ORVESTO 81 P-1002
               SSD 0174

              Primärforskare:
              Testologen AB
               Box 2050
             191 02 Sollentuna

             Första SSD-upplagan
                1986

  

        Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst
               Box 5048

         Go to variable list
             S-402 21 Göteborg

  
           ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDAREN.

  Oavsett publikationsform skall alla uppsatser och rapporter
  som bygger på data tillgängliggjorda genom SSD tillkännage
  detta förhållande, samt namnge primärforskaren. SSD ber
  därför alla användare av SSD-material att, så långt detta är
  möjligt, använda sig av följande uttalande. (Uttryck inom
  parentes används i tillämpliga fall.)

        Data och (tabeller) i denna (publikation)
        har (delvis) gjorts tillgängliga av Svensk
        Samhällsvetenskaplig Datatjänst.
        Materialet i ORVESTO 81 P-1002 samlades
        ursprungligen in av TESTOLOGEN AB, som ett
        led i företagets regelbundet återkommande
        räckviddsundersökning Sverige Nu.
        Varken SSD eller Testologen AB bär ansvar
        för analyser och tolkningar som presenteras
        i denna (publikation).

  Enligt överenskommelse mellan TESTOLOGEN AB och Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst får ORVESTO-materialet
  förmedlas till och analyseras av forskare under
  förutsättning att användningen sker i forskningssyfte.
  Härvid skall HSFR:s forskningsetiska principer för humaniora
  och samhällsvetenskap, publicerade i skriften HSFR-ETIK,
  följas i alla tillämpliga delar.

  Data och/eller dokumentation får ej ställas till tredje
  persons förfogande utan SSD:s skriftliga tillstånd.

  Rapporter och publikationer baserade på dessa data skall
  insändas i två exemplar till SSD, som vidarebefordrar ett
  exemplar till primärforskaren.

  I de fall materialet används i undervisningssyfte vid
  universitet och högskolor och leder till producerandet av PM
  och uppsatser behöver dessa ej insändas till SSD. I stället
  skall en redovisning av kurser, antal användare och antal
  producerade PM och uppsatser insändas till SSD efter
  avslutat läsår.

  

  Ingemar Lindberg:

  ORVESTO - ett mångsidigt arbetsinstrument........

  (Utdrag ur artikel i rapporten Orvesto 1979 II s.14ff)

  I mitten av 1960-talet introducerade Testologen(inom ramen
  för dåvarande Marknadssociologen), i samverkan med en stor
  grupp annonsörer,en undersökningsform, som vid den tiden var
  internationellt helt ny. Den innebar att målgruppsdata
  (socio-ekonomiska data, intressen, köpvanor, innehav,
  köpavsikter mm) och läsvanedata insamlades i en och samma
  undersökning (s k single-source survey).

  Därmed kunde man för första gången börja analysera dessa
  data direkt mot varandra. Dittills hade de insamlats var för
  sig i olika undersökningar, vilket gjorde media-analyserna
  svåra och otillfredsställande.

  Den nya undersökningsansatsen innebar att en mycket stor
  mängd information skulle insamlas från ett och samma urval.
  Det medförde i sin tur en översyn av undersökningsmetodiken,
  dvs typ av frågor och kontaktform. Jarko Cerha utförde
  därför 1965 ett stort upplagt metodexperiment, i vilket
  effekten av kontaktform i kombination med skaltyp
  undersöktes. Resultatet blev att man valde en 16-gradig
  läsfrekvensskala i kombination med postal kontaktform. (Se
  vidare Cerha J, 1967: Selective Mass Communication, sid
  119-124 och 137-172.)

  Undersökningsansatsen rönte snart stort intresse hos såväl
  annonsörer som förlag, och efter ett par års försöksperiod
  gavs den första ORVESTO-rapporten ut 1969. Själva namnet
  innebar en markering av målsättningen att täcka många
  mediagrupper: OR som i organisations-, VE som i vecko- och
  STO som i storstadspress.

  Sedan starten 1969 har allt som allt 19 rapporter
  presenterats, fr o m 1972 två gånger per år. Rapporterna
  trycks i ca 10.000 ex och distribueras utan kostnad för
  mottagarna till så gott som alla reklamköpare i Sverige och
  i viss utsträckning även utomlands.

  Sedan starten har till dags dato hela 132.529 personer
  besvarat det ganska omfattande frågebatteriet. Efter vissa
  justeringar och kompletteringar omfattar det ordinarie
  ORVESTO-formuläret idag så mycket som 418 fråge-items.
  Därtill kommer individuellt köpta målgruppsfrågor, som
  redovisas enskilt till varje beställare.

  

       ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR: URVAL, BORTFALL.

  Undersökningen utgör en omgång i Testologens kontinuerliga
  konsumentomnibus "Sverige Nu" insamlad genom brevenkät.
  Företaget, Testologen AB, redovisar data beträffande urval,
  bortfall m m enbart beträffande halvårsvisa
  sammanställningar av omnibussar. För en enskild omgång
  saknas därför de exakta uppgifterna, men i allmänhet torde
  man kunna utgå från att vad som gäller för hela serien
  proportionellt sett gäller för en enskild omgång.

  Under första halvåret 1981 genomfördes fyra omgångar
  "Sverige Nu". Totalt omfattade urvalet för dessa fyra
  omgångar 12.000 personer 15-70 år upptagna i
  befolkningsregistret. Urvalet har av SCB dragits ur RTBS.

  Av det totala urvalet på 12.000 personer har 1.425
  definierats av företaget som "ej målgruppsaktuella". Här
  ingår 24 avlidna, 5 avflyttade från riket, 15 som vistas
  utomlands, 14 i militärtjänst, 112 på utrikes resa, 22 ej
  svensktalande, 48 okända men skrivna på kommun, 51 under
  sjukhusvård, 274 sjuka i hemmet samt 860 ur gruppen "ej
  anträffbara". Den sistnämda gruppen har definierats med
  utgångspunkt från en specialstudie som utvisat att ca 50% av
  de ej anträffbara ej tillhör målpopulationen för ORVESTO.

  Nettourvalet för de fyra omgångarna våren 1981 uppgår
  således till 10.575 personer varav 3.350, utgörande 32%, ej
  besvarat formuläret.

  Ej besvarat formulär har orsakats av "inget intresse för
  undersökningen" (50%), "tidsbrist" (9%), "ingen kontakt
  trots minst fem kontaktförsök" eller "ej anträffbara" (41%)
  samt "övriga" (0%).

  Undersökningsledningen har beträffande ca en niondel av det
  ursprungliga urvalet genomfört riktade åtgärder för att öka
  svarsbenägenheten. Enligt särskilt urvalsförfarande utväljs
  var tredje person som ej svarat vid en viss tidpunkt och
  erbjuds någon form av uppmuntran för ett inskickat svar. De
  som därvid utväljs representerar två andra individer i
  bortfallet och genom viktning - se variabel för
  bortfallsvikt i materialet - beräknar undersökningsledningen
  en väsentligt högre svarsfrekvens - beträffande första
  halvåret 1981 8.147 personer istället för 7.225 faktiskt
  insända godkända formulär. Undersökningsledningen beräknar
  därför den viktade svarsfrekvensen till 78% av nettourvalet.

  Föreliggande omgång, av undersökningsledningen benämd
  Sverige NU 81 P-1002, omfattar 1.805 personer eller 25% av
  totala antalet inkomna godkända formulär under
  halvårsperioden (ovägda tal). Bortfallet av skilda
  kategorier beträffande den aktuella omgången får antas
  utgöra motsvarande proportion av ovanstående redovisade
  siffror. Fältarbetet pågick under tiden 21 april 1981 - 9
  juni 1981.

  Inom Testologen AB har civilekonom Bo Hellström haft
  ansvaret för administration, fru Elsie-Britt Birking
  ansvaret för fältarbetet samt civilekonom Ingemar Lindberg
  ansvaret för ORVESTO-rapporten ur vilken ovanstående
  uppgifter är hämtade. (ORVESTO 1981-II, utgiven av
  Testologen AB)

  

             KODBOKSINFORMATION

  I kodboken används koderna 1-7 (01-97) som valida koder för
  de flesta variablerna. Kod 0 (00) används för frågor som ej
  är tillämpliga på grund av undersökningspersonens svar på
  tidigare frågor. Kod 8 (98) används när en fråga ej ställts
  till en viss subgrupp. Kod 9 (99) används då uppgift saknas.

  Exemplet nedan visar hur en variabel vanligtvis beskrivs i
  denna kodbok. Siffrorna inom parentes förekommer inte i
  kodboken, utan är en hänvisning till den beskrivning som
  följer exemplet.

  ............................................................

  (1) VAR 96  (2) AVSKAFFA LÖNTAGARFONDER  (3) MD=8 OR GE 9
    REF 96   (4) LOC 106 WIDTH 1       (5) NUMERIC

   (6) F.7a Tror Ni att LÖNTAGARFONDERNA kommer att avskaffas
       efter valet i höst?

   (7)  Enkät A.

    (8) (9) (10)

    306  1.  Ja
    219  2.  Nej
    271  3.  Tveksam
   1150  8.  Frågan ej ställd

    28  9.  Ej svar

  ............................................................

  (1) Variabel- och referensnummer. Brukar vanligtvis vara
  identiska. Om kodboken hänvisar till ett subset av en större
  datamängd eller en omorganiserad datamängd anger
  referensnumret den ursprungliga datamängdens variabelnummer.

  (2) Variabelnamn. En förkortning eller summering av
  frågeställningen (max. 24 tecken).

  (3) Missing data. Anger vilka värden som betraktas som
  missing data för den aktuella variabeln.

  (4) Position. Visar variabelns läge i datamängden; i vilken
  kolumn den startar och hur många positioner den upptar.

  (5) Anger om data är numerisk eller alfabetisk.

  (6) Den exakta frågeformuleringen som den formulerats i
  frågeformuläret eller liknande.

  (7) Eventuella kommentarer eller anmärkningar.

  (8) Det absoluta antalet observationer för varje
  svarskategori.

  (9) Kodvärden som kan förekomma för den aktuella variabeln.

  (10) Beskrivning av varje kodvärdes innehåll.

  

           SSDdokumentation - ORVESTO

  Arbetet bedrivs med hjälp av ett datorbaserat
  dokumentationssystem som ställts till SSDs förfogande av
  Inter-University Consortium for Political and Social
  Research (ICPSR) vid University of Michigan. Systemet kallas
  Guided Interactive Dataset Organisation (GIDO).
Variable list


1 SSDstudie NR 0174 2 SSDupplaga/datering NR 1 3 SSD Delstudieidentifikation 001 4 Ip-nummer 5 Omgångsnummer 6 Bortfallsvikt 7 A-region 8 Län/Kommun/Församling 9 Födelseår Demografiska och socioekonomiska uppgifter 10 Kön 11 Ålder 12 Civilstånd 13 Hushållsposition 14 Sysselsättning 15 Utbildning 16 Ortsstorlek 17 Boendeform 18 Egna inköp av dagligvaror 19 Hushållsmedlemmar under 2 år 20 Hushållsmedlemmar 2-6 år 21 Hushållsmedlemmar 7-10 år 22 Hushållsmedlemmar 11-14 år 23 Hushållsmedlemmar 15-19 år 24 Hushållsmedlemmar 20-67 år 25 Hushållsmedlemmar 68 år eller äldre 26 Totalt antal hushållsmedlemmar 27 Personlig inkomst 28 Hushållets inkomst Körkort 29 Körkort Innehav av kapitalvaror 30 Personbil 31 Husvagn 32 Fritidshus 33 Roddbåt/Eka eller liknande 34 Motorbåt 35 Segelbåt 36 Bildkamera - typ Instamatic 37 Bildkamera - typ systemkamera 38 Bilradio/Bilstereo 39 TV-bandspelare (video) 40 Filmkamera 41 Stillbildsprojektor 42 Filmprojektor 43 Skrivmaskin 44 Svart-vit TV 45 Färg-TV 46 Frysbox/Frysskåp 47 Diskmaskin 48 Torktumlare 49 Köksmaskin 50 Tvättmaskin 51 Stereoanläggning 52 Motorgräsklippare 53 Spisfläkt 54 Kaffebryggare 55 Rakapparat 56 Hund 57 Katt 58 Braskamin Avsikt att köpa kapitalvaror 59 Avsikt att inköpa kapitalvaror A1 60 Avsikt att inköpa kapitalvaror A2 61 Avsikt att inköpa kapitalvaror A3 62 Avsikt att inköpa kapitalvaror A4 63 Avsikt att inköpa kapitalvaror A5 64 Avsikt att inköpa kapitalvaror A6 65 Avsikt att inköpa kapitalvaror B1 66 Avsikt att inköpa kapitalvaror B2 67 Avsikt att inköpa kapitalvaror B3 68 Avsikt att inköpa kapitalvaror B4 69 Avsikt att inköpa kapitalvaror B5 70 Avsikt att inköpa kapitalvaror B6 71 Avsikt att inköpa kapitalvaror C1 72 Avsikt att inköpa kapitalvaror C2 73 Avsikt att inköpa kapitalvaror C3 74 Avsikt att inköpa kapitalvaror C4 75 Avsikt att inköpa kapitalvaror C5 Intressen 76 Miljövårdsfrågor 77 Hälsonyttig mat 78 Sjukdomar och hälsa 79 Bantningstips 80 Hushålla ekonomiskt 81 Politik 82 Sociala rättigheter 83 Skattefrågor 84 Samlevnadsfrågor 85 Vidareutbildning 86 Religions- och trosfrågor 87 Arbetsmarknaden 88 Villa/Eget hem 89 Fritidshus 90 Personbilar 91 Heminredning 92 Modenyheter 93 Matvarunyheter 94 Barnavård 95 Skönhetsvård 96 Stereoanläggningar 97 Hushållsmaskiner 98 Fotoutrustningar 99 Motorcyklar 100 Krukväxter 101 Medel mot mjäll 102 Hundars skötsel 103 Katters skötsel 104 Motionera 105 Idrotta 106 Laga mat 107 Pröva nya maträtter 108 Baka 109 Ha gäster 110 Köra bil 111 Jobba med bilar 112 Arbeta i trädgården 113 Fotografera 114 Smalfilma 115 Sportfiska 116 Lyssna på popmusik 117 Lyssna på klassisk musik 118 Gå på teater 119 Gå på konstutställning 120 Läsa böcker 121 Läsa populärtidningar 122 Köpa på postorder 123 Sy kläder 124 Handarbeta 125 Träffa nya människor 126 Snickra 127 Måla hemma 128 Jaga 129 Friluftsliv 130 Åka slalom 131 Åka motorbåt 132 Segla 133 Campa 134 Semestra utomlands 135 Semestra i Sverige 136 Pröva nya produkter 137 Vara bortbjuden 138 Gå på diskotek 139 Gå på restaurang 140 Gå på kvällskurser 141 Energisparande Personliga köpvanor: Kläder, fritid m.m. 142 Kläder till Dig själv 143 Sportutrustning till Dig själv 144 Kosmetika/Skönhetsmedel 145 Nöjen 146 Utlandsresor under fritiden 147 Böcker 148 Tobak 149 Vin och sprit 150 Hälsokost Besöksfrekvenser: Livsmedelsbutiker 151 ICA 152 Konsum 153 Vivo 154 Favör 155 Annan butik 156 Livsmedelsavdelning i Domus 157 Livsmedelsavdelning i NK 158 Livsmedelsavdelning i Tempo 159 Livsmedelsavdelning i Åhlens 160 Livsmedelsavdelning i Obs 161 Livsmedelsavdelning i B&W (Bra,Wessels) Besöksfrekvenser: Varuhus och stormarknader 162 Domus 163 NK 164 Tempo 165 Åhlens 166 Obs 167 B&W (Bra,Wessels) Besöksfrekvenser: Andra butiker 168 Hennes/Mauritz 169 HerrMan/Kapp-Ahl 170 Gulins/Pepita 171 Ikea 172 Expert Foto 173 Expert Radio/TV 174 Järnia 175 Färgsam 176 Pressbyrån 177 Annan kiosk 178 Tobaksaffär 179 Bar/Självservering 180 Kafe/Konditori 181 Korvkiosk/Gatukök 182 Bensinstation 183 Postkontor 184 Bankkontor 185 Hälsokostbutik 186 Mac Donald's Uppmärksamhetsfrekvenser: Reklam 187 Affischpelare 188 Reklamfilm på bio 189 Reklam på bussar 190 Åker buss 191 Åker tunnelbana 192 Rabattkuponger Tidningsläsning: Dagstidningar - vardagsnummer 193 Aftonbladet 194 Arbetet 195 Dagens Nyheter 196 Expressen 197 Göteborgs-Posten 198 GT Kvällstidningen 199 Kvällsposten 200 Svenska Dagbladet 201 Sydsvenska Dagbladet 202 Nerikes Allehanda/Nerikes Tidningen 203 Norrköpings Tidningar 204 Nya Wermlands-Tidningen 205 Upsala Nya Tidning 206 Vestmanlands Läns Tidning 207 Östgöta Correspondenten Tidningsläsning: Dagstidningar - söndagsnummer 208 Aftonbladet (Söndagsnummer) 209 Arbetet (Söndagsnummer) 210 Dagens Nyheter (Söndagsnummer) 211 Expressen (Söndagsnummer) 212 Göteborgs-Posten (Söndagsnummer) 213 GP NU (Söndagsnummer) 214 GT Kvällstidningen (Söndagsnummer) 215 Kvällsposten (Söndagsnummer) 216 Svenska Dagbladet (Söndagsnummer) 217 Sydsvenska Dagbladet (Söndagsnummer) 218 Skånska Dagbladet (Söndagsnummer) 219 Helsingborgs Dagblad (Söndagsnummer) Tidningsläsning: Veckotidningar 220 Allas Veckotidning 221 Allers 222 Damernas Värld 223 Femina 224 FIB-Aktuellt 225 Hemmets Journal 226 Hemmets Veckotidning 227 Husmodern 228 Hänt i Veckan 229 ICA-Kuriren 230 Kalle Anka & Co 231 Land 232 Lektyr 233 Min Värld 234 Mitt Livs Novell 235 Röster i Radio/TV 236 Saxons Veckotidning 237 Se 238 Svensk Damtidning 239 Veckans Affärer 240 Vecko-Revyn 241 Vi 242 Året Runt 243 Metallarbetaren 244 Stopp Tidningsläsning: 14-dagarstidningar 245 Kommunalarbetaren 246 Motor 247 Motorföraren 248 Teknikens Värld 249 Vi Bilägare 250 SIA Skogsarbetaren 251 Bilsport Tidningsläsning: Månadstidningar 252 Det Bästa 253 Månads-Journalen 254 Vi Föräldrar 255 Privata Affärer 256 Antik & Auktion 257 Allt i Hemmet 258 Hem och Fritid 259 Vår Bostad 260 Allt om Mat 261 Tidskrift för Hälsa 262 Foto- och Filmteknik 263 Teknik för alla 264 Båt-Nytt 265 Båt för alla 266 Vi Båtägare 267 På Kryss & Till Rors 268 Segling Tidningsläsning: Lokalpress 269 Förenade Landsortstidningar 6-dagars 270 A-Pressen 271 Förenade Landsortstidningar 5-dagars 272 Förenade Landsortstidningar 4-dagars 273 Förenade Landsortstidningar 3-dagars 274 Förenade Landsortstidningar 2-dagars 275 Helsingborgs Dagblad 276 Mellersta Skåne/Nya Kristianstadsbladet 277 Övrig Lokal Dagspress 6-dagars 278 Övrig Lokal Dagspress 4-dagars 279 Övrig Lokal Dagspress 3-dagars 280 Övrig Lokal Dagspress 2-dagars Tidningsläsning: Villatidningar 281 Vårt Hus 282 Vi i Villa Köp av olika tidningar 283 Aftonbladet (Söndagsnummer) 284 Expressen (Söndagsnummer) 285 Det Bästa 286 Månads-Journalen 287 Allas Veckotidning 288 Allers 289 Damernas Värld 290 Femina 291 FIB-Aktuellt 292 Hemmets Journal 293 Hemmets Veckotidning 294 Husmodern 295 Hänt i Veckan 296 ICA-Kuriren 297 Land 298 Lektyr 299 Min Värld 300 Mitt Livs Novell 301 Röster i Radio/TV 302 Saxons Veckotidning 303 Se 304 Svensk Damtidning 305 Vecko-Revyn 306 Vi 307 Året Runt Inköp av dagligvaror 308 Skönhetsartiklar 309 Tandkräm 310 Tvål 311 Maskindiskmedel 312 Handdiskmedel 313 Rengöringsmedel 314 Tvättmedel 315 Golvvårdsmedel 316 Kaffe Olika påståenden 317 Satsa hårt för att komma framåt 318 Kvinnans plats i hemmet 319 Prismedvetenhet 320 Tacksamt att städa 321 Barn viktigt i kvinnors liv 322 Trivs om rent i huset 323 Arbetet är en hobby 324 Tycker om att ta genvägar 325 Bjuda på annorlunda mat 326 Handlar mest på impuls 327 Går ofta i affärer 328 Köper alltid kvalitetsvaror 329 Intresserad av att köpa och sälja 330 Min matlagning beröms 331 Tycker om fester 332 Fritid viktigare än arbete 333 Lite att göra på fritiden 334 Tuggummi ser illa ut 335 Lite utrymme för religiösa frågor 336 Lite gammaldags i mina åsikter 337 Önskar kunna koppla av mera 338 Har tillräckligt med pengar 339 Beredd sänka levnadsstandard 340 Spelar ingen roll hur bilen ser ut 341 Öl eller drink för att slappna av 342 Tycker om att ta ansvar 343 Tycker om föreningsarbete 344 Otrohet är helt oförlåtligt 345 Förkastligt att dricka vin eller sprit 346 Koppla av med veckotidningsläsning 347 Bekymras inte av framtiden 348 Hellre hemmakväll än gå på fest 349 Samhället släpphänt mot brottslingar 350 Skönt känna sig lyxig ibland 351 Aktar mig för att ta risker 352 Porrtidningar borde förbjudas 353 Viktigt vara snyggt klädd 354 Örtmediciner borde användas mera 355 Proffsboxning borde vara tillåten 356 Först att prova nya livsmedel 357 Snabbare pröva nyheter 358 Noga med att äta hälsosam mat 359 Bosätta mig på landet 360 Viktigaste intressen utanför jobbet 361 Viktigt att ha mycket pengar 362 Mera oberoende än de flesta 363 Familjen gör saker tillsammans 364 Köper dagligvaror till extrapris Läsnoggrannhet: Morgontidningar 365 Arbetet 366 Dagens Nyheter 367 Göteborgs-Posten 368 Svenska Dagbladet 369 Sydsvenska Dagbladet 370 Annan morgontidning Läsnoggrannhet: Kvällstidningar 371 Aftonbladet 372 Expressen 373 GT Kvällstidningen 374 Kvällsposten Läsnoggrannhet: Veckotidningar 375 Allas Veckotidning 376 Allers 377 Damernas Värld 378 Femina 379 FIB-Aktuellt 380 Hemmets Journal 381 Hemmets Veckotidning 382 Husmodern 383 Hänt i Veckan 384 ICA-Kuriren 385 Kalle Anka & Co 386 Land 387 Lektyr 388 Min Värld 389 Mitt Livs Novell 390 Röster i Radio/TV 391 Saxons Veckotidning 392 Se 393 Svensk Damtidning 394 Veckans Affärer 395 Vecko-Revyn 396 Vi 397 Året Runt 398 Metallarbetaren Läsnoggrannhet: 14-dagarstidningar 399 Kommunalarbetaren 400 Motor 401 Motorföraren 402 Teknikens Värld 403 Vi Bilägare 404 SIA Skogsarbetaren Läsnoggrannhet: Månadstidningar 405 Det Bästa 406 Månads-Journalen 407 Vi Föräldrar 408 Privata Affärer 409 Antik & Auktion 410 Allt i Hemmet 411 Hem och Fritid 412 Vår Bostad 413 Allt om Mat 414 Tidskrift för Hälsa 415 Foto- och Filmteknik 416 Teknik för alla 417 Båt-Nytt 418 Båt för alla 419 Vi Båtägare 420 På Kryss & Till Rors 421 Segling Medlemskap i Konsum 422 Medlemsfrekvens för Konsum Inköp i Konsum/Servus/Domus/Obs 423 Inköpsfrekvenser för Konsum/Servus/Domus/Obs Innehav av fritidsbåt 424 Innehav av fritidsbåt 425 Innehav av fritidsbåt: Första krysset 426 Innehav av fritidsbåt: Andra krysset Förvärvsarbete 427 Förvärvsarbetar Möjlighet att påverka inköp på arbetsplatsen 428 Kan påverka inköp av ordbehandlingsutrustning 429 Kan påverka inköp av skrivmaskiner 430 Kan påverka inköp av kopieringsmaskiner 431 Kan påverka inköp av kontorsmaterial 432 Kan påverka inköp av kontorsmöbler/kontorsinredning 433 Kan påverka inköp av kontorsdatorer 434 Kan påverka inköp av bildskärmar 435 Kan påverka inköp av leasing 436 Kan påverka inköp av banktjänster 437 Kan påverka inköp av factoring, betalningsförmedling 438 Kan påverka inköp av försäkringstjänster 439 Kan påverka inköp av maskiner för verkstäder 440 Kan påverka inköp av verktyg för verktygsmaskiner 441 Kan påverka inköp av lastbilar/truckar 442 Kan påverka inköp av entreprenadmaskiner 443 Kan påverka inköp av personbilar för företag Arbetsplats 444 Arbetsplats - markering 1 445 Arbetsplats - markering 2 446 Arbetsplats - annan

VAR 1 SSDSTUDIE NR 0174              Loc 1 width 4


Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst studie 0174


VAR 2 SSDUPPLAGA NR 1 Loc 5 width 1 SSDupplaga/datering NR Uppgift om ordningsföljd och utgivningstidpunkt. 1. OKTOBER 1986
VAR 3 DELSTUDIE NR 001 Loc 6 width 3 SSD Delstudieidentifikation Ordningsnummer i en serie på 1 delar.
VAR 4 IP-NUMMER Loc 9 width 5 Ip-nummer
VAR 5 OMGÅNG NR Loc 14 width 2 Omgångsnummer 15. P-0005 (ORVESTO 1981-I) 16. P-0006 (ORVESTO 1981-I) 17. P-0007 (ORVESTO 1981-I) 21. P-1001 (ORVESTO 1981-II) 1805 22. P-1002 (ORVESTO 1981-II) 23. P-1003 (ORVESTO 1981-II) 28. P-0008 (ORVESTO 1981-II)
VAR 6 BORTFALLSVIKT Loc 16 width 1 Bortfallsvikt Kod: 1 2 3 Frek: 1657 37 111
VAR 7 A-REGION Loc 17 width 2 MD=99 A-region Kod: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Frek: 281 12 12 37 18 8 39 12 26 30 36 Kod: 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Frek: 5 25 12 8 31 12 6 10 28 11 20 Kod: 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Frek: 16 12 17 8 46 112 23 10 27 21 145 Kod: 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 Frek: 23 17 32 18 13 10 7 12 43 10 11 Kod: 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 Frek: 44 11 13 37 13 5 8 46 12 7 10 Kod: 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 Frek: 45 20 11 35 20 5 15 31 25 20 13 Kod: 67 68 69 70 99 Frek: 14 15 5 12 1
VAR 8 LÄN/KOMMUN/FÖRSAMLING Loc 19 width 6 MD=999999 Län/Kommun/Församling Kod: 11402 11403 11501 12001 12003 12006 12301 Frek: 5 3 3 1 1 2 10 Kod: 12503 12506 12508 12601 12602 12701 12702 Frek: 2 2 1 13 3 4 1 Kod: 12704 13601 13606 13801 13903 16001 16201 Frek: 3 11 4 7 5 6 5 Kod: 16301 18004 18006 18009 18010 18011 18013 Frek: 9 2 1 4 2 3 3 Kod: 18014 18015 18017 18018 18019 18021 18023 Frek: 6 1 4 2 5 10 8 Kod: 18025 18027 18028 18029 18031 18034 18036 Frek: 10 8 1 6 8 11 2 Kod: 18038 18039 18040 18041 18042 18101 18102 Frek: 5 5 3 4 3 5 2 Kod: 18105 18107 18141 18201 18202 18203 18301 Frek: 3 1 1 8 4 2 4 Kod: 18401 18402 18601 18703 18801 18803 18805 Frek: 3 9 11 4 3 1 2 Kod: 18807 18808 18809 18810 18814 19106 19201 Frek: 1 1 1 1 2 3 4 Kod: 30501 31901 31902 33601 36001 36003 36006 Frek: 3 2 3 1 2 1 1 Kod: 36007 36008 36009 38001 38002 38003 38004 Frek: 1 1 1 7 3 3 6 Kod: 38005 38006 38017 38021 38022 38025 38038 Frek: 1 1 1 2 1 3 3 Kod: 38041 38101 38122 38201 38204 38209 38210 Frek: 1 8 1 1 1 1 1 Kod: 38211 42801 42802 48001 48002 48010 48018 Frek: 1 2 1 3 4 2 1 Kod: 48027 48029 48031 48033 48101 48301 48308 Frek: 1 1 1 1 4 4 1 Kod: 48401 48402 48403 48406 48410 48411 48601 Frek: 15 6 4 1 2 1 6 Kod: 48605 48606 48611 48613 50901 51302 51304 Frek: 1 1 1 1 1 1 1 Kod: 51309 56002 56101 56201 56203 56204 56303 Frek: 2 1 1 2 2 2 1 Kod: 58001 58002 58003 58004 58008 58013 58019 Frek: 8 1 2 3 1 1 2 Kod: 58033 58034 58101 58103 58104 58105 58106 Frek: 1 1 1 1 3 5 4 Kod: 58109 58110 58111 58113 58114 58126 58203 Frek: 1 1 1 1 3 1 1 Kod: 58301 58401 58403 58405 58601 58602 58609 Frek: 4 1 1 1 2 1 1 Kod: 60402 60404 61704 61705 66204 66209 66264 Frek: 1 1 1 1 2 1 1 Kod: 66501 66503 66505 66506 68001 68002 68003 Frek: 2 1 1 1 6 4 6 Kod: 68005 68006 68007 68011 68019 68020 68021 Frek: 7 1 1 1 1 1 1 Kod: 68201 68202 68205 68208 68209 68301 68304 Frek: 6 4 2 1 1 3 1 Kod: 68311 68312 68501 68503 68511 68515 68601 Frek: 1 1 5 2 1 1 2 Kod: 68701 68703 76001 76005 76101 76103 76306 Frek: 2 1 1 1 1 1 1 Kod: 76409 76410 76503 76504 76701 76703 78001 Frek: 2 2 1 2 1 2 6 Kod: 78013 78018 78020 78022 78028 78101 78108 Frek: 2 3 1 1 5 1 1 Kod: 78110 78115 82103 83402 83404 84008 84015 Frek: 1 1 1 1 1 1 1 Kod: 86001 86005 86102 86103 86202 86204 88001 Frek: 1 1 1 1 1 1 4 Kod: 88002 88003 88007 88008 88013 88101 88105 Frek: 2 3 2 1 1 2 2 Kod: 88107 88108 88109 88201 88203 88205 88301 Frek: 1 1 1 4 1 2 7 Kod: 88307 88310 88311 88316 88401 88403 88408 Frek: 1 1 2 1 2 1 1 Kod: 88501 88507 88516 98001 98002 98005 98020 Frek: 1 1 1 4 1 1 1 Kod: 98046 98052 98061 98075 106001 108001 108005 Frek: 1 1 1 1 3 8 1 Kod: 108006 108008 108014 108015 108102 108107 108108 Frek: 2 1 1 1 2 1 1 Kod: 108110 108201 108205 108206 108301 108304 112106 Frek: 2 4 4 2 1 2 1 Kod: 116004 116008 116009 116016 116203 116301 116302 Frek: 1 1 1 1 2 3 1 Kod: 116501 116605 116607 116701 116802 116804 118001 Frek: 3 2 3 2 1 2 2 Kod: 118002 118006 118008 118015 118030 118032 118101 Frek: 2 1 1 1 1 1 1 Kod: 118103 118105 118107 118112 118201 118202 118205 Frek: 1 1 2 1 2 1 1 Kod: 118211 118301 118304 118317 118319 121409 121413 Frek: 1 6 1 1 2 1 1 Kod: 121505 123007 123010 123011 123101 123302 123304 Frek: 1 3 1 1 4 1 1 Kod: 123305 123306 123307 123308 123309 126003 126004 Frek: 2 1 1 3 1 2 2 Kod: 126103 126104 126106 126108 126201 126202 126301 Frek: 1 2 1 1 2 1 2 Kod: 126307 126401 126406 126501 126510 126511 126602 Frek: 1 3 1 1 1 1 1 Kod: 126603 126604 126611 126702 126708 128001 128002 Frek: 1 1 1 1 1 2 6 Kod: 128003 128004 128005 128006 128007 128008 128009 Frek: 5 4 2 2 3 4 4 Kod: 128010 128012 128014 128015 128016 128017 128019 Frek: 3 1 1 3 1 3 2 Kod: 128101 128102 128103 128104 128105 128114 128116 Frek: 6 8 2 3 2 1 2 Kod: 128120 128121 128201 128207 128301 128302 128303 Frek: 1 1 6 1 10 4 2 Kod: 128306 128317 128401 128402 128403 128405 128501 Frek: 1 1 1 4 2 1 2 Kod: 128514 128601 128603 128701 128708 128714 128715 Frek: 2 5 1 5 1 1 1 Kod: 128726 131505 131507 138001 138002 138003 138004 Frek: 1 1 1 2 3 2 1 Kod: 138006 138007 138009 138011 138014 138016 138019 Frek: 1 2 2 2 1 1 1 Kod: 138101 138104 138110 138111 138201 138202 138211 Frek: 3 1 1 1 3 1 2 Kod: 138214 138301 138302 138305 138308 138311 138312 Frek: 1 7 1 1 1 1 1 Kod: 138320 138325 138401 138404 138405 138412 138413 Frek: 1 1 3 3 1 1 1 Kod: 138414 140102 140103 140201 140203 140701 141901 Frek: 1 2 5 2 3 2 1 Kod: 141902 141903 141904 142102 142103 142110 143001 Frek: 1 1 1 1 1 2 1 Kod: 143506 148001 148004 148005 148006 148007 148008 Frek: 1 3 2 3 4 1 2 Kod: 148009 148012 148013 148016 148017 148018 148019 Frek: 3 4 3 5 3 1 1 Kod: 148020 148021 148022 148023 148024 148026 148028 Frek: 8 3 1 3 9 2 3 Kod: 148030 148031 148032 148033 148034 148035 148036 Frek: 5 2 2 3 3 1 5 Kod: 148037 148101 148102 148103 148104 148201 148207 Frek: 1 4 2 3 1 3 1 Kod: 148401 148501 148504 148505 148510 148512 148601 Frek: 1 4 1 1 1 2 2 Kod: 148604 150403 150406 150701 150707 152101 152106 Frek: 1 2 1 3 1 2 2 Kod: 152401 152402 152403 152702 152716 155208 156006 Frek: 2 2 1 1 1 2 1 Kod: 156009 156106 156206 156301 156303 156305 156307 Frek: 1 1 2 1 1 1 3 Kod: 156309 156317 156504 156617 158001 158101 158103 Frek: 2 1 1 1 8 4 1 Kod: 158105 158201 158209 158301 158302 158311 158318 Frek: 1 4 1 6 7 3 1 Kod: 158401 158416 158501 158503 158504 160209 160210 Frek: 1 1 2 1 1 1 1 Kod: 162301 163701 166001 166004 166019 166024 166026 Frek: 2 1 2 1 2 1 2 Kod: 166029 166108 166109 166201 166302 168001 168002 Frek: 1 1 1 1 1 2 3 Kod: 168003 168101 168105 168112 168113 168124 168201 Frek: 1 1 1 1 2 1 1 Kod: 168301 168303 168304 168308 168316 168501 168503 Frek: 3 1 1 1 1 1 1 Kod: 168506 168508 168511 168601 168602 168614 168624 Frek: 1 1 1 4 1 1 1 Kod: 168634 171501 173001 173708 173709 176101 176202 Frek: 1 2 4 1 1 2 2 Kod: 176301 176302 176401 176403 176501 176507 176604 Frek: 3 2 1 1 1 1 1 Kod: 178001 178002 178006 178007 178008 178009 178101 Frek: 6 4 1 1 2 4 6 Kod: 178105 178106 178201 178203 178207 178301 178302 Frek: 1 2 1 1 1 6 1 Kod: 178304 178401 178407 178411 178503 186001 186002 Frek: 1 1 3 1 1 1 1 Kod: 186101 186102 186104 186201 186202 186301 186303 Frek: 1 4 1 3 1 2 1 Kod: 186401 188001 188002 188003 188004 188005 188013 Frek: 4 4 3 3 5 2 2 Kod: 188015 188016 188021 188030 188101 188203 188205 Frek: 2 1 1 6 5 1 1 Kod: 188301 188404 188502 188506 188507 191701 191702 Frek: 7 2 2 1 1 1 1 Kod: 191705 196005 196101 196103 196201 198001 198002 Frek: 1 3 1 5 1 7 8 Kod: 198003 198004 198009 198011 198016 198017 198101 Frek: 3 7 1 1 3 1 2 Kod: 198103 198107 198201 198301 198305 198306 198401 Frek: 1 2 4 2 1 2 5 Kod: 202101 202302 202303 202601 202602 202903 202904 Frek: 3 2 1 1 3 2 1 Kod: 203101 203402 206101 206201 208001 208002 208003 Frek: 2 3 1 4 6 2 3 Kod: 208004 208005 208006 208007 208008 208011 208101 Frek: 1 1 1 1 2 1 7 Kod: 208102 208201 208301 208302 208305 208401 208403 Frek: 8 1 5 1 2 2 1 Kod: 208405 208501 208502 208503 210401 210402 212101 Frek: 1 3 1 1 1 2 2 Kod: 212103 213201 213203 213204 216107 218001 218002 Frek: 1 1 1 2 1 9 4 Kod: 218003 218006 218007 218008 218101 218102 218103 Frek: 3 2 2 1 4 1 1 Kod: 218104 218105 218201 218204 218205 218209 218303 Frek: 2 1 5 1 3 1 4 Kod: 218306 218403 218409 218411 226004 226203 226204 Frek: 3 3 1 2 2 3 1 Kod: 228001 228002 228006 228101 228102 228103 228104 Frek: 7 2 5 6 1 8 2 Kod: 228106 228110 228111 228113 228201 228207 228211 Frek: 2 7 2 1 3 1 2 Kod: 228301 228304 228315 228401 228402 228406 228408 Frek: 2 2 1 5 1 1 5 Kod: 228409 228413 230304 230501 230902 230904 230905 Frek: 2 1 1 1 1 1 1 Kod: 230908 230910 231301 231304 231305 232103 232104 Frek: 1 1 3 1 1 1 1 Kod: 232105 232607 236103 236105 238001 238002 240102 Frek: 1 1 1 1 10 4 2 Kod: 240402 240903 240904 241701 241702 242103 242201 Frek: 1 1 1 1 2 2 1 Kod: 242501 246201 246204 246301 248001 248004 248005 Frek: 2 2 1 1 6 6 6 Kod: 248009 248101 248201 248202 248203 248204 248206 Frek: 2 4 5 5 1 4 1 Kod: 248211 250601 250602 251004 251401 251801 251802 Frek: 1 3 1 1 2 1 1 Kod: 252101 252104 252106 252306 256002 258001 258002 Frek: 1 1 1 1 2 4 4 Kod: 258003 258102 258103 258105 258201 258401 258403 Frek: 3 1 6 1 3 7 1 Kod: 999999 Frek: 3
VAR 9 FÖDELSEÅR Loc 25 width 2 MD=99 Födelseår Kod: 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Frek: 18 15 22 24 19 21 20 26 31 37 36 26 30 34 Kod: 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Frek: 34 26 33 29 32 32 21 28 32 29 29 25 35 31 Kod: 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 Frek: 35 26 27 37 45 38 43 37 46 44 38 30 32 36 Kod: 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 Frek: 39 34 29 39 31 34 40 35 36 39 43 47 50 17 Kod: 99 Frek: 3
VAR 10 KÖN Loc 27 width 1 MD=9 F.1. Personliga uppgifter. När man sammanställer resultat av undersökningar i tabeller brukar man dela upp svaren i olika grupper. Därför skulle vi gärna vilja ha följande uppgifter om Dig själv. F.1.a. Är Du: 890 1. Man 912 2. Kvinna 3 9. Ej svar
VAR 11 ÅLDER Loc 28 width 2 MD=99 F.1.b. Hur gammal är Du? <Se F.1 för fullständig frågetext> 132 01. 15-17 år 80 02. 18-19 år 183 03. 20-24 år 175 04. 25-29 år 198 05. 30-34 år 194 06. 35-39 år 151 07. 40-44 år 140 08. 45-49 år 150 09. 50-54 år 154 10. 55-59 år 142 11. 60-64 år 106 12. 65 år och äldre 99. Ej svar
VAR 12 CIVILSTÅND Loc 30 width 1 MD=9 F.1.c. Är Du: <Se F.1 för fullständig frågetext> 473 1. Ogift 1184 2. Gift eller sammanboende 139 3. Änka/Änkling/Frånskild 9 9. Ej svar
VAR 13 HUSHÅLLSPOSITION Loc 31 width 1 MD=9 F.1.d. Är Du: <Se F.1 för fullständig frågetext> 580 1. Husfar 650 2. Husmor 266 3. Son/Dotter 45 4. Annan hushållsmedlem 246 5. Ensamboende 18 9. Ej svar
VAR 14 SYSSELSÄTTNING Loc 32 width 1 MD=9 F.1.e. Är Du: <Se F.1 för fullständig frågetext> 881 1. Förvärvsarbetande på heltid 354 2. Förvärvsarbetande på deltid 138 3. Hemmafru 221 4. Studerande 145 5. Pensionär 58 6. Annan sysselsättning 8 9. Ej svar
VAR 15 UTBILDNING Loc 33 width 1 MD=9 F.1.f. Vilken utbildning har Du genomgått eller genomgår Du? <Se F.1 för fullständig frågetext> 638 1. Folkskola 356 2. Grundskola,enhetsskola,realskola eller motsvarande 165 3. Fackskola,flickskola,folkhögskola eller motsvarande 376 4. Gymnasium eller motsvarande 242 5. Seminarium,högskola,universitet eller motsvarande 28 9. Ej svar
VAR 16 ORTSSTORLEK Loc 34 width 1 MD=9 F.1.g. Hur stor är den ort där Du bor? <Se F.1 för fullständig frågetext> 108 1. Under 200 invånare 185 2. 200-1.999 invånare 183 3. 2.000-4.999 invånare 155 4. 5.000-9.999 invånare 211 5. 10.000-24.999 invånare 239 6. 25.000-49.999 invånare 248 7. 50.000-99.999 invånare 368 8. 100.000 och däröver 108 9. Ej svar
VAR 17 BOENDEFORM Loc 35 width 1 MD=9 F.1.h. Bor Du i: <Se F.1 för fullständig frågetext> 209 1. Insatslägenhet 516 2. Hyrd lägenhet 841 3. Egen villa/radhus 56 4. Hyrd villa/radhus 118 5. Jordbruksfastighet 36 6. Inneboende 20 7. Annan bostadsform 9 9. Ej svar
VAR 18 DAGLIGVARUINKÖP:EGNA Loc 36 width 1 MD=9 F.1.i. Hur stor del av Ditt hushålls inköp av livsmedel och andra varor för dagligt bruk gör Du själv? <Se F.1 för fullständig frågetext> 301 1. Gör praktiskt taget INGA sådana inköp SJÄLV 332 2. Gör MINDRE ÄN HÄLFTEN av alla inköp 274 3. Gör ungefär HÄLFTEN av alla inköp 197 4. Gör MER ÄN HÄLFTEN av alla inköp 684 5. Gör ALLA ELLER NÄSTAN ALLA inköp 17 9. Ej svar
VAR 19 UNDER 2 ÅR Loc 37 width 2 MD=99 F.2. Hushållets sammansättning. Vi skulle vilja veta hur många personer Ditt hushåll normalt består av. Medräkna även sådana, som befinner sig på kortare semester, kortare militärtjänst, tillfälligt på sjukhus m.m. OBS! Räkna även med Dig själv. F.2.a. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna under 2 år Kod: 0 1 2 99 Frek: 1664 134 2 5
VAR 20 2-6 ÅR Loc 39 width 2 MD=99 F.2.b. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 2-6 år <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 4 99 Frek: 1566 202 29 2 1 5
VAR 21 7-10 ÅR Loc 41 width 2 MD=99 F.2.c. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 7-10 år <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 99 Frek: 1535 222 42 1 5
VAR 22 11-14 ÅR Loc 43 width 2 MD=99 F.2.d. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 11-14 år <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 99 Frek: 1473 294 30 3 5
VAR 23 15-19 ÅR Loc 45 width 2 MD=99 F.2.e. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 15-19 år <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 4 99 Frek: 1282 379 126 11 2 5
VAR 24 20-67 ÅR Loc 47 width 2 MD=99 F.2.f. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 20-67 år <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 4 5 6 8 99 Frek: 56 352 1198 164 22 3 3 2 5
VAR 25 68 ÅR ELLER ÄLDRE Loc 49 width 2 MD=99 F.2.g. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 68 år eller äldre <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 4 5 99 Frek: 1683 73 37 2 3 1 6
VAR 26 TOTALT ANTAL PERSONER Loc 51 width 2 MD=99 F.2.h. Totalt antal hushållsmedlemmar <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 99 Frek: 241 567 358 443 126 35 14 5 4 12
VAR 27 INKOMST-PERSONLIG Loc 53 width 1 MD=9 F.3. Inkomst. Var vänlig sätt ett kryss i den ruta, som motsvarar den inkomstgrupp Du tillhör. Studiemedel,räntor och pensioner räknas till inkomsterna. Uppgifterna bör avse årsinkomsten innan skatt dragits. F.3.a. Inkomst i kronor per år:Din personliga 421 1. Under 30.000 kronor/år 330 2. 30.000-50.000 kronor/år 407 3. 50.000-70.000 kronor/år 335 4. 70.000-90.000 kronor/år 131 5. 90.000-110.000 kronor/år 42 6. 110.000-130.000 kronor/år 30 7. 130.000-150.000 kronor/år 27 8. Över 150.000 kronor/år 82 9. Ej svar
VAR 28 INKOMST-HUSHÅLLETS Loc 54 width 1 MD=9 F.3.b. Inkomst i kronor per år:Hushållets totala <Se F.3 för fullständig frågetext> 49 1. Under 30.000 kronor/år 115 2. 30.000-50.000 kronor/år 189 3. 50.000-70.000 kronor/år 238 4. 70.000-90.000 kronor/år 244 5. 90.000-110.000 kronor/år 255 6. 110.000-130.000 kronor/år 212 7. 130.000-150.000 kronor/år 296 8. Över 150.000 kronor/år 207 9. Ej svar
VAR 29 KÖRKORT Loc 55 width 1 MD=9 F.4. Har Du själv körkort för personbil? 1271 1. Ja 459 2. Nej 75 9. Ej svar
VAR 30 PERSONBIL Loc 56 width 2 MD=99 F.5. Vad finns i Ditt hushåll? F.5.a. I hushållet finns .... st personbilar Kod: 0 1 2 3 4 5 99 Frek: 281 1133 341 35 5 1 9
VAR 31 HUSVAGN Loc 58 width 1 MD=9 F.5.b. I hushållet finns: Husvagn <Se F.5 för fullständig frågetext> 117 1. Ja 1677 2. Nej 11 9. Ej svar
VAR 32 FRITIDSHUS Loc 59 width 1 MD=9 F.5.c. I hushållet finns: Fritidshus <Se F.5 för fullständig frågetext> 396 1. Ja 1398 2. Nej 11 9. Ej svar
VAR 33 RODDBÅT/EKA EL. LIKNANDE Loc 60 width 1 MD=9 F.5.d. I hushållet finns: Roddbåt/Eka eller liknande <Se F.5 för fullständig frågetext> 367 1. Ja 1427 2. Nej 11 9. Ej svar
VAR 34 MOTORBÅT Loc 61 width 1 MD=9 F.5.e. I hushållet finns: Motorbåt <Se F.5 för fullständig frågetext> 210 1. Ja 1584 2. Nej 11 9. Ej svar
VAR 35 SEGELBÅT Loc 62 width 1 MD=9 F.5.f. I hushållet finns: Segelbåt <Se F.5 för fullständig frågetext> 85 1. Ja 1709 2. Nej 11 9. Ej svar
VAR 36 BILDKAMERA - INSTAMATIC Loc 63 width 1 MD=9 F.5.g. I hushållet finns: Bildkamera - typ Instamatic <Se F.5 för fullständig frågetext> 992 1. Ja 802 2. Nej 11 9. Ej svar
VAR 37 BILDKAMERA-SYSTEMKAMERA Loc 64 width 1 MD=9 F.5.h. I hushållet finns: Bildkamera - typ systemkamera <Se F.5 för fullständig frågetext> 676 1. Ja 1118 2. Nej 11 9. Ej svar
VAR 38 BILRADIO/BILSTEREO Loc 65 width 1 MD=9 F.5.i. I hushållet finns: Bilradio/Bilstereo <Se F.5 för fullständig frågetext> 1156 1. Ja 638 2. Nej 11 9. Ej svar
VAR 39 TV-BANDSPELARE (VIDEO) Loc 66 width 1 MD=9 F.5.j. I hushållet finns: TV-bandspelare (video) <Se F.5 för fullständig frågetext> 181 1. Ja 1613 2. Nej 11 9. Ej svar
VAR 40 FILMKAMERA Loc 67 width 1 MD=9 F.5.k. I hushållet finns: Filmkamera <Se F.5 för fullständig frågetext> 429 1. Ja 1365 2. Nej 11 9. Ej svar
VAR 41 STILLBILDSPROJEKTOR Loc 68 width 1 MD=9 F.5.l. I hushållet finns: Stillbildsprojektor <Se F.5 för fullständig frågetext> 448 1. Ja 1346 2. Nej 11 9. Ej svar
VAR 42 FILMPROJEKTOR Loc 69 width 1 MD=9 F.5.m. I hushållet finns: Filmprojektor <Se F.5 för fullständig frågetext> 374 1. Ja 1420 2. Nej 11 9. Ej svar
VAR 43 SKRIVMASKIN Loc 70 width 1 MD=9 F.5.n. I hushållet finns: Skrivmaskin <Se F.5 för fullständig frågetext> 764 1. Ja 1030 2. Nej 11 9. Ej svar
VAR 44 SVART-VIT TV Loc 71 width 1 MD=9 F.5.o. I hushållet finns: Svart-vit TV <Se F.5 för fullständig frågetext> 584 1. Ja 1210 2. Nej 11 9. Ej svar
VAR 45 FÄRG-TV Loc 72 width 1 MD=9 F.5.p. I hushållet finns: Färg-TV <Se F.5 för fullständig frågetext> 1542 1. Ja 251 2. Nej 12 9. Ej svar
VAR 46 FRYSBOX/FRYSSKÅP Loc 73 width 1 MD=9 F.5.q. I hushållet finns: Frysbox/Frysskåp <Se F.5 för fullständig frågetext> 1579 1. Ja 215 2. Nej 11 9. Ej svar
VAR 47 DISKMASKIN Loc 74 width 1 MD=9 F.5.r. I hushållet finns: Diskmaskin <Se F.5 för fullständig frågetext> 628 1. Ja 1166 2. Nej 11 9. Ej svar
VAR 48 TORKTUMLARE Loc 75 width 1 MD=9 F.5.s. I hushållet finns: Torktumlare <Se F.5 för fullständig frågetext> 169 1. Ja 1625 2. Nej 11 9. Ej svar
VAR 49 KÖKSMASKIN Loc 76 width 1 MD=9 F.5.t. I hushållet finns: Köksmaskin <Se F.5 för fullständig frågetext> 839 1. Ja 955 2. Nej 11 9. Ej svar
VAR 50 TVÄTTMASKIN Loc 77 width 1 MD=9 F.5.u. I hushållet finns: Tvättmaskin <Se F.5 för fullständig frågetext> 1307 1. Ja 487 2. Nej 11 9. Ej svar
VAR 51 STEREOANLÄGGNING Loc 78 width 1 MD=9 F.5.v. I hushållet finns: Stereoanläggning <Se F.5 för fullständig frågetext> 1369 1. Ja 425 2. Nej 11 9. Ej svar
VAR 52 MOTORGRÄSKLIPPARE Loc 79 width 1 MD=9 F.5.x. I hushållet finns: Motorgräsklippare <Se F.5 för fullständig frågetext> 690 1. Ja 1104 2. Nej 11 9. Ej svar
VAR 53 SPISFLÄKT Loc 80 width 1 MD=9 F.5.y. I hushållet finns: Spisfläkt <Se F.5 för fullständig frågetext> 1177 1. Ja 617 2. Nej 11 9. Ej svar
VAR 54 KAFFEBRYGGARE Loc 81 width 1 MD=9 F.5.z. I hushållet finns: Kaffebryggare <Se F.5 för fullständig frågetext> 1261 1. Ja 533 2. Nej 11 9. Ej svar
VAR 55 RAKAPPARAT Loc 82 width 1 MD=9 F.5.å. I hushållet finns: Rakapparat <Se F.5 för fullständig frågetext> 1287 1. Ja 507 2. Nej 11 9. Ej svar
VAR 56 HUND Loc 83 width 1 MD=9 F.5.ä. I hushållet finns: Hund <Se F.5 för fullständig frågetext> 363 1. Ja 1431 2. Nej 11 9. Ej svar
VAR 57 KATT Loc 84 width 1 MD=9 F.5.ö. I hushållet finns: Katt <Se F.5 för fullständig frågetext> 335 1. Ja 1459 2. Nej 11 9. Ej svar
VAR 58 BRASKAMIN Loc 85 width 1 MD=9 F.5.aa. I hushållet finns: Braskamin <Se F.5 för fullständig frågetext> 138 1. Ja 1655 2. Nej 12 9. Ej svar
VAR 59 INKÖP AV KAPITALVAROR A1 Loc 86 width 2 MD=99 F.6a. Din avsikt att köpa nedanstående varor. Nedan finns en mängd varor uppräknade. Stryk under de varor Du tror att Du eller Ditt hushåll kommer att köpa inom de närmaste två åren. F.6a.1. Första understrykningen 161 01. Fabriksny bil 502 02. Begagnad bil 34 03. Moped 3 04. Nytt fritidshus 11 05. Begagnat fritidshus 26 06. Ny villa 16 07. Begagnad villa 57 08. Köksfläkt 40 09. Elektrisk spis 39 10. Diskmaskin 241 11. Nya möbler 675 99. Ej svar
VAR 60 INKÖP AV KAPITALVAROR A2 Loc 88 width 2 MD=99 F.6a.2. Andra understrykningen <Se F.6a för fullständig frågetext> 01. Fabriksny bil 12 02. Begagnad bil 30 03. Moped 4 04. Nytt fritidshus 13 05. Begagnat fritidshus 19 06. Ny villa 28 07. Begagnad villa 53 08. Köksfläkt 41 09. Elektrisk spis 43 10. Diskmaskin 310 11. Nya möbler 1252 99. Ej svar
VAR 61 INKÖP AV KAPITALVAROR A3 Loc 90 width 2 MD=99 F.6a.3. Tredje understrykningen <Se F.6a för fullständig frågetext> 01. Fabriksny bil 02. Begagnad bil 1 03. Moped 3 04. Nytt fritidshus 2 05. Begagnat fritidshus 1 06. Ny villa 3 07. Begagnad villa 7 08. Köksfläkt 25 09. Elektrisk spis 12 10. Diskmaskin 88 11. Nya möbler 1663 99. Ej svar
VAR 62 INKÖP AV KAPITALVAROR A4 Loc 92 width 2 MD=99 F.6a.4. Fjärde understrykningen <Se F.6a för fullständig frågetext> 01. Fabriksny bil 02. Begagnad bil 03. Moped 04. Nytt fritidshus 1 05. Begagnat fritidshus 1 06. Ny villa 07. Begagnad villa 08. Köksfläkt 6 09. Elektrisk spis 13 10. Diskmaskin 18 11. Nya möbler 1766 99. Ej svar
VAR 63 INKÖP AV KAPITALVAROR A5 Loc 94 width 2 MD=99 F.6a.5. Femte understrykningen <Se F.6a för fullständig frågetext> 01. Fabriksny bil 02. Begagnad bil 03. Moped 04. Nytt fritidshus 05. Begagnat fritidshus 06. Ny villa 1 07. Begagnad villa 08. Köksfläkt 1 09. Elektrisk spis 4 10. Diskmaskin 10 11. Nya möbler 1789 99. Ej svar
VAR 64 INKÖP AV KAPITALVAROR A6 Loc 96 width 2 MD=99 F.6a.6. Sjätte understrykningen <Se F.6a för fullständig frågetext> 01. Fabriksny bil 02. Begagnad bil 03. Moped 04. Nytt fritidshus 05. Begagnat fritidshus 06. Ny villa 07. Begagnad villa 08. Köksfläkt 09. Elektrisk spis 1 10. Diskmaskin 3 11. Nya möbler 1801 99. Ej svar
VAR 65 INKÖP AV KAPITALVAROR B1 Loc 98 width 2 MD=99 F.6b. Din avsikt att köpa nedanstående varor. Nedan finns en mängd varor uppräknade. Stryk under de varor Du tror att Du eller Ditt hushåll kommer att köpa inom de närmaste två åren. F.6b.1. Första understrykningen 174 01. Tvättmaskin 42 02. Frysbox 56 03. Frysskåp 139 04. Fiskeutrustning 111 05. Elektrisk rakapparat 33 06. Skrivmaskin 42 07. Stillbildskamera 21 08. Filmkamera 18 09. Projektor 39 10. Elektrisk symaskin 28 11. Braskamin 1102 99. Ej svar
VAR 66 INKÖP AV KAPITALVAROR B2 Loc 100 width 2 MD=99 F.6b.2. Andra understrykningen <Se F.6b för fullständig frågetext> 01. Tvättmaskin 23 02. Frysbox 20 03. Frysskåp 12 04. Fiskeutrustning 38 05. Elektrisk rakapparat 30 06. Skrivmaskin 25 07. Stillbildskamera 19 08. Filmkamera 19 09. Projektor 19 10. Elektrisk symaskin 18 11. Braskamin 1582 99. Ej svar
VAR 67 INKÖP AV KAPITALVAROR B3 Loc 102 width 2 MD=99 F.6b.3. Tredje understrykningen <Se F.6b för fullständig frågetext> 01. Tvättmaskin 02. Frysbox 6 03. Frysskåp 8 04. Fiskeutrustning 4 05. Elektrisk rakapparat 6 06. Skrivmaskin 9 07. Stillbildskamera 2 08. Filmkamera 9 09. Projektor 11 10. Elektrisk symaskin 9 11. Braskamin 1741 99. Ej svar
VAR 68 INKÖP AV KAPITALVAROR B4 Loc 104 width 2 MD=99 F.6b.4. Fjärde understrykningen <Se F.6b för fullständig frågetext> 01. Tvättmaskin 02. Frysbox 03. Frysskåp 2 04. Fiskeutrustning 2 05. Elektrisk rakapparat 2 06. Skrivmaskin 4 07. Stillbildskamera 1 08. Filmkamera 3 09. Projektor 1 10. Elektrisk symaskin 3 11. Braskamin 1787 99. Ej svar
VAR 69 INKÖP AV KAPITALVAROR B5 Loc 106 width 2 MD=99 F.6b.5. Femte understrykningen <Se F.6b för fullständig frågetext> 01. Tvättmaskin 02. Frysbox 03. Frysskåp 04. Fiskeutrustning 1 05. Elektrisk rakapparat 1 06. Skrivmaskin 1 07. Stillbildskamera 2 08. Filmkamera 1 09. Projektor 1 10. Elektrisk symaskin 1 11. Braskamin 1797 99. Ej svar
VAR 70 INKÖP AV KAPITALVAROR B6 Loc 108 width 2 MD=99 F.6b.6. Sjätte understrykningen <Se F.6b för fullständig frågetext> 01. Tvättmaskin 02. Frysbox 03. Frysskåp 04. Fiskeutrustning 05. Elektrisk rakapparat 06. Skrivmaskin 07. Stillbildskamera 1 08. Filmkamera 1 09. Projektor 2 10. Elektrisk symaskin 11. Braskamin 1801 99. Ej svar
VAR 71 INKÖP AV KAPITALVAROR C1 Loc 110 width 2 MD=99 F.6c. Din avsikt att köpa nedanstående varor. Nedan finns en mängd varor uppräknade. Stryk under de varor Du tror att Du eller Ditt hushåll kommer att köpa inom de närmaste två åren. F.6c.1. Första understrykningen 119 01. Transistorradio 21 02. Husvagn 136 03. Stereoanläggning 11 04. Svart/vit TV 133 05. Färg-TV 66 06. Elektrisk kaffebryggare 59 07. Motorgräsklippare 96 08. Dammsugare 25 09. Motorbåt 12 10. Segelbåt 1127 99. Ej svar
VAR 72 INKÖP AV KAPITALVAROR C2 Loc 112 width 2 MD=99 F.6c.2. Andra understrykningen <Se F.6c för fullständig frågetext> 01. Transistorradio 3 02. Husvagn 21 03. Stereoanläggning 3 04. Svart/vit TV 58 05. Färg-TV 20 06. Elektrisk kaffebryggare 20 07. Motorgräsklippare 53 08. Dammsugare 12 09. Motorbåt 11 10. Segelbåt 1604 99. Ej svar
VAR 73 INKÖP AV KAPITALVAROR C3 Loc 114 width 2 MD=99 F.6c.3. Tredje understrykningen <Se F.6c för fullständig frågetext> 01. Transistorradio 02. Husvagn 1 03. Stereoanläggning 1 04. Svart/vit TV 10 05. Färg-TV 12 06. Elektrisk kaffebryggare 11 07. Motorgräsklippare 21 08. Dammsugare 5 09. Motorbåt 2 10. Segelbåt 1742 99. Ej svar
VAR 74 INKÖP AV KAPITALVAROR C4 Loc 116 width 2 MD=99 F.6c.4. Fjärde understrykningen <Se F.6c för fullständig frågetext> 01. Transistorradio 02. Husvagn 03. Stereoanläggning 04. Svart/vit TV 05. Färg-TV 5 06. Elektrisk kaffebryggare 1 07. Motorgräsklippare 11 08. Dammsugare 2 09. Motorbåt 2 10. Segelbåt 1784 99. Ej svar
VAR 75 INKÖP AV KAPITALVAROR C5 Loc 118 width 2 MD=99 F.6c.5. Femte understrykningen <Se F.6c för fullständig frågetext> 01. Transistorradio 02. Husvagn 03. Stereoanläggning 04. Svart/vit TV 05. Färg-TV 06. Elektrisk kaffebryggare 1 07. Motorgräsklippare 2 08. Dammsugare 2 09. Motorbåt 10. Segelbåt 1800 99. Ej svar
VAR 76 MILJÖVÅRDSFRÅGOR Loc 120 width 1 MD=9 F.7. Dina intressen. Människors intressen är olika. Hur stort är Ditt intresse för nedanstående ämnen och aktiviteter. F.7a. Miljövårdsfrågor 32 1. Mycket ointresserad 83 2. Ganska ointresserad 96 3. Något ointresserad 60 4. Varken-eller,vet ej 603 5. Något intresserad 604 6. Ganska intresserad 300 7. Mycket intresserad 27 9. Ej svar
VAR 77 HÄLSONYTTIG MAT Loc 121 width 1 MD=9 F.7b. Hälsonyttig mat <Se F.7 för fullständig frågetext> 68 1. Mycket ointresserad 119 2. Ganska ointresserad 126 3. Något ointresserad 92 4. Varken-eller,vet ej 519 5. Något intresserad 507 6. Ganska intresserad 348 7. Mycket intresserad 26 9. Ej svar
VAR 78 SJUKDOMAR OCH HÄLSA Loc 122 width 1 MD=9 F.7c. Sjukdomar och hälsa <Se F.7 för fullständig frågetext> 25 1. Mycket ointresserad 81 2. Ganska ointresserad 96 3. Något ointresserad 112 4. Varken-eller,vet ej 508 5. Något intresserad 570 6. Ganska intresserad 375 7. Mycket intresserad 38 9. Ej svar
VAR 79 BANTNINGSTIPS Loc 123 width 1 MD=9 F.7d. Bantningstips <Se F.7 för fullständig frågetext> 533 1. Mycket ointresserad 224 2. Ganska ointresserad 186 3. Något ointresserad 141 4. Varken-eller,vet ej 388 5. Något intresserad 169 6. Ganska intresserad 125 7. Mycket intresserad 39 9. Ej svar
VAR 80 HUSHÅLLA EKONOMISKT Loc 124 width 1 MD=9 F.7e. Hushålla ekonomiskt <Se F.7 för fullständig frågetext> 40 1. Mycket ointresserad 56 2. Ganska ointresserad 67 3. Något ointresserad 85 4. Varken-eller,vet ej 396 5. Något intresserad 593 6. Ganska intresserad 535 7. Mycket intresserad 33 9. Ej svar
VAR 81 POLITIK Loc 125 width 1 MD=9 F.7f. Politik <Se F.7 för fullständig frågetext> 154 1. Mycket ointresserad 150 2. Ganska ointresserad 139 3. Något ointresserad 102 4. Varken-eller,vet ej 586 5. Något intresserad 445 6. Ganska intresserad 202 7. Mycket intresserad 27 9. Ej svar
VAR 82 SOCIALA RÄTTIGHETER Loc 126 width 1 MD=9 F.7g. Sociala rättigheter <Se F.7 för fullständig frågetext> 75 1. Mycket ointresserad 75 2. Ganska ointresserad 141 3. Något ointresserad 147 4. Varken-eller,vet ej 602 5. Något intresserad 466 6. Ganska intresserad 264 7. Mycket intresserad 35 9. Ej svar
VAR 83 SKATTEFRÅGOR Loc 127 width 1 MD=9 F.7h. Skattefrågor <Se F.7 för fullständig frågetext> 70 1. Mycket ointresserad 101 2. Ganska ointresserad 127 3. Något ointresserad 157 4. Varken-eller,vet ej 486 5. Något intresserad 489 6. Ganska intresserad 341 7. Mycket intresserad 34 9. Ej svar
VAR 84 SAMLEVNADSFRÅGOR Loc 128 width 1 MD=9 F.7i. Samlevnadsfrågor <Se F.7 för fullständig frågetext> 79 1. Mycket ointresserad 104 2. Ganska ointresserad 126 3. Något ointresserad 253 4. Varken-eller,vet ej 588 5. Något intresserad 402 6. Ganska intresserad 202 7. Mycket intresserad 51 9. Ej svar
VAR 85 VIDAREUTBILDNING Loc 129 width 1 MD=9 F.7j. Vidareutbildning <Se F.7 för fullständig frågetext> 104 1. Mycket ointresserad 115 2. Ganska ointresserad 127 3. Något ointresserad 207 4. Varken-eller,vet ej 518 5. Något intresserad 432 6. Ganska intresserad 255 7. Mycket intresserad 47 9. Ej svar
VAR 86 RELIGIONS- O. TROSFRÅGOR Loc 130 width 1 MD=9 F.7k. Religions- och trosfrågor <Se F.7 för fullständig frågetext> 463 1. Mycket ointresserad 250 2. Ganska ointresserad 189 3. Något ointresserad 205 4. Varken-eller,vet ej 363 5. Något intresserad 152 6. Ganska intresserad 148 7. Mycket intresserad 35 9. Ej svar
VAR 87 ARBETSMARKNADEN Loc 131 width 1 MD=9 F.7l. Arbetsmarknaden <Se F.7 för fullständig frågetext> 57 1. Mycket ointresserad 74 2. Ganska ointresserad 121 3. Något ointresserad 150 4. Varken-eller,vet ej 578 5. Något intresserad 499 6. Ganska intresserad 282 7. Mycket intresserad 44 9. Ej svar
VAR 88 VILLA/EGET HEM Loc 132 width 1 MD=9 F.7m. Villa/Eget hem <Se F.7 för fullständig frågetext> 64 1. Mycket ointresserad 64 2. Ganska ointresserad 61 3. Något ointresserad 143 4. Varken-eller,vet ej 301 5. Något intresserad 464 6. Ganska intresserad 667 7. Mycket intresserad 41 9. Ej svar
VAR 89 FRITIDSHUS Loc 133 width 1 MD=9 F.7n. Fritidshus <Se F.7 för fullständig frågetext> 264 1. Mycket ointresserad 134 2. Ganska ointresserad 151 3. Något ointresserad 284 4. Varken-eller,vet ej 338 5. Något intresserad 272 6. Ganska intresserad 307 7. Mycket intresserad 55 9. Ej svar
VAR 90 PERSONBILAR Loc 134 width 1 MD=9 F.7o. Personbilar <Se F.7 för fullständig frågetext> 164 1. Mycket ointresserad 111 2. Ganska ointresserad 135 3. Något ointresserad 137 4. Varken-eller,vet ej 520 5. Något intresserad 423 6. Ganska intresserad 274 7. Mycket intresserad 41 9. Ej svar
VAR 91 HEMINREDNING Loc 135 width 1 MD=9 F.7p. Heminredning <Se F.7 för fullständig frågetext> 60 1. Mycket ointresserad 76 2. Ganska ointresserad 104 3. Något ointresserad 92 4. Varken-eller,vet ej 500 5. Något intresserad 525 6. Ganska intresserad 416 7. Mycket intresserad 32 9. Ej svar
VAR 92 MODENYHETER Loc 136 width 1 MD=9 F.7q. Modenyheter <Se F.7 för fullständig frågetext> 250 1. Mycket ointresserad 196 2. Ganska ointresserad 186 3. Något ointresserad 131 4. Varken-eller,vet ej 495 5. Något intresserad 315 6. Ganska intresserad 198 7. Mycket intresserad 34 9. Ej svar
VAR 93 MATVARUNYHETER Loc 137 width 1 MD=9 F.7r. Matvarunyheter <Se F.7 för fullständig frågetext> 142 1. Mycket ointresserad 161 2. Ganska ointresserad 193 3. Något ointresserad 192 4. Varken-eller,vet ej 535 5. Något intresserad 357 6. Ganska intresserad 186 7. Mycket intresserad 39 9. Ej svar
VAR 94 BARNAVÅRD Loc 138 width 1 MD=9 F.7s. Barnavård <Se F.7 för fullständig frågetext> 155 1. Mycket ointresserad 133 2. Ganska ointresserad 153 3. Något ointresserad 232 4. Varken-eller,vet ej 440 5. Något intresserad 343 6. Ganska intresserad 299 7. Mycket intresserad 50 9. Ej svar
VAR 95 SKÖNHETSVÅRD Loc 139 width 1 MD=9 F.7t. Skönhetsvård <Se F.7 för fullständig frågetext> 391 1. Mycket ointresserad 197 2. Ganska ointresserad 167 3. Något ointresserad 213 4. Varken-eller,vet ej 486 5. Något intresserad 211 6. Ganska intresserad 101 7. Mycket intresserad 39 9. Ej svar
VAR 96 STEREOANLÄGGNINGAR Loc 140 width 1 MD=9 F.7u. Stereoanläggningar <Se F.7 för fullständig frågetext> 274 1. Mycket ointresserad 170 2. Ganska ointresserad 176 3. Något ointresserad 177 4. Varken-eller,vet ej 533 5. Något intresserad 271 6. Ganska intresserad 167 7. Mycket intresserad 37 9. Ej svar
VAR 97 HUSHÅLLSMASKINER Loc 141 width 1 MD=9 F.7v. Hushållsmaskiner <Se F.7 för fullständig frågetext> 143 1. Mycket ointresserad 169 2. Ganska ointresserad 172 3. Något ointresserad 202 4. Varken-eller,vet ej 625 5. Något intresserad 335 6. Ganska intresserad 128 7. Mycket intresserad 31 9. Ej svar
VAR 98 FOTOUTRUSTNINGAR Loc 142 width 1 MD=9 F.7w. Fotoutrustningar <Se F.7 för fullständig frågetext> 285 1. Mycket ointresserad 197 2. Ganska ointresserad 236 3. Något ointresserad 212 4. Varken-eller,vet ej 523 5. Något intresserad 205 6. Ganska intresserad 108 7. Mycket intresserad 39 9. Ej svar
VAR 99 MOTORCYKLAR Loc 143 width 1 MD=9 F.7x. Motorcyklar <Se F.7 för fullständig frågetext> 765 1. Mycket ointresserad 173 2. Ganska ointresserad 141 3. Något ointresserad 208 4. Varken-eller,vet ej 234 5. Något intresserad 117 6. Ganska intresserad 126 7. Mycket intresserad 41 9. Ej svar
VAR 100 KRUKVÄXTER Loc 144 width 1 MD=9 F.7y. Krukväxter <Se F.7 för fullständig frågetext> 166 1. Mycket ointresserad 99 2. Ganska ointresserad 102 3. Något ointresserad 104 4. Varken-eller,vet ej 394 5. Något intresserad 441 6. Ganska intresserad 478 7. Mycket intresserad 21 9. Ej svar
VAR 101 MEDEL MOT MJÄLL Loc 145 width 1 MD=9 F.7z. Medel mot mjäll <Se F.7 för fullständig frågetext> 607 1. Mycket ointresserad 183 2. Ganska ointresserad 140 3. Något ointresserad 323 4. Varken-eller,vet ej 302 5. Något intresserad 124 6. Ganska intresserad 86 7. Mycket intresserad 40 9. Ej svar
VAR 102 HUNDARS SKÖTSEL Loc 146 width 1 MD=9 F.7å. Hundars skötsel <Se F.7 för fullständig frågetext> 610 1. Mycket ointresserad 152 2. Ganska ointresserad 127 3. Något ointresserad 216 4. Varken-eller,vet ej 245 5. Något intresserad 201 6. Ganska intresserad 220 7. Mycket intresserad 34 9. Ej svar
VAR 103 KATTERS SKÖTSEL Loc 147 width 1 MD=9 F.7ä. Katters skötsel <Se F.7 för fullständig frågetext> 731 1. Mycket ointresserad 161 2. Ganska ointresserad 120 3. Något ointresserad 228 4. Varken-eller,vet ej 234 5. Något intresserad 131 6. Ganska intresserad 156 7. Mycket intresserad 44 9. Ej svar
VAR 104 MOTIONERA Loc 148 width 1 MD=9 F.7ö. Motionera <Se F.7 för fullständig frågetext> 69 1. Mycket ointresserad 51 2. Ganska ointresserad 71 3. Något ointresserad 72 4. Varken-eller,vet ej 522 5. Något intresserad 521 6. Ganska intresserad 461 7. Mycket intresserad 38 9. Ej svar
VAR 105 IDROTTA Loc 149 width 1 MD=9 F.7aa. Idrotta <Se F.7 för fullständig frågetext> 205 1. Mycket ointresserad 127 2. Ganska ointresserad 169 3. Något ointresserad 161 4. Varken-eller,vet ej 475 5. Något intresserad 297 6. Ganska intresserad 327 7. Mycket intresserad 44 9. Ej svar
VAR 106 LAGA MAT Loc 150 width 1 MD=9 F.7ab. Laga mat <Se F.7 för fullständig frågetext> 65 1. Mycket ointresserad 68 2. Ganska ointresserad 99 3. Något ointresserad 69 4. Varken-eller,vet ej 462 5. Något intresserad 600 6. Ganska intresserad 427 7. Mycket intresserad 15 9. Ej svar
VAR 107 PRÖVA NYA MATRÄTTER Loc 151 width 1 MD=9 F.7ac. Pröva nya maträtter <Se F.7 för fullständig frågetext> 80 1. Mycket ointresserad 72 2. Ganska ointresserad 89 3. Något ointresserad 105 4. Varken-eller,vet ej 423 5. Något intresserad 538 6. Ganska intresserad 471 7. Mycket intresserad 27 9. Ej svar
VAR 108 BAKA Loc 152 width 1 MD=9 F.7ad. Baka <Se F.7 för fullständig frågetext> 191 1. Mycket ointresserad 109 2. Ganska ointresserad 143 3. Något ointresserad 160 4. Varken-eller,vet ej 364 5. Något intresserad 404 6. Ganska intresserad 412 7. Mycket intresserad 22 9. Ej svar
VAR 109 HA GÄSTER Loc 153 width 1 MD=9 F.7ae. Ha gäster <Se F.7 för fullständig frågetext> 51 1. Mycket ointresserad 38 2. Ganska ointresserad 76 3. Något ointresserad 100 4. Varken-eller,vet ej 534 5. Något intresserad 634 6. Ganska intresserad 339 7. Mycket intresserad 33 9. Ej svar
VAR 110 KÖRA BIL Loc 154 width 1 MD=9 F.7af. Köra bil <Se F.7 för fullständig frågetext> 170 1. Mycket ointresserad 62 2. Ganska ointresserad 61 3. Något ointresserad 171 4. Varken-eller,vet ej 335 5. Något intresserad 503 6. Ganska intresserad 475 7. Mycket intresserad 28 9. Ej svar
VAR 111 JOBBA MED BILAR Loc 155 width 1 MD=9 F.7ag. Jobba med bilar <Se F.7 för fullständig frågetext> 599 1. Mycket ointresserad 163 2. Ganska ointresserad 163 3. Något ointresserad 188 4. Varken-eller,vet ej 352 5. Något intresserad 170 6. Ganska intresserad 137 7. Mycket intresserad 33 9. Ej svar
VAR 112 ARBETA I TRÄDGÅRDEN Loc 156 width 1 MD=9 F.7ah. Arbeta i trädgården <Se F.7 för fullständig frågetext> 157 1. Mycket ointresserad 97 2. Ganska ointresserad 124 3. Något ointresserad 138 4. Varken-eller,vet ej 448 5. Något intresserad 457 6. Ganska intresserad 361 7. Mycket intresserad 23 9. Ej svar
VAR 113 FOTOGRAFERA Loc 157 width 1 MD=9 F.7ai. Fotografera <Se F.7 för fullständig frågetext> 221 1. Mycket ointresserad 124 2. Ganska ointresserad 157 3. Något ointresserad 174 4. Varken-eller,vet ej 593 5. Något intresserad 346 6. Ganska intresserad 160 7. Mycket intresserad 30 9. Ej svar
VAR 114 SMALFILMA Loc 158 width 1 MD=9 F.7aj. Smalfilma <Se F.7 för fullständig frågetext> 574 1. Mycket ointresserad 175 2. Ganska ointresserad 184 3. Något ointresserad 413 4. Varken-eller,vet ej 262 5. Något intresserad 115 6. Ganska intresserad 45 7. Mycket intresserad 37 9. Ej svar
VAR 115 SPORTFISKA Loc 159 width 1 MD=9 F.7ak. Sportfiska <Se F.7 för fullständig frågetext> 567 1. Mycket ointresserad 129 2. Ganska ointresserad 122 3. Något ointresserad 211 4. Varken-eller,vet ej 326 5. Något intresserad 201 6. Ganska intresserad 222 7. Mycket intresserad 27 9. Ej svar
VAR 116 LYSSNA PÅ POPMUSIK Loc 160 width 1 MD=9 F.7al. Lyssna på popmusik <Se F.7 för fullständig frågetext> 415 1. Mycket ointresserad 164 2. Ganska ointresserad 115 3. Något ointresserad 83 4. Varken-eller,vet ej 374 5. Något intresserad 306 6. Ganska intresserad 322 7. Mycket intresserad 26 9. Ej svar
VAR 117 LYSSNA PÅ KLASSISK MUSIK Loc 161 width 1 MD=9 F.7am. Lyssna på klassisk musik <Se F.7 för fullständig frågetext> 376 1. Mycket ointresserad 205 2. Ganska ointresserad 176 3. Något ointresserad 109 4. Varken-eller,vet ej 487 5. Något intresserad 272 6. Ganska intresserad 152 7. Mycket intresserad 28 9. Ej svar
VAR 118 GÅ PÅ TEATER Loc 162 width 1 MD=9 F.7an. Gå på teater <Se F.7 för fullständig frågetext> 253 1. Mycket ointresserad 171 2. Ganska ointresserad 147 3. Något ointresserad 166 4. Varken-eller,vet ej 487 5. Något intresserad 384 6. Ganska intresserad 162 7. Mycket intresserad 35 9. Ej svar
VAR 119 GÅ PÅ KONSTUTSTÄLLNING Loc 163 width 1 MD=9 F.7ao. Gå på konstutställning <Se F.7 för fullständig frågetext> 442 1. Mycket ointresserad 201 2. Ganska ointresserad 189 3. Något ointresserad 185 4. Varken-eller,vet ej 422 5. Något intresserad 223 6. Ganska intresserad 106 7. Mycket intresserad 37 9. Ej svar
VAR 120 LÄSA BÖCKER Loc 164 width 1 MD=9 F.7ap. Läsa böcker <Se F.7 för fullständig frågetext> 90 1. Mycket ointresserad 73 2. Ganska ointresserad 93 3. Något ointresserad 55 4. Varken-eller,vet ej 417 5. Något intresserad 477 6. Ganska intresserad 574 7. Mycket intresserad 26 9. Ej svar
VAR 121 LÄSA POPULÄRTIDNINGAR Loc 165 width 1 MD=9 F.7aq. Läsa populärtidningar <Se F.7 för fullständig frågetext> 205 1. Mycket ointresserad 169 2. Ganska ointresserad 165 3. Något ointresserad 224 4. Varken-eller,vet ej 574 5. Något intresserad 315 6. Ganska intresserad 105 7. Mycket intresserad 48 9. Ej svar
VAR 122 KÖPA PÅ POSTORDER Loc 166 width 1 MD=9 F.7ar. Köpa på postorder <Se F.7 för fullständig frågetext> 484 1. Mycket ointresserad 245 2. Ganska ointresserad 218 3. Något ointresserad 188 4. Varken-eller,vet ej 454 5. Något intresserad 135 6. Ganska intresserad 47 7. Mycket intresserad 34 9. Ej svar
VAR 123 SY KLÄDER Loc 167 width 1 MD=9 F.7as. Sy kläder <Se F.7 för fullständig frågetext> 721 1. Mycket ointresserad 163 2. Ganska ointresserad 118 3. Något ointresserad 166 4. Varken-eller,vet ej 310 5. Något intresserad 144 6. Ganska intresserad 146 7. Mycket intresserad 37 9. Ej svar
VAR 124 HANDARBETA Loc 168 width 1 MD=9 F.7at. Handarbeta <Se F.7 för fullständig frågetext> 615 1. Mycket ointresserad 103 2. Ganska ointresserad 89 3. Något ointresserad 122 4. Varken-eller,vet ej 227 5. Något intresserad 247 6. Ganska intresserad 374 7. Mycket intresserad 28 9. Ej svar
VAR 125 TRÄFFA NYA MÄNNISKOR Loc 169 width 1 MD=9 F.7au. Träffa nya människor <Se F.7 för fullständig frågetext> 28 1. Mycket ointresserad 32 2. Ganska ointresserad 65 3. Något ointresserad 92 4. Varken-eller,vet ej 494 5. Något intresserad 631 6. Ganska intresserad 432 7. Mycket intresserad 31 9. Ej svar
VAR 126 SNICKRA Loc 170 width 1 MD=9 F.7av. Snickra <Se F.7 för fullständig frågetext> 339 1. Mycket ointresserad 146 2. Ganska ointresserad 160 3. Något ointresserad 195 4. Varken-eller,vet ej 404 5. Något intresserad 305 6. Ganska intresserad 228 7. Mycket intresserad 28 9. Ej svar
VAR 127 MÅLA HEMMA Loc 171 width 1 MD=9 F.7aw. Måla hemma <Se F.7 för fullständig frågetext> 196 1. Mycket ointresserad 103 2. Ganska ointresserad 140 3. Något ointresserad 186 4. Varken-eller,vet ej 532 5. Något intresserad 421 6. Ganska intresserad 204 7. Mycket intresserad 23 9. Ej svar
VAR 128 JAGA Loc 172 width 1 MD=9 F.7ax. Jaga <Se F.7 för fullständig frågetext> 1036 1. Mycket ointresserad 110 2. Ganska ointresserad 74 3. Något ointresserad 251 4. Varken-eller,vet ej 98 5. Något intresserad 72 6. Ganska intresserad 130 7. Mycket intresserad 34 9. Ej svar
VAR 129 FRILUFTSLIV Loc 173 width 1 MD=9 F.7ay. Friluftsliv <Se F.7 för fullständig frågetext> 89 1. Mycket ointresserad 37 2. Ganska ointresserad 63 3. Något ointresserad 87 4. Varken-eller,vet ej 448 5. Något intresserad 551 6. Ganska intresserad 499 7. Mycket intresserad 31 9. Ej svar
VAR 130 ÅKA SLALOM Loc 174 width 1 MD=9 F.7az. Åka slalom <Se F.7 för fullständig frågetext> 689 1. Mycket ointresserad 106 2. Ganska ointresserad 113 3. Något ointresserad 279 4. Varken-eller,vet ej 179 5. Något intresserad 153 6. Ganska intresserad 252 7. Mycket intresserad 34 9. Ej svar
VAR 131 ÅKA MOTORBÅT Loc 175 width 1 MD=9 F.7aå. Åka motorbåt <Se F.7 för fullständig frågetext> 418 1. Mycket ointresserad 113 2. Ganska ointresserad 110 3. Något ointresserad 208 4. Varken-eller,vet ej 392 5. Något intresserad 301 6. Ganska intresserad 231 7. Mycket intresserad 32 9. Ej svar
VAR 132 SEGLA Loc 176 width 1 MD=9 F.7aä. Segla <Se F.7 för fullständig frågetext> 568 1. Mycket ointresserad 133 2. Ganska ointresserad 113 3. Något ointresserad 337 4. Varken-eller,vet ej 256 5. Något intresserad 173 6. Ganska intresserad 192 7. Mycket intresserad 33 9. Ej svar
VAR 133 CAMPA Loc 177 width 1 MD=9 F.7aö. Campa <Se F.7 för fullständig frågetext> 328 1. Mycket ointresserad 103 2. Ganska ointresserad 121 3. Något ointresserad 176 4. Varken-eller,vet ej 451 5. Något intresserad 337 6. Ganska intresserad 256 7. Mycket intresserad 33 9. Ej svar
VAR 134 SEMESTRA UTOMLANDS Loc 178 width 1 MD=9 F.7ba. Semestra utomlands <Se F.7 för fullständig frågetext> 177 1. Mycket ointresserad 58 2. Ganska ointresserad 81 3. Något ointresserad 144 4. Varken-eller,vet ej 320 5. Något intresserad 358 6. Ganska intresserad 637 7. Mycket intresserad 30 9. Ej svar
VAR 135 SEMESTRA I SVERIGE Loc 179 width 1 MD=9 F.7bb. Semestra i Sverige <Se F.7 för fullständig frågetext> 30 1. Mycket ointresserad 20 2. Ganska ointresserad 25 3. Något ointresserad 42 4. Varken-eller,vet ej 342 5. Något intresserad 628 6. Ganska intresserad 690 7. Mycket intresserad 28 9. Ej svar
VAR 136 PRÖVA NYA PRODUKTER Loc 180 width 1 MD=9 F.7bc. Pröva nya produkter <Se F.7 för fullständig frågetext> 87 1. Mycket ointresserad 80 2. Ganska ointresserad 125 3. Något ointresserad 247 4. Varken-eller,vet ej 617 5. Något intresserad 406 6. Ganska intresserad 205 7. Mycket intresserad 38 9. Ej svar
VAR 137 VARA BORTBJUDEN Loc 181 width 1 MD=9 F.7bd. Vara bortbjuden <Se F.7 för fullständig frågetext> 55 1. Mycket ointresserad 43 2. Ganska ointresserad 71 3. Något ointresserad 97 4. Varken-eller,vet ej 518 5. Något intresserad 618 6. Ganska intresserad 369 7. Mycket intresserad 34 9. Ej svar
VAR 138 GÅ PÅ DISKOTEK Loc 182 width 1 MD=9 F.7be. Gå på diskotek <Se F.7 för fullständig frågetext> 874 1. Mycket ointresserad 151 2. Ganska ointresserad 126 3. Något ointresserad 184 4. Varken-eller,vet ej 180 5. Något intresserad 144 6. Ganska intresserad 108 7. Mycket intresserad 38 9. Ej svar
VAR 139 GÅ PÅ RESTAURANG Loc 183 width 1 MD=9 F.7bf. Gå på restaurang <Se F.7 för fullständig frågetext> 178 1. Mycket ointresserad 90 2. Ganska ointresserad 129 3. Något ointresserad 89 4. Varken-eller,vet ej 561 5. Något intresserad 473 6. Ganska intresserad 250 7. Mycket intresserad 35 9. Ej svar
VAR 140 GÅ PÅ KVÄLLSKURSER Loc 184 width 1 MD=9 F.7bg. Gå på kvällskurser <Se F.7 för fullständig frågetext> 270 1. Mycket ointresserad 164 2. Ganska ointresserad 183 3. Något ointresserad 249 4. Varken-eller,vet ej 516 5. Något intresserad 299 6. Ganska intresserad 92 7. Mycket intresserad 32 9. Ej svar
VAR 141 ENERGISPARANDE Loc 185 width 1 MD=9 F.7bh. Energisparande <Se F.7 för fullständig frågetext> 82 1. Mycket ointresserad 65 2. Ganska ointresserad 92 3. Något ointresserad 172 4. Varken-eller,vet ej 492 5. Något intresserad 506 6. Ganska intresserad 371 7. Mycket intresserad 25 9. Ej svar
VAR 142 KLÄDER TILL DIG SJÄLV Loc 186 width 2 MD=99 F.8. Hur mycket pengar lägger du normalt ner på följande under ett år? F.8a. Kläder till dig själv 3 01. 0 kronor 14 02. Under 100 kronor 87 03. 101-300 kronor 203 04. 301-500 kronor 331 05. 501-800 kronor 347 06. 801-1.000 kronor 305 07. 1.001-1.500 kronor 239 08. 1.501-2.000 kronor 242 09. Över 2.000 kronor 34 99. Ej svar
VAR 143 SPORTUTRUSTNING Loc 188 width 2 MD=99 F.8b. Sportutrustning till Dig själv <Se F.8 för fullständig frågetext> 428 01. 0 kronor 426 02. Under 100 kronor 416 03. 101-300 kronor 224 04. 301-500 kronor 109 05. 501-800 kronor 66 06. 801-1.000 kronor 34 07. 1.001-1.500 kronor 26 08. 1.501-2.000 kronor 26 09. Över 2.000 kronor 50 99. Ej svar
VAR 144 KOSMETIKA/SKÖNHETSMEDEL Loc 190 width 2 MD=99 F.8c. Kosmetika/Skönhetsmedel <Se F.8 för fullständig frågetext> 454 01. 0 kronor 650 02. Under 100 kronor 441 03. 101-300 kronor 135 04. 301-500 kronor 42 05. 501-800 kronor 19 06. 801-1.000 kronor 6 07. 1.001-1.500 kronor 3 08. 1.501-2.000 kronor 1 09. Över 2.000 kronor 54 99. Ej svar
VAR 145 NÖJEN Loc 192 width 2 MD=99 F.8d. Nöjen <Se F.8 för fullständig frågetext> 88 01. 0 kronor 216 02. Under 100 kronor 372 03. 101-300 kronor 323 04. 301-500 kronor 191 05. 501-800 kronor 161 06. 801-1.000 kronor 127 07. 1.001-1.500 kronor 80 08. 1.501-2.000 kronor 186 09. Över 2.000 kronor 61 99. Ej svar
VAR 146 UTLANDSRESOR Loc 194 width 2 MD=99 F.8e. Utlandsresor under fritiden <Se F.8 för fullständig frågetext> 854 01. 0 kronor 20 02. Under 100 kronor 32 03. 101-300 kronor 44 04. 301-500 kronor 47 05. 501-800 kronor 48 06. 801-1.000 kronor 84 07. 1.001-1.500 kronor 127 08. 1.501-2.000 kronor 490 09. Över 2.000 kronor 59 99. Ej svar
VAR 147 BÖCKER Loc 196 width 2 MD=99 F.8f. Böcker <Se F.8 för fullständig frågetext> 308 01. 0 kronor 471 02. Under 100 kronor 426 03. 101-300 kronor 221 04. 301-500 kronor 169 05. 501-800 kronor 74 06. 801-1.000 kronor 53 07. 1.001-1.500 kronor 17 08. 1.501-2.000 kronor 15 09. Över 2.000 kronor 51 99. Ej svar
VAR 148 TOBAK Loc 198 width 2 MD=99 F.8g. Tobak <Se F.8 för fullständig frågetext> 1096 01. 0 kronor 66 02. Under 100 kronor 56 03. 101-300 kronor 70 04. 301-500 kronor 59 05. 501-800 kronor 59 06. 801-1.000 kronor 68 07. 1.001-1.500 kronor 80 08. 1.501-2.000 kronor 210 09. Över 2.000 kronor 41 99. Ej svar
VAR 149 VIN OCH SPRIT Loc 200 width 2 MD=99 F.8h. Vin och sprit <Se F.8 för fullständig frågetext> 437 01. 0 kronor 200 02. Under 100 kronor 305 03. 101-300 kronor 259 04. 301-500 kronor 166 05. 501-800 kronor 143 06. 801-1.000 kronor 93 07. 1.001-1.500 kronor 60 08. 1.501-2.000 kronor 104 09. Över 2.000 kronor 38 99. Ej svar
VAR 150 HÄLSOKOST Loc 202 width 2 MD=99 F.8i. Hälsokost <Se F.8 för fullständig frågetext> Frågan ställd i 81-II (Omgång 21,22,23,28) 751 01. 0 kronor 566 02. Under 100 kronor 255 03. 101-300 kronor 99 04. 301-500 kronor 44 05. 501-800 kronor 25 06. 801-1.000 kronor 9 07. 1.001-1.500 kronor 3 08. 1.501-2.000 kronor 12 09. Över 2.000 kronor 41 99. Ej svar
VAR 151 ICA Loc 204 width 2 MD=99 F.9. Hur ofta Du besöker affärer m.m. Nedan finner Du ett antal frågor där Du kan markera Ditt svar på upp till 16 olika sätt: från "Aldrig" till "7 ggr/vecka". Ange så noga Du kan HUR OFTA Du besöker olika affärer etc. Svara med ett kryss på varje rad! F.9a. Hur ofta besöker Du ICA 100 01. Aldrig 13 02. 1 gång/år 24 03. 2 ggr/år 56 04. 3 ggr/år 61 05. 1 gång/kvartal 63 06. 2 ggr/kvartal 139 07. 1 gång/månad 151 08. 2 ggr/månad 143 09. 3 ggr/månad 340 10. 1 gång/vecka 321 11. 2 ggr/vecka 182 12. 3 ggr/vecka 94 13. 4 ggr/vecka 79 14. 5 ggr/vecka 25 15. 6 ggr/vecka 14 16. 7 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 152 KONSUM Loc 206 width 2 MD=99 F.9b. Hur ofta besöker Du Konsum <Se F.9 för fullständig frågetext> 228 01. Aldrig 49 02. 1 gång/år 49 03. 2 ggr/år 49 04. 3 ggr/år 72 05. 1 gång/kvartal 66 06. 2 ggr/kvartal 214 07. 1 gång/månad 164 08. 2 ggr/månad 140 09. 3 ggr/månad 304 10. 1 gång/vecka 204 11. 2 ggr/vecka 128 12. 3 ggr/vecka 63 13. 4 ggr/vecka 45 14. 5 ggr/vecka 20 15. 6 ggr/vecka 10 16. 7 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 153 VIVO Loc 208 width 2 MD=99 F.9c. Hur ofta besöker Du Vivo <Se F.9 för fullständig frågetext> 1035 01. Aldrig 117 02. 1 gång/år 70 03. 2 ggr/år 74 04. 3 ggr/år 90 05. 1 gång/kvartal 45 06. 2 ggr/kvartal 122 07. 1 gång/månad 50 08. 2 ggr/månad 33 09. 3 ggr/månad 67 10. 1 gång/vecka 44 11. 2 ggr/vecka 32 12. 3 ggr/vecka 13 13. 4 ggr/vecka 12 14. 5 ggr/vecka 15. 6 ggr/vecka 1 16. 7 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 154 FAVÖR Loc 210 width 2 MD=99 F.9d. Hur ofta besöker Du Favör <Se F.9 för fullständig frågetext> 1245 01. Aldrig 101 02. 1 gång/år 64 03. 2 ggr/år 51 04. 3 ggr/år 58 05. 1 gång/kvartal 46 06. 2 ggr/kvartal 63 07. 1 gång/månad 52 08. 2 ggr/månad 30 09. 3 ggr/månad 44 10. 1 gång/vecka 23 11. 2 ggr/vecka 14 12. 3 ggr/vecka 7 13. 4 ggr/vecka 5 14. 5 ggr/vecka 1 15. 6 ggr/vecka 1 16. 7 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 155 ANNAN BUTIK Loc 212 width 2 MD=99 F.9e. Hur ofta besöker Du annan butik <Se F.9 för fullständig frågetext> 511 01. Aldrig 74 02. 1 gång/år 73 03. 2 ggr/år 112 04. 3 ggr/år 113 05. 1 gång/kvartal 84 06. 2 ggr/kvartal 196 07. 1 gång/månad 139 08. 2 ggr/månad 120 09. 3 ggr/månad 168 10. 1 gång/vecka 79 11. 2 ggr/vecka 63 12. 3 ggr/vecka 36 13. 4 ggr/vecka 18 14. 5 ggr/vecka 5 15. 6 ggr/vecka 12 16. 7 ggr/vecka 2 99. Ej svar
VAR 156 LIVSMEDELSAVD. I DOMUS Loc 214 width 2 MD=99 F.9f. Hur ofta besöker Du livsmedelsavdelning i Domus <Se F.9 för fullständig frågetext> 438 01. Aldrig 80 02. 1 gång/år 92 03. 2 ggr/år 92 04. 3 ggr/år 144 05. 1 gång/kvartal 82 06. 2 ggr/kvartal 235 07. 1 gång/månad 161 08. 2 ggr/månad 111 09. 3 ggr/månad 187 10. 1 gång/vecka 85 11. 2 ggr/vecka 48 12. 3 ggr/vecka 24 13. 4 ggr/vecka 13 14. 5 ggr/vecka 8 15. 6 ggr/vecka 4 16. 7 ggr/vecka 1 99. Ej svar
VAR 157 LIVSMEDELSAVD. I NK Loc 216 width 2 MD=99 F.9g. Hur ofta besöker Du livsmedelsavdelning i NK <Se F.9 för fullständig frågetext> 1427 01. Aldrig 117 02. 1 gång/år 55 03. 2 ggr/år 32 04. 3 ggr/år 37 05. 1 gång/kvartal 25 06. 2 ggr/kvartal 43 07. 1 gång/månad 14 08. 2 ggr/månad 14 09. 3 ggr/månad 21 10. 1 gång/vecka 9 11. 2 ggr/vecka 6 12. 3 ggr/vecka 1 13. 4 ggr/vecka 4 14. 5 ggr/vecka 15. 6 ggr/vecka 16. 7 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 158 LIVSMEDELSAVD. I TEMPO Loc 218 width 2 MD=99 F.9h. Hur ofta besöker Du livsmedelsavdelning i Tempo <Se F.9 för fullständig frågetext> 657 01. Aldrig 109 02. 1 gång/år 108 03. 2 ggr/år 101 04. 3 ggr/år 129 05. 1 gång/kvartal 83 06. 2 ggr/kvartal 193 07. 1 gång/månad 127 08. 2 ggr/månad 103 09. 3 ggr/månad 117 10. 1 gång/vecka 32 11. 2 ggr/vecka 22 12. 3 ggr/vecka 12 13. 4 ggr/vecka 8 14. 5 ggr/vecka 3 15. 6 ggr/vecka 1 16. 7 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 159 LIVSMEDELSAVD. I ÅHLENS Loc 220 width 2 MD=99 F.9i. Hur ofta besöker Du livsmedelsavdelning i Åhlens <Se F.9 för fullständig frågetext> 1216 01. Aldrig 124 02. 1 gång/år 62 03. 2 ggr/år 50 04. 3 ggr/år 98 05. 1 gång/kvartal 60 06. 2 ggr/kvartal 72 07. 1 gång/månad 36 08. 2 ggr/månad 33 09. 3 ggr/månad 35 10. 1 gång/vecka 10 11. 2 ggr/vecka 5 12. 3 ggr/vecka 13. 4 ggr/vecka 1 14. 5 ggr/vecka 1 15. 6 ggr/vecka 16. 7 ggr/vecka 2 99. Ej svar
VAR 160 LIVSMEDELSAVD. I OBS Loc 222 width 2 MD=99 F.9j. Hur ofta besöker Du livsmedelsavdelning i Obs <Se F.9 för fullständig frågetext> 1082 01. Aldrig 135 02. 1 gång/år 92 03. 2 ggr/år 67 04. 3 ggr/år 104 05. 1 gång/kvartal 71 06. 2 ggr/kvartal 106 07. 1 gång/månad 57 08. 2 ggr/månad 35 09. 3 ggr/månad 40 10. 1 gång/vecka 7 11. 2 ggr/vecka 5 12. 3 ggr/vecka 2 13. 4 ggr/vecka 14. 5 ggr/vecka 2 15. 6 ggr/vecka 16. 7 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 161 LIVSMEDELSAVD. I B&W Loc 224 width 2 MD=99 F.9k. Hur ofta besöker Du livsmedelsavdelning i B&W (Bra, Wessels) <Se F.9 för fullständig frågetext> 1152 01. Aldrig 146 02. 1 gång/år 105 03. 2 ggr/år 72 04. 3 ggr/år 83 05. 1 gång/kvartal 62 06. 2 ggr/kvartal 78 07. 1 gång/månad 48 08. 2 ggr/månad 26 09. 3 ggr/månad 24 10. 1 gång/vecka 5 11. 2 ggr/vecka 2 12. 3 ggr/vecka 13. 4 ggr/vecka 2 14. 5 ggr/vecka 15. 6 ggr/vecka 16. 7 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 162 DOMUS Loc 226 width 2 MD=99 F.9l. Hur ofta besöker Du Domus <Se F.9 för fullständig frågetext> 330 01. Aldrig 121 02. 1 gång/år 101 03. 2 ggr/år 102 04. 3 ggr/år 178 05. 1 gång/kvartal 132 06. 2 ggr/kvartal 266 07. 1 gång/månad 166 08. 2 ggr/månad 137 09. 3 ggr/månad 160 10. 1 gång/vecka 52 11. 2 ggr/vecka 39 12. 3 ggr/vecka 10 13. 4 ggr/vecka 6 14. 5 ggr/vecka 4 15. 6 ggr/vecka 1 16. 7 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 163 NK Loc 228 width 2 MD=99 F.9m. Hur ofta besöker Du NK <Se F.9 för fullständig frågetext> 1095 01. Aldrig 188 02. 1 gång/år 113 03. 2 ggr/år 71 04. 3 ggr/år 96 05. 1 gång/kvartal 61 06. 2 ggr/kvartal 78 07. 1 gång/månad 41 08. 2 ggr/månad 29 09. 3 ggr/månad 17 10. 1 gång/vecka 6 11. 2 ggr/vecka 5 12. 3 ggr/vecka 1 13. 4 ggr/vecka 3 14. 5 ggr/vecka 15. 6 ggr/vecka 16. 7 ggr/vecka 1 99. Ej svar
VAR 164 TEMPO Loc 230 width 2 MD=99 F.9n. Hur ofta besöker Du Tempo <Se F.9 för fullständig frågetext> 471 01. Aldrig 132 02. 1 gång/år 117 03. 2 ggr/år 107 04. 3 ggr/år 158 05. 1 gång/kvartal 130 06. 2 ggr/kvartal 222 07. 1 gång/månad 162 08. 2 ggr/månad 125 09. 3 ggr/månad 107 10. 1 gång/vecka 34 11. 2 ggr/vecka 21 12. 3 ggr/vecka 8 13. 4 ggr/vecka 8 14. 5 ggr/vecka 1 15. 6 ggr/vecka 2 16. 7 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 165 ÅHLENS Loc 232 width 2 MD=99 F.9o. Hur ofta besöker Du Åhlens <Se F.9 för fullständig frågetext> 996 01. Aldrig 144 02. 1 gång/år 94 03. 2 ggr/år 98 04. 3 ggr/år 107 05. 1 gång/kvartal 76 06. 2 ggr/kvartal 110 07. 1 gång/månad 59 08. 2 ggr/månad 52 09. 3 ggr/månad 48 10. 1 gång/vecka 13 11. 2 ggr/vecka 6 12. 3 ggr/vecka 2 13. 4 ggr/vecka 14. 5 ggr/vecka 15. 6 ggr/vecka 16. 7 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 166 OBS Loc 234 width 2 MD=99 F.9p. Hur ofta besöker Du Obs <Se F.9 för fullständig frågetext> 876 01. Aldrig 203 02. 1 gång/år 111 03. 2 ggr/år 97 04. 3 ggr/år 149 05. 1 gång/kvartal 80 06. 2 ggr/kvartal 134 07. 1 gång/månad 69 08. 2 ggr/månad 36 09. 3 ggr/månad 33 10. 1 gång/vecka 11 11. 2 ggr/vecka 3 12. 3 ggr/vecka 2 13. 4 ggr/vecka 1 14. 5 ggr/vecka 15. 6 ggr/vecka 16. 7 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 167 B&W (BRA,WESSELS) Loc 236 width 2 MD=99 F.9q. Hur ofta besöker Du B&W (Bra,Wessels) <Se F.9 för fullständig frågetext> 1071 01. Aldrig 164 02. 1 gång/år 109 03. 2 ggr/år 99 04. 3 ggr/år 99 05. 1 gång/kvartal 67 06. 2 ggr/kvartal 83 07. 1 gång/månad 48 08. 2 ggr/månad 32 09. 3 ggr/månad 23 10. 1 gång/vecka 6 11. 2 ggr/vecka 1 12. 3 ggr/vecka 2 13. 4 ggr/vecka 1 14. 5 ggr/vecka 15. 6 ggr/vecka 16. 7 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 168 HENNES/MAURITZ Loc 238 width 2 MD=99 F.9r. Hur ofta besöker Du Hennes/Mauritz <Se F.9 för fullständig frågetext> 582 01. Aldrig 168 02. 1 gång/år 205 03. 2 ggr/år 129 04. 3 ggr/år 172 05. 1 gång/kvartal 130 06. 2 ggr/kvartal 199 07. 1 gång/månad 89 08. 2 ggr/månad 55 09. 3 ggr/månad 50 10. 1 gång/vecka 12 11. 2 ggr/vecka 9 12. 3 ggr/vecka 2 13. 4 ggr/vecka 2 14. 5 ggr/vecka 15. 6 ggr/vecka 1 16. 7 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 169 HERRMAN/KAPP-AHL Loc 240 width 2 MD=99 F.9s. Hur ofta besöker Du HerrMan/Kapp-Ahl <Se F.9 för fullständig frågetext> 799 01. Aldrig 246 02. 1 gång/år 174 03. 2 ggr/år 97 04. 3 ggr/år 165 05. 1 gång/kvartal 84 06. 2 ggr/kvartal 120 07. 1 gång/månad 56 08. 2 ggr/månad 33 09. 3 ggr/månad 24 10. 1 gång/vecka 3 11. 2 ggr/vecka 3 12. 3 ggr/vecka 13. 4 ggr/vecka 14. 5 ggr/vecka 15. 6 ggr/vecka 1 16. 7 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 170 GULINS/PEPITA Loc 242 width 2 MD=99 F.9t. Hur ofta besöker Du Gulins/Pepita <Se F.9 för fullständig frågetext> 1016 01. Aldrig 213 02. 1 gång/år 144 03. 2 ggr/år 89 04. 3 ggr/år 113 05. 1 gång/kvartal 73 06. 2 ggr/kvartal 83 07. 1 gång/månad 31 08. 2 ggr/månad 27 09. 3 ggr/månad 11 10. 1 gång/vecka 2 11. 2 ggr/vecka 2 12. 3 ggr/vecka 13. 4 ggr/vecka 14. 5 ggr/vecka 1 15. 6 ggr/vecka 16. 7 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 171 IKEA Loc 244 width 2 MD=99 F.9u. Hur ofta besöker Du Ikea <Se F.9 för fullständig frågetext> 698 01. Aldrig 537 02. 1 gång/år 223 03. 2 ggr/år 131 04. 3 ggr/år 130 05. 1 gång/kvartal 39 06. 2 ggr/kvartal 30 07. 1 gång/månad 7 08. 2 ggr/månad 6 09. 3 ggr/månad 1 10. 1 gång/vecka 11. 2 ggr/vecka 1 12. 3 ggr/vecka 1 13. 4 ggr/vecka 14. 5 ggr/vecka 15. 6 ggr/vecka 1 16. 7 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 172 EXPERT FOTO Loc 246 width 2 MD=99 F.9v. Hur ofta besöker Du Expert Foto <Se F.9 för fullständig frågetext> 1021 01. Aldrig 209 02. 1 gång/år 114 03. 2 ggr/år 96 04. 3 ggr/år 137 05. 1 gång/kvartal 83 06. 2 ggr/kvartal 84 07. 1 gång/månad 33 08. 2 ggr/månad 13 09. 3 ggr/månad 9 10. 1 gång/vecka 5 11. 2 ggr/vecka 1 12. 3 ggr/vecka 13. 4 ggr/vecka 14. 5 ggr/vecka 15. 6 ggr/vecka 16. 7 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 173 EXPERT RADIO/TV Loc 248 width 2 MD=99 F.9w. Hur ofta besöker Du Expert Radio/TV <Se F.9 för fullständig frågetext> 1106 01. Aldrig 271 02. 1 gång/år 101 03. 2 ggr/år 78 04. 3 ggr/år 85 05. 1 gång/kvartal 48 06. 2 ggr/kvartal 62 07. 1 gång/månad 23 08. 2 ggr/månad 15 09. 3 ggr/månad 9 10. 1 gång/vecka 3 11. 2 ggr/vecka 2 12. 3 ggr/vecka 1 13. 4 ggr/vecka 14. 5 ggr/vecka 15. 6 ggr/vecka 1 16. 7 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 174 JÄRNIA Loc 250 width 2 MD=99 F.9x. Hur ofta besöker Du Järnia <Se F.9 för fullständig frågetext> 581 01. Aldrig 290 02. 1 gång/år 187 03. 2 ggr/år 193 04. 3 ggr/år 194 05. 1 gång/kvartal 104 06. 2 ggr/kvartal 128 07. 1 gång/månad 61 08. 2 ggr/månad 28 09. 3 ggr/månad 21 10. 1 gång/vecka 10 11. 2 ggr/vecka 4 12. 3 ggr/vecka 13. 4 ggr/vecka 4 14. 5 ggr/vecka 15. 6 ggr/vecka 16. 7 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 175 FÄRGSAM Loc 252 width 2 MD=99 F.9y. Hur ofta besöker Du Färgsam <Se F.9 för fullständig frågetext> 1285 01. Aldrig 202 02. 1 gång/år 102 03. 2 ggr/år 59 04. 3 ggr/år 74 05. 1 gång/kvartal 20 06. 2 ggr/kvartal 36 07. 1 gång/månad 9 08. 2 ggr/månad 6 09. 3 ggr/månad 4 10. 1 gång/vecka 5 11. 2 ggr/vecka 2 12. 3 ggr/vecka 13. 4 ggr/vecka 1 14. 5 ggr/vecka 15. 6 ggr/vecka 16. 7 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 176 PRESSBYRÅN Loc 254 width 2 MD=99 F.9z. Hur ofta besöker Du Pressbyrån <Se F.9 för fullständig frågetext> 331 01. Aldrig 78 02. 1 gång/år 78 03. 2 ggr/år 106 04. 3 ggr/år 180 05. 1 gång/kvartal 100 06. 2 ggr/kvartal 221 07. 1 gång/månad 153 08. 2 ggr/månad 135 09. 3 ggr/månad 166 10. 1 gång/vecka 98 11. 2 ggr/vecka 74 12. 3 ggr/vecka 32 13. 4 ggr/vecka 25 14. 5 ggr/vecka 11 15. 6 ggr/vecka 17 16. 7 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 177 ANNAN KIOSK Loc 256 width 2 MD=99 F.9å. Hur ofta besöker Du annan kiosk <Se F.9 för fullständig frågetext> 300 01. Aldrig 37 02. 1 gång/år 49 03. 2 ggr/år 76 04. 3 ggr/år 120 05. 1 gång/kvartal 66 06. 2 ggr/kvartal 202 07. 1 gång/månad 123 08. 2 ggr/månad 173 09. 3 ggr/månad 288 10. 1 gång/vecka 134 11. 2 ggr/vecka 87 12. 3 ggr/vecka 66 13. 4 ggr/vecka 36 14. 5 ggr/vecka 11 15. 6 ggr/vecka 37 16. 7 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 178 TOBAKSAFFÄR Loc 258 width 2 MD=99 F.9ä. Hur ofta besöker Du tobaksaffär <Se F.9 för fullständig frågetext> 705 01. Aldrig 86 02. 1 gång/år 86 03. 2 ggr/år 64 04. 3 ggr/år 73 05. 1 gång/kvartal 63 06. 2 ggr/kvartal 183 07. 1 gång/månad 100 08. 2 ggr/månad 73 09. 3 ggr/månad 197 10. 1 gång/vecka 68 11. 2 ggr/vecka 39 12. 3 ggr/vecka 28 13. 4 ggr/vecka 19 14. 5 ggr/vecka 11 15. 6 ggr/vecka 10 16. 7 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 179 BAR/SJÄLVSERVERING Loc 260 width 2 MD=99 F.9ö. Hur ofta besöker Du bar/självservering <Se F.9 för fullständig frågetext> 368 01. Aldrig 74 02. 1 gång/år 117 03. 2 ggr/år 162 04. 3 ggr/år 230 05. 1 gång/kvartal 152 06. 2 ggr/kvartal 219 07. 1 gång/månad 115 08. 2 ggr/månad 85 09. 3 ggr/månad 74 10. 1 gång/vecka 38 11. 2 ggr/vecka 45 12. 3 ggr/vecka 34 13. 4 ggr/vecka 81 14. 5 ggr/vecka 6 15. 6 ggr/vecka 5 16. 7 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 180 KAFE/KONDITORI Loc 262 width 2 MD=99 F.9aa. Hur ofta besöker Du kafe/konditori <Se F.9 för fullständig frågetext> 419 01. Aldrig 118 02. 1 gång/år 143 03. 2 ggr/år 189 04. 3 ggr/år 232 05. 1 gång/kvartal 138 06. 2 ggr/kvartal 218 07. 1 gång/månad 119 08. 2 ggr/månad 78 09. 3 ggr/månad 79 10. 1 gång/vecka 17 11. 2 ggr/vecka 25 12. 3 ggr/vecka 14 13. 4 ggr/vecka 13 14. 5 ggr/vecka 15. 6 ggr/vecka 3 16. 7 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 181 KORVKIOSK/GATUKÖK Loc 264 width 2 MD=99 F.9ab. Hur ofta besöker Du korvkiosk/gatukök <Se F.9 för fullständig frågetext> 502 01. Aldrig 79 02. 1 gång/år 124 03. 2 ggr/år 169 04. 3 ggr/år 207 05. 1 gång/kvartal 131 06. 2 ggr/kvartal 215 07. 1 gång/månad 119 08. 2 ggr/månad 112 09. 3 ggr/månad 81 10. 1 gång/vecka 28 11. 2 ggr/vecka 19 12. 3 ggr/vecka 9 13. 4 ggr/vecka 5 14. 5 ggr/vecka 1 15. 6 ggr/vecka 4 16. 7 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 182 BENSINSTATION Loc 266 width 2 MD=99 F.9ac. Hur ofta besöker Du bensinstation <Se F.9 för fullständig frågetext> 376 01. Aldrig 19 02. 1 gång/år 17 03. 2 ggr/år 24 04. 3 ggr/år 46 05. 1 gång/kvartal 41 06. 2 ggr/kvartal 137 07. 1 gång/månad 211 08. 2 ggr/månad 194 09. 3 ggr/månad 430 10. 1 gång/vecka 180 11. 2 ggr/vecka 77 12. 3 ggr/vecka 32 13. 4 ggr/vecka 17 14. 5 ggr/vecka 15. 6 ggr/vecka 4 16. 7 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 183 POSTKONTOR Loc 268 width 2 MD=99 F.9ad. Hur ofta besöker Du postkontor <Se F.9 för fullständig frågetext> 85 01. Aldrig 17 02. 1 gång/år 18 03. 2 ggr/år 42 04. 3 ggr/år 87 05. 1 gång/kvartal 101 06. 2 ggr/kvartal 385 07. 1 gång/månad 386 08. 2 ggr/månad 211 09. 3 ggr/månad 320 10. 1 gång/vecka 84 11. 2 ggr/vecka 28 12. 3 ggr/vecka 18 13. 4 ggr/vecka 11 14. 5 ggr/vecka 6 15. 6 ggr/vecka 6 16. 7 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 184 BANKKONTOR Loc 270 width 2 MD=99 F.9ae. Hur ofta besöker Du bankkontor <Se F.9 för fullständig frågetext> 153 01. Aldrig 45 02. 1 gång/år 72 03. 2 ggr/år 52 04. 3 ggr/år 118 05. 1 gång/kvartal 93 06. 2 ggr/kvartal 430 07. 1 gång/månad 339 08. 2 ggr/månad 195 09. 3 ggr/månad 234 10. 1 gång/vecka 45 11. 2 ggr/vecka 13 12. 3 ggr/vecka 5 13. 4 ggr/vecka 8 14. 5 ggr/vecka 15. 6 ggr/vecka 3 16. 7 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 185 HÄLSOKOSTBUTIK Loc 272 width 2 MD=99 F.9af. Hur ofta besöker Du hälsokostbutik <Se F.9 för fullständig frågetext> 1085 01. Aldrig 192 02. 1 gång/år 113 03. 2 ggr/år 74 04. 3 ggr/år 118 05. 1 gång/kvartal 48 06. 2 ggr/kvartal 94 07. 1 gång/månad 41 08. 2 ggr/månad 19 09. 3 ggr/månad 13 10. 1 gång/vecka 5 11. 2 ggr/vecka 2 12. 3 ggr/vecka 1 13. 4 ggr/vecka 14. 5 ggr/vecka 15. 6 ggr/vecka 16. 7 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 186 MAC DONALD'S Loc 274 width 2 MD=99 F.9ag. Hur ofta besöker Du Mac Donald's <Se F.9 för fullständig frågetext> 1408 01. Aldrig 116 02. 1 gång/år 68 03. 2 ggr/år 45 04. 3 ggr/år 58 05. 1 gång/kvartal 25 06. 2 ggr/kvartal 34 07. 1 gång/månad 20 08. 2 ggr/månad 13 09. 3 ggr/månad 10 10. 1 gång/vecka 4 11. 2 ggr/vecka 12. 3 ggr/vecka 1 13. 4 ggr/vecka 1 14. 5 ggr/vecka 15. 6 ggr/vecka 2 16. 7 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 187 AFFISCHPELARE Loc 276 width 2 MD=99 F.9ah. Hur ofta ser Du affischpelare <Se F.9 för fullständig frågetext> 480 01. Aldrig 56 02. 1 gång/år 38 03. 2 ggr/år 59 04. 3 ggr/år 64 05. 1 gång/kvartal 47 06. 2 ggr/kvartal 138 07. 1 gång/månad 64 08. 2 ggr/månad 56 09. 3 ggr/månad 191 10. 1 gång/vecka 68 11. 2 ggr/vecka 68 12. 3 ggr/vecka 44 13. 4 ggr/vecka 144 14. 5 ggr/vecka 37 15. 6 ggr/vecka 251 16. 7 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 188 REKLAMFILM PÅ BIO Loc 278 width 2 MD=99 F.9ai. Hur ofta ser Du reklamfilm på bio <Se F.9 för fullständig frågetext> 712 01. Aldrig 173 02. 1 gång/år 159 03. 2 ggr/år 116 04. 3 ggr/år 145 05. 1 gång/kvartal 123 06. 2 ggr/kvartal 162 07. 1 gång/månad 93 08. 2 ggr/månad 50 09. 3 ggr/månad 36 10. 1 gång/vecka 4 11. 2 ggr/vecka 10 12. 3 ggr/vecka 6 13. 4 ggr/vecka 5 14. 5 ggr/vecka 3 15. 6 ggr/vecka 8 16. 7 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 189 REKLAM PÅ BUSSAR Loc 280 width 2 MD=99 F.9aj. Hur ofta ser Du reklam på bussar <Se F.9 för fullständig frågetext> 482 01. Aldrig 45 02. 1 gång/år 48 03. 2 ggr/år 65 04. 3 ggr/år 68 05. 1 gång/kvartal 58 06. 2 ggr/kvartal 123 07. 1 gång/månad 86 08. 2 ggr/månad 87 09. 3 ggr/månad 136 10. 1 gång/vecka 73 11. 2 ggr/vecka 81 12. 3 ggr/vecka 54 13. 4 ggr/vecka 175 14. 5 ggr/vecka 48 15. 6 ggr/vecka 175 16. 7 ggr/vecka 1 99. Ej svar
VAR 190 ÅKER BUSS Loc 282 width 2 MD=99 F.9ak. Hur ofta åker Du buss <Se F.9 för fullständig frågetext> 518 01. Aldrig 105 02. 1 gång/år 103 03. 2 ggr/år 115 04. 3 ggr/år 93 05. 1 gång/kvartal 68 06. 2 ggr/kvartal 123 07. 1 gång/månad 80 08. 2 ggr/månad 83 09. 3 ggr/månad 78 10. 1 gång/vecka 71 11. 2 ggr/vecka 54 12. 3 ggr/vecka 48 13. 4 ggr/vecka 155 14. 5 ggr/vecka 39 15. 6 ggr/vecka 72 16. 7 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 191 ÅKER TUNNELBANA Loc 284 width 2 MD=99 F.9al. Hur ofta åker Du tunnelbana <Se F.9 för fullständig frågetext> 1238 01. Aldrig 109 02. 1 gång/år 73 03. 2 ggr/år 82 04. 3 ggr/år 43 05. 1 gång/kvartal 34 06. 2 ggr/kvartal 30 07. 1 gång/månad 23 08. 2 ggr/månad 14 09. 3 ggr/månad 34 10. 1 gång/vecka 15 11. 2 ggr/vecka 20 12. 3 ggr/vecka 15 13. 4 ggr/vecka 39 14. 5 ggr/vecka 13 15. 6 ggr/vecka 23 16. 7 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 192 RABATTKUPONGER Loc 286 width 2 MD=99 F.9am. Hur ofta löser Du in rabattkuponger <Se F.9 för fullständig frågetext> 1100 01. Aldrig 174 02. 1 gång/år 130 03. 2 ggr/år 113 04. 3 ggr/år 114 05. 1 gång/kvartal 48 06. 2 ggr/kvartal 64 07. 1 gång/månad 30 08. 2 ggr/månad 15 09. 3 ggr/månad 11 10. 1 gång/vecka 2 11. 2 ggr/vecka 12. 3 ggr/vecka 1 13. 4 ggr/vecka 2 14. 5 ggr/vecka 15. 6 ggr/vecka 1 16. 7 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 193 AFTONBLADET Loc 288 width 2 MD=99 F.10. Tidningar Du själv läser. Följande frågor gäller hur ofta Du själv läser vissa tidningar. De flesta människor läser endast en liten del av de uppräknade tidningarna. Vi ber Dig att så noga som möjligt gå igenom och kryssa för samtliga tidningar. I de fall Du inte alls läser en tidning, kryssa för svarsalternativet "Aldrig". F.10a. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Aftonbladet 616 01. Aldrig 70 02. 1 gång/år 64 03. 2 ggr/år 86 04. 3 ggr/år 98 05. 1 gång/kvartal 55 06. 2 ggr/kvartal 113 07. 1 gång/månad 91 08. 2 ggr/månad 86 09. 3 ggr/månad 125 10. 1 gång/vecka 91 11. 2 ggr/vecka 61 12. 3 ggr/vecka 47 13. 4 ggr/vecka 31 14. 5 ggr/vecka 170 15. 6 ggr/vecka 1 99. Ej svar
VAR 194 ARBETET Loc 290 width 2 MD=99 F.10b. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Arbetet <Se F.10 för fullständig frågetext> 1535 01. Aldrig 34 02. 1 gång/år 28 03. 2 ggr/år 21 04. 3 ggr/år 15 05. 1 gång/kvartal 10 06. 2 ggr/kvartal 33 07. 1 gång/månad 13 08. 2 ggr/månad 17 09. 3 ggr/månad 18 10. 1 gång/vecka 11 11. 2 ggr/vecka 8 12. 3 ggr/vecka 6 13. 4 ggr/vecka 8 14. 5 ggr/vecka 48 15. 6 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 195 DAGENS NYHETER Loc 292 width 2 MD=99 F.10c. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Dagens Nyheter <Se F.10 för fullständig frågetext> 939 01. Aldrig 60 02. 1 gång/år 56 03. 2 ggr/år 77 04. 3 ggr/år 62 05. 1 gång/kvartal 35 06. 2 ggr/kvartal 69 07. 1 gång/månad 45 08. 2 ggr/månad 42 09. 3 ggr/månad 98 10. 1 gång/vecka 34 11. 2 ggr/vecka 30 12. 3 ggr/vecka 25 13. 4 ggr/vecka 29 14. 5 ggr/vecka 204 15. 6 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 196 EXPRESSEN Loc 294 width 2 MD=99 F.10d. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Expressen <Se F.10 för fullständig frågetext> 456 01. Aldrig 28 02. 1 gång/år 54 03. 2 ggr/år 80 04. 3 ggr/år 97 05. 1 gång/kvartal 69 06. 2 ggr/kvartal 134 07. 1 gång/månad 105 08. 2 ggr/månad 110 09. 3 ggr/månad 158 10. 1 gång/vecka 118 11. 2 ggr/vecka 72 12. 3 ggr/vecka 61 13. 4 ggr/vecka 57 14. 5 ggr/vecka 206 15. 6 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 197 GÖTEBORGS-POSTEN Loc 296 width 2 MD=99 F.10e. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Göteborgs-Posten <Se F.10 för fullständig frågetext> 1370 01. Aldrig 47 02. 1 gång/år 38 03. 2 ggr/år 30 04. 3 ggr/år 20 05. 1 gång/kvartal 17 06. 2 ggr/kvartal 32 07. 1 gång/månad 14 08. 2 ggr/månad 20 09. 3 ggr/månad 35 10. 1 gång/vecka 11 11. 2 ggr/vecka 5 12. 3 ggr/vecka 2 13. 4 ggr/vecka 15 14. 5 ggr/vecka 149 15. 6 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 198 GT KVÄLLSTIDNINGEN Loc 298 width 2 MD=99 F.10f. Hur ofta läser Du vardagsnummer av GT kvällstidningen <Se F.10 för fullständig frågetext> 1436 01. Aldrig 45 02. 1 gång/år 37 03. 2 ggr/år 28 04. 3 ggr/år 21 05. 1 gång/kvartal 25 06. 2 ggr/kvartal 27 07. 1 gång/månad 30 08. 2 ggr/månad 23 09. 3 ggr/månad 32 10. 1 gång/vecka 27 11. 2 ggr/vecka 22 12. 3 ggr/vecka 12 13. 4 ggr/vecka 16 14. 5 ggr/vecka 22 15. 6 ggr/vecka 2 99. Ej svar
VAR 199 KVÄLLSPOSTEN Loc 300 width 2 MD=99 F.10g. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Kvällsposten <Se F.10 för fullständig frågetext> 1456 01. Aldrig 30 02. 1 gång/år 24 03. 2 ggr/år 26 04. 3 ggr/år 23 05. 1 gång/kvartal 16 06. 2 ggr/kvartal 32 07. 1 gång/månad 19 08. 2 ggr/månad 25 09. 3 ggr/månad 45 10. 1 gång/vecka 20 11. 2 ggr/vecka 16 12. 3 ggr/vecka 11 13. 4 ggr/vecka 9 14. 5 ggr/vecka 53 15. 6 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 200 SVENSKA DAGBLADET Loc 302 width 2 MD=99 F.10h. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Svenska Dagbladet <Se F.10 för fullständig frågetext> 1308 01. Aldrig 40 02. 1 gång/år 46 03. 2 ggr/år 43 04. 3 ggr/år 42 05. 1 gång/kvartal 28 06. 2 ggr/kvartal 39 07. 1 gång/månad 30 08. 2 ggr/månad 33 09. 3 ggr/månad 46 10. 1 gång/vecka 24 11. 2 ggr/vecka 12 12. 3 ggr/vecka 10 13. 4 ggr/vecka 8 14. 5 ggr/vecka 96 15. 6 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 201 SYDSVENSKA DAGBLADET Loc 304 width 2 MD=99 F.10i. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Sydsvenska Dagbladet <Se F.10 för fullständig frågetext> 1558 01. Aldrig 21 02. 1 gång/år 17 03. 2 ggr/år 24 04. 3 ggr/år 21 05. 1 gång/kvartal 12 06. 2 ggr/kvartal 13 07. 1 gång/månad 7 08. 2 ggr/månad 8 09. 3 ggr/månad 32 10. 1 gång/vecka 6 11. 2 ggr/vecka 7 12. 3 ggr/vecka 1 13. 4 ggr/vecka 7 14. 5 ggr/vecka 71 15. 6 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 202 NERIKES ALLEHANDA/TIDN. Loc 306 width 2 MD=99 F.10j. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Nerikes Allehanda/Nerikes Tidningen <Se F.10 för fullständig frågetext> 1705 01. Aldrig 11 02. 1 gång/år 6 03. 2 ggr/år 9 04. 3 ggr/år 9 05. 1 gång/kvartal 5 06. 2 ggr/kvartal 4 07. 1 gång/månad 3 08. 2 ggr/månad 2 09. 3 ggr/månad 2 10. 1 gång/vecka 11. 2 ggr/vecka 2 12. 3 ggr/vecka 2 13. 4 ggr/vecka 3 14. 5 ggr/vecka 42 15. 6 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 203 NORRKÖPINGS TIDNINGAR Loc 308 width 2 MD=99 F.10k. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Norrköpings Tidningar <Se F.10 för fullständig frågetext> 1730 01. Aldrig 6 02. 1 gång/år 9 03. 2 ggr/år 8 04. 3 ggr/år 5 05. 1 gång/kvartal 6 06. 2 ggr/kvartal 3 07. 1 gång/månad 2 08. 2 ggr/månad 3 09. 3 ggr/månad 5 10. 1 gång/vecka 11. 2 ggr/vecka 12. 3 ggr/vecka 13. 4 ggr/vecka 1 14. 5 ggr/vecka 27 15. 6 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 204 NYA WERMLANDS-TIDNINGEN Loc 310 width 2 MD=99 F.10l. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Nya Wermlands-Tidningen <Se F.10 för fullständig frågetext> 1679 01. Aldrig 10 02. 1 gång/år 13 03. 2 ggr/år 10 04. 3 ggr/år 8 05. 1 gång/kvartal 2 06. 2 ggr/kvartal 4 07. 1 gång/månad 7 08. 2 ggr/månad 5 09. 3 ggr/månad 6 10. 1 gång/vecka 5 11. 2 ggr/vecka 12. 3 ggr/vecka 1 13. 4 ggr/vecka 5 14. 5 ggr/vecka 50 15. 6 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 205 UPSALA NYA TIDNING Loc 312 width 2 MD=99 F.10m. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Upsala Nya Tidning <Se F.10 för fullständig frågetext> 1697 01. Aldrig 11 02. 1 gång/år 8 03. 2 ggr/år 14 04. 3 ggr/år 7 05. 1 gång/kvartal 3 06. 2 ggr/kvartal 10 07. 1 gång/månad 6 08. 2 ggr/månad 2 09. 3 ggr/månad 4 10. 1 gång/vecka 2 11. 2 ggr/vecka 2 12. 3 ggr/vecka 13. 4 ggr/vecka 6 14. 5 ggr/vecka 33 15. 6 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 206 VESTMANLANDS LÄNS TIDN. Loc 314 width 2 MD=99 F.10n. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Vestmanlands Läns Tidning <Se F.10 för fullständig frågetext> 1716 01. Aldrig 6 02. 1 gång/år 3 03. 2 ggr/år 9 04. 3 ggr/år 2 05. 1 gång/kvartal 6 06. 2 ggr/kvartal 11 07. 1 gång/månad 1 08. 2 ggr/månad 2 09. 3 ggr/månad 1 10. 1 gång/vecka 2 11. 2 ggr/vecka 3 12. 3 ggr/vecka 13. 4 ggr/vecka 5 14. 5 ggr/vecka 38 15. 6 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 207 ÖSTGÖTA CORRESPONDENTEN Loc 316 width 2 MD=99 F.10o. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Östgöta Correspondenten <Se F.10 för fullständig frågetext> 1710 01. Aldrig 12 02. 1 gång/år 11 03. 2 ggr/år 9 04. 3 ggr/år 2 05. 1 gång/kvartal 5 06. 2 ggr/kvartal 8 07. 1 gång/månad 4 08. 2 ggr/månad 2 09. 3 ggr/månad 10 10. 1 gång/vecka 11. 2 ggr/vecka 12. 3 ggr/vecka 13. 4 ggr/vecka 2 14. 5 ggr/vecka 30 15. 6 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 208 AFTONBLADET(S) Loc 318 width 2 MD=99 F.11. Tidningar Du själv läser. Följande frågor gäller hur ofta Du själv läser vissa tidningar. De flesta människor läser endast en liten del av de uppräknade tidningarna. Vi ber Dig att så noga som möjligt gå igenom och kryssa för samtliga tidningar. I de fall Du inte alls läser en tidning, kryssa för svarsalternativet "Aldrig". F.11a. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Aftonbladet 836 01. Aldrig 72 02. 1 gång/år 67 03. 2 ggr/år 57 04. 3 ggr/år 78 05. 1 gång/kvartal 51 06. 2 ggr/kvartal 114 07. 1 gång/månad 123 08. 2 ggr/månad 59 09. 3 ggr/månad 348 10. 1 gång/vecka 99. Ej svar
VAR 209 ARBETET(S) Loc 320 width 2 MD=99 F.11b. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Arbetet <Se F.11 för fullständig frågetext> 1673 01. Aldrig 16 02. 1 gång/år 6 03. 2 ggr/år 12 04. 3 ggr/år 11 05. 1 gång/kvartal 8 06. 2 ggr/kvartal 7 07. 1 gång/månad 12 08. 2 ggr/månad 4 09. 3 ggr/månad 56 10. 1 gång/vecka 99. Ej svar
VAR 210 DAGENS NYHETER(S) Loc 322 width 2 MD=99 F.11c. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Dagens Nyheter <Se F.11 för fullständig frågetext> 1193 01. Aldrig 49 02. 1 gång/år 50 03. 2 ggr/år 36 04. 3 ggr/år 38 05. 1 gång/kvartal 34 06. 2 ggr/kvartal 49 07. 1 gång/månad 47 08. 2 ggr/månad 26 09. 3 ggr/månad 283 10. 1 gång/vecka 99. Ej svar
VAR 211 EXPRESSEN(S) Loc 324 width 2 MD=99 F.11d. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Expressen <Se F.11 för fullständig frågetext> 663 01. Aldrig 37 02. 1 gång/år 49 03. 2 ggr/år 67 04. 3 ggr/år 86 05. 1 gång/kvartal 66 06. 2 ggr/kvartal 152 07. 1 gång/månad 115 08. 2 ggr/månad 105 09. 3 ggr/månad 465 10. 1 gång/vecka 99. Ej svar
VAR 212 GÖTEBORGS-POSTEN(S) Loc 326 width 2 MD=99 F.11e. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Göteborgs-Posten <Se F.11 för fullständig frågetext> 1493 01. Aldrig 22 02. 1 gång/år 25 03. 2 ggr/år 21 04. 3 ggr/år 14 05. 1 gång/kvartal 11 06. 2 ggr/kvartal 24 07. 1 gång/månad 13 08. 2 ggr/månad 16 09. 3 ggr/månad 166 10. 1 gång/vecka 99. Ej svar
VAR 213 GP NU(S) Loc 328 width 2 MD=99 F.11f. Hur ofta läser Du GP NU <Se F.11 för fullständig frågetext> 1594 01. Aldrig 6 02. 1 gång/år 8 03. 2 ggr/år 9 04. 3 ggr/år 5 05. 1 gång/kvartal 8 06. 2 ggr/kvartal 16 07. 1 gång/månad 10 08. 2 ggr/månad 12 09. 3 ggr/månad 137 10. 1 gång/vecka 99. Ej svar
VAR 214 GT KVÄLLSTIDNINGEN(S) Loc 330 width 2 MD=99 F.11g. Hur ofta läser Du söndagsnummer av GT Kvällstidningen <Se F.11 för fullständig frågetext> 1555 01. Aldrig 23 02. 1 gång/år 23 03. 2 ggr/år 26 04. 3 ggr/år 13 05. 1 gång/kvartal 17 06. 2 ggr/kvartal 24 07. 1 gång/månad 18 08. 2 ggr/månad 19 09. 3 ggr/månad 87 10. 1 gång/vecka 99. Ej svar
VAR 215 KVÄLLSPOSTEN(S) Loc 332 width 2 MD=99 F.11h. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Kvällsposten <Se F.11 för fullständig frågetext> 1534 01. Aldrig 18 02. 1 gång/år 18 03. 2 ggr/år 11 04. 3 ggr/år 19 05. 1 gång/kvartal 11 06. 2 ggr/kvartal 32 07. 1 gång/månad 25 08. 2 ggr/månad 21 09. 3 ggr/månad 116 10. 1 gång/vecka 99. Ej svar
VAR 216 SVENSKA DAGBLADET(S) Loc 334 width 2 MD=99 F.11i. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Svenska Dagbladet <Se F.11 för fullständig frågetext> 1533 01. Aldrig 27 02. 1 gång/år 20 03. 2 ggr/år 20 04. 3 ggr/år 34 05. 1 gång/kvartal 12 06. 2 ggr/kvartal 21 07. 1 gång/månad 19 08. 2 ggr/månad 10 09. 3 ggr/månad 109 10. 1 gång/vecka 99. Ej svar
VAR 217 SYDSVENSKA DAGBLADET(S) Loc 336 width 2 MD=99 F.11j. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Sydsvenska Dagbladet <Se F.11 för fullständig frågetext> 1628 01. Aldrig 15 02. 1 gång/år 7 03. 2 ggr/år 10 04. 3 ggr/år 8 05. 1 gång/kvartal 5 06. 2 ggr/kvartal 13 07. 1 gång/månad 9 08. 2 ggr/månad 3 09. 3 ggr/månad 107 10. 1 gång/vecka 99. Ej svar
VAR 218 SKÅNSKA DAGBLADET(S) Loc 338 width 2 MD=99 F.11k. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Skånska Dagbladet <Se F.11 för fullständig frågetext> 1763 01. Aldrig 6 02. 1 gång/år 6 03. 2 ggr/år 2 04. 3 ggr/år 5 05. 1 gång/kvartal 2 06. 2 ggr/kvartal 2 07. 1 gång/månad 08. 2 ggr/månad 2 09. 3 ggr/månad 17 10. 1 gång/vecka 99. Ej svar
VAR 219 HELSINGBORGS DAGBLAD(S) Loc 340 width 2 MD=99 F.11l. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Helsingborgs Dagblad <Se F.11 för fullständig frågetext> 1753 01. Aldrig 7 02. 1 gång/år 1 03. 2 ggr/år 5 04. 3 ggr/år 3 05. 1 gång/kvartal 3 06. 2 ggr/kvartal 8 07. 1 gång/månad 2 08. 2 ggr/månad 2 09. 3 ggr/månad 21 10. 1 gång/vecka 99. Ej svar
VAR 220 ALLAS VECKOTIDNING Loc 342 width 2 MD=99 F.12. Tidningar Du själv läser. Följande frågor gäller hur ofta Du själv läser vissa tidningar. De flesta människor läser endast en liten del av de uppräknade tidningarna. Vi ber Dig att så noga som möjligt gå igenom och kryssa för samtliga tidningar. I de fall Du inte alls läser en tidning, kryssa för svarsalternativet "Aldrig". F.12a. Hur ofta läser Du Allas Veckotidning 1220 01. Aldrig 92 02. 1 gång/år 78 03. 2 ggr/år 56 04. 3 ggr/år 76 05. 1 gång/kvartal 49 06. 2 ggr/kvartal 74 07. 1 gång/månad 39 08. 2 ggr/månad 22 09. 3 ggr/månad 99 10. 1 gång/vecka 99. Ej svar
VAR 221 ALLERS Loc 344 width 2 MD=99 F.12b. Hur ofta läser Du Allers <Se F.12 för fullständig frågetext> 1045 01. Aldrig 129 02. 1 gång/år 109 03. 2 ggr/år 93 04. 3 ggr/år 92 05. 1 gång/kvartal 45 06. 2 ggr/kvartal 86 07. 1 gång/månad 40 08. 2 ggr/månad 34 09. 3 ggr/månad 132 10. 1 gång/vecka 99. Ej svar
VAR 222 DAMERNAS VÄRLD Loc 346 width 2 MD=99 F.12c. Hur ofta läser Du Damernas Värld <Se F.12 för fullständig frågetext> 1231 01. Aldrig 97 02. 1 gång/år 84 03. 2 ggr/år 84 04. 3 ggr/år 86 05. 1 gång/kvartal 45 06. 2 ggr/kvartal 71 07. 1 gång/månad 39 08. 2 ggr/månad 23 09. 3 ggr/månad 45 10. 1 gång/vecka 99. Ej svar
VAR 223 FEMINA Loc 348 width 2 MD=99 F.12d. Hur ofta läser Du Femina <Se F.12 för fullständig frågetext> 1324 01. Aldrig 92 02. 1 gång/år 77 03. 2 ggr/år 56 04. 3 ggr/år 97 05. 1 gång/kvartal 37 06. 2 ggr/kvartal 49 07. 1 gång/månad 27 08. 2 ggr/månad 13 09. 3 ggr/månad 32 10. 1 gång/vecka 1 99. Ej svar
VAR 224 FIB-AKTUELLT Loc 350 width 2 MD=99 F.12e. Hur ofta läser Du FIB-Aktuellt <Se F.12 för fullständig frågetext> 1039 01. Aldrig 75 02. 1 gång/år 78 03. 2 ggr/år 94 04. 3 ggr/år 108 05. 1 gång/kvartal 93 06. 2 ggr/kvartal 153 07. 1 gång/månad 68 08. 2 ggr/månad 39 09. 3 ggr/månad 58 10. 1 gång/vecka 99. Ej svar
VAR 225 HEMMETS JOURNAL Loc 352 width 2 MD=99 F.12f. Hur ofta läser Du Hemmets Journal <Se F.12 för fullständig frågetext> 1056 01. Aldrig 102 02. 1 gång/år 77 03. 2 ggr/år 88 04. 3 ggr/år 89 05. 1 gång/kvartal 64 06. 2 ggr/kvartal 79 07. 1 gång/månad 56 08. 2 ggr/månad 30 09. 3 ggr/månad 164 10. 1 gång/vecka 99. Ej svar
VAR 226 HEMMETS VECKOTIDNING Loc 354 width 2 MD=99 F.12g. Hur ofta läser Du Hemmets Veckotidning <Se F.12 för fullständig frågetext> 1142 01. Aldrig 101 02. 1 gång/år 76 03. 2 ggr/år 73 04. 3 ggr/år 79 05. 1 gång/kvartal 56 06. 2 ggr/kvartal 81 07. 1 gång/månad 40 08. 2 ggr/månad 32 09. 3 ggr/månad 125 10. 1 gång/vecka 99. Ej svar
VAR 227 HUSMODERN Loc 356 width 2 MD=99 F.12h. Hur ofta läser Du Husmodern <Se F.12 för fullständig frågetext> 1282 01. Aldrig 83 02. 1 gång/år 84 03. 2 ggr/år 74 04. 3 ggr/år 86 05. 1 gång/kvartal 42 06. 2 ggr/kvartal 62 07. 1 gång/månad 21 08. 2 ggr/månad 14 09. 3 ggr/månad 56 10. 1 gång/vecka 1 99. Ej svar
VAR 228 HÄNT I VECKAN Loc 358 width 2 MD=99 F.12i. Hur ofta läser Du Hänt i Veckan <Se F.12 för fullständig frågetext> 1118 01. Aldrig 109 02. 1 gång/år 74 03. 2 ggr/år 112 04. 3 ggr/år 118 05. 1 gång/kvartal 57 06. 2 ggr/kvartal 92 07. 1 gång/månad 40 08. 2 ggr/månad 32 09. 3 ggr/månad 53 10. 1 gång/vecka 99. Ej svar
VAR 229 ICA-KURIREN Loc 360 width 2 MD=99 F.12j. Hur ofta läser Du ICA-Kuriren <Se F.12 för fullständig frågetext> 1051 01. Aldrig 69 02. 1 gång/år 59 03. 2 ggr/år 80 04. 3 ggr/år 71 05. 1 gång/kvartal 41 06. 2 ggr/kvartal 71 07. 1 gång/månad 36 08. 2 ggr/månad 29 09. 3 ggr/månad 297 10. 1 gång/vecka 1 99. Ej svar
VAR 230 KALLE ANKA & CO Loc 362 width 2 MD=99 F.12k. Hur ofta läser Du Kalle Anka & Co <Se F.12 för fullständig frågetext> 1258 01. Aldrig 72 02. 1 gång/år 55 03. 2 ggr/år 79 04. 3 ggr/år 75 05. 1 gång/kvartal 55 06. 2 ggr/kvartal 73 07. 1 gång/månad 29 08. 2 ggr/månad 24 09. 3 ggr/månad 85 10. 1 gång/vecka 99. Ej svar
VAR 231 LAND Loc 364 width 2 MD=99 F.12l. Hur ofta läser Du Land <Se F.12 för fullständig frågetext> 1207 01. Aldrig 62 02. 1 gång/år 61 03. 2 ggr/år 58 04. 3 ggr/år 46 05. 1 gång/kvartal 24 06. 2 ggr/kvartal 58 07. 1 gång/månad 28 08. 2 ggr/månad 17 09. 3 ggr/månad 244 10. 1 gång/vecka 99. Ej svar
VAR 232 LEKTYR Loc 366 width 2 MD=99 F.12m. Hur ofta läser Du Lektyr <Se F.12 för fullständig frågetext> 1156 01. Aldrig 66 02. 1 gång/år 66 03. 2 ggr/år 77 04. 3 ggr/år 104 05. 1 gång/kvartal 65 06. 2 ggr/kvartal 115 07. 1 gång/månad 66 08. 2 ggr/månad 36 09. 3 ggr/månad 53 10. 1 gång/vecka 1 99. Ej svar
VAR 233 MIN VÄRLD Loc 368 width 2 MD=99 F.12n. Hur ofta läser Du Min Värld <Se F.12 för fullständig frågetext> 1487 01. Aldrig 54 02. 1 gång/år 40 03. 2 ggr/år 32 04. 3 ggr/år 33 05. 1 gång/kvartal 23 06. 2 ggr/kvartal 39 07. 1 gång/månad 17 08. 2 ggr/månad 15 09. 3 ggr/månad 65 10. 1 gång/vecka p 99. Ej svar
VAR 234 MITT LIVS NOVELL Loc 370 width 2 MD=99 F.12o. Hur ofta läser Du Mitt Livs Novell <Se F.12 för fullständig frågetext> 1588 01. Aldrig 50 02. 1 gång/år 34 03. 2 ggr/år 15 04. 3 ggr/år 20 05. 1 gång/kvartal 12 06. 2 ggr/kvartal 22 07. 1 gång/månad 20 08. 2 ggr/månad 16 09. 3 ggr/månad 28 10. 1 gång/vecka 99. Ej svar
VAR 235 RÖSTER I RADIO/TV Loc 372 width 2 MD=99 F.12p. Hur ofta läser Du Röster i Radio/TV <Se F.12 för fullständig frågetext> 1279 01. Aldrig 114 02. 1 gång/år 88 03. 2 ggr/år 93 04. 3 ggr/år 62 05. 1 gång/kvartal 35 06. 2 ggr/kvartal 37 07. 1 gång/månad 13 08. 2 ggr/månad 8 09. 3 ggr/månad 76 10. 1 gång/vecka 99. Ej svar
VAR 236 SAXONS VECKOTIDNING Loc 374 width 2 MD=99 F.12q. Hur ofta läser Du Saxons Veckotidning <Se F.12 för fullständig frågetext> 1372 01. Aldrig 51 02. 1 gång/år 58 03. 2 ggr/år 41 04. 3 ggr/år 55 05. 1 gång/kvartal 39 06. 2 ggr/kvartal 57 07. 1 gång/månad 33 08. 2 ggr/månad 17 09. 3 ggr/månad 82 10. 1 gång/vecka 99. Ej svar
VAR 237 SE Loc 376 width 2 MD=99 F.12r. Hur ofta läser Du Se <Se F.12 för fullständig frågetext> 1256 01. Aldrig 117 02. 1 gång/år 102 03. 2 ggr/år 83 04. 3 ggr/år 78 05. 1 gång/kvartal 48 06. 2 ggr/kvartal 52 07. 1 gång/månad 24 08. 2 ggr/månad 19 09. 3 ggr/månad 26 10. 1 gång/vecka 99. Ej svar
VAR 238 SVENSK DAMTIDNING Loc 378 width 2 MD=99 F.12s. Hur ofta läser Du Svensk Damtidning <Se F.12 för fullständig frågetext> 1381 01. Aldrig 61 02. 1 gång/år 58 03. 2 ggr/år 50 04. 3 ggr/år 74 05. 1 gång/kvartal 32 06. 2 ggr/kvartal 51 07. 1 gång/månad 31 08. 2 ggr/månad 13 09. 3 ggr/månad 54 10. 1 gång/vecka 99. Ej svar
VAR 239 VECKANS AFFÄRER Loc 380 width 2 MD=99 F.12t. Hur ofta läser Du Veckans Affärer <Se F.12 för fullständig frågetext> 1508 01. Aldrig 36 02. 1 gång/år 32 03. 2 ggr/år 36 04. 3 ggr/år 50 05. 1 gång/kvartal 17 06. 2 ggr/kvartal 49 07. 1 gång/månad 26 08. 2 ggr/månad 11 09. 3 ggr/månad 40 10. 1 gång/vecka 99. Ej svar
VAR 240 VECKO-REVYN Loc 382 width 2 MD=99 F.12u. Hur ofta läser Du Vecko-Revyn <Se F.12 för fullständig frågetext> 1349 01. Aldrig 58 02. 1 gång/år 61 03. 2 ggr/år 72 04. 3 ggr/år 64 05. 1 gång/kvartal 44 06. 2 ggr/kvartal 65 07. 1 gång/månad 28 08. 2 ggr/månad 19 09. 3 ggr/månad 45 10. 1 gång/vecka 99. Ej svar
VAR 241 VI Loc 384 width 2 MD=99 F.12v. Hur ofta läser Du Vi <Se F.12 för fullständig frågetext> 1373 01. Aldrig 49 02. 1 gång/år 49 03. 2 ggr/år 52 04. 3 ggr/år 34 05. 1 gång/kvartal 28 06. 2 ggr/kvartal 41 07. 1 gång/månad 16 08. 2 ggr/månad 13 09. 3 ggr/månad 150 10. 1 gång/vecka 99. Ej svar
VAR 242 ÅRET RUNT Loc 386 width 2 MD=99 F.12x. Hur ofta läser Du Året Runt <Se F.12 för fullständig frågetext> 963 01. Aldrig 78 02. 1 gång/år 100 03. 2 ggr/år 118 04. 3 ggr/år 104 05. 1 gång/kvartal 67 06. 2 ggr/kvartal 101 07. 1 gång/månad 51 08. 2 ggr/månad 28 09. 3 ggr/månad 195 10. 1 gång/vecka 99. Ej svar
VAR 243 METALLARBETAREN Loc 388 width 2 MD=99 F.12y. Hur ofta läser Du Metallarbetaren <Se F.12 för fullständig frågetext> 1580 01. Aldrig 18 02. 1 gång/år 18 03. 2 ggr/år 9 04. 3 ggr/år 16 05. 1 gång/kvartal 13 06. 2 ggr/kvartal 48 07. 1 gång/månad 38 08. 2 ggr/månad 64 09. 3 ggr/månad 1 99. Ej svar
VAR 244 STOPP Loc 390 width 2 MD=98 or GE 99 F.12z. Hur ofta läser Du Stopp <Se F.12 för fullständig frågetext> Frågan ställd i 81-II (Omgång 21,22,23) 1615 01. Aldrig 20 02. 1 gång/år 31 03. 2 ggr/år 16 04. 3 ggr/år 19 05. 1 gång/kvartal 17 06. 2 ggr/kvartal 29 07. 1 gång/månad 24 08. 2 ggr/månad 9 09. 3 ggr/månad 25 10. 1 gång/vecka 98. Frågan ej ställd 99. Ej svar
VAR 245 KOMMUNALARBETAREN Loc 392 width 1 MD=9 F.13. Tidningar Du själv läser. Följande frågor gäller hur ofta Du själv läser vissa tidningar. De flesta människor läser endast en liten del av de uppräknade tidningarna. Vi ber Dig att så noga som möjligt gå igenom och kryssa för samtliga tidningar. I de fall Du inte alls läser en tidning, kryssa för svarsalternativet "Aldrig". F.13a. Hur ofta läser Du Kommunalarbetaren 1527 1. Aldrig 4 2. 1 gång/år 12 3. 2 ggr/år 12 4. 3 ggr/år 14 5. 1 gång/kvartal 10 6. 2 ggr/kvartal 47 7. 1 gång/månad 178 8. 2 ggr/månad 1 9. Ej svar
VAR 246 MOTOR Loc 393 width 1 MD=9 F.13b. Hur ofta läser Du Motor <Se F.13 för fullständig frågetext> 1475 1. Aldrig 51 2. 1 gång/år 32 3. 2 ggr/år 42 4. 3 ggr/år 39 5. 1 gång/kvartal 21 6. 2 ggr/kvartal 50 7. 1 gång/månad 95 8. 2 ggr/månad 9. Ej svar
VAR 247 MOTORFÖRAREN Loc 394 width 1 MD=9 F.13c. Hur ofta läser Du Motorföraren <Se F.13 för fullständig frågetext> 1651 1. Aldrig 19 2. 1 gång/år 19 3. 2 ggr/år 19 4. 3 ggr/år 16 5. 1 gång/kvartal 11 6. 2 ggr/kvartal 27 7. 1 gång/månad 42 8. 2 ggr/månad 1 9. Ej svar
VAR 248 TEKNIKENS VÄRLD Loc 395 width 1 MD=9 F.13d. Hur ofta läser Du Teknikens Värld <Se F.13 för fullständig frågetext> 1361 1. Aldrig 69 2. 1 gång/år 79 3. 2 ggr/år 63 4. 3 ggr/år 69 5. 1 gång/kvartal 46 6. 2 ggr/kvartal 54 7. 1 gång/månad 64 8. 2 ggr/månad 9. Ej svar
VAR 249 VI BILÄGARE Loc 396 width 1 MD=9 F.13e. Hur ofta läser Du Vi Bilägare <Se F.13 för fullständig frågetext> 1259 1. Aldrig 40 2. 1 gång/år 48 3. 2 ggr/år 48 4. 3 ggr/år 64 5. 1 gång/kvartal 26 6. 2 ggr/kvartal 102 7. 1 gång/månad 218 8. 2 ggr/månad 9. Ej svar
VAR 250 SIA SKOGSARBETAREN Loc 397 width 1 MD=9 F.13f. Hur ofta läser Du SIA Skogsarbetaren <Se F.13 för fullständig frågetext> 1736 1. Aldrig 7 2. 1 gång/år 3 3. 2 ggr/år 5 4. 3 ggr/år 5 5. 1 gång/kvartal 4 6. 2 ggr/kvartal 17 7. 1 gång/månad 28 8. 2 ggr/månad 9. Ej svar
VAR 251 BILSPORT Loc 398 width 1 MD=9 F.13g. Hur ofta läser Du Bilsport <Se F.13 för fullständig frågetext> Frågan ställd i 81-II(Omgång 21,22,23,28) 1573 1. Aldrig 39 2. 1 gång/år 33 3. 2 ggr/år 20 4. 3 ggr/år 36 5. 1 gång/kvartal 28 6. 2 ggr/kvartal 38 7. 1 gång/månad 38 8. 2 ggr/månad 9. Ej svar
VAR 252 DET BÄSTA Loc 399 width 1 MD=9 F.14. Tidningar Du själv läser. Följande frågor gäller hur ofta Du själv läser vissa tidningar. De flesta människor läser endast en liten del av de uppräknade tidningarna. Vi ber Dig att så noga som möjligt gå igenom och kryssa för samtliga tidningar. I de fall Du inte alls läser en tidning, kryssa för svarsalternativet "Aldrig". F.14a. Hur ofta läser Du Det Bästa 1476 1. Aldrig 66 2. 1 gång/år 36 3. 2 ggr/år 32 4. 3 ggr/år 20 5. 1 gång/kvartal 17 6. 2 ggr/kvartal 158 7. 1 gång/månad 9. Ej svar
VAR 253 MÅNADS-JOURNALEN Loc 400 width 1 MD=9 F.14b. Hur ofta läser Du Månads-Journalen <Se F.14 för fullständig frågetext> 1739 1. Aldrig 11 2. 1 gång/år 10 3. 2 ggr/år 4 4. 3 ggr/år 9 5. 1 gång/kvartal 3 6. 2 ggr/kvartal 29 7. 1 gång/månad 9. Ej svar
VAR 254 VI FÖRÄLDRAR Loc 401 width 1 MD=9 F.14c. Hur ofta läser Du Vi Föräldrar <Se F.14 för fullständig frågetext> 1548 1. Aldrig 52 2. 1 gång/år 54 3. 2 ggr/år 40 4. 3 ggr/år 37 5. 1 gång/kvartal 11 6. 2 ggr/kvartal 63 7. 1 gång/månad 9. Ej svar
VAR 255 PRIVATA AFFÄRER Loc 402 width 1 MD=9 F.14d. Hur ofta läser Du Privata Affärer <Se F.14 för fullständig frågetext> 1661 1. Aldrig 25 2. 1 gång/år 19 3. 2 ggr/år 19 4. 3 ggr/år 15 5. 1 gång/kvartal 13 6. 2 ggr/kvartal 52 7. 1 gång/månad 1 9. Ej svar
VAR 256 ANTIK & AUKTION Loc 403 width 1 MD=9 F.14e. Hur ofta läser Du Antik & Auktion <Se F.14 för fullständig frågetext> 1645 1. Aldrig 35 2. 1 gång/år 21 3. 2 ggr/år 26 4. 3 ggr/år 25 5. 1 gång/kvartal 13 6. 2 ggr/kvartal 40 7. 1 gång/månad 9. Ej svar
VAR 257 ALLT I HEMMET Loc 404 width 1 MD=9 F.14f. Hur ofta läser Du Allt i Hemmet <Se F.14 för fullständig frågetext> 1119 1. Aldrig 146 2. 1 gång/år 130 3. 2 ggr/år 119 4. 3 ggr/år 118 5. 1 gång/kvartal 42 6. 2 ggr/kvartal 131 7. 1 gång/månad 9. Ej svar
VAR 258 HEM OCH FRITID Loc 405 width 1 MD=9 F.14g. Hur ofta läser Du Hem och Fritid <Se F.14 för fullständig frågetext> 1134 1. Aldrig 138 2. 1 gång/år 116 3. 2 ggr/år 109 4. 3 ggr/år 118 5. 1 gång/kvartal 38 6. 2 ggr/kvartal 152 7. 1 gång/månad 9. Ej svar
VAR 259 VÅR BOSTAD Loc 406 width 1 MD=9 F.14h. Hur ofta läser Du Vår Bostad <Se F.14 för fullständig frågetext> 1273 1. Aldrig 64 2. 1 gång/år 67 3. 2 ggr/år 46 4. 3 ggr/år 78 5. 1 gång/kvartal 34 6. 2 ggr/kvartal 243 7. 1 gång/månad 9. Ej svar
VAR 260 ALLT OM MAT Loc 407 width 1 MD=9 F.14i. Hur ofta läser Du Allt om Mat <Se F.14 för fullständig frågetext> 1276 1. Aldrig 126 2. 1 gång/år 99 3. 2 ggr/år 73 4. 3 ggr/år 95 5. 1 gång/kvartal 32 6. 2 ggr/kvartal 104 7. 1 gång/månad 9. Ej svar
VAR 261 TIDSKRIFT FÖR HÄLSA Loc 408 width 1 MD=9 F.14j. Hur ofta läser Du Tidskrift för Hälsa <Se F.14 för fullständig frågetext> 1641 1. Aldrig 45 2. 1 gång/år 15 3. 2 ggr/år 17 4. 3 ggr/år 34 5. 1 gång/kvartal 15 6. 2 ggr/kvartal 38 7. 1 gång/månad 9. Ej svar
VAR 262 FOTO- OCH FILMTEKNIK Loc 409 width 1 MD=9 F.14k. Hur ofta läser Du Foto- och Filmteknik <Se F.14 för fullständig frågetext> 1668 1. Aldrig 42 2. 1 gång/år 24 3. 2 ggr/år 21 4. 3 ggr/år 23 5. 1 gång/kvartal 8 6. 2 ggr/kvartal 19 7. 1 gång/månad 9. Ej svar
VAR 263 TEKNIK FÖR ALLA Loc 410 width 1 MD=9 F.14l. Hur ofta läser Du Teknik för alla <Se F.14 för fullständig frågetext> 1544 1. Aldrig 68 2. 1 gång/år 57 3. 2 ggr/år 33 4. 3 ggr/år 41 5. 1 gång/kvartal 17 6. 2 ggr/kvartal 45 7. 1 gång/månad 9. Ej svar
VAR 264 BÅT-NYTT Loc 411 width 1 MD=9 F.14m. Hur ofta läser Du Båt-Nytt <Se F.14 för fullständig frågetext> 1525 1. Aldrig 74 2. 1 gång/år 43 3. 2 ggr/år 43 4. 3 ggr/år 42 5. 1 gång/kvartal 29 6. 2 ggr/kvartal 49 7. 1 gång/månad 9. Ej svar
VAR 265 BÅT FÖR ALLA Loc 412 width 1 MD=9 F.14n. Hur ofta läser Du Båt för alla <Se F.14 för fullständig frågetext> 1623 1. Aldrig 42 2. 1 gång/år 20 3. 2 ggr/år 24 4. 3 ggr/år 38 5. 1 gång/kvartal 18 6. 2 ggr/kvartal 40 7. 1 gång/månad 9. Ej svar
VAR 266 VI BÅTÄGARE Loc 413 width 1 MD=9 F.14o. Hur ofta läser Du Vi Båtägare <Se F.14 för fullständig frågetext> 1596 1. Aldrig 43 2. 1 gång/år 25 3. 2 ggr/år 34 4. 3 ggr/år 39 5. 1 gång/kvartal p 18 6. 2 ggr/kvartal 50 7. 1 gång/månad 9. Ej svar
VAR 267 PÅ KRYSS & TILL RORS Loc 414 width 1 MD=9 F.14p. Hur ofta läser Du På Kryss & Till Rors <Se F.14 för fullständig frågetext> 1733 1. Aldrig 17 2. 1 gång/år 10 3. 2 ggr/år 12 4. 3 ggr/år 17 5. 1 gång/kvartal 15 6. 2 ggr/kvartal 1 9. Ej svar
VAR 268 SEGLING Loc 415 width 1 MD=9 F.14q. Hur ofta läser Du Segling <Se F.14 för fullständig frågetext> 1715 1. Aldrig 29 2. 1 gång/år 15 3. 2 ggr/år 12 4. 3 ggr/år 15 5. 1 gång/kvartal 18 6. 2 ggr/kvartal 1 9. Ej svar
VAR 269 FLT 6-DAGARS Loc 416 width 2 MD=99 F.15. Tidningar Du själv läser. Följande frågor gäller hur ofta Du själv läser vissa tidningar. De flesta människor läser endast en liten del av de uppräknade tidningarna. Vi ber Dig att så noga som möjligt gå igenom och kryssa för samtliga tidningar. I de fall Du inte alls läser en tidning, kryssa för svarsalternativet "Aldrig". F.15a. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Förenade Landsortstidningar 6-dagars 723 01. Aldrig 26 02. 1 gång/år 32 03. 2 ggr/år 55 04. 3 ggr/år 41 05. 1 gång/kvartal 41 06. 2 ggr/kvartal 56 07. 1 gång/månad 27 08. 2 ggr/månad 31 09. 3 ggr/månad 42 10. 1 gång/vecka 44 11. 2 ggr/vecka 37 12. 3 ggr/vecka 24 13. 4 ggr/vecka 55 14. 5 ggr/vecka 571 15. 6 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 270 A-PRESSEN Loc 418 width 2 MD=99 F.15b. Hur ofta läser Du vardagsnummer av A-Pressen <Se F.15 för fullständig frågetext> 1100 01. Aldrig 21 02. 1 gång/år 24 03. 2 ggr/år 34 04. 3 ggr/år 40 05. 1 gång/kvartal 26 06. 2 ggr/kvartal 63 07. 1 gång/månad 31 08. 2 ggr/månad 40 09. 3 ggr/månad 54 10. 1 gång/vecka 38 11. 2 ggr/vecka 39 12. 3 ggr/vecka 16 13. 4 ggr/vecka 31 14. 5 ggr/vecka 248 15. 6 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 271 FLT 5-DAGARS Loc 420 width 2 MD=99 F.15c. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Förenade Landsortstidningar 5-dagars <Se F.15 för fullständig frågetext> 1660 01. Aldrig 6 02. 1 gång/år 9 03. 2 ggr/år 17 04. 3 ggr/år 16 05. 1 gång/kvartal 10 06. 2 ggr/kvartal 11 07. 1 gång/månad 7 08. 2 ggr/månad 8 09. 3 ggr/månad 5 10. 1 gång/vecka 3 11. 2 ggr/vecka 2 12. 3 ggr/vecka 3 13. 4 ggr/vecka 48 14. 5 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 272 FLT 4-DAGARS Loc 422 width 2 MD=99 F.15d. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Förenade Landsortstidningar 4-dagars <Se F.15 för fullständig frågetext> 1743 01. Aldrig 2 02. 1 gång/år 8 03. 2 ggr/år 7 04. 3 ggr/år 2 05. 1 gång/kvartal 06. 2 ggr/kvartal 3 07. 1 gång/månad 1 08. 2 ggr/månad 1 09. 3 ggr/månad 2 10. 1 gång/vecka 6 11. 2 ggr/vecka 2 12. 3 ggr/vecka 27 13. 4 ggr/vecka 1 99. Ej svar
VAR 273 FLT 3-DAGARS Loc 424 width 2 MD=99 F.15e. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Förenade Landsortstidningar 3-dagars <Se F.15 för fullständig frågetext> 1653 01. Aldrig 7 02. 1 gång/år 9 03. 2 ggr/år 7 04. 3 ggr/år 9 05. 1 gång/kvartal 7 06. 2 ggr/kvartal 17 07. 1 gång/månad 9 08. 2 ggr/månad 5 09. 3 ggr/månad 11 10. 1 gång/vecka 13 11. 2 ggr/vecka 56 12. 3 ggr/vecka 2 99. Ej svar
VAR 274 FLT 2-DAGARS Loc 426 width 2 MD=99 F.15f. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Förenade Landsortstidningar 2-dagars <Se F.15 för fullständig frågetext> 1789 01. Aldrig 4 02. 1 gång/år 1 03. 2 ggr/år 1 04. 3 ggr/år 05. 1 gång/kvartal 3 06. 2 ggr/kvartal 2 07. 1 gång/månad 08. 2 ggr/månad 09. 3 ggr/månad 1 10. 1 gång/vecka 4 11. 2 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 275 HELSINGBORGS DAGBLAD Loc 428 width 2 MD=99 F.15g. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Helsingborgs Dagblad <Se F.15 för fullständig frågetext> 1751 01. Aldrig 1 02. 1 gång/år 3 03. 2 ggr/år 6 04. 3 ggr/år 3 05. 1 gång/kvartal 4 06. 2 ggr/kvartal 5 07. 1 gång/månad 08. 2 ggr/månad 2 09. 3 ggr/månad 5 10. 1 gång/vecka 11. 2 ggr/vecka 1 12. 3 ggr/vecka 13. 4 ggr/vecka 14. 5 ggr/vecka 24 15. 6 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 276 MS/NKR Loc 430 width 2 MD=99 F.15h. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Mellersta Skåne/Nya Kristianstadsbladet <Se F.15 för fullständig frågetext> 1772 01. Aldrig 3 02. 1 gång/år 1 03. 2 ggr/år 3 04. 3 ggr/år 3 05. 1 gång/kvartal 4 06. 2 ggr/kvartal p 5 07. 1 gång/månad 08. 2 ggr/månad 1 09. 3 ggr/månad 10. 1 gång/vecka 11. 2 ggr/vecka 12. 3 ggr/vecka 13. 4 ggr/vecka 1 14. 5 ggr/vecka 12 15. 6 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 277 ÖVR.LOKAL DAGSPRESS (6) Loc 432 width 2 MD=99 F.15i. Hur ofta läser Du vardagsnummer av övrig lokal dagspress 6-dagars <Se F.15 för fullständig frågetext> 1724 01. Aldrig 5 02. 1 gång/år 7 03. 2 ggr/år 8 04. 3 ggr/år 7 05. 1 gång/kvartal 6 06. 2 ggr/kvartal 5 07. 1 gång/månad 1 08. 2 ggr/månad 2 09. 3 ggr/månad 6 10. 1 gång/vecka 3 11. 2 ggr/vecka 2 12. 3 ggr/vecka 13. 4 ggr/vecka 5 14. 5 ggr/vecka 24 15. 6 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 278 ÖVR.LOKAL DAGSPRESS (4) Loc 434 width 2 MD=99 F.15j. Hur ofta läser Du vardagsnummer av övrig lokal dagspress 4-dagars <Se F.15 för fullständig frågetext> 1777 01. Aldrig 4 02. 1 gång/år 6 03. 2 ggr/år 5 04. 3 ggr/år 4 05. 1 gång/kvartal 06. 2 ggr/kvartal 2 07. 1 gång/månad 1 08. 2 ggr/månad 1 09. 3 ggr/månad 10. 1 gång/vecka 2 11. 2 ggr/vecka 12. 3 ggr/vecka 3 13. 4 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 279 ÖVR.LOKAL DAGSPRESS (3) Loc 436 width 2 MD=99 F.15k. Hur ofta läser Du vardagsnummer av övrig lokal dagspress 3-dagars <Se F.15 för fullständig frågetext> 1715 01. Aldrig 14 02. 1 gång/år 10 03. 2 ggr/år 11 04. 3 ggr/år 3 05. 1 gång/kvartal 8 06. 2 ggr/kvartal 8 07. 1 gång/månad 4 08. 2 ggr/månad 2 09. 3 ggr/månad 5 10. 1 gång/vecka 11. 2 ggr/vecka 25 12. 3 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 280 ÖVR.LOKAL DAGSPRESS (2) Loc 438 width 2 MD=99 F.15l. Hur ofta läser Du vardagsnummer av övrig lokal dagspress 2-dagars <Se F.15 för fullständig frågetext> 1786 01. Aldrig 4 02. 1 gång/år 3 03. 2 ggr/år 1 04. 3 ggr/år 1 05. 1 gång/kvartal 2 06. 2 ggr/kvartal 3 07. 1 gång/månad 08. 2 ggr/månad 09. 3 ggr/månad 1 10. 1 gång/vecka 4 11. 2 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 281 VÅRT HUS Loc 440 width 1 MD=9 F.16. Villatidningar. Tidningarna Vårt Hus och Vi i Villa distribueras gratis till landets alla villahushåll. Båda utkommer med 4 nr/år - två på våren och två på hösten. F.16a. Hur ofta läser Du Vårt Hus? 848 1. Läser aldrig 92 2. Läser 1 nr/år 91 3. Läser 2 nr/år 34 4. Läser 3 nr/år 613 5. Läser 4 nr/år 127 9. Ej svar
VAR 282 VI I VILLA Loc 441 width 1 MD=9 F.16b. Hur ofta läser Du Vi i Villa? <Se F.16 för fullständig frågetext> 727 1. Läser aldrig 96 2. Läser 1 nr/år 114 3. Läser 2 nr/år 50 4. Läser 3 nr/år 707 5. Läser 4 nr/år 111 9. Ej svar
VAR 283 AFTONBLADET(S) Loc 442 width 1 MD=9 F.17. Köp av olika tidningar. Hur ofta köper Du för egen räkning nedan uppräknade tidningar? (Räkna bara med tidningar som Du själv köper eller prenumererar på i Ditt eget namn.) F.17a. Hur ofta köper Du söndagsnummer av Aftonbladet? 986 1. Köper aldrig 475 2. Köper enstaka nummmer 53 3. Köper ungefär 1 nr av 4 56 4. Köper ungefär vart annat nr 23 5. Köper ungefär 3 nr av 4 122 6. Köper nästan alla nr 70 7. Köper alla nr/prenumererar 20 9. Ej svar
VAR 284 EXPRESSEN(S) Loc 443 width 1 MD=9 F.17b. Hur ofta köper Du söndagsnummer av Expressen? <Se F.17 för fullständig frågetext> 801 1. Köper aldrig 545 2. Köper enstaka nummmer 78 3. Köper ungefär 1 nr av 4 66 4. Köper ungefär vart annat nr 49 5. Köper ungefär 3 nr av 4 161 6. Köper nästan alla nr 85 7. Köper alla nr/prenumererar 20 9. Ej svar
VAR 285 DET BÄSTA Loc 444 width 1 MD=9 F.17c. Hur ofta köper Du Det Bästa? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1627 1. Köper aldrig 53 2. Köper enstaka nummmer 1 3. Köper ungefär 1 nr av 4 1 4. Köper ungefär vart annat nr 2 5. Köper ungefär 3 nr av 4 2 6. Köper nästan alla nr 99 7. Köper alla nr/prenumererar 20 9. Ej svar
VAR 286 MÅNADS-JOURNALEN Loc 445 width 1 MD=9 F.17d. Hur ofta köper Du Månads-Journalen? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1757 1. Köper aldrig 15 2. Köper enstaka nummmer 2 3. Köper ungefär 1 nr av 4 1 4. Köper ungefär vart annat nr 5. Köper ungefär 3 nr av 4 6. Köper nästan alla nr 10 7. Köper alla nr/prenumererar 20 9. Ej svar
VAR 287 ALLAS VECKOTIDNING Loc 446 width 1 MD=9 F.17e. Hur ofta köper Du Allas Veckotidning? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1558 1. Köper aldrig 152 2. Köper enstaka nummmer 11 3. Köper ungefär 1 nr av 4 11 4. Köper ungefär vart annat nr 4 5. Köper ungefär 3 nr av 4 14 6. Köper nästan alla nr 35 7. Köper alla nr/prenumererar 20 9. Ej svar
VAR 288 ALLERS Loc 447 width 1 MD=9 F.17f. Hur ofta köper Du Allers? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1532 1. Köper aldrig 166 2. Köper enstaka nummmer 17 3. Köper ungefär 1 nr av 4 5 4. Köper ungefär vart annat nr 5 5. Köper ungefär 3 nr av 4 22 6. Köper nästan alla nr 38 7. Köper alla nr/prenumererar 20 9. Ej svar
VAR 289 DAMERNAS VÄRLD Loc 448 width 1 MD=9 F.17g. Hur ofta köper Du Damernas Värld? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1545 1. Köper aldrig 187 2. Köper enstaka nummmer 12 3. Köper ungefär 1 nr av 4 15 4. Köper ungefär vart annat nr 3 5. Köper ungefär 3 nr av 4 8 6. Köper nästan alla nr 15 7. Köper alla nr/prenumererar 20 9. Ej svar
VAR 290 FEMINA Loc 449 width 1 MD=9 F.17h. Hur ofta köper Du Femina? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1582 1. Köper aldrig 167 2. Köper enstaka nummmer 16 3. Köper ungefär 1 nr av 4 5 4. Köper ungefär vart annat nr 3 5. Köper ungefär 3 nr av 4 4 6. Köper nästan alla nr 8 7. Köper alla nr/prenumererar 20 9. Ej svar
VAR 291 FIB-AKTUELLT Loc 450 width 1 MD=9 F.17i. Hur ofta köper Du FIB-Aktuellt? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1412 1. Köper aldrig 264 2. Köper enstaka nummmer 48 3. Köper ungefär 1 nr av 4 20 4. Köper ungefär vart annat nr 7 5. Köper ungefär 3 nr av 4 22 6. Köper nästan alla nr 12 7. Köper alla nr/prenumererar 20 9. Ej svar
VAR 292 HEMMETS JOURNAL Loc 451 width 1 MD=9 F.17j. Hur ofta köper Du Hemmets Journal? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1502 1. Köper aldrig 164 2. Köper enstaka nummmer 27 3. Köper ungefär 1 nr av 4 4 4. Köper ungefär vart annat nr 1 5. Köper ungefär 3 nr av 4 11 6. Köper nästan alla nr 76 7. Köper alla nr/prenumererar 20 9. Ej svar
VAR 293 HEMMETS VECKOTIDNING Loc 452 width 1 MD=9 F.17k. Hur ofta köper Du Hemmets Veckotidning? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1560 1. Köper aldrig 140 2. Köper enstaka nummmer 13 3. Köper ungefär 1 nr av 4 6 4. Köper ungefär vart annat nr 1 5. Köper ungefär 3 nr av 4 18 6. Köper nästan alla nr 47 7. Köper alla nr/prenumererar 20 9. Ej svar
VAR 294 HUSMODERN Loc 453 width 1 MD=9 F.17l. Hur ofta köper Du Husmodern? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1565 1. Köper aldrig 167 2. Köper enstaka nummmer 10 3. Köper ungefär 1 nr av 4 9 4. Köper ungefär vart annat nr 4 5. Köper ungefär 3 nr av 4 5 6. Köper nästan alla nr 25 7. Köper alla nr/prenumererar 20 9. Ej svar
VAR 295 HÄNT I VECKAN Loc 454 width 1 MD=9 F.17m. Hur ofta köper Du Hänt i Veckan? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1541 1. Köper aldrig 190 2. Köper enstaka nummmer 18 3. Köper ungefär 1 nr av 4 9 4. Köper ungefär vart annat nr 6 5. Köper ungefär 3 nr av 4 10 6. Köper nästan alla nr 11 7. Köper alla nr/prenumererar 20 9. Ej svar
VAR 296 ICA-KURIREN Loc 455 width 1 MD=9 F.17n. Hur ofta köper Du ICA-Kuriren? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1505 1. Köper aldrig 55 2. Köper enstaka nummmer 2 3. Köper ungefär 1 nr av 4 1 4. Köper ungefär vart annat nr 5. Köper ungefär 3 nr av 4 3 6. Köper nästan alla nr 219 7. Köper alla nr/prenumererar 20 9. Ej svar
VAR 297 LAND Loc 456 width 1 MD=9 F.17o. Hur ofta köper Du Land? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1553 1. Köper aldrig 50 2. Köper enstaka nummmer 6 3. Köper ungefär 1 nr av 4 2 4. Köper ungefär vart annat nr 1 5. Köper ungefär 3 nr av 4 4 6. Köper nästan alla nr 169 7. Köper alla nr/prenumererar 20 9. Ej svar
VAR 298 LEKTYR Loc 457 width 1 MD=9 F.17p. Hur ofta köper Du Lektyr? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1459 1. Köper aldrig 233 2. Köper enstaka nummmer 35 3. Köper ungefär 1 nr av 4 21 4. Köper ungefär vart annat nr 7 5. Köper ungefär 3 nr av 4 16 6. Köper nästan alla nr 14 7. Köper alla nr/prenumererar 20 9. Ej svar
VAR 299 MIN VÄRLD Loc 458 width 1 MD=9 F.17q. Hur ofta köper Du Min Värld? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1639 1. Köper aldrig 92 2. Köper enstaka nummmer 8 3. Köper ungefär 1 nr av 4 3 4. Köper ungefär vart annat nr 3 5. Köper ungefär 3 nr av 4 12 6. Köper nästan alla nr 28 7. Köper alla nr/prenumererar 20 9. Ej svar
VAR 300 MITT LIVS NOVELL Loc 459 width 1 MD=9 F.17r. Hur ofta köper Du Mitt Livs Novell? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1677 1. Köper aldrig 66 2. Köper enstaka nummmer 17 3. Köper ungefär 1 nr av 4 4 4. Köper ungefär vart annat nr 7 5. Köper ungefär 3 nr av 4 5 6. Köper nästan alla nr 9 7. Köper alla nr/prenumererar 20 9. Ej svar
VAR 301 RÖSTER I RADIO/TV Loc 460 width 1 MD=9 F.17s. Hur ofta köper Du Röster i Radio/TV? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1525 1. Köper aldrig 210 2. Köper enstaka nummmer 10 3. Köper ungefär 1 nr av 4 2 4. Köper ungefär vart annat nr 3 5. Köper ungefär 3 nr av 4 3 6. Köper nästan alla nr 32 7. Köper alla nr/prenumererar 20 9. Ej svar
VAR 302 SAXONS VECKOTIDNING Loc 461 width 1 MD=9 F.17t. Hur ofta köper Du Saxons Veckotidning? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1589 1. Köper aldrig 133 2. Köper enstaka nummmer 12 3. Köper ungefär 1 nr av 4 8 4. Köper ungefär vart annat nr 4 5. Köper ungefär 3 nr av 4 12 6. Köper nästan alla nr 27 7. Köper alla nr/prenumererar 20 9. Ej svar
VAR 303 SE Loc 462 width 1 MD=9 F.17u. Hur ofta köper Du Se? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1570 1. Köper aldrig 165 2. Köper enstaka nummmer 24 3. Köper ungefär 1 nr av 4 10 4. Köper ungefär vart annat nr 3 5. Köper ungefär 3 nr av 4 5 6. Köper nästan alla nr 8 7. Köper alla nr/prenumererar 20 9. Ej svar
VAR 304 SVENSK DAMTIDNING Loc 463 width 1 MD=9 F.17v. Hur ofta köper Du Svensk Damtidning? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1612 1. Köper aldrig 118 2. Köper enstaka nummmer 14 3. Köper ungefär 1 nr av 4 4 4. Köper ungefär vart annat nr 4 5. Köper ungefär 3 nr av 4 13 6. Köper nästan alla nr 20 7. Köper alla nr/prenumererar 20 9. Ej svar
VAR 305 VECKO-REVYN Loc 464 width 1 MD=9 F.17x. Hur ofta köper Du Vecko-Revyn? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1564 1. Köper aldrig 164 2. Köper enstaka nummmer 19 3. Köper ungefär 1 nr av 4 8 4. Köper ungefär vart annat nr 6 5. Köper ungefär 3 nr av 4 8 6. Köper nästan alla nr 16 7. Köper alla nr/prenumererar 20 9. Ej svar
VAR 306 VI Loc 465 width 1 MD=9 F.17y. Hur ofta köper Du Vi? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1629 1. Köper aldrig 34 2. Köper enstaka nummmer 5 3. Köper ungefär 1 nr av 4 1 4. Köper ungefär vart annat nr 1 5. Köper ungefär 3 nr av 4 2 6. Köper nästan alla nr 113 7. Köper alla nr/prenumererar 20 9. Ej svar
VAR 307 ÅRET RUNT Loc 466 width 1 MD=9 F.17z. Hur ofta köper Du Året Runt? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1392 1. Köper aldrig 265 2. Köper enstaka nummmer 27 3. Köper ungefär 1 nr av 4 10 4. Köper ungefär vart annat nr 8 5. Köper ungefär 3 nr av 4 9 6. Köper nästan alla nr 74 7. Köper alla nr/prenumererar 20 9. Ej svar
VAR 308 SKÖNHETSARTIKLAR Loc 467 width 1 MD=9 F.18. Dina inköp av olika varor. Hur ofta köper Du personligen för egen eller för andras räkning nedanstående produkter? Var god svara med ett kryss på varje rad. F.18a. Jag KÖPER:Skönhetsartiklar 555 1. Aldrig 638 2. Någon gång/år 345 3. Någon gång/kvartal 245 4. Någon gång/månad 13 5. 1-2 ggr/vecka 6. 3-4 ggr/vecka 2 7. Minst 5 ggr/vecka 7 9. Ej svar
VAR 309 TANDKRÄM Loc 468 width 1 MD=9 F.18b. Jag KÖPER:Tandkräm <Se F.18 för fullständig frågetext> 141 1. Aldrig 244 2. Någon gång/år 458 3. Någon gång/kvartal 897 4. Någon gång/månad 57 5. 1-2 ggr/vecka 1 6. 3-4 ggr/vecka 1 7. Minst 5 ggr/vecka 6 9. Ej svar
VAR 310 TVÅL Loc 469 width 1 MD=9 F.18c. Jag KÖPER:Tvål <Se F.18 för fullständig frågetext> 150 1. Aldrig 231 2. Någon gång/år 422 3. Någon gång/kvartal 918 4. Någon gång/månad 76 5. 1-2 ggr/vecka 1 6. 3-4 ggr/vecka 1 7. Minst 5 ggr/vecka 6 9. Ej svar
VAR 311 MASKINDISKMEDEL Loc 470 width 1 MD=9 F.18d. Jag KÖPER:Maskindiskmedel <Se F.18 för fullständig frågetext> 1234 1. Aldrig 170 2. Någon gång/år 216 3. Någon gång/kvartal 176 4. Någon gång/månad 3 5. 1-2 ggr/vecka 6. 3-4 ggr/vecka 7. Minst 5 ggr/vecka 6 9. Ej svar
VAR 312 HANDDISKMEDEL Loc 471 width 1 MD=9 F.18e. Jag KÖPER:Handdiskmedel <Se F.18 för fullständig frågetext> 341 1. Aldrig 296 2. Någon gång/år 525 3. Någon gång/kvartal 611 4. Någon gång/månad 24 5. 1-2 ggr/vecka 1 6. 3-4 ggr/vecka 1 7. Minst 5 ggr/vecka 6 9. Ej svar
VAR 313 RENGÖRINGSMEDEL Loc 472 width 1 MD=9 F.18f. Jag KÖPER:Rengöringsmedel <Se F.18 för fullständig frågetext> 328 1. Aldrig 354 2. Någon gång/år 583 3. Någon gång/kvartal 516 4. Någon gång/månad 16 5. 1-2 ggr/vecka 1 6. 3-4 ggr/vecka 1 7. Minst 5 ggr/vecka 6 9. Ej svar
VAR 314 TVÄTTMEDEL Loc 473 width 1 MD=9 F.18g. Jag KÖPER:Tvättmedel <Se F.18 för fullständig frågetext> 316 1. Aldrig 265 2. Någon gång/år 563 3. Någon gång/kvartal 625 4. Någon gång/månad 29 5. 1-2 ggr/vecka 1 6. 3-4 ggr/vecka 7. Minst 5 ggr/vecka 6 9. Ej svar
VAR 315 GOLVVÅRDSMEDEL Loc 474 width 1 MD=9 F.18h. Jag KÖPER:Golvvårdsmedel <Se F.18 för fullständig frågetext> 727 1. Aldrig 550 2. Någon gång/år 338 3. Någon gång/kvartal 180 4. Någon gång/månad 4 5. 1-2 ggr/vecka 6. 3-4 ggr/vecka 7. Minst 5 ggr/vecka 6 9. Ej svar
VAR 316 KAFFE Loc 475 width 1 MD=9 F.18i. Jag KÖPER:Kaffe <Se F.18 för fullständig frågetext> 212 1. Aldrig 153 2. Någon gång/år 242 3. Någon gång/kvartal 865 4. Någon gång/månad 308 5. 1-2 ggr/vecka 4 6. 3-4 ggr/vecka 3 7. Minst 5 ggr/vecka 18 9. Ej svar
VAR 317 SATSA HÅRT Loc 476 width 1 MD=9 F.19. Olika påståenden. Här nedan finner Du ett antal påståenden. Markera för vart och ett av dem om Du instämmer i påståendet eller inte. Försök att bedöma alla påståenden även om det ibland kan verka irriterande att inte kunna svara mera nyanserat. F.19a. Jag är beredd att satsa hårt för att komma framåt här i livet 278 1. Instämmer starkt 750 2. Instämmer delvis 419 3. Varken eller 231 4. Instämmer inte 90 5. Instämmer absolut inte 37 9. Ej svar
VAR 318 KVINNANS PLATS Loc 477 width 1 MD=9 F.19b. Kvinnans plats är i hemmet <Se F.19 för fullständig frågetext> 142 1. Instämmer starkt 379 2. Instämmer delvis 192 3. Varken eller 548 4. Instämmer inte 527 5. Instämmer absolut inte 17 9. Ej svar
VAR 319 PRISMEDVETEN Loc 478 width 1 MD=9 F.19c. Jag är mycket prismedveten <Se F.19 för fullständig frågetext> 295 1. Instämmer starkt 861 2. Instämmer delvis 386 3. Varken eller 203 4. Instämmer inte 41 5. Instämmer absolut inte 19 9. Ej svar
VAR 320 STÄDNING Loc 479 width 1 MD=9 F.19d. Det är tacksamt att städa för det är sånt som folk lägger märke till <Se F.19 för fullständig frågetext> 219 1. Instämmer starkt 599 2. Instämmer delvis 329 3. Varken eller 468 4. Instämmer inte 174 5. Instämmer absolut inte 16 9. Ej svar
VAR 321 KVINNOR OCH BARN Loc 480 width 1 MD=9 F.19e. Barn är det viktigaste i en kvinnas liv <Se F.19 för fullständig frågetext> 300 1. Instämmer starkt 674 2. Instämmer delvis 345 3. Varken eller 355 4. Instämmer inte 104 5. Instämmer absolut inte 27 9. Ej svar
VAR 322 RENT I HUSET Loc 481 width 1 MD=9 F.19f. Jag trivs bara när det är alldeles rent i huset <Se F.19 för fullständig frågetext> 365 1. Instämmer starkt 706 2. Instämmer delvis 200 3. Varken eller 423 4. Instämmer inte 99 5. Instämmer absolut inte 12 9. Ej svar
VAR 323 ARBETET EN HOBBY Loc 482 width 1 MD=9 F.19g. För mig är arbetet en hobby <Se F.19 för fullständig frågetext> 144 1. Instämmer starkt 487 2. Instämmer delvis 372 3. Varken eller 546 4. Instämmer inte 230 5. Instämmer absolut inte 26 9. Ej svar
VAR 324 GENVÄGAR Loc 483 width 1 MD=9 F.19h. Jag är en sån som tycker om att ta genvägar, att förenkla saker och ting <Se F.19 för fullständig frågetext> 142 1. Instämmer starkt 724 2. Instämmer delvis 346 3. Varken eller 445 4. Instämmer inte 126 5. Instämmer absolut inte 22 9. Ej svar
VAR 325 ANNORLUNDA MAT Loc 484 width 1 MD=9 F.19i. Jag tycker om att bjuda på lite annorlunda maträtter <Se F.19 för fullständig frågetext> 262 1. Instämmer starkt 748 2. Instämmer delvis 436 3. Varken eller 251 4. Instämmer inte 88 5. Instämmer absolut inte 20 9. Ej svar
VAR 326 IMPULSKÖP Loc 485 width 1 MD=9 F.19j. Jag planerar sällan utan handlar mest på impuls <Se F.19 för fullständig frågetext> 110 1. Instämmer starkt 424 2. Instämmer delvis 216 3. Varken eller 760 4. Instämmer inte 280 5. Instämmer absolut inte 15 9. Ej svar
VAR 327 GÅR I AFFÄRER Loc 486 width 1 MD=9 F.19k. Jag går ofta i affärer bara för att se om det finns något nytt <Se F.19 för fullständig frågetext> 121 1. Instämmer starkt 480 2. Instämmer delvis 258 3. Varken eller 565 4. Instämmer inte 365 5. Instämmer absolut inte 16 9. Ej svar
VAR 328 KVALITETSVAROR Loc 487 width 1 MD=9 F.19l. Jag köper alltid kvalitetsvaror även om det blir dyrare <Se F.19 för fullständig frågetext> 223 1. Instämmer starkt 817 2. Instämmer delvis 283 3. Varken eller 391 4. Instämmer inte 80 5. Instämmer absolut inte 11 9. Ej svar
VAR 329 KÖPA OCH SÄLJA Loc 488 width 1 MD=9 F.19m. Jag är intresserad av att köpa och sälja <Se F.19 för fullständig frågetext> 130 1. Instämmer starkt 344 2. Instämmer delvis 441 3. Varken eller 524 4. Instämmer inte 349 5. Instämmer absolut inte 17 9. Ej svar
VAR 330 MATLAGNINGSBERÖM Loc 489 width 1 MD=9 F.19n. Folk ger mig ofta beröm för min matlagning <Se F.19 för fullständig frågetext> 156 1. Instämmer starkt 641 2. Instämmer delvis 452 3. Varken eller 273 4. Instämmer inte 259 5. Instämmer absolut inte 24 9. Ej svar
VAR 331 FESTER Loc 490 width 1 MD=9 F.19o. Jag tycker om fester där det är en massa musik och prat <Se F.19 för fullständig frågetext> 219 1. Instämmer starkt 671 2. Instämmer delvis 291 3. Varken eller 377 4. Instämmer inte 227 5. Instämmer absolut inte 20 9. Ej svar
VAR 332 FRITIDEN VIKTIGARE Loc 491 width 1 MD=9 F.19p. Fritiden är viktigare än arbetet <Se F.19 för fullständig frågetext> 255 1. Instämmer starkt 529 2. Instämmer delvis 362 3. Varken eller 504 4. Instämmer inte 125 5. Instämmer absolut inte 30 9. Ej svar
VAR 333 FRITIDSPROBLEM Loc 492 width 1 MD=9 F.19q. Det finns för lite att göra på fritiden <Se F.19 för fullständig frågetext> 90 1. Instämmer starkt 205 2. Instämmer delvis 153 3. Varken eller 709 4. Instämmer inte 629 5. Instämmer absolut inte 19 9. Ej svar
VAR 334 TUGGUMMI Loc 493 width 1 MD=9 F.19r. Det ser illa ut när folk tuggar tuggummi <Se F.19 för fullständig frågetext> 564 1. Instämmer starkt 506 2. Instämmer delvis 359 3. Varken eller 253 4. Instämmer inte 107 5. Instämmer absolut inte 16 9. Ej svar
VAR 335 RELIGIÖSA FRÅGOR Loc 494 width 1 MD=9 F.19s. Religiösa frågor ges för lite utrymme i dagens Sverige <Se F.19 för fullständig frågetext> 172 1. Instämmer starkt 304 2. Instämmer delvis 615 3. Varken eller 368 4. Instämmer inte 329 5. Instämmer absolut inte 17 9. Ej svar
VAR 336 GAMMALDAGS ÅSIKTER Loc 495 width 1 MD=9 F.19t. Jag är nog lite gammaldags i mina åsikter <Se F.19 för fullständig frågetext> 118 1. Instämmer starkt 701 2. Instämmer delvis 309 3. Varken eller 481 4. Instämmer inte 182 5. Instämmer absolut inte 14 9. Ej svar
VAR 337 KOPPLA AV Loc 496 width 1 MD=9 F.19u. Jag önskar jag kunde koppla av mera <Se F.19 för fullständig frågetext> 252 1. Instämmer starkt 758 2. Instämmer delvis 293 3. Varken eller 407 4. Instämmer inte 79 5. Instämmer absolut inte 16 9. Ej svar
VAR 338 TILLRÄCKLIGT MED PENGAR Loc 497 width 1 MD=9 F.19v. Jag har tillräckligt med pengar för det jag önskar mig <Se F.19 för fullständig frågetext> 107 1. Instämmer starkt 509 2. Instämmer delvis 199 3. Varken eller 576 4. Instämmer inte 402 5. Instämmer absolut inte 12 9. Ej svar
VAR 339 SÄNKA LEVNADSSTANDARD Loc 498 width 1 MD=9 F.19w. Jag är beredd att sänka min levnadsstandard för att hjälpa folk i utvecklingsländerna <Se F.19 för fullständig frågetext> 98 1. Instämmer starkt 507 2. Instämmer delvis 486 3. Varken eller 483 4. Instämmer inte 212 5. Instämmer absolut inte 19 9. Ej svar
VAR 340 HUR BILEN SER UT Loc 499 width 1 MD=9 F.19x. Det spelar ingen roll hur den bil jag har ser ut bara den rullar <Se F.19 för fullständig frågetext> 180 1. Instämmer starkt 469 2. Instämmer delvis 175 3. Varken eller 622 4. Instämmer inte 336 5. Instämmer absolut inte 23 9. Ej svar
VAR 341 DRINK - SLAPPNA AV Loc 500 width 1 MD=9 F.19y. Att ta en öl eller drink är ett bra sätt att slappna av när arbetsdagen är slut <Se F.19 för fullständig frågetext> 42 1. Instämmer starkt 241 2. Instämmer delvis 204 3. Varken eller 529 4. Instämmer inte 773 5. Instämmer absolut inte 16 9. Ej svar
VAR 342 TA ANSVAR Loc 501 width 1 MD=9 F.19z. Jag tycker om att ta stort ansvar <Se F.19 för fullständig frågetext> 193 1. Instämmer starkt 794 2. Instämmer delvis 381 3. Varken eller 344 4. Instämmer inte 72 5. Instämmer absolut inte 21 9. Ej svar
VAR 343 FÖRENINGSARBETE Loc 502 width 1 MD=9 F.19å. Jag tycker om att arbeta i föreningar <Se F.19 för fullständig frågetext> 87 1. Instämmer starkt 397 2. Instämmer delvis 406 3. Varken eller 573 4. Instämmer inte 317 5. Instämmer absolut inte 25 9. Ej svar
VAR 344 OTROHET OFÖRLÅTLIGT Loc 503 width 1 MD=9 F.19ä. Jag tycker otrohet är helt oförlåtligt <Se F.19 för fullständig frågetext> 467 1. Instämmer starkt 463 2. Instämmer delvis 282 3. Varken eller 446 4. Instämmer inte 126 5. Instämmer absolut inte 21 9. Ej svar
VAR 345 FÖRKASTLIGT DRICKA VIN Loc 504 width 1 MD=9 F.19ö. Jag anser det är förkastligt att dricka vin eller sprit <Se F.19 för fullständig frågetext> 281 1. Instämmer starkt 327 2. Instämmer delvis 263 3. Varken eller 604 4. Instämmer inte 319 5. Instämmer absolut inte 11 9. Ej svar
VAR 346 KOPPLA AV MED ATT LÄSA Loc 505 width 1 MD=9 F.19aa. Jag tycker om att koppla av med att läsa en veckotidning <Se F.19 för fullständig frågetext> 243 1. Instämmer starkt 723 2. Instämmer delvis 312 3. Varken eller 320 4. Instämmer inte 191 5. Instämmer absolut inte 16 9. Ej svar
VAR 347 INGA FRAMTIDSBEKYMMER Loc 506 width 1 MD=9 F.19ab. Jag tar var dag som den kommer och bekymrar mig inte om framtiden <Se F.19 för fullständig frågetext> 108 1. Instämmer starkt 435 2. Instämmer delvis 158 3. Varken eller 765 4. Instämmer inte 326 5. Instämmer absolut inte 13 9. Ej svar
VAR 348 HELLRE HEMMAKVÄLL Loc 507 width 1 MD=9 F.19ac. Jag har hellre en stilla hemmakväll än att jag går ut på fest <Se F.19 för fullständig frågetext> 403 1. Instämmer starkt 748 2. Instämmer delvis 278 3. Varken eller 289 4. Instämmer inte 76 5. Instämmer absolut inte 11 9. Ej svar
VAR 349 BROTTSLINGAR Loc 508 width 1 MD=9 F.19ad. Samhället är alldeles för släpphänt mot brottslingar <Se F.19 för fullständig frågetext> 725 1. Instämmer starkt 612 2. Instämmer delvis 251 3. Varken eller 160 4. Instämmer inte 42 5. Instämmer absolut inte 15 9. Ej svar
VAR 350 SKÖNT KÄNNA SIG LYXIG Loc 509 width 1 MD=9 F.19ae. Jag tycker det är skönt att få känna mig lite lyxig ibland <Se F.19 för fullständig frågetext> 364 1. Instämmer starkt 947 2. Instämmer delvis 272 3. Varken eller 161 4. Instämmer inte 48 5. Instämmer absolut inte 13 9. Ej svar
VAR 351 TA RISKER Loc 510 width 1 MD=9 F.19af. Jag aktar mig för att ta några risker <Se F.19 för fullständig frågetext> 240 1. Instämmer starkt 717 2. Instämmer delvis 356 3. Varken eller 422 4. Instämmer inte 49 5. Instämmer absolut inte 21 9. Ej svar
VAR 352 PORRTIDNINGAR Loc 511 width 1 MD=9 F.19ag. Porrtidningar borde förbjudas <Se F.19 för fullständig frågetext> 585 1. Instämmer starkt 294 2. Instämmer delvis 408 3. Varken eller 382 4. Instämmer inte 124 5. Instämmer absolut inte 12 9. Ej svar
VAR 353 SNYGGT KLÄDD Loc 512 width 1 MD=9 F.19ah. Att vara snyggt klädd är viktigt <Se F.19 för fullständig frågetext> 387 1. Instämmer starkt 850 2. Instämmer delvis 276 3. Varken eller 222 4. Instämmer inte 58 5. Instämmer absolut inte 12 9. Ej svar
VAR 354 ÖRTMEDICINER Loc 513 width 1 MD=9 F.19ai. Örtmediciner borde användas mera allmänt i Sverige <Se F.19 för fullständig frågetext> 316 1. Instämmer starkt 559 2. Instämmer delvis 725 3. Varken eller 149 4. Instämmer inte 44 5. Instämmer absolut inte 12 9. Ej svar
VAR 355 PROFFSBOXNING Loc 514 width 1 MD=9 F.19aj. Proffsboxning borde vara tillåten i Sverige <Se F.19 för fullständig frågetext> 269 1. Instämmer starkt 349 2. Instämmer delvis 509 3. Varken eller 273 4. Instämmer inte 393 5. Instämmer absolut inte 12 9. Ej svar
VAR 356 PROVA NYA LIVSMEDEL Loc 515 width 1 MD=9 F.19ak. När det kommer nya livsmedel är jag bland de första som prövar dem <Se F.19 för fullständig frågetext> 34 1. Instämmer starkt 247 2. Instämmer delvis 326 3. Varken eller 760 4. Instämmer inte 422 5. Instämmer absolut inte 16 9. Ej svar
VAR 357 PRÖVA NYHETER Loc 516 width 1 MD=9 F.19al. Jag är snabbare att pröva nyheter än mina vänner och bekanta <Se F.19 för fullständig frågetext> 26 1. Instämmer starkt 186 2. Instämmer delvis 497 3. Varken eller 667 4. Instämmer inte 412 5. Instämmer absolut inte 17 9. Ej svar
VAR 358 ÄTER HÄLSOSAM MAT Loc 517 width 1 MD=9 F.19am. Jag är mycket noga med att den mat jag äter är hälsosam <Se F.19 för fullständig frågetext> 222 1. Instämmer starkt 742 2. Instämmer delvis 301 3. Varken eller 426 4. Instämmer inte 99 5. Instämmer absolut inte 15 9. Ej svar
VAR 359 BO PÅ LANDET Loc 518 width 1 MD=9 F.19an. Jag vill bosätta mig på landet <Se F.19 för fullständig frågetext> 494 1. Instämmer starkt 511 2. Instämmer delvis 283 3. Varken eller 314 4. Instämmer inte 177 5. Instämmer absolut inte 26 9. Ej svar
VAR 360 INTRESSEN UTANFÖR JOBBET Loc 519 width 1 MD=9 F.19ao. Mina viktigaste intressen har jag utanför jobbet/studierna <Se F.19 för fullständig frågetext> 337 1. Instämmer starkt 600 2. Instämmer delvis 340 3. Varken eller 370 4. Instämmer inte 126 5. Instämmer absolut inte 32 9. Ej svar
VAR 361 MYCKET PENGAR VIKTIGT Loc 520 width 1 MD=9 F.19ap. Det är viktigt för mig att ha mycket pengar att röra mig med <Se F.19 för fullständig frågetext> 147 1. Instämmer starkt 637 2. Instämmer delvis 393 3. Varken eller 514 4. Instämmer inte 91 5. Instämmer absolut inte 23 9. Ej svar
VAR 362 OBEROENDE Loc 521 width 1 MD=9 F.19aq. Jag är mera oberoende än de flesta andra människor <Se F.19 för fullständig frågetext> 87 1. Instämmer starkt 483 2. Instämmer delvis 683 3. Varken eller 447 4. Instämmer inte 79 5. Instämmer absolut inte 26 9. Ej svar
VAR 363 GÖR SAKER TILLSAMMANS Loc 522 width 1 MD=9 F.19ar. I vår familj gör vi en massa trevliga saker tillsammans <Se F.19 för fullständig frågetext> 343 1. Instämmer starkt 917 2. Instämmer delvis 329 3. Varken eller 156 4. Instämmer inte 34 5. Instämmer absolut inte 26 9. Ej svar
VAR 364 KÖPA TILL EXTRAPRIS Loc 523 width 1 MD=9 F.19as. Jag försöker köpa så mycket dagligvaror jag kan till extrapris <Se F.19 för fullständig frågetext> 527 1. Instämmer starkt 736 2. Instämmer delvis 290 3. Varken eller 188 4. Instämmer inte 45 5. Instämmer absolut inte 19 9. Ej svar
VAR 365 ARBETET Loc 524 width 1 MD=9 F.20. Tidningsläsning. Morgontidningar. Hur brukar Du läsa nedanstående tidningar? F.20a. Hur brukar Du läsa Arbetet? 1628 1. Brukar inte läsa 42 2. Bläddrar bara igenom 78 3. Läser en del 49 4. Läser det mesta 8 9. Ej svar
VAR 366 DAGENS NYHETER Loc 525 width 1 MD=9 F.20b. Hur brukar Du läsa Dagens Nyheter? <Se F.20 för fullständig frågetext> 1149 1. Brukar inte läsa 105 2. Bläddrar bara igenom 361 3. Läser en del 182 4. Läser det mesta 8 9. Ej svar
VAR 367 GÖTEBORGS-POSTEN Loc 526 width 1 MD=9 F.20c. Hur brukar Du läsa Göteborgs-Posten? <Se F.20 för fullständig frågetext> 1469 1. Brukar inte läsa 50 2. Bläddrar bara igenom 158 3. Läser en del 120 4. Läser det mesta 8 9. Ej svar
VAR 368 SVENSKA DAGBLADET Loc 527 width 1 MD=9 F.20d. Hur brukar Du läsa Svenska Dagbladet? <Se F.20 för fullständig frågetext> 1414 1. Brukar inte läsa 84 2. Bläddrar bara igenom 172 3. Läser en del 109 4. Läser det mesta 26 9. Ej svar
VAR 369 SYDSVENSKA DAGBLADET Loc 528 width 1 MD=9 F.20e. Hur brukar Du läsa Sydsvenska Dagbladet? <Se F.20 för fullständig frågetext> 1610 1. Brukar inte läsa 31 2. Bläddrar bara igenom 69 3. Läser en del 87 4. Läser det mesta 8 9. Ej svar
VAR 370 ANNAN MORGONTIDNING Loc 529 width 1 MD=9 F.20f. Hur brukar Du läsa annan morgontidning? <Se F.20 för fullständig frågetext> 1019 1. Brukar inte läsa 43 2. Bläddrar bara igenom 280 3. Läser en del 455 4. Läser det mesta 8 9. Ej svar
VAR 371 AFTONBLADET Loc 530 width 1 MD=9 F.21. Tidningsläsning. Kvällstidningar. Hur brukar Du läsa nedanstående tidningar? F.21a. Hur brukar Du läsa Aftonbladet? 858 1. Brukar inte läsa 98 2. Bläddrar bara igenom 457 3. Läser en del 384 4. Läser det mesta 8 9. Ej svar
VAR 372 EXPRESSEN Loc 531 width 1 MD=9 F.21b. Hur brukar Du läsa Expressen? <Se F.21 för fullständig frågetext> 632 1. Brukar inte läsa 116 2. Bläddrar bara igenom 576 3. Läser en del 473 4. Läser det mesta 8 9. Ej svar
VAR 373 GT KVÄLLSTIDNINGEN Loc 532 width 1 MD=9 F.21c. Hur brukar Du läsa GT Kvällstidningen? <Se F.21 för fullständig frågetext> 1536 1. Brukar inte läsa 46 2. Bläddrar bara igenom 113 3. Läser en del 102 4. Läser det mesta 8 9. Ej svar
VAR 374 KVÄLLSPOSTEN Loc 533 width 1 MD=9 F.21d. Hur brukar Du läsa Kvällsposten? <Se F.21 för fullständig frågetext> 1522 1. Brukar inte läsa 43 2. Bläddrar bara igenom 114 3. Läser en del 118 4. Läser det mesta 8 9. Ej svar
VAR 375 ALLAS VECKOTIDNING Loc 534 width 1 MD=9 F.22. Tidningsläsning. Veckotidningar. Hur brukar Du läsa nedanstående tidningar? F.22a. Hur brukar Du läsa Allas Veckotidning? 1360 1. Brukar inte läsa 153 2. Bläddrar bara igenom 164 3. Läser en del 120 4. Läser det mesta 8 9. Ej svar
VAR 376 ALLERS Loc 535 width 1 MD=9 F.22b. Hur brukar Du läsa Allers? <Se F.22 för fullständig frågetext> 1212 1. Brukar inte läsa 208 2. Bläddrar bara igenom 232 3. Läser en del 145 4. Läser det mesta 8 9. Ej svar
VAR 377 DAMERNAS VÄRLD Loc 536 width 1 MD=9 F.22c. Hur brukar Du läsa Damernas Värld? <Se F.22 för fullständig frågetext> 1337 1. Brukar inte läsa 189 2. Bläddrar bara igenom 182 3. Läser en del 89 4. Läser det mesta 8 9. Ej svar
VAR 378 FEMINA Loc 537 width 1 MD=9 F.22d. Hur brukar Du läsa Femina? <Se F.22 för fullständig frågetext> 1394 1. Brukar inte läsa 167 2. Bläddrar bara igenom 171 3. Läser en del 65 4. Läser det mesta 8 9. Ej svar
VAR 379 FIB-AKTUELLT Loc 538 width 1 MD=9 F.22e. Hur brukar Du läsa FIB-Aktuellt? <Se F.22 för fullständig frågetext> 1177 1. Brukar inte läsa 171 2. Bläddrar bara igenom 303 3. Läser en del 146 4. Läser det mesta 8 9. Ej svar
VAR 380 HEMMETS JOURNAL Loc 539 width 1 MD=9 F.22f. Hur brukar Du läsa Hemmets Journal? <Se F.22 för fullständig frågetext> 1203 1. Brukar inte läsa 172 2. Bläddrar bara igenom 255 3. Läser en del 167 4. Läser det mesta 8 9. Ej svar
VAR 381 HEMMETS VECKOTIDNING Loc 540 width 1 MD=9 F.22g. Hur brukar Du läsa Hemmets Veckotidning? <Se F.22 för fullständig frågetext> 1274 1. Brukar inte läsa 176 2. Bläddrar bara igenom 228 3. Läser en del 119 4. Läser det mesta 8 9. Ej svar
VAR 382 HUSMODERN Loc 541 width 1 MD=9 F.22h. Hur brukar Du läsa Husmodern? <Se F.22 för fullständig frågetext> 1402 1. Brukar inte läsa 153 2. Bläddrar bara igenom 155 3. Läser en del 87 4. Läser det mesta 8 9. Ej svar
VAR 383 HÄNT I VECKAN Loc 542 width 1 MD=9 F.22i. Hur brukar Du läsa Hänt i Veckan? <Se F.22 för fullständig frågetext> 1250 1. Brukar inte läsa 256 2. Bläddrar bara igenom 203 3. Läser en del 88 4. Läser det mesta 8 9. Ej svar
VAR 384 ICA-KURIREN Loc 543 width 1 MD=9 F.22j. Hur brukar Du läsa ICA-Kuriren? <Se F.22 för fullständig frågetext> 1141 1. Brukar inte läsa 163 2. Bläddrar bara igenom 263 3. Läser en del 230 4. Läser det mesta 8 9. Ej svar
VAR 385 KALLE ANKA & CO Loc 544 width 1 MD=9 F.22k. Hur brukar Du läsa Kalle Anka & Co? <Se F.22 för fullständig frågetext> 1359 1. Brukar inte läsa 63 2. Bläddrar bara igenom 86 3. Läser en del 289 4. Läser det mesta 8 9. Ej svar
VAR 386 LAND Loc 545 width 1 MD=9 F.22l. Hur brukar Du läsa Land? <Se F.22 för fullständig frågetext> 1269 1. Brukar inte läsa 132 2. Bläddrar bara igenom 243 3. Läser en del 153 4. Läser det mesta 8 9. Ej svar
VAR 387 LEKTYR Loc 546 width 1 MD=9 F.22m. Hur brukar Du läsa Lektyr? <Se F.22 för fullständig frågetext> 1236 1. Brukar inte läsa 158 2. Bläddrar bara igenom 261 3. Läser en del 142 4. Läser det mesta 8 9. Ej svar
VAR 388 MIN VÄRLD Loc 547 width 1 MD=9 F.22n. Hur brukar Du läsa Min Värld? <Se F.22 för fullständig frågetext> 1543 1. Brukar inte läsa 86 2. Bläddrar bara igenom 79 3. Läser en del 89 4. Läser det mesta 8 9. Ej svar
VAR 389 MITT LIVS NOVELL Loc 548 width 1 MD=9 F.22o. Hur brukar Du läsa Mitt Livs Novell? <Se F.22 för fullständig frågetext> 1623 1. Brukar inte läsa 39 2. Bläddrar bara igenom 58 3. Läser en del 77 4. Läser det mesta 8 9. Ej svar
VAR 390 RÖSTER I RADIO/TV Loc 549 width 1 MD=9 F.22p. Hur brukar Du läsa Röster i Radio/TV? <Se F.22 för fullständig frågetext> 1397 1. Brukar inte läsa 118 2. Bläddrar bara igenom 189 3. Läser en del 93 4. Läser det mesta 8 9. Ej svar
VAR 391 SAXONS VECKOTIDNING Loc 550 width 1 MD=9 F.22q. Hur brukar Du läsa Saxons Veckotidning? <Se F.22 för fullständig frågetext> 1447 1. Brukar inte läsa 95 2. Bläddrar bara igenom 166 3. Läser en del 89 4. Läser det mesta 8 9. Ej svar
VAR 392 SE Loc 551 width 1 MD=9 F.22r. Hur brukar Du läsa Se? <Se F.22 för fullständig frågetext> 1392 1. Brukar inte läsa 148 2. Bläddrar bara igenom 188 3. Läser en del 69 4. Läser det mesta 8 9. Ej svar
VAR 393 SVENSK DAMTIDNING Loc 552 width 1 MD=9 F.22s. Hur brukar Du läsa Svensk Damtidning? <Se F.22 för fullständig frågetext> 1452 1. Brukar inte läsa 141 2. Bläddrar bara igenom 121 3. Läser en del 83 4. Läser det mesta 8 9. Ej svar
VAR 394 VECKANS AFFÄRER Loc 553 width 1 MD=9 F.22t. Hur brukar Du läsa Veckans Affärer? <Se F.22 för fullständig frågetext> 1556 1. Brukar inte läsa 60 2. Bläddrar bara igenom 143 3. Läser en del 38 4. Läser det mesta 8 9. Ej svar
VAR 395 VECKO-REVYN Loc 554 width 1 MD=9 F.22u. Hur brukar Du läsa Vecko-Revyn? <Se F.22 för fullständig frågetext> 1419 1. Brukar inte läsa 139 2. Bläddrar bara igenom 141 3. Läser en del 98 4. Läser det mesta 8 9. Ej svar
VAR 396 VI Loc 555 width 1 MD=9 F.22v. Hur brukar Du läsa Vi? <Se F.22 för fullständig frågetext> 1428 1. Brukar inte läsa 87 2. Bläddrar bara igenom 170 3. Läser en del 112 4. Läser det mesta 8 9. Ej svar
VAR 397 ÅRET RUNT Loc 556 width 1 MD=9 F.22x. Hur brukar Du läsa Året Runt? <Se F.22 för fullständig frågetext> 1118 1. Brukar inte läsa 181 2. Bläddrar bara igenom 320 3. Läser en del 178 4. Läser det mesta 8 9. Ej svar
VAR 398 METALLARBETAREN Loc 557 width 1 MD=9 F.22y. Hur brukar Du läsa Metallarbetaren? <Se F.22 för fullständig frågetext> 1581 1. Brukar inte läsa 75 2. Bläddrar bara igenom 95 3. Läser en del 46 4. Läser det mesta 8 9. Ej svar
VAR 399 KOMMUNALARBETAREN Loc 558 width 1 MD=9 F.23. Tidningsläsning. 14-dagarstidningar. Hur brukar Du läsa nedanstående tidningar? F.23a. Hur brukar Du läsa Kommunalarbetaren? 1534 1. Brukar inte läsa 74 2. Bläddrar bara igenom 112 3. Läser en del 77 4. Läser det mesta 8 9. Ej svar
VAR 400 MOTOR Loc 559 width 1 MD=9 F.23b. Hur brukar Du läsa Motor? <Se F.23 för fullständig frågetext> 1498 1. Brukar inte läsa 98 2. Bläddrar bara igenom 130 3. Läser en del 71 4. Läser det mesta 8 9. Ej svar
VAR 401 MOTORFÖRAREN Loc 560 width 1 MD=9 F.23c. Hur brukar Du läsa Motorföraren? <Se F.23 för fullständig frågetext> 1658 1. Brukar inte läsa 44 2. Bläddrar bara igenom 67 3. Läser en del 28 4. Läser det mesta 8 9. Ej svar
VAR 402 TEKNIKENS VÄRLD Loc 561 width 1 MD=9 F.23d. Hur brukar Du läsa Teknikens Värld? <Se F.23 för fullständig frågetext> 1413 1. Brukar inte läsa 85 2. Bläddrar bara igenom 187 3. Läser en del 112 4. Läser det mesta 8 9. Ej svar
VAR 403 VI BILÄGARE Loc 562 width 1 MD=9 F.23e. Hur brukar Du läsa Vi Bilägare? <Se F.23 för fullständig frågetext> 1301 1. Brukar inte läsa 145 2. Bläddrar bara igenom 210 3. Läser en del 141 4. Läser det mesta 8 9. Ej svar
VAR 404 SIA SKOGSARBETAREN Loc 563 width 1 MD=9 F.23f. Hur brukar Du läsa SIA Skogsarbetaren? <Se F.23 för fullständig frågetext> 1743 1. Brukar inte läsa 19 2. Bläddrar bara igenom 19 3. Läser en del 16 4. Läser det mesta 8 9. Ej svar
VAR 405 DET BÄSTA Loc 564 width 1 MD=9 F.24. Tidningsläsning. Månadstidningar. Hur brukar Du läsa nedanstående tidningar? F.24a. Hur brukar Du läsa Det Bästa? 1498 1. Brukar inte läsa 34 2. Bläddrar bara igenom 143 3. Läser en del 117 4. Läser det mesta 13 9. Ej svar
VAR 406 MÅNADS-JOURNALEN Loc 565 width 1 MD=9 F.24b. Hur brukar Du läsa Månads-Journalen? <Se F.24 för fullständig frågetext> 1730 1. Brukar inte läsa 16 2. Bläddrar bara igenom 24 3. Läser en del 22 4. Läser det mesta 13 9. Ej svar
VAR 407 VI FÖRÄLDRAR Loc 566 width 1 MD=9 F.24c. Hur brukar Du läsa Vi Föräldrar? <Se F.24 för fullständig frågetext> 1557 1. Brukar inte läsa 43 2. Bläddrar bara igenom 124 3. Läser en del 68 4. Läser det mesta 13 9. Ej svar
VAR 408 PRIVATA AFFÄRER Loc 567 width 1 MD=9 F.24d. Hur brukar Du läsa Privata Affärer? <Se F.24 för fullständig frågetext> 1664 1. Brukar inte läsa 34 2. Bläddrar bara igenom 65 3. Läser en del 29 4. Läser det mesta 13 9. Ej svar
VAR 409 ANTIK & AUKTION Loc 568 width 1 MD=9 F.24e. Hur brukar Du läsa Antik & Auktion? <Se F.24 för fullständig frågetext> 1638 1. Brukar inte läsa 52 2. Bläddrar bara igenom 59 3. Läser en del 43 4. Läser det mesta 13 9. Ej svar
VAR 410 ALLT I HEMMET Loc 569 width 1 MD=9 F.24f. Hur brukar Du läsa Allt i Hemmet? <Se F.24 för fullständig frågetext> 1167 1. Brukar inte läsa 189 2. Bläddrar bara igenom 320 3. Läser en del 116 4. Läser det mesta 13 9. Ej svar
VAR 411 HEM OCH FRITID Loc 570 width 1 MD=9 F.24g. Hur brukar Du läsa Hem och Fritid? <Se F.24 för fullständig frågetext> 1137 1. Brukar inte läsa 189 2. Bläddrar bara igenom 348 3. Läser en del 118 4. Läser det mesta 13 9. Ej svar
VAR 412 VÅR BOSTAD Loc 571 width 1 MD=9 F.24h. Hur brukar Du läsa Vår Bostad? <Se F.24 för fullständig frågetext> 1234 1. Brukar inte läsa 160 2. Bläddrar bara igenom 276 3. Läser en del 122 4. Läser det mesta 13 9. Ej svar
VAR 413 ALLT OM MAT Loc 572 width 1 MD=9 F.24i. Hur brukar Du läsa Allt om Mat? <Se F.24 för fullständig frågetext> 1307 1. Brukar inte läsa 125 2. Bläddrar bara igenom 229 3. Läser en del 131 4. Läser det mesta 13 9. Ej svar
VAR 414 TIDSKRIFT FÖR HÄLSA Loc 573 width 1 MD=9 F.24j. Hur brukar Du läsa Tidskrift för Hälsa? <Se F.24 för fullständig frågetext> 1633 1. Brukar inte läsa 43 2. Bläddrar bara igenom 71 3. Läser en del 45 4. Läser det mesta 13 9. Ej svar
VAR 415 FOTO- OCH FILMTEKNIK Loc 574 width 1 MD=9 F.24k. Hur brukar Du läsa Foto- och Filmteknik? <Se F.24 för fullständig frågetext> 1670 1. Brukar inte läsa 50 2. Bläddrar bara igenom 53 3. Läser en del 19 4. Läser det mesta 13 9. Ej svar
VAR 416 TEKNIK FÖR ALLA Loc 575 width 1 MD=9 F.24l. Hur brukar Du läsa Teknik för alla? <Se F.24 för fullständig frågetext> 1530 1. Brukar inte läsa 88 2. Bläddrar bara igenom 125 3. Läser en del 49 4. Läser det mesta 13 9. Ej svar
VAR 417 BÅT-NYTT Loc 576 width 1 MD=9 F.24m. Hur brukar Du läsa Båt-Nytt? <Se F.24 för fullständig frågetext> 1562 1. Brukar inte läsa 76 2. Bläddrar bara igenom 103 3. Läser en del 51 4. Läser det mesta 13 9. Ej svar
VAR 418 BÅT FÖR ALLA Loc 577 width 1 MD=9 F.24n. Hur brukar Du läsa Båt för alla? <Se F.24 för fullständig frågetext> 1623 1. Brukar inte läsa 57 2. Bläddrar bara igenom 70 3. Läser en del 42 4. Läser det mesta 13 9. Ej svar
VAR 419 VI BÅTÄGARE Loc 578 width 1 MD=9 F.24o. Hur brukar Du läsa Vi Båtägare? <Se F.24 för fullständig frågetext> 1599 1. Brukar inte läsa 64 2. Bläddrar bara igenom 81 3. Läser en del 48 4. Läser det mesta 13 9. Ej svar
VAR 420 PÅ KRYSS & TILL RORS Loc 579 width 1 MD=9 F.24p. Hur brukar Du läsa På Kryss & Till Rors? <Se F.24 för fullständig frågetext> 1713 1. Brukar inte läsa 32 2. Bläddrar bara igenom 26 3. Läser en del 21 4. Läser det mesta 13 9. Ej svar
VAR 421 SEGLING Loc 580 width 1 MD=9 F.24q. Hur brukar Du läsa Segling? <Se F.24 för fullständig frågetext> 1703 1. Brukar inte läsa 42 2. Bläddrar bara igenom 25 3. Läser en del 21 4. Läser det mesta 14 9. Ej svar
VAR 422 MEDLEM I KONSUM Loc 581 width 1 MD=9 F.25. Är Du personligen eller någon annan i Ditt hushåll medlem i Konsum? Om Du inte känner till detta, fråga då de övriga familjemedlemmarna. 1007 1. Ja 770 2. Nej 28 9. Ej svar
VAR 423 INKÖP HOS KOOPERATIONEN Loc 582 width 1 MD=9 F.26. Hur stor del av Ditt hushålls inköp av livsmedel och andra varor för dagligt bruk gör Du själv för närvarande i Konsum/Servus/Domus/Obs? 278 1. Gör praktiskt taget INGA inköp av livsmedel o.dyl. själv 548 2. Köper INGET eller ENDAST liten del i Konsum/Servus/Domus/Obs 349 3. Köper MINDRE ÄN HÄLFTEN i Konsum/Servus/Domus/Obs 214 4. Köper UNGEFÄR HÄLFTEN i Konsum/Servus/Domus/Obs 185 5. Köper MER ÄN HÄLFTEN i Konsum/Servus/Domus/Obs 197 6. Köper ALLT ELLER NÄSTAN ALLT i Konsum/Servus/Domus/Obs 34 9. Ej svar
VAR 424 FRITIDSBÅT Loc 583 width 1 MD=9 F.27. Finns det någon fritidsbåt i Ditt hushåll? 1282 1. Nej 418 2. Ja, en 97 3. Ja, två eller flera 8 9. Ej svar
VAR 425 FÖRSTA BÅT Loc 584 width 1 MD=9 F.27a. OM båtar finns: Markera med ett kryss nedan vilken typ den är: <Se F.27 för fullständig frågetext> 291 1. Roddbåt med/utan "snurra" 117 2. Motorbåt under 6 m längd 45 3. Motorbåt över 6 m längd 14 4. Segelbåt under 4 m längd 11 5. Segelbåt 4-6 m längd 30 6. Segelbåt över 6 m längd 7. Segelkatamaran el. trimaran 1297 9. Ej svar
VAR 426 ANDRA BÅT Loc 585 width 1 MD=9 F.27b. OM båtar finns: Markera med ett kryss nedan vilken typ den är: <Se F.27 för fullständig frågetext> 32 2. Motorbåt under 6 m längd 14 3. Motorbåt över 6 m längd 10 4. Segelbåt under 4 m längd 10 5. Segelbåt 4-6 m längd 11 6. Segelbåt över 6 m längd 7. Segelkatamaran el. trimaran 1728 9. Ej svar
VAR 427 FÖRVÄRVSARBETAR Loc 586 width 1 MD=9 F.28a. Har Du förvärvsarbete? Frågan ställd i 81-II (Omgång 21,22,23,28) 1268 1. Förvärvsarbetar 520 2. Förvärvsarbetar ej 17 9. Ej svar
VAR 428 KAN PÅVERKA INKÖP 1 Loc 587 width 1 MD=9 F.28b. Påverkan. På arbetsplatsen är det i dag många som påverkar vilka produkter och tjänster som skall köpas in. Påverkan kan vara att ställa krav på produkterna, påverka valet av märke eller leverantör eller själv fatta beslut om inköp på arbetsplatsen. Hur stora är Dina möjligheter att påverka inköpen för nedanstående typer av produkter och tjänster? Om produkten inte är aktuell för Dig ber vi Dig notera detta i den speciella kolumnen. F.28b.1. Hur stora är Dina möjligheter att påverka inköpen av ordbehandlingsutrustning? Frågan ställd i 81-II (Omgång 21,22,23,28) 40 1. Mycket stora 35 2. Ganska stora 31 3. Varken eller 28 4. Ganska små 68 5. Mycket små 972 6. Ej aktuellt 631 9. Ej svar
VAR 429 KAN PÅVERKA INKÖP 2 Loc 588 width 1 MD=9 F.28b.2. Hur stora är Dina möjligheter att påverka inköpen av skrivmaskiner? <Se F.28b för fullständig frågetext> Frågan ställd i 81-II (Omgång 21,22,23,28) 67 1. Mycket stora 88 2. Ganska stora 55 3. Varken eller 68 4. Ganska små 125 5. Mycket små 781 6. Ej aktuellt 621 9. Ej svar
VAR 430 KAN PÅVERKA INKÖP 3 Loc 589 width 1 MD=9 F.28b.3. Hur stora är Dina möjligheter att påverka inköpen av kopieringsmaskiner? <Se F.28b för fullständig frågetext> Frågan ställd i 81-II (Omgång 21,22,23,28) 46 1. Mycket stora 79 2. Ganska stora 73 3. Varken eller 61 4. Ganska små 131 5. Mycket små 793 6. Ej aktuellt 622 9. Ej svar
VAR 431 KAN PÅVERKA INKÖP 4 Loc 590 width 1 MD=9 F.28b.4. Hur stora är Dina möjligheter att påverka inköpen av kontorsmaterial? <Se F.28b för fullständig frågetext> Frågan ställd i 81-II (Omgång 21,22,23,28) 96 1. Mycket stora 148 2. Ganska stora 56 3. Varken eller 81 4. Ganska små 116 5. Mycket små 688 6. Ej aktuellt 620 9. Ej svar
VAR 432 KAN PÅVERKA INKÖP 5 Loc 591 width 1 MD=9 F.28b.5. Hur stora är Dina möjligheter att påverka inköpen av kontorsmöbler/kontorsinredning? <Se F.28b för fullständig frågetext> Frågan ställd i 81-II (Omgång 21,22,23,28) 82 1. Mycket stora 140 2. Ganska stora 55 3. Varken eller 74 4. Ganska små 121 5. Mycket små 715 6. Ej aktuellt 618 9. Ej svar
VAR 433 KAN PÅVERKA INKÖP 6 Loc 592 width 1 MD=9 F.28b.6. Hur stora är Dina möjligheter att påverka inköpen av kontorsdatorer? <Se F.28b för fullständig frågetext> Frågan ställd i 81-II (Omgång 21,22,23,28) 35 1. Mycket stora 45 2. Ganska stora 54 3. Varken eller 37 4. Ganska små 107 5. Mycket små 906 6. Ej aktuellt 621 9. Ej svar
VAR 434 KAN PÅVERKA INKÖP 7 Loc 593 width 1 MD=9 F.28b.7. Hur stora är Dina möjligheter att påverka inköpen av bildskärmar? <Se F.28b för fullständig frågetext> Frågan ställd i 81-II (Omgång 21,22,23,28) 32 1. Mycket stora 45 2. Ganska stora 47 3. Varken eller 35 4. Ganska små 107 5. Mycket små 918 6. Ej aktuellt 621 9. Ej svar
VAR 435 KAN PÅVERKA INKÖP 8 Loc 594 width 1 MD=9 F.28b.8. Hur stora är Dina möjligheter att påverka inköpen av leasing? <Se F.28b för fullständig frågetext> Frågan ställd i 81-II (Omgång 21,22,23,28) 27 1. Mycket stora 33 2. Ganska stora 39 3. Varken eller 26 4. Ganska små 70 5. Mycket små 989 6. Ej aktuellt 621 9. Ej svar
VAR 436 KAN PÅVERKA INKÖP 9 Loc 595 width 1 MD=9 F.28b.9. Hur stora är Dina möjligheter att påverka inköpen av banktjänster? <Se F.28b för fullständig frågetext> Frågan ställd i 81-II (Omgång 21,22,23,28) 52 1. Mycket stora 36 2. Ganska stora 41 3. Varken eller 29 4. Ganska små 86 5. Mycket små 943 6. Ej aktuellt 618 9. Ej svar
VAR 437 KAN PÅVERKA INKÖP 10 Loc 596 width 1 MD=9 F.28b.10. Hur stora är Dina möjligheter att påverka inköpen av factoring, betalningsförmedling? <Se F.28b för fullständig frågetext> Frågan ställd i 81-II (Omgång 21,22,23,28) 33 1. Mycket stora 27 2. Ganska stora 38 3. Varken eller 22 4. Ganska små 73 5. Mycket små 991 6. Ej aktuellt 621 9. Ej svar
VAR 438 KAN PÅVERKA INKÖP 11 Loc 597 width 1 MD=9 F.28b.11. Hur stora är Dina möjligheter att påverka inköpen av försäkringstjänster? <Se F.28b för fullständig frågetext> Frågan ställd i 81-II (Omgång 21,22,23,28) 53 1. Mycket stora 33 2. Ganska stora 44 3. Varken eller 27 4. Ganska små 91 5. Mycket små 938 6. Ej aktuellt 619 9. Ej svar
VAR 439 KAN PÅVERKA INKÖP 12 Loc 598 width 1 MD=9 F.28b.12. Hur stora är Dina möjligheter att påverka inköpen av maskiner för verkstäder? <Se F.28b för fullständig frågetext> Frågan ställd i 81-II (Omgång 21,22,23,28) 48 1. Mycket stora 49 2. Ganska stora 31 3. Varken eller 45 4. Ganska små 65 5. Mycket små 949 6. Ej aktuellt 618 9. Ej svar
VAR 440 KAN PÅVERKA INKÖP 13 Loc 599 width 1 MD=9 F.28b.13. Hur stora är Dina möjligheter att påverka inköpen av verktyg för verktygsmaskiner? <Se F.28b för fullständig frågetext> Frågan ställd i 81-II (Omgång 21,22,23,28) 38 1. Mycket stora 49 2. Ganska stora 29 3. Varken eller 27 4. Ganska små 64 5. Mycket små 981 6. Ej aktuellt 617 9. Ej svar
VAR 441 KAN PÅVERKA INKÖP 14 Loc 600 width 1 MD=9 F.28b.14. Hur stora är Dina möjligheter att påverka inköpen av lastbilar/truckar? <Se F.28b för fullständig frågetext> Frågan ställd i 81-II (Omgång 21,22,23,28) 24 1. Mycket stora 29 2. Ganska stora 31 3. Varken eller 26 4. Ganska små 67 5. Mycket små 1011 6. Ej aktuellt 617 9. Ej svar
VAR 442 KAN PÅVERKA INKÖP 15 Loc 601 width 1 MD=9 F.28b.15. Hur stora är Dina möjligheter att påverka inköpen av entreprenadmaskiner? <Se F.28b för fullständig frågetext> Frågan ställd i 81-II (Omgång 21,22,23,28) 29 1. Mycket stora 15 2. Ganska stora 26 3. Varken eller 14 4. Ganska små 53 5. Mycket små 1051 6. Ej aktuellt 617 9. Ej svar
VAR 443 KAN PÅVERKA INKÖP 16 Loc 602 width 1 MD=9 F.28b.16. Hur stora är Dina möjligheter att påverka inköpen av personbilar för företag? <Se F.28b för fullständig frågetext> Frågan ställd i 81-II (Omgång 21,22,23,28) 41 1. Mycket stora 40 2. Ganska stora 26 3. Varken eller 23 4. Ganska små 73 5. Mycket små 985 6. Ej aktuellt 617 9. Ej svar
VAR 444 ARBETSPLATS 1 Loc 603 width 2 MD=99 F.28c. Arbetsplats F.28c.1. Arbetar Du i: Frågan ställd i 81-II (Omgång 21,22,23,28) 225 01. Kommun 120 02. Landsting 165 03. Statlig förvaltning 118 04. Industrin - kontorsanställd, tjänsteman 172 05. Industrin - arbetare 108 06. Handel 26 07. Bank/Försäkringsbolag 42 08. Transportsektorn 86 09. Byggverksamhet 15 10. Restaurang 728 99. Ej svar
VAR 445 ARBETSPLATS 2 Loc 605 width 2 MD=99 F.28c.2. Arbetar Du i: <Se F.28c för fullständig frågetext> Frågan ställd i 81-II (Omgång 21,22,23,28) 01. Kommun 2 02. Landsting 5 03. Statlig förvaltning 04. Industrin - kontorsanställd, tjänsteman 4 05. Industrin - arbetare 4 06. Handel 07. Bank/Försäkringsbolag 1 08. Transportsektorn 3 09. Byggverksamhet 2 10. Restaurang 1784 99. Ej svar
VAR 446 ARBETSPLATS - ANNAN Loc 607 width 2 MD=99 F.28c.3. Annat: Vad? <Se F.28c för fullständig frågetext> Frågan ställd i 81-II (Omgång 21,22,23,28) 22 01. Lantbruk 6 02. Konsult/Reklam 9 03. Skog 8 04. Fastighet/Lokalvårdare 47 05. Privat/Egen företagare 3 06. Hantverkare 5 07. Serviceföretag 5 08. Juristverksamhet 09. Rörmontör = Industrin 10. Verkstad = Industrin 11. Entreprenad = Byggverksamhet 48 12. Övrigt 1652 99. Ej svar