ORVESTO 81 P-0008
               SSD 0176

              Primärforskare:
              Testologen AB
               Box 2050
             191 02 Sollentuna

             Första SSD-upplagan
                1986

  

        Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst
               Box 5048

         Go to variable list
             S-402 21 Göteborg

  
           ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDAREN.

  Oavsett publikationsform skall alla uppsatser och rapporter
  som bygger på data tillgängliggjorda genom SSD tillkännage
  detta förhållande, samt namnge primärforskaren. SSD ber
  därför alla användare av SSD-material att, så långt detta är
  möjligt, använda sig av följande uttalande. (Uttryck inom
  parentes används i tillämpliga fall.)

        Data och (tabeller) i denna (publikation)
        har (delvis) gjorts tillgängliga av Svensk
        Samhällsvetenskaplig Datatjänst.
        Materialet i ORVESTO 81 P-0008 samlades
        ursprungligen in av TESTOLOGEN AB, som ett
        led i företagets regelbundet återkommande
        räckviddsundersökning Sverige Nu.
        Varken SSD eller Testologen AB bär ansvar
        för analyser och tolkningar som presenteras
        i denna (publikation).

  Enligt överenskommelse mellan TESTOLOGEN AB och Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst får ORVESTO-materialet
  förmedlas till och analyseras av forskare under
  förutsättning att användningen sker i forskningssyfte.
  Härvid skall HSFR:s forskningsetiska principer för humaniora
  och samhällsvetenskap, publicerade i skriften HSFR-ETIK,
  följas i alla tillämpliga delar.

  Data och/eller dokumentation får ej ställas till tredje
  persons förfogande utan SSD:s skriftliga tillstånd.

  Rapporter och publikationer baserade på dessa data skall
  insändas i två exemplar till SSD, som vidarebefordrar ett
  exemplar till primärforskaren.

  I de fall materialet används i undervisningssyfte vid
  universitet och högskolor och leder till producerandet av PM
  och uppsatser behöver dessa ej insändas till SSD. I stället
  skall en redovisning av kurser, antal användare och antal
  producerade PM och uppsatser insändas till SSD efter
  avslutat läsår.

  

  Ingemar Lindberg:

  ORVESTO - ett mångsidigt arbetsinstrument........

  (Utdrag ur artikel i rapporten Orvesto 1979 II s.14ff)

  I mitten av 1960-talet introducerade Testologen(inom ramen
  för dåvarande Marknadssociologen), i samverkan med en stor
  grupp annonsörer,en undersökningsform, som vid den tiden var
  internationellt helt ny. Den innebar att målgruppsdata
  (socio-ekonomiska data, intressen, köpvanor, innehav,
  köpavsikter mm) och läsvanedata insamlades i en och samma
  undersökning (s k single-source survey).

  Därmed kunde man för första gången börja analysera dessa
  data direkt mot varandra. Dittills hade de insamlats var för
  sig i olika undersökningar, vilket gjorde media-analyserna
  svåra och otillfredsställande.

  Den nya undersökningsansatsen innebar att en mycket stor
  mängd information skulle insamlas från ett och samma urval.
  Det medförde i sin tur en översyn av undersökningsmetodiken,
  dvs typ av frågor och kontaktform. Jarko Cerha utförde
  därför 1965 ett stort upplagt metodexperiment, i vilket
  effekten av kontaktform i kombination med skaltyp
  undersöktes. Resultatet blev att man valde en 16-gradig
  läsfrekvensskala i kombination med postal kontaktform. (Se
  vidare Cerha J, 1967: Selective Mass Communication, sid
  119-124 och 137-172.)

  Undersökningsansatsen rönte snart stort intresse hos såväl
  annonsörer som förlag, och efter ett par års försöksperiod
  gavs den första ORVESTO-rapporten ut 1969. Själva namnet
  innebar en markering av målsättningen att täcka många
  mediagrupper: OR som i organisations-, VE som i vecko- och
  STO som i storstadspress.

  Sedan starten 1969 har allt som allt 19 rapporter
  presenterats, fr o m 1972 två gånger per år. Rapporterna
  trycks i ca 10.000 ex och distribueras utan kostnad för
  mottagarna till så gott som alla reklamköpare i Sverige och
  i viss utsträckning även utomlands.

  Sedan starten har till dags dato hela 132.529 personer
  besvarat det ganska omfattande frågebatteriet. Efter vissa
  justeringar och kompletteringar omfattar det ordinarie
  ORVESTO-formuläret idag så mycket som 418 fråge-items.
  Därtill kommer individuellt köpta målgruppsfrågor, som
  redovisas enskilt till varje beställare.

  

       ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR: URVAL, BORTFALL.

  Undersökningen utgör en omgång i Testologens kontinuerliga
  konsumentomnibus "Sverige Nu" insamlad genom brevenkät.
  Företaget, Testologen AB, redovisar data beträffande urval,
  bortfall m m enbart beträffande halvårsvisa
  sammanställningar av omnibussar. För en enskild omgång
  saknas därför de exakta uppgifterna, men i allmänhet torde
  man kunna utgå från att vad som gäller för hela serien
  proportionellt sett gäller för en enskild omgång.

  Under första halvåret 1981 genomfördes fyra omgångar
  "Sverige Nu". Totalt omfattade urvalet för dessa fyra
  omgångar 12.000 personer 15-70 år upptagna i
  befolkningsregistret. Urvalet har av SCB dragits ur RTBS.

  Av det totala urvalet på 12.000 personer har 1.425
  definierats av företaget som "ej målgruppsaktuella". Här
  ingår 24 avlidna, 5 avflyttade från riket, 15 som vistas
  utomlands, 14 i militärtjänst, 112 på utrikes resa, 22 ej
  svensktalande, 48 okända men skrivna på kommun, 51 under
  sjukhusvård, 274 sjuka i hemmet samt 860 ur gruppen "ej
  anträffbara". Den sistnämda gruppen har definierats med
  utgångspunkt från en specialstudie som utvisat att ca 50% av
  de ej anträffbara ej tillhör målpopulationen för ORVESTO.

  Nettourvalet för de fyra omgångarna våren 1981 uppgår
  således till 10.575 personer varav 3.350, utgörande 32%, ej
  besvarat formuläret.

  Ej besvarat formulär har orsakats av "inget intresse för
  undersökningen" (50%), "tidsbrist" (9%), "ingen kontakt
  trots minst fem kontaktförsök" eller "ej anträffbara" (41%)
  samt "övriga" (0%).

  Undersökningsledningen har beträffande ca en niondel av det
  ursprungliga urvalet genomfört riktade åtgärder för att öka
  svarsbenägenheten. Enligt särskilt urvalsförfarande utväljs
  var tredje person som ej svarat vid en viss tidpunkt och
  erbjuds någon form av uppmuntran för ett inskickat svar. De
  som därvid utväljs representerar två andra individer i
  bortfallet och genom viktning - se variabel för
  bortfallsvikt i materialet - beräknar undersökningsledningen
  en väsentligt högre svarsfrekvens - beträffande första
  halvåret 1981 8.147 personer istället för 7.225 faktiskt
  insända godkända formulär. Undersökningsledningen beräknar
  därför den viktade svarsfrekvensen till 78% av nettourvalet.

  Föreliggande omgång, av undersökningsledningen benämd
  Sverige NU 81 P-0008, omfattar 1.787 personer eller 25% av
  totala antalet inkomna godkända formulär under
  halvårsperioden (ovägda tal). Bortfallet av skilda
  kategorier beträffande den aktuella omgången får antas
  utgöra motsvarande proportion av ovanstående redovisade
  siffror. Fältarbetet pågick under tiden 25 januari 1981 - 3
  april 1981.

  Inom Testologen AB har civilekonom Bo Hellström haft
  ansvaret för administration, fru Elsie-Britt Birking
  ansvaret för fältarbetet samt civilekonom Ingemar Lindberg
  ansvaret för ORVESTO-rapporten ur vilken ovanstående
  uppgifter är hämtade. (ORVESTO 1981-II, utgiven av
  Testologen AB)

  

             KODBOKSINFORMATION

  I kodboken används koderna 1-7 (01-97) som valida koder för
  de flesta variablerna. Kod 0 (00) används för frågor som ej
  är tillämpliga på grund av undersökningspersonens svar på
  tidigare frågor. Kod 8 (98) används när en fråga ej ställts
  till en viss subgrupp. Kod 9 (99) används då uppgift saknas.

  Exemplet nedan visar hur en variabel vanligtvis beskrivs i
  denna kodbok. Siffrorna inom parentes förekommer inte i
  kodboken, utan är en hänvisning till den beskrivning som
  följer exemplet.

  ............................................................

  (1) VAR 96  (2) AVSKAFFA LÖNTAGARFONDER  (3) MD=8 OR GE 9
    REF 96   (4) LOC 106 WIDTH 1       (5) NUMERIC

   (6) F.7a Tror Ni att LÖNTAGARFONDERNA kommer att avskaffas
       efter valet i höst?

   (7)  Enkät A.

    (8) (9) (10)

    306  1.  Ja
    219  2.  Nej
    271  3.  Tveksam
   1150  8.  Frågan ej ställd

    28  9.  Ej svar

  ............................................................

  (1) Variabel- och referensnummer. Brukar vanligtvis vara
  identiska. Om kodboken hänvisar till ett subset av en större
  datamängd eller en omorganiserad datamängd anger
  referensnumret den ursprungliga datamängdens variabelnummer.

  (2) Variabelnamn. En förkortning eller summering av
  frågeställningen (max. 24 tecken).

  (3) Missing data. Anger vilka värden som betraktas som
  missing data för den aktuella variabeln.

  (4) Position. Visar variabelns läge i datamängden; i vilken
  kolumn den startar och hur många positioner den upptar.

  (5) Anger om data är numerisk eller alfabetisk.

  (6) Den exakta frågeformuleringen som den formulerats i
  frågeformuläret eller liknande.

  (7) Eventuella kommentarer eller anmärkningar.

  (8) Det absoluta antalet observationer för varje
  svarskategori.

  (9) Kodvärden som kan förekomma för den aktuella variabeln.

  (10) Beskrivning av varje kodvärdes innehåll.

  

           SSDdokumentation - ORVESTO

  Arbetet bedrivs med hjälp av ett datorbaserat
  dokumentationssystem som ställts till SSDs förfogande av
  Inter-University Consortium for Political and Social
  Research (ICPSR) vid University of Michigan. Systemet kallas
  Guided Interactive Dataset Organisation (GIDO).
Variable list


1 SSDstudie NR 0176 2 SSDupplaga/datering NR 1 3 SSD Delstudieidentifikation 001 4 Ip-nummer 5 Omgångsnummer 6 Bortfallsvikt 7 A-region 8 Län/Kommun/Församling 9 Födelseår Demografiska och socioekonomiska uppgifter 10 Kön 11 Ålder 12 Civilstånd 13 Hushållsposition 14 Sysselsättning 15 Utbildning 16 Ortsstorlek 17 Boendeform 18 Egna inköp av dagligvaror 19 Hushållsmedlemmar under 2 år 20 Hushållsmedlemmar 2-6 år 21 Hushållsmedlemmar 7-10 år 22 Hushållsmedlemmar 11-14 år 23 Hushållsmedlemmar 15-19 år 24 Hushållsmedlemmar 20-67 år 25 Hushållsmedlemmar 68 år eller äldre 26 Totalt antal hushållsmedlemmar 27 Personlig inkomst 28 Hushållets inkomst Körkort 29 Körkort Innehav av kapitalvaror 30 Personbil 31 Husvagn 32 Fritidshus 33 Roddbåt/Eka eller liknande 34 Motorbåt 35 Segelbåt 36 Bildkamera - typ Instamatic 37 Bildkamera - typ systemkamera 38 Bilradio/Bilstereo 39 TV-bandspelare (video) 40 Filmkamera 41 Stillbildsprojektor 42 Filmprojektor 43 Skrivmaskin 44 Svart-vit TV 45 Färg-TV 46 Frysbox/Frysskåp 47 Diskmaskin 48 Torktumlare 49 Köksmaskin 50 Tvättmaskin 51 Stereoanläggning 52 Motorgräsklippare 53 Spisfläkt 54 Kaffebryggare 55 Rakapparat 56 Hund 57 Katt 58 Braskamin Avsikt att köpa kapitalvaror 59 Avsikt att inköpa kapitalvaror A1 60 Avsikt att inköpa kapitalvaror A2 61 Avsikt att inköpa kapitalvaror A3 62 Avsikt att inköpa kapitalvaror A4 63 Avsikt att inköpa kapitalvaror A5 64 Avsikt att inköpa kapitalvaror A6 65 Avsikt att inköpa kapitalvaror B1 66 Avsikt att inköpa kapitalvaror B2 67 Avsikt att inköpa kapitalvaror B3 68 Avsikt att inköpa kapitalvaror B4 69 Avsikt att inköpa kapitalvaror B5 70 Avsikt att inköpa kapitalvaror B6 71 Avsikt att inköpa kapitalvaror C1 72 Avsikt att inköpa kapitalvaror C2 73 Avsikt att inköpa kapitalvaror C3 74 Avsikt att inköpa kapitalvaror C4 75 Avsikt att inköpa kapitalvaror C5 Intressen 76 Miljövårdsfrågor 77 Hälsonyttig mat 78 Sjukdomar och hälsa 79 Bantningstips 80 Hushålla ekonomiskt 81 Politik 82 Sociala rättigheter 83 Skattefrågor 84 Samlevnadsfrågor 85 Vidareutbildning 86 Religions- och trosfrågor 87 Arbetsmarknaden 88 Villa/Eget hem 89 Fritidshus 90 Personbilar 91 Heminredning 92 Modenyheter 93 Matvarunyheter 94 Barnavård 95 Skönhetsvård 96 Stereoanläggningar 97 Hushållsmaskiner 98 Fotoutrustningar 99 Motorcyklar 100 Krukväxter 101 Medel mot mjäll 102 Hundars skötsel 103 Katters skötsel 104 Motionera 105 Idrotta 106 Laga mat 107 Pröva nya maträtter 108 Baka 109 Ha gäster 110 Köra bil 111 Jobba med bilar 112 Arbeta i trädgården 113 Fotografera 114 Smalfilma 115 Sportfiska 116 Lyssna på popmusik 117 Lyssna på klassisk musik 118 Gå på teater 119 Gå på konstutställning 120 Läsa böcker 121 Läsa populärtidningar 122 Köpa på postorder 123 Sy kläder 124 Handarbeta 125 Träffa nya människor 126 Snickra 127 Måla hemma 128 Jaga 129 Friluftsliv 130 Åka slalom 131 Åka motorbåt 132 Segla 133 Campa 134 Semestra utomlands 135 Semestra i Sverige 136 Pröva nya produkter 137 Vara bortbjuden 138 Gå på diskotek 139 Gå på restaurang 140 Gå på kvällskurser 141 Energisparande Personliga köpvanor: Kläder, fritid m.m. 142 Kläder till Dig själv 143 Sportutrustning till Dig själv 144 Kosmetika/Skönhetsmedel 145 Nöjen 146 Utlandsresor under fritiden 147 Böcker 148 Tobak 149 Vin och sprit 150 Hälsokost Besöksfrekvenser: Livsmedelsbutiker 151 ICA 152 Konsum 153 Vivo 154 Favör 155 Annan butik 156 Livsmedelsavdelning i Domus 157 Livsmedelsavdelning i NK 158 Livsmedelsavdelning i Tempo 159 Livsmedelsavdelning i Åhlens 160 Livsmedelsavdelning i Obs 161 Livsmedelsavdelning i B&W (Bra,Wessels) Besöksfrekvenser: Varuhus och stormarknader 162 Domus 163 NK 164 Tempo 165 Åhlens 166 Obs 167 B&W (Bra,Wessels) Besöksfrekvenser: Andra butiker 168 Hennes/Mauritz 169 HerrMan/Kapp-Ahl 170 Gulins/Pepita 171 Ikea 172 Expert Foto 173 Expert Radio/TV 174 Järnia 175 Färgsam 176 Pressbyrån 177 Annan kiosk 178 Tobaksaffär 179 Bar/Självservering 180 Kafe/Konditori 181 Korvkiosk/Gatukök 182 Bensinstation 183 Postkontor 184 Bankkontor 185 Hälsokostbutik 186 Mac Donald's Uppmärksamhetsfrekvenser: Reklam 187 Affischpelare 188 Reklamfilm på bio 189 Reklam på bussar 190 Åker buss 191 Åker tunnelbana 192 Rabattkuponger Tidningsläsning: Dagstidningar - vardagsnummer 193 Aftonbladet 194 Arbetet 195 Dagens Nyheter 196 Expressen 197 Göteborgs-Posten 198 GT Kvällstidningen 199 Kvällsposten 200 Svenska Dagbladet 201 Sydsvenska Dagbladet 202 Nerikes Allehanda/Nerikes Tidningen 203 Norrköpings Tidningar 204 Nya Wermlands-Tidningen 205 Upsala Nya Tidning 206 Vestmanlands Läns Tidning 207 Östgöta Correspondenten Tidningsläsning: Dagstidningar - söndagsnummer 208 Aftonbladet (Söndagsnummer) 209 Arbetet (Söndagsnummer) 210 Dagens Nyheter (Söndagsnummer) 211 Expressen (Söndagsnummer) 212 Göteborgs-Posten (Söndagsnummer) 213 GP NU (Söndagsnummer) 214 GT Kvällstidningen (Söndagsnummer) 215 Kvällsposten (Söndagsnummer) 216 Svenska Dagbladet (Söndagsnummer) 217 Sydsvenska Dagbladet (Söndagsnummer) 218 Skånska Dagbladet (Söndagsnummer) 219 Helsingborgs Dagblad (Söndagsnummer) Tidningsläsning: Veckotidningar 220 Allas Veckotidning 221 Allers 222 Damernas Värld 223 Femina 224 FIB-Aktuellt 225 Hemmets Journal 226 Hemmets Veckotidning 227 Husmodern 228 Hänt i Veckan 229 ICA-Kuriren 230 Kalle Anka & Co 231 Land 232 Lektyr 233 Min Värld 234 Mitt Livs Novell 235 Röster i Radio/TV 236 Saxons Veckotidning 237 Se 238 Svensk Damtidning 239 Veckans Affärer 240 Vecko-Revyn 241 Vi 242 Året Runt 243 Metallarbetaren 244 Stopp Tidningsläsning: 14-dagarstidningar 245 Kommunalarbetaren 246 Motor 247 Motorföraren 248 Teknikens Värld 249 Vi Bilägare 250 SIA Skogsarbetaren 251 Bilsport Tidningsläsning: Månadstidningar 252 Det Bästa 253 Månads-Journalen 254 Vi Föräldrar 255 Privata Affärer 256 Antik & Auktion 257 Allt i Hemmet 258 Hem och Fritid 259 Vår Bostad 260 Allt om Mat 261 Tidskrift för Hälsa 262 Foto- och Filmteknik 263 Teknik för alla 264 Båt-Nytt 265 Båt för alla 266 Vi Båtägare 267 På Kryss & Till Rors 268 Segling Tidningsläsning: Lokalpress 269 Förenade Landsortstidningar 6-dagars 270 A-Pressen 271 Förenade Landsortstidningar 5-dagars 272 Förenade Landsortstidningar 4-dagars 273 Förenade Landsortstidningar 3-dagars 274 Förenade Landsortstidningar 2-dagars 275 Helsingborgs Dagblad 276 Mellersta Skåne/Nya Kristianstadsbladet 277 Övrig Lokal Dagspress 6-dagars 278 Övrig Lokal Dagspress 4-dagars 279 Övrig Lokal Dagspress 3-dagars 280 Övrig Lokal Dagspress 2-dagars Tidningsläsning: Villatidningar 281 Vårt Hus 282 Vi i Villa Köp av olika tidningar 283 Aftonbladet (Söndagsnummer) 284 Expressen (Söndagsnummer) 285 Det Bästa 286 Månads-Journalen 287 Allas Veckotidning 288 Allers 289 Damernas Värld 290 Femina 291 FIB-Aktuellt 292 Hemmets Journal 293 Hemmets Veckotidning 294 Husmodern 295 Hänt i Veckan 296 ICA-Kuriren 297 Land 298 Lektyr 299 Min Värld 300 Mitt Livs Novell 301 Röster i Radio/TV 302 Saxons Veckotidning 303 Se 304 Svensk Damtidning 305 Vecko-Revyn 306 Vi 307 Året Runt Inköp av dagligvaror 308 Skönhetsartiklar 309 Tandkräm 310 Tvål 311 Maskindiskmedel 312 Handdiskmedel 313 Rengöringsmedel 314 Tvättmedel 315 Golvvårdsmedel 316 Kaffe Olika påståenden 317 Satsa hårt för att komma framåt 318 Kvinnans plats i hemmet 319 Prismedvetenhet 320 Tacksamt att städa 321 Barn viktigt i kvinnors liv 322 Trivs om rent i huset 323 Arbetet är en hobby 324 Tycker om att ta genvägar 325 Bjuda på annorlunda mat 326 Handlar mest på impuls 327 Går ofta i affärer 328 Köper alltid kvalitetsvaror 329 Intresserad av att köpa och sälja 330 Min matlagning beröms 331 Tycker om fester 332 Fritid viktigare än arbete 333 Lite att göra på fritiden 334 Tuggummi ser illa ut 335 Lite utrymme för religiösa frågor 336 Lite gammaldags i mina åsikter 337 Önskar kunna koppla av mera 338 Har tillräckligt med pengar 339 Beredd sänka levnadsstandard 340 Spelar ingen roll hur bilen ser ut 341 Öl eller drink för att slappna av 342 Tycker om att ta ansvar 343 Tycker om föreningsarbete 344 Otrohet är helt oförlåtligt 345 Förkastligt att dricka vin eller sprit 346 Koppla av med veckotidningsläsning 347 Bekymras inte av framtiden 348 Hellre hemmakväll än gå på fest 349 Samhället släpphänt mot brottslingar 350 Skönt känna sig lyxig ibland 351 Aktar mig för att ta risker 352 Porrtidningar borde förbjudas 353 Viktigt vara snyggt klädd 354 Örtmediciner borde användas mera 355 Proffsboxning borde vara tillåten 356 Först att prova nya livsmedel 357 Snabbare pröva nyheter 358 Noga med att äta hälsosam mat 359 Bosätta mig på landet 360 Viktigaste intressen utanför jobbet 361 Viktigt att ha mycket pengar 362 Mera oberoende än de flesta 363 Familjen gör saker tillsammans 364 Köper dagligvaror till extrapris Läsnoggrannhet: Morgontidningar 365 Arbetet 366 Dagens Nyheter 367 Göteborgs-Posten 368 Svenska Dagbladet 369 Sydsvenska Dagbladet 370 Annan morgontidning Läsnoggrannhet: Kvällstidningar 371 Aftonbladet 372 Expressen 373 GT Kvällstidningen 374 Kvällsposten Läsnoggrannhet: Veckotidningar 375 Allas Veckotidning 376 Allers 377 Damernas Värld 378 Femina 379 FIB-Aktuellt 380 Hemmets Journal 381 Hemmets Veckotidning 382 Husmodern 383 Hänt i Veckan 384 ICA-Kuriren 385 Kalle Anka & Co 386 Land 387 Lektyr 388 Min Värld 389 Mitt Livs Novell 390 Röster i Radio/TV 391 Saxons Veckotidning 392 Se 393 Svensk Damtidning 394 Veckans Affärer 395 Vecko-Revyn 396 Vi 397 Året Runt 398 Metallarbetaren Läsnoggrannhet: 14-dagarstidningar 399 Kommunalarbetaren 400 Motor 401 Motorföraren 402 Teknikens Värld 403 Vi Bilägare 404 SIA Skogsarbetaren Läsnoggrannhet: Månadstidningar 405 Det Bästa 406 Månads-Journalen 407 Vi Föräldrar 408 Privata Affärer 409 Antik & Auktion 410 Allt i Hemmet 411 Hem och Fritid 412 Vår Bostad 413 Allt om Mat 414 Tidskrift för Hälsa 415 Foto- och Filmteknik 416 Teknik för alla 417 Båt-Nytt 418 Båt för alla 419 Vi Båtägare 420 På Kryss & Till Rors 421 Segling Medlemskap i Konsum 422 Medlemsfrekvens för Konsum Inköp i Konsum/Servus/Domus/Obs 423 Inköpsfrekvenser för Konsum/Servus/Domus/Obs Innehav av fritidsbåt 424 Innehav av fritidsbåt 425 Innehav av fritidsbåt: Första krysset 426 Innehav av fritidsbåt: Andra krysset Förvärvsarbete 427 Förvärvsarbetar Möjlighet att påverka inköp på arbetsplatsen 428 Kan påverka inköp av ordbehandlingsutrustning 429 Kan påverka inköp av skrivmaskiner 430 Kan påverka inköp av kopieringsmaskiner 431 Kan påverka inköp av kontorsmaterial 432 Kan påverka inköp av kontorsmöbler/kontorsinredning 433 Kan påverka inköp av kontorsdatorer 434 Kan påverka inköp av bildskärmar 435 Kan påverka inköp av leasing 436 Kan påverka inköp av banktjänster 437 Kan påverka inköp av factoring, betalningsförmedling 438 Kan påverka inköp av försäkringstjänster 439 Kan påverka inköp av maskiner för verkstäder 440 Kan påverka inköp av verktyg för verktygsmaskiner 441 Kan påverka inköp av lastbilar/truckar 442 Kan påverka inköp av entreprenadmaskiner 443 Kan påverka inköp av personbilar för företag Arbetsplats 444 Arbetsplats - markering 1 445 Arbetsplats - markering 2 446 Arbetsplats - annan

VAR 1 SSDSTUDIE NR 0176              Loc 1 width 4


Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst studie 0176


VAR 2 SSDUPPLAGA NR 1 Loc 5 width 1 SSDupplaga/datering NR Uppgift om ordningsföljd och utgivningstidpunkt. 1. OKTOBER 1986
VAR 3 DELSTUDIE NR 001 Loc 6 width 3 SSD Delstudieidentifikation Ordningsnummer i en serie på 1 delar.
VAR 4 IP-NUMMER Loc 9 width 5 Ip-nummer
VAR 5 OMGÅNG NR Loc 14 width 2 Omgångsnummer 15. P-0005 (ORVESTO 1981-I) 16. P-0006 (ORVESTO 1981-I) 17. P-0007 (ORVESTO 1981-I) 21. P-1001 (ORVESTO 1981-II) 22. P-1002 (ORVESTO 1981-II) 23. P-1003 (ORVESTO 1981-II) 1787 28. P-0008 (ORVESTO 1981-II)
VAR 6 BORTFALLSVIKT Loc 16 width 1 Bortfallsvikt Kod: 1 2 3 Frek: 1674 27 86
VAR 7 A-REGION Loc 17 width 2 MD=99 A-region Kod: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Frek: 293 11 6 34 24 11 25 23 23 34 44 Kod: 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Frek: 4 19 13 6 26 7 8 12 24 10 15 Kod: 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Frek: 9 17 15 8 54 103 22 10 17 21 158 Kod: 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 Frek: 26 21 47 19 10 16 11 11 33 9 10 Kod: 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 Frek: 35 8 15 38 11 4 6 36 6 11 7 Kod: 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 Frek: 44 12 12 31 9 7 22 36 24 26 8 Kod: 67 68 69 70 99 Frek: 21 21 3 10 5
VAR 8 LÄN/KOMMUN/FÖRSAMLING Loc 19 width 6 MD=999999 Län/Kommun/Församling Kod: 11401 11402 11403 11501 11504 12005 12301 Frek: 2 4 1 5 1 1 13 Kod: 12503 12601 12602 12701 12702 12703 12704 Frek: 4 7 4 5 1 4 3 Kod: 13081 13601 13604 13606 13801 13903 13904 Frek: 1 4 1 3 3 2 1 Kod: 16001 16201 16301 18001 18004 18005 18006 Frek: 5 6 14 2 5 2 3 Kod: 18007 18009 18010 18011 18014 18015 18017 Frek: 1 2 2 7 5 3 2 Kod: 18018 18019 18021 18023 18025 18027 18029 Frek: 8 4 3 8 6 5 5 Kod: 18031 18034 18036 18038 18039 18040 18041 Frek: 3 6 11 6 5 10 7 Kod: 18042 18101 18102 18103 18105 18107 18112 Frek: 7 4 4 1 1 1 1 Kod: 18201 18203 18301 18401 18402 18601 18703 Frek: 10 1 12 8 6 5 7 Kod: 18801 18805 18817 18820 18822 18824 19101 Frek: 4 1 1 2 1 2 1 Kod: 19105 19106 19201 19202 19204 30502 31901 Frek: 1 2 2 2 3 2 1 Kod: 36003 36004 36005 36006 38001 38002 38003 Frek: 1 1 1 1 6 7 3 Kod: 38004 38005 38006 38037 38038 38039 38040 Frek: 3 1 2 1 2 1 1 Kod: 38101 38105 38107 38136 38201 38202 38204 Frek: 1 1 1 1 1 1 3 Kod: 38211 38213 42801 43403 48001 48002 48006 Frek: 1 1 2 1 2 2 2 Kod: 48010 48017 48028 48029 48031 48034 48101 Frek: 1 1 4 3 1 1 7 Kod: 48201 48301 48304 48401 48402 48403 48410 Frek: 1 6 2 1 9 3 1 Kod: 48411 48413 48414 48418 48420 48601 48606 Frek: 1 1 1 1 1 2 1 Kod: 48611 50902 51202 51302 51309 56002 56006 Frek: 1 2 1 1 1 1 1 Kod: 56201 56202 56301 58001 58002 58003 58005 Frek: 4 1 2 9 1 3 1 Kod: 58009 58019 58021 58033 58034 58102 58103 Frek: 2 1 1 2 1 2 2 Kod: 58104 58105 58106 58107 58108 58109 58114 Frek: 2 5 7 1 1 1 2 Kod: 58125 58127 58203 58204 58301 58305 58307 Frek: 1 1 1 1 9 1 1 Kod: 58322 58323 58601 58602 58618 60402 61705 Frek: 1 1 4 1 1 1 1 Kod: 66204 66208 66209 66211 66216 66501 66503 Frek: 1 1 2 1 2 1 2 Kod: 68001 68002 68003 68005 68006 68007 68008 Frek: 7 3 6 4 4 2 6 Kod: 68010 68014 68015 68016 68020 68205 68209 Frek: 1 1 1 2 1 1 1 Kod: 68301 68302 68304 68310 68407 68501 68505 Frek: 2 1 1 1 1 5 1 Kod: 68509 68511 68516 68601 68602 68603 68701 Frek: 1 1 1 5 1 1 1 Kod: 68703 76004 76005 76104 76119 76301 76302 Frek: 1 2 1 1 1 1 1 Kod: 76401 76408 76409 76410 76501 76701 78001 Frek: 3 1 1 2 1 1 2 Kod: 78007 78016 78023 78028 78101 78110 78111 Frek: 1 1 1 7 1 1 1 Kod: 78114 82102 82103 83402 84001 84014 84015 Frek: 1 1 1 1 1 1 1 Kod: 86003 86005 86008 86101 86103 86202 86203 Frek: 1 1 1 1 1 1 1 Kod: 88001 88005 88008 88101 88104 88105 88106 Frek: 5 1 2 4 1 1 1 Kod: 88201 88205 88301 88303 88311 88316 88401 Frek: 6 2 3 2 1 1 3 Kod: 88408 88501 88506 88514 98001 98006 98054 Frek: 2 1 1 1 5 1 1 Kod: 98061 98066 106001 106002 108001 108006 108011 Frek: 1 1 1 2 9 1 1 Kod: 108019 108101 108102 108109 108201 108205 108206 Frek: 1 1 1 1 2 1 1 Kod: 108301 112106 113701 116001 116005 116006 116010 Frek: 2 1 1 1 1 1 1 Kod: 116201 116501 116601 116603 116605 116701 116804 Frek: 1 3 3 1 2 3 2 Kod: 118001 118007 118009 118012 118015 118019 118024 Frek: 8 1 1 1 1 1 2 Kod: 118101 118102 118105 118107 118115 118116 118201 Frek: 2 1 1 1 2 1 1 Kod: 118202 118205 118209 118210 118301 118309 118312 Frek: 1 1 1 1 6 1 1 Kod: 118313 118315 118317 118319 121413 123007 123101 Frek: 1 1 1 1 1 1 3 Kod: 123306 123308 126001 126003 126004 126103 126108 Frek: 2 2 4 1 2 1 1 Kod: 126112 126201 126203 126308 126401 126409 126503 Frek: 3 2 3 1 1 1 2 Kod: 126504 126505 126510 126602 126702 128001 128002 Frek: 1 1 1 2 3 1 2 Kod: 128004 128005 128006 128007 128008 128009 128010 Frek: 3 3 6 9 6 2 8 Kod: 128012 128014 128015 128016 128017 128018 128019 Frek: 1 6 6 5 5 1 1 Kod: 128021 128101 128102 128103 128104 128105 128120 Frek: 1 2 2 1 3 2 2 Kod: 128201 128206 128301 128302 128303 128307 128309 Frek: 7 1 9 4 4 2 1 Kod: 128314 128316 128317 128401 128402 128404 128405 Frek: 2 1 2 1 2 1 1 Kod: 128501 128509 128516 128521 128601 128701 128705 Frek: 2 1 1 1 3 3 1 Kod: 128706 128730 128731 131501 131505 138001 138002 Frek: 1 1 1 1 2 2 3 Kod: 138004 138007 138009 138011 138014 138101 138106 Frek: 1 1 1 2 1 1 1 Kod: 138110 138201 138202 138207 138208 138216 138219 Frek: 1 1 2 1 1 1 1 Kod: 138221 138301 138308 138310 138311 138320 138324 Frek: 1 4 1 2 1 3 2 Kod: 138401 138405 138411 138412 138414 140102 140103 Frek: 2 1 2 1 3 1 3 Kod: 140104 140202 140203 140701 141502 141503 141903 Frek: 1 2 2 2 6 1 1 Kod: 141904 142101 142104 142105 142701 142703 143002 Frek: 1 1 1 1 1 1 2 Kod: 143501 143506 148001 148004 148005 148006 148007 Frek: 1 1 3 1 6 8 4 Kod: 148009 148011 148012 148013 148016 148017 148018 Frek: 5 2 4 3 1 3 2 Kod: 148019 148020 148021 148022 148023 148024 148026 Frek: 4 6 3 6 3 3 5 Kod: 148028 148030 148031 148033 148036 148037 148101 Frek: 1 2 6 1 4 1 5 Kod: 148102 148103 148104 148201 148203 148205 148207 Frek: 2 2 1 2 1 1 2 Kod: 148208 148211 148405 148501 148507 148509 148510 Frek: 1 4 1 5 1 1 1 Kod: 148511 148512 152101 152103 152105 152106 152401 Frek: 1 7 3 2 1 1 5 Kod: 152402 152403 152404 152712 155206 155209 155211 Frek: 2 1 1 1 1 1 1 Kod: 156003 156006 156101 156201 156301 156302 156303 Frek: 1 1 1 1 2 1 1 Kod: 156305 156501 156505 156514 156611 158001 158009 Frek: 2 1 1 1 1 5 2 Kod: 158101 158201 158301 158302 158303 158308 158314 Frek: 12 5 9 10 1 1 1 Kod: 158316 158318 158319 158401 158414 158416 158422 Frek: 1 2 1 5 1 1 1 Kod: 158501 162202 162301 163701 163704 164301 166014 Frek: 3 1 1 1 1 2 1 Kod: 166017 166022 166113 166201 166301 168001 168002 Frek: 2 2 1 2 1 1 2 Kod: 168003 168004 168013 168018 168101 168103 168114 Frek: 1 1 2 2 2 1 1 Kod: 168120 168124 168201 168204 168301 168303 168304 Frek: 1 1 5 1 3 2 2 Kod: 168308 168316 168407 168408 168501 168507 168601 Frek: 1 1 1 1 2 1 3 Kod: 168610 168621 168630 168634 171501 173701 173709 Frek: 1 1 1 1 2 3 1 Kod: 176101 176302 176401 176501 176502 176503 176508 Frek: 3 1 3 1 1 1 1 Kod: 176601 176701 178001 178002 178008 178101 178102 Frek: 2 1 9 5 1 4 1 Kod: 178106 178201 178206 178207 178302 178401 178402 Frek: 1 3 1 1 2 2 2 Kod: 178407 178409 178501 178509 178511 182502 186101 Frek: 1 1 2 1 1 1 1 Kod: 186102 186104 186106 186201 186301 186401 188001 Frek: 2 1 1 2 2 1 3 Kod: 188002 188003 188005 188007 188013 188016 188020 Frek: 4 5 1 1 3 2 1 Kod: 188025 188027 188030 188101 188201 188205 188301 Frek: 1 1 5 1 1 1 6 Kod: 188404 188405 188502 188504 188506 190402 190701 Frek: 4 1 4 1 1 1 3 Kod: 190702 191701 191703 191704 191705 191707 196001 Frek: 1 1 1 1 1 1 1 Kod: 196101 196103 198001 198002 198003 198004 198006 Frek: 4 1 5 10 5 4 1 Kod: 198007 198011 198016 198101 198201 198301 198304 Frek: 1 1 1 1 3 4 3 Kod: 198401 202102 202103 202302 202601 202603 203402 Frek: 3 2 1 3 1 1 1 Kod: 203902 206101 206202 206650 208001 208002 208003 Frek: 2 2 1 1 6 1 6 Kod: 208005 208006 208008 208011 208101 208102 208201 Frek: 1 1 1 1 5 4 2 Kod: 208202 208301 208302 208402 208403 208405 208501 Frek: 3 2 1 1 1 1 6 Kod: 208502 208503 210101 210102 210401 212101 212103 Frek: 1 1 1 1 3 4 3 Kod: 213205 216101 216107 218001 218002 218004 218005 Frek: 2 3 2 6 7 1 2 Kod: 218006 218007 218008 218101 218102 218104 218201 Frek: 1 4 4 4 3 2 1 Kod: 218204 218208 218303 218306 218401 218403 218408 Frek: 1 1 1 1 2 1 2 Kod: 226002 226201 226203 226204 228001 228004 228006 Frek: 3 4 1 2 2 1 1 Kod: 228101 228102 228103 228104 228106 228107 228108 Frek: 9 2 3 1 1 1 1 Kod: 228110 228111 228201 228202 228207 228211 228301 Frek: 2 1 3 1 1 1 3 Kod: 228304 228309 228401 228402 228404 228407 228408 Frek: 3 1 3 2 1 2 11 Kod: 228409 228410 228412 230301 230504 230902 230907 Frek: 1 1 1 1 1 1 1 Kod: 231301 231304 232602 232606 236101 236105 236107 Frek: 3 2 1 1 1 1 1 Kod: 236111 238001 238002 238004 238005 238009 240102 Frek: 1 13 3 1 1 2 1 Kod: 240401 240904 241702 242102 242201 246002 246003 Frek: 3 1 1 1 1 2 1 Kod: 246201 246301 248001 248002 248004 248005 248006 Frek: 1 2 4 3 2 1 1 Kod: 248007 248009 248101 248201 248202 248204 248206 Frek: 4 1 3 7 7 5 3 Kod: 248208 248211 250502 251002 251401 252105 252106 Frek: 1 2 2 1 1 1 1 Kod: 252306 256002 258001 258002 258003 258004 258101 Frek: 5 7 2 5 5 3 4 Kod: 258102 258103 258105 258201 258203 258301 258401 Frek: 2 5 1 3 2 2 3 Kod: 999999 Frek: 5
VAR 9 FÖDELSEÅR Loc 25 width 2 MD=99 Födelseår Kod: 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Frek: 25 22 24 23 25 29 34 24 29 35 31 29 22 30 Kod: 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Frek: 27 31 23 29 25 27 22 28 29 32 32 31 28 34 Kod: 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 Frek: 34 32 36 46 43 44 44 43 44 43 35 34 35 37 Kod: 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 99 Frek: 27 39 28 33 28 30 32 29 37 37 45 38 44 10
VAR 10 KÖN Loc 27 width 1 MD=9 F.1. Personliga uppgifter. När man sammanställer resultat av undersökningar i tabeller brukar man dela upp svaren i olika grupper. Därför skulle vi gärna vilja ha följande uppgifter om Dig själv. F.1.a. Är Du: 884 1. Man 903 2. Kvinna 9. Ej svar
VAR 11 ÅLDER Loc 28 width 2 MD=99 F.1.b. Hur gammal är Du? <Se F.1 för fullständig frågetext> 108 01. 15-17 år 84 02. 18-19 år 151 03. 20-24 år 172 04. 25-29 år 193 05. 30-34 år 222 06. 35-39 år 158 07. 40-44 år 148 08. 45-49 år 125 09. 50-54 år 141 10. 55-59 år 153 11. 60-64 år 130 12. 65 år och äldre 2 99. Ej svar
VAR 12 CIVILSTÅND Loc 30 width 1 MD=9 F.1.c. Är Du: <Se F.1 för fullständig frågetext> 434 1. Ogift 1204 2. Gift eller sammanboende 137 3. Änka/Änkling/Frånskild 12 9. Ej svar
VAR 13 HUSHÅLLSPOSITION Loc 31 width 1 MD=9 F.1.d. Är Du: <Se F.1 för fullständig frågetext> 585 1. Husfar 670 2. Husmor 237 3. Son/Dotter 29 4. Annan hushållsmedlem 236 5. Ensamboende 30 9. Ej svar
VAR 14 SYSSELSÄTTNING Loc 32 width 1 MD=9 F.1.e. Är Du: <Se F.1 för fullständig frågetext> 899 1. Förvärvsarbetande på heltid 316 2. Förvärvsarbetande på deltid 135 3. Hemmafru 189 4. Studerande 179 5. Pensionär 58 6. Annan sysselsättning 11 9. Ej svar
VAR 15 UTBILDNING Loc 33 width 1 MD=9 F.1.f. Vilken utbildning har Du genomgått eller genomgår Du? <Se F.1 för fullständig frågetext> 644 1. Folkskola 317 2. Grundskola,enhetsskola,realskola eller motsvarande 175 3. Fackskola,flickskola,folkhögskola eller motsvarande 376 4. Gymnasium eller motsvarande 248 5. Seminarium,högskola,universitet eller motsvarande 27 9. Ej svar
VAR 16 ORTSSTORLEK Loc 34 width 1 MD=9 F.1.g. Hur stor är den ort där Du bor? <Se F.1 för fullständig frågetext> 93 1. Under 200 invånare 188 2. 200-1.999 invånare 184 3. 2.000-4.999 invånare 132 4. 5.000-9.999 invånare 223 5. 10.000-24.999 invånare 222 6. 25.000-49.999 invånare 239 7. 50.000-99.999 invånare 406 8. 100.000 och däröver 100 9. Ej svar
VAR 17 BOENDEFORM Loc 35 width 1 MD=9 F.1.h. Bor Du i: <Se F.1 för fullständig frågetext> 205 1. Insatslägenhet 558 2. Hyrd lägenhet 783 3. Egen villa/radhus 41 4. Hyrd villa/radhus 130 5. Jordbruksfastighet 31 6. Inneboende 30 7. Annan bostadsform 9 9. Ej svar
VAR 18 DAGLIGVARUINKÖP:EGNA Loc 36 width 1 MD=9 F.1.i. Hur stor del av Ditt hushålls inköp av livsmedel och andra varor för dagligt bruk gör Du själv? <Se F.1 för fullständig frågetext> 316 1. Gör praktiskt taget INGA sådana inköp SJÄLV 337 2. Gör MINDRE ÄN HÄLFTEN av alla inköp 267 3. Gör ungefär HÄLFTEN av alla inköp 213 4. Gör MER ÄN HÄLFTEN av alla inköp 641 5. Gör ALLA ELLER NÄSTAN ALLA inköp 13 9. Ej svar
VAR 19 UNDER 2 ÅR Loc 37 width 2 MD=99 F.2. Hushållets sammansättning. Vi skulle vilja veta hur många personer Ditt hushåll normalt består av. Medräkna även sådana, som befinner sig på kortare semester, kortare militärtjänst, tillfälligt på sjukhus m.m. OBS! Räkna även med Dig själv. F.2.a. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna under 2 år Kod: 0 1 2 99 Frek: 1671 109 4 3
VAR 20 2-6 ÅR Loc 39 width 2 MD=99 F.2.b. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 2-6 år <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 99 Frek: 1523 218 41 2 3
VAR 21 7-10 ÅR Loc 41 width 2 MD=99 F.2.c. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 7-10 år <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 99 Frek: 1511 234 39 3
VAR 22 11-14 ÅR Loc 43 width 2 MD=99 F.2.d. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 11-14 år <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 99 Frek: 1458 270 54 2 3
VAR 23 15-19 ÅR Loc 45 width 2 MD=99 F.2.e. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 15-19 år <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 99 Frek: 1292 376 110 6 3
VAR 24 20-67 ÅR Loc 47 width 2 MD=99 F.2.f. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 20-67 år <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 4 5 6 8 99 Frek: 56 339 1194 144 41 5 2 1 5
VAR 25 68 ÅR ELLER ÄLDRE Loc 49 width 2 MD=99 F.2.g. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 68 år eller äldre <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 99 Frek: 1665 90 28 4
VAR 26 TOTALT ANTAL PERSONER Loc 51 width 2 MD=99 F.2.h. Totalt antal hushållsmedlemmar <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 99 Frek: 244 523 371 451 139 46 5 3 2 3
VAR 27 INKOMST-PERSONLIG Loc 53 width 1 MD=9 F.3. Inkomst. Var vänlig sätt ett kryss i den ruta, som motsvarar den inkomstgrupp Du tillhör. Studiemedel,räntor och pensioner räknas till inkomsterna. Uppgifterna bör avse årsinkomsten innan skatt dragits. F.3.a. Inkomst i kronor per år:Din personliga 391 1. Under 30.000 kronor/år 301 2. 30.000-50.000 kronor/år 422 3. 50.000-70.000 kronor/år 355 4. 70.000-90.000 kronor/år 130 5. 90.000-110.000 kronor/år 55 6. 110.000-130.000 kronor/år 23 7. 130.000-150.000 kronor/år 31 8. Över 150.000 kronor/år 79 9. Ej svar
VAR 28 INKOMST-HUSHÅLLETS Loc 54 width 1 MD=9 F.3.b. Inkomst i kronor per år:Hushållets totala <Se F.3 för fullständig frågetext> 47 1. Under 30.000 kronor/år 88 2. 30.000-50.000 kronor/år 203 3. 50.000-70.000 kronor/år 242 4. 70.000-90.000 kronor/år 242 5. 90.000-110.000 kronor/år 241 6. 110.000-130.000 kronor/år 219 7. 130.000-150.000 kronor/år 316 8. Över 150.000 kronor/år 189 9. Ej svar
VAR 29 KÖRKORT Loc 55 width 1 MD=9 F.4. Har Du själv körkort för personbil? 1264 1. Ja 433 2. Nej 90 9. Ej svar
VAR 30 PERSONBIL Loc 56 width 2 MD=99 F.5. Vad finns i Ditt hushåll? F.5.a. I hushållet finns .... st personbilar Kod: 0 1 2 3 4 99 Frek: 294 1157 290 32 6 8
VAR 31 HUSVAGN Loc 58 width 1 MD=9 F.5.b. I hushållet finns: Husvagn <Se F.5 för fullständig frågetext> 117 1. Ja 1662 2. Nej 8 9. Ej svar
VAR 32 FRITIDSHUS Loc 59 width 1 MD=9 F.5.c. I hushållet finns: Fritidshus <Se F.5 för fullständig frågetext> 414 1. Ja 1366 2. Nej 7 9. Ej svar
VAR 33 RODDBÅT/EKA EL. LIKNANDE Loc 60 width 1 MD=9 F.5.d. I hushållet finns: Roddbåt/Eka eller liknande <Se F.5 för fullständig frågetext> 352 1. Ja 1428 2. Nej 7 9. Ej svar
VAR 34 MOTORBÅT Loc 61 width 1 MD=9 F.5.e. I hushållet finns: Motorbåt <Se F.5 för fullständig frågetext> 188 1. Ja 1592 2. Nej 7 9. Ej svar
VAR 35 SEGELBÅT Loc 62 width 1 MD=9 F.5.f. I hushållet finns: Segelbåt <Se F.5 för fullständig frågetext> 97 1. Ja 1683 2. Nej 7 9. Ej svar
VAR 36 BILDKAMERA - INSTAMATIC Loc 63 width 1 MD=9 F.5.g. I hushållet finns: Bildkamera - typ Instamatic <Se F.5 för fullständig frågetext> 1012 1. Ja 768 2. Nej 7 9. Ej svar
VAR 37 BILDKAMERA-SYSTEMKAMERA Loc 64 width 1 MD=9 F.5.h. I hushållet finns: Bildkamera - typ systemkamera <Se F.5 för fullständig frågetext> 672 1. Ja 1108 2. Nej 7 9. Ej svar
VAR 38 BILRADIO/BILSTEREO Loc 65 width 1 MD=9 F.5.i. I hushållet finns: Bilradio/Bilstereo <Se F.5 för fullständig frågetext> 1106 1. Ja 674 2. Nej 7 9. Ej svar
VAR 39 TV-BANDSPELARE (VIDEO) Loc 66 width 1 MD=9 F.5.j. I hushållet finns: TV-bandspelare (video) <Se F.5 för fullständig frågetext> 132 1. Ja 1648 2. Nej 7 9. Ej svar
VAR 40 FILMKAMERA Loc 67 width 1 MD=9 F.5.k. I hushållet finns: Filmkamera <Se F.5 för fullständig frågetext> 429 1. Ja 1351 2. Nej 7 9. Ej svar
VAR 41 STILLBILDSPROJEKTOR Loc 68 width 1 MD=9 F.5.l. I hushållet finns: Stillbildsprojektor <Se F.5 för fullständig frågetext> 447 1. Ja 1333 2. Nej 7 9. Ej svar
VAR 42 FILMPROJEKTOR Loc 69 width 1 MD=9 F.5.m. I hushållet finns: Filmprojektor <Se F.5 för fullständig frågetext> 378 1. Ja 1402 2. Nej 7 9. Ej svar
VAR 43 SKRIVMASKIN Loc 70 width 1 MD=9 F.5.n. I hushållet finns: Skrivmaskin <Se F.5 för fullständig frågetext> 770 1. Ja 1010 2. Nej 7 9. Ej svar
VAR 44 SVART-VIT TV Loc 71 width 1 MD=9 F.5.o. I hushållet finns: Svart-vit TV <Se F.5 för fullständig frågetext> 627 1. Ja 1153 2. Nej 7 9. Ej svar
VAR 45 FÄRG-TV Loc 72 width 1 MD=9 F.5.p. I hushållet finns: Färg-TV <Se F.5 för fullständig frågetext> 1548 1. Ja 232 2. Nej 7 9. Ej svar
VAR 46 FRYSBOX/FRYSSKÅP Loc 73 width 1 MD=9 F.5.q. I hushållet finns: Frysbox/Frysskåp <Se F.5 för fullständig frågetext> 1543 1. Ja 237 2. Nej 7 9. Ej svar
VAR 47 DISKMASKIN Loc 74 width 1 MD=9 F.5.r. I hushållet finns: Diskmaskin <Se F.5 för fullständig frågetext> 605 1. Ja 1175 2. Nej 7 9. Ej svar
VAR 48 TORKTUMLARE Loc 75 width 1 MD=9 F.5.s. I hushållet finns: Torktumlare <Se F.5 för fullständig frågetext> 139 1. Ja 1641 2. Nej 7 9. Ej svar
VAR 49 KÖKSMASKIN Loc 76 width 1 MD=9 F.5.t. I hushållet finns: Köksmaskin <Se F.5 för fullständig frågetext> 855 1. Ja 925 2. Nej 7 9. Ej svar
VAR 50 TVÄTTMASKIN Loc 77 width 1 MD=9 F.5.u. I hushållet finns: Tvättmaskin <Se F.5 för fullständig frågetext> 1286 1. Ja 494 2. Nej 7 9. Ej svar
VAR 51 STEREOANLÄGGNING Loc 78 width 1 MD=9 F.5.v. I hushållet finns: Stereoanläggning <Se F.5 för fullständig frågetext> 1359 1. Ja 421 2. Nej 7 9. Ej svar
VAR 52 MOTORGRÄSKLIPPARE Loc 79 width 1 MD=9 F.5.x. I hushållet finns: Motorgräsklippare <Se F.5 för fullständig frågetext> 705 1. Ja 1075 2. Nej 7 9. Ej svar
VAR 53 SPISFLÄKT Loc 80 width 1 MD=9 F.5.y. I hushållet finns: Spisfläkt <Se F.5 för fullständig frågetext> 1161 1. Ja 619 2. Nej 7 9. Ej svar
VAR 54 KAFFEBRYGGARE Loc 81 width 1 MD=9 F.5.z. I hushållet finns: Kaffebryggare <Se F.5 för fullständig frågetext> 1243 1. Ja 537 2. Nej 7 9. Ej svar
VAR 55 RAKAPPARAT Loc 82 width 1 MD=9 F.5.å. I hushållet finns: Rakapparat <Se F.5 för fullständig frågetext> 1262 1. Ja 518 2. Nej 7 9. Ej svar
VAR 56 HUND Loc 83 width 1 MD=9 F.5.ä. I hushållet finns: Hund <Se F.5 för fullständig frågetext> 377 1. Ja 1403 2. Nej 7 9. Ej svar
VAR 57 KATT Loc 84 width 1 MD=9 F.5.ö. I hushållet finns: Katt <Se F.5 för fullständig frågetext> 307 1. Ja 1473 2. Nej 7 9. Ej svar
VAR 58 BRASKAMIN Loc 85 width 1 MD=9 F.5.aa. I hushållet finns: Braskamin <Se F.5 för fullständig frågetext> 130 1. Ja 1648 2. Nej 9 9. Ej svar
VAR 59 INKÖP AV KAPITALVAROR A1 Loc 86 width 2 MD=99 F.6a. Din avsikt att köpa nedanstående varor. Nedan finns en mängd varor uppräknade. Stryk under de varor Du tror att Du eller Ditt hushåll kommer att köpa inom de närmaste två åren. F.6a.1. Första understrykningen 161 01. Fabriksny bil 440 02. Begagnad bil 35 03. Moped 4 04. Nytt fritidshus 19 05. Begagnat fritidshus 21 06. Ny villa 20 07. Begagnad villa 49 08. Köksfläkt 35 09. Elektrisk spis 25 10. Diskmaskin 267 11. Nya möbler 711 99. Ej svar
VAR 60 INKÖP AV KAPITALVAROR A2 Loc 88 width 2 MD=99 F.6a.2. Andra understrykningen <Se F.6a för fullständig frågetext> 01. Fabriksny bil 17 02. Begagnad bil 27 03. Moped 4 04. Nytt fritidshus 12 05. Begagnat fritidshus 24 06. Ny villa 21 07. Begagnad villa 31 08. Köksfläkt 50 09. Elektrisk spis 50 10. Diskmaskin 252 11. Nya möbler 1299 99. Ej svar
VAR 61 INKÖP AV KAPITALVAROR A3 Loc 90 width 2 MD=99 F.6a.3. Tredje understrykningen <Se F.6a för fullständig frågetext> 01. Fabriksny bil 02. Begagnad bil 4 03. Moped 04. Nytt fritidshus 1 05. Begagnat fritidshus 06. Ny villa 5 07. Begagnad villa 9 08. Köksfläkt 20 09. Elektrisk spis 20 10. Diskmaskin 82 11. Nya möbler 1646 99. Ej svar
VAR 62 INKÖP AV KAPITALVAROR A4 Loc 92 width 2 MD=99 F.6a.4. Fjärde understrykningen <Se F.6a för fullständig frågetext> 01. Fabriksny bil 02. Begagnad bil 03. Moped 04. Nytt fritidshus 05. Begagnat fritidshus 1 06. Ny villa 1 07. Begagnad villa 08. Köksfläkt 7 09. Elektrisk spis 11 10. Diskmaskin 23 11. Nya möbler 1744 99. Ej svar
VAR 63 INKÖP AV KAPITALVAROR A5 Loc 94 width 2 MD=99 F.6a.5. Femte understrykningen <Se F.6a för fullständig frågetext> 01. Fabriksny bil 02. Begagnad bil 03. Moped 04. Nytt fritidshus 05. Begagnat fritidshus 06. Ny villa 1 07. Begagnad villa 08. Köksfläkt 09. Elektrisk spis 8 10. Diskmaskin 9 11. Nya möbler 1769 99. Ej svar
VAR 64 INKÖP AV KAPITALVAROR A6 Loc 96 width 2 MD=99 F.6a.6. Sjätte understrykningen <Se F.6a för fullständig frågetext> 01. Fabriksny bil 02. Begagnad bil 03. Moped 04. Nytt fritidshus 05. Begagnat fritidshus 06. Ny villa 07. Begagnad villa 1 08. Köksfläkt 09. Elektrisk spis 10. Diskmaskin 7 11. Nya möbler 1779 99. Ej svar
VAR 65 INKÖP AV KAPITALVAROR B1 Loc 98 width 2 MD=99 F.6b. Din avsikt att köpa nedanstående varor. Nedan finns en mängd varor uppräknade. Stryk under de varor Du tror att Du eller Ditt hushåll kommer att köpa inom de närmaste två åren. F.6b.1. Första understrykningen 141 01. Tvättmaskin 43 02. Frysbox 61 03. Frysskåp 122 04. Fiskeutrustning 78 05. Elektrisk rakapparat 39 06. Skrivmaskin 52 07. Stillbildskamera 23 08. Filmkamera 24 09. Projektor 40 10. Elektrisk symaskin 17 11. Braskamin 1147 99. Ej svar
VAR 66 INKÖP AV KAPITALVAROR B2 Loc 100 width 2 MD=99 F.6b.2. Andra understrykningen <Se F.6b för fullständig frågetext> 01. Tvättmaskin 20 02. Frysbox 18 03. Frysskåp 20 04. Fiskeutrustning 43 05. Elektrisk rakapparat 18 06. Skrivmaskin 32 07. Stillbildskamera 15 08. Filmkamera 19 09. Projektor 23 10. Elektrisk symaskin 10 11. Braskamin 1569 99. Ej svar
VAR 67 INKÖP AV KAPITALVAROR B3 Loc 102 width 2 MD=99 F.6b.3. Tredje understrykningen <Se F.6b för fullständig frågetext> 01. Tvättmaskin 02. Frysbox 9 03. Frysskåp 2 04. Fiskeutrustning 9 05. Elektrisk rakapparat 3 06. Skrivmaskin 8 07. Stillbildskamera 3 08. Filmkamera 12 09. Projektor 13 10. Elektrisk symaskin 5 11. Braskamin 1723 99. Ej svar
VAR 68 INKÖP AV KAPITALVAROR B4 Loc 104 width 2 MD=99 F.6b.4. Fjärde understrykningen <Se F.6b för fullständig frågetext> 01. Tvättmaskin 02. Frysbox 03. Frysskåp 2 04. Fiskeutrustning 05. Elektrisk rakapparat 1 06. Skrivmaskin 07. Stillbildskamera 2 08. Filmkamera 3 09. Projektor 6 10. Elektrisk symaskin 2 11. Braskamin 1771 99. Ej svar
VAR 69 INKÖP AV KAPITALVAROR B5 Loc 106 width 2 MD=99 F.6b.5. Femte understrykningen <Se F.6b för fullständig frågetext> 01. Tvättmaskin 02. Frysbox 03. Frysskåp 04. Fiskeutrustning 1 05. Elektrisk rakapparat 06. Skrivmaskin 2 07. Stillbildskamera 08. Filmkamera 1 09. Projektor 1 10. Elektrisk symaskin 1 11. Braskamin 1781 99. Ej svar
VAR 70 INKÖP AV KAPITALVAROR B6 Loc 108 width 2 MD=99 F.6b.6. Sjätte understrykningen <Se F.6b för fullständig frågetext> 01. Tvättmaskin 02. Frysbox 03. Frysskåp 04. Fiskeutrustning 05. Elektrisk rakapparat 1 06. Skrivmaskin 07. Stillbildskamera 1 08. Filmkamera 09. Projektor 10. Elektrisk symaskin 11. Braskamin 1785 99. Ej svar
VAR 71 INKÖP AV KAPITALVAROR C1 Loc 110 width 2 MD=99 F.6c. Din avsikt att köpa nedanstående varor. Nedan finns en mängd varor uppräknade. Stryk under de varor Du tror att Du eller Ditt hushåll kommer att köpa inom de närmaste två åren. F.6c.1. Första understrykningen 102 01. Transistorradio 11 02. Husvagn 184 03. Stereoanläggning 13 04. Svart/vit TV 134 05. Färg-TV 60 06. Elektrisk kaffebryggare 64 07. Motorgräsklippare 103 08. Dammsugare 20 09. Motorbåt 7 10. Segelbåt 1089 99. Ej svar
VAR 72 INKÖP AV KAPITALVAROR C2 Loc 112 width 2 MD=99 F.6c.2. Andra understrykningen <Se F.6c för fullständig frågetext> 01. Transistorradio 3 02. Husvagn 19 03. Stereoanläggning 2 04. Svart/vit TV 46 05. Färg-TV 40 06. Elektrisk kaffebryggare 35 07. Motorgräsklippare 56 08. Dammsugare 12 09. Motorbåt 7 10. Segelbåt 1567 99. Ej svar
VAR 73 INKÖP AV KAPITALVAROR C3 Loc 114 width 2 MD=99 F.6c.3. Tredje understrykningen <Se F.6c för fullständig frågetext> 01. Transistorradio 02. Husvagn 3 03. Stereoanläggning 04. Svart/vit TV 6 05. Färg-TV 8 06. Elektrisk kaffebryggare 15 07. Motorgräsklippare 24 08. Dammsugare 4 09. Motorbåt 4 10. Segelbåt 1723 99. Ej svar
VAR 74 INKÖP AV KAPITALVAROR C4 Loc 116 width 2 MD=99 F.6c.4. Fjärde understrykningen <Se F.6c för fullständig frågetext> 01. Transistorradio 02. Husvagn 03. Stereoanläggning 1 04. Svart/vit TV 1 05. Färg-TV 06. Elektrisk kaffebryggare 07. Motorgräsklippare 5 08. Dammsugare 3 09. Motorbåt 1 10. Segelbåt 1776 99. Ej svar
VAR 75 INKÖP AV KAPITALVAROR C5 Loc 118 width 2 MD=99 F.6c.5. Femte understrykningen <Se F.6c för fullständig frågetext> 01. Transistorradio 02. Husvagn 03. Stereoanläggning 04. Svart/vit TV 1 05. Färg-TV 1 06. Elektrisk kaffebryggare 07. Motorgräsklippare 08. Dammsugare 09. Motorbåt 1 10. Segelbåt 1784 99. Ej svar
VAR 76 MILJÖVÅRDSFRÅGOR Loc 120 width 1 MD=9 F.7. Dina intressen. Människors intressen är olika. Hur stort är Ditt intresse för nedanstående ämnen och aktiviteter. F.7a. Miljövårdsfrågor 31 1. Mycket ointresserad 66 2. Ganska ointresserad 102 3. Något ointresserad 82 4. Varken-eller,vet ej 547 5. Något intresserad 631 6. Ganska intresserad 304 7. Mycket intresserad 24 9. Ej svar
VAR 77 HÄLSONYTTIG MAT Loc 121 width 1 MD=9 F.7b. Hälsonyttig mat <Se F.7 för fullständig frågetext> 49 1. Mycket ointresserad 127 2. Ganska ointresserad 110 3. Något ointresserad 107 4. Varken-eller,vet ej 501 5. Något intresserad 540 6. Ganska intresserad 330 7. Mycket intresserad 23 9. Ej svar
VAR 78 SJUKDOMAR OCH HÄLSA Loc 122 width 1 MD=9 F.7c. Sjukdomar och hälsa <Se F.7 för fullständig frågetext> 38 1. Mycket ointresserad 75 2. Ganska ointresserad 106 3. Något ointresserad 114 4. Varken-eller,vet ej 450 5. Något intresserad 564 6. Ganska intresserad 396 7. Mycket intresserad 44 9. Ej svar
VAR 79 BANTNINGSTIPS Loc 123 width 1 MD=9 F.7d. Bantningstips <Se F.7 för fullständig frågetext> 589 1. Mycket ointresserad 220 2. Ganska ointresserad 152 3. Något ointresserad 146 4. Varken-eller,vet ej 368 5. Något intresserad 156 6. Ganska intresserad 110 7. Mycket intresserad 46 9. Ej svar
VAR 80 HUSHÅLLA EKONOMISKT Loc 124 width 1 MD=9 F.7e. Hushålla ekonomiskt <Se F.7 för fullständig frågetext> 33 1. Mycket ointresserad 49 2. Ganska ointresserad 63 3. Något ointresserad 80 4. Varken-eller,vet ej 347 5. Något intresserad 627 6. Ganska intresserad 553 7. Mycket intresserad 35 9. Ej svar
VAR 81 POLITIK Loc 125 width 1 MD=9 F.7f. Politik <Se F.7 för fullständig frågetext> 136 1. Mycket ointresserad 130 2. Ganska ointresserad 126 3. Något ointresserad 104 4. Varken-eller,vet ej 596 5. Något intresserad 461 6. Ganska intresserad 216 7. Mycket intresserad 18 9. Ej svar
VAR 82 SOCIALA RÄTTIGHETER Loc 126 width 1 MD=9 F.7g. Sociala rättigheter <Se F.7 för fullständig frågetext> 45 1. Mycket ointresserad 90 2. Ganska ointresserad 106 3. Något ointresserad 141 4. Varken-eller,vet ej 609 5. Något intresserad 491 6. Ganska intresserad 274 7. Mycket intresserad 31 9. Ej svar
VAR 83 SKATTEFRÅGOR Loc 127 width 1 MD=9 F.7h. Skattefrågor <Se F.7 för fullständig frågetext> 62 1. Mycket ointresserad 101 2. Ganska ointresserad 107 3. Något ointresserad 154 4. Varken-eller,vet ej 503 5. Något intresserad 483 6. Ganska intresserad 344 7. Mycket intresserad 33 9. Ej svar
VAR 84 SAMLEVNADSFRÅGOR Loc 128 width 1 MD=9 F.7i. Samlevnadsfrågor <Se F.7 för fullständig frågetext> 88 1. Mycket ointresserad 103 2. Ganska ointresserad 115 3. Något ointresserad 280 4. Varken-eller,vet ej 526 5. Något intresserad 438 6. Ganska intresserad 188 7. Mycket intresserad 49 9. Ej svar
VAR 85 VIDAREUTBILDNING Loc 129 width 1 MD=9 F.7j. Vidareutbildning <Se F.7 för fullständig frågetext> 110 1. Mycket ointresserad 99 2. Ganska ointresserad 121 3. Något ointresserad 227 4. Varken-eller,vet ej 504 5. Något intresserad 428 6. Ganska intresserad 259 7. Mycket intresserad 39 9. Ej svar
VAR 86 RELIGIONS- O. TROSFRÅGOR Loc 130 width 1 MD=9 F.7k. Religions- och trosfrågor <Se F.7 för fullständig frågetext> 426 1. Mycket ointresserad 260 2. Ganska ointresserad 181 3. Något ointresserad 212 4. Varken-eller,vet ej 355 5. Något intresserad 190 6. Ganska intresserad 133 7. Mycket intresserad 30 9. Ej svar
VAR 87 ARBETSMARKNADEN Loc 131 width 1 MD=9 F.7l. Arbetsmarknaden <Se F.7 för fullständig frågetext> 40 1. Mycket ointresserad 82 2. Ganska ointresserad 98 3. Något ointresserad 144 4. Varken-eller,vet ej 530 5. Något intresserad 533 6. Ganska intresserad 317 7. Mycket intresserad 43 9. Ej svar
VAR 88 VILLA/EGET HEM Loc 132 width 1 MD=9 F.7m. Villa/Eget hem <Se F.7 för fullständig frågetext> 87 1. Mycket ointresserad 70 2. Ganska ointresserad 70 3. Något ointresserad 128 4. Varken-eller,vet ej 263 5. Något intresserad 465 6. Ganska intresserad 669 7. Mycket intresserad 35 9. Ej svar
VAR 89 FRITIDSHUS Loc 133 width 1 MD=9 F.7n. Fritidshus <Se F.7 för fullständig frågetext> 250 1. Mycket ointresserad 144 2. Ganska ointresserad 135 3. Något ointresserad 248 4. Varken-eller,vet ej 356 5. Något intresserad 272 6. Ganska intresserad 338 7. Mycket intresserad 44 9. Ej svar
VAR 90 PERSONBILAR Loc 134 width 1 MD=9 F.7o. Personbilar <Se F.7 för fullständig frågetext> 177 1. Mycket ointresserad 127 2. Ganska ointresserad 120 3. Något ointresserad 143 4. Varken-eller,vet ej 525 5. Något intresserad 400 6. Ganska intresserad 269 7. Mycket intresserad 26 9. Ej svar
VAR 91 HEMINREDNING Loc 135 width 1 MD=9 F.7p. Heminredning <Se F.7 för fullständig frågetext> 65 1. Mycket ointresserad 69 2. Ganska ointresserad 98 3. Något ointresserad 97 4. Varken-eller,vet ej 480 5. Något intresserad 553 6. Ganska intresserad 403 7. Mycket intresserad 22 9. Ej svar
VAR 92 MODENYHETER Loc 136 width 1 MD=9 F.7q. Modenyheter <Se F.7 för fullständig frågetext> 263 1. Mycket ointresserad 204 2. Ganska ointresserad 170 3. Något ointresserad 144 4. Varken-eller,vet ej 491 5. Något intresserad 320 6. Ganska intresserad 166 7. Mycket intresserad 29 9. Ej svar
VAR 93 MATVARUNYHETER Loc 137 width 1 MD=9 F.7r. Matvarunyheter <Se F.7 för fullständig frågetext> 141 1. Mycket ointresserad 183 2. Ganska ointresserad 173 3. Något ointresserad 188 4. Varken-eller,vet ej 528 5. Något intresserad 329 6. Ganska intresserad 214 7. Mycket intresserad 31 9. Ej svar
VAR 94 BARNAVÅRD Loc 138 width 1 MD=9 F.7s. Barnavård <Se F.7 för fullständig frågetext> 154 1. Mycket ointresserad 118 2. Ganska ointresserad 125 3. Något ointresserad 240 4. Varken-eller,vet ej 430 5. Något intresserad 374 6. Ganska intresserad 304 7. Mycket intresserad 42 9. Ej svar
VAR 95 SKÖNHETSVÅRD Loc 139 width 1 MD=9 F.7t. Skönhetsvård <Se F.7 för fullständig frågetext> 384 1. Mycket ointresserad 206 2. Ganska ointresserad 174 3. Något ointresserad 208 4. Varken-eller,vet ej 485 5. Något intresserad 220 6. Ganska intresserad 79 7. Mycket intresserad 31 9. Ej svar
VAR 96 STEREOANLÄGGNINGAR Loc 140 width 1 MD=9 F.7u. Stereoanläggningar <Se F.7 för fullständig frågetext> 261 1. Mycket ointresserad 151 2. Ganska ointresserad 182 3. Något ointresserad 186 4. Varken-eller,vet ej 509 5. Något intresserad 298 6. Ganska intresserad 168 7. Mycket intresserad 32 9. Ej svar
VAR 97 HUSHÅLLSMASKINER Loc 141 width 1 MD=9 F.7v. Hushållsmaskiner <Se F.7 för fullständig frågetext> 153 1. Mycket ointresserad 148 2. Ganska ointresserad 185 3. Något ointresserad 199 4. Varken-eller,vet ej 594 5. Något intresserad 341 6. Ganska intresserad 132 7. Mycket intresserad 35 9. Ej svar
VAR 98 FOTOUTRUSTNINGAR Loc 142 width 1 MD=9 F.7w. Fotoutrustningar <Se F.7 för fullständig frågetext> 290 1. Mycket ointresserad 191 2. Ganska ointresserad 194 3. Något ointresserad 233 4. Varken-eller,vet ej 486 5. Något intresserad 254 6. Ganska intresserad 103 7. Mycket intresserad 36 9. Ej svar
VAR 99 MOTORCYKLAR Loc 143 width 1 MD=9 F.7x. Motorcyklar <Se F.7 för fullständig frågetext> 809 1. Mycket ointresserad 164 2. Ganska ointresserad 145 3. Något ointresserad 207 4. Varken-eller,vet ej 214 5. Något intresserad 106 6. Ganska intresserad 102 7. Mycket intresserad 40 9. Ej svar
VAR 100 KRUKVÄXTER Loc 144 width 1 MD=9 F.7y. Krukväxter <Se F.7 för fullständig frågetext> 152 1. Mycket ointresserad 110 2. Ganska ointresserad 113 3. Något ointresserad 93 4. Varken-eller,vet ej 407 5. Något intresserad 427 6. Ganska intresserad 467 7. Mycket intresserad 18 9. Ej svar
VAR 101 MEDEL MOT MJÄLL Loc 145 width 1 MD=9 F.7z. Medel mot mjäll <Se F.7 för fullständig frågetext> 620 1. Mycket ointresserad 182 2. Ganska ointresserad 125 3. Något ointresserad 293 4. Varken-eller,vet ej 309 5. Något intresserad 134 6. Ganska intresserad 91 7. Mycket intresserad 33 9. Ej svar
VAR 102 HUNDARS SKÖTSEL Loc 146 width 1 MD=9 F.7å. Hundars skötsel <Se F.7 för fullständig frågetext> 610 1. Mycket ointresserad 154 2. Ganska ointresserad 90 3. Något ointresserad 214 4. Varken-eller,vet ej 243 5. Något intresserad 217 6. Ganska intresserad 226 7. Mycket intresserad 33 9. Ej svar
VAR 103 KATTERS SKÖTSEL Loc 147 width 1 MD=9 F.7ä. Katters skötsel <Se F.7 för fullständig frågetext> 736 1. Mycket ointresserad 150 2. Ganska ointresserad 113 3. Något ointresserad 231 4. Varken-eller,vet ej 224 5. Något intresserad 161 6. Ganska intresserad 139 7. Mycket intresserad 33 9. Ej svar
VAR 104 MOTIONERA Loc 148 width 1 MD=9 F.7ö. Motionera <Se F.7 för fullständig frågetext> 75 1. Mycket ointresserad 47 2. Ganska ointresserad 67 3. Något ointresserad 68 4. Varken-eller,vet ej 528 5. Något intresserad 541 6. Ganska intresserad 436 7. Mycket intresserad 25 9. Ej svar
VAR 105 IDROTTA Loc 149 width 1 MD=9 F.7aa. Idrotta <Se F.7 för fullständig frågetext> 230 1. Mycket ointresserad 139 2. Ganska ointresserad 161 3. Något ointresserad 170 4. Varken-eller,vet ej 457 5. Något intresserad 300 6. Ganska intresserad 299 7. Mycket intresserad 31 9. Ej svar
VAR 106 LAGA MAT Loc 150 width 1 MD=9 F.7ab. Laga mat <Se F.7 för fullständig frågetext> 63 1. Mycket ointresserad 78 2. Ganska ointresserad 85 3. Något ointresserad 71 4. Varken-eller,vet ej 452 5. Något intresserad 565 6. Ganska intresserad 459 7. Mycket intresserad 14 9. Ej svar
VAR 107 PRÖVA NYA MATRÄTTER Loc 151 width 1 MD=9 F.7ac. Pröva nya maträtter <Se F.7 för fullständig frågetext> 81 1. Mycket ointresserad 62 2. Ganska ointresserad 99 3. Något ointresserad 86 4. Varken-eller,vet ej 415 5. Något intresserad 546 6. Ganska intresserad 471 7. Mycket intresserad 27 9. Ej svar
VAR 108 BAKA Loc 152 width 1 MD=9 F.7ad. Baka <Se F.7 för fullständig frågetext> 180 1. Mycket ointresserad 130 2. Ganska ointresserad 143 3. Något ointresserad 127 4. Varken-eller,vet ej 371 5. Något intresserad 418 6. Ganska intresserad 396 7. Mycket intresserad 22 9. Ej svar
VAR 109 HA GÄSTER Loc 153 width 1 MD=9 F.7ae. Ha gäster <Se F.7 för fullständig frågetext> 46 1. Mycket ointresserad 47 2. Ganska ointresserad 86 3. Något ointresserad 98 4. Varken-eller,vet ej 516 5. Något intresserad 641 6. Ganska intresserad 328 7. Mycket intresserad 25 9. Ej svar
VAR 110 KÖRA BIL Loc 154 width 1 MD=9 F.7af. Köra bil <Se F.7 för fullständig frågetext> 191 1. Mycket ointresserad 61 2. Ganska ointresserad 65 3. Något ointresserad 194 4. Varken-eller,vet ej 334 5. Något intresserad 458 6. Ganska intresserad 455 7. Mycket intresserad 29 9. Ej svar
VAR 111 JOBBA MED BILAR Loc 155 width 1 MD=9 F.7ag. Jobba med bilar <Se F.7 för fullständig frågetext> 634 1. Mycket ointresserad 143 2. Ganska ointresserad 150 3. Något ointresserad 209 4. Varken-eller,vet ej 298 5. Något intresserad 169 6. Ganska intresserad 151 7. Mycket intresserad 33 9. Ej svar
VAR 112 ARBETA I TRÄDGÅRDEN Loc 156 width 1 MD=9 F.7ah. Arbeta i trädgården <Se F.7 för fullständig frågetext> 175 1. Mycket ointresserad 99 2. Ganska ointresserad 103 3. Något ointresserad 150 4. Varken-eller,vet ej 409 5. Något intresserad 479 6. Ganska intresserad 347 7. Mycket intresserad 25 9. Ej svar
VAR 113 FOTOGRAFERA Loc 157 width 1 MD=9 F.7ai. Fotografera <Se F.7 för fullständig frågetext> 225 1. Mycket ointresserad 106 2. Ganska ointresserad 143 3. Något ointresserad 165 4. Varken-eller,vet ej 610 5. Något intresserad 338 6. Ganska intresserad 172 7. Mycket intresserad 28 9. Ej svar
VAR 114 SMALFILMA Loc 158 width 1 MD=9 F.7aj. Smalfilma <Se F.7 för fullständig frågetext> 566 1. Mycket ointresserad 176 2. Ganska ointresserad 191 3. Något ointresserad 386 4. Varken-eller,vet ej 249 5. Något intresserad 121 6. Ganska intresserad 57 7. Mycket intresserad 41 9. Ej svar
VAR 115 SPORTFISKA Loc 159 width 1 MD=9 F.7ak. Sportfiska <Se F.7 för fullständig frågetext> 568 1. Mycket ointresserad 128 2. Ganska ointresserad 107 3. Något ointresserad 213 4. Varken-eller,vet ej 327 5. Något intresserad 197 6. Ganska intresserad 218 7. Mycket intresserad 29 9. Ej svar
VAR 116 LYSSNA PÅ POPMUSIK Loc 160 width 1 MD=9 F.7al. Lyssna på popmusik <Se F.7 för fullständig frågetext> 436 1. Mycket ointresserad 140 2. Ganska ointresserad 115 3. Något ointresserad 96 4. Varken-eller,vet ej 397 5. Något intresserad 293 6. Ganska intresserad 285 7. Mycket intresserad 25 9. Ej svar
VAR 117 LYSSNA PÅ KLASSISK MUSIK Loc 161 width 1 MD=9 F.7am. Lyssna på klassisk musik <Se F.7 för fullständig frågetext> 351 1. Mycket ointresserad 191 2. Ganska ointresserad 187 3. Något ointresserad 100 4. Varken-eller,vet ej 502 5. Något intresserad 291 6. Ganska intresserad 145 7. Mycket intresserad 20 9. Ej svar
VAR 118 GÅ PÅ TEATER Loc 162 width 1 MD=9 F.7an. Gå på teater <Se F.7 för fullständig frågetext> 221 1. Mycket ointresserad 146 2. Ganska ointresserad 172 3. Något ointresserad 154 4. Varken-eller,vet ej 539 5. Något intresserad 371 6. Ganska intresserad 157 7. Mycket intresserad 27 9. Ej svar
VAR 119 GÅ PÅ KONSTUTSTÄLLNING Loc 163 width 1 MD=9 F.7ao. Gå på konstutställning <Se F.7 för fullständig frågetext> 406 1. Mycket ointresserad 190 2. Ganska ointresserad 210 3. Något ointresserad 192 4. Varken-eller,vet ej 407 5. Något intresserad 233 6. Ganska intresserad 117 7. Mycket intresserad 32 9. Ej svar
VAR 120 LÄSA BÖCKER Loc 164 width 1 MD=9 F.7ap. Läsa böcker <Se F.7 för fullständig frågetext> 75 1. Mycket ointresserad 57 2. Ganska ointresserad 99 3. Något ointresserad 59 4. Varken-eller,vet ej 424 5. Något intresserad 493 6. Ganska intresserad 564 7. Mycket intresserad 16 9. Ej svar
VAR 121 LÄSA POPULÄRTIDNINGAR Loc 165 width 1 MD=9 F.7aq. Läsa populärtidningar <Se F.7 för fullständig frågetext> 241 1. Mycket ointresserad 172 2. Ganska ointresserad 172 3. Något ointresserad 196 4. Varken-eller,vet ej 544 5. Något intresserad 310 6. Ganska intresserad 105 7. Mycket intresserad 47 9. Ej svar
VAR 122 KÖPA PÅ POSTORDER Loc 166 width 1 MD=9 F.7ar. Köpa på postorder <Se F.7 för fullständig frågetext> 533 1. Mycket ointresserad 231 2. Ganska ointresserad 182 3. Något ointresserad 199 4. Varken-eller,vet ej 432 5. Något intresserad 144 6. Ganska intresserad 40 7. Mycket intresserad 26 9. Ej svar
VAR 123 SY KLÄDER Loc 167 width 1 MD=9 F.7as. Sy kläder <Se F.7 för fullständig frågetext> 729 1. Mycket ointresserad 165 2. Ganska ointresserad 114 3. Något ointresserad 162 4. Varken-eller,vet ej 284 5. Något intresserad 164 6. Ganska intresserad 144 7. Mycket intresserad 25 9. Ej svar
VAR 124 HANDARBETA Loc 168 width 1 MD=9 F.7at. Handarbeta <Se F.7 för fullständig frågetext> 610 1. Mycket ointresserad 104 2. Ganska ointresserad 83 3. Något ointresserad 105 4. Varken-eller,vet ej 247 5. Något intresserad 255 6. Ganska intresserad 360 7. Mycket intresserad 23 9. Ej svar
VAR 125 TRÄFFA NYA MÄNNISKOR Loc 169 width 1 MD=9 F.7au. Träffa nya människor <Se F.7 för fullständig frågetext> 41 1. Mycket ointresserad 34 2. Ganska ointresserad 71 3. Något ointresserad 92 4. Varken-eller,vet ej 485 5. Något intresserad 629 6. Ganska intresserad 419 7. Mycket intresserad 16 9. Ej svar
VAR 126 SNICKRA Loc 170 width 1 MD=9 F.7av. Snickra <Se F.7 för fullständig frågetext> 340 1. Mycket ointresserad 123 2. Ganska ointresserad 138 3. Något ointresserad 194 4. Varken-eller,vet ej 431 5. Något intresserad 326 6. Ganska intresserad 211 7. Mycket intresserad 24 9. Ej svar
VAR 127 MÅLA HEMMA Loc 171 width 1 MD=9 F.7aw. Måla hemma <Se F.7 för fullständig frågetext> 216 1. Mycket ointresserad 100 2. Ganska ointresserad 128 3. Något ointresserad 159 4. Varken-eller,vet ej 528 5. Något intresserad 413 6. Ganska intresserad 222 7. Mycket intresserad 21 9. Ej svar
VAR 128 JAGA Loc 172 width 1 MD=9 F.7ax. Jaga <Se F.7 för fullständig frågetext> 1060 1. Mycket ointresserad 102 2. Ganska ointresserad 70 3. Något ointresserad 250 4. Varken-eller,vet ej 103 5. Något intresserad 58 6. Ganska intresserad 114 7. Mycket intresserad 30 9. Ej svar
VAR 129 FRILUFTSLIV Loc 173 width 1 MD=9 F.7ay. Friluftsliv <Se F.7 för fullständig frågetext> 80 1. Mycket ointresserad 35 2. Ganska ointresserad 67 3. Något ointresserad 73 4. Varken-eller,vet ej 452 5. Något intresserad 574 6. Ganska intresserad 472 7. Mycket intresserad 34 9. Ej svar
VAR 130 ÅKA SLALOM Loc 174 width 1 MD=9 F.7az. Åka slalom <Se F.7 för fullständig frågetext> 697 1. Mycket ointresserad 106 2. Ganska ointresserad 97 3. Något ointresserad 300 4. Varken-eller,vet ej 197 5. Något intresserad 164 6. Ganska intresserad 195 7. Mycket intresserad 31 9. Ej svar
VAR 131 ÅKA MOTORBÅT Loc 175 width 1 MD=9 F.7aå. Åka motorbåt <Se F.7 för fullständig frågetext> 425 1. Mycket ointresserad 103 2. Ganska ointresserad 112 3. Något ointresserad 208 4. Varken-eller,vet ej 414 5. Något intresserad 263 6. Ganska intresserad 233 7. Mycket intresserad 29 9. Ej svar
VAR 132 SEGLA Loc 176 width 1 MD=9 F.7aä. Segla <Se F.7 för fullständig frågetext> 523 1. Mycket ointresserad 142 2. Ganska ointresserad 109 3. Något ointresserad 351 4. Varken-eller,vet ej 281 5. Något intresserad 161 6. Ganska intresserad 187 7. Mycket intresserad 33 9. Ej svar
VAR 133 CAMPA Loc 177 width 1 MD=9 F.7aö. Campa <Se F.7 för fullständig frågetext> 338 1. Mycket ointresserad 116 2. Ganska ointresserad 113 3. Något ointresserad 181 4. Varken-eller,vet ej 397 5. Något intresserad 373 6. Ganska intresserad 238 7. Mycket intresserad 31 9. Ej svar
VAR 134 SEMESTRA UTOMLANDS Loc 178 width 1 MD=9 F.7ba. Semestra utomlands <Se F.7 för fullständig frågetext> 151 1. Mycket ointresserad 70 2. Ganska ointresserad 81 3. Något ointresserad 144 4. Varken-eller,vet ej 320 5. Något intresserad 393 6. Ganska intresserad 598 7. Mycket intresserad 30 9. Ej svar
VAR 135 SEMESTRA I SVERIGE Loc 179 width 1 MD=9 F.7bb. Semestra i Sverige <Se F.7 för fullständig frågetext> 27 1. Mycket ointresserad 25 2. Ganska ointresserad 33 3. Något ointresserad 39 4. Varken-eller,vet ej 318 5. Något intresserad 627 6. Ganska intresserad 699 7. Mycket intresserad 19 9. Ej svar
VAR 136 PRÖVA NYA PRODUKTER Loc 180 width 1 MD=9 F.7bc. Pröva nya produkter <Se F.7 för fullständig frågetext> 76 1. Mycket ointresserad 81 2. Ganska ointresserad 134 3. Något ointresserad 240 4. Varken-eller,vet ej 590 5. Något intresserad 402 6. Ganska intresserad 222 7. Mycket intresserad 42 9. Ej svar
VAR 137 VARA BORTBJUDEN Loc 181 width 1 MD=9 F.7bd. Vara bortbjuden <Se F.7 för fullständig frågetext> 50 1. Mycket ointresserad 46 2. Ganska ointresserad 78 3. Något ointresserad 90 4. Varken-eller,vet ej 524 5. Något intresserad 605 6. Ganska intresserad 371 7. Mycket intresserad 23 9. Ej svar
VAR 138 GÅ PÅ DISKOTEK Loc 182 width 1 MD=9 F.7be. Gå på diskotek <Se F.7 för fullständig frågetext> 868 1. Mycket ointresserad 160 2. Ganska ointresserad 124 3. Något ointresserad 215 4. Varken-eller,vet ej 179 5. Något intresserad 122 6. Ganska intresserad 85 7. Mycket intresserad 34 9. Ej svar
VAR 139 GÅ PÅ RESTAURANG Loc 183 width 1 MD=9 F.7bf. Gå på restaurang <Se F.7 för fullständig frågetext> 166 1. Mycket ointresserad 78 2. Ganska ointresserad 120 3. Något ointresserad 103 4. Varken-eller,vet ej 612 5. Något intresserad 450 6. Ganska intresserad 228 7. Mycket intresserad 30 9. Ej svar
VAR 140 GÅ PÅ KVÄLLSKURSER Loc 184 width 1 MD=9 F.7bg. Gå på kvällskurser <Se F.7 för fullständig frågetext> 248 1. Mycket ointresserad 146 2. Ganska ointresserad 190 3. Något ointresserad 278 4. Varken-eller,vet ej 539 5. Något intresserad 266 6. Ganska intresserad 93 7. Mycket intresserad 27 9. Ej svar
VAR 141 ENERGISPARANDE Loc 185 width 1 MD=9 F.7bh. Energisparande <Se F.7 för fullständig frågetext> 67 1. Mycket ointresserad 61 2. Ganska ointresserad 76 3. Något ointresserad 147 4. Varken-eller,vet ej 520 5. Något intresserad 510 6. Ganska intresserad 389 7. Mycket intresserad 17 9. Ej svar
VAR 142 KLÄDER TILL DIG SJÄLV Loc 186 width 2 MD=99 F.8. Hur mycket pengar lägger du normalt ner på följande under ett år? F.8a. Kläder till dig själv 6 01. 0 kronor 16 02. Under 100 kronor 71 03. 101-300 kronor 224 04. 301-500 kronor 322 05. 501-800 kronor 339 06. 801-1.000 kronor 327 07. 1.001-1.500 kronor 230 08. 1.501-2.000 kronor 222 09. Över 2.000 kronor 30 99. Ej svar
VAR 143 SPORTUTRUSTNING Loc 188 width 2 MD=99 F.8b. Sportutrustning till Dig själv <Se F.8 för fullständig frågetext> 475 01. 0 kronor 371 02. Under 100 kronor 436 03. 101-300 kronor 208 04. 301-500 kronor 108 05. 501-800 kronor 69 06. 801-1.000 kronor 30 07. 1.001-1.500 kronor 23 08. 1.501-2.000 kronor 26 09. Över 2.000 kronor 41 99. Ej svar
VAR 144 KOSMETIKA/SKÖNHETSMEDEL Loc 190 width 2 MD=99 F.8c. Kosmetika/Skönhetsmedel <Se F.8 för fullständig frågetext> 481 01. 0 kronor 639 02. Under 100 kronor 411 03. 101-300 kronor 139 04. 301-500 kronor 43 05. 501-800 kronor 17 06. 801-1.000 kronor 4 07. 1.001-1.500 kronor 08. 1.501-2.000 kronor 1 09. Över 2.000 kronor 52 99. Ej svar
VAR 145 NÖJEN Loc 192 width 2 MD=99 F.8d. Nöjen <Se F.8 för fullständig frågetext> 70 01. 0 kronor 241 02. Under 100 kronor 393 03. 101-300 kronor 329 04. 301-500 kronor 189 05. 501-800 kronor 165 06. 801-1.000 kronor 126 07. 1.001-1.500 kronor 69 08. 1.501-2.000 kronor 147 09. Över 2.000 kronor 58 99. Ej svar
VAR 146 UTLANDSRESOR Loc 194 width 2 MD=99 F.8e. Utlandsresor under fritiden <Se F.8 för fullständig frågetext> 861 01. 0 kronor 36 02. Under 100 kronor 37 03. 101-300 kronor 47 04. 301-500 kronor 40 05. 501-800 kronor 66 06. 801-1.000 kronor 89 07. 1.001-1.500 kronor 122 08. 1.501-2.000 kronor 447 09. Över 2.000 kronor 42 99. Ej svar
VAR 147 BÖCKER Loc 196 width 2 MD=99 F.8f. Böcker <Se F.8 för fullständig frågetext> 319 01. 0 kronor 473 02. Under 100 kronor 419 03. 101-300 kronor 242 04. 301-500 kronor 126 05. 501-800 kronor 66 06. 801-1.000 kronor 57 07. 1.001-1.500 kronor 23 08. 1.501-2.000 kronor 26 09. Över 2.000 kronor 36 99. Ej svar
VAR 148 TOBAK Loc 198 width 2 MD=99 F.8g. Tobak <Se F.8 för fullständig frågetext> 1092 01. 0 kronor 60 02. Under 100 kronor 61 03. 101-300 kronor 69 04. 301-500 kronor 66 05. 501-800 kronor 63 06. 801-1.000 kronor 77 07. 1.001-1.500 kronor 80 08. 1.501-2.000 kronor 192 09. Över 2.000 kronor 27 99. Ej svar
VAR 149 VIN OCH SPRIT Loc 200 width 2 MD=99 F.8h. Vin och sprit <Se F.8 för fullständig frågetext> 409 01. 0 kronor 220 02. Under 100 kronor 320 03. 101-300 kronor 289 04. 301-500 kronor 173 05. 501-800 kronor 109 06. 801-1.000 kronor 90 07. 1.001-1.500 kronor 71 08. 1.501-2.000 kronor 83 09. Över 2.000 kronor 23 99. Ej svar
VAR 150 HÄLSOKOST Loc 202 width 2 MD=99 F.8i. Hälsokost <Se F.8 för fullständig frågetext> Frågan ställd i 81-II (Omgång 21,22,23,28) 782 01. 0 kronor 543 02. Under 100 kronor 254 03. 101-300 kronor 82 04. 301-500 kronor 42 05. 501-800 kronor 26 06. 801-1.000 kronor 13 07. 1.001-1.500 kronor 6 08. 1.501-2.000 kronor 10 09. Över 2.000 kronor 29 99. Ej svar
VAR 151 ICA Loc 204 width 2 MD=99 F.9. Hur ofta Du besöker affärer m.m. Nedan finner Du ett antal frågor där Du kan markera Ditt svar på upp till 16 olika sätt: från "Aldrig" till "7 ggr/vecka". Ange så noga Du kan HUR OFTA Du besöker olika affärer etc. Svara med ett kryss på varje rad! F.9a. Hur ofta besöker Du ICA 105 01. Aldrig 18 02. 1 gång/år 30 03. 2 ggr/år 46 04. 3 ggr/år 51 05. 1 gång/kvartal 58 06. 2 ggr/kvartal 137 07. 1 gång/månad 145 08. 2 ggr/månad 186 09. 3 ggr/månad 334 10. 1 gång/vecka 284 11. 2 ggr/vecka 212 12. 3 ggr/vecka 92 13. 4 ggr/vecka 52 14. 5 ggr/vecka 24 15. 6 ggr/vecka 13 16. 7 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 152 KONSUM Loc 206 width 2 MD=99 F.9b. Hur ofta besöker Du Konsum <Se F.9 för fullständig frågetext> 234 01. Aldrig 35 02. 1 gång/år 46 03. 2 ggr/år 54 04. 3 ggr/år 91 05. 1 gång/kvartal 51 06. 2 ggr/kvartal 217 07. 1 gång/månad 149 08. 2 ggr/månad 144 09. 3 ggr/månad 271 10. 1 gång/vecka 198 11. 2 ggr/vecka 143 12. 3 ggr/vecka 70 13. 4 ggr/vecka 46 14. 5 ggr/vecka 23 15. 6 ggr/vecka 15 16. 7 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 153 VIVO Loc 208 width 2 MD=99 F.9c. Hur ofta besöker Du Vivo <Se F.9 för fullständig frågetext> 1063 01. Aldrig 101 02. 1 gång/år 77 03. 2 ggr/år 69 04. 3 ggr/år 94 05. 1 gång/kvartal 36 06. 2 ggr/kvartal 102 07. 1 gång/månad 50 08. 2 ggr/månad 40 09. 3 ggr/månad 78 10. 1 gång/vecka 33 11. 2 ggr/vecka 12 12. 3 ggr/vecka 17 13. 4 ggr/vecka 10 14. 5 ggr/vecka 2 15. 6 ggr/vecka 3 16. 7 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 154 FAVÖR Loc 210 width 2 MD=99 F.9d. Hur ofta besöker Du Favör <Se F.9 för fullständig frågetext> 1237 01. Aldrig 103 02. 1 gång/år 58 03. 2 ggr/år 56 04. 3 ggr/år 70 05. 1 gång/kvartal 26 06. 2 ggr/kvartal 51 07. 1 gång/månad 45 08. 2 ggr/månad 32 09. 3 ggr/månad 54 10. 1 gång/vecka 27 11. 2 ggr/vecka 18 12. 3 ggr/vecka 4 13. 4 ggr/vecka 3 14. 5 ggr/vecka 1 15. 6 ggr/vecka 2 16. 7 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 155 ANNAN BUTIK Loc 212 width 2 MD=99 F.9e. Hur ofta besöker Du annan butik <Se F.9 för fullständig frågetext> 496 01. Aldrig 72 02. 1 gång/år 92 03. 2 ggr/år 99 04. 3 ggr/år 106 05. 1 gång/kvartal 85 06. 2 ggr/kvartal 203 07. 1 gång/månad 136 08. 2 ggr/månad 129 09. 3 ggr/månad 184 10. 1 gång/vecka 78 11. 2 ggr/vecka 49 12. 3 ggr/vecka 28 13. 4 ggr/vecka 12 14. 5 ggr/vecka 9 15. 6 ggr/vecka 9 16. 7 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 156 LIVSMEDELSAVD. I DOMUS Loc 214 width 2 MD=99 F.9f. Hur ofta besöker Du livsmedelsavdelning i Domus <Se F.9 för fullständig frågetext> 423 01. Aldrig 87 02. 1 gång/år 78 03. 2 ggr/år 84 04. 3 ggr/år 156 05. 1 gång/kvartal 98 06. 2 ggr/kvartal 259 07. 1 gång/månad 129 08. 2 ggr/månad 114 09. 3 ggr/månad 169 10. 1 gång/vecka 86 11. 2 ggr/vecka 43 12. 3 ggr/vecka 31 13. 4 ggr/vecka 16 14. 5 ggr/vecka 7 15. 6 ggr/vecka 7 16. 7 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 157 LIVSMEDELSAVD. I NK Loc 216 width 2 MD=99 F.9g. Hur ofta besöker Du livsmedelsavdelning i NK <Se F.9 för fullständig frågetext> 1435 01. Aldrig 103 02. 1 gång/år 45 03. 2 ggr/år 35 04. 3 ggr/år 29 05. 1 gång/kvartal 26 06. 2 ggr/kvartal 42 07. 1 gång/månad 16 08. 2 ggr/månad 18 09. 3 ggr/månad 24 10. 1 gång/vecka 6 11. 2 ggr/vecka 1 12. 3 ggr/vecka 4 13. 4 ggr/vecka 14. 5 ggr/vecka 1 15. 6 ggr/vecka 2 16. 7 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 158 LIVSMEDELSAVD. I TEMPO Loc 218 width 2 MD=99 F.9h. Hur ofta besöker Du livsmedelsavdelning i Tempo <Se F.9 för fullständig frågetext> 652 01. Aldrig 100 02. 1 gång/år 103 03. 2 ggr/år 93 04. 3 ggr/år 127 05. 1 gång/kvartal 112 06. 2 ggr/kvartal 192 07. 1 gång/månad 131 08. 2 ggr/månad 81 09. 3 ggr/månad 117 10. 1 gång/vecka 40 11. 2 ggr/vecka 20 12. 3 ggr/vecka 14 13. 4 ggr/vecka 3 14. 5 ggr/vecka 1 15. 6 ggr/vecka 1 16. 7 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 159 LIVSMEDELSAVD. I ÅHLENS Loc 220 width 2 MD=99 F.9i. Hur ofta besöker Du livsmedelsavdelning i Åhlens <Se F.9 för fullständig frågetext> 1246 01. Aldrig 116 02. 1 gång/år 68 03. 2 ggr/år 50 04. 3 ggr/år 69 05. 1 gång/kvartal 37 06. 2 ggr/kvartal 77 07. 1 gång/månad 52 08. 2 ggr/månad 30 09. 3 ggr/månad 24 10. 1 gång/vecka 8 11. 2 ggr/vecka 4 12. 3 ggr/vecka 4 13. 4 ggr/vecka 1 14. 5 ggr/vecka 1 15. 6 ggr/vecka 16. 7 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 160 LIVSMEDELSAVD. I OBS Loc 222 width 2 MD=99 F.9j. Hur ofta besöker Du livsmedelsavdelning i Obs <Se F.9 för fullständig frågetext> 1105 01. Aldrig 146 02. 1 gång/år 75 03. 2 ggr/år 84 04. 3 ggr/år 109 05. 1 gång/kvartal 57 06. 2 ggr/kvartal 107 07. 1 gång/månad 42 08. 2 ggr/månad 24 09. 3 ggr/månad 28 10. 1 gång/vecka 6 11. 2 ggr/vecka 1 12. 3 ggr/vecka 1 13. 4 ggr/vecka 1 14. 5 ggr/vecka 1 15. 6 ggr/vecka 16. 7 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 161 LIVSMEDELSAVD. I B&W Loc 224 width 2 MD=99 F.9k. Hur ofta besöker Du livsmedelsavdelning i B&W (Bra, Wessels) <Se F.9 för fullständig frågetext> 1106 01. Aldrig 122 02. 1 gång/år 95 03. 2 ggr/år 62 04. 3 ggr/år 101 05. 1 gång/kvartal 59 06. 2 ggr/kvartal 116 07. 1 gång/månad 42 08. 2 ggr/månad 25 09. 3 ggr/månad 44 10. 1 gång/vecka 8 11. 2 ggr/vecka 6 12. 3 ggr/vecka 13. 4 ggr/vecka 1 14. 5 ggr/vecka 15. 6 ggr/vecka 16. 7 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 162 DOMUS Loc 226 width 2 MD=99 F.9l. Hur ofta besöker Du Domus <Se F.9 för fullständig frågetext> 310 01. Aldrig 82 02. 1 gång/år 117 03. 2 ggr/år 101 04. 3 ggr/år 170 05. 1 gång/kvartal 142 06. 2 ggr/kvartal 300 07. 1 gång/månad 179 08. 2 ggr/månad 137 09. 3 ggr/månad 148 10. 1 gång/vecka 45 11. 2 ggr/vecka 28 12. 3 ggr/vecka 13 13. 4 ggr/vecka 7 14. 5 ggr/vecka 4 15. 6 ggr/vecka 3 16. 7 ggr/vecka 1 99. Ej svar
VAR 163 NK Loc 228 width 2 MD=99 F.9m. Hur ofta besöker Du NK <Se F.9 för fullständig frågetext> 1090 01. Aldrig 180 02. 1 gång/år 101 03. 2 ggr/år 72 04. 3 ggr/år 68 05. 1 gång/kvartal 68 06. 2 ggr/kvartal 98 07. 1 gång/månad 38 08. 2 ggr/månad 38 09. 3 ggr/månad 15 10. 1 gång/vecka 8 11. 2 ggr/vecka 5 12. 3 ggr/vecka 13. 4 ggr/vecka 2 14. 5 ggr/vecka 1 15. 6 ggr/vecka 3 16. 7 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 164 TEMPO Loc 230 width 2 MD=99 F.9n. Hur ofta besöker Du Tempo <Se F.9 för fullständig frågetext> 469 01. Aldrig 114 02. 1 gång/år 102 03. 2 ggr/år 92 04. 3 ggr/år 169 05. 1 gång/kvartal 137 06. 2 ggr/kvartal 234 07. 1 gång/månad 163 08. 2 ggr/månad 109 09. 3 ggr/månad 123 10. 1 gång/vecka 39 11. 2 ggr/vecka 23 12. 3 ggr/vecka 9 13. 4 ggr/vecka 3 14. 5 ggr/vecka 15. 6 ggr/vecka 1 16. 7 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 165 ÅHLENS Loc 232 width 2 MD=99 F.9o. Hur ofta besöker Du Åhlens <Se F.9 för fullständig frågetext> 1029 01. Aldrig 140 02. 1 gång/år 72 03. 2 ggr/år 82 04. 3 ggr/år 96 05. 1 gång/kvartal 73 06. 2 ggr/kvartal 123 07. 1 gång/månad 61 08. 2 ggr/månad 50 09. 3 ggr/månad 32 10. 1 gång/vecka 17 11. 2 ggr/vecka 9 12. 3 ggr/vecka 13. 4 ggr/vecka 2 14. 5 ggr/vecka 15. 6 ggr/vecka 1 16. 7 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 166 OBS Loc 234 width 2 MD=99 F.9p. Hur ofta besöker Du Obs <Se F.9 för fullständig frågetext> 916 01. Aldrig 191 02. 1 gång/år 118 03. 2 ggr/år 114 04. 3 ggr/år 100 05. 1 gång/kvartal 96 06. 2 ggr/kvartal 126 07. 1 gång/månad 59 08. 2 ggr/månad 27 09. 3 ggr/månad 29 10. 1 gång/vecka 4 11. 2 ggr/vecka 3 12. 3 ggr/vecka 2 13. 4 ggr/vecka 1 14. 5 ggr/vecka 1 15. 6 ggr/vecka 16. 7 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 167 B&W (BRA,WESSELS) Loc 236 width 2 MD=99 F.9q. Hur ofta besöker Du B&W (Bra,Wessels) <Se F.9 för fullständig frågetext> 1014 01. Aldrig 160 02. 1 gång/år 109 03. 2 ggr/år 74 04. 3 ggr/år 102 05. 1 gång/kvartal 84 06. 2 ggr/kvartal 112 07. 1 gång/månad 50 08. 2 ggr/månad 32 09. 3 ggr/månad 35 10. 1 gång/vecka 8 11. 2 ggr/vecka 5 12. 3 ggr/vecka 1 13. 4 ggr/vecka 14. 5 ggr/vecka 15. 6 ggr/vecka 1 16. 7 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 168 HENNES/MAURITZ Loc 238 width 2 MD=99 F.9r. Hur ofta besöker Du Hennes/Mauritz <Se F.9 för fullständig frågetext> 554 01. Aldrig 204 02. 1 gång/år 138 03. 2 ggr/år 147 04. 3 ggr/år 220 05. 1 gång/kvartal 150 06. 2 ggr/kvartal 173 07. 1 gång/månad 80 08. 2 ggr/månad 63 09. 3 ggr/månad 32 10. 1 gång/vecka 10 11. 2 ggr/vecka 6 12. 3 ggr/vecka 5 13. 4 ggr/vecka 2 14. 5 ggr/vecka 1 15. 6 ggr/vecka 2 16. 7 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 169 HERRMAN/KAPP-AHL Loc 240 width 2 MD=99 F.9s. Hur ofta besöker Du HerrMan/Kapp-Ahl <Se F.9 för fullständig frågetext> 787 01. Aldrig 297 02. 1 gång/år 150 03. 2 ggr/år 90 04. 3 ggr/år 177 05. 1 gång/kvartal 105 06. 2 ggr/kvartal 95 07. 1 gång/månad 40 08. 2 ggr/månad 23 09. 3 ggr/månad 16 10. 1 gång/vecka 3 11. 2 ggr/vecka 1 12. 3 ggr/vecka 1 13. 4 ggr/vecka 1 14. 5 ggr/vecka 15. 6 ggr/vecka 1 16. 7 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 170 GULINS/PEPITA Loc 242 width 2 MD=99 F.9t. Hur ofta besöker Du Gulins/Pepita <Se F.9 för fullständig frågetext> 1027 01. Aldrig 198 02. 1 gång/år 129 03. 2 ggr/år 78 04. 3 ggr/år 136 05. 1 gång/kvartal 66 06. 2 ggr/kvartal 88 07. 1 gång/månad 28 08. 2 ggr/månad 20 09. 3 ggr/månad 14 10. 1 gång/vecka 2 11. 2 ggr/vecka 1 12. 3 ggr/vecka 13. 4 ggr/vecka 14. 5 ggr/vecka 15. 6 ggr/vecka 16. 7 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 171 IKEA Loc 244 width 2 MD=99 F.9u. Hur ofta besöker Du Ikea <Se F.9 för fullständig frågetext> 693 01. Aldrig 528 02. 1 gång/år 250 03. 2 ggr/år 129 04. 3 ggr/år 98 05. 1 gång/kvartal 49 06. 2 ggr/kvartal 25 07. 1 gång/månad 8 08. 2 ggr/månad 7 09. 3 ggr/månad 10. 1 gång/vecka 11. 2 ggr/vecka 12. 3 ggr/vecka 13. 4 ggr/vecka 14. 5 ggr/vecka 15. 6 ggr/vecka 16. 7 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 172 EXPERT FOTO Loc 246 width 2 MD=99 F.9v. Hur ofta besöker Du Expert Foto <Se F.9 för fullständig frågetext> 1059 01. Aldrig 196 02. 1 gång/år 88 03. 2 ggr/år 109 04. 3 ggr/år 134 05. 1 gång/kvartal 82 06. 2 ggr/kvartal 62 07. 1 gång/månad 28 08. 2 ggr/månad 13 09. 3 ggr/månad 8 10. 1 gång/vecka 4 11. 2 ggr/vecka 3 12. 3 ggr/vecka 13. 4 ggr/vecka 14. 5 ggr/vecka 1 15. 6 ggr/vecka 16. 7 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 173 EXPERT RADIO/TV Loc 248 width 2 MD=99 F.9w. Hur ofta besöker Du Expert Radio/TV <Se F.9 för fullständig frågetext> 1180 01. Aldrig 233 02. 1 gång/år 106 03. 2 ggr/år 58 04. 3 ggr/år 69 05. 1 gång/kvartal 42 06. 2 ggr/kvartal 46 07. 1 gång/månad 17 08. 2 ggr/månad 14 09. 3 ggr/månad 15 10. 1 gång/vecka 3 11. 2 ggr/vecka 3 12. 3 ggr/vecka 13. 4 ggr/vecka 1 14. 5 ggr/vecka 15. 6 ggr/vecka 16. 7 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 174 JÄRNIA Loc 250 width 2 MD=99 F.9x. Hur ofta besöker Du Järnia <Se F.9 för fullständig frågetext> 558 01. Aldrig 234 02. 1 gång/år 239 03. 2 ggr/år 166 04. 3 ggr/år 212 05. 1 gång/kvartal 110 06. 2 ggr/kvartal 149 07. 1 gång/månad 63 08. 2 ggr/månad 29 09. 3 ggr/månad 18 10. 1 gång/vecka 8 11. 2 ggr/vecka 12. 3 ggr/vecka 13. 4 ggr/vecka 1 14. 5 ggr/vecka 15. 6 ggr/vecka 16. 7 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 175 FÄRGSAM Loc 252 width 2 MD=99 F.9y. Hur ofta besöker Du Färgsam <Se F.9 för fullständig frågetext> 1228 01. Aldrig 196 02. 1 gång/år 117 03. 2 ggr/år 75 04. 3 ggr/år 63 05. 1 gång/kvartal 32 06. 2 ggr/kvartal 34 07. 1 gång/månad 20 08. 2 ggr/månad 5 09. 3 ggr/månad 5 10. 1 gång/vecka 5 11. 2 ggr/vecka 2 12. 3 ggr/vecka 1 13. 4 ggr/vecka 3 14. 5 ggr/vecka 15. 6 ggr/vecka 1 16. 7 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 176 PRESSBYRÅN Loc 254 width 2 MD=99 F.9z. Hur ofta besöker Du Pressbyrån <Se F.9 för fullständig frågetext> 346 01. Aldrig 69 02. 1 gång/år 68 03. 2 ggr/år 105 04. 3 ggr/år 155 05. 1 gång/kvartal 100 06. 2 ggr/kvartal 230 07. 1 gång/månad 152 08. 2 ggr/månad 128 09. 3 ggr/månad 189 10. 1 gång/vecka 91 11. 2 ggr/vecka 66 12. 3 ggr/vecka 24 13. 4 ggr/vecka 30 14. 5 ggr/vecka 12 15. 6 ggr/vecka 22 16. 7 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 177 ANNAN KIOSK Loc 256 width 2 MD=99 F.9å. Hur ofta besöker Du annan kiosk <Se F.9 för fullständig frågetext> 288 01. Aldrig 50 02. 1 gång/år 52 03. 2 ggr/år 72 04. 3 ggr/år 112 05. 1 gång/kvartal 79 06. 2 ggr/kvartal 188 07. 1 gång/månad 135 08. 2 ggr/månad 161 09. 3 ggr/månad 265 10. 1 gång/vecka 120 11. 2 ggr/vecka 111 12. 3 ggr/vecka 59 13. 4 ggr/vecka 39 14. 5 ggr/vecka 22 15. 6 ggr/vecka 34 16. 7 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 178 TOBAKSAFFÄR Loc 258 width 2 MD=99 F.9ä. Hur ofta besöker Du tobaksaffär <Se F.9 för fullständig frågetext> 695 01. Aldrig 83 02. 1 gång/år 59 03. 2 ggr/år 59 04. 3 ggr/år 99 05. 1 gång/kvartal 66 06. 2 ggr/kvartal 154 07. 1 gång/månad 100 08. 2 ggr/månad 84 09. 3 ggr/månad 218 10. 1 gång/vecka 75 11. 2 ggr/vecka 31 12. 3 ggr/vecka 23 13. 4 ggr/vecka 15 14. 5 ggr/vecka 11 15. 6 ggr/vecka 15 16. 7 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 179 BAR/SJÄLVSERVERING Loc 260 width 2 MD=99 F.9ö. Hur ofta besöker Du bar/självservering <Se F.9 för fullständig frågetext> 391 01. Aldrig 70 02. 1 gång/år 114 03. 2 ggr/år 188 04. 3 ggr/år 207 05. 1 gång/kvartal 151 06. 2 ggr/kvartal 200 07. 1 gång/månad 112 08. 2 ggr/månad 85 09. 3 ggr/månad 75 10. 1 gång/vecka 36 11. 2 ggr/vecka 40 12. 3 ggr/vecka 24 13. 4 ggr/vecka 78 14. 5 ggr/vecka 10 15. 6 ggr/vecka 6 16. 7 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 180 KAFE/KONDITORI Loc 262 width 2 MD=99 F.9aa. Hur ofta besöker Du kafe/konditori <Se F.9 för fullständig frågetext> 435 01. Aldrig 125 02. 1 gång/år 145 03. 2 ggr/år 175 04. 3 ggr/år 227 05. 1 gång/kvartal 138 06. 2 ggr/kvartal 185 07. 1 gång/månad 103 08. 2 ggr/månad 82 09. 3 ggr/månad 85 10. 1 gång/vecka 34 11. 2 ggr/vecka 22 12. 3 ggr/vecka 13 13. 4 ggr/vecka 13 14. 5 ggr/vecka 1 15. 6 ggr/vecka 4 16. 7 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 181 KORVKIOSK/GATUKÖK Loc 264 width 2 MD=99 F.9ab. Hur ofta besöker Du korvkiosk/gatukök <Se F.9 för fullständig frågetext> 513 01. Aldrig 115 02. 1 gång/år 121 03. 2 ggr/år 155 04. 3 ggr/år 212 05. 1 gång/kvartal 133 06. 2 ggr/kvartal 189 07. 1 gång/månad 121 08. 2 ggr/månad 80 09. 3 ggr/månad 83 10. 1 gång/vecka 32 11. 2 ggr/vecka 17 12. 3 ggr/vecka 10 13. 4 ggr/vecka 1 14. 5 ggr/vecka 4 15. 6 ggr/vecka 1 16. 7 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 182 BENSINSTATION Loc 266 width 2 MD=99 F.9ac. Hur ofta besöker Du bensinstation <Se F.9 för fullständig frågetext> 412 01. Aldrig 19 02. 1 gång/år 17 03. 2 ggr/år 29 04. 3 ggr/år 51 05. 1 gång/kvartal 46 06. 2 ggr/kvartal 131 07. 1 gång/månad 192 08. 2 ggr/månad 177 09. 3 ggr/månad 386 10. 1 gång/vecka 205 11. 2 ggr/vecka 57 12. 3 ggr/vecka 33 13. 4 ggr/vecka 13 14. 5 ggr/vecka 8 15. 6 ggr/vecka 11 16. 7 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 183 POSTKONTOR Loc 268 width 2 MD=99 F.9ad. Hur ofta besöker Du postkontor <Se F.9 för fullständig frågetext> 63 01. Aldrig 15 02. 1 gång/år 21 03. 2 ggr/år 26 04. 3 ggr/år 78 05. 1 gång/kvartal 94 06. 2 ggr/kvartal 448 07. 1 gång/månad 354 08. 2 ggr/månad 255 09. 3 ggr/månad 269 10. 1 gång/vecka 74 11. 2 ggr/vecka 32 12. 3 ggr/vecka 16 13. 4 ggr/vecka 24 14. 5 ggr/vecka 5 15. 6 ggr/vecka 12 16. 7 ggr/vecka 1 99. Ej svar
VAR 184 BANKKONTOR Loc 270 width 2 MD=99 F.9ae. Hur ofta besöker Du bankkontor <Se F.9 för fullständig frågetext> 124 01. Aldrig 42 02. 1 gång/år 51 03. 2 ggr/år 64 04. 3 ggr/år 133 05. 1 gång/kvartal 95 06. 2 ggr/kvartal 453 07. 1 gång/månad 345 08. 2 ggr/månad 205 09. 3 ggr/månad 198 10. 1 gång/vecka 40 11. 2 ggr/vecka 12 12. 3 ggr/vecka 9 13. 4 ggr/vecka 13 14. 5 ggr/vecka 1 15. 6 ggr/vecka 2 16. 7 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 185 HÄLSOKOSTBUTIK Loc 272 width 2 MD=99 F.9af. Hur ofta besöker Du hälsokostbutik <Se F.9 för fullständig frågetext> 1096 01. Aldrig 191 02. 1 gång/år 111 03. 2 ggr/år 67 04. 3 ggr/år 107 05. 1 gång/kvartal 51 06. 2 ggr/kvartal 82 07. 1 gång/månad 34 08. 2 ggr/månad 21 09. 3 ggr/månad 22 10. 1 gång/vecka 3 11. 2 ggr/vecka 2 12. 3 ggr/vecka 13. 4 ggr/vecka 14. 5 ggr/vecka 15. 6 ggr/vecka 16. 7 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 186 MAC DONALD'S Loc 274 width 2 MD=99 F.9ag. Hur ofta besöker Du Mac Donald's <Se F.9 för fullständig frågetext> 1428 01. Aldrig 109 02. 1 gång/år 63 03. 2 ggr/år 40 04. 3 ggr/år 36 05. 1 gång/kvartal 29 06. 2 ggr/kvartal 31 07. 1 gång/månad 14 08. 2 ggr/månad 18 09. 3 ggr/månad 15 10. 1 gång/vecka 11. 2 ggr/vecka 3 12. 3 ggr/vecka 1 13. 4 ggr/vecka 14. 5 ggr/vecka 15. 6 ggr/vecka 16. 7 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 187 AFFISCHPELARE Loc 276 width 2 MD=99 F.9ah. Hur ofta ser Du affischpelare <Se F.9 för fullständig frågetext> 494 01. Aldrig 56 02. 1 gång/år 42 03. 2 ggr/år 57 04. 3 ggr/år 88 05. 1 gång/kvartal 56 06. 2 ggr/kvartal 110 07. 1 gång/månad 35 08. 2 ggr/månad 51 09. 3 ggr/månad 178 10. 1 gång/vecka 71 11. 2 ggr/vecka 57 12. 3 ggr/vecka 43 13. 4 ggr/vecka 129 14. 5 ggr/vecka 43 15. 6 ggr/vecka 276 16. 7 ggr/vecka 1 99. Ej svar
VAR 188 REKLAMFILM PÅ BIO Loc 278 width 2 MD=99 F.9ai. Hur ofta ser Du reklamfilm på bio <Se F.9 för fullständig frågetext> 699 01. Aldrig 182 02. 1 gång/år 163 03. 2 ggr/år 140 04. 3 ggr/år 161 05. 1 gång/kvartal 111 06. 2 ggr/kvartal 131 07. 1 gång/månad 83 08. 2 ggr/månad 52 09. 3 ggr/månad 36 10. 1 gång/vecka 10 11. 2 ggr/vecka 5 12. 3 ggr/vecka 5 13. 4 ggr/vecka 6 14. 5 ggr/vecka 1 15. 6 ggr/vecka 2 16. 7 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 189 REKLAM PÅ BUSSAR Loc 280 width 2 MD=99 F.9aj. Hur ofta ser Du reklam på bussar <Se F.9 för fullständig frågetext> 513 01. Aldrig 58 02. 1 gång/år 49 03. 2 ggr/år 52 04. 3 ggr/år 86 05. 1 gång/kvartal 64 06. 2 ggr/kvartal 106 07. 1 gång/månad 69 08. 2 ggr/månad 69 09. 3 ggr/månad 139 10. 1 gång/vecka 70 11. 2 ggr/vecka 84 12. 3 ggr/vecka 70 13. 4 ggr/vecka 162 14. 5 ggr/vecka 37 15. 6 ggr/vecka 159 16. 7 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 190 ÅKER BUSS Loc 282 width 2 MD=99 F.9ak. Hur ofta åker Du buss <Se F.9 för fullständig frågetext> 515 01. Aldrig 104 02. 1 gång/år 113 03. 2 ggr/år 110 04. 3 ggr/år 90 05. 1 gång/kvartal 74 06. 2 ggr/kvartal 116 07. 1 gång/månad 88 08. 2 ggr/månad 77 09. 3 ggr/månad 69 10. 1 gång/vecka 56 11. 2 ggr/vecka 66 12. 3 ggr/vecka 45 13. 4 ggr/vecka 148 14. 5 ggr/vecka 44 15. 6 ggr/vecka 72 16. 7 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 191 ÅKER TUNNELBANA Loc 284 width 2 MD=99 F.9al. Hur ofta åker Du tunnelbana <Se F.9 för fullständig frågetext> 1254 01. Aldrig 110 02. 1 gång/år 84 03. 2 ggr/år 59 04. 3 ggr/år 35 05. 1 gång/kvartal 25 06. 2 ggr/kvartal 28 07. 1 gång/månad 20 08. 2 ggr/månad 32 09. 3 ggr/månad 22 10. 1 gång/vecka 14 11. 2 ggr/vecka 12 12. 3 ggr/vecka 6 13. 4 ggr/vecka 48 14. 5 ggr/vecka 15 15. 6 ggr/vecka 23 16. 7 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 192 RABATTKUPONGER Loc 286 width 2 MD=99 F.9am. Hur ofta löser Du in rabattkuponger <Se F.9 för fullständig frågetext> 1063 01. Aldrig 185 02. 1 gång/år 129 03. 2 ggr/år 130 04. 3 ggr/år 102 05. 1 gång/kvartal 59 06. 2 ggr/kvartal 72 07. 1 gång/månad 20 08. 2 ggr/månad 11 09. 3 ggr/månad 7 10. 1 gång/vecka 1 11. 2 ggr/vecka 2 12. 3 ggr/vecka 2 13. 4 ggr/vecka 2 14. 5 ggr/vecka 1 15. 6 ggr/vecka 1 16. 7 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 193 AFTONBLADET Loc 288 width 2 MD=99 F.10. Tidningar Du själv läser. Följande frågor gäller hur ofta Du själv läser vissa tidningar. De flesta människor läser endast en liten del av de uppräknade tidningarna. Vi ber Dig att så noga som möjligt gå igenom och kryssa för samtliga tidningar. I de fall Du inte alls läser en tidning, kryssa för svarsalternativet "Aldrig". F.10a. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Aftonbladet 604 01. Aldrig 45 02. 1 gång/år 78 03. 2 ggr/år 94 04. 3 ggr/år 80 05. 1 gång/kvartal 55 06. 2 ggr/kvartal 112 07. 1 gång/månad 85 08. 2 ggr/månad 79 09. 3 ggr/månad 124 10. 1 gång/vecka 103 11. 2 ggr/vecka 69 12. 3 ggr/vecka 46 13. 4 ggr/vecka 40 14. 5 ggr/vecka 172 15. 6 ggr/vecka 1 99. Ej svar
VAR 194 ARBETET Loc 290 width 2 MD=99 F.10b. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Arbetet <Se F.10 för fullständig frågetext> 1502 01. Aldrig 32 02. 1 gång/år 25 03. 2 ggr/år 32 04. 3 ggr/år 12 05. 1 gång/kvartal 13 06. 2 ggr/kvartal 23 07. 1 gång/månad 17 08. 2 ggr/månad 13 09. 3 ggr/månad 21 10. 1 gång/vecka 9 11. 2 ggr/vecka 6 12. 3 ggr/vecka 6 13. 4 ggr/vecka 13 14. 5 ggr/vecka 63 15. 6 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 195 DAGENS NYHETER Loc 292 width 2 MD=99 F.10c. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Dagens Nyheter <Se F.10 för fullständig frågetext> 909 01. Aldrig 56 02. 1 gång/år 58 03. 2 ggr/år 70 04. 3 ggr/år 70 05. 1 gång/kvartal 47 06. 2 ggr/kvartal 74 07. 1 gång/månad 43 08. 2 ggr/månad 41 09. 3 ggr/månad 97 10. 1 gång/vecka 40 11. 2 ggr/vecka 32 12. 3 ggr/vecka 19 13. 4 ggr/vecka 31 14. 5 ggr/vecka 200 15. 6 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 196 EXPRESSEN Loc 294 width 2 MD=99 F.10d. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Expressen <Se F.10 för fullständig frågetext> 475 01. Aldrig 35 02. 1 gång/år 46 03. 2 ggr/år 74 04. 3 ggr/år 101 05. 1 gång/kvartal 72 06. 2 ggr/kvartal 137 07. 1 gång/månad 83 08. 2 ggr/månad 95 09. 3 ggr/månad 171 10. 1 gång/vecka 92 11. 2 ggr/vecka 84 12. 3 ggr/vecka 58 13. 4 ggr/vecka 42 14. 5 ggr/vecka 222 15. 6 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 197 GÖTEBORGS-POSTEN Loc 296 width 2 MD=99 F.10e. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Göteborgs-Posten <Se F.10 för fullständig frågetext> 1332 01. Aldrig 36 02. 1 gång/år 37 03. 2 ggr/år 51 04. 3 ggr/år 20 05. 1 gång/kvartal 23 06. 2 ggr/kvartal 28 07. 1 gång/månad 10 08. 2 ggr/månad 18 09. 3 ggr/månad 39 10. 1 gång/vecka 14 11. 2 ggr/vecka 9 12. 3 ggr/vecka 10 13. 4 ggr/vecka 7 14. 5 ggr/vecka 153 15. 6 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 198 GT KVÄLLSTIDNINGEN Loc 298 width 2 MD=99 F.10f. Hur ofta läser Du vardagsnummer av GT kvällstidningen <Se F.10 för fullständig frågetext> 1398 01. Aldrig 37 02. 1 gång/år 31 03. 2 ggr/år 50 04. 3 ggr/år 18 05. 1 gång/kvartal 20 06. 2 ggr/kvartal 40 07. 1 gång/månad 21 08. 2 ggr/månad 23 09. 3 ggr/månad 34 10. 1 gång/vecka 28 11. 2 ggr/vecka 26 12. 3 ggr/vecka 14 13. 4 ggr/vecka 13 14. 5 ggr/vecka 34 15. 6 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 199 KVÄLLSPOSTEN Loc 300 width 2 MD=99 F.10g. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Kvällsposten <Se F.10 för fullständig frågetext> 1415 01. Aldrig 27 02. 1 gång/år 28 03. 2 ggr/år 32 04. 3 ggr/år 37 05. 1 gång/kvartal 18 06. 2 ggr/kvartal 36 07. 1 gång/månad 16 08. 2 ggr/månad 23 09. 3 ggr/månad 29 10. 1 gång/vecka 31 11. 2 ggr/vecka 24 12. 3 ggr/vecka 15 13. 4 ggr/vecka 11 14. 5 ggr/vecka 45 15. 6 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 200 SVENSKA DAGBLADET Loc 302 width 2 MD=99 F.10h. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Svenska Dagbladet <Se F.10 för fullständig frågetext> 1299 01. Aldrig 43 02. 1 gång/år 44 03. 2 ggr/år 50 04. 3 ggr/år 46 05. 1 gång/kvartal 30 06. 2 ggr/kvartal 48 07. 1 gång/månad 21 08. 2 ggr/månad 28 09. 3 ggr/månad 40 10. 1 gång/vecka 17 11. 2 ggr/vecka 7 12. 3 ggr/vecka 10 13. 4 ggr/vecka 7 14. 5 ggr/vecka 97 15. 6 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 201 SYDSVENSKA DAGBLADET Loc 304 width 2 MD=99 F.10i. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Sydsvenska Dagbladet <Se F.10 för fullständig frågetext> 1527 01. Aldrig 26 02. 1 gång/år 22 03. 2 ggr/år 24 04. 3 ggr/år 19 05. 1 gång/kvartal 10 06. 2 ggr/kvartal 16 07. 1 gång/månad 11 08. 2 ggr/månad 8 09. 3 ggr/månad 33 10. 1 gång/vecka 6 11. 2 ggr/vecka 5 12. 3 ggr/vecka 4 13. 4 ggr/vecka 4 14. 5 ggr/vecka 71 15. 6 ggr/vecka 1 99. Ej svar
VAR 202 NERIKES ALLEHANDA/TIDN. Loc 306 width 2 MD=99 F.10j. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Nerikes Allehanda/Nerikes Tidningen <Se F.10 för fullständig frågetext> 1698 01. Aldrig 11 02. 1 gång/år 6 03. 2 ggr/år 7 04. 3 ggr/år 3 05. 1 gång/kvartal 3 06. 2 ggr/kvartal 5 07. 1 gång/månad 4 08. 2 ggr/månad 3 09. 3 ggr/månad 3 10. 1 gång/vecka 3 11. 2 ggr/vecka 2 12. 3 ggr/vecka 1 13. 4 ggr/vecka 2 14. 5 ggr/vecka 36 15. 6 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 203 NORRKÖPINGS TIDNINGAR Loc 308 width 2 MD=99 F.10k. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Norrköpings Tidningar <Se F.10 för fullständig frågetext> 1710 01. Aldrig 10 02. 1 gång/år 5 03. 2 ggr/år 9 04. 3 ggr/år 7 05. 1 gång/kvartal 4 06. 2 ggr/kvartal 4 07. 1 gång/månad 1 08. 2 ggr/månad 1 09. 3 ggr/månad 2 10. 1 gång/vecka 2 11. 2 ggr/vecka 1 12. 3 ggr/vecka 13. 4 ggr/vecka 3 14. 5 ggr/vecka 28 15. 6 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 204 NYA WERMLANDS-TIDNINGEN Loc 310 width 2 MD=99 F.10l. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Nya Wermlands-Tidningen <Se F.10 för fullständig frågetext> 1672 01. Aldrig 10 02. 1 gång/år 7 03. 2 ggr/år 11 04. 3 ggr/år 7 05. 1 gång/kvartal 4 06. 2 ggr/kvartal 6 07. 1 gång/månad 8 08. 2 ggr/månad 5 09. 3 ggr/månad 6 10. 1 gång/vecka 5 11. 2 ggr/vecka 6 12. 3 ggr/vecka 2 13. 4 ggr/vecka 2 14. 5 ggr/vecka 36 15. 6 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 205 UPSALA NYA TIDNING Loc 312 width 2 MD=99 F.10m. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Upsala Nya Tidning <Se F.10 för fullständig frågetext> 1669 01. Aldrig 12 02. 1 gång/år 12 03. 2 ggr/år 17 04. 3 ggr/år 11 05. 1 gång/kvartal 5 06. 2 ggr/kvartal 6 07. 1 gång/månad 4 08. 2 ggr/månad 2 09. 3 ggr/månad 4 10. 1 gång/vecka 5 11. 2 ggr/vecka 2 12. 3 ggr/vecka 2 13. 4 ggr/vecka 3 14. 5 ggr/vecka 33 15. 6 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 206 VESTMANLANDS LÄNS TIDN. Loc 314 width 2 MD=99 F.10n. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Vestmanlands Läns Tidning <Se F.10 för fullständig frågetext> 1696 01. Aldrig 7 02. 1 gång/år 6 03. 2 ggr/år 9 04. 3 ggr/år 4 05. 1 gång/kvartal 3 06. 2 ggr/kvartal 7 07. 1 gång/månad 1 08. 2 ggr/månad 1 09. 3 ggr/månad 4 10. 1 gång/vecka 4 11. 2 ggr/vecka 1 12. 3 ggr/vecka 2 13. 4 ggr/vecka 4 14. 5 ggr/vecka 38 15. 6 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 207 ÖSTGÖTA CORRESPONDENTEN Loc 316 width 2 MD=99 F.10o. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Östgöta Correspondenten <Se F.10 för fullständig frågetext> 1679 01. Aldrig 15 02. 1 gång/år 8 03. 2 ggr/år 14 04. 3 ggr/år 5 05. 1 gång/kvartal 3 06. 2 ggr/kvartal 4 07. 1 gång/månad 6 08. 2 ggr/månad 4 09. 3 ggr/månad 2 10. 1 gång/vecka 4 11. 2 ggr/vecka 12. 3 ggr/vecka 4 13. 4 ggr/vecka 5 14. 5 ggr/vecka 34 15. 6 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 208 AFTONBLADET(S) Loc 318 width 2 MD=99 F.11. Tidningar Du själv läser. Följande frågor gäller hur ofta Du själv läser vissa tidningar. De flesta människor läser endast en liten del av de uppräknade tidningarna. Vi ber Dig att så noga som möjligt gå igenom och kryssa för samtliga tidningar. I de fall Du inte alls läser en tidning, kryssa för svarsalternativet "Aldrig". F.11a. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Aftonbladet 793 01. Aldrig 65 02. 1 gång/år 57 03. 2 ggr/år 65 04. 3 ggr/år 71 05. 1 gång/kvartal 49 06. 2 ggr/kvartal 124 07. 1 gång/månad 118 08. 2 ggr/månad 77 09. 3 ggr/månad 368 10. 1 gång/vecka 99. Ej svar
VAR 209 ARBETET(S) Loc 320 width 2 MD=99 F.11b. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Arbetet <Se F.11 för fullständig frågetext> 1632 01. Aldrig 11 02. 1 gång/år 8 03. 2 ggr/år 10 04. 3 ggr/år 13 05. 1 gång/kvartal 11 06. 2 ggr/kvartal 15 07. 1 gång/månad 9 08. 2 ggr/månad 5 09. 3 ggr/månad 73 10. 1 gång/vecka 99. Ej svar
VAR 210 DAGENS NYHETER(S) Loc 322 width 2 MD=99 F.11c. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Dagens Nyheter <Se F.11 för fullständig frågetext> 1159 01. Aldrig 41 02. 1 gång/år 42 03. 2 ggr/år 43 04. 3 ggr/år 40 05. 1 gång/kvartal 45 06. 2 ggr/kvartal 63 07. 1 gång/månad 43 08. 2 ggr/månad 22 09. 3 ggr/månad 289 10. 1 gång/vecka 99. Ej svar
VAR 211 EXPRESSEN(S) Loc 324 width 2 MD=99 F.11d. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Expressen <Se F.11 för fullständig frågetext> 647 01. Aldrig 46 02. 1 gång/år 39 03. 2 ggr/år 56 04. 3 ggr/år 102 05. 1 gång/kvartal 83 06. 2 ggr/kvartal 139 07. 1 gång/månad 117 08. 2 ggr/månad 106 09. 3 ggr/månad 451 10. 1 gång/vecka 1 99. Ej svar
VAR 212 GÖTEBORGS-POSTEN(S) Loc 326 width 2 MD=99 F.11e. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Göteborgs-Posten <Se F.11 för fullständig frågetext> 1465 01. Aldrig 22 02. 1 gång/år 12 03. 2 ggr/år 20 04. 3 ggr/år 23 05. 1 gång/kvartal 9 06. 2 ggr/kvartal 21 07. 1 gång/månad 17 08. 2 ggr/månad 20 09. 3 ggr/månad 177 10. 1 gång/vecka 1 99. Ej svar
VAR 213 GP NU(S) Loc 328 width 2 MD=99 F.11f. Hur ofta läser Du GP NU <Se F.11 för fullständig frågetext> 1566 01. Aldrig 6 02. 1 gång/år 5 03. 2 ggr/år 7 04. 3 ggr/år 10 05. 1 gång/kvartal 7 06. 2 ggr/kvartal 14 07. 1 gång/månad 12 08. 2 ggr/månad 15 09. 3 ggr/månad 144 10. 1 gång/vecka 1 99. Ej svar
VAR 214 GT KVÄLLSTIDNINGEN(S) Loc 330 width 2 MD=99 F.11g. Hur ofta läser Du söndagsnummer av GT Kvällstidningen <Se F.11 för fullständig frågetext> 1523 01. Aldrig 19 02. 1 gång/år 13 03. 2 ggr/år 23 04. 3 ggr/år 17 05. 1 gång/kvartal 17 06. 2 ggr/kvartal 25 07. 1 gång/månad 36 08. 2 ggr/månad 28 09. 3 ggr/månad 85 10. 1 gång/vecka 1 99. Ej svar
VAR 215 KVÄLLSPOSTEN(S) Loc 332 width 2 MD=99 F.11h. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Kvällsposten <Se F.11 för fullständig frågetext> 1507 01. Aldrig 17 02. 1 gång/år 20 03. 2 ggr/år 18 04. 3 ggr/år 27 05. 1 gång/kvartal 24 06. 2 ggr/kvartal 28 07. 1 gång/månad 19 08. 2 ggr/månad 20 09. 3 ggr/månad 106 10. 1 gång/vecka 1 99. Ej svar
VAR 216 SVENSKA DAGBLADET(S) Loc 334 width 2 MD=99 F.11i. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Svenska Dagbladet <Se F.11 för fullständig frågetext> 1553 01. Aldrig 15 02. 1 gång/år 18 03. 2 ggr/år 15 04. 3 ggr/år 27 05. 1 gång/kvartal 11 06. 2 ggr/kvartal 11 07. 1 gång/månad 14 08. 2 ggr/månad 11 09. 3 ggr/månad 111 10. 1 gång/vecka 1 99. Ej svar
VAR 217 SYDSVENSKA DAGBLADET(S) Loc 336 width 2 MD=99 F.11j. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Sydsvenska Dagbladet <Se F.11 för fullständig frågetext> 1622 01. Aldrig 15 02. 1 gång/år 5 03. 2 ggr/år 7 04. 3 ggr/år 13 05. 1 gång/kvartal 8 06. 2 ggr/kvartal 9 07. 1 gång/månad 6 08. 2 ggr/månad 4 09. 3 ggr/månad 96 10. 1 gång/vecka 2 99. Ej svar
VAR 218 SKÅNSKA DAGBLADET(S) Loc 338 width 2 MD=99 F.11k. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Skånska Dagbladet <Se F.11 för fullständig frågetext> 1751 01. Aldrig 3 02. 1 gång/år 3 03. 2 ggr/år 3 04. 3 ggr/år 1 05. 1 gång/kvartal 3 06. 2 ggr/kvartal 3 07. 1 gång/månad 2 08. 2 ggr/månad 09. 3 ggr/månad 17 10. 1 gång/vecka 1 99. Ej svar
VAR 219 HELSINGBORGS DAGBLAD(S) Loc 340 width 2 MD=99 F.11l. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Helsingborgs Dagblad <Se F.11 för fullständig frågetext> 1730 01. Aldrig 2 02. 1 gång/år 2 03. 2 ggr/år 8 04. 3 ggr/år 3 05. 1 gång/kvartal 7 06. 2 ggr/kvartal 3 07. 1 gång/månad 08. 2 ggr/månad 1 09. 3 ggr/månad 31 10. 1 gång/vecka 99. Ej svar
VAR 220 ALLAS VECKOTIDNING Loc 342 width 2 MD=99 F.12. Tidningar Du själv läser. Följande frågor gäller hur ofta Du själv läser vissa tidningar. De flesta människor läser endast en liten del av de uppräknade tidningarna. Vi ber Dig att så noga som möjligt gå igenom och kryssa för samtliga tidningar. I de fall Du inte alls läser en tidning, kryssa för svarsalternativet "Aldrig". F.12a. Hur ofta läser Du Allas Veckotidning 1228 01. Aldrig 88 02. 1 gång/år 80 03. 2 ggr/år 73 04. 3 ggr/år 81 05. 1 gång/kvartal 40 06. 2 ggr/kvartal 67 07. 1 gång/månad 27 08. 2 ggr/månad 17 09. 3 ggr/månad 86 10. 1 gång/vecka 99. Ej svar
VAR 221 ALLERS Loc 344 width 2 MD=99 F.12b. Hur ofta läser Du Allers <Se F.12 för fullständig frågetext> 1038 01. Aldrig 97 02. 1 gång/år 102 03. 2 ggr/år 107 04. 3 ggr/år 102 05. 1 gång/kvartal 66 06. 2 ggr/kvartal 99 07. 1 gång/månad 42 08. 2 ggr/månad 23 09. 3 ggr/månad 111 10. 1 gång/vecka 99. Ej svar
VAR 222 DAMERNAS VÄRLD Loc 346 width 2 MD=99 F.12c. Hur ofta läser Du Damernas Värld <Se F.12 för fullständig frågetext> 1260 01. Aldrig 85 02. 1 gång/år 77 03. 2 ggr/år 83 04. 3 ggr/år 91 05. 1 gång/kvartal 40 06. 2 ggr/kvartal 66 07. 1 gång/månad 20 08. 2 ggr/månad 22 09. 3 ggr/månad 43 10. 1 gång/vecka 99. Ej svar
VAR 223 FEMINA Loc 348 width 2 MD=99 F.12d. Hur ofta läser Du Femina <Se F.12 för fullständig frågetext> 1332 01. Aldrig 94 02. 1 gång/år 53 03. 2 ggr/år 74 04. 3 ggr/år 81 05. 1 gång/kvartal 35 06. 2 ggr/kvartal 52 07. 1 gång/månad 19 08. 2 ggr/månad 16 09. 3 ggr/månad 31 10. 1 gång/vecka 99. Ej svar
VAR 224 FIB-AKTUELLT Loc 350 width 2 MD=99 F.12e. Hur ofta läser Du FIB-Aktuellt <Se F.12 för fullständig frågetext> 1094 01. Aldrig 69 02. 1 gång/år 72 03. 2 ggr/år 69 04. 3 ggr/år 97 05. 1 gång/kvartal 74 06. 2 ggr/kvartal 124 07. 1 gång/månad 71 08. 2 ggr/månad 37 09. 3 ggr/månad 80 10. 1 gång/vecka 99. Ej svar
VAR 225 HEMMETS JOURNAL Loc 352 width 2 MD=99 F.12f. Hur ofta läser Du Hemmets Journal <Se F.12 för fullständig frågetext> 1025 01. Aldrig 83 02. 1 gång/år 85 03. 2 ggr/år 74 04. 3 ggr/år 84 05. 1 gång/kvartal 71 06. 2 ggr/kvartal 96 07. 1 gång/månad 49 08. 2 ggr/månad 29 09. 3 ggr/månad 191 10. 1 gång/vecka 99. Ej svar
VAR 226 HEMMETS VECKOTIDNING Loc 354 width 2 MD=99 F.12g. Hur ofta läser Du Hemmets Veckotidning <Se F.12 för fullständig frågetext> 1122 01. Aldrig 92 02. 1 gång/år 70 03. 2 ggr/år 75 04. 3 ggr/år 74 05. 1 gång/kvartal 55 06. 2 ggr/kvartal 68 07. 1 gång/månad 38 08. 2 ggr/månad 31 09. 3 ggr/månad 162 10. 1 gång/vecka 99. Ej svar
VAR 227 HUSMODERN Loc 356 width 2 MD=99 F.12h. Hur ofta läser Du Husmodern <Se F.12 för fullständig frågetext> 1273 01. Aldrig 90 02. 1 gång/år 65 03. 2 ggr/år 77 04. 3 ggr/år 77 05. 1 gång/kvartal 46 06. 2 ggr/kvartal 56 07. 1 gång/månad 35 08. 2 ggr/månad 12 09. 3 ggr/månad 56 10. 1 gång/vecka 99. Ej svar
VAR 228 HÄNT I VECKAN Loc 358 width 2 MD=99 F.12i. Hur ofta läser Du Hänt i Veckan <Se F.12 för fullständig frågetext> 1120 01. Aldrig 102 02. 1 gång/år 89 03. 2 ggr/år 84 04. 3 ggr/år 114 05. 1 gång/kvartal 63 06. 2 ggr/kvartal 80 07. 1 gång/månad 43 08. 2 ggr/månad 34 09. 3 ggr/månad 58 10. 1 gång/vecka 99. Ej svar
VAR 229 ICA-KURIREN Loc 360 width 2 MD=99 F.12j. Hur ofta läser Du ICA-Kuriren <Se F.12 för fullständig frågetext> 1010 01. Aldrig 68 02. 1 gång/år 61 03. 2 ggr/år 67 04. 3 ggr/år 67 05. 1 gång/kvartal 62 06. 2 ggr/kvartal 81 07. 1 gång/månad 40 08. 2 ggr/månad 30 09. 3 ggr/månad 301 10. 1 gång/vecka 99. Ej svar
VAR 230 KALLE ANKA & CO Loc 362 width 2 MD=99 F.12k. Hur ofta läser Du Kalle Anka & Co <Se F.12 för fullständig frågetext> 1231 01. Aldrig 66 02. 1 gång/år 69 03. 2 ggr/år 72 04. 3 ggr/år 75 05. 1 gång/kvartal 53 06. 2 ggr/kvartal 72 07. 1 gång/månad 28 08. 2 ggr/månad 33 09. 3 ggr/månad 88 10. 1 gång/vecka 99. Ej svar
VAR 231 LAND Loc 364 width 2 MD=99 F.12l. Hur ofta läser Du Land <Se F.12 för fullständig frågetext> 1220 01. Aldrig 46 02. 1 gång/år 44 03. 2 ggr/år 45 04. 3 ggr/år 49 05. 1 gång/kvartal 27 06. 2 ggr/kvartal 67 07. 1 gång/månad 21 08. 2 ggr/månad 15 09. 3 ggr/månad 253 10. 1 gång/vecka 99. Ej svar
VAR 232 LEKTYR Loc 366 width 2 MD=99 F.12m. Hur ofta läser Du Lektyr <Se F.12 för fullständig frågetext> 1176 01. Aldrig 47 02. 1 gång/år 69 03. 2 ggr/år 66 04. 3 ggr/år 99 05. 1 gång/kvartal 65 06. 2 ggr/kvartal 106 07. 1 gång/månad 61 08. 2 ggr/månad 30 09. 3 ggr/månad 68 10. 1 gång/vecka 99. Ej svar
VAR 233 MIN VÄRLD Loc 368 width 2 MD=99 F.12n. Hur ofta läser Du Min Värld <Se F.12 för fullständig frågetext> 1461 01. Aldrig 45 02. 1 gång/år 26 03. 2 ggr/år 37 04. 3 ggr/år 35 05. 1 gång/kvartal 34 06. 2 ggr/kvartal 40 07. 1 gång/månad 21 08. 2 ggr/månad 14 09. 3 ggr/månad 74 10. 1 gång/vecka p 99. Ej svar
VAR 234 MITT LIVS NOVELL Loc 370 width 2 MD=99 F.12o. Hur ofta läser Du Mitt Livs Novell <Se F.12 för fullständig frågetext> 1608 01. Aldrig 35 02. 1 gång/år 25 03. 2 ggr/år 28 04. 3 ggr/år 17 05. 1 gång/kvartal 11 06. 2 ggr/kvartal 24 07. 1 gång/månad 10 08. 2 ggr/månad 5 09. 3 ggr/månad 24 10. 1 gång/vecka 99. Ej svar
VAR 235 RÖSTER I RADIO/TV Loc 372 width 2 MD=99 F.12p. Hur ofta läser Du Röster i Radio/TV <Se F.12 för fullständig frågetext> 1267 01. Aldrig 112 02. 1 gång/år 102 03. 2 ggr/år 86 04. 3 ggr/år 56 05. 1 gång/kvartal 39 06. 2 ggr/kvartal 39 07. 1 gång/månad 14 08. 2 ggr/månad 9 09. 3 ggr/månad 63 10. 1 gång/vecka 99. Ej svar
VAR 236 SAXONS VECKOTIDNING Loc 374 width 2 MD=99 F.12q. Hur ofta läser Du Saxons Veckotidning <Se F.12 för fullständig frågetext> 1345 01. Aldrig 75 02. 1 gång/år 64 03. 2 ggr/år 62 04. 3 ggr/år 63 05. 1 gång/kvartal 45 06. 2 ggr/kvartal 40 07. 1 gång/månad 20 08. 2 ggr/månad 11 09. 3 ggr/månad 62 10. 1 gång/vecka 99. Ej svar
VAR 237 SE Loc 376 width 2 MD=99 F.12r. Hur ofta läser Du Se <Se F.12 för fullständig frågetext> 1274 01. Aldrig 80 02. 1 gång/år 99 03. 2 ggr/år 71 04. 3 ggr/år 76 05. 1 gång/kvartal 52 06. 2 ggr/kvartal 76 07. 1 gång/månad 25 08. 2 ggr/månad 11 09. 3 ggr/månad 23 10. 1 gång/vecka 99. Ej svar
VAR 238 SVENSK DAMTIDNING Loc 378 width 2 MD=99 F.12s. Hur ofta läser Du Svensk Damtidning <Se F.12 för fullständig frågetext> 1359 01. Aldrig 68 02. 1 gång/år 54 03. 2 ggr/år 52 04. 3 ggr/år 67 05. 1 gång/kvartal 32 06. 2 ggr/kvartal 49 07. 1 gång/månad 30 08. 2 ggr/månad 13 09. 3 ggr/månad 63 10. 1 gång/vecka 99. Ej svar
VAR 239 VECKANS AFFÄRER Loc 380 width 2 MD=99 F.12t. Hur ofta läser Du Veckans Affärer <Se F.12 för fullständig frågetext> 1470 01. Aldrig 39 02. 1 gång/år 44 03. 2 ggr/år 35 04. 3 ggr/år 41 05. 1 gång/kvartal 26 06. 2 ggr/kvartal 54 07. 1 gång/månad 24 08. 2 ggr/månad 4 09. 3 ggr/månad 50 10. 1 gång/vecka 99. Ej svar
VAR 240 VECKO-REVYN Loc 382 width 2 MD=99 F.12u. Hur ofta läser Du Vecko-Revyn <Se F.12 för fullständig frågetext> 1405 01. Aldrig 66 02. 1 gång/år 67 03. 2 ggr/år 43 04. 3 ggr/år 41 05. 1 gång/kvartal 45 06. 2 ggr/kvartal 39 07. 1 gång/månad 26 08. 2 ggr/månad 18 09. 3 ggr/månad 37 10. 1 gång/vecka 99. Ej svar
VAR 241 VI Loc 384 width 2 MD=99 F.12v. Hur ofta läser Du Vi <Se F.12 för fullständig frågetext> 1365 01. Aldrig 52 02. 1 gång/år 42 03. 2 ggr/år 40 04. 3 ggr/år 42 05. 1 gång/kvartal 26 06. 2 ggr/kvartal 46 07. 1 gång/månad 16 08. 2 ggr/månad 6 09. 3 ggr/månad 152 10. 1 gång/vecka 99. Ej svar
VAR 242 ÅRET RUNT Loc 386 width 2 MD=99 F.12x. Hur ofta läser Du Året Runt <Se F.12 för fullständig frågetext> 945 01. Aldrig 73 02. 1 gång/år 80 03. 2 ggr/år 99 04. 3 ggr/år 111 05. 1 gång/kvartal 78 06. 2 ggr/kvartal 116 07. 1 gång/månad 58 08. 2 ggr/månad 35 09. 3 ggr/månad 192 10. 1 gång/vecka 99. Ej svar
VAR 243 METALLARBETAREN Loc 388 width 2 MD=99 F.12y. Hur ofta läser Du Metallarbetaren <Se F.12 för fullständig frågetext> 1557 01. Aldrig 18 02. 1 gång/år 12 03. 2 ggr/år 14 04. 3 ggr/år 18 05. 1 gång/kvartal 14 06. 2 ggr/kvartal 63 07. 1 gång/månad 37 08. 2 ggr/månad 52 09. 3 ggr/månad 2 99. Ej svar
VAR 244 STOPP Loc 390 width 2 MD=98 or GE 99 F.12z. Hur ofta läser Du Stopp <Se F.12 för fullständig frågetext> Frågan ställd i 81-II (Omgång 21,22,23) 01. Aldrig 02. 1 gång/år 03. 2 ggr/år 04. 3 ggr/år 05. 1 gång/kvartal 06. 2 ggr/kvartal 07. 1 gång/månad 08. 2 ggr/månad 09. 3 ggr/månad 10. 1 gång/vecka 1787 98. Frågan ej ställd 99. Ej svar
VAR 245 KOMMUNALARBETAREN Loc 392 width 1 MD=9 F.13. Tidningar Du själv läser. Följande frågor gäller hur ofta Du själv läser vissa tidningar. De flesta människor läser endast en liten del av de uppräknade tidningarna. Vi ber Dig att så noga som möjligt gå igenom och kryssa för samtliga tidningar. I de fall Du inte alls läser en tidning, kryssa för svarsalternativet "Aldrig". F.13a. Hur ofta läser Du Kommunalarbetaren 1527 1. Aldrig 6 2. 1 gång/år 11 3. 2 ggr/år 7 4. 3 ggr/år 11 5. 1 gång/kvartal 15 6. 2 ggr/kvartal 50 7. 1 gång/månad 158 8. 2 ggr/månad 2 9. Ej svar
VAR 246 MOTOR Loc 393 width 1 MD=9 F.13b. Hur ofta läser Du Motor <Se F.13 för fullständig frågetext> 1467 1. Aldrig 39 2. 1 gång/år 36 3. 2 ggr/år 46 4. 3 ggr/år 34 5. 1 gång/kvartal 27 6. 2 ggr/kvartal 48 7. 1 gång/månad 90 8. 2 ggr/månad 9. Ej svar
VAR 247 MOTORFÖRAREN Loc 394 width 1 MD=9 F.13c. Hur ofta läser Du Motorföraren <Se F.13 för fullständig frågetext> 1628 1. Aldrig 17 2. 1 gång/år 16 3. 2 ggr/år 18 4. 3 ggr/år 18 5. 1 gång/kvartal 10 6. 2 ggr/kvartal 39 7. 1 gång/månad 41 8. 2 ggr/månad 9. Ej svar
VAR 248 TEKNIKENS VÄRLD Loc 395 width 1 MD=9 F.13d. Hur ofta läser Du Teknikens Värld <Se F.13 för fullständig frågetext> 1375 1. Aldrig 54 2. 1 gång/år 60 3. 2 ggr/år 74 4. 3 ggr/år 65 5. 1 gång/kvartal 49 6. 2 ggr/kvartal 66 7. 1 gång/månad 44 8. 2 ggr/månad 9. Ej svar
VAR 249 VI BILÄGARE Loc 396 width 1 MD=9 F.13e. Hur ofta läser Du Vi Bilägare <Se F.13 för fullständig frågetext> 1293 1. Aldrig 42 2. 1 gång/år 33 3. 2 ggr/år 35 4. 3 ggr/år 55 5. 1 gång/kvartal 32 6. 2 ggr/kvartal 83 7. 1 gång/månad 213 8. 2 ggr/månad 1 9. Ej svar
VAR 250 SIA SKOGSARBETAREN Loc 397 width 1 MD=9 F.13f. Hur ofta läser Du SIA Skogsarbetaren <Se F.13 för fullständig frågetext> 1717 1. Aldrig 10 2. 1 gång/år 6 3. 2 ggr/år 5 4. 3 ggr/år 6 5. 1 gång/kvartal 5 6. 2 ggr/kvartal 15 7. 1 gång/månad 22 8. 2 ggr/månad 1 9. Ej svar
VAR 251 BILSPORT Loc 398 width 1 MD=9 F.13g. Hur ofta läser Du Bilsport <Se F.13 för fullständig frågetext> Frågan ställd i 81-II(Omgång 21,22,23,28) 1578 1. Aldrig 33 2. 1 gång/år 23 3. 2 ggr/år 34 4. 3 ggr/år 32 5. 1 gång/kvartal 29 6. 2 ggr/kvartal 27 7. 1 gång/månad 31 8. 2 ggr/månad 9. Ej svar
VAR 252 DET BÄSTA Loc 399 width 1 MD=9 F.14. Tidningar Du själv läser. Följande frågor gäller hur ofta Du själv läser vissa tidningar. De flesta människor läser endast en liten del av de uppräknade tidningarna. Vi ber Dig att så noga som möjligt gå igenom och kryssa för samtliga tidningar. I de fall Du inte alls läser en tidning, kryssa för svarsalternativet "Aldrig". F.14a. Hur ofta läser Du Det Bästa 1481 1. Aldrig 58 2. 1 gång/år 41 3. 2 ggr/år 31 4. 3 ggr/år 34 5. 1 gång/kvartal 17 6. 2 ggr/kvartal 125 7. 1 gång/månad 9. Ej svar
VAR 253 MÅNADS-JOURNALEN Loc 400 width 1 MD=9 F.14b. Hur ofta läser Du Månads-Journalen <Se F.14 för fullständig frågetext> 1713 1. Aldrig 11 2. 1 gång/år 16 3. 2 ggr/år 8 4. 3 ggr/år 3 5. 1 gång/kvartal 9 6. 2 ggr/kvartal 27 7. 1 gång/månad 9. Ej svar
VAR 254 VI FÖRÄLDRAR Loc 401 width 1 MD=9 F.14c. Hur ofta läser Du Vi Föräldrar <Se F.14 för fullständig frågetext> 1529 1. Aldrig 46 2. 1 gång/år 44 3. 2 ggr/år 48 4. 3 ggr/år 31 5. 1 gång/kvartal 15 6. 2 ggr/kvartal 72 7. 1 gång/månad 2 9. Ej svar
VAR 255 PRIVATA AFFÄRER Loc 402 width 1 MD=9 F.14d. Hur ofta läser Du Privata Affärer <Se F.14 för fullständig frågetext> 1644 1. Aldrig 27 2. 1 gång/år 26 3. 2 ggr/år 14 4. 3 ggr/år 23 5. 1 gång/kvartal 15 6. 2 ggr/kvartal 37 7. 1 gång/månad 1 9. Ej svar
VAR 256 ANTIK & AUKTION Loc 403 width 1 MD=9 F.14e. Hur ofta läser Du Antik & Auktion <Se F.14 för fullständig frågetext> 1649 1. Aldrig 36 2. 1 gång/år 19 3. 2 ggr/år 23 4. 3 ggr/år 11 5. 1 gång/kvartal 10 6. 2 ggr/kvartal 38 7. 1 gång/månad 1 9. Ej svar
VAR 257 ALLT I HEMMET Loc 404 width 1 MD=9 F.14f. Hur ofta läser Du Allt i Hemmet <Se F.14 för fullständig frågetext> 1140 1. Aldrig 133 2. 1 gång/år 126 3. 2 ggr/år 121 4. 3 ggr/år 117 5. 1 gång/kvartal 35 6. 2 ggr/kvartal 113 7. 1 gång/månad 2 9. Ej svar
VAR 258 HEM OCH FRITID Loc 405 width 1 MD=9 F.14g. Hur ofta läser Du Hem och Fritid <Se F.14 för fullständig frågetext> 1147 1. Aldrig 130 2. 1 gång/år 121 3. 2 ggr/år 115 4. 3 ggr/år 103 5. 1 gång/kvartal 39 6. 2 ggr/kvartal 131 7. 1 gång/månad 1 9. Ej svar
VAR 259 VÅR BOSTAD Loc 406 width 1 MD=9 F.14h. Hur ofta läser Du Vår Bostad <Se F.14 för fullständig frågetext> 1239 1. Aldrig 57 2. 1 gång/år 69 3. 2 ggr/år 56 4. 3 ggr/år 80 5. 1 gång/kvartal 30 6. 2 ggr/kvartal 254 7. 1 gång/månad 2 9. Ej svar
VAR 260 ALLT OM MAT Loc 407 width 1 MD=9 F.14i. Hur ofta läser Du Allt om Mat <Se F.14 för fullständig frågetext> 1239 1. Aldrig 115 2. 1 gång/år 94 3. 2 ggr/år 89 4. 3 ggr/år 92 5. 1 gång/kvartal 41 6. 2 ggr/kvartal 115 7. 1 gång/månad 2 9. Ej svar
VAR 261 TIDSKRIFT FÖR HÄLSA Loc 408 width 1 MD=9 F.14j. Hur ofta läser Du Tidskrift för Hälsa <Se F.14 för fullständig frågetext> 1629 1. Aldrig 38 2. 1 gång/år 28 3. 2 ggr/år 21 4. 3 ggr/år 23 5. 1 gång/kvartal 11 6. 2 ggr/kvartal 37 7. 1 gång/månad 9. Ej svar
VAR 262 FOTO- OCH FILMTEKNIK Loc 409 width 1 MD=9 F.14k. Hur ofta läser Du Foto- och Filmteknik <Se F.14 för fullständig frågetext> 1629 1. Aldrig 46 2. 1 gång/år 29 3. 2 ggr/år 15 4. 3 ggr/år 26 5. 1 gång/kvartal 11 6. 2 ggr/kvartal 31 7. 1 gång/månad 9. Ej svar
VAR 263 TEKNIK FÖR ALLA Loc 410 width 1 MD=9 F.14l. Hur ofta läser Du Teknik för alla <Se F.14 för fullständig frågetext> 1536 1. Aldrig 59 2. 1 gång/år 52 3. 2 ggr/år 46 4. 3 ggr/år 36 5. 1 gång/kvartal 20 6. 2 ggr/kvartal 38 7. 1 gång/månad 9. Ej svar
VAR 264 BÅT-NYTT Loc 411 width 1 MD=9 F.14m. Hur ofta läser Du Båt-Nytt <Se F.14 för fullständig frågetext> 1540 1. Aldrig 59 2. 1 gång/år 37 3. 2 ggr/år 52 4. 3 ggr/år 30 5. 1 gång/kvartal 29 6. 2 ggr/kvartal 40 7. 1 gång/månad 9. Ej svar
VAR 265 BÅT FÖR ALLA Loc 412 width 1 MD=9 F.14n. Hur ofta läser Du Båt för alla <Se F.14 för fullständig frågetext> 1610 1. Aldrig 49 2. 1 gång/år 25 3. 2 ggr/år 33 4. 3 ggr/år 23 5. 1 gång/kvartal 20 6. 2 ggr/kvartal 27 7. 1 gång/månad 9. Ej svar
VAR 266 VI BÅTÄGARE Loc 413 width 1 MD=9 F.14o. Hur ofta läser Du Vi Båtägare <Se F.14 för fullständig frågetext> 1601 1. Aldrig 44 2. 1 gång/år 29 3. 2 ggr/år 31 4. 3 ggr/år 24 5. 1 gång/kvartal p 22 6. 2 ggr/kvartal 34 7. 1 gång/månad 2 9. Ej svar
VAR 267 PÅ KRYSS & TILL RORS Loc 414 width 1 MD=9 F.14p. Hur ofta läser Du På Kryss & Till Rors <Se F.14 för fullständig frågetext> 1701 1. Aldrig 22 2. 1 gång/år 17 3. 2 ggr/år 10 4. 3 ggr/år 13 5. 1 gång/kvartal 23 6. 2 ggr/kvartal 1 9. Ej svar
VAR 268 SEGLING Loc 415 width 1 MD=9 F.14q. Hur ofta läser Du Segling <Se F.14 för fullständig frågetext> 1692 1. Aldrig 28 2. 1 gång/år 16 3. 2 ggr/år 14 4. 3 ggr/år 14 5. 1 gång/kvartal 22 6. 2 ggr/kvartal 1 9. Ej svar
VAR 269 FLT 6-DAGARS Loc 416 width 2 MD=99 F.15. Tidningar Du själv läser. Följande frågor gäller hur ofta Du själv läser vissa tidningar. De flesta människor läser endast en liten del av de uppräknade tidningarna. Vi ber Dig att så noga som möjligt gå igenom och kryssa för samtliga tidningar. I de fall Du inte alls läser en tidning, kryssa för svarsalternativet "Aldrig". F.15a. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Förenade Landsortstidningar 6-dagars 768 01. Aldrig 31 02. 1 gång/år 29 03. 2 ggr/år 53 04. 3 ggr/år 42 05. 1 gång/kvartal 42 06. 2 ggr/kvartal 50 07. 1 gång/månad 22 08. 2 ggr/månad 30 09. 3 ggr/månad 42 10. 1 gång/vecka 37 11. 2 ggr/vecka 40 12. 3 ggr/vecka 21 13. 4 ggr/vecka 52 14. 5 ggr/vecka 528 15. 6 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 270 A-PRESSEN Loc 418 width 2 MD=99 F.15b. Hur ofta läser Du vardagsnummer av A-Pressen <Se F.15 för fullständig frågetext> 1120 01. Aldrig 19 02. 1 gång/år 28 03. 2 ggr/år 47 04. 3 ggr/år 41 05. 1 gång/kvartal 38 06. 2 ggr/kvartal 52 07. 1 gång/månad 28 08. 2 ggr/månad 31 09. 3 ggr/månad 56 10. 1 gång/vecka 43 11. 2 ggr/vecka 30 12. 3 ggr/vecka 23 13. 4 ggr/vecka 26 14. 5 ggr/vecka 205 15. 6 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 271 FLT 5-DAGARS Loc 420 width 2 MD=99 F.15c. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Förenade Landsortstidningar 5-dagars <Se F.15 för fullständig frågetext> 1638 01. Aldrig 11 02. 1 gång/år 8 03. 2 ggr/år 26 04. 3 ggr/år 11 05. 1 gång/kvartal 13 06. 2 ggr/kvartal 10 07. 1 gång/månad 5 08. 2 ggr/månad 3 09. 3 ggr/månad 6 10. 1 gång/vecka 5 11. 2 ggr/vecka 4 12. 3 ggr/vecka 3 13. 4 ggr/vecka 41 14. 5 ggr/vecka 3 99. Ej svar
VAR 272 FLT 4-DAGARS Loc 422 width 2 MD=99 F.15d. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Förenade Landsortstidningar 4-dagars <Se F.15 för fullständig frågetext> 1717 01. Aldrig 4 02. 1 gång/år 4 03. 2 ggr/år 5 04. 3 ggr/år 4 05. 1 gång/kvartal 4 06. 2 ggr/kvartal 5 07. 1 gång/månad 2 08. 2 ggr/månad 3 09. 3 ggr/månad 4 10. 1 gång/vecka 11. 2 ggr/vecka 5 12. 3 ggr/vecka 30 13. 4 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 273 FLT 3-DAGARS Loc 424 width 2 MD=99 F.15e. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Förenade Landsortstidningar 3-dagars <Se F.15 för fullständig frågetext> 1629 01. Aldrig 19 02. 1 gång/år 9 03. 2 ggr/år 13 04. 3 ggr/år 10 05. 1 gång/kvartal 8 06. 2 ggr/kvartal 11 07. 1 gång/månad 4 08. 2 ggr/månad 3 09. 3 ggr/månad 7 10. 1 gång/vecka 6 11. 2 ggr/vecka 66 12. 3 ggr/vecka 2 99. Ej svar
VAR 274 FLT 2-DAGARS Loc 426 width 2 MD=99 F.15f. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Förenade Landsortstidningar 2-dagars <Se F.15 för fullständig frågetext> 1766 01. Aldrig 5 02. 1 gång/år 4 03. 2 ggr/år 1 04. 3 ggr/år 1 05. 1 gång/kvartal 1 06. 2 ggr/kvartal 07. 1 gång/månad 1 08. 2 ggr/månad 09. 3 ggr/månad 1 10. 1 gång/vecka 7 11. 2 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 275 HELSINGBORGS DAGBLAD Loc 428 width 2 MD=99 F.15g. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Helsingborgs Dagblad <Se F.15 för fullständig frågetext> 1715 01. Aldrig 2 02. 1 gång/år 6 03. 2 ggr/år 6 04. 3 ggr/år 3 05. 1 gång/kvartal 6 06. 2 ggr/kvartal 4 07. 1 gång/månad 3 08. 2 ggr/månad 3 09. 3 ggr/månad 5 10. 1 gång/vecka 4 11. 2 ggr/vecka 12. 3 ggr/vecka 13. 4 ggr/vecka 2 14. 5 ggr/vecka 28 15. 6 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 276 MS/NKR Loc 430 width 2 MD=99 F.15h. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Mellersta Skåne/Nya Kristianstadsbladet <Se F.15 för fullständig frågetext> 1737 01. Aldrig 3 02. 1 gång/år 4 03. 2 ggr/år 5 04. 3 ggr/år 4 05. 1 gång/kvartal 4 06. 2 ggr/kvartal p 2 07. 1 gång/månad 3 08. 2 ggr/månad 1 09. 3 ggr/månad 10. 1 gång/vecka 2 11. 2 ggr/vecka 2 12. 3 ggr/vecka 1 13. 4 ggr/vecka 2 14. 5 ggr/vecka 17 15. 6 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 277 ÖVR.LOKAL DAGSPRESS (6) Loc 432 width 2 MD=99 F.15i. Hur ofta läser Du vardagsnummer av övrig lokal dagspress 6-dagars <Se F.15 för fullständig frågetext> 1696 01. Aldrig 7 02. 1 gång/år 10 03. 2 ggr/år 11 04. 3 ggr/år 5 05. 1 gång/kvartal 6 06. 2 ggr/kvartal 11 07. 1 gång/månad 3 08. 2 ggr/månad 2 09. 3 ggr/månad 2 10. 1 gång/vecka 2 11. 2 ggr/vecka 2 12. 3 ggr/vecka 3 13. 4 ggr/vecka 2 14. 5 ggr/vecka 25 15. 6 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 278 ÖVR.LOKAL DAGSPRESS (4) Loc 434 width 2 MD=99 F.15j. Hur ofta läser Du vardagsnummer av övrig lokal dagspress 4-dagars <Se F.15 för fullständig frågetext> 1751 01. Aldrig 10 02. 1 gång/år 3 03. 2 ggr/år 7 04. 3 ggr/år 4 05. 1 gång/kvartal 1 06. 2 ggr/kvartal 07. 1 gång/månad 1 08. 2 ggr/månad 09. 3 ggr/månad 2 10. 1 gång/vecka 11. 2 ggr/vecka 12. 3 ggr/vecka 8 13. 4 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 279 ÖVR.LOKAL DAGSPRESS (3) Loc 436 width 2 MD=99 F.15k. Hur ofta läser Du vardagsnummer av övrig lokal dagspress 3-dagars <Se F.15 för fullständig frågetext> 1711 01. Aldrig 8 02. 1 gång/år 11 03. 2 ggr/år 15 04. 3 ggr/år 7 05. 1 gång/kvartal 6 06. 2 ggr/kvartal 2 07. 1 gång/månad 1 08. 2 ggr/månad 3 09. 3 ggr/månad 2 10. 1 gång/vecka 4 11. 2 ggr/vecka 17 12. 3 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 280 ÖVR.LOKAL DAGSPRESS (2) Loc 438 width 2 MD=99 F.15l. Hur ofta läser Du vardagsnummer av övrig lokal dagspress 2-dagars <Se F.15 för fullständig frågetext> 1768 01. Aldrig 02. 1 gång/år 10 03. 2 ggr/år 1 04. 3 ggr/år 2 05. 1 gång/kvartal 1 06. 2 ggr/kvartal 07. 1 gång/månad 08. 2 ggr/månad 09. 3 ggr/månad 1 10. 1 gång/vecka 4 11. 2 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 281 VÅRT HUS Loc 440 width 1 MD=9 F.16. Villatidningar. Tidningarna Vårt Hus och Vi i Villa distribueras gratis till landets alla villahushåll. Båda utkommer med 4 nr/år - två på våren och två på hösten. F.16a. Hur ofta läser Du Vårt Hus? 895 1. Läser aldrig 88 2. Läser 1 nr/år 115 3. Läser 2 nr/år 37 4. Läser 3 nr/år 553 5. Läser 4 nr/år 99 9. Ej svar
VAR 282 VI I VILLA Loc 441 width 1 MD=9 F.16b. Hur ofta läser Du Vi i Villa? <Se F.16 för fullständig frågetext> 746 1. Läser aldrig 96 2. Läser 1 nr/år 146 3. Läser 2 nr/år 52 4. Läser 3 nr/år 660 5. Läser 4 nr/år 87 9. Ej svar
VAR 283 AFTONBLADET(S) Loc 442 width 1 MD=9 F.17. Köp av olika tidningar. Hur ofta köper Du för egen räkning nedan uppräknade tidningar? (Räkna bara med tidningar som Du själv köper eller prenumererar på i Ditt eget namn.) F.17a. Hur ofta köper Du söndagsnummer av Aftonbladet? 958 1. Köper aldrig 479 2. Köper enstaka nummmer 58 3. Köper ungefär 1 nr av 4 50 4. Köper ungefär vart annat nr 28 5. Köper ungefär 3 nr av 4 134 6. Köper nästan alla nr 60 7. Köper alla nr/prenumererar 20 9. Ej svar
VAR 284 EXPRESSEN(S) Loc 443 width 1 MD=9 F.17b. Hur ofta köper Du söndagsnummer av Expressen? <Se F.17 för fullständig frågetext> 789 1. Köper aldrig 537 2. Köper enstaka nummmer 72 3. Köper ungefär 1 nr av 4 68 4. Köper ungefär vart annat nr 39 5. Köper ungefär 3 nr av 4 174 6. Köper nästan alla nr 88 7. Köper alla nr/prenumererar 20 9. Ej svar
VAR 285 DET BÄSTA Loc 444 width 1 MD=9 F.17c. Hur ofta köper Du Det Bästa? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1612 1. Köper aldrig 57 2. Köper enstaka nummmer 3 3. Köper ungefär 1 nr av 4 3 4. Köper ungefär vart annat nr 5. Köper ungefär 3 nr av 4 3 6. Köper nästan alla nr 89 7. Köper alla nr/prenumererar 20 9. Ej svar
VAR 286 MÅNADS-JOURNALEN Loc 445 width 1 MD=9 F.17d. Hur ofta köper Du Månads-Journalen? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1733 1. Köper aldrig 16 2. Köper enstaka nummmer 3. Köper ungefär 1 nr av 4 5 4. Köper ungefär vart annat nr 2 5. Köper ungefär 3 nr av 4 3 6. Köper nästan alla nr 8 7. Köper alla nr/prenumererar 20 9. Ej svar
VAR 287 ALLAS VECKOTIDNING Loc 446 width 1 MD=9 F.17e. Hur ofta köper Du Allas Veckotidning? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1562 1. Köper aldrig 135 2. Köper enstaka nummmer 12 3. Köper ungefär 1 nr av 4 5 4. Köper ungefär vart annat nr 5. Köper ungefär 3 nr av 4 22 6. Köper nästan alla nr 31 7. Köper alla nr/prenumererar 20 9. Ej svar
VAR 288 ALLERS Loc 447 width 1 MD=9 F.17f. Hur ofta köper Du Allers? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1497 1. Köper aldrig 187 2. Köper enstaka nummmer 14 3. Köper ungefär 1 nr av 4 11 4. Köper ungefär vart annat nr 5 5. Köper ungefär 3 nr av 4 14 6. Köper nästan alla nr 39 7. Köper alla nr/prenumererar 20 9. Ej svar
VAR 289 DAMERNAS VÄRLD Loc 448 width 1 MD=9 F.17g. Hur ofta köper Du Damernas Värld? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1533 1. Köper aldrig 185 2. Köper enstaka nummmer 12 3. Köper ungefär 1 nr av 4 5 4. Köper ungefär vart annat nr 2 5. Köper ungefär 3 nr av 4 10 6. Köper nästan alla nr 20 7. Köper alla nr/prenumererar 20 9. Ej svar
VAR 290 FEMINA Loc 449 width 1 MD=9 F.17h. Hur ofta köper Du Femina? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1552 1. Köper aldrig 168 2. Köper enstaka nummmer 14 3. Köper ungefär 1 nr av 4 5 4. Köper ungefär vart annat nr 6 5. Köper ungefär 3 nr av 4 8 6. Köper nästan alla nr 14 7. Köper alla nr/prenumererar 20 9. Ej svar
VAR 291 FIB-AKTUELLT Loc 450 width 1 MD=9 F.17i. Hur ofta köper Du FIB-Aktuellt? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1396 1. Köper aldrig 250 2. Köper enstaka nummmer 49 3. Köper ungefär 1 nr av 4 33 4. Köper ungefär vart annat nr 7 5. Köper ungefär 3 nr av 4 17 6. Köper nästan alla nr 15 7. Köper alla nr/prenumererar 20 9. Ej svar
VAR 292 HEMMETS JOURNAL Loc 451 width 1 MD=9 F.17j. Hur ofta köper Du Hemmets Journal? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1474 1. Köper aldrig 163 2. Köper enstaka nummmer 19 3. Köper ungefär 1 nr av 4 13 4. Köper ungefär vart annat nr 5 5. Köper ungefär 3 nr av 4 17 6. Köper nästan alla nr 76 7. Köper alla nr/prenumererar 20 9. Ej svar
VAR 293 HEMMETS VECKOTIDNING Loc 452 width 1 MD=9 F.17k. Hur ofta köper Du Hemmets Veckotidning? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1519 1. Köper aldrig 137 2. Köper enstaka nummmer 8 3. Köper ungefär 1 nr av 4 6 4. Köper ungefär vart annat nr 6 5. Köper ungefär 3 nr av 4 13 6. Köper nästan alla nr 78 7. Köper alla nr/prenumererar 20 9. Ej svar
VAR 294 HUSMODERN Loc 453 width 1 MD=9 F.17l. Hur ofta köper Du Husmodern? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1539 1. Köper aldrig 180 2. Köper enstaka nummmer 9 3. Köper ungefär 1 nr av 4 4 4. Köper ungefär vart annat nr 1 5. Köper ungefär 3 nr av 4 5 6. Köper nästan alla nr 29 7. Köper alla nr/prenumererar 20 9. Ej svar
VAR 295 HÄNT I VECKAN Loc 454 width 1 MD=9 F.17m. Hur ofta köper Du Hänt i Veckan? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1528 1. Köper aldrig 181 2. Köper enstaka nummmer 18 3. Köper ungefär 1 nr av 4 7 4. Köper ungefär vart annat nr 4 5. Köper ungefär 3 nr av 4 10 6. Köper nästan alla nr 18 7. Köper alla nr/prenumererar 21 9. Ej svar
VAR 296 ICA-KURIREN Loc 455 width 1 MD=9 F.17n. Hur ofta köper Du ICA-Kuriren? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1481 1. Köper aldrig 38 2. Köper enstaka nummmer 7 3. Köper ungefär 1 nr av 4 1 4. Köper ungefär vart annat nr 4 5. Köper ungefär 3 nr av 4 3 6. Köper nästan alla nr 233 7. Köper alla nr/prenumererar 20 9. Ej svar
VAR 297 LAND Loc 456 width 1 MD=9 F.17o. Hur ofta köper Du Land? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1515 1. Köper aldrig 51 2. Köper enstaka nummmer 5 3. Köper ungefär 1 nr av 4 2 4. Köper ungefär vart annat nr 1 5. Köper ungefär 3 nr av 4 5 6. Köper nästan alla nr 188 7. Köper alla nr/prenumererar 20 9. Ej svar
VAR 298 LEKTYR Loc 457 width 1 MD=9 F.17p. Hur ofta köper Du Lektyr? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1419 1. Köper aldrig 250 2. Köper enstaka nummmer 41 3. Köper ungefär 1 nr av 4 26 4. Köper ungefär vart annat nr 6 5. Köper ungefär 3 nr av 4 16 6. Köper nästan alla nr 9 7. Köper alla nr/prenumererar 20 9. Ej svar
VAR 299 MIN VÄRLD Loc 458 width 1 MD=9 F.17q. Hur ofta köper Du Min Värld? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1639 1. Köper aldrig 78 2. Köper enstaka nummmer 4 3. Köper ungefär 1 nr av 4 3 4. Köper ungefär vart annat nr 2 5. Köper ungefär 3 nr av 4 10 6. Köper nästan alla nr 30 7. Köper alla nr/prenumererar 21 9. Ej svar
VAR 300 MITT LIVS NOVELL Loc 459 width 1 MD=9 F.17r. Hur ofta köper Du Mitt Livs Novell? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1685 1. Köper aldrig 51 2. Köper enstaka nummmer 8 3. Köper ungefär 1 nr av 4 6 4. Köper ungefär vart annat nr 1 5. Köper ungefär 3 nr av 4 7 6. Köper nästan alla nr 9 7. Köper alla nr/prenumererar 20 9. Ej svar
VAR 301 RÖSTER I RADIO/TV Loc 460 width 1 MD=9 F.17s. Hur ofta köper Du Röster i Radio/TV? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1504 1. Köper aldrig 199 2. Köper enstaka nummmer 16 3. Köper ungefär 1 nr av 4 4 4. Köper ungefär vart annat nr 4 5. Köper ungefär 3 nr av 4 6 6. Köper nästan alla nr 33 7. Köper alla nr/prenumererar 21 9. Ej svar
VAR 302 SAXONS VECKOTIDNING Loc 461 width 1 MD=9 F.17t. Hur ofta köper Du Saxons Veckotidning? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1584 1. Köper aldrig 133 2. Köper enstaka nummmer 12 3. Köper ungefär 1 nr av 4 6 4. Köper ungefär vart annat nr 1 5. Köper ungefär 3 nr av 4 7 6. Köper nästan alla nr 24 7. Köper alla nr/prenumererar 20 9. Ej svar
VAR 303 SE Loc 462 width 1 MD=9 F.17u. Hur ofta köper Du Se? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1516 1. Köper aldrig 211 2. Köper enstaka nummmer 14 3. Köper ungefär 1 nr av 4 14 4. Köper ungefär vart annat nr 3 5. Köper ungefär 3 nr av 4 5 6. Köper nästan alla nr 4 7. Köper alla nr/prenumererar 20 9. Ej svar
VAR 304 SVENSK DAMTIDNING Loc 463 width 1 MD=9 F.17v. Hur ofta köper Du Svensk Damtidning? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1582 1. Köper aldrig 130 2. Köper enstaka nummmer 14 3. Köper ungefär 1 nr av 4 4 4. Köper ungefär vart annat nr 2 5. Köper ungefär 3 nr av 4 11 6. Köper nästan alla nr 23 7. Köper alla nr/prenumererar 21 9. Ej svar
VAR 305 VECKO-REVYN Loc 464 width 1 MD=9 F.17x. Hur ofta köper Du Vecko-Revyn? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1605 1. Köper aldrig 122 2. Köper enstaka nummmer 18 3. Köper ungefär 1 nr av 4 6 4. Köper ungefär vart annat nr 2 5. Köper ungefär 3 nr av 4 5 6. Köper nästan alla nr 9 7. Köper alla nr/prenumererar 20 9. Ej svar
VAR 306 VI Loc 465 width 1 MD=9 F.17y. Hur ofta köper Du Vi? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1604 1. Köper aldrig 37 2. Köper enstaka nummmer 5 3. Köper ungefär 1 nr av 4 4 4. Köper ungefär vart annat nr 5. Köper ungefär 3 nr av 4 6. Köper nästan alla nr 117 7. Köper alla nr/prenumererar 20 9. Ej svar
VAR 307 ÅRET RUNT Loc 466 width 1 MD=9 F.17z. Hur ofta köper Du Året Runt? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1389 1. Köper aldrig 240 2. Köper enstaka nummmer 20 3. Köper ungefär 1 nr av 4 7 4. Köper ungefär vart annat nr 6 5. Köper ungefär 3 nr av 4 17 6. Köper nästan alla nr 88 7. Köper alla nr/prenumererar 20 9. Ej svar
VAR 308 SKÖNHETSARTIKLAR Loc 467 width 1 MD=9 F.18. Dina inköp av olika varor. Hur ofta köper Du personligen för egen eller för andras räkning nedanstående produkter? Var god svara med ett kryss på varje rad. F.18a. Jag KÖPER:Skönhetsartiklar 552 1. Aldrig 642 2. Någon gång/år 359 3. Någon gång/kvartal 216 4. Någon gång/månad 10 5. 1-2 ggr/vecka 6. 3-4 ggr/vecka 1 7. Minst 5 ggr/vecka 7 9. Ej svar
VAR 309 TANDKRÄM Loc 468 width 1 MD=9 F.18b. Jag KÖPER:Tandkräm <Se F.18 för fullständig frågetext> 153 1. Aldrig 246 2. Någon gång/år 494 3. Någon gång/kvartal 849 4. Någon gång/månad 39 5. 1-2 ggr/vecka 6. 3-4 ggr/vecka 1 7. Minst 5 ggr/vecka 5 9. Ej svar
VAR 310 TVÅL Loc 469 width 1 MD=9 F.18c. Jag KÖPER:Tvål <Se F.18 för fullständig frågetext> 147 1. Aldrig 238 2. Någon gång/år 444 3. Någon gång/kvartal 885 4. Någon gång/månad 66 5. 1-2 ggr/vecka 2 6. 3-4 ggr/vecka 7. Minst 5 ggr/vecka 5 9. Ej svar
VAR 311 MASKINDISKMEDEL Loc 470 width 1 MD=9 F.18d. Jag KÖPER:Maskindiskmedel <Se F.18 för fullständig frågetext> 1216 1. Aldrig 155 2. Någon gång/år 202 3. Någon gång/kvartal 204 4. Någon gång/månad 5 5. 1-2 ggr/vecka 6. 3-4 ggr/vecka 7. Minst 5 ggr/vecka 5 9. Ej svar
VAR 312 HANDDISKMEDEL Loc 471 width 1 MD=9 F.18e. Jag KÖPER:Handdiskmedel <Se F.18 för fullständig frågetext> 328 1. Aldrig 296 2. Någon gång/år 519 3. Någon gång/kvartal 620 4. Någon gång/månad 19 5. 1-2 ggr/vecka 6. 3-4 ggr/vecka 7. Minst 5 ggr/vecka 5 9. Ej svar
VAR 313 RENGÖRINGSMEDEL Loc 472 width 1 MD=9 F.18f. Jag KÖPER:Rengöringsmedel <Se F.18 för fullständig frågetext> 340 1. Aldrig 349 2. Någon gång/år 542 3. Någon gång/kvartal 528 4. Någon gång/månad 23 5. 1-2 ggr/vecka 6. 3-4 ggr/vecka 7. Minst 5 ggr/vecka 5 9. Ej svar
VAR 314 TVÄTTMEDEL Loc 473 width 1 MD=9 F.18g. Jag KÖPER:Tvättmedel <Se F.18 för fullständig frågetext> 301 1. Aldrig 279 2. Någon gång/år 525 3. Någon gång/kvartal 651 4. Någon gång/månad 26 5. 1-2 ggr/vecka 6. 3-4 ggr/vecka 7. Minst 5 ggr/vecka 5 9. Ej svar
VAR 315 GOLVVÅRDSMEDEL Loc 474 width 1 MD=9 F.18h. Jag KÖPER:Golvvårdsmedel <Se F.18 för fullständig frågetext> 724 1. Aldrig 561 2. Någon gång/år 311 3. Någon gång/kvartal 180 4. Någon gång/månad 6 5. 1-2 ggr/vecka 6. 3-4 ggr/vecka 7. Minst 5 ggr/vecka 5 9. Ej svar
VAR 316 KAFFE Loc 475 width 1 MD=9 F.18i. Jag KÖPER:Kaffe <Se F.18 för fullständig frågetext> 175 1. Aldrig 160 2. Någon gång/år 254 3. Någon gång/kvartal 870 4. Någon gång/månad 313 5. 1-2 ggr/vecka 2 6. 3-4 ggr/vecka 3 7. Minst 5 ggr/vecka 10 9. Ej svar
VAR 317 SATSA HÅRT Loc 476 width 1 MD=9 F.19. Olika påståenden. Här nedan finner Du ett antal påståenden. Markera för vart och ett av dem om Du instämmer i påståendet eller inte. Försök att bedöma alla påståenden även om det ibland kan verka irriterande att inte kunna svara mera nyanserat. F.19a. Jag är beredd att satsa hårt för att komma framåt här i livet 293 1. Instämmer starkt 689 2. Instämmer delvis 443 3. Varken eller 256 4. Instämmer inte 71 5. Instämmer absolut inte 35 9. Ej svar
VAR 318 KVINNANS PLATS Loc 477 width 1 MD=9 F.19b. Kvinnans plats är i hemmet <Se F.19 för fullständig frågetext> 141 1. Instämmer starkt 387 2. Instämmer delvis 208 3. Varken eller 505 4. Instämmer inte 536 5. Instämmer absolut inte 10 9. Ej svar
VAR 319 PRISMEDVETEN Loc 478 width 1 MD=9 F.19c. Jag är mycket prismedveten <Se F.19 för fullständig frågetext> 298 1. Instämmer starkt 838 2. Instämmer delvis 415 3. Varken eller 188 4. Instämmer inte 36 5. Instämmer absolut inte 12 9. Ej svar
VAR 320 STÄDNING Loc 479 width 1 MD=9 F.19d. Det är tacksamt att städa för det är sånt som folk lägger märke till <Se F.19 för fullständig frågetext> 198 1. Instämmer starkt 608 2. Instämmer delvis 331 3. Varken eller 481 4. Instämmer inte 156 5. Instämmer absolut inte 13 9. Ej svar
VAR 321 KVINNOR OCH BARN Loc 480 width 1 MD=9 F.19e. Barn är det viktigaste i en kvinnas liv <Se F.19 för fullständig frågetext> 327 1. Instämmer starkt 647 2. Instämmer delvis 349 3. Varken eller 333 4. Instämmer inte 105 5. Instämmer absolut inte 26 9. Ej svar
VAR 322 RENT I HUSET Loc 481 width 1 MD=9 F.19f. Jag trivs bara när det är alldeles rent i huset <Se F.19 för fullständig frågetext> 357 1. Instämmer starkt 675 2. Instämmer delvis 221 3. Varken eller 429 4. Instämmer inte 95 5. Instämmer absolut inte 10 9. Ej svar
VAR 323 ARBETET EN HOBBY Loc 482 width 1 MD=9 F.19g. För mig är arbetet en hobby <Se F.19 för fullständig frågetext> 157 1. Instämmer starkt 470 2. Instämmer delvis 364 3. Varken eller 572 4. Instämmer inte 204 5. Instämmer absolut inte 20 9. Ej svar
VAR 324 GENVÄGAR Loc 483 width 1 MD=9 F.19h. Jag är en sån som tycker om att ta genvägar, att förenkla saker och ting <Se F.19 för fullständig frågetext> 159 1. Instämmer starkt 703 2. Instämmer delvis 389 3. Varken eller 419 4. Instämmer inte 96 5. Instämmer absolut inte 21 9. Ej svar
VAR 325 ANNORLUNDA MAT Loc 484 width 1 MD=9 F.19i. Jag tycker om att bjuda på lite annorlunda maträtter <Se F.19 för fullständig frågetext> 277 1. Instämmer starkt 718 2. Instämmer delvis 472 3. Varken eller 235 4. Instämmer inte 73 5. Instämmer absolut inte 12 9. Ej svar
VAR 326 IMPULSKÖP Loc 485 width 1 MD=9 F.19j. Jag planerar sällan utan handlar mest på impuls <Se F.19 för fullständig frågetext> 89 1. Instämmer starkt 432 2. Instämmer delvis 246 3. Varken eller 744 4. Instämmer inte 263 5. Instämmer absolut inte 13 9. Ej svar
VAR 327 GÅR I AFFÄRER Loc 486 width 1 MD=9 F.19k. Jag går ofta i affärer bara för att se om det finns något nytt <Se F.19 för fullständig frågetext> 122 1. Instämmer starkt 421 2. Instämmer delvis 222 3. Varken eller 595 4. Instämmer inte 415 5. Instämmer absolut inte 12 9. Ej svar
VAR 328 KVALITETSVAROR Loc 487 width 1 MD=9 F.19l. Jag köper alltid kvalitetsvaror även om det blir dyrare <Se F.19 för fullständig frågetext> 239 1. Instämmer starkt 770 2. Instämmer delvis 271 3. Varken eller 411 4. Instämmer inte 83 5. Instämmer absolut inte 13 9. Ej svar
VAR 329 KÖPA OCH SÄLJA Loc 488 width 1 MD=9 F.19m. Jag är intresserad av att köpa och sälja <Se F.19 för fullständig frågetext> 127 1. Instämmer starkt 325 2. Instämmer delvis 457 3. Varken eller 542 4. Instämmer inte 319 5. Instämmer absolut inte 17 9. Ej svar
VAR 330 MATLAGNINGSBERÖM Loc 489 width 1 MD=9 F.19n. Folk ger mig ofta beröm för min matlagning <Se F.19 för fullständig frågetext> 185 1. Instämmer starkt 643 2. Instämmer delvis 442 3. Varken eller 244 4. Instämmer inte 253 5. Instämmer absolut inte 20 9. Ej svar
VAR 331 FESTER Loc 490 width 1 MD=9 F.19o. Jag tycker om fester där det är en massa musik och prat <Se F.19 för fullständig frågetext> 192 1. Instämmer starkt 620 2. Instämmer delvis 335 3. Varken eller 403 4. Instämmer inte 224 5. Instämmer absolut inte 13 9. Ej svar
VAR 332 FRITIDEN VIKTIGARE Loc 491 width 1 MD=9 F.19p. Fritiden är viktigare än arbetet <Se F.19 för fullständig frågetext> 213 1. Instämmer starkt 525 2. Instämmer delvis 390 3. Varken eller 509 4. Instämmer inte 128 5. Instämmer absolut inte 22 9. Ej svar
VAR 333 FRITIDSPROBLEM Loc 492 width 1 MD=9 F.19q. Det finns för lite att göra på fritiden <Se F.19 för fullständig frågetext> 83 1. Instämmer starkt 218 2. Instämmer delvis 167 3. Varken eller 670 4. Instämmer inte 632 5. Instämmer absolut inte 17 9. Ej svar
VAR 334 TUGGUMMI Loc 493 width 1 MD=9 F.19r. Det ser illa ut när folk tuggar tuggummi <Se F.19 för fullständig frågetext> 597 1. Instämmer starkt 548 2. Instämmer delvis 342 3. Varken eller 211 4. Instämmer inte 84 5. Instämmer absolut inte 5 9. Ej svar
VAR 335 RELIGIÖSA FRÅGOR Loc 494 width 1 MD=9 F.19s. Religiösa frågor ges för lite utrymme i dagens Sverige <Se F.19 för fullständig frågetext> 156 1. Instämmer starkt 277 2. Instämmer delvis 635 3. Varken eller 420 4. Instämmer inte 286 5. Instämmer absolut inte 13 9. Ej svar
VAR 336 GAMMALDAGS ÅSIKTER Loc 495 width 1 MD=9 F.19t. Jag är nog lite gammaldags i mina åsikter <Se F.19 för fullständig frågetext> 128 1. Instämmer starkt 747 2. Instämmer delvis 299 3. Varken eller 460 4. Instämmer inte 145 5. Instämmer absolut inte 8 9. Ej svar
VAR 337 KOPPLA AV Loc 496 width 1 MD=9 F.19u. Jag önskar jag kunde koppla av mera <Se F.19 för fullständig frågetext> 253 1. Instämmer starkt 711 2. Instämmer delvis 299 3. Varken eller 428 4. Instämmer inte 84 5. Instämmer absolut inte 12 9. Ej svar
VAR 338 TILLRÄCKLIGT MED PENGAR Loc 497 width 1 MD=9 F.19v. Jag har tillräckligt med pengar för det jag önskar mig <Se F.19 för fullständig frågetext> 116 1. Instämmer starkt 520 2. Instämmer delvis 206 3. Varken eller 575 4. Instämmer inte 362 5. Instämmer absolut inte 8 9. Ej svar
VAR 339 SÄNKA LEVNADSSTANDARD Loc 498 width 1 MD=9 F.19w. Jag är beredd att sänka min levnadsstandard för att hjälpa folk i utvecklingsländerna <Se F.19 för fullständig frågetext> 99 1. Instämmer starkt 551 2. Instämmer delvis 478 3. Varken eller 473 4. Instämmer inte 173 5. Instämmer absolut inte 13 9. Ej svar
VAR 340 HUR BILEN SER UT Loc 499 width 1 MD=9 F.19x. Det spelar ingen roll hur den bil jag har ser ut bara den rullar <Se F.19 för fullständig frågetext> 230 1. Instämmer starkt 428 2. Instämmer delvis 198 3. Varken eller 631 4. Instämmer inte 272 5. Instämmer absolut inte 28 9. Ej svar
VAR 341 DRINK - SLAPPNA AV Loc 500 width 1 MD=9 F.19y. Att ta en öl eller drink är ett bra sätt att slappna av när arbetsdagen är slut <Se F.19 för fullständig frågetext> 40 1. Instämmer starkt 218 2. Instämmer delvis 192 3. Varken eller 512 4. Instämmer inte 815 5. Instämmer absolut inte 10 9. Ej svar
VAR 342 TA ANSVAR Loc 501 width 1 MD=9 F.19z. Jag tycker om att ta stort ansvar <Se F.19 för fullständig frågetext> 173 1. Instämmer starkt 816 2. Instämmer delvis 379 3. Varken eller 335 4. Instämmer inte 65 5. Instämmer absolut inte 19 9. Ej svar
VAR 343 FÖRENINGSARBETE Loc 502 width 1 MD=9 F.19å. Jag tycker om att arbeta i föreningar <Se F.19 för fullständig frågetext> 87 1. Instämmer starkt 369 2. Instämmer delvis 406 3. Varken eller 531 4. Instämmer inte 374 5. Instämmer absolut inte 20 9. Ej svar
VAR 344 OTROHET OFÖRLÅTLIGT Loc 503 width 1 MD=9 F.19ä. Jag tycker otrohet är helt oförlåtligt <Se F.19 för fullständig frågetext> 476 1. Instämmer starkt 461 2. Instämmer delvis 306 3. Varken eller 410 4. Instämmer inte 115 5. Instämmer absolut inte 19 9. Ej svar
VAR 345 FÖRKASTLIGT DRICKA VIN Loc 504 width 1 MD=9 F.19ö. Jag anser det är förkastligt att dricka vin eller sprit <Se F.19 för fullständig frågetext> 254 1. Instämmer starkt 368 2. Instämmer delvis 229 3. Varken eller 637 4. Instämmer inte 289 5. Instämmer absolut inte 10 9. Ej svar
VAR 346 KOPPLA AV MED ATT LÄSA Loc 505 width 1 MD=9 F.19aa. Jag tycker om att koppla av med att läsa en veckotidning <Se F.19 för fullständig frågetext> 242 1. Instämmer starkt 679 2. Instämmer delvis 306 3. Varken eller 350 4. Instämmer inte 203 5. Instämmer absolut inte 7 9. Ej svar
VAR 347 INGA FRAMTIDSBEKYMMER Loc 506 width 1 MD=9 F.19ab. Jag tar var dag som den kommer och bekymrar mig inte om framtiden <Se F.19 för fullständig frågetext> 96 1. Instämmer starkt 417 2. Instämmer delvis 164 3. Varken eller 754 4. Instämmer inte 343 5. Instämmer absolut inte 13 9. Ej svar
VAR 348 HELLRE HEMMAKVÄLL Loc 507 width 1 MD=9 F.19ac. Jag har hellre en stilla hemmakväll än att jag går ut på fest <Se F.19 för fullständig frågetext> 459 1. Instämmer starkt 744 2. Instämmer delvis 261 3. Varken eller 248 4. Instämmer inte 66 5. Instämmer absolut inte 9 9. Ej svar
VAR 349 BROTTSLINGAR Loc 508 width 1 MD=9 F.19ad. Samhället är alldeles för släpphänt mot brottslingar <Se F.19 för fullständig frågetext> 672 1. Instämmer starkt 639 2. Instämmer delvis 240 3. Varken eller 175 4. Instämmer inte 53 5. Instämmer absolut inte 8 9. Ej svar
VAR 350 SKÖNT KÄNNA SIG LYXIG Loc 509 width 1 MD=9 F.19ae. Jag tycker det är skönt att få känna mig lite lyxig ibland <Se F.19 för fullständig frågetext> 380 1. Instämmer starkt 916 2. Instämmer delvis 278 3. Varken eller 158 4. Instämmer inte 42 5. Instämmer absolut inte 13 9. Ej svar
VAR 351 TA RISKER Loc 510 width 1 MD=9 F.19af. Jag aktar mig för att ta några risker <Se F.19 för fullständig frågetext> 249 1. Instämmer starkt 703 2. Instämmer delvis 375 3. Varken eller 394 4. Instämmer inte 44 5. Instämmer absolut inte 22 9. Ej svar
VAR 352 PORRTIDNINGAR Loc 511 width 1 MD=9 F.19ag. Porrtidningar borde förbjudas <Se F.19 för fullständig frågetext> 559 1. Instämmer starkt 285 2. Instämmer delvis 436 3. Varken eller 368 4. Instämmer inte 132 5. Instämmer absolut inte 7 9. Ej svar
VAR 353 SNYGGT KLÄDD Loc 512 width 1 MD=9 F.19ah. Att vara snyggt klädd är viktigt <Se F.19 för fullständig frågetext> 353 1. Instämmer starkt 863 2. Instämmer delvis 255 3. Varken eller 238 4. Instämmer inte 70 5. Instämmer absolut inte 8 9. Ej svar
VAR 354 ÖRTMEDICINER Loc 513 width 1 MD=9 F.19ai. Örtmediciner borde användas mera allmänt i Sverige <Se F.19 för fullständig frågetext> 284 1. Instämmer starkt 548 2. Instämmer delvis 783 3. Varken eller 120 4. Instämmer inte 41 5. Instämmer absolut inte 11 9. Ej svar
VAR 355 PROFFSBOXNING Loc 514 width 1 MD=9 F.19aj. Proffsboxning borde vara tillåten i Sverige <Se F.19 för fullständig frågetext> 237 1. Instämmer starkt 326 2. Instämmer delvis 502 3. Varken eller 286 4. Instämmer inte 427 5. Instämmer absolut inte 9 9. Ej svar
VAR 356 PROVA NYA LIVSMEDEL Loc 515 width 1 MD=9 F.19ak. När det kommer nya livsmedel är jag bland de första som prövar dem <Se F.19 för fullständig frågetext> 19 1. Instämmer starkt 234 2. Instämmer delvis 336 3. Varken eller 739 4. Instämmer inte 448 5. Instämmer absolut inte 11 9. Ej svar
VAR 357 PRÖVA NYHETER Loc 516 width 1 MD=9 F.19al. Jag är snabbare att pröva nyheter än mina vänner och bekanta <Se F.19 för fullständig frågetext> 21 1. Instämmer starkt 161 2. Instämmer delvis 467 3. Varken eller 682 4. Instämmer inte 446 5. Instämmer absolut inte 10 9. Ej svar
VAR 358 ÄTER HÄLSOSAM MAT Loc 517 width 1 MD=9 F.19am. Jag är mycket noga med att den mat jag äter är hälsosam <Se F.19 för fullständig frågetext> 253 1. Instämmer starkt 720 2. Instämmer delvis 296 3. Varken eller 413 4. Instämmer inte 91 5. Instämmer absolut inte 14 9. Ej svar
VAR 359 BO PÅ LANDET Loc 518 width 1 MD=9 F.19an. Jag vill bosätta mig på landet <Se F.19 för fullständig frågetext> 525 1. Instämmer starkt 481 2. Instämmer delvis 273 3. Varken eller 330 4. Instämmer inte 160 5. Instämmer absolut inte 18 9. Ej svar
VAR 360 INTRESSEN UTANFÖR JOBBET Loc 519 width 1 MD=9 F.19ao. Mina viktigaste intressen har jag utanför jobbet/studierna <Se F.19 för fullständig frågetext> 323 1. Instämmer starkt 555 2. Instämmer delvis 373 3. Varken eller 372 4. Instämmer inte 140 5. Instämmer absolut inte 24 9. Ej svar
VAR 361 MYCKET PENGAR VIKTIGT Loc 520 width 1 MD=9 F.19ap. Det är viktigt för mig att ha mycket pengar att röra mig med <Se F.19 för fullständig frågetext> 122 1. Instämmer starkt 540 2. Instämmer delvis 443 3. Varken eller 585 4. Instämmer inte 84 5. Instämmer absolut inte 13 9. Ej svar
VAR 362 OBEROENDE Loc 521 width 1 MD=9 F.19aq. Jag är mera oberoende än de flesta andra människor <Se F.19 för fullständig frågetext> 113 1. Instämmer starkt 454 2. Instämmer delvis 668 3. Varken eller 450 4. Instämmer inte 84 5. Instämmer absolut inte 18 9. Ej svar
VAR 363 GÖR SAKER TILLSAMMANS Loc 522 width 1 MD=9 F.19ar. I vår familj gör vi en massa trevliga saker tillsammans <Se F.19 för fullständig frågetext> 316 1. Instämmer starkt 920 2. Instämmer delvis 339 3. Varken eller 157 4. Instämmer inte 41 5. Instämmer absolut inte 14 9. Ej svar
VAR 364 KÖPA TILL EXTRAPRIS Loc 523 width 1 MD=9 F.19as. Jag försöker köpa så mycket dagligvaror jag kan till extrapris <Se F.19 för fullständig frågetext> 528 1. Instämmer starkt 747 2. Instämmer delvis 256 3. Varken eller 198 4. Instämmer inte 49 5. Instämmer absolut inte 9 9. Ej svar
VAR 365 ARBETET Loc 524 width 1 MD=9 F.20. Tidningsläsning. Morgontidningar. Hur brukar Du läsa nedanstående tidningar? F.20a. Hur brukar Du läsa Arbetet? 1596 1. Brukar inte läsa 30 2. Bläddrar bara igenom 87 3. Läser en del 61 4. Läser det mesta 13 9. Ej svar
VAR 366 DAGENS NYHETER Loc 525 width 1 MD=9 F.20b. Hur brukar Du läsa Dagens Nyheter? <Se F.20 för fullständig frågetext> 1105 1. Brukar inte läsa 100 2. Bläddrar bara igenom 375 3. Läser en del 194 4. Läser det mesta 13 9. Ej svar
VAR 367 GÖTEBORGS-POSTEN Loc 526 width 1 MD=9 F.20c. Hur brukar Du läsa Göteborgs-Posten? <Se F.20 för fullständig frågetext> 1444 1. Brukar inte läsa 43 2. Bläddrar bara igenom 155 3. Läser en del 132 4. Läser det mesta 13 9. Ej svar
VAR 368 SVENSKA DAGBLADET Loc 527 width 1 MD=9 F.20d. Hur brukar Du läsa Svenska Dagbladet? <Se F.20 för fullständig frågetext> 1438 1. Brukar inte läsa 73 2. Bläddrar bara igenom 155 3. Läser en del 108 4. Läser det mesta 13 9. Ej svar
VAR 369 SYDSVENSKA DAGBLADET Loc 528 width 1 MD=9 F.20e. Hur brukar Du läsa Sydsvenska Dagbladet? <Se F.20 för fullständig frågetext> 1593 1. Brukar inte läsa 32 2. Bläddrar bara igenom 79 3. Läser en del 70 4. Läser det mesta 13 9. Ej svar
VAR 370 ANNAN MORGONTIDNING Loc 529 width 1 MD=9 F.20f. Hur brukar Du läsa annan morgontidning? <Se F.20 för fullständig frågetext> 1017 1. Brukar inte läsa 28 2. Bläddrar bara igenom 239 3. Läser en del 490 4. Läser det mesta 13 9. Ej svar
VAR 371 AFTONBLADET Loc 530 width 1 MD=9 F.21. Tidningsläsning. Kvällstidningar. Hur brukar Du läsa nedanstående tidningar? F.21a. Hur brukar Du läsa Aftonbladet? 854 1. Brukar inte läsa 94 2. Bläddrar bara igenom 421 3. Läser en del 405 4. Läser det mesta 13 9. Ej svar
VAR 372 EXPRESSEN Loc 531 width 1 MD=9 F.21b. Hur brukar Du läsa Expressen? <Se F.21 för fullständig frågetext> 659 1. Brukar inte läsa 104 2. Bläddrar bara igenom 516 3. Läser en del 495 4. Läser det mesta 13 9. Ej svar
VAR 373 GT KVÄLLSTIDNINGEN Loc 532 width 1 MD=9 F.21c. Hur brukar Du läsa GT Kvällstidningen? <Se F.21 för fullständig frågetext> 1525 1. Brukar inte läsa 33 2. Bläddrar bara igenom 110 3. Läser en del 106 4. Läser det mesta 13 9. Ej svar
VAR 374 KVÄLLSPOSTEN Loc 533 width 1 MD=9 F.21d. Hur brukar Du läsa Kvällsposten? <Se F.21 för fullständig frågetext> 1488 1. Brukar inte läsa 46 2. Bläddrar bara igenom 143 3. Läser en del 97 4. Läser det mesta 13 9. Ej svar
VAR 375 ALLAS VECKOTIDNING Loc 534 width 1 MD=9 F.22. Tidningsläsning. Veckotidningar. Hur brukar Du läsa nedanstående tidningar? F.22a. Hur brukar Du läsa Allas Veckotidning? 1354 1. Brukar inte läsa 151 2. Bläddrar bara igenom 157 3. Läser en del 112 4. Läser det mesta 13 9. Ej svar
VAR 376 ALLERS Loc 535 width 1 MD=9 F.22b. Hur brukar Du läsa Allers? <Se F.22 för fullständig frågetext> 1198 1. Brukar inte läsa 202 2. Bläddrar bara igenom 247 3. Läser en del 127 4. Läser det mesta 13 9. Ej svar
VAR 377 DAMERNAS VÄRLD Loc 536 width 1 MD=9 F.22c. Hur brukar Du läsa Damernas Värld? <Se F.22 för fullständig frågetext> 1346 1. Brukar inte läsa 180 2. Bläddrar bara igenom 174 3. Läser en del 74 4. Läser det mesta 13 9. Ej svar
VAR 378 FEMINA Loc 537 width 1 MD=9 F.22d. Hur brukar Du läsa Femina? <Se F.22 för fullständig frågetext> 1406 1. Brukar inte läsa 149 2. Bläddrar bara igenom 142 3. Läser en del 77 4. Läser det mesta 13 9. Ej svar
VAR 379 FIB-AKTUELLT Loc 538 width 1 MD=9 F.22e. Hur brukar Du läsa FIB-Aktuellt? <Se F.22 för fullständig frågetext> 1194 1. Brukar inte läsa 152 2. Bläddrar bara igenom 286 3. Läser en del 142 4. Läser det mesta 13 9. Ej svar
VAR 380 HEMMETS JOURNAL Loc 539 width 1 MD=9 F.22f. Hur brukar Du läsa Hemmets Journal? <Se F.22 för fullständig frågetext> 1158 1. Brukar inte läsa 170 2. Bläddrar bara igenom 257 3. Läser en del 189 4. Läser det mesta 13 9. Ej svar
VAR 381 HEMMETS VECKOTIDNING Loc 540 width 1 MD=9 F.22g. Hur brukar Du läsa Hemmets Veckotidning? <Se F.22 för fullständig frågetext> 1237 1. Brukar inte läsa 166 2. Bläddrar bara igenom 212 3. Läser en del 159 4. Läser det mesta 13 9. Ej svar
VAR 382 HUSMODERN Loc 541 width 1 MD=9 F.22h. Hur brukar Du läsa Husmodern? <Se F.22 för fullständig frågetext> 1365 1. Brukar inte läsa 173 2. Bläddrar bara igenom 152 3. Läser en del 84 4. Läser det mesta 13 9. Ej svar
VAR 383 HÄNT I VECKAN Loc 542 width 1 MD=9 F.22i. Hur brukar Du läsa Hänt i Veckan? <Se F.22 för fullständig frågetext> 1263 1. Brukar inte läsa 232 2. Bläddrar bara igenom 194 3. Läser en del 85 4. Läser det mesta 13 9. Ej svar
VAR 384 ICA-KURIREN Loc 543 width 1 MD=9 F.22j. Hur brukar Du läsa ICA-Kuriren? <Se F.22 för fullständig frågetext> 1117 1. Brukar inte läsa 174 2. Bläddrar bara igenom 270 3. Läser en del 213 4. Läser det mesta 13 9. Ej svar
VAR 385 KALLE ANKA & CO Loc 544 width 1 MD=9 F.22k. Hur brukar Du läsa Kalle Anka & Co? <Se F.22 för fullständig frågetext> 1328 1. Brukar inte läsa 64 2. Bläddrar bara igenom 104 3. Läser en del 278 4. Läser det mesta 13 9. Ej svar
VAR 386 LAND Loc 545 width 1 MD=9 F.22l. Hur brukar Du läsa Land? <Se F.22 för fullständig frågetext> 1281 1. Brukar inte läsa 98 2. Bläddrar bara igenom 237 3. Läser en del 158 4. Läser det mesta 13 9. Ej svar
VAR 387 LEKTYR Loc 546 width 1 MD=9 F.22m. Hur brukar Du läsa Lektyr? <Se F.22 för fullständig frågetext> 1234 1. Brukar inte läsa 138 2. Bläddrar bara igenom 254 3. Läser en del 148 4. Läser det mesta 13 9. Ej svar
VAR 388 MIN VÄRLD Loc 547 width 1 MD=9 F.22n. Hur brukar Du läsa Min Värld? <Se F.22 för fullständig frågetext> 1521 1. Brukar inte läsa 87 2. Bläddrar bara igenom 94 3. Läser en del 72 4. Läser det mesta 13 9. Ej svar
VAR 389 MITT LIVS NOVELL Loc 548 width 1 MD=9 F.22o. Hur brukar Du läsa Mitt Livs Novell? <Se F.22 för fullständig frågetext> 1632 1. Brukar inte läsa 37 2. Bläddrar bara igenom 45 3. Läser en del 59 4. Läser det mesta 14 9. Ej svar
VAR 390 RÖSTER I RADIO/TV Loc 549 width 1 MD=9 F.22p. Hur brukar Du läsa Röster i Radio/TV? <Se F.22 för fullständig frågetext> 1406 1. Brukar inte läsa 97 2. Bläddrar bara igenom 190 3. Läser en del 80 4. Läser det mesta 14 9. Ej svar
VAR 391 SAXONS VECKOTIDNING Loc 550 width 1 MD=9 F.22q. Hur brukar Du läsa Saxons Veckotidning? <Se F.22 för fullständig frågetext> 1439 1. Brukar inte läsa 99 2. Bläddrar bara igenom 147 3. Läser en del 87 4. Läser det mesta 15 9. Ej svar
VAR 392 SE Loc 551 width 1 MD=9 F.22r. Hur brukar Du läsa Se? <Se F.22 för fullständig frågetext> 1368 1. Brukar inte läsa 134 2. Bläddrar bara igenom 197 3. Läser en del 74 4. Läser det mesta 14 9. Ej svar
VAR 393 SVENSK DAMTIDNING Loc 552 width 1 MD=9 F.22s. Hur brukar Du läsa Svensk Damtidning? <Se F.22 för fullständig frågetext> 1416 1. Brukar inte läsa 159 2. Bläddrar bara igenom 117 3. Läser en del 81 4. Läser det mesta 14 9. Ej svar
VAR 394 VECKANS AFFÄRER Loc 553 width 1 MD=9 F.22t. Hur brukar Du läsa Veckans Affärer? <Se F.22 för fullständig frågetext> 1522 1. Brukar inte läsa 61 2. Bläddrar bara igenom 142 3. Läser en del 48 4. Läser det mesta 14 9. Ej svar
VAR 395 VECKO-REVYN Loc 554 width 1 MD=9 F.22u. Hur brukar Du läsa Vecko-Revyn? <Se F.22 för fullständig frågetext> 1458 1. Brukar inte läsa 111 2. Bläddrar bara igenom 125 3. Läser en del 79 4. Läser det mesta 14 9. Ej svar
VAR 396 VI Loc 555 width 1 MD=9 F.22v. Hur brukar Du läsa Vi? <Se F.22 för fullständig frågetext> 1414 1. Brukar inte läsa 93 2. Bläddrar bara igenom 140 3. Läser en del 126 4. Läser det mesta 14 9. Ej svar
VAR 397 ÅRET RUNT Loc 556 width 1 MD=9 F.22x. Hur brukar Du läsa Året Runt? <Se F.22 för fullständig frågetext> 1088 1. Brukar inte läsa 179 2. Bläddrar bara igenom 317 3. Läser en del 190 4. Läser det mesta 13 9. Ej svar
VAR 398 METALLARBETAREN Loc 557 width 1 MD=9 F.22y. Hur brukar Du läsa Metallarbetaren? <Se F.22 för fullständig frågetext> 1541 1. Brukar inte läsa 84 2. Bläddrar bara igenom 92 3. Läser en del 56 4. Läser det mesta 14 9. Ej svar
VAR 399 KOMMUNALARBETAREN Loc 558 width 1 MD=9 F.23. Tidningsläsning. 14-dagarstidningar. Hur brukar Du läsa nedanstående tidningar? F.23a. Hur brukar Du läsa Kommunalarbetaren? 1518 1. Brukar inte läsa 63 2. Bläddrar bara igenom 117 3. Läser en del 75 4. Läser det mesta 14 9. Ej svar
VAR 400 MOTOR Loc 559 width 1 MD=9 F.23b. Hur brukar Du läsa Motor? <Se F.23 för fullständig frågetext> 1495 1. Brukar inte läsa 85 2. Bläddrar bara igenom 111 3. Läser en del 81 4. Läser det mesta 15 9. Ej svar
VAR 401 MOTORFÖRAREN Loc 560 width 1 MD=9 F.23c. Hur brukar Du läsa Motorföraren? <Se F.23 för fullständig frågetext> 1629 1. Brukar inte läsa 45 2. Bläddrar bara igenom 60 3. Läser en del 38 4. Läser det mesta 15 9. Ej svar
VAR 402 TEKNIKENS VÄRLD Loc 561 width 1 MD=9 F.23d. Hur brukar Du läsa Teknikens Värld? <Se F.23 för fullständig frågetext> 1440 1. Brukar inte läsa 66 2. Bläddrar bara igenom 149 3. Läser en del 117 4. Läser det mesta 15 9. Ej svar
VAR 403 VI BILÄGARE Loc 562 width 1 MD=9 F.23e. Hur brukar Du läsa Vi Bilägare? <Se F.23 för fullständig frågetext> 1323 1. Brukar inte läsa 105 2. Bläddrar bara igenom 171 3. Läser en del 173 4. Läser det mesta 15 9. Ej svar
VAR 404 SIA SKOGSARBETAREN Loc 563 width 1 MD=9 F.23f. Hur brukar Du läsa SIA Skogsarbetaren? <Se F.23 för fullständig frågetext> 1708 1. Brukar inte läsa 28 2. Bläddrar bara igenom 22 3. Läser en del 14 4. Läser det mesta 15 9. Ej svar
VAR 405 DET BÄSTA Loc 564 width 1 MD=9 F.24. Tidningsläsning. Månadstidningar. Hur brukar Du läsa nedanstående tidningar? F.24a. Hur brukar Du läsa Det Bästa? 1476 1. Brukar inte läsa 40 2. Bläddrar bara igenom 143 3. Läser en del 107 4. Läser det mesta 21 9. Ej svar
VAR 406 MÅNADS-JOURNALEN Loc 565 width 1 MD=9 F.24b. Hur brukar Du läsa Månads-Journalen? <Se F.24 för fullständig frågetext> 1698 1. Brukar inte läsa 9 2. Bläddrar bara igenom 38 3. Läser en del 21 4. Läser det mesta 21 9. Ej svar
VAR 407 VI FÖRÄLDRAR Loc 566 width 1 MD=9 F.24c. Hur brukar Du läsa Vi Föräldrar? <Se F.24 för fullständig frågetext> 1517 1. Brukar inte läsa 58 2. Bläddrar bara igenom 111 3. Läser en del 80 4. Läser det mesta 21 9. Ej svar
VAR 408 PRIVATA AFFÄRER Loc 567 width 1 MD=9 F.24d. Hur brukar Du läsa Privata Affärer? <Se F.24 för fullständig frågetext> 1622 1. Brukar inte läsa 38 2. Bläddrar bara igenom 70 3. Läser en del 36 4. Läser det mesta 21 9. Ej svar
VAR 409 ANTIK & AUKTION Loc 568 width 1 MD=9 F.24e. Hur brukar Du läsa Antik & Auktion? <Se F.24 för fullständig frågetext> 1630 1. Brukar inte läsa 35 2. Bläddrar bara igenom 55 3. Läser en del 46 4. Läser det mesta 21 9. Ej svar
VAR 410 ALLT I HEMMET Loc 569 width 1 MD=9 F.24f. Hur brukar Du läsa Allt i Hemmet? <Se F.24 för fullständig frågetext> 1152 1. Brukar inte läsa 175 2. Bläddrar bara igenom 292 3. Läser en del 147 4. Läser det mesta 21 9. Ej svar
VAR 411 HEM OCH FRITID Loc 570 width 1 MD=9 F.24g. Hur brukar Du läsa Hem och Fritid? <Se F.24 för fullständig frågetext> 1131 1. Brukar inte läsa 180 2. Bläddrar bara igenom 305 3. Läser en del 150 4. Läser det mesta 21 9. Ej svar
VAR 412 VÅR BOSTAD Loc 571 width 1 MD=9 F.24h. Hur brukar Du läsa Vår Bostad? <Se F.24 för fullständig frågetext> 1207 1. Brukar inte läsa 147 2. Bläddrar bara igenom 258 3. Läser en del 154 4. Läser det mesta 21 9. Ej svar
VAR 413 ALLT OM MAT Loc 572 width 1 MD=9 F.24i. Hur brukar Du läsa Allt om Mat? <Se F.24 för fullständig frågetext> 1276 1. Brukar inte läsa 127 2. Bläddrar bara igenom 219 3. Läser en del 144 4. Läser det mesta 21 9. Ej svar
VAR 414 TIDSKRIFT FÖR HÄLSA Loc 573 width 1 MD=9 F.24j. Hur brukar Du läsa Tidskrift för Hälsa? <Se F.24 för fullständig frågetext> 1621 1. Brukar inte läsa 36 2. Bläddrar bara igenom 65 3. Läser en del 44 4. Läser det mesta 21 9. Ej svar
VAR 415 FOTO- OCH FILMTEKNIK Loc 574 width 1 MD=9 F.24k. Hur brukar Du läsa Foto- och Filmteknik? <Se F.24 för fullständig frågetext> 1650 1. Brukar inte läsa 46 2. Bläddrar bara igenom 48 3. Läser en del 22 4. Läser det mesta 21 9. Ej svar
VAR 416 TEKNIK FÖR ALLA Loc 575 width 1 MD=9 F.24l. Hur brukar Du läsa Teknik för alla? <Se F.24 för fullständig frågetext> 1535 1. Brukar inte läsa 71 2. Bläddrar bara igenom 111 3. Läser en del 49 4. Läser det mesta 21 9. Ej svar
VAR 417 BÅT-NYTT Loc 576 width 1 MD=9 F.24m. Hur brukar Du läsa Båt-Nytt? <Se F.24 för fullständig frågetext> 1576 1. Brukar inte läsa 52 2. Bläddrar bara igenom 86 3. Läser en del 53 4. Läser det mesta 20 9. Ej svar
VAR 418 BÅT FÖR ALLA Loc 577 width 1 MD=9 F.24n. Hur brukar Du läsa Båt för alla? <Se F.24 för fullständig frågetext> 1618 1. Brukar inte läsa 41 2. Bläddrar bara igenom 63 3. Läser en del 45 4. Läser det mesta 20 9. Ej svar
VAR 419 VI BÅTÄGARE Loc 578 width 1 MD=9 F.24o. Hur brukar Du läsa Vi Båtägare? <Se F.24 för fullständig frågetext> 1606 1. Brukar inte läsa 36 2. Bläddrar bara igenom 77 3. Läser en del 48 4. Läser det mesta 20 9. Ej svar
VAR 420 PÅ KRYSS & TILL RORS Loc 579 width 1 MD=9 F.24p. Hur brukar Du läsa På Kryss & Till Rors? <Se F.24 för fullständig frågetext> 1693 1. Brukar inte läsa 22 2. Bläddrar bara igenom 32 3. Läser en del 20 4. Läser det mesta 20 9. Ej svar
VAR 421 SEGLING Loc 580 width 1 MD=9 F.24q. Hur brukar Du läsa Segling? <Se F.24 för fullständig frågetext> 1682 1. Brukar inte läsa 27 2. Bläddrar bara igenom 33 3. Läser en del 25 4. Läser det mesta 20 9. Ej svar
VAR 422 MEDLEM I KONSUM Loc 581 width 1 MD=9 F.25. Är Du personligen eller någon annan i Ditt hushåll medlem i Konsum? Om Du inte känner till detta, fråga då de övriga familjemedlemmarna. 994 1. Ja 766 2. Nej 27 9. Ej svar
VAR 423 INKÖP HOS KOOPERATIONEN Loc 582 width 1 MD=9 F.26. Hur stor del av Ditt hushålls inköp av livsmedel och andra varor för dagligt bruk gör Du själv för närvarande i Konsum/Servus/Domus/Obs? 285 1. Gör praktiskt taget INGA inköp av livsmedel o.dyl. själv 561 2. Köper INGET eller ENDAST liten del i Konsum/Servus/Domus/Obs 336 3. Köper MINDRE ÄN HÄLFTEN i Konsum/Servus/Domus/Obs 184 4. Köper UNGEFÄR HÄLFTEN i Konsum/Servus/Domus/Obs 190 5. Köper MER ÄN HÄLFTEN i Konsum/Servus/Domus/Obs 204 6. Köper ALLT ELLER NÄSTAN ALLT i Konsum/Servus/Domus/Obs 27 9. Ej svar
VAR 424 FRITIDSBÅT Loc 583 width 1 MD=9 F.27. Finns det någon fritidsbåt i Ditt hushåll? 1280 1. Nej 404 2. Ja, en 97 3. Ja, två eller flera 6 9. Ej svar
VAR 425 FÖRSTA BÅT Loc 584 width 1 MD=9 F.27a. OM båtar finns: Markera med ett kryss nedan vilken typ den är: <Se F.27 för fullständig frågetext> 300 1. Roddbåt med/utan "snurra" 107 2. Motorbåt under 6 m längd 29 3. Motorbåt över 6 m längd 17 4. Segelbåt under 4 m längd 14 5. Segelbåt 4-6 m längd 25 6. Segelbåt över 6 m längd 3 7. Segelkatamaran el. trimaran 1292 9. Ej svar
VAR 426 ANDRA BÅT Loc 585 width 1 MD=9 F.27b. OM båtar finns: Markera med ett kryss nedan vilken typ den är: <Se F.27 för fullständig frågetext> 32 2. Motorbåt under 6 m längd 17 3. Motorbåt över 6 m längd 15 4. Segelbåt under 4 m längd 13 5. Segelbåt 4-6 m längd 9 6. Segelbåt över 6 m längd 7. Segelkatamaran el. trimaran 1701 9. Ej svar
VAR 427 FÖRVÄRVSARBETAR Loc 586 width 1 MD=9 F.28a. Har Du förvärvsarbete? Frågan ställd i 81-II (Omgång 21,22,23,28) 1263 1. Förvärvsarbetar 524 2. Förvärvsarbetar ej 9. Ej svar
VAR 428 KAN PÅVERKA INKÖP 1 Loc 587 width 1 MD=9 F.28b. Påverkan. På arbetsplatsen är det i dag många som påverkar vilka produkter och tjänster som skall köpas in. Påverkan kan vara att ställa krav på produkterna, påverka valet av märke eller leverantör eller själv fatta beslut om inköp på arbetsplatsen. Hur stora är Dina möjligheter att påverka inköpen för nedanstående typer av produkter och tjänster? Om produkten inte är aktuell för Dig ber vi Dig notera detta i den speciella kolumnen. F.28b.1. Hur stora är Dina möjligheter att påverka inköpen av ordbehandlingsutrustning? Frågan ställd i 81-II (Omgång 21,22,23,28) 30 1. Mycket stora 36 2. Ganska stora 28 3. Varken eller 26 4. Ganska små 52 5. Mycket små 1041 6. Ej aktuellt 574 9. Ej svar
VAR 429 KAN PÅVERKA INKÖP 2 Loc 588 width 1 MD=9 F.28b.2. Hur stora är Dina möjligheter att påverka inköpen av skrivmaskiner? <Se F.28b för fullständig frågetext> Frågan ställd i 81-II (Omgång 21,22,23,28) 71 1. Mycket stora 98 2. Ganska stora 48 3. Varken eller 60 4. Ganska små 110 5. Mycket små 829 6. Ej aktuellt 571 9. Ej svar
VAR 430 KAN PÅVERKA INKÖP 3 Loc 589 width 1 MD=9 F.28b.3. Hur stora är Dina möjligheter att påverka inköpen av kopieringsmaskiner? <Se F.28b för fullständig frågetext> Frågan ställd i 81-II (Omgång 21,22,23,28) 50 1. Mycket stora 69 2. Ganska stora 58 3. Varken eller 55 4. Ganska små 137 5. Mycket små 848 6. Ej aktuellt 570 9. Ej svar
VAR 431 KAN PÅVERKA INKÖP 4 Loc 590 width 1 MD=9 F.28b.4. Hur stora är Dina möjligheter att påverka inköpen av kontorsmaterial? <Se F.28b för fullständig frågetext> Frågan ställd i 81-II (Omgång 21,22,23,28) 106 1. Mycket stora 150 2. Ganska stora 54 3. Varken eller 73 4. Ganska små 128 5. Mycket små 707 6. Ej aktuellt 569 9. Ej svar
VAR 432 KAN PÅVERKA INKÖP 5 Loc 591 width 1 MD=9 F.28b.5. Hur stora är Dina möjligheter att påverka inköpen av kontorsmöbler/kontorsinredning? <Se F.28b för fullständig frågetext> Frågan ställd i 81-II (Omgång 21,22,23,28) 80 1. Mycket stora 138 2. Ganska stora 65 3. Varken eller 77 4. Ganska små 109 5. Mycket små 749 6. Ej aktuellt 569 9. Ej svar
VAR 433 KAN PÅVERKA INKÖP 6 Loc 592 width 1 MD=9 F.28b.6. Hur stora är Dina möjligheter att påverka inköpen av kontorsdatorer? <Se F.28b för fullständig frågetext> Frågan ställd i 81-II (Omgång 21,22,23,28) 28 1. Mycket stora 38 2. Ganska stora 40 3. Varken eller 34 4. Ganska små 105 5. Mycket små 971 6. Ej aktuellt 571 9. Ej svar
VAR 434 KAN PÅVERKA INKÖP 7 Loc 593 width 1 MD=9 F.28b.7. Hur stora är Dina möjligheter att påverka inköpen av bildskärmar? <Se F.28b för fullständig frågetext> Frågan ställd i 81-II (Omgång 21,22,23,28) 31 1. Mycket stora 33 2. Ganska stora 40 3. Varken eller 31 4. Ganska små 109 5. Mycket små 973 6. Ej aktuellt 570 9. Ej svar
VAR 435 KAN PÅVERKA INKÖP 8 Loc 594 width 1 MD=9 F.28b.8. Hur stora är Dina möjligheter att påverka inköpen av leasing? <Se F.28b för fullständig frågetext> Frågan ställd i 81-II (Omgång 21,22,23,28) 35 1. Mycket stora 26 2. Ganska stora 40 3. Varken eller 20 4. Ganska små 65 5. Mycket små 1027 6. Ej aktuellt 574 9. Ej svar
VAR 436 KAN PÅVERKA INKÖP 9 Loc 595 width 1 MD=9 F.28b.9. Hur stora är Dina möjligheter att påverka inköpen av banktjänster? <Se F.28b för fullständig frågetext> Frågan ställd i 81-II (Omgång 21,22,23,28) 52 1. Mycket stora 37 2. Ganska stora 41 3. Varken eller 31 4. Ganska små 97 5. Mycket små 959 6. Ej aktuellt 570 9. Ej svar
VAR 437 KAN PÅVERKA INKÖP 10 Loc 596 width 1 MD=9 F.28b.10. Hur stora är Dina möjligheter att påverka inköpen av factoring, betalningsförmedling? <Se F.28b för fullständig frågetext> Frågan ställd i 81-II (Omgång 21,22,23,28) 30 1. Mycket stora 12 2. Ganska stora 33 3. Varken eller 25 4. Ganska små 82 5. Mycket små 1032 6. Ej aktuellt 573 9. Ej svar
VAR 438 KAN PÅVERKA INKÖP 11 Loc 597 width 1 MD=9 F.28b.11. Hur stora är Dina möjligheter att påverka inköpen av försäkringstjänster? <Se F.28b för fullständig frågetext> Frågan ställd i 81-II (Omgång 21,22,23,28) 43 1. Mycket stora 28 2. Ganska stora 43 3. Varken eller 30 4. Ganska små 84 5. Mycket små 986 6. Ej aktuellt 573 9. Ej svar
VAR 439 KAN PÅVERKA INKÖP 12 Loc 598 width 1 MD=9 F.28b.12. Hur stora är Dina möjligheter att påverka inköpen av maskiner för verkstäder? <Se F.28b för fullständig frågetext> Frågan ställd i 81-II (Omgång 21,22,23,28) 44 1. Mycket stora 53 2. Ganska stora 37 3. Varken eller 41 4. Ganska små 72 5. Mycket små 969 6. Ej aktuellt 571 9. Ej svar
VAR 440 KAN PÅVERKA INKÖP 13 Loc 599 width 1 MD=9 F.28b.13. Hur stora är Dina möjligheter att påverka inköpen av verktyg för verktygsmaskiner? <Se F.28b för fullständig frågetext> Frågan ställd i 81-II (Omgång 21,22,23,28) 41 1. Mycket stora 41 2. Ganska stora 32 3. Varken eller 35 4. Ganska små 65 5. Mycket små 1001 6. Ej aktuellt 572 9. Ej svar
VAR 441 KAN PÅVERKA INKÖP 14 Loc 600 width 1 MD=9 F.28b.14. Hur stora är Dina möjligheter att påverka inköpen av lastbilar/truckar? <Se F.28b för fullständig frågetext> Frågan ställd i 81-II (Omgång 21,22,23,28) 34 1. Mycket stora 34 2. Ganska stora 39 3. Varken eller 18 4. Ganska små 68 5. Mycket små 1021 6. Ej aktuellt 573 9. Ej svar
VAR 442 KAN PÅVERKA INKÖP 15 Loc 601 width 1 MD=9 F.28b.15. Hur stora är Dina möjligheter att påverka inköpen av entreprenadmaskiner? <Se F.28b för fullständig frågetext> Frågan ställd i 81-II (Omgång 21,22,23,28) 16 1. Mycket stora 19 2. Ganska stora 32 3. Varken eller 11 4. Ganska små 51 5. Mycket små 1084 6. Ej aktuellt 574 9. Ej svar
VAR 443 KAN PÅVERKA INKÖP 16 Loc 602 width 1 MD=9 F.28b.16. Hur stora är Dina möjligheter att påverka inköpen av personbilar för företag? <Se F.28b för fullständig frågetext> Frågan ställd i 81-II (Omgång 21,22,23,28) 40 1. Mycket stora 22 2. Ganska stora 28 3. Varken eller 23 4. Ganska små 72 5. Mycket små 1028 6. Ej aktuellt 574 9. Ej svar
VAR 444 ARBETSPLATS 1 Loc 603 width 2 MD=99 F.28c. Arbetsplats F.28c.1. Arbetar Du i: Frågan ställd i 81-II (Omgång 21,22,23,28) 242 01. Kommun 116 02. Landsting 173 03. Statlig förvaltning 147 04. Industrin - kontorsanställd, tjänsteman 172 05. Industrin - arbetare 114 06. Handel 21 07. Bank/Försäkringsbolag 35 08. Transportsektorn 74 09. Byggverksamhet 9 10. Restaurang 684 99. Ej svar
VAR 445 ARBETSPLATS 2 Loc 605 width 2 MD=99 F.28c.2. Arbetar Du i: <Se F.28c för fullständig frågetext> Frågan ställd i 81-II (Omgång 21,22,23,28) 01. Kommun 3 02. Landsting 6 03. Statlig förvaltning 4 04. Industrin - kontorsanställd, tjänsteman 2 05. Industrin - arbetare 4 06. Handel 07. Bank/Försäkringsbolag 1 08. Transportsektorn 5 09. Byggverksamhet 1 10. Restaurang 1761 99. Ej svar
VAR 446 ARBETSPLATS - ANNAN Loc 607 width 2 MD=99 F.28c.3. Annat: Vad? <Se F.28c för fullständig frågetext> Frågan ställd i 81-II (Omgång 21,22,23,28) 21 01. Lantbruk 8 02. Konsult/Reklam 9 03. Skog 13 04. Fastighet/Lokalvårdare 49 05. Privat/Egen företagare 5 06. Hantverkare 1 07. Serviceföretag 08. Juristverksamhet 09. Rörmontör = Industrin 1 10. Verkstad = Industrin 1 11. Entreprenad = Byggverksamhet 23 12. Övrigt 1656 99. Ej svar