KOMMUNALA VALRÖRELSER 1970
               SSD 0112

              Primärforskare
             Jörgen Westerståhl
         Statsvetenskapliga institutionen
            Göteborgs universitet

             Första SSD-upplagan
               Mars 1991

  

        Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst
               Box 5048

         Go to variable list
             S-402 21 Göteborg

  
           ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDAREN.

  Oavsett publikationsform skall alla uppsatser och rapporter
  som bygger på data tillgängliggjorda genom SSD tillkännage
  detta förhållande, samt namnge primärforskaren. SSD ber
  därför alla användare av SSD-material att, så långt detta är
  möjligt, använda sig av följande uttalande. (Uttryck inom
  parentes används i tillämpliga fall.)

       Data (och tabeller) i denna (publikation)
       har delvis gjorts tillgängliga av Svensk
       Samhällsvetenskaplig Datatjänst. Materialet
       i KOMMUNALA VALRÖRELSER 1970 samlades
       ursprungligen in av ett forskningsprojekt
       vid statsvetenskapliga institutionen vid
       Göteborgs universitet, under ledning av Jörgen
       Westerståhl. Varken SSD eller primärforskaren
       bär ansvar för analyser och tolkningar som
       presenteras i denna (publikation).

  Enligt överenskommelse mellan Jörgen Westerståhl och Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst får KOMMUNALA VALRÖRELSER
  1970 förmedlas till och analyseras av forskare under
  förutsättning att användningen sker i forskningssyfte.
  Härvid skall HSFR:s forskningsetiska principer för humaniora
  och samhällsvetenskap, publicerade i skriften HSFR-ETIK,
  följas i alla tillämpliga delar.

  Data och/eller dokumentation får ej ställas till tredje
  persons förfogande utan SSD:s skriftliga tillstånd.

  Rapporter och publikationer baserade på dessa data skall
  insändas i två exemplar till SSD, som vidarebefordrar ett
  exemplar till primärforskaren.

  I de fall materialet används i undervisningssyfte vid
  universitet och högskolor och leder till producerandet av PM
  och uppsatser behöver dessa ej insändas till SSD. I stället
  skall en redovisning av kurser, antal användare och antal
  producerade PM och uppsatser insändas till SSD efter
  avslutat läsår.

  

               INNEHÅLL

                              Sida

  INLEDNING

      Bakgrund                      I

      Allmänna förutsättningar: urval, bortfall     II

      Kodboksinformation                III

      SSD dokumentation                 IV

  VARIABELBESKRIVNING                    V

  KODBOK                          1

  
                 I

               INLEDNING

               BAKGRUND

  Den kommunala expansionen har ställt allt större krav på
  kommunernas resurser - såväl ekonomiskt som personellt. De
  ökade kraven har under 1950- och 1960-talen föranlett
  statsmakterna att vid två tillfällen radikalt omstöpa den
  kommunala indelningen. Antalet kommuner minskade från cirka
  2 500 år 1952 till 278 år 1974. Kommunerna blev större såväl
  befolkningsmässigt som geografiskt. Kommunblocksreformen
  innebar vidare ett försök att sammanföra kommunerna till
  näringsgeografiskt naturliga enheter. Detta medförde att
  tätorterna fick bilda nya kommuner tillsammans med den
  omkringliggande landsbygden. Därmed skapades en ny
  situation. Från att ha varit medlemmar i relativt homogena
  tätorts- eller landskommuner blev medborgarna i de nya
  blockkommunerna medlemmar i stora socialt och ekonomiskt
  väsentligt mer heterogena kommuner.

  När det i mitten av 1960-talet stod klart att
  kommunblocksreformen var en realitet och att kommunerna
  successivt skulle komma att sammanföras till de nya större
  enheter som kommunblocksindelningen anvisade, var det
  naturligt att många frågade sig vad som skulle komma att ske
  med den kommunala demokratin. Vilket blir utrymmet i de nya
  kommunerna för den medborgerliga aktiviteten? Kommer behovet
  av kontakt och informationsutbyte mellan förtroendemän och
  medborgare att kunna tillgodoses? Kommer den kommunala
  självstyrelsens karaktär av lekmannaförvaltning att gå
  förlorad? Frågor av detta slag föranledde under 1965 de
  statsvetenskapliga institutionerna i Sverige att gå samman
  kring ett större forskningsprogram - "Kommunal självstyrelse
  - kommunal indelning" ägnat att belysa den kommunala
  självstyrelsens villkor. Forskningsarbetet som startade 1966
  avslutades i början av 1970-talet.

  Ansvaret för planering av 1970 års intervjuundersökning,
  frågeformulering, uttestning av frågor osv. åvilade Claes
  örtendahl och Lennart Månsson. Fältarbetet utfördes av
  Statistiska centralbyråns utredningsinstitut. Kodning,
  stansning och rensningskörningar genomfördes vid
  statsvetenskapliga institutionen vid Göteborgs universitet.

  
                 II

       ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR: URVAL, BORTFALL

  Föreliggande undersökning har liksom flertalet av
  kommunalforskningsgruppens övriga undersökningar företagits
  i ett särskilt kommunurval bestående av 36 kommuner i sex
  olika storleks- och tätortsklasser (A-urvalet). Detta urval
  finns utförligt presenterat i kapitel 3 i "Den kommunala
  självstyrelsen 1. Ett forskningsprogram".

  I samband med 1970 års val genomfördes
  intervjuundersökningen med väljare i samtliga 36 kommuner i
  A-urvalet. I de kommuner som utvidgats sedan 1966
  genomfördes intervjuerna bland medborgare i den gamla
  kommunens område. Förutom kommunerna i A-urvalet ingick även
  Stockholm i undersökningen. Urvalet utgjordes av 65 personer
  i varje kommun (200 i Stockholm). Sammanlagt genomfördes 91%
  av de planerade intervjuerna.

  För ytterligare information om undersökningen se:

  Birgersson, B. O. (1975): Kommunen som serviceproducent.
  Kommunal service och serviceattityder i 36 svenska kommuner.
  Stockholm Studies in Politics 7. Stockholm:
  Statsvetenskapliga institutionen.

  Westerståhl, J. (1970): Den kommunala självstyrelsen 1. Ett
  forskningsprogram. Stockholm: Almqvist & Wiksell

  Birgersson B. O., Forsell H., Odmark, T., Strömberg, L. och
  örtendahl, C. (1971): Den kommunala självstyrelsen.
  Medborgarna informeras. Stockholm: Almqvist & Wiksell

  
                 III

             KODBOKSINFORMATION

  Exemplet nedan visar hur en variabel vanligtvis beskrivs i
  denna kodbok. Siffrorna inom parentes förekommer inte i
  kodboken, utan är en hänvisning till den beskrivning som
  följer exemplet.

  ............................................................

  (1) VAR 231  (2) INTRESSE FÖR POLITIK 54    (3) MD=9
    REF 231  (4) LOC 257 WIDTH 1       (5) NUMERIC

  (6) F.54 Hur pass intresserad är Ni av politik? Är Ni mycket
       intresserad, ganska intresserad, inte särskilt
       intresserad eller knappast alls intresserad?

   (7) ......................

    (8) (9) (10)
    190  1.  Mycket intresserad
    753  2.  Ganska intresserad
    889  3.  Inte särskilt intresserad
    466  4.  Knappast alls intresserad
     5  8.  Vet ej

    34  9.  Uppgift saknas

  ............................................................

  (1) Variabel- och referensnummer. Brukar vanligtvis vara
  identiska. Om kodboken hänvisar till ett subset av en större
  datamängd eller en omorganiserad datamängd anger
  referensnumret den ursprungliga datamängdens variabelnummer.

  (2) Variabelnamn. En förkortning eller summering av
  frågeställningen (max. 24 tecken).

  (3) Missing data. Anger vilka värden som betraktas som
  missing data för den aktuella variabeln.

  (4) Position. Visar variabelns läge i datamängden; i vilken
  kolumn den startar och hur många positioner den upptar.

  (5) Anger om data är numerisk eller alfabetisk.

  

  (6) Den exakta frågeformuleringen som den formulerats i
  frågeformuläret eller liknande.

  (7) Eventuella kommentarer eller anmärkningar.

  (8) Det absoluta antalet observationer för varje
  svarskategori.

  (9) Kodvärden som kan förekomma för den aktuella variabeln.

  (10) Beskrivning av varje kodvärdes innehåll.

  
                 IV

             SSD DOKUMENTATION

  Dokumentationsarbetet har bedrivits med hjälp av ett
  datorbaserat dokumentationssystem som ställts till SSD:s
  förfogande av Inter-University Consortium for Political and
  Social Research (ICPSR) vid University of Michigan. Systemet
  kallas Guided Interactive Dataset Organization (GIDO).

  
Variable list


1 SSDstudie NR 0112 2 SSDupplaga/datering NR 1 3 SSD Delstudieidentifikation 001 4 ID-nummer 5 Kommun 6 Ålder 7 Kön 8 Civilstånd 9 Intervjuns fullständighet 10 Bortfallsorsak 11 Bostadsortens karaktär 12 Valdeltagande i kommunalvalet 1970 13 Valdeltagande i landstingsvalet 1970 14 Valdeltagande i riksdagsvalet 1970 15 Hushållsinkomst 16 Boendetid i kommunen 17 Kommun från vilken UP inflyttat 18 Hemmavarande barn i åldern 0-6 år 19 Hemmavarande barn i åldern 7-15 år 20 Hemmavarande barn i åldern 16-21 21 Förvärsarbete 22 Yrke 23 Make/maka förvärvsarbetar 24 Makes/makas yrke KOMMUNAL KOMPETENS 25 Uppförande av nytt ålderdomshem 26 Anställning av flera poliser 27 Fria läroböcker i grundskolan 28 Beslut om antal nya lägenheter 29 Inrätta ny postanstalt 30 Bygga nytt barndaghem 31 Antal rätta svar på kompetensfrågorna INSTÄLLNING TILL DEN KOMMUNALA SERVICEN 32 Tillgång på bostäder 33 Missnöje med tillgång på bostäder, 1 34 Missnöje med tillgång på bostäder, 2 35 Missnöje med tillgång på bostäder, 3 36 Själv berörd av tillgång på bostäder 37 Andra missnöjda med tillgång på bostäder 38 Markköp och markplanering 39 Missnöje med markköp och markplanering, 1 40 Missnöje med markköp och markplanering, 2 41 Missnöje med markköp och markplanering, 3 42 Själv berörd i markfrågan 43 Andra missnöjda med markfrågan 44 Arbetsmöjligheter 45 Missnöje med arbetsmöjligheter, 1 46 Missnöje med arbetsmöjligheter, 2 47 Missnöje med arbetsmöjligheter, 3 48 Själv berörd av arbetsmöjlighetsfrågan 49 Andra missnöjda med arbetsmöjligheterna 50 Vägar, gator och trafik 51 Missnöje med vägar, gator och trafik, 1 52 Missnöje med vägar, gator och trafik, 2 53 Missnöje med vägar, gator och trafik, 3 54 Själv berörd av vägar, gator och trafik 55 Andra missnöjda med vägar, gator och trafik 56 Vatten, avlopp och luftvård 57 Missnöje med vatten, avlopp och luftvårdsfrågor, 1 58 Missnöje med vatten, avlopp och luftvårdsfrågor, 2 59 Missnöje med vatten, avlopp och luftvårdsfrågor, 3 60 Själv berörd av vatten, avlopp och luftvårdsfrågor 61 Andra missnöjda med vatten, avlopp och luftvårdsfrågor 62 Skolor 63 Missnöje med skolan, 1 64 Missnöje med skolan, 2 65 Missnöje med skolan, 3 66 Själv berörd i skolfrågan 67 Andra missnöjda med skolan 68 Barndaghem och lekskolor 69 Själv berörd i barndaghemsfrågan 70 Andra missnöjda med barndaghemsfrågan 71 Hemhjälp 72 Missnöje med hemhjälp, 1 73 Missnöje med hemhjälp, 2 74 Missnöje med hemhjälp, 3 75 Själv berörd av hemhjälpsfrågan 76 Andra missnöjda med hemhjälpsfrågan 77 Ålderdomshem, pensionärsbostäder och bostadstillägg 78 Missnöje med bostäder till äldre, 1 79 Missnöje med bostäder till äldre, 2 80 Missnöje med bostäder till äldre, 3 81 Själv berörd i frågan om bostäder till äldre 82 Andra missnöjda med bostäder till äldre 83 Idrott och annan fritidsverksamhet 84 Missnöje med stöd till fritidsverksamhet, 1 85 Missnöje med stöd till fritidsverksamhet, 2 86 Missnöje med stöd till fritidsverksamhet, 3 87 Själv berörd av stöd till fritidsverksamhet 88 Andra missnöjda med stöd till fritidsverksamhet 89 Kommunal socialhjälp 90 Missnöje med socialhjälp, 1 91 Missnöje med socialhjälp, 2 92 Missnöje med socialhjälp, 3 93 Andra missnöjda med socialhjälpen 94 Kulturell verksamhet 95 Missnöje med kulturell verksamhet, 1 96 Missnöje med kulturell verksamhet, 2 97 Missnöje med kulturell verksamhet, 3 98 Andra missnöjda med kulturell verksamhet VIKTIG KOMMUNAL UPPGIFT 99 Förekomst av särskilt viktig kommunal uppgift 100 Viktig kommunal uppgift, 1 101 Viktig kommunal uppgift, 2 102 Viktig kommunal uppgift, 3 103 Viktigaste kommunala uppgiften 104 Annan viktig uppgift 105 Bedömning av kommunal service 106 Bedömning av kommunalmännens sätt att sköta uppgifterna PÅVERKA FÖRTROENDEMÄN OCH TJÄNSTEMÄN 107 Försökt påverka tjänstemän eller förtroendemän 108 Orsak till försök att påverka 109 Aktivitet för att påverka 110 Resultat av försök att påverka 111 Funderat på att försöka påverka 112 Problem man möjligen skulle försöka påverka lösning av 113 Tillvägagångssätt för försök att påverka 114 Kunskap om senaste kommunala utdebitering 115 Förtroendemän - tjänstemän 116 Fördelar med fler tjänstemän 117 Nackdelar med fler tjänstemän 118 Diskuterar kommunala frågor 119 Kommunal fråga som diskuterats DAGSTIDNINGAR 120 Intresse för nyheter om kommunal verksamhet 121 Antal lästa dagstidningar 122 Dagstidning 1 123 Dagstidning 2 124 Dagstidning 3 125 Dagstidning 4 DET KOMMUNALA ARBETET 126 Förekomst av aktuell lokal fråga 127 Antal lokala frågor 128 Parti som tagit upp lokal fråga 1 129 Parti som tagit upp lokal fråga 2 130 Parti som tagit upp lokal fråga 3 131 Parti som tagit upp lokal fråga 4 132 Bra insats i det kommunala arbetet 133 Parti som gjort bra insats i kommunala arbetet, 1 134 Parti som gjort bra insats i kommunala arbetet, 2 135 Parti som gjort bra insats i kommunala arbetet, 3 136 Parti som gjort bra insats i kommunala arbetet, 4 137 Lokal fråga där parti gjort bra insats, 1 138 Lokal fråga där parti gjort bra insats, 2 139 Lokal fråga där parti gjort bra insats, 3 140 Lokal fråga där parti gjort bra insats, 4 141 Felaktig politik i det kommunala arbetet 142 Parti som fört felaktig kommunal politik, 1 143 Parti som fört felaktig kommunal politik, 2 144 Parti som fört felaktig kommunal politik, 3 145 Parti som fört felaktig kommunal politik, 4 146 Lokal fråga där parti fört felaktig politik, 1 147 Lokal fråga där parti fört felaktig politik, 2 148 Lokal fråga där parti fört felaktig politik, 3 149 Lokal fråga där parti fört felaktig politik, 4 KOMMUNFULLMÄKTIGEKANDIDATER 150 Fullmäktigekandidat för Moderata samlingspartiet 151 Fullmäktigekandidat för Centerpartiet 152 Fullmäktigekandidat för Folkpartiet 153 Fullmäktigekandidat för Socialdemokraterna 154 Fullmäktigekandidat för Kommunisterna 155 Fullmäktigekandidat för Kristen demokratisk samling 156 Fullmäktigekandidat för annat parti 157 Inställning till nämnd fullmäktigekandidat 158 Nämnd fullmäktigekandidats partitillhörighet 159 Starkt förtroende för fullmäktigekandidat 160 Starkt förtroende för nämnd fullmäktigekandidat, 1 161 Starkt förtroende för nämnd fullmäktigekandidat, 2 162 Starkt förtroende för nämnd fullmäktigekandidat, 3 163 Starkt förtroende för nämnd fullmäktigekandidat, 4 164 Starkt förtroende för nämnd fullmäktigekandidat, 5 165 Misstroende för fullmäktigekandidat 166 Misstroende för nämnd fullmäktigekandidat, 1 167 Misstroende för nämnd fullmäktigekandidat, 2 168 Misstroende för nämnd fullmäktigekandidat, 3 169 Misstroende för nämnd fullmäktigekandidat, 4 170 Misstroende för nämnd fullmäktigekandidat, 5 171 Fullmäktigemajoritet 172 Majoritetslägets betydelse 173 Antal nämnda valfrågor DET POLITISKA ARBETET I SVERIGE 174 Parti som tog upp valfråga 1 175 Parti som tog upp valfråga 2 176 Parti som tog upp valfråga 3 177 Parti som tog upp valfråga 4 178 Parti som tog upp valfråga 5 179 Bra insats i det politiska arbetet 180 Parti som gjort bra insats i det politiska arbetet, 1 181 Parti som gjort bra insats i det politiska arbetet, 2 182 Parti som gjort bra insats i det politiska arbetet, 3 183 Parti som gjort bra insats i det politiska arbetet, 4 184 Fråga där parti gjort bra insats, 1 185 Fråga där parti gjort bra insats, 2 186 Fråga där parti gjort bra insats, 3 187 Fråga där parti gjort bra insats, 4 188 Felaktig politik 189 Parti som fört en felaktig politik, 1 190 Parti som fört en felaktig politik, 2 191 Parti som fört en felaktig politik, 3 192 Parti som fört en felaktig politik, 4 193 Fråga där parti fört felaktig politik, 1 194 Fråga där parti fört felaktig politik, 2 195 Fråga där parti fört felaktig politik, 3 196 Fråga där parti fört felaktig politik, 4 RIKSDAGSKANDIDATER 197 Riksdagskandidat för Moderata samlingspartiet 198 Riksdagskandidat för Centerpartiet 199 Riksdagskandidat för Folkpartiet 200 Riksdagskandidat för Socialdemokraterna 201 Riksdagskandidat för Kommunisterna 202 Riksdagskandidat för Kristen demokratisk samling 203 Riksdagskandidat för annat parti 204 Inställning till nämnd riksdagskandidat 205 Nämnd riksdagskandidats partitillhörighet 206 Starkt förtroende för riksdagskandidat 207 Starkt förtroende för riksdagskandidat, parti 1 208 Starkt förtroende för riksdagskandidat, parti 2 209 Starkt förtroende för riksdagskandidat, parti 3 210 Starkt förtroende för riksdagskandidat, parti 4 211 Starkt förtroende för riksdagskandidat, parti 5 212 Misstro mot riksdagskandidat 213 Misstro mot riksdagskandidat, parti 1 214 Misstro mot riksdagskandidat, parti 2 215 Misstro mot riksdagskandidat, parti 3 216 Misstro mot riksdagskandidat, parti 4 217 Misstro mot riksdagskandidat, parti 5 PARTILEDARE 218 Starkt förtroende för partiledare 219 Starkt förtroende för partiledare, 1 220 Starkt förtroende för partiledare, 2 221 Starkt förtroende för partiledare, 3 222 Starkt förtroende för partiledare, 4 223 Starkt förtroende för partiledare, 5 224 Misstro mot partiledare 225 Misstro mot partiledare, 1 226 Misstro mot partiledare, 2 227 Misstro mot partiledare, 3 228 Misstro mot partiledare, 4 229 Misstro mot partiledare, 5 230 Betydelse vilket parti som regerar PARTIPREFERENS OCH VALDELTAGANDE 231 Intresse för politik 232 Partipreferens 233 Partiidentifikation 234 Röstade vid valet 1970 235 Röstade vid samtliga val 236 Val UP avstod att rösta i 237 Partival kommunfullmäktigevalet 1970 238 Partival landstingsvalet 1970 239 Partival riksdagsvalet 1970 240 Alltid röstat på samma parti 241 Kommunalt förtroendeuppdrag 242 Bekant med förtroendeman 243 Medlemskap i politiskt parti 244 Medlemskap i organisation eller förening 245 Utbildning

VAR 1 SSDSTUDIE NR 0112              Loc 1 width 4


Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst studie 0112


VAR 2 SSDUPPLAGA NR 1 Loc 5 width 1 SSDupplaga/datering NR Uppgift om ordningsföljd och utgivningstidpunkt. 1. Mars 1991
VAR 3 DELSTUDIE NR 001 Loc 6 width 3 SSD Delstudieidentifikation Ordningsnummer i en serie på 1 delar.
VAR 4 ID-NUMMER Loc 9 width 6 ID-nummer Ett sexsiffrigt identifikationsnummer
VAR 5 KOMMUN Loc 15 width 2 Kommun 61 01. Höör 56 02. Bodafors 53 03. Karlsborg 67 04. Hultsfred 64 05. Torshälla 61 06. Sveg 54 07. Ängelholm 60 08. Alingsås 65 09. Strängnäs 58 10. Nybro 59 11. Köping 57 12. Sandviken 52 13. Karlskrona 56 14. Borås 61 15. Uppsala 55 16. Hälsingborg 57 17. Uddevalla 59 18. Gävle 61 19. Skurup 62 20. Visnum 55 21. Ramsjö 61 22. Fliseryd 63 23. Mellösa 62 24. Åsele 61 25. Värnamo 51 26. Skara 61 27. Mora 57 28. Mjölby 63 29. Arvika 63 30. Överkalix 64 31. Ätran 66 32. Stora Mellösa 65 33. Bygdeå 59 34. Härslöv 61 35. Ösmo 61 36. Mörsil 186 37. Stockholm
VAR 6 ÅLDER Loc 17 width 1 Ålder 549 1. Före 1910 416 2. 1910 - 1919 440 3. 1920 - 1929 368 4. 1930 - 1939 311 5. 1940 - 1945 103 6. 1946 - 1947 150 7. 1948 eller senare
VAR 7 KÖN Loc 18 width 1 Kön 1174 1. Man 1163 2. Kvinna
VAR 8 CIVILSTÅND Loc 19 width 1 Civilstånd 1593 1. Gift 506 2. Ogift 89 3. Frånskild 149 4. Änka/Änkling
VAR 9 INTERVJU Loc 20 width 1 Uppgifter från intervjun 2300 1. Intervjun fullständigt utförd 37 2. Intervjun delvis utförd (telefonintervju)
VAR 10 BORTFALLSORSAK Loc 21 width 1 MD=9 Bortfallsorsak 1. Flyttat till annan kommun 2 2. Sjuk 3. På anstalt 1 4. Vägran 5. Oanträffbar 6. Annat 33 7. Telefonintervju 2299 8. Intervjun fullständigt utförd 2 9. Uppgift saknas
VAR 11 BOSTADSORTENS KARAKTÄR Loc 22 width 1 MD=9 Bostadsortens karaktär 1867 1. Tätort 438 5. Ej tätort 32 9. Uppgift saknas
VAR 12 VALDELTAGANDE 1970K Loc 23 width 1 Valdeltagande i kommunalvalet 1970 (enligt röstlängd i fullmäktigevalet) 2180 1. Ja 157 5. Nej
VAR 13 VALDELTAGANDE 1970L Loc 24 width 1 Valdeltagande i landstingsvalet 1970 2179 1. Ja 158 5. Nej
VAR 14 VALDELTAGANDE 1970R Loc 25 width 1 Valdeltagande i riksdagsvalet 1970 2182 1. Ja 155 5. Nej
VAR 15 HUSHÅLLSINKOMST Loc 26 width 1 Hushållsinkomst enligt SCB:s uppgifter 198 0. Inkomst saknas 192 1. Under 10 000 kronor 460 2. 10 000 - 19 999 kronor 625 3. 20 000 - 29 999 kronor 424 4. 30 000 - 39 999 kronor 239 5. 40 000 - 49 999 kronor 82 6. 50 000 - 59 999 kronor 117 7. 60 000 kronor och däröver
VAR 16 BOENDETID I KOMMUN 1/2A Loc 27 width 2 MD=99 F.1. Har Ni alltid bott här i ... (KOMMUNENS NAMN)? F.2A. När flyttade Ni hit till ...... (KOMMUNENS NAMN)? FRÅGAN STÄLLD I TELEFONINTERVJUN 88 16. 1969 eller senare 146 26. 1967 - 1968 230 36. 1963 - 1966 171 46. 1959 - 1962 154 56. 1955 - 1958 738 66. Före 1955 196 71. Har alltid bott i kommunen - född före 1910 132 72. Har alltid bott i kommunen - född 1910-1919 133 73. Har alltid bott i kommunen - född 1920-1929 118 74. Har alltid bott i kommunen - född 1930-1939 100 75. Har alltid bott i kommunen - född 1940-1945 56 76. Har alltid bott i kommunen - född 1946-1947 73 77. Har alltid bott i kommunen - född 1948 eller senare 2 99. Uppgift saknas
VAR 17 UTFLYTTNINGSKOMMUN 2B Loc 29 width 1 MD=0 or GE 9 F.2B. Vilken kommun kom Ni närmast ifrån när Ni flyttade hit? FRÅGAN STÄLLD I TELEFONINTERVJUN 175 1. Storstad (Stor-Stockholm, Stor-Göteborg, Stor-Malmö) 159 2. Stor stad 331 3. Liten stad eller köping 823 4. Annan svensk kommun (landsbygdskommun) 38 5. Inflyttad från utlandet 808 0. Frågan ej tillämplig 3 9. Uppgift saknas
VAR 18 BARN 0-6 ÅR 3 Loc 30 width 1 MD=9 F.3. Har Ni några barn som bor hemma? (OM JA:) Hur gamla är de? F.3(1). Barn i åldern 0-6 år FRÅGAN STÄLLD I TELEFONINTERVJUN 534 1. Inga hemmavarande barn i åldern 0-6 år (men har barn) 452 2. Har hemmavarande barn i åldern 0-6 år 1349 5. Har inga barn eller endast barn som är äldre än 21 år 2 9. Uppgift saknas
VAR 19 BARN 7-15 ÅR 3 Loc 31 width 1 MD=9 F.3(2). Barn i åldern 7-15 år <Se F.3 för fullständig frågetext> FRÅGAN STÄLLD I TELEFONINTERVJUN 1792 1. Har inga hemmavarande barn i åldern 7-15 år 543 3. Har hemmavarande barn i åldern 7-15 år 2 9. Uppgift saknas
VAR 20 BARN 16-21 ÅR 3 Loc 32 width 1 MD=9 F.3(3). Barn i åldern 16-21 år <Se F.3 för fullständig frågetext> FRÅGAN STÄLLD I TELEFONINTERVJUN 2008 1. Har inga hemmavarande barn i åldern 16-21 år 327 4. Har hemmavarande barn i åldern 16-21 år 2 9. Uppgift saknas
VAR 21 FÖRVÄRVSARBETE 4/5 Loc 33 width 1 F.4. Har Ni förvärvsarbete? F.5. (OM NEJ:) Har Ni tidigare haft förvärvsarbete? FRÅGAN STÄLLD I TELEFONINTERVJUN 1510 1. Har förvärvsarbete (även UP som är tillfälligt arbetslös) 598 2. Har inte förvärvsarbete men har haft tidigare 229 5. Har inte förvärvsarbete och har ej haft tidigare
VAR 22 YRKE 6/7 Loc 34 width 2 MD= 0 F.6. (FÖRVÄRVSARBETAR/HAR FÖRVÄRVSARBETAT) Vilket yrke har/hade Ni? F.7. (KONTROLLFRÅGA:) Är/var Ni anställd eller egen företagare? FRÅGAN STÄLLD I TELEFONINTERVJUN SOCIALGRUPP I 1 01. Godsägare och större arrendatorer 26 02. Industriidkare, grosshandlare, direktörer, disponenter 29 03. Högre förvaltningspersonal i enskild tjänst 69 04. Tjänstemän av högre grad i allmän tjänst 10 05. Fria yrken i socialgrupp I 06. Husägare m fl 24 07. Övriga i socialgrupp I SOCIALGRUPP II 120 10. Hemmansägare o dyl 1 11. Arrendatorer och brukare 12. Lantbrukares hemmavarande söner och mågar 74 13. Hantverkare 49 14. Handlande (mindre) 122 15. Verkmästare och förmän 286 16. Kontorspersonal 137 17. Handelsbiträden m fl 81 18. Tjänstemän av lägre grad i socialgrupp II 56 19. Folkskollärare 1 20. Sjökaptener m fl 8 21. Högre huslig tjänst 16 22. Fria yrken i socialgrupp II 69 23. Övriga näringsidkare 34 24. Övriga i socialgrupp II SOCIALGRUPP III 3 30. Rättare m fl 31. Torpare m fl 21 32. Övriga jordbruksarbetare 3 33. Sjömän m fl 34. Fiskare 49 35. Skogs- och flottningsarbetare 730 36. Andra arbetare 122 37. Tjänstemän av lägre grad i socialgrupp III 148 38. Lägre huslig tjänst 39. Övriga i socialgrupp III 48 00. Frågan ej tillämplig
VAR 23 MAKES FÖRVÄRVSARBETE 8/9 Loc 36 width 1 MD=0 F.8. (GIFTA) Har/hade Er make/maka förvärvsarbete? F.9. (OM NEJ:) Har Er make/maka haft förvärvsarbete? FRÅGAN STÄLLD I TELEFONINTERVJUN 1057 1. Make/maka har förvärvsarbete 354 2. Make/maka har haft förvärvsarbete (avser nu levande make/maka) 190 5. Make/maka har aldrig haft förvärvsarbete (avser nu levande make/maka) 736 0. Frågan ej tillämplig
VAR 24 MAKES YRKE 10/11 Loc 37 width 2 MD= 0 or GE 99 F.10. (MAKE/MAKA FÖRVÄRVSARBETAR/HAR FÖRVÄRVSARBETAT) Vilket yrke har/hade han/hon? F.11. (KONTROLLFRÅGA:) Är/var han/hon anställd eller egen företagare? FRÅGAN STÄLLD I TELEFONINTERVJUN SOCIALGRUPP I 01. Godsägare och större arrendatorer 27 02. Industriidkare, grosshandlare, direktörer, disponenter 23 03. Högre förvaltningspersonal i enskild tjänst 61 04. Tjänstemän av högre grad i allmän tjänst 9 05. Fria yrken i socialgrupp I 06. Husägare m fl 1 07. Övriga i socialgrupp I SOCIALGRUPP II 86 10. Hemmansägare o dyl 1 11. Arrendatorer och brukare 12. Lantbrukares hemmavarande söner och mågar 51 13. Hantverkare 32 14. Handlande (mindre) 105 15. Verkmästare och förmän 209 16. Kontorspersonal 105 17. Handelsbiträden m fl 51 18. Tjänstemän av lägre grad i socialgrupp II 27 19. Folkskollärare 20. Sjökaptener m fl 21. Högre huslig tjänst 10 22. Fria yrken i socialgrupp II 49 23. Övriga näringsidkare 1 24. Övriga i socialgrupp II SOCIALGRUPP III 4 30. Rättare m fl 31. Torpare m fl 10 32. Övriga jordbruksarbetare 33. Sjömän m fl 34. Fiskare 34 35. Skogs- och flottningsarbetare 502 36. Andra arbetare 95 37. Tjänstemän av lägre grad i socialgrupp III 85 38. Lägre huslig tjänst 39. Övriga i socialgrupp III 758 00. Frågan ej tillämplig 1 99. Uppgift saknas
VAR 25 NYTT ÅLDERDOMSHEM 12 Loc 39 width 1 MD=9 F.12. Om en del saker beslutar staten, och om andra kommunen. Jag skulle nu vilja fråga om de beslut som finns upptagna här på kortet: Har kommunen laglig rätt att fatta beslut, eller är det någon statlig myndighet som skall fatta beslutet? (VISA FRÅGEKORT) F.12(1). Beslut om att uppföra ett nytt ålderdomshem 276 1. Stat 1804 2. Kommun 12 3. Både stat och kommun 212 8. Vet ej 33 9. Uppgift saknas
VAR 26 ANSTÄLLA FLER POLISER 12 Loc 40 width 1 MD=9 F.12(2). Beslut om att anställa flera poliser <Se F.12 för fullständig frågetext> 1827 1. Stat 251 2. Kommun 7 3. Både stat och kommun 219 8. Vet ej 33 9. Uppgift saknas
VAR 27 FRIA LÄROBÖCKER 12 Loc 41 width 1 MD=9 F.12(3). Beslut om att införa fria läroböcker i grundskolan <Se F.12 för fullständig frågetext> 1285 1. Stat 721 2. Kommun 4 3. Både stat och kommun 294 8. Vet ej 33 9. Uppgift saknas
VAR 28 ANTAL NYA LÄGENHETER 12 Loc 42 width 1 MD=9 F.12(4). Beslut om det antal nya lägenheter som årligen får byggas i kommunen <Se F.12 för fullständig frågetext> 1234 1. Stat 804 2. Kommun 18 3. Både stat och kommun 248 8. Vet ej 33 9. Uppgift saknas
VAR 29 INRÄTTA POSTANSTALT 12 Loc 43 width 1 MD=9 F.12(5). Beslut om att inrätta en ny postanstalt <Se F.12 för fullständig frågetext> 1622 1. Stat 395 2. Kommun 3 3. Både stat och kommun 284 8. Vet ej 33 9. Uppgift saknas
VAR 30 BYGGA NYTT BARNDAGHEM 12 Loc 44 width 1 MD=9 F.12(6). Beslut om att bygga ett nytt barndaghem <Se F.12 för fullständig frågetext> 282 1. Stat 1807 2. Kommun 5 3. Både stat och kommun 210 8. Vet ej 33 9. Uppgift saknas
VAR 31 ANTAL RÄTT KOMPETENS 12 Loc 45 width 1 MD=9 F.12(7). Antal rätta svar på kompetensfrågorna <Se F.12 för fullständig frågetext> 57 0. Inget rätt 74 1. 1 rätt 165 2. 2 rätt 344 3. 3 rätt 556 4. 4 rätt 730 5. 5 rätt 379 6. Alla 6 rätt 32 9. Uppgift saknas
VAR 32 TILLGÅNG PÅ BOSTÄDER 13A Loc 46 width 1 MD=9 F.13A. Jag skulle nu vilja ställa några frågor som gäller den service Er kommun kan ge sina invånare. På det här kortet finns några olika uppgifter för kommunerna upptagna. (VISA FRÅGEKORT) När det först gäller tillgången på bostäder, tycker Ni att den frågan i stort sett är bra skött här i ...... (KOMMUNENS NAMN), eller är Ni missnöjd på någon punkt? 1327 1. I stort sett bra skött 765 5. Missnöjd på någon punkt 213 8. Ingen åsikt 32 9. Uppgift saknas
VAR 33 MISSNÖJE BOSTÄDER 1 13B Loc 47 width 1 MD=0 or GE 9 F.13B. (MISSNÖJD PÅ NÅGON PUNKT) Vad är det Ni är missnöjd med? F.13B(1). Missnöje med tillgången på bostäder, 1 12 1. Egna hem 63 2. Bostäder för särskilda kategorier, t ex barnfamiljer, handikappade 7 3. Kommunala bostadsbolag och bostadsstiftelser 9 4. Kritik mot insatslägenheter, t ex för höga insatser 148 5. Hyrorna. För stora, för dyra eller för påkostade lägenheter 448 6. Behövs fler bostäder, lång bostadskö, bostadsbrist 53 7. Annat konkret svar 54 8. Intetsägande eller okodbart svar 1542 0. Frågan ej tillämplig 1 9. Vet ej eller lämnar ej svar
VAR 34 MISSNÖJE BOSTÄDER 2 13B Loc 48 width 1 MD=0 or GE 9 F.13B(2). Missnöje med tillgången på bostäder, 2 <Se F.13B för fullständig frågetext> 3 1. Egna hem 17 2. Bostäder för särskilda kategorier, t ex barnfamiljer, handikappade 2 3. Kommunala bostadsbolag och bostadsstiftelser 11 4. Kritik mot insatslägenheter, t ex för höga insatser 86 5. Hyrorna. För stora, för dyra eller för påkostade lägenheter 15 6. Behövs fler bostäder, lång bostadskö, bostadsbrist 27 7. Annat konkret svar 38 8. Intetsägande eller okodbart svar 1542 0. Frågan ej tillämplig 596 9. Vet ej eller lämnar ej svar
VAR 35 MISSNÖJE BOSTÄDER 3 13B Loc 49 width 1 MD=0 or GE 9 F.13B(3). Missnöje med tillgången på bostäder, 3 <Se F.13B för fullständig frågetext> 1. Egna hem 4 2. Bostäder för särskilda kategorier, t ex barnfamiljer, handikappade 3. Kommunala bostadsbolag och bostadsstiftelser 1 4. Kritik mot insatslägenheter, t ex för höga insatser 2 5. Hyrorna. För stora, för dyra eller för påkostade lägenheter 6. Behövs fler bostäder, lång bostadskö, bostadsbrist 3 7. Annat konkret svar 33 8. Intetsägande eller okodbart svar 1542 0. Frågan ej tillämplig 752 9. Vet ej eller lämnar ej svar
VAR 36 BERÖRD BOSTÄDER 13C Loc 50 width 1 MD=0 or GE 9 F.13C. (MISSNÖJD PÅ NÅGON PUNKT) Berör det här Er själv eller någon av Era närmaste? 381 1. Ja 380 5. Nej 3 8. Vet ej 1541 0. Frågan ej tillämplig 32 9. Uppgift saknas
VAR 37 ÖVR MISSNÖJE BOSTÄDER 13 Loc 51 width 1 MD=9 F.13D. Känner Ni till om några andra här i ..... (KOMMUNENS NAMN), är missnöjda på den punkten? 968 1. Ja 1077 5. Nej 260 8. Vet ej 32 9. Uppgift saknas
VAR 38 MARKKÖP OCH MARKPLAN 14A Loc 52 width 1 MD=9 F.14A. Så kommer vi till markköp och markplanering. Tycker Ni att kommunen skött den här uppgiften i stort sett bra, eller är Ni missnöjd på någon punkt? 1129 1. I stort sett bra 457 5. Missnöjd på någon punkt 719 8. Ingen åsikt 32 9. Uppgift saknas
VAR 39 MISSNÖJE MARKKÖP 1 14B Loc 53 width 1 MD=0 or GE 9 F.14B. (MISSNÖJD PÅ NÅGON PUNKT) Skulle Ni vilja tala om vad Ni är missnöjd med? F.14B(1). Missnöje med markköp och markplanering, 1 155 1. Stadsplanering, centrumplanering 15 2. Sanering 231 3. Tomtköp, markinköp, tomtförsäljning, markförsäljning, tomträttsinstitut 11 4. Bristande insyn i planverksamheten 10 5. Kommunen bör överta större del av planeringen, eller tvärtom 14 7. Annat konkret svar 48 8. Intetsägande eller okodbart svar 1849 0. Frågan ej tillämplig 4 9. Vet ej eller lämnar ej svar
VAR 40 MISSNÖJE MARKKÖP 2 14B Loc 54 width 1 MD=0 or GE 9 F.14B(2). Missnöje med markköp och markplanering, 2 <Se F.14B för fullständig frågetext> 39 1. Stadsplanering, centrumplanering 5 2. Sanering 13 3. Tomtköp, markinköp, tomtförsäljning, markförsäljning, tomträttsinstitut 5 4. Bristande insyn i planverksamheten 5 5. Kommunen bör överta större del av planeringen, eller tvärtom 1 7. Annat konkret svar 32 8. Intetsägande eller okodbart svar 1849 0. Frågan ej tillämplig 388 9. Vet ej eller lämnar ej svar
VAR 41 MISSNÖJE MARKKÖP 3 14B Loc 55 width 1 MD=0 or GE 9 F.14B(3). Missnöje med markköp och markplanering, 3 <Se F.14B för fullständig frågetext> 1. Stadsplanering, centrumplanering 2. Sanering 3. Tomtköp, markinköp, tomtförsäljning, markförsäljning, tomträttsinstitut 4. Bristande insyn i planverksamheten 5. Kommunen bör överta större del av planeringen, eller tvärtom 7. Annat konkret svar 32 8. Intetsägande eller okodbart svar 1849 0. Frågan ej tillämplig 456 9. Vet ej eller lämnar ej svar
VAR 42 BERÖRD MARKÖP 14C Loc 56 width 1 MD=0 or GE 9 F.14C. (MISSNÖJD PÅ NÅGON PUNKT) Berör det här Er själv eller någon av Era närmaste? 200 1. Ja 255 5. Nej 8. Vet ej 1850 0. Frågan ej tillämplig 32 9. Uppgift saknas
VAR 43 ÖVR MISSNÖJE MARKÖP 14D Loc 57 width 1 MD=9 F.14D. Känner Ni till om några andra här i ..... (KOMMUNENS NAMN), är missnöjda på den här punkten? 537 1. Ja 1336 5. Nej 432 8. Vet ej 32 9. Uppgift saknas
VAR 44 ARBETSMÖJLIGHETER 15A Loc 58 width 1 MD=9 F.15A. Om vi sedan ser till möjligheterna att få arbete, tycker Ni att kommunen i stort sett gjort vad den borde göra, eller är Ni missnöjd på någon punkt? 1215 1. Gjort vad den borde göra 757 5. Missnöjd på någon punkt 333 8. Ingen åsikt 32 9. Uppgift saknas
VAR 45 MISSNÖJE ARBETE 1 15B Loc 59 width 1 MD=0 or GE 9 F.15B. (MISSNÖJD PÅ NÅGON PUNKT) Skulle Ni vilja tala om vad Ni är missnöjd med? F.15B(1). Missnöje med arbetsmöjligheter, 1 51 1. Permitteringar, arbetslöshet, avfolkning 254 2. Industrilokalisering, för lite industrier 53 3. Differentierat näringsliv, t ex valmöjligheter 29 4. Arbete för ungdom 158 5. Arbete för kvinnor (även deltidsarbete) 43 6. Arbete för andra kategorier, t ex handikappade 39 7. Annat konkret svar 161 8. Intetsägande eller okodbart svar, t ex dålig tillgång, lite arbetsmöjligheter 1548 0. Frågan ej tillämplig 1 9. Vet ej eller lämnar ej svar
VAR 46 MISSNÖJE ARBETE 2 15B Loc 60 width 1 MD=0 or GE 9 F.15B(2). Missnöje med arbetsmöjligheter, 2 <Se F.15B för fullständig frågetext> 17 1. Permitteringar, arbetslöshet, avfolkning 23 2. Industrilokalisering, för lite industrier 12 3. Differentierat näringsliv, t ex valmöjligheter 9 4. Arbete för ungdom 22 5. Arbete för kvinnor (även deltidsarbete) 9 6. Arbete för andra kategorier, t ex handikappade 4 7. Annat konkret svar 36 8. Intetsägande eller okodbart svar, t ex dålig tillgång, lite arbetsmöjligheter 1548 0. Frågan ej tillämplig 657 9. Vet ej eller lämnar ej svar
VAR 47 MISSNÖJE ARBETE 3 15B Loc 61 width 1 MD=0 or GE 9 F.15B(3). Missnöje med arbetsmöjligheter, 3 <Se F.15B för fullständig frågetext> 1. Permitteringar, arbetslöshet, avfolkning 2. Industrilokalisering, för lite industrier 3. Differentierat näringsliv, t ex valmöjligheter 1 4. Arbete för ungdom 5. Arbete för kvinnor (även deltidsarbete) 6. Arbete för andra kategorier, t ex handikappade 7. Annat konkret svar 32 8. Intetsägande eller okodbart svar, t ex dålig tillgång, lite arbetsmöjligheter 1548 0. Frågan ej tillämplig 756 9. Vet ej eller lämnar ej svar
VAR 48 BERÖRD ARBETE 15C Loc 62 width 1 MD=0 or GE 9 F.15C. (MISSNÖJD PÅ NÅGON PUNKT) Berör det här Er själv eller någon av Era närmaste? 363 1. Ja 390 5. Nej 4 8. Vet ej 1548 0. Frågan ej tillämplig 32 9. Uppgift saknas
VAR 49 ÖVR MISSNÖJE ARBETE 15D Loc 63 width 1 MD=9 F.15D. Känner Ni till om några andra här i ..... (KOMMUNENS NAMN), är missnöjda på den här punkten? 868 1. Ja 1177 5. Nej 258 8. Vet ej 34 9. Uppgift saknas
VAR 50 VÄGAR, GATOR, TRAFIK 16A Loc 64 width 1 MD=9 F.16A. Om Ni tänker på vad kommunen uträttat vad det gäller vägar, gator och trafik, tycker Ni att man i stort sett klarat problemen bra, eller är Ni missnöjd på någon punkt? 1208 1. Klarat problemen bra 998 5. Missnöjd på någon punkt 98 8. Ingen åsikt 33 9. Uppgift saknas
VAR 51 MISSNÖJE VÄGAR 1 16B Loc 65 width 1 MD=0 or GE 9 F.16B. (MISSNÖJD PÅ NÅGON PUNKT) Skulle Ni vilja tala om vad Ni är missnöjd med? F.16B(1). Missnöje med vägar, gator och trafik, 1 730 1. Vägtillgång, vägkvalitet, vägbelysning, vägbeläggning, vägbyggnad, brobyggnad, parker och torg, infart, hamnfrågor 47 2. Gaturenhållning, snöröjning 89 3. Trafikfaror. Problem för gångtrafikanter, cyklister och mopedister 26 4. Parkeringsproblem 36 5. Kollektiva trafikproblem, bussar, spårvagnar, tunnelbanor, förekomst av och standard hos. Kollektiva trafikmedel, taxefrågor 29 6. Gågata, bilfritt city 22 7. Annat konkret svar 48 8. Intetsägande eller okodbart svar 1308 0. Frågan ej tillämplig 2 9. Vet ej eller lämnar ej svar
VAR 52 MISSNÖJE VÄGAR 2 16B Loc 66 width 1 MD=0 or GE 9 F.16B(2). Missnöje med vägar, gator och trafik, 2 <Se F.16B för fullständig frågetext> 32 1. Vägtillgång, vägkvalitet, vägbelysning, vägbeläggning, vägbyggnad, brobyggnad, parker och torg, infart, hamnfrågor 23 2. Gaturenhållning, snöröjning 59 3. Trafikfaror. Problem för gångtrafikanter, cyklister och mopedister 31 4. Parkeringsproblem 16 5. Kollektiva trafikproblem, bussar, spårvagnar, tunnelbanor, förekomst av och standard hos. Kollektiva trafikmedel, taxefrågor 10 6. Gågata, bilfritt city 4 7. Annat konkret svar 32 8. Intetsägande eller okodbart svar 1308 0. Frågan ej tillämplig 822 9. Vet ej eller lämnar ej svar
VAR 53 MISSNÖJE VÄGAR 3 16B Loc 67 width 1 MD=0 or GE 9 F.16B(3). Missnöje med vägar, gator och trafik, 3 <Se F.16B för fullständig frågetext> 3 1. Vägtillgång, vägkvalitet, vägbelysning, vägbeläggning, vägbyggnad, brobyggnad, parker och torg, infart, hamnfrågor 1 2. Gaturenhållning, snöröjning 4 3. Trafikfaror. Problem för gångtrafikanter, cyklister och mopedister 1 4. Parkeringsproblem 2 5. Kollektiva trafikproblem, bussar, spårvagnar, tunnelbanor, förekomst av och standard hos. Kollektiva trafikmedel, taxefrågor 3 6. Gågata, bilfritt city 1 7. Annat konkret svar 32 8. Intetsägande eller okodbart svar 1308 0. Frågan ej tillämplig 982 9. Vet ej eller lämnar ej svar
VAR 54 BERÖRD VÄGAR, TRAFIK 16C Loc 68 width 1 MD=0 or GE 9 F.16C. (MISSNÖJD PÅ NÅGON PUNKT) Berör det här Er själv eller någon av Era närmaste? 869 1. Ja 124 5. Nej 5 8. Vet ej 1306 0. Frågan ej tillämplig 33 9. Uppgift saknas
VAR 55 ÖVR MISSNÖJE VÄGAR 16D Loc 69 width 1 MD=9 F.16D. Känner Ni till om några andra här i ..... (KOMMUNENS NAMN), är missnöjda på den här punkten? 1071 1. Ja 1045 5. Nej 188 8. Vet ej 33 9. Uppgift saknas
VAR 56 VATTEN, AVLOPP, LUFT 17A Loc 70 width 1 MD=9 F.17A. När det gäller vad kommunen gör i fråga om vatten, avlopp och luftvårdsfrågor, tycker Ni att man i stort sett skött de här uppgifterna bra, eller är Ni missnöjd på någon punkt. 1286 1. Skött uppgiften bra 751 5. Missnöjd på någon punkt 267 8. Ingen åsikt 33 9. Uppgift saknas
VAR 57 MISSNÖJE VA, LUFT 1 17B Loc 71 width 1 MD=0 or GE 9 F.17B. (MISSNÖJE PÅ NÅGON PUNKT) Skulle Ni vilja tala om vad Ni är missnöjd med? F.17B(1). Missnöje med vatten, avlopp och luftvårdsfrågor, 1 276 1. Vattenföroreningar, reningsverk. Dåligt dricksvatten 157 2. Vatten- och avloppsnät 12 3. Vattenreglering 11 4. Vattenverk, vattentorn 2 5. Vattenavgift etc. 264 6. Luftvårdsproblem etc., buller 12 7. Annat konkret svar 48 8. Intetsägande eller okodbart svar 1554 0. Frågan ej tillämplig 1 9. Vet ej eller lämnar ej svar
VAR 58 MISSNÖJE VA, LUFT 2 17B Loc 72 width 1 MD=0 or GE 9 F.17B(2). Missnöje med vatten, avlopp och luftvårdsfrågor, 2 <Se F.17B för fullständig frågetext> 49 1. Vattenföroreningar, reningsverk. Dåligt dricksvatten 8 2. Vatten- och avloppsnät 2 3. Vattenreglering 2 4. Vattenverk, vattentorn 2 5. Vattenavgift etc. 51 6. Luftvårdsproblem etc., buller 5 7. Annat konkret svar 33 8. Intetsägande eller okodbart svar 1554 0. Frågan ej tillämplig 631 9. Vet ej eller lämnar ej svar
VAR 59 MISSNÖJE VA, LUFT 3 17B Loc 73 width 1 MD=0 or GE 9 F.17B(3). Missnöje med vatten, avlopp och luftvårdsfrågor, 3 <Se F.17B för fullständig frågetext> 1 1. Vattenföroreningar, reningsverk. Dåligt dricksvatten 2 2. Vatten- och avloppsnät 3. Vattenreglering 1 4. Vattenverk, vattentorn 5. Vattenavgift etc. 4 6. Luftvårdsproblem etc., buller 7. Annat konkret svar 33 8. Intetsägande eller okodbart svar 1554 0. Frågan ej tillämplig 742 9. Vet ej eller lämnar ej svar
VAR 60 BERÖRD VA, LUFT 17C Loc 74 width 1 MD=0 or GE 9 F.17C. (MISSNÖJD PÅ NÅGON PUNKT) Berör det här Er själv eller någon av Era närmaste? 648 1. Ja 102 5. Nej 8. Vet ej 1554 0. Frågan ej tillämplig 33 9. Uppgift saknas
VAR 61 ÖVR MISSNÖJE VA,LUFT 17D Loc 75 width 1 MD=9 F.17D. Känner Ni till om några andra här i ..... (KOMMUNENS NAMN), är missnöjda på den här punkten? 851 1. Ja 1247 5. Nej 206 8. Vet ej 33 9. Uppgift saknas
VAR 62 SKOLAN 18A Loc 76 width 1 MD=9 F.18A. Om Ni tänker på kommunens insatser på skolans område, tycker Ni att man i stort sett klarat problemen bra, eller är Ni missnöjd på någon punkt? 1581 1. Klarat problemen bra 353 5. Missnöjd på någon punkt 370 8. Ingen åsikt 33 9. Uppgift saknas
VAR 63 MISSNÖJE SKOLAN 1 18B Loc 77 width 1 MD=0 or GE 9 F.18B. (MISSNÖJD PÅ NÅGON PUNKT) Skulle Ni vilja tala om vad Ni är missnöjd med? F.18B(1). Missnöje med skolan, 1 16 1. Lärartillgång, lärarkvalitet, lärarbostäder etc. 224 2. Skolor, tillgång till och standard hos, avstånd till. Trafikfarlig skolväg 52 3. Förekomst av grundskola, skolreformer 17 4. Förekomst av skolformer ovanför grundskolan, t ex yrkesskola, fackskola, gymnasium etc. 13 5. Disciplinproblem 12 6. Kritik mot innehållet i undervisningen, t ex mot enskilda ämnen 12 7. Annat konkret svar 39 8. Intetsägande eller okodbart svar 1952 0. Frågan ej tillämplig 9. Vet ej eller lämnar ej svar
VAR 64 MISSNÖJE SKOLAN 2 18B Loc 78 width 1 MD=0 or GE 9 F.18B(2). Missnöje med skolan, 2 <Se F.18B för fullständig frågetext> 1 1. Lärartillgång, lärarkvalitet, lärarbostäder etc. 12 2. Skolor, tillgång till och standard hos, avstånd till. Trafikfarlig skolväg 6 3. Förekomst av grundskola, skolreformer 2 4. Förekomst av skolformer ovanför grundskolan, t ex yrkesskola, fackskola, gymnasium etc. 7 5. Disciplinproblem 4 6. Kritik mot innehållet i undervisningen, t ex mot enskilda ämnen 2 7. Annat konkret svar 32 8. Intetsägande eller okodbart svar 1952 0. Frågan ej tillämplig 319 9. Vet ej eller lämnar ej svar
VAR 65 MISSNÖJE SKOLAN 3 18B Loc 79 width 1 MD=0 or GE 9 F.18B(3). Missnöje med skolan, 3 <Se F.18B för fullständig frågetext> 1. Lärartillgång, lärarkvalitet, lärarbostäder etc. 2. Skolor, tillgång till och standard hos, avstånd till. Trafikfarlig skolväg 3. Förekomst av grundskola, skolreformer 1 4. Förekomst av skolformer ovanför grundskolan, t ex yrkesskola, fackskola, gymnasium etc. 5. Disciplinproblem 6. Kritik mot innehållet i undervisningen, t ex mot enskilda ämnen 7. Annat konkret svar 32 8. Intetsägande eller okodbart svar 1952 0. Frågan ej tillämplig 352 9. Vet ej eller lämnar ej svar
VAR 66 BERÖRD SKOLAN 18C Loc 80 width 1 MD=0 or GE 9 F.18C. (MISSNÖJD PÅ NÅGON PUNKT) Berör det Er själv eller någon av Era närmaste? 195 1. Ja 156 5. Nej 2 8. Vet ej 1951 0. Frågan ej tillämplig 33 9. Uppgift saknas
VAR 67 ÖVR MISSNÖJE SKOLAN 18D Loc 81 width 1 MD=9 F.18D. Känner Ni till om några andra här i ..... (KOMMUNENS NAMN), är missnöjda på den här punkten? 419 1. Ja 1600 5. Nej 285 8. Vet ej 33 9. Uppgift saknas
VAR 68 BARNDAGHEM, LEKSKOLOR 19 Loc 82 width 1 MD=9 F.19A. Tycker Ni att det byggts tillräckligt med barndaghem och lekskolor här i ...... (KOMMUNENS NAMN)? 517 1. Ja 1217 5. Nej 569 8. Ingen åsikt 34 9. Uppgift saknas
VAR 69 BERÖRD DAGHEM 19B Loc 83 width 1 MD=0 or GE 9 F.19B. (MISSNÖJD PÅ NÅGON PUNKT) Berör det här Er själv eller någon av Era närmaste? 414 1. Ja 802 5. Nej 1 8. Vet ej 1086 0. Frågan ej tillämplig 34 9. Uppgift saknas
VAR 70 ÖVR MISSNÖJE DAGHEM 19C Loc 84 width 1 MD=9 F.19C. Känner Ni till om några andra här i ..... (KOMMUNENS NAMN), är missnöjda på den här punkten? 1110 1. Ja 878 5. Nej 315 8. Vet ej 34 9. Uppgift saknas
VAR 71 HEMHJÄLP 20A Loc 85 width 1 MD=9 F.20A. När det gäller hemhjälp till barnfamiljer och åldringar, tycker Ni att kommunens insatser på det området i stort sett varit bra, eller är Ni missnöjd på någon punkt? 1214 1. I stort sett varit bra 528 5. Missnöjd på någon punkt 561 8. Ingen åsikt 34 9. Uppgift saknas
VAR 72 MISSNÖJE HEMHJÄLP 1 20B Loc 86 width 1 MD=0 or GE 9 F.20B. (MISSNÖJE PÅ NÅGON PUNKT) Vad är det Ni är missnöjd med? F.20B(1). Missnöje med hemhjälp, 1 72 1. Hemhjälp för barnfamiljer (även hemsyster, hemvårdarinnor) 195 2. Hemhjälp för åldringar, tillsyn av pensionärer (även hemsamariter). Krav på personlig kontakt 224 3. För lite personal i allmänhet eller dålig personal, t ex finns ej möjlighet att få hjälp 7 4. Kritik mot avgifter för hemhjälp 11 5. Kritik mot hemhjälpens fördelning, t ex för mycket till barnfamiljer och för lite till de gamla, eller vissa får hjälp men andra inte 7 7. Annat konkret svar 44 8. Intetsägande eller okodbart svar 1777 0. Frågan ej tillämplig 9. Vet ej eller lämnar ej svar
VAR 73 MISSNÖJE HEMHJÄLP 2 20B Loc 87 width 1 MD=0 or GE 9 F.20B(2). Missnöje med hemhjälp, 2 <Se F.20B för fullständig frågetext> 9 1. Hemhjälp för barnfamiljer (även hemsyster, hemvårdarinnor) 28 2. Hemhjälp för åldringar, tillsyn av pensionärer (även hemsamariter). Krav på personlig kontakt 13 3. För lite personal i allmänhet eller dålig personal, t ex finns ej möjlighet att få hjälp 4 4. Kritik mot avgifter för hemhjälp 1 5. Kritik mot hemhjälpens fördelning, t ex för mycket till barnfamiljer och för lite till de gamla, eller vissa får hjälp men andra inte 4 7. Annat konkret svar 32 8. Intetsägande eller okodbart svar 1777 0. Frågan ej tillämplig 469 9. Vet ej eller lämnar ej svar
VAR 74 MISSNÖJE HEMHJÄLP 3 20B Loc 88 width 1 MD=0 or GE 9 F.20B(3). Missnöje med hemhjälp, 3 <Se F.20B för fullständig frågetext> 1 1. Hemhjälp för barnfamiljer (även hemsyster, hemvårdarinnor) 2. Hemhjälp för åldringar, tillsyn av pensionärer (även hemsamariter). Krav på personlig kontakt 3. För lite personal i allmänhet eller dålig personal, t ex finns ej möjlighet att få hjälp 4. Kritik mot avgifter för hemhjälp 5. Kritik mot hemhjälpens fördelning, t ex för mycket till barnfamiljer och för lite till de gamla, eller vissa får hjälp men andra inte 7. Annat konkret svar 32 8. Intetsägande eller okodbart svar 1777 0. Frågan ej tillämplig 527 9. Vet ej eller lämnar ej svar
VAR 75 BERÖRD HEMHJÄLP 20C Loc 89 width 1 MD=0 or GE 9 F.20C. (MISSNÖJD PÅ NÅGON PUNKT) Berör det här Er själv eller någon av Era närmaste? 232 1. Ja 295 5. Nej 8. Vet ej 1776 0. Frågan ej tillämplig 34 9. Uppgift saknas
VAR 76 ÖVR MISSNÖJE HEMHJÄLP 20 Loc 90 width 1 MD=9 F.20D. Känner Ni till om några andra här i ..... (KOMMUNENS NAMN), är missnöjda på den här punkten? 512 1. Ja 1448 5. Nej 342 8. Vet ej 35 9. Uppgift saknas
VAR 77 PENSIONÄRSBOSTÄDER 21A Loc 91 width 1 MD=9 F.21A. Så har vi ålderdomshem, pensionärsbostäder och bostadstillägg för pensionärer. Tycker Ni att kommunen i stort sett skött de här uppgifterna bra, eller är Ni missnöjd på någon punkt? 1338 1. I stort sett bra 515 5. Missnöjd på någon punkt 450 8. Ingen åsikt 34 9. Uppgift saknas
VAR 78 MISSNÖJE PENSIONÄR 1 21B Loc 92 width 1 MD=0 or GE 9 F.21B. (MISSNÖJE PÅ NÅGON PUNKT) Vad är det Ni är missnöjd med? F.21B(1). Missnöje med ålderdomshem, pensionärsbostäder och bostadstillägg, 1 134 1. Ålderdomshem, tillgång till och standard hos, lokalisering av 262 2. Pensionärsbostäder, pensionärshem, tillgång till och standard hos. Kritik mot hyra för pensionärsbostäder 86 3. Kommunala bostadstillägg, hyresbidrag 2 4. Åldringssjukvård 5. Sysselsättning och förströelseverksamhet för åldringar 11 6. För lite personal, kritik mot personal 6 7. Annat konkret svar 45 8. Intetsägande eller okodbart svar 1791 0. Frågan ej tillämplig 9. Vet ej eller lämnar ej svar
VAR 79 MISSNÖJE PENSIONÄR 2 21B Loc 93 width 1 MD=0 or GE 9 F.21B(2). Missnöje med ålderdomshem, pensionärsbostäder och bostadstillägg, 2 <Se F.21B för fullständig frågetext> 13 1. Ålderdomshem, tillgång till och standard hos, lokalisering av 50 2. Pensionärsbostäder, pensionärshem, tillgång till och standard hos. Kritik mot hyra för pensionärsbostäder 22 3. Kommunala bostadstillägg, hyresbidrag 4. Åldringssjukvård 5. Sysselsättning och förströelseverksamhet för åldringar 5 6. För lite personal, kritik mot personal 4 7. Annat konkret svar 34 8. Intetsägande eller okodbart svar 1791 0. Frågan ej tillämplig 418 9. Vet ej eller lämnar ej svar
VAR 80 MISSNÖJE PENSIONÄR 3 21B Loc 94 width 1 MD=0 or GE 9 F.21B(3). Missnöje med ålderdomshem, pensionärsbostäder och bostadstillägg, 3 <Se F.21B för fullständig frågetext> 1. Ålderdomshem, tillgång till och standard hos, lokalisering av 2. Pensionärsbostäder, pensionärshem, tillgång till och standard hos. Kritik mot hyra för pensionärsbostäder 8 3. Kommunala bostadstillägg, hyresbidrag 1 4. Åldringssjukvård 5. Sysselsättning och förströelseverksamhet för åldringar 6. För lite personal, kritik mot personal 2 7. Annat konkret svar 32 8. Intetsägande eller okodbart svar 1791 0. Frågan ej tillämplig 503 9. Vet ej eller lämnar ej svar
VAR 81 BERÖRD PENSIONÄRSBOST 21 Loc 95 width 1 MD=0 or GE 9 F.21C. (MISSNÖJD PÅ NÅGON PUNKT) Berör det Er själv eller någon av Era närmaste? 190 1. Ja 323 5. Nej 1 8. Vet ej 1789 0. Frågan ej tillämplig 34 9. Uppgift saknas
VAR 82 ÖVR MISSNÖJE PENSBOST 21 Loc 96 width 1 MD=9 F.21D. Känner Ni till om några andra här i ..... (KOMMUNENS NAMN), är missnöjda på den här punkten? 493 1. Ja 1488 5. Nej 322 8. Vet ej 34 9. Uppgift saknas
VAR 83 FRITIDSVERKSAMHET 22A Loc 97 width 1 MD=9 F.22A. Så gäller det kommunens stöd till idrott och annan fritidsverksamhet. Tycker Ni att de här uppgifterna i stort sett är bra skötta eller är Ni missnöjd på någon punkt? 1160 1. Bra skötta 570 5. Missnöjd på någon punkt 573 8. Ingen åsikt 34 9. Uppgift saknas
VAR 84 MISSNÖJE FRITID 1 22B Loc 98 width 1 MD=0 or GE 9 F.22B. (MISSNÖJD PÅ NÅGON PUNKT) Vad är det Ni är missnöjd med? F.22B(1). Missnöje med stöd till idrott och annan fritidsverksamhet, 1 137 1. Idrottsanläggningar 9 2. Samlingslokaler, danslokaler, bio, teater 132 3. Fritidsverksamhet i kommunal regi för ungdom, t ex ungdomsgårdar, ungdomsledare. Även för äldre 253 4. Ekonomiskt stöd åt föreningar. Även t ex mer eller mindre stöd åt idrotten 10 5. Friluftsanläggningar för fritid, folkets park, kommunala utebad etc. 1 6. Lekplatser 13 7. Annat konkret svar 44 8. Intetsägande eller okodbart svar 1737 0. Frågan ej tillämplig 1 9. Vet ej eller lämnar ej svar
VAR 85 MISSNÖJE FRITID 2 22B Loc 99 width 1 MD=0 or GE 9 F.22B(2). Missnöje med stöd till idrott och annan fritidsverksamhet, 2 <Se F.22B för fullständig frågetext> 13 1. Idrottsanläggningar 9 2. Samlingslokaler, danslokaler, bio, teater 41 3. Fritidsverksamhet i kommunal regi för ungdom, t ex ungdomsgårdar, ungdomsledare. Även för äldre 11 4. Ekonomiskt stöd åt föreningar. Även t ex mer eller mindre stöd åt idrotten 10 5. Friluftsanläggningar för fritid, folkets park, kommunala utebad etc. 1 6. Lekplatser 1 7. Annat konkret svar 33 8. Intetsägande eller okodbart svar 1737 0. Frågan ej tillämplig 481 9. Vet ej eller lämnar ej svar
VAR 86 MISSNÖJE FRITID 3 22B Loc 100 width 1 MD=0 or GE 9 F.22B(3). Missnöje med stöd till idrott och annan fritidsverksamhet, 3 <Se F.22B för fullständig frågetext> 1. Idrottsanläggningar 4 2. Samlingslokaler, danslokaler, bio, teater 3. Fritidsverksamhet i kommunal regi för ungdom, t ex ungdomsgårdar, ungdomsledare. Även för äldre 3 4. Ekonomiskt stöd åt föreningar. Även t ex mer eller mindre stöd åt idrotten 5. Friluftsanläggningar för fritid, folkets park, kommunala utebad etc. 6. Lekplatser 7. Annat konkret svar 32 8. Intetsägande eller okodbart svar 1737 0. Frågan ej tillämplig 561 9. Vet ej eller lämnar ej svar
VAR 87 BERÖRD FRITID 22C Loc 101 width 1 MD=0 or GE 9 F.22C. (MISSNÖJD PÅ NÅGON PUNKT) Berör det här Er själv eller någon av Era närmaste? 374 1. Ja 191 5. Nej 3 8. Vet ej 1734 0. Frågan ej tillämplig 35 9. Uppgift saknas
VAR 88 ÖVR MISSNÖJE FRITID 22D Loc 102 width 1 MD=9 F.22D. Känner Ni till om några andra här i ..... (KOMMUNENS NAMN), är missnöjda på den här punkten? 629 1. Ja 1353 5. Nej 321 8. Vet ej 34 9. Uppgift saknas
VAR 89 KOMMUNAL SOCIALHJÄLP 23A Loc 103 width 1 MD=9 F.23A. Vad anser Ni om kommunens socialhjälp? Tycker Ni i stort sett att den uppgiften är bra skött eller är Ni missnöjd på någon punkt? 809 1. I stort sett bra 718 5. Missnöjd 776 8. Ingen åsikt 34 9. Uppgift saknas
VAR 90 MISSNÖJE SOC.HJÄLP 1 23B Loc 104 width 1 MD=0 or GE 9 F.23B. (MISSNÖJD PÅ NÅGON PUNKT) Vad är det Ni är missnöjd med? F.23B(1). Missnöje med socialhjälp, 1 570 1. Ekonomiska socialbidrag bör minskas i allmänhet. Även svar av typen "missbruk förekommer". Socialhjälpen (=vården) är oriktigt fördelad, t ex personer får som inte behöver, medan behövande inte får 56 2. Ekonomiska socialbidrag bör ökas. Även t ex "svårt at få hjälp" 33 4. Annan kritik mot socialvårdens personal 2 5. Göra mer för barn och ungdom, ungdomsproblem 42 6. Kritik mot nykterhetsvården (men inte kritik mot alkoholister) 8 7. Annat konkret svar 38 8. Intetsägande eller okodbart svar 1587 0. Frågan ej tillämplig 1 9. Vet ej eller lämnar ej svar
VAR 91 MISSNÖJE SOC.HJÄLP 2 23B Loc 105 width 1 MD=0 or GE 9 F.23B(12. Missnöje med socialhjälp, 2 <Se F.23B för fullständig frågetext> 13 1. Ekonomiska socialbidrag bör minskas i allmänhet. Även svar av typen "missbruk förekommer". Socialhjälpen (=vården) är oriktigt fördelad, t ex personer får som inte behöver, medan behövande inte får 7 2. Ekonomiska socialbidrag bör ökas. Även t ex "svårt at få hjälp" 2 4. Annan kritik mot socialvårdens personal 5. Göra mer för barn och ungdom, ungdomsproblem 12 6. Kritik mot nykterhetsvården (men inte kritik mot alkoholister) 2 7. Annat konkret svar 32 8. Intetsägande eller okodbart svar 1587 0. Frågan ej tillämplig 682 9. Vet ej eller lämnar ej svar
VAR 92 MISSNÖJE SOC.HJÄLP 3 23B Loc 106 width 1 MD=0 or GE 9 F.23B(3). Missnöje med socialhjälp, 3 <Se F.23B för fullständig frågetext> 1. Ekonomiska socialbidrag bör minskas i allmänhet. Även svar av typen "missbruk förekommer". Socialhjälpen (=vården) är oriktigt fördelad, t ex personer får som inte behöver, medan behövande inte får 2. Ekonomiska socialbidrag bör ökas. Även t ex "svårt at få hjälp" 1 4. Annan kritik mot socialvårdens personal 5. Göra mer för barn och ungdom, ungdomsproblem 6. Kritik mot nykterhetsvården (men inte kritik mot alkoholister) 7. Annat konkret svar 32 8. Intetsägande eller okodbart svar 1587 0. Frågan ej tillämplig 717 9. Vet ej eller lämnar ej svar
VAR 93 ÖVR MISSNÖJE SOCHJÄLP 23 Loc 107 width 1 MD=9 F.23C. Känner Ni till om några andra här i ..... (KOMMUNENS NAMN), är missnöjda på den här punkten? 766 1. Ja 1176 5. Nej 360 8. Vet ej 35 9. Uppgift saknas
VAR 94 KULTURELL VERKSAMHET 24A Loc 108 width 1 MD=9 F.24A. Till sist kommer vi till bibliotek och annan kulturell verksamhet. Tycker Ni att kommunens insatser på det här området i stort sett är bra, eller är Ni missnöjd på någon punkt? 1698 1. I stort sett bra 256 5. Missnöjd på någon punkt 349 8. Ingen åsikt 34 9. Uppgift saknas
VAR 95 MISSNÖJE KULTUR 1 24B Loc 109 width 1 MD=0 or GE 9 F.24B. (MISSNÖJD PÅ NÅGON PUNKT) Vad är det Ni är missnöjd med? F.24B(1). Missnöje med bibliotek och annan kulturell verksamhet, 1 91 1. Bibliotek, förekomst av och standard hos 85 2. Teater och musik, konsthallar, lokaler i allmänhet för kulturlivet, allaktivitetshus 4 3. Konstnärlig utsmyckning av offentliga platser och byggnader 1 4. Pietet mot gamla byggnader vid sanering 7 5. Kulturstipendier och annat stöd till konstnärer, anslag till kultur 6 6. Stöd till bildningsverksamhet, t ex ABF, TBV, föreläsningsverksamhet 24 7. Annat konkret svar 68 8. Intetsägande eller okodbart svar 2050 0. Frågan ej tillämplig 1 9. Vet ej eller lämnar ej svar
VAR 96 MISSNÖJE KULTUR 2 24B Loc 110 width 1 MD=0 or GE 9 F.24B(2). Missnöje med bibliotek och annan kulturell verksamhet, 2 <Se F.24B för fullständig frågetext> 3 1. Bibliotek, förekomst av och standard hos 6 2. Teater och musik, konsthallar, lokaler i allmänhet för kulturlivet, allaktivitetshus 1 3. Konstnärlig utsmyckning av offentliga platser och byggnader 4. Pietet mot gamla byggnader vid sanering 1 5. Kulturstipendier och annat stöd till konstnärer, anslag till kultur 7 6. Stöd till bildningsverksamhet, t ex ABF, TBV, föreläsningsverksamhet 3 7. Annat konkret svar 42 8. Intetsägande eller okodbart svar 2050 0. Frågan ej tillämplig 224 9. Vet ej eller lämnar ej svar
VAR 97 MISSNÖJE KULTUR 3 24B Loc 111 width 1 MD=0 or GE 9 F.24B(3). Missnöje med bibliotek och annan kulturell verksamhet, 3 <Se F.24B för fullständig frågetext> 1. Bibliotek, förekomst av och standard hos 2. Teater och musik, konsthallar, lokaler i allmänhet för kulturlivet, allaktivitetshus 3. Konstnärlig utsmyckning av offentliga platser och byggnader 4. Pietet mot gamla byggnader vid sanering 5. Kulturstipendier och annat stöd till konstnärer, anslag till kultur 6. Stöd till bildningsverksamhet, t ex ABF, TBV, föreläsningsverksamhet 7. Annat konkret svar 33 8. Intetsägande eller okodbart svar 2050 0. Frågan ej tillämplig 254 9. Vet ej eller lämnar ej svar
VAR 98 ÖVR MISSNÖJE KULTUR 24C Loc 112 width 1 MD=9 F.24C. Känner Ni till om några andra här i ..... (KOMMUNENS NAMN), är missnöjda på den här punkten? 219 1. Ja 1810 5. Nej 272 8. Vet ej 36 9. Uppgift saknas
VAR 99 VIKTIG KOM UPPGIFT 25A Loc 113 width 1 MD=9 F.25A. Är det någon eller några av de kommunala uppgifterna vi talat om, som Ni tycker att det är särskilt viktigt att kommunen tar itu med? 1705 1. Ja 598 5. Nej 34 9. Uppgift saknas
VAR 100 VIKTIG KOM UPPGIFT 1 25B Loc 114 width 2 MD= 0 or GE 99 F.25B. (VIKTIG KOMMUNAL UPPGIFT) Vilken eller vilka uppgifter gäller det? F.25B(1). Viktig kommunal uppgift, 1 222 01. Tillgången på bostäder 50 02. Markköp och markplanering 223 03. Möjligheterna att få arbete 241 04. Vägar, gator och trafik 198 05. Vatten, avlopp och luftvårdsfrågor 34 06. Skolan 289 07. Barndaghem och lekskolor 85 08. Hemhjälp till barnfamiljer och åldringar 128 09. Ålderdomshem, pensionärsbostäder och bostadstillägg för pensionärer 107 10. Idrott och annan fritidsverksamhet 117 11. Socialhjälp 10 12. Bibliotek och annan kulturell verksamhet 599 00. Frågan ej tillämplig 34 99. Uppgift saknas
VAR 101 VIKTIG KOM UPPGIFT 2 25B Loc 116 width 2 MD= 0 or GE 99 F.25B(2). Viktig kommunal uppgift, 2 <Se F.25B för fullständig frågetext> 48 01. Tillgången på bostäder 28 02. Markköp och markplanering 88 03. Möjligheterna att få arbete 106 04. Vägar, gator och trafik 110 05. Vatten, avlopp och luftvårdsfrågor 33 06. Skolan 154 07. Barndaghem och lekskolor 71 08. Hemhjälp till barnfamiljer och åldringar 68 09. Ålderdomshem, pensionärsbostäder och bostadstillägg för pensionärer 71 10. Idrott och annan fritidsverksamhet 59 11. Socialhjälp 16 12. Bibliotek och annan kulturell verksamhet 1451 00. Frågan ej tillämplig 34 99. Uppgift saknas
VAR 102 VIKTIG KOM UPPGIFT 3 25B Loc 118 width 2 MD= 0 or GE 99 F.25B(3). Viktig kommunal uppgift, 3 <Se F.25B för fullständig frågetext> 19 01. Tillgången på bostäder 5 02. Markköp och markplanering 22 03. Möjligheterna att få arbete 21 04. Vägar, gator och trafik 51 05. Vatten, avlopp och luftvårdsfrågor 11 06. Skolan 45 07. Barndaghem och lekskolor 39 08. Hemhjälp till barnfamiljer och åldringar 23 09. Ålderdomshem, pensionärsbostäder och bostadstillägg för pensionärer 34 10. Idrott och annan fritidsverksamhet 32 11. Socialhjälp 9 12. Bibliotek och annan kulturell verksamhet 1992 00. Frågan ej tillämplig 34 99. Uppgift saknas
VAR 103 VIKTIGASTE UPPGIFT 25B Loc 120 width 2 MD= 0 or GE 99 F.25C. (VIKTIG KOMMUNAL UPPGIFT) Vilken uppgift tycker Ni att det är allra viktigast att man genast tar itu med? 160 01. Tillgången på bostäder 34 02. Markköp och markplanering 228 03. Möjligheterna att få arbete 225 04. Vägar, gator och trafik 227 05. Vatten, avlopp och luftvårdsfrågor 38 06. Skolan 291 07. Barndaghem och lekskolor 104 08. Hemhjälp till barnfamiljer och åldringar 135 09. Ålderdomshem, pensionärsbostäder och bostadstillägg för pensionärer 98 10. Idrott och annan fritidsverksamhet 147 11. Socialhjälp 13 12. Bibliotek och annan kulturell verksamhet 603 00. Frågan ej tillämplig 34 99. Uppgift saknas
VAR 104 ANNAN VIKTIG KOM UPPG 26 Loc 122 width 1 MD=9 F.26. Är det någon annan kommunal uppgift än dem vi här har talat om där Ni tycker att det är särskilt viktigt att en ändring kommer till stånd? 618 1. Ja 1227 5. Nej 457 8. Vet ej 35 9. Uppgift saknas
VAR 105 BEDÖMNING KOM SERVICE 27 Loc 123 width 1 MD=9 F.27. Vi har talat om kommunens insatser på olika serviceområden. Hur skulle Ni på det hela taget vilja bedöma den kommunala servicen här i ...... (KOMMUNENS NAMN)? Vilket av svaren på det här kortet stämmer bäst med Er uppfattning? 223 1. Jag är helt nöjd med kommunens service 731 2. Jag är i stort sett nöjd med kommunens service 1068 3. Jag är ganska nöjd med kommunens service, men tycker att den kunde varit bättre i vissa fall 120 4. Jag är övervägande missnöjd med kommunens service, men tycker att den är bra i vissa fall 30 5. Jag är helt missnöjd med kommunens service 131 8. Ingen åsikt 34 9. Uppgift saknas
VAR 106 BEDÖMNING KOMMUNALMÄN 28 Loc 124 width 1 MD=9 F.28. Man kan ju ha olika åsikter om servicen här i kommunen. När det gäller kommunalmännens sätt att sköta sina uppgifter, hur ser Ni på det? Anser Ni att de har skött sina uppgifter mycket bra, ganska bra, inte särskilt bra eller inte bra alls? 190 1. Mycket bra 1400 2. Ganska bra 351 3. Inte särskilt bra 61 4. Inte alls bra 1 7. "Beror på ..." 299 8. Vet inte 35 9. Uppgift saknas
VAR 107 FÖRSÖKT PÅVERKA 29A Loc 125 width 1 MD=9 F.29A. Har Ni själv någon gång - eventuellt tillsammans med andra - försökt få kommunala förtroendemän eller tjänstemän att göra någonting åt någon brist eller felaktighet här i ...... (KOMMUNENS NAMN)? FRÅGAN STÄLLD I TELEFONINTERVJUN 399 1. Ja 1936 5. Nej 2 9. Uppgift saknas
VAR 108 ORSAK TILL PÅVERKAN 29B Loc 126 width 1 MD=0 or GE 9 F.29B. (FÖRSÖKT PÅVERKA) Vad gällde saken? 389 1. Svar förekommer 2 5. Svar förekommer ej/vet ej 1912 0. Frågan ej tillämplig 34 9. Uppgift saknas
VAR 109 AKTIVITET ATT PÅVERKA 29 Loc 127 width 1 MD=0 or GE 9 F.29C. (FÖRSÖKT PÅVERKA) Kan Ni berätta vad Ni gjorde? FRÅGAN STÄLLD I TELEFONINTERVJUN 387 1. Svar förekommer 4 5. Svar förekommer ej/vet ej 1944 0. Frågan ej tillämplig 2 9. Uppgift saknas
VAR 110 RESULTAT PÅVERKAN 29D Loc 128 width 1 MD=0 or GE 9 F.29D. (FÖRSÖKT PÅVERKA) Blev det något resultat av Er insats? 194 1. Ja 177 5. Nej 11 7. Annat svar ("Inte ännu", "Frågan ej avgjord") 17 8. Vet ej 1904 0. Frågan ej tillämplig 34 9. Uppgift saknas
VAR 111 TÄNKT PÅVERKA 29E Loc 129 width 1 MD=0 or GE 9 F.29E. (HAR EJ FÖRSÖKT PÅVERKA) Har Ni någon gång funderat på att göra en sådan insats? FRÅGAN STÄLLD I TELEFONINTERVJUN 242 1. Ja 1660 5. Nej 33 8. Vet ej 400 0. Frågan ej tillämplig 2 9. Uppgift saknas
VAR 112 ORSAK TÄNKT PÅVERKA 29F Loc 130 width 1 MD=0 or GE 9 F.29F. (HAR FUNDERAT PÅ ATT PÅVERKA) Vad gällde det för problem? 226 1. Svar förekommer 10 5. Svar förekommer ej/vet ej 2067 0. Frågan ej tillämplig 34 9. Uppgift saknas
VAR 113 MEDEL ATT PÅVERKA 29G Loc 131 width 1 MD=0 or GE 9 F.29G. (HAR FUNDERAT PÅ ATT FÖRSÖKA PÅVERKA) Om Ni faktiskt skulle göra ett försök att få kommunen att uppmärksamma det här problemet, hur skulle Ni då gå till väga? 183 1. Svar förekommer 52 8. Vet ej 2068 0. Frågan ej tillämplig 34 9. Uppgift saknas
VAR 114 KOMMUNALSKATTEBELOPP 30 Loc 132 width 1 MD=9 F.30. Kan Ni säga hur hög kommunalskatten är här i ...... (KOMMUNENS NAMN)? 411 1. Rätt svar 622 5. Felaktig svar 1270 8. Vet ej 34 9. Uppgift saknas
VAR 115 KOMMUNALA TJÄNSTEMÄN 31A Loc 133 width 1 MD=9 F.31A. Utvecklingen har lett till att allt fler uppgifter som tidigare sköttes av valda förtroendemän i stället sköts av tjänstemän. Om Ni tänker just på ...... (KOMMUNENS NAMN), tycker Ni att detta är till fördel eller nackdel, eller har det inte någon större betydelse? 600 1. Till fördel 132 3. Såväl till fördel som till nackdel 358 5. Till nackdel 810 7. Ingen större betydelse 403 8. Vet ej 34 9. Uppgift saknas
VAR 116 FÖRDEL TJÄNSTEMÄN 31B Loc 134 width 1 MD=0 or GE 9 F.31B. Vilka fördelar tycker i att man har av att tjänstemän tar över förtroendemäns uppgifter? 602 1. Effektivitet 46 2. Objektivitet 30 3. Effektivitet plus objektivitet 54 8. Vet ej 1571 0. Frågan ej tillämplig 34 9. Uppgift saknas
VAR 117 NACKDEL TJÄNSTEMÄN 31C Loc 135 width 1 MD=0 or GE 9 F.31C. Vilka nackdelar tycker Ni att man har av att tjänstemän tar över förtroendemäns uppgifter? 199 1. Effektivitet 232 2. Demokratisk insyn, kontroll 15 3. Effektivitet plus demokratisk insyn, kontroll 44 8. Vet ej 1813 0. Frågan ej tillämplig 34 9. Uppgift saknas
VAR 118 DISK KOMMUNALA FRÅGOR 32 Loc 136 width 1 MD=9 F.32A. Hur ofta brukar det förekomma att Ni talar med folk i Er omgivning om någon kommunal fråga som rör just ...... (KOMMUNENS NAMN)? Brukar det förekomma ofta, eller bara vid något enstaka tillfälle eller inte alls? FRÅGAN STÄLLD I TELEFONINTERVJUN 482 1. Ofta 1414 3. Vid något enstaka tillfälle 439 5. Inte alls 2 9. Uppgift saknas
VAR 119 KOMMUNAL FRÅGA 32B Loc 137 width 1 MD=0 or GE 9 F.32B. (DISKUTERAR KOMMUNAL FRÅGA) Kan Ni erinra Er någon fråga som Ni varit med om att diskutera? FRÅGAN STÄLLD I TELEFONINTERVJUN 1335 1. Nämner fråga 557 5. Nämner ej fråga/vet ej 442 0. Frågan ej tillämplig 3 9. Uppgift saknas
VAR 120 INTRESSE KOM NYHETER 33 Loc 138 width 1 MD=9 F.33. Hur intresserad är Ni av att läsa nyheter i tidningarna som berör den kommunala verksamheten här i ...... (KOMMUNENS NAMN)? Är Ni mycket intresserad, ganska intresserad, eller inte särskilt intresserad eller knappast alls intresserad? 587 1. Mycket intresserad 1024 2. Ganska intresserad 512 3. Inte särskilt intresserad 177 4. Knappast intresserad 3 8. Vet ej 34 9. Uppgift saknas
VAR 121 ANTAL DAGSTIDNINGAR 34 Loc 139 width 1 MD=9 F.34. Vilka dagstidningar brukar Ni läsa mera regelbundet 22 0. Läser ingen dagstidning/Vet ej 900 1. Läser 1 dagstidning 931 2. Läser 2 dagstidningar 346 3. Läser 3 dagstidningar 105 4. Läser 4 dagstidningar 33 9. Uppgift saknas
VAR 122 DAGSTIDNING 1 34 Loc 140 width 3 MD= 0 or GE 999 F.34(1). Dagstidning 1 <Se F.34 för fullständig frågetext> OPOLITISKA TIDNINGAR 001. Göteborgstrakten 002. Göteborgs Stiftstidning 003. Göteborgs Veckotidning 004. Lidingö Nyheter 005. Lunds Veckoblad 006. Nacka Saltsjöbadens Tidning 007. Nybro Tidning 011. Lidingö Tidning 28 012. Ljusdalsposten 013. Norrort 015. Stockholms Förstadsblad 016. Västerort 3 021. Länstidningen/Södertälje 29 022. Mora Tidning 023. Strömstads Tidning-Norra Bohuslän 024. HD/Annonsbladet 031. Fagersta-Posten 6 032. Härjedalen 033. Sala Allehanda 42 051. Värnamo Nyheter 061. Elfsborgs Läns Annonsblad 5 062. Nynäshamnsposten 090. Söderposten MODERATA TIDNINGAR 101. Lysekilsposten, Orust och Tjörn 102. Skaraborgstidningen/Skövde Nyheter 35 112. Skara Tidning 85 113. NST-Engelholms Tidning, NST-Eslövs Tidning, NST-Höganäs Tidning, NST-Klippans Tidning, NST-Landskronaposten, NST-Öresundsposten 114. Sandvikens Tidning 115. Ronnebyposten 120. Östgötabladet 121. Västervikstidningen 6 122. Nya Kristinehamnsposten 22 126. Karlsborgstidningen 127. Smålands Allehanda 128. Hjo Tidning 129. Haparandabladet 32 131. Arvika Nyheter 61 132. Oskarshamnstidningen 48 133. Helsingborgs Dagblad 134. Ulricehamns Tidning 135. Västgötabladet 67 136. Östersundsposten 1 141. Mariestadstidningen - Tidning för Skaraborgs län 14 142. Norrbottenskuriren 42 151. Barometern 152. Westgöten 153. Norrköpings Tidningar/Östergötlands Dagblad 2 161. Skaraborgs Läns Annonsblad 6 162. Skaraborgs Läns Tidning 163. Falköpings Tidning 45 164. Östgöta-Correspondenten 165. Smålandsposten 47 166. Borås Tidning 43 171. Nya Wermlandstidningen 43 172. Svenska Dagbladet 190. Gotlands Allehanda, Ljungby-Tidning CENTERTIDNINGAR 201. Kalmar Läns Tidning 202. Sjuhäradsbygden 211. Sörmlandsbygden 13 221. Hälsinglands Tidning 222. Norra Hallands Veckoblad 223. Kindaposten 231. Blekinge-Posten 232. Växjöbladet 241. Länsposten 242. Värmlandsbygden 22 243. Vimmerby Tidning 53 251. Hallands Nyheter 252. Västerbygden 261. Skaraborgsbygden 262. Dalabygden 1 263. Norra Skåne 33 271. Skånska Dagbladet 2 290. Hudiksvalls Tidning FOLKPARTITIDNINGAR 42 311. Bärgslagsbladet 11 312. Alingsås Tidning 41 313. Strengnes Tidning 22 321. Ystads Allehanda 58 322. Gefle Dagblad 323. Motala Tidning 23 324. Södra Sveriges Tidningar: Mellersta Skåne 1 325. Södermanlands Nyheter 326. Tranås Tidning 327. Trelleborgs Allehanda 57 328. Eskilstunakuriren 40 331. Smålands Dagblad 332. Arboga Tidning 333. Dalatidningen 334. Katrineholmskuriren 335. Ljusnan 1 336. Nya Länstidningen/Nya Lidköpingstidningen 96 337. Västerbottens-Kuriren 338. Östhammars Tidning 341. Vetlandaposten 342. Södra Sveriges Tidningar: Kristianstadsbladet 343. Värnamotidningen 2 344. Elfsborgs Läns Tidning 41 345. Blekinge Läns Tidning 346. Norra Västerbotten 9 351. Smålandstidningen 352. Bergslagsposten-Bergslagernas Tidning 15 361. Falukuriren 48 362. Bohuslänningen 8 363. Hallandsposten 65 364. Nerikes Allehanda-Nerikestidningen 4 365. Vestmanlands Läns Tidning 1 366. Sundsvalls Tidning 46 367. Upsala Nya Tidning 1 368. Jönköpingsposten 210 371. Dagens Nyheter 4 372. Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 71 373. Göteborgs-Posten 390. Örnsköldsviks Allehanda SOCIALDEMOKRATISKA TIDNINGAR 25 411. Länstidningen (Östersund) 412. Östergötlands Folkblad 421. Nyheterna 28 422. Västerbottens Folkblad 25 423. Oskarshamnsnyheterna 11 431. Östra Småland 432. Västerviksdemokraten 4 433. Östgöten 46 434. Arbetarbladet 59 435. Folket 9 436. Sydöstra Sveriges Dagblad 4 437. Västgötademokraten 5 441. Hälsingekuriren (Söderhamns Hälsinge-Kuriren) 442. Nya Norrland 48 443. Norrländska Socialdemokraten 3 444. Örebro-Kuriren 451. Folkbladet för Vestmanland 6 452. Smålands Folkblad 15 453. Värmlands Folkblad 6 461. Dalademokraten 43 471. Arbetet 490. Annan socialdemokratisk tidning VPK-TIDNINGAR OCH SYNDIKALISTISKA TIDNINGAR 501. Norrskensflamman 502. Ny Dag 503. Arbetartidningen KDS-TIDNINGAR 3 671. Dagen KVÄLLSTIDNINGAR 11201 5 771. Kvällsposten 23 773. Sydsvenska Dagbladet Snällposten 75 871. Expressen 1 872. Göteborgstidningen 84 971. Aftonbladet 1 988. Utländsk tidning eller oidentifierad svensk tidning 22 000. Frågan ej tillämplig 33 999. Uppgift saknas
VAR 123 DAGSTIDNING 2 34 Loc 143 width 3 MD= 0 or GE 999 F.34(2). Dagstidning 2 <Se F.34 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 122 001. Göteborgstrakten . . 007. 011. . . 971. Aftonbladet 2 988. Utländsk tidning eller oidentifierad svensk tidning 919 000. Frågan ej tillämplig 33 999. Uppgift saknas Kod: 0 7 12 14 16 21 22 32 33 51 62 Frek: 919 2 16 6 1 2 14 10 1 12 19 Kod: 90 102 112 113 120 122 126 131 132 133 136 Frek: 1 1 5 9 1 17 13 19 8 11 14 Kod: 141 142 151 161 162 163 164 165 166 171 172 Frek: 3 8 4 1 3 1 3 3 7 21 44 Kod: 190 221 241 243 251 263 271 311 312 313 321 Frek: 1 4 1 14 5 2 19 5 26 10 14 Kod: 322 324 325 328 331 334 336 337 342 343 345 Frek: 13 11 1 9 4 2 1 8 1 1 2 Kod: 351 361 362 363 364 365 366 367 368 371 372 Frek: 3 11 5 10 1 7 3 8 2 77 6 Kod: 373 390 411 422 423 431 433 434 435 436 437 Frek: 44 1 10 22 7 1 6 16 15 11 9 Kod: 441 443 444 452 453 461 471 501 502 671 771 Frek: 4 11 4 3 4 4 31 1 1 8 21 Kod: 773 871 872 971 988 999 Frek: 19 307 8 248 2 33
VAR 124 DAGSTIDNING 3 34 Loc 146 width 3 MD= 0 or GE 999 F.34(3). Dagstidning 3 <Se F.34 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 122 001. Göteborgstrakten . . 007. 011. . . 971. Aftonbladet 1 988. Utländsk tidning eller oidentifierad svensk tidning 1851 000. Frågan ej tillämplig 33 999. Uppgift saknas Kod: 0 2 12 16 22 32 51 62 113 Frek: 1851 1 1 1 2 4 1 6 3 Kod: 122 126 131 133 136 161 164 165 171 Frek: 5 6 6 3 5 4 1 2 4 Kod: 172 190 221 241 242 243 251 271 311 Frek: 19 1 1 1 1 3 1 2 5 Kod: 312 321 322 324 328 336 337 343 345 Frek: 10 1 1 4 2 2 2 1 1 Kod: 351 361 362 363 364 365 367 371 372 Frek: 1 3 1 1 1 2 1 30 2 Kod: 373 390 411 423 431 433 434 435 436 Frek: 10 2 3 1 1 2 1 4 1 Kod: 441 453 461 471 490 501 502 771 773 Frek: 3 1 2 9 1 2 1 18 6 Kod: 871 872 971 988 999 Frek: 122 2 105 1 33
VAR 125 DAGSTIDNING 4 34 Loc 149 width 3 MD= 0 or GE 999 F.34(4). Dagstidning 4 <Se F.34 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 122 001. Göteborgstrakten . . 007. 011. . . 971. Aftonbladet 3 988. Utländsk tidning eller oidentifierad svensk tidning 2196 000. Frågan ej tillämplig 33 999. Uppgift saknas Kod: 0 2 32 51 62 126 131 136 142 Frek: 2196 1 4 1 2 2 1 1 1 Kod: 161 172 271 321 328 364 371 373 411 Frek: 1 1 1 1 2 1 11 5 2 Kod: 434 435 471 671 771 773 871 971 988 Frek: 2 2 5 1 3 5 23 26 3 Kod: 999 Frek: 33
VAR 126 AKTUELL LOKAL FRÅGA 35A Loc 152 width 1 MD=9 F.35A. Jag skulle så vilja ställa några frågor om valet till kommunens fullmäktige. Har partierna här i ...... (KOMMUNENS NAMN) tagit upp någon lokal fråga inför höstens fullmäktigeval? FRÅGAN STÄLLD I TELEFONINTERVJUN 244 1. Ja 568 5. Nej 1524 8. Vet ej 1 9. Uppgift saknas
VAR 127 ANTAL LOKALA FRÅGOR 35B Loc 153 width 1 MD=9 F.35B. (PARTIERNA HAR TAGIT UPP LOKAL FRÅGA) Vilken eller vilka frågor gäller det? (KONTROLLFRÅGA:) Är det ytterligare någon fråga som tagits upp? FRÅGAN STÄLLD I TELEFONINTERVJUN 2133 0. Ingen lokal fråga 113 1. En lokal fråga 57 2. Två lokala frågor 21 3. Tre lokala frågor 12 4. Fyra lokala frågor 1 9. Uppgift saknas
VAR 128 PARTI LOKAL FRÅGA 1 35C Loc 154 width 1 MD=0 or GE 9 F.35C. Vilken eller vilka partier har tagit upp den här frågan? F.35C(1). Parti som tagit upp lokal fråga 1 FRÅGAN STÄLLD I TELEFONINTERVJUN 18 1. Moderata samlingspartiet 28 2. Centerpartiet 28 3. Folkpartiet 73 4. Socialdemokraterna 15 5. Annat parti 4 6. Borgerliga partier 1 7. Socialistiska partier 31 8. Såväl borgerliga som socialistiska partier 2128 0. Frågan ej tillämplig/Vet ej 11 9. Uppgift saknas
VAR 129 PARTI LOKAL FRÅGA 2 35C Loc 155 width 1 MD=0 or GE 9 F.35C(2). Parti som tagit upp lokal fråga 2 <Se F.35C för fullständig frågetext> 12 1. Moderata samlingspartiet 16 2. Centerpartiet 8 3. Folkpartiet 32 4. Socialdemokraterna 6 5. Annat parti 4 6. Borgerliga partier 7. Socialistiska partier 14 8. Såväl borgerliga som socialistiska partier 2241 0. Frågan ej tillämplig/Vet ej 4 9. Uppgift saknas
VAR 130 PARTI LOKAL FRÅGA 3 35C Loc 156 width 1 MD=0 or GE 9 F.35C(3). Parti som tagit upp lokal fråga 3 <Se F.35C för fullständig frågetext> 4 1. Moderata samlingspartiet 6 2. Centerpartiet 4 3. Folkpartiet 10 4. Socialdemokraterna 2 5. Annat parti 6. Borgerliga partier 7. Socialistiska partier 11 8. Såväl borgerliga som socialistiska partier 2296 0. Frågan ej tillämplig/Vet ej 4 9. Uppgift saknas
VAR 131 PARTI LOKAL FRÅGA 4 35C Loc 157 width 1 MD=0 or GE 9 F.35C(4). Parti som tagit upp lokal fråga 4 <Se F.35C för fullständig frågetext> 2 1. Moderata samlingspartiet 4 2. Centerpartiet 2 3. Folkpartiet 3 4. Socialdemokraterna 5. Annat parti 6. Borgerliga partier 7. Socialistiska partier 3 8. Såväl borgerliga som socialistiska partier 2321 0. Frågan ej tillämplig/Vet ej 2 9. Uppgift saknas
VAR 132 BRA INSATS KOM ARBETE 36 Loc 158 width 1 MD=9 F.36A. Är det något eller några av partierna här i ...... (KOMMUNENS NAMN) som Ni tycker har gjort en särskilt bra insats i det kommunala arbetet? 521 1. Ja 723 5. Nej 1056 8. Vet ej 37 9. Uppgift saknas
VAR 133 BRA KOM ARBETE PARTI1 36 Loc 159 width 1 MD=0 or GE 9 F.36B. Vilket eller vilka partier gäller det? F.36B(1). Parti som gjort bra insats i det kommunala arbetet, 1 20 1. Moderata samlingspartiet 53 2. Centerpartiet 36 3. Folkpartiet 368 4. Socialdemokraterna 11 5. Annat parti 9 6. Borgerliga partier (inkl. KDS) 1 7. Socialistiska partier (inkl. KFML) 13 8. Borgerliga plus socialistiska partier 1789 0. Frågan ej tillämplig/Vet ej 37 9. Uppgift saknas
VAR 134 BRA KOM ARB PARTI 2 36B Loc 160 width 1 MD=0 or GE 9 F.36B(2). Parti som gjort bra insats i det kommunala arbetet, 2 <Se F.36B för fullständig frågetext> 3 1. Moderata samlingspartiet 17 2. Centerpartiet 20 3. Folkpartiet 5 4. Socialdemokraterna 7 5. Annat parti 1 6. Borgerliga partier (inkl. KDS) 7. Socialistiska partier (inkl. KFML) 2 8. Borgerliga plus socialistiska partier 2245 0. Frågan ej tillämplig/Vet ej 37 9. Uppgift saknas
VAR 135 BRA KOM ARB PARTI 3 36B Loc 161 width 1 MD=0 or GE 9 F.36B(3). Parti som gjort bra insats i det kommunala arbetet, 3 <Se F.36B för fullständig frågetext> 2 1. Moderata samlingspartiet 2. Centerpartiet 2 3. Folkpartiet 4. Socialdemokraterna 2 5. Annat parti 6. Borgerliga partier (inkl. KDS) 7. Socialistiska partier (inkl. KFML) 8. Borgerliga plus socialistiska partier 2294 0. Frågan ej tillämplig/Vet ej 37 9. Uppgift saknas
VAR 136 BRA KOM ARB PARTI 4 36B Loc 162 width 1 MD=0 or GE 9 F.36B(4). Parti som gjort bra insats i det kommunala arbetet, 4 <Se F.36B för fullständig frågetext> 1 1. Moderata samlingspartiet 2. Centerpartiet 3. Folkpartiet 4. Socialdemokraterna 5. Annat parti 6. Borgerliga partier (inkl. KDS) 7. Socialistiska partier (inkl. KFML) 8. Borgerliga plus socialistiska partier 2299 0. Frågan ej tillämplig/Vet ej 37 9. Uppgift saknas
VAR 137 BRA POL LOKAL FRÅGA 1 36 Loc 163 width 1 MD=8 or GE 9 F.36C. Kan Ni nämna någon fråga där Ni tycker att ...... (PARTIETS NAMN) gjort en bra insats? F.36C(1). Lokal fråga där parti gjort bra insats, 1 338 1. Nämner lokal fråga. Även rikspolitisk fråga om den har lokal anknytning, t ex barndaghem, sysselsättning 18 2. Nämner enbart rikspolitisk fråga utan lokal anknytning, t ex ATP, försvaret, Vietnam 155 3. Nämner ej fråga 1789 8. Frågan ej tillämplig 37 9. Uppgift saknas
VAR 138 BRA POL LOKAL FRÅGA 2 36 Loc 164 width 1 MD=8 or GE 9 F.36C(2). Lokal fråga där parti gjort bra insats, 2 <Se F.36C för fullständig frågetext> 37 1. Nämner lokal fråga. Även rikspolitisk fråga om den har lokal anknytning, t ex barndaghem, sysselsättning 2. Nämner enbart rikspolitisk fråga utan lokal anknytning, t ex ATP, försvaret, Vietnam 18 3. Nämner ej fråga 2245 8. Frågan ej tillämplig 37 9. Uppgift saknas
VAR 139 BRA POL LOKAL FRÅGA 3 36 Loc 165 width 1 MD=8 or GE 9 F.36C(3). Lokal fråga där parti gjort bra insats, 3 <Se F.36C för fullständig frågetext> 4 1. Nämner lokal fråga. Även rikspolitisk fråga om den har lokal anknytning, t ex barndaghem, sysselsättning 2. Nämner enbart rikspolitisk fråga utan lokal anknytning, t ex ATP, försvaret, Vietnam 2 3. Nämner ej fråga 2294 8. Frågan ej tillämplig 37 9. Uppgift saknas
VAR 140 BRA POL LOKAL FRÅGA 4 36 Loc 166 width 1 MD=8 or GE 9 F.36C(4). Lokal fråga där parti gjort bra insats, 4 <Se F.36C för fullständig frågetext> 1 1. Nämner lokal fråga. Även rikspolitisk fråga om den har lokal anknytning, t ex barndaghem, sysselsättning 2. Nämner enbart rikspolitisk fråga utan lokal anknytning, t ex ATP, försvaret, Vietnam 3. Nämner ej fråga 2299 8. Frågan ej tillämplig 37 9. Uppgift saknas
VAR 141 FELAKTIG KOM POLITIK 37A Loc 167 width 1 MD=9 F.37A. Är det något eller några av partierna här i ...... (KOMMUNENS NAMN), som Ni tycker fört en felaktig politik? 289 1. Ja 949 2. Nej 1062 3. Vet ej 37 9. Uppgift saknas
VAR 142 FEL KOM POL PARTI 1 37B Loc 168 width 1 MD=0 or GE 9 F.37B. Vilket eller vilka partier gäller det? F.37B(1). Parti som fört felaktig kommunal politik, 1 66 1. Moderata samlingspartiet 7 2. Centerpartiet 24 3. Folkpartiet 134 4. Socialdemokraterna 26 5. Annat parti 9 6. Borgerliga partier (inkl. KDS) 1 7. Socialistiska partier (inkl. KFML) 15 8. Borgerliga plus socialistiska partier 2019 0. Frågan ej tillämplig/Vet ej 36 9. Uppgift saknas
VAR 143 FEL KOM POL PARTI 2 37B Loc 169 width 1 MD=0 or GE 9 F.37B(2). Parti som fört felaktig kommunal politik, 2 <Se F.37B för fullständig frågetext> 4 1. Moderata samlingspartiet 6 2. Centerpartiet 6 3. Folkpartiet 2 4. Socialdemokraterna 3 5. Annat parti 1 6. Borgerliga partier (inkl. KDS) 7. Socialistiska partier (inkl. KFML) 8. Borgerliga plus socialistiska partier 2279 0. Frågan ej tillämplig/Vet ej 36 9. Uppgift saknas
VAR 144 FEL KOM POL PARTI 3 37B Loc 170 width 1 MD=0 or GE 9 F.37B(3). Parti som fört felaktig kommunal politik, 3 <Se F.37B för fullständig frågetext> 2 1. Moderata samlingspartiet 1 2. Centerpartiet 4 3. Folkpartiet 1 4. Socialdemokraterna 2 5. Annat parti 6. Borgerliga partier (inkl. KDS) 7. Socialistiska partier (inkl. KFML) 8. Borgerliga plus socialistiska partier 2291 0. Frågan ej tillämplig/Vet ej 36 9. Uppgift saknas
VAR 145 FEL KOM POL PARTI 4 37B Loc 171 width 1 MD=0 or GE 9 F.37B(4). Parti som fört felaktig kommunal politik, 4 <Se F.37B för fullständig frågetext> 1. Moderata samlingspartiet 2. Centerpartiet 3. Folkpartiet 1 4. Socialdemokraterna 2 5. Annat parti 6. Borgerliga partier (inkl. KDS) 7. Socialistiska partier (inkl. KFML) 8. Borgerliga plus socialistiska partier 2298 0. Frågan ej tillämplig/Vet ej 36 9. Uppgift saknas
VAR 146 FEL POL LOKAL FRÅGA 1 37 Loc 172 width 1 MD=0 or GE 9 F.37C. Kan Ni nämna någon fråga där Ni tycker att ...... (PARTIETS NAMN) fört en felaktig politik? F.37C(1). Lokal fråga där parti fört en felaktig politik, 1 167 1. Nämner lokal fråga. Även rikspolitisk fråga om den har lokal anknytning, t ex barndaghem, sysselsättning 17 2. Nämner enbart rikspolitisk fråga utan lokal anknytning, t ex ATP, försvaret, Vietnam 96 5. Nämner ej fråga 2019 0. Frågan ej tillämplig 38 9. Uppgift saknas
VAR 147 FEL POL LOKAL FRÅGA 2 37 Loc 173 width 1 MD=0 or GE 9 F.37C(2). Lokal fråga där parti fört en felaktig politik, 2 <Se F.37C för fullständig frågetext> 9 1. Nämner lokal fråga. Även rikspolitisk fråga om den har lokal anknytning, t ex barndaghem, sysselsättning 1 2. Nämner enbart rikspolitisk fråga utan lokal anknytning, t ex ATP, försvaret, Vietnam 12 5. Nämner ej fråga 2279 0. Frågan ej tillämplig 36 9. Uppgift saknas
VAR 148 FEL POL LOKAL FRÅGA 3 37 Loc 174 width 1 MD=0 or GE 9 F.37C(3). Lokal fråga där parti fört en felaktig politik, 3 <Se F.37C för fullständig frågetext> 3 1. Nämner lokal fråga. Även rikspolitisk fråga om den har lokal anknytning, t ex barndaghem, sysselsättning 2. Nämner enbart rikspolitisk fråga utan lokal anknytning, t ex ATP, försvaret, Vietnam 7 5. Nämner ej fråga 2291 0. Frågan ej tillämplig 36 9. Uppgift saknas
VAR 149 FEL POL LOKAL FRÅGA 4 37 Loc 175 width 1 MD=0 or GE 9 F.37C(4). Lokal fråga där parti fört en felaktig politik, 4 <Se F.37C för fullständig frågetext> 1 1. Nämner lokal fråga. Även rikspolitisk fråga om den har lokal anknytning, t ex barndaghem, sysselsättning 2. Nämner enbart rikspolitisk fråga utan lokal anknytning, t ex ATP, försvaret, Vietnam 2 5. Nämner ej fråga 2298 0. Frågan ej tillämplig 36 9. Uppgift saknas
VAR 150 KOM.KAND MODERATERNA 38A Loc 176 width 1 MD=9 F.38A. Kan Ni nämna namnet på någon eller några av dem som ställde upp som kandidater i fullmäktigevalet här i kommunen, och som alltså stod på de vita valsedlarna? Jag börjar med att fråga om Moderata samlingspartiets kandidater. F.38A(1). Fullmäktigekandidat för Moderata samlingspartiet FRÅGAN STÄLLD I TELEFONINTERVJUN 1404 0. Inget namn nämnt 547 1. Ett namn nämnt 227 2. Två namn nämnda 155 3. Tre namn nämnda 4 9. Uppgift saknas
VAR 151 KOMMUNKAND CENTERN 38A Loc 177 width 1 MD=9 F.38A(2). Fullmäktigekandidat för Centerpartiet <Se F.38A för fullständig frågetext> 1427 0. Inget namn nämnt 545 1. Ett namn nämnt 212 2. Två namn nämnda 149 3. Tre namn nämnda 4 9. Uppgift saknas
VAR 152 KOM.KAND FOLKPARTIET 38A Loc 178 width 1 MD=9 F.38A(3). Fullmäktigekandidat för Folkpartiet <Se F.38A för fullständig frågetext> 1321 0. Inget namn nämnt 633 1. Ett namn nämnt 243 2. Två namn nämnda 136 3. Tre namn nämnda 4 9. Uppgift saknas
VAR 153 KOMMUNKAND SOCIALDEM 38A Loc 179 width 1 MD=9 F.58A(4). Fullmäktigekandidat för Socialdemokraterna <Se F.38A för fullständig frågetext> 965 0. Inget namn nämnt 686 1. Ett namn nämnt 359 2. Två namn nämnda 323 3. Tre namn nämnda 4 9. Uppgift saknas
VAR 154 KOM.KAND KOMMUNISTER 38A Loc 180 width 1 MD=9 F.38A(5). Fullmäktigekandidat för Kommunisterna <Se F.38A för fullständig frågetext> 1877 0. Inget namn nämnt 331 1. Ett namn nämnt 84 2. Två namn nämnda 41 3. Tre namn nämnda 4 9. Uppgift saknas
VAR 155 KOMMUNKANDIDAT KDS 38A Loc 181 width 1 MD=9 F.38A(6). Fullmäktigekandidat för Kristen demokratisk samling <Se F.38A för fullständig frågetext> 1999 0. Inget namn nämnt 269 1. Ett namn nämnt 39 2. Två namn nämnda 26 3. Tre namn nämnda 4 9. Uppgift saknas
VAR 156 KOM.KAND ANNAT PARTI 38B Loc 182 width 1 MD=9 F.38B. Var det något annat parti som ställde upp kandidater här i kommunen? (OM JA:) Kan Ni nämna några namn från ..... (PARTIETS NAMN)? FRÅGAN STÄLLD I TELEFONINTERVJUN 217 0. Känner till annat parti men vet ej kandidat 76 1. Ett namn nämnt 35 2. Två namn nämnda 37 3. Tre namn nämnda 788 5. Inget annat parti i kommunen 1181 8. Vet ej om annat parti i kommunen 3 9. Uppgift saknas
VAR 157 INSTÄLLNING KOM.KAND 39 Loc 183 width 1 MD=0 or GE 9 F.39. (NÄMNT SAMMANLAGT ETT NAMN PÅ 38 A OCH B) Har Ni starkt förtroende för ..... (KANDIDATENS NAMN), eller har Ni inte alls förtroende för honom/henne, eller kan Ni inte uttala en så bestämd åsikt? F.39(1). Inställning till nämnd fullmäktigekandidat 112 1. Förtroende 39 5. Inte alls förtroende 94 8. Vet ej 2058 0. Frågan ej tillämplig 34 9. Uppgift saknas
VAR 158 NÄMND KANDIDATS PARTI 39 Loc 184 width 1 MD=0 or GE 9 F.39(2). Nämnd fullmäktigekandidats partitillhörighet <Se F.39 för fullständig frågetext> 27 1. Moderata samlingspartiet 33 2. Centerpartiet 50 3. Folkpartiet 111 4. Socialdemokraterna 24 5. Annat parti 2058 0. Frågan ej tillämplig 34 9. Uppgift saknas
VAR 159 FÖRTROENDE KOMMUNKAND 40 Loc 185 width 1 MD=0 or GE 9 F.40. (NÄMNT FLERA NAMN PÅ 38 A OCH B) Är det någon av de personer Ni nämnt som Ni har starkt förtroende för? 239 1. Starkt förtroende för samtliga nämnda 774 2. Starkt förtroende för vissa nämnda 431 5. Ej starkt förtroende för någon nämnd 855 0. Frågan ej tillämplig 38 9. Uppgift saknas
VAR 160 FÖRTROENDE PARTI 1 40 Loc 186 width 1 MD=0 or GE 9 F.40(1). Starkt förtroende för nämnd fullmäktigekandidat, 1 <Se F.40 för fullständig frågetext> 228 1. Moderata samlingspartiet 185 2. Centerpartiet 169 3. Folkpartiet 375 4. Socialdemokraterna 55 5. Annat parti 431 6. Ej starkt förtroende 855 0. Frågan ej tillämplig 39 9. Uppgift saknas
VAR 161 FÖRTROENDE PARTI 2 40 Loc 187 width 1 MD=0 or GE 9 F.40(2). Starkt förtroende för nämnd fullmäktigekandidat, 2 <Se F.40 för fullständig frågetext> 38 1. Moderata samlingspartiet 139 2. Centerpartiet 103 3. Folkpartiet 109 4. Socialdemokraterna 33 5. Annat parti 1018 6. Ej starkt förtroende 858 0. Frågan ej tillämplig 39 9. Uppgift saknas
VAR 162 FÖRTROENDE PARTI 3 40 Loc 188 width 1 MD=0 or GE 9 F.40(3). Starkt förtroende för nämnd fullmäktigekandidat, 3 <Se F.40 för fullständig frågetext> 11 1. Moderata samlingspartiet 9 2. Centerpartiet 73 3. Folkpartiet 53 4. Socialdemokraterna 22 5. Annat parti 1272 6. Ej starkt förtroende 858 0. Frågan ej tillämplig 39 9. Uppgift saknas
VAR 163 FÖRTROENDE PARTI 4 40 Loc 189 width 1 MD=0 or GE 9 F.40(4). Starkt förtroende för nämnd fullmäktigekandidat, 4 <Se F.40 för fullständig frågetext> 1. Moderata samlingspartiet 1 2. Centerpartiet 2 3. Folkpartiet 54 4. Socialdemokraterna 14 5. Annat parti 1367 6. Ej starkt förtroende 860 0. Frågan ej tillämplig 39 9. Uppgift saknas
VAR 164 FÖRTROENDE PARTI 5 40 Loc 190 width 1 MD=0 or GE 9 F.40(5). Starkt förtroende för nämnd fullmäktigekandidat, 5 <Se F.40 för fullständig frågetext> 1. Moderata samlingspartiet 2. Centerpartiet 3. Folkpartiet 4. Socialdemokraterna 32 5. Annat parti 1406 6. Ej starkt förtroende 860 0. Frågan ej tillämplig 39 9. Uppgift saknas
VAR 165 MISSTROENDE KOM.KAND 41 Loc 191 width 1 MD=0 or GE 9 F.41. (NÄMNT FLERA NAMN PÅ 38 A OCH B) Är det någon av de personer Ni nämnt som Ni inte alls har förtroende för? 5 1. Hyser misstro mot samtliga nämnda 278 2. Hyser misstro mot vissa nämnda 923 5. Hyser ej misstro mot någon nämnd 1089 0. Frågan ej tillämplig 42 9. Uppgift saknas
VAR 166 MISSTROENDE PARTI 1 41 Loc 192 width 1 MD=0 or GE 9 F.41(1). Misstroende för nämnd fullmäktigekandidat, 1 <Se F.41 för fullständig frågetext> 72 1. Moderata samlingspartiet 25 2. Centerpartiet 34 3. Folkpartiet 94 4. Socialdemokraterna 57 5. Annat parti 923 6. Ej misstro 1089 0. Frågan ej tillämplig 43 9. Uppgift saknas
VAR 167 MISSTROENDE PARTI 2 41 Loc 193 width 1 MD=0 or GE 9 F.41(2). Misstroende för nämnd fullmäktigekandidat, 2 <Se F.41 för fullständig frågetext> 14 1. Moderata samlingspartiet 10 2. Centerpartiet 14 3. Folkpartiet 6 4. Socialdemokraterna 15 5. Annat parti 1144 6. Ej misstro 1091 0. Frågan ej tillämplig 43 9. Uppgift saknas
VAR 168 MISSTROENDE PARTI 3 41 Loc 194 width 1 MD=0 or GE 9 F.41(3). Misstroende för nämnd fullmäktigekandidat, 3 <Se F.41 för fullständig frågetext> 1 1. Moderata samlingspartiet 1 2. Centerpartiet 5 3. Folkpartiet 3 4. Socialdemokraterna 3 5. Annat parti 1190 6. Ej misstro 1091 0. Frågan ej tillämplig 43 9. Uppgift saknas
VAR 169 MISSTROENDE PARTI 4 41 Loc 195 width 1 MD=0 or GE 9 F.41(4). Misstroende för nämnd fullmäktigekandidat, 4 <Se F.41 för fullständig frågetext> 1. Moderata samlingspartiet 2. Centerpartiet 3. Folkpartiet 3 4. Socialdemokraterna 2 5. Annat parti 1198 6. Ej misstro 1091 0. Frågan ej tillämplig 43 9. Uppgift saknas
VAR 170 MISSTROENDE PARTI 5 41 Loc 196 width 1 MD=0 or GE 9 F.41(5). Misstroende för nämnd fullmäktigekandidat, 5 <Se F.41 för fullständig frågetext> 1. Moderata samlingspartiet 2. Centerpartiet 3. Folkpartiet 4. Socialdemokraterna 3 5. Annat parti 1200 6. Ej misstro 1091 0. Frågan ej tillämplig 43 9. Uppgift saknas
VAR 171 FULLMÄKTIGEMAJORITET 42 Loc 197 width 1 MD=9 F.42. Ibland brukar man tala om de borgerliga partierna och då menas moderata samlingspartiet, centerpartiet och folkpartiet. Någon gång räknas också något lokalt parti som borgerligt. Om Ni tänker på hur det var här i ..... (KOMMUNENS NAMN) före valet, var det de borgerliga partierna, eller var det socialdemokraterna, eventuellt tillsammans med kommunisterna, som hade flest fullmäktigemedlemmar? 676 1. De borgerliga 1159 2. Socialdemokraterna (+ kommunisterna) 58 3. Borgerliga och socialdemokrater lika 410 8. Vet ej 34 9. Uppgift saknas
VAR 172 BETYDELSE MAJORITET 43 Loc 198 width 1 MD=9 F.43. En del tycker att det spelar stor roll om borgerliga eller socialdemokrater har flest fullmäktigeledamöter. Andra tror att politiken blir ungefär densamma oavsett vilket eller vilka partier som är störst. Hur ställer Ni Er själv till detta? Är det något av svaren här på kortet som stämmer in på Er uppfattning? (VISA FRÅGEKORT) 545 1. Mycket stor roll 734 2. Ganska stor roll 723 3. Inte särskilt stor roll 141 4. Knappast någon roll alls 27 7. Annan åsikt med innebörden samregering 132 8. Ingen åsikt 35 9. Uppgift saknas
VAR 173 ANTAL VALFRÅGOR 44A Loc 199 width 1 MD=9 F.44A. Så skulle jag vilja ställa en fråga om riksdagsvalet i år. Kan Ni nämna någon av de frågor som partierna i Sverige tog upp i valrörelsen inför riksdagsvalet? (KONTROLLFRÅGA:) Kan Ni nämna ytterligare någon fråga? 874 0. Ingen fråga 348 1. En fråga 402 2. Två frågor 280 3. Tre frågor 188 4. Fyra frågore 206 5. Fem eller flera frågor 39 9. Uppgift saknas
VAR 174 PARTI VALFRÅGA 1 44B Loc 200 width 1 MD=0 or GE 9 F.44B. Vilket eller vilka partier tog upp den här frågan? F.44B(1). Parti som tog upp valfråga 1 108 1. Moderata samlingspartiet 499 2. Centerpartiet 85 3. Folkpartiet 434 4. Socialdemokraterna 110 5. Annat parti 47 6. Borgerliga partier (inkl. KDS) 8 7. Socialistiska partier (inkl. KFML) 134 8. Både borgerliga och socialistiska partier 873 0. Frågan ej tillämplig 39 9. Uppgift saknas
VAR 175 PARTI VALFRÅGA 2 44B Loc 201 width 1 MD=0 or GE 9 F.44B(2). Parti som tog upp valfråga 2 <Se F.44B för fullständig frågetext> 105 1. Moderata samlingspartiet 391 2. Centerpartiet 121 3. Folkpartiet 226 4. Socialdemokraterna 112 5. Annat parti 46 6. Borgerliga partier (inkl. KDS) 2 7. Socialistiska partier (inkl. KFML) 72 8. Både borgerliga och socialistiska partier 1223 0. Frågan ej tillämplig 39 9. Uppgift saknas
VAR 176 PARTI VALFRÅGA 3 44B Loc 202 width 1 MD=0 or GE 9 F.44B(3). Parti som tog upp valfråga 3 <Se F.44B för fullständig frågetext> 85 1. Moderata samlingspartiet 181 2. Centerpartiet 104 3. Folkpartiet 125 4. Socialdemokraterna 112 5. Annat parti 37 6. Borgerliga partier (inkl. KDS) 1 7. Socialistiska partier (inkl. KFML) 38 8. Både borgerliga och socialistiska partier 1615 0. Frågan ej tillämplig 39 9. Uppgift saknas
VAR 177 PARTI VALFRÅGA 4 44B Loc 203 width 1 MD=0 or GE 9 F.44B(4). Parti som tog upp valfråga 4 <Se F.44B för fullständig frågetext> 54 1. Moderata samlingspartiet 72 2. Centerpartiet 55 3. Folkpartiet 77 4. Socialdemokraterna 108 5. Annat parti 18 6. Borgerliga partier (inkl. KDS) 2 7. Socialistiska partier (inkl. KFML) 20 8. Både borgerliga och socialistiska partier 1892 0. Frågan ej tillämplig 39 9. Uppgift saknas
VAR 178 PARTI VALFRÅGA 5 44B Loc 204 width 1 MD=0 or GE 9 F.44B(5). Parti som tog upp valfråga 5 <Se F.44B för fullständig frågetext> 32 1. Moderata samlingspartiet 34 2. Centerpartiet 18 3. Folkpartiet 36 4. Socialdemokraterna 73 5. Annat parti 14 6. Borgerliga partier (inkl. KDS) 2 7. Socialistiska partier (inkl. KFML) 9 8. Både borgerliga och socialistiska partier 2080 0. Frågan ej tillämplig 39 9. Uppgift saknas
VAR 179 BRA INSATS POL ARBETE 45 Loc 205 width 1 MD=9 F.45A. Är det något eller några av partierna i Sverige som Ni tycker har gjort en särskilt bra insats i det politiska arbetet? 1453 1. Ja 373 5. Nej 473 8. Vet ej 38 9. Uppgift saknas
VAR 180 BRA POL ARBETE PARTI1 45 Loc 206 width 1 MD=0 or GE 9 F.45B. Vilket eller vilka partier gäller det? F.45B(1). Parti som gjort bra insats i det politiska arbetet, 1 19 1. Moderata samlingspartiet 287 2. Centerpartiet 36 3. Folkpartiet 1059 4. Socialdemokraterna 17 5. Annat parti 10 6. Borgerliga partier (inkl. KDS) 1 7. Socialistiska partier (inkl. KFML) 15 8. Både borgerliga och socialistiska partier 857 0. Frågan ej tillämplig 36 9. Uppgift saknas
VAR 181 BRA POL ARBETE PARTI2 45 Loc 207 width 1 MD=0 or GE 9 F.45B(2). Parti som gjort bra insats i det politiska arbetet, 2 <Se F.45B för fullständig frågetext> 7 1. Moderata samlingspartiet 63 2. Centerpartiet 19 3. Folkpartiet 21 4. Socialdemokraterna 20 5. Annat parti 2 6. Borgerliga partier (inkl. KDS) 7. Socialistiska partier (inkl. KFML) 5 8. Både borgerliga och socialistiska partier 2164 0. Frågan ej tillämplig 36 9. Uppgift saknas
VAR 182 BRA POL ARBETE PARTI3 45 Loc 208 width 1 MD=0 or GE 9 F.45B(3). Parti som gjort bra insats i det politiska arbetet, 3 <Se F.45B för fullständig frågetext> 2 1. Moderata samlingspartiet 2 2. Centerpartiet 3 3. Folkpartiet 1 4. Socialdemokraterna 1 5. Annat parti 6. Borgerliga partier (inkl. KDS) 7. Socialistiska partier (inkl. KFML) 1 8. Både borgerliga och socialistiska partier 2291 0. Frågan ej tillämplig 36 9. Uppgift saknas
VAR 183 BRA POL ARBETE PARTI4 45 Loc 209 width 1 MD=0 or GE 9 F.45B(4). Parti som gjort bra insats i det politiska arbetet, 4 <Se F.45B för fullständig frågetext> 1. Moderata samlingspartiet 1 2. Centerpartiet 3. Folkpartiet 1 4. Socialdemokraterna 5. Annat parti 6. Borgerliga partier (inkl. KDS) 7. Socialistiska partier (inkl. KFML) 8. Både borgerliga och socialistiska partier 2299 0. Frågan ej tillämplig 36 9. Uppgift saknas
VAR 184 BRA INSATS FRÅGA 1 45C Loc 210 width 1 MD=0 or GE 9 F.45C. Kan Ni nämna en fråga, där Ni tycker att ..... (PARTIETS NAMN) har gjort en särskilt bra insats F.45C(1). Fråga där parti gjort bra insats, 1 1203 1. Förekomst av svar 241 5. Inget svar, inkl. intetsägande svar av typen "allt bra" 857 0. Frågan ej tillämplig 36 9. Uppgift saknas
VAR 185 BRA INSATS FRÅGA 2 45C Loc 211 width 1 MD=0 or GE 9 F.45C(2). Fråga där parti gjort bra insats, 2 <Se F.45C för fullständig frågetext> 99 1. Förekomst av svar 38 5. Inget svar, inkl. intetsägande svar av typen "allt bra" 2164 0. Frågan ej tillämplig 36 9. Uppgift saknas
VAR 186 BRA INSATS FRÅGA 3 45C Loc 212 width 1 MD=0 or GE 9 F.45C(3). Fråga där parti gjort bra insats, 3 <Se F.45C för fullständig frågetext> 9 1. Förekomst av svar 1 5. Inget svar, inkl. intetsägande svar av typen "allt bra" 2291 0. Frågan ej tillämplig 36 9. Uppgift saknas
VAR 187 BRA INSATS FRÅGA 4 45C Loc 213 width 1 MD=0 or GE 9 F.45C(4). Fråga där parti gjort bra insats, 4 <Se F.45C för fullständig frågetext> 1 1. Förekomst av svar 1 5. Inget svar, inkl. intetsägande svar av typen "allt bra" 2298 0. Frågan ej tillämplig 37 9. Uppgift saknas
VAR 188 FELAKTIG POLITIK 46A Loc 214 width 1 MD=9 F.46A. Är det något eller några av partierna i Sverige som Ni tycker fört en felaktig politik? 1045 1. Ja 560 5. Nej 695 8. Vet ej 37 9. Uppgift saknas
VAR 189 FEL POLITIK PARTI 1 46B Loc 215 width 1 MD=0 or GE 9 F.46B. (PARTI HAR FÖRT FELAKTIG POLITIK) Vilket eller vilka partier gäller det? F.46B(1). Parti som fört en felaktig politik, 1 385 1. Moderata samlingspartiet 11 2. Centerpartiet 20 3. Folkpartiet 332 4. Socialdemokraterna 264 5. Annat parti 7 6. Borgerliga partier (inkl. KDS) 3 7. Socialistiska partier (inkl. KFML) 14 8. Både borgerliga och socialistiska partier 1263 0. Frågan ej tillämplig 38 9. Uppgift saknas
VAR 190 FEL POLITIK PARTI 2 46B Loc 216 width 1 MD=0 or GE 9 F.46B(2). Parti som fört en felaktig politik, 2 <Se F.46B för fullständig frågetext> 26 1. Moderata samlingspartiet 16 2. Centerpartiet 23 3. Folkpartiet 32 4. Socialdemokraterna 76 5. Annat parti 6 6. Borgerliga partier (inkl. KDS) 7. Socialistiska partier (inkl. KFML) 8. Både borgerliga och socialistiska partier 2120 0. Frågan ej tillämplig 38 9. Uppgift saknas
VAR 191 FEL POLITIK PARTI 3 46B Loc 217 width 1 MD=0 or GE 9 F.46B(3). Parti som fört en felaktig politik, 3 <Se F.46B för fullständig frågetext> 4 1. Moderata samlingspartiet 2 2. Centerpartiet 9 3. Folkpartiet 1 4. Socialdemokraterna 10 5. Annat parti 6. Borgerliga partier (inkl. KDS) 7. Socialistiska partier (inkl. KFML) 8. Både borgerliga och socialistiska partier 2273 0. Frågan ej tillämplig 38 9. Uppgift saknas
VAR 192 FEL POLITIK PARTI 4 46B Loc 218 width 1 MD=0 or GE 9 F.46B(4). Parti som fört en felaktig politik, 4 <Se F.46B för fullständig frågetext> 1. Moderata samlingspartiet 2. Centerpartiet 3. Folkpartiet 2 4. Socialdemokraterna 5 5. Annat parti 6. Borgerliga partier (inkl. KDS) 7. Socialistiska partier (inkl. KFML) 8. Både borgerliga och socialistiska partier 2292 0. Frågan ej tillämplig 38 9. Uppgift saknas
VAR 193 FELAKTIG POL FRÅGA 1 46C Loc 219 width 1 MD=0 or GE 9 F.46C. (PARTI HAR FÖRT FELAKTIG POLITIK) Kan Ni nämna en fråga, där Ni tycker att ..... (PARTIETS NAMN) fört en felaktig politik? F.46C(1). Fråga där parti fört felaktig politik, 1 785 1. Förekomst av svar 251 5. Inget svar 1263 0. Frågan ej tillämplig 38 9. Uppgift saknas
VAR 194 FELAKTIG POL FRÅGA 2 46C Loc 220 width 1 MD=0 or GE 9 F.46C(2). Fråga där parti fört felaktig politik, 2 <Se F.46C för fullständig frågetext> 125 1. Förekomst av svar 54 5. Inget svar 2120 0. Frågan ej tillämplig 38 9. Uppgift saknas
VAR 195 FELAKTIG POL FRÅGA 3 46C Loc 221 width 1 MD=0 or GE 9 F.46C(3). Fråga där parti fört felaktig politik, 3 <Se F.46C för fullständig frågetext> 19 1. Förekomst av svar 7 5. Inget svar 2273 0. Frågan ej tillämplig 38 9. Uppgift saknas
VAR 196 FELAKTIG POL FRÅGA 4 46C Loc 222 width 1 MD=0 or GE 9 F.46C(4). Fråga där parti fört felaktig politik, 4 <Se F.46C för fullständig frågetext> 3 1. Förekomst av svar 4 5. Inget svar 2292 0. Frågan ej tillämplig 38 9. Uppgift saknas
VAR 197 RIKSD.KAND MODERATER 47A Loc 223 width 1 MD=9 F.47A. Kan Ni nämna namnet på någon eller några av dem som ställde upp som kandidater i riksdagsvalet här i valkretsen, och som alltså förekom på någon av de gula valsedlarna. Jag börjar med att fråga om moderata samlingspartiets kandidater. F.47A(1). Riksdagskandidat för Moderata samlingspartiet 1647 0. Inget namn nämnt 485 1. Ett namn nämnt 127 2. Två namn nämnda 41 3. Tre namn nämnda 37 9. Uppgift saknas
VAR 198 RIKSDAGSKAND CENTERN 47A Loc 224 width 1 MD=9 F.47A(2). Riksdagskandidat för Centerpartiet <Se F.47A för fullständig frågetext> 1759 0. Inget namn nämnt 405 1. Ett namn nämnt 90 2. Två namn nämnda 46 3. Tre namn nämnda 37 9. Uppgift saknas
VAR 199 RIKSD.KAND FOLKPARTI 47A Loc 225 width 1 MD=9 F.47A(3). Riksdagskandidat för Folkpartiet <Se F.47A för fullständig frågetext> 1695 0. Inget namn nämnt 481 1. Ett namn nämnt 94 2. Två namn nämnda 30 3. Tre namn nämnda 37 9. Uppgift saknas
VAR 200 RIKSD.KAND SOCIALDEM 47A Loc 226 width 1 MD=9 F.47A(4). Riksdagskandidat för Socialdemokraterna <Se F.47A för fullständig frågetext> 1470 0. Inget namn nämnt 587 1. Ett namn nämnt 158 2. Två namn nämnda 85 3. Tre namn nämnda 37 9. Uppgift saknas
VAR 201 RIKSD.KAND KOMMUNIST 47A Loc 227 width 1 MD=9 F.47A(5). Riksdagskandidat för Kommunisterna <Se F.47A för fullständig frågetext> 2071 0. Inget namn nämnt 194 1. Ett namn nämnt 29 2. Två namn nämnda 6 3. Tre namn nämnda 37 9. Uppgift saknas
VAR 202 RIKSDAGSKAND KDS 47A Loc 228 width 1 MD=9 F.47A(6). Riksdagskandidat för Kristen demokratisk samling <Se F.47A för fullständig frågetext> 2140 0. Inget namn nämnt 144 1. Ett namn nämnt 11 2. Två namn nämnda 5 3. Tre namn nämnda 37 9. Uppgift saknas
VAR 203 RD-KAND ANNAT PARTI 47B Loc 229 width 1 MD=9 F.47B. Var det något annat parti som ställde upp kandidater här i valkretsen (OM JA:) Kan Ni nämna någon kandidat från ..... (PARTIETS NAMN)? 230 0. Känner till annat parti men vet ej kandidat 48 1. Ett namn nämnt 2 2. Två namn nämnda 2 3. Tre namn nämnda 719 4. Inget annat parti i kommunen 1297 8. Vet ej om annat parti i kommunen 39 9. Uppgift saknas
VAR 204 FÖRTROENDE RIKSD.KAND 48 Loc 230 width 1 MD=0 or GE 9 F.48. (NÄMNT ENDAST ETT NAMN I FRÅGA 47 A OCH B) Har Ni starkt förtroende för ..... (KANDIDATENS NAMN), eller har Ni inte alls förtroende för honom/henne eller kan Ni inte uttala en bestämd åsikt? F.48(1). Förtroende för riksdagskandidat 154 1. Förtroende 40 5. Misstro 147 8. Vet ej 1962 0. Frågan ej tillämplig 34 9. Uppgift saknas
VAR 205 NÄMND RD-KANDS PARTI 48 Loc 231 width 1 MD=0 or GE 9 F.48(2). Nämnd riksdagskandidats partitillhörighet <Se F.48 för fullständig frågetext> 57 1. Moderata samlingspartiet 47 2. Centerpartiet 66 3. Folkpartiet 150 4. Socialdemokraterna 20 5. Annat parti 1 8. Vet ej 1962 0. Frågan ej tillämplig 34 9. Uppgift saknas
VAR 206 FÖRTROENDE RD-KAND 49 Loc 232 width 1 MD=0 or GE 9 F.49. (NÄMNT MER ÄN ETT NAMN I FRÅGA 47 A OCH B) Är det något eller några av de personer Ni nämnde som Ni har starkt förtroende för? 138 1. Starkt förtroende för samtliga 442 2. Starkt förtroende för vissa nämnda 302 5. Ej starkt förtroende för någon nämnd kandidat/Vet ej 1419 0. Frågan ej tillämplig 36 9. Uppgift saknas
VAR 207 FÖRTROENDE RD-KAND 1 49 Loc 233 width 1 MD=0 or GE 8 F.49(1). Starkt förtroende för riksdagskandidat, parti 1 <Se F.49 för fullständig frågetext> 143 1. Moderata samlingspartiet 119 2. Centerpartiet 86 3. Folkpartiet 210 4. Socialdemokraterna 21 5. Annat parti 302 6. Ej starkt förtroende/Vet ej 1419 0. Frågan ej tillämplig 37 9. Uppgift saknas
VAR 208 FÖRTROENDE RD-KAND 2 49 Loc 234 width 1 MD=0 or GE 9 F.49(2). Starkt förtroende för riksdagskandidat, parti 2 <Se F.49 för fullständig frågetext> 12 1. Moderata samlingspartiet 74 2. Centerpartiet 58 3. Folkpartiet 33 4. Socialdemokraterna 20 5. Annat parti 684 6. Ej starkt förtroende/Vet ej 1419 0. Frågan ej tillämplig 37 9. Uppgift saknas
VAR 209 FÖRTROENDE RD-KAND 3 49 Loc 235 width 1 MD=0 or GE 9 F.49(3). Starkt förtroende för riksdagskandidat, parti 3 <Se F.49 för fullständig frågetext> 4 1. Moderata samlingspartiet 2. Centerpartiet 38 3. Folkpartiet 29 4. Socialdemokraterna 8 5. Annat parti 802 6. Ej starkt förtroende/Vet ej 1419 0. Frågan ej tillämplig 37 9. Uppgift saknas
VAR 210 FÖRTROENDE RD-KAND 4 49 Loc 236 width 1 MD=0 or GE 9 F.49(4). Starkt förtroende för riksdagskandidat, parti 4 <Se F.49 för fullständig frågetext> 1. Moderata samlingspartiet 1 2. Centerpartiet 3. Folkpartiet 23 4. Socialdemokraterna 6 5. Annat parti 851 6. Ej starkt förtroende/Vet ej 1419 0. Frågan ej tillämplig 37 9. Uppgift saknas
VAR 211 FÖRTROENDE RD-KAND 5 49 Loc 237 width 1 MD=0 or GE 9 F.49(5). Starkt förtroende för riksdagskandidat, parti 5 <Se F.49 för fullständig frågetext> 1. Moderata samlingspartiet 2. Centerpartiet 3. Folkpartiet 4. Socialdemokraterna 8 5. Annat parti 873 6. Ej starkt förtroende/Vet ej 1419 0. Frågan ej tillämplig 37 9. Uppgift saknas
VAR 212 MISSTRO RD-KAND 50 Loc 238 width 1 MD=0 or GE 9 F.50. (EJ STARKT FÖRTROENDE FÖR SAMTLIGA) Är det någon av de personer som Ni nämnde som Ni inte alls har förtroende för? 13 1. Hyser misstro mot samtliga nämnda 172 2. Hyser misstro mot vissa nämnda 561 5. Hyser ej misstro mot någon nämnd 1554 0. Frågan ej tillämplig 37 9. Uppgift saknas
VAR 213 MISSTRO RD-KAND 1 50 Loc 239 width 1 MD=0 or GE 9 F.50(1). Misstro mot riksdagskandidat, parti 1 <Se F.50 för fullständig frågetext> 63 1. Moderata samlingspartiet 7 2. Centerpartiet 20 3. Folkpartiet 51 4. Socialdemokraterna 43 5. Annat parti 561 6. Ej misstro/Vet ej 1554 0. Frågan ej tillämplig 38 9. Uppgift saknas
VAR 214 MISSTRO RD-KAND 2 50 Loc 240 width 1 MD=0 or GE 9 F.50(2). Misstro mot riksdagskandidat, parti 2 <Se F.50 för fullständig frågetext> 7 1. Moderata samlingspartiet 5 2. Centerpartiet 15 3. Folkpartiet 5 4. Socialdemokraterna 25 5. Annat parti 688 6. Ej misstro/Vet ej 1554 0. Frågan ej tillämplig 38 9. Uppgift saknas
VAR 215 MISSTRO RD-KAND 3 50 Loc 241 width 1 MD=0 or GE 9 F.50(3). Misstro mot riksdagskandidat, parti 3 <Se F.50 för fullständig frågetext> 2 1. Moderata samlingspartiet 1 2. Centerpartiet 3 3. Folkpartiet 1 4. Socialdemokraterna 10 5. Annat parti 728 6. Ej misstro/Vet ej 1554 0. Frågan ej tillämplig 38 9. Uppgift saknas
VAR 216 MISSTRO RD-KAND 4 50 Loc 242 width 1 MD=0 or GE 9 F.50(4). Misstro mot riksdagskandidat, parti 4 <Se F.50 för fullständig frågetext> 1 1. Moderata samlingspartiet 2. Centerpartiet 3. Folkpartiet 1 4. Socialdemokraterna 4 5. Annat parti 739 6. Ej misstro/Vet ej 1554 0. Frågan ej tillämplig 38 9. Uppgift saknas
VAR 217 MISSTRO RD-KAND 5 50 Loc 243 width 1 MD=0 or GE 9 F.50(5). Misstro mot riksdagskandidat, parti 5 <Se F.50 för fullständig frågetext> 1. Moderata samlingspartiet 2. Centerpartiet 1 3. Folkpartiet 4. Socialdemokraterna 1 5. Annat parti 743 6. Ej misstro/Vet ej 1554 0. Frågan ej tillämplig 38 9. Uppgift saknas
VAR 218 FÖRTROENDE PARTILEDAR 51 Loc 244 width 1 MD=9 F.51. Så skulle jag vilja ställa en fråga om ledarna för de politiska partierna här i landet. Är det någon eller några av partiledarna som Ni har starkt förtroende för? 55 1. Starkt förtroende för samtliga partiledare 1600 2. Starkt förtroende för vissa partiledare 646 5. Inte starkt förtroende för någon nämnd/Vet ej 36 9. Uppgift saknas
VAR 219 FÖRTROENDE PARTILED 1 51 Loc 245 width 1 MD=9 F.51(1). Starkt förtroende för partiledare, 1 <Se F.51 för fullständig frågetext> 701 0. Inget namn eller starkt förtroende för samtliga partiledare 52 1. Moderata samlingspartiet 657 2. Centerpartiet 150 3. Folkpartiet 678 4. Socialdemokraterna 57 5. Vänsterpartiet kommunisterna 2 6. Kristen demokratisk samling 1 7. Kommunistiska förbundet marxist-leninisterna 1 8. Annat parti 38 9. Uppgift saknas
VAR 220 FÖRTROENDE PARTILED 2 51 Loc 246 width 1 MD=9 F.51(2). Starkt förtroende för partiledare, 2 <Se F.51 för fullständig frågetext> 1493 0. Inget namn eller starkt förtroende för samtliga partiledare 26 1. Moderata samlingspartiet 352 2. Centerpartiet 206 3. Folkpartiet 106 4. Socialdemokraterna 111 5. Vänsterpartiet kommunisterna 4 6. Kristen demokratisk samling 1 7. Kommunistiska förbundet marxist-leninisterna 8. Annat parti 38 9. Uppgift saknas
VAR 221 FÖRTROENDE PARTILED 3 51 Loc 247 width 1 MD=9 F.51(3). Starkt förtroende för partiledare, 3 <Se F.51 för fullständig frågetext> 2155 0. Inget namn eller starkt förtroende för samtliga partiledare 23 1. Moderata samlingspartiet 29 2. Centerpartiet 42 3. Folkpartiet 11 4. Socialdemokraterna 36 5. Vänsterpartiet kommunisterna 3 6. Kristen demokratisk samling 7. Kommunistiska förbundet marxist-leninisterna 8. Annat parti 38 9. Uppgift saknas
VAR 222 FÖRTROENDE PARTILED 4 51 Loc 248 width 1 MD=9 F.51(4). Starkt förtroende för partiledare, 4 <Se F.51 för fullständig frågetext> 2282 0. Inget namn eller starkt förtroende för samtliga partiledare 2 1. Moderata samlingspartiet 2. Centerpartiet 2 3. Folkpartiet 6 4. Socialdemokraterna 4 5. Vänsterpartiet kommunisterna 3 6. Kristen demokratisk samling 7. Kommunistiska förbundet marxist-leninisterna 8. Annat parti 38 9. Uppgift saknas
VAR 223 FÖRTROENDE PARTILED 5 51 Loc 249 width 1 MD=9 F.51(5). Starkt förtroende för partiledare, 5 <Se F.51 för fullständig frågetext> 2294 0. Inget namn eller starkt förtroende för samtliga partiledare 1. Moderata samlingspartiet 2. Centerpartiet 3. Folkpartiet 4. Socialdemokraterna 1 5. Vänsterpartiet kommunisterna 4 6. Kristen demokratisk samling 7. Kommunistiska förbundet marxist-leninisterna 8. Annat parti 38 9. Uppgift saknas
VAR 224 MISSTRO PARTILEDARE 52 Loc 250 width 1 MD=0 or GE 9 F.52. (EJ STARKT FÖRTROENDE FÖR ALLA PARTILEDARE) Är det någon av partiledarna som Ni inte alls har förtroende för? 10 1. Inte alls förtroende för samtliga partiledare 1354 2. Inte alls förtroende för vissa partiledare 878 5. Nej/Vet ej 55 0. Frågan ej tillämplig 40 9. Uppgift saknas
VAR 225 MISSTRO PARTILEDARE 1 52 Loc 251 width 1 MD=9 F.52(1). Misstro mot partiledare, 1 <Se F.52 för fullständig frågetext> 889 0. Inget namn eller starkt förtroende för samtliga partiledare 689 1. Moderata samlingspartiet 23 2. Centerpartiet 71 3. Folkpartiet 285 4. Socialdemokraterna 246 5. Vänsterpartiet kommunisterna 19 6. Kristen demokratisk samling 18 7. Kommunistiska förbundet marxist-leninisterna 54 8. Annat parti 43 9. Uppgift saknas
VAR 226 MISSTRO PARTILEDARE 2 52 Loc 252 width 1 MD=9 F.52(2). Misstro mot partiledare, 2 <Se F.52 för fullständig frågetext> 1817 0. Inget namn eller starkt förtroende för samtliga partiledare 88 1. Moderata samlingspartiet 13 2. Centerpartiet 122 3. Folkpartiet 39 4. Socialdemokraterna 120 5. Vänsterpartiet kommunisterna 21 6. Kristen demokratisk samling 20 7. Kommunistiska förbundet marxist-leninisterna 54 8. Annat parti 43 9. Uppgift saknas
VAR 227 MISSTRO PARTILEDARE 3 52 Loc 253 width 1 MD=9 F.52(3). Misstro mot partiledare, 3 <Se F.52 för fullständig frågetext> 2154 0. Inget namn eller starkt förtroende för samtliga partiledare 14 1. Moderata samlingspartiet 13 2. Centerpartiet 21 3. Folkpartiet 5 4. Socialdemokraterna 16 5. Vänsterpartiet kommunisterna 12 6. Kristen demokratisk samling 5 7. Kommunistiska förbundet marxist-leninisterna 54 8. Annat parti 43 9. Uppgift saknas
VAR 228 MISSTRO PARTILEDARE 4 52 Loc 254 width 1 MD=9 F.52(4). Misstro mot partiledare, 4 <Se F.52 för fullständig frågetext> 2226 0. Inget namn eller starkt förtroende för samtliga partiledare 1. Moderata samlingspartiet 2. Centerpartiet 4 3. Folkpartiet 1 4. Socialdemokraterna 3 5. Vänsterpartiet kommunisterna 5 6. Kristen demokratisk samling 1 7. Kommunistiska förbundet marxist-leninisterna 54 8. Annat parti 43 9. Uppgift saknas
VAR 229 MISSTRO PARTILEDARE 5 52 Loc 255 width 1 MD=9 F.52(5). Misstro mot partiledare, 5 <Se F.52 för fullständig frågetext> 2233 0. Inget namn eller starkt förtroende för samtliga partiledare 1. Moderata samlingspartiet 2. Centerpartiet 3. Folkpartiet 4. Socialdemokraterna 3 5. Vänsterpartiet kommunisterna 1 6. Kristen demokratisk samling 3 7. Kommunistiska förbundet marxist-leninisterna 54 8. Annat parti 43 9. Uppgift saknas
VAR 230 REGERINGSPARTI 53 Loc 256 width 1 MD=9 F.53. En del tycker det spelar stor roll vilket eller vilka partier som sitter i regeringen. Andra tycker att politiken nog blir ungefär densamma, oavsett om det är de borgerliga eller socialdemokraterna som sitter i regeringen. Hur ställer Ni Er till det här? Är det något av svaren här på kortet som stämmer in på Er uppfattning? Om de borgerliga eller socialdemokraterna sitter i regeringen spelar .... 926 1. Mycket stor roll 778 2. Ganska stor roll 397 3. Inte särskilt stor roll 63 4. Knappast någon roll alls 38 7. Annat svar av innebörden önskar samlingsregering 101 8. Ingen åsikt 34 9. Uppgift saknas
VAR 231 INTRESSE FÖR POLITIK 54 Loc 257 width 1 MD=9 F.54. Hur pass intresserad är Ni av politik? Är Ni mycket intresserad, ganska intresserad, inte särskilt intresserad eller knappast alls intresserad? 190 1. Mycket intresserad 753 2. Ganska intresserad 889 3. Inte särskilt intresserad 466 4. Knappast alls intresserad 5 8. Vet ej 34 9. Uppgift saknas
VAR 232 PARTIPREFERENS 55 Loc 258 width 1 MD=9 F.55. Så skulle jag vilja fråga Er om Er personliga inställning till de politiska partierna här i landet. Betraktar Ni Er som till exempel folkpartist, socialdemokrat, centerpartist eller som anhängare till något annat parti, eller har Ni inte någon sådan inställning? 159 0. Nej/Vet ej 135 1. Moderata samlingspartiet 488 2. Centerpartiet 275 3. Folkpartiet 1075 4. socialdemokraterna 60 5. Vänsterpartiet kommunisterna 22 6. Kristen demokratisk samling 6 7. Kommunistiska förbundet marxist-leninisterna 15 8. "Borgerliga", "Mittpartierna" etc. 102 9. Uppgift saknas/Anhängare till parti men vill ej uppge vilket/Annat parti
VAR 233 PARTIIDENTIFIKATION 56 Loc 259 width 1 MD=9 F.56. (ANHÄNGARE SOM ANGETT PARTI) Är Ni starkt övertygad anhängare till ..... (PARTIETS NAMN) eller är Ni inte så starkt övertygad? F.57. (ANHÄNGARE SOM EJ ANGETT PARTI) Är Ni starkt övertygad anhängare till det parti Ni tänker på, eller är Ni inte så starkt övertygad? 969 1. Starkt övertygad anhängare 918 2. Inte så starkt övertygad anhängare 246 3. Står närmare visst parti 164 5. Nej ingen sådan inställning/Vet ej 40 9. Uppgift saknas
VAR 234 RÖSTADE VALET 1970 59 Loc 260 width 1 MD=9 F.59. Röstade Ni vid valet? FRÅGAN STÄLLD I TELEFONINTERVJUN 2207 1. Ja 128 5. Nej 2 9. Uppgift saknas
VAR 235 RÖSTNING SAMTLIGA VAL 60 Loc 261 width 1 MD=0 or GE 9 F.60A. (RÖSTADE) Årets val bestod ju egentligen av tre olika val. Man kunde rösta både på kommunfullmäktige, landsting och riksdag. Röstade Ni vid alla tre valen. F.60B. (UP BOSATTA I MALMÖ) Årets val bestod ju egentligen av två olika val. Man kunde rösta både på kommunfullmäktige och riksdag. Röstade Ni i båda valen? FRÅGAN STÄLLD I TELEFONINTERVJUN 2184 1. Ja 23 5. Nej 128 0. Frågan ej tillämplig 2 9. Uppgift saknas
VAR 236 ICKE-RÖSTNING I VAL 61 Loc 262 width 1 MD=0 or GE 9 F.61. I vilket eller vilka av valen avstod Ni från att rösta? FRÅGAN STÄLLD I TELEFONINTERVJUN 7 1. Fullmäktigevalet 7 2. Landstingsvalet 1 3. Riksdagsvalet 10 4. Fullmäktige- och landstingsval 5. Fullmäktige- och riksdagsval 6. Landstings- och riksdagsval 2310 0. Frågan ej tillämplig 2 9. Uppgift saknas
VAR 237 PARTI 1970 KOMMUNVAL 62 Loc 263 width 1 MD=0 or GE 9 F.62. (RÖSTADE I KOMMUNFULLMÄKTIGEVALET) På vilket parti röstade Ni i fullmäktigevalet i år? FRÅGAN STÄLLD I TELEFONINTERVJUN 161 1. Moderata samlingspartiet 475 2. Centerpartiet 311 3. Folkpartiet 1044 4. Socialdemokraterna 72 5. Vänsterpartiet kommunisterna 27 6. Kristen demokratisk samling 6 7. Kommunistiska förbundet marxist-leninisterna 18 8. Annat parti 149 0. Vet ej/Frågan ej tillämplig 74 9. Uppgift saknas eller röstat blankt
VAR 238 PARTI 1970 LANDSTING 63 Loc 264 width 1 MD=0 or GE 9 F.63. (RÖSTADE I LANDSTINGSVALET) På vilket parti röstade Ni vid det samtida landstingsvalet? FRÅGAN STÄLLD I TELEFONINTERVJUN, FRÅGAN EJ STÄLLD I MALMÖ 157 1. Moderata samlingspartiet 491 2. Centerpartiet 309 3. Folkpartiet 1054 4. socialdemokraterna 68 5. Vänsterpartiet kommunisterna 29 6. Kristen demokratisk samling 5 7. Kommunistiska förbundet marxist-leninisterna 8. Annat parti 151 0. Vet ej/Frågan ej tillämplig 73 9. Uppgift saknas eller röstat blankt
VAR 239 PARTI 1970 RIKSDAG 64 Loc 265 width 1 MD=0 or GE 9 F.64. (RÖSTADE I RIKSDAGSVALET) På vilket parti röstade Ni i riksdagsvalet? FRÅGAN STÄLLD I TELEFONINTERVJUN 163 1. Moderata samlingspartiet 503 2. Centerpartiet 307 3. Folkpartiet 1055 4. socialdemokraterna 70 5. Vänsterpartiet kommunisterna 27 6. Kristen demokratisk samling 7 7. Kommunistiska förbundet marxist-leninisterna 8. Annat parti 132 0. Vet ej/Frågan ej tillämplig 73 9. Uppgift saknas eller röstat blankt
VAR 240 RÖSTAT PÅ SAMMA PARTI 65 Loc 266 width 1 MD=0 or GE 9 F.65. Har Ni alltid röstat på samma parti? FRÅGAN STÄLLD I TELEFONINTERVJUN 1284 1. Ja 583 5. Nej 112 6. Förstagångsväljare 10 7. Ej röstat tidigare av annan orsak än ålder 7 8. Vet ej 325 0. Frågan ej tillämplig 16 9. Uppgift saknas
VAR 241 KOM FÖRTROENDEUPPDRAG 66 Loc 267 width 1 MD=9 F.66. Har Ni eller har Ni haft något kommunalt förtroendeuppdrag här i ...... (KOMMUNENS NAMN)? FRÅGAN STÄLLD I TELEFONINTERVJUN 140 1. Ja 2194 5. Nej 3 9. Uppgift saknas
VAR 242 BEKANT FÖRTROENDEMAN 67 Loc 268 width 1 MD=0 or GE 9 F.67. Är Ni själv bekant med någon eller några av kommunalmännen här i ..... (KOMMUNENS NAMN) eller känner Ni inte någon av dem närmare? FRÅGAN STÄLLD I TELEFONINTERVJUN 1079 1. Är bekant med förtroendeman 1115 5. Är inte bekant med förtroendeman 140 0. Frågan ej tillämplig 3 9. Uppgift saknas
VAR 243 MEDLEM POL PARTI 68AB Loc 269 width 1 MD=9 F.68A. Är Ni medlem av något politiskt parti, eller någon annan politisk sammanslutning? F.68B. Har Ni hittills i år varit med på något möte eller något annat arrangemang som Ert parti arrangerat? FRÅGAN STÄLLD I TELEFONINTERVJUN 156 1. Medlem, närvarit vid partimöte 131 2. Medlem, ej närvarit vid partimöte 3. Medlem, uppgift saknas om närvaro vid partimöte 2046 5. Ej medlem 4 9. Uppgift saknas
VAR 244 MEDLEM ORG/FÖRENING 69AB Loc 270 width 1 MD=9 F.69A. Är Ni medlem av någon organisation eller förening, också facklig organisation? F.69B. Har Ni hittills i år varit med på något möte eller något arrangemang som någon förening/organisation arrangerat? FRÅGAN STÄLLD I TELEFONINTERVJUN 684 1. Medlem, närvarit vid organisationsmöte 685 2. Medlem, ej närvarit vid organisationsmöte 2 3. Medlem, uppgift saknas om närvaro vid organisationsmöte 963 5. Ej medlem 3 9. Uppgift saknas
VAR 245 UTBILDNING 70 Loc 271 width 1 MD=9 F.70. Har Ni någon utbildning utöver folkskolan/grundskolan? FRÅGAN STÄLLD I TELEFONINTERVJUN 1466 1. Folkskola, grundskola, obligatorisk skolplikt 688 2. Yrkesskola, realskola, kurser, flickskola etc. 181 3. Studentexamen, postgymnasiala studier 2 9. Uppgift saknas