ORVESTO 81 P-1001
               SSD 0173

              Primärforskare:
              Testologen AB
               Box 2050
             191 02 Sollentuna

             Första SSD-upplagan
                1986

  

        Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst
               Box 5048

         Go to variable list
             S-402 21 Göteborg

  
           ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDAREN.

  Oavsett publikationsform skall alla uppsatser och rapporter
  som bygger på data tillgängliggjorda genom SSD tillkännage
  detta förhållande, samt namnge primärforskaren. SSD ber
  därför alla användare av SSD-material att, så långt detta är
  möjligt, använda sig av följande uttalande. (Uttryck inom
  parentes används i tillämpliga fall.)

        Data och (tabeller) i denna (publikation)
        har (delvis) gjorts tillgängliga av Svensk
        Samhällsvetenskaplig Datatjänst.
        Materialet i ORVESTO 81 P-1001 samlades
        ursprungligen in av TESTOLOGEN AB, som ett
        led i företagets regelbundet återkommande
        räckviddsundersökning Sverige Nu.
        Varken SSD eller Testologen AB bär ansvar
        för analyser och tolkningar som presenteras
        i denna (publikation).

  Enligt överenskommelse mellan TESTOLOGEN AB och Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst får ORVESTO-materialet
  förmedlas till och analyseras av forskare under
  förutsättning att användningen sker i forskningssyfte.
  Härvid skall HSFR:s forskningsetiska principer för humaniora
  och samhällsvetenskap, publicerade i skriften HSFR-ETIK,
  följas i alla tillämpliga delar.

  Data och/eller dokumentation får ej ställas till tredje
  persons förfogande utan SSD:s skriftliga tillstånd.

  Rapporter och publikationer baserade på dessa data skall
  insändas i två exemplar till SSD, som vidarebefordrar ett
  exemplar till primärforskaren.

  I de fall materialet används i undervisningssyfte vid
  universitet och högskolor och leder till producerandet av PM
  och uppsatser behöver dessa ej insändas till SSD. I stället
  skall en redovisning av kurser, antal användare och antal
  producerade PM och uppsatser insändas till SSD efter
  avslutat läsår.

  

  Ingemar Lindberg:

  ORVESTO - ett mångsidigt arbetsinstrument........

  (Utdrag ur artikel i rapporten Orvesto 1979 II s.14ff)

  I mitten av 1960-talet introducerade Testologen(inom ramen
  för dåvarande Marknadssociologen), i samverkan med en stor
  grupp annonsörer,en undersökningsform, som vid den tiden var
  internationellt helt ny. Den innebar att målgruppsdata
  (socio-ekonomiska data, intressen, köpvanor, innehav,
  köpavsikter mm) och läsvanedata insamlades i en och samma
  undersökning (s k single-source survey).

  Därmed kunde man för första gången börja analysera dessa
  data direkt mot varandra. Dittills hade de insamlats var för
  sig i olika undersökningar, vilket gjorde media-analyserna
  svåra och otillfredsställande.

  Den nya undersökningsansatsen innebar att en mycket stor
  mängd information skulle insamlas från ett och samma urval.
  Det medförde i sin tur en översyn av undersökningsmetodiken,
  dvs typ av frågor och kontaktform. Jarko Cerha utförde
  därför 1965 ett stort upplagt metodexperiment, i vilket
  effekten av kontaktform i kombination med skaltyp
  undersöktes. Resultatet blev att man valde en 16-gradig
  läsfrekvensskala i kombination med postal kontaktform. (Se
  vidare Cerha J, 1967: Selective Mass Communication, sid
  119-124 och 137-172.)

  Undersökningsansatsen rönte snart stort intresse hos såväl
  annonsörer som förlag, och efter ett par års försöksperiod
  gavs den första ORVESTO-rapporten ut 1969. Själva namnet
  innebar en markering av målsättningen att täcka många
  mediagrupper: OR som i organisations-, VE som i vecko- och
  STO som i storstadspress.

  Sedan starten 1969 har allt som allt 19 rapporter
  presenterats, fr o m 1972 två gånger per år. Rapporterna
  trycks i ca 10.000 ex och distribueras utan kostnad för
  mottagarna till så gott som alla reklamköpare i Sverige och
  i viss utsträckning även utomlands.

  Sedan starten har till dags dato hela 132.529 personer
  besvarat det ganska omfattande frågebatteriet. Efter vissa
  justeringar och kompletteringar omfattar det ordinarie
  ORVESTO-formuläret idag så mycket som 418 fråge-items.
  Därtill kommer individuellt köpta målgruppsfrågor, som
  redovisas enskilt till varje beställare.

  

       ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR: URVAL, BORTFALL.

  Undersökningen utgör en omgång i Testologens kontinuerliga
  konsumentomnibus "Sverige Nu" insamlad genom brevenkät.
  Företaget, Testologen AB, redovisar data beträffande urval,
  bortfall m m enbart beträffande halvårsvisa
  sammanställningar av omnibussar. För en enskild omgång
  saknas därför de exakta uppgifterna, men i allmänhet torde
  man kunna utgå från att vad som gäller för hela serien
  proportionellt sett gäller för en enskild omgång.

  Under första halvåret 1981 genomfördes fyra omgångar
  "Sverige Nu". Totalt omfattade urvalet för dessa fyra
  omgångar 12.000 personer 15-70 år upptagna i
  befolkningsregistret. Urvalet har av SCB dragits ur RTBS.

  Av det totala urvalet på 12.000 personer har 1.425
  definierats av företaget som "ej målgruppsaktuella". Här
  ingår 24 avlidna, 5 avflyttade från riket, 15 som vistas
  utomlands, 14 i militärtjänst, 112 på utrikes resa, 22 ej
  svensktalande, 48 okända men skrivna på kommun, 51 under
  sjukhusvård, 274 sjuka i hemmet samt 860 ur gruppen "ej
  anträffbara". Den sistnämda gruppen har definierats med
  utgångspunkt från en specialstudie som utvisat att ca 50% av
  de ej anträffbara ej tillhör målpopulationen för ORVESTO.

  Nettourvalet för de fyra omgångarna våren 1981 uppgår
  således till 10.575 personer varav 3.350, utgörande 32%, ej
  besvarat formuläret.

  Ej besvarat formulär har orsakats av "inget intresse för
  undersökningen" (50%), "tidsbrist" (9%), "ingen kontakt
  trots minst fem kontaktförsök" eller "ej anträffbara" (41%)
  samt "övriga" (0%).

  Undersökningsledningen har beträffande ca en niondel av det
  ursprungliga urvalet genomfört riktade åtgärder för att öka
  svarsbenägenheten. Enligt särskilt urvalsförfarande utväljs
  var tredje person som ej svarat vid en viss tidpunkt och
  erbjuds någon form av uppmuntran för ett inskickat svar. De
  som därvid utväljs representerar två andra individer i
  bortfallet och genom viktning - se variabel för
  bortfallsvikt i materialet - beräknar undersökningsledningen
  en väsentligt högre svarsfrekvens - beträffande första
  halvåret 1981 8.147 personer istället för 7.225 faktiskt
  insända godkända formulär. Undersökningsledningen beräknar
  därför den viktade svarsfrekvensen till 78% av nettourvalet.

  Föreliggande omgång, av undersökningsledningen benämd
  Sverige NU 81 P-1001, omfattar 1.884 personer eller 26% av
  totala antalet inkomna godkända formulär under
  halvårsperioden (ovägda tal). Bortfallet av skilda
  kategorier beträffande den aktuella omgången får antas
  utgöra motsvarande proportion av ovanstående redovisade
  siffror. Fältarbetet pågick under tiden 9 mars 1981 - 11 maj
  1981.

  Inom Testologen AB har civilekonom Bo Hellström haft
  ansvaret för administration, fru Elsie-Britt Birking
  ansvaret för fältarbetet samt civilekonom Ingemar Lindberg
  ansvaret för ORVESTO-rapporten ur vilken ovanstående
  uppgifter är hämtade. (ORVESTO 1981-II, utgiven av
  Testologen AB)

  

             KODBOKSINFORMATION

  I kodboken används koderna 1-7 (01-97) som valida koder för
  de flesta variablerna. Kod 0 (00) används för frågor som ej
  är tillämpliga på grund av undersökningspersonens svar på
  tidigare frågor. Kod 8 (98) används när en fråga ej ställts
  till en viss subgrupp. Kod 9 (99) används då uppgift saknas.

  Exemplet nedan visar hur en variabel vanligtvis beskrivs i
  denna kodbok. Siffrorna inom parentes förekommer inte i
  kodboken, utan är en hänvisning till den beskrivning som
  följer exemplet.

  ............................................................

  (1) VAR 96  (2) AVSKAFFA LÖNTAGARFONDER  (3) MD=8 OR GE 9
    REF 96   (4) LOC 106 WIDTH 1       (5) NUMERIC

   (6) F.7a Tror Ni att LÖNTAGARFONDERNA kommer att avskaffas
       efter valet i höst?

   (7)  Enkät A.

    (8) (9) (10)

    306  1.  Ja
    219  2.  Nej
    271  3.  Tveksam
   1150  8.  Frågan ej ställd

    28  9.  Ej svar

  ............................................................

  (1) Variabel- och referensnummer. Brukar vanligtvis vara
  identiska. Om kodboken hänvisar till ett subset av en större
  datamängd eller en omorganiserad datamängd anger
  referensnumret den ursprungliga datamängdens variabelnummer.

  (2) Variabelnamn. En förkortning eller summering av
  frågeställningen (max. 24 tecken).

  (3) Missing data. Anger vilka värden som betraktas som
  missing data för den aktuella variabeln.

  (4) Position. Visar variabelns läge i datamängden; i vilken
  kolumn den startar och hur många positioner den upptar.

  (5) Anger om data är numerisk eller alfabetisk.

  (6) Den exakta frågeformuleringen som den formulerats i
  frågeformuläret eller liknande.

  (7) Eventuella kommentarer eller anmärkningar.

  (8) Det absoluta antalet observationer för varje
  svarskategori.

  (9) Kodvärden som kan förekomma för den aktuella variabeln.

  (10) Beskrivning av varje kodvärdes innehåll.

  

           SSDdokumentation - ORVESTO

  Arbetet bedrivs med hjälp av ett datorbaserat
  dokumentationssystem som ställts till SSDs förfogande av
  Inter-University Consortium for Political and Social
  Research (ICPSR) vid University of Michigan. Systemet kallas
  Guided Interactive Dataset Organisation (GIDO).
Variable list


1 SSDstudie NR 0173 2 SSDupplaga/datering NR 1 3 SSD Delstudieidentifikation 001 4 Ip-nummer 5 Omgångsnummer 6 Bortfallsvikt 7 A-region 8 Län/Kommun/Församling 9 Födelseår Demografiska och socioekonomiska uppgifter 10 Kön 11 Ålder 12 Civilstånd 13 Hushållsposition 14 Sysselsättning 15 Utbildning 16 Ortsstorlek 17 Boendeform 18 Egna inköp av dagligvaror 19 Hushållsmedlemmar under 2 år 20 Hushållsmedlemmar 2-6 år 21 Hushållsmedlemmar 7-10 år 22 Hushållsmedlemmar 11-14 år 23 Hushållsmedlemmar 15-19 år 24 Hushållsmedlemmar 20-67 år 25 Hushållsmedlemmar 68 år eller äldre 26 Totalt antal hushållsmedlemmar 27 Personlig inkomst 28 Hushållets inkomst Körkort 29 Körkort Innehav av kapitalvaror 30 Personbil 31 Husvagn 32 Fritidshus 33 Roddbåt/Eka eller liknande 34 Motorbåt 35 Segelbåt 36 Bildkamera - typ Instamatic 37 Bildkamera - typ systemkamera 38 Bilradio/Bilstereo 39 TV-bandspelare (video) 40 Filmkamera 41 Stillbildsprojektor 42 Filmprojektor 43 Skrivmaskin 44 Svart-vit TV 45 Färg-TV 46 Frysbox/Frysskåp 47 Diskmaskin 48 Torktumlare 49 Köksmaskin 50 Tvättmaskin 51 Stereoanläggning 52 Motorgräsklippare 53 Spisfläkt 54 Kaffebryggare 55 Rakapparat 56 Hund 57 Katt 58 Braskamin Avsikt att köpa kapitalvaror 59 Avsikt att inköpa kapitalvaror A1 60 Avsikt att inköpa kapitalvaror A2 61 Avsikt att inköpa kapitalvaror A3 62 Avsikt att inköpa kapitalvaror A4 63 Avsikt att inköpa kapitalvaror A5 64 Avsikt att inköpa kapitalvaror A6 65 Avsikt att inköpa kapitalvaror B1 66 Avsikt att inköpa kapitalvaror B2 67 Avsikt att inköpa kapitalvaror B3 68 Avsikt att inköpa kapitalvaror B4 69 Avsikt att inköpa kapitalvaror B5 70 Avsikt att inköpa kapitalvaror B6 71 Avsikt att inköpa kapitalvaror C1 72 Avsikt att inköpa kapitalvaror C2 73 Avsikt att inköpa kapitalvaror C3 74 Avsikt att inköpa kapitalvaror C4 75 Avsikt att inköpa kapitalvaror C5 Intressen 76 Miljövårdsfrågor 77 Hälsonyttig mat 78 Sjukdomar och hälsa 79 Bantningstips 80 Hushålla ekonomiskt 81 Politik 82 Sociala rättigheter 83 Skattefrågor 84 Samlevnadsfrågor 85 Vidareutbildning 86 Religions- och trosfrågor 87 Arbetsmarknaden 88 Villa/Eget hem 89 Fritidshus 90 Personbilar 91 Heminredning 92 Modenyheter 93 Matvarunyheter 94 Barnavård 95 Skönhetsvård 96 Stereoanläggningar 97 Hushållsmaskiner 98 Fotoutrustningar 99 Motorcyklar 100 Krukväxter 101 Medel mot mjäll 102 Hundars skötsel 103 Katters skötsel 104 Motionera 105 Idrotta 106 Laga mat 107 Pröva nya maträtter 108 Baka 109 Ha gäster 110 Köra bil 111 Jobba med bilar 112 Arbeta i trädgården 113 Fotografera 114 Smalfilma 115 Sportfiska 116 Lyssna på popmusik 117 Lyssna på klassisk musik 118 Gå på teater 119 Gå på konstutställning 120 Läsa böcker 121 Läsa populärtidningar 122 Köpa på postorder 123 Sy kläder 124 Handarbeta 125 Träffa nya människor 126 Snickra 127 Måla hemma 128 Jaga 129 Friluftsliv 130 Åka slalom 131 Åka motorbåt 132 Segla 133 Campa 134 Semestra utomlands 135 Semestra i Sverige 136 Pröva nya produkter 137 Vara bortbjuden 138 Gå på diskotek 139 Gå på restaurang 140 Gå på kvällskurser 141 Energisparande Personliga köpvanor: Kläder, fritid m.m. 142 Kläder till Dig själv 143 Sportutrustning till Dig själv 144 Kosmetika/Skönhetsmedel 145 Nöjen 146 Utlandsresor under fritiden 147 Böcker 148 Tobak 149 Vin och sprit 150 Hälsokost Besöksfrekvenser: Livsmedelsbutiker 151 ICA 152 Konsum 153 Vivo 154 Favör 155 Annan butik 156 Livsmedelsavdelning i Domus 157 Livsmedelsavdelning i NK 158 Livsmedelsavdelning i Tempo 159 Livsmedelsavdelning i Åhlens 160 Livsmedelsavdelning i Obs 161 Livsmedelsavdelning i B&W (Bra,Wessels) Besöksfrekvenser: Varuhus och stormarknader 162 Domus 163 NK 164 Tempo 165 Åhlens 166 Obs 167 B&W (Bra,Wessels) Besöksfrekvenser: Andra butiker 168 Hennes/Mauritz 169 HerrMan/Kapp-Ahl 170 Gulins/Pepita 171 Ikea 172 Expert Foto 173 Expert Radio/TV 174 Järnia 175 Färgsam 176 Pressbyrån 177 Annan kiosk 178 Tobaksaffär 179 Bar/Självservering 180 Kafe/Konditori 181 Korvkiosk/Gatukök 182 Bensinstation 183 Postkontor 184 Bankkontor 185 Hälsokostbutik 186 Mac Donald's Uppmärksamhetsfrekvenser: Reklam 187 Affischpelare 188 Reklamfilm på bio 189 Reklam på bussar 190 Åker buss 191 Åker tunnelbana 192 Rabattkuponger Tidningsläsning: Dagstidningar - vardagsnummer 193 Aftonbladet 194 Arbetet 195 Dagens Nyheter 196 Expressen 197 Göteborgs-Posten 198 GT Kvällstidningen 199 Kvällsposten 200 Svenska Dagbladet 201 Sydsvenska Dagbladet 202 Nerikes Allehanda/Nerikes Tidningen 203 Norrköpings Tidningar 204 Nya Wermlands-Tidningen 205 Upsala Nya Tidning 206 Vestmanlands Läns Tidning 207 Östgöta Correspondenten Tidningsläsning: Dagstidningar - söndagsnummer 208 Aftonbladet (Söndagsnummer) 209 Arbetet (Söndagsnummer) 210 Dagens Nyheter (Söndagsnummer) 211 Expressen (Söndagsnummer) 212 Göteborgs-Posten (Söndagsnummer) 213 GP NU (Söndagsnummer) 214 GT Kvällstidningen (Söndagsnummer) 215 Kvällsposten (Söndagsnummer) 216 Svenska Dagbladet (Söndagsnummer) 217 Sydsvenska Dagbladet (Söndagsnummer) 218 Skånska Dagbladet (Söndagsnummer) 219 Helsingborgs Dagblad (Söndagsnummer) Tidningsläsning: Veckotidningar 220 Allas Veckotidning 221 Allers 222 Damernas Värld 223 Femina 224 FIB-Aktuellt 225 Hemmets Journal 226 Hemmets Veckotidning 227 Husmodern 228 Hänt i Veckan 229 ICA-Kuriren 230 Kalle Anka & Co 231 Land 232 Lektyr 233 Min Värld 234 Mitt Livs Novell 235 Röster i Radio/TV 236 Saxons Veckotidning 237 Se 238 Svensk Damtidning 239 Veckans Affärer 240 Vecko-Revyn 241 Vi 242 Året Runt 243 Metallarbetaren 244 Stopp Tidningsläsning: 14-dagarstidningar 245 Kommunalarbetaren 246 Motor 247 Motorföraren 248 Teknikens Värld 249 Vi Bilägare 250 SIA Skogsarbetaren 251 Bilsport Tidningsläsning: Månadstidningar 252 Det Bästa 253 Månads-Journalen 254 Vi Föräldrar 255 Privata Affärer 256 Antik & Auktion 257 Allt i Hemmet 258 Hem och Fritid 259 Vår Bostad 260 Allt om Mat 261 Tidskrift för Hälsa 262 Foto- och Filmteknik 263 Teknik för alla 264 Båt-Nytt 265 Båt för alla 266 Vi Båtägare 267 På Kryss & Till Rors 268 Segling Tidningsläsning: Lokalpress 269 Förenade Landsortstidningar 6-dagars 270 A-Pressen 271 Förenade Landsortstidningar 5-dagars 272 Förenade Landsortstidningar 4-dagars 273 Förenade Landsortstidningar 3-dagars 274 Förenade Landsortstidningar 2-dagars 275 Helsingborgs Dagblad 276 Mellersta Skåne/Nya Kristianstadsbladet 277 Övrig Lokal Dagspress 6-dagars 278 Övrig Lokal Dagspress 4-dagars 279 Övrig Lokal Dagspress 3-dagars 280 Övrig Lokal Dagspress 2-dagars Tidningsläsning: Villatidningar 281 Vårt Hus 282 Vi i Villa Köp av olika tidningar 283 Aftonbladet (Söndagsnummer) 284 Expressen (Söndagsnummer) 285 Det Bästa 286 Månads-Journalen 287 Allas Veckotidning 288 Allers 289 Damernas Värld 290 Femina 291 FIB-Aktuellt 292 Hemmets Journal 293 Hemmets Veckotidning 294 Husmodern 295 Hänt i Veckan 296 ICA-Kuriren 297 Land 298 Lektyr 299 Min Värld 300 Mitt Livs Novell 301 Röster i Radio/TV 302 Saxons Veckotidning 303 Se 304 Svensk Damtidning 305 Vecko-Revyn 306 Vi 307 Året Runt Inköp av dagligvaror 308 Skönhetsartiklar 309 Tandkräm 310 Tvål 311 Maskindiskmedel 312 Handdiskmedel 313 Rengöringsmedel 314 Tvättmedel 315 Golvvårdsmedel 316 Kaffe Olika påståenden 317 Satsa hårt för att komma framåt 318 Kvinnans plats i hemmet 319 Prismedvetenhet 320 Tacksamt att städa 321 Barn viktigt i kvinnors liv 322 Trivs om rent i huset 323 Arbetet är en hobby 324 Tycker om att ta genvägar 325 Bjuda på annorlunda mat 326 Handlar mest på impuls 327 Går ofta i affärer 328 Köper alltid kvalitetsvaror 329 Intresserad av att köpa och sälja 330 Min matlagning beröms 331 Tycker om fester 332 Fritid viktigare än arbete 333 Lite att göra på fritiden 334 Tuggummi ser illa ut 335 Lite utrymme för religiösa frågor 336 Lite gammaldags i mina åsikter 337 Önskar kunna koppla av mera 338 Har tillräckligt med pengar 339 Beredd sänka levnadsstandard 340 Spelar ingen roll hur bilen ser ut 341 Öl eller drink för att slappna av 342 Tycker om att ta ansvar 343 Tycker om föreningsarbete 344 Otrohet är helt oförlåtligt 345 Förkastligt att dricka vin eller sprit 346 Koppla av med veckotidningsläsning 347 Bekymras inte av framtiden 348 Hellre hemmakväll än gå på fest 349 Samhället släpphänt mot brottslingar 350 Skönt känna sig lyxig ibland 351 Aktar mig för att ta risker 352 Porrtidningar borde förbjudas 353 Viktigt vara snyggt klädd 354 Örtmediciner borde användas mera 355 Proffsboxning borde vara tillåten 356 Först att prova nya livsmedel 357 Snabbare pröva nyheter 358 Noga med att äta hälsosam mat 359 Bosätta mig på landet 360 Viktigaste intressen utanför jobbet 361 Viktigt att ha mycket pengar 362 Mera oberoende än de flesta 363 Familjen gör saker tillsammans 364 Köper dagligvaror till extrapris Läsnoggrannhet: Morgontidningar 365 Arbetet 366 Dagens Nyheter 367 Göteborgs-Posten 368 Svenska Dagbladet 369 Sydsvenska Dagbladet 370 Annan morgontidning Läsnoggrannhet: Kvällstidningar 371 Aftonbladet 372 Expressen 373 GT Kvällstidningen 374 Kvällsposten Läsnoggrannhet: Veckotidningar 375 Allas Veckotidning 376 Allers 377 Damernas Värld 378 Femina 379 FIB-Aktuellt 380 Hemmets Journal 381 Hemmets Veckotidning 382 Husmodern 383 Hänt i Veckan 384 ICA-Kuriren 385 Kalle Anka & Co 386 Land 387 Lektyr 388 Min Värld 389 Mitt Livs Novell 390 Röster i Radio/TV 391 Saxons Veckotidning 392 Se 393 Svensk Damtidning 394 Veckans Affärer 395 Vecko-Revyn 396 Vi 397 Året Runt 398 Metallarbetaren Läsnoggrannhet: 14-dagarstidningar 399 Kommunalarbetaren 400 Motor 401 Motorföraren 402 Teknikens Värld 403 Vi Bilägare 404 SIA Skogsarbetaren Läsnoggrannhet: Månadstidningar 405 Det Bästa 406 Månads-Journalen 407 Vi Föräldrar 408 Privata Affärer 409 Antik & Auktion 410 Allt i Hemmet 411 Hem och Fritid 412 Vår Bostad 413 Allt om Mat 414 Tidskrift för Hälsa 415 Foto- och Filmteknik 416 Teknik för alla 417 Båt-Nytt 418 Båt för alla 419 Vi Båtägare 420 På Kryss & Till Rors 421 Segling Medlemskap i Konsum 422 Medlemsfrekvens för Konsum Inköp i Konsum/Servus/Domus/Obs 423 Inköpsfrekvenser för Konsum/Servus/Domus/Obs Innehav av fritidsbåt 424 Innehav av fritidsbåt 425 Innehav av fritidsbåt: Första krysset 426 Innehav av fritidsbåt: Andra krysset Förvärvsarbete 427 Förvärvsarbetar Möjlighet att påverka inköp på arbetsplatsen 428 Kan påverka inköp av ordbehandlingsutrustning 429 Kan påverka inköp av skrivmaskiner 430 Kan påverka inköp av kopieringsmaskiner 431 Kan påverka inköp av kontorsmaterial 432 Kan påverka inköp av kontorsmöbler/kontorsinredning 433 Kan påverka inköp av kontorsdatorer 434 Kan påverka inköp av bildskärmar 435 Kan påverka inköp av leasing 436 Kan påverka inköp av banktjänster 437 Kan påverka inköp av factoring, betalningsförmedling 438 Kan påverka inköp av försäkringstjänster 439 Kan påverka inköp av maskiner för verkstäder 440 Kan påverka inköp av verktyg för verktygsmaskiner 441 Kan påverka inköp av lastbilar/truckar 442 Kan påverka inköp av entreprenadmaskiner 443 Kan påverka inköp av personbilar för företag Arbetsplats 444 Arbetsplats - markering 1 445 Arbetsplats - markering 2 446 Arbetsplats - annan

VAR 1 SSDSTUDIE NR 0173              Loc 1 width 4


Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst studie 0173


VAR 2 SSDUPPLAGA NR 1 Loc 5 width 1 SSDupplaga/datering NR Uppgift om ordningsföljd och utgivningstidpunkt. 1. OKTOBER 1986
VAR 3 DELSTUDIE NR 001 Loc 6 width 3 SSD Delstudieidentifikation Ordningsnummer i en serie på 1 delar.
VAR 4 IP-NUMMER Loc 9 width 5 Ip-nummer
VAR 5 OMGÅNG NR Loc 14 width 2 Omgångsnummer 15. P-0005 (ORVESTO 1981-I) 16. P-0006 (ORVESTO 1981-I) 17. P-0007 (ORVESTO 1981-I) 1884 21. P-1001 (ORVESTO 1981-II) 22. P-1002 (ORVESTO 1981-II) 23. P-1003 (ORVESTO 1981-II) 28. P-0008 (ORVESTO 1981-II)
VAR 6 BORTFALLSVIKT Loc 16 width 1 Bortfallsvikt Kod: 1 2 3 Frek: 1724 44 116
VAR 7 A-REGION Loc 17 width 2 MD=99 A-region Kod: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Frek: 304 10 6 49 13 9 23 20 31 37 33 Kod: 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Frek: 8 25 14 5 31 7 7 10 31 11 23 Kod: 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Frek: 6 24 15 12 55 109 23 21 20 15 149 Kod: 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 Frek: 33 22 49 29 12 20 9 9 39 6 11 Kod: 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 Frek: 54 7 11 29 8 4 5 27 10 13 14 Kod: 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 Frek: 39 10 23 23 20 6 16 38 32 20 7 Kod: 67 68 69 70 99 Frek: 21 24 7 18 3
VAR 8 LÄN/KOMMUN/FÖRSAMLING Loc 19 width 6 MD=999999 Län/Kommun/Församling Kod: 11402 11403 11501 11503 12006 12301 12507 Frek: 4 2 3 1 1 3 1 Kod: 12601 12602 12701 12703 12704 13081 13601 Frek: 18 2 8 5 5 1 5 Kod: 13605 13606 13801 13902 13904 16001 16201 Frek: 1 3 8 1 1 16 5 Kod: 16301 18004 18005 18006 18007 18009 18010 Frek: 6 1 1 3 7 3 3 Kod: 18011 18013 18014 18015 18017 18018 18019 Frek: 7 3 2 4 3 1 7 Kod: 18021 18023 18025 18027 18029 18031 18034 Frek: 5 9 9 9 4 7 6 Kod: 18036 18038 18039 18040 18041 18042 18101 Frek: 5 3 12 9 6 6 4 Kod: 18102 18103 18105 18106 18107 18112 18201 Frek: 3 1 1 1 2 2 9 Kod: 18202 18203 18301 18401 18402 18601 18703 Frek: 2 4 5 9 3 9 6 Kod: 18801 18803 18805 18810 19102 19106 19201 Frek: 4 1 3 2 1 3 2 Kod: 19204 28213 30502 31902 36001 36003 36004 Frek: 2 1 3 2 1 3 1 Kod: 36006 36007 38001 38002 38003 38004 38005 Frek: 1 1 11 7 2 7 2 Kod: 38008 38017 38025 38028 38036 38037 38038 Frek: 1 2 1 1 1 1 2 Kod: 38040 38101 38102 38201 38204 38209 38210 Frek: 1 2 1 2 2 1 1 Kod: 38211 38213 42801 48002 48009 48010 48015 Frek: 2 1 4 4 1 1 1 Kod: 48017 48029 48031 48101 48203 48301 48305 Frek: 1 1 2 2 1 2 1 Kod: 48308 48401 48402 48403 48407 48410 48601 Frek: 1 5 8 2 1 2 3 Kod: 48604 48606 51201 51202 51204 51206 51303 Frek: 1 1 1 1 1 1 1 Kod: 56002 56101 56103 56201 56202 56204 56301 Frek: 1 3 1 3 2 1 1 Kod: 58001 58002 58003 58005 58007 58017 58019 Frek: 10 1 2 1 1 2 1 Kod: 58022 58029 58033 58034 58101 58102 58103 Frek: 1 1 4 2 3 2 5 Kod: 58104 58105 58106 58109 58111 58114 58118 Frek: 4 2 7 2 1 1 1 Kod: 58125 58204 58301 58303 58306 58309 58401 Frek: 1 1 6 3 1 1 1 Kod: 58408 58601 58602 58603 58617 60408 61703 Frek: 1 1 1 3 1 1 1 Kod: 61705 66201 66204 66209 66501 66503 66506 Frek: 1 1 2 1 1 2 1 Kod: 68001 68002 68003 68005 68006 68008 68010 Frek: 2 4 3 5 2 2 2 Kod: 68014 68020 68201 68205 68206 68207 68301 Frek: 2 3 3 4 1 1 6 Kod: 68302 68310 68401 68501 68503 68507 68509 Frek: 1 1 1 5 1 1 1 Kod: 68510 68514 68515 68519 68601 68701 68707 Frek: 1 1 1 1 3 2 1 Kod: 76001 76003 76005 76102 76301 76302 76306 Frek: 1 1 1 1 3 1 1 Kod: 76405 76501 76504 76701 78001 78007 78013 Frek: 1 1 1 2 6 1 1 Kod: 78015 78018 78020 78022 78028 78101 78103 Frek: 1 2 2 1 5 2 1 Kod: 82101 82104 83401 84003 84008 84015 86001 Frek: 1 1 1 2 1 2 3 Kod: 86002 86202 88001 88002 88006 88007 88008 Frek: 1 1 6 1 2 3 1 Kod: 88014 88101 88103 88105 88109 88201 88203 Frek: 1 4 1 1 1 6 1 Kod: 88206 88301 88309 88314 88315 88401 88404 Frek: 1 4 1 1 1 2 1 Kod: 88501 88502 88516 98001 98014 98035 98048 Frek: 1 1 1 7 1 1 1 Kod: 98084 106001 106003 108001 108005 108006 108008 Frek: 1 1 1 5 1 2 1 Kod: 108009 108010 108014 108015 108018 108101 108103 Frek: 2 1 2 1 1 3 1 Kod: 108104 108110 108201 108301 111820 112101 113701 Frek: 1 1 1 2 1 1 1 Kod: 115831 116005 116006 116201 116203 116301 116302 Frek: 1 1 1 2 2 1 1 Kod: 116501 116601 116605 116701 116803 116804 118001 Frek: 1 1 2 3 1 1 4 Kod: 118002 118007 118009 118013 118015 118017 118024 Frek: 3 1 1 1 2 1 1 Kod: 118028 118029 118030 118032 118101 118102 118105 Frek: 1 1 1 2 2 1 1 Kod: 118111 118117 118118 118201 118202 118204 118207 Frek: 1 1 1 3 1 1 1 Kod: 118210 118211 118301 118305 118308 118312 118315 Frek: 1 1 7 1 1 1 1 Kod: 118319 121405 121408 123002 123007 123101 123301 Frek: 1 2 1 1 6 2 1 Kod: 123304 123307 123308 123309 126001 126003 126004 Frek: 1 1 3 1 3 1 1 Kod: 126104 126107 126201 126203 126301 126303 126306 Frek: 1 1 4 3 3 1 1 Kod: 126307 126308 126401 126403 126405 126503 126505 Frek: 1 1 4 1 1 2 1 Kod: 126602 126610 126702 126708 128001 128002 128003 Frek: 2 1 4 1 1 7 1 Kod: 128004 128005 128006 128007 128008 128009 128010 Frek: 7 2 3 7 9 3 2 Kod: 128015 128016 128017 128018 128019 128021 128101 Frek: 2 3 1 5 2 1 5 Kod: 128102 128103 128104 128106 128114 128116 128201 Frek: 1 2 3 1 1 3 5 Kod: 128204 128205 128207 128301 128302 128303 128305 Frek: 3 1 1 8 4 1 1 Kod: 128306 128310 128311 128316 128317 128401 128402 Frek: 2 1 1 1 3 4 1 Kod: 128403 128404 128406 128501 128503 128516 128601 Frek: 1 2 1 10 1 1 2 Kod: 128611 128616 128618 128701 128706 128710 128715 Frek: 1 1 1 2 1 1 1 Kod: 128716 131504 131505 131902 138001 138002 138003 Frek: 1 1 1 1 3 1 3 Kod: 138005 138009 138011 138017 138019 138101 138106 Frek: 1 2 2 1 2 1 1 Kod: 138201 138202 138211 138212 138219 138223 138301 Frek: 3 3 1 1 1 2 2 Kod: 138312 138317 138401 138402 138405 138406 138412 Frek: 1 1 1 3 2 1 2 Kod: 138414 140101 140102 140103 140201 140203 140701 Frek: 1 1 2 1 2 2 2 Kod: 141502 141902 141903 142108 142701 142703 143005 Frek: 1 2 1 1 1 1 2 Kod: 143501 143502 143504 143509 148001 148004 148005 Frek: 1 1 2 1 4 1 6 Kod: 148006 148007 148009 148011 148012 148013 148016 Frek: 5 1 3 2 2 4 2 Kod: 148017 148018 148019 148020 148021 148022 148023 Frek: 3 6 4 4 4 4 5 Kod: 148024 148026 148028 148029 148030 148031 148032 Frek: 5 5 3 2 1 4 2 Kod: 148033 148034 148036 148101 148102 148103 148201 Frek: 2 1 2 4 3 2 4 Kod: 148206 148207 148209 148401 148402 148405 148501 Frek: 1 2 1 1 1 3 3 Kod: 148503 148507 148508 148510 148512 148601 150403 Frek: 1 1 1 1 8 1 1 Kod: 150701 150705 152101 152102 152103 152105 152106 Frek: 1 1 1 1 1 3 1 Kod: 152401 152705 152710 155206 156006 156105 156109 Frek: 4 1 1 1 1 1 1 Kod: 156205 156301 156303 156307 156312 156314 156501 Frek: 1 6 1 1 1 2 1 Kod: 156505 156606 156607 158001 158004 158009 158101 Frek: 1 1 1 5 2 1 7 Kod: 158107 158201 158207 158208 158209 158301 158302 Frek: 1 3 1 1 2 9 10 Kod: 158303 158306 158316 158319 158401 158410 158411 Frek: 1 1 1 1 4 1 1 Kod: 158412 158416 158501 160209 160212 161880 162203 Frek: 1 1 2 2 1 1 1 Kod: 162301 162303 164301 164302 166001 166004 166019 Frek: 2 1 1 1 2 2 1 Kod: 166024 166029 166102 166104 166112 166114 166116 Frek: 1 2 1 1 1 1 1 Kod: 166117 166201 166202 166301 168001 168006 168013 Frek: 1 3 1 1 3 1 1 Kod: 168101 168107 168110 168115 168201 168205 168301 Frek: 7 1 1 1 4 1 7 Kod: 168304 168308 168312 168320 168321 168322 168401 Frek: 2 2 1 1 1 1 1 Kod: 168402 168501 168503 168506 168601 168609 168624 Frek: 1 1 1 1 6 1 1 Kod: 168633 171501 171502 173001 173003 173702 173708 Frek: 1 2 1 1 1 1 2 Kod: 176001 176101 176202 176301 176302 176303 176401 Frek: 1 1 1 1 1 2 1 Kod: 176404 176501 176601 176604 178001 178002 178003 Frek: 1 1 2 1 11 4 1 Kod: 178008 178101 178201 178207 178301 178302 178303 Frek: 1 5 2 1 1 1 1 Kod: 178304 178401 178402 178403 178411 178501 186001 Frek: 2 3 1 1 3 2 3 Kod: 186004 186101 186102 186106 186201 186301 186302 Frek: 1 3 5 1 1 1 2 Kod: 186401 188001 188002 188003 188004 188008 188014 Frek: 2 4 5 3 3 1 1 Kod: 188015 188022 188027 188029 188030 188101 188103 Frek: 3 1 1 2 5 8 1 Kod: 188201 188205 188301 188403 188502 188503 190701 Frek: 1 2 6 1 3 2 2 Kod: 190702 191701 191702 196001 196005 196101 196103 Frek: 1 1 1 1 1 2 1 Kod: 196201 198001 198002 198003 198004 198011 198016 Frek: 1 4 7 2 6 2 2 Kod: 198101 198201 198301 198401 202101 202103 202302 Frek: 3 3 4 2 1 2 2 Kod: 202303 202305 202602 203101 203401 203402 203901 Frek: 1 1 1 1 1 2 1 Kod: 203902 206101 206201 208001 208003 208007 208008 Frek: 4 3 3 4 2 1 1 Kod: 208011 208101 208102 208203 208301 208305 208401 Frek: 2 7 3 1 2 1 1 Kod: 208402 208405 208406 208501 208502 208503 208504 Frek: 2 2 2 5 3 1 1 Kod: 210102 210401 212103 213201 213202 216101 216102 Frek: 1 1 1 1 1 2 1 Kod: 216104 218001 218002 218005 218006 218007 218008 Frek: 6 2 2 6 1 2 2 Kod: 218101 218102 218201 218203 218204 218205 218303 Frek: 10 2 1 1 1 1 1 Kod: 218304 218306 218401 218402 218405 218408 218410 Frek: 2 2 3 1 3 2 1 Kod: 218411 226002 226004 226201 226203 228001 228002 Frek: 2 1 1 3 1 3 1 Kod: 228003 228004 228005 228006 228101 228102 228103 Frek: 1 1 1 4 4 1 5 Kod: 228104 228105 228110 228113 228201 228203 228204 Frek: 2 1 3 1 3 1 2 Kod: 228211 228301 228304 228305 228308 228315 228401 Frek: 3 2 1 1 1 1 1 Kod: 228402 228406 228407 228408 228410 228412 230501 Frek: 2 1 1 6 4 1 1 Kod: 230902 230906 230908 231301 231304 231308 232105 Frek: 1 2 1 1 1 4 1 Kod: 232106 232603 232605 236101 238001 238002 238003 Frek: 1 2 1 2 5 8 1 Kod: 238004 238006 238007 238008 240101 240102 240401 Frek: 1 1 3 1 2 3 4 Kod: 241702 241703 246001 246202 246204 246301 248001 Frek: 1 2 2 1 1 1 9 Kod: 248002 248004 248005 248006 248007 248009 248101 Frek: 1 1 3 2 4 1 3 Kod: 248103 248201 248202 248203 248204 248205 248206 Frek: 1 1 4 3 2 1 1 Kod: 248209 248210 248211 250501 250502 250602 251002 Frek: 1 1 2 1 5 1 1 Kod: 251401 251402 251801 252101 252301 252304 252306 Frek: 5 1 1 2 3 1 3 Kod: 256002 258001 258002 258003 258004 258101 258102 Frek: 2 2 8 4 3 4 2 Kod: 258103 258105 258201 258203 258401 999999 Frek: 2 4 5 1 9 8
VAR 9 FÖDELSEÅR Loc 25 width 2 MD=99 Födelseår Kod: 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Frek: 19 25 20 31 23 27 29 23 31 34 44 26 35 34 Kod: 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Frek: 32 30 28 29 30 32 25 24 28 27 29 29 31 26 Kod: 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 Frek: 32 33 37 39 35 49 50 49 44 44 34 46 32 35 Kod: 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 Frek: 34 37 34 35 35 30 40 39 35 43 43 47 54 15 Kod: 99 Frek: 3
VAR 10 KÖN Loc 27 width 1 MD=9 F.1. Personliga uppgifter. När man sammanställer resultat av undersökningar i tabeller brukar man dela upp svaren i olika grupper. Därför skulle vi gärna vilja ha följande uppgifter om Dig själv. F.1.a. Är Du: 963 1. Man 919 2. Kvinna 2 9. Ej svar
VAR 11 ÅLDER Loc 28 width 2 MD=99 F.1.b. Hur gammal är Du? <Se F.1 för fullständig frågetext> 133 01. 15-17 år 82 02. 18-19 år 184 03. 20-24 år 175 04. 25-29 år 207 05. 30-34 år 221 06. 35-39 år 154 07. 40-44 år 131 08. 45-49 år 150 09. 50-54 år 163 10. 55-59 år 156 11. 60-64 år 128 12. 65 år och äldre 99. Ej svar
VAR 12 CIVILSTÅND Loc 30 width 1 MD=9 F.1.c. Är Du: <Se F.1 för fullständig frågetext> 494 1. Ogift 1275 2. Gift eller sammanboende 106 3. Änka/Änkling/Frånskild 9 9. Ej svar
VAR 13 HUSHÅLLSPOSITION Loc 31 width 1 MD=9 F.1.d. Är Du: <Se F.1 för fullständig frågetext> 614 1. Husfar 682 2. Husmor 278 3. Son/Dotter 33 4. Annan hushållsmedlem 247 5. Ensamboende 30 9. Ej svar
VAR 14 SYSSELSÄTTNING Loc 32 width 1 MD=9 F.1.e. Är Du: <Se F.1 för fullständig frågetext> 911 1. Förvärvsarbetande på heltid 345 2. Förvärvsarbetande på deltid 148 3. Hemmafru 227 4. Studerande 166 5. Pensionär 77 6. Annan sysselsättning 10 9. Ej svar
VAR 15 UTBILDNING Loc 33 width 1 MD=9 F.1.f. Vilken utbildning har Du genomgått eller genomgår Du? <Se F.1 för fullständig frågetext> 683 1. Folkskola 338 2. Grundskola,enhetsskola,realskola eller motsvarande 191 3. Fackskola,flickskola,folkhögskola eller motsvarande 402 4. Gymnasium eller motsvarande 235 5. Seminarium,högskola,universitet eller motsvarande 35 9. Ej svar
VAR 16 ORTSSTORLEK Loc 34 width 1 MD=9 F.1.g. Hur stor är den ort där Du bor? <Se F.1 för fullständig frågetext> 91 1. Under 200 invånare 232 2. 200-1.999 invånare 186 3. 2.000-4.999 invånare 172 4. 5.000-9.999 invånare 246 5. 10.000-24.999 invånare 231 6. 25.000-49.999 invånare 224 7. 50.000-99.999 invånare 380 8. 100.000 och däröver 122 9. Ej svar
VAR 17 BOENDEFORM Loc 35 width 1 MD=9 F.1.h. Bor Du i: <Se F.1 för fullständig frågetext> 187 1. Insatslägenhet 560 2. Hyrd lägenhet 887 3. Egen villa/radhus 50 4. Hyrd villa/radhus 130 5. Jordbruksfastighet 29 6. Inneboende 32 7. Annan bostadsform 9 9. Ej svar
VAR 18 DAGLIGVARUINKÖP:EGNA Loc 36 width 1 MD=9 F.1.i. Hur stor del av Ditt hushålls inköp av livsmedel och andra varor för dagligt bruk gör Du själv? <Se F.1 för fullständig frågetext> 342 1. Gör praktiskt taget INGA sådana inköp SJÄLV 359 2. Gör MINDRE ÄN HÄLFTEN av alla inköp 242 3. Gör ungefär HÄLFTEN av alla inköp 195 4. Gör MER ÄN HÄLFTEN av alla inköp 737 5. Gör ALLA ELLER NÄSTAN ALLA inköp 9 9. Ej svar
VAR 19 UNDER 2 ÅR Loc 37 width 2 MD=99 F.2. Hushållets sammansättning. Vi skulle vilja veta hur många personer Ditt hushåll normalt består av. Medräkna även sådana, som befinner sig på kortare semester, kortare militärtjänst, tillfälligt på sjukhus m.m. OBS! Räkna även med Dig själv. F.2.a. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna under 2 år Kod: 0 1 2 6 99 Frek: 1734 136 5 1 8
VAR 20 2-6 ÅR Loc 39 width 2 MD=99 F.2.b. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 2-6 år <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 99 Frek: 1607 229 39 1 8
VAR 21 7-10 ÅR Loc 41 width 2 MD=99 F.2.c. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 7-10 år <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 99 Frek: 1614 220 40 2 8
VAR 22 11-14 ÅR Loc 43 width 2 MD=99 F.2.d. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 11-14 år <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 99 Frek: 1553 278 43 2 8
VAR 23 15-19 ÅR Loc 45 width 2 MD=99 F.2.e. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 15-19 år <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 99 Frek: 1349 380 136 11 8
VAR 24 20-67 ÅR Loc 47 width 2 MD=99 F.2.f. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 20-67 år <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 4 5 6 8 99 Frek: 54 359 1237 188 34 1 2 1 8
VAR 25 68 ÅR ELLER ÄLDRE Loc 49 width 2 MD=99 F.2.g. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 68 år eller äldre <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 5 99 Frek: 1750 81 41 2 1 9
VAR 26 TOTALT ANTAL PERSONER Loc 51 width 2 MD=99 F.2.h. Totalt antal hushållsmedlemmar <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 99 Frek: 245 562 391 457 177 33 7 3 1 8
VAR 27 INKOMST-PERSONLIG Loc 53 width 1 MD=9 F.3. Inkomst. Var vänlig sätt ett kryss i den ruta, som motsvarar den inkomstgrupp Du tillhör. Studiemedel,räntor och pensioner räknas till inkomsterna. Uppgifterna bör avse årsinkomsten innan skatt dragits. F.3.a. Inkomst i kronor per år:Din personliga 464 1. Under 30.000 kronor/år 326 2. 30.000-50.000 kronor/år 397 3. 50.000-70.000 kronor/år 351 4. 70.000-90.000 kronor/år 154 5. 90.000-110.000 kronor/år 54 6. 110.000-130.000 kronor/år 33 7. 130.000-150.000 kronor/år 24 8. Över 150.000 kronor/år 81 9. Ej svar
VAR 28 INKOMST-HUSHÅLLETS Loc 54 width 1 MD=9 F.3.b. Inkomst i kronor per år:Hushållets totala <Se F.3 för fullständig frågetext> 55 1. Under 30.000 kronor/år 94 2. 30.000-50.000 kronor/år 206 3. 50.000-70.000 kronor/år 244 4. 70.000-90.000 kronor/år 280 5. 90.000-110.000 kronor/år 269 6. 110.000-130.000 kronor/år 211 7. 130.000-150.000 kronor/år 331 8. Över 150.000 kronor/år 194 9. Ej svar
VAR 29 KÖRKORT Loc 55 width 1 MD=9 F.4. Har Du själv körkort för personbil? 1335 1. Ja 478 2. Nej 71 9. Ej svar
VAR 30 PERSONBIL Loc 56 width 2 MD=99 F.5. Vad finns i Ditt hushåll? F.5.a. I hushållet finns .... st personbilar Kod: 0 1 2 3 4 5 8 99 Frek: 268 1198 345 56 2 2 1 12
VAR 31 HUSVAGN Loc 58 width 1 MD=9 F.5.b. I hushållet finns: Husvagn <Se F.5 för fullständig frågetext> 142 1. Ja 1731 2. Nej 11 9. Ej svar
VAR 32 FRITIDSHUS Loc 59 width 1 MD=9 F.5.c. I hushållet finns: Fritidshus <Se F.5 för fullständig frågetext> 475 1. Ja 1399 2. Nej 10 9. Ej svar
VAR 33 RODDBÅT/EKA EL. LIKNANDE Loc 60 width 1 MD=9 F.5.d. I hushållet finns: Roddbåt/Eka eller liknande <Se F.5 för fullständig frågetext> 401 1. Ja 1473 2. Nej 10 9. Ej svar
VAR 34 MOTORBÅT Loc 61 width 1 MD=9 F.5.e. I hushållet finns: Motorbåt <Se F.5 för fullständig frågetext> 231 1. Ja 1643 2. Nej 10 9. Ej svar
VAR 35 SEGELBÅT Loc 62 width 1 MD=9 F.5.f. I hushållet finns: Segelbåt <Se F.5 för fullständig frågetext> 90 1. Ja 1784 2. Nej 10 9. Ej svar
VAR 36 BILDKAMERA - INSTAMATIC Loc 63 width 1 MD=9 F.5.g. I hushållet finns: Bildkamera - typ Instamatic <Se F.5 för fullständig frågetext> 1035 1. Ja 838 2. Nej 11 9. Ej svar
VAR 37 BILDKAMERA-SYSTEMKAMERA Loc 64 width 1 MD=9 F.5.h. I hushållet finns: Bildkamera - typ systemkamera <Se F.5 för fullständig frågetext> 701 1. Ja 1173 2. Nej 10 9. Ej svar
VAR 38 BILRADIO/BILSTEREO Loc 65 width 1 MD=9 F.5.i. I hushållet finns: Bilradio/Bilstereo <Se F.5 för fullständig frågetext> 1192 1. Ja 682 2. Nej 10 9. Ej svar
VAR 39 TV-BANDSPELARE (VIDEO) Loc 66 width 1 MD=9 F.5.j. I hushållet finns: TV-bandspelare (video) <Se F.5 för fullständig frågetext> 137 1. Ja 1736 2. Nej 11 9. Ej svar
VAR 40 FILMKAMERA Loc 67 width 1 MD=9 F.5.k. I hushållet finns: Filmkamera <Se F.5 för fullständig frågetext> 461 1. Ja 1413 2. Nej 10 9. Ej svar
VAR 41 STILLBILDSPROJEKTOR Loc 68 width 1 MD=9 F.5.l. I hushållet finns: Stillbildsprojektor <Se F.5 för fullständig frågetext> 460 1. Ja 1414 2. Nej 10 9. Ej svar
VAR 42 FILMPROJEKTOR Loc 69 width 1 MD=9 F.5.m. I hushållet finns: Filmprojektor <Se F.5 för fullständig frågetext> 401 1. Ja 1473 2. Nej 10 9. Ej svar
VAR 43 SKRIVMASKIN Loc 70 width 1 MD=9 F.5.n. I hushållet finns: Skrivmaskin <Se F.5 för fullständig frågetext> 800 1. Ja 1074 2. Nej 10 9. Ej svar
VAR 44 SVART-VIT TV Loc 71 width 1 MD=9 F.5.o. I hushållet finns: Svart-vit TV <Se F.5 för fullständig frågetext> 659 1. Ja 1215 2. Nej 10 9. Ej svar
VAR 45 FÄRG-TV Loc 72 width 1 MD=9 F.5.p. I hushållet finns: Färg-TV <Se F.5 för fullständig frågetext> 1611 1. Ja 262 2. Nej 11 9. Ej svar
VAR 46 FRYSBOX/FRYSSKÅP Loc 73 width 1 MD=9 F.5.q. I hushållet finns: Frysbox/Frysskåp <Se F.5 för fullständig frågetext> 1665 1. Ja 209 2. Nej 10 9. Ej svar
VAR 47 DISKMASKIN Loc 74 width 1 MD=9 F.5.r. I hushållet finns: Diskmaskin <Se F.5 för fullständig frågetext> 695 1. Ja 1179 2. Nej 10 9. Ej svar
VAR 48 TORKTUMLARE Loc 75 width 1 MD=9 F.5.s. I hushållet finns: Torktumlare <Se F.5 för fullständig frågetext> 170 1. Ja 1704 2. Nej 10 9. Ej svar
VAR 49 KÖKSMASKIN Loc 76 width 1 MD=9 F.5.t. I hushållet finns: Köksmaskin <Se F.5 för fullständig frågetext> 984 1. Ja 890 2. Nej 10 9. Ej svar
VAR 50 TVÄTTMASKIN Loc 77 width 1 MD=9 F.5.u. I hushållet finns: Tvättmaskin <Se F.5 för fullständig frågetext> 1383 1. Ja 491 2. Nej 10 9. Ej svar
VAR 51 STEREOANLÄGGNING Loc 78 width 1 MD=9 F.5.v. I hushållet finns: Stereoanläggning <Se F.5 för fullständig frågetext> 1434 1. Ja 440 2. Nej 10 9. Ej svar
VAR 52 MOTORGRÄSKLIPPARE Loc 79 width 1 MD=9 F.5.x. I hushållet finns: Motorgräsklippare <Se F.5 för fullständig frågetext> 768 1. Ja 1106 2. Nej 10 9. Ej svar
VAR 53 SPISFLÄKT Loc 80 width 1 MD=9 F.5.y. I hushållet finns: Spisfläkt <Se F.5 för fullständig frågetext> 1266 1. Ja 608 2. Nej 10 9. Ej svar
VAR 54 KAFFEBRYGGARE Loc 81 width 1 MD=9 F.5.z. I hushållet finns: Kaffebryggare <Se F.5 för fullständig frågetext> 1293 1. Ja 580 2. Nej 11 9. Ej svar
VAR 55 RAKAPPARAT Loc 82 width 1 MD=9 F.5.å. I hushållet finns: Rakapparat <Se F.5 för fullständig frågetext> 1384 1. Ja 490 2. Nej 10 9. Ej svar
VAR 56 HUND Loc 83 width 1 MD=9 F.5.ä. I hushållet finns: Hund <Se F.5 för fullständig frågetext> 397 1. Ja 1477 2. Nej 10 9. Ej svar
VAR 57 KATT Loc 84 width 1 MD=9 F.5.ö. I hushållet finns: Katt <Se F.5 för fullständig frågetext> 329 1. Ja 1545 2. Nej 10 9. Ej svar
VAR 58 BRASKAMIN Loc 85 width 1 MD=9 F.5.aa. I hushållet finns: Braskamin <Se F.5 för fullständig frågetext> 153 1. Ja 1720 2. Nej 11 9. Ej svar
VAR 59 INKÖP AV KAPITALVAROR A1 Loc 86 width 2 MD=99 F.6a. Din avsikt att köpa nedanstående varor. Nedan finns en mängd varor uppräknade. Stryk under de varor Du tror att Du eller Ditt hushåll kommer att köpa inom de närmaste två åren. F.6a.1. Första understrykningen 170 01. Fabriksny bil 555 02. Begagnad bil 35 03. Moped 11 04. Nytt fritidshus 15 05. Begagnat fritidshus 22 06. Ny villa 15 07. Begagnad villa 38 08. Köksfläkt 40 09. Elektrisk spis 44 10. Diskmaskin 331 11. Nya möbler 608 99. Ej svar
VAR 60 INKÖP AV KAPITALVAROR A2 Loc 88 width 2 MD=99 F.6a.2. Andra understrykningen <Se F.6a för fullständig frågetext> 01. Fabriksny bil 27 02. Begagnad bil 32 03. Moped 9 04. Nytt fritidshus 16 05. Begagnat fritidshus 28 06. Ny villa 35 07. Begagnad villa 51 08. Köksfläkt 46 09. Elektrisk spis 53 10. Diskmaskin 335 11. Nya möbler 1252 99. Ej svar
VAR 61 INKÖP AV KAPITALVAROR A3 Loc 90 width 2 MD=99 F.6a.3. Tredje understrykningen <Se F.6a för fullständig frågetext> 01. Fabriksny bil 02. Begagnad bil 2 03. Moped 1 04. Nytt fritidshus 4 05. Begagnat fritidshus 3 06. Ny villa 9 07. Begagnad villa 8 08. Köksfläkt 27 09. Elektrisk spis 27 10. Diskmaskin 131 11. Nya möbler 1672 99. Ej svar
VAR 62 INKÖP AV KAPITALVAROR A4 Loc 92 width 2 MD=99 F.6a.4. Fjärde understrykningen <Se F.6a för fullständig frågetext> 01. Fabriksny bil 02. Begagnad bil 03. Moped 04. Nytt fritidshus 1 05. Begagnat fritidshus 1 06. Ny villa 2 07. Begagnad villa 1 08. Köksfläkt 5 09. Elektrisk spis 12 10. Diskmaskin 41 11. Nya möbler 1821 99. Ej svar
VAR 63 INKÖP AV KAPITALVAROR A5 Loc 94 width 2 MD=99 F.6a.5. Femte understrykningen <Se F.6a för fullständig frågetext> 01. Fabriksny bil 02. Begagnad bil 03. Moped 04. Nytt fritidshus 05. Begagnat fritidshus 06. Ny villa 2 07. Begagnad villa 08. Köksfläkt 09. Elektrisk spis 3 10. Diskmaskin 13 11. Nya möbler 1866 99. Ej svar
VAR 64 INKÖP AV KAPITALVAROR A6 Loc 96 width 2 MD=99 F.6a.6. Sjätte understrykningen <Se F.6a för fullständig frågetext> 01. Fabriksny bil 02. Begagnad bil 03. Moped 04. Nytt fritidshus 05. Begagnat fritidshus 06. Ny villa 07. Begagnad villa 08. Köksfläkt 09. Elektrisk spis 10. Diskmaskin 4 11. Nya möbler 1880 99. Ej svar
VAR 65 INKÖP AV KAPITALVAROR B1 Loc 98 width 2 MD=99 F.6b. Din avsikt att köpa nedanstående varor. Nedan finns en mängd varor uppräknade. Stryk under de varor Du tror att Du eller Ditt hushåll kommer att köpa inom de närmaste två åren. F.6b.1. Första understrykningen 146 01. Tvättmaskin 59 02. Frysbox 57 03. Frysskåp 152 04. Fiskeutrustning 141 05. Elektrisk rakapparat 37 06. Skrivmaskin 47 07. Stillbildskamera 21 08. Filmkamera 15 09. Projektor 46 10. Elektrisk symaskin 30 11. Braskamin 1133 99. Ej svar
VAR 66 INKÖP AV KAPITALVAROR B2 Loc 100 width 2 MD=99 F.6b.2. Andra understrykningen <Se F.6b för fullständig frågetext> 01. Tvättmaskin 14 02. Frysbox 23 03. Frysskåp 22 04. Fiskeutrustning 67 05. Elektrisk rakapparat 20 06. Skrivmaskin 46 07. Stillbildskamera 13 08. Filmkamera 18 09. Projektor 27 10. Elektrisk symaskin 18 11. Braskamin 1616 99. Ej svar
VAR 67 INKÖP AV KAPITALVAROR B3 Loc 102 width 2 MD=99 F.6b.3. Tredje understrykningen <Se F.6b för fullständig frågetext> 01. Tvättmaskin 02. Frysbox 6 03. Frysskåp 3 04. Fiskeutrustning 10 05. Elektrisk rakapparat 5 06. Skrivmaskin 10 07. Stillbildskamera 7 08. Filmkamera 19 09. Projektor 17 10. Elektrisk symaskin 11 11. Braskamin 1796 99. Ej svar
VAR 68 INKÖP AV KAPITALVAROR B4 Loc 104 width 2 MD=99 F.6b.4. Fjärde understrykningen <Se F.6b för fullständig frågetext> 01. Tvättmaskin 02. Frysbox 03. Frysskåp 04. Fiskeutrustning 05. Elektrisk rakapparat 1 06. Skrivmaskin 4 07. Stillbildskamera 2 08. Filmkamera 2 09. Projektor 6 10. Elektrisk symaskin 6 11. Braskamin 1863 99. Ej svar
VAR 69 INKÖP AV KAPITALVAROR B5 Loc 106 width 2 MD=99 F.6b.5. Femte understrykningen <Se F.6b för fullständig frågetext> 01. Tvättmaskin 02. Frysbox 03. Frysskåp 04. Fiskeutrustning 05. Elektrisk rakapparat 06. Skrivmaskin 07. Stillbildskamera 08. Filmkamera 2 09. Projektor 2 10. Elektrisk symaskin 11. Braskamin 1880 99. Ej svar
VAR 70 INKÖP AV KAPITALVAROR B6 Loc 108 width 2 MD=99 F.6b.6. Sjätte understrykningen <Se F.6b för fullständig frågetext> 01. Tvättmaskin 02. Frysbox 03. Frysskåp 04. Fiskeutrustning 05. Elektrisk rakapparat 06. Skrivmaskin 07. Stillbildskamera 08. Filmkamera 09. Projektor 10. Elektrisk symaskin 11. Braskamin 1884 99. Ej svar
VAR 71 INKÖP AV KAPITALVAROR C1 Loc 110 width 2 MD=99 F.6c. Din avsikt att köpa nedanstående varor. Nedan finns en mängd varor uppräknade. Stryk under de varor Du tror att Du eller Ditt hushåll kommer att köpa inom de närmaste två åren. F.6c.1. Första understrykningen 109 01. Transistorradio 19 02. Husvagn 160 03. Stereoanläggning 13 04. Svart/vit TV 162 05. Färg-TV 74 06. Elektrisk kaffebryggare 68 07. Motorgräsklippare 89 08. Dammsugare 24 09. Motorbåt 15 10. Segelbåt 1151 99. Ej svar
VAR 72 INKÖP AV KAPITALVAROR C2 Loc 112 width 2 MD=99 F.6c.2. Andra understrykningen <Se F.6c för fullständig frågetext> 01. Transistorradio 1 02. Husvagn 20 03. Stereoanläggning 9 04. Svart/vit TV 44 05. Färg-TV 38 06. Elektrisk kaffebryggare 34 07. Motorgräsklippare 61 08. Dammsugare 18 09. Motorbåt 6 10. Segelbåt 1653 99. Ej svar
VAR 73 INKÖP AV KAPITALVAROR C3 Loc 114 width 2 MD=99 F.6c.3. Tredje understrykningen <Se F.6c för fullständig frågetext> 01. Transistorradio 02. Husvagn 1 03. Stereoanläggning 2 04. Svart/vit TV 5 05. Färg-TV 11 06. Elektrisk kaffebryggare 8 07. Motorgräsklippare 25 08. Dammsugare 5 09. Motorbåt 3 10. Segelbåt 1824 99. Ej svar
VAR 74 INKÖP AV KAPITALVAROR C4 Loc 116 width 2 MD=99 F.6c.4. Fjärde understrykningen <Se F.6c för fullständig frågetext> 01. Transistorradio 02. Husvagn 03. Stereoanläggning 04. Svart/vit TV 1 05. Färg-TV 1 06. Elektrisk kaffebryggare 1 07. Motorgräsklippare 10 08. Dammsugare 2 09. Motorbåt 2 10. Segelbåt 1867 99. Ej svar
VAR 75 INKÖP AV KAPITALVAROR C5 Loc 118 width 2 MD=99 F.6c.5. Femte understrykningen <Se F.6c för fullständig frågetext> 01. Transistorradio 02. Husvagn 03. Stereoanläggning 04. Svart/vit TV 05. Färg-TV 1 06. Elektrisk kaffebryggare 07. Motorgräsklippare 1 08. Dammsugare 09. Motorbåt 10. Segelbåt 1882 99. Ej svar
VAR 76 MILJÖVÅRDSFRÅGOR Loc 120 width 1 MD=9 F.7. Dina intressen. Människors intressen är olika. Hur stort är Ditt intresse för nedanstående ämnen och aktiviteter. F.7a. Miljövårdsfrågor 39 1. Mycket ointresserad 96 2. Ganska ointresserad 90 3. Något ointresserad 82 4. Varken-eller,vet ej 599 5. Något intresserad 639 6. Ganska intresserad 306 7. Mycket intresserad 33 9. Ej svar
VAR 77 HÄLSONYTTIG MAT Loc 121 width 1 MD=9 F.7b. Hälsonyttig mat <Se F.7 för fullständig frågetext> 61 1. Mycket ointresserad 118 2. Ganska ointresserad 115 3. Något ointresserad 115 4. Varken-eller,vet ej 522 5. Något intresserad 554 6. Ganska intresserad 371 7. Mycket intresserad 28 9. Ej svar
VAR 78 SJUKDOMAR OCH HÄLSA Loc 122 width 1 MD=9 F.7c. Sjukdomar och hälsa <Se F.7 för fullständig frågetext> 37 1. Mycket ointresserad 86 2. Ganska ointresserad 100 3. Något ointresserad 123 4. Varken-eller,vet ej 507 5. Något intresserad 594 6. Ganska intresserad 396 7. Mycket intresserad 41 9. Ej svar
VAR 79 BANTNINGSTIPS Loc 123 width 1 MD=9 F.7d. Bantningstips <Se F.7 för fullständig frågetext> 547 1. Mycket ointresserad 238 2. Ganska ointresserad 159 3. Något ointresserad 160 4. Varken-eller,vet ej 425 5. Något intresserad 172 6. Ganska intresserad 129 7. Mycket intresserad 54 9. Ej svar
VAR 80 HUSHÅLLA EKONOMISKT Loc 124 width 1 MD=9 F.7e. Hushålla ekonomiskt <Se F.7 för fullständig frågetext> 38 1. Mycket ointresserad 50 2. Ganska ointresserad 77 3. Något ointresserad 76 4. Varken-eller,vet ej 391 5. Något intresserad 657 6. Ganska intresserad 559 7. Mycket intresserad 36 9. Ej svar
VAR 81 POLITIK Loc 125 width 1 MD=9 F.7f. Politik <Se F.7 för fullständig frågetext> 167 1. Mycket ointresserad 132 2. Ganska ointresserad 136 3. Något ointresserad 104 4. Varken-eller,vet ej 624 5. Något intresserad 471 6. Ganska intresserad 215 7. Mycket intresserad 35 9. Ej svar
VAR 82 SOCIALA RÄTTIGHETER Loc 126 width 1 MD=9 F.7g. Sociala rättigheter <Se F.7 för fullständig frågetext> 67 1. Mycket ointresserad 97 2. Ganska ointresserad 111 3. Något ointresserad 153 4. Varken-eller,vet ej 621 5. Något intresserad 550 6. Ganska intresserad 243 7. Mycket intresserad 42 9. Ej svar
VAR 83 SKATTEFRÅGOR Loc 127 width 1 MD=9 F.7h. Skattefrågor <Se F.7 för fullständig frågetext> 83 1. Mycket ointresserad 96 2. Ganska ointresserad 115 3. Något ointresserad 155 4. Varken-eller,vet ej 522 5. Något intresserad 527 6. Ganska intresserad 345 7. Mycket intresserad 41 9. Ej svar
VAR 84 SAMLEVNADSFRÅGOR Loc 128 width 1 MD=9 F.7i. Samlevnadsfrågor <Se F.7 för fullständig frågetext> 95 1. Mycket ointresserad 102 2. Ganska ointresserad 149 3. Något ointresserad 231 4. Varken-eller,vet ej 613 5. Något intresserad 441 6. Ganska intresserad 199 7. Mycket intresserad 54 9. Ej svar
VAR 85 VIDAREUTBILDNING Loc 129 width 1 MD=9 F.7j. Vidareutbildning <Se F.7 för fullständig frågetext> 129 1. Mycket ointresserad 111 2. Ganska ointresserad 145 3. Något ointresserad 219 4. Varken-eller,vet ej 536 5. Något intresserad 435 6. Ganska intresserad 266 7. Mycket intresserad 43 9. Ej svar
VAR 86 RELIGIONS- O. TROSFRÅGOR Loc 130 width 1 MD=9 F.7k. Religions- och trosfrågor <Se F.7 för fullständig frågetext> 433 1. Mycket ointresserad 258 2. Ganska ointresserad 190 3. Något ointresserad 230 4. Varken-eller,vet ej 398 5. Något intresserad 191 6. Ganska intresserad 145 7. Mycket intresserad 39 9. Ej svar
VAR 87 ARBETSMARKNADEN Loc 131 width 1 MD=9 F.7l. Arbetsmarknaden <Se F.7 för fullständig frågetext> 60 1. Mycket ointresserad 86 2. Ganska ointresserad 112 3. Något ointresserad 159 4. Varken-eller,vet ej 575 5. Något intresserad 544 6. Ganska intresserad 291 7. Mycket intresserad 57 9. Ej svar
VAR 88 VILLA/EGET HEM Loc 132 width 1 MD=9 F.7m. Villa/Eget hem <Se F.7 för fullständig frågetext> 90 1. Mycket ointresserad 60 2. Ganska ointresserad 68 3. Något ointresserad 131 4. Varken-eller,vet ej 298 5. Något intresserad 501 6. Ganska intresserad 697 7. Mycket intresserad 39 9. Ej svar
VAR 89 FRITIDSHUS Loc 133 width 1 MD=9 F.7n. Fritidshus <Se F.7 för fullständig frågetext> 267 1. Mycket ointresserad 162 2. Ganska ointresserad 149 3. Något ointresserad 258 4. Varken-eller,vet ej 357 5. Något intresserad 307 6. Ganska intresserad 330 7. Mycket intresserad 54 9. Ej svar
VAR 90 PERSONBILAR Loc 134 width 1 MD=9 F.7o. Personbilar <Se F.7 för fullständig frågetext> 179 1. Mycket ointresserad 112 2. Ganska ointresserad 114 3. Något ointresserad 149 4. Varken-eller,vet ej 549 5. Något intresserad 444 6. Ganska intresserad 297 7. Mycket intresserad 40 9. Ej svar
VAR 91 HEMINREDNING Loc 135 width 1 MD=9 F.7p. Heminredning <Se F.7 för fullständig frågetext> 63 1. Mycket ointresserad 73 2. Ganska ointresserad 114 3. Något ointresserad 98 4. Varken-eller,vet ej 510 5. Något intresserad 563 6. Ganska intresserad 429 7. Mycket intresserad 34 9. Ej svar
VAR 92 MODENYHETER Loc 136 width 1 MD=9 F.7q. Modenyheter <Se F.7 för fullständig frågetext> 281 1. Mycket ointresserad 203 2. Ganska ointresserad 171 3. Något ointresserad 150 4. Varken-eller,vet ej 524 5. Något intresserad 323 6. Ganska intresserad 194 7. Mycket intresserad 38 9. Ej svar
VAR 93 MATVARUNYHETER Loc 137 width 1 MD=9 F.7r. Matvarunyheter <Se F.7 för fullständig frågetext> 163 1. Mycket ointresserad 162 2. Ganska ointresserad 192 3. Något ointresserad 196 4. Varken-eller,vet ej 542 5. Något intresserad 341 6. Ganska intresserad 240 7. Mycket intresserad 48 9. Ej svar
VAR 94 BARNAVÅRD Loc 138 width 1 MD=9 F.7s. Barnavård <Se F.7 för fullständig frågetext> 168 1. Mycket ointresserad 130 2. Ganska ointresserad 136 3. Något ointresserad 230 4. Varken-eller,vet ej 452 5. Något intresserad 393 6. Ganska intresserad 333 7. Mycket intresserad 42 9. Ej svar
VAR 95 SKÖNHETSVÅRD Loc 139 width 1 MD=9 F.7t. Skönhetsvård <Se F.7 för fullständig frågetext> 397 1. Mycket ointresserad 230 2. Ganska ointresserad 197 3. Något ointresserad 199 4. Varken-eller,vet ej 467 5. Något intresserad 251 6. Ganska intresserad 104 7. Mycket intresserad 39 9. Ej svar
VAR 96 STEREOANLÄGGNINGAR Loc 140 width 1 MD=9 F.7u. Stereoanläggningar <Se F.7 för fullständig frågetext> 281 1. Mycket ointresserad 165 2. Ganska ointresserad 192 3. Något ointresserad 176 4. Varken-eller,vet ej 546 5. Något intresserad 315 6. Ganska intresserad 169 7. Mycket intresserad 40 9. Ej svar
VAR 97 HUSHÅLLSMASKINER Loc 141 width 1 MD=9 F.7v. Hushållsmaskiner <Se F.7 för fullständig frågetext> 150 1. Mycket ointresserad 143 2. Ganska ointresserad 214 3. Något ointresserad 204 4. Varken-eller,vet ej 629 5. Något intresserad 363 6. Ganska intresserad 145 7. Mycket intresserad 36 9. Ej svar
VAR 98 FOTOUTRUSTNINGAR Loc 142 width 1 MD=9 F.7w. Fotoutrustningar <Se F.7 för fullständig frågetext> 320 1. Mycket ointresserad 180 2. Ganska ointresserad 248 3. Något ointresserad 234 4. Varken-eller,vet ej 495 5. Något intresserad 253 6. Ganska intresserad 107 7. Mycket intresserad 47 9. Ej svar
VAR 99 MOTORCYKLAR Loc 143 width 1 MD=9 F.7x. Motorcyklar <Se F.7 för fullständig frågetext> 771 1. Mycket ointresserad 199 2. Ganska ointresserad 155 3. Något ointresserad 201 4. Varken-eller,vet ej 238 5. Något intresserad 123 6. Ganska intresserad 149 7. Mycket intresserad 48 9. Ej svar
VAR 100 KRUKVÄXTER Loc 144 width 1 MD=9 F.7y. Krukväxter <Se F.7 för fullständig frågetext> 183 1. Mycket ointresserad 103 2. Ganska ointresserad 123 3. Något ointresserad 134 4. Varken-eller,vet ej 380 5. Något intresserad 438 6. Ganska intresserad 499 7. Mycket intresserad 24 9. Ej svar
VAR 101 MEDEL MOT MJÄLL Loc 145 width 1 MD=9 F.7z. Medel mot mjäll <Se F.7 för fullständig frågetext> 609 1. Mycket ointresserad 184 2. Ganska ointresserad 162 3. Något ointresserad 305 4. Varken-eller,vet ej 338 5. Något intresserad 160 6. Ganska intresserad 83 7. Mycket intresserad 43 9. Ej svar
VAR 102 HUNDARS SKÖTSEL Loc 146 width 1 MD=9 F.7å. Hundars skötsel <Se F.7 för fullständig frågetext> 620 1. Mycket ointresserad 182 2. Ganska ointresserad 138 3. Något ointresserad 212 4. Varken-eller,vet ej 248 5. Något intresserad 216 6. Ganska intresserad 224 7. Mycket intresserad 44 9. Ej svar
VAR 103 KATTERS SKÖTSEL Loc 147 width 1 MD=9 F.7ä. Katters skötsel <Se F.7 för fullständig frågetext> 759 1. Mycket ointresserad 190 2. Ganska ointresserad 132 3. Något ointresserad 240 4. Varken-eller,vet ej 232 5. Något intresserad 142 6. Ganska intresserad 144 7. Mycket intresserad 45 9. Ej svar
VAR 104 MOTIONERA Loc 148 width 1 MD=9 F.7ö. Motionera <Se F.7 för fullständig frågetext> 72 1. Mycket ointresserad 56 2. Ganska ointresserad 79 3. Något ointresserad 75 4. Varken-eller,vet ej 533 5. Något intresserad 595 6. Ganska intresserad 438 7. Mycket intresserad 36 9. Ej svar
VAR 105 IDROTTA Loc 149 width 1 MD=9 F.7aa. Idrotta <Se F.7 för fullständig frågetext> 216 1. Mycket ointresserad 124 2. Ganska ointresserad 179 3. Något ointresserad 172 4. Varken-eller,vet ej 517 5. Något intresserad 319 6. Ganska intresserad 310 7. Mycket intresserad 47 9. Ej svar
VAR 106 LAGA MAT Loc 150 width 1 MD=9 F.7ab. Laga mat <Se F.7 för fullständig frågetext> 71 1. Mycket ointresserad 76 2. Ganska ointresserad 95 3. Något ointresserad 70 4. Varken-eller,vet ej 461 5. Något intresserad 614 6. Ganska intresserad 482 7. Mycket intresserad 15 9. Ej svar
VAR 107 PRÖVA NYA MATRÄTTER Loc 151 width 1 MD=9 F.7ac. Pröva nya maträtter <Se F.7 för fullständig frågetext> 96 1. Mycket ointresserad 62 2. Ganska ointresserad 92 3. Något ointresserad 100 4. Varken-eller,vet ej 410 5. Något intresserad 581 6. Ganska intresserad 520 7. Mycket intresserad 23 9. Ej svar
VAR 108 BAKA Loc 152 width 1 MD=9 F.7ad. Baka <Se F.7 för fullständig frågetext> 198 1. Mycket ointresserad 127 2. Ganska ointresserad 150 3. Något ointresserad 164 4. Varken-eller,vet ej 378 5. Något intresserad 418 6. Ganska intresserad 425 7. Mycket intresserad 24 9. Ej svar
VAR 109 HA GÄSTER Loc 153 width 1 MD=9 F.7ae. Ha gäster <Se F.7 för fullständig frågetext> 57 1. Mycket ointresserad 41 2. Ganska ointresserad 86 3. Något ointresserad 108 4. Varken-eller,vet ej 552 5. Något intresserad 689 6. Ganska intresserad 325 7. Mycket intresserad 26 9. Ej svar
VAR 110 KÖRA BIL Loc 154 width 1 MD=9 F.7af. Köra bil <Se F.7 för fullständig frågetext> 192 1. Mycket ointresserad 50 2. Ganska ointresserad 73 3. Något ointresserad 179 4. Varken-eller,vet ej 340 5. Något intresserad 528 6. Ganska intresserad 485 7. Mycket intresserad 37 9. Ej svar
VAR 111 JOBBA MED BILAR Loc 155 width 1 MD=9 F.7ag. Jobba med bilar <Se F.7 för fullständig frågetext> 641 1. Mycket ointresserad 172 2. Ganska ointresserad 159 3. Något ointresserad 174 4. Varken-eller,vet ej 333 5. Något intresserad 209 6. Ganska intresserad 153 7. Mycket intresserad 43 9. Ej svar
VAR 112 ARBETA I TRÄDGÅRDEN Loc 156 width 1 MD=9 F.7ah. Arbeta i trädgården <Se F.7 för fullständig frågetext> 154 1. Mycket ointresserad 101 2. Ganska ointresserad 126 3. Något ointresserad 167 4. Varken-eller,vet ej 443 5. Något intresserad 482 6. Ganska intresserad 385 7. Mycket intresserad 26 9. Ej svar
VAR 113 FOTOGRAFERA Loc 157 width 1 MD=9 F.7ai. Fotografera <Se F.7 för fullständig frågetext> 236 1. Mycket ointresserad 141 2. Ganska ointresserad 163 3. Något ointresserad 160 4. Varken-eller,vet ej 618 5. Något intresserad 374 6. Ganska intresserad 151 7. Mycket intresserad 41 9. Ej svar
VAR 114 SMALFILMA Loc 158 width 1 MD=9 F.7aj. Smalfilma <Se F.7 för fullständig frågetext> 598 1. Mycket ointresserad 213 2. Ganska ointresserad 199 3. Något ointresserad 425 4. Varken-eller,vet ej 225 5. Något intresserad 127 6. Ganska intresserad 47 7. Mycket intresserad 50 9. Ej svar
VAR 115 SPORTFISKA Loc 159 width 1 MD=9 F.7ak. Sportfiska <Se F.7 för fullständig frågetext> 567 1. Mycket ointresserad 123 2. Ganska ointresserad 130 3. Något ointresserad 203 4. Varken-eller,vet ej 359 5. Något intresserad 238 6. Ganska intresserad 226 7. Mycket intresserad 38 9. Ej svar
VAR 116 LYSSNA PÅ POPMUSIK Loc 160 width 1 MD=9 F.7al. Lyssna på popmusik <Se F.7 för fullständig frågetext> 471 1. Mycket ointresserad 158 2. Ganska ointresserad 123 3. Något ointresserad 66 4. Varken-eller,vet ej 425 5. Något intresserad 306 6. Ganska intresserad 294 7. Mycket intresserad 41 9. Ej svar
VAR 117 LYSSNA PÅ KLASSISK MUSIK Loc 161 width 1 MD=9 F.7am. Lyssna på klassisk musik <Se F.7 för fullständig frågetext> 367 1. Mycket ointresserad 214 2. Ganska ointresserad 213 3. Något ointresserad 101 4. Varken-eller,vet ej 491 5. Något intresserad 314 6. Ganska intresserad 149 7. Mycket intresserad 35 9. Ej svar
VAR 118 GÅ PÅ TEATER Loc 162 width 1 MD=9 F.7an. Gå på teater <Se F.7 för fullständig frågetext> 273 1. Mycket ointresserad 163 2. Ganska ointresserad 188 3. Något ointresserad 153 4. Varken-eller,vet ej 518 5. Något intresserad 387 6. Ganska intresserad 160 7. Mycket intresserad 42 9. Ej svar
VAR 119 GÅ PÅ KONSTUTSTÄLLNING Loc 163 width 1 MD=9 F.7ao. Gå på konstutställning <Se F.7 för fullständig frågetext> 449 1. Mycket ointresserad 234 2. Ganska ointresserad 206 3. Något ointresserad 194 4. Varken-eller,vet ej 391 5. Något intresserad 240 6. Ganska intresserad 121 7. Mycket intresserad 49 9. Ej svar
VAR 120 LÄSA BÖCKER Loc 164 width 1 MD=9 F.7ap. Läsa böcker <Se F.7 för fullständig frågetext> 96 1. Mycket ointresserad 58 2. Ganska ointresserad 133 3. Något ointresserad 60 4. Varken-eller,vet ej 457 5. Något intresserad 491 6. Ganska intresserad 564 7. Mycket intresserad 25 9. Ej svar
VAR 121 LÄSA POPULÄRTIDNINGAR Loc 165 width 1 MD=9 F.7aq. Läsa populärtidningar <Se F.7 för fullständig frågetext> 226 1. Mycket ointresserad 162 2. Ganska ointresserad 185 3. Något ointresserad 245 4. Varken-eller,vet ej 591 5. Något intresserad 326 6. Ganska intresserad 93 7. Mycket intresserad 56 9. Ej svar
VAR 122 KÖPA PÅ POSTORDER Loc 166 width 1 MD=9 F.7ar. Köpa på postorder <Se F.7 för fullständig frågetext> 586 1. Mycket ointresserad 263 2. Ganska ointresserad 181 3. Något ointresserad 188 4. Varken-eller,vet ej 458 5. Något intresserad 132 6. Ganska intresserad 36 7. Mycket intresserad 40 9. Ej svar
VAR 123 SY KLÄDER Loc 167 width 1 MD=9 F.7as. Sy kläder <Se F.7 för fullständig frågetext> 827 1. Mycket ointresserad 181 2. Ganska ointresserad 118 3. Något ointresserad 144 4. Varken-eller,vet ej 268 5. Något intresserad 167 6. Ganska intresserad 135 7. Mycket intresserad 44 9. Ej svar
VAR 124 HANDARBETA Loc 168 width 1 MD=9 F.7at. Handarbeta <Se F.7 för fullständig frågetext> 697 1. Mycket ointresserad 112 2. Ganska ointresserad 89 3. Något ointresserad 109 4. Varken-eller,vet ej 239 5. Något intresserad 248 6. Ganska intresserad 356 7. Mycket intresserad 34 9. Ej svar
VAR 125 TRÄFFA NYA MÄNNISKOR Loc 169 width 1 MD=9 F.7au. Träffa nya människor <Se F.7 för fullständig frågetext> 46 1. Mycket ointresserad 40 2. Ganska ointresserad 79 3. Något ointresserad 113 4. Varken-eller,vet ej 487 5. Något intresserad 639 6. Ganska intresserad 450 7. Mycket intresserad 30 9. Ej svar
VAR 126 SNICKRA Loc 170 width 1 MD=9 F.7av. Snickra <Se F.7 för fullständig frågetext> 374 1. Mycket ointresserad 140 2. Ganska ointresserad 156 3. Något ointresserad 180 4. Varken-eller,vet ej 441 5. Något intresserad 332 6. Ganska intresserad 220 7. Mycket intresserad 41 9. Ej svar
VAR 127 MÅLA HEMMA Loc 171 width 1 MD=9 F.7aw. Måla hemma <Se F.7 för fullständig frågetext> 203 1. Mycket ointresserad 133 2. Ganska ointresserad 147 3. Något ointresserad 146 4. Varken-eller,vet ej 577 5. Något intresserad 438 6. Ganska intresserad 197 7. Mycket intresserad 43 9. Ej svar
VAR 128 JAGA Loc 172 width 1 MD=9 F.7ax. Jaga <Se F.7 för fullständig frågetext> 1040 1. Mycket ointresserad 132 2. Ganska ointresserad 93 3. Något ointresserad 262 4. Varken-eller,vet ej 111 5. Något intresserad 85 6. Ganska intresserad 105 7. Mycket intresserad 56 9. Ej svar
VAR 129 FRILUFTSLIV Loc 173 width 1 MD=9 F.7ay. Friluftsliv <Se F.7 för fullständig frågetext> 85 1. Mycket ointresserad 40 2. Ganska ointresserad 75 3. Något ointresserad 85 4. Varken-eller,vet ej 463 5. Något intresserad 573 6. Ganska intresserad 513 7. Mycket intresserad 50 9. Ej svar
VAR 130 ÅKA SLALOM Loc 174 width 1 MD=9 F.7az. Åka slalom <Se F.7 för fullständig frågetext> 747 1. Mycket ointresserad 107 2. Ganska ointresserad 111 3. Något ointresserad 287 4. Varken-eller,vet ej 201 5. Något intresserad 161 6. Ganska intresserad 222 7. Mycket intresserad 48 9. Ej svar
VAR 131 ÅKA MOTORBÅT Loc 175 width 1 MD=9 F.7aå. Åka motorbåt <Se F.7 för fullständig frågetext> 416 1. Mycket ointresserad 132 2. Ganska ointresserad 131 3. Något ointresserad 223 4. Varken-eller,vet ej 411 5. Något intresserad 283 6. Ganska intresserad 242 7. Mycket intresserad 46 9. Ej svar
VAR 132 SEGLA Loc 176 width 1 MD=9 F.7aä. Segla <Se F.7 för fullständig frågetext> 581 1. Mycket ointresserad 148 2. Ganska ointresserad 145 3. Något ointresserad 360 4. Varken-eller,vet ej 268 5. Något intresserad 170 6. Ganska intresserad 165 7. Mycket intresserad 47 9. Ej svar
VAR 133 CAMPA Loc 177 width 1 MD=9 F.7aö. Campa <Se F.7 för fullständig frågetext> 341 1. Mycket ointresserad 90 2. Ganska ointresserad 135 3. Något ointresserad 160 4. Varken-eller,vet ej 476 5. Något intresserad 372 6. Ganska intresserad 265 7. Mycket intresserad 45 9. Ej svar
VAR 134 SEMESTRA UTOMLANDS Loc 178 width 1 MD=9 F.7ba. Semestra utomlands <Se F.7 för fullständig frågetext> 180 1. Mycket ointresserad 81 2. Ganska ointresserad 74 3. Något ointresserad 158 4. Varken-eller,vet ej 333 5. Något intresserad 399 6. Ganska intresserad 620 7. Mycket intresserad 39 9. Ej svar
VAR 135 SEMESTRA I SVERIGE Loc 179 width 1 MD=9 F.7bb. Semestra i Sverige <Se F.7 för fullständig frågetext> 32 1. Mycket ointresserad 18 2. Ganska ointresserad 27 3. Något ointresserad 45 4. Varken-eller,vet ej 317 5. Något intresserad 654 6. Ganska intresserad 765 7. Mycket intresserad 26 9. Ej svar
VAR 136 PRÖVA NYA PRODUKTER Loc 180 width 1 MD=9 F.7bc. Pröva nya produkter <Se F.7 för fullständig frågetext> 100 1. Mycket ointresserad 95 2. Ganska ointresserad 138 3. Något ointresserad 258 4. Varken-eller,vet ej 605 5. Något intresserad 417 6. Ganska intresserad 225 7. Mycket intresserad 46 9. Ej svar
VAR 137 VARA BORTBJUDEN Loc 181 width 1 MD=9 F.7bd. Vara bortbjuden <Se F.7 för fullständig frågetext> 53 1. Mycket ointresserad 52 2. Ganska ointresserad 94 3. Något ointresserad 85 4. Varken-eller,vet ej 528 5. Något intresserad 673 6. Ganska intresserad 368 7. Mycket intresserad 31 9. Ej svar
VAR 138 GÅ PÅ DISKOTEK Loc 182 width 1 MD=9 F.7be. Gå på diskotek <Se F.7 för fullständig frågetext> 942 1. Mycket ointresserad 143 2. Ganska ointresserad 128 3. Något ointresserad 189 4. Varken-eller,vet ej 204 5. Något intresserad 140 6. Ganska intresserad 91 7. Mycket intresserad 47 9. Ej svar
VAR 139 GÅ PÅ RESTAURANG Loc 183 width 1 MD=9 F.7bf. Gå på restaurang <Se F.7 för fullständig frågetext> 180 1. Mycket ointresserad 73 2. Ganska ointresserad 122 3. Något ointresserad 104 4. Varken-eller,vet ej 601 5. Något intresserad 503 6. Ganska intresserad 262 7. Mycket intresserad 39 9. Ej svar
VAR 140 GÅ PÅ KVÄLLSKURSER Loc 184 width 1 MD=9 F.7bg. Gå på kvällskurser <Se F.7 för fullständig frågetext> 295 1. Mycket ointresserad 152 2. Ganska ointresserad 207 3. Något ointresserad 270 4. Varken-eller,vet ej 539 5. Något intresserad 288 6. Ganska intresserad 89 7. Mycket intresserad 44 9. Ej svar
VAR 141 ENERGISPARANDE Loc 185 width 1 MD=9 F.7bh. Energisparande <Se F.7 för fullständig frågetext> 78 1. Mycket ointresserad 69 2. Ganska ointresserad 102 3. Något ointresserad 171 4. Varken-eller,vet ej 523 5. Något intresserad 525 6. Ganska intresserad 385 7. Mycket intresserad 31 9. Ej svar
VAR 142 KLÄDER TILL DIG SJÄLV Loc 186 width 2 MD=99 F.8. Hur mycket pengar lägger du normalt ner på följande under ett år? F.8a. Kläder till dig själv 11 01. 0 kronor 18 02. Under 100 kronor 109 03. 101-300 kronor 203 04. 301-500 kronor 335 05. 501-800 kronor 372 06. 801-1.000 kronor 344 07. 1.001-1.500 kronor 231 08. 1.501-2.000 kronor 229 09. Över 2.000 kronor 32 99. Ej svar
VAR 143 SPORTUTRUSTNING Loc 188 width 2 MD=99 F.8b. Sportutrustning till Dig själv <Se F.8 för fullständig frågetext> 475 01. 0 kronor 419 02. Under 100 kronor 416 03. 101-300 kronor 231 04. 301-500 kronor 127 05. 501-800 kronor 78 06. 801-1.000 kronor 31 07. 1.001-1.500 kronor 26 08. 1.501-2.000 kronor 30 09. Över 2.000 kronor 51 99. Ej svar
VAR 144 KOSMETIKA/SKÖNHETSMEDEL Loc 190 width 2 MD=99 F.8c. Kosmetika/Skönhetsmedel <Se F.8 för fullständig frågetext> 508 01. 0 kronor 621 02. Under 100 kronor 480 03. 101-300 kronor 144 04. 301-500 kronor 37 05. 501-800 kronor 14 06. 801-1.000 kronor 4 07. 1.001-1.500 kronor 6 08. 1.501-2.000 kronor 4 09. Över 2.000 kronor 66 99. Ej svar
VAR 145 NÖJEN Loc 192 width 2 MD=99 F.8d. Nöjen <Se F.8 för fullständig frågetext> 100 01. 0 kronor 220 02. Under 100 kronor 417 03. 101-300 kronor 315 04. 301-500 kronor 219 05. 501-800 kronor 159 06. 801-1.000 kronor 127 07. 1.001-1.500 kronor 78 08. 1.501-2.000 kronor 185 09. Över 2.000 kronor 64 99. Ej svar
VAR 146 UTLANDSRESOR Loc 194 width 2 MD=99 F.8e. Utlandsresor under fritiden <Se F.8 för fullständig frågetext> 909 01. 0 kronor 33 02. Under 100 kronor 33 03. 101-300 kronor 50 04. 301-500 kronor 48 05. 501-800 kronor 72 06. 801-1.000 kronor 92 07. 1.001-1.500 kronor 124 08. 1.501-2.000 kronor 463 09. Över 2.000 kronor 60 99. Ej svar
VAR 147 BÖCKER Loc 196 width 2 MD=99 F.8f. Böcker <Se F.8 för fullständig frågetext> 360 01. 0 kronor 488 02. Under 100 kronor 440 03. 101-300 kronor 228 04. 301-500 kronor 155 05. 501-800 kronor 58 06. 801-1.000 kronor 54 07. 1.001-1.500 kronor 22 08. 1.501-2.000 kronor 25 09. Över 2.000 kronor 54 99. Ej svar
VAR 148 TOBAK Loc 198 width 2 MD=99 F.8g. Tobak <Se F.8 för fullständig frågetext> 1150 01. 0 kronor 65 02. Under 100 kronor 82 03. 101-300 kronor 66 04. 301-500 kronor 68 05. 501-800 kronor 50 06. 801-1.000 kronor 76 07. 1.001-1.500 kronor 64 08. 1.501-2.000 kronor 212 09. Över 2.000 kronor 51 99. Ej svar
VAR 149 VIN OCH SPRIT Loc 200 width 2 MD=99 F.8h. Vin och sprit <Se F.8 för fullständig frågetext> 463 01. 0 kronor 220 02. Under 100 kronor 319 03. 101-300 kronor 262 04. 301-500 kronor 186 05. 501-800 kronor 109 06. 801-1.000 kronor 90 07. 1.001-1.500 kronor 73 08. 1.501-2.000 kronor 116 09. Över 2.000 kronor 46 99. Ej svar
VAR 150 HÄLSOKOST Loc 202 width 2 MD=99 F.8i. Hälsokost <Se F.8 för fullständig frågetext> Frågan ställd i 81-II (Omgång 21,22,23,28) 777 01. 0 kronor 579 02. Under 100 kronor 285 03. 101-300 kronor 102 04. 301-500 kronor 40 05. 501-800 kronor 18 06. 801-1.000 kronor 18 07. 1.001-1.500 kronor 3 08. 1.501-2.000 kronor 13 09. Över 2.000 kronor 49 99. Ej svar
VAR 151 ICA Loc 204 width 2 MD=99 F.9. Hur ofta Du besöker affärer m.m. Nedan finner Du ett antal frågor där Du kan markera Ditt svar på upp till 16 olika sätt: från "Aldrig" till "7 ggr/vecka". Ange så noga Du kan HUR OFTA Du besöker olika affärer etc. Svara med ett kryss på varje rad! F.9a. Hur ofta besöker Du ICA 113 01. Aldrig 17 02. 1 gång/år 24 03. 2 ggr/år 67 04. 3 ggr/år 60 05. 1 gång/kvartal 65 06. 2 ggr/kvartal 156 07. 1 gång/månad 150 08. 2 ggr/månad 155 09. 3 ggr/månad 350 10. 1 gång/vecka 312 11. 2 ggr/vecka 217 12. 3 ggr/vecka 94 13. 4 ggr/vecka 54 14. 5 ggr/vecka 26 15. 6 ggr/vecka 12 16. 7 ggr/vecka 12 99. Ej svar
VAR 152 KONSUM Loc 206 width 2 MD=99 F.9b. Hur ofta besöker Du Konsum <Se F.9 för fullständig frågetext> 248 01. Aldrig 49 02. 1 gång/år 52 03. 2 ggr/år 62 04. 3 ggr/år 106 05. 1 gång/kvartal 70 06. 2 ggr/kvartal 204 07. 1 gång/månad 165 08. 2 ggr/månad 147 09. 3 ggr/månad 279 10. 1 gång/vecka 178 11. 2 ggr/vecka 176 12. 3 ggr/vecka 69 13. 4 ggr/vecka 41 14. 5 ggr/vecka 19 15. 6 ggr/vecka 9 16. 7 ggr/vecka 10 99. Ej svar
VAR 153 VIVO Loc 208 width 2 MD=99 F.9c. Hur ofta besöker Du Vivo <Se F.9 för fullständig frågetext> 1082 01. Aldrig 119 02. 1 gång/år 59 03. 2 ggr/år 68 04. 3 ggr/år 106 05. 1 gång/kvartal 55 06. 2 ggr/kvartal 94 07. 1 gång/månad 70 08. 2 ggr/månad 45 09. 3 ggr/månad 66 10. 1 gång/vecka 51 11. 2 ggr/vecka 29 12. 3 ggr/vecka 13 13. 4 ggr/vecka 11 14. 5 ggr/vecka 5 15. 6 ggr/vecka 3 16. 7 ggr/vecka 8 99. Ej svar
VAR 154 FAVÖR Loc 210 width 2 MD=99 F.9d. Hur ofta besöker Du Favör <Se F.9 för fullständig frågetext> 1263 01. Aldrig 115 02. 1 gång/år 50 03. 2 ggr/år 65 04. 3 ggr/år 75 05. 1 gång/kvartal 50 06. 2 ggr/kvartal 55 07. 1 gång/månad 44 08. 2 ggr/månad 35 09. 3 ggr/månad 62 10. 1 gång/vecka 22 11. 2 ggr/vecka 22 12. 3 ggr/vecka 8 13. 4 ggr/vecka 5 14. 5 ggr/vecka 15. 6 ggr/vecka 5 16. 7 ggr/vecka 8 99. Ej svar
VAR 155 ANNAN BUTIK Loc 212 width 2 MD=99 F.9e. Hur ofta besöker Du annan butik <Se F.9 för fullständig frågetext> 499 01. Aldrig 74 02. 1 gång/år 76 03. 2 ggr/år 102 04. 3 ggr/år 131 05. 1 gång/kvartal 81 06. 2 ggr/kvartal 204 07. 1 gång/månad 165 08. 2 ggr/månad 131 09. 3 ggr/månad 200 10. 1 gång/vecka 94 11. 2 ggr/vecka 52 12. 3 ggr/vecka 29 13. 4 ggr/vecka 16 14. 5 ggr/vecka 6 15. 6 ggr/vecka 5 16. 7 ggr/vecka 19 99. Ej svar
VAR 156 LIVSMEDELSAVD. I DOMUS Loc 214 width 2 MD=99 F.9f. Hur ofta besöker Du livsmedelsavdelning i Domus <Se F.9 för fullständig frågetext> 467 01. Aldrig 104 02. 1 gång/år 95 03. 2 ggr/år 113 04. 3 ggr/år 147 05. 1 gång/kvartal 101 06. 2 ggr/kvartal 233 07. 1 gång/månad 154 08. 2 ggr/månad 101 09. 3 ggr/månad 174 10. 1 gång/vecka 88 11. 2 ggr/vecka 51 12. 3 ggr/vecka 21 13. 4 ggr/vecka 12 14. 5 ggr/vecka 4 15. 6 ggr/vecka 1 16. 7 ggr/vecka 18 99. Ej svar
VAR 157 LIVSMEDELSAVD. I NK Loc 216 width 2 MD=99 F.9g. Hur ofta besöker Du livsmedelsavdelning i NK <Se F.9 för fullständig frågetext> 1515 01. Aldrig 100 02. 1 gång/år 48 03. 2 ggr/år 57 04. 3 ggr/år 52 05. 1 gång/kvartal 20 06. 2 ggr/kvartal 33 07. 1 gång/månad 12 08. 2 ggr/månad 13 09. 3 ggr/månad 20 10. 1 gång/vecka 8 11. 2 ggr/vecka 1 12. 3 ggr/vecka 2 13. 4 ggr/vecka 1 14. 5 ggr/vecka 15. 6 ggr/vecka 16. 7 ggr/vecka 2 99. Ej svar
VAR 158 LIVSMEDELSAVD. I TEMPO Loc 218 width 2 MD=99 F.9h. Hur ofta besöker Du livsmedelsavdelning i Tempo <Se F.9 för fullständig frågetext> 667 01. Aldrig 120 02. 1 gång/år 100 03. 2 ggr/år 106 04. 3 ggr/år 151 05. 1 gång/kvartal 109 06. 2 ggr/kvartal 170 07. 1 gång/månad 120 08. 2 ggr/månad 101 09. 3 ggr/månad 130 10. 1 gång/vecka 44 11. 2 ggr/vecka 26 12. 3 ggr/vecka 16 13. 4 ggr/vecka 9 14. 5 ggr/vecka 6 15. 6 ggr/vecka 1 16. 7 ggr/vecka 8 99. Ej svar
VAR 159 LIVSMEDELSAVD. I ÅHLENS Loc 220 width 2 MD=99 F.9i. Hur ofta besöker Du livsmedelsavdelning i Åhlens <Se F.9 för fullständig frågetext> 1289 01. Aldrig 109 02. 1 gång/år 77 03. 2 ggr/år 66 04. 3 ggr/år 93 05. 1 gång/kvartal 53 06. 2 ggr/kvartal 67 07. 1 gång/månad 41 08. 2 ggr/månad 36 09. 3 ggr/månad 28 10. 1 gång/vecka 9 11. 2 ggr/vecka 6 12. 3 ggr/vecka 1 13. 4 ggr/vecka 2 14. 5 ggr/vecka 1 15. 6 ggr/vecka 16. 7 ggr/vecka 6 99. Ej svar
VAR 160 LIVSMEDELSAVD. I OBS Loc 222 width 2 MD=99 F.9j. Hur ofta besöker Du livsmedelsavdelning i Obs <Se F.9 för fullständig frågetext> 1138 01. Aldrig 143 02. 1 gång/år 91 03. 2 ggr/år 88 04. 3 ggr/år 105 05. 1 gång/kvartal 63 06. 2 ggr/kvartal 104 07. 1 gång/månad 54 08. 2 ggr/månad 32 09. 3 ggr/månad 45 10. 1 gång/vecka 7 11. 2 ggr/vecka 5 12. 3 ggr/vecka 2 13. 4 ggr/vecka 14. 5 ggr/vecka 15. 6 ggr/vecka 1 16. 7 ggr/vecka 6 99. Ej svar
VAR 161 LIVSMEDELSAVD. I B&W Loc 224 width 2 MD=99 F.9k. Hur ofta besöker Du livsmedelsavdelning i B&W (Bra, Wessels) <Se F.9 för fullständig frågetext> 1130 01. Aldrig 156 02. 1 gång/år 86 03. 2 ggr/år 95 04. 3 ggr/år 96 05. 1 gång/kvartal 79 06. 2 ggr/kvartal 89 07. 1 gång/månad 56 08. 2 ggr/månad 32 09. 3 ggr/månad 46 10. 1 gång/vecka 8 11. 2 ggr/vecka 5 12. 3 ggr/vecka 13. 4 ggr/vecka 14. 5 ggr/vecka 15. 6 ggr/vecka 16. 7 ggr/vecka 6 99. Ej svar
VAR 162 DOMUS Loc 226 width 2 MD=99 F.9l. Hur ofta besöker Du Domus <Se F.9 för fullständig frågetext> 334 01. Aldrig 120 02. 1 gång/år 112 03. 2 ggr/år 132 04. 3 ggr/år 189 05. 1 gång/kvartal 117 06. 2 ggr/kvartal 256 07. 1 gång/månad 182 08. 2 ggr/månad 145 09. 3 ggr/månad 150 10. 1 gång/vecka 70 11. 2 ggr/vecka 33 12. 3 ggr/vecka 11 13. 4 ggr/vecka 5 14. 5 ggr/vecka 2 15. 6 ggr/vecka 2 16. 7 ggr/vecka 24 99. Ej svar
VAR 163 NK Loc 228 width 2 MD=99 F.9m. Hur ofta besöker Du NK <Se F.9 för fullständig frågetext> 1163 01. Aldrig 188 02. 1 gång/år 90 03. 2 ggr/år 84 04. 3 ggr/år 89 05. 1 gång/kvartal 59 06. 2 ggr/kvartal 94 07. 1 gång/månad 38 08. 2 ggr/månad 32 09. 3 ggr/månad 24 10. 1 gång/vecka 7 11. 2 ggr/vecka 3 12. 3 ggr/vecka 1 13. 4 ggr/vecka 2 14. 5 ggr/vecka 15. 6 ggr/vecka 16. 7 ggr/vecka 10 99. Ej svar
VAR 164 TEMPO Loc 230 width 2 MD=99 F.9n. Hur ofta besöker Du Tempo <Se F.9 för fullständig frågetext> 487 01. Aldrig 126 02. 1 gång/år 113 03. 2 ggr/år 125 04. 3 ggr/år 170 05. 1 gång/kvartal 138 06. 2 ggr/kvartal 207 07. 1 gång/månad 150 08. 2 ggr/månad 132 09. 3 ggr/månad 131 10. 1 gång/vecka 39 11. 2 ggr/vecka 20 12. 3 ggr/vecka 18 13. 4 ggr/vecka 5 14. 5 ggr/vecka 3 15. 6 ggr/vecka 1 16. 7 ggr/vecka 19 99. Ej svar
VAR 165 ÅHLENS Loc 232 width 2 MD=99 F.9o. Hur ofta besöker Du Åhlens <Se F.9 för fullständig frågetext> 1081 01. Aldrig 155 02. 1 gång/år 100 03. 2 ggr/år 84 04. 3 ggr/år 92 05. 1 gång/kvartal 71 06. 2 ggr/kvartal 104 07. 1 gång/månad 51 08. 2 ggr/månad 64 09. 3 ggr/månad 43 10. 1 gång/vecka 10 11. 2 ggr/vecka 7 12. 3 ggr/vecka 1 13. 4 ggr/vecka 3 14. 5 ggr/vecka 3 15. 6 ggr/vecka 16. 7 ggr/vecka 15 99. Ej svar
VAR 166 OBS Loc 234 width 2 MD=99 F.9p. Hur ofta besöker Du Obs <Se F.9 för fullständig frågetext> 971 01. Aldrig 189 02. 1 gång/år 130 03. 2 ggr/år 99 04. 3 ggr/år 123 05. 1 gång/kvartal 86 06. 2 ggr/kvartal 126 07. 1 gång/månad 61 08. 2 ggr/månad 35 09. 3 ggr/månad 42 10. 1 gång/vecka 6 11. 2 ggr/vecka 5 12. 3 ggr/vecka 2 13. 4 ggr/vecka 1 14. 5 ggr/vecka 15. 6 ggr/vecka 1 16. 7 ggr/vecka 7 99. Ej svar
VAR 167 B&W (BRA,WESSELS) Loc 236 width 2 MD=99 F.9q. Hur ofta besöker Du B&W (Bra,Wessels) <Se F.9 för fullständig frågetext> 1051 01. Aldrig 199 02. 1 gång/år 111 03. 2 ggr/år 76 04. 3 ggr/år 111 05. 1 gång/kvartal 83 06. 2 ggr/kvartal 99 07. 1 gång/månad 57 08. 2 ggr/månad 35 09. 3 ggr/månad 42 10. 1 gång/vecka 7 11. 2 ggr/vecka 3 12. 3 ggr/vecka 2 13. 4 ggr/vecka 1 14. 5 ggr/vecka 15. 6 ggr/vecka 16. 7 ggr/vecka 7 99. Ej svar
VAR 168 HENNES/MAURITZ Loc 238 width 2 MD=99 F.9r. Hur ofta besöker Du Hennes/Mauritz <Se F.9 för fullständig frågetext> 600 01. Aldrig 229 02. 1 gång/år 182 03. 2 ggr/år 138 04. 3 ggr/år 196 05. 1 gång/kvartal 147 06. 2 ggr/kvartal 150 07. 1 gång/månad 83 08. 2 ggr/månad 79 09. 3 ggr/månad 38 10. 1 gång/vecka 15 11. 2 ggr/vecka 6 12. 3 ggr/vecka 3 13. 4 ggr/vecka 2 14. 5 ggr/vecka 1 15. 6 ggr/vecka 1 16. 7 ggr/vecka 14 99. Ej svar
VAR 169 HERRMAN/KAPP-AHL Loc 240 width 2 MD=99 F.9s. Hur ofta besöker Du HerrMan/Kapp-Ahl <Se F.9 för fullständig frågetext> 794 01. Aldrig 326 02. 1 gång/år 173 03. 2 ggr/år 102 04. 3 ggr/år 149 05. 1 gång/kvartal 108 06. 2 ggr/kvartal 107 07. 1 gång/månad 54 08. 2 ggr/månad 34 09. 3 ggr/månad 23 10. 1 gång/vecka 2 11. 2 ggr/vecka 3 12. 3 ggr/vecka 1 13. 4 ggr/vecka 1 14. 5 ggr/vecka 15. 6 ggr/vecka 1 16. 7 ggr/vecka 6 99. Ej svar
VAR 170 GULINS/PEPITA Loc 242 width 2 MD=99 F.9t. Hur ofta besöker Du Gulins/Pepita <Se F.9 för fullständig frågetext> 1091 01. Aldrig 225 02. 1 gång/år 138 03. 2 ggr/år 73 04. 3 ggr/år 123 05. 1 gång/kvartal 95 06. 2 ggr/kvartal 74 07. 1 gång/månad 28 08. 2 ggr/månad 18 09. 3 ggr/månad 7 10. 1 gång/vecka 2 11. 2 ggr/vecka 1 12. 3 ggr/vecka 2 13. 4 ggr/vecka 14. 5 ggr/vecka 15. 6 ggr/vecka 1 16. 7 ggr/vecka 6 99. Ej svar
VAR 171 IKEA Loc 244 width 2 MD=99 F.9u. Hur ofta besöker Du Ikea <Se F.9 för fullständig frågetext> 722 01. Aldrig 576 02. 1 gång/år 249 03. 2 ggr/år 147 04. 3 ggr/år 111 05. 1 gång/kvartal 41 06. 2 ggr/kvartal 19 07. 1 gång/månad 10 08. 2 ggr/månad 3 09. 3 ggr/månad 2 10. 1 gång/vecka 11. 2 ggr/vecka 12. 3 ggr/vecka 13. 4 ggr/vecka 14. 5 ggr/vecka 15. 6 ggr/vecka 2 16. 7 ggr/vecka 2 99. Ej svar
VAR 172 EXPERT FOTO Loc 246 width 2 MD=99 F.9v. Hur ofta besöker Du Expert Foto <Se F.9 för fullständig frågetext> 1091 01. Aldrig 183 02. 1 gång/år 117 03. 2 ggr/år 111 04. 3 ggr/år 137 05. 1 gång/kvartal 78 06. 2 ggr/kvartal 83 07. 1 gång/månad 34 08. 2 ggr/månad 26 09. 3 ggr/månad 11 10. 1 gång/vecka 6 11. 2 ggr/vecka 2 12. 3 ggr/vecka 13. 4 ggr/vecka 14. 5 ggr/vecka 15. 6 ggr/vecka 16. 7 ggr/vecka 5 99. Ej svar
VAR 173 EXPERT RADIO/TV Loc 248 width 2 MD=99 F.9w. Hur ofta besöker Du Expert Radio/TV <Se F.9 för fullständig frågetext> 1174 01. Aldrig 279 02. 1 gång/år 97 03. 2 ggr/år 93 04. 3 ggr/år 89 05. 1 gång/kvartal 35 06. 2 ggr/kvartal 49 07. 1 gång/månad 21 08. 2 ggr/månad 27 09. 3 ggr/månad 7 10. 1 gång/vecka 5 11. 2 ggr/vecka 3 12. 3 ggr/vecka 1 13. 4 ggr/vecka 14. 5 ggr/vecka 15. 6 ggr/vecka 16. 7 ggr/vecka 4 99. Ej svar
VAR 174 JÄRNIA Loc 250 width 2 MD=99 F.9x. Hur ofta besöker Du Järnia <Se F.9 för fullständig frågetext> 567 01. Aldrig 295 02. 1 gång/år 205 03. 2 ggr/år 185 04. 3 ggr/år 205 05. 1 gång/kvartal 129 06. 2 ggr/kvartal 144 07. 1 gång/månad 77 08. 2 ggr/månad 35 09. 3 ggr/månad 28 10. 1 gång/vecka 5 11. 2 ggr/vecka 4 12. 3 ggr/vecka 13. 4 ggr/vecka 14. 5 ggr/vecka 15. 6 ggr/vecka 1 16. 7 ggr/vecka 4 99. Ej svar
VAR 175 FÄRGSAM Loc 252 width 2 MD=99 F.9y. Hur ofta besöker Du Färgsam <Se F.9 för fullständig frågetext> 1304 01. Aldrig 184 02. 1 gång/år 109 03. 2 ggr/år 87 04. 3 ggr/år 85 05. 1 gång/kvartal 41 06. 2 ggr/kvartal 41 07. 1 gång/månad 14 08. 2 ggr/månad 4 09. 3 ggr/månad 3 10. 1 gång/vecka 6 11. 2 ggr/vecka 12. 3 ggr/vecka 13. 4 ggr/vecka 3 14. 5 ggr/vecka 15. 6 ggr/vecka 16. 7 ggr/vecka 3 99. Ej svar
VAR 176 PRESSBYRÅN Loc 254 width 2 MD=99 F.9z. Hur ofta besöker Du Pressbyrån <Se F.9 för fullständig frågetext> 369 01. Aldrig 88 02. 1 gång/år 79 03. 2 ggr/år 110 04. 3 ggr/år 161 05. 1 gång/kvartal 108 06. 2 ggr/kvartal 220 07. 1 gång/månad 149 08. 2 ggr/månad 147 09. 3 ggr/månad 213 10. 1 gång/vecka 91 11. 2 ggr/vecka 53 12. 3 ggr/vecka 36 13. 4 ggr/vecka 21 14. 5 ggr/vecka 17 15. 6 ggr/vecka 9 16. 7 ggr/vecka 13 99. Ej svar
VAR 177 ANNAN KIOSK Loc 256 width 2 MD=99 F.9å. Hur ofta besöker Du annan kiosk <Se F.9 för fullständig frågetext> 305 01. Aldrig 51 02. 1 gång/år 50 03. 2 ggr/år 79 04. 3 ggr/år 102 05. 1 gång/kvartal 83 06. 2 ggr/kvartal 176 07. 1 gång/månad 155 08. 2 ggr/månad 163 09. 3 ggr/månad 303 10. 1 gång/vecka 167 11. 2 ggr/vecka 100 12. 3 ggr/vecka 46 13. 4 ggr/vecka 37 14. 5 ggr/vecka 19 15. 6 ggr/vecka 36 16. 7 ggr/vecka 12 99. Ej svar
VAR 178 TOBAKSAFFÄR Loc 258 width 2 MD=99 F.9ä. Hur ofta besöker Du tobaksaffär <Se F.9 för fullständig frågetext> 736 01. Aldrig 94 02. 1 gång/år 58 03. 2 ggr/år 58 04. 3 ggr/år 95 05. 1 gång/kvartal 84 06. 2 ggr/kvartal 174 07. 1 gång/månad 102 08. 2 ggr/månad 84 09. 3 ggr/månad 207 10. 1 gång/vecka 73 11. 2 ggr/vecka 48 12. 3 ggr/vecka 25 13. 4 ggr/vecka 17 14. 5 ggr/vecka 5 15. 6 ggr/vecka 12 16. 7 ggr/vecka 12 99. Ej svar
VAR 179 BAR/SJÄLVSERVERING Loc 260 width 2 MD=99 F.9ö. Hur ofta besöker Du bar/självservering <Se F.9 för fullständig frågetext> 403 01. Aldrig 81 02. 1 gång/år 114 03. 2 ggr/år 187 04. 3 ggr/år 232 05. 1 gång/kvartal 159 06. 2 ggr/kvartal 213 07. 1 gång/månad 103 08. 2 ggr/månad 97 09. 3 ggr/månad 80 10. 1 gång/vecka 44 11. 2 ggr/vecka 31 12. 3 ggr/vecka 24 13. 4 ggr/vecka 78 14. 5 ggr/vecka 8 15. 6 ggr/vecka 12 16. 7 ggr/vecka 18 99. Ej svar
VAR 180 KAFE/KONDITORI Loc 262 width 2 MD=99 F.9aa. Hur ofta besöker Du kafe/konditori <Se F.9 för fullständig frågetext> 453 01. Aldrig 130 02. 1 gång/år 130 03. 2 ggr/år 196 04. 3 ggr/år 223 05. 1 gång/kvartal 152 06. 2 ggr/kvartal 192 07. 1 gång/månad 120 08. 2 ggr/månad 99 09. 3 ggr/månad 78 10. 1 gång/vecka 38 11. 2 ggr/vecka 27 12. 3 ggr/vecka 9 13. 4 ggr/vecka 16 14. 5 ggr/vecka 2 15. 6 ggr/vecka 5 16. 7 ggr/vecka 14 99. Ej svar
VAR 181 KORVKIOSK/GATUKÖK Loc 264 width 2 MD=99 F.9ab. Hur ofta besöker Du korvkiosk/gatukök <Se F.9 för fullständig frågetext> 520 01. Aldrig 122 02. 1 gång/år 108 03. 2 ggr/år 170 04. 3 ggr/år 208 05. 1 gång/kvartal 155 06. 2 ggr/kvartal 206 07. 1 gång/månad 138 08. 2 ggr/månad 107 09. 3 ggr/månad 77 10. 1 gång/vecka 24 11. 2 ggr/vecka 15 12. 3 ggr/vecka 12 13. 4 ggr/vecka 14. 5 ggr/vecka 2 15. 6 ggr/vecka 4 16. 7 ggr/vecka 16 99. Ej svar
VAR 182 BENSINSTATION Loc 266 width 2 MD=99 F.9ac. Hur ofta besöker Du bensinstation <Se F.9 för fullständig frågetext> 386 01. Aldrig 14 02. 1 gång/år 16 03. 2 ggr/år 32 04. 3 ggr/år 43 05. 1 gång/kvartal 52 06. 2 ggr/kvartal 144 07. 1 gång/månad 223 08. 2 ggr/månad 197 09. 3 ggr/månad 423 10. 1 gång/vecka 204 11. 2 ggr/vecka 79 12. 3 ggr/vecka 29 13. 4 ggr/vecka 15 14. 5 ggr/vecka 2 15. 6 ggr/vecka 15 16. 7 ggr/vecka 10 99. Ej svar
VAR 183 POSTKONTOR Loc 268 width 2 MD=99 F.9ad. Hur ofta besöker Du postkontor <Se F.9 för fullständig frågetext> 78 01. Aldrig 21 02. 1 gång/år 22 03. 2 ggr/år 22 04. 3 ggr/år 88 05. 1 gång/kvartal 74 06. 2 ggr/kvartal 379 07. 1 gång/månad 411 08. 2 ggr/månad 256 09. 3 ggr/månad 303 10. 1 gång/vecka 101 11. 2 ggr/vecka 31 12. 3 ggr/vecka 16 13. 4 ggr/vecka 30 14. 5 ggr/vecka 9 15. 6 ggr/vecka 5 16. 7 ggr/vecka 38 99. Ej svar
VAR 184 BANKKONTOR Loc 270 width 2 MD=99 F.9ae. Hur ofta besöker Du bankkontor <Se F.9 för fullständig frågetext> 146 01. Aldrig 45 02. 1 gång/år 60 03. 2 ggr/år 55 04. 3 ggr/år 122 05. 1 gång/kvartal 107 06. 2 ggr/kvartal 441 07. 1 gång/månad 336 08. 2 ggr/månad 214 09. 3 ggr/månad 229 10. 1 gång/vecka 51 11. 2 ggr/vecka 20 12. 3 ggr/vecka 7 13. 4 ggr/vecka 14 14. 5 ggr/vecka 2 15. 6 ggr/vecka 3 16. 7 ggr/vecka 32 99. Ej svar
VAR 185 HÄLSOKOSTBUTIK Loc 272 width 2 MD=99 F.9af. Hur ofta besöker Du hälsokostbutik <Se F.9 för fullständig frågetext> 1142 01. Aldrig 214 02. 1 gång/år 114 03. 2 ggr/år 76 04. 3 ggr/år 117 05. 1 gång/kvartal 61 06. 2 ggr/kvartal 78 07. 1 gång/månad 27 08. 2 ggr/månad 24 09. 3 ggr/månad 18 10. 1 gång/vecka 5 11. 2 ggr/vecka 12. 3 ggr/vecka 2 13. 4 ggr/vecka 14. 5 ggr/vecka 1 15. 6 ggr/vecka 16. 7 ggr/vecka 5 99. Ej svar
VAR 186 MAC DONALD'S Loc 274 width 2 MD=99 F.9ag. Hur ofta besöker Du Mac Donald's <Se F.9 för fullständig frågetext> 1505 01. Aldrig 117 02. 1 gång/år 56 03. 2 ggr/år 40 04. 3 ggr/år 39 05. 1 gång/kvartal 30 06. 2 ggr/kvartal 38 07. 1 gång/månad 23 08. 2 ggr/månad 18 09. 3 ggr/månad 9 10. 1 gång/vecka 4 11. 2 ggr/vecka 1 12. 3 ggr/vecka 13. 4 ggr/vecka 1 14. 5 ggr/vecka 15. 6 ggr/vecka 16. 7 ggr/vecka 3 99. Ej svar
VAR 187 AFFISCHPELARE Loc 276 width 2 MD=99 F.9ah. Hur ofta ser Du affischpelare <Se F.9 för fullständig frågetext> 513 01. Aldrig 73 02. 1 gång/år 49 03. 2 ggr/år 52 04. 3 ggr/år 72 05. 1 gång/kvartal 49 06. 2 ggr/kvartal 123 07. 1 gång/månad 58 08. 2 ggr/månad 62 09. 3 ggr/månad 202 10. 1 gång/vecka 73 11. 2 ggr/vecka 83 12. 3 ggr/vecka 57 13. 4 ggr/vecka 122 14. 5 ggr/vecka 38 15. 6 ggr/vecka 247 16. 7 ggr/vecka 11 99. Ej svar
VAR 188 REKLAMFILM PÅ BIO Loc 278 width 2 MD=99 F.9ai. Hur ofta ser Du reklamfilm på bio <Se F.9 för fullständig frågetext> 762 01. Aldrig 200 02. 1 gång/år 160 03. 2 ggr/år 133 04. 3 ggr/år 152 05. 1 gång/kvartal 119 06. 2 ggr/kvartal 134 07. 1 gång/månad 79 08. 2 ggr/månad 63 09. 3 ggr/månad 38 10. 1 gång/vecka 9 11. 2 ggr/vecka 2 12. 3 ggr/vecka 5 13. 4 ggr/vecka 4 14. 5 ggr/vecka 1 15. 6 ggr/vecka 5 16. 7 ggr/vecka 18 99. Ej svar
VAR 189 REKLAM PÅ BUSSAR Loc 280 width 2 MD=99 F.9aj. Hur ofta ser Du reklam på bussar <Se F.9 för fullständig frågetext> 520 01. Aldrig 77 02. 1 gång/år 52 03. 2 ggr/år 59 04. 3 ggr/år 92 05. 1 gång/kvartal 74 06. 2 ggr/kvartal 105 07. 1 gång/månad 80 08. 2 ggr/månad 78 09. 3 ggr/månad 139 10. 1 gång/vecka 78 11. 2 ggr/vecka 80 12. 3 ggr/vecka 53 13. 4 ggr/vecka 172 14. 5 ggr/vecka 47 15. 6 ggr/vecka 169 16. 7 ggr/vecka 9 99. Ej svar
VAR 190 ÅKER BUSS Loc 282 width 2 MD=99 F.9ak. Hur ofta åker Du buss <Se F.9 för fullständig frågetext> 567 01. Aldrig 93 02. 1 gång/år 102 03. 2 ggr/år 134 04. 3 ggr/år 105 05. 1 gång/kvartal 95 06. 2 ggr/kvartal 115 07. 1 gång/månad 73 08. 2 ggr/månad 82 09. 3 ggr/månad 97 10. 1 gång/vecka 60 11. 2 ggr/vecka 55 12. 3 ggr/vecka 43 13. 4 ggr/vecka 156 14. 5 ggr/vecka 38 15. 6 ggr/vecka 60 16. 7 ggr/vecka 9 99. Ej svar
VAR 191 ÅKER TUNNELBANA Loc 284 width 2 MD=99 F.9al. Hur ofta åker Du tunnelbana <Se F.9 för fullständig frågetext> 1328 01. Aldrig 122 02. 1 gång/år 66 03. 2 ggr/år 73 04. 3 ggr/år 32 05. 1 gång/kvartal 31 06. 2 ggr/kvartal 23 07. 1 gång/månad 32 08. 2 ggr/månad 16 09. 3 ggr/månad 16 10. 1 gång/vecka 18 11. 2 ggr/vecka 14 12. 3 ggr/vecka 13 13. 4 ggr/vecka 42 14. 5 ggr/vecka 28 15. 6 ggr/vecka 27 16. 7 ggr/vecka 3 99. Ej svar
VAR 192 RABATTKUPONGER Loc 286 width 2 MD=99 F.9am. Hur ofta löser Du in rabattkuponger <Se F.9 för fullständig frågetext> 1128 01. Aldrig 184 02. 1 gång/år 151 03. 2 ggr/år 123 04. 3 ggr/år 115 05. 1 gång/kvartal 51 06. 2 ggr/kvartal 67 07. 1 gång/månad 24 08. 2 ggr/månad 12 09. 3 ggr/månad 9 10. 1 gång/vecka 5 11. 2 ggr/vecka 5 12. 3 ggr/vecka 13. 4 ggr/vecka 2 14. 5 ggr/vecka 15. 6 ggr/vecka 1 16. 7 ggr/vecka 7 99. Ej svar
VAR 193 AFTONBLADET Loc 288 width 2 MD=99 F.10. Tidningar Du själv läser. Följande frågor gäller hur ofta Du själv läser vissa tidningar. De flesta människor läser endast en liten del av de uppräknade tidningarna. Vi ber Dig att så noga som möjligt gå igenom och kryssa för samtliga tidningar. I de fall Du inte alls läser en tidning, kryssa för svarsalternativet "Aldrig". F.10a. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Aftonbladet 700 01. Aldrig 46 02. 1 gång/år 87 03. 2 ggr/år 96 04. 3 ggr/år 93 05. 1 gång/kvartal 66 06. 2 ggr/kvartal 88 07. 1 gång/månad 92 08. 2 ggr/månad 80 09. 3 ggr/månad 123 10. 1 gång/vecka 72 11. 2 ggr/vecka 72 12. 3 ggr/vecka 35 13. 4 ggr/vecka 42 14. 5 ggr/vecka 186 15. 6 ggr/vecka 6 99. Ej svar
VAR 194 ARBETET Loc 290 width 2 MD=99 F.10b. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Arbetet <Se F.10 för fullständig frågetext> 1575 01. Aldrig 38 02. 1 gång/år 20 03. 2 ggr/år 24 04. 3 ggr/år 21 05. 1 gång/kvartal 21 06. 2 ggr/kvartal 31 07. 1 gång/månad 17 08. 2 ggr/månad 10 09. 3 ggr/månad 30 10. 1 gång/vecka 10 11. 2 ggr/vecka 8 12. 3 ggr/vecka 4 13. 4 ggr/vecka 11 14. 5 ggr/vecka 61 15. 6 ggr/vecka 3 99. Ej svar
VAR 195 DAGENS NYHETER Loc 292 width 2 MD=99 F.10c. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Dagens Nyheter <Se F.10 för fullständig frågetext> 997 01. Aldrig 77 02. 1 gång/år 50 03. 2 ggr/år 80 04. 3 ggr/år 76 05. 1 gång/kvartal 52 06. 2 ggr/kvartal 78 07. 1 gång/månad 41 08. 2 ggr/månad 34 09. 3 ggr/månad 98 10. 1 gång/vecka 30 11. 2 ggr/vecka 32 12. 3 ggr/vecka 18 13. 4 ggr/vecka 33 14. 5 ggr/vecka 185 15. 6 ggr/vecka 3 99. Ej svar
VAR 196 EXPRESSEN Loc 294 width 2 MD=99 F.10d. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Expressen <Se F.10 för fullständig frågetext> 505 01. Aldrig 43 02. 1 gång/år 54 03. 2 ggr/år 80 04. 3 ggr/år 100 05. 1 gång/kvartal 81 06. 2 ggr/kvartal 120 07. 1 gång/månad 95 08. 2 ggr/månad 100 09. 3 ggr/månad 170 10. 1 gång/vecka 107 11. 2 ggr/vecka 95 12. 3 ggr/vecka 58 13. 4 ggr/vecka 55 14. 5 ggr/vecka 212 15. 6 ggr/vecka 9 99. Ej svar
VAR 197 GÖTEBORGS-POSTEN Loc 296 width 2 MD=99 F.10e. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Göteborgs-Posten <Se F.10 för fullständig frågetext> 1431 01. Aldrig 44 02. 1 gång/år 21 03. 2 ggr/år 31 04. 3 ggr/år 36 05. 1 gång/kvartal 26 06. 2 ggr/kvartal 30 07. 1 gång/månad 14 08. 2 ggr/månad 17 09. 3 ggr/månad 35 10. 1 gång/vecka 14 11. 2 ggr/vecka 7 12. 3 ggr/vecka 6 13. 4 ggr/vecka 15 14. 5 ggr/vecka 157 15. 6 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 198 GT KVÄLLSTIDNINGEN Loc 298 width 2 MD=99 F.10f. Hur ofta läser Du vardagsnummer av GT kvällstidningen <Se F.10 för fullständig frågetext> 1505 01. Aldrig 36 02. 1 gång/år 24 03. 2 ggr/år 33 04. 3 ggr/år 31 05. 1 gång/kvartal 26 06. 2 ggr/kvartal 35 07. 1 gång/månad 15 08. 2 ggr/månad 26 09. 3 ggr/månad 36 10. 1 gång/vecka 28 11. 2 ggr/vecka 35 12. 3 ggr/vecka 10 13. 4 ggr/vecka 12 14. 5 ggr/vecka 31 15. 6 ggr/vecka 1 99. Ej svar
VAR 199 KVÄLLSPOSTEN Loc 300 width 2 MD=99 F.10g. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Kvällsposten <Se F.10 för fullständig frågetext> 1493 01. Aldrig 32 02. 1 gång/år 31 03. 2 ggr/år 37 04. 3 ggr/år 37 05. 1 gång/kvartal 20 06. 2 ggr/kvartal 21 07. 1 gång/månad 18 08. 2 ggr/månad 26 09. 3 ggr/månad 35 10. 1 gång/vecka 37 11. 2 ggr/vecka 25 12. 3 ggr/vecka 16 13. 4 ggr/vecka 7 14. 5 ggr/vecka 48 15. 6 ggr/vecka 1 99. Ej svar
VAR 200 SVENSKA DAGBLADET Loc 302 width 2 MD=99 F.10h. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Svenska Dagbladet <Se F.10 för fullständig frågetext> 1388 01. Aldrig 61 02. 1 gång/år 46 03. 2 ggr/år 38 04. 3 ggr/år 35 05. 1 gång/kvartal 24 06. 2 ggr/kvartal 44 07. 1 gång/månad 19 08. 2 ggr/månad 36 09. 3 ggr/månad 39 10. 1 gång/vecka 14 11. 2 ggr/vecka 14 12. 3 ggr/vecka 8 13. 4 ggr/vecka 16 14. 5 ggr/vecka 97 15. 6 ggr/vecka 5 99. Ej svar
VAR 201 SYDSVENSKA DAGBLADET Loc 304 width 2 MD=99 F.10i. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Sydsvenska Dagbladet <Se F.10 för fullständig frågetext> 1610 01. Aldrig 33 02. 1 gång/år 18 03. 2 ggr/år 23 04. 3 ggr/år 19 05. 1 gång/kvartal 16 06. 2 ggr/kvartal 8 07. 1 gång/månad 16 08. 2 ggr/månad 12 09. 3 ggr/månad 30 10. 1 gång/vecka 5 11. 2 ggr/vecka 7 12. 3 ggr/vecka 6 13. 4 ggr/vecka 8 14. 5 ggr/vecka 73 15. 6 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 202 NERIKES ALLEHANDA/TIDN. Loc 306 width 2 MD=99 F.10j. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Nerikes Allehanda/Nerikes Tidningen <Se F.10 för fullständig frågetext> 1784 01. Aldrig 8 02. 1 gång/år 6 03. 2 ggr/år 7 04. 3 ggr/år 7 05. 1 gång/kvartal 7 06. 2 ggr/kvartal 1 07. 1 gång/månad 2 08. 2 ggr/månad 1 09. 3 ggr/månad 6 10. 1 gång/vecka 11. 2 ggr/vecka 4 12. 3 ggr/vecka 3 13. 4 ggr/vecka 2 14. 5 ggr/vecka 46 15. 6 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 203 NORRKÖPINGS TIDNINGAR Loc 308 width 2 MD=99 F.10k. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Norrköpings Tidningar <Se F.10 för fullständig frågetext> 1807 01. Aldrig 8 02. 1 gång/år 7 03. 2 ggr/år 8 04. 3 ggr/år 6 05. 1 gång/kvartal 3 06. 2 ggr/kvartal 3 07. 1 gång/månad 4 08. 2 ggr/månad 1 09. 3 ggr/månad 5 10. 1 gång/vecka 11. 2 ggr/vecka 2 12. 3 ggr/vecka 1 13. 4 ggr/vecka 4 14. 5 ggr/vecka 24 15. 6 ggr/vecka 1 99. Ej svar
VAR 204 NYA WERMLANDS-TIDNINGEN Loc 310 width 2 MD=99 F.10l. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Nya Wermlands-Tidningen <Se F.10 för fullständig frågetext> 1772 01. Aldrig 13 02. 1 gång/år 7 03. 2 ggr/år 9 04. 3 ggr/år 4 05. 1 gång/kvartal 8 06. 2 ggr/kvartal 7 07. 1 gång/månad 1 08. 2 ggr/månad 5 09. 3 ggr/månad 7 10. 1 gång/vecka 3 11. 2 ggr/vecka 5 12. 3 ggr/vecka 3 13. 4 ggr/vecka 5 14. 5 ggr/vecka 35 15. 6 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 205 UPSALA NYA TIDNING Loc 312 width 2 MD=99 F.10m. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Upsala Nya Tidning <Se F.10 för fullständig frågetext> 1762 01. Aldrig 17 02. 1 gång/år 7 03. 2 ggr/år 19 04. 3 ggr/år 6 05. 1 gång/kvartal 8 06. 2 ggr/kvartal 2 07. 1 gång/månad 08. 2 ggr/månad 4 09. 3 ggr/månad 6 10. 1 gång/vecka 3 11. 2 ggr/vecka 5 12. 3 ggr/vecka 1 13. 4 ggr/vecka 6 14. 5 ggr/vecka 37 15. 6 ggr/vecka 1 99. Ej svar
VAR 206 VESTMANLANDS LÄNS TIDN. Loc 314 width 2 MD=99 F.10n. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Vestmanlands Läns Tidning <Se F.10 för fullständig frågetext> 1812 01. Aldrig 9 02. 1 gång/år 7 03. 2 ggr/år 8 04. 3 ggr/år 3 05. 1 gång/kvartal 06. 2 ggr/kvartal 3 07. 1 gång/månad 2 08. 2 ggr/månad 3 09. 3 ggr/månad 3 10. 1 gång/vecka 3 11. 2 ggr/vecka 2 12. 3 ggr/vecka 13. 4 ggr/vecka 4 14. 5 ggr/vecka 24 15. 6 ggr/vecka 1 99. Ej svar
VAR 207 ÖSTGÖTA CORRESPONDENTEN Loc 316 width 2 MD=99 F.10o. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Östgöta Correspondenten <Se F.10 för fullständig frågetext> 1762 01. Aldrig 16 02. 1 gång/år 11 03. 2 ggr/år 14 04. 3 ggr/år 3 05. 1 gång/kvartal 8 06. 2 ggr/kvartal 5 07. 1 gång/månad 7 08. 2 ggr/månad 7 09. 3 ggr/månad 7 10. 1 gång/vecka 1 11. 2 ggr/vecka 4 12. 3 ggr/vecka 4 13. 4 ggr/vecka 2 14. 5 ggr/vecka 33 15. 6 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 208 AFTONBLADET(S) Loc 318 width 2 MD=99 F.11. Tidningar Du själv läser. Följande frågor gäller hur ofta Du själv läser vissa tidningar. De flesta människor läser endast en liten del av de uppräknade tidningarna. Vi ber Dig att så noga som möjligt gå igenom och kryssa för samtliga tidningar. I de fall Du inte alls läser en tidning, kryssa för svarsalternativet "Aldrig". F.11a. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Aftonbladet 903 01. Aldrig 82 02. 1 gång/år 70 03. 2 ggr/år 60 04. 3 ggr/år 68 05. 1 gång/kvartal 62 06. 2 ggr/kvartal 114 07. 1 gång/månad 90 08. 2 ggr/månad 80 09. 3 ggr/månad 346 10. 1 gång/vecka 9 99. Ej svar
VAR 209 ARBETET(S) Loc 320 width 2 MD=99 F.11b. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Arbetet <Se F.11 för fullständig frågetext> 1725 01. Aldrig 16 02. 1 gång/år 9 03. 2 ggr/år 7 04. 3 ggr/år 15 05. 1 gång/kvartal 5 06. 2 ggr/kvartal 10 07. 1 gång/månad 11 08. 2 ggr/månad 7 09. 3 ggr/månad 78 10. 1 gång/vecka 1 99. Ej svar
VAR 210 DAGENS NYHETER(S) Loc 322 width 2 MD=99 F.11c. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Dagens Nyheter <Se F.11 för fullständig frågetext> 1304 01. Aldrig 47 02. 1 gång/år 38 03. 2 ggr/år 46 04. 3 ggr/år 32 05. 1 gång/kvartal 32 06. 2 ggr/kvartal 66 07. 1 gång/månad 42 08. 2 ggr/månad 25 09. 3 ggr/månad 247 10. 1 gång/vecka 5 99. Ej svar
VAR 211 EXPRESSEN(S) Loc 324 width 2 MD=99 F.11d. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Expressen <Se F.11 för fullständig frågetext> 721 01. Aldrig 56 02. 1 gång/år 48 03. 2 ggr/år 60 04. 3 ggr/år 90 05. 1 gång/kvartal 65 06. 2 ggr/kvartal 145 07. 1 gång/månad 114 08. 2 ggr/månad 123 09. 3 ggr/månad 446 10. 1 gång/vecka 16 99. Ej svar
VAR 212 GÖTEBORGS-POSTEN(S) Loc 326 width 2 MD=99 F.11e. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Göteborgs-Posten <Se F.11 för fullständig frågetext> 1548 01. Aldrig 22 02. 1 gång/år 15 03. 2 ggr/år 20 04. 3 ggr/år 24 05. 1 gång/kvartal 18 06. 2 ggr/kvartal 22 07. 1 gång/månad 14 08. 2 ggr/månad 18 09. 3 ggr/månad 182 10. 1 gång/vecka 1 99. Ej svar
VAR 213 GP NU(S) Loc 328 width 2 MD=99 F.11f. Hur ofta läser Du GP NU <Se F.11 för fullständig frågetext> 1634 01. Aldrig 8 02. 1 gång/år 4 03. 2 ggr/år 9 04. 3 ggr/år 16 05. 1 gång/kvartal 8 06. 2 ggr/kvartal 16 07. 1 gång/månad 16 08. 2 ggr/månad 13 09. 3 ggr/månad 160 10. 1 gång/vecka 99. Ej svar
VAR 214 GT KVÄLLSTIDNINGEN(S) Loc 330 width 2 MD=99 F.11g. Hur ofta läser Du söndagsnummer av GT Kvällstidningen <Se F.11 för fullständig frågetext> 1614 01. Aldrig 22 02. 1 gång/år 18 03. 2 ggr/år 25 04. 3 ggr/år 23 05. 1 gång/kvartal 15 06. 2 ggr/kvartal 25 07. 1 gång/månad 22 08. 2 ggr/månad 24 09. 3 ggr/månad 96 10. 1 gång/vecka 99. Ej svar
VAR 215 KVÄLLSPOSTEN(S) Loc 332 width 2 MD=99 F.11h. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Kvällsposten <Se F.11 för fullständig frågetext> 1582 01. Aldrig 25 02. 1 gång/år 22 03. 2 ggr/år 27 04. 3 ggr/år 22 05. 1 gång/kvartal 10 06. 2 ggr/kvartal 24 07. 1 gång/månad 22 08. 2 ggr/månad 25 09. 3 ggr/månad 124 10. 1 gång/vecka 1 99. Ej svar
VAR 216 SVENSKA DAGBLADET(S) Loc 334 width 2 MD=99 F.11i. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Svenska Dagbladet <Se F.11 för fullständig frågetext> 1649 01. Aldrig 25 02. 1 gång/år 14 03. 2 ggr/år 18 04. 3 ggr/år 11 05. 1 gång/kvartal 11 06. 2 ggr/kvartal 27 07. 1 gång/månad 9 08. 2 ggr/månad 8 09. 3 ggr/månad 110 10. 1 gång/vecka 2 99. Ej svar
VAR 217 SYDSVENSKA DAGBLADET(S) Loc 336 width 2 MD=99 F.11j. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Sydsvenska Dagbladet <Se F.11 för fullständig frågetext> 1700 01. Aldrig 11 02. 1 gång/år 7 03. 2 ggr/år 10 04. 3 ggr/år 12 05. 1 gång/kvartal 8 06. 2 ggr/kvartal 9 07. 1 gång/månad 17 08. 2 ggr/månad 10 09. 3 ggr/månad 98 10. 1 gång/vecka 2 99. Ej svar
VAR 218 SKÅNSKA DAGBLADET(S) Loc 338 width 2 MD=99 F.11k. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Skånska Dagbladet <Se F.11 för fullständig frågetext> 1826 01. Aldrig 8 02. 1 gång/år 4 03. 2 ggr/år 5 04. 3 ggr/år 4 05. 1 gång/kvartal 4 06. 2 ggr/kvartal 6 07. 1 gång/månad 1 08. 2 ggr/månad 4 09. 3 ggr/månad 22 10. 1 gång/vecka 99. Ej svar
VAR 219 HELSINGBORGS DAGBLAD(S) Loc 340 width 2 MD=99 F.11l. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Helsingborgs Dagblad <Se F.11 för fullständig frågetext> 1825 01. Aldrig 5 02. 1 gång/år 2 03. 2 ggr/år 4 04. 3 ggr/år 1 05. 1 gång/kvartal 3 06. 2 ggr/kvartal 5 07. 1 gång/månad 08. 2 ggr/månad 4 09. 3 ggr/månad 35 10. 1 gång/vecka 99. Ej svar
VAR 220 ALLAS VECKOTIDNING Loc 342 width 2 MD=99 F.12. Tidningar Du själv läser. Följande frågor gäller hur ofta Du själv läser vissa tidningar. De flesta människor läser endast en liten del av de uppräknade tidningarna. Vi ber Dig att så noga som möjligt gå igenom och kryssa för samtliga tidningar. I de fall Du inte alls läser en tidning, kryssa för svarsalternativet "Aldrig". F.12a. Hur ofta läser Du Allas Veckotidning 1290 01. Aldrig 94 02. 1 gång/år 61 03. 2 ggr/år 73 04. 3 ggr/år 64 05. 1 gång/kvartal 40 06. 2 ggr/kvartal 71 07. 1 gång/månad 53 08. 2 ggr/månad 24 09. 3 ggr/månad 109 10. 1 gång/vecka 5 99. Ej svar
VAR 221 ALLERS Loc 344 width 2 MD=99 F.12b. Hur ofta läser Du Allers <Se F.12 för fullständig frågetext> 1111 01. Aldrig 112 02. 1 gång/år 73 03. 2 ggr/år 91 04. 3 ggr/år 94 05. 1 gång/kvartal 58 06. 2 ggr/kvartal 106 07. 1 gång/månad 38 08. 2 ggr/månad 22 09. 3 ggr/månad 172 10. 1 gång/vecka 7 99. Ej svar
VAR 222 DAMERNAS VÄRLD Loc 346 width 2 MD=99 F.12c. Hur ofta läser Du Damernas Värld <Se F.12 för fullständig frågetext> 1305 01. Aldrig 103 02. 1 gång/år 79 03. 2 ggr/år 89 04. 3 ggr/år 102 05. 1 gång/kvartal 42 06. 2 ggr/kvartal 61 07. 1 gång/månad 34 08. 2 ggr/månad 15 09. 3 ggr/månad 49 10. 1 gång/vecka 5 99. Ej svar
VAR 223 FEMINA Loc 348 width 2 MD=99 F.12d. Hur ofta läser Du Femina <Se F.12 för fullständig frågetext> 1416 01. Aldrig 109 02. 1 gång/år 65 03. 2 ggr/år 77 04. 3 ggr/år 75 05. 1 gång/kvartal 38 06. 2 ggr/kvartal 47 07. 1 gång/månad 22 08. 2 ggr/månad 6 09. 3 ggr/månad 25 10. 1 gång/vecka 4 99. Ej svar
VAR 224 FIB-AKTUELLT Loc 350 width 2 MD=99 F.12e. Hur ofta läser Du FIB-Aktuellt <Se F.12 för fullständig frågetext> 1119 01. Aldrig 74 02. 1 gång/år 67 03. 2 ggr/år 86 04. 3 ggr/år 120 05. 1 gång/kvartal 82 06. 2 ggr/kvartal 117 07. 1 gång/månad 79 08. 2 ggr/månad 49 09. 3 ggr/månad 75 10. 1 gång/vecka 16 99. Ej svar
VAR 225 HEMMETS JOURNAL Loc 352 width 2 MD=99 F.12f. Hur ofta läser Du Hemmets Journal <Se F.12 för fullständig frågetext> 1109 01. Aldrig 95 02. 1 gång/år 70 03. 2 ggr/år 85 04. 3 ggr/år 96 05. 1 gång/kvartal 71 06. 2 ggr/kvartal 93 07. 1 gång/månad 52 08. 2 ggr/månad 27 09. 3 ggr/månad 181 10. 1 gång/vecka 5 99. Ej svar
VAR 226 HEMMETS VECKOTIDNING Loc 354 width 2 MD=99 F.12g. Hur ofta läser Du Hemmets Veckotidning <Se F.12 för fullständig frågetext> 1189 01. Aldrig 94 02. 1 gång/år 69 03. 2 ggr/år 75 04. 3 ggr/år 84 05. 1 gång/kvartal 52 06. 2 ggr/kvartal 85 07. 1 gång/månad 35 08. 2 ggr/månad 20 09. 3 ggr/månad 175 10. 1 gång/vecka 6 99. Ej svar
VAR 227 HUSMODERN Loc 356 width 2 MD=99 F.12h. Hur ofta läser Du Husmodern <Se F.12 för fullständig frågetext> 1323 01. Aldrig 98 02. 1 gång/år 61 03. 2 ggr/år 80 04. 3 ggr/år 84 05. 1 gång/kvartal 53 06. 2 ggr/kvartal 63 07. 1 gång/månad 26 08. 2 ggr/månad 12 09. 3 ggr/månad 81 10. 1 gång/vecka 3 99. Ej svar
VAR 228 HÄNT I VECKAN Loc 358 width 2 MD=99 F.12i. Hur ofta läser Du Hänt i Veckan <Se F.12 för fullständig frågetext> 1160 01. Aldrig 110 02. 1 gång/år 83 03. 2 ggr/år 114 04. 3 ggr/år 122 05. 1 gång/kvartal 65 06. 2 ggr/kvartal 94 07. 1 gång/månad 35 08. 2 ggr/månad 24 09. 3 ggr/månad 69 10. 1 gång/vecka 8 99. Ej svar
VAR 229 ICA-KURIREN Loc 360 width 2 MD=99 F.12j. Hur ofta läser Du ICA-Kuriren <Se F.12 för fullständig frågetext> 1081 01. Aldrig 73 02. 1 gång/år 52 03. 2 ggr/år 79 04. 3 ggr/år 68 05. 1 gång/kvartal 46 06. 2 ggr/kvartal 81 07. 1 gång/månad 45 08. 2 ggr/månad 16 09. 3 ggr/månad 335 10. 1 gång/vecka 8 99. Ej svar
VAR 230 KALLE ANKA & CO Loc 362 width 2 MD=99 F.12k. Hur ofta läser Du Kalle Anka & Co <Se F.12 för fullständig frågetext> 1287 01. Aldrig 82 02. 1 gång/år 58 03. 2 ggr/år 91 04. 3 ggr/år 81 05. 1 gång/kvartal 63 06. 2 ggr/kvartal 74 07. 1 gång/månad 28 08. 2 ggr/månad 23 09. 3 ggr/månad 91 10. 1 gång/vecka 6 99. Ej svar
VAR 231 LAND Loc 364 width 2 MD=99 F.12l. Hur ofta läser Du Land <Se F.12 för fullständig frågetext> 1264 01. Aldrig 59 02. 1 gång/år 49 03. 2 ggr/år 56 04. 3 ggr/år 46 05. 1 gång/kvartal 35 06. 2 ggr/kvartal 47 07. 1 gång/månad 38 08. 2 ggr/månad 23 09. 3 ggr/månad 264 10. 1 gång/vecka 3 99. Ej svar
VAR 232 LEKTYR Loc 366 width 2 MD=99 F.12m. Hur ofta läser Du Lektyr <Se F.12 för fullständig frågetext> 1236 01. Aldrig 67 02. 1 gång/år 56 03. 2 ggr/år 71 04. 3 ggr/år 108 05. 1 gång/kvartal 69 06. 2 ggr/kvartal 107 07. 1 gång/månad 63 08. 2 ggr/månad 33 09. 3 ggr/månad 60 10. 1 gång/vecka 14 99. Ej svar
VAR 233 MIN VÄRLD Loc 368 width 2 MD=99 F.12n. Hur ofta läser Du Min Värld <Se F.12 för fullständig frågetext> 1538 01. Aldrig 52 02. 1 gång/år 27 03. 2 ggr/år 39 04. 3 ggr/år 41 05. 1 gång/kvartal 32 06. 2 ggr/kvartal 35 07. 1 gång/månad 26 08. 2 ggr/månad 12 09. 3 ggr/månad 80 10. 1 gång/vecka p 2 99. Ej svar
VAR 234 MITT LIVS NOVELL Loc 370 width 2 MD=99 F.12o. Hur ofta läser Du Mitt Livs Novell <Se F.12 för fullständig frågetext> 1690 01. Aldrig 40 02. 1 gång/år 29 03. 2 ggr/år 30 04. 3 ggr/år 15 05. 1 gång/kvartal 14 06. 2 ggr/kvartal 21 07. 1 gång/månad 10 08. 2 ggr/månad 7 09. 3 ggr/månad 27 10. 1 gång/vecka 1 99. Ej svar
VAR 235 RÖSTER I RADIO/TV Loc 372 width 2 MD=99 F.12p. Hur ofta läser Du Röster i Radio/TV <Se F.12 för fullständig frågetext> 1367 01. Aldrig 108 02. 1 gång/år 74 03. 2 ggr/år 99 04. 3 ggr/år 77 05. 1 gång/kvartal 40 06. 2 ggr/kvartal 28 07. 1 gång/månad 19 08. 2 ggr/månad 10 09. 3 ggr/månad 61 10. 1 gång/vecka 1 99. Ej svar
VAR 236 SAXONS VECKOTIDNING Loc 374 width 2 MD=99 F.12q. Hur ofta läser Du Saxons Veckotidning <Se F.12 för fullständig frågetext> 1438 01. Aldrig 69 02. 1 gång/år 48 03. 2 ggr/år 63 04. 3 ggr/år 61 05. 1 gång/kvartal 33 06. 2 ggr/kvartal 52 07. 1 gång/månad 28 08. 2 ggr/månad 20 09. 3 ggr/månad 70 10. 1 gång/vecka 2 99. Ej svar
VAR 237 SE Loc 376 width 2 MD=99 F.12r. Hur ofta läser Du Se <Se F.12 för fullständig frågetext> 1360 01. Aldrig 94 02. 1 gång/år 73 03. 2 ggr/år 87 04. 3 ggr/år 87 05. 1 gång/kvartal 48 06. 2 ggr/kvartal 60 07. 1 gång/månad 32 08. 2 ggr/månad 21 09. 3 ggr/månad 17 10. 1 gång/vecka 5 99. Ej svar
VAR 238 SVENSK DAMTIDNING Loc 378 width 2 MD=99 F.12s. Hur ofta läser Du Svensk Damtidning <Se F.12 för fullständig frågetext> 1439 01. Aldrig 75 02. 1 gång/år 44 03. 2 ggr/år 74 04. 3 ggr/år 52 05. 1 gång/kvartal 40 06. 2 ggr/kvartal 43 07. 1 gång/månad 29 08. 2 ggr/månad 18 09. 3 ggr/månad 66 10. 1 gång/vecka 4 99. Ej svar
VAR 239 VECKANS AFFÄRER Loc 380 width 2 MD=99 F.12t. Hur ofta läser Du Veckans Affärer <Se F.12 för fullständig frågetext> 1556 01. Aldrig 44 02. 1 gång/år 31 03. 2 ggr/år 53 04. 3 ggr/år 45 05. 1 gång/kvartal 22 06. 2 ggr/kvartal 38 07. 1 gång/månad 13 08. 2 ggr/månad 12 09. 3 ggr/månad 67 10. 1 gång/vecka 3 99. Ej svar
VAR 240 VECKO-REVYN Loc 382 width 2 MD=99 F.12u. Hur ofta läser Du Vecko-Revyn <Se F.12 för fullständig frågetext> 1443 01. Aldrig 78 02. 1 gång/år 56 03. 2 ggr/år 71 04. 3 ggr/år 53 05. 1 gång/kvartal 48 06. 2 ggr/kvartal 52 07. 1 gång/månad 28 08. 2 ggr/månad 18 09. 3 ggr/månad 33 10. 1 gång/vecka 4 99. Ej svar
VAR 241 VI Loc 384 width 2 MD=99 F.12v. Hur ofta läser Du Vi <Se F.12 för fullständig frågetext> 1482 01. Aldrig 51 02. 1 gång/år 48 03. 2 ggr/år 40 04. 3 ggr/år 26 05. 1 gång/kvartal 24 06. 2 ggr/kvartal 33 07. 1 gång/månad 17 08. 2 ggr/månad 20 09. 3 ggr/månad 140 10. 1 gång/vecka 3 99. Ej svar
VAR 242 ÅRET RUNT Loc 386 width 2 MD=99 F.12x. Hur ofta läser Du Året Runt <Se F.12 för fullständig frågetext> 1037 01. Aldrig 79 02. 1 gång/år 85 03. 2 ggr/år 101 04. 3 ggr/år 116 05. 1 gång/kvartal 80 06. 2 ggr/kvartal 103 07. 1 gång/månad 49 08. 2 ggr/månad 35 09. 3 ggr/månad 192 10. 1 gång/vecka 7 99. Ej svar
VAR 243 METALLARBETAREN Loc 388 width 2 MD=99 F.12y. Hur ofta läser Du Metallarbetaren <Se F.12 för fullständig frågetext> 1646 01. Aldrig 22 02. 1 gång/år 7 03. 2 ggr/år 17 04. 3 ggr/år 20 05. 1 gång/kvartal 9 06. 2 ggr/kvartal 45 07. 1 gång/månad 38 08. 2 ggr/månad 78 09. 3 ggr/månad 2 99. Ej svar
VAR 244 STOPP Loc 390 width 2 MD=98 or GE 99 F.12z. Hur ofta läser Du Stopp <Se F.12 för fullständig frågetext> Frågan ställd i 81-II (Omgång 21,22,23) 1627 01. Aldrig 26 02. 1 gång/år 77 03. 2 ggr/år 13 04. 3 ggr/år 29 05. 1 gång/kvartal 14 06. 2 ggr/kvartal 34 07. 1 gång/månad 15 08. 2 ggr/månad 18 09. 3 ggr/månad 28 10. 1 gång/vecka 98. Frågan ej ställd 3 99. Ej svar
VAR 245 KOMMUNALARBETAREN Loc 392 width 1 MD=9 F.13. Tidningar Du själv läser. Följande frågor gäller hur ofta Du själv läser vissa tidningar. De flesta människor läser endast en liten del av de uppräknade tidningarna. Vi ber Dig att så noga som möjligt gå igenom och kryssa för samtliga tidningar. I de fall Du inte alls läser en tidning, kryssa för svarsalternativet "Aldrig". F.13a. Hur ofta läser Du Kommunalarbetaren 1601 1. Aldrig 4 2. 1 gång/år 7 3. 2 ggr/år 11 4. 3 ggr/år 12 5. 1 gång/kvartal 13 6. 2 ggr/kvartal 44 7. 1 gång/månad 183 8. 2 ggr/månad 9 9. Ej svar
VAR 246 MOTOR Loc 393 width 1 MD=9 F.13b. Hur ofta läser Du Motor <Se F.13 för fullständig frågetext> 1485 1. Aldrig 40 2. 1 gång/år 45 3. 2 ggr/år 57 4. 3 ggr/år 43 5. 1 gång/kvartal 23 6. 2 ggr/kvartal 65 7. 1 gång/månad 123 8. 2 ggr/månad 3 9. Ej svar
VAR 247 MOTORFÖRAREN Loc 394 width 1 MD=9 F.13c. Hur ofta läser Du Motorföraren <Se F.13 för fullständig frågetext> 1702 1. Aldrig 24 2. 1 gång/år 24 3. 2 ggr/år 21 4. 3 ggr/år 19 5. 1 gång/kvartal 12 6. 2 ggr/kvartal 32 7. 1 gång/månad 45 8. 2 ggr/månad 5 9. Ej svar
VAR 248 TEKNIKENS VÄRLD Loc 395 width 1 MD=9 F.13d. Hur ofta läser Du Teknikens Värld <Se F.13 för fullständig frågetext> 1379 1. Aldrig 77 2. 1 gång/år 86 3. 2 ggr/år 87 4. 3 ggr/år 69 5. 1 gång/kvartal 40 6. 2 ggr/kvartal 65 7. 1 gång/månad 74 8. 2 ggr/månad 7 9. Ej svar
VAR 249 VI BILÄGARE Loc 396 width 1 MD=9 F.13e. Hur ofta läser Du Vi Bilägare <Se F.13 för fullständig frågetext> 1321 1. Aldrig 53 2. 1 gång/år 45 3. 2 ggr/år 54 4. 3 ggr/år 60 5. 1 gång/kvartal 36 6. 2 ggr/kvartal 78 7. 1 gång/månad 227 8. 2 ggr/månad 10 9. Ej svar
VAR 250 SIA SKOGSARBETAREN Loc 397 width 1 MD=9 F.13f. Hur ofta läser Du SIA Skogsarbetaren <Se F.13 för fullständig frågetext> 1815 1. Aldrig 8 2. 1 gång/år 8 3. 2 ggr/år 5 4. 3 ggr/år 2 5. 1 gång/kvartal 5 6. 2 ggr/kvartal 16 7. 1 gång/månad 24 8. 2 ggr/månad 1 9. Ej svar
VAR 251 BILSPORT Loc 398 width 1 MD=9 F.13g. Hur ofta läser Du Bilsport <Se F.13 för fullständig frågetext> Frågan ställd i 81-II(Omgång 21,22,23,28) 1630 1. Aldrig 41 2. 1 gång/år 28 3. 2 ggr/år 44 4. 3 ggr/år 28 5. 1 gång/kvartal 27 6. 2 ggr/kvartal 26 7. 1 gång/månad 52 8. 2 ggr/månad 8 9. Ej svar
VAR 252 DET BÄSTA Loc 399 width 1 MD=9 F.14. Tidningar Du själv läser. Följande frågor gäller hur ofta Du själv läser vissa tidningar. De flesta människor läser endast en liten del av de uppräknade tidningarna. Vi ber Dig att så noga som möjligt gå igenom och kryssa för samtliga tidningar. I de fall Du inte alls läser en tidning, kryssa för svarsalternativet "Aldrig". F.14a. Hur ofta läser Du Det Bästa 1571 1. Aldrig 60 2. 1 gång/år 44 3. 2 ggr/år 31 4. 3 ggr/år 26 5. 1 gång/kvartal 18 6. 2 ggr/kvartal 124 7. 1 gång/månad 10 9. Ej svar
VAR 253 MÅNADS-JOURNALEN Loc 400 width 1 MD=9 F.14b. Hur ofta läser Du Månads-Journalen <Se F.14 för fullständig frågetext> 1807 1. Aldrig 11 2. 1 gång/år 6 3. 2 ggr/år 12 4. 3 ggr/år 9 5. 1 gång/kvartal 1 6. 2 ggr/kvartal 35 7. 1 gång/månad 3 9. Ej svar
VAR 254 VI FÖRÄLDRAR Loc 401 width 1 MD=9 F.14c. Hur ofta läser Du Vi Föräldrar <Se F.14 för fullständig frågetext> 1617 1. Aldrig 54 2. 1 gång/år 38 3. 2 ggr/år 45 4. 3 ggr/år 40 5. 1 gång/kvartal 14 6. 2 ggr/kvartal 71 7. 1 gång/månad 5 9. Ej svar
VAR 255 PRIVATA AFFÄRER Loc 402 width 1 MD=9 F.14d. Hur ofta läser Du Privata Affärer <Se F.14 för fullständig frågetext> 1740 1. Aldrig 24 2. 1 gång/år 28 3. 2 ggr/år 28 4. 3 ggr/år 21 5. 1 gång/kvartal 4 6. 2 ggr/kvartal 35 7. 1 gång/månad 4 9. Ej svar
VAR 256 ANTIK & AUKTION Loc 403 width 1 MD=9 F.14e. Hur ofta läser Du Antik & Auktion <Se F.14 för fullständig frågetext> 1740 1. Aldrig 49 2. 1 gång/år 23 3. 2 ggr/år 21 4. 3 ggr/år 19 5. 1 gång/kvartal 6 6. 2 ggr/kvartal 26 7. 1 gång/månad 9. Ej svar
VAR 257 ALLT I HEMMET Loc 404 width 1 MD=9 F.14f. Hur ofta läser Du Allt i Hemmet <Se F.14 för fullständig frågetext> 1222 1. Aldrig 117 2. 1 gång/år 157 3. 2 ggr/år 119 4. 3 ggr/år 121 5. 1 gång/kvartal 37 6. 2 ggr/kvartal 108 7. 1 gång/månad 3 9. Ej svar
VAR 258 HEM OCH FRITID Loc 405 width 1 MD=9 F.14g. Hur ofta läser Du Hem och Fritid <Se F.14 för fullständig frågetext> 1198 1. Aldrig 117 2. 1 gång/år 129 3. 2 ggr/år 127 4. 3 ggr/år 126 5. 1 gång/kvartal 48 6. 2 ggr/kvartal 133 7. 1 gång/månad 6 9. Ej svar
VAR 259 VÅR BOSTAD Loc 406 width 1 MD=9 F.14h. Hur ofta läser Du Vår Bostad <Se F.14 för fullständig frågetext> 1378 1. Aldrig 64 2. 1 gång/år 58 3. 2 ggr/år 49 4. 3 ggr/år 80 5. 1 gång/kvartal 33 6. 2 ggr/kvartal 211 7. 1 gång/månad 11 9. Ej svar
VAR 260 ALLT OM MAT Loc 407 width 1 MD=9 F.14i. Hur ofta läser Du Allt om Mat <Se F.14 för fullständig frågetext> 1281 1. Aldrig 138 2. 1 gång/år 106 3. 2 ggr/år 83 4. 3 ggr/år 102 5. 1 gång/kvartal 53 6. 2 ggr/kvartal 115 7. 1 gång/månad 6 9. Ej svar
VAR 261 TIDSKRIFT FÖR HÄLSA Loc 408 width 1 MD=9 F.14j. Hur ofta läser Du Tidskrift för Hälsa <Se F.14 för fullständig frågetext> 1705 1. Aldrig 42 2. 1 gång/år 30 3. 2 ggr/år 25 4. 3 ggr/år 23 5. 1 gång/kvartal 13 6. 2 ggr/kvartal 43 7. 1 gång/månad 3 9. Ej svar
VAR 262 FOTO- OCH FILMTEKNIK Loc 409 width 1 MD=9 F.14k. Hur ofta läser Du Foto- och Filmteknik <Se F.14 för fullständig frågetext> 1716 1. Aldrig 51 2. 1 gång/år 32 3. 2 ggr/år 27 4. 3 ggr/år 23 5. 1 gång/kvartal 7 6. 2 ggr/kvartal 27 7. 1 gång/månad 1 9. Ej svar
VAR 263 TEKNIK FÖR ALLA Loc 410 width 1 MD=9 F.14l. Hur ofta läser Du Teknik för alla <Se F.14 för fullständig frågetext> 1610 1. Aldrig 69 2. 1 gång/år 55 3. 2 ggr/år 44 4. 3 ggr/år 44 5. 1 gång/kvartal 29 6. 2 ggr/kvartal 30 7. 1 gång/månad 3 9. Ej svar
VAR 264 BÅT-NYTT Loc 411 width 1 MD=9 F.14m. Hur ofta läser Du Båt-Nytt <Se F.14 för fullständig frågetext> 1615 1. Aldrig 71 2. 1 gång/år 43 3. 2 ggr/år 49 4. 3 ggr/år 39 5. 1 gång/kvartal 24 6. 2 ggr/kvartal 42 7. 1 gång/månad 1 9. Ej svar
VAR 265 BÅT FÖR ALLA Loc 412 width 1 MD=9 F.14n. Hur ofta läser Du Båt för alla <Se F.14 för fullständig frågetext> 1694 1. Aldrig 55 2. 1 gång/år 32 3. 2 ggr/år 30 4. 3 ggr/år 28 5. 1 gång/kvartal 18 6. 2 ggr/kvartal 27 7. 1 gång/månad 9. Ej svar
VAR 266 VI BÅTÄGARE Loc 413 width 1 MD=9 F.14o. Hur ofta läser Du Vi Båtägare <Se F.14 för fullständig frågetext> 1685 1. Aldrig 63 2. 1 gång/år 31 3. 2 ggr/år 26 4. 3 ggr/år 23 5. 1 gång/kvartal p 20 6. 2 ggr/kvartal 34 7. 1 gång/månad 2 9. Ej svar
VAR 267 PÅ KRYSS & TILL RORS Loc 414 width 1 MD=9 F.14p. Hur ofta läser Du På Kryss & Till Rors <Se F.14 för fullständig frågetext> 1802 1. Aldrig 22 2. 1 gång/år 14 3. 2 ggr/år 12 4. 3 ggr/år 13 5. 1 gång/kvartal 21 6. 2 ggr/kvartal 9. Ej svar
VAR 268 SEGLING Loc 415 width 1 MD=9 F.14q. Hur ofta läser Du Segling <Se F.14 för fullständig frågetext> 1783 1. Aldrig 38 2. 1 gång/år 16 3. 2 ggr/år 14 4. 3 ggr/år 10 5. 1 gång/kvartal 23 6. 2 ggr/kvartal 9. Ej svar
VAR 269 FLT 6-DAGARS Loc 416 width 2 MD=99 F.15. Tidningar Du själv läser. Följande frågor gäller hur ofta Du själv läser vissa tidningar. De flesta människor läser endast en liten del av de uppräknade tidningarna. Vi ber Dig att så noga som möjligt gå igenom och kryssa för samtliga tidningar. I de fall Du inte alls läser en tidning, kryssa för svarsalternativet "Aldrig". F.15a. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Förenade Landsortstidningar 6-dagars 839 01. Aldrig 26 02. 1 gång/år 28 03. 2 ggr/år 59 04. 3 ggr/år 34 05. 1 gång/kvartal 29 06. 2 ggr/kvartal 37 07. 1 gång/månad 19 08. 2 ggr/månad 47 09. 3 ggr/månad 62 10. 1 gång/vecka 30 11. 2 ggr/vecka 45 12. 3 ggr/vecka 27 13. 4 ggr/vecka 35 14. 5 ggr/vecka 564 15. 6 ggr/vecka 3 99. Ej svar
VAR 270 A-PRESSEN Loc 418 width 2 MD=99 F.15b. Hur ofta läser Du vardagsnummer av A-Pressen <Se F.15 för fullständig frågetext> 1184 01. Aldrig 12 02. 1 gång/år 35 03. 2 ggr/år 36 04. 3 ggr/år 41 05. 1 gång/kvartal 29 06. 2 ggr/kvartal 50 07. 1 gång/månad 29 08. 2 ggr/månad 43 09. 3 ggr/månad 58 10. 1 gång/vecka 43 11. 2 ggr/vecka 34 12. 3 ggr/vecka 26 13. 4 ggr/vecka 34 14. 5 ggr/vecka 229 15. 6 ggr/vecka 1 99. Ej svar
VAR 271 FLT 5-DAGARS Loc 420 width 2 MD=99 F.15c. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Förenade Landsortstidningar 5-dagars <Se F.15 för fullständig frågetext> 1718 01. Aldrig 23 02. 1 gång/år 16 03. 2 ggr/år 18 04. 3 ggr/år 16 05. 1 gång/kvartal 14 06. 2 ggr/kvartal 12 07. 1 gång/månad 8 08. 2 ggr/månad 7 09. 3 ggr/månad 4 10. 1 gång/vecka 3 11. 2 ggr/vecka 6 12. 3 ggr/vecka 3 13. 4 ggr/vecka 34 14. 5 ggr/vecka 2 99. Ej svar
VAR 272 FLT 4-DAGARS Loc 422 width 2 MD=99 F.15d. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Förenade Landsortstidningar 4-dagars <Se F.15 för fullständig frågetext> 1807 01. Aldrig 5 02. 1 gång/år 7 03. 2 ggr/år 6 04. 3 ggr/år 3 05. 1 gång/kvartal 4 06. 2 ggr/kvartal 4 07. 1 gång/månad 6 08. 2 ggr/månad 5 09. 3 ggr/månad 1 10. 1 gång/vecka 3 11. 2 ggr/vecka 3 12. 3 ggr/vecka 29 13. 4 ggr/vecka 1 99. Ej svar
VAR 273 FLT 3-DAGARS Loc 424 width 2 MD=99 F.15e. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Förenade Landsortstidningar 3-dagars <Se F.15 för fullständig frågetext> 1711 01. Aldrig 8 02. 1 gång/år 12 03. 2 ggr/år 11 04. 3 ggr/år 14 05. 1 gång/kvartal 4 06. 2 ggr/kvartal 9 07. 1 gång/månad 12 08. 2 ggr/månad 10 09. 3 ggr/månad 6 10. 1 gång/vecka 5 11. 2 ggr/vecka 79 12. 3 ggr/vecka 3 99. Ej svar
VAR 274 FLT 2-DAGARS Loc 426 width 2 MD=99 F.15f. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Förenade Landsortstidningar 2-dagars <Se F.15 för fullständig frågetext> 1861 01. Aldrig 4 02. 1 gång/år 2 03. 2 ggr/år 3 04. 3 ggr/år 2 05. 1 gång/kvartal 1 06. 2 ggr/kvartal 1 07. 1 gång/månad 08. 2 ggr/månad 09. 3 ggr/månad 1 10. 1 gång/vecka 8 11. 2 ggr/vecka 1 99. Ej svar
VAR 275 HELSINGBORGS DAGBLAD Loc 428 width 2 MD=99 F.15g. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Helsingborgs Dagblad <Se F.15 för fullständig frågetext> 1822 01. Aldrig 2 02. 1 gång/år 1 03. 2 ggr/år 6 04. 3 ggr/år 2 05. 1 gång/kvartal 2 06. 2 ggr/kvartal 4 07. 1 gång/månad 4 08. 2 ggr/månad 1 09. 3 ggr/månad 5 10. 1 gång/vecka 2 11. 2 ggr/vecka 1 12. 3 ggr/vecka 1 13. 4 ggr/vecka 1 14. 5 ggr/vecka 30 15. 6 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 276 MS/NKR Loc 430 width 2 MD=99 F.15h. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Mellersta Skåne/Nya Kristianstadsbladet <Se F.15 för fullständig frågetext> 1841 01. Aldrig 3 02. 1 gång/år 2 03. 2 ggr/år 3 04. 3 ggr/år 3 05. 1 gång/kvartal 1 06. 2 ggr/kvartal p 2 07. 1 gång/månad 1 08. 2 ggr/månad 2 09. 3 ggr/månad 3 10. 1 gång/vecka 11. 2 ggr/vecka 1 12. 3 ggr/vecka 1 13. 4 ggr/vecka 1 14. 5 ggr/vecka 20 15. 6 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 277 ÖVR.LOKAL DAGSPRESS (6) Loc 432 width 2 MD=99 F.15i. Hur ofta läser Du vardagsnummer av övrig lokal dagspress 6-dagars <Se F.15 för fullständig frågetext> 1781 01. Aldrig 6 02. 1 gång/år 8 03. 2 ggr/år 7 04. 3 ggr/år 6 05. 1 gång/kvartal 8 06. 2 ggr/kvartal 9 07. 1 gång/månad 8 08. 2 ggr/månad 8 09. 3 ggr/månad 9 10. 1 gång/vecka 11. 2 ggr/vecka 5 12. 3 ggr/vecka 2 13. 4 ggr/vecka 14. 5 ggr/vecka 27 15. 6 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 278 ÖVR.LOKAL DAGSPRESS (4) Loc 434 width 2 MD=99 F.15j. Hur ofta läser Du vardagsnummer av övrig lokal dagspress 4-dagars <Se F.15 för fullständig frågetext> 1843 01. Aldrig 3 02. 1 gång/år 4 03. 2 ggr/år 4 04. 3 ggr/år 3 05. 1 gång/kvartal 2 06. 2 ggr/kvartal 6 07. 1 gång/månad 1 08. 2 ggr/månad 2 09. 3 ggr/månad 10. 1 gång/vecka 11. 2 ggr/vecka 12. 3 ggr/vecka 15 13. 4 ggr/vecka 1 99. Ej svar
VAR 279 ÖVR.LOKAL DAGSPRESS (3) Loc 436 width 2 MD=99 F.15k. Hur ofta läser Du vardagsnummer av övrig lokal dagspress 3-dagars <Se F.15 för fullständig frågetext> 1805 01. Aldrig 8 02. 1 gång/år 10 03. 2 ggr/år 9 04. 3 ggr/år 5 05. 1 gång/kvartal 8 06. 2 ggr/kvartal 6 07. 1 gång/månad 4 08. 2 ggr/månad 2 09. 3 ggr/månad 5 10. 1 gång/vecka 6 11. 2 ggr/vecka 16 12. 3 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 280 ÖVR.LOKAL DAGSPRESS (2) Loc 438 width 2 MD=99 F.15l. Hur ofta läser Du vardagsnummer av övrig lokal dagspress 2-dagars <Se F.15 för fullständig frågetext> 1864 01. Aldrig 2 02. 1 gång/år 10 03. 2 ggr/år 1 04. 3 ggr/år 1 05. 1 gång/kvartal 2 06. 2 ggr/kvartal 1 07. 1 gång/månad 08. 2 ggr/månad 09. 3 ggr/månad 10. 1 gång/vecka 3 11. 2 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 281 VÅRT HUS Loc 440 width 1 MD=9 F.16. Villatidningar. Tidningarna Vårt Hus och Vi i Villa distribueras gratis till landets alla villahushåll. Båda utkommer med 4 nr/år - två på våren och två på hösten. F.16a. Hur ofta läser Du Vårt Hus? 868 1. Läser aldrig 85 2. Läser 1 nr/år 89 3. Läser 2 nr/år 45 4. Läser 3 nr/år 659 5. Läser 4 nr/år 138 9. Ej svar
VAR 282 VI I VILLA Loc 441 width 1 MD=9 F.16b. Hur ofta läser Du Vi i Villa? <Se F.16 för fullständig frågetext> 720 1. Läser aldrig 90 2. Läser 1 nr/år 105 3. Läser 2 nr/år 61 4. Läser 3 nr/år 781 5. Läser 4 nr/år 127 9. Ej svar
VAR 283 AFTONBLADET(S) Loc 442 width 1 MD=9 F.17. Köp av olika tidningar. Hur ofta köper Du för egen räkning nedan uppräknade tidningar? (Räkna bara med tidningar som Du själv köper eller prenumererar på i Ditt eget namn.) F.17a. Hur ofta köper Du söndagsnummer av Aftonbladet? 1100 1. Köper aldrig 440 2. Köper enstaka nummmer 54 3. Köper ungefär 1 nr av 4 50 4. Köper ungefär vart annat nr 26 5. Köper ungefär 3 nr av 4 140 6. Köper nästan alla nr 61 7. Köper alla nr/prenumererar 13 9. Ej svar
VAR 284 EXPRESSEN(S) Loc 443 width 1 MD=9 F.17b. Hur ofta köper Du söndagsnummer av Expressen? <Se F.17 för fullständig frågetext> 880 1. Köper aldrig 547 2. Köper enstaka nummmer 74 3. Köper ungefär 1 nr av 4 69 4. Köper ungefär vart annat nr 46 5. Köper ungefär 3 nr av 4 159 6. Köper nästan alla nr 96 7. Köper alla nr/prenumererar 13 9. Ej svar
VAR 285 DET BÄSTA Loc 444 width 1 MD=9 F.17c. Hur ofta köper Du Det Bästa? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1731 1. Köper aldrig 45 2. Köper enstaka nummmer 5 3. Köper ungefär 1 nr av 4 4 4. Köper ungefär vart annat nr 1 5. Köper ungefär 3 nr av 4 2 6. Köper nästan alla nr 83 7. Köper alla nr/prenumererar 13 9. Ej svar
VAR 286 MÅNADS-JOURNALEN Loc 445 width 1 MD=9 F.17d. Hur ofta köper Du Månads-Journalen? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1829 1. Köper aldrig 19 2. Köper enstaka nummmer 1 3. Köper ungefär 1 nr av 4 4. Köper ungefär vart annat nr 5. Köper ungefär 3 nr av 4 6 6. Köper nästan alla nr 16 7. Köper alla nr/prenumererar 13 9. Ej svar
VAR 287 ALLAS VECKOTIDNING Loc 446 width 1 MD=9 F.17e. Hur ofta köper Du Allas Veckotidning? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1643 1. Köper aldrig 155 2. Köper enstaka nummmer 21 3. Köper ungefär 1 nr av 4 9 4. Köper ungefär vart annat nr 4 5. Köper ungefär 3 nr av 4 9 6. Köper nästan alla nr 30 7. Köper alla nr/prenumererar 13 9. Ej svar
VAR 288 ALLERS Loc 447 width 1 MD=9 F.17f. Hur ofta köper Du Allers? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1577 1. Köper aldrig 189 2. Köper enstaka nummmer 9 3. Köper ungefär 1 nr av 4 7 4. Köper ungefär vart annat nr 3 5. Köper ungefär 3 nr av 4 16 6. Köper nästan alla nr 70 7. Köper alla nr/prenumererar 13 9. Ej svar
VAR 289 DAMERNAS VÄRLD Loc 448 width 1 MD=9 F.17g. Hur ofta köper Du Damernas Värld? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1635 1. Köper aldrig 187 2. Köper enstaka nummmer 11 3. Köper ungefär 1 nr av 4 10 4. Köper ungefär vart annat nr 3 5. Köper ungefär 3 nr av 4 8 6. Köper nästan alla nr 17 7. Köper alla nr/prenumererar 13 9. Ej svar
VAR 290 FEMINA Loc 449 width 1 MD=9 F.17h. Hur ofta köper Du Femina? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1680 1. Köper aldrig 164 2. Köper enstaka nummmer 14 3. Köper ungefär 1 nr av 4 4 4. Köper ungefär vart annat nr 1 5. Köper ungefär 3 nr av 4 2 6. Köper nästan alla nr 6 7. Köper alla nr/prenumererar 13 9. Ej svar
VAR 291 FIB-AKTUELLT Loc 450 width 1 MD=9 F.17i. Hur ofta köper Du FIB-Aktuellt? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1472 1. Köper aldrig 275 2. Köper enstaka nummmer 46 3. Köper ungefär 1 nr av 4 23 4. Köper ungefär vart annat nr 14 5. Köper ungefär 3 nr av 4 27 6. Köper nästan alla nr 14 7. Köper alla nr/prenumererar 13 9. Ej svar
VAR 292 HEMMETS JOURNAL Loc 451 width 1 MD=9 F.17j. Hur ofta köper Du Hemmets Journal? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1565 1. Köper aldrig 196 2. Köper enstaka nummmer 20 3. Köper ungefär 1 nr av 4 7 4. Köper ungefär vart annat nr 4 5. Köper ungefär 3 nr av 4 19 6. Köper nästan alla nr 60 7. Köper alla nr/prenumererar 13 9. Ej svar
VAR 293 HEMMETS VECKOTIDNING Loc 452 width 1 MD=9 F.17k. Hur ofta köper Du Hemmets Veckotidning? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1612 1. Köper aldrig 154 2. Köper enstaka nummmer 19 3. Köper ungefär 1 nr av 4 6 4. Köper ungefär vart annat nr 3 5. Köper ungefär 3 nr av 4 11 6. Köper nästan alla nr 66 7. Köper alla nr/prenumererar 13 9. Ej svar
VAR 294 HUSMODERN Loc 453 width 1 MD=9 F.17l. Hur ofta köper Du Husmodern? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1621 1. Köper aldrig 180 2. Köper enstaka nummmer 13 3. Köper ungefär 1 nr av 4 5 4. Köper ungefär vart annat nr 1 5. Köper ungefär 3 nr av 4 11 6. Köper nästan alla nr 40 7. Köper alla nr/prenumererar 13 9. Ej svar
VAR 295 HÄNT I VECKAN Loc 454 width 1 MD=9 F.17m. Hur ofta köper Du Hänt i Veckan? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1649 1. Köper aldrig 170 2. Köper enstaka nummmer 16 3. Köper ungefär 1 nr av 4 7 4. Köper ungefär vart annat nr 2 5. Köper ungefär 3 nr av 4 8 6. Köper nästan alla nr 19 7. Köper alla nr/prenumererar 13 9. Ej svar
VAR 296 ICA-KURIREN Loc 455 width 1 MD=9 F.17n. Hur ofta köper Du ICA-Kuriren? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1570 1. Köper aldrig 38 2. Köper enstaka nummmer 6 3. Köper ungefär 1 nr av 4 2 4. Köper ungefär vart annat nr 1 5. Köper ungefär 3 nr av 4 7 6. Köper nästan alla nr 247 7. Köper alla nr/prenumererar 13 9. Ej svar
VAR 297 LAND Loc 456 width 1 MD=9 F.17o. Hur ofta köper Du Land? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1635 1. Köper aldrig 58 2. Köper enstaka nummmer 2 3. Köper ungefär 1 nr av 4 3 4. Köper ungefär vart annat nr 3 5. Köper ungefär 3 nr av 4 1 6. Köper nästan alla nr 169 7. Köper alla nr/prenumererar 13 9. Ej svar
VAR 298 LEKTYR Loc 457 width 1 MD=9 F.17p. Hur ofta köper Du Lektyr? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1514 1. Köper aldrig 241 2. Köper enstaka nummmer 48 3. Köper ungefär 1 nr av 4 25 4. Köper ungefär vart annat nr 8 5. Köper ungefär 3 nr av 4 20 6. Köper nästan alla nr 15 7. Köper alla nr/prenumererar 13 9. Ej svar
VAR 299 MIN VÄRLD Loc 458 width 1 MD=9 F.17q. Hur ofta köper Du Min Värld? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1724 1. Köper aldrig 87 2. Köper enstaka nummmer 13 3. Köper ungefär 1 nr av 4 3 4. Köper ungefär vart annat nr 2 5. Köper ungefär 3 nr av 4 12 6. Köper nästan alla nr 30 7. Köper alla nr/prenumererar 13 9. Ej svar
VAR 300 MITT LIVS NOVELL Loc 459 width 1 MD=9 F.17r. Hur ofta köper Du Mitt Livs Novell? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1785 1. Köper aldrig 61 2. Köper enstaka nummmer 7 3. Köper ungefär 1 nr av 4 2 4. Köper ungefär vart annat nr 3 5. Köper ungefär 3 nr av 4 7 6. Köper nästan alla nr 6 7. Köper alla nr/prenumererar 13 9. Ej svar
VAR 301 RÖSTER I RADIO/TV Loc 460 width 1 MD=9 F.17s. Hur ofta köper Du Röster i Radio/TV? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1633 1. Köper aldrig 190 2. Köper enstaka nummmer 6 3. Köper ungefär 1 nr av 4 3 4. Köper ungefär vart annat nr 1 5. Köper ungefär 3 nr av 4 3 6. Köper nästan alla nr 35 7. Köper alla nr/prenumererar 13 9. Ej svar
VAR 302 SAXONS VECKOTIDNING Loc 461 width 1 MD=9 F.17t. Hur ofta köper Du Saxons Veckotidning? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1686 1. Köper aldrig 132 2. Köper enstaka nummmer 17 3. Köper ungefär 1 nr av 4 5 4. Köper ungefär vart annat nr 4 5. Köper ungefär 3 nr av 4 5 6. Köper nästan alla nr 22 7. Köper alla nr/prenumererar 13 9. Ej svar
VAR 303 SE Loc 462 width 1 MD=9 F.17u. Hur ofta köper Du Se? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1637 1. Köper aldrig 196 2. Köper enstaka nummmer 14 3. Köper ungefär 1 nr av 4 12 4. Köper ungefär vart annat nr 6 5. Köper ungefär 3 nr av 4 1 6. Köper nästan alla nr 5 7. Köper alla nr/prenumererar 13 9. Ej svar
VAR 304 SVENSK DAMTIDNING Loc 463 width 1 MD=9 F.17v. Hur ofta köper Du Svensk Damtidning? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1688 1. Köper aldrig 133 2. Köper enstaka nummmer 11 3. Köper ungefär 1 nr av 4 4 4. Köper ungefär vart annat nr 4 5. Köper ungefär 3 nr av 4 7 6. Köper nästan alla nr 24 7. Köper alla nr/prenumererar 13 9. Ej svar
VAR 305 VECKO-REVYN Loc 464 width 1 MD=9 F.17x. Hur ofta köper Du Vecko-Revyn? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1679 1. Köper aldrig 143 2. Köper enstaka nummmer 21 3. Köper ungefär 1 nr av 4 6 4. Köper ungefär vart annat nr 4 5. Köper ungefär 3 nr av 4 8 6. Köper nästan alla nr 10 7. Köper alla nr/prenumererar 13 9. Ej svar
VAR 306 VI Loc 465 width 1 MD=9 F.17y. Hur ofta köper Du Vi? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1725 1. Köper aldrig 42 2. Köper enstaka nummmer 1 3. Köper ungefär 1 nr av 4 4. Köper ungefär vart annat nr 1 5. Köper ungefär 3 nr av 4 3 6. Köper nästan alla nr 99 7. Köper alla nr/prenumererar 13 9. Ej svar
VAR 307 ÅRET RUNT Loc 466 width 1 MD=9 F.17z. Hur ofta köper Du Året Runt? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1498 1. Köper aldrig 239 2. Köper enstaka nummmer 30 3. Köper ungefär 1 nr av 4 8 4. Köper ungefär vart annat nr 4 5. Köper ungefär 3 nr av 4 14 6. Köper nästan alla nr 78 7. Köper alla nr/prenumererar 13 9. Ej svar
VAR 308 SKÖNHETSARTIKLAR Loc 467 width 1 MD=9 F.18. Dina inköp av olika varor. Hur ofta köper Du personligen för egen eller för andras räkning nedanstående produkter? Var god svara med ett kryss på varje rad. F.18a. Jag KÖPER:Skönhetsartiklar 593 1. Aldrig 655 2. Någon gång/år 382 3. Någon gång/kvartal 232 4. Någon gång/månad 7 5. 1-2 ggr/vecka 4 6. 3-4 ggr/vecka 1 7. Minst 5 ggr/vecka 10 9. Ej svar
VAR 309 TANDKRÄM Loc 468 width 1 MD=9 F.18b. Jag KÖPER:Tandkräm <Se F.18 för fullständig frågetext> 152 1. Aldrig 259 2. Någon gång/år 525 3. Någon gång/kvartal 889 4. Någon gång/månad 45 5. 1-2 ggr/vecka 2 6. 3-4 ggr/vecka 2 7. Minst 5 ggr/vecka 10 9. Ej svar
VAR 310 TVÅL Loc 469 width 1 MD=9 F.18c. Jag KÖPER:Tvål <Se F.18 för fullständig frågetext> 167 1. Aldrig 253 2. Någon gång/år 458 3. Någon gång/kvartal 929 4. Någon gång/månad 62 5. 1-2 ggr/vecka 3 6. 3-4 ggr/vecka 2 7. Minst 5 ggr/vecka 10 9. Ej svar
VAR 311 MASKINDISKMEDEL Loc 470 width 1 MD=9 F.18d. Jag KÖPER:Maskindiskmedel <Se F.18 för fullständig frågetext> 1237 1. Aldrig 187 2. Någon gång/år 252 3. Någon gång/kvartal 192 4. Någon gång/månad 4 5. 1-2 ggr/vecka 1 6. 3-4 ggr/vecka 1 7. Minst 5 ggr/vecka 10 9. Ej svar
VAR 312 HANDDISKMEDEL Loc 471 width 1 MD=9 F.18e. Jag KÖPER:Handdiskmedel <Se F.18 för fullständig frågetext> 359 1. Aldrig 306 2. Någon gång/år 547 3. Någon gång/kvartal 639 4. Någon gång/månad 19 5. 1-2 ggr/vecka 2 6. 3-4 ggr/vecka 2 7. Minst 5 ggr/vecka 10 9. Ej svar
VAR 313 RENGÖRINGSMEDEL Loc 472 width 1 MD=9 F.18f. Jag KÖPER:Rengöringsmedel <Se F.18 för fullständig frågetext> 341 1. Aldrig 390 2. Någon gång/år 591 3. Någon gång/kvartal 532 4. Någon gång/månad 18 5. 1-2 ggr/vecka 1 6. 3-4 ggr/vecka 1 7. Minst 5 ggr/vecka 10 9. Ej svar
VAR 314 TVÄTTMEDEL Loc 473 width 1 MD=9 F.18g. Jag KÖPER:Tvättmedel <Se F.18 för fullständig frågetext> 309 1. Aldrig 293 2. Någon gång/år 550 3. Någon gång/kvartal 689 4. Någon gång/månad 30 5. 1-2 ggr/vecka 2 6. 3-4 ggr/vecka 1 7. Minst 5 ggr/vecka 10 9. Ej svar
VAR 315 GOLVVÅRDSMEDEL Loc 474 width 1 MD=9 F.18h. Jag KÖPER:Golvvårdsmedel <Se F.18 för fullständig frågetext> 766 1. Aldrig 579 2. Någon gång/år 322 3. Någon gång/kvartal 195 4. Någon gång/månad 9 5. 1-2 ggr/vecka 2 6. 3-4 ggr/vecka 7. Minst 5 ggr/vecka 11 9. Ej svar
VAR 316 KAFFE Loc 475 width 1 MD=9 F.18i. Jag KÖPER:Kaffe <Se F.18 för fullständig frågetext> 182 1. Aldrig 183 2. Någon gång/år 313 3. Någon gång/kvartal 891 4. Någon gång/månad 286 5. 1-2 ggr/vecka 8 6. 3-4 ggr/vecka 3 7. Minst 5 ggr/vecka 18 9. Ej svar
VAR 317 SATSA HÅRT Loc 476 width 1 MD=9 F.19. Olika påståenden. Här nedan finner Du ett antal påståenden. Markera för vart och ett av dem om Du instämmer i påståendet eller inte. Försök att bedöma alla påståenden även om det ibland kan verka irriterande att inte kunna svara mera nyanserat. F.19a. Jag är beredd att satsa hårt för att komma framåt här i livet 311 1. Instämmer starkt 781 2. Instämmer delvis 452 3. Varken eller 195 4. Instämmer inte 98 5. Instämmer absolut inte 47 9. Ej svar
VAR 318 KVINNANS PLATS Loc 477 width 1 MD=9 F.19b. Kvinnans plats är i hemmet <Se F.19 för fullständig frågetext> 145 1. Instämmer starkt 417 2. Instämmer delvis 209 3. Varken eller 549 4. Instämmer inte 544 5. Instämmer absolut inte 20 9. Ej svar
VAR 319 PRISMEDVETEN Loc 478 width 1 MD=9 F.19c. Jag är mycket prismedveten <Se F.19 för fullständig frågetext> 338 1. Instämmer starkt 840 2. Instämmer delvis 438 3. Varken eller 209 4. Instämmer inte 37 5. Instämmer absolut inte 22 9. Ej svar
VAR 320 STÄDNING Loc 479 width 1 MD=9 F.19d. Det är tacksamt att städa för det är sånt som folk lägger märke till <Se F.19 för fullständig frågetext> 234 1. Instämmer starkt 660 2. Instämmer delvis 356 3. Varken eller 443 4. Instämmer inte 169 5. Instämmer absolut inte 22 9. Ej svar
VAR 321 KVINNOR OCH BARN Loc 480 width 1 MD=9 F.19e. Barn är det viktigaste i en kvinnas liv <Se F.19 för fullständig frågetext> 392 1. Instämmer starkt 658 2. Instämmer delvis 329 3. Varken eller 371 4. Instämmer inte 102 5. Instämmer absolut inte 32 9. Ej svar
VAR 322 RENT I HUSET Loc 481 width 1 MD=9 F.19f. Jag trivs bara när det är alldeles rent i huset <Se F.19 för fullständig frågetext> 364 1. Instämmer starkt 735 2. Instämmer delvis 220 3. Varken eller 447 4. Instämmer inte 99 5. Instämmer absolut inte 19 9. Ej svar
VAR 323 ARBETET EN HOBBY Loc 482 width 1 MD=9 F.19g. För mig är arbetet en hobby <Se F.19 för fullständig frågetext> 172 1. Instämmer starkt 508 2. Instämmer delvis 395 3. Varken eller 576 4. Instämmer inte 202 5. Instämmer absolut inte 31 9. Ej svar
VAR 324 GENVÄGAR Loc 483 width 1 MD=9 F.19h. Jag är en sån som tycker om att ta genvägar, att förenkla saker och ting <Se F.19 för fullständig frågetext> 172 1. Instämmer starkt 731 2. Instämmer delvis 366 3. Varken eller 455 4. Instämmer inte 127 5. Instämmer absolut inte 33 9. Ej svar
VAR 325 ANNORLUNDA MAT Loc 484 width 1 MD=9 F.19i. Jag tycker om att bjuda på lite annorlunda maträtter <Se F.19 för fullständig frågetext> 295 1. Instämmer starkt 758 2. Instämmer delvis 446 3. Varken eller 285 4. Instämmer inte 74 5. Instämmer absolut inte 26 9. Ej svar
VAR 326 IMPULSKÖP Loc 485 width 1 MD=9 F.19j. Jag planerar sällan utan handlar mest på impuls <Se F.19 för fullständig frågetext> 102 1. Instämmer starkt 456 2. Instämmer delvis 236 3. Varken eller 779 4. Instämmer inte 282 5. Instämmer absolut inte 29 9. Ej svar
VAR 327 GÅR I AFFÄRER Loc 486 width 1 MD=9 F.19k. Jag går ofta i affärer bara för att se om det finns något nytt <Se F.19 för fullständig frågetext> 122 1. Instämmer starkt 481 2. Instämmer delvis 272 3. Varken eller 576 4. Instämmer inte 411 5. Instämmer absolut inte 22 9. Ej svar
VAR 328 KVALITETSVAROR Loc 487 width 1 MD=9 F.19l. Jag köper alltid kvalitetsvaror även om det blir dyrare <Se F.19 för fullständig frågetext> 234 1. Instämmer starkt 838 2. Instämmer delvis 270 3. Varken eller 426 4. Instämmer inte 97 5. Instämmer absolut inte 19 9. Ej svar
VAR 329 KÖPA OCH SÄLJA Loc 488 width 1 MD=9 F.19m. Jag är intresserad av att köpa och sälja <Se F.19 för fullständig frågetext> 142 1. Instämmer starkt 358 2. Instämmer delvis 514 3. Varken eller 491 4. Instämmer inte 355 5. Instämmer absolut inte 24 9. Ej svar
VAR 330 MATLAGNINGSBERÖM Loc 489 width 1 MD=9 F.19n. Folk ger mig ofta beröm för min matlagning <Se F.19 för fullständig frågetext> 209 1. Instämmer starkt 624 2. Instämmer delvis 421 3. Varken eller 300 4. Instämmer inte 303 5. Instämmer absolut inte 27 9. Ej svar
VAR 331 FESTER Loc 490 width 1 MD=9 F.19o. Jag tycker om fester där det är en massa musik och prat <Se F.19 för fullständig frågetext> 222 1. Instämmer starkt 666 2. Instämmer delvis 341 3. Varken eller 383 4. Instämmer inte 243 5. Instämmer absolut inte 29 9. Ej svar
VAR 332 FRITIDEN VIKTIGARE Loc 491 width 1 MD=9 F.19p. Fritiden är viktigare än arbetet <Se F.19 för fullständig frågetext> 260 1. Instämmer starkt 513 2. Instämmer delvis 386 3. Varken eller 547 4. Instämmer inte 148 5. Instämmer absolut inte 30 9. Ej svar
VAR 333 FRITIDSPROBLEM Loc 492 width 1 MD=9 F.19q. Det finns för lite att göra på fritiden <Se F.19 för fullständig frågetext> 82 1. Instämmer starkt 197 2. Instämmer delvis 156 3. Varken eller 729 4. Instämmer inte 686 5. Instämmer absolut inte 34 9. Ej svar
VAR 334 TUGGUMMI Loc 493 width 1 MD=9 F.19r. Det ser illa ut när folk tuggar tuggummi <Se F.19 för fullständig frågetext> 583 1. Instämmer starkt 559 2. Instämmer delvis 367 3. Varken eller 241 4. Instämmer inte 115 5. Instämmer absolut inte 19 9. Ej svar
VAR 335 RELIGIÖSA FRÅGOR Loc 494 width 1 MD=9 F.19s. Religiösa frågor ges för lite utrymme i dagens Sverige <Se F.19 för fullständig frågetext> 165 1. Instämmer starkt 323 2. Instämmer delvis 636 3. Varken eller 414 4. Instämmer inte 320 5. Instämmer absolut inte 26 9. Ej svar
VAR 336 GAMMALDAGS ÅSIKTER Loc 495 width 1 MD=9 F.19t. Jag är nog lite gammaldags i mina åsikter <Se F.19 för fullständig frågetext> 142 1. Instämmer starkt 764 2. Instämmer delvis 293 3. Varken eller 481 4. Instämmer inte 184 5. Instämmer absolut inte 20 9. Ej svar
VAR 337 KOPPLA AV Loc 496 width 1 MD=9 F.19u. Jag önskar jag kunde koppla av mera <Se F.19 för fullständig frågetext> 247 1. Instämmer starkt 786 2. Instämmer delvis 316 3. Varken eller 412 4. Instämmer inte 98 5. Instämmer absolut inte 25 9. Ej svar
VAR 338 TILLRÄCKLIGT MED PENGAR Loc 497 width 1 MD=9 F.19v. Jag har tillräckligt med pengar för det jag önskar mig <Se F.19 för fullständig frågetext> 125 1. Instämmer starkt 539 2. Instämmer delvis 199 3. Varken eller 578 4. Instämmer inte 421 5. Instämmer absolut inte 22 9. Ej svar
VAR 339 SÄNKA LEVNADSSTANDARD Loc 498 width 1 MD=9 F.19w. Jag är beredd att sänka min levnadsstandard för att hjälpa folk i utvecklingsländerna <Se F.19 för fullständig frågetext> 105 1. Instämmer starkt 525 2. Instämmer delvis 485 3. Varken eller 508 4. Instämmer inte 236 5. Instämmer absolut inte 25 9. Ej svar
VAR 340 HUR BILEN SER UT Loc 499 width 1 MD=9 F.19x. Det spelar ingen roll hur den bil jag har ser ut bara den rullar <Se F.19 för fullständig frågetext> 200 1. Instämmer starkt 511 2. Instämmer delvis 178 3. Varken eller 612 4. Instämmer inte 352 5. Instämmer absolut inte 31 9. Ej svar
VAR 341 DRINK - SLAPPNA AV Loc 500 width 1 MD=9 F.19y. Att ta en öl eller drink är ett bra sätt att slappna av när arbetsdagen är slut <Se F.19 för fullständig frågetext> 55 1. Instämmer starkt 222 2. Instämmer delvis 198 3. Varken eller 564 4. Instämmer inte 828 5. Instämmer absolut inte 17 9. Ej svar
VAR 342 TA ANSVAR Loc 501 width 1 MD=9 F.19z. Jag tycker om att ta stort ansvar <Se F.19 för fullständig frågetext> 220 1. Instämmer starkt 821 2. Instämmer delvis 400 3. Varken eller 331 4. Instämmer inte 86 5. Instämmer absolut inte 26 9. Ej svar
VAR 343 FÖRENINGSARBETE Loc 502 width 1 MD=9 F.19å. Jag tycker om att arbeta i föreningar <Se F.19 för fullständig frågetext> 105 1. Instämmer starkt 396 2. Instämmer delvis 388 3. Varken eller 556 4. Instämmer inte 406 5. Instämmer absolut inte 33 9. Ej svar
VAR 344 OTROHET OFÖRLÅTLIGT Loc 503 width 1 MD=9 F.19ä. Jag tycker otrohet är helt oförlåtligt <Se F.19 för fullständig frågetext> 511 1. Instämmer starkt 490 2. Instämmer delvis 295 3. Varken eller 446 4. Instämmer inte 119 5. Instämmer absolut inte 23 9. Ej svar
VAR 345 FÖRKASTLIGT DRICKA VIN Loc 504 width 1 MD=9 F.19ö. Jag anser det är förkastligt att dricka vin eller sprit <Se F.19 för fullständig frågetext> 279 1. Instämmer starkt 375 2. Instämmer delvis 246 3. Varken eller 643 4. Instämmer inte 319 5. Instämmer absolut inte 22 9. Ej svar
VAR 346 KOPPLA AV MED ATT LÄSA Loc 505 width 1 MD=9 F.19aa. Jag tycker om att koppla av med att läsa en veckotidning <Se F.19 för fullständig frågetext> 247 1. Instämmer starkt 749 2. Instämmer delvis 309 3. Varken eller 356 4. Instämmer inte 201 5. Instämmer absolut inte 22 9. Ej svar
VAR 347 INGA FRAMTIDSBEKYMMER Loc 506 width 1 MD=9 F.19ab. Jag tar var dag som den kommer och bekymrar mig inte om framtiden <Se F.19 för fullständig frågetext> 107 1. Instämmer starkt 431 2. Instämmer delvis 169 3. Varken eller 795 4. Instämmer inte 361 5. Instämmer absolut inte 21 9. Ej svar
VAR 348 HELLRE HEMMAKVÄLL Loc 507 width 1 MD=9 F.19ac. Jag har hellre en stilla hemmakväll än att jag går ut på fest <Se F.19 för fullständig frågetext> 391 1. Instämmer starkt 794 2. Instämmer delvis 292 3. Varken eller 309 4. Instämmer inte 86 5. Instämmer absolut inte 12 9. Ej svar
VAR 349 BROTTSLINGAR Loc 508 width 1 MD=9 F.19ad. Samhället är alldeles för släpphänt mot brottslingar <Se F.19 för fullständig frågetext> 765 1. Instämmer starkt 663 2. Instämmer delvis 229 3. Varken eller 159 4. Instämmer inte 48 5. Instämmer absolut inte 20 9. Ej svar
VAR 350 SKÖNT KÄNNA SIG LYXIG Loc 509 width 1 MD=9 F.19ae. Jag tycker det är skönt att få känna mig lite lyxig ibland <Se F.19 för fullständig frågetext> 432 1. Instämmer starkt 933 2. Instämmer delvis 286 3. Varken eller 170 4. Instämmer inte 43 5. Instämmer absolut inte 20 9. Ej svar
VAR 351 TA RISKER Loc 510 width 1 MD=9 F.19af. Jag aktar mig för att ta några risker <Se F.19 för fullständig frågetext> 285 1. Instämmer starkt 764 2. Instämmer delvis 360 3. Varken eller 395 4. Instämmer inte 56 5. Instämmer absolut inte 24 9. Ej svar
VAR 352 PORRTIDNINGAR Loc 511 width 1 MD=9 F.19ag. Porrtidningar borde förbjudas <Se F.19 för fullständig frågetext> 582 1. Instämmer starkt 302 2. Instämmer delvis 430 3. Varken eller 431 4. Instämmer inte 122 5. Instämmer absolut inte 17 9. Ej svar
VAR 353 SNYGGT KLÄDD Loc 512 width 1 MD=9 F.19ah. Att vara snyggt klädd är viktigt <Se F.19 för fullständig frågetext> 398 1. Instämmer starkt 900 2. Instämmer delvis 292 3. Varken eller 222 4. Instämmer inte 59 5. Instämmer absolut inte 13 9. Ej svar
VAR 354 ÖRTMEDICINER Loc 513 width 1 MD=9 F.19ai. Örtmediciner borde användas mera allmänt i Sverige <Se F.19 för fullständig frågetext> 338 1. Instämmer starkt 618 2. Instämmer delvis 736 3. Varken eller 113 4. Instämmer inte 59 5. Instämmer absolut inte 20 9. Ej svar
VAR 355 PROFFSBOXNING Loc 514 width 1 MD=9 F.19aj. Proffsboxning borde vara tillåten i Sverige <Se F.19 för fullständig frågetext> 258 1. Instämmer starkt 396 2. Instämmer delvis 492 3. Varken eller 284 4. Instämmer inte 436 5. Instämmer absolut inte 18 9. Ej svar
VAR 356 PROVA NYA LIVSMEDEL Loc 515 width 1 MD=9 F.19ak. När det kommer nya livsmedel är jag bland de första som prövar dem <Se F.19 för fullständig frågetext> 39 1. Instämmer starkt 239 2. Instämmer delvis 322 3. Varken eller 807 4. Instämmer inte 459 5. Instämmer absolut inte 18 9. Ej svar
VAR 357 PRÖVA NYHETER Loc 516 width 1 MD=9 F.19al. Jag är snabbare att pröva nyheter än mina vänner och bekanta <Se F.19 för fullständig frågetext> 35 1. Instämmer starkt 165 2. Instämmer delvis 482 3. Varken eller 746 4. Instämmer inte 439 5. Instämmer absolut inte 17 9. Ej svar
VAR 358 ÄTER HÄLSOSAM MAT Loc 517 width 1 MD=9 F.19am. Jag är mycket noga med att den mat jag äter är hälsosam <Se F.19 för fullständig frågetext> 261 1. Instämmer starkt 774 2. Instämmer delvis 318 3. Varken eller 409 4. Instämmer inte 102 5. Instämmer absolut inte 20 9. Ej svar
VAR 359 BO PÅ LANDET Loc 518 width 1 MD=9 F.19an. Jag vill bosätta mig på landet <Se F.19 för fullständig frågetext> 544 1. Instämmer starkt 523 2. Instämmer delvis 253 3. Varken eller 339 4. Instämmer inte 199 5. Instämmer absolut inte 26 9. Ej svar
VAR 360 INTRESSEN UTANFÖR JOBBET Loc 519 width 1 MD=9 F.19ao. Mina viktigaste intressen har jag utanför jobbet/studierna <Se F.19 för fullständig frågetext> 357 1. Instämmer starkt 578 2. Instämmer delvis 361 3. Varken eller 421 4. Instämmer inte 139 5. Instämmer absolut inte 28 9. Ej svar
VAR 361 MYCKET PENGAR VIKTIGT Loc 520 width 1 MD=9 F.19ap. Det är viktigt för mig att ha mycket pengar att röra mig med <Se F.19 för fullständig frågetext> 146 1. Instämmer starkt 668 2. Instämmer delvis 403 3. Varken eller 545 4. Instämmer inte 96 5. Instämmer absolut inte 26 9. Ej svar
VAR 362 OBEROENDE Loc 521 width 1 MD=9 F.19aq. Jag är mera oberoende än de flesta andra människor <Se F.19 för fullständig frågetext> 143 1. Instämmer starkt 507 2. Instämmer delvis 659 3. Varken eller 464 4. Instämmer inte 90 5. Instämmer absolut inte 21 9. Ej svar
VAR 363 GÖR SAKER TILLSAMMANS Loc 522 width 1 MD=9 F.19ar. I vår familj gör vi en massa trevliga saker tillsammans <Se F.19 för fullständig frågetext> 365 1. Instämmer starkt 917 2. Instämmer delvis 345 3. Varken eller 191 4. Instämmer inte 36 5. Instämmer absolut inte 30 9. Ej svar
VAR 364 KÖPA TILL EXTRAPRIS Loc 523 width 1 MD=9 F.19as. Jag försöker köpa så mycket dagligvaror jag kan till extrapris <Se F.19 för fullständig frågetext> 578 1. Instämmer starkt 739 2. Instämmer delvis 318 3. Varken eller 171 4. Instämmer inte 56 5. Instämmer absolut inte 22 9. Ej svar
VAR 365 ARBETET Loc 524 width 1 MD=9 F.20. Tidningsläsning. Morgontidningar. Hur brukar Du läsa nedanstående tidningar? F.20a. Hur brukar Du läsa Arbetet? 1675 1. Brukar inte läsa 41 2. Bläddrar bara igenom 97 3. Läser en del 60 4. Läser det mesta 11 9. Ej svar
VAR 366 DAGENS NYHETER Loc 525 width 1 MD=9 F.20b. Hur brukar Du läsa Dagens Nyheter? <Se F.20 för fullständig frågetext> 1219 1. Brukar inte läsa 107 2. Bläddrar bara igenom 362 3. Läser en del 186 4. Läser det mesta 10 9. Ej svar
VAR 367 GÖTEBORGS-POSTEN Loc 526 width 1 MD=9 F.20c. Hur brukar Du läsa Göteborgs-Posten? <Se F.20 för fullständig frågetext> 1542 1. Brukar inte läsa 49 2. Bläddrar bara igenom 165 3. Läser en del 118 4. Läser det mesta 10 9. Ej svar
VAR 368 SVENSKA DAGBLADET Loc 527 width 1 MD=9 F.20d. Hur brukar Du läsa Svenska Dagbladet? <Se F.20 för fullständig frågetext> 1510 1. Brukar inte läsa 86 2. Bläddrar bara igenom 165 3. Läser en del 110 4. Läser det mesta 13 9. Ej svar
VAR 369 SYDSVENSKA DAGBLADET Loc 528 width 1 MD=9 F.20e. Hur brukar Du läsa Sydsvenska Dagbladet? <Se F.20 för fullständig frågetext> 1677 1. Brukar inte läsa 36 2. Bläddrar bara igenom 92 3. Läser en del 69 4. Läser det mesta 10 9. Ej svar
VAR 370 ANNAN MORGONTIDNING Loc 529 width 1 MD=9 F.20f. Hur brukar Du läsa annan morgontidning? <Se F.20 för fullständig frågetext> 1055 1. Brukar inte läsa 44 2. Bläddrar bara igenom 297 3. Läser en del 478 4. Läser det mesta 10 9. Ej svar
VAR 371 AFTONBLADET Loc 530 width 1 MD=9 F.21. Tidningsläsning. Kvällstidningar. Hur brukar Du läsa nedanstående tidningar? F.21a. Hur brukar Du läsa Aftonbladet? 940 1. Brukar inte läsa 140 2. Bläddrar bara igenom 413 3. Läser en del 381 4. Läser det mesta 10 9. Ej svar
VAR 372 EXPRESSEN Loc 531 width 1 MD=9 F.21b. Hur brukar Du läsa Expressen? <Se F.21 för fullständig frågetext> 709 1. Brukar inte läsa 120 2. Bläddrar bara igenom 570 3. Läser en del 475 4. Läser det mesta 10 9. Ej svar
VAR 373 GT KVÄLLSTIDNINGEN Loc 532 width 1 MD=9 F.21c. Hur brukar Du läsa GT Kvällstidningen? <Se F.21 för fullständig frågetext> 1605 1. Brukar inte läsa 44 2. Bläddrar bara igenom 121 3. Läser en del 104 4. Läser det mesta 10 9. Ej svar
VAR 374 KVÄLLSPOSTEN Loc 533 width 1 MD=9 F.21d. Hur brukar Du läsa Kvällsposten? <Se F.21 för fullständig frågetext> 1580 1. Brukar inte läsa 40 2. Bläddrar bara igenom 131 3. Läser en del 123 4. Läser det mesta 10 9. Ej svar
VAR 375 ALLAS VECKOTIDNING Loc 534 width 1 MD=9 F.22. Tidningsläsning. Veckotidningar. Hur brukar Du läsa nedanstående tidningar? F.22a. Hur brukar Du läsa Allas Veckotidning? 1442 1. Brukar inte läsa 138 2. Bläddrar bara igenom 178 3. Läser en del 114 4. Läser det mesta 12 9. Ej svar
VAR 376 ALLERS Loc 535 width 1 MD=9 F.22b. Hur brukar Du läsa Allers? <Se F.22 för fullständig frågetext> 1277 1. Brukar inte läsa 173 2. Bläddrar bara igenom 267 3. Läser en del 157 4. Läser det mesta 10 9. Ej svar
VAR 377 DAMERNAS VÄRLD Loc 536 width 1 MD=9 F.22c. Hur brukar Du läsa Damernas Värld? <Se F.22 för fullständig frågetext> 1444 1. Brukar inte läsa 166 2. Bläddrar bara igenom 183 3. Läser en del 81 4. Läser det mesta 10 9. Ej svar
VAR 378 FEMINA Loc 537 width 1 MD=9 F.22d. Hur brukar Du läsa Femina? <Se F.22 för fullständig frågetext> 1520 1. Brukar inte läsa 148 2. Bläddrar bara igenom 152 3. Läser en del 54 4. Läser det mesta 10 9. Ej svar
VAR 379 FIB-AKTUELLT Loc 538 width 1 MD=9 F.22e. Hur brukar Du läsa FIB-Aktuellt? <Se F.22 för fullständig frågetext> 1245 1. Brukar inte läsa 172 2. Bläddrar bara igenom 303 3. Läser en del 154 4. Läser det mesta 10 9. Ej svar
VAR 380 HEMMETS JOURNAL Loc 539 width 1 MD=9 F.22f. Hur brukar Du läsa Hemmets Journal? <Se F.22 för fullständig frågetext> 1273 1. Brukar inte läsa 165 2. Bläddrar bara igenom 267 3. Läser en del 169 4. Läser det mesta 10 9. Ej svar
VAR 381 HEMMETS VECKOTIDNING Loc 540 width 1 MD=9 F.22g. Hur brukar Du läsa Hemmets Veckotidning? <Se F.22 för fullständig frågetext> 1329 1. Brukar inte läsa 172 2. Bläddrar bara igenom 224 3. Läser en del 149 4. Läser det mesta 10 9. Ej svar
VAR 382 HUSMODERN Loc 541 width 1 MD=9 F.22h. Hur brukar Du läsa Husmodern? <Se F.22 för fullständig frågetext> 1444 1. Brukar inte läsa 147 2. Bläddrar bara igenom 191 3. Läser en del 92 4. Läser det mesta 10 9. Ej svar
VAR 383 HÄNT I VECKAN Loc 542 width 1 MD=9 F.22i. Hur brukar Du läsa Hänt i Veckan? <Se F.22 för fullständig frågetext> 1354 1. Brukar inte läsa 238 2. Bläddrar bara igenom 201 3. Läser en del 81 4. Läser det mesta 10 9. Ej svar
VAR 384 ICA-KURIREN Loc 543 width 1 MD=9 F.22j. Hur brukar Du läsa ICA-Kuriren? <Se F.22 för fullständig frågetext> 1193 1. Brukar inte läsa 161 2. Bläddrar bara igenom 281 3. Läser en del 239 4. Läser det mesta 10 9. Ej svar
VAR 385 KALLE ANKA & CO Loc 544 width 1 MD=9 F.22k. Hur brukar Du läsa Kalle Anka & Co? <Se F.22 för fullständig frågetext> 1397 1. Brukar inte läsa 70 2. Bläddrar bara igenom 111 3. Läser en del 296 4. Läser det mesta 10 9. Ej svar
VAR 386 LAND Loc 545 width 1 MD=9 F.22l. Hur brukar Du läsa Land? <Se F.22 för fullständig frågetext> 1346 1. Brukar inte läsa 110 2. Bläddrar bara igenom 240 3. Läser en del 178 4. Läser det mesta 10 9. Ej svar
VAR 387 LEKTYR Loc 546 width 1 MD=9 F.22m. Hur brukar Du läsa Lektyr? <Se F.22 för fullständig frågetext> 1322 1. Brukar inte läsa 150 2. Bläddrar bara igenom 259 3. Läser en del 143 4. Läser det mesta 10 9. Ej svar
VAR 388 MIN VÄRLD Loc 547 width 1 MD=9 F.22n. Hur brukar Du läsa Min Värld? <Se F.22 för fullständig frågetext> 1623 1. Brukar inte läsa 63 2. Bläddrar bara igenom 108 3. Läser en del 80 4. Läser det mesta 10 9. Ej svar
VAR 389 MITT LIVS NOVELL Loc 548 width 1 MD=9 F.22o. Hur brukar Du läsa Mitt Livs Novell? <Se F.22 för fullständig frågetext> 1729 1. Brukar inte läsa 29 2. Bläddrar bara igenom 56 3. Läser en del 60 4. Läser det mesta 10 9. Ej svar
VAR 390 RÖSTER I RADIO/TV Loc 549 width 1 MD=9 F.22p. Hur brukar Du läsa Röster i Radio/TV? <Se F.22 för fullständig frågetext> 1495 1. Brukar inte läsa 117 2. Bläddrar bara igenom 181 3. Läser en del 81 4. Läser det mesta 10 9. Ej svar
VAR 391 SAXONS VECKOTIDNING Loc 550 width 1 MD=9 F.22q. Hur brukar Du läsa Saxons Veckotidning? <Se F.22 för fullständig frågetext> 1519 1. Brukar inte läsa 100 2. Bläddrar bara igenom 171 3. Läser en del 83 4. Läser det mesta 11 9. Ej svar
VAR 392 SE Loc 551 width 1 MD=9 F.22r. Hur brukar Du läsa Se? <Se F.22 för fullständig frågetext> 1500 1. Brukar inte läsa 129 2. Bläddrar bara igenom 177 3. Läser en del 67 4. Läser det mesta 11 9. Ej svar
VAR 393 SVENSK DAMTIDNING Loc 552 width 1 MD=9 F.22s. Hur brukar Du läsa Svensk Damtidning? <Se F.22 för fullständig frågetext> 1511 1. Brukar inte läsa 142 2. Bläddrar bara igenom 154 3. Läser en del 67 4. Läser det mesta 10 9. Ej svar
VAR 394 VECKANS AFFÄRER Loc 553 width 1 MD=9 F.22t. Hur brukar Du läsa Veckans Affärer? <Se F.22 för fullständig frågetext> 1611 1. Brukar inte läsa 60 2. Bläddrar bara igenom 145 3. Läser en del 57 4. Läser det mesta 11 9. Ej svar
VAR 395 VECKO-REVYN Loc 554 width 1 MD=9 F.22u. Hur brukar Du läsa Vecko-Revyn? <Se F.22 för fullständig frågetext> 1530 1. Brukar inte läsa 117 2. Bläddrar bara igenom 141 3. Läser en del 86 4. Läser det mesta 10 9. Ej svar
VAR 396 VI Loc 555 width 1 MD=9 F.22v. Hur brukar Du läsa Vi? <Se F.22 för fullständig frågetext> 1494 1. Brukar inte läsa 100 2. Bläddrar bara igenom 178 3. Läser en del 102 4. Läser det mesta 10 9. Ej svar
VAR 397 ÅRET RUNT Loc 556 width 1 MD=9 F.22x. Hur brukar Du läsa Året Runt? <Se F.22 för fullständig frågetext> 1189 1. Brukar inte läsa 168 2. Bläddrar bara igenom 355 3. Läser en del 162 4. Läser det mesta 10 9. Ej svar
VAR 398 METALLARBETAREN Loc 557 width 1 MD=9 F.22y. Hur brukar Du läsa Metallarbetaren? <Se F.22 för fullständig frågetext> 1636 1. Brukar inte läsa 87 2. Bläddrar bara igenom 101 3. Läser en del 49 4. Läser det mesta 11 9. Ej svar
VAR 399 KOMMUNALARBETAREN Loc 558 width 1 MD=9 F.23. Tidningsläsning. 14-dagarstidningar. Hur brukar Du läsa nedanstående tidningar? F.23a. Hur brukar Du läsa Kommunalarbetaren? 1594 1. Brukar inte läsa 75 2. Bläddrar bara igenom 127 3. Läser en del 77 4. Läser det mesta 11 9. Ej svar
VAR 400 MOTOR Loc 559 width 1 MD=9 F.23b. Hur brukar Du läsa Motor? <Se F.23 för fullständig frågetext> 1547 1. Brukar inte läsa 94 2. Bläddrar bara igenom 146 3. Läser en del 87 4. Läser det mesta 10 9. Ej svar
VAR 401 MOTORFÖRAREN Loc 560 width 1 MD=9 F.23c. Hur brukar Du läsa Motorföraren? <Se F.23 för fullständig frågetext> 1704 1. Brukar inte läsa 48 2. Bläddrar bara igenom 74 3. Läser en del 46 4. Läser det mesta 12 9. Ej svar
VAR 402 TEKNIKENS VÄRLD Loc 561 width 1 MD=9 F.23d. Hur brukar Du läsa Teknikens Värld? <Se F.23 för fullständig frågetext> 1469 1. Brukar inte läsa 112 2. Bläddrar bara igenom 174 3. Läser en del 119 4. Läser det mesta 10 9. Ej svar
VAR 403 VI BILÄGARE Loc 562 width 1 MD=9 F.23e. Hur brukar Du läsa Vi Bilägare? <Se F.23 för fullständig frågetext> 1408 1. Brukar inte läsa 104 2. Bläddrar bara igenom 193 3. Läser en del 169 4. Läser det mesta 10 9. Ej svar
VAR 404 SIA SKOGSARBETAREN Loc 563 width 1 MD=9 F.23f. Hur brukar Du läsa SIA Skogsarbetaren? <Se F.23 för fullständig frågetext> 1809 1. Brukar inte läsa 23 2. Bläddrar bara igenom 25 3. Läser en del 17 4. Läser det mesta 10 9. Ej svar
VAR 405 DET BÄSTA Loc 564 width 1 MD=9 F.24. Tidningsläsning. Månadstidningar. Hur brukar Du läsa nedanstående tidningar? F.24a. Hur brukar Du läsa Det Bästa? 1588 1. Brukar inte läsa 40 2. Bläddrar bara igenom 140 3. Läser en del 102 4. Läser det mesta 14 9. Ej svar
VAR 406 MÅNADS-JOURNALEN Loc 565 width 1 MD=9 F.24b. Hur brukar Du läsa Månads-Journalen? <Se F.24 för fullständig frågetext> 1798 1. Brukar inte läsa 10 2. Bläddrar bara igenom 30 3. Läser en del 31 4. Läser det mesta 15 9. Ej svar
VAR 407 VI FÖRÄLDRAR Loc 566 width 1 MD=9 F.24c. Hur brukar Du läsa Vi Föräldrar? <Se F.24 för fullständig frågetext> 1609 1. Brukar inte läsa 51 2. Bläddrar bara igenom 131 3. Läser en del 78 4. Läser det mesta 15 9. Ej svar
VAR 408 PRIVATA AFFÄRER Loc 567 width 1 MD=9 F.24d. Hur brukar Du läsa Privata Affärer? <Se F.24 för fullständig frågetext> 1733 1. Brukar inte läsa 35 2. Bläddrar bara igenom 68 3. Läser en del 33 4. Läser det mesta 15 9. Ej svar
VAR 409 ANTIK & AUKTION Loc 568 width 1 MD=9 F.24e. Hur brukar Du läsa Antik & Auktion? <Se F.24 för fullständig frågetext> 1727 1. Brukar inte läsa 50 2. Bläddrar bara igenom 64 3. Läser en del 28 4. Läser det mesta 15 9. Ej svar
VAR 410 ALLT I HEMMET Loc 569 width 1 MD=9 F.24f. Hur brukar Du läsa Allt i Hemmet? <Se F.24 för fullständig frågetext> 1254 1. Brukar inte läsa 180 2. Bläddrar bara igenom 315 3. Läser en del 120 4. Läser det mesta 15 9. Ej svar
VAR 411 HEM OCH FRITID Loc 570 width 1 MD=9 F.24g. Hur brukar Du läsa Hem och Fritid? <Se F.24 för fullständig frågetext> 1190 1. Brukar inte läsa 191 2. Bläddrar bara igenom 344 3. Läser en del 144 4. Läser det mesta 15 9. Ej svar
VAR 412 VÅR BOSTAD Loc 571 width 1 MD=9 F.24h. Hur brukar Du läsa Vår Bostad? <Se F.24 för fullständig frågetext> 1310 1. Brukar inte läsa 159 2. Bläddrar bara igenom 275 3. Läser en del 125 4. Läser det mesta 15 9. Ej svar
VAR 413 ALLT OM MAT Loc 572 width 1 MD=9 F.24i. Hur brukar Du läsa Allt om Mat? <Se F.24 för fullständig frågetext> 1327 1. Brukar inte läsa 120 2. Bläddrar bara igenom 263 3. Läser en del 159 4. Läser det mesta 15 9. Ej svar
VAR 414 TIDSKRIFT FÖR HÄLSA Loc 573 width 1 MD=9 F.24j. Hur brukar Du läsa Tidskrift för Hälsa? <Se F.24 för fullständig frågetext> 1701 1. Brukar inte läsa 45 2. Bläddrar bara igenom 85 3. Läser en del 38 4. Läser det mesta 15 9. Ej svar
VAR 415 FOTO- OCH FILMTEKNIK Loc 574 width 1 MD=9 F.24k. Hur brukar Du läsa Foto- och Filmteknik? <Se F.24 för fullständig frågetext> 1730 1. Brukar inte läsa 55 2. Bläddrar bara igenom 65 3. Läser en del 19 4. Läser det mesta 15 9. Ej svar
VAR 416 TEKNIK FÖR ALLA Loc 575 width 1 MD=9 F.24l. Hur brukar Du läsa Teknik för alla? <Se F.24 för fullständig frågetext> 1611 1. Brukar inte läsa 82 2. Bläddrar bara igenom 118 3. Läser en del 58 4. Läser det mesta 15 9. Ej svar
VAR 417 BÅT-NYTT Loc 576 width 1 MD=9 F.24m. Hur brukar Du läsa Båt-Nytt? <Se F.24 för fullständig frågetext> 1637 1. Brukar inte läsa 82 2. Bläddrar bara igenom 89 3. Läser en del 60 4. Läser det mesta 16 9. Ej svar
VAR 418 BÅT FÖR ALLA Loc 577 width 1 MD=9 F.24n. Hur brukar Du läsa Båt för alla? <Se F.24 för fullständig frågetext> 1695 1. Brukar inte läsa 68 2. Bläddrar bara igenom 62 3. Läser en del 43 4. Läser det mesta 16 9. Ej svar
VAR 419 VI BÅTÄGARE Loc 578 width 1 MD=9 F.24o. Hur brukar Du läsa Vi Båtägare? <Se F.24 för fullständig frågetext> 1695 1. Brukar inte läsa 58 2. Bläddrar bara igenom 69 3. Läser en del 46 4. Läser det mesta 16 9. Ej svar
VAR 420 PÅ KRYSS & TILL RORS Loc 579 width 1 MD=9 F.24p. Hur brukar Du läsa På Kryss & Till Rors? <Se F.24 för fullständig frågetext> 1789 1. Brukar inte läsa 26 2. Bläddrar bara igenom 28 3. Läser en del 25 4. Läser det mesta 16 9. Ej svar
VAR 421 SEGLING Loc 580 width 1 MD=9 F.24q. Hur brukar Du läsa Segling? <Se F.24 för fullständig frågetext> 1779 1. Brukar inte läsa 29 2. Bläddrar bara igenom 28 3. Läser en del 31 4. Läser det mesta 17 9. Ej svar
VAR 422 MEDLEM I KONSUM Loc 581 width 1 MD=9 F.25. Är Du personligen eller någon annan i Ditt hushåll medlem i Konsum? Om Du inte känner till detta, fråga då de övriga familjemedlemmarna. 1016 1. Ja 854 2. Nej 14 9. Ej svar
VAR 423 INKÖP HOS KOOPERATIONEN Loc 582 width 1 MD=9 F.26. Hur stor del av Ditt hushålls inköp av livsmedel och andra varor för dagligt bruk gör Du själv för närvarande i Konsum/Servus/Domus/Obs? 348 1. Gör praktiskt taget INGA inköp av livsmedel o.dyl. själv 619 2. Köper INGET eller ENDAST liten del i Konsum/Servus/Domus/Obs 321 3. Köper MINDRE ÄN HÄLFTEN i Konsum/Servus/Domus/Obs 198 4. Köper UNGEFÄR HÄLFTEN i Konsum/Servus/Domus/Obs 178 5. Köper MER ÄN HÄLFTEN i Konsum/Servus/Domus/Obs 199 6. Köper ALLT ELLER NÄSTAN ALLT i Konsum/Servus/Domus/Obs 21 9. Ej svar
VAR 424 FRITIDSBÅT Loc 583 width 1 MD=9 F.27. Finns det någon fritidsbåt i Ditt hushåll? 1340 1. Nej 416 2. Ja, en 119 3. Ja, två eller flera 9 9. Ej svar
VAR 425 FÖRSTA BÅT Loc 584 width 1 MD=9 F.27a. OM båtar finns: Markera med ett kryss nedan vilken typ den är: <Se F.27 för fullständig frågetext> 318 1. Roddbåt med/utan "snurra" 119 2. Motorbåt under 6 m längd 42 3. Motorbåt över 6 m längd 11 4. Segelbåt under 4 m längd 15 5. Segelbåt 4-6 m längd 24 6. Segelbåt över 6 m längd 7. Segelkatamaran el. trimaran 1355 9. Ej svar
VAR 426 ANDRA BÅT Loc 585 width 1 MD=9 F.27b. OM båtar finns: Markera med ett kryss nedan vilken typ den är: <Se F.27 för fullständig frågetext> 33 2. Motorbåt under 6 m längd 24 3. Motorbåt över 6 m längd 14 4. Segelbåt under 4 m längd 11 5. Segelbåt 4-6 m längd 15 6. Segelbåt över 6 m längd 1 7. Segelkatamaran el. trimaran 1786 9. Ej svar
VAR 427 FÖRVÄRVSARBETAR Loc 586 width 1 MD=9 F.28a. Har Du förvärvsarbete? Frågan ställd i 81-II (Omgång 21,22,23,28) 1305 1. Förvärvsarbetar 567 2. Förvärvsarbetar ej 12 9. Ej svar
VAR 428 KAN PÅVERKA INKÖP 1 Loc 587 width 1 MD=9 F.28b. Påverkan. På arbetsplatsen är det i dag många som påverkar vilka produkter och tjänster som skall köpas in. Påverkan kan vara att ställa krav på produkterna, påverka valet av märke eller leverantör eller själv fatta beslut om inköp på arbetsplatsen. Hur stora är Dina möjligheter att påverka inköpen för nedanstående typer av produkter och tjänster? Om produkten inte är aktuell för Dig ber vi Dig notera detta i den speciella kolumnen. F.28b.1. Hur stora är Dina möjligheter att påverka inköpen av ordbehandlingsutrustning? Frågan ställd i 81-II (Omgång 21,22,23,28) 44 1. Mycket stora 44 2. Ganska stora 29 3. Varken eller 35 4. Ganska små 57 5. Mycket små 1017 6. Ej aktuellt 658 9. Ej svar
VAR 429 KAN PÅVERKA INKÖP 2 Loc 588 width 1 MD=9 F.28b.2. Hur stora är Dina möjligheter att påverka inköpen av skrivmaskiner? <Se F.28b för fullständig frågetext> Frågan ställd i 81-II (Omgång 21,22,23,28) 80 1. Mycket stora 102 2. Ganska stora 46 3. Varken eller 66 4. Ganska små 128 5. Mycket små 808 6. Ej aktuellt 654 9. Ej svar
VAR 430 KAN PÅVERKA INKÖP 3 Loc 589 width 1 MD=9 F.28b.3. Hur stora är Dina möjligheter att påverka inköpen av kopieringsmaskiner? <Se F.28b för fullständig frågetext> Frågan ställd i 81-II (Omgång 21,22,23,28) 59 1. Mycket stora 94 2. Ganska stora 46 3. Varken eller 62 4. Ganska små 137 5. Mycket små 830 6. Ej aktuellt 656 9. Ej svar
VAR 431 KAN PÅVERKA INKÖP 4 Loc 590 width 1 MD=9 F.28b.4. Hur stora är Dina möjligheter att påverka inköpen av kontorsmaterial? <Se F.28b för fullständig frågetext> Frågan ställd i 81-II (Omgång 21,22,23,28) 123 1. Mycket stora 152 2. Ganska stora 61 3. Varken eller 59 4. Ganska små 120 5. Mycket små 714 6. Ej aktuellt 655 9. Ej svar
VAR 432 KAN PÅVERKA INKÖP 5 Loc 591 width 1 MD=9 F.28b.5. Hur stora är Dina möjligheter att påverka inköpen av kontorsmöbler/kontorsinredning? <Se F.28b för fullständig frågetext> Frågan ställd i 81-II (Omgång 21,22,23,28) 91 1. Mycket stora 136 2. Ganska stora 57 3. Varken eller 81 4. Ganska små 116 5. Mycket små 749 6. Ej aktuellt 654 9. Ej svar
VAR 433 KAN PÅVERKA INKÖP 6 Loc 592 width 1 MD=9 F.28b.6. Hur stora är Dina möjligheter att påverka inköpen av kontorsdatorer? <Se F.28b för fullständig frågetext> Frågan ställd i 81-II (Omgång 21,22,23,28) 40 1. Mycket stora 35 2. Ganska stora 40 3. Varken eller 42 4. Ganska små 119 5. Mycket små 953 6. Ej aktuellt 655 9. Ej svar
VAR 434 KAN PÅVERKA INKÖP 7 Loc 593 width 1 MD=9 F.28b.7. Hur stora är Dina möjligheter att påverka inköpen av bildskärmar? <Se F.28b för fullständig frågetext> Frågan ställd i 81-II (Omgång 21,22,23,28) 38 1. Mycket stora 39 2. Ganska stora 37 3. Varken eller 36 4. Ganska små 114 5. Mycket små 965 6. Ej aktuellt 655 9. Ej svar
VAR 435 KAN PÅVERKA INKÖP 8 Loc 594 width 1 MD=9 F.28b.8. Hur stora är Dina möjligheter att påverka inköpen av leasing? <Se F.28b för fullständig frågetext> Frågan ställd i 81-II (Omgång 21,22,23,28) 43 1. Mycket stora 21 2. Ganska stora 37 3. Varken eller 17 4. Ganska små 76 5. Mycket små 1033 6. Ej aktuellt 657 9. Ej svar
VAR 436 KAN PÅVERKA INKÖP 9 Loc 595 width 1 MD=9 F.28b.9. Hur stora är Dina möjligheter att påverka inköpen av banktjänster? <Se F.28b för fullständig frågetext> Frågan ställd i 81-II (Omgång 21,22,23,28) 66 1. Mycket stora 42 2. Ganska stora 40 3. Varken eller 28 4. Ganska små 103 5. Mycket små 948 6. Ej aktuellt 657 9. Ej svar
VAR 437 KAN PÅVERKA INKÖP 10 Loc 596 width 1 MD=9 F.28b.10. Hur stora är Dina möjligheter att påverka inköpen av factoring, betalningsförmedling? <Se F.28b för fullständig frågetext> Frågan ställd i 81-II (Omgång 21,22,23,28) 42 1. Mycket stora 24 2. Ganska stora 29 3. Varken eller 16 4. Ganska små 89 5. Mycket små 1026 6. Ej aktuellt 658 9. Ej svar
VAR 438 KAN PÅVERKA INKÖP 11 Loc 597 width 1 MD=9 F.28b.11. Hur stora är Dina möjligheter att påverka inköpen av försäkringstjänster? <Se F.28b för fullständig frågetext> Frågan ställd i 81-II (Omgång 21,22,23,28) 66 1. Mycket stora 39 2. Ganska stora 34 3. Varken eller 22 4. Ganska små 96 5. Mycket små 969 6. Ej aktuellt 658 9. Ej svar
VAR 439 KAN PÅVERKA INKÖP 12 Loc 598 width 1 MD=9 F.28b.12. Hur stora är Dina möjligheter att påverka inköpen av maskiner för verkstäder? <Se F.28b för fullständig frågetext> Frågan ställd i 81-II (Omgång 21,22,23,28) 53 1. Mycket stora 67 2. Ganska stora 32 3. Varken eller 39 4. Ganska små 82 5. Mycket små 955 6. Ej aktuellt 656 9. Ej svar
VAR 440 KAN PÅVERKA INKÖP 13 Loc 599 width 1 MD=9 F.28b.13. Hur stora är Dina möjligheter att påverka inköpen av verktyg för verktygsmaskiner? <Se F.28b för fullständig frågetext> Frågan ställd i 81-II (Omgång 21,22,23,28) 41 1. Mycket stora 57 2. Ganska stora 37 3. Varken eller 24 4. Ganska små 71 5. Mycket små 998 6. Ej aktuellt 656 9. Ej svar
VAR 441 KAN PÅVERKA INKÖP 14 Loc 600 width 1 MD=9 F.28b.14. Hur stora är Dina möjligheter att påverka inköpen av lastbilar/truckar? <Se F.28b för fullständig frågetext> Frågan ställd i 81-II (Omgång 21,22,23,28) 36 1. Mycket stora 35 2. Ganska stora 30 3. Varken eller 27 4. Ganska små 69 5. Mycket små 1036 6. Ej aktuellt 651 9. Ej svar
VAR 442 KAN PÅVERKA INKÖP 15 Loc 601 width 1 MD=9 F.28b.15. Hur stora är Dina möjligheter att påverka inköpen av entreprenadmaskiner? <Se F.28b för fullständig frågetext> Frågan ställd i 81-II (Omgång 21,22,23,28) 28 1. Mycket stora 26 2. Ganska stora 24 3. Varken eller 12 4. Ganska små 53 5. Mycket små 1085 6. Ej aktuellt 656 9. Ej svar
VAR 443 KAN PÅVERKA INKÖP 16 Loc 602 width 1 MD=9 F.28b.16. Hur stora är Dina möjligheter att påverka inköpen av personbilar för företag? <Se F.28b för fullständig frågetext> Frågan ställd i 81-II (Omgång 21,22,23,28) 60 1. Mycket stora 37 2. Ganska stora 35 3. Varken eller 34 4. Ganska små 67 5. Mycket små 997 6. Ej aktuellt 654 9. Ej svar
VAR 444 ARBETSPLATS 1 Loc 603 width 2 MD=99 F.28c. Arbetsplats F.28c.1. Arbetar Du i: Frågan ställd i 81-II (Omgång 21,22,23,28) 228 01. Kommun 116 02. Landsting 172 03. Statlig förvaltning 140 04. Industrin - kontorsanställd, tjänsteman 167 05. Industrin - arbetare 133 06. Handel 27 07. Bank/Försäkringsbolag 36 08. Transportsektorn 79 09. Byggverksamhet 12 10. Restaurang 774 99. Ej svar
VAR 445 ARBETSPLATS 2 Loc 605 width 2 MD=99 F.28c.2. Arbetar Du i: <Se F.28c för fullständig frågetext> Frågan ställd i 81-II (Omgång 21,22,23,28) 01. Kommun 2 02. Landsting 5 03. Statlig förvaltning 04. Industrin - kontorsanställd, tjänsteman 05. Industrin - arbetare 2 06. Handel 07. Bank/Försäkringsbolag 1 08. Transportsektorn 5 09. Byggverksamhet 10. Restaurang 1869 99. Ej svar
VAR 446 ARBETSPLATS - ANNAN Loc 607 width 2 MD=99 F.28c.3. Annat: Vad? <Se F.28c för fullständig frågetext> Frågan ställd i 81-II (Omgång 21,22,23,28) 30 01. Lantbruk 2 02. Konsult/Reklam 3 03. Skog 7 04. Fastighet/Lokalvårdare 44 05. Privat/Egen företagare 1 06. Hantverkare 11 07. Serviceföretag 2 08. Juristverksamhet 09. Rörmontör = Industrin 10. Verkstad = Industrin 11. Entreprenad = Byggverksamhet 49 12. Övrigt 1735 99. Ej svar