RAPPORTERING OM PORTUGALREVOLUTIONEN 1975 I RADIO OCH TV
      - JÄMFÖRELSER MED SVENSK OCH INTERNATIONELL PRESS
                SSD 0138

              Primärforskare
             Jörgen Westerståhl
          Statsvetenskapliga institutionen
             Göteborgs universitet

  

        © Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst
                Box 720
             SE 405 30 Göteborg


          Gå till variabelförteckningen


  
           ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDAREN

  Oavsett publikationsform skall alla uppsatser och rapporter
  som bygger på data tillgängliggjorda genom SSD tillkännage
  detta förhållande, samt namnge primärforskaren. SSD ber därför
  alla användare av SSD-material att, så långt detta är möjligt,
  använda sig av följande uttalande. (Uttryck inom parentes
  används i tillämpliga fall.):

  Data (och tabeller) i denna (publikation) har delvis gjorts
  tillgängliga av Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst.
  Materialet i RAPPORTERING OM PORTUGALREVOLUTIONEN 1975 I
  RADIO OCH TV - JÄMFÖRELSER MED SVENSK OCH INTERNATIONELL PRESS
  samlades ursprungligen in av Jörgen Westerståhl,
  statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet.
  Varken SSD eller primärforskarna bär ansvar för analyser och
  tolkningar som presenteras i denna (publikation).

  Enligt överenskommelse mellan primärforskaren och Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst får studien förmedlas till och
  analyseras av forskare under förutsättning att användningen
  sker i forskningssyfte. Härvid skall HSFR:s forskningsetiska
  principer för humaniora och samhällsvetenskap, publicerade i
  skriften HSFR-ETIK, följas i alla tillämpliga delar.

  Data och/eller dokumentation får ej ställas till tredje
  persons förfogande utan SSD:s skriftliga tillstånd.

  Rapporter och publikationer baserade på dessa data skall
  insändas i två exemplar till SSD, som vidarebefordrar ett
  exemplar till primärforskaren.

  I de fall materialet används i undervisningssyfte vid
  universitet och högskolor och leder till producerandet av PM
  och uppsatser behöver dessa ej insändas till SSD. I stället
  skall en redovisning av kurser, antal användare och antal
  producerade PM och uppsatser insändas till SSD efter avslutat
  läsår.

  
                BAKGRUND

  På radionämndens uppdrag genomfördes under hösten 1975 och
  våren 1976 en undersökning av Sveriges Radios rapportering om
  händelserna i Portugal våren 1975. Syftet var att skaffa ett
  underlag för en bedömning av om rapporteringen stod i
  överensstämmelse med avtalet mellan Sveriges Radio och staten
  med avseende på kraven på saklighet och opartiskhet.
  Undersökningen har genomförts vid statsvetenskapliga
  institutionen vid Göteborgs universitet under ledning av
  professor Jörgen Westerståhl.

  Det undersökta materialet behandlar händelserna i Portugal
  under perioden 1975-05-19 - 1975-07-26. Materialet är hämtat
  ur ljudradions sändningar, företrädesvis Ekot och
  Centralredaktionens P1-sändningar (80 Eko- och 152
  P1-sändningar) men även Tidsspegeln, Öppen kanal, Världen och
  vi och OBS kulturkvarten har studerats. Förekommer ett inslag
  eller telegram i identisk form mer än en gång har det inte
  registrerats vid de senare tillfällena. Däremot förekommer
  givetvis att samma händelse omnämns i olika sammanhang. För
  att möjliggöra en jämförelse mellan rapporteringen i Sveriges
  Radio och motsvarande rapportering i svensk och internationell
  press har även sex tidningar studerats. Dessa är Arbetet,
  Dagens Nyheter, Norrskensflamman och Svenska Dagbladet samt Le
  Monde och The Guardian.

  Den systematiska analysen inleddes med att bestämma
  huvudaktörer på den Portugisiska arenan. Därefter förtecknades
  samtliga nyheter eller händelser varvid urskiljs två typer: I
  telegram eller av namngiven reporter skildrade händelser
  respektive återgivna uttalanden gjorda av olika aktörer.
  Händelserna placerades sedan inom sakområden varefter
  registrerades förekommande positiva/negativa perspektiv
  (aspekt) på respektive huvudaktörer.

  Varje händelse omfattar en aktör, ett sakområde, en
  tidsbestämning, en bestämning i vilket medium och av vilken
  reporter den rapporterats, i händelsen förekommande
  positivt/negativt perspektiv på aktör samt i fråga om
  återgivna uttalanden förekommande positivt/negativt perspektiv
  på omtalad aktör. När någon av dessa egenskaper ändras uppstår
  en ny händelse. På detta vis kom ca 900 nyhetsmeddelanden att
  förtecknas. Då vissa meddelanden förekommer i flera medier
  och/eller upprepas i olika sammanhang blev antalet meddelanden
  ca 4 000. På grund av att också kommentarer till uttalanden
  förekommer uppgår det totala antalet analysenheter till 4 287.

  
               PUBLIKATIONER

  Westerståhl, J. (1976): 'Ljudradions bevakning av händelserna
  i Portugal. En undersökning avseende tiden 19 maj-26 juli 1975
  utförd på uppdrag av radionämnden'. Rapportserien 1976:3.
  Göteborg: Statsvetenskapliga institutionen

  Rosengren K E (1976): 'En granskning av Jörgen Westerståhls
  rapport 'Ljudradions bevakning av händelserna i Portugal''.
  Lund: Sociologiska institutionen

  
             KODBOKSINFORMATION

  Exemplet nedan visar hur en variabel vanligtvis beskrivs i
  denna kodbok. Siffrorna inom parentes förekommer inte i
  kodboken, utan är en hänvisning till den beskrivning som
  följer exemplet.

  (1) VAR 20  (2)OM            (3)LOC 42 WIDTH 1
                        (4)MD=9

   (5) Analysenheten en rapporterad händelse

   (6) ......................

      (7) (8) (9)
     2010 0.  Analysenheten är ej en rapporterad händelse
     2237 1.  Analysenheten är en rapporterad händelse
  
      31 9.  Uppgift saknas
  
   ............................................................

  (1) Variabelnummer
  (2) Variabelnamn. En förkortning eller summering av
  frågeställningen (max. 24 tecken).
  (3) Position. Visar variabelns läge i datamängden; i vilken
  kolumn den startar och hur många positioner den upptar.
  (4) Missing data. Anger vilka värden som betraktas som missing
  data för den aktuella variabeln.
  (5) Den exakta frågeformuleringen som den formulerats i
  frågeformuläret eller liknande.
  (6) Eventuella kommentarer eller anmärkningar.
  (7) Det absoluta antalet observationer för varje svarskategori
  (8) Kodvärden som kan förekomma för den aktuella variabeln.
  (9) Beskrivning av varje kodvärdes innehåll.

  
              SSD DOKUMENTATION

  Dokumentationsarbetet har bedrivits med hjälp av ett
  datorbaserat dokumentationssystem utvecklat vid Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst. Systemet kallas ASIDE,
  Archival System for Interoperable Data Exchange.
Variabelförteckning


1 SSD Study NR 0138 2 SSD Edition NR 1 3 SSD Part NR 001 4 ID-nummer 5 Sändare - medium 6 Sändare - medium och reporter 7 Månad händelsen inträffade 8 Datum händelsen inträffade 9 Månad händelsen rapporterades 10 Datum händelsen rapporterades 11 Aktör som gjort det aktuella uttalandet 12 Analysenheten ett uttalande 13 Sakområde som uttalandet berör 14 Händelse som uttalandet berör 15 Behandlad part i uttalandet 16 Positiv/negativ aspekt på uttalandet 17 Sakområde enligt vilket aspekten är bedömd för aktuellt uttalande, 1 18 Sakområde enligt vilket aspekten är bedömd för aktuellt uttalande, 2 19 Aspekt inom sakområde 20 Analysenheten en rapporterad händelse 21 Sakområde som den rapporterade händelsen berör 22 Rapporterad händelse inom sakområdet 23 Aktör som förekommer i den rapporterade händelsen 24 Positiv/negativ aspekt på den rapporterade händelsen 25 Sakområde enligt vilket aspekten är bedömd för aktuell händelse, 1 26 Sakområde enligt vilket aspekten är bedömd för aktuell händelse, 2 27 Aspekt inom sakområdet

VAR 1 SSD STUDY NR 0138              Loc 1 width 4


Swedish Social Science Data Service study 0138


VAR 2 SSD EDITION NR 1 Loc 5 width 1 November 1998
VAR 3 SSD PART NR 001 Loc 6 width 3 Rapportering om Portugalrevolutionen 1975 i radio och TV
VAR 4 ID-NUMMER Loc 9 width 4 ID-nummer
VAR 5 SÄNDARE - MEDIUM Loc 13 width 2 Sändare - Medium genom vilket händelsen eller uttalandet förmedlats 432 01. Centralredaktionen P1 629 02. Dagens Nyheter 637 03. Svenska Dagbladet 600 04. Arbetet 106 05. Norrskensflamman 317 06. Le Monde 272 07. The Guardian 917 08. Dagens Eko 42 09. Nyhetsstudion 50 10. Världen och vi 152 11. Tidningskrönikan 62 12. Tidsspegeln 51 13. Öppen Kanal 11 14. OBS Kulturkvarten
VAR 6 SÄNDARE MEDIUM+REPORTER Loc 15 width 3 Sändare - Medium genom vilket händelsen eller uttalandet förmedlats samt i förekommande fall vilken reporter som varit inblandad 432 030. Centralredaktionen P1 629 040. Dagens Nyheter 637 050. Svenska Dagbladet 600 060. Arbetet 106 070. Norrskensflamman 317 080. Le Monde 272 090. The Guardian 4 100. Dagens Eko - Ospecificerad reporter 20 101. Dagens Eko - Jarl Alfredius 17 102. Dagens Eko - Erik Aner 4 103. Dagens Eko - Kerstin Bodell 19 104. Dagens Eko - Thomas Botwid 13 105. Dagens Eko - Tomas Bresky 0 106. Dagens Eko - Per A Christiansen 58 107. Dagens Eko - Lars-Gunnar Erlandsson 0 108. Dagens Eko - Yngve Feuk 19 109. Dagens Eko - Lennart Gårdinger 3 110. Dagens Eko - Kai Hannerich 0 111. Dagens Eko - Håkan Hansson 13 112. Dagens Eko - Catrin Jacobs 4 113. Dagens Eko - Bror Jansson 23 114. Dagens Eko - Lars Johansson 38 115. Dagens Eko - Bo Karlström 0 116. Dagens Eko - Reinhard Krause 1 117. Dagens Eko - Gunnar Kumlien 4 118. Dagens Eko - Håkan Nilsson 4 119. Dagens Eko - Claus Novotny 0 120. Dagens Eko - Karl-Erik Olsson 11 121. Dagens Eko - Christian Peters 104 122. Dagens Eko - Jan-Olof Pettersson 19 123. Dagens Eko - Sven Sjöberg 125 124. Dagens Eko - Knut Ståhlberg 382 125. Dagens Eko - Mats Sundgren 31 126. Dagens Eko - Åsa Wikman 1 127. Dagens Eko - Anders Wilhelmsson 0 128. Dagens Eko - Torbjörn Winsnes 0 129. Dagens Eko - Sven Wrang 2 201. Nyhetsstudion - Jarl Alfredius 1 204. Nyhetsstudion - Thomas Botwid 7 207. Nyhetsstudion - Lars-Gunnar Erlandsson 4 209. Nyhetsstudion - Lennart Gårdinger 7 212. Nyhetsstudion - Catrin Jacobs 21 225. Nyhetsstudion - Mats Sundgren 1 401. Världen och vi - Hans von Friesen 0 402. Världen och vi - Catrin Jacobs 30 403. Världen och vi - Jan-Olof Pettersson 2 404. Världen och vi - Sven Sjöberg 17 405. Världen och vi - Mats Sundgren 3 506. Tidningskrönikan reporter - Gunnar Fagerström 3 507. Tidningskrönikan reporter - Erik Fichtelius 15 516. Tidningskrönikan s-tidning - Gunnar Fagerström 12 517. Tidningskrönikan s-tidning - Erik Fichtelius 4 526. Tidningskrönikan b-tidning - Gunnar Fredriksson 5 527. Tidningskrönikan b-tidning - Erik Fichtelius 1 546. Tidningskrönikan Dagens Nyheter - Gunnar Fagerström 3 556. Tidningskrönikan Svenska Dagbladet - Gunnar Fagerström 3 557. Tidningskrönikan Svenska Dagbladet - Erik Fichtelius 7 567. Tidningskrönikan Arbetet - Erik Fichtelius 5 576. Tidningskrönikan Norrskensflamman - Gunnar Fagerström 1 577. Tidningskrönikan Norrskensflamman - Erik Fichtelius 9 587. Tidningskrönikan Borås Tidning - Erik Fichtelius 3 606. Tidningskrönikan reporter - Tönu Nilsson 4 611. Tidningskrönikan s-tidning - Thomas Hempel 1 612. Tidningskrönikan s-tidning - Anders Isaksson 4 615. Tidningskrönikan s-tidning - Arvid Lagerkrantz 20 616. Tidningskrönikan s-tidning - Tönu Nilsson 4 617. Tidningskrönikan s-tidning - Göran Rosenberg 7 621. Tidningskrönikan b-tidning - Thomas Hempel 2 625. Tidningskrönikan b-tidning - Arvid Lagerkrantz 5 626. Tidningskrönikan b-tidning - Tönu Nilsson 6 636. Tidningskrönikan Ny Dag - Tönu Nilsson 2 646. Tidningskrönikan Dagens Nyheter - Tönu Nilsson 4 656. Tidningskrönikan Svensk Dagbladet - Tönu Nilsson 5 657. Tidningskrönikan Svensk Dagbladet - Göran Rosenberg 2 666. Tidningskrönikan Arbetet - Tönu Nilsson 8 676. Tidningskrönikan Norrskensflamman - Tönu Nilsson 3 686. Tidningskrönikan Borås tidning - Tönu Nilsson 1 691. Tidningskrönikan Norrtelje tidning - Thomas Hempel 34 702. Tidsspegeln - Göran Hemberg 28 704. Tidsspegeln - Mats Sundgren 8 801. Öppen Kanal - Gunnel Bransmo 8 802. Öppen Kanal - Elin Classon (vpk) 10 803. Öppen Kanal - Staffan Hildebrand 25 805. Öppen Kanal - Rolf Theorin (s) 8 901. OBS kulturkvarten - Ulla Holmqvist 3 902. OBS kulturkvarten - Katarina Larsson
VAR 7 MÅNAD INTRÄFFAT Loc 18 width 1 MD=9 Månad händelsen inträffade 1082 5. Maj 1975 974 6. Juni 1975 2219 7. Juli 1975 3 9. Uppgift saknas
VAR 8 DATUM INTRÄFFAT Loc 19 width 3 MD=999 Datum händelsen inträffade 518. 18 maj 1975 . . 731. 31 juli 1975 3 999. Uppgift saknas Kod: 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 Frek: 7 113 139 63 80 167 90 12 88 104 57 57 68 Kod: 531 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 Frek: 37 15 23 32 20 2 21 24 30 10 7 7 12 Kod: 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 Frek: 14 7 9 94 61 126 87 16 88 28 136 24 10 Kod: 626 627 628 629 630 701 702 703 704 705 706 707 708 Frek: 14 7 9 6 35 17 85 49 30 16 4 31 59 Kod: 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 Frek: 104 181 223 62 60 65 53 48 188 203 231 54 100 Kod: 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 999 Frek: 63 72 102 47 45 11 8 6 1 1 3
VAR 9 MÅNAD RAPPORT Loc 22 width 1 MD=9 Månad händelsen rapporterades 938 5. Maj 1975 1041 6. Juni 1975 2297 7. Juli 1975 2 9. Uppgift saknas
VAR 10 DATUM RAPPORT Loc 23 width 3 MD=999 Datum händelsen rapporterades 519. 19 maj 1975 . . 731. 31 juli 1975 2 999. Uppgift saknas Kod: 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 Frek: 7 55 84 53 178 93 42 33 103 89 65 59 77 Kod: 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 Frek: 33 21 20 38 13 4 23 54 5 21 13 4 11 Kod: 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 Frek: 9 15 18 100 73 154 63 19 53 124 62 32 10 Kod: 627 628 629 630 701 702 703 704 705 706 707 708 709 Frek: 8 12 5 24 37 24 74 40 24 13 22 26 62 Kod: 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 Frek: 89 208 102 60 90 69 46 116 243 170 119 122 62 Kod: 723 724 725 726 728 729 730 731 999 Frek: 128 168 47 109 11 8 6 2 2
VAR 11 AV-AKTÖR Loc 26 width 2 MD= 0 Aktör som gjort det aktuella uttalandet 305 01. MFA 7 02. Moderat falang 4 03. Kommunistisk falang 115 04. Vänsterradikal falang 84 10. Regeringen 218 20. Kommunisterna 53 30. Övriga vänstergrupper 582 40. Socialisterna 99 50. PPD, demokratiska folkpartiet 14 60. Katolikerna 0 70. Gamla regimens anhängare 3 80. Övriga högergrupper 39 90. Övriga 2755 00. Ej tillämplig
VAR 12 AV Loc 28 width 1 Analysenheten ett uttalande 2757 0. Analysenheten är ej ett uttalande 1521 1. Analysenheten är ett uttalande
VAR 13 AV-HÄNDELSE-SAKOMR Loc 29 width 1 MD=0 Sakområde som uttalandet berör 405 1. Tidningen Republica 65 2. Radioockupation mm 396 3. Folkkommitteer mm 144 4. Regeringskrisen 388 5. Regeringskrisen 8 6. Kommunistiska partiets lokaler attackeras 108 7. Övrigt 5 9. Tidningen Republica 2759 0. Ej tillämplig
VAR 14 AV-HÄNDELSE Loc 30 width 3 MD= 0 Händelse som uttalandet berör FÖRSTA SIFFRAN HÄNFÖR SIG TILL VARIABEL 13 5 101. Socialisternas ledning uppmanar anhängare att protestera mot övertagandet av Republica 1 102. Kommunistpartiet tar avstånd från demonstrationerna angående Republica 3 103. Soares: Revolutionens mål att störta diktaturen, ej införa annan 6 104. Socialistisk partiarbetare: Förlorar vi nu tar kommunisterna över kontrollen 1 105. Socialisterna anklagar O Seculo o de Lisboa, de Noticias för antisocialistisk kampanj 3 106. Kommunistiska arbetare: Vill göra slut på socialistpartiets partiska journalistik 1 107. Typograf: Vi är partipolitiskt obundna 1 108. Typograf: Ingen liknande aktion mot Avante. Republica den enda tidning som kontrolleras av ett parti 2 109. Soares: Typografernas krav om avsked strider mot presslagen 1 110. Socialistisk kommunike: Redaktionsmedlemmarna stödde Rego med 22-2 25 111. Soares: Kräver Republica tillbaka, öppna val till kommunala organ, fackföreningar etc. 30 112. Soares: Socialisterna bojkottar regeringen tills militären ingriper mot kommunisterna 5 113. Kommunisterna anklagar socialisterna för att hota maktsystemet genom bojkotten 3 114. Informationsmin.: Republica förblir stängd tills presstribunalens beslut. Tidningen tagits av arbetarminoritet 20 115. Socialisterna: Kommunistpartiet kontrollerar samtliga massmedier - ett hot mot demokratin. Manipulation och övergrepp 1 117. MDP: Socialisterna exploaterar konflikten på tidningen för att uppröra opinionen och försämra den politiska atmosfären 2 118. Revolutionsrådets kommunike: Beklagar våldsamma spekulationer kring Republica. Initiativen till demokratiska rättigheter tagits av MFA - uppmanar folk att demonstrera nationell enighet 1 119. Revolutionsrådet ber de kommunistiska ledarna försvara sig mot socialisternas anklagelser 2 120. Soares i RTL: Socialisterna förhandlar med militären om villkoren för att socialisterna skall kvarstå i regeringen 1 121. Zenha: Vi vill inte framtvinga brytning, men konflikten om Republica är en fråga om frihet och demokrati 3 122. Socialisterna klagar till pressrådet. Kräver att konflikten om Republica löses i enlighet med presslagen 6 123. Pressrådet: Arbetarna har brutit mot presslagen 1 124. Typograferna: Presslagen som åberopas är inaktuell då den tillkom före den 11 mars 3 125. Rego: Fruktar för mitt liv om utgivningen återupptas 2 126. Portugals radiochef: Förnekar att kommunisterna dominerar landets massmedier. Flera socialister bland avdelningscheferna på Portugals radio. Avvisar teorin om kommunistisk ockupation/taktik 42 127. Socialisterna: Vi lämnar koalitionsregeringen om kraven inte uppfylls 4 128. Informationsmin.: Tidningen öppnas igen när ledningen så begär. Förutser överenskommelse mellan parterna 7 129. Militären lovar socialisterna att korrigera vissa störningar i politiska processen 5 130. Revolutionsrådet: Tidningen kan utkomma när ledning och redaktion så önskar 2 131. Socialisterna: Vi vann en seger när rådet beslutade lämna garantier 2 132. Revolutionsrådet rekommenderar regeringen att revidera presslagen 1 133. MFA klandrar socialisterna för att förstora en incident 4 134. Informationsarb. fackförbund kräver omedelbar förändring av den klasskiljande presslagen och ökad arb.kontroll över nyhetsmedierna. Anser regeringen kontrarevolutionär 1 135. Journalisternas reaktion på COPCON-kommuniken: Både positiva och negativa sidor 1 136. Arbetarreaktion: Lämnar saker och ting som det var före tidningens stängning 2 137. Socialisterna hoppas att de arbetare som har en annan politisk linje än Republica skall söka sig till andra tidningar 2 138. Fd journalist på Republica anklagar socialisterna för att ha gjort tidningen till sin egen då den tidigare var opolitisk och anti-fascistisk 2 139. Informationsmin.: Utredning pågår om att minska antalet tidningar samt att förstatliga flera radiostationer 10 140. Rego kräver att förseglingen på Republica bryts. Socialisterna räknar med att tidningen utkommer snart igen 1 141. Soares anklagar militären för att gynna laglöshet 2 142. Revolutionsrådet: Tidningen skall öppnas efter arbetarnas demonstrationer 8 143. Samordningskommitten för de anställda: Tidningen skall i framtiden vara organ för arbetarna 2 144. Socialisterna: Vi kan återinträda i regeringen om Republica återlämnas 1 146. Socialistisk protest mot att staten finansierar kommunistpartiets propaganda 1 147. Cunhal: Pressen är mycket fri, ideologiskt "self-made" och följer den revolutionära processen. Kommunisterna fick dåligt valresultat pga anti-kommunistisk propaganda i press, radio etc 3 148. Socialisterna: Beslutet om regeringsavgång pga frågan om Republica ändras ej förrän frågan lösts 10 149. Socialisterna kräver av militären att typograferna inte får påverka Republica 8 150. Soares och Goncalves: Överens om att båda parter på Republica skall släppas in 6 151. Socialisterna anser att militären brutit sitt löfte till dem 1 152. Redaktionen försäkrar att representanter för revolutionsrådet lovat dem hjälp 2 153. Direktionen anser sig ej få tillräckliga garantier från militären 7 154. Arbetarna uttalar att tidningen skall följa kommunistpartiets linje. Ny politisk kurs. Uppger att ledningen vägrat diskutera frågan 2 155. Direktionen kräver att militären inte släpper in arbetarnas ledare 3 156. COPCON: Vi accepterar inga diktat 2 157. Arbetarrådet kräver medinflytande över tidningens redaktionspolitik 1 158. Revolutionsrådet anser den redaktionella staben kan återgå om den följer arbetarnas policy 4 159. Journalisterna uttalar att endast våld kan tysta dem och att pressfriheten begravs 10 160. Socialisterna: Striden om Republica en fråga om pressfrihet. Kommunisterna vill tysta Republica 3 161. Journalisterna anklagar COPCON för att ha brutit förseglingen för tidigt 0 162. Förslag till ny presslag: Direktionen skall väljas av alla anställda 5 163. COPCON anser att presslagen är överspelad. Socialisterna har inte fått några garantier av militären 2 164. Soares och Rego anser ockupationen vara försök från Cunhal att skapa åsiktsmonopol 2 165. Soares: Massmedia utövar veritabel hjärntvätt. Kräver att den kommunistiska dominansen bryts 7 166. Socialisterna: Vi ger inte upp striden om Republica 2 167. Ordföranden för socialisternas partigrupp: Republica står socialisterna nära men kontrolleras ej av dem. Kommunisterna ej ansvariga för konflikten 4 168. Rego: Illegalt av arbetarna att ge ut tidningen. Kritiserar militären och kommunisterna 2 169. Journalisterna uttalar att de är emot den vilda utgivningen 4 170. Journalisterna i Paristidning: Anklagar MFA och de Carvalho 2 171. COPCON-kommunike: Typograferna representerar en majoritet i Portugal. Kan ta hand om tidningen 1 172. COPCON anklagar journalisterna för att spela martyrer och försvara borgerliga intressen 13 173. Republica i Paris anklagar Moskva för att ligga bakom ockupationen 0 174. Kommunisterna protesterar mot anklagelserna enl 173 2 175. Paristidning: Uttalande av 153 av de 175 som arbetar på Republica om partipolitisk obundenhet 1 176. Nya Republica tar upp icke-partibunden revolutionär linje. Uppger att kampen skall tjäna som exempel 2 177. Arbetarna uppger i Paristidning att Republica domineras av borgerlig arrogans 2 178. Informationsministern i Paristidning: Portugals tidningar är monotona - de bör kritisera och korrigera 2 179. Socialisterna: Artikeln av Ponomarev motsvarar kommunistpartiets politik 3 180. Rego anser Ponomarev-dokumentet äkta 6 181. Artikelns äkthet bestrids av franska kommunistpartiet. Sänder delegation för att undersöka äktheten 2 182. Cunhal hotar åtala de ansvariga för Republica anger Ponomarevartikeln 10 183. Tass anklagar socialisterna för provokation angående artikeln 1 184. Artikeln är enligt Le Monde en rewriting 2 185. TV-debatt Cunhal-Soares: Soares anklagar kommunisterna för Republica 2 186. TV-debatt Cunhal-Soares: Cunhal påpekar att kommunisterna inte ligger bakom 6 187. Socialisterna anklagar kommunisterna för att tysta Republica 2 188. Rego: Kommunistpartiet tar över massmedia i Portugal. Laglöshet 3 189. Journalisterna: Deras arbetsvillkor försämras. Bojkottades av tidningsledningen 2 190. Typograferna bad chefredaktören lämna redaktionen 8 191. Socialisterna: Fördömer kommunisternas övertagande. Kräver demokratiska fri- och rättigheter 3 192. Rego: Läget är pessimistiskt - militären tar över 1 193. Typograferna och arbetarna demonstrerar och kräver: Ägare och journalister skall ej bestämma tidningens innehåll 3 194. Republica utkommer om 2-3 dagar 2 195. Arbetarna i radio: Republica tillhör arbetarna 1 196. Rego i Paris: R - kritik av situationen 1 197. Journalisterna kräver yttrandefrihet 2 198. Cunhal: Hysteriskt av socialisterna påstå att kommunisterna ligger bakom. Internt socialistbråk 1 199. Typograferna: Vi kan avgå om vi garanteras andra jobb 3 201. De strejkande kräver avsevärda lönelyft, att elva avskedade återanställs, att kyrkan slutar med censur 1 202. Journalisterna uttalar sitt missnöje med kyrkans hållning 5 203. Kyrkan förklarar att händelsen ger upphov till allvarlig konflikt kyrka/stat 1 204. Kyrkan anklagar kommunistpartiet för händelserna 2 205. Soares försvarar kyrkans rätt till radion 4 206. Kommunistpartiet förklarar att man söker stoppa katolikernas demonstrationer 2 207. Kommunistpartiet i Aveiro fördömer katolikernas demonstration och förklarar att hamnarbetarna aldrig blir reaktionens verktyg 2 208. Biskoparna fördömer belägringen av 700 katoliker i residenset 3 209. Regeringen uppmanar arbetarna att upphöra med ockupationen 5 211. Arbetarna hävdar i radiosändning att man inte lämnar radion utan våld 8 213. Regeringen beslutar att radion skall återgå till ägarna 2 214. Partier, fackliga organisationer och pressen protesterar mot regeringens beslut 8 215. Revolutionsrådet beslutar att nationalisera alla radiostationer 3 216. Arbetarna uttalar efter nationaliseringen att deras kamp gett resultat 5 217. Regeringens kommunike uttalar att kyrkan och andra organisationer skall få åsiktsutrymme 1 218. Kyrkan stoppar sändningarna. Vänsterextremismen har tagit över 3 219. Arbetare i radiosändning: Radion i arbetarklassens tjänst 1 220. Biskoparna anklagar revolutionsrådet för att stödja vänsterextremismen 1 222. Carvalho: Militären otålig mot arbetarockupation 3 223. Crespo: Militären lyssnat men inte gjort något åt saken 1 224. COPCON: Katolikerna ansvariga för händelseutvecklingen 1 237. 1 301. Militären uppmanar kommunistiska demonstranter att ta upp kampen om ekonomin 1 302. Militären ser socialisternas krav som omogenhet i revolutionära situationen 20 303. MFA väcker förslag om "civilt MFA", en slags stödorganisation för revolutionen. Vill stärka banden med folket 2 304. Folkkommitteerna skall vara en blandning mellan militär och lokalbefolkning. Skall handha "kulturdynamisering". 4 305. Socialisterna anser att alliansen MFA-folket endast kan fungera via partierna 3 306. Kommunisterna samma som 305 2 307. Generalförsamlingen förordar en dylik allians som inte sätter de politiska partierna åt sidan 13 308. Revolutionsrådet förklarar att de militära ledarna inte kommer att tillåta att Portugal blir en diktatur 4 309. Revolutionsrådets kommunike: Uppmanar till nationell enighet och biläggande av partistriderna 17 310. Radikala falangen förordar upplösning av de politiska partierna och införande av direkt militärstyre 14 311. MFA-kommunike: Folkkommitteerna skall inte ersätta partierna. Revolutionsrådet skall stå över partistriderna 1 312. MFA: Partier som går emot revolutionen kommer att mista stödet hos folket 1 313. Socialisternas talesman: MFA:s uttalande inte utslag av de moderata i församlingen 18 314. Soares: Demokratin hotas av rev. folkråd utan deltagande av partier. Steg mot diktatur. "Anarkopopulism" 1 315. Medlem av revolutionsrådet: Förslaget kommer att avvisas 5 316. MFA:s kommunike: Avvisar våld eller diktatoriska metoder för att nå ett klasslöst och socialistiskt Portugal 12 317. MFA beslutar fortsätta samarbetet med de politiska partierna och avvisar enpartisystem. Godkänner arbetar- och medborgarråd i steg mot direktdemokrati 3 318. Lourenco: Socialisterna inget reaktionärt parti 2 319. Soares: Demonstrationståget är ett stöd för rådets beslut att garantera partiernas frihet och att förkasta varje form av diktatur 2 320. Gomes: Garanterar pluralism. Nej till diktatur och kritik mot beväpnade kommitteer och milisens manifestationer 1 321. MFA föreslår att en nationell folkförsamling skall skapas för arbetarmakt 2 322. PPD uttalar att man är nöjd med beslutet om fortsatt flerpartisystem 12 323. COPCON förespråkar ökat utrymme för självständiga arbetarråd för att minska partiernas inflytande 1 324. MFA: Vi vill inte påtvinga någon form av socialism som folket bör skapa 2 325. Revolutionsrådet: Folkkommitteerna skall genomföras om 10-20 år 3 326. Goncalves: MFA vill ej ha diktatur. Folkorganisationerna betyder ej förtryckarregim 15 327. Socialisterna och PPD jämför förslaget med maktstrukturen i Östeuropa. Landet närmar sig anarki. Strider mot folkets vilja 3 328. Socialisterna: Handuppräckningsprincipen strider mot de mänskliga rättigheterna 3 329. PPD: Som 328 1 332. Talesman för PPD anser att militären fattat del beslut vid valet mellan demokrati/diktatur 4 333. Socialisterna anklagar MFA för totalitära åtgärder. Folkförsamling oförenligt med pluralistisk socialism. MFA vill ha diktatur 9 334. Socialisterna anklagar kommunisterna för komplott mot demokratin - vill skapa diktatur. Enpartistat mot folkets vilja. Dogmatisk kommunism 3 335. Soares: Bakom varje MFA-medlem finns en kommunist 3 336. Soares: MFA måste respektera pluralismen 4 337. Socialisterna anklagar MFA att bryta överenskommelsen som ingicks före valet angående flerpartisystem 2 338. PPD som 337 5 339. Soares: Socialisterna stöder MFA om det styr i överensstämmelse med folket 28 340. Socialisterna beordrar nationell mobilisering. Försvar av demokratin 3 341. Militära ledare kritiserar socialisternas uppmaning till massdemonstration 3 342. PPD manar till massmöte i Oporto 2 343. Socialisterna manar till samling i Braga och Portalegre 1 344. PPD uttalar sitt stöd till socialisterna och varnar för försök att stoppa demonstration 3 345. Goncalves tillbakavisar socialistisk smädelseskrift och kräver patriotism 14 346. Kommunisterna: Socialisterna hysteriska och uppmuntrar reaktionära krafter. Förtalskampanjen mot revolutionen hotar maktsystemet. Sviker avtalet 0 347. Revolutionsrådet: Demonstration klandervärd och uppropet en vedergällning, protest 3 348. Kommunisterna uppmanar sina medlemmar att hålla sig borta från socialisternas demonstration 4 349. MFA:s informationsavdelning: Anklagar socialisterna för att tvinga fram våld genom antikommunistiska möten. Anklagar pressen för tendensiösa nyheter 3 350. 5:e div. kommunike: Uppmaning till MFA att censurera och ta avstånd från socialisterna 15 351. Soares anser att MFA lurat dem. Förklarar att man är beredd att lamslå landet. Tänker utlysa masstrejker och demonstrationer 8 352. Socialisterna anser att socialistpartiet representerar folket. Kräver hela makten vid massmöte - anser två ministerposter för lite 5 353. Kommunisterna uppmanar folket till vaksamhetskampanj mot reaktionen 1 354. Soares angriper kommunisterna för rykteskampanjen. Förakt för Carvalho 5 355. Kommunisterna hotar stoppa möten i Oporto och Lissabon 2 356. Soares anklagar kommunisterna för den spända atmosfären 2 357. Revolutionsrådet anser att socialisterna underlättar kontrarevolution 2 358. Kommunistpartiets västra regionavdelning anklagar socialisterna för att vara reaktionens medhjälpare 1 359. Soares erkänner att reaktionära krafter kan utnyttja hans möten 6 360. COPCON-kommunike: Manar folket att försvara revolutionen 7 361. Intersindical uppmanar arbetarna i Oporto bygga barrikader och stoppa socialisterna 0 362. Kommunisterna dementerar att de satt upp vägspärrar i Lissabon 3 363. Socialistisk kommunike: Anklagar kommunisterna för att söka stoppa socialistmöten 2 364. Socialisterna uppmanar myndigheterna respektera mötesfriheten 1 365. Socialisternas talesmän: Om socialisternas kampanj lyckas kommer den att tvinga militären att rätta sig efter folket 15 366. Intersindical, kommunisterna och MDP uppmanar till ny barrikadbyggnad i Lissabon 1 367. Talesmän för revolutionsrådet uppger att barrikadbyggen endast skulle stoppa vapeninförsel 4 368. Soares angriper censur av socialisterna i radio/TV. Telegram till presidenten 1 369. Socialisterna i krismöte: Ej spetsa till läget men ej ge upp principer 2 370. Socialisterna: Accepterar inte att kommunisterna och militären förvandlar församlingen till en skenförsamling 0 371. Socialisterna: Ej emot kvartersråd och direktdemokrati 3 372. Carvalho: Partierna bär skulden för den politiska krisen 1 373. Vänstern kräver att det kapitalistiska systemet störtas och arbetarklassen tar makten 3 374. Socialisterna: MFA:s beslut ett kuppförsök - "den långa marschen mot diktatur" 4 375. Talesman för COPCON förnekar beredskap och demonstration 1 376. Kommunisterna: Hotar omringa Lissabon och Oporto vid socialistmöte 5 377. Militären manar till lugn och ordning samt enighet. Uppmanar folket att försvara revolutionen 1 378. Cunhal uppmanar kommunisterna stoppa socialistmöten i Lissabon 1 379. Utrikesministern: Portugal blir ingen diktatur. Hjälp från EG 1 380. Talesman för revolutionsrådet: Portugal skall ej bli kommunistiskt 2 381. Cunhal: Stöd för revolutionsrådets beslut om pluralism 10 382. Kommunisterna: Stöder åtgärderna om arbetarkommitteer 10 383. Socialisterna och PPD inkallar partiledn. till krismöte om folkkommitteprogrammet 8 384. Kommunisterna (bl a) kallar socialistmöte för "marschen mot Lissabon" 3 401. President Gomes dementerar uppgifter om militärregering 4 402. Uttalande av Lourenco i revolutionsrådet om upplösning av koalitionsregeringen 1 403. Revolutionsrådet uppmanar premiärministern att utse ny regering 5 404. President Gomes: Folket är inte längre med oss. Två alternativ till regering föreslås - bl a Carvalho. Uppmanar till försiktighet mot västmakt 0 405. Carvalho: Inte makt för egen del - skulle dock ej tveka att ta ledarskap 4 406. Socialisterna uttalar att man överväger att delta i ny regering 1 407. Regeringstjänsteman: Goncalves skrattar åt jämförelse mellan juntan och Sovjet 3 408. PPD: Triumviratet ej enligt avtalet mellan MFA och partierna 2 409. Soares: Som 408 1 410. PPD klagar över att man lever i rädsla för rapportering 1 412. MFA föreslår att minska flottans makt inom generalförsamlingen 1 413. Talesman för revolutionsrådet: Militären stannar vid makten minst 20 år 1 415. Kommunisterna anklagar Soares för att vara i kommunikation med Spinola 1 416. Spinola förnekar inte att han mött socialistisk representant i Paris 2 417. Soares dementerar att han mött Spinola i Paris 3 418. Carvalho för Kuba-resan: Trupperna är beredda att möta kontrarevolutionära attacker 2 419. Carvalho: Förslag till tiopunktsprogram för att lösa krisen i landet. Förslag till helt militärt kabinett med teknokrater 2 420. Carvalho: Uttalande om kontrarevolutionärer. Soares kan tvingas i exil 0 421. Premiärministern till revolutionsrådet: Listat alla bojkotter och agitation mot revolutionen 1 422. Soares protesterar mot att MFA krävt få godkänna partiernas kommunikeer 0 423. Socialisterna anser att Sovjets inblandning kommer att misslyckas 2 424. TV-debatt Cinhal/Soares: Soares understryker införandet av demokrati 2 425. Cunhal: Även kommunister arbetar för ett flerpartisystem 9 426. Soares: Folket accepterar aldrig en kommunistdiktatur. Vill ej förvandla landet till ett koncentrationsläger 9 427. Soares: Beslut fattas i regeringen utan att socialisterna upplyses 2 428. Kommunisterna: Socialisterna är i reaktionens tjänst 4 429. Socialisterna: Kommunisterna och militären skaffar sig diktatorisk makt 3 430. Kommunisterna angående ekonomiska läget: Socialisterna småborgerligt parti 1 431. Militären: Krisen på väg att lösas 1 433. Goncalves föreslår en enhetsfront/enhetsregering 1 434. Kommunisterna: Ej dra alla partier över en kam 2 435. Kommunike-Expresso: Rådet bildar en enhetsorganisation 1 436. Carvalho: Kräver att regeringen ombildas 1 437. Cunhal: Anklagar italienska kommunistpartiet att gynna reaktionen i Portugal 4 439. Revolutionsrådet uppmanar Goncalves att utse regering med personer som tjänar nationens intressen 2 440. Socialisterna: Skall sätta hårt mot hårt i regeringsfrågan 2 441. PPD ställer krav på revolutionsrådet om demokratiskt styre 1 442. Soares kritiserar kommunisterna och varnar för kontrarevolution 2 443. Vänstern kräver nationellt oberoende och bort med Soares och Cunhal 1 444. Cautinho föreslår superparti 1 445. Armestabschef Fabio bestrider rykten om maktkamp inom MFA 1 446. Soares: Portugal måste acceptera hjälp från USA och Västeuropa 1 447. Armechef Fabio uttalar stöd för Goncalves 9 448. PPD: Är lojalt med socialisterna men lämnar inte regeringen 8 449. Militären beslutar regera själv utan partistöd 17 450. MFA uttalar missnöje med utvecklingen och de socialistiska ministrarnas bojkott av regeringen 4 451. Socialisterna kan tänka sig samarbete med kommunisterna om de lägger bort det totalitära sättet - accepterar demokratin som bas 9 452. PPD vill inte ingå i regering med Goncalves 6 453. Medlem av församlingen rädd att fängslas för opposition mot trojkan - planerar att leva i exil 1 501. MFA: Socialisterna misstror den revolutionära processen och balanserar mellan PPD och kommunistpartiet 5 502. MFA anser att partierna är käbblande och oansvariga 1 503. MFA: PPD försöker dra socialisterna från den kommunistiska frestelsen 2 504. MFA: Kommunisterna verkligt engagerade i slaget om produktionen. Arbetat helhjärtat för MFA 2 505. Cunhal: Jag önskar ingen militärdiktatur 3 506. Kommunisterna: Socialisterna samlar omkring sig kontra- och pseudorevolutionära element 1 507. Socialisterna kritiserar MDP för kontroll av arbetsförmedlingen 2 508. Socialistisk minister klagar över att bli förbigången av militären 4 509. Soares uppger sig ha haft mycket långt och bra samtal med revolutionsrådet om situationen 2 510. Kommunisterna kommer att dra sig ur den konstituerande församlingen om socialisterna lämnar regeringen 2 511. Socialisterna: Kommunisterna försöker få socialisterna och PPD förbjudna 3 512. Soares: Kommunisternas attityd äventyrar avspänningen i Europa 2 513. Cunhal: Vi är alltid positiva till en överenskommelse med socialisterna 1 514. Cunhal: Socialisterna vill ej ha socialism. Vill ej samarbeta 28 515. Socialisterna kräver Goncalves avgång samt nationell samlingsregering 3 516. Generalförsamlingen förklarar sitt stöd åt Goncalves 2 517. President Gomes varnar för opportunism, pseudorevolution 2 518. Gomes uppmanar de deputerade att sätta landets väl före partierna 6 519. Gomes bestrider ryktena om MFA:s splittring. Demokratisering pågår 0 520. Soares varnar kommunisterna för att inte följa de demokratiska spelreglerna 4 521. Soares anser att regeringen struntar i Angola-frågan 9 522. Socialisternas ledning: Undantag från bojkotten endast pga Angola-frågan 3 524. Socialisternas talesmän: Mötet med militären - socialisterna rättframma och fasta 1 525. Cunhal: Antingen fortsätter koalitionsregeringen eller också insisterar socialisterna på att stoppa revolutionen 2 526. Socialisternas partiledning: Avvaktar nya överläggningar med revolutionsrådet om socialisternas fortsatta medverkan i regeringen 1 527. Socialisternas talesman: Krigsmaktens starka kritik mot socialisterna gjorde tiden mogen för regeringens sammanbrott och steg mot militärt styre. Krävde större inflytande o beslutsprocessen 1 528. Socialisterna: Det finns ett stort motstånd inom armen att öppet samregera med kommunisterna 2 529. Carvalho: Soares kan försöka regera själv 1 530. Revolutionsrådet: Socialisterna förklarar sitt fulla stöd för militären 7 531. Cunhal i Rome Weekly Europeo: Ingen möjlighet med västerländsk demokrati eller parlamentarism i Portugal 1 532. Socialisterna: Ta beslutet under övervägande 2 533. Goncalves: Extremvänstern ett allvarligt hot mot revolutionen. Uppmanar arbetarna att bekämpa reaktionen och bevara enigheten 3 534. Revolutionsrådet beordrar skärpt beredskap pga läget och att reaktionära krafter kan utnyttja den politiska krisen 9 535. Kommunisterna anklagar socialisterna för att splittra MFA och söka bilda koalitionsregering av högerkrafter 2 536. Kommunisterna: Redo att ta på oss ansvaret för att lösa krisen. Enda lösningen en regering som för en demokratisk politik mot socialism 10 537. Revolutionsrådets kommunike: Portugals regering skall inte bli partipolitisk, men företrädare för olika socialistiska strömningar skall ingå 3 538. Lourenco: Uttalar sig angående möte på flottbasen 6 539. Carvalho i radio: Omöjligt genomföra revolutionen med fredliga medel 3 540. Cunhal: Folket är inte moget för fria val pga den tidigare situationen 0 541. Rego angriper Cunhals uttalande om valet 3 542. Kommunisterna protesterar mot Parisintervju med Cunhal där han säger valet vara en marginell affär. Intervjun en falsifikation 2 544. Carvalho: Soares är högerns hopp i Portugal 3 545. Cunhal: Förslag till fred mellan regeringspartierna 1 546. Soares: Det som skiljer socialisterna från kommunisterna är synen på Stalin 3 547. Kommunisterna anklagar partierna för att bromsa revolutionen 3 548. Revolutionsrådets presskonferens: Ej bilda rent militär regering, ej sätta koalitionsregeringen i fara 4 549. Kommunisterna: Kritik av reaktionärer, Soares tal om att lamslå landet, attacken mot Goncalves 7 550. Kommunisterna bekräftar sin allians med MFA 1 551. Kommunisterna stryker begreppet proletariatets diktatur 3 552. Kommunistisk kommunike om att den provisoriska regeringen ej är livsduglig 5 553. MFA anklagar kommunisterna och socialisterna för att orsaka passivitet genom inbördes gräl. Den revolutionära processen är verket av folket bortom partistrider 2 554. Varning från MFA: Examen för partierna i juli - ingen omtenta 1 555. Lissabons armejournal: Varning att inte följa revolutionen 0 556. Socialisterna: Steget har tagits för att öka makten hos församlingen som ett organ med genuin suveränitet 8 557. Soares presskonferens: Portugal hotas att bli en polisstat styrd av en byråkratklass som förtrycker arbetarna. Landet hotas av anarki 2 558. Soares bestrider MFA:s representativitet. Anser att de legitima representanterna för folket nedtystas. Kan ej tillhöra en regering som ej regerar 8 559. Soares: MFA får välja mellan att regera med kommunisterna eller en majoritet av folket 3 560. Soares angriper kommunisterna, Intersindical, MFA, revolutionsrådet och Goncalves 3 561. Kommunisterna anklagar Soares för utpressning 2 562. Fackföreningar och andra organisationer fördömer Soares kritik av Goncalves 1 563. Zenha: Goncalves har en viktig roll i revolutionen men ingen livstidsplats 1 564. Socialisterna uppger att revolutionsrådet klart och entydigt röstat mot Goncalves som regeringschef 10 565. MFA stöder Goncalves mot förtalet, uttalar sitt förtroende 4 566. 5:e divisionens kommunike: Kritik av Soares och stöd åt Goncalves 3 567. Goncalves kommunike: Anklagar socialisterna för bristande samarbetsvilja. Oskyldiga offer krävs 4 568. UDP anklagar MFA:s högerkant för förbindelser med borgerliga partier, dvs socialisterna och PPD 5 569. Vänsterradikaler kritiserar MFA:s kontrarevolutionära element. Kräver att de moderata officerarna rensas ut 4 570. President Gomes fördömer ryktesoffensiven av kontrarevolutionära 2 571. Talesman för revolutionsrådet: Socialisterna och partierna har plats inom revolutionen 1 572. Flottkaptenen Correira förklarar att revolutionsrådet vill samarbeta med socialisterna 1 573. Kapten anser att socialisterna är elitinriktat. Tar upp förhållandet till NATO 5 574. President Gomes: Uppmanar MFA till dialog med andra krafter 4 575. Generalförsamlingens kommunike: Uttalande om stark politisk ledning 14 576. Revolutionsrådet föreslår politisk aktionsplan för ekonomin, att konstituerande församlingen endast skall syssla med författningen, etc 9 577. Revolutionsrådet föreslår kontroll av massmedia, hot om åtgärder mot journalister som sänder felaktig propaganda 5 578. Revolutionsrådet ser positivt på försvarskommitteer, medlemskap i NATO 3 579. Revolutionsrådet anser att politiska partier är viktiga vid övergång till socialism 1 580. Revolutionsrådet kommunike om att MFA centraliserar makten genom tillsättning av central kommission och verkställande kommitte inom rådets ram 1 582. Carvalho uppmanar i TV-sändning socialisterna att lämna avskedsansökan eller återgå till regeringen 3 583. Socialisternas presskonferens: Presentation av ekonomisk plan som grund för nationell samlingsregering 4 584. Socialisterna kräver nationell räddningsregering 2 585. MFA avvisar socialisternas förslag till samlingsregering 11 586. Socialisterna beslutar bojkotta Goncalves försök till samlingsregering 10 587. Socialisternas kommunike om uteslutning av medlemmar som är villiga att ingå i Goncalves regering 1 588. Talesman för PRP: Socialisterna är där de hör hemma - utanför revolutionen 1 589. PPD rapporterar om dåliga ekonomiska utsikter 25 590. PPD ställer krav på parlamentariska friheter till presidenten - annars avgång 2 591. PPD anser att regeringen inte regerar och att kommunisterna tagit makten kommunalt och fackligt och i massmedia genom överrumpling 12 592. Presidenten avvisar PPD:s ultimatum. Accepterar inga ultimatum 4 593. PPD vägrar ställa upp då kraven inte uppfyllts 1 594. UPD:s generalsekreterare kritiserar socialisterna och västeuropeiska regeringspartier 1 595. PPD-ledaren: Sammanhållning möjlig mellan partierna. Vill samarbeta med regeringen 15 596. PPD:s ledare: Partiet nära avgå ur regeringen 1 597. Revolutionsrådet, fackföreningar och folkkommitteer kräver upplösning av den konstituerande församlingen 3 598. Revolutionära arbetar- och bostadsråd kräver militär regering. Stöd MFA 8 599. President Gomes: Prata mindre och arbeta mer. Krav på lugn och ordning 1 602. MFA uttalar att man inte tillåter några angrepp på partilokaler 2 603. COPCON:s militärenheter uppmanas använda våld om nödvändigt för att upprätthålla ordningen. Angreppet mot kommunistpartiets lokaler har inspirerats av kontrarevolutionärer 0 605. Talesman för PPD anger att de och socialisterna är utsatta för samma sk som kommunisterna, men att den kommunistdominerade pressen inte rapporterar detta 2 606. Kommunisterna anklagar reaktionära jordägare för händelserna i Rio Major 2 607. Militären anklagar kommunisternas kommunikeer för att öka spänningen 1 608. Kommunisterna anklagar PPD för händelserna 3 701. Arbetarna på Lisnavevarvet anklagar Sverige och Eriksberg för brutet kontrakt. Massarbetslöshet och miljonförluster hotar 1 702. Regeringen: Beslut om konfiskation av tomma hus och lägenheter i Lissabon 0 703. Kommunisterna uppmanar till massdemonstration mot NATO-fartyg som anlöper Lissabon 6 704. Goncalves på NATO-möte i Bryssel: Portugal vill vara kvar i NATO - hoppas på bättre relationer med president Ford och andra länder 3 705. Goncalves: Portugal ingen trojansk häst - ej ge Soares uppmärksamhet 2 706. President Gomes: Portugal skall respektera alla avtal med andra länder, så även med NATO 1 707. Informationsministern: Portugal ej begärt ekonomisk hjälp från Sovjet 2 708. Regeringen: Avslöjat stor fascistisk organisation - uppmanar soldater och allmänhet att slå ner reaktionär kontrakupp 1 709. 5:e divisionens kommunike: Fascistisk organisation inblandad i kontrakuppen 11 mars. Uppmanar folket till vaksamhet pga utländska agenter och celler inom militären 3 710. MRPP utlyser regeringsfientlig demonstration i Lissabon 2 711. MRPP protesterar mot det sovjetorienterade kommunistpartiet och mot kommunisternas och militärens förtryck av deras parti 0 712. MRPP: Flera medlemmar arresterade när soldater skingrade maoister 12 713. MFA: Tolererar inte vänstergrupper som använder våld och stör allmänna ordningen. MRPP:s verksamhet omstörtande 3 714. DIARIO de Lisboa: MRPP har gått för långt. Kräver att MRPP krossas 2 716. Regeringstjänsteman: Attackerna mot MRPP föranledda av att de tillfångatagit och torterat tre soldater 6 717. Militären: 200 MRPP-medlemmar gripits 5 718. MRPP:5-600 MRPP-medlemmar har gripits 4 719. MRPP hävdar att de tidigt avslöjat fascistisk sammansvärjning inom armen 0 720. MRPP: Militären har plundrat nio av våra kontor i Lissabon 2 721. MRPP kallar kommunisterna för socialfascister och MFA för militärdiktatur 6 722. COPCON: Maoister har förberett mord på officerare i MFA och försökt nästla sig in. Fördömer infiltrationen 1 723. Talesman för PDC: 2 000 fängslade i Portugal efter kuppförsöket i mars 3 724. MRPP anklagar soldater för att ha gått till angrepp och öppnat eld vid demonstration utanför fängelset. Flera skadade 2 725. COPCON meddelar att man i maj gripit 432 MRPP-medlemmar 1 726. COPCON uppger att man i MRPP:s beslagtagna dokument funnit planer på sabotage mot krigsmakten 1 727. Coutinho: Separatisterna på Azorerna söker närma sig USA 1 728. Fackföreningar inom massmedia kräver att myndigheterna tar itu med utländska borgerliga nyhetsorgan som AFP och Reuter 1 729. Kommendanten för artilleriregemente 1: Nästan hela generalstaben är reaktionär 1 730. Goncalves: Lagstiftande församling kommer att väljas i början av 1976 1 731. MFA: De vilda utrensningarna som arbetarna utför mot obekväma chefer måste stävjas 3 732. Myndigheterna vädjar till folkets revolutionära vaksamhet angående hemlig polis som flytt 1 733. Carvalho om hemliga polisen: Skicka dem till Honduras eller Nicaragua 2 734. Revolutionsrådet om fångarnas flykt: Den som döljer någon ställs inför tribunal 2 735. Fd medlem av kommissionen för undersökning av hemliga polisen anklagar regimen för uppbyggnad av ny säkerhetspolis 4 736. COPCON beklagar att man tvingades använda våld som nödlösning vid telestrejken. De strejkande vägrade deltaga i dialog 1 737. Ledare i 31 "unions" fördömer telearbetarnas krav på högre löner 1 738. Zenha uttalar att folkdomstolar bäst passar alliansen folket-MFA 1 739. Socialisterna kritiserar tanken på upprättandet av folkdomstolar. Polisstat? 1 740. Den kommunistdominerade "Labour Confederation" uppmanar i en kommunike lantarbetarna att påskynda expropriering av lantegendomar 2 741. Artilleriregemente: Carvalho är naiv 2 742. Regeringen: Vädjar till folket om tillfälliga uppoffringar i samband med importavgifter mm 4 743. Telearbetarna: Kräver högre löner 8 744. COPCON uppger att man släpper 200 medlemmar ur MRPP-rörelsen 3 901. Socialisterna: Presslagen förbjuder arbetarna att i strid mot tidningsledningens beslut ockupera tidningsbyggnad 2 902. Tidningen Republica attackerar socialisternas anklagelser om att kommunisterna manipulerar pressen 2759 000. Ej tillämplig
VAR 15 AV-BEHANDLAD PART Loc 33 width 2 MD= 0 Behandlad part i uttalandet 172 01. MFA 2 02. Moderat falang 5 03. Kommunistisk falang 14 04. Vänsterradikal falang 144 10. Regeringen 211 20. Kommunisterna 43 30. Övriga vänstergrupper 188 40. Socialisterna 21 50. PPD, demokratiska folkpartiet 17 60. Katolikerna 8 70. Gamla regimens anhängare 7 80. Övriga högergrupper 11 90. Övriga 3435 00. Ej tillämplig
VAR 16 AV-ASPEKT Loc 35 width 1 MD=0 Positiv/negativ aspekt på uttalandet 5 1. Positiv enligt ordvalet 7 2. Negativ enligt ordvalet 968 4. Neutral 0 5. Positiv enligt spec. vänsterterminologi 0 6. Negativ enligt spec. vänsterterminologi 6 8. Positiv enligt sammanhanget 18 9. Negativ enligt sammanhanget 3274 0. Ej tillämplig
VAR 17 AV-ASPEKT-SAKOMR 1 Loc 36 width 1 MD=0 Sakområde enligt vilket aspekten är bedömd för aktuellt uttalande, 1 13 1. Tidningen Republica 1 2. Radioockupation mm 13 3. Folkkommitteer mm 9 5. Regeringskrisen 1 7. Övrigt 4241 0. Ej tillämplig
VAR 18 AV-ASPEKT-SAKOMR 2 Loc 37 width 2 MD= 0 Sakområde enligt vilket aspekten är bedömd för aktuellt uttalande, 2 5 10. Tidningen Republica - Positivt socialisterna 0 11. Tidningen Republica - Positivt kommunisterna 0 12. Tidningen Republica - Positivt MFA 0 13. Tidningen Republica - Positivt PPD 0 14. Tidningen Republica - Positivt övriga vänstergrupper 1 15. Tidningen Republica - Negativt socialisterna 6 16. Tidningen Republica - Negativt kommunisterna 1 17. Tidningen Republica - Negativt MFA 0 18. Tidningen Republica - Negativt PPD 0 19. Tidningen Republica - Negativt övriga vänstergrupper 1 20. Radioockupation mm - Positivt katolikerna 0 21. Radioockupation mm - Positivt kommunisterna 0 22. Radioockupation mm - Positivt regeringen 0 23. Radioockupation mm - Positivt MFA 0 24. Radioockupation mm - Positivt övriga vänstergrupper 0 25. Radioockupation mm - Negativt katolikerna 0 26. Radioockupation mm - Negativt kommunisterna 0 27. Radioockupation mm - Negativt regeringen 0 28. Radioockupation mm - Negativt MFA 0 29. Radioockupation mm - Negativt övriga vänstergrupper 1 30. Folkkommitteer mm - Positivt socialisterna 2 31. Folkkommitteer mm - Positivt kommunisterna 0 32. Folkkommitteer mm - Positivt MFA 0 33. Folkkommitteer mm - Positivt PPD 0 34. Folkkommitteer mm - Positivt övriga vänstergrupper 0 35. Folkkommitteer mm - Negativt socialisterna 2 36. Folkkommitteer mm - Negativt kommunisterna 7 37. Folkkommitteer mm - Negativt MFA 0 38. Folkkommitteer mm - Negativt PPD 1 39. Folkkommitteer mm - Negativt övriga vänstergrupper 2 50. Regeringskrisen - Positivt socialisterna 1 51. Regeringskrisen - Positivt kommunisterna 1 52. Regeringskrisen - Positivt MFA 2 53. Regeringskrisen - Positivt PPD 0 54. Regeringskrisen - Positivt övriga högergrupper 1 55. Regeringskrisen - Negativt socialisterna 0 56. Regeringskrisen - Negativt kommunisterna 2 57. Regeringskrisen - Negativt MFA 0 58. Regeringskrisen - Negativt PPD 0 59. Regeringskrisen - Negativt övriga högergrupper 0 70. Övrigt - Positivt gamla regimen 0 71. Övrigt - Positivt övriga vänstergrupper 0 72. Övrigt - Positivt MFA 0 73. Övrigt - Positivt regeringen 1 75. Övrigt - Negativt gamla regimen 0 76. Övrigt - Negativt övriga vänstergrupper 0 77. Övrigt - Negativt MFA 0 78. Övrigt - Negativt regeringen 4241 00. Ej tillämplig
VAR 19 AV-ASPEKT-NR Loc 39 width 3 MD= 0 Aspekt inom sakområde DE TVÅ FÖRSTA SIFFRORNA HÄNFÖR SIG TILL VARIABEL 18 2 101. Socialisterna vinner seger i kampen om tidningen/framgång/förståelse för kraven/kraven viktiga 1 102. Socialisternas sista tidning/sista fria tidningen/enda demokratiska/situationen symbol för socialisternas situation/hårt slag för socialisterna 1 104. Socialisterna valets triumfator/segerherre/starkt stöd i valen/socialisterna hela 38 procent/inget motsvarande inflytande/landets största parti 1 109. Övrigt positivt socialisterna - Tidningen Republica 1 159. Övrigt negativt socialisterna - Tidningen Republica 2 161. Typografernas krav strider mot presslagen/kommunisterna berövar socialisterna deras sista (enda) dagstidning/övergrepp/vill tysta ner socialistiskt språkrör/sparkar ut/spärrar in Rego 3 163. Kommunisternas inflytande över massmedia större än vad valsiffrorna berättigar till/tidningen har konformistisk karaktär/kommunisterna vill kontrollera massmedia/dominerar/ej beredd till eftergifter 1 169. Övrigt negativt kommunisterna - Tidningen Republica 1 174. 1 201. Katolikerna har berövats sin radio/demonstrerar stillsamt/kyrkan starkt stöd 1 305. Socialisterna starkt stöd/38% i valen/internationell prestige/landets största parti/inget motsvarande inflytande/2 repr i regeringen/111 platser av 250 1 311. Kommunisterna i fördelaktig situation/starkt inflytande/uppnått många mål/bättre basorg/disciplin/väl utvecklad org/klar pol linje/mer vana vid pol arbete 1 314. Förslaget en seger/stöd för kommunisterna/arbetar för demokratisk utveckling/verklig demokrati/väldigt gehör hos militären 1 361. Bittert valnederlag/kommunistisk utveckling har skrämt övriga i Västeuropa/skräck för kommunisterna/spelat ut sin basorganisation/svagt stöd/folket vägrar stödja/spel bakom kulisserna/farligt spel 1 362. Kommunisterna stöder (samarbetar med) militären/lett till att partier förbjuds/oprop. stöd hos militären 4 371. Krossar parl./MFA sparkar partier/brott mot avtalet/beslutet minsk. partiinflytande/brutit överenskom, med partierna/hotar partiernas existens/hotar dem./mil. tar makten helt/har hela makten/mil. otålig/dödsstöt mot partier/diktatur farligt spel/antidem 2 372. Militären inte enad/COPCON följer egen linje/motsättningar/splittring/vänsterradikala falangen lider nederlag/saboterar arbetet/bakslag 1 377. 1 391. MRPP provokativt/splittrade/spektakulära/bygger barrikader trots förbud 2 503. Socialisterna starkt stöd/valet stor framgång/fick 38%/inget motsvarande inflytande/111 av 250 platser/segrande partiet/folkets parti framför andra 1 513. MFA-mötet seger för Goncalves/seger för kommunisterna/Goncalves starkt stöd 1 521. Oerhörda förändringar genomförts/demokratiska förhållanden som saknar motstycke i väst/MFA befriat landet från fascism 2 531. Näst största partiet/26% av rösterna/81 platser i församlingen/segrande parti 1 551. Socialisterna skyller krisen på MFA och kommunisterna/avsvär sig ansvaret/hotfulla angrepp mot MFA och kommunisterna/provokation från socialisterna/kontrarevolutionärt agerande/skadar det egna partiet 1 574. Av dem. kvarstår endast rester/juntan allv. hot mot dem./vill kontr. med mil. maktmedel/utnämn. ett slag mot soc. och PPD/agerandet leder till pol. kris/bryter löftet om parl. dem./rädda för konk./vill bli mer auktoritära/skapa ideol. för rättf makt 1 579. Övrigt negativt MFA - Regeringskrisen 1 751. PIDE genuint hatade/grundstenar för fascistiska systemet/hårdhudade fascister/brutala 4241 000. Ej tillämplig
VAR 20 OM Loc 42 width 1 MD=9 Analysenheten en rapporterad händelse 2010 0. Analysenheten är ej en rapporterad händelse 2237 1. Analysenheten är en rapporterad händelse 31 9. Uppgift saknas
VAR 21 OM-HÄNDELSE-SAKOMR Loc 43 width 1 MD=0 Sakområde som den rapporterade händelsen berör 562 1. Tidningen Republica 144 2. Radioockupation mm 423 3. Folkkommitteer mm 24 4. Regeringskrisen 469 5. Regeringskrisen 80 6. Kommunistiska partiets lokaler attackeras 330 7. Övrigt 117 8. Övrigt 1 9. Tidningen Republica 2128 0. Ej tillämplig
VAR 22 OM-HÄNDELSE-NR Loc 44 width 3 MD= 0 Rapporterad händelse inom sakområdet 0 101. Typograferna bojkottas av tidningsledningen 2 102. Typograferna vägrar trycka hemligt dokument om kommunistpartiet 3 103. Typograferna trycker egen tidning 8 104. Chefredaktören Rego inlåst av typograferna 64 105. Typograferna ockuperar tidningen Republica 9 106. Tusentals demonstranter hotar befria tidningen med våld 5 107. Socialister vakar utanför tidningen. Hindrar typograferna 1 108. Soares delar ut flygblad 0 109. Redaktionspersonalen kräver allmänhetens stöd i stencil 7 110. Typograferna kräver att redaktion och journalister avskedas 1 111. Chefredaktören Rego avvisar kravet 3 112. Typograferna vägrar släppa in Soares och ledningen 4 113. Typografer och journalister körs bort av COPCON 0 114. Typograferna ger ut stencilerad tidning trots publiceringsförbud 2 115. Socialisterna i krismöte 8 116. Socialistisk opinion och påtryckning för regeringsbojkott och -avgång 5 117. Socialisternas ledning sammanträffar med president Gomes 14 118. Tidningen Republica utkommer med ny redaktion som valts av personalen 1 120. Typograferna vägrar samarbeta med redaktionen om den släpps in 16 121. Tusentals socialister demonstrerar i Lissabon mot stängningen av Republica. Soares leder demonstrationen. Hundratals fallskärmsjägare på jakt 1 122. Informationsministern till Belempalatset för att diskutera Republica med Gomes 14 123. MFA-möte, tillmötesgående av socialisternas krav för att få slut på grälet socialister-kommunister 0 124. Republicas journalister klistrar sympatitelegram på väggarna 1 125. Socialistiska partiets flagga på partikontoret mittemot Republica 1 126. Rego hyllas i stor manifestation i sportpalatset 1 127. Soares, PPD:s Mota och Cunhal i TV angående stängningen av Republica 7 128. Republica utkommer i Lissabon redigerad av Rego - annat tryckeri 12 129. Redaktionslokalerna stängda på regeringsorder, journalisterna arbetar i andra lokaler 3 130. Gomes träffar Rego och diskuterar återutgivning 6 131. Militära ledarna i krismöte angående lösning av konflikten på Republica 10 132. Socialisterna avbröt sin regeringsbojkott efter rådets löfte om normal utgivning 2 133. Socialisternas krav hemlighölls för att ge regeringen tid förhandla med typograferna 14 134. Militären beslutar att Republica skall återlämnas till socialisterna på villkor att typograferna ej avskedas 1 135. Militären evakuerar lokalerna på informationsministerns order 2 136. Militären beslutar att förlänga förbudet mot Republicas utgivning - lägger fram nya planer för pressen angående yttrandefriheten 3 137. Revolutionsrådet ändrar sig pga de krav som ställdes på Republicas ledning. Republica lämnas inte åter till socialisterna 46 138. Militären stänger Republica. Dörren förseglas 2 139. Socialisterna överlämnar dokument om kommunistiska övergrepp 77 140. Socialisterna avgår ur regeringen i protest mot Republica-frågan och militärens politiska planer 4 141. Socialistpartiets möte angående handlingslinjen efter avgången 1 142. Sympatiuttalanden och deklarationer strömmar in till socialisterna 5 143. Revolutionsrådet kallar till möte för att diskutera socialisternas beslut om regeringsavgång. Godkänner avskedsansökan - beklagar socialisternas beslut 5 144. Revolutionsrådet sammankallar journalister och typografer 1 145. Arbetarna lämnar lokalerna efter förhandlingar 1 146. Rego går ej med på arbetarnas krav 6 147. Militären ger inga garantier i Republica-frågan 2 148. Journalister hindrar typografer att komma in. Begär nya förhandlingar 15 149. Militären vägrar släppa in journalister 19 150. Militären släpper in typograferna. Major Ferreira följer ej rådets beslut att återlämna tidningen till redaktionen 11 151. Typograferna ockuperar tidningen på nytt. Vägrar släppa in redaktionen 4 152. Militär eskorterar typografer från tidningen 3 153. Folk samlas utanför lokalerna. Socialisterna demonstrerar - sammanstötning mellan socialisterna och grupper som stöder arbetarna och kommunisterna 5 154. Soldaterna skjuter i luften, pansarvagnar, COPCON vaktar, tårgas 2 155. Arbetare får knytnävsslag när de går till lunch. Skyddas av militären 1 157. Socialisterna fick tidigare stöd av pressrådet 1 158. Arbetarna på Republica vill ej tala med revolutionsrådet - endast med premiärministern 11 159. Socialisterna ger ut Republica som specialupplaga i Paris 1 160. Kommunisterna anklagar ej öppet socialisterna för provokation enligt Ponomarevartikel 2 161. Kommunisterna har massmöte angående socialisternas agerande 1 162. Piratupplaga av Republica trycks i Coimbra 3 163. Republica utkommer under arbetarstyre 1 164. Slagsmål utanför Republica då socialister och journalister söker hindra distribution av nya Republica 4 165. Republica innehåller hyllningsartiklar till MFA och angrepp mot socialisterna 0 166. Pressen ägnar stort utrymme åt den kampanj som socialisterna ansvarar för 16 167. Revolutionsrådet tillsätter militär kommission för förvaltning av Republica 2 168. Rego skall starta ny tidning - La Luta 1 170. Tidskrift med Regos bild på omslaget - Rego som symbol för motståndet 1 173. Soldater bevakar Republica då socialisterna demonstrerar - Soares deltar 2 174. Journalister och typografer missnöjda med tidningsledningen, arbetsförhållanden, löner 1 175. Flera journalister kommunistsympatisörer. Planerar demonstration mot tidningsledningen 2 176. Soares förhandlar med tidningspersonalen 5 177. Presstribunal skall fälla avgörandet om Republica 1 178. Socialistiska ministrar i spetsen för demonstration mot stängningen av Republica 7 179. Soldater och polis vaktar utanför Republica 3 180. Socialistisk demonstration brännmärker kommunistiskt pressövertagande 2 181. Socialisterna begär sammanträde med revolutionsrådet angående situationen 11 182. Konflikt mellan personal och redaktionsledning 1 183. Militären vill förhindra att någon bryter sig in innan Republica överlämnas 17 184. Revolutionsrådet beslutar överlämna Republica till typograferna 7 185. Militären öppnar inte Republica 2 186. Socialister och kommunister beredda på ny strid 2 187. Militären överlämnar nycklarna till socialisterna och kommunisterna 1 188. Socialisterna söker storma Republica 1 189. Arbetarna utser ny redaktionsstyrelse 1 190. MFA fördömer socialisternas regeringsavgång 2 191. Carvalhos soldater skall inte ingripa mot ockupationen - stöder typograferna 1 192. Journalisterna vägrar gå in utan militärt skydd 3 193. Major Ferreira ger socialisterna frist att gå in i byggnaden 1 194. Socialisterna kommer till Republica på utsatt tid men kommer ej in 1 195. 2 196. 1 197. 1 201. Radioledningen har tidigare försökt utföra psyktest på arbetarna 1 202. Arbetarna uppfattar testet som politisk provokation 20 203. Radio Rena Scienzia övertas av lokalt revolutionsråd 0 204. Vänstern vaktar radiosändaren 6 205. Programmen kritiserar kyrkan, premiärministern, revolutionsrådet etc 2 206. Bakgrund - AFP och Reuter bojkottar radion. Lissabonpressen bojkottar båda 5 207. Katolska kyrkan hotar bryta med staten om myndigheterna inte ingriper mot kommunisternas ockupation av radion 1 208. Revolutionsrådet tar upp krisen kyrka/stat 1 209. 1 210. Carvalho stödde tidigt ockupanterna och visade sympati för PRP 1 211. Carvalho gör avbön inför MFA, uppmanar de revolterande arbetarna till tålamod 6 212. Efter regeringens beslut att återlämna radion samlas tusentals vänsteranhängare utanför 2 213. Intersindical demonstrerar mot regeringsbeslutet 4 214. COPCON ingriper inte efter regeringens krav 2 215. Ockupanterna vägrar lyda regeringens order återlämna radion till ägarna 1 216. Katoliker demonstrerar i Viseu mot kommunisterna, för radions återlämnande 0 217. Katolikerna får stöd av påven 7 218. Demonstration mot ockupationen. 2000 samlas utanför radion 7 219. Sammanstötning katoliker/vänsterradikaler utanför residenset 4 220. Katoliker skadas - flyr in i residenset 3 221. Soldaterna skjuter i luften 5 222. Personer skadas vid evakuering från residenset. Vänsterdemonstranter kastar sten mot katolikerna och överöser dem med förolämpningar 11 223. Tiotusentals katoliker demonstrerar i Aveiro med krav på att radion återlämnas - protest mot revolutionsrådet som inte ingriper mot ockupationen 5 224. Biskopen deltar i demonstrationen 2 225. Tusentals katoliker demonstrerar mot kommunisternas dominans i massmedia 1 226. Biskoparna uppmanar katolska befolkningen att demonstrera sitt stöd för kyrkan 1 227. Portugisiska kyrkan i toppmöte med ärkebiskopen. Västeuropeiska kyrkor deltar 1 228. Ledningen för radion låter stänga el-, gas- och teleledningar till sändaren 5 229. Kyrkan rädd MFA skall ta över, vägrar lämna radion till MFA 3 230. Tre lastbilar med soldater utanför Oportos kommersiella radiostation då socialisterna samlats utanför i protest mot radions partiska nyhetsförmedling 1 231. Trupper och prokatolska demonstranter hindrar kommunistledda demonstranter att ta sig in i den katolska radiostationen 5 232. Soldater och vänstergrupper bevakar radion i Lissabon. Vägspärrar 3 233. Beväpnade män stal vapen från militärbas 1 234. Armetrupper bevakar radio/TV-stationer sedan beväpnade män misslyckats ta sig in i nationella TV-studion i Lissabon 1 235. Radion tillät fyra antikommunister uttala sig - vänsterdemonstranter krävde lika sändningstid men vägrades 1 236. Radiostation i Lissabon och Lousa är ockuperade av vänsterarbetare 0 237. Kyrkan planerar demonstration i Braganza 9 238. Katolska kyrkan i strid med militärregeringen/MFA 4 239. Konflikt mellan personal och radions ägare 1 240. Katolikerna möts av motdemonstranter 2 241. Trupper evakuerar katoliker från residenset 5 242. Radion skall ledas av en militärkommission 2 243. Kyrkan protesterar kraftigt mot MFA:s beslut om kontroll över radion 8 301. Carvalho tvingas retirera från radikal ståndpunkt 1 302. Soares nöjd och anser att Carvalho hamnat i rätt läge 11 303. Militären ser partierna som hinder på väg mot revolutionen/socialismen 2 304. Socialisterna begär svar från revolutionsrådet om diktatur/demokrati 9 305. Generalförsamlingen diskuterar politiska och ekonomiska problem 3 306. MFA-församlingen oenig - vill rädda koalitionsregeringen eller låta Carvalho och militären ta över makten 24 307. Generalförsamlingen fattar beslut om folkkommitteer, stöds av tidningar 1 308. MFA visar förtroende för Goncalves 2 309. Halvofficiell milis bildas för att försvara revolutionen och distribuera vapen om nödvändigt 14 310. Kommunisterna kallar till massdemonstration för att visa militären stöd 6 311. Revolutionsrådet sammanträder angående MFA:s förslag om att kommunismen skall bli styrelseform. Dokument om enpartisystem 9 312. Tusentals demonstrerar i Lissabon med krav på att konstituerande församlingen upplöses och krav på att vänsterrevolutionäre kommitteer utan partipolitisk anknytning upprättas 1 313. Demonstranter uttrycker stöd för Carvalho 1 314. Massmöte kräver att de politiska partierna förbjuds 8 315. Socialisterna utlyser demonstrationer för att markera sitt gillande av revolutionsrådets beslut om bibehållandet av pluralismen 29 316. Tiotusentals socialister, PPD och maoister stöder revolutionsrådets uttalande 6 317. Demonstrationer fördömer varje form av diktatur - flygblad med angrepp på kommunisternas strävan till enpartistat 1 318. MFA:s löfte om att partierna inte ska ignoreras godtas inte av socialisterna 37 319. Militären lägger fram program om minskning av partiernas roll. Nationell folkförsamling skall inrättas med medlemmar som är partipolitiskt obundna - planer på att kommitteerna ska överta del av de politiska funktionerna 6 322. Åtgärderna kan bli generalstrejker och landsomfattande demonstrationer enligt socialisterna. Många föreslår våldsammare metoder 0 323. Goncalves talar inför tiotusentals demonstranter i Lissabon om folkkommitteer 1 324. Tusentals demonstrerar för Carvalhos förslag 0 325. MRPP samlar tusentals personer till stöd för MFA:s planer om direktdemokrati 11 326. Intersindical och kommunisterna anordnar demonstrationer - 10 000-tals stöder MFA 3 327. Revolutionära arbetar- och soldatkommitteer demonstrerar till stöd för MFA 1 328. Tre officerare inom politiska kommitteen i revolutionsrådet intervjuas i TV och angriper pressens politiska information om folkkommitteerna - bestrider diktatur 2 329. Socialisterna hoppas genom sin mobilisering få rådet att mjuka upp generalförsamlingens beslut 0 330. Militären ser socialisternas mobilisering med oblida ögon 1 331. Socialisterna utger våldsam smädesskrift om MFA - mildrar senare tonen 1 332. Intern rundskrivelse bland socialisternas medlemmar om att MFA:s förslag är lika med det moskvatrogna kommunistpartiets inflytande över militären 10 333. Socialisterna demonstrerar i Lissabon för att visa missnöje med militärens planer på ny maktstruktur. "Ja till socialism - nej till diktatur" 7 334. Socialisterna demonstrerar i Braga 10 335. Kommunisterna försöker hindra socialisterna i Lissabon och Oporto med barrikader 8 336. Slagsmål mellan socialister och kommunister 6 337. Militären använder tårgas. Hotar med att öppna eld 5 338. Socialisternas ledning söker dämpa anhängarnas känslor 4 339. Deltagarna buar och visslar åt soldaterna - skriker mördare 2 340. Vänsterpartiet sprider flygblad, anklagar socialisterna för att tjäna reaktionen 30 341. Socialistisk demonstration i Lissabon kräver demokratiska reformer. Samlar 50-100 000 deltagare 14 342. Socialisterna möter barrikader in till staden, vid alla infarter till Lissabon, bemannade av kommunister och COPCON 2 343. Soldater skjuter i luften i Lissabon för att hindra socialisterna från att angripa kommunister som bemannar barrikaderna 10 345. COPCON undersöker alla bilar i jakten på vapen. Vägspärrar 1 346. Socialisterna antänder bil tillhörig Intersindical vid massmöte i Lissabon 0 347. Kommunister och UDP ställer upp vid barrikaderna 0 348. Soares talar inför tiotusentals på tjurfäktningsarenan i Figueira de Foz 19 349. COPCON:s beredskapstillstånd 3 350. COPCON:s beredskapstillstånd upphör 1 351. Goncalves och Zenha försonas 6 352. Socialisterna kritiserar militären och kommunisterna 1 353. Socialisterna uppvaktar president Gomes i frågan 4 354. Socialisterna skall lämna regeringen i protest mot militärens och kommunisternas dominans 21 355. MFA undertecknade avtal med partierna före valet angående partisystemet 2 356. COPCON:s förslag om upprättande av revolutionära milisförband 1 357. Kommunisterna visar militären sitt stöd 1 358. President Gomes, Carvalho m fl i presidentpalatset, stöds av kommunistiska demonstranter 1 360. Kommunisterna rädda för att militären skall ställa partierna åt sidan 2 361. 1 362. Militären skall använda krafttag mot kontrarevolutionära krafter 1 363. Kommunisterna har inte reagerat på MFA:s kommunike om pluralismen 2 364. Vänstern inom MFA får i uppdrag att utarbeta förslag till målsättning 2 365. Socialisterna demonstrerar (23/6) i Oporto angående pluralism 2 366. PPD stöder socialisterna i frågan om folkkommitteer 11 367. Socialistisk möte/demonstration i Lissabon till stöd för partiet - mot MFA 2 368. Socialistisk mobiliseringskampanj 18 369. Socialistisk demonstration i Oporto mot militärens planer på ny maktstruktur 1 370. 5 371. Kommunisterna anordnar demonstration 6 372. COPCON demonstrerar för MFA:s förslag om folkkommitteer 1 373. Lourenco kommenterar kommunisternas och socialisternas agerande 1 374. MFA anser att Portugal skiljer sig från övriga Västeuropa 8 400. MFA-möte, uppgifter om att avsätta Goncalves 5 401. MFA betraktar sig som en befrielserörelse 2 402. Soares ger president Gomes skulden för den ekonomiska krisen 1 403. Kommunisterna vill begränsa församlingens befogenheter 3 404. Rykten om en högerkupp mot regeringen 1 405. Antunes, Soares m fl kritiseras i Diario de Lisboa 1 406. Generalförsamlingens förberedande möte 3 407. Stark attack från Norge mot Cunhal 0 408. Konstituerande församlingens diskussion om aktuella politiska frågor på PPD:s begäran 3 501. Socialisterna ställer krav på större inflytande 45 502. Socialisterna och kommunisterna bekämpar varandra 3 503. MRPP beredda på aktioner för att agera i den politiska utvecklingen 16 504. MFA i krismöte - diskuterar framtida rollen 1 505. Militären begär eftergifter av socialisterna 2 506. Radikala falangen uppges planera utrensning av moderater från maktpositioner - mål president Gomes 2 507. Goncalves inkallar regeringen till extra sammanträde 5 508. Socialistiska ministrar bojkottar möte om ekonomiska krisen 2 510. Möte mellan ledande militärer och socialister 2 511. MFA vill samarbeta med partierna för att bygga upp socialismen 4 512. Socialisterna lovade MFA samarbete för att bygga upp ett socialistiskt Portugal 8 513. Konstituerande församlingen sammanträder i Lissabon och inleder arbetet på en ny författning. President Gomes ordförande 1 514. Ny "secracy"-lag - medlem i regeringen får endast fatta beslut i överensstämmelse med det militärdominerade kabinettet 1 515. Socialisterna fastställer sin politik - garantera full demokrati, regeringen motsvara folkviljan samt förhindra dominans av något parti under övergången 9 517. Revolutionsrådet i överläggning angående krisen i landet 8 518. Revolutionsrådet kallar till extra möte angående krisen 5 519. MFA gav revolutionsrådet i uppdrag att lösa konflikten mellan socialister och kommunister 1 520. President Gomes söker stoppa grälet mellan socialister och kommunister 12 521. Rådet inbjuder socialister och kommunister till konferens angående politiska konflikten 3 522. Militären ger socialister och kommunister två dagars frist att lämna besked 7 523. Militärregering bildas om konflikten inte kan lösas 3 525. Socialisterna fortsätter kampanjen mot Goncalves som premiärminister 1 526. Soares blir kritiserad i Journal Nova som står nära socialisterna 2 527. Författarföreningens ordförande lämnar socialistpartiet i protest 1 528. Flera medlemmar lämnar socialistpartiet i protest 9 529. Massmedia för en starkt anti-socialistisk kampanj, kampanj för Goncalves 6 530. Generalförsamlingen diskuterar den politiska krisen och socialisternas opposition mot MFA och Goncalves. Diskuterar kraftfullt handlande mot kontrarevolutionärer 1 531. President Gomes stöder Goncalves 0 532. Moderata officerare söker Goncalves stöd 7 533. President Gomes inbjöd Soares till överläggning 7 534. Kommunisterna planerar massdemonstration för att få behålla Goncalves efter uppgift om organiserade försök inom MFA att störta honom 16 535. Goncalves får i uppdrag att skaka fram hållfast regering eller träda åt sidan från moderata officerare inom revolutionsrådet 9 536. Goncalves förväntas utse ny regering av militärer och teknokrater 16 537. Goncalves diskuterar regeringsbildningen med representanter för de större partierna 7 538. Medlemmar ur soc nationella sekretariat erbjuds platser i regeringen 5 539. Tre ministrar - Santos, Lopes och Fernandez - lämnar regeringen. Vägrar delta i Goncalves nya regering 2 540. Fyra ledande socialister kan tänka sig ingå i den nya regeringen 12 541. Moderata krafter söker få Goncalves avsatt - Gomes räddar honom genom att vägra revolutionsrådet att rösta 1 542. Revolutionsrådet röstade klart och tydligt emot Goncalves 1 543. Arbetare i landet håller möten för att fördöma splittringstendenser inom MFA enligt tidningen O Seculo 1 544. Cunhal blir tveksam om Goncalves 4 545. Goncalves inleder överläggning med Cunhal och MPD:s representant Cravinho om den nya regeringen 0 546. MDP/CDE och vänsterextrema grupper vägrar samarbeta med Goncalves 5 547. Antunes framstår som motståndare till Goncalves - blir ej avsatt som utrikesminister. Angrips av Diario de Lisboa 6 549. PPD håller möte i Oporto - 25 000 deltar 30 550. PPD avgår ur regeringen efter sammanträde med presidenten som sökt övertala partiet att stanna kvar 1 552. PPD:s bakgrund 1 553. Socialisterna och PPD vägrar ingå i nationell enhetsregering 21 554. Revolutionsrådet upplöser regeringen efter PPD:s avgång 2 555. Carvalho är kandidat till premiärministerposten 4 556. MFA-sessionen uppskjuts pga regeringskrisen 4 557. Kommunisterna väntas lämna generalförsamlingen 1 558. Kommunisterna antas få order från MFA att stanna i generalförsamlingen 5 559. Ministerlista väntar generalförsamlingen för godkännande 4 560. Antunes, Crespo, Alvos och flera ickekommunistiska officerare uteblev från generalförsamlingens möte 2 561. Generalförsamlingen beslöt ge sig befogenhet avskeda medlemmar i revolutionsrådet som blir konsultativt 7 562. Revolutionsrådets plan för omorganisation - 4 utskott skall upprättas 3 563. Revolutionsrådet sammanträder med representanter för socialister, kommunister och Intersindical 1 564. Victor Crespo i revolutionsrådet - hyllas av generalförsamlingen 2 566. Moderata falangen har övervikt inom MFA 13 567. President Gomes sammanträder med partiledarna och revolutionsrådet 5 568. Militära ledarna sammanträder på flottbas - inbjuder korrespondenter 20 569. MFA diskuterar militärregering och handling mot kontrarevolutionärer 7 571. Revolutionsrådets kommunike om regeringsbildningen 13 572. Militär tremannajunta regerar Portugal - lagdekret 575 - bakgrund 4 573. Socialisterna och PPD i krismöte angående militärens beslut om trojka 2 574. Socialisterna angriper trojkans legitimitet - ej längre Goncalves som person. Vill splittra trojkan - hoppas på Gomes 2 575. Socialisterna och PPD har gjort klart att de inte släpper lokala regeringen i de "egna" städerna 1 577. Stalinporträtt i fönstren 1 578. Affischer om treenigheten Vasco-MFA-folket 5 579. Upplösning av revolutionsrådet och ersättning med ett elvamannaderektorat 5 580. Revolutionsrådet blir konsultativt 6 581. Avgång ur revolutionsrådet (Antunes, Alves, Crespo, Neves och Castra) 1 582. President Gomes, Goncalves och de Azavedo möts i presidentpalatset 1 583. Lourenco skulle följa Carvalho till Kuba men stannar 11 584. Carvalho till Kuba. Rapporter i massmedia 2 585. Spinola har träffat Soares i Geneve 2 586. Spinola skall komma till icke-kommunistiskt möte i Portugal 0 587. Vice premiärminister Coutinho vill skapa "superparti" som länk folket-MFA 1 588. Vänstergrupper påminner journalister om situationen i Chile 0 589. Rykte om att flygvapnet planlagt motkupp av officerare till vänster om Goncalves. MFA beslagtagit planer på bombningar 0 590. Socialister och kommunister drabbar samman i Evera - flera skadade 3 591. PCP demonstrerar framför presidentpalatset till stöd för MFA 3 592. MFA-ledare talar till massan av PCP-anhängare 1 593. Regeringen sammanträder utan socialisterna 1 594. Militären ser socialisterna som ansvariga för krisen 4 595. Socialisterna och kommunisterna har tidigare samarbetat 1 596. Socialisterna har tidigare krävt kommunisternas närvaro i den nya regeringen 2 597. MFA tar ställning för kommunisterna 1 598. MFA beordrar socialister och kommunister att lösa sina konflikter 1 599. Socialisterna motståndare till enhetsorganisation 9 601. Kommunistpartiets lokaler i Rio Major förstörs av reaktionära krafter 1 602. Stormningen föranledd av att kommunisterna anklagades för övertag av fackfören. 5 603. Kommunistpartiets lokaler plundras i Alcobaca 1 604. Kommunistpartiets lokaler plundras i Matosinhos 8 605. Kommunistpartiets och MPD:s lokaler attackeras av socialister i Oporto 1 606. Två av kommunistpartiets bilar bränns i Oporto 1 607. Antikommunistiskt upplopp i Braga - personer dödas 1 608. Antikommunistiskt upplopp i Caldos de Rainia - personer dödas 1 609. Antikommunistiskt upplopp i Castelo Branco 0 610. Antikommunistiskt upplopp i Vinde 2 611. Antikommunistiskt upplopp i Val de Cambra 2 612. Folkmassor till angrepp mot kommunistpartiets lokaler i Lourinha 2 613. Folkmassor till angrepp mot kommunistpartiets lokaler i Caduval 3 614. Kommunistpartiets och MDP:s lokaler nära Coimbra plundras 2 615. MDP:s lokaler i Matosinhos attackeras - 14 skadas 2 616. Kommunistpartiets lokaler i Valenca attackeras 4 617. Folksamling stormar kommunisternas högkvarter i Aveiro - trupper skjuter i luften 2 618. Socialister sätter eld på kommunistisk tidningskiosk 3 619. Partifunktionärer smugglas ut klädda till soldater i staden Alcobaca - kommunister sparkas av folkmassan som bränner tidningar, partihandlingar etc 0 620. Soldat dödas vid försök att hindra folkmassa anfalla kommunistiskt högkvarter 4 621. Kommunisterna har fått ett 15-tal lokalkontor förstörda 2 622. Två kommunister omringas i förstatligad bank i Lourinha 1 623. Handgranat kastas genom kommunistisk partifunktionärs bostadsfönster 4 624. Soldater till Batalha för att göra slut på upploppen - hundratals böndet utövar klappjakt på kommunister 1 625. Partitidningen Avante visar var reaktionärerna slagit till med bränder 1 626. 2 000 kommunistiska supporters från Lissabon går mot Sintra och Torres Vecha för att slå tillbaka fientliga socialister och PPD:are 10 627. Kommunistpartiets kontor i norra Portugal angrips 6 628. Folkmassa angriper kommunistpartiets lokaler i norra Portugal 1 629. Kyrkan demonstrerar i Braganza 9 701. Soares till europeiskt socialistmöte i Frankrike för att söka stöd 8 702. Portugal nationaliserar industrikoncernen CUF. Regeringen utser representanter som tillsammans med arbetarkommissionen skall sköta koncernen 7 703. Militären avskedar kommunstyrelsen i Oporto - ersätts med MFA-grupp 5 704. Kommunstyrelsen hade svårighet att utföra arbetet pga stridigheter mellan socialister-kommunister-PPD 2 705. 2 000 demonstrerar utanför amerikanska ambassaden i protest mot NATOS:s övning i Portugal 2 706. Professor Guerreiro blir generalsekreterare i PPD - bakgrund 2 707. Artilleriregemente 1 börjar företa egna arresteringar 2 708. Artilleriregimente 1 avslöjar terroristnät i Portugal 5 709. Goncalves, Coutinho och Antunes till NATO-möte i Bryssel 1 710. Portugal deltar i NATO-manöver 2 711. Myndigheterna inför extra importavgift på flertal varor för att stoppa avtappning av guldreserv och utländska valutor 3 712. EG:s ordförande i ministerrådet till Portugal för att diskutera frihandelsavtal - beredd ge hjälp till Portugal 18 713. Toppmöte med EG:s regeringschefer om ekonomisk hjälp för ett demokratiskt Portugal 2 714. Soares övertalar EG:s regeringschefer om ekonomisk hjälp för ett demokratiskt Portugal 1 715. Militära säkerhetscheferna samlas till extra möte för att diskutera oroligheterna i landet 5 716. Sprängladdning kastas genom fönstret på brasilianskt flygkontor i Lissabon. Kanadas Pacific Air Service fick fönstren sprängda 8 717. Gomes på statsbesök i Frankrike - franskt stöd till Portugal 1 718. Gomes återvänder från Paris - stor mottagning av Intersindical, kommunisterna etc 2 719. Portugals radiochef till Sverige - delegation till världsfredsrådets möte 2 720. Bomb exploderar utanför konstgalleri i Lissabon 0 721. Anhängare till gamla regimen ligger bakom attentatet enligt O Seculo 1 722. Jurist från Belgien till Portugal för att undersöka situationen för politiska fångar 1 723. MFA vill ej genomföra grundläggande förändring när presidenten och premiärministern är på utländska statsbesök 2 724. Regeringens reformprogram för att häva arbetslösheten 1 725. Portugiser arresteras på Azorerna 3 726. Myndigheterna fruktar skärpta konflikter med separatisterna på Azorerna 3 727. Separatiströrelsen planerar marsch mot staden Angra. Skottlossning 4 728. Azorerna utfärdar självständighetsförklaring om regeringen tillsätter kommunistisk junta på ön 8 729. Vänsterinriktade borgmästaren tvingas avgå - flyr till Portugal 1 730. Vänsteranhängare misshandlas av konservativa bybor. Skottlossning 1 731. Byborna möter MFA med stenar i händerna 5 732. Reaktionärerna griper lokal radiostation på ön 1 733. Start- och landningsbanor blockeras på Azorerna 1 734. Progressiva trupper på väg till Azorerna 4 735. 33 separatister arresterade 1 736. Män skjuter i luften i Lissabon för att varna MFA om att fienden är beväpnad 2 737. Medlem av PDC utsatta för smädelser och misshandel efter möte 1 738. Vänsterungdomar kastar bensinbomber på PDC:s högkvarter i Lissabon 1 739. Delegation från VPK kommer till Lissabon på PCP:s inbjudan 4 740. Actunes till Madrid för att överlägga med utrikesminister Cortina 8 741. Gomes till Rumänien på statsbesök - samarbetsavtal undertecknas 1 742. Gomes återvänder från Rumänien 1 743. Soares i Rom på konferens - hjälper med regionala val 6 744. Portugisisk delegation besöker Stockholm för att diskutera ekonomiskt samarbete mm 4 745. Antunes till Angola för att få slut på inbördes fejderna 5 746. Delegation från militärrådet till Sverige - möte med Sven Andersson etc 6 747. Antunes inställer sitt möte med EG-ministrarna i Bryssel 1 748. Gomes uppskjuter Helsingforsresan 10 749. Höga militära ledare till Mocambique 2 750. Goncalves m fl återvänder från Mocambique 1 751. Kommunisterna tillsätter verksamhetsgrupper på större företag - räknar med kupp 0 752. Tusentals vänsterradikaler belägrar hus där PDC håller möte 2 753. Goncalves blir general 2 754. Carvalho blir general 3 755. Carvalho utnämns till chef för COPCON 2 756. Hemlig opinionsmätning av MFA visar att socialisterna har 51% av rösterna, kommunisterna och PPD har minskat, CDS ökat och extrema vänsterpartier minskat 7 757. MFA startar stor dynamiseringskampanj i norr för att politisera befolkningen 1 758. Tiotusentals tele-, post- och flygarbetare demonstrerar 11 759. Militär aktion mot strejkande telearbetare 2 760. Vänsterextremister bakom telestrejken som anses kontrarevolutionär 4 761. Soldater som ingrep i strejken drog sig tillbaka efter protester 1 762. COPCON lyckas evakuera telecentralen utan besvär 2 763. Telearbetarna röstade i Lissabon för att avbryta strejken 0 764. Regeringen tvingas ge efter för strejken 2 765. Chefer fångar hos Portugals flyganställda 2 766. TAP förstatligas och ställs under militär kontroll efter strejk 2 767. Passagerare vägrar betala avgifter efter höjning på buss och spårvägar 3 768. Regeringen tvingas ge efter på kraven angående taxorna 0 769. Militärregeringen beslutar om billigare resor på pendeltåg 5 770. MFA nationaliserar alla kollektiva transportmedel 2 771. Revolutionsrådet sänker generalernas pensionsålder 4 772. 1 300 har hållits av myndigheterna i Portugal i 14 månader 2 773. 800 PIDE-män i Alcoentre - endast för 400. Väntat på frigivning 15 774. PIDE-agenter flyr. Stora militära enheter söker. Befolkningen uppmanas bära ID-kort 5 775. Civila vaksamhetsgrupper och vägspärrar upprättas 14 776. PIDE-agenter tillfångatas 1 777. Kritik mot myndigheterna för dålig säkerhet på fängelserna 0 778. COPCON deltog inte i jakten på fångarna förrän efter 16 timmar 2 779. Regeringen annonserar om militärtribunal för PIDE-DGS 3 780. Polisagenter som flytt till Spanien organiserar befrielsearme. Begär politisk asyl 2 781. Flygfyr har sprängts i luften av ILP enligt Diario Popular 1 782. Radiosändare för flygnavigering förstörts av portugisiska befrielsearmen 2 783. Kommunisterna anklagas för att ha lagt beslag på hemligt polisregister 2 784. Militärrådet tillsätter folkdomstol för kuppmakarna av 11 mars 1 785. Armen får platser i de nya domstolarna enligt lagreformen 1 786. Folkdomstol som ersatt den ordinarie domstolen friade en jordbruksarbetare som mördat en patron 1 787. Jurister söker emigrera till Brasilien 1 788. Antunes på officiellt besök i Västtyskland - träffar Kissinger 5 789. MRPP inringar amerikanska ambassaden i Lissabon, målar slagord mot CIA. Misshandlar amerikanska säkerhetsmän 2 790. MRPP demonstrerar och kräver frigivning av fängslade kamrater 1 791. Trupper använder tårgas och skott över demonstranter 3 792. 21 personer arresteras för kontrarevolutionär verksamhet 2 793. COPCON öppnar eld mot bil som inte stannar vid blockerad väg i slumområde. Några dödas och skadas 2 794. Artilleriregemente fick tidigare MRPP-fångar av komm "Vigilantes" - lovar att det ej skall upprepas 1 795. Protester mot arrestering av MRPP-medlemmar från deputation av jurister 5 796. MRPP-fångar fördes till Caxias-fängelset där PIDE-agenter finns 18 797. MRPP demonstrerar utanför Caxias-fängelset mot ledarna gripits 2 798. MRPP-fångar inleder hungerstrejk pga misshandel och besöksförbud 2 799. Ung kvinnlig MRPP-medlem får missfall i fängelset efter misshandel 9 801. MRPP förbjöds delta i valen i april 5 802. MRPP-ledare på flykt från armesjukhus - magsår efter hungerstrejk 11 804. Ingripanden mot MRPP:s lokaler i Portugal - pansarfordon, skottlossning 1 805. UDP demonstrerar mot NATO 1 806. Kommunister och MDP demonstrerar till stöd för MFA:s maktövertagande i april 1 807. Socialisterna och PPD vägrade delta i demonstration - anklagade kommunisterna för att göra gällande att endast de representerar folkets allians med MFA - socialisterna och PPD hade ignorerats vid arrangemanget 2 808. Portugals radiostationer beskriver MRPP som religiös sekt sökande strid 3 809. Portugal ber USA om ekonomisk hjälp - behandlas på NATO-möte. Villkor att Portugal blir demokrati 1 810. Den s k "tysta majoritetens" försök till demonstration i Lissabon 1 811. I Evora skjuter beväpnade grupper mot lantarbetare som ockuperar gårdar 0 812. Kommunisterna i Sintra hindrar byggnadsarbetare som protesterar mot inskränkning i byggnadsverksamheten 1 813. Chefredaktören på Journal de Alcobaca har gripits för kontrarevolutionär kritik 1 814. Arbetarkommittens ordförande på tidningen O Seculo avsätts pga sympati med MRPP 1 815. Arbetarna på O Seculo kräver chefredaktörens återanställning 1 816. Hotell Ritz har drivits av arbetarna i flera månader 4 817. Myndigheterna förstatligar alla jordbruk över 700 ha 3 818. All privat jakträtt avskaffas 7 819. Revolutionsrådet beslagtar egendom för affärsmän som överger sina företag 2 820. Konferens för affärsmän uppskjuts pga fruktan för sabotage av vänstern 3 821. Portugisiska industriförbundets konferens med deltagare från Norden, Västtyskland och Malta 2 822. Kommunisterna ser konferensen som reaktionär manöver 1 823. MFA:s representanter på konferensen blir kyligt bemötta 1 824. Coutinho talar inför 200 affärsmän på amerikanska klubben i Lissabon 2 825. Soares till socialdemokratiskt möte i Helsingfors 1 826. Socialdemokratisk ungdomsdelegation möter Soares 4 828. Folk från Angola och Mocambique återvänder - bekymmer 2 829. Svenska ambassaden annonserar evakuering av 1300 svenskar i Portugal 1 830. Socialistisk chef på TV slutar i protest mot militärens censur och kommunistisk dominans 6 831. Regeringen förstatligar bankerna och försäkringsväsendet 2 832. MRPP angriper kommunisterna och militären 2 833. Kommunisterna är MRPP:s främsta fiende 2 834. Portugals regering satsar allt på kampen om produktionen 2 835. Kommunisterna till angrepp mot MRPP:s lokaler i Lissabon 2 836. Nordens fackliga samorganisation upprättar ej förbindelse med Intersindical förrän demokratin fullföljs 2 837. Norska LO hotar bryta med östeuropeiska fackf. - vill tvinga kommunisterna i Portugal att ändra inställning till demokratin 5 838. Portugal förhandlar angående Timors självständighet 8 839. Italienska kommunistpartiet kritiserar Portugals kommunister 1 840. MRPP demonstrerar för fängslade kamrater 1 841. 7 842. Internationell socialist- och kommunistkonferens i Lissabon 1 843. PDC förbjöds delta i valen 0 845. Engelsk direktör hindras lämna Portugal 2 846. Kommunikationsministern avslår telearbetarnas krav på högre löner 1 847. Militära utbildningstiden minskas 1 848. Portugisiska advokatsamfundet tar ställning mot specialdomstolar 1 999. 2128 000. Ej tillämplig
VAR 23 OM-AKTÖR Loc 47 width 2 MD= 0 Aktör som förekommer i den rapporterade händelsen 796 01. MFA 11 02. Moderat falang 0 03. Kommunistisk falang 144 04. Vänsterradikal falang 137 10. Regeringen 475 20. Kommunisterna 131 30. Övriga vänstergrupper 685 40. Socialisterna 100 50. PPD, demokratiska folkpartiet 69 60. Katolikerna 35 70. Gamla regimens anhängare 44 80. Övriga högergrupper 122 90. Övriga 1 99. 1528 00. Ej tillämplig
VAR 24 OM-ASPEKT Loc 49 width 1 MD=0 Positiv/negativ aspekt på den rapporterade händelsen 81 1. Positiv enligt ordvalet 198 2. Negativ enligt ordvalet 1952 4. Neutral 7 5. Positiv enligt spec. vänsterterminologi 8 6. Negativ enligt spec. vänsterterminologi 214 8. Positiv enligt sammanhanget 299 9. Negativ enligt sammanhanget 1519 0. Ej tillämplig
VAR 25 OM-ASPEKT-SAKOMR 1 Loc 50 width 1 MD=0 Sakområde enligt vilket aspekten är bedömd för aktuell händelse, 1 269 1. Tidningen Republica 20 2. Radioockupation mm 268 3. Folkkommitteer mm 208 5. Regeringskrisen 21 6. Kommunistiska partiets lokaler attackeras 21 7. Övrigt 1 9. Tidningen Republica 3470 0. Ej tillämplig
VAR 26 OM-ASPEKT-SAKOMR 2 Loc 51 width 2 MD= 0 Sakområde enligt vilket aspekten är bedömd för aktuell händelse, 2 103 10. Tidningen Republica - Positivt socialisterna 6 11. Tidningen Republica - Positivt kommunisterna 1 12. Tidningen Republica - Positivt MFA 9 13. Tidningen Republica - Positivt PPD 0 14. Tidningen Republica - Positivt övriga vänstergrupper 32 15. Tidningen Republica - Negativt socialisterna 65 16. Tidningen Republica - Negativt kommunisterna 52 17. Tidningen Republica - Negativt MFA 0 18. Tidningen Republica - Negativt PPD 1 19. Tidningen Republica - Negativt övriga vänstergrupper 7 20. Radioockupation mm - Positivt katolikerna 0 21. Radioockupation mm - Positivt kommunisterna 0 22. Radioockupation mm - Positivt regeringen 0 23. Radioockupation mm - Positivt MFA 0 24. Radioockupation mm - Positivt övriga vänstergrupper 5 25. Radioockupation mm - Negativt katolikerna 1 26. Radioockupation mm - Negativt kommunisterna 1 27. Radioockupation mm - Negativt regeringen 4 28. Radioockupation mm - Negativt MFA 2 29. Radioockupation mm - Negativt övriga vänstergrupper 46 30. Folkkommitteer mm - Positivt socialisterna 9 31. Folkkommitteer mm - Positivt kommunisterna 25 32. Folkkommitteer mm - Positivt MFA 11 33. Folkkommitteer mm - Positivt PPD 0 34. Folkkommitteer mm - Positivt övriga vänstergrupper 33 35. Folkkommitteer mm - Negativt socialisterna 48 36. Folkkommitteer mm - Negativt kommunisterna 92 37. Folkkommitteer mm - Negativt MFA 1 38. Folkkommitteer mm - Negativt PPD 3 39. Folkkommitteer mm - Negativt övriga vänstergrupper 43 50. Regeringskrisen - Positivt socialisterna 9 51. Regeringskrisen - Positivt kommunisterna 5 52. Regeringskrisen - Positivt MFA 22 53. Regeringskrisen - Positivt PPD 1 54. Regeringskrisen - Positivt övriga högergrupper 13 55. Regeringskrisen - Negativt socialisterna 40 56. Regeringskrisen - Negativt kommunisterna 73 57. Regeringskrisen - Negativt MFA 2 58. Regeringskrisen - Negativt PPD 0 59. Regeringskrisen - Negativt övriga högergrupper 0 60. Kommunistpartiets lokaler attackeras - Positivt kommunisterna 0 61. Kommunistpartiets lokaler attackeras - Positivt socialisterna 0 62. Kommunistpartiets lokaler attackeras - Positivt PPD 0 63. Kommunistpartiets lokaler attackeras - Positivt katolikerna 1 64. Kommunistpartiets lokaler attackeras - Positivt gamla regimen 1 65. Kommunistpartiets lokaler attackeras - Negativt kommunisterna 5 66. Kommunistpartiets lokaler attackeras - Negativt socialisterna 0 67. Kommunistpartiets lokaler attackeras - Negativt PPD 7 68. Kommunistpartiets lokaler attackeras - Negativt katolikerna 7 69. Kommunistpartiets lokaler attackeras - Negativt gamla regimen 1 70. Övrigt - Positivt gamla regimen 1 71. Övrigt - Positivt övriga vänstergrupper 4 72. Övrigt - Positivt MFA 0 73. Övrigt - Positivt regeringen 5 75. Övrigt - Negativt gamla regimen 0 76. Övrigt - Negativt övriga vänstergrupper 8 77. Övrigt - Negativt MFA 2 78. Övrigt - Negativt regeringen 1 99. 3470 00. Ej tillämplig
VAR 27 OM-ASPEKT-NR Loc 53 width 3 MD= 0 Aspekt inom sakområdet DE TVÅ FÖRSTA SIFFRORNA HÄNFÖR SIG TILL VARIABEL 26 1 001. Vänstern splittrad men starkt stöd/mycket aktiv/stark 0 002. Övrigt positivt övriga vänstergrupper - Regeringskrisen 0 009. Övrigt negativt övriga vänstergrupper - Regeringskrisen 8 101. Socialisterna vinner seger i kampen om tidningen/framgång/förståelse för kraven/kraven viktiga 28 102. Socialisternas sista tidning/sista fria tidningen/enda demokratiska/situationen symbol för socialisternas situation/hårt slag för socialisterna 11 103. Socialisterna är provocerade/tvingas göra verklighet av hotet om regeringsavgång/socialisterna utsatta för påtryckning/kommunistisk manipulation/socialisterna hårt trängda/väl övertänkt regeringsavgång 52 104. Socialisterna valets triumfator/segerherre/starkt stöd i valen/socialisterna hela 38 procent/inget motsvarande inflytande/landets största parti 4 109. Övrigt positivt socialisterna - Tidningen Republica 3 111. Arbetarrådets krav på medinflytande rimligt/förhållande som råder på andra tidningar och företag/anställda tar över tidningen då socialisterna vägrat stoppa kommunistfientlig verksamhet 2 112. Typograferna representerar olika partier/typograferna inte endast kommunister 0 113. Kommunisterna får stöd av pressen/pressen tar kommunisternas parti 1 119. Övrigt positivt kommunisterna - Tidningen Republica 1 121. Militären tvingas ingripa/tvingas stänga tidningen pga den upphettade situationen/stänger tidningen för att undvika konflikt 0 122. Militären behöver kontroll över massmedia för att få ut sin info 0 129. Övrigt positivt MFA - Tidningen Republica 9 131. PPD starkt stöd i valen/PPD fick hela 26%/inget motsvarande inflytande/näst största partiet 0 139. Övrigt positivt MFA - Tidningen Republica 0 149. Övrigt positivt övriga vänstergrupper - Tidningen Republica 10 151. Socialisterna uppträder provokativt/förlorar slaget om tidningen/lider nederlag/inget stöd/misslyckas/vredesutbrott/dramatiserar 3 152. Tidningen inte socialisternas egen/socialisternas hållning och oförmåga ingen orsak till svagt inflytande över pressen 10 153. Socialisterna tar konflikten om tidningen som skäl för regeringsavgång/vill ej ta ansvar för den ekonomiska krisen/agerar tvivelaktigt/äventyrar regeringens ställning/agerar kontrarevolutionärt/tar händelsen som skäl för antikom kampanj/söker splittra 7 154. Socialisterna svagt/tvivelaktigt stöd för sitt agerande/stöd av reaktionära krafter/dåligt sällskap/socialisterna oansvariga/opålitliga/skadar folket 2 159. Övrigt negativt socialisterna - Tidningen Republica 30 161. Typografernas krav strider mot presslagen/kommunisterna berövar socialisterna deras sista (enda) dagstidning/övergrepp/vill tysta ner socialistiskt språkrör/sparkar ut/spärrar in Rego 4 162. Arbetarna på tidningen är militanta/kommunisterna ligger bakom/tvingar tidningen att stänga/typograferna vägrar 15 163. Kommunisternas inflytande över massmedia större än vad valsiffrorna berättigar till/tidningen har konformistisk karaktär/kommunisterna vill kontrollera massmedia/dominerar/ej beredd till eftergifter 9 164. 3 165. 4 169. Övrigt negativt kommunisterna - Tidningen Republica 13 171. Militären fråntar socialisterna tidningen/stoppar tidningen trots socialisternas protester/vägrar socialisterna stöd/uppträder illegalt/föga förståelse/öppnar ej trots löfte 14 172. Militären tiger om tidning/kräver kontroll över massmedia/ser till att det viktigaste ej kommer ut i pressen/kväver yttrandefriheten/pressen är hotad/stöder den kommunistdominerade pressen 7 173. 8 174. 3 175. 3 176. 4 179. Övrigt negativt MFA - Tidningen Republica 0 189. Övrigt negativt PPD - Tidningen Republica 1 191. Extremvänstern kontrollerar all info 0 199. Övrigt negativt övriga vänstergrupper - Tidningen Republica 2 201. Katolikerna har berövats sin radio/demonstrerar stillsamt/kyrkan starkt stöd 4 202. Katolikerna attackeras/förolämpas/misshandlas/belägras 1 203. Katolikerna tvingas fly/är belägrade 0 209. Övrigt positivt katolikerna - Radioockupation mm 0 211. Kommunisterna vänder sig mot antikommunistiska sändningar och censur 0 219. Övrigt positivt kommunisterna - Radioockupation mm 0 229. Övrigt positivt regeringen - Radioockupation mm 0 239. Övrigt positivt MFA - Radioockupation mm 0 249. Övrigt positivt övriga vänstergrupper - Radioockupation mm 0 251. Kyrkan begråter censuren de tidigare själva utövade/sändningarna antikommunistiska 2 252. Katolikerna i norr hot som bas för gerillan/stöder reaktionen/hot mot utvecklingen 1 253. Kyrkan kallsinnig mot utveckling/stöttepelare för den störtade regimen 1 254. Kyrkan söker misskreditera arbetarna/prästerna är anti-demokratiska 1 259. Övrigt negativt katolikerna - Radioockupation mm 1 261. Kommunisterna angriper protestmöte/skadar katoliker 0 269. Övrigt negativt kommunisterna - Radioockupation mm 1 271. Regeringen vågar och vill inte gå mot arbetare som ockuperat radion 0 279. Övrigt negativt regeringen - Radioockupation mm 3 281. MFA desavouerar regeringens beslut/motarbetar/demaskerar sig 1 289. Övrigt negativt MFA - Radioockupation mm 2 291. Vänsterextremister/anhängare angriper katoliker 0 299. Övrigt negativt övriga vänstergrupper - Radioockupation mm 13 301. Socialisterna vill rädda landet från diktatur/kämpar för överlevnad/förödmjukad/utsatt för häftig kommunistisk kampanj/vill stoppa kaos/vill rädda demokratin 7 302. Tiotusentals stöder socialisterna/stärker sin position/vinden blåser för socialisterna/entusiastiskt stöd 1 303. Socialisterna ofrivilligt symbol för borgerskapets kamp/stöds av grupper som ser landet som militärdiktatur 1 304. Intersindicals kampanj typisk för kampanjen mot socialisterna/socialisterna utsatta 22 305. Socialisterna starkt stöd/38% i valen/internationell prestige/landets största parti/inget motsvarande inflytande/2 repr i regeringen/111 platser av 250 1 306. Socialisterna agerar odisciplinerat 1 309. Övrigt positivt socialisterna - Folkkommitteer mm 4 311. Kommunisterna i fördelaktig situation/starkt inflytande/uppnått många mål/bättre basorg/disciplin/väl utvecklad org/klar pol linje/mer vana vid pol arbete 1 312. Kommunisternas roll som moderator/påverkade MFA 1 313. Kommunisterna vill stoppa reaktionens försök skapa kaos/mest aktiva/villiga till arbete 3 314. Förslaget en seger/stöd för kommunisterna/arbetar för demokratisk utveckling/verklig demokrati/väldigt gehör hos militären 0 319. Övrigt positivt kommunisterna - Folkkommitteer mm 12 321. Arb för demokratisk utveckling/beslutet innebär direkt demokrati/demokrati på gräsrotsnivå/demokratisk arme/verkar för socialistisk revolution/skyddar revolutionen/komplott partierna/engagera folket/fackliga organ/folkförsamling/revolutionär kommitte 5 322. MFA starkt stöd/stöd av stora grupper/COPCON starkt stöd 2 323. COPCON vill stoppa reaktionens försök att skapa kaos/COPCON mest revolutionärt/mycket starkt inflytande 2 324. Soldaterna är snabba (effektiva) (korrekta)/de hotfulla tanksen lagrar endast läst och öl 2 325. MFA håller sina löften/dynamik 2 329. Övrigt positivt MFA - Folkkommitteer mm 10 331. PPD drygt en fjärdedel av rösterna i valet/81 platser/näst störst 1 332. Kampen för överlevnad 0 339. Övrigt positivt PPD - Folkkommitteer mm 6 351. Socialisterna rädda för direktdemokrati och folklig mobilisering/sämre organiserade än kommunisterna/mobiliserar trots MFA:s löfte om pluralism/försvarar pluralism 6 352. Socialisternas agerande hotar spräcka vänsterenigheten/fara med antikommunistisk enad front/hotar lamslå landet/hoten odemokratiska/gått för långt/avsvär sig ansvar/agerar provokativt/talar vitt och brett om demokrati 10 353. Socialisterna symbol för borgerskapets kamp mot MFA/förbereder kontraoffensiv/underblåser reaktionära krafter/agerar kontrarevolutionärt/stöds av skeptiska krafter/samarbetar med borgerliga partier/kokande hav av känslor/samarbetar med monopolkapitalism 0 354. Intersindical vill stoppa reaktionens försök att skapa kaos 3 355. Socialisterna har inget stöd bland folket/väljarunderlaget rämnat/socialisterna agerar mot MFA/misslyckas/inte representativt 2 356. Socialisterna söker pressa fram sin vilja/farligt spel 6 359. Övrigt negativt socialisterna - Folkkommitteer mm 10 361. Bittert valnederlag/kommunistisk utveckling har skrämt övriga i Västeuropa/skräck för kommunisterna/spelat ut sin basorganisation/svagt stöd/folket vägrar stödja/spel bakom kulisserna/farligt spel 5 362. Kommunisterna stöder (samarbetar med) militären/lett till att partier förbjuds/oprop. stöd hos militären 17 363. Kommunisterna hindrar (stoppar) socialistmöte/vill misskreditera socialisterna/ger socialisterna skulden för händelserna/bygger barrikader trots förbud/kommunisterna överspelar socialisterna/häftig kampanj mot socialisterna/söker dominera 2 364. Demonstr anklagelse mot kommunisternas strävan mot enpartistat/ ej stöd av majoritet/diktatur 6 365. Kommunisterna i Moskvas ledband 8 369. Övrigt negativt kommunisterna - Folkkommitteer mm 48 371. Krossar parl./MFA sparkar partier/brott mot avtalet/beslutet minsk. partiinflyt./brutit överenskom. med partierna/hotar partiernas existens/hotar dem./mil. tar makten helt/har hela makten/mil. otålig/dödsstöt mot partier/diktatur farligt spel/antidem. 18 372. Militären inte enad/COPCON följer egen linje/motsättningar/splittring/vänsterradikala falangen lider nederlag/saboterar arbetet/bakslag 4 373. COPCON vill få socialisterna att framstå som ansvarslösa/vill hindra socialistmöte/militären vill utmanövrera socialisterna/COPCON hot mot partierna 3 374. Bakom militären ligger extrema vänster- och högergrupper/alarmberedskapen pol demonstration/beredskapen ej av militära skäl/hånfullt agerande 1 375. MFA vill utrensa/åsidosätta moderata 12 376. 2 377. 4 379. Övrigt negativt MFA - Folkkommitteer mm 1 381. PPD vill hindra utvecklingen 0 389. Övrigt negativt PPD - Folkkommitteer mm 3 391. MRPP provokativt/splittrade/spektakulära/bygger barrikader trots förbud 0 399. Övrigt negativt övriga vänstergrupper - Folkkommitteer mm 14 501. Socialisterna viftas bort/utmanövreras/vill ej låta sig överspelas av militären/vill rädda landet från diktatur/kräver respekt för demokratin/vill ej utsätta militären för obehag/visar att de ej är marionetter/vill rädda demokratin/utsatta för attacker 1 502. Socialistisk offensiv har stöd/gehör hos folket/vinner mark 27 503. Socialisterna starkt stöd/valet stor framgång/fick 38%/inget motsvarande inflytande/111 av 250 platser/segrande partiet/folkets parti framför andra 0 504. Socialisterna stöd av medlemmarna/bra organisation/god partidisciplin/agerar taktiskt 1 509. Övrigt positivt socialisterna - Regeringskrisen 5 511. Kommunisterna har bra basorganisation/väl uppbyggt/väl organiserat och disciplinerat/väl förankrat/maktposition/flyttat fram positionerna 0 512. Kommunisterna har starkt stöd/stöds av sina grupper/hängivna medlemmar 2 513. MFA-mötet seger för Goncalves/seger för kommunisterna/Goncalves starkt stöd 1 514. Strävan efter lugn utveckling 1 519. Övrigt positivt kommunisterna - Regeringskrisen 2 521. Oerhörda förändringar genomförts/demokratiska förhållanden som saknar motstycke i väst/MFA befriat landet från fascism 1 522. Revolutionsrådets kommunike konkret handlingsprogram/mognad inom MFA efter alla kriser/stor enighet 0 523. Massmedia, demonstrationer, möten visar stor entusiasm/svämmar över av entusiasm 0 524. Trojkan vill inte skapa nytt Chile/ej skapa enpartistat 2 525. Gomes pragmatiker med stor medlarförmåga/Carvalho färgstark, betydande etc 0 526. Socialisterna och PPD vägran att deltaga framkallat MFA:s lösning av regeringsbildningen 0 529. Övrigt positivt MFA - Regeringskrisen 22 531. Näst största partiet/26% av rösterna/81 platser i församlingen/segrande parti 0 539. Övrigt positivt PPD - Regeringskrisen 1 541. Spinola håller på att bli folkets hjälte/Spinola har stöd 0 549. Övrigt positivt övriga högergrupper - Regeringskrisen 4 551. Socialisterna skyller krisen på MFA och kommunisterna/avsvär sig ansvaret/hotfulla angrepp mot MFA och kommunisterna/provokation från socialisterna/kontrarevolutionärt agerande/skadar det egna partiet 3 552. Motståndet mot utvecklingen formas kring socialisterna/slår in på högerväg/stöd av högerröster/missnöjda grupper 0 553. Partiets höga siffror beror på att kristdemokraterna och högergrupper röstade på socialisterna/socialisterna stödda av högerkrafter 3 554. Socialisterna oansvariga/dålig partidisciplin/dålig organisation/agerar otaktiskt/svaghet/splittring 2 555. 1 559. Övrigt negativt socialisterna - Regeringskrisen 4 561. Kommunisterna ideologiskt efterblivet/passerat av revolutionär utveckling/utnyttjar situationen/försummat/auktoritärt/odemokratiskt 12 562. Kommunisterna endast 12 procent/maktposition endast pga militärens stöd/utnyttjar makten/ej jämförbar med partiets storlek/rädda för konkurrens/såg snabbt till att få inflytande/majoritet mot/kommunisterna minoritet 20 563. Goncalves föraktad/hjälp av enkelriktad massmedia/Goncalves svagt stöd/oppositionen inom MFA ökar/Goncalves lyckas sitta kvar trots försöken att få bort honom/vill ha diktatur/bortser från valen/klamrar sig fast/hinder för demokratin/kaos 4 569. Övrigt negativt kommunisterna - Regeringskrisen 21 571. Rev. begränsad endast till vissa omr./ingen genomförd revolution/militärdikt./kaserngård/MFA vänder ryggen åt parl. demokrati/officerare från fascisttiden/mastodontmöten/propagandajippon/har inte i realiteten förändrat samh./förråder dem./utnyttjar makt 24 572. Motsägelser i handlingsprogrammet/vag/osäker kurs mellan olika handlingsalternativ/splittrat/maktkamp inom MFA/oenighet/befäster snäv position/vaghet i kommitteer/militären opålitlig/nervös/skyller ifrån sig/okunnighet 5 573. Folket tappar förtroendet/folket finner olika vägar att tillbakavisa revolutionen/slår tillbaka/folket splittrat/revolutionära symboler slokar 13 574. Av dem. kvarstår endast rester/juntan allv. hot mot dem./vill kontr. med mil. maktmedel/utnämn. ett slag mot soc. och PPD/agerandet leder till pol. kris/bryter löftet om parl. dem./rädda för konk./vill bli mer auktoritära/skapa ideol. för rättf makt 2 575. Gomes inkompetent/Carvalho politiskt vag/Carvalho hetsporre/borta under värsta krisen 3 576. Socialisterna och PPD har blivit hårt pressade/endast dekoration i regeringen/deras utlovade inflytande helt undansopat 5 579. Övrigt negativt MFA - Regeringskrisen 2 581. PPD extremt borgerligt parti/dåligt sällskap för socialisterna 0 589. Övrigt negativt PPD - Regeringskrisen 0 591. Spinola bakom tidigare högerkuppen/kontrarevolution 0 599. Övrigt negativt övriga högergrupper - Regeringskrisen 0 601. Kommunisterna utsatta för övergrepp/plundring/misshandel 0 602. Kommunisterna strävar efter lugn utveckling 0 609. Övrigt positivt kommunisterna - Kommunistpartiets lokaler attackeras 0 619. Övrigt positivt socialisterna - Kommunistpartiets lokaler attackeras 0 629. Övrigt positivt PPD - Kommunistpartiets lokaler attackeras 0 639. Övrigt positivt katolikerna - Kommunistpartiets lokaler attackeras 1 641. 0 649. Övrigt positivt gamla regimen - Kommunistpartiets lokaler attackeras 1 651. Kommunisterna endast 12 procent av rösterna/svagt stöd 0 659. Övrigt negativt kommunisterna - Kommunistpartiets lokaler attackeras 5 661. Socialisterna attackerar kommunisterna/socialisterna uppträder fientligt/socialisterna stöds av reaktionärer 0 669. Övrigt negativt socialisterna - Kommunistpartiets lokaler attackeras 0 671. PPD attackerar kommunisterna/uppträder fientligt 0 679. Övrigt negativt PPD - Kommunistpartiets lokaler attackeras 7 681. Kyrkan väldigt konservativ/prästerna bakom oron/påverkar befolkningen att medverka i terrordåd/för folket bakom ljuset/reaktionära attacker 0 689. Övrigt negativt katolikerna - Kommunistpartiets lokaler attackeras 7 691. Reaktionära och antikommunistiska stämningar/attacker mot kommunisterna/upphetsad antikommunistisk pöbelhop/mobb 0 699. Övrigt negativt gamla regimen - Kommunistpartiets lokaler attackeras 1 701. Arresterade PIDE-agenter behandls illa/vägras sina rättigheter 0 709. Övrigt positivt gamla regimen - Övrigt 0 711. Arresterade MRPP-medlemmar behandlas illa/vägras rättigheter 1 719. Övrigt positivt övriga vänstergrupper - Övrigt 3 721. MFA framgång vid bekämpandet av oron/nationalisering av CUF bra/mobiliseringskampanjen viktig 1 729. Övrigt positivt MFA - Övrigt 4 751. PIDE genuint hatade/grundstenar för fascisitiska systemet/hårdhudade fascister/brutala 1 759. Övrigt negativt gamla regimen - Övrigt 0 761. MRPP militanta/provokativa 0 769. Övrigt negativt övriga vänstergrupper - Övrigt 1 771. Många skeptiska till militärens rapport om beväpnade reaktionärer 3 772. Militären klubbar ner/slår/sparkar 2 773. COPCON låter fångar vara inspärrade utan rättegång/övertar PIDE:s roll 2 779. Övrigt negativt MFA - Övrigt 2 781. Förstatligandet av jordbruk och avskaffandet av privat jakträtt drabbar främst vissa områden 1 999. 3469 000. Ej tillämplig