SVENSK VALUNDERSÖKNING 1982
               SSD 0157

              Primärforskare
              Sören Holmberg
         Statsvetenskapliga institutionen
            Göteborgs universitet

             Första SSD-upplagan
              September 1986

  

        Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst
               Box 5048

         Go to variable list
             S-402 21 Göteborg

  
           ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDAREN.

  Oavsett publikationsform skall alla uppsatser och rapporter
  som bygger på data tillgängliggjorda genom SSD tillkännage
  detta förhållande, samt namnge primärforskaren. SSD ber
  därför alla användare av SSD-material att, så långt detta är
  möjligt, använda sig av följande uttalande. (Uttryck inom
  parentes används i tillämpliga fall.)

       Data (och tabeller) i denna (publikation)
       har delvis gjorts tillgängliga av Svensk
       Samhällsvetenskaplig Datatjänst. Materialet
       i SVENSK VALUNDERSÖKNING 1982 samlades
       ursprungligen in av ett forskningsprojekt
       vid statsvetenskapliga institutionen vid
       Göteborgs universitet, under ledning av Sören
       Holmberg. Varken SSD eller primärforskaren
       bär ansvar för analyser och tolkningar som
       presenteras i denna (publikation).

  Enligt överenskommelse mellan Sören Holmberg och Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst får SVENSK VALUNDERSÖKNING
  1982 förmedlas till och analyseras av forskare under
  förutsättning att användningen sker i forskningssyfte.
  Härvid skall HSFR:s forskningsetiska principer för humaniora
  och samhällsvetenskap, publicerade i skriften HSFR-ETIK,
  följas i alla tillämpliga delar.

  Data och/eller dokumentation får ej ställas till tredje
  persons förfogande utan SSD:s skriftliga tillstånd.

  Rapporter och publikationer baserade på dessa data skall
  insändas i två exemplar till SSD, som vidarebefordrar ett
  exemplar till primärforskaren.

  I de fall materialet används i undervisningssyfte vid
  universitet och högskolor och leder till producerandet av PM
  och uppsatser behöver dessa ej insändas till SSD. I stället
  skall en redovisning av kurser, antal användare och antal
  producerade PM och uppsatser insändas till SSD efter
  avslutat läsår.

  

               INNEHÅLL

                              Sida

  INLEDNING

      Bakgrund                      I

      Allmänna förutsättningar: urval, bortfall     II

      Kodboksinformation                III

      SSD dokumentation                 IV

  VARIABELBESKRIVNING                    V

  KODBOK                          1

  
                 I

               INLEDNING

               BAKGRUND

  I samband med 1954 års kommunalval genomförde Jörgen
  Westerståhl och Bo Särlvik en lokal väljarundersökning i
  Göteborg och runt Borås. Detta var den första vetenskapliga
  intervjuundersökningen om svenskt väljarbeteende. Två år
  senare genomfördes Svensk valundersökning 1956, den första
  riksomfattande undersökningen kring partival, valdeltagande
  och politisk opinionsbildning inom den svenska valmanskåren
  och detta var den egentliga starten på det svenska
  valforskningsprogrammet. Liknande undersökningar har
  därefter genomförts vid samtliga riksdagsval samt vid 1957
  års folkomröstning i pensionsfrågan och 1980 års
  folkomröstning i kärnkraftsfrågan.

  Valundersökningen 1982 var således den nionde riksomfattande
  studien i serien undersökningar kring partival,
  valdeltagande och politisk opinionsbildning inom den svenska
  valmanskåren i samband med ett riksdagsval. Den genomfördes
  i samarbete mellan statsvetenskapliga institutionen vid
  Göteborgs universitet och statistiska centralbyrån.
  Statistiska centralbyråns utredningsinstitut svarade för
  framtagning av urvalet av intervjupersoner, utförde
  fältarbetet med intervjuer samt verkställde insamling av
  vissa registerdata. Vid statsvetenskapliga institutionen var
  arbetet organiserat som ett forskningsprojekt med Sören
  Holmberg som projektledare. Mikael Gilljam var
  forskningsassistent och hade ansvaret för kodningsarbetet,
  uppläggning av material på data, databearbetningar samt
  utarbetande av den tekniska rapporten. Övriga vetenskapliga
  medarbetare i projektet var Kent Asp, Peter Esaiasson och
  Hans Nordlöf. Kodningen av intervjuformulären utfördes av
  Inger Lekblad, Tiina Nordlöf och Linda Timble. Sekreterare
  för forskningsprojektet var Anna-Gun Andersson.
  Över 200 av Statistiska centralbyråns intervjuare deltog i
  undersökningen. Ansvariga för arbetet inom SCB har varit
  Christina Gustafsson, Olle Johansson och Lars-Ove Larsjö.
  Undersökningen har finansierats av riksdagen via anslaget
  till valstatistiken.

  Genom att ställa frågor till ett för valmanskåren
  representativt urval av individer kan man få upplysningar om
  de intervjuades partisympatier och dessa uppgifter kan sedan
  kombineras med andra uppgifter tex beträffande sociala
  bakgrundsfaktorer såsom yrke, kön, civilstånd, inkomst mm.
  Därigenom kan skillnader med avseende på partiernas relativa
  styrkeförhållanden inom olika befolkningsgrupper på ett mera

  

  direkt sätt belysas.

  
                 II

       ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR: URVAL, BORTFALL

  Populationen omfattar den del av den svenska befolkningen
  som var röstberättigad i riksdagsvalet 1982. Med denna
  avgränsning utesluts personer som ej fyllt 18 år valdagen
  1982, utländska medborgare samt personer som på grund av
  omyndigförklaring eller annat hinder ej äger rösträtt. I
  målpopulationen ingår även röstberättigade utlandssvenskar,
  men dessa ingår emellertid ej i urvalsramen.

  Liksom varit fallet vid de tidigare valundersökningarna
  sattes vid fältarbetet en övre åldersgräns vid 80 år. Genom
  ett misstag vid urvalsdragningen kom nettourvalet inte att
  omfatta några 80 år gamla personer. Det egentliga
  intervjuurvalet omfattar sålunda födelseårsklasserna
  1903-1964.

  I samband med 1973 års valundersökning startade man en ny
  form av panelundersökning, en "rullande" tvåstegspanel.
  Hälften av de som var med i undersökningen 1973
  återintervjuades 1976, medan den andra urvalshälften
  ersattes med nya intervjupersoner. Denna "nya" hälft
  återintervjuades sedan vid valundersökningen 1979. Sett över
  en serie undersökningar kommer varje person att intervjuas
  två gånger. Valundersökningen 1982 kan alltså ses som steg
  två i panelen 1979-1982 och som första steget i panelen
  1982-1985. Den rullande paneluppläggningen gör det möjligt
  att studera individuella förändringar samtidigt som ett
  alltför stort bortfall, vanligt vid flerstegs
  panelundersökningar, undviks.

  Urvalet vid 1982 års undersökning omfattar totalt 3597
  personer. Urvalet består av tre delurval, benämnda P79, T82
  och P82.

  DELURVAL P79, panelurvalet, utgörs av de personer som också
  kontaktades för intervju vid 1979 års val. Delurvalet
  omfattar sammanlagt 1604 personer. De personer i delurval
  P79 som var bortfall 1979 drogs med halva
  urvalssannolikheten 1982. I datamängden har därför dessa
  personer dubblerats. Antalet dubbletter är 127, så P79
  inklusive dubbletter omfattar 1731 individer. Om man önskar
  analysera den oviktade datamängden kan detta göras genom att
  man med hjälp av variabel 5 filtrerar bort de dubblerade
  individerna.
  DELURVAL T82, tilläggsurvalet, utgörs av förstagångsväljare
  1982, dvs personer som blev röstberättigade först vid valet
  1982. Delurvalet T82 omfattar 111 personer.
  DELURVAL P82, är ett representativt urval för hela
  valmanskåren och omfattar 1882 personer.

  

  Efter vägning av 1979 års bortfall i panelurvalet 1979-1982
  utgör de tre delurvalen tillsammans ett självvägt
  representativt sannolikhetsurval av 1982 års valmanskår. Det
  totala antalet intervjuade personer i det vägda urvalet
  uppgår till 2980.

  Antalet intervjuade personer utgör 81.8 procent av
  nettourvalet. Den helt dominerande bortfallsanledningen är
  vägran att medge intervju. Bortfallet finns medtaget i
  datafilen och har valida koder för vissa variabler där data
  hämtats från register.

  ANDEL GENOMFÖRDA INTERVJUER, BORTFALL MM VID
  VALUNDERSÖKNINGEN 1982
                  Antal  Procentuell andel
                      av nettourvalet

  Nettourval          3597 (3724)
  Intervjuer          2943 (2980)   81.8
  Bortfall           654 ( 744)   18.2
  Därav:
  - Ej anträffad         55       1.5
  - Vägrar           524       14.6
  - Intagen för vård, sjukdom  75       2.1

  Siffrorna inom parentes gäller det vägda urvalet.

  Det totala bortfallet 1982 blev 18.2 procent. Detta är
  mindre än 1979 (19.5%) och 1976 (25.9%). En av orsakerna
  till att bortfallen i 1979 och 1976 års undersökningar blev
  mindre än 1976 är att SCB:s intervjuare tilläts genomföra
  förkortade intervjuer med personer som var ovilliga att
  ställa upp eller som hade ont om tid. Den förkortade
  intervjun kunde genomföras på mindre än en halvtimma,
  jämfört med en fullständig intervjus genomsnittliga 73
  minuter, och omfattade bara de allra viktigaste frågorna
  (röstning, vissa attitydfrågor och bakgrundsfakta). I den
  vägda mängden har 255 individer (ovägd mängd 246)
  intervjuats med förkortat formulär. Av dessa har 151
  personer endast svarat på frågorna om röstning i 1982 och
  1979 års riksdagsval. De övriga förkortade formulären
  innehåller svar på följande frågor: 4, 10, 13A-P, 15A-C, 16,
  21A-D, 22, 24A-F, 25A-B, 26, 27A-B, 28A-B, 29A-D, 30A-B,
  31A-B, 33, 37A-B, 41, 42A-D, 43A-B, 44A-B, 45.

  Fältarbetet genomfördes i två etapper. Halva antalet
  personer kontaktades för intervju före valet, medan den
  andra halvan intervjuades efter valet. Fältarbetet startade
  i mitten av augusti och pågick till slutet av oktober. Några
  enstaka intervjuer genomfördes under november månad. De
  allra flesta av intervjuerna gjordes vid hembesök hos
  urvalspersonerna. Vissa svårkontaktade och upptagna personer

  

  intervjuades per telefon

  De personer som intervjuades före valet fick besvara en kort
  brevenkät omedelbart efter valdagen. Enkäten innehöll frågor
  om hur intervjupersonen röstat i de olika valen, om huruvida
  de sett på partiledarutfrågningarna och partiledardebatten i
  TV, samt om deras åsikter huruvida TV-utbudet före valet
  gynnat eller missgynnat något av de politiska partierna.
  Bortfallet i brevenkäten blev 2.5 procent.

  Av de 2980 intervjupersonerna i den viktade datamängden
  intervjuades 1276 före valet och 1704 efter valet. Bland de
  personer som intervjuades efter valet återfanns 211 stycken
  som ingick i förvalsurvalet, och som egentligen skulle ha
  intervjuats före valet. Om för- och eftervalsurvalen skall
  jämföras, måste dessa 211 personer filtreras bort med hjälp
  av variabel 3.

  Från de offentliga röstlängderna har insamlats uppgifter om
  valdeltagande vid riksdags-, kommunfullmäktige- och
  landstingsvalen 1982 samt riksdagsvalet 1979.

  I samband med urvalsdragningen överfördes vissa
  folkbokföringsuppgifter från registret över
  totalbefolkningen (RTB). Uppgifterna avser födelseår, kön,
  kommuntillhörighet och sammanräknad inkomst vid 1982 års
  taxering.

  Från kommunstatistiska publikationer överfördes information
  om den intervjuades kommun: kommunens storlek och
  tätortsgrad 1982.

  För ytterligare information om undersökningen se:

   Holmberg, Sören Väljare i förändring
            Valundersökningar, Rapport 8.
            SCB, LiberFörlag, Stockholm 1985

   Holmberg, Sören Valundersökning 1982. Teknisk rapport
   Gilljam, Mikael Valundersökningar, Rapport 9.
            SCB, LiberFörlag, Stockholm 1985

   Holmberg, Sören Valet 1982 (avsnitt i)
            SOS, Allmänna valen 1982. Del 3
            Stockholm 1984

  
                 III

             KODBOKSINFORMATION

  I kodboken används koderna 1-8 (01-88) som valida koder för
  de flesta variablerna. Kod 0 används för frågor som ej är
  tillämpliga på grund av undersökningspersonens svar på
  tidigare frågor eller för att frågan endast ställts till
  vissa grupper. "Vet inte"-svar har oftast givits koden 8
  (88). Kod 9 (99) används för det externa bortfallet och kod
  6 (96, 996) för det interna bortfallet (uppgift saknas). Kod
  6 (96, 996) har också använts då uppgift saknas pga att
  undersökningspersonen besvarat ett förkortat frågeformulär.

  I kodboken används förkortningen UP (undersökningsperson)
  för den intervjuade och LOKO (lokalombud) för den person som
  utförde intervjun. I de fall frågeformuleringen skiljer sig
  mellan förvals- och eftervalsintervjuerna anges båda
  frågeformuleringarna. Om frågan endast ställts till vissa
  grupper anges dessa inom parentes före frågeformuleringen
  eller i särskild anmärkning. Frågor ställda i brevformuläret
  anges med förkortningen BF.

  Exemplet nedan visar hur en variabel vanligtvis beskrivs i
  denna kodbok. Siffrorna inom parentes förekommer inte i
  kodboken, utan är en hänvisning till den beskrivning som
  följer exemplet.

  ............................................................

  (1) VAR 45   (2) V56045 INTRESSE POL  20    (3) MD=9
    REF 45   (4) LOC 53 WIDTH 1       (5) NUMERIC

   (6) F.19 Skulle Ni vilja beteckna Er som mycket, måttligt,
       eller inte alls intresserad av politik?

   (7) ......................

    (8) (9) (10)
    95  1.  Mycket intresserad
    727  3.  Måttligt intresserad
    296  5.  Inte alls intresserad
     4  8.  Vet inte

     9  9.  Uppgift saknas

  ............................................................

  

  (1) Variabel- och referensnummer. Brukar vanligtvis vara
  identiska. Om kodboken hänvisar till ett subset av en större
  datamängd eller en omorganiserad datamängd anger
  referensnumret den ursprungliga datamängdens variabelnummer.

  (2) Variabelnamn. En förkortning eller summering av
  frågeställningen (max. 24 tecken). I valundersökningarna
  inleds detta alltid med en sex tecken lång kombination där
  första tecknet är ett V eller R. V står för variabel och R
  för registerdata. De följande två siffrorna står för
  undersökningsår och de tre sista för variabelnummer.
  Variabelnamnet avslutas med frågenumret eller REG i de fall
  det rör sig om data hämtad från någon form av register.

  (3) Missing data. Anger vilka värden som betraktas som
  missing data för den aktuella variabeln.

  (4) Position. Visar variabelns läge i datamängden; i vilken
  kolumn den startar och hur många positioner den upptar.

  (5) Anger om data är numerisk eller alfabetisk.

  (6) Den exakta frågeformuleringen som den formulerats i
  frågeformuläret eller liknande.

  (7) Eventuella kommentarer eller anmärkningar.

  (8) Det absoluta antalet observationer för varje
  svarskategori.

  (9) Kodvärden som kan förekomma för den aktuella variabeln.

  (10) Beskrivning av varje kodvärdes innehåll.

  
                 IV

             SSD DOKUMENTATION

  Dokumentationsarbetet har bedrivits med hjälp av ett
  datorbaserat dokumentationssystem som ställts till SSD:s
  förfogande av Inter-University Consortium for Political and
  Social Research (ICPSR) vid University of Michigan. Systemet
  kallas Guided Interactive Dataset Organization (GIDO).

  
Variable list


1 UP:s ID-nummer 2 Delurval 3 Urvalsetapp 4 Formulärversion 5 Individvägning 6 Formulärtyp 7 Intervjudatum TIDNINGSLÄSNING OCH INFORMATION OM PARTIFÄRG 8 Tidning 1 9 Tidning 2 10 Tidning 3 11 Tidning 4 12 Tidning 5 13 Tidning 1: Läsfrekvens 14 Tidning 2: Läsfrekvens 15 Tidning 3: Läsfrekvens 16 Tidning 4: Läsfrekvens 17 Tidning 5: Läsfrekvens 18 Tidning 1: Parti tidningen stöder 19 Tidning 2: Parti tidningen stöder 20 Tidning 3: Parti tidningen stöder 21 Tidning 4: Parti tidningen stöder 22 Tidning 5: Parti tidningen stöder 23 Nyheter och artiklar om politik NYHETSPROGRAM I RADIO OCH TV 24 Rapport: tittarfrekvens 25 Aktuellt: tittarfrekvens 26 Ekosändningar: lyssnarfrekvens 27 Intresse för politik OMDÖME OM SOCIALDEMOKRATERNA 28 Uppskattar hos Socialdemokraterna 1 29 Uppskattar hos Socialdemokraterna 2 30 Uppskattar hos Socialdemokraterna 3 31 Uppskattar hos Socialdemokraterna 4 32 Uppskattar hos Socialdemokraterna 5 33 Ogillar hos Socialdemokraterna 1 34 Ogillar hos Socialdemokraterna 2 35 Ogillar hos Socialdemokraterna 3 36 Ogillar hos Socialdemokraterna 4 37 Ogillar hos Socialdemokraterna 5 OMDÖME OM FOLKPARTIET 38 Uppskattar hos Folkpartiet 1 39 Uppskattar hos Folkpartiet 2 40 Uppskattar hos Folkpartiet 3 41 Uppskattar hos Folkpartiet 4 42 Uppskattar hos Folkpartiet 5 43 Ogillar hos Folkpartiet 1 44 Ogillar hos Folkpartiet 2 45 Ogillar hos Folkpartiet 3 46 Ogillar hos Folkpartiet 4 47 Ogillar hos Folkpartiet 5 OMDÖME OM MODERATA SAMLINGSPARTIET 48 Uppskattar hos Moderaterna 1 49 Uppskattar hos Moderaterna 2 50 Uppskattar hos Moderaterna 3 51 Uppskattar hos Moderaterna 4 52 Uppskattar hos Moderaterna 5 53 Ogillar hos Moderaterna 1 54 Ogillar hos Moderaterna 2 55 Ogillar hos Moderaterna 3 56 Ogillar hos Moderaterna 4 57 Ogillar hos Moderaterna 5 OMDÖME OM CENTERPARTIET 58 Uppskattar hos Centerpartiet 1 59 Uppskattar hos Centerpartiet 2 60 Uppskattar hos Centerpartiet 3 61 Uppskattar hos Centerpartiet 4 62 Uppskattar hos Centerpartiet 5 63 Ogillar hos Centerpartiet 1 64 Ogillar hos Centerpartiet 2 65 Ogillar hos Centerpartiet 3 66 Ogillar hos Centerpartiet 4 67 Ogillar hos Centerpartiet 5 OMDÖME OM VÄNSTERPARTIET KOMMUNISTERNA 68 Uppskattar hos Vänsterpartiet kommunisterna 1 69 Uppskattar hos Vänsterpartiet kommunisterna 2 70 Uppskattar hos Vänsterpartiet kommunisterna 3 71 Uppskattar hos Vänsterpartiet kommunisterna 4 72 Uppskattar hos Vänsterpartiet kommunisterna 5 73 Ogillar hos Vänsterpartiet kommunisterna 1 74 Ogillar hos Vänsterpartiet kommunisterna 2 75 Ogillar hos Vänsterpartiet kommunisterna 3 76 Ogillar hos Vänsterpartiet kommunisterna 4 77 Ogillar hos Vänsterpartiet kommunisterna 5 VIKTIGA FRÅGOR I VALRÖRELSEN 78 Viktig fråga i valet 1 79 Viktig fråga i valet 2 80 Viktig fråga i valet 3 81 Viktig fråga i valet 4 82 Viktig fråga i valet 5 PARTIERNAS POLITIK I SAKFRÅGOR 83 Sysselsättningsfrågor: parti(er) med bra politik 84 Sysselsättningsfrågor: parti(er) med dålig politik 85 Jämställdhetsfrågor: parti(er) med bra politik 86 Jämställdhetsfrågor: parti(er) med dålig politik 87 Löntagarfondfrågor: parti(er) med bra politik 88 Löntagarfondfrågor: parti(er) med dålig politik 89 Energi- och kärnkraftsfrågor: parti(er) med bra politik 90 Energi- och kärnkraftsfrågor: parti(er) med dålig politik 91 Skol- och utbildningsfrågor: parti(er) med bra politik 92 Skol- och utbildningsfrågor: parti(er) med dålig politik 93 Skattefrågor: parti(er) med bra politik 94 Skattefrågor: parti(er) med dålig politik BEDÖMNING AV PARTIER OCH PARTILEDARE 95 Centerpartiet 96 Moderata samlingspartiet 97 Vänsterpartiet kommunisterna 98 Folkpartiet 99 Socialdemokraterna 100 Miljöpartiet 101 Kristen demokratisk samling 102 Thorbjörn Fälldin 103 Ulf Adelsohn 104 Lars Werner 105 Ola Ullsten 106 Olof Palme ANGELÄGNA FRÅGOR 107 Begränsa ränteavdragen för villaägarna 108 Minska den offentliga sektorn 109 Införa löntagarfonder 110 Socialisera de stora företagen 111 Minska försvarsutgifterna 112 Minska det statliga inflytandet över näringslivet 113 Införa karensdagar 114 Minska de sociala bidragen 115 Ökat ekonomiskt stöd till invandrarna 116 Minska u-hjälpen 117 Höja vin- och spritpriserna 118 Förbjuda alla former av pornografi 119 Begränsa rätten till fri abort 120 Förbjuda kemiska bekämpningsmedel i jordbruket 121 Reklam i TV 122 Fler barndaghem KÄRNKRAFT 123 Inställning till kärnkraften 124 Bestämd uppfattning i kärnkraftsfrågan LÖNTAGARFONDER 125 Inställning till löntagarfonder 126 Bestämd uppfattning i löntagarfondfrågan 127 Skäl för/emot löntagarfonder 1 128 Skäl för/emot löntagarfonder 2 129 Skäl för/emot löntagarfonder 3 130 Skäl för/emot löntagarfonder 4 131 Skäl för/emot löntagarfonder 5 132 Löntagarfondfrågans betydelse vid årets val 133 Typ av löntagarfond: UP 134 Typ av löntagarfond: Centerpartiet 135 Typ av löntagarfond: Socialdemokraterna 136 Typ av löntagarfond: Folkpartiet 137 Typ av löntagarfond: Vänsterpartiet kommunisterna 138 Typ av löntagarfond: Moderaterna SKATTEÖVERENSKOMMELSEN 139 Skatteöverenskommelsen 140 Partier för skatteöverenskommelsen 141 Partier emot skatteöverenskommelsen MÖJLIGHET ATT PÅVERKA POLITIKEN 142 Partierna är bara intresserade av röster 143 Parti som företräder UP:s intressen 144 Riksdagsmännens hänsyn till vad folk tycker SAMHÄLLSFORM 145 Mer privat företagsamhet och marknadsekonomi 146 Ökat löntagarinflytande 147 Socialistiskt samhälle 148 Samhälle med mindre förbud 149 Hög ekonomisk tillväxt och produktivitet 150 Miljövänligt samhälle 151 Satsa på avancerad teknik 152 Kristna värden PARTIPREFERENS 153 Partianhängare 154 Partipreferens 155 Partiidentifikation 156 Närmaste parti 157 Näst bästa parti VÄNSTER-HÖGERSKALAN 158 Folkpartiets placering 159 Socialdemokraternas placering 160 Moderata samlingspartiets placering 161 Vänsterpartiet kommunisternas placering 162 Centerpartiets placering 163 Miljöpartiets placering 164 Kristen demokratisk samlings placering 165 UP:s egen placering PARTIPREFERENS OCH VALDELTAGANDE 1982 166 Avsikt att rösta 1982 167 Parti UP tänker rösta på 168 Parti om UP skulle rösta (före) 169 Röstade vid riksdagsvalet 1982 170 Partival vid riksdagsvalet 1982 171 Partival vid kommunfullmäktigevalet 1982 172 Partival vid landstingsvalet 1982 173 Tidpunkt för röstbeslut 174 Parti om UP röstat PARTIPREFERENS OCH VALDELTAGANDE VID TIDIGARE VAL 175 Valdeltagande i riksdagsvalet 1979 176 Partival vid riksdagsvalet 1979 177 Valdeltagande i riksdagsvalet 1976 178 Partival vid riksdagsvalet 1976 179 Röstade i folkomröstningen 1980 180 Linjeval i folkomröstningen 1980 YRKE OCH UTBILDNING 181 Förvärvsarbetande 182 UP tidigare förvärvsarbetande 183 UP:s yrkesgrupp 184 UP:s yrke 185 UP:s yrke: socio-ekonomisk indelning 186 Näringsgren 187 UP:s självuppskattade yrkesställning 188 Statlig, kommunal eller enskild tjänst 189 Studier syftande till examen/yrkesutbildning 190 Allmän grundutbildning PARTIERNAS INSTÄLLNING TILL OLIKA GRUPPER 191 Jordbrukarna: parti(er) som gynnar 192 Jordbrukarna: parti(er) som missgynnar 193 Småföretagarna: parti(er) som gynnar 194 Småföretagarna: parti(er) som missgynnar 195 Storföretagarna: parti(er) som gynnar 196 Storföretagarna: parti(er) som missgynnar 197 Arbetarna: parti(er) som gynnar 198 Arbetarna: parti(er) som missgynnar 199 Tjänstemännen: parti(er) som gynnar 200 Tjänstemännen: parti(er) som missgynnar 201 Regeringspolitiken till fördel för den egna samhällsklassen ARBETSMARKNADSPROBLEM 202 Arbetsmarknadsproblem 1 203 Arbetsmarknadsproblem 2 204 Arbetsmarknadsproblem 3 205 Arbetsmarknadsproblem 4 206 Familjemedlem med arbetsmarknadsproblem DEN EKONOMISKA UTVECKLINGEN 207 Den privatekonomiska situationen nu jämförd med för 2-3 år sedan 208 Ekonomisk utveckling under de närmaste åren 209 Orsak till förändring av den ekonomiska situationen 1 210 Orsak till förändring av den ekonomiska situationen 2 211 Orsak till förändring av den ekonomiska situationen 3 212 Ekonomisk utveckling under de närmaste åren 213 De borgerliga regeringarnas politik 214 Den socialdemokratiska regeringens politik 215 Fackföreningarnas lönekrav 216 Företagens kapitalexport och utlandsinvesteringar 217 Samhällets inblandning i det privata näringslivet 218 Brister i den kapitalistiska marknadsekonomin FACKLIG ORGANISATIONSTILLHÖRIGHET 219 Facklig organisationstillhörighet 220 Aktiv medlem i facklig organisation AKTIVITETER INFÖR VALET 221 Läst valbroschyr 222 Besökt valmöte 223 Besök av valarbetare i hemmet 224 Kontakt med valarbetare på arbetsplatsen 225 Övertyga omgivningen att rösta på ett visst parti 226 Partiledardebatt i TV 227 Partiledarutfrågningarna i TV VALFRÅGOR 228 Socialdemokratisk valfråga 1 229 Socialdemokratisk valfråga 2 230 Socialdemokratisk valfråga 3 231 Socialdemokratisk valfråga 4 232 Socialdemokratisk valfråga 5 233 Folkpartistisk valfråga 1 234 Folkpartistisk valfråga 2 235 Folkpartistisk valfråga 3 236 Folkpartistisk valfråga 4 237 Folkpartistisk valfråga 5 238 Moderat valfråga 1 239 Moderat valfråga 2 240 Moderat valfråga 3 241 Moderat valfråga 4 242 Moderat valfråga 5 243 Centerpartistisk valfråga 1 244 Centerpartistisk valfråga 2 245 Centerpartistisk valfråga 3 246 Centerpartistisk valfråga 4 247 Centerpartistisk valfråga 5 248 Vänsterpartiet kommunisternas valfråga 1 249 Vänsterpartiet kommunisternas valfråga 2 250 Vänsterpartiet kommunisternas valfråga 3 251 Vänsterpartiet kommunisternas valfråga 4 252 Vänsterpartiet kommunisternas valfråga 5 253 Civilstånd 254 Make/maka förvärvsarbetar 255 Make/maka tidigare förvärvsarbetande 256 Makes/makas yrkesgrupp 257 Makes/makas yrke 258 Makes yrke: socio-ekonomisk indelning 259 Makes/makas näringsgren 260 Makes/makas yrkesställning 261 Make/maka: statlig, kommunal eller enskild tjänst 262 Bostadstyp 263 Hyr eller äger bostad 264 Antal hemmavarande barn 265 Ålder hemmavarande barn 1 266 Ålder hemmavarande barn 2 267 Ålder hemmavarande barn 3 268 Hemortstyp PARTIER SOM GYNNAS/MISSGYNNAS AV TV 269 TV-utbudet gynnar/missgynnar Vänsterpartiet kommunisterna 270 TV-utbudet gynnar/missgynnar Socialdemokraterna 271 TV-utbudet gynnar/missgynnar Centerpartiet 272 TV-utbudet gynnar/missgynnar Folkpartiet 273 TV-utbudet gynnar/missgynnar Moderata samlingspartiet 274 TV-utbudet gynnar/missgynnar Kristen demokratisk samling 275 TV-utbudet gynnar/missgynnar Miljöpartiet VALDELTAGANDE OCH PARTIVAL 276 Valdeltagande i riksdagsvalet 1982 277 Valdeltagande i kommunfullmäktigevalet 1982 278 Valdeltagande i landstingsvalet 1982 279 Valdeltagande i riksdagsvalet 1979 280 Poströstning i riksdagsvalet 1982 281 Partival vid riksdagsvalet 1982 - sammanfattning 282 Partival vid landstingsvalet 1982 - sammanfattning 283 Partival vid kommunvalet 1982 - sammanfattning 284 Linje vid folkomröstningen 1980 - sammanfattning 285 Partival vid riksdagsvalet 1979 - minnesdata 286 Partival vid riksdagsvalet 1979 - sammanfattning 287 Partival vid riksdagsvalet 1976 - sammanfattning 288 Partiidentifikationens riktning - sammanfattning 289 Partiidentifikationens styrka - sammanfattning 290 Kön 291 Födelseår 292 Åldersindelning 293 Yrkesgrupper enligt den nya indelningen 294 Yrkets sektor enligt den nya indelningen 295 Yrkesgrupper enligt den gamla indelningen 296 Nettoinkomst 297 Förmögenhet 298 Valkretstillhörighet KOMMUNUPPGIFTER 299 Kommunens invånarantal 1 januari 1982 300 Kommunens tätortsgrad 301 SSDstudie NR 0157 302 SSDupplaga/datering NR 1 303 SSD Delstudieidentifikation 001

VAR 1 V82001 ID-NUMMER   REG          Loc 1 width 6


UP:s ID-nummer

  Ett sexsiffrigt identifikationsnummer


VAR 2 V82002 DELURVAL REG Loc 7 width 1 Delurval Anm. Delurval P79 utgörs av personer som ingår i panelen 1979-1982, dvs personer som även kontaktades vid 1979 års valundersökning. Delurval T82 tilläggsurvalet, utgörs av förstagångsväljare 1982. Delurvalet P82 utgörs av personer i panelen 1982-1985, dvs personer som även kontaktades vid valundersökningen 1985. 1731 6. Delurval P79 111 7. Delurval T82 1882 8. Delurval P82
VAR 3 V82003 URVALSETAPP Loc 8 width 1 Urvalsetapp 1864 1. A-etapp: avsedd att intervjuas före valet 1860 2. B-etapp: avsedd att intervjuas efter valet
VAR 4 V82004 FORMULÄR Loc 9 width 1 MD=9 Formulärversion 1276 1. A-formulär - intervjuad före valet 1704 2. B-formulär - intervjuad efter valet 744 9. Bortfall
VAR 5 V82005 INDIVIDVÄGNING Loc 10 width 1 Individvägning Anm. De personer i panelurvalet 1979-1982, som var bortfall 1979, drogs med halva urvalssannolikheten 1982. I datamängden har dessa personer därför dubblerats. 3597 1. Ursprungsindivid 127 2. Vägd individ
VAR 6 V82006 FORMULÄRTYP Loc 11 width 1 MD=9 Formulärtyp 1276 1. A-formulär - intervjuad före valet 1449 2. B-formulär - intervjuad efter valet med fullständigt formulär 104 3. B-formulär - intervjuad efter valet med förkortat formulär 151 4. B-formulär - intervjuad efter valet med extremt förkortat formulär 744 9. Bortfall
VAR 7 V82007 INTERVJUDATUM Loc 12 width 4 MD=9999 Intervjudatum (de två första siffrorna står för månad, de två sista för dag) 0808. 8 augusti . . 1204. 12 december 801 9999. Bortfall Kod: 808 819 820 821 822 823 824 825 826 Frek: 1 1 3 1 2 56 121 129 114 Kod: 827 828 829 830 831 901 902 903 904 Frek: 55 13 6 114 104 90 72 26 4 Kod: 905 906 907 908 909 910 911 912 913 Frek: 3 58 58 38 42 18 6 5 33 Kod: 914 915 916 917 918 920 921 922 923 Frek: 37 18 17 7 8 7 26 65 88 Kod: 924 925 926 927 928 929 930 1001 1002 Frek: 46 16 4 111 140 113 98 51 11 Kod: 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 Frek: 5 108 118 102 71 37 9 3 52 Kod: 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 Frek: 47 32 26 11 5 2 5 12 7 Kod: 1021 1022 1023 1025 1026 1027 1028 1029 1101 Frek: 3 1 1 10 16 13 5 5 32 Kod: 1102 1103 1104 1105 1108 1109 1110 1111 1112 Frek: 26 16 11 3 17 11 34 5 4 Kod: 1113 1114 1115 1116 1117 1120 1122 1123 1204 Frek: 4 2 4 1 2 1 3 4 1 Kod: 9999 Frek: 801
VAR 8 V82008 TIDNING 1 1A Loc 16 width 3 MD= 0 or GE 996 F.1A. Jag börjar med att fråga om dagstidningar och andra nyhetstidningar. Vilken eller vilka dagstidningar brukar Ni läsa regelbundet? Med regelbundet menar jag då minst en gång i veckan. (TILLÄGGSFRÅGA:) Finns det ytterligare någon nyhetstidning Ni läser minst en gång i veckan? F.1A(1). (LÄSER TIDNING REGELBUNDET) Tidning 1 FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR. 1 102. Arbetar-Tidningen Ny Dag 125 201. Aftonbladet 21 202. Arbetarbladet, Uppsalademokraten 65 203. Arbetet 6 204. Dagbladet Nya Samhället 25 205. Dala-Demokraten 11 206. Folkbladet Östgöten 16 207. Folket 10 208. Gotlands Folkblad/Tidningar 3 209. Karlskoga-Kuriren 9 210. Kronobergaren/Sunnebo Tidning 35 211. Länstidningen (Östersund) 37 212. Norrländska Socialdemokraten 21 213. Nya Norrland 3 214. Oskarshamns-Nyheterna 12 215. Piteå-Tidningen 8 216. Smålands Folkblad/Höglandet 13 217. Sydöstra Sveriges Dagblad 12 218. Söderhamns-Hälsinge Kuriren 23 219. Värmlands Folkblad 26 220. Västerbottens Folkblad 3 221. Västerviks Demokraten 4 222. Västgöta-Demokraten 223. Västmanlands Folkblad 7 224. Örebro-Kuriren 5 225. Östra Småland 25 226. Stockholms Tidningen 301. Blekinge-Posten 302. Dalabygden 32 305. Hallands Nyheter 15 307. Hudiksvalls-Tidningen 1 308. Hälsinglands Tidning 309. Kalmar Läns Tidning 2 311. Laholms Tidning 312. Länsposten (Örebro) 5 313. Länstidningen Södertälje 1 316. Järva Nyheter 317. Norra Halland/Nordhalland 22 318. Norra Skåne 9 319. Norrtelje Tidning 322. Skaraborgs-Bygden 18 323. Skånska Dagbladet 324. Smålandsbygdens Tidning 12 325. Södermanlands Nyheter 326. Sörmlandsbygden 4 327. Vimmerby Tidning 328. Värmlands-Bygden 332. Växjö-Bladet 14 333. Östersunds-Posten 334. Upplands Nyheter 7 401. Alingsås Tidning 3 402. Arboga Tidning 12 403. Bergslagsposten 24 404. Blekinge Läns Tidning 31 405. Bohuslänningen 12 406. Bergslagsbladet m Arboga Tidning 1 407. Elfsborgs Läns Tidning 16 408. Eskilstuna-Kuriren 150 409. Expressen 37 410. Falu-Kuriren 29 411. Gefle Dagblad 22 412. Göteborgs Tidningen 413. Göteborgs Handels- och Sjöfarts-Tidning 223 414. Göteborgs-Posten 28 415. Hallands-Posten 9 417. Katrineholms-Kuriren 20 418. Kristianstadsbladet 18 419. Kvälls-Posten 13 421. Ljusnan 5 422. Mellersta Skåne 10 423. Motala Tidning 53 424. Nerikes Allehanda 25 425. Norra Västerbotten 9 426. Nya Länstidningen - Nya Lidköpingstidningen 3 427. Provinstidningen Dalsland 5 428. Skaraborgs-Tidningen Skövde Nyheter 8 429. Smålands Dagblad 7 430. Smålands-Tidningen 6 432. Strengnes Tidning 26 433. Sundsvalls Tidning 84 434. Sydsvenska Dagbladet 8 438. Tranås Tidning 8 439. Trelleborgs Allehanda 38 440. Uppsala Nya Tidning 38 442. Vestmanlands Läns Tidning 11 443. Vetlanda Posten 38 444. Västerbottens-Kuriren 23 445. Ystads Allehanda 14 446. Örnsköldsviks Allehanda 31 501. Barometern 41 502. Borås Tidning 7 503. Enköpings-Posten 6 504. Falköpings Tidning 1 505. Filipstads Tidning 9 506. Gotlands Allehanda 4 507. Haparandabladet 5 510. Mariestads-Tidningen 27 512. Norrköpings Tidningar 2 513. Nya Kristinehamns-Posten 45 514. Nya Wermlands-Tidningen 13 515. Oskarshamns-Tidningen 30 516. Smålandsposten 116 517. Svenska Dagbladet 2 518. Tranås-Posten 2 519. Ulricehamns Tidning 6 520. Västerviks-Tidningen 521. Östgöta-Bladet 53 522. Östgöta Correspondenten 5 601. Arvika Nyheter 4 604. Gotlänningen 1 606. Karlshamns Allehanda 7 609. Ljungbytidningen - Älmhults Tidning Smålänningen 31 610. Nordvästra Skånes Tidningar 19 611. Norrbottens-Kuriren 11 612. Skaraborgs Läns Annonsblad 11 613. Skaraborgs Läns Tidning 8 614. Västernorrlands Allehanda 3 615. Västgöta-Bladet 1 616. Ölandsbladet 617. Öresunds-Posten 1 705. Norrskensflamman 3 801. Avesta Tidning/Avesta-Posten 802. Bengtsfors-Tidningen Dalslänningen 8 803. Borlänge Tidning 8 804. Dagen 295 805. Dagens Nyheter 4 808. Elfborgs Läns Annonsblad 1 809. Fagersta-Posten 811. Fryksdals-Bygden 47 812. Helsinborgs Dagblad 814. Härjedalen 32 817. Jönköpings-Posten 5 818. Karlskoga Tidning 820. Kungälvs-Posten 821. Lidingö Tidning med Lidingö Nyheter 822. Lilla Edet-Posten 3 823. Ljusdals-Posten 4 824. Ludvika Tidning 825. Lysekilsposten med Orust-Tjörn 11 826. Mora Tidning 1 829. Norrort 830. Nybro Tidning 6 831. Sala Allehanda 832. Sandvikens Tidning 1 834. Strömstads Tidning Norra Bohuslän 3 836. Säffle-Tidningen Västra Värmland 1 838. Södra Dalarnes Tidning 4 839. Trollhättans Tidning 11 842. Värnamo Nyheter 1 843. Värnamo Tidningen/Västbo Tidning 1 890. Lokal annonstidning 1 891. Utländsk dagstidning 37 000. Läser ingen tidning 255 996. Uppgift saknas 744 999. Bortfall
VAR 9 V82009 TIDNING 2 1A Loc 19 width 3 MD= 0 or GE 996 F.1A(2). (LÄSER MINST TVÅ TIDNINGAR) Tidning 2 <Se F.1A för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 7 102. Arbetar-Tidningen Ny Dag . . 891. Utländsk dagstidning 930 000. Frågan ej tillämplig 255 996. Uppgift saknas 744 999. Bortfall Kod: 0 102 201 202 203 204 205 206 207 208 209 Frek: 930 3 278 11 45 6 15 10 12 1 1 Kod: 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 Frek: 8 9 12 8 3 2 6 6 8 4 12 Kod: 221 222 223 224 225 226 301 302 305 307 308 Frek: 1 6 1 8 7 18 1 2 4 1 1 Kod: 309 311 313 316 317 318 319 322 323 324 325 Frek: 3 2 7 2 4 3 4 3 3 1 5 Kod: 326 327 328 332 333 334 401 402 403 404 405 Frek: 2 2 1 1 13 1 6 1 5 4 10 Kod: 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 417 Frek: 2 4 4 371 7 3 82 3 41 7 4 Kod: 418 419 422 423 424 425 426 428 429 432 433 Frek: 2 78 4 8 5 5 6 3 2 3 6 Kod: 434 439 440 442 444 445 446 501 502 503 504 Frek: 16 1 16 13 14 7 5 5 6 1 2 Kod: 505 506 510 512 513 514 515 516 517 518 519 Frek: 2 4 4 7 2 16 4 14 83 2 4 Kod: 520 521 522 601 604 606 609 610 611 612 613 Frek: 6 1 6 1 3 1 3 6 25 7 4 Kod: 614 615 616 617 801 802 803 804 805 808 809 Frek: 2 1 3 1 4 3 4 13 150 6 3 Kod: 811 812 814 817 818 820 821 822 823 824 826 Frek: 1 8 1 3 5 2 3 1 4 2 4 Kod: 829 830 831 834 836 838 839 842 890 891 996 Frek: 5 2 2 1 2 3 4 12 2 4 255 Kod: 999 Frek: 744
VAR 10 V82010 TIDNING 3 1A Loc 22 width 3 MD= 0 or GE 996 F.1A(3). (LÄSER MINST TRE TIDNINGAR) Tidning 3 <Se F.1A för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 7 102. Arbetar-Tidningen Ny Dag . . 891. Utländsk dagstidning 2084 000. Frågan ej tillämplig 255 996. Uppgift saknas 744 999. Bortfall Kod: 0 201 202 203 205 206 207 208 210 Frek: 2084 127 1 12 4 2 2 2 2 Kod: 212 213 216 217 218 219 220 221 222 Frek: 5 1 1 2 2 4 5 1 2 Kod: 223 224 225 226 301 302 305 307 309 Frek: 1 4 1 9 1 1 1 1 2 Kod: 312 313 317 318 319 323 325 328 332 Frek: 2 1 1 3 1 6 2 1 1 Kod: 333 403 404 405 406 408 409 410 412 Frek: 4 2 2 2 1 5 159 2 24 Kod: 414 415 417 418 419 423 424 426 428 Frek: 13 1 3 1 23 1 2 1 3 Kod: 433 434 440 442 444 445 446 502 506 Frek: 3 8 4 4 1 2 1 2 1 Kod: 512 513 516 517 518 520 522 601 609 Frek: 2 1 5 28 1 2 1 4 1 Kod: 610 611 612 614 616 617 801 802 803 Frek: 2 1 2 4 1 1 1 1 1 Kod: 804 805 808 809 812 818 820 823 825 Frek: 3 63 4 1 1 1 3 1 2 Kod: 826 831 834 836 838 839 890 891 996 Frek: 1 3 1 1 1 4 2 1 255 Kod: 999 Frek: 744
VAR 11 V82011 TIDNING 4 1A Loc 25 width 3 MD= 0 or GE 996 F.1A(4). (LÄSER MINST FYRA TIDNINGAR) Tidning 4 <Se F.1A för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 7 102. Arbetar-Tidningen Ny Dag . . 891. Utländsk Dagstidning 2548 000. Frågan ej tillämplig 255 996. Uppgift saknas 744 999. Bortfall Kod: 0 201 202 203 205 206 207 210 211 Frek: 2548 50 1 6 2 1 1 3 1 Kod: 216 223 224 226 313 318 323 334 401 Frek: 3 1 1 2 1 1 1 2 1 Kod: 408 409 411 412 414 419 424 434 440 Frek: 1 38 1 5 6 2 1 1 1 Kod: 442 444 446 502 503 504 513 516 517 Frek: 3 1 1 1 1 1 1 1 14 Kod: 609 611 612 613 614 804 805 839 842 Frek: 3 1 1 1 1 3 6 1 1 Kod: 891 996 999 Frek: 1 255 744
VAR 12 V82012 TIDNING 5 1A Loc 28 width 3 MD= 0 or GE 996 F.1A(5). (LÄSER MINST FEM TIDNINGAR) Tidning 5 <Se F.1A för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 7 102. Arbetar-Tidningen Ny Dag . . 891. Utländsk dagstidning 2685 000. Frågan ej tillämplig 255 996. Uppgift saknas 744 999. Bortfall Kod: 0 201 203 210 217 226 324 403 409 Frek: 2685 7 1 1 1 1 1 1 10 Kod: 412 414 419 442 517 609 610 612 805 Frek: 4 1 1 1 2 1 1 1 5 Kod: 996 999 Frek: 255 744
VAR 13 V82013 TIDNING 1:LÄSN 1B Loc 31 width 1 MD=0 or GE 6 F.1B. Hur ofta brukar Ni läsa (... TIDNING)? Ni kan svara med hjälp av det här kortet. Vilket av svaren stämmer bäst in på Er själv? F.1B(1). (LÄSER TIDNING REGELBUNDET) Tidning 1: Läsfrekvens FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR. 2113 1. 6-7 dagar i veckan 441 2. 3-5 dagar i veckan 127 3. 1-2 dagar i veckan 37 0. Frågan ej tillämplig 262 6. Uppgift saknas 744 9. Bortfall
VAR 14 V82014 TIDNING 2:LÄSN 1B Loc 32 width 1 MD=0 or GE 6 F.1B(2). (LÄSER MINST TVÅ TIDNINGAR) Tidning 2: Läsfrekvens <Se F.1B för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR. 721 1. 6-7 dagar i veckan 535 2. 3-5 dagar i veckan 531 3. 1-2 dagar i veckan 930 0. Frågan ej tillämplig 263 6. Uppgift saknas 744 9. Bortfall
VAR 15 V82015 TIDNING 3:LÄSN 1B Loc 33 width 1 MD=0 or GE 6 F.1B(3). (LÄSER MINST TRE TIDNINGAR) Tidning 3: Läsfrekvens <Se F.1B för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR. 187 1. 6-7 dagar i veckan 201 2. 3-5 dagar i veckan 248 3. 1-2 dagar i veckan 2084 0. Frågan ej tillämplig 260 6. Uppgift saknas 744 9. Bortfall
VAR 16 V82016 TIDNING 4:LÄSN 1B Loc 34 width 1 MD=0 or GE 6 F.1B(4). (LÄSER MINST FYRA TIDNINGAR) Tidning 4: Läsfrekvens <Se F.1B för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR. 54 1. 6-7 dagar i veckan 52 2. 3-5 dagar i veckan 71 3. 1-2 dagar i veckan 2548 0. Frågan ej tillämplig 255 6. Uppgift saknas 744 9. Bortfall
VAR 17 V82017 TIDNING 5:LÄSN 1B Loc 35 width 1 MD=0 or GE 6 F.1B(5). (LÄSER MINST FEM TIDNINGAR) Tidning 5: Läsfrekvens <Se F.1B för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR. 14 1. 6-7 dagar i veckan 15 2. 3-5 dagar i veckan 11 3. 1-2 dagar i veckan 2685 0. Frågan ej tillämplig 255 6. Uppgift saknas 744 9. Bortfall
VAR 18 V82018 TIDN1: PARTI 1C Loc 36 width 2 MD= 0 or GE 96 F.1C. Är det enligt Er mening något eller några av de politiska partierna som ... (TIDNING) brukar stödja mer än andra partier? (OM JA:) Vilket eller vilka partier? F.1C(1). (LÄSER TIDNING REGELBUNDET) Tidning 1: Parti tidningen stöder FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR. ETT PARTI NÄMNT 1 10. Miljöpartiet 3 11. Vänsterpartiet kommunisterna 481 12. Socialdemokraterna 119 13. Centerpartiet 385 14. Folkpartiet 370 15. Moderata samlingspartiet 3 16. Kristen demokratisk samling 17. Övrigt riksparti 1 18. Övrigt kommunistiskt parti 19. Övriga partier, ej riks TVÅ RIKSDAGSPARTIER NÄMNDA 1 20. Vpk/S 21. Vpk/C 22. Vpk/Fp 23. Vpk/M 3 24. S/C 6 25. S/Fp 26. S/M 33 27. C/Fp 6 28. C/M 24 29. Fp/M TRE RIKSDAGSPARTIER NÄMNDA 30. Vpk/S/C 31. Vpk/S/Fp 32. Vpk/S/M 33. Vpk/C/Fp 34. Vpk/C/M 35. Vpk/Fp/M 36. S/C/Fp 1 37. S/C/M 38. S/Fp/M 65 39. C/Fp/M FYRA RIKSDAGSPARTIER NÄMNDA 1 40. Vpk/S/C/Fp 41. Vpk/S/C/M 42. Vpk/C/Fp/M 43. S/C/Fp/M 44. Vpk/S/Fp/M FEM RIKSDAGSPARTIER NÄMNDA 50. Vpk/S/C/Fp/M ÖVRIGA PARTIKOMBINATIONER MED EGEN KOD 09. C/Mp 51. Vpk/C/Kds 52. C/Kds 53. Fp/Kds 54. M/Kds 55. C/Fp/M/Kds 56. Kds/Mp 57. Flera enbart övriga små partier utom kommunister 58. Flera enbart övriga kommunistiska partier 59. Blandning övriga partier som ej går under kod 57, 58 POLITISKA RIKTNINGAR, PRESSBETECKNINGAR MM 61. Kommunistisk 62. Socialistisk 2 63. Vänster, vänstervriden, vänstervinklad, vänsterpartierna 64. Radikal 19 65. Liberal 66. Konservativ 2 67. Höger, högervriden, högervinklad, högerpartierna 68. Reaktionär 2 70. Oberoende 7 71. Oberoende liberal 72. Oberoende moderat 119 73. Borgerlig, de borgerliga partierna, de icke-socialistiska partierna 6 75. Politiskt neutral, olika partier olika gånger, vridet åt båda hållen, alla partier gynnas/behandlas lika 1 81. Alla (riksdags)partier 572 85. Nej, inget parti 453 88. Vet inte/vill ej svara 37 00. Frågan ej tillämplig 257 96. Uppgift saknas 744 99. Bortfall
VAR 19 V82019 TIDN2: PARTI 1C Loc 38 width 2 MD= 0 or GE 96 F.1C(2). (LÄSER MINST TVÅ TIDNINGAR) TIDNING 2: Parti tidningen stöder <Se F.1C för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 18 09. C/Mp . . 81. Alla (riksdags)partier 344 85. Nej, inget parti 324 88. Vet inte/vill ej svara 930 00. Frågan ej tillämplig 255 96. Uppgift saknas 744 99. Bortfall Kod: 0 10 11 12 13 14 15 16 20 24 25 Frek: 930 1 5 445 51 195 196 4 5 1 2 Kod: 27 28 29 39 58 62 63 65 67 70 71 Frek: 19 2 15 62 1 1 1 14 7 3 8 Kod: 73 75 85 88 96 99 Frek: 83 6 344 324 255 744
VAR 20 V82020 TIDN3: PARTI 1C Loc 40 width 2 MD= 0 or GE 96 F.1C(3). (LÄSER MINST TRE TIDNINGAR) Tidning 3: Parti tidningen stöder <Se F.1C för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 18 09. C/Mp . . 81. Alla (riksdags)partier 99 85. Nej, inget parti 96 88. Vet inte/vill ej svara 2084 00. Frågan ej tillämplig 255 96. Uppgift saknas 744 99. Bortfall Kod: 0 12 13 14 15 16 20 25 27 Frek: 2084 174 27 96 65 1 2 1 8 Kod: 28 29 38 39 62 65 70 71 73 Frek: 4 9 1 12 1 13 1 3 25 Kod: 75 85 88 96 99 Frek: 3 99 96 255 744
VAR 21 V82021 TIDN4: PARTI 1C Loc 42 width 2 MD= 0 or GE 96 F.1C(4). (LÄSER MINST FYRA TIDNINGAR) Tidning 4: Parti tidningen stöder <Se F.1C för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 18 09. C/Mp . . 81. Alla (riksdags)partier 23 85. Nej, inget parti 20 88. Vet inte/vill ej svara 2548 00. Frågan ej tillämplig 255 96. Uppgift saknas 744 99. Bortfall Kod: 0 12 13 14 15 16 20 28 29 Frek: 2548 65 5 23 19 1 2 1 4 Kod: 39 43 65 73 75 85 88 96 99 Frek: 5 1 2 5 1 23 20 255 744
VAR 22 V82022 TIDN5: PARTI 1C Loc 44 width 2 MD= 0 or GE 96 F.1C(5). (LÄSER MINST FEM TIDNINGAR) Tidning 5: Parti tidningen stöder <Se F.1C för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 18 09. C/Mp . . 81. Alla (riksdags)partier 7 85. Nej, inget parti 1 88. Vet inte/vill ej svara 2685 00. Frågan ej tillämplig 255 96. Uppgift saknas 744 99. Bortfall Kod: 0 12 14 15 27 39 65 71 73 Frek: 2685 12 8 4 2 1 1 3 1 Kod: 85 88 96 99 Frek: 7 1 255 744
VAR 23 V82023 NYH/ART POL 2 Loc 46 width 1 MD=0 or GE 6 F.2. Hur mycket brukar Ni läsa av nyheter och artiklar om politik i dagstidningarna? (VISA SVARSKORT) FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 171 1. Läser aldrig nyheter och artiklar om politik 1268 2. Läser nyheter och artiklar om politik någon gång 748 3. Läser ofta nyheter och artiklar om politik 498 4. Läser det som finns i tidningen av nyheter och artiklar om politik varje dag 37 0. Frågan ej tillämplig 258 6. Uppgift saknas 744 9. Bortfall
VAR 24 V82024 RAPPORT 3 Loc 47 width 1 MD=6 or GE 9 F.3(1). När det gäller nyhetsprogrammen i radio och TV: Hur ofta brukar Ni se på Rapport? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR. 1169 1. 6-7 dagar i veckan 935 2. 3-5 dagar i veckan 355 3. 1-2 dagar i veckan 189 4. Mera sällan 75 5. Aldrig 1 8. Vet inte/vill ej svara 256 6. Uppgift saknas 744 9. Bortfall
VAR 25 V82025 AKTUELLT 3 Loc 48 width 1 MD=6 or GE 9 F.3(2). Hur ofta brukar Ni se Aktuellt? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR. 794 1. 6-7 dagar i veckan 1056 2. 3-5 dagar i veckan 525 3. 1-2 dagar i veckan 255 4. Mera sällan 91 5. Aldrig 2 8. Vet inte/vill ej svara 257 6. Uppgift saknas 744 9. Bortfall
VAR 26 V82026 EKOSÄNDNINGAR 3 Loc 49 width 1 MD=6 or GE 9 F.3(3). Hur ofta brukar Ni lyssna på Morgonekot klockan 7.30 och/eller Dagens Eko klockan 18.00 i radions program 1? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR. 406 1. 6-7 dagar i veckan 287 2. 3-5 dagar i veckan 179 3. 1-2 dagar i veckan 533 4. Mera sällan 1310 5. Aldrig 3 8. Vet inte/vill ej svara 262 6. Uppgift saknas 744 9. Bortfall
VAR 27 V82027 INTRESSE POL 4 Loc 50 width 1 MD=6 or GE 9 F.4. Hur pass intresserad är Ni i allmänhet av politik? Vilket av svaren på det här kortet stämmer bäst in på Er själv? (VISA SVARSKORT) Är Ni mycket intresserad, ganska intresserad, inte särskilt intresserad eller inte alls intresserad? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR 293 1. Mycket intresserad 1200 2. Ganska intresserad 1104 3. Inte särskilt intresserad 231 4. Inte alls intresserad 152 6. Uppgift saknas 744 9. Bortfall
VAR 28 V82028 S POS 1 5A Loc 51 width 3 MD=996 or GE 999 F.5A. Nu skulle jag vilja ställa några om vad Ni tycker är goda och dåliga sidor hos de olika partierna. Jag börjar med Socialdemokraterna. Är det något hos socialdemokraterna som Ni särskilt uppskattar eller sympatiserar med? (TILLÄGGSFRÅGOR:) Vill Ni säga något mer om detta? Är det något mer Ni särskilt uppskattar eller sympatiserar med hos socialdemokraterna? F.5A(1). Uppskattar hos Socialdemokraterna 1 FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR. 11 001. Skatter 2 002. Parti för lägre skatter, arbetsgivaravgift, lågt skattetryck, momssänkning, bort med moms på mat 003. Parti för högre skatter, högt skattetryck, momshöjning, moms på mat, höj arbetsgivaravgifterna 004. Parti för marginalskattesänkningar, löna sig att arbeta 005. Parti mot marginalskattesänkningar 006. Parti för PROMS 007. Parti mot PROMS 6 008. Parti för skatteöverenskommelse 009. Parti mot skatteöverenskommelse 3 010. Parti bekämpar skattefiffel, ekonomiska brott, generalklausul 011. Parti bekämpar inte skattefiffel, ekonomiska brott, generalklausul 012. Offentlig sektor, statens utgifter 1 013. Parti för stor/ökad offentlig sektor, höga statliga utgifter 014. Parti för minskad offentlig sektor, minskade statliga utgifter 2 015. Devalvering, explicit 96 016. Socialpolitik, allas bästa - trygghet 15 017. Parti för mer sociala reformer och bidrag, för trygghet 018. Parti mot mer sociala reformer och bidrag, mot trygghet 1 019. Parti alltför slösaktigt och släpphänt med sociala bidrag 020. Parti mot slöseri och "bidrags-Sverige" 53 021. Genomfört bra reformer tidigare, uppbyggnadsarbete 30 023. Pensioner, pensionärer 54 024. Parti för höjda pensioner, mot standardsänkning för pensionärer, genomfört ATP 025. Parti mot höjda pensioner, för sänkning av pensioner, tidigare mot ATP 16 027. Åldringsvård 7 028. Parti för mer resurser, satsat för mycket 029. Parti mot mer resurser, satsat för lite 15 030. Sjukvård, sjukförsäkring, handikappade 5 031. Parti för mer resurser, husläkare, bättre vård, satsat för mycket 1 032. Parti mot resurser, satsat för lite 5 033. Parti för karensdagar 74 034. Parti mot karensdagar 035. Alkohol, narkotika, vård, missbruk, narkotikabrott, langning, nykterhetspolitik 48 036. Familjepolitik, frånskilda män, 6-timmars arbetsdag 28 037. Parti för stöd till barnfamiljer, husmödrar, införa vårdnadsbidrag, barnomsorg, barnbidrag 038. Parti mot ökat stöd till barnfamiljer, mot vårdnadsbidrag 3 039. Parti för mer barndaghem, satsat för mycket 040. Parti mot mer barndaghem, satsat för lite 3 041. Utbildningspolitik, forskning, kultur, studiemedel 042. Parti för utbyggnad, mer resurser, satsat för mycket 043. Parti mot mer resurser, satsat för lite 044. Parti för disciplin, ordning, betyg 045. Parti mot disciplin, ordning, betyg 046. Spärrar 2 048. Fritid, ungdom, idrott 1 049. Hyreskostnadsfrågan, bostadsbidrag 3 050. Bostadspolitik, markpolitik (allmänt) 051. Parti för begränsning av ränteavdrag för småhusägare, för höjd reavinstbeskattning, för hög taxering 052. Parti mot sämre ränteavdrag, mot ökad reavinstbeskattning, mot hög taxering 1 053. Decentralisering-centralisering, lokaliseringspolitik, regional politik, land-stad, inflyttning till städer och tätorter, avfolkning, utlokalisering 054. Småskalighet, lokalsamhälle, "gröna vågen" 055. Jordbrukspolitik 056. Parti för stöd/ökat stöd till jordbruket, bönder, landsbygd, skogsägare 057. Parti mot stöd/ökat stöd till jordbruket, bönder, landsbygd, skogsägare 059. Byråkrati, allt för mycket byråkrati, krångel med blanketter, korporativism 060. Pampvälde, maktfullkomlighet, maktsuget, förmyndarmentalitet, maktkoncentration 6 061. Kollektivanslutning av LO-medlemmar till SAP, inblandning av partipolitik i fackföreningsrörelsen 062. Styva i korken. Tycker de gjort allt. Lägger sig i 6 063. Miljövård 064. Parti för ökad satsning, satsat för mycket, mot besprutning i skogen och i jordbruket, mot bly i bensin 065. Parti mot ökad satsning, satsat för lite, för kemiska bekämpningsmedel i skogen och i jordbruket, för utnyttjande av handelsgödsel 1 066. Arbetsmiljö, gifter i jobbet 068. Kommunikationer, trafik, hastighetsbegränsning, SJ, flyget, lågpris, privatbilism i tätorter, kollektivtrafik 070. Lag och ordning, kriminalvård, polisväsendet, insatser mot brottslighet 072. Religion och moral, kyrka-stat, kristen fostran i skolan, normer, abort, stöd till religiösa samfund, andliga värden 073. Porr, prostitution, sedlighet 074. Massmedia, radio- och TV-monopol, reklam-TV, programpolitik, presstöd 22 075. Fredsfågan, internationell nedrustning 13 076. Utrikespolitik, internationella frågor (allmänt) 2 077. U-hjälpsfrågan 2 078. Försvarspolitik, upp- och nedrustning, försvarsutgifter, vapenexport 173 079. Sysselsättning, arbetslöshet, Åman-lagarna 56 080. Parti för full sysselsättning, satsat för mycket, stöder arbetslösa 081. Parti mot satsning på jobben, sysselsättning, satsat för lite 21 082. Mera jobb till ungdomen 083. Satsar ej på ungdomen, bryr sig inte om ungdomsarbetslösheten 8 084. Levnadsstandard, löner och priser, avtalsrörelsen 1 085. Parti för hög levnadsstandard, höga löner, låga priser, liten inflation 086. Parti mot satsning på hög levnadsstandard, mot att bromsa inflationen, för att lönerna hålls tillbaka 087. Livskvalitet 22 088. Ekonomisk politik, valutafrågor, handelsbalans, landets resurser, investeringsnivå, privat sparande, tillväxt, upplåning utomlands, budgetbalans 3 089. Parti för en expansiv ekonomisk politik, satsa på offentlig sektor 090. Spara på offentliga utgifter, vi måste spara (för att minska budgetunderskottet) 7 091. Näringspolitik, industrisatsningar, varven, stålet, skogen 092. Energipolitik, kol, olja, förnybara energikällor, energisparande 1 093. Kärnkraft 094. Parti för satsning på kärnkraft, uranbrytning 095. Parti mot satsning på kärnkraft, uranbrytning 105. Statligt inflytande över privata företag 4 106. Parti för ökat statligt inflytande över näringslivet, för socialisering, mot företagsamhet, mot fritt näringsliv, mot marknadsekonomi, mot kapitalism, mot enskilt ägande 1 107. Parti mot ökat statligt inflytande över näringslivet, mot socialisering, för stöd till företagsamheten, för marknadsekonomin, för kapitalism, för enskilt ägande 109. Medbestämmande, företagsdemokrati, facket 1 110. Parti för ökat inflytande för de anställda, för MBL 111. Parti mot företagsdemokrati, mot MBL 112. Samhällsfonder 40 113. Löntagarfondsfrågor 4 114. Parti för (kollektiva) löntagarfonder 115. Parti mot (kollektiva) löntagarfonder 116. Aktiesparfonder 21 117. Jämställdhet mellan kvinnor och män, kvinnofrågan, kvotering, könsdiskriminering 1 118. Invandrarpolitik 119. Parti för släpphänt mot invandrare, släpper in för många, för mycket stöd 120. Parti mot invandrare, för restriktiva mot invandrare 121. Monarki, republik 1 122. Övriga sakfrågor 21 124. Ideologibegrepp, samhällssyn 9 125. Parti för socialism, mer socialistiskt, marxism 126. Parti mot socialism, mindre socialistiskt 127. Parti för kommunism, klasskamp, revolution 128. Parti mot kommunism, klasskamp, revolution 129. Parti för liberalism 130. Parti mot liberalism 131. Parti för konservatism, reaktionära ideer, traditioner 132. Parti mot konservatism, reaktionära ideer, traditioner 146 133. Parti för jämlikhet, utjämning, minskade klasskillnader 134. Parti mot jämlikhet, utjämning, minskade klasskillnader 1 135. Parti för individens frihet och ansvar, initiativförmåga mot kollektivism, för privatiseringen 1 136. Parti mot individens frihet och ansvar, kollektivism 8 137. Parti för demokrati, mot diktatur, mot elitvälde 138. Parti mot demokrati, för diktatur, för elitvälde 139. Parti står till vänster, gått till vänster 140. Parti står till höger, gått till höger 141. Parti för radikala ideer, radikalt 142. Parti mot radikala ideer, mot radikalism 9 144. Partipolitik (allmänna omdömen om partierna). Dålig valrörelse, svårt att nå ut 145. Parti för en borgerlig regering 146. Parti mot en borgerlig regering 147. Parti för en mittenpolitik 148. Parti mot en mittenpolitik 149. Parti samarbetar med, står nära Vänsterpartiet kommunisterna och/eller Socialdemokraterna 150. Parti samarbetar inte med, står långt ifrån Vänsterpartiet kommunisterna och/eller Socialdemokraterna 151. Parti samarbetar med, står nära Centerpartiet och/eller Folkpartiet och/eller Moderata samlingspartiet 152. Parti samabetar inte med, står långt ifrån Centerpartiet och/eller Folkpartiet och/eller Moderata samlingspartiet 153. Parti inte regeringsdugligt, tidigare reg. insatser 6 154. Parti regeringsdugligt, tidigare reg. insatser 1 155. Parti samverkansvilligt, för mycket samverkan 156. Parti ej samverkansvilligt, för lite samverkan 1 157. Parti som oppositionsparti 2 158. Förtroende för partier och politiker 16 159. Parti stabilt, går att lita på, står för sina ståndpunkter, hederlighet, håller löften, konsekvent, realism, saklighet 160. Parti vacklar, går ej att lita på, håller ej löften, partitaktik, valfläsk, ej stadga 161. Parti ryssvänligt, utlandsberoende 162. Dogmatiskt, stelbent, rigid, ändrar sig aldrig 5 163. Närhet till människor, folkrörelsebas, kontakt med vanligt folk 164. Långt ifrån människorna, dålig kontakt med vanligt folk, tufft 1 165. Anonymt, låg profil, inga ståndpunkter 5 166. Personreferenser 27 167. Nuvarande partiledaren 169. Klassamhället 346 170. Parti stöder arbetarna, löntagarna, låginkomsttagarna, småsparare, de fattiga, de svaga, de små 171. Parti motarbetar arbetarna, löntagarna, de svaga, de fattiga, småsparare, de små 2 172. Parti stöder tjänstemännen, medelklassen, akademiker, medelinkomsttagare, småföretagare 173. Parti motarbetar tjänstemännen, medelklassen, akademiker, medelinkomsttagare, småföretagare 174. Parti stöder överklassen, de rika, kapitalister, de besuttna, högre inkomsttagare, företagare, storföretagare 1 175. Parti motarbetar överklassen, de rika, kapitalister, de besuttna, högre inkomsttagare, företagare, storföretagare 20 176. Delar av politiken bra 98 177. Allt eller intet, gillar resp ogillar allt, det mesta, affekter 13 178. Bra förr, sämre idag 4 198. Lokala och kommunala frågor 7 200. Övriga frågor 739 555. Nej 333 888. Vet inte/vill ej svara 255 996. Uppgift saknas 744 999. Bortfall
VAR 29 V82029 S POS 2 5A Loc 54 width 3 MD= 0 or GE 996 F.5A(2). Uppskattar hos Socialdemokraterna 2 <Se F.5A för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 28 001. Skatter . . 200. Övrigt 1986 000. Frågan ej tillämplig 255 996. Uppgift saknas 744 999. Bortfall Kod: 0 1 8 10 13 16 17 21 23 Frek: 1986 9 1 2 2 33 9 14 19 Kod: 24 27 28 30 31 34 36 37 39 Frek: 36 28 4 25 9 20 29 19 2 Kod: 41 48 49 50 53 61 63 75 76 Frek: 6 3 3 4 2 2 6 49 7 Kod: 77 78 79 80 82 84 85 88 89 Frek: 1 4 64 38 12 1 1 18 1 Kod: 91 92 93 106 109 113 117 118 122 Frek: 3 1 2 1 1 25 7 1 1 Kod: 124 128 133 137 144 154 158 159 160 Frek: 9 1 53 4 7 3 4 7 2 Kod: 163 165 166 167 170 172 174 175 176 Frek: 6 2 1 9 69 2 1 1 4 Kod: 177 178 198 200 996 999 Frek: 23 1 3 2 255 744
VAR 30 V82030 S POS 3 5A Loc 57 width 3 MD= 0 or GE 996 F.5A(3). Uppskattar hos Socialdemokraterna 3 <Se F.5A för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 28 001. Skatter . . 200. Övrigt 2441 000. Frågan ej tillämplig 255 996. Uppgift saknas 744 999. Bortfall Kod: 0 1 13 15 16 17 21 23 24 Frek: 2441 6 2 1 15 3 2 4 14 Kod: 27 28 30 31 34 36 37 39 41 Frek: 14 2 17 3 18 10 14 1 10 Kod: 49 50 61 63 74 75 76 77 78 Frek: 3 6 1 2 1 13 6 5 1 Kod: 79 80 82 85 88 91 110 113 114 Frek: 17 7 5 1 5 4 1 10 1 Kod: 117 122 124 125 133 137 158 159 167 Frek: 3 1 4 1 14 3 1 3 5 Kod: 170 176 177 178 200 996 999 Frek: 16 1 3 2 2 255 744
VAR 31 V82031 S POS 4 5A Loc 60 width 3 MD= 0 or GE 996 F.5A(4). Uppskattar hos Socialdemokraterna 4 <Se F.5A för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 28 001. Skatter . . 200. Övrigt 2614 000. Frågan ej tillämplig 255 996. Uppgift saknas 744 999. Bortfall Kod: 0 1 3 8 10 16 17 21 23 Frek: 2614 1 1 1 1 4 2 1 4 Kod: 24 27 28 30 31 34 36 37 41 Frek: 2 4 1 10 1 2 6 4 1 Kod: 45 48 49 50 63 75 76 78 79 Frek: 2 1 1 6 2 6 3 2 7 Kod: 80 82 84 88 89 113 116 124 125 Frek: 5 1 3 1 1 4 1 2 1 Kod: 133 137 144 154 159 167 170 174 176 Frek: 4 1 1 1 1 1 3 1 2 Kod: 177 996 999 Frek: 1 255 744
VAR 32 V82032 S POS 5 5A Loc 63 width 3 MD= 0 or GE 996 F.5A(5). Uppskattar hos Socialdemokraterna 5 <Se F.5A för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 28 001. Skatter . . 200. Övrigt 2690 000. Frågan ej tillämplig 255 996. Uppgift saknas 744 999. Bortfall Kod: 0 16 17 21 23 30 34 36 75 Frek: 2690 1 1 1 1 2 2 2 2 Kod: 76 80 82 88 92 109 113 124 133 Frek: 3 2 1 1 2 1 1 2 2 Kod: 137 159 167 169 170 996 999 Frek: 1 2 1 1 3 255 744
VAR 33 V82033 S NEG 1 5B Loc 66 width 3 MD=996 or GE 999 F.5B. Är det något hos socialdemokraterna som Ni ogillar? (TILLÄGGSFRÅGOR:) Vill Ni säga något mer om detta? Är det något mer som Ni ogillar hos socialdemokraterna? F.5B(1). Ogillar hos Socialdemokraterna, 1 FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 28 001. Skatter . . 200. Övrigt 585 555. Nej 312 888. Vet inte/vill ej svara 255 996. Uppgift saknas 744 999. Bortfall Kod: 1 2 3 4 6 8 11 15 16 17 19 Frek: 26 1 16 1 1 6 3 9 6 1 78 Kod: 23 24 30 34 35 36 37 38 39 41 45 Frek: 2 2 1 8 2 8 1 1 4 22 9 Kod: 50 53 55 57 59 60 61 62 63 68 70 Frek: 1 10 5 8 16 42 25 8 12 2 4 Kod: 72 75 76 77 78 79 80 81 82 84 86 Frek: 10 1 5 1 9 5 1 1 2 6 1 Kod: 87 88 89 91 92 93 94 95 105 106 107 Frek: 1 20 1 1 5 35 6 2 1 90 5 Kod: 109 113 114 115 117 118 119 121 122 124 125 Frek: 1 809 28 3 2 3 3 10 2 6 18 Kod: 126 127 133 134 136 138 139 140 141 144 147 Frek: 1 1 11 1 34 1 4 13 1 65 1 Kod: 149 150 151 152 155 156 157 158 160 161 162 Frek: 2 1 2 1 2 5 9 6 49 2 4 Kod: 163 164 165 166 167 169 170 171 172 173 175 Frek: 1 3 7 9 71 3 3 1 3 6 2 Kod: 176 177 178 198 200 555 888 996 999 Frek: 5 44 7 1 11 585 312 255 744
VAR 34 V82034 S NEG 2 5B Loc 69 width 3 MD= 0 or GE 996 F.5B(2). Ogillar hos Socialdemokraterna, 2 <Se F.5B för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 28 001. Skatter . . 200. Övrigt 1975 000. Frågan ej tillämplig 255 996. Uppgift saknas 744 999. Bortfall Kod: 0 1 2 3 8 12 13 15 16 Frek: 1975 24 1 13 4 1 4 5 9 Kod: 17 18 19 23 24 30 34 35 36 Frek: 3 1 30 2 3 1 12 3 10 Kod: 37 39 41 45 48 50 51 53 55 Frek: 1 7 13 4 2 5 1 12 1 Kod: 59 60 61 62 63 70 72 73 74 Frek: 8 14 38 5 3 2 7 1 2 Kod: 75 76 77 78 79 81 84 85 87 Frek: 1 5 4 5 4 1 10 1 1 Kod: 88 89 90 91 92 93 94 95 105 Frek: 16 6 1 3 1 12 3 1 2 Kod: 106 107 109 110 113 114 116 117 118 Frek: 54 1 8 1 106 7 1 3 1 Kod: 119 121 122 124 125 127 133 136 138 Frek: 2 1 3 6 12 1 8 23 1 Kod: 139 140 142 144 149 150 151 152 153 Frek: 2 2 2 38 2 1 2 2 2 Kod: 154 155 156 157 158 160 162 164 165 Frek: 1 2 5 8 3 27 6 1 5 Kod: 166 167 169 170 172 173 174 176 177 Frek: 6 29 3 5 1 2 1 3 12 Kod: 178 198 200 996 999 Frek: 2 1 6 255 744
VAR 35 V82035 S NEG 3 5B Loc 72 width 3 MD= 0 or GE 996 F.5B(3). Ogillar hos Socialdemokraterna 3 <Se F.5B för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 28 001. Skatter . . 200. Övrigt 2463 000. Frågan ej tillämplig 255 996. Uppgift saknas 744 999. Bortfall Kod: 0 1 3 5 8 12 15 16 19 Frek: 2463 14 10 1 1 1 2 9 11 Kod: 27 33 34 35 36 37 39 41 45 Frek: 1 1 2 3 4 1 5 7 4 Kod: 49 50 53 54 55 60 61 63 72 Frek: 1 2 3 1 4 8 13 2 5 Kod: 73 75 78 79 84 88 91 93 94 Frek: 1 2 1 5 3 8 3 5 1 Kod: 106 107 109 113 116 118 119 121 122 Frek: 13 1 1 17 1 2 1 2 1 Kod: 124 125 127 133 134 136 139 140 144 Frek: 3 3 1 2 2 8 1 1 12 Kod: 146 149 151 152 155 156 157 160 161 Frek: 1 3 1 1 1 3 2 7 1 Kod: 165 166 167 169 170 171 172 174 178 Frek: 3 3 6 1 1 2 1 1 2 Kod: 198 200 996 999 Frek: 2 3 255 744
VAR 36 V82036 S NEG 4 5B Loc 75 width 3 MD= 0 or GE 996 F.5B(4). Ogillar hos Socialdemokraterna, 4 <Se F.5B för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 28 001. Skatter . . 200. Övrigt 2638 000. Frågan ej tillämplig 255 996. Uppgift saknas 744 999. Bortfall Kod: 0 1 3 5 6 8 11 13 16 Frek: 2638 4 1 2 1 1 1 3 1 Kod: 19 23 34 35 41 45 48 50 53 Frek: 5 3 2 1 3 1 1 1 2 Kod: 55 60 61 72 76 78 79 88 89 Frek: 1 1 5 1 1 1 2 2 1 Kod: 93 95 113 122 125 127 136 138 144 Frek: 3 1 5 1 2 1 2 1 7 Kod: 152 153 157 160 165 167 171 173 176 Frek: 1 1 1 2 1 2 1 1 1 Kod: 177 178 200 996 999 Frek: 1 1 3 255 744
VAR 37 V82037 S NEG 5 5B Loc 78 width 3 MD= 0 or GE 996 F.5B(5). Ogillar hos Socialdemokraterna, 5 <Se F.5B för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 28 001. Skatter . . 200. Övrigt 2696 000. Frågan ej tillämplig 255 996. Uppgift saknas 744 999. Bortfall Kod: 0 3 13 19 23 30 39 41 52 Frek: 2696 2 2 1 1 1 1 1 1 Kod: 53 60 61 70 78 84 106 109 113 Frek: 1 1 2 1 1 2 3 1 3 Kod: 136 144 198 996 999 Frek: 2 1 1 255 744
VAR 38 V82038 FP POS 1 6A Loc 81 width 3 MD=996 or GE 999 F.6A. Är det något hos folkpartiet som Ni särskilt uppskattar eller sympatiserar med? (TILLÄGGSFRÅGOR:) Vill Ni säga något mer om detta? Är det något mer som Ni särskilt uppskattar eller sympatiserar med hos folkpartiet? F.6A(1). Uppskattar hos Folkpartiet 1 FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 28 001. Skatter . . 200. Övrigt 1447 555. Nej 580 888. Vet inte/vill ej svara 255 996. Uppgift saknas 744 999. Bortfall Kod: 1 2 3 4 8 16 23 24 30 Frek: 5 1 1 4 6 6 1 2 6 Kod: 31 32 33 34 35 36 37 39 41 Frek: 11 1 6 1 3 28 14 2 8 Kod: 44 48 50 59 63 70 72 74 75 Frek: 2 1 2 2 16 2 13 3 8 Kod: 76 77 78 79 80 82 84 88 90 Frek: 10 113 1 4 3 4 1 5 1 Kod: 91 93 95 105 107 113 114 115 117 Frek: 2 3 1 1 17 3 1 34 49 Kod: 122 124 126 129 133 135 137 144 147 Frek: 3 22 3 88 19 19 4 14 7 Kod: 149 151 155 156 158 159 160 165 166 Frek: 7 5 5 1 1 5 2 4 4 Kod: 167 169 170 172 176 177 178 198 200 Frek: 21 1 8 5 8 19 3 3 9 Kod: 555 888 996 999 Frek: 1447 580 255 744
VAR 39 V82039 FP POS 2 6A Loc 84 width 3 MD= 0 or GE 996 F.6A(2). Uppskattar hos Folkpartiet 2 <Se F.6A för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 28 001. Skatter . . 200. Övrigt 2518 000. Frågan ej tillämplig 255 996. Uppgift saknas 744 999. Bortfall Kod: 0 1 8 16 18 23 24 27 30 Frek: 2518 3 3 7 1 1 2 1 3 Kod: 31 34 35 36 37 41 44 50 60 Frek: 5 1 2 9 2 3 1 8 1 Kod: 63 72 74 75 76 77 90 91 95 Frek: 2 5 3 4 9 12 1 1 1 Kod: 107 115 117 118 122 124 125 126 129 Frek: 10 7 21 1 1 8 1 1 23 Kod: 133 135 137 144 149 155 159 165 166 Frek: 6 16 1 3 3 1 1 1 2 Kod: 167 170 172 177 178 200 996 999 Frek: 1 1 3 1 1 2 255 744
VAR 40 V82040 FP POS 3 6A Loc 87 width 3 MD= 0 or GE 996 F.6A(3). Uppskattar hos Folkpartiet 3 <Se F.6A för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 28 001. Skatter . . 200. Övrigt 2669 000. Frågan ej tillämplig 255 996. Uppgift saknas 744 999. Bortfall Kod: 0 14 16 27 30 31 33 36 37 Frek: 2669 1 3 1 1 2 1 1 2 Kod: 41 50 53 59 72 75 77 78 79 Frek: 2 1 1 1 2 1 5 1 1 Kod: 90 107 113 115 117 124 129 133 135 Frek: 1 4 1 1 5 2 1 2 4 Kod: 149 158 159 170 172 177 200 996 999 Frek: 1 1 1 1 1 2 1 255 744
VAR 41 V82041 FP POS 4 6A Loc 90 width 3 MD= 0 or GE 996 F.6A(4). Uppskattar hos Folkpartiet 4 <Se F.6A för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 28 001. Skatter . . 200. Övrigt 2710 000. Frågan ej tillämplig 255 996. Uppgift saknas 744 999. Bortfall Kod: 0 27 50 72 77 88 107 115 129 Frek: 2710 1 1 1 1 1 1 2 3 Kod: 149 170 177 996 999 Frek: 1 1 2 255 744
VAR 42 V82042 FP POS 5 6A Loc 93 width 3 MD= 0 or GE 996 F.6A(5). Uppskattar hos Folkpartiet 5 <Se F.6A för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 28 001. Skatter . . 200. Övrigt 2723 000. Frågan ej tillämplig 255 996. Uppgift saknas 744 999. Bortfall Kod: 0 79 167 996 999 Frek: 2723 1 1 255 744
VAR 43 V82043 FP NEG 1 6B Loc 96 width 3 MD=996 or GE 999 F.6B. Är det något hos folkpartiet som Ni ogillar? (TILLÄGGSFRÅGOR:) Vill Ni säga något mer om detta? Är det något mer som Ni ogillar hos folkpartiet? F.6B(1). Ogillar hos Folkpartiet 1 FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 28 001. Skatter . . 200. Övrigt 1040 555. Nej 673 888. Vet inte/vill ej svara 255 996. Uppgift saknas 744 999. Bortfall Kod: 1 4 7 8 14 18 19 25 31 Frek: 5 1 1 18 1 3 1 4 1 Kod: 33 34 35 36 37 38 41 44 45 Frek: 14 1 11 3 1 3 3 2 2 Kod: 53 55 60 63 70 72 74 75 76 Frek: 1 1 7 3 1 8 1 1 3 Kod: 77 78 79 81 83 88 90 91 92 Frek: 107 1 1 1 1 10 1 2 1 Kod: 93 94 95 107 113 114 115 117 118 Frek: 7 1 2 6 7 1 5 3 1 Kod: 119 124 125 129 130 133 135 136 139 Frek: 1 7 2 7 4 3 2 3 3 Kod: 140 144 145 147 149 150 151 152 153 Frek: 23 24 1 4 8 1 8 9 3 Kod: 155 156 158 159 160 162 165 166 167 Frek: 3 5 7 1 201 2 233 15 43 Kod: 170 171 172 174 176 177 178 200 555 Frek: 1 3 1 8 5 104 2 6 1040 Kod: 888 996 999 Frek: 673 255 744
VAR 44 V82044 FP NEG 2 6B Loc 99 width 3 MD= 0 or GE 996 F.6B(2). Ogillar hos Folkpartiet, 2 <Se F.6B för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 28 001. Skatter . . 200. Övrigt 2511 000. Frågan ej tillämplig 255 996. Uppgift saknas 744 999. Bortfall Kod: 0 1 3 8 18 23 27 30 33 Frek: 2511 2 1 14 1 1 1 1 4 Kod: 35 40 41 49 50 55 60 63 72 Frek: 2 1 1 1 1 1 5 1 8 Kod: 74 76 77 79 81 83 88 90 91 Frek: 2 4 12 2 1 2 6 2 1 Kod: 92 93 113 122 129 131 133 134 135 Frek: 6 1 2 1 2 1 1 2 1 Kod: 136 139 140 144 145 149 151 152 153 Frek: 1 1 6 8 1 5 4 3 3 Kod: 155 156 158 160 164 165 166 167 171 Frek: 3 4 3 23 2 29 5 10 2 Kod: 172 177 200 996 999 Frek: 1 3 2 255 744
VAR 45 V82045 FP NEG 3 6B Loc 102 width 3 MD= 0 or GE 996 F.6B(3). Ogillar hos Folkpartiet, 3 <Se F.6B för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 28 001. Skatter . . 200. Övrigt 2674 000. Frågan ej tillämplig 255 996. Uppgift saknas 744 999. Bortfall Kod: 0 1 8 30 33 35 36 38 41 Frek: 2674 1 2 2 3 2 2 1 1 Kod: 60 72 73 76 77 78 88 92 93 Frek: 1 1 1 3 1 1 2 1 1 Kod: 113 129 139 144 149 151 156 160 165 Frek: 1 2 3 4 3 2 1 2 3 Kod: 167 198 200 996 999 Frek: 1 1 2 255 744
VAR 46 V82046 FP NEG 4 6B Loc 105 width 3 MD= 0 or GE 996 F.6B(4). Ogillar hos Folkpartiet, 4 <Se F.6B för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 28 001. Skatter . . 200. Övrigt 2708 000. Frågan ej tillämplig 255 996. Uppgift saknas 744 999. Bortfall Kod: 0 8 18 35 78 107 115 122 134 Frek: 2708 1 1 1 2 1 1 1 2 Kod: 139 144 152 160 165 166 996 999 Frek: 1 1 1 1 2 1 255 744
VAR 47 V82047 FP NEG 5 6B Loc 108 width 3 MD= 0 or GE 996 F.6B(5). Ogillar hos Folkpartiet, 5 <Se F.6B för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 28 001. Skatter . . 200. Övrigt 2721 000. Frågan ej tillämplig 255 996. Uppgift saknas 744 999. Bortfall Kod: 0 72 74 75 178 996 999 Frek: 2721 1 1 1 1 255 744
VAR 48 V82048 M POS 1 7A Loc 111 width 3 MD=996 or GE 999 F.7A. Är det något hos moderaterna som Ni särskilt uppskattar eller sympatiserat med? F.7A(1). Uppskattar hos Moderaterna 1 FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 28 001. Skatter . . 200. Övrigt 1132 555. Nej 356 888. Vet inte/vill ej svara 256 996. Uppgift saknas 744 999. Bortfall Kod: 1 2 4 8 9 14 17 18 20 Frek: 58 34 17 5 3 7 1 5 4 Kod: 27 28 33 34 35 36 37 41 44 Frek: 2 1 7 1 2 21 17 60 27 Kod: 48 50 55 59 60 63 68 70 72 Frek: 1 2 2 5 2 1 1 10 4 Kod: 74 75 76 77 78 79 80 82 84 Frek: 6 1 3 5 22 12 3 1 2 Kod: 85 88 89 90 91 93 94 95 107 Frek: 1 65 1 37 18 1 1 1 95 Kod: 113 114 115 117 121 122 124 126 129 Frek: 7 2 53 1 2 1 5 2 4 Kod: 131 135 137 144 146 150 154 156 158 Frek: 5 97 4 41 1 1 2 1 2 Kod: 159 160 166 167 171 172 174 176 177 Frek: 263 2 38 44 2 15 3 9 47 Kod: 198 200 555 888 996 999 Frek: 1 6 1132 356 256 744
VAR 49 V82049 M POS 2 7A Loc 114 width 3 MD= 0 or GE 996 F.7A(2). Uppskattar hos Moderaterna 2 <Se F.7A för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 28 001. Skatter . . 200. Övrigt 2201 000. Frågan ej tillämplig 256 996. Uppgift saknas 744 999. Bortfall Kod: 0 1 2 3 4 8 9 14 18 Frek: 2201 32 18 1 11 1 2 6 4 Kod: 20 24 30 33 34 35 36 37 38 Frek: 4 1 1 9 1 2 11 8 2 Kod: 40 41 44 50 52 53 55 56 59 Frek: 1 40 13 1 1 3 1 1 1 Kod: 63 68 70 72 74 76 77 78 79 Frek: 1 2 15 4 1 2 2 20 3 Kod: 80 84 86 88 90 91 92 93 106 Frek: 1 2 1 34 18 7 2 1 1 Kod: 107 113 115 120 121 122 124 126 131 Frek: 45 2 23 1 1 1 5 2 10 Kod: 134 135 144 150 151 152 155 158 159 Frek: 1 33 6 1 2 1 1 2 41 Kod: 166 167 172 174 176 177 198 200 996 Frek: 6 10 3 3 2 18 1 9 256 Kod: 999 Frek: 744
VAR 50 V82050 M POS 3 7A Loc 117 width 3 MD= 0 or GE 996 F.7A(3). Uppskattar hos Moderaterna 3 <Se F.7A för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 28 001. Skatter . . 200. Övrigt 2513 000. Frågan ej tillämplig 256 996. Uppgift saknas 744 999. Bortfall Kod: 0 1 2 4 9 12 14 16 18 Frek: 2513 13 1 7 2 1 1 1 2 Kod: 20 24 33 34 36 37 40 41 44 Frek: 1 1 1 2 8 6 2 15 6 Kod: 48 50 52 59 70 72 74 77 78 Frek: 1 4 2 4 3 3 5 1 11 Kod: 79 82 84 86 88 90 91 107 113 Frek: 2 1 1 1 9 9 3 16 1 Kod: 115 124 126 129 131 135 144 150 151 Frek: 8 3 1 1 2 19 4 2 1 Kod: 152 156 159 166 170 172 174 176 177 Frek: 2 1 13 1 1 1 1 1 1 Kod: 198 996 999 Frek: 1 256 744
VAR 51 V82051 M POS 4 7A Loc 120 width 3 MD= 0 or GE 996 F.7A(4). Uppskattar hos Moderaterna 4 <Se F.7A för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 28 001. Skatter . . 200. Övrigt 2650 000. Frågan ej tillämplig 256 996. Uppgift saknas 744 999. Bortfall Kod: 0 1 4 14 18 20 31 36 37 Frek: 2650 5 1 2 2 1 1 3 1 Kod: 41 44 59 63 70 72 77 78 79 Frek: 4 5 1 1 1 1 1 3 1 Kod: 88 90 91 93 107 113 115 116 117 Frek: 5 2 2 2 4 1 5 1 1 Kod: 121 126 135 141 144 159 167 169 174 Frek: 1 1 5 1 1 4 1 1 1 Kod: 200 996 999 Frek: 1 256 744
VAR 52 V82052 M POS 5 7A Loc 123 width 3 MD= 0 or GE 996 F.7A(5). Uppskattar hos Moderaterna 5 <Se F.7A för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 28 001. Skatter . . 200. Övrigt 2698 000. Frågan ej tillämplig 256 996. Uppgift saknas 744 999. Bortfall Kod: 0 4 18 23 50 70 77 78 79 Frek: 2698 2 1 1 1 1 1 3 1 Kod: 88 89 90 91 92 107 113 126 996 Frek: 2 1 3 2 1 4 1 1 256 Kod: 999 Frek: 744
VAR 53 V82053 M NEG 1 7B Loc 126 width 3 MD=996 or GE 999 F.7B. Är det något hos Moderaterna som Ni ogillar? F.7B(1). Ogillar hos Moderaterna 1 FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 28 001. Skatter . . 200. Övrigt 849 555. Nej 501 888. Vet inte/vill ej svara 255 996. Uppgift saknas 744 999. Bortfall Kod: 1 2 3 4 8 9 11 14 16 18 20 Frek: 77 4 4 1 2 5 2 3 14 23 1 Kod: 23 25 27 29 30 31 32 33 34 35 36 Frek: 2 6 1 1 4 1 1 29 6 7 9 Kod: 37 38 40 41 44 49 50 52 53 55 57 Frek: 7 3 2 9 1 8 4 3 1 4 2 Kod: 60 62 63 65 68 70 72 75 76 77 78 Frek: 8 5 2 1 1 1 2 5 7 6 60 Kod: 79 80 81 82 84 86 88 90 91 92 93 Frek: 4 1 1 1 4 2 37 13 1 4 20 Kod: 94 95 107 111 113 115 117 119 121 122 124 Frek: 8 1 28 1 3 6 2 1 2 2 19 Kod: 126 129 131 133 134 135 136 138 139 140 141 Frek: 1 1 8 3 66 22 1 3 1 30 1 Kod: 142 144 146 147 149 150 152 153 154 156 158 Frek: 1 21 1 1 2 2 13 4 1 18 3 Kod: 160 162 164 165 166 167 169 170 171 173 174 Frek: 27 3 4 2 10 18 8 3 109 1 266 Kod: 175 176 177 198 200 555 888 996 999 Frek: 1 16 184 4 9 849 501 255 744
VAR 54 V82054 M NEG 2 7B Loc 129 width 3 MD= 0 or GE 996 F.7B(2). Ogillar hos Moderaterna 2 <Se F.7B för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 28 001. Skatter . . 200. Övrigt 2294 000. Frågan ej tillämplig 255 996. Uppgift saknas 744 999. Bortfall Kod: 0 1 2 3 8 9 10 11 14 Frek: 2294 12 5 1 1 4 1 1 2 Kod: 16 18 25 29 30 31 32 33 34 Frek: 12 17 4 1 4 1 1 8 1 Kod: 35 36 37 38 40 41 43 44 49 Frek: 1 8 2 2 3 2 1 1 7 Kod: 50 52 53 60 61 62 63 72 75 Frek: 3 2 1 3 1 2 2 3 1 Kod: 76 77 78 79 81 84 86 88 90 Frek: 4 4 23 8 2 2 1 15 5 Kod: 91 92 93 94 95 107 113 115 118 Frek: 5 3 3 1 1 12 3 5 1 Kod: 120 122 124 131 133 134 135 138 140 Frek: 1 2 3 4 1 14 6 2 12 Kod: 144 146 149 150 152 153 156 160 166 Frek: 15 1 1 1 2 4 6 12 2 Kod: 167 169 170 171 172 173 174 177 198 Frek: 5 1 1 34 1 1 66 10 1 Kod: 200 996 999 Frek: 3 255 744
VAR 55 V82055 M NEG 3 7B Loc 132 width 3 MD= 0 or GE 996 F.7B(3). Ogillar hos Moderaterna 3 <Se F.7B för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 28 001. Skatter . . 200. Övrigt 2586 000. Frågan ej tillämplig 255 996. Uppgift saknas 744 999. Bortfall Kod: 0 1 2 3 4 11 12 16 18 Frek: 2586 8 3 1 1 5 1 1 2 Kod: 19 25 30 32 33 35 36 38 39 Frek: 1 1 1 2 2 1 3 1 1 Kod: 41 44 49 50 60 62 70 72 74 Frek: 3 1 3 3 1 1 1 1 2 Kod: 75 76 77 78 81 84 88 89 90 Frek: 2 1 3 2 1 2 1 1 5 Kod: 91 93 94 107 109 111 113 115 117 Frek: 2 2 2 3 1 1 3 1 1 Kod: 118 121 124 131 134 135 136 140 144 Frek: 1 1 1 1 6 1 1 2 5 Kod: 146 149 152 153 160 166 167 169 171 Frek: 1 1 2 1 2 1 1 2 7 Kod: 173 174 176 198 200 996 999 Frek: 1 11 2 1 2 255 744
VAR 56 V82056 M NEG 4 7B Loc 135 width 3 MD= 0 or GE 996 F.7B(4). Ogillar hos Moderaterna 4 <Se F.7B för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 28 001. Skatter . . 200. Övrigt 2679 000. Frågan ej tillämplig 255 996. Uppgift saknas 744 999. Bortfall Kod: 0 1 11 14 18 30 32 33 35 Frek: 2679 1 2 1 3 1 1 1 1 Kod: 36 37 40 41 65 76 78 88 107 Frek: 1 1 2 4 1 1 3 2 1 Kod: 117 118 120 122 135 138 149 156 160 Frek: 2 1 1 1 1 1 1 1 1 Kod: 165 167 171 174 200 996 999 Frek: 1 1 1 4 2 255 744
VAR 57 V82057 M NEG 5 7B Loc 138 width 3 MD= 0 or GE 996 F.7B(5). Ogillar hos Moderaterna 5 <Se F.7B för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 28 001. Skatter . . 200. Övrigt 2714 000. Frågan ej tillämplig 255 996. Uppgift saknas 744 999. Bortfall Kod: 0 25 36 65 66 74 78 88 113 Frek: 2714 1 1 1 1 1 1 1 1 Kod: 124 174 200 996 999 Frek: 1 1 1 255 744
VAR 58 V82058 C POS 1 8A Loc 141 width 3 MD=996 or GE 999 F.8A. Är det något hos centerpartiet som Ni särskilt uppskattar eller sympatiserar med? F.8A(1). Uppskattar hos Centerpartiet 1 FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 28 001. Skatter . . 200. Övrigt 1092 555. Nej 407 888. Vet inte/vill ej svara 255 996. Uppgift saknas 744 999. Bortfall Kod: 1 3 4 8 14 16 23 24 27 Frek: 6 1 1 4 2 2 1 2 2 Kod: 33 35 36 37 41 48 50 53 54 Frek: 14 4 14 39 2 1 1 106 4 Kod: 55 56 63 64 72 75 76 77 79 Frek: 36 52 413 15 3 3 2 2 7 Kod: 80 84 88 90 92 93 94 95 107 Frek: 4 2 4 3 20 115 3 86 6 Kod: 113 115 122 124 126 131 133 135 137 Frek: 3 29 1 3 1 2 1 7 3 Kod: 139 144 145 147 149 151 154 155 156 Frek: 1 6 1 5 4 2 2 1 1 Kod: 158 159 160 163 165 166 167 170 172 Frek: 4 17 1 6 1 3 42 5 14 Kod: 174 176 177 178 198 200 555 888 996 Frek: 1 14 46 4 4 9 1092 407 255 Kod: 999 Frek: 744
VAR 59 V82059 C POS 2 8A Loc 144 width 3 MD= 0 or GE 996 F.8A(2). Uppskattar hos Centerpartiet 2 <Se F.8A för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 28 001. Skatter . . 200. Övrigt 2289 000. Frågan ej tillämplig 255 996. Uppgift saknas 744 999. Bortfall Kod: 0 1 2 16 23 24 27 28 30 Frek: 2289 3 1 3 2 4 2 1 2 Kod: 33 34 35 36 37 41 49 50 51 Frek: 2 2 3 10 23 2 1 4 1 Kod: 53 54 55 56 63 64 72 75 77 Frek: 60 3 14 26 88 2 2 1 1 Kod: 79 80 82 88 90 91 92 93 95 Frek: 5 3 2 2 5 5 10 36 23 Kod: 107 113 115 122 124 126 131 133 135 Frek: 3 4 11 1 2 1 1 2 1 Kod: 140 144 147 151 154 155 158 159 163 Frek: 1 5 1 1 1 2 2 8 2 Kod: 166 167 170 172 176 177 178 198 200 Frek: 2 4 3 8 4 6 1 1 4 Kod: 996 999 Frek: 255 744
VAR 60 V82060 C POS 3 8A Loc 147 width 3 MD= 0 or GE 996 F.8A(3). Uppskattar hos Centerpartiet 3 <Se F.8A för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 28 001. Skatter . . 200. Övrigt 2599 000. Frågan ej tillämplig 255 996. Uppgift saknas 744 999. Bortfall Kod: 0 4 14 23 30 31 34 36 37 Frek: 2599 1 2 2 2 1 1 3 9 Kod: 41 48 50 53 55 56 63 64 75 Frek: 4 1 1 19 1 10 13 1 1 Kod: 79 88 90 91 92 93 95 107 113 Frek: 3 2 1 1 2 4 5 1 1 Kod: 115 124 135 137 144 154 155 159 163 Frek: 5 2 2 1 1 2 1 4 1 Kod: 166 167 170 172 176 177 200 996 999 Frek: 1 4 3 2 1 2 2 255 744
VAR 61 V82061 C POS 4 8A Loc 150 width 3 MD= 0 or GE 996 F.8A(4). Uppskattar hos Centerpartiet 4 <Se F.8A för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 28 001. Skatter . . 200. Övrigt 2682 000. Frågan ej tillämplig 255 996. Uppgift saknas 744 999. Bortfall Kod: 0 23 30 36 37 41 48 53 54 Frek: 2682 1 1 4 1 2 1 4 1 Kod: 55 56 63 68 72 88 92 93 113 Frek: 4 2 4 1 2 1 2 2 1 Kod: 115 137 154 155 160 163 170 172 996 Frek: 2 1 1 1 1 1 1 1 255 Kod: 999 Frek: 744
VAR 62 V82062 C POS 5 8A Loc 153 width 3 MD= 0 or GE 996 F.8A(5). Uppskattar hos Centerpartiet 5 <Se F.8A för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 28 001. Skatter . . 200. Övrigt 2714 000. Frågan ej tillämplig 255 996. Uppgift saknas 744 999. Bortfall Kod: 0 27 37 50 53 90 92 115 167 Frek: 2714 1 3 1 1 1 1 1 1 Kod: 177 996 999 Frek: 1 255 744
VAR 63 V82063 C NEG 1 8B Loc 156 width 3 MD=996 or GE 999 F.8B. Är det något hos Centerpartiet som Ni ogillar? F.8B(1). Ogillar hos Centerpartiet 1 FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 28 001. Skatter . . 200. Övrigt 1040 555. Nej 544 888. Vet inte/vill ej svara 257 996. Uppgift saknas 744 999. Bortfall Kod: 1 3 8 13 16 18 19 23 25 Frek: 13 1 27 1 3 2 1 1 9 Kod: 27 30 33 34 35 36 37 38 41 Frek: 1 2 42 6 7 3 15 1 3 Kod: 43 44 45 49 53 55 56 57 60 Frek: 1 1 1 2 16 24 29 3 3 Kod: 61 62 63 65 70 72 74 76 78 Frek: 1 2 38 10 3 4 1 2 5 Kod: 79 80 81 83 84 88 90 91 92 Frek: 17 1 3 1 5 16 1 8 24 Kod: 93 95 107 113 115 122 124 129 131 Frek: 89 24 3 3 2 1 6 1 2 Kod: 133 134 136 139 140 144 147 148 149 Frek: 1 2 4 2 15 29 1 1 4 Kod: 151 152 153 154 155 156 158 159 160 Frek: 19 8 2 1 6 9 6 3 265 Kod: 162 165 166 167 169 171 173 174 176 Frek: 2 65 21 89 1 5 1 8 4 Kod: 177 198 200 555 888 996 999 Frek: 64 3 7 1040 544 257 744
VAR 64 V82064 C NEG 2 8B Loc 159 width 3 MD= 0 or GE 996 F.8B(2). Ogillar hos Centerpartiet 2 <Se F.8B för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 28 001. Skatter . . 200. Övrigt 2351 000. Frågan ej tillämplig 257 996. Uppgift saknas 744 999. Bortfall Kod: 0 1 8 16 18 23 25 30 32 Frek: 2351 5 4 2 3 4 1 3 1 Kod: 33 35 36 37 38 41 50 53 54 Frek: 8 5 5 2 1 2 1 3 2 Kod: 55 56 60 63 65 76 78 79 81 Frek: 5 8 3 11 8 3 3 20 2 Kod: 86 88 90 91 92 93 95 106 107 Frek: 1 8 2 4 4 53 8 1 2 Kod: 113 115 117 119 122 130 131 134 140 Frek: 2 1 1 1 1 1 1 1 6 Kod: 144 147 149 151 152 153 155 156 158 Frek: 6 2 5 4 4 5 3 2 1 Kod: 160 162 165 166 167 170 171 172 173 Frek: 72 2 11 9 15 1 3 1 2 Kod: 174 177 178 198 200 996 999 Frek: 5 2 1 1 2 257 744
VAR 65 V82065 C NEG 3 8B Loc 162 width 3 MD= 0 or GE 996 F.8B(3). Ogillar hos Centerpartiet 3 <Se F.8B för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 28 001. Skatter . . 200. Övrigt 2617 000. Frågan ej tillämplig 257 996. Uppgift saknas 744 999. Bortfall Kod: 0 3 8 23 30 33 35 36 37 Frek: 2617 1 1 2 1 2 1 3 4 Kod: 52 53 55 56 60 63 65 72 75 Frek: 1 3 1 1 1 3 3 2 1 Kod: 78 79 88 91 92 93 95 107 117 Frek: 3 6 4 3 1 7 2 1 1 Kod: 124 134 136 140 141 144 149 151 152 Frek: 1 1 2 1 1 3 1 2 2 Kod: 153 155 156 160 165 166 167 171 174 Frek: 3 1 1 13 4 1 6 1 1 Kod: 176 200 996 999 Frek: 1 1 257 744
VAR 66 V82066 C NEG 4 8B Loc 165 width 3 MD= 0 or GE 996 F.8B(4). Ogillar hos Centerpartiet 4 <Se F.8B för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 28 001. Skatter . . 200. Övrigt 2688 000. Frågan ej tillämplig 257 996. Uppgift saknas 744 999. Bortfall Kod: 0 8 18 25 35 36 41 53 55 Frek: 2688 1 1 1 2 1 1 1 4 Kod: 63 65 70 72 76 79 83 93 113 Frek: 2 1 1 1 1 1 1 2 1 Kod: 151 153 155 160 167 200 996 999 Frek: 2 3 1 3 1 2 257 744
VAR 67 V82067 C NEG 5 8B Loc 168 width 3 MD= 0 or GE 996 F.8B(5). Ogillar hos Centerpartiet 5 <Se F.8B för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 28 001. Skatter . . 200. Övrigt 2714 000. Frågan ej tillämplig 257 996. Uppgift saknas 744 999. Bortfall Kod: 0 1 33 35 53 54 55 79 105 Frek: 2714 1 1 1 1 1 1 1 1 Kod: 165 996 999 Frek: 1 257 744
VAR 68 V82068 VPK POS 1 9A Loc 171 width 3 MD=996 or GE 999 F.9A. Är det något hos vänsterpartiet kommunisterna som Ni särskilt uppskattar eller sympatiserar med? F.9A(1). Uppskattar hos Vänsterpartiet kommunisterna 1 FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 28 001. Skatter . . 200. Övrigt 1437 555. Nej 343 888. Vet inte/vill ej svara 255 996. Uppgift saknas 744 999. Bortfall Kod: 1 2 3 16 24 27 30 33 34 Frek: 6 188 1 11 2 3 3 1 1 Kod: 35 36 37 39 41 45 48 49 50 Frek: 2 22 7 3 7 1 1 15 11 Kod: 52 54 63 64 66 68 75 76 78 Frek: 1 1 30 2 1 1 10 6 11 Kod: 79 80 82 84 85 88 92 93 95 Frek: 25 17 7 1 1 7 5 18 12 Kod: 106 107 113 115 117 118 121 122 124 Frek: 14 2 2 1 5 1 1 1 24 Kod: 125 127 129 133 136 137 139 141 144 Frek: 15 4 1 57 3 1 4 2 10 Kod: 149 150 155 157 158 159 160 163 166 Frek: 17 1 1 1 4 55 4 3 10 Kod: 167 170 171 172 175 176 177 198 200 Frek: 50 113 1 1 7 28 46 3 11 Kod: 555 888 996 999 Frek: 1437 343 255 744
VAR 69 V82069 VPK POS 2 9A Loc 174 width 3 MD= 0 or GE 996 F.9A(2). Uppskattar hos Vänsterpartiet kommunisterna 2 <Se F.9A för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 28 001. Skatter . . 200. Övrigt 2419 000. Frågan ej tillämplig 255 996. Uppgift saknas 744 999. Bortfall Kod: 0 1 2 3 10 13 16 17 23 Frek: 2419 2 30 1 1 1 6 1 3 Kod: 24 27 30 34 36 37 39 41 48 Frek: 1 2 3 1 14 4 4 3 2 Kod: 49 50 53 60 63 68 75 76 78 Frek: 7 6 1 1 15 2 8 12 5 Kod: 79 80 82 84 85 88 93 95 106 Frek: 5 5 7 5 1 6 10 3 5 Kod: 107 117 124 125 128 133 135 136 137 Frek: 1 5 6 2 1 15 1 1 2 Kod: 139 144 146 149 158 159 160 161 163 Frek: 1 3 1 3 1 12 1 1 2 Kod: 166 167 170 175 176 177 198 200 996 Frek: 5 17 21 1 4 10 2 4 255 Kod: 999 Frek: 744
VAR 70 V82070 VPK POS 3 9A Loc 177 width 3 MD= 0 or GE 996 F.9A(3). Uppskattar hos Vänsterpartiet kommunisterna 3 <Se F.9A för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 28 001. Skatter . . 200. Övrigt 2640 000. Frågan ej tillämplig 255 996. Uppgift saknas 744 999. Bortfall Kod: 0 1 2 10 16 23 27 30 36 Frek: 2640 1 4 2 2 1 2 1 5 Kod: 37 41 48 49 50 63 68 75 76 Frek: 4 2 1 3 3 4 1 5 2 Kod: 78 79 80 82 88 92 93 95 117 Frek: 3 5 1 1 2 1 2 2 2 Kod: 124 133 139 144 149 150 159 166 167 Frek: 1 3 1 3 1 1 1 3 1 Kod: 170 175 177 996 999 Frek: 4 1 3 255 744
VAR 71 V82071 VPK POS 4 9A Loc 180 width 3 MD= 0 or GE 996 F.9A(4). Uppskattar hos Vänsterpartiet kommunisterna 4 <Se F.9A för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 28 001. Skatter . . 200. Övrigt 2697 000. Frågan ej tillämplig 255 996. Uppgift saknas 744 999. Bortfall Kod: 0 1 2 24 36 37 39 41 60 Frek: 2697 1 1 2 2 1 1 1 1 Kod: 63 77 79 88 93 118 124 133 146 Frek: 1 1 2 1 1 1 2 3 1 Kod: 150 157 159 198 200 996 999 Frek: 1 1 1 1 1 255 744
VAR 72 V82072 VPK POS 5 9A Loc 183 width 3 MD= 0 or GE 996 F.9A(5). Uppskattar hos Vänsterpartiet kommunisterna 5 <Se F.9A för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 28 001. Skatter . . 200. Övrigt 2712 000. Frågan ej tillämplig 255 996. Uppgift saknas 744 999. Bortfall Kod: 0 3 10 27 30 41 49 53 63 Frek: 2712 1 1 1 1 1 1 1 1 Kod: 76 80 133 144 170 996 999 Frek: 1 1 1 1 1 255 744
VAR 73 V82073 VPK NEG 1 9B Loc 186 width 3 MD=996 or GE 999 F.9B. Är det något särskilt hos vänsterpartiet kommunisterna som Ni ogillar? F.9B(1). Ogillar hos Vänsterpartiet kommunisterna 1 FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 28 001. Skatter . . 200. Övrigt 734 555. Nej 513 888. Vet inte/vill ej svara 255 996. Uppgift saknas 744 999. Bortfall Kod: 1 5 19 34 39 41 44 45 50 53 55 Frek: 7 1 1 1 1 1 1 1 2 4 1 Kod: 59 60 62 63 72 75 76 78 79 84 85 Frek: 1 7 1 1 20 4 21 12 2 1 1 Kod: 88 92 93 95 106 107 112 113 114 115 121 Frek: 14 1 1 3 216 1 6 22 4 1 2 Kod: 122 124 125 127 133 134 135 136 137 138 139 Frek: 1 57 63 134 11 1 1 38 1 34 29 Kod: 141 144 149 150 152 153 156 158 159 160 161 Frek: 4 26 5 2 1 2 4 3 1 85 136 Kod: 162 164 165 166 167 169 170 171 172 174 175 Frek: 4 2 6 3 6 3 3 3 1 1 3 Kod: 176 177 200 555 888 996 999 Frek: 34 394 13 734 513 255 744
VAR 74 V82074 VPK NEG 2 9B Loc 189 width 3 MD= 0 or GE 996 F.9B(2). Ogillar hos Vänsterpartiet kommunisterna 2 <Se F.9B för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 28 001. Skatter . . 200. Övrigt 2420 000. Frågan ej tillämplig 255 996. Uppgift saknas 744 999. Bortfall Kod: 0 2 3 4 9 16 36 39 41 Frek: 2420 1 1 1 1 1 1 2 1 Kod: 45 48 49 50 53 57 60 70 72 Frek: 1 2 1 2 2 1 4 1 4 Kod: 75 76 78 84 88 91 93 106 112 Frek: 1 7 5 2 5 1 1 39 1 Kod: 113 114 124 125 127 133 134 136 138 Frek: 4 1 9 12 31 3 1 12 20 Kod: 139 140 141 144 149 152 156 158 160 Frek: 4 1 1 13 1 1 4 3 20 Kod: 161 162 164 165 167 170 172 175 176 Frek: 32 4 1 2 2 1 1 1 2 Kod: 177 200 996 999 Frek: 20 9 255 744
VAR 75 V82075 VPK NEG 3 9B Loc 192 width 3 MD= 0 or GE 996 F.9B(3). Ogillar hos Vänsterpartiet kommunisterna 3 <Se F.9B för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 28 001. Skatter . . 200. Övrigt 2664 000. Frågan ej tillämplig 255 996. Uppgift saknas 744 999. Bortfall Kod: 0 16 36 39 41 60 72 76 78 Frek: 2664 1 1 1 2 3 1 2 4 Kod: 95 106 121 124 125 127 136 138 144 Frek: 1 3 1 3 2 2 3 6 3 Kod: 156 160 161 162 165 167 169 170 177 Frek: 1 7 3 1 1 1 1 1 3 Kod: 200 996 999 Frek: 3 255 744
VAR 76 V82076 VPK NEG 4 9B Loc 195 width 3 MD= 0 or GE 996 F.9B(4). Ogillar hos Vänsterpartiet kommunisterna 4 <Se F.9B för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 28 001. Skatter . . 200. Övrigt 2710 000. Frågan ej tillämplig 255 996. Uppgift saknas 744 999. Bortfall Kod: 0 41 59 75 88 112 113 136 139 Frek: 2710 1 1 1 3 1 1 1 1 Kod: 160 161 165 167 200 996 999 Frek: 1 1 1 1 1 255 744
VAR 77 V82077 VPK NEG 5 9B Loc 198 width 3 MD= 0 or GE 996 F.9B(5). Ogillar hos Vänsterpartiet kommunisterna 5 <Se F.9B för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 28 001. Skatter . . 200. Övrigt 2720 000. Frågan ej tillämplig 255 996. Uppgift saknas 744 999. Bortfall Kod: 0 75 76 106 138 996 999 Frek: 2720 1 1 1 2 255 744
VAR 78 V82078 VIKTIG FRÅGA 1 10 Loc 201 width 3 MD= 0 or GE 996 F.10. (FÖRE VALET) Om Ni tänker på valet i år. Är det något eller några frågor som är viktiga för Er när det gäller vilket parti Ni tänker rösta på vid riksdagsvalet den 19 september? (EFTER VALET) Om Ni tänker på valet i år. Var det någon eller några frågor som var viktiga för Er när det gäller vilket parti Ni röstade på vid riksdagsvalet den 19 september? F.10(1) Viktig fråga i valet 1 FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR. 67 001. Skatter, arbetsgivaravgift 7 002. Lägre skatter, bort med momsen på maten 003. Högre skatter för de rika, bekämpa spekulationsvinster 1 004. För marginalskattesänkningar 005. Mot markinalskattesänkningar 006. För PROMS 007. Mot PROMS 008. För energiskatt 009. Mot energiskatt 010. Bekämpa skattefiffel/ekonomisk brottslighet, inför generalklausul 9 011. Skatteöverenskommelsen 101 012. Sveriges ekonomi, valutafrågor, handelsbalans, budgetunderskott, utlandslån, räntenivån 4 013. För en expansiv ekonomisk politik, satsa på offentlig sektor 20 014. Spara på offentliga utgifter. Vi måste spara (för att minska budgetunderskottet) 20 016. Socialpolitik 10 017. För sociala reformer, mera reformer 018. Mot sociala reformer, minska bidragen 1 020. Inför behovsprövning, bekämpa slöseri och "bidrags-Sverige" 79 023. Pensioner 29 024. För högre pensioner, stöd till pensionärer 025. Mot höjda pensioner, gynna ej pensionärer på andra gruppers bekostnad 8 027. Äldrevård 2 028. För mer och bättre åldringsvård 029. Mot en satsning/ökad satsning på åldringsvård 13 031. Sjukvård, sjukförsäkring 1 032. För mer resurser till sjukvård, införa husläkare 033. Mot mera resurser till sjukvård, mot införande av husläkare 95 034. Karensdagarna 2 035. Alkohol, narkotika, bekämpa missbruk, bättre vård, nykterhetspolitik, spritpriser, bekämpa narkotikalangare och spritlangare, inför motbok och/eller registrering 77 036. Familjepolitik 23 037. Mer stöd till barnfamiljer, införa vårdnadsbidrag, bättre barnomsorg, högre barnbidrag och bostadsbidrag 1 038. Mindre stöd till barnfamiljer, mot vårdnadsbidrag, mot höjda barnbidrag 2 039. Bygg mer barndaghem 040. Mindre satsning på barndaghem, mer satsning på familjedaghem 25 041. Utbildningspolitik, forskning och kultur 2 044. Mer disciplin och ordning i skolan, behåll betygen 045. Avskaffa betygen i skolan 048. Fritid, ungdom, idrott 2 049. Hyreskostnadsfrågor 5 050. Bostadspolitik, allmänt 1 051. Begränsa ränteavdragen för villaägare, höj reavinstbeskattningen vid försäljning av småhus, låt taxeringen slå igenom 1 052. Låt villaägare behålla sina ränteavdrag, reavinstbeskattningen skall inte höjas, taxeringen blir för hög 1 053. Decentralisering, lokaliseringspolitik, regionalpolitik, land-stad, inflyttning till städer, avfolkning, utlokalisering, flyttlass från Norrland 054. Småskalighet, lokalsamhälle 9 055. Jordbrukspolitik 2 056. Mer stöd till jordbruket, bönderna 057. Mindre stöd till jordbruket, bönderna 1 059. Byråkrati, för mycket byråkrati, blankettkrånglet, korporativism 060. Mot pampvälde, etablissemanget, makteliten 061. Mot kollektivanslutning av LO-medlemmar till SAP 69 063. Miljövård 064. För ökad satsning på miljövård, mot gifter i skogs- och jordbruk, mot handelsgödsel, kontrollera kemiska tillsatser hårdare, mot bly i bensinen 065. Mot ökad satsning på miljövård, för kemiska bekämpningsmedel i skogs- och jordbruk 066. Mot gifter i jobbet, bättre arbetsmiljö 068. Kommunikationer, trafik, hastighetsbegränsning, SJ, flyget, lågpris, privatbilism i städerna, kollektivtrafik 2 070. Lag och ordning, kriminalvård, polisväsende, brottslighet, säkerhet på gator och torg 12 072. Religion och moral, kyrka-stat, kristen fostran i skolan, abort, andliga värden 073. Bekämpa porr/prostitution 074. Massmedia, Radio- och TV-monopolet, reklam-TV, programpolitik, presstöd 6 075. Fredsfrågan, internationell nedrustning 1 076. Utrikespolitik, internationella frågor, allmänt 3 077. U-hjälpsfrågor 5 078. Försvarspolitik, försvarsutgifter, vapenexport 476 079. Sysselsättning, arbetslöshet, satsa mer, rädda jobben 39 082. Bekämpa ungdomsarbetslöshet 10 084. Levnadsstandard, priser, löner, inflation 1 087. Bättre livskvalitet 2 089. Näringspolitik, industripolitik, varven, textil, stål, skogen 2 091. Energipolitik, kol, olja, förnybara energikällor, energisparande 9 092. Kärnkraft 093. För kärnkraft 4 094. Mot kärnkraft 105. Statligt inflytande över privata företag 106. Mer statligt inflytande över näringslivet, mer statliga industrier, socialisera, mot kapitalism och marknadsekonomi 11 107. Mindre statligt inflytande över näringslivet, mer stöd till företagen, för marknadsekonomi och fritt näringsliv 109. Medbestämmande, företagsdemokrati 110. Mer inflytande för löntagare, mer demokrati i jobbet 111. Mindre inflytande för löntagare, begränsa fackets makt 636 113. Löntagarfonder 14 114. För (kollektiva) löntagarfonder 84 115. Mot (kollektiva) löntagarfonder 116. Aktiesparfonder 117. Jämställdhet mellan kvinnor och män, kvinnofrågan, kvotering, könsdiskriminering 118. Invandrarpolitik 119. För mycket stöd till invandrare, vi släpper in för många 120. För lite stöd till invandrare, släpp in fler 122. Övriga sakfrågor 5 124. Ideologibegrepp 1 125. Mer socialism 126. Mindre socialism 127. Mer kommunism, klasskamp 128. Mindre kommunism, klasskamp, revolution 129. Mer liberalism 130. Mindre liberalism 131. Mer konservatism, traditioner, det gamla 132. Mindre konservatism, reaktionära ideer, traditioner 12 133. Mer jämlikhet, utjämning, solidaritet 134. Mindre jämlikhet, utjämning 7 135. Mer utrymme för individen, mot kollektivism 136. För kollektivism, begränsa individens egoism 137. Mer demokrati, mot diktatur 1 139. Mer vänsterpolitik 140. Mer högerpolitik, mindre vänsterpolitik 141. Mer radikalism 142. Mindre radikalism 8 144. Partipolitik (allmänna omdömen om partierna) 3 158. Förtroende för partier och politiker 159. Partier/politiker hederliga, håller löften, kompetenta, att lita på 1 160. Partier/politiker ljuger, valtaktiska, ej att lita på 167. Partiledare 3 169. Klassamhället (gruppreferenser) 9 170. Stöd åt arbetare/löntagare/fattiga/svaga och/eller mot stöd åt medel- eller överklass/de rika/kapitalister/företagare 1 177. Allt, det mesta 18 196. Regeringsfrågan, regeringssammansättning 1 198. Lokala och kommunala frågor 10 200. Övrigt 602 555. Nej, ingen fråga viktig 86 888. Vet inte/vill ej svara 49 000. Tänker inte rösta/röstade inte 156 996. Uppgift saknas 744 999. Bortfall
VAR 79 V82079 VIKTIG FRÅGA 2 10 Loc 204 width 3 MD= 0 or GE 996 F.10A(2). Viktig fråga i valet 2 <Se F.10A för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 78 001. Skatter, arbetsgivaravgift . . 200. Övrigt 602 555. Nej, ingen fråga viktig 86 888. Vet inte/vill ej svara 960 000. Frågan ej tillämplig 156 996. Uppgift saknas 744 999. Bortfall Kod: 0 1 2 4 10 11 12 13 14 16 17 Frek: 960 69 4 3 1 9 113 8 16 16 5 Kod: 18 20 23 24 27 28 31 32 34 35 36 Frek: 3 2 30 21 9 3 29 1 75 5 52 Kod: 37 38 39 40 41 44 48 49 50 51 52 Frek: 16 1 2 1 18 2 3 11 12 6 3 Kod: 53 55 56 59 60 63 64 68 70 72 75 Frek: 1 4 1 1 1 68 1 1 8 5 32 Kod: 76 77 78 79 82 84 89 91 92 94 106 Frek: 2 2 5 197 31 12 7 13 7 1 3 Kod: 107 110 113 114 115 116 117 118 119 122 124 Frek: 15 1 126 1 7 1 3 1 2 2 2 Kod: 126 133 135 139 144 158 159 167 169 170 196 Frek: 2 6 5 1 3 4 2 1 3 8 12 Kod: 198 200 555 888 996 999 Frek: 1 15 602 86 156 744
VAR 80 V82080 VIKTIG FRÅGA 3 10 Loc 207 width 3 MD= 0 or GE 996 F.10A(3). Viktig fråga i valet 3 <Se F.10A för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 78 001. Skatter, arbetsgivaravgift . . 200. Övrigt 602 555. Nej, ingen fråga viktig 86 888. Vet inte/vill ej svara 1597 000. Frågan ej tillämplig 156 996. Uppgift saknas 744 999. Bortfall Kod: 0 1 2 4 10 11 12 13 14 Frek: 1597 25 4 1 2 4 57 2 14 Kod: 16 17 18 20 23 24 27 28 31 Frek: 10 3 1 1 12 7 8 1 17 Kod: 32 34 35 36 37 41 44 49 50 Frek: 4 26 4 24 15 24 1 6 12 Kod: 51 52 53 63 66 68 70 72 73 Frek: 1 5 3 29 1 2 5 3 1 Kod: 75 76 77 78 79 82 84 87 89 Frek: 24 3 4 9 49 10 6 1 5 Kod: 91 92 93 94 107 109 110 113 114 Frek: 5 12 1 2 4 1 1 29 1 Kod: 115 117 119 122 124 129 133 135 137 Frek: 1 1 1 2 1 1 8 3 1 Kod: 144 158 160 170 177 196 198 200 555 Frek: 3 1 1 1 1 6 1 4 602 Kod: 888 996 999 Frek: 86 156 744
VAR 81 V82081 VIKTIG FRÅGA 4 10 Loc 210 width 3 MD= 0 or GE 996 F.10A(4). Viktig fråga i valet 4 <Se F.10A för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 78 001. Skatter, arbetsgivaravgift . . 200. Övrigt 602 555. Nej, ingen fråga viktig 86 888. Vet inte/vill ej svara 1929 000. Frågan ej tillämplig 156 996. Uppgift saknas 744 999. Bortfall Kod: 0 1 2 4 10 12 13 14 16 Frek: 1929 10 2 2 2 13 1 3 6 Kod: 18 23 24 27 31 32 34 35 36 Frek: 3 7 1 7 5 2 3 1 11 Kod: 37 41 44 49 50 52 53 63 70 Frek: 4 9 1 1 3 1 1 14 2 Kod: 75 76 77 78 79 82 84 91 92 Frek: 5 2 4 3 26 1 10 5 3 Kod: 93 107 113 115 118 122 126 133 135 Frek: 1 3 9 1 3 2 1 1 1 Kod: 137 144 158 196 200 555 888 996 999 Frek: 2 2 3 1 3 602 86 156 744
VAR 82 V82082 VIKTIG FRÅGA 5 10 Loc 213 width 3 MD= 0 or GE 996 F.10A(5). Viktig fråga i valet 5 <Se F.10A för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 78 001. Skatter, arbetsgivaravgift . . 200. Övrigt 602 555. Nej, ingen fråga viktig 86 888. Vet inte/vill ej svara 2076 000. Frågan ej tillämplig 156 996. Uppgift saknas 744 999. Bortfall Kod: 0 1 2 12 14 16 20 27 28 Frek: 2076 2 3 3 1 1 1 2 1 Kod: 31 34 36 41 48 53 63 72 75 Frek: 2 1 7 5 2 1 4 2 3 Kod: 76 78 79 82 84 94 107 113 117 Frek: 1 1 4 1 2 1 1 2 1 Kod: 122 133 170 196 555 888 996 999 Frek: 1 2 1 1 602 86 156 744
VAR 83 V82083 SYSSELS:BRA 11A Loc 216 width 2 MD=96 or GE 99 F.11. Jag skulle vilja ställa några frågor om vad Ni tycker om partiernas politik i olika sakfrågor. På det här kortet har vi ställt samman några frågeområden som varit aktuella i svensk politik under senare år. Jag börjar med sysselsättningsfrågorna. F.11A(1). Är det något eller några partier som enligt Er mening har en bra politik i sysselsättningsfrågor? (TILLÄGGSFRÅGA:) Finns det ytterligare något parti som har en bra politik i sysselsättningsfrågor? (OM JA:) Vilket eller vilka partier? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR. ETT PARTI NÄMNT 4 10. Miljöpartiet 18 11. Vänsterpartiet kommunisterna 802 12. Socialdemokraterna 65 13. Centerpartiet 19 14. Folkpartiet 176 15. Moderata samlingspartiet 3 16. Kristen demokratisk samling 17. Övrigt riksparti 1 18. Övrigt kommunistiskt parti 19. Övriga partier, ej riks TVÅ RIKSDAGSPARTIER NÄMNDA 177 20. Vpk/S 21. Vpk/C 22. Vpk/Fp 2 23. Vpk/M 58 24. S/C 21 25. S/Fp 34 26. S/M 59 27. C/Fp 29 28. C/M 15 29. Fp/M TRE RIKSDAGSPARTIER NÄMNDA 4 30. Vpk/S/C 2 31. Vpk/S/Fp 2 32. Vpk/S/M 33. Vpk/C/Fp 34. Vpk/C/M 35. Vpk/Fp/M 15 36. S/C/Fp 5 37. S/C/M 2 38. S/Fp/M 72 39. C/Fp/M FYRA RIKSDAGSPARTIER NÄMNDA 4 40. Vpk/S/C/Fp 1 41. Vpk/S/C/M 3 42. Vpk/C/Fp/M 17 43. S/C/Fp/M 44. Vpk/S/Fp/M FEM PARTIER NÄMNDA 44 50. Vpk/S/C/Fp/M ÖVIGA PARTIKOMBINATIONER MED EGEN KOD 1 09. C/Mp 51. Vpk/C/Kds 52. C/Kds 53. Fp/Kds 1 54. M/Kds 55. C/Fp/M/Kds 56. Kds/Mp 57. Flera enbart övriga små partier utom kommunister 1 58. Flera enbart övriga kommunistiska partier POLITISKA RIKTNINGAR 67. Höger, högervriden, högervinklad, högerpartierna 1 73. Borgerlig, de borgerliga partierna, de icke-socialistiska partierna 61 81. Alla (riksdags)partier 82. Annat parti 511 85. Inget parti 493 88. Vet inte/vill ej svara 257 96. Uppgift saknas 744 99. Bortfall
VAR 84 V82084 SYSSELS:DÅLIG 11A Loc 218 width 2 MD=96 or GE 99 F.11A(2). Är det något eller några partier som enligt Er mening har en dålig politik i sysselsättningsfrågor? (TILLÄGGSFRÅGA:) Finns det ytterligare något parti som har en dålig politik i sysselsättningsfrågor? (OM JA:) Vilket eller vilka <Se F.11 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 83 09. Mp/C . . 82. Annat parti 708 85. Inget parti 822 88. Vet inte/vill ej svara 272 96. Uppgift saknas 744 99. Bortfall Kod: 10 11 12 13 14 15 16 20 22 23 25 Frek: 5 75 139 87 50 263 2 73 1 2 1 Kod: 26 27 28 29 31 32 33 36 38 39 40 Frek: 3 63 26 25 3 2 1 2 2 234 7 Kod: 42 43 50 52 55 67 73 81 82 85 88 Frek: 22 4 36 1 2 1 14 31 1 708 822 Kod: 96 99 Frek: 272 744
VAR 85 V82085 JÄMSTÄLL:BRA 11B Loc 220 width 2 MD=96 or GE 99 F.11B(1). Är det något eller några partier som enligt Er mening har en bra politik i frågor som rör jämställdhet mellan män och kvinnor? (TILLÄGGSFRÅGA:) Finns det ytterligare något parti som har en bra politik i frågor som rör jämställdhet mellan kvinnor och män? (OM JA:) Vilket eller vilka partier? <Se F.11 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 83 09. C/Mp . . 82. Annat parti 359 85. Inget parti 585 88. Vet inte/vill ej svara 260 96. Uppgift saknas 744 99. Bortfall Kod: 9 10 11 12 13 14 15 16 18 19 20 Frek: 134 224 53 99 706 37 36 38 1 1 26 Kod: 21 22 24 25 26 27 28 29 30 31 33 Frek: 88 1 63 9 8 45 22 9 19 2 3 Kod: 34 36 38 39 40 41 42 43 50 51 52 Frek: 2 7 4 17 4 1 1 11 28 8 30 Kod: 53 54 55 57 73 81 85 88 96 99 Frek: 1 1 2 2 2 31 359 585 260 744
VAR 86 V82086 JÄMSTÄLL:DÅLIG 11 Loc 222 width 2 MD=96 or GE 99 F.11B(2). Är det något eller några partier som enligt Er mening har en dålig politik i frågor som rör jämställdhet mellan män och kvinnor? (TILLÄGGSFRÅGA:) Finns det ytterligare något parti som har en dålig politik i frågor som rör jämställdhet mellan kvinnor och män? (OM JA:) Vilket eller vilka partier? <Se F.11 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 83 09. C/Mp . . 82. Annat parti 874 85. Inget parti 1002 88. Vet inte/vill ej svara 275 96. Uppgift saknas 744 99. Bortfall Kod: 9 10 11 12 13 14 15 16 19 Frek: 5 14 30 108 64 18 318 1 1 Kod: 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Frek: 19 4 2 1 3 2 60 2 12 Kod: 29 31 32 36 37 38 39 40 42 Frek: 28 2 4 2 1 21 19 1 4 Kod: 43 44 50 55 73 81 82 85 88 Frek: 9 11 37 1 4 20 1 874 1002 Kod: 96 99 Frek: 275 744
VAR 87 V82087 FONDER:BRA 11C Loc 224 width 2 MD=96 or GE 99 F.11C(1). Är det något eller några partier som enligt Er mening har en bra politik i frågor som rör löntagarfonder? (TILLÄGGSFRÅGA:) Finns det ytterligare något parti som har en bra politik i frågor som rör löntagarfonder? (OM JA:) Vilket eller vilka partier? <Se F.11 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 83 09. C/Mp . . 82. Annat parti 352 85. Inget parti 706 88. Vet inte/vill ej svara 261 96. Uppgift saknas 744 99. Bortfall Kod: 11 12 13 14 15 16 18 20 21 24 25 Frek: 13 525 43 30 282 2 1 77 2 1 2 Kod: 26 27 28 29 36 38 39 42 50 53 55 Frek: 2 28 45 16 1 1 534 14 2 1 15 Kod: 73 85 88 96 99 Frek: 24 352 706 261 744
VAR 88 V82088 FONDER:DÅLIG 11C Loc 226 width 2 MD=96 or GE 99 F.11C(2). Är det något eller några partier som enligt Er mening har en dålig politik i frågor som rör löntagarfonder? (TILLÄGGSFRÅGA:) Finns det ytterligare något parti som har en dålig politik i frågor som rör löntagarfonder? (OM JA:) Vilket eller vilka partier? <Se F.11 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 83 09. C/Mp . . 82. Annat parti 169 85. Inget parti 695 88. Vet inte/vill ej svara 269 96. Uppgift saknas 744 99. Bortfall Kod: 11 12 13 14 15 20 21 25 26 27 28 Frek: 7 722 11 3 154 501 2 4 1 6 14 Kod: 29 30 31 35 36 39 40 42 43 44 50 Frek: 13 1 4 3 1 301 6 41 7 1 13 Kod: 55 67 73 81 85 88 96 99 Frek: 9 1 10 11 169 695 269 744
VAR 89 V82089 KÄRNKR:BRA 11D Loc 228 width 2 MD=96 or GE 99 F.11D(1). Är det något eller några partier som enligt Er mening har en bra politik i energi- och kärnkraftsfrågor? (TILLÄGGSFRÅGA:) Finns det ytterligare något parti som har en bra politik i energi- och kärnkraftsfrågor? (OM JA:) Vilket eller vilka partier? <Se F.11 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 83 09. C/Mp . . 82. Annat parti 376 85. Inget parti 752 88. Vet inte/vill ej svara 260 96. Uppgift saknas 744 99. Bortfall Kod: 11 12 13 14 15 16 18 20 23 24 25 Frek: 60 441 38 23 522 4 1 68 4 18 12 Kod: 26 27 28 29 30 31 35 36 38 39 40 Frek: 19 62 29 18 3 1 1 171 3 70 7 Kod: 43 50 58 73 81 85 88 96 99 Frek: 4 3 1 5 4 376 752 260 744
VAR 90 V82090 KÄRNKR:DÅLIG 11D Loc 230 width 2 MD=96 or GE 99 F.11D(2). Är det något eller några partier som enligt Er mening har en dålig politik i energi- och kärnkraftsfrågor? (TILLÄGGSFRÅGA:) Finns det ytterligare något parti som har en dålig politik i energi- och kärnkraftsfrågor? (OM JA:) Vilket eller vilka partier? <Se F.11 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 83 09. C/Mp . . 82. Annat parti 329 85. Inget parti 944 88. Vet inte/vill ej svara 270 96. Uppgift saknas 744 99. Bortfall Kod: 9 11 12 13 14 15 20 23 24 25 26 Frek: 1 75 270 26 10 478 152 35 1 7 10 Kod: 27 28 29 30 31 32 33 35 36 37 39 Frek: 18 17 12 1 4 4 4 1 59 1 112 Kod: 40 42 43 50 55 73 81 85 88 96 99 Frek: 49 13 13 17 3 3 41 329 944 270 744
VAR 91 V82091 UTBILDN:BRA 11E Loc 232 width 2 MD=96 or GE 99 F.11E(1). Är det något eller några partier som enligt Er mening har en bra politik i skol- och utbildningsfrågor? (TILLÄGGSFRÅGA:) Finns det ytterligare något parti som har en bra politik i skol- och utbildningsfrågor? (OM JA:) Vilket eller vilka partier? <Se F.11 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 83 09. C/Mp . . 82. Annat parti 415 85. Inget parti 792 88. Vet inte/vill ej svara 261 96. Uppgift saknas 744 99. Bortfall Kod: 10 11 12 13 14 15 16 18 19 20 23 Frek: 2 17 612 42 24 401 3 1 1 66 1 Kod: 24 25 26 27 28 29 30 31 32 36 37 Frek: 13 6 26 46 39 22 3 1 1 8 2 Kod: 38 39 43 50 54 55 73 81 85 88 96 Frek: 2 126 8 13 1 2 9 14 415 792 261 Kod: 99 Frek: 744
VAR 92 V82092 UTBILDN:DÅLIG 11E Loc 234 width 2 MD=96 or GE 99 F.11E(2). Är det något eller några partier som enligt Er mening har en dåligt politik i skol- och utbildningsfrågor? (TILLÄGGSFRÅGA:) Finns det ytterligare något parti aom har en dålig politik i skol- och utbildningsfrågor? (OM JA:) Vilket eller vilka partier? <Se F.11 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 83 09. C/Mp . . 82. Annat parti 421 85. Inget parti 1022 88. Vet inte/vill ej svara 267 96. Uppgift saknas 744 99. Bortfall Kod: 11 12 13 14 15 16 20 21 22 Frek: 95 222 48 31 160 1 177 1 1 Kod: 23 24 25 26 27 28 29 31 32 Frek: 6 1 6 1 72 18 11 6 1 Kod: 33 35 36 39 40 41 42 43 50 Frek: 6 2 9 269 13 1 24 4 22 Kod: 55 73 81 85 88 96 99 Frek: 4 13 45 421 1022 267 744
VAR 93 V82093 SKATT:BRA 11F Loc 236 width 2 MD=96 or GE 99 F.11F(1). Är det något eller några partier som enligt Er mening har en bra politik i skattefrågor? (TILLÄGGSFRÅGA:) Finns det ytterligare något parti som har en bra politik i skattefrågor? (OM JA:) Vilket eller vilka partier? <Se F.11 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 83 09. C/Mp . . 82. Annat parti 290 85. Inget parti 711 88. Vet inte/vill ej svara 258 96. Uppgift saknas 744 99. Bortfall Kod: 9 10 11 12 13 14 15 16 18 20 21 Frek: 1 11 53 711 46 98 60 23 3 83 1 Kod: 22 24 25 26 27 28 29 30 31 32 36 Frek: 1 39 112 6 26 6 6 4 8 1 84 Kod: 37 38 39 40 42 43 50 51 52 54 57 Frek: 2 4 20 26 2 107 67 1 1 1 1 Kod: 58 73 81 85 88 96 99 Frek: 1 3 102 290 711 258 744
VAR 94 V82094 SKATT:DÅLIG 11F Loc 238 width 2 MD=96 or GE 99 F.11F(2). Är det något eller några partier som enligt Er mening har en dålig politik i skattefrågor? (TILLÄGGSFRÅGA:) Finns det ytterligare något parti som för en dålig politik i skattefrågor? (OM JA:) Vilket eller vilka partier? <Se F.11 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 83 09. C/Mp . . 82. Annat parti 821 85. Inget parti 1060 88. Vet inte/vill ej svara 270 96. Uppgift saknas 744 99. Bortfall Kod: 11 12 13 14 15 16 18 20 21 Frek: 200 19 9 12 390 1 1 38 2 Kod: 22 23 24 25 26 27 28 29 33 Frek: 1 25 1 1 1 3 8 13 1 Kod: 34 35 38 39 40 42 43 50 55 Frek: 5 1 1 49 3 13 2 13 2 Kod: 73 81 85 88 96 99 Frek: 2 12 821 1060 270 744
VAR 95 V82095 PLAC SKALA:C 12A Loc 240 width 2 MD=96 or GE 99 F.12. På det här kortet finns en slags skala. (VISA FRÅGEKORT) Jag skulle vilja att Ni använde den för att ange hur mycket Ni gillar eller ogillar de olika partierna. Ni använder plussiffror om Ni gillar ett parti. Ju mer Ni gillar ett parti desto högre plussiffra väljer Ni. Minussiffrorna använder Ni för partier Ni ogillar. Ju mer Ni ogillar något parti desto högre minussiffra väljer Ni. Nollpunkten på skalan markerar att Ni varken gillar eller ogillar ett parti. F.12A(1). Var skulle Ni vilja placera centerpartiet? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 128 -5. Ogillar starkt 95 -4. 196 -3. 203 -2. 165 -1. 541 00. Varken gillar eller ogillar 304 01. 412 02. 350 03. 163 04. 106 05. Gillar starkt 59 88. Vet inte/vill ej svara 258 96. Uppgift saknas 744 99. Bortfall
VAR 96 V82096 PLAC SKALA:M 12A Loc 242 width 2 MD=96 or GE 99 F.12A(2). Var skulle Ni vilja placera moderata samlingspartiet? <Se F.12 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR. 488 -5. Ogillar starkt 186 -4. 183 -3. 142 -2. 134 -1. 340 00. Varken gillar eller ogillar 198 01. 205 02. 281 03. 279 04. 228 05. Gillar starkt 56 88. Vet inte/vill ej svara 260 96. Uppgift saknas 744 99. Bortfall
VAR 97 V82097 PLAC SKALA:VPK 12 Loc 244 width 2 MD=96 or GE 99 F.12A(3). Var skulle Ni vilja placera vänsterpartiet kommunisterna? <Se F.12 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR. 781 -5. Ogillar starkt 205 -4. 215 -3. 164 -2. 171 -1. 440 00. Varken gillar eller ogillar 240 01. 162 02. 155 03. 92 04. 37 05. Gillar starkt 57 88. Vet inte/vill ej svara 261 96. Uppgift saknas 744 99. Bortfall
VAR 98 V82098 PLAC SKALA:FP 12A Loc 246 width 2 MD=96 or GE 99 F.12A(4). Var skulle Ni vilja placera folkpartiet? <Se F.12 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR. 117 -5. Ogillar starkt 112 -4. 204 -3. 216 -2. 241 -1. 746 00. Varken gillar eller ogillar 384 01. 317 02. 220 03. 81 04. 24 05. Gillar starkt 57 88. Vet inte/vill ej svara 261 96. Uppgift saknas 744 99. Bortfall
VAR 99 V82099 PLAC SKALA:S 12A Loc 248 width 2 MD=96 or GE 99 F.12A(5). Var skulle Ni vilja placera socialdemokraterna? <Se F.12 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR. 131 -5. Ogillar starkt 149 -4. 174 -3. 161 -2. 162 -1. 285 00. Varken gillar eller ogillar 223 01. 240 02. 319 03. 328 04. 501 05. Gillar starkt 49 88. Vet inte/vill ej svara 258 96. Uppgift saknas 744 99. Bortfall
VAR 100 V82100 PLAC SKALA:MP 12A Loc 250 width 2 MD=96 or GE 99 F.12A(6). Var skulle Ni vilja placera miljöpartiet? <Se F.12 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR. 146 -5. Ogillar starkt 54 -4. 89 -3. 72 -2. 121 -1. 1097 00. Varken gillar eller ogillar 355 01. 218 02. 160 03. 70 04. 41 05. Gillar starkt 299 88. Vet inte/vill ej svara 258 96. Uppgift saknas 744 99. Bortfall
VAR 101 V82101 PLAC SKALA:KDS 12 Loc 252 width 2 MD=96 or GE 99 F.12A(7). Var skulle Ni vilja placera kristen demokratisk samling <Se F.12 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR. 235 -5. Ogillar starkt 93 -4. 156 -3. 133 -2. 179 -1. 1081 00. Varken gillar eller ogillar 259 01. 169 02. 107 03. 53 04. 51 05. Gillar starkt 204 88. Vet inte/vill ej svara 260 96. Uppgift saknas 744 99. Bortfall
VAR 102 V82102 PLAC:FÄLLDIN 12B Loc 254 width 2 MD=96 or GE 99 F.12B(1). Om Ni skulle använda samma skala för partiledarna var skulle Ni placera Thorbjörn Fälldin? <Se F.12 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR. 277 -5. Ogillar starkt 118 -4. 183 -3. 169 -2. 149 -1. 389 00. Varken gillar eller ogillar 306 01. 353 02. 372 03. 219 04. 132 05. Gillar starkt 54 88. Vet inte/vill ej svara 259 96. Uppgift saknas 744 99. Bortfall
VAR 103 V82103 PLAC:ADELSOHN 12B Loc 256 width 2 MD=96 or GE 99 F.12B(2). Om Ni skulle använda samma skala för partiledarna var skulle Ni placera Ulf Adelsohn? <Se F.12 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR. 280 -5. Ogillar starkt 124 -4. 149 -3. 129 -2. 129 -1. 358 00. Varken gillar eller ogillar 264 01. 302 02. 348 03. 309 04. 255 05. Gillar starkt 74 88. Vet inte/vill ej svara 259 96. Uppgift saknas 744 99. Bortfall
VAR 104 V82104 PLAC:WERNER 12B Loc 258 width 2 MD=96 or GE 99 F.12B(3). Om Ni skulle använda samma skala för partiledarna var skulle Ni placera Lars Werner? <Se F.12 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR. 281 -5. Ogillar starkt 143 -4. 192 -3. 140 -2. 191 -1. 531 00. Varken gillar eller ogillar 374 01. 343 02. 249 03. 122 04. 92 05. Gillar starkt 63 88. Vet inte/vill ej svara 259 96. Uppgift saknas 744 99. Bortfall
VAR 105 V82105 PLAC:ULLSTEN 12B Loc 260 width 2 MD=96 or GE 99 F.12B(4). Om Ni skulle använda samma skala för partiledarna var skulle Ni placera Ola Ullsten? <Se F.12 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR. 146 -5. Ogillar starkt 126 -4. 200 -3. 214 -2. 243 -1. 649 00. Varken gillar eller ogillar 400 01. 353 02. 232 03. 78 04. 19 05. Gillar starkt 61 88. Vet inte/vill ej svara 259 96. Uppgift saknas 744 99. Bortfall
VAR 106 V82106 PLAC:PALME 12B Loc 262 width 2 MD=96 or GE 99 F.12B(5). Om Ni skulle använda samma skala för partiledarna var skulle Ni placera Olof Palme? <Se F.12 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR. 248 -5. Ogillar starkt 102 -4. 120 -3. 139 -2. 131 -1. 264 00. Varken gillar eller ogillar 224 01. 262 02. 356 03. 341 04. 486 05. Gillar starkt 46 88. Vet inte/vill ej svara 261 96. Uppgift saknas 744 99. Bortfall
VAR 107 V82107 RÄNTEAVDRAG 13A Loc 264 width 1 MD=6 or GE 9 F.13. Jag skall nu läsa upp en lista på saker som en del människor tycker skall genomföras i Sverige. För vart och ett av dessa förslag kan Ni säga om det är: (VISA SVARSKORT). Om Ni använder ett av svaren på det här kortet, vilken är Er åsikt om förslaget att: F.13A. Begränsa ränteavdragen för villaägare. FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR. 413 1. Bra förslag: mycket viktigt att det genomförs 877 2. Bra förslag: ganska viktigt att det genomförs 255 3. Spelar ingen större roll 574 4. Dåligt förslag: ganska viktigt att det inte genomförs 433 5. Dåligt förslag: mycket viktigt att det inte genomförs 271 8. Vet inte/vill ej svara 157 6. Uppgift saknas 744 9. Bortfall
VAR 108 V82108 OFF SEKTOR 13B Loc 265 width 1 MD=6 or GE 9 F.13B. Minska den offentliga sektorn. <Se F.13 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR. 418 1. Bra förslag: mycket viktigt att det genomförs 646 2. Bra förslag: ganska viktigt att det genomförs 244 3. Spelar ingen större roll 697 4. Dåligt förslag: ganska viktigt att det inte genomförs 573 5. Dåligt förslag: mycket viktigt att det inte genomförs 246 8. Vet inte/vill ej svara 156 6. Uppgift saknas 744 9. Bortfall
VAR 109 V82109 LÖNTAGARFOND 13C Loc 266 width 1 MD=6 or GE 9 F.13C. Föra över en del av företagens vinster till löntagarfonder som styrs av de fackliga organisationerna. <Se F.13 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR 225 1. Bra förslag: mycket viktigt att det genomförs 400 2. Bra förslag: ganska viktigt att det genomförs 149 3. Spelar ingen större roll 413 4. Dåligt förslag: ganska viktigt att det inte genomförs 1299 5. Dåligt förslag: mycket viktigt att det inte genomförs 337 8. Vet inte/vill ej svara 157 6. Uppgift saknas 744 9. Bortfall
VAR 110 V82110 SOCIALIS FTG 13D Loc 267 width 1 MD=6 or GE 9 F.13D. Socialisera de stora företagen. <Se F.13 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR 100 1. Bra förslag: mycket viktigt att det genomförs 267 2. Bra förslag: ganska viktigt att det genomförs 238 3. Spelar ingen större roll 647 4. Dåligt förslag: ganska viktigt att det inte genomförs 1298 5. Dåligt förslag: mycket viktigt att det inte genomförs 274 8. Vet inte/vill ej svara 156 6. Uppgift saknas 744 9. Bortfall
VAR 111 V82111 FÖRSVARSUTG 13E Loc 268 width 1 MD=6 or GE 9 F.13E. Minska försvarsutgifterna. <Se F.13 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR 467 1. Bra förslag: mycket viktigt att det genomförs 659 2. Bra förslag: ganska viktigt att det genomförs 338 3. Spelar ingen större roll 736 4. Dåligt förslag: ganska viktigt att det inte genomförs 444 5. Dåligt förslag: mycket viktigt att det inte genomförs 179 8. Vet inte/vill ej svara 157 6. Uppgift saknas 744 9. Bortfall
VAR 112 V82112 NÄRINGSLIVET 13F Loc 269 width 1 MD=6 or GE 9 F.13F. Minska det statliga inflytandet över det privata näringslivet. <Se F.13 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR. 389 1. Bra förslag: mycket viktigt att det genomförs 648 2. Bra förslag: ganska viktigt att det genomförs 400 3. Spelar ingen större roll 721 4. Dåligt förslag: ganska viktigt att det inte genomförs 338 5. Dåligt förslag: mycket viktigt att det inte genomförs 328 8. Vet inte/vill ej svara 156 6. Uppgift saknas 744 9. Bortfall
VAR 113 V82113 KARENSDAGAR 13G Loc 270 width 1 MD=6 or GE 9 F.13G. Införa karensdagar i sjukförsäkringen. <Se F.13 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR 407 1. Bra förslag: mycket viktigt att det genomförs 506 2. Bra förslag: ganska viktigt att det genomförs 235 3. Spelar ingen större roll 462 4. Dåligt förslag: ganska viktigt att det inte genomförs 1115 5. Dåligt förslag: mycket viktigt att det inte genomförs 100 8. Vet inte/vill ej svara 155 6. Uppgift saknas 744 9. Bortfall
VAR 114 V82114 MINSKA BIDRAG 13H Loc 271 width 1 MD=6 or GE 9 F.13H. Minska de sociala bidragen. <Se F.13 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR 400 1. Bra förslag: mycket viktigt att det genomförs 864 2. Bra förslag: ganska viktigt att det genomförs 217 3. Spelar ingen större roll 701 4. Dåligt förslag: ganska viktigt att det inte genomförs 439 5. Dåligt förslag: mycket viktigt att det inte genomförs 201 8. Vet inte/vill ej svara 158 6. Uppgift saknas 744 9. Bortfall
VAR 115 V82115 INVANDRARSTÖD 13I Loc 272 width 1 MD=6 or GE 9 F.13I. Öka det ekonomiska stödet till invandrarna så att de kan bevara sin egen kultur. <Se F.13 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR 158 1. Bra förslag: mycket viktigt att det genomförs 631 2. Bra förslag: ganska viktigt att det genomförs 568 3. Spelar ingen större roll 729 4. Dåligt förslag: ganska viktigt att det inte genomförs 522 5. Dåligt förslag: mycket viktigt att det inte genomförs 217 8. Vet inte/vill ej svara 155 6. Uppgift saknas 744 9. Bortfall
VAR 116 V82116 MINSKA U-HJÄLP 13 Loc 273 width 1 MD=6 or GE 9 F.13J. Minska u-hjälpen. <Se F.13 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR 266 1. Bra förslag: mycket viktigt att det genomförs 499 2. Bra förslag: ganska viktigt att det genomförs 448 3. Spelar ingen större roll 913 4. Dåligt förslag: ganska viktigt att det inte genomförs 537 5. Dåligt förslag: mycket viktigt att det inte genomförs 161 8. Vet inte/vill ej svara 156 6. Uppgift saknas 744 9. Bortfall
VAR 117 V82117 SPRITPRISERNA 13K Loc 274 width 1 MD=6 or GE 9 F.13K. Höja vin- och spritpriserna kraftigt för att begränsa alkoholmissbruket och alkoholskadorna i samhället. <Se F.13 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR 483 1. Bra förslag: mycket viktigt att det genomförs 347 2. Bra förslag: ganska viktigt att det genomförs 621 3. Spelar ingen större roll 590 4. Dåligt förslag: ganska viktigt att det inte genomförs 712 5. Dåligt förslag: mycket viktigt att det inte genomförs 71 8. Vet inte/vill ej svara 156 6. Uppgift saknas 744 9. Bortfall
VAR 118 V82118 PORNOGRAFI 13L Loc 275 width 1 MD=6 or GE 9 F.13L. Förbjuda alla former av pornografi. <Se F.13 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR 689 1. Bra förslag: mycket viktigt att det genomförs 451 2. Bra förslag: ganska viktigt att det genomförs 834 3. Spelar ingen större roll 461 4. Dåligt förslag: ganska viktigt att det inte genomförs 256 5. Dåligt förslag: mycket viktigt att det inte genomförs 133 8. Vet inte/vill ej svara 156 6. Uppgift saknas 744 9. Bortfall
VAR 119 V82119 FRI ABORT 13M Loc 276 width 1 MD=6 or GE 9 F.13M. Begränsa rätten till fri abort. <Se F.13 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR. 245 1. Bra förslag: mycket viktigt att det genomförs 435 2. Bra förslag: ganska viktigt att det genomförs 241 3. Spelar ingen större roll 786 4. Dåligt förslag: ganska viktigt att det inte genomförs 895 5. Dåligt förslag: mycket viktigt att det inte genomförs 223 8. Vet inte/vill ej svara 155 6. Uppgift saknas 744 9. Bortfall
VAR 120 V82120 KEM BEKÄMPNING 13 Loc 277 width 1 MD=6 or GE 9 F.13N. Förbjuda kemiska bekämpningsmedel i jordbruket snarast. <Se F.13 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR 997 1. Bra förslag: mycket viktigt att det genomförs 899 2. Bra förslag: ganska viktigt att det genomförs 181 3. Spelar ingen större roll 437 4. Dåligt förslag: ganska viktigt att det inte genomförs 135 5. Dåligt förslag: mycket viktigt att det inte genomförs 173 8. Vet inte/vill ej svara 158 6. Uppgift saknas 744 9. Bortfall
VAR 121 V82121 REKLAM-TV 13O Loc 278 width 1 MD=6 or GE 9 F.13O. Tillåta reklam i svensk TV. <Se F.13 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR 865 1. Bra förslag: mycket viktigt att det genomförs 703 2. Bra förslag: ganska viktigt att det genomförs 490 3. Spelar ingen större roll 288 4. Dåligt förslag: ganska viktigt att det inte genomförs 340 5. Dåligt förslag: mycket viktigt att det inte genomförs 139 8. Vet inte/vill ej svara 155 6. Uppgift saknas 744 9. Bortfall
VAR 122 V82122 FLER DAGHEM 13P Loc 279 width 1 MD=6 or GE 9 F.13P. Bygga fler barndaghem. <Se F.13 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR 589 1. Bra förslag: mycket viktigt att det genomförs 789 2. Bra förslag: ganska viktigt att det genomförs 381 3. Spelar ingen större roll 501 4. Dåligt förslag: ganska viktigt att det inte genomförs 340 5. Dåligt förslag: mycket viktigt att det inte genomförs 223 8. Vet inte/vill ej svara 157 6. Uppgift saknas 744 9. Bortfall
VAR 123 V82123 ÅSIKT KÄRNKR 14A Loc 280 width 1 MD=6 or GE 9 F.14A. Det finns olika uppfattningar om kärnkraften som energikälla. Vilken är Er inställning? Är Ni i huvudsak för eller emot att kärnkraften utnyttjas som energikälla i Sverige eller har Ni ingen bestämd åsikt i frågan? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 1056 1. I huvudsak för kärnkraften 414 3. Ingen bestämd åsikt i frågan 1229 5. I huvudsak emot kärnkraften 26 8. Vet inte/vill ej svara 255 6. Uppgift saknas 744 9. Bortfall
VAR 124 V82124 KÄRNKR:STYRKA 14B Loc 281 width 1 MD=0 or GE 6 F.14B. (ÅSIKT I KÄRNKRAFTSFRÅGAN) Har Ni en bestämd uppfattning i den här frågan eller känner Ni Er mera tveksam? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 1676 1. Bestämd uppfattning 594 2. Mera tveksam 11 5. Vet inte/vill ej svara 440 0. Frågan ej tillämplig 259 6. Uppgift saknas 744 9. Bortfall
VAR 125 V82125 ÅSIKT FONDER 15A Loc 282 width 1 MD=6 or GE 9 F.15A. Det finns olika uppfattningar om vi skall införa löntagarfonder i Sverige. Vilken är Er inställning? Är Ni i huvudsak för eller emot att kollektiva löntagarfonder införs i Sverige eller har Ni ingen bestämd åsikt i frågan? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR 572 1. I huvudsak för att kollektiva löntagarfonder införs 591 3. Ingen bestämd åsikt i frågan 1563 5. I huvudsak emot att kollektiva löntagarfonder införs 101 8. Vet inte/vill ej svara 153 6. Uppgift saknas 744 9. Bortfall
VAR 126 V82126 FONDER:STYRKA 15B Loc 283 width 1 MD=0 or GE 6 F.15B. (ÅSIKT I LÖNTAGARFONDFRÅGAN) Har Ni en bestämd uppfattning i den här frågan eller känner Ni Er mera tveksam? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR 1718 1. Bestämd uppfattning 404 2. Mera tveksam 6 5. Vet inte/vill ej svara 692 0. Frågan ej tillämplig 160 6. Uppgift saknas 744 9. Bortfall
VAR 127 V82127 FOND:SKÄL 1 15C Loc 284 width 2 MD= 0 or GE 96 F.15C. (ÅSIKT I LÖNTAGARFONDFRÅGAN) I debatten kring kollektiva löntagarfonder har olika skäl framförts för/emot ett införande av kollektiva löntagarfonder. Vilka är de viktigaste skälen till att Ni är för/emot att kollektiva löntagarfonder införs i vårt land? (TILLÄGGSFRÅGA:) Är det något ytterligare skäl Ni vill nämna? F.15C(1). Viktigaste skälet för/emot löntagarfonder, 1 Koderna 1-15 är argument för löntagarfonder och koderna 21-35 är argument emot. I 1979 års valundersökning användes ett annat kodschema för argument i löntagarfondsfrågan. För att översätta 1979 års argument till 1982 års koder se bilaga 5 i Holmberg-Gilljam, "Valundersökning 1982. Teknisk rapport". EKONOMI- OCH SYSSELSÄTTNINGSARGUMENT 47 01. Allmänna argument. Vår internationella konkurrenskraft stärks. Problemet med de multinationella företagen minskar. Bra för småföretagen. 134 02. Löntagarfonder behövs för att få kapital till investeringar. Ökar det produktiva sparandet i samhället. Aktieägarna har inte själva råd med 114 03. Löntagarfonder behövs för att trygga jobben. Ger fler jobb i industrin. RÄTTVISE- OCH INFLYTANDEARGUMENT 36 04. Allmänna argument. Fel att enskilda personer tar vinsterna. Vinsterna kommer ej de anställda/löntagarna/arbetarna till godo nu. 105 05. Mer inflytande för de anställda/löntagarna/arbetarna. 2 06. Mer inflytande för facket. 5 07. Rättvisa mellan anställda i olika företag. Den solidariska lönepolitiken blir lättare att genomföra med löntagarfonder. Ger ett jämnare löneläge. IDEOLOGISKA ARGUMENT 2 08. Allmänna argument. 9 09. Löntagarfonder leder till socialism, socialisering. Mer inflytande för samhället. Vi behöver viss samhällsstyrning. Planhushållning underlättas om samhället får ökat inflytande. Löntagarfonder är förenligt med vårt nuvarande samhällssystem, med demokratiska fri- och rättigheter. Ekonomisk demokrati, 3:e steget. 38 10. Löntagarfonder bryter den privata maktkoncentrationen. Maktspridning. Decentralisering av ägandet och/eller makten. ÖVRIGA ARGUMENT FÖR LÖNTAGARFONDER 16 11. Allmänna övriga argument. Bra för arbetarna. 3 12. För löntagarfonder. Men med enskild utdelning, individuella andela, enskilt ägande. 13. För samhällsfonder som tillförs kapital genom skatt på bolagsvinster och kapital. (VPK:s fondförslag). 8 14. Allt är bra - inget är dåligt. 3 15. Understödjer pensionssystemet (ATP-systemet). EKONOMI- OCH SYSSELSÄTTNINGSARGUMENT 290 21. Allmänna argument. Ekonomin skall skötas av dem som är bäst lämpade. Det kommer inte att fungera annars. Det fungerar bra nu. Om vi inför löntagarfonder kommer de intenationella/multinationella företagen att fly landet. Kapitalflykt från Sverige. Vår intenationella konkurrenskraft kommer att minska. Ingen arbetsglädje, ingen investeringslust, dåligt för småföretagarna. 15 22. Löntagarfonder behövs inte för att öka investeringarna. Det produktiva sparandet i samhället ökar inte. Aktieägarna har själva råd med investeringar. 24 23. Löntagarfonder hotar jobben. Skapar inte fler industrijobb. Sysselsättningen minskar. RÄTTVISE- OCH INFLYTANDEARGUMENT 50 24. Allmänna argument. Ingen rättvisa med löntagarfonder. Vinsterna skall gå till dem som satsat pengar. 12 25. Löntagarfonder ger för mycket inflytande för de anställda/löntagarna/arbetarna. 405 26. Löntagarfonder ger för mycket inflytande för facket. Leder till pampvälde och förmynderi. Ökad byråkrati. Sammanglidning arbetsgivare-facket. 2 27. Löntagarfonder slår hårdast mot de vinstrika företagen. Det är dåligt för landet med solidarisk lönepolitik. IDEOLOGISKA ARGUMENT 2 28. Allmänna argument. 311 29. Löntagarfonder leder till socialism, kommunism. Blandekonomin undergrävs. Fonderna ej förenliga med demokratiska fri- och rättigheter. Leder till ett kollektivistiskt samhälle. Hotar den privata äganderätten. 81 30. Löntagarfonder leder till maktkoncentration. Ägandet och/eller makten centraliseras. ÖVRIGA ARGUMENT MOT LÖNTAGARFONDER 46 31. Allmänna övriga argument 109 32. Högre lön till de anställda istället för löntagarfonder. Fonderna ger lägre löner, ingen fördel för arbetarna. 3 33. Löntagarfonder leder inte till socialism. Löntagarfonder är ytterligare ett sätt att göra arbetarna till offer/slavar under kapitalismen/kapitalisterna. 32 34. Mot löntagarfonder pga otillräcklig information i frågan. 70 35. Allt är dåligt - inget är bra. 151 88. Vet inte/vill ej svara 693 00. Frågan ej tillämplig 162 96. Uppgift saknas 744 99. Bortfall
VAR 128 V82128 FOND:SKÄL 2 15C Loc 286 width 2 MD= 0 or GE 96 F.15C(2). Viktigaste skälet för/emot löntagarfonder, 2 <Se F.15C för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 127 01. Allmänna argument. Vår internationella konkurrenskraft stärks. Problemet med de multinationella företagen minskar. Bra för småföretagen. . . 35. Allt är dåligt - inget är bra. 151 88. Vet inte/vill ej svara 1931 00. Frågan ej tillämplig 162 96. Uppgift saknas 744 99. Bortfall Kod: 0 1 2 3 4 5 7 9 10 Frek: 1931 23 25 57 28 43 3 7 19 Kod: 11 14 15 21 22 23 24 25 26 Frek: 11 2 6 137 15 19 25 8 85 Kod: 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Frek: 4 1 55 46 33 55 5 10 14 Kod: 88 96 99 Frek: 151 162 744
VAR 129 V82129 FOND:SKÄL 3 15C Loc 288 width 2 MD= 0 or GE 96 F.15C(3). Viktigaste skälet för/emot löntagarfonder, 3 <Se F.15C för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 127 01. Allmänna argument. Vår internationella konkurrenskraft stärks. Problemet med de multinationella företagen minskar. Bra för småföretagen. . . 35. Allt är dåligt - inget är bra. 151 88. Vet inte/vill ej svara 2533 00. Frågan ej tillämplig 162 96. Uppgift saknas 744 99. Bortfall Kod: 0 1 2 3 4 5 7 10 11 Frek: 2533 7 2 2 7 9 2 3 3 Kod: 12 15 21 22 23 24 25 26 27 Frek: 1 3 23 3 5 6 1 12 2 Kod: 28 29 30 31 32 33 34 35 88 Frek: 1 9 6 12 6 1 1 7 151 Kod: 96 99 Frek: 162 744
VAR 130 V82130 FOND:SKÄL 4 15C Loc 290 width 2 MD= 0 or GE 96 F.15C(4). Viktigaste skälet för/emot löntagarfonder, 4 <Se F.15C för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 127 01. Allmänna argument. Vår internationella konkurrenskraft stärks. Problemet med de multinationella företagen minskar. Bra för småföretagen. . . 35. Allt är dåligt - inget är bra. 151 88. Vet inte/vill ej svara 2651 00. Frågan ej tillämplig 162 96. Uppgift saknas 744 99. Bortfall Kod: 0 3 4 10 11 21 22 24 29 Frek: 2651 1 2 2 1 1 1 1 1 Kod: 30 31 32 88 96 99 Frek: 3 2 1 151 162 744
VAR 131 V82131 FOND:SKÄL 5 15C Loc 292 width 2 MD= 0 or GE 96 F.15C(5). Viktigaste skälet för/emot löntagarfonder, 5 <Se F.15C för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 127 01. Allmänna argument. Vår internationella konkurrenskraft stärks. Problemet med de multinationella företagen minskar. Bra för småföretagen. . . 35. Allt är dåligt - inget är bra. 151 88. Vet inte/vill ej svara 2664 00. Frågan ej tillämplig 162 96. Uppgift saknas 744 99. Bortfall Kod: 0 21 29 32 88 96 99 Frek: 2664 1 1 1 151 162 744
VAR 132 V82132 VAL:FONDERNA 16 Loc 294 width 1 MD=0 or GE 6 F.16. Hur viktig är frågan om löntagarfonder för Ert val av parti vid årets riksdagsval? (VISA SVARSKORT) FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR 697 1. En av de absolut viktigaste frågorna 813 2. Ganska viktig fråga 716 3. Inte särskilt viktig fråga 490 4. Inte alls viktig fråga 88 5. Vet inte/vill ej svara 19 0. Tänker ej rösta/uppgav sig ej ha röstat 157 6. Uppgift saknas 744 9. Bortfall
VAR 133 V82133 FONDERNA: UP 17A Loc 295 width 1 MD=6 or GE 9 F.17A. Olika förslag har diskuterats om vilken typ av löntagarfonder vi skall ha i Sverige. På det här kortet har vi sammanställt några av de förslag som framförts. Vilket av förslagen stämmer bäst överens med Er uppfattning? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 192 1. Samhällsfonder som skall ge löntagarna ökat inflytande och bl a användas för att skapa nya samhällsägda industrier. 437 2. Kollektiva löntagarfonder som dels skall ge löntagarna ökat inflytande genom köp av aktier i olika företag och dels ge upphov till mer investeringar i svensk industri. 431 3. Löntagarfonder med individuella andelar som skall ge löntagarna ökat inflytande och näringslivet mer investeringskapital. De anställda skall efter en viss tid kunna lösa in sina andelar om de vill. 1270 4. Vi skall inte ha någon form av löntagarfonder i Sverige. 1 7. Samhällsfonder och kollektiva löntagarfonder 357 8. Vet inte/vill ej svara 292 6. Uppgift saknas 744 9. Bortfall
VAR 134 V82134 FONDERNA: C 17B Loc 296 width 1 MD=6 or GE 9 F.17B. Vilket av förslagen anser Ni stämmer bäst överens med (...PARTIS) uppfattning? F.17B(1). Typ av löntagarfond: Centerpartiet FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 73 1. Samhällsfonder 35 2. Kollektiva löntagarfonder 329 3. Löntagarfonder med individuella andelar 1513 4. Inte ha någon form av löntagarfonder 5. Samhällsfonder och/eller kollektiva löntagarfonder 7. Annat svar 770 8. Vet inte/vill ej svara 260 6. Uppgift saknas 744 9. Bortfall
VAR 135 V82135 FONDERNA: S 17B Loc 297 width 1 MD=6 or GE 9 F.17B(2). Typ av löntagarfond: Socialdemokraterna <Se F.17B för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 516 1. Samhällsfonder 1567 2. Kollektiva löntagarfonder 170 3. Löntagarfonder med individuella andelar 11 4. Inte ha någon form av löntagarfonder 7 5. Samhällsfonder och/eller kollektiva löntagarfonder 1 7. Annat svar 446 8. Vet inte/vill ej svara 262 6. Uppgift saknas 744 9. Bortfall
VAR 136 V82136 FONDERNA: FP 17B Loc 298 width 1 MD=6 or GE 9 F.17B(3). Typ av löntagarfond: Folkpartiet <Se F.17B för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 57 1. Samhällsfonder 70 2. Kollektiva löntagarfonder 400 3. Löntagarfonder med individuella andelar 1322 4. Inte ha någon form av löntagarfonder 5. Samhällsfonder och/eller kollektiva löntagarfonder 7. Annat svar 870 8. Vet inte/vill ej svara 261 6. Uppgift saknas 744 9. Bortfall
VAR 137 V82137 FONDERNA: VPK 17B Loc 299 width 1 MD=6 or GE 9 F.17B(4). Typ av löntagarfond: Vänsterpartiet kommunisterna <Se F.17B för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 1005 1. Samhällsfonder 495 2. Kollektiva löntagarfonder 122 3. Löntagarfonder med individuella andelar 161 4. Inte ha någon form av löntagarfonder 1 5. Samhällsfonder och/eller kollektiva löntagarfonder 7. Annat svar 935 8. Vet inte/vill ej svara 261 6. Uppgift saknas 744 9. Bortfall
VAR 138 V82138 FONDERNA: M 17B Loc 300 width 1 MD=6 or GE 9 F.17B(5). Typ av löntagarfond: Moderaterna <Se F.17B för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 21 1. Samhällsfonder 17 2. Kollektiva löntagarfonder 84 3. Löntagarfonder med individuella andelar 2063 4. Inte ha någon form av löntagarfonder 5. Samhällsfonder och/eller kollektiva löntagarfonder 7. Annat svar 534 8. Vet inte/vill ej svara 261 6. Uppgift saknas 744 9. Bortfall
VAR 139 V82139 SKATTEÖVERENSK 18 Loc 301 width 1 MD=6 or GE 9 F.18A. Riksdagen beslöt i våras - i enlighet med den så kallade skatteöverenskommelsen - att genomföra ett antal förändringar i vårt skattesystem. De viktigaste förändringarna är att marginalskatterna skall sänkas, att arbetsgivaravgiften skall höjas och att ränteavdragen för vissa villaägare kommer att begränsas. Vad har Ni för uppfattning om de här förändringarna? Är Ni i huvudsak positiv eller i huvudsak negativ till skatteöverenskommelsen eller har Ni ingen bestämd åsikt i frågan? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 1074 1. I huvudsak positiv till skatteöverenskommelsen 862 3. Ingen bestämd åsikt i frågan 585 5. I huvudsak negativ till skatteöverenskommelsen 13 7. Annat svar 187 8. Vet inte/vill ej svara 259 6. Uppgift saknas 744 9. Bortfall
VAR 140 V82140 FÖR SKATTEÖV. 18B Loc 302 width 2 MD=96 or GE 99 F.18B. Kommer Ni ihåg vilka partier som var för skatteöverenskommelsen i riksdagen? (OM JA) Vilka partier var för skatteöverenskommelsen? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR ETT PARTI NÄMNT 11. Vänsterpartiet kommunisterna 44 12. Socialdemokraterna 9 13. Centerpartiet 5 14. Folkpartiet 37 15. Moderata samlingspartiet TVÅ RIKSDAGSPARTIER NÄMNDA 15 20. Vpk/S 21. Vpk/C 22. Vpk/Fp 1 23. Vpk/M 62 24. S/C 44 25. S/Fp 20 26. S/M 72 27. C/Fp 11 28. C/M 4 29. Fp/M TRE RIKSDAGSPARTIER NÄMNDA 2 30. Vpk/S/C 3 31. Vpk/S/Fp 32. Vpk/S/M 2 33. Vpk/C/Fp 34. Vpk/C/M 1 35. Vpk/Fp/M 1261 36. S/C/Fp 1 37. S/C/M 4 38. S/Fp/M 38 39. C/Fp/M FYRA RIKSDAGSPARTIER NÄMNDA 42 40. Vpk/S/C/Fp 9 43. S/C/Fp/M ÖVRIGA PARTIKOMBINATIONER 54. M/Kds 2 73. Borgerlig, de borgerliga partierna, de icke-socialistiska partierna 2 81. Alla (riksdags)partier 867 85. Inget parti 162 88. Vet inte/vill ej svara 260 96. Uppgift saknas 744 99. Bortfall
VAR 141 V82141 MOT SKATTEÖV. 18C Loc 304 width 2 MD=96 or GE 99 F.18C. Vilket eller vilka partier var emot skatteöverenskommelsen? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR ETT PARTI NÄMNT 25 11. Vänsterpartiet kommunisterna 52 12. Socialdemokraterna 7 13. Centerpartiet 4 14. Folkpartiet 1001 15. Moderata samlingspartiet TVÅ RIKSDAGSPARTIER NÄMNDA 41 20. Vpk/S 3 21. Vpk/C 3 22. Vpk/Fp 498 23. Vpk/M 24. S/C 1 25. S/Fp 4 26. S/M 14 27. C/Fp 10 28. C/M 12 29. Fp/M TRE RIKSDAGSPARTIER NÄMNDA 30. Vpk/S/C 1 31. Vpk/S/Fp 8 32. Vpk/S/M 2 33. Vpk/C/Fp 3 34. Vpk/C/M 2 35. Vpk/Fp/M 2 36. S/C/Fp 37. S/C/M 38. S/Fp/M 23 39. C/Fp/M FYRA RIKSDAGSPARTIER NÄMNDA 40. Vpk/S/C/Fp 43. S/C/Fp/M ÖVRIGA PARTIKOMBINATIONER 3 54. M/Kds 2 73. Borgerlig, de borgerliga partierna, de icke-socialistiska partierna 81. Alla (riksdags)partier 707 85. Inget parti 289 88. Vet inte/vill ej svara 263 96. Uppgift saknas 744 99. Bortfall
VAR 142 V82142 ENDAST RÖSTER 19A Loc 306 width 1 MD=6 or GE 9 F.19. Vi har ställt samman några olika åsikter om partier och politik, som man ibland hör att folk har. Några är rätt kritiska. Jag läser upp en sådan åsikt i sänder och ber Er välja ett av svaren på vänstersidan. (VISA SVARSKORT) Instämmer Ni med den åsikten eller tycker Ni den är felaktig? F.19A. Partierna är bara intresserade av folks röster men inte av deras åsikter. FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 484 1. Instämmer helt 1183 2. Instämmer i stort sett 722 3. I stort sett motsatt åsikt 208 4. Helt motsatt åsikt 125 8. Vet inte/vill ej svara 258 6. Uppgift saknas 744 9. Bortfall
VAR 143 V82143 FÖRETRÄDER UP 19B Loc 307 width 1 MD=6 or GE 9 F.19B. Det finns åtminstone något parti som alltid försöker tillvarata mina intressen. <Se F.19 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 602 1. Instämmer helt 1449 2. Instämmer i stort sett 345 3. I stort sett motsatt åsikt 146 4. Helt motsatt åsikt 179 8. Vet inte/vill ej svara 259 6. Uppgift saknas 744 9. Bortfall
VAR 144 V82144 RD-MÄN HÄNSYN 19C Loc 308 width 1 MD=6 or GE 9 F.19C. De som sitter i riksdagen och beslutar tar inte mycket hänsyn till vad vanligt folk tycker och tänker. <Se F.19 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 656 1. Instämmer helt 985 2. Instämmer i stort sett 764 3. I stort sett motsatt åsikt 184 4. Helt motsatt åsikt 133 8. Vet inte/vill ej svara 258 6. Uppgift saknas 744 9. Bortfall
VAR 145 V82145 MARKNADSEKON 20A Loc 309 width 2 MD=96 or GE 99 F.20. På det här kortet har jag en lista med förslag på olika slags samhällen som en del människor anser att vi bör satsa på i framtiden i Sverige. Jag skulle vilja höra vad Ni anser om förslagen. Ni kan svara med hjälp av skalan på kortet. En hög siffra betyder att Ni tycker ett förslag är bra. En låg siffra betyder att Ni tycker att ett förslag är dåligt. F.20A. Satsa på ett samhälle med mer privat företagsamhet och marknadsekonomi. FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 149 00. Mycket dåligt förslag 59 01. 116 02. 133 03. 95 04. 420 05. Varken bra eller dåligt förslag 217 06. 319 07. 391 08. 144 09. 562 10. Mycket bra förslag 114 88. Vet inte/vill ej svara 261 96. Uppgift saknas 744 99. Bortfall
VAR 146 V82146 LÖNTAGARINFLYT 20 Loc 311 width 2 MD=96 or GE 99 F.20B. Satsa på ett samhälle med mer inflytande för löntagarna på jobben även om det innebär att saker och ting ibland kan ta lite längre tid. <Se F.20 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 117 00. Mycket dåligt förslag 63 01. 143 02. 189 03. 158 04. 580 05. Varken bra eller dåligt förslag 314 06. 368 07. 332 08. 105 09. 219 10. Mycket bra förslag 131 88. Vet inte/vill ej svara 261 96. Uppgift saknas 744 99. Bortfall
VAR 147 V82147 SOCIALISM 20C Loc 313 width 2 MD=96 or GE 99 F.20C. Satsa på ett socialistiskt samhälle. <Se F.20 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 1067 00. Mycket dåligt förslag 186 01. 179 02. 154 03. 118 04. 349 05. Varken bra eller dåligt förslag 115 06. 112 07. 122 08. 40 09. 157 10. Mycket bra förslag 120 88. Vet inte/vill ej svara 261 96. Uppgift saknas 744 99. Bortfall
VAR 148 V82148 MINDRE FÖRBUD 20D Loc 315 width 2 MD=96 or GE 99 F.20D. Satsa på ett samhälle med mindre förbud även om det kan innebära att svaga grupper missgynnas och starka människor gynnas. <Se F.20 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 519 00. Mycket dåligt förslag 162 01. 240 02. 218 03. 163 04. 538 05. Varken bra eller dåligt förslag 192 06. 196 07. 176 08. 44 09. 91 10. Mycket bra förslag 180 88. Vet inte/vill ej svara 261 96. Uppgift saknas 744 99. Bortfall
VAR 149 V82149 EKON TILLVÄXT 20E Loc 317 width 2 MD=96 or GE 99 F.20E. Satsa på ett samhälle med hög ekonomisk tillväxt och hög produktivitet. <Se F.20 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 40 00. Mycket dåligt förslag 22 01. 58 02. 71 03. 91 04. 324 05. Varken bra eller dåligt förslag 255 06. 395 07. 482 08. 187 09. 634 10. Mycket bra förslag 160 88. Vet inte/vill ej svara 261 96. Uppgift saknas 744 99. Bortfall
VAR 150 V82150 MILJÖVÄNLIGT 20F Loc 319 width 2 MD=96 or GE 99 F.20F. Satsa på ett miljövänligt samhälle även om det innebär låg eller ingen ekonomisk tillväxt. <Se F.20 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 109 00. Mycket dåligt förslag 68 01. 142 02. 211 03. 184 04. 653 05. Varken bra eller dåligt förslag 299 06. 279 07. 301 08. 109 09. 223 10. Mycket bra förslag 141 88. Vet inte/vill ej svara 261 96. Uppgift saknas 744 99. Bortfall
VAR 151 V82151 TEKNIKSAMHÄLLE 20 Loc 321 width 2 MD=96 or GE 99 F.20G. Satsa på ett samhälle som utnyttjar avancerad teknik som datorer och industrirobotar så att produktionen blir effektiv. <Se F.20 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 454 00. Mycket dåligt förslag 193 01. 285 02. 260 03. 191 04. 438 05. Varken bra eller dåligt förslag 183 06. 209 07. 189 08. 61 09. 137 10. Mycket bra förslag 119 88. Vet inte/vill ej svara 261 96. Uppgift saknas 744 99. Bortfall
VAR 152 V82152 KRISTNA VÄRDEN 20 Loc 323 width 2 MD=96 or GE 99 F.20H. Satsa på ett samhälle där kristna värden spelar en större roll. <Se F.20 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 334 00. Mycket dåligt förslag 148 01. 221 02. 181 03. 99 04. 781 05. Varken bra eller dåligt förslag 167 06. 199 07. 180 08. 66 09. 230 10. Mycket bra förslag 112 88. Vet inte/vill ej svara 262 96. Uppgift saknas 744 99. Bortfall
VAR 153 V82153 PARTIANHÄNGARE 21 Loc 325 width 1 MD=6 or GE 9 F.21A. Många känner sig som anhängare av ett bestämt parti. Men det finns ju också många som inte har någon sådan inställning till något av partierna. Brukar Ni själv betrakta Er som t ex folkpartist eller socialdemokrat eller moderat eller centerpartist eller kommunist? Eller har Ni inte någon sådan inställning till något av partierna? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR 1699 1. Ja, betraktar sig som anhängare av ett bestämt parti 106 3. Vet inte/tveksam 1009 5. Nej, betraktar sig inte som anhängare av något parti 14 8. Vet inte/vill ej svara 152 6. Uppgift saknas 744 9. Bortfall
VAR 154 V82154 PARTIPREFERENS 21 Loc 326 width 2 MD= 0 or GE 96 F.21B. (PARTIANHÄNGARE) Vilket parti tycker Ni bäst om? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR 9 09. Miljöpartiet 50 11. Vänsterpartiet kommunisterna 12. Kommunistiska partiet marxist-leninisterna 1 13. Sveriges kommunistiska parti 1 14. Socialistiska partiet 1 15. VPK, APK, KPMLr, SKP, SP 16. Arbetarepartiet kommunisterna 955 22. Socialdemokraterna 221 33. Centerpartiet 62 44. Folkpartiet 346 55. Moderata samlingspartiet 30 66. Kristen demokratisk samling 23 88. Vet inte/vill ej svara 1129 00. Frågan ej tillämplig 152 96. Uppgift saknas 744 99. Bortfall
VAR 155 V82155 PARTIIDENT 21C Loc 328 width 1 MD=0 or GE 8 F.21C. (ANGETT BÄSTA PARTI) En del är ju starkt övertygade anhängare av sitt parti. Andra är inte så starkt övertygade. Hör Ni själv till de starkt övertygade anhängarna av Ert parti? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR 965 1. Ja, starkt övertygad 707 5. Nej, inte starkt övertygad 1 6. Vet inte/vill ej svara 1152 0. Frågan ej tillämplig 155 8. Uppgift saknas 744 9. Bortfall
VAR 156 V82156 NÄRMASTE PARTI 21 Loc 329 width 2 MD= 0 or GE 96 F.21D. (EJ PARTIANHÄNGARE) Är det något parti som Ni ändå tycker Er stå närmare än de andra partierna? (Vilket parti?) FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR 34 09. Miljöpartiet 36 11. Vänsterpartiet kommunisterna 12. Kommunistiska partiet marxist-leninisterna 2 13. Sveriges kommunistiska parti 1 14. Socialistiska partiet 286 22. Socialdemokraterna 2 23. S + något kommunistiskt parti 134 33. Centerpartiet 72 44. Folkpartiet 214 55. Moderata samlingspartiet 1 58. M+S 34 66. Kristen demokratisk samling 7 71. M+Fp+C eller M+Fp+C+KDS; även: "borgerliga partier" eller "borgerlig parti" utan närmare specificering 2 72. Fp+C samt "mittenpartierna" och annan valsedelsbeteckning för samverkan mellan dessa två partier 1 77. M+Fp 1 79. C+Mp 1 80. Fp+Mp 1 85. Centrumdemokraterna 300 88. Vet inte/vill ej svara 1699 00. Frågan ej tillämplig 152 96. Uppgift saknas 744 99. Bortfall
VAR 157 V81157 ANDRA PARTI 22 Loc 331 width 2 MD= 0 or GE 96 F.22. (ANGETT BÄSTA/NÄRMASTE PARTI) Vilket parti tycker Ni näst bäst om? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR 55 09. Miljöpartiet 412 11. Vänsterpartiet kommunisterna 12. Kommunistiska partiet marxist-leninisterna (revolutionärena) 2 13. Sveriges kommunistiska parti 14. Socialistiska partiet 2 16. Arbetarepartiet kommunisterna 195 22. Socialdemokraterna 650 33. Centerpartiet 401 44. Folkpartiet 285 55. Moderata samlingspartiet 2 56. M + kommunistiskt parti 45 66. Kristen demokratisk samling 3 71. M+Fp+C eller M+Fp+C+KDS; även: "borgerliga partier" eller "borgerligt parti" utan närmare specificering 3 72. Fp+C samt "mittenpartierna" och annan valsedelsbeteckning för samverkan mellan dessa två partier 1 77. M+Fp 1 78. Vpk/Mp 1 81. Kommunal valsedelsbeteckning eller kommunal politisk grupp, som inte kan förbindas med något riksparti och inte har karaktären av borgerlig samlingslista 1 85. Centrumdemokraterna 427 88. Vet inte/vill ej svara 323 00. Frågan ej tillämplig 171 96. Uppgift saknas 744 99. Bortfall
VAR 158 V82158 VH-SKALA: FP 23A Loc 333 width 2 MD=96 or GE 99 F.23A. Man brukar ju ibland tänka sig att partierna kan ordnas från vänster till höger efter politisk ställning. På det här kortet finns ett slags skala. Jag skulle vilja att Ni placerade de politiska partierna på skalan. Ju mer till vänster Ni tycker ett parti står desto lägre siffra väljer Ni. Och ju mer till höger Ni tycker ett parti står desto högre siffra väljer Ni. F.23A(1). Vi börjar med Folkpartiet. Var någonstans på skalan skulle Ni vilja placera: Folkpartiet FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR. 4 00. Långt till vänster 10 01. 27 02. 70 03. 163 04. 716 05. Varken vänster eller höger 656 06. 578 07. 251 08. 63 09. 27 10. Långt till höger 156 88. Vet inte/vill ej svara 259 96. Uppgift saknas 744 99. Bortfall
VAR 159 V82159 VH-SKALA: S 23A Loc 335 width 2 MD=96 or GE 99 F.23A(2). Var någonstans på skalan skulle Ni vilja placera: Socialdemokraterna <Se F.23A för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR. 148 00. Långt till vänster 314 01. 687 02. 777 03. 429 04. 179 05. Varken vänster eller höger 26 06. 10 07. 15 08. 12 09. 11 10. Långt till höger 114 88. Vet inte/vill ej svara 258 96. Uppgift saknas 744 99. Bortfall
VAR 160 V82160 VH-SKALA: M 23A Loc 337 width 2 MD=96 or GE 99 F.23A(3). Var någonstans på skalan skulle Ni vilja placera: Moderaterna <Se F.23A för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR. 5 00. Långt till vänster 5 01. 6 02. 15 03. 17 04. 63 05. Varken vänster eller höger 64 06. 174 07. 399 08. 513 09. 1340 10. Långt till höger 121 88. Vet inte/vill ej svara 258 96. Uppgift saknas 744 99. Bortfall
VAR 161 V82161 VH-SKALA: VPK 23A Loc 339 width 2 MD=96 or GE 99 F.23A(4). Var någonstans på skalan skulle Ni vilja placera: Vänsterpartiet kommunisterna <Se F.23A för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR. 1327 00. Långt till vänster 711 01. 340 02. 123 03. 44 04. 38 05. Varken vänster eller höger 5 06. 4 07. 5 08. 09. 6 10. Långt till höger 119 88. Vet inte/vill ej svara 258 96. Uppgift saknas 744 99. Bortfall
VAR 162 V82162 VH-SKALA: C 23A Loc 341 width 2 MD=96 or GE 99 F.23A(5). Var någonstans på skalan skulle Ni vilja placera: Centerpartiet <Se F.23A för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR. 4 00. Långt till vänster 12 01. 10 02. 39 03. 92 04. 612 05. Varken vänster eller höger 715 06. 610 07. 318 08. 113 09. 54 10. Långt till höger 143 88. Vet inte/vill ej svara 258 96. Uppgift saknas 744 99. Bortfall
VAR 163 V82163 VH-SKALA: MP 23A Loc 343 width 2 MD=96 or GE 99 F.23A(6). Var någonstans på skalan skulle Ni vilja placera: Miljöpartiet <Se F.23A för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR. 23 00. Långt till vänster 23 01. 40 02. 91 03. 155 04. 1193 05. Varken vänster eller höger 258 06. 126 07. 45 08. 16 09. 10 10. Långt till höger 742 88. Vet inte/vill ej svara 258 96. Uppgift saknas 744 99. Bortfall
VAR 164 V82164 VH-SKALA: KDS 23A Loc 345 width 2 MD=96 or GE 99 F.23A(7). Var någonstans på skalan skulle Ni vilja placera: Kristen demokratisk samling <Se F.23A för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR. 31 00. Långt till vänster 27 01. 48 02. 71 03. 123 04. 764 05. Varken vänster eller höger 556 06. 306 07. 182 08. 83 09. 36 10. Långt till höger 495 88. Vet inte/vill ej svara 258 96. Uppgift saknas 744 99. Bortfall
VAR 165 V82165 VH-SKALA: UP 23B Loc 347 width 2 MD=96 or GE 99 F.23B. Var någonstans på skalan skulle Ni vilja placera Er själv? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR. 68 00. Långt till vänster 107 01. 201 02. 308 03. 275 04. 696 05. Varken vänster eller höger 223 06. 279 07. 249 08. 87 09. 85 10. Långt till höger 136 88. Vet inte/vill ej svara 266 96. Uppgift saknas 744 99. Bortfall
VAR 166 V82166 TÄNKER RÖSTA 24A Loc 349 width 1 MD=0 or GE 9 F.I:24A. Tänker Ni rösta vid valet i år? FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP A 1196 1. Ja 60 3. Kanske/vet inte säkert 19 5. Nej 1 8. Vägrar svara 1704 0. Frågan ej tillämplig 744 9. Bortfall
VAR 167 V82167 PARTI (FÖRE) 24B Loc 350 width 2 MD= 0 or GE 99 F.I:24B. (TÄNKER RÖSTA) Vilket parti tänker Ni rösta på i riksdagsvalet? FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP A 19 09. Miljöpartiet 35 11. Vänsterpartiet kommunisterna 2 14. Socialistiska partiet 1 16. Arbetarepartiet kommunisterna 504 22. Socialdemokraterna 118 33. Centerpartiet 44 44. Folkpartiet 223 55. Moderata samlingspartiet 32 66. Kristen demokratisk samling 1 71. Borgerligt parti 1 79. C/Mp 1 87. Annat parti 207 88. Vet inte/vill ej svara 8 95. Tänker rösta blankt 1784 00. Frågan ej tillämplig 744 99. Bortfall
VAR 168 V82168 MÖJLIGT PARTI 24C Loc 352 width 2 MD= 0 or GE 99 F.I:24C. (TÄNKER INTE RÖSTA) Om Ni skulle rösta, vilket parti skulle Ni i så fall rösta på? FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP A 1 11. Vänsterpartiet kommunisterna 15 22. Socialdemokraterna 1 23. S + något kommunistiskt parti 6 33. Centerpartiet 4 44. Folkpartiet 2 55. Moderaterna 1 58. M + S 1 66. Kristen demokratisk samling 42 88. Vet inte/vill ej svara 1 89. Tänker rösta blankt 6 90. Tänker inte rösta 2900 00. Frågan ej tillämplig 744 99. Bortfall
VAR 169 V82169 RÖSTADE 1979 24A Loc 354 width 1 MD=0 or GE 8 F.24A. Röstade Ni vid årets val? FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP B 1609 1. Ja 7 3. Ja, men inte i alla valen 86 5. Nej, röstade inte 1 6. Vet inte/vill ej svara 1276 0. Frågan ej tillämplig 1 8. Uppgift saknas 744 9. Bortfall
VAR 170 V82170 PARTI 1979R 24B Loc 355 width 2 MD= 0 or GE 96 F.24B/BF. (RÖSTADE I RIKSDAGSVALET) Vi hade ju flera val samtidigt i år. Vilket parti röstade Ni på i riksdagsvalet? 49 09. Miljöpartiet 136 11. Vänsterpartiet kommunisterna 1 14. Socialistiska partiet 1258 22. Socialdemokraterna 394 33. Centerpartiet 165 44. Folkpartiet 629 55. Moderata samlingspartiet 66 66. Kristen demokratisk samling 1 85. Centrumdemokraterna 2 87. Annat parti 85 88. Vet inte/vill ej svara 32 89. Tänker rösta blankt 39 90. Tänker inte rösta 87 00. Frågan ej tillämplig 36 96. Uppgift saknas 744 99. Bortfall
VAR 171 V82171 PARTI 1982K 24C Loc 357 width 2 MD= 0 or GE 96 F.24C. (RÖSTADE I KOMMUNFULLMÄKTIGEVALET) Vilket parti röstade Ni på i valet till kommunfullmäktige? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR 56 09. Miljöpartiet 118 11. Vänsterpartiet kommunisterna 2 12. Kommunistiska partiet marxist-leninisterna 3 13. Sveriges kommunistiska parti 1192 22. Socialdemokraterna 377 33. Centerpartiet 175 44. Folkpartiet 526 55. Moderata samlingspartiet 82 66. Kristen demokratisk samling 1 72. Fp+C samt "mittenpartierna" och annan valsedelsbeteckning för samverkan mellan dessa två partier 34 81. Kommunal valsedelsbeteckning eller kommunal politisk grupp, som inte kan förbindas med något riksparti och inte har karaktären av borgerlig samlingslista 1 85. Centrumdemokraterna 1 86. Framstegspartiet 1 87. Annat parti eller annan politisk grupp, dvs valsedelsbeteckning, parti eller grupp som inte kan hänföras till någon av ovanstående koder 73 88. Vet inte/vill ej svara 22 89. Röstade blankt 60 90. Röstade inte 87 00. Frågan ej tillämplig 169 96. Uppgift saknas 744 99. Bortfall
VAR 172 V82172 PARTI 1982L 24D Loc 359 width 2 MD= 0 or GE 96 F.24D. (RÖSTADE I LANDSTINGSVALET) Vilket parti röstade Ni på i landstingsvalet? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR. Frågan ej ställd till UP i Göteborg, Malmö eller på Gotland (har ej landsting). 44 09. Miljöpartiet 104 11. Vänsterpartiet kommunisterna 1 13. Sveriges kommunistiska parti 1109 22. Socialdemokraterna 371 33. Centerpartiet 154 44. Folkpartiet 496 55. Moderata samlingspartiet 70 66. Kristen demokratisk samling 1 72. Fp+C samt "mittenpartierna" och annan valsedelsbeteckning för samverkan mellan dessa två partier 3 81. Kommunal valsedelsbeteckning eller kommunal politisk grupp, som inte kan förbindas med något riksparti och inte har karaktären av borgerlig samlingslista 1 83. Hälso- och miljöpartiet 1 85. Centrumdemokraterna 68 88. Vet inte/vill ej svara 22 89. Röstade blankt 134 90. Röstade inte 316 00. Frågan ej tillämplig 158 96. Uppgift saknas 671 99. Bortfall
VAR 173 V82173 TID F BESLUT 24E Loc 361 width 1 MD=0 or GE 6 F.24E/BF. (RÖSTADE) När bestämde Ni Er för hur Ni skulle rösta i år? Var det under sista veckan före valet eller tidigare under hösten och sommaren eller visste Ni sedan länge hur Ni skulle rösta? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR. UP i etapp A fick frågan i brevformuläret efter valet. 466 1. Under sista veckan före valet 423 2. Tidigare under hösten och sommaren 1772 3. UP visste sedan länge hur UP skulle rösta 17 5. Vet inte/vill ej svara 126 0. Tänker inte rösta 176 6. Uppgift saknas 744 9. Bortfall
VAR 174 V82174 MÖJLIGT PARTI 24F Loc 362 width 2 MD= 0 or GE 96 F.24F. (RÖSTADE INTE I NÅGOT VAL) Vilket parti skulle Ni ha röstat på, om Ni hade röstat? (OM TVEKSAM:) Vilket parti är det mest troligt att Ni skulle röstat på? FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP B. FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR 1 09. Miljöpartiet 2 11. Vänsterpartiet kommunisterna 27 22. Socialdemokraterna 11 33. Centerpartiet 2 44. Folkpartiet 5 55. Moderaterna 1 66. Kristen demokratisk samling 1 71. M+Fp+C eller M+Fp+C+Kds; även: "borgerliga partier" eller "borgerligt parti" utan närmare specificering 26 88. Vet inte/vill ej svara 2 89. Tänker rösta blankt 2893 00. Frågan ej tillämplig 9 96. Uppgift saknas 744 99. Bortfall
VAR 175 V82175 RÖSTADE 1979R 25A Loc 364 width 1 MD=0 or GE 8 F.25A. (FÖDD FÖRE 17/9 1961) Röstade Ni vid riksdagsvalet 1979? 2681 1. Ja 5 3. Minns inte säkert, men troligen 109 5. Nej, röstade inte 5 6. Vet inte/vill ej svara 177 0. Frågan ej tillämplig 3 8. Uppgift saknas 744 9. Bortfall
VAR 176 V82176 PARTI 1979R 25B Loc 365 width 2 MD= 0 or GE 96 F.25B. (RÖSTADE 1979) Vilket parti röstade Ni på vid valet 1979? 121 11. Vänsterpartiet kommunisterna 5 13. Sveriges kommunistiska parti 2 14. Socialistiska partiet 1134 22. Socialdemokraterna 504 33. Centerpartiet 233 44. Folkpartiet 499 55. Moderata samlingspartiet 41 66. Kristen demokratisk samling 3 71. M+Fp+C eller M+Fp+C+Kds: även: "borgerliga partier" eller "borgerligt parti" utan närmare specificering 2 72. Fp+C samt "mittenpartierna" och annan valsedelsbeteckning för samverkan mellan dessa två partier 1 77. M+Fp 1 83. Hälso- och miljöpartiet 1 84. Nya partiet 112 88. Vet inte/vill ej svara 26 89. Tänker rösta blankt 324 00. Frågan ej tillämplig 3 96. Uppgift saknas 712 99. Bortfall
VAR 177 V82177 RÖSTADE 1976R 27A Loc 367 width 1 MD=0 or GE 8 F.27A. (FÖDD FÖRE 20/9 1958) Röstade Ni vid riksdagsvalet 1976? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR 2331 1. Ja 26 3. Minns inte säkert, men troligen 110 5. Nej, röstade inte/UP tror inte UP röstade 5 6. Vet inte/vill ej svara 367 0. Frågan ej tillämplig 141 8. Uppgift saknas 744 9. Bortfall
VAR 178 V82178 PARTI 1976R 27B Loc 368 width 2 MD= 0 or GE 96 F.27B. (RÖSTADE 1976) Vilket parti röstade Ni på vid riksdagsvalet 1976? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR 74 11. Vänsterpartiet kommunisterna 1 12. Kommunistiska partiet marxist-leninisterna 7 13. Sveriges kommunistiska parti 1 14. Socialistiska partiet 1028 22. Socialdemokraterna 518 33. Centerpartiet 236 44. Folkpartiet 312 55. Moderata samlingspartiet 27 66. Kristen demokratisk samling 3 71. M+Fp+C eller M+Fp+C+Kds; även: "borgerliga partier" eller "borgerligt parti" närmare specificering 2 72. Fp+C; även: "mittenpartierna' och annan valsedelsbeteckning för samverkan mellan dessa två partier 130 88. Vet inte/vill ej svara 18 89. Tänker rösta blankt 482 00. Frågan ej tillämplig 141 96. Uppgift saknas 744 99. Bortfall
VAR 179 V82179 RÖSTADE 1980F 28A Loc 370 width 1 MD=0 or GE 8 F.28A. (FÖDD FÖRE 24/3 1962) Röstade Ni i folkomröstningen om kärnkraft? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR 2172 1. Ja 66 3. Minns inte säkert, men troligen 419 5. Nej, röstade inte/UP tor inte UP röstade 26 6. Vet inte/vill ej svara 145 0. Frågan ej tillämplig 152 8. Uppgift saknas 744 9. Bortfall
VAR 180 V82180 LINJE 1980F 28B Loc 371 width 1 MD=0 or GE 8 F.28B. (RÖSTADE 1980) Röstade Ni på linje 1, linje 2, linje 3 eller röstade Ni blankt? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR 441 1. Linje 1 758 2. Linje 2 926 3. Linje 3 33 4. Röstade blankt 6 5. Linje 1 eller linje 2 73 6. Vet inte/vill ej svara 590 0. Frågan ej tillämplig 153 8. Uppgift saknas 744 9. Bortfall
VAR 181 V82181 FÖRVÄRVSARB 29A Loc 372 width 1 MD=6 or GE 9 F.29A. Har Ni förvärvsarbete? (OM JA:) Arbetar Ni heltid eller deltid? (OM NEJ:) Studerar Ni? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR 1487 1. Ja, heltid 472 2. Ja, deltid 34 3. Ja, men tillfälligt arbetslös 835 5. Nej, förvärvsarbetar inte 152 6. Uppgift saknas 744 9. Bortfall
VAR 182 V82182 FD FÖRVÄRVSARB 29 Loc 373 width 1 MD=0 or GE 6 F.29B. (FÖRVÄRVSARBETAR INTE/STUDERAR) Har Ni tidigare haft förvärvsarbete? (OM JA:) Arbetade Ni heltid eller deltid? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR 551 1. Ja, heltid 142 2. Ja, deltid 118 5. Nej, har aldrig haft förvärvsarbete 1993 0. Frågan ej tillämplig 176 6. Uppgift saknas 744 9. Bortfall
VAR 183 V82183 YRKESGRUPP 29C Loc 374 width 2 MD= 0 or GE 96 F.29C. (FÖRVÄRVSARBETAR/FÖRVÄRVSARBETAT) Vilket yrke har/hade Ni? (TILLÄGGSFRÅGA:) Vilket slags arbete sysslar/sysslade Ni huvudsakligen med? F.29C(1). Yrkesgrupp FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR Socialgrupp I 1 01. Godsägare m fl 25 02. Större företagare och företagsledare vid större företag 82 03. Högre förvaltningspersonal i enskild tjänst 108 04. Tjänstemän av högre grad i allmän tjänst 43 05. Fria yrken tillhörande socialgrupp I 06. Hyresfastighetsägare (endast om detta är huvudyrke) 07. Övriga tillhörande socialgrupp I Socialgrupp II 113 10. Hemmansägare (inkl alla med yrkestitel "jordbrukare", "lantbrukare" el dyl) 2 11. Arrendatorer 71 13. Hantverkare (företagare) 75 14. Detaljhandlare (bl a yrkestiteln "köpman") 68 15. Verkmästare och förmän 318 16. Kontorspersonal (enskild tjänst); (även yrkestiteln "tjänsteman") 142 17. Handelsanställda (affärsbiträden) 331 18. Tjänstemän av lägre grad tillhörande socialgrupp II (allmän tjänst) 96 19. Folkskollärare m fl (klasslärare) 3 20. Fartygsbefäl (enskild tjänst) 6 21. Högre huslig tjänst 24 22. Fria yrken tillhörande socialgrupp II 31 23. Näringsidkare (dvs ej anställda personer) som icke förs till 13 eller 14 24. Övriga tillhörande socialgrupp II 25. Fiskare, som är egna företagare (äger båt/är delägare i båt) Socialgrupp III 5 30. Rättare och motsv förmän i lantbruk 13 32. Övriga jordbruksarbetare 2 33. Sjömän 34. Fiskare 26 35. Skogs- och flottningsarbete 883 36. "Andra arbetare" 52 37. Tjänstemän av lägre grad tillhörande socialgrupp III 188 38. Lägre huslig tjänst 39. Övriga tillhörande socialgrupp III 2 88. Vet inte/vill ej svara 118 00. Frågan ej tillämplig 152 96. Uppgift saknas 744 99. Bortfall
VAR 184 V82184 YRKE 29C Loc 376 width 3 MD= 0 or GE 996 F.29C(2). UP:s yrke (kodens två första siffor anger yrkesområde och yrkesgrupp, den sista siffran anger yrkets status) <Se F.29C för fullständig frågetext> Anm. För en utförlig beskrivning av valundersökningens yrkesgruppskod se bilaga 8 i Holmberg-Gilljam: Valundersökning 1982. Teknisk rapport. NATURVETENSKAPLIGT, TEKNISKT SAMT SOCIALVETENSKAPLIGT, HUMANISTISKT OCH KONSTNÄRLIGT ARBETE 13 011. Tekniskt, kemiskt och fysikaliskt arbete: företagare/företagsledare 24 014. Arkitekt- eller "egentligt ingenjörsarbete" såsom chef för enhet eller avdelning 65 015. Övrigt arkitekt-, "egentligt ingenjörs-" och forskningsarbete 61 016. Tekniker (närmast under ingenjörsnivå) 12 017. Biträdespersonal (rutinmäsigt tekniskt arbete såsom biträde åt ingenjör, tekniker el dylikt) 3 022. Hälso- och sjukvårdsarbete: övriga företagare 1 025. Kvalificerat farmakologiskt, hälsovårdsinspekterande arbete 54 026. "Sjukvårdstekniskt" arbete närmast under läkare/tandläkare/apotekare 54 027. Biträdespersonal med rutinmässigt "sjukvårdstekniskt" arbete och manuellt arbete 115 028. Biträdespersonal vid sjukvårdsanstalt 4 032. Innehavare av bilskola 3 034. Pedagogiskt arbete som innefattar chefskap för undervisningsanstalt eller enhet 31 035. Ämneslärare med akademisk eller motsvarande utbildning, lärare i postgymnasial utbildning 101 036. Klasslärare och övriga lärare 10 042. Litterärt och konstnärligt arbete: företagare (som själva deltar i konstnärlig verksamhet) 3 043. Utövare av konstnärligt etc yrke, som normalt inte är anställd men inte heller driver företag i vanlig mening 9 045. Övriga med litterär/konstnärlig yrkesutövning 2 052. Kvalificerat biologiskt arbete: forskning, rådgivning, vård 6 061. Företagare med kvalificerat medicinskt/psykologiskt arbete 2 064. Kvalificerat medicinskt/psykologiskt arbete såsom chef för enhet eller avdelning 11 065. Övriga med kvalificerat medicinskt/psykologiskt arbete 19 066. Socialvårdstjänsteman ("socialarbetare") vid sociala institutioner 6 075. Personalman i företag eller myndighet, som ansvarar för (avdelning för) personalfrågor 12 076. Personalman som är assistent eller kurator vid företag eller myndighet 4 081. Revisionsarbete, ekonomiskt-statistiskt utredningsarbete, rationaliseringsarbete: företagare med kvalificerad kompetens 7 084. Revisionsarbete, ekonomiskt-statistiskt utredningsarbete, rationaliseringsarbete: kvalificerat arbete såsom chef för enhet/avdelning eller i ledande befattning 16 085. Revisionsarbete, ekonomiskt-statistiskt utredningsarbete, rationaliseringsarbete: övriga med kvalificerat arbete 2 086. Programmerare 4 091. Domstolsjurister, åklagare, advokater, högre polistjänstemän: företagare med kvalificerad kompetens 1 094. Domstolsjurister, åklagare, advokater, högre polistjänstemän: kvalificerat arbete med ledande befattning inom enhet/avdelning 3 095. Domstolsjurister, åklagare, advokater, högre polistjänstemän: övriga med kvalificerat arbete 2 114. Biskop, prost, kyrkoherde 1 115. Övriga präster i statskyrkan 3 116. Pastorer/predikanter i frikyrkosamfund/officer i frälsningsarmen 2 121. Journalister, programtjänstemän i radio/TV: företagare 10 125. Journalister, programtjänstemän i radio/TV: övriga med arbete som inte har karaktären av (tekniskt) biträdesarbete 7 135. Forsknings- och kvalificerat beräkningsarbete, biblioteks-, arkiv- och museiarbete: övrigt arbete som fordrar vetenskaplig kompetens/akademisk utb. 3 136. Forsknings- och kvalificerat beräkningsarbete, biblioteks-, arkiv- och museiarbete: biträdes/assistentarbete, som erfordrar t ex viss teknisk utbildning (på "teknikernivå") eller motsvarande ADMINISTRATIVT ARBETE 5 155. Hälso- och sjukvård, socialvård, utbildning: administrativt arbete närmast under avdelnings/byråchefsnivå 1 156. Hälso- och sjukvård, socialvård, utbildning: rutinmässigt administrativt arbete 5 164. Övrig förvaltning, affärsdrivande verk: administrativt arbete som chef för förvaltningsmyndighet eller avdelning (byrå) inom myndighet 18 165. Övrig förvaltning, affärsdrivande verk: administrativt arbete närmast under avdelnings/byråchefsnivå 27 166. Övrig förvaltning, affärsdrivande verk: rutinmässigt administrativt arbete 16 171. Enskilt näringsliv och organisationer: företagare som inte hör till annat yrkesområde; även företagsledare med självständig ledning av företag 14 174. Enskilt näringsliv och organisationer: administrativt arbete som chef för enhet eller avdelning inom (större) företag 13 175. Enskilt näringsliv och organisationer: kamrer KAMERALT OCH KONTORSTEKNISKT ARBETE 6 216. Bokförings- och kassaarbete: kvalificerat kontorsarbete; förmansfunktion; förrådsman 19 217. Bokförings- och kassaarbete: maskinskrivning och annat allmänt kontorsarbete 4 226. Stenografi- och maskinskrivningsarbete: kvalificerat kontorsarbete; förmansfunktion; förrådsman 153 227. Stenografi- och maskinskrivningsarbete: maskinskrivning och annat allmänt kontorsarbete 2 232. Annat kontorsarbete: företagare 59 236. Annat kontorsarbete: kvalificerat kontorsarbete; förmansfunktion; förrådsman 13 237. Annat kontorsarbete: maskinskrivning och annat allmänt kontorsarbete KOMMERSIELLT ARBETE 4 311. Parti- och detaljhandelsföretagare: företagare/företagsledare med större handelsföretag och övriga företag i yrkesområdet 54 312. Parti- och detaljhandelsföretagare: företagare/företagsledare med mindre företag 2 314. Parti- och detaljhandelsföretagare: försäljnings/inköpsarbete som chef för större enhet/avdelning 17 317. Parti- och detaljhandelsföretagare: bokhandelsmedhjälpare, detaljhandelsförsäljare för kapitalvaror, bilförsäljare, demonstratör 12 318. Parti- och detaljhandelsföretagare: biträdesarbete i affär 12 322. Affärsbiträden m fl: företagare/företagsledare med mindre företag 3 324. Affärsbiträden m fl: försäljnings/inköpsarbete som chef för större enhet/avdelning; även chef för marknadsföring/reklamavdelning 5 326. Affärsbiträden m fl: arbetsledning som förman eller motsvarande i kommersiellt arbete 7 327. Affärsbiträden m fl: bokhandelsmedhjälpare, detaljhandelsförsäljare (agent) för kapitalvaror, bilförsäljare, demonstratör 103 328. Biträdesarbete i affär 1 332. Partiförsäljning genom kundbesök, agenturarbete: företagare/företagsledare med mindre företag 4 336. Partiförsäljning genom kundbesök, agenturarbete: arbetsledning som förman eller motsvarande 2 341. Övrigt försäljningsarbete: företagare/företagsledare med större handelsföretag och övriga företag i yrkesområdet 2 342. Övrigt försäljningsarbete: företagare/företagsledare med mindre företag 8 344. Övrigt försäljningsarbete: försäljnings-, inköpsarbete som chef för större enhet/avdelning; även chef för marknadsföring/reklamavdelning 10 345. Övrigt försäljningsarbete: försäljnings-, inköps-, marknadsföringsarbete på nivå närmast under kategori 344 24 346. Övrigt försäljningsarbete: arbetsledning som förman eller motsvarande i kommersiellt arbete 1 347. Övrigt försäljningsarbete: bokhandelsmedhjälpare, detaljhandelsförsäljare för kapitalvaror, bilförsäljare, demonstratör LANTBRUKS-, SKOGS- OCH FISKERIARBETE 113 412. Lantbruks-, skogs- och trädgårdsledning: företagare/företagsledare 1 415. Lantbruks-, skogs- och trädgårdsledning: kvalificerat jordbruks-/skogsbefälsarbete 4 416. Lantbruks-, skogs- och trädgårdsledning: arbetsledare/tekniker 1 418. Lantbruks-, skogs- och trädgårdsledning: manuellt arbete 1 421. Jordbruks- och trädgårdsarbete, djurskötsel: godsägare 1 422. Jordbruks- och trädgårdsarbete, djurskötsel: företagare/företagsledare 2 426. Jordbruks- och trädgårdsarbete, djurskötsel: arbetsledare/tekniker 23 428. Jordbruks- och trädgårdsarbete, djurskötsel: manuellt arbete 5 435. Viltvård, jakt: kvalificerat jordbruks-/skogsbefälsarbete 1 442. Skogsarbete: företagare/företagsledare 27 448. Skogsarbete: manuellt arbete 1 452. Fiskeriarbete: företagare/företagsledare GRUV- OCH STENBRYTNINGSARBETE 1 502. Företagare med mindre företag 7 508. Manuellt arbete inom yrkesområdet TRANSPORT- OCH KOMMUNIKATIONSARBETE 23 612. Motorfordonsförare, spårvägsförare: företagare med mindre företag 39 618. Motorfordonsförare, spårvägsförare: Övriga inom yrkesgruppen 5 635. Sjöbefäl med kvalificerade uppgifter 1 636. Övrigt sjöbefäl och arbetsledare/tekniker 1 638. Däcksmanskap 2 644. Transport och kommunikationsledningsarbete inom post, telegraf, järnväg och flyg: chef för större enhet/avdelning 11 646. Transport och kommunikationsarbete inom post, telegraf, järnväg och flyg: förman/arbetsledare 37 647. Telefonist, konduktör, brevbärare, lokförare 6 648. Transport och kommunikationsarbete inom post, telegraf, järnväg och flyg: manuellt arbete som inte förs till annan kod 3 656. Övrigt transport- och kommunikationsarbete: arbete som förman/arbetsledare 41 658. Övrigt transport- och kommunikationsarbete: manuellt arbete TILLVERKNINGSARBETE 8 712. Textil- och sömnadsarbete: företagare med mindre företag 1 716. Textil- och sömnadsarbete: förman/arbetsledare 36 718. Textil- och sömnadsarbete: manuellt arbete 1 722. Sko- och läderarbete: företagare med mindre företag 5 728. Sko- och läderarbete: manuellt arbete 1 732. Järnbruks-, metallverks-, smides- och gjuteriarbete: företagare med mindre företag 1 736. Järnbruks-, metallverks-, smides- och gjuteriarbete: förman/arbetsledare 20 738. Järnbruks-, metallverks-, smides- och gjuteriarbete: manuellt arbete 8 742. Verkstads- och byggnadsmetallarbete: företagare med mindre företag 4 746. Verkstads- och byggnadsmetallarbete: förman/arbetsledare 145 748. Verkstads- och byggnadsmetallarbete: manuellt arbete 6 752. Elektroarbete: företagare med mindre företag 4 756. Elektroarbete: förman/arbetsledare 39 758. Elektroarbete: manuellt arbete 13 762. Träarbete: företagare med mindre företag 1 766. Träarbete: förman/arbetsledare 79 768. Träarbete: manuellt arbete 3 772. Målnings- och lackeringsarbete: företagare med mindre företag 1 776. Målnings- och lackeringsarbete: förman/arbetsledare 15 778. Målnings- och lackeringsarbete: manuellt arbete 4 782. Mureri- och betongarbete mm: företagare med mindre företag 2 786. Mureri- och betongarbete mm: förman/arbetsledare 50 788. Mureri- och betongarbete mm: manuellt arbete 3 802. Livsmedelsarbete: företagare med mindre företag 40 808. Livsmedelsarbete: manuellt arbete 2 812. Kemiskt och cellulosatekniskt arbete: företagare med mindre företag 21 818. Kemiskt och cellulosatekniskt arbete: manuellt arbete 3 822. Övrigt tillverkningsarbete: företagare med mindre företag 40 828. Övrigt tillverkningsarbete: manuellt arbete 18 838. Grov- och diversearbete: manuellt arbete 5 842. Maskin- och motorskötsel: företagare med mindre företag 1 846. Maskin- och motorskötsel: förman/arbetsledare 28 848. Maskin- och motorskötsel: manuellt arbete 2 858. Finmekaniskt arbete: manuellt arbete 2 862. Grafiskt arbete: företagare med mindre företag 14 868. Grafiskt arbete: manuellt arbete 3 876. Paketerings- och emballagearbete samt stuveri-, lager- och förrådsarbete: förman/arbetsledare 30 878. Paketerings- och emballagearbete samt stuveri-, lager- och förrådsarbete: manuellt arbete SERVICEARBETE 1 916. Förman/arbetsledare inom bevaknings/skyddsarbete 3 917. Brandman 5 918. Övrig bevakningspersonal 3 922. Företagare med mindre företag inom husligt arbete (tex pensionats- och kafeinnehavare) 9 926. Husligt arbete, portierarbete: förman/arbetsledare 7 927. Portier, trafik/flygvärdinna, barnsköterska 73 928. Husligt arbete, portierarbete: (manuellt) biträdesarbete 2 932. Fastighetsskötsel, städning: företagare med mindre företag 2 936. Fastighetsskötsel, städning: förman/arbetsledare 92 938. Fastighetsskötsel, städning: (manuellt) servicearbete 14 942. Övrigt servicearbete: företagare med mindre företag 3 946. Övrigt servicearbete: förman/arbetsledare; även: sportledare som ej är gymnastikdirektör 2 947. Fotograf 42 948. Övrigt (manuellt) servicearbete 4 955. Kvalificerat polisbefälsarbete 3 956. Övrigt polisbefäl och tullbevakningsbefäl, arbetsledare/förman vid vårdanstalt 8 957. Poliskonstapel, tulluppsyningsman, vaktkonstapel vid fångvårdsanstalt 1 958. Vaktpersonal i allmän tjänst som inte är polismän, vaktkonstaplar eller tulltjänstemän 3 966. Hemsystrar m fl (endast i allmän tjänst): föreståndare 39 967. Hemsyster, barnsköterska vid daghem/barnhem (utbildad) 41 968. Hemsamarit, åldringsvårdarinna 2 976. Serveringsarbete: förman/arbetsledare 10 978. Serveringsarbete: annan serveringspersonal; även: barbiträde MILITÄRT ARBETE 7 985. Övriga officerare (befattning under överste) 2 986. Underofficerare (kompaniofficerare) 1 987. Underbefäl (plutonofficerare) 1 988. Övrig militär personal (manskap) 2 990. Vet inte/vill ej svara 118 000. Frågan ej tillämplig 152 996. Uppgift saknas 744 999. Bortfall
VAR 185 V82185 YRKE SEI 29C Loc 379 width 2 MD= 0 or GE 96 F.29C(3). UP:s yrke, socio-ekonomisk indelning <Se F.29C för fullständig frågetext> Anm. För en utförlig beskrivning av valundersökningens socio-ekonomiska indelning se bilaga 9 i Holmberg-Gilljam: Valundersökning 1982. Teknisk rapport. Produktions- och distributionsanställda m fl 400 01. Biträdespersonal m fl 482 02. Icke facklärda 325 03. Facklärda 38 04. Specialiserade facklärda Kontorsanställda, tekniker m fl 37 05. Vaktmästare m fl 165 06. Kontorister m fl 295 07. Asssistenter m fl 378 08. Ingenjörer m fl 217 09. Specialister m fl 27 10. Ledande befattning Lantbrukare 63 11. Mindre lantbrukare 42 12. Större lantbrukare Företagare 111 13. Ensamföretagare 73 14. Mindre företagare 28 15. Större företagare 27 16. Fria yrkesutövare 2 88. Vet inte/vill ej svara 118 00. Frågan ej tillämplig 152 96. Uppgift saknas 744 99. Bortfall
VAR 186 V82186 NÄRINGSGREN 29D Loc 381 width 3 MD= 0 or GE 996 F.29D. (FÖRVÄRVSARBETAR/FÖRVÄRVSARBETAT) Vilken är/var Ert företags huvudsakliga verksamhet vid Er arbetsplats? Anm. För en utförlig beskrivning av valundersökningens näringsgrensindelning se bilaga 10 i Holmberg-Gilljam: Valundersökning 1982. Teknisk rapport. JORDBRUK, SKOGSBRUK, JAKT OCH FISKE 138 001. Jordbruk, jakt 42 002. Skogsbruk 1 003. Fiske, fiskevård BRYTNING AV MINERALISKA PRODUKTER 11 013. Malmbrytning 4 019. Annan brytning och utvinning TILLVERKNING 58 021. Livsmedels-, dryckesvaru- och tobaksindustri 66 022. Textil-, beklädnads-, läder och lädervaruindustri 73 023. Trävarutillverkning 45 024. Massa-, pappers- och pappersvarutillverkning, grafisk produktion 38 025. Grafisk produktion, förlagsverksamhet 26 026. Tillverkning av kemiska produkter, gummi- och plastvaror 2 027. Petroleumraffinering 12 031. Tillverkning av varor av mineraliska ämnen, utom metaller 26 032. Metallframställning 166 033. Verkstadsvarutillverkning 49 034. Tillverkning av elektriska produkter 16 035. Byggande och reparation av fartyg, båtar 4 039. Annan tillverkning EL-, GAS-, VÄRME- OCH VATTENFÖRSÖRJNING 21 041. El-, gas- och värmeförsörjning 1 042. Vattenförsörjning BYGGNADSVERKSAMHET 178 051. Byggnadsverksamhet 22 052. Värme-, ventilations- och sanitetsarbeten 12 053. Elektrisk installation VARUHANDEL, RESTAURANG- OCH HOTELLVERKSAMHET 66 061. Partihandel och varuförmedling 5 062. Partihandel med och varuförmedling av transportmedel, bränsle och drivmedel 220 063. Detaljhandel 23 064. Bil- och drivmedelsdetaljhandel 48 065. Restaurang- och hotellverksamhet SAMFÄRDSEL, POST- OCH TELEKOMMUNIKATION 47 071. Samfärdsel 52 072. Personbilstransport, lastbils- och annan vägtransport 19 073. Sjötransport 5 074. Luftfart 56 075. Post- och telekommunikation BANK- OCH FÖRSÄKRINGSVERKSAMHET, FASTIGHETSFÖRVALTNING, UPPDRAGSVERKSAMHET 34 081. Bank- och annan finansverksamhet 18 082. Försäkringsverksamhet 78 083. Fastighetsförvaltning och -förmedling, uppdragsverksamhet 4 084. Drivande av datacentral 6 085. Teknisk uppdragsverksamhet 6 086. Bevakningsverksamhet 135 087. Offentligt förvaltning och brandskyddsverksamhet 58 088. Försvarsverksamhet 18 089. Renings-, renhållnings- och rengöringsverksamhet OFFENTLIG FÖRVALTNING OCH ANDRA TJÄNSTER 171 090. Undervisning, forskning, sjukvård mm 15 091. Forsknings- och utvecklingsverksamhet 2 092. Naturvetenskaplig forskning, teknologisk forskning- och utvecklingsverksamhet 401 093. Hälso- och sjukvård, veterinärverksamhet, socialvård 10 094. Intresseorganisationer 9 095. Arbetsgivare- och arbetstagareorganisationer 3 096. Politiska organisationer 41 097. Rekreationsverksamhet, kulturell verksamhet 120 098. Reparations-, tvätteri- och annan serviceverksamhet 099. Verksamhet vid internationella organisationer, utländska ambassader o dyl 1 888. Vet inte/vill ej svara 118 000. Frågan ej tillämplig 180 996. Uppgift saknas 744 999. Bortfall
VAR 187 V82187 SJÄLVUPP STAT 30A Loc 384 width 2 MD= 0 or GE 96 F.30A. (FÖRVÄRVSARBETAR/FÖRVÄRVSARBETAT) Skulle Ni också säga vilken av de här yrkesgrupperna som Ni hör/hörde? (VISA SVARSKORT) FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR 21 11. Tjänsteman - firma vid sidan om 528 15. Tjänsteman - ingen firma 71 19. Tjänsteman - uppgift om firma saknas 15 21. Tjänsteman med arbetsledande funktion - firma vid sidan om 341 25. Tjänsteman med arbetsledande funktion - ingen firma 21 29. Tjänsteman med arbetsledande funktion - uppgift om firma saknas 3 31. Tjänsteman med företagsledande funktion - firma vid sidan om 41 35. Tjänsteman med företagsledande funktion - ingen firma 1 39. Tjänsteman med företagsledande funktion - uppgift om firma saknas 24 41. Arbetare - firma vid sidan om 998 45. Arbetare - ingen firma 120 49. Arbetare - uppgift om firma saknas 4 51. Arbetare med arbetsledande funktion - firma vid sidan om 141 55. Arbetare med arbetsledande funktion - ingen firma 7 59. Arbetare med arbetsledande funktion - uppgift om firma saknas 25 60. Egenanställd arbetare 95 70. Jordbrukare: ingen anställd 13 80. Jordbrukare: en eller flera anställda 106 90. Företagare: ingen anställd 88 91. Företagare: 1-9 anställda 23 92. Företagare: 10 eller fler anställda 19 95. Vet inte/vill ej svara 118 00. Frågan ej tillämplig 157 96. Uppgift saknas 744 99. Bortfall
VAR 188 V82188 OFF/PRIV 30B Loc 386 width 1 MD=0 or GE 6 F.30B. (FÖRVÄRVSARBETAR/FÖRVÄRVSARBETAT) Arbetar/arbetade Ni i statlig, kommunal eller enskild tjänst? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR 309 1. Statlig 694 2. Kommunal (även landstingskommunal) 1695 3. Enskild 2 5. Vet inte/vill ej svara 118 0. Frågan ej tillämplig 162 6. Uppgift saknas 744 9. Bortfall
VAR 189 V82189 STUDERANDE 31A Loc 387 width 1 MD=6 or GE 9 F.31A. Bedriver Ni för tillfället någon form av studier som syftar till en examen eller yrkesutbildning? 146 1. Ja, heltid 101 2. Ja, deltid 2570 5. Nej, bedriver ingen form av studier 163 6. Uppgift saknas 744 9. Bortfall
VAR 190 V82190 ALLM GRUNDUTB 31B Loc 388 width 1 MD=0 or GE 9 F.31B. Vilken skolutbildning har Ni genomgått? (TILLÄGGSFRÅGA:) Har Ni någon annan praktisk eller teoretisk utbildning? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR 943 1. FOLKSKOLENIVÅ: enbart 6- eller 7-årig folkskola (äldre skolform) 219 2. YRKESSKOLENIVÅ: yrkes- och lärlingsskola, verkstadsskola, 1-årig handelsskola 323 3. GRUNDSKOLENIVÅ: 8- eller 9-årig grundskola, enhetsskola, kommunal mellanskola 258 4. REALSKOLENIVÅ: realskola, flickskola, folkhögskola etc. 435 5. GYMNASIENIVÅ: 2-årigt gymnasium, tekniskt institut, handelsinstitut, studerande på denna nivå 238 6. STUDENTNIVÅ: 3-årigt gymnasium, tekniskt gym,nasium, handelsgymnasium, studerande på denna nivå 397 7. UNIVERSITETSNIVÅ: universitets- och högskolestudier, studerande på denna nivå 6 8. Vet inte/vill ej svara 161 0. Uppgift saknas 744 9. Bortfall
VAR 191 V82191 JORDBR:POS 32A Loc 389 width 2 MD= 0 or GE 96 F.32A. Anser Ni att det finns något parti eller några partier som för en politik som särskilt gynnar jordbrukarna? FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP A. FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR ETT PARTI NÄMNT 10. Miljöpartiet 11. Vänsterpartiet kommunisterna 8 12. Socialdemokraterna 981 13. Centerpartiet 5 14. Folkpartiet 10 15. Moderata samlingspartiet 16. Kristen demokratisk samling TVÅ RIKSDAGSPARTIER NÄMNDA 1 20. Vpk/S 2 21. Vpk/C 22. Vpk/Fp 23. Vpk/M 11 24. S/C 25. S/Fp 1 26. S/M 19 27. C/Fp 55 28. C/M 1 29. Fp/M TRE RIKSDAGSPARTIER NÄMNDA 30. Vpk/S/C 31. Vpk/S/Fp 32. Vpk/S/M 36. S/C/Fp 37. S/C/M 38. S/Fp/M 5 39. C/Fp/M FYRA RIKSDAGSPARTIER NÄMNDA 40. Vpk/S/C/Fp 42. Vpk/C/Fp/M 43. S/C/Fp/M 44. Vpk/S/Fp/M FEM PARTIER NÄMNDA 50. Vpk/S/C/Fp/M ÖVRIGA PERTIKOMBINATIONER MED EGEN KOD 4 09. C/Mp 1 52. C/KDS 9 81. Alla (riksdags)partier 82. Annat parti 65 85. Nej, inget parti 97 88. Vet inte/vill ej svara 1704 00. Frågan ej tillämplig 1 96. Uppgift saknas 744 99. Bortfall
VAR 192 V82192 JORDBR:NEG 32B Loc 391 width 2 MD= 0 or GE 96 F.32B. Är det något eller några partier som missgynnar jordbrukarna? FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 191 09. C/Mp . . 82. Annat parti 661 85. Nej, inget parti 328 88. Vet inte/vill ej svara 1704 00. Frågan ej tillämplig 1 96. Uppgift saknas 744 99. Bortfall Kod: 0 10 11 12 13 14 15 20 22 Frek: 1704 4 56 111 3 2 46 48 2 Kod: 25 26 29 31 38 81 85 88 96 Frek: 1 2 1 1 1 8 661 328 1 Kod: 99 Frek: 744
VAR 193 V82193 SMÅFTG:POS 32C Loc 393 width 2 MD= 0 or GE 96 F.32C. Är det något eller några partier som gynnar småföretagarna? FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 191 09. C/Mp . . 82. Annat parti 138 85. Nej, inget parti 218 88. Vet inte/vill ej svara 1704 00. Frågan ej tillämplig 1 96. Uppgift saknas 744 99. Bortfall Kod: 0 11 12 13 14 15 20 23 24 Frek: 1704 2 65 77 110 240 5 1 2 Kod: 25 26 27 28 29 31 36 38 39 Frek: 10 4 91 47 61 1 12 2 134 Kod: 40 43 44 50 52 81 85 88 96 Frek: 1 9 1 1 1 42 138 218 1 Kod: 99 Frek: 744
VAR 194 V82194 SMÅFTG:NEG 32D Loc 395 width 2 MD= 0 or GE 96 F.32D. Är det något eller några partier som missgynnar småföretagarna? FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 191 09. C/Mp . . 82. Annat parti 393 85. Nej, inget parti 277 88. Vet inte/vill ej svara 1704 00. Frågan ej tillämplig 1 96. Uppgift saknas 744 99. Bortfall Kod: 0 11 12 13 14 15 16 20 21 Frek: 1704 145 155 7 2 68 1 173 1 Kod: 22 23 24 26 27 28 32 36 39 Frek: 1 5 2 8 3 3 3 2 6 Kod: 40 81 85 88 96 99 Frek: 3 17 393 277 1 744
VAR 195 V82195 STORFTG:POS 32E Loc 397 width 2 MD= 0 or GE 96 F.32E. Är det något eller några partier som gynnar storföretagarna? FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 191 09. C/Mp . . 82. Annat parti 98 85. Nej, inget parti 186 88. Vet inte/vill ej svara 1704 00. Frågan ej tillämplig 1 96. Uppgift saknas 744 99. Bortfall Kod: 0 11 12 13 14 15 20 26 28 Frek: 1704 1 53 9 8 716 8 29 20 Kod: 29 37 38 39 43 50 81 85 88 Frek: 46 2 1 59 20 1 18 98 186 Kod: 96 99 Frek: 1 744
VAR 196 V82196 STORFTG:NEG 32F Loc 399 width 2 MD= 0 or GE 96 F.32F. Är det något eller några partier som missgynnar storföretagarna? FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 191 09. C/Mp . . 82. Annat parti 297 85. Nej, inget parti 278 88. Vet inte/vill ej svara 1704 00. Frågan ej tillämplig 1 96. Uppgift saknas 744 99. Bortfall Kod: 0 11 12 13 14 15 16 20 21 Frek: 1704 371 77 6 6 8 1 213 2 Kod: 24 25 27 30 36 39 40 82 85 Frek: 1 1 3 1 2 3 4 1 297 Kod: 88 96 99 Frek: 278 1 744
VAR 197 V82197 ARBETARNA:POS 32G Loc 401 width 2 MD= 0 or GE 96 F.32G. Är det något eller några partier som gynnar arbetarna? FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 191 09. C/Mp . . 82. Annat parti 57 85. Nej, inget parti 74 88. Vet inte/vill ej svara 1704 00. Frågan ej tillämplig 1 96. Uppgift saknas 744 99. Bortfall Kod: 0 11 12 13 14 15 20 21 24 Frek: 1704 25 398 10 3 11 501 1 22 Kod: 25 26 27 29 30 31 32 36 37 Frek: 6 2 2 1 14 11 1 15 1 Kod: 38 39 40 42 43 50 81 85 88 Frek: 1 10 17 1 2 4 85 57 74 Kod: 96 99 Frek: 1 744
VAR 198 V82198 ARBETARNA:NEG 32H Loc 403 width 2 MD= 0 or GE 96 F.32H. Är det något eller några partier som missgynnar arbetarna? FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 191 09. C/Mp . . 82. Annat parti 553 85. Nej, inget parti 179 88. Vet inte/vill ej svara 1704 00. Frågan ej tillämplig 1 96. Uppgift saknas 744 99. Bortfall Kod: 0 11 12 13 14 15 20 23 27 Frek: 1704 8 6 11 4 345 11 1 2 Kod: 28 29 32 39 43 81 85 88 96 Frek: 20 32 1 88 1 13 553 179 1 Kod: 99 Frek: 744
VAR 199 V82199 TJM:POS 32I Loc 405 width 2 MD= 0 or GE 96 F.32I. Är det något eller några partier som gynnar tjänstemännen? FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 191 09. C/Mp . . 82. Annat parti 292 85. Nej, inget parti 305 88. Vet inte/vill ej svara 1704 00. Frågan ej tillämplig 1 96. Uppgift saknas 744 99. Bortfall Kod: 0 12 13 14 15 20 24 25 26 Frek: 1704 55 11 168 157 11 2 15 8 Kod: 27 28 29 31 32 36 37 38 39 Frek: 20 3 68 1 1 6 1 4 78 Kod: 40 43 50 81 85 88 96 99 Frek: 3 17 1 48 292 305 1 744
VAR 200 V82200 TJM:NEG 32J Loc 407 width 2 MD= 0 or GE 96 F.32J. Är det något eller några partier som missgynnar tjänstemännen? FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 191 09. C/Mp . . 82. Annat parti 657 85. Nej, inget parti 374 88. Vet inte/vill ej svara 1704 00. Frågan ej tillämplig 2 96. Uppgift saknas 744 99. Bortfall Kod: 0 11 12 13 14 15 20 22 23 Frek: 1704 116 21 4 1 37 48 2 2 Kod: 27 28 39 50 81 82 85 88 96 Frek: 1 1 2 1 6 1 657 374 2 Kod: 99 Frek: 744
VAR 201 V82201 FÖRD EG KLASS 33 Loc 409 width 1 MD=6 or GE 9 F.33. Anser Ni att den politik som förts här i landet under senare år varit till fördel eller nackdel för dem som tillhör samma grupp i samhället som Ni? (TILLÄGGSFRÅGA:) Anser Ni att den varit mest till fördel eller mest till nackdel? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR 524 1. Till fördel 905 3. Varken till fördel eller nackdel 1173 5. Till nackdel 221 8. Vet inte/vill ej svara 157 6. Uppgift saknas 744 9. Bortfall
VAR 202 V82202 ARBETSMARKN 1 34A Loc 410 width 2 MD=96 or GE 99 F.34A. Under de senaste åren har läget på den svenska arbetsmarknaden försämrats. På det här kortet finns ett antal olika problem som en del människor råkat ut för på arbetsmarknaden. Har Ni personligen under de senaste två-tre åren råkat ut för något eller några av dessa problem? (VISA SVARSKORT) F.34A(1). Arbetsmarknadsproblem 1 FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 184 01. Vid något eller några tillfällen försökt få arbete de två-tre senaste åren, men inte fått något 43 02. Försökt få arbeta heltid men endast fått arbeta deltid 31 03. Tvingats ta ett arbete under Era kvalifikationer 41 04. Blivit permitterad/friställd men fått nytt jobb inom en månad 49 05. Blivit permitterad/friställd och gått arbetslös över en månad 5 06. Genomgått AMS-utbildning 12 07. Blivit förtidspensionerad, delvis pga arbetsmarknadsskäl 11 08. Sysslat med beredskapsarbete 2 09. Inte fått feriearbete 4 10. Sökt fast jobb, men bara fått vikariat 4 11. Övriga problem 2315 55. Nej, har inte råkat ut för några problem på arbetsmarknaden 11 88. Vet inte/vill ej svara 268 96. Uppgift saknas 744 99. Bortfall
VAR 203 V82203 ARBETSMARKN 2 34A Loc 412 width 2 MD= 0 or GE 96 F.34A(2). Arbetsmarknadsproblem 2 <Se F.34A för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 01. Vid något eller några tillfällen försökt få arbete de två-tre senaste åren, men inte fått något 21 02. Försökt få arbeta heltid men endast fått arbeta deltid 36 03. Tvingats ta ett arbete under Era kvalifikationer 13 04. Blivit permitterad/friställd men fått nytt jobb inom en månad 39 05. Blivit permitterad/friställd och gått arbetslös över en månad 17 06. Genomgått AMS-utbildning 1 07. Blivit förtidspensionerad, delvis pga arbetsmarknadsskäl 22 08. Sysslat med beredskapsarbete 09. Inte fått feriearbete 3 10. Sökt fast jobb, men bara fått vikariat 2 11. Övriga problem 2558 00. Frågan ej tillämplig 268 96. Uppgift saknas 744 99. Bortfall
VAR 204 V82204 ARBETSMARKN 3 34A Loc 414 width 2 MD= 0 or GE 96 F.34A(3). Arbetsmarknadsproblem 3 <Se F.34A för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 01. Vid något eller några tillfällen försökt få arbete de två-tre senaste åren, men inte fått något 02. Försökt få arbeta heltid men endast fått arbeta deltid 9 03. Tvingats ta ett arbete under Era kvalifikationer 5 04. Blivit permitterad/friställd men fått nytt jobb inom en månad 14 05. Blivit permitterad/friställd och gått arbetslös över en månad 13 06. Genomgått AMS-utbildning 1 07. Blivit förtidspensionerad, delvis pga arbetsmarknadsskäl 17 08. Sysslat med beredskapsarbete 09. Inte fått feriearbete 2 10. Sökt fast jobb, men bara fått vikariat 11. Övriga problem 2651 00. Frågan ej tillämplig 268 96. Uppgift saknas 744 99. Bortfall
VAR 205 V82205 ARBETSMARKN 4 34A Loc 416 width 2 MD= 0 or GE 96 F.34A(4). Arbetsmarknadsproblem 4 <Se F.34A för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 01. Vid något eller några tillfällen försökt få arbete de två-tre senaste åren, men inte fått något 02. Försökt få arbeta heltid men endast fått arbeta deltid 03. Tvingats ta ett arbete under Era kvalifikationer 04. Blivit permitterad/friställd men fått nytt jobb inom en månad 3 05. Blivit permitterad/friställd och gått arbetslös över en månad 7 06. Genomgått AMS-utbildning 1 07. Blivit förtidspensionerad, delvis pga arbetsmarknadsskäl 5 08. Sysslat med beredskapsarbete 09. Inte fått feriearbete 10. Sökt fast jobb, men bara fått vikariat 11. Övriga problem 2696 00. Frågan ej tillämplig 268 96. Uppgift saknas 744 99. Bortfall
VAR 206 V82206 ARB.MARKN FAM 34B Loc 418 width 1 MD=6 or GE 9 F.34B. Är det någon i Er familj som under de senaste två-tre åren råkat ut för något eller några av dessa problem? <Se F.34A för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 429 1. Ja, någon i UP:s familj har råkat ut för problem 2247 5. Nej, ingen har drabbats 34 8. Vet inte/vill ej svara 270 6. Uppgift saknas 744 9. Bortfall
VAR 207 V82207 EKON FÖRBÄTTR 35A Loc 419 width 1 MD=6 or GE 9 F.35A. Om Ni jämför Er ekonomiska situation med vad den var för två-tre år sedan, har den förbättrats, förblivit ungefär den samma eller har den försämrats? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 567 1. Förbättrats 1082 3. Förblivit ungefär den samma 1032 5. Försämrats 34 8. Vet inte/vill ej svara 265 6. Uppgift saknas 744 9. Bortfall
VAR 208 V82208 EKON UTVECKL 35B Loc 420 width 1 MD=6 or GE 9 F.35B. Om vi ser två-tre år framåt i tiden tror Ni då att Er ekonomiska situation kommer att förbättras, förbli ungefär den samma eller tror Ni att den kommer att försämras? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 518 1. Förbättras 1251 3. Förbli ungefär som idag 717 5. Försämras 228 8. Vet inte/vill ej svara 266 6. Uppgift saknas 744 9. Bortfall
VAR 209 V82209 EK FÖRÄNDR 1 35B Loc 421 width 2 MD= 0 or GE 96 F.35B(1). (FÖRBÄTTRAS/FÖRSÄMRAS) Varför tror Ni att Er ekonomiska situation kommer att förbättras/försämras? Är det någon mer orsak Ni vill nämna? <Se F.35B för fullständig frågetext> Anm. Kod 1-29 orsaker till att den ekonomiska situationen kommer att förbättras, kod 30-59 orsaker till att den kommer att försämras. PRIVATEKONOMISKA SKÄL 329 01. Samtliga privatekonomiska skäl SAMHÄLLSEKONOMISKA SKÄL 4 10. Det ekonomiska läget i världen kommer att förbättras 31 11. Det ekonomiska läget i Sverige kommer att förbättras 2 12. Inflationen kommer att bli lägre/Priserna sänks 7 13. Arbetslösheten kommer att minska 16 14. Skatterna kommer att sänkas/Skattereformen 3 15. Om vi sparar blir det bättre 5 19. Övriga samhällsekonomiska skäl POLITISKA SKÄL 4 20. Om de borgerliga får sitta kvar blir det bättre 67 21. Om socialdemokraterna /nu när (s)/ kommer till makten blir det bättre 2 22. Om vi får /nu när det blir/ löntagarfonder blir det bättre 6 28. Det beror på valutgången (allmänt, obestämt) 1 29. Övriga politiska skäl PRIVATEKONOMISKA SKÄL 14 30. Sämre jobb/lägre lön 27 31. Kommer (kanske) att bli arbetslös/Får inte arbete 12 32. Lånen på huset blir betungande/Villakostnaderna ökar 12 33. Hyran kommer att stiga - bostadsbidragen blir mindre 140 34. (Mat)priserna kommer att öka mer än lönen/pensionen. Prisökningar 5 35. Skall bilda familj/få barn/barnen blir äldre och dyrare 40 36. Kommer att pensioneras/har pensionerats/även make/maka 17 37. Skall börja studera/studieskulder 22 39. Övriga privatekonomiska skäl SAMHÄLLSEKONOMISKA SKÄL 31 40. Det ekonomiska läget i världen kommer att försämras 86 41. Det ekonomiska läget i Sverige kommer att försämras 33 42. Inflationen kommer att förvärras 43 43. Arbetslösheten kommer att öka 33 44. Skatterna kommer att höjas/skattereformen/ränteavdragen sänkas/Momshöjning/Arbetsgivaravgifterna 8 45. Devalveringen 17 49. Övriga samhällsekonomiska skäl POLITISKA SKÄL 5 50. Om de borgerliga får sitta kvar blir det sämre 12 51. Om socialdemokraterna /nu när (s) kommer till makten/ blir det sämre 8 52. Om vi får /nu när det blir/ löntagarfonder blir det sämre 87 53. Åtstramningspolitiken - den sociala nedrustningen gör att det blir sämre/Vi måste spara/Utlandsskulden 3 58. Det beror på valutgången 13 59. Övrigt politiskt skäl ÖVRIGA SKÄL 4 60. Övriga skäl (neutrala) 20 88. Vet inte/vill ej svara 1477 00. Frågan ej tillämplig 334 96. Uppgift saknas 744 99. Bortfall
VAR 210 V82210 EK FÖRÄNDR 2 35B Loc 423 width 2 MD= 0 or GE 96 F.35B(2). (FÖRBÄTTRAS/FÖRSÄMRAS) Varför tror Ni att Er ekonomiska situation kommer att förbättras/försämras? Är det någon mer orsak Ni vill nämna? <Se F.35B för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 209 01. Samtliga privatekonomiska skäl . . 60. Övriga skäl (neutrala) 20 88. Vet inte/vill ej svara 2399 00. Frågan ej tillämplig 334 96. Uppgift saknas 744 99. Bortfall Kod: 0 1 11 13 14 15 19 21 29 Frek: 2399 13 3 4 3 1 8 4 2 Kod: 30 31 32 33 34 35 36 37 39 Frek: 9 2 1 15 34 4 3 1 4 Kod: 40 41 42 43 44 45 49 51 52 Frek: 5 11 12 14 24 2 11 10 5 Kod: 53 58 59 88 96 99 Frek: 16 1 5 20 334 744
VAR 211 V82211 EK FÖRÄNDR 3 35B Loc 425 width 2 MD= 0 or GE 96 F.35B(3). (FÖRBÄTTRAS/FÖRSÄMRAS) Varför tror Ni att Er ekonomiska situation kommer att förbättras/försämras? Är det någon mer orsak Ni vill nämna? <Se F.35B för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 209 01. Samtliga privatekonomiska skäl . . 60. Övriga skäl (neutrala) 20 88. Vet inte/vill ej svara 2593 00. Frågan ej tillämplig 334 96. Uppgift saknas 744 99. Bortfall Kod: 0 1 12 14 30 31 33 34 40 Frek: 2593 1 1 1 2 3 6 4 1 Kod: 42 43 44 45 49 51 59 60 88 Frek: 2 1 5 1 2 1 1 1 20 Kod: 96 99 Frek: 334 744
VAR 212 V82212 EKON UTVECKL 35C Loc 427 width 1 MD=6 or GE 9 F.35C. Hur tror Ni att de ekonomiska förhållandena i Sverige kommer att utvecklas under de närmaste åren? (VISA SVARSKORT) Tror Ni att de kommer att bli mycket bättre, något bättre, ingen förändring, något sämre eller mycket sämre? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 26 1. Mycket bättre 789 2. Något bättre 737 3. Ingen förändring 828 4. Något sämre 169 5. Mycket sämre 24 7. Beror på valutgången 145 8. Vet inte/vill ej svara 262 6. Uppgift saknas 744 9. Bortfall
VAR 213 V82213 EK PROB: BORG 36 Loc 428 width 1 MD=6 or GE 9 F.36. Sveriges ekonomi har blivit sämre under senare år. Experter och politiker är inte överens om vad som orsakat försämringen. På det här kortet finns en lista med några av de många orsaker som diskuterats. Jag skulle vilja fråga om Er mening om vad som orsakat Sveriges ekonomiska problem. Ni kan svara med hjälp av alternativen på kortet. (VISA SVARSKORT) F.36(1). Vi börjar med den politik som de borgerliga rergeringarna fört här i landet sedan 1976. Är det en mycket viktig orsak, en ganska viktig orsak, en inte särskilt viktig orsak eller ingen orsak till den ekonomiska krisen i Sverige? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 424 1. Mycket viktig orsak till den ekonomiska krisen i Sverige 775 2. Ganska viktig orsak till den ekonomiska krisen i Sverige 765 3. Inte särskilt viktig orsak till den ekonomiska krisen i Sverige 578 4. Ingen orsak till den ekonomiska krisen i Sverige 175 8. Vet inte/vill ej svara 263 6. Uppgift saknas 744 9. Bortfall
VAR 214 V82214 EK PROB: SOC 36 Loc 429 width 1 MD=6 or GE 9 F.36(2). Den politik som den socialdemokratiska regeringen förde före regeringsskiftet 1976 <Se F.36 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 323 1. Mycket viktig orsak till den ekonomiska krisen i Sverige 792 2. Ganska viktig orsak till den ekonomiska krisen i Sverige 922 3. Inte särskilt viktig orsak till den ekonomiska krisen i Sverige 447 4. Ingen orsak till den ekonomiska krisen i Sverige 233 8. Vet inte/vill ej svara 263 6. Uppgift saknas 744 9. Bortfall
VAR 215 V82215 EK PROB: FACKF 36 Loc 430 width 1 MD=6 or GE 9 F.36(3). Fackföreningarnas lönekrav <Se F.36 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 263 1. Mycket viktig orsak till den ekonomiska krisen i Sverige 779 2. Ganska viktig orsak till den ekonomiska krisen i Sverige 816 3. Inte särskilt viktig orsak till den ekonomiska krisen i Sverige 562 4. Ingen orsak till den ekonomiska krisen i Sverige 295 8. Vet inte/vill ej svara 265 6. Uppgift saknas 744 9. Bortfall
VAR 216 V82216 EK PROB: FTG 36 Loc 431 width 1 MD=6 or GE 9 F.36(4). De svenska företagens kapitalexport och investeringar utomlands <Se F.36 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 585 1. Mycket viktig orsak till den ekonomiska krisen i Sverige 1068 2. Ganska viktig orsak till den ekonomiska krisen i Sverige 504 3. Inte särskilt viktig orsak till den ekonomiska krisen i Sverige 188 4. Ingen orsak till den ekonomiska krisen i Sverige 372 8. Vet inte/vill ej svara 263 6. Uppgift saknas 744 9. Bortfall
VAR 217 V82217 EK PROB: SAMH 36 Loc 432 width 1 MD=6 or GE 9 F.36(5). För mycket inblandning från samhällets sida i det privata näringslivet <Se F.36 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 179 1. Mycket viktig orsak till den ekonomiska krisen i Sverige 639 2. Ganska viktig orsak till den ekonomiska krisen i Sverige 946 3. Inte särskilt viktig orsak till den ekonomiska krisen i Sverige 512 4. Ingen orsak till den ekonomiska krisen i Sverige 441 8. Vet inte/vill ej svara 263 6. Uppgift saknas 744 9. Bortfall
VAR 218 V82218 EK PROB: KAPIT 36 Loc 433 width 1 MD=6 or GE 9 F.36(6). Grundläggande brister i den kapitalistiska marknadsekonomin <Se F.36 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 347 1. Mycket viktig orsak till den ekonomiska krisen i Sverige 699 2. Ganska viktig orsak till den ekonomiska krisen i Sverige 517 3. Inte särskilt viktig orsak till den ekonomiska krisen i Sverige 407 4. Ingen orsak till den ekonomiska krisen i Sverige 747 8. Vet inte/vill ej svara 263 6. Uppgift saknas 744 9. Bortfall
VAR 219 V82219 FACKLIG ORG 37A Loc 434 width 3 MD=996 or GE 999 F.37A. Är Ni medlem av någon facklig organisation eller organisation för företagare eller någon annan organisation? (TILLÄGGSFRÅGA:) Vilken organisation är Ni medlem av? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR LO-ANSLUTNA FÖRBUND 8 100. LO, utan uppgift om förbund; även: "FCO" utan ytterligare uppgift 17 101. Beklädnadsarbetarnas förbund 3 102. Bleck- och plåtslagarförbundet 76 103. Byggnadsarbetareförbundet 10 104. Elektrikerförbundet 33 105. Fabriksarbetareförbundet 11 106. Fastighetsanställdas förbund 6 107. Frisörarbetarförbundet 9 108. Försäkringsanställdas förbund 16 109. Grafiska fackförbundet 7 110. Gruvindustriarbetareförbundet 67 111. Handelsanställdas förbund 12 112. Hotell- och restauranganställdas förbund 243 113. Kommunalarbetareförbundet 2 114. Lantarbetareförbundet 32 115. Livsmedelsarbetareförbundet 145 116. Metallindustriarbetarförbundet 3 117. Musikerförbundet 12 118. Målareförbundet 22 119. Pappersindustriarbetareförbundet 1 120. Sjöfolksförbundet 16 121. Skogsarbetareförbundet 122. Skorstensfejeriarbetareförbundet 67 123. Statsanställdas förbund 27 124. Transportarbetareförbundet 21 125. Träindustriarbetareförbundet 198. Hamnarbetareförbundet 4 199. Sveriges Arbetares Centralorganisation (SAC); även:syndikalisterna, lokal samorganisation, LS eller federation inom SAC TCO-ANSLUTNA FÖRBUND 10 200. TCO, utan uppgift om förbund 3 201. Apotekstjänstemannaförbundet 33 202. Arbetsledareförbundet 22 203. Bankmannaförbundet 44 204. Facklärarförbundet 3 205. Fartygsbefälsföreningen 1 206. Folkhögskolans lärarförening 6 207. Försvarets civila tjänstemannaförbund 13 208. Försäkringstjänstemannaförbundet 58 209. Handelstjänstemannaförbundet 39 210. Hälso- och sjukvårdens tjänstemannaförbund 153 211. Industritjänstemannaförbundet 11 212. Journalistförbundet 85 213. Kommunaltjänstemannaförbundet 214. Kompaniofficersförbundet 215. Lantbrukstjänstemannaförbundet 41 216. Lärarförbundet 1 217. Maskinbefälsförbundet 1 218. Plutonofficersförbundet 12 219. Polisförbundet 4 220. Posttjänstemännens förening 47 221. Statstjänstemannaförbundet 2 222. Teaterförbundet 223. Tullmannaförbundet 2 224. Tulltjänstemannaförbundet SACO/SR-ANSLUTNA FÖRBUND 14 300. SACO/SR, utan uppgift om förbund 301. Akademiker inom biologisk produktion, konsumtion samt miljöplanering 3 302. Arkitektförbundet 4 303. Civilekonomernas riksförbund 304. DIK-förbundet- akademiker inom dokumentation, information och kultur 305. Föreningen sveriges fögderichefer 4 306. Ingenjörsförbundet 12 307. Jurist- och samhällsvetarförbundet 2 308. Legitimerade sjukgymnasters riksförbund 16 309. Lärarnas riksförbund 1 310. Reservofficerarnas centralorganisation 311. SACO:s allmänna tjänstemannaförbund 312. Skolledarförbundet 313. SR:s allmänna tjänstemannaförbund 7 314. Svenska officersförbundet 315. Svenska prästförbundet 12 316. Sveriges civilingenjörsförbund 1 317. Sveriges farmacevtförbund 1 318. Sveriges jägmästares och forstmästares riksförbund 5 319. Sveriges järnvägars tjänstemannaförbund 7 320. Sveriges läkarförbund 1 321. Sveriges naturvetareförbund 2 322. Sveriges psykologförbund 7 323. Sveriges socionomers riksförbund 4 324. Sveriges tandläkarförbund 1 325. Sveriges universitets- och högskoleamanuensers förbund 326. Sveriges veterinärförbund 327. Universitetslärarförbundet 2 328. Förbundet sveriges arbetsterapeuter 3 329. Svenska kyrkans personalförbund 48 400. Företagare- eller arbetsgivareorganisationer (med eller utan specificering av organisationsnummer) - exkl organisationer som kan hänföras till koder med 5 eller 6 som 100-talssiffra 29 500. Icke-facklig organisation för fria yrkesutövare och/eller personer med viss kvalificerad yrkesutbildning 55 610. LRF; även: Jordbrukareungdomens Förbund (JUF) 1 620. Organisation inom jordbrukets ekonomiska föreningsrörelse; även: hushållningssällskap. Om UP också är medlem av LRF används kod 610 6 777. Annan organisation 10 888. Vet inte/vill ej svara 1107 995. Nej, tillhör ingen organisation 154 996. Uppgift saknas 744 999. Bortfall
VAR 220 V82220 AKTIV I FACK 37B Loc 437 width 1 MD=0 or GE 8 F.37B. (TILLHÖR ORGANISATION) Är Ni aktiv medlem av (... ORGANISATION)? Med aktiv medlem menar jag att man går på möten några gånger per år? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR 469 1. Ja, aktiv 1237 5. Nej, inte aktiv 1 6. Vet inte/vill ej svara 1117 0. Frågan ej tillämplig 156 8. Uppgift saknas 744 9. Bortfall
VAR 221 V82221 VALBROSCHYR 38A Loc 438 width 2 MD= 0 or GE 96 F.38A. Jag skulle vilja ställa några frågor om på vilket sätt Ni kom i kontakt med de politiska partierna i årets valrörelse. Inför årets val läste Ni någon valbroschyr eller liknande trycksak från något parti? (OM JA:) Vilket eller vilka partier? FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP B. FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR ETT PARTI NÄMNT 15 10. Miljöpartiet 2 11. Vänsterpartiet kommunisterna 44 12. Socialdemokraterna 6 13. Centerpartiet 7 14. Folkpartiet 17 15. Moderata samlingspartiet 2 16. Kristen demokratisk samling 2 17. Övrigt riksparti 3 18. Övrigt kommunistiskt parti TVÅ RIKSDAGSPARTIER NÄMNDA 10 20. Vpk/S 1 21. Vpk/C 1 22. Vpk/Fp 2 23. Vpk/M 5 24. S/C 7 25. S/Fp 19 26. S/M 3 27. C/Fp 3 28. C/M 2 29. Fp/M TRE RIKSDAGSPARTIER NÄMNDA 5 30. Vpk/S/C 1 31. Vpk/S/Fp 3 32. Vpk/S/M 1 34. Vpk/C/M 1 35. Vpk/Fp/M 3 36. S/C/Fp 9 37. S/C/M 9 38. S/Fp/M 7 39. C/Fp/M FYRA RIKSDAGSPARTIER NÄMNDA 3 40. Vpk/S/C/Fp 8 41. Vpk/S/C/M 3 42. Vpk/C/Fp/M 56 43. S/C/Fp/M 4 44. Vpk/S/Fp/M FEM PARTIER NÄMNDA 198 50. Vpk/S/C/Fp/M ÖVRIGA PARTIKOMBINATIONER MED EGEN KOD 2 09. C/Mp 1 52. C/Kds 1 54. M/Kds 2 56. Kds/Mp POLITISKA RIKTNINGAR, GRUPPREFERENSER 1 73. Borgerligt parti, de borgerliga partierna 198 81. Alla (riksdags)partier 139 84. Ja, men kommer inte ihåg vilket parti 625 85. Nej 3 88. Vet inte/vill ej svara 1276 00. Frågan ej tillämplig 270 96. Uppgift saknas 744 99. Bortfall
VAR 222 V82222 VALMÖTE 38B Loc 440 width 2 MD= 0 or GE 96 F.38B. Inför årets val var Ni på något valmöte eller annat arrangemang som anordnats av något parti? (OM JA:) Vilket eller vilka partier? FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP B. FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR ETT PARTI NÄMNT 2 10. Miljöpartiet 5 11. Vänsterpartiet kommunisterna 76 12. Socialdemokraterna 14 13. Centerpartiet 6 14. Folkpartiet 20 15. Moderata samlingspartiet 1 16. Kristen demokratisk samling 1 18. Övrigt kommunistiskt parti TVÅ RIKSDAGSPARTIER NÄMNDA 6 20. Vpk/S 5 24. S/C 3 25. S/Fp 10 26. S/M 1 28. C/M 2 29. Fp/M TRE RIKSDAGSPARTIER NÄMNDA 1 32. Vpk/S/M 3 37. S/C/M 3 38. S/Fp/M FYRA RIKSDAGSPARTIER NÄMNDA 1 40. Vpk/S/C/Fp 1 42. Vpk/C/Fp/M 7 43. S/C/Fp/M 1 44. Vpk/S/Fp/M FEM PARTIER NÄMNDA 8 50. Vpk/S/C/Fp/M ÖVRIGA PARTIKOMBINATIONER MED EGEN KOD 1 09. C/Mp 1 51. Vpk/C/Kds 5 81. Alla (riksdags)partier 6 84. Ja, men kommer inte ihåg vilket parti 1253 85. Nej 1276 00. Frågan ej tillämplig 261 96. Uppgift saknas 744 99. Bortfall
VAR 223 V82223 VALARB. HEMMA 38C Loc 442 width 2 MD= 0 or GE 96 F.38C. Inför årets val hade Ni personligt besök i hemmet från något parti? (OM JA:) Från vilket eller vilka partier? FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP B. FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR ETT PARTI NÄMNT 1 10. Miljöpartiet 2 11. Vänsterpartiet kommunisterna 32 12. Socialdemokraterna 6 13. Centerpartiet 2 14. Folkpartiet 7 15. Moderata samlingspartiet TVÅ RIKSDAGSPARTIER NÄMNDA 1 20. Vpk/S 1 26. S/M TRE RIKSDAGSPARTIER NÄMNDA 2 31. Vpk/S/Fp 1 35. Vpk/Fp/M 2 84. Ja, men kommer inte ihåg vilket parti 1385 85. Nej 1276 00. Frågan ej tillämplig 262 96. Uppgift saknas 744 99. Bortfall
VAR 224 V82224 VALARB ARBETE 38D Loc 444 width 2 MD= 0 or GE 96 F.38D. (FÖRVÄRVSARBETAR) Inför årets val var Ni i personlig kontakt med någon valarbetare på Er arbetsplats? (OM JA:) Från vilket eller vilka partier? FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP B. FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR ETT PARTI NÄMNT 3 10. Miljöpartiet 3 11. Vänsterpartiet kommunisterna 60 12. Socialdemokraterna 11 13. Centerpartiet 4 14. Folkpartiet 6 15. Moderata samlingspartiet 2 16. Kristen demokratisk samling 1 18. Övrigt kommunistiskt parti TVÅ RIKSDAGSPARTIER NÄMNDA 2 20. Vpk/S 1 24. S/C 2 26. S/M TRE RIKSDAGSPARTIER NÄMNDA 1 37. S/C/M FYRA RIKSDAGSPARTIER NÄMNDA 1 43. S/C/Fp/M FEM PARTIER NÄMNDA 3 50. Vpk/S/C/Fp/M 2 81. Alla (riksdags)partier 6 84. Ja, men kommer inte ihåg vilket parti 1081 85. Nej 1520 00. Frågan ej tillämplig 271 96. Uppgift saknas 744 99. Bortfall
VAR 225 V82225 ÖVERTYGA OMGIV 38 Loc 446 width 1 MD=0 or GE 8 F.38E. Inför årets val försökte Ni övertyga någon familjemedlem, bekant eller andra personer att rösta på något visst parti? FRÅGAN ENDAST STÄLLD I ETAPP B. FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 219 1. Ja 1218 5. Nej 4 6. Vet inte/vill ej svara 1276 0. Frågan ej tillämplig 263 8. Uppgift saknas 744 9. Bortfall
VAR 226 V82226 PARTILEDARDEB 39A Loc 447 width 1 MD=6 or GE 9 F.39A/BF. I vilken utsträckning hade Ni tillfälle att se på de program som TV sände inför valet i år? Såg Ni den avslutande partiledardebatten i TV fredagen före valet den 19 september? (VISA SVARSKORT) Anm. UP i etapp A fick frågan i brevformuläret efter valet. 931 1. Ja, såg hela partiledardebatten 984 2. Ja, såg en del av partiledardebatten 760 5. Nej, såg inte partiledardebatten 12 8. Vet inte/vill ej svara 293 6. Uppgift saknas; även: Enkäten ej besvarad 744 9. Bortfall
VAR 227 V82227 PARTILEDUTFR 39B Loc 448 width 1 MD=6 or GE 9 F.39B. Hur många av partiledarutfrågningarna i TV såg Ni? Anm. UP i etapp A fick frågan i brevformuläret efter valet. 600 1. Såg ingen av partiledarutfrågningarna 1147 2. Såg 1-2 av partiledarutfrågningarna 897 3. Såg 3 eller fler av partiledarutfrågningarna 43 8. Vet inte/vill ej svara 293 6. Uppgift saknas; även: Enkäten ej besvarad 744 9. Bortfall
VAR 228 V82228 VALFRÅGA S 1 40 Loc 449 width 3 MD=996 or GE 999 F.40. Inför årets val tog partierna upp saker som de tyckte var viktiga. Kan Ni säga vilka saker som (...PARTI) lade särskild tonvikt vid inför årets val? (TILLÄGGSFRÅGA:) Kan Ni nämna något ytterligare som (...PARTI) lade vikt vid? F.40A(1). Socialdemokratisk valfråga, 1 FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 10 001. Skatter/högre moms/arbetsgivaravgift/bolagsskatt 002. Bort med momsen på maten 003. Högre skatter för de rika 3 004. För marginalskattesänkningar, lägre skatter/löna sig att arbeta 005. Mot marginalskattesänkningar 006. För PROMS 1 007. Mot PROMS 010. Bekämpa skattefiffel/ekonomisk brottslighet 3 011. För skatteöverenskommelsen 015. Mot skatteöverenskommelsen 58 012. Sveriges ekonomi/Räntesänkning 13 013. För en expansiv ekonomisk politik, satsa på offentlig sektor/investera i industrin 1 014. Spara på offentliga utgifter, vi måste spara (för att minska budgetunderskottet)/utlandsskulden 5 016. Socialpolitik/arbetslöshetsersättning 13 017. För sociala reformer, mera reformer 018. Mot sociala reformer, för sociala nedskärningar, minska bidragen 7 019. För trygghet 22 023. Pensioner 29 024. För högre pensioner, stöd till pensionärer 025. Mot höjda pensioner, gynna ej pensionärer på andra gruppers bekostnad 027. Äldrevård 028. För mer och bättre åldringsvård 029. Mot en satsning/ökad satsning på åldringsvård 10 031. Sjukvård, sjukförsäkring/husläkare 032. För mera resurser till sjukvård 033. Mot mera resurser till sjukvård 127 034. Karensdagarna 035. Alkohol, narkotika, bekämpa missbruk, bättre vård, nykterhetspolitik, spritpriser, bekämpa narkotikalangare och spritlangare, inför motbok och/eller registrering 12 036. Familjepolitik/sextimmars arbetsdag 037. För vårdnadsbidrag 038. Mot vårdnadsbidrag 6 039. Mer stöd till barnfamiljer, högre barnbidrag, fler barndaghem 040. Mindre satsning på barndaghem, mer satsning på familjedaghem 1 041. Skolfrågor och utbildningspolitik 044. Mer disciplin och ordning i skolan, behåll betygen/blockbetyg 045. Betygsfri skola 046. Fritid och kultur/ungdomen 3 049. Bostadspolitik 4 050. Hyreskostnadsfrågor, hyror, bostadsbidrag 051. Begränsa ränteavdragen för villaägare, mot villaägare 052. Behåll ränteavdragen, för villaägare 053. Decentralisering, lokaliseringspolitik, regionalpolitik, land-stad, inflyttning till städer, avfolkning, utlokalisering, flyttlass från Norrland 054. Småskalighet, lokalsamhälle 055. Jordbrukspolitik, skogsbruk 056. Mer stöd till jordbruket, bönderna 057. Mindre stöd till jordbruket, bönderna 059. Bekämpa byråkrati 3 063. Miljövård 064. För ökad satsning på miljövård, mot gifter i skogs- och jordbruk, mot handelsgödsel, kontrollera kemiska tillsatser hårdare, mot bly i bensinen 065. Mot ökad satsning på miljövård, för kemiska bekämpningsmedel i skogs- och jordbruk 066. Arbetsliv- och arbetsmiljö, mot gifter i jobbet 068. Kommunikationer, trafik, hastighetsbegränsning, SJ, flyget, lågpris, privatbilism i städerna, kollektivtrafik 070. Lag och ordning, kriminalvård, polisväsende, brottslighet, säkerhet på gator och torg 072. Religion, moral, kyrka-stat, kristen fostran i skolan, abort, andliga värden 073. Bekämpa porr, prostitution 074. Massmedia, radio- och TV-monopolet, reklam-TV, programpolitik, presstöd 32 075. Fredsfrågan, internationell nedrustning 076. Utrikespolitik, internationella frågor 077. U-hjälpen 078. Försvarspolitik, försvarsutgifter, vapenexport 668 079. Sysselsättning och näringspolitik, arbetslösheten, rädda jobben 40 082. Ungdomsarbetslösheten 084. Levnadsstandard, priser, löner, inflation 087. Bättre livskvalitet 091. Energipolitik 092. Kärnkraft 093. För kärnkraft 094. Mot kärnkraft 105. Statligt inflytande över privata företag 2 106. Mer statligt inflytande över näringslivet, mer statliga industrier, socialisera, mot kapitalism och marknadsekonomi 107. Mindre statligt inflytande över näringslivet, mer stöd till företagen, för marknadsekonomi och fritt näringsliv 109. Medbestämmande, företagsdemokrati 110. Mer inflytande för löntagare, mer demokrati i jobbet 111. Mindre inflytande för löntagare, begränsa fackets makt 1 112. Mot aktiesparfonder 1230 113. Löntagarfonder 85 114. För kollektiva löntagarfonder 2 115. Mot kollektiva löntagarfonder 116. För aktiesparfonder 121. Samhällsfonder 117. Jämställdhet mellan kvinnor och män, kvinnofrågan, kvotering, könsdiskriminering 118. Invandrarpolitik 119. Mot invandrare 120. För invandrare 2 122. Övriga sakfrågor 124. Ideologi 125. För socialism 126. Mot socialism 129. För liberalism 130. Mot liberalism 131. För konservatism, traditioner, det gamla 132. Mot konservatism, reaktionära ideer, traditioner 133. För jämlikhet, utjämning, solidaritet 134. Mot jämlikhet, utjämning 135. För utrymme för individen, mot kollektivism 136. För kollektivism, begränsa individens egoism 17 144. Partipolitik, allmänna omdömen om partier 158. Förtroende för partier och politiker 1 167. Partiledare 3 169. Klassamhället, stöd åt arbetare/löntagare/fattiga/svaga och/eller mot stöd åt medel- eller överklass/de rika/kapitalister/företagare 171. Stöd åt medel- eller överklass/de rika/kapitalister/företagare och/eller mot arbetare/löntagare/fattiga/svaga 196. Regeringsfrågan, regeringssammansättning 198. Lokala och kommunala frågor 3 200. Övrigt 307 888. Vet inte/vill ej svara 256 996. Uppgift saknas 744 999. Bortfall
VAR 229 V82229 VALFRÅGA S 2 40 Loc 452 width 3 MD= 0 or GE 996 F.40A(2). Socialdemokratisk valfråga, 2 <Se F.40 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 228 001. Skatter/högre moms/arbetsgivaravgift/bolagsskatt . . 200. Övrigt 1191 000. Frågan ej tillämplig 256 996. Uppgift saknas 744 999. Bortfall Kod: 0 1 2 3 4 10 11 12 13 Frek: 1191 34 1 2 5 1 2 92 20 Kod: 14 16 17 19 23 24 27 28 31 Frek: 6 21 12 2 60 63 14 2 19 Kod: 32 34 36 37 39 45 46 49 52 Frek: 1 207 38 1 13 1 1 6 1 Kod: 53 63 68 75 76 79 82 84 91 Frek: 1 7 1 101 1 424 24 5 1 Kod: 92 93 106 112 113 114 115 118 122 Frek: 1 1 3 2 277 25 5 1 1 Kod: 133 144 158 167 169 200 996 999 Frek: 4 10 1 1 6 5 256 744
VAR 230 V82230 VALFRÅGA S 3 40 Loc 455 width 3 MD= 0 or GE 996 F.40A(3). Socialdemokratisk valfråga, 3 <Se F.40 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 228 001. Skatter/högre moms/arbetsgivaravgift/bolagsskatt . . 200. Övrigt 2023 000. Frågan ej tillämplig 256 996. Uppgift saknas 744 999. Bortfall Kod: 0 1 3 4 10 11 12 13 14 Frek: 2023 28 3 2 1 4 57 12 5 Kod: 15 16 17 18 19 23 24 27 28 Frek: 1 14 20 1 3 41 47 9 2 Kod: 31 34 36 39 49 63 75 76 77 Frek: 16 72 35 27 9 8 49 3 1 Kod: 78 79 82 84 106 107 113 114 117 Frek: 1 107 9 1 1 1 85 6 2 Kod: 121 124 133 144 169 996 999 Frek: 1 2 2 9 4 256 744
VAR 231 V82231 VALFRÅGA S 4 40 Loc 458 width 3 MD= 0 or GE 996 F.40A(4). Socialdemokratisk valfråga, 4 <Se F.40 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 228 001. Skatter/högre moms/arbetsgivaravgift/bolagsskatt . . 200. Övrigt 2517 000. Frågan ej tillämplig 256 996. Uppgift saknas 744 999. Bortfall Kod: 0 1 3 10 12 13 14 16 17 Frek: 2517 4 1 2 11 7 1 6 7 Kod: 23 24 27 28 31 34 36 39 49 Frek: 20 13 4 1 6 18 11 9 11 Kod: 50 57 63 75 76 79 82 84 106 Frek: 1 1 2 16 1 24 1 2 1 Kod: 113 114 122 124 133 144 169 196 200 Frek: 13 1 1 2 2 3 2 1 1 Kod: 996 999 Frek: 256 744
VAR 232 V82232 VALFRÅGA S 5 40 Loc 461 width 3 MD= 0 or GE 996 F.40A(5). Socialdemokratisk valfråga, 5 <Se F.40 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 228 001. Skatter/högre moms/arbetsgivaravgift/bolagsskatt . . 200. Övrigt 2683 000. Frågan ej tillämplig 256 996. Uppgift saknas 744 999. Bortfall Kod: 0 1 3 10 11 12 13 14 16 Frek: 2683 4 1 1 1 1 1 1 1 Kod: 23 24 27 34 35 36 75 79 82 Frek: 4 1 2 2 1 1 1 7 4 Kod: 113 133 144 200 996 999 Frek: 4 1 1 1 256 744
VAR 233 V82233 VALFRÅGA FP 1 40 Loc 464 width 3 MD=996 or GE 999 F.40B(1). Folkpartistisk valfråga, 1 <Se F.40 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 228 001. Skatter/högre moms/arbetsgivaravgift/bolagsskatt . . 200. Övrigt 1529 888. Vet inte/vill ej svara 257 996. Uppgift saknas 744 999. Bortfall Kod: 1 4 11 12 14 16 18 19 23 Frek: 32 11 12 37 14 3 1 4 3 Kod: 24 27 28 31 34 36 37 39 41 Frek: 2 1 3 7 5 23 16 3 3 Kod: 49 50 63 64 72 75 76 77 78 Frek: 2 1 24 1 1 24 1 160 5 Kod: 79 82 107 110 113 114 115 116 117 Frek: 180 14 10 1 109 1 409 3 18 Kod: 118 122 124 129 133 144 158 200 888 Frek: 2 1 14 9 5 7 3 9 1529 Kod: 996 999 Frek: 257 744
VAR 234 V82234 VALFRÅGA FP 2 40 Loc 467 width 3 MD= 0 or GE 996 F.40B(2). Folkpartistisk valfråga, 2 <Se F.40 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 228 001. Skatter/högre moms/arbetsgivaravgift/bolagsskatt . . 200. Övrigt 2300 000. Frågan ej tillämplig 257 996. Uppgift saknas 744 999. Bortfall Kod: 0 1 2 4 11 12 14 16 17 Frek: 2300 16 1 4 9 17 17 4 1 Kod: 19 23 27 28 31 34 36 37 39 Frek: 1 5 3 1 2 9 14 8 3 Kod: 41 49 50 54 63 72 74 75 76 Frek: 3 3 1 1 9 1 1 9 1 Kod: 77 79 82 84 107 109 112 113 115 Frek: 68 73 7 1 8 1 1 20 56 Kod: 116 117 118 122 124 126 129 133 135 Frek: 1 15 1 1 5 1 5 2 1 Kod: 144 171 196 200 996 999 Frek: 4 1 1 6 257 744
VAR 235 V82235 VALFRÅGA FP 3 40 Loc 470 width 3 MD= 0 or GE 996 F.40B(3). Folkpartistisk valfråga, 3 <Se F.40 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 228 001. Skatter/högre moms/arbetsgivaravgift/bolagsskatt . . 200. Övrigt 2599 000. Frågan ej tillämplig 257 996. Uppgift saknas 744 999. Bortfall Kod: 0 1 4 11 12 14 16 18 23 Frek: 2599 3 1 3 10 5 1 2 2 Kod: 24 27 34 36 37 39 41 50 59 Frek: 1 1 2 8 1 2 2 1 1 Kod: 63 72 74 75 77 78 79 82 91 Frek: 1 1 1 1 18 1 13 3 1 Kod: 107 113 115 117 118 124 133 135 144 Frek: 2 5 13 4 1 2 2 2 2 Kod: 196 200 996 999 Frek: 1 4 257 744
VAR 236 V82236 VALFRÅGA FP 4 40 Loc 473 width 3 MD= 0 or GE 996 F.40B(4). Folkpartistisk valfråga, 4 <Se F.40 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 228 001. Skatter/högre moms/arbetsgivaravgift/bolagsskatt . . 200. Övrigt 2696 000. Frågan ej tillämplig 257 996. Uppgift saknas 744 999. Bortfall Kod: 0 11 12 14 17 31 35 36 37 Frek: 2696 1 5 1 1 1 2 4 1 Kod: 44 74 75 79 115 117 126 133 996 Frek: 1 1 1 4 1 1 1 1 257 Kod: 999 Frek: 744
VAR 237 V82237 VALFRÅGA FP 5 40 Loc 476 width 3 MD= 0 or GE 996 F.40B(5). Folkpartistisk valfråga, 5 <Se F.40 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 228 001. Skatter/högre moms/arbetsgivaravgift/bolagsskatt . . 200. Övrigt 2719 000. Frågan ej tillämplig 257 996. Uppgift saknas 744 999. Bortfall Kod: 0 74 76 126 133 996 999 Frek: 2719 1 1 1 1 257 744
VAR 238 V82238 VALFRÅGA M 1 40 Loc 479 width 3 MD=996 or GE 999 F.40C(1). Moderat valfråga, 1 <Se F.40 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 228 001. Skatter/högre moms/arbetsgivaravgift/bolagsskatt . . 200. Övrigt 937 888. Vet inte/vill ej svara 261 996. Uppgift saknas 744 999. Bortfall Kod: 1 3 4 10 11 12 13 14 15 16 18 Frek: 201 1 139 1 17 76 2 91 15 2 14 Kod: 25 28 34 36 37 40 41 44 50 52 55 Frek: 2 1 12 14 9 1 30 7 3 1 1 Kod: 63 70 75 77 78 79 82 84 92 107 113 Frek: 1 2 4 3 19 106 7 2 1 37 143 Kod: 115 120 124 126 131 135 144 171 196 200 888 Frek: 780 1 4 1 2 8 6 10 1 4 937 Kod: 996 999 Frek: 261 744
VAR 239 V82239 VALFRÅGA M 2 40 Loc 482 width 3 MD= 0 or GE 996 F.40C(2). Moderat valfråga, 2 <Se F.40 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 228 001. Skatter/högre moms/arbetsgivaravgift/bolagsskatt . . 200. Övrigt 1868 000. Frågan ej tillämplig 261 996. Uppgift saknas 744 999. Bortfall Kod: 0 1 2 4 11 12 14 15 18 Frek: 1868 106 1 70 20 71 74 29 7 Kod: 23 25 32 34 36 37 40 41 44 Frek: 3 1 1 20 18 20 2 32 5 Kod: 49 50 52 63 68 70 75 77 78 Frek: 1 2 6 4 2 2 3 3 47 Kod: 79 82 84 107 112 113 115 122 124 Frek: 62 2 4 37 1 31 137 1 5 Kod: 126 131 135 144 171 196 200 996 999 Frek: 2 1 9 4 3 1 1 261 744
VAR 240 V82240 VALFRÅGA M 3 40 Loc 485 width 3 MD= 0 or GE 996 F.40C(3). Moderat valfråga, 3 <Se F.40 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 228 001. Skatter/högre moms/arbetsgivaravgift/bolagsskatt . . 200. Övrigt 2423 000. Frågan ej tillämplig 261 996. Uppgift saknas 744 999. Bortfall Kod: 0 1 4 11 12 14 15 16 17 Frek: 2423 30 8 6 17 21 6 3 2 Kod: 18 23 24 28 29 32 34 35 36 Frek: 3 1 1 1 1 1 6 1 11 Kod: 37 39 40 41 44 46 50 52 53 Frek: 8 1 3 14 7 1 1 3 1 Kod: 59 70 74 76 77 78 79 84 107 Frek: 1 1 3 1 2 30 23 4 24 Kod: 113 115 124 126 135 171 196 200 996 Frek: 4 24 6 1 8 3 2 1 261 Kod: 999 Frek: 744
VAR 241 V82241 VALFRÅGA M 4 40 Loc 488 width 3 MD= 0 or GE 996 F.40C(4). Moderat valfråga, 4 <Se F.40 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 228 001. Skatter/högre moms/arbetsgivaravgift/bolagsskatt . . 200. Övrigt 2646 000. Frågan ej tillämplig 261 996. Uppgift saknas 744 999. Bortfall Kod: 0 1 4 11 12 14 15 16 18 Frek: 2646 2 2 3 6 7 3 1 1 Kod: 23 34 35 36 37 40 41 44 52 Frek: 1 2 1 3 2 1 2 1 1 Kod: 63 70 77 78 79 82 107 115 124 Frek: 1 1 2 11 3 1 4 7 1 Kod: 135 198 996 999 Frek: 2 1 261 744
VAR 242 V82242 VALFRÅGA M 5 40 Loc 491 width 3 MD= 0 or GE 996 F.40C(5). Moderat valfråga, 5 <Se F.40 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 228 001. Skatter/högre moms/arbetsgivaravgift/bolagsskatt . . 200. Övrigt 2706 000. Frågan ej tillämplig 261 996. Uppgift saknas 744 999. Bortfall Kod: 0 4 14 18 41 74 78 79 84 Frek: 2706 1 1 1 2 1 2 1 2 Kod: 107 996 999 Frek: 2 261 744
VAR 243 V82243 VALFRÅGA C 1 40 Loc 494 width 3 MD=996 or GE 999 F.40D(1). Centerpartistisk valfråga, 1 <Se F.40 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 228 001. Skatter/högre moms/arbetsgivaravgift/bolagsskatt . . 200. Övrigt 1193 888. Vet inte/vill ej svara 259 996. Uppgift saknas 744 999. Bortfall Kod: 1 2 4 11 12 13 14 16 18 Frek: 28 1 9 10 32 1 36 4 3 Kod: 19 23 24 27 31 34 36 37 39 Frek: 1 6 5 6 1 39 24 74 2 Kod: 41 49 53 54 55 56 63 64 65 Frek: 7 1 21 2 11 7 185 1 1 Kod: 68 72 75 78 79 82 84 91 92 Frek: 1 2 9 2 225 12 2 1 8 Kod: 93 94 107 110 113 115 124 126 144 Frek: 3 10 11 1 119 576 1 1 7 Kod: 158 167 169 171 198 200 888 996 999 Frek: 3 1 2 1 1 11 1193 259 744
VAR 244 V82244 VALFRÅGA C 2 40 Loc 497 width 3 MD= 0 or GE 996 F.40D(2). Centerpartistisk valfråga, 2 <Se F.40 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 228 001. Skatter/högre moms/arbetsgivaravgift/bolagsskatt . . 200. Övrigt 2086 000. Frågan ej tillämplig 258 996. Uppgift saknas 744 999. Bortfall Kod: 0 1 2 4 11 12 14 15 16 Frek: 2086 15 1 7 11 37 19 1 4 Kod: 18 19 23 24 27 28 31 34 35 Frek: 1 1 9 2 2 1 3 15 2 Kod: 36 37 39 40 41 53 55 56 63 Frek: 19 51 2 1 1 19 7 4 133 Kod: 75 77 78 79 82 84 91 92 93 Frek: 10 2 1 100 3 2 4 7 1 Kod: 94 107 112 113 115 124 133 144 158 Frek: 6 6 1 22 81 5 1 4 2 Kod: 167 169 196 200 996 999 Frek: 2 2 2 4 258 744
VAR 245 V82245 VALFRÅGA C 3 40 Loc 500 width 3 MD= 0 or GE 996 F.40D(3). Centerpartistisk valfråga, 3 <Se F.40 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 228 001. Skatter/högre moms/arbetsgivaravgift/bolagsskatt . . 200. Övrigt 2526 000. Frågan ej tillämplig 258 996. Uppgift saknas 744 999. Bortfall Kod: 0 1 11 12 14 18 23 27 28 Frek: 2526 9 4 6 8 1 5 2 2 Kod: 31 34 36 37 41 50 53 54 55 Frek: 1 4 8 10 2 1 8 1 6 Kod: 56 63 64 75 79 82 91 92 94 Frek: 1 34 1 6 32 1 6 2 4 Kod: 107 113 115 122 124 126 144 158 200 Frek: 3 4 18 1 1 1 1 1 1 Kod: 996 999 Frek: 258 744
VAR 246 V82246 VALFRÅGA C 4 40 Loc 503 width 3 MD= 0 or GE 996 F.40D(4). Centerpartistisk valfråga, 4 <Se F.40 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 228 001. Skatter/högre moms/arbetsgivaravgift/bolagsskatt . . 200. Övrigt 2685 000. Frågan ej tillämplig 258 996. Uppgift saknas 744 999. Bortfall Kod: 0 12 14 27 34 35 36 37 41 Frek: 2685 2 1 1 1 1 2 2 2 Kod: 51 53 63 79 91 92 94 113 115 Frek: 1 3 7 5 2 1 1 1 1 Kod: 144 167 200 996 999 Frek: 1 1 1 258 744
VAR 247 V82247 VALFRÅGA C 5 40 Loc 506 width 3 MD= 0 or GE 996 F.40D(5). Centerpartistisk valfråga, 5 <Se F.40 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 228 001. Skatter/högre moms/arbetsgivaravgift/bolagsskatt . . 200. Övrigt 2717 000. Frågan ej tillämplig 258 996. Uppgift saknas 744 999. Bortfall Kod: 0 34 35 63 94 107 996 999 Frek: 2717 1 1 1 1 1 258 744
VAR 248 V82248 VALFRÅGA VPK 1 40 Loc 509 width 3 MD=996 or GE 999 F.40E(1). Vänsterpartiet kommunisternas valfråga, 1 <Se F.40 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 228 001. Skatter/högre moms/arbetsgivaravgift/bolagsskatt . . 200. Övrigt 1458 888. Vet inte/vill ej svara 257 996. Uppgift saknas 744 999. Bortfall Kod: 1 2 3 4 5 10 11 12 13 Frek: 19 237 3 6 1 1 4 13 2 Kod: 15 16 17 23 24 27 28 31 34 Frek: 3 4 1 5 3 1 1 3 15 Kod: 36 39 49 50 51 63 66 75 78 Frek: 13 10 5 15 1 17 2 36 16 Kod: 79 82 84 92 93 94 106 110 113 Frek: 361 38 2 1 1 1 90 1 148 Kod: 114 115 117 121 122 124 125 133 144 Frek: 68 14 1 18 1 1 15 11 20 Kod: 169 171 196 200 888 996 999 Frek: 17 1 1 17 1458 257 744
VAR 249 V82249 VALFRÅGA VPK 2 40 Loc 512 width 3 MD= 0 or GE 996 F.40E(2). Vänsterpartiet kommunisternas valfråga, 2 <Se F.40 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 228 001. Skatter/högre moms/arbetsgivaravgift/bolagsskatt . . 200. Övrigt 2176 000. Frågan ej tillämplig 256 996. Uppgift saknas 744 999. Bortfall Kod: 0 1 2 3 4 6 10 12 13 Frek: 2176 21 70 14 5 2 1 18 4 Kod: 15 16 17 23 24 27 31 34 36 Frek: 5 9 7 6 2 2 4 15 21 Kod: 39 41 49 50 51 63 66 70 75 Frek: 8 1 13 18 2 12 2 1 25 Kod: 77 78 79 82 84 91 92 94 105 Frek: 2 11 83 9 2 1 1 2 1 Kod: 106 107 109 110 113 114 115 116 117 Frek: 47 1 1 5 32 10 4 1 2 Kod: 121 122 124 125 133 144 169 171 196 Frek: 10 1 4 6 3 5 11 2 2 Kod: 200 996 999 Frek: 1 256 744
VAR 250 V82250 VALFRÅGA VPK 3 40 Loc 515 width 3 MD= 0 or GE 996 F.40E(3). Vänsterpartiet kommunisternas valfråga, 3 <Se F.40 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 228 001. Skatter/högre moms/arbetsgivaravgift/bolagsskatt . . 200. Övrigt 2563 000. Frågan ej tillämplig 256 996. Uppgift saknas 744 999. Bortfall Kod: 0 1 2 3 6 10 12 15 16 Frek: 2563 7 13 4 1 2 5 2 5 Kod: 17 18 19 24 28 31 32 34 36 Frek: 2 1 1 1 1 3 1 1 5 Kod: 39 49 50 51 63 68 75 78 79 Frek: 10 5 6 1 5 2 3 7 19 Kod: 82 84 105 106 107 112 113 115 117 Frek: 1 3 1 8 1 1 6 1 2 Kod: 121 122 124 125 133 169 198 200 996 Frek: 5 1 1 4 5 6 1 1 256 Kod: 999 Frek: 744
VAR 251 V82251 VALFRÅGA VPK 4 40 Loc 518 width 3 MD= 0 or GE 996 F.40E(4). Vänsterpartiet kommunisternas valfråga, 4 <Se F.40 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 228 001. Skatter/högre moms/arbetsgivaravgift/bolagsskatt . . 200. Övrigt 2682 000. Frågan ej tillämplig 256 996. Uppgift saknas 744 999. Bortfall Kod: 0 1 2 3 12 13 17 23 24 Frek: 2682 5 2 1 3 2 1 1 1 Kod: 27 34 36 49 51 63 68 75 78 Frek: 1 1 1 2 1 2 1 1 3 Kod: 79 82 106 110 115 121 996 999 Frek: 1 1 5 1 1 4 256 744
VAR 252 V82252 VALFRÅGA VPK 5 40 Loc 521 width 3 MD= 0 or GE 996 F.40E(5). Vänsterpartiet kommunisternas valfråga, 5 <Se F.40 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 228 001. Skatter/högre moms/arbetsgivaravgift/bolagsskatt . . 200. Övrigt 2719 000. Frågan ej tillämplig 256 996. Uppgift saknas 744 999. Bortfall Kod: 0 12 34 49 63 106 996 999 Frek: 2719 1 1 1 1 1 256 744
VAR 253 V82253 CIVILSTÅND 41 Loc 524 width 1 MD=6 or GE 9 F.41. När det gäller Ert civilstånd, vilken av beteckningarna här på kortet stämmer bäst in på Er situation? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR 1981 1. Gift eller sammanboende 682 2. Ogift eller frånskild 164 3. Änka/änkling 153 6. Uppgift saknas 744 9. Bortfall
VAR 254 V82254 MA:FÖRVÄRVSARB 42 Loc 525 width 1 MD=0 or GE 8 F.42A. (GIFT/SAMMANBOENDE) Har Er maka/make/sammanboende förvärvsarbete? (OM JA:) Arbetar han/hon heltid eller deltid? (OM NEJ:) Studerar han/hon? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR 1009 1. Ja, heltid 432 2. Ja, deltid 22 3. Ja, men tillfälligtvis arbetslös 48 4. Nej, studerar 467 5. Nej, förvärvsarbetar inte 1 6. Vet inte/vill ej svara 846 0. Frågan ej tillämplig 155 8. Uppgift saknas 744 9. Bortfall
VAR 255 V82255 MA:FD FÖRVÄRVS 42 Loc 526 width 1 MD=0 or GE 6 F.42B. (MAKE/MAKA FÖRVÄRVSARBETAR EJ) Har han/hon tidigare haft förvärvsarbete? (OM JA:) Arbetare han/hon heltid eller deltid? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR 346 1. Ja, heltid 93 2. Ja, deltid 75 5. Nej, har aldrig förvärvsarbetat 2309 0. Frågan ej tillämplig 157 6. Uppgift saknas 744 9. Bortfall
VAR 256 V82256 MAKES YRKESGR 42C Loc 527 width 2 MD= 0 or GE 96 F.42C. (MAKE/MAKA FÖRVÄRVSARBETAR/HAR FÖRVÄRVSARBETAT) Vilket yrke har/hade Er make/maka/sammanboende? (TILLÄGGSFRÅGA:) Vilket slags arbete sysslar/sysslade han/hon huvudsakligen med? F.42C(1). Makes/makas yrkesgrupp FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR Socialgrupp I 2 01. Godsägare m fl 28 02. Större företagare och företagsledare vid större företag 80 03. Högre förvaltningspersonal i enskild tjänst 91 04. Tjänstemän av högre grad i allmän tjänst 27 05. Fria yrken tillhörande socialgrupp I 06. Hyresfastighetsägare (endast om detta är huvudyrke) 07. Övriga tillhörande socialgrupp I Socialgrupp II 86 10. Hemmansägare (inkl alla med yrkestitel "jordbrukare", "lantbrukare" el dyl) 2 11. Arrendatorer 68 13. Hantverkare (företagare) 55 14. Detaljhandlare (bl a yrkestiteln "köpman") 62 15. Verkmästare och förmän 233 16. Kontorspersonal (enskild tjänst); (även yrkestiteln "tjänsteman") 112 17. Handelsanställda (affärsbiträden) 261 18. Tjänstemän av lägre grad tillhörande socialgrupp II (allmän tjänst) 80 19. Folkskollärare m fl (klasslärare) 2 20. Fartygsbefäl (enskild tjänst) 10 21. Högre huslig tjänst 10 22. Fria yrken tillhörande socialgrupp II 24 23. Näringsidkare (dvs ej anställda personer) som icke förs till 13 eller 14 24. Övriga tillhörande socialgrupp II 25. Fiskare, som är egna företagare (äger båt/är delägare i båt) Socialgrupp III 2 30. Rättare och motsv förmän i lantbruk 7 32. Övriga jordbruksarbetare 33. Sjömän 34. Fiskare 17 35. Skogs- och flottningsarbete 608 36. "Andra arbetare" 42 37. Tjänstemän av lägre grad tillhörande socialgrupp III 145 38. Lägre huslig tjänst 39. Övriga tillhörande socialgrupp III 4 88. Vet inte/vill ej svara 12 95. Hemarbetande 757 00. Frågan ej tillämplig 153 96. Uppgift saknas 744 99. Bortfall
VAR 257 V82257 MAKES YRKE 42C Loc 529 width 3 MD= 0 or GE 996 F.42C(2). Makes/makas yrke <Se F.42C för fullständig frågetext> NATURVETENSKAPLIGT, TEKNISKT SAMT SOCIALVETENSKAPLIGT, HUMANISTISKT OCH KONSTNÄRLIGT ARBETE 12 011. Tekniskt, kemiskt och fysikaliskt arbete: företagare/företagsledare 22 014. Arkitekt- eller "egentligt ingenjörsarbete" såsom chef för enhet eller avdelning 52 015. Övrigt arkitekt-, "egentligt ingenjörs-" och forskningsarbete 52 016. Tekniker (närmast under ingenjörsnivå) 10 017. Biträdespersonal (rutinmäsigt tekniskt arbete såsom biträde åt ingenjör, tekniker el dylikt) 3 022. Hälso- och sjukvårdsarbete: övriga företagare 2 025. Kvalificerat farmakologiskt, hälsovårdsinspekterande arbete 44 026. "Sjukvårdstekniskt" arbete närmast under läkare/tandläkare/apotekare 48 027. Biträdespersonal med rutinmässigt "sjukvårdstekniskt" arbete och manuellt arbete 58 028. Biträdespersonal vid sjukvårdsanstalt 1 032. Innehavare av bilskola 4 034. Pedagogiskt arbete som innefattar chefskap för undervisningsanstalt eller enhet 29 035. Ämneslärare med akademisk eller motsvarande utbildning, lärare i postgymnasial utbildning 81 036. Klasslärare och övriga lärare 4 042. Litterärt och konstnärligt arbete: företagare (som själva deltar i konstnärlig verksamhet) 4 043. Utövare av konstnärligt etc yrke, som normalt inte är anställd men inte heller driver företag i vanlig mening 1 044. Litterär/konstnärlig yrkesutövare med ställning som chef/avdelningschef eller som konstnärlig ledare 4 045. Övriga med litterär/konstnärlig yrkesutövning 3 047. Rutinmässigt tekniskt biträdesarbete inom litterärt och konstnärligt arbete 3 052. Kvalificerat biologiskt arbete: forskning, rådgivning, vård 1 056. Arbete på "teknikernivå" närmast under företagare/befattningshavare med kvalificerad biologisk utbildning 5 061. Företagare med kvalificerat medicinskt/psykologiskt arbete 6 064. Kvalificerat medicinskt/psykologiskt arbete såsom chef för enhet eller avdelning 4 065. Övriga med kvalificerat medicinskt/psykologiskt arbete 13 066. Socialvårdstjänsteman ("socialarbetare") vid sociala institutioner 3 075. Personalman i företag eller myndighet, som ansvarar för (avdelning för) personalfrågor 11 076. Personalman som är assistent eller kurator vid företag eller myndighet 4 084. Revisionsarbete, ekonomiskt-statistiskt utredningsarbete, rationaliseringsarbete: kvalificerat arbete såsom chef för enhet/avdelning eller i ledande befattning 12 085. Revisionsarbete, ekonomiskt-statistiskt utredningsarbete, rationaliseringsarbete: övriga med kvalificerat arbete 1 086. Programmerare 2 091. Domstolsjurister, åklagare, advokater, högre polistjänstemän: företagare med kvalificerad kompetens 1 094. Domstolsjurister, åklagare, advokater, högre polistjänstemän: kvalificerat arbete med ledande befattning inom enhet/avdelning 1 095. Domstolsjurister, åklagare, advokater, högre polistjänstemän: övriga med kvalificerat arbete 1 116. Pastorer/predikanter i frikyrkosamfund/officer i frälsningsarmen 1 121. Journalister, programtjänstemän i radio/TV: företagare 5 125. Journalister, programtjänstemän i radio/TV: övriga med arbete som inte har karaktären av (tekniskt) biträdesarbete 4 134. Översättare, ej anställd 5 135. Forsknings- och kvalificerat beräkningsarbete, biblioteks-, arkiv- och museiarbete: övrigt arbete som fordrar vetenskaplig kompetens/akademisk utb. 4 136. Forsknings- och kvalificerat beräkningsarbete, biblioteks-, arkiv- och museiarbete: biträdes/assistentarbete, som erfordrar t ex viss teknisk utbildning (på "teknikernivå") eller motsvarande 3 137. Forsknings- och kvalificerat beräkningsarbete, biblioteks-, arkiv- och museiarbete: biträdesarbete ADMINISTRATIVT ARBETE 2 154. Hälso- och sjukvård, socialvård, utbildning: kvalificerat arbete såsom chef för enhet/avdelning 3 155. Hälso- och sjukvård, socialvård, utbildning: administrativt arbete närmast under avdelnings/byråchefsnivå 1 156. Hälso- och sjukvård, socialvård, utbildning: rutinmässigt administrativt arbete 3 164. Övrig förvaltning, affärsdrivande verk: administrativt arbete som chef för förvaltningsmyndighet eller avdelning (byrå) inom myndighet 9 165. Övrig förvaltning, affärsdrivande verk: administrativt arbete närmast under avdelnings/byråchefsnivå 15 166. Övrig förvaltning, affärsdrivande verk: rutinmässigt administrativt arbete 32 171. Enskilt näringsliv och organisationer: företagare som inte hör till annat yrkesområde; även företagsledare med självständig ledning av företag 17 174. Enskilt näringsliv och organisationer: administrativt arbete som chef för enhet eller avdelning inom (större) företag 12 175. Enskilt näringsliv och organisationer: kamrer KAMERALT OCH KONTORSTEKNISKT ARBETE 5 216. Bokförings- och kassaarbete: kvalificerat kontorsarbete; förmansfunktion; förrådsman 8 217. Bokförings- och kassaarbete: maskinskrivning och annat allmänt kontorsarbete 2 226. Stenografi- och maskinskrivningsarbete: kvalificerat kontorsarbete; förmansfunktion; förrådsman 138 227. Stenografi- och maskinskrivningsarbete: maskinskrivning och annat allmänt kontorsarbete 1 232. Annat kontorsarbete: företagare 39 236. Annat kontorsarbete: kvalificerat kontorsarbete; förmansfunktion; förrådsman 10 237. Annat kontorsarbete: maskinskrivning och annat allmänt kontorsarbete KOMMERSIELLT ARBETE 6 311. Parti- och detaljhandelsföretagare: företagare/företagsledare med större handelsföretag och övriga företag i yrkesområdet 38 312. Parti- och detaljhandelsföretagare: företagare/företagsledare med mindre företag 1 314. Parti- och detaljhandelsföretagare: försäljnings/inköpsarbete som chef för större enhet/avdelning 12 317. Parti- och detaljhandelsföretagare: bokhandelsmedhjälpare, detaljhandelsförsäljare för kapitalvaror, bilförsäljare, demonstratör 10 322. Affärsbiträden m fl: företagare/företagsledare med mindre företag 1 326. Affärsbiträden m fl: arbetsledning som förman eller motsvarande i kommersiellt arbete 11 327. Affärsbiträden m fl: bokhandelsmedhjälpare, detaljhandelsförsäljare (agent) för kapitalvaror, bilförsäljare, demonstratör 87 328. Biträdesarbete i affär 2 336. Partiförsäljning genom kundbesök, agenturarbete: arbetsledning som förman eller motsvarande 2 341. Övrigt försäljningsarbete: företagare/företagsledare med större handelsföretag och övriga företag i yrkesområdet 2 342. Övrigt försäljningsarbete: företagare/företagsledare med mindre företag 8 344. Övrigt försäljningsarbete: försäljnings-, inköpsarbete som chef för större enhet/avdelning; även chef för marknadsföring/reklamavdelning 7 345. Övrigt försäljningsarbete: försäljnings-, inköps-, marknadsföringsarbete på nivå närmast under kategori 344 17 346. Övrigt försäljningsarbete: arbetsledning som förman eller motsvarande i kommersiellt arbete 1 347. Övrigt försäljningsarbete: bokhandelsmedhjälpare, detaljhandelsförsäljare för kapitalvaror, bilförsäljare, demonstratör LANTBRUKS-, SKOGS- OCH FISKERIARBETE 2 411. Lantbruks-, skogs- och trädgårdsledning: godsägare 86 412. Lantbruks-, skogs- och trädgårdsledning: företagare/företagsledare 1 415. Lantbruks-, skogs- och trädgårdsledning: kvalificerat jordbruks-/skogsbefälsarbete 4 416. Lantbruks-, skogs- och trädgårdsledning: arbetsledare/tekniker 1 421. Jordbruks- och trädgårdsarbete, djurskötsel: godsägare 2 422. Jordbruks- och trädgårdsarbete, djurskötsel: företagare/företagsledare 11 428. Jordbruks- och trädgårdsarbete, djurskötsel: manuellt arbete 1 435. Viltvård, jakt: kvalificerat jordbruks-/skogsbefälsarbete 1 438. Viltvård, jakt: manuellt arbete 1 446. Skogsarbete: arbetsledare/tekniker 17 448. Skogsarbete: manuellt arbete 2 452. Fiskeriarbete: företagare/företagsledare GRUV- OCH STENBRYTNINGSARBETE 1 502. Företagare med mindre företag 9 508. Manuellt arbete inom yrkesområdet TRANSPORT- OCH KOMMUNIKATIONSARBETE 19 612. Motorfordonsförare, spårvägsförare: företagare med mindre företag 34 618. Motorfordonsförare, spårvägsförare: övriga inom yrkesgruppen 5 635. Sjöbefäl med kvalificerade uppgifter 1 638. Däcksmanskap 2 644. Transport och kommunikationsledningsarbete inom post, telegraf, järnväg och flyg: chef för större enhet/avdelning 15 646. Transport och kommunikationsarbete inom post, telegraf, järnväg och flyg: förman/arbetsledare 24 647. Telefonist, konduktör, brevbärare, lokförare 3 648. Transport och kommunikationsarbete inom post, telegraf, järnväg och flyg: manuellt arbete som inte förs till annan kod 1 656. Övrigt transport- och kommunikationsarbete: arbete som förman/arbetsledare 15 658. Övrigt transport- och kommunikationsarbete: manuellt arbete TILLVERKNINGSARBETE 6 712. Textil- och sömnadsarbete: företagare med mindre företag 33 718. Textil- och sömnadsarbete: manuellt arbete 1 722. Sko- och läderarbete: företagare med mindre företag 4 728. Sko- och läderarbete: manuellt arbete 11 738. Järnbruks-, metallverks-, smides- och gjuteriarbete: manuellt arbete 8 742. Verkstads- och byggnadsmetallarbete: företagare med mindre företag 3 746. Verkstads- och byggnadsmetallarbete: förman/arbetsledare 112 748. Verkstads- och byggnadsmetallarbete: manuellt arbete 3 752. Elektroarbete: företagare med mindre företag 31 758. Elektroarbete: manuellt arbete 7 762. Träarbete: företagare med mindre företag 3 766. Träarbete: förman/arbetsledare 47 768. Träarbete: manuellt arbete 5 772. Målnings- och lackeringsarbete: företagare med mindre företag 15 778. Målnings- och lackeringsarbete: manuellt arbete 3 782. Mureri- och betongarbete mm: företagare med mindre företag 786. Mureri- och betongarbete mm: förman/arbetsledare 35 788. Mureri- och betongarbete mm: manuellt arbete 2 802. Livsmedelsarbete: företagare med mindre företag 2 806. Livsmedelsarbete: förman/arbetsledare 20 808. Livsmedelsarbete: manuellt arbete 1 812. Kemiskt och cellulosatekniskt arbete: företagare med mindre företag 1 816. Kemiskt och cellulosatekniskt arbete: förman/arbetsledare 19 818. Kemiskt och cellulosatekniskt arbete: manuellt arbete 1 822. Övrigt tillverkningsarbete: företagare med mindre företag 1 826. Övrigt tillverkningsarbete: förman/arbetsledare 26 828. Övrigt tillverkningsarbete: manuellt arbete 1 832. Grov- och diversearbete: företagare med mindre företag 9 838. Grov- och diversearbete: manuellt arbete 6 842. Maskin- och motorskötsel: företagare med mindre företag 1 846. Maskin- och motorskötsel: förman/arbetsledare 24 848. Maskin- och motorskötsel: manuellt arbete 1 856. Finmekaniskt arbete: förman/arbetsledare 2 862. Grafiskt arbete: företagare med mindre företag 11 868. Grafiskt arbete: manuellt arbete 1 876. Paketerings- och emballagearbete samt stuveri-, lager- och förrådsarbete: förman/arbetsledare 33 878. Paketerings- och emballagearbete samt stuveri-, lager- och förrådsarbete: manuellt arbete SERVICEARBETE 1 916. Förman/arbetsledare inom bevaknings/skyddsarbete 2 917. Brandman 7 918. Övrig bevakningspersonal 2 922. Företagare med mindre företag inom husligt arbete (tex pensionats- och kafeinnehavare) 11 926. Husligt arbete, portierarbete: förman/arbetsledare 9 927. Portier, trafik/flygvärdinna, barnsköterska 43 928. Husligt arbete, portierarbete: (manuellt) biträdesarbete 1 936. Fastighetsskötsel, städning: förman/arbetsledare 74 938. Fastighetsskötsel, städning: (manuellt) servicearbete 10 942. Övrigt servicearbete: företagare med mindre företag 2 945. Sportledare som är gymnastikdirektör 2 946. Övrigt servicearbete: förman/arbetsledare; även: sportledare som ej är gymnastikdirektör 2 947. Fotograf 25 948. Övrigt (manuellt) servicearbete 4 955. Kvalificerat polisbefälsarbete 3 956. Övrigt polisbefäl och tullbevakningsbefäl, arbetsledare/förman vid vårdanstalt 8 957. Poliskonstapel, tulluppsyningsman, vaktkonstapel vid fångvårdsanstalt 5 966. Hemsystrar m fl (endast i allmän tjänst): föreståndare 25 967. Hemsyster, barnsköterska vid daghem/barnhem (utbildad) 26 968. Hemsamarit, åldringsvårdarinna 1 976. Serveringsarbete: förman/arbetsledare 11 978. Serveringsarbete: annan serveringspersonal; även: barbiträde MILITÄRT ARBETE 6 985. Övriga officerare (befattning under överste) 1 986. Underofficerare (kompaniofficerare) 4 990. Vet inte/vill ej svara 12 995. Hemarbetande 757 000. Frågan ej tillämplig 153 996. Uppgift saknas 744 999. Bortfall
VAR 258 V82258 MAKES YRKE SEI 42 Loc 532 width 2 MD= 0 or GE 96 F.42C(3). Makes yrke, socio-ekonomisk indelning <Se F.42C för fullständig frågetext> Anm. För en utförlig beskrivning av valundersökningens socio-ekonomiska indelning se bilaga 9 i Holmberg-Gilljam: Valundersökning 1982. Teknisk rapport. Produktions- och distributionsanställda m fl 300 01. Biträdespersonal m fl 321 02. Icke facklärda 272 03. Facklärda 18 04. Specialiserade facklärda Kontorsanställda, tekniker m fl 11 05. Vaktmästare m fl 146 06. Kontorister m fl 197 07. Asssistenter m fl 294 08. Ingenjörer m fl 176 09. Specialister m fl 38 10. Ledande befattning Lantbrukare 47 11. Mindre lantbrukare 37 12. Större lantbrukare Företagare 86 13. Ensamföretagare 74 14. Mindre företagare 22 15. Större företagare 15 16. Fria yrkesutövare 4 88. Vet inte/vill ej svara 12 95. Hemarbetande 757 00. Frågan ej tillämplig 153 96. Uppgift saknas 744 99. Bortfall
VAR 259 V82259 MA:NÄRINGSGREN 42 Loc 534 width 3 MD= 0 or GE 996 F.42D. (MAKE/MAKA FÖRVÄRVSARBETAR/HAR FÖRVÄRVSARBETAT) Vilken är/var den huvudsakliga verksamheten vid den arbetsplats där han/hon arbetar/arbetade? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR JORDBRUK, SKOGSBRUK, JAKT OCH FISKE 101 001. Jordbruk, jakt 25 002. Skogsbruk 2 003. Fiske, fiskevård BRYTNING AV MINERALISKA PRODUKTER 7 013. Malmbrytning 3 019. Annan brytning och utvinning TILLVERKNING 43 021. Livsmedels-, dryckesvaru- och tobaksindustri 55 022. Textil-, beklädnads-, läder och lädervaruindustri 60 023. Trävarutillverkning 36 024. Massa-, pappers- och pappersvarutillverkning, grafisk produktion 34 025. Grafisk produktion, förlagsverksamhet 26 026. Tillverkning av kemiska produkter, gummi- och plastvaror 3 027. Petroleumraffinering 8 031. Tillverkning av varor av mineraliska ämnen, utom metaller 18 032. Metallframställning 125 033. Verkstadsvarutillverkning 37 034. Tillverkning av elektriska produkter 14 035. Byggande och reparation av fartyg, båtar 2 039. Annan tillverkning EL-, GAS-, VÄRME- OCH VATTENFÖRSÖRJNING 15 041. El-, gas- och värmeförsörjning 3 042. Vattenförsörjning BYGGNADSVERKSAMHET 127 051. Byggnadsverksamhet 11 052. Värme-, ventilations- och sanitetsarbeten 17 053. Elektrisk installation VARUHANDEL, RESTAURANG- OCH HOTELLVERKSAMHET 46 061. Partihandel och varuförmedling 2 062. Partihandel med och varuförmedling av transportmedel, bränsle och drivmedel 182 063. Detaljhandel 18 064. Bil- och drivmedelsdetaljhandel 32 065. Restaurang- och hotellverksamhet SAMFÄRDSEL, POST- OCH TELEKOMMUNIKATION 43 071. Samfärdsel 45 072. Personbilstransport, lastbils- och annan vägtransport 10 073. Sjötransport 4 074. Luftfart 50 075. Post- och telekommunikation BANK- OCH FÖRSÄKRINGSVERKSAMHET, FASTIGHETSFÖRVALTNING, UPPDRAGSVERKSAMHET 26 081. Bank- och annan finansverksamhet 11 082. Försäkringsverksamhet 47 083. Fastighetsförvaltning och -förmedling, uppdragsverksamhet 1 084. Drivande av datacentral 4 085. Teknisk uppdragsverksamhet 4 086. Bevakningsverksamhet 89 087. Offentligt förvaltning och brandskyddsverksamhet 43 088. Försvarsverksamhet 16 089. Renings-, renhållnings- och rengöringsverksamhet OFFENTLIG FÖRVALTNING OCH ANDRA TJÄNSTER 145 090. Undervisning, forskning, sjukvård mm 9 091. Forsknings- och utvecklingsverksamhet 4 092. Naturvetenskaplig forskning, teknologisk forskning- och utvecklingsverksamhet 294 093. Hälso- och sjukvård, veterinärverksamhet, socialvård 11 094. Intresseorganisationer 1 095. Arbetsgivare- och arbetstagareorganisationer 4 096. Politiska organisationer 35 097. Rekreationsverksamhet, kulturell verksamhet 92 098. Reparations-, tvätteri- och annan serviceverksamhet 1 099. Verksamhet vid internationella organisationer, utländska ambassader o dyl 3 888. Vet inte/vill ej svara 757 000. Frågan ej tillämplig 179 996. Uppgift saknas 744 999. Bortfall
VAR 260 V82260 MA:YRKESST 43A Loc 537 width 2 MD= 0 or GE 96 F.43A. (MAKE/MAKA FÖRVÄRVSARBETAR/HAR FÖRVÄRVSARBETAT) Skulle Ni också vilja säga vilken av de här yrkesgruppena, som Er make/maka/ sammanboende hör/hörde till? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR 24 11. Tjänsteman - firma vid sidan om 384 15. Tjänsteman - ingen firma 101 19. Tjänsteman - uppgift om firma saknas 11 21. Tjänsteman med arbetsledande funktion - firma vid sidan om 239 25. Tjänsteman med arbetsledande funktion - ingen firma 41 29. Tjänsteman med arbetsledande funktion - uppgift om firma saknas 4 31. Tjänsteman med företagsledande funktion - firma vid sidan om 40 35. Tjänsteman med företagsledande funktion - ingen firma 5 39. Tjänsteman med företagsledande funktion - uppgift om firma saknas 12 41. Arbetare - firma vid sidan om 663 45. Arbetare - ingen firma 156 49. Arbetare - uppgift om firma saknas 1 51. Arbetare med arbetsledande funktion - firma vid sidan om 78 55. Arbetare med arbetsledande funktion - ingen firma 12 59. Arbetare med arbetsledande funktion - uppgift om firma saknas 11 60. Egenanställd arbetare 67 70. Jordbrukare: ingen anställd 14 80. Jordbrukare: en eller flera anställda 79 90. Företagare: ingen anställd 85 91. Företagare: 1-9 anställda 20 92. Företagare: 10 eller fler anställda 8 95. Vet inte/vill ej svara 769 00. Frågan ej tillämplig 156 96. Uppgift saknas 744 99. Bortfall
VAR 261 V82261 MA: OFF/PRIV 43B Loc 539 width 1 MD=0 or GE 6 F.43B. (MAKA/MAKE FÖRVÄRVSARBETAR/HAR FÖRVÄRVSARBETAT) Arbetar/arbetade Er make/maka/sammanboende i statlig, kommunal eller enskild tjänst? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR 237 1. Statligt 510 2. Kommunal (även landstingskommunal) 1293 3. Enskild 3 5. Vet inte/vill ej svara 769 0. Frågan ej tillämplig 168 6. Uppgift saknas 744 9. Bortfall
VAR 262 V82262 BOSTADSTYP 44A Loc 540 width 1 MD=6 or GE 9 F.44A. UP:s nuvarande bostad FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR 436 1. Lantgård eller ensamliggande villa på landsbygden 1252 2. Villa eller radhus i småhusområde 315 3. Lägenhet i flerfamiljhus i höghusområde 817 4. Lägenhet i flerfamiljhus (ej höghusområde) 160 6. Uppgift saknas 744 9. Bortfall
VAR 263 V82263 HYR/ÄGER BOST 44B Loc 541 width 1 MD=6 or GE 9 F.44B. Hyr Ni eller äger Ni Er nuvarande bostad? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR 1136 1. Hyr bostaden 1685 2. Äger bostaden (även: bostadsrätt; insatslägenhet) 159 6. Uppgift saknas 744 9. Bortfall
VAR 264 V82264 ANTAL BARN 45 Loc 542 width 1 MD=6 or GE 9 F.45. Har Ni några hemmavarande barn? (OM JA:) Hur många? Hur gammalt är barnet?/Hur gamla är de? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED EXTREMT FÖRKORTAT FORMULÄR 496 1. Ett barn 514 2. Två barn 160 3. Tre barn 36 4. Fyra eller fler barn 1612 5. Nej, inga hemmavarande barn 162 6. Uppgift saknas 744 9. Bortfall
VAR 265 V82265 ÅLDER 1:A BARN 45 Loc 543 width 2 MD= 0 or GE 96 F.45(1). (MINST ETT HEMMAVARANDE BARN) Ålder hemmavarande barn 1 <Se F.45 för fullständig frågetext> Anm. I variablerna 265-267 anges de tre yngsta barnens ålder i år. Avrundat uppåt till hela år. 01. . . 53. 1612 00. Frågan ej tillämplig 175 96. Uppgift saknas 744 99. Bortfall Kod: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Frek: 1612 98 92 60 56 49 57 53 49 Kod: 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Frek: 45 61 46 52 46 49 61 61 64 Kod: 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Frek: 46 33 22 30 21 5 4 3 3 Kod: 27 28 29 30 31 32 33 36 37 Frek: 3 3 1 4 1 2 1 1 2 Kod: 38 40 42 49 52 53 96 99 Frek: 1 1 3 1 1 2 175 744
VAR 266 V82266 ÅLDER 2:A BARN 45 Loc 545 width 2 MD= 0 or GE 96 F.45(2). (MINST TVÅ HEMMAVARANDE BARN) Ålder hemmavarande barn 2 <Se F.45 för fullständig frågetext> Anm. Se variabel 265 01. . . 53. 2108 00. Frågan ej tillämplig 168 96. Uppgift saknas 744 99. Bortfall Kod: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Frek: 2108 27 30 28 30 34 39 40 39 Kod: 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Frek: 43 46 34 41 35 40 37 32 46 Kod: 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Frek: 28 13 12 13 5 1 2 5 1 Kod: 27 32 96 99 Frek: 2 1 168 744
VAR 267 V82267 ÅLDER 3:E BARN 45 Loc 547 width 2 MD= 0 or GE 96 F.45(3). (MINST TRE HEMMAVARANDE BARN) Ålder hemmavarande barn 3 <Se F.45 för fullständig frågetext> Anm. Se variabel 265 01. . . 53. 2622 00. Frågan ej tillämplig 164 96. Uppgift saknas 744 99. Bortfall Kod: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Frek: 2622 15 11 10 5 9 4 11 14 Kod: 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Frek: 11 11 11 11 9 11 13 15 7 Kod: 18 19 20 21 23 96 99 Frek: 6 4 2 2 2 164 744
VAR 268 V82268 HEMORTSTYP Loc 549 width 1 MD=6 or GE 9 Bostadens belägenhet (intervjuarens notering efter avslutad intervju). 497 1. Ren landsbygd 617 2. Mindre tätort 1647 3. Stad eller större tätort 219 6. Uppgift saknas 744 9. Bortfall
VAR 269 V82269 TV GYNNAR VPK BF Loc 550 width 1 MD=0 or GE 9 F.BF:7. Tycker Ni att det samlade programutbudet i TV inför valet gynnat eller missgynnat något eller några av partierna? F.BF:7(1). TV-utbudet gynnar/missgynnar Vänsterpartiet kommunistena FRÅGAN EJ STÄLLD I ETAPP B. UP I ETAPP A FICK FRÅGAN I BREVENKÄTEN 58 1. Har gynnats i TV 712 3. Har varken gynnats eller missgynnats 109 5. Har missgynnats i TV 365 8. Vill ej svara 1736 0. Frågan ej tillämplig; även: bortfall i brevenkäten 744 9. Bortfall
VAR 270 V82270 TV GYNNAR S BF Loc 551 width 1 MD=0 or GE 9 F.BF:7(2). TV-utbudet gynnar/missgynnar Arbetarepartiet Socialdemokraterna <Se F.BF:7 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I ETAPP B. UP I ETAPP A FICK FRÅGAN I BREVENKÄTEN 206 1. Har gynnats i TV 694 3. Har varken gynnats eller missgynnats 49 5. Har missgynnats i TV 295 8. Vill ej svara 1736 0. Frågan ej tillämplig; även: bortfall i brevenkäten 744 9. Bortfall
VAR 271 V82271 TV GYNNAR C BF Loc 552 width 1 MD=0 or GE 9 F.BF:7(3). TV-utbudet gynnar/missgynnar Centerpartiet <Se F.BF:7 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I ETAPP B. UP I ETAPP A FICK FRÅGAN I BREVENKÄTEN 99 1. Har gynnats i TV 745 3. Har varken gynnats eller missgynnats 46 5. Har missgynnats i TV 354 8. Vill ej svara 1736 0. Frågan ej tillämplig; även: bortfall i brevenkäten 744 9. Bortfall
VAR 272 V82272 TV GYNNAR FP BF Loc 553 width 1 MD=0 or GE 9 F.BF:7(4). TV-utbudet gynnar/missgynnar Folkpartiet <Se F.BF:7 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I ETAPP B. UP I ETAPP A FICK FRÅGAN I BREVENKÄTEN 63 1. Har gynnats i TV 741 3. Har varken gynnats eller missgynnats 73 5. Har missgynnats i TV 367 8. Vill ej svara 1736 0. Frågan ej tillämplig; även: bortfall i brevenkäten 744 9. Bortfall
VAR 273 V82273 TV GYNNAR M BF Loc 554 width 1 MD=0 or GE 9 F.BF:7(5). TV-utbudet gynnar/missgynnar Moderata samlingspartiet <Se F.BF:7 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I ETAPP B. UP I ETAPP A FICK FRÅGAN I BREVENKÄTEN 164 1. Har gynnats i TV 702 3. Har varken gynnats eller missgynnats 28 5. Har missgynnats i TV 350 8. Vill ej svara 1736 0. Frågan ej tillämplig; även: bortfall i brevenkäten 744 9. Bortfall
VAR 274 V82274 TV GYNNAR KDS BF Loc 555 width 1 MD=0 or GE 9 F.BF:7(6). TV-utbudet gynnar/missgynnar Kristen demokratisk samling <Se F.BF:7 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I ETAPP B. UP I ETAPP A FICK FRÅGAN I BREVENKÄTEN 37 1. Har gynnats i TV 628 3. Har varken gynnats eller missgynnats 184 5. Har missgynnats i TV 395 8. Vill ej svara 1736 0. Frågan ej tillämplig; även: bortfall i brevenkäten 744 9. Bortfall
VAR 275 V82275 TV GYNNAR MP BF Loc 556 width 1 MD=0 or GE 9 F.BF:7(7). TV-utbudet gynnar/missgynnar Miljöpartiet <Se F.BF:7 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I ETAPP B. UP I ETAPP A FICK FRÅGAN I BREVENKÄTEN 54 1. Har gynnats i TV 588 3. Har varken gynnats eller missgynnats 207 5. Har missgynnats i TV 395 8. Vill ej svara 1736 0. Frågan ej tillämplig; även: bortfall i brevenkäten 744 9. Bortfall
VAR 276 V82276 VALDELTAG-1982R Loc 557 width 1 Valdeltagande i riksdagsvalet 1982 Anm. Uppgiften hämtad från röstlängden 3413 1. Röstade 311 5. Röstade inte
VAR 277 V82277 VALDELTAG 1982K Loc 558 width 1 MD=9 Valdeltagande i kommunfullmäktigevalet 1982 Anm. Uppgiften hämtad från röstlängden 3287 1. Röstade 325 5. Röstade inte 112 9. Uppgift saknas
VAR 278 V82278 VALDELTAG 1982L Loc 559 width 1 MD=0 or GE 9 Valdeltagande i landstingsvalet 1982 Anm. Uppgiften hämtad från röstlängden 3003 1. Röstade 302 5. Röstade inte 316 0. Frågan ej tillämplig (bor i Göteborg, Malmö eller på Gotland) 103 9. Uppgift saknas
VAR 279 V82279 VALDELTAG 1979R Loc 560 width 1 MD=0 or GE 9 Valdeltagande i riksdagsvalet 1979 Anm. Uppgiften hämtad från röstlängden 3237 1. Röstade 233 5. Röstade inte 207 0. Frågan ej tillämplig (ej röstberättigad 1979) 47 9. Uppgift saknas
VAR 280 V82280 POSTRÖSTNING 1982 Loc 561 width 1 MD=0 Poströstning i riksdagsvalet 1982 Anm. Uppgiften inhämtad från röstlängden 1135 1. Poströstade 2278 5. Poströstade inte 311 0. Frågan ej tillämplig (röstade inte)
VAR 281 V82281 PARTI 1982R SMFTN Loc 562 width 2 Partival vid riksdagsvalet 1982 - sammanfattning 311 00. Röstade inte 134 01. Vänsterpartiet kommunisterna 1239 02. Socialdemokraterna 393 03. Centerpartiet 160 04. Folkpartiet 619 05. Moderata samlingspartiet 66 06. Kristen demokratisk samling 48 07. Miljöpartiet 4 08. Övriga partier 24 10. Röstade blankt 726 18. Röstade, men uppgift om parti saknas
VAR 282 V82282 PARTI 1982L SMFTN Loc 564 width 2 MD=99 Partival vid landstingsvalet 1982 - sammanfattning 302 00. Röstade inte 100 01. Vänsterpartiet kommunisterna 1084 02. Socialdemokraterna 366 03. Centerpartiet 152 04. Folkpartiet 482 05. Moderata samlingspartiet 67 06. Kristen demokratisk samling 42 07. Miljöpartiet 6 08. Övriga partier 18 10. Röstade blankt 789 18. Röstade, men uppgift om parti saknas 316 99. Frågan ej tillämplig
VAR 283 V82283 PARTI 1982K SMFTN Loc 566 width 2 Partival vid kommunvalet 1982 - sammanfattning 325 00. Röstade inte, men var röstberättigad 114 01. Vänsterpartiet kommunisterna 1160 02. Socialdemokraterna 372 03. Centerpartiet 173 04. Folkpartiet 511 05. Moderata samlingspartiet 79 06. Kristen demokratisk samling 55 07. Miljöpartiet 41 08. Övriga partier 17 10. Röstade blankt 877 18. Röstade, men uppgift om parti saknas
VAR 284 V82284 LINJE 1980 SMFTN Loc 568 width 1 MD=0 or GE 8 Linje vid folkomröstningen 1980 - sammanfattningskod 429 1. Linje 1 773 2. Linje 2 857 3. Linje 3 56 4. Röstade blankt 215 5. Röstade, men uppgift om linje saknas 501 6. Röstade inte, men var röstberättigad 1980 145 0. Frågan ej tillämplig 4 8. Uppgift saknas 744 9. Bortfall
VAR 285 V82285 PARTI 1979R MINNE Loc 569 width 2 MD= 0 or GE 96 Partival vid riksdagsvalet 1979 - minnesdata vid intervjutillfället 1982 120 01. Vänsterpartiet kommunisterna 1100 02. Socialdemokraterna 488 03. Centerpartiet 227 04. Folkpartiet 494 05. Moderata samlingspartiet 40 06. Kristen demokratisk samling 8 08. Övriga partier 22 10. Röstade blankt 609 18. Röstade, men uppgift om parti saknas 235 55. Röstade inte, men var röstberättigad 1979 209 00. Ej röstberättigad 1979 2 96. Uppgift saknas 170 99. Bortfall
VAR 286 V82286 PARTI 1979R SMFTN Loc 571 width 2 MD= 0 or GE 99 Partival vid riksdagsvalet 1979 - sammanfattning Korrigerat för uppgift lämnad 1979 av de som intervjuades även 1979 135 01. Vänsterpartiet kommunisterna 1181 02. Socialdemokraterna 507 03. Centerpartiet 269 04. Folkpartiet 536 05. Moderata samlingspartiet 44 06. Kristen demokratisk samling 9 08. Övriga partier 21 10. Röstade blankt 570 18. Röstade, men uppgift om parti saknas 235 55. Röstade inte, men var röstberättigad 1979 209 00. Ej röstberättigad 1979 8 99. Uppgift saknas
VAR 287 V82287 PARTI 1976R SMFTN Loc 573 width 2 MD= 0 or GE 96 Partival vid riksdagsvalet 1976 - sammanfattning Minnesdata 1982. Korrigerat för uppgift lämnad 1979 av de som intervjuades även 1979. 76 01. Vänsterpartiet kommunisterna 1046 02. Socialdemokraterna 547 03. Centerpartiet 259 04. Folkpartiet 308 05. Moderata samlingspartiet 26 06. Kristen demokratisk samling 13 08. Övriga partier 18 10. Röstade blankt 60 18. Röstade, men uppgift om parti saknas 65 55. Röstade inte, men var röstberättigad 1976 367 00. Ej röstberättigad 1976 195 96. Uppgift saknas 744 99. Bortfall
VAR 288 V82288 PI RIKTNING SMFTN Loc 575 width 2 MD=96 or GE 99 Partiidentifikationens riktning - sammanfattning 86 01. Vänsterpartiet kommunisterna 1241 02. Socialdemokraterna 355 03. Centerpartiet 134 04. Folkpartiet 560 05. Moderata samlingspartiet 64 06. Kristen demokratisk samling 43 07. Miljöpartiet 6 08. Övriga partier 339 88. Vet inte/vill ej svara 152 96. Uppgift saknas 744 99. Bortfall
VAR 289 V82289 PI - STYRKA SMFTN Loc 577 width 1 MD=6 or GE 9 Partiidentifikationens styrka - sammanfattning 965 1. Stark partiidentifikation 734 2. Svag partiidentifikation 814 3. Enbart partipreferens 315 4. Ingen partipreferens 152 6. Uppgift saknas 744 9. Bortfall
VAR 290 V82290 KÖN REG Loc 578 width 1 Kön 1828 1. Man 1896 2. Kvinna
VAR 291 V82291 FÖDELSEÅR REG Loc 579 width 2 De två sista siffrorna i födelseåret 03. 1903 . . 64. 1964 Kod: 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Frek: 28 36 45 35 48 41 44 44 48 48 58 Kod: 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Frek: 34 57 57 61 56 53 66 60 50 61 80 Kod: 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Frek: 63 59 55 66 49 66 62 40 58 59 61 Kod: 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 Frek: 51 61 61 67 64 56 60 62 82 101 81 Kod: 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 Frek: 71 66 91 68 64 75 77 66 63 64 63 Kod: 58 59 60 61 62 63 64 Frek: 68 77 70 71 57 69 50
VAR 292 V82292 ÅLDERSINDELNING Loc 581 width 1 Åldersindelning Variabeln baseras på V291 192 1. 18 - 21 år (förstagångsväljare) 678 2. 21 - 30 " 746 3. 31 - 40 " 578 4. 41 - 50 " 611 5. 51 - 60 " 550 6. 61 - 70 " 369 7. 71 - 80 "
VAR 293 V82293 YRKESGR (NYA) Loc 582 width 2 MD=96 or GE 99 Yrkesgrupper (den nya indelningen) Anm. För en utförlig beskrivning av principer för yrkes- och sektorsindelning se bilaga 14 i Holmberg-Gilljam: Valundersökning 1982. Teknisk rapport. 550 01. Industriarbetare 659 02. Övriga arbetare 295 03. Lägre tjänstemän 492 04. Tjänstemän i mellanställning 356 05. Högre tjänstemän och storföretagare 224 06. Småföretagare 131 07. Jordbrukare 109 08. Studerande 10 10. Har ej kunnat föras till yrkesgrupp 2 88. Vet inte/vill ej svara 152 96. Uppgift saknas 744 99. Bortfall
VAR 294 V82294 YRKESSEKTOR (NYA) Loc 584 width 2 MD=96 or GE 99 Yrkets sektor (den nya indelningen) Anm. För en utförlig beskrivning av principer för yrkes- och sektorsindelning se bilaga 14 i Holmberg-Gilljam: Valundersökningen 1982. Teknisk Rapport. 201 01. Jordbruk 883 02. Produktion: tillverkning etc 747 03. Cirkulation: handel, samfärdsel etc 463 04. Reproduktion: vård, utbildning, kultur etc 413 05. Förvaltning 109 06. Studerande 10 10. Har ej kunnat föras till yrkesgrupp 2 88. Vet inte/vill ej svara 152 96. Uppgift saknas 744 99. Bortfall
VAR 295 V82295 YRKESGR (GAMLA) Loc 586 width 2 MD=96 or GE 99 Yrkesgrupper (den gamla indelningen) Anm. För en utförlig beskrivning av principer för yrkes- och sektorsindelning se bilaga 14 i Holmberg-Gilljam: Valundersökningen 1982. Teknisk rapport. 288 01. Högre tjänstemän och storföretagare 128 02. Jordbrukare 204 03. Småföretagare 819 04. Tjänstemän i mellanställning 297 05. Affärsanställda, statsanställda m fl 52 06. Jordbruksarbetare 919 07. Arbetare 109 08. Studerande 10 10. Har ej kunnat föras till yrkesgrupp 2 88. Vet inte/vill ej svara 152 96. Uppgift saknas 744 99. Bortfall
VAR 296 V82296 INKOMST REG Loc 588 width 1 Sammanräknad nettoinkomst vid 1982 års taxering. Antal kronor. 221 1. 0 - 9 999 516 2. 10 000 - 29 999 712 3. 30 000 - 49 999 709 4. 50 000 - 69 999 784 5. 70 000 - 89 999 782 6. 90 000 -
VAR 297 V82297 FÖRMÖGENHET REG Loc 589 width 1 Statligt taxerad förmögenhet vid 1982 års taxering. Antal kronor 1540 1. Ingen förmögenhet 265 2. 1 - 9 999 376 3. 10 000 - 29 999 260 4. 30 000 - 49 999 274 5. 50 000 - 79 999 407 6. 80 000 - 149 999 602 7. 150 000 -
VAR 298 V82298 VALKRETS REG Loc 590 width 2 Valkretstillhörighet enligt den intervjuades kyrkobokföringsförhållande 313 01. Stockholms kommun 354 02. Stockholms län 110 03. Uppsala län 106 04. Södermanlands län 173 05. Östgötlands län 128 06. Jönköpings län 75 07. Kronbergs län 101 08. Kalmar län 27 09. Gotlands län 65 10. Blekinge län 133 11. Kristianstads län 201 12. Fyrstadskretsen 141 13. Malmöhus län 109 14. Hallands län 183 15. Göteborgs kommun 133 16. Göteborgs och Bohus län 99 17. Älvsborgs läns norra 76 18. Älvsborgs läns södra 121 19. Skaraborgs län 126 20. Värmlands län 122 21. Örebro län 124 22. Västmanlands län 135 23. Kopparbergs län 139 24. Gävleborgs län 116 25. Västernorrlands län 67 26. Jämtlands län 122 27. Västerbottens län 125 28. Norrbottens län
VAR 299 V82299 INVÅNARANTAL 1982 Loc 592 width 1 Kommunens invånarantal 1 januari 1982 230 1. - 9 999 1083 2. 10 000 - 29 999 663 3. 30 000 - 49 999 459 4. 50 000 - 74 999 687 5. 75 000 - 199 999 602 6. 200 000 -
VAR 300 V82300 KOM:TÄTORTSGR REG Loc 593 width 1 Kommunens tätortsgrad Tätortsgrad anger den andel av hela befolkningen som vid tidpunkten för 1980 års folk- och bostadsräkning bodde inom tätorter. Som tätort räknas i princip alla hussamlingar med minst 200 invånare, såvida avståndet mellan husen normalt icke överstiger 200 meter 102 1. 29.0 - 49.9 616 2. 50.0 - 69.9 1611 3. 70.0 - 89.9 1052 4. 90.0 - 99.9 343 5. Enbart tätortsbefolkning
VAR 301 SSDSTUDIE NR 0157 Loc 594 width 4 Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst studie 0157
VAR 302 SSDUPPLAGA NR 1 Loc 598 width 1 SSDupplaga/datering NR Uppgift om ordningsföljd och utgivningstidpunkt. 1. September 1986
VAR 303 DELSTUDIE NR 001 Loc 599 width 3 SSD Delstudieidentifikation Ordningsnummer i en serie på 1 delar.