ÅLDRANDET I SAMHÄLLET:
          SOCIALA ATTITYDER TILL ÄLDRE
               SSD 0150

              Primärforskare:
              Lars Tornstam
           Sociologiska institutionen
             Uppsala universitet

             Första SSD-upplagan
              September 1986

  

        Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst
               Box 5048

         Go to variable list
             S-402 21 Göteborg

  
           ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDAREN.

  Oavsett publikationsform skall alla uppsatser och rapporter
  som bygger på data tillgängliggjorda genom SSD tillkännage
  detta förhållande, samt namnge primärforskaren. SSD ber
  därför alla användare av SSD-material att, så långt detta är
  möjligt, använda sig av följande uttalande. (Uttryck inom
  parentes används i tillämpliga fall.)

        Data och (tabeller) i denna (publikation)
        har (delvis) gjorts tillgängliga av Svensk
        Samhällsvetenskaplig Datatjänst.
        Materialet i SOCIALA ATTITYDER TILL ÄLDRE
        samlades ursprungligen in av LARS TORNSTAM vid
        Sociologiska Institutionen vid Uppsala
        Universitet.
        Varken SSD eller primärforskaren bär ansvar
        för analyser och tolkningar som presenteras
        i denna (publikation).

  Enligt överenskommelse mellan primärforskaren och Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst får materialet förmedlas
  till och analyseras av forskare under förutsättning att
  användningen sker i forskningssyfte. Härvid skall HSFR:s
  forskningsetiska principer för humaniora och
  samhällsvetenskap, publicerade i skriften HSFR-ETIK, följas
  i alla tillämpliga delar.

  Data och/eller dokumentation får ej ställas till tredje
  persons förfogande utan SSD:s skriftliga tillstånd.

  Rapporter och publikationer baserade på dessa data skall
  insändas i två exemplar till SSD, som vidarebefordrar ett
  exemplar till primärforskaren.

  

               INNEHÅLL

                              Sida

  INLEDNING

      Bakgrund                      I

      Allmänna förutsättningar: urval, bortfall     II

      Kodboksinformation                III

      SSD dokumentation                 IV

  VARIABELBESKRIVNING                    V

  KODBOK                          1

  
                 I

               INLEDNING

               BAKGRUND
  Studien Sociala attityder till äldre ingår i delprojektet
  Åldrandet i samhället som i sin tur ingår i ett större,
  övergripande program Äldre i samhället- förr, nu och i
  framtiden, ett tvärvetenskapligt program där
  forskningsproblemet innebär ett sökande efter lösningar på
  åldrandets problem. Hur skall man kunna skjuta upp de
  åldrandes övergång från en aktiv oberoende grupp till en
  beroendegrupp och att se åldringarna som en resurs i
  samhället. Arbetet inom projektet bedrivs i tre olika
  lokalprogram. I Lund: De äldre i samhället- förr, nu och i
  framtiden. I Göteborg: Interventionsprogrammet Äldre i
  Göteborg- förr, nu och i framtiden. I Uppsala Åldrandet i
  samhället.

  Studien Sociala attityder till äldre genomfördes av
  sociologiska institutionen vid Uppsala universitet under
  ledning av docent Lars Tornstam. Projektet genomfördes år
  1981-1982 med urval av svarspersoner, uppläggning och
  utskickning av frågeformulär samt insamling och bearbetning
  av svar.

  Genom att ställa ett antal frågor till ett representativt
  urval kan man få upplysningar om de intervjuades inställning
  och attityder till äldre människors sociala förhållanden,
  egenskaper och personlighet. Man kan också se hur
  intervjupersonernas sociala bakgrund som ålder, kön, yrke,
  bostad mm påverkar attityder om äldre människor.

  

                 II

       ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR: URVAL, BORTFALL

  Studien är baserad på en undersökning av tre skilda
  undersökningsgrupper. Huvudurvalet utgörs av ett
  slumpmässigt urval av svenska invånare i åldrarna 15-75 år.
  Dessutom finns två speciella urvalsgrupper verksamma inom
  den praktiska äldreomsorgen, en grupp inom den
  landstingskommunala äldreomsorgen och en annan inom den
  primärkommunala äldreomsorgen.

  Riksurvalet utgörs av ett på hösten 1981 slumpmässigt draget
  urval ur registret över totalbefolkningen. Urvalet av
  landstingsanställda inom långvården har gjorts från det
  personalregister som förs vid Svenska landstingsförbundet.
  Urvalet av kommunalanställda inom äldreomsorgen har
  genomförts i samarbete med socialförvaltningarna i Uppsala,
  Sandviken, Ystad, Gotland, Säffle och Göteborg. Postenkäten
  skickades ut under våren 1982 och datainsamlingsarbetet
  avslutades under maj månad 1982. Urvalet omfattar sammanlagt
  3.438 personer i de tre olika delundersökningarna. Efter
  datainsamlingen hade 2.266 personer inkommit med svar Det
  innebar att 66 procent svarade på enkäten.

  ANDEL BESVARADE ENKÄTER, BORTFALL MM VID
  ATTITYDUNDERSÖKNINGEN OM ÄLDRE UNDER VÅREN 1982

                  Antal     Procentuell
  andel
                         av nettourval
  Samtliga grupper

  Brutto urval          3438
  Döda, avflyttade         16

  Nettourval           3422

  Svarande            2266        66%

  Delgrupper

  Riksurvalet 15-75 år

  Brutto urval          2040
  Döda, avflyttade         15

  Netto urval           2025
  Svarande            1293        64%

  Landstingsanställda långvård

  Brutto urval           932
  Döda, avflyttade          1

  Nettourval            931
  Svarande             649        70%

  Kommunanställda äldreomsorg

  Bruttourval           466
  Döda, avflyttade          0

  Nettourval            466
  Svarande             324        70%

  För att bedöma om bortfallet snedvridit undersökningen har
  för riksurvalet svarandegruppens ålders och könsfördelning
  jämförts med motsvarande fördelning för personer i hela
  riket. Denna undersökning ger vid handen att svarandegruppen
  från riksurvalet icke avviker i köns och åldersfördelning
  från hela riket. Motsvarande jämförelse har inte gjorts av
  de delmaterial som bildas av landstingsanställda och
  kommunalanställda. Jämförelsetal har inte funnits i dessa
  fall.

  De tre olika delmaterialen skiljer sig naturligt
  strukturellt åt. I både delurvalet landstingsanställda och
  kommunanställda är könsfördelningen mycket sned, bland
  landstingsanställda 90% kvinnor och bland kommunanställda
  95% kvinnor.När det gäller levnadsåldern innefattar
  landstingsanställda och kommunanställda knappast av någon ur
  gruppen 66-75 år vilken utgörs av 11% ur riksurvalet.
  Medelåldern i riksurvalet är 42 år, bland
  landstingsanställda 36 år och kommunanställda 41år.

  För ytterligare information om undersökningen se:

   Tornstam, Lars   Sociala attityder till äldre 1984
             Äldre i samhället- förr, nu och i
             framtiden
             Arbetsrapport 19
             Reprocentralen HSC, 1985

   Tornstam, Lars   Kunskaper och okunskaper om äldre 1983
             Äldre i samhället- förr, nu och i
             framtiden
             Arbetsrapport 13
             Reprocentralen HSC, 1983

   Tornstam, Lars   Känslomässiga attityder till äldre
             Äldre i samhället- förr, nu och i
                    framtiden
             Arbetsrapport 20
             Reprocentralen HSC, 1985

                 III

             KODBOKSINFORMATION

  I kodboken används koderna 1-8 (01-88) som valida koder för
  de flesta variablerna. Kod 0 (00) används för frågor som ej
  är tillämpliga på grund av undersökningspersonens svar på
  tidigare frågor eller för att frågan endast ställts till
  vissa grupper. "Vet inte"-svar har oftast givits koden 8
  (88). Kod 9 (99) används då uppgift saknas.

  Exemplet nedan visar hur en variabel vanligtvis beskrivs i
  denna kodbok. Siffrorna inom parentes förekommer inte i
  kodboken, utan är en hänvisning till den beskrivning som
  följer exemplet.

  ............................................................

  (1) VAR 40  (2) MISSMODIG            (3) MD=9
    REF 40  (4) LOC 58 WIDTH 1       (5) NUMERIC

   (6) F.18C.Blir Du missmodig när Du tänker på Din framtid?

   (7) ......................

    (8) (9) (10)

    138  1.  Ja i hög grad
    637  2.  Ja i viss mån
    792  3.  Nej knappast
    663  4.  Nej inte alls

    36  9.  Ej svar

  ............................................................

  (1) Variabel- och referensnummer. Brukar vanligtvis vara
  identiska. Om kodboken hänvisar till ett subset av en större
  datamängd eller en omorganiserad datamängd anger
  referensnumret den ursprungliga datamängdens variabelnummer.

  (2) Variabelnamn. En förkortning eller summering av
  frågeställningen (max. 24 tecken).

  (3) Missing data. Anger vilka värden som betraktas som
  missing data för den aktuella variabeln.

  (4) Position. Visar variabelns läge i datamängden; i vilken
  kolumn den startar och hur många positioner den upptar.

  (5) Anger om data är numerisk eller alfabetisk.

  (6) Den exakta frågeformuleringen som den formulerats i
  frågeformuläret eller liknande.

  (7) Eventuella kommentarer eller anmärkningar.

  (8) Det absoluta antalet observationer för varje
  svarskategori.

  (9) Kodvärden som kan förekomma för den aktuella variabeln.

  (10) Beskrivning av varje kodvärdes innehåll.

  
                 IV

             SSD DOKUMENTATION

  Dokumentationsarbetet har bedrivits med hjälp av ett
  datorbaserat dokumentationssystem som ställts till SSD:s
  förfogande av Inter-University Consortium for Political and
  Social Research (ICPSR) vid University of Michigan. Systemet
  kallas Guided Interactive Dataset Organization (GIDO).
  
Variable list


1 SSDstudie NR 0150 2 SSDupplaga/datering NR 1 3 SSD Delstudieidentifikation 001 Bakgrund 4 ID-nummer 5 Födelseår 6 Kön 7 Utbildning 8 Civilstånd 9 Bostad 10 Boendelän 11 Boendeort 12 Uppväxtslän 13 Uppväxtsort 14 Trygg uppväxt 15 "Grand"-Kontakt 16 Ekonomiska svårigheter 17 Religiös 18 Hälsotillstånd Attityd till politik och samhälle 19 Dagstidning 20 Mening med politik 21 Politiskt block Yrkesliv 22 Yrke nu 23 Näringsgren 24 Tjänsteställning 25 Yrkestid - år 26 Yrkestid - månad Äldreomsorgspersonal attityd till arbetet 27 Kontakt med gamla 28 Nöjd med lön 29 Yrkesvalsskäl 30 Vill byta jobb 31 Opassande komma nära 32 Att vara patient 33 Vilket yrke som helst 34 God vän med patient 35 Deprimerad 36 Opersonlig 37 Inflytande Attityder om sig själv och andra människor 38 Lita ej på löften 39 Mera ansvar 40 Missmodig 41 Oro att klara saker 42 Respekterad 43 Första steget 44 Livlig människa 45 Olycklig utan folk 46 Människor angår ej 47 Viktig oberoende Kontakt med föräldrar,far o morföräldrar samt pensionärer 48 Äldre i livet 49 Tala med föräldrar 50 Umgås med föräldrar 51 Tala med far/morförälder 52 Umgås med far/morförälder 53 Står nära far 54 Står nära mor 55 Står nära farfar 56 Står nära farmor 57 Står nära mormor 58 Står nära morfar 59 Står ingen nära 60 Samtal med pensionär 61 Umgås med pensionär Attityder till påståenden 62 Bekvämt liv-Vis människa 63 Tänka-Förlåta 64 Lydnad-Vidsynt 65 Fred-Vänskap 66 Fin värld-Familjen 67 Erkänd-Kärlek 68 Artig-Stå för tro 69 Ej förmer-Egen förmåga Attityder om pensionärers ekonomi, arbete,vård och service 70 Högre nivå för förvärvsarbetare 71 Lika pension 72 Betala skatt-Bra pension 73 Svångremmen 74 Pension-Inkomst 75 Köpkraft olika tider 76 Pensionär ej konkurrera med ungdomar 77 Samma krav 78 Naturligt äldre chefer 79 Äldre politker 80 Konsumtion-Sysselsättning 81 Politiker max. 65 82 Dela med av erfarenhet 83 Frivillig obetald arbetskraft 84 Naturligt yngre chefer 85 Samhället svara för äldreomsorg 86 Behålla köpkraft 87 Erfarenhet utan värde 88 Betala skatt ej ha bra 89 Barnen svara för äldreomsorg 90 Yngre politiker 91 Lägre levnadsnivå 92 Tacksamhet mot förvärvsarbetande 93 Ansvar äldreomsorg samhället-familj-bekanta 94 Lika del av kakan 95 Plats i arbetsmarknaden Attityder om pensionärers sociala förhållanden 96 Mer än 10% sängbundna 97 50% har nedsatt hörsel 98 Olyckor oftare 99 75% umgås 100 Känna sig ensam 101 50% leda och otillfredsställelse 102 Mer än 25% bor omodernt 103 Mindre än 50% klarar 3000:- 104 Mer än 25% har fritidshus 105 Mer än 50% har dåliga matvanor 106 Mer än 20% trångbodd 107 Mer än 33% i småhus 108 Mer än 20% på institution 109 Jämför köpkraft Attityder om pensionerna 110 Tro om ålderspension 111 Finansiering av ålderspensionering Attityder om stimuluspersons personlighet och egenskaper. 112 Modern-Gammaldags 113 Oberoende-Beroende 114 Rik-Fattig 115 Osjälvisk-Självisk 116 Flitig-Lat 117 Säker-Osäker 118 Stark-Svag 119 Frisk-Sjuk 120 Aktiv-Passiv 121 Stilig-Ful 122 Samarbetsvillig-Ej villig 123 Optimistisk-Pessimistisk 124 Nöjd-Missnöjd 125 Anpassningsbar-Ej anpassningsbar 126 Hoppfull-Missmodig 127 Glad-Ledsen 128 VÄnlig-Ovänlig 129 Prydlig-Ovårdad 130 Förtroendefull-Misstänksam 131 Behaglig-Obehaglig 132 Gåpåig-Tillbakadragen 133 Spännande-Tråkig 134 Beslutsam-Obeslutsam Stimuluspersons ålder, arbete, hälsa, behov av hemhjälp 135 Stimulusperson beskrivning 136 Stimuluspersonens ålder 137 Stimuluspersonens arbete 138 Stimuluspersonens hälsa 139 Stimuluspersonens hemhjälp Delmaterial 140 Delmaterial

VAR 1 SSDSTUDIE NR 0150              Loc 1 width 4


Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst studie 0150


VAR 2 SSDUPPLAGA NR 1 Loc 5 width 1 SSDupplaga/datering NR Uppgift om ordningsföljd och utgivningstidpunkt. 1. SEPTEMBER 1986
VAR 3 DELSTUDIE NR 001 Loc 6 width 3 SSD Delstudieidentifikation Ordningsnummer i en serie på 1 delar.
VAR 4 ID-NUMMER Loc 9 width 5 UP:s ID-nummer
VAR 5 FÖDELSEÅR Loc 14 width 4 MD=9999 F.1.A. Ditt födelseår... 1906. År 1906 . . 1966. År 1966 39 9999. Odokumenterad kod Kod: 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 Frek: 11 12 8 12 13 15 15 20 24 Kod: 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 Frek: 17 21 18 31 28 42 38 39 47 Kod: 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 Frek: 38 41 32 25 40 40 31 45 36 Kod: 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 Frek: 44 32 36 36 35 31 38 42 37 Kod: 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 Frek: 46 41 52 49 55 36 49 51 48 Kod: 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 Frek: 48 47 47 48 48 50 56 54 60 Kod: 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 9999 Frek: 43 55 47 37 27 33 30 39
VAR 6 KÖN Loc 18 width 1 MD=9 F.1.B. Kön: 695 1. Man 1562 2. Kvinna 9 9. Ej svar
VAR 7 UTBILDNING Loc 19 width 1 MD=9 F.2. Hur lång utbildning har Du? 794 1. 7 år eller mindre (t.ex. folkskola) 555 2. 8-9år (t.ex. enhetsskola, grundskola, realskola, folkhögskola) 540 3. 10-12år (t.ex. gymnasium, fackskola) 352 4. 13år eller mer (t.ex. universitetsstudier) 25 9. Ej svar
VAR 8 CIVILSTÅND Loc 20 width 1 MD=9 F.3. Civilstånd? 518 1. Ogift 1514 2. Gift/sammanboende 144 3. Skild 84 4. Änka/änkling 6 9. Ej svar
VAR 9 BOSTAD Loc 21 width 1 MD=9 F.4. Vilken typ av bostad bor du i just nu? 166 1. Jordbruksfastighet 1016 2. Villa, rad- eller kedjehus 993 3. Hyres- eller insatslägenhet 67 4. Annat 24 9. Ej svar
VAR 10 BOENDELÄN Loc 22 width 2 MD= 0 F.5. I vilket län bor Du 365 01. Sthlm stad 1 02. Sthlm län 166 03. Uppsala 62 04. Södermanland 91 05. Östergötland 56 06. Jönköping 49 07. Kronoberg 83 08. Kalmar 45 09. Gotland 24 10. Blekinge 67 11. Kristianstad 158 12. Malmöhus 54 13. Halland 181 14. Göteborg-Bohus 114 15. Älvsborg 52 16. Skaraborg 89 17. Värmland 48 18. Örebro 64 19. Västmanland 50 20. Kopparberg 134 21. Gävleborg 58 22. Västernorrland 32 23. Jämtland 87 24. Västerbotten 61 25. Norrbotten 74 26. Ej svar 1 00. Odokumenterad kod
VAR 11 BOENDEORT Loc 24 width 1 MD=0 or GE 9 F.5.A. Hur vill du beskriva den ort Du nu bor i? Välj något av följande alternativ. 458 1. Stockholm, Göteborg, Malmö 776 2. Annan stad med mer än 10.000 innevånare 412 3. Annan tätort med mer än 3.000 innevånare 548 4. Landsbygd/glesbygd 1 0. Odokumenterad kod 71 9. Ej svar
VAR 12 UPPVÄXTSLÄN Loc 25 width 2 MD= 0 F.6. I vilket län tillbringade Du största delen av din uppväxttid fram till 15 års ålder? 234 01. Sthlm stad 02. Sthlm län 79 03. Uppsala 72 04. Södermanland 87 05. Östergötland 72 06. Jönköping 56 07. Kronoberg 78 08. Kalmar 42 09. Gotland 39 10. Blekinge 92 11. Kristianstad 123 12. Malmöhus 45 13. Halland 142 14. Göteborg-Bohus 103 15. Älvsborg 54 16. Skaraborg 82 17. Värmland 51 18. Örebro 67 19. Västmanland 61 20. Kopparberg 113 21. Gävleborg 96 22. Västernorrland 44 23. Jämtland 100 24. Västerbotten 97 25. Norrbotten 99 30. Övr. Norden 36 40. Europa 12 50. Utom Europa 89 51. Ej svar 1 00. Odokumenterad kod
VAR 13 UPPVÄXTSORT Loc 27 width 1 MD=9 F.6.A. Hur vill Du beskriva den ort Du tillbringade största delen av Din uppväxttid i? Välj något av följande alternativ. 303 1. Stockholm, Göteborg, Malmö 526 2. Annan stad med mer än 10.000 innevånare 319 3. Annan tätort med mer än 3.000 innevånare 1062 4. Landsbygd/glesbygd 56 9. Ej svar
VAR 14 TRYGG UPPVÄXT Loc 28 width 1 MD=9 F.7a. Upplevde Du att Du hade en varm och trygg uppväxttid? 1403 1. Ja, absolut 680 2. Ja, i viss mån 119 3. Nej, knappast 48 4. Nej, absolut inte 16 9. Ej svar
VAR 15 "GRAND"-KONTAKT Loc 29 width 1 MD=9 F.7a.1. Var det under Din uppväxt någon av Dina far-eller morföräldrar som Du hade så gott som daglig kontakt med? 1093 1. Nej 1150 5. Ja 23 9. Ej svar
VAR 16 EKON. SVÅRIGHETER Loc 30 width 1 MD=9 F.7b. Hade Er familj det svårt ekonomiskt under Er uppväxttid? 278 1. Ja, absolut 994 2. Ja, i viss mån 676 3. Nej, knappast 305 4. Nej, absolut inte 13 9. Ej svar
VAR 17 RELIGIÖS Loc 31 width 1 MD=9 F.8. Är Du religiös? 89 1. I mycket hög grad 230 2. I ganska hög grad 968 3. I ganska liten grad 952 4. Inte alls 27 9. Ej svar
VAR 18 HÄLSOTILLSDTÅND Loc 32 width 1 MD=9 F.9. Känner Du Dig nöjd eller missnöjd med ditt hälsotillstånd? 38 1. Mycket missnöjd 116 2. Ganska missnöjd 298 3. Varken nöjd eller missnöjd 1020 4. Ganska nöjd 782 5. Mycket nöjd 12 9. Ej svar
VAR 19 DAGSTIDNING Loc 33 width 1 MD=9 F.10. Hur ofta läser Du någon dagstidning? 1767 1. Dagligen 297 2. Så gott som dagligen 119 3. Ett par gånger i veckan 73 4. Någon gång, då och då 6 5. Aldrig 4 9. Ej svar
VAR 20 MENING MED POLITIK Loc 34 width 1 MD=9 F.11. Anser Du att det är någon mening med att bry sig om politik och samhällsfrågor? 1069 1. Ja, absolut 962 2. Ja, i viss mån 181 3. Nej, knappast 39 4. Nej, absolut inte 15 9. Ej svar
VAR 21 POLITISKT BLOCK Loc 35 width 1 MD=9 F.12. Föredrar Du just nu något parti inom det borgerliga blocket (M, C, Fp) eller inom det socialistiska blocket (S, VPK) eller ingetdera? 1021 1. Socialistiska blocket 707 2. Borgerliga blocket 71 3. Annat parti 400 4. Ingetdera 67 9. Ej svar
VAR 22 YRKE NU Loc 36 width 1 MD=9 F.13. Vilket yrke/sysselsättning har Du för närvarande? Ange ett alternativ. 228 1. Studerande 867 2. Förvärvsarbetande heltid 672 3. Förvärvsarbetande deltid 112 4. Hemmafru 226 5. Pensionerad 41 6. Arbetslös 80 7. Annat 40 9. Ej svar
VAR 23 NÄRINGSGREN Loc 37 width 2 MD= 0 or GE 99 F.14. FÖRVÄRVSARBETANDE/FÖRVÄRVSARBETAT.Nuvarande yrke (om Du inte nu är yrkesverksam, men varit det tidigare, avses det yrke som Du huvudsakligen ägnat Dig åt). F.14.1. Yrke - näringsgren 46 01. Jordbruk- Fiske 327 02. Industri- Hantverk 198 03. Handel-Bank-Post 45 04. Transport 100 05. Utbildn.-Kultur 918 06. Vårdyrken 57 07. Förvaltning 18 08. I uniform 166 09. Kontor 340 00. Frågan ej tillämplig 51 99. Ej svar
VAR 24 TJÄNSTESTÄLLNING Loc 39 width 2 MD= 0 or GE 99 F.14.2. Yrke - Tjänsteställning <Se F.14 för fullständig frågetext> 12 01. Större chefer 15 02. Högre förvaltn. pers 61 03. Fria yrken i SGI 39 04. Mindre chefer 319 05. Tjänstemän 387 06. Fria yrken i SGII 141 07. Facklärda arb. 212 08. Ej facklärda arb. 689 09. Lägre tjänstemän 340 00. Frågan ej tillämplig 51 99. Ej svar
VAR 25 YRKESTID - ÅR Loc 41 width 2 MD= 0 or GE 99 F.14A. FÖRVÄRVSARBETANDE/FÖRVÄRVSARBETAT.Hur lång tid har Du arbetat inom detta yrke? F.14A.1. Yrkestid - år 01. . . 70. 340 00. Frågan ej tillämplig 186 99. Ej svar Kod: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Frek: 333 113 143 123 114 107 70 80 67 46 89 Kod: 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Frek: 38 68 49 54 83 28 30 23 13 68 6 Kod: 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Frek: 17 9 13 40 8 12 13 5 29 6 12 Kod: 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 Frek: 7 5 24 10 7 4 3 35 3 8 7 Kod: 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 Frek: 3 13 2 4 2 1 12 3 1 1 1 Kod: 55 57 60 70 Frek: 2 2 3 1
VAR 26 YRKESTID - MÅNAD Loc 43 width 2 MD=99 F.14A.2. Yrkestid - månad <Se F.14A för fullständig frågetext> 2 00. 0 månader 01. 1 månad . . 12. 12 månader 1602 99. Ej svar Kod: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Frek: 2 37 61 96 66 50 135 38 51 Kod: 9 10 11 12 99 Frek: 52 51 23 2 1602
VAR 27 KONTAKT MED GAMLA Loc 45 width 1 MD=0 F.15. (ARBETAR/ARBETAT INOM LÅNGVÅRDEN ELLER INOM DEN KOMMUNALA ÄLDREOMSORGEN) I hur hög grad innebär Ditt arbete att Du har direkt kontakt med gamla människor? Är Dina arbetsuppgifter sådana att de innebär direktkontakt med äldre? 623 1. Helt och hållet 219 2. Till övervägande del 96 3. Lika mycket direktkontakt som andra uppgifter 57 4. Övervägande andra uppgifter 22 5. Uteslutande andra uppgifter 1249 0. Frågan ej tillämplig
VAR 28 NÖJD MED LÖN Loc 46 width 1 MD=0 F.16B. (ARBETAR/ARBETAT INOM LÅNGVÅRDEN ELLER INOM DEN KOMMUNALA ÄLDREOMSORGEN) Då Du ser till det arbete Du utför,hur pass nöjd eller missnöjd är Du med Din lön? Tycker Du att lönen är 169 1. Bra 366 2. Ganska bra 206 3. Vare sig bra eller dålig 205 4. Ganska dålig 63 5. Mycket dålig 1257 0. Frågan ej tillämplig
VAR 29 YRKESVALSSKÄL Loc 47 width 1 MD=0 F.16A. (ARBETAR/ARBETAT INOM LÅNGVÅRDEN ELLER INOM DEN KOMMUNALA ÄLDREOMSORGEN) Vilken var anledningen till att Du valde det här arbetet inom åldringsvården?Var det huvudsakligen för att ... välj ett alternativ 158 1. Det var det enda arbete som fanns 438 2. Du var intresserad av att få hjälpa gamla människor 214 3. Du ville ha ett arbete där man träffar mycket folk 1 4. Det var bra betalt 142 5. Annat 1313 0. Frågan ej tillämplig
VAR 30 VILL BYTA JOBB Loc 48 width 1 MD=0 F.16C. (ARBETAR/ARBETAT INOM LÅNGVÅRDEN ELLER INOM DEN KOMMUNALA ÄLDREOMSORGEN).Skulle Du vilja byta arbetsuppgifter om Du fick en chans? 417 1. Nej 265 2. Ja 245 3. Vet ej 1339 0. Frågan ej tillämplig
VAR 31 OPASSANDE KOMMA NÄRA Loc 49 width 1 MD=0 F.17. (ARBETAR/ARBETAT INOM LÅNGVÅRDEN ELLER INOM DEN KOMMUNALA ÄLDREOMSORGEN). Här nedan följer ett antal frågor som rör Din uppfattning om Ditt arbete.Kryssa för det svarsalternativ som ligger närmast Din egen uppfattning F.17A. Är det opassande att komma dem man vårdar för nära inpå livet? 17 1. Ja i hög grad 350 2. Ja i viss mån 338 3. Nej knappast 271 4. Nej inte alls 1290 0. Frågan ej tillämplig
VAR 32 ATT VARA PATIENT Loc 50 width 1 MD=0 F.17B. Brukar Du tänka Dig in hur det skulle kännas att vara en av dem Du vårdar? <Se F.17 för fullständig frågetext> 515 1. Ja i hög grad 406 2. Ja i viss mån 43 3. Nej knappast 21 4. Nej inte alls 1281 0. Frågan ej tillämplig
VAR 33 VILKET YRKE SOM HELST Loc 51 width 1 MD=0 F.17C. Bör man se sitt yrke som vilket annat som helst, och inte engagera sig känslomässigt för dem man vårdar? <Se F.17 för fullständig frågetext> 91 1. Ja i hög grad 405 2. Ja i viss mån 294 3. Nej knappast 176 4. Nej inte alls 1300 0. Frågan ej tillämplig
VAR 34 GOD VÄN MED PATIENT Loc 52 width 1 MD=0 F.17D. Blir Du ofta god vän med dem Du vårdar? <Se F.17 för fullständig frågetext> 516 1. Ja i hög grad 404 2. Ja i viss mån 42 3. Nej knappast 8 4. Nej inte alls 1296 0. Frågan ej tillämplig
VAR 35 DEPRIMERAD Loc 53 width 1 MD=0 F.17E. Brukar Du bli deprimerad av att alltid ha med gamla människor att göra? <Se F.17 för fullständig frågetext> 14 1. Ja i hög grad 202 2. Ja i viss mån 330 3. Nej knappast 424 4. Nej inte alls 1296 0. Frågan ej tillämplig
VAR 36 OPERSONLIG Loc 54 width 1 MD=0 F.17F. Är det i Ditt arbete nödvändigt att vara en aning opersonlig i förhållande till dem man vårdar? <Se F.17 för fullständig frågetext> 7 1. Ja i hög grad 236 2. Ja i viss mån 348 3. Nej knappast 375 4. Nej inte alls 1300 0. Frågan ej tillämplig
VAR 37 INFLYTANDE Loc 55 width 1 MD=0 F.17G. Har Du själv inflytande över hur Ditt arbete skall läggas upp och genomföras? <Se F.17 för fullständig frågetext> 266 1. Ja i hög grad 589 2. Ja i viss mån 85 3. Nej knappast 44 4. Nej inte alls 1282 0. Frågan ej tillämplig
VAR 38 LITA EJ PÅ LÖFTEN Loc 56 width 1 MD=9 F.18. Här kommer nu några frågor om Dig själv. Kryssa för det svarsalternativ som stämmer bäst överens med Dig själv. F.18A. Har livet lärt Dig att man skall akta sig att lita på andra människors löften? 283 1. Ja i hög grad 1286 2. Ja i viss mån 529 3. Nej knappast 135 4. Nej inte alls 33 9. Ej svar
VAR 39 MERA ANSVAR Loc 57 width 1 MD=9 F.18B. Brukar Du önska att få göra sådant som kräver mer personligt ansvar än Du har nu? <Se F.18 för fullständig frågetext> 205 1. Ja i hög grad 783 2. Ja i viss mån 859 3. Nej knappast 371 4. Nej inte alls 48 9. Ej svar
VAR 40 MISSMODIG Loc 58 width 1 MD=9 F.18C. Blir Du missmodig när Du tänker på Din framtid? <Se F.18 för fullständig frågetext> 138 1. Ja i hög grad 637 2. Ja i viss mån 792 3. Nej knappast 663 4. Nej inte alls 36 9. Ej svar
VAR 41 ORO ATT KLARA SAKER Loc 59 width 1 MD=9 F.18D. Brukar Du oroa Dig för hur Du ska klara upp saker och ting <Se F.18 för fullständig frågetext> 130 1. Ja i hög grad 917 2. Ja i viss mån 777 3. Nej knappast 393 4. Nej inte alls 49 9. Ej svar
VAR 42 RESPEKTERAD Loc 60 width 1 MD=9 F.18E. Har Du en känsla av att människor förstår och respekterar Dig? <Se F.18 för fullständig frågetext> 487 1. Ja i hög grad 1559 2. Ja i viss mån 145 3. Nej knappast 26 4. Nej inte alls 49 9. Ej svar
VAR 43 FÖRSTA STEGET Loc 61 width 1 MD=9 F.18F. Brukar Du vara den som tar första steget för att göra en ny bekantskap? <Se F.18 för fullständig frågetext> 257 1. Ja i hög grad 1127 2. Ja i viss mån 734 3. Nej knappast 105 4. Nej inte alls 43 9. Ej svar
VAR 44 LIVLIG MÄNNISKA Loc 62 width 1 MD=9 F.18G. Anser Du själv att Du är en livlig människa? <Se F.18 för fullständig frågetext> 408 1. Ja i hög grad 1030 2. Ja i viss mån 657 3. Nej knappast 134 4. Nej inte alls 37 9. Ej svar
VAR 45 OLYCKLIG UTAN FOLK Loc 63 width 1 MD=9 F.18H. Skulle Du bli mycket olycklig om Du inte fick träffa folk? <Se F.18 för fullständig frågetext> 1298 1. Ja i hög grad 665 2. Ja i viss mån 216 3. Nej knappast 59 4. Nej inte alls 28 9. Ej svar
VAR 46 MÄNNISKOR ANGÅR EJ Loc 64 width 1 MD=9 F.18I. Känns det som om andra människor inte angår Dig, fast de finns runt omkring Dig? <Se F.18 för fullständig frågetext> 45 1. Ja i hög grad 374 2. Ja i viss mån 911 3. Nej knappast 887 4. Nej inte alls 49 9. Ej svar
VAR 47 VIKTIG OBEROENDE Loc 65 width 1 MD=9 F.18J. Är det viktigt att kunna känna sig oberoende för att leva lycklig? <Se F.18 för fullständig frågetext> 630 1. Ja i hög grad 996 2. Ja i viss mån 421 3. Nej knappast 177 4. Nej inte alls 42 9. Ej svar
VAR 48 ÄLDRE I LIVET Loc 66 width 1 MD=9 F.19. Har Du någon av Dina föräldrar, far eller morföräldrar i livet? 1016 1. Ja, förälder, föräldrar 25 2. Ja, mor, farföräldrar 650 3. Nej, ingen av dessa 557 4. Ja, föräldrar,mor-farföräldrar 18 9. Ej svar
VAR 49 TALA MED FÖRÄLDRAR Loc 67 width 1 MD=0 F.20A. (FÖRÄLDER I LIVET).När talade Du senast med någon av Dina föräldrar? 1125 1. För högst två dagar sedan 255 2. Mellan tre dagar och en vecka sedan 102 3. Mellan en och två veckor sedan 109 4. Längre än två veckor sedan 675 0. Frågan ej tillämplig
VAR 50 UMGÅS MED FÖRÄLDRAR Loc 68 width 1 MD=0 F.20B. (FÖRÄLDER I LIVET).Hur ofta brukar Du vanligen träffa och umgås med någon av Dina föräldrar? 308 1. Dagligen 440 2. Minst varje vecka 218 3. Minst var 14:e dag 233 4. Minst varje månad 375 5. Några gånger per år 19 6. Aldrig eller nästan aldrig 673 0. Frågan ej tillämplig
VAR 51 TALA MED FAR/MORFÖRÄLDER Loc 69 width 1 MD=0 F.21A. (FAR/MORFÖRÄLDER I LIVET).När talade Du senast med någon av Dina far eller morföräldrar? 128 1. För högst två dagar sedan 81 2. Mellan tre dagar och en vecka sedan 81 3. Mellan en och två veckor sedan 310 4. Längre än två veckor sedan 1666 0. Frågan ej tillämplig
VAR 52 UMGÅS MED FAR/MORFÖRÄLDE Loc 70 width 1 MD=0 F.21B. (FAR/MORFÖRÄLDER I LIVET).Hur ofta brukar Du vanligen träffa och umgås med någo av Dina far eller mor-föräldrar? 19 1. Dagligen 55 2. Minst varje vecka 75 3. Minst var 14:e dag 100 4. Minst varje månad 283 5. Några gånger per år 66 6. Aldrig eller nästan aldrig 1668 0. Frågan ej tillämplig
VAR 53 STÅR NÄRA FAR Loc 71 width 1 F.22. Är det någon av dina föräldrar, far eller morföräldrar, som Du står så nära, att Du kan tala om allt- både bekymmer och glädjeämnen? Kryssa för den eller dem det gäller F.22.1. Står nära far 586 1. Ja 1680 5. Alternativet ej angivet
VAR 54 STÅR NÄRA MOR Loc 72 width 1 F.22.2. Står nära mor <Se F.22 för fullständig frågetext> 1042 1. Ja 1224 5. Alternativet ej angivet
VAR 55 STÅR NÄRA FARFAR Loc 73 width 1 F.22.3. Står nära farfar <Se F.22 för fullständig frågetext> 21 1. Ja 2245 5. Alternativet ej angivet
VAR 56 STÅR NÄRA FARMOR Loc 74 width 1 F.22.4. Står nära farmor <Se F.22 för fullständig frågetext> 51 1. Ja 2215 5. Alternativet ej angivet
VAR 57 STÅR NÄRA MORMOR Loc 75 width 1 F.22.5. Står nära mormor <Se F.22 för fullständig frågetext> 125 1. Ja 2141 5. Alternativet ej angivet
VAR 58 STÅR NÄRA MORFAR Loc 76 width 1 F.22.6. Står nära morfar <Se F.22 för fullständig frågetext> 39 1. Ja 2227 5. Alternativet ej angivet
VAR 59 STÅR INGEN NÄRA Loc 77 width 1 F.22.7. Står ingen av dessa nära <Se F.22 för fullständig frågetext> 421 1. Ja 1845 5. Alternativet ej angivet
VAR 60 SAMTAL MED PENSIONÄR Loc 78 width 1 MD=9 F.23A. När samtalade Du senast med någon pensionerad person, som inte är Din släkting? 1401 1. För högst två dagar sedan 336 2. Mellan tre dagar och en vecka sedan 165 3. Mellan en och två veckor sedan 311 4. Längre än två veckor sedan 5. Några gånger per år 6. Aldrig eller nästan aldrig 53 9. Ej svar
VAR 61 UMGÅS MED PENSIONÄR Loc 79 width 1 MD=9 F.23B. Hur ofta brukar Du i vanliga fall på Din fritid träffa och umgås med någon person som är över 65 år, och som inte är Din släkting? 258 1. Dagligen 479 2. Minst varje vecka 210 3. Minst var 14:e dag 316 4. Minst varje månad 583 5. Några gånger per år 373 6. Aldrig eller nästan aldrig 47 9. Ej svar
VAR 62 BEKVÄMT LIV-VIS MÄNNISKA Loc 80 width 1 MD=9 F.24. Här nedan kommer 8 par av påståenden. För varje par av påståenden skall Du kryssa för det påstående som Du tycker är det viktigaste för just Dig i Ditt liv.Endast ett alternativ i varje par får väljas, även om Du tycker att också det andra alternativet är viktigt. F.24A. Bekvämt liv-Vis människa? 871 1. Att leva ett bekvämt liv eller 1294 2. Att bli en vis människa 101 9. Ej svar
VAR 63 TÄNKA-FÖRLÅTA Loc 81 width 1 MD=9 F.24B. Tänka-Förlåta <Se F.24 för fullständig frågetext> 651 1. Att kunna tänka logiskt eller 1553 2. Att kunna förlåta 62 9. Ej svar
VAR 64 LYDNAD-VIDSYNT Loc 82 width 1 MD=9 F.24C. <Se F.24 för fullständig frågetext> 535 1. Att visa lydnad eller 1624 2. att vara vidsynt 107 9. Ej svar
VAR 65 FRED-VÄNSKAP Loc 83 width 1 MD=9 F.24D. Fred-Vänskap <Se F.24 för fullständig frågetext> 1258 1. Att få fred mellan alla länder eller 952 2. att uppleva sann vänskap 56 9. Ej svar
VAR 66 FIN VÄRLD-FAMILJEN Loc 84 width 1 MD=9 F.24E. Fin värld-Familjen <Se F.24 för fullständig frågetext> 696 1. Att leva i en skön och vacker värld eller 1500 2. att leva för familjens bästa 70 9. Ej svar
VAR 67 ERKÄND-KÄRLEK Loc 85 width 1 MD=9 F.24F. Erkänd-Kärlek <Se F.24 för fullständig frågetext> 508 1. Att bli erkänd och uppskattad eller 1689 2. att uppleva sann kärlek 69 9. Ej svar
VAR 68 ARTIG-STÅ FÖR TRO Loc 86 width 1 MD=9 F.24G. Artig-Stå för tro <Se F.24 för fullständig frågetext> 384 1. Att vara artig och väluppfostrad eller 1821 2. att stå för vad man tror på 61 9. Ej svar
VAR 69 EJ FÖRMER-EGEN FÖRMÅGA Loc 87 width 1 MD=9 F.24H. Ej förmer-Egen förmåga <Se F.24 för fullständig frågetext> 1305 1. Att inse att man inte är förmer än andra eller 907 2. att tro på den egna förmågan 54 9. Ej svar
VAR 70 HÖGRE NIVÅ FÖR FÖRVÄRVSA Loc 88 width 1 MD=9 F.25. Här kommer nu en rad påståenden,som Du skall ta ställning till.Avgör för vart och ett av påståendena om Du instämmer i, eller tar avstånd från vad som sägs i dem.Kryssa för det svarsalternativ som stämmer bäst överens med din uppfattning F.25A. De förvärvsarbetande måste tillåtas ha en högre levnadsnivå än pensionärerna 968 1. Instämmer 1228 5. Instämmer ej 70 9. Ej svar
VAR 71 LIKA PENSION Loc 89 width 1 MD=9 F.25B. Oavsett vad man gjort tidigare under livet bör alla pensionärer ha lika stort pensionsbelopp <Se F.25 för fullständig frågetext> 1400 1. Instämmer 818 5. Instämmer ej 48 9. Ej svar
VAR 72 BETALA SKATT-BRA PENSION Loc 90 width 1 MD=9 F.25C. Eftersom man betalar skatt för dagens pensionärer räknar man med att själv få det bra som pensionär <Se F.25 för fullständig frågetext> 1927 1. Instämmer 291 5. Instämmer ej 48 9. Ej svar
VAR 73 SVÅNGREMMEN Loc 91 width 1 MD=9 F.25D. När samhällsekonomin försämras måste både förvärvsarbetande och pensionärer dra åt svångremmen <Se F.25 för fullständig frågetext> 1902 1. Instämmer 325 5. Instämmer ej 39 9. Ej svar
VAR 74 PENSION-INKOMST Loc 92 width 1 MD=9 F.25E. Den pension man uppbär bör stå i direkt proportion till den inkomst man haft <Se F.25 för fullständig frågetext> 1035 1. Instämmer 1162 5. Instämmer ej 69 9. Ej svar
VAR 75 KÖPKRAFT OLIKA TIDER Loc 93 width 1 MD=9 F.25F. Det är inte acceptabelt att pensionärerna behåller sin köpkraft i depressionstider,när andra får det sämre <Se F.25 för fullständig frågetext> 1478 1. Instämmer 703 5. Instämmer ej 85 9. Ej svar
VAR 76 PENSIONÄR EJ KONK. UNGD. Loc 94 width 1 MD=9 F.25G. Pensionärer bör inte konkurrera med ungdomar om arbetena på arbetsmarknaden <Se F.25 för fullständig frågetext> 1831 1. Instämmer 402 5. Instämmer ej 33 9. Ej svar
VAR 77 SAMMA KRAV Loc 95 width 1 MD=9 F.25H. Som pensionär har man samma rätt att ställa krav som de förvärvsaktiva <Se F.25 för fullständig frågetext> 1850 1. Instämmer 358 5. Instämmer ej 58 9. Ej svar
VAR 78 NATURLIGT ÄLDRE CHEFER Loc 96 width 1 MD=9 F.25I. Det är naturligt att äldre personer är chefer över yngre <Se F.25 för fullständig frågetext> 923 1. Instämmer 1299 5. Instämmer ej 44 9. Ej svar
VAR 79 ÄLDRE POLITIKER Loc 97 width 1 MD=9 F.25J. Det känns tryggare om Sveriges riksdag består av äldre politiker <Se F.25 för fullständig frågetext> 459 1. Instämmer 1755 5. Instämmer ej 52 9. Ej svar
VAR 80 KONSUMTION-SYSSELS. Loc 98 width 1 MD=9 F.25K. Genom att konsumera bidrar pensionärerna till att öka antalet sysselsättnings- tillfällen <Se F.25 för fullständig frågetext> 1856 1. Instämmer 299 5. Instämmer ej 111 9. Ej svar
VAR 81 POLITIKER MAX. 65 Loc 99 width 1 MD=9 F.25L. Ingen politiker i riksdagen borde få vara äldre än 65 år <Se F.25 för fullständig frågetext> 1312 1. Instämmer 918 5. Instämmer ej 36 9. Ej svar
VAR 82 DELA MED AV ERFARENHET Loc 100 width 1 MD=9 F.25M. En viktig uppgift för de äldre i samhället är att dela med sig av sin livserfarenhet till de yngre <Se F.25 för fullständig frågetext> 2188 1. Instämmer 49 5. Instämmer ej 29 9. Ej svar
VAR 83 FRIVIL. OBET. ARB.KRAFT Loc 101 width 1 MD=9 F.25N. Man bör engagera pensionärer som frivillig obetald arbetskraft inom t ex socialtjänsten <Se F.25 för fullständig frågetext> 1065 1. Instämmer 1131 5. Instämmer ej 70 9. Ej svar
VAR 84 NATURL. YNGRE CHEFER Loc 102 width 1 MD=9 F.25O. Det är naturligt att yngre personer är chefer över äldre <Se F.25 för fullständig frågetext> 647 1. Instämmer 1558 5. Instämmer ej 61 9. Ej svar
VAR 85 SAMH. SVARA ÄLDREOMS. Loc 103 width 1 MD=9 F.25P. Det är framför allt samhället som bör sörja för att de äldres behov av vård och service blir tillgodosedda <Se F.25 för fullständig frågetext> 1722 1. Instämmer 500 5. Instämmer ej 44 9. Ej svar
VAR 86 BEHÅLLA KÖPKRAFT Loc 104 width 1 MD=9 F.25Q. Eftersom många äldre tidigare i livet haft det ekonomiskt sämre ställt,kan det vara riktigt att de i ekonomiskt svåra tider får behålla sin köpkraft medan andra får det sämre <Se F.25 för fullständig frågetext> 571 1. Instämmer 1609 5. Instämmer ej 86 9. Ej svar
VAR 87 ERFARENHET UTAN VÄRDE Loc 105 width 1 MD=9 F.25R. Den livserfarenhet dagens pensionärer har är knappast något av värde för dagens yngre generationer <Se F.25 för fullständig frågetext> 185 1. Instämmer 2036 5. Instämmer ej 45 9. Ej svar
VAR 88 BET. SKATT EJ HA BRA Loc 106 width 1 MD=9 F.25S. Även om man betalar skatt för dagens pensionärer kan man inte räkna med att själv få det bra som pensionär <Se F.25 för fullständig frågetext> 1171 1. Instämmer 1000 5. Instämmer ej 95 9. Ej svar
VAR 89 BARNEN SVARA FÖR ÄLDREOM Loc 107 width 1 MD=9 F.25T. Det är framför allt barnen i de äldres familj som bör sörja för att de äldre får sina behov av vård och service tillgodosedda <Se F.25 för fullständig frågetext> 649 1. Instämmer 1548 5. Instämmer ej 69 9. Ej svar
VAR 90 YNGRE POLITIKER Loc 108 width 1 MD=9 F.25U. Det känns tryggare om Sveriges riksdag består av yngre politiker <Se F.25 för fullständig frågetext> 583 1. Instämmer 1600 5. Instämmer ej 83 9. Ej svar
VAR 91 LÄGRE LEVNADSNIVÅ Loc 109 width 1 MD=9 F.25V. Pensionärerna måste finna sig i att ha en lägre levnadsnivå än de förvärvs- arbetande <Se F.25 för fullständig frågetext> 615 1. Instämmer 1573 5. Instämmer ej 78 9. Ej svar
VAR 92 TACKSAMHET MOT FÖRV.ARB. Loc 110 width 1 MD=9 F.25X. Som pensionär bör man känna tacksamhet mot de förvärvsarbetande, som genom sina skatter finansierar kostnaderna för pensioneringen <Se F.25 för fullständig frågetext> 399 1. Instämmer 1803 5. Instämmer ej 64 9. Ej svar
VAR 93 ANS. ÄLD.OMS. SAMH.-FAM Loc 111 width 1 MD=9 F.25Z. Ansvaret för de äldres vård och service bör inte bara åvila samhället, utan också familjen, grannskapskretsen, kyrkan och andra organisationer <Se F.25 för fullständig frågetext> 1659 1. Instämmer 548 5. Instämmer ej 59 9. Ej svar
VAR 94 LIKA DEL AV KAKAN Loc 112 width 1 MD=9 F.25Å. Pensionärer och förvärvsarbetande skall ha lika stor del av samhällskakan <Se F.25 för fullständig frågetext> 1709 1. Instämmer 473 5. Instämmer ej 84 9. Ej svar
VAR 95 PLATS I ARB.MARKN. Loc 113 width 1 MD=9 F.25Ä. Pensionärer bör i högre utsträckning beredas plats inom arbetsmarknaden, om de själva vill <Se F.25 för fullständig frågetext> 749 1. Instämmer 1444 5. Instämmer ej 73 9. Ej svar
VAR 96 MER ÄN 10% SÄNGBUNDNA Loc 114 width 1 MD=9 F.26. Avgör för vart och ett av påståendena nedan om Du tror att det som sägs i påståendet stämmer med verkligheten eller ej - om det är rätt eller fel F.26A. Mer än 10% av ålderspensionärerna är sängbundna 1170 1. Rätt 1015 5. Fel 81 9. Ej svar
VAR 97 50% NEDSATT HÖRSEL Loc 115 width 1 MD=9 F.26B. Hälften av ålderspensionärerna har nedsatt hörsel,d v s svårigheter att uppfatta samtal mellan flera personer <Se F.26 för fullständig frågetext> 1571 1. Rätt 649 5. Fel 46 9. Ej svar
VAR 98 OLYCKOR OFTARE Loc 116 width 1 MD=9 F.26C. Äldre arbetare råkar oftare ut för olycksfall i arbetet, jämfört med yngre <Se F.26 för fullständig frågetext> 686 1. Rätt 1523 5. Fel 57 9. Ej svar
VAR 99 75% UMGÅS Loc 117 width 1 MD=9 F.26D. Närmare tre fjärdedelar av ålderspensionärerna umgås ofta med släkt och vänner <Se F.26 för fullständig frågetext> 905 1. Rätt 1314 5. Fel 47 9. Ej svar
VAR 100 ENSAMHET Loc 118 width 1 MD=9 F.26E. Nästan hälften av ålderspensionärerna känner sig ofta ensamma <Se F.26 för fullständig frågetext> 1947 1. Rätt 292 5. Fel 27 9. Ej svar
VAR 101 50% LEDA Loc 119 width 1 MD=9 F.26F. Nästan hälften av alla ålderspensionärer känner leda och otillfredställelse med sin situation <Se F.26 för fullständig frågetext> 1235 1. Rätt 983 5. Fel 48 9. Ej svar
VAR 102 >25% BOR OMODERNT Loc 120 width 1 MD=9 F.26G. Mer än en fjärdedel av ålderspensionärerna bor omodernt <Se F.26 för fullständig frågetext> 935 1. Rätt 1280 5. Fel 51 9. Ej svar
VAR 103 < 50% KLARAR 3000:- Loc 121 width 1 MD=9 F.26H. Mindre än hälften av ålderspensionärerna kan klara en oförutsedd utgift på 3000:- <Se F.26 för fullständig frågetext> 1267 1. Rätt 940 5. Fel 59 9. Ej svar
VAR 104 > 25% HAR FRITIDSHUS Loc 122 width 1 MD=9 F.26I. Mer än en fjärdedel av ålderspensionärerna äger, eller har på annat sätt tillgång till fritidshus <Se F.26 för fullständig frågetext> 910 1. Rätt 1285 5. Fel 71 9. Ej svar
VAR 105 > 50% DÅLIGA MATVANOR Loc 123 width 1 MD=9 F.26J. Mer än hälften av ålderspensionärerna har dåliga matvanor <Se F.26 för fullständig frågetext> 1540 1. Rätt 684 5. Fel 42 9. Ej svar
VAR 106 > 20% TRÅNGBODD Loc 124 width 1 MD=9 F.26K. Mer än var femte ålderspensionär är trångbodd <Se F.26 för fullständig frågetext> 587 1. Rätt 1623 5. Fel 56 9. Ej svar
VAR 107 > 33% I SMÅHUS Loc 125 width 1 MD=9 F.26L. Mer än var tredje ålderspensionär bor i småhus <Se F.26 för fullständig frågetext> 546 1. Rätt 1656 5. Fel 64 9. Ej svar
VAR 108 > 20% PÅ INSTITUTION Loc 126 width 1 MD=9 F.26M. Mer än var femte ålderspensionär bor på institution <Se F.26 för fullständig frågetext> 1029 1. Rätt 1167 5. Fel 70 9. Ej svar
VAR 109 JÄMFÖR KÖPKRAFT Loc 127 width 1 MD=9 F.27. Hur tror Du att den vanlige ålderspensionärens köpkraft är, jämfört med genomsnittssvensken? 271 1. Mycket sämre köpkraft 1336 2. Något sämre köpkraft 451 3. Lika stor köpkraft 126 4. Något större köpkraft 5 5. Mycket större köpkraft 77 9. Ej svar
VAR 110 TRO OM ÅLDERSPENSION Loc 128 width 1 MD=9 F.28A. Vilket av följande tre påståenden stämmer bäst överens med din uppfattning om ålderspensionerna 510 1. Pensioner är pengar som de nu yrkesaktiva av solidaritet betalar till de äldre 1665 2. Pensionerna är pengar som de äldre själva sparat ihop genom eget arbete tidigare i livet 3 3. Pensioner är pengar som de nu yrkesaktiva av solidaritet betalar till de äldre och pengar som de äldre själva sparat ihop genom eget arbete 88 9. Ej svar
VAR 111 FINANS. AV ÅLDERSPENS. Loc 129 width 1 MD=9 F.28B. Hur tycker Du att Ålderspensionerna bör finansieras? 1083 1. Genom att de yrkesaktiva av solidaritet betalar de äldres pensioner 1032 2. Genom att man själv sparar ihop till pensionen under den yrkesaktiva perioden av livet 10 3. Genom att de yrkesaktiva av solidaritet betalar de äldres pensioner och genom att man själv sparar ihop till pensionen under den yrkesaktiva perioden 141 9. Ej svar
VAR 112 MODERN-GAMMALDAGS Loc 130 width 1 MD=9 F.29. Här nedan finns ett antal motsatspar i var sin ände av en skala. Med hjälp av motsatsparen skall Du försöka ange hur Du uppfattar den person som beskrivs nedan. För varje motsatspar skall Du avgöra vad Du tycker att den beskrivna personen hör hemma på skalan och sätta kryss i den ruta Du tycker passar.Om Du tycker att den beskrivna personen ger intryck av att vara mycket modern sätter Du kryss i rutan längst till vänster.Ger personen intryck att vara mycket gammaldags så sätter Du kryss i rutan längst till höger. Använd någon av mellanalternativen om Du tycker att det passar bättre. Gå vidare och gör din bedömning för vart och ett av motsatsparen. PERSON: Se variabel 135 för beskrivning av de 24 olika personbeskrivningar som använts. F.29A. Modern-Gammaldags 123 1. Modern 252 2. 429 3. 529 4. 340 5. 198 6. 191 7. Gammaldags 204 9. Ej svar
VAR 113 OBEROENDE-BEROENDE Loc 131 width 1 MD=9 F.29B. Oberoende-Beroende <Se F.29 för fullständig frågetext> 424 1. Oberoende 293 2. 228 3. 206 4. 270 5. 316 6. 337 7. Beroende 192 9. Ej svar
VAR 114 RIK-FATTIG Loc 132 width 1 MD=9 F.29C. Rik-Fattig <Se F.29 för fullständig frågetext> 98 1. Rik 150 2. 357 3. 865 4. 331 5. 161 6. 85 7. Fattig 219 9. Ej svar
VAR 115 OSJÄLVISK-SJÄLVISK Loc 133 width 1 MD=9 F.29D. Osjälvisk-Självisk <Se F.29 för fullständig frågetext> 121 1. Osjälvisk 221 2. 304 3. 647 4. 367 5. 242 6. 135 7. Självisk 229 9. Ej svar
VAR 116 FLITIG-LAT Loc 134 width 1 MD=9 F.29E. Flitig-Lat <Se F.29 för fullständig frågetext> 318 1. Flitig 429 2. 415 3. 554 4. 166 5. 89 6. 80 7. Lat 215 9. Ej svar
VAR 117 SÄKER-OSÄKER Loc 135 width 1 MD=9 F.29F. Säker-Osäker <Se F.29 för fullständig frågetext> 218 1. Säker 337 2. 405 3. 407 4. 343 5. 225 6. 108 7. Osäker 223 9. Ej svar
VAR 118 STARK-SVAG Loc 136 width 1 MD=9 F.29G. Stark-Svag <Se F.29 för fullständig frågetext> 223 1. Stark 331 2. 339 3. 446 4. 342 5. 245 6. 124 7. Svag 216 9. Ej svar
VAR 119 FRISK-SJUK Loc 137 width 1 MD=9 F.29H. Frisk-Sjuk <Se F.29 för fullständig frågetext> 421 1. Frisk 275 2. 219 3. 321 4. 389 5. 303 6. 140 7. Sjuk 198 9. Ej svar
VAR 120 AKTIV-PASSIV Loc 138 width 1 MD=9 F.29I. Aktiv-Passiv <Se F.29 för fullständig frågetext> 306 1. Aktiv 330 2. 417 3. 374 4. 278 5. 218 6. 128 7. Passiv 215 9. Ej svar
VAR 121 STILIG-FUL Loc 139 width 1 MD=9 F.29J. Stilig-Ful <Se F.29 för fullständig frågetext> 88 1. Stilig 144 2. 309 3. 1169 4. 193 5. 69 6. 34 7. Ful 260 9. Ej svar
VAR 122 SAMARBETSV.-EJ VILLIG Loc 140 width 1 MD=9 F.29K. Samarbetsvillig-Ej samarbetsvillig <Se F.29 för fullständig frågetext> 172 1. Samarbetsvillig 314 2. 421 3. 645 4. 264 5. 144 6. 79 7. Ej samarbetsvillig 227 9. Ej svar
VAR 123 OPTIMIST-PESSIMIST Loc 141 width 1 MD=9 F.29L. Optimistisk-Pessimistisk <Se F.29 för fullständig frågetext> 218 1. Optimistisk 351 2. 409 3. 492 4. 278 5. 199 6. 91 7. Pessimistisk 228 9. Ej svar
VAR 124 NÖJD-MISSNÖJD Loc 142 width 1 MD=9 F.29M. Nöjd-Missnöjd <Se F.29 för fullständig frågetext> 253 1. Nöjd 341 2. 392 3. 459 4. 283 5. 209 6. 104 7. Missnöjd 225 9. Ej svar
VAR 125 ANPASSN.BAR-EJ ANPASSN.B Loc 143 width 1 MD=9 F.29N. Anpassningsbar-Ej anpassningsbar <Se F.29 för fullständig frågetext> 195 1. Anpassningsbar 301 2. 456 3. 535 4. 281 5. 180 6. 92 7. Ej anpassningsbar 226 9. Ej svar
VAR 126 HOPPFULL-MISSMODIG Loc 144 width 1 MD=9 F.29O. Hoppfull-Missmodig <Se F.29 för fullständig frågetext> 188 1. Hoppfull 311 2. 429 3. 543 4. 293 5. 207 6. 69 7. Missmodig 226 9. Ej svar
VAR 127 GLAD-LEDSEN Loc 145 width 1 MD=9 F.29P. Glad-Ledsen <Se F.29 för fullständig frågetext> 237 1. Glad 300 2. 426 3. 628 4. 237 5. 149 6. 64 7. Ledsen 225 9. Ej svar
VAR 128 VÄNLIG-OVÄNLIG Loc 146 width 1 MD=9 F.29Q. Vänlig-Ovänlig <Se F.29 för fullständig frågetext> 313 1. Vänlig 434 2. 462 3. 664 4. 106 5. 45 6. 19 7. Ovänlig 223 9. Ej svar
VAR 129 PRYDLIG-OVÅRDAD Loc 147 width 1 MD=9 F.29R. Prydlig-Ovårdad <Se F.29 för fullständig frågetext> 236 1. Prydlig 430 2. 475 3. 683 4. 146 5. 48 6. 18 7. Ovårdad 230 9. Ej svar
VAR 130 FÖRTROENDE-MISSTÄNKSAM Loc 148 width 1 MD=9 F.29S. Förtroendefull-Misstänksam <Se F.29 för fullständig frågetext> 176 1. Förtroendefull 304 2. 429 3. 639 4. 296 5. 141 6. 48 7. Misstänksam 233 9. Ej svar
VAR 131 BEHAGLIG-OBEHAGLIG Loc 149 width 1 MD=9 F.29T. Behaglig-Obehaglig <Se F.29 för fullständig frågetext> 135 1. Behaglig 305 2. 486 3. 876 4. 158 5. 42 6. 22 7. Obehaglig 242 9. Ej svar
VAR 132 GÅPÅIG-TILLBAKADRAGEN Loc 150 width 1 MD=9 F.29U. Gåpåig-Tillbakadragen <Se F.29 för fullständig frågetext> 77 1. Gåpåig 136 2. 294 3. 671 4. 415 5. 320 6. 124 7. Tillbakadragen 229 9. Ej svar
VAR 133 SPÄNNANDE-TRÅKIG Loc 151 width 1 MD=9 F.29V. Spännande-Tråkig <Se F.29 för fullständig frågetext> 107 1. Spännande 159 2. 321 3. 919 4. 288 5. 165 6. 77 7. Tråkig 230 9. Ej svar
VAR 134 BESLUTSAM-OBESLUTSAM Loc 152 width 1 MD=9 F.29X. Beslutsam-Obeslutsam <Se F.29 för fullständig frågetext> 304 1. Beslutsam 395 2. 373 3. 525 4. 229 5. 156 6. 70 7. Obeslutsam 214 9. Ej svar
VAR 135 STIMULUSPERSON BESKRIVN. Loc 153 width 2 Personbeskrivning av de 24 stimuluspersoner som använts i fråga 29. 96 01. 45-årig förvärvsarbetande man vid god hälsa. Klarar sitt dagliga liv oberoende av stöd eller hjälp från samhället. 91 02. 45-årig förvärvsarbetande man vid god hälsa. Beroende av kommunal hemhjälp för att klara det dagliga livet. 94 03. 45-årig man vid god hälsa. Arbetslös. Klarar sitt dagliga liv oberoende av stöd eller hjälp från samhället. 95 04. 45-årig man vid god hälsa. Arbetslös. Beroende av kommunal hemhjälp för att klara det dagliga livet. 100 05. 45-årig förvärvsarbetande man som har vissa problem med hälsan. Klarar sitt dagliga liv oberoende av stöd eller hjälp från samhället. 93 06. 45-årig förvärvsarbetande man som har vissa problem med hälsan. Beroende av kommunal hemhjälp för att klara det dagliga livet. 96 07. 45-årig man som har vissa problem med hälsan. Arbetslös. Klarar sitt dagliga liv oberoende av stöd eller hjälp från samhället. 102 08. 45-årig man som har vissa problem med hälsan. Arbetslös. Beroende av kommunal hemhjälp för att klara det dagliga livet. 95 09. 68-årig förvärvsarbetande man vid god hälsa. Klarar sitt dagliga liv oberoende av stöd eller hjälp från samhället. 99 10. 68-årig förvärvsarbetande man vid god hälsa. Beroende av kommunal hemhjälp för att klara det dagliga livet. 90 11. 68-årig man vid god hälsa. Förvärvsarbetar ej. Klarar sitt dagliga liv oberoende av stöd eller hjälp från samhället. 97 12. 68-årig man vid god hälsa. Förvärvsarbetar ej. Beroende av kommunal hemhjälp för att klara det dagliga livet. 94 13. 68-årig förvärvsarbetande man som har vissa problem med sin hälsa.Klarar sitt dagliga liv oberoende av stöd eller hjälp från samhället. 85 14. 68-årig förvärvsarbetande man som har vissa problem med sin hälsa. Beroende av kommunal hemhjälp för att klara det dagliga livet. 99 15. 68-årig man som har vissa problem med hälsan. Förvärvsarbetar ej. Klarar sitt dagliga liv oberoende av stöd eller hjälp från samhället. 92 16. 68-årig man som har vissa problem med hälsan. Förvärvsarbetar ej. Beroende av kommunal hemhjälp för att klara det dagliga livet. 96 17. 82-årig förvärvsarbetande man vid god hälsa. Klarar sitt dagliga liv oberoende av stöd eller hjälp från samhället. 97 18. 82-årig förvärvsarbetande man vid god hälsa. Beroende av kommunal hemhjälp för att klara det dagliga livet. 86 19. 82-årig man vid god hälsa. Förvärvsarbetar ej. Klarar sitt dagliga liv oberoende av stöd eller hjälp från samhället. 90 20. 82-årig man vid god hälsa. Förvärvsarbetar ej. Beroende av kommunal hemhjälp för att klara det dagliga livet 97 21. 82-årig förvärvsarbetande man som har vissa problem med hälsan. Klarar sitt dagliga liv oberoende av stöd eller hjälp från samhället 101 22. 82-årig förvärvsarbetande man som har vissa problem med hälsan. Beroende av kommunal hemhjälp för att klara det dagliga livet. 88 23. 82-årig man som har vissa problem med hälsan. Förvärvsarbetar ej. Klarar sitt dagliga liv oberoende av stöd eller hjälp från samhället. 93 24. 82-årig man som har vissa problem med hälsan. Förvärvsarbetar ej. Beroende av kommunal hemhjälp för att klara det dagliga livet
VAR 136 STIMULUSPERSONENS ÅLDER Loc 155 width 1 Stimuluspersonens ålder? 767 0. 45 år 751 1. 68 år 748 2. 82år
VAR 137 STIMULUSPERSONENS ARBETE Loc 156 width 1 Stimuluspersonens arbete? 1144 0. Ja 1122 1. Nej
VAR 138 STIMULUSPERSONENS HÄLSA Loc 157 width 1 Stimuluspersonens hälsa? 1126 0. God 1140 1. Dålig
VAR 139 STIMULUSPERSONS HEMHJÄLP Loc 158 width 1 Stimuluspersonens hemhjälp 1131 0. Nej 1135 1. Ja
VAR 140 DELMATERIAL Loc 159 width 1 Delmaterial? 1293 1. Riket 649 2. Landsting 103 3. Uppsala 38 4. Sandviken 31 5. Ystad 38 6. Gotland 35 7. Säffle 79 8. Göteborg