intresse för kommunalpolitik jämfört med intresse för rikspolitik 150 Största fullmäktigeparti 151 Fullmäktigemajoritet 152 Kännedom kommunala styrelser och nämnder 153 Kännedom: Fullmäktige och kommunens styrelse 154 Kännedom: Tekniska nämnder 155 Kännedom: Bostads- och byggnadsnämnder 156 Kännedom: Skolstyrelse 157 Kännedom: Sociala nämnder 158 Kännedom: Hälso- och sjukvårdsnämnder 159 Kännedom: Fritids- och kulturnämnder 160 Kännedom: Övriga kommunala nämnder 161 Kännedom: Statliga nämnder 162 Val till riksdagens första kammare 163 Landstingens uppgifter 164 Landstingstillhörighet 165 Landstingskandidaternas partitillhörighet 166 Antal nämnda landstingskandidater 167 Kunskap om högerpartiets fullmäktigekandidater 168 Kunskap om centerpartiets fullmäktigekandidater 169 Kunskap om folkpartiets fullmäktigekandidater 170 Kunskap om socialdemokraternas fullmäktigekandidater 171 Kunskap om kommunisternas fullmäktigekandidater 172 Kunskap om kristen demokratisk samlings fullmäktigekandidater 173 Kunskap om annat partis fullmäktigekandidater 174 Antal nämnda kommunfullmäktigekandidater 175 Förtroende för högerkandidat 176 Förtroende för centerkandidat 177 Förtroende för folkpartikandidat 178 Förtroende för socialdemokratiskt kandidat 179 Förtroende för kommunistkandidat 180 Förtroende för KDS-kandidat 181 Förtroende för kandidat från annat parti 182 Förtroende för partiernas kandidater 183 Enighet i kommunen 184 Förekomst av oenighet i kommunen 185 Åsikt om kommunal enighet, 1 186 Åsikt om kommunal enighet, 2 187 Åsikt om kommunal enighet, 3 188 Åtgärder att häva planerat fullmäktigebeslut 189 Påverka beslut genom besvärsorganisationer 190 Utveckling mot fler kommunala tjänstemän 191 Bestämd uppfattning om fler kommunala tjänstemän 192 Inställning till heltidsanställda förtroendemän 193 Kommunala förtroendeuppdrag 194 Inställning till kommunalt förtroendeuppdrag 195 Bekantskap med kommunalmän 196 Inställning till statens övertagande av kommunala uppgifter 197 Bestämd uppfattning om statligt övertagande 198 Fördelar om staten övertar kommunala uppgifter 199 Nackdelar om staten övertar kommunala uppgifter 200 Åsikt om kommunal förköpsrätt 201 Parti som är emot kommunens förköpsrätt 202 Valsamband mellan riksdagsval och kommunalval 203 Parti som är för valsamband 204 Inställning till borgerlig samverkan 205 Form av borgerlig samverkan 206 Partiledardebatten 207 "Fritt fram", presentationsprogram i radio 208 "Duellen", debattprogram i radio 209 "Fritt fram", presentationsprogram i TV 210 "Utfrågningen", partiledarintervjuer i TV 211 Debattprogram i TV 212 Lokal debatt i radions program 2 213 Partier som UP läst valbroschyrer från 214 Antalet partier UP läst valbroschyrer från 215 Deltagande i valmöten före årets val 216 Antal besökta valmöten 217 Intresse för valutgången i egna kommunen 218 Intresse för valet i landet jämfört med valet i egna kommunen 219 Partianhängare 220 Partianhängare - specificering 221 Partiidentitet 222 Närmaste parti 223 Närmaste parti - specificering 224 Näst bästa parti 225 Partitillhörighet 226 Närvaro vid partimöte där kommunal fråga diskuterats 227 Aktivitet vid nomineringarna 228 Medlemskap i föreningar och organisationer 229 Medlem organisation 1 230 Medlem organisation 2 231 Medlem organisation 3 232 Medlem organisation 4 233 Medlem organisation 5 234 Närvaro vid föreningsmöte där kommunal fråga diskuteras 235 Röstade vid kommunalfullmäktigevalet 1966 236 Tidpunkt för röstbeslut 237 Partival vid kommunalfullmäktigevalet 1966 238 Partival vid kommunalfullmäktigevalet 1966 - specificering 239 Partival vid landstingsvalet 1966 240 Partival vid landstingsvalet 1966 - specificering 241 Partival vid riksdagsvalet 1964 242 Partival vid riksdagsvalet 1964 - specificering 243 Partival vid kommunalfullmäktigevalet 1962 244 Partival vid kommunalfullmäktigevalet 1962 - specificering 245 Partival vid landstingsvalet 1962 246 Partival vid landstingsvalet 1962 - specificering 247 Partitrogen väljare 248 Skilda partisympatier i riks- och fullmäktigevalen 249 Utbildning 250 Yrke 251 Makes yrke 252 Uppköpsort 253 Hemmavarande barn 254 Antal hemmavarande barn 255 Inkomst 256 Makas/makes inkomst 257 Sammanlagd inkomst 258 Intervjudatum

VAR 1 SSD STUDY NR 0111              Loc 1 width 4


Swedish Social Science Data Service study 0111


VAR 2 SSD EDITION NR 2 Loc 5 width 1 December 1996
VAR 3 SSD PART NR 001 Loc 6 width 3 Kommunala valrörelser 1966
VAR 4 ID-NUMMER Loc 9 width 5 ID-nummer
VAR 5 KOMMUN Loc 14 width 2 Kommun 49 01. Höör 56 02. Bodafors 52 03. Karlsborg 57 04. Hultsfred 54 05. Torshälla 50 06. Svegs köping 51 07. Ängelholm 46 08. Alingsås 53 09. Strängnäs 53 10. Nybro 56 11. Köping 51 12. Sandviken 49 13. Karlskrona 50 14. Borås 50 15. Uppsala 53 16. Hälsingborg 50 17. Uddevalla 56 18. Gävle 53 19. Skurup 54 20. Visnum 50 21. Ramsjö 56 22. Fliseryd 53 23. Mellösa 55 24. Åsele 52 25. Värnamo 46 26. Skara 51 27. Mora köping 48 28. Mjölby 53 29. Arvika 50 30. Överkalix 54 31. Ätran 55 32. Stora Mellösa 58 33. Bygdeå 49 34. Härslöv 55 35. Ösmo 51 36. Mörsil 183 37. Stockholm 204 38. Göteborg 175 39. Malmö
VAR 6 KOMMUNGRUPP Loc 16 width 1 Kommungrupp 318 1. Kommunerna 1-6 310 2. Kommunerna 7-12 308 3. Kommunerna 13-18 321 4. Kommunerna 19-24 300 5. Kommunerna 25-30 322 6. Kommunerna 31-36 183 7. Kommun 37, Stockholm 204 8. Kommun 38, Göteborg 175 9. Kommun 39, Malmö
VAR 7 INTERVJUETAPP Loc 17 width 1 Intervjuetapp 1188 1. Etapp 1 1253 2. Etapp 2
VAR 8 CENTRALORT-RANDKOMMUN Loc 18 width 1 Bosatt i centralort eller randkommun 1794 1. Bosatt i centralort 647 2. Bosatt i randkommun
VAR 9 FÖDELSEÅR Loc 19 width 2 De två sista siffrorna i UP: s födelseår 00. 1900 . . 45. 1945 86. 1886 . . 99. 1899 Kod: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Frek: 31 33 34 43 27 55 40 37 41 55 49 57 58 36 49 45 43 60 Kod: 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Frek: 48 54 57 59 63 49 44 53 35 48 52 54 36 46 35 30 40 28 Kod: 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 86 87 88 89 90 91 92 93 Frek: 44 49 27 42 38 49 59 73 59 62 14 16 20 21 18 18 19 26 Kod: 94 95 96 97 98 99 Frek: 16 25 20 32 35 35
VAR 10 FÖDELSEÅR KLASSINDELAT Loc 21 width 1 Födelseår klassindelat 194 1. 1943-45, förstagångsväljare 108 2. 1941-42, andragångsväljare 80 3. 1939-40, tredjegångsväljare 335 4. 1930-38 514 5. 1920-29 499 6. 1910-19 396 7. 1900-09 315 8. 1886-99, folkpensionär
VAR 11 KÖN Loc 22 width 1 Kön 1233 1. Man 1208 2. Kvinna
VAR 12 CIVILSTÅND Loc 23 width 1 Civilstånd 868 1. Gift man 316 2. Ogift/frånskild man 49 3. Änkling 855 4. Gift kvinna 233 5. Ogift/frånskild kvinna 120 6. Änka
VAR 13 ALLTID BOTT I KOMMUNEN 1 Loc 24 width 1 MD=9 1 Har Ni alltid bott i ...(KOMMUNENS NAMN)? 884 1. Ja 1554 5. Nej 3 9. Uppgift saknas
VAR 14 INFLYTTNINGSÅR 2 Loc 25 width 3 MD=998 or GE 999 2 (HAR INTE ALLTID BOTT I KOMMUNEN) När flyttade Ni hit till... (KOMMUNENS NAMN)? 000. 1900 . . 066. 1966 1 098. 1898 3 998. Uppgift saknas 884 999. Frågan ej tillämplig Kod: 0 1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Frek: 2 3 1 3 1 1 1 2 4 5 4 7 11 Kod: 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Frek: 3 6 9 10 4 12 7 13 9 9 15 12 6 Kod: 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Frek: 9 17 17 14 13 13 15 21 29 16 21 30 21 Kod: 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 Frek: 21 31 21 36 35 54 38 50 28 53 35 36 26 Kod: 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 Frek: 41 45 61 42 47 48 51 58 71 73 71 82 3 Kod: 98 998 999 Frek: 1 3 884
VAR 15 TIDIGARE BOSTADSORT 3 Loc 28 width 2 3 (HAR FLYTTAT) Har Ni tidigare bott/varit mantalsskriven/ på ren landsbygd, i ett samhälle på landsbygden eller i en stad? (OM STAD:) Var Ni då bosatt i Stockholm, Göteborg eller Malmö eller i någon annan stad? 216 11. Har alltid bott där 111 12. Har tidigare bott på ren landsbygd 32 13. Har tidigare bott i samhälle på landsbygden 13 14. Har tidigare bott i Stockholm, Göteborg eller Malmö 33 15. Har tidigare bott i annan stad 3 16. Har tidigare bott i samhälle på landsbygden samt i Stockholm, Göteborg eller Malmö 1 17. Har tidigare bott i Stockholm, Göteborg eller Malmö samt i annan stad 8 18. Har tidigare bott i samhälle på landsbygden samt i annan stad 9 19. Har tidigare bott i samhälle på landsbygden, i Stockholm, Göteborg eller Malmö 222 21. Har alltid bott i detta samhälle 62 22. Har tidigare bott i ett eller flera andra samhällen på landsbygden 163 23. Har tidigare bott på ren landsbygd 35 24. Har tidigare bott i Stockholm, Göteborg eller Malmö 57 25. Har tidigare bott i annan stad 15 26. Har tidigare bott på ren landsbygd samt i Stockholm, Göteborg eller Malmö 39 27. Har tidigare bott på ren landsbygd samt i annan stad 5 28. Har tidigare bott i Stockholm, Göteborg eller Malmö samt i annan stad 11 29. Har tidigare bott på ren landsbygd, i Stockholm, Göteborg eller Malmö samt i annan stad 231 31. Har alltid varit bosatt i samma stad 111 32. Har tidigare varit bosatt i annan stad 225 33. Har tidigare bott på ren landsbygd 175 34. Har tidigare bott i samhälle på landsbygden 50 35. Har tidigare bott i Stockholm, Göteborg eller Malmö 27 36. Har tidigare bott på ren landsbygd samt i samhälle på landsbygden 10 37. Har tidigare bott på ren landsbygd samt i Stockholm, Göteborg eller Malmö 7 38. Har tidigare bott i samhälle på landsbygden samt i Stockholm, Göteborg eller Malmö 14 39. Har tidigare bott på ren landsbygd, i samhälle på landsbygden samt i Stockholm, Göteborg eller Malmö 217 41. Har alltid bott i samma stad 10 42. Har tidigare bott i någon annan av dessa städer 77 43. Har tidigare bott på ren landsbygd 81 44. Har tidigare bott i samhälle på landsbygden 115 45. Har tidigare bott i annan stad 7 46. Har tidigare bott på ren landsbygd samt i samhälle på landsbygden 26 47. Har tidigare bott på ren landsbygd samt i annan stad 13 48. Har tidigare bott i samhälle på landsbygden samt i annan stad 10 49. Har tidigare bott på ren landsbygd, i samhälle på landsbygden samt i annan stad
VAR 16 FLYTTA TILL ANNAN KOM 4 Loc 30 width 1 MD=9 4 Hur skulle Ni ställa Er till att flytta till en annan kommun, om Ni där fick samma slags bostad och likadana försörjningsmöjligheter, som Ni nu har? Skulle Ni ändå helst vilja stanna kvar här eller skulle Ni hellre vilja bo i någon annan kommun eller spelar det ingen roll? 1502 1. Skulle helst vilja stanna kvar här 265 2. Skulle hellre vilja bo i någon annan kommun 642 3. Spelar ingen roll 29 8. Vet inte 3 9. Uppgift saknas
VAR 17 BETYDELSE STANNA KVAR 5 Loc 31 width 1 MD=0 or GE 9 5A (SKULLE HELST VILJA STANNA KVAR) Har det mycket stor betydelse för Er att bo kvar här eller är det inte så viktigt? 1048 1. Har mycket stor betydelse 431 2. Inte så viktigt 23 8. Vet inte 936 0. Frågan ej tillämplig 3 9. Uppgift saknas
VAR 18 BETYDELSE ATT FLYTTA 5 Loc 32 width 1 MD=0 or GE 9 5B (SKULLE HELST VILJA FLYTTA) Skulle Ni mycket gärna flytta till en annan kommun eller är det inte så viktigt? 143 1. Mycket gärna 113 2. Inte så viktigt 9 8. Vet inte 2173 0. Frågan ej tillämplig 3 9. Uppgift saknas
VAR 19 FLYTTNINGSPREFERENS 6 Loc 33 width 1 MD=9 6 Om det blev aktuellt för Er att flytta, skulle Ni då föredra att flytta någon plats här i närheten eller föredrar Ni att flytta till en annan del av landet eller spelar detta ingen större roll för Er? 1247 1. Flytta till någon plats i närheten 540 2. Flytta till någon annan del av landet 528 3. Spelar ingen större roll 23 4. Vill inte flytta 99 8. Vet inte 4 9. Uppgift saknas
VAR 20 PREFERENS SAMHÄLLSTYP 7 Loc 34 width 1 MD=9 7 Om Ni flyttade, skulle Ni då föredra att komma till ren landsbygd, till ett samhälle på landsbygden eller till en stad? (OM STAD:) Menar Ni då Stockholm, Göteborg eller Malmö eller någon annan stad? 351 1. Ren landsbygd 739 2. Samhälle på landsbygden 990 3. Stad men inte storstad 236 4. Stockholm, Göteborg eller Malmö 13 5. Vill inte flytta 7 7. Samhälle med anknytning till stad 100 8. Vet inte 5 9. Uppgift saknas
VAR 21 POSITIVT I KOMMUNEN 1 8 Loc 35 width 3 8A Det finns ju olika skäl till att man trivs eller inte trivs. Skulle Ni kunna säga, om det finns något som Ni tycker är särskilt bra här i ...(KOMMUNENS NAMN)? 8A(1) Positivt i kommunen, 1 KODSCHEMA TILL ÖPPNA FRÅGOR SAKNAS 000. . . 226. Kod: 0 1 2 12 13 21 22 31 33 36 41 42 43 Frek: 272 615 61 11 1 9 1 3 2 1 1 28 5 Kod: 45 47 61 63 65 66 72 91 92 93 94 96 101 Frek: 31 1 7 37 17 1 2 2 3 7 1 1 2 Kod: 105 111 112 113 114 116 117 121 122 123 131 132 133 Frek: 1 12 11 9 1 6 2 6 4 15 8 12 1 Kod: 134 148 162 171 175 177 180 181 182 183 184 185 186 Frek: 1 1 2 25 1 1 8 123 11 73 40 77 10 Kod: 187 188 189 191 192 201 202 210 211 212 213 214 215 Frek: 1 5 1 106 1 85 3 68 108 51 30 7 34 Kod: 216 217 221 222 223 224 225 226 Frek: 16 2 201 4 3 86 24 22
VAR 22 POSITIVT I KOMMUNEN 2 8 Loc 38 width 3 8A(2) Positivt i kommunen, 2 <Se F.8A för fullständig frågetext> KODSCHEMA TILL ÖPPNA FRÅGOR SAKNAS 000. . . 226. Kod: 0 1 2 12 21 24 32 42 43 45 61 62 63 Frek: 944 614 31 13 5 1 2 12 2 15 2 1 16 Kod: 64 65 66 67 72 75 83 91 93 94 96 105 111 Frek: 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 Kod: 112 113 115 116 117 121 122 123 126 131 132 133 134 Frek: 8 7 1 3 1 2 3 12 1 2 9 1 7 Kod: 148 154 162 171 180 181 182 183 184 185 186 188 189 Frek: 1 1 5 11 3 46 4 39 32 28 4 1 4 Kod: 191 192 201 203 210 211 212 213 214 215 216 221 222 Frek: 60 3 36 1 47 34 34 44 12 14 15 101 3 Kod: 223 224 225 226 Frek: 5 67 17 23
VAR 23 POSITIVT I KOMMUNEN 3 8 Loc 41 width 3 8A(3) Positivt i kommunen, 3 <Se F.8A för fullständig frågetext> KODSCHEMA TILL ÖPPNA FRÅGOR SAKNAS 000. . . 226. Kod: 0 1 2 12 31 35 42 43 45 51 55 Frek: 1554 616 9 1 1 1 8 1 9 1 1 Kod: 63 65 67 91 96 111 112 117 121 122 123 Frek: 6 3 1 1 1 2 3 1 2 2 2 Kod: 126 131 132 142 146 162 171 180 181 182 183 Frek: 1 2 1 1 1 1 3 4 13 1 11 Kod: 184 185 186 191 201 202 203 210 211 212 213 Frek: 16 13 1 32 11 1 1 6 7 6 18 Kod: 214 215 216 217 221 223 224 225 226 Frek: 6 5 5 1 17 1 23 5 1
VAR 24 NEGATIVT I KOMMUNEN 1 8 Loc 44 width 3 8B Skulle Ni vilja säga, om det är något som Ni inte tycker är bra här i ... (KOMMUNENS NAMN)? 8B(1) Negativt i kommunen, 1 KODSCHEMA TILL ÖPPNA FRÅGOR SAKNAS 000. . . 226. Kod: 0 1 2 11 12 13 14 21 22 23 25 27 31 Frek: 184 840 34 1 19 2 3 102 3 3 13 3 59 Kod: 32 33 34 35 36 37 41 42 43 44 45 47 51 Frek: 40 19 16 21 3 1 73 79 7 6 57 19 12 Kod: 52 53 56 60 61 62 63 64 65 66 67 71 72 Frek: 12 3 1 2 4 1 18 1 4 8 1 24 5 Kod: 73 83 91 92 93 94 95 96 101 102 103 104 105 Frek: 4 2 14 5 7 7 1 1 6 13 3 9 3 Kod: 107 111 112 113 114 116 117 121 123 124 126 131 132 Frek: 1 32 32 52 44 20 5 1 19 3 1 6 13 Kod: 134 136 138 140 141 142 143 145 146 147 148 151 152 Frek: 11 2 1 9 1 1 2 2 1 1 2 6 3 Kod: 153 154 161 162 164 165 171 172 173 174 176 177 181 Frek: 4 2 1 52 3 5 47 4 4 4 3 17 31 Kod: 182 183 184 185 186 187 188 191 192 201 202 210 215 Frek: 15 2 41 35 3 6 6 35 12 6 1 9 1 Kod: 216 217 221 222 223 224 226 Frek: 1 8 5 17 3 6 3
VAR 25 NEGATIVT I KOMMUNEN 2 8 Loc 47 width 3 8B(2) Negativt i kommunen, 2 <Se F.8B för fullständig frågetext> KODSCHEMA TILL ÖPPNA FRÅGOR SAKNAS 000. . . 226. Kod: 0 1 2 11 12 13 14 21 25 31 32 Frek: 1029 841 30 2 6 1 1 29 6 10 10 Kod: 33 34 35 41 42 43 44 45 47 51 52 Frek: 9 4 6 23 30 5 6 26 8 18 6 Kod: 62 63 65 66 71 72 73 75 81 83 91 Frek: 2 6 5 3 9 6 6 1 1 2 6 Kod: 92 95 102 103 104 105 111 112 113 114 115 Frek: 1 1 2 3 3 1 13 23 38 18 1 Kod: 116 117 121 122 123 124 125 130 131 132 134 Frek: 9 8 2 1 8 1 1 1 3 3 6 Kod: 136 140 142 143 144 145 146 148 151 152 153 Frek: 3 7 1 2 1 1 1 2 3 2 1 Kod: 154 161 162 164 165 171 172 173 175 176 177 Frek: 1 1 10 1 1 7 2 3 2 1 1 Kod: 180 181 182 184 185 186 187 191 192 210 214 Frek: 2 5 7 18 10 1 3 16 3 6 2 Kod: 216 217 221 222 223 224 226 Frek: 3 2 2 2 2 2 1
VAR 26 NEGATIVT I KOMMUNEN 3 8 Loc 50 width 3 8B(3) Negativt i kommunen, 3 <Se F.8B för fullständig frågetext> KODSCHEMA TILL ÖPPNA FRÅGOR SAKNAS 000. . . 226. Kod: 0 1 2 12 13 21 25 31 32 33 34 Frek: 1425 840 10 3 1 8 2 2 1 1 1 Kod: 35 41 42 44 45 47 51 52 62 63 65 Frek: 1 6 6 2 4 4 3 2 1 1 2 Kod: 66 67 71 72 73 74 75 91 93 95 101 Frek: 1 1 4 1 1 1 1 2 2 1 1 Kod: 102 103 105 111 112 113 114 115 116 123 131 Frek: 2 1 1 6 11 8 5 2 6 3 1 Kod: 132 133 134 140 143 144 151 153 162 164 165 Frek: 2 1 2 6 1 1 2 2 2 2 1 Kod: 171 172 174 177 181 182 184 185 191 192 201 Frek: 3 1 1 2 1 3 6 3 3 2 2 Kod: 210 223 224 Frek: 2 1 1
VAR 27 KOM INGÅENDE I BLOCK 10 Loc 53 width 1 MD=9 10 Som Ni kanske vet, har... (KOMMUNENS NAMN) sammanförts med några andra kommuner till s.k. kommunblock, som så småningom skall bli en enda kommun. Vill Ni nämna de kommuner som ingår i detta block? FRÅGAN EJ STÄLLD I STOCKHOLM, GÖTEBORG OCH MALMÖ 573 0. Ingen kommun rätt 335 1. En kommun rätt 219 2. Två kommuner rätt 133 3. Tre kommuner rätt 52 4. Fyra kommuner rätt 11 5. Fem kommuner rätt 556 6. Alla kommuner rätt 562 9. Frågan ej tillämplig
VAR 28 CENTRALORTEN 11 Loc 54 width 1 MD=0 or GE 9 11 Kan Ni säga vilken ort, som är centralort, dvs huvudort, i kommunblocket? FRÅGAN EJ STÄLLD I STOCKHOLM, GÖTEBORG OCH MALMÖ 1389 1. Centralorten rätt 431 5. Centralorten fel eller vet inte centralorten 618 0. Frågan ej tillämplig 3 9. Uppgift saknas
VAR 29 BETYDELSE EGEN KOMMUN 12 Loc 55 width 1 MD=0 or GE 9 12A Vad tror Ni att en sådan sammanläggning kommer att medföra för invånarna i ...(KOMMUNENS NAMN). Blir det på det hela taget bättre eller blir det sämre än nu eller tror Ni inte att det blir någon skillnad? FRÅGAN EJ STÄLLD I STOCKHOLM, GÖTEBORG OCH MALMÖ 592 1. Bättre 611 3. Ingen skillnad 329 5. Sämre 340 8. Vet inte 562 0. Frågan ej tillämplig 7 9. Uppgift saknas
VAR 30 STYRKA EGNA KOM 12 Loc 56 width 1 MD=0 or GE 9 12B (ÅSIKT OM BETYDELSEN) Har Ni en bestämd mening om detta eller känner Ni Er mera tveksam? FRÅGAN EJ STÄLLD I STOCKHOLM, GÖTEBORG OCH MALMÖ 900 1. Har bestämd mening 600 2. Mera tveksam 32 8. Vet inte 902 0. Frågan ej tillämplig 7 9. Uppgift saknas
VAR 31 BETYDELSE ÖVR KOM 13/14 Loc 57 width 1 MD=0 or GE 9 13A (BOSATT I CENTRALORT) Vad tror Ni att en sådan kommunsammanläggning kommer att medföra för invånarna i de övriga kommunerna? Blir det sämre än nu eller tror Ni inte att det blir någon skillnad? 14A (BOSATT I RANDKOMMUN) Vad tror Ni att en sådan kommunsammanläggning kommer att medföra för invånarna i centralorten? Blir på det hela taget bättre eller blir det sämre än nu eller tror Ni inte att det blir någon skillnad? FRÅGAN EJ STÄLLD I STOCKHOLM, GÖTEBORG OCH MALMÖ 749 1. Bättre 398 3. Ingen skillnad 315 5. Sämre 378 8. Vet inte 562 0. Frågan ej tillämplig 39 9. Uppgift saknas
VAR 32 STYRKA ÖVR KOM 13/14 Loc 58 width 1 MD=0 or GE 9 13B/14B (ÅSIKT OM BETYDELSEN) Har Ni en bestämd mening om detta eller känner Ni Er mera tveksam? FRÅGAN EJ STÄLLD I STOCKHOLM, GÖTEBORG OCH MALMÖ 908 1. Har bestämd mening 530 2. Mera tveksam 24 8. Vet inte 940 0. Frågan ej tillämplig 39 9. Uppgift saknas
VAR 33 FÄRRE KOM UPPDRAG 15 Loc 59 width 1 MD=0 or GE 9 15 En kommunsammanläggning kommer att medföra, att det blir färre människor från Er kommun, liksom från de andra kommunerna, som får kommunala uppdrag. Uppfattar Ni detta som en allvarlig olägenhet, eller som en viss olägenhet, eller inte som någon olägenhet alls? FRÅGAN EJ STÄLLD I STOCKHOLM, GÖTEBORG OCH MALMÖ 101 1. En allvarlig olägenhet 477 3. En viss olägenhet 929 5. Ingen olägenhet alls 370 8. Vet inte 562 0. Frågan ej tillämplig 2 9. Uppgift saknas
VAR 34 KOMMUNALSKATTEN 16 Loc 60 width 1 MD=0 or GE 9 16 Vad tror Ni att kommunsammanläggningen kommer att betyda för kommunalskatten? Tror Ni att den kommer att öka eller minska eller vara oförändrad? FRÅGAN EJ STÄLLD I STOCKHOLM, GÖTEBORG OCH MALMÖ 760 1. Öka 507 3. Vara oförändrad 264 5. Minska 384 8. Vet inte 523 0. Frågan ej tillämplig 3 9. Uppgift saknas
VAR 35 STARKARE FULLM PARTI 17 Loc 61 width 2 MD= 0 or GE 99 17A I fullmäktige i den sammanslagna kommunen kommer det att finnas representanter från olika delar av det nuvarande kommunblocket. Tror Ni att det är något eller några partier som blir starkare i det nya fullmäktige än vad de är i fullmäktige här i ... (KOMMUNENS NAMN)? FRÅGAN EJ STÄLLD I STOCKHOLM, GÖTEBORG OCH MALMÖ 15 01. Högerpartiet 263 02. Centerpartiet 26 03. Folkpartiet 182 04. Socialdemokraterna 4 05. Kommunisterna 2 06. Kommunisterna + Socialdemokraterna 81 07. Högerpartiet + Folkpartiet + Centerpartiet 77 08. Annat parti eller annan kombination av partier 510 55. Nej, inget parti blir starkare 713 88. Vet inte 562 00. Frågan ej tillämplig 6 99. Uppgift saknas
VAR 36 SVAGARE FULLM PARTI 17 Loc 63 width 2 MD= 0 or GE 99 17B Tror Ni att något eller några partier blir svagare i det nya fullmäktige? FRÅGAN EJ STÄLLD I STOCKHOLM, GÖTEBORG OCH MALMÖ 50 01. Högerpartiet 58 02. Centerpartiet 18 03. Folkpartiet 262 04. Socialdemokraterna 42 05. Kommunisterna 19 06. Kommunisterna + Socialdemokraterna 20 07. Högerpartiet + Folkpartiet + Centerpartiet 46 08. Annat parti eller annan kombination av partier 539 55. Nej, inget parti blir starkare 817 88. Vet inte 562 00. Frågan ej tillämplig 8 99. Uppgift saknas
VAR 37 FULLM INSTÄLLN BLOCK 18 Loc 65 width 1 MD=0 18 Känner Ni till vilken inställning man har haft i fullmäktige här i ... (KOMMUNENS NAMN) till kommunblocket. Har man varit för det eller mot det eller har meningarna varit delade? FRÅGAN EJ STÄLLD I STOCKHOLM, GÖTEBORG OCH MALMÖ 359 1. Man har varit för det 434 3. Meningarna har varit delade 107 5. Man har varit mot det 990 8. Vet inte 551 0. Frågan ej tillämplig
VAR 38 RESULTAT KOMSAMARBETE 10 Loc 66 width 2 MD= 0 S:10 Som Ni kanske vet pågår sedan en tid tillbaka ett samarbete mellan de olika kommunerna i Storstockholmsområdet. Känner Ni till om det redan har blivit några praktiska resultat av det här samarbetet? (OM JA:) Vilka resultat har man nått`? FRÅGAN ENDAST STÄLLD I STOCKHOLM 34 01. Trafiken, kommunikationerna, taxorna 0 02. Högre skolväsendet 2 03. Sjukvården (BB) 15 04. Bostäder 0 05. Trafiken, kommunikationerna, taxorna samt högre skolväsendet 0 06. Trafiken, kommunikationerna, taxorna samt sjukvården 9 07. Trafiken, kommunikationerna, taxorna samt bostäder 2 08. Annan kombination av de fyra ovan nämnda områdena 1 09. Andra svar 120 88. Vet inte/nej ingen sådan fråga 2258 00. Frågan ej tillämplig
VAR 39 VIKT STORLANDST.UPPG 11 Loc 68 width 1 MD=0 S:11A Man planerar också att bilda s.k storlandsting, som skall överta och sköta en del frågor som berör alla kommuner i Storstockholmsområdet. Till de här frågorna hör bland annat sjukvården, bostadsförsörjningen och den gemensamma trafiken. Är det någon av dessa frågor, som Ni tycker är viktigare än de andra? FRÅGAN ENDAST STÄLLD I STOCKHOLM 78 1. Sjukvården 68 2. Bostadsförsörjningen 18 3. Gemensamma trafiken 13 5. Ingen fråga viktigare än de andra 6 8. Vet inte 2258 0. Frågan ej tillämplig
VAR 40 ANNAN VIKTIGT S-UPPG 11 Loc 69 width 2 MD= 0 or GE 99 S:11B Förutom de tre frågor som vi nu talat om, finns det någon annan viktigt gemensam fråga, som Ni tycker att storslandstinget borde överta och sköta? FRÅGAN ENDAST STÄLLD I STOCKHOLM 16 01. Åldringsvården, pensionärsbostäder m.m. 30 02. Barndaghem, lekskolor m.m. 4 03. Idrotts-, fritids-, ungdomsverksamhet 7 04. Skolor 4 05. Vatten och avlopp, elektricitet 1 06. Gator, vägar, broar, trafik m.m. 2 07. Arbetsmöjligheter, omskolning 2 08. Polis, ordning, rättsväsen 4 09. Kommunala styrelsen allmänt: skatt, placering m.m. 112 88. Vet inte/Nej, ingen sådan fråga 2258 00. Frågan ej tillämplig 1 99. Uppgift saknas
VAR 41 SKATTEN ÖKA EL MINSKA 12 Loc 71 width 1 MD=0 or GE 9 S:12 Vad tror Ni att ett storlandsting kommer att betyda för Er kommunalskatt, om Ni däri också räknar in landstingsskatten. Tror Ni att skatten kommer att öka eller minska eller tror Ni inte att det blir någon skillnad? FRÅGAN ENDAST STÄLLD I STOCKHOLM 88 1. Öka 50 3. Ingen skillnad 20 5. Minska 24 8. Vet inte/vill ej svara 1545 0. Frågan ej tillämplig 714 9. Uppgift saknas
VAR 42 INSTÄLLN TILL STHLM 13 Loc 72 width 1 MD=0 S:13 I storlandstinget kommer alltså även representanter för Stockholms stad att vara med och besluta i en del frågor som Ert landsting eller fullmäktige i ... (KOMMUNENS NAMN) nu själva avgör. Uppfattar Ni detta som en allvarlig olägenhet eller som en viss olägenhet eller inte som någon olägenhet alls? FRÅGAN ENDAST STÄLLD I STOCKHOLM 10 1. Allvarlig olägenhet 53 3. En viss olägenhet 85 5. Ingen olägenhet alls 35 8. Vet inte/vill ej svara 2258 0. Frågan ej tillämplig
VAR 43 BETYDELSE STOCKHOLM 14 Loc 73 width 1 MD=0 or GE 9 S:14A Vad tror Ni att ett sådant storlandsting kommer att medföra för invånarna i Stockholm? Blir det på det hela taget bättre, eller blir det sämre, eller tror Ni inte att det blir någon skillnad? FRÅGAN ENDAST STÄLLD I STOCKHOLM 58 1. Bättre 65 3. Ingen skillnad 34 5. Sämre 25 8. Vet inte/vill ej svara 2258 0. Frågan ej tillämplig 1 9. Uppgift saknas
VAR 44 STYRKA STOCKHOLM 14 Loc 74 width 1 MD=0 or GE 9 S:14B (ÅSIKT) Har Ni en bestämd mening om detta eller känner Ni Er mera tveksam? FRÅGAN ENDAST STÄLLD I STOCKHOLM 80 1. Bestämd mening 74 2. Mera tveksam 3 8. Vet inte 2283 0. Frågan ej tillämplig 1 9. Uppgift saknas
VAR 45 BETYDELSE EGNA KOM 15 Loc 75 width 1 MD=0 or GE 9 S:15A Vad tror Ni att ett sådant storlandsting kommer att medföra för invånarna i ... (KOMMUNENS NAMN)? Blir det på det hela taget bättre, eller blir det sämre, eller tror Ni inte att det blir någon skillnad? FRÅGAN ENDAST STÄLLD I STOCKHOLM 98 1. Bättre 36 3. Ingen skillnad 18 5. Sämre 30 8. Vet inte/vill ej svara 2258 0. Frågan ej tillämplig 1 9. Uppgift saknas
VAR 46 STYRKA EGNA KOM 15 Loc 76 width 1 MD=0 or GE 9 S:15B (ÅSIKT) Har Ni en bestämd mening om detta eller känner Ni Er mera tveksam`? FRÅGAN ENDAST STÄLLD I STOCKHOLM 88 1. Bestämd mening 63 2. Mera tveksam 1 8. Vet inte 2288 0. Frågan ej tillämplig 1 9. Uppgift saknas
VAR 47 ÅSIKT STORLANDSTING 16 Loc 77 width 1 MD=0 S:16A Tycker Ni att det här förslaget om att storlandsting är ett bra förslag, eller tycker Ni att det är bättre som det är nu, eller tycker Ni att man bör gå ännu längre och lägga samman alla kommunerna i Storstockholm till en kommun? FRÅGAN ENDAST STÄLLD I STOCKHOLM 69 1. Bra förslag 45 2. Bättre som det är nu 37 3. Borde gå längre 32 8. Vet inte/vill inte svara 2258 0. Frågan ej tillämplig
VAR 48 STYRKA STORLANDSTING 16 Loc 78 width 1 MD=0 S:16B (ÅSIKT) Har Ni en bestämd mening om detta eller känner Ni Er mera tveksam? FRÅGAN ENDAST STÄLLD I STOCKHOLM 109 1. Bestämd mening 41 2. Mera tveksam 1 8. Vet inte 2290 0. Frågan ej tillämplig
VAR 49 PARTI FÖR S-LANDSTING 17 Loc 79 width 1 MD=0 S:17 Känner Ni till om det är något eller några partier som varit särskilt intresserade av att ett storlandsting kommer till stånd? FRÅGAN ENDAST STÄLLD I STOCKHOLM 28 1. Socialdemokraterna 9 2. Folkpartiet 2 3. Socialdemokraterna och folkpartiet 0 4. Socialdemokraterna och annat parti eller andra partier 2 5. Folkpartiet och annat parti eller andra partier 6 6. Annat parti eller andra partier 11 7. Nej-svar samt svaret "alla" partier 125 8. Vet inte 2258 0. Frågan ej tillämplig
VAR 50 BESLUT BOSTADSTILLÄGG 20 Loc 80 width 1 MD=9 20 En del saker beslutar staten om, andra kommunen. Jag skulle vilja fråga Er om Er kommun har laglig rätt att själv besluta om dessa saker eller om någon statlig myndighet skall fatta besluten (VISA FRÅGEKORT) 20A Beslut att höja bostadstillägget för pensionärer 1193 1. Kommunen 851 2. Statlig myndighet 393 8. Vet inte 4 9. Uppgift saknas
VAR 51 BESLUT FLER POLISER 20 Loc 81 width 1 MD=9 20B <Beslutsrätt> Beslut att anställa fler poliser <Se F.20 för fullständig frågetext> 397 1. Kommunen 1683 2. Statlig myndighet 356 8. Vet inte 5 9. Uppgift saknas
VAR 52 BESLUT LÄROBÖCKER 20 Loc 82 width 1 MD=9 20C <Beslutsrätt> Beslut att införa fria läroböcker för eleverna vid skolorna <Se F.20 för fullständig frågetext> 1158 1. Kommunen 892 2. Statlig myndighet 389 8. Vet inte 2 9. Uppgift saknas
VAR 53 BESLUT POSTANSTALT 20 Loc 83 width 1 MD=9 20D <Beslutsrätt> Beslut att inrätta en ny postanstalt <Se F.20 för fullständig frågetext> 457 1. Kommunen 1606 2. Statlig myndighet 376 8. Vet inte 2 9. Uppgift saknas
VAR 54 BESLUT ÅLDERDOMSHEM 20 Loc 84 width 1 MD=9 20E <Beslutsrätt> Beslut att uppföra ett nytt ålderdomshem <Se F.20 för fullständig frågetext> 2067 1. Kommunen 190 2. Statlig myndighet 182 8. Vet inte 2 9. Uppgift saknas
VAR 55 BESLUT KOMMUNALSKATT 20 Loc 85 width 1 MD=9 20F <Beslutsrätt> Beslut att höja kommunalskatten <Se F.20 för fullständig frågetext> 2100 1. Kommunen 148 2. Statlig myndighet 190 8. Vet inte 3 9. Uppgift saknas
VAR 56 BESLUT - ANTAL RÄTT 20 Loc 86 width 1 MD=9 20(1) Antal rätt svar på kompetensfrågorna 78 0. Inget rätt svar 83 1. Ett rätt svar 227 2. Två rätta svar 389 3. Tre rätta svar 619 4. Fyra rätta svar 631 5. Fem rätta svar 412 6. Alla svar rätt 2 9. Uppgift saknas
VAR 57 BESLUT ANTAL KOM FEL 20 Loc 87 width 1 MD=9 20(2) Antal felaktiga kommunsvar på kompetensfrågorna, dvs då man felaktigt angivit att kommunen beslutar 1747 0. Inget felaktigt kommunsvar 530 1. Ett felaktigt kommunsvar 162 2. Två felaktiga kommunsvar 2 9. Uppgift saknas
VAR 58 KOMMUNALSKATTEBELOPP 21 Loc 88 width 1 MD=9 21 Kommer Ni ihåg, hur hög kommunalskatten är här i ... (KOMMUNENS NAMN)? 345 1. Helt rätt svar 282 2. Ungefär rätt svar (högst 0.50 kronor högre eller lägre än rätt belopp) 66 3. Ej helt rätt svar (0.51-2.00 kronor högre än rätt belopp) 281 4. Ej helt rätt svar (0.51-2.00 kronor lägre än rätt belopp) 18 5. Ej rätt svar (mer än 2.00 kronor högre än rätt belopp) 184 6. Ej rätt svar (mer än 2.00 kronor lägre än rätt belopp) 1258 8. Vet inte 7 9. Uppgift saknas
VAR 59 MARKKÖP OCH MARKPLAN 22 Loc 89 width 1 MD=9 22 På det här kortet anges några olika uppgifter för kommunerna. Vill ni för var och en av dessa uppgifter säga, om Ni tycker det är angeläget att Er kommun gör mera än nu, eller om det i stort sett är bra som det är, eller om kommunens insatser skulle kunna minskas, eller om Ni inte har någon åsikt om detta. 22A Markköp och markplanering 947 1. Angeläget göra mera 857 3. Bra som det är 101 5. Kan minskas 3 7. Ingen markering 519 8. Ingen åsikt 14 9. Uppgift saknas
VAR 60 TILLGÅNG PÅ BOSTÄDER 22 Loc 90 width 1 MD=9 22B <Kommunens insats> Tillgången på bostäder <Se F.22 för fullständig frågetext> 1834 1. Angeläget göra mera 497 3. Bra som det är 8 5. Kan minskas 2 7. Ingen markering 86 8. Ingen åsikt 14 9. Uppgift saknas
VAR 61 SYSSELSÄTTNING 22 Loc 91 width 1 MD=9 22C <Kommunens insats> Möjligheterna att få arbete <Se F.22 för fullständig frågetext> 1222 1. Angeläget göra mera 1029 3. Bra som det är 7 5. Kan minskas 3 7. Ingen markering 166 8. Ingen åsikt 14 9. Uppgift saknas
VAR 62 VÄGAR, GATOR, TRAFIK 22 Loc 92 width 1 MD=9 22D <Kommunens insats> Vägar, gator och trafik <Se F.22 för fullständig frågetext> 1250 1. Angeläget göra mera 1012 3. Bra som det är 13 5. Kan minskas 3 7. Ingen markering 148 8. Ingen åsikt 15 9. Uppgift saknas
VAR 63 VATTEN OCH AVLOPP 22 Loc 93 width 1 MD=9 22E <Kommunens insats> Vatten och avlopp <Se F.22 för fullständig frågetext> 663 1. Angeläget göra mera 1415 3. Bra som det är 2 5. Kan minskas 4 7. Ingen markering 343 8. Ingen åsikt 14 9. Uppgift saknas
VAR 64 SKOLOR 22 Loc 94 width 1 MD=9 22F <Kommunens insats> Skolor <Se F.22 för fullständig frågetext> 710 1. Angeläget göra mera 1455 3. Bra som det är 15 5. Kan minskas 5 7. Ingen markering 242 8. Ingen åsikt 14 9. Uppgift saknas
VAR 65 BARNDAGHEM, LEKSKOLOR 22 Loc 95 width 1 MD=9 22G <Kommunens insats> Barndaghem och lekskolor <Se F.22 för fullständig frågetext> 1580 1. Angeläget göra mera 433 3. Bra som det är 10 5. Kan minskas 4 7. Ingen markering 400 8. Ingen åsikt 14 9. Uppgift saknas
VAR 66 HEMHJÄLP 22 Loc 96 width 1 MD=9 22H <Kommunens insats> Hemhjälp till barnfamiljer och åldringar <Se F.22 för fullständig frågetext> 1583 1. Angeläget göra mera 518 3. Bra som det är 3 5. Kan minskas 4 7. Ingen markering 319 8. Ingen åsikt 14 9. Uppgift saknas
VAR 67 ÅLDERDOMSHEM 22 Loc 97 width 1 MD=9 22I <Kommunens insats> Ålderdomshem, pensionärsbostäder och bostadstillägg <Se F.22 för fullständig frågetext> 1427 1. Angeläget göra mera 733 3. Bra som det är 1 5. Kan minskas 2 7. Ingen markering 264 8. Ingen åsikt 14 9. Uppgift saknas
VAR 68 SOCIALHJÄLP 22 Loc 98 width 1 MD=9 22K <Kommunens insats> Socialhjälp <Se F.22 för fullständig frågetext> 304 1. Angeläget göra mera 1002 3. Bra som det är 417 5. Kan minskas 20 7. Ingen markering 683 8. Ingen åsikt 15 9. Uppgift saknas
VAR 69 IDROTT OCH FRITID 22 Loc 99 width 1 MD=9 22L <Kommunens insats> Stöd åt idrott och annan fritidsverksamhet <Se F.22 för fullständig frågetext> 1143 1. Angeläget göra mera 858 3. Bra som det är 60 5. Kan minskas 3 7. Ingen markering 363 8. Ingen åsikt 14 9. Uppgift saknas
VAR 70 KULTURELL VERKSAMHET 22 Loc 100 width 1 MD=9 22M <Kommunens insats> Bibliotek och annan kulturell verksamhet <Se F.22 för fullständig frågetext> 706 1. Angeläget göra mera 1370 3. Bra som det är 15 5. Kan minskas 2 7. Ingen markering 334 8. Ingen åsikt 14 9. Uppgift saknas
VAR 71 VERKSAMHET EJ ÅSIKT 22 Loc 101 width 2 MD=99 22 På det här kortet anges några olika uppgifter för kommunerna. Vill ni för var och en av dessa uppgifter säga, om Ni tycker det är angeläget att Er kommun gör mera än nu, eller om det i stort sett är bra som det är, eller om kommunens insatser skulle kunna minskas, eller om Ni inte har någon åsikt om detta. 22(1) Antal serviceområden där UP ej uttryckt någon åsikt 984 00. Inget område 540 01. Ett område 353 02. Två områden 201 03. Tre områden 136 04. Fyra områden 75 05. Fem områden 46 06. Sex områden 27 07. Sju områden 32 08. Åtta till nio områden 33 09. Tio till tolv områden 14 99. Uppgift saknas
VAR 72 VERKSAMHET MINSKA 22 Loc 103 width 2 MD=99 22(2) Antal serviceområden där UP anser att verksamheten kan minska <Se F.22 för fullständig frågetext> 1898 00. Inget område 432 01. Ett område 79 02. Två områden 12 03. Tre områden 5 04. Fyra områden 0 05. Fem områden 1 06. Sex områden 0 07. Sju områden 0 08. Åtta till nio områden 0 09. Tio till tolv områden 14 99. Uppgift saknas
VAR 73 VERKSAMHET LAGOM 22 Loc 105 width 2 MD=99 22(3) Antal serviceområden där UP anser att det är bra som det är <Se F.22 för fullständig frågetext> 106 00. Inget område 765 01. Ett område 683 02. Två områden 287 03. Tre områden 257 04. Fyra områden 150 05. Fem områden 104 06. Sex områden 48 07. Sju områden 18 08. Åtta till nio områden 9 09. Tio till tolv områden 14 99. Uppgift saknas
VAR 74 VERKSAMHET ÖKA 22 Loc 107 width 2 MD=99 22(4) Antal serviceområden där UP anser att det är angeläget att göra mera <Se F.22 för fullständig frågetext> 60 00. Inget område 549 01. Ett område 609 02. Två områden 325 03. Tre områden 304 04. Fyra områden 231 05. Fem områden 164 06. Sex områden 112 07. Sju områden 47 08. Åtta till nio områden 26 09. Tio till tolv områden 14 99. Uppgift saknas
VAR 75 STORLEK SERVICEKRAV A 22 Loc 109 width 2 MD=99 22 På det här kortet anges några olika uppgifter för kommunerna. Vill ni för var och en av dessa uppgifter säga, om Ni tycker det är angeläget att Er kommun gör mera än nu, eller om det i stort sett är bra som det är, eller om kommunens insatser skulle kunna minskas, eller om Ni inte har någon åsikt om detta. 22(5) Storlek på UP:s servicekrav A Servicen kan minskas ger 1 poäng, servicen är bra som den är ger 2 poäng, kan göras mera ger 3 poäng, ingen åsikt på området ger 0 poäng. 00. Ingen åsikt på något område . . 36. Mer skall göras på samtliga tolv områden 14 99. Uppgift saknas Kod: 0 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Frek: 18 2 2 3 6 8 3 7 6 7 9 12 11 Kod: 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Frek: 21 19 28 30 42 56 54 88 83 106 124 157 203 Kod: 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 99 Frek: 185 198 233 202 145 135 111 54 32 27 14
VAR 76 STORLEK SERVICEKRAV B 22 Loc 111 width 2 MD=99 22(6) Storlek på UP:s servicekrav B <Se F.22 för fullständig frågetext> Servicen kan minskas ger 1 poäng, servicen är bra som den är ger 2 poäng, kan göras mera ger 3 poäng, ingen åsikt på området ger 0 poäng. 12. Man kan minska på verksamheten på samtliga tolv områden . . 36. Mer skall göras på samtliga tolv områden 15 99. Uppgift saknas Kod: 15 18 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Frek: 1 1 1 2 2 10 84 131 195 265 294 328 309 Kod: 31 32 33 34 35 36 99 Frek: 264 224 156 90 41 28 15
VAR 77 KOM INSATSER-SKATT 23 Loc 113 width 1 MD=9 23 Kommunala insatser på olika samhällsområden får i regel också betydelse för kommunalskatten. Vilken av följande uppfattningar tycker Ni passar bäst in på ... (KOMMUNENS NAMN)? 459 1. Det är så mycket som behöver göras här i kommunen, att kommunen bör öka sina insatser även om man blir tvungen att höja kommunalskatten 1096 2. Kommunalskatten är i stort sett lagom i förhållande till behoven av kommunala insatser 566 3. Det borde gå att minska på utgifterna, så att man kunde sänka kommunalskatten 14 4. Insatserna kan ökas utan att skatten behöver ökas 291 8. Vet inte/vill inte svara 15 9. Uppgift saknas
VAR 78 KOMMUNAL FRÅGA 1 24 Loc 114 width 3 24A Har partierna i ...(KOMMUNENS NAMN) inför höstens kommunalval tagit upp någon fråga, som berör den här kommunen? (OM JA:) Vilken eller vilka frågor har tagits upp? (FÖLJDFRÅGA:) Är det någon ytterligare fråga, som tagits upp? 24A(1) Kommunal fråga, 1 KODSCHEMA TILL ÖPPNA FRÅGOR SAKNAS 000. . . 177. Kod: 0 1 2 3 11 12 14 21 25 26 31 Frek: 1787 369 9 2 19 1 15 81 4 2 2 Kod: 32 33 41 42 45 46 51 52 55 61 63 Frek: 10 1 3 5 1 2 3 3 1 2 3 Kod: 65 71 72 73 91 92 93 94 111 112 113 Frek: 1 5 1 4 12 9 3 2 11 29 3 Kod: 114 116 117 131 132 133 145 148 161 162 163 Frek: 4 2 1 4 11 1 1 1 1 5 1 Kod: 165 174 177 Frek: 2 1 1
VAR 79 KOMMUNAL FRÅGA 2 24 Loc 117 width 3 24A(2) Kommunal fråga, 2 <Se F.24A för fullständig frågetext> KODSCHEMA TILL ÖPPNA FRÅGOR SAKNAS 000. . . 177. Kod: 0 1 2 3 11 14 20 21 32 41 42 Frek: 1935 369 10 2 8 2 1 17 4 5 7 Kod: 45 46 51 52 53 61 63 65 71 72 91 Frek: 3 2 1 1 1 1 2 1 5 2 14 Kod: 93 94 101 102 104 105 111 112 113 114 115 Frek: 2 1 1 1 3 1 3 7 3 5 1 Kod: 116 121 123 131 132 140 145 146 162 Frek: 1 4 2 3 1 1 3 1 4
VAR 80 KOMMUNAL FRÅGA 3 24 Loc 120 width 3 24A(3) Kommunal fråga, 3 <Se F.24A för fullständig frågetext> KODSCHEMA TILL ÖPPNA FRÅGOR SAKNAS 000. . . 177. Kod: 0 1 2 3 14 21 42 45 47 51 55 Frek: 2021 369 9 2 1 3 2 2 1 3 1 Kod: 63 65 66 71 73 81 83 91 102 104 105 Frek: 1 1 1 4 1 1 1 2 1 1 1 Kod: 111 112 113 116 121 131 132 134 161 162 Frek: 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1
VAR 81 PARTI KOM FRÅGA 1 24 Loc 123 width 1 MD=0 24B Vilket eller vilka partier tog upp frågan? 24B(1) Parti som tagit upp kommunal fråga, 1 18 1. Högerpartiet 10 2. Centerpartiet 33 3. Folkpartiet 93 4. Socialdemokraterna 9 5. Kommunisterna 2 6. Annat parti (t ex Kristen demokratisk samling) 39 7. Borgerligt samlingsparti (t ex Samling i Malmö) eller flera borgerliga partier 2 8. Socialistiska partier (Socialdemokraterna och Kommunisterna) 45 9. Annan kombination av partier 2190 0. Frågan ej tillämplig/Vet ej parti
VAR 82 PARTI KOM FRÅGA 2 24 Loc 124 width 1 MD=0 24B(2) Parti som tagit upp kommunal fråga, 2 <Se F.24B för fullständig frågetext> 10 1. Högerpartiet 9 2. Centerpartiet 18 3. Folkpartiet 39 4. Socialdemokraterna 6 5. Kommunisterna 0 6. Annat parti (t ex Kristen demokratisk samling) 22 7. Borgerligt samlingsparti (t ex Samling i Malmö) eller flera borgerliga partier 1 8. Socialistiska partier (Socialdemokraterna och Kommunisterna) 23 9. Annan kombination av partier 2313 0. Frågan ej tillämplig/Vet ej parti
VAR 83 PARTI KOM FRÅGA 3 24 Loc 125 width 1 MD=0 24B(3) Parti som tagit upp kommunal fråga, 3 <Se F.24B för fullständig frågetext> 5 1. Högerpartiet 5 2. Centerpartiet 5 3. Folkpartiet 10 4. Socialdemokraterna 4 5. Kommunisterna 0 6. Annat parti (t ex Kristen demokratisk samling) 10 7. Borgerligt samlingsparti (t ex Samling i Malmö) eller flera borgerliga partier 0 8. Socialistiska partier (Socialdemokraterna och Kommunisterna) 8 9. Annan kombination av partier 2394 0. Frågan ej tillämplig/Vet ej parti
VAR 84 PRIORITET KOM FRÅGA 1 25 Loc 126 width 3 25 Är det någon eller några frågor i ... (KOMMUNENS NAMN), som Ni tycker att partierna borde ha uppmärksammat mera? 25(1) Kommunal fråga som borde ha uppmärksammats mera, 1 KODSCHEMA TILL ÖPPNA FRÅGOR SAKNAS 000. . . 177. Kod: 0 1 2 3 11 12 13 14 21 22 23 24 25 Frek: 901 686 35 1 5 5 5 4 111 2 5 2 5 Kod: 26 27 29 31 32 33 34 35 41 42 43 44 45 Frek: 1 4 1 43 74 2 5 5 28 19 1 2 13 Kod: 46 47 51 52 53 54 61 62 63 64 66 67 69 Frek: 3 6 9 18 2 1 13 1 7 1 5 3 1 Kod: 71 72 73 74 75 81 82 83 91 92 93 94 95 Frek: 23 4 9 1 1 1 1 3 47 3 24 5 2 Kod: 96 101 102 103 104 105 107 111 112 113 114 115 116 Frek: 1 5 19 1 5 12 3 15 39 17 52 6 12 Kod: 117 121 122 123 124 126 131 132 133 134 135 136 140 Frek: 2 4 1 8 1 1 18 3 4 4 1 1 3 Kod: 142 143 144 146 147 151 152 153 162 164 165 166 171 Frek: 1 5 1 5 2 1 1 4 4 1 1 1 2 Kod: 172 173 174 175 176 177 Frek: 1 3 3 4 2 2
VAR 85 PRIORITET KOM FRÅGA 2 25 Loc 129 width 3 25(2) Kommunal fråga som borde ha uppmärksammats mera, 2 <Se F.25 för fullständig frågetext> KODSCHEMA TILL ÖPPNA FRÅGOR SAKNAS 000. . . 177. Kod: 0 1 2 3 11 12 13 14 20 21 23 Frek: 1388 686 15 1 3 5 1 2 1 23 2 Kod: 24 25 27 31 32 34 35 41 42 43 45 Frek: 1 2 2 8 7 3 4 18 10 2 16 Kod: 46 47 51 52 53 61 62 63 65 71 72 Frek: 1 6 3 4 1 4 2 5 1 11 7 Kod: 73 81 83 91 92 93 94 95 96 101 102 Frek: 7 1 7 22 1 9 2 2 1 2 6 Kod: 103 104 105 111 112 113 114 115 116 117 121 Frek: 1 1 7 11 16 10 18 5 7 4 1 Kod: 122 123 124 131 132 133 134 137 138 140 142 Frek: 1 4 1 16 6 4 2 1 1 2 2 Kod: 143 145 146 162 164 165 171 172 173 174 Frek: 1 2 3 3 1 1 1 1 1 1
VAR 86 PRIORITET KOM FRÅGA 3 25 Loc 132 width 3 25(3) Kommunal fråga som borde ha uppmärksammats mera, 3 <Se F.25 för fullständig frågetext> KODSCHEMA TILL ÖPPNA FRÅGOR SAKNAS 000. . . 177. Kod: 0 1 2 3 12 21 31 32 34 35 41 Frek: 1615 686 10 1 1 7 1 4 1 3 8 Kod: 42 43 45 46 47 51 52 61 63 71 72 Frek: 1 1 5 1 3 3 1 1 4 2 3 Kod: 73 81 82 83 91 92 93 94 95 102 104 Frek: 2 1 1 2 12 1 6 1 1 2 1 Kod: 105 111 112 113 114 116 117 123 131 132 133 Frek: 3 2 5 6 9 4 1 1 3 3 1 Kod: 134 136 140 141 145 152 153 174 Frek: 2 1 3 1 1 1 1 1
VAR 87 PRIORITET KOM FRÅGA 4 25 Loc 135 width 3 25(4) Kommunal fråga som borde ha uppmärksammats mera, 4 <Se F.25 för fullständig frågetext> KODSCHEMA TILL ÖPPNA FRÅGOR SAKNAS 000. . . 177. Kod: 0 1 2 3 12 31 32 34 35 41 42 Frek: 1716 686 1 1 1 1 2 1 1 1 1 Kod: 43 45 52 62 66 71 73 81 82 83 91 Frek: 1 1 1 1 1 2 1 1 1 3 1 Kod: 96 105 106 111 112 113 116 131 134 135 140 Frek: 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 Kod: 151 175 Frek: 2 1
VAR 88 BRA KOM ARB PARTI 1 26 Loc 138 width 1 26A Är det något eller några av partierna här i ... (KOMMUNENS NAMN) som enligt Er uppfattning gjort en särskilt bra insats i det kommunala arbete? 26A(1) Parti 1 som gjort bra insats i det kommunala arbete 1832 0. Vet ej parti 25 1. Högerpartiet 15 2. Centerpartiet 35 3. Folkpartiet 469 4. Socialdemokraterna 10 5. Kommunisterna 0 6. Annat parti (t ex Kristen demokratisk samling) 15 7. Borgerligt samlingaparti (t ex Samling i Malmö) eller flera borgerliga partier 10 8. Socialistiska partier (Socialdemokraterna och Kommunisterna) 30 9. Annan kombination av partier
VAR 89 BRA KOM ARB PARTI 2 26 Loc 139 width 1 MD=0 26A(2) Parti 2 som gjort bra insats i det kommunala arbete <Se F.26A för fullständig frågetext> 6 1. Högerpartiet 8 2. Centerpartiet 9 3. Folkpartiet 147 4. Socialdemokraterna 0 5. Kommunisterna 0 6. Annat parti (t ex Kristen demokratisk samling) 4 7. Borgerligt samlingsparti (t ex Samling i Malmö) eller flera borgerliga partier 3 8. Socialistiska partier (Socialdemokraterna och Kommunisterna) 4 9. Annan kombination av partier 2260 0. Frågan ej tillämplig/Vet ej parti
VAR 90 BRA KOM ARB PARTI 3 26 Loc 140 width 1 MD=0 26A(3) Parti 3 som gjort bra insats i det kommunala arbete <Se F.26A för fullständig frågetext> 3 1. Högerpartiet 4 2. Centerpartiet 3 3. Folkpartiet 52 4. Socialdemokraterna 1 5. Kommunisterna 0 6. Annat parti (t ex Kristen demokratisk samling) 0 7. Borgerligt samlingsparti (t ex Samling i Malmö) eller flera borgerliga partier 3 8. Socialistiska partier (Socialdemokraterna och Kommunisterna) 0 9. Annan kombination av partier 2375 0. Frågan ej tillämplig/ Vet ej parti
VAR 91 BRA POL KOM FRÅGA 1 26 Loc 141 width 3 26B (NÄMNT PARTI SOM GJORT BRA INSATS) Kan Ni nämna någon eller några frågor här i kommunen, där ... (PARTIETS NAMN) gjort bra insats? 26B(1) Kommunal fråga där parti 1 gjort bra insats KODSCHEMA TILL ÖPPNA FRÅGOR SAKNAS 000. . . 173. Kod: 0 1 2 3 11 12 14 20 21 22 23 Frek: 1412 655 24 1 5 3 13 1 40 1 1 Kod: 26 31 32 41 42 43 45 51 52 53 55 Frek: 1 5 23 7 15 1 4 8 1 1 2 Kod: 61 63 64 65 66 71 72 73 83 91 92 Frek: 22 21 7 5 3 3 1 1 1 36 21 Kod: 93 94 96 101 102 105 107 111 112 113 114 Frek: 7 10 1 2 1 1 1 6 20 5 3 Kod: 115 116 121 124 131 132 134 140 145 148 149 Frek: 1 3 3 1 9 7 1 3 1 1 2 Kod: 161 162 164 166 172 173 Frek: 2 1 1 1 1 1
VAR 92 BRA POL KOM FRÅGA 2 26 Loc 144 width 3 26B(2) Kommunal fråga där parti 2 gjort bra insats <Se F.26B för fullständig frågetext> kodschema till öppna frågor saknas 000. . . 173. Kod: 0 1 2 3 11 12 13 14 21 25 26 Frek: 1608 655 14 1 4 1 1 5 10 1 2 Kod: 31 32 34 42 43 45 51 52 55 61 63 Frek: 1 10 1 11 1 4 3 2 1 6 13 Kod: 64 66 72 73 83 91 92 93 94 101 102 Frek: 1 3 3 1 1 12 5 9 6 1 1 Kod: 104 106 111 112 113 114 115 116 117 121 123 Frek: 4 1 5 6 4 4 2 4 1 1 1 Kod: 126 131 132 133 140 145 147 165 Frek: 1 1 2 1 1 1 2 1
VAR 93 BRA POL KOM FRÅGA 3 26 Loc 147 width 3 26B(3) Kommunal fråga där parti 3 gjort bra insats <Se F.26B för fullständig frågetext> 000. . . 162. Kod: 0 1 2 3 11 12 14 21 25 32 41 Frek: 1720 657 3 1 1 1 1 4 1 1 1 Kod: 42 45 51 52 61 63 65 66 72 73 91 Frek: 2 1 2 1 3 6 3 1 2 2 4 Kod: 92 93 96 101 111 112 113 114 116 117 122 Frek: 1 3 1 1 1 4 2 1 2 1 1 Kod: 123 131 133 141 162 Frek: 1 1 1 1 1
VAR 94 FEL KOM POLITIK 1 27 Loc 150 width 1 MD=0 27A Är det något eller några av partierna här i ... (KOMMUNENS NAMN) som Ni tycker har fört en felaktig politik? 27A(1) Parti som fört felaktig kommunal politik, 1 77 1. Högerpartiet 7 2. Centerpartiet 10 3. Folkpartiet 270 4. Socialdemokraterna 23 5. Kommunisterna 0 6. Annat parti (t ex Kristen demokratisk samling) 16 7. Borgerligt samlingsparti (t ex Samling i Malmö) eller flera borgerliga partier 5 8. Socialistiska partier (Socialdemokraterna och Kommunisterna) 21 9. Annan kombination av partier 2012 0. Frågan ej tillämplig/Vet ej parti
VAR 95 FEL KOM POLITIK 2 27 Loc 151 width 1 MD=0 27A(2) Parti som fört felaktig kommunal politik, 2 <Se F.27A för fullständig frågetext> 17 1. Högerpartiet 3 2. Centerpartiet 4 3. Folkpartiet 73 4. Socialdemokraterna 1 5. Kommunisterna 0 6. Annat parti (t ex Kristen demokratisk samling) 1 7. Borgerligt samlingsparti (t ex Samling i Malmö) eller flera borgerliga partier 0 8. Socialistiska partier (Socialdemokraterna och Kommunisterna) 3 9. Annan kombination av partier 2339 0. Frågan ej tillämplig/Vet ej parti
VAR 96 FEL KOM POLITIK 3 27 Loc 152 width 1 MD=0 27A(3) Parti som fört felaktig kommunal politik, 3 <Se F.27A för fullständig frågetext> 3 1. Högerpartiet 0 2. Centerpartiet 3 3. Folkpartiet 20 4. Socialdemokraterna 1 5. Kommunisterna 0 6. Annat parti (t ex Kristen demokratisk samling) 0 7. Borgerligt samlingsparti (t ex Samling i Malmö) eller flera borgerliga partier 0 8. Socialistiska partier (Socialdemokraterna och Kommunisterna) 1 9. Annan kombination av partier 2413 0. Frågan ej tillämplig/Vet ej parti
VAR 97 FEL POL KOM FRÅGA 1 27 Loc 153 width 3 27B (NÄMNT PARTI SOM FÖRT FELAKTIG POLITIK) Kan Ni nämna någon eller några frågor här i kommunen, där ... (PARTIETS NAMN) fört en felaktig politik? 28B(1) Kommunal fråga där parti 1 fört en felaktig politik KODSCHEMA TILL ÖPPNA FRÅGOR SAKNAS 000. . . 177. Kod: 0 1 2 3 11 12 13 14 21 22 25 Frek: 1335 805 36 1 10 5 3 12 58 1 2 Kod: 26 27 31 32 33 40 41 42 43 45 51 Frek: 1 1 6 23 1 1 3 7 2 4 5 Kod: 55 61 63 66 69 71 72 73 91 92 93 Frek: 1 1 4 2 1 1 1 1 2 2 1 Kod: 95 101 103 104 111 112 113 114 116 121 122 Frek: 1 8 3 3 3 7 7 2 6 1 1 Kod: 123 124 131 132 133 134 146 149 161 162 164 Frek: 1 2 2 3 1 1 2 1 4 7 1 Kod: 165 171 172 173 174 175 177 Frek: 7 6 6 3 5 4 4
VAR 98 FEL POL KOM FRÅGA 2 27 Loc 156 width 3 28B(2) Kommunal fråga där parti 2 fört en felaktig politik <Se F.27B för fullständig frågetext> KODSCHEMA TILL ÖPPNA FRÅGOR SAKNAS 000. . . 178. Kod: 0 1 2 3 11 12 13 14 20 21 25 Frek: 1537 805 14 1 4 3 1 4 1 8 1 Kod: 26 32 41 42 45 47 61 63 65 66 72 Frek: 2 2 3 1 2 1 4 2 1 1 2 Kod: 91 92 93 101 111 112 114 116 130 131 132 Frek: 3 1 2 2 4 1 1 3 1 4 3 Kod: 133 146 161 162 165 171 172 173 175 178 Frek: 1 1 1 2 5 1 1 2 1 1
VAR 99 FEL POL KOM FRÅGA 3 27 Loc 159 width 3 28B(3) Kommunal fråga där parti 3 fört en felaktig politik <Se F.27B för fullständig frågetext> KODSCHEMA TILL ÖPPNA FRÅGOR SAKNAS 000. . . 177. Kod: 0 1 2 3 13 14 21 66 71 82 91 Frek: 1608 806 5 1 1 1 4 1 1 1 1 Kod: 92 101 105 112 116 123 131 161 176 177 Frek: 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1
VAR 100 KOMMUNENS SKÖTSEL 28 Loc 162 width 1 MD=9 28 Vi har här talat om olika kommunala frågor. Jag skulle nu vilja veta hur Ni tycker att den här kommunen/staden på det hela taget sköts? Vilket av svaren på det här kortet tycker Ni stämmer bäst överens med Er egen uppfattning? (VISA FRÅGEKORT) 173 1. Mycket bra 1180 2. Ganska bra 832 3. Varken särskilt bra eller särskilt dåligt 130 4. Ganska dåligt 25 5. Mycket dåligt 89 8. Ingen åsikt/vet inte 12 9. Uppgift saknas
VAR 101 PARTI KOMMUNALMAN 1 29 Loc 163 width 1 MD=9 29A Kan Ni nämna några kommunalmän, som Ni tycker är de verkligt ledande här i ... (KOMMUNENS NAMN)? (OM JA:) Kan Ni säga vilket parti han/hon representerar? (FÖLJDFRÅGA:) Hur tycker Ni att ... (KOMMUNALMANNENS NAMN) sköter sina uppgifter här i kommunen? Tycker Ni att han/hon sköter dem mycket bra, ganska bra eller inte bra eller har Ni ingen åsikt om detta? 29A(1) Partitillhörighet ledande kommunalman, 1 1198 0. Inget namn nämnt/ingen kommunalman ledande (annat svar)/vill inte svara 73 1. Högerpartiet 68 2. Centerpartiet 62 3. Folkpartiet 919 4. Socialdemokraterna 42 5. Kommunisterna 0 6. Annat parti 1 7. Borgerligt samverkansparti 74 8. Vet ej parti 4 9. Uppgift saknas
VAR 102 PARTI KOMMUNALMAN 2 29 Loc 164 width 1 MD=9 29A(2) Partitillhörighet ledande kommunalman, 2 <Se F.29A för fullständig frågetext> 1724 0. Inget namn nämnt/ingen kommunalman ledande (annat svar)/vill inte svara 96 1. Högerpartiet 35 2. Centerpartiet 89 3. Folkpartiet 427 4. Socialdemokraterna 13 5. Kommunisterna 0 6. Annat parti 7 7. Borgerligt samverkansparti 46 8. Vet ej parti 4 9. Uppgift saknas
VAR 103 PARTI KOMMUNALMAN 3 29 Loc 165 width 1 MD=9 29A(3) Partitillhörighet ledande kommunalman, 3 <Se F.29A för fullständig frågetext> 2149 0. Inget namn nämnt/ingen kommunalman ledande (annat svar)/vill inte svara 51 1. Högerpartiet 25 2. Centerpartiet 58 3. Folkpartiet 120 4. Socialdemokraterna 9 5. Kommunisterna 1 6. Annat parti 2 7. Borgerligt samverkansparti 22 8. Vet ej parti 4 9. Uppgift saknas
VAR 104 PARTI KOMMUNALMAN 4 29 Loc 166 width 1 MD=9 29A(4) Partitillhörighet ledande kommunalman, 4 <Se F.29A för fullständig frågetext> 2328 0. Inget namn nämnt/ingen kommunalman ledande (annat svar)/vill inte svara 18 1. Högerpartiet 12 2. Centerpartiet 26 3. Folkpartiet 41 4. Socialdemokraterna 3 5. Kommunisterna 0 6. Annat parti 1 7. Borgerligt samverkansparti 8 8. Vet ej parti 4 9. Uppgift saknas
VAR 105 OMDÖME KOMMUNALMAN 1 29 Loc 167 width 1 MD=0 or GE 9 29A(5) Åsikt om kommunalman 1 <Se F.29A för fullständig frågetext> 465 1. Mycket bra 526 3. Ganska bra 102 5. Inte bra 146 8. Ingen åsikt 1198 0. Frågan ej tillämplig 4 9. Uppgift saknas
VAR 106 OMDÖME KOMMUNALMAN 2 29 Loc 168 width 1 MD=0 or GE 9 29A(6) Åsikt om kommunalman 2 <Se F.29A för fullständig frågetext> 228 1. Mycket bra 331 3. Ganska bra 55 5. Inte bra 98 8. Ingen åsikt 1725 0. Frågan ej tillämplig 4 9. Uppgift saknas
VAR 107 OMDÖME KOMMUNALMAN 3 29 Loc 169 width 1 MD=0 or GE 9 29A(7) Åsikt om kommunalman 3 <Se F.29A för fullständig frågetext> 93 1. Mycket bra 125 3. Ganska bra 30 5. Inte bra 39 8. Ingen åsikt 2150 0. Frågan ej tillämplig 4 9. Uppgift saknas
VAR 108 OMDÖME KOMMUNALMAN 4 29 Loc 170 width 1 MD=0 or GE 9 29A(8) Åsikt om kommunalman 4 <Se F.29A för fullständig frågetext> 36 1. Mycket bra 45 3. Ganska bra 9 5. Inte bra 19 8. Ingen åsikt 2328 0. Frågan ej tillämplig 4 9. Uppgift saknas
VAR 109 ANT LED KOMMUNALMAN 29 Loc 171 width 1 MD=9 29A(9) Antal nämnda ledande kommunalmän <Se F.29A för fullständig frågetext> 1208 0. Ingen 520 1. En 428 2. Två 179 3. Tre 102 4. Fyra eller fler 4 9. Uppgift saknas
VAR 110 PÅVERKA KOM FRÅGA 29 Loc 172 width 1 MD=9 29B Hur stora möjligheter tror Ni att invånarna här i ... (KOMMUNENS NAMN) har att till kommunalmännen föra fram sina önskemål i kommunala frågor och få dem beaktade. Vilket av svaren här på kortet stämmer bäst överens med Er egen uppfattning? (VISA FRÅGEKORT) 108 1. Mycket stora möjligheter 763 2. Ganska stora möjligheter 940 3. Inte särskilt stora möjligheter 294 4. Knappast några möjligheter alls 8 7. Övriga svar 327 8. Vet inte/vill inte svara 1 9. Uppgift saknas
VAR 111 INTRESSE KOM NYHETER 30 Loc 173 width 1 MD=9 30 Jag skulle nu vilja ställa några frågor om tidningsläsning. Hur intresserad är Ni av att läsa nyheter, som berör den kommunala verksamheten i Er egen kommun? Är Ni mycket intresserad, ganska intresserad eller inte alls intresserad? 403 1. Är mycket intresserad 1450 3. Är ganska intresserad 572 5. Är inte alls intresserad 14 8. Vet inte/vill inte svara 2 9. Uppgift saknas
VAR 112 TIDNING 1 31 Loc 174 width 3 MD=999 31 Vilken eller vilka tidningar brukar Ni läsa? (FÖLJDFRÅGA:) Prenumererar Ni eller någon i familjen på ... (TIDNINGENS NAMN)? (FÖLJDFRÅGA:) Kan Ni säga vilket parti som ...(TIDNINGENS NAMN) brukar stödja? 31(1) Tidning 1 15 000. Läser ingen tidning 1 007. Nybro Tidning 9 008. Utländsk tidning eller oidentifierbar svensk tidning 30 012. Ljusdalsposten 3 014. 5 021. Länstidningen/Södertälje 30 022. Mora Tidning 6 032. Härjedalen 45 051. Värnamo Nyheter 1 061. Elfsborgs Läns Annonsblad 0 090. Söderposten 41 112. Skara Tidning 6 113. NST-Engelholms Tidning, NST-Eslövs Tidning, NST-Höganäs Tidning, NST-Klippans Tidning, NST-Landskronaposten, NST-Öresundsposten 1 121. Västervikstidningen 4 122. Nya Kristinehamnsposten 2 123. 30 124. 1 125. 23 126. Karlsborgstidningen 1 129. Haparandabladet 24 131. Arvika Nyheter 42 132. Oskarshamnstidningen 42 133. Helsingborgs Dagblad 64 136. Östersundsposten 11 142. Norrbottenskuriren 38 143. 45 151. Barometern 1 161. Skaraborgs Läns Annonsblad 3 162. Skaraborgs Läns Tidning 40 164. Östgöta-Correspondenten 2 165. Smålandsposten 42 166. Borås Tidning 45 171. Nya Wermlandstidningen 54 172. Svenska Dagbladet 106 173. 5 221. Hälsinglands Tidning 1 242. 26 243. Vimmerby Tidning 45 251. Hallands Nyheter 44 271. Skånska Dagbladet 33 311. Bärgslagsbladet 13 312. Alingsås Tidning 30 313. Strengnes Tidning 10 321. Ystads Allehanda 46 322. Gefle Dagblad 24 324. Södra Sveriges Tidningar: Mellersta Skåne 3 325. Södermanlands Nyheter 36 328. Eskilstunakuriren 45 331. Smålands Dagblad 83 337. Västerbottens-Kuriren 2 343. Värnamotidningen 35 345. Blekinge Läns Tidning 3 346. Norra Västerbotten Läns Tidning 11 351. Smålandstidningen 3 361. Falukuriren 46 362. Bohuslänningen 4 363. Hallandsposten 61 364. Nerikes Allehanda-Nerikestidningen 13 365. Vestmanlands Läns Tidning 4 366. Sundsvalls Tidning 43 367. Uppsala Nya Tidning 174 371. Dagens Nyheter 36 372. Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 204 373. Göteborgs-Posten 21 411. Länstidningen (Östersund) 28 422. Västerbottens Folkblad 27 423. Oskarshamnsnyheterna 7 431. Östra Småland 5 433. Östgöten 51 434. Arbetarbladet 68 435. Folket 10 436. Sydöstra Sveriges Dagblad 6 437. Västgötademokraten 8 441. Hälsingekuriren (Söderhamns Hälsinge-Kuriren) 39 443. Norrländska Socialdemokraten 2 444. Örebro-Kuriren 2 451. Folkbladet för Vestmanland 11 452. Smålands Folkblad 18 453. Värmlands Folkblad 11 461. Dalademokraten 118 471. Arbetet 2 671. Dagen 4 771. Kvällsposten 57 871. Expressen 3 872. Göteborgstidningen 46 971. Aftonbladet 1 999. Uppgift saknas
VAR 113 TIDNING 2 31 Loc 177 width 3 MD= 0 or GE 999 31(2) Tidning 2 <Se F.31 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 112 007. Nybro Tidning . . 971. Aftonbladet 876 000. Frågan ej tillämplig 1 999. Uppgift saknas Kod: 7 8 12 14 16 21 22 32 51 90 112 113 122 Frek: 7 25 13 14 2 7 11 20 5 3 2 1 21 Kod: 124 125 126 129 131 132 133 136 142 143 151 161 162 Frek: 6 1 18 1 16 12 16 18 13 7 1 4 3 Kod: 164 165 166 171 172 173 190 201 221 241 242 243 251 Frek: 5 1 8 17 55 48 1 2 6 11 3 12 6 Kod: 252 261 263 271 311 312 313 321 322 324 325 327 328 Frek: 1 1 3 12 11 25 11 21 24 13 2 1 19 Kod: 331 336 337 343 344 345 351 361 362 363 364 365 366 Frek: 4 2 6 13 1 4 9 14 2 10 5 4 1 Kod: 367 371 372 373 390 411 422 423 431 433 434 435 436 Frek: 6 90 46 66 2 16 21 6 14 8 25 16 12 Kod: 437 441 443 444 452 453 461 471 501 671 771 871 872 Frek: 16 7 4 1 15 6 9 70 2 3 52 198 64 Kod: 971 0 999 Frek: 148 876 1
VAR 114 TIDNING 3 31 Loc 180 width 3 MD= 0 or GE 999 31(3) Tidning 3 <Se F.31 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 112 007. Nybro Tidning . . 971. Aftonbladet 1875 000. Frågan ej tillämplig 1 999. Uppgift saknas Kod: 7 8 12 14 16 21 22 32 51 90 112 Frek: 2 2 1 6 3 5 2 14 1 2 1 Kod: 113 122 124 125 126 131 132 133 136 161 164 Frek: 1 2 1 2 7 4 3 2 2 1 1 Kod: 171 172 173 190 201 221 241 242 243 263 271 Frek: 5 15 17 2 1 1 1 2 3 2 8 Kod: 290 311 312 313 321 322 328 331 334 335 336 Frek: 4 3 2 5 1 6 4 1 1 1 1 Kod: 343 351 361 363 365 366 367 371 372 373 411 Frek: 1 3 7 1 1 4 2 34 9 26 4 Kod: 421 422 434 435 436 441 452 453 461 471 490 Frek: 1 1 9 5 1 1 1 3 3 16 1 Kod: 501 502 503 590 671 741 771 871 872 971 0 Frek: 3 1 1 1 3 1 23 125 12 110 1875 Kod: 999 Frek: 1
VAR 115 TIDNING 4 31 Loc 183 width 3 MD= 0 or GE 999 31(4) Tidning 4 <Se F.31 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 112 007. Nybro Tidning . . 971. Aftonbladet 2290 000. Frågan ej tillämplig 1 999. Uppgift saknas Kod: 8 12 16 21 23 32 131 132 171 172 173 Frek: 3 1 1 1 1 5 2 2 1 8 3 Kod: 242 243 271 321 322 371 372 373 422 434 435 Frek: 1 2 1 1 1 14 2 1 1 1 3 Kod: 452 461 471 590 671 771 871 872 971 0 999 Frek: 1 2 4 1 1 4 44 3 34 2290 1 Kod: 452 461 471 590 671 771 871 872 971 0 999 Frek: 1 2 4 1 1 4 44 3 34 2290 1
VAR 116 TIDNING 5 31 Loc 186 width 3 MD= 0 or GE 999 31(5) Tidning 5 <Se F.31 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 112 007. Nybro Tidning . . 971. Aftonbladet 2409 000. Frågan ej tillämplig 1 999. Uppgift saknas Kod: 171 172 173 271 328 371 434 453 771 871 872 Frek: 1 1 1 1 1 2 1 1 1 10 3 Kod: 971 0 999 Frek: 8 2409 1
VAR 117 PREN/PARTIFÄRG TIDN 1 31 Loc 189 width 1 MD=0 or GE 9 31(6) Prenumeration och partifärg tidning, 1 <Se F.31 för fullständig frågetext> 1481 1. Prenumererar, känner till tidningens partifärg 499 2. Prenumererar, känner ej till tidningens partifärg 269 3. Prenumererar ej, känner till tidningens partifärg 174 4. Prenumererar ej, känner ej till tidningens partifärg 15 0. Frågan ej tillämplig 3 9. Uppgift saknas
VAR 118 PREN/PARTIFÄRG TIDN 2 31 Loc 190 width 1 MD=0 or GE 9 31(7) Prenumeration och partifärg tidning, 2 <Se F.31 för fullständig frågetext> 376 1. Prenumererar, känner till tidningens partifärg 158 2. Prenumererar, känner ej till tidningens partifärg 679 3. Prenumererar ej, känner till tidningens partifärg 334 4. Prenumererar ej, känner ej till tidningens partifärg 877 0. Frågan ej tillämplig 17 9. Uppgift saknas
VAR 119 PREN/PARTIFÄRG TIDN 3 31 Loc 191 width 1 MD=0 or GE 9 31(8) Prenumeration och partifärg tidning, 3 <Se F.31 för fullständig frågetext> 74 1. Prenumererar, känner till tidningens partifärg 38 2. Prenumererar, känner ej till tidningens partifärg 308 3. Prenumererar ej, känner till tidningens partifärg 132 4. Prenumererar ej, känner ej till tidningens partifärg 1875 0. Frågan ej tillämplig 14 9. Uppgift saknas
VAR 120 PREN/PARTIFÄRG TIDN 4 31 Loc 192 width 1 MD=0 or GE 9 31(9) Prenumeration och partifärg tidning, 4 <Se F.31 för fullständig frågetext> 13 1. Prenumererar, känner till tidningens partifärg 7 2. Prenumererar, känner ej till tidningens partifärg 90 3. Prenumererar ej, känner till tidningens partifärg 35 4. Prenumererar ej, känner ej till tidningens partifärg 2290 0. Frågan ej tillämplig 6 9. Uppgift saknas
VAR 121 PREN/PARTIFÄRG TIDN 5 31 Loc 193 width 1 MD=0 or GE 9 31(10) Prenumeration och partifärg tidning, 5 <Se F.31 för fullständig frågetext> 3 1. Prenumererar, känner till tidningens partifärg 0 2. Prenumererar, känner ej till tidningens partifärg 21 3. Prenumererar ej, känner till tidningens partifärg 5 4. Prenumererar ej, känner ej till tidningens partifärg 2409 0. Frågan ej tillämplig 3 9. Uppgift saknas
VAR 122 KOM VERKSAMHET TIDN 1 32 Loc 194 width 1 MD=0 or GE 9 32A Tycker Ni att ... (TIDNINGENS NAMN) skriver tillräckligt mycket om den kommunala verksamheten här i ... (KOMMUNENS NAMN)? 32A(1) Skriver tillräckligt om kommunal verksamhet, tidning 1 FRÅGAN STÄLLS FÖR VARJE TIDNING UP NÄMNT, DOCK EJ FÖR STOCKHOLMSTIDNINGAR I KOMMUN UTANFÖR STOCKHOLM 1211 1. Ja 652 5. Nej 386 8. Vet ej 187 0. Frågan ej tillämplig 5 9. Uppgift saknas
VAR 123 KOM VERKSAMHET TIDN 2 32 Loc 195 width 1 MD=0 or GE 9 32A(2) Skriver tillräckligt om kommunal verksamhet, tidning 2 <Se F.32A för fullständig frågetext> FRÅGAN STÄLLS FÖR VARJE TIDNING UP NÄMNT, DOCK EJ FÖR STOCKHOLMSTIDNINGAR I KOMMUN UTANFÖR STOCKHOLM 563 1. Ja 375 5. Nej 188 8. Vet ej 1313 0. Frågan ej tillämplig 2 9. Uppgift saknas
VAR 124 KOM VERKSAMHET TIDN 3 32 Loc 196 width 1 MD=0 or GE 9 32A(3) Skriver tillräckligt om kommunal verksamhet, tidning 3 <Se F.32A för fullständig frågetext> FRÅGAN STÄLLS FÖR VARJE TIDNING UP NÄMNT, DOCK EJ FÖR STOCKHOLMSTIDNINGAR I KOMMUN UTANFÖR STOCKHOLM 116 1. Ja 113 5. Nej 36 8. Vet ej 2174 0. Frågan ej tillämplig 2 9. Uppgift saknas
VAR 125 KOM VERKSAMHET TIDN 4 32 Loc 197 width 1 MD=0 or GE 9 32A(4) Skriver tillräckligt om kommunal verksamhet, tidning 4 <Se F.32A för fullständig frågetext> FRÅGAN STÄLLS FÖR VARJE TIDNING UP NÄMNT, DOCK EJ FÖR STOCKHOLMSTIDNINGAR I KOMMUN UTANFÖR STOCKHOLM 25 1. Ja 18 5. Nej 11 8. Vet ej 2386 0. Frågan ej tillämplig 1 9. Uppgift saknas
VAR 126 KOM VERKSAMHET TIDN 5 32 Loc 198 width 1 MD=0 or GE 9 32A(5) Skriver tillräckligt om kommunal verksamhet, tidning 5 <Se F.32A för fullständig frågetext> FRÅGAN STÄLLS FÖR VARJE TIDNING UP NÄMNT, DOCK EJ FÖR STOCKHOLMSTIDNINGAR I KOMMUN UTANFÖR STOCKHOLM 5 1. Ja 2 5. Nej 1 8. Vet ej 2432 0. Frågan ej tillämplig 1 9. Uppgift saknas
VAR 127 FÖRTROENDE TIDNING 1 32 Loc 199 width 1 MD=0 or GE 9 32B Har Ni förtroende för vad ... (TIDNINGENS NAMN) skriver om den kommunala verksamheten här i kommunen 32B(1) Förtroende för det kommunala innehållet, tidning 1 FRÅGAN STÄLLD FÖR VARJE TIDNING UP NÄMNT, DOCK EJ FÖR STOCKHOLMSTIDNINGAR I KOMMUN UTANFÖR STOCKHOLM 1466 1. Ja 333 5. Nej 450 8. Vet ej 187 0. Frågan ej tillämplig 5 9. Uppgift saknas
VAR 128 FÖRTROENDE TIDNING 2 32 Loc 200 width 1 MD=0 or GE 9 32B(2) Förtroende för det kommunala innehållet, tidning 2 <Se F.32B för fullständig frågetext> FRÅGAN STÄLLD FÖR VARJE TIDNING UP NÄMNT, DOCK EJ FÖR STOCKHOLMSTIDNINGAR I KOMMUN UTANFÖR STOCKHOLM 656 1. Ja 235 5. Nej 235 8. Vet ej 1313 0. Frågan ej tillämplig 2 9. Uppgift saknas
VAR 129 FÖRTROENDE TIDNING 3 32 Loc 201 width 1 MD=0 or GE 9 32B(3) Förtroende för det kommunala innehållet, tidning 3 <Se F.32B för fullständig frågetext> FRÅGAN STÄLLD FÖR VARJE TIDNING UP NÄMNT, DOCK EJ FÖR STOCKHOLMSTIDNINGAR I KOMMUN UTANFÖR STOCKHOLM 122 1. Ja 82 5. Nej 61 8. Vet ej 2174 0. Frågan ej tillämplig 2 9. Uppgift saknas
VAR 130 FÖRTROENDE TIDNING 4 32 Loc 202 width 1 MD=0 or GE 9 32B(4) Förtroende för det kommunala innehållet, tidning 4 <Se F.32B för fullständig frågetext> FRÅGAN STÄLLD FÖR VARJE TIDNING UP NÄMNT, DOCK EJ FÖR STOCKHOLMSTIDNINGAR I KOMMUN UTANFÖR STOCKHOLM 25 1. Ja 18 5. Nej 11 8. Vet ej 2386 0. Frågan ej tillämplig 1 9. Uppgift saknas
VAR 131 FÖRTROENDE TIDNING 5 32 Loc 203 width 1 MD=0 or GE 9 32B(5) Förtroende för det kommunala innehållet, tidning 5 <Se F.32B för fullständig frågetext> FRÅGAN STÄLLD FÖR VARJE TIDNING UP NÄMNT, DOCK EJ FÖR STOCKHOLMSTIDNINGAR I KOMMUN UTANFÖR STOCKHOLM 2 1. Ja 5 5. Nej 1 8. Vet ej 2432 0. Frågan ej tillämplig 1 9. Uppgift saknas
VAR 132 POLITISKA LEDARE 33 Loc 204 width 1 MD=9 33 Hur ofta brukar Ni läsa politiska ledarartiklar? Vilket av svaren på det här kortet tycker Ni passar bäst in på Er? (VISA FRÅGEKORT) 284 1. Varje dag 570 2. Ofta 1072 3. Sällan 512 4. Aldrig 3 9. Uppgift saknas
VAR 133 DISK KOM FRÅGOR ARB 38 Loc 205 width 1 MD=0 or GE 9 38A (FÖRVÄRVSARBETAR) Hur ofta brukar det förekomma att det blir diskussion om kommunala frågor bland de arbetskamrater/medarbetare, som Ni mest har att göra med på arbetsplatsen? Brukar det förekomma ofta eller bara vid något enstaka tillfälle eller inte alls? 251 1. Ofta 699 3. Bara vid något enstaka tillfälle 393 5. Inte alls 151 6. Ensam på arbetsplatsen/ej kontakt med arbetskamraterna 62 7. Arbetar på annan ort än hemkommunen 5 8. Vet inte 876 0. Frågan ej tillämplig 4 9. Uppgift saknas
VAR 134 DISK ARBETSPLATS, 1 38 Loc 206 width 3 38B Kan Ni erinra Er någon kommunal fråga, som diskuterats på Er arbetsplats? 38B(1) Diskussion kommunal fråga 1 KODSCHEMA TILL ÖPPNA FRÅGOR SAKNAS 000. . . 176. Kod: 0 1 2 3 11 12 13 14 21 24 25 Frek: 1487 326 42 5 8 13 1 9 118 2 2 Kod: 26 31 32 33 35 40 41 42 43 45 46 Frek: 1 18 19 3 1 1 34 36 2 8 1 Kod: 47 51 52 55 61 63 65 66 68 71 73 Frek: 3 13 4 3 18 14 3 3 1 13 3 Kod: 82 83 91 92 101 102 103 104 105 111 112 Frek: 1 2 7 10 13 3 1 3 1 8 37 Kod: 113 114 115 116 122 123 124 131 132 133 140 Frek: 7 3 1 5 3 1 2 7 4 1 9 Kod: 141 143 146 147 148 154 161 162 163 164 166 Frek: 1 2 2 1 1 2 7 41 1 11 1 Kod: 171 173 174 175 176 Frek: 13 1 2 2 9
VAR 135 DISK ARBETSPLATS, 2 38 Loc 209 width 3 38B(2) Diskussion kommunal fråga 2 <Se F.38B för fullständig frågetext> KODSCHEMA TILL ÖPPNA FRÅGOR SAKNAS 000. . . 177. Kod: 0 1 2 3 11 12 14 21 24 25 27 Frek: 1824 327 23 5 4 5 4 32 2 2 1 Kod: 28 31 32 33 35 41 42 44 45 47 51 Frek: 2 5 9 2 1 21 18 1 3 2 7 Kod: 52 55 61 62 63 65 66 69 71 72 73 Frek: 2 3 7 1 8 1 1 1 9 1 2 Kod: 74 81 83 91 92 93 94 101 102 103 104 Frek: 1 1 1 10 3 2 2 8 2 2 4 Kod: 105 111 112 113 114 116 121 123 131 132 134 Frek: 1 9 8 3 2 4 1 1 4 2 1 Kod: 140 145 146 148 151 153 161 162 164 171 177 Frek: 1 1 1 2 1 2 2 17 2 3 1 Kod: 140 145 146 148 151 153 161 162 164 171 177 Frek: 1 1 1 2 1 2 2 17 2 3 1
VAR 136 DISK ARBETSPLATS, 3 38 Loc 212 width 3 38B(3) Diskussion kommunal fråga 3 <Se F.38B för fullständig frågetext> KODSCHEMA TILL ÖPPNA FRÅGOR SAKNAS 000. . . 176. Kod: 0 1 2 3 11 12 14 21 25 31 32 Frek: 2011 327 11 5 3 2 1 10 2 5 2 Kod: 41 42 45 46 47 51 52 63 67 91 101 Frek: 4 3 3 1 1 4 1 1 1 3 6 Kod: 102 104 111 112 113 116 121 131 132 143 153 Frek: 2 2 1 6 1 3 2 4 3 1 1 Kod: 154 162 171 176 Frek: 1 2 4 1
VAR 137 DISK ARBETSPLATS, 4 38 Loc 215 width 3 38B(4) Diskussion kommunal fråga 4 <Se F.38B för fullständig frågetext> KODSCHEMA TILL ÖPPNA FRÅGOR SAKNAS 000. . . 176. Kod: 0 1 3 4 11 12 14 32 41 42 47 Frek: 2084 327 5 1 1 1 1 1 5 3 1 Kod: 91 101 116 122 143 151 162 176 Frek: 1 2 1 2 1 1 2 1
VAR 138 DISK KOM FRÅGOR FAM 39 Loc 218 width 1 MD=9 39A Hur ofta brukar det förekomma, att Ni talar om kommunala frågor i Er familj? Förekommer det ofta eller bara vid något enstaka tillfälle eller inte alls? 284 1. Ofta 1298 3. Bara vid något enstaka tillfälle 537 5. Inte alls 314 7. Ensamstående 3 8. Vet inte 5 9. Uppgift saknas
VAR 139 DISK FAMILJ, 1 39 Loc 219 width 3 39B (DISKUTERAR I FAMILJEN) Kan Ni nämna någon kommunal fråga, som Ni diskuterat i Er familj? 39B(1) Diskussion inom familjen, kommunal fråga 1 KODSCHEMA TILL ÖPPNA FRÅGOR SAKNAS 000. . . 177. Kod: 0 1 2 3 11 12 14 21 22 24 25 31 32 Frek: 854 530 42 5 10 12 13 168 1 2 12 25 14 Kod: 33 34 41 42 43 45 47 51 52 53 55 61 63 Frek: 5 2 21 57 6 11 4 37 9 2 2 87 46 Kod: 64 65 66 67 69 71 72 73 74 75 81 82 83 Frek: 1 2 14 5 1 41 10 10 1 2 4 1 2 Kod: 91 92 93 94 101 102 103 104 105 111 112 113 114 Frek: 35 9 11 10 36 10 2 18 2 7 16 5 15 Kod: 115 116 117 121 122 123 130 131 132 133 134 138 140 Frek: 2 5 3 2 1 3 1 18 16 1 2 1 7 Kod: 141 143 145 146 147 161 162 164 165 166 171 176 177 Frek: 1 2 4 3 1 8 63 19 2 1 17 8 3 Kod: 141 143 145 146 147 161 162 164 165 166 171 176 177 Frek: 1 2 4 3 1 8 63 19 2 1 17 8 3
VAR 140 DISK FAMILJ, 2 39 Loc 222 width 3 39B(2) Diskussion inom familjen, kommunal fråga 2 <Se F.39B för fullständig frågetext> KODSCHEMA TILL ÖPPNA FRÅGOR SAKNAS 000. . . 177. Kod: 0 1 2 3 11 12 13 14 21 22 24 Frek: 1403 530 24 5 7 8 2 10 49 1 1 Kod: 25 26 31 32 34 35 40 41 42 43 44 Frek: 5 1 14 5 2 2 1 32 23 3 1 Kod: 45 46 47 51 52 53 55 61 63 65 66 Frek: 4 3 4 15 1 1 1 21 15 3 5 Kod: 67 69 71 72 73 82 91 92 93 94 101 Frek: 1 1 15 3 6 1 28 5 3 3 12 Kod: 102 103 104 105 111 112 113 114 116 117 121 Frek: 7 2 8 4 7 13 8 11 10 6 2 Kod: 123 124 131 132 133 134 136 140 141 142 143 Frek: 4 1 16 4 2 3 1 6 1 1 5 Kod: 146 151 161 162 163 164 165 171 172 173 175 Frek: 1 1 2 14 2 5 2 6 1 1 1 Kod: 176 177 Frek: 2 1
VAR 141 DISK FAMILJ, 3 39 Loc 225 width 3 39B(3) Diskussion inom familjen, kommunal fråga 3 <Se F.39B för fullständig frågetext> KODSCHEMA TILL ÖPPNA FRÅGOR SAKNAS 000. . . 177. Kod: 0 1 2 3 11 12 21 24 25 31 34 Frek: 1740 530 13 5 1 1 9 1 1 3 1 Kod: 35 41 42 43 45 46 47 51 52 56 61 Frek: 1 6 6 2 2 1 2 10 1 1 6 Kod: 63 67 71 72 73 81 83 91 93 94 101 Frek: 9 1 4 3 2 1 1 7 1 1 12 Kod: 102 104 105 111 112 113 114 116 121 122 123 Frek: 5 1 1 4 3 1 3 5 1 2 2 Kod: 124 130 131 132 134 140 145 153 161 162 163 Frek: 1 1 4 3 2 2 2 2 1 7 1 Kod: 171 176 Frek: 1 1
VAR 142 DISK FAMILJ, 4 39 Loc 228 width 3 39B(4) Diskussion inom familjen, kommunal fråga 4 <Se F.39B för fullständig frågetext> KODSCHEMA TILL ÖPPNA FRÅGOR SAKNAS 000. . . 177. Kod: 0 1 2 3 13 21 26 31 41 42 45 Frek: 1862 529 4 6 1 1 1 1 1 5 1 Kod: 47 61 72 73 91 92 101 102 103 112 116 Frek: 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 Kod: 124 131 132 142 143 161 162 165 Frek: 1 2 2 1 2 1 5 1
VAR 143 DISK KOM FRÅGOR BEK 40 Loc 231 width 1 MD=9 40A Hur ofta brukar det förekomma att Ni diskuterar kommunala frågor i Er bekantskapskrets? Förekommer det ofta eller bara vid något enstaka tillfälle eller inte alls? 188 1. Ofta 1343 3. Bara vid något enstaka tillfälle 904 5. Inte alls 2 8. Vet inte 4 9. Uppgift saknas
VAR 144 DISK BEKANTA, 1 40 Loc 232 width 3 40B Kan Ni erinra Er någon eller några kommunala frågor, som diskuterats i Er bekantskapskrets? 40B(1) Diskussion bland bekanta, kommunal fråga 1 KODSCHEMA TILL ÖPPNA FRÅGOR SAKNAS 000. . . 176. Kod: 0 1 2 3 11 12 13 14 20 21 23 24 25 Frek: 909 635 49 7 13 10 1 12 2 166 1 1 4 Kod: 26 28 31 32 34 35 41 42 43 44 45 47 51 Frek: 1 1 37 20 1 1 33 40 3 1 12 1 25 Kod: 52 53 55 61 63 66 67 69 71 72 73 74 75 Frek: 3 1 2 38 29 4 2 1 20 6 11 1 1 Kod: 81 82 83 91 92 93 94 101 102 104 105 107 111 Frek: 4 1 1 19 10 6 6 32 16 9 1 1 16 Kod: 112 113 114 115 116 117 121 123 124 131 132 133 134 Frek: 20 15 9 1 10 5 2 2 2 14 8 1 1 Kod: 140 141 143 145 147 148 153 161 162 164 165 166 171 Frek: 5 2 3 2 1 1 1 5 59 18 2 1 14 Kod: 173 174 176 Frek: 1 2 7
VAR 145 DISK BEKANTA, 2 40 Loc 235 width 3 40B(2) Diskussion bland bekanta, kommunal fråga 2 <Se F.40B för fullständig frågetext> KODSCHEMA TILL ÖPPNA FRÅGOR SAKNAS 000. . . 176. Kod: 0 1 2 3 11 12 13 14 20 21 22 Frek: 1370 637 20 7 6 4 1 3 1 57 1 Kod: 23 24 25 31 32 33 34 35 41 42 43 Frek: 1 2 7 12 7 1 2 2 31 19 2 Kod: 44 45 47 51 55 61 63 64 67 71 72 Frek: 1 10 2 10 3 12 17 2 1 13 4 Kod: 73 74 75 83 91 92 93 94 95 101 102 Frek: 4 1 2 1 18 1 1 2 1 9 3 Kod: 103 104 105 106 111 112 113 114 115 116 117 Frek: 1 8 1 1 8 15 8 9 1 7 3 Kod: 123 124 131 132 133 136 140 141 145 148 151 Frek: 2 1 7 10 1 1 2 1 2 1 1 Kod: 154 162 164 165 171 173 176 Frek: 1 21 5 2 8 1 1
VAR 146 DISK BEKANTA, 3 40 Loc 238 width 3 40B(3) Diskussion bland bekanta, kommunal fråga 3 <Se F.40B för fullständig frågetext> KODSCHEMA TILL ÖPPNA FRÅGOR SAKNAS 000. . . 177. Kod: 0 1 2 3 11 12 21 25 31 32 34 Frek: 1643 638 16 7 3 2 11 1 7 2 2 Kod: 35 41 42 45 47 51 52 56 61 62 66 Frek: 1 9 5 3 1 4 1 1 5 1 1 Kod: 67 71 72 91 92 93 94 101 102 104 105 Frek: 1 5 2 9 1 1 2 9 4 2 1 Kod: 112 113 114 116 117 121 122 123 131 133 136 Frek: 4 1 3 6 2 1 3 1 3 1 1 Kod: 140 144 145 146 153 161 162 163 171 173 176 Frek: 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 Kod: 177 Frek: 1
VAR 147 DISK BEKANTA, 4 40 Loc 241 width 3 40B(4) Diskussion bland bekanta, kommunal fråga 4 <Se F.40B för fullständig frågetext> KODSCHEMA TILL ÖPPNA FRÅGOR SAKNAS 000. . . 176. Kod: 0 1 2 3 11 21 31 32 33 42 43 Frek: 1751 638 3 7 1 1 2 1 1 3 1 Kod: 45 61 63 65 71 72 91 101 102 112 114 Frek: 1 3 1 1 2 1 2 1 1 1 1 Kod: 116 121 131 132 143 146 151 162 176 Frek: 2 1 3 2 1 1 1 5 1
VAR 148 INTRESSE FÖR POLITIK 50 Loc 244 width 1 MD=9 50 Hur pass intresserad är Ni av politik? Är Ni mycket intresserad eller ganska intresserad eller inte särskilt intresserad eller inte alls intresserad? 172 1. Mycket intresserad 777 2. Ganska intresserad 1056 3. Inte särskilt intresserad 431 4. Inte alls intresserad 2 8. Vet inte 3 9. Uppgift saknas
VAR 149 KOMMUNALPOL-RIKSPOL 51 Loc 245 width 1 MD=9 51 Om Ni skulle jämföra kommunalpolitik och rikspolitik, alltså det som regering och riksdag sysslar med, vilket tycker Ni då är mest intressant? Vilket av svaren på det här kortet stämmer bäst överens med er egen uppfattning? (VISA FRÅGEKORT) 142 1. Kommunalpolitik är mycket intressantare än rikspolitik 320 2. Kommunalpolitik är något intressantare än rikspolitik 495 3. Kommunalpolitik är ungefär lika intressant som rikspolitik 625 4. Rikspolitik är något intressantare än kommunalpolitik 410 5. Rikspolitik är mycket intressantare än kommunalpolitik 373 7. Varken intresserad av rikspolitik eller kommunalpolitik 73 8. Vet inte/vill inte svara 3 9. Uppgift saknas
VAR 150 STÖRSTA PARTI 1 KF 52 Loc 246 width 1 MD=9 I:52 Kan Ni nämna det parti, som har flest fullmäktigeledamöter här i ... (KOMMUNENS NAMN)? II:52 Kan Ni nämna det parti, som fick flest röster i fullmäktigevalet här i ... (KOMMUNENS NAMN)? Frågans formulering är beroende av om den ställdes i förvalsintervjun eller eftervalsintervjun 1503 1. Rätt svar 232 5. Fel svar 700 8. Vet inte 6 9. Uppgift saknas
VAR 151 FULLMÄKTIGEMAJORITET 53 Loc 247 width 1 MD=9 I:53 Ibland brukar man tala om de borgerliga partierna och då mena Höger, Centerpartiet och Folkpartiet. I en del kommuner räknas också något lokalt parti som borgerligt. Kan Ni säga vilket eller vilka partier, som har flest representanter här i ... (KOMMUNENS NAMN)? Är det de borgerliga partierna tillsammans eller är det socialdemokraterna eventuellt tillsammans med kommunisterna? II:53 Ibland brukar man tala om de borgerliga partierna och då mena Högern, Centerpartiet och Folkpartiet. I en del kommuner räknas också något lokalt parti som borgerligt. Kan Ni säga vilket eller vilka partier, som fick flest röster i fullmäktigevalet här i ... (KOMMUNENS NAMN)? Var det de borgerliga partierna tillsammans eller var det socialdemokraterna eventuellt tillsammans med kommunisterna? Frågans formulering är beroende på om den ställdes i förvalsintervjun eller eftervalsintervjun 1533 1. Rätt svar 330 5. Fel svar 572 8. Vet inte 6 9. Uppgift saknas
VAR 152 KÄNNEDOM KOM NÄMNDER 54 Loc 248 width 1 MD=9 54 Den kommunala verksamheten brukar vara fördelad på ett antal olika nämnder och styrelser. Kan Ni säga namnet på några sådana nämnder och styrelser i Er kommun? 706 0. Ingen rätt 181 1. En rätt 370 2. Två rätt 465 3. Tre rätt 310 4. Fyra rätt 189 5. Fem rätt 204 6. Sex till tio rätt 12 7. Mer än tio rätt 4 9. Uppgift saknas
VAR 153 FULLMÄKTIGE 54 Loc 249 width 1 MD=9 54(1) Fullmäktige och kommunens styrelse <Se F.54 för fullständig frågetext> 600 1. Nämnt en eller flera av följande styrelser och nämnder: kommunalnämnd, drätselkammare, drätselkontor, stadskollegium, borgarrådsberedning 1837 5. Ej nämnt någon av dessa nämnder 4 9. Uppgift saknas
VAR 154 TEKNISKA NÄMNDER 54 Loc 250 width 1 MD=9 54(2) Tekniska nämnder <Se F.54 för fullständig frågetext> 331 1. Nämnt en eller flera av följande styrelser och nämnder: skolstyrelse, skoldirektion, skolråd, skolnämnd, lekskolestyrelse 2106 5. Ej nämnt någon av dessa nämnder 4 9. Uppgift saknas
VAR 155 BOSTADSNÄMNDER 54 Loc 251 width 1 MD=9 54(3) Bostads- och byggnadsnämnder <Se F.54 för fullständig frågetext> 736 1. Nämnt en eller flera av följande styrelser och nämnder: byggnadsnämnd, bostadsnämnd, kommunalt bostadsföretag/bostadsbolag, fastighetsförvaltning, bostadsförmedling, hyresnämnd 1701 5. Ej nämnt någon av dessa nämnder 4 9. Uppgift saknas
VAR 156 SKOLSTYRELSE 54 Loc 252 width 1 MD=9 54(4) Skolstyrelse, etc <Se F.54 för fullständig frågetext> 570 1. Nämnt en eller flera av följande styrelser och nämnder: skolstyrelse, skoldirektion, skolråd, skolnämnd, lekskolestyrelse 1867 5. Ej nämnt någon av dessa nämnder 4 9. Uppgift saknas
VAR 157 SOCIALA NÄMNDER 54 Loc 253 width 1 MD=9 54(5) Sociala nämnder <Se F.54 för fullständig frågetext> 1388 1. Nämnt en eller flera av följande: socialnämnd, barnavårdsnämnd, nykterhetsnämnd, familjebidragsnämnd, arbetslöshetsnämnd, socialvårdsnämnd, socialvårdsstyrelse, socialvårdsdelegerade, hemhjälpsnämnd, pensionsnämnd, bostadsbidragsnämnd 1049 5. Ej nämnd någon av dessa nämnder 4 9. Uppgift saknas
VAR 158 SJUKVÅRDSNÄMNDER 54 Loc 254 width 1 MD=9 54(6) Hälso- och sjukvårdsnämnder <Se F.54 för fullständig frågetext> 432 1. Nämnt en eller flera av följande styrelser och nämnder: hälsovårdsnämnd, sjukvårdsstyrelse, sjukvårdsnämnd, sjukhusdirektion, lasarettsdirektion 2005 5. Ej nämnt någon av dessa nämnder 4 9. Uppgift saknas
VAR 159 KULTURNÄMNDER 54 Loc 255 width 1 MD=9 54(7) Fritids- och kulturnämnder <Se F.54 för fullständig frågetext> 231 1. Nämnt en eller flera av följande styrelser och nämnder: fritidsnämnd, idrottsnämnd, biblioteksstyrelse, museinämnd, teaterstyrelse, kulturnämnd, skönhetsråd, medborgarhusstyrelse, konstnämnd 2206 5. Ej nämnt någon av dessa nämnder 4 9. Uppgift saknas
VAR 160 ÖVRIGA KOM NÄMNDER 54 Loc 256 width 1 MD=9 54(8) Övriga kommunala nämnder <Se F.54 för fullständig frågetext> 180 1. Nämnt en eller flera av följande styrelser och nämnder: taxeringsnämnd, uppbördsverk, lönenämnd, brandstyrelse, civilförsvarsnämnd, polisnämnd, valnämnd, planeringsnämnd, hästuttagningsnämnd, besvärsnämnd 2257 5. Ej nämnt någon av dessa nämnder 4 9. Uppgift saknas
VAR 161 STATLIGA NÄMNDER 54 Loc 257 width 1 MD=9 54(9) Statliga nämnder <Se F.54 för fullständig frågetext> 80 1. Nämnt en eller flera av föjande: länsstyrelsen, arbetsmarknadsstyrelsen, väg- och vattenbyggnadsstyrelsen, vattenfallsstyrelsen, lantbruksnämnd (jordbruksnämnd), polisen, polisämbetet, länsarbetsnämnden, skogsnämnden (=skogsstyrelsen), försäkringsnämnde 2357 5. Ej nämnt något statligt organ 4 9. Uppgift saknas
VAR 162 VAL FÖRSTA KAMMAREN 55 Loc 258 width 1 MD=9 55 Känner Ni till vilka som väljer representanter till riksdagen första kammare? 889 1. Landstingen och fullmäktige i vissa städer 67 5. Felaktigt svar 1481 8. Vet inte 4 9. Uppgift saknas
VAR 163 LANDSTINGSUPPGIFTER 56 Loc 259 width 2 MD=99 56 Känner Ni till någon viktig uppgift som landstingen har hand om? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP BOSATT I STOCKHOLM, GÖTEBORG ELLER MALMÖ 1182 01. Sjuk- och hälsovård 12 02. Utbildning 1 03. Socialvård 123 04. Sjuk- och hälsovård samt utbildning 21 05. Sjuk- och hälsovård samt socialvård 1 06. Utbildning och socialvård 3 07. Alla tre uppgifterna nämnda 39 55. Felaktigt svar 495 88. Vet inte 564 99. Uppgift saknas
VAR 164 KÄNNEDOM LANDSTING 57 Loc 261 width 1 MD=9 57 Vet Ni till vilket landsting ... (KOMMUNENS NAMN) hör? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP BOSATT I STOCKHOLM, GÖTEBORG ELLER MALMÖ 1416 1. Rätt svar 72 5. Fel svar 387 8. Vet inte 566 9. Frågan ej tillämplig
VAR 165 PARTI LANDSTINGSKAND 58 Loc 262 width 2 MD=99 58 Kan Ni nämna namnet på någon eller några av dem som ställde upp som kandidater i valet till Ert landsting och vilket parti han eller hon representerade? 58(1) Landstingskandidaternas partitillhörighet FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP BOSATT I STOCKHOLM, GÖTEBORG ELLER MALMÖ 1130 00. Kan inte nämna något namn eller kan ej parti på någon nämnd kandidat 73 01. Högerpartiet 73 02. Centerpartiet 70 03. Folkpartiet 193 04. Socialdemokraterna 13 05. Kommunisterna 4 06. Annat parti 87 07. Borgerligt samlingsparti eller kombination av borgerliga partier 13 08. Socialdemokrater och kommunister 221 09. Annan partikombination 564 99. Frågan ej tillämplig
VAR 166 ANTAL LANDSTINGSKAND 58 Loc 264 width 1 MD=9 56(2) Antal nämnda landstingskandidater <Se F.58 för fullständig frågetext> 1130 0. Inget namn 305 1. Ett namn 217 2. Två namn 225 3. Tre eller flera namn 564 9. Frågan ej tillämplig
VAR 167 KF-KAND HÖGERN 59A Loc 265 width 1 MD=9 59A Kan Ni nämna namnet på någon eller några av dem som ställer/ställde upp som kandidater vid fullmäktigevalet här i ... (KOMMUNENS NAMN) i år? Jag börjar med att fråga om högerpartiets kandidater. 59A(1) Kännedom högerpartiets fullmäktigekandidater Frågans formulering är beroende på om den ställdes i förvalsintervjun eller eftervalsintervjun 1539 0. Inget namn 488 1. Ett namn 227 2. Två namn 184 3. Tre namn 3 9. Uppgift saknas
VAR 168 KF-KAND CENTERN 59A Loc 266 width 1 MD=9 59A(2) Kännedom centerpartiets fullmäktigekandidater <Se F.59A för fullständig frågetext> Frågans formulering är beroende på om den ställdes i förvalsintervjun eller eftervalsintervjun 1806 0. Inget namn 380 1. Ett namn 139 2. Två namn 113 3. Tre namn 3 9. Uppgift saknas
VAR 169 KF-KAND FOLKPARTIET 59A Loc 267 width 1 MD=9 59A(3) Kännedom folkpartiets fullmäktigekandidater <Se F.59A för fullständig frågetext> Frågans formulering är beroende på om den ställdes i förvalsintervjun eller eftervalsintervjun 1557 0. Inget namn 495 1. Ett namn 225 2. Två namn 161 3. Tre namn 3 9. Uppgift saknas
VAR 170 KF-KAND SOCIALDEM 59A Loc 268 width 1 MD=9 59A(4) Kännedom socialdemokraternas fullmäktigekandidat <Se F.59A för fullständig frågetext> Frågans formulering är beroende på om den ställdes i förvalsintervjun eller eftervalsintervjun 1292 0. Inget namn 451 1. Ett namn 296 2. Två namn 399 3. Tre namn 3 9. Uppgift saknas
VAR 171 KF-KAND KOMMUNISTER 59A Loc 269 width 1 MD=9 59A(5) Kännedom kommunisternas fullmäktigekandidater <Se F.59A för fullständig frågetext> Frågans formulering är beroende på om den ställdes i förvalsintervjun eller eftervalsintervjun 2112 0. Inget namn 196 1. Ett namn 88 2. Två namn 42 3. Tre namn 3 9. Uppgift saknas
VAR 172 KF-KAND KDS 59B Loc 270 width 1 MD=9 I:59B Finns det något annat parti, som ställer upp kandidater här i kommunen? (OM JA): Kan Ni nämna någon kandidat för .... (PARTIETS NAMN)? II:59B Var det något annat parti som ställde upp kandidater här i kommunen? (OM JA): Kan Ni nämna någon kandidat för ... (PARTIETS NAMN)? 59B(1) Kännedom KDS fullmäktigekandidater Frågans formulering är beroende på om den ställdes i förvalsintervjun eller eftervalsintervjun 2230 0. Inget namn 156 1. Ett namn 33 2. Två namn 19 3. Tre namn 3 9. Uppgift saknas
VAR 173 KF-KAND ANNAT PARTI 59B Loc 271 width 1 MD=9 59B(2) Kännedom annat partis fullmäktigekandidater <Se F.I:59B för fullständig frågetext> Frågans formulering är beroende på om den ställdes i förvalsintervjun eller eftervalsintervjun 2326 0. Inget namn 50 1. Ett namn 18 2. Två namn 44 3. Tre namn 3 9. Uppgift saknas
VAR 174 ANTAL KF-KANDIDATEN 59 Loc 272 width 2 MD=99 59 Antal nämnda kommunfullmäktigekandidater 997 00. Inget namn 01. Ett namn . . 18. Arton namn 3 99. Uppgift saknas Kod: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Frek: 997 211 174 204 172 150 133 92 73 71 53 40 34 Kod: 13 14 15 16 17 18 99 Frek: 13 10 6 3 1 1 3
VAR 175 FÖRTROENDE HÖGERKAND 60 Loc 274 width 1 MD=0 or GE 9 60 (NÄMNT ENDAST ETT NAMN) Har Ni starkt förtroende för ... (NAMNET PÅ DEN PERSON UP NÄMNT) Eller har Ni inte alls förtroende för honom/henne eller kan Ni inte uttala en så bestämd åsikt? 61 (NÄMNT FLER ÄN ETT NAMN) Är det någon av de personer Ni nämnde, som Ni har starkt förtroende för? (OM JA:) Vilken eller vilka personer skulle det vara? Är det någon av de personer Ni nämnde, som Ni tycker att Ni inte alls har förtroende för? (OM JA:) Vilken eller vilka personer skulle 60/61(1) Förtroende för högerkandidat 306 1. Starkt förtroende för ett eller flera namn. Inget misstroende mot något namn 522 2. Varken förtroende eller misstroende mot något namn 65 3. Misstroende mot ett eller flera namn 6 4. Både starkt förtroende och misstroende för de nämnda namnen 1539 0. Frågan ej tillämplig 3 9. Uppgift saknas
VAR 176 FÖRTROENDE CENTERKAND 60 Loc 275 width 1 MD=0 or GE 9 60/61(2) Förtroende för centerkandidat <Se F.60 för fullständig frågetext> 246 1. Starkt förtroende för ett eller flera namn. Inget misstroende mot något namn 350 2. Varken förtroende eller misstroende mot något namn 30 3. Misstroende mot ett eller flera namn 4 4. Både starkt förtroende och misstroende för de nämnda namnen 1808 0. Frågan ej tillämplig 3 9. Uppgift saknas
VAR 177 FÖRTROENDE FOLKPKAND 60 Loc 276 width 1 MD=0 or GE 9 60/61(3) Förtroende för folkpartikandidat <Se F.60 för fullständig frågetext> 346 1. Starkt förtroende för ett eller flera namn. Inget misstroende mot något namn 483 2. Varken förtroende eller misstroende mot något namn 48 3. Misstroende mot ett eller flera namn 4 4. Både starkt förtroende och misstroende för de nämnda namnen 1557 0. Frågan ej tillämplig 3 9. Uppgift saknas
VAR 178 FÖRTR. SOCIALDEM KAND 60 Loc 277 width 1 MD=0 or GE 9 60/61(4) Förtroende för socialdemokratisk kandidat <Se F.60 för fullständig frågetext> 563 1. Starkt förtroende för ett eller flera namn. Inget misstroende mot något namn 472 2. Varken förtroende eller misstroende mot något namn 87 3. Misstroende mot ett eller flera namn 24 4. Både starkt förtroende och misstroende för de nämnda namnen 1292 0. Frågan ej tillämplig 3 9. Uppgift saknas
VAR 179 FÖRTR. KOMMUNISTKAND 60 Loc 278 width 1 MD=0 or GE 9 60/61(5) Förtroende för kommunistkandidat <Se F.60 för fullständig frågetext> 63 1. Starkt förtroende för ett eller flera namn. Inget misstroende mot något namn 225 2. Varken förtroende eller misstroende mot något namn 33 3. Misstroende mot ett eller flera namn 4 4. Både starkt förtroende och misstroende för de nämnda namnen 2113 0. Frågan ej tillämplig 3 9. Uppgift saknas
VAR 180 FÖRTROENDE KDS-KAND 60 Loc 279 width 1 MD=0 or GE 9 60/61(6) Förtroende för KDS-kandidat <Se F.60 för fullständig frågetext> 64 1. Starkt förtroende för ett eller flera namn. Inget misstroende mot något namn 129 2. Varken förtroende eller misstroende mot något namn 12 3. Misstroende mot ett eller flera namn 0 4. Både starkt förtroende och misstroende för de nämnda namnen 2232 0. Frågan ej tillämplig 4 9. Uppgift saknas
VAR 181 FÖRTROENDE ANNAN KAND 60 Loc 280 width 1 MD=0 or GE 9 60/61(7) Förtroende för kandidat från annat parti <Se F.60 för fullständig frågetext> 47 1. Starkt förtroende för ett eller flera namn. Inget misstroende mot något namn 53 2. Varken förtroende eller misstroende mot något namn 10 3. Misstroende mot ett eller flera namn 2 4. Både starkt förtroende och misstroende för de nämnda namnen 2326 0. Frågan ej tillämplig 3 9. Uppgift saknas
VAR 182 FÖRTROENDE TOTALT 60 Loc 281 width 2 MD= 0 or GE 99 60/61(8) Förtroende för partiernas kandidater <Se F.60 för fullständig frågetext> 429 01. Varken förtroende för eller misstroende mot något av de nämnda namnen/det nämnda namnet 359 02. Starkt förtroende för alla nämnda namn/det nämnda namnet 389 03. Starkt förtroende för ett till tre namn och inte misstroende mot något annat nämnt namn 15 04. Starkt förtroende för fyra eller flera namn och inte misstroende mot något annat nämnt namn 30 05. Misstroende mot alla nämnda namn/det nämnda namnet 54 06. Misstroende mot ett till tre namn och ej starkt förtroende för något annat nämnt namn 1 07. Misstroende mot fyra eller flera namn och ej starkt förtroende för något annat nämnt namn 101 08. Både starkt förtroende för och misstroende mot ett till tre namn och saknar inställning till andra nämnda namn 61 09. Både starkt förtroende för och misstroende mot fyra eller flera namn och saknar inställning till andra nämnda namn 998 00. Frågan ej tillämplig 4 99. Uppgift saknas
VAR 183 ENIGHET I KOMMUNEN 62 Loc 283 width 1 MD=9 62 Är kommunalmännen här i kommunen alltid överens i de kommunala frågorna eller händer det att de blir oeniga? 191 1. Är överens 1611 2. Händer att de blir oeniga 634 8. Vet inte/vill inte svara 5 9. Uppgift saknas
VAR 184 FÖREKOMST OENIGHET 63 Loc 284 width 1 MD=0 or GE 9 63 (BLIR OENIGA) Blir de ofta oeniga eller händer det mer sällan? 473 1. Ofta 732 2. Mer sällan 406 8. Vet inte/vill inte svara 825 0. Frågan ej tillämplig 5 9. Uppgift saknas
VAR 185 ÅSIKT KOM ENIGHET 1 64 Loc 285 width 1 MD=0 or GE 9 64 (INGEN OENIGHET I KOMMUNEN) Tycker Ni att man är alltför angelägen att komma överens eller tycker Ni att det är bra som det är? 106 1. Alltför angelägen 836 5. Bra som det är 3 7. Annat svar 105 8. Vet inte/vill inte svara 1377 0. Frågan ej tillämplig 14 9. Uppgift saknas
VAR 186 ÅSIKT KOM ENIGHET 2 65 Loc 286 width 1 MD=0 or GE 9 65 (SÄLLAN OENIGHET I KOMMUNEN) Tycker Ni att man är alltför angelägen att komma överens eller är man för lite angelägen eller tycker Ni att det är bra som det är? 106 1. Alltför angelägen 836 3. Bra som det är 339 5. För lite angelägen 3 7. Annat svar 105 8. Vet inte/vill inte svara 1038 0. Frågan ej tillämplig 14 9. Uppgift saknas
VAR 187 ÅSIKT KOM ENIGHET 3 66 Loc 287 width 1 MD=0 or GE 9 66 (OFTA OENIGHET I KOMMUNEN) Tycker Ni att man borde vara mera angelägen att komma överens eller tycker Ni att det är bra som det är? 836 1. Bra som det är 339 5. Borde vara mera angelägen 3 7. Annat svar 105 8. Vet inte/vill inte svara 1144 0. Frågan ej tillämplig 14 9. Uppgift saknas
VAR 188 KÄNNEDOM BESVÄRSORG 67 Loc 288 width 2 MD=99 67A Antag att fullmäktige tänkte besluta dra fram en gata/väg på ett sådant sätt att Ni skulle bli allvarligt störd av trafikbullret. Vart skulle Ni vända Er för att få en ändring till stånd? 730 01. Förvaltningsorgan, inklusive tjänsteman (t ex gatukontoret eller kommunalkammaren) 214 02. Kommunens styrelse (kommunalnämnd, drätselkammare, stadskollegium) 161 03. Stads- eller kommunalfullmäktige 41 04. Enskild politiker eller lokalt parti 4 05. Pressen 352 06. Statlig myndighet (t ex länsstyrelse, väg och vatten, vägförvaltningen) 10 07. Kombination av position ett eller två med tre eller fyra 0 08. Kombination av position fem med ett, två, tre, eller fyra 169 09. Övrigt eller övriga kombinationer (vägstyrelsen) 744 88. Vet inte 16 99. Uppgift saknas
VAR 189 PÅVERKA OM BESVÄRSORG 67 Loc 290 width 1 MD=0 or GE 9 67B Tror Ni att Ni skulle ha några möjligheter att påverka beslutet på det sättet? Vilket av svaren på kortet stämmer bäst överens med Er uppfattning? (VISA FRÅGERKORT 8) 28 1. Mycket stora möjligheter 177 2. Ganska stora möjligheter 842 3. Inte särskilt stora möjligheter 625 4. Knappast några möjligheter alls 5 5. Beror på 2 6. Endast i samverkan med andra 7 8. Vet inte/vill inte svara 748 0. Frågan ej tillämplig 7 9. Uppgift saknas
VAR 190 FLERA KOM TJÄNSTEMÄN 68 Loc 291 width 1 MD=9 68A Utvecklingen i kommunerna har lett till att allt fler uppgifter, som tidigare sköttes av valda förtroendemän, nu sköts av tjänstemän. Anser Ni att denna utveckling är till nackdel eller till fördel eller tycker Ni inte att detta har någon större betydelse? 807 1. Till fördel 792 3. Ingen större betydelse 417 5. Till nackdel 4 6. Båda tjänstemän och förtroendemän 12 7. Beror på person, i en del fall nackdel, i andra vice versa, tvingande nödvändighet mm 400 8. Vet inte/spelar ingen roll 9 9. Uppgift saknas
VAR 191 STYRKA FLER TJÄNSTEM 68 Loc 292 width 1 MD=0 or GE 9 68B Har Ni en bestämd mening om detta eller känner Ni Er mera tveksam? 1223 1. Har bestämd mening 797 2. Mera tveksam eller vet inte 412 0. Frågan ej tillämplig 9 9. Uppgift saknas
VAR 192 FÖRTROENDEMÄN HELTID 68 Loc 293 width 1 MD=9 68C I vissa kommuner har anställts valda förtroendemän för att på heltid sköta kommunala uppgifter. Anser Ni att detta är en lämplig eller olämplig ordning eller har Ni ingen åsikt om detta? 1239 1. Lämplig ordning 38 3. "Beror på", delvis, lämpligt i små kommuner, om fackmän - ej efter parti mm 299 5. Olämplig ordning 853 8. Ingen åsikt/vet inte 12 9. Uppgift saknas
VAR 193 KOMMUNAL ERFARENHET 69 Loc 294 width 1 MD=9 69A Har Ni eller har Ni haft något kommunalt förtroendeuppdrag här i ... (KOMMUNENS NAMN)? 149 1. Ja 2287 5. Nej 5 9. Uppgift saknas
VAR 194 KOMMUNALT UPPDRAG 69 Loc 295 width 1 MD=0 or GE 9 69B Om Ni blev ombedd att åta Er ett kommunalt uppdrag, skulle Ni kunna tänka Er att tacka ja? 299 1. Ja 28 3. "Beror på" (användes endast när ingen markering är gjort) 1839 5. Nej 116 8. Vet inte 149 0. Frågan ej tillämplig 10 9. Uppgift saknas
VAR 195 BEKANTSKAP KOMMUNMAN 70 Loc 296 width 1 MD=0 or GE 9 70 Är Ni själv bekant med någon eller några av kommunalmännen här i ... (KOMMUNENS NAMN) eller känner Ni inte någon av dem närmare? 162 1. Är bekant med en 662 2. Är bekant med flera 1435 5. Känner inte någon närmare 28 8. Vet inte 148 0. Frågan ej tillämplig 6 9. Uppgift saknas
VAR 196 STAT ÖVERTAR KOM UPPG 71 Loc 297 width 1 MD=9 71A Jag skulle nu vilja ställa en mera allmän fråga. Antag att staten skulle överta och sköta en del av de uppgifter som Er kommun nu sköter. Tror Ni att detta skulle vara till nackdel för invånarna här i ... (KOMMUNENS NAMN) eller tror Ni att det skulle vara till fördel eller skulle det inte bli någon skillnad? 188 1. Skulle vara till fördel 372 3. Inte någon skillnad 1421 5. Skulle vara till nackdel 9 7. Skulle vara både till fördel och nackdel 440 8. Vet inte 11 9. Uppgift saknas
VAR 197 STYRKA STATL ÖVERTAG 71 Loc 298 width 1 MD=0 or GE 9 71B (ÅSIKT OM STATLIGT ÖVERTAGANDE) Har Ni en bestämd mening om detta eller känner Ni Er mera tveksam? 1412 1. Har bestämd mening 566 2. Mera tveksam eller vet inte 440 0. Frågan ej tillämplig 23 9. Uppgift saknas
VAR 198 FÖRDELAR STATEN 71 Loc 299 width 2 MD= 0 or GE 99 71C (FÖRDELAR MED STATLIGT ÖVERTAGANDE) Vilka fördelar, tror Ni att det skulle medföra om staten övertog en del av kommunens uppgifter? 76 01. Effektivare och billigare, bättre planeringsmöjligheter 21 02. Enhetligt över hela landet i service etc, rättvisa mellan olika kommuner, bostadsorten blir ej avgörande för service 11 03. Staten höjd över lokala motsättningar, ex "det blir inte så mycket bråk mellan partierna i kommunen om staten övertar", staten neutral, bättre kontroll 13 04. Annat svar 6 05. 1+2 2 06. 1+3 59 88. Vet inte/vill inte svara 2241 00. Frågan ej tillämplig 12 99. Uppgift saknas
VAR 199 NACKDELAR STATEN 71 Loc 301 width 2 MD= 0 or GE 99 71D (NACKDELAR MED STATLIGT ÖVERTAGANDE) Vilka nackdelar, tror Ni att det skulle medföra om staten övertog en del av kommunens uppgifter? 532 01. Bristande lokalkännedom från statens sida, bristande intresse för enskilda kommuner, slentrianmässigt 289 02. Ineffektivt om staten tar över, tungrott och dyrare om staten tar över, rekryteringssvårigheter av förtroendemän 206 03. Nackdelar för självstyrelsen som sådan, centraldirigering är inte bra, "socialisering", "diktatur", för "opersonligt", kommunen och dess invånare får mindre inflytande 49 04. Annat svar 29 05. 1+2 27 06. 1+3 30 07. 2+3 5 08. 1+2+3 250 88. Vet inte/vill inte svara 1007 00. Frågan ej tillämplig 17 99. Uppgift saknas
VAR 200 KOMMUNAL FÖRKÖPSRÄTT 72 Loc 303 width 1 MD=9 72A Så skulle jag vilja ställa några frågor kring höstens val. I valrörelsen i år har man bland annat talat om markfrågor. Några anser att kommunerna skall få förköpsrätt till mark, medan andra anser att man inte kan tillåta detta. Vad anser Ni själv om detta? 1222 1. Kommunerna bör få förköpsrätt 47 3. Annat svar; t ex viss begränsad förköpsrätt, behovsprövning 663 5. Kommunerna bör inte få förköpsrätt 39 7. Beror på 463 8. Vet inte/vill inte svara 7 9. Uppgift saknas
VAR 201 EMOT KOM FÖRKÖPSRÄTT 72 Loc 304 width 2 MD=99 72B Känner Ni till vilket eller vilka partier som bestämt har motsatt sig kommunal förköpsrätt? 703 01. Högerpartiet 95 02. Centerpartiet 26 03. Folkpartiet 21 04. Socialdemokraterna 15 05. Kommunisterna 2 06. Annat parti 191 07. Annat borgerligt parti eller kombination av borgerliga partier 1 08. Socialistiska partier (både socialdemokrater och kommunister) 2 09. Annan kombination av partier 1379 88. Vet ej/vill inte svara/inget parti 6 99. Uppgift saknas
VAR 202 VALSAMBAND 73 Loc 306 width 1 MD=9 73A Några anser att kommunalval och riksdagsval bör vara helt skilda åt. Andra talar om ett valsamband och menar att riksdagen eller en del av riksdagen bör väljas samtidigt med fullmäktige i kommunerna. Vad anser Ni själv om detta? 837 1. Kommunalval och riksdagsval bör vara skilda åt 702 5. Riksdagen skall väljas samtidigt med fullmäktige 5 7. Annat svar 892 8. Vet inte/vill inte svara/ingen större betydelse 5 9. Uppgift saknas
VAR 203 PARTI FÖR VALSAMBAND 73 Loc 307 width 2 MD=99 73B Känner Ni till vilket eller vilka partier som bestämt har uttalat sig för ett valsamband mellan kommunalval och riksdagsval? 57 01. Högerpartiet 12 02. Centerpartiet 95 03. Folkpartiet 412 04. Socialdemokraterna 3 05. Kommunisterna 3 06. Annat parti 199 07. Annat borgerligt parti eller kombination av borgerliga partier 3 08. Socialistiska partier (både socialdemokrater och kommunister) 13 09. Annan kombination av partier 1634 88. Vet ej/vill inte svara/inget parti 10 99. Uppgift saknas
VAR 204 BORGERLIG SAMVERKAN 74 Loc 309 width 1 MD=9 74A I valet i år förekommer olika former av samverkan mellan borgerliga partier. Vad har Ni för inställning till borgerlig samverkan överhuvudtaget? Tycker Ni att samverkan är önskvärd eller inte, eller spelar detta ingen roll för Er? 1018 1. Önskvärd 761 3. Spelar ingen roll 340 5. Inte önskvärd 5 7. Annat svar (teknisk samverkan) 308 8. Vet inte/vill inte svara 9 9. Uppgift saknas
VAR 205 FORM AV SAMVERKAN 74 Loc 310 width 1 MD=0 or GE 9 74B (ÖNSKVÄRT MED BORGERLIG SAMVERKAN) Föredrar Ni mittensamverkan eller samverkan mellan alla tre borgerliga partierna? 238 1. Föredrar mittensamverkan 731 2. Föredrar samverkan mellan alla tre partierna 2 3. Annan svar: Högerparti + Folkparti; Högerparti + Folkparti + Centerparti + Kristen demokratisk samling 48 8. Vet inte/vill inte svara 1407 0. Frågan ej tillämplig 15 9. Uppgift saknas
VAR 206 PARTILEDAREDEBATTEN 75 Loc 311 width 1 MD=9 75A/BF Så skulle jag vilja ställa några frågor om valprogrammen i radio och TV. Den 26 september möttes partiledarna i en debatt kallad "Upp till val". Lyssnade Ni på denna debatt? UP I ETAPP 1 FICK FRÅGAN I BREVENKÄTEN 1284 1. Ja, lyssnade 64 3. Ja, lyssnade på del av program 967 5. Nej, lyssnade inte 84 8. Vet inte, inget svar 42 9. Uppgift saknas
VAR 207 FRITT FRAM I RADIO 75 Loc 312 width 1 MD=9 75B/BF De politiska partierna presenterade i en serie program, kallade "Fritt fram" i radio sina åsikter i olika frågor. Programmen sändes på mornarna. Lyssnade Ni på något sådant program? (OM JA:) Lyssnade Ni på ett "Fritt fram" eller på flera? UP I ETAPP 1 FICK FRÅGAN I BREVENKÄTEN 473 1. Lyssnade på flera 88 2. Lyssnade på ett 1 3. Lyssnade på del av program 1734 5. Lyssnade inte på något 102 8. Vet inte, inget svar i enkäten 43 9. Uppgift saknas
VAR 208 DUELLEN 75 Loc 313 width 1 MD=9 75C På eftermiddagar och kvällar sändes i radio en serie program kallade "Duellen", där de olika partierna möttes två och två i debatter. Lyssnade Ni på något av dessa program? (OM JA:) Lyssnade Ni på en "Duell" eller på flera? UP I ETAPP 1 FICK FRÅGAN I BREVENKÄTEN 487 1. Lyssnade på flera 181 2. Lyssnade på ett 3 3. Lyssnade på del av program 1585 5. Lyssnade inte på någon 142 8. Vet inte, inget svar i enkäten 43 9. Uppgift saknas
VAR 209 FRITT FRAM I TV 75 Loc 314 width 1 MD=9 75D/BF Också i TV förekom en serie program, som kallades "Fritt fram", där partierna fick lägga fram sina åsikter. Programmen sändes i anslutning till "Aktuellt". Lyssnade Ni på något av dessa program? (OM JA:) Lyssnade Ni på ett "Fritt fram" eller lyssnade Ni på flera? UP I ETAPP 1 FICK FRÅGAN I BREVENKÄTEN 1560 1. Lyssnade på flera 165 2. Lyssnade på ett 1 3. Lyssnade på del av program 607 5. Lyssnade inte på något 65 8. Vet inte, inget svar 43 9. Uppgift saknas
VAR 210 UTFRÅGNINGEN 75 Loc 315 width 1 MD=9 75E/BF I en serie program kallade "utfrågningen" intervjuades de olika partiledarna i TV. Lyssnade Ni på någon av "Utfrågningarna"? (OM JA:) Lyssnade Ni på en "Utfrågning" eller på flera? UP I ETAPP 1 FICK FRÅGAN I BREVENKÄTEN 1368 1. Lyssnade på flera 289 2. Lyssnade på ett 4 3. Lyssnade på del av program 643 5. Lyssnade inte på något 92 8. Vet inte, inget svar 45 9. Uppgift saknas
VAR 211 TV-DEBATTER 75 Loc 316 width 1 MD=9 75F/BF Förutom partiledardebatten sändes i TV ytterligare två debatter, en den 22 augusti och en 5 september. Lyssnade Ni på någon av dessa debatter? (OM JA:) Lyssnade Ni på en av dessa debatter eller på båda? UP I ETAPP 1 FICK FRÅGAN I BREVENKÄTEN 454 1. Lyssnade på båda debatterna 547 2. Lyssnade på en av debatterna 2 3. Lyssnade på del av debatt 1101 5. Lyssnade inte på någon 294 8. Vet inte, inte på någon 43 9. Uppgift saknas
VAR 212 LOKAL VALDEBATT I P2 75 Loc 317 width 1 MD=0 or GE 9 75G/BF På många ställen i Sverige har man i år kunnat lyssna till debatter i radions program 2, där politiker från den egna kommunen eller det egna landstinget deltagit. Har Ni lyssnat till någon av dessa lokala valdebatter? UP I ETAPP 1 FICK FRÅGAN I BREVENKÄTEN 233 1. Ja 2045 5. Nej 120 8. Vet inte, inget svar 1 0. Frågan ej tillämplig 42 9. Uppgift saknas
VAR 213 VALBROSCHYRER PARTI 76 Loc 318 width 2 MD=99 76/BF Före valet sände partierna ut broschyrer och andra trycksaker till väljarna. Läste Ni någon av dem före valet i år? (OM JA:) Vilket eller vilka partiers broschyrer läste Ni? 76(1) Partier som UP läst valbroschyrer från UP I ETAPP 1 FICK FRÅGAN I BREVENKÄTEN 31 01. Högerpartiet 23 02. Centerpartiet 27 03. Folkpartiet 128 04. Socialdemokraterna 3 05. Kommunisterna 9 06. Annat parti 96 07. Borgerligt samlingsparti 12 08. Socialdemokraterna och Kommunisterna 844 09. Annat svar t ex Folkpartiet + Socialdemokraterna, eller från alla partier 1225 88. Vet inte, minns inte, läste ingen broschyr 43 99. Uppgift saknas
VAR 214 ANTAL VALBROSCHYRER 76 Loc 320 width 1 MD=9 76(2) Antalet partier UP läst valbroschyrer från <Se F.76/BF för fullständig frågetext> UP I ETAPP 1 FICK FRÅGAN I BREVENKÄTEN 1225 0. Vet inte/minns inte, läste ingen broschyr eller uppgift saknas 222 1. Ett parti 194 2. Två partier 186 3. Tre partier 232 4. Fyra partier 202 5. Fem partier 137 6. Sex eller flera partier 43 9. Uppgift saknas
VAR 215 VALMÖTESDELTAGANDE 77 Loc 321 width 2 MD=99 77/BF Var Ni på något av de valmöten som partierna ordnade före valet i år? (OM JA:) Vilket eller vilka partiers valmöten var Ni på? UP I ETAPP 1 FICK FRÅGAN I BREVENKÄTEN 5 01. Högerpartiet 14 02. Centerpartiet 10 03. Folkpartiet 58 04. Socialdemokraterna 0 05. Kommunisterna 9 06. Annat parti 6 07. Borgerligt samlingsparti eller flera borgerliga partier 1 08. Socialdemokraterna och kommunisterna 21 09. Andra kombinationer av partier 2276 88. Vet inte/minns inte, besökte inte något valmöte, uppgift saknas 41 99. Uppgift saknas
VAR 216 ANT BESÖKTA VALMÖTEN 77 Loc 323 width 1 MD=9 77(2) Antal besökta valmöten <Se F.77/BF för fullständig frågetext> 96 1. Besökte ett partis valmöte/valmöten 20 2. Besökte två partiers valmöten 4 3. Besökte tre partiers valmöten 4 4. Besökte fyra partiers valmöten 0 5. Besökte fem partiers valmöten 0 6. Besökte sex eller flera partiers valmöten 2276 8. Vet inte/minns inte, besökte ej något valmöte 41 9. Uppgift saknas
VAR 217 INTR VALUTGÅNG KOM 80 Loc 324 width 1 MD=9 80A Hur pass intresserad är Ni av hur det går/gick i höstens val just i ... (KOMMUNENS NAMN)? Är Ni mycket intresserad eller ganska intresserad eller inte särskilt intresserad eller inte alls intresserad? Frågans formulering är beroende på om den ställdes i förvalsintervjun eller eftervalsintervjun 533 1. Mycket intresserad 1038 2. Ganska intresserad 673 3. Inte särskilt intresserad 178 4. Inte alls intresserad 10 8. Vet inte 9 9. Uppgift saknas
VAR 218 INTR VALUTGÅNG RIKS 80 Loc 325 width 1 MD=9 80B Är Ni mera intresserad av hur valet går/gick i hela landet eller är Ni mindre intresserad av det? Frågan formulering är beroende av om den ställdes i förvalsintervjun eller eftervalsintervjun 1202 1. Mera intresserad 874 3. Ingen skillnad 320 5. Mindre intresserad 36 8. Vet inte 9 9. Uppgift saknas
VAR 219 PARTIANHÄNGARE 81 Loc 326 width 2 MD=99 81 Så skulle jag vilja fråga om Er personliga inställning till de politiska partierna här i landet. Betraktar Ni Er som t. ex folkpartist, socialdemokrat, högerman/högerkvinna eller som anhängare till något annat parti, eller har Ni ingen sådan inställning till något parti? 228 01. Högerman/högerkvinna 250 02. Centerpartist 349 03. Folkpartist 1017 04. Socialdemokrat 57 05. Kommunist 21 06. KDS-anhängare 50 07. Annat parti 397 55. Nej, har ingen sådan inställning till något parti 66 88. Vill inte svara 6 99. Uppgift saknas
VAR 220 PARTIANHÄNGARE SPEC 81 Loc 328 width 1 MD=0 or GE 9 81(2) Annat parti - specificering <Se F.81 för fullständig frågetext> 25 1. De borgerliga 8 2. Mittensamverkan (Folkpartiet + Centerpartiet) 9 3. Annat parti (ej specificerat) 4 4. Vänsterpartierna, socialdemokraterna och kommunisterna, kommunalt intresserade, syndikalister m. fl 2389 0. Frågan ej tillämplig 6 9. Uppgift saknas
VAR 221 PARTIIDENTITET 82/83 Loc 329 width 1 MD=0 or GE 9 82 (PARTIANHÄNGARE) Är Ni en starkt övertygad anhängare till... (NAMNET PÅ DET PARTI UP UPPGETT PÅ FRÅGA 81) eller är Ni inte så starkt övertygad? 83 (PARTIANHÄNGARE SOM EJ UPPGETT PARTI) Är Ni en starkt övertygad anhängare till det parti Ni tänker på eller är Ni inte så starkt övertygad? 1001 1. Starkt övertygad 956 2. Inte så starkt övertygad 4 7. Övriga svar 4 8. Vet inte/vill inte svara 466 0. Frågan ej tillämplig 10 9. Uppgift saknas
VAR 222 NÄRMASTE PARTI 84 Loc 330 width 2 MD= 0 or GE 99 84 (EJ PARTIANHÄNGARE) Är det något parti, som Ni ändå tycker Er stå närmare än de övriga partierna? (OM JA:) Vilket parti är det? 22 01. Högerpartiet 35 02. Centerpartiet 49 03. Folkpartiet 88 04. Socialdemokraterna 9 05. Kommunisterna 1 06. Kristen demokratisk samling 20 07. Annat parti eller vägrar uppge parti 174 55. Nej, känner sig inte stå närmare något parti 62 88. Vill inte svara 1972 00. Frågan ej tillämplig 9 99. Uppgift saknas
VAR 223 NÄRMASTE PARTI SPEC 84 Loc 332 width 1 MD=0 or GE 9 84(1) Närmaste parti - specificering <Se F.84 för fullständig frågetext> 6 1. De borgerliga 1 2. Mittensamverkan (Folkparti + Centerparti) 2 3. Vänsterpartierna, vänstersocialistisk 4 7. Annat parti 7 8. Ja, står närmare något parti men vägrar uppge vilket 2412 0. Frågan ej tillämplig 9 9. Uppgift saknas
VAR 224 NÄST BÄSTA PARTI 85 Loc 333 width 2 MD= 0 or GE 99 85 (UPPGETT NÄRMASTE PARTI) Vilket parti tycker Ni näst bäst om? 171 01. Högerpartiet 530 02. Centerpartiet 480 03. Folkpartiet 201 04. Socialdemokraterna 198 05. Kommunisterna 21 06. Kristen demokratisk samling 23 07. Annat parti. Partiet specificeras ej. Även flera borgerliga partier eller de borgerliga 373 55. Har inget näst bästa parti 180 88. Vet inte/vill inte svara 254 00. Frågan ej tillämplig 10 99. Uppgift saknas
VAR 225 PARTITILLHÖRIGHET 86 Loc 335 width 1 MD=9 86A Är Ni medlem i något politisk parti eller någon annan politisk sammanslutning? GÄLLER ÄVEN KVINNO- OCH UNGDOMSORGANISATIONER 57 1. Högerpartiet 77 2. Centerpartiet 37 3. Folkpartiet 152 4. Socialdemokraterna 5 5. Kommunisterna (även stödorganisationer) 3 6. Kristen demokratisk samling 2097 7. Nej, inte medlem i något parti/sammanslutning 8 8. Vet inte/vill inte svara 5 9. Uppgift saknas
VAR 226 KOM FRÅGA PARTIMÖTE 86 Loc 336 width 1 MD=9 86B Har Ni någon gång under det senaste året varit närvarande vid ett partimöte där man diskuterat någon kommunal fråga? (OM JA:) Vilken kommunal fråga gällde diskussionen? 83 1. Ja, närvarande vid möte där kommunal fråga diskuterats 2352 5. Nej, inte närvarande vid sådant möte 1 8. Vet inte 5 9. Uppgift saknas
VAR 227 AKTIV VID NOMINERING 87 Loc 337 width 1 MD=9 87 Har Ni i år varit med om något partimöte eller någon omröstning i partiet, där det gällt att bestämma, vilka som skulle stå på partiets valsedel här i ... (KOMMUNENS NAMN)? 75 1. Ja 2361 5. Nej 5 9. Uppgift saknas
VAR 228 ORGANISATIONSMEDLEM 88 Loc 338 width 2 MD=99 88A Så skulle jag vilja höra vilka föreningar och andra organisationer, också fackliga organisationer, som Ni är medlem av? (KONTROLLFRÅGA:) Är Ni medlem av någon mer förening? 858 01. En organisation 308 02. Två organisationer 133 03. Tre organisationer 59 04. Fyra organisationer 18 05. Fem organisationer 17 06. Sex organisationer 5 07. Sju organisationer 1 08. Åtta organisationer 3 09. Nio organisationer och däröver 1035 55. Nej, är inte medlem i någon förening/vet inte 4 99. Uppgift saknas
VAR 229 MEDLEM ORGANISATION 1 88 Loc 340 width 2 MD= 0 or GE 99 88A(1) Medlem organisation 1 <Se F.88A för fullständig frågetext> 816 01. Fackliga sammanslutningar 76 02. Företagarorganisationer 15 03. Konsumentorganisationer 237 04. Idrotts-, fritids- och hobbyorganisationer 23 05. Nykterhetsorganisationer 72 06. Religiösa föreningar 101 07. Ideella organisationer 59 08. Övriga organisationer 4 09. Okodbara svar 1034 00. Frågan ej tillämplig 4 99. Uppgift saknas
VAR 230 MEDLEM ORGANISATION 2 88 Loc 342 width 2 MD= 0 or GE 99 88A(2) Medlem organisation 2 <Se F.88A för fullständig frågetext> 88 01. Fackliga sammanslutningar 45 02. Företagarorganisationer 28 03. Konsumentorganisationer 209 04. Idrotts-, fritids- och hobbyorganisationer 27 05. Nykterhetsorganisationer 24 06. Religiösa föreningar 62 07. Ideella organisationer 51 08. Övriga organisationer 10 09. Okodbara svar 1892 00. Frågan ej tillämplig 5 99. Uppgift saknas
VAR 231 MEDLEM ORGANISATION 3 88 Loc 344 width 2 MD= 0 or GE 99 88A(3) Medlem organisation 3 <Se F.88A för fullständig frågetext> 20 01. Fackliga sammanslutningar 24 02. Företagarorganisationer 14 03. Konsumentorganisationer 88 04. Idrotts-, fritids- och hobbyorganisationer 14 05. Nykterhetsorganisationer 4 06. Religiösa föreningar 47 07. Ideella organisationer 23 08. Övriga organisationer 4 09. Okodbara svar 2199 00. Frågan ej tillämplig 4 99. Uppgift saknas
VAR 232 MEDLEM ORGANISATION 4 88 Loc 346 width 2 MD= 0 or GE 99 88A(4) Medlem organisation 4 <Se F.88A för fullständig frågetext> 8 01. Fackliga sammanslutningar 19 02. Företagarorganisationer 6 03. Konsumentorganisationer 38 04. Idrotts-, fritids- och hobbyorganisationer 3 05. Nykterhetsorganisationer 3 06. Religiösa föreningar 15 07. Ideella organisationer 9 08. Övriga organisationer 3 09. Okodbara svar 2333 00. Frågan ej tillämplig 4 99. Uppgift saknas
VAR 233 MEDLEM ORGANISATION 5 88 Loc 348 width 2 MD= 0 or GE 99 88A(5) Medlem organisation 5 <Se F.88A för fullständig frågetext> 5 01. Fackliga sammanslutningar 6 02. Företagarorganisationer 5 03. Konsumentorganisationer 21 04. Idrotts-, fritids- och hobbyorganisationer 0 05. Nykterhetsorganisationer 0 06. Religiösa föreningar 3 07. Ideella organisationer 5 08. Övriga organisationer 0 09. Okodbara svar 2392 00. Frågan ej tillämplig 4 99. Uppgift saknas
VAR 234 KOM FRÅGA FÖRENING 88 Loc 350 width 1 MD=9 88B Har det förekommit att man i någon av dessa föreningar diskuterat någon kommunalpolitisk fråga? (OM JA:) Kan Ni säga vilket ämnet för diskussionen var? (FÖLJDFRÅGA:) I vilken förening förekom denna diskussion? 161 1. Närvarande på möte där fråga diskuterats 1242 2. Ej närvarande på möte där fråga diskuterats/vet ej 1034 5. Ej medlem 4 9. Uppgift saknas
VAR 235 RÖSTADE KF-VALET 1966 91 Loc 351 width 1 91/BF Röstade Ni vid valet i år? UP I ETAPP 1 FICK FRÅGAN I BREVENKÄTEN 1 0. Ej röstberättigad 2139 1. Ja 301 5. Nej
VAR 236 TID FÖR RÖSTBESLUT 92 Loc 352 width 1 MD=9 92/BF När bestämde Ni Er för hur Ni skulle rösta? Var det under sista veckan före valet eller tidigare under hösten och sommaren eller visste Ni sedan länge hur Ni skulle rösta? UP I ETAPP 1 FICK FRÅGAN I BREVENKÄTEN 273 1. Sista veckan före valet 190 2. Tidigare under hösten och sommaren 1629 3. UP visste sedan länge hur UP skulle rösta 213 5. Röstade inte 9 8. Vet inte/vill inte svara 127 9. Uppgift saknas
VAR 237 PARTI KF-VALET 1966 93 Loc 353 width 1 93/BF På vilket parti röstade Ni vid fullmäktigevalet i år? UP I ETAPP 1 FICK FRÅGAN I BREVENKÄTEN 301 0. Röstade inte. Även: uppgett sig rösta men ej antecknad som röstande i röstlängden 216 1. Högerpartiet 260 2. Centerpartiet 385 3. Folkpartiet 904 4. Socialdemokraterna 80 5. Kommunisterna 28 6. Kristen demokratisk samling 102 7. Annat parti 1 8. Ej röstberättigad 164 9. Uppgift om partisympati saknas. Innehåller dels direkt svarsvägran dels de UP som uppgett att sig ej rösta men antecknad som röstande i röstlängden
VAR 238 SPEC KF-VALET 1966 93 Loc 354 width 1 MD=0 93(1) Partival vid kommunalfullmäktigevalet 1966 - specificering <Se F.93/BF för fullständig frågetext> 12 1. Trepartisamverkan, Högerpartiet + Centerpartiet + Folkpartiet 5 2. Mittensamverkan, Centerpartiet + Folkpartiet 67 3. Samverkan Höger + Folkpartiet (SiM; SiH) 18 4. Kommunala intressen, Kommunalt intresserade, Frihetliga kommunalfolket 70 8. Uppgett sig rösta men ej antecknad som röstande i röstlängden 45 9. Uppgett sig ej rösta men anteckna som röstande i röstlängden 2224 0. Frågan ej tillämplig
VAR 239 PARTI L- VALET 1966 94 Loc 355 width 1 94/BF På vilket parti röstade Ni vid det samtidiga landstingsvalet? UP I ETAPP 1 FICK FRÅGAN I BREVENKÄTEN. FRÅGAN STÄLLDES EJ TILL UP I STOCKHOLM, GÖTEBORG OCH MALMÖ 219 0. Röstade inte. Även: uppgett sig rösta men ej antecknad som röstande i röstlängden 171 1. Högerpartiet 251 2. Centerpartiet 266 3. Folkpartiet 717 4. Socialdemokraterna 73 5. Kommunisterna 29 6. Kristen demokratisk samling 24 7. Annat parti 563 8. Ej röstberättigad 128 9. Vägrar svara. Även: uppgett att sig ej rösta men antecknad som röstande i röstlängden
VAR 240 SPEC L-VALET 1966 94 Loc 356 width 1 MD=0 94(1) Partival landstingsvalet 1966 - specificering <Se F.94/BF för fullständig frågetext> 7 1. Trepartisamverkan, Högerpartiet + Centerpartiet + Folkpartiet 2 2. Mittensamverkan, Centerpartiet + Folkpartiet 15 3. Samverkan Högern + Folkpartiet (Sim, Sih) 0 4. Kommunala intressen, Kommunalt intresserade, Frihetliga kommunalfolket 47 5. Uppgett sig rösta men ej antecknad som röstande i röstlängden 37 6. Uppgett sig ej rösta men antecknad som röstande i röstlängden 2333 0. Frågan ej tillämplig
VAR 241 PARTI RD-VALET 1964 95 Loc 357 width 2 MD=99 95 (FÖDD 1942 ELLER TIDIGARE) Jag tänker nu ställa några frågor om tidigare val. 1964 var det riksdagsval. På vilket parti röstade Ni då? UP I ETAPP 1 FICK FRÅGAN I BREVENKÄTEN. FRÅGAN STÄLLDES EJ TILL UP I STOCKHOLM, GÖTEBORG OCH MALMÖ 135 00. Röstade inte. Även: uppgett sig rösta men ej antecknad som röstande i röstlängden 227 01. Högerpartiet 243 02. Centerpartiet 343 03. Folkpartiet 1105 04. Socialdemokraterna 55 05. Kommunisterna 13 06. Kristen demokratisk samling 33 07. Annat parti 204 08. Ej röstberättigad 80 09. Vägrar svara. Även: uppgett att sig ej rösta men antecknad som röstande i röstlängden 3 99. Uppgift saknas
VAR 242 SPEC RD-VALET 1964 95 Loc 359 width 1 MD=0 or GE 9 95(1) Partival riksdagsvalet 1964 - specificering <Se F.95 för fullständig frågetext> 33 1. Trepartisamverkan, Högerpartiet + Centerpartiet + Folkpartiet 0 2. Mittensamverkan, Centerpartiet + Folkpartiet 0 3. Samverkan Högern + Folkpartiet (Sim, Sih) 0 4. Kommunala intressen, Kommunalt intresserade, Frihetliga kommunalfolket 1 5. Uppgett sig rösta men ej antecknad som röstande i röstlängden 0 6. Uppgett sig ej rösta men antecknad som röstande i röstlängden 2404 0. Frågan ej tillämplig 3 9. Uppgift saknas
VAR 243 PARTI KF-VALET 1962 96 Loc 360 width 2 MD=99 96 (FÖDD 1940 ELLER TIDIGARE) 1962 var det kommunalval, dvs fullmäktigeval och även landstingsval för dem som inte var bosatta i någon av storstäderna. På vilket parti röstade Ni då i fullmäktigevalet? UP I ETAPP 1 FICK FRÅGAN I BREVENKÄTEN. FRÅGAN STÄLLDES EJ TILL UP I STOCKHOLM, GÖTEBORG OCH MALMÖ 140 00. Röstade inte. Även: uppgett sig rösta men ej antecknad som röstande i röstlängden 223 01. Högerpartiet 211 02. Centerpartiet 317 03. Folkpartiet 1067 04. Socialdemokraterna 42 05. Kommunisterna 1 06. Kristen demokratisk samling 5 07. Annat parti 313 08. Ej röstberättigad 119 09. Vägrar svara. Även: uppgett att sig ej rösta men antecknad som röstande i röstlängden 3 99. Uppgift saknas
VAR 244 SPEC KF-VALET 1962 96 Loc 362 width 1 MD=0 or GE 9 96(1) Partival vid kommunalfullmäktigevalet 1962 - specificering <Se F.96 för fullständig frågetext> 4 1. Trepartisamverkan, Högerpartiet + Centerpartiet + Folkpartiet 0 2. Mittensamverkan, Centerpartiet + Folkpartiet 0 3. Samverkan Högern + Folkpartiet (Sim, Sih) 1 4. Kommunala intressen, Kommunalt intresserade, Frihetliga kommunalfolket 1 5. Uppgett sig rösta men ej antecknad som röstande i röstlängden 0 6. Uppgett sig ej rösta men antecknad som röstande i röstlängden 2432 0. Frågan ej tillämplig 3 9. Uppgift saknas
VAR 245 PARTI L-VALET 1962 97 Loc 363 width 2 MD=99 97 Samtidigt var det också landstingsval, utom för dem som bodde i Stockholm, Göteborg, Malmö och Norrköping. På vilket parti röstade Ni då i landstingsvalet? UP I ETAPP 1 FICK FRÅGAN I BREVENKÄTEN. FRÅGAN STÄLLDES EJ TILL UP I STOCKHOLM, GÖTEBORG OCH MALMÖ 109 00. Röstade inte. Även: uppgett sig rösta men ej antecknad som röstande i röstlängden 158 01. Högerpartiet 202 02. Centerpartiet 225 03. Folkpartiet 837 04. Socialdemokraterna 35 05. Kommunisterna 0 06. Kristen demokratisk samling 3 07. Annat parti 780 08. Ej röstberättigad 90 09. Vägrar svara. Även: uppgett att sig ej rösta men antecknad som röstande i röstlängden 2 99. Uppgift saknas
VAR 246 SPEC L-VALET 1962 97 Loc 365 width 1 MD=0 or GE 9 97(1) Partival vid landstingsvalet 1962 - specificering <Se F.97 för fullständig frågetext> 3 1. Trepartisamverkan, Högerpartiet + Centerpartiet + Folkpartiet 0 2. Mittensamverkan, Centerpartiet + Folkpartiet 0 3. Samverkan Högern + Folkpartiet (Sim, Sih) 0 4. Kommunala intressen, Kommunalt intresserade, Frihetliga kommunalfolket 1 5. Uppgett sig rösta men ej antecknad som röstande i röstlängden 0 6. Uppgett sig ej rösta men antecknad som röstande i röstlängden 2436 0. Frågan ej tillämplig 1 9. Uppgift saknas
VAR 247 PARTITROGEN 98 Loc 366 width 1 MD=0 or GE 9 98 (RÖSTAT PÅ SAMMA PARTI 1962,1964 och 1966) Har Ni alltid röstat på samma parti? 1366 1. Ja 451 5. Nej 66 8. Minns inte/vill inte svara 344 0. Frågan ej tillämplig 214 9. Uppgift saknas
VAR 248 SKILDA PARTISYMPATIER 99 Loc 367 width 1 MD=0 or GE 9 99 (RÖSTAT PÅ SAMMA PARTI 1962,1964 OCH 1966) Har Ni någon gång funderat över att rösta på ett annat parti i fullmäktigevalen än det parti, som Ni samtidigt tyckte bäst om i rikspolitiken? 467 1. Ja 1530 5. Nej 117 8. Vet inte 316 0. Frågan ej tillämplig 11 9. Uppgift saknas
VAR 249 UTBILDNING 100 Loc 368 width 1 MD=9 100 Har Ni någon utbildning utöver folkskolan? (OM JA:) Vilken utbildning har Ni? 1545 1. Folkskola, grundskola, obligatorisk skolplikt 762 2. Yrkesskola, realskola, kurser m. m 128 3. Studentexamen, postgymnasiala studier 6 9. Uppgift saknas
VAR 250 YRKE 102 Loc 369 width 2 MD=99 102 Vilket yrke har/hade Ni? 1 01. Godsägare och större arrendatorer 15 02. Industriidkare, grosshandlare, direktörer, disponenter 23 03. Högre förvaltningspersonal i enskild tjänst 54 04. Tjänstemän av högre grad i enskild tjänst 10 05. Fria yrken i socialgrupp I 0 06. Husägare m fl 28 07. Övriga inom socialgrupp I 146 10. Hemmansägare o dyl 8 11. Arrendatorer och brukare 0 12. Lantbrukares hemmavarande söner och mågar 63 13. Hantverkare 56 14. Handlande (mindre) 95 15. Verkmästare och förman 301 16. Kontorspersonal 96 17. Handelsbiträden m fl 104 18. Tjänstemän av lägre grad i socialgrupp II 45 19. Folkskollärare 3 20. Sjökaptener m fl 5 21. Högre huslig tjänst 27 22. Fria yrken i socialgrupp II 42 23. Övriga näringsidkare 10 24. Övriga inom socialgrupp II 1 30. Rättare m fl 1 31. Torpare m fl 23 32. Övriga jordbruksarbetare 2 33. Sjöman m fl 0 34. Fiskare 55 35. Skogs- och flottningsarbete 353 36. Andra arbetare utom industri-, byggnads-, gruv- och grovarbetare 147 37. Tjänstemän av lägre grad i socialgrupp III 85 38. Lägre huslig tjänst 6 39. Övriga tillhörande socialgrupp III 633 40. Industri-, byggnads-, gruv- och grovarbetare 3 99. Uppgift saknas
VAR 251 MAKES YRKE 103 Loc 371 width 2 MD= 0 103A (GIFTA KVINNOR OCH ÄNKOR) Vilket yrke har/hade Er man? 0 01. Godsägare och större arrendatorer 3 02. Industriidkare, grosshandlare, direktörer, disponenter 2 03. Högre förvaltningspersonal i enskild tjänst 6 04. Tjänstemän av högre grad i enskild tjänst 2 05. Fria yrken i socialgrupp I 0 06. Husägare m fl 2 07. Övriga inom socialgrupp I 7 10. Hemmansägare o dyl 0 11. Arrendatorer och brukare 0 12. Lantbrukares hemmavarande söner och mågar 16 13. Hantverkare 10 14. Handlande (mindre) 17 15. Verkmästare och förman 41 16. Kontorspersonal 6 17. Handelsbiträden m fl 12 18. Tjänstemän av lägre grad i socialgrupp II 3 19. Folkskollärare 0 20. Sjökaptener m fl 0 21. Högre huslig tjänst 3 22. Fria yrken i socialgrupp II 8 23. Övriga näringsidkare 1 24. Övriga inom socialgrupp II 0 30. Rättare m fl 0 31. Torpare m fl 2 32. Övriga jordbruksarbetare 2 33. Sjöman m fl 0 34. Fiskare 1 35. Skogs- och flottningsarbete 64 36. Andra arbetare utom industri-, byggnads-, gruv- och grovarbetare 11 37. Tjänstemän av lägre grad i socialgrupp III 0 38. Lägre huslig tjänst 0 39. Övriga tillhörande socialgrupp III 104 40. Industri-, byggnads-, gruv- och grovarbetare 2118 00. Frågan ej tillämplig
VAR 252 UPPKÖPSORT 104 Loc 373 width 1 MD=0 or GE 9 104 (EJ BOSATT I STAD MED UNDANTAG FÖR TORSHÄLLA) När det gäller större uppköp, gör Ni dem här på orten eller far Ni någon annanstans? Vart far Ni i så fall? 307 1. Bosatt i centralorten, gör uppköp i centralorten 103 2. Bosatt i centralorten, gör uppköp i annan kommun 163 3. Bosatt i randkommun, gör uppköp i randkommun 328 4. Bosatt i randkommun, gör uppköp i centralorten 143 5. Bosatt i randkommun, gör uppköp i annan kommun 4 6. Gör uppköp i utlandet 1376 0. Frågan ej tillämplig 17 9. Uppgift saknas
VAR 253 HEMMAVARANDE BARN 105 Loc 374 width 1 MD=9 105 Har Ni några hemmavarande barn under 21 år? (OM JA:) Hur gamla är det/de? 1330 0. Nej, har inga hemmavarande barn 267 1. 1-6 år 251 2. 7-15 år 225 3. 16-21 år 174 4. 1-6 år och 7-15 år 8 5. 1-6 år och 16-21 år 148 6. 7-15 år och 16-21 år 29 7. Alla tre åldersgrupperna 9 9. Uppgift saknas
VAR 254 ANTAL BARN HEMMA 105 Loc 375 width 1 MD=9 105(1) Antal hemmavarande barn 1330 0. Inget barn 494 1. Ett barn 371 2. Två barn 154 3. Tre barn 56 4. Fyra barn 25 5. Fem barn 5 6. Sex barn 4 7. Sju barn 1 8. Åtta barn 1 9. Uppgift saknas
VAR 255 INKOMST Loc 376 width 2 MD=99 Inkomst 379 00. Gift utan egen inkomst 161 01. 1 - 2 999 kr 553 02. 3 000 - 9 999 kr 327 03. 10 000 - 14 999 kr 393 04. 15 000 - 19 999 kr 367 05. 20 000 - 29 999 kr 84 06. 30 000 - 39 999 kr 26 07. 40 000 - 49 999 kr 32 08. 50 000 kr eller högre 100 09. Ogift eller gift men inte samtaxerad 19 99. Uppgift saknas
VAR 256 MAKAS/MAKES INKOMST Loc 378 width 2 MD=99 Makas/makes inkomst 440 00. Gift utan egen inkomst 133 01. 1 - 2 999 kr 318 02. 3 000 - 9 999 kr 168 03. 10 000 - 14 999 kr 263 04. 15 000 - 19 999 kr 298 05. 20 000 - 29 999 kr 53 06. 30 000 - 39 999 kr 15 07. 40 000 - 49 999 kr 23 08. 50 000 kr eller högre 713 09. Ogift eller gift men inte samtaxerad 17 99. Uppgift saknas
VAR 257 SAMMANLAGD INKOMST Loc 380 width 2 MD=99 Sammanlagd inkomst 32 00. Gift utan egen inkomst 0 01. 1 - 2 999 kr 162 02. 3 000 - 9 999 kr 170 03. 10 000 - 14 999 kr 332 04. 15 000 - 19 999 kr 596 05. 20 000 - 29 999 kr 269 06. 30 000 - 39 999 kr 73 07. 40 000 - 49 999 kr 77 08. 50 000 kr eller högre 713 09. Ogift eller gift men inte samtaxerad 17 99. Uppgift saknas
VAR 258 INTERVJUDATUM Loc 382 width 2 MD=99 Intervjudatum 260 00. Intervjuer utförda i augusti månad 132 01. 1 september 84 02. 2 september 96 03. 3 september 26 04. 4 september 115 05. 5 september 97 06. 6 september 80 07. 7 september 64 08. 8 september 40 09. 9 september 25 10. 10 september 11 11. 11 september 57 12. 12 september 41 13. 13 september 24 14. 14 september 5 15. 15 september 13 16. 16 september 7 17. 17 september 1 18. 18 september 27 19. 19 september 80 20. 20 september 125 21. 21 september 129 22. 22 september 100 23. 23 september 65 24. 24 september 14 25. 25 september 99 26. 26 september 103 27. 27 september 83 28. 28 september 57 29. 29 september 33 30. 30 september 35 41. 1 oktober 10 42. 2 oktober 41 43. 3 oktober 45 44. 4 oktober 39 45. 5 oktober 29 46. 6 oktober 16 47. 7 oktober 7 48. 8 oktober 4 49. 9 oktober 9 50. 10 oktober 9 51. 11 oktober 8 52. 12 oktober 4 53. 13 oktober 9 54. 14 oktober 7 55. 15 oktober 3 56. 16 oktober 5 57. 17 oktober 3 58. 18 oktober 2 59. 19 oktober 0 60. 20 oktober 3 61. 21 oktober 1 62. 22 oktober 0 63. 23 oktober 12 64. 24 oktober 0 65. 25 oktober 1 66. 26 oktober 0 67. 27 oktober 1 68. 28 oktober 0 69. 29 oktober 1 70. 30 oktober 0 71. 31 oktober 38 80. Intervjuer utförda den 1 november och senare 6 99. Uppgift saknas