ORVESTO 81-II
               SSD 0172

              Primärforskare:
              Testologen AB
               Box 2050
             191 02 Sollentuna

             Första SSD-upplagan
                1986

  

        Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst
               Box 5048

         Go to variable list
             S-402 21 Göteborg

  
           ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDAREN.

  Oavsett publikationsform skall alla uppsatser och rapporter
  som bygger på data tillgängliggjorda genom SSD tillkännage
  detta förhållande, samt namnge primärforskaren. SSD ber
  därför alla användare av SSD-material att, så långt detta är
  möjligt, använda sig av följande uttalande. (Uttryck inom
  parentes används i tillämpliga fall.)

        Data och (tabeller) i denna (publikation)
        har (delvis) gjorts tillgängliga av Svensk
        Samhällsvetenskaplig Datatjänst.
        Materialet i ORVESTO 81-II samlades
        ursprungligen in av TESTOLOGEN AB, som ett
        led i företagets regelbundet återkommande
        räckviddsundersökning Sverige Nu.
        Varken SSD eller Testologen AB bär ansvar
        för analyser och tolkningar som presenteras
        i denna (publikation).

  Enligt överenskommelse mellan TESTOLOGEN AB och Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst får ORVESTO-materialet
  förmedlas till och analyseras av forskare under
  förutsättning att användningen sker i forskningssyfte.
  Härvid skall HSFR:s forskningsetiska principer för humaniora
  och samhällsvetenskap, publicerade i skriften HSFR-ETIK,
  följas i alla tillämpliga delar.

  Data och/eller dokumentation får ej ställas till tredje
  persons förfogande utan SSD:s skriftliga tillstånd.

  Rapporter och publikationer baserade på dessa data skall
  insändas i två exemplar till SSD, som vidarebefordrar ett
  exemplar till primärforskaren.

  I de fall materialet används i undervisningssyfte vid
  universitet och högskolor och leder till producerandet av PM
  och uppsatser behöver dessa ej insändas till SSD. I stället
  skall en redovisning av kurser, antal användare och antal
  producerade PM och uppsatser insändas till SSD efter
  avslutat läsår.

  

  Ingemar Lindberg:

  ORVESTO - ett mångsidigt arbetsinstrument........

  (Utdrag ur artikel i rapporten Orvesto 1979 II s.14ff)

  I mitten av 1960-talet introducerade Testologen(inom ramen
  för dåvarande Marknadssociologen), i samverkan med en stor
  grupp annonsörer,en undersökningsform, som vid den tiden var
  internationellt helt ny. Den innebar att målgruppsdata
  (socio-ekonomiska data, intressen, köpvanor, innehav,
  köpavsikter mm) och läsvanedata insamlades i en och samma
  undersökning (s k single-source survey).

  Därmed kunde man för första gången börja analysera dessa
  data direkt mot varandra. Dittills hade de insamlats var för
  sig i olika undersökningar, vilket gjorde media-analyserna
  svåra och otillfredsställande.

  Den nya undersökningsansatsen innebar att en mycket stor
  mängd information skulle insamlas från ett och samma urval.
  Det medförde i sin tur en översyn av undersökningsmetodiken,
  dvs typ av frågor och kontaktform. Jarko Cerha utförde
  därför 1965 ett stort upplagt metodexperiment, i vilket
  effekten av kontaktform i kombination med skaltyp
  undersöktes. Resultatet blev att man valde en 16-gradig
  läsfrekvensskala i kombination med postal kontaktform. (Se
  vidare Cerha J, 1967: Selective Mass Communication, sid
  119-124 och 137-172.)

  Undersökningsansatsen rönte snart stort intresse hos såväl
  annonsörer som förlag, och efter ett par års försöksperiod
  gavs den första ORVESTO-rapporten ut 1969. Själva namnet
  innebar en markering av målsättningen att täcka många
  mediagrupper: OR som i organisations-, VE som i vecko- och
  STO som i storstadspress.

  Sedan starten 1969 har allt som allt 19 rapporter
  presenterats, fr o m 1972 två gånger per år. Rapporterna
  trycks i ca 10.000 ex och distribueras utan kostnad för
  mottagarna till så gott som alla reklamköpare i Sverige och
  i viss utsträckning även utomlands.

  Sedan starten har till dags dato hela 132.529 personer
  besvarat det ganska omfattande frågebatteriet. Efter vissa
  justeringar och kompletteringar omfattar det ordinarie
  ORVESTO-formuläret idag så mycket som 418 fråge-items.
  Därtill kommer individuellt köpta målgruppsfrågor, som
  redovisas enskilt till varje beställare.

  

       ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR: URVAL, BORTFALL.

  Undersökningen utgör en omgång i Testologens kontinuerliga
  konsumentomnibus "Sverige Nu" insamlad genom brevenkät.
  Företaget, Testologen AB, redovisar data beträffande urval,
  bortfall m m enbart beträffande halvårsvisa
  sammanställningar av omnibussar. För en enskild omgång
  saknas därför de exakta uppgifterna, men i allmänhet torde
  man kunna utgå från att vad som gäller för hela serien
  proportionellt sett gäller för en enskild omgång.

  Under första halvåret 1981 genomfördes fyra omgångar
  "Sverige Nu". Totalt omfattade urvalet för dessa fyra
  omgångar 12.000 personer 15-70 år upptagna i
  befolkningsregistret. Urvalet har av SCB dragits ur RTBS.

  Av det totala urvalet på 12.000 personer har 1.425
  definierats av företaget som "ej målgruppsaktuella". Här
  ingår 24 avlidna, 5 avflyttade från riket, 15 som vistas
  utomlands, 14 i militärtjänst, 112 på utrikes resa, 22 ej
  svensktalande, 48 okända men skrivna på kommun, 51 under
  sjukhusvård, 274 sjuka i hemmet samt 860 ur gruppen "ej
  anträffbara". Den sistnämda gruppen har definierats med
  utgångspunkt från en specialstudie som utvisat att ca 50% av
  de ej anträffbara ej tillhör målpopulationen för ORVESTO.

  Nettourvalet för de fyra omgångarna våren 1981 uppgår
  således till 10.575 personer varav 3.350, utgörande 32%, ej
  besvarat formuläret.

  Ej besvarat formulär har orsakats av "inget intresse för
  undersökningen" (50%), "tidsbrist" (9%), "ingen kontakt
  trots minst fem kontaktförsök" eller "ej anträffbara" (41%)
  samt "övriga" (0%).

  Undersökningsledningen har beträffande ca en niondel av det
  ursprungliga urvalet genomfört riktade åtgärder för att öka
  svarsbenägenheten. Enligt särskilt urvalsförfarande utväljs
  var tredje person som ej svarat vid en viss tidpunkt och
  erbjuds någon form av uppmuntran för ett inskickat svar. De
  som därvid utväljs representerar två andra individer i
  bortfallet och genom viktning - se variabel för
  bortfallsvikt i materialet - beräknar undersökningsledningen
  en väsentligt högre svarsfrekvens - beträffande första
  halvåret 1981 8.147 personer istället för 7.225 faktiskt
  insända godkända formulär. Undersökningsledningen beräknar
  därför den viktade svarsfrekvensen till 78% av nettourvalet.

  Föreliggande omgång, av undersökningsledningen benämd
  Sverige NU 81-II, omfattar 7.222 personer eller 99,9% av
  totala antalet inkomna godkända formulär under
  halvårsperioden (ovägda tal). Bortfallet av skilda
  kategorier beträffande den aktuella omgången får antas
  utgöra motsvarande proportion av ovanstående redovisade
  siffror. Fältarbetet pågick under tiden 25 januari 1981 - 29
  juni 1981.

  Inom Testologen AB har civilekonom Bo Hellström haft
  ansvaret för administration, fru Elsie-Britt Birking
  ansvaret för fältarbetet samt civilekonom Ingemar Lindberg
  ansvaret för ORVESTO-rapporten ur vilken ovanstående
  uppgifter är hämtade. (ORVESTO 1981-II, utgiven av
  Testologen AB)

  

             KODBOKSINFORMATION

  I kodboken används koderna 1-7 (01-97) som valida koder för
  de flesta variablerna. Kod 0 (00) används för frågor som ej
  är tillämpliga på grund av undersökningspersonens svar på
  tidigare frågor. Kod 8 (98) används när en fråga ej ställts
  till en viss subgrupp. Kod 9 (99) används då uppgift saknas.

  Exemplet nedan visar hur en variabel vanligtvis beskrivs i
  denna kodbok. Siffrorna inom parentes förekommer inte i
  kodboken, utan är en hänvisning till den beskrivning som
  följer exemplet.

  ............................................................

  (1) VAR 96  (2) AVSKAFFA LÖNTAGARFONDER  (3) MD=8 OR GE 9
    REF 96   (4) LOC 106 WIDTH 1       (5) NUMERIC

   (6) F.7a Tror Ni att LÖNTAGARFONDERNA kommer att avskaffas
       efter valet i höst?

   (7)  Enkät A.

    (8) (9) (10)

    306  1.  Ja
    219  2.  Nej
    271  3.  Tveksam
   1150  8.  Frågan ej ställd

    28  9.  Ej svar

  ............................................................

  (1) Variabel- och referensnummer. Brukar vanligtvis vara
  identiska. Om kodboken hänvisar till ett subset av en större
  datamängd eller en omorganiserad datamängd anger
  referensnumret den ursprungliga datamängdens variabelnummer.

  (2) Variabelnamn. En förkortning eller summering av
  frågeställningen (max. 24 tecken).

  (3) Missing data. Anger vilka värden som betraktas som
  missing data för den aktuella variabeln.

  (4) Position. Visar variabelns läge i datamängden; i vilken
  kolumn den startar och hur många positioner den upptar.

  (5) Anger om data är numerisk eller alfabetisk.

  (6) Den exakta frågeformuleringen som den formulerats i
  frågeformuläret eller liknande.

  (7) Eventuella kommentarer eller anmärkningar.

  (8) Det absoluta antalet observationer för varje
  svarskategori.

  (9) Kodvärden som kan förekomma för den aktuella variabeln.

  (10) Beskrivning av varje kodvärdes innehåll.

  

           SSDdokumentation - ORVESTO

  Arbetet bedrivs med hjälp av ett datorbaserat
  dokumentationssystem som ställts till SSDs förfogande av
  Inter-University Consortium for Political and Social
  Research (ICPSR) vid University of Michigan. Systemet kallas
  Guided Interactive Dataset Organisation (GIDO).
Variable list


1 SSDstudie NR 0172 2 SSDupplaga/datering NR 1 3 SSD Delstudieidentifikation 001 4 Ip-nummer 5 Omgångsnummer 6 Bortfallsvikt 7 A-region 8 Län/Kommun/Församling 9 Födelseår Demografiska och socioekonomiska uppgifter 10 Kön 11 Ålder 12 Civilstånd 13 Hushållsposition 14 Sysselsättning 15 Utbildning 16 Ortsstorlek 17 Boendeform 18 Egna inköp av dagligvaror 19 Hushållsmedlemmar under 2 år 20 Hushållsmedlemmar 2-6 år 21 Hushållsmedlemmar 7-10 år 22 Hushållsmedlemmar 11-14 år 23 Hushållsmedlemmar 15-19 år 24 Hushållsmedlemmar 20-67 år 25 Hushållsmedlemmar 68 år eller äldre 26 Totalt antal hushållsmedlemmar 27 Personlig inkomst 28 Hushållets inkomst Körkort 29 Körkort Innehav av kapitalvaror 30 Personbil 31 Husvagn 32 Fritidshus 33 Roddbåt/Eka eller liknande 34 Motorbåt 35 Segelbåt 36 Bildkamera - typ Instamatic 37 Bildkamera - typ systemkamera 38 Bilradio/Bilstereo 39 TV-bandspelare (video) 40 Filmkamera 41 Stillbildsprojektor 42 Filmprojektor 43 Skrivmaskin 44 Svart-vit TV 45 Färg-TV 46 Frysbox/Frysskåp 47 Diskmaskin 48 Torktumlare 49 Köksmaskin 50 Tvättmaskin 51 Stereoanläggning 52 Motorgräsklippare 53 Spisfläkt 54 Kaffebryggare 55 Rakapparat 56 Hund 57 Katt 58 Braskamin Avsikt att köpa kapitalvaror 59 Avsikt att inköpa kapitalvaror A1 60 Avsikt att inköpa kapitalvaror A2 61 Avsikt att inköpa kapitalvaror A3 62 Avsikt att inköpa kapitalvaror A4 63 Avsikt att inköpa kapitalvaror A5 64 Avsikt att inköpa kapitalvaror A6 65 Avsikt att inköpa kapitalvaror B1 66 Avsikt att inköpa kapitalvaror B2 67 Avsikt att inköpa kapitalvaror B3 68 Avsikt att inköpa kapitalvaror B4 69 Avsikt att inköpa kapitalvaror B5 70 Avsikt att inköpa kapitalvaror B6 71 Avsikt att inköpa kapitalvaror C1 72 Avsikt att inköpa kapitalvaror C2 73 Avsikt att inköpa kapitalvaror C3 74 Avsikt att inköpa kapitalvaror C4 75 Avsikt att inköpa kapitalvaror C5 Intressen 76 Miljövårdsfrågor 77 Hälsonyttig mat 78 Sjukdomar och hälsa 79 Bantningstips 80 Hushålla ekonomiskt 81 Politik 82 Sociala rättigheter 83 Skattefrågor 84 Samlevnadsfrågor 85 Vidareutbildning 86 Religions- och trosfrågor 87 Arbetsmarknaden 88 Villa/Eget hem 89 Fritidshus 90 Personbilar 91 Heminredning 92 Modenyheter 93 Matvarunyheter 94 Barnavård 95 Skönhetsvård 96 Stereoanläggningar 97 Hushållsmaskiner 98 Fotoutrustningar 99 Motorcyklar 100 Krukväxter 101 Medel mot mjäll 102 Hundars skötsel 103 Katters skötsel 104 Motionera 105 Idrotta 106 Laga mat 107 Pröva nya maträtter 108 Baka 109 Ha gäster 110 Köra bil 111 Jobba med bilar 112 Arbeta i trädgården 113 Fotografera 114 Smalfilma 115 Sportfiska 116 Lyssna på popmusik 117 Lyssna på klassisk musik 118 Gå på teater 119 Gå på konstutställning 120 Läsa böcker 121 Läsa populärtidningar 122 Köpa på postorder 123 Sy kläder 124 Handarbeta 125 Träffa nya människor 126 Snickra 127 Måla hemma 128 Jaga 129 Friluftsliv 130 Åka slalom 131 Åka motorbåt 132 Segla 133 Campa 134 Semestra utomlands 135 Semestra i Sverige 136 Pröva nya produkter 137 Vara bortbjuden 138 Gå på diskotek 139 Gå på restaurang 140 Gå på kvällskurser 141 Energisparande Personliga köpvanor: Kläder, fritid m.m. 142 Kläder till Dig själv 143 Sportutrustning till Dig själv 144 Kosmetika/Skönhetsmedel 145 Nöjen 146 Utlandsresor under fritiden 147 Böcker 148 Tobak 149 Vin och sprit 150 Hälsokost Besöksfrekvenser: Livsmedelsbutiker 151 ICA 152 Konsum 153 Vivo 154 Favör 155 Annan butik 156 Livsmedelsavdelning i Domus 157 Livsmedelsavdelning i NK 158 Livsmedelsavdelning i Tempo 159 Livsmedelsavdelning i Åhlens 160 Livsmedelsavdelning i Obs 161 Livsmedelsavdelning i B&W (Bra,Wessels) Besöksfrekvenser: Varuhus och stormarknader 162 Domus 163 NK 164 Tempo 165 Åhlens 166 Obs 167 B&W (Bra,Wessels) Besöksfrekvenser: Andra butiker 168 Hennes/Mauritz 169 HerrMan/Kapp-Ahl 170 Gulins/Pepita 171 Ikea 172 Expert Foto 173 Expert Radio/TV 174 Järnia 175 Färgsam 176 Pressbyrån 177 Annan kiosk 178 Tobaksaffär 179 Bar/Självservering 180 Kafe/Konditori 181 Korvkiosk/Gatukök 182 Bensinstation 183 Postkontor 184 Bankkontor 185 Hälsokostbutik 186 Mac Donald's Uppmärksamhetsfrekvenser: Reklam 187 Affischpelare 188 Reklamfilm på bio 189 Reklam på bussar 190 Åker buss 191 Åker tunnelbana 192 Rabattkuponger Tidningsläsning: Dagstidningar - vardagsnummer 193 Aftonbladet 194 Arbetet 195 Dagens Nyheter 196 Expressen 197 Göteborgs-Posten 198 GT Kvällstidningen 199 Kvällsposten 200 Svenska Dagbladet 201 Sydsvenska Dagbladet 202 Nerikes Allehanda/Nerikes Tidningen 203 Norrköpings Tidningar 204 Nya Wermlands-Tidningen 205 Upsala Nya Tidning 206 Vestmanlands Läns Tidning 207 Östgöta Correspondenten Tidningsläsning: Dagstidningar - söndagsnummer 208 Aftonbladet (Söndagsnummer) 209 Arbetet (Söndagsnummer) 210 Dagens Nyheter (Söndagsnummer) 211 Expressen (Söndagsnummer) 212 Göteborgs-Posten (Söndagsnummer) 213 GP NU (Söndagsnummer) 214 GT Kvällstidningen (Söndagsnummer) 215 Kvällsposten (Söndagsnummer) 216 Svenska Dagbladet (Söndagsnummer) 217 Sydsvenska Dagbladet (Söndagsnummer) 218 Skånska Dagbladet (Söndagsnummer) 219 Helsingborgs Dagblad (Söndagsnummer) Tidningsläsning: Veckotidningar 220 Allas Veckotidning 221 Allers 222 Damernas Värld 223 Femina 224 FIB-Aktuellt 225 Hemmets Journal 226 Hemmets Veckotidning 227 Husmodern 228 Hänt i Veckan 229 ICA-Kuriren 230 Kalle Anka & Co 231 Land 232 Lektyr 233 Min Värld 234 Mitt Livs Novell 235 Röster i Radio/TV 236 Saxons Veckotidning 237 Se 238 Svensk Damtidning 239 Veckans Affärer 240 Vecko-Revyn 241 Vi 242 Året Runt 243 Metallarbetaren 244 Stopp Tidningsläsning: 14-dagarstidningar 245 Kommunalarbetaren 246 Motor 247 Motorföraren 248 Teknikens Värld 249 Vi Bilägare 250 SIA Skogsarbetaren 251 Bilsport Tidningsläsning: Månadstidningar 252 Det Bästa 253 Månads-Journalen 254 Vi Föräldrar 255 Privata Affärer 256 Antik & Auktion 257 Allt i Hemmet 258 Hem och Fritid 259 Vår Bostad 260 Allt om Mat 261 Tidskrift för Hälsa 262 Foto- och Filmteknik 263 Teknik för alla 264 Båt-Nytt 265 Båt för alla 266 Vi Båtägare 267 På Kryss & Till Rors 268 Segling Tidningsläsning: Lokalpress 269 Förenade Landsortstidningar 6-dagars 270 A-Pressen 271 Förenade Landsortstidningar 5-dagars 272 Förenade Landsortstidningar 4-dagars 273 Förenade Landsortstidningar 3-dagars 274 Förenade Landsortstidningar 2-dagars 275 Helsingborgs Dagblad 276 Mellersta Skåne/Nya Kristianstadsbladet 277 Övrig Lokal Dagspress 6-dagars 278 Övrig Lokal Dagspress 4-dagars 279 Övrig Lokal Dagspress 3-dagars 280 Övrig Lokal Dagspress 2-dagars Tidningsläsning: Villatidningar 281 Vårt Hus 282 Vi i Villa Köp av olika tidningar 283 Aftonbladet (Söndagsnummer) 284 Expressen (Söndagsnummer) 285 Det Bästa 286 Månads-Journalen 287 Allas Veckotidning 288 Allers 289 Damernas Värld 290 Femina 291 FIB-Aktuellt 292 Hemmets Journal 293 Hemmets Veckotidning 294 Husmodern 295 Hänt i Veckan 296 ICA-Kuriren 297 Land 298 Lektyr 299 Min Värld 300 Mitt Livs Novell 301 Röster i Radio/TV 302 Saxons Veckotidning 303 Se 304 Svensk Damtidning 305 Vecko-Revyn 306 Vi 307 Året Runt Inköp av dagligvaror 308 Skönhetsartiklar 309 Tandkräm 310 Tvål 311 Maskindiskmedel 312 Handdiskmedel 313 Rengöringsmedel 314 Tvättmedel 315 Golvvårdsmedel 316 Kaffe Olika påståenden 317 Satsa hårt för att komma framåt 318 Kvinnans plats i hemmet 319 Prismedvetenhet 320 Tacksamt att städa 321 Barn viktigt i kvinnors liv 322 Trivs om rent i huset 323 Arbetet är en hobby 324 Tycker om att ta genvägar 325 Bjuda på annorlunda mat 326 Handlar mest på impuls 327 Går ofta i affärer 328 Köper alltid kvalitetsvaror 329 Intresserad av att köpa och sälja 330 Min matlagning beröms 331 Tycker om fester 332 Fritid viktigare än arbete 333 Lite att göra på fritiden 334 Tuggummi ser illa ut 335 Lite utrymme för religiösa frågor 336 Lite gammaldags i mina åsikter 337 Önskar kunna koppla av mera 338 Har tillräckligt med pengar 339 Beredd sänka levnadsstandard 340 Spelar ingen roll hur bilen ser ut 341 Öl eller drink för att slappna av 342 Tycker om att ta ansvar 343 Tycker om föreningsarbete 344 Otrohet är helt oförlåtligt 345 Förkastligt att dricka vin eller sprit 346 Koppla av med veckotidningsläsning 347 Bekymras inte av framtiden 348 Hellre hemmakväll än gå på fest 349 Samhället släpphänt mot brottslingar 350 Skönt känna sig lyxig ibland 351 Aktar mig för att ta risker 352 Porrtidningar borde förbjudas 353 Viktigt vara snyggt klädd 354 Örtmediciner borde användas mera 355 Proffsboxning borde vara tillåten 356 Först att prova nya livsmedel 357 Snabbare pröva nyheter 358 Noga med att äta hälsosam mat 359 Bosätta mig på landet 360 Viktigaste intressen utanför jobbet 361 Viktigt att ha mycket pengar 362 Mera oberoende än de flesta 363 Familjen gör saker tillsammans 364 Köper dagligvaror till extrapris Läsnoggrannhet: Morgontidningar 365 Arbetet 366 Dagens Nyheter 367 Göteborgs-Posten 368 Svenska Dagbladet 369 Sydsvenska Dagbladet 370 Annan morgontidning Läsnoggrannhet: Kvällstidningar 371 Aftonbladet 372 Expressen 373 GT Kvällstidningen 374 Kvällsposten Läsnoggrannhet: Veckotidningar 375 Allas Veckotidning 376 Allers 377 Damernas Värld 378 Femina 379 FIB-Aktuellt 380 Hemmets Journal 381 Hemmets Veckotidning 382 Husmodern 383 Hänt i Veckan 384 ICA-Kuriren 385 Kalle Anka & Co 386 Land 387 Lektyr 388 Min Värld 389 Mitt Livs Novell 390 Röster i Radio/TV 391 Saxons Veckotidning 392 Se 393 Svensk Damtidning 394 Veckans Affärer 395 Vecko-Revyn 396 Vi 397 Året Runt 398 Metallarbetaren Läsnoggrannhet: 14-dagarstidningar 399 Kommunalarbetaren 400 Motor 401 Motorföraren 402 Teknikens Värld 403 Vi Bilägare 404 SIA Skogsarbetaren Läsnoggrannhet: Månadstidningar 405 Det Bästa 406 Månads-Journalen 407 Vi Föräldrar 408 Privata Affärer 409 Antik & Auktion 410 Allt i Hemmet 411 Hem och Fritid 412 Vår Bostad 413 Allt om Mat 414 Tidskrift för Hälsa 415 Foto- och Filmteknik 416 Teknik för alla 417 Båt-Nytt 418 Båt för alla 419 Vi Båtägare 420 På Kryss & Till Rors 421 Segling Medlemskap i Konsum 422 Medlemsfrekvens för Konsum Inköp i Konsum/Servus/Domus/Obs 423 Inköpsfrekvenser för Konsum/Servus/Domus/Obs Innehav av fritidsbåt 424 Innehav av fritidsbåt 425 Innehav av fritidsbåt: Första krysset 426 Innehav av fritidsbåt: Andra krysset Förvärvsarbete 427 Förvärvsarbetar Möjlighet att påverka inköp på arbetsplatsen 428 Kan påverka inköp av ordbehandlingsutrustning 429 Kan påverka inköp av skrivmaskiner 430 Kan påverka inköp av kopieringsmaskiner 431 Kan påverka inköp av kontorsmaterial 432 Kan påverka inköp av kontorsmöbler/kontorsinredning 433 Kan påverka inköp av kontorsdatorer 434 Kan påverka inköp av bildskärmar 435 Kan påverka inköp av leasing 436 Kan påverka inköp av banktjänster 437 Kan påverka inköp av factoring, betalningsförmedling 438 Kan påverka inköp av försäkringstjänster 439 Kan påverka inköp av maskiner för verkstäder 440 Kan påverka inköp av verktyg för verktygsmaskiner 441 Kan påverka inköp av lastbilar/truckar 442 Kan påverka inköp av entreprenadmaskiner 443 Kan påverka inköp av personbilar för företag Arbetsplats 444 Arbetsplats - markering 1 445 Arbetsplats - markering 2 446 Arbetsplats - annan

VAR 1 SSDSTUDIE NR 0172              Loc 1 width 4


Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst studie 0172


VAR 2 SSDUPPLAGA NR 1 Loc 5 width 1 SSDupplaga/datering NR Uppgift om ordningsföljd och utgivningstidpunkt. 1. OKTOBER 1986
VAR 3 DELSTUDIE NR 001 Loc 6 width 3 SSD Delstudieidentifikation Ordningsnummer i en serie på 1 delar.
VAR 4 IP-NUMMER Loc 9 width 5 Ip-nummer
VAR 5 OMGÅNG NR Loc 14 width 2 Omgångsnummer 15. P-0005 (ORVESTO 1981-I) 16. P-0006 (ORVESTO 1981-I) 17. P-0007 (ORVESTO 1981-I) 1884 21. P-1001 (ORVESTO 1981-II) 1805 22. P-1002 (ORVESTO 1981-II) 1746 23. P-1003 (ORVESTO 1981-II) 1787 28. P-0008 (ORVESTO 1981-II)
VAR 6 BORTFALLSVIKT Loc 16 width 1 Bortfallsvikt Kod: 1 2 3 Frek: 6671 124 427
VAR 7 A-REGION Loc 17 width 2 MD=99 A-region Kod: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Frek: 1120 39 32 155 72 39 114 68 113 Kod: 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Frek: 137 149 31 88 50 26 121 34 27 Kod: 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Frek: 44 112 39 67 42 81 66 37 204 Kod: 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Frek: 417 84 52 82 73 612 97 92 182 Kod: 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Frek: 76 40 70 36 46 152 31 43 166 Kod: 46 47 48 49 50 51 52 53 54 Frek: 39 45 139 49 17 32 142 33 47 Kod: 55 56 57 58 59 60 61 62 63 Frek: 41 172 57 64 113 66 24 66 139 Kod: 64 65 66 67 68 69 70 99 Frek: 110 88 39 72 80 21 58 11
VAR 8 LÄN/KOMMUN/FÖRSAMLING Loc 19 width 6 MD=999999 Län/Kommun/Församling Kod: 11401 11402 11403 11501 11503 11504 12001 Frek: 3 15 6 12 1 1 2 Kod: 12003 12005 12006 12301 12502 12503 12506 Frek: 1 1 4 40 1 8 2 Kod: 12507 12508 12601 12602 12701 12702 12703 Frek: 3 2 45 11 25 3 10 Kod: 12704 13081 13601 13604 13605 13606 13801 Frek: 11 2 27 1 1 14 25 Kod: 13901 13902 13903 13904 16001 16201 16301 Frek: 1 1 10 3 39 21 38 Kod: 16307 18001 18004 18005 18006 18007 18009 Frek: 1 2 10 3 8 8 11 Kod: 18010 18011 18013 18014 18015 18017 18018 Frek: 8 22 6 16 10 12 12 Kod: 18019 18021 18023 18025 18027 18028 18029 Frek: 20 24 27 33 25 1 22 Kod: 18031 18034 18036 18038 18039 18040 18041 Frek: 25 27 21 19 31 28 19 Kod: 18042 18101 18102 18103 18104 18105 18106 Frek: 20 14 12 2 2 5 2 Kod: 18107 18112 18141 18201 18202 18203 18301 Frek: 5 6 1 29 8 11 29 Kod: 18401 18402 18601 18701 18703 18801 18803 Frek: 21 26 32 2 24 14 2 Kod: 18805 18807 18808 18809 18810 18814 18817 Frek: 7 1 1 1 3 2 2 Kod: 18820 18822 18824 19101 19102 19105 19106 Frek: 3 1 2 2 1 1 9 Kod: 19108 19201 19202 19203 19204 28213 30501 Frek: 1 9 2 1 5 1 3 Kod: 30502 30503 31901 31902 33601 36001 36003 Frek: 5 2 3 8 1 5 6 Kod: 36004 36005 36006 36007 36008 36009 38001 Frek: 2 2 3 2 1 1 33 Kod: 38002 38003 38004 38005 38006 38008 38016 Frek: 20 10 18 7 3 1 1 Kod: 38017 38021 38022 38025 38026 38028 38033 Frek: 3 4 1 4 1 2 1 Kod: 38035 38036 38037 38038 38039 38040 38041 Frek: 2 1 2 11 1 2 1 Kod: 38101 38102 38105 38107 38109 38111 38122 Frek: 15 1 1 1 1 1 1 Kod: 38136 38201 38202 38204 38207 38208 38209 Frek: 1 4 1 7 1 1 2 Kod: 38210 38211 38213 42801 42802 43403 48001 Frek: 2 4 3 10 1 1 6 Kod: 48002 48006 48009 48010 48015 48017 48018 Frek: 15 3 1 5 1 2 1 Kod: 48027 48028 48029 48031 48033 48034 48101 Frek: 2 4 6 7 1 1 17 Kod: 48201 48202 48203 48301 48304 48305 48307 Frek: 2 1 1 17 2 2 1 Kod: 48308 48401 48402 48403 48406 48407 48410 Frek: 2 27 34 9 2 1 5 Kod: 48411 48413 48414 48415 48418 48419 48420 Frek: 2 1 1 1 3 2 1 Kod: 48601 48604 48605 48606 48611 48613 50901 Frek: 13 1 1 5 2 1 1 Kod: 50902 51201 51202 51204 51206 51302 51303 Frek: 3 1 2 2 1 6 1 Kod: 51304 51308 51309 56002 56006 56101 56103 Frek: 2 1 4 3 1 8 1 Kod: 56201 56202 56203 56204 56301 56303 58001 Frek: 12 4 2 3 5 1 33 Kod: 58002 58003 58004 58005 58007 58008 58009 Frek: 4 9 3 3 1 1 3 Kod: 58012 58013 58017 58019 58021 58022 58026 Frek: 1 2 2 4 1 1 1 Kod: 58029 58032 58033 58034 58101 58102 58103 Frek: 1 2 11 7 6 8 8 Kod: 58104 58105 58106 58107 58108 58109 58110 Frek: 11 15 26 2 2 4 1 Kod: 58111 58112 58113 58114 58117 58118 58125 Frek: 2 2 1 8 1 1 2 Kod: 58126 58127 58202 58203 58204 58301 58303 Frek: 1 1 1 3 3 24 3 Kod: 58304 58305 58306 58307 58309 58322 58323 Frek: 1 1 1 1 1 1 1 Kod: 58326 58401 58403 58405 58408 58601 58602 Frek: 1 2 1 1 1 10 3 Kod: 58603 58609 58617 58618 60401 60402 60404 Frek: 3 1 1 3 1 4 1 Kod: 60405 60408 61703 61704 61705 66201 66204 Frek: 3 2 1 1 4 2 6 Kod: 66208 66209 66211 66216 66264 66501 66502 Frek: 1 4 1 2 1 4 1 Kod: 66503 66505 66506 68001 68002 68003 68005 Frek: 7 1 2 22 12 20 21 Kod: 68006 68007 68008 68010 68011 68013 68014 Frek: 9 3 12 3 1 1 3 Kod: 68015 68016 68019 68020 68021 68201 68202 Frek: 2 2 1 5 1 14 5 Kod: 68205 68206 68207 68208 68209 68301 68302 Frek: 7 1 1 1 2 17 2 Kod: 68304 68310 68311 68312 68401 68407 68501 Frek: 3 2 2 1 3 3 18 Kod: 68503 68505 68507 68509 68510 68511 68514 Frek: 3 1 1 2 1 2 1 Kod: 68515 68516 68518 68519 68521 68601 68602 Frek: 2 1 1 1 1 13 1 Kod: 68603 68608 68701 68703 68707 76001 76003 Frek: 1 1 9 4 1 5 1 Kod: 76004 76005 76101 76102 76103 76104 76119 Frek: 2 3 1 1 1 1 1 Kod: 76301 76302 76304 76305 76306 76307 76401 Frek: 5 3 1 1 3 1 3 Kod: 76405 76408 76409 76410 76501 76503 76504 Frek: 2 1 3 4 4 2 3 Kod: 76505 76701 76703 78001 78007 78013 78015 Frek: 1 5 2 17 3 3 1 Kod: 78016 78018 78020 78022 78023 78028 78101 Frek: 4 6 4 2 1 27 9 Kod: 78103 78108 78110 78111 78114 78115 82101 Frek: 1 2 2 1 1 1 1 Kod: 82102 82103 82104 83401 83402 83404 84001 Frek: 3 2 1 1 2 1 1 Kod: 84003 84006 84008 84014 84015 84017 86001 Frek: 2 1 2 1 4 1 5 Kod: 86002 86003 86005 86006 86008 86101 86102 Frek: 1 1 2 1 2 3 1 Kod: 86103 86201 86202 86203 86204 88001 88002 Frek: 3 3 4 1 2 20 6 Kod: 88003 88005 88006 88007 88008 88013 88014 Frek: 3 1 2 8 4 1 2 Kod: 88101 88103 88104 88105 88106 88107 88108 Frek: 12 2 1 4 3 1 1 Kod: 88109 88201 88203 88205 88206 88301 88303 Frek: 3 21 2 5 2 19 2 Kod: 88307 88309 88310 88311 88312 88314 88315 Frek: 2 1 1 3 1 1 2 Kod: 88316 88401 88403 88404 88408 88501 88502 Frek: 2 9 2 1 3 4 1 Kod: 88506 88507 88513 88514 88516 98001 98002 Frek: 1 1 2 1 2 21 1 Kod: 98005 98006 98014 98020 98035 98038 98046 Frek: 1 1 1 2 1 1 1 Kod: 98048 98052 98054 98061 98066 98075 98084 Frek: 1 1 1 2 1 1 1 Kod: 106001 106002 106003 108001 108005 108006 108008 Frek: 7 3 1 26 2 5 2 Kod: 108009 108010 108011 108014 108015 108018 108019 Frek: 2 1 2 3 3 1 2 Kod: 108101 108102 108103 108104 108107 108108 108109 Frek: 5 4 1 1 1 1 1 Kod: 108110 108201 108205 108206 108301 108304 108810 Frek: 3 8 8 3 8 2 1 Kod: 111820 112101 112103 112105 112106 112107 113701 Frek: 1 1 1 1 4 1 3 Kod: 115831 116001 116004 116005 116006 116008 116009 Frek: 1 1 2 3 2 1 1 Kod: 116010 116014 116016 116201 116203 116301 116302 Frek: 1 1 1 5 4 8 3 Kod: 116303 116501 116601 116602 116603 116605 116607 Frek: 1 7 4 2 1 6 3 Kod: 116701 116702 116703 116802 116803 116804 116807 Frek: 11 1 2 2 1 5 1 Kod: 118001 118002 118006 118007 118008 118009 118010 Frek: 18 6 2 3 2 5 2 Kod: 118012 118013 118015 118017 118019 118024 118028 Frek: 1 2 7 1 1 3 1 Kod: 118029 118030 118032 118033 118034 118035 118101 Frek: 1 2 4 1 1 1 7 Kod: 118102 118103 118105 118107 118109 118111 118112 Frek: 2 1 3 3 1 1 1 Kod: 118115 118116 118117 118118 118120 118201 118202 Frek: 2 1 1 1 1 6 6 Kod: 118204 118205 118207 118209 118210 118211 118301 Frek: 1 3 2 2 2 2 21 Kod: 118302 118304 118305 118308 118309 118310 118312 Frek: 1 1 4 1 2 1 2 Kod: 118313 118314 118315 118317 118319 121403 121405 Frek: 2 1 2 2 7 1 2 Kod: 121408 121409 121410 121413 121505 123002 123007 Frek: 2 1 2 2 1 1 11 Kod: 123010 123011 123101 123301 123302 123304 123305 Frek: 1 1 12 2 1 5 4 Kod: 123306 123307 123308 123309 126001 126003 126004 Frek: 3 2 10 2 7 4 7 Kod: 126103 126104 126106 126107 126108 126110 126112 Frek: 2 3 1 1 2 1 3 Kod: 126201 126202 126203 126301 126303 126306 126307 Frek: 13 3 8 6 1 1 2 Kod: 126308 126401 126403 126405 126406 126409 126501 Frek: 2 9 1 1 1 1 1 Kod: 126503 126504 126505 126510 126511 126513 126602 Frek: 7 1 2 2 1 1 6 Kod: 126603 126604 126605 126609 126610 126611 126702 Frek: 1 2 1 1 1 1 10 Kod: 126703 126708 128001 128002 128003 128004 128005 Frek: 1 4 4 21 8 17 10 Kod: 128006 128007 128008 128009 128010 128011 128012 Frek: 14 24 27 11 18 1 2 Kod: 128014 128015 128016 128017 128018 128019 128021 Frek: 7 12 10 13 8 6 2 Kod: 128101 128102 128103 128104 128105 128106 128112 Frek: 17 15 6 9 6 2 1 Kod: 128113 128114 128116 128120 128121 128201 128204 Frek: 1 2 5 3 1 25 3 Kod: 128205 128206 128207 128301 128302 128303 128304 Frek: 1 1 2 28 20 11 1 Kod: 128305 128306 128307 128309 128310 128311 128312 Frek: 2 4 3 2 1 1 1 Kod: 128314 128316 128317 128401 128402 128403 128404 Frek: 2 2 8 10 8 3 4 Kod: 128405 128406 128501 128503 128509 128514 128516 Frek: 2 2 16 1 1 2 2 Kod: 128521 128601 128602 128603 128611 128616 128618 Frek: 1 13 1 1 1 1 1 Kod: 128701 128705 128706 128708 128710 128714 128715 Frek: 15 1 2 1 2 1 2 Kod: 128716 128721 128726 128729 128730 128731 131501 Frek: 1 1 1 1 1 2 2 Kod: 131504 131505 131507 131902 138001 138002 138003 Frek: 1 5 1 1 8 7 9 Kod: 138004 138005 138006 138007 138009 138011 138014 Frek: 2 1 1 3 6 6 2 Kod: 138016 138017 138019 138101 138103 138104 138105 Frek: 1 1 3 11 1 1 1 Kod: 138106 138107 138110 138111 138201 138202 138207 Frek: 2 1 2 2 9 7 1 Kod: 138208 138210 138211 138212 138213 138214 138215 Frek: 1 1 5 1 1 1 1 Kod: 138216 138219 138220 138221 138223 138301 138302 Frek: 1 2 1 1 2 16 1 Kod: 138305 138308 138310 138311 138312 138316 138317 Frek: 1 2 2 3 2 1 1 Kod: 138320 138324 138325 138401 138402 138404 138405 Frek: 6 2 1 8 4 4 7 Kod: 138406 138411 138412 138413 138414 140101 140102 Frek: 1 2 5 1 7 1 7 Kod: 140103 140104 140201 140202 140203 140701 141502 Frek: 11 1 5 2 13 7 8 Kod: 141503 141901 141902 141903 141904 142101 142102 Frek: 1 2 4 4 2 1 1 Kod: 142103 142104 142105 142108 142110 142701 142703 Frek: 1 1 1 1 2 2 3 Kod: 142704 143001 143002 143005 143501 143502 143504 Frek: 1 1 2 2 2 1 2 Kod: 143506 143509 148001 148004 148005 148006 148007 Frek: 2 1 13 7 20 23 9 Kod: 148008 148009 148011 148012 148013 148016 148017 Frek: 3 13 8 12 12 14 14 Kod: 148018 148019 148020 148021 148022 148023 148024 Frek: 14 14 19 13 15 14 25 Kod: 148026 148028 148029 148030 148031 148032 148033 Frek: 14 8 2 8 12 5 9 Kod: 148034 148035 148036 148037 148101 148102 148103 Frek: 5 1 17 2 20 9 12 Kod: 148104 148201 148203 148205 148206 148207 148208 Frek: 2 13 1 3 1 5 1 Kod: 148209 148211 148401 148402 148405 148501 148503 Frek: 1 4 3 1 4 17 1 Kod: 148504 148505 148507 148508 148509 148510 148511 Frek: 1 2 2 1 1 4 2 Kod: 148512 148601 148604 150403 150406 150701 150705 Frek: 19 5 1 3 1 4 1 Kod: 150706 150707 152101 152102 152103 152105 152106 Frek: 1 1 7 1 4 7 5 Kod: 152401 152402 152403 152404 152701 152702 152705 Frek: 16 8 4 1 1 1 1 Kod: 152710 152712 152714 152716 155206 155208 155209 Frek: 1 1 1 1 2 2 1 Kod: 155211 156003 156006 156009 156101 156105 156106 Frek: 2 1 4 2 2 1 1 Kod: 156109 156201 156205 156206 156207 156301 156302 Frek: 2 1 1 2 1 9 4 Kod: 156303 156305 156307 156308 156309 156312 156314 Frek: 4 3 4 1 2 2 2 Kod: 156317 156501 156503 156504 156505 156506 156514 Frek: 1 2 1 1 3 1 1 Kod: 156606 156607 156611 156617 158001 158004 158006 Frek: 2 1 1 1 27 3 1 Kod: 158009 158101 158103 158104 158105 158106 158107 Frek: 3 34 1 1 1 1 2 Kod: 158201 158207 158208 158209 158301 158302 158303 Frek: 16 4 2 4 30 41 4 Kod: 158306 158308 158311 158312 158314 158316 158317 Frek: 1 1 6 1 1 6 1 Kod: 158318 158319 158320 158401 158410 158411 158412 Frek: 4 4 1 13 1 1 1 Kod: 158414 158416 158421 158422 158425 158428 158501 Frek: 1 3 1 1 1 1 8 Kod: 158503 158504 160206 160209 160210 160212 161880 Frek: 1 1 1 6 2 1 1 Kod: 162202 162203 162301 162302 162303 163701 163704 Frek: 2 3 8 1 1 4 2 Kod: 164301 164302 166001 166004 166014 166017 166018 Frek: 4 1 4 3 2 2 1 Kod: 166019 166022 166024 166026 166029 166101 166102 Frek: 3 2 2 2 4 1 1 Kod: 166104 166108 166109 166112 166113 166114 166116 Frek: 1 1 1 1 1 1 1 Kod: 166117 166201 166202 166301 166302 168001 168002 Frek: 2 11 1 3 1 9 7 Kod: 168003 168004 168006 168012 168013 168018 168101 Frek: 2 1 1 2 3 2 13 Kod: 168103 168105 168106 168107 168110 168112 168113 Frek: 1 1 1 1 1 1 2 Kod: 168114 168115 168120 168124 168201 168204 168205 Frek: 1 1 1 2 11 1 1 Kod: 168206 168301 168303 168304 168308 168309 168312 Frek: 1 22 3 6 5 1 1 Kod: 168316 168320 168321 168322 168401 168402 168407 Frek: 2 2 1 1 4 1 1 Kod: 168408 168501 168503 168506 168507 168508 168511 Frek: 1 5 2 2 1 1 1 Kod: 168601 168602 168609 168610 168614 168620 168621 Frek: 15 1 1 1 1 1 1 Kod: 168624 168630 168633 168634 168644 171501 171502 Frek: 2 1 1 2 1 6 3 Kod: 173001 173003 173005 173701 173702 173708 173709 Frek: 6 1 1 5 1 3 2 Kod: 176001 176101 176201 176202 176301 176302 176303 Frek: 3 7 1 6 5 4 2 Kod: 176401 176403 176404 176501 176502 176503 176504 Frek: 9 1 1 3 1 1 1 Kod: 176507 176508 176601 176602 176604 176605 176701 Frek: 1 1 4 1 2 1 1 Kod: 178001 178002 178003 178004 178006 178007 178008 Frek: 29 21 1 2 2 1 6 Kod: 178009 178101 178102 178105 178106 178201 178203 Frek: 5 22 1 3 4 7 1 Kod: 178206 178207 178301 178302 178303 178304 178401 Frek: 1 4 9 4 1 5 7 Kod: 178402 178403 178405 178407 178409 178410 178411 Frek: 7 2 1 4 1 1 4 Kod: 178501 178503 178509 178511 182502 186001 186002 Frek: 6 1 2 1 1 5 1 Kod: 186004 186101 186102 186104 186106 186201 186202 Frek: 1 8 12 3 2 10 1 Kod: 186301 186302 186303 186401 188001 188002 188003 Frek: 7 2 1 7 11 14 15 Kod: 188004 188005 188007 188008 188013 188014 188015 Frek: 11 4 1 3 8 1 7 Kod: 188016 188020 188021 188022 188025 188027 188029 Frek: 3 2 1 1 1 2 2 Kod: 188030 188101 188102 188103 188201 188203 188205 Frek: 20 14 1 1 4 2 5 Kod: 188301 188403 188404 188405 188502 188503 188504 Frek: 28 1 8 1 9 3 1 Kod: 188505 188506 188507 190402 190701 190702 191701 Frek: 1 2 1 2 6 2 5 Kod: 191702 191703 191704 191705 191706 191707 196001 Frek: 2 1 2 2 1 2 5 Kod: 196004 196005 196101 196103 196201 198001 198002 Frek: 1 4 13 8 3 18 30 Kod: 198003 198004 198006 198007 198009 198011 198016 Frek: 16 26 1 1 2 5 8 Kod: 198017 198101 198103 198105 198106 198107 198201 Frek: 1 12 1 1 1 2 12 Kod: 198301 198304 198305 198306 198401 202101 202102 Frek: 19 3 1 3 13 4 2 Kod: 202103 202302 202303 202305 202601 202602 202603 Frek: 3 7 2 2 3 7 2 Kod: 202901 202903 202904 203101 203401 203402 203901 Frek: 4 2 2 5 2 8 1 Kod: 203902 203905 206101 206102 206201 206202 206203 Frek: 8 1 9 3 8 2 1 Kod: 206650 208001 208002 208003 208004 208005 208006 Frek: 1 19 3 18 1 2 2 Kod: 208007 208008 208011 208101 208102 208103 208201 Frek: 2 4 4 23 19 1 5 Kod: 208202 208203 208301 208302 208303 208305 208401 Frek: 3 1 11 2 1 3 3 Kod: 208402 208403 208405 208406 208501 208502 208503 Frek: 3 2 5 3 23 5 3 Kod: 208504 210101 210102 210401 210402 212101 212103 Frek: 1 2 3 8 5 8 5 Kod: 213201 213202 213203 213204 213205 216101 216102 Frek: 2 4 1 3 2 8 1 Kod: 216104 216107 218001 218002 218003 218004 218005 Frek: 6 5 21 21 3 2 8 Kod: 218006 218007 218008 218101 218102 218103 218104 Frek: 6 10 12 22 7 2 4 Kod: 218105 218201 218203 218204 218205 218208 218209 Frek: 2 11 1 3 5 1 1 Kod: 218303 218304 218306 218309 218401 218402 218403 Frek: 12 2 8 1 7 1 5 Kod: 218405 218407 218408 218409 218410 218411 226002 Frek: 6 1 5 1 1 5 8 Kod: 226004 226201 226202 226203 226204 228001 228002 Frek: 4 7 1 5 3 20 3 Kod: 228003 228004 228005 228006 228101 228102 228103 Frek: 1 2 1 13 22 5 23 Kod: 228104 228105 228106 228107 228108 228110 228111 Frek: 7 2 3 2 2 13 3 Kod: 228113 228201 228202 228203 228204 228206 228207 Frek: 3 14 1 1 2 1 2 Kod: 228211 228301 228304 228305 228308 228309 228311 Frek: 6 10 6 1 2 1 1 Kod: 228315 228401 228402 228404 228406 228407 228408 Frek: 3 13 7 2 3 3 27 Kod: 228409 228410 228412 228413 230301 230304 230501 Frek: 3 5 2 1 3 2 4 Kod: 230504 230901 230902 230904 230905 230906 230907 Frek: 1 2 3 2 1 2 1 Kod: 230908 230910 231301 231304 231305 231308 232101 Frek: 3 1 8 5 1 6 1 Kod: 232103 232104 232105 232106 232602 232603 232605 Frek: 2 1 3 1 1 2 1 Kod: 232606 232607 236101 236102 236103 236105 236107 Frek: 1 1 4 1 1 4 1 Kod: 236111 238001 238002 238003 238004 238005 238006 Frek: 1 34 17 1 2 2 1 Kod: 238007 238008 238009 240101 240102 240122 240401 Frek: 6 1 3 2 6 1 9 Kod: 240402 240902 240903 240904 241701 241702 241703 Frek: 2 1 1 2 1 6 2 Kod: 242102 242103 242201 242202 242501 246001 246002 Frek: 1 2 4 1 2 2 4 Kod: 246003 246201 246202 246204 246301 248001 248002 Frek: 1 4 1 2 4 20 7 Kod: 248004 248005 248006 248007 248009 248101 248103 Frek: 15 14 7 10 6 16 1 Kod: 248201 248202 248203 248204 248205 248206 248207 Frek: 17 19 4 18 1 6 2 Kod: 248208 248209 248210 248211 250501 250502 250601 Frek: 1 1 2 7 1 8 3 Kod: 250602 251002 251004 251301 251401 251402 251801 Frek: 3 4 1 1 9 2 2 Kod: 251802 251803 252101 252104 252105 252106 252301 Frek: 1 1 3 1 1 3 8 Kod: 252304 252305 252306 256002 258001 258002 258003 Frek: 1 1 12 15 9 20 17 Kod: 258004 258101 258102 258103 258105 258201 258203 Frek: 9 11 8 16 7 17 3 Kod: 258301 258401 258402 258403 999999 Frek: 4 27 1 1 21
VAR 9 FÖDELSEÅR Loc 25 width 2 MD=99 Födelseår Kod: 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Frek: 83 92 85 93 97 102 104 101 120 137 145 Kod: 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Frek: 109 119 127 127 116 115 117 119 116 97 105 Kod: 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 Frek: 116 111 117 121 127 111 124 126 133 150 166 Kod: 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 Frek: 171 173 172 174 172 148 143 132 130 134 141 Kod: 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 Frek: 124 141 134 130 141 128 141 154 173 175 198 Kod: 66 99 Frek: 47 18
VAR 10 KÖN Loc 27 width 1 MD=9 F.1. Personliga uppgifter. När man sammanställer resultat av undersökningar i tabeller brukar man dela upp svaren i olika grupper. Därför skulle vi gärna vilja ha följande uppgifter om Dig själv. F.1.a. Är Du: 3584 1. Man 3633 2. Kvinna 5 9. Ej svar
VAR 11 ÅLDER Loc 28 width 2 MD=99 F.1.b. Hur gammal är Du? <Se F.1 för fullständig frågetext> 494 01. 15-17 år 322 02. 18-19 år 683 03. 20-24 år 676 04. 25-29 år 792 05. 30-34 år 833 06. 35-39 år 607 07. 40-44 år 554 08. 45-49 år 571 09. 50-54 år 608 10. 55-59 år 587 11. 60-64 år 493 12. 65 år och äldre 2 99. Ej svar
VAR 12 CIVILSTÅND Loc 30 width 1 MD=9 F.1.c. Är Du: <Se F.1 för fullständig frågetext> 1817 1. Ogift 4862 2. Gift eller sammanboende 504 3. Änka/Änkling/Frånskild 39 9. Ej svar
VAR 13 HUSHÅLLSPOSITION Loc 31 width 1 MD=9 F.1.d. Är Du: <Se F.1 för fullständig frågetext> 2335 1. Husfar 2668 2. Husmor 1014 3. Son/Dotter 158 4. Annan hushållsmedlem 937 5. Ensamboende 110 9. Ej svar
VAR 14 SYSSELSÄTTNING Loc 32 width 1 MD=9 F.1.e. Är Du: <Se F.1 för fullständig frågetext> 3523 1. Förvärvsarbetande på heltid 1362 2. Förvärvsarbetande på deltid 563 3. Hemmafru 840 4. Studerande 656 5. Pensionär 245 6. Annan sysselsättning 33 9. Ej svar
VAR 15 UTBILDNING Loc 33 width 1 MD=9 F.1.f. Vilken utbildning har Du genomgått eller genomgår Du? <Se F.1 för fullständig frågetext> 2591 1. Folkskola 1356 2. Grundskola,enhetsskola,realskola eller motsvarande 715 3. Fackskola,flickskola,folkhögskola eller motsvarande 1502 4. Gymnasium eller motsvarande 947 5. Seminarium,högskola,universitet eller motsvarande 111 9. Ej svar
VAR 16 ORTSSTORLEK Loc 34 width 1 MD=9 F.1.g. Hur stor är den ort där Du bor? <Se F.1 för fullständig frågetext> 382 1. Under 200 invånare 771 2. 200-1.999 invånare 733 3. 2.000-4.999 invånare 614 4. 5.000-9.999 invånare 933 5. 10.000-24.999 invånare 935 6. 25.000-49.999 invånare 911 7. 50.000-99.999 invånare 1500 8. 100.000 och däröver 443 9. Ej svar
VAR 17 BOENDEFORM Loc 35 width 1 MD=9 F.1.h. Bor Du i: <Se F.1 för fullständig frågetext> 778 1. Insatslägenhet 2115 2. Hyrd lägenhet 3358 3. Egen villa/radhus 199 4. Hyrd villa/radhus 498 5. Jordbruksfastighet 123 6. Inneboende 111 7. Annan bostadsform 40 9. Ej svar
VAR 18 DAGLIGVARUINKÖP:EGNA Loc 36 width 1 MD=9 F.1.i. Hur stor del av Ditt hushålls inköp av livsmedel och andra varor för dagligt bruk gör Du själv? <Se F.1 för fullständig frågetext> 1239 1. Gör praktiskt taget INGA sådana inköp SJÄLV 1358 2. Gör MINDRE ÄN HÄLFTEN av alla inköp 1032 3. Gör ungefär HÄLFTEN av alla inköp 800 4. Gör MER ÄN HÄLFTEN av alla inköp 2741 5. Gör ALLA ELLER NÄSTAN ALLA inköp 52 9. Ej svar
VAR 19 UNDER 2 ÅR Loc 37 width 2 MD=99 F.2. Hushållets sammansättning. Vi skulle vilja veta hur många personer Ditt hushåll normalt består av. Medräkna även sådana, som befinner sig på kortare semester, kortare militärtjänst, tillfälligt på sjukhus m.m. OBS! Räkna även med Dig själv. F.2.a. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna under 2 år Kod: 0 1 2 4 6 99 Frek: 6678 509 15 1 1 18
VAR 20 2-6 ÅR Loc 39 width 2 MD=99 F.2.b. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 2-6 år <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 4 99 Frek: 6204 846 146 6 1 19
VAR 21 7-10 ÅR Loc 41 width 2 MD=99 F.2.c. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 7-10 år <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 5 99 Frek: 6155 893 150 4 1 19
VAR 22 11-14 ÅR Loc 43 width 2 MD=99 F.2.d. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 11-14 år <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 4 99 Frek: 5904 1114 176 8 1 19
VAR 23 15-19 ÅR Loc 45 width 2 MD=99 F.2.e. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 15-19 år <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 4 99 Frek: 5179 1477 504 40 3 19
VAR 24 20-67 ÅR Loc 47 width 2 MD=99 F.2.f. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 20-67 år <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Frek: 222 1360 4818 646 128 14 7 1 6 Kod: 99 Frek: 20
VAR 25 68 ÅR ELLER ÄLDRE Loc 49 width 2 MD=99 F.2.g. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 68 år eller äldre <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 4 5 99 Frek: 6708 341 139 6 3 2 23
VAR 26 TOTALT ANTAL PERSONER Loc 51 width 2 MD=99 F.2.h. Totalt antal hushållsmedlemmar <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Frek: 932 2191 1498 1770 596 149 34 15 10 Kod: 99 Frek: 27
VAR 27 INKOMST-PERSONLIG Loc 53 width 1 MD=9 F.3. Inkomst. Var vänlig sätt ett kryss i den ruta, som motsvarar den inkomstgrupp Du tillhör. Studiemedel,räntor och pensioner räknas till inkomsterna. Uppgifterna bör avse årsinkomsten innan skatt dragits. F.3.a. Inkomst i kronor per år:Din personliga 1668 1. Under 30.000 kronor/år 1272 2. 30.000-50.000 kronor/år 1621 3. 50.000-70.000 kronor/år 1357 4. 70.000-90.000 kronor/år 573 5. 90.000-110.000 kronor/år 203 6. 110.000-130.000 kronor/år 103 7. 130.000-150.000 kronor/år 102 8. Över 150.000 kronor/år 323 9. Ej svar
VAR 28 INKOMST-HUSHÅLLETS Loc 54 width 1 MD=9 F.3.b. Inkomst i kronor per år:Hushållets totala <Se F.3 för fullständig frågetext> 196 1. Under 30.000 kronor/år 395 2. 30.000-50.000 kronor/år 770 3. 50.000-70.000 kronor/år 942 4. 70.000-90.000 kronor/år 987 5. 90.000-110.000 kronor/år 1017 6. 110.000-130.000 kronor/år 866 7. 130.000-150.000 kronor/år 1222 8. Över 150.000 kronor/år 827 9. Ej svar
VAR 29 KÖRKORT Loc 55 width 1 MD=9 F.4. Har Du själv körkort för personbil? 5128 1. Ja 1795 2. Nej 299 9. Ej svar
VAR 30 PERSONBIL Loc 56 width 2 MD=99 F.5. Vad finns i Ditt hushåll? F.5.a. I hushållet finns .... st personbilar Kod: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Frek: 1095 4626 1265 174 15 3 1 2 1 Kod: 9 99 Frek: 1 39
VAR 31 HUSVAGN Loc 58 width 1 MD=9 F.5.b. I hushållet finns: Husvagn <Se F.5 för fullständig frågetext> 493 1. Ja 6690 2. Nej 39 9. Ej svar
VAR 32 FRITIDSHUS Loc 59 width 1 MD=9 F.5.c. I hushållet finns: Fritidshus <Se F.5 för fullständig frågetext> 1689 1. Ja 5496 2. Nej 37 9. Ej svar
VAR 33 RODDBÅT/EKA EL. LIKNANDE Loc 60 width 1 MD=9 F.5.d. I hushållet finns: Roddbåt/Eka eller liknande <Se F.5 för fullständig frågetext> 1471 1. Ja 5714 2. Nej 37 9. Ej svar
VAR 34 MOTORBÅT Loc 61 width 1 MD=9 F.5.e. I hushållet finns: Motorbåt <Se F.5 för fullständig frågetext> 847 1. Ja 6338 2. Nej 37 9. Ej svar
VAR 35 SEGELBÅT Loc 62 width 1 MD=9 F.5.f. I hushållet finns: Segelbåt <Se F.5 för fullständig frågetext> 348 1. Ja 6837 2. Nej 37 9. Ej svar
VAR 36 BILDKAMERA - INSTAMATIC Loc 63 width 1 MD=9 F.5.g. I hushållet finns: Bildkamera - typ Instamatic <Se F.5 för fullständig frågetext> 4038 1. Ja 3146 2. Nej 38 9. Ej svar
VAR 37 BILDKAMERA-SYSTEMKAMERA Loc 64 width 1 MD=9 F.5.h. I hushållet finns: Bildkamera - typ systemkamera <Se F.5 för fullständig frågetext> 2702 1. Ja 4483 2. Nej 37 9. Ej svar
VAR 38 BILRADIO/BILSTEREO Loc 65 width 1 MD=9 F.5.i. I hushållet finns: Bilradio/Bilstereo <Se F.5 för fullständig frågetext> 4585 1. Ja 2600 2. Nej 37 9. Ej svar
VAR 39 TV-BANDSPELARE (VIDEO) Loc 66 width 1 MD=9 F.5.j. I hushållet finns: TV-bandspelare (video) <Se F.5 för fullständig frågetext> 645 1. Ja 6539 2. Nej 38 9. Ej svar
VAR 40 FILMKAMERA Loc 67 width 1 MD=9 F.5.k. I hushållet finns: Filmkamera <Se F.5 för fullständig frågetext> 1720 1. Ja 5465 2. Nej 37 9. Ej svar
VAR 41 STILLBILDSPROJEKTOR Loc 68 width 1 MD=9 F.5.l. I hushållet finns: Stillbildsprojektor <Se F.5 för fullständig frågetext> 1817 1. Ja 5368 2. Nej 37 9. Ej svar
VAR 42 FILMPROJEKTOR Loc 69 width 1 MD=9 F.5.m. I hushållet finns: Filmprojektor <Se F.5 för fullständig frågetext> 1512 1. Ja 5673 2. Nej 37 9. Ej svar
VAR 43 SKRIVMASKIN Loc 70 width 1 MD=9 F.5.n. I hushållet finns: Skrivmaskin <Se F.5 för fullständig frågetext> 3123 1. Ja 4062 2. Nej 37 9. Ej svar
VAR 44 SVART-VIT TV Loc 71 width 1 MD=9 F.5.o. I hushållet finns: Svart-vit TV <Se F.5 för fullständig frågetext> 2453 1. Ja 4732 2. Nej 37 9. Ej svar
VAR 45 FÄRG-TV Loc 72 width 1 MD=9 F.5.p. I hushållet finns: Färg-TV <Se F.5 för fullständig frågetext> 6221 1. Ja 962 2. Nej 39 9. Ej svar
VAR 46 FRYSBOX/FRYSSKÅP Loc 73 width 1 MD=9 F.5.q. I hushållet finns: Frysbox/Frysskåp <Se F.5 för fullständig frågetext> 6351 1. Ja 834 2. Nej 37 9. Ej svar
VAR 47 DISKMASKIN Loc 74 width 1 MD=9 F.5.r. I hushållet finns: Diskmaskin <Se F.5 för fullständig frågetext> 2604 1. Ja 4581 2. Nej 37 9. Ej svar
VAR 48 TORKTUMLARE Loc 75 width 1 MD=9 F.5.s. I hushållet finns: Torktumlare <Se F.5 för fullständig frågetext> 628 1. Ja 6557 2. Nej 37 9. Ej svar
VAR 49 KÖKSMASKIN Loc 76 width 1 MD=9 F.5.t. I hushållet finns: Köksmaskin <Se F.5 för fullständig frågetext> 3546 1. Ja 3639 2. Nej 37 9. Ej svar
VAR 50 TVÄTTMASKIN Loc 77 width 1 MD=9 F.5.u. I hushållet finns: Tvättmaskin <Se F.5 för fullständig frågetext> 5256 1. Ja 1929 2. Nej 37 9. Ej svar
VAR 51 STEREOANLÄGGNING Loc 78 width 1 MD=9 F.5.v. I hushållet finns: Stereoanläggning <Se F.5 för fullständig frågetext> 5508 1. Ja 1677 2. Nej 37 9. Ej svar
VAR 52 MOTORGRÄSKLIPPARE Loc 79 width 1 MD=9 F.5.x. I hushållet finns: Motorgräsklippare <Se F.5 för fullständig frågetext> 2867 1. Ja 4318 2. Nej 37 9. Ej svar
VAR 53 SPISFLÄKT Loc 80 width 1 MD=9 F.5.y. I hushållet finns: Spisfläkt <Se F.5 för fullständig frågetext> 4807 1. Ja 2378 2. Nej 37 9. Ej svar
VAR 54 KAFFEBRYGGARE Loc 81 width 1 MD=9 F.5.z. I hushållet finns: Kaffebryggare <Se F.5 för fullständig frågetext> 5016 1. Ja 2168 2. Nej 38 9. Ej svar
VAR 55 RAKAPPARAT Loc 82 width 1 MD=9 F.5.å. I hushållet finns: Rakapparat <Se F.5 för fullständig frågetext> 5182 1. Ja 2003 2. Nej 37 9. Ej svar
VAR 56 HUND Loc 83 width 1 MD=9 F.5.ä. I hushållet finns: Hund <Se F.5 för fullständig frågetext> 1494 1. Ja 5691 2. Nej 37 9. Ej svar
VAR 57 KATT Loc 84 width 1 MD=9 F.5.ö. I hushållet finns: Katt <Se F.5 för fullständig frågetext> 1274 1. Ja 5910 2. Nej 38 9. Ej svar
VAR 58 BRASKAMIN Loc 85 width 1 MD=9 F.5.aa. I hushållet finns: Braskamin <Se F.5 för fullständig frågetext> 567 1. Ja 6612 2. Nej 43 9. Ej svar
VAR 59 INKÖP AV KAPITALVAROR A1 Loc 86 width 2 MD=99 F.6a. Din avsikt att köpa nedanstående varor. Nedan finns en mängd varor uppräknade. Stryk under de varor Du tror att Du eller Ditt hushåll kommer att köpa inom de närmaste två åren. F.6a.1. Första understrykningen 675 01. Fabriksny bil 1933 02. Begagnad bil 143 03. Moped 28 04. Nytt fritidshus 51 05. Begagnat fritidshus 83 06. Ny villa 68 07. Begagnad villa 188 08. Köksfläkt 162 09. Elektrisk spis 142 10. Diskmaskin 1081 11. Nya möbler 2668 99. Ej svar
VAR 60 INKÖP AV KAPITALVAROR A2 Loc 88 width 2 MD=99 F.6a.2. Andra understrykningen <Se F.6a för fullständig frågetext> 01. Fabriksny bil 77 02. Begagnad bil 118 03. Moped 21 04. Nytt fritidshus 51 05. Begagnat fritidshus 89 06. Ny villa 117 07. Begagnad villa 175 08. Köksfläkt 182 09. Elektrisk spis 177 10. Diskmaskin 1130 11. Nya möbler 5085 99. Ej svar
VAR 61 INKÖP AV KAPITALVAROR A3 Loc 90 width 2 MD=99 F.6a.3. Tredje understrykningen <Se F.6a för fullständig frågetext> 01. Fabriksny bil 02. Begagnad bil 9 03. Moped 7 04. Nytt fritidshus 8 05. Begagnat fritidshus 6 06. Ny villa 22 07. Begagnad villa 35 08. Köksfläkt 97 09. Elektrisk spis 75 10. Diskmaskin 375 11. Nya möbler 6588 99. Ej svar
VAR 62 INKÖP AV KAPITALVAROR A4 Loc 92 width 2 MD=99 F.6a.4. Fjärde understrykningen <Se F.6a för fullständig frågetext> 01. Fabriksny bil 02. Begagnad bil 03. Moped 04. Nytt fritidshus 3 05. Begagnat fritidshus 3 06. Ny villa 5 07. Begagnad villa 2 08. Köksfläkt 24 09. Elektrisk spis 45 10. Diskmaskin 107 11. Nya möbler 7033 99. Ej svar
VAR 63 INKÖP AV KAPITALVAROR A5 Loc 94 width 2 MD=99 F.6a.5. Femte understrykningen <Se F.6a för fullständig frågetext> 01. Fabriksny bil 02. Begagnad bil 03. Moped 04. Nytt fritidshus 05. Begagnat fritidshus 1 06. Ny villa 4 07. Begagnad villa 08. Köksfläkt 2 09. Elektrisk spis 19 10. Diskmaskin 41 11. Nya möbler 7155 99. Ej svar
VAR 64 INKÖP AV KAPITALVAROR A6 Loc 96 width 2 MD=99 F.6a.6. Sjätte understrykningen <Se F.6a för fullständig frågetext> 01. Fabriksny bil 02. Begagnad bil 03. Moped 04. Nytt fritidshus 05. Begagnat fritidshus 06. Ny villa 07. Begagnad villa 1 08. Köksfläkt 1 09. Elektrisk spis 1 10. Diskmaskin 19 11. Nya möbler 7200 99. Ej svar
VAR 65 INKÖP AV KAPITALVAROR B1 Loc 98 width 2 MD=99 F.6b. Din avsikt att köpa nedanstående varor. Nedan finns en mängd varor uppräknade. Stryk under de varor Du tror att Du eller Ditt hushåll kommer att köpa inom de närmaste två åren. F.6b.1. Första understrykningen 625 01. Tvättmaskin 187 02. Frysbox 234 03. Frysskåp 570 04. Fiskeutrustning 413 05. Elektrisk rakapparat 148 06. Skrivmaskin 191 07. Stillbildskamera 87 08. Filmkamera 73 09. Projektor 157 10. Elektrisk symaskin 84 11. Braskamin 4453 99. Ej svar
VAR 66 INKÖP AV KAPITALVAROR B2 Loc 100 width 2 MD=99 F.6b.2. Andra understrykningen <Se F.6b för fullständig frågetext> 01. Tvättmaskin 72 02. Frysbox 83 03. Frysskåp 79 04. Fiskeutrustning 194 05. Elektrisk rakapparat 83 06. Skrivmaskin 130 07. Stillbildskamera 65 08. Filmkamera 73 09. Projektor 89 10. Elektrisk symaskin 63 11. Braskamin 6291 99. Ej svar
VAR 67 INKÖP AV KAPITALVAROR B3 Loc 102 width 2 MD=99 F.6b.3. Tredje understrykningen <Se F.6b för fullständig frågetext> 01. Tvättmaskin 02. Frysbox 26 03. Frysskåp 16 04. Fiskeutrustning 35 05. Elektrisk rakapparat 19 06. Skrivmaskin 36 07. Stillbildskamera 19 08. Filmkamera 49 09. Projektor 49 10. Elektrisk symaskin 28 11. Braskamin 6945 99. Ej svar
VAR 68 INKÖP AV KAPITALVAROR B4 Loc 104 width 2 MD=99 F.6b.4. Fjärde understrykningen <Se F.6b för fullständig frågetext> 01. Tvättmaskin 02. Frysbox 03. Frysskåp 6 04. Fiskeutrustning 4 05. Elektrisk rakapparat 5 06. Skrivmaskin 11 07. Stillbildskamera 7 08. Filmkamera 15 09. Projektor 18 10. Elektrisk symaskin 12 11. Braskamin 7144 99. Ej svar
VAR 69 INKÖP AV KAPITALVAROR B5 Loc 106 width 2 MD=99 F.6b.5. Femte understrykningen <Se F.6b för fullständig frågetext> 01. Tvättmaskin 02. Frysbox 03. Frysskåp 04. Fiskeutrustning 3 05. Elektrisk rakapparat 2 06. Skrivmaskin 3 07. Stillbildskamera 2 08. Filmkamera 5 09. Projektor 6 10. Elektrisk symaskin 4 11. Braskamin 7197 99. Ej svar
VAR 70 INKÖP AV KAPITALVAROR B6 Loc 108 width 2 MD=99 F.6b.6. Sjätte understrykningen <Se F.6b för fullständig frågetext> 01. Tvättmaskin 02. Frysbox 03. Frysskåp 04. Fiskeutrustning 05. Elektrisk rakapparat 1 06. Skrivmaskin 1 07. Stillbildskamera 3 08. Filmkamera 1 09. Projektor 2 10. Elektrisk symaskin 1 11. Braskamin 7213 99. Ej svar
VAR 71 INKÖP AV KAPITALVAROR C1 Loc 110 width 2 MD=99 F.6c. Din avsikt att köpa nedanstående varor. Nedan finns en mängd varor uppräknade. Stryk under de varor Du tror att Du eller Ditt hushåll kommer att köpa inom de närmaste två åren. F.6c.1. Första understrykningen 449 01. Transistorradio 76 02. Husvagn 583 03. Stereoanläggning 45 04. Svart/vit TV 588 05. Färg-TV 262 06. Elektrisk kaffebryggare 256 07. Motorgräsklippare 372 08. Dammsugare 83 09. Motorbåt 47 10. Segelbåt 4461 99. Ej svar
VAR 72 INKÖP AV KAPITALVAROR C2 Loc 112 width 2 MD=99 F.6c.2. Andra understrykningen <Se F.6c för fullständig frågetext> 01. Transistorradio 12 02. Husvagn 81 03. Stereoanläggning 18 04. Svart/vit TV 177 05. Färg-TV 132 06. Elektrisk kaffebryggare 128 07. Motorgräsklippare 231 08. Dammsugare 55 09. Motorbåt 31 10. Segelbåt 6357 99. Ej svar
VAR 73 INKÖP AV KAPITALVAROR C3 Loc 114 width 2 MD=99 F.6c.3. Tredje understrykningen <Se F.6c för fullständig frågetext> 01. Transistorradio 02. Husvagn 7 03. Stereoanläggning 4 04. Svart/vit TV 30 05. Färg-TV 38 06. Elektrisk kaffebryggare 39 07. Motorgräsklippare 89 08. Dammsugare 18 09. Motorbåt 12 10. Segelbåt 6985 99. Ej svar
VAR 74 INKÖP AV KAPITALVAROR C4 Loc 116 width 2 MD=99 F.6c.4. Fjärde understrykningen <Se F.6c för fullständig frågetext> 01. Transistorradio 02. Husvagn 03. Stereoanläggning 2 04. Svart/vit TV 3 05. Färg-TV 8 06. Elektrisk kaffebryggare 4 07. Motorgräsklippare 31 08. Dammsugare 11 09. Motorbåt 7 10. Segelbåt 7156 99. Ej svar
VAR 75 INKÖP AV KAPITALVAROR C5 Loc 118 width 2 MD=99 F.6c.5. Femte understrykningen <Se F.6c för fullständig frågetext> 01. Transistorradio 02. Husvagn 03. Stereoanläggning 04. Svart/vit TV 1 05. Färg-TV 4 06. Elektrisk kaffebryggare 2 07. Motorgräsklippare 5 08. Dammsugare 4 09. Motorbåt 1 10. Segelbåt 7205 99. Ej svar
VAR 76 MILJÖVÅRDSFRÅGOR Loc 120 width 1 MD=9 F.7. Dina intressen. Människors intressen är olika. Hur stort är Ditt intresse för nedanstående ämnen och aktiviteter. F.7a. Miljövårdsfrågor 137 1. Mycket ointresserad 306 2. Ganska ointresserad 394 3. Något ointresserad 318 4. Varken-eller,vet ej 2270 5. Något intresserad 2449 6. Ganska intresserad 1222 7. Mycket intresserad 126 9. Ej svar
VAR 77 HÄLSONYTTIG MAT Loc 121 width 1 MD=9 F.7b. Hälsonyttig mat <Se F.7 för fullständig frågetext> 249 1. Mycket ointresserad 446 2. Ganska ointresserad 451 3. Något ointresserad 424 4. Varken-eller,vet ej 1982 5. Något intresserad 2122 6. Ganska intresserad 1430 7. Mycket intresserad 118 9. Ej svar
VAR 78 SJUKDOMAR OCH HÄLSA Loc 122 width 1 MD=9 F.7c. Sjukdomar och hälsa <Se F.7 för fullständig frågetext> 141 1. Mycket ointresserad 306 2. Ganska ointresserad 384 3. Något ointresserad 456 4. Varken-eller,vet ej 1896 5. Något intresserad 2275 6. Ganska intresserad 1591 7. Mycket intresserad 173 9. Ej svar
VAR 79 BANTNINGSTIPS Loc 123 width 1 MD=9 F.7d. Bantningstips <Se F.7 för fullständig frågetext> 2184 1. Mycket ointresserad 845 2. Ganska ointresserad 616 3. Något ointresserad 631 4. Varken-eller,vet ej 1590 5. Något intresserad 679 6. Ganska intresserad 476 7. Mycket intresserad 201 9. Ej svar
VAR 80 HUSHÅLLA EKONOMISKT Loc 124 width 1 MD=9 F.7e. Hushålla ekonomiskt <Se F.7 för fullständig frågetext> 149 1. Mycket ointresserad 200 2. Ganska ointresserad 262 3. Något ointresserad 310 4. Varken-eller,vet ej 1491 5. Något intresserad 2492 6. Ganska intresserad 2181 7. Mycket intresserad 137 9. Ej svar
VAR 81 POLITIK Loc 125 width 1 MD=9 F.7f. Politik <Se F.7 för fullständig frågetext> 603 1. Mycket ointresserad 534 2. Ganska ointresserad 517 3. Något ointresserad 412 4. Varken-eller,vet ej 2393 5. Något intresserad 1807 6. Ganska intresserad 847 7. Mycket intresserad 109 9. Ej svar
VAR 82 SOCIALA RÄTTIGHETER Loc 126 width 1 MD=9 F.7g. Sociala rättigheter <Se F.7 för fullständig frågetext> 249 1. Mycket ointresserad 344 2. Ganska ointresserad 457 3. Något ointresserad 606 4. Varken-eller,vet ej 2373 5. Något intresserad 1997 6. Ganska intresserad 1045 7. Mycket intresserad 151 9. Ej svar
VAR 83 SKATTEFRÅGOR Loc 127 width 1 MD=9 F.7h. Skattefrågor <Se F.7 för fullständig frågetext> 280 1. Mycket ointresserad 381 2. Ganska ointresserad 457 3. Något ointresserad 597 4. Varken-eller,vet ej 2000 5. Något intresserad 1979 6. Ganska intresserad 1376 7. Mycket intresserad 152 9. Ej svar
VAR 84 SAMLEVNADSFRÅGOR Loc 128 width 1 MD=9 F.7i. Samlevnadsfrågor <Se F.7 för fullständig frågetext> 348 1. Mycket ointresserad 395 2. Ganska ointresserad 506 3. Något ointresserad 1026 4. Varken-eller,vet ej 2222 5. Något intresserad 1699 6. Ganska intresserad 812 7. Mycket intresserad 214 9. Ej svar
VAR 85 VIDAREUTBILDNING Loc 129 width 1 MD=9 F.7j. Vidareutbildning <Se F.7 för fullständig frågetext> 441 1. Mycket ointresserad 416 2. Ganska ointresserad 499 3. Något ointresserad 863 4. Varken-eller,vet ej 2057 5. Något intresserad 1713 6. Ganska intresserad 1046 7. Mycket intresserad 187 9. Ej svar
VAR 86 RELIGIONS- O. TROSFRÅGOR Loc 130 width 1 MD=9 F.7k. Religions- och trosfrågor <Se F.7 för fullständig frågetext> 1730 1. Mycket ointresserad 979 2. Ganska ointresserad 709 3. Något ointresserad 893 4. Varken-eller,vet ej 1476 5. Något intresserad 710 6. Ganska intresserad 580 7. Mycket intresserad 145 9. Ej svar
VAR 87 ARBETSMARKNADEN Loc 131 width 1 MD=9 F.7l. Arbetsmarknaden <Se F.7 för fullständig frågetext> 206 1. Mycket ointresserad 303 2. Ganska ointresserad 419 3. Något ointresserad 641 4. Varken-eller,vet ej 2211 5. Något intresserad 2080 6. Ganska intresserad 1160 7. Mycket intresserad 202 9. Ej svar
VAR 88 VILLA/EGET HEM Loc 132 width 1 MD=9 F.7m. Villa/Eget hem <Se F.7 för fullständig frågetext> 295 1. Mycket ointresserad 256 2. Ganska ointresserad 246 3. Något ointresserad 536 4. Varken-eller,vet ej 1136 5. Något intresserad 1890 6. Ganska intresserad 2685 7. Mycket intresserad 178 9. Ej svar
VAR 89 FRITIDSHUS Loc 133 width 1 MD=9 F.7n. Fritidshus <Se F.7 för fullständig frågetext> 989 1. Mycket ointresserad 558 2. Ganska ointresserad 562 3. Något ointresserad 1084 4. Varken-eller,vet ej 1417 5. Något intresserad 1128 6. Ganska intresserad 1264 7. Mycket intresserad 220 9. Ej svar
VAR 90 PERSONBILAR Loc 134 width 1 MD=9 F.7o. Personbilar <Se F.7 för fullständig frågetext> 646 1. Mycket ointresserad 451 2. Ganska ointresserad 474 3. Något ointresserad 569 4. Varken-eller,vet ej 2094 5. Något intresserad 1700 6. Ganska intresserad 1135 7. Mycket intresserad 153 9. Ej svar
VAR 91 HEMINREDNING Loc 135 width 1 MD=9 F.7p. Heminredning <Se F.7 för fullständig frågetext> 236 1. Mycket ointresserad 282 2. Ganska ointresserad 387 3. Något ointresserad 409 4. Varken-eller,vet ej 1950 5. Något intresserad 2177 6. Ganska intresserad 1653 7. Mycket intresserad 128 9. Ej svar
VAR 92 MODENYHETER Loc 136 width 1 MD=9 F.7q. Modenyheter <Se F.7 för fullständig frågetext> 1038 1. Mycket ointresserad 768 2. Ganska ointresserad 673 3. Något ointresserad 582 4. Varken-eller,vet ej 1982 5. Något intresserad 1297 6. Ganska intresserad 744 7. Mycket intresserad 138 9. Ej svar
VAR 93 MATVARUNYHETER Loc 137 width 1 MD=9 F.7r. Matvarunyheter <Se F.7 för fullständig frågetext> 556 1. Mycket ointresserad 650 2. Ganska ointresserad 706 3. Något ointresserad 769 4. Varken-eller,vet ej 2121 5. Något intresserad 1403 6. Ganska intresserad 846 7. Mycket intresserad 171 9. Ej svar
VAR 94 BARNAVÅRD Loc 138 width 1 MD=9 F.7s. Barnavård <Se F.7 för fullständig frågetext> 626 1. Mycket ointresserad 504 2. Ganska ointresserad 525 3. Något ointresserad 933 4. Varken-eller,vet ej 1732 5. Något intresserad 1466 6. Ganska intresserad 1248 7. Mycket intresserad 188 9. Ej svar
VAR 95 SKÖNHETSVÅRD Loc 139 width 1 MD=9 F.7t. Skönhetsvård <Se F.7 för fullständig frågetext> 1521 1. Mycket ointresserad 826 2. Ganska ointresserad 696 3. Något ointresserad 847 4. Varken-eller,vet ej 1883 5. Något intresserad 918 6. Ganska intresserad 372 7. Mycket intresserad 159 9. Ej svar
VAR 96 STEREOANLÄGGNINGAR Loc 140 width 1 MD=9 F.7u. Stereoanläggningar <Se F.7 för fullständig frågetext> 1058 1. Mycket ointresserad 641 2. Ganska ointresserad 706 3. Något ointresserad 739 4. Varken-eller,vet ej 2137 5. Något intresserad 1146 6. Ganska intresserad 636 7. Mycket intresserad 159 9. Ej svar
VAR 97 HUSHÅLLSMASKINER Loc 141 width 1 MD=9 F.7v. Hushållsmaskiner <Se F.7 för fullständig frågetext> 575 1. Mycket ointresserad 593 2. Ganska ointresserad 731 3. Något ointresserad 806 4. Varken-eller,vet ej 2461 5. Något intresserad 1374 6. Ganska intresserad 532 7. Mycket intresserad 150 9. Ej svar
VAR 98 FOTOUTRUSTNINGAR Loc 142 width 1 MD=9 F.7w. Fotoutrustningar <Se F.7 för fullständig frågetext> 1142 1. Mycket ointresserad 757 2. Ganska ointresserad 851 3. Något ointresserad 927 4. Varken-eller,vet ej 2007 5. Något intresserad 924 6. Ganska intresserad 434 7. Mycket intresserad 180 9. Ej svar
VAR 99 MOTORCYKLAR Loc 143 width 1 MD=9 F.7x. Motorcyklar <Se F.7 för fullständig frågetext> 3017 1. Mycket ointresserad 666 2. Ganska ointresserad 570 3. Något ointresserad 874 4. Varken-eller,vet ej 927 5. Något intresserad 472 6. Ganska intresserad 511 7. Mycket intresserad 185 9. Ej svar
VAR 100 KRUKVÄXTER Loc 144 width 1 MD=9 F.7y. Krukväxter <Se F.7 för fullständig frågetext> 644 1. Mycket ointresserad 407 2. Ganska ointresserad 437 3. Något ointresserad 443 4. Varken-eller,vet ej 1539 5. Något intresserad 1735 6. Ganska intresserad 1928 7. Mycket intresserad 89 9. Ej svar
VAR 101 MEDEL MOT MJÄLL Loc 145 width 1 MD=9 F.7z. Medel mot mjäll <Se F.7 för fullständig frågetext> 2378 1. Mycket ointresserad 726 2. Ganska ointresserad 548 3. Något ointresserad 1238 4. Varken-eller,vet ej 1257 5. Något intresserad 569 6. Ganska intresserad 336 7. Mycket intresserad 170 9. Ej svar
VAR 102 HUNDARS SKÖTSEL Loc 146 width 1 MD=9 F.7å. Hundars skötsel <Se F.7 för fullständig frågetext> 2396 1. Mycket ointresserad 632 2. Ganska ointresserad 464 3. Något ointresserad 876 4. Varken-eller,vet ej 983 5. Något intresserad 822 6. Ganska intresserad 892 7. Mycket intresserad 157 9. Ej svar
VAR 103 KATTERS SKÖTSEL Loc 147 width 1 MD=9 F.7ä. Katters skötsel <Se F.7 för fullständig frågetext> 2896 1. Mycket ointresserad 635 2. Ganska ointresserad 479 3. Något ointresserad 965 4. Varken-eller,vet ej 921 5. Något intresserad 561 6. Ganska intresserad 591 7. Mycket intresserad 174 9. Ej svar
VAR 104 MOTIONERA Loc 148 width 1 MD=9 F.7ö. Motionera <Se F.7 för fullständig frågetext> 282 1. Mycket ointresserad 199 2. Ganska ointresserad 295 3. Något ointresserad 295 4. Varken-eller,vet ej 2042 5. Något intresserad 2225 6. Ganska intresserad 1749 7. Mycket intresserad 135 9. Ej svar
VAR 105 IDROTTA Loc 149 width 1 MD=9 F.7aa. Idrotta <Se F.7 för fullständig frågetext> 847 1. Mycket ointresserad 514 2. Ganska ointresserad 648 3. Något ointresserad 685 4. Varken-eller,vet ej 1910 5. Något intresserad 1210 6. Ganska intresserad 1235 7. Mycket intresserad 173 9. Ej svar
VAR 106 LAGA MAT Loc 150 width 1 MD=9 F.7ab. Laga mat <Se F.7 för fullständig frågetext> 275 1. Mycket ointresserad 295 2. Ganska ointresserad 350 3. Något ointresserad 285 4. Varken-eller,vet ej 1819 5. Något intresserad 2319 6. Ganska intresserad 1818 7. Mycket intresserad 61 9. Ej svar
VAR 107 PRÖVA NYA MATRÄTTER Loc 151 width 1 MD=9 F.7ac. Pröva nya maträtter <Se F.7 för fullständig frågetext> 328 1. Mycket ointresserad 270 2. Ganska ointresserad 362 3. Något ointresserad 405 4. Varken-eller,vet ej 1656 5. Något intresserad 2170 6. Ganska intresserad 1917 7. Mycket intresserad 114 9. Ej svar
VAR 108 BAKA Loc 152 width 1 MD=9 F.7ad. Baka <Se F.7 för fullständig frågetext> 757 1. Mycket ointresserad 469 2. Ganska ointresserad 546 3. Något ointresserad 616 4. Varken-eller,vet ej 1460 5. Något intresserad 1617 6. Ganska intresserad 1655 7. Mycket intresserad 102 9. Ej svar
VAR 109 HA GÄSTER Loc 153 width 1 MD=9 F.7ae. Ha gäster <Se F.7 för fullständig frågetext> 199 1. Mycket ointresserad 171 2. Ganska ointresserad 313 3. Något ointresserad 428 4. Varken-eller,vet ej 2080 5. Något intresserad 2591 6. Ganska intresserad 1309 7. Mycket intresserad 131 9. Ej svar
VAR 110 KÖRA BIL Loc 154 width 1 MD=9 F.7af. Köra bil <Se F.7 för fullständig frågetext> 715 1. Mycket ointresserad 226 2. Ganska ointresserad 249 3. Något ointresserad 714 4. Varken-eller,vet ej 1330 5. Något intresserad 1951 6. Ganska intresserad 1904 7. Mycket intresserad 133 9. Ej svar
VAR 111 JOBBA MED BILAR Loc 155 width 1 MD=9 F.7ag. Jobba med bilar <Se F.7 för fullständig frågetext> 2413 1. Mycket ointresserad 633 2. Ganska ointresserad 598 3. Något ointresserad 800 4. Varken-eller,vet ej 1295 5. Något intresserad 725 6. Ganska intresserad 601 7. Mycket intresserad 157 9. Ej svar
VAR 112 ARBETA I TRÄDGÅRDEN Loc 156 width 1 MD=9 F.7ah. Arbeta i trädgården <Se F.7 för fullständig frågetext> 619 1. Mycket ointresserad 374 2. Ganska ointresserad 445 3. Något ointresserad 584 4. Varken-eller,vet ej 1731 5. Något intresserad 1878 6. Ganska intresserad 1481 7. Mycket intresserad 110 9. Ej svar
VAR 113 FOTOGRAFERA Loc 157 width 1 MD=9 F.7ai. Fotografera <Se F.7 för fullständig frågetext> 888 1. Mycket ointresserad 485 2. Ganska ointresserad 576 3. Något ointresserad 671 4. Varken-eller,vet ej 2405 5. Något intresserad 1398 6. Ganska intresserad 652 7. Mycket intresserad 147 9. Ej svar
VAR 114 SMALFILMA Loc 158 width 1 MD=9 F.7aj. Smalfilma <Se F.7 för fullständig frågetext> 2268 1. Mycket ointresserad 735 2. Ganska ointresserad 722 3. Något ointresserad 1670 4. Varken-eller,vet ej 995 5. Något intresserad 457 6. Ganska intresserad 195 7. Mycket intresserad 180 9. Ej svar
VAR 115 SPORTFISKA Loc 159 width 1 MD=9 F.7ak. Sportfiska <Se F.7 för fullständig frågetext> 2198 1. Mycket ointresserad 488 2. Ganska ointresserad 486 3. Något ointresserad 860 4. Varken-eller,vet ej 1312 5. Något intresserad 849 6. Ganska intresserad 892 7. Mycket intresserad 137 9. Ej svar
VAR 116 LYSSNA PÅ POPMUSIK Loc 160 width 1 MD=9 F.7al. Lyssna på popmusik <Se F.7 för fullständig frågetext> 1720 1. Mycket ointresserad 596 2. Ganska ointresserad 464 3. Något ointresserad 347 4. Varken-eller,vet ej 1586 5. Något intresserad 1222 6. Ganska intresserad 1158 7. Mycket intresserad 129 9. Ej svar
VAR 117 LYSSNA PÅ KLASSISK MUSIK Loc 161 width 1 MD=9 F.7am. Lyssna på klassisk musik <Se F.7 för fullständig frågetext> 1436 1. Mycket ointresserad 786 2. Ganska ointresserad 748 3. Något ointresserad 421 4. Varken-eller,vet ej 1953 5. Något intresserad 1159 6. Ganska intresserad 594 7. Mycket intresserad 125 9. Ej svar
VAR 118 GÅ PÅ TEATER Loc 162 width 1 MD=9 F.7an. Gå på teater <Se F.7 för fullständig frågetext> 1005 1. Mycket ointresserad 618 2. Ganska ointresserad 647 3. Något ointresserad 638 4. Varken-eller,vet ej 2034 5. Något intresserad 1498 6. Ganska intresserad 635 7. Mycket intresserad 147 9. Ej svar
VAR 119 GÅ PÅ KONSTUTSTÄLLNING Loc 163 width 1 MD=9 F.7ao. Gå på konstutställning <Se F.7 för fullständig frågetext> 1693 1. Mycket ointresserad 816 2. Ganska ointresserad 794 3. Något ointresserad 768 4. Varken-eller,vet ej 1616 5. Något intresserad 907 6. Ganska intresserad 456 7. Mycket intresserad 172 9. Ej svar
VAR 120 LÄSA BÖCKER Loc 164 width 1 MD=9 F.7ap. Läsa böcker <Se F.7 för fullständig frågetext> 345 1. Mycket ointresserad 254 2. Ganska ointresserad 419 3. Något ointresserad 230 4. Varken-eller,vet ej 1715 5. Något intresserad 1935 6. Ganska intresserad 2233 7. Mycket intresserad 91 9. Ej svar
VAR 121 LÄSA POPULÄRTIDNINGAR Loc 165 width 1 MD=9 F.7aq. Läsa populärtidningar <Se F.7 för fullständig frågetext> 877 1. Mycket ointresserad 660 2. Ganska ointresserad 698 3. Något ointresserad 887 4. Varken-eller,vet ej 2216 5. Något intresserad 1258 6. Ganska intresserad 415 7. Mycket intresserad 211 9. Ej svar
VAR 122 KÖPA PÅ POSTORDER Loc 166 width 1 MD=9 F.7ar. Köpa på postorder <Se F.7 för fullständig frågetext> 2075 1. Mycket ointresserad 969 2. Ganska ointresserad 776 3. Något ointresserad 788 4. Varken-eller,vet ej 1775 5. Något intresserad 532 6. Ganska intresserad 167 7. Mycket intresserad 140 9. Ej svar
VAR 123 SY KLÄDER Loc 167 width 1 MD=9 F.7as. Sy kläder <Se F.7 för fullständig frågetext> 2961 1. Mycket ointresserad 650 2. Ganska ointresserad 478 3. Något ointresserad 650 4. Varken-eller,vet ej 1133 5. Något intresserad 639 6. Ganska intresserad 561 7. Mycket intresserad 150 9. Ej svar
VAR 124 HANDARBETA Loc 168 width 1 MD=9 F.7at. Handarbeta <Se F.7 för fullständig frågetext> 2539 1. Mycket ointresserad 401 2. Ganska ointresserad 341 3. Något ointresserad 463 4. Varken-eller,vet ej 927 5. Något intresserad 993 6. Ganska intresserad 1443 7. Mycket intresserad 115 9. Ej svar
VAR 125 TRÄFFA NYA MÄNNISKOR Loc 169 width 1 MD=9 F.7au. Träffa nya människor <Se F.7 för fullständig frågetext> 148 1. Mycket ointresserad 137 2. Ganska ointresserad 287 3. Något ointresserad 395 4. Varken-eller,vet ej 1922 5. Något intresserad 2494 6. Ganska intresserad 1732 7. Mycket intresserad 107 9. Ej svar
VAR 126 SNICKRA Loc 170 width 1 MD=9 F.7av. Snickra <Se F.7 för fullständig frågetext> 1372 1. Mycket ointresserad 524 2. Ganska ointresserad 597 3. Något ointresserad 779 4. Varken-eller,vet ej 1682 5. Något intresserad 1266 6. Ganska intresserad 864 7. Mycket intresserad 138 9. Ej svar
VAR 127 MÅLA HEMMA Loc 171 width 1 MD=9 F.7aw. Måla hemma <Se F.7 för fullständig frågetext> 795 1. Mycket ointresserad 435 2. Ganska ointresserad 532 3. Något ointresserad 678 4. Varken-eller,vet ej 2163 5. Något intresserad 1669 6. Ganska intresserad 816 7. Mycket intresserad 134 9. Ej svar
VAR 128 JAGA Loc 172 width 1 MD=9 F.7ax. Jaga <Se F.7 för fullständig frågetext> 4063 1. Mycket ointresserad 448 2. Ganska ointresserad 306 3. Något ointresserad 1061 4. Varken-eller,vet ej 429 5. Något intresserad 290 6. Ganska intresserad 460 7. Mycket intresserad 165 9. Ej svar
VAR 129 FRILUFTSLIV Loc 173 width 1 MD=9 F.7ay. Friluftsliv <Se F.7 för fullständig frågetext> 332 1. Mycket ointresserad 151 2. Ganska ointresserad 264 3. Något ointresserad 348 4. Varken-eller,vet ej 1788 5. Något intresserad 2255 6. Ganska intresserad 1930 7. Mycket intresserad 154 9. Ej svar
VAR 130 ÅKA SLALOM Loc 174 width 1 MD=9 F.7az. Åka slalom <Se F.7 för fullständig frågetext> 2784 1. Mycket ointresserad 418 2. Ganska ointresserad 406 3. Något ointresserad 1171 4. Varken-eller,vet ej 777 5. Något intresserad 646 6. Ganska intresserad 859 7. Mycket intresserad 161 9. Ej svar
VAR 131 ÅKA MOTORBÅT Loc 175 width 1 MD=9 F.7aå. Åka motorbåt <Se F.7 för fullständig frågetext> 1634 1. Mycket ointresserad 458 2. Ganska ointresserad 457 3. Något ointresserad 895 4. Varken-eller,vet ej 1576 5. Något intresserad 1124 6. Ganska intresserad 930 7. Mycket intresserad 148 9. Ej svar
VAR 132 SEGLA Loc 176 width 1 MD=9 F.7aä. Segla <Se F.7 för fullständig frågetext> 2177 1. Mycket ointresserad 555 2. Ganska ointresserad 477 3. Något ointresserad 1449 4. Varken-eller,vet ej 1029 5. Något intresserad 673 6. Ganska intresserad 704 7. Mycket intresserad 158 9. Ej svar
VAR 133 CAMPA Loc 177 width 1 MD=9 F.7aö. Campa <Se F.7 för fullständig frågetext> 1314 1. Mycket ointresserad 395 2. Ganska ointresserad 486 3. Något ointresserad 718 4. Varken-eller,vet ej 1742 5. Något intresserad 1433 6. Ganska intresserad 974 7. Mycket intresserad 160 9. Ej svar
VAR 134 SEMESTRA UTOMLANDS Loc 178 width 1 MD=9 F.7ba. Semestra utomlands <Se F.7 för fullständig frågetext> 676 1. Mycket ointresserad 290 2. Ganska ointresserad 296 3. Något ointresserad 608 4. Varken-eller,vet ej 1282 5. Något intresserad 1510 6. Ganska intresserad 2422 7. Mycket intresserad 138 9. Ej svar
VAR 135 SEMESTRA I SVERIGE Loc 179 width 1 MD=9 F.7bb. Semestra i Sverige <Se F.7 för fullständig frågetext> 126 1. Mycket ointresserad 75 2. Ganska ointresserad 111 3. Något ointresserad 179 4. Varken-eller,vet ej 1257 5. Något intresserad 2561 6. Ganska intresserad 2805 7. Mycket intresserad 108 9. Ej svar
VAR 136 PRÖVA NYA PRODUKTER Loc 180 width 1 MD=9 F.7bc. Pröva nya produkter <Se F.7 för fullständig frågetext> 334 1. Mycket ointresserad 320 2. Ganska ointresserad 510 3. Något ointresserad 976 4. Varken-eller,vet ej 2384 5. Något intresserad 1652 6. Ganska intresserad 863 7. Mycket intresserad 183 9. Ej svar
VAR 137 VARA BORTBJUDEN Loc 181 width 1 MD=9 F.7bd. Vara bortbjuden <Se F.7 för fullständig frågetext> 201 1. Mycket ointresserad 193 2. Ganska ointresserad 315 3. Något ointresserad 367 4. Varken-eller,vet ej 2063 5. Något intresserad 2494 6. Ganska intresserad 1460 7. Mycket intresserad 129 9. Ej svar
VAR 138 GÅ PÅ DISKOTEK Loc 182 width 1 MD=9 F.7be. Gå på diskotek <Se F.7 för fullständig frågetext> 3507 1. Mycket ointresserad 586 2. Ganska ointresserad 505 3. Något ointresserad 834 4. Varken-eller,vet ej 735 5. Något intresserad 517 6. Ganska intresserad 373 7. Mycket intresserad 165 9. Ej svar
VAR 139 GÅ PÅ RESTAURANG Loc 183 width 1 MD=9 F.7bf. Gå på restaurang <Se F.7 för fullständig frågetext> 676 1. Mycket ointresserad 321 2. Ganska ointresserad 482 3. Något ointresserad 442 4. Varken-eller,vet ej 2327 5. Något intresserad 1843 6. Ganska intresserad 983 7. Mycket intresserad 148 9. Ej svar
VAR 140 GÅ PÅ KVÄLLSKURSER Loc 184 width 1 MD=9 F.7bg. Gå på kvällskurser <Se F.7 för fullständig frågetext> 1079 1. Mycket ointresserad 603 2. Ganska ointresserad 744 3. Något ointresserad 1039 4. Varken-eller,vet ej 2112 5. Något intresserad 1129 6. Ganska intresserad 367 7. Mycket intresserad 149 9. Ej svar
VAR 141 ENERGISPARANDE Loc 185 width 1 MD=9 F.7bh. Energisparande <Se F.7 för fullständig frågetext> 294 1. Mycket ointresserad 261 2. Ganska ointresserad 335 3. Något ointresserad 681 4. Varken-eller,vet ej 2026 5. Något intresserad 2021 6. Ganska intresserad 1495 7. Mycket intresserad 109 9. Ej svar
VAR 142 KLÄDER TILL DIG SJÄLV Loc 186 width 2 MD=99 F.8. Hur mycket pengar lägger du normalt ner på följande under ett år? F.8a. Kläder till dig själv 29 01. 0 kronor 61 02. Under 100 kronor 358 03. 101-300 kronor 851 04. 301-500 kronor 1271 05. 501-800 kronor 1391 06. 801-1.000 kronor 1281 07. 1.001-1.500 kronor 913 08. 1.501-2.000 kronor 947 09. Över 2.000 kronor 120 99. Ej svar
VAR 143 SPORTUTRUSTNING Loc 188 width 2 MD=99 F.8b. Sportutrustning till Dig själv <Se F.8 för fullständig frågetext> 1799 01. 0 kronor 1612 02. Under 100 kronor 1669 03. 101-300 kronor 860 04. 301-500 kronor 458 05. 501-800 kronor 278 06. 801-1.000 kronor 140 07. 1.001-1.500 kronor 96 08. 1.501-2.000 kronor 112 09. Över 2.000 kronor 198 99. Ej svar
VAR 144 KOSMETIKA/SKÖNHETSMEDEL Loc 190 width 2 MD=99 F.8c. Kosmetika/Skönhetsmedel <Se F.8 för fullständig frågetext> 1931 01. 0 kronor 2500 02. Under 100 kronor 1738 03. 101-300 kronor 548 04. 301-500 kronor 163 05. 501-800 kronor 71 06. 801-1.000 kronor 21 07. 1.001-1.500 kronor 11 08. 1.501-2.000 kronor 8 09. Över 2.000 kronor 231 99. Ej svar
VAR 145 NÖJEN Loc 192 width 2 MD=99 F.8d. Nöjen <Se F.8 för fullständig frågetext> 353 01. 0 kronor 891 02. Under 100 kronor 1556 03. 101-300 kronor 1269 04. 301-500 kronor 798 05. 501-800 kronor 631 06. 801-1.000 kronor 492 07. 1.001-1.500 kronor 300 08. 1.501-2.000 kronor 682 09. Över 2.000 kronor 250 99. Ej svar
VAR 146 UTLANDSRESOR Loc 194 width 2 MD=99 F.8e. Utlandsresor under fritiden <Se F.8 för fullständig frågetext> 3482 01. 0 kronor 119 02. Under 100 kronor 141 03. 101-300 kronor 179 04. 301-500 kronor 176 05. 501-800 kronor 252 06. 801-1.000 kronor 346 07. 1.001-1.500 kronor 467 08. 1.501-2.000 kronor 1834 09. Över 2.000 kronor 226 99. Ej svar
VAR 147 BÖCKER Loc 196 width 2 MD=99 F.8f. Böcker <Se F.8 för fullständig frågetext> 1324 01. 0 kronor 1890 02. Under 100 kronor 1676 03. 101-300 kronor 911 04. 301-500 kronor 580 05. 501-800 kronor 270 06. 801-1.000 kronor 217 07. 1.001-1.500 kronor 79 08. 1.501-2.000 kronor 87 09. Över 2.000 kronor 188 99. Ej svar
VAR 148 TOBAK Loc 198 width 2 MD=99 F.8g. Tobak <Se F.8 för fullständig frågetext> 4393 01. 0 kronor 258 02. Under 100 kronor 269 03. 101-300 kronor 257 04. 301-500 kronor 256 05. 501-800 kronor 223 06. 801-1.000 kronor 290 07. 1.001-1.500 kronor 295 08. 1.501-2.000 kronor 818 09. Över 2.000 kronor 163 99. Ej svar
VAR 149 VIN OCH SPRIT Loc 200 width 2 MD=99 F.8h. Vin och sprit <Se F.8 för fullständig frågetext> 1728 01. 0 kronor 843 02. Under 100 kronor 1265 03. 101-300 kronor 1047 04. 301-500 kronor 678 05. 501-800 kronor 486 06. 801-1.000 kronor 373 07. 1.001-1.500 kronor 250 08. 1.501-2.000 kronor 403 09. Över 2.000 kronor 149 99. Ej svar
VAR 150 HÄLSOKOST Loc 202 width 2 MD=99 F.8i. Hälsokost <Se F.8 för fullständig frågetext> Frågan ställd i 81-II (Omgång 21,22,23,28) 3031 01. 0 kronor 2227 02. Under 100 kronor 1073 03. 101-300 kronor 366 04. 301-500 kronor 164 05. 501-800 kronor 95 06. 801-1.000 kronor 49 07. 1.001-1.500 kronor 18 08. 1.501-2.000 kronor 41 09. Över 2.000 kronor 158 99. Ej svar
VAR 151 ICA Loc 204 width 2 MD=99 F.9. Hur ofta Du besöker affärer m.m. Nedan finner Du ett antal frågor där Du kan markera Ditt svar på upp till 16 olika sätt: från "Aldrig" till "7 ggr/vecka". Ange så noga Du kan HUR OFTA Du besöker olika affärer etc. Svara med ett kryss på varje rad! F.9a. Hur ofta besöker Du ICA 428 01. Aldrig 59 02. 1 gång/år 109 03. 2 ggr/år 226 04. 3 ggr/år 222 05. 1 gång/kvartal 236 06. 2 ggr/kvartal 546 07. 1 gång/månad 597 08. 2 ggr/månad 635 09. 3 ggr/månad 1352 10. 1 gång/vecka 1209 11. 2 ggr/vecka 804 12. 3 ggr/vecka 385 13. 4 ggr/vecka 241 14. 5 ggr/vecka 90 15. 6 ggr/vecka 52 16. 7 ggr/vecka 31 99. Ej svar
VAR 152 KONSUM Loc 206 width 2 MD=99 F.9b. Hur ofta besöker Du Konsum <Se F.9 för fullständig frågetext> 958 01. Aldrig 167 02. 1 gång/år 192 03. 2 ggr/år 233 04. 3 ggr/år 349 05. 1 gång/kvartal 252 06. 2 ggr/kvartal 757 07. 1 gång/månad 619 08. 2 ggr/månad 569 09. 3 ggr/månad 1182 10. 1 gång/vecka 773 11. 2 ggr/vecka 567 12. 3 ggr/vecka 257 13. 4 ggr/vecka 176 14. 5 ggr/vecka 86 15. 6 ggr/vecka 44 16. 7 ggr/vecka 41 99. Ej svar
VAR 153 VIVO Loc 208 width 2 MD=99 F.9c. Hur ofta besöker Du Vivo <Se F.9 för fullständig frågetext> 4201 01. Aldrig 434 02. 1 gång/år 272 03. 2 ggr/år 292 04. 3 ggr/år 359 05. 1 gång/kvartal 183 06. 2 ggr/kvartal 396 07. 1 gång/månad 230 08. 2 ggr/månad 151 09. 3 ggr/månad 291 10. 1 gång/vecka 170 11. 2 ggr/vecka 98 12. 3 ggr/vecka 56 13. 4 ggr/vecka 48 14. 5 ggr/vecka 8 15. 6 ggr/vecka 9 16. 7 ggr/vecka 24 99. Ej svar
VAR 154 FAVÖR Loc 210 width 2 MD=99 F.9d. Hur ofta besöker Du Favör <Se F.9 för fullständig frågetext> 4923 01. Aldrig 408 02. 1 gång/år 232 03. 2 ggr/år 233 04. 3 ggr/år 273 05. 1 gång/kvartal 162 06. 2 ggr/kvartal 238 07. 1 gång/månad 175 08. 2 ggr/månad 128 09. 3 ggr/månad 212 10. 1 gång/vecka 99 11. 2 ggr/vecka 67 12. 3 ggr/vecka 27 13. 4 ggr/vecka 16 14. 5 ggr/vecka 4 15. 6 ggr/vecka 9 16. 7 ggr/vecka 16 99. Ej svar
VAR 155 ANNAN BUTIK Loc 212 width 2 MD=99 F.9e. Hur ofta besöker Du annan butik <Se F.9 för fullständig frågetext> 1981 01. Aldrig 263 02. 1 gång/år 324 03. 2 ggr/år 422 04. 3 ggr/år 457 05. 1 gång/kvartal 357 06. 2 ggr/kvartal 750 07. 1 gång/månad 573 08. 2 ggr/månad 491 09. 3 ggr/månad 767 10. 1 gång/vecka 344 11. 2 ggr/vecka 205 12. 3 ggr/vecka 111 13. 4 ggr/vecka 63 14. 5 ggr/vecka 24 15. 6 ggr/vecka 35 16. 7 ggr/vecka 55 99. Ej svar
VAR 156 LIVSMEDELSAVD. I DOMUS Loc 214 width 2 MD=99 F.9f. Hur ofta besöker Du livsmedelsavdelning i Domus <Se F.9 för fullständig frågetext> 1734 01. Aldrig 343 02. 1 gång/år 348 03. 2 ggr/år 379 04. 3 ggr/år 585 05. 1 gång/kvartal 375 06. 2 ggr/kvartal 896 07. 1 gång/månad 580 08. 2 ggr/månad 434 09. 3 ggr/månad 742 10. 1 gång/vecka 357 11. 2 ggr/vecka 193 12. 3 ggr/vecka 93 13. 4 ggr/vecka 61 14. 5 ggr/vecka 26 15. 6 ggr/vecka 14 16. 7 ggr/vecka 62 99. Ej svar
VAR 157 LIVSMEDELSAVD. I NK Loc 216 width 2 MD=99 F.9g. Hur ofta besöker Du livsmedelsavdelning i NK <Se F.9 för fullständig frågetext> 5797 01. Aldrig 416 02. 1 gång/år 196 03. 2 ggr/år 155 04. 3 ggr/år 170 05. 1 gång/kvartal 88 06. 2 ggr/kvartal 145 07. 1 gång/månad 55 08. 2 ggr/månad 57 09. 3 ggr/månad 82 10. 1 gång/vecka 27 11. 2 ggr/vecka 9 12. 3 ggr/vecka 8 13. 4 ggr/vecka 5 14. 5 ggr/vecka 1 15. 6 ggr/vecka 2 16. 7 ggr/vecka 9 99. Ej svar
VAR 158 LIVSMEDELSAVD. I TEMPO Loc 218 width 2 MD=99 F.9h. Hur ofta besöker Du livsmedelsavdelning i Tempo <Se F.9 för fullständig frågetext> 2616 01. Aldrig 435 02. 1 gång/år 401 03. 2 ggr/år 402 04. 3 ggr/år 540 05. 1 gång/kvartal 409 06. 2 ggr/kvartal 696 07. 1 gång/månad 508 08. 2 ggr/månad 391 09. 3 ggr/månad 466 10. 1 gång/vecka 157 11. 2 ggr/vecka 83 12. 3 ggr/vecka 52 13. 4 ggr/vecka 21 14. 5 ggr/vecka 11 15. 6 ggr/vecka 4 16. 7 ggr/vecka 30 99. Ej svar
VAR 159 LIVSMEDELSAVD. I ÅHLENS Loc 220 width 2 MD=99 F.9i. Hur ofta besöker Du livsmedelsavdelning i Åhlens <Se F.9 för fullständig frågetext> 5004 01. Aldrig 454 02. 1 gång/år 272 03. 2 ggr/år 218 04. 3 ggr/år 317 05. 1 gång/kvartal 199 06. 2 ggr/kvartal 271 07. 1 gång/månad 160 08. 2 ggr/månad 123 09. 3 ggr/månad 114 10. 1 gång/vecka 36 11. 2 ggr/vecka 24 12. 3 ggr/vecka 5 13. 4 ggr/vecka 5 14. 5 ggr/vecka 3 15. 6 ggr/vecka 16. 7 ggr/vecka 17 99. Ej svar
VAR 160 LIVSMEDELSAVD. I OBS Loc 222 width 2 MD=99 F.9j. Hur ofta besöker Du livsmedelsavdelning i Obs <Se F.9 för fullständig frågetext> 4402 01. Aldrig 556 02. 1 gång/år 357 03. 2 ggr/år 322 04. 3 ggr/år 401 05. 1 gång/kvartal 239 06. 2 ggr/kvartal 407 07. 1 gång/månad 190 08. 2 ggr/månad 118 09. 3 ggr/månad 155 10. 1 gång/vecka 28 11. 2 ggr/vecka 16 12. 3 ggr/vecka 5 13. 4 ggr/vecka 1 14. 5 ggr/vecka 3 15. 6 ggr/vecka 1 16. 7 ggr/vecka 21 99. Ej svar
VAR 161 LIVSMEDELSAVD. I B&W Loc 224 width 2 MD=99 F.9k. Hur ofta besöker Du livsmedelsavdelning i B&W (Bra, Wessels) <Se F.9 för fullständig frågetext> 4467 01. Aldrig 569 02. 1 gång/år 377 03. 2 ggr/år 300 04. 3 ggr/år 366 05. 1 gång/kvartal 256 06. 2 ggr/kvartal 354 07. 1 gång/månad 188 08. 2 ggr/månad 115 09. 3 ggr/månad 153 10. 1 gång/vecka 33 11. 2 ggr/vecka 23 12. 3 ggr/vecka 13. 4 ggr/vecka 4 14. 5 ggr/vecka 1 15. 6 ggr/vecka 16. 7 ggr/vecka 16 99. Ej svar
VAR 162 DOMUS Loc 226 width 2 MD=99 F.9l. Hur ofta besöker Du Domus <Se F.9 för fullständig frågetext> 1261 01. Aldrig 421 02. 1 gång/år 448 03. 2 ggr/år 431 04. 3 ggr/år 697 05. 1 gång/kvartal 535 06. 2 ggr/kvartal 1052 07. 1 gång/månad 676 08. 2 ggr/månad 574 09. 3 ggr/månad 621 10. 1 gång/vecka 224 11. 2 ggr/vecka 122 12. 3 ggr/vecka 43 13. 4 ggr/vecka 29 14. 5 ggr/vecka 12 15. 6 ggr/vecka 7 16. 7 ggr/vecka 69 99. Ej svar
VAR 163 NK Loc 228 width 2 MD=99 F.9m. Hur ofta besöker Du NK <Se F.9 för fullständig frågetext> 4453 01. Aldrig 726 02. 1 gång/år 406 03. 2 ggr/år 294 04. 3 ggr/år 318 05. 1 gång/kvartal 243 06. 2 ggr/kvartal 331 07. 1 gång/månad 160 08. 2 ggr/månad 134 09. 3 ggr/månad 76 10. 1 gång/vecka 33 11. 2 ggr/vecka 15 12. 3 ggr/vecka 3 13. 4 ggr/vecka 7 14. 5 ggr/vecka 1 15. 6 ggr/vecka 3 16. 7 ggr/vecka 19 99. Ej svar
VAR 164 TEMPO Loc 230 width 2 MD=99 F.9n. Hur ofta besöker Du Tempo <Se F.9 för fullständig frågetext> 1886 01. Aldrig 492 02. 1 gång/år 451 03. 2 ggr/år 437 04. 3 ggr/år 658 05. 1 gång/kvartal 532 06. 2 ggr/kvartal 856 07. 1 gång/månad 622 08. 2 ggr/månad 482 09. 3 ggr/månad 444 10. 1 gång/vecka 149 11. 2 ggr/vecka 84 12. 3 ggr/vecka 42 13. 4 ggr/vecka 20 14. 5 ggr/vecka 7 15. 6 ggr/vecka 5 16. 7 ggr/vecka 55 99. Ej svar
VAR 165 ÅHLENS Loc 232 width 2 MD=99 F.9o. Hur ofta besöker Du Åhlens <Se F.9 för fullständig frågetext> 4141 01. Aldrig 558 02. 1 gång/år 362 03. 2 ggr/år 344 04. 3 ggr/år 386 05. 1 gång/kvartal 290 06. 2 ggr/kvartal 417 07. 1 gång/månad 236 08. 2 ggr/månad 208 09. 3 ggr/månad 157 10. 1 gång/vecka 49 11. 2 ggr/vecka 28 12. 3 ggr/vecka 5 13. 4 ggr/vecka 7 14. 5 ggr/vecka 3 15. 6 ggr/vecka 1 16. 7 ggr/vecka 30 99. Ej svar
VAR 166 OBS Loc 234 width 2 MD=99 F.9p. Hur ofta besöker Du Obs <Se F.9 för fullständig frågetext> 3652 01. Aldrig 747 02. 1 gång/år 483 03. 2 ggr/år 432 04. 3 ggr/år 486 05. 1 gång/kvartal 338 06. 2 ggr/kvartal 499 07. 1 gång/månad 240 08. 2 ggr/månad 132 09. 3 ggr/månad 136 10. 1 gång/vecka 29 11. 2 ggr/vecka 15 12. 3 ggr/vecka 6 13. 4 ggr/vecka 3 14. 5 ggr/vecka 1 15. 6 ggr/vecka 2 16. 7 ggr/vecka 21 99. Ej svar
VAR 167 B&W (BRA,WESSELS) Loc 236 width 2 MD=99 F.9q. Hur ofta besöker Du B&W (Bra,Wessels) <Se F.9 för fullständig frågetext> 4168 01. Aldrig 683 02. 1 gång/år 427 03. 2 ggr/år 333 04. 3 ggr/år 397 05. 1 gång/kvartal 303 06. 2 ggr/kvartal 378 07. 1 gång/månad 196 08. 2 ggr/månad 130 09. 3 ggr/månad 133 10. 1 gång/vecka 30 11. 2 ggr/vecka 13 12. 3 ggr/vecka 7 13. 4 ggr/vecka 2 14. 5 ggr/vecka 15. 6 ggr/vecka 1 16. 7 ggr/vecka 21 99. Ej svar
VAR 168 HENNES/MAURITZ Loc 238 width 2 MD=99 F.9r. Hur ofta besöker Du Hennes/Mauritz <Se F.9 för fullständig frågetext> 2296 01. Aldrig 812 02. 1 gång/år 670 03. 2 ggr/år 553 04. 3 ggr/år 762 05. 1 gång/kvartal 565 06. 2 ggr/kvartal 665 07. 1 gång/månad 336 08. 2 ggr/månad 259 09. 3 ggr/månad 171 10. 1 gång/vecka 42 11. 2 ggr/vecka 26 12. 3 ggr/vecka 12 13. 4 ggr/vecka 6 14. 5 ggr/vecka 2 15. 6 ggr/vecka 4 16. 7 ggr/vecka 41 99. Ej svar
VAR 169 HERRMAN/KAPP-AHL Loc 240 width 2 MD=99 F.9s. Hur ofta besöker Du HerrMan/Kapp-Ahl <Se F.9 för fullständig frågetext> 3155 01. Aldrig 1136 02. 1 gång/år 655 03. 2 ggr/år 384 04. 3 ggr/år 635 05. 1 gång/kvartal 380 06. 2 ggr/kvartal 415 07. 1 gång/månad 200 08. 2 ggr/månad 123 09. 3 ggr/månad 86 10. 1 gång/vecka 14 11. 2 ggr/vecka 8 12. 3 ggr/vecka 2 13. 4 ggr/vecka 2 14. 5 ggr/vecka 15. 6 ggr/vecka 3 16. 7 ggr/vecka 24 99. Ej svar
VAR 170 GULINS/PEPITA Loc 242 width 2 MD=99 F.9t. Hur ofta besöker Du Gulins/Pepita <Se F.9 för fullständig frågetext> 4137 01. Aldrig 842 02. 1 gång/år 526 03. 2 ggr/år 320 04. 3 ggr/år 481 05. 1 gång/kvartal 307 06. 2 ggr/kvartal 323 07. 1 gång/månad 119 08. 2 ggr/månad 83 09. 3 ggr/månad 45 10. 1 gång/vecka 8 11. 2 ggr/vecka 6 12. 3 ggr/vecka 2 13. 4 ggr/vecka 14. 5 ggr/vecka 1 15. 6 ggr/vecka 1 16. 7 ggr/vecka 21 99. Ej svar
VAR 171 IKEA Loc 244 width 2 MD=99 F.9u. Hur ofta besöker Du Ikea <Se F.9 för fullständig frågetext> 2802 01. Aldrig 2192 02. 1 gång/år 924 03. 2 ggr/år 523 04. 3 ggr/år 437 05. 1 gång/kvartal 169 06. 2 ggr/kvartal 102 07. 1 gång/månad 35 08. 2 ggr/månad 21 09. 3 ggr/månad 7 10. 1 gång/vecka 11. 2 ggr/vecka 1 12. 3 ggr/vecka 1 13. 4 ggr/vecka 14. 5 ggr/vecka 15. 6 ggr/vecka 3 16. 7 ggr/vecka 5 99. Ej svar
VAR 172 EXPERT FOTO Loc 246 width 2 MD=99 F.9v. Hur ofta besöker Du Expert Foto <Se F.9 för fullständig frågetext> 4224 01. Aldrig 777 02. 1 gång/år 406 03. 2 ggr/år 408 04. 3 ggr/år 519 05. 1 gång/kvartal 324 06. 2 ggr/kvartal 295 07. 1 gång/månad 125 08. 2 ggr/månad 67 09. 3 ggr/månad 35 10. 1 gång/vecka 17 11. 2 ggr/vecka 7 12. 3 ggr/vecka 13. 4 ggr/vecka 14. 5 ggr/vecka 2 15. 6 ggr/vecka 16. 7 ggr/vecka 16 99. Ej svar
VAR 173 EXPERT RADIO/TV Loc 248 width 2 MD=99 F.9w. Hur ofta besöker Du Expert Radio/TV <Se F.9 för fullständig frågetext> 4618 01. Aldrig 1015 02. 1 gång/år 395 03. 2 ggr/år 290 04. 3 ggr/år 318 05. 1 gång/kvartal 162 06. 2 ggr/kvartal 198 07. 1 gång/månad 78 08. 2 ggr/månad 68 09. 3 ggr/månad 43 10. 1 gång/vecka 14 11. 2 ggr/vecka 9 12. 3 ggr/vecka 2 13. 4 ggr/vecka 1 14. 5 ggr/vecka 15. 6 ggr/vecka 1 16. 7 ggr/vecka 10 99. Ej svar
VAR 174 JÄRNIA Loc 250 width 2 MD=99 F.9x. Hur ofta besöker Du Järnia <Se F.9 för fullständig frågetext> 2246 01. Aldrig 1082 02. 1 gång/år 820 03. 2 ggr/år 737 04. 3 ggr/år 783 05. 1 gång/kvartal 455 06. 2 ggr/kvartal 553 07. 1 gång/månad 260 08. 2 ggr/månad 120 09. 3 ggr/månad 99 10. 1 gång/vecka 27 11. 2 ggr/vecka 14 12. 3 ggr/vecka 1 13. 4 ggr/vecka 5 14. 5 ggr/vecka 15. 6 ggr/vecka 1 16. 7 ggr/vecka 19 99. Ej svar
VAR 175 FÄRGSAM Loc 252 width 2 MD=99 F.9y. Hur ofta besöker Du Färgsam <Se F.9 för fullständig frågetext> 5044 01. Aldrig 752 02. 1 gång/år 428 03. 2 ggr/år 278 04. 3 ggr/år 311 05. 1 gång/kvartal 127 06. 2 ggr/kvartal 140 07. 1 gång/månad 56 08. 2 ggr/månad 19 09. 3 ggr/månad 21 10. 1 gång/vecka 19 11. 2 ggr/vecka 6 12. 3 ggr/vecka 5 13. 4 ggr/vecka 7 14. 5 ggr/vecka 15. 6 ggr/vecka 1 16. 7 ggr/vecka 8 99. Ej svar
VAR 176 PRESSBYRÅN Loc 254 width 2 MD=99 F.9z. Hur ofta besöker Du Pressbyrån <Se F.9 för fullständig frågetext> 1399 01. Aldrig 302 02. 1 gång/år 313 03. 2 ggr/år 407 04. 3 ggr/år 627 05. 1 gång/kvartal 424 06. 2 ggr/kvartal 869 07. 1 gång/månad 591 08. 2 ggr/månad 549 09. 3 ggr/månad 745 10. 1 gång/vecka 362 11. 2 ggr/vecka 258 12. 3 ggr/vecka 120 13. 4 ggr/vecka 95 14. 5 ggr/vecka 46 15. 6 ggr/vecka 60 16. 7 ggr/vecka 55 99. Ej svar
VAR 177 ANNAN KIOSK Loc 256 width 2 MD=99 F.9å. Hur ofta besöker Du annan kiosk <Se F.9 för fullständig frågetext> 1168 01. Aldrig 193 02. 1 gång/år 199 03. 2 ggr/år 299 04. 3 ggr/år 443 05. 1 gång/kvartal 304 06. 2 ggr/kvartal 721 07. 1 gång/månad 532 08. 2 ggr/månad 651 09. 3 ggr/månad 1142 10. 1 gång/vecka 556 11. 2 ggr/vecka 393 12. 3 ggr/vecka 223 13. 4 ggr/vecka 156 14. 5 ggr/vecka 64 15. 6 ggr/vecka 144 16. 7 ggr/vecka 34 99. Ej svar
VAR 178 TOBAKSAFFÄR Loc 258 width 2 MD=99 F.9ä. Hur ofta besöker Du tobaksaffär <Se F.9 för fullständig frågetext> 2865 01. Aldrig 346 02. 1 gång/år 258 03. 2 ggr/år 254 04. 3 ggr/år 361 05. 1 gång/kvartal 283 06. 2 ggr/kvartal 638 07. 1 gång/månad 386 08. 2 ggr/månad 314 09. 3 ggr/månad 805 10. 1 gång/vecka 271 11. 2 ggr/vecka 157 12. 3 ggr/vecka 98 13. 4 ggr/vecka 67 14. 5 ggr/vecka 34 15. 6 ggr/vecka 49 16. 7 ggr/vecka 36 99. Ej svar
VAR 179 BAR/SJÄLVSERVERING Loc 260 width 2 MD=99 F.9ö. Hur ofta besöker Du bar/självservering <Se F.9 för fullständig frågetext> 1524 01. Aldrig 300 02. 1 gång/år 467 03. 2 ggr/år 741 04. 3 ggr/år 861 05. 1 gång/kvartal 593 06. 2 ggr/kvartal 782 07. 1 gång/månad 467 08. 2 ggr/månad 356 09. 3 ggr/månad 295 10. 1 gång/vecka 157 11. 2 ggr/vecka 157 12. 3 ggr/vecka 103 13. 4 ggr/vecka 316 14. 5 ggr/vecka 29 15. 6 ggr/vecka 28 16. 7 ggr/vecka 46 99. Ej svar
VAR 180 KAFE/KONDITORI Loc 262 width 2 MD=99 F.9aa. Hur ofta besöker Du kafe/konditori <Se F.9 för fullständig frågetext> 1717 01. Aldrig 475 02. 1 gång/år 570 03. 2 ggr/år 754 04. 3 ggr/år 890 05. 1 gång/kvartal 578 06. 2 ggr/kvartal 763 07. 1 gång/månad 443 08. 2 ggr/månad 350 09. 3 ggr/månad 318 10. 1 gång/vecka 117 11. 2 ggr/vecka 94 12. 3 ggr/vecka 44 13. 4 ggr/vecka 50 14. 5 ggr/vecka 4 15. 6 ggr/vecka 13 16. 7 ggr/vecka 42 99. Ej svar
VAR 181 KORVKIOSK/GATUKÖK Loc 264 width 2 MD=99 F.9ab. Hur ofta besöker Du korvkiosk/gatukök <Se F.9 för fullständig frågetext> 2018 01. Aldrig 424 02. 1 gång/år 478 03. 2 ggr/år 640 04. 3 ggr/år 807 05. 1 gång/kvartal 559 06. 2 ggr/kvartal 793 07. 1 gång/månad 472 08. 2 ggr/månad 393 09. 3 ggr/månad 329 10. 1 gång/vecka 115 11. 2 ggr/vecka 72 12. 3 ggr/vecka 42 13. 4 ggr/vecka 10 14. 5 ggr/vecka 9 15. 6 ggr/vecka 12 16. 7 ggr/vecka 49 99. Ej svar
VAR 182 BENSINSTATION Loc 266 width 2 MD=99 F.9ac. Hur ofta besöker Du bensinstation <Se F.9 för fullständig frågetext> 1515 01. Aldrig 68 02. 1 gång/år 64 03. 2 ggr/år 105 04. 3 ggr/år 180 05. 1 gång/kvartal 179 06. 2 ggr/kvartal 513 07. 1 gång/månad 837 08. 2 ggr/månad 772 09. 3 ggr/månad 1659 10. 1 gång/vecka 763 11. 2 ggr/vecka 288 12. 3 ggr/vecka 135 13. 4 ggr/vecka 62 14. 5 ggr/vecka 12 15. 6 ggr/vecka 40 16. 7 ggr/vecka 30 99. Ej svar
VAR 183 POSTKONTOR Loc 268 width 2 MD=99 F.9ad. Hur ofta besöker Du postkontor <Se F.9 för fullständig frågetext> 313 01. Aldrig 67 02. 1 gång/år 88 03. 2 ggr/år 115 04. 3 ggr/år 317 05. 1 gång/kvartal 348 06. 2 ggr/kvartal 1550 07. 1 gång/månad 1512 08. 2 ggr/månad 962 09. 3 ggr/månad 1179 10. 1 gång/vecka 347 11. 2 ggr/vecka 123 12. 3 ggr/vecka 63 13. 4 ggr/vecka 86 14. 5 ggr/vecka 28 15. 6 ggr/vecka 24 16. 7 ggr/vecka 100 99. Ej svar
VAR 184 BANKKONTOR Loc 270 width 2 MD=99 F.9ae. Hur ofta besöker Du bankkontor <Se F.9 för fullständig frågetext> 575 01. Aldrig 168 02. 1 gång/år 232 03. 2 ggr/år 226 04. 3 ggr/år 475 05. 1 gång/kvartal 361 06. 2 ggr/kvartal 1689 07. 1 gång/månad 1332 08. 2 ggr/månad 840 09. 3 ggr/månad 885 10. 1 gång/vecka 187 11. 2 ggr/vecka 72 12. 3 ggr/vecka 25 13. 4 ggr/vecka 43 14. 5 ggr/vecka 5 15. 6 ggr/vecka 10 16. 7 ggr/vecka 97 99. Ej svar
VAR 185 HÄLSOKOSTBUTIK Loc 272 width 2 MD=99 F.9af. Hur ofta besöker Du hälsokostbutik <Se F.9 för fullständig frågetext> 4353 01. Aldrig 789 02. 1 gång/år 454 03. 2 ggr/år 307 04. 3 ggr/år 453 05. 1 gång/kvartal 211 06. 2 ggr/kvartal 336 07. 1 gång/månad 120 08. 2 ggr/månad 89 09. 3 ggr/månad 69 10. 1 gång/vecka 17 11. 2 ggr/vecka 6 12. 3 ggr/vecka 4 13. 4 ggr/vecka 14. 5 ggr/vecka 1 15. 6 ggr/vecka 16. 7 ggr/vecka 13 99. Ej svar
VAR 186 MAC DONALD'S Loc 274 width 2 MD=99 F.9ag. Hur ofta besöker Du Mac Donald's <Se F.9 för fullständig frågetext> 5726 01. Aldrig 438 02. 1 gång/år 254 03. 2 ggr/år 175 04. 3 ggr/år 175 05. 1 gång/kvartal 115 06. 2 ggr/kvartal 129 07. 1 gång/månad 69 08. 2 ggr/månad 68 09. 3 ggr/månad 41 10. 1 gång/vecka 12 11. 2 ggr/vecka 5 12. 3 ggr/vecka 2 13. 4 ggr/vecka 2 14. 5 ggr/vecka 15. 6 ggr/vecka 4 16. 7 ggr/vecka 7 99. Ej svar
VAR 187 AFFISCHPELARE Loc 276 width 2 MD=99 F.9ah. Hur ofta ser Du affischpelare <Se F.9 för fullständig frågetext> 1977 01. Aldrig 243 02. 1 gång/år 173 03. 2 ggr/år 206 04. 3 ggr/år 270 05. 1 gång/kvartal 193 06. 2 ggr/kvartal 458 07. 1 gång/månad 235 08. 2 ggr/månad 224 09. 3 ggr/månad 787 10. 1 gång/vecka 285 11. 2 ggr/vecka 279 12. 3 ggr/vecka 194 13. 4 ggr/vecka 497 14. 5 ggr/vecka 151 15. 6 ggr/vecka 1020 16. 7 ggr/vecka 30 99. Ej svar
VAR 188 REKLAMFILM PÅ BIO Loc 278 width 2 MD=99 F.9ai. Hur ofta ser Du reklamfilm på bio <Se F.9 för fullständig frågetext> 2905 01. Aldrig 751 02. 1 gång/år 623 03. 2 ggr/år 514 04. 3 ggr/år 596 05. 1 gång/kvartal 456 06. 2 ggr/kvartal 557 07. 1 gång/månad 320 08. 2 ggr/månad 207 09. 3 ggr/månad 140 10. 1 gång/vecka 32 11. 2 ggr/vecka 21 12. 3 ggr/vecka 17 13. 4 ggr/vecka 17 14. 5 ggr/vecka 6 15. 6 ggr/vecka 21 16. 7 ggr/vecka 39 99. Ej svar
VAR 189 REKLAM PÅ BUSSAR Loc 280 width 2 MD=99 F.9aj. Hur ofta ser Du reklam på bussar <Se F.9 för fullständig frågetext> 1991 01. Aldrig 244 02. 1 gång/år 199 03. 2 ggr/år 236 04. 3 ggr/år 328 05. 1 gång/kvartal 256 06. 2 ggr/kvartal 425 07. 1 gång/månad 323 08. 2 ggr/månad 300 09. 3 ggr/månad 555 10. 1 gång/vecka 275 11. 2 ggr/vecka 323 12. 3 ggr/vecka 227 13. 4 ggr/vecka 673 14. 5 ggr/vecka 169 15. 6 ggr/vecka 672 16. 7 ggr/vecka 26 99. Ej svar
VAR 190 ÅKER BUSS Loc 282 width 2 MD=99 F.9ak. Hur ofta åker Du buss <Se F.9 för fullständig frågetext> 2112 01. Aldrig 421 02. 1 gång/år 417 03. 2 ggr/år 485 04. 3 ggr/år 371 05. 1 gång/kvartal 326 06. 2 ggr/kvartal 442 07. 1 gång/månad 341 08. 2 ggr/månad 346 09. 3 ggr/månad 310 10. 1 gång/vecka 252 11. 2 ggr/vecka 218 12. 3 ggr/vecka 163 13. 4 ggr/vecka 601 14. 5 ggr/vecka 140 15. 6 ggr/vecka 250 16. 7 ggr/vecka 27 99. Ej svar
VAR 191 ÅKER TUNNELBANA Loc 284 width 2 MD=99 F.9al. Hur ofta åker Du tunnelbana <Se F.9 för fullständig frågetext> 5093 01. Aldrig 448 02. 1 gång/år 275 03. 2 ggr/år 289 04. 3 ggr/år 133 05. 1 gång/kvartal 112 06. 2 ggr/kvartal 103 07. 1 gång/månad 97 08. 2 ggr/månad 88 09. 3 ggr/månad 94 10. 1 gång/vecka 59 11. 2 ggr/vecka 55 12. 3 ggr/vecka 47 13. 4 ggr/vecka 168 14. 5 ggr/vecka 65 15. 6 ggr/vecka 90 16. 7 ggr/vecka 6 99. Ej svar
VAR 192 RABATTKUPONGER Loc 286 width 2 MD=99 F.9am. Hur ofta löser Du in rabattkuponger <Se F.9 för fullständig frågetext> 4320 01. Aldrig 713 02. 1 gång/år 556 03. 2 ggr/år 503 04. 3 ggr/år 420 05. 1 gång/kvartal 205 06. 2 ggr/kvartal 261 07. 1 gång/månad 100 08. 2 ggr/månad 49 09. 3 ggr/månad 38 10. 1 gång/vecka 11 11. 2 ggr/vecka 7 12. 3 ggr/vecka 4 13. 4 ggr/vecka 8 14. 5 ggr/vecka 2 15. 6 ggr/vecka 4 16. 7 ggr/vecka 21 99. Ej svar
VAR 193 AFTONBLADET Loc 288 width 2 MD=99 F.10. Tidningar Du själv läser. Följande frågor gäller hur ofta Du själv läser vissa tidningar. De flesta människor läser endast en liten del av de uppräknade tidningarna. Vi ber Dig att så noga som möjligt gå igenom och kryssa för samtliga tidningar. I de fall Du inte alls läser en tidning, kryssa för svarsalternativet "Aldrig". F.10a. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Aftonbladet 2533 01. Aldrig 214 02. 1 gång/år 293 03. 2 ggr/år 401 04. 3 ggr/år 358 05. 1 gång/kvartal 232 06. 2 ggr/kvartal 406 07. 1 gång/månad 334 08. 2 ggr/månad 324 09. 3 ggr/månad 512 10. 1 gång/vecka 341 11. 2 ggr/vecka 267 12. 3 ggr/vecka 175 13. 4 ggr/vecka 144 14. 5 ggr/vecka 663 15. 6 ggr/vecka 25 99. Ej svar
VAR 194 ARBETET Loc 290 width 2 MD=99 F.10b. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Arbetet <Se F.10 för fullständig frågetext> 6076 01. Aldrig 144 02. 1 gång/år 99 03. 2 ggr/år 98 04. 3 ggr/år 69 05. 1 gång/kvartal 59 06. 2 ggr/kvartal 107 07. 1 gång/månad 62 08. 2 ggr/månad 51 09. 3 ggr/månad 92 10. 1 gång/vecka 35 11. 2 ggr/vecka 30 12. 3 ggr/vecka 18 13. 4 ggr/vecka 42 14. 5 ggr/vecka 232 15. 6 ggr/vecka 8 99. Ej svar
VAR 195 DAGENS NYHETER Loc 292 width 2 MD=99 F.10c. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Dagens Nyheter <Se F.10 för fullständig frågetext> 3804 01. Aldrig 251 02. 1 gång/år 221 03. 2 ggr/år 299 04. 3 ggr/år 263 05. 1 gång/kvartal 173 06. 2 ggr/kvartal 278 07. 1 gång/månad 163 08. 2 ggr/månad 148 09. 3 ggr/månad 372 10. 1 gång/vecka 134 11. 2 ggr/vecka 132 12. 3 ggr/vecka 76 13. 4 ggr/vecka 122 14. 5 ggr/vecka 778 15. 6 ggr/vecka 8 99. Ej svar
VAR 196 EXPRESSEN Loc 294 width 2 MD=99 F.10d. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Expressen <Se F.10 för fullständig frågetext> 1905 01. Aldrig 153 02. 1 gång/år 206 03. 2 ggr/år 321 04. 3 ggr/år 366 05. 1 gång/kvartal 287 06. 2 ggr/kvartal 487 07. 1 gång/månad 373 08. 2 ggr/månad 409 09. 3 ggr/månad 660 10. 1 gång/vecka 420 11. 2 ggr/vecka 341 12. 3 ggr/vecka 246 13. 4 ggr/vecka 205 14. 5 ggr/vecka 816 15. 6 ggr/vecka 27 99. Ej svar
VAR 197 GÖTEBORGS-POSTEN Loc 296 width 2 MD=99 F.10e. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Göteborgs-Posten <Se F.10 för fullständig frågetext> 5466 01. Aldrig 158 02. 1 gång/år 114 03. 2 ggr/år 146 04. 3 ggr/år 98 05. 1 gång/kvartal 87 06. 2 ggr/kvartal 120 07. 1 gång/månad 48 08. 2 ggr/månad 69 09. 3 ggr/månad 141 10. 1 gång/vecka 47 11. 2 ggr/vecka 32 12. 3 ggr/vecka 26 13. 4 ggr/vecka 42 14. 5 ggr/vecka 618 15. 6 ggr/vecka 10 99. Ej svar
VAR 198 GT KVÄLLSTIDNINGEN Loc 298 width 2 MD=99 F.10f. Hur ofta läser Du vardagsnummer av GT kvällstidningen <Se F.10 för fullständig frågetext> 5734 01. Aldrig 151 02. 1 gång/år 114 03. 2 ggr/år 146 04. 3 ggr/år 100 05. 1 gång/kvartal 88 06. 2 ggr/kvartal 119 07. 1 gång/månad 84 08. 2 ggr/månad 92 09. 3 ggr/månad 139 10. 1 gång/vecka 105 11. 2 ggr/vecka 107 12. 3 ggr/vecka 50 13. 4 ggr/vecka 52 14. 5 ggr/vecka 125 15. 6 ggr/vecka 16 99. Ej svar
VAR 199 KVÄLLSPOSTEN Loc 300 width 2 MD=99 F.10g. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Kvällsposten <Se F.10 för fullständig frågetext> 5782 01. Aldrig 117 02. 1 gång/år 99 03. 2 ggr/år 118 04. 3 ggr/år 132 05. 1 gång/kvartal 71 06. 2 ggr/kvartal 115 07. 1 gång/månad 70 08. 2 ggr/månad 94 09. 3 ggr/månad 145 10. 1 gång/vecka 114 11. 2 ggr/vecka 81 12. 3 ggr/vecka 55 13. 4 ggr/vecka 40 14. 5 ggr/vecka 184 15. 6 ggr/vecka 5 99. Ej svar
VAR 200 SVENSKA DAGBLADET Loc 302 width 2 MD=99 F.10h. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Svenska Dagbladet <Se F.10 för fullständig frågetext> 5302 01. Aldrig 184 02. 1 gång/år 180 03. 2 ggr/år 166 04. 3 ggr/år 161 05. 1 gång/kvartal 108 06. 2 ggr/kvartal 167 07. 1 gång/månad 101 08. 2 ggr/månad 122 09. 3 ggr/månad 160 10. 1 gång/vecka 66 11. 2 ggr/vecka 47 12. 3 ggr/vecka 31 13. 4 ggr/vecka 42 14. 5 ggr/vecka 372 15. 6 ggr/vecka 13 99. Ej svar
VAR 201 SYDSVENSKA DAGBLADET Loc 304 width 2 MD=99 F.10i. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Sydsvenska Dagbladet <Se F.10 för fullständig frågetext> 6223 01. Aldrig 114 02. 1 gång/år 66 03. 2 ggr/år 90 04. 3 ggr/år 70 05. 1 gång/kvartal 44 06. 2 ggr/kvartal 54 07. 1 gång/månad 43 08. 2 ggr/månad 35 09. 3 ggr/månad 121 10. 1 gång/vecka 24 11. 2 ggr/vecka 25 12. 3 ggr/vecka 15 13. 4 ggr/vecka 24 14. 5 ggr/vecka 271 15. 6 ggr/vecka 3 99. Ej svar
VAR 202 NERIKES ALLEHANDA/TIDN. Loc 306 width 2 MD=99 F.10j. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Nerikes Allehanda/Nerikes Tidningen <Se F.10 för fullständig frågetext> 6851 01. Aldrig 35 02. 1 gång/år 24 03. 2 ggr/år 31 04. 3 ggr/år 24 05. 1 gång/kvartal 19 06. 2 ggr/kvartal 17 07. 1 gång/månad 13 08. 2 ggr/månad 9 09. 3 ggr/månad 14 10. 1 gång/vecka 5 11. 2 ggr/vecka 9 12. 3 ggr/vecka 7 13. 4 ggr/vecka 9 14. 5 ggr/vecka 153 15. 6 ggr/vecka 2 99. Ej svar
VAR 203 NORRKÖPINGS TIDNINGAR Loc 308 width 2 MD=99 F.10k. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Norrköpings Tidningar <Se F.10 för fullständig frågetext> 6927 01. Aldrig 32 02. 1 gång/år 25 03. 2 ggr/år 29 04. 3 ggr/år 22 05. 1 gång/kvartal 15 06. 2 ggr/kvartal 14 07. 1 gång/månad 8 08. 2 ggr/månad 6 09. 3 ggr/månad 17 10. 1 gång/vecka 2 11. 2 ggr/vecka 3 12. 3 ggr/vecka 2 13. 4 ggr/vecka 13 14. 5 ggr/vecka 106 15. 6 ggr/vecka 1 99. Ej svar
VAR 204 NYA WERMLANDS-TIDNINGEN Loc 310 width 2 MD=99 F.10l. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Nya Wermlands-Tidningen <Se F.10 för fullständig frågetext> 6740 01. Aldrig 51 02. 1 gång/år 35 03. 2 ggr/år 51 04. 3 ggr/år 22 05. 1 gång/kvartal 18 06. 2 ggr/kvartal 22 07. 1 gång/månad 27 08. 2 ggr/månad 19 09. 3 ggr/månad 24 10. 1 gång/vecka 18 11. 2 ggr/vecka 18 12. 3 ggr/vecka 7 13. 4 ggr/vecka 16 14. 5 ggr/vecka 151 15. 6 ggr/vecka 3 99. Ej svar
VAR 205 UPSALA NYA TIDNING Loc 312 width 2 MD=99 F.10m. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Upsala Nya Tidning <Se F.10 för fullständig frågetext> 6773 01. Aldrig 52 02. 1 gång/år 32 03. 2 ggr/år 62 04. 3 ggr/år 32 05. 1 gång/kvartal 21 06. 2 ggr/kvartal 24 07. 1 gång/månad 15 08. 2 ggr/månad 12 09. 3 ggr/månad 15 10. 1 gång/vecka 15 11. 2 ggr/vecka 11 12. 3 ggr/vecka 8 13. 4 ggr/vecka 18 14. 5 ggr/vecka 131 15. 6 ggr/vecka 1 99. Ej svar
VAR 206 VESTMANLANDS LÄNS TIDN. Loc 314 width 2 MD=99 F.10n. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Vestmanlands Läns Tidning <Se F.10 för fullständig frågetext> 6882 01. Aldrig 29 02. 1 gång/år 19 03. 2 ggr/år 33 04. 3 ggr/år 13 05. 1 gång/kvartal 11 06. 2 ggr/kvartal 27 07. 1 gång/månad 8 08. 2 ggr/månad 12 09. 3 ggr/månad 11 10. 1 gång/vecka 11 11. 2 ggr/vecka 9 12. 3 ggr/vecka 3 13. 4 ggr/vecka 17 14. 5 ggr/vecka 136 15. 6 ggr/vecka 1 99. Ej svar
VAR 207 ÖSTGÖTA CORRESPONDENTEN Loc 316 width 2 MD=99 F.10o. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Östgöta Correspondenten <Se F.10 för fullständig frågetext> 6796 01. Aldrig 52 02. 1 gång/år 39 03. 2 ggr/år 47 04. 3 ggr/år 14 05. 1 gång/kvartal 20 06. 2 ggr/kvartal 21 07. 1 gång/månad 19 08. 2 ggr/månad 17 09. 3 ggr/månad 25 10. 1 gång/vecka 9 11. 2 ggr/vecka 5 12. 3 ggr/vecka 10 13. 4 ggr/vecka 12 14. 5 ggr/vecka 135 15. 6 ggr/vecka 1 99. Ej svar
VAR 208 AFTONBLADET(S) Loc 318 width 2 MD=99 F.11. Tidningar Du själv läser. Följande frågor gäller hur ofta Du själv läser vissa tidningar. De flesta människor läser endast en liten del av de uppräknade tidningarna. Vi ber Dig att så noga som möjligt gå igenom och kryssa för samtliga tidningar. I de fall Du inte alls läser en tidning, kryssa för svarsalternativet "Aldrig". F.11a. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Aftonbladet 3366 01. Aldrig 280 02. 1 gång/år 251 03. 2 ggr/år 258 04. 3 ggr/år 299 05. 1 gång/kvartal 208 06. 2 ggr/kvartal 442 07. 1 gång/månad 424 08. 2 ggr/månad 309 09. 3 ggr/månad 1361 10. 1 gång/vecka 24 99. Ej svar
VAR 209 ARBETET(S) Loc 320 width 2 MD=99 F.11b. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Arbetet <Se F.11 för fullständig frågetext> 6646 01. Aldrig 57 02. 1 gång/år 30 03. 2 ggr/år 39 04. 3 ggr/år 50 05. 1 gång/kvartal 26 06. 2 ggr/kvartal 43 07. 1 gång/månad 39 08. 2 ggr/månad 21 09. 3 ggr/månad 268 10. 1 gång/vecka 3 99. Ej svar
VAR 210 DAGENS NYHETER(S) Loc 322 width 2 MD=99 F.11c. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Dagens Nyheter <Se F.11 för fullständig frågetext> 4841 01. Aldrig 175 02. 1 gång/år 159 03. 2 ggr/år 168 04. 3 ggr/år 149 05. 1 gång/kvartal 144 06. 2 ggr/kvartal 224 07. 1 gång/månad 163 08. 2 ggr/månad 106 09. 3 ggr/månad 1081 10. 1 gång/vecka 12 99. Ej svar
VAR 211 EXPRESSEN(S) Loc 324 width 2 MD=99 F.11d. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Expressen <Se F.11 för fullständig frågetext> 2701 01. Aldrig 182 02. 1 gång/år 184 03. 2 ggr/år 260 04. 3 ggr/år 355 05. 1 gång/kvartal 278 06. 2 ggr/kvartal 525 07. 1 gång/månad 467 08. 2 ggr/månad 444 09. 3 ggr/månad 1793 10. 1 gång/vecka 33 99. Ej svar
VAR 212 GÖTEBORGS-POSTEN(S) Loc 326 width 2 MD=99 F.11e. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Göteborgs-Posten <Se F.11 för fullständig frågetext> 5935 01. Aldrig 84 02. 1 gång/år 64 03. 2 ggr/år 80 04. 3 ggr/år 81 05. 1 gång/kvartal 52 06. 2 ggr/kvartal 89 07. 1 gång/månad 63 08. 2 ggr/månad 66 09. 3 ggr/månad 700 10. 1 gång/vecka 8 99. Ej svar
VAR 213 GP NU(S) Loc 328 width 2 MD=99 F.11f. Hur ofta läser Du GP NU <Se F.11 för fullständig frågetext> 6331 01. Aldrig 29 02. 1 gång/år 20 03. 2 ggr/år 31 04. 3 ggr/år 38 05. 1 gång/kvartal 28 06. 2 ggr/kvartal 58 07. 1 gång/månad 51 08. 2 ggr/månad 48 09. 3 ggr/månad 585 10. 1 gång/vecka 3 99. Ej svar
VAR 214 GT KVÄLLSTIDNINGEN(S) Loc 330 width 2 MD=99 F.11g. Hur ofta läser Du söndagsnummer av GT Kvällstidningen <Se F.11 för fullständig frågetext> 6187 01. Aldrig 87 02. 1 gång/år 76 03. 2 ggr/år 93 04. 3 ggr/år 75 05. 1 gång/kvartal 63 06. 2 ggr/kvartal 90 07. 1 gång/månad 97 08. 2 ggr/månad 91 09. 3 ggr/månad 359 10. 1 gång/vecka 4 99. Ej svar
VAR 215 KVÄLLSPOSTEN(S) Loc 332 width 2 MD=99 F.11h. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Kvällsposten <Se F.11 för fullständig frågetext> 6115 01. Aldrig 73 02. 1 gång/år 75 03. 2 ggr/år 67 04. 3 ggr/år 95 05. 1 gång/kvartal 68 06. 2 ggr/kvartal 101 07. 1 gång/månad 84 08. 2 ggr/månad 84 09. 3 ggr/månad 455 10. 1 gång/vecka 5 99. Ej svar
VAR 216 SVENSKA DAGBLADET(S) Loc 334 width 2 MD=99 F.11i. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Svenska Dagbladet <Se F.11 för fullständig frågetext> 6273 01. Aldrig 93 02. 1 gång/år 63 03. 2 ggr/år 62 04. 3 ggr/år 93 05. 1 gång/kvartal 44 06. 2 ggr/kvartal 74 07. 1 gång/månad 57 08. 2 ggr/månad 37 09. 3 ggr/månad 422 10. 1 gång/vecka 4 99. Ej svar
VAR 217 SYDSVENSKA DAGBLADET(S) Loc 336 width 2 MD=99 F.11j. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Sydsvenska Dagbladet <Se F.11 för fullständig frågetext> 6565 01. Aldrig 51 02. 1 gång/år 23 03. 2 ggr/år 34 04. 3 ggr/år 37 05. 1 gång/kvartal 25 06. 2 ggr/kvartal 41 07. 1 gång/månad 36 08. 2 ggr/månad 24 09. 3 ggr/månad 380 10. 1 gång/vecka 6 99. Ej svar
VAR 218 SKÅNSKA DAGBLADET(S) Loc 338 width 2 MD=99 F.11k. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Skånska Dagbladet <Se F.11 för fullständig frågetext> 7043 01. Aldrig 21 02. 1 gång/år 16 03. 2 ggr/år 18 04. 3 ggr/år 10 05. 1 gång/kvartal 11 06. 2 ggr/kvartal 14 07. 1 gång/månad 3 08. 2 ggr/månad 8 09. 3 ggr/månad 76 10. 1 gång/vecka 2 99. Ej svar
VAR 219 HELSINGBORGS DAGBLAD(S) Loc 340 width 2 MD=99 F.11l. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Helsingborgs Dagblad <Se F.11 för fullständig frågetext> 7001 01. Aldrig 17 02. 1 gång/år 9 03. 2 ggr/år 23 04. 3 ggr/år 8 05. 1 gång/kvartal 14 06. 2 ggr/kvartal 21 07. 1 gång/månad 3 08. 2 ggr/månad 10 09. 3 ggr/månad 114 10. 1 gång/vecka 2 99. Ej svar
VAR 220 ALLAS VECKOTIDNING Loc 342 width 2 MD=99 F.12. Tidningar Du själv läser. Följande frågor gäller hur ofta Du själv läser vissa tidningar. De flesta människor läser endast en liten del av de uppräknade tidningarna. Vi ber Dig att så noga som möjligt gå igenom och kryssa för samtliga tidningar. I de fall Du inte alls läser en tidning, kryssa för svarsalternativet "Aldrig". F.12a. Hur ofta läser Du Allas Veckotidning 4932 01. Aldrig 366 02. 1 gång/år 289 03. 2 ggr/år 262 04. 3 ggr/år 294 05. 1 gång/kvartal 169 06. 2 ggr/kvartal 274 07. 1 gång/månad 156 08. 2 ggr/månad 78 09. 3 ggr/månad 384 10. 1 gång/vecka 18 99. Ej svar
VAR 221 ALLERS Loc 344 width 2 MD=99 F.12b. Hur ofta läser Du Allers <Se F.12 för fullständig frågetext> 4227 01. Aldrig 432 02. 1 gång/år 364 03. 2 ggr/år 374 04. 3 ggr/år 375 05. 1 gång/kvartal 230 06. 2 ggr/kvartal 379 07. 1 gång/månad 161 08. 2 ggr/månad 104 09. 3 ggr/månad 550 10. 1 gång/vecka 26 99. Ej svar
VAR 222 DAMERNAS VÄRLD Loc 346 width 2 MD=99 F.12c. Hur ofta läser Du Damernas Värld <Se F.12 för fullständig frågetext> 4990 01. Aldrig 380 02. 1 gång/år 321 03. 2 ggr/år 340 04. 3 ggr/år 357 05. 1 gång/kvartal 171 06. 2 ggr/kvartal 258 07. 1 gång/månad 124 08. 2 ggr/månad 75 09. 3 ggr/månad 185 10. 1 gång/vecka 21 99. Ej svar
VAR 223 FEMINA Loc 348 width 2 MD=99 F.12d. Hur ofta läser Du Femina <Se F.12 för fullständig frågetext> 5335 01. Aldrig 379 02. 1 gång/år 274 03. 2 ggr/år 283 04. 3 ggr/år 329 05. 1 gång/kvartal 152 06. 2 ggr/kvartal 203 07. 1 gång/månad 87 08. 2 ggr/månad 42 09. 3 ggr/månad 124 10. 1 gång/vecka 14 99. Ej svar
VAR 224 FIB-AKTUELLT Loc 350 width 2 MD=99 F.12e. Hur ofta läser Du FIB-Aktuellt <Se F.12 för fullständig frågetext> 4330 01. Aldrig 277 02. 1 gång/år 287 03. 2 ggr/år 331 04. 3 ggr/år 421 05. 1 gång/kvartal 305 06. 2 ggr/kvartal 507 07. 1 gång/månad 295 08. 2 ggr/månad 161 09. 3 ggr/månad 276 10. 1 gång/vecka 32 99. Ej svar
VAR 225 HEMMETS JOURNAL Loc 352 width 2 MD=99 F.12f. Hur ofta läser Du Hemmets Journal <Se F.12 för fullständig frågetext> 4222 01. Aldrig 372 02. 1 gång/år 303 03. 2 ggr/år 323 04. 3 ggr/år 345 05. 1 gång/kvartal 256 06. 2 ggr/kvartal 351 07. 1 gång/månad 213 08. 2 ggr/månad 111 09. 3 ggr/månad 711 10. 1 gång/vecka 15 99. Ej svar
VAR 226 HEMMETS VECKOTIDNING Loc 354 width 2 MD=99 F.12g. Hur ofta läser Du Hemmets Veckotidning <Se F.12 för fullständig frågetext> 4562 01. Aldrig 374 02. 1 gång/år 286 03. 2 ggr/år 284 04. 3 ggr/år 314 05. 1 gång/kvartal 220 06. 2 ggr/kvartal 297 07. 1 gång/månad 146 08. 2 ggr/månad 103 09. 3 ggr/månad 621 10. 1 gång/vecka 15 99. Ej svar
VAR 227 HUSMODERN Loc 356 width 2 MD=99 F.12h. Hur ofta läser Du Husmodern <Se F.12 för fullständig frågetext> 5092 01. Aldrig 361 02. 1 gång/år 287 03. 2 ggr/år 297 04. 3 ggr/år 325 05. 1 gång/kvartal 183 06. 2 ggr/kvartal 246 07. 1 gång/månad 104 08. 2 ggr/månad 51 09. 3 ggr/månad 263 10. 1 gång/vecka 13 99. Ej svar
VAR 228 HÄNT I VECKAN Loc 358 width 2 MD=99 F.12i. Hur ofta läser Du Hänt i Veckan <Se F.12 för fullständig frågetext> 4465 01. Aldrig 403 02. 1 gång/år 335 03. 2 ggr/år 405 04. 3 ggr/år 479 05. 1 gång/kvartal 249 06. 2 ggr/kvartal 341 07. 1 gång/månad 154 08. 2 ggr/månad 108 09. 3 ggr/månad 264 10. 1 gång/vecka 19 99. Ej svar
VAR 229 ICA-KURIREN Loc 360 width 2 MD=99 F.12j. Hur ofta läser Du ICA-Kuriren <Se F.12 för fullständig frågetext> 4108 01. Aldrig 269 02. 1 gång/år 222 03. 2 ggr/år 304 04. 3 ggr/år 265 05. 1 gång/kvartal 203 06. 2 ggr/kvartal 301 07. 1 gång/månad 159 08. 2 ggr/månad 98 09. 3 ggr/månad 1271 10. 1 gång/vecka 22 99. Ej svar
VAR 230 KALLE ANKA & CO Loc 362 width 2 MD=99 F.12k. Hur ofta läser Du Kalle Anka & Co <Se F.12 för fullständig frågetext> 5024 01. Aldrig 285 02. 1 gång/år 233 03. 2 ggr/år 312 04. 3 ggr/år 278 05. 1 gång/kvartal 221 06. 2 ggr/kvartal 279 07. 1 gång/månad 116 08. 2 ggr/månad 105 09. 3 ggr/månad 356 10. 1 gång/vecka 13 99. Ej svar
VAR 231 LAND Loc 364 width 2 MD=99 F.12l. Hur ofta läser Du Land <Se F.12 för fullständig frågetext> 4843 01. Aldrig 210 02. 1 gång/år 208 03. 2 ggr/år 207 04. 3 ggr/år 184 05. 1 gång/kvartal 111 06. 2 ggr/kvartal 223 07. 1 gång/månad 125 08. 2 ggr/månad 80 09. 3 ggr/månad 1018 10. 1 gång/vecka 13 99. Ej svar
VAR 232 LEKTYR Loc 366 width 2 MD=99 F.12m. Hur ofta läser Du Lektyr <Se F.12 för fullständig frågetext> 4723 01. Aldrig 239 02. 1 gång/år 250 03. 2 ggr/år 279 04. 3 ggr/år 393 05. 1 gång/kvartal 256 06. 2 ggr/kvartal 428 07. 1 gång/månad 258 08. 2 ggr/månad 130 09. 3 ggr/månad 238 10. 1 gång/vecka 28 99. Ej svar
VAR 233 MIN VÄRLD Loc 368 width 2 MD=99 F.12n. Hur ofta läser Du Min Värld <Se F.12 för fullständig frågetext> 5922 01. Aldrig 203 02. 1 gång/år 130 03. 2 ggr/år 131 04. 3 ggr/år 144 05. 1 gång/kvartal 111 06. 2 ggr/kvartal 139 07. 1 gång/månad 87 08. 2 ggr/månad 58 09. 3 ggr/månad 286 10. 1 gång/vecka p 11 99. Ej svar
VAR 234 MITT LIVS NOVELL Loc 370 width 2 MD=99 F.12o. Hur ofta läser Du Mitt Livs Novell <Se F.12 för fullständig frågetext> 6461 01. Aldrig 157 02. 1 gång/år 108 03. 2 ggr/år 90 04. 3 ggr/år 67 05. 1 gång/kvartal 55 06. 2 ggr/kvartal 78 07. 1 gång/månad 49 08. 2 ggr/månad 38 09. 3 ggr/månad 116 10. 1 gång/vecka 3 99. Ej svar
VAR 235 RÖSTER I RADIO/TV Loc 372 width 2 MD=99 F.12p. Hur ofta läser Du Röster i Radio/TV <Se F.12 för fullständig frågetext> 5189 01. Aldrig 427 02. 1 gång/år 354 03. 2 ggr/år 355 04. 3 ggr/år 252 05. 1 gång/kvartal 150 06. 2 ggr/kvartal 136 07. 1 gång/månad 58 08. 2 ggr/månad 36 09. 3 ggr/månad 258 10. 1 gång/vecka 7 99. Ej svar
VAR 236 SAXONS VECKOTIDNING Loc 374 width 2 MD=99 F.12q. Hur ofta läser Du Saxons Veckotidning <Se F.12 för fullständig frågetext> 5478 01. Aldrig 262 02. 1 gång/år 239 03. 2 ggr/år 207 04. 3 ggr/år 248 05. 1 gång/kvartal 155 06. 2 ggr/kvartal 195 07. 1 gång/månad 100 08. 2 ggr/månad 69 09. 3 ggr/månad 263 10. 1 gång/vecka 6 99. Ej svar
VAR 237 SE Loc 376 width 2 MD=99 F.12r. Hur ofta läser Du Se <Se F.12 för fullständig frågetext> 5170 01. Aldrig 381 02. 1 gång/år 342 03. 2 ggr/år 319 04. 3 ggr/år 307 05. 1 gång/kvartal 198 06. 2 ggr/kvartal 238 07. 1 gång/månad 104 08. 2 ggr/månad 63 09. 3 ggr/månad 86 10. 1 gång/vecka 14 99. Ej svar
VAR 238 SVENSK DAMTIDNING Loc 378 width 2 MD=99 F.12s. Hur ofta läser Du Svensk Damtidning <Se F.12 för fullständig frågetext> 5480 01. Aldrig 265 02. 1 gång/år 215 03. 2 ggr/år 235 04. 3 ggr/år 252 05. 1 gång/kvartal 142 06. 2 ggr/kvartal 200 07. 1 gång/månad 114 08. 2 ggr/månad 58 09. 3 ggr/månad 249 10. 1 gång/vecka 12 99. Ej svar
VAR 239 VECKANS AFFÄRER Loc 380 width 2 MD=99 F.12t. Hur ofta läser Du Veckans Affärer <Se F.12 för fullständig frågetext> 6010 01. Aldrig 152 02. 1 gång/år 128 03. 2 ggr/år 156 04. 3 ggr/år 175 05. 1 gång/kvartal 86 06. 2 ggr/kvartal 186 07. 1 gång/månad 75 08. 2 ggr/månad 37 09. 3 ggr/månad 205 10. 1 gång/vecka 12 99. Ej svar
VAR 240 VECKO-REVYN Loc 382 width 2 MD=99 F.12u. Hur ofta läser Du Vecko-Revyn <Se F.12 för fullständig frågetext> 5530 01. Aldrig 258 02. 1 gång/år 246 03. 2 ggr/år 248 04. 3 ggr/år 224 05. 1 gång/kvartal 182 06. 2 ggr/kvartal 199 07. 1 gång/månad 107 08. 2 ggr/månad 67 09. 3 ggr/månad 151 10. 1 gång/vecka 10 99. Ej svar
VAR 241 VI Loc 384 width 2 MD=99 F.12v. Hur ofta läser Du Vi <Se F.12 för fullständig frågetext> 5591 01. Aldrig 196 02. 1 gång/år 181 03. 2 ggr/år 171 04. 3 ggr/år 132 05. 1 gång/kvartal 99 06. 2 ggr/kvartal 154 07. 1 gång/månad 65 08. 2 ggr/månad 50 09. 3 ggr/månad 573 10. 1 gång/vecka 10 99. Ej svar
VAR 242 ÅRET RUNT Loc 386 width 2 MD=99 F.12x. Hur ofta läser Du Året Runt <Se F.12 för fullständig frågetext> 3907 01. Aldrig 303 02. 1 gång/år 341 03. 2 ggr/år 398 04. 3 ggr/år 430 05. 1 gång/kvartal 294 06. 2 ggr/kvartal 401 07. 1 gång/månad 225 08. 2 ggr/månad 130 09. 3 ggr/månad 771 10. 1 gång/vecka 22 99. Ej svar
VAR 243 METALLARBETAREN Loc 388 width 2 MD=99 F.12y. Hur ofta läser Du Metallarbetaren <Se F.12 för fullständig frågetext> 6288 01. Aldrig 78 02. 1 gång/år 55 03. 2 ggr/år 48 04. 3 ggr/år 75 05. 1 gång/kvartal 46 06. 2 ggr/kvartal 209 07. 1 gång/månad 151 08. 2 ggr/månad 260 09. 3 ggr/månad 12 99. Ej svar
VAR 244 STOPP Loc 390 width 2 MD=98 or GE 99 F.12z. Hur ofta läser Du Stopp <Se F.12 för fullständig frågetext> Frågan ställd i 81-II (Omgång 21,22,23) 4759 01. Aldrig 72 02. 1 gång/år 148 03. 2 ggr/år 45 04. 3 ggr/år 80 05. 1 gång/kvartal 50 06. 2 ggr/kvartal 90 07. 1 gång/månad 60 08. 2 ggr/månad 38 09. 3 ggr/månad 83 10. 1 gång/vecka 1787 98. Frågan ej ställd 10 99. Ej svar
VAR 245 KOMMUNALARBETAREN Loc 392 width 1 MD=9 F.13. Tidningar Du själv läser. Följande frågor gäller hur ofta Du själv läser vissa tidningar. De flesta människor läser endast en liten del av de uppräknade tidningarna. Vi ber Dig att så noga som möjligt gå igenom och kryssa för samtliga tidningar. I de fall Du inte alls läser en tidning, kryssa för svarsalternativet "Aldrig". F.13a. Hur ofta läser Du Kommunalarbetaren 6116 1. Aldrig 23 2. 1 gång/år 39 3. 2 ggr/år 41 4. 3 ggr/år 54 5. 1 gång/kvartal 46 6. 2 ggr/kvartal 186 7. 1 gång/månad 698 8. 2 ggr/månad 19 9. Ej svar
VAR 246 MOTOR Loc 393 width 1 MD=9 F.13b. Hur ofta läser Du Motor <Se F.13 för fullständig frågetext> 5838 1. Aldrig 169 2. 1 gång/år 150 3. 2 ggr/år 181 4. 3 ggr/år 162 5. 1 gång/kvartal 92 6. 2 ggr/kvartal 208 7. 1 gång/månad 410 8. 2 ggr/månad 12 9. Ej svar
VAR 247 MOTORFÖRAREN Loc 394 width 1 MD=9 F.13c. Hur ofta läser Du Motorföraren <Se F.13 för fullständig frågetext> 6561 1. Aldrig 75 2. 1 gång/år 73 3. 2 ggr/år 72 4. 3 ggr/år 71 5. 1 gång/kvartal 52 6. 2 ggr/kvartal 121 7. 1 gång/månad 187 8. 2 ggr/månad 10 9. Ej svar
VAR 248 TEKNIKENS VÄRLD Loc 395 width 1 MD=9 F.13d. Hur ofta läser Du Teknikens Värld <Se F.13 för fullständig frågetext> 5429 1. Aldrig 252 2. 1 gång/år 275 3. 2 ggr/år 294 4. 3 ggr/år 270 5. 1 gång/kvartal 195 6. 2 ggr/kvartal 248 7. 1 gång/månad 245 8. 2 ggr/månad 14 9. Ej svar
VAR 249 VI BILÄGARE Loc 396 width 1 MD=9 F.13e. Hur ofta läser Du Vi Bilägare <Se F.13 för fullständig frågetext> 5064 1. Aldrig 181 2. 1 gång/år 168 3. 2 ggr/år 175 4. 3 ggr/år 232 5. 1 gång/kvartal 140 6. 2 ggr/kvartal 348 7. 1 gång/månad 891 8. 2 ggr/månad 23 9. Ej svar
VAR 250 SIA SKOGSARBETAREN Loc 397 width 1 MD=9 F.13f. Hur ofta läser Du SIA Skogsarbetaren <Se F.13 för fullständig frågetext> 6941 1. Aldrig 32 2. 1 gång/år 22 3. 2 ggr/år 19 4. 3 ggr/år 20 5. 1 gång/kvartal 18 6. 2 ggr/kvartal 62 7. 1 gång/månad 104 8. 2 ggr/månad 4 9. Ej svar
VAR 251 BILSPORT Loc 398 width 1 MD=9 F.13g. Hur ofta läser Du Bilsport <Se F.13 för fullständig frågetext> Frågan ställd i 81-II(Omgång 21,22,23,28) 6298 1. Aldrig 140 2. 1 gång/år 106 3. 2 ggr/år 117 4. 3 ggr/år 129 5. 1 gång/kvartal 116 6. 2 ggr/kvartal 123 7. 1 gång/månad 182 8. 2 ggr/månad 11 9. Ej svar
VAR 252 DET BÄSTA Loc 399 width 1 MD=9 F.14. Tidningar Du själv läser. Följande frågor gäller hur ofta Du själv läser vissa tidningar. De flesta människor läser endast en liten del av de uppräknade tidningarna. Vi ber Dig att så noga som möjligt gå igenom och kryssa för samtliga tidningar. I de fall Du inte alls läser en tidning, kryssa för svarsalternativet "Aldrig". F.14a. Hur ofta läser Du Det Bästa 5975 1. Aldrig 242 2. 1 gång/år 155 3. 2 ggr/år 113 4. 3 ggr/år 107 5. 1 gång/kvartal 68 6. 2 ggr/kvartal 525 7. 1 gång/månad 37 9. Ej svar
VAR 253 MÅNADS-JOURNALEN Loc 400 width 1 MD=9 F.14b. Hur ofta läser Du Månads-Journalen <Se F.14 för fullständig frågetext> 6943 1. Aldrig 43 2. 1 gång/år 40 3. 2 ggr/år 29 4. 3 ggr/år 26 5. 1 gång/kvartal 15 6. 2 ggr/kvartal 113 7. 1 gång/månad 13 9. Ej svar
VAR 254 VI FÖRÄLDRAR Loc 401 width 1 MD=9 F.14c. Hur ofta läser Du Vi Föräldrar <Se F.14 för fullständig frågetext> 6204 1. Aldrig 195 2. 1 gång/år 175 3. 2 ggr/år 175 4. 3 ggr/år 138 5. 1 gång/kvartal 54 6. 2 ggr/kvartal 269 7. 1 gång/månad 12 9. Ej svar
VAR 255 PRIVATA AFFÄRER Loc 402 width 1 MD=9 F.14d. Hur ofta läser Du Privata Affärer <Se F.14 för fullständig frågetext> 6653 1. Aldrig 101 2. 1 gång/år 89 3. 2 ggr/år 89 4. 3 ggr/år 82 5. 1 gång/kvartal 38 6. 2 ggr/kvartal 160 7. 1 gång/månad 10 9. Ej svar
VAR 256 ANTIK & AUKTION Loc 403 width 1 MD=9 F.14e. Hur ofta läser Du Antik & Auktion <Se F.14 för fullständig frågetext> 6654 1. Aldrig 157 2. 1 gång/år 84 3. 2 ggr/år 90 4. 3 ggr/år 71 5. 1 gång/kvartal 36 6. 2 ggr/kvartal 126 7. 1 gång/månad 4 9. Ej svar
VAR 257 ALLT I HEMMET Loc 404 width 1 MD=9 F.14f. Hur ofta läser Du Allt i Hemmet <Se F.14 för fullständig frågetext> 4589 1. Aldrig 532 2. 1 gång/år 530 3. 2 ggr/år 470 4. 3 ggr/år 457 5. 1 gång/kvartal 160 6. 2 ggr/kvartal 464 7. 1 gång/månad 20 9. Ej svar
VAR 258 HEM OCH FRITID Loc 405 width 1 MD=9 F.14g. Hur ofta läser Du Hem och Fritid <Se F.14 för fullständig frågetext> 4561 1. Aldrig 518 2. 1 gång/år 485 3. 2 ggr/år 469 4. 3 ggr/år 450 5. 1 gång/kvartal 181 6. 2 ggr/kvartal 531 7. 1 gång/månad 27 9. Ej svar
VAR 259 VÅR BOSTAD Loc 406 width 1 MD=9 F.14h. Hur ofta läser Du Vår Bostad <Se F.14 för fullständig frågetext> 5123 1. Aldrig 249 2. 1 gång/år 241 3. 2 ggr/år 202 4. 3 ggr/år 322 5. 1 gång/kvartal 122 6. 2 ggr/kvartal 922 7. 1 gång/månad 41 9. Ej svar
VAR 260 ALLT OM MAT Loc 407 width 1 MD=9 F.14i. Hur ofta läser Du Allt om Mat <Se F.14 för fullständig frågetext> 5028 1. Aldrig 507 2. 1 gång/år 395 3. 2 ggr/år 320 4. 3 ggr/år 368 5. 1 gång/kvartal 159 6. 2 ggr/kvartal 422 7. 1 gång/månad 23 9. Ej svar
VAR 261 TIDSKRIFT FÖR HÄLSA Loc 408 width 1 MD=9 F.14j. Hur ofta läser Du Tidskrift för Hälsa <Se F.14 för fullständig frågetext> 6568 1. Aldrig 157 2. 1 gång/år 106 3. 2 ggr/år 87 4. 3 ggr/år 98 5. 1 gång/kvartal 52 6. 2 ggr/kvartal 145 7. 1 gång/månad 9 9. Ej svar
VAR 262 FOTO- OCH FILMTEKNIK Loc 409 width 1 MD=9 F.14k. Hur ofta läser Du Foto- och Filmteknik <Se F.14 för fullständig frågetext> 6607 1. Aldrig 183 2. 1 gång/år 115 3. 2 ggr/år 79 4. 3 ggr/år 88 5. 1 gång/kvartal 41 6. 2 ggr/kvartal 102 7. 1 gång/månad 7 9. Ej svar
VAR 263 TEKNIK FÖR ALLA Loc 410 width 1 MD=9 F.14l. Hur ofta läser Du Teknik för alla <Se F.14 för fullständig frågetext> 6199 1. Aldrig 247 2. 1 gång/år 220 3. 2 ggr/år 167 4. 3 ggr/år 144 5. 1 gång/kvartal 86 6. 2 ggr/kvartal 150 7. 1 gång/månad 9 9. Ej svar
VAR 264 BÅT-NYTT Loc 411 width 1 MD=9 F.14m. Hur ofta läser Du Båt-Nytt <Se F.14 för fullständig frågetext> 6187 1. Aldrig 262 2. 1 gång/år 160 3. 2 ggr/år 179 4. 3 ggr/år 151 5. 1 gång/kvartal 99 6. 2 ggr/kvartal 173 7. 1 gång/månad 11 9. Ej svar
VAR 265 BÅT FÖR ALLA Loc 412 width 1 MD=9 F.14n. Hur ofta läser Du Båt för alla <Se F.14 för fullständig frågetext> 6525 1. Aldrig 169 2. 1 gång/år 100 3. 2 ggr/år 114 4. 3 ggr/år 120 5. 1 gång/kvartal 72 6. 2 ggr/kvartal 115 7. 1 gång/månad 7 9. Ej svar
VAR 266 VI BÅTÄGARE Loc 413 width 1 MD=9 F.14o. Hur ofta läser Du Vi Båtägare <Se F.14 för fullständig frågetext> 6452 1. Aldrig 193 2. 1 gång/år 114 3. 2 ggr/år 115 4. 3 ggr/år 117 5. 1 gång/kvartal p 71 6. 2 ggr/kvartal 146 7. 1 gång/månad 14 9. Ej svar
VAR 267 PÅ KRYSS & TILL RORS Loc 414 width 1 MD=9 F.14p. Hur ofta läser Du På Kryss & Till Rors <Se F.14 för fullständig frågetext> 6907 1. Aldrig 79 2. 1 gång/år 55 3. 2 ggr/år 42 4. 3 ggr/år 55 5. 1 gång/kvartal 80 6. 2 ggr/kvartal 4 9. Ej svar
VAR 268 SEGLING Loc 415 width 1 MD=9 F.14q. Hur ofta läser Du Segling <Se F.14 för fullständig frågetext> 6846 1. Aldrig 123 2. 1 gång/år 67 3. 2 ggr/år 52 4. 3 ggr/år 50 5. 1 gång/kvartal 81 6. 2 ggr/kvartal 3 9. Ej svar
VAR 269 FLT 6-DAGARS Loc 416 width 2 MD=99 F.15. Tidningar Du själv läser. Följande frågor gäller hur ofta Du själv läser vissa tidningar. De flesta människor läser endast en liten del av de uppräknade tidningarna. Vi ber Dig att så noga som möjligt gå igenom och kryssa för samtliga tidningar. I de fall Du inte alls läser en tidning, kryssa för svarsalternativet "Aldrig". F.15a. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Förenade Landsortstidningar 6-dagars 3057 01. Aldrig 101 02. 1 gång/år 121 03. 2 ggr/år 215 04. 3 ggr/år 149 05. 1 gång/kvartal 156 06. 2 ggr/kvartal 185 07. 1 gång/månad 100 08. 2 ggr/månad 149 09. 3 ggr/månad 194 10. 1 gång/vecka 140 11. 2 ggr/vecka 163 12. 3 ggr/vecka 97 13. 4 ggr/vecka 184 14. 5 ggr/vecka 2201 15. 6 ggr/vecka 10 99. Ej svar
VAR 270 A-PRESSEN Loc 418 width 2 MD=99 F.15b. Hur ofta läser Du vardagsnummer av A-Pressen <Se F.15 för fullständig frågetext> 4450 01. Aldrig 63 02. 1 gång/år 108 03. 2 ggr/år 156 04. 3 ggr/år 155 05. 1 gång/kvartal 114 06. 2 ggr/kvartal 211 07. 1 gång/månad 127 08. 2 ggr/månad 159 09. 3 ggr/månad 236 10. 1 gång/vecka 155 11. 2 ggr/vecka 140 12. 3 ggr/vecka 87 13. 4 ggr/vecka 121 14. 5 ggr/vecka 930 15. 6 ggr/vecka 10 99. Ej svar
VAR 271 FLT 5-DAGARS Loc 420 width 2 MD=99 F.15c. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Förenade Landsortstidningar 5-dagars <Se F.15 för fullständig frågetext> 6624 01. Aldrig 53 02. 1 gång/år 44 03. 2 ggr/år 74 04. 3 ggr/år 49 05. 1 gång/kvartal 47 06. 2 ggr/kvartal 47 07. 1 gång/månad 23 08. 2 ggr/månad 21 09. 3 ggr/månad 19 10. 1 gång/vecka 14 11. 2 ggr/vecka 16 12. 3 ggr/vecka 14 13. 4 ggr/vecka 171 14. 5 ggr/vecka 6 99. Ej svar
VAR 272 FLT 4-DAGARS Loc 422 width 2 MD=99 F.15d. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Förenade Landsortstidningar 4-dagars <Se F.15 för fullständig frågetext> 6924 01. Aldrig 14 02. 1 gång/år 23 03. 2 ggr/år 31 04. 3 ggr/år 13 05. 1 gång/kvartal 11 06. 2 ggr/kvartal 18 07. 1 gång/månad 12 08. 2 ggr/månad 15 09. 3 ggr/månad 8 10. 1 gång/vecka 16 11. 2 ggr/vecka 18 12. 3 ggr/vecka 113 13. 4 ggr/vecka 6 99. Ej svar
VAR 273 FLT 3-DAGARS Loc 424 width 2 MD=99 F.15e. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Förenade Landsortstidningar 3-dagars <Se F.15 för fullständig frågetext> 6580 01. Aldrig 39 02. 1 gång/år 41 03. 2 ggr/år 46 04. 3 ggr/år 38 05. 1 gång/kvartal 32 06. 2 ggr/kvartal 47 07. 1 gång/månad 27 08. 2 ggr/månad 24 09. 3 ggr/månad 39 10. 1 gång/vecka 28 11. 2 ggr/vecka 270 12. 3 ggr/vecka 11 99. Ej svar
VAR 274 FLT 2-DAGARS Loc 426 width 2 MD=99 F.15f. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Förenade Landsortstidningar 2-dagars <Se F.15 för fullständig frågetext> 7141 01. Aldrig 20 02. 1 gång/år 13 03. 2 ggr/år 6 04. 3 ggr/år 4 05. 1 gång/kvartal 6 06. 2 ggr/kvartal 3 07. 1 gång/månad 2 08. 2 ggr/månad 09. 3 ggr/månad 4 10. 1 gång/vecka 22 11. 2 ggr/vecka 1 99. Ej svar
VAR 275 HELSINGBORGS DAGBLAD Loc 428 width 2 MD=99 F.15g. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Helsingborgs Dagblad <Se F.15 för fullständig frågetext> 6964 01. Aldrig 13 02. 1 gång/år 18 03. 2 ggr/år 21 04. 3 ggr/år 13 05. 1 gång/kvartal 14 06. 2 ggr/kvartal 16 07. 1 gång/månad 8 08. 2 ggr/månad 8 09. 3 ggr/månad 21 10. 1 gång/vecka 8 11. 2 ggr/vecka 2 12. 3 ggr/vecka 5 13. 4 ggr/vecka 3 14. 5 ggr/vecka 107 15. 6 ggr/vecka 1 99. Ej svar
VAR 276 MS/NKR Loc 430 width 2 MD=99 F.15h. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Mellersta Skåne/Nya Kristianstadsbladet <Se F.15 för fullständig frågetext> 7038 01. Aldrig 11 02. 1 gång/år 14 03. 2 ggr/år 15 04. 3 ggr/år 12 05. 1 gång/kvartal 12 06. 2 ggr/kvartal p 11 07. 1 gång/månad 10 08. 2 ggr/månad 5 09. 3 ggr/månad 7 10. 1 gång/vecka 3 11. 2 ggr/vecka 5 12. 3 ggr/vecka 3 13. 4 ggr/vecka 9 14. 5 ggr/vecka 66 15. 6 ggr/vecka 1 99. Ej svar
VAR 277 ÖVR.LOKAL DAGSPRESS (6) Loc 432 width 2 MD=99 F.15i. Hur ofta läser Du vardagsnummer av övrig lokal dagspress 6-dagars <Se F.15 för fullständig frågetext> 6830 01. Aldrig 21 02. 1 gång/år 41 03. 2 ggr/år 34 04. 3 ggr/år 21 05. 1 gång/kvartal 26 06. 2 ggr/kvartal 28 07. 1 gång/månad 17 08. 2 ggr/månad 16 09. 3 ggr/månad 21 10. 1 gång/vecka 7 11. 2 ggr/vecka 14 12. 3 ggr/vecka 10 13. 4 ggr/vecka 14 14. 5 ggr/vecka 118 15. 6 ggr/vecka 4 99. Ej svar
VAR 278 ÖVR.LOKAL DAGSPRESS (4) Loc 434 width 2 MD=99 F.15j. Hur ofta läser Du vardagsnummer av övrig lokal dagspress 4-dagars <Se F.15 för fullständig frågetext> 7085 01. Aldrig 21 02. 1 gång/år 21 03. 2 ggr/år 22 04. 3 ggr/år 11 05. 1 gång/kvartal 4 06. 2 ggr/kvartal 12 07. 1 gång/månad 4 08. 2 ggr/månad 5 09. 3 ggr/månad 2 10. 1 gång/vecka 2 11. 2 ggr/vecka 12. 3 ggr/vecka 32 13. 4 ggr/vecka 1 99. Ej svar
VAR 279 ÖVR.LOKAL DAGSPRESS (3) Loc 436 width 2 MD=99 F.15k. Hur ofta läser Du vardagsnummer av övrig lokal dagspress 3-dagars <Se F.15 för fullständig frågetext> 6893 01. Aldrig 38 02. 1 gång/år 43 03. 2 ggr/år 48 04. 3 ggr/år 21 05. 1 gång/kvartal 26 06. 2 ggr/kvartal 20 07. 1 gång/månad 14 08. 2 ggr/månad 10 09. 3 ggr/månad 15 10. 1 gång/vecka 15 11. 2 ggr/vecka 75 12. 3 ggr/vecka 4 99. Ej svar
VAR 280 ÖVR.LOKAL DAGSPRESS (2) Loc 438 width 2 MD=99 F.15l. Hur ofta läser Du vardagsnummer av övrig lokal dagspress 2-dagars <Se F.15 för fullständig frågetext> 7144 01. Aldrig 6 02. 1 gång/år 32 03. 2 ggr/år 6 04. 3 ggr/år 5 05. 1 gång/kvartal 7 06. 2 ggr/kvartal 4 07. 1 gång/månad 08. 2 ggr/månad 1 09. 3 ggr/månad 2 10. 1 gång/vecka 14 11. 2 ggr/vecka 1 99. Ej svar
VAR 281 VÅRT HUS Loc 440 width 1 MD=9 F.16. Villatidningar. Tidningarna Vårt Hus och Vi i Villa distribueras gratis till landets alla villahushåll. Båda utkommer med 4 nr/år - två på våren och två på hösten. F.16a. Hur ofta läser Du Vårt Hus? 3392 1. Läser aldrig 361 2. Läser 1 nr/år 377 3. Läser 2 nr/år 149 4. Läser 3 nr/år 2464 5. Läser 4 nr/år 479 9. Ej svar
VAR 282 VI I VILLA Loc 441 width 1 MD=9 F.16b. Hur ofta läser Du Vi i Villa? <Se F.16 för fullständig frågetext> 2863 1. Läser aldrig 366 2. Läser 1 nr/år 473 3. Läser 2 nr/år 206 4. Läser 3 nr/år 2885 5. Läser 4 nr/år 429 9. Ej svar
VAR 283 AFTONBLADET(S) Loc 442 width 1 MD=9 F.17. Köp av olika tidningar. Hur ofta köper Du för egen räkning nedan uppräknade tidningar? (Räkna bara med tidningar som Du själv köper eller prenumererar på i Ditt eget namn.) F.17a. Hur ofta köper Du söndagsnummer av Aftonbladet? 4033 1. Köper aldrig 1852 2. Köper enstaka nummmer 216 3. Köper ungefär 1 nr av 4 185 4. Köper ungefär vart annat nr 105 5. Köper ungefär 3 nr av 4 518 6. Köper nästan alla nr 241 7. Köper alla nr/prenumererar 72 9. Ej svar
VAR 284 EXPRESSEN(S) Loc 443 width 1 MD=9 F.17b. Hur ofta köper Du söndagsnummer av Expressen? <Se F.17 för fullständig frågetext> 3289 1. Köper aldrig 2108 2. Köper enstaka nummmer 301 3. Köper ungefär 1 nr av 4 264 4. Köper ungefär vart annat nr 186 5. Köper ungefär 3 nr av 4 647 6. Köper nästan alla nr 355 7. Köper alla nr/prenumererar 72 9. Ej svar
VAR 285 DET BÄSTA Loc 444 width 1 MD=9 F.17c. Hur ofta köper Du Det Bästa? <Se F.17 för fullständig frågetext> 6541 1. Köper aldrig 209 2. Köper enstaka nummmer 14 3. Köper ungefär 1 nr av 4 10 4. Köper ungefär vart annat nr 4 5. Köper ungefär 3 nr av 4 10 6. Köper nästan alla nr 362 7. Köper alla nr/prenumererar 72 9. Ej svar
VAR 286 MÅNADS-JOURNALEN Loc 445 width 1 MD=9 F.17d. Hur ofta köper Du Månads-Journalen? <Se F.17 för fullständig frågetext> 7015 1. Köper aldrig 67 2. Köper enstaka nummmer 4 3. Köper ungefär 1 nr av 4 7 4. Köper ungefär vart annat nr 2 5. Köper ungefär 3 nr av 4 10 6. Köper nästan alla nr 45 7. Köper alla nr/prenumererar 72 9. Ej svar
VAR 287 ALLAS VECKOTIDNING Loc 446 width 1 MD=9 F.17e. Hur ofta köper Du Allas Veckotidning? <Se F.17 för fullständig frågetext> 6284 1. Köper aldrig 585 2. Köper enstaka nummmer 56 3. Köper ungefär 1 nr av 4 28 4. Köper ungefär vart annat nr 11 5. Köper ungefär 3 nr av 4 61 6. Köper nästan alla nr 123 7. Köper alla nr/prenumererar 74 9. Ej svar
VAR 288 ALLERS Loc 447 width 1 MD=9 F.17f. Hur ofta köper Du Allers? <Se F.17 för fullständig frågetext> 6064 1. Köper aldrig 722 2. Köper enstaka nummmer 58 3. Köper ungefär 1 nr av 4 26 4. Köper ungefär vart annat nr 14 5. Köper ungefär 3 nr av 4 65 6. Köper nästan alla nr 201 7. Köper alla nr/prenumererar 72 9. Ej svar
VAR 289 DAMERNAS VÄRLD Loc 448 width 1 MD=9 F.17g. Hur ofta köper Du Damernas Värld? <Se F.17 för fullständig frågetext> 6185 1. Köper aldrig 748 2. Köper enstaka nummmer 61 3. Köper ungefär 1 nr av 4 40 4. Köper ungefär vart annat nr 15 5. Köper ungefär 3 nr av 4 34 6. Köper nästan alla nr 67 7. Köper alla nr/prenumererar 72 9. Ej svar
VAR 290 FEMINA Loc 449 width 1 MD=9 F.17h. Hur ofta köper Du Femina? <Se F.17 för fullständig frågetext> 6326 1. Köper aldrig 669 2. Köper enstaka nummmer 59 3. Köper ungefär 1 nr av 4 23 4. Köper ungefär vart annat nr 11 5. Köper ungefär 3 nr av 4 20 6. Köper nästan alla nr 42 7. Köper alla nr/prenumererar 72 9. Ej svar
VAR 291 FIB-AKTUELLT Loc 450 width 1 MD=9 F.17i. Hur ofta köper Du FIB-Aktuellt? <Se F.17 för fullständig frågetext> 5651 1. Köper aldrig 1022 2. Köper enstaka nummmer 200 3. Köper ungefär 1 nr av 4 107 4. Köper ungefär vart annat nr 34 5. Köper ungefär 3 nr av 4 83 6. Köper nästan alla nr 53 7. Köper alla nr/prenumererar 72 9. Ej svar
VAR 292 HEMMETS JOURNAL Loc 451 width 1 MD=9 F.17j. Hur ofta köper Du Hemmets Journal? <Se F.17 för fullständig frågetext> 5984 1. Köper aldrig 687 2. Köper enstaka nummmer 83 3. Köper ungefär 1 nr av 4 33 4. Köper ungefär vart annat nr 14 5. Köper ungefär 3 nr av 4 64 6. Köper nästan alla nr 285 7. Köper alla nr/prenumererar 72 9. Ej svar
VAR 293 HEMMETS VECKOTIDNING Loc 452 width 1 MD=9 F.17k. Hur ofta köper Du Hemmets Veckotidning? <Se F.17 för fullständig frågetext> 6196 1. Köper aldrig 557 2. Köper enstaka nummmer 55 3. Köper ungefär 1 nr av 4 20 4. Köper ungefär vart annat nr 13 5. Köper ungefär 3 nr av 4 55 6. Köper nästan alla nr 254 7. Köper alla nr/prenumererar 72 9. Ej svar
VAR 294 HUSMODERN Loc 453 width 1 MD=9 F.17l. Hur ofta köper Du Husmodern? <Se F.17 för fullständig frågetext> 6225 1. Köper aldrig 695 2. Köper enstaka nummmer 45 3. Köper ungefär 1 nr av 4 23 4. Köper ungefär vart annat nr 9 5. Köper ungefär 3 nr av 4 33 6. Köper nästan alla nr 120 7. Köper alla nr/prenumererar 72 9. Ej svar
VAR 295 HÄNT I VECKAN Loc 454 width 1 MD=9 F.17m. Hur ofta köper Du Hänt i Veckan? <Se F.17 för fullständig frågetext> 6196 1. Köper aldrig 720 2. Köper enstaka nummmer 78 3. Köper ungefär 1 nr av 4 32 4. Köper ungefär vart annat nr 19 5. Köper ungefär 3 nr av 4 42 6. Köper nästan alla nr 62 7. Köper alla nr/prenumererar 73 9. Ej svar
VAR 296 ICA-KURIREN Loc 455 width 1 MD=9 F.17n. Hur ofta köper Du ICA-Kuriren? <Se F.17 för fullständig frågetext> 5978 1. Köper aldrig 168 2. Köper enstaka nummmer 23 3. Köper ungefär 1 nr av 4 7 4. Köper ungefär vart annat nr 6 5. Köper ungefär 3 nr av 4 19 6. Köper nästan alla nr 949 7. Köper alla nr/prenumererar 72 9. Ej svar
VAR 297 LAND Loc 456 width 1 MD=9 F.17o. Hur ofta köper Du Land? <Se F.17 för fullständig frågetext> 6188 1. Köper aldrig 210 2. Köper enstaka nummmer 16 3. Köper ungefär 1 nr av 4 9 4. Köper ungefär vart annat nr 8 5. Köper ungefär 3 nr av 4 15 6. Köper nästan alla nr 704 7. Köper alla nr/prenumererar 72 9. Ej svar
VAR 298 LEKTYR Loc 457 width 1 MD=9 F.17p. Hur ofta köper Du Lektyr? <Se F.17 för fullständig frågetext> 5800 1. Köper aldrig 939 2. Köper enstaka nummmer 171 3. Köper ungefär 1 nr av 4 97 4. Köper ungefär vart annat nr 26 5. Köper ungefär 3 nr av 4 68 6. Köper nästan alla nr 49 7. Köper alla nr/prenumererar 72 9. Ej svar
VAR 299 MIN VÄRLD Loc 458 width 1 MD=9 F.17q. Hur ofta köper Du Min Värld? <Se F.17 för fullständig frågetext> 6604 1. Köper aldrig 324 2. Köper enstaka nummmer 37 3. Köper ungefär 1 nr av 4 18 4. Köper ungefär vart annat nr 7 5. Köper ungefär 3 nr av 4 45 6. Köper nästan alla nr 114 7. Köper alla nr/prenumererar 73 9. Ej svar
VAR 300 MITT LIVS NOVELL Loc 459 width 1 MD=9 F.17r. Hur ofta köper Du Mitt Livs Novell? <Se F.17 för fullständig frågetext> 6780 1. Köper aldrig 225 2. Köper enstaka nummmer 44 3. Köper ungefär 1 nr av 4 22 4. Köper ungefär vart annat nr 11 5. Köper ungefär 3 nr av 4 27 6. Köper nästan alla nr 41 7. Köper alla nr/prenumererar 72 9. Ej svar
VAR 301 RÖSTER I RADIO/TV Loc 460 width 1 MD=9 F.17s. Hur ofta köper Du Röster i Radio/TV? <Se F.17 för fullständig frågetext> 6159 1. Köper aldrig 779 2. Köper enstaka nummmer 48 3. Köper ungefär 1 nr av 4 12 4. Köper ungefär vart annat nr 10 5. Köper ungefär 3 nr av 4 16 6. Köper nästan alla nr 125 7. Köper alla nr/prenumererar 73 9. Ej svar
VAR 302 SAXONS VECKOTIDNING Loc 461 width 1 MD=9 F.17t. Hur ofta köper Du Saxons Veckotidning? <Se F.17 för fullständig frågetext> 6412 1. Köper aldrig 526 2. Köper enstaka nummmer 48 3. Köper ungefär 1 nr av 4 25 4. Köper ungefär vart annat nr 11 5. Köper ungefär 3 nr av 4 34 6. Köper nästan alla nr 94 7. Köper alla nr/prenumererar 72 9. Ej svar
VAR 303 SE Loc 462 width 1 MD=9 F.17u. Hur ofta köper Du Se? <Se F.17 för fullständig frågetext> 6270 1. Köper aldrig 726 2. Köper enstaka nummmer 66 3. Köper ungefär 1 nr av 4 40 4. Köper ungefär vart annat nr 15 5. Köper ungefär 3 nr av 4 14 6. Köper nästan alla nr 19 7. Köper alla nr/prenumererar 72 9. Ej svar
VAR 304 SVENSK DAMTIDNING Loc 463 width 1 MD=9 F.17v. Hur ofta köper Du Svensk Damtidning? <Se F.17 för fullständig frågetext> 6413 1. Köper aldrig 512 2. Köper enstaka nummmer 56 3. Köper ungefär 1 nr av 4 21 4. Köper ungefär vart annat nr 11 5. Köper ungefär 3 nr av 4 39 6. Köper nästan alla nr 97 7. Köper alla nr/prenumererar 73 9. Ej svar
VAR 305 VECKO-REVYN Loc 464 width 1 MD=9 F.17x. Hur ofta köper Du Vecko-Revyn? <Se F.17 för fullständig frågetext> 6385 1. Köper aldrig 572 2. Köper enstaka nummmer 79 3. Köper ungefär 1 nr av 4 32 4. Köper ungefär vart annat nr 18 5. Köper ungefär 3 nr av 4 22 6. Köper nästan alla nr 42 7. Köper alla nr/prenumererar 72 9. Ej svar
VAR 306 VI Loc 465 width 1 MD=9 F.17y. Hur ofta köper Du Vi? <Se F.17 för fullständig frågetext> 6528 1. Köper aldrig 145 2. Köper enstaka nummmer 13 3. Köper ungefär 1 nr av 4 7 4. Köper ungefär vart annat nr 4 5. Köper ungefär 3 nr av 4 8 6. Köper nästan alla nr 445 7. Köper alla nr/prenumererar 72 9. Ej svar
VAR 307 ÅRET RUNT Loc 466 width 1 MD=9 F.17z. Hur ofta köper Du Året Runt? <Se F.17 för fullständig frågetext> 5641 1. Köper aldrig 980 2. Köper enstaka nummmer 101 3. Köper ungefär 1 nr av 4 35 4. Köper ungefär vart annat nr 22 5. Köper ungefär 3 nr av 4 53 6. Köper nästan alla nr 318 7. Köper alla nr/prenumererar 72 9. Ej svar
VAR 308 SKÖNHETSARTIKLAR Loc 467 width 1 MD=9 F.18. Dina inköp av olika varor. Hur ofta köper Du personligen för egen eller för andras räkning nedanstående produkter? Var god svara med ett kryss på varje rad. F.18a. Jag KÖPER:Skönhetsartiklar 2253 1. Aldrig 2515 2. Någon gång/år 1455 3. Någon gång/kvartal 919 4. Någon gång/månad 41 5. 1-2 ggr/vecka 4 6. 3-4 ggr/vecka 4 7. Minst 5 ggr/vecka 31 9. Ej svar
VAR 309 TANDKRÄM Loc 468 width 1 MD=9 F.18b. Jag KÖPER:Tandkräm <Se F.18 för fullständig frågetext> 567 1. Aldrig 975 2. Någon gång/år 1938 3. Någon gång/kvartal 3513 4. Någon gång/månad 190 5. 1-2 ggr/vecka 6 6. 3-4 ggr/vecka 5 7. Minst 5 ggr/vecka 28 9. Ej svar
VAR 310 TVÅL Loc 469 width 1 MD=9 F.18c. Jag KÖPER:Tvål <Se F.18 för fullständig frågetext> 592 1. Aldrig 935 2. Någon gång/år 1733 3. Någon gång/kvartal 3647 4. Någon gång/månad 272 5. 1-2 ggr/vecka 9 6. 3-4 ggr/vecka 5 7. Minst 5 ggr/vecka 29 9. Ej svar
VAR 311 MASKINDISKMEDEL Loc 470 width 1 MD=9 F.18d. Jag KÖPER:Maskindiskmedel <Se F.18 för fullständig frågetext> 4800 1. Aldrig 692 2. Någon gång/år 908 3. Någon gång/kvartal 774 4. Någon gång/månad 16 5. 1-2 ggr/vecka 1 6. 3-4 ggr/vecka 1 7. Minst 5 ggr/vecka 30 9. Ej svar
VAR 312 HANDDISKMEDEL Loc 471 width 1 MD=9 F.18e. Jag KÖPER:Handdiskmedel <Se F.18 för fullständig frågetext> 1339 1. Aldrig 1200 2. Någon gång/år 2109 3. Någon gång/kvartal 2459 4. Någon gång/månad 81 5. 1-2 ggr/vecka 3 6. 3-4 ggr/vecka 3 7. Minst 5 ggr/vecka 28 9. Ej svar
VAR 313 RENGÖRINGSMEDEL Loc 472 width 1 MD=9 F.18f. Jag KÖPER:Rengöringsmedel <Se F.18 för fullständig frågetext> 1303 1. Aldrig 1435 2. Någon gång/år 2300 3. Någon gång/kvartal 2080 4. Någon gång/månad 72 5. 1-2 ggr/vecka 2 6. 3-4 ggr/vecka 2 7. Minst 5 ggr/vecka 28 9. Ej svar
VAR 314 TVÄTTMEDEL Loc 473 width 1 MD=9 F.18g. Jag KÖPER:Tvättmedel <Se F.18 för fullständig frågetext> 1203 1. Aldrig 1097 2. Någon gång/år 2167 3. Någon gång/kvartal 2612 4. Någon gång/månad 110 5. 1-2 ggr/vecka 3 6. 3-4 ggr/vecka 2 7. Minst 5 ggr/vecka 28 9. Ej svar
VAR 315 GOLVVÅRDSMEDEL Loc 474 width 1 MD=9 F.18h. Jag KÖPER:Golvvårdsmedel <Se F.18 för fullständig frågetext> 2914 1. Aldrig 2264 2. Någon gång/år 1229 3. Någon gång/kvartal 759 4. Någon gång/månad 25 5. 1-2 ggr/vecka 2 6. 3-4 ggr/vecka 7. Minst 5 ggr/vecka 29 9. Ej svar
VAR 316 KAFFE Loc 475 width 1 MD=9 F.18i. Jag KÖPER:Kaffe <Se F.18 för fullständig frågetext> 736 1. Aldrig 651 2. Någon gång/år 1060 3. Någon gång/kvartal 3478 4. Någon gång/månad 1210 5. 1-2 ggr/vecka 20 6. 3-4 ggr/vecka 10 7. Minst 5 ggr/vecka 57 9. Ej svar
VAR 317 SATSA HÅRT Loc 476 width 1 MD=9 F.19. Olika påståenden. Här nedan finner Du ett antal påståenden. Markera för vart och ett av dem om Du instämmer i påståendet eller inte. Försök att bedöma alla påståenden även om det ibland kan verka irriterande att inte kunna svara mera nyanserat. F.19a. Jag är beredd att satsa hårt för att komma framåt här i livet 1160 1. Instämmer starkt 2908 2. Instämmer delvis 1743 3. Varken eller 895 4. Instämmer inte 355 5. Instämmer absolut inte 161 9. Ej svar
VAR 318 KVINNANS PLATS Loc 477 width 1 MD=9 F.19b. Kvinnans plats är i hemmet <Se F.19 för fullständig frågetext> 567 1. Instämmer starkt 1571 2. Instämmer delvis 795 3. Varken eller 2116 4. Instämmer inte 2111 5. Instämmer absolut inte 62 9. Ej svar
VAR 319 PRISMEDVETEN Loc 478 width 1 MD=9 F.19c. Jag är mycket prismedveten <Se F.19 för fullständig frågetext> 1234 1. Instämmer starkt 3336 2. Instämmer delvis 1653 3. Varken eller 768 4. Instämmer inte 159 5. Instämmer absolut inte 72 9. Ej svar
VAR 320 STÄDNING Loc 479 width 1 MD=9 F.19d. Det är tacksamt att städa för det är sånt som folk lägger märke till <Se F.19 för fullständig frågetext> 858 1. Instämmer starkt 2472 2. Instämmer delvis 1357 3. Varken eller 1803 4. Instämmer inte 665 5. Instämmer absolut inte 67 9. Ej svar
VAR 321 KVINNOR OCH BARN Loc 480 width 1 MD=9 F.19e. Barn är det viktigaste i en kvinnas liv <Se F.19 för fullständig frågetext> 1334 1. Instämmer starkt 2621 2. Instämmer delvis 1338 3. Varken eller 1381 4. Instämmer inte 427 5. Instämmer absolut inte 121 9. Ej svar
VAR 322 RENT I HUSET Loc 481 width 1 MD=9 F.19f. Jag trivs bara när det är alldeles rent i huset <Se F.19 för fullständig frågetext> 1434 1. Instämmer starkt 2817 2. Instämmer delvis 843 3. Varken eller 1674 4. Instämmer inte 400 5. Instämmer absolut inte 54 9. Ej svar
VAR 323 ARBETET EN HOBBY Loc 482 width 1 MD=9 F.19g. För mig är arbetet en hobby <Se F.19 för fullständig frågetext> 611 1. Instämmer starkt 1926 2. Instämmer delvis 1469 3. Varken eller 2235 4. Instämmer inte 876 5. Instämmer absolut inte 105 9. Ej svar
VAR 324 GENVÄGAR Loc 483 width 1 MD=9 F.19h. Jag är en sån som tycker om att ta genvägar, att förenkla saker och ting <Se F.19 för fullständig frågetext> 626 1. Instämmer starkt 2856 2. Instämmer delvis 1434 3. Varken eller 1742 4. Instämmer inte 462 5. Instämmer absolut inte 102 9. Ej svar
VAR 325 ANNORLUNDA MAT Loc 484 width 1 MD=9 F.19i. Jag tycker om att bjuda på lite annorlunda maträtter <Se F.19 för fullständig frågetext> 1088 1. Instämmer starkt 2926 2. Instämmer delvis 1789 3. Varken eller 1017 4. Instämmer inte 322 5. Instämmer absolut inte 80 9. Ej svar
VAR 326 IMPULSKÖP Loc 485 width 1 MD=9 F.19j. Jag planerar sällan utan handlar mest på impuls <Se F.19 för fullständig frågetext> 385 1. Instämmer starkt 1730 2. Instämmer delvis 922 3. Varken eller 3030 4. Instämmer inte 1082 5. Instämmer absolut inte 73 9. Ej svar
VAR 327 GÅR I AFFÄRER Loc 486 width 1 MD=9 F.19k. Jag går ofta i affärer bara för att se om det finns något nytt <Se F.19 för fullständig frågetext> 475 1. Instämmer starkt 1808 2. Instämmer delvis 1012 3. Varken eller 2281 4. Instämmer inte 1574 5. Instämmer absolut inte 72 9. Ej svar
VAR 328 KVALITETSVAROR Loc 487 width 1 MD=9 F.19l. Jag köper alltid kvalitetsvaror även om det blir dyrare <Se F.19 för fullständig frågetext> 921 1. Instämmer starkt 3265 2. Instämmer delvis 1072 3. Varken eller 1567 4. Instämmer inte 333 5. Instämmer absolut inte 64 9. Ej svar
VAR 329 KÖPA OCH SÄLJA Loc 488 width 1 MD=9 F.19m. Jag är intresserad av att köpa och sälja <Se F.19 för fullständig frågetext> 535 1. Instämmer starkt 1325 2. Instämmer delvis 1898 3. Varken eller 2033 4. Instämmer inte 1345 5. Instämmer absolut inte 86 9. Ej svar
VAR 330 MATLAGNINGSBERÖM Loc 489 width 1 MD=9 F.19n. Folk ger mig ofta beröm för min matlagning <Se F.19 för fullständig frågetext> 727 1. Instämmer starkt 2512 2. Instämmer delvis 1726 3. Varken eller 1077 4. Instämmer inte 1088 5. Instämmer absolut inte 92 9. Ej svar
VAR 331 FESTER Loc 490 width 1 MD=9 F.19o. Jag tycker om fester där det är en massa musik och prat <Se F.19 för fullständig frågetext> 842 1. Instämmer starkt 2533 2. Instämmer delvis 1300 3. Varken eller 1542 4. Instämmer inte 921 5. Instämmer absolut inte 84 9. Ej svar
VAR 332 FRITIDEN VIKTIGARE Loc 491 width 1 MD=9 F.19p. Fritiden är viktigare än arbetet <Se F.19 för fullständig frågetext> 977 1. Instämmer starkt 2037 2. Instämmer delvis 1511 3. Varken eller 2042 4. Instämmer inte 540 5. Instämmer absolut inte 115 9. Ej svar
VAR 333 FRITIDSPROBLEM Loc 492 width 1 MD=9 F.19q. Det finns för lite att göra på fritiden <Se F.19 för fullständig frågetext> 348 1. Instämmer starkt 790 2. Instämmer delvis 611 3. Varken eller 2806 4. Instämmer inte 2571 5. Instämmer absolut inte 96 9. Ej svar
VAR 334 TUGGUMMI Loc 493 width 1 MD=9 F.19r. Det ser illa ut när folk tuggar tuggummi <Se F.19 för fullständig frågetext> 2322 1. Instämmer starkt 2111 2. Instämmer delvis 1424 3. Varken eller 925 4. Instämmer inte 390 5. Instämmer absolut inte 50 9. Ej svar
VAR 335 RELIGIÖSA FRÅGOR Loc 494 width 1 MD=9 F.19s. Religiösa frågor ges för lite utrymme i dagens Sverige <Se F.19 för fullständig frågetext> 660 1. Instämmer starkt 1200 2. Instämmer delvis 2501 3. Varken eller 1567 4. Instämmer inte 1220 5. Instämmer absolut inte 74 9. Ej svar
VAR 336 GAMMALDAGS ÅSIKTER Loc 495 width 1 MD=9 F.19t. Jag är nog lite gammaldags i mina åsikter <Se F.19 för fullständig frågetext> 518 1. Instämmer starkt 2921 2. Instämmer delvis 1188 3. Varken eller 1853 4. Instämmer inte 685 5. Instämmer absolut inte 57 9. Ej svar
VAR 337 KOPPLA AV Loc 496 width 1 MD=9 F.19u. Jag önskar jag kunde koppla av mera <Se F.19 för fullständig frågetext> 991 1. Instämmer starkt 2971 2. Instämmer delvis 1220 3. Varken eller 1630 4. Instämmer inte 337 5. Instämmer absolut inte 73 9. Ej svar
VAR 338 TILLRÄCKLIGT MED PENGAR Loc 497 width 1 MD=9 F.19v. Jag har tillräckligt med pengar för det jag önskar mig <Se F.19 för fullständig frågetext> 446 1. Instämmer starkt 2085 2. Instämmer delvis 804 3. Varken eller 2263 4. Instämmer inte 1563 5. Instämmer absolut inte 61 9. Ej svar
VAR 339 SÄNKA LEVNADSSTANDARD Loc 498 width 1 MD=9 F.19w. Jag är beredd att sänka min levnadsstandard för att hjälpa folk i utvecklingsländerna <Se F.19 för fullständig frågetext> 386 1. Instämmer starkt 2115 2. Instämmer delvis 1942 3. Varken eller 1888 4. Instämmer inte 807 5. Instämmer absolut inte 84 9. Ej svar
VAR 340 HUR BILEN SER UT Loc 499 width 1 MD=9 F.19x. Det spelar ingen roll hur den bil jag har ser ut bara den rullar <Se F.19 för fullständig frågetext> 774 1. Instämmer starkt 1841 2. Instämmer delvis 705 3. Varken eller 2504 4. Instämmer inte 1288 5. Instämmer absolut inte 110 9. Ej svar
VAR 341 DRINK - SLAPPNA AV Loc 500 width 1 MD=9 F.19y. Att ta en öl eller drink är ett bra sätt att slappna av när arbetsdagen är slut <Se F.19 för fullständig frågetext> 181 1. Instämmer starkt 886 2. Instämmer delvis 768 3. Varken eller 2142 4. Instämmer inte 3182 5. Instämmer absolut inte 63 9. Ej svar
VAR 342 TA ANSVAR Loc 501 width 1 MD=9 F.19z. Jag tycker om att ta stort ansvar <Se F.19 för fullständig frågetext> 770 1. Instämmer starkt 3196 2. Instämmer delvis 1525 3. Varken eller 1351 4. Instämmer inte 286 5. Instämmer absolut inte 94 9. Ej svar
VAR 343 FÖRENINGSARBETE Loc 502 width 1 MD=9 F.19å. Jag tycker om att arbeta i föreningar <Se F.19 för fullständig frågetext> 368 1. Instämmer starkt 1525 2. Instämmer delvis 1582 3. Varken eller 2175 4. Instämmer inte 1463 5. Instämmer absolut inte 109 9. Ej svar
VAR 344 OTROHET OFÖRLÅTLIGT Loc 503 width 1 MD=9 F.19ä. Jag tycker otrohet är helt oförlåtligt <Se F.19 för fullständig frågetext> 1929 1. Instämmer starkt 1856 2. Instämmer delvis 1156 3. Varken eller 1709 4. Instämmer inte 485 5. Instämmer absolut inte 87 9. Ej svar
VAR 345 FÖRKASTLIGT DRICKA VIN Loc 504 width 1 MD=9 F.19ö. Jag anser det är förkastligt att dricka vin eller sprit <Se F.19 för fullständig frågetext> 1086 1. Instämmer starkt 1403 2. Instämmer delvis 984 3. Varken eller 2454 4. Instämmer inte 1236 5. Instämmer absolut inte 59 9. Ej svar
VAR 346 KOPPLA AV MED ATT LÄSA Loc 505 width 1 MD=9 F.19aa. Jag tycker om att koppla av med att läsa en veckotidning <Se F.19 för fullständig frågetext> 959 1. Instämmer starkt 2861 2. Instämmer delvis 1225 3. Varken eller 1314 4. Instämmer inte 796 5. Instämmer absolut inte 67 9. Ej svar
VAR 347 INGA FRAMTIDSBEKYMMER Loc 506 width 1 MD=9 F.19ab. Jag tar var dag som den kommer och bekymrar mig inte om framtiden <Se F.19 för fullständig frågetext> 413 1. Instämmer starkt 1690 2. Instämmer delvis 653 3. Varken eller 3053 4. Instämmer inte 1347 5. Instämmer absolut inte 66 9. Ej svar
VAR 348 HELLRE HEMMAKVÄLL Loc 507 width 1 MD=9 F.19ac. Jag har hellre en stilla hemmakväll än att jag går ut på fest <Se F.19 för fullständig frågetext> 1693 1. Instämmer starkt 2979 2. Instämmer delvis 1086 3. Varken eller 1114 4. Instämmer inte 308 5. Instämmer absolut inte 42 9. Ej svar
VAR 349 BROTTSLINGAR Loc 508 width 1 MD=9 F.19ad. Samhället är alldeles för släpphänt mot brottslingar <Se F.19 för fullständig frågetext> 2832 1. Instämmer starkt 2535 2. Instämmer delvis 938 3. Varken eller 680 4. Instämmer inte 181 5. Instämmer absolut inte 56 9. Ej svar
VAR 350 SKÖNT KÄNNA SIG LYXIG Loc 509 width 1 MD=9 F.19ae. Jag tycker det är skönt att få känna mig lite lyxig ibland <Se F.19 för fullständig frågetext> 1566 1. Instämmer starkt 3653 2. Instämmer delvis 1109 3. Varken eller 658 4. Instämmer inte 171 5. Instämmer absolut inte 65 9. Ej svar
VAR 351 TA RISKER Loc 510 width 1 MD=9 F.19af. Jag aktar mig för att ta några risker <Se F.19 för fullständig frågetext> 1057 1. Instämmer starkt 2872 2. Instämmer delvis 1418 3. Varken eller 1587 4. Instämmer inte 198 5. Instämmer absolut inte 90 9. Ej svar
VAR 352 PORRTIDNINGAR Loc 511 width 1 MD=9 F.19ag. Porrtidningar borde förbjudas <Se F.19 för fullständig frågetext> 2283 1. Instämmer starkt 1138 2. Instämmer delvis 1710 3. Varken eller 1535 4. Instämmer inte 509 5. Instämmer absolut inte 47 9. Ej svar
VAR 353 SNYGGT KLÄDD Loc 512 width 1 MD=9 F.19ah. Att vara snyggt klädd är viktigt <Se F.19 för fullständig frågetext> 1501 1. Instämmer starkt 3481 2. Instämmer delvis 1080 3. Varken eller 872 4. Instämmer inte 239 5. Instämmer absolut inte 49 9. Ej svar
VAR 354 ÖRTMEDICINER Loc 513 width 1 MD=9 F.19ai. Örtmediciner borde användas mera allmänt i Sverige <Se F.19 för fullständig frågetext> 1240 1. Instämmer starkt 2299 2. Instämmer delvis 2954 3. Varken eller 483 4. Instämmer inte 189 5. Instämmer absolut inte 57 9. Ej svar
VAR 355 PROFFSBOXNING Loc 514 width 1 MD=9 F.19aj. Proffsboxning borde vara tillåten i Sverige <Se F.19 för fullständig frågetext> 1024 1. Instämmer starkt 1401 2. Instämmer delvis 1929 3. Varken eller 1137 4. Instämmer inte 1680 5. Instämmer absolut inte 51 9. Ej svar
VAR 356 PROVA NYA LIVSMEDEL Loc 515 width 1 MD=9 F.19ak. När det kommer nya livsmedel är jag bland de första som prövar dem <Se F.19 för fullständig frågetext> 118 1. Instämmer starkt 947 2. Instämmer delvis 1348 3. Varken eller 3029 4. Instämmer inte 1719 5. Instämmer absolut inte 61 9. Ej svar
VAR 357 PRÖVA NYHETER Loc 516 width 1 MD=9 F.19al. Jag är snabbare att pröva nyheter än mina vänner och bekanta <Se F.19 för fullständig frågetext> 105 1. Instämmer starkt 656 2. Instämmer delvis 1917 3. Varken eller 2777 4. Instämmer inte 1706 5. Instämmer absolut inte 61 9. Ej svar
VAR 358 ÄTER HÄLSOSAM MAT Loc 517 width 1 MD=9 F.19am. Jag är mycket noga med att den mat jag äter är hälsosam <Se F.19 för fullständig frågetext> 990 1. Instämmer starkt 2938 2. Instämmer delvis 1235 3. Varken eller 1616 4. Instämmer inte 381 5. Instämmer absolut inte 62 9. Ej svar
VAR 359 BO PÅ LANDET Loc 518 width 1 MD=9 F.19an. Jag vill bosätta mig på landet <Se F.19 för fullständig frågetext> 2038 1. Instämmer starkt 1998 2. Instämmer delvis 1068 3. Varken eller 1293 4. Instämmer inte 732 5. Instämmer absolut inte 93 9. Ej svar
VAR 360 INTRESSEN UTANFÖR JOBBET Loc 519 width 1 MD=9 F.19ao. Mina viktigaste intressen har jag utanför jobbet/studierna <Se F.19 för fullständig frågetext> 1329 1. Instämmer starkt 2303 2. Instämmer delvis 1420 3. Varken eller 1525 4. Instämmer inte 521 5. Instämmer absolut inte 124 9. Ej svar
VAR 361 MYCKET PENGAR VIKTIGT Loc 520 width 1 MD=9 F.19ap. Det är viktigt för mig att ha mycket pengar att röra mig med <Se F.19 för fullständig frågetext> 554 1. Instämmer starkt 2413 2. Instämmer delvis 1627 3. Varken eller 2174 4. Instämmer inte 369 5. Instämmer absolut inte 85 9. Ej svar
VAR 362 OBEROENDE Loc 521 width 1 MD=9 F.19aq. Jag är mera oberoende än de flesta andra människor <Se F.19 för fullständig frågetext> 425 1. Instämmer starkt 1888 2. Instämmer delvis 2656 3. Varken eller 1817 4. Instämmer inte 341 5. Instämmer absolut inte 95 9. Ej svar
VAR 363 GÖR SAKER TILLSAMMANS Loc 522 width 1 MD=9 F.19ar. I vår familj gör vi en massa trevliga saker tillsammans <Se F.19 för fullständig frågetext> 1371 1. Instämmer starkt 3640 2. Instämmer delvis 1328 3. Varken eller 637 4. Instämmer inte 145 5. Instämmer absolut inte 101 9. Ej svar
VAR 364 KÖPA TILL EXTRAPRIS Loc 523 width 1 MD=9 F.19as. Jag försöker köpa så mycket dagligvaror jag kan till extrapris <Se F.19 för fullständig frågetext> 2144 1. Instämmer starkt 2932 2. Instämmer delvis 1143 3. Varken eller 738 4. Instämmer inte 195 5. Instämmer absolut inte 70 9. Ej svar
VAR 365 ARBETET Loc 524 width 1 MD=9 F.20. Tidningsläsning. Morgontidningar. Hur brukar Du läsa nedanstående tidningar? F.20a. Hur brukar Du läsa Arbetet? 6489 1. Brukar inte läsa 129 2. Bläddrar bara igenom 340 3. Läser en del 221 4. Läser det mesta 43 9. Ej svar
VAR 366 DAGENS NYHETER Loc 525 width 1 MD=9 F.20b. Hur brukar Du läsa Dagens Nyheter? <Se F.20 för fullständig frågetext> 4651 1. Brukar inte läsa 402 2. Bläddrar bara igenom 1392 3. Läser en del 735 4. Läser det mesta 42 9. Ej svar
VAR 367 GÖTEBORGS-POSTEN Loc 526 width 1 MD=9 F.20c. Hur brukar Du läsa Göteborgs-Posten? <Se F.20 för fullständig frågetext> 5898 1. Brukar inte läsa 181 2. Bläddrar bara igenom 616 3. Läser en del 485 4. Läser det mesta 42 9. Ej svar
VAR 368 SVENSKA DAGBLADET Loc 527 width 1 MD=9 F.20d. Hur brukar Du läsa Svenska Dagbladet? <Se F.20 för fullständig frågetext> 5804 1. Brukar inte läsa 296 2. Bläddrar bara igenom 640 3. Läser en del 406 4. Läser det mesta 76 9. Ej svar
VAR 369 SYDSVENSKA DAGBLADET Loc 528 width 1 MD=9 F.20e. Hur brukar Du läsa Sydsvenska Dagbladet? <Se F.20 för fullständig frågetext> 6470 1. Brukar inte läsa 118 2. Bläddrar bara igenom 303 3. Läser en del 289 4. Läser det mesta 42 9. Ej svar
VAR 370 ANNAN MORGONTIDNING Loc 529 width 1 MD=9 F.20f. Hur brukar Du läsa annan morgontidning? <Se F.20 för fullständig frågetext> 4059 1. Brukar inte läsa 139 2. Bläddrar bara igenom 1101 3. Läser en del 1881 4. Läser det mesta 42 9. Ej svar
VAR 371 AFTONBLADET Loc 530 width 1 MD=9 F.21. Tidningsläsning. Kvällstidningar. Hur brukar Du läsa nedanstående tidningar? F.21a. Hur brukar Du läsa Aftonbladet? 3528 1. Brukar inte läsa 429 2. Bläddrar bara igenom 1734 3. Läser en del 1489 4. Läser det mesta 42 9. Ej svar
VAR 372 EXPRESSEN Loc 531 width 1 MD=9 F.21b. Hur brukar Du läsa Expressen? <Se F.21 för fullständig frågetext> 2684 1. Brukar inte läsa 436 2. Bläddrar bara igenom 2212 3. Läser en del 1848 4. Läser det mesta 42 9. Ej svar
VAR 373 GT KVÄLLSTIDNINGEN Loc 532 width 1 MD=9 F.21c. Hur brukar Du läsa GT Kvällstidningen? <Se F.21 för fullständig frågetext> 6154 1. Brukar inte läsa 153 2. Bläddrar bara igenom 475 3. Läser en del 398 4. Läser det mesta 42 9. Ej svar
VAR 374 KVÄLLSPOSTEN Loc 533 width 1 MD=9 F.21d. Hur brukar Du läsa Kvällsposten? <Se F.21 för fullständig frågetext> 6078 1. Brukar inte läsa 156 2. Bläddrar bara igenom 516 3. Läser en del 430 4. Läser det mesta 42 9. Ej svar
VAR 375 ALLAS VECKOTIDNING Loc 534 width 1 MD=9 F.22. Tidningsläsning. Veckotidningar. Hur brukar Du läsa nedanstående tidningar? F.22a. Hur brukar Du läsa Allas Veckotidning? 5506 1. Brukar inte läsa 565 2. Bläddrar bara igenom 672 3. Läser en del 435 4. Läser det mesta 44 9. Ej svar
VAR 376 ALLERS Loc 535 width 1 MD=9 F.22b. Hur brukar Du läsa Allers? <Se F.22 för fullständig frågetext> 4883 1. Brukar inte läsa 751 2. Bläddrar bara igenom 1001 3. Läser en del 545 4. Läser det mesta 42 9. Ej svar
VAR 377 DAMERNAS VÄRLD Loc 536 width 1 MD=9 F.22c. Hur brukar Du läsa Damernas Värld? <Se F.22 för fullständig frågetext> 5453 1. Brukar inte läsa 695 2. Bläddrar bara igenom 707 3. Läser en del 325 4. Läser det mesta 42 9. Ej svar
VAR 378 FEMINA Loc 537 width 1 MD=9 F.22d. Hur brukar Du läsa Femina? <Se F.22 för fullständig frågetext> 5696 1. Brukar inte läsa 592 2. Bläddrar bara igenom 631 3. Läser en del 261 4. Läser det mesta 42 9. Ej svar
VAR 379 FIB-AKTUELLT Loc 538 width 1 MD=9 F.22e. Hur brukar Du läsa FIB-Aktuellt? <Se F.22 för fullständig frågetext> 4815 1. Brukar inte läsa 636 2. Bläddrar bara igenom 1163 3. Läser en del 566 4. Läser det mesta 42 9. Ej svar
VAR 380 HEMMETS JOURNAL Loc 539 width 1 MD=9 F.22f. Hur brukar Du läsa Hemmets Journal? <Se F.22 för fullständig frågetext> 4805 1. Brukar inte läsa 652 2. Bläddrar bara igenom 1032 3. Läser en del 691 4. Läser det mesta 42 9. Ej svar
VAR 381 HEMMETS VECKOTIDNING Loc 540 width 1 MD=9 F.22g. Hur brukar Du läsa Hemmets Veckotidning? <Se F.22 för fullständig frågetext> 5055 1. Brukar inte läsa 679 2. Bläddrar bara igenom 897 3. Läser en del 549 4. Läser det mesta 42 9. Ej svar
VAR 382 HUSMODERN Loc 541 width 1 MD=9 F.22h. Hur brukar Du läsa Husmodern? <Se F.22 för fullständig frågetext> 5549 1. Brukar inte läsa 621 2. Bläddrar bara igenom 663 3. Läser en del 347 4. Läser det mesta 42 9. Ej svar
VAR 383 HÄNT I VECKAN Loc 542 width 1 MD=9 F.22i. Hur brukar Du läsa Hänt i Veckan? <Se F.22 för fullständig frågetext> 5093 1. Brukar inte läsa 946 2. Bläddrar bara igenom 799 3. Läser en del 342 4. Läser det mesta 42 9. Ej svar
VAR 384 ICA-KURIREN Loc 543 width 1 MD=9 F.22j. Hur brukar Du läsa ICA-Kuriren? <Se F.22 för fullständig frågetext> 4548 1. Brukar inte läsa 640 2. Bläddrar bara igenom 1069 3. Läser en del 923 4. Läser det mesta 42 9. Ej svar
VAR 385 KALLE ANKA & CO Loc 544 width 1 MD=9 F.22k. Hur brukar Du läsa Kalle Anka & Co? <Se F.22 för fullständig frågetext> 5444 1. Brukar inte läsa 243 2. Bläddrar bara igenom 407 3. Läser en del 1086 4. Läser det mesta 42 9. Ej svar
VAR 386 LAND Loc 545 width 1 MD=9 F.22l. Hur brukar Du läsa Land? <Se F.22 för fullständig frågetext> 5122 1. Brukar inte läsa 444 2. Bläddrar bara igenom 971 3. Läser en del 643 4. Läser det mesta 42 9. Ej svar
VAR 387 LEKTYR Loc 546 width 1 MD=9 F.22m. Hur brukar Du läsa Lektyr? <Se F.22 för fullständig frågetext> 5032 1. Brukar inte läsa 581 2. Bläddrar bara igenom 1015 3. Läser en del 552 4. Läser det mesta 42 9. Ej svar
VAR 388 MIN VÄRLD Loc 547 width 1 MD=9 F.22n. Hur brukar Du läsa Min Värld? <Se F.22 för fullständig frågetext> 6190 1. Brukar inte läsa 317 2. Bläddrar bara igenom 366 3. Läser en del 307 4. Läser det mesta 42 9. Ej svar
VAR 389 MITT LIVS NOVELL Loc 548 width 1 MD=9 F.22o. Hur brukar Du läsa Mitt Livs Novell? <Se F.22 för fullständig frågetext> 6583 1. Brukar inte läsa 138 2. Bläddrar bara igenom 201 3. Läser en del 257 4. Läser det mesta 43 9. Ej svar
VAR 390 RÖSTER I RADIO/TV Loc 549 width 1 MD=9 F.22p. Hur brukar Du läsa Röster i Radio/TV? <Se F.22 för fullständig frågetext> 5676 1. Brukar inte läsa 446 2. Bläddrar bara igenom 741 3. Läser en del 316 4. Läser det mesta 43 9. Ej svar
VAR 391 SAXONS VECKOTIDNING Loc 550 width 1 MD=9 F.22q. Hur brukar Du läsa Saxons Veckotidning? <Se F.22 för fullständig frågetext> 5810 1. Brukar inte läsa 400 2. Bläddrar bara igenom 642 3. Läser en del 325 4. Läser det mesta 45 9. Ej svar
VAR 392 SE Loc 551 width 1 MD=9 F.22r. Hur brukar Du läsa Se? <Se F.22 för fullständig frågetext> 5656 1. Brukar inte läsa 544 2. Bläddrar bara igenom 722 3. Läser en del 256 4. Läser det mesta 44 9. Ej svar
VAR 393 SVENSK DAMTIDNING Loc 552 width 1 MD=9 F.22s. Hur brukar Du läsa Svensk Damtidning? <Se F.22 för fullständig frågetext> 5770 1. Brukar inte läsa 582 2. Bläddrar bara igenom 520 3. Läser en del 307 4. Läser det mesta 43 9. Ej svar
VAR 394 VECKANS AFFÄRER Loc 553 width 1 MD=9 F.22t. Hur brukar Du läsa Veckans Affärer? <Se F.22 för fullständig frågetext> 6209 1. Brukar inte läsa 230 2. Bläddrar bara igenom 556 3. Läser en del 183 4. Läser det mesta 44 9. Ej svar
VAR 395 VECKO-REVYN Loc 554 width 1 MD=9 F.22u. Hur brukar Du läsa Vecko-Revyn? <Se F.22 för fullständig frågetext> 5836 1. Brukar inte läsa 482 2. Bläddrar bara igenom 528 3. Läser en del 333 4. Läser det mesta 43 9. Ej svar
VAR 396 VI Loc 555 width 1 MD=9 F.22v. Hur brukar Du läsa Vi? <Se F.22 för fullständig frågetext> 5735 1. Brukar inte läsa 359 2. Bläddrar bara igenom 640 3. Läser en del 445 4. Läser det mesta 43 9. Ej svar
VAR 397 ÅRET RUNT Loc 556 width 1 MD=9 F.22x. Hur brukar Du läsa Året Runt? <Se F.22 för fullständig frågetext> 4481 1. Brukar inte läsa 704 2. Bläddrar bara igenom 1311 3. Läser en del 684 4. Läser det mesta 42 9. Ej svar
VAR 398 METALLARBETAREN Loc 557 width 1 MD=9 F.22y. Hur brukar Du läsa Metallarbetaren? <Se F.22 för fullständig frågetext> 6258 1. Brukar inte läsa 325 2. Bläddrar bara igenom 389 3. Läser en del 206 4. Läser det mesta 44 9. Ej svar
VAR 399 KOMMUNALARBETAREN Loc 558 width 1 MD=9 F.23. Tidningsläsning. 14-dagarstidningar. Hur brukar Du läsa nedanstående tidningar? F.23a. Hur brukar Du läsa Kommunalarbetaren? 6123 1. Brukar inte läsa 275 2. Bläddrar bara igenom 482 3. Läser en del 298 4. Läser det mesta 44 9. Ej svar
VAR 400 MOTOR Loc 559 width 1 MD=9 F.23b. Hur brukar Du läsa Motor? <Se F.23 för fullständig frågetext> 5990 1. Brukar inte läsa 349 2. Bläddrar bara igenom 518 3. Läser en del 321 4. Läser det mesta 44 9. Ej svar
VAR 401 MOTORFÖRAREN Loc 560 width 1 MD=9 F.23c. Hur brukar Du läsa Motorföraren? <Se F.23 för fullständig frågetext> 6562 1. Brukar inte läsa 177 2. Bläddrar bara igenom 283 3. Läser en del 154 4. Läser det mesta 46 9. Ej svar
VAR 402 TEKNIKENS VÄRLD Loc 561 width 1 MD=9 F.23d. Hur brukar Du läsa Teknikens Värld? <Se F.23 för fullständig frågetext> 5695 1. Brukar inte läsa 338 2. Bläddrar bara igenom 691 3. Läser en del 453 4. Läser det mesta 45 9. Ej svar
VAR 403 VI BILÄGARE Loc 562 width 1 MD=9 F.23e. Hur brukar Du läsa Vi Bilägare? <Se F.23 för fullständig frågetext> 5303 1. Brukar inte läsa 457 2. Bläddrar bara igenom 776 3. Läser en del 642 4. Läser det mesta 44 9. Ej svar
VAR 404 SIA SKOGSARBETAREN Loc 563 width 1 MD=9 F.23f. Hur brukar Du läsa SIA Skogsarbetaren? <Se F.23 för fullständig frågetext> 6929 1. Brukar inte läsa 85 2. Bläddrar bara igenom 101 3. Läser en del 63 4. Läser det mesta 44 9. Ej svar
VAR 405 DET BÄSTA Loc 564 width 1 MD=9 F.24. Tidningsläsning. Månadstidningar. Hur brukar Du läsa nedanstående tidningar? F.24a. Hur brukar Du läsa Det Bästa? 6028 1. Brukar inte läsa 136 2. Bläddrar bara igenom 558 3. Läser en del 433 4. Läser det mesta 67 9. Ej svar
VAR 406 MÅNADS-JOURNALEN Loc 565 width 1 MD=9 F.24b. Hur brukar Du läsa Månads-Journalen? <Se F.24 för fullständig frågetext> 6889 1. Brukar inte läsa 45 2. Bläddrar bara igenom 125 3. Läser en del 95 4. Läser det mesta 68 9. Ej svar
VAR 407 VI FÖRÄLDRAR Loc 566 width 1 MD=9 F.24c. Hur brukar Du läsa Vi Föräldrar? <Se F.24 för fullständig frågetext> 6192 1. Brukar inte läsa 194 2. Bläddrar bara igenom 473 3. Läser en del 295 4. Läser det mesta 68 9. Ej svar
VAR 408 PRIVATA AFFÄRER Loc 567 width 1 MD=9 F.24d. Hur brukar Du läsa Privata Affärer? <Se F.24 för fullständig frågetext> 6613 1. Brukar inte läsa 144 2. Bläddrar bara igenom 269 3. Läser en del 128 4. Läser det mesta 68 9. Ej svar
VAR 409 ANTIK & AUKTION Loc 568 width 1 MD=9 F.24e. Hur brukar Du läsa Antik & Auktion? <Se F.24 för fullständig frågetext> 6592 1. Brukar inte läsa 182 2. Bläddrar bara igenom 226 3. Läser en del 154 4. Läser det mesta 68 9. Ej svar
VAR 410 ALLT I HEMMET Loc 569 width 1 MD=9 F.24f. Hur brukar Du läsa Allt i Hemmet? <Se F.24 för fullständig frågetext> 4710 1. Brukar inte läsa 718 2. Bläddrar bara igenom 1228 3. Läser en del 498 4. Läser det mesta 68 9. Ej svar
VAR 411 HEM OCH FRITID Loc 570 width 1 MD=9 F.24g. Hur brukar Du läsa Hem och Fritid? <Se F.24 för fullständig frågetext> 4564 1. Brukar inte läsa 731 2. Bläddrar bara igenom 1331 3. Läser en del 528 4. Läser det mesta 68 9. Ej svar
VAR 412 VÅR BOSTAD Loc 571 width 1 MD=9 F.24h. Hur brukar Du läsa Vår Bostad? <Se F.24 för fullständig frågetext> 4885 1. Brukar inte läsa 651 2. Bläddrar bara igenom 1094 3. Läser en del 524 4. Läser det mesta 68 9. Ej svar
VAR 413 ALLT OM MAT Loc 572 width 1 MD=9 F.24i. Hur brukar Du läsa Allt om Mat? <Se F.24 för fullständig frågetext> 5155 1. Brukar inte läsa 503 2. Bläddrar bara igenom 942 3. Läser en del 554 4. Läser det mesta 68 9. Ej svar
VAR 414 TIDSKRIFT FÖR HÄLSA Loc 573 width 1 MD=9 F.24j. Hur brukar Du läsa Tidskrift för Hälsa? <Se F.24 för fullständig frågetext> 6529 1. Brukar inte läsa 172 2. Bläddrar bara igenom 292 3. Läser en del 160 4. Läser det mesta 69 9. Ej svar
VAR 415 FOTO- OCH FILMTEKNIK Loc 574 width 1 MD=9 F.24k. Hur brukar Du läsa Foto- och Filmteknik? <Se F.24 för fullständig frågetext> 6650 1. Brukar inte läsa 198 2. Bläddrar bara igenom 222 3. Läser en del 84 4. Läser det mesta 68 9. Ej svar
VAR 416 TEKNIK FÖR ALLA Loc 575 width 1 MD=9 F.24l. Hur brukar Du läsa Teknik för alla? <Se F.24 för fullständig frågetext> 6174 1. Brukar inte läsa 306 2. Bläddrar bara igenom 470 3. Läser en del 204 4. Läser det mesta 68 9. Ej svar
VAR 417 BÅT-NYTT Loc 576 width 1 MD=9 F.24m. Hur brukar Du läsa Båt-Nytt? <Se F.24 för fullständig frågetext> 6305 1. Brukar inte läsa 273 2. Bläddrar bara igenom 373 3. Läser en del 203 4. Läser det mesta 68 9. Ej svar
VAR 418 BÅT FÖR ALLA Loc 577 width 1 MD=9 F.24n. Hur brukar Du läsa Båt för alla? <Se F.24 för fullständig frågetext> 6514 1. Brukar inte läsa 218 2. Bläddrar bara igenom 261 3. Läser en del 161 4. Läser det mesta 68 9. Ej svar
VAR 419 VI BÅTÄGARE Loc 578 width 1 MD=9 F.24o. Hur brukar Du läsa Vi Båtägare? <Se F.24 för fullständig frågetext> 6464 1. Brukar inte läsa 218 2. Bläddrar bara igenom 295 3. Läser en del 177 4. Läser det mesta 68 9. Ej svar
VAR 420 PÅ KRYSS & TILL RORS Loc 579 width 1 MD=9 F.24p. Hur brukar Du läsa På Kryss & Till Rors? <Se F.24 för fullständig frågetext> 6851 1. Brukar inte läsa 103 2. Bläddrar bara igenom 111 3. Läser en del 89 4. Läser det mesta 68 9. Ej svar
VAR 421 SEGLING Loc 580 width 1 MD=9 F.24q. Hur brukar Du läsa Segling? <Se F.24 för fullständig frågetext> 6821 1. Brukar inte läsa 119 2. Bläddrar bara igenom 118 3. Läser en del 94 4. Läser det mesta 70 9. Ej svar
VAR 422 MEDLEM I KONSUM Loc 581 width 1 MD=9 F.25. Är Du personligen eller någon annan i Ditt hushåll medlem i Konsum? Om Du inte känner till detta, fråga då de övriga familjemedlemmarna. 3985 1. Ja 3148 2. Nej 89 9. Ej svar
VAR 423 INKÖP HOS KOOPERATIONEN Loc 582 width 1 MD=9 F.26. Hur stor del av Ditt hushålls inköp av livsmedel och andra varor för dagligt bruk gör Du själv för närvarande i Konsum/Servus/Domus/Obs? 1205 1. Gör praktiskt taget INGA inköp av livsmedel o.dyl. själv 2225 2. Köper INGET eller ENDAST liten del i Konsum/Servus/Domus/Obs 1364 3. Köper MINDRE ÄN HÄLFTEN i Konsum/Servus/Domus/Obs 785 4. Köper UNGEFÄR HÄLFTEN i Konsum/Servus/Domus/Obs 751 5. Köper MER ÄN HÄLFTEN i Konsum/Servus/Domus/Obs 786 6. Köper ALLT ELLER NÄSTAN ALLT i Konsum/Servus/Domus/Obs 106 9. Ej svar
VAR 424 FRITIDSBÅT Loc 583 width 1 MD=9 F.27. Finns det någon fritidsbåt i Ditt hushåll? 5139 1. Nej 1649 2. Ja, en 406 3. Ja, två eller flera 28 9. Ej svar
VAR 425 FÖRSTA BÅT Loc 584 width 1 MD=9 F.27a. OM båtar finns: Markera med ett kryss nedan vilken typ den är: <Se F.27 för fullständig frågetext> 1197 1. Roddbåt med/utan "snurra" 473 2. Motorbåt under 6 m längd 149 3. Motorbåt över 6 m längd 58 4. Segelbåt under 4 m längd 48 5. Segelbåt 4-6 m längd 101 6. Segelbåt över 6 m längd 4 7. Segelkatamaran el. trimaran 5192 9. Ej svar
VAR 426 ANDRA BÅT Loc 585 width 1 MD=9 F.27b. OM båtar finns: Markera med ett kryss nedan vilken typ den är: <Se F.27 för fullständig frågetext> 125 2. Motorbåt under 6 m längd 70 3. Motorbåt över 6 m längd 52 4. Segelbåt under 4 m längd 41 5. Segelbåt 4-6 m längd 48 6. Segelbåt över 6 m längd 2 7. Segelkatamaran el. trimaran 6884 9. Ej svar
VAR 427 FÖRVÄRVSARBETAR Loc 586 width 1 MD=9 F.28a. Har Du förvärvsarbete? Frågan ställd i 81-II (Omgång 21,22,23,28) 5041 1. Förvärvsarbetar 2140 2. Förvärvsarbetar ej 41 9. Ej svar
VAR 428 KAN PÅVERKA INKÖP 1 Loc 587 width 1 MD=9 F.28b. Påverkan. På arbetsplatsen är det i dag många som påverkar vilka produkter och tjänster som skall köpas in. Påverkan kan vara att ställa krav på produkterna, påverka valet av märke eller leverantör eller själv fatta beslut om inköp på arbetsplatsen. Hur stora är Dina möjligheter att påverka inköpen för nedanstående typer av produkter och tjänster? Om produkten inte är aktuell för Dig ber vi Dig notera detta i den speciella kolumnen. F.28b.1. Hur stora är Dina möjligheter att påverka inköpen av ordbehandlingsutrustning? Frågan ställd i 81-II (Omgång 21,22,23,28) 148 1. Mycket stora 174 2. Ganska stora 117 3. Varken eller 120 4. Ganska små 229 5. Mycket små 3916 6. Ej aktuellt 2518 9. Ej svar
VAR 429 KAN PÅVERKA INKÖP 2 Loc 588 width 1 MD=9 F.28b.2. Hur stora är Dina möjligheter att påverka inköpen av skrivmaskiner? <Se F.28b för fullständig frågetext> Frågan ställd i 81-II (Omgång 21,22,23,28) 309 1. Mycket stora 375 2. Ganska stora 182 3. Varken eller 261 4. Ganska små 448 5. Mycket små 3161 6. Ej aktuellt 2486 9. Ej svar
VAR 430 KAN PÅVERKA INKÖP 3 Loc 589 width 1 MD=9 F.28b.3. Hur stora är Dina möjligheter att påverka inköpen av kopieringsmaskiner? <Se F.28b för fullständig frågetext> Frågan ställd i 81-II (Omgång 21,22,23,28) 219 1. Mycket stora 324 2. Ganska stora 225 3. Varken eller 239 4. Ganska små 512 5. Mycket små 3211 6. Ej aktuellt 2492 9. Ej svar
VAR 431 KAN PÅVERKA INKÖP 4 Loc 590 width 1 MD=9 F.28b.4. Hur stora är Dina möjligheter att påverka inköpen av kontorsmaterial? <Se F.28b för fullständig frågetext> Frågan ställd i 81-II (Omgång 21,22,23,28) 442 1. Mycket stora 586 2. Ganska stora 224 3. Varken eller 299 4. Ganska små 446 5. Mycket små 2741 6. Ej aktuellt 2484 9. Ej svar
VAR 432 KAN PÅVERKA INKÖP 5 Loc 591 width 1 MD=9 F.28b.5. Hur stora är Dina möjligheter att påverka inköpen av kontorsmöbler/kontorsinredning? <Se F.28b för fullständig frågetext> Frågan ställd i 81-II (Omgång 21,22,23,28) 338 1. Mycket stora 554 2. Ganska stora 217 3. Varken eller 314 4. Ganska små 441 5. Mycket små 2880 6. Ej aktuellt 2478 9. Ej svar
VAR 433 KAN PÅVERKA INKÖP 6 Loc 592 width 1 MD=9 F.28b.6. Hur stora är Dina möjligheter att påverka inköpen av kontorsdatorer? <Se F.28b för fullständig frågetext> Frågan ställd i 81-II (Omgång 21,22,23,28) 132 1. Mycket stora 151 2. Ganska stora 174 3. Varken eller 153 4. Ganska små 413 5. Mycket små 3704 6. Ej aktuellt 2495 9. Ej svar
VAR 434 KAN PÅVERKA INKÖP 7 Loc 593 width 1 MD=9 F.28b.7. Hur stora är Dina möjligheter att påverka inköpen av bildskärmar? <Se F.28b för fullständig frågetext> Frågan ställd i 81-II (Omgång 21,22,23,28) 133 1. Mycket stora 157 2. Ganska stora 164 3. Varken eller 145 4. Ganska små 412 5. Mycket små 3715 6. Ej aktuellt 2496 9. Ej svar
VAR 435 KAN PÅVERKA INKÖP 8 Loc 594 width 1 MD=9 F.28b.8. Hur stora är Dina möjligheter att påverka inköpen av leasing? <Se F.28b för fullständig frågetext> Frågan ställd i 81-II (Omgång 21,22,23,28) 140 1. Mycket stora 104 2. Ganska stora 142 3. Varken eller 80 4. Ganska små 264 5. Mycket små 3989 6. Ej aktuellt 2503 9. Ej svar
VAR 436 KAN PÅVERKA INKÖP 9 Loc 595 width 1 MD=9 F.28b.9. Hur stora är Dina möjligheter att påverka inköpen av banktjänster? <Se F.28b för fullständig frågetext> Frågan ställd i 81-II (Omgång 21,22,23,28) 226 1. Mycket stora 146 2. Ganska stora 154 3. Varken eller 120 4. Ganska små 363 5. Mycket små 3717 6. Ej aktuellt 2496 9. Ej svar
VAR 437 KAN PÅVERKA INKÖP 10 Loc 596 width 1 MD=9 F.28b.10. Hur stora är Dina möjligheter att påverka inköpen av factoring, betalningsförmedling? <Se F.28b för fullständig frågetext> Frågan ställd i 81-II (Omgång 21,22,23,28) 139 1. Mycket stora 85 2. Ganska stora 122 3. Varken eller 87 4. Ganska små 305 5. Mycket små 3978 6. Ej aktuellt 2506 9. Ej svar
VAR 438 KAN PÅVERKA INKÖP 11 Loc 597 width 1 MD=9 F.28b.11. Hur stora är Dina möjligheter att påverka inköpen av försäkringstjänster? <Se F.28b för fullständig frågetext> Frågan ställd i 81-II (Omgång 21,22,23,28) 208 1. Mycket stora 128 2. Ganska stora 145 3. Varken eller 114 4. Ganska små 341 5. Mycket små 3784 6. Ej aktuellt 2502 9. Ej svar
VAR 439 KAN PÅVERKA INKÖP 12 Loc 598 width 1 MD=9 F.28b.12. Hur stora är Dina möjligheter att påverka inköpen av maskiner för verkstäder? <Se F.28b för fullständig frågetext> Frågan ställd i 81-II (Omgång 21,22,23,28) 180 1. Mycket stora 217 2. Ganska stora 128 3. Varken eller 165 4. Ganska små 274 5. Mycket små 3767 6. Ej aktuellt 2491 9. Ej svar
VAR 440 KAN PÅVERKA INKÖP 13 Loc 599 width 1 MD=9 F.28b.13. Hur stora är Dina möjligheter att påverka inköpen av verktyg för verktygsmaskiner? <Se F.28b för fullständig frågetext> Frågan ställd i 81-II (Omgång 21,22,23,28) 154 1. Mycket stora 189 2. Ganska stora 124 3. Varken eller 128 4. Ganska små 251 5. Mycket små 3881 6. Ej aktuellt 2495 9. Ej svar
VAR 441 KAN PÅVERKA INKÖP 14 Loc 600 width 1 MD=9 F.28b.14. Hur stora är Dina möjligheter att påverka inköpen av lastbilar/truckar? <Se F.28b för fullständig frågetext> Frågan ställd i 81-II (Omgång 21,22,23,28) 122 1. Mycket stora 124 2. Ganska stora 124 3. Varken eller 102 4. Ganska små 256 5. Mycket små 4005 6. Ej aktuellt 2489 9. Ej svar
VAR 442 KAN PÅVERKA INKÖP 15 Loc 601 width 1 MD=9 F.28b.15. Hur stora är Dina möjligheter att påverka inköpen av entreprenadmaskiner? <Se F.28b för fullständig frågetext> Frågan ställd i 81-II (Omgång 21,22,23,28) 98 1. Mycket stora 75 2. Ganska stora 100 3. Varken eller 52 4. Ganska små 203 5. Mycket små 4196 6. Ej aktuellt 2498 9. Ej svar
VAR 443 KAN PÅVERKA INKÖP 16 Loc 602 width 1 MD=9 F.28b.16. Hur stora är Dina möjligheter att påverka inköpen av personbilar för företag? <Se F.28b för fullständig frågetext> Frågan ställd i 81-II (Omgång 21,22,23,28) 184 1. Mycket stora 126 2. Ganska stora 117 3. Varken eller 103 4. Ganska små 270 5. Mycket små 3927 6. Ej aktuellt 2495 9. Ej svar
VAR 444 ARBETSPLATS 1 Loc 603 width 2 MD=99 F.28c. Arbetsplats F.28c.1. Arbetar Du i: Frågan ställd i 81-II (Omgång 21,22,23,28) 927 01. Kommun 494 02. Landsting 668 03. Statlig förvaltning 514 04. Industrin - kontorsanställd, tjänsteman 691 05. Industrin - arbetare 463 06. Handel 100 07. Bank/Försäkringsbolag 152 08. Transportsektorn 311 09. Byggverksamhet 52 10. Restaurang 2850 99. Ej svar
VAR 445 ARBETSPLATS 2 Loc 605 width 2 MD=99 F.28c.2. Arbetar Du i: <Se F.28c för fullständig frågetext> Frågan ställd i 81-II (Omgång 21,22,23,28) 01. Kommun 9 02. Landsting 18 03. Statlig förvaltning 4 04. Industrin - kontorsanställd, tjänsteman 9 05. Industrin - arbetare 14 06. Handel 07. Bank/Försäkringsbolag 6 08. Transportsektorn 14 09. Byggverksamhet 5 10. Restaurang 7143 99. Ej svar
VAR 446 ARBETSPLATS - ANNAN Loc 607 width 2 MD=99 F.28c.3. Annat: Vad? <Se F.28c för fullständig frågetext> Frågan ställd i 81-II (Omgång 21,22,23,28) 98 01. Lantbruk 20 02. Konsult/Reklam 24 03. Skog 35 04. Fastighet/Lokalvårdare 170 05. Privat/Egen företagare 13 06. Hantverkare 25 07. Serviceföretag 15 08. Juristverksamhet 09. Rörmontör = Industrin 1 10. Verkstad = Industrin 1 11. Entreprenad = Byggverksamhet 160 12. Övrigt 6660 99. Ej svar