ORVESTO 81 P-1003
               SSD 0175

              Primärforskare:
              Testologen AB
               Box 2050
             191 02 Sollentuna

             Första SSD-upplagan
                1986

  

        Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst
               Box 5048

         Go to variable list
             S-402 21 Göteborg

  
           ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDAREN.

  Oavsett publikationsform skall alla uppsatser och rapporter
  som bygger på data tillgängliggjorda genom SSD tillkännage
  detta förhållande, samt namnge primärforskaren. SSD ber
  därför alla användare av SSD-material att, så långt detta är
  möjligt, använda sig av följande uttalande. (Uttryck inom
  parentes används i tillämpliga fall.)

        Data och (tabeller) i denna (publikation)
        har (delvis) gjorts tillgängliga av Svensk
        Samhällsvetenskaplig Datatjänst.
        Materialet i ORVESTO 81 P-1003 samlades
        ursprungligen in av TESTOLOGEN AB, som ett
        led i företagets regelbundet återkommande
        räckviddsundersökning Sverige Nu.
        Varken SSD eller Testologen AB bär ansvar
        för analyser och tolkningar som presenteras
        i denna (publikation).

  Enligt överenskommelse mellan TESTOLOGEN AB och Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst får ORVESTO-materialet
  förmedlas till och analyseras av forskare under
  förutsättning att användningen sker i forskningssyfte.
  Härvid skall HSFR:s forskningsetiska principer för humaniora
  och samhällsvetenskap, publicerade i skriften HSFR-ETIK,
  följas i alla tillämpliga delar.

  Data och/eller dokumentation får ej ställas till tredje
  persons förfogande utan SSD:s skriftliga tillstånd.

  Rapporter och publikationer baserade på dessa data skall
  insändas i två exemplar till SSD, som vidarebefordrar ett
  exemplar till primärforskaren.

  I de fall materialet används i undervisningssyfte vid
  universitet och högskolor och leder till producerandet av PM
  och uppsatser behöver dessa ej insändas till SSD. I stället
  skall en redovisning av kurser, antal användare och antal
  producerade PM och uppsatser insändas till SSD efter
  avslutat läsår.

  

  Ingemar Lindberg:

  ORVESTO - ett mångsidigt arbetsinstrument........

  (Utdrag ur artikel i rapporten Orvesto 1979 II s.14ff)

  I mitten av 1960-talet introducerade Testologen(inom ramen
  för dåvarande Marknadssociologen), i samverkan med en stor
  grupp annonsörer,en undersökningsform, som vid den tiden var
  internationellt helt ny. Den innebar att målgruppsdata
  (socio-ekonomiska data, intressen, köpvanor, innehav,
  köpavsikter mm) och läsvanedata insamlades i en och samma
  undersökning (s k single-source survey).

  Därmed kunde man för första gången börja analysera dessa
  data direkt mot varandra. Dittills hade de insamlats var för
  sig i olika undersökningar, vilket gjorde media-analyserna
  svåra och otillfredsställande.

  Den nya undersökningsansatsen innebar att en mycket stor
  mängd information skulle insamlas från ett och samma urval.
  Det medförde i sin tur en översyn av undersökningsmetodiken,
  dvs typ av frågor och kontaktform. Jarko Cerha utförde
  därför 1965 ett stort upplagt metodexperiment, i vilket
  effekten av kontaktform i kombination med skaltyp
  undersöktes. Resultatet blev att man valde en 16-gradig
  läsfrekvensskala i kombination med postal kontaktform. (Se
  vidare Cerha J, 1967: Selective Mass Communication, sid
  119-124 och 137-172.)

  Undersökningsansatsen rönte snart stort intresse hos såväl
  annonsörer som förlag, och efter ett par års försöksperiod
  gavs den första ORVESTO-rapporten ut 1969. Själva namnet
  innebar en markering av målsättningen att täcka många
  mediagrupper: OR som i organisations-, VE som i vecko- och
  STO som i storstadspress.

  Sedan starten 1969 har allt som allt 19 rapporter
  presenterats, fr o m 1972 två gånger per år. Rapporterna
  trycks i ca 10.000 ex och distribueras utan kostnad för
  mottagarna till så gott som alla reklamköpare i Sverige och
  i viss utsträckning även utomlands.

  Sedan starten har till dags dato hela 132.529 personer
  besvarat det ganska omfattande frågebatteriet. Efter vissa
  justeringar och kompletteringar omfattar det ordinarie
  ORVESTO-formuläret idag så mycket som 418 fråge-items.
  Därtill kommer individuellt köpta målgruppsfrågor, som
  redovisas enskilt till varje beställare.

  

       ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR: URVAL, BORTFALL.

  Undersökningen utgör en omgång i Testologens kontinuerliga
  konsumentomnibus "Sverige Nu" insamlad genom brevenkät.
  Företaget, Testologen AB, redovisar data beträffande urval,
  bortfall m m enbart beträffande halvårsvisa
  sammanställningar av omnibussar. För en enskild omgång
  saknas därför de exakta uppgifterna, men i allmänhet torde
  man kunna utgå från att vad som gäller för hela serien
  proportionellt sett gäller för en enskild omgång.

  Under första halvåret 1981 genomfördes fyra omgångar
  "Sverige Nu". Totalt omfattade urvalet för dessa fyra
  omgångar 12.000 personer 15-70 år upptagna i
  befolkningsregistret. Urvalet har av SCB dragits ur RTBS.

  Av det totala urvalet på 12.000 personer har 1.425
  definierats av företaget som "ej målgruppsaktuella". Här
  ingår 24 avlidna, 5 avflyttade från riket, 15 som vistas
  utomlands, 14 i militärtjänst, 112 på utrikes resa, 22 ej
  svensktalande, 48 okända men skrivna på kommun, 51 under
  sjukhusvård, 274 sjuka i hemmet samt 860 ur gruppen "ej
  anträffbara". Den sistnämda gruppen har definierats med
  utgångspunkt från en specialstudie som utvisat att ca 50% av
  de ej anträffbara ej tillhör målpopulationen för ORVESTO.

  Nettourvalet för de fyra omgångarna våren 1981 uppgår
  således till 10.575 personer varav 3.350, utgörande 32%, ej
  besvarat formuläret.

  Ej besvarat formulär har orsakats av "inget intresse för
  undersökningen" (50%), "tidsbrist" (9%), "ingen kontakt
  trots minst fem kontaktförsök" eller "ej anträffbara" (41%)
  samt "övriga" (0%).

  Undersökningsledningen har beträffande ca en niondel av det
  ursprungliga urvalet genomfört riktade åtgärder för att öka
  svarsbenägenheten. Enligt särskilt urvalsförfarande utväljs
  var tredje person som ej svarat vid en viss tidpunkt och
  erbjuds någon form av uppmuntran för ett inskickat svar. De
  som därvid utväljs representerar två andra individer i
  bortfallet och genom viktning - se variabel för
  bortfallsvikt i materialet - beräknar undersökningsledningen
  en väsentligt högre svarsfrekvens - beträffande första
  halvåret 1981 8.147 personer istället för 7.225 faktiskt
  insända godkända formulär. Undersökningsledningen beräknar
  därför den viktade svarsfrekvensen till 78% av nettourvalet.

  Föreliggande omgång, av undersökningsledningen benämd
  Sverige NU 81 P-1003, omfattar 1.746 personer eller 24% av
  totala antalet inkomna godkända formulär under
  halvårsperioden (ovägda tal). Bortfallet av skilda
  kategorier beträffande den aktuella omgången får antas
  utgöra motsvarande proportion av ovanstående redovisade
  siffror. Fältarbetet pågick under tiden 4 maj 1981 - 29 juni
  1981.

  Inom Testologen AB har civilekonom Bo Hellström haft
  ansvaret för administration, fru Elsie-Britt Birking
  ansvaret för fältarbetet samt civilekonom Ingemar Lindberg
  ansvaret för ORVESTO-rapporten ur vilken ovanstående
  uppgifter är hämtade. (ORVESTO 1981-II, utgiven av
  Testologen AB)

  

             KODBOKSINFORMATION

  I kodboken används koderna 1-7 (01-97) som valida koder för
  de flesta variablerna. Kod 0 (00) används för frågor som ej
  är tillämpliga på grund av undersökningspersonens svar på
  tidigare frågor. Kod 8 (98) används när en fråga ej ställts
  till en viss subgrupp. Kod 9 (99) används då uppgift saknas.

  Exemplet nedan visar hur en variabel vanligtvis beskrivs i
  denna kodbok. Siffrorna inom parentes förekommer inte i
  kodboken, utan är en hänvisning till den beskrivning som
  följer exemplet.

  ............................................................

  (1) VAR 96  (2) AVSKAFFA LÖNTAGARFONDER  (3) MD=8 OR GE 9
    REF 96   (4) LOC 106 WIDTH 1       (5) NUMERIC

   (6) F.7a Tror Ni att LÖNTAGARFONDERNA kommer att avskaffas
       efter valet i höst?

   (7)  Enkät A.

    (8) (9) (10)

    306  1.  Ja
    219  2.  Nej
    271  3.  Tveksam
   1150  8.  Frågan ej ställd

    28  9.  Ej svar

  ............................................................

  (1) Variabel- och referensnummer. Brukar vanligtvis vara
  identiska. Om kodboken hänvisar till ett subset av en större
  datamängd eller en omorganiserad datamängd anger
  referensnumret den ursprungliga datamängdens variabelnummer.

  (2) Variabelnamn. En förkortning eller summering av
  frågeställningen (max. 24 tecken).

  (3) Missing data. Anger vilka värden som betraktas som
  missing data för den aktuella variabeln.

  (4) Position. Visar variabelns läge i datamängden; i vilken
  kolumn den startar och hur många positioner den upptar.

  (5) Anger om data är numerisk eller alfabetisk.

  (6) Den exakta frågeformuleringen som den formulerats i
  frågeformuläret eller liknande.

  (7) Eventuella kommentarer eller anmärkningar.

  (8) Det absoluta antalet observationer för varje
  svarskategori.

  (9) Kodvärden som kan förekomma för den aktuella variabeln.

  (10) Beskrivning av varje kodvärdes innehåll.

  

           SSDdokumentation - ORVESTO

  Arbetet bedrivs med hjälp av ett datorbaserat
  dokumentationssystem som ställts till SSDs förfogande av
  Inter-University Consortium for Political and Social
  Research (ICPSR) vid University of Michigan. Systemet kallas
  Guided Interactive Dataset Organisation (GIDO).
Variable list


1 SSDstudie NR 0175 2 SSDupplaga/datering NR 1 3 SSD Delstudieidentifikation 001 4 Ip-nummer 5 Omgångsnummer 6 Bortfallsvikt 7 A-region 8 Län/Kommun/Församling 9 Födelseår Demografiska och socioekonomiska uppgifter 10 Kön 11 Ålder 12 Civilstånd 13 Hushållsposition 14 Sysselsättning 15 Utbildning 16 Ortsstorlek 17 Boendeform 18 Egna inköp av dagligvaror 19 Hushållsmedlemmar under 2 år 20 Hushållsmedlemmar 2-6 år 21 Hushållsmedlemmar 7-10 år 22 Hushållsmedlemmar 11-14 år 23 Hushållsmedlemmar 15-19 år 24 Hushållsmedlemmar 20-67 år 25 Hushållsmedlemmar 68 år eller äldre 26 Totalt antal hushållsmedlemmar 27 Personlig inkomst 28 Hushållets inkomst Körkort 29 Körkort Innehav av kapitalvaror 30 Personbil 31 Husvagn 32 Fritidshus 33 Roddbåt/Eka eller liknande 34 Motorbåt 35 Segelbåt 36 Bildkamera - typ Instamatic 37 Bildkamera - typ systemkamera 38 Bilradio/Bilstereo 39 TV-bandspelare (video) 40 Filmkamera 41 Stillbildsprojektor 42 Filmprojektor 43 Skrivmaskin 44 Svart-vit TV 45 Färg-TV 46 Frysbox/Frysskåp 47 Diskmaskin 48 Torktumlare 49 Köksmaskin 50 Tvättmaskin 51 Stereoanläggning 52 Motorgräsklippare 53 Spisfläkt 54 Kaffebryggare 55 Rakapparat 56 Hund 57 Katt 58 Braskamin Avsikt att köpa kapitalvaror 59 Avsikt att inköpa kapitalvaror A1 60 Avsikt att inköpa kapitalvaror A2 61 Avsikt att inköpa kapitalvaror A3 62 Avsikt att inköpa kapitalvaror A4 63 Avsikt att inköpa kapitalvaror A5 64 Avsikt att inköpa kapitalvaror A6 65 Avsikt att inköpa kapitalvaror B1 66 Avsikt att inköpa kapitalvaror B2 67 Avsikt att inköpa kapitalvaror B3 68 Avsikt att inköpa kapitalvaror B4 69 Avsikt att inköpa kapitalvaror B5 70 Avsikt att inköpa kapitalvaror B6 71 Avsikt att inköpa kapitalvaror C1 72 Avsikt att inköpa kapitalvaror C2 73 Avsikt att inköpa kapitalvaror C3 74 Avsikt att inköpa kapitalvaror C4 75 Avsikt att inköpa kapitalvaror C5 Intressen 76 Miljövårdsfrågor 77 Hälsonyttig mat 78 Sjukdomar och hälsa 79 Bantningstips 80 Hushålla ekonomiskt 81 Politik 82 Sociala rättigheter 83 Skattefrågor 84 Samlevnadsfrågor 85 Vidareutbildning 86 Religions- och trosfrågor 87 Arbetsmarknaden 88 Villa/Eget hem 89 Fritidshus 90 Personbilar 91 Heminredning 92 Modenyheter 93 Matvarunyheter 94 Barnavård 95 Skönhetsvård 96 Stereoanläggningar 97 Hushållsmaskiner 98 Fotoutrustningar 99 Motorcyklar 100 Krukväxter 101 Medel mot mjäll 102 Hundars skötsel 103 Katters skötsel 104 Motionera 105 Idrotta 106 Laga mat 107 Pröva nya maträtter 108 Baka 109 Ha gäster 110 Köra bil 111 Jobba med bilar 112 Arbeta i trädgården 113 Fotografera 114 Smalfilma 115 Sportfiska 116 Lyssna på popmusik 117 Lyssna på klassisk musik 118 Gå på teater 119 Gå på konstutställning 120 Läsa böcker 121 Läsa populärtidningar 122 Köpa på postorder 123 Sy kläder 124 Handarbeta 125 Träffa nya människor 126 Snickra 127 Måla hemma 128 Jaga 129 Friluftsliv 130 Åka slalom 131 Åka motorbåt 132 Segla 133 Campa 134 Semestra utomlands 135 Semestra i Sverige 136 Pröva nya produkter 137 Vara bortbjuden 138 Gå på diskotek 139 Gå på restaurang 140 Gå på kvällskurser 141 Energisparande Personliga köpvanor: Kläder, fritid m.m. 142 Kläder till Dig själv 143 Sportutrustning till Dig själv 144 Kosmetika/Skönhetsmedel 145 Nöjen 146 Utlandsresor under fritiden 147 Böcker 148 Tobak 149 Vin och sprit 150 Hälsokost Besöksfrekvenser: Livsmedelsbutiker 151 ICA 152 Konsum 153 Vivo 154 Favör 155 Annan butik 156 Livsmedelsavdelning i Domus 157 Livsmedelsavdelning i NK 158 Livsmedelsavdelning i Tempo 159 Livsmedelsavdelning i Åhlens 160 Livsmedelsavdelning i Obs 161 Livsmedelsavdelning i B&W (Bra,Wessels) Besöksfrekvenser: Varuhus och stormarknader 162 Domus 163 NK 164 Tempo 165 Åhlens 166 Obs 167 B&W (Bra,Wessels) Besöksfrekvenser: Andra butiker 168 Hennes/Mauritz 169 HerrMan/Kapp-Ahl 170 Gulins/Pepita 171 Ikea 172 Expert Foto 173 Expert Radio/TV 174 Järnia 175 Färgsam 176 Pressbyrån 177 Annan kiosk 178 Tobaksaffär 179 Bar/Självservering 180 Kafe/Konditori 181 Korvkiosk/Gatukök 182 Bensinstation 183 Postkontor 184 Bankkontor 185 Hälsokostbutik 186 Mac Donald's Uppmärksamhetsfrekvenser: Reklam 187 Affischpelare 188 Reklamfilm på bio 189 Reklam på bussar 190 Åker buss 191 Åker tunnelbana 192 Rabattkuponger Tidningsläsning: Dagstidningar - vardagsnummer 193 Aftonbladet 194 Arbetet 195 Dagens Nyheter 196 Expressen 197 Göteborgs-Posten 198 GT Kvällstidningen 199 Kvällsposten 200 Svenska Dagbladet 201 Sydsvenska Dagbladet 202 Nerikes Allehanda/Nerikes Tidningen 203 Norrköpings Tidningar 204 Nya Wermlands-Tidningen 205 Upsala Nya Tidning 206 Vestmanlands Läns Tidning 207 Östgöta Correspondenten Tidningsläsning: Dagstidningar - söndagsnummer 208 Aftonbladet (Söndagsnummer) 209 Arbetet (Söndagsnummer) 210 Dagens Nyheter (Söndagsnummer) 211 Expressen (Söndagsnummer) 212 Göteborgs-Posten (Söndagsnummer) 213 GP NU (Söndagsnummer) 214 GT Kvällstidningen (Söndagsnummer) 215 Kvällsposten (Söndagsnummer) 216 Svenska Dagbladet (Söndagsnummer) 217 Sydsvenska Dagbladet (Söndagsnummer) 218 Skånska Dagbladet (Söndagsnummer) 219 Helsingborgs Dagblad (Söndagsnummer) Tidningsläsning: Veckotidningar 220 Allas Veckotidning 221 Allers 222 Damernas Värld 223 Femina 224 FIB-Aktuellt 225 Hemmets Journal 226 Hemmets Veckotidning 227 Husmodern 228 Hänt i Veckan 229 ICA-Kuriren 230 Kalle Anka & Co 231 Land 232 Lektyr 233 Min Värld 234 Mitt Livs Novell 235 Röster i Radio/TV 236 Saxons Veckotidning 237 Se 238 Svensk Damtidning 239 Veckans Affärer 240 Vecko-Revyn 241 Vi 242 Året Runt 243 Metallarbetaren 244 Stopp Tidningsläsning: 14-dagarstidningar 245 Kommunalarbetaren 246 Motor 247 Motorföraren 248 Teknikens Värld 249 Vi Bilägare 250 SIA Skogsarbetaren 251 Bilsport Tidningsläsning: Månadstidningar 252 Det Bästa 253 Månads-Journalen 254 Vi Föräldrar 255 Privata Affärer 256 Antik & Auktion 257 Allt i Hemmet 258 Hem och Fritid 259 Vår Bostad 260 Allt om Mat 261 Tidskrift för Hälsa 262 Foto- och Filmteknik 263 Teknik för alla 264 Båt-Nytt 265 Båt för alla 266 Vi Båtägare 267 På Kryss & Till Rors 268 Segling Tidningsläsning: Lokalpress 269 Förenade Landsortstidningar 6-dagars 270 A-Pressen 271 Förenade Landsortstidningar 5-dagars 272 Förenade Landsortstidningar 4-dagars 273 Förenade Landsortstidningar 3-dagars 274 Förenade Landsortstidningar 2-dagars 275 Helsingborgs Dagblad 276 Mellersta Skåne/Nya Kristianstadsbladet 277 Övrig Lokal Dagspress 6-dagars 278 Övrig Lokal Dagspress 4-dagars 279 Övrig Lokal Dagspress 3-dagars 280 Övrig Lokal Dagspress 2-dagars Tidningsläsning: Villatidningar 281 Vårt Hus 282 Vi i Villa Köp av olika tidningar 283 Aftonbladet (Söndagsnummer) 284 Expressen (Söndagsnummer) 285 Det Bästa 286 Månads-Journalen 287 Allas Veckotidning 288 Allers 289 Damernas Värld 290 Femina 291 FIB-Aktuellt 292 Hemmets Journal 293 Hemmets Veckotidning 294 Husmodern 295 Hänt i Veckan 296 ICA-Kuriren 297 Land 298 Lektyr 299 Min Värld 300 Mitt Livs Novell 301 Röster i Radio/TV 302 Saxons Veckotidning 303 Se 304 Svensk Damtidning 305 Vecko-Revyn 306 Vi 307 Året Runt Inköp av dagligvaror 308 Skönhetsartiklar 309 Tandkräm 310 Tvål 311 Maskindiskmedel 312 Handdiskmedel 313 Rengöringsmedel 314 Tvättmedel 315 Golvvårdsmedel 316 Kaffe Olika påståenden 317 Satsa hårt för att komma framåt 318 Kvinnans plats i hemmet 319 Prismedvetenhet 320 Tacksamt att städa 321 Barn viktigt i kvinnors liv 322 Trivs om rent i huset 323 Arbetet är en hobby 324 Tycker om att ta genvägar 325 Bjuda på annorlunda mat 326 Handlar mest på impuls 327 Går ofta i affärer 328 Köper alltid kvalitetsvaror 329 Intresserad av att köpa och sälja 330 Min matlagning beröms 331 Tycker om fester 332 Fritid viktigare än arbete 333 Lite att göra på fritiden 334 Tuggummi ser illa ut 335 Lite utrymme för religiösa frågor 336 Lite gammaldags i mina åsikter 337 Önskar kunna koppla av mera 338 Har tillräckligt med pengar 339 Beredd sänka levnadsstandard 340 Spelar ingen roll hur bilen ser ut 341 Öl eller drink för att slappna av 342 Tycker om att ta ansvar 343 Tycker om föreningsarbete 344 Otrohet är helt oförlåtligt 345 Förkastligt att dricka vin eller sprit 346 Koppla av med veckotidningsläsning 347 Bekymras inte av framtiden 348 Hellre hemmakväll än gå på fest 349 Samhället släpphänt mot brottslingar 350 Skönt känna sig lyxig ibland 351 Aktar mig för att ta risker 352 Porrtidningar borde förbjudas 353 Viktigt vara snyggt klädd 354 Örtmediciner borde användas mera 355 Proffsboxning borde vara tillåten 356 Först att prova nya livsmedel 357 Snabbare pröva nyheter 358 Noga med att äta hälsosam mat 359 Bosätta mig på landet 360 Viktigaste intressen utanför jobbet 361 Viktigt att ha mycket pengar 362 Mera oberoende än de flesta 363 Familjen gör saker tillsammans 364 Köper dagligvaror till extrapris Läsnoggrannhet: Morgontidningar 365 Arbetet 366 Dagens Nyheter 367 Göteborgs-Posten 368 Svenska Dagbladet 369 Sydsvenska Dagbladet 370 Annan morgontidning Läsnoggrannhet: Kvällstidningar 371 Aftonbladet 372 Expressen 373 GT Kvällstidningen 374 Kvällsposten Läsnoggrannhet: Veckotidningar 375 Allas Veckotidning 376 Allers 377 Damernas Värld 378 Femina 379 FIB-Aktuellt 380 Hemmets Journal 381 Hemmets Veckotidning 382 Husmodern 383 Hänt i Veckan 384 ICA-Kuriren 385 Kalle Anka & Co 386 Land 387 Lektyr 388 Min Värld 389 Mitt Livs Novell 390 Röster i Radio/TV 391 Saxons Veckotidning 392 Se 393 Svensk Damtidning 394 Veckans Affärer 395 Vecko-Revyn 396 Vi 397 Året Runt 398 Metallarbetaren Läsnoggrannhet: 14-dagarstidningar 399 Kommunalarbetaren 400 Motor 401 Motorföraren 402 Teknikens Värld 403 Vi Bilägare 404 SIA Skogsarbetaren Läsnoggrannhet: Månadstidningar 405 Det Bästa 406 Månads-Journalen 407 Vi Föräldrar 408 Privata Affärer 409 Antik & Auktion 410 Allt i Hemmet 411 Hem och Fritid 412 Vår Bostad 413 Allt om Mat 414 Tidskrift för Hälsa 415 Foto- och Filmteknik 416 Teknik för alla 417 Båt-Nytt 418 Båt för alla 419 Vi Båtägare 420 På Kryss & Till Rors 421 Segling Medlemskap i Konsum 422 Medlemsfrekvens för Konsum Inköp i Konsum/Servus/Domus/Obs 423 Inköpsfrekvenser för Konsum/Servus/Domus/Obs Innehav av fritidsbåt 424 Innehav av fritidsbåt 425 Innehav av fritidsbåt: Första krysset 426 Innehav av fritidsbåt: Andra krysset Förvärvsarbete 427 Förvärvsarbetar Möjlighet att påverka inköp på arbetsplatsen 428 Kan påverka inköp av ordbehandlingsutrustning 429 Kan påverka inköp av skrivmaskiner 430 Kan påverka inköp av kopieringsmaskiner 431 Kan påverka inköp av kontorsmaterial 432 Kan påverka inköp av kontorsmöbler/kontorsinredning 433 Kan påverka inköp av kontorsdatorer 434 Kan påverka inköp av bildskärmar 435 Kan påverka inköp av leasing 436 Kan påverka inköp av banktjänster 437 Kan påverka inköp av factoring, betalningsförmedling 438 Kan påverka inköp av försäkringstjänster 439 Kan påverka inköp av maskiner för verkstäder 440 Kan påverka inköp av verktyg för verktygsmaskiner 441 Kan påverka inköp av lastbilar/truckar 442 Kan påverka inköp av entreprenadmaskiner 443 Kan påverka inköp av personbilar för företag Arbetsplats 444 Arbetsplats - markering 1 445 Arbetsplats - markering 2 446 Arbetsplats - annan

VAR 1 SSDSTUDIE NR 0175              Loc 1 width 4


Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst studie 0175


VAR 2 SSDUPPLAGA NR 1 Loc 5 width 1 SSDupplaga/datering NR Uppgift om ordningsföljd och utgivningstidpunkt. 1. OKTOBER 1986
VAR 3 DELSTUDIE NR 001 Loc 6 width 3 SSD Delstudieidentifikation Ordningsnummer i en serie på 1 delar.
VAR 4 IP-NUMMER Loc 9 width 5 Ip-nummer
VAR 5 OMGÅNG NR Loc 14 width 2 Omgångsnummer 15. P-0005 (ORVESTO 1981-I) 16. P-0006 (ORVESTO 1981-I) 17. P-0007 (ORVESTO 1981-I) 21. P-1001 (ORVESTO 1981-II) 22. P-1002 (ORVESTO 1981-II) 1746 23. P-1003 (ORVESTO 1981-II) 28. P-0008 (ORVESTO 1981-II)
VAR 6 BORTFALLSVIKT Loc 16 width 1 Bortfallsvikt Kod: 1 2 3 Frek: 1616 16 114
VAR 7 A-REGION Loc 17 width 2 MD=99 A-region Kod: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Frek: 242 6 8 35 17 11 27 13 33 36 36 Kod: 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Frek: 14 19 11 7 33 8 6 12 29 7 9 Kod: 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Frek: 11 28 19 9 49 93 16 11 18 16 160 Kod: 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 Frek: 15 32 54 10 5 24 9 14 37 6 11 Kod: 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 Frek: 33 13 6 35 17 4 13 33 5 16 10 Kod: 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 Frek: 44 15 18 24 17 6 13 34 29 22 11 Kod: 67 68 69 70 99 Frek: 16 20 6 18 2
VAR 8 LÄN/KOMMUN/FÖRSAMLING Loc 19 width 6 MD=999999 Län/Kommun/Församling Kod: 11401 11402 11501 12001 12006 12301 12502 Frek: 1 2 1 1 1 14 1 Kod: 12503 12507 12508 12601 12602 12701 12702 Frek: 2 2 1 7 2 8 1 Kod: 12703 13601 13606 13801 13901 13903 13904 Frek: 1 7 4 7 1 3 1 Kod: 16001 16201 16301 16307 18004 18006 18009 Frek: 12 5 9 1 2 1 2 Kod: 18010 18011 18014 18015 18017 18018 18019 Frek: 1 5 3 2 3 1 4 Kod: 18021 18023 18025 18027 18029 18031 18034 Frek: 6 2 8 3 7 7 4 Kod: 18036 18038 18039 18040 18041 18042 18101 Frek: 3 5 9 6 2 4 1 Kod: 18102 18104 18106 18107 18112 18201 18202 Frek: 3 2 1 1 3 2 2 Kod: 18203 18301 18401 18402 18601 18701 18703 Frek: 4 8 1 8 7 2 7 Kod: 18801 18805 18817 18820 19101 19106 19108 Frek: 3 1 1 1 1 1 1 Kod: 19201 19203 30503 31902 36001 36003 36005 Frek: 1 1 2 3 2 1 1 Kod: 38001 38002 38003 38004 38005 38016 38021 Frek: 9 3 2 2 3 1 2 Kod: 38026 38028 38033 38035 38038 38101 38109 Frek: 1 1 1 2 4 4 1 Kod: 38111 38204 38207 38208 38213 42801 48001 Frek: 1 1 1 1 1 2 1 Kod: 48002 48006 48010 48027 48029 48031 48101 Frek: 5 1 1 1 1 3 4 Kod: 48201 48202 48301 48305 48307 48401 48402 Frek: 1 1 5 1 1 6 11 Kod: 48406 48415 48418 48419 48601 48606 50902 Frek: 1 1 2 2 2 2 1 Kod: 51204 51302 51304 51308 51309 56101 56201 Frek: 1 4 1 1 1 4 3 Kod: 56202 56301 58001 58002 58003 58005 58009 Frek: 1 2 6 1 2 1 1 Kod: 58012 58013 58026 58032 58033 58034 58101 Frek: 1 1 1 2 4 3 2 Kod: 58102 58104 58105 58106 58107 58108 58112 Frek: 4 2 3 8 1 1 2 Kod: 58114 58117 58202 58203 58204 58301 58304 Frek: 2 1 1 1 1 5 1 Kod: 58326 58601 58618 60401 60402 60405 60408 Frek: 1 3 2 1 2 3 1 Kod: 61705 66201 66204 66502 66503 68001 68002 Frek: 1 1 1 1 2 7 1 Kod: 68003 68005 68006 68008 68013 68015 68201 Frek: 5 5 2 4 1 1 5 Kod: 68202 68301 68304 68311 68401 68407 68501 Frek: 1 6 1 1 2 2 3 Kod: 68518 68521 68601 68608 68701 68703 76001 Frek: 1 1 3 1 4 2 3 Kod: 76301 76302 76304 76305 76306 76307 76405 Frek: 1 1 1 1 1 1 1 Kod: 76501 76503 76505 76701 78001 78007 78016 Frek: 2 1 1 1 3 1 3 Kod: 78018 78020 78028 78101 78108 82102 84006 Frek: 1 1 10 5 1 2 1 Kod: 84017 86001 86006 86008 86101 86103 86201 Frek: 1 1 1 1 2 1 3 Kod: 86202 86204 88001 88002 88007 88014 88101 Frek: 1 1 5 3 3 1 2 Kod: 88103 88106 88109 88201 88205 88206 88301 Frek: 1 2 1 5 1 1 5 Kod: 88307 88312 88315 88401 88403 88501 88513 Frek: 1 1 1 2 1 1 2 Kod: 98001 98020 98038 106001 106002 108001 108011 Frek: 5 1 1 2 1 4 1 Kod: 108015 108019 108101 108102 108201 108205 108301 Frek: 1 1 1 1 1 3 3 Kod: 108810 112103 112105 112106 112107 113701 116004 Frek: 1 1 1 2 1 1 1 Kod: 116005 116014 116201 116301 116302 116303 116602 Frek: 1 1 2 4 1 1 2 Kod: 116701 116702 116703 116802 116807 118001 118002 Frek: 3 1 2 1 1 4 1 Kod: 118006 118007 118008 118009 118010 118013 118015 Frek: 1 1 1 3 2 1 3 Kod: 118032 118033 118034 118035 118101 118109 118120 Frek: 1 1 1 1 2 1 1 Kod: 118202 118205 118207 118209 118301 118302 118305 Frek: 3 1 1 1 2 1 3 Kod: 118309 118310 118313 118314 118319 121403 121408 Frek: 1 1 1 1 3 1 1 Kod: 121410 123007 123101 123301 123304 123305 123308 Frek: 2 1 3 1 3 2 2 Kod: 126004 126110 126201 126202 126203 126301 126401 Frek: 2 1 5 2 2 1 1 Kod: 126503 126513 126602 126604 126605 126609 126702 Frek: 3 1 1 1 1 1 2 Kod: 126703 126708 128002 128003 128004 128005 128006 Frek: 1 2 6 2 3 3 3 Kod: 128007 128008 128009 128010 128011 128015 128016 Frek: 5 8 2 5 1 1 1 Kod: 128017 128018 128019 128101 128102 128103 128105 Frek: 4 2 1 4 4 1 2 Kod: 128106 128112 128113 128201 128301 128302 128303 Frek: 1 1 1 7 1 8 4 Kod: 128304 128305 128306 128307 128309 128312 128317 Frek: 1 1 1 1 1 1 2 Kod: 128401 128402 128404 128406 128501 128601 128602 Frek: 4 1 1 1 2 3 1 Kod: 128701 128710 128721 128729 128731 131501 131505 Frek: 5 1 1 1 1 1 1 Kod: 138001 138003 138009 138101 138103 138105 138107 Frek: 1 4 1 6 1 1 1 Kod: 138111 138201 138202 138210 138211 138213 138215 Frek: 1 2 1 1 2 1 1 Kod: 138220 138301 138311 138316 138320 138401 138402 Frek: 1 3 1 1 2 2 1 Kod: 138404 138405 138412 138414 140102 140103 140201 Frek: 1 3 1 2 2 2 1 Kod: 140203 140701 141502 141901 141902 141903 142703 Frek: 6 1 1 1 1 1 1 Kod: 142704 148001 148004 148005 148006 148007 148008 Frek: 1 3 3 5 6 3 1 Kod: 148009 148011 148012 148013 148016 148017 148018 Frek: 2 4 2 2 6 5 5 Kod: 148019 148020 148021 148022 148023 148024 148026 Frek: 5 1 3 4 3 8 2 Kod: 148028 148032 148033 148034 148036 148101 148102 Frek: 1 1 3 1 6 7 2 Kod: 148103 148201 148205 148401 148501 148505 148510 Frek: 5 4 2 1 5 1 1 Kod: 148511 148512 148601 150706 152101 152103 152105 Frek: 1 2 2 1 1 1 3 Kod: 152106 152401 152402 152403 152701 152714 155211 Frek: 1 5 4 2 1 1 1 Kod: 156006 156009 156101 156109 156207 156302 156303 Frek: 1 1 1 1 1 3 1 Kod: 156308 156312 156503 156505 156506 156606 158001 Frek: 1 1 1 1 1 1 9 Kod: 158004 158006 158101 158104 158106 158107 158201 Frek: 1 1 11 1 1 1 4 Kod: 158207 158208 158209 158301 158302 158303 158311 Frek: 3 1 1 6 14 2 3 Kod: 158312 158316 158317 158318 158319 158320 158401 Frek: 1 4 1 1 2 1 3 Kod: 158421 158425 158428 158501 160206 160209 160210 Frek: 1 1 1 1 1 3 1 Kod: 162202 162203 162301 162302 163701 163704 164301 Frek: 1 2 3 1 2 1 1 Kod: 166014 166018 166029 166101 166117 166201 166301 Frek: 1 1 1 1 1 5 1 Kod: 168001 168002 168012 168101 168106 168201 168206 Frek: 3 2 2 3 1 1 1 Kod: 168301 168304 168308 168309 168320 168401 168501 Frek: 9 1 1 1 1 3 1 Kod: 168601 168620 168644 171502 173001 173005 173701 Frek: 2 1 1 2 1 1 2 Kod: 176001 176101 176201 176202 176301 176401 176504 Frek: 2 1 1 3 1 4 1 Kod: 176602 176605 178001 178002 178004 178006 178008 Frek: 1 1 3 8 2 1 2 Kod: 178009 178101 178105 178106 178201 178207 178301 Frek: 1 7 2 1 1 1 2 Kod: 178304 178401 178402 178403 178405 178410 178501 Frek: 2 1 4 1 1 1 2 Kod: 178509 186001 186101 186102 186104 186201 186301 Frek: 1 1 3 1 1 4 2 Kod: 188002 188003 188004 188005 188008 188013 188015 Frek: 2 4 3 1 2 3 2 Kod: 188020 188030 188102 188201 188203 188205 188301 Frek: 1 4 1 2 1 1 9 Kod: 188404 188503 188505 190402 190701 191701 191704 Frek: 2 1 1 1 1 2 1 Kod: 191706 191707 196001 196004 196101 196103 196201 Frek: 1 1 3 1 6 1 1 Kod: 198001 198002 198003 198004 198009 198011 198016 Frek: 2 5 6 9 1 1 2 Kod: 198101 198105 198106 198201 198301 198306 198401 Frek: 6 1 1 2 9 1 3 Kod: 202305 202601 202602 202603 202901 202904 203101 Frek: 1 1 3 1 4 1 2 Kod: 203401 203402 203902 203905 206101 206102 206201 Frek: 1 2 2 1 3 3 1 Kod: 206202 206203 208001 208003 208101 208102 208103 Frek: 1 1 3 7 4 4 1 Kod: 208201 208301 208303 208405 208406 208501 210101 Frek: 2 2 1 1 1 9 1 Kod: 210102 210401 210402 212101 213202 213204 216101 Frek: 1 3 3 2 3 1 3 Kod: 216107 218001 218002 218004 218006 218007 218008 Frek: 2 4 8 1 2 2 5 Kod: 218101 218102 218103 218105 218201 218205 218303 Frek: 4 1 1 1 4 1 6 Kod: 218306 218309 218401 218403 218405 218407 218408 Frek: 2 1 2 1 3 1 1 Kod: 218411 226002 226004 226202 228001 228006 228101 Frek: 1 4 1 1 8 3 3 Kod: 228102 228103 228104 228105 228107 228108 228110 Frek: 1 7 2 1 1 1 1 Kod: 228113 228201 228206 228301 228308 228311 228315 Frek: 1 5 1 3 1 1 1 Kod: 228401 228402 228404 228406 228408 230301 230304 Frek: 4 2 1 1 5 2 1 Kod: 230501 230901 230904 230908 231301 231304 231308 Frek: 2 2 1 1 1 1 2 Kod: 232101 232103 232105 236101 236102 236105 238001 Frek: 1 1 1 1 1 2 6 Kod: 238002 238005 238007 238009 240122 240401 240402 Frek: 2 1 3 1 1 2 1 Kod: 240902 241702 242201 242202 246002 246201 248001 Frek: 1 2 2 1 2 1 1 Kod: 248002 248004 248005 248006 248007 248009 248101 Frek: 3 6 4 4 2 2 6 Kod: 248201 248202 248204 248206 248207 248210 248211 Frek: 4 3 7 1 2 1 2 Kod: 250502 250602 251002 251301 251401 251402 251803 Frek: 1 1 2 1 1 1 1 Kod: 252106 252301 252305 252306 256002 258001 258002 Frek: 1 5 1 3 4 1 3 Kod: 258003 258004 258101 258102 258103 258105 258201 Frek: 5 3 3 3 3 1 6 Kod: 258301 258401 258402 999999 Frek: 2 8 1 5
VAR 9 FÖDELSEÅR Loc 25 width 2 MD=99 Födelseår Kod: 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Frek: 21 30 19 15 30 25 21 28 29 31 34 28 32 29 Kod: 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Frek: 34 29 31 30 32 25 29 25 27 23 27 36 33 20 Kod: 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 Frek: 23 35 33 28 43 40 36 43 40 41 41 33 33 22 Kod: 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 Frek: 34 31 33 34 40 36 29 25 33 35 42 43 50 15 Kod: 99 Frek: 2
VAR 10 KÖN Loc 27 width 1 MD=9 F.1. Personliga uppgifter. När man sammanställer resultat av undersökningar i tabeller brukar man dela upp svaren i olika grupper. Därför skulle vi gärna vilja ha följande uppgifter om Dig själv. F.1.a. Är Du: 847 1. Man 899 2. Kvinna 9. Ej svar
VAR 11 ÅLDER Loc 28 width 2 MD=99 F.1.b. Hur gammal är Du? <Se F.1 för fullständig frågetext> 121 01. 15-17 år 76 02. 18-19 år 165 03. 20-24 år 154 04. 25-29 år 194 05. 30-34 år 196 06. 35-39 år 144 07. 40-44 år 135 08. 45-49 år 146 09. 50-54 år 150 10. 55-59 år 136 11. 60-64 år 129 12. 65 år och äldre 99. Ej svar
VAR 12 CIVILSTÅND Loc 30 width 1 MD=9 F.1.c. Är Du: <Se F.1 för fullständig frågetext> 416 1. Ogift 1199 2. Gift eller sammanboende 122 3. Änka/Änkling/Frånskild 9 9. Ej svar
VAR 13 HUSHÅLLSPOSITION Loc 31 width 1 MD=9 F.1.d. Är Du: <Se F.1 för fullständig frågetext> 556 1. Husfar 666 2. Husmor 233 3. Son/Dotter 51 4. Annan hushållsmedlem 208 5. Ensamboende 32 9. Ej svar
VAR 14 SYSSELSÄTTNING Loc 32 width 1 MD=9 F.1.e. Är Du: <Se F.1 för fullständig frågetext> 832 1. Förvärvsarbetande på heltid 347 2. Förvärvsarbetande på deltid 142 3. Hemmafru 203 4. Studerande 166 5. Pensionär 52 6. Annan sysselsättning 4 9. Ej svar
VAR 15 UTBILDNING Loc 33 width 1 MD=9 F.1.f. Vilken utbildning har Du genomgått eller genomgår Du? <Se F.1 för fullständig frågetext> 626 1. Folkskola 345 2. Grundskola,enhetsskola,realskola eller motsvarande 184 3. Fackskola,flickskola,folkhögskola eller motsvarande 348 4. Gymnasium eller motsvarande 222 5. Seminarium,högskola,universitet eller motsvarande 21 9. Ej svar
VAR 16 ORTSSTORLEK Loc 34 width 1 MD=9 F.1.g. Hur stor är den ort där Du bor? <Se F.1 för fullständig frågetext> 90 1. Under 200 invånare 166 2. 200-1.999 invånare 180 3. 2.000-4.999 invånare 155 4. 5.000-9.999 invånare 253 5. 10.000-24.999 invånare 243 6. 25.000-49.999 invånare 200 7. 50.000-99.999 invånare 346 8. 100.000 och däröver 113 9. Ej svar
VAR 17 BOENDEFORM Loc 35 width 1 MD=9 F.1.h. Bor Du i: <Se F.1 för fullständig frågetext> 177 1. Insatslägenhet 481 2. Hyrd lägenhet 847 3. Egen villa/radhus 52 4. Hyrd villa/radhus 120 5. Jordbruksfastighet 27 6. Inneboende 29 7. Annan bostadsform 13 9. Ej svar
VAR 18 DAGLIGVARUINKÖP:EGNA Loc 36 width 1 MD=9 F.1.i. Hur stor del av Ditt hushålls inköp av livsmedel och andra varor för dagligt bruk gör Du själv? <Se F.1 för fullständig frågetext> 280 1. Gör praktiskt taget INGA sådana inköp SJÄLV 330 2. Gör MINDRE ÄN HÄLFTEN av alla inköp 249 3. Gör ungefär HÄLFTEN av alla inköp 195 4. Gör MER ÄN HÄLFTEN av alla inköp 679 5. Gör ALLA ELLER NÄSTAN ALLA inköp 13 9. Ej svar
VAR 19 UNDER 2 ÅR Loc 37 width 2 MD=99 F.2. Hushållets sammansättning. Vi skulle vilja veta hur många personer Ditt hushåll normalt består av. Medräkna även sådana, som befinner sig på kortare semester, kortare militärtjänst, tillfälligt på sjukhus m.m. OBS! Räkna även med Dig själv. F.2.a. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna under 2 år Kod: 0 1 2 4 99 Frek: 1609 130 4 1 2
VAR 20 2-6 ÅR Loc 39 width 2 MD=99 F.2.b. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 2-6 år <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 99 Frek: 1508 197 37 1 3
VAR 21 7-10 ÅR Loc 41 width 2 MD=99 F.2.c. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 7-10 år <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 5 99 Frek: 1495 217 29 1 1 3
VAR 22 11-14 ÅR Loc 43 width 2 MD=99 F.2.d. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 11-14 år <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 4 99 Frek: 1420 272 49 1 1 3
VAR 23 15-19 ÅR Loc 45 width 2 MD=99 F.2.e. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 15-19 år <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 4 99 Frek: 1256 342 132 12 1 3
VAR 24 20-67 ÅR Loc 47 width 2 MD=99 F.2.f. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 20-67 år <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 4 5 7 8 99 Frek: 56 310 1189 150 31 5 1 2 2
VAR 25 68 ÅR ELLER ÄLDRE Loc 49 width 2 MD=99 F.2.g. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 68 år eller äldre <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 99 Frek: 1610 97 33 2 4
VAR 26 TOTALT ANTAL PERSONER Loc 51 width 2 MD=99 F.2.h. Totalt antal hushållsmedlemmar <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 99 Frek: 202 539 378 419 154 35 8 4 3 4
VAR 27 INKOMST-PERSONLIG Loc 53 width 1 MD=9 F.3. Inkomst. Var vänlig sätt ett kryss i den ruta, som motsvarar den inkomstgrupp Du tillhör. Studiemedel,räntor och pensioner räknas till inkomsterna. Uppgifterna bör avse årsinkomsten innan skatt dragits. F.3.a. Inkomst i kronor per år:Din personliga 392 1. Under 30.000 kronor/år 315 2. 30.000-50.000 kronor/år 395 3. 50.000-70.000 kronor/år 316 4. 70.000-90.000 kronor/år 158 5. 90.000-110.000 kronor/år 52 6. 110.000-130.000 kronor/år 17 7. 130.000-150.000 kronor/år 20 8. Över 150.000 kronor/år 81 9. Ej svar
VAR 28 INKOMST-HUSHÅLLETS Loc 54 width 1 MD=9 F.3.b. Inkomst i kronor per år:Hushållets totala <Se F.3 för fullständig frågetext> 45 1. Under 30.000 kronor/år 98 2. 30.000-50.000 kronor/år 172 3. 50.000-70.000 kronor/år 218 4. 70.000-90.000 kronor/år 221 5. 90.000-110.000 kronor/år 252 6. 110.000-130.000 kronor/år 224 7. 130.000-150.000 kronor/år 279 8. Över 150.000 kronor/år 237 9. Ej svar
VAR 29 KÖRKORT Loc 55 width 1 MD=9 F.4. Har Du själv körkort för personbil? 1258 1. Ja 425 2. Nej 63 9. Ej svar
VAR 30 PERSONBIL Loc 56 width 2 MD=99 F.5. Vad finns i Ditt hushåll? F.5.a. I hushållet finns .... st personbilar Kod: 0 1 2 3 4 6 7 9 99 Frek: 252 1138 289 51 2 1 2 1 10
VAR 31 HUSVAGN Loc 58 width 1 MD=9 F.5.b. I hushållet finns: Husvagn <Se F.5 för fullständig frågetext> 117 1. Ja 1620 2. Nej 9 9. Ej svar
VAR 32 FRITIDSHUS Loc 59 width 1 MD=9 F.5.c. I hushållet finns: Fritidshus <Se F.5 för fullständig frågetext> 404 1. Ja 1333 2. Nej 9 9. Ej svar
VAR 33 RODDBÅT/EKA EL. LIKNANDE Loc 60 width 1 MD=9 F.5.d. I hushållet finns: Roddbåt/Eka eller liknande <Se F.5 för fullständig frågetext> 351 1. Ja 1386 2. Nej 9 9. Ej svar
VAR 34 MOTORBÅT Loc 61 width 1 MD=9 F.5.e. I hushållet finns: Motorbåt <Se F.5 för fullständig frågetext> 218 1. Ja 1519 2. Nej 9 9. Ej svar
VAR 35 SEGELBÅT Loc 62 width 1 MD=9 F.5.f. I hushållet finns: Segelbåt <Se F.5 för fullständig frågetext> 76 1. Ja 1661 2. Nej 9 9. Ej svar
VAR 36 BILDKAMERA - INSTAMATIC Loc 63 width 1 MD=9 F.5.g. I hushållet finns: Bildkamera - typ Instamatic <Se F.5 för fullständig frågetext> 999 1. Ja 738 2. Nej 9 9. Ej svar
VAR 37 BILDKAMERA-SYSTEMKAMERA Loc 64 width 1 MD=9 F.5.h. I hushållet finns: Bildkamera - typ systemkamera <Se F.5 för fullständig frågetext> 653 1. Ja 1084 2. Nej 9 9. Ej svar
VAR 38 BILRADIO/BILSTEREO Loc 65 width 1 MD=9 F.5.i. I hushållet finns: Bilradio/Bilstereo <Se F.5 för fullständig frågetext> 1131 1. Ja 606 2. Nej 9 9. Ej svar
VAR 39 TV-BANDSPELARE (VIDEO) Loc 66 width 1 MD=9 F.5.j. I hushållet finns: TV-bandspelare (video) <Se F.5 för fullständig frågetext> 195 1. Ja 1542 2. Nej 9 9. Ej svar
VAR 40 FILMKAMERA Loc 67 width 1 MD=9 F.5.k. I hushållet finns: Filmkamera <Se F.5 för fullständig frågetext> 401 1. Ja 1336 2. Nej 9 9. Ej svar
VAR 41 STILLBILDSPROJEKTOR Loc 68 width 1 MD=9 F.5.l. I hushållet finns: Stillbildsprojektor <Se F.5 för fullständig frågetext> 462 1. Ja 1275 2. Nej 9 9. Ej svar
VAR 42 FILMPROJEKTOR Loc 69 width 1 MD=9 F.5.m. I hushållet finns: Filmprojektor <Se F.5 för fullständig frågetext> 359 1. Ja 1378 2. Nej 9 9. Ej svar
VAR 43 SKRIVMASKIN Loc 70 width 1 MD=9 F.5.n. I hushållet finns: Skrivmaskin <Se F.5 för fullständig frågetext> 789 1. Ja 948 2. Nej 9 9. Ej svar
VAR 44 SVART-VIT TV Loc 71 width 1 MD=9 F.5.o. I hushållet finns: Svart-vit TV <Se F.5 för fullständig frågetext> 583 1. Ja 1154 2. Nej 9 9. Ej svar
VAR 45 FÄRG-TV Loc 72 width 1 MD=9 F.5.p. I hushållet finns: Färg-TV <Se F.5 för fullständig frågetext> 1520 1. Ja 217 2. Nej 9 9. Ej svar
VAR 46 FRYSBOX/FRYSSKÅP Loc 73 width 1 MD=9 F.5.q. I hushållet finns: Frysbox/Frysskåp <Se F.5 för fullständig frågetext> 1564 1. Ja 173 2. Nej 9 9. Ej svar
VAR 47 DISKMASKIN Loc 74 width 1 MD=9 F.5.r. I hushållet finns: Diskmaskin <Se F.5 för fullständig frågetext> 676 1. Ja 1061 2. Nej 9 9. Ej svar
VAR 48 TORKTUMLARE Loc 75 width 1 MD=9 F.5.s. I hushållet finns: Torktumlare <Se F.5 för fullständig frågetext> 150 1. Ja 1587 2. Nej 9 9. Ej svar
VAR 49 KÖKSMASKIN Loc 76 width 1 MD=9 F.5.t. I hushållet finns: Köksmaskin <Se F.5 för fullständig frågetext> 868 1. Ja 869 2. Nej 9 9. Ej svar
VAR 50 TVÄTTMASKIN Loc 77 width 1 MD=9 F.5.u. I hushållet finns: Tvättmaskin <Se F.5 för fullständig frågetext> 1280 1. Ja 457 2. Nej 9 9. Ej svar
VAR 51 STEREOANLÄGGNING Loc 78 width 1 MD=9 F.5.v. I hushållet finns: Stereoanläggning <Se F.5 för fullständig frågetext> 1346 1. Ja 391 2. Nej 9 9. Ej svar
VAR 52 MOTORGRÄSKLIPPARE Loc 79 width 1 MD=9 F.5.x. I hushållet finns: Motorgräsklippare <Se F.5 för fullständig frågetext> 704 1. Ja 1033 2. Nej 9 9. Ej svar
VAR 53 SPISFLÄKT Loc 80 width 1 MD=9 F.5.y. I hushållet finns: Spisfläkt <Se F.5 för fullständig frågetext> 1203 1. Ja 534 2. Nej 9 9. Ej svar
VAR 54 KAFFEBRYGGARE Loc 81 width 1 MD=9 F.5.z. I hushållet finns: Kaffebryggare <Se F.5 för fullständig frågetext> 1219 1. Ja 518 2. Nej 9 9. Ej svar
VAR 55 RAKAPPARAT Loc 82 width 1 MD=9 F.5.å. I hushållet finns: Rakapparat <Se F.5 för fullständig frågetext> 1249 1. Ja 488 2. Nej 9 9. Ej svar
VAR 56 HUND Loc 83 width 1 MD=9 F.5.ä. I hushållet finns: Hund <Se F.5 för fullständig frågetext> 357 1. Ja 1380 2. Nej 9 9. Ej svar
VAR 57 KATT Loc 84 width 1 MD=9 F.5.ö. I hushållet finns: Katt <Se F.5 för fullständig frågetext> 303 1. Ja 1433 2. Nej 10 9. Ej svar
VAR 58 BRASKAMIN Loc 85 width 1 MD=9 F.5.aa. I hushållet finns: Braskamin <Se F.5 för fullständig frågetext> 146 1. Ja 1589 2. Nej 11 9. Ej svar
VAR 59 INKÖP AV KAPITALVAROR A1 Loc 86 width 2 MD=99 F.6a. Din avsikt att köpa nedanstående varor. Nedan finns en mängd varor uppräknade. Stryk under de varor Du tror att Du eller Ditt hushåll kommer att köpa inom de närmaste två åren. F.6a.1. Första understrykningen 183 01. Fabriksny bil 436 02. Begagnad bil 39 03. Moped 10 04. Nytt fritidshus 6 05. Begagnat fritidshus 14 06. Ny villa 17 07. Begagnad villa 44 08. Köksfläkt 47 09. Elektrisk spis 34 10. Diskmaskin 242 11. Nya möbler 674 99. Ej svar
VAR 60 INKÖP AV KAPITALVAROR A2 Loc 88 width 2 MD=99 F.6a.2. Andra understrykningen <Se F.6a för fullständig frågetext> 01. Fabriksny bil 21 02. Begagnad bil 29 03. Moped 4 04. Nytt fritidshus 10 05. Begagnat fritidshus 18 06. Ny villa 33 07. Begagnad villa 40 08. Köksfläkt 45 09. Elektrisk spis 31 10. Diskmaskin 233 11. Nya möbler 1282 99. Ej svar
VAR 61 INKÖP AV KAPITALVAROR A3 Loc 90 width 2 MD=99 F.6a.3. Tredje understrykningen <Se F.6a för fullständig frågetext> 01. Fabriksny bil 02. Begagnad bil 2 03. Moped 3 04. Nytt fritidshus 1 05. Begagnat fritidshus 2 06. Ny villa 5 07. Begagnad villa 11 08. Köksfläkt 25 09. Elektrisk spis 16 10. Diskmaskin 74 11. Nya möbler 1607 99. Ej svar
VAR 62 INKÖP AV KAPITALVAROR A4 Loc 92 width 2 MD=99 F.6a.4. Fjärde understrykningen <Se F.6a för fullständig frågetext> 01. Fabriksny bil 02. Begagnad bil 03. Moped 04. Nytt fritidshus 1 05. Begagnat fritidshus 06. Ny villa 2 07. Begagnad villa 1 08. Köksfläkt 6 09. Elektrisk spis 9 10. Diskmaskin 25 11. Nya möbler 1702 99. Ej svar
VAR 63 INKÖP AV KAPITALVAROR A5 Loc 94 width 2 MD=99 F.6a.5. Femte understrykningen <Se F.6a för fullständig frågetext> 01. Fabriksny bil 02. Begagnad bil 03. Moped 04. Nytt fritidshus 05. Begagnat fritidshus 1 06. Ny villa 07. Begagnad villa 08. Köksfläkt 1 09. Elektrisk spis 4 10. Diskmaskin 9 11. Nya möbler 1731 99. Ej svar
VAR 64 INKÖP AV KAPITALVAROR A6 Loc 96 width 2 MD=99 F.6a.6. Sjätte understrykningen <Se F.6a för fullständig frågetext> 01. Fabriksny bil 02. Begagnad bil 03. Moped 04. Nytt fritidshus 05. Begagnat fritidshus 06. Ny villa 07. Begagnad villa 08. Köksfläkt 1 09. Elektrisk spis 10. Diskmaskin 5 11. Nya möbler 1740 99. Ej svar
VAR 65 INKÖP AV KAPITALVAROR B1 Loc 98 width 2 MD=99 F.6b. Din avsikt att köpa nedanstående varor. Nedan finns en mängd varor uppräknade. Stryk under de varor Du tror att Du eller Ditt hushåll kommer att köpa inom de närmaste två åren. F.6b.1. Första understrykningen 164 01. Tvättmaskin 43 02. Frysbox 60 03. Frysskåp 157 04. Fiskeutrustning 83 05. Elektrisk rakapparat 39 06. Skrivmaskin 50 07. Stillbildskamera 22 08. Filmkamera 16 09. Projektor 32 10. Elektrisk symaskin 9 11. Braskamin 1071 99. Ej svar
VAR 66 INKÖP AV KAPITALVAROR B2 Loc 100 width 2 MD=99 F.6b.2. Andra understrykningen <Se F.6b för fullständig frågetext> 01. Tvättmaskin 15 02. Frysbox 22 03. Frysskåp 25 04. Fiskeutrustning 46 05. Elektrisk rakapparat 15 06. Skrivmaskin 27 07. Stillbildskamera 18 08. Filmkamera 17 09. Projektor 20 10. Elektrisk symaskin 17 11. Braskamin 1524 99. Ej svar
VAR 67 INKÖP AV KAPITALVAROR B3 Loc 102 width 2 MD=99 F.6b.3. Tredje understrykningen <Se F.6b för fullständig frågetext> 01. Tvättmaskin 02. Frysbox 5 03. Frysskåp 3 04. Fiskeutrustning 12 05. Elektrisk rakapparat 5 06. Skrivmaskin 9 07. Stillbildskamera 7 08. Filmkamera 9 09. Projektor 8 10. Elektrisk symaskin 3 11. Braskamin 1685 99. Ej svar
VAR 68 INKÖP AV KAPITALVAROR B4 Loc 104 width 2 MD=99 F.6b.4. Fjärde understrykningen <Se F.6b för fullständig frågetext> 01. Tvättmaskin 02. Frysbox 03. Frysskåp 2 04. Fiskeutrustning 2 05. Elektrisk rakapparat 1 06. Skrivmaskin 3 07. Stillbildskamera 2 08. Filmkamera 7 09. Projektor 5 10. Elektrisk symaskin 1 11. Braskamin 1723 99. Ej svar
VAR 69 INKÖP AV KAPITALVAROR B5 Loc 106 width 2 MD=99 F.6b.5. Femte understrykningen <Se F.6b för fullständig frågetext> 01. Tvättmaskin 02. Frysbox 03. Frysskåp 04. Fiskeutrustning 1 05. Elektrisk rakapparat 1 06. Skrivmaskin 07. Stillbildskamera 08. Filmkamera 1 09. Projektor 2 10. Elektrisk symaskin 2 11. Braskamin 1739 99. Ej svar
VAR 70 INKÖP AV KAPITALVAROR B6 Loc 108 width 2 MD=99 F.6b.6. Sjätte understrykningen <Se F.6b för fullständig frågetext> 01. Tvättmaskin 02. Frysbox 03. Frysskåp 04. Fiskeutrustning 05. Elektrisk rakapparat 06. Skrivmaskin 1 07. Stillbildskamera 1 08. Filmkamera 09. Projektor 10. Elektrisk symaskin 1 11. Braskamin 1743 99. Ej svar
VAR 71 INKÖP AV KAPITALVAROR C1 Loc 110 width 2 MD=99 F.6c. Din avsikt att köpa nedanstående varor. Nedan finns en mängd varor uppräknade. Stryk under de varor Du tror att Du eller Ditt hushåll kommer att köpa inom de närmaste två åren. F.6c.1. Första understrykningen 119 01. Transistorradio 25 02. Husvagn 103 03. Stereoanläggning 8 04. Svart/vit TV 159 05. Färg-TV 62 06. Elektrisk kaffebryggare 65 07. Motorgräsklippare 84 08. Dammsugare 14 09. Motorbåt 13 10. Segelbåt 1094 99. Ej svar
VAR 72 INKÖP AV KAPITALVAROR C2 Loc 112 width 2 MD=99 F.6c.2. Andra understrykningen <Se F.6c för fullständig frågetext> 01. Transistorradio 5 02. Husvagn 21 03. Stereoanläggning 4 04. Svart/vit TV 29 05. Färg-TV 34 06. Elektrisk kaffebryggare 39 07. Motorgräsklippare 61 08. Dammsugare 13 09. Motorbåt 7 10. Segelbåt 1533 99. Ej svar
VAR 73 INKÖP AV KAPITALVAROR C3 Loc 114 width 2 MD=99 F.6c.3. Tredje understrykningen <Se F.6c för fullständig frågetext> 01. Transistorradio 02. Husvagn 2 03. Stereoanläggning 1 04. Svart/vit TV 9 05. Färg-TV 7 06. Elektrisk kaffebryggare 5 07. Motorgräsklippare 19 08. Dammsugare 4 09. Motorbåt 3 10. Segelbåt 1696 99. Ej svar
VAR 74 INKÖP AV KAPITALVAROR C4 Loc 116 width 2 MD=99 F.6c.4. Fjärde understrykningen <Se F.6c för fullständig frågetext> 01. Transistorradio 02. Husvagn 03. Stereoanläggning 1 04. Svart/vit TV 1 05. Färg-TV 2 06. Elektrisk kaffebryggare 2 07. Motorgräsklippare 5 08. Dammsugare 4 09. Motorbåt 2 10. Segelbåt 1729 99. Ej svar
VAR 75 INKÖP AV KAPITALVAROR C5 Loc 118 width 2 MD=99 F.6c.5. Femte understrykningen <Se F.6c för fullständig frågetext> 01. Transistorradio 02. Husvagn 03. Stereoanläggning 04. Svart/vit TV 05. Färg-TV 2 06. Elektrisk kaffebryggare 1 07. Motorgräsklippare 2 08. Dammsugare 2 09. Motorbåt 10. Segelbåt 1739 99. Ej svar
VAR 76 MILJÖVÅRDSFRÅGOR Loc 120 width 1 MD=9 F.7. Dina intressen. Människors intressen är olika. Hur stort är Ditt intresse för nedanstående ämnen och aktiviteter. F.7a. Miljövårdsfrågor 35 1. Mycket ointresserad 61 2. Ganska ointresserad 106 3. Något ointresserad 94 4. Varken-eller,vet ej 521 5. Något intresserad 575 6. Ganska intresserad 312 7. Mycket intresserad 42 9. Ej svar
VAR 77 HÄLSONYTTIG MAT Loc 121 width 1 MD=9 F.7b. Hälsonyttig mat <Se F.7 för fullständig frågetext> 71 1. Mycket ointresserad 82 2. Ganska ointresserad 100 3. Något ointresserad 110 4. Varken-eller,vet ej 440 5. Något intresserad 521 6. Ganska intresserad 381 7. Mycket intresserad 41 9. Ej svar
VAR 78 SJUKDOMAR OCH HÄLSA Loc 122 width 1 MD=9 F.7c. Sjukdomar och hälsa <Se F.7 för fullständig frågetext> 41 1. Mycket ointresserad 64 2. Ganska ointresserad 82 3. Något ointresserad 107 4. Varken-eller,vet ej 431 5. Något intresserad 547 6. Ganska intresserad 424 7. Mycket intresserad 50 9. Ej svar
VAR 79 BANTNINGSTIPS Loc 123 width 1 MD=9 F.7d. Bantningstips <Se F.7 för fullständig frågetext> 515 1. Mycket ointresserad 163 2. Ganska ointresserad 119 3. Något ointresserad 184 4. Varken-eller,vet ej 409 5. Något intresserad 182 6. Ganska intresserad 112 7. Mycket intresserad 62 9. Ej svar
VAR 80 HUSHÅLLA EKONOMISKT Loc 124 width 1 MD=9 F.7e. Hushålla ekonomiskt <Se F.7 för fullständig frågetext> 38 1. Mycket ointresserad 45 2. Ganska ointresserad 55 3. Något ointresserad 69 4. Varken-eller,vet ej 357 5. Något intresserad 615 6. Ganska intresserad 534 7. Mycket intresserad 33 9. Ej svar
VAR 81 POLITIK Loc 125 width 1 MD=9 F.7f. Politik <Se F.7 för fullständig frågetext> 146 1. Mycket ointresserad 122 2. Ganska ointresserad 116 3. Något ointresserad 102 4. Varken-eller,vet ej 587 5. Något intresserad 430 6. Ganska intresserad 214 7. Mycket intresserad 29 9. Ej svar
VAR 82 SOCIALA RÄTTIGHETER Loc 126 width 1 MD=9 F.7g. Sociala rättigheter <Se F.7 för fullständig frågetext> 62 1. Mycket ointresserad 82 2. Ganska ointresserad 99 3. Något ointresserad 165 4. Varken-eller,vet ej 541 5. Något intresserad 490 6. Ganska intresserad 264 7. Mycket intresserad 43 9. Ej svar
VAR 83 SKATTEFRÅGOR Loc 127 width 1 MD=9 F.7h. Skattefrågor <Se F.7 för fullständig frågetext> 65 1. Mycket ointresserad 83 2. Ganska ointresserad 108 3. Något ointresserad 131 4. Varken-eller,vet ej 489 5. Något intresserad 480 6. Ganska intresserad 346 7. Mycket intresserad 44 9. Ej svar
VAR 84 SAMLEVNADSFRÅGOR Loc 128 width 1 MD=9 F.7i. Samlevnadsfrågor <Se F.7 för fullständig frågetext> 86 1. Mycket ointresserad 86 2. Ganska ointresserad 116 3. Något ointresserad 262 4. Varken-eller,vet ej 495 5. Något intresserad 418 6. Ganska intresserad 223 7. Mycket intresserad 60 9. Ej svar
VAR 85 VIDAREUTBILDNING Loc 129 width 1 MD=9 F.7j. Vidareutbildning <Se F.7 för fullständig frågetext> 98 1. Mycket ointresserad 91 2. Ganska ointresserad 106 3. Något ointresserad 210 4. Varken-eller,vet ej 499 5. Något intresserad 418 6. Ganska intresserad 266 7. Mycket intresserad 58 9. Ej svar
VAR 86 RELIGIONS- O. TROSFRÅGOR Loc 130 width 1 MD=9 F.7k. Religions- och trosfrågor <Se F.7 för fullständig frågetext> 408 1. Mycket ointresserad 211 2. Ganska ointresserad 149 3. Något ointresserad 246 4. Varken-eller,vet ej 360 5. Något intresserad 177 6. Ganska intresserad 154 7. Mycket intresserad 41 9. Ej svar
VAR 87 ARBETSMARKNADEN Loc 131 width 1 MD=9 F.7l. Arbetsmarknaden <Se F.7 för fullständig frågetext> 49 1. Mycket ointresserad 61 2. Ganska ointresserad 88 3. Något ointresserad 188 4. Varken-eller,vet ej 528 5. Något intresserad 504 6. Ganska intresserad 270 7. Mycket intresserad 58 9. Ej svar
VAR 88 VILLA/EGET HEM Loc 132 width 1 MD=9 F.7m. Villa/Eget hem <Se F.7 för fullständig frågetext> 54 1. Mycket ointresserad 62 2. Ganska ointresserad 47 3. Något ointresserad 134 4. Varken-eller,vet ej 274 5. Något intresserad 460 6. Ganska intresserad 652 7. Mycket intresserad 63 9. Ej svar
VAR 89 FRITIDSHUS Loc 133 width 1 MD=9 F.7n. Fritidshus <Se F.7 för fullständig frågetext> 208 1. Mycket ointresserad 118 2. Ganska ointresserad 127 3. Något ointresserad 294 4. Varken-eller,vet ej 366 5. Något intresserad 277 6. Ganska intresserad 289 7. Mycket intresserad 67 9. Ej svar
VAR 90 PERSONBILAR Loc 134 width 1 MD=9 F.7o. Personbilar <Se F.7 för fullständig frågetext> 126 1. Mycket ointresserad 101 2. Ganska ointresserad 105 3. Något ointresserad 140 4. Varken-eller,vet ej 500 5. Något intresserad 433 6. Ganska intresserad 295 7. Mycket intresserad 46 9. Ej svar
VAR 91 HEMINREDNING Loc 135 width 1 MD=9 F.7p. Heminredning <Se F.7 för fullständig frågetext> 48 1. Mycket ointresserad 64 2. Ganska ointresserad 71 3. Något ointresserad 122 4. Varken-eller,vet ej 460 5. Något intresserad 536 6. Ganska intresserad 405 7. Mycket intresserad 40 9. Ej svar
VAR 92 MODENYHETER Loc 136 width 1 MD=9 F.7q. Modenyheter <Se F.7 för fullständig frågetext> 244 1. Mycket ointresserad 165 2. Ganska ointresserad 146 3. Något ointresserad 157 4. Varken-eller,vet ej 472 5. Något intresserad 339 6. Ganska intresserad 186 7. Mycket intresserad 37 9. Ej svar
VAR 93 MATVARUNYHETER Loc 137 width 1 MD=9 F.7r. Matvarunyheter <Se F.7 för fullständig frågetext> 110 1. Mycket ointresserad 144 2. Ganska ointresserad 148 3. Något ointresserad 193 4. Varken-eller,vet ej 516 5. Något intresserad 376 6. Ganska intresserad 206 7. Mycket intresserad 53 9. Ej svar
VAR 94 BARNAVÅRD Loc 138 width 1 MD=9 F.7s. Barnavård <Se F.7 för fullständig frågetext> 149 1. Mycket ointresserad 123 2. Ganska ointresserad 111 3. Något ointresserad 231 4. Varken-eller,vet ej 410 5. Något intresserad 356 6. Ganska intresserad 312 7. Mycket intresserad 54 9. Ej svar
VAR 95 SKÖNHETSVÅRD Loc 139 width 1 MD=9 F.7t. Skönhetsvård <Se F.7 för fullständig frågetext> 349 1. Mycket ointresserad 193 2. Ganska ointresserad 158 3. Något ointresserad 227 4. Varken-eller,vet ej 445 5. Något intresserad 236 6. Ganska intresserad 88 7. Mycket intresserad 50 9. Ej svar
VAR 96 STEREOANLÄGGNINGAR Loc 140 width 1 MD=9 F.7u. Stereoanläggningar <Se F.7 för fullständig frågetext> 242 1. Mycket ointresserad 155 2. Ganska ointresserad 156 3. Något ointresserad 200 4. Varken-eller,vet ej 549 5. Något intresserad 262 6. Ganska intresserad 132 7. Mycket intresserad 50 9. Ej svar
VAR 97 HUSHÅLLSMASKINER Loc 141 width 1 MD=9 F.7v. Hushållsmaskiner <Se F.7 för fullständig frågetext> 129 1. Mycket ointresserad 133 2. Ganska ointresserad 160 3. Något ointresserad 201 4. Varken-eller,vet ej 613 5. Något intresserad 335 6. Ganska intresserad 127 7. Mycket intresserad 48 9. Ej svar
VAR 98 FOTOUTRUSTNINGAR Loc 142 width 1 MD=9 F.7w. Fotoutrustningar <Se F.7 för fullständig frågetext> 247 1. Mycket ointresserad 189 2. Ganska ointresserad 173 3. Något ointresserad 248 4. Varken-eller,vet ej 503 5. Något intresserad 212 6. Ganska intresserad 116 7. Mycket intresserad 58 9. Ej svar
VAR 99 MOTORCYKLAR Loc 143 width 1 MD=9 F.7x. Motorcyklar <Se F.7 för fullständig frågetext> 672 1. Mycket ointresserad 130 2. Ganska ointresserad 129 3. Något ointresserad 258 4. Varken-eller,vet ej 241 5. Något intresserad 126 6. Ganska intresserad 134 7. Mycket intresserad 56 9. Ej svar
VAR 100 KRUKVÄXTER Loc 144 width 1 MD=9 F.7y. Krukväxter <Se F.7 för fullständig frågetext> 143 1. Mycket ointresserad 95 2. Ganska ointresserad 99 3. Något ointresserad 112 4. Varken-eller,vet ej 358 5. Något intresserad 429 6. Ganska intresserad 484 7. Mycket intresserad 26 9. Ej svar
VAR 101 MEDEL MOT MJÄLL Loc 145 width 1 MD=9 F.7z. Medel mot mjäll <Se F.7 för fullständig frågetext> 542 1. Mycket ointresserad 177 2. Ganska ointresserad 121 3. Något ointresserad 317 4. Varken-eller,vet ej 308 5. Något intresserad 151 6. Ganska intresserad 76 7. Mycket intresserad 54 9. Ej svar
VAR 102 HUNDARS SKÖTSEL Loc 146 width 1 MD=9 F.7å. Hundars skötsel <Se F.7 för fullständig frågetext> 556 1. Mycket ointresserad 144 2. Ganska ointresserad 109 3. Något ointresserad 234 4. Varken-eller,vet ej 247 5. Något intresserad 188 6. Ganska intresserad 222 7. Mycket intresserad 46 9. Ej svar
VAR 103 KATTERS SKÖTSEL Loc 147 width 1 MD=9 F.7ä. Katters skötsel <Se F.7 för fullständig frågetext> 670 1. Mycket ointresserad 134 2. Ganska ointresserad 114 3. Något ointresserad 266 4. Varken-eller,vet ej 231 5. Något intresserad 127 6. Ganska intresserad 152 7. Mycket intresserad 52 9. Ej svar
VAR 104 MOTIONERA Loc 148 width 1 MD=9 F.7ö. Motionera <Se F.7 för fullständig frågetext> 66 1. Mycket ointresserad 45 2. Ganska ointresserad 78 3. Något ointresserad 80 4. Varken-eller,vet ej 459 5. Något intresserad 568 6. Ganska intresserad 414 7. Mycket intresserad 36 9. Ej svar
VAR 105 IDROTTA Loc 149 width 1 MD=9 F.7aa. Idrotta <Se F.7 för fullständig frågetext> 196 1. Mycket ointresserad 124 2. Ganska ointresserad 139 3. Något ointresserad 182 4. Varken-eller,vet ej 461 5. Något intresserad 294 6. Ganska intresserad 299 7. Mycket intresserad 51 9. Ej svar
VAR 106 LAGA MAT Loc 150 width 1 MD=9 F.7ab. Laga mat <Se F.7 för fullständig frågetext> 76 1. Mycket ointresserad 73 2. Ganska ointresserad 71 3. Något ointresserad 75 4. Varken-eller,vet ej 444 5. Något intresserad 540 6. Ganska intresserad 450 7. Mycket intresserad 17 9. Ej svar
VAR 107 PRÖVA NYA MATRÄTTER Loc 151 width 1 MD=9 F.7ac. Pröva nya maträtter <Se F.7 för fullständig frågetext> 71 1. Mycket ointresserad 74 2. Ganska ointresserad 82 3. Något ointresserad 114 4. Varken-eller,vet ej 408 5. Något intresserad 505 6. Ganska intresserad 455 7. Mycket intresserad 37 9. Ej svar
VAR 108 BAKA Loc 152 width 1 MD=9 F.7ad. Baka <Se F.7 för fullständig frågetext> 188 1. Mycket ointresserad 103 2. Ganska ointresserad 110 3. Något ointresserad 165 4. Varken-eller,vet ej 347 5. Något intresserad 377 6. Ganska intresserad 422 7. Mycket intresserad 34 9. Ej svar
VAR 109 HA GÄSTER Loc 153 width 1 MD=9 F.7ae. Ha gäster <Se F.7 för fullständig frågetext> 45 1. Mycket ointresserad 45 2. Ganska ointresserad 65 3. Något ointresserad 122 4. Varken-eller,vet ej 478 5. Något intresserad 627 6. Ganska intresserad 317 7. Mycket intresserad 47 9. Ej svar
VAR 110 KÖRA BIL Loc 154 width 1 MD=9 F.7af. Köra bil <Se F.7 för fullständig frågetext> 162 1. Mycket ointresserad 53 2. Ganska ointresserad 50 3. Något ointresserad 170 4. Varken-eller,vet ej 321 5. Något intresserad 462 6. Ganska intresserad 489 7. Mycket intresserad 39 9. Ej svar
VAR 111 JOBBA MED BILAR Loc 155 width 1 MD=9 F.7ag. Jobba med bilar <Se F.7 för fullständig frågetext> 539 1. Mycket ointresserad 155 2. Ganska ointresserad 126 3. Något ointresserad 229 4. Varken-eller,vet ej 312 5. Något intresserad 177 6. Ganska intresserad 160 7. Mycket intresserad 48 9. Ej svar
VAR 112 ARBETA I TRÄDGÅRDEN Loc 156 width 1 MD=9 F.7ah. Arbeta i trädgården <Se F.7 för fullständig frågetext> 133 1. Mycket ointresserad 77 2. Ganska ointresserad 92 3. Något ointresserad 129 4. Varken-eller,vet ej 431 5. Något intresserad 460 6. Ganska intresserad 388 7. Mycket intresserad 36 9. Ej svar
VAR 113 FOTOGRAFERA Loc 157 width 1 MD=9 F.7ai. Fotografera <Se F.7 för fullständig frågetext> 206 1. Mycket ointresserad 114 2. Ganska ointresserad 113 3. Något ointresserad 172 4. Varken-eller,vet ej 584 5. Något intresserad 340 6. Ganska intresserad 169 7. Mycket intresserad 48 9. Ej svar
VAR 114 SMALFILMA Loc 158 width 1 MD=9 F.7aj. Smalfilma <Se F.7 för fullständig frågetext> 530 1. Mycket ointresserad 171 2. Ganska ointresserad 148 3. Något ointresserad 446 4. Varken-eller,vet ej 259 5. Något intresserad 94 6. Ganska intresserad 46 7. Mycket intresserad 52 9. Ej svar
VAR 115 SPORTFISKA Loc 159 width 1 MD=9 F.7ak. Sportfiska <Se F.7 för fullständig frågetext> 496 1. Mycket ointresserad 108 2. Ganska ointresserad 127 3. Något ointresserad 233 4. Varken-eller,vet ej 300 5. Något intresserad 213 6. Ganska intresserad 226 7. Mycket intresserad 43 9. Ej svar
VAR 116 LYSSNA PÅ POPMUSIK Loc 160 width 1 MD=9 F.7al. Lyssna på popmusik <Se F.7 för fullständig frågetext> 398 1. Mycket ointresserad 134 2. Ganska ointresserad 111 3. Något ointresserad 102 4. Varken-eller,vet ej 390 5. Något intresserad 317 6. Ganska intresserad 257 7. Mycket intresserad 37 9. Ej svar
VAR 117 LYSSNA PÅ KLASSISK MUSIK Loc 161 width 1 MD=9 F.7am. Lyssna på klassisk musik <Se F.7 för fullständig frågetext> 342 1. Mycket ointresserad 176 2. Ganska ointresserad 172 3. Något ointresserad 111 4. Varken-eller,vet ej 473 5. Något intresserad 282 6. Ganska intresserad 148 7. Mycket intresserad 42 9. Ej svar
VAR 118 GÅ PÅ TEATER Loc 162 width 1 MD=9 F.7an. Gå på teater <Se F.7 för fullständig frågetext> 258 1. Mycket ointresserad 138 2. Ganska ointresserad 140 3. Något ointresserad 165 4. Varken-eller,vet ej 490 5. Något intresserad 356 6. Ganska intresserad 156 7. Mycket intresserad 43 9. Ej svar
VAR 119 GÅ PÅ KONSTUTSTÄLLNING Loc 163 width 1 MD=9 F.7ao. Gå på konstutställning <Se F.7 för fullständig frågetext> 396 1. Mycket ointresserad 191 2. Ganska ointresserad 189 3. Något ointresserad 197 4. Varken-eller,vet ej 396 5. Något intresserad 211 6. Ganska intresserad 112 7. Mycket intresserad 54 9. Ej svar
VAR 120 LÄSA BÖCKER Loc 164 width 1 MD=9 F.7ap. Läsa böcker <Se F.7 för fullständig frågetext> 84 1. Mycket ointresserad 66 2. Ganska ointresserad 94 3. Något ointresserad 56 4. Varken-eller,vet ej 417 5. Något intresserad 474 6. Ganska intresserad 531 7. Mycket intresserad 24 9. Ej svar
VAR 121 LÄSA POPULÄRTIDNINGAR Loc 165 width 1 MD=9 F.7aq. Läsa populärtidningar <Se F.7 för fullständig frågetext> 205 1. Mycket ointresserad 157 2. Ganska ointresserad 176 3. Något ointresserad 222 4. Varken-eller,vet ej 507 5. Något intresserad 307 6. Ganska intresserad 112 7. Mycket intresserad 60 9. Ej svar
VAR 122 KÖPA PÅ POSTORDER Loc 166 width 1 MD=9 F.7ar. Köpa på postorder <Se F.7 för fullständig frågetext> 472 1. Mycket ointresserad 230 2. Ganska ointresserad 195 3. Något ointresserad 213 4. Varken-eller,vet ej 431 5. Något intresserad 121 6. Ganska intresserad 44 7. Mycket intresserad 40 9. Ej svar
VAR 123 SY KLÄDER Loc 167 width 1 MD=9 F.7as. Sy kläder <Se F.7 för fullständig frågetext> 684 1. Mycket ointresserad 141 2. Ganska ointresserad 128 3. Något ointresserad 178 4. Varken-eller,vet ej 271 5. Något intresserad 164 6. Ganska intresserad 136 7. Mycket intresserad 44 9. Ej svar
VAR 124 HANDARBETA Loc 168 width 1 MD=9 F.7at. Handarbeta <Se F.7 för fullständig frågetext> 617 1. Mycket ointresserad 82 2. Ganska ointresserad 80 3. Något ointresserad 127 4. Varken-eller,vet ej 214 5. Något intresserad 243 6. Ganska intresserad 353 7. Mycket intresserad 30 9. Ej svar
VAR 125 TRÄFFA NYA MÄNNISKOR Loc 169 width 1 MD=9 F.7au. Träffa nya människor <Se F.7 för fullständig frågetext> 33 1. Mycket ointresserad 31 2. Ganska ointresserad 72 3. Något ointresserad 98 4. Varken-eller,vet ej 456 5. Något intresserad 595 6. Ganska intresserad 431 7. Mycket intresserad 30 9. Ej svar
VAR 126 SNICKRA Loc 170 width 1 MD=9 F.7av. Snickra <Se F.7 för fullständig frågetext> 319 1. Mycket ointresserad 115 2. Ganska ointresserad 143 3. Något ointresserad 210 4. Varken-eller,vet ej 406 5. Något intresserad 303 6. Ganska intresserad 205 7. Mycket intresserad 45 9. Ej svar
VAR 127 MÅLA HEMMA Loc 171 width 1 MD=9 F.7aw. Måla hemma <Se F.7 för fullständig frågetext> 180 1. Mycket ointresserad 99 2. Ganska ointresserad 117 3. Något ointresserad 187 4. Varken-eller,vet ej 526 5. Något intresserad 397 6. Ganska intresserad 193 7. Mycket intresserad 47 9. Ej svar
VAR 128 JAGA Loc 172 width 1 MD=9 F.7ax. Jaga <Se F.7 för fullständig frågetext> 927 1. Mycket ointresserad 104 2. Ganska ointresserad 69 3. Något ointresserad 298 4. Varken-eller,vet ej 117 5. Något intresserad 75 6. Ganska intresserad 111 7. Mycket intresserad 45 9. Ej svar
VAR 129 FRILUFTSLIV Loc 173 width 1 MD=9 F.7ay. Friluftsliv <Se F.7 för fullständig frågetext> 78 1. Mycket ointresserad 39 2. Ganska ointresserad 59 3. Något ointresserad 103 4. Varken-eller,vet ej 425 5. Något intresserad 557 6. Ganska intresserad 446 7. Mycket intresserad 39 9. Ej svar
VAR 130 ÅKA SLALOM Loc 174 width 1 MD=9 F.7az. Åka slalom <Se F.7 för fullständig frågetext> 651 1. Mycket ointresserad 99 2. Ganska ointresserad 85 3. Något ointresserad 305 4. Varken-eller,vet ej 200 5. Något intresserad 168 6. Ganska intresserad 190 7. Mycket intresserad 48 9. Ej svar
VAR 131 ÅKA MOTORBÅT Loc 175 width 1 MD=9 F.7aå. Åka motorbåt <Se F.7 för fullständig frågetext> 375 1. Mycket ointresserad 110 2. Ganska ointresserad 104 3. Något ointresserad 256 4. Varken-eller,vet ej 359 5. Något intresserad 277 6. Ganska intresserad 224 7. Mycket intresserad 41 9. Ej svar
VAR 132 SEGLA Loc 176 width 1 MD=9 F.7aä. Segla <Se F.7 för fullständig frågetext> 505 1. Mycket ointresserad 132 2. Ganska ointresserad 110 3. Något ointresserad 401 4. Varken-eller,vet ej 224 5. Något intresserad 169 6. Ganska intresserad 160 7. Mycket intresserad 45 9. Ej svar
VAR 133 CAMPA Loc 177 width 1 MD=9 F.7aö. Campa <Se F.7 för fullständig frågetext> 307 1. Mycket ointresserad 86 2. Ganska ointresserad 117 3. Något ointresserad 201 4. Varken-eller,vet ej 418 5. Något intresserad 351 6. Ganska intresserad 215 7. Mycket intresserad 51 9. Ej svar
VAR 134 SEMESTRA UTOMLANDS Loc 178 width 1 MD=9 F.7ba. Semestra utomlands <Se F.7 för fullständig frågetext> 168 1. Mycket ointresserad 81 2. Ganska ointresserad 60 3. Något ointresserad 162 4. Varken-eller,vet ej 309 5. Något intresserad 360 6. Ganska intresserad 567 7. Mycket intresserad 39 9. Ej svar
VAR 135 SEMESTRA I SVERIGE Loc 179 width 1 MD=9 F.7bb. Semestra i Sverige <Se F.7 för fullständig frågetext> 37 1. Mycket ointresserad 12 2. Ganska ointresserad 26 3. Något ointresserad 53 4. Varken-eller,vet ej 280 5. Något intresserad 652 6. Ganska intresserad 651 7. Mycket intresserad 35 9. Ej svar
VAR 136 PRÖVA NYA PRODUKTER Loc 180 width 1 MD=9 F.7bc. Pröva nya produkter <Se F.7 för fullständig frågetext> 71 1. Mycket ointresserad 64 2. Ganska ointresserad 113 3. Något ointresserad 231 4. Varken-eller,vet ej 572 5. Något intresserad 427 6. Ganska intresserad 211 7. Mycket intresserad 57 9. Ej svar
VAR 137 VARA BORTBJUDEN Loc 181 width 1 MD=9 F.7bd. Vara bortbjuden <Se F.7 för fullständig frågetext> 43 1. Mycket ointresserad 52 2. Ganska ointresserad 72 3. Något ointresserad 95 4. Varken-eller,vet ej 493 5. Något intresserad 598 6. Ganska intresserad 352 7. Mycket intresserad 41 9. Ej svar
VAR 138 GÅ PÅ DISKOTEK Loc 182 width 1 MD=9 F.7be. Gå på diskotek <Se F.7 för fullständig frågetext> 823 1. Mycket ointresserad 132 2. Ganska ointresserad 127 3. Något ointresserad 246 4. Varken-eller,vet ej 172 5. Något intresserad 111 6. Ganska intresserad 89 7. Mycket intresserad 46 9. Ej svar
VAR 139 GÅ PÅ RESTAURANG Loc 183 width 1 MD=9 F.7bf. Gå på restaurang <Se F.7 för fullständig frågetext> 152 1. Mycket ointresserad 80 2. Ganska ointresserad 111 3. Något ointresserad 146 4. Varken-eller,vet ej 553 5. Något intresserad 417 6. Ganska intresserad 243 7. Mycket intresserad 44 9. Ej svar
VAR 140 GÅ PÅ KVÄLLSKURSER Loc 184 width 1 MD=9 F.7bg. Gå på kvällskurser <Se F.7 för fullständig frågetext> 266 1. Mycket ointresserad 141 2. Ganska ointresserad 164 3. Något ointresserad 242 4. Varken-eller,vet ej 518 5. Något intresserad 276 6. Ganska intresserad 93 7. Mycket intresserad 46 9. Ej svar
VAR 141 ENERGISPARANDE Loc 185 width 1 MD=9 F.7bh. Energisparande <Se F.7 för fullständig frågetext> 67 1. Mycket ointresserad 66 2. Ganska ointresserad 65 3. Något ointresserad 191 4. Varken-eller,vet ej 491 5. Något intresserad 480 6. Ganska intresserad 350 7. Mycket intresserad 36 9. Ej svar
VAR 142 KLÄDER TILL DIG SJÄLV Loc 186 width 2 MD=99 F.8. Hur mycket pengar lägger du normalt ner på följande under ett år? F.8a. Kläder till dig själv 9 01. 0 kronor 13 02. Under 100 kronor 91 03. 101-300 kronor 221 04. 301-500 kronor 283 05. 501-800 kronor 333 06. 801-1.000 kronor 305 07. 1.001-1.500 kronor 213 08. 1.501-2.000 kronor 254 09. Över 2.000 kronor 24 99. Ej svar
VAR 143 SPORTUTRUSTNING Loc 188 width 2 MD=99 F.8b. Sportutrustning till Dig själv <Se F.8 för fullständig frågetext> 421 01. 0 kronor 396 02. Under 100 kronor 401 03. 101-300 kronor 197 04. 301-500 kronor 114 05. 501-800 kronor 65 06. 801-1.000 kronor 45 07. 1.001-1.500 kronor 21 08. 1.501-2.000 kronor 30 09. Över 2.000 kronor 56 99. Ej svar
VAR 144 KOSMETIKA/SKÖNHETSMEDEL Loc 190 width 2 MD=99 F.8c. Kosmetika/Skönhetsmedel <Se F.8 för fullständig frågetext> 488 01. 0 kronor 590 02. Under 100 kronor 406 03. 101-300 kronor 130 04. 301-500 kronor 41 05. 501-800 kronor 21 06. 801-1.000 kronor 7 07. 1.001-1.500 kronor 2 08. 1.501-2.000 kronor 2 09. Över 2.000 kronor 59 99. Ej svar
VAR 145 NÖJEN Loc 192 width 2 MD=99 F.8d. Nöjen <Se F.8 för fullständig frågetext> 95 01. 0 kronor 214 02. Under 100 kronor 374 03. 101-300 kronor 302 04. 301-500 kronor 199 05. 501-800 kronor 146 06. 801-1.000 kronor 112 07. 1.001-1.500 kronor 73 08. 1.501-2.000 kronor 164 09. Över 2.000 kronor 67 99. Ej svar
VAR 146 UTLANDSRESOR Loc 194 width 2 MD=99 F.8e. Utlandsresor under fritiden <Se F.8 för fullständig frågetext> 858 01. 0 kronor 30 02. Under 100 kronor 39 03. 101-300 kronor 38 04. 301-500 kronor 41 05. 501-800 kronor 66 06. 801-1.000 kronor 81 07. 1.001-1.500 kronor 94 08. 1.501-2.000 kronor 434 09. Över 2.000 kronor 65 99. Ej svar
VAR 147 BÖCKER Loc 196 width 2 MD=99 F.8f. Böcker <Se F.8 för fullständig frågetext> 337 01. 0 kronor 458 02. Under 100 kronor 391 03. 101-300 kronor 220 04. 301-500 kronor 130 05. 501-800 kronor 72 06. 801-1.000 kronor 53 07. 1.001-1.500 kronor 17 08. 1.501-2.000 kronor 21 09. Över 2.000 kronor 47 99. Ej svar
VAR 148 TOBAK Loc 198 width 2 MD=99 F.8g. Tobak <Se F.8 för fullständig frågetext> 1055 01. 0 kronor 67 02. Under 100 kronor 70 03. 101-300 kronor 52 04. 301-500 kronor 63 05. 501-800 kronor 51 06. 801-1.000 kronor 69 07. 1.001-1.500 kronor 71 08. 1.501-2.000 kronor 204 09. Över 2.000 kronor 44 99. Ej svar
VAR 149 VIN OCH SPRIT Loc 200 width 2 MD=99 F.8h. Vin och sprit <Se F.8 för fullständig frågetext> 419 01. 0 kronor 203 02. Under 100 kronor 321 03. 101-300 kronor 237 04. 301-500 kronor 153 05. 501-800 kronor 125 06. 801-1.000 kronor 100 07. 1.001-1.500 kronor 46 08. 1.501-2.000 kronor 100 09. Över 2.000 kronor 42 99. Ej svar
VAR 150 HÄLSOKOST Loc 202 width 2 MD=99 F.8i. Hälsokost <Se F.8 för fullständig frågetext> Frågan ställd i 81-II (Omgång 21,22,23,28) 721 01. 0 kronor 539 02. Under 100 kronor 279 03. 101-300 kronor 83 04. 301-500 kronor 38 05. 501-800 kronor 26 06. 801-1.000 kronor 9 07. 1.001-1.500 kronor 6 08. 1.501-2.000 kronor 6 09. Över 2.000 kronor 39 99. Ej svar
VAR 151 ICA Loc 204 width 2 MD=99 F.9. Hur ofta Du besöker affärer m.m. Nedan finner Du ett antal frågor där Du kan markera Ditt svar på upp till 16 olika sätt: från "Aldrig" till "7 ggr/vecka". Ange så noga Du kan HUR OFTA Du besöker olika affärer etc. Svara med ett kryss på varje rad! F.9a. Hur ofta besöker Du ICA 110 01. Aldrig 11 02. 1 gång/år 31 03. 2 ggr/år 57 04. 3 ggr/år 50 05. 1 gång/kvartal 50 06. 2 ggr/kvartal 114 07. 1 gång/månad 151 08. 2 ggr/månad 151 09. 3 ggr/månad 328 10. 1 gång/vecka 292 11. 2 ggr/vecka 193 12. 3 ggr/vecka 105 13. 4 ggr/vecka 56 14. 5 ggr/vecka 15 15. 6 ggr/vecka 13 16. 7 ggr/vecka 19 99. Ej svar
VAR 152 KONSUM Loc 206 width 2 MD=99 F.9b. Hur ofta besöker Du Konsum <Se F.9 för fullständig frågetext> 248 01. Aldrig 34 02. 1 gång/år 45 03. 2 ggr/år 68 04. 3 ggr/år 80 05. 1 gång/kvartal 65 06. 2 ggr/kvartal 122 07. 1 gång/månad 141 08. 2 ggr/månad 138 09. 3 ggr/månad 328 10. 1 gång/vecka 193 11. 2 ggr/vecka 120 12. 3 ggr/vecka 55 13. 4 ggr/vecka 44 14. 5 ggr/vecka 24 15. 6 ggr/vecka 10 16. 7 ggr/vecka 31 99. Ej svar
VAR 153 VIVO Loc 208 width 2 MD=99 F.9c. Hur ofta besöker Du Vivo <Se F.9 för fullständig frågetext> 1021 01. Aldrig 97 02. 1 gång/år 66 03. 2 ggr/år 81 04. 3 ggr/år 69 05. 1 gång/kvartal 47 06. 2 ggr/kvartal 78 07. 1 gång/månad 60 08. 2 ggr/månad 33 09. 3 ggr/månad 80 10. 1 gång/vecka 42 11. 2 ggr/vecka 25 12. 3 ggr/vecka 13 13. 4 ggr/vecka 15 14. 5 ggr/vecka 1 15. 6 ggr/vecka 2 16. 7 ggr/vecka 16 99. Ej svar
VAR 154 FAVÖR Loc 210 width 2 MD=99 F.9d. Hur ofta besöker Du Favör <Se F.9 för fullständig frågetext> 1178 01. Aldrig 89 02. 1 gång/år 60 03. 2 ggr/år 61 04. 3 ggr/år 70 05. 1 gång/kvartal 40 06. 2 ggr/kvartal 69 07. 1 gång/månad 34 08. 2 ggr/månad 31 09. 3 ggr/månad 52 10. 1 gång/vecka 27 11. 2 ggr/vecka 13 12. 3 ggr/vecka 8 13. 4 ggr/vecka 3 14. 5 ggr/vecka 2 15. 6 ggr/vecka 1 16. 7 ggr/vecka 8 99. Ej svar
VAR 155 ANNAN BUTIK Loc 212 width 2 MD=99 F.9e. Hur ofta besöker Du annan butik <Se F.9 för fullständig frågetext> 475 01. Aldrig 43 02. 1 gång/år 83 03. 2 ggr/år 109 04. 3 ggr/år 107 05. 1 gång/kvartal 107 06. 2 ggr/kvartal 147 07. 1 gång/månad 133 08. 2 ggr/månad 111 09. 3 ggr/månad 215 10. 1 gång/vecka 93 11. 2 ggr/vecka 41 12. 3 ggr/vecka 18 13. 4 ggr/vecka 17 14. 5 ggr/vecka 4 15. 6 ggr/vecka 9 16. 7 ggr/vecka 34 99. Ej svar
VAR 156 LIVSMEDELSAVD. I DOMUS Loc 214 width 2 MD=99 F.9f. Hur ofta besöker Du livsmedelsavdelning i Domus <Se F.9 för fullständig frågetext> 406 01. Aldrig 72 02. 1 gång/år 83 03. 2 ggr/år 90 04. 3 ggr/år 138 05. 1 gång/kvartal 94 06. 2 ggr/kvartal 169 07. 1 gång/månad 136 08. 2 ggr/månad 108 09. 3 ggr/månad 212 10. 1 gång/vecka 98 11. 2 ggr/vecka 51 12. 3 ggr/vecka 17 13. 4 ggr/vecka 20 14. 5 ggr/vecka 7 15. 6 ggr/vecka 2 16. 7 ggr/vecka 43 99. Ej svar
VAR 157 LIVSMEDELSAVD. I NK Loc 216 width 2 MD=99 F.9g. Hur ofta besöker Du livsmedelsavdelning i NK <Se F.9 för fullständig frågetext> 1420 01. Aldrig 96 02. 1 gång/år 48 03. 2 ggr/år 31 04. 3 ggr/år 52 05. 1 gång/kvartal 17 06. 2 ggr/kvartal 27 07. 1 gång/månad 13 08. 2 ggr/månad 12 09. 3 ggr/månad 17 10. 1 gång/vecka 4 11. 2 ggr/vecka 1 12. 3 ggr/vecka 1 13. 4 ggr/vecka 14. 5 ggr/vecka 15. 6 ggr/vecka 16. 7 ggr/vecka 7 99. Ej svar
VAR 158 LIVSMEDELSAVD. I TEMPO Loc 218 width 2 MD=99 F.9h. Hur ofta besöker Du livsmedelsavdelning i Tempo <Se F.9 för fullständig frågetext> 640 01. Aldrig 106 02. 1 gång/år 90 03. 2 ggr/år 102 04. 3 ggr/år 133 05. 1 gång/kvartal 105 06. 2 ggr/kvartal 141 07. 1 gång/månad 130 08. 2 ggr/månad 106 09. 3 ggr/månad 102 10. 1 gång/vecka 41 11. 2 ggr/vecka 15 12. 3 ggr/vecka 10 13. 4 ggr/vecka 1 14. 5 ggr/vecka 1 15. 6 ggr/vecka 1 16. 7 ggr/vecka 22 99. Ej svar
VAR 159 LIVSMEDELSAVD. I ÅHLENS Loc 220 width 2 MD=99 F.9i. Hur ofta besöker Du livsmedelsavdelning i Åhlens <Se F.9 för fullständig frågetext> 1253 01. Aldrig 105 02. 1 gång/år 65 03. 2 ggr/år 52 04. 3 ggr/år 57 05. 1 gång/kvartal 49 06. 2 ggr/kvartal 55 07. 1 gång/månad 31 08. 2 ggr/månad 24 09. 3 ggr/månad 27 10. 1 gång/vecka 9 11. 2 ggr/vecka 9 12. 3 ggr/vecka 13. 4 ggr/vecka 1 14. 5 ggr/vecka 15. 6 ggr/vecka 16. 7 ggr/vecka 9 99. Ej svar
VAR 160 LIVSMEDELSAVD. I OBS Loc 222 width 2 MD=99 F.9j. Hur ofta besöker Du livsmedelsavdelning i Obs <Se F.9 för fullständig frågetext> 1077 01. Aldrig 132 02. 1 gång/år 99 03. 2 ggr/år 83 04. 3 ggr/år 83 05. 1 gång/kvartal 48 06. 2 ggr/kvartal 90 07. 1 gång/månad 37 08. 2 ggr/månad 27 09. 3 ggr/månad 42 10. 1 gång/vecka 8 11. 2 ggr/vecka 5 12. 3 ggr/vecka 13. 4 ggr/vecka 14. 5 ggr/vecka 15. 6 ggr/vecka 16. 7 ggr/vecka 15 99. Ej svar
VAR 161 LIVSMEDELSAVD. I B&W Loc 224 width 2 MD=99 F.9k. Hur ofta besöker Du livsmedelsavdelning i B&W (Bra, Wessels) <Se F.9 för fullständig frågetext> 1079 01. Aldrig 145 02. 1 gång/år 91 03. 2 ggr/år 71 04. 3 ggr/år 86 05. 1 gång/kvartal 56 06. 2 ggr/kvartal 71 07. 1 gång/månad 42 08. 2 ggr/månad 32 09. 3 ggr/månad 39 10. 1 gång/vecka 12 11. 2 ggr/vecka 10 12. 3 ggr/vecka 13. 4 ggr/vecka 1 14. 5 ggr/vecka 1 15. 6 ggr/vecka 16. 7 ggr/vecka 10 99. Ej svar
VAR 162 DOMUS Loc 226 width 2 MD=99 F.9l. Hur ofta besöker Du Domus <Se F.9 för fullständig frågetext> 287 01. Aldrig 98 02. 1 gång/år 118 03. 2 ggr/år 96 04. 3 ggr/år 160 05. 1 gång/kvartal 144 06. 2 ggr/kvartal 230 07. 1 gång/månad 149 08. 2 ggr/månad 155 09. 3 ggr/månad 163 10. 1 gång/vecka 57 11. 2 ggr/vecka 22 12. 3 ggr/vecka 9 13. 4 ggr/vecka 11 14. 5 ggr/vecka 2 15. 6 ggr/vecka 1 16. 7 ggr/vecka 44 99. Ej svar
VAR 163 NK Loc 228 width 2 MD=99 F.9m. Hur ofta besöker Du NK <Se F.9 för fullständig frågetext> 1105 01. Aldrig 170 02. 1 gång/år 102 03. 2 ggr/år 67 04. 3 ggr/år 65 05. 1 gång/kvartal 55 06. 2 ggr/kvartal 61 07. 1 gång/månad 43 08. 2 ggr/månad 35 09. 3 ggr/månad 20 10. 1 gång/vecka 12 11. 2 ggr/vecka 2 12. 3 ggr/vecka 1 13. 4 ggr/vecka 14. 5 ggr/vecka 15. 6 ggr/vecka 16. 7 ggr/vecka 8 99. Ej svar
VAR 164 TEMPO Loc 230 width 2 MD=99 F.9n. Hur ofta besöker Du Tempo <Se F.9 för fullständig frågetext> 459 01. Aldrig 120 02. 1 gång/år 119 03. 2 ggr/år 113 04. 3 ggr/år 161 05. 1 gång/kvartal 127 06. 2 ggr/kvartal 193 07. 1 gång/månad 147 08. 2 ggr/månad 116 09. 3 ggr/månad 83 10. 1 gång/vecka 37 11. 2 ggr/vecka 20 12. 3 ggr/vecka 7 13. 4 ggr/vecka 4 14. 5 ggr/vecka 3 15. 6 ggr/vecka 1 16. 7 ggr/vecka 36 99. Ej svar
VAR 165 ÅHLENS Loc 232 width 2 MD=99 F.9o. Hur ofta besöker Du Åhlens <Se F.9 för fullständig frågetext> 1035 01. Aldrig 119 02. 1 gång/år 96 03. 2 ggr/år 80 04. 3 ggr/år 91 05. 1 gång/kvartal 70 06. 2 ggr/kvartal 80 07. 1 gång/månad 65 08. 2 ggr/månad 42 09. 3 ggr/månad 34 10. 1 gång/vecka 9 11. 2 ggr/vecka 6 12. 3 ggr/vecka 2 13. 4 ggr/vecka 2 14. 5 ggr/vecka 15. 6 ggr/vecka 16. 7 ggr/vecka 15 99. Ej svar
VAR 166 OBS Loc 234 width 2 MD=99 F.9p. Hur ofta besöker Du Obs <Se F.9 för fullständig frågetext> 889 01. Aldrig 164 02. 1 gång/år 124 03. 2 ggr/år 122 04. 3 ggr/år 114 05. 1 gång/kvartal 76 06. 2 ggr/kvartal 113 07. 1 gång/månad 51 08. 2 ggr/månad 34 09. 3 ggr/månad 32 10. 1 gång/vecka 8 11. 2 ggr/vecka 4 12. 3 ggr/vecka 13. 4 ggr/vecka 14. 5 ggr/vecka 15. 6 ggr/vecka 1 16. 7 ggr/vecka 14 99. Ej svar
VAR 167 B&W (BRA,WESSELS) Loc 236 width 2 MD=99 F.9q. Hur ofta besöker Du B&W (Bra,Wessels) <Se F.9 för fullständig frågetext> 1032 01. Aldrig 160 02. 1 gång/år 98 03. 2 ggr/år 84 04. 3 ggr/år 85 05. 1 gång/kvartal 69 06. 2 ggr/kvartal 84 07. 1 gång/månad 41 08. 2 ggr/månad 31 09. 3 ggr/månad 33 10. 1 gång/vecka 9 11. 2 ggr/vecka 4 12. 3 ggr/vecka 2 13. 4 ggr/vecka 14. 5 ggr/vecka 15. 6 ggr/vecka 16. 7 ggr/vecka 14 99. Ej svar
VAR 168 HENNES/MAURITZ Loc 238 width 2 MD=99 F.9r. Hur ofta besöker Du Hennes/Mauritz <Se F.9 för fullständig frågetext> 560 01. Aldrig 211 02. 1 gång/år 145 03. 2 ggr/år 139 04. 3 ggr/år 174 05. 1 gång/kvartal 138 06. 2 ggr/kvartal 143 07. 1 gång/månad 84 08. 2 ggr/månad 62 09. 3 ggr/månad 51 10. 1 gång/vecka 5 11. 2 ggr/vecka 5 12. 3 ggr/vecka 2 13. 4 ggr/vecka 14. 5 ggr/vecka 15. 6 ggr/vecka 16. 7 ggr/vecka 27 99. Ej svar
VAR 169 HERRMAN/KAPP-AHL Loc 240 width 2 MD=99 F.9s. Hur ofta besöker Du HerrMan/Kapp-Ahl <Se F.9 för fullständig frågetext> 775 01. Aldrig 267 02. 1 gång/år 158 03. 2 ggr/år 95 04. 3 ggr/år 144 05. 1 gång/kvartal 83 06. 2 ggr/kvartal 93 07. 1 gång/månad 50 08. 2 ggr/månad 33 09. 3 ggr/månad 23 10. 1 gång/vecka 6 11. 2 ggr/vecka 1 12. 3 ggr/vecka 13. 4 ggr/vecka 14. 5 ggr/vecka 15. 6 ggr/vecka 16. 7 ggr/vecka 18 99. Ej svar
VAR 170 GULINS/PEPITA Loc 242 width 2 MD=99 F.9t. Hur ofta besöker Du Gulins/Pepita <Se F.9 för fullständig frågetext> 1003 01. Aldrig 206 02. 1 gång/år 115 03. 2 ggr/år 80 04. 3 ggr/år 109 05. 1 gång/kvartal 73 06. 2 ggr/kvartal 78 07. 1 gång/månad 32 08. 2 ggr/månad 18 09. 3 ggr/månad 13 10. 1 gång/vecka 2 11. 2 ggr/vecka 2 12. 3 ggr/vecka 13. 4 ggr/vecka 14. 5 ggr/vecka 15. 6 ggr/vecka 16. 7 ggr/vecka 15 99. Ej svar
VAR 171 IKEA Loc 244 width 2 MD=99 F.9u. Hur ofta besöker Du Ikea <Se F.9 för fullständig frågetext> 689 01. Aldrig 551 02. 1 gång/år 202 03. 2 ggr/år 116 04. 3 ggr/år 98 05. 1 gång/kvartal 40 06. 2 ggr/kvartal 28 07. 1 gång/månad 10 08. 2 ggr/månad 5 09. 3 ggr/månad 4 10. 1 gång/vecka 11. 2 ggr/vecka 12. 3 ggr/vecka 13. 4 ggr/vecka 14. 5 ggr/vecka 15. 6 ggr/vecka 16. 7 ggr/vecka 3 99. Ej svar
VAR 172 EXPERT FOTO Loc 246 width 2 MD=99 F.9v. Hur ofta besöker Du Expert Foto <Se F.9 för fullständig frågetext> 1053 01. Aldrig 189 02. 1 gång/år 87 03. 2 ggr/år 92 04. 3 ggr/år 111 05. 1 gång/kvartal 81 06. 2 ggr/kvartal 66 07. 1 gång/månad 30 08. 2 ggr/månad 15 09. 3 ggr/månad 7 10. 1 gång/vecka 2 11. 2 ggr/vecka 1 12. 3 ggr/vecka 13. 4 ggr/vecka 14. 5 ggr/vecka 1 15. 6 ggr/vecka 16. 7 ggr/vecka 11 99. Ej svar
VAR 173 EXPERT RADIO/TV Loc 248 width 2 MD=99 F.9w. Hur ofta besöker Du Expert Radio/TV <Se F.9 för fullständig frågetext> 1158 01. Aldrig 232 02. 1 gång/år 91 03. 2 ggr/år 61 04. 3 ggr/år 75 05. 1 gång/kvartal 37 06. 2 ggr/kvartal 41 07. 1 gång/månad 17 08. 2 ggr/månad 12 09. 3 ggr/månad 12 10. 1 gång/vecka 3 11. 2 ggr/vecka 1 12. 3 ggr/vecka 13. 4 ggr/vecka 14. 5 ggr/vecka 15. 6 ggr/vecka 16. 7 ggr/vecka 6 99. Ej svar
VAR 174 JÄRNIA Loc 250 width 2 MD=99 F.9x. Hur ofta besöker Du Järnia <Se F.9 för fullständig frågetext> 540 01. Aldrig 263 02. 1 gång/år 189 03. 2 ggr/år 193 04. 3 ggr/år 172 05. 1 gång/kvartal 112 06. 2 ggr/kvartal 132 07. 1 gång/månad 59 08. 2 ggr/månad 28 09. 3 ggr/månad 32 10. 1 gång/vecka 4 11. 2 ggr/vecka 6 12. 3 ggr/vecka 1 13. 4 ggr/vecka 14. 5 ggr/vecka 15. 6 ggr/vecka 16. 7 ggr/vecka 15 99. Ej svar
VAR 175 FÄRGSAM Loc 252 width 2 MD=99 F.9y. Hur ofta besöker Du Färgsam <Se F.9 för fullständig frågetext> 1227 01. Aldrig 170 02. 1 gång/år 100 03. 2 ggr/år 57 04. 3 ggr/år 89 05. 1 gång/kvartal 34 06. 2 ggr/kvartal 29 07. 1 gång/månad 13 08. 2 ggr/månad 4 09. 3 ggr/månad 9 10. 1 gång/vecka 3 11. 2 ggr/vecka 2 12. 3 ggr/vecka 4 13. 4 ggr/vecka 14. 5 ggr/vecka 15. 6 ggr/vecka 16. 7 ggr/vecka 5 99. Ej svar
VAR 176 PRESSBYRÅN Loc 254 width 2 MD=99 F.9z. Hur ofta besöker Du Pressbyrån <Se F.9 för fullständig frågetext> 353 01. Aldrig 67 02. 1 gång/år 88 03. 2 ggr/år 86 04. 3 ggr/år 131 05. 1 gång/kvartal 116 06. 2 ggr/kvartal 198 07. 1 gång/månad 137 08. 2 ggr/månad 139 09. 3 ggr/månad 177 10. 1 gång/vecka 82 11. 2 ggr/vecka 65 12. 3 ggr/vecka 28 13. 4 ggr/vecka 19 14. 5 ggr/vecka 6 15. 6 ggr/vecka 12 16. 7 ggr/vecka 42 99. Ej svar
VAR 177 ANNAN KIOSK Loc 256 width 2 MD=99 F.9å. Hur ofta besöker Du annan kiosk <Se F.9 för fullständig frågetext> 275 01. Aldrig 55 02. 1 gång/år 48 03. 2 ggr/år 72 04. 3 ggr/år 109 05. 1 gång/kvartal 76 06. 2 ggr/kvartal 155 07. 1 gång/månad 119 08. 2 ggr/månad 154 09. 3 ggr/månad 286 10. 1 gång/vecka 135 11. 2 ggr/vecka 95 12. 3 ggr/vecka 52 13. 4 ggr/vecka 44 14. 5 ggr/vecka 12 15. 6 ggr/vecka 37 16. 7 ggr/vecka 22 99. Ej svar
VAR 178 TOBAKSAFFÄR Loc 258 width 2 MD=99 F.9ä. Hur ofta besöker Du tobaksaffär <Se F.9 för fullständig frågetext> 729 01. Aldrig 83 02. 1 gång/år 55 03. 2 ggr/år 73 04. 3 ggr/år 94 05. 1 gång/kvartal 70 06. 2 ggr/kvartal 127 07. 1 gång/månad 84 08. 2 ggr/månad 73 09. 3 ggr/månad 183 10. 1 gång/vecka 55 11. 2 ggr/vecka 39 12. 3 ggr/vecka 22 13. 4 ggr/vecka 16 14. 5 ggr/vecka 7 15. 6 ggr/vecka 12 16. 7 ggr/vecka 24 99. Ej svar
VAR 179 BAR/SJÄLVSERVERING Loc 260 width 2 MD=99 F.9ö. Hur ofta besöker Du bar/självservering <Se F.9 för fullständig frågetext> 362 01. Aldrig 75 02. 1 gång/år 122 03. 2 ggr/år 204 04. 3 ggr/år 192 05. 1 gång/kvartal 131 06. 2 ggr/kvartal 150 07. 1 gång/månad 137 08. 2 ggr/månad 89 09. 3 ggr/månad 66 10. 1 gång/vecka 39 11. 2 ggr/vecka 41 12. 3 ggr/vecka 21 13. 4 ggr/vecka 79 14. 5 ggr/vecka 5 15. 6 ggr/vecka 5 16. 7 ggr/vecka 28 99. Ej svar
VAR 180 KAFE/KONDITORI Loc 262 width 2 MD=99 F.9aa. Hur ofta besöker Du kafe/konditori <Se F.9 för fullständig frågetext> 410 01. Aldrig 102 02. 1 gång/år 152 03. 2 ggr/år 194 04. 3 ggr/år 208 05. 1 gång/kvartal 150 06. 2 ggr/kvartal 168 07. 1 gång/månad 101 08. 2 ggr/månad 91 09. 3 ggr/månad 76 10. 1 gång/vecka 28 11. 2 ggr/vecka 20 12. 3 ggr/vecka 8 13. 4 ggr/vecka 8 14. 5 ggr/vecka 1 15. 6 ggr/vecka 1 16. 7 ggr/vecka 28 99. Ej svar
VAR 181 KORVKIOSK/GATUKÖK Loc 264 width 2 MD=99 F.9ab. Hur ofta besöker Du korvkiosk/gatukök <Se F.9 för fullständig frågetext> 483 01. Aldrig 108 02. 1 gång/år 125 03. 2 ggr/år 146 04. 3 ggr/år 180 05. 1 gång/kvartal 140 06. 2 ggr/kvartal 183 07. 1 gång/månad 94 08. 2 ggr/månad 94 09. 3 ggr/månad 88 10. 1 gång/vecka 31 11. 2 ggr/vecka 21 12. 3 ggr/vecka 11 13. 4 ggr/vecka 4 14. 5 ggr/vecka 2 15. 6 ggr/vecka 3 16. 7 ggr/vecka 33 99. Ej svar
VAR 182 BENSINSTATION Loc 266 width 2 MD=99 F.9ac. Hur ofta besöker Du bensinstation <Se F.9 för fullständig frågetext> 341 01. Aldrig 16 02. 1 gång/år 14 03. 2 ggr/år 20 04. 3 ggr/år 40 05. 1 gång/kvartal 40 06. 2 ggr/kvartal 101 07. 1 gång/månad 211 08. 2 ggr/månad 204 09. 3 ggr/månad 420 10. 1 gång/vecka 174 11. 2 ggr/vecka 75 12. 3 ggr/vecka 41 13. 4 ggr/vecka 17 14. 5 ggr/vecka 2 15. 6 ggr/vecka 10 16. 7 ggr/vecka 20 99. Ej svar
VAR 183 POSTKONTOR Loc 268 width 2 MD=99 F.9ad. Hur ofta besöker Du postkontor <Se F.9 för fullständig frågetext> 87 01. Aldrig 14 02. 1 gång/år 27 03. 2 ggr/år 25 04. 3 ggr/år 64 05. 1 gång/kvartal 79 06. 2 ggr/kvartal 338 07. 1 gång/månad 361 08. 2 ggr/månad 240 09. 3 ggr/månad 287 10. 1 gång/vecka 88 11. 2 ggr/vecka 32 12. 3 ggr/vecka 13 13. 4 ggr/vecka 21 14. 5 ggr/vecka 8 15. 6 ggr/vecka 1 16. 7 ggr/vecka 61 99. Ej svar
VAR 184 BANKKONTOR Loc 270 width 2 MD=99 F.9ae. Hur ofta besöker Du bankkontor <Se F.9 för fullständig frågetext> 152 01. Aldrig 36 02. 1 gång/år 49 03. 2 ggr/år 55 04. 3 ggr/år 102 05. 1 gång/kvartal 66 06. 2 ggr/kvartal 365 07. 1 gång/månad 312 08. 2 ggr/månad 226 09. 3 ggr/månad 224 10. 1 gång/vecka 51 11. 2 ggr/vecka 27 12. 3 ggr/vecka 4 13. 4 ggr/vecka 8 14. 5 ggr/vecka 2 15. 6 ggr/vecka 2 16. 7 ggr/vecka 65 99. Ej svar
VAR 185 HÄLSOKOSTBUTIK Loc 272 width 2 MD=99 F.9af. Hur ofta besöker Du hälsokostbutik <Se F.9 för fullständig frågetext> 1030 01. Aldrig 192 02. 1 gång/år 116 03. 2 ggr/år 90 04. 3 ggr/år 111 05. 1 gång/kvartal 51 06. 2 ggr/kvartal 82 07. 1 gång/månad 18 08. 2 ggr/månad 25 09. 3 ggr/månad 16 10. 1 gång/vecka 4 11. 2 ggr/vecka 2 12. 3 ggr/vecka 1 13. 4 ggr/vecka 14. 5 ggr/vecka 15. 6 ggr/vecka 16. 7 ggr/vecka 8 99. Ej svar
VAR 186 MAC DONALD'S Loc 274 width 2 MD=99 F.9ag. Hur ofta besöker Du Mac Donald's <Se F.9 för fullständig frågetext> 1385 01. Aldrig 96 02. 1 gång/år 67 03. 2 ggr/år 50 04. 3 ggr/år 42 05. 1 gång/kvartal 31 06. 2 ggr/kvartal 26 07. 1 gång/månad 12 08. 2 ggr/månad 19 09. 3 ggr/månad 7 10. 1 gång/vecka 4 11. 2 ggr/vecka 1 12. 3 ggr/vecka 13. 4 ggr/vecka 14. 5 ggr/vecka 15. 6 ggr/vecka 2 16. 7 ggr/vecka 4 99. Ej svar
VAR 187 AFFISCHPELARE Loc 276 width 2 MD=99 F.9ah. Hur ofta ser Du affischpelare <Se F.9 för fullständig frågetext> 490 01. Aldrig 58 02. 1 gång/år 44 03. 2 ggr/år 38 04. 3 ggr/år 46 05. 1 gång/kvartal 41 06. 2 ggr/kvartal 87 07. 1 gång/månad 78 08. 2 ggr/månad 55 09. 3 ggr/månad 216 10. 1 gång/vecka 73 11. 2 ggr/vecka 71 12. 3 ggr/vecka 50 13. 4 ggr/vecka 102 14. 5 ggr/vecka 33 15. 6 ggr/vecka 246 16. 7 ggr/vecka 18 99. Ej svar
VAR 188 REKLAMFILM PÅ BIO Loc 278 width 2 MD=99 F.9ai. Hur ofta ser Du reklamfilm på bio <Se F.9 för fullständig frågetext> 732 01. Aldrig 196 02. 1 gång/år 141 03. 2 ggr/år 125 04. 3 ggr/år 138 05. 1 gång/kvartal 103 06. 2 ggr/kvartal 130 07. 1 gång/månad 65 08. 2 ggr/månad 42 09. 3 ggr/månad 30 10. 1 gång/vecka 9 11. 2 ggr/vecka 4 12. 3 ggr/vecka 1 13. 4 ggr/vecka 2 14. 5 ggr/vecka 1 15. 6 ggr/vecka 6 16. 7 ggr/vecka 21 99. Ej svar
VAR 189 REKLAM PÅ BUSSAR Loc 280 width 2 MD=99 F.9aj. Hur ofta ser Du reklam på bussar <Se F.9 för fullständig frågetext> 476 01. Aldrig 64 02. 1 gång/år 50 03. 2 ggr/år 60 04. 3 ggr/år 82 05. 1 gång/kvartal 60 06. 2 ggr/kvartal 91 07. 1 gång/månad 88 08. 2 ggr/månad 66 09. 3 ggr/månad 141 10. 1 gång/vecka 54 11. 2 ggr/vecka 78 12. 3 ggr/vecka 50 13. 4 ggr/vecka 164 14. 5 ggr/vecka 37 15. 6 ggr/vecka 169 16. 7 ggr/vecka 16 99. Ej svar
VAR 190 ÅKER BUSS Loc 282 width 2 MD=99 F.9ak. Hur ofta åker Du buss <Se F.9 för fullständig frågetext> 512 01. Aldrig 119 02. 1 gång/år 99 03. 2 ggr/år 126 04. 3 ggr/år 83 05. 1 gång/kvartal 89 06. 2 ggr/kvartal 88 07. 1 gång/månad 100 08. 2 ggr/månad 104 09. 3 ggr/månad 66 10. 1 gång/vecka 65 11. 2 ggr/vecka 43 12. 3 ggr/vecka 27 13. 4 ggr/vecka 142 14. 5 ggr/vecka 19 15. 6 ggr/vecka 46 16. 7 ggr/vecka 18 99. Ej svar
VAR 191 ÅKER TUNNELBANA Loc 284 width 2 MD=99 F.9al. Hur ofta åker Du tunnelbana <Se F.9 för fullständig frågetext> 1273 01. Aldrig 107 02. 1 gång/år 52 03. 2 ggr/år 75 04. 3 ggr/år 23 05. 1 gång/kvartal 22 06. 2 ggr/kvartal 22 07. 1 gång/månad 22 08. 2 ggr/månad 26 09. 3 ggr/månad 22 10. 1 gång/vecka 12 11. 2 ggr/vecka 9 12. 3 ggr/vecka 13 13. 4 ggr/vecka 39 14. 5 ggr/vecka 9 15. 6 ggr/vecka 17 16. 7 ggr/vecka 3 99. Ej svar
VAR 192 RABATTKUPONGER Loc 286 width 2 MD=99 F.9am. Hur ofta löser Du in rabattkuponger <Se F.9 för fullständig frågetext> 1029 01. Aldrig 170 02. 1 gång/år 146 03. 2 ggr/år 137 04. 3 ggr/år 89 05. 1 gång/kvartal 47 06. 2 ggr/kvartal 58 07. 1 gång/månad 26 08. 2 ggr/månad 11 09. 3 ggr/månad 11 10. 1 gång/vecka 3 11. 2 ggr/vecka 12. 3 ggr/vecka 1 13. 4 ggr/vecka 2 14. 5 ggr/vecka 1 15. 6 ggr/vecka 1 16. 7 ggr/vecka 14 99. Ej svar
VAR 193 AFTONBLADET Loc 288 width 2 MD=99 F.10. Tidningar Du själv läser. Följande frågor gäller hur ofta Du själv läser vissa tidningar. De flesta människor läser endast en liten del av de uppräknade tidningarna. Vi ber Dig att så noga som möjligt gå igenom och kryssa för samtliga tidningar. I de fall Du inte alls läser en tidning, kryssa för svarsalternativet "Aldrig". F.10a. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Aftonbladet 613 01. Aldrig 53 02. 1 gång/år 64 03. 2 ggr/år 125 04. 3 ggr/år 87 05. 1 gång/kvartal 56 06. 2 ggr/kvartal 93 07. 1 gång/månad 66 08. 2 ggr/månad 79 09. 3 ggr/månad 140 10. 1 gång/vecka 75 11. 2 ggr/vecka 65 12. 3 ggr/vecka 47 13. 4 ggr/vecka 31 14. 5 ggr/vecka 135 15. 6 ggr/vecka 17 99. Ej svar
VAR 194 ARBETET Loc 290 width 2 MD=99 F.10b. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Arbetet <Se F.10 för fullständig frågetext> 1464 01. Aldrig 40 02. 1 gång/år 26 03. 2 ggr/år 21 04. 3 ggr/år 21 05. 1 gång/kvartal 15 06. 2 ggr/kvartal 20 07. 1 gång/månad 15 08. 2 ggr/månad 11 09. 3 ggr/månad 23 10. 1 gång/vecka 5 11. 2 ggr/vecka 8 12. 3 ggr/vecka 2 13. 4 ggr/vecka 10 14. 5 ggr/vecka 60 15. 6 ggr/vecka 5 99. Ej svar
VAR 195 DAGENS NYHETER Loc 292 width 2 MD=99 F.10c. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Dagens Nyheter <Se F.10 för fullständig frågetext> 959 01. Aldrig 58 02. 1 gång/år 57 03. 2 ggr/år 72 04. 3 ggr/år 55 05. 1 gång/kvartal 39 06. 2 ggr/kvartal 57 07. 1 gång/månad 34 08. 2 ggr/månad 31 09. 3 ggr/månad 79 10. 1 gång/vecka 30 11. 2 ggr/vecka 38 12. 3 ggr/vecka 14 13. 4 ggr/vecka 29 14. 5 ggr/vecka 189 15. 6 ggr/vecka 5 99. Ej svar
VAR 196 EXPRESSEN Loc 294 width 2 MD=99 F.10d. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Expressen <Se F.10 för fullständig frågetext> 469 01. Aldrig 47 02. 1 gång/år 52 03. 2 ggr/år 87 04. 3 ggr/år 68 05. 1 gång/kvartal 65 06. 2 ggr/kvartal 96 07. 1 gång/månad 90 08. 2 ggr/månad 104 09. 3 ggr/månad 161 10. 1 gång/vecka 103 11. 2 ggr/vecka 90 12. 3 ggr/vecka 69 13. 4 ggr/vecka 51 14. 5 ggr/vecka 176 15. 6 ggr/vecka 18 99. Ej svar
VAR 197 GÖTEBORGS-POSTEN Loc 296 width 2 MD=99 F.10e. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Göteborgs-Posten <Se F.10 för fullständig frågetext> 1333 01. Aldrig 31 02. 1 gång/år 18 03. 2 ggr/år 34 04. 3 ggr/år 22 05. 1 gång/kvartal 21 06. 2 ggr/kvartal 30 07. 1 gång/månad 10 08. 2 ggr/månad 14 09. 3 ggr/månad 32 10. 1 gång/vecka 8 11. 2 ggr/vecka 11 12. 3 ggr/vecka 8 13. 4 ggr/vecka 5 14. 5 ggr/vecka 159 15. 6 ggr/vecka 10 99. Ej svar
VAR 198 GT KVÄLLSTIDNINGEN Loc 298 width 2 MD=99 F.10f. Hur ofta läser Du vardagsnummer av GT kvällstidningen <Se F.10 för fullständig frågetext> 1395 01. Aldrig 33 02. 1 gång/år 22 03. 2 ggr/år 35 04. 3 ggr/år 30 05. 1 gång/kvartal 17 06. 2 ggr/kvartal 17 07. 1 gång/månad 18 08. 2 ggr/månad 20 09. 3 ggr/månad 37 10. 1 gång/vecka 22 11. 2 ggr/vecka 24 12. 3 ggr/vecka 14 13. 4 ggr/vecka 11 14. 5 ggr/vecka 38 15. 6 ggr/vecka 13 99. Ej svar
VAR 199 KVÄLLSPOSTEN Loc 300 width 2 MD=99 F.10g. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Kvällsposten <Se F.10 för fullständig frågetext> 1418 01. Aldrig 28 02. 1 gång/år 16 03. 2 ggr/år 23 04. 3 ggr/år 35 05. 1 gång/kvartal 17 06. 2 ggr/kvartal 26 07. 1 gång/månad 17 08. 2 ggr/månad 20 09. 3 ggr/månad 36 10. 1 gång/vecka 26 11. 2 ggr/vecka 16 12. 3 ggr/vecka 13 13. 4 ggr/vecka 13 14. 5 ggr/vecka 38 15. 6 ggr/vecka 4 99. Ej svar
VAR 200 SVENSKA DAGBLADET Loc 302 width 2 MD=99 F.10h. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Svenska Dagbladet <Se F.10 för fullständig frågetext> 1307 01. Aldrig 40 02. 1 gång/år 44 03. 2 ggr/år 35 04. 3 ggr/år 38 05. 1 gång/kvartal 26 06. 2 ggr/kvartal 36 07. 1 gång/månad 31 08. 2 ggr/månad 25 09. 3 ggr/månad 35 10. 1 gång/vecka 11 11. 2 ggr/vecka 14 12. 3 ggr/vecka 3 13. 4 ggr/vecka 11 14. 5 ggr/vecka 82 15. 6 ggr/vecka 8 99. Ej svar
VAR 201 SYDSVENSKA DAGBLADET Loc 304 width 2 MD=99 F.10i. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Sydsvenska Dagbladet <Se F.10 för fullständig frågetext> 1528 01. Aldrig 34 02. 1 gång/år 9 03. 2 ggr/år 19 04. 3 ggr/år 11 05. 1 gång/kvartal 6 06. 2 ggr/kvartal 17 07. 1 gång/månad 9 08. 2 ggr/månad 7 09. 3 ggr/månad 26 10. 1 gång/vecka 7 11. 2 ggr/vecka 6 12. 3 ggr/vecka 4 13. 4 ggr/vecka 5 14. 5 ggr/vecka 56 15. 6 ggr/vecka 2 99. Ej svar
VAR 202 NERIKES ALLEHANDA/TIDN. Loc 306 width 2 MD=99 F.10j. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Nerikes Allehanda/Nerikes Tidningen <Se F.10 för fullständig frågetext> 1664 01. Aldrig 5 02. 1 gång/år 6 03. 2 ggr/år 8 04. 3 ggr/år 5 05. 1 gång/kvartal 4 06. 2 ggr/kvartal 7 07. 1 gång/månad 4 08. 2 ggr/månad 3 09. 3 ggr/månad 3 10. 1 gång/vecka 2 11. 2 ggr/vecka 1 12. 3 ggr/vecka 1 13. 4 ggr/vecka 2 14. 5 ggr/vecka 29 15. 6 ggr/vecka 2 99. Ej svar
VAR 203 NORRKÖPINGS TIDNINGAR Loc 308 width 2 MD=99 F.10k. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Norrköpings Tidningar <Se F.10 för fullständig frågetext> 1680 01. Aldrig 8 02. 1 gång/år 4 03. 2 ggr/år 4 04. 3 ggr/år 4 05. 1 gång/kvartal 2 06. 2 ggr/kvartal 4 07. 1 gång/månad 1 08. 2 ggr/månad 1 09. 3 ggr/månad 5 10. 1 gång/vecka 11. 2 ggr/vecka 12. 3 ggr/vecka 1 13. 4 ggr/vecka 5 14. 5 ggr/vecka 27 15. 6 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 204 NYA WERMLANDS-TIDNINGEN Loc 310 width 2 MD=99 F.10l. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Nya Wermlands-Tidningen <Se F.10 för fullständig frågetext> 1617 01. Aldrig 18 02. 1 gång/år 8 03. 2 ggr/år 21 04. 3 ggr/år 3 05. 1 gång/kvartal 4 06. 2 ggr/kvartal 5 07. 1 gång/månad 11 08. 2 ggr/månad 4 09. 3 ggr/månad 5 10. 1 gång/vecka 5 11. 2 ggr/vecka 7 12. 3 ggr/vecka 1 13. 4 ggr/vecka 4 14. 5 ggr/vecka 30 15. 6 ggr/vecka 3 99. Ej svar
VAR 205 UPSALA NYA TIDNING Loc 312 width 2 MD=99 F.10m. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Upsala Nya Tidning <Se F.10 för fullständig frågetext> 1645 01. Aldrig 12 02. 1 gång/år 5 03. 2 ggr/år 12 04. 3 ggr/år 8 05. 1 gång/kvartal 5 06. 2 ggr/kvartal 6 07. 1 gång/månad 5 08. 2 ggr/månad 4 09. 3 ggr/månad 1 10. 1 gång/vecka 5 11. 2 ggr/vecka 2 12. 3 ggr/vecka 5 13. 4 ggr/vecka 3 14. 5 ggr/vecka 28 15. 6 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 206 VESTMANLANDS LÄNS TIDN. Loc 314 width 2 MD=99 F.10n. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Vestmanlands Läns Tidning <Se F.10 för fullständig frågetext> 1658 01. Aldrig 7 02. 1 gång/år 3 03. 2 ggr/år 7 04. 3 ggr/år 4 05. 1 gång/kvartal 2 06. 2 ggr/kvartal 6 07. 1 gång/månad 4 08. 2 ggr/månad 6 09. 3 ggr/månad 3 10. 1 gång/vecka 2 11. 2 ggr/vecka 3 12. 3 ggr/vecka 1 13. 4 ggr/vecka 4 14. 5 ggr/vecka 36 15. 6 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 207 ÖSTGÖTA CORRESPONDENTEN Loc 316 width 2 MD=99 F.10o. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Östgöta Correspondenten <Se F.10 för fullständig frågetext> 1645 01. Aldrig 9 02. 1 gång/år 9 03. 2 ggr/år 10 04. 3 ggr/år 4 05. 1 gång/kvartal 4 06. 2 ggr/kvartal 4 07. 1 gång/månad 2 08. 2 ggr/månad 4 09. 3 ggr/månad 6 10. 1 gång/vecka 4 11. 2 ggr/vecka 1 12. 3 ggr/vecka 2 13. 4 ggr/vecka 3 14. 5 ggr/vecka 38 15. 6 ggr/vecka 1 99. Ej svar
VAR 208 AFTONBLADET(S) Loc 318 width 2 MD=99 F.11. Tidningar Du själv läser. Följande frågor gäller hur ofta Du själv läser vissa tidningar. De flesta människor läser endast en liten del av de uppräknade tidningarna. Vi ber Dig att så noga som möjligt gå igenom och kryssa för samtliga tidningar. I de fall Du inte alls läser en tidning, kryssa för svarsalternativet "Aldrig". F.11a. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Aftonbladet 834 01. Aldrig 61 02. 1 gång/år 57 03. 2 ggr/år 76 04. 3 ggr/år 82 05. 1 gång/kvartal 46 06. 2 ggr/kvartal 90 07. 1 gång/månad 93 08. 2 ggr/månad 93 09. 3 ggr/månad 299 10. 1 gång/vecka 15 99. Ej svar
VAR 209 ARBETET(S) Loc 320 width 2 MD=99 F.11b. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Arbetet <Se F.11 för fullständig frågetext> 1616 01. Aldrig 14 02. 1 gång/år 7 03. 2 ggr/år 10 04. 3 ggr/år 11 05. 1 gång/kvartal 2 06. 2 ggr/kvartal 11 07. 1 gång/månad 7 08. 2 ggr/månad 5 09. 3 ggr/månad 61 10. 1 gång/vecka 2 99. Ej svar
VAR 210 DAGENS NYHETER(S) Loc 322 width 2 MD=99 F.11c. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Dagens Nyheter <Se F.11 för fullständig frågetext> 1185 01. Aldrig 38 02. 1 gång/år 29 03. 2 ggr/år 43 04. 3 ggr/år 39 05. 1 gång/kvartal 33 06. 2 ggr/kvartal 46 07. 1 gång/månad 31 08. 2 ggr/månad 33 09. 3 ggr/månad 262 10. 1 gång/vecka 7 99. Ej svar
VAR 211 EXPRESSEN(S) Loc 324 width 2 MD=99 F.11d. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Expressen <Se F.11 för fullständig frågetext> 670 01. Aldrig 43 02. 1 gång/år 48 03. 2 ggr/år 77 04. 3 ggr/år 77 05. 1 gång/kvartal 64 06. 2 ggr/kvartal 89 07. 1 gång/månad 121 08. 2 ggr/månad 110 09. 3 ggr/månad 431 10. 1 gång/vecka 16 99. Ej svar
VAR 212 GÖTEBORGS-POSTEN(S) Loc 326 width 2 MD=99 F.11e. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Göteborgs-Posten <Se F.11 för fullständig frågetext> 1429 01. Aldrig 18 02. 1 gång/år 12 03. 2 ggr/år 19 04. 3 ggr/år 20 05. 1 gång/kvartal 14 06. 2 ggr/kvartal 22 07. 1 gång/månad 19 08. 2 ggr/månad 12 09. 3 ggr/månad 175 10. 1 gång/vecka 6 99. Ej svar
VAR 213 GP NU(S) Loc 328 width 2 MD=99 F.11f. Hur ofta läser Du GP NU <Se F.11 för fullständig frågetext> 1537 01. Aldrig 9 02. 1 gång/år 3 03. 2 ggr/år 6 04. 3 ggr/år 7 05. 1 gång/kvartal 5 06. 2 ggr/kvartal 12 07. 1 gång/månad 13 08. 2 ggr/månad 8 09. 3 ggr/månad 144 10. 1 gång/vecka 2 99. Ej svar
VAR 214 GT KVÄLLSTIDNINGEN(S) Loc 330 width 2 MD=99 F.11g. Hur ofta läser Du söndagsnummer av GT Kvällstidningen <Se F.11 för fullständig frågetext> 1495 01. Aldrig 23 02. 1 gång/år 22 03. 2 ggr/år 19 04. 3 ggr/år 22 05. 1 gång/kvartal 14 06. 2 ggr/kvartal 16 07. 1 gång/månad 21 08. 2 ggr/månad 20 09. 3 ggr/månad 91 10. 1 gång/vecka 3 99. Ej svar
VAR 215 KVÄLLSPOSTEN(S) Loc 332 width 2 MD=99 F.11h. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Kvällsposten <Se F.11 för fullständig frågetext> 1492 01. Aldrig 13 02. 1 gång/år 15 03. 2 ggr/år 11 04. 3 ggr/år 27 05. 1 gång/kvartal 23 06. 2 ggr/kvartal 17 07. 1 gång/månad 18 08. 2 ggr/månad 18 09. 3 ggr/månad 109 10. 1 gång/vecka 3 99. Ej svar
VAR 216 SVENSKA DAGBLADET(S) Loc 334 width 2 MD=99 F.11i. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Svenska Dagbladet <Se F.11 för fullständig frågetext> 1538 01. Aldrig 26 02. 1 gång/år 11 03. 2 ggr/år 9 04. 3 ggr/år 21 05. 1 gång/kvartal 10 06. 2 ggr/kvartal 15 07. 1 gång/månad 15 08. 2 ggr/månad 8 09. 3 ggr/månad 92 10. 1 gång/vecka 1 99. Ej svar
VAR 217 SYDSVENSKA DAGBLADET(S) Loc 336 width 2 MD=99 F.11j. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Sydsvenska Dagbladet <Se F.11 för fullständig frågetext> 1615 01. Aldrig 10 02. 1 gång/år 4 03. 2 ggr/år 7 04. 3 ggr/år 4 05. 1 gång/kvartal 4 06. 2 ggr/kvartal 10 07. 1 gång/månad 4 08. 2 ggr/månad 7 09. 3 ggr/månad 79 10. 1 gång/vecka 2 99. Ej svar
VAR 218 SKÅNSKA DAGBLADET(S) Loc 338 width 2 MD=99 F.11k. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Skånska Dagbladet <Se F.11 för fullständig frågetext> 1703 01. Aldrig 4 02. 1 gång/år 3 03. 2 ggr/år 8 04. 3 ggr/år 05. 1 gång/kvartal 2 06. 2 ggr/kvartal 3 07. 1 gång/månad 08. 2 ggr/månad 2 09. 3 ggr/månad 20 10. 1 gång/vecka 1 99. Ej svar
VAR 219 HELSINGBORGS DAGBLAD(S) Loc 340 width 2 MD=99 F.11l. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Helsingborgs Dagblad <Se F.11 för fullständig frågetext> 1693 01. Aldrig 3 02. 1 gång/år 4 03. 2 ggr/år 6 04. 3 ggr/år 1 05. 1 gång/kvartal 1 06. 2 ggr/kvartal 5 07. 1 gång/månad 1 08. 2 ggr/månad 3 09. 3 ggr/månad 27 10. 1 gång/vecka 2 99. Ej svar
VAR 220 ALLAS VECKOTIDNING Loc 342 width 2 MD=99 F.12. Tidningar Du själv läser. Följande frågor gäller hur ofta Du själv läser vissa tidningar. De flesta människor läser endast en liten del av de uppräknade tidningarna. Vi ber Dig att så noga som möjligt gå igenom och kryssa för samtliga tidningar. I de fall Du inte alls läser en tidning, kryssa för svarsalternativet "Aldrig". F.12a. Hur ofta läser Du Allas Veckotidning 1194 01. Aldrig 92 02. 1 gång/år 70 03. 2 ggr/år 60 04. 3 ggr/år 73 05. 1 gång/kvartal 40 06. 2 ggr/kvartal 62 07. 1 gång/månad 37 08. 2 ggr/månad 15 09. 3 ggr/månad 90 10. 1 gång/vecka 13 99. Ej svar
VAR 221 ALLERS Loc 344 width 2 MD=99 F.12b. Hur ofta läser Du Allers <Se F.12 för fullständig frågetext> 1033 01. Aldrig 94 02. 1 gång/år 80 03. 2 ggr/år 83 04. 3 ggr/år 87 05. 1 gång/kvartal 61 06. 2 ggr/kvartal 88 07. 1 gång/månad 41 08. 2 ggr/månad 25 09. 3 ggr/månad 135 10. 1 gång/vecka 19 99. Ej svar
VAR 222 DAMERNAS VÄRLD Loc 346 width 2 MD=99 F.12c. Hur ofta läser Du Damernas Värld <Se F.12 för fullständig frågetext> 1194 01. Aldrig 95 02. 1 gång/år 81 03. 2 ggr/år 84 04. 3 ggr/år 78 05. 1 gång/kvartal 44 06. 2 ggr/kvartal 60 07. 1 gång/månad 31 08. 2 ggr/månad 15 09. 3 ggr/månad 48 10. 1 gång/vecka 16 99. Ej svar
VAR 223 FEMINA Loc 348 width 2 MD=99 F.12d. Hur ofta läser Du Femina <Se F.12 för fullständig frågetext> 1263 01. Aldrig 84 02. 1 gång/år 79 03. 2 ggr/år 76 04. 3 ggr/år 76 05. 1 gång/kvartal 42 06. 2 ggr/kvartal 55 07. 1 gång/månad 19 08. 2 ggr/månad 7 09. 3 ggr/månad 36 10. 1 gång/vecka 9 99. Ej svar
VAR 224 FIB-AKTUELLT Loc 350 width 2 MD=99 F.12e. Hur ofta läser Du FIB-Aktuellt <Se F.12 för fullständig frågetext> 1078 01. Aldrig 59 02. 1 gång/år 70 03. 2 ggr/år 82 04. 3 ggr/år 96 05. 1 gång/kvartal 56 06. 2 ggr/kvartal 113 07. 1 gång/månad 77 08. 2 ggr/månad 36 09. 3 ggr/månad 63 10. 1 gång/vecka 16 99. Ej svar
VAR 225 HEMMETS JOURNAL Loc 352 width 2 MD=99 F.12f. Hur ofta läser Du Hemmets Journal <Se F.12 för fullständig frågetext> 1032 01. Aldrig 92 02. 1 gång/år 71 03. 2 ggr/år 76 04. 3 ggr/år 76 05. 1 gång/kvartal 50 06. 2 ggr/kvartal 83 07. 1 gång/månad 56 08. 2 ggr/månad 25 09. 3 ggr/månad 175 10. 1 gång/vecka 10 99. Ej svar
VAR 226 HEMMETS VECKOTIDNING Loc 354 width 2 MD=99 F.12g. Hur ofta läser Du Hemmets Veckotidning <Se F.12 för fullständig frågetext> 1109 01. Aldrig 87 02. 1 gång/år 71 03. 2 ggr/år 61 04. 3 ggr/år 77 05. 1 gång/kvartal 57 06. 2 ggr/kvartal 63 07. 1 gång/månad 33 08. 2 ggr/månad 20 09. 3 ggr/månad 159 10. 1 gång/vecka 9 99. Ej svar
VAR 227 HUSMODERN Loc 356 width 2 MD=99 F.12h. Hur ofta läser Du Husmodern <Se F.12 för fullständig frågetext> 1214 01. Aldrig 90 02. 1 gång/år 77 03. 2 ggr/år 66 04. 3 ggr/år 78 05. 1 gång/kvartal 42 06. 2 ggr/kvartal 65 07. 1 gång/månad 22 08. 2 ggr/månad 13 09. 3 ggr/månad 70 10. 1 gång/vecka 9 99. Ej svar
VAR 228 HÄNT I VECKAN Loc 358 width 2 MD=99 F.12i. Hur ofta läser Du Hänt i Veckan <Se F.12 för fullständig frågetext> 1067 01. Aldrig 82 02. 1 gång/år 89 03. 2 ggr/år 95 04. 3 ggr/år 125 05. 1 gång/kvartal 64 06. 2 ggr/kvartal 75 07. 1 gång/månad 36 08. 2 ggr/månad 18 09. 3 ggr/månad 84 10. 1 gång/vecka 11 99. Ej svar
VAR 229 ICA-KURIREN Loc 360 width 2 MD=99 F.12j. Hur ofta läser Du ICA-Kuriren <Se F.12 för fullständig frågetext> 966 01. Aldrig 59 02. 1 gång/år 50 03. 2 ggr/år 78 04. 3 ggr/år 59 05. 1 gång/kvartal 54 06. 2 ggr/kvartal 68 07. 1 gång/månad 38 08. 2 ggr/månad 23 09. 3 ggr/månad 338 10. 1 gång/vecka 13 99. Ej svar
VAR 230 KALLE ANKA & CO Loc 362 width 2 MD=99 F.12k. Hur ofta läser Du Kalle Anka & Co <Se F.12 för fullständig frågetext> 1248 01. Aldrig 65 02. 1 gång/år 51 03. 2 ggr/år 70 04. 3 ggr/år 47 05. 1 gång/kvartal 50 06. 2 ggr/kvartal 60 07. 1 gång/månad 31 08. 2 ggr/månad 25 09. 3 ggr/månad 92 10. 1 gång/vecka 7 99. Ej svar
VAR 231 LAND Loc 364 width 2 MD=99 F.12l. Hur ofta läser Du Land <Se F.12 för fullständig frågetext> 1152 01. Aldrig 43 02. 1 gång/år 54 03. 2 ggr/år 48 04. 3 ggr/år 43 05. 1 gång/kvartal 25 06. 2 ggr/kvartal 51 07. 1 gång/månad 38 08. 2 ggr/månad 25 09. 3 ggr/månad 257 10. 1 gång/vecka 10 99. Ej svar
VAR 232 LEKTYR Loc 366 width 2 MD=99 F.12m. Hur ofta läser Du Lektyr <Se F.12 för fullständig frågetext> 1155 01. Aldrig 59 02. 1 gång/år 59 03. 2 ggr/år 65 04. 3 ggr/år 82 05. 1 gång/kvartal 57 06. 2 ggr/kvartal 100 07. 1 gång/månad 68 08. 2 ggr/månad 31 09. 3 ggr/månad 57 10. 1 gång/vecka 13 99. Ej svar
VAR 233 MIN VÄRLD Loc 368 width 2 MD=99 F.12n. Hur ofta läser Du Min Värld <Se F.12 för fullständig frågetext> 1436 01. Aldrig 52 02. 1 gång/år 37 03. 2 ggr/år 23 04. 3 ggr/år 35 05. 1 gång/kvartal 22 06. 2 ggr/kvartal 25 07. 1 gång/månad 23 08. 2 ggr/månad 17 09. 3 ggr/månad 67 10. 1 gång/vecka p 9 99. Ej svar
VAR 234 MITT LIVS NOVELL Loc 370 width 2 MD=99 F.12o. Hur ofta läser Du Mitt Livs Novell <Se F.12 för fullständig frågetext> 1575 01. Aldrig 32 02. 1 gång/år 20 03. 2 ggr/år 17 04. 3 ggr/år 15 05. 1 gång/kvartal 18 06. 2 ggr/kvartal 11 07. 1 gång/månad 9 08. 2 ggr/månad 10 09. 3 ggr/månad 37 10. 1 gång/vecka 2 99. Ej svar
VAR 235 RÖSTER I RADIO/TV Loc 372 width 2 MD=99 F.12p. Hur ofta läser Du Röster i Radio/TV <Se F.12 för fullständig frågetext> 1276 01. Aldrig 93 02. 1 gång/år 90 03. 2 ggr/år 77 04. 3 ggr/år 57 05. 1 gång/kvartal 36 06. 2 ggr/kvartal 32 07. 1 gång/månad 12 08. 2 ggr/månad 9 09. 3 ggr/månad 58 10. 1 gång/vecka 6 99. Ej svar
VAR 236 SAXONS VECKOTIDNING Loc 374 width 2 MD=99 F.12q. Hur ofta läser Du Saxons Veckotidning <Se F.12 för fullständig frågetext> 1323 01. Aldrig 67 02. 1 gång/år 69 03. 2 ggr/år 41 04. 3 ggr/år 69 05. 1 gång/kvartal 38 06. 2 ggr/kvartal 46 07. 1 gång/månad 19 08. 2 ggr/månad 21 09. 3 ggr/månad 49 10. 1 gång/vecka 4 99. Ej svar
VAR 237 SE Loc 376 width 2 MD=99 F.12r. Hur ofta läser Du Se <Se F.12 för fullständig frågetext> 1280 01. Aldrig 90 02. 1 gång/år 68 03. 2 ggr/år 78 04. 3 ggr/år 66 05. 1 gång/kvartal 50 06. 2 ggr/kvartal 50 07. 1 gång/månad 23 08. 2 ggr/månad 12 09. 3 ggr/månad 20 10. 1 gång/vecka 9 99. Ej svar
VAR 238 SVENSK DAMTIDNING Loc 378 width 2 MD=99 F.12s. Hur ofta läser Du Svensk Damtidning <Se F.12 för fullständig frågetext> 1301 01. Aldrig 61 02. 1 gång/år 59 03. 2 ggr/år 59 04. 3 ggr/år 59 05. 1 gång/kvartal 38 06. 2 ggr/kvartal 57 07. 1 gång/månad 24 08. 2 ggr/månad 14 09. 3 ggr/månad 66 10. 1 gång/vecka 8 99. Ej svar
VAR 239 VECKANS AFFÄRER Loc 380 width 2 MD=99 F.12t. Hur ofta läser Du Veckans Affärer <Se F.12 för fullständig frågetext> 1476 01. Aldrig 33 02. 1 gång/år 21 03. 2 ggr/år 32 04. 3 ggr/år 39 05. 1 gång/kvartal 21 06. 2 ggr/kvartal 45 07. 1 gång/månad 12 08. 2 ggr/månad 10 09. 3 ggr/månad 48 10. 1 gång/vecka 9 99. Ej svar
VAR 240 VECKO-REVYN Loc 382 width 2 MD=99 F.12u. Hur ofta läser Du Vecko-Revyn <Se F.12 för fullständig frågetext> 1333 01. Aldrig 56 02. 1 gång/år 62 03. 2 ggr/år 62 04. 3 ggr/år 66 05. 1 gång/kvartal 45 06. 2 ggr/kvartal 43 07. 1 gång/månad 25 08. 2 ggr/månad 12 09. 3 ggr/månad 36 10. 1 gång/vecka 6 99. Ej svar
VAR 241 VI Loc 384 width 2 MD=99 F.12v. Hur ofta läser Du Vi <Se F.12 för fullständig frågetext> 1371 01. Aldrig 44 02. 1 gång/år 42 03. 2 ggr/år 39 04. 3 ggr/år 30 05. 1 gång/kvartal 21 06. 2 ggr/kvartal 34 07. 1 gång/månad 16 08. 2 ggr/månad 11 09. 3 ggr/månad 131 10. 1 gång/vecka 7 99. Ej svar
VAR 242 ÅRET RUNT Loc 386 width 2 MD=99 F.12x. Hur ofta läser Du Året Runt <Se F.12 för fullständig frågetext> 962 01. Aldrig 73 02. 1 gång/år 76 03. 2 ggr/år 80 04. 3 ggr/år 99 05. 1 gång/kvartal 69 06. 2 ggr/kvartal 81 07. 1 gång/månad 67 08. 2 ggr/månad 32 09. 3 ggr/månad 192 10. 1 gång/vecka 15 99. Ej svar
VAR 243 METALLARBETAREN Loc 388 width 2 MD=99 F.12y. Hur ofta läser Du Metallarbetaren <Se F.12 för fullständig frågetext> 1505 01. Aldrig 20 02. 1 gång/år 18 03. 2 ggr/år 8 04. 3 ggr/år 21 05. 1 gång/kvartal 10 06. 2 ggr/kvartal 53 07. 1 gång/månad 38 08. 2 ggr/månad 66 09. 3 ggr/månad 7 99. Ej svar
VAR 244 STOPP Loc 390 width 2 MD=98 or GE 99 F.12z. Hur ofta läser Du Stopp <Se F.12 för fullständig frågetext> Frågan ställd i 81-II (Omgång 21,22,23) 1517 01. Aldrig 26 02. 1 gång/år 40 03. 2 ggr/år 16 04. 3 ggr/år 32 05. 1 gång/kvartal 19 06. 2 ggr/kvartal 27 07. 1 gång/månad 21 08. 2 ggr/månad 11 09. 3 ggr/månad 30 10. 1 gång/vecka 98. Frågan ej ställd 7 99. Ej svar
VAR 245 KOMMUNALARBETAREN Loc 392 width 1 MD=9 F.13. Tidningar Du själv läser. Följande frågor gäller hur ofta Du själv läser vissa tidningar. De flesta människor läser endast en liten del av de uppräknade tidningarna. Vi ber Dig att så noga som möjligt gå igenom och kryssa för samtliga tidningar. I de fall Du inte alls läser en tidning, kryssa för svarsalternativet "Aldrig". F.13a. Hur ofta läser Du Kommunalarbetaren 1461 1. Aldrig 9 2. 1 gång/år 9 3. 2 ggr/år 11 4. 3 ggr/år 17 5. 1 gång/kvartal 8 6. 2 ggr/kvartal 45 7. 1 gång/månad 179 8. 2 ggr/månad 7 9. Ej svar
VAR 246 MOTOR Loc 393 width 1 MD=9 F.13b. Hur ofta läser Du Motor <Se F.13 för fullständig frågetext> 1411 1. Aldrig 39 2. 1 gång/år 37 3. 2 ggr/år 36 4. 3 ggr/år 46 5. 1 gång/kvartal 21 6. 2 ggr/kvartal 45 7. 1 gång/månad 102 8. 2 ggr/månad 9 9. Ej svar
VAR 247 MOTORFÖRAREN Loc 394 width 1 MD=9 F.13c. Hur ofta läser Du Motorföraren <Se F.13 för fullständig frågetext> 1580 1. Aldrig 15 2. 1 gång/år 14 3. 2 ggr/år 14 4. 3 ggr/år 18 5. 1 gång/kvartal 19 6. 2 ggr/kvartal 23 7. 1 gång/månad 59 8. 2 ggr/månad 4 9. Ej svar
VAR 248 TEKNIKENS VÄRLD Loc 395 width 1 MD=9 F.13d. Hur ofta läser Du Teknikens Värld <Se F.13 för fullständig frågetext> 1314 1. Aldrig 52 2. 1 gång/år 50 3. 2 ggr/år 70 4. 3 ggr/år 67 5. 1 gång/kvartal 60 6. 2 ggr/kvartal 63 7. 1 gång/månad 63 8. 2 ggr/månad 7 9. Ej svar
VAR 249 VI BILÄGARE Loc 396 width 1 MD=9 F.13e. Hur ofta läser Du Vi Bilägare <Se F.13 för fullständig frågetext> 1191 1. Aldrig 46 2. 1 gång/år 42 3. 2 ggr/år 38 4. 3 ggr/år 53 5. 1 gång/kvartal 46 6. 2 ggr/kvartal 85 7. 1 gång/månad 233 8. 2 ggr/månad 12 9. Ej svar
VAR 250 SIA SKOGSARBETAREN Loc 397 width 1 MD=9 F.13f. Hur ofta läser Du SIA Skogsarbetaren <Se F.13 för fullständig frågetext> 1673 1. Aldrig 7 2. 1 gång/år 5 3. 2 ggr/år 4 4. 3 ggr/år 7 5. 1 gång/kvartal 4 6. 2 ggr/kvartal 14 7. 1 gång/månad 30 8. 2 ggr/månad 2 9. Ej svar
VAR 251 BILSPORT Loc 398 width 1 MD=9 F.13g. Hur ofta läser Du Bilsport <Se F.13 för fullständig frågetext> Frågan ställd i 81-II(Omgång 21,22,23,28) 1517 1. Aldrig 27 2. 1 gång/år 22 3. 2 ggr/år 19 4. 3 ggr/år 33 5. 1 gång/kvartal 32 6. 2 ggr/kvartal 32 7. 1 gång/månad 61 8. 2 ggr/månad 3 9. Ej svar
VAR 252 DET BÄSTA Loc 399 width 1 MD=9 F.14. Tidningar Du själv läser. Följande frågor gäller hur ofta Du själv läser vissa tidningar. De flesta människor läser endast en liten del av de uppräknade tidningarna. Vi ber Dig att så noga som möjligt gå igenom och kryssa för samtliga tidningar. I de fall Du inte alls läser en tidning, kryssa för svarsalternativet "Aldrig". F.14a. Hur ofta läser Du Det Bästa 1447 1. Aldrig 58 2. 1 gång/år 34 3. 2 ggr/år 19 4. 3 ggr/år 27 5. 1 gång/kvartal 16 6. 2 ggr/kvartal 118 7. 1 gång/månad 27 9. Ej svar
VAR 253 MÅNADS-JOURNALEN Loc 400 width 1 MD=9 F.14b. Hur ofta läser Du Månads-Journalen <Se F.14 för fullständig frågetext> 1684 1. Aldrig 10 2. 1 gång/år 8 3. 2 ggr/år 5 4. 3 ggr/år 5 5. 1 gång/kvartal 2 6. 2 ggr/kvartal 22 7. 1 gång/månad 10 9. Ej svar
VAR 254 VI FÖRÄLDRAR Loc 401 width 1 MD=9 F.14c. Hur ofta läser Du Vi Föräldrar <Se F.14 för fullständig frågetext> 1510 1. Aldrig 43 2. 1 gång/år 39 3. 2 ggr/år 42 4. 3 ggr/år 30 5. 1 gång/kvartal 14 6. 2 ggr/kvartal 63 7. 1 gång/månad 5 9. Ej svar
VAR 255 PRIVATA AFFÄRER Loc 402 width 1 MD=9 F.14d. Hur ofta läser Du Privata Affärer <Se F.14 för fullständig frågetext> 1608 1. Aldrig 25 2. 1 gång/år 16 3. 2 ggr/år 28 4. 3 ggr/år 23 5. 1 gång/kvartal 6 6. 2 ggr/kvartal 36 7. 1 gång/månad 4 9. Ej svar
VAR 256 ANTIK & AUKTION Loc 403 width 1 MD=9 F.14e. Hur ofta läser Du Antik & Auktion <Se F.14 för fullständig frågetext> 1620 1. Aldrig 37 2. 1 gång/år 21 3. 2 ggr/år 20 4. 3 ggr/år 16 5. 1 gång/kvartal 7 6. 2 ggr/kvartal 22 7. 1 gång/månad 3 9. Ej svar
VAR 257 ALLT I HEMMET Loc 404 width 1 MD=9 F.14f. Hur ofta läser Du Allt i Hemmet <Se F.14 för fullständig frågetext> 1108 1. Aldrig 136 2. 1 gång/år 117 3. 2 ggr/år 111 4. 3 ggr/år 101 5. 1 gång/kvartal 46 6. 2 ggr/kvartal 112 7. 1 gång/månad 15 9. Ej svar
VAR 258 HEM OCH FRITID Loc 405 width 1 MD=9 F.14g. Hur ofta läser Du Hem och Fritid <Se F.14 för fullständig frågetext> 1082 1. Aldrig 133 2. 1 gång/år 119 3. 2 ggr/år 118 4. 3 ggr/år 103 5. 1 gång/kvartal 56 6. 2 ggr/kvartal 115 7. 1 gång/månad 20 9. Ej svar
VAR 259 VÅR BOSTAD Loc 406 width 1 MD=9 F.14h. Hur ofta läser Du Vår Bostad <Se F.14 för fullständig frågetext> 1233 1. Aldrig 64 2. 1 gång/år 47 3. 2 ggr/år 51 4. 3 ggr/år 84 5. 1 gång/kvartal 25 6. 2 ggr/kvartal 214 7. 1 gång/månad 28 9. Ej svar
VAR 260 ALLT OM MAT Loc 407 width 1 MD=9 F.14i. Hur ofta läser Du Allt om Mat <Se F.14 för fullständig frågetext> 1232 1. Aldrig 128 2. 1 gång/år 96 3. 2 ggr/år 75 4. 3 ggr/år 79 5. 1 gång/kvartal 33 6. 2 ggr/kvartal 88 7. 1 gång/månad 15 9. Ej svar
VAR 261 TIDSKRIFT FÖR HÄLSA Loc 408 width 1 MD=9 F.14j. Hur ofta läser Du Tidskrift för Hälsa <Se F.14 för fullständig frågetext> 1593 1. Aldrig 32 2. 1 gång/år 33 3. 2 ggr/år 24 4. 3 ggr/år 18 5. 1 gång/kvartal 13 6. 2 ggr/kvartal 27 7. 1 gång/månad 6 9. Ej svar
VAR 262 FOTO- OCH FILMTEKNIK Loc 409 width 1 MD=9 F.14k. Hur ofta läser Du Foto- och Filmteknik <Se F.14 för fullständig frågetext> 1594 1. Aldrig 44 2. 1 gång/år 30 3. 2 ggr/år 16 4. 3 ggr/år 16 5. 1 gång/kvartal 15 6. 2 ggr/kvartal 25 7. 1 gång/månad 6 9. Ej svar
VAR 263 TEKNIK FÖR ALLA Loc 410 width 1 MD=9 F.14l. Hur ofta läser Du Teknik för alla <Se F.14 för fullständig frågetext> 1509 1. Aldrig 51 2. 1 gång/år 56 3. 2 ggr/år 44 4. 3 ggr/år 23 5. 1 gång/kvartal 20 6. 2 ggr/kvartal 37 7. 1 gång/månad 6 9. Ej svar
VAR 264 BÅT-NYTT Loc 411 width 1 MD=9 F.14m. Hur ofta läser Du Båt-Nytt <Se F.14 för fullständig frågetext> 1507 1. Aldrig 58 2. 1 gång/år 37 3. 2 ggr/år 35 4. 3 ggr/år 40 5. 1 gång/kvartal 17 6. 2 ggr/kvartal 42 7. 1 gång/månad 10 9. Ej svar
VAR 265 BÅT FÖR ALLA Loc 412 width 1 MD=9 F.14n. Hur ofta läser Du Båt för alla <Se F.14 för fullständig frågetext> 1598 1. Aldrig 23 2. 1 gång/år 23 3. 2 ggr/år 27 4. 3 ggr/år 31 5. 1 gång/kvartal 16 6. 2 ggr/kvartal 21 7. 1 gång/månad 7 9. Ej svar
VAR 266 VI BÅTÄGARE Loc 413 width 1 MD=9 F.14o. Hur ofta läser Du Vi Båtägare <Se F.14 för fullständig frågetext> 1570 1. Aldrig 43 2. 1 gång/år 29 3. 2 ggr/år 24 4. 3 ggr/år 31 5. 1 gång/kvartal p 11 6. 2 ggr/kvartal 28 7. 1 gång/månad 10 9. Ej svar
VAR 267 PÅ KRYSS & TILL RORS Loc 414 width 1 MD=9 F.14p. Hur ofta läser Du På Kryss & Till Rors <Se F.14 för fullständig frågetext> 1671 1. Aldrig 18 2. 1 gång/år 14 3. 2 ggr/år 8 4. 3 ggr/år 12 5. 1 gång/kvartal 21 6. 2 ggr/kvartal 2 9. Ej svar
VAR 268 SEGLING Loc 415 width 1 MD=9 F.14q. Hur ofta läser Du Segling <Se F.14 för fullständig frågetext> 1656 1. Aldrig 28 2. 1 gång/år 20 3. 2 ggr/år 12 4. 3 ggr/år 11 5. 1 gång/kvartal 18 6. 2 ggr/kvartal 1 9. Ej svar
VAR 269 FLT 6-DAGARS Loc 416 width 2 MD=99 F.15. Tidningar Du själv läser. Följande frågor gäller hur ofta Du själv läser vissa tidningar. De flesta människor läser endast en liten del av de uppräknade tidningarna. Vi ber Dig att så noga som möjligt gå igenom och kryssa för samtliga tidningar. I de fall Du inte alls läser en tidning, kryssa för svarsalternativet "Aldrig". F.15a. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Förenade Landsortstidningar 6-dagars 727 01. Aldrig 18 02. 1 gång/år 32 03. 2 ggr/år 48 04. 3 ggr/år 32 05. 1 gång/kvartal 44 06. 2 ggr/kvartal 42 07. 1 gång/månad 32 08. 2 ggr/månad 41 09. 3 ggr/månad 48 10. 1 gång/vecka 29 11. 2 ggr/vecka 41 12. 3 ggr/vecka 25 13. 4 ggr/vecka 42 14. 5 ggr/vecka 538 15. 6 ggr/vecka 7 99. Ej svar
VAR 270 A-PRESSEN Loc 418 width 2 MD=99 F.15b. Hur ofta läser Du vardagsnummer av A-Pressen <Se F.15 för fullständig frågetext> 1046 01. Aldrig 11 02. 1 gång/år 21 03. 2 ggr/år 39 04. 3 ggr/år 33 05. 1 gång/kvartal 21 06. 2 ggr/kvartal 46 07. 1 gång/månad 39 08. 2 ggr/månad 45 09. 3 ggr/månad 68 10. 1 gång/vecka 31 11. 2 ggr/vecka 37 12. 3 ggr/vecka 22 13. 4 ggr/vecka 30 14. 5 ggr/vecka 248 15. 6 ggr/vecka 9 99. Ej svar
VAR 271 FLT 5-DAGARS Loc 420 width 2 MD=99 F.15c. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Förenade Landsortstidningar 5-dagars <Se F.15 för fullständig frågetext> 1608 01. Aldrig 13 02. 1 gång/år 11 03. 2 ggr/år 13 04. 3 ggr/år 6 05. 1 gång/kvartal 10 06. 2 ggr/kvartal 14 07. 1 gång/månad 3 08. 2 ggr/månad 3 09. 3 ggr/månad 4 10. 1 gång/vecka 3 11. 2 ggr/vecka 4 12. 3 ggr/vecka 5 13. 4 ggr/vecka 48 14. 5 ggr/vecka 1 99. Ej svar
VAR 272 FLT 4-DAGARS Loc 422 width 2 MD=99 F.15d. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Förenade Landsortstidningar 4-dagars <Se F.15 för fullständig frågetext> 1657 01. Aldrig 3 02. 1 gång/år 4 03. 2 ggr/år 13 04. 3 ggr/år 4 05. 1 gång/kvartal 3 06. 2 ggr/kvartal 6 07. 1 gång/månad 3 08. 2 ggr/månad 6 09. 3 ggr/månad 1 10. 1 gång/vecka 7 11. 2 ggr/vecka 8 12. 3 ggr/vecka 27 13. 4 ggr/vecka 4 99. Ej svar
VAR 273 FLT 3-DAGARS Loc 424 width 2 MD=99 F.15e. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Förenade Landsortstidningar 3-dagars <Se F.15 för fullständig frågetext> 1587 01. Aldrig 5 02. 1 gång/år 11 03. 2 ggr/år 15 04. 3 ggr/år 5 05. 1 gång/kvartal 13 06. 2 ggr/kvartal 10 07. 1 gång/månad 2 08. 2 ggr/månad 6 09. 3 ggr/månad 15 10. 1 gång/vecka 4 11. 2 ggr/vecka 69 12. 3 ggr/vecka 4 99. Ej svar
VAR 274 FLT 2-DAGARS Loc 426 width 2 MD=99 F.15f. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Förenade Landsortstidningar 2-dagars <Se F.15 för fullständig frågetext> 1725 01. Aldrig 7 02. 1 gång/år 6 03. 2 ggr/år 1 04. 3 ggr/år 1 05. 1 gång/kvartal 1 06. 2 ggr/kvartal 07. 1 gång/månad 1 08. 2 ggr/månad 09. 3 ggr/månad 1 10. 1 gång/vecka 3 11. 2 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 275 HELSINGBORGS DAGBLAD Loc 428 width 2 MD=99 F.15g. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Helsingborgs Dagblad <Se F.15 för fullständig frågetext> 1676 01. Aldrig 8 02. 1 gång/år 8 03. 2 ggr/år 3 04. 3 ggr/år 5 05. 1 gång/kvartal 2 06. 2 ggr/kvartal 3 07. 1 gång/månad 1 08. 2 ggr/månad 2 09. 3 ggr/månad 6 10. 1 gång/vecka 2 11. 2 ggr/vecka 12. 3 ggr/vecka 4 13. 4 ggr/vecka 14. 5 ggr/vecka 25 15. 6 ggr/vecka 1 99. Ej svar
VAR 276 MS/NKR Loc 430 width 2 MD=99 F.15h. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Mellersta Skåne/Nya Kristianstadsbladet <Se F.15 för fullständig frågetext> 1688 01. Aldrig 2 02. 1 gång/år 7 03. 2 ggr/år 4 04. 3 ggr/år 2 05. 1 gång/kvartal 3 06. 2 ggr/kvartal p 2 07. 1 gång/månad 6 08. 2 ggr/månad 1 09. 3 ggr/månad 4 10. 1 gång/vecka 1 11. 2 ggr/vecka 2 12. 3 ggr/vecka 1 13. 4 ggr/vecka 5 14. 5 ggr/vecka 17 15. 6 ggr/vecka 1 99. Ej svar
VAR 277 ÖVR.LOKAL DAGSPRESS (6) Loc 432 width 2 MD=99 F.15i. Hur ofta läser Du vardagsnummer av övrig lokal dagspress 6-dagars <Se F.15 för fullständig frågetext> 1629 01. Aldrig 3 02. 1 gång/år 16 03. 2 ggr/år 8 04. 3 ggr/år 3 05. 1 gång/kvartal 6 06. 2 ggr/kvartal 3 07. 1 gång/månad 5 08. 2 ggr/månad 4 09. 3 ggr/månad 4 10. 1 gång/vecka 2 11. 2 ggr/vecka 5 12. 3 ggr/vecka 5 13. 4 ggr/vecka 7 14. 5 ggr/vecka 42 15. 6 ggr/vecka 4 99. Ej svar
VAR 278 ÖVR.LOKAL DAGSPRESS (4) Loc 434 width 2 MD=99 F.15j. Hur ofta läser Du vardagsnummer av övrig lokal dagspress 4-dagars <Se F.15 för fullständig frågetext> 1714 01. Aldrig 4 02. 1 gång/år 8 03. 2 ggr/år 6 04. 3 ggr/år 05. 1 gång/kvartal 1 06. 2 ggr/kvartal 4 07. 1 gång/månad 1 08. 2 ggr/månad 2 09. 3 ggr/månad 10. 1 gång/vecka 11. 2 ggr/vecka 12. 3 ggr/vecka 6 13. 4 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 279 ÖVR.LOKAL DAGSPRESS (3) Loc 436 width 2 MD=99 F.15k. Hur ofta läser Du vardagsnummer av övrig lokal dagspress 3-dagars <Se F.15 för fullständig frågetext> 1662 01. Aldrig 8 02. 1 gång/år 12 03. 2 ggr/år 13 04. 3 ggr/år 6 05. 1 gång/kvartal 4 06. 2 ggr/kvartal 4 07. 1 gång/månad 5 08. 2 ggr/månad 3 09. 3 ggr/månad 3 10. 1 gång/vecka 5 11. 2 ggr/vecka 17 12. 3 ggr/vecka 4 99. Ej svar
VAR 280 ÖVR.LOKAL DAGSPRESS (2) Loc 438 width 2 MD=99 F.15l. Hur ofta läser Du vardagsnummer av övrig lokal dagspress 2-dagars <Se F.15 för fullständig frågetext> 1726 01. Aldrig 02. 1 gång/år 9 03. 2 ggr/år 3 04. 3 ggr/år 1 05. 1 gång/kvartal 2 06. 2 ggr/kvartal 07. 1 gång/månad 08. 2 ggr/månad 1 09. 3 ggr/månad 10. 1 gång/vecka 3 11. 2 ggr/vecka 1 99. Ej svar
VAR 281 VÅRT HUS Loc 440 width 1 MD=9 F.16. Villatidningar. Tidningarna Vårt Hus och Vi i Villa distribueras gratis till landets alla villahushåll. Båda utkommer med 4 nr/år - två på våren och två på hösten. F.16a. Hur ofta läser Du Vårt Hus? 781 1. Läser aldrig 96 2. Läser 1 nr/år 82 3. Läser 2 nr/år 33 4. Läser 3 nr/år 639 5. Läser 4 nr/år 115 9. Ej svar
VAR 282 VI I VILLA Loc 441 width 1 MD=9 F.16b. Hur ofta läser Du Vi i Villa? <Se F.16 för fullständig frågetext> 670 1. Läser aldrig 84 2. Läser 1 nr/år 108 3. Läser 2 nr/år 43 4. Läser 3 nr/år 737 5. Läser 4 nr/år 104 9. Ej svar
VAR 283 AFTONBLADET(S) Loc 442 width 1 MD=9 F.17. Köp av olika tidningar. Hur ofta köper Du för egen räkning nedan uppräknade tidningar? (Räkna bara med tidningar som Du själv köper eller prenumererar på i Ditt eget namn.) F.17a. Hur ofta köper Du söndagsnummer av Aftonbladet? 989 1. Köper aldrig 458 2. Köper enstaka nummmer 51 3. Köper ungefär 1 nr av 4 29 4. Köper ungefär vart annat nr 28 5. Köper ungefär 3 nr av 4 122 6. Köper nästan alla nr 50 7. Köper alla nr/prenumererar 19 9. Ej svar
VAR 284 EXPRESSEN(S) Loc 443 width 1 MD=9 F.17b. Hur ofta köper Du söndagsnummer av Expressen? <Se F.17 för fullständig frågetext> 819 1. Köper aldrig 479 2. Köper enstaka nummmer 77 3. Köper ungefär 1 nr av 4 61 4. Köper ungefär vart annat nr 52 5. Köper ungefär 3 nr av 4 153 6. Köper nästan alla nr 86 7. Köper alla nr/prenumererar 19 9. Ej svar
VAR 285 DET BÄSTA Loc 444 width 1 MD=9 F.17c. Hur ofta köper Du Det Bästa? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1571 1. Köper aldrig 54 2. Köper enstaka nummmer 5 3. Köper ungefär 1 nr av 4 2 4. Köper ungefär vart annat nr 1 5. Köper ungefär 3 nr av 4 3 6. Köper nästan alla nr 91 7. Köper alla nr/prenumererar 19 9. Ej svar
VAR 286 MÅNADS-JOURNALEN Loc 445 width 1 MD=9 F.17d. Hur ofta köper Du Månads-Journalen? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1696 1. Köper aldrig 17 2. Köper enstaka nummmer 1 3. Köper ungefär 1 nr av 4 1 4. Köper ungefär vart annat nr 5. Köper ungefär 3 nr av 4 1 6. Köper nästan alla nr 11 7. Köper alla nr/prenumererar 19 9. Ej svar
VAR 287 ALLAS VECKOTIDNING Loc 446 width 1 MD=9 F.17e. Hur ofta köper Du Allas Veckotidning? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1521 1. Köper aldrig 143 2. Köper enstaka nummmer 12 3. Köper ungefär 1 nr av 4 3 4. Köper ungefär vart annat nr 3 5. Köper ungefär 3 nr av 4 16 6. Köper nästan alla nr 27 7. Köper alla nr/prenumererar 21 9. Ej svar
VAR 288 ALLERS Loc 447 width 1 MD=9 F.17f. Hur ofta köper Du Allers? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1458 1. Köper aldrig 180 2. Köper enstaka nummmer 18 3. Köper ungefär 1 nr av 4 3 4. Köper ungefär vart annat nr 1 5. Köper ungefär 3 nr av 4 13 6. Köper nästan alla nr 54 7. Köper alla nr/prenumererar 19 9. Ej svar
VAR 289 DAMERNAS VÄRLD Loc 448 width 1 MD=9 F.17g. Hur ofta köper Du Damernas Värld? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1472 1. Köper aldrig 189 2. Köper enstaka nummmer 26 3. Köper ungefär 1 nr av 4 10 4. Köper ungefär vart annat nr 7 5. Köper ungefär 3 nr av 4 8 6. Köper nästan alla nr 15 7. Köper alla nr/prenumererar 19 9. Ej svar
VAR 290 FEMINA Loc 449 width 1 MD=9 F.17h. Hur ofta köper Du Femina? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1512 1. Köper aldrig 170 2. Köper enstaka nummmer 15 3. Köper ungefär 1 nr av 4 9 4. Köper ungefär vart annat nr 1 5. Köper ungefär 3 nr av 4 6 6. Köper nästan alla nr 14 7. Köper alla nr/prenumererar 19 9. Ej svar
VAR 291 FIB-AKTUELLT Loc 450 width 1 MD=9 F.17i. Hur ofta köper Du FIB-Aktuellt? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1371 1. Köper aldrig 233 2. Köper enstaka nummmer 57 3. Köper ungefär 1 nr av 4 31 4. Köper ungefär vart annat nr 6 5. Köper ungefär 3 nr av 4 17 6. Köper nästan alla nr 12 7. Köper alla nr/prenumererar 19 9. Ej svar
VAR 292 HEMMETS JOURNAL Loc 451 width 1 MD=9 F.17j. Hur ofta köper Du Hemmets Journal? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1443 1. Köper aldrig 164 2. Köper enstaka nummmer 17 3. Köper ungefär 1 nr av 4 9 4. Köper ungefär vart annat nr 4 5. Köper ungefär 3 nr av 4 17 6. Köper nästan alla nr 73 7. Köper alla nr/prenumererar 19 9. Ej svar
VAR 293 HEMMETS VECKOTIDNING Loc 452 width 1 MD=9 F.17k. Hur ofta köper Du Hemmets Veckotidning? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1505 1. Köper aldrig 126 2. Köper enstaka nummmer 15 3. Köper ungefär 1 nr av 4 2 4. Köper ungefär vart annat nr 3 5. Köper ungefär 3 nr av 4 13 6. Köper nästan alla nr 63 7. Köper alla nr/prenumererar 19 9. Ej svar
VAR 294 HUSMODERN Loc 453 width 1 MD=9 F.17l. Hur ofta köper Du Husmodern? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1500 1. Köper aldrig 168 2. Köper enstaka nummmer 13 3. Köper ungefär 1 nr av 4 5 4. Köper ungefär vart annat nr 3 5. Köper ungefär 3 nr av 4 12 6. Köper nästan alla nr 26 7. Köper alla nr/prenumererar 19 9. Ej svar
VAR 295 HÄNT I VECKAN Loc 454 width 1 MD=9 F.17m. Hur ofta köper Du Hänt i Veckan? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1478 1. Köper aldrig 179 2. Köper enstaka nummmer 26 3. Köper ungefär 1 nr av 4 9 4. Köper ungefär vart annat nr 7 5. Köper ungefär 3 nr av 4 14 6. Köper nästan alla nr 14 7. Köper alla nr/prenumererar 19 9. Ej svar
VAR 296 ICA-KURIREN Loc 455 width 1 MD=9 F.17n. Hur ofta köper Du ICA-Kuriren? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1422 1. Köper aldrig 37 2. Köper enstaka nummmer 8 3. Köper ungefär 1 nr av 4 3 4. Köper ungefär vart annat nr 1 5. Köper ungefär 3 nr av 4 6 6. Köper nästan alla nr 250 7. Köper alla nr/prenumererar 19 9. Ej svar
VAR 297 LAND Loc 456 width 1 MD=9 F.17o. Hur ofta köper Du Land? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1485 1. Köper aldrig 51 2. Köper enstaka nummmer 3 3. Köper ungefär 1 nr av 4 2 4. Köper ungefär vart annat nr 3 5. Köper ungefär 3 nr av 4 5 6. Köper nästan alla nr 178 7. Köper alla nr/prenumererar 19 9. Ej svar
VAR 298 LEKTYR Loc 457 width 1 MD=9 F.17p. Hur ofta köper Du Lektyr? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1408 1. Köper aldrig 215 2. Köper enstaka nummmer 47 3. Köper ungefär 1 nr av 4 25 4. Köper ungefär vart annat nr 5 5. Köper ungefär 3 nr av 4 16 6. Köper nästan alla nr 11 7. Köper alla nr/prenumererar 19 9. Ej svar
VAR 299 MIN VÄRLD Loc 458 width 1 MD=9 F.17q. Hur ofta köper Du Min Värld? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1602 1. Köper aldrig 67 2. Köper enstaka nummmer 12 3. Köper ungefär 1 nr av 4 9 4. Köper ungefär vart annat nr 5. Köper ungefär 3 nr av 4 11 6. Köper nästan alla nr 26 7. Köper alla nr/prenumererar 19 9. Ej svar
VAR 300 MITT LIVS NOVELL Loc 459 width 1 MD=9 F.17r. Hur ofta köper Du Mitt Livs Novell? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1633 1. Köper aldrig 47 2. Köper enstaka nummmer 12 3. Köper ungefär 1 nr av 4 10 4. Köper ungefär vart annat nr 5. Köper ungefär 3 nr av 4 8 6. Köper nästan alla nr 17 7. Köper alla nr/prenumererar 19 9. Ej svar
VAR 301 RÖSTER I RADIO/TV Loc 460 width 1 MD=9 F.17s. Hur ofta köper Du Röster i Radio/TV? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1497 1. Köper aldrig 180 2. Köper enstaka nummmer 16 3. Köper ungefär 1 nr av 4 3 4. Köper ungefär vart annat nr 2 5. Köper ungefär 3 nr av 4 4 6. Köper nästan alla nr 25 7. Köper alla nr/prenumererar 19 9. Ej svar
VAR 302 SAXONS VECKOTIDNING Loc 461 width 1 MD=9 F.17t. Hur ofta köper Du Saxons Veckotidning? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1553 1. Köper aldrig 128 2. Köper enstaka nummmer 7 3. Köper ungefär 1 nr av 4 6 4. Köper ungefär vart annat nr 2 5. Köper ungefär 3 nr av 4 10 6. Köper nästan alla nr 21 7. Köper alla nr/prenumererar 19 9. Ej svar
VAR 303 SE Loc 462 width 1 MD=9 F.17u. Hur ofta köper Du Se? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1547 1. Köper aldrig 154 2. Köper enstaka nummmer 14 3. Köper ungefär 1 nr av 4 4 4. Köper ungefär vart annat nr 3 5. Köper ungefär 3 nr av 4 3 6. Köper nästan alla nr 2 7. Köper alla nr/prenumererar 19 9. Ej svar
VAR 304 SVENSK DAMTIDNING Loc 463 width 1 MD=9 F.17v. Hur ofta köper Du Svensk Damtidning? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1531 1. Köper aldrig 131 2. Köper enstaka nummmer 17 3. Köper ungefär 1 nr av 4 9 4. Köper ungefär vart annat nr 1 5. Köper ungefär 3 nr av 4 8 6. Köper nästan alla nr 30 7. Köper alla nr/prenumererar 19 9. Ej svar
VAR 305 VECKO-REVYN Loc 464 width 1 MD=9 F.17x. Hur ofta köper Du Vecko-Revyn? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1537 1. Köper aldrig 143 2. Köper enstaka nummmer 21 3. Köper ungefär 1 nr av 4 12 4. Köper ungefär vart annat nr 6 5. Köper ungefär 3 nr av 4 1 6. Köper nästan alla nr 7 7. Köper alla nr/prenumererar 19 9. Ej svar
VAR 306 VI Loc 465 width 1 MD=9 F.17y. Hur ofta köper Du Vi? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1570 1. Köper aldrig 32 2. Köper enstaka nummmer 2 3. Köper ungefär 1 nr av 4 2 4. Köper ungefär vart annat nr 2 5. Köper ungefär 3 nr av 4 3 6. Köper nästan alla nr 116 7. Köper alla nr/prenumererar 19 9. Ej svar
VAR 307 ÅRET RUNT Loc 466 width 1 MD=9 F.17z. Hur ofta köper Du Året Runt? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1362 1. Köper aldrig 236 2. Köper enstaka nummmer 24 3. Köper ungefär 1 nr av 4 10 4. Köper ungefär vart annat nr 4 5. Köper ungefär 3 nr av 4 13 6. Köper nästan alla nr 78 7. Köper alla nr/prenumererar 19 9. Ej svar
VAR 308 SKÖNHETSARTIKLAR Loc 467 width 1 MD=9 F.18. Dina inköp av olika varor. Hur ofta köper Du personligen för egen eller för andras räkning nedanstående produkter? Var god svara med ett kryss på varje rad. F.18a. Jag KÖPER:Skönhetsartiklar 553 1. Aldrig 580 2. Någon gång/år 369 3. Någon gång/kvartal 226 4. Någon gång/månad 11 5. 1-2 ggr/vecka 6. 3-4 ggr/vecka 7. Minst 5 ggr/vecka 7 9. Ej svar
VAR 309 TANDKRÄM Loc 468 width 1 MD=9 F.18b. Jag KÖPER:Tandkräm <Se F.18 för fullständig frågetext> 121 1. Aldrig 226 2. Någon gång/år 461 3. Någon gång/kvartal 878 4. Någon gång/månad 49 5. 1-2 ggr/vecka 3 6. 3-4 ggr/vecka 1 7. Minst 5 ggr/vecka 7 9. Ej svar
VAR 310 TVÅL Loc 469 width 1 MD=9 F.18c. Jag KÖPER:Tvål <Se F.18 för fullständig frågetext> 128 1. Aldrig 213 2. Någon gång/år 409 3. Någon gång/kvartal 915 4. Någon gång/månad 68 5. 1-2 ggr/vecka 3 6. 3-4 ggr/vecka 2 7. Minst 5 ggr/vecka 8 9. Ej svar
VAR 311 MASKINDISKMEDEL Loc 470 width 1 MD=9 F.18d. Jag KÖPER:Maskindiskmedel <Se F.18 för fullständig frågetext> 1113 1. Aldrig 180 2. Någon gång/år 238 3. Någon gång/kvartal 202 4. Någon gång/månad 4 5. 1-2 ggr/vecka 6. 3-4 ggr/vecka 7. Minst 5 ggr/vecka 9 9. Ej svar
VAR 312 HANDDISKMEDEL Loc 471 width 1 MD=9 F.18e. Jag KÖPER:Handdiskmedel <Se F.18 för fullständig frågetext> 311 1. Aldrig 302 2. Någon gång/år 518 3. Någon gång/kvartal 589 4. Någon gång/månad 19 5. 1-2 ggr/vecka 6. 3-4 ggr/vecka 7. Minst 5 ggr/vecka 7 9. Ej svar
VAR 313 RENGÖRINGSMEDEL Loc 472 width 1 MD=9 F.18f. Jag KÖPER:Rengöringsmedel <Se F.18 för fullständig frågetext> 294 1. Aldrig 342 2. Någon gång/år 584 3. Någon gång/kvartal 504 4. Någon gång/månad 15 5. 1-2 ggr/vecka 6. 3-4 ggr/vecka 7. Minst 5 ggr/vecka 7 9. Ej svar
VAR 314 TVÄTTMEDEL Loc 473 width 1 MD=9 F.18g. Jag KÖPER:Tvättmedel <Se F.18 för fullständig frågetext> 277 1. Aldrig 260 2. Någon gång/år 529 3. Någon gång/kvartal 647 4. Någon gång/månad 25 5. 1-2 ggr/vecka 6. 3-4 ggr/vecka 1 7. Minst 5 ggr/vecka 7 9. Ej svar
VAR 315 GOLVVÅRDSMEDEL Loc 474 width 1 MD=9 F.18h. Jag KÖPER:Golvvårdsmedel <Se F.18 för fullständig frågetext> 697 1. Aldrig 574 2. Någon gång/år 258 3. Någon gång/kvartal 204 4. Någon gång/månad 6 5. 1-2 ggr/vecka 6. 3-4 ggr/vecka 7. Minst 5 ggr/vecka 7 9. Ej svar
VAR 316 KAFFE Loc 475 width 1 MD=9 F.18i. Jag KÖPER:Kaffe <Se F.18 för fullständig frågetext> 167 1. Aldrig 155 2. Någon gång/år 251 3. Någon gång/kvartal 852 4. Någon gång/månad 303 5. 1-2 ggr/vecka 6 6. 3-4 ggr/vecka 1 7. Minst 5 ggr/vecka 11 9. Ej svar
VAR 317 SATSA HÅRT Loc 476 width 1 MD=9 F.19. Olika påståenden. Här nedan finner Du ett antal påståenden. Markera för vart och ett av dem om Du instämmer i påståendet eller inte. Försök att bedöma alla påståenden även om det ibland kan verka irriterande att inte kunna svara mera nyanserat. F.19a. Jag är beredd att satsa hårt för att komma framåt här i livet 278 1. Instämmer starkt 688 2. Instämmer delvis 429 3. Varken eller 213 4. Instämmer inte 96 5. Instämmer absolut inte 42 9. Ej svar
VAR 318 KVINNANS PLATS Loc 477 width 1 MD=9 F.19b. Kvinnans plats är i hemmet <Se F.19 för fullständig frågetext> 139 1. Instämmer starkt 388 2. Instämmer delvis 186 3. Varken eller 514 4. Instämmer inte 504 5. Instämmer absolut inte 15 9. Ej svar
VAR 319 PRISMEDVETEN Loc 478 width 1 MD=9 F.19c. Jag är mycket prismedveten <Se F.19 för fullständig frågetext> 303 1. Instämmer starkt 797 2. Instämmer delvis 414 3. Varken eller 168 4. Instämmer inte 45 5. Instämmer absolut inte 19 9. Ej svar
VAR 320 STÄDNING Loc 479 width 1 MD=9 F.19d. Det är tacksamt att städa för det är sånt som folk lägger märke till <Se F.19 för fullständig frågetext> 207 1. Instämmer starkt 605 2. Instämmer delvis 341 3. Varken eller 411 4. Instämmer inte 166 5. Instämmer absolut inte 16 9. Ej svar
VAR 321 KVINNOR OCH BARN Loc 480 width 1 MD=9 F.19e. Barn är det viktigaste i en kvinnas liv <Se F.19 för fullständig frågetext> 315 1. Instämmer starkt 642 2. Instämmer delvis 315 3. Varken eller 322 4. Instämmer inte 116 5. Instämmer absolut inte 36 9. Ej svar
VAR 322 RENT I HUSET Loc 481 width 1 MD=9 F.19f. Jag trivs bara när det är alldeles rent i huset <Se F.19 för fullständig frågetext> 348 1. Instämmer starkt 701 2. Instämmer delvis 202 3. Varken eller 375 4. Instämmer inte 107 5. Instämmer absolut inte 13 9. Ej svar
VAR 323 ARBETET EN HOBBY Loc 482 width 1 MD=9 F.19g. För mig är arbetet en hobby <Se F.19 för fullständig frågetext> 138 1. Instämmer starkt 461 2. Instämmer delvis 338 3. Varken eller 541 4. Instämmer inte 240 5. Instämmer absolut inte 28 9. Ej svar
VAR 324 GENVÄGAR Loc 483 width 1 MD=9 F.19h. Jag är en sån som tycker om att ta genvägar, att förenkla saker och ting <Se F.19 för fullständig frågetext> 153 1. Instämmer starkt 698 2. Instämmer delvis 333 3. Varken eller 423 4. Instämmer inte 113 5. Instämmer absolut inte 26 9. Ej svar
VAR 325 ANNORLUNDA MAT Loc 484 width 1 MD=9 F.19i. Jag tycker om att bjuda på lite annorlunda maträtter <Se F.19 för fullständig frågetext> 254 1. Instämmer starkt 702 2. Instämmer delvis 435 3. Varken eller 246 4. Instämmer inte 87 5. Instämmer absolut inte 22 9. Ej svar
VAR 326 IMPULSKÖP Loc 485 width 1 MD=9 F.19j. Jag planerar sällan utan handlar mest på impuls <Se F.19 för fullständig frågetext> 84 1. Instämmer starkt 418 2. Instämmer delvis 224 3. Varken eller 747 4. Instämmer inte 257 5. Instämmer absolut inte 16 9. Ej svar
VAR 327 GÅR I AFFÄRER Loc 486 width 1 MD=9 F.19k. Jag går ofta i affärer bara för att se om det finns något nytt <Se F.19 för fullständig frågetext> 110 1. Instämmer starkt 426 2. Instämmer delvis 260 3. Varken eller 545 4. Instämmer inte 383 5. Instämmer absolut inte 22 9. Ej svar
VAR 328 KVALITETSVAROR Loc 487 width 1 MD=9 F.19l. Jag köper alltid kvalitetsvaror även om det blir dyrare <Se F.19 för fullständig frågetext> 225 1. Instämmer starkt 840 2. Instämmer delvis 248 3. Varken eller 339 4. Instämmer inte 73 5. Instämmer absolut inte 21 9. Ej svar
VAR 329 KÖPA OCH SÄLJA Loc 488 width 1 MD=9 F.19m. Jag är intresserad av att köpa och sälja <Se F.19 för fullständig frågetext> 136 1. Instämmer starkt 298 2. Instämmer delvis 486 3. Varken eller 476 4. Instämmer inte 322 5. Instämmer absolut inte 28 9. Ej svar
VAR 330 MATLAGNINGSBERÖM Loc 489 width 1 MD=9 F.19n. Folk ger mig ofta beröm för min matlagning <Se F.19 för fullständig frågetext> 177 1. Instämmer starkt 604 2. Instämmer delvis 411 3. Varken eller 260 4. Instämmer inte 273 5. Instämmer absolut inte 21 9. Ej svar
VAR 331 FESTER Loc 490 width 1 MD=9 F.19o. Jag tycker om fester där det är en massa musik och prat <Se F.19 för fullständig frågetext> 209 1. Instämmer starkt 576 2. Instämmer delvis 333 3. Varken eller 379 4. Instämmer inte 227 5. Instämmer absolut inte 22 9. Ej svar
VAR 332 FRITIDEN VIKTIGARE Loc 491 width 1 MD=9 F.19p. Fritiden är viktigare än arbetet <Se F.19 för fullständig frågetext> 249 1. Instämmer starkt 470 2. Instämmer delvis 373 3. Varken eller 482 4. Instämmer inte 139 5. Instämmer absolut inte 33 9. Ej svar
VAR 333 FRITIDSPROBLEM Loc 492 width 1 MD=9 F.19q. Det finns för lite att göra på fritiden <Se F.19 för fullständig frågetext> 93 1. Instämmer starkt 170 2. Instämmer delvis 135 3. Varken eller 698 4. Instämmer inte 624 5. Instämmer absolut inte 26 9. Ej svar
VAR 334 TUGGUMMI Loc 493 width 1 MD=9 F.19r. Det ser illa ut när folk tuggar tuggummi <Se F.19 för fullständig frågetext> 578 1. Instämmer starkt 498 2. Instämmer delvis 356 3. Varken eller 220 4. Instämmer inte 84 5. Instämmer absolut inte 10 9. Ej svar
VAR 335 RELIGIÖSA FRÅGOR Loc 494 width 1 MD=9 F.19s. Religiösa frågor ges för lite utrymme i dagens Sverige <Se F.19 för fullständig frågetext> 167 1. Instämmer starkt 296 2. Instämmer delvis 615 3. Varken eller 365 4. Instämmer inte 285 5. Instämmer absolut inte 18 9. Ej svar
VAR 336 GAMMALDAGS ÅSIKTER Loc 495 width 1 MD=9 F.19t. Jag är nog lite gammaldags i mina åsikter <Se F.19 för fullständig frågetext> 130 1. Instämmer starkt 709 2. Instämmer delvis 287 3. Varken eller 431 4. Instämmer inte 174 5. Instämmer absolut inte 15 9. Ej svar
VAR 337 KOPPLA AV Loc 496 width 1 MD=9 F.19u. Jag önskar jag kunde koppla av mera <Se F.19 för fullständig frågetext> 239 1. Instämmer starkt 716 2. Instämmer delvis 312 3. Varken eller 383 4. Instämmer inte 76 5. Instämmer absolut inte 20 9. Ej svar
VAR 338 TILLRÄCKLIGT MED PENGAR Loc 497 width 1 MD=9 F.19v. Jag har tillräckligt med pengar för det jag önskar mig <Se F.19 för fullständig frågetext> 98 1. Instämmer starkt 517 2. Instämmer delvis 200 3. Varken eller 534 4. Instämmer inte 378 5. Instämmer absolut inte 19 9. Ej svar
VAR 339 SÄNKA LEVNADSSTANDARD Loc 498 width 1 MD=9 F.19w. Jag är beredd att sänka min levnadsstandard för att hjälpa folk i utvecklingsländerna <Se F.19 för fullständig frågetext> 84 1. Instämmer starkt 532 2. Instämmer delvis 493 3. Varken eller 424 4. Instämmer inte 186 5. Instämmer absolut inte 27 9. Ej svar
VAR 340 HUR BILEN SER UT Loc 499 width 1 MD=9 F.19x. Det spelar ingen roll hur den bil jag har ser ut bara den rullar <Se F.19 för fullständig frågetext> 164 1. Instämmer starkt 433 2. Instämmer delvis 154 3. Varken eller 639 4. Instämmer inte 328 5. Instämmer absolut inte 28 9. Ej svar
VAR 341 DRINK - SLAPPNA AV Loc 500 width 1 MD=9 F.19y. Att ta en öl eller drink är ett bra sätt att slappna av när arbetsdagen är slut <Se F.19 för fullständig frågetext> 44 1. Instämmer starkt 205 2. Instämmer delvis 174 3. Varken eller 537 4. Instämmer inte 766 5. Instämmer absolut inte 20 9. Ej svar
VAR 342 TA ANSVAR Loc 501 width 1 MD=9 F.19z. Jag tycker om att ta stort ansvar <Se F.19 för fullständig frågetext> 184 1. Instämmer starkt 765 2. Instämmer delvis 365 3. Varken eller 341 4. Instämmer inte 63 5. Instämmer absolut inte 28 9. Ej svar
VAR 343 FÖRENINGSARBETE Loc 502 width 1 MD=9 F.19å. Jag tycker om att arbeta i föreningar <Se F.19 för fullständig frågetext> 89 1. Instämmer starkt 363 2. Instämmer delvis 382 3. Varken eller 515 4. Instämmer inte 366 5. Instämmer absolut inte 31 9. Ej svar
VAR 344 OTROHET OFÖRLÅTLIGT Loc 503 width 1 MD=9 F.19ä. Jag tycker otrohet är helt oförlåtligt <Se F.19 för fullständig frågetext> 475 1. Instämmer starkt 442 2. Instämmer delvis 273 3. Varken eller 407 4. Instämmer inte 125 5. Instämmer absolut inte 24 9. Ej svar
VAR 345 FÖRKASTLIGT DRICKA VIN Loc 504 width 1 MD=9 F.19ö. Jag anser det är förkastligt att dricka vin eller sprit <Se F.19 för fullständig frågetext> 272 1. Instämmer starkt 333 2. Instämmer delvis 246 3. Varken eller 570 4. Instämmer inte 309 5. Instämmer absolut inte 16 9. Ej svar
VAR 346 KOPPLA AV MED ATT LÄSA Loc 505 width 1 MD=9 F.19aa. Jag tycker om att koppla av med att läsa en veckotidning <Se F.19 för fullständig frågetext> 227 1. Instämmer starkt 710 2. Instämmer delvis 298 3. Varken eller 288 4. Instämmer inte 201 5. Instämmer absolut inte 22 9. Ej svar
VAR 347 INGA FRAMTIDSBEKYMMER Loc 506 width 1 MD=9 F.19ab. Jag tar var dag som den kommer och bekymrar mig inte om framtiden <Se F.19 för fullständig frågetext> 102 1. Instämmer starkt 407 2. Instämmer delvis 162 3. Varken eller 739 4. Instämmer inte 317 5. Instämmer absolut inte 19 9. Ej svar
VAR 348 HELLRE HEMMAKVÄLL Loc 507 width 1 MD=9 F.19ac. Jag har hellre en stilla hemmakväll än att jag går ut på fest <Se F.19 för fullständig frågetext> 440 1. Instämmer starkt 693 2. Instämmer delvis 255 3. Varken eller 268 4. Instämmer inte 80 5. Instämmer absolut inte 10 9. Ej svar
VAR 349 BROTTSLINGAR Loc 508 width 1 MD=9 F.19ad. Samhället är alldeles för släpphänt mot brottslingar <Se F.19 för fullständig frågetext> 670 1. Instämmer starkt 621 2. Instämmer delvis 218 3. Varken eller 186 4. Instämmer inte 38 5. Instämmer absolut inte 13 9. Ej svar
VAR 350 SKÖNT KÄNNA SIG LYXIG Loc 509 width 1 MD=9 F.19ae. Jag tycker det är skönt att få känna mig lite lyxig ibland <Se F.19 för fullständig frågetext> 390 1. Instämmer starkt 857 2. Instämmer delvis 273 3. Varken eller 169 4. Instämmer inte 38 5. Instämmer absolut inte 19 9. Ej svar
VAR 351 TA RISKER Loc 510 width 1 MD=9 F.19af. Jag aktar mig för att ta några risker <Se F.19 för fullständig frågetext> 283 1. Instämmer starkt 688 2. Instämmer delvis 327 3. Varken eller 376 4. Instämmer inte 49 5. Instämmer absolut inte 23 9. Ej svar
VAR 352 PORRTIDNINGAR Loc 511 width 1 MD=9 F.19ag. Porrtidningar borde förbjudas <Se F.19 för fullständig frågetext> 557 1. Instämmer starkt 257 2. Instämmer delvis 436 3. Varken eller 354 4. Instämmer inte 131 5. Instämmer absolut inte 11 9. Ej svar
VAR 353 SNYGGT KLÄDD Loc 512 width 1 MD=9 F.19ah. Att vara snyggt klädd är viktigt <Se F.19 för fullständig frågetext> 363 1. Instämmer starkt 868 2. Instämmer delvis 257 3. Varken eller 190 4. Instämmer inte 52 5. Instämmer absolut inte 16 9. Ej svar
VAR 354 ÖRTMEDICINER Loc 513 width 1 MD=9 F.19ai. Örtmediciner borde användas mera allmänt i Sverige <Se F.19 för fullständig frågetext> 302 1. Instämmer starkt 574 2. Instämmer delvis 710 3. Varken eller 101 4. Instämmer inte 45 5. Instämmer absolut inte 14 9. Ej svar
VAR 355 PROFFSBOXNING Loc 514 width 1 MD=9 F.19aj. Proffsboxning borde vara tillåten i Sverige <Se F.19 för fullständig frågetext> 260 1. Instämmer starkt 330 2. Instämmer delvis 426 3. Varken eller 294 4. Instämmer inte 424 5. Instämmer absolut inte 12 9. Ej svar
VAR 356 PROVA NYA LIVSMEDEL Loc 515 width 1 MD=9 F.19ak. När det kommer nya livsmedel är jag bland de första som prövar dem <Se F.19 för fullständig frågetext> 26 1. Instämmer starkt 227 2. Instämmer delvis 364 3. Varken eller 723 4. Instämmer inte 390 5. Instämmer absolut inte 16 9. Ej svar
VAR 357 PRÖVA NYHETER Loc 516 width 1 MD=9 F.19al. Jag är snabbare att pröva nyheter än mina vänner och bekanta <Se F.19 för fullständig frågetext> 23 1. Instämmer starkt 144 2. Instämmer delvis 471 3. Varken eller 682 4. Instämmer inte 409 5. Instämmer absolut inte 17 9. Ej svar
VAR 358 ÄTER HÄLSOSAM MAT Loc 517 width 1 MD=9 F.19am. Jag är mycket noga med att den mat jag äter är hälsosam <Se F.19 för fullständig frågetext> 254 1. Instämmer starkt 702 2. Instämmer delvis 320 3. Varken eller 368 4. Instämmer inte 89 5. Instämmer absolut inte 13 9. Ej svar
VAR 359 BO PÅ LANDET Loc 518 width 1 MD=9 F.19an. Jag vill bosätta mig på landet <Se F.19 för fullständig frågetext> 475 1. Instämmer starkt 483 2. Instämmer delvis 259 3. Varken eller 310 4. Instämmer inte 196 5. Instämmer absolut inte 23 9. Ej svar
VAR 360 INTRESSEN UTANFÖR JOBBET Loc 519 width 1 MD=9 F.19ao. Mina viktigaste intressen har jag utanför jobbet/studierna <Se F.19 för fullständig frågetext> 312 1. Instämmer starkt 570 2. Instämmer delvis 346 3. Varken eller 362 4. Instämmer inte 116 5. Instämmer absolut inte 40 9. Ej svar
VAR 361 MYCKET PENGAR VIKTIGT Loc 520 width 1 MD=9 F.19ap. Det är viktigt för mig att ha mycket pengar att röra mig med <Se F.19 för fullständig frågetext> 139 1. Instämmer starkt 568 2. Instämmer delvis 388 3. Varken eller 530 4. Instämmer inte 98 5. Instämmer absolut inte 23 9. Ej svar
VAR 362 OBEROENDE Loc 521 width 1 MD=9 F.19aq. Jag är mera oberoende än de flesta andra människor <Se F.19 för fullständig frågetext> 82 1. Instämmer starkt 444 2. Instämmer delvis 646 3. Varken eller 456 4. Instämmer inte 88 5. Instämmer absolut inte 30 9. Ej svar
VAR 363 GÖR SAKER TILLSAMMANS Loc 522 width 1 MD=9 F.19ar. I vår familj gör vi en massa trevliga saker tillsammans <Se F.19 för fullständig frågetext> 347 1. Instämmer starkt 886 2. Instämmer delvis 315 3. Varken eller 133 4. Instämmer inte 34 5. Instämmer absolut inte 31 9. Ej svar
VAR 364 KÖPA TILL EXTRAPRIS Loc 523 width 1 MD=9 F.19as. Jag försöker köpa så mycket dagligvaror jag kan till extrapris <Se F.19 för fullständig frågetext> 511 1. Instämmer starkt 710 2. Instämmer delvis 279 3. Varken eller 181 4. Instämmer inte 45 5. Instämmer absolut inte 20 9. Ej svar
VAR 365 ARBETET Loc 524 width 1 MD=9 F.20. Tidningsläsning. Morgontidningar. Hur brukar Du läsa nedanstående tidningar? F.20a. Hur brukar Du läsa Arbetet? 1590 1. Brukar inte läsa 16 2. Bläddrar bara igenom 78 3. Läser en del 51 4. Läser det mesta 11 9. Ej svar
VAR 366 DAGENS NYHETER Loc 525 width 1 MD=9 F.20b. Hur brukar Du läsa Dagens Nyheter? <Se F.20 för fullständig frågetext> 1178 1. Brukar inte läsa 90 2. Bläddrar bara igenom 294 3. Läser en del 173 4. Läser det mesta 11 9. Ej svar
VAR 367 GÖTEBORGS-POSTEN Loc 526 width 1 MD=9 F.20c. Hur brukar Du läsa Göteborgs-Posten? <Se F.20 för fullständig frågetext> 1443 1. Brukar inte läsa 39 2. Bläddrar bara igenom 138 3. Läser en del 115 4. Läser det mesta 11 9. Ej svar
VAR 368 SVENSKA DAGBLADET Loc 527 width 1 MD=9 F.20d. Hur brukar Du läsa Svenska Dagbladet? <Se F.20 för fullständig frågetext> 1442 1. Brukar inte läsa 53 2. Bläddrar bara igenom 148 3. Läser en del 79 4. Läser det mesta 24 9. Ej svar
VAR 369 SYDSVENSKA DAGBLADET Loc 528 width 1 MD=9 F.20e. Hur brukar Du läsa Sydsvenska Dagbladet? <Se F.20 för fullständig frågetext> 1590 1. Brukar inte läsa 19 2. Bläddrar bara igenom 63 3. Läser en del 63 4. Läser det mesta 11 9. Ej svar
VAR 370 ANNAN MORGONTIDNING Loc 529 width 1 MD=9 F.20f. Hur brukar Du läsa annan morgontidning? <Se F.20 för fullständig frågetext> 968 1. Brukar inte läsa 24 2. Bläddrar bara igenom 285 3. Läser en del 458 4. Läser det mesta 11 9. Ej svar
VAR 371 AFTONBLADET Loc 530 width 1 MD=9 F.21. Tidningsläsning. Kvällstidningar. Hur brukar Du läsa nedanstående tidningar? F.21a. Hur brukar Du läsa Aftonbladet? 876 1. Brukar inte läsa 97 2. Bläddrar bara igenom 443 3. Läser en del 319 4. Läser det mesta 11 9. Ej svar
VAR 372 EXPRESSEN Loc 531 width 1 MD=9 F.21b. Hur brukar Du läsa Expressen? <Se F.21 för fullständig frågetext> 684 1. Brukar inte läsa 96 2. Bläddrar bara igenom 550 3. Läser en del 405 4. Läser det mesta 11 9. Ej svar
VAR 373 GT KVÄLLSTIDNINGEN Loc 532 width 1 MD=9 F.21c. Hur brukar Du läsa GT Kvällstidningen? <Se F.21 för fullständig frågetext> 1488 1. Brukar inte läsa 30 2. Bläddrar bara igenom 131 3. Läser en del 86 4. Läser det mesta 11 9. Ej svar
VAR 374 KVÄLLSPOSTEN Loc 533 width 1 MD=9 F.21d. Hur brukar Du läsa Kvällsposten? <Se F.21 för fullständig frågetext> 1488 1. Brukar inte läsa 27 2. Bläddrar bara igenom 128 3. Läser en del 92 4. Läser det mesta 11 9. Ej svar
VAR 375 ALLAS VECKOTIDNING Loc 534 width 1 MD=9 F.22. Tidningsläsning. Veckotidningar. Hur brukar Du läsa nedanstående tidningar? F.22a. Hur brukar Du läsa Allas Veckotidning? 1350 1. Brukar inte läsa 123 2. Bläddrar bara igenom 173 3. Läser en del 89 4. Läser det mesta 11 9. Ej svar
VAR 376 ALLERS Loc 535 width 1 MD=9 F.22b. Hur brukar Du läsa Allers? <Se F.22 för fullständig frågetext> 1196 1. Brukar inte läsa 168 2. Bläddrar bara igenom 255 3. Läser en del 116 4. Läser det mesta 11 9. Ej svar
VAR 377 DAMERNAS VÄRLD Loc 536 width 1 MD=9 F.22c. Hur brukar Du läsa Damernas Värld? <Se F.22 för fullständig frågetext> 1326 1. Brukar inte läsa 160 2. Bläddrar bara igenom 168 3. Läser en del 81 4. Läser det mesta 11 9. Ej svar
VAR 378 FEMINA Loc 537 width 1 MD=9 F.22d. Hur brukar Du läsa Femina? <Se F.22 för fullständig frågetext> 1376 1. Brukar inte läsa 128 2. Bläddrar bara igenom 166 3. Läser en del 65 4. Läser det mesta 11 9. Ej svar
VAR 379 FIB-AKTUELLT Loc 538 width 1 MD=9 F.22e. Hur brukar Du läsa FIB-Aktuellt? <Se F.22 för fullständig frågetext> 1199 1. Brukar inte läsa 141 2. Bläddrar bara igenom 271 3. Läser en del 124 4. Läser det mesta 11 9. Ej svar
VAR 380 HEMMETS JOURNAL Loc 539 width 1 MD=9 F.22f. Hur brukar Du läsa Hemmets Journal? <Se F.22 för fullständig frågetext> 1171 1. Brukar inte läsa 145 2. Bläddrar bara igenom 253 3. Läser en del 166 4. Läser det mesta 11 9. Ej svar
VAR 381 HEMMETS VECKOTIDNING Loc 540 width 1 MD=9 F.22g. Hur brukar Du läsa Hemmets Veckotidning? <Se F.22 för fullständig frågetext> 1215 1. Brukar inte läsa 165 2. Bläddrar bara igenom 233 3. Läser en del 122 4. Läser det mesta 11 9. Ej svar
VAR 382 HUSMODERN Loc 541 width 1 MD=9 F.22h. Hur brukar Du läsa Husmodern? <Se F.22 för fullständig frågetext> 1338 1. Brukar inte läsa 148 2. Bläddrar bara igenom 165 3. Läser en del 84 4. Läser det mesta 11 9. Ej svar
VAR 383 HÄNT I VECKAN Loc 542 width 1 MD=9 F.22i. Hur brukar Du läsa Hänt i Veckan? <Se F.22 för fullständig frågetext> 1226 1. Brukar inte läsa 220 2. Bläddrar bara igenom 201 3. Läser en del 88 4. Läser det mesta 11 9. Ej svar
VAR 384 ICA-KURIREN Loc 543 width 1 MD=9 F.22j. Hur brukar Du läsa ICA-Kuriren? <Se F.22 för fullständig frågetext> 1097 1. Brukar inte läsa 142 2. Bläddrar bara igenom 255 3. Läser en del 241 4. Läser det mesta 11 9. Ej svar
VAR 385 KALLE ANKA & CO Loc 544 width 1 MD=9 F.22k. Hur brukar Du läsa Kalle Anka & Co? <Se F.22 för fullständig frågetext> 1360 1. Brukar inte läsa 46 2. Bläddrar bara igenom 106 3. Läser en del 223 4. Läser det mesta 11 9. Ej svar
VAR 386 LAND Loc 545 width 1 MD=9 F.22l. Hur brukar Du läsa Land? <Se F.22 för fullständig frågetext> 1226 1. Brukar inte läsa 104 2. Bläddrar bara igenom 251 3. Läser en del 154 4. Läser det mesta 11 9. Ej svar
VAR 387 LEKTYR Loc 546 width 1 MD=9 F.22m. Hur brukar Du läsa Lektyr? <Se F.22 för fullständig frågetext> 1240 1. Brukar inte läsa 135 2. Bläddrar bara igenom 241 3. Läser en del 119 4. Läser det mesta 11 9. Ej svar
VAR 388 MIN VÄRLD Loc 547 width 1 MD=9 F.22n. Hur brukar Du läsa Min Värld? <Se F.22 för fullständig frågetext> 1503 1. Brukar inte läsa 81 2. Bläddrar bara igenom 85 3. Läser en del 66 4. Läser det mesta 11 9. Ej svar
VAR 389 MITT LIVS NOVELL Loc 548 width 1 MD=9 F.22o. Hur brukar Du läsa Mitt Livs Novell? <Se F.22 för fullständig frågetext> 1599 1. Brukar inte läsa 33 2. Bläddrar bara igenom 42 3. Läser en del 61 4. Läser det mesta 11 9. Ej svar
VAR 390 RÖSTER I RADIO/TV Loc 549 width 1 MD=9 F.22p. Hur brukar Du läsa Röster i Radio/TV? <Se F.22 för fullständig frågetext> 1378 1. Brukar inte läsa 114 2. Bläddrar bara igenom 181 3. Läser en del 62 4. Läser det mesta 11 9. Ej svar
VAR 391 SAXONS VECKOTIDNING Loc 550 width 1 MD=9 F.22q. Hur brukar Du läsa Saxons Veckotidning? <Se F.22 för fullständig frågetext> 1405 1. Brukar inte läsa 106 2. Bläddrar bara igenom 158 3. Läser en del 66 4. Läser det mesta 11 9. Ej svar
VAR 392 SE Loc 551 width 1 MD=9 F.22r. Hur brukar Du läsa Se? <Se F.22 för fullständig frågetext> 1396 1. Brukar inte läsa 133 2. Bläddrar bara igenom 160 3. Läser en del 46 4. Läser det mesta 11 9. Ej svar
VAR 393 SVENSK DAMTIDNING Loc 552 width 1 MD=9 F.22s. Hur brukar Du läsa Svensk Damtidning? <Se F.22 för fullständig frågetext> 1391 1. Brukar inte läsa 140 2. Bläddrar bara igenom 128 3. Läser en del 76 4. Läser det mesta 11 9. Ej svar
VAR 394 VECKANS AFFÄRER Loc 553 width 1 MD=9 F.22t. Hur brukar Du läsa Veckans Affärer? <Se F.22 för fullständig frågetext> 1520 1. Brukar inte läsa 49 2. Bläddrar bara igenom 126 3. Läser en del 40 4. Läser det mesta 11 9. Ej svar
VAR 395 VECKO-REVYN Loc 554 width 1 MD=9 F.22u. Hur brukar Du läsa Vecko-Revyn? <Se F.22 för fullständig frågetext> 1429 1. Brukar inte läsa 115 2. Bläddrar bara igenom 121 3. Läser en del 70 4. Läser det mesta 11 9. Ej svar
VAR 396 VI Loc 555 width 1 MD=9 F.22v. Hur brukar Du läsa Vi? <Se F.22 för fullständig frågetext> 1399 1. Brukar inte läsa 79 2. Bläddrar bara igenom 152 3. Läser en del 105 4. Läser det mesta 11 9. Ej svar
VAR 397 ÅRET RUNT Loc 556 width 1 MD=9 F.22x. Hur brukar Du läsa Året Runt? <Se F.22 för fullständig frågetext> 1086 1. Brukar inte läsa 176 2. Bläddrar bara igenom 319 3. Läser en del 154 4. Läser det mesta 11 9. Ej svar
VAR 398 METALLARBETAREN Loc 557 width 1 MD=9 F.22y. Hur brukar Du läsa Metallarbetaren? <Se F.22 för fullständig frågetext> 1500 1. Brukar inte läsa 79 2. Bläddrar bara igenom 101 3. Läser en del 55 4. Läser det mesta 11 9. Ej svar
VAR 399 KOMMUNALARBETAREN Loc 558 width 1 MD=9 F.23. Tidningsläsning. 14-dagarstidningar. Hur brukar Du läsa nedanstående tidningar? F.23a. Hur brukar Du läsa Kommunalarbetaren? 1477 1. Brukar inte läsa 63 2. Bläddrar bara igenom 126 3. Läser en del 69 4. Läser det mesta 11 9. Ej svar
VAR 400 MOTOR Loc 559 width 1 MD=9 F.23b. Hur brukar Du läsa Motor? <Se F.23 för fullständig frågetext> 1450 1. Brukar inte läsa 72 2. Bläddrar bara igenom 131 3. Läser en del 82 4. Läser det mesta 11 9. Ej svar
VAR 401 MOTORFÖRAREN Loc 560 width 1 MD=9 F.23c. Hur brukar Du läsa Motorföraren? <Se F.23 för fullständig frågetext> 1571 1. Brukar inte läsa 40 2. Bläddrar bara igenom 82 3. Läser en del 42 4. Läser det mesta 11 9. Ej svar
VAR 402 TEKNIKENS VÄRLD Loc 561 width 1 MD=9 F.23d. Hur brukar Du läsa Teknikens Värld? <Se F.23 för fullständig frågetext> 1373 1. Brukar inte läsa 75 2. Bläddrar bara igenom 181 3. Läser en del 105 4. Läser det mesta 12 9. Ej svar
VAR 403 VI BILÄGARE Loc 562 width 1 MD=9 F.23e. Hur brukar Du läsa Vi Bilägare? <Se F.23 för fullständig frågetext> 1271 1. Brukar inte läsa 103 2. Bläddrar bara igenom 202 3. Läser en del 159 4. Läser det mesta 11 9. Ej svar
VAR 404 SIA SKOGSARBETAREN Loc 563 width 1 MD=9 F.23f. Hur brukar Du läsa SIA Skogsarbetaren? <Se F.23 för fullständig frågetext> 1669 1. Brukar inte läsa 15 2. Bläddrar bara igenom 35 3. Läser en del 16 4. Läser det mesta 11 9. Ej svar
VAR 405 DET BÄSTA Loc 564 width 1 MD=9 F.24. Tidningsläsning. Månadstidningar. Hur brukar Du läsa nedanstående tidningar? F.24a. Hur brukar Du läsa Det Bästa? 1466 1. Brukar inte läsa 22 2. Bläddrar bara igenom 132 3. Läser en del 107 4. Läser det mesta 19 9. Ej svar
VAR 406 MÅNADS-JOURNALEN Loc 565 width 1 MD=9 F.24b. Hur brukar Du läsa Månads-Journalen? <Se F.24 för fullständig frågetext> 1663 1. Brukar inte läsa 10 2. Bläddrar bara igenom 33 3. Läser en del 21 4. Läser det mesta 19 9. Ej svar
VAR 407 VI FÖRÄLDRAR Loc 566 width 1 MD=9 F.24c. Hur brukar Du läsa Vi Föräldrar? <Se F.24 för fullständig frågetext> 1509 1. Brukar inte läsa 42 2. Bläddrar bara igenom 107 3. Läser en del 69 4. Läser det mesta 19 9. Ej svar
VAR 408 PRIVATA AFFÄRER Loc 567 width 1 MD=9 F.24d. Hur brukar Du läsa Privata Affärer? <Se F.24 för fullständig frågetext> 1594 1. Brukar inte läsa 37 2. Bläddrar bara igenom 66 3. Läser en del 30 4. Läser det mesta 19 9. Ej svar
VAR 409 ANTIK & AUKTION Loc 568 width 1 MD=9 F.24e. Hur brukar Du läsa Antik & Auktion? <Se F.24 för fullständig frågetext> 1597 1. Brukar inte läsa 45 2. Bläddrar bara igenom 48 3. Läser en del 37 4. Läser det mesta 19 9. Ej svar
VAR 410 ALLT I HEMMET Loc 569 width 1 MD=9 F.24f. Hur brukar Du läsa Allt i Hemmet? <Se F.24 för fullständig frågetext> 1137 1. Brukar inte läsa 174 2. Bläddrar bara igenom 301 3. Läser en del 115 4. Läser det mesta 19 9. Ej svar
VAR 411 HEM OCH FRITID Loc 570 width 1 MD=9 F.24g. Hur brukar Du läsa Hem och Fritid? <Se F.24 för fullständig frågetext> 1106 1. Brukar inte läsa 171 2. Bläddrar bara igenom 334 3. Läser en del 116 4. Läser det mesta 19 9. Ej svar
VAR 412 VÅR BOSTAD Loc 571 width 1 MD=9 F.24h. Hur brukar Du läsa Vår Bostad? <Se F.24 för fullständig frågetext> 1134 1. Brukar inte läsa 185 2. Bläddrar bara igenom 285 3. Läser en del 123 4. Läser det mesta 19 9. Ej svar
VAR 413 ALLT OM MAT Loc 572 width 1 MD=9 F.24i. Hur brukar Du läsa Allt om Mat? <Se F.24 för fullständig frågetext> 1245 1. Brukar inte läsa 131 2. Bläddrar bara igenom 231 3. Läser en del 120 4. Läser det mesta 19 9. Ej svar
VAR 414 TIDSKRIFT FÖR HÄLSA Loc 573 width 1 MD=9 F.24j. Hur brukar Du läsa Tidskrift för Hälsa? <Se F.24 för fullständig frågetext> 1574 1. Brukar inte läsa 48 2. Bläddrar bara igenom 71 3. Läser en del 33 4. Läser det mesta 20 9. Ej svar
VAR 415 FOTO- OCH FILMTEKNIK Loc 574 width 1 MD=9 F.24k. Hur brukar Du läsa Foto- och Filmteknik? <Se F.24 för fullständig frågetext> 1600 1. Brukar inte läsa 47 2. Bläddrar bara igenom 56 3. Läser en del 24 4. Läser det mesta 19 9. Ej svar
VAR 416 TEKNIK FÖR ALLA Loc 575 width 1 MD=9 F.24l. Hur brukar Du läsa Teknik för alla? <Se F.24 för fullständig frågetext> 1498 1. Brukar inte läsa 65 2. Bläddrar bara igenom 116 3. Läser en del 48 4. Läser det mesta 19 9. Ej svar
VAR 417 BÅT-NYTT Loc 576 width 1 MD=9 F.24m. Hur brukar Du läsa Båt-Nytt? <Se F.24 för fullständig frågetext> 1530 1. Brukar inte läsa 63 2. Bläddrar bara igenom 95 3. Läser en del 39 4. Läser det mesta 19 9. Ej svar
VAR 418 BÅT FÖR ALLA Loc 577 width 1 MD=9 F.24n. Hur brukar Du läsa Båt för alla? <Se F.24 för fullständig frågetext> 1578 1. Brukar inte läsa 52 2. Bläddrar bara igenom 66 3. Läser en del 31 4. Läser det mesta 19 9. Ej svar
VAR 419 VI BÅTÄGARE Loc 578 width 1 MD=9 F.24o. Hur brukar Du läsa Vi Båtägare? <Se F.24 för fullständig frågetext> 1564 1. Brukar inte läsa 60 2. Bläddrar bara igenom 68 3. Läser en del 35 4. Läser det mesta 19 9. Ej svar
VAR 420 PÅ KRYSS & TILL RORS Loc 579 width 1 MD=9 F.24p. Hur brukar Du läsa På Kryss & Till Rors? <Se F.24 för fullständig frågetext> 1656 1. Brukar inte läsa 23 2. Bläddrar bara igenom 25 3. Läser en del 23 4. Läser det mesta 19 9. Ej svar
VAR 421 SEGLING Loc 580 width 1 MD=9 F.24q. Hur brukar Du läsa Segling? <Se F.24 för fullständig frågetext> 1657 1. Brukar inte läsa 21 2. Bläddrar bara igenom 32 3. Läser en del 17 4. Läser det mesta 19 9. Ej svar
VAR 422 MEDLEM I KONSUM Loc 581 width 1 MD=9 F.25. Är Du personligen eller någon annan i Ditt hushåll medlem i Konsum? Om Du inte känner till detta, fråga då de övriga familjemedlemmarna. 968 1. Ja 758 2. Nej 20 9. Ej svar
VAR 423 INKÖP HOS KOOPERATIONEN Loc 582 width 1 MD=9 F.26. Hur stor del av Ditt hushålls inköp av livsmedel och andra varor för dagligt bruk gör Du själv för närvarande i Konsum/Servus/Domus/Obs? 294 1. Gör praktiskt taget INGA inköp av livsmedel o.dyl. själv 497 2. Köper INGET eller ENDAST liten del i Konsum/Servus/Domus/Obs 358 3. Köper MINDRE ÄN HÄLFTEN i Konsum/Servus/Domus/Obs 189 4. Köper UNGEFÄR HÄLFTEN i Konsum/Servus/Domus/Obs 198 5. Köper MER ÄN HÄLFTEN i Konsum/Servus/Domus/Obs 186 6. Köper ALLT ELLER NÄSTAN ALLT i Konsum/Servus/Domus/Obs 24 9. Ej svar
VAR 424 FRITIDSBÅT Loc 583 width 1 MD=9 F.27. Finns det någon fritidsbåt i Ditt hushåll? 1237 1. Nej 411 2. Ja, en 93 3. Ja, två eller flera 5 9. Ej svar
VAR 425 FÖRSTA BÅT Loc 584 width 1 MD=9 F.27a. OM båtar finns: Markera med ett kryss nedan vilken typ den är: <Se F.27 för fullständig frågetext> 288 1. Roddbåt med/utan "snurra" 130 2. Motorbåt under 6 m längd 33 3. Motorbåt över 6 m längd 16 4. Segelbåt under 4 m längd 8 5. Segelbåt 4-6 m längd 22 6. Segelbåt över 6 m längd 1 7. Segelkatamaran el. trimaran 1248 9. Ej svar
VAR 426 ANDRA BÅT Loc 585 width 1 MD=9 F.27b. OM båtar finns: Markera med ett kryss nedan vilken typ den är: <Se F.27 för fullständig frågetext> 28 2. Motorbåt under 6 m längd 15 3. Motorbåt över 6 m längd 13 4. Segelbåt under 4 m längd 7 5. Segelbåt 4-6 m längd 13 6. Segelbåt över 6 m längd 1 7. Segelkatamaran el. trimaran 1669 9. Ej svar
VAR 427 FÖRVÄRVSARBETAR Loc 586 width 1 MD=9 F.28a. Har Du förvärvsarbete? Frågan ställd i 81-II (Omgång 21,22,23,28) 1205 1. Förvärvsarbetar 529 2. Förvärvsarbetar ej 12 9. Ej svar
VAR 428 KAN PÅVERKA INKÖP 1 Loc 587 width 1 MD=9 F.28b. Påverkan. På arbetsplatsen är det i dag många som påverkar vilka produkter och tjänster som skall köpas in. Påverkan kan vara att ställa krav på produkterna, påverka valet av märke eller leverantör eller själv fatta beslut om inköp på arbetsplatsen. Hur stora är Dina möjligheter att påverka inköpen för nedanstående typer av produkter och tjänster? Om produkten inte är aktuell för Dig ber vi Dig notera detta i den speciella kolumnen. F.28b.1. Hur stora är Dina möjligheter att påverka inköpen av ordbehandlingsutrustning? Frågan ställd i 81-II (Omgång 21,22,23,28) 34 1. Mycket stora 59 2. Ganska stora 29 3. Varken eller 31 4. Ganska små 52 5. Mycket små 886 6. Ej aktuellt 655 9. Ej svar
VAR 429 KAN PÅVERKA INKÖP 2 Loc 588 width 1 MD=9 F.28b.2. Hur stora är Dina möjligheter att påverka inköpen av skrivmaskiner? <Se F.28b för fullständig frågetext> Frågan ställd i 81-II (Omgång 21,22,23,28) 91 1. Mycket stora 87 2. Ganska stora 33 3. Varken eller 67 4. Ganska små 85 5. Mycket små 743 6. Ej aktuellt 640 9. Ej svar
VAR 430 KAN PÅVERKA INKÖP 3 Loc 589 width 1 MD=9 F.28b.3. Hur stora är Dina möjligheter att påverka inköpen av kopieringsmaskiner? <Se F.28b för fullständig frågetext> Frågan ställd i 81-II (Omgång 21,22,23,28) 64 1. Mycket stora 82 2. Ganska stora 48 3. Varken eller 61 4. Ganska små 107 5. Mycket små 740 6. Ej aktuellt 644 9. Ej svar
VAR 431 KAN PÅVERKA INKÖP 4 Loc 590 width 1 MD=9 F.28b.4. Hur stora är Dina möjligheter att påverka inköpen av kontorsmaterial? <Se F.28b för fullständig frågetext> Frågan ställd i 81-II (Omgång 21,22,23,28) 117 1. Mycket stora 136 2. Ganska stora 53 3. Varken eller 86 4. Ganska små 82 5. Mycket små 632 6. Ej aktuellt 640 9. Ej svar
VAR 432 KAN PÅVERKA INKÖP 5 Loc 591 width 1 MD=9 F.28b.5. Hur stora är Dina möjligheter att påverka inköpen av kontorsmöbler/kontorsinredning? <Se F.28b för fullständig frågetext> Frågan ställd i 81-II (Omgång 21,22,23,28) 85 1. Mycket stora 140 2. Ganska stora 40 3. Varken eller 82 4. Ganska små 95 5. Mycket små 667 6. Ej aktuellt 637 9. Ej svar
VAR 433 KAN PÅVERKA INKÖP 6 Loc 592 width 1 MD=9 F.28b.6. Hur stora är Dina möjligheter att påverka inköpen av kontorsdatorer? <Se F.28b för fullständig frågetext> Frågan ställd i 81-II (Omgång 21,22,23,28) 29 1. Mycket stora 33 2. Ganska stora 40 3. Varken eller 40 4. Ganska små 82 5. Mycket små 874 6. Ej aktuellt 648 9. Ej svar
VAR 434 KAN PÅVERKA INKÖP 7 Loc 593 width 1 MD=9 F.28b.7. Hur stora är Dina möjligheter att påverka inköpen av bildskärmar? <Se F.28b för fullständig frågetext> Frågan ställd i 81-II (Omgång 21,22,23,28) 32 1. Mycket stora 40 2. Ganska stora 40 3. Varken eller 43 4. Ganska små 82 5. Mycket små 859 6. Ej aktuellt 650 9. Ej svar
VAR 435 KAN PÅVERKA INKÖP 8 Loc 594 width 1 MD=9 F.28b.8. Hur stora är Dina möjligheter att påverka inköpen av leasing? <Se F.28b för fullständig frågetext> Frågan ställd i 81-II (Omgång 21,22,23,28) 35 1. Mycket stora 24 2. Ganska stora 26 3. Varken eller 17 4. Ganska små 53 5. Mycket små 940 6. Ej aktuellt 651 9. Ej svar
VAR 436 KAN PÅVERKA INKÖP 9 Loc 595 width 1 MD=9 F.28b.9. Hur stora är Dina möjligheter att påverka inköpen av banktjänster? <Se F.28b för fullständig frågetext> Frågan ställd i 81-II (Omgång 21,22,23,28) 56 1. Mycket stora 31 2. Ganska stora 32 3. Varken eller 32 4. Ganska små 77 5. Mycket små 867 6. Ej aktuellt 651 9. Ej svar
VAR 437 KAN PÅVERKA INKÖP 10 Loc 596 width 1 MD=9 F.28b.10. Hur stora är Dina möjligheter att påverka inköpen av factoring, betalningsförmedling? <Se F.28b för fullständig frågetext> Frågan ställd i 81-II (Omgång 21,22,23,28) 34 1. Mycket stora 22 2. Ganska stora 22 3. Varken eller 24 4. Ganska små 61 5. Mycket små 929 6. Ej aktuellt 654 9. Ej svar
VAR 438 KAN PÅVERKA INKÖP 11 Loc 597 width 1 MD=9 F.28b.11. Hur stora är Dina möjligheter att påverka inköpen av försäkringstjänster? <Se F.28b för fullständig frågetext> Frågan ställd i 81-II (Omgång 21,22,23,28) 46 1. Mycket stora 28 2. Ganska stora 24 3. Varken eller 35 4. Ganska små 70 5. Mycket små 891 6. Ej aktuellt 652 9. Ej svar
VAR 439 KAN PÅVERKA INKÖP 12 Loc 598 width 1 MD=9 F.28b.12. Hur stora är Dina möjligheter att påverka inköpen av maskiner för verkstäder? <Se F.28b för fullständig frågetext> Frågan ställd i 81-II (Omgång 21,22,23,28) 35 1. Mycket stora 48 2. Ganska stora 28 3. Varken eller 40 4. Ganska små 55 5. Mycket små 894 6. Ej aktuellt 646 9. Ej svar
VAR 440 KAN PÅVERKA INKÖP 13 Loc 599 width 1 MD=9 F.28b.13. Hur stora är Dina möjligheter att påverka inköpen av verktyg för verktygsmaskiner? <Se F.28b för fullständig frågetext> Frågan ställd i 81-II (Omgång 21,22,23,28) 34 1. Mycket stora 42 2. Ganska stora 26 3. Varken eller 42 4. Ganska små 51 5. Mycket små 901 6. Ej aktuellt 650 9. Ej svar
VAR 441 KAN PÅVERKA INKÖP 14 Loc 600 width 1 MD=9 F.28b.14. Hur stora är Dina möjligheter att påverka inköpen av lastbilar/truckar? <Se F.28b för fullständig frågetext> Frågan ställd i 81-II (Omgång 21,22,23,28) 28 1. Mycket stora 26 2. Ganska stora 24 3. Varken eller 31 4. Ganska små 52 5. Mycket små 937 6. Ej aktuellt 648 9. Ej svar
VAR 442 KAN PÅVERKA INKÖP 15 Loc 601 width 1 MD=9 F.28b.15. Hur stora är Dina möjligheter att påverka inköpen av entreprenadmaskiner? <Se F.28b för fullständig frågetext> Frågan ställd i 81-II (Omgång 21,22,23,28) 25 1. Mycket stora 15 2. Ganska stora 18 3. Varken eller 15 4. Ganska små 46 5. Mycket små 976 6. Ej aktuellt 651 9. Ej svar
VAR 443 KAN PÅVERKA INKÖP 16 Loc 602 width 1 MD=9 F.28b.16. Hur stora är Dina möjligheter att påverka inköpen av personbilar för företag? <Se F.28b för fullständig frågetext> Frågan ställd i 81-II (Omgång 21,22,23,28) 43 1. Mycket stora 27 2. Ganska stora 28 3. Varken eller 23 4. Ganska små 58 5. Mycket små 917 6. Ej aktuellt 650 9. Ej svar
VAR 444 ARBETSPLATS 1 Loc 603 width 2 MD=99 F.28c. Arbetsplats F.28c.1. Arbetar Du i: Frågan ställd i 81-II (Omgång 21,22,23,28) 232 01. Kommun 142 02. Landsting 158 03. Statlig förvaltning 109 04. Industrin - kontorsanställd, tjänsteman 180 05. Industrin - arbetare 108 06. Handel 26 07. Bank/Försäkringsbolag 39 08. Transportsektorn 72 09. Byggverksamhet 16 10. Restaurang 664 99. Ej svar
VAR 445 ARBETSPLATS 2 Loc 605 width 2 MD=99 F.28c.2. Arbetar Du i: <Se F.28c för fullständig frågetext> Frågan ställd i 81-II (Omgång 21,22,23,28) 01. Kommun 2 02. Landsting 2 03. Statlig förvaltning 04. Industrin - kontorsanställd, tjänsteman 3 05. Industrin - arbetare 4 06. Handel 07. Bank/Försäkringsbolag 3 08. Transportsektorn 1 09. Byggverksamhet 2 10. Restaurang 1729 99. Ej svar
VAR 446 ARBETSPLATS - ANNAN Loc 607 width 2 MD=99 F.28c.3. Annat: Vad? <Se F.28c för fullständig frågetext> Frågan ställd i 81-II (Omgång 21,22,23,28) 25 01. Lantbruk 4 02. Konsult/Reklam 3 03. Skog 7 04. Fastighet/Lokalvårdare 30 05. Privat/Egen företagare 4 06. Hantverkare 8 07. Serviceföretag 8 08. Juristverksamhet 09. Rörmontör = Industrin 10. Verkstad = Industrin 11. Entreprenad = Byggverksamhet 40 12. Övrigt 1617 99. Ej svar