NORRMALMSTORGSDRAMATS BEHANDLING I RADIO OCH TV
         - JÄMFÖRELSER MED TT OCH SVENSK PRESS
                SSD 0123

              Primärforskare
             Jörgen Westerståhl
          Statsvetenskapliga institutionen
             Göteborgs universitet

  

        © Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst
               Pilgatan 19A
              S-411 22 Göteborg


          Gå till variabelförteckningen


  
           ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDAREN

  Oavsett publikationsform skall alla uppsatser och rapporter
  som bygger på data tillgängliggjorda genom SSD tillkännage
  detta förhållande, samt namnge primärforskaren. SSD ber därför
  alla användare av SSD-material att, så långt detta är möjligt,
  använda sig av följande uttalande. (Uttryck inom parentes
  används i tillämpliga fall.):

  Data (och tabeller) i denna (publikation) har delvis gjorts
  tillgängliga av Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst.
  Materialet i NORRMALMSTORGSDRAMATS BEHANDLING I RADIO OCH TV
  - JÄMFÖRELSER MED TT OCH SVENSK PRESS samlades ursprungligen
  in av Jörgen Westerståhl, statsvetenskapliga institutionen,
  Göteborgs universitet. Varken SSD eller primärforskarna bär
  ansvar för analyser och tolkningar som presenteras i denna
  (publikation).

  Enligt överenskommelse mellan primärforskaren och Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst får studien förmedlas till och
  analyseras av forskare under förutsättning att användningen
  sker i forskningssyfte. Härvid skall HSFR:s forskningsetiska
  principer för humaniora och samhällsvetenskap, publicerade i
  skriften HSFR-ETIK, följas i alla tillämpliga delar.

  Data och/eller dokumentation får ej ställas till tredje
  persons förfogande utan SSD:s skriftliga tillstånd.

  Rapporter och publikationer baserade på dessa data skall
  insändas i två exemplar till SSD, som vidarebefordrar ett
  exemplar till primärforskaren.

  I de fall materialet används i undervisningssyfte vid
  universitet och högskolor och leder till producerandet av PM
  och uppsatser behöver dessa ej insändas till SSD. I stället
  skall en redovisning av kurser, antal användare och antal
  producerade PM och uppsatser insändas till SSD efter avslutat
  läsår.

  
                BAKGRUND

  På uppdrag av Radionämnden genomfördes vid statsvetenskapliga
  institutionen, Göteborgs universitet, en undersökning av dels
  Sveriges Radios nyhetsbevakning av, dels den svenska pressens
  behandling av händelserna i samband med bankdramat vid
  Norrmalmstorg i Stockholm under augusti 1973. Syftet med
  undersökningen av Sveriges Radio var att belysa om företaget
  uppfyllt den i avtalet mellan staten och Sveriges Radio
  stadgade skyldigheten att upplysa om nuets händelser. Som
  jämförelsematerial användes därvid den svenska dagspressen och
  TT:s utgående nyhetstelegram. Undersökningen genomfördes under
  ledning av professor Jörgen Westerståhl tillsammans med
  Claes-Olof Olsson, Leif Andersson och Margreth Jonasson.

  Det undersökta materialet behandlar händelserna i samband med
  bankdramat vid Norrmalmstorg i Stockholm under tiden
  1973-08-23 till 1973-08-28. Materialet är hämtat ur Sveriges
  Radios nyhetssändningar såväl i ljudradion som i televisionen
  under denna tid. För att få en jämförelse med andra media har
  även TT:s utgående nyhetsmaterial och delar av dagspressen
  undersökts.

  Materialet från Sveriges Radio baseras dels på en inom
  företaget upprättad kronologisk sammanställning över samtliga
  nyhetssändningar innehållande uppgifter om tidpunkt, kanal,
  redaktion och fördelning av nyheterna över 'kungen', 'rånet'
  och andra specificerade nyheter, dels på de sk
  dagenefterlistorna när det gäller de lämnade tidsuppgifterna
  för omfångsberäkningen. Vissa korrigeringar har fått göras i
  den av Sveriges Radio lämnade sammanställningen.

  TT:s utgående nyhetsmaterial behandlar den övervägande delen
  av alla nyhetsmeddelanden under den aktuella perioden.

  Dagspressmaterialet omfattar samtliga storstadstidningar av
  dagspresskaraktär, dvs 8 morgontidningar och 4
  kvällstidningar. Vidare har ett lika stort antal eller 12
  landsortstidningar undersökts. Vid urvalet av dessa har hänsyn
  tagits till storlek, partifärg och utgivningsortens avstånd
  från Stockholm. Något systematiskt urvalsförfarande har inte
  använts.

  Eftersom undersökningens syfte var att belysa allsidigheten i
  SR:s nyhetsrapportering inleddes den med att med utgångspunkt
  från TT:s utgående material söka skapa en överblick över de
  viktigaste förekommande händelserna under perioden. För varje
  händelse mättes antalet rader i telegrammet. Av praktiska skäl
  uteslöts vissa "korta" notiser, motsvarande något mindre än 10
  procent av det totala materialet.

  Innehållet i tidningarna och i Sveriges Radios sändningar har
  sedan klassificerats med utgångspunkt från den på
  TT-materialet uppgjorda händelselistan (variabel 8).
  Omfångsmätning har gjorts, för tidningar i antal
  spaltcentimeter och för SR:s sändningar i antal sekunder.

  
             KODBOKSINFORMATION

  Exemplet nedan visar hur en variabel vanligtvis beskrivs i
  denna kodbok. Siffrorna inom parentes förekommer inte i
  kodboken, utan är en hänvisning till den beskrivning som
  följer exemplet.

  (1) VAR 10  (2)INNEHÅLL         (3)LOC 23 WIDTH 1
                        (4)MD=

   (6)  Innehåll

   (7) ......................

      (8) (9) (10)
      483 1.  Behandlar kungens sjukdom
      608 2.  Behandlar Norrmalmstorgsrånet
     4745 3.  Behandlar annat
  
   ............................................................

  (1) Variabelnummer
  (2) Variabelnamn. En förkortning eller summering av
  frågeställningen (max. 24 tecken).
  (3) Position. Visar variabelns läge i datamängden; i vilken
  kolumn den startar och hur många positioner den upptar.
  (4) Missing data. Anger vilka värden som betraktas som missing
  data för den aktuella variabeln.
  (5) Anger om data är numerisk eller alfabetisk.
  (6) Den exakta frågeformuleringen som den formulerats i
  frågeformuläret eller liknande.
  (7) Eventuella kommentarer eller anmärkningar.
  (8) Det absoluta antalet observationer för varje svarskategori
  (9) Kodvärden som kan förekomma för den aktuella variabeln.
  (10) Beskrivning av varje kodvärdes innehåll.

  
              SSD DOKUMENTATION

  Dokumentationsarbetet har bedrivits med hjälp av ett
  datorbaserat dokumentationssystem utvecklat vid Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst. Systemet kallas A-side,
  Archival System for Interoperable Data Exchange.
Variabelförteckning


1 SSD Study NR 0123 2 SSD Edition NR 1 3 SSD Part NR 001 4 ID-nummer 5 Dag 6 Tidning/Redaktion 7 Sakområde 8 Händelse 9 Mätvariabel 10 Innehåll 11 Press - Sveriges Radio

VAR 1 SSD STUDY NR 0123              Loc 1 width 4


Swedish Social Science Data Service study 0123


VAR 2 SSD EDITION NR 1 Loc 5 width 1 Juni 1997
VAR 3 SSD PART NR 001 Loc 6 width 3 Norrmalmstorgsdramats behandling i radio och TV - Jämförelser med TT och svensk press
VAR 4 ID-NUMMER Loc 9 width 4 ID-nummer
VAR 5 DAG Loc 13 width 1 Dag 447 1. 23 augusti 1973 1159 2. 24 augusti 1973 1092 3. 25 augusti 1973 546 4. 26 augusti 1973 877 5. 27 augusti 1973 1031 6. 28 augusti 1973 684 7. 29 augusti 1973
VAR 6 TIDNING/REDAKTION Loc 14 width 2 Tidning/Redaktion 86 01. Aftonbladet 90 02. Arbetarbladet 236 03. Arbetet 169 04. Borås Tidning 88 05. Dagen 287 06. Dagens Nyheter 89 07. Expressen 321 08. Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 245 09. Göteborgs-Posten 61 10. Göteborgs-Tidningen 109 11. Hallands Nyheter 80 12. Kvällsposten 118 13. Nerikes Allehanda 225 14. Norra Skåne 63 15. Norrländska Socialdemokraten 74 16. Norrskensflamman 104 17. Nya Wermlands Tidningen 148 18. Skånska Dagbladet 305 19. Svenska Dagbladet 251 20. Sydsvenska Dagbladet 123 21. Westmanlands Läns Tidning 68 22. Värmlands Folkblad 163 23. Västerbottens Kuriren 172 24. Östgöta Correspondenten 546 30. TT 355 40. Sveriges radio - ordinarie sändning: Centralredaktionen P1 326 41. Sveriges radio - ordinarie sändning: Centralredaktionen P3 28 42. Sveriges radio - ordinarie sändning: Nyhetsstudion P3 202 43. Sveriges radio - ordinarie sändning: TT P1 51 44. Sveriges radio - ordinarie sändning: Stockholmsnytt P3 127 45. Sveriges radio - ordinarie sändning: Ekot P1 70 46. Sveriges radio - ordinarie sändning: TV-nytt TV1 72 47. Sveriges radio - ordinarie sändning: TV-nytt TV2 27 48. Sveriges radio - ordinarie sändning: Aktuellt TV1 33 49. Sveriges radio - ordinarie sändning: Rapport TV2 3 50. Sveriges radio - extra sändning: Centralredaktionen P1 34 51. Sveriges radio - extra sändning: Centralredaktionen P3 53 52. Sveriges radio - extra sändning: Nyhetsstudion P3 1 55. Sveriges radio - extra sändning: Ekot P1 14 56. Sveriges radio - extra sändning: TV-nytt TV1 90 58. Sveriges radio - extra sändning: Aktuellt TV1 129 59. Sveriges radio - extra sändning: Rapport TV2
VAR 7 SAKOMRÅDE Loc 16 width 1 Sakområde 822 0. Politik 837 1. Ekonomi 458 2. Krig, militär aktivitet, etc. 222 3. Strejker, demonstrationer 494 4. Olyckor 485 5. Brott 455 6. Valrörelsen 972 7. Övrigt 608 8. Norrmalmstorgsrånet 483 9. Kungens sjukdom
VAR 8 HÄNDELSE Loc 17 width 3 Händelse - Förteckning över alla i materialet förekommande viktigare händelser med uteslutande av nyheter om Norrmalmstorgsrånet och kungens sjukdom 38 001. Watergate 30 002. Kissinger ny utrikesminister 78 003. Allende - regering och opposition 8 004. Fredsavtal Salvador - Honduras 16 005. Nixon mordhotad 8 006. Grekland - politiska fångar släpps 13 007. Nedrustningskonferens i Geneve 7 008. Östersjökonferensen 13 009. Propagandakrig Kina - Sovjet 45 010. Solsjenitsyn (protest) 2 011. Iransk kontingent till Saigon efter Kanada 22 012. Theodorakis återvänder till Grekland 5 013. Peron stöds i presidentvalen av Argentinska kommunistpartiet 2 014. Valkampanj i USA - pengar 37 015. Sydvietnam (senatsval i Saigon) 9 016. Zambia enpartistat (Kaunda) 5 017. Peron kandidat till Nobels fredspris 18 018. Förhandlingar Egypten - Libyen 4 019. Kina (bordtennisturnering) 3 020. USA varnar Nordvietnam (Schlesinger) 21 021. Cypern - Vakis släpps 16 022. Waldheim. Geneve - Damaskus 6 023. Liberalism i England 4 024. Aquino - Filippinerna 34 025. Rättegång i Moskva 9 026. Opinionsundersökning i Norge 3 027. Kina - kulturrevolutionen 8 028. Laos - överenskommelse regeringen/guerillan 6 029. President Sadat från Saudi-Arabien 5 030. Tchad - upplöser parti 2 031. Indonesien - fd utrikesministern i fängelse 15 032. Heath i Belfast 2 033. Vetenskapsmän tar avstånd från Sacharov 76 049. Övrigt utrikes - politik 48 050. Yngve Holmberg avgår ur styrelsen för Hallands företagarförening 3 051. DFFG - besvikelse över C, Fp, S, KDS ej med i Indokinamanifest 5 052. Studentkåren uppvaktar inrikesministern om akademikerarbetslösheten 5 053. SHIO:s ordförande protesterar. Står utanför politisk debatt - Emmaboda 106 054. Metallkongressen 7 055. Tandvårdsreform - rättighet 10 056. Ny lag - svenska sjömän 16 057. Arbetslöshet bland akademiker (SACO) 24 058. Utspel av TCO-K och SACO 7 059. Svenska fiskare generellt skatteavdrag 2 060. Personalpolitik - statsförvaltningen 2 061. Nordens utrikesministrar - presskonferens 17 099. Övrigt inrikes - politik 1 101. Internationella handelskammaren - Winqvist 7 102. Danska Lantmannaföreningen protesterar - "Svenska pengarna" 6 103. Arbetslösa i Storbritannien 9 104. Japan häver exportrestriktioner 8 105. Västtysklands handelsöverskott 3 106. BP - Libyen processar mot amerikanskt bolag 3 107. COMECON (Sovjet - Rumänien koordinering av ekonomisk utrikes plan) 5 108. USA gör affärer med Rhodesia 13 109. Valuta - flygbolagen 6 110. COMECON - EG (kontakt bör tas) 10 111. Västtyska bolag - Kina 5 112. Japansk dataindustri 11 113. Japan höjer diskontot 5 114. USA:s finansminister - kaffepris 11 115. Finland - importlicens 6 126. Skandalomsusat varuhus i Kalmar säljs på exekutiv auktion 8 127. Fabriksnedläggning i Laholm 49 128. Handelstidningen - ekonomiska situationen 5 129. Svensk spannmålshandel - priserna 1 130. Landstingsskatten i Blekinge 5 131. Priskrig i Västerbotten (Konsum - nötkött) 22 132. Forskarutbildningen begränsas (UKÄ:s petita) 11 133. Nya byggnadsprojekt (igångsättningstillstånd) 14 134. Lokaliseringsstöd (AMS avstyrker bageri i Mjölby) 7 135. Investering i skolbyggnader 19 136. Electrolux nyinvesterar 4 137. GATT-samarbete Metallinternationalen 10 138. Konjunkturutvecklingen svenska företag - Götabanken 7 139. Beckerkoncernen - personalminskning 6 140. Internationella Äggkommissionen (IEC) samlas - överskottsproduktion 2 141. Landstingets utgifter och inkomster 1972 8 142. Nya lokaliseringsprojekt 17 143. Volvos positiva utveckling 3 144. Förhandlingar SIF-AB Marabou om avskedad kamrer 1 145. Utrustningsnämnden universitet och högskolor - anslag 9 146. Utvecklingen inom ESAB-koncernen 10 147. Intervju med L Jonson i Hamnarbetarförbundet och H Ericsson i Transport 15 148. Femkronorsmyntet får nytt utseende 47 149. Övrigt utrikes - ekonomi 13 150. Sveriges Marknadsförbund - ny Gillbergvänlig styrelse 3 151. Sveriges valutareserv - Götabankens chef 9 152. Avveckling av Pressbyråkiosker i Göteborg och Mölndal 18 153. Utbyggnad av Ostkustbanan 12 154. Konkurser - tidskriften Svensk Handel 9 155. Ej lönsamt flytta från Norrland med AMS-stöd 4 156. Svenska Redareföreningen - totalförbud mot utsläpp av olja 8 157. Ökat anslag för naturvetenskaplig forskning - SNF 6 158. Värnamo Gummifabrik - avtal med Dunlop Newcastle 12 159. Stålkoncernen Bofors och Uddeholm diskuterar samarbete 8 160. SCB likviditetsrapport 4 161. "De tre" i Skaraborg - nya arbetstillfällen 15 162. NK - årets resultat 1 163. Affärsnämnden om tiderna 9 164. Volvo Torslandaverken - personal och miljö 4 165. Ny ordförande i Norrlandsförbundet - kommunalråd i Kiruna 9 166. Beijerinvest - byte av Sponsor mot Beijeraktier 1 167. Metall och arbetsgivarnas allmänna grupp - förlikning om uppsägning 1 168. Nordisk industrifond - konstituerande styrelsesammanträde 4 169. Förhandlingar Volvo - NJA. Rambalkarorder 9 170. Försenade arbeten i Stekenjokk 3 171. Skofabrik i Malung - avsked 9 172. Ekonomisk kris för atomforskningen - petita 3 173. Byggnadsarbetareförbundets ordförande om bl a AP-fond 7 174. Miles et Warnbergs AB Alingsås - produktionsminskning 19 175. Grekiskt fartyg i Göteborg - avsked 21 176. Kanada köper bandvagnar av Volvo 7 177. Aktieägande - rekordstora vinster - Metallutredning 5 178. Per Wrange, SHIO - småföretag kontra stordrift 8 179. Reklam och kostnad 7 180. Avfall - återvinning 8 181. Elementhus köper västtyskt företag 12 182. Postverket begär portoutjämningsfond 19 183. SJ:s petita 9 184. Perstorp AB:s bokslut 8 185. TEKO-industrin uppåt 19 186. SIDA:s petita 13 187. Kährs maskiner i Nybro säljer 10 188. Esselte - försäljningen ökar 4 189. Tändsticksbolaget - prognos 7 190. KF-utnämningar 1 191. Herrmodehus - samma priser 1 192. Import av timmer - Iggesund 89 199. Övrigt inrikes - ekonomi 6 201. Tommy Herron i Ulster gripen 80 202. Strider i Kambodja 10 203. Avrättning av iranska spioner i Bagdad 8 204. Sydvietnam (PRR tagit fångar) 8 205. Franska främlingslegionen - Guyana 63 206. Bombattentat i London 5 207. USA:s militära underrättelsechef hem 7 208. Sydjemen (väpnade sammanstötningar) 16 209. Grekland - Cypern (Papadopoulos om återförening) 42 210. Belfast 25 211. USA drar tillbaka soldater från Thailand 6 212. Afghanistans avsatte kung - ej anspråk på tronen 6 213. Italiens regering - oro i Mocambique 11 214. FNL anklagar Saigon (räder in i Kambodja) 18 215. Flygplan från Jemen kapat 13 216. Sydafrika beväpnar stammar i Namibia mot guerillan 31 217. Avtal Pakistan - Indien - Bangladesh om utväxling av fångar 5 218. USA skyller bombning på besättningsman 9 219. Högerledare arresterad i Chile 4 220. Misshandel av judar i Sovjet 26 221. Brevbomb i Washington 9 222. Fiskekrig - Island 17 223. Brevbomb på brittiska ambassaden i Paris 4 224. IRA:s ansvar för brevbomben 29 249. Övrigt utrikes - krig etc. 9 301. Demonstration Buenos Aires - polis, skottlossning 23 302. Strejk i Västtyskland (Metall) 11 303. Strejk i Frankrike (TV) 8 304. Strejk i Argentina (gisslan FIAT-fabriken) 32 305. Strejk i Kanada (tågen) 10 306. Strejk Panamakanalen 50 307. Strejk i Danmark 13 308. LIP avvisar regeringserbjudande 5 349. Övrigt utrikes - strejker 7 350. Storkonflikten transportsidan Halland 18 351. Strejk bland skolelever i Avesta 24 352. SIPOREX - vild strejk i Skelleftehamn. Protest mot lokal förhandl. 4 353. Ritsembygget - arbetare klagar 3 354. Tvisten Nordverken Uddevalla löst 5 399. Övrigt inrikes - strejker 3 401. Flygolycka i Colombia 8 402. Flygolycka i USA - astronaut inblandad 51 403. Översvämning i Pakistan 6 404. Orkan i Mexico 6 405. Skyfall i Mexiko - översvämning 5 406. Industribrand i Helsingfors 7 407. Gruvolycka i USA 15 408. Tågolycka i Polen 16 409. Flygolycka i Colombia 29 410. Jordskalv i Mexiko City 6 411. Hotellbrand i London 30 449. Övrigt utrikes - olyckor 20 450. Norskt fartyg i sjönöd (Dagö) 8 451. Flicka försvunnen 8 452. Tandläkare försvann i Ungern 30 453. Röda Kors-hjälp till Pakistan 20 454. Bränder i Flisskär 5 455. Dödsolycka i Vadstena 5 456. Trafikolycka - man död i Altajärva 4 457. Polskt malmfartyg loss från grund 4 458. Trafikolycka - vägvakt död i Östersund 2 459. Dödsfall i Malmö - överdos på sjukhus? 8 460. Klarlagd brand i Malmö 2 461. Engelskt bombplan bärgas vid skånekusten 11 462. Dansk skeppare omkom öster om Mön 10 463. Båtolycka i Venngarn - drunkning vid Tyresö 21 464. Dödsolycka i fallskärmshopp 18 465. Båtolycka i Garnsviken 11 466. Dålig skörd i Västergötland 7 467. Brand vid Berga säteri i Högsby 9 468. Tågolycka i Öresundstrakten 15 469. Olycksfrekvensen inom byggnadsindustrin 1 470. Olycka i tunnelbanan i Stockholm 93 499. Övrigt inrikes - olyckor 2 501. Inbrott i djurpark i Washington 6 502. Bankrån i Tyskland 12 503. Förfalskat vin i Frankrike 5 504. Turkisk falskmyntarliga 7 505. Dom mot SS-medlem i Västberlin 9 506. Kidnapping av affärsman i Italien 17 507. FBI - polisinbrott 10 508. Norges HD - Lillehamaraffären 12 509. Narkotikabeslag i Italien 3 510. Beslag av opium i Turkiet 2 511. Inbrott polisen - Italien 1 512. Kapare rymde från danskt fängelse 7 513. Slagsmål i israeliskt fängelse 15 514. Politiskt mord i Paris 5 515. Vittne Spiro Agnew - lögndetektor 7 516. Nixon - egendom 2 517. Västtyska gruppledare i parlamentet undersöks 50 549. Övrigt utrikes - brott 23 550. Förskingring i Göteborg av jurist 39 551. Irja-mordet 8 552. Göteborgspolisen sprängde illegal spelklubb 14 553. Fingerat rån mot bensinstation i Halmstad 7 554. Ocker och koppleri - man dömd i Göteborg 9 555. Dråpdom - köpman i Göteborg, pokerspel 25 556. Mordet på Eva Johansson 10 557. Stöld av sprängmedel i Göteborg 17 558. Man påträffad död i Bollmora (knivhugg) 4 559. Restaurangvakt knivskuren på Söder i Stockholm 18 561. Pyroman i Stockholm - samma fastighet 8 562. Beslagtagande av smuggelgods i Falsterbokanalen 8 563. Inbrott i guldsmedsaffär i Östersund 7 564. Stöld av vedpinnar - värnpliktig på I11 4 565. 15-åring rånade butik i Sundsvall 15 566. Taxirån i Malmö 1 567. Rån i Södertälje - ändring av straff 19 568. Rån i Stockholm 77 599. Övrigt inrikes - brott 1 601. Bohman om Helens uttalande i skattefrågan 6 602. Valinformation (regeringen avslår KDS:s besvär) 9 603. KO fått anmälan om den politiska reklamen 2 604. KDS om invasionen i Tjeckoslovakien 6 605. Ohlin om borgerlig regering 9 606. Hermansson fick inte tala med ASSI-anställda 5 607. Hermansson om minskad arbetstid för skiftarbetare 10 608. Helen om folkpartiets skatteförslag 3 609. Folkpartiets partisekreterare om företagens rekrytering av utländsk arbetskraft 2 610. Moderata samlingspartiet om regeringens förslag om slopande av folkpensionsavgiften 12 611. Palme svarar Helen (radioutfrågning) 1 612. Centerpartiet slår vakt om 50-kortet 1 613. Riksdagsman Wijkman (m) - socialdemokraterna smygsocialiserar 5 614. Helen kommenterar Palmes tal i skattefrågan 1 615. Utrikesminister Wickman i Solna - neutralitetspolitiken 1 616. Vpk - saneringsmogna bestånd bör förvärvas av kommunerna 3 617. Riksdagsman Wennerfors (m) - tjänstemannakonferens i Falköping 6 618. MUF-ordförande Unckel i Nyköping - skattefrågan 2 619. Helen inför riksdagsgruppen - skatternas reformering 16 620. Centerpartiets 15-punktsprogram 7 621. Burenstam (m) om socialdemokraternas förslag till ökat inflytande över press, banker 4 622. Inrikesminister Holmqvist om välståndsfördelningen 8 623. Bohman om socialdemokraternas interna rapport om sysselsättningen 5 624. Folkpartiets riksdagsgrupp om avskaffandet av folkpensionsavgifterna 14 625. Fälldin inför valet (presskonferens om import av arbetskraft) 4 626. Sträng i Uddevalla om arbetslösheten 4 627. Karin Söder (c) - skillnad på partiernas syn på samhällsstrukturen 10 628. Intervju med Fälldin i Halmstad om bl a prisökningarna 5 629. Burenstam (m) i Linköping om skatteomläggning 7 630. Helen mot Sträng om "de förlorade åren" 4 631. Inrikesminister Holmqvist i Hjo om lokaliseringsstöd och anställning 3 632. Vpk:s partisekreterare Forsberg i Älvsbyn om rätt till möte på arbetsplats 5 633. Hermansson (vpk) i Mölndal om kvinnofrågan 8 634. Sträng valtalar i Trollhättan 2 635. Centerpartiets näringspolitiska sektion - gemensamt uttalande i Simrishamn 4 636. Palme valtalar i Jönköping 6 637. I Bengtsson (s) - uttalande om centern och miljön 14 638. Fälldin i Västsverige 8 639. Hermansson (vpk) 11 640. Palme i Kolmården - arbetarrörelsens dag 11 641. Sträng i Södermanland 12 642. Helen talar i Stockholm 6 643. Gustafsson talar i Gräfsnäs om SJ 9 644. K Söder (c) om kärnkraften 5 645. Mogård (m) i Mörrum - barnavårdscentralerna 6 646. Nettelbrandt (fp) i Ulricehamn 5 647. Burenstam (m) i Gnesta 17 648. Fälldin 4 649. K Söder (c) om storstadstillväxten 5 650. Skatt i Göteborg 2 651. Bohman och brottsligheten 7 652. Wennerfors i Eslöv - kommunistiskt inflytande 7 653. Dahlen (fp) i Åmål 6 654. Ahlmark (fp) om orörda älvar 8 655. Bohman (m) i Umeå 7 656. Helen (fp) och sysselsättningen 6 657. Nettelbrandt (fp) om marginalskatterna 9 658. Sträng i Linköping 5 659. Socialdemokraterna - värnpliktsvägran, Skövde 84 699. Övrigt - valrörelsen 4 701. Hastighetsbegränsning i Frankrike 21 702. Rapport om luften i Tokyo 3 703. Papegoja polisanmäld i Italien 8 704. Prins i Kambodja död 19 705. Problem med zigenare i Köpenhamn 48 706. SKYLAB 3 707. Chef för internationella atomkraftorganet gäst i Djakarta 5 708. Höjdrekord av ryskt plan 3 709. Kvarlevor av jätteval i Ishavet 4 710. Badort i Spanien (änkefru) 8 711. Sovjetisk biolog återkräver medborgarskapet 9 712. Japansk expedition till Loch Ness odjuret 9 713. Vintankbil välte i England 8 714. Ny kommunikationssatellit 25 715. Nya Zealand räknar med ny kärnvapensprängning 7 716. Oljeraffinaderi i Finland 7 717. Flyttning till övriga Norden från Finland 5 718. Prostituerad krävs på retroaktiv skatt - radioprogram 4 719. Amerikansk flyggeneral - flygplan för skattemedel 5 720. Jurister till Elfenbenskusten - rättighetsfrågor 4 721. Vattenbrist i Tokyo 4 722. Namibia-dagen firas 5 723. Sovjetisk fysiker angående energikrisen 2 724. Generalsekreteraren i Västtyska liberala partiet avliden 5 725. Hjärttransplantation i Belgien 6 726. Narkotikamissbruk - Polen 2 727. Flygkapare undersöks i Tel Aviv 18 728. Flykt från Öst- till Västtyskland 4 729. Last till Rhodesia i Amsterdam 6 730. Italien - vit slavhandel 13 731. Apartheid - Sydafrika 4 732. Airshop SAS anmält av HFO 6 733. Järnväg Tanzania - Zambia 3 734. Författarkongress på Åland 2 735. "Schweizisk James Bond" - flykthjälp 9 736. Chaplin come-back 6 737. ICAO om kapning 5 738. Rashat i Sydfrankrike 8 740. Sterling Airways - sluta flyga på Sturup 12 741. Allmänt om rån förra året 2 742. Invigning av hamnen i Örnsköldsvik 7 743. SCANVÄST diskuterar organisation och lokalisering 14 744. SAAB - S:t Eriksmässan i Älvsjö 6 745. Säkerhetskommitte för bankerna vid rån 12 746. Torslanda 50-årsjubilerar 3 747. Oxelösunds Jernverk - återanvändning av avfall 2 748. Internationellt författarmöte i Mölle 107 749. Övrigt utrikes - övrigt 5 750. Credo:s fd VD - en VD:s funktioner 5 751. Ungersk prins till Sveriges radios musikavdelning 3 752. Porr politisk fråga - polisanmäld tobakshandlare 3 753. Vattenfall och Ångermanälven - flottning 3 754. Reningsverksbygge i Kristianstad 6 755. Internationellt juristsymposium i Lund 5 756. Fruktförädling i Kristianstad - Balsgård 16 757. Sven Aspling talar i Gävle på PRO:s kongress 5 758. Problem med parkeringsautomater - televerkets personal i Örebro 12 759. Bilsymbol - Svenska standardiseringskommissionen 4 760. Industriförbundet uppvaktar regeringen om adjungerade professorer 5 761. Strömavbrott i Härnösand 6 762. Naturvårdsverket - anläggningsstöd åt idrotten 4 763. Sveriges Fiskares Riksförbund - resolution om skattelättnader 6 764. Sagamarschen - 10-årsjubileum i Åre 3 765. Sjöfolksförbundet klandrar Sjöfartsverket för bullernormer 4 766. Förorening vid Ålgårdsfallet - fiskdöd i Borås 1 767. Marinen och Svenska Seglarförbundet hoppas på samarbete 1 768. Vuxenstuderandes organisation - erfarna lärare försvinner 2 769. Kvinnor - män. Ombudsman för Metall 17 770. Turnandot i Göteborg 8 771. Ny generalsekreterare i scoutförbundet 7 772. Lönnsboda - byst av Tage Erlander 4 773. Kärnkraftdebatt i Järvsö 19 774. Fackmässa i Jönköping om renhållning 14 775. Varg nära bli påkörd 9 776. Sovjetiskt besök i Svalöv 6 777. Motaloy-tabletterna - KO 8 778. Plast och reklam - miljöförstöring - KO 9 779. Hemmafru och städning - annons 7 780. Litteraturpris - östtysk författare 6 781. Reform inom kriminalvården 1 782. Småföretag i kläm 4 783. Öppethållande inom handeln 13 784. Svensk cigarett - Sunday 9 785. Överstelöjtnant - soldatklippning 3 786. Sievertpriset till Bo Lindell 8 787. Försäkringsbolag och naturkatastrofer 24 788. SÖ föreslår spärr till lärarhögskolorna 9 789. Ny metod att stoppa svaveldioxidutsläpp i rökgaser 12 790. Lärarorganisationer kräver ökat anslag 9 791. Teater - kvinnors situation 5 792. Waxholms Ångfartyg AB - svävare 4 793. Företag inför rätta - dammskydd saknas 10 794. Våldsbrotten kommer att öka 1 795. Övriga nyhetsbyråer - Kungens sjukdom och Norrmalmstorgsrånet 2 796. Spritutskänkning - Uppsala Nationer 163 799. Övrigt inrikes - övrigt 608 800. Händelserna vid Norrmalmstorg 483 900. Kungens sjukdom
VAR 9 MÄTVARIABEL Loc 20 width 3 Mätvariabel - Antal spaltcentimeter för tidning respektive antal sekunder för sändning. 1 rad beräknas motsvara 5 sekunder i telegram 001. . . 999. Kod: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Frek: 5 94 176 207 157 122 145 132 132 159 114 103 91 Kod: 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Frek: 103 158 71 80 57 49 206 65 61 60 65 212 54 Kod: 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 Frek: 49 37 48 224 46 42 48 30 161 42 27 42 34 Kod: 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 Frek: 116 26 27 22 30 76 19 28 35 19 50 23 19 Kod: 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 Frek: 11 15 32 11 11 10 13 60 9 21 15 9 51 Kod: 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 Frek: 9 5 9 7 39 14 16 9 8 18 10 10 8 Kod: 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 Frek: 5 26 9 7 7 7 23 6 2 11 3 34 2 Kod: 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 Frek: 5 4 6 22 9 6 4 5 23 10 5 4 11 Kod: 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 Frek: 15 3 2 3 1 18 5 7 2 10 14 3 3 Kod: 118 119 120 121 123 124 125 126 127 128 129 130 131 Frek: 8 1 26 6 1 3 9 4 4 3 2 19 5 Kod: 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 Frek: 5 4 2 11 4 1 1 4 13 3 3 4 2 Kod: 145 147 148 149 150 151 152 154 155 156 157 158 160 Frek: 9 2 1 2 21 1 1 1 6 3 3 5 11 Kod: 162 163 165 166 167 168 170 172 174 175 176 178 180 Frek: 3 4 8 3 2 2 15 1 2 7 2 2 16 Kod: 181 182 183 185 186 187 189 190 191 192 193 194 195 Frek: 2 1 3 7 1 1 2 9 2 1 2 1 7 Kod: 196 197 199 200 201 203 204 205 206 208 209 210 211 Frek: 1 1 3 5 1 5 1 6 2 2 3 7 1 Kod: 212 213 214 215 216 218 219 220 222 225 227 228 229 Frek: 1 3 4 2 1 1 1 6 2 3 2 2 1 Kod: 230 232 234 235 236 237 238 239 240 241 244 245 247 Frek: 2 1 3 4 2 1 3 1 6 1 1 3 3 Kod: 248 249 250 254 255 257 258 260 261 262 263 265 266 Frek: 2 1 2 1 1 1 1 4 2 1 1 5 1 Kod: 268 270 275 277 279 280 284 286 290 291 292 293 295 Frek: 2 6 5 2 1 4 1 1 3 1 1 1 2 Kod: 296 300 301 304 305 310 313 315 316 324 325 326 327 Frek: 1 5 1 2 1 1 1 3 1 1 1 2 1 Kod: 330 331 333 334 335 342 344 345 348 350 355 356 360 Frek: 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 4 Kod: 365 366 367 368 375 376 378 379 380 382 384 385 389 Frek: 1 4 1 1 3 1 1 1 5 1 1 3 1 Kod: 390 395 396 397 398 401 408 410 415 416 418 420 424 Frek: 8 3 1 1 1 1 2 1 3 1 1 9 1 Kod: 425 426 430 435 439 440 441 445 449 450 454 455 458 Frek: 1 1 1 4 1 1 2 1 2 2 1 2 1 Kod: 460 462 464 465 467 470 471 480 485 488 494 495 499 Frek: 2 1 1 2 1 1 1 3 3 1 1 1 1 Kod: 500 505 506 507 509 512 515 516 519 520 525 528 531 Frek: 1 1 1 2 1 1 3 1 1 2 2 1 1 Kod: 533 536 540 543 545 546 550 553 555 560 561 564 568 Frek: 1 1 4 1 2 1 1 1 2 3 1 1 1 Kod: 571 575 577 580 584 590 600 601 607 608 610 614 615 Frek: 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 3 Kod: 616 620 622 627 630 632 634 639 640 641 647 650 655 Frek: 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 Kod: 656 657 660 661 670 680 684 691 695 700 705 707 710 Frek: 1 1 2 1 1 2 1 2 1 3 1 1 2 Kod: 711 715 717 718 720 723 730 735 741 745 746 753 760 Frek: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 Kod: 762 775 790 791 800 801 805 807 809 810 812 815 816 Frek: 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 Kod: 820 831 836 845 850 860 885 892 899 900 903 904 910 Frek: 2 1 1 3 1 1 1 1 1 44 1 1 1 Kod: 916 924 925 930 932 933 934 935 943 944 950 951 973 Frek: 1 1 1 2 2 2 1 1 2 1 8 1 1 Kod: 975 985 990 995 999 Frek: 1 1 4 2 49
VAR 10 INNEHÅLL Loc 23 width 1 Innehåll 483 1. Behandlar kungens sjukdom 608 2. Behandlar Norrmalmstorgsrånet 4745 3. Behandlar annat
VAR 11 PRESS - SVERIGES RADIO Loc 24 width 2 Press - Sveriges Radio 316 01. Storstadspress - kväll 1881 02. Storstadspress - morgon 1478 03. Landsortspress 546 04. TT 128 05. Ljudradion - Ekot 358 06. Ljudradion - Centralredaktionen P1 202 07. Ljudradion - TT-redaktionen 360 08. Ljudradion - Centralredaktionen P3 81 09. Ljudradion - Nyhetsstudion 51 10. Ljudradion - Stockholmsnytt 117 11. TV1 - Aktuellt 162 12. TV2 - Rapport 156 13. TV - TV-nytt