PRESSENS FUNKTIONER
            Journaliststudien 1973
                SSD 0133

              Primärforskare
              Björn Fjaestad
          Ekonomiska Forskningsinstitutet
          vid Handelshögskolan i Stockholm

  

        © Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst
               Pilgatan 19A
              S-411 22 Göteborg


          Gå till variabelförteckningen


  
           ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDAREN

  Oavsett publikationsform skall alla uppsatser och rapporter
  som bygger på data tillgängliggjorda genom SSD tillkännage
  detta förhållande, samt namnge primärforskaren. SSD ber därför
  alla användare av SSD-material att, så långt detta är möjligt,
  använda sig av följande uttalande. (Uttryck inom parentes
  används i tillämpliga fall.):

  Data (och tabeller) i denna (publikation) har delvis gjorts
  tillgängliga av Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst.
  Materialet i PRESSENS FUNKTIONER: JOURNALISTSTUDIEN 1973
  samlades ursprungligen in av ett forskningsprojekt vid
  Ekonomiska forskningsinstitutet (EFI), Handelshögskolan i
  Stockholm, under ledning av Björn Fjaestad. Varken SSD eller
  primärforskarna bär ansvar för analyser och tolkningar som
  presenteras i denna (publikation).

  Enligt överenskommelse mellan primärforskaren och Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst får studien förmedlas till och
  analyseras av forskare under förutsättning att användningen
  sker i forskningssyfte. Härvid skall HSFR:s forskningsetiska
  principer för humaniora och samhällsvetenskap, publicerade i
  skriften HSFR-ETIK, följas i alla tillämpliga delar.

  Data och/eller dokumentation får ej ställas till tredje
  persons förfogande utan SSD:s skriftliga tillstånd.

  Rapporter och publikationer baserade på dessa data skall
  insändas i två exemplar till SSD, som vidarebefordrar ett
  exemplar till primärforskaren.

  I de fall materialet används i undervisningssyfte vid
  universitet och högskolor och leder till producerandet av PM
  och uppsatser behöver dessa ej insändas till SSD. I stället
  skall en redovisning av kurser, antal användare och antal
  producerade PM och uppsatser insändas till SSD efter avslutat
  läsår.

  
                BAKGRUND

  Forskningsprojektet "Pressens funktioner" genomfördes på
  uppdrag av 1972 års pressutredning. Projektets centrala
  frågeställning rörde vilken roll pressen har i samhället: för
  individer, grupper och institutioner, samt pressens roll i
  sammanhang med övriga massmedier. Av speciellt intresse var
  massmedias förmedling av information och opinioner. Begreppet
  massmedia begränsas till dagspress, populärpress,
  organisationspress och radio-TV, med huvudvikt på dagspress
  och tidskriftspress.

  Inom forskningsprogrammet genomfördes fem huvudundersökningar:
  (1) innehållsanalysen, (2) läsarstudien, (3)
  fullmäktigestudien, (4) organisationsstudien och (5)
  journaliststudien.

  Innehållsanalysen består av fem delundersökningar:
  totalanalysen (SSD 0197), förstasidesanalysen (SSD 0195),
  ledarsidesanalysen (SSD 0196), valstudien (SSD 0194) samt en
  specialstudie av Sveriges Radios regionala radio- och
  TV-sändningar (SSD 0192 och 0193).

  Läsarstudien utgörs av fyra delundersökningar:
  allmänhetsstudien (SSD 0135), kommunfullmäktigestudien (SSD
  0136), endagsstudien samt inflyttarstudien (SSD 0128).

  Organisationsstudien har genomförts som postal enkät till ett
  urval på omkring 1600 organisationer i de aktuella
  undersökningsområdena. Dessa utgörs av politiska, fackliga,
  ekonomiska och ideella organisationer, företag, kommunala
  nämnder och myndigheter (SSD 0131, 0132 och 0134).

  Journaliststudien består av en undersökning (SSD 0133).

  
              JOURNALISTSTUDIEN

  Undersökningen av journalisternas roll har genomförts vid
  Ekonomiska forskningsinstitutet (EFI), Handelshögskolan i
  Stockholm, under ledning av Björn Fjaestad i samarbete med PG
  Holmlöv. Journalistundersökningen har - liksom övriga
  undersökningar inom forskningsprogrammet - skett på fyra
  orter. Urvalet omfattar orterna Göteborg, Malmö, Västerås och
  Falun. Dessa orter skiljer sig bl a med avseende på
  konkurrenssituationen: i Göteborg och Västerås råder
  tidningsmonopol, medan flera nästan lika stora tidningar av
  skilda partifärger konkurrerar om läsarnas uppmärksamhet i
  Malmö och Falun. Andra skillnader mellan orterna är bland
  annat olikheter i storlek, tätortsgrad, näringsstruktur och
  förvaltning. Slutsatsen av detta är att det är omöjligt att
  jämföra svar från de fyra orterna och med ledning av
  skillnaderna i dessa dra slutsatsen att skillnaderna orsakas
  av konkurrenssituationen. Med ett urval på endast fyra av
  åttio orter med tidningsutgivning i landet är de mer att
  betrakta som fallstudier än som underlag för generaliseringar.

  De personer som valdes ut att delta i undersökningen är
  samtliga de journalister som var heltidsanställda och
  verksamma under undersökningsperioden på de dagstidningar som
  utges på undersökningsorterna Malmö, Göteborg, Västerås och
  Falun. I undersökningen ingår den som enligt Svenska
  journalistförbundet är redaktionell arbetsledare, redaktionell
  medarbetare eller lokalredaktör. Även tidningarnas
  chefredaktörer har medtagits i urvalet. Journalister som
  bevakar enbart sporthändelser har däremot uteslutits. Totalt
  kom 469 personer att ingå i urvalet. Formuläret besvarades av
  431 personer, dvs. 92 procent, under perioden november
  1973-februari 1974. Av dem var 209 personer från Malmö, 151
  från Göteborg, 39 från Västerås och 32 från Falun.

  
               PUBLIKATIONER

  Svensk Press. 'Pressens funktioner i samhället'. SOU 1975:78.
  Stockholm: LiberFörlag

  
             KODBOKSINFORMATION

  Exemplet nedan visar hur en variabel vanligtvis beskrivs i
  denna kodbok. Siffrorna inom parentes förekommer inte i
  kodboken, utan är en hänvisning till den beskrivning som
  följer exemplet.

  (1) VAR 1  (2)TID SOM JOURNALIST    1 (3)LOC 13 WIDTH 1
                        (4)MD=9

   (6) 1 Hur länge har journalistik varit Er huvudsakliga
       sysselsättning?

   (7) ......................

      (8) (9) (10)
       2 1.  Mindre än 1 år
      25 2.  Mellan 1 och 3 år
      150 3.  Mellan 3 och 10 år
      252 4.  Mer än 10 år

       4 2.  Uppgift saknas
  
   ............................................................

  (1) Variabelnummer
  (2) Variabelnamn. En förkortning eller summering av
  frågeställningen (max. 24 tecken).
   (3) Position. Visar variabelns läge i datamängden; i vilken
  kolumn den startar och hur många positioner den upptar.
  (4) Missing data. Anger vilka värden som betraktas som missing
  data för den aktuella variabeln.
  (5) Anger om data är numerisk eller alfabetisk.
  (6) Den exakta frågeformuleringen som den formulerats i
  frågeformuläret eller liknande.
  (7) Eventuella kommentarer eller anmärkningar.
  (8) Det absoluta antalet observationer för varje svarskategori
  (9) Kodvärden som kan förekomma för den aktuella variabeln.
  (10) Beskrivning av varje kodvärdes innehåll.

  
              SSD DOKUMENTATION

  Dokumentationsarbetet har bedrivits med hjälp av ett
  datorbaserat dokumentationssystem utvecklat vid Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst. Systemet kallas A-side,
  Archival System for Interoperable Data Exchange.
Variabelförteckning


1 SSD Study NR 0133 2 SSD Edition NR 1 3 SSD Part NR 001 4 ID-nummer 5 Ort 6 Tid som journalist 7 Tid på nuvarande tidning 8 Arbetsplats 9 Huvudsaklig arbetsuppgift 10 Kontakt med kommunalpolitiker 11 Kontakt med kommunaltjänstemän 12 Kontakt med landstingspolitiker 13 Kontakt med landstingstjänstemän 14 Kontakt med länsstyrelsen och andra länsorgan 15 Kontakt med fackföreningar 16 Kontakt med privata företag 17 Kontakt med polis, brandkår, domstolar, fängelser, sjukhus 18 Kontakt med byalag, aktionsgrupper, miljögrupper 19 Kontakt med intresseföreningar 20 Lätt att nå ut till allmänheten, 1 21 Lätt att nå ut till allmänheten, 2 22 Lätt att nå ut till allmänheten, 3 23 Svårt att nå ut till allmänheten, 1 24 Svårt att nå ut till allmänheten, 2 25 Svårt att nå ut till allmänheten, 3 26 Svårt att nå ut till allmänheten, 4 27 Svårt att nå ut till allmänheten, 5 28 Åsikt om politisk press 29 Påverkan tidningens politiska färg 30 Möjlighet nå ut i media: Moderata samlingspartiet 31 Möjlighet nå ut i media: Folkpartiet 32 Möjlighet nå ut i media: Centerpartiet 33 Möjlighet nå ut i media: Socialdemokraterna 34 Möjlighet nå ut i media: Vänsterpartiet kommunisterna 35 Möjlighet nå ut i media: Kristen demokratisk samling 36 Möjlighet nå ut i media: Sveriges kommunistiska parti 37 Möjlighet nå ut i media: Kfml(r) 38 Fråga som dominerat den lokala debatten, 1 39 Fråga som dominerat den lokala debatten, 2 40 Fråga som dominerat den lokala debatten, 3 41 Lokal fråga otillfredsställande behandlad i media, 1 42 Lokal fråga otillfredsställande behandlad i media, 2 43 Lokal fråga otillfredsställande behandlad i media, 3 44 Behandling av samhällsfrågor: Dagens Nyheter 45 Behandling av samhällsfrågor: Svenska Dagbladet 46 Behandling av samhällsfrågor: Expressen 47 Behandling av samhällsfrågor: Aftonbladet 48 Behandling av samhällsfrågor: Radions Eko-sändningar 49 Behandling av samhällsfrågor: Aktuellt i TV1 50 Behandling av samhällsfrågor: Rapport i TV2 51 Behandling av samhällsfrågor: Regionalradion 52 Behandling av samhällsfrågor: Regional TV 53 Behandling av samhällsfrågor: Sydsvenska Dagbladet 54 Behandling av samhällsfrågor: Arbetet (Malmö) 55 Behandling av samhällsfrågor: Skånska Dagbladet 56 Behandling av samhällsfrågor: Kvällsposten 57 Behandling av samhällsfrågor: Trelleborgs Allehanda 58 Behandling av samhällsfrågor: Göteborgs-Posten 59 Behandling av samhällsfrågor: Göteborgs-Tidningen 60 Behandling av samhällsfrågor: Lerums Tidning 61 Behandling av samhällsfrågor: Arbetet (Göteborg) 62 Behandling av samhällsfrågor: Vestmanlands Läns Tidning 63 Behandling av samhällsfrågor: Västmanlands Folkblad 64 Behandling av samhällsfrågor: Västmanlands Nyheter 65 Behandling av samhällsfrågor: Folket 66 Behandling av samhällsfrågor: Dala-Demokraten 67 Behandling av samhällsfrågor: Falu-Kuriren 68 Behandling av samhällsfrågor: Borlänge Tidning 69 Behandling av samhällsfrågor: Dala-Bygden 70 Behandling av samhällsfrågor: Mora Tidning 71 Konkurrens från Stockholms morgontidningar 72 Konkurrens från Aftonbladet 73 Konkurrens från Expressen 74 Konkurrens från radions Eko-sändningar 75 Konkurrens från Aktuellt och Rapport 76 Konkurrens från regionalradion 77 Konkurrens från regional TV 78 Konkurrens från Sydsvenska Dagbladet 79 Konkurrens från Arbetet (Malmö) 80 Konkurrens från Skånska Dagbladet 81 Konkurrens från Kvällsposten 82 Konkurrens från Trelleborgs Allehanda 83 Konkurrens från Göteborgs-Posten 84 Konkurrens från Göteborgs-Tidningen 85 Konkurrens från Lerums Tidning 86 Konkurrens från Arbetet (Göteborg) 87 Konkurrens från Vestmanlands Läns Tidning 88 Konkurrens från Västmanlands Folkblad 89 Konkurrens från Västmanlands Nyheter 90 Konkurrens från Folket 91 Konkurrens från Dala-Demokraten 92 Konkurrens från Falu-Kuriren 93 Konkurrens från Borlänge Tidning 94 Konkurrens från Dala-Bygden 95 Konkurrens från Mora Tidning 96 Konkurrens från lokalt annonsblad 97 Konkurrens från kommunal informationstidning 98 Konkurrens från organisationspress 99 Tidningssituationens betydelse för debatten i Malmö 100 Tidningssituationens betydelse för debatten i Göteborg 101 Tidningssituationens betydelse för debatten i Västerås 102 Tidningssituationens betydelse för debatten i Falun 103 Kvällspostens nyordning berömvärd eller beklaglig 104 Samband tidningssituation och borgerlig dominans i väljarkåren 105 Frånvaron av socialdemokratisk dagstidning uppvägs av väl spridd facklig press 106 Annonsblad medför att dagstidningsläsningen minskar 107 Annonsblad medför att annonseringen i tidningarna minskar 108 Annonsblad stimulerar dagstidningarna att ta upp vissa frågor 109 Annonsblad har ingen av ovanstående effekter 110 Annonsblad har annan effekt 111 Lokal konkurrens: Fylligare nyhetsförmedling 112 Lokal konkurrens: Mer säljande utformning 113 Lokal konkurrens: Intensivare och effektivare granskning 114 Lokal konkurrens: Ökad andel "Human interest" artiklar 115 Lokal konkurrens: Tidningsinnehållet mer politiserat 116 Lokal konkurrens: Ingen av ovanstående konsekvenser 117 Lokal konkurrens: Annan konsekvens 118 Journalister kan bedöma läsarnas önskemål och behov 119 Tillvarata de enskilda människornas intressen gentemot myndigheter 120 Radio och TV förmedlare av internationellt och rikspolitiskt material 121 Genomarbetade bakgrundsartiklar och förklarande kommentarer 122 Journalistiskt arbete i grunden politiskt arbete 123 Förmedlare av information mellan de styrda och de styrande 124 Kändisjournalistik hör inte hemma i en dagstidning 125 Ägarinflytande på tidningens policy 126 Den lokala pressens lojalitet mot bygden 127 En tidning skall förmedla nyheter 128 Saklig och opartisk samhällsjournalistik måste vara politiskt obunden 129 Fördel för en kommunalreporter att själv ha offentliga uppdrag 130 Lokalt monopol spelar ingen roll om det finns skickliga journalister 131 Myndigheterna bör vända sig till annonsavdelningen för att föra ut information 132 En bra tidning är en som säljer bra 133 Politiker och företagsledare förstår inte innebörden av journalistiskt arbete 134 Känner som en uppgift att föra ut en viss politisk linje 135 Viktigast att fånga upp och förmedla lokala stämningar och opinioner 136 Journalisten måste skriva så att folk tycker om att läsa 137 Bidra till läsarnas livslånga vidareutbildning 138 En lokaltidning skall ge en fyllig redovisning av de viktigaste utrikes- och rikspolitiska händelserna 139 Svårt få användbar information från privata företag 140 Inflytande vid tillsättande av arbetsledande personal 141 Dagstidningars beroende av annonsintäkter 142 Nödvändigheten av att ta del av läsvärdesundersökningar 143 Tidningsinnehåll: Ledare om riksfrågor 144 Tidningsinnehåll: Ledare om lokala frågor 145 Tidningsinnehåll: Signerade artiklar andra partier 146 Tidningsinnehåll: Lokal debatt där läsarna deltar 147 Tidningsinnehåll: Rikspolitiska nyheter 148 Tidningsinnehåll: Kommunalpolitiska nyheter 149 Tidningsinnehåll: Nyheter om det lokala näringslivet 150 Tidningsinnehåll: Nyheter om de lokala politiska organisationerna 151 Tidningsinnehåll: Nyheter om lokala grupper 152 Tidningsinnehåll: Familjenyheter 153 Tidningsinnehåll: Lätta sidor 154 Tidningsinnehåll: Idrott 155 Tidningsinnehåll: Konsumentupplysning 156 Tidningsinnehåll: Radio- och TV-program 157 Uppgift: Ge medborgarna insyn 158 Uppgift: Underlätta för konsumenterna 159 Uppgift: Öka det politiska engagemanget 160 Uppgift: Informera om medborgarnas önskemål 161 Uppgift: Stärka gemenskapen i kommunen 162 Uppgift: Stimulera självständigt tänkande 163 Uppgift: Kritiskt granska de lokala myndigheterna 164 Uppgift: Låta "vanligt folk" komma till tals 165 Uppgift: Stödja det lokala näringslivet 166 Uppgift: Informera om skyldigheter och rättigheter 167 Uppgift: Föra ut politiska ideer på nyhetsplats 168 Uppgift: Ge möjlighet till avkoppling och förströelse 169 Uppgift: Stimulera till aktivt deltagande i politiska organisationer 170 Uppgift: Förståelse för de stora sociala sammanhangen 171 Uppgift: Intressera sig för grupper som har svårt att göra sig hörda 172 Uppgift: Kritiskt granska de lokala företagen 173 Uppgift: Förklara händelser så att alla förstår 174 Uppgift: Öka kunskaper om politiska förhållanden 175 Uppgift: Stärka konsumenternas ställning 176 Uppgift: Informera om vad som händer i kommunalpolitiken 177 Uppgift: Forum för många och olika åsikter 178 Uppgift: Kritiskt granska de lokala politikerna 179 Uppgift: Reducera läsarnas fördomar 180 Uppgift: Ge underlag för politiskt ställningstagande 181 Uppgift: Ge samtalsämnen för dagen 182 Uppgift: Peka på faror och hot av skilda slag 183 Uppgift: Påverka företagen till bättre produkter och lägre priser 184 Uppfylls: Ge medborgarna insyn 185 Uppfylls: Underlätta för konsumenterna 186 Uppfylls: Öka det politiska engagemanget 187 Uppfylls: Informera om medborgarnas önskemål 188 Uppfylls: Stärka gemenskapen i kommunen 189 Uppfylls: Stimulera självständigt tänkande 190 Uppfylls: Kritiskt granska de lokala myndigheterna 191 Uppfylls: Låta "vanligt folk" komma till tals 192 Uppfylls: Stödja det lokala näringslivet 193 Uppfylls: Informera om skyldigheter och rättigheter 194 Uppfylls: Föra ut politiska ideer på nyhetsplats 195 Uppfylls: Ge möjlighet till avkoppling och förströelse 196 Uppfylls: Stimulera till aktivt deltagande i politiska organisationer 197 Uppfylls: Förståelse för de stora sociala sammanhangen 198 Uppfylls: Intressera sig för grupper som har svårt att göra sig hörda 199 Uppfylls: Kritiskt granska de lokala företagen 200 Uppfylls: Förklara händelser så att alla förstår 201 Uppfylls: Öka kunskaper om politiska förhållanden 202 Uppfylls: Stärka konsumenternas ställning 203 Uppfylls: Informera om vad som händer i kommunalpolitiken 204 Uppfylls: Forum för många och olika åsikter 205 Uppfylls: Kritiskt granska de lokala politikerna 206 Uppfylls: Reducera läsarnas fördomar 207 Uppfylls: Ge underlag för politiskt ställningstagande 208 Uppfylls: Ge samtalsämnen för dagen 209 Uppfylls: Peka på faror och hot av skilda slag 210 Uppfylls: Påverka företagen till bättre produkter och lägre priser 211 Hot mot pressens frihet: Information från myndigheter 212 Hot mot pressens frihet: Information från privata företag 213 Hot mot pressens frihet: Det statliga presstödet 214 Hot mot pressens frihet: Brist på arbetsplatsdemokrati 215 Hot mot pressens frihet: PO och Pressens Opinionsnämnd 216 Hot mot pressens frihet: "Radionämnd" för pressen 217 Hot mot pressens frihet: Lokal ensamställning för alltfler 218 Hot mot pressens frihet: Beroendet av annonsintäkter 219 Hot mot pressens frihet: Framställning i tryckeri ägt av annan tidning 220 Hot mot pressens frihet: Värdegemenskap med makthavare 221 Hot mot pressens frihet: Kedjebildningen i tidningsvärlden 222 Hot mot pressens frihet: Den politiska obalansen 223 Hot mot pressens frihet: Journalisternas krav på självbestämmande 224 Hot mot pressens frihet: Säljmotivet tar överhand 225 Hot mot pressens frihet: Beroende av ett fåtal informationskällor 226 Hot mot pressens frihet: Annat 227 Ökade ekonomiska resurser: Förbättrad distribution 228 Ökade ekonomiska resurser: Förbättrade trycktekniska resurser 229 Ökade ekonomiska resurser: Andra tekniska resurser 230 Ökade ekonomiska resurser: Korrespondenter och lokalredaktörer 231 Ökade ekonomiska resurser: Löneökningar 232 Ökade ekonomiska resurser: Nyanställningar av välutbildade journalister 233 Ökade ekonomiska resurser: Vidareutbildning och studieresor 234 Ökade ekonomiska resurser: Nyanställningar av välutbildade företagsekonomer 235 Ökade ekonomiska resurser: Intensivare marknadsföring 236 Ökade ekonomiska resurser: Lägre eller ingen ökningstakt i priset 237 Ökade ekonomiska resurser: Fler nyhetsbyråabonnemang 238 Ökade ekonomiska resurser: Fler sidor i tidningen 239 Ökade ekonomiska resurser: Utökning av arkivet 240 Ökade ekonomiska resurser: Annat 241 Ålder 242 Kön 243 Utbildning 244 Journalistutbildning 245 Tidning 246 Offentligt uppdrag 247 Medlem i förening för nykterhet, välgörenhet, religion 248 Medlem i byalag, aktionsgrupp, miljögrupp 249 Medlem i intresseförening 250 Medlem i partipolitisk organisation 251 Medlem i annan politisk organisation 252 Medlem i fritidsförening 253 Bästa parti 254 Näst bästa parti 255 Omdöme om frågeformuläret 256 Tabuleringsvariabel

VAR 1 SSD STUDY NR 0133              Loc 1 width 4


Swedish Social Science Data Service study 0133


VAR 2 SSD EDITION NR 1 Loc 5 width 1 Augusti 1997
VAR 3 SSD PART NR 001 Loc 6 width 3 Pressens funktioner: Journaliststudien 1973
VAR 4 ID-NUMMER Loc 9 width 3 ID-nummer
VAR 5 ORT Loc 12 width 1 Ort 209 1. Malmö 151 2. Göteborg 39 3. Västerås 32 4. Falun
VAR 6 TID SOM JOURNALIST 1 Loc 13 width 1 MD=9 1 Hur länge har journalistik varit Er huvudsakliga sysselsättning? 2 1. Mindre än 1 år 25 2. Mellan 1 och 3 år 150 3. Mellan 3 och 10 år 252 4. Mer än 10 år 2 9. Uppgift saknas M G V F 1 2 0 0 0 2 8 11 2 4 3 72 53 14 11 4 127 86 22 17 9 0 1 1 0 ---:---:---:---:
VAR 7 TID PÅ NUVARANDE TIDN 1 Loc 14 width 1 MD=9 2 Hur länge har Ni arbetat på den tidning där Ni f n är anställd? 22 1. Mindre än 1 år 68 2. Mellan 1 och 3 år 205 3. Mellan 3 och 10 år 134 4. Mer än 10 år 2 9. Uppgift saknas M G V F 1 8 10 2 2 2 25 31 6 6 3 118 62 15 10 4 58 47 15 14 9 0 1 1 0 ---:---:---:---:
VAR 8 ARBETSPLATS 3 Loc 15 width 1 MD=9 3 Var arbetar Ni? 371 1. Vid redaktionen på utgivningsorten 0 2. Vid någon av lokalredaktionerna 56 3. På ort där den egna tidningen utges i lokal edition (Göteborg, Malmö) 4 9. Uppgift saknas M G V F 1 186 115 38 32 2 0 0 0 0 3 20 36 0 0 9 3 0 1 0 ---:---:---:---:
VAR 9 ARBETSUPPGIFT 4 Loc 16 width 1 MD=9 4 Som vad arbetar Ni huvudsakligen? 102 1. Chefredaktör, redaktionschef, redaktionssekreterare, nattredaktör eller annan arbetsledande funktion 20 2. Ledarskribent 75 3. Redigerare 134 4. Allmänreporter 94 5. Fackreporter 6 9. Uppgift saknas M G V F 1 54 29 9 10 2 11 6 1 2 3 45 17 7 6 4 61 51 12 10 5 37 47 8 2 9 1 1 2 2 --:--:--:--:
VAR 10 KONT KOMMUNALPOL 5 Loc 17 width 2 5 Ungefär hur många gånger under de senaste två arbetsdagarna har Ni i Ert arbete kommit i kontakt - personligen eller per telefon - med företrädare för nedanstående myndigheter, föreningar osv? 5(1) Kommunalpolitiker 281 00. Ingen gång 01. En gång . . 15. 15 gånger Kod: 0 1 2 3 4 5 6 8 10 15 Frek: 281 68 40 16 11 5 4 1 4 1
VAR 11 KONT KOMMUNALTJM 5 Loc 19 width 2 5(2) <Kontakt senaste två arbetsdagarna> Kommunaltjänstemän <Se F.5 för fullständig frågetext> 279 00. Ingen gång 01. En gång . . 10. 10 gånger Kod: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 10 Frek: 279 51 52 13 11 15 2 1 4 3
VAR 12 KONT LANDSTINGSPOL 5 Loc 21 width 1 5(3) <Kontakt senaste två arbetsdagarna> Landstingspolitiker <Se F.5 för fullständig frågetext> 387 0. Ingen gång 1. En gång . . 8. 8 gånger Kod: 0 1 2 3 5 8 Frek: 387 31 6 5 1 1
VAR 13 KONT LANDSTINGSTJM 5 Loc 22 width 1 5(4) <Kontakt senaste två arbetsdagarna> Landstingstjänstemän <Se F.5 för fullständig frågetext> 395 0. Ingen gång 1. En gång . . 5. 5 gånger Kod: 0 1 2 3 4 5 Frek: 395 19 10 2 1 4
VAR 14 KONT LÄNSSTYRELSEN 5 Loc 23 width 1 5(5) <Kontakt senaste två arbetsdagarna> Länsstyrelsen och andra länsorgan <Se F.5 för fullständig frågetext> 299 0. Ingen gång 1. En gång . . 8. 8 gånger Kod: 0 1 2 3 4 5 6 8 Frek: 299 84 28 7 5 5 2 1
VAR 15 KONT FACKFÖRENINGAR 5 Loc 24 width 2 5(6) <Kontakt senaste två arbetsdagarna> Fackföreningar <Se F.5 för fullständig frågetext> 321 00. Ingen gång 01. En gång . . 15. 15 gånger Kod: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 15 Frek: 321 51 37 6 5 3 2 1 1 2 1 1
VAR 16 KONT PRIVATA FÖRETAG 5 Loc 26 width 2 5(7) <Kontakt senaste två arbetsdagarna> Privata företag <Se F.5 för fullständig frågetext> 221 00. Ingen gång 01. En gång . . 20. 20 gånger Kod: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Frek: 221 62 55 31 15 18 7 1 3 1 11 1 1 Kod: 14 15 20 Frek: 1 1 2
VAR 17 KONT POLIS, BRANDKÅR 5 Loc 28 width 2 5(8) <Kontakt senaste två arbetsdagarna> Polis, brandkår, domstolar, fängelser, sjukhus <Se F.5 för fullständig frågetext> 284 00. Ingen gång 01. En gång . . 66. 66 gånger Kod: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 10 12 15 20 Frek: 284 43 33 14 13 11 6 2 2 10 2 3 3 Kod: 25 40 66 Frek: 3 1 1
VAR 18 KONT BYALAG, AKTIONSGR 5 Loc 30 width 2 5(9) <Kontakt senaste två arbetsdagarna> Byalag, aktionsgrupper, miljögrupper o dyl <Se F.5 för fullständig frågetext> 341 00. Ingen gång 01. En gång . . 10. 10 gånger Kod: 0 1 2 3 4 5 10 Frek: 341 51 21 10 6 1 1
VAR 19 KONT INTRESSEFÖRENING 5 Loc 32 width 2 5(10) <Kontakt senaste två arbetsdagarna> Intresseföreningar samt föreningar för idrott, hobby, nykterhet, religion, välgörenhet osv <Se F.5 för fullständig frågetext> 232 00. Ingen gång 01. En gång . . 15. 15 gånger Kod: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 10 12 15 Frek: 232 80 51 16 14 15 6 2 6 6 2 1
VAR 20 LÄTT NÅ UT 1 6 Loc 34 width 2 MD=99 6 Om Ni ser till det totala informationsflödet i Er kommun (bortsett från kommersiell annonsering i pressen), vilken eller vilka grupper, organisationer, myndigheter osv har enligt Er uppfattning haft lättast att nå ut till allmänheten med information om ideer och ståndpunkter under det år som gått? (NAMNGE EN, TVÅ ELLER TRE) (De grupper osv som vi avser kan vara kommunala organ, politiska partier, obundna politiska grupper, företag, fackföreningar, byalag, föreningar för idrott, hobby, religion, miljövård, nykterhet, välgörenhet osv osv.) 6(1) Grupp som har lätt att nå ut till allmänheten, 1 62 01. Politiska partier, allmänt 1 02. Moderata samlingspartiet (inkl ungdoms- och kvinnoförbund etc) 12 04. Folkpartiet (inkl ungdoms- och kvinnoförbund etc) 7 05. Centerpartiet (inkl ungdoms- och kvinnoförbund etc) 12 06. Socialdemokratiska Arbetarepartiet (inkl ungdoms- och kvinnoförbund etc) 2 09. KFML(r) (inkl ungdoms- och kvinnoförbund etc) 4 11. Borgerliga partier sammantagna ("de borgerliga") 3 12. Övriga partier eller partigrupperingar 4 13. Byalag 1 14. FNL-grupper 27 15. Aktions- eller miljögrupper, allmänt 7 16. Övriga särskilt angivna aktions- eller miljögrupper (angivet mål) 4 19. Obundna politiska grupper 93 21. Kommunen, allmänt 12 22. Kommunalråd, kommunstyrelse 5 23. Polis, brandkår 1 25. Fängelser, domstolar 4 26. Sjukhus och annan kroppsvård 2 27. Andra sociala nämnder 6 28. Övriga särskilt angivna organ 3 29. Landsting, landstingsorgan 4 30. Länsstyrelse, länsorgan 16 32. Företag och näringsliv, allmänt 1 33. Kockums 5 34. Volvo 4 37. Övriga särskilt angivna företag 8 40. Fackföreningar och fackförbund, allmänt 1 41. Speciellt angivna fackföreningar och fackförbund 2 46. Religiösa föreningar och samfund 2 47. Välgörenhetsorganisationer 28 49. Korp-, idrotts- och friluftsorganisationer, allmänt 7 50. Allsvenska idrottslag 4 51. Övriga särskilt angivna korp-, idrotts- och friluftsorganisationer 1 55. Nykterhetsorganisationer 1 61. Hyresgästföreningar 1 66. Övriga särskilt angivna intresseorganisationer 1 67. Massmediamyndigheter och massmediaföretag 1 68. Övriga organisationer 1 92. Övriga särskilt angivna kategorier, grupper eller enskilda 1 94. Ej kategoriserbara 70 99. Uppgift saknas
VAR 21 LÄTT NÅ UT 2 6 Loc 36 width 2 MD=99 6(2) Grupp som har lätt att nå ut till allmänheten, 2 <Se F.6 för fullständig frågetext> 53 01. Politiska partier, allmänt 2 04. Folkpartiet (inkl ungdoms- och kvinnoförbund etc) 1 05. Centerpartiet (inkl ungdoms- och kvinnoförbund etc) 7 06. Socialdemokratiska Arbetarepartiet (inkl ungdoms- och kvinnoförbund etc) 1 09. KFML(r) (inkl ungdoms- och kvinnoförbund etc) 4 11. Borgerliga partier sammantagna ("de borgerliga") 6 13. Byalag 1 14. FNL-grupper 27 15. Aktions- eller miljögrupper, allmänt 9 16. Övriga särskilt angivna aktions- eller miljögrupper (angivet mål) 3 19. Obundna politiska grupper 39 21. Kommunen, allmänt 4 22. Kommunalråd, kommunstyrelse 4 23. Polis, brandkår 1 26. Sjukhus och annan kroppsvård 2 27. Andra sociala nämnder 5 28. Övriga särskilt angivna organ 4 29. Landsting, landstingsorgan 1 30. Länsstyrelse, länsorgan 4 31. Statliga organ 25 32. Företag och näringsliv, allmänt 2 33. Kockums 9 34. Volvo 2 36. ASEA 5 37. Övriga särskilt angivna företag 1 38. Branschorganisationer, industriförbund od 22 40. Fackföreningar och fackförbund, allmänt 4 41. Speciellt angivna fackföreningar och fackförbund 1 45. Ideella organisationer, allmänt 7 46. Religiösa föreningar och samfund 6 47. Välgörenhetsorganisationer 34 49. Korp-, idrotts- och friluftsorganisationer, allmänt 5 50. Allsvenska idrottslag 4 51. Övriga särskilt angivna korp-, idrotts- och friluftsorganisationer 1 52. Hobby- och fritidsföreningar, allmänt 1 54. Intresseorganisationer, allmänt 1 59. Elevorganisationer 1 61. Hyresgästföreningar 4 66. Övriga särskilt angivna intresseorganisationer 1 67. Massmediamyndigheter och massmediaföretag 2 90. Konstnärer, kulturarbetare, artister 1 92. Övriga särskilt angivna kategorier, grupper eller enskilda 114 99. Uppgift saknas
VAR 22 LÄTT NÅ UT 3 6 Loc 38 width 2 MD=99 6(3) Grupp som har lätt att nå ut till allmänheten, 3 <Se F.6 för fullständig frågetext> 25 01. Politiska partier, allmänt 1 02. Moderata samlingspartiet (inkl ungdoms- och kvinnoförbund etc) 2 04. Folkpartiet (inkl ungdoms- och kvinnoförbund etc) 2 06. Socialdemokratiska Arbetarepartiet (inkl ungdoms- och kvinnoförbund etc) 1 09. KFML(r) (inkl ungdoms- och kvinnoförbund etc) 1 11. Borgerliga partier sammantagna ("de borgerliga") 3 13. Byalag 28 15. Aktions- eller miljögrupper, allmänt 6 16. Övriga särskilt angivna aktions- eller miljögrupper (angivet mål) 1 18. Extremistorganisationer (om detta klart utsagts) 5 19. Obundna politiska grupper 14 21. Kommunen, allmänt 1 22. Kommunalråd, kommunstyrelse 3 23. Polis, brandkår 1 27. Andra sociala nämnder 3 28. Övriga särskilt angivna organ 1 29. Landsting, landstingsorgan 2 30. Länsstyrelse, länsorgan 1 31. Statliga organ 24 32. Företag och näringsliv, allmänt 3 34. Volvo 1 36. ASEA 1 37. Övriga särskilt angivna företag 9 40. Fackföreningar och fackförbund, allmänt 1 44. Föreningar, föreningsliv, allmänt 2 45. Ideella organisationer, allmänt 13 46. Religiösa föreningar och samfund 5 47. Välgörenhetsorganisationer 2 48. Övriga särskilt angivna ideella organisationer 36 49. Korp-, idrotts- och friluftsorganisationer, allmänt 6 50. Allsvenska idrottslag 1 51. Övriga särskilt angivna korp-, idrotts- och friluftsorganisationer 3 52. Hobby- och fritidsföreningar, allmänt 1 55. Nykterhetsorganisationer 1 56. R-förbunden 1 59. Elevorganisationer 1 67. Massmediamyndigheter och massmediaföretag 1 71. Allmänheten (mannen på gatan, den tysta majoriteten) 1 90. Konstnärer, kulturarbetare, artister 2 92. Övriga särskilt angivna kategorier, grupper eller enskilda 215 99. Uppgift saknas
VAR 23 SVÅRT NÅ UT 1 7 Loc 40 width 2 MD=99 7 Finns det någon eller några grupper eller kategorier av människor som enligt Er uppfattning får för liten uppmärksamhet i de dagstidningar och andra medier som finns i kommunen? I så fall vilken eller vilka? 7(1) Grupp som har svårt att nå ut till allmänheten, 1 2 01. Politiska partier, allmänt 1 02. Moderata samlingspartiet (inkl ungdoms- och kvinnoförbund etc) 3 06. Socialdemokratiska Arbetarepartiet (inkl ungdoms- och kvinnoförbund etc) 2 07. Vänsterpartiet Kommunisterna (inkl ungdoms- och kvinnoförbund etc) 8 13. Byalag 6 15. Aktions- eller miljögrupper, allmänt 1 16. Övriga särskilt angivna aktions- eller miljögrupper (angivet mål) 4 17. Radikala samhällskritiker, allmänt 1 18. Extremistorganisationer (om detta klart utsagts) 14 19. Obundna politiska grupper 1 21. Kommunen, allmänt 1 22. Kommunalråd, kommunstyrelse 1 26. Sjukhus och annan kroppsvård 2 28. Övriga särskilt angivna organ 1 29. Landsting, landstingsorgan 1 31. Statliga organ 4 32. Företag och näringsliv, allmänt 2 37. Övriga särskilt angivna företag 7 40. Fackföreningar och fackförbund, allmänt 1 44. Föreningar, föreningsliv, allmänt 10 45. Ideella organisationer, allmänt 13 46. Religiösa föreningar och samfund 2 47. Välgörenhetsorganisationer 4 48. Övriga särskilt angivna ideella organisationer 1 49. Korp-, idrotts- och friluftsorganisationer, allmänt 2 51. Övriga särskilt angivna korp-, idrotts- och friluftsorganisationer 1 52. Hobby- och fritidsföreningar, allmänt 1 53. Särskilt angivna hobby- och fritidsföreningar 1 54. Intresseorganisationer, allmänt 4 55. Nykterhetsorganisationer 1 56. R-förbunden 1 58. Föräldraorganisationer 2 66. Övriga särskilt angivna intresseorganisationer 4 68. Övriga organisationer 33 71. Allmänheten (mannen på gatan, den tysta majoriteten) 5 72. Socialt utstötta, allmänt 8 73. Patienter 1 74. Interner 31 76. Handikappade 1 77. Arbetslösa 17 78. Invandrare 1 79. Övriga särskilt angivna socialt utstötta 1 80. Lågavlönade 6 82. Barn, allmänt 6 83. Ungdomar 2 84. Elever 14 85. Åldringar, pensionärer 2 86. Hyresgäster 1 88. Konsumenter 6 90. Konstnärer, kulturarbetare, artister 25 92. Övriga särskilt angivna kategorier, grupper eller enskilda 2 94. Ej kategoriserbara 159 99. Uppgift saknas
VAR 24 SVÅRT NÅ UT 2 7 Loc 42 width 2 MD=99 7(2) Grupp som har svårt att nå ut till allmänheten, 2 <Se F.7 för fullständig frågetext> 1 01. Politiska partier, allmänt 1 08. Sveriges Kommunistiska Parti (inkl ungdoms- och kvinnoförbund etc) 1 12. Övriga partier eller partigrupperingar 1 13. Byalag 5 15. Aktions- eller miljögrupper, allmänt 2 17. Radikala samhällskritiker, allmänt 6 19. Obundna politiska grupper 2 28. Övriga särskilt angivna organ 1 30. Länsstyrelse, länsorgan 1 31. Statliga organ 1 32. Företag och näringsliv, allmänt 5 40. Fackföreningar och fackförbund, allmänt 1 41. Speciellt angivna fackföreningar och fackförbund 1 44. Föreningar, föreningsliv, allmänt 2 45. Ideella organisationer, allmänt 5 46. Religiösa föreningar och samfund 1 47. Välgörenhetsorganisationer 4 48. Övriga särskilt angivna ideella organisationer 1 49. Korp-, idrotts- och friluftsorganisationer, allmänt 1 51. Övriga särskilt angivna korp-, idrotts- och friluftsorganisationer 1 52. Hobby- och fritidsföreningar, allmänt 1 54. Intresseorganisationer, allmänt 3 55. Nykterhetsorganisationer 1 58. Föräldraorganisationer 2 66. Övriga särskilt angivna intresseorganisationer 1 71. Allmänheten (mannen på gatan, den tysta majoriteten) 10 72. Socialt utstötta, allmänt 3 73. Patienter 4 74. Interner 11 76. Handikappade 2 77. Arbetslösa 12 78. Invandrare 2 79. Övriga särskilt angivna socialt utstötta 1 80. Lågavlönade 4 82. Barn, allmänt 3 83. Ungdomar 2 84. Elever 11 85. Åldringar, pensionärer 1 90. Konstnärer, kulturarbetare, artister 19 92. Övriga särskilt angivna kategorier, grupper eller enskilda 3 94. Ej kategoriserbara 291 99. Uppgift saknas
VAR 25 SVÅRT NÅ UT 3 7 Loc 44 width 2 MD=99 7(3) Grupp som har svårt att nå ut till allmänheten, 3 <Se F.7 för fullständig frågetext> 2 13. Byalag 1 15. Aktions- eller miljögrupper, allmänt 2 17. Radikala samhällskritiker, allmänt 1 19. Obundna politiska grupper 1 40. Fackföreningar och fackförbund, allmänt 1 45. Ideella organisationer, allmänt 1 46. Religiösa föreningar och samhfund 2 47. Välgörenhetsorganisationer 1 52. Hobby- och fritidsföreningar, allmänt 1 64. Värnpliktigas organisationer 4 71. Allmänheten (mannen på gatan, den tysta majoriteten) 4 72. Socialt utstötta, allmänt 2 73. Patienter 1 74. Interner 1 76. Handikappade 1 77. Arbetslösa 2 78. Invandrare 4 82. Barn, allmänt 1 84. Elever 3 85. Åldringar, pensionärer 1 90. Konstnärer, kulturarbetare, artister 1 91. Fiskare, sjömän 5 92. Övriga särskilt angivna kategorier, grupper eller enskilda 388 99. Uppgift saknas
VAR 26 SVÅRT NÅ UT 4 7 Loc 46 width 2 MD=99 7(4) Grupp som har svårt att nå ut till allmänheten, 4 <Se F.7 för fullständig frågetext> 1 13. Byalag 1 15. Aktions- eller miljögrupper, allmänt 1 17. Radikala samhällskritiker, allmänt 1 40. Fackföreningar och fackförbund, allmänt 1 72. Socialt utstötta, allmänt 1 73. Patienter 1 83. Ungdomar 1 84. Elever 1 85. Åldringar, pensionärer 1 89. Värnpliktiga 2 90. Konstnärer, kulturarbetare, artister 2 92. Övriga särskilt angivna kategorier, grupper eller enskilda 417 99. Uppgift saknas
VAR 27 SVÅRT NÅ UT 5 7 Loc 48 width 2 MD=99 7(5) Grupp som har svårt att nå ut till allmänheten, 5 <Se F.7 för fullständig frågetext> 1 71. Allmänheten (mannen på gatan, den tysta majoriteten) 2 73. Patienter 1 76. Handikappade 1 88. Konsumenter 3 92. Övriga särskilt angivna kategorier, grupper eller enskilda 423 99. Uppgift saknas
VAR 28 ÅSIKT OM POL PRESS 8 Loc 50 width 1 MD=9 8 Anser Ni personligen det vara positivt eller negativt att den svenska dagspressen i så hög grad har partipolitisk anknytning. 54 1. Mycket positivt 135 2. Ganska positivt 152 3. Ganska negativt 73 4. Mycket negativt 17 9. Uppgift saknas M G V F 1 26 17 6 5 2 63 40 16 16 3 78 56 10 8 4 39 29 2 3 9 3 9 5 0 --:--:--:--:
VAR 29 TIDN POL FÄRG BRA/DÅL 9 Loc 51 width 1 MD=9 9 Ser Ni personligen Er tidnings politiska färg mest som ett hinder eller mest som en stimulans i Ert arbete? 100 1. Mest som en stimulans 68 3. Lika mycket av vardera 74 5. Mest som ett hinder 183 7. Varken eller 6 9. Uppgift saknas M G V F 1 57 25 8 10 3 39 15 8 6 5 41 25 4 4 7 70 84 17 12 9 2 2 2 0 --:--:--:--:
VAR 30 NÅ UT I MEDIA: M 10 Loc 52 width 1 MD=9 10 Om Ni ser till den totala massmediesituationen i Er kommun - dagspress, tidskrifter, regionalradio osv - är det då enligt Er uppfattning något eller några av de politiska partierna som gynnas eller missgynnas när det gäller möjligheterna att nå ut till allmänheten med information om ideer och ståndpunkter? 10(1) Moderata samlingspartiet 139 1. Gynnas 203 3. Varken eller 43 5. Missgynnas 46 9. Uppgift saknas M G V F 1 90 36 8 5 3 83 75 27 18 5 13 23 3 4 9 23 17 1 5 --:--:--:--:
VAR 31 NÅ UT I MEDIA: FP 10 Loc 53 width 1 MD=9 10(2) <Möjlighet nå ut i massmedia> Folkpartiet <Se F.10 för fullständig frågetext> 223 1. Gynnas 152 3. Varken eller 17 5. Missgynnas 39 9. Uppgift saknas M G V F 1 70 109 26 18 3 103 28 12 9 5 16 1 0 0 9 20 13 1 5 ---:---:---:---:
VAR 32 NÅ UT I MEDIA: C 10 Loc 54 width 1 MD=9 10(3) <Möjlighet nå ut i massmedia> Centerpartiet <Se F.10 för fullständig frågetext> 158 1. Gynnas 191 3. Varken eller 33 5. Missgynnas 49 9. Uppgift saknas M G V F 1 102 37 7 12 3 75 74 29 13 5 12 18 2 1 9 20 22 1 6 ---:---:---:---:
VAR 33 NÅ UT I MEDIA: S 10 Loc 55 width 1 MD=9 10(4) <Möjlighet nå ut i massmedia> Socialdemokratiska partiet <Se F.10 för fullständig frågetext> 184 1. Gynnas 163 3. Varken eller 44 5. Missgynnas 40 9. Uppgift saknas M G V F 1 123 35 12 14 3 58 72 21 12 5 7 31 5 1 9 21 13 1 5 ---:---:---:---:
VAR 34 NÅ UT I MEDIA: VPK 10 Loc 56 width 1 MD=9 10(5) <Möjlighet nå ut i massmedia> Vänsterpartiet kommunisterna <Se F.10 för fullständig frågetext> 22 1. Gynnas 145 3. Varken eller 219 5. Missgynnas 45 9. Uppgift saknas M G V F 1 13 7 1 1 3 53 52 27 13 5 126 71 10 12 9 17 21 1 6 ---:---:---:---:
VAR 35 NÅ UT I MEDIA: KDS 10 Loc 57 width 1 MD=9 10(6) <Möjlighet nå ut i massmedia> Kristen demokratisk samling <Se F.10 för fullständig frågetext> 16 1. Gynnas 161 3. Varken eller 212 5. Missgynnas 42 9. Uppgift saknas M G V F 1 4 6 2 4 3 68 53 28 12 5 121 71 8 12 9 16 21 1 4 ---:---:---:---:
VAR 36 NÅ UT I MEDIA: SKP 10 Loc 58 width 1 MD=9 10(7) <Möjlighet nå ut i massmedia> Sveriges kommunistiska parti <Se F.10 för fullständig frågetext> 28 1. Gynnas 138 3. Varken eller 222 5. Missgynnas 43 9. Uppgift saknas M G V F 1 15 10 1 2 3 54 51 23 10 5 124 69 14 15 9 16 21 1 5 ---:---:---:---:
VAR 37 NÅ UT I MEDIA: KFML 10 Loc 59 width 1 MD=9 10(8) <Möjlighet nå ut i massmedia> Kfml(r) <Se F.10 för fullständig frågetext> 62 1. Gynnas 129 3. Varken eller 193 5. Missgynnas 47 9. Uppgift saknas M G V F 1 26 32 1 3 3 53 45 23 8 5 111 52 14 16 9 19 22 1 5 ---:---:---:---:
VAR 38 DOMIN LOKAL FRÅGA 1 11 Loc 60 width 2 MD=99 11 Om Ni ser till den lokala debatten inom Er kommun, vilka frågor är det då som enligt Er uppfattning dominerat under det senaste halvåret? (ANGE EN, TVÅ ELLER TRE FRÅGOR) 11A Fråga som dominerat den lokala debatten, 1 2 01. Kommunal ekonomi, allmänt 54 02. Skatte- och taxefrågor 1 04. Särskilt angivna frågor (övriga) 9 05. Bostäder, allmänt 4 06. Bostadsbyggande 4 07. Överskott på lägenheter/överproduktion på bostäder 3 08. Boendemiljö 3 09. Särskilt angivna bostadsfrågor (övriga) 3 10. Planering, allmänt 7 11. Lokal samhällsplanering, inkl sanering 5 12. Rivning av badhuset 6 14. Skånes regionalplan (SKK) 4 15. Särskilt angivna planeringsfrågor (övriga) 1 16. Kommunikationer, allmänt 1 18. Kollektivtrafik 2 20. Trafikplanering 29 21. E18:s sträckning genom Västerås 124 22. Bron över Öresund/led mellan Köpenhamn och Malmö 6 23. Sturup 1 24. Särskilt angivna kommunikationsfrågor (övriga) 28 25. Miljö, allmänt 7 30. Raffinaderiet på Hisingen 3 32. Särskilt angivna miljöfrågor (övriga) 3 33. Utbildning, allmänt 3 36. Wenströmska skolan - storskola 1 38. Socialt och vård, allmänt 2 39. Sjukvård/sjukhus 2 40. Åldringsvård (inkl färdtjänst) 2 42. Förskola (barnstugor som lekskola och daghem) 3 44. Hagahusets stängning 1 47. Ungdomsfrågor, allmänt 1 49. Särskilt angivna sociala och vårdfrågor (övriga) 1 50. Arbetsmarknad och näringsliv, allmänt 1 57. Särskilt angivna arbets- och näringslivsfrågor (övriga) 12 59. Kulturfrågor 2 60. Idrotts- och friluftsliv 8 61. Lugnets sporthall och skidstadion 2 63. Särskilt angivna fritidsfrågor (övriga) 2 64. Politik, allmänt 1 65. Medborgarinflytande 1 66. Kommunal information 4 68. HT:s nedläggning 1 69. GP:s köp av GT 14 71. Kommunalvalet 1973 4 72. Kommunal valutgång: fördelning av poster och platser 4 76. Särskilt angivna allmänpolitiska händelser (övriga) 1 77. Övriga typer av frågor (abstrakt), allmänt 2 79. Mellankommunala problem, storkommuner, kommunsammanslagningar 46 99. Uppgift saknas
VAR 39 DOMIN LOKAL FRÅGA 2 11 Loc 62 width 2 MD=99 11B Fråga som dominerat den lokala debatten, 2 <Se F.11 för fullständig frågetext> 9 02. Skatte- och taxefrågor 2 03. Budgetfrågor och kommunens egna finanser 9 05. Bostäder, allmänt 6 06. Bostadsbyggande 6 07. Överskott på lägenheter/överproduktion på bostäder 1 08. Boendemiljö 4 09. Särskilt angivna bostadsfrågor (övriga) 8 11. Lokal samhällsplanering, inkl sanering 4 12. Rivning av badhuset 10 14. Skånes regionalplan (SKK) 5 15. Särskilt angivna planeringsfrågor (övriga) 6 16. Kommunikationer, allmänt 2 18. Kollektivtrafik 2 19. Trafikmiljö 4 20. Trafikplanering 4 21. E18:s sträckning genom Västerås 24 22. Bron över Öresund/led mellan Köpenhamn och Malmö 13 23. Sturup 8 24. Särskilt angivna kommunikationsfrågor (övriga) 28 25. Miljö, allmänt 1 27. Natur- och landskapsvård 1 28. Buller 1 29. Industriutsläpp 4 30. Raffinaderiet på Hisingen 15 31. Kärnkraftverk/Barsebäck 4 32. Särskilt angivna miljöfrågor (övriga) 1 33. Utbildning, allmänt 14 36. Wenströmska skolan - storskola 1 37. Särskilt angivna skolfrågor (övriga) 6 38. Socialt och vård, allmänt 6 39. Sjukvård/sjukhus 2 40. Åldringsvård (inkl färdtjänst) 1 41. Handikappfrågor 3 42. Förskola (barnstugor som lekskola och daghem) 2 44. Hagahusets stängning 1 47. Ungdomsfrågor, allmänt 1 49. Särskilt angivna sociala och vårdfrågor (övriga) 1 50. Arbetsmarknad och näringsliv, allmänt 4 52. Arbetslöshet 3 53. Lokaliseringsfrågor 1 54. Norsverket 1 55. Lokal affärsverksamhet 1 56. Konflikter arbetsgivare - arbetstagare 3 57. Särskilt angivna arbets- och näringslivsfrågor (övriga) 9 59. Kulturfrågor 3 60. Idrotts- och friluftsliv 1 61. Lugnets sporthall och skidstadion 1 63. Särskilt angivna fritidsfrågor (övriga) 5 64. Politik, allmänt 2 65. Medborgarinflytande 1 66. Kommunal information 4 68. HT:s nedläggning 4 69. GP:s köp av GT 18 71. Kommunalvalet 1973 26 72. Kommunal valutgång: fördelning av poster och platser 3 76. Särskilt angivna allmänpolitiska händelser (övriga) 1 78. Särskilt angivna övriga typer av frågor (konkret) 2 79. Mellankommunala problem, storkommuner, kommunsammanslagningar 118 99. Uppgift saknas
VAR 40 DOMIN LOKAL FRÅGA 3 11 Loc 64 width 2 MD=99 11C Fråga som dominerat den lokala debatten, 3 <Se F.11 för fullständig frågetext> 1 01. Kommunal ekonomi, allmänt 6 02. Skatte- och taxefrågor 9 05. Bostäder, allmänt 5 06. Bostadsbyggande 3 07. Överskott på lägenheter/överproduktion på bostäder 4 08. Boendemiljö 4 09. Särskilt angivna bostadsfrågor (övriga) 1 10. Planering, allmänt 1 11. Lokal samhällsplanering, inkl sanering 3 12. Rivning av badhuset 4 14. Skånes regionalplan (SKK) 2 15. Särskilt angivna planeringsfrågor (övriga) 5 16. Kommunikationer, allmänt 4 18. Kollektivtrafik 4 19. Trafikmiljö 4 20. Trafikplanering 4 22. Bron över Öresund/led mellan Köpenhamn och Malmö 3 23. Sturup 3 24. Särskilt angivna kommunikationsfrågor (övriga) 9 25. Miljö, allmänt 2 28. Buller 2 30. Raffinaderiet på Hisingen 6 31. Kärnkraftverk/Barsebäck 6 32. Särskilt angivna miljöfrågor (övriga) 1 33. Utbildning, allmänt 2 36. Wenströmska skolan - storskola 1 38. Socialt och vård, allmänt 1 39. Sjukvård/sjukhus 2 40. Åldringsvård (inkl färdtjänst) 1 42. Förskola (barnstugor som lekskola och daghem) 2 43. Drogproblem 1 44. Hagahusets stängning 1 45. Brottslighet 1 47. Ungdomsfrågor, allmänt 3 49. Särskilt angivna sociala och vårdfrågor (övriga) 2 50. Arbetsmarknad och näringsliv, allmänt 5 52. Arbetslöshet 1 53. Lokaliseringsfrågor 1 57. Särskilt angivna arbets- och näringslivsfrågor (övriga) 6 59. Kulturfrågor 3 60. Idrotts- och friluftsliv 1 61. Lugnets sporthall och skidstadion 2 63. Särskilt angivna fritidsfrågor (övriga) 1 64. Politik, allmänt 6 68. HT:s nedläggning 4 69. GP:s köp av GT 6 71. Kommunalvalet 1973 21 72. Kommunal valutgång: fördelning av poster och platser 2 74. IB-frågan 3 76. Särskilt angivna allmänpolitiska händelser (övriga) 3 78. Särskilt angivna övriga typer av frågor (konkret) 3 79. Mellankommunala problem, storkommuner, kommunsammanslagningar 250 99. Uppgift saknas
VAR 41 EJ UPPM LOKAL FRÅGA 1 11 Loc 66 width 2 MD=99 12 Är det någon av dessa frågor som enligt Er uppfattning fått en otillfredsställande uppmärksamhet och/eller behandling i den lokala dagspressen och regionalradion (SÄTT EN RING KRING TILLÄMPLIG BOKSTAV) 12(1) Lokal fråga som fått otillfredsställande behandling i massmedia, 1 5 02. Skatte- och taxefrågor 1 05. Bostäder, allmänt 1 08. Boendemiljö 2 09. Särskilt angivna bostadsfrågor (övriga) 2 11. Lokal samhällsplanering, inkl sanering 1 14. Skånes regionalplan (SKK) 2 15. Särskilt angivna planeringsfrågor (övriga) 1 18. Kollektivtrafik 1 21. E18:s sträckning genom Västerås 20 22. Bron över Öresund/led mellan Köpenhamn och Malmö 2 23. Sturup 1 25. Miljö, allmänt 1 36. Wenströmska skolan - storskola 2 39. Sjukvård/sjukhus 2 42. Förskola (barnstugor som lekskola och daghem) 1 44. Hagahusets stängning 1 47. Ungdomsfrågor, allmänt 1 49. Särskilt angivna sociala och vårdfrågor (övriga) 2 59. Kulturfrågor 1 66. Kommunal information 1 72. Kommunal valutgång: fördelning av poster och platser 380 99. Uppgift saknas
VAR 42 EJ UPPM LOKAL FRÅGA 2 11 Loc 68 width 2 MD=99 12(2) Lokal fråga som fått otillfredsställande behandling i massmedia, 2 <Se F.12 för fullständig frågetext> 1 02. Skatte- och taxefrågor 1 03. Budgetfrågor och kommunens egna finanser 3 05. Bostäder, allmänt 1 07. Överskott på lägenheter/överproduktion på bostäder 1 09. Särskilt angivna bostadsfrågor (övriga) 3 11. Lokal samhällsplanering, inkl sanering 1 12. Rivning av badhuset 4 14. Skånes regionalplan (SKK) 1 21. E18:s sträckning genom Västerås 2 22. Bron över Öresund/led mellan Köpenhamn och Malmö 3 23. Sturup 2 24. Särskilt angivna kommunikationsfrågor (övriga) 7 25. Miljö, allmänt 1 30. Raffinaderiet på Hisingen 5 31. Kärnkraftverk/Barsebäck 1 32. Särskilt angivna miljöfrågor (övriga) 2 36. Wenströmska skolan - storskola 1 38. Socialt och vård, allmänt 3 39. Sjukvård/sjukhus 1 40. Åldringsvård (inkl färdtjänst) 1 41. Handikappfrågor 3 42. Förskola (barnstugor som lekskola och daghem) 1 47. Ungdomsfrågor, allmänt 1 49. Särskilt angivna sociala och vårdfrågor (övriga) 1 50. Arbetsmarknad och näringsliv, allmänt 2 52. Arbetslöshet 1 54. Norsverket 1 57. Särskilt angivna arbets- och näringslivsfrågor (övriga) 1 59. Kulturfrågor 1 60. Idrotts- och friluftsliv 2 69. GP:s köp av GT 1 71. Kommunalvalet 1973 1 72. Kommunal valutgång: fördelning av poster och platser 2 76. Särskilt angivna allmänpolitiska händelser (övriga) 1 79. Mellankommunala problem, storkommuner, kommunsammanslagningar 367 99. Uppgift saknas
VAR 43 EJ UPPM LOKAL FRÅGA 3 11 Loc 70 width 2 MD=99 12(3) Lokal fråga som fått otillfredsställande behandling i massmedia, 3 <Se F.12 för fullständig frågetext> 1 02. Skatte- och taxefrågor 3 05. Bostäder, allmänt 3 06. Bostadsbyggande 1 08. Boendemiljö 2 09. Särskilt angivna bostadsfrågor (övriga) 1 14. Skånes regionalplan (SKK) 1 15. Särskilt angivna planeringsfrågor (övriga) 3 18. Kollektivtrafik 2 19. Trafikmiljö 2 20. Trafikplanering 3 22. Bron över Öresund/led mellan Köpenhamn och Malmö 1 23. Sturup 1 24. Särskilt angivna kommunikationsfrågor (övriga) 4 25. Miljö, allmänt 1 28. Buller 1 30. Raffinaderiet på Hisingen 1 32. Särskilt angivna miljöfrågor (övriga) 2 36. Wenströmska skolan - storskola 1 38. Socialt och vård, allmänt 1 39. Sjukvård/sjukhus 1 43. Drogproblem 1 45. Brottslighet 2 49. Särskilt angivna sociala och vårdfrågor (övriga) 1 52. Arbetslöshet 3 59. Kulturfrågor 1 68. HT:s nedläggning 1 69. GP:s köp av GT 1 71. Kommunalvalet 1973 2 72. Kommunal valutgång: fördelning av poster och platser 1 74. IB-frågan 1 78. Särskilt angivna övriga typer av frågor (konkret) 1 79. Mellankommunala problem, storkommuner, kommunsammanslagningar 380 99. Uppgift saknas
VAR 44 RÄTTVIS BILD: DN 13 Loc 72 width 1 MD=9 13 När det gäller att på nyhetsplats behandla olika samhällsfrågor, hur rättvisande är enligt Er mening den bild som förmedlas i vart och ett av nedanstående medier? 13(1) Dagens Nyheter 103 1. Mycket rättvisande 260 2. Ganska rättvisande 25 3. Ganska orättvisande 11 4. Mycket orättvisande 32 9. Uppgift saknas M G V F 1 48 37 9 9 2 135 83 21 21 3 12 10 3 0 4 4 7 0 0 9 10 14 6 2 ---:---:---:---:
VAR 45 RÄTTVIS BILD: SVD 13 Loc 73 width 1 MD=9 13(2) <Rättvisande bild av samhällsfrågor> Svenska Dagbladet <Se F.13 för fullständig frågetext> 46 1. Mycket rättvisande 190 2. Ganska rättvisande 115 3. Ganska orättvisande 37 4. Mycket orättvisande 43 9. Uppgift saknas M G V F 1 18 16 7 5 2 89 63 21 17 3 69 35 4 7 4 18 18 1 0 9 15 19 6 3 --:--:--:--:
VAR 46 RÄTTVIS BILD: EXPR 13 Loc 74 width 1 MD=9 13(3) <Rättvisande bild av samhällsfrågor> Expressen <Se F.13 för fullständig frågetext> 8 1. Mycket rättvisande 162 2. Ganska rättvisande 166 3. Ganska orättvisande 59 4. Mycket orättvisande 36 9. Uppgift saknas M G V F 1 5 3 0 0 2 93 54 8 7 3 70 61 21 14 4 27 18 6 8 9 14 15 4 3 --:--:--:--:
VAR 47 RÄTTVIS BILD: AFTONBL 13 Loc 75 width 1 MD=9 13(4) <Rättvisande bild av samhällsfrågor> Aftonbladet <Se F.13 för fullständig frågetext> 16 1. Mycket rättvisande 141 2. Ganska rättvisande 161 3. Ganska orättvisande 81 4. Mycket orättvisande 32 9. Uppgift saknas M G V F 1 6 10 0 0 2 71 52 7 11 3 79 50 20 12 4 42 24 9 6 9 11 15 3 3 --:--:--:--:
VAR 48 RÄTTVIS BILD: EKOT 13 Loc 76 width 1 MD=9 13(5) <Rättvisande bild av samhällsfrågor> Radions Eko-sändningar <Se F.13 för fullständig frågetext> 141 1. Mycket rättvisande 226 2. Ganska rättvisande 21 3. Ganska orättvisande 5 4. Mycket orättvisande 38 9. Uppgift saknas M G V F 1 73 50 9 9 2 110 74 25 17 3 13 7 0 1 4 0 4 0 1 9 13 16 5 4 ---:---:---:---:
VAR 49 RÄTTVIS BILD: AKTUELL 13 Loc 77 width 1 MD=9 13(6) <Rättvisande bild av samhällsfrågor> Aktuellt i TV1 <Se F.13 för fullständig frågetext> 53 1. Mycket rättvisande 280 2. Ganska rättvisande 55 3. Ganska orättvisande 8 4. Mycket orättvisande 35 9. Uppgift saknas M G V F 1 22 24 3 4 2 141 89 27 23 3 30 18 5 2 4 4 4 0 0 9 12 16 4 3 ---:---:---:---:
VAR 50 RÄTTVIS BILD: RAPPORT 13 Loc 78 width 1 MD=9 13(7) <Rättvisande bild av samhällsfrågor> Rapport i TV2 <Se F.13 för fullständig frågetext> 60 1. Mycket rättvisande 216 2. Ganska rättvisande 99 3. Ganska orättvisande 25 4. Mycket orättvisande 31 9. Uppgift saknas M G V F 1 27 27 2 4 2 106 74 17 19 3 53 30 11 5 4 12 6 5 2 9 11 14 4 2 ---:---:---:---:
VAR 51 RÄTTVIS BILD: REGRAD 13 Loc 79 width 1 MD=9 13(8) <Rättvisande bild av samhällsfrågor> Regionalradion <Se F.13 för fullständig frågetext> 50 1. Mycket rättvisande 274 2. Ganska rättvisande 54 3. Ganska orättvisande 12 4. Mycket orättvisande 41 9. Uppgift saknas M G V F 1 26 17 5 2 2 141 86 21 26 3 23 24 5 2 4 4 6 2 0 9 15 18 6 2 ---:---:---:---:
VAR 52 RÄTTVIS BILD: REG TV 13 Loc 80 width 1 MD=0 or GE 9 13(9) <Rättvisande bild av samhällsfrågor> Regional TV <Se F.13 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I VÄSTERÅS 34 1. Mycket rättvisande 217 2. Ganska rättvisande 85 3. Ganska orättvisande 10 4. Mycket orättvisande 39 0. Frågan ej tillämplig 46 9. Uppgift saknas
VAR 53 RÄTTVIS BILD: SDS 13 Loc 81 width 1 MD=0 or GE 9 13(10) <Rättvisande bild av samhällsfrågor> Sydsvenska Dagbladet <Se F.13 för fullständig frågetext> FRÅGAN ENDAST STÄLLD I MALMÖ 22 1. Mycket rättvisande 123 2. Ganska rättvisande 39 3. Ganska orättvisande 10 4. Mycket orättvisande 222 0. Frågan ej tillämplig 15 9. Uppgift saknas
VAR 54 RÄTTVIS BILD: ARBETET 13 Loc 82 width 1 MD=0 or GE 9 13(11) <Rättvisande bild av samhällsfrågor> Arbetet <Se F.13 för fullständig frågetext> FRÅGAN ENDAST STÄLLD I MALMÖ 18 1. Mycket rättvisande 135 2. Ganska rättvisande 40 3. Ganska orättvisande 7 4. Mycket orättvisande 222 0. Frågan ej tillämplig 9 9. Uppgift saknas
VAR 55 RÄTTVIS BILD: SKD 13 Loc 83 width 1 MD=0 or GE 9 13(12) <Rättvisande bild av samhällsfrågor> Skånska Dagbladet <Se F.13 för fullständig frågetext> FRÅGAN ENDAST STÄLLD I MALMÖ 6 1. Mycket rättvisande 104 2. Ganska rättvisande 60 3. Ganska orättvisande 19 4. Mycket orättvisande 222 0. Frågan ej tillämplig 20 9. Uppgift saknas
VAR 56 RÄTTVIS BILD: KVÄLLSP 13 Loc 84 width 1 MD=0 or GE 9 13(13) <Rättvisande bild av samhällsfrågor> Kvällsposten <Se F.13 för fullständig frågetext> FRÅGAN ENDAST STÄLLD I MALMÖ 5 1. Mycket rättvisande 50 2. Ganska rättvisande 65 3. Ganska orättvisande 72 4. Mycket orättvisande 222 0. Frågan ej tillämplig 17 9. Uppgift saknas
VAR 57 RÄTTVIS BILD: TA 13 Loc 85 width 1 MD=0 or GE 9 13(14) <Rättvisande bild av samhällsfrågor> Trelleborgs Allehanda <Se F.13 för fullständig frågetext> FRÅGAN ENDAST STÄLLD I MALMÖ 4 1. Mycket rättvisande 116 2. Ganska rättvisande 31 3. Ganska orättvisande 9 4. Mycket orättvisande 222 0. Frågan ej tillämplig 49 9. Uppgift saknas
VAR 58 RÄTTVIS BILD: GP 13 Loc 86 width 1 MD=0 or GE 9 13(15) <Rättvisande bild av samhällsfrågor> Göteborgs-Posten <Se F.13 för fullständig frågetext> FRÅGAN ENDAST STÄLLD I GÖTEBORG 22 1. Mycket rättvisande 48 2. Ganska rättvisande 40 3. Ganska orättvisande 26 4. Mycket orättvisande 280 0. Frågan ej tillämplig 15 9. Uppgift saknas
VAR 59 RÄTTVIS BILD: GT 13 Loc 87 width 1 MD=0 or GE 9 13(16) <Rättvisande bild av samhällsfrågor> Göteborgs-Tidningen <Se F.13 för fullständig frågetext> FRÅGAN ENDAST STÄLLD I GÖTEBORG 5 1. Mycket rättvisande 58 2. Ganska rättvisande 52 3. Ganska orättvisande 19 4. Mycket orättvisande 280 0. Frågan ej tillämplig 17 9. Uppgift saknas
VAR 60 RÄTTVIS BILD: LERUMS 13 Loc 88 width 1 MD=0 or GE 9 13(17) <Rättvisande bild av samhällsfrågor> Lerums Tidning <Se F.13 för fullständig frågetext> FRÅGAN ENDAST STÄLLD I GÖTEBORG 4 1. Mycket rättvisande 30 2. Ganska rättvisande 32 3. Ganska orättvisande 21 4. Mycket orättvisande 280 0. Frågan ej tillämplig 64 9. Uppgift saknas
VAR 61 RÄTTVIS BILD: ARBETET 13 Loc 89 width 1 MD=0 or GE 9 13(18) <Rättvisande bild av samhällsfrågor> Arbetet <Se F.13 för fullständig frågetext> FRÅGAN ENDAST STÄLLD I GÖTEBORG 8 1. Mycket rättvisande 75 2. Ganska rättvisande 42 3. Ganska orättvisande 7 4. Mycket orättvisande 280 0. Frågan ej tillämplig 19 9. Uppgift saknas
VAR 62 RÄTTVIS BILD: VLT 13 Loc 90 width 1 MD=0 or GE 9 13(19) <Rättvisande bild av samhällsfrågor> Vestmanlands Läns Tidning <Se F.13 för fullständig frågetext> FRÅGAN ENDAST STÄLLD I VÄSTERÅS 8 1. Mycket rättvisande 25 2. Ganska rättvisande 2 3. Ganska orättvisande 0 4. Mycket orättvisande 392 0. Frågan ej tillämplig 4 9. Uppgift saknas
VAR 63 RÄTTVIS BILD: VFB 13 Loc 91 width 1 MD=0 or GE 9 13(20) <Rättvisande bild av samhällsfrågor> Västmanlands Folkblad <Se F.13 för fullständig frågetext> FRÅGAN ENDAST STÄLLD I VÄSTERÅS 0 1. Mycket rättvisande 20 2. Ganska rättvisande 9 3. Ganska orättvisande 5 4. Mycket orättvisande 392 0. Frågan ej tillämplig 5 9. Uppgift saknas
VAR 64 RÄTTVIS BILD: VN 13 Loc 92 width 1 MD=0 or GE 9 13(21) <Rättvisande bild av samhällsfrågor> Västmanlands Nyheter <Se F.13 för fullständig frågetext> FRÅGAN ENDAST STÄLLD I VÄSTERÅS 4 1. Mycket rättvisande 18 2. Ganska rättvisande 8 3. Ganska orättvisande 1 4. Mycket orättvisande 392 0. Frågan ej tillämplig 8 9. Uppgift saknas
VAR 65 RÄTTVIS BILD: FOLKET 13 Loc 93 width 1 MD=0 or GE 9 13(22) <Rättvisande bild av samhällsfrågor> Folket <Se F.13 för fullständig frågetext> FRÅGAN ENDAST STÄLLD I VÄSTERÅS 0 1. Mycket rättvisande 22 2. Ganska rättvisande 5 3. Ganska orättvisande 1 4. Mycket orättvisande 392 0. Frågan ej tillämplig 11 9. Uppgift saknas
VAR 66 RÄTTVIS BILD: DALADEM 13 Loc 94 width 1 MD=0 or GE 9 13(23) <Rättvisande bild av samhällsfrågor> Dala-Demokraten <Se F.13 för fullständig frågetext> FRÅGAN ENDAST STÄLLD I FALUN 8 1. Mycket rättvisande 19 2. Ganska rättvisande 2 3. Ganska orättvisande 1 4. Mycket orättvisande 399 0. Frågan ej tillämplig 2 9. Uppgift saknas
VAR 67 RÄTTVIS BILD: FALU-K 13 Loc 95 width 1 MD=0 or GE 9 13(24) <Rättvisande bild av samhällsfrågor> Falu-Kuriren <Se F.13 för fullständig frågetext> FRÅGAN ENDAST STÄLLD I FALUN 6 1. Mycket rättvisande 21 2. Ganska rättvisande 2 3. Ganska orättvisande 0 4. Mycket orättvisande 399 0. Frågan ej tillämplig 3 9. Uppgift saknas
VAR 68 RÄTTVIS BILD: BORL T 13 Loc 96 width 1 MD=0 or GE 9 13(25) <Rättvisande bild av samhällsfrågor> Borlänge Tidning <Se F.13 för fullständig frågetext> FRÅGAN ENDAST STÄLLD I FALUN 5 1. Mycket rättvisande 17 2. Ganska rättvisande 6 3. Ganska orättvisande 1 4. Mycket orättvisande 399 0. Frågan ej tillämplig 3 9. Uppgift saknas
VAR 69 RÄTTVIS BILD: DALABYG 13 Loc 97 width 1 MD=0 or GE 9 13(26) <Rättvisande bild av samhällsfrågor> Dala-Bygden <Se F.13 för fullständig frågetext> FRÅGAN ENDAST STÄLLD I FALUN 3 1. Mycket rättvisande 11 2. Ganska rättvisande 12 3. Ganska orättvisande 2 4. Mycket orättvisande 399 0. Frågan ej tillämplig 4 9. Uppgift saknas
VAR 70 RÄTTVIS BILD: MORA T 13 Loc 98 width 1 MD=0 or GE 9 13(27) <Rättvisande bild av samhällsfrågor> Mora Tidning <Se F.13 för fullständig frågetext> FRÅGAN ENDAST STÄLLD I FALUN 5 1. Mycket rättvisande 16 2. Ganska rättvisande 6 3. Ganska orättvisande 1 4. Mycket orättvisande 399 0. Frågan ej tillämplig 4 9. Uppgift saknas
VAR 71 KONK STHLM MORGTIDN 14 Loc 99 width 1 MD=9 14 I hur hög grad upplever Ni i Ert arbete konkurrens från vart och ett av nedanstående medier? 14(1) Stockholms morgontidningar 21 1. I mycket hög grad 64 2. I ganska hög grad 160 3. I ringa grad 167 4. Inte alls 19 9. Uppgift saknas M G V F 1 12 8 1 0 2 37 15 9 3 3 68 64 10 18 4 86 55 16 10 9 6 9 3 1 --:--:--:--:
VAR 72 KONK AFTONBLADET 14 Loc 100 width 1 MD=9 14(2) <Konkurrens från> Aftonbladet <Se F.14 för fullständig frågetext> 58 1. I mycket hög grad 90 2. I ganska hög grad 151 3. I ringa grad 98 4. Inte alls 34 9. Uppgift saknas M G V F 1 26 30 1 1 2 49 29 6 6 3 79 42 13 17 4 45 28 17 8 9 10 22 2 0 --:--:--:--:
VAR 73 KONK EXPRESSEN 14 Loc 101 width 1 MD=9 14(3) <Konkurrens från> Expressen <Se F.14 för fullständig frågetext> 64 1. I mycket hög grad 88 2. I ganska hög grad 155 3. I ringa grad 91 4. Inte alls 33 9. Uppgift saknas M G V F 1 29 34 0 1 2 48 26 8 6 3 73 52 13 17 4 42 25 16 8 9 17 14 2 0 --:--:--:--:
VAR 74 KONK EKO-SÄNDNINGAR 14 Loc 102 width 1 MD=9 14(4) <Konkurrens från> Radions Eko-sändningar <Se F.14 för fullständig frågetext> 17 1. I mycket hög grad 61 2. I ganska hög grad 163 3. I ringa grad 169 4. Inte alls 21 9. Uppgift saknas M G V F 1 13 4 0 0 2 39 18 2 2 3 79 57 15 12 4 70 62 19 18 9 8 10 3 0 --:--:--:--:
VAR 75 KONK AKTUELLT/RAPPORT 14 Loc 103 width 1 MD=9 14(5) <Konkurrens från> TV:s nyhetsmagasin Aktuellt och Rapport <Se F.14 för fullständig frågetext> 26 1. I mycket hög grad 77 2. I ganska hög grad 152 3. I ringa grad 158 4. Inte alls 18 9. Uppgift saknas M G V F 1 19 6 0 1 2 44 30 1 2 3 75 51 14 12 4 66 54 21 17 9 5 10 3 0 --:--:--:--:
VAR 76 KONK REGIONALRADION 14 Loc 104 width 1 MD=9 14(6) <Konkurrens från> Regionalradion <Se F.14 för fullständig frågetext> 31 1. I mycket hög grad 130 2. I ganska hög grad 146 3. I ringa grad 106 4. Inte alls 18 9. Uppgift saknas M G V F 1 14 10 4 3 2 64 45 9 12 3 75 42 15 14 4 51 45 8 2 9 5 9 3 1 --:--:--:--:
VAR 77 KONK REGIONAL TV 14 Loc 105 width 1 MD=0 or GE 9 14(7) <Konkurrens från> Regional TV <Se F.14 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I VÄSTERÅS 22 1. Mycket rättvisande 81 2. Ganska rättvisande 150 3. Ganska orättvisande 113 4. Mycket orättvisande 39 0. Frågan ej tillämplig 26 9. Uppgift saknas M G V F 1 14 7 0 1 2 45 33 0 3 3 89 49 0 12 4 54 44 0 15 0 0 0 39 0 9 7 18 0 1 --:--:--:--:
VAR 78 KONK SYDSVENSKA DAGBL 14 Loc 106 width 1 MD=0 or GE 9 14(8) <Konkurrens från> Sydsvenska Dagbaldet <Se F.14 för fullständig frågetext> FRÅGAN ENDAST STÄLLD I MALMÖ 49 1. I mycket hög grad 37 2. I ganska hög grad 37 3. I ringa grad 19 4. Inte alls 222 0. Frågan ej tillämplig 67 9. Uppgift saknas
VAR 79 KONK ARBETET 14 Loc 107 width 1 MD=0 or GE 9 14(9) <Konkurrens från> Arbetet <Se F.14 för fullständig frågetext> FRÅGAN ENDAST STÄLLD I MALMÖ 54 1. I mycket hög grad 57 2. I ganska hög grad 26 3. I ringa grad 15 4. Inte alls 222 0. Frågan ej tillämplig 57 9. Uppgift saknas
VAR 80 KONK SKÅNSKA DAGBL 14 Loc 108 width 1 MD=0 or GE 9 14(10) <Konkurrens från> Skånska Dagbladet <Se F.14 för fullständig frågetext> FRÅGAN ENDAST STÄLLD I MALMÖ 7 1. I mycket hög grad 31 2. I ganska hög grad 81 3. I ringa grad 64 4. Inte alls 222 0. Frågan ej tillämplig 26 9. Uppgift saknas
VAR 81 KONK KVÄLLSPOSTEN 14 Loc 109 width 1 MD=0 or GE 9 14(11) <Konkurrens från> Kvällsposten <Se F.14 för fullständig frågetext> FRÅGAN ENDAST STÄLLD I MALMÖ 32 1. I mycket hög grad 38 2. I ganska hög grad 51 3. I ringa grad 47 4. Inte alls 222 0. Frågan ej tillämplig 41 9. Uppgift saknas
VAR 82 KONK TRELLEBORG ALLEH 14 Loc 110 width 1 MD=0 or GE 9 14(12) <Konkurrens från> Trelleborgs Allehanda <Se F.14 för fullständig frågetext> FRÅGAN ENDAST STÄLLD I MALMÖ 5 1. I mycket hög grad 16 2. I ganska hög grad 64 3. I ringa grad 110 4. Inte alls 222 0. Frågan ej tillämplig 14 9. Uppgift saknas
VAR 83 KONK GÖTEBORGS-POSTEN 14 Loc 111 width 1 MD=0 or GE 9 14(13) <Konkurrens från> Göteborgs-Posten <Se F.14 för fullständig frågetext> FRÅGAN ENDAST STÄLLD I GÖTEBORG 23 1. I mycket hög grad 28 2. I ganska hög grad 18 3. I ringa grad 12 4. Inte alls 280 0. Frågan ej tillämplig 70 9. Uppgift saknas
VAR 84 KONK GÖTEBORGS-TIDN 14 Loc 112 width 1 MD=0 or GE 9 14(14) <Konkurrens från> Göteborgs-Tidningen <Se F.14 för fullständig frågetext> FRÅGAN ENDAST STÄLLD I GÖTEBORG 16 1. I mycket hög grad 31 2. I ganska hög grad 30 3. I ringa grad 22 4. Inte alls 280 0. Frågan ej tillämplig 52 9. Uppgift saknas
VAR 85 KONK LERUMS TIDNING 14 Loc 113 width 1 MD=0 or GE 9 14(15) <Konkurrens från> Lerums Tidning <Se F.14 för fullständig frågetext> FRÅGAN ENDAST STÄLLD I GÖTEBORG 1 1. I mycket hög grad 1 2. I ganska hög grad 16 3. I ringa grad 113 4. Inte alls 280 0. Frågan ej tillämplig 20 9. Uppgift saknas
VAR 86 KONK ARBETET 14 Loc 114 width 1 MD=0 or GE 9 14(16) <Konkurrens från> Arbetet <Se F.14 för fullständig frågetext> FRÅGAN ENDAST STÄLLD I GÖTEBORG 6 1. I mycket hög grad 25 2. I ganska hög grad 64 3. I ringa grad 35 4. Inte alls 280 0. Frågan ej tillämplig 21 9. Uppgift saknas
VAR 87 KONK VLT 14 Loc 115 width 1 MD=0 or GE 9 14(17) <Konkurrens från> Vestmanlands Läns Tidning <Se F.14 för fullständig frågetext> FRÅGAN ENDAST STÄLLD I VÄSTERÅS 0 1. I mycket hög grad 3 2. I ganska hög grad 2 3. I ringa grad 4 4. Inte alls 392 0. Frågan ej tillämplig 30 9. Uppgift saknas
VAR 88 KONK VÄSTM FOLKBLAD 14 Loc 116 width 1 MD=0 or GE 9 14(18) <Konkurrens från> Västmanlands Folkblad <Se F.14 för fullständig frågetext> FRÅGAN ENDAST STÄLLD I VÄSTERÅS 1 1. I mycket hög grad 3 2. I ganska hög grad 18 3. I ringa grad 10 4. Inte alls 392 0. Frågan ej tillämplig 7 9. Uppgift saknas
VAR 89 KONK VÄSTMANL NYHETER 14 Loc 117 width 1 MD=0 or GE 9 14(19) <Konkurrens från> Västmanlands Nyheter <Se F.14 för fullständig frågetext> FRÅGAN ENDAST STÄLLD I VÄSTERÅS 0 1. I mycket hög grad 0 2. I ganska hög grad 11 3. I ringa grad 22 4. Inte alls 392 0. Frågan ej tillämplig 6 9. Uppgift saknas
VAR 90 KONK FOLKET 14 Loc 118 width 1 MD=0 or GE 9 14(20) <Konkurrens från> Folket <Se F.14 för fullständig frågetext> FRÅGAN ENDAST STÄLLD I VÄSTERÅS 0 1. I mycket hög grad 1 2. I ganska hög grad 4 3. I ringa grad 26 4. Inte alls 392 0. Frågan ej tillämplig 8 9. Uppgift saknas
VAR 91 KONK DALA-DEMOKRATEN 14 Loc 119 width 1 MD=0 or GE 9 14(21) <Konkurrens från> Dala-Demokraten <Se F.14 för fullständig frågetext> FRÅGAN ENDAST STÄLLD I FALUN 7 1. I mycket hög grad 4 2. I ganska hög grad 0 3. I ringa grad 1 4. Inte alls 399 0. Frågan ej tillämplig 20 9. Uppgift saknas
VAR 92 KONK FALU-KURIREN 14 Loc 120 width 1 MD=0 or GE 9 14(22) <Konkurrens från> Falu-Kuriren <Se F.14 för fullständig frågetext> FRÅGAN ENDAST STÄLLD I FALUN 13 1. I mycket hög grad 4 2. I ganska hög grad 4 3. I ringa grad 1 4. Inte alls 399 0. Frågan ej tillämplig 10 9. Uppgift saknas
VAR 93 KONK BORLÄNGE TIDNING 14 Loc 121 width 1 MD=0 14(23) <Konkurrens från> Borlänge Tidning <Se F.14 för fullständig frågetext> FRÅGAN ENDAST STÄLLD I FALUN 8 1. I mycket hög grad 9 2. I ganska hög grad 9 3. I ringa grad 6 4. Inte alls 399 0. Frågan ej tillämplig
VAR 94 KONK DALA-BYGDEN 14 Loc 122 width 1 MD=0 or GE 9 14(24) <Konkurrens från> Dala-Bygden <Se F.14 för fullständig frågetext> FRÅGAN ENDAST STÄLLD I FALUN 0 1. I mycket hög grad 1 2. I ganska hög grad 9 3. I ringa grad 21 4. Inte alls 399 0. Frågan ej tillämplig 1 9. Uppgift saknas
VAR 95 KONK MORA TIDNING 14 Loc 123 width 1 MD=0 14(25) <Konkurrens från> Mora Tidning <Se F.14 för fullständig frågetext> FRÅGAN ENDAST STÄLLD I FALUN 6 1. I mycket hög grad 6 2. I ganska hög grad 10 3. I ringa grad 10 4. Inte alls 399 0. Frågan ej tillämplig
VAR 96 KONK LOK ANNONSBLAD 14 Loc 124 width 1 MD=9 14(26) <Konkurrens från> Lokalt annonsblad (om sådant finns på Er ort) <Se F.14 för fullständig frågetext> 7 1. I mycket hög grad 6 2. I ganska hög grad 28 3. I ringa grad 240 4. Inte alls 150 9. Uppgift saknas M G V F 1 2 1 0 4 2 2 2 0 2 3 12 13 1 2 4 130 92 12 6 9 63 43 26 18 ---:---:---:---:
VAR 97 KONK KOM INFOTIDN 14 Loc 125 width 1 MD=9 14(27) <Konkurrens från> Kommunal informationstidning (om sådan finns på Er ort) <Se F.14 för fullständig frågetext> 4 1. I mycket hög grad 1 2. I ganska hög grad 24 3. I ringa grad 288 4. Inte alls 114 9. Uppgift saknas M G V F 1 3 1 0 0 2 0 1 0 0 3 10 10 2 2 4 149 113 16 10 9 47 26 21 20 ---:---:---:---:
VAR 98 KONK ORGANISATIONSPR 14 Loc 126 width 1 MD=9 14(28) <Konkurrens från> Organisationspress (fackförenings-, partipolitisk osv) <Se F.14 för fullständig frågetext> 6 1. I mycket hög grad 6 2. I ganska hög grad 39 3. I ringa grad 311 4. Inte alls 69 9. Uppgift saknas M G V F 1 4 2 0 0 2 3 3 0 0 3 16 16 3 4 4 152 109 25 25 9 34 21 11 3 ---:---:---:---:
VAR 99 TIDNSIT-DEBATT MALMÖ 15 Loc 127 width 1 MD=0 or GE 9 15_M Malmö är som bekant en av de mycket få svenska städer där det utges dagstidningar som representerar tre olika partier. Några har hävdat att detta ger upphov till en ovanligt vital lokal debatt, medan andra menar att det inte spelar så stor roll. Enligt Er uppfattning, bidrar förhållandet att Malmö har tidningar av tre partifärger till att den lokala debatten verkligen blir mer vital än på andra ställen i landet? FRÅGAN ENDAST STÄLLD I MALMÖ 80 1. Ja, absolut 85 2. Ja, i viss mån 32 3. Nej, knappast 9 4. Nej, inte alls 222 0. Frågan ej tillämplig 3 9. Uppgift saknas
VAR 100 TIDNSIT-DEBATT GBG 15 Loc 128 width 1 MD=0 or GE 9 15_G I samband med HT:s nedläggning har några hävdat att GP/GT-koncernens ensamställning skulle kunna medföra en likriktning av den lokala politiska debatten. Andra har menat att konkurrensen från främst Aftonbladet, Arbetet och regionalradion i tillräcklig grad motverkar sådana konsekvenser. Enligt Er personliga uppfattning, utgör konkurrensen från Aftonbladet, Arbetet och regionalradion en tillräcklig ersättning för en daglig socialdemokratisk tidning i Göteborg? FRÅGAN ENDAST STÄLLD I GÖTEBORG 11 1. Ja, absolut 28 2. Ja, i viss mån 61 3. Nej, knappast 47 4. Nej, inte alls 280 0. Frågan ej tillämplig 4 9. Uppgift saknas
VAR 101 TIDNSIT-DEBATT V-ÅS 15 Loc 129 width 1 MD=0 or GE 9 15_V Jämsides med Vestmanlands Läns Tidning finns som bekant i Västerås två mindre tidningar som utges en gång per vecka, Västmanlands Folkblad och Västmanlands Nyheter. Om Ni tänker på den lokala opinionsbildningen i samhällspolitiska frågor, hur stor betydelse för debatten har enligt Er uppfattning Folkbladet och Nyheterna jämfört med VLT? FRÅGAN ENDAST STÄLLD I VÄSTERÅS 7 1. Ja, absolut 3 2. Ja, i viss mån 22 3. Nej, knappast 6 4. Nej, inte alls 392 0. Frågan ej tillämplig 1 9. Uppgift saknas
VAR 102 TIDNSIT-DEBATT FALUN 15 Loc 130 width 1 MD=0 15_F Falun är som bekant en av de få svenska städer där det utges en socialdemokratisk och en borgerlig tidning, som är ungefär lika stora. Några har hävdat att det inte spelar så stor roll om det finns en eller två tidningar på en ort. Enligt Er uppfattning, bidrar förhållandet att Falun har två tidningar av skilda partifärger till att den lokala debatten verkligen blir mer vital än på orter med bara en tidning? FRÅGAN ENDAST STÄLLD I FALUN 16 1. Ja, absolut 9 2. Ja, i viss mån 6 3. Nej, knappast 1 4. Nej, inte alls 399 0. Frågan ej tillämplig
VAR 103 KVP:S NYORIENTERING 16 Loc 131 width 1 MD=0 or GE 9 16_M Kvällsposten gjorde för något år sedan en redaktionell nyorientering och har också på senare tid kraftigt ökat sin upplaga. I pressdebatten har några menat att denna nya giv är mycket lovvärd och utgör det första svenska exemplet på en verkligt levande och människonära journalistik. Andra har hävdat att det är en närmast klandervärd, genomkommersiell satsning. Enligt Er personliga uppfattning, är Kvällspostens nyorientering berömvärd eller beklaglig? FRÅGAN ENDAST STÄLLD I MALMÖ 16 1. Mycket berömvärd 38 2. Ganska berömvärd 48 3. Ganska beklaglig 101 4. Mycket beklaglig 222 0. Frågan ej tillämplig 6 9. Uppgift saknas
VAR 104 TIDNINGSSIT-VÄLJARKÅR 16 Loc 132 width 1 MD=0 or GE 9 16_G Tror Ni personligen att det finns något samband mellan å ena sidan att det sedan många år finns endast borgerliga tidningar i Göteborg och å andra sidan att väljarkåren har borgerlig dominans? FRÅGAN ENDAST STÄLLD I GÖTEBORG 35 1. Ja, absolut 70 2. Ja, i viss mån 34 3. Nej, knappast 11 4. Nej, inte alls 280 0. Frågan ej tillämplig 1 9. Uppgift saknas
VAR 105 SPRIDD FACKLIG PRESS 16 Loc 133 width 1 MD=0 or GE 9 16_V Det har sagts att frånvaron av en daglig socialdemokratisk tidning i Västerås i hög grad kompenseras av en väl spridd facklig press. Vad anser Ni om detta påstående? FRÅGAN ENDAST STÄLLD I VÄSTERÅS 0 1. Helt riktigt 11 2. Ganska riktigt 13 3. Ganska felaktigt 11 4. Helt felaktigt 392 0. Frågan ej tillämplig 4 9. Uppgift saknas
VAR 106 ANNBL: MINSK TIDNLÄSN 16 Loc 134 width 1 MD=0 16_F På några ställen inom spridningsområdet för Er tidning, t ex i Leksand, utges ett annonsblad som delas ut gratis till allmänheten. Vilka effekter, om några, tror Ni sådana annonsblad har? 16_F(1) Dagstidningsläsningen minskar FRÅGAN ENDAST STÄLLD I FALUN 3 1. Markerat 29 5. Ej markerat 399 0. Frågan ej tillämplig
VAR 107 ANNBL: MINSK ANNONSER 16 Loc 135 width 1 MD=0 16_F(2) <Effekt av annonsblad> Annonseringen i tidningarna minskar <Se F.16_F för fullständig frågetext> FRÅGAN ENDAST STÄLLD I FALUN 29 1. Markerat 3 5. Ej markerat 399 0. Frågan ej tillämplig
VAR 108 ANNBL: STIM DAGSTIDN 16 Loc 136 width 1 MD=0 16_F(3) <Effekt av annonsblad> Genom sitt "redaktionella" innehåll stimulerar annonsbladet dagstidningarna att ta upp vissa frågor till ytterligare behandling <Se F.16_F för fullständig frågetext> FRÅGAN ENDAST STÄLLD I FALUN 2 1. Markerat 30 5. Ej markerat 399 0. Frågan ej tillämplig
VAR 109 ANNBL: INGEN AV DESSA 16 Loc 137 width 1 MD=0 16_F(4) <Effekt av annonsblad> Ingen av dessa effekter <Se F.16_F för fullständig frågetext> FRÅGAN ENDAST STÄLLD I FALUN 1 1. Markerat 31 5. Ej markerat 399 0. Frågan ej tillämplig
VAR 110 ANNBL: ANNAN EFFEKT 16 Loc 138 width 1 MD=0 16_F(5) <Effekt av annonsblad> Annan effekt <Se F.16_F för fullständig frågetext> FRÅGAN ENDAST STÄLLD I FALUN 3 1. Markerat 29 5. Ej markerat 399 0. Frågan ej tillämplig
VAR 111 LOK KONK: FYLLIG NYH 17 Loc 139 width 1 17 Vilka konsekvenser anser Ni följer av att en dagstidning har lokal konkurrens av en tidning med annan partifärg (alltså jämfört med om den hade lokal ensamställning)? Ange endast de konsekvenser Ni anser påtagliga. (SÄTT ETT ELLER FLERA KRYSS.) 17(1) Den enskilde läsaren får en fylligare nyhetsförmedling 296 1. Markerat 135 5. Ej markerat M G V F 1 153 99 22 22 5 56 52 17 10 ---:---:---:---:
VAR 112 LOK KONK: SÄLJ UTFORM 17 Loc 140 width 1 17(2) <Konsekvenser av lokal konkurrens> Löpsedlar, rubriker, ingresser och artiklar ges en mer säljande utformning <Se F.17 för fullständig frågetext> 190 1. Markerat 241 5. Ej markerat M G V F 1 99 56 17 18 5 110 95 22 14 ---:---:---:---:
VAR 113 LOK KONK: KOM GRANSKN 17 Loc 141 width 1 17(3) <Konsekvenser av lokal konkurrens> Granskningen av kommunala myndigheter och politiker blir mer intensiv och effektiv <Se F.17 för fullständig frågetext> 336 1. Markerat 95 5. Ej markerat M G V F 1 164 120 25 27 5 45 31 14 5 ---:---:---:---:
VAR 114 LOK KONK: HUMAN INTER 17 Loc 142 width 1 17(4) <Konsekvenser av lokal konkurrens> Innehållet får en ökad andel artiklar med "human interest" (dvs brott, olyckor, kändisreportage, våld, konflikt, sensation, eskapism osv) <Se F.17 för fullständig frågetext> 84 1. Markerat 347 5. Ej markerat M G V F 1 38 30 10 6 5 171 121 29 26 ---:---:---:---:
VAR 115 LOK KONK: POLITISERAS 17 Loc 143 width 1 17(5) <Konsekvenser av lokal konkurrens> Tidningsinnehållet blir mer politiserat, även på nyhetsplats <Se F.17 för fullständig frågetext> 170 1. Markerat 261 5. Ej markerat M G V F 1 83 68 14 5 5 126 83 25 27 ---:---:---:---:
VAR 116 LOK KONK: INGEN KONS 17 Loc 144 width 1 17(6) <Konsekvenser av lokal konkurrens> Ingen av dessa konsekvenser <Se F.17 för fullständig frågetext> 8 1. Markerat 423 5. Ej markerat M G V F 1 3 3 1 1 5 206 148 38 31 ---:---:---:---:
VAR 117 LOK KONK: ANNAN KONS 17 Loc 145 width 1 17(7) <Konsekvenser av lokal konkurrens> Annan konsekvens <Se F.17 för fullständig frågetext> 40 1. Markerat 391 5. Ej markerat M G V F 1 18 12 8 2 5 191 139 31 30 ---:---:---:---:
VAR 118 VET LÄSARNAS ÖNSKEMÅL 18 Loc 146 width 1 MD=9 18 Nedan följer ett antal påståenden hämtade ur de senaste årens pressdebatt. Vi ber Er att instämma i eller ta avstånd från vart och ett av påståendena. 18(1) Journalister är i allmänhet mycket skickliga på att bedöma vad läsarna vill ha och behöver. 48 1. Instämmer helt 237 2. Instämmer delvis 117 3. Tar delvis avstånd 17 4. Tar helt avstånd 12 9. Uppgift saknas M G V F 1 18 22 4 4 2 123 75 22 17 3 59 37 10 11 4 6 11 0 0 9 3 6 3 0 ---:---:---:---:
VAR 119 ENSK INTR EMOT MYND 18 Loc 147 width 1 MD=9 18(2) Som journalist strävar jag alltid efter att tillvarata de enskilda människornas intressen gentemot olika myndigheter. <Se F.18 för fullständig frågetext> 247 1. Instämmer helt 157 2. Instämmer delvis 11 3. Tar delvis avstånd 4 4. Tar helt avstånd 12 9. Uppgift saknas M G V F 1 118 96 17 16 2 82 45 15 15 3 5 2 3 1 4 2 2 0 0 9 2 6 4 0 ---:---:---:---:
VAR 120 RADIO/TV INT OCH RIKS 18 Loc 148 width 1 MD=9 18(3) Med tanke på att radio och TV har en omfattande nyhetsförmedling av internationellt och rikspolitiskt material, så bör min tidning i hög grad avstå från att publicera sådana nyheter. <Se F.18 för fullständig frågetext> 0 1. Instämmer helt 40 2. Instämmer delvis 59 3. Tar delvis avstånd 324 4. Tar helt avstånd 8 9. Uppgift saknas M G V F 1 0 0 0 0 2 21 6 3 10 3 19 25 6 9 4 167 115 29 13 9 2 5 1 0 ---:---:---:---:
VAR 121 BAKGRUNDSARTIKLAR 18 Loc 149 width 1 MD=9 18(4) På lite sikt är en aldrig så snabb faktarapportering värdelös utan genomarbetade bakgrundsartiklar och förklarande kommentarer. <Se F.18 för fullständig frågetext> 195 1. Instämmer helt 152 2. Instämmer delvis 49 3. Tar delvis avstånd 25 4. Tar helt avstånd 10 9. Uppgift saknas M G V F 1 104 68 20 3 2 66 49 16 21 3 27 15 0 7 4 9 15 0 1 9 3 4 3 0 ---:---:---:---:
VAR 122 JOURN POLITISKT ARB 18 Loc 150 width 1 MD=9 18(5) Journalistiskt arbete är i grunden politiskt arbete. <Se F.18 för fullständig frågetext> 74 1. Instämmer helt 103 2. Instämmer delvis 73 3. Tar delvis avstånd 163 4. Tar helt avstånd 18 9. Uppgift saknas M G V F 1 37 26 6 5 2 50 38 8 7 3 40 21 3 9 4 76 57 20 10 9 6 9 2 1 --:--:--:--:
VAR 123 FÖRMEDLARE AV INFO 18 Loc 151 width 1 MD=9 18(6) En dagstidning bör vara en effektiv förmedlare av information mellan de styrda och de styrande i ett samhälle. <Se F.18 för fullständig frågetext> 214 1. Instämmer helt 122 2. Instämmer delvis 52 3. Tar delvis avstånd 23 4. Tar helt avstånd 20 9. Uppgift saknas M G V F 1 102 69 26 17 2 67 41 6 8 3 25 18 4 5 4 9 12 0 2 9 6 11 3 0 ---:---:---:---:
VAR 124 KÄNDISJOURN I DAGSTID 18 Loc 152 width 1 MD=9 18(7) Kändisjournalistik hör inte hemma i en dagstidning. <Se F.18 för fullständig frågetext> 110 1. Instämmer helt 126 2. Instämmer delvis 112 3. Tar delvis avstånd 64 4. Tar helt avstånd 19 9. Uppgift saknas M G V F 1 51 42 13 4 2 68 37 8 13 3 57 38 8 9 4 29 23 6 6 9 4 11 4 0 --:--:--:--:
VAR 125 ÄGARE UTFORMAR POLICY 18 Loc 153 width 1 MD=9 18(8) En tidnings ägare bör ha sista ordet vid utformningen av tidningens policy. <Se F.18 för fullständig frågetext> 44 1. Instämmer helt 72 2. Instämmer delvis 94 3. Tar delvis avstånd 199 4. Tar helt avstånd 22 9. Uppgift saknas M G V F 1 22 15 4 3 2 34 21 11 6 3 48 30 9 7 4 98 75 10 16 9 7 10 5 0 --:--:--:--:
VAR 126 LOJALITET MOT BYGDEN 18 Loc 154 width 1 MD=9 18(9) En av den lokala pressens främsta riktmärken måste vara lojalitet mot bygden. <Se F.18 för fullständig frågetext> 49 1. Instämmer helt 103 2. Instämmer delvis 107 3. Tar delvis avstånd 158 4. Tar helt avstånd 14 9. Uppgift saknas M G V F 1 23 18 3 5 2 47 33 14 9 3 52 38 8 9 4 83 56 10 9 9 4 6 4 0 --:--:--:--:
VAR 127 FÖRM NYHETER EJ UTRED 18 Loc 155 width 1 MD=9 18(10) En tidning skall förmedla nyheter, inte lägga an på feature-artiklar av utredande karaktär. <Se F.18 för fullständig frågetext> 35 1. Instämmer helt 102 2. Instämmer delvis 110 3. Tar delvis avstånd 167 4. Tar helt avstånd 17 9. Uppgift saknas M G V F 1 10 20 2 3 2 52 30 10 10 3 54 35 11 10 4 90 56 13 8 9 3 10 3 1 --:--:--:--:
VAR 128 SAMHJOURN POL OBUNDEN 18 Loc 156 width 1 MD=9 18(11) En saklig och opartisk samhällsjournalistik måste vara politiskt obunden. <Se F.18 för fullständig frågetext> 192 1. Instämmer helt 96 2. Instämmer delvis 74 3. Tar delvis avstånd 52 4. Tar helt avstånd 17 9. Uppgift saknas M G V F 1 84 77 22 9 2 53 21 11 11 3 35 29 3 7 4 31 15 2 4 9 6 9 1 1 --:--:--:--:
VAR 129 KOMREP OFF UPPDRAG 18 Loc 157 width 1 MD=9 18(12) Det är en fördel för en kommunalreporter att själv ha offentliga uppdrag. <Se F.18 för fullständig frågetext> 6 1. Instämmer helt 27 2. Instämmer delvis 42 3. Tar delvis avstånd 343 4. Tar helt avstånd 13 9. Uppgift saknas M G V F 1 2 3 1 0 2 16 5 5 1 3 19 16 4 3 4 168 119 28 28 9 4 8 1 0 ---:---:---:---:
VAR 130 MONOPOL SKICKL JOURN 18 Loc 158 width 1 MD=9 18(13) Med yrkesskickliga journalister spelar det ingen roll om en tidning råkar komma i lokal monopolställning. <Se F.18 för fullständig frågetext> 46 1. Instämmer helt 81 2. Instämmer delvis 110 3. Tar delvis avstånd 182 4. Tar helt avstånd 12 9. Uppgift saknas M G V F 1 14 25 5 2 2 39 26 8 8 3 59 26 16 9 4 94 67 8 13 9 3 7 2 0 --:--:--:--:
VAR 131 KOM INFO ANNONSAVDELN 18 Loc 159 width 1 MD=9 18(14) Om myndigheterna vill föra ut viss information till medborgarna skall de vända sig till annonsavdelningen, inte till redaktionen. <Se F.18 för fullständig frågetext> 109 1. Instämmer helt 144 2. Instämmer delvis 108 3. Tar delvis avstånd 51 4. Tar helt avstånd 19 9. Uppgift saknas M G V F 1 54 38 4 13 2 72 54 9 9 3 51 35 15 7 4 24 17 7 3 9 8 7 4 0 --:--:--:--:
VAR 132 SÄLJER BRA-BRA TIDN 18 Loc 160 width 1 MD=9 18(15) En bra tidning är en som säljer bra. <Se F.18 för fullständig frågetext> 31 1. Instämmer helt 103 2. Instämmer delvis 101 3. Tar delvis avstånd 185 4. Tar helt avstånd 11 9. Uppgift saknas M G V F 1 10 14 4 3 2 49 36 11 7 3 56 30 5 10 4 91 66 17 11 9 3 5 2 1 --:--:--:--:
VAR 133 FÖRSTÅR INTE JOUR ARB 18 Loc 161 width 1 MD=9 18(16) Den kritik som riktas mot massmedierna från bl a politiker och företagsledare visar att de inte förstått vad journalistiskt arbete innebär. <Se F.18 för fullständig frågetext> 101 1. Instämmer helt 235 2. Instämmer delvis 64 3. Tar delvis avstånd 15 4. Tar helt avstånd 16 9. Uppgift saknas M G V F 1 50 37 9 5 2 117 78 18 22 3 31 24 5 4 4 8 4 2 1 9 3 8 5 0 ---:---:---:---:
VAR 134 UPPG FÖRA UT POL LINJ 18 Loc 162 width 1 MD=9 18(17) Som journalist på den tidning där jag fn är anställd känner jag det som en uppgift att föra ut en viss politisk linje. <Se F.18 för fullständig frågetext> 35 1. Instämmer helt 63 2. Instämmer delvis 69 3. Tar delvis avstånd 255 4. Tar helt avstånd 9 9. Uppgift saknas M G V F 1 16 10 6 3 2 40 12 3 8 3 41 20 0 8 4 110 103 29 13 9 2 6 1 0 ---:---:---:---:
VAR 135 FÖRMEDLA LOK OPINION 18 Loc 163 width 1 MD=9 18(18) Att fånga upp och förmedla lokala stämningar och opinioner är egentligen viktigare än att publicera nyheter om lokala händelser. <Se F.18 för fullständig frågetext> 29 1. Instämmer helt 157 2. Instämmer delvis 143 3. Tar delvis avstånd 72 4. Tar helt avstånd 30 9. Uppgift saknas M G V F 1 12 10 3 4 2 76 58 16 7 3 77 41 11 14 4 31 31 5 5 9 13 11 4 2 --:--:--:--:
VAR 136 FOLK TYCKER OM LÄSA 18 Loc 164 width 1 MD=9 18(19) En journalist måste alltid skriva så att folk tycker om att läsa vad han skrivit, även om det innebär att mycket måste förenklas eller uteslutas. <Se F.18 för fullständig frågetext> 87 1. Instämmer helt 167 2. Instämmer delvis 109 3. Tar delvis avstånd 51 4. Tar helt avstånd 17 9. Uppgift saknas M G V F 1 39 33 7 8 2 91 50 15 11 3 57 34 10 8 4 18 25 3 5 9 4 9 4 0 --:--:--:--:
VAR 137 LÄSARNAS VIDAREUTBILD 18 Loc 165 width 1 MD=9 18(20) Ett av målen i mitt journalistiska arbete är att bidra till läsarnas livslånga vidareutbildning. <Se F.18 för fullständig frågetext> 166 1. Instämmer helt 161 2. Instämmer delvis 43 3. Tar delvis avstånd 39 4. Tar helt avstånd 22 9. Uppgift saknas M G V F 1 73 66 17 10 2 86 51 11 13 3 24 14 2 3 4 22 10 2 5 9 4 10 7 1 --:--:--:--:
VAR 138 VET LÄSARNAS ÖNSKEMÅL 18 Loc 166 width 1 MD=9 18(21) En lokaltidning får aldrig slå av på ambitionen att ge en fyllig redovisning av de viktigaste utrikes- och rikspolitiska händelserna. <Se F.18 för fullständig frågetext> 228 1. Instämmer helt 110 2. Instämmer delvis 60 3. Tar delvis avstånd 19 4. Tar helt avstånd 14 9. Uppgift saknas M G V F 1 118 72 24 14 2 48 38 11 13 3 32 22 1 5 4 8 11 0 0 9 3 8 3 0 ---:---:---:---:
VAR 139 SVÅRT INFO PRIV FÖRET 18 Loc 167 width 1 MD=9 18(22) När det gäller viktiga frågor är det ofta svårt att få användbar information från privata företag beroende på att de lämnar vilseledande eller ofullständiga uppgifter. <Se F.18 för fullständig frågetext> 149 1. Instämmer helt 185 2. Instämmer delvis 57 3. Tar delvis avstånd 24 4. Tar helt avstånd 16 9. Uppgift saknas M G V F 1 77 61 5 6 2 90 51 22 22 3 31 17 6 3 4 8 13 3 0 9 3 9 3 1 --:--:--:--:
VAR 140 VET LÄSARNAS ÖNSKEMÅL 18 Loc 168 width 1 MD=9 18(23) Vid tillsättning av arbetsledande personal på en tidning bör de anställda journalisterna ha ett avgörande inflytande. <Se F.18 för fullständig frågetext> 220 1. Instämmer helt 124 2. Instämmer delvis 45 3. Tar delvis avstånd 32 4. Tar helt avstånd 10 9. Uppgift saknas M G V F 1 108 88 7 17 2 64 36 16 8 3 20 13 7 5 4 14 9 7 2 9 3 5 2 0 ---:---:---:---:
VAR 141 BEROENDE ANNONSINTÄKT 18 Loc 169 width 1 MD=9 18(24) Dagstidningar är i alltför hög grad ekonomiskt beroende av annonsintäkter. <Se F.18 för fullständig frågetext> 254 1. Instämmer helt 100 2. Instämmer delvis 37 3. Tar delvis avstånd 22 4. Tar helt avstånd 18 9. Uppgift saknas M G V F 1 130 85 18 21 2 47 37 11 5 3 18 14 3 2 4 11 8 1 2 9 3 7 6 2 ---:---:---:---:
VAR 142 LÄSVÄRDESUNDERSÖKNING 18 Loc 170 width 1 MD=9 18(25) Med journalistiskt yrkeskunnande blir det inte så nödvändigt att ta del av läsvärdesundersökningar. <Se F.18 för fullständig frågetext> 31 1. Instämmer helt 63 2. Instämmer delvis 140 3. Tar delvis avstånd 178 4. Tar helt avstånd 19 9. Uppgift saknas M G V F 1 9 16 4 2 2 25 24 10 4 3 72 42 10 16 4 96 61 12 9 9 7 8 3 1 --:--:--:--:
VAR 143 INNEHÅLL: LEDARE RIKS 19 Loc 171 width 1 MD=9 19 Nedan har vi räknat upp några olika typer av innehåll som kan finnas i en dagstidning. Förmodligen anser Ni att vissa av dessa innehållstyper fn är klart otillräckligt uppmärksammade i Er tidning, medan andra har onödigt mycket utrymme. Om Ni som journalist ensam bestämde över innehåller, vad skulle Ni vilja ha mer av, vad är lagom nu och vad skulle Ni vilja ha mindre av? Vi ber Er tänka på att tidningens totala omfattning ej kan ändras alltför mycket. (SÄTT EJ KRYSS FÖR VARJE RAD.) 19(1) Ledare om riksfrågor 26 1. Vill ha mer av 345 3. Det är lagom nu 50 5. Vill ha mindre av 10 9. Uppgift saknas M G V F 1 9 15 0 2 3 169 121 34 21 5 29 9 3 9 9 2 6 2 0 ---:---:---:---:
VAR 144 INNEHÅLL: LEDARE LOK 19 Loc 172 width 1 MD=9 19(2) <Tidningsinnehåll> Ledare om lokala frågor <Se F.19 för fullständig frågetext> 216 1. Vill ha mer av 192 3. Det är lagom nu 13 5. Vill ha mindre av 10 9. Uppgift saknas M G V F 1 110 71 13 22 3 92 66 24 10 5 6 7 0 0 9 1 7 2 0 ---:---:---:---:
VAR 145 INNEHÅLL: SIGN ARTIKL 19 Loc 173 width 1 MD=9 19(3) <Tidningsinnehåll> Artiklar på ledarsidan skrivna och undertecknade av politiker från andra partier än det som tidningen står närmast <Se F.19 för fullständig frågetext> 227 1. Vill ha mer av 151 3. Det är lagom nu 33 5. Vill ha mindre av 20 9. Uppgift saknas M G V F 1 106 89 19 13 3 77 50 13 11 5 20 4 2 7 9 6 8 5 1 ---:---:---:---:
VAR 146 INNEHÅLL: LOK DEBATT 19 Loc 174 width 1 MD=9 19(4) <Tidningsinnehåll> Insändare, lokal debatt där läsarna deltar <Se F.19 för fullständig frågetext> 208 1. Vill ha mer av 203 3. Det är lagom nu 8 5. Vill ha mindre av 12 9. Uppgift saknas M G V F 1 103 79 14 12 3 101 64 20 18 5 2 2 3 1 9 3 6 2 1 ---:---:---:---:
VAR 147 INNEHÅLL: RIKSPOLITIK 19 Loc 175 width 1 MD=9 19(5) <Tidningsinnehåll> Rikspolitiska nyheter <Se F.19 för fullständig frågetext> 77 1. Vill ha mer av 323 3. Det är lagom nu 18 5. Vill ha mindre av 13 9. Uppgift saknas M G V F 1 29 28 9 11 3 167 110 26 20 5 10 5 2 1 9 3 8 2 0 ---:---:---:---:
VAR 148 INNEHÅLL: KOMMUNALPOL 19 Loc 176 width 1 MD=9 19(6) <Tidningsinnehåll> Nyheter om vad som händer i kommunalpolitiken <Se F.19 för fullständig frågetext> 152 1. Vill ha mer av 261 3. Det är lagom nu 9 5. Vill ha mindre av 9 9. Uppgift saknas M G V F 1 69 66 7 10 3 130 80 29 22 5 8 0 1 0 9 2 5 2 0 ---:---:---:---:
VAR 149 INNEHÅLL: NÄRINGSLIV 19 Loc 177 width 1 MD=9 19(7) <Tidningsinnehåll> Nyheter om det lokala näringslivet <Se F.19 för fullständig frågetext> 138 1. Vill ha mer av 251 3. Det är lagom nu 32 5. Vill ha mindre av 10 9. Uppgift saknas M G V F 1 70 46 11 11 3 124 84 23 20 5 14 15 2 1 9 1 6 3 0 ---:---:---:---:
VAR 150 INNEHÅLL: LOK POL ORG 19 Loc 178 width 1 MD=9 19(8) <Tidningsinnehåll> Nyheter om de lokala politiska organisationerna <Se F.19 för fullständig frågetext> 80 1. Vill ha mer av 291 3. Det är lagom nu 48 5. Vill ha mindre av 12 9. Uppgift saknas M G V F 1 35 35 6 4 3 147 93 30 21 5 25 15 1 7 9 2 8 2 0 ---:---:---:---:
VAR 151 INNEHÅLL: LOK GRUPPER 19 Loc 179 width 1 MD=9 19(9) <Tidningsinnehåll> Nyheter om byalag, aktionsgrupper, miljögrupper osv <Se F.19 för fullständig frågetext> 174 1. Vill ha mer av 200 3. Det är lagom nu 47 5. Vill ha mindre av 10 9. Uppgift saknas M G V F 1 76 67 14 17 3 104 64 17 15 5 27 15 5 0 9 2 5 3 0 ---:---:---:---:
VAR 152 INNEHÅLL: FAMILJENYH 19 Loc 180 width 1 MD=9 19(10) <Tidningsinnehåll> Familjenyheter (födslar, förlovningar, vigslar, dödsfall osv) <Se F.19 för fullständig frågetext> 25 1. Vill ha mer av 270 3. Det är lagom nu 112 5. Vill ha mindre av 24 9. Uppgift saknas M G V F 1 10 3 1 11 3 134 89 26 21 5 59 46 7 0 9 6 13 5 0 ---:---:---:---:
VAR 153 INNEHÅLL: LÄTTA SIDOR 19 Loc 181 width 1 MD=9 19(11) <Tidningsinnehåll> Lätta sidor (kåserier, skämt, korsord, tävlingar, kändisbilder, serier osv) <Se F.19 för fullständig frågetext> 34 1. Vill ha mer av 260 3. Det är lagom nu 120 5. Vill ha mindre av 17 9. Uppgift saknas M G V F 1 24 6 2 2 3 116 90 28 26 5 67 44 5 4 9 2 11 4 0 ---:---:---:---:
VAR 154 INNEHÅLL: IDROTT 19 Loc 182 width 1 MD=9 19(12) <Tidningsinnehåll> Idrott <Se F.19 för fullständig frågetext> 15 1. Vill ha mer av 235 3. Det är lagom nu 161 5. Vill ha mindre av 20 9. Uppgift saknas M G V F 1 4 6 4 1 3 109 82 24 20 5 93 52 6 10 9 3 11 5 1 ---:---:---:---:
VAR 155 INNEHÅLL: KONSUMENT 19 Loc 183 width 1 MD=9 19(13) <Tidningsinnehåll> Konsumentupplysning <Se F.19 för fullständig frågetext> 286 1. Vill ha mer av 131 3. Det är lagom nu 4 5. Vill ha mindre av 10 9. Uppgift saknas M G V F 1 146 104 20 16 3 58 41 16 16 5 3 1 0 0 9 2 5 3 0 ---:---:---:---:
VAR 156 INNEHÅLL: RADIO/TV PR 19 Loc 184 width 1 MD=9 19(14) <Tidningsinnehåll> Artiklar om vad som kommer i radio och TV <Se F.19 för fullständig frågetext> 47 1. Vill ha mer av 263 3. Det är lagom nu 109 5. Vill ha mindre av 12 9. Uppgift saknas M G V F 1 30 10 5 2 3 126 90 23 24 5 52 43 8 6 9 1 8 3 0 ---:---:---:---:
VAR 157 UPPG: INSYN OFF FÖRV 20 Loc 185 width 1 MD=9 20 Man brukar tala om att dagstidningarna har vissa uppgifter att fylla i samhället. Nedan har vi i form av att satser räknat upp ett antal sådana uppgifter. Vi ber Er nu att för var och en av dessa uppgifter markera hur viktig Ni anser att den bör vara för en tidning av den typ Ni är anställd på. 20(1) Att ge medborgarna insyn i den offentliga förvaltningen 300 1. Oerhört viktig 112 2. Mycket viktig 14 3. Ganska viktig 0 4. Ej viktig 5 9. Uppgift saknas M G V F 1 145 107 23 25 2 53 42 12 5 3 10 0 3 1 4 0 0 0 0 9 1 2 1 1 ---:---:---:---:
VAR 158 UPPG: UNDERLÄTTA KONS 20 Loc 186 width 1 MD=9 20(2) <Dagstidningarnas uppgift> Att underlätta för konsumenterna att på ett rationellt sätt sköta sin ekonomi <Se F.20 för fullständig frågetext> 94 1. Oerhört viktig 179 2. Mycket viktig 125 3. Ganska viktig 25 4. Ej viktig 8 9. Uppgift saknas M G V F 1 54 34 4 2 2 85 62 15 17 3 56 45 14 10 4 12 8 3 2 9 2 2 3 1 --:--:--:--:
VAR 159 UPPG: ÖKA POL ENGAGEM 20 Loc 187 width 1 MD=9 20(3) <Dagstidningarnas uppgift> Att öka läsarnas politiska engagemang <Se F.20 för fullständig frågetext> 86 1. Oerhört viktig 129 2. Mycket viktig 151 3. Ganska viktig 55 4. Ej viktig 10 9. Uppgift saknas M G V F 1 45 33 6 2 2 66 44 7 12 3 72 50 18 11 4 24 20 5 6 9 2 4 3 1 --:--:--:--:
VAR 160 UPPG: MEDB ÖNSKEMÅL 20 Loc 188 width 1 MD=9 20(4) <Dagstidningarnas uppgift> Att informera myndigheter och politiker om medborgarnas önskemål <Se F.20 för fullständig frågetext> 190 1. Oerhört viktig 175 2. Mycket viktig 56 3. Ganska viktig 4 4. Ej viktig 6 9. Uppgift saknas M G V F 1 89 73 14 14 2 92 55 15 13 3 23 20 9 4 4 4 0 0 0 9 1 3 1 1 --:--:--:--:
VAR 161 UPPG: STÄRKA GEMENSK 20 Loc 189 width 1 MD=9 20(5) <Dagstidningarnas uppgift> Att bidra till att stärka gemenskapen och samhörigheten i kommunen <Se F.20 för fullständig frågetext> 34 1. Oerhört viktig 70 2. Mycket viktig 155 3. Ganska viktig 160 4. Ej viktig 12 9. Uppgift saknas M G V F 1 12 14 2 6 2 34 23 11 2 3 77 54 12 12 4 82 55 12 11 9 4 5 2 1 --:--:--:--:
VAR 162 UPPG: STIM EGNA TANK 20 Loc 190 width 1 MD=9 20(6) <Dagstidningarnas uppgift> Att stimulera människornas möjligheter att självständigt formulera tankar och ideer <Se F.20 för fullständig frågetext> 161 1. Oerhört viktig 134 2. Mycket viktig 109 3. Ganska viktig 16 4. Ej viktig 11 9. Uppgift saknas M G V F 1 71 72 4 14 2 70 40 19 5 3 59 30 11 9 4 7 4 2 3 9 2 5 3 1 --:--:--:--:
VAR 163 UPPG: KRIT GRANSKA 20 Loc 191 width 1 MD=9 20(7) <Dagstidningarnas uppgift> Att kritiskt granska de lokala myndigheterna <Se F.20 för fullständig frågetext> 281 1. Oerhört viktig 124 2. Mycket viktig 18 3. Ganska viktig 0 4. Ej viktig 8 9. Uppgift saknas M G V F 1 137 97 22 25 2 61 45 13 5 3 10 5 2 1 4 0 0 0 0 9 1 4 2 1 ---:---:---:---:
VAR 164 UPPG: FOLK TILL TALS 20 Loc 192 width 1 MD=9 20(8) <Dagstidningarnas uppgift> Att låta "vanligt folk" komma till tals <Se F.20 för fullständig frågetext> 209 1. Oerhört viktig 156 2. Mycket viktig 53 3. Ganska viktig 7 4. Ej viktig 6 9. Uppgift saknas M G V F 1 92 79 15 23 2 82 47 21 6 3 28 21 2 2 4 6 1 0 0 9 1 3 1 1 --:--:--:--:
VAR 165 UPPG: STÖD LOK NÄRING 20 Loc 193 width 1 MD=9 20(9) <Dagstidningarnas uppgift> Att stödja det lokala näringslivet <Se F.20 för fullständig frågetext> 20 1. Oerhört viktig 53 2. Mycket viktig 132 3. Ganska viktig 208 4. Ej viktig 18 9. Uppgift saknas M G V F 1 10 6 2 2 2 21 19 9 4 3 58 51 8 15 4 114 68 16 10 9 6 7 4 1 ---:---:---:---:
VAR 166 UPPG: INFO SKYLD/RÄTT 20 Loc 194 width 1 MD=9 20(10) <Dagstidningarnas uppgift> Att informera medborgarna om bestämmelser som rör deras skyldigheter och rättigheter <Se F.20 för fullständig frågetext> 151 1. Oerhört viktig 167 2. Mycket viktig 96 3. Ganska viktig 10 4. Ej viktig 7 9. Uppgift saknas M G V F 1 68 61 12 10 2 87 57 15 8 3 49 26 10 11 4 4 3 1 2 9 1 4 1 1 --:--:--:--:
VAR 167 UPPG: POL PÅ NYHETSPL 20 Loc 195 width 1 MD=9 20(11) <Dagstidningarnas uppgift> Att även på nyhetsplats föra ut de politiska ideer som tidningen står närmast <Se F.20 för fullständig frågetext> 9 1. Oerhört viktig 36 2. Mycket viktig 72 3. Ganska viktig 305 4. Ej viktig 9 9. Uppgift saknas M G V F 1 3 4 1 1 2 27 4 5 0 3 40 19 2 11 4 136 120 30 19 9 3 4 1 1 ---:---:---:---:
VAR 168 UPPG: AVKOPPLING 20 Loc 196 width 1 MD=9 20(12) <Dagstidningarnas uppgift> Att ge möjlighet till avkoppling och förströelse <Se F.20 för fullständig frågetext> 47 1. Oerhört viktig 117 2. Mycket viktig 207 3. Ganska viktig 52 4. Ej viktig 8 9. Uppgift saknas M G V F 1 25 15 2 5 2 60 40 9 8 3 94 77 22 14 4 28 16 4 4 9 2 3 2 1 --:--:--:--:
VAR 169 UPPG: AKTIV POL ORG 20 Loc 197 width 1 MD=9 20(13) <Dagstidningarnas uppgift> Att stimulera till aktivt deltagande i de politiska organisationerna <Se F.20 för fullständig frågetext> 22 1. Oerhört viktig 61 2. Mycket viktig 169 3. Ganska viktig 169 4. Ej viktig 10 9. Uppgift saknas M G V F 1 9 10 2 1 2 26 23 5 7 3 84 55 20 10 4 88 58 10 13 9 2 5 2 1 --:--:--:--:
VAR 170 UPPG: SOC SAMMANHANG 20 Loc 198 width 1 MD=9 20(14) <Dagstidningarnas uppgift> Att ge människorna ökad förståelse för de stora sociala sammanhangen <Se F.20 för fullständig frågetext> 144 1. Oerhört viktig 179 2. Mycket viktig 91 3. Ganska viktig 9 4. Ej viktig 8 9. Uppgift saknas M G V F 1 74 51 8 11 2 86 59 22 12 3 44 34 6 7 4 4 3 1 1 9 1 4 2 1 --:--:--:--:
VAR 171 UPPG: SVÅRT GÖRA HÖRD 20 Loc 199 width 1 MD=9 20(15) <Dagstidningarnas uppgift> Att intressera sig även för grupper som har svårt att göra sig hörda <Se F.20 för fullständig frågetext> 213 1. Oerhört viktig 161 2. Mycket viktig 46 3. Ganska viktig 3 4. Ej viktig 8 9. Uppgift saknas M G V F 1 98 84 15 16 2 84 47 19 11 3 25 15 2 4 4 1 1 1 0 9 1 4 2 1 --:--:--:--:
VAR 172 UPPG: GRANSKA FÖRETAG 20 Loc 200 width 1 MD=9 20(16) <Dagstidningarnas uppgift> Att kritiskt granska de lokala företagen <Se F.20 för fullständig frågetext> 154 1. Oerhört viktig 160 2. Mycket viktig 87 3. Ganska viktig 19 4. Ej viktig 11 9. Uppgift saknas M G V F 1 63 65 14 12 2 85 50 14 11 3 45 28 6 8 4 14 4 1 0 9 2 4 4 1 --:--:--:--:
VAR 173 UPPG: FÖRKL FÖR ALLA 20 Loc 201 width 1 MD=9 20(17) <Dagstidningarnas uppgift> Att förklara och tolka det som händer i samhället på ett sådant sätt att även "vanligt folk" förstår <Se F.20 för fullständig frågetext> 330 1. Oerhört viktig 76 2. Mycket viktig 15 3. Ganska viktig 1 4. Ej viktig 9 9. Uppgift saknas M G V F 1 154 121 28 27 2 45 20 8 3 3 7 7 0 1 4 1 0 0 0 9 2 3 3 1 ---:---:---:---:
VAR 174 UPPG: KUNSK POL FÖRH 20 Loc 202 width 1 MD=9 20(18) <Dagstidningarnas uppgift> Att öka läsarnas kunskaper om politiska förhållanden <Se F.20 för fullständig frågetext> 138 1. Oerhört viktig 187 2. Mycket viktig 89 3. Ganska viktig 10 4. Ej viktig 7 9. Uppgift saknas M G V F 1 69 48 8 13 2 87 66 24 10 3 49 29 6 5 4 3 4 0 3 9 1 4 1 1 --:--:--:--:
VAR 175 UPPG: KONS STÄLLNING 20 Loc 203 width 1 MD=9 20(19) <Dagstidningarnas uppgift> Att stärka konsumenternas ställning på marknaden <Se F.20 för fullständig frågetext> 147 1. Oerhört viktig 177 2. Mycket viktig 84 3. Ganska viktig 12 4. Ej viktig 11 9. Uppgift saknas M G V F 1 78 52 5 12 2 80 68 19 10 3 44 22 10 8 4 6 4 1 1 9 1 5 4 1 --:--:--:--:
VAR 176 UPPG: KOMMUNALPOL 20 Loc 204 width 1 MD=9 20(20) <Dagstidningarnas uppgift> Att informera om vad som händer i kommunalpolitiken <Se F.20 för fullständig frågetext> 163 1. Oerhört viktig 198 2. Mycket viktig 62 3. Ganska viktig 1 4. Ej viktig 7 9. Uppgift saknas M G V F 1 78 50 19 16 2 93 76 15 14 3 36 22 3 1 4 1 0 0 0 9 1 3 2 1 --:--:--:--:
VAR 177 UPPG: FORUM ÅSIKTER 20 Loc 205 width 1 MD=9 20(21) <Dagstidningarnas uppgift> Att låta tidningen vara ett forum för många och olika åsikter <Se F.20 för fullständig frågetext> 197 1. Oerhört viktig 151 2. Mycket viktig 60 3. Ganska viktig 10 4. Ej viktig 13 9. Uppgift saknas M G V F 1 91 71 16 19 2 79 49 15 8 3 31 22 3 4 4 5 3 2 0 9 3 6 3 1 --:--:--:--:
VAR 178 UPPG: LOK POLITIKER 20 Loc 206 width 1 MD=9 20(22) <Dagstidningarnas uppgift> Att kritiskt granska de lokala politikerna <Se F.20 för fullständig frågetext> 216 1. Oerhört viktig 157 2. Mycket viktig 43 3. Ganska viktig 4 4. Ej viktig 11 9. Uppgift saknas M G V F 1 101 83 14 18 2 80 50 16 11 3 22 15 4 2 4 3 0 1 0 9 3 3 4 1 ---:---:---:---:
VAR 179 UPPG: REDUCERA FÖRDOM 20 Loc 207 width 1 MD=9 20(23) <Dagstidningarnas uppgift> Att reducera läsarnas fördomar om avvikande människor <Se F.20 för fullständig frågetext> 261 1. Oerhört viktig 112 2. Mycket viktig 39 3. Ganska viktig 9 4. Ej viktig 10 9. Uppgift saknas M G V F 1 136 92 18 15 2 54 38 11 9 3 14 15 4 6 4 4 1 3 1 9 1 5 3 1 ---:---:---:---:
VAR 180 UPPG: UNDERLAG POL 20 Loc 208 width 1 MD=9 20(24) <Dagstidningarnas uppgift> Att ge sakligt underlag för medborgarnas politiska ställningstaganden <Se F.20 för fullständig frågetext> 157 1. Oerhört viktig 182 2. Mycket viktig 72 3. Ganska viktig 11 4. Ej viktig 9 9. Uppgift saknas M G V F 1 83 53 12 9 2 81 66 23 12 3 36 27 1 8 4 6 2 1 2 9 3 3 2 1 --:--:--:--:
VAR 181 UPPG: GE SAMTALSÄMNEN 20 Loc 209 width 1 MD=9 20(25) <Dagstidningarnas uppgift> Att ge människorna samtalsämnen för dagen <Se F.20 för fullständig frågetext> 46 1. Oerhört viktig 75 2. Mycket viktig 159 3. Ganska viktig 137 4. Ej viktig 14 9. Uppgift saknas M G V F 1 21 15 1 9 2 39 21 6 9 3 80 54 17 8 4 66 54 12 5 9 3 7 3 1 --:--:--:--:
VAR 182 UPPG: PEKA PÅ FAROR 20 Loc 210 width 1 MD=9 20(26) <Dagstidningarnas uppgift> Att peka på faror och hot av skilda slag (trafik-, tobaks-, barnolycksfalls- osv osv) <Se F.20 för fullständig frågetext> 158 1. Oerhört viktig 161 2. Mycket viktig 95 3. Ganska viktig 7 4. Ej viktig 10 9. Uppgift saknas M G V F 1 73 61 12 12 2 85 52 13 11 3 46 31 11 7 4 4 1 1 1 9 1 6 2 1 --:--:--:--:
VAR 183 UPPG: BÄTTRE PRODUKT 20 Loc 211 width 1 MD=9 20(27) <Dagstidningarnas uppgift> Att påverka företagen till bättre produkter och lägre priser <Se F.20 för fullständig frågetext> 112 1. Oerhört viktig 183 2. Mycket viktig 101 3. Ganska viktig 22 4. Ej viktig 13 9. Uppgift saknas M G V F 1 53 45 8 6 2 97 62 14 10 3 48 32 11 10 4 8 6 3 5 9 3 6 3 1 --:--:--:--:
VAR 184 UPPF: INSYN OFF FÖRV 21 Loc 212 width 1 MD=9 21 Om Ni ser till dagstidningar av den typ Ni arbetar på, i hur hög grad anser Ni att de i allmänhet uppfyller de uppgifter som nämns i förra frågan? 21(1) Ger medborgarna insyn i den offentliga förvaltningen 42 1. I mycket hög grad 279 2. I ganska hög grad 92 3. I ringa grad 1 4. Inte alls 17 9. Uppgift saknas M G V F 1 16 16 4 6 2 142 89 26 22 3 47 38 4 3 4 0 1 0 0 9 4 7 5 1 ---:---:---:---:
VAR 185 UPPF: UNDERLÄTTA KONS 21 Loc 213 width 1 MD=9 21(2) <Dagstidningarna uppfyller> Underlättar för konsumenterna att på ett rationellt sätt sköta sin ekonomi <Se F.21 för fullständig frågetext> 7 1. I mycket hög grad 136 2. I ganska hög grad 222 3. I ringa grad 45 4. Inte alls 21 9. Uppgift saknas M G V F 1 6 1 0 0 2 82 39 5 10 3 98 83 22 19 4 19 19 5 2 9 4 9 7 1 --:--:--:--:
VAR 186 UPPF: ÖKA POL ENGAGEM 21 Loc 214 width 1 MD=9 21(3) <Dagstidningarna uppfyller> Ökar läsarnas politiska engagemang <Se F.21 för fullständig frågetext> 18 1. I mycket hög grad 139 2. I ganska hög grad 210 3. I ringa grad 43 4. Inte alls 21 9. Uppgift saknas M G V F 1 10 5 3 0 2 78 38 10 13 3 99 78 17 16 4 17 22 2 2 9 5 8 7 1 --:--:--:--:
VAR 187 UPPF: MEDB ÖNSKEMÅL 21 Loc 215 width 1 MD=9 21(4) <Dagstidningarna uppfyller> Informerar myndigheter och politiker om medborgarnas önskemål <Se F.21 för fullständig frågetext> 34 1. I mycket hög grad 201 2. I ganska hög grad 159 3. I ringa grad 19 4. Inte alls 18 9. Uppgift saknas M G V F 1 20 10 2 2 2 96 63 24 18 3 80 60 8 11 4 9 10 0 0 9 4 8 5 1 --:--:--:--:
VAR 188 UPPF: STÄRKA GEMENSK 21 Loc 216 width 1 MD=9 21(5) <Dagstidningarna uppfyller> Bidrar till att stärka gemenskapen och samhörigheten i kommunen <Se F.21 för fullständig frågetext> 5 1. I mycket hög grad 120 2. I ganska hög grad 177 3. I ringa grad 100 4. Inte alls 29 9. Uppgift saknas M G V F 1 1 4 0 0 2 39 48 18 15 3 109 46 11 11 4 51 41 3 5 9 9 12 7 1 ---:---:---:---:
VAR 189 UPPF: STIM EGNA TANK 21 Loc 217 width 1 MD=9 21(6) <Dagstidningarna uppfyller> Stimulerar människornas möjligheter att självständigt formulera tankar och ideer <Se F.21 för fullständig frågetext> 16 1. I mycket hög grad 126 2. I ganska hög grad 201 3. I ringa grad 64 4. Inte alls 24 9. Uppgift saknas M G V F 1 11 3 0 2 2 51 53 14 8 3 108 60 14 19 4 33 25 4 2 9 6 10 7 1 ---:---:---:---:
VAR 190 UPPF: KRIT GRANSKA 21 Loc 218 width 1 MD=9 21(7) <Dagstidningarna uppfyller> Granskar kritiskt de lokala myndigheterna <Se F.21 för fullständig frågetext> 62 1. I mycket hög grad 230 2. I ganska hög grad 108 3. I ringa grad 11 4. Inte alls 20 9. Uppgift saknas M G V F 1 24 17 8 13 2 119 79 16 16 3 55 43 8 2 4 6 3 2 0 9 5 9 5 1 ---:---:---:---:
VAR 191 UPPF: FOLK TILL TALS 21 Loc 219 width 1 MD=9 21(8) <Dagstidningarna uppfyller> Låter "vanligt folk" komma till tals <Se F.21 för fullständig frågetext> 99 1. I mycket hög grad 209 2. I ganska hög grad 98 3. I ringa grad 5 4. Inte alls 20 9. Uppgift saknas M G V F 1 41 35 12 11 2 105 72 15 17 3 55 32 8 3 4 3 2 0 0 9 5 10 4 1 ---:---:---:---:
VAR 192 UPPF: STÖD LOK NÄRING 21 Loc 220 width 1 MD=9 21(9) <Dagstidningarna uppfyller> Stöder det lokala näringslivet <Se F.21 för fullständig frågetext> 46 1. I mycket hög grad 147 2. I ganska hög grad 137 3. I ringa grad 74 4. Inte alls 27 9. Uppgift saknas M G V F 1 12 25 7 2 2 67 49 14 17 3 81 37 8 11 4 42 29 2 1 9 7 11 8 1 --:--:--:--:
VAR 193 UPPF: INFO SKYLD/RÄTT 21 Loc 221 width 1 MD=9 21(10) <Dagstidningarna uppfyller> Informerar medborgarna om bestämmelser som rör deras skyldigheter och rättigheter <Se F.21 för fullständig frågetext> 33 1. I mycket hög grad 251 2. I ganska hög grad 126 3. I ringa grad 4 4. Inte alls 17 9. Uppgift saknas M G V F 1 19 7 4 3 2 128 81 26 16 3 57 53 4 12 4 1 2 1 0 9 4 8 4 1 ---:---:---:---:
VAR 194 UPPF: POL PÅ NYHETSPL 21 Loc 222 width 1 MD=9 21(11) <Dagstidningarna uppfyller> För även på nyhetsplats ut de politiska ideer som tidningen står närmast <Se F.21 för fullständig frågetext> 50 1. I mycket hög grad 144 2. I ganska hög grad 147 3. I ringa grad 69 4. Inte alls 21 9. Uppgift saknas M G V F 1 31 14 3 2 2 87 45 2 10 3 68 49 13 17 4 17 34 16 2 9 6 9 5 1 --:--:--:--:
VAR 195 UPPF: AVKOPPLING 21 Loc 223 width 1 MD=9 21(12) <Dagstidningarna uppfyller> Ger möjlighet till avkoppling och förströelse <Se F.21 för fullständig frågetext> 58 1. I mycket hög grad 238 2. I ganska hög grad 111 3. I ringa grad 7 4. Inte alls 17 9. Uppgift saknas M G V F 1 32 24 2 0 2 106 90 19 23 3 63 29 11 8 4 4 0 3 0 9 4 8 4 1 ---:---:---:---:
VAR 196 UPPF: AKTIV POL ORG 21 Loc 224 width 1 MD=9 21(13) <Dagstidningarna uppfyller> Stimulerar till aktivt deltagande i de politiska organisationerna <Se F.21 för fullständig frågetext> 5 1. I mycket hög grad 60 2. I ganska hög grad 238 3. I ringa grad 107 4. Inte alls 21 9. Uppgift saknas M G V F 1 0 3 2 0 2 36 13 4 7 3 119 77 21 21 4 50 49 5 3 9 4 9 7 1 ---:---:---:---:
VAR 197 UPPF: SOC SAMMANHANG 21 Loc 225 width 1 MD=9 21(14) <Dagstidningarna uppfyller> Ger människorna ökad förståelse för de stora sociala sammanhangen <Se F.21 för fullständig frågetext> 18 1. I mycket hög grad 174 2. I ganska hög grad 188 3. I ringa grad 31 4. Inte alls 20 9. Uppgift saknas M G V F 1 8 6 2 2 2 91 52 21 10 3 90 70 10 18 4 15 15 0 1 9 5 8 6 1 --:--:--:--:
VAR 198 UPPF: SVÅRT GÖRA HÖRD 21 Loc 226 width 1 MD=9 21(15) <Dagstidningarna uppfyller> Intresserar sig även för grupper som har svårt att göra sig hörda <Se F.21 för fullständig frågetext> 32 1. I mycket hög grad 172 2. I ganska hög grad 189 3. I ringa grad 19 4. Inte alls 19 9. Uppgift saknas M G V F 1 12 15 4 1 2 81 65 17 9 3 100 58 12 19 4 10 6 1 2 9 6 7 5 1 ---:---:---:---:
VAR 199 UPPF: GRANSKA FÖRETAG 21 Loc 227 width 1 MD=9 21(16) <Dagstidningarna uppfyller> Granskar kritiskt de lokala företagen <Se F.21 för fullständig frågetext> 23 1. I mycket hög grad 125 2. I ganska hög grad 195 3. I ringa grad 68 4. Inte alls 20 9. Uppgift saknas M G V F 1 10 9 3 1 2 58 47 10 10 3 98 65 15 17 4 39 21 5 3 9 4 9 6 1 --:--:--:--:
VAR 200 UPPF: FÖRKL FÖR ALLA 21 Loc 228 width 1 MD=9 21(17) <Dagstidningarna uppfyller> Förklarar och tolkar det som händer i samhället på ett sådant sätt att även "vanligt folk" förstår <Se F.21 för fullständig frågetext> 66 1. I mycket hög grad 239 2. I ganska hög grad 97 3. I ringa grad 9 4. Inte alls 20 9. Uppgift saknas M G V F 1 33 26 6 1 2 105 88 24 22 3 59 27 4 7 4 6 2 1 0 9 6 8 4 2 ---:---:---:---:
VAR 201 UPPF: KUNSK POL FÖRH 21 Loc 229 width 1 MD=9 21(18) <Dagstidningarna uppfyller> Ökar läsarnas kunskaper om politiska förhållanden <Se F.21 för fullständig frågetext> 32 1. I mycket hög grad 223 2. I ganska hög grad 140 3. I ringa grad 15 4. Inte alls 21 9. Uppgift saknas M G V F 1 17 11 4 0 2 120 63 22 18 3 62 59 7 12 4 6 8 1 0 9 4 10 5 2 ---:---:---:---:
VAR 202 UPPF: KONS STÄLLNING 21 Loc 230 width 1 MD=9 21(19) <Dagstidningarna uppfyller> Stärker konsumenternas ställning på marknaden <Se F.21 för fullständig frågetext> 19 1. I mycket hög grad 120 2. I ganska hög grad 219 3. I ringa grad 49 4. Inte alls 24 9. Uppgift saknas M G V F 1 10 7 1 1 2 70 39 6 5 3 107 72 20 20 4 16 25 3 5 9 6 8 9 1 ---:---:---:---:
VAR 203 UPPF: KOMMUNALPOL 21 Loc 231 width 1 MD=9 21(20) <Dagstidningarna uppfyller> Informerar om vad som händer i kommunalpolitiken <Se F.21 för fullständig frågetext> 103 1. I mycket hög grad 236 2. I ganska hög grad 68 3. I ringa grad 4 4. Inte alls 20 9. Uppgift saknas M G V F 1 47 20 20 16 2 119 90 13 14 3 33 32 2 1 4 4 0 0 0 9 6 9 4 1 ---:---:---:---:
VAR 204 UPPF: FORUM ÅSIKTER 21 Loc 232 width 1 MD=9 21(21) <Dagstidningarna uppfyller> Låter tidningen vara ett forum för många och olika åsikter <Se F.21 för fullständig frågetext> 81 1. I mycket hög grad 184 2. I ganska hög grad 128 3. I ringa grad 18 4. Inte alls 20 9. Uppgift saknas M G V F 1 31 26 11 13 2 87 70 13 14 3 73 43 9 3 4 14 3 0 1 9 4 9 6 1 --:--:--:--:
VAR 205 UPPF: LOK POLITIKER 21 Loc 233 width 1 MD=9 21(22) <Dagstidningarna uppfyller> Granskar kritiskt de lokala politikerna <Se F.21 för fullständig frågetext> 52 1. I mycket hög grad 180 2. I ganska hög grad 160 3. I ringa grad 19 4. Inte alls 20 9. Uppgift saknas M G V F 1 24 15 5 8 2 81 68 17 14 3 86 57 8 9 4 13 3 3 0 9 5 8 6 1 --:--:--:--:
VAR 206 UPPF: REDUCERA FÖRDOM 21 Loc 234 width 1 MD=9 21(23) <Dagstidningarna uppfyller> Reducerar läsarnas fördomar om avvikande människor <Se F.21 för fullständig frågetext> 32 1. I mycket hög grad 147 2. I ganska hög grad 193 3. I ringa grad 40 4. Inte alls 19 9. Uppgift saknas M G V F 1 14 15 2 1 2 76 51 13 7 3 93 64 16 20 4 21 14 2 3 9 5 7 6 1 --:--:--:--:
VAR 207 UPPF: UNDERLAG POL 21 Loc 235 width 1 MD=9 21(24) <Dagstidningarna uppfyller> Ger sakligt underlag för medborgarnas politiska ställningstaganden <Se F.21 för fullständig frågetext> 22 1. I mycket hög grad 193 2. I ganska hög grad 160 3. I ringa grad 37 4. Inte alls 19 9. Uppgift saknas M G V F 1 10 8 4 0 2 97 56 24 16 3 84 60 5 11 4 13 19 1 4 9 5 8 5 1 --:--:--:--:
VAR 208 UPPF: GE SAMTALSÄMNEN 21 Loc 236 width 1 MD=9 21(25) <Dagstidningarna uppfyller> Ger människorna samtalsämnen för dagen <Se F.21 för fullständig frågetext> 108 1. I mycket hög grad 226 2. I ganska hög grad 61 3. I ringa grad 12 4. Inte alls 24 9. Uppgift saknas M G V F 1 48 47 6 7 2 114 73 20 19 3 34 17 6 4 4 7 3 1 1 9 6 11 6 1 ---:---:---:---:
VAR 209 UPPF: PEKA PÅ FAROR 21 Loc 237 width 1 MD=9 21(26) <Dagstidningarna uppfyller> Pekar på faror och hot av skilda slag (trafik-, tobaks-, barnolycksfalls- osv osv) <Se F.21 för fullständig frågetext> 83 1. I mycket hög grad 240 2. I ganska hög grad 86 3. I ringa grad 4 4. Inte alls 18 9. Uppgift saknas M G V F 1 40 29 8 6 2 117 86 19 18 3 46 26 7 7 4 2 1 1 0 9 4 9 4 1 ---:---:---:---:
VAR 210 UPPF: BÄTTRE PRODUKT 21 Loc 238 width 1 MD=9 21(27) <Dagstidningarna uppfyller> Påverkar företagen till bättre produkter och lägre priser <Se F.21 för fullständig frågetext> 5 1. I mycket hög grad 83 2. I ganska hög grad 219 3. I ringa grad 100 4. Inte alls 24 9. Uppgift saknas M G V F 1 3 2 0 0 2 49 26 5 3 3 109 77 18 15 4 40 38 9 13 9 8 8 7 1 ---:---:---:---:
VAR 211 HOT: PROBL INFO MYND 22 Loc 239 width 1 MD=9 22 "Pressens frihet" är ett ofta omdebatterat ämne, och ibland hävdas det att olika företeelser och åtgärder - inbillade eller verkliga - skulle kunna innebära inskränkningar i eller hot mot pressens frihet. Nedan har vi räknat upp några sådana företeelser och åtgärder, samtliga hämtade ur den aktuella pressdebatten. Vi ber Er att för var och en av företeelserna markera i hur hög grad den enligt Er mening skulle kunna sägas utgöra ett hot mot en fri informations- och opinionsförmedling. 22(1) Problem med att få tillräcklig och väsentlig information från myndigheter 182 1. Mycket stort hot 167 2. Ganska stort hot 58 3. Ett ringa hot 8 4. Inget hot alls 16 9. Uppgift saknas M G V F 1 92 62 17 11 2 81 65 7 14 3 24 17 11 6 4 3 4 1 0 9 9 3 3 1 --:--:--:--:
VAR 212 HOT: PROBL INFO FTG 22 Loc 240 width 1 MD=9 22(2) <Hot mot pressens frihet> Problem med att få tillräcklig och väsentlig information från privata företag <Se F.22 för fullständig frågetext> 143 1. Mycket stort hot 175 2. Ganska stort hot 85 3. Ett ringa hot 12 4. Inget hot alls 16 9. Uppgift saknas M G V F 1 68 55 10 10 2 83 59 17 16 3 43 30 8 4 4 7 4 1 0 9 8 3 3 2 --:--:--:--:
VAR 213 HOT: STATL PRESSTÖD 22 Loc 241 width 1 MD=9 22(3) <Hot mot pressens frihet> Det statliga presstödet (huvudsakligen stora kontantbelopp till andratidningar) <Se F.22 för fullständig frågetext> 30 1. Mycket stort hot 45 2. Ganska stort hot 149 3. Ett ringa hot 192 4. Inget hot alls 15 9. Uppgift saknas M G V F 1 15 9 2 4 2 20 17 4 4 3 63 66 15 5 4 105 55 14 18 9 6 4 4 1 ---:---:---:---:
VAR 214 HOT: BRIST ARBPLDEM 22 Loc 242 width 1 MD=9 22(4) <Hot mot pressens frihet> Brist på arbetsplatsdemokrati inom dagspressen <Se F.22 för fullständig frågetext> 63 1. Mycket stort hot 141 2. Ganska stort hot 147 3. Ett ringa hot 61 4. Inget hot alls 19 9. Uppgift saknas M G V F 1 32 28 1 2 2 64 58 10 9 3 75 42 14 16 4 29 19 10 3 9 9 4 4 2 --:--:--:--:
VAR 215 HOT: PO OCH PON 22 Loc 243 width 1 MD=9 22(5) <Hot mot pressens frihet> PO och Pressens Opinionsnämnd <Se F.22 för fullständig frågetext> 10 1. Mycket stort hot 31 2. Ganska stort hot 145 3. Ett ringa hot 229 4. Inget hot alls 16 9. Uppgift saknas M G V F 1 8 1 0 1 2 21 10 0 0 3 75 48 13 9 4 98 88 23 20 9 7 4 3 2 --:--:--:--:
VAR 216 HOT: "RADIONÄMND" 22 Loc 244 width 1 MD=9 22(6) <Hot mot pressens frihet> En eventuell framtida "radionämnd" för dagspressen <Se F.22 för fullständig frågetext> 27 1. Mycket stort hot 95 2. Ganska stort hot 164 3. Ett ringa hot 120 4. Inget hot alls 25 9. Uppgift saknas M G V F 1 14 9 2 2 2 46 35 6 8 3 83 54 19 8 4 52 46 9 13 9 14 7 3 1 --:--:--:--:
VAR 217 HOT: LOK ENSAMSTÄLLN 22 Loc 245 width 1 MD=9 22(7) <Hot mot pressens frihet> Att alltfler dagstidningar får lokala ensamställningar <Se F.22 för fullständig frågetext> 192 1. Mycket stort hot 141 2. Ganska stort hot 66 3. Ett ringa hot 19 4. Inget hot alls 13 9. Uppgift saknas M G V F 1 100 65 13 14 2 69 50 10 12 3 28 23 12 3 4 7 10 1 1 9 5 3 3 2 ---:---:---:---:
VAR 218 HOT: ANNONSBEROENDE 22 Loc 246 width 1 MD=9 22(8) <Hot mot pressens frihet> Att dagstidningarna är beroende av annonsintäkter <Se F.22 för fullständig frågetext> 149 1. Mycket stort hot 132 2. Ganska stort hot 96 3. Ett ringa hot 39 4. Inget hot alls 15 9. Uppgift saknas M G V F 1 79 49 12 9 2 63 47 8 14 3 40 37 12 7 4 21 13 4 1 9 6 5 3 1 --:--:--:--:
VAR 219 HOT: DELA TRYCKERI 22 Loc 247 width 1 MD=9 22(9) <Hot mot pressens frihet> Att en tidning framställs i ett tryckeri ägt av en tidning med annan partifärg <Se F.22 för fullständig frågetext> 22 1. Mycket stort hot 56 2. Ganska stort hot 177 3. Ett ringa hot 162 4. Inget hot alls 14 9. Uppgift saknas M G V F 1 11 9 0 2 2 27 23 2 4 3 82 62 17 16 4 83 53 17 9 9 6 4 3 1 --:--:--:--:
VAR 220 HOT: VÄRDEGEMENSKAP 22 Loc 248 width 1 MD=9 22(10) <Hot mot pressens frihet> Att journalister efter några års arbete inom ett visst område kan få en hög värdegemenskap med de makthavare de skall bevaka och kritiskt granska <Se F.22 för fullständig frågetext> 114 1. Mycket stort hot 184 2. Ganska stort hot 102 3. Ett ringa hot 13 4. Inget hot alls 18 9. Uppgift saknas M G V F 1 53 51 7 3 2 94 59 15 16 3 51 30 12 9 4 4 7 1 1 9 7 4 4 3 --:--:--:--:
VAR 221 HOT: KEDJEBILDNINGEN 22 Loc 249 width 1 MD=9 22(11) <Hot mot pressens frihet> Kedjebildningen i tidningsvärlden <Se F.22 för fullständig frågetext> 136 1. Mycket stort hot 159 2. Ganska stort hot 101 3. Ett ringa hot 15 4. Inget hot alls 20 9. Uppgift saknas M G V F 1 73 46 8 9 2 65 66 14 14 3 55 26 13 7 4 7 7 1 0 9 9 6 3 2 --:--:--:--:
VAR 222 HOT: POL OBALANS 22 Loc 250 width 1 MD=9 22(12) <Hot mot pressens frihet> Den politiska obalansen i den svenska tidningsfloran <Se F.22 för fullständig frågetext> 102 1. Mycket stort hot 133 2. Ganska stort hot 132 3. Ett ringa hot 48 4. Inget hot alls 16 9. Uppgift saknas M G V F 1 53 34 7 8 2 68 48 7 10 3 53 50 18 11 4 29 14 4 1 9 6 5 3 2 --:--:--:--:
VAR 223 HOT: SJÄLVBESTÄMMANDE 22 Loc 251 width 1 MD=9 22(13) <Hot mot pressens frihet> Journalisternas ökade krav på självbestämmande och inflytande <Se F.22 för fullständig frågetext> 12 1. Mycket stort hot 15 2. Ganska stort hot 125 3. Ett ringa hot 259 4. Inget hot alls 20 9. Uppgift saknas M G V F 1 8 2 1 1 2 4 4 6 1 3 61 43 12 9 4 128 95 17 19 9 8 7 3 2 ---:---:---:---:
VAR 224 HOT: SÄLJA VIKTIGAST 22 Loc 252 width 1 MD=9 22(14) <Hot mot pressens frihet> Att motivet att sälja tar överhand över strävan att seriöst informera <Se F.22 för fullständig frågetext> 121 1. Mycket stort hot 158 2. Ganska stort hot 111 3. Ett ringa hot 23 4. Inget hot alls 18 9. Uppgift saknas M G V F 1 61 44 11 5 2 72 63 12 11 3 57 31 10 13 4 13 7 2 1 9 6 6 4 2 --:--:--:--:
VAR 225 HOT: FÅTAL KÄLLOR 22 Loc 253 width 1 MD=9 22(15) <Hot mot pressens frihet> Att journalisterna ofta kan bli beroende av ett litet fåtal informationskällor i förvaltning och näringsliv <Se F.22 för fullständig frågetext> 114 1. Mycket stort hot 197 2. Ganska stort hot 91 3. Ett ringa hot 12 4. Inget hot alls 17 9. Uppgift saknas M G V F 1 53 46 7 8 2 98 68 18 13 3 45 28 9 9 4 7 5 0 0 9 6 4 5 2 --:--:--:--:
VAR 226 HOT: ANNAT 22 Loc 254 width 1 MD=9 22(16) <Hot mot pressens frihet> Annat <Se F.22 för fullständig frågetext> 33 1. Mycket stort hot 8 2. Ganska stort hot 1 3. Ett ringa hot 0 4. Inget hot alls 389 9. Uppgift saknas M G V F 1 18 10 2 3 2 6 1 1 0 3 0 1 0 0 4 0 0 0 0 9 185 139 36 29 ---:---:---:---:
VAR 227 EK RES: FYSISK DISTR 23 Loc 255 width 1 23 Om Er tidning tillfördes ökade ekonomiska resurser, på vilka tre av nedanstående områden borde man enligt Er uppfattning främst lägga dem? 23(1) Förbättrad fysisk distribution 48 1. Markerat 383 5. Ej markerat M G V F 1 23 24 1 0 5 186 127 38 32 ---:---:---:---:
VAR 228 EK RES: TRYCKTEKNIK 23 Loc 256 width 1 23(2) <Område för ökade ekonomiska resurser> Förbättrade trycktekniska resurser <Se F.23 för fullständig frågetext> 71 1. Markerat 360 5. Ej markerat M G V F 1 29 31 8 3 5 180 120 31 29 ---:---:---:---:
VAR 229 EK RES: ANDR TEKN RES 23 Loc 257 width 1 23(3) <Område för ökade ekonomiska resurser> Andra tekniska resurser ( t ex skriv-, foto- och kommunikationstekniskt) <Se F.23 för fullständig frågetext> 41 1. Markerat 390 5. Ej markerat M G V F 1 23 11 5 2 5 186 140 34 30 ---:---:---:---:
VAR 230 EK RES: KORRESPONDENT 23 Loc 258 width 1 23(4) <Område för ökade ekonomiska resurser> Fler korrespondenter och lokalredaktörer <Se F.23 för fullständig frågetext> 112 1. Markerat 319 5. Ej markerat M G V F 1 53 40 6 13 5 156 111 33 19 ---:---:---:---:
VAR 231 EK RES: LÖNEÖKNINGAR 23 Loc 259 width 1 23(5) <Område för ökade ekonomiska resurser> Löneökningar till de nuvarande anställda <Se F.23 för fullständig frågetext> 80 1. Markerat 351 5. Ej markerat M G V F 1 44 26 7 3 5 165 125 32 29 ---:---:---:---:
VAR 232 EK RES: NYANST JOURN 23 Loc 260 width 1 23(6) <Område för ökade ekonomiska resurser> Nyanställningar av välutbildade journalister med hög sakkunskap på olika fackområden <Se F.23 för fullständig frågetext> 200 1. Markerat 231 5. Ej markerat M G V F 1 108 68 13 11 5 101 83 26 21 ---:---:---:---:
VAR 233 EK RES: VIDAREUTBILDN 23 Loc 261 width 1 23(7) <Område för ökade ekonomiska resurser> Vidareutbildning av de nuvarande anställda samt studieresor <Se F.23 för fullständig frågetext> 228 1. Markerat 203 5. Ej markerat M G V F 1 112 76 22 18 5 97 75 17 14 ---:---:---:---:
VAR 234 EK RES: NYANST EKON 23 Loc 262 width 1 23(8) <Område för ökade ekonomiska resurser> Nyanställningar av välutbildade företagsekonomer <Se F.23 för fullständig frågetext> 21 1. Markerat 410 5. Ej markerat M G V F 1 17 1 2 1 5 192 150 37 31 ---:---:---:---:
VAR 235 EK RES: MARKNADSFÖR 23 Loc 263 width 1 23(9) <Område för ökade ekonomiska resurser> Intensivare marknadsföring <Se F.23 för fullständig frågetext> 89 1. Markerat 342 5. Ej markerat M G V F 1 45 27 7 10 5 164 124 32 22 ---:---:---:---:
VAR 236 EK RES: PRISET 23 Loc 264 width 1 23(10) <Område för ökade ekonomiska resurser> Lägre eller ingen ökningstakt i prenumerations- och/eller lösnummerpris <Se F.23 för fullständig frågetext> 72 1. Markerat 359 5. Ej markerat M G V F 1 35 21 6 10 5 174 130 33 22 ---:---:---:---:
VAR 237 EK RES: NYHETSBYRÅER 23 Loc 265 width 1 23(11) <Område för ökade ekonomiska resurser> Fler nyhetsbyråabonnemang <Se F.23 för fullständig frågetext> 8 1. Markerat 423 5. Ej markerat M G V F 1 7 0 1 0 5 202 151 38 32 ---:---:---:---:
VAR 238 EK RES: FLER SIDOR 23 Loc 266 width 1 23(12) <Område för ökade ekonomiska resurser> Fler sidor i tidningen <Se F.23 för fullständig frågetext> 104 1. Markerat 327 5. Ej markerat M G V F 1 51 33 14 6 5 158 118 25 26 ---:---:---:---:
VAR 239 EK RES: UTÖKN ARKIVET 23 Loc 267 width 1 23(13) <Område för ökade ekonomiska resurser> Utökning av arkivet <Se F.23 för fullständig frågetext> 29 1. Markerat 402 5. Ej markerat M G V F 1 8 16 2 3 5 201 135 37 29 ---:---:---:---:
VAR 240 EK RES: ANNAT 23 Loc 268 width 1 23(14) <Område för ökade ekonomiska resurser> Annat <Se F.23 för fullständig frågetext> 37 1. Markerat 394 5. Ej markerat M G V F 1 21 14 1 1 5 188 137 38 31 ---:---:---:---:
VAR 241 ÅLDER 24 Loc 269 width 1 MD=9 Slutligen några frågor om Er personligen, de är nödvändiga beroende på att undersökningen görs anonymt. 24 Er ålder? 0 1. - 19 år 117 2. 20 - 29 år 130 3. 30 - 39 år 92 4. 40 - 49 år 59 5. 50 - 59 år 30 6. 60 - år 3 9. Uppgift saknas M G V F 1 0 0 0 0 2 53 41 9 14 3 74 42 8 6 4 49 32 6 5 5 21 21 10 7 6 11 15 4 0 9 1 0 2 0 --:--:--:--:
VAR 242 KÖN 25 Loc 270 width 1 MD=9 25 Ert kön? 352 1. Man 74 2. Kvinna 5 9. Uppgift saknas M G V F 1 175 119 34 24 2 33 30 3 8 9 1 2 2 0 ---:---:---:---:
VAR 243 UTBILDNING 26 Loc 271 width 1 MD=9 26 Er utbildning? (SÄTT KRYSS ENDAST FÖR ER HÖGSTA UTBILDNING) 18 1. Folkskola eller motsvarande 97 2. Grundskola, realskola, yrkesskola, flickskola, folkhögskola eller motsvarande 99 3. Gymnasium, fackskola eller motsvarande 94 4. Påbörjad akademisk utbildning 120 5. Examen från universitet, fackhögskola eller motsvarande 3 9. Uppgift saknas M G V F 1 5 6 3 4 2 45 28 15 9 3 50 33 9 7 4 48 38 5 3 5 60 46 5 9 9 1 0 2 0 --:--:--:--:
VAR 244 JOURNALISTUTBILDNING 27 Loc 272 width 1 MD=9 27 Har Ni genomgått någon formell journalistisk utbildning på minst ett läsår? KODVÄRDEN SAKNAS FÖR DENNA VARIABEL 431 9. Uppgift saknas
VAR 245 TIDNING 28 Loc 273 width 2 28 Vilken tidning arbetar Ni på? 24 01. Skånska Dagbladet 39 02. Kvällsposten 66 03. Sydsvenska Dagbladet-Snällposten 62 04. Arbetet (Malmö) 11 05. Expressen (Malmö) 7 06. Aftonbladet (Malmö) 67 07. Göteborgs-Posten 49 08. Göteborgs-Tidningen 10 09. Arbetet (Göteborg) 11 10. Expressen (Göteborg) 14 11. Aftonbladet (Göteborg) 31 12. Vestmanlands Läns Tidning 5 13. Västmanlands Folkblad 3 14. Västmanlands Nyheter 19 15. Dala-Demokraten 13 16. Falu-Kuriren
VAR 246 OFFENTLIGT UPPDRAG 29 Loc 275 width 1 MD=9 29 Har Ni något eller några offentliga uppdrag (kommunala, statliga och landstingsuppdrag)? 33 1. Ja 394 5. Nej 4 9. Uppgift saknas M G V F 1 17 12 3 1 5 190 138 35 31 9 2 1 1 0 ---:---:---:---:
VAR 247 MEDL IDEELL FÖRENING 30 Loc 276 width 1 MD=9 30 Är Ni medlem - aktiv eller passiv - i någon förening och har Ni i så fall någon förtroendepost? 30(1) Förening för nykterhet, välgörenhet, religion (exkl Svenska kyrkan) o dyl 13 1. Har förtroendeuppdrag 6 2. Är aktiv medlem 29 3. Är passiv medlem 243 5. Är ej medlem 140 9. Uppgift saknas M G V F 1 3 8 0 2 2 1 4 1 0 3 13 10 2 4 5 131 80 21 11 9 61 49 15 15 ---:---:---:---:
VAR 248 MEDL AKTIONSGRUPP 30 Loc 277 width 1 MD=9 30(2) <Medlemskap> Byalag, aktionsgrupp, miljögrupp o dyl <Se F.30 för fullständig frågetext> 5 1. Har förtroendeuppdrag 10 2. Är aktiv medlem 25 3. Är passiv medlem 245 5. Är ej medlem 146 9. Uppgift saknas M G V F 1 0 3 1 1 2 4 4 1 1 3 14 6 2 3 5 126 87 19 13 9 65 51 16 14 ---:---:---:---:
VAR 249 MEDL INTRESSEFÖRENING 30 Loc 278 width 1 MD=9 30(3) <Medlemskap> Intresseförening (föräldra-, villaägar-, hyresgäst- o dyl) <Se F.30 för fullständig frågetext> 33 1. Har förtroendeuppdrag 29 2. Är aktiv medlem 109 3. Är passiv medlem 164 5. Är ej medlem 96 9. Uppgift saknas M G V F 1 17 11 5 0 2 9 14 2 4 3 60 30 11 8 5 82 58 13 11 9 41 38 8 9 --:--:--:--:
VAR 250 MEDL PARTIPOL ORG 30 Loc 279 width 1 MD=9 30(4) <Medlemskap> Partipolitisk organisation 17 1. Har förtroendeuppdrag 17 2. Är aktiv medlem 59 3. Är passiv medlem 228 5. Är ej medlem 110 9. Uppgift saknas M G V F 1 10 4 3 0 2 6 6 3 2 3 30 15 6 8 5 121 82 14 11 9 42 44 13 11 ---:---:---:---:
VAR 251 MEDL ANNAN POL ORG 30 Loc 280 width 1 MD=9 30(5) <Medlemskap> Annan politisk organisation 3 1. Har förtroendeuppdrag 5 2. Är aktiv medlem 10 3. Är passiv medlem 253 5. Är ej medlem 160 9. Uppgift saknas M G V F 1 2 1 0 0 2 2 1 0 2 3 3 4 3 0 5 137 85 17 14 9 65 60 19 16 ---:---:---:---:
VAR 252 MEDL FRITIDSFÖRENING 30 Loc 281 width 1 MD=9 30(6) <Medlemskap> Fritidsförening (idrott, hobby o dyl) 37 1. Har förtroendeuppdrag 43 2. Är aktiv medlem 60 3. Är passiv medlem 186 5. Är ej medlem 105 9. Uppgift saknas M G V F 1 15 15 3 4 2 26 12 3 2 3 29 21 5 5 5 95 64 16 11 9 44 39 12 10 --:--:--:--:
VAR 253 BÄSTA POL PARTI 31 Loc 282 width 1 31 Vilket parti tycker Ni är bäst idag? KODSCHEMA SAKNAS 0. . . 9. Kod: 0 1 2 4 5 6 7 8 9 Frek: 44 55 68 125 69 1 1 2 66
VAR 254 NÄST BÄSTA POL PARTI 32 Loc 283 width 1 32 Vilket parti tycker Ni är näst bäst? KODSCHEMA SAKNAS 0. . . 9. Kod: 0 1 2 3 4 5 6 8 9 Frek: 32 53 75 1 99 62 13 1 95
VAR 255 FRÅGEFORMULÄRET 33 Loc 284 width 1 MD=9 33 Anser Ni att det här frågeformuläret i rimlig utsträckning gjort det möjligt för Er att uttrycka Er uppfattning i de frågor som berörts? 270 1. Ja 112 5. Nej 49 9. Uppgift saknas M G V F 1 135 95 21 19 5 57 34 9 12 9 17 22 9 1 ---:---:---:---:
VAR 256 TABULERINGSVARIABEL Loc 285 width 1 Tabuleringsvariabel 209 1. M 151 2. G 39 3. V 32 4. F