U-LANDSINFORMATION

       en studie av informationstillgänglighet,
         problemuppfattningar och reaktioner
           bland olika mottagargrupper

               SSD 0146

              Primärforskare
               Lowe Hedman
           Sociologiska Institutionen
             Uppsala universitet

             Första SSD-upplagan

         Go to variable list
              November 1988

  

        Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst
               Box 5048
             S-402 21 Göteborg

  
           ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDAREN.

  Oavsett publikationsform skall alla uppsatser och rapporter
  som bygger på data tillgängliggjorda genom SSD tillkännage
  detta förhållande, samt namnge primärforskaren. SSD ber
  därför alla användare av SSD-material att, så långt detta är
  möjligt,använda sig av följande uttalande. (Uttryck inom
  parentes används i tillämpliga fall.)

        Data och tabeller i denna publikation
        har (delvis) gjorts tillgängliga av Svensk
        Samhällsvetenskaplig Datatjänst. Materialet
        i U-LANDSINFORMATION: en studie av informa-
        tionstillgänglighet, problemuppfattningar
        och reaktioner bland olika mottagargrupper
        samlades ursprungligen in av Lowe Hedman,
        sociologiska institutionen vid Uppsala
        universitet. Varken SSD eller primärforskaren
        bär ansvar för analyser och tolkningar i
        denna publikation.

  Enligt överenskommelse mellan Lowe Hedman och Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst får U-LANDSINFORMATION
  förmedlas till och analyseras av forskare under
  förutsättning att användningen sker i forskningssyfte.
  Härvid skall HSFR:s forskningsetiska principer för humaniora
  och samhällsvetenskap, publicerade i skriften HSFR-ETIK,
  följas i alla tillämpliga delar.

  Data och/eller dokumentation får ej ställas till tredje
  persons förfogande utan SSD:s skriftliga tillstånd.

  Rapporter och publikationer baserade på dessa data skall
  insändas i två exemplar till SSD, som vidarebefordrar ett
  exemplar till primärforskaren.

  I de fall materialet används i undervisningssyfte vid
  universitet och högskolor och leder till producerandet av PM
  och uppsatser, behöver dessa ej insändas till SSD. Istället
  skall en redovisning av kurser, antal användare och antal
  producerade PM och uppsatser insändas till SSD efter
  läsårets slut.

  

  För ytterligare information om studien se:

  Hedman, Lowe Svenskarna och U-hjälpen
         En studie av den svenska allmänheten, lokala
         opinionsbildare och journalister
         Akademisk avhandling, Sociologiska
         institutionen, Uppsala 1978

  

             KODBOKSINFORMATION

  Exemplet nedan visar hur en variabel vanligtvis beskrivs i
  denna kodbok. Siffrorna inom parentes förekommer inte i
  kodboken, utan är en hänvisning till den beskrivning som
  följer exemplet.

  ............................................................

  (1) VAR 46  (2) DISK VÄRLDSPOLITIK  6  (3) MD=0 OR GE 9
    REF 46  (4) LOC 56  WIDTH 1       (5) NUMERIC

   6) F.6  Händer det att Ni diskuterar politiken i världen
       och förhållandena i de fattiga länderna med andra
       människor som familjemedlemmar, arbetskamrater,
       vänner osv?

   (7) ...

    (8) (9) (10)

    138  1.  Aldrig
    396  2.  Sällan
    892  3.  Ibland
    233  4.  Ofta
    13  8.  Vet ej

    832  0.  Bortfall
     4  9.  Uppgift saknas

  ............................................................

  (1) Variabel- och referensnummer. Brukar vanligtvis vara
  identiska. Om kodboken hänvisar till ett subset av en större
  datamängd eller en omorganiserad datamängd anger
  referensnumret den ursprungliga datamängdens variabelnummer.

  (2) Variabelnamn. En förkortning eller summering av
  frågeställningen (max. 24 tecken).

  (3) Missing data. Anger vilka värden som betraktas som
  missing data för den aktuella variabeln.

  (4) Position. Visar variabelns läge i datamängden; i vilken
  kolumn den startar och hur många positioner den upptar.

  (5) Anger om data är numerisk eller alfabetisk.

  

  (6) Den exakta frågeformuleringen som den formulerats i
  frågeformuläret eller liknande.

  (7) Eventuella kommentarer eller anmärkningar.

  (8) Det absoluta antalet observationer för varje
  svarskategori.

  (9) Kodvärden som kan förekomma för den aktuella variabeln.

  (10) Beskrivning av varje kodvärdes innehåll.

  

             SSD DOKUMENTATION

  Arbetet har bedrivits med hjälp av ett datorbaserat
  dokumentationssystem som ställts till SSD:s förfogande av
  Inter-University Consortium for Political and Social
  Research (ICPSR) vid University of Michigan. Systemet kallas
  Guided Interactive Dataset Organisation (GIDO).

  
Variable list


1 SSDstudie NR 0146 2 SSDupplaga/datering NR 1 3 SSD Delstudieidentifikation 001 4 ID-nummer 5 Distrikt ENKÄT 6 Besvarat enkät INTRESSE FÖR OLIKA ÄMNESOMRÅDEN I MASSMEDIA 7 Matpriserna 8 Konflikten i Mellanöstern 9 Kungafamiljer, artister och andra "kändisar" 10 Utvecklingen på arbetsmarknaden 11 Jordens naturtillgångar 12 Den politiska utvecklingen i Afrika 13 Lokala problem 14 Brott och olyckor 15 Sporthändelser 16 Miljöfrågor 17 U-länderna och deras problem 18 Diskussionen om den framtida energiförsörjningen 19 Den militära kapprustningen UPPFATTNING OM OLIKA GRUPPERS FRAMTID 20 Människor i UP:s situation 21 Sverige som nation 22 Världen som helhet 23 Icke yrkesutbildade arbetare 24 Lägre tjänstemän 25 Aktieägare 26 Småföretagare 27 Akademiker 28 Yrkesutbildade 29 Storföretagare 30 Arbetslösa HOT MOT FRAMTIDEN 31 Skillnader i levnadsstandard 32 Miljöförstöring 33 Kommunismens inflytande i världen 34 Utbyggandet av kärnkraften 35 Befolkningsökningen 36 Internationella företags utveckling 37 Fördelningen av jordens tillgångar 38 Ökad mekanisering 39 Kapitalismens inflytande i världen 40 Militär kapprustning 41 Socialismens inflytande i världen 42 Råvaru- och energibrist 43 Statens växande inflytande över samhällslivet 44 Arbetslösheten i världen EGNA AKTIVITETER 45 Tänker på utvecklingen i fattiga länder 46 Diskuterar världspolitik och förhållandena i de fattiga länderna 47 Deltagit i aktivitet som rör u-länder 48 Intresse för u-landsfrågor 49 Besökt gudtjänst eller liknande sammankomst 50 Medlem i facklig eller politisk organisation ORSAKER TILL ATT VISSA LÄNDER ÄR FATTIGA 51 Folket saknar företagsamhet 52 För lite kapital och för få industrier 53 Världshandeln missgynnar u-länderna 54 Överbefolkningen 55 Utländska storbolag kontrollerar råvarutillgångar 56 Brist på utbildning 57 U-länderna har tidigare varit kolonier 58 Ogynnsamt klimat 59 Rika vill behålla sin makt och sina privilegier 60 Undernäring omöjliggör hårt arbete 61 Religionen passiviserar OLIKA HJÄLPFORMENS VÄRDE 62 Leverans av mat och sjukvårdsmatrial 63 Främja utbildningsverksamheten 64 Utveckla familjeplanering och barnbegränsning 65 Stödja väpnat uppror 66 Stödja privata näringslivets investeringar i u-länderna 67 Sprida information i Sverige om u-länderna 68 Stödja missionen 69 Driva en för u-länderna gynnsam handelspolitik 70 Stödja regeringar som strävar efter social utjämning YRKE 71 Yrke 72 Hemmafrus tidigare yrke 73 Pensionärs tidigare yrke 74 TV-innehav ARGUMENTERA FÖR SAK MAN TROR PÅ 75 Tala inför en stor grupp okända personer 76 Tala inför en mindre grupp okända personer 77 Tala inför en grupp bekanta 78 Tala med myndigheter 79 Skriva insändare BEDÖMNING AV DE POLITISKA PARTIERNAS POLITIK 80 Socialdemokraternas politik 81 Folkpartiets politik 82 Centerns politik 83 Moderata samlingspartiets politik 84 Vänsterpartiet kommunisternas politik KUNSKAP OM U-LÄNDER 85 FN:s nuvarande generalsekreterare 86 Mördad latinamerikansk president 87 Organ som sköter u-hjälpen i Sverige 88 Land i vilket Dar-es-Salaam är huvudstad 89 Antal år innan jordens befolkning fördubblats 90 President i Tanzania 91 U-hjälpens procentandel av BNP 92 Öst-Pakistans nya namn 93 Djurpark i Tanzania 94 Land FRELIMO verkar i 95 Andel av jordens befolkning bosatt i u-länder 96 Politisk inriktning i Tanzania ATTITYDER 97 Massmedias behandling av u-länder 98 Orsaken till framgång i livet 99 Avhjälpa bristerna inom landet viktigare än u-hjälp 100 Samarbete mellan rika och fattiga länder 101 Skapar bekymmer att fundera över situationen i u-länder 102 Skattehöjning för ökad u-hjälp 103 TV och radio bör främst ge avkoppling 104 Sveriges och u-ländernas öden hänger ihop 105 Sverige bör inte blanda sig i andra länders problem 106 U-länderna måste sluta sig samman 107 Knappast möjligt för svenskar att bidra till att folk i fattiga länder får det bättre 108 Världen kan aldrig bli bättre så länge var och en bara är upptagen med sitt 109 U-landsproblemen för komplicerade för vanliga människor 110 TV och radio bör informera mer om händelser i världen 111 Svensk u-hjälp tjänar inget till 112 I-länderna har insett att u-ländernas problem angår alla 113 Hög levnadsstandard viktigast 114 Utvecklingen i Sverige beror på händelser utanför landet MASSMEDIAAKTIVITET 115 TV-tittande 116 Radiolyssnande 117 Läsning riks-morgontidning 118 Läsning kvällstidning 119 Läsning lokaltidning 120 Läsning facktidskrifter 121 Läsning veckotidningar 122 Enkätens ankomstdag TELEFONINTERVJU 123 Besvarat telefonintervju BAKGRUND 124 Kön 125 Födelseår 126 Tätortsklass 127 Inkomstklass 128 Utbildning HJÄLP TILL FATTIGA LÄNDER 129 Inställning till hjälp till fattiga länder 130 Finansiering av u-hjälp 131 U-hjälpens storlek MOTTAGARE AV SVENSK U-HJÄLP 132 Bangladesh 133 Botswana 134 Cuba 135 Etiopien 136 Indien 137 Kenya 138 Nordvietnam 139 Tanzania 140 Tunisien 141 Zambia ANLEDNING TILL ENGAGEMANG 142 Få egna problem 143 Kunskap om u-länder och u-hjälp 144 Inflytande från kamrater och andra personer 145 Samvete och medlidande med u-länders folk 146 Ger gott anseende i bekantskapskretsen 147 Tagit politisk ställning i u-landsfrågorna 148 Påverkan från massmedia ANLEDNING TILL ICKE-ENGAGEMANG 149 U-ländernas problem är avlägsna och olika våra egna 150 Politikernas och experternas sak att sköta 151 Slöhet och likgiltighet inför andra folks problem 152 Inte tagit politisk ställning ifråga om u-länderna 153 Ingen tid eller ork för andra länders problem 154 Skillnad i levnadsstandard år 2000 HUSHÅLLETS SAMMANSÄTTNING 155 Antal barn under 18 år 156 Hushållets storlek 157 SR:s satsning på u-landsprogram KAMPANJMÄTNING 158 Besvarat kampanjmätning 159 Karibu Maisha 160 Specialprogram 161 Karibu Tanzania 162 Deltagit Karibu aktiviteter 163 Hört om Karibu aktiviteter 164 Exponering för u-landsprogram 165 Specificerar u-landsprogram 166 Exponering för Aktuellt 167 Exponering för Rapport 168 Exponering för Fokus 169 Exponering för Dokument 170 Exponering för Kvällsöppet 171 Exponering för Ekot 172 Exponering för Tidsspegeln 173 Läser tidningsartiklar om u-länder 174 Specificerar läsning 175 Dagspresskonsumtion 176 Läser tidskrifter 177 Förvärvsarbete omfattning 178 Förvärvsarbete tidläggning 179 Läser storstadspress 180 Läser kvällspress 181 Läser lokalpress 182 Läser slaskpress 183 Läser hobbypress 184 Läser fackpress 185 Läser övrig press EFTERMÄTNING 186 Besvarat eftermätning HOT MOT FRAMTIDEN 187 Skillnader i levnadsstandard 188 Miljöförstöring 189 Kommunismens inflytande i världen 190 Utbyggandet av kärnkraften 191 Befolkningsökningen 192 Internationella företags utveckling 193 Fördelningen av jordens tillgångar 194 Ökad mekanisering 195 Kapitalismens inflytande i världen 196 Militär kapprustning 197 Socialismens inflytandet i världen 198 Råvaru- och energibrist 199 Statens växande inflytande över samhällslivet 200 Arbetslösheten i världen EGNA AKTIVITETER 201 Tänker på utvecklingen i fattiga länder 202 Diskuterar världspolitiken och förhållandena i de fattiga länderna 203 Intresse för u-landsfrågor ORSAKER TILL ATT VISSA LÄNDER ÄR FATTIGA 204 Folket saknar företagsamhet 205 För lite kapital och för få industrier 206 Världshandeln missgynnar u-länderna 207 Överbefolkningen 208 Utländska storbolag kontrollerar råvarutillgångar 209 Brist på utbildning 210 U-länderna har tidigare varit kolonier 211 Ogynnsamt klimat 212 Rika-vill behålla sin makt och sina privilegier 213 Undernäring omöjliggör hårt arbete 214 Religionen passiviserar OLIKA HJÄLPFORMERS VÄRDE 215 Leverans av mat och sjukvårdsmaterial 216 Främja utbildningsverksamheten 217 Utveckla familjeplanering och barnbegränsning 218 Stödja väpnat uppror 219 Stödja privata näringslivets investeringar i u-länderna 220 Sprida information i Sverige om u-länderna 221 Stödja missionen 222 Driva en för u-länderna gynnsam handelspolitik 223 Stödja regeringar som strävar efter social utjämning 224 Intresseförändring 225 Orsak intresseförändring KUNSKAP OM U-LÄNDER 226 FN:s nuvarande generalsekreterare 227 Etiopien 228 Organ som sköter u-hjälpen i Sverige 229 Land i vilket Dar-es-Salaam är huvudstad 230 Öst-Pakistans nya namn 231 Antal år innan jordens befolkning fördubblats 232 President i Tanzania 233 U-hjälpens procentandel av BNP 234 Vetet 235 Land FRELIMO verkar i 236 Andel av jordens befolkning bosatt i u-länder 237 Politisk inriktning i Tanzania ATTITYDER 238 Massmedias behandling av u-länder 239 Orsaken till framgång i livet 240 Avhjälpa bristerna inom landet viktigare än u-hjälp 241 Skapar bekymmer att fundera över situationen i u-länder 242 Skattehöjning för ökad u-hjälp 243 TV och radio bör främst ge avkoppling 244 Sveriges och u-ländernas öden hänger ihop 245 Sverige bör inte blanda sig in i andra länders problem 246 Knappast möjligt för svenskar att bidra till att folk i fattiga länder får det bättre 247 U-landsproblemen för komplicerade för vanliga människor 248 TV och radio bör informera mer om händelser i världen 249 Svensk u-hjälp tjänar inget till 250 Viktigast att skaffa sig en hög levnadsstandard 251 Klasstillhörighet

VAR 1 SSDSTUDIE NR 0146              Loc 1 width 4


Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst studie 0146


VAR 2 SSDUPPLAGA NR 1 Loc 5 width 1 SSDupplaga/datering NR Uppgift om ordningsföljd och utgivningstidpunkt. 1. November 1988
VAR 3 DELSTUDIE NR 001 Loc 6 width 3 SSD Delstudieidentifikation Ordningsnummer i en serie på 1 delar.
VAR 4 ID-NUMMER Loc 9 width 6 ID-nummer Ett sexsiffrigt identifikationsnummer
VAR 5 DISTRIKT Loc 15 width 1 Distrikt Kod: 1 Frek: 2508
VAR 6 RESULTAT ENKÄT Loc 16 width 1 Resultat enkät 1674 1. Svar 1 2. Intervju omöjlig 1 4. Ej anträffad 831 5. Ej svar 1 9. Uppgift saknas
VAR 7 INTR MATPRISER 1 Loc 17 width 1 MD=0 or GE 9 F.1. Tidningar, radio och tv innehåller artiklar och nyheter om en mängd olika saker. Vad skulle Ni vilja säga att Ni själva ägnar särskilt intresse åt av de nedan uppräknade exemplen? Till höger om varje exempel finns en skala som går från "ägnar inget intresse alls" (=1) till "ägnar mycket stort intresse" (=7). Markera Ert svar för varje alternativ genom att sätta ett kryss i någon av de 7 punkterna på skalan. Ju längre till höger desto mer intresse. F.1(1). Matpriserna 82 1. Inget intresse alls 74 2. 127 3. 289 4. Varken stort eller litet intresse 321 5. 191 6. 580 7. Mycket stort intresse 831 0. Bortfall 13 9. Uppgift saknas
VAR 8 INTR MELLANÖSTERNKONFL 1 Loc 18 width 1 MD=0 or GE 9 F.1(2). Konflikten i Mellanöstern <Se F.1 för fullständig frågetext> 188 1. Inget intresse alls 115 2. 165 3. 427 4. Varken stort eller litet intresse 343 5. 217 6. 196 7. Mycket stort intresse 831 0. Bortfall 26 9. Uppgift saknas
VAR 9 INTR KÄNDISNYHETER 1 Loc 19 width 1 MD=0 or GE 9 F.1(3). Kungafamiljer, artister och andra "kändisar" <Se F.1 för fullständig frågetext> 408 1. Inget intresse alls 227 2. 223 3. 352 4. Varken stort eller litet intresse 176 5. 104 6. 166 7. Mycket stort intresse 831 0. Bortfall 21 9. Uppgift saknas
VAR 10 INTR ARBETSMARKNAD 1 Loc 20 width 1 MD=0 or GE 9 F.1(4). Utvecklingen på arbetsmarknaden <Se F.1 för fullständig frågetext> 53 1. Inget intresse alls 47 2. 98 3. 267 4. Varken stort eller litet intresse 416 5. 297 6. 480 7. Mycket stort intresse 831 0. Bortfall 19 9. Uppgift saknas
VAR 11 INTR NATURTILLGÅNGAR 1 Loc 21 width 1 MD=0 or GE 9 F.1(5). Hushållningen med jordens naturtillgångar <Se F.1 för fullständig frågetext> 81 1. Inget intresse alls 58 2. 97 3. 285 4. Varken stort eller litet intresse 304 5. 316 6. 521 7. Mycket stort intresse 831 0. Bortfall 15 9. Uppgift saknas
VAR 12 INTR AFRIKANSK POLITIK 1 Loc 22 width 1 MD=0 or GE 9 F.1(6). Den politiska utvecklingen i Afrika <Se F.1 för fullständig frågetext> 372 1. Inget intresse alls 197 2. 235 3. 392 4. Varken stort eller litet intresse 238 5. 115 6. 104 7. Mycket stort intresse 831 0. Bortfall 24 9. Uppgift saknas
VAR 13 INTR LOKALA PROBLEM 1 Loc 23 width 1 MD=0 or GE 9 F.1(7). Lokala problem som stadsplanering och liknande. <Se F.1 för fullständig frågetext> 183 1. Inget intresse alls 123 2. 186 3. 393 4. Varken stort eller litet intresse 333 5. 214 6. 225 7. Mycket stort intresse 831 0. Bortfall 20 9. Uppgift saknas
VAR 14 INTR BROTT OCH OLYCKOR 1 Loc 24 width 1 MD=0 or GE 9 F.1(8). Brott och olyckor. <Se F.1 för fullständig frågetext> 92 1. Inget intresse alls 148 2. 202 3. 453 4. Varken stort eller litet intresse 350 5. 199 6. 217 7. Mycket stort intresse 831 0. Bortfall 16 9. Uppgift saknas
VAR 15 INTR SPORTHÄNDELSER 1 Loc 25 width 1 MD=0 or GE 9 F.1(9). Sporthändelser <Se F.1 för fullständig frågetext> 269 1. Inget intresse alls 164 2. 127 3. 269 4. Varken stort eller litet intresse 182 5. 209 6. 445 7. Mycket stort intresse 831 0. Bortfall 12 9. Uppgift saknas
VAR 16 INTR MILJÖFRÅGOR 1 Loc 26 width 1 MD=0 or GE 9 F.1(10). Miljöfrågor <Se F.1 för fullständig frågetext> 58 1. Inget intresse alls 51 2. 126 3. 315 4. Varken stort eller litet intresse 338 5. 331 6. 437 7. Mycket stort intresse 831 0. Bortfall 21 9. Uppgift saknas
VAR 17 INTR U-LANDSPROBLEM 1 Loc 27 width 1 MD=0 or GE 9 F.1(11). U-länderna och deras problem. <Se F.1 för fullständig frågetext> 177 1. Inget intresse alls 131 2. 186 3. 447 4. Varken stort eller litet intresse 314 5. 224 6. 175 7. Mycket stort intresse 832 0. Bortfall 22 9. Uppgift saknas
VAR 18 INTR ENERGIFÖRSÖRJNING 1 Loc 28 width 1 MD=0 or GE 9 F.1(12). Diskussioner om den framtida energiförsörjningen. <Se F.1 för fullständig frågetext> 99 1. Inget intresse alls 62 2. 117 3. 295 4. Varken stort eller litet intresse 330 5. 328 6. 424 7. Mycket stort intresse 831 0. Bortfall 22 9. Uppgift saknas
VAR 19 INTR KAPPRUSTNINGEN 1 Loc 29 width 1 MD=0 or GE 9 F.1(13). Den militära kapprustningen. <Se F.1 för fullständig frågetext> 429 1. Inget intresse alls 168 2. 211 3. 408 4. Varken stort eller litet intresse 191 5. 139 6. 118 7. Mycket stort intresse 831 0. Bortfall 13 9. Uppgift saknas
VAR 20 FRAMTID: EGEN 2A Loc 30 width 1 MD=0 or GE 9 F.2. Mycket händer ju som gör att somliga människor ser väldigt mörkt på framtiden, andra ser betydligt ljusare på den. Vad är Er uppfattning? Hur kommer den närmaste 10-20 årsperioden att gestalta sig för människor i Er egen situation, för Sverige som nation och för världen som helhet? Svara för en grupp i taget genom att sätta ett kryss för det alternativ som bäst motsvarar Er uppfattning. F.2A. Människor i min egen situation kommer att gå mot: 114 1. Mycket sämre tider 395 2. Något sämre tider 743 3. Det kommer att gå upp och ned 302 4. Något bättre tider 38 5. Mycket bättre tider 78 8. Ingen åsikt 831 0. Bortfall 7 9. Uppgift saknas
VAR 21 FRAMTID: SVERIGE 2B Loc 31 width 1 MD=0 or GE 9 F.2B. Sverige som nation kommer att gå mot: <Se F.2 för fullständig frågetext> 123 1. Mycket sämre tider 565 2. Något sämre tider 571 3. Det kommer att gå upp och ned 286 4. Något bättre tider 28 5. Mycket bättre tider 98 8. Ingen åsikt 831 0. Bortfall 6 9. Uppgift saknas
VAR 22 FRAMTID: VÄRLDEN 2C Loc 32 width 1 MD=0 or GE 9 F.2(3). Världen som helhet kommer att gå mot: <Se F.2 för fullständig frågetext> 400 1. Mycket sämre tider 571 2. Något sämre tider 396 3. Det kommer att gå upp och ned 157 4. Något bättre tider 14 5. Mycket bättre tider 133 8. Ingen åsikt 831 0. Bortfall 6 9. Uppgift saknas
VAR 23 FRAMTID: ICKE YRKESUTB 3 Loc 33 width 1 MD=0 or GE 9 F.3. Ser man till olika grupper i dagens svenska samhälle, vilka tror Ni kommer att gå mot bättre tider och vilka går mot sämre tider om Ni ser en 10-20 år framåt? F.3(1). Icke yrkesutbildade arbetare 518 1. Mycket sämre tider 521 2. Något sämre tider 324 3. Det kommer att gå upp och ned 185 4. Något bättre tider 28 5. Mycket bättre tider 95 8. Ingen åsikt 831 0. Bortfall 6 9. Uppgift saknas
VAR 24 FRAMTID:LÄGRE TJÄNSTEM 3 Loc 34 width 1 MD=0 or GE 9 F.3(2). Lägre tjänstemän <Se F.3 för fullständig frågetext> 129 1. Mycket sämre tider 561 2. Något sämre tider 498 3. Det kommer att gå upp och ned 290 4. Något bättre tider 11 5. Mycket bättre tider 176 8. Ingen åsikt 831 0. Bortfall 12 9. Uppgift saknas
VAR 25 FRAMTID: AKTIEÄGARE 3 Loc 35 width 1 MD=0 or GE 9 F.3(3). Aktieägare <Se F.3 för fullständig frågetext> 91 1. Mycket sämre tider 284 2. Något sämre tider 735 3. Det kommer att gå upp och ned 200 4. Något bättre tider 79 5. Mycket bättre tider 273 8. Ingen åsikt 831 0. Bortfall 15 9. Uppgift saknas
VAR 26 FRAMTID: SMÅFÖRETAGARE 3 Loc 36 width 1 MD=0 or GE 9 F.3(4). Småföretagare <Se F.3 för fullständig frågetext> 413 1. Mycket sämre tider 475 2. Något sämre tider 450 3. Det kommer att gå upp och ned 192 4. Något bättre tider 36 5. Mycket bättre tider 105 8. Ingen åsikt 831 0. Bortfall 6 9. Uppgift saknas
VAR 27 FRAMTID: AKADEMIKER 3 Loc 37 width 1 MD=0 or GE 9 F.3(5). Akademiker <Se F.3 för fullständig frågetext> 171 1. Mycket sämre tider 433 2. Något sämre tider 422 3. Det kommer att gå upp och ned 322 4. Något bättre tider 53 5. Mycket bättre tider 263 8. Ingen åsikt 832 0. Bortfall 12 9. Uppgift saknas
VAR 28 FRAMTID:YRKESUTBILDADE 3 Loc 38 width 1 MD=0 or GE 9 F.3(6). Yrkesutbildade arbetare <Se F.3 för fullständig frågetext> 13 1. Mycket sämre tider 78 2. Något sämre tider 338 3. Det kommer att gå upp och ned 878 4. Något bättre tider 305 5. Mycket bättre tider 57 8. Ingen åsikt 831 0. Bortfall 8 9. Uppgift saknas
VAR 29 FRAMTID:STORFÖRETAGARE 3 Loc 39 width 1 MD=0 or GE 9 F.3(7). Storföretagare <Se F.3 för fullständig frågetext> 64 1. Mycket sämre tider 231 2. Något sämre tider 515 3. Det kommer att gå upp och ned 365 4. Något bättre tider 344 5. Mycket bättre tider 146 8. Ingen åsikt 831 0. Bortfall 12 9. Uppgift saknas
VAR 30 FRAMTID: ARBETSLÖSA 3 Loc 40 width 1 MD=0 or GE 9 F.3(8). Arbetslösa <Se F.3 för fullständig frågetext> 293 1. Mycket sämre tider 272 2. Något sämre tider 519 3. Det kommer att gå upp och ned 325 4. Något bättre tider 59 5. Mycket bättre tider 201 8. Ingen åsikt 833 0. Bortfall 6 9. Uppgift saknas
VAR 31 HOT: SKILLNAD STANDARD 4 Loc 41 width 1 MD=0 or GE 9 F.4. Det talas i vår tid om olika faktorer som kan HOTA "vår framtid".Nedan finns några sådana faktorer uppräknade. Ange för varje faktor hur pass stort hot mot framtiden Ni tror den utgör. Liksom på fråga 1 kryssar Ni för någon av punktena i skalorna nedan. Ju längre till höger desto större hot. Om Ni inte har någon uppfattning ange det som svar. F.4(1). Skillnader i levnadsstandard mellan fattiga och rika 144 1. Inget hot alls 146 2. 652 3. Ett visst hot 222 4. 330 5. Mycket stort hot 136 8. Ingen åsikt 831 0. Bortfall 47 9. Uppgift saknas
VAR 32 HOT: MILJÖFÖRSTÖRING 4 Loc 42 width 1 MD=0 or GE 9 F.4(2). Förstöring av vatten, luft och jord <Se F.4 för fullständig frågetext> 9 1. Inget hot alls 25 2. 180 3. Ett visst hot 228 4. 1188 5. Mycket stort hot 29 8. Ingen åsikt 831 0. Bortfall 18 9. Uppgift saknas
VAR 33 HOT: KOMMUNISMEN 4 Loc 43 width 1 MD=0 or GE 9 F.4(3). Kommunismens inflytande i världen <Se F.4 för fullständig frågetext> 264 1. Inget hot alls 229 2. 495 3. Ett visst hot 128 4. 300 5. Mycket stort hot 237 8. Ingen åsikt 831 0. Bortfall 24 9. Uppgift saknas
VAR 34 HOT: KÄRNKRAFTEN 4 Loc 44 width 1 MD=0 or GE 9 F.4(4). Utbyggandet av kärnkraften <Se F.4 för fullständig frågetext> 107 1. Inget hot alls 173 2. 523 3. Ett visst hot 270 4. 480 5. Mycket stort hot 99 8. Ingen åsikt 832 0. Bortfall 24 9. Uppgift saknas
VAR 35 HOT: BEFOLKNINGSÖKNING 4 Loc 45 width 1 MD=0 or GE 9 F.4(5). Befolkningsökningen <Se F.4 för fullständig frågetext> 48 1. Inget hot alls 56 2. 343 3. Ett visst hot 307 4. 832 5. Mycket stort hot 61 8. Ingen åsikt 832 0. Bortfall 29 9. Uppgift saknas
VAR 36 HOT: INT. FÖRETAG 4 Loc 46 width 1 MD=0 or GE 9 F.4(6). De internationella företagens utveckling <Se F.4 för fullständig frågetext> 154 1. Inget hot alls 208 2. 496 3. Ett visst hot 202 4. 248 5. Mycket stort hot 339 8. Ingen åsikt 832 0. Bortfall 29 9. Uppgift saknas
VAR 37 HOT:JORDENS TILLGÅNGAR 4 Loc 47 width 1 MD=0 or GE 9 F.4(7). Fördelningen av jordens tillgångar <Se F.4 för fullständig frågetext> 87 1. Inget hot alls 141 2. 510 3. Ett visst hot 322 4. 334 5. Mycket stort hot 255 8. Ingen åsikt 832 0. Bortfall 27 9. Uppgift saknas
VAR 38 HOT: ÖKAD MEKANISERING 4 Loc 48 width 1 MD=0 or GE 9 F.4(8). Den ökade mekaniseringen <Se F.4 för fullständig frågetext> 265 1. Inget hot alls 272 2. 528 3. Ett visst hot 227 4. 217 5. Mycket stort hot 130 8. Ingen åsikt 832 0. Bortfall 37 9. Uppgift saknas
VAR 39 HOT: KAPITALISMEN 4 Loc 49 width 1 MD=0 or GE 9 F.4(9). Kapitalismens inflytande i världen <Se F.4 för fullständig frågetext> 147 1. Inget hot alls 193 2. 480 3. Ett visst hot 235 4. 378 5. Mycket stort hot 218 8. Ingen åsikt 832 0. Bortfall 25 9. Uppgift saknas
VAR 40 HOT: KAPPRUSTNINGEN 4 Loc 50 width 1 MD=0 or GE 9 F.4(10). Den militära kapprustningen <Se F.4 för fullständig frågetext> 31 1. Inget hot alls 79 2. 380 3. Ett visst hot 292 4. 695 5. Mycket stort hot 170 8. Ingen åsikt 832 0. Bortfall 29 9. Uppgift saknas
VAR 41 HOT: SOCIALISMEN 4 Loc 51 width 1 MD=0 or GE 9 F.4(11). Det socialistiska inflytandet i världen <Se F.4 för fullständig frågetext> 427 1. Inget hot alls 274 2. 389 3. Ett visst hot 134 4. 134 5. Mycket stort hot 285 8. Ingen åsikt 832 0. Bortfall 33 9. Uppgift saknas
VAR 42 HOT: ENERGIBRIST 4 Loc 52 width 1 MD=0 or GE 9 F.4(12). Råvaru- och energibrist <Se F.4 för fullständig frågetext> 32 1. Inget hot alls 60 2. 358 3. Ett visst hot 401 4. 713 5. Mycket stort hot 71 8. Ingen åsikt 832 0. Bortfall 41 9. Uppgift saknas
VAR 43 HOT:STATENS INFLYTANDE 4 Loc 53 width 1 MD=0 or GE 9 F.4(13). Statens växande inflytande över samhällslivet <Se F.4 för fullständig frågetext> 228 1. Inget hot alls 221 2. 449 3. Ett visst hot 242 4. 334 5. Mycket stort hot 175 8. Ingen åsikt 832 0. Bortfall 27 9. Uppgift saknas
VAR 44 HOT: ARBETSLÖSHETEN 4 Loc 54 width 1 MD=0 or GE 9 F.4(14). Arbetslösheten i världen <Se F.4 för fullständig frågetext> 34 1. Inget hot alls 77 2. 424 3. Ett visst hot 342 4. 690 5. Mycket stort hot 87 8. Ingen åsikt 832 0. Bortfall 22 9. Uppgift saknas
VAR 45 UTVECKL FATTIGA LÄNDER 5 Loc 55 width 1 MD=0 or GE 9 F.5. Händer det att Ni tänker över hur utvecklingen i den fattiga delen av världen kan tänkas bli under de närmaste årtiondena? 57 1. Aldrig 288 2. Sällan 1049 3. Ibland 235 4. Ofta 44 8. Vet ej 832 0. Bortfall 3 9. Uppgift saknas
VAR 46 DISK VÄRLDSPOLITIK 6 Loc 56 width 1 MD=0 or GE 9 F.6. Händer det att Ni diskuterar politiken i världen och förhållandena i de fattiga länderna med andra människor som familjemedlemmar, arbetskamrater, vänner osv? 138 1. Aldrig 396 2. Sällan 892 3. Ibland 233 4. Ofta 13 8. Vet ej 832 0. Bortfall 4 9. Uppgift saknas
VAR 47 FÖREDRAG U-LANDSFRÅGOR 7 Loc 57 width 1 MD=0 or GE 9 F.7. Har Ni någon gång varit med på ett föredrag, en utställning, ett opinionsmöte, en demonstration eller liknande som rört ett u-land eller u-landsfrågor i allmänhet? 1108 1. Aldrig 385 3. Någon gång 57 5. Många gånger 120 8. Minns ej 832 0. Bortfall 6 9. Uppgift saknas
VAR 48 INTR U-LANDSFRÅGOR 8 Loc 58 width 1 MD=0 or GE 9 F.8. Om Ni jämför Er med folk i allmänhet, tror Ni då att Ni när det gäller u-landsfrågor intresserar Er mer, ungefär lika mycket eller mindre än folk i allmänhet? 116 1. Betydligt mindre 221 2. Något mindre 983 3. Ungefär lika mycket 189 4. Något mer 29 5. Betydligt mer 134 8. Vet ej 833 0. Bortfall 3 9. Uppgift saknas
VAR 49 GUDSTJÄNSTBESÖK 9 Loc 59 width 1 MD=0 or GE 9 F.9. Händer det att Ni besöker gudstjänster eller andra sammankomster med relegiös anknytning? 756 1. Sällan eller aldrig 481 2. Någon enstaka gång per år 194 3. 2-3 gånger per år 77 4. Var tredje eller varannan månad 159 5. Oftare än varannan månad 832 0. Bortfall 9 9. Uppgift saknas
VAR 50 MEDLEM I FACK/POL ORG 10 Loc 60 width 1 MD=0 or GE 9 F.10a. Är Ni medlem i någon facklig eller politisk förening eller organisation? F.10b. (OM JA:) Brukar Ni gå på föreningsmöten? 833 1. Nej 288 2. Sällan eller aldrig 253 3. Någon enstaka gång per år 129 4. 2-3 gånger per år 92 5. Var tredje eller varannan månad 68 6. Oftare än varannan månad 833 0. Bortfall 12 9. Uppgift saknas
VAR 51 FÖRETAGSAMHETEN 11 Loc 61 width 1 MD=0 or GE 9 F.11. Det finns ju många uppfattningar om orsakerna till att vissa länder är fattiga. Nedan räknas några tänkbara orsaker upp. Ange för var och en av dem hur pass viktig Ni tror den är. Liksom tidigare kryssar Ni för någon av punkterna i skalorna nedan. Ju längre till höger desto viktigare orsak. F.11(1). Folken i u-länderna är till sin natur inte tillräckligt företagsamma och flitiga 492 1. Ingen orsak alls 188 2. 435 3. En orsak av viss vikt 105 4. 225 5. Mycket viktig orsak 208 8. Ingen åsikt 832 0. Bortfall 23 9. Uppgift saknas
VAR 52 KAPITALBRIST I U-LAND 11 Loc 62 width 1 MD=0 or GE 9 F.11(2). U-länderna har för lite kapital och för få industrier för att en utveckling skall komma igång <Se F.11 för fullständig frågetext> 37 1. Ingen orsak alls 53 2. 390 3. En orsak av viss vikt 318 4. 755 5. Mycket viktig orsak 104 8. Ingen åsikt 831 0. Bortfall 20 9. Uppgift saknas
VAR 53 VÄRLDSHANDELN 11 Loc 63 width 1 MD=0 or GE 9 F.11(3). Världshandeln är så utformad att u-länderna missgynnas <Se F.11 för fullständig frågetext> 59 1. Ingen orsak alls 98 2. 482 3. En orsak av viss vikt 248 4. 515 5. Mycket viktig orsak 245 8. Ingen åsikt 831 0. Bortfall 30 9. Uppgift saknas
VAR 54 ÖVERBEFOLKNING 11 Loc 64 width 1 MD=0 or GE 9 F.11(4). Överbefolkningen <Se F.11 för fullständig frågetext> 21 1. Ingen orsak alls 50 2. 278 3. En orsak av viss vikt 266 4. 976 5. Mycket viktig orsak 65 8. Ingen åsikt 831 0. Bortfall 21 9. Uppgift saknas
VAR 55 STORBOLAGENS KONTROLL 11 Loc 65 width 1 MD=0 or GE 9 F.11(5). Utländska storbolag kontrollerar ofta u-ländernas viktigaste råvarutillgångar <Se F.11 för fullständig frågetext> 38 1. Ingen orsak alls 48 2. 294 3. En orsak av viss vikt 299 4. 778 5. Mycket viktig orsak 199 8. Ingen åsikt 832 0. Bortfall 20 9. Uppgift saknas
VAR 56 BRIST PÅ UTBILDNING 11 Loc 66 width 1 MD=0 or GE 9 F.11(6). Bristen på utbildning <Se F.11 för fullständig frågetext> 5 1. Ingen orsak alls 17 2. 178 3. En orsak av viss vikt 260 4. 1145 5. Mycket viktig orsak 50 8. Ingen åsikt 831 0. Bortfall 22 9. Uppgift saknas
VAR 57 TIDIGARE KOLONIER 11 Loc 67 width 1 MD=0 or GE 9 F.11(7). Många u-länder har tidigare varit kolonier till främst europeiska länder. <Se F.11 för fullständig frågetext> 114 1. Ingen orsak alls 125 2. 528 3. En orsak av viss vikt 272 4. 371 5. Mycket viktig orsak 237 8. Ingen åsikt 831 0. Bortfall 30 9. Uppgift saknas
VAR 58 OGYNNSAMT KLIMAT 11 Loc 68 width 1 MD=0 or GE 9 F.11(8). U-länderna har ofta ett ogynnsamt klimat <Se F.11 för fullständig frågetext> 271 1. Ingen orsak alls 260 2. 555 3. En orsak av viss vikt 183 4. 273 5. Mycket viktig orsak 110 8. Ingen åsikt 831 0. Bortfall 25 9. Uppgift saknas
VAR 59 RIKAS PRIVILEGIER 11 Loc 69 width 1 MD=0 or GE 9 F.11(9). Rika människor i u-länderna försöker på olika sätt behålla sin makt och sina privilegier <Se F.11 för fullständig frågetext> 25 1. Ingen orsak alls 47 2. 253 3. En orsak av viss vikt 311 4. 920 5. Mycket viktig orsak 102 8. Ingen åsikt 831 0. Bortfall 19 9. Uppgift saknas
VAR 60 UNDERNÄRING 11 Loc 70 width 1 MD=0 or GE 9 F.11(10). Undernäring gör att folk i u-länderna inte kan arbeta så hårt <Se F.11 för fullständig frågetext> 66 1. Ingen orsak alls 155 2. 437 3. En orsak av viss vikt 292 4. 647 5. Mycket viktig orsak 62 8. Ingen åsikt 831 0. Bortfall 18 9. Uppgift saknas
VAR 61 RELIGION 11 Loc 71 width 1 MD=0 or GE 9 F.11(11). Många u-länder har en religion som bidrar till passivitet <Se F.11 för fullständig frågetext> 139 1. Ingen orsak alls 152 2. 458 3. En orsak av viss vikt 232 4. 458 5. Mycket viktig orsak 217 8. Ingen åsikt 832 0. Bortfall 20 9. Uppgift saknas
VAR 62 MAT OCH SJUKVÅRD 12 Loc 72 width 1 MD=0 or GE 9 F.12. Hjälp till u-länderna kan ju ges i många former. Här nedan räknar vi upp några. Ange för var och en hur pass värdefull Ni tror HJÄLPFORMEN ifråga är för u-länderna själva. Svara genom att kryssa för i skalorna. Ju längre till höger Ni sätter Ert kryss desto mer värdefull anser Ni respektive hjälpform vara. F.12(1). Att lindra omedelbar nöd genom att leverera mat och sjukvårdsmaterial 59 1. Av inget som helst värde 87 2. 460 3. Av visst värde 198 4. 826 5. Av mycket stort värde 26 8. Ingen åsikt 831 0. Bortfall 21 9. Uppgift saknas
VAR 63 FRÄMJA UTBILDNING 12 Loc 73 width 1 MD=0 or GE 9 F.12(2). Att främja utbildningsverksamheten t.ex genom att bygga skolor och utbilda lärare/tekniker i u-land <Se F.12 för fullständig frågetext> 15 1. Av inget som helst värde 15 2. 220 3. Av visst värde 273 4. 1102 5. Av mycket stort värde 33 8. Ingen åsikt 831 0. Bortfall 19 9. Uppgift saknas
VAR 64 FAMILJEPLANERING 12 Loc 74 width 1 MD=0 or GE 9 F.12(3). Att utveckla familjeplanering och barnbegränsning <Se F.12 för fullständig frågetext> 28 1. Av inget som helst värde 26 2. 276 3. Av visst värde 265 4. 1015 5. Av mycket stort värde 48 8. Ingen åsikt 831 0. Bortfall 19 9. Uppgift saknas
VAR 65 STÖD BEFRIELSERÖRELSE 12 Loc 75 width 1 MD=0 or GE 9 F.12(4). Att stödja rörelser som genom väpnat uppror vill genomföra sociala förändringar i u-länderna <Se F.12 för fullständig frågetext> 682 1. Av inget som helst värde 215 2. 277 3. Av visst värde 81 4. 118 5. Av mycket stort värde 277 8. Ingen åsikt 831 0. Bortfall 27 9. Uppgift saknas
VAR 66 STÖDJA NÄRINGSLIVET 12 Loc 76 width 1 MD=0 or GE 9 F.12(5). Att stödja det privata näringslivet och dess investeringar i u-länderna <Se F.12 för fullständig frågetext> 277 1. Av inget som helst värde 235 2. 506 3. Av visst värde 164 4. 213 5. Av mycket stort värde 250 8. Ingen åsikt 831 0. Bortfall 32 9. Uppgift saknas
VAR 67 SPRIDA INFORMATION 12 Loc 77 width 1 MD=0 or GE 9 F.12(6). Att sprida information hemma i Sverige om u-länderna och deras problem <Se F.12 för fullständig frågetext> 179 1. Av inget som helst värde 193 2. 606 3. Av visst värde 214 4. 357 5. Av mycket stort värde 93 8. Ingen åsikt 831 0. Bortfall 35 9. Uppgift saknas
VAR 68 STÖDJA MISSIONEN 12 Loc 78 width 1 MD=0 or GE 9 F.12(7). Att stödja missionen <Se F.12 för fullständig frågetext> 345 1. Av inget som helst värde 256 2. 482 3. Av visst värde 146 4. 260 5. Av mycket stort värde 156 8. Ingen åsikt 831 0. Bortfall 32 9. Uppgift saknas
VAR 69 HANDELSPOLITIK 12 Loc 79 width 1 MD=0 or GE 9 F.12(8). Att driva en för u-länderna gynnsam handelspolitik <Se F.12 för fullständig frågetext> 36 1. Av inget som helst värde 60 2. 370 3. Av visst värde 359 4. 657 5. Av mycket stort värde 173 8. Ingen åsikt 831 0. Bortfall 22 9. Uppgift saknas
VAR 70 SOCIAL UTJÄMNING 12 Loc 80 width 1 MD=0 or GE 9 F.12(9). Att stödja sådana u-länder vars regeringar strävar efter större social utjämning <Se F.12 för fullständig frågetext> 79 1. Av inget som helst värde 90 2. 361 3. Av visst värde 293 4. 634 5. Av mycket stort värde 197 8. Ingen åsikt 833 0. Bortfall 21 9. Uppgift saknas
VAR 71 YRKE 13 Loc 81 width 2 MD= 0 or GE 12 F.13. SKULLE NI VILJA ANGE FÖLJANDE! YRKE:... Obs! Om Ni är hemmafru, studerande eller pensionär ange även tidigare yrke. Skriv t.ex Hemmafru + sjukvårdsbiträde, sjukpensionär + snickare. Om Ni är studerande, ange vilken typ av studier, t.ex gymnasiestuderande. Eventuell maka/makes yrke: F.13(1). Yrke Anm. Om hustru efter sitt eget yrke tillhör högre tjänsteställning än maken förs hon på sin egen tjänsteställning. Annars till makens. Hustrur utan yrke förs på mannens tjänsteställning. Pensionärer förs på det yrke de en gång haft. 26 01. Storföretagare 32 02. Högre tjänstemän 55 03. Fria yrken socialgrupp 1 50 04. Småföretagare 274 05. Tjänstemän 130 06. Fria yrken socialgrupp 2 218 07. Hantverkare 188 08. Ej facklärda arbetare 102 09. Lägre tjänstemän 46 11. Yrke av okänd tjänsteställning 1385 00. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas 2 12. Uppgift saknas
VAR 72 HEMMAFRUS YRKE 13 Loc 83 width 2 MD= 0 F.13(2). Hemmafrus tidigare yrke <Se F.13 för fullständig frågetext> Anm. Se variabel 71 11 01. Storföretagare 9 02. Högre tjänsteman 5 03. Fria yrken socialgrupp 1 23 04. Småföretagare 56 05. Tjänsteman 54 06. Fria yrken socialgrupp 2 41 07. Hantverkare 35 08. Ej facklärda arbetare 27 09. Lägre tjänsteman 5 11. Yrke av okänd tjänsteställning 17 12. Yrke okänt 2225 00. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 73 PENSIONÄRS YRKE 13 Loc 85 width 2 MD= 0 F.13(3). Pensionärs tidigare yrke <Se F.13 för fullständig frågetext> Anm. Se variabel 71 01. Storföretagare 02. Högre tjänsteman 1 03. Fria yrken socialgrupp 1 10 04. Småföretagare 16 05. Tjänsteman 15 06. Fria yrken socialgrupp 2 28 07. Hantverkare 25 08. Ej facklärda arbetare 13 09. Lägre tjänsteman 1 11. Yrke av okänd tjänsteställning 25 12. Yrke okänt 2374 00. Frågan ej tillämplig/Uppgift saknas
VAR 74 TV-INNEHAV 14 Loc 87 width 1 MD=0 or GE 9 F.14. TV-innehav i bostaden. 83 1. Har ej TV i bostaden 37 2. Har bara tillgång till TV1 1530 3. Har tillgång till både TV1 och TV2 837 0. Bortfall 21 9. Uppgift saknas
VAR 75 TALA INFÖR OKÄNDA 15 Loc 88 width 1 MD=0 or GE 9 F.15. Hur pass troligt eller otroligt anser Ni det vara att Ni själv i nedanstående situationer skulle ta till orda och argumentera för en sak Ni tror mycket på? F.15(1). Inför en stor församling okända personer. 716 1. Ytterst otroligt 422 2. Ganska otroligt 262 3. Ganska troligt 87 4. Ytterst troligt 165 8. Vet ej 835 0. Bortfall 21 9. Uppgift saknas
VAR 76 TALA INFÖR FÅ OKÄNDA 15 Loc 89 width 1 MD=0 or GE 9 F.15(2). Inför en grupp på 5-10 okända personer <Se F.15 för fullständig frågetext> 370 1. Ytterst otroligt 458 2. Ganska otroligt 487 3. Ganska troligt 193 4. Ytterst troligt 131 8. Vet ej 835 0. Bortfall 34 9. Uppgift saknas
VAR 77 TALA INFÖR BEKANTA 15 Loc 90 width 1 MD=0 or GE 9 F.15(3). Inför en grupp på 5-10 bekanta personer. <Se F.15 för fullständig frågetext> 101 1. Ytterst otroligt 171 2. Ganska otroligt 702 3. Ganska troligt 568 4. Ytterst troligt 100 8. Vet ej 835 0. Bortfall 31 9. Uppgift saknas
VAR 78 TALA MED MYNDIGHETER 15 Loc 91 width 1 MD=0 or GE 9 F.15(4). Genom att ta kontakt med berörd myndighet/organisation <Se F.15 för fullständig frågetext> 298 1. Ytterst otroligt 425 2. Ganska otroligt 502 3. Ganska troligt 225 4. Ytterst troligt 198 8. Vet ej 835 0. Bortfall 25 9. Uppgift saknas
VAR 79 TALA GENOM INSÄNDARE 15 Loc 92 width 1 MD=0 or GE 9 F.15(5). Genom att skriva en insändare i någon tidning <Se F.15 för fullständig frågetext> 613 1. Ytterst otroligt 461 2. Ganska otroligt 285 3. Ganska troligt 105 4. Ytterst troligt 179 8. Vet ej 835 0. Bortfall 30 9. Uppgift saknas
VAR 80 SOCIALDEM:S POLITIK 16 Loc 93 width 1 MD=0 or GE 9 F.16. Vad anser Ni om våra politiska partier? Försök ange en allmän uppfattning om den politik som vart och ett av de nedan uppräknade partierna för. F.16(1). Socialdemokraterna 37 1. Alltigenom dålig 96 2. Till största delen dålig 143 3. Det som är dåligt överväger något 381 4. Lika ofta bra som dålig 292 5. Det som är bra överväger något 458 6. Till största delen bra 58 7. Alltigenom bra 154 8. Vet ej 835 0. Bortfall 54 9. Uppgift saknas
VAR 81 FOLKPARTIETS POLITIK 16 Loc 94 width 1 MD=0 or GE 9 F.16(2). Folkpartiet <Se F.16 för fullständig frågetext> 68 1. Alltigenom dålig 193 2. Till största delen dålig 241 3. Det som är dåligt överväger något 553 4. Lika ofta bra som dålig 187 5. Det som är bra överväger något 64 6. Till största delen bra 7 7. Alltigenom bra 287 8. Vet ej 836 0. Bortfall 72 9. Uppgift saknas
VAR 82 CENTERNS POLITIK 16 Loc 95 width 1 MD=0 or GE 9 F.16(3). Centern <Se F.16 för fullständig frågetext> 43 1. Alltigenom dålig 95 2. Till största delen dålig 129 3. Det som är dåligt överväger något 497 4. Lika ofta bra som dålig 360 5. Det som är bra överväger något 198 6. Till största delen bra 30 7. Alltigenom bra 248 8. Vet ej 836 0. Bortfall 72 9. Uppgift saknas
VAR 83 MODERATERNAS POLITIK 16 Loc 96 width 1 MD=0 or GE 9 F.16(4). Moderata samlingspartiet <Se F.16 för fullständig frågetext> 181 1. Alltigenom dålig 244 2. Till största delen dålig 194 3. Det som är dåligt överväger något 361 4. Lika ofta bra som dålig 180 5. Det som är bra överväger något 120 6. Till största delen bra 27 7. Alltigenom bra 300 8. Vet ej 836 0. Bortfall 65 9. Uppgift saknas
VAR 84 VPK:S POLITIK 16 Loc 97 width 1 MD=0 or GE 9 F.16(5). Vänsterpartiet kommunisterna <Se F.16 för fullständig frågetext> 235 1. Alltigenom dålig 306 2. Till största delen dålig 189 3. Det som är dåligt överväger något 295 4. Lika ofta bra som dålig 165 5. Det som är bra överväger något 98 6. Till största delen bra 11 7. Alltigenom bra 306 8. Vet ej 836 0. Bortfall 67 9. Uppgift saknas
VAR 85 FN:S GENERALSEKR. 17A Loc 98 width 1 MD=0 or GE 9 F.17. Här följer några kunskapsfrågor som rör u-land. Somliga av frågorna är ganska lätta, andra ganska svåra.De flesta människor kan inte svara på alla utan bara på några stycken. Ni får gärna gissa och stavfel spelar heller ingen roll. Däremot är det för värdet av undersökningen ytterligt viktigt att Ni försöker svara direkt och utan hjälp i någon form. F.17a. Vad heter FN:s nuvarande generalsekreterare? 1215 1. Rätt (Waldheim) 380 5. Fel 834 0. Bortfall 79 9. Uppgift saknas
VAR 86 MORD I LATINAMERIKA 17B Loc 99 width 1 MD=0 or GE 9 F.17b. Hösten 1973 genomfördes en militärkupp i ett latinamerikanskt land varvid den socialistiske presidenten Allende dödades. I vilket land? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1501 1. Rätt (Chile) 149 5. Fel 834 0. Bortfall 24 9. Uppgift saknas
VAR 87 BISTÅNDSORGAN 17C Loc 100 width 1 MD=0 or GE 9 F.17c. Hur lyder i förkortning namnet på det ämbetsverk som sköter huvudparten av den svenska u-hjälpen? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1063 1. Rätt (SIDA) 533 5. Fel 834 0. Bortfall 78 9. Uppgift saknas
VAR 88 AFRIKANSK HUVUDSTAD 17D Loc 101 width 1 MD=0 or GE 9 F.17d. I vilket land är Dar-es-Salaam huvudstad? <Se F.17 för fullständig frågetext> 660 1. Rätt (Tanzania; även: Tanganyika) 889 5. Fel 834 0. Bortfall 125 9. Uppgift saknas
VAR 89 FÖRDUBBLAD FOLKMÄNGD 17E Loc 102 width 1 MD=0 or GE 9 F.17e. Hur många år räknar man med att det tar innan jordens befolkning fördubblats? <Se F.17 för fullständig frågetext> 679 1. Rätt (20-40 år) 922 5. Fel 834 0. Bortfall 73 9. Uppgift saknas
VAR 90 TANZANIAS PRESIDENT 17F Loc 103 width 1 MD=0 or GE 9 F.17f. Vad heter presidenten i Tanzania? <Se F.17 för fullständig frågetext> 418 1. Rätt (Nyerere) 1119 5. Fel 834 0. Bortfall 137 9. Uppgift saknas
VAR 91 U-HJÄLPS PROCENT 17G Loc 104 width 1 MD=0 or GE 9 F.17g. Sverige har som mål att i en nära framtid kunna ge en viss procent av den s.k bruttonationalprodukten till u-hjälp. Hur stor procent har man som mål? <Se F.17 för fullständig frågetext> 996 1. Rätt (1 procent) 629 5. Fel 834 0. Bortfall 49 9. Uppgift saknas
VAR 92 NAMNBYTE ÖST-PAKISTAN 17 Loc 105 width 1 MD=0 or GE 9 F.17h. Vad heter det land som till för några år sedan kallades Öst-Pakistan? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1127 1. Rätt (Bangla Desh) 471 5. Fel 834 0. Bortfall 76 9. Uppgift saknas
VAR 93 AFRIKANSK DJURPARK 17I Loc 106 width 1 MD=0 or GE 9 F.17i. I Tanzania finns en stor nationalpark, berömd bl.a för sitt djurliv. Vad heter den? <Se F.17 för fullständig frågetext> 89 1. Rätt (Zerengeti) 1379 5. Fel 834 0. Bortfall 206 9. Uppgift saknas
VAR 94 FRELIMOS HEMLAND 17J Loc 107 width 1 MD=0 or GE 9 F.17j. I vilket land verkar den afrikanska befrielserörelsen FRELIMO? <Se F.17 för fullständig frågetext> 859 1. Rätt (Mocambique) 740 5. Fel 834 0. Bortfall 75 9. Uppgift saknas
VAR 95 ANDEL FOLK I U-LAND 17K Loc 108 width 1 MD=0 or GE 9 F.17k. Ungefär hur många procent av jordens befolkning bor i vad man brukar kalla u-länder? <Se F.17 för fullständig frågetext> 719 1. Rätt (60-80 procent) 882 5. Fel 834 0. Bortfall 73 9. Uppgift saknas
VAR 96 IDEOLOGI I TANZANIA 17L Loc 109 width 1 MD=0 or GE 9 F.17l. Man brukar skilja mellan länder med kapitalistisk politik och länder med socialistisk politik. Vad gäller för Tanzania - har det huvudsakligen en kapitalistisk eller en socialistisk inriktning? <Se F.17 för fullständig frågetext> 776 1. Rätt (socialistisk) 813 5. Fel 834 0. Bortfall 85 9. Uppgift saknas
VAR 97 MASSMEDIA - U-LÄNDER 18 Loc 110 width 1 MD=0 or GE 9 F.18. Nedan följer också ett antal PÅSTOENDEN som hämtats från tidningar, radio/Tv och olika personer som uttalat sig. Meningen är att Ni ska ange hur det stämmer med Er åsikt. Det gör Ni genom att kryssa för i poängskalan till höger om varje påstående. Ett kryss till höger om mittpunkten innebär att Ni mer eller mindre instämmer, ett kryss till vänster att Ni mer eller mindre tar avstånd från poståendet . längre till höger desto mer instämmer Ni. Ju längre till vänster desto mer tar Ni avstånd. F.18(1). Tidningar och radio/Tv behandlar alltför sällan hur folk i u-länderna har det. 376 1. Instämmer absolut inte 193 2. 234 3. 417 4. Tveksam 226 5. 98 6. 83 7. Instämmer absolut 838 0. Bortfall 43 9. Uppgift saknas
VAR 98 ORSAK TILL FRAMGÅNG 18 Loc 111 width 1 MD=0 or GE 9 F.18(2). Om man ska få det bra eller dåligt här i livet hänger mest på en själv. <Se F.18 för fullständig frågetext> 140 1. Instämmer absolut inte 98 2. 133 3. 298 4. Tveksam 278 5. 228 6. 466 7. Instämmer absolut 838 0. Bortfall 29 9. Uppgift saknas
VAR 99 AVHJÄLPA BRIST HEMMA 18 Loc 112 width 1 MD=0 or GE 9 F.18(3). Vi borde ha avhjälpt bristerna här hemma innan vi satte igång med u-hjälp. <Se F.18 för fullständig frågetext> 288 1. Instämmer absolut inte 139 2. 176 3. 354 4. Tveksam 216 5. 120 6. 344 7. Instämmer absolut 838 0. Bortfall 33 9. Uppgift saknas
VAR 100 RIKA - FATTIGA LÄNDER 18 Loc 113 width 1 MD=0 or GE 9 F.18(4). Samarbete mellan rika och fattiga länder är nödvändigt för utvecklingen i de fattiga länderna. <Se F.18 för fullständig frågetext> 30 1. Instämmer absolut inte 16 2. 31 3. 165 4. Tveksam 220 5. 292 6. 883 7. Instämmer absolut 839 0. Bortfall 32 9. Uppgift saknas
VAR 101 BARA ORO MED U-LÄNDER 18 Loc 114 width 1 MD=0 or GE 9 F.18(5). Det skapar bara oro och bekymmer att hålla på och fundera över hur folk har det i u-länderna. <Se F.18 för fullständig frågetext> 529 1. Instämmer absolut inte 215 2. 206 3. 357 4. Tveksam 128 5. 53 6. 152 7. Instämmer absolut 839 0. Bortfall 29 9. Uppgift saknas
VAR 102 SKATTEÖKN FÖR U-HJÄLP 18 Loc 115 width 1 MD=0 or GE 9 F.18(6). De flesta svenskar skulle säkert acceptera en skattehöjning på 500 kronor om året om man visste att pengarna gick till ökad u-hjälp. <Se F.18 för fullständig frågetext> 556 1. Instämmer absolut inte 167 2. 125 3. 539 4. Tveksam 97 5. 51 6. 113 7. Instämmer absolut 838 0. Bortfall 22 9. Uppgift saknas
VAR 103 TV/RADIO AVKOPPLING 18 Loc 116 width 1 MD=0 or GE 9 F.18(7). TV och radio bör först och främst inrikta sig på sådant som ger en stunds koppling från alla bekymmer. <Se F.18 för fullständig frågetext> 271 1. Instämmer absolut inte 117 2. 161 3. 246 4. Tveksam 191 5. 167 6. 489 7. Instämmer absolut 839 0. Bortfall 27 9. Uppgift saknas
VAR 104 SAMHÖRIGHET U-LÄNDER 18 Loc 117 width 1 MD=0 or GE 9 F.18(8). Vårt lands och u-ländernas öden hänger intimt samman. <Se F.18 för fullständig frågetext> 157 1. Instämmer absolut inte 115 2. 166 3. 566 4. Tveksam 227 5. 139 6. 259 7. Instämmer absolut 839 0. Bortfall 40 9. Uppgift saknas
VAR 105 SVERIGE-ANDRA LÄNDER 18 Loc 118 width 1 MD=0 or GE 9 F.18(9). Ett litet land som Sverige gör klokast i att sköta sina egna angelägenheter och inte befatta sig med andra problem. <Se F.18 för fullständig frågetext> 510 1. Instämmer absolut inte 188 2. 167 3. 311 4. Tveksam 146 5. 76 6. 250 7. Instämmer absolut 838 0. Bortfall 22 9. Uppgift saknas
VAR 106 SAMARBETE U-LÄNDER 18 Loc 119 width 1 MD=0 or GE 9 F.18(10). U-länderna måste sluta sig samman och kämpa gemensamt för bättre förhållanden. <Se F.18 för fullständig frågetext> 52 1. Instämmer absolut inte 55 2. 75 3. 423 4. Tveksam 247 5. 218 6. 560 7. Instämmer absolut 838 0. Bortfall 40 9. Uppgit saknas
VAR 107 VI KAN INGET GÖRA 18 Loc 120 width 1 MD=0 or GE 9 F.18(11). Vanligt folk i Sverige kan knappast alls bidra till att folk i fattiga länder får det bättre. 351 1. Instämmer absolut inte 212 2. 194 3. 342 4. Tveksam 172 5. 120 6. 248 7. Instämmer absolut 838 0. Bortfall 31 9. Uppgift saknas
VAR 108 EGOISM HINDRAR UTVECK.18 Loc 121 width 1 MD=0 or GE 9 F.18(12). Världen kan aldrig förändras till det bättre om var och en bara upptas av sig och sitt. <Se F.18 för fullständig frågetext> 113 1. Instämmer absolut inte 43 2. 50 3. 236 4. Tveksam 180 5. 200 6. 817 7. Instämmer absolut 838 0. Bortfall 31 9. Uppgift saknas
VAR 109 PROBLEMEN OGREPPBARA 18 Loc 122 width 1 MD=0 or GE 9 F.18(13). U-landsproblemen är så stora och svåra att det inte tjänar något till att vanliga människor försöker sätta sig in i dem. <Se F.18 för fullständig frågetext> 506 1. Instämmer absolut inte 212 2. 200 3. 327 4. Tveksam 151 5. 77 6. 161 7. Instämmer absolut 838 0. Bortfall 36 9. Uppgift saknas
VAR 110 TV/RADIO INFORMATION 18 Loc 123 width 1 MD=0 or GE 9 F.18(14). Nyheter och information om vad som händer i världen borde uppta en mycket större del av utrymmet i radio och tv. <Se F.18 för fullständig frågetext> 286 1. Instämmer absolut inte 128 2. 207 3. 435 4. Tveksam 244 5. 138 6. 199 7. Instämmer absolut 838 0. Bortfall 33 9. Uppgift saknas
VAR 111 INGEN IDE MED U-HJÄLP 18 Loc 124 width 1 MD=0 or GE 9 F.18(15). Det tjänar inte mycket till att ett litet land som Sverige ger u-hjälp. <Se F.18 för fullständig frågetext> 661 1. Instämmer absolut inte 225 2. 183 3. 252 4. Tveksam 141 5. 71 6. 114 7. Instämmer absolut 838 0. Bortfall 23 9. Uppgift saknas
VAR 112 INSIKT-ÖKAD HJÄLP 18 Loc 125 width 1 MD=0 or GE 9 F.18(16). I världens rika länder inser man numera så väl att u-ländernas problem angår oss alla att allt kommer att göras för att hjälpa u-länderna. <Se F.18 för fullständig frågetext> 157 1. Instämmer absolut inte 100 2. 132 3. 569 4. Tveksam 220 5. 138 6. 316 7. Instämmer absolut 838 0. Bortfall 38 9. Uppgift saknas
VAR 113 HÖG LEVNADSSTANDARD 18 Loc 126 width 1 MD=0 or GE 9 F.18(17). Det angelägnaste för varje människa är att skaffa sig själv och sina närmaste en hög levnadsstandard. <Se F.18 för fullständig frågetext> 422 1. Instämmer absolut inte 170 2. 175 3. 334 4. Tveksam 184 5. 118 6. 241 7. Instämmer absolut 838 0. Bortfall 26 9. Uppgift saknas
VAR 114 VI PÅVERKAS UTIFRÅN 18 Loc 127 width 1 MD=0 or GE 9 F.18(18). Utvecklingen i Sverige är för det mesta beroende av händelser utanför landets gränser. <Se F.18 för fullständig frågetext> 68 1. Instämmer absolut inte 55 2. 102 3. 434 4. Tveksam 292 5. 276 6. 413 7. Instämmer absolut 839 0. Bortfall 29 9. Uppgift saknas
VAR 115 TV-TITTANDE 19 Loc 128 width 1 MD=0 or GE 9 F.19. Om Ni tänker på en vanlig vecka, hur många dagar händer det att Ni ägnar Er åt nedanstående aktiviteter? F.19(1). Se på tv 346 1. Mer än en timme per dag 414 2. 6-7 dagar 386 3. 4-5 dagar 438 4. 1-3 dagar 50 5. Ingen dag 20 8. Vet ej 840 0. Bortfall 14 9. Uppgift saknas
VAR 116 RADIOLYSSNANDE 19 Loc 129 width 1 MD=0 or GE 9 F.19(2). Lyssna på radio. <Se F.19 för fullständig frågetext> 418 1. Mer än en timme per dag 623 2. 6-7 dagar 210 3. 4-5 dagar 291 4. 1-3 dagar 70 5. Ingen dag 32 8. Vet ej 840 0. Bortfall 24 9. Uppgift saknas
VAR 117 LÄSNING MORGONTIDNING 19 Loc 130 width 1 MD=0 or GE 9 F.19(3). Läsa en riks-morgontidning. <Se F.19 för fullständig frågetext> 119 1. Mer än en timme per dag 543 2. 6-7 dagar 93 3. 4-5 dagar 206 4. 1-3 dagar 574 5. Ingen dag 49 8. Vet ej 840 0. Bortfall 84 9. Uppgift saknas
VAR 118 LÄSNING KVÄLLSTIDNING 19 Loc 131 width 1 MD=0 or GE 9 F.19(4). Läsa en kvällstidning. <Se F.19 för fullständig frågetext> 88 1. Mer än en timme per dag 461 2. 6-7 dagar 185 3. 4-5 dagar 508 4. 1-3 dagar 319 5. Ingen dag 33 8. Vet ej 841 0. Bortfall 73 9. Uppgift saknas
VAR 119 LÄSNING LOKALTIDNING 19 Loc 132 width 1 MD=0 or GE 9 F.19(5). Läsa en lokaltidning. <Se F.19 för fullständig frågetext> 107 1. Mer än en timme per dag 841 2. 6-7 dagar 144 3. 4-5 dagar 308 4. 1-3 dagar 185 5. Ingen dag 32 8. Vet ej 840 0. Bortfall 51 9. Uppgift saknas
VAR 120 LÄSNING FACKTIDSKRIFT 19 Loc 133 width 1 MD=0 or GE 9 F.19(6). Läsa facktidskrifter. <Se F.19 för fullständig frågetext> 49 1. Mer än en timme per dag 29 2. 6-7 dagar 61 3. 4-5 dagar 655 4. 1-3 dagar 632 5. Ingen dag 147 8. Vet ej 840 0. Bortfall 95 9. Uppgift saknas
VAR 121 LÄSNING VECKOTIDNING 19 Loc 134 width 1 MD=0 or GE 9 F.19(7). Läsa veckotidningar. <Se F.19 för fullständig frågetext> 64 1. Mer än en timme per dag 49 2. 6-7 dagar 70 3. 4-5 dagar 893 4. 1-3 dagar 448 5. Ingen dag 92 8. Vet ej 844 0. Bortfall 48 9. Uppgift saknas
VAR 122 ANKOMSTDAG ENKÄT 19 Loc 135 width 1 MD=0 or GE 9 Ankomstdag för enkäten 464 1. 1203 2. 835 0. Bortfall 6 9. Uppgift saknas
VAR 123 RESULTAT TELEFONINTERVJU Loc 136 width 1 Resultat telefonintervju 2095 1. Intervju 77 2. Intervju/omöjlig 51 3. Intervju temporärt omöjlig 118 4. Ej anträffad 161 5. Vägran 6 9. Uppgift saknas
VAR 124 KÖN Loc 137 width 1 MD=9 Kön 1217 1. Man 1286 2. Kvinna 5 9. Uppgift saknas
VAR 125 FÖDELSEÅR Loc 138 width 2 MD=77 Födelseår 04. 1904 . . 58. 1958 2 77. Uppgift saknas Kod: 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Frek: 35 33 32 41 38 47 40 35 39 37 33 50 47 42 Kod: 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Frek: 46 46 51 56 61 49 38 46 52 32 52 48 39 37 Kod: 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Frek: 45 36 35 34 38 39 49 56 37 28 48 71 66 49 Kod: 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 77 Frek: 58 67 64 69 47 47 45 39 37 58 54 44 44 2
VAR 126 TÄTORTSKLASS Loc 140 width 2 MD=99 Tätort/Tätortsklass 132 01. 4 02. 47 03. 124 04. 197 05. 345 06. 823 07. 58 08. 776 09. 2 99. Uppgift saknas
VAR 127 INKOMSTKLASS Loc 142 width 1 MD=9 Inkomstklass 826 1. 444 2. 436 3. 445 4. 254 5. 100 6. 3 9. Uppgift saknas
VAR 128 UTBILDNING Loc 143 width 1 MD=9 Utbildning 1202 1. Låg 636 2. Mellan 257 3. Hög 413 9. Uppgift saknas
VAR 129 INSTÄLLNING U-HJÄLP T1 Loc 144 width 1 MD=0 or GE 9 F.T:1. Jag skulle därför vilja ställa ytterligare några frågor som rör en del av dom saker vi tog upp i frågeformuläret ni fick. Därför skulle jag vilja ställa några frågor som främst gäller u-länder. Det finns ju olika uppfattningar om vi i den rika delen av världen ska ge hjälp till de fattiga länderna. Tycker Ni att vi i Sverige överhuvud taget ska hjälpa dom här länderna? 1263 1. Ja 703 2. Ja, med förbehåll 82 5. Nej 51 8. Vet ej 408 0. Bortfall 1 9. Uppgift saknas
VAR 130 FINANSIERING U-HJÄLP T2 Loc 145 width 1 MD=0 or GE 9 F.T:2A`T2b. (JA TILL U-HJÄLP) Hur tycker Ni att den här hjälpen ska betalas? Ska den huvudsakligen betalas via skatten? Eller ska det huvudsakligen ske genom frivilliga insamlingar och liknande? (NEJ TILL U-HJÄLP) Om vi ny skall hjälpa - hur tycker Ni då att den här hjälpen ska betalas? Ska den huvudsakligen betalas via skatten? Eller ska det ske genom frivilliga insamlingar och liknande? 866 1. Insamlingar 556 2. Skatt och insamlingar 585 3. Skatt 89 8. Vet ej 409 0. Bortfall 3 9. Vägran
VAR 131 U-HJÄLPENS STORLEK T3 Loc 146 width 1 MD=0 or GE 9 F.T:3. Som Ni kanske vet lämnar svenska staten u-hjälp. Och den uppgår idag till omkring 3 procent av statens utgifter.Tycker Ni att storleken på den svenska u-hjälpen är bra som den är? Eller bör den ökas eller minskas eller kanske slopas helt? 54 1. Bör slopas helt 97 2. Bör minskas 1084 3. Ungefär lagom 581 4. Bör ökas 281 8. Vet ej/Ej svar 410 0. Bortfall 1 9. Vägran
VAR 132 U-HJÄLP: BANGLADESH T4 Loc 147 width 1 MD=0 F.T:4. Svenska staten försöker ju inrikta u-hjälpen på ett mindre antal länder - dom man brukar kalla huvudmottagarländer. Kan Ni komma ihåg något eller några av de länder som får en stor del av den svenska u-hjälpen. Ni får gärna fundera en stund. (NÄMNER ETT ELLER FLERA LÄNDER:) Kanske kommer Ni ihåg något mera? F.T:4(1). Bangladesh 545 1. Nämnt 1552 5. Ej nämnt 411 0. Bortfall
VAR 133 U-HJÄLP: BOTSWANA T4 Loc 148 width 1 MD=0 F.T:4(2). Botswana <Se F.T:4 för fullständig frågetext> 4 1. Nämnt 2092 5. Ej nämnt 412 0. Bortfall
VAR 134 U-HJÄLP: CUBA T4 Loc 149 width 1 MD=0 F.T:4(3). Cuba <Se F.T:4 för fullständig frågetext> 131 1. Nämnt 1966 5. Ej nämnt 411 0. Bortfall
VAR 135 U-HJÄLP: ETIOPIEN T4 Loc 150 width 1 MD=0 F.T:4(4). Etiopien <Se F.T:4 för fullständig frågetext> 632 1. Nämnt 1464 5. Ej nämnt 412 0. Bortfall
VAR 136 U-HJÄLP: INDIEN T4 Loc 151 width 1 MD=0 F.T:4(5). Indien <Se F.T:4 för fullständig frågetext> 415 1. Nämnt 1681 5. Ej nämnt 412 0. Bortfall
VAR 137 U-HJÄLP: KENYA T4 Loc 152 width 1 MD=0 F.T:4(6). Kenya <Se F.T:4 för fullständig frågetext> 30 1. Nämnt 2063 5. Ej nämnt 415 0. Bortfall
VAR 138 U-HJÄLP: NORDVIETNAM T4 Loc 153 width 1 MD=0 F.T:4(7). Nordvietnam <Se F.T:4 för fullständig frågetext> 455 1. Nämnt 1643 5. Ej nämnt 410 0. Bortfall
VAR 139 U-HJÄLP: TANZANIA T4 Loc 154 width 1 MD=0 F.T:4(8). Tanzania <Se F.T:4 för fullständig frågetext> 481 1. Nämnt 1618 5. Ej nämnt 409 0. Bortfall
VAR 140 U-HJÄLP: TUNISIEN T4 Loc 155 width 1 MD=0 F.T:4(9). Tunisien <Se F.T:4 för fullständig frågetext> 30 1. Nämnt 2067 5. Ej nämnt 411 0. Bortfall
VAR 141 U-HJÄLP: ZAMBIA T4 Loc 156 width 1 MD=0 F.T:4(10). Zambia <Se F.T:4 för fullständig frågetext> 23 1. Nämnt 2074 5. Ej nämnt 411 0. Bortfall
VAR 142 FÄRRE EGNA PROBLEM T5A Loc 157 width 1 MD=0 or GE 9 F.T:5A. Några personer har ju till yrke att syssla med u-landsfrågor - det gäller t.ex vissa politiker och experter. Men bortsett från dom här personerna finns ju rätt många s.k vanliga människor i vårt land som följer med och engagerar sig i u-landsfrågor. Värför gör man det tror Ni? Jag läser därför upp några tänkbara förklaringar till vanliga människors u-landsintresse och ber Er för ange om Ni tror den är mycket viktig, ganska viktig eller inte alls viktig? F.T:5A(1). Man har färre egna problem än många andra människor. 994 1. Inte alls viktig 691 3. Ganska viktig 226 5. Mycket viktig 181 8. Vet ej 410 0. Bortfall 6 9. Vägran
VAR 143 MER KUNSKAP ÄN ANDRA T5A Loc 158 width 1 MD=0 or GE 9 F.T:5A(2). Man vet mer om u-länder och u-hjälp än andra. 294 1. Inte alls viktig 1125 3. Ganska viktig 546 5. Mycket viktig 129 8. Vet ej 408 0. Bortfall 6 9. Vägran
VAR 144 PÅVERKAN FRÅN ANDRA T5A Loc 159 width 1 MD=0 or GE 9 F.T:5A(3). Det beror på inflytande från kamrater och andra personer. 734 1. Inte alls viktig 984 3. Ganska viktig 275 5. Mycket viktig 98 8. Vet ej 409 0. Bortfall 8 9. Vägran
VAR 145 SAMVETSFRÅGA T5A Loc 160 width 1 MD=0 or GE 9 F.T:5A(4). Det beror på samvete och medlidande med u-länders folk. 181 1. Inte alls viktig 1086 3. Ganska viktig 715 5. Mycket viktig 110 8. Vet ej 408 0. Bortfall 8 9. Vägran
VAR 146 GER GOTT ANSEENDE T5A Loc 161 width 1 MD=0 or GE 9 F.T:5A(5). Det ger gott anseende i bekantskapskretsen. 1263 1. Inte alls viktig 520 3. Ganska viktig 150 5. Mycket viktig 155 8. Vet ej 411 0. Bortfall 9 9. Vägran
VAR 147 POLITISK STÄLLNING T5A Loc 162 width 1 MD=0 or GE 9 F.T:5A(6). Man har tagit politisk ställning i u-landsfrågorna. 319 1. Inte alls viktig 1059 3. Ganska viktig 470 5. Mycket viktig 242 8. Vet ej 409 0. Bortfall 9 9. Vägran
VAR 148 MEDIAPÅVERKAN T5A Loc 163 width 1 MD=0 or GE 9 F.T:5A(7). Det är TV, tidningar och andra massmedier som påverkar. 147 1. Inte alls viktig 962 3. Ganska viktig 916 5. Mycket viktig 66 8. Vet ej 408 0. Bortfall 9 9. Vägran
VAR 149 AVLÄGSNA PROBLEM T5B Loc 164 width 1 MD=0 or GE 9 F.T:5B. Nu finns det ju också många människor i Sverige som inte följer med och engagerar sig i u-landsfrågor. Hur kommer det sig, tror Ni? Precis som nyss läser jag upp några tänkbara förklaringar och ber Er för varje gång ange om Ni tror den mycket viktig, ganska viktig eller inte alls viktig som orsak till lågt u-landsintresse? F.T:5B(1). U-ländernas problem är så avlägsna och olika våra egna. 218 1. Inte alls viktig 1045 3. Ganska viktig 715 5. Mycket viktig 112 8. Vet ej 409 0. Bortfall 9 9. Vägran
VAR 150 BÖR SKÖTAS AV PROFFS T5B Loc 165 width 1 MD=0 or GE 9 F.T:5B(2). Man tycker att det är politikernas och experternas sak att sköta 357 1. Inte alls viktig 992 3. Ganska viktig 620 5. Mycket viktig 120 8. Vet ej 409 0. Bortfall 10 9. Vägran
VAR 151 SLÖHET/LIKGILTIGHET T5B Loc 166 width 1 MD=0 or GE 9 F.T:5B(3). Det beror på slöhet och likgiltighet inför andra folks problem. 356 1. Inte alls viktig 929 3. Ganska viktig 682 5. Mycket viktig 121 8. Vet ej 410 0. Bortfall 10 9. Vägran
VAR 152 OPOLITISKT INTRESSE T5B Loc 167 width 1 MD=0 or GE 9 F.T:5B(4). Man har inte tagit någon politisk ställning ifråga om u-länderna. 412 1. Inte alls viktig 941 3. Ganska viktig 473 5. Mycket viktig 261 8. Vet ej 411 0. Bortfall 10 9. Vägran
VAR 153 TIDSBRIST T5B Loc 168 width 1 MD=0 or GE 9 F.T:5B(5). Man har varken tid eller ork över för andra länders problem. 372 1. Inte alls viktig 889 3. Ganska viktig 730 5. Mycket viktig 95 8. Vet ej 412 0. Bortfall 10 9. Vägran
VAR 154 LEVNADSSTANDARD 2000 T6 Loc 169 width 1 MD=0 or GE 9 F.T:6. Den skillnad i levnadsstandard som nu finns mellan fattiga och rika länder - tror Ni den kommer att vara ungefär lika stor omkring år 2000? Eller kommer skillnaden att bli större eller mindre? (OM STÖRRE ELLER MINDRE:) Tror Ni att den blir mycket större/mindre eller något större/mindre? 142 1. Mycket mindre 615 2. Något mindre 550 3. Ungefär som nu 403 4. Något större 239 5. Mycket större 146 8. Vet ej 409 0. Bortfall 4 9. Uppgift saknas
VAR 155 ANTAL BARN< 18 ÅR T7 Loc 170 width 2 MD=98 or GE 99 F.T:7. (FÖDD FÖRE 1956) Nu skulle jag vilja fråga om en helt annan sak. Har Ni några barn? (OM JA:) Hur gammalt är barnet eller barnen? 642 00. Inga barn alls 534 01. Inget barn under 18 år 256 02. Bara barn i åldern 0-6 år 255 03. Bara barn i åldern 7-15 år 86 04. Bara barn i åldern 16-18 år 142 05. Barn i åldern 0-15 år 5 06. Barn i åldern 0-6 och 16-18 år 98 07. Barn i åldern 7-18 år 11 08. Barn i åldern 0-18 år 475 98. Bortfall 4 99. Uppgift saknas
VAR 156 HUSHÅLLETS STORLEK T8 Loc 172 width 1 MD=0 or GE 9 F.T:8. Hur många personer ingår i ert hushåll - förutom Ni själv? 256 1. Ingen 620 2. 1 person 480 3. 2 personer 505 4. 3 personer 160 5. 4 personer 70 6. Fler än 4 personer 410 0. Bortfall 7 9. Uppgift saknas
VAR 157 SATSNING U-LANDSPROG T10 Loc 173 width 1 MD=0 or GE 9 F.T:10. Slutligen skulle jag vilja veta om Ni tyker det vore bra om Sveriges Radio satsade mer på program som belyser livet i främmande länder? 1340 1. Ja 655 5. Nej 98 8. Vet ej 411 0. Bortfall 4 9. Uppgift saknas
VAR 158 SVAR KAMPANJMÄTNING Loc 174 width 1 Svar Kampanjmätning 1488 1. Intervju 1020 5. Bortfall
VAR 159 KARIBU MAISHA Loc 175 width 1 MD=0 or GE 9 Karibu Maisha 827 1. Inget 286 2. Ett program 147 3. Två program 83 4. Alla tre programmen 132 8. Minns ej/Vet ej 1020 0. Bortfall 13 9. Uppgift saknas
VAR 160 SPECIALPROGRAM Loc 176 width 1 MD=0 or GE 9 Specialprogram 1033 1. Inget 230 2. Ett program 73 3. Två program 24 4. Alla tre programmen 117 8. Minns ej/Vet ej 1020 0. Bortfall 11 9. Uppgift saknas
VAR 161 KARIBU TANZANIA Loc 177 width 1 MD=0 or GE 9 Karibu Tanzania 1039 1. Inget 169 2. Ett program 96 3. Två program 26 4. Tre program 14 5. Alla fyra programmen 129 8. Minns ej/Vet ej 1020 0. Bortfall 15 9. Uppgift saknas
VAR 162 DELT. KARIBUAKTIVITETER Loc 178 width 1 MD=0 or GE 9 Deltagit Karibu aktiviteter 22 1. Ja 1444 5. Nej 1020 0. Bortfall 22 9. Uppgift saknas
VAR 163 HÖRT OM KARIBUAKTIVITET Loc 179 width 1 MD=0 or GE 9 Hört om Karibu aktiviteter 482 1. Ja 774 5. Nej 139 8. Minns ej/Vet ej 1020 0. Bortfall 93 9. Uppgift saknas
VAR 164 EXPONERING U-LANDSPRG Loc 180 width 1 MD=0 or GE 9 Exponering för u-landsprogram 389 1. Ja, enstaka 74 2. Ja, flera 652 5. Nej 358 8. Minns ej/Vet ej 1020 0. Bortfall 15 9. Uppgift saknas
VAR 165 SPECIFICERAR U-LANDSPRG Loc 181 width 1 MD=0 or GE 9 Specificerar u-landsprg 117 1. Anger allmänt 124 2. Anger specificerat 215 8. Minns ej 1020 0. Bortfall 1032 9. Uppgift saknas
VAR 166 EXPONERING AKTUELLT Loc 182 width 1 MD=0 or GE 9 Exponering Aktuellt 41 1. Aldrig 113 2. Sällan 104 3. Några kvällar i månaden 539 4. Någon kväll 330 5. Varannan kväll 350 6. Varje kväll 1020 0. Bortfall 11 9. Uppgift saknas
VAR 167 EXPONERING RAPPORT Loc 183 width 1 MD=0 or GE 9 Exponering Rapport 60 1. Aldrig 123 2. Sällan 110 3. Några kvällar i månaden 477 4. Någon kväll 288 5. Varannan kväll 426 6. Varje kväll 1020 0. Bortfall 4 9. Uppgift saknas
VAR 168 EXPONERING FOKUS Loc 184 width 1 MD=0 or GE 9 Exponering Fokus 491 1. Nej 705 2. Enstaka 225 3. Flera 56 8. Vet ej 1020 0. Bortfall 11 9. Uppgift saknas
VAR 169 EXPONERING DOKUMENT Loc 185 width 1 MD=0 or GE 9 Exponering Dokument 614 1. Nej 656 2. Enstaka 121 3. Flera 91 8. Vet ej 1020 0. Bortfall 6 9. Uppgift saknas
VAR 170 EXPONERING KVÄLLSÖPPET Loc 186 width 1 MD=0 or GE 9 Exponering Kvällsöppet 185 1. Aldrig 349 2. Sällan 312 3. Några gånger i månaden 395 4. Någon gång 243 5. Flera gånger i veckan 1020 0. Bortfall 4 9. Uppgift saknas
VAR 171 EXPONERING EKOT Loc 187 width 1 MD=0 or GE 9 Exponering Ekot 432 1. Aldrig 324 2. Sällan 259 3. Några gånger i veckan 346 4. Någon gång per dag 115 5. Flera gånger om dagen 1020 0. Bortfall 12 9. Uppgift saknas
VAR 172 EXPONERING TIDSSPEGELN Loc 188 width 1 MD=0 or GE 9 Exponering Tidsspegeln 1000 1. Nej 356 2. Enstaka 71 3. Flera 47 8. Vet ej 1020 0. Bortfall 14 9. Uppgift saknas
VAR 173 LÄSER OM U-LAND Loc 189 width 1 MD=0 or GE 9 Läser om u-land 526 1. Ja, enstaka 116 2. Ja, varje vecka 50 3. Ja, dagligen 477 4. Nej 294 8. Vet ej 1020 0. Bortfall 25 9. Uppgift saknas
VAR 174 SPECIFICERAR LÄSNING Loc 190 width 1 MD=0 or GE 9 Specificerar läsning 173 1. Ospecificerade svar 233 2. Specificerade svar 270 8. Vet ej 1020 0. Bortfall 812 9. Uppgift saknas
VAR 175 DAGSPRESSKONSUMTION Loc 191 width 1 MD=8 or GE 9 Dagspresskonsumtion 57 0. Ingen 621 1. En tidning 584 2. Två tidningar 158 3. Tre tidningar 31 4. Fyra tidningar 9 5. Fem tidningar 1020 8. Bortfall 28 9. Uppgift saknas
VAR 176 LÄSER TIDSKRIFTER Loc 192 width 1 MD=0 or GE 9 Läser tidskrifter 421 1. Inget 657 2. Populärpress 197 3. Populär fackpress 103 4. Fackpress 1020 0. Bortfall 110 9. Uppgift saknas
VAR 177 FÖRVÄRVSARB.OMFATTNING Loc 193 width 1 MD=0 or GE 9 Förvärvsarbete omfattning 390 1. Inte alls 62 2. Periodvis 57 3. Mindre än 20 tim per vecka 106 4. 20 - 29 tim per vecka 126 5. 30 - 39 tim per vecka 560 6. 40 - 49 tim per vecka 101 7. 50 - 59 tim per vecka 54 8. 60 tim eller mer 1020 0. Bortfall 32 9. Uppgift saknas
VAR 178 FÖRVÄRVSARBETE TIDLÄGGN. Loc 194 width 1 MD=0 or GE 9 Förvärvsarbete tidläggning 842 1. Dagtid 87 2. Kvällstid 41 3. 2-skift 9 4. 3-skift 6 5. 4-skift 95 6. Oregelbunden 1020 0. Bortfall 408 9. Uppgift saknas
VAR 179 LÄSER STORSTADSPRESS Loc 195 width 1 MD=8 or GE 9 Läser storstadspress 907 0. Ingen 509 1. En 39 2. Två 4 3. Tre 2 4. Fyra 1 5. Fem 1020 8. Bortfall 26 9. Uppgift saknas
VAR 180 LÄSER KVÄLLSPRESS Loc 196 width 1 MD=8 or GE 9 Läser kvällspress 730 0. Ingen 614 1. En 111 2. Två 2 3. Tre 1020 8. Bortfall 31 9. Uppgift saknas
VAR 181 LÄSER LOKALPRESS Loc 197 width 1 MD=8 or GE 9 Läser lokalpress 618 0. Ingen 699 1. En 133 2. Två 7 3. Tre 1 4. Fyra 1020 8. Bortfall 30 9. Uppgift saknas
VAR 182 LÄSER SLASKPRESS Loc 198 width 2 MD=98 or GE 99 Läser slaskpress 649 00. Ingen 403 01. En 238 02. Två 71 03. Tre 30 04. Fyra 6 05. Fem 2 06. Sex 1 07. Sju 1 09. Nio 1020 98. Bortfall 87 99. Uppgift saknas
VAR 183 LÄSER HOBBYPRESS Loc 200 width 2 MD=98 or GE 99 Läser hobbypress 1163 00. Ingen 111 01. En 56 02. Två 27 03. Tre 16 04. Fyra 6 05. Fem 6 06. Sex 3 09. Nio 1020 98. Bortfall 100 99. Uppgift saknas
VAR 184 LÄSER FACKPRESS Loc 202 width 2 MD=98 or GE 99 Läser fackpress 1243 00. Ingen 113 01. En 23 02. Två 5 03. Tre 1 04. Fyra 1 06. Sex 1020 98. Bortfall 102 99. Uppgift saknas
VAR 185 LÄSER ÖVRIG PRESS Loc 204 width 2 MD=98 or GE 99 Läser övrig press 1208 00. Ingen 141 01. En 27 02. Två 11 03. Tre 2 04. Fyra 1 05. Fem 2 09. Nio 1020 98. Bortfall 96 99. Uppgift saknas
VAR 186 RESULTAT EFTERMÄTNING Loc 206 width 1 Resultat eftermätning 1557 1. Svar 951 5. Ej svar
VAR 187 HOT:SKILLNAD STANDARD E1 Loc 207 width 1 MD=0 F.E:1. Det talas i vår tid om olika faktorer som kan HOTA "vår framtid". Nedan finns några sådana faktorer uppräknade. Ange för varje faktor hur pass stort hot mot framtiden Ni tror den utgör. Liksom på fråga 1 kryssar Ni för någon av punkterna i skalorna nedan. Ju längre till höger desto större hot. Om Ni inte har någon uppfattning ange detta som svar. F.E:1(1). Skillnader i levnadsstandard mellan fattiga och rika 104 1. Inget hot 130 2. 689 3. Visst hot 226 4. 322 5. Mycket stort hot 65 8. Ingen åsikt 972 0. Bortfall
VAR 188 HOT: MILJÖFÖRSTÖRING E1 Loc 208 width 1 MD=0 F.E:1(2). Förstöring av vatten, luft och jord <Se F.E:1 för fullständig frågetext> Se fråga E:1 för fullständig frågetext 12 1. Inget hot 16 2. 179 3. Visst hot 249 4. 1080 5. Mycket stort hot 12 8. Ingen åsikt 960 0. Bortfall
VAR 189 HOT: KOMMUNISMEN E1 Loc 209 width 1 MD=0 F.E1(3). Kommunismens inflytande i världen <Se F.E:1 för fullständig frågetext> 219 1. Inget hot 229 2. 499 3. Visst hot 148 4. 287 5. Mycket stort hot 159 8. Ingen åsikt 967 0. Bortfall
VAR 190 HOT: KÄRNKRAFTEN E1 Loc 210 width 1 MD=0 F.E:1(4). Utbyggandet av kärnkraften Se fråga E:1 för fullständig frågetext 101 1. Inget hot 183 2. 522 3. Visst hot 241 4. 434 5. Mycket stort hot 65 8. Ingen åsikt 962 0. Bortfall
VAR 191 HOT:BEFOLKNINGSÖKNING E1 Loc 211 width 1 MD=0 F.E:1(5). Befolkningsökningen <Se F.E:1 för fullständig frågetext> Se fråga E:1 för fullständig frågetext 43 1. Inget hot 53 2. 385 3. Visst hot 322 4. 705 5. Mycket stort hot 37 8. Ingen åsikt 963 0. Bortfall
VAR 192 HOT: INT.FÖRETAG E1 Loc 212 width 1 MD=0 F.E:1(6). De internationella företagens utveckling <Se F.E:1 för fullständig frågetext> 171 1. Inget hot 248 2. 544 3. Visst hot 167 4. 181 5. Mycket stort hot 222 8. Ingen åsikt 975 0. Bortfall
VAR 193 HOT:JORDENS TILLGÅNGAR 1 Loc 213 width 1 MD=0 F.E:1(7). Fördelningen av jordens tillgångar <Se F.E:1 för fullständig frågetext> Se fråga E:1 för fullständig frågetext 96 1. Inget hot 141 2. 567 3. Visst hot 264 4. 315 5. Mycket stort hot 137 8. Ingen åsikt 988 0. Bortfall
VAR 194 HOT:ÖKAD MEKANISERING E1 Loc 214 width 1 MD=0 F.E:1(8). Den ökade mekaniseringen <Se F.E:1 för fullständig frågetext> Se fråga E:1 för fullständig frågetext 323 1. Inget hot 271 2. 538 3. Visst hot 165 4. 150 5. Mycket stort hot 85 8. Ingen åsikt 976 0. Bortfall
VAR 195 HOT: KAPITALISMEN E1 Loc 215 width 1 MD=0 F.E:1(9). Kapitalismens inflytande i världen <Se F.E:1 för fullständig frågetext> 145 1. Inget hot 225 2. 508 3. Visst hot 197 4. 321 5. Mycket stort hot 140 8. Ingen åsikt 972 0. Bortfall
VAR 196 HOT: KAPPRUSTNINGEN E1 Loc 216 width 1 MD=0 F.E:1(10). Den militära kapprustningen <Se F.E:1 för fullständig frågetext> Se fråga E:1 för fullständig frågetext 40 1. Inget hot 53 2. 332 3. Visst hot 277 4. 770 5. Mycket stort hot 73 8. Ingen åsikt 963 0. Bortfall
VAR 197 HOT: SOCIALISMEN E1 Loc 217 width 1 MD=0 F.E:1(11). Det socialistiska inflytandet i världen <Se F.E:1 för fullständig frågetext> 445 1. Inget hot 286 2. 392 3. Visst hot 106 4. 95 5. Mycket stort hot 207 8. Ingen åsikt 977 0. Bortfall
VAR 198 HOT: ENERGIBRIST E1 Loc 218 width 1 MD=0 F.E:1(12). Råvaru- och energibrist <Se F.E:1 för fullständig frågetext> 41 1. Inget hot 50 2. 408 3. Visst hot 382 4. 626 5. Mycket stort hot 28 8. Ingen åsikt 973 0. Bortfall
VAR 199 HOT:STATENS INFLYTANDE 1 Loc 219 width 1 MD=0 F.E:1(13). Statens växande inflytande över samhällslivet <Se F.E:1 för fullständig frågetext> Se fråga E:1 för fullständig frågetext 298 1. Inget hot 207 2. 453 3. Visst hot 187 4. 271 5. Mycket stort hot 123 8. Ingen åsikt 969 0. Bortfall
VAR 200 HOT: ARBETSLÖSHETEN E1 Loc 220 width 1 MD=0 F.E:1(14). Arbetslösheten i världen <Se F.E:1 för fullständig frågetext> Se fråga E:1 för fullständig frågetext 32 1. Inget hot 88 2. 407 3. Visst hot 324 4. 668 5. Mycket stort hot 30 8. Ingen åsikt 959 0. Bortfall
VAR 201 UTVECKL FATTIGA LÄNDER 2 Loc 221 width 1 MD=0 F.E:2. Händer det att Ni tänker över hur utvecklingen i den fattiga delen av världen kan tänkas bli under de närmaste årtiondena? 50 1. Aldrig 240 2. Sällan 989 3. Ibland 235 4. Ofta 33 8. Vet ej 961 0. Bortfall
VAR 202 DISK VÄRLDSPOLITIK E3 Loc 222 width 1 MD=0 F.E:3. Händer det att Ni diskuterar politiken i världen och förhållandena i de fattiga länderna med andra människor som familjemedlemmar, arbetskamrater,vänner osv? 98 1. Aldrig 327 2. Sällan 882 3. Ibland 232 4. Ofta 9 8. Vet ej 960 0. Bortfall
VAR 203 INTR U-LANDSFRÅGOR E4 Loc 223 width 1 MD=0 F.E:4. Om Ni jämför Er med folk i allmänhet, tror Ni då att Ni när det gäller u-lands- frågor intresserar Er mer, ungefär lika mycket eller mindre än folk i allmänhet? 73 1. Betydligt mindre 168 2. Något mindre 979 3. Lika mycket 200 4. Något mer 34 5. Betydligt mer 93 8. Vet ej 961 0. Bortfall
VAR 204 FÖRETAGSAMHETEN E5 Loc 224 width 1 MD=0 F.E:5. Det finns ju många uppfattningar om orsakerna till att vissa länder är fattiga. Nedan räknas några tänkbara orsaker upp. Ange för var och en av dem hur pass viktig Ni tror den är. Liksom tidigare kryssar Ni för någon av punkterna i skalorna nedan. Ju längre till höger desto viktigare orsak. F.E:5(1). Folken i u-länderna är till sin natur inte tillräckligt företagsamma och flitiga 480 1. Ingen orsak 190 2. 461 3. Viss vikt 109 4. 186 5. Mycket viktig 113 8. Ingen åsikt 969 0. Bortfall
VAR 205 KAPITALBRIST I U-LAND E5 Loc 225 width 1 MD=0 F.E:5(2). U-länderna har för lite kapital och för få industrier för att en utveckling skall komma igång <Se F.E:5 för fullständig frågetext> Se fråga E:5 för fullständig frågetetxt 40 1. Ingen orsak 72 2. 378 3. Viss vikt 300 4. 705 5. Mycket viktig 50 8. Ingen åsikt 963 0. Bortfall
VAR 206 VÄRLDSHANDELN E5 Loc 226 width 1 MD=0 F.E:5(3). Världshandeln är så utformad att u-länderna missgynnas <Se F.E:5 för fullständig frågetext> Se fråga E:5 för fullständig frågetext 66 1. Ingen orsak 90 2. 468 3. Viss vikt 273 4. 516 5. Mycket viktig 122 8. Ingen åsikt 973 0. Bortfall
VAR 207 ÖVERBEFOLKNING E5 Loc 227 width 1 MD=0 F.E:5(4). Överbefolkningen <Se F.E:5 för fullständig frågetext> Se fråga E:5 för fullständig frågetext 29 1. Ingen orsak 34 2. 249 3. Viss vikt 239 4. 966 5. Mycket viktig 26 8. Ingen åsikt 965 0. Bortfall
VAR 208 STORBOLAGENS KONTROLL E5 Loc 228 width 1 MD=0 F.E:5(5). Utländska storbolag kontrollerar ofta u-ländernas viktigaste råvarutillgångar <Se F.E:5 för fullständig frågetext> Se fråga E:5 för fullständig frågetext 25 1. Ingen orsak 60 2. 349 3. Viss vikt 285 4. 704 5. Mycket viktig 117 8. Ingen åsikt 968 0. Bortfall
VAR 209 BRIST PÅ UTBILDNING E5 Loc 229 width 1 MD=0 F.E:5(6). Bristen på utbildning <Se F.E:5 för fullständig frågetext> Se fråga E:5 för fullständig frågetext 13 1. Ingen orsak 15 2. 180 3. Viss vikt 256 4. 1061 5. Mycket viktig 21 8. Ingen åsikt 962 0. Bortfall
VAR 210 TIDIGARE KOLONIER E5 Loc 230 width 1 MD=0 F.E:5(7). Många u-länder har tidigare varit kolonier till främst europeiska länder. <Se F.E:5 för fullständig frågetext> 95 1. Ingen orsak 146 2. 577 3. Viss vikt 250 4. 333 5. Mycket viktig 133 8. Ingen åsikt 974 0. Bortfall
VAR 211 OGYNNSAMT KLIMAT E5 Loc 231 width 1 MD=0 F.E:5(8). U-länderna har ofta ett ogynnsamt klimat <Se F.E:5 för fullständig frågetext> Se fråga E:5 för fullständig frågetext 260 1. Ingen orsak 253 2. 560 3. Viss vikt 163 4. 246 5. Mycket viktig 60 8. Ingen åsikt 966 0. Bortfall
VAR 212 RIKAS PRIVILEGIER E5 Loc 232 width 1 MD=0 F.E:5(9). Rika människor i u-länderna försöker på olika sätt behålla sin makt och sina privilegier <Se F.E:5 för fullständig frågetext> Se fråga E:5 för fullständig frågetext 26 1. Ingen orsak 40 2. 256 3. Viss vikt 319 4. 867 5. Mycket viktig 36 8. Ingen åsikt 964 0. Bortfall
VAR 213 UNDERNÄRING E5 Loc 233 width 1 MD=0 F.E:5(10). Undernäring gör att folk i u-länderna inte kan arbeta så hårt <Se F.E:5 för fullständig frågetext> 46 1. Ingen orsak 113 2. 430 3. Viss vikt 260 4. 666 5. Mycket viktig 30 8. Ingen åsikt 963 0. Bortfall
VAR 214 RELIGION E5 Loc 234 width 1 MD=0 F.E:5(11). Många u-länder har en religion som bidrar till passivitet <Se F.E:5 för fullständig frågetext> Se fråga E:5 för fullständig frågetext 113 1. Ingen orsak 131 2. 480 3. Viss vikt 227 4. 447 5. Mycket viktig 147 8. Ingen åsikt 963 0. Bortfall
VAR 215 MAT OCH SJUKVÅRD E6 Loc 235 width 1 MD=0 F.E:6. Hjälp till u-länderna kan ju ges i många former. Här nedan räknar vi upp några. Ange för var och en hur pass värdefull Ni tror hjälpformen ifråga är för u-länderna själva. Svara genom att kryssa för i skalorna. Ju längre till höger Ni sätter Ert kryss desto mer värdefull anser Ni respektive hjälpform vara. F.E:6(1). Att lindra omedelbar nöd genom att leverera mat och sjukvårdsmaterial 36 1. Inget värde 82 2. 470 3. Visst värde 189 4. 752 5. Mycket stort värde 14 8. Ingen åsikt 965 0. Bortfall
VAR 216 FRÄMJA UTBILDNING E6 Loc 236 width 1 MD=0 F.E:6(2). Att främja utbildningsverksamheten t.ex genom att bygga skolor och utbilda lärare/tekniker i u-land <Se F.E:6 för fullständig frågetext> Se fråga E:6 för fullständig frågetext 15 1. Inget värde 15 2. 213 3. Visst värde 255 4. 1029 5. Mycket stort värde 20 8. Ingen åsikt 961 0. Bortfall
VAR 217 FAMILJEPLANERING E6 Loc 237 width 1 MD=0 F.E:6(3). Att utveckla familjeplanering och barnbegränsning <Se F.E:6 för fullständig frågetext> Se fråga E:6 för fullständig frågetext 16 1. Inget värde 28 2. 213 3. Visst värde 238 4. 1028 5. Mycket stort värde 22 8. Ingen åsikt 963 0. Bortfall
VAR 218 STÖD BEFRIELSERÖRELSE E6 Loc 238 width 1 MD=0 F.E:6(4). Att stödja rörelser som genom väpnat uppror vill genomföra sociala förändringar i u-länderna <Se F.E:6 för fullständig frågetext> 628 1. Inget värde 223 2. 282 3. Visst värde 56 4. 117 5. Mycket stort värde 221 8. Ingen åsikt 981 0. Bortfall
VAR 219 STÖDJA NÄRINGSLIVET E6 Loc 239 width 1 MD=0 F.E:6(5). Att stödja det privata näringslivet och dess investeringar i u-länderna <Se F.E:6 för fullständig frågetext> Se fråga E:6 för fullständig frågetext 300 1. Inget värde 203 2. 534 3. Visst värde 144 4. 191 5. Mycket stort värde 153 8. Ingen åsikt 983 0. Bortfall
VAR 220 SPRIDA INFORMATION E6 Loc 240 width 1 MD=0 F.E:6(6). Att sprida information hemma i Sverige om u-länderna och deras problem <Se F.E:6 för fullständig frågetext> Se fråga E:6 för fullständig frågetext 142 1. Inget värde 185 2. 609 3. Visst värde 191 4. 332 5. Mycket stort värde 78 8. Ingen åsikt 971 0. Bortfall
VAR 221 STÖDJA MISSIONEN E6 Loc 241 width 1 MD=0 F.E:6(7). Att stödja missionen <Se F.E:6 för fullständig frågetext> Se fråga E:6 för fullständig frågetext 291 1. Inget värde 250 2. 491 3. Visst värde 117 4. 279 5. Mycket stort värde 103 8. Ingen åsikt 977 0. Bortfall
VAR 222 HANDELSPOLITIK E6 Loc 242 width 1 MD=0 F.E:6(8). Att driva en för u-länderna gynnsam handelspolitik <Se F.E:6 för fullständig frågetext> Se fråga E:6 för fullständig frågetext 18 1. Inget värde 42 2. 375 3. Visst värde 324 4. 688 5. Mycket stort värde 93 8. Ingen åsikt 968 0. Bortfall
VAR 223 SOCIAL UTJÄMNING E6 Loc 243 width 1 MD=0 F.E:6(9). Att stödja sådana u-länder vars regeringar strävar efter större social ut- jämning <Se F.E:6 för fullständig frågetext> Se fråga E:6 för fullständig frågetext 57 1. Inget värde 61 2. 385 3. Visst värde 260 4. 640 5. Mycket stort värde 130 8. Ingen åsikt 975 0. Bortfall
VAR 224 INTRESSEFÖRÄNDRING Loc 244 width 1 MD=9 Intresseförändring 36 0. 21 1. 46 2. 1057 3. 331 4. 55 5. 962 9. Bortfall
VAR 225 ORSAK INTRESSEFÖRÄNDRING Loc 245 width 1 MD=9 Orsak intresseförändring 133 0. 267 1. 46 2. 2062 9. Frågan ej tillämplig
VAR 226 FN:S GENERALSEKR. E17 Loc 246 width 1 MD=0 F.E17. Här följer några kunskapsfrågor som rör u-land.Somliga av frågorna är ganska lätta, andra ganska svåra.De flesta människor kan inte svara på alla utan bara några stycken. Ni får gärna gissa och stavfel spelar heller ingen roll. Däremot är det för värdet av undersökningen ytterligt viktigt att ni försöker svara direkt och utan hjälp i någon form. F.E17(1). Vad heter FN:s nuvarande generalsekreterare? 1210 1. Rätt (Waldheim) 346 5. Fel 952 0. Bortfall
VAR 227 ETIOPIEN E17 Loc 247 width 1 MD=0 F.E17(2). Etiopien 825 1. Rätt 729 5. Fel 954 0. Bortfall
VAR 228 BISTÅNDSORGAN E17 Loc 248 width 1 MD=0 F.E17(3). Hur lyder i förkortning namnet på det ämbetsverk som sköter huvudparten av den svenska u-hjälpen? <Se F.E17 för fullständig frågetext> 1041 1. Rätt (SIDA) 515 5. Fel 952 0. Bortfall
VAR 229 AFRIKANSK HUVUDSTAD E17 Loc 249 width 1 MD=0 F.E17(4). I vilket land är Dar-es-Salaam huvudstad? <Se F.E17 för fullständig frågetext> 804 1. Rätt (Tanzania även; Tanganyika) 752 5. Fel 952 0. Bortfall
VAR 230 NAMNBYTE ÖST-PAKISTAN 17 Loc 250 width 1 MD=0 F.E17(5). Vad heter det land som till för några år sedan kallades Öst-Pakistan? <Se F.E17 för fullständig frågetext> 366 1. Rätt (Bangla Desh) 1186 5. Fel 956 0. Bortfall
VAR 231 FÖRDUBBLAD FOLKMÄNGD E17 Loc 251 width 1 MD=0 F.E17(6). Hur många år räknar man med att det tar innan jordens befolkning fördubblats? <Se F.E17 för fullständig frågetext> 700 1. Rätt (20-40 år) 856 5. Fel 952 0. Bortfall
VAR 232 TANZANIAS PRESIDENT E17 Loc 252 width 1 MD=0 F.E17(7). Vad heter presidenten i Tanzania? <Se F.E17 för fullständig frågetext> 477 1. Rätt (Nyerere) 1078 2. Fel 953 0. Bortfall
VAR 233 U-HJÄLPS PROCENT E17 Loc 253 width 1 MD=0 F.E17(8). Sverige har som mål att i en nära framtid kunna ge en viss procent av den s.k bruttonationalprodukten till u-hjälp. Hur stor procent har man som mål? <Se F.E17 för fullständig frågetext> 1063 1. Rätt (1 procent) 493 5. Fel 952 0. Bortfall
VAR 234 VETET E17 Loc 254 width 1 MD=0 F.E17(9). Vetet <Se F.E17 för fullständig frågetext> 707 1. Rätt 848 2. Fel 953 0. Bortfall
VAR 235 FRELIMOS HEMLAND E17 Loc 255 width 1 MD=0 F.E17(10). I vilket land verkar den afrikanska befrielserörelsen FRELIMO. <Se F.E17 för fullständig frågetext> 374 1. Rätt (Mocanbique) 615 2. Fel 567 3. Fel (Angola) 952 0. Bortfall
VAR 236 ANDEL FOLK I U-LAND E17 Loc 256 width 1 MD=0 F.E17(11). Ungefär hur många procent av jordens befolkning bor i vad man brukar kalla u-länder? <Se F.E17 för fullständig frågetext> 798 1. Rätt (60-80 procent) 758 5. Fel 952 0. Bortfall
VAR 237 IDEOLOGI I TANZANIA E17 Loc 257 width 1 MD=0 F.E17(12). Man brukar skilja mellan länder med kapitalistisk politik och länder med socialistisk politik. Vad gäller för Tanzania - har det huvudsakligen en kapitalistisk eller socialistisk inriktning? <Se F.17 för fullständig frågetext> 963 1. Rätt (socialistisk) 593 5. Fel 952 0. Bortfall
VAR 238 MASSMEDIA - U-LÄNDER E18 Loc 258 width 1 MD=0 or GE 9 F.E18. Nedan följer också ett antal påståenden som hämtats från tidningar, radio/Tv och olika personer som uttalat sig. Meningen är att Ni ska ange hur det stämmer med Er åsikt. Det gör Ni genom att kryssa för i poängskalan till höger om varje påstående. Ett kryss till höger om mittpunkten innebär att Ni mer eller mindre tar avstånd från påståendet. Ju längre till höger desto mer instämmer Ni. Ju längre till vänster desto mer tar Ni avstånd. F.E18(1). Tidningar och radio/Tv behandlar alltför sällan hur folk i u-länderna har det. 388 1. Instämmer ej 191 2. 225 3. 355 4. Tveksam 215 5. 66 6. 75 7. Instämmer absolut 990 0. Bortfall 3 9. Uppgift saknas
VAR 239 ORSAK TILL FRAMGÅNG E18 Loc 259 width 1 MD=0 or GE 9 F.E18(2). Om man skall få det bra eller dåligt här i livet hänger mest på en själv. <Se F.18 för fullständig frågetext> 186 1. Instämmer ej 121 2. 151 3. 326 4. Tveksam 262 5. 179 6. 290 7. Instämmer absolut 990 0. Bortfall 3 9. Uppgift saknas
VAR 240 AVHJÄLPA BRIST HEMMA E18 Loc 260 width 1 MD=0 or GE 9 F.E18(3). Vi borde ha avhjälpt bristerna här hemma innan vi satte igång med u-hjälp. <Se F.E18 för fullständig frågetext> 337 1. Instämmer ej 174 2. 186 3. 324 4. Tveksam 172 5. 76 6. 256 7. Instämmer absolut 979 0. Bortfall 4 9. Uppgift saknas
VAR 241 BARA ORO MED U-LÄNDER 18 Loc 261 width 1 MD=0 F.E18(5). Det skapar bara oro och bekymmer att hålla på och fundera över hur folk har det i u-länderna. <Se F.E18 för fullständig frågetext> 499 1. Instämmer ej 219 2. 195 3. 295 4. Tveksam 137 5. 53 6. 129 7. Instämmer absolut 981 0. Uppgift saknas; Bortfall
VAR 242 SKATTEÖKN FÖR U-HJÄLP 18 Loc 262 width 1 MD=0 or GE 9 F.E18(6). De flesta svenskar skulle säkert acceptera en skattehöjning på 500:- om året om man visste att pengarna gick till ökad u-hjälp. <Se F.E18 för fullständig frågetext> 483 1. Instämmer ej 150 2. 122 3. 518 4. Tveksam 105 5. 48 6. 109 7. Instämmer absolut 970 0. Bortfall 3 9. Uppgift saknas
VAR 243 TV/RADIO AVKOPPLING E18 Loc 263 width 1 MD=0 or GE 9 F.E18(7). Tv/radio bör först och främst inrikta sig på sådant som ger en stunds av- koppling från alla bekymmer. <Se F.18 för fullständig frågetext> 294 1. Instämmer ej 141 2. 163 3. 275 4. Tveksam 193 5. 111 6. 356 7. Instämmer absolut 974 0. Bortfall 1 9. Uppgift saknas
VAR 244 SAMHÖRIGHET U-LÄNDER E18 Loc 264 width 1 MD=0 or GE 9 F.E18(8). Vårt lands och u-ländernas öden hänger intimt samman. <Se F.E18 för fullständig frågetext> 157 1. Instämmer ej 86 2. 137 3. 449 4. Tveksam 254 5. 169 6. 267 7. Instämmer absolut 986 0. Bortfall 3 9. Uppgift saknas
VAR 245 SVERIGE-ANDRA LÄNDER E18 Loc 265 width 1 MD=0 or GE 9 F.E18(9). Ett litet land som Sverige gör klokast i att sköta sina egna angelägenheter och inte befatta sig med andra problem. <Se F.E18 för fullständig frågetext> 520 1. Instämmer ej 180 2. 189 3. 269 4. Tveksam 138 5. 60 6. 176 7. Instämmer absolut 975 0. Bortfall 1 9. Uppgift saknas
VAR 246 VI KAN INGET GÖRA E18 Loc 266 width 1 MD=0 or GE 9 F.E18(11). Vanligt folk i Sverige kan knappast alls bidra till att folk i fattiga länder får det bättre <Se F.E18 för fullständig frågetext> 410 1. Instämmer ej 212 2. 209 3. 272 4. Tveksam 159 5. 80 6. 190 7. Instämmer absolut 975 0. Bortfall 1 9. Uppgift saknas
VAR 247 PROBLEMEN OGREPPBARA E18 Loc 267 width 1 MD=0 or GE 9 F.E18(13). U-landsproblemen är så stora och svåra att det inte tjänar något till att vanliga människor försöker sätta sig in i dem. <Se F.E18 för fullständig frågetext> 511 1. Instämmer ej 228 2. 196 3. 282 4. Tveksam 118 5. 62 6. 133 7. Instämmer absolut 977 0. Bortfall 1 9. uppgift saknas
VAR 248 TV/RADIO INFORMATION E18 Loc 268 width 1 MD=0 or GE 9 F.E18(14). Nyheter och information om vad som händer i världen borde uppta en mycket större del av utrymmet i radio och Tv. <Se F.E18 för fullständig frågetext> 283 1. Instämmer ej 160 2. 192 3. 427 4. Tveksam 221 5. 103 6. 144 7. Instämmer absolut 976 0. Bortfall 2 9. Uppgift saknas
VAR 249 INGEN IDE MED U-HJÄLP 18 Loc 269 width 1 MD=0 or GE 9 F.E18(15). Det tjänar inte mycket till att ett litet land som Sverige ger u-hjälp. <Se F.E18 för fullständig frågetext> 659 1. Instämmer ej 227 2. 176 3. 220 4. Tveksam 102 5. 53 6. 85 7. Instämmer absolut 985 0. Bortfall 1 9. Uppgift saknas
VAR 250 STANDARD VIKTIGAST E18 Loc 270 width 1 MD=0 or GE 9 F.E18(17). Det angelägnaste för varje människa är att skaffa sig själv och sina närmaste en hög levnadsstandard. <Se F.E18 för fullständig frågetext> 497 1. Instämmer ej 187 2. 163 3. 320 4. Tveksam 152 5. 60 6. 144 7. Instämmer absolut 983 0. Bortfall 2 9. Uppgift saknas
VAR 251 KLASSTILLHÖRIGHET Loc 271 width 1 MD=0 Klasstillhörighet 531 1. Arbetarklassen 229 2. Medelklassen 25 3. Överklassen 187 4. Kan ej tala om samhällsklasser 426 5. Klasser finns men jag vägrar besvara frågan 123 8. Kan ej besvara frågan/Vet ej 987 0. Bortfall