NÄRRADION OCH DESS LYSSNARE
               SSD 0124

              Primärforskare
               Lowe Hedman
           Sociologiska institutionen
             Uppsala universitet

             Första SSD-upplagan
              November 1988

  

        Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst
               Box 5048

         Go to variable list
             S-402 21 Göteborg

  
           ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDAREN.

  Oavsett publikationsform skall alla uppsatser och rapporter
  som bygger på data tillgängliggjorda genom SSD tillkännage
  detta förhållande, samt namnge primärforskaren. SSD ber
  därför alla användare av SSD-material att, så långt detta är
  möjligt, använda sig av följande uttalande. (Uttryck inom
  parentes används i tillämpliga fall.)

       Data (och tabeller) i denna (publikation)
       har delvis gjorts tillgängliga av Svensk
       Samhällsvetenskaplig Datatjänst. Materialet i
       NÄRRADION OCH DESS LYSSNARE samlades
       ursprungligen in av Lowe Hedman,
       sociologiska institutionen vid Uppsala
       universitet. Varken SSD eller primärforskaren
       bär ansvar för analyser och tolkningar som
       presenteras i denna (publikation).

  Enligt överenskommelse mellan Love Hedman och Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst får NÄRRADION OCH DESS
  LYSSNARE förmedlas till och analyseras av forskare under
  förutsättning att användningen sker i forskningssyfte.
  Härvid skall HSFR:s forskningsetiska principer för humaniora
  och samhällsvetenskap, publicerade i skriften HSFR-ETIK,
  följas i alla tillämpliga delar.

  Data och/eller dokumentation får ej ställas till tredje
  persons förfogande utan SSD:s skriftliga tillstånd.

  Rapporter och publikationer baserade på dessa data skall
  insändas i två exemplar till SSD, som vidarebefordrar ett
  exemplar till primärforskaren.

  I de fall materialet används i undervisningssyfte vid
  universitet och högskolor och leder till producerandet av PM
  och uppsatser, behöver dessa ej insändas till SSD. I stället
  skall en redovisning av kurser, antal användare och antal
  producerade PM och uppsatser insändas till SSD efter
  avslutat läsår.

  

               INNEHÅLL

                              Sida

  INLEDNING

      Bakgrund                      I

      Allmänna förutsättningar: urval, bortfall     II

      Kodboksinformation                III

      SSD dokumentation                 IV

  VARIABELBESKRIVNING                    V

  KODBOK                          1

  
                 I

               INLEDNING

               BAKGRUND

  I 1960 års radioutredning framlades ett förslag om en s k
  "särskild rundradio" för de specialicerade verksamheter som
  ej rymdes inom Sveriges Radios ram. De verksamheter som
  åsyftas är bl a utbildning, undervisning folkrörelser och
  intresseorganisationer. Dessa skulle ges en ökad möjlighet
  att kommunicera med medlemmar och andra intresserade. Detta
  förslag ledde ej till något beslut utan sköts på framtiden.

  1969 års radioutredning och Utredningen angående den
  fortsatta verksamheten med radio och television inom
  utbildningsväsendet har i stor sett beaktat utbildningens
  och bildningsverksamhetens behov men ej kunnat tillgodose
  folkrörelsernas och intresseorganisationernas önskemål om
  förbättrade kommunikationsmöjligheter via etermedierna.

  I 1974 års radioutredning konstateras att behovet av
  "särskild rundradio" kvarstår men att ett beslut måste
  föregås av en särskild utredning samt försöksverksamhet.

  Skillnader mellan 1960 och 1974 års radioutredningar är att
  den senare förordnar sändningar av lokal karaktär till sitt
  innehåll och spridning medan den tidigare kunde tänka sig
  rikstäckning med speciellt innehåll snarare än allmänt och
  att även myndigheter skulle ges sändningsrättigheter.

  På uppdrag av 1974 års radioutredning gjorde Televerket en
  utredning om tekniken med strikt lokalgeografisk
  sändningstäckning. Resultatet blev att det var tekniskt
  möjligt att lokalt täcka in alla kommuner med över 10 000
  invånare. Den 1 juni 1978 kom så en lag om att
  försöksverksamhet med närradio får äga rum intill den 30
  juni 1981. Sändningstillstånd skulle få ges till lokal
  sammanslutning som utgör juridisk person och som bedriver
  ideel- politisk- facklig- eller religiös verksamhet.

  1978 tillsattes närradiokommitten med uppdrag att lägga upp
  försöksverksamheten. Berörda målgrupper informerades, och av
  inkommna anmälningar, 538 från lokala sammanslutningar och
  68 från riksorganisationer fördelade på drygt 100 områden,
  valdes 15 orter geografiskt spridda över hela landet och
  även spridda på storstad respektive landsbygd.

  
  Alla deltagande organisationer fick minst 15 minuters fast
  sändningstid per vecka på respektive ort utom i Stockholm
  där fast sändningstid ej kunde ges pga utrymmesbrist.

  
                 II

        ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNING: URVAL, BORTFALL

  Undersökningen av lyssnadet på närradio avser vecka 16
  (14-20 april) 1980 (utom Eskilstuna som hade
  provundersökning vecka 9 med något avvikande frågeformulär).
  Veckan efter (21 april) erhöll respondenterna ett
  frågeformulär med vidhängande programtablå för respektive
  ort gällande vecka 16. Insamling av uppgifter pågick till 4
  maj. Under mellantiden utgick en skriftlig påminnelse till
  alla och telefonintervjuer utfördes i möjligast mån med de
  som ej skickat in svarsformuläret. Respondenterna valdes
  slumpmässigt i åldrarna 15-70 år i de församlingar som till
  mer än 50 % täcktes av närradions räckvidd.

         SÄNDNINGS  BRUTTO  NETTO INKOMNA  SVARS
  ORT       START   URVAL  URVAL  SVAR  PROCENT
  ----------------------------------------------------------
  DALSJÖFORS   790502    526   521  362   69,5
  SVANÖN     791126    499   494  306   61,9
  PITEÅ      790813    612   606  377   62,2
  MORA      790820    509   505  312   61,8
  KARLSTAD    790806    504   499  342   68,5
  UMEÅ      790502    567   553  401   72,5
  SANDVIKEN    790614    544   537  362   67,4
  ESKILSTUNA   790809    500   471  339   72,0
  KUMLA      790514    493   487  341   70,0
  JÖNKÖPING    790424    491   483  336   69,6
  JÄRVA      790606    499   452  258   57,1
  LINKÖPING    790504    463   459  291   63,4
  MALMÖ      790915    498   478  258   54,0
  GÖTEBORG    790528    486   462  275   59,5
  STOCKHOLM    790529    490   470  338   71,9

  SAMTLIGA          7681  7477  4898   65,5

  Den viktigaste förklaringen till bortfallet torde vara den
  korta tidsperiod som undersökningen genomföredes på (endast
  en påminnelse hann utgå). Av det totala bruttourvalet på
  7681 respondenter reducerades först av åldersfaktor 2 st,
  sjukdom 42 st, dödsfall 2 st, flyttning 107 st, språkproblem
  40 st. Från nettourvalet på 7477 tillfrågade avgick pga
  svarsvägran 209 st, oanträffbarhet 134 st, avsaknad av
  telefon/hemligt nummer 313 st och till sist, okänd anledning
  1923 st.

  

  För ytterligare information om undersökningen se Lowe
  Hedman's "Närradion och dess lyssnare" Ds U 1980:14.

  
                 III

             KODBOKSINFORMATION

  I kodboken används koderna 1-9 (1-999) som valida koder för
  de flesta variablerna. Kod 0 används för svar på frågor som
  ej är tillämpliga "Vet inte"-svar har givits koden 8. Kod 9
  används för ej besvarade frågor (uppgift saknas).

  Exemplet nedan visar hur en variabel vanligtvis beskrivs i
  denna kodbok. Siffrorna inom parentes förekommer inte i
  kodboken, utan är en hänvisning till den beskrivning som
  följer exemplet.

  ............................................................

  (1) VAR 6   (2) LYSSNAR LOKALRADION    (3) MD=9
    REF 6   (4) LOC 14 WIDTH 1      (5) NUMERIC

  (6) F.1a  Hur ofta lyssnar Du på lokalradio?
  ______________________________________________________

    (7) (8) (9)
   1779  1.  Dagligen
   1020  2.  Flera gånger i veckan
    255  3.  En gång i veckan
    754  4.  Mer sällan
    611  5.  Aldrig

    138  9.  Uppgift saknas

  DEN URSPRUNGLIGA DATANS PLACERING: kolumn(er) 10

  OMKODNINGSREGEL: 0=9 8=9 ELSE=SAME

  ............................................................

  

  (1) Variabel- och referensnummer. Brukar vanligtvis vara
  identiska. Om kodboken hänvisar till ett subset av en större
  datamängd eller en omorganiserad datamängd anger
  referensnumret den ursprungliga datamängdens variabelnummer.

  (2) Variabelnamn. En förkortning eller summering av
  frågeställningen (max. 24 tecken).

  (3) Missing data. Anger vilka värden som betraktas som
  missing data för den aktuella variabeln.

  (4) Position. Visar variabelns läge i datamängden; i vilken
  kolumn den startar och hur många positioner den upptar.

  (5) Anger om data är numerisk eller alfabetisk.

  (6) Den exakta frågeformuleringen som den formulerats i
  frågeformuläret eller liknande.

  (7) Det absoluta antalet observationer för varje
  svarskategori.

  (8) Kodvärden som kan förekomma för den aktuella variabeln.

  (9) Beskrivning av varje kodvärdes innehåll.

  
                 IV

             SSD DOKUMENTATION

  Dokumentationsarbetet har bedrivits med hjälp av ett
  datorbaserat dokumentationssystem som ställts till SSD:s
  förfogande av Inter-University Consortium for Political and
  Social Research (ICPSR) vid University of Michigan. Systemet
  kallas Guided Interactive Dataset Organization (GIDO).

  
Variable list


1 SSDstudie NR 0124 2 SSDupplaga/datering NR 1 3 SSD Delstudieidentifikation 001 4 Ort 5 ID-nummer MASSMEDIEUTNYTTJANDE 6 Lyssnar på lokalradion 7 Lyssnar på riksradion 8 Ser på TV 9 Läser lokaltidning 10 Läser annan dagstidning 11 Byter kanal på riksradion 12 Lyssnar på närradion 13 Genomsnittlig lyssnartid på närradion SYNPUNKTER PÅ PROGRAMTYPER 14 Synpunkter på religiösa samfunds program 15 Synpunkter på fackliga organisationers program 16 Synpunkter på politiska organisationers program 17 Synpunkter på idrottsorganisationers program 18 Synpunkter på studieförbundens program 19 Synpunkter på övriga organisationers program SYNPUNKTER PÅ PROGRAMTID 20 Synpunkter på utrymmet för religiösa program 21 Synpunkter på utrymmet för fackliga program 22 Synpunkter på utrymmet för politiska program 23 Synpunkter på utrymmet för idrottsprogram 24 Synpunkter på utrymmet för studieförbundsprogram 25 Synpunkter på utrymmet för övriga program MEDLEMSKAP I NÄRRADIOORGANISATION 26 Medlemskap i närrradioorganisation 27 Närradioorganisation 1 28 Närradioorganisation 2 29 Närradioorganisation 3 30 Närradioorganisation 4 MEDLEMSKAP I ANNAN ORGANISATION 31 Medlemskap i annan organisation/förening 32 Medlem i annan organisation 1 33 Medlem i annan organisation 2 34 Medlem i annan organisation 3 35 Medlem i annan organisation 4 36 Medlem i annan organisation 5 37 Medlem i annan organisation 6 SOCIAL BAKGRUND 38 Tid ägnad åt föreningsarbete 39 Kön 40 Ålder 41 Civilstånd 42 Antal år i skolan 43 Förvärvsarbetande 44 Svenska som modersmål 45 Kunskaper i svenska språket 46 Synpunkter på närradions bevarande 47 Faktorer som försvårar lyssnandet NÄRRADIOLYSSNANDE UNDER VECKA 16 48 Närradioprogram 1 49 Närradioprogram 2 50 Närradioprogram 3 51 Närradioprogram 4 52 Närradioprogram 5 53 Närradioprogram 6 54 Närradioprogram 7 55 Närradioprogram 8 56 Närradioprogram 9 57 Närradioprogram 10 58 Närradioprogram 11 59 Närradioprogram 12 60 Närradioprogram 13 61 Närradioprogram 14 62 Närradioprogram 15 63 Närradioprogram 16 64 närradioprogram 17 65 Närradioprogram 18 66 Närradioprogram 19 67 Närradioprogram 20 68 Närradioprogram 21 69 Närradioprogram 22 70 Närradioprogram 23 71 Närradioprogram 24 72 Totala antalet närradioprogram

VAR 1 SSDSTUDIE NR 0124              Loc 1 width 4


Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst studie 0124


VAR 2 SSDUPPLAGA NR 1 Loc 5 width 1 SSDupplaga/datering NR Uppgift om ordningsföljd och utgivningstidpunkt. 1. November 1988
VAR 3 DELSTUDIE NR 001 Loc 6 width 3 SSD Delstudieidentifikation Ordningsnummer i en serie på 1 delar.
VAR 4 ORT Loc 9 width 2 Ort 401 10. Umeå 275 12. Göteborg 312 13. Mora 362 14. Dalsjöfors 291 15. Linköping 341 16. Kumla 376 18. Piteå 342 19. Karlstad 257 21. Järva 338 22. Stockholm 362 23. Sandviken 306 24. Svanön 336 25. Jönköping 258 26. Malmö
VAR 5 ID-NUMMER Loc 11 width 3 MD=501 or GE 502 ID-nummer Ett tresiffrigt identifikationsnummer
VAR 6 LYSSNAR PÅ LOKALRADIO 1A Loc 14 width 1 MD=9 F.1a. Hur ofta lyssnar Du på lokalradio? 1779 1. Dagligen 1020 2. Flera gånger i veckan 255 3. En gång i veckan 754 4. Mer sällan 611 5. Aldrig 138 9. Uppgift saknas
VAR 7 LYSSNAR PÅ RIKSRADION 1B Loc 15 width 1 MD=9 F.1b. Hur ofta lyssnar Du på riksradio? 3165 1. Dagligen 813 2. Flera gånger i veckan 133 3. En gång i veckan 273 4. Mer sällan 48 5. Aldrig 125 9. Uppgift saknas
VAR 8 SER PÅ TV 1C Loc 16 width 1 MD=9 F.1c. Hur ofta ser Du på TV? 2811 1. Dagligen 1333 2. Flera gånger i veckan 127 3. En gång i veckan 159 4. Mer sällan 33 5. Aldrig 94 9. Uppgift saknas
VAR 9 LÄSER LOKALTIDNING 1D Loc 17 width 1 MD=9 F.1d. Hur ofta läser Du någon lokaltidning? 3441 1. Dagligen 341 2. Flera gånger i veckan 185 3. En gång i veckan 270 4. Mer sällan 165 5. Aldrig 155 9. Uppgift saknas
VAR 10 LÄSER ANNAN DAGSTIDN 1E Loc 18 width 1 MD=9 F.1e. Hur ofta läser Du någon annan dagstidning? 1954 1. Dagligen 931 2. Flera gånger i veckan 470 3. En gång i veckan 768 4. Mer sällan 209 5. Aldrig 225 9. Uppgift saknas
VAR 11 BYTER RIKSRADIOKANAL 2 Loc 19 width 1 MD=9 F.2. När Du lyssnar på riksradion, händer det att Du byter kanal? 841 1. Ofta 2015 2. Ibland 1190 3. Sällan 451 4. Aldrig 60 9. Uppgift saknas
VAR 12 LYSSNAR PÅ NÄRRADION 3 Loc 20 width 1 MD=9 F.3. Hur ofta lyssnar Du på närradio? 3156 1. Aldrig 632 2. Mindre än en gång i veckan 369 3. 1-2 dagar i veckan 172 4. 3-4 dagar i veckan 127 5. 5-7 dagar i veckan 101 9. Uppgift saknas
VAR 13 LYSSNARTID NÄRRADION 4 Loc 21 width 1 MD=0 F.4. (LYSSNAR PÅ NÄRRADIO) De dagar Du lyssnar på närradio, hur lång tid lyssnar Du i genomsnitt? 272 1. Mindre än 15 minuter 344 2. Ungefär 15 minuter 350 3. Ungefär 30 minuter 73 4. Ungefär 45 minuter 127 5. Ungefär 1 timme 46 6. Ungefär 2 timmar 8 7. Ungefär 3 timmar 12 8. Mer än 3 timmar 3325 0. Frågan ej tillämplig
VAR 14 REL SAMFUNDS PROG 5A Loc 22 width 1 MD=0 F.5a. (LYSSNAR PÅ NÄRRADIO) Vad anser Du om respektive organisationstyps program? F.5a(1). Relgiösa samfund 173 1. Mycket bra 258 2. Ganska bra 131 3. Varken bra eller dåligt 63 4. Ganska dåligt 96 5. Mycket dåligt 430 8. Vet ej 3406 0. Frågan ej tillämplig
VAR 15 FACKLIGA ORG PROGR 5A Loc 23 width 1 MD=0 F.5a(2). Fackliga organisationer <Se F.5a för fullständig frågetext> 33 1. Mycket bra 145 2. Ganska bra 182 3. Varken bra eller dåligt 61 4. Ganska dåligt 50 5. Mycket dåligt 488 8. Vet ej 3598 0. Frågan ej tillämplig
VAR 16 POLITISKA ORG PROGR 5A Loc 24 width 1 MD=0 F.5a(3). Politiska organisationer <Se F.5a för fullständig frågetext> 48 1. Mycket bra 188 2. Ganska bra 213 3. Varken bra eller dåligt 83 4. Ganska dåligt 54 5. Mycket dåligt 410 8. Vet ej 3561 0. Frågan ej tillämplig
VAR 17 IDROTTSORG PROGRAM 5A Loc 25 width 1 MD=0 F.5a(4). Idrottsorganisationer <Se F.5a för fullständig frågetext> 148 1. Mycket bra 255 2. Ganska bra 110 3. Varken bra eller dåligt 46 4. Ganska dåligt 19 5. Mycket dåligt 422 8. Vet ej 3557 0. Frågan ej tillämplig
VAR 18 STUDIEFÖRBUNDS PROGR 5A Loc 26 width 1 MD=0 F.5a(5). Studieförbund <Se F.5a för fullständig frågetext> 64 1. Mycket bra 145 2. Ganska bra 136 3. Varken bra eller dåligt 43 4. Ganska dåligt 36 5. Mycket dåligt 533 8. Vet ej 3600 0. Frågan ej tillämplig
VAR 19 ÖVRIGA ORG PROGRAM 5A Loc 27 width 1 MD=0 F.5a(6). Övriga organisationer <Se F.5a för fullständig frågetext> 61 1. Mycket bra 171 2. Ganska bra 141 3. Varken bra eller dåligt 30 4. Ganska dåligt 15 5. Mycket dåligt 552 8. Vet ej 3587 0. Frågan ej tillämplig
VAR 20 UTRYMME REL SAMFUND 5B Loc 28 width 1 MD=0 F.5b. (LYSSNAR PÅ NÄRRADIO) Är det någon organisationstyp Du anser har fått för stort eller för litet utrymme i närradion? F.5b(1). Religiösa samfund 260 1. För stort 263 3. Lagom 85 5. För litet 500 8. Vet ej 3449 0. Frågan ej tillämplig
VAR 21 UTRYMME FACKLIGA ORG 5B Loc 29 width 1 MD=0 F.5b(2). Fackliga organisationer <Se F.5b för fullständig frågetext> 78 1. För stort 221 3. Lagom 80 5. För litet 571 8. Vet ej 3607 0. Frågan ej tillämplig
VAR 22 UTRYMME POLITISKA ORG 5B Loc 30 width 1 MD=0 F.5b(3). Politiska organisationer <Se F.5b för fullständig frågetext> 100 1. För stort 259 3. Lagom 85 5. För litet 518 8. Vet ej 3595 0. Frågan ej tillämplig
VAR 23 UTRYMME IDROTTSORG 5B Loc 31 width 1 MD=0 F.5b(4). Idrottsorganisationer <Se F.5b för fullständig frågetext> 33 1. För stort 231 3. Lagom 233 5. För litet 484 8. Vet ej 3576 0. Frågan ej tillämplig
VAR 24 UTRYMME STUDIEFÖRBUND 5B Loc 32 width 1 MD=0 F.5b(5). Studieförbund <Se F.5b för fullständig frågetext> 19 1. För stort 228 3. Lagom 108 5. För litet 589 8. Vet ej 3613 0. Frågan ej tillämplig
VAR 25 UTRYMME ÖVRIGA ORG 5B Loc 33 width 1 MD=0 F.5b(6). Övriga organisationer <Se F.5b för fullständig frågetext> 7 1. För stort 172 3. Lagom 140 5. För litet 625 8. Vet ej 3613 0. Frågan ej tillämplig
VAR 26 MEDLEM I NÄRRADIOORG 6 Loc 34 width 1 MD=9 F.6. Är Du medlem i någon av de organisationer eller föreningar som finns upptagna på programbladet som är häftat på baksidan av detta frågeformulär? 653 1. Ja, jag är medlem i följande organisationer/föreningar 3758 5. Nej 146 9. Uppgift saknas
VAR 27 NÄRRADIOORGANISATION 1 6 Loc 35 width 3 MD= 0 F.6(1). (MEDLEM I MINST EN ORGANISATION) Organisation eller förening, 1 <Se F.6 för fullständig frågetext> 001. . . 859. 3939 000. Frågan ej tillämplig Kod: 0 2 5 6 7 11 13 101 102 Frek: 3939 24 9 2 6 3 2 1 9 Kod: 103 104 108 119 120 123 126 127 128 Frek: 1 1 1 4 1 9 2 3 1 Kod: 133 134 137 138 144 205 206 209 213 Frek: 1 2 3 2 1 18 1 26 1 Kod: 221 250 251 252 253 256 257 260 301 Frek: 4 3 5 1 4 1 1 3 1 Kod: 303 304 305 306 307 350 351 352 353 Frek: 4 3 4 8 4 10 5 3 8 Kod: 354 355 356 357 401 406 407 409 410 Frek: 12 5 5 10 5 1 2 3 13 Kod: 411 451 457 460 462 468 469 476 500 Frek: 4 1 8 3 1 1 2 4 3 Kod: 550 551 552 553 557 560 561 562 601 Frek: 9 1 1 2 3 44 8 4 4 Kod: 602 605 607 608 700 702 711 716 718 Frek: 56 1 11 1 1 2 5 3 2 Kod: 720 722 723 730 731 738 739 742 743 Frek: 1 2 6 1 2 1 4 3 3 Kod: 747 748 749 750 751 752 800 801 802 Frek: 1 2 1 1 2 1 4 1 5 Kod: 806 807 816 817 820 822 824 826 829 Frek: 1 49 1 2 2 11 2 2 1 Kod: 852 853 854 855 856 858 859 Frek: 5 11 8 18 7 9 1
VAR 28 NÄRRADIOORGANISATION 2 6 Loc 38 width 3 MD= 0 F.6(2). (MEDLEM I MINST TVÅ ORGANISATIONER) Organisation eller förening, 2 <Se F.6 för fullständig frågetext> 001. . . 859. 4484 000. Frågan ej tillämplig Kod: 0 2 11 104 108 119 120 123 128 Frek: 4484 1 1 1 1 1 1 2 3 Kod: 138 205 209 304 352 354 357 401 403 Frek: 1 9 2 1 1 1 2 1 1 Kod: 409 460 461 550 560 561 602 607 711 Frek: 1 1 1 1 5 1 2 3 1 Kod: 716 720 738 739 748 751 800 806 807 Frek: 2 1 1 2 1 1 1 1 1 Kod: 822 854 855 858 Frek: 3 3 5 5
VAR 29 NÄRRADIOORGANISATION 3 6 Loc 41 width 3 MD= 0 F.6(3). (MEDLEM I MINST TRE ORGANISATIONER) Organisation eller förening, 3 <Se F.6 för fullständig frågetext> 001. . . 859. 4551 000. Frågan ej tillämplig Kod: 0 119 123 145 611 855 Frek: 4551 1 1 1 1 2
VAR 30 NÄRRADIOORGANISATION 4 6 Loc 44 width 3 MD= 0 F.6(4). (MEDLEM I MINST FYRA ORGANISATIONER) Organisation eller förening, 4 <Se F.6 för fullständig frågetext> 001. . . 859. 4556 000. Frågan ej tillämplig Kod: 0 138 Frek: 4556 1
VAR 31 MEDLEM I ANNAN ORG 7 Loc 47 width 1 MD=9 F.7. Är Du medlem i någon organisation eller förening som inte sänder närradio? 1671 1. Ja, jag är medlem i följande organisationer/föreningar 2672 5. Nej 214 9. Uppgift saknas
VAR 32 ANNAN ORGANISATION 1 7 Loc 48 width 2 MD= 0 or GE 99 F.7(1). (MEDLEM I MINST EN ORGANISATION) Organisation eller förening som ej sänder närradio, 1 <Se F.7 för fullständig frågetext> 01. . . 15. 2936 00. Frågan ej tillämplig 40 99. Uppgift saknas Kod: 0 1 3 4 5 6 7 8 9 Frek: 2936 116 95 30 453 377 12 62 11 Kod: 10 11 12 13 14 15 99 Frek: 73 133 137 37 27 18 40
VAR 33 ANNAN ORGANISATION 2 7 Loc 50 width 2 MD= 0 or GE 99 F.7(2). (MEDLEM I MINST TVÅ ORGANISATIONER) Organisation eller förening som ej sänder närradio, 2 <Se F.7 för fullständig frågetext> 01. . . 15. 3795 00. Frågan ej tillämplig 26 99. Uppgift saknas Kod: 0 1 3 4 5 6 7 8 9 Frek: 3795 35 12 13 182 124 8 43 11 Kod: 10 11 12 13 14 15 99 Frek: 55 85 125 15 19 9 26
VAR 34 ANNAN ORGANISATION 3 7 Loc 52 width 2 MD= 0 or GE 99 F.7(3). (MEDLEM I MINST TRE ORGANISATIONER) Organisation eller förening som ej sänder närradio, 3 <Se F.7 för fullständig frågetext> 01. . . 15. 4235 00. Frågan ej tillämplig 14 99. Uppgift saknas Kod: 0 1 3 4 5 6 7 8 9 Frek: 4235 15 5 9 64 49 2 19 1 Kod: 10 11 12 13 14 15 99 Frek: 25 32 62 12 6 7 14
VAR 35 ANNAN ORGANISATION 4 7 Loc 54 width 2 MD= 0 or GE 99 F.7(4). (MEDLEM I MINST FYRA ORGANISATIONER) Organisation eller förening som ej sänder närradio, 4 <Se F.7 för fullständig frågetext> 01. . . 15. 4436 00. Frågan ej tillämplig 7 99. Uppgift saknas Kod: 0 1 3 5 6 7 8 10 11 Frek: 4436 5 1 22 16 2 6 10 12 Kod: 12 13 14 15 99 Frek: 27 5 4 4 7
VAR 36 ANNAN ORGANISATION 5 7 Loc 56 width 2 MD= 0 or GE 99 F.7(5). (MEDLEM I MINST FEM ORGANISATIONER) Organisation eller förening som ej sänder närradio, 5 <Se F.7 för fullständig frågetext> 01. . . 15. 4516 00. Frågan ej tillämplig 3 99. Uppgift saknas Kod: 0 1 5 6 8 10 11 12 13 Frek: 4516 1 9 3 1 7 3 9 2 Kod: 14 15 99 Frek: 1 2 3
VAR 37 ANNAN ORGANISATION 6 7 Loc 58 width 2 MD= 0 or GE 99 F.7(6). (MEDLEM I MINST SEX ORGANISATIONER) Organisation eller förening som ej sänder närradio, 6 <Se F.7 för fullständig frågetext> 01. . . 15. 4539 00. Frågan ej tillämplig 99. Uppgift saknas Kod: 0 1 5 6 7 8 9 10 12 Frek: 4539 1 3 2 1 2 1 2 5 Kod: 13 Frek: 1
VAR 38 TID ÅT FÖRENINGSARBETE 8 Loc 60 width 1 MD=9 F.8. Hur mycket har du ägnat Dig åt förenings- eller organisationsarbete under föregående år? 2412 1. Ingenting 808 2. Någon gång 516 3. Ett par gånger i månaden 428 4. Ett par gånger i veckan 202 5. Varje dag eller nästan varje dag 191 9. Uppgift saknas
VAR 39 KÖN 9 Loc 61 width 1 MD=9 F.9. Är Du man eller kvinna? 2192 1. Man 2343 2. Kvinna 22 9. Uppgift saknas
VAR 40 ÅLDER 10 Loc 62 width 1 MD=9 F.10. Hur gammal är Du? 461 1. 19 år eller yngre 466 2. 20-24 år 1828 3. 25-44 år 1448 4. 45-64 år 343 5. 65 år eller äldre 11 9. Uppgift saknas
VAR 41 CIVILSTÅND 11 Loc 63 width 1 MD=9 F.11. Är Du nu: 2935 1. Gift/sammanboende 1176 2. Ogift 250 3. Frånskild 155 4. Änka/änkling 41 9. Uppgift saknas
VAR 42 ANTAL SKOLÅR 12 Loc 64 width 1 MD=9 F.12. Har Du gått i skolan: 1713 1. 8 år eller mindre 1394 2. 9-11 år 1413 3. 12 år eller mer 37 9. Uppgift saknas
VAR 43 FÖRVÄRVSARBETANDE 13 Loc 65 width 1 MD=9 F.13. Är Du nu: 2383 1. Förvärvsarbetande (heltid) 752 2. Förvärvsarbetande (deltid) 250 3. Hemarbetande 595 4. Studerande 488 5. Pensionär 50 6. Arbetslös 39 9. Uppgift saknas
VAR 44 SVENSKA SOM MODERSMÅL 14 Loc 66 width 1 MD=9 F.14. Är svenska Ditt modersmål? 4294 1. Ja 235 5. Nej 28 9. Uppgift saknas
VAR 45 KUNSKAPER I SVENSKA 15 Loc 67 width 1 MD=9 F.15. Kan Du tillräckligt bra svenska för att lyssna på radio? 4356 1. Ja 30 5. Nej 171 9. Uppgift saknas
VAR 46 VILL HA KVAR NÄRRADIO 16 Loc 68 width 1 MD=9 F.16. Vill Du ha kvar närradion på Din ort? 877 1. Ja, i den form den har idag 654 2. Ja, men i en annan form 520 5. Nej, vill inte ha närradio överhuvudtaget 2371 8. Vet ej 135 9. Uppgift saknas
VAR 47 FÖRSVÅRAR LYSSNANDET 17 Loc 69 width 1 MD=9 F.17. Finns det något som försvårar Ditt lyssnande på närradio? 860 1. Sändningstiderna passar dåligt 133 2. Det hörs dåligt 288 3. Det är svårt att ställa in radioapparaten 1092 4. Annat 2184 9. Uppgift saknas
VAR 48 NÄRRADIOPROGRAM 1 18 Loc 70 width 3 MD= 0 F.18. Häftat till detta formulär finns ett programblad för närradion på Din ort. Var vänlig sätt ett kryss i rutan framför de program som Du lyssnade på under föregående vecka! F.18(1). (LYSSNAR PÅ MINST ETT PROGRAM) Närradioprogram 1 MÅNDAG 110 101. DALSJÖFORS: SSU/ SVANöN: APK:SKU Moskvaolympiaden/ PITEÅ: ABF/ MORA: Morgonväkten (Filadelfia)/ KARLSTAD: Svenska Företagares Riksförbund/ UMEÅ: Kristna Halvtimmen/ SANDVIKEN: Konsumentmagasinet (Konsum)/ KUMLA: Finsk andakt (Filadelfia)/ JÖNKÖPING: Filadelfia Jönköping/ JÄRVA: Filadelfia/ LINKöPING: Godmorgon Lkp (Pingstkyrkan)/ MALMö: Radio Malmö (Filadelfia/Elim)/ GÖTEBORG: Morgonstund (Smyrna)/ STOCKHOLM: Radio Rörstrand (SMU)/ ESKILSTUNA: Radio Nyfors 44 102. SVANÖN: Kulturhuset Svanögården och RSMH/ PITEÅ: Svenska Företagares Riksförbund/ MORA: Morgonväkten (Filadelfia)/ KARLSTAD: Radio Sun (Sunsta Gymnasium)/ UMEÅ: Umeå Nykterhetsvänner/ SANDVIKEN: Spegling (Kristna Alliansrådet)/ KUMLA: Radio Maranata (Pilgrimstjänst)/ JÖNKÖPING: Svenska Företagares Riksförbund/ JÄRVA: Arabisk Närradio/ LINKÖPING: Programläsning (Radio Ryd)/ MALMö: Radio Adventkyrkan/ GöTEBORG: Maranata (Pilgrimstjänst)/ STOCKHOLM: AIK/ ESKILSTUNA: Kyrkfönstret 54 103. SVANÖN: Kulturhuset Svanögården: Månadens författare/ PITEÅ: ABF/ MORA: Magasinet (Filadelfia)/ KARLSTAD: Radio Maranata/ UMEÅ: Kristna Halvtimmen/ SANDVIKEN: Finskt program (Kristna Alliansrådet)/ KUMLA: Kristen sång (Filadelfia)/ JÖNKÖPING: Filadelfia Jönköping/ JÄRVA: Södra Järva Närradio/ LINKÖPING: Meddelanden och information (Radio Ryd)/ MALMö: Frälsningsarmens radio/ GÖTEBORG: Vardagsmorgon (Studio Annedal)/ STOCKHOLM: Radio Klara (Alternativ Stad)/ ESKILSTUNA: Bibulkvart (Filadelfia) 8 104. PITEÅ: Svenska Företagares Riksförbund/ KARLSTAD: Centern/ UMEÅ: Svenska Företagares Riksförbund/ JÖNKÖPING: Svenska Företagares Riksförbund/ LINKÖPING: I-Extra-Aktuellt för I-Teknologer (Radio Ryd)/ MALMö: Svenska Företagares Riksförbund/ GÖTEBORG: Barnprogram (Smyrna)/ STOCKHOLM: Narconon/ ESKILSTUNA: Svenska Företagares Riksförbund 7 105. KARLSTAD: Frikyrkliga Studieförbundet (Pingstkyrkan)/ JÖNKÖPING: Sjundedagsadventisterna/ JÄRVA: Armeniska Kulturföreningen/ LINKÖPING: Fil-facks-nytt (Radio Ryd)/ MALMö: Svenska Företagares Riksförbund/ GÖTEBORG: Morgonstund (Smyrna)/ STOCKHOLM: Adventkyrkan (Sjundedagsadventisterna) 5 106. JÖNKÖPING: Filadelfia Jönköping/ JÄRVA: Södra Järva Närradio/ LINKÖPING: Meddelanden och information (Radio Ryd)/ MALMö: Bahier Radio/ GÖTEBORG: Gudstjänst (Smyrna)/ STOCKHOLM: AIK 10 107. JÖNKÖPING: Folkpartiet/ JÄRVA: Maranata (Pilgrimstjänst)/ LINKÖPING: Seriöst och melodiöst (Radio Ryd)/ MALMö: Socialdemokraterna/ GÖTEBORG: Fotfolket (Radio Aktiv) 6 108. JÖNKÖPING: Pilgrimstjänst/ JÄRVA: Rinkeby International/ LINKÖPING: Meddelanden och information (Radio Ryd)/ MALMÖ: Unga Örnar/ GÖTEBORG: KAF (Radio Aktiv)/ STOCKHOLM: Radio Rörstrand (SMU) 15 109. JÖNKÖPING: Vätterbygden (Södra Vätterbygdens folkhögskola)/ LINKÖPING: "Disco Inferno" (Radio Ryd)/ MALMÖ: Frälsningsarmens radio/ GÖTEBORG: RFHL (Radio Aktiv)/ STOCKHOLM: Arabisk Närradio 2 110. MALMÖ: Radio Malmö (Filadelfia/Elim)/ GÖTEBORG: Studio Annedal/ STOCKHOLM: Samkristen Närradio (SMU) 111. GÖTEBORG: Aktuell Reflex (Studio Annedal)/ STOCKHOLM: Svenska Företagares Riksförbund 2 112. GÖTEBORG: Stadsdelsprogram (Studio Annedal)/ STOCKHOLM: Radio Italia 2 113. GÖTEBORG: Nyheter och information (Studio Annedal)/ STOCKHOLM: SAMs Närradio (Svenska Artist och musikerföreningen) 114. GÖTEBORG: Saron/ STOCKHOLM: Sthlms Närradioförening 3 115. GÖTEBORG: Studio Annedal/ STOCKHOLM: Radio Baptist (SMU) 5 116. GÖTEBORG: Lyssnarprogram (Studio Annedal)/ STOCKHOLM: Radio M-motor (M-klubben) 1 117. GÖTEBORG: Kristen sång och musik (Studio Annedal)/ STOCKHOLM: Svenska Företagares Riksförbund 118. GÖTEBORG: Studio Annedal/ STOCKHOLM: Samkristen Närradio (SMU) 119. GÖTEBORG: Betlehemskyrkan/ STOCKHOLM: Sthlms spegeln (Centern) 120. GÖTEBORG: Livsviktigt Ungdomsprogram (Smyrna)/ STOCKHOLM: Vuxenskolan 121. GÖTEBORG: Kvällsandakt (Smyrna)/ STOCKHOLM: Adventkyrkan (Sjundedagsadventisterna) 1 122. GÖTEBORG: Musik (Studio Annedal)/ STOCKHOLM: Danshögskolans elevkår 123. STOCKHOLM: Nykterhetsrörelsens samorganisation 124. STOCKHOLM: Polskt program (Immigrantinstitutet) 2 125. STOCKHOLM: Radio Klara (Alternativ stad) 1 126. STOCKHOLM: Radio Charisma (SMU) 128. STOCKHOLM: TM-programmet (MIKI) 2 129. STOCKHOLM: Sthlms Närradioförening TISDAG 31 201. DALSJÖFORS: Närkontakt (Toarps Ekumeniska Råd)/ SVANÖN: APK:SKU Moskvaolympiaden/ MORA: Morgonväkten (Fliladelfia)/ KARLSTAD: Centern/ UMEÅ: Morgonandakt (Pingstkyrkan)/ SANDVIKEN: Spegling (Kristna Alliansrådet)/ KUMLA: Andakt (Ekumeniska rådet)/ JÖNKÖPING: Filadelfia Jönköping/ JÄRVA: Filadelfia/ LINKÖPING: Godmorgon Lkp (Pingstkyrkan)/ MALMö: Radio Malmö (Filadelfia/Elim)/ GÖTEBORG: Morgonstund (Smyrna)/ STOCKHOLM: Radio Rörstrand (SMU)/ ESKILSTUNA: 15 202. SVANÖN: Kulturhuset Svanögården och RSMH/ MORA: Morgonväkten (Filadelfia)/ KARLSTAD: Svenska Företagares Riksförbund/ UMEÅ: Innan skolan (Pingstkyrkan)/ SANDVIKEN: Orkesterföreningen/ KUMLA: Kristen lördagskväll/ JÖNKÖPING: Frälsningsarmen/ JÄRVA: Sjundedagsadventisterna Finska gruppen/ LINKÖPING: Programläsning (Radio Ryd)/ MALMÖ: Frälsningsarmens radio/ GÖTEBORG: MUF/ STOCKHOLM: KDS/ ESKILSTUNA: Motormagasin (Lokala nykterhetskommiten) 7 203. SVANÖN: Kulturhuset Svanögården: Månadens författare/ MORA: Magasinet (Filadelfia)/ KARLSTAD: Bildningskvarten (Bildningsförbundet)/ UMEÅ: Morgonandakt (Pingstkyrkan)/ SANDVIKEN: Radio Maranata (Pilgrimstjänst)/ KUMLA: Radio Maranata (Pilgrimstjänst)/ JÖNKÖPING: Filadelfia Jönköping/ JÄRVA: Filadelfia/ LINKÖPING: Meddelanden och information (Radio Ryd)/ MALMö: Ungdomsföreningarnas Centralorganisation/ GÖTEBORG: Moderaterna/ STOCKHOLM: Radio Klara (Alternativ Stad)/ ESKILSTUNA: TBV 7 204. SVANÖN: Ådalskyrkan/ KARLSTAD: Radio Liberal (Folkpartiet)/ UMEÅ: Innan skolan (Pingstkyrkan)/ KUMLA: Andakt (Ekumeniska rådet)/ JÖNKÖPING: Pilgrimstjänst/ JÄRVA: Arabisk närradio/ LINKÖPING: D-kvarten (Radio Ryd)/ MALMÖ: Radio Rosengård (Centrumkyrkan)/ GÖTEBORG: Maranata (Pilgrimstjänst)/ STOCKHOLM: Religiöst forum/ ESKILSTUNA: Barnprogram (Filadelfia) 16 205. SVANÖN: Kulturhuset Svanögården: "Epok"/ KARLSTAD: Rock'n Roll (Sun City Rock)/ UMEÅ: V-K och V-S (Pingstkyrkan)/ JÄRVA: Södra Järva Närradio/ LINKÖPING: M-nytt (Radio Ryd)/ MALMÖ: Kyrkans radio (Oxie församling)/ GÖTEBORG: Vardagsmorgon (Studio Annedal)/ STOCKHOLM: Radio Maranata/ ESKILSTUNA: Skyttekvarten (Skytteföreningen) 3 206. KARLSTAD: Torget (Kulturgruppen)/ UMEÅ: Kristna Halvtimmen/ LINKÖPING: Meddelanden och information (Radio Ryd)/ MALMÖ: Hälsofrämjandet/ GÖTEBORG: Radio Komplement (Synskadades förening)/ STOCKHOLM: Opinionspartiet/ ESKILSTUNA: Ungdomsprogram (Filadelfia) 10 207. KARLSTAD: "Musikkällaren"/ UMEÅ: Moderaterna/ JÄRVA: Filadelfia/ LINKÖPING: Discopejling (Radio Ryd)/ MALMÖ: Radio TM (MIKI)/ GÖTEBORG: Morgonstund (Smyrna)/ STOCKHOLM: Afasi föreningen 6 208. UMEÅ: Kristna Halvtimmen/ JÄRVA: Lions/ LINKÖPING: Meddelanden och information (Radio Ryd)/ MALMÖ: Frälsningsarmens radio/ GÖTEBORG: Radio Oscar Fredrik/ STOCKHOLM: Frälsningsarmen 6 209. JÄRVA: Folkpartiet/ LINKÖPING: "Jazz me blues" (Radio Ryd)/ MALMö: Radio Malmö (Filadelfia/Elim)/ GÖTEBORG: Sprängkullen (Radio Aktiv)/ STOCKHOLM: Radio Rörstrand (SMU) 1 210. JÄRVA: Moderaterna/ GÖTEBORG: Förbundet Kommunist/ STOCKHOLM: Arabisk Närradio 1 211. JÄRVA: Södra Järva Närradio/ GÖTEBORG: Gbgs Miljögrupp (Radio Aktiv)/ STOCKHOLM: Radio Baptist (SMU) 1 212. JÄRVA: Husbykyrkan (Husby frikyrkoförsamling)/ GÖTEBORG: Stadsdelsgruppen (Radio Aktiv)/ STOCKHOLM: Musikroteln (Sthlms Artist och musikerförening) 213. GÖTEBORG: Radio Oscar Fredrik (Oscar Fredriks Församling) 3 214. JÄRVA: Rinkeby International/ GÖTEBORG: Immigrant Instistutet/ STOCKHOLM: SAMs Närradio (Svenska Artist och musikerföreningen) 215. GÖTEBORG: Radio Oscar Fredrik (Oscar Fredriks Församling)/ STOCKHOLM: Sthlms Närradioförening 1 216. GÖTEBORG: Fria Moderata Studentdistriktet/ STOCKHOLM: Radio Moderat 11 217. GÖTEBORG: Radio Kåren (FFS)/ STOCKHOLM: Radio SUS (Sthlms Universitets Studentkår) 218. GÖTEBORG: DX-klubbarna/Tellus/ STOCKHOLM: Radio SUS (Sthlms Universitets Studentkår) 219. GÖTEBORG: MUF/ STOCKHOLM: Samkristen Närradio (SMU) 220. GÖTEBORG: Moderaterna/ STOCKHOLM: Radio Moderat 221. GÖTEBORG: Kvällsandakt (Smyrna)/ STOCKHOLM: KDS 222. STOCKHOLM: Radio Rörstrand (SMU i Immanuelkyrkan) 223. STOCKHOLM: SMU i Immanuelkyrkan 224. STOCKHOLM: Radio Maranata 225. STOCKHOLM: Mälardalens Radiosällskap 226. STOCKHOLM: Radio Klara 227. STOCKHOLM: Radio Rörstrand (SMU) 228. STOCKHOLM: Högerteknologerna 229. STOCKHOLM: Nyhumanister (Nyhumanistiska föreningen) 230. STOCKHOLM: Sthlms Närradioförening ONSDAG 17 301. DALSJÖFORS: Närkontakt (Ekumeniska rådet)/ SVANÖN: Ådalskyrkan/ PITEÅ: Evangeliska Fosterlandsstiftelsen/ MORA: Morgonväkten (Filadelfia)/ KARLSTAD: Radio Liberal (Folkpartiet)/ UMEÅ: Morgonandakt (Pingstkyrkan)/ KUMLA: Aktuellt (Baptisterna)/ JÖNKÖPING: Filadelfia Jönköping/ JÄRVA: Centern/ LINKÖPING: Godmorgon Lkp (Pingstkyrkan)/ MALMö: Radio Malmö (Filadelfia/Elim)/ GÖTEBORG: Morgonstund (Smyrna)/ STOCKHOLM: Radio Rörstrand (SMU)/ ESKILSTUNA: Folkpartiet 26 302. DALSJÖFORS: Hem-Skola-blocket/ SVANÖN: Kulturhuset Svanögården: "Epok"/ PITEÅ: KDS/ MORA: Morgonväkten (Filadelfia)/ KARLSTAD: Helgnytt från Frikyrkliga Studieförbundet/ UMEÅ: Innan skolan (Pingstkyrkan)/ KUMLA: Socialdemokraternas kvinnor/ JÄRVA: Arabisk Närradio/ LINKÖPING: Radio Medborgarskolan/ MALMö: Frälsningsarmens radio/ GÖTEBORG: HSB/Hyresgästföreningen/ STOCKHOLM: Nyhumanister (Nyhumanistiska föreningern)/ ESKILSTUNA: TUF-oteket (TBV) 23 303. SVANÖN: ABF-kvarten: Kultur i ABF/ PITEÅ: IOGT/ MORA: önskesången (Filadelfia) KARLSTAD: Program från frikyrkorna (Frikyrkliga Studieförbundet)/ UMEÅ: Morgonandakt (Pingstkyrkan)/ KUMLA: Centerns kvart/ JÄRVA: Södra Järva Närradio/ LINKÖPING: Radio Medborgarskolan/ MALMö: Radio Adventkyrkan/ GÖTEBORG: Maranata (Pilgrimstjänst)/ STOCKHOLM: Radio Klara (Alternativ stad)/ ESKILSTUNA: 5 304. SVANÖN: Hem och Skola/ PITEÅ: Folkpartiet/ KARLSTAD: Radio Moderat (Moderaterna)/ UMEÅ: Innan skolan (Pingstkyrkan)/ KUMLA: Finsk andakt (Filadelfia)/ JÖNKÖPING: Filadelfia Jönköping/ JÄRVA: Akallakyrkan (Husby Frikyrkoförsamling)/ LINKÖPING: Onsdax (Pingstkyrkan)/ MALMÖ: Ungdomsföreningarnas Centralorganisation/ GÖTEBORG: Vardagsmorgon (Studio Annedal)/ STOCKHOLM: Djurgårdens IF/ ESKILSTUNA: Lyssnarnas önskeprogram 7 305. SVANÖN: Gudmundrå församling/ PITEÅ: Piteå närradio/ KARLSTAD: Radio Maranata/ UMEÅ: V-K och V-S (Pingstkyrkan)/ KUMLA: Radio Maranata (Pilgrimstjänst)/ JÖNKÖPING: Pilgrimstjänst/ JÄRVA: Hyresgästföreningen/ LINKÖPING: Löpsedeln (Pingstkyrkan)/ MALMö: Centern/ GÖTEBORG: Radio Komplement (Synskadades förening)/ STOCKHOLM: Adventkyrkan (Sjundedagsadventisterna)/ ESKILSTUNA: Aamulla klu 9 (Filadelfia) 12 306. PITEÅ: EFS/ UMEÅ: Kristna Halvtimmen/ KUMLA: De goda orden (Baptisterna)/ JÖNKÖPING: Filadelfia Huskvarna/ JÄRVA: IS-Radio/ LINKÖPING: Svenska Företagares Riksförbund/ MALMÖ: Radio Motor (MRF)/ GÖTEBORG: Morgonstund (Smyrna)/ STOCKHOLM: Radio Baptist (SMU i Immanuelkyrkan) 307. UMEÅ: HCK/ JÄRVA: Rinkeby International/ LINKÖPING: SKS-kvarten (SKS)/ MALMö: Frälsningsarmens radio/ GÖTEBORG: Adventkyrkan/ STOCKHOLM: Islänska 1 308. UMEÅ: Kristna Halvtimmen/ JÄRVA: Akallakyrkan (Husby Frikyrkoförsamling)/ LINKÖPING: Guds fattige (Baptistkyrkan)/ MALMÖ: Radio Malmö (Filadelfia/Elim)/ GÖTEBORG: S:t Pauli församling/ STOCKHOLM: Radio Rörstrand (SMU) 1 309. UMEÅ: Köpmannaföreningen/ LINKÖPING: I sista minuten (Pingstkyrkan)/ GÖTEBORG: Folkpartiet/ STOCKHOLM: Arabisk Närradio 6 310. UMEÅ: Radio Universum (US)/ LINKÖPING: Andakt (Pingstkyrkan)/ GÖTEBORG: FPU/ STOCKHOLM: Frälsningsarmen 2 311. LINKÖPING: Programläsning (Radio Ryd)/ GÖTEBORG: Konsum Väst/ STOCKHOLM: Islänska föreningen 312. LINKÖPING: Meddelanden och information (Radio Ryd)/ GÖTEBORG: OK Västra Sverige/ STOCKHOLM: Invandrarkvinnorna (IFFI) 1 313. LINKÖPING: Lintekh-Nytt (Radio Ryd)/ GÖTEBORG: Gilead/ STOCKHOLM: SAMs Närradio (Svenska Artist och musikerföreningen) 314. LINKÖPING: Meddelanden och information (Radio Ryd)/ GÖTEBORG: Smyrna/ STOCKHOLM: Sthlms Närradioförening 2 315. LINKÖPING: önskemusik (Radio Ryd)/ GÖTEBORG: Adventkyrkan/ STOCKHOLM: Djurgårdens IF 1 316. LINKÖPING: Musik (Radio Ryd)/ GÖTEBORG: Albatross/ STOCKHOLM: Rosa Honung 317. LINKÖPING: Meddelanden och information (Radio Ryd)/ GÖTEBORG: Radio Backa (Göteborgs City Pipe Band)/ STOCKHOLM: Nyhumanister (Nyhumanistiska föreningen) 1 318. LINKÖPING: Musik (Radio Ryd)/ GÖTEBORG: Maranata (Pilgrimstjänst)/ STOCKHOLM: Radio Baptist (SMU) 319. GÖTEBORG: Kvällsandakt (Smyrna)/ STOCKHOLM: Radio Rörstrand (SMU i Immanuelkyrkan) 320. GÖTEBORG: Sprängkullen (Radio Aktiv)/ STOCKHOLM: Kommunistisk Ungdom 321. GÖTEBORG: Nattsändning (Radio Aktiv)/ STOCKHOLM: Radio Liberal Student (Liberala Studentföreningen) 322. STOCKHOLM: Samkristen Närradio (SMU) 323. STOCKHOLM: Radio Liberal (Folkpartiet) 324. STOCKHOLM: Utlänska konstnärer 325. STOCKHOLM: Nya dimension (Psykobiofys.) 326. STOCKHOLM: Narconon 3 327. STOCKHOLM: Osqradion (Tekniska Högskolan) 328. STOCKHOLM: Radio Klara (Alternativ Stad) 329. STOCKHOLM: Radio Södermalm (SMU) 330. STOCKHOLM: Radio Maranata 331. STOCKHOLM: Sthlms Närradioförening TORSDAG 12 401. DALSJÖFORS: ABF/ SVANöN: ABF-kvarten: Kultur i ABF/ PITEÅ: ABF/ MORA: Morgonväkten (Filadelfia)/ KARLSTAD: Radio Moderat (Moderaterna)/ UMEÅ: Morgonandakt/ (Pingstkyrkan)/ SANDVIKEN: Barnprogram (Kristna Alliansrådet)/ KUMLA: Andakt (Ekumeniska rådet) JÖNKÖPING: Filadelfia Jönköping/ JÄRVA: Rinkeby International/ LINKÖPING: Godmorgon Lkp (Pingstkyrkan)/ MALMÖ: Radio Malmö (Fildelfia/Elim)/ GÖTEBORG: Morgonstund (Smyrna)/ STOCKHOLM: Radio Rörstrand (SMU)/ ESKILSTUNA: Vuxenskolan 4 402. SVANÖN: Hem och Skola/ PITEÅ: ABF/ MORA: Morgonväkten (Filadelfia)/ KARLSTAD: Bildningskvarten (Bildningsförbundet)/ UMEÅ: Innan skolan (Pingstkyrkan)/ SANDVIKEN: IOGT-NTO/ KUMLA: Radio Maranata (Pilgrimstjänst)/ JÖNKÖPING: Filadelfia Jönköping/ JÄRVA: Konsum/ LINKÖPING: Växeln öppen (Pingstkyrkan)/ MALMÖ: Frälsningsarmens radio/ GÖTEBORG: Konsum Väst/ STOCKHOLM: Radio Konsum/ ESKILSTUNA: Centern 14 403. SVANÖN: Gudmundrå församling/ PITEÅ: Folkpartiet/ MORA: önskesången (Filadelfia)/ KARLSTAD: Svenska Kyrkan (Frikyrkliga Studieförbundet)/ UMEÅ: Morgonandakt (Pingstkyrkan)/ SANDVIKEN: Västerbergs FHS/ KUMLA: Bibelforum (Baptisterna)/ JÖNKÖPING: Vätterbygden (Södra Vätterbygdens folkhögskola)/ JÄRVA: Hyresgästföreningen/ LINKÖPING: Barnprogram (Domkyrkan)/ MALMÖ: Patientradion (Patientföreningen)/ GÖTEBORG: Centrumdemokraterna/ STOCKHOLM: Radio Klara (Alternativ Stad)/ ESKILSTUNA: Torstai Studio (Filadelfia) 6 404. SVANÖN: IOGT-NTO-NBV: NBV-orkestern/ PITEÅ: Piteå stadsförvaltning/ KARLSTAD: Radio Maranata/ UMEÅ: Innan skolan (Pingstkyrkan)/ SANDVIKEN: KDS/ KUMLA: Magasinet (Baptisterna)/ JÖNKÖPING: Filadelfia Huskvarna/ JÄRVA: Vuxenskolan/ LINKÖPING: Bibeln ger svar (Baptistkyrkan)/ MALMÖ: Club 90,2 (Filadelfia/Elim)/ GÖTEBORG: Maranata (Pilgrimstjänst/ STOCKHOLM: Narconon/ ESKILSTUNA: Barnsöndag (Frälsningsarmen) 24 405. SVANÖN: Filadelfia: Evangelistminnen/ PITEÅ: KDS/ KARLSTAD: Radio Maranata/ UMEÅ: V-K och V-S (Pingstkyrkan)/ SANDVIKEN: Radio Maranata (Pilgrimstjänst)/ KUMLA: Sportkvarten (Brottarklubben)/ JÖNKÖPING: Pilgrimstjänst/ JÄRVA: Filadelfia/ LINKÖPING: Centerkvarten/ MALMÖ: Ungdomsföreningarnas Centralorganisation/ GÖTEBORG: Vardagsmorgon (Studio Annedal)/ STOCKHOLM: Radio Maranata/ ESKILSTUNA: Armefanan (Frälsningsarmeny 3 406. SVANÖN: Radio Konsum: Tor Bergner/ KARLSTAD: Pingstkyrkan (Frikyrkliga Studieförbundet)/ UMEÅ: Kristna Halvtimmen/ KUMLA: Träffpunkt 94,3 (Filadelfia)/ JÖNKÖPING: Filadelfia Huskvarna/ JÄRVA: Arabisk Närradio/ LINKÖPING: Club 95,5 Rune Nilsson (Pingstkyrkan)/ MALMö: Radio SSU/ GÖTEBORG: Radio Komplement (Synskadades förening)/ STOCKHOLM: TM-programmet (Sthlms Meditationscenter)/ ESKILSTUNA: Estniskt program (Filadelfia) 6 407. UMEÅ: Konsum/ KUMLA: Kulturprogram (Yxhults IK)/ JÄRVA: Södra Järva Närradio/ LINKÖPING: Ungdomsprogram (Pingstkyrkan)/ MALMÖ: Folkpartiet/ GÖTEBORG: Vuxenskolan/ STOCKHOLM: Islänska föreningen 4 408. UMEÅ: Kristna Halvtimmen/ KUMLA: Andakt (Ekumeniska rådet)/ JÄRVA: Filadelfia/ LINKÖPING: Andakt (Pingstkyrkan)/ MALMö: Oxie Närradio (Oxie Boförening)/ GÖTEBORG: Morgonstund (Smyrna)/ STOCKHOLM: Radio Konsum 2 409. UMEÅ: Strömbäcks folkhögskola/ JÄRVA: Södra Järva Närradio/ LINKÖPING: Programläsning (Radio Ryd)/ MALMö: Frälsningsarmens radio/ GÖTEBORG: Gilead/ STOCKHOLM: Radio Rörstrand (SMU) 410. JÄRVA: Husbykyrkan (Husby Frikyrkoförsamling)/ LINKÖPING: Meddelanden och information (Radio Ryd)/ MALMÖ: Radio Malmö (Filadelfia/Elim)/ GÖTEBORG: Radio Oscar Fredrik/ STOCKHOLM: Arabisk Närradio 411. LINKÖPING: Musik för plaståldern (Radio Ryd)/ GÖTEBORG: Sprängkullen (Radio Aktiv)/ STOCKHOLM: SMU i Immanuelkyrkan 412. JÄRVA: Rinkeby International/ LINKÖPING: Meddelanden och information (Radio Ryd) GÖTEBORG: Fotfolket (Radio Aktiv)/ STOCKHOLM: Radio Baptist (SMU i Immanuelkyrkan) 1 413. JÄRVA: Husbykyrkan (Husby Frikyrkoförsamling)/ LINKÖPING: Soul City (Radio Ryd)/ GÖTEBORG: RFHL (Radio Aktiv)/ STOCKHOLM: SAMs Närradio (Svenska Artist och musikerföreningen) 414. LINKÖPING: Meddelanden och information (Radio Ryd)/ GÖTEBORG: Gbgs miljögrupp (Radio Aktiv)/ STOCKHOLM: Sthlms Närradioförening 415. LINKÖPING: "Cheap thrills" (Radio Ryd)/ GÖTEBORG: Radio Oscar Fredrik (Oscar Fredriks Församling) 1 416. GÖTEBORG: Radio Kåren (FFS)/ STOCKHOLM: Rosa Honung 417. GÖTEBORG: Kristi Församling/ STOCKHOLM: Linje Grön (CUF) 1 418. GÖTEBORG: Östeuropeiska Solidaritetskommiten/ STOCKHOLM: Småhusägarna (Småhusägarnas CO) 2 419. GÖTEBORG: Radio Kåren (FFS)/ STOCKHOLM: Samhällsvetarna (Socialdemokratiska samhällsvetarna) 420. GÖTEBORG: Nattsändning (Radio Kåren)/ STOCKHOLM: Radio VPK 1 421. STOCKHOLM: Fritidsfiskarna 422. STOCKHOLM: Hyresgästföreningen 423. STOCKHOLM: Samkristen Närradio (SMU) 424. STOCKHOLM: Radio A (Folkrörelsernas mediaförening) 425. STOCKHOLM: Gay Radio (RFSL) 426. STOCKHOLM: Radio Maranata 1 427. STOCKHOLM: Osqradion (Tekniska Högskolan) 428. STOCKHOLM: Radio Klara (Alternativ Stad) 429. STOCKHOLM: Frälsningsarmen 430. STOCKHOLM: Medicinska föreningen 1 431. STOCKHOLM: Radio Enok (Handelshögskolan) 432. STOCKHOLM: Sthlms Närradioförening FREDAG 11 501. DALSJÖFORS: MUF/ SVANÖN: IOGT-NTO-NBV: NBV-orkestern/ PITEÅ: Piteå Stadsförsamling/ MORA: Morgonväkten (Filadelfia)/ UMEÅ: Morgonandakt (Pingstkyrkan)/ SANDVIKEN: IOGT-NTO/ KUMLA: Frälsningsarmen/ JÖNKÖPING: Filadelfia Jönköping/ JÄRVA: Husbykyrkan (Husby frikyrkoförsamling)/ LINKÖPING: Godmorgon Lkp (Pingstkyrkan)/ MALMÖ: Radio Malmö (Filadelfia/Elim)/ GÖTEBORG: Morgonstund (Smyrna)/ STOCKHOLM: Korpnytt (Korpens idrottsförening)/ ESKILSTUNA: 2 502. SVANÖN: Filadelfia: Evangelistminnen/ PITEÅ: Pingstkyrkan/ MORA: Morgonväkten (Filadelfia)/ UMEÅ: Innan skolan (Pingstkyrkan)/ SANDVIKEN: Fredagsmagasin (Kristna Alliansrådet)/ KUMLA: Angeläget (Filadelfia)/ JÖNKÖPING: Folkpartiet Jönköping/ JÄRVA: Moderaterna/ LINKÖPING: Svenska Företagares Riksförbund/ MALMö: Radio TM (MIKI)/ GÖTEBORG: Stadsanställdas förbund/ STOCKHOLM: Hyresgästföreningen/ ESKILSTUNA: TBV 3 503. SVANÖN: Radio Konsum: Tor Bergner/ MORA: Kontakten (Filadelfia)/ UMEÅ: Morgonandakt (Pingstkyrkan)/ SANDVIKEN: Orkesterföreningen/ KUMLA: Kristen Kvart (Ekumeniska rådet)/ JÄRVA: MUF/ LINKÖPING: önskeprogram (Pingstkyrkan)/ MALMÖ: Frälsningsarmens radio/ GÖTEBORG: Maranata (Pilgrimstjänst)/ STOCKHOLM: Radio Klara (Alternativ stad)/ ESKILSTUNA: Sant och sånt (Lokala nykterhetskommiten) 1 504. SVANÖN: Kulturhuset Svanögården: Elis Andersson/ UMEÅ: Innan skolan (Pingstkyrkan)/ SANDVIKEN: Finsktspråkigt program (Kristna Alliansrådet)/ KUMLA: Radio Maranata (Pilgrimstjänst)/ JÖNKÖPING: Frälsningsarmen/ JÄRVA: Moderaterna/ LINKÖPING: Skivhörnan (Pingstkyrkan)/ MALMÖ: Ungdomsföreningarnas Centralorganisation/ GÖTEBORG: Vardagsmorgon (Studio Annedal)/ STOCKHOLM: Radio Italia/ ESKILSTUNA: Idrottföreningarnas samorganisation 2 505. SVANÖN: Kulturhuset Svanögården: "Speldosan"/ UMEÅ: V-K och V-S (Pingstkyrkan)/ SANDVIKEN: Religiös Musik (Kristna Alliansrådet)/ KUMLA: Nattvakten (Filadelfia)/ JÖNKÖPING: Filadelfia Jönköping/ JÄRVA: Filadelfia/ LINKÖPING: Sjundedagsadventisterna (Radio Ryd)/ MALMö: Radio Rosengård (Centrumkyrkan)/ GÖTEBORG: Radio Komplement (Synskadades förening)/ STOCKHOLM: Radio Krishna (Sällskapet för Krishna medvetande)/ ESKILSTUNA: Veckans magasin 2 506. SVANÖN: Kulturhuset Svanögården: Kramfors som turistort/ UMEÅ: Kristna Halvtimmen/ SANDVIKEN: Fredagsmagasinet (Kristna Alliansrådet)/ JÖNKÖPING: Pilgrimstjänst/ JÄRVA: Husbykyrkan (Husby Frikyrkoförsamling)/ LINKÖPING: Magasinet (KDS)/ MALMÖ: Frälsningsarmens radio/ GÖTEBORG: Morgonstund (Smyrna)/ STOCKHOLM: MUF/ ESKILSTUNA: Ungdomsprogram (Filadelfia) 1 507. SVANÖN: Center-kvarten/ UMEÅ: Radio Liberal (Folkpartiet)/ SANDVIKEN: Finskt program (Kristna Alliansrådet)/ JÖNKÖPING: Filadelfia Huskvarna/ JÄRVA: Arabisk Närradio/ LINKÖPING: Utblick (Pingstkyrkan)/ MALMö: Radio Malmö (Filadelfia/Elim)/ GÖTEBORG: Svenska Företagares Riksförbund/ STOCKHOLM: Islänska föreningen/ ESKILSTUNA: Torstai Stud. (Filadelfia) 508. UMEÅ: Kristna Halvtimmen/ JÖNKÖPING: Fildelfia Jönköping/ JÄRVA: Södra Järva Närradio/ LINKÖPING: I sista minuten (Pingstkyrkan) GÖTEBORG: Statsanställdas förbund/ STOCKHOLM: Radio Rörstrand (SMU)/ ESKILSTUNA: Le Freak 509. JÄRVA: Assyriska ungdomsföreningen/ LINKÖPING: Andakt (Pingstkyrkan)/ GÖTEBORG: GAIS/ STOCKHOLM: Arabisk närradio/ ESKILSTUNA: Bibelkvarten 510. JÄRVA: Filadelfia/ LINKÖPING: Programläsning (Radio Ryd)/ GÖTEBORG: Svenska Företagares Riksförbund/ STOCKHOLM: Adventkyrkan (Sjundedagsadventisterna)/ ESKILSTUNA: Fredagskanal (Filadelfia) 1 511. JÄRVA: IS-radio/ LINKÖPING: Biorecension (Radio Ryd)/ GÖTEBORG: Gilead/ STOCKHOLM: AIK 512. JÄRVA: Marga-Marga Asamblea/ LINKÖPING: Teaterrecencion (Radio Ryd)/ GÖTEBORG: Vuxenskolan/ STOCKHOLM: Korpnytt (Korpens idrottsföreningar) 513. JÄRVA: Maranata (Pilgrimstjänst)/ LINKÖPING: Evenemangsnytt (Radio Ryd)/ GÖTEBORG: MUF/ STOCKHOLM: SAMs Närradio (Svenska Artist och musikerföreningen) 514. JÄRVA: Moderaterna/ LINKÖPING: Föreningsfredag (Radio Ryd)/ GÖTEBORG: Moderaterna/ STOCKHOLM: Sthlms Närradioförening 2 515. JÄRVA: Rinkeby International/ LINKÖPING: Meddelanden och information (Radio Ryd)/ GÖTEBORG: Medborgarskolan/ STOCKHOLM: Ljudmixarna 516. JÄRVA: Filadelfia/ LINKÖPING: Föreningsfredag (Radio Ryd)/ GÖTEBORG: SSU/ STOCKHOLM: Moderat Ungdom (MUF) 517. LINKÖPING: Skämt och oförskämt (Radio Ryd)/ GÖTEBORG: Betlehemskyrkan/ STOCKHOLM: Frälsningsarmen 518. LINKÖPING: Meddelanden och information (Radio Ryd)/ GÖTEBORG: Baptistförsamlingen/ STOCKHOLM: Immigrantinstitutet 519. LINKÖPING: Gustavsson och Holmström/ GÖTEBORG: Juniorhandelskammaren/ STOCKHOLM: Kyrkradion (Svenska kyrkan) 520. LINKÖPING: Godnattprogram (Citykyrkan)/ GÖTEBORG: Maranata (Pilgrimstjänst)/ STOCKHOLM: Samkristen Närradio (SMU) 521. GÖTEBORG: Björngårdsvillan/ STOCKHOLM: Radio VPK 522. GÖTEBORG: Västra Sveriges Discjockeyförening/ STOCKHOLM: Kommunistisk Ungdom 523. GÖTEBORG: Full Gospel Business Men/ STOCKHOLM: Islänska föreningen 524. GÖTEBORG: Kvällsandakt (Smyrna)/ STOCKHOLM: Adventkyrkan (Sjundedagsadventisterna) 525. GÖTEBORG: Nattringen (Studio Annedal)/ STOCKHOLM: Radio Maranata 526. GÖTEBORG: Nattsändning (Studio Annedal)/ STOCKHOLM: Småhusägarna (Småhusägarnas CO) 527. STOCKHOLM: Pleiaderna (Astronomiska sällskapet) 528. STOCKHOLM: Radio Klara (Alternativ Stad) 529. STOCKHOLM: Radio Rörstrand (SMU i Immanuelkyrkan) 1 530. STOCKHOLM: Åsö Discotekniker 531. STOCKHOLM: Sthlms Närradioförening LÖRDAG 4 601. PITEÅ: Pingstkyrkan/ MORA: Kontakten (Filadelfia) KARLSTAD: Svenska Kyrkan (Frikyrkliga Studieförbundet)/ SANDVIKEN: Konsums föreningsstämma/ KUMLA: De goda orden (Baptisterna)/ JÖNKÖPING: Frälsningsarmen/ JÄRVA: Rinkeby International/ LINKÖPING: Onsdax (Pingstkyrkan)/ MALMÖ: Radio Malmö (Filadelfia/Elim)/ GÖTEBORG: Morgonstund (Smyrna)/ STOCKHOLM: Musikroteln (Sthlms artist och musikerförening)/ ESKILSTUNA: Barnprogram (Filadelfia) 5 602. MORA: Barnprogram (Filadelfia)/ KARLSTAD: MHF/ KUMLA: Svenska kyrkan/ JÖNKÖ PING: Pilgrimstjänst/ JÄRVA: Södra Järva Närradio/ LINKöPING: önskeprogram (Pingstkyrkan)/ MALMÖ: Frälsningsarmens radio/ GÖTEBORG: Morgonstund (Smyrna)/ STOCKHOLM: Radio Moderat/ ESKILSTUNA: Lyssnarnas önskeprogram (Filadelfia) 1 603. KARLSTAD: Helgnytt från Frikyrkliga Studieförbundet/ KUMLA: Radio Maranata (Pilgrimstjänst)/ JÄRVA: Filadelfia/ LINKÖPING: Bibeln (Pingstkyrkan)/ MALMÖ: Radio Adventkyrkan/ GÖTEBORG: Jugoslaviskt program (Smyrna)/ STOCKHOLM: Kulturimpuls/ ESKILSTUNA: Veckans magasin (Filadelfia) 1 604. KARLSTAD: Program från frikyrkorna/ KUMLA: Aktuellt (Baptisterna)/ JÄRVA: Rinkeby International/ LINKÖPING: Ungdomsprogram (Pingstkyrkan)/ MALMÖ: Frälsningsarmens radio/ GÖTEBORG: Finskt program (Smyrna)/ STOCKHOLM: Radio Klara (Alternativ Stad)/ ESKILSTUNA: Kyrkfönstret 3 605. KUMLA: Socialdemokraternas kvinnor/ JÄRVA: Filadelfia/ LINKÖPING: Utblick (Pingstkyrkan)/ MALMÖ: Svenska Företagares Riksförbund/ GÖTEBORG: Latinamerikanska ungdomsgruppen/ STOCKHOLM: Radio Moderat/ ESKILSTUNA: Finskt program (Filadelfia) 1 606. KUMLA: Centerns kvart/ JÄRVA: Arabisk Närradio/ LINKÖPING: Godnattprogram (Pingstkyrkan)/ MALMÖ: Bahaier Radio/ GÖTEBORG: Spanskt program (Smyrna)/ STOCKHOLM: Radio A (Folkrörelsernas mediaförening) 7 607. KUMLA: Femkampen (Filadelfia)/ JÄRVA: Filadelfia/ MALMö: Socialdemokraterna/ GÖTEBORG: Engelskt program (Smyrna)/ STOCKHOLM: SAMs Närradio (Svenska Artist och musikerföreningen) 608. KUMLA: Barnkvarten (Filadelfia)/ JÄRVA: Assyriska ungdomsföreningen/ MALMÖ: Unga örnar/ GÖTEBORG: Studio Annedal/ STOCKHOLM: Arabisk Närradio 609. KUMLA: Träffpkt 94,3 (Filadelfia)/ JÄRVA: Filadelfia och Husby frikyrkoförsamlingar/ MALMÖ: Ungdomsföreningarnas Centralorganisation/ GÖTEBORG: Gay Radio (RFSL)/ STOCKHOLM: Radio Rörstrand (SMU) 610. KUMLA: Kristen lördagskväll (Ekumeniska rådet)/ MALMÖ: Radio Rosengård (Centrumkyrkan)/ GÖTEBORG: Full Gospel Business Men/ STOCKHOLM: Portugisiskt program (Lusitania) 2 611. KUMLA: Nattvakten (Filadelfia)/ JÄRVA: Rinkeby International/ MALMÖ: Kyrkans Radio (Oxie församling)/ GÖTEBORG: Kvällsandakt (Smyrna) STOCKHOLM: Radio M-motor (M-klubben) 1 612. MALMÖ: Radio TM (MIKI)/ STOCKHOLM: Riksradions ljudteknikerförbund 613. MALMÖ: Radio Motor (MRF)/ STOCKHOLM: Radio Rörstrand (SMU) 3 614. MALMÖ: Radio Adventkyrkan/ STOCKHOLM: Radio SUS (Sthlms Universitets Studentkår) 615. MALMÖ: Patientradion (Patientföreningen)/ STOCKHOLM Radio Baptist (SMU) 616. MALMÖ: Radio SSU/ STOCKHOLM: Stockholms populärmusikförening 3 617. MALMÖ: Folkpartiet/ STOCKHOLM: Ljudmixarna 618. MALMÖ: Oxie Närradio (Oxie Boförening)/ STOCKHOLM: Åsö Discotekniker 619. MALMÖ: Centern/ STOCKHOLM: Spanskt program Radio Södermalm (SMU) 620. MALMÖ: Turkiska radion (Turkiska föreningen)/ STOCKHOLM: Radio Klara (Alternativ Stad) 621. MALMÖ: Frälsningsarmens radio/ STOCKHOLM: Radio Maranata 622. MALMÖ: Radio Malmö (Filadelfia/Elim)/ STOCKHOLM: LSF 88 (Liberala Studentföreningen) 623. STOCKHOLM: Sthlms Närradioförening SÖNDAG 12 701. MORA: Barnprogram (Filadelfia)/ KARLSTAD: Radio Maranata/ UMEÅ: Umeå landsförsamling/ SANDVIKEN: Högmässa från Sandvikens kyrka (Kristna Alliansrådet/ KUMLA: Barnkvarten (Filadelfia)/ JÖNKÖPING: Frälsningsarmen/ JÄRVA: Södra Järva Närradio/ LINKÖPING: Linköpings Motorsällskap/ MALMö: Frälsningsarmens radio/ GÖTEBORG: Hörselfrämjandet/ STOCKHOLM: Radio Klara (Alternativ Stad)/ ESKILSTUNA: Gudstjänst från Elim (Filadelfia) 2 702. KARLSTAD: MHF/ SANDVIKEN: Barnprogram (Kristna Alliansrådet)/ KUMLA: Kristen sång (Filadelfia)/ JÖNKÖPING: Filadelfia Jönköping/ JÄRVA: Rinkeby International/ LINKÖPING: Moderaterna/ MALMö: VPK/ GÖTEBORG: Finskt program (Adventkyrkan)/ STOCKHOLM: Vuxenskolan/ ESKILSTUNA: Aamulla klu 9 (Filadelfia) 3 703. SANDVIKEN: Gudstjänst (Kristna Allians rådet)/ KUMLA: Finsk andakt (Filadelfia)/ JöNKöPING: Pilgrimstjänst/ JÄRVA: Tenstakyrkan (Filadelfia)/ LINKÖPING: Gudstjänst (Pingstkyrkan)/ MALMÖ: Radio Moderat (Moderaterna)/ GÖTEBORG: Bibelfrågan (Adventkyrkan)/ STOCKHOLM: Sthlm-spegeln (Centern)/ ESKILSTUNA: Barnsöndag (Frälsningsarmen) 2 704. SANDVIKEN: Orkesterföreningen/ KUMLA: Magasinet (Baptisterna)/ JÄRVA: Moderaterna/ LINKÖPING: Meddelanden och information (Radio Ryd)/ MALMÖ: Turkiska Radion (Turkiska föreningen)/ GÖTEBORG: Söndagsmorgon (Studio Annedal)/ STOCKHOLM: Djurgården IF 6 705. KUMLA: Sportkvarten (Brottarklubben)/ JÄRVA: Marga-Marga Asamblea/ LINKöPING: En helraspig halvtimme (Radio Ryd)/ MALMÖ: Radio Malmö (Filadelfia/Elim)/ GÖTEBORG: Söndagsgudstjänst (Studio Annedal m fl)/ STOCKHOLM: Samkristen Närradio (SMU i Immanuelkyrkan) 706. KUMLA: Angeläget (Filadelfia)/ JÄRVA: Sjundagsadventisterna Finska gruppen/ LINKÖPING: Meddelanden och information (Radio Ryd)/ GÖTEBORG: Gbgs Uruguaykommite/ STOCKHOLM: Invandrarkvinnorna (IFFI) 707. JÄRVA: Södra Järva Närradio/ LINKÖPING: "No wave" (Radio Ryd)/ GÖTEBORG: Serbokroatiskt program (Adventkyrkan)/ STOCKHOLM: Radio Liberal (Folkpartiet) 708. JÄRVA: IS-radio/ GÖTEBORG: Adventkyrkan/ STOCKHOLM: Ljudmixarna 709. JÄRVA: Södra Järva Närradio/ GÖTEBORG: Slovenskt program (Adventkyrkan)/ STOCKHOLM: Osqradion (Tekniska Högskolan) 710. JÄRVA: Rinkeby International/ GÖTEBORG: Makedoniskt program (Advent kyrkan)/ STOCKHOLM: Nykterhetsrörelsernas samorganisation 1 711. JÄRVA: Arabisk Närradio/ GÖTEBORG: Föreningen Rock/ STOCKHOLM: Portugisiskt program (Lusitania) 712. JÄRVA: Rinkeby International/ GÖTEBORG: Smyrna/ STOCKHOLM: Religiöst Forum 713. JÄRVA: Maranata (Pilgrimstjänst)/ GÖTEBORG: Estnisk Närradio/ STOCKHOLM: Gay Radio (RFSL) 714. GÖTEBORG: S:t Pauli församling/ STOCKHOLM: Invandrarkvinnorna (IFFI) 715. GÖTEBORG: Svensk-Isländska föreningen/ STOCKHOLM: Radio Klara (Alternativ Stad) 716. GÖTEBORG: Livsviktigt Ungdomsprogram (Smyrna)/ STOCKHOLM: Nya dimensioner (Psykobiofys.) 717. GÖTEBORG: Kvällsandakt (Smyrna)/ STOCKHOLM: Radio Baptist (SMU i Immanuelkyrkan) 718. STOCKHOLM: Radio Enok (Handelshögskolan) 719. STOCKHOLM: Sthlms Närradioförening 3884 000. Frågan ej tillämplig
VAR 49 NÄRRADIOPROGRAM 2 18 Loc 73 width 3 MD= 0 F.18(2). (LYSSNAR PÅ MINST TVÅ PROGRAM) Närradioprogram 2 <Se F.18 för fullständig frågetext> SE VARIABEL 48 FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING 101. . . 719. 4093 000. Frågan ej tillämplig Kod: 0 102 103 104 105 106 107 108 109 Frek: 4093 8 22 9 4 9 4 8 9 Kod: 110 112 114 115 116 117 118 125 126 Frek: 4 3 2 1 2 1 2 1 1 Kod: 201 202 203 204 205 206 207 208 209 Frek: 43 22 8 6 7 11 7 1 3 Kod: 210 214 215 217 218 219 226 301 302 Frek: 1 2 2 3 3 1 1 12 14 Kod: 303 304 305 306 307 308 309 310 311 Frek: 13 2 4 5 2 1 2 1 2 Kod: 312 313 315 316 318 324 327 331 400 Frek: 1 1 3 2 2 2 3 1 1 Kod: 401 402 403 404 405 406 407 408 409 Frek: 14 10 5 4 6 5 11 1 2 Kod: 410 411 413 415 416 419 421 425 427 Frek: 2 1 1 1 2 2 1 1 3 Kod: 431 432 501 502 503 504 505 506 507 Frek: 1 1 11 3 3 7 2 2 1 Kod: 508 510 514 515 531 601 602 603 604 Frek: 2 1 1 5 2 5 1 1 1 Kod: 605 607 608 611 612 613 614 615 617 Frek: 2 2 3 3 2 1 2 1 2 Kod: 618 620 622 701 702 703 704 705 706 Frek: 1 2 1 8 2 1 5 13 2 Kod: 707 709 713 718 Frek: 1 1 1 1
VAR 50 NÄRRADIOPROGRAM 3 18 Loc 76 width 3 MD= 0 F.18(3). (LYSSNAR PÅ MINST TRE PROGRAM) Närradioprogram 3 <Se F.18 för fullständig frågetext> SE VARIABEL 48 FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING 101. . . 719. 4232 000. Frågan ej tillämplig Kod: 0 103 106 107 108 109 110 113 120 Frek: 4232 4 4 1 1 5 4 1 1 Kod: 122 125 129 201 202 203 204 205 206 Frek: 1 2 1 13 14 13 5 5 4 Kod: 207 208 209 215 217 218 301 302 303 Frek: 4 5 2 2 2 2 35 10 6 Kod: 304 305 306 307 308 309 310 311 315 Frek: 6 4 4 1 1 1 2 2 1 Kod: 316 317 319 322 327 401 402 403 404 Frek: 2 1 1 1 2 8 6 9 2 Kod: 405 406 407 408 409 411 413 416 419 Frek: 7 4 7 2 1 3 1 1 2 Kod: 420 421 425 427 430 431 501 502 503 Frek: 3 1 1 1 1 1 13 8 8 Kod: 505 506 507 509 510 511 512 515 516 Frek: 3 2 1 1 1 3 1 2 2 Kod: 517 521 526 530 601 602 604 606 607 Frek: 1 1 1 2 6 2 1 1 2 Kod: 610 611 613 614 617 618 701 702 703 Frek: 1 1 1 2 1 2 1 2 2 Kod: 704 705 706 708 710 712 718 Frek: 2 5 1 2 1 1 1
VAR 51 NÄRRADIOPROGRAM 4 18 Loc 79 width 3 MD= 0 F.18(4). (LYSSNAR PÅ MINST FYRA PROGRAM) Närradioprogram 4 <Se F.18 för fullständig frågetext> SE VARIABEL 48 FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING 101. . . 719. 4302 000. Frågan ej tillämplig Kod: 0 104 110 113 115 116 119 121 126 Frek: 4302 2 1 1 1 1 1 1 1 Kod: 201 202 203 204 205 206 207 208 209 Frek: 7 6 5 4 7 5 5 1 2 Kod: 210 211 214 216 220 226 230 301 302 Frek: 2 1 1 1 1 2 1 10 14 Kod: 303 304 305 306 307 308 309 311 312 Frek: 7 7 3 4 1 3 1 1 2 Kod: 315 317 331 401 402 403 404 405 406 Frek: 1 1 1 13 7 4 1 3 3 Kod: 407 408 409 410 411 412 413 414 415 Frek: 4 1 2 2 1 1 1 1 1 Kod: 416 419 420 421 422 427 430 432 501 Frek: 1 1 1 1 1 1 1 1 8 Kod: 502 503 504 505 506 507 512 513 514 Frek: 9 3 6 2 4 2 1 1 1 Kod: 515 517 520 522 530 531 601 602 603 Frek: 1 2 1 1 1 1 5 4 1 Kod: 604 607 608 610 612 613 614 617 618 Frek: 1 5 1 1 1 1 4 1 2 Kod: 623 701 702 703 705 708 709 Frek: 2 6 1 1 3 1 1
VAR 52 NÄRRADIOPROGRAM 5 18 Loc 82 width 3 MD= 0 F.18(5). (LYSSNAR PÅ MINST FEM PROGRAM) Närradioprogram 5 <Se F.18 för fullständig frågetext> SE VARIABEL 48 FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING 101. . . 719. 4353 000. Frågan ej tillämplig Kod: 0 105 115 117 118 120 201 202 203 Frek: 4353 1 1 1 1 1 2 3 1 Kod: 205 206 207 208 210 211 217 219 220 Frek: 2 2 3 3 1 1 1 1 1 Kod: 221 226 301 302 303 304 305 306 308 Frek: 1 1 11 3 9 5 4 3 4 Kod: 309 310 315 318 320 323 325 327 329 Frek: 1 2 2 1 1 1 1 1 1 Kod: 401 402 403 404 405 406 407 408 409 Frek: 11 5 9 3 4 2 2 1 1 Kod: 411 412 414 415 420 422 425 431 501 Frek: 1 1 1 1 1 1 1 1 12 Kod: 502 503 505 506 514 515 517 521 530 Frek: 4 1 5 5 1 3 1 2 1 Kod: 601 602 604 605 606 609 611 614 615 Frek: 3 4 1 3 2 1 2 1 1 Kod: 616 617 618 621 701 702 703 704 705 Frek: 1 3 2 1 2 5 3 2 3 Kod: 707 708 711 Frek: 1 3 1
VAR 53 NÄRRADIOPROGRAM 6 18 Loc 85 width 3 MD= 0 F.18(6). (LYSSNAR PÅ MINST SEX PROGRAM) Närradioprogram 6 <Se F.18 för fullständig frågetext> SE VARIABEL 48 FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING 101. . . 719. 4400 000. Frågan ej tillämplig Kod: 0 106 120 121 123 202 203 204 206 Frek: 4400 1 1 1 2 2 3 1 1 Kod: 207 209 211 213 218 223 301 302 303 Frek: 1 2 1 1 1 2 1 7 2 Kod: 304 305 306 308 309 310 314 317 318 Frek: 3 2 5 2 1 2 1 1 1 Kod: 321 324 328 331 401 402 403 404 405 Frek: 1 1 1 1 6 8 9 7 3 Kod: 406 407 408 409 410 411 412 413 415 Frek: 2 1 3 1 1 1 1 1 1 Kod: 417 418 423 431 501 502 503 504 505 Frek: 1 1 1 1 7 2 2 2 4 Kod: 506 507 515 521 522 530 601 602 603 Frek: 2 3 1 1 1 1 2 1 2 Kod: 604 605 610 611 616 617 701 702 704 Frek: 1 1 1 2 1 2 2 1 2 Kod: 705 706 708 710 711 Frek: 4 1 5 1 1
VAR 54 NÄRRADIOPROGRAM 7 18 Loc 88 width 3 MD= 0 F.18(7). (LYSSNAR PÅ MINST SJU PROGRAM) Närradioprogram 7 <Se F.18 för fullständig frågetext> SE VARIABEL 48 FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING 101. . . 719. 4435 000. Frågan ej tillämplig Kod: 0 107 125 201 202 203 204 208 220 Frek: 4435 1 2 1 1 2 1 2 1 Kod: 224 301 302 303 304 305 306 307 310 Frek: 1 3 2 3 1 2 3 3 1 Kod: 313 315 317 326 401 402 403 404 405 Frek: 2 1 1 1 5 4 7 1 3 Kod: 406 408 409 410 411 413 421 424 429 Frek: 2 1 1 1 3 3 1 1 1 Kod: 501 502 503 504 505 506 507 529 530 Frek: 10 6 2 1 2 1 1 1 3 Kod: 601 604 605 606 608 611 612 614 617 Frek: 3 2 1 1 1 1 1 1 1 Kod: 622 623 701 702 703 704 708 709 716 Frek: 1 1 2 4 1 2 1 1 1
VAR 55 NÄRRADIOPROGRAM 8 18 Loc 91 width 3 MD= 0 F.18(8). (LYSSNAR PÅ MINST ÅTTA PROGRAM) Närradioprogram 8 <Se F.18 för fullständig frågetext> SE VARIABEL 48 FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING 101. . . 719. 4455 000. Frågan ej tillämplig Kod: 0 108 129 203 204 205 227 230 301 Frek: 4455 1 1 2 2 1 1 1 2 Kod: 302 304 305 306 307 308 314 315 316 Frek: 3 1 2 2 2 2 1 1 1 Kod: 401 402 403 404 406 407 408 410 412 Frek: 4 4 3 3 2 3 1 1 1 Kod: 414 416 420 428 501 502 503 504 505 Frek: 1 1 1 1 5 2 2 4 2 Kod: 506 507 508 511 516 531 601 602 604 Frek: 4 2 2 1 2 1 2 1 1 Kod: 605 607 609 610 614 618 622 701 703 Frek: 1 2 1 1 1 1 1 2 1 Kod: 705 706 707 709 712 716 Frek: 3 1 1 1 1 1
VAR 56 NÄRRADIOPROGRAM 9 18 Loc 94 width 3 MD= 0 F.18(9). (LYSSNAR PÅ MINST NIO PROGRAM) Närradioprogram 9 <Se F.18 för fullständig frågetext> SE VARIABEL 48 FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING 101. . . 719. 4475 000. Frågan ej tillämplig Kod: 0 114 203 205 207 209 302 303 304 Frek: 4475 1 1 3 1 1 1 2 2 Kod: 306 308 309 314 317 322 401 402 403 Frek: 2 2 1 1 2 1 2 1 2 Kod: 404 405 406 407 409 410 413 419 421 Frek: 2 1 2 2 2 1 1 1 1 Kod: 501 502 503 504 505 506 508 510 511 Frek: 3 1 4 2 4 1 2 1 1 Kod: 517 601 602 605 606 609 610 611 614 Frek: 2 1 3 1 2 1 1 2 1 Kod: 616 622 701 702 706 709 713 Frek: 2 2 1 2 1 1 1
VAR 57 NÄRRADIOPROGRAM 10 18 Loc 97 width 3 MD= 0 F.18(10). (LYSSNAR PÅ MINST TIO PROGRAM) Närradioprogram 10 <Se F.18 för fullständig frågetext> SE VARIABEL 48 FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING 101. . . 719. 4484 000. Frågan ej tillämplig Kod: 0 116 206 207 208 212 216 220 304 Frek: 4484 1 1 1 1 1 1 1 1 Kod: 305 306 309 310 326 331 401 402 404 Frek: 1 2 1 1 1 1 2 3 1 Kod: 405 406 407 408 412 414 420 428 501 Frek: 1 3 1 1 1 2 1 1 3 Kod: 502 504 505 507 508 510 512 517 520 Frek: 2 1 1 2 3 1 1 1 1 Kod: 526 528 601 602 607 611 617 620 701 Frek: 1 1 2 1 4 1 3 1 3 Kod: 702 703 705 707 708 711 718 Frek: 2 1 1 1 1 1 1
VAR 58 NÄRRADIOPROGRAM 11 18 Loc 100 width 3 MD= 0 F.18(11). (LYSSNAR PÅ MINST ELVA PROGRAM) Närradioprogram 11 <Se F.18 för fullständig frågetext> SE VARIABEL 48 FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING 101. . . 719. 4496 000. Frågan ej tillämplig Kod: 0 128 207 208 213 214 217 226 305 Frek: 4496 1 1 1 1 1 1 1 1 Kod: 306 310 329 401 402 403 405 406 408 Frek: 1 1 1 3 2 1 1 2 1 Kod: 409 414 415 501 502 503 504 505 513 Frek: 1 2 1 2 1 2 2 1 1 Kod: 515 516 601 602 605 608 610 611 613 Frek: 1 1 1 2 1 1 1 2 1 Kod: 615 618 620 623 701 704 706 711 712 Frek: 1 2 1 2 4 2 1 1 1 Kod: 715 Frek: 1
VAR 59 NÄRRADIOPROGRAM 12 18 Loc 103 width 3 MD= 0 F.18(12). (LYSSNAR PÅ MINST TOLV PROGRAM) Närradioprogram 12 <Se F.18 för fullständig frågetext> SE VARIABEL 48 FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING 101. . . 719. 4501 000. Frågan ej tillämplig Kod: 0 129 208 209 215 219 304 306 308 Frek: 4501 1 1 1 1 2 1 1 1 Kod: 401 402 403 404 410 420 425 430 501 Frek: 1 2 3 1 1 1 1 1 2 Kod: 503 504 505 506 507 514 515 530 604 Frek: 4 1 1 1 3 1 1 1 1 Kod: 605 609 612 613 615 616 622 702 703 Frek: 1 1 1 1 1 1 1 4 1 Kod: 705 706 708 711 713 715 Frek: 1 1 2 1 2 1
VAR 60 NÄRRADIOPROGRAM 13 18 Loc 106 width 3 MD= 0 F.18(13). (LYSSNAR PÅ MINST 13 PROGRAM) Närradioprogram 13 <Se F.18 för fullständig frågetext> SE VARIABEL 48 FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING 101. . . 719. 4512 000. Frågan ej tillämplig Kod: 0 201 211 217 220 301 302 306 308 Frek: 4512 1 1 1 1 1 1 1 1 Kod: 402 403 404 405 407 429 431 501 503 Frek: 1 1 2 1 1 1 1 2 1 Kod: 504 505 506 508 511 515 517 518 601 Frek: 3 2 1 1 1 1 1 1 1 Kod: 602 611 614 617 704 705 709 712 714 Frek: 1 2 1 1 1 1 3 1 1 Kod: 716 718 Frek: 1 1
VAR 61 NÄRRADIOPROGRAM 14 18 Loc 109 width 3 MD= 0 F.18(14). (LYSSNAR PÅ MINST 14 PROGRAM) Närradioprogram 14 <Se F.18 för fullständig frågetext> SE VARIABEL 48 FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING 101. . . 719. 4518 000. Frågan ej tillämplig Kod: 0 202 218 219 302 303 313 401 403 Frek: 4518 1 1 1 1 1 1 1 1 Kod: 404 405 406 408 409 430 432 502 503 Frek: 1 2 1 1 1 1 1 1 1 Kod: 505 506 507 508 509 520 524 603 616 Frek: 1 1 1 1 2 1 1 1 2 Kod: 617 701 702 704 714 715 716 719 Frek: 1 2 1 1 1 1 1 2
VAR 62 NÄRRADIOPROGRAM 15 18 Loc 112 width 3 MD= 0 F.18(15). (LYSSNAR PÅ MINST 15 PROGRAM) Närradioprogram 15 <Se F.18 för fullständig frågetext> SE VARIABEL 48 FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING 101. . . 719. 4523 000. Frågan ej tillämplig Kod: 0 203 219 222 303 307 314 403 404 Frek: 4523 1 1 1 1 1 1 1 1 Kod: 406 407 409 422 501 503 505 506 507 Frek: 2 1 1 1 1 1 2 1 2 Kod: 508 516 526 601 602 604 617 618 702 Frek: 1 1 1 1 1 1 1 1 2 Kod: 703 715 716 718 Frek: 1 1 1 1
VAR 63 NÄRRADIOPROGRAM 16 18 Loc 115 width 3 MD= 0 F.18(16). (LYSSNAR PÅ MINST 16 PROGRAM) Närradioprogram 16 <Se F.18 för fullständig frågetext> SE VARIABEL 48 FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING 101. . . 719. 4528 000. Frågan ej tillämplig Kod: 0 204 222 223 304 316 404 405 407 Frek: 4528 1 1 1 1 1 1 2 2 Kod: 408 430 504 507 508 509 514 521 602 Frek: 1 1 1 2 2 1 1 1 2 Kod: 603 605 607 618 706 709 719 Frek: 1 1 1 1 1 1 1
VAR 64 NÄRRADIOPROGRAM 17 18 Loc 118 width 3 MD= 0 F.18(17). (LYSSNAR PÅ MINST 17 PROGRAM) Närradioprogram 17 <Se F.18 för fullständig frågetext> SE VARIABEL 48 FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING 101. . . 719. 4532 000. Frågan ej tillämplig Kod: 0 205 224 226 305 405 406 408 420 Frek: 4532 1 1 1 1 1 1 2 1 Kod: 502 503 505 508 510 513 515 520 523 Frek: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Kod: 601 603 621 702 703 704 Frek: 1 1 1 1 1 2
VAR 65 NÄRRADIOPROGRAM 18 18 Loc 121 width 3 MD= 0 F.18(18). (LYSSNAR PÅ MINST 18 PROGRAM) Närradioprogram 18 <Se F.18 för fullständig frågetext> SE VARIABEL 48 FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING 101. . . 719. 4536 000. Frågan ej tillämplig Kod: 0 206 227 301 306 406 407 501 503 Frek: 4536 1 1 1 1 1 1 2 1 Kod: 504 507 509 514 516 524 602 604 622 Frek: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Kod: 701 708 713 Frek: 1 1 1
VAR 66 NÄRRADIOPROGRAM 19 18 Loc 124 width 3 MD= 0 F.18(19). (LYSSNAR PÅ MINST 19 PROGRAM) Närradioprogram 19 <Se F.18 för fullständig frågetext> SE VARIABEL 48 FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING 101. . . 719. 4537 000. Frågan ej tillämplig Kod: 0 207 301 302 307 408 502 504 505 Frek: 4537 1 1 1 1 2 1 1 1 Kod: 511 517 524 525 530 601 603 605 701 Frek: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Kod: 702 718 Frek: 1 1
VAR 67 NÄRRADIOPROGRAM 20 18 Loc 127 width 3 MD= 0 F.18(20). (LYSSNAR PÅ MINST 20 PROGRAM) Närradioprogram 20 <Se F.18 för fullständig frågetext> SE VARIABEL 48 FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING 101. . . 719. 4540 000. Frågan ej tillämplig Kod: 0 208 303 305 308 409 501 503 505 Frek: 4540 1 1 1 1 1 1 1 1 Kod: 513 523 528 529 531 603 604 606 705 Frek: 1 1 1 1 1 1 1 1 1
VAR 68 NÄRRADIOPROGRAM 21 18 Loc 130 width 3 MD= 0 F.18(21). (LYSSNAR PÅ MINST 21 PROGRAM) Närradioprogram 21 <Se F.18 för fullständig frågetext> SE VARIABEL 48 FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING 101. . . 719. 4541 000. Frågan ej tillämplig Kod: 0 209 304 306 309 501 503 504 506 Frek: 4541 1 1 1 1 1 1 1 1 Kod: 602 604 605 610 705 Frek: 2 2 2 1 1
VAR 69 NÄRRADIOPROGRAM 22 18 Loc 133 width 3 MD= 0 F.18(22). (LYSSNAR PÅ MINST 22 PROGRAM) Närradioprogram 22 <Se F.18 för fullständig frågetext> SE VARIABEL 48 FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING 101. . . 719. 4542 000. Frågan ej tillämplig Kod: 0 215 308 309 310 503 504 505 507 Frek: 4542 1 1 1 1 1 1 1 1 Kod: 604 605 606 608 609 717 Frek: 1 2 1 1 1 1
VAR 70 NÄRRADIOPROGRAM 23 18 Loc 136 width 3 MD= 0 F.18(23). (LYSSNAR PÅ MINST 23 PROGRAM) Närradioprogram 23 <Se F.18 för fullständig frågetext> SE VARIABEL 48 FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING 101. . . 719. 4543 000. Frågan ej tillämplig Kod: 0 216 310 313 401 504 506 508 601 Frek: 4543 1 1 1 1 1 1 1 1 Kod: 605 606 609 612 621 703 Frek: 1 1 1 1 1 1
VAR 71 NÄRRADIOPROGRAM 24 18 Loc 139 width 3 MD= 0 F.18(24). (LYSSNAR PÅ MINST 24 PROGRAM) Närradioprogram 24 <Se F.18 för fullständig frågetext> SE VARIABEL 48 FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING 101. . . 719. 4543 000. Frågan ej tillämplig Kod: 0 229 316 318 402 505 507 509 602 Frek: 4543 1 1 1 1 1 1 1 1 Kod: 607 612 613 705 711 Frek: 1 1 1 2 1
VAR 72 ANTAL PROGRAM V16 18 Loc 142 width 2 MD= 0 F.18(25). Totala antalet närradioprogram under vecka 16 <Se F.18 för fullständig frågetext> 01. Lyssnade på ett program . . 24. Lyssnade på 24 program 3884 00. Frågan ej tillämplig Kod: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Frek: 3884 209 139 70 51 47 35 20 20 Kod: 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Frek: 9 12 5 11 6 5 5 4 4 Kod: 18 19 20 21 22 24 Frek: 1 3 1 1 1 14