ORVESTO 81-I
               SSD 0177

              Primärforskare:
              Testologen AB
               Box 2050
             191 02 Sollentuna

             Första SSD-upplagan
                1986

  

        Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst
               Box 5048

         Go to variable list
             S-402 21 Göteborg

  
           ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDAREN.

  Oavsett publikationsform skall alla uppsatser och rapporter
  som bygger på data tillgängliggjorda genom SSD tillkännage
  detta förhållande, samt namnge primärforskaren. SSD ber
  därför alla användare av SSD-material att, så långt detta är
  möjligt, använda sig av följande uttalande. (Uttryck inom
  parentes används i tillämpliga fall.)

        Data och (tabeller) i denna (publikation)
        har (delvis) gjorts tillgängliga av Svensk
        Samhällsvetenskaplig Datatjänst.
        Materialet i ORVESTO 81-I samlades
        ursprungligen in av TESTOLOGEN AB, som ett
        led i företagets regelbundet återkommande
        räckviddsundersökning Sverige Nu.
        Varken SSD eller Testologen AB bär ansvar
        för analyser och tolkningar som presenteras
        i denna (publikation).

  Enligt överenskommelse mellan TESTOLOGEN AB och Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst får ORVESTO-materialet
  förmedlas till och analyseras av forskare under
  förutsättning att användningen sker i forskningssyfte.
  Härvid skall HSFR:s forskningsetiska principer för humaniora
  och samhällsvetenskap, publicerade i skriften HSFR-ETIK,
  följas i alla tillämpliga delar.

  Data och/eller dokumentation får ej ställas till tredje
  persons förfogande utan SSD:s skriftliga tillstånd.

  Rapporter och publikationer baserade på dessa data skall
  insändas i två exemplar till SSD, som vidarebefordrar ett
  exemplar till primärforskaren.

  I de fall materialet används i undervisningssyfte vid
  universitet och högskolor och leder till producerandet av PM
  och uppsatser behöver dessa ej insändas till SSD. I stället
  skall en redovisning av kurser, antal användare och antal
  producerade PM och uppsatser insändas till SSD efter
  avslutat läsår.

  

  Ingemar Lindberg:

  ORVESTO - ett mångsidigt arbetsinstrument........

  (Utdrag ur artikel i rapporten Orvesto 1979 II s.14ff)

  I mitten av 1960-talet introducerade Testologen(inom ramen
  för dåvarande Marknadssociologen), i samverkan med en stor
  grupp annonsörer,en undersökningsform, som vid den tiden var
  internationellt helt ny. Den innebar att målgruppsdata
  (socio-ekonomiska data, intressen, köpvanor, innehav,
  köpavsikter mm) och läsvanedata insamlades i en och samma
  undersökning (s k single-source survey).

  Därmed kunde man för första gången börja analysera dessa
  data direkt mot varandra. Dittills hade de insamlats var för
  sig i olika undersökningar, vilket gjorde media-analyserna
  svåra och otillfredsställande.

  Den nya undersökningsansatsen innebar att en mycket stor
  mängd information skulle insamlas från ett och samma urval.
  Det medförde i sin tur en översyn av undersökningsmetodiken,
  dvs typ av frågor och kontaktform. Jarko Cerha utförde
  därför 1965 ett stort upplagt metodexperiment, i vilket
  effekten av kontaktform i kombination med skaltyp
  undersöktes. Resultatet blev att man valde en 16-gradig
  läsfrekvensskala i kombination med postal kontaktform. (Se
  vidare Cerha J, 1967: Selective Mass Communication, sid
  119-124 och 137-172.)

  Undersökningsansatsen rönte snart stort intresse hos såväl
  annonsörer som förlag, och efter ett par års försöksperiod
  gavs den första ORVESTO-rapporten ut 1969. Själva namnet
  innebar en markering av målsättningen att täcka många
  mediagrupper: OR som i organisations-, VE som i vecko- och
  STO som i storstadspress.

  Sedan starten 1969 har allt som allt 19 rapporter
  presenterats, fr o m 1972 två gånger per år. Rapporterna
  trycks i ca 10.000 ex och distribueras utan kostnad för
  mottagarna till så gott som alla reklamköpare i Sverige och
  i viss utsträckning även utomlands.

  Sedan starten har till dags dato hela 132.529 personer
  besvarat det ganska omfattande frågebatteriet. Efter vissa
  justeringar och kompletteringar omfattar det ordinarie
  ORVESTO-formuläret idag så mycket som 418 fråge-items.
  Därtill kommer individuellt köpta målgruppsfrågor, som
  redovisas enskilt till varje beställare.

  

       ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR: URVAL, BORTFALL.

  Undersökningen utgör en omgång i Testologens kontinuerliga
  konsumentomnibus "Sverige Nu" insamlad genom brevenkät.
  Företaget, Testologen AB, redovisar data beträffande urval,
  bortfall m m enbart beträffande halvårsvisa
  sammanställningar av omnibussar. För en enskild omgång
  saknas därför de exakta uppgifterna, men i allmänhet torde
  man kunna utgå från att vad som gäller för hela serien
  proportionellt sett gäller för en enskild omgång.

  Under andra halvåret 1980 genomfördes tre omgångar "Sverige
  Nu". Totalt omfattade urvalet för dessa tre omgångar 9.000
  personer 15-70 år upptagna i befolkningsregistret. Urvalet
  har av SCB dragits ur RTBS.

  Av det totala urvalet på 9.000 personer har 1.042
  definierats av företaget som "ej målgruppsaktuella". Här
  ingår 16 avlidna, 3 avflyttade från riket, 26 som vistas
  utomlands, 9 i militärtjänst, 67 på utrikes resa, 15 ej
  svensktalande, 33 okända men skrivna på kommun, 52 under
  sjukhusvård, 237 sjuka i hemmet samt 584 ur gruppen "ej
  anträffbara". Den sistnämda gruppen har definierats med
  utgångspunkt från en specialstudie som utvisat att ca 50% av
  de ej anträffbara ej tillhör målpopulationen för ORVESTO.

  Nettourvalet för de tre omgångarna hösten 1980 uppgår
  således till 7.958 personer varav 2.404, utgörande 30%, ej
  besvarat formuläret.

  Ej besvarat formulär har orsakats av "inget intresse för
  undersökningen" (54%), "tidsbrist" (11%), "ingen kontakt
  trots minst fem kontaktförsök" eller "ej anträffbara" (35%)
  samt "övriga" (0%).

  Undersökningsledningen har beträffande ca en niondel av det
  ursprungliga urvalet genomfört riktade åtgärder för att öka
  svarsbenägenheten. Enligt särskilt urvalsförfarande utväljs
  var tredje person som ej svarat vid en viss tidpunkt och
  erbjuds någon form av uppmuntran för ett inskickat svar. De
  som därvid utväljs representerar två andra individer i
  bortfallet och genom viktning - se variabel för
  bortfallsvikt i materialet - beräknar undersökningsledningen
  en väsentligt högre svarsfrekvens - beträffande andra
  halvåret 1980 6.365 personer istället för 5.554 faktiskt
  insända godkända formulär. Undersökningsledningen beräknar
  därför den viktade svarsfrekvensen till 81% av nettourvalet.

  Föreliggande omgång, av undersökningsledningen benämd
  Sverige NU 81-I, omfattar 5.549 personer eller 99,9% av
  totala antalet inkomna godkända formulär under
  halvårsperioden (ovägda tal). Bortfallet av skilda
  kategorier beträffande den aktuella omgången får antas
  utgöra motsvarande proportion av ovanstående redovisade
  siffror. Fältarbetet pågick under tiden 22 oktober 1980 - 24
  februari 1981.

  Inom Testologen AB har civilekonom Bo Hellström haft
  ansvaret för administration, fru Elsie-Britt Birking
  ansvaret för fältarbetet samt civilekonom Ingemar Lindberg
  ansvaret för ORVESTO-rapporten ur vilken ovanstående
  uppgifter är hämtade. (ORVESTO 1981-I, utgiven av Testologen
  AB)

  

             KODBOKSINFORMATION

  I kodboken används koderna 1-7 (01-97) som valida koder för
  de flesta variablerna. Kod 0 (00) används för frågor som ej
  är tillämpliga på grund av undersökningspersonens svar på
  tidigare frågor. Kod 8 (98) används när en fråga ej ställts
  till en viss subgrupp. Kod 9 (99) används då uppgift saknas.

  Exemplet nedan visar hur en variabel vanligtvis beskrivs i
  denna kodbok. Siffrorna inom parentes förekommer inte i
  kodboken, utan är en hänvisning till den beskrivning som
  följer exemplet.

  ............................................................

  (1) VAR 96  (2) AVSKAFFA LÖNTAGARFONDER  (3) MD=8 OR GE 9
    REF 96   (4) LOC 106 WIDTH 1       (5) NUMERIC

   (6) F.7a Tror Ni att LÖNTAGARFONDERNA kommer att avskaffas
       efter valet i höst?

   (7)  Enkät A.

    (8) (9) (10)

    306  1.  Ja
    219  2.  Nej
    271  3.  Tveksam
   1150  8.  Frågan ej ställd

    28  9.  Ej svar

  ............................................................

  (1) Variabel- och referensnummer. Brukar vanligtvis vara
  identiska. Om kodboken hänvisar till ett subset av en större
  datamängd eller en omorganiserad datamängd anger
  referensnumret den ursprungliga datamängdens variabelnummer.

  (2) Variabelnamn. En förkortning eller summering av
  frågeställningen (max. 24 tecken).

  (3) Missing data. Anger vilka värden som betraktas som
  missing data för den aktuella variabeln.

  (4) Position. Visar variabelns läge i datamängden; i vilken
  kolumn den startar och hur många positioner den upptar.

  (5) Anger om data är numerisk eller alfabetisk.

  (6) Den exakta frågeformuleringen som den formulerats i
  frågeformuläret eller liknande.

  (7) Eventuella kommentarer eller anmärkningar.

  (8) Det absoluta antalet observationer för varje
  svarskategori.

  (9) Kodvärden som kan förekomma för den aktuella variabeln.

  (10) Beskrivning av varje kodvärdes innehåll.

  

           SSDdokumentation - ORVESTO

  Arbetet bedrivs med hjälp av ett datorbaserat
  dokumentationssystem som ställts till SSDs förfogande av
  Inter-University Consortium for Political and Social
  Research (ICPSR) vid University of Michigan. Systemet kallas
  Guided Interactive Dataset Organisation (GIDO).
Variable list


1 SSDstudie NR 0177 2 SSDupplaga/datering NR 1 3 SSD Delstudieidentifikation 001 4 Ip-nummer 5 Omgångsnummer 6 Bortfallsvikt 7 A-region 8 Län/Kommun/Församling 9 Födelseår Demografiska och socioekonomiska uppgifter 10 Kön 11 Ålder 12 Civilstånd 13 Hushållsposition 14 Sysselsättning 15 Utbildning 16 Ortsstorlek 17 Boendeform 18 Egna inköp av dagligvaror 19 Hushållsmedlemmar under 2 år 20 Hushållsmedlemmar 2-6 år 21 Hushållsmedlemmar 7-10 år 22 Hushållsmedlemmar 11-14 år 23 Hushållsmedlemmar 15-19 år 24 Hushållsmedlemmar 20-67 år 25 Hushållsmedlemmar 68 år eller äldre 26 Totalt antal hushållsmedlemmar 27 Personlig inkomst 28 Hushållets inkomst Körkort 29 Körkort Innehav av kapitalvaror 30 Personbil 31 Husvagn 32 Fritidshus 33 Roddbåt/Eka eller liknande 34 Motorbåt 35 Segelbåt 36 Bildkamera - typ Instamatic 37 Bildkamera - typ systemkamera 38 Bilradio/Bilstereo 39 TV-bandspelare (video) 40 Filmkamera 41 Stillbildsprojektor 42 Filmprojektor 43 Skrivmaskin 44 Svart-vit TV 45 Färg-TV 46 Frysbox/Frysskåp 47 Diskmaskin 48 Torktumlare 49 Köksmaskin 50 Tvättmaskin 51 Stereoanläggning 52 Motorgräsklippare 53 Spisfläkt 54 Kaffebryggare 55 Rakapparat 56 Hund 57 Katt 58 Braskamin Avsikt att köpa kapitalvaror 59 Avsikt att inköpa kapitalvaror A1 60 Avsikt att inköpa kapitalvaror A2 61 Avsikt att inköpa kapitalvaror A3 62 Avsikt att inköpa kapitalvaror A4 63 Avsikt att inköpa kapitalvaror A5 64 Avsikt att inköpa kapitalvaror A6 65 Avsikt att inköpa kapitalvaror B1 66 Avsikt att inköpa kapitalvaror B2 67 Avsikt att inköpa kapitalvaror B3 68 Avsikt att inköpa kapitalvaror B4 69 Avsikt att inköpa kapitalvaror B5 70 Avsikt att inköpa kapitalvaror B6 71 Avsikt att inköpa kapitalvaror C1 72 Avsikt att inköpa kapitalvaror C2 73 Avsikt att inköpa kapitalvaror C3 74 Avsikt att inköpa kapitalvaror C4 75 Avsikt att inköpa kapitalvaror C5 Intressen 76 Miljövårdsfrågor 77 Hälsonyttig mat 78 Sjukdomar och hälsa 79 Bantningstips 80 Hushålla ekonomiskt 81 Politik 82 Sociala rättigheter 83 Skattefrågor 84 Samlevnadsfrågor 85 Vidareutbildning 86 Religions- och trosfrågor 87 Arbetsmarknaden 88 Villa/Eget hem 89 Fritidshus 90 Personbilar 91 Heminredning 92 Modenyheter 93 Matvarunyheter 94 Barnavård 95 Skönhetsvård 96 Stereoanläggningar 97 Hushållsmaskiner 98 Fotoutrustningar 99 Motorcyklar 100 Krukväxter 101 Medel mot mjäll 102 Hundars skötsel 103 Katters skötsel 104 Motionera 105 Idrotta 106 Laga mat 107 Pröva nya maträtter 108 Baka 109 Ha gäster 110 Köra bil 111 Jobba med bilar 112 Arbeta i trädgården 113 Fotografera 114 Smalfilma 115 Sportfiska 116 Lyssna på popmusik 117 Lyssna på klassisk musik 118 Gå på teater 119 Gå på konstutställning 120 Läsa böcker 121 Läsa populärtidningar 122 Köpa på postorder 123 Sy kläder 124 Handarbeta 125 Träffa nya människor 126 Snickra 127 Måla hemma 128 Jaga 129 Friluftsliv 130 Åka slalom 131 Åka motorbåt 132 Segla 133 Campa 134 Semestra utomlands 135 Semestra i Sverige 136 Pröva nya produkter 137 Vara bortbjuden 138 Gå på diskotek 139 Gå på restaurang 140 Gå på kvällskurser 141 Energisparande Personliga köpvanor: Kläder, fritid m.m. 142 Kläder till Dig själv 143 Sportutrustning till Dig själv 144 Kosmetika/Skönhetsmedel 145 Nöjen 146 Utlandsresor under fritiden 147 Böcker 148 Tobak 149 Vin och sprit 150 Hälsokost Besöksfrekvenser: Livsmedelsbutiker 151 ICA 152 Konsum 153 Vivo 154 Favör 155 Annan butik 156 Livsmedelsavdelning i Domus 157 Livsmedelsavdelning i NK 158 Livsmedelsavdelning i Tempo 159 Livsmedelsavdelning i Åhlens 160 Livsmedelsavdelning i Obs 161 Livsmedelsavdelning i B&W (Bra,Wessels) Besöksfrekvenser: Varuhus och stormarknader 162 Domus 163 NK 164 Tempo 165 Åhlens 166 Obs 167 B&W (Bra,Wessels) Besöksfrekvenser: Andra butiker 168 Hennes/Mauritz 169 HerrMan/Kapp-Ahl 170 Gulins/Pepita 171 Ikea 172 Expert Foto 173 Expert Radio/TV 174 Järnia 175 Färgsam 176 Pressbyrån 177 Annan kiosk 178 Tobaksaffär 179 Bar/Självservering 180 Kafe/Konditori 181 Korvkiosk/Gatukök 182 Bensinstation 183 Postkontor 184 Bankkontor 185 Hälsokostbutik 186 Mac Donald's Uppmärksamhetsfrekvenser: Reklam 187 Affischpelare 188 Reklamfilm på bio 189 Reklam på bussar 190 Åker buss 191 Åker tunnelbana 192 Rabattkuponger Tidningsläsning: Dagstidningar - vardagsnummer 193 Aftonbladet 194 Arbetet 195 Dagens Nyheter 196 Expressen 197 Göteborgs-Posten 198 GT Kvällstidningen 199 Kvällsposten 200 Svenska Dagbladet 201 Sydsvenska Dagbladet 202 Nerikes Allehanda/Nerikes Tidningen 203 Norrköpings Tidningar 204 Nya Wermlands-Tidningen 205 Upsala Nya Tidning 206 Vestmanlands Läns Tidning 207 Östgöta Correspondenten Tidningsläsning: Dagstidningar - söndagsnummer 208 Aftonbladet (Söndagsnummer) 209 Arbetet (Söndagsnummer) 210 Dagens Nyheter (Söndagsnummer) 211 Expressen (Söndagsnummer) 212 Göteborgs-Posten (Söndagsnummer) 213 GP NU (Söndagsnummer) 214 GT Kvällstidningen (Söndagsnummer) 215 Kvällsposten (Söndagsnummer) 216 Svenska Dagbladet (Söndagsnummer) 217 Sydsvenska Dagbladet (Söndagsnummer) 218 Skånska Dagbladet (Söndagsnummer) 219 Helsingborgs Dagblad (Söndagsnummer) Tidningsläsning: Veckotidningar 220 Allas Veckotidning 221 Allers 222 Damernas Värld 223 Femina 224 FIB-Aktuellt 225 Hemmets Journal 226 Hemmets Veckotidning 227 Husmodern 228 Hänt i Veckan 229 ICA-Kuriren 230 Kalle Anka & Co 231 Land 232 Lektyr 233 Min Värld 234 Mitt Livs Novell 235 Röster i Radio/TV 236 Saxons Veckotidning 237 Se 238 Svensk Damtidning 239 Veckans Affärer 240 Vecko-Revyn 241 Vi 242 Året Runt 243 Metallarbetaren 244 Stopp Tidningsläsning: 14-dagarstidningar 245 Kommunalarbetaren 246 Motor 247 Motorföraren 248 Teknikens Värld 249 Vi Bilägare 250 SIA Skogsarbetaren 251 Bilsport Tidningsläsning: Månadstidningar 252 Det Bästa 253 Månads-Journalen 254 Vi Föräldrar 255 Privata Affärer 256 Antik & Auktion 257 Allt i Hemmet 258 Hem och Fritid 259 Vår Bostad 260 Allt om Mat 261 Tidskrift för Hälsa 262 Foto- och Filmteknik 263 Teknik för alla 264 Båt-Nytt 265 Båt för alla 266 Vi Båtägare 267 På Kryss & Till Rors 268 Segling Tidningsläsning: Lokalpress 269 Förenade Landsortstidningar 6-dagars 270 A-Pressen 271 Förenade Landsortstidningar 5-dagars 272 Förenade Landsortstidningar 4-dagars 273 Förenade Landsortstidningar 3-dagars 274 Förenade Landsortstidningar 2-dagars 275 Helsingborgs Dagblad 276 Mellersta Skåne/Nya Kristianstadsbladet 277 Övrig Lokal Dagspress 6-dagars 278 Övrig Lokal Dagspress 4-dagars 279 Övrig Lokal Dagspress 3-dagars 280 Övrig Lokal Dagspress 2-dagars Tidningsläsning: Villatidningar 281 Vårt Hus 282 Vi i Villa Köp av olika tidningar 283 Aftonbladet (Söndagsnummer) 284 Expressen (Söndagsnummer) 285 Det Bästa 286 Månads-Journalen 287 Allas Veckotidning 288 Allers 289 Damernas Värld 290 Femina 291 FIB-Aktuellt 292 Hemmets Journal 293 Hemmets Veckotidning 294 Husmodern 295 Hänt i Veckan 296 ICA-Kuriren 297 Land 298 Lektyr 299 Min Värld 300 Mitt Livs Novell 301 Röster i Radio/TV 302 Saxons Veckotidning 303 Se 304 Svensk Damtidning 305 Vecko-Revyn 306 Vi 307 Året Runt Inköp av dagligvaror 308 Skönhetsartiklar 309 Tandkräm 310 Tvål 311 Maskindiskmedel 312 Handdiskmedel 313 Rengöringsmedel 314 Tvättmedel 315 Golvvårdsmedel 316 Kaffe Olika påståenden 317 Satsa hårt för att komma framåt 318 Kvinnans plats i hemmet 319 Prismedvetenhet 320 Tacksamt att städa 321 Barn viktigt i kvinnors liv 322 Trivs om rent i huset 323 Arbetet är en hobby 324 Tycker om att ta genvägar 325 Bjuda på annorlunda mat 326 Handlar mest på impuls 327 Går ofta i affärer 328 Köper alltid kvalitetsvaror 329 Intresserad av att köpa och sälja 330 Min matlagning beröms 331 Tycker om fester 332 Fritid viktigare än arbete 333 Lite att göra på fritiden 334 Tuggummi ser illa ut 335 Lite utrymme för religiösa frågor 336 Lite gammaldags i mina åsikter 337 Önskar kunna koppla av mera 338 Har tillräckligt med pengar 339 Beredd sänka levnadsstandard 340 Spelar ingen roll hur bilen ser ut 341 Öl eller drink för att slappna av 342 Tycker om att ta ansvar 343 Tycker om föreningsarbete 344 Otrohet är helt oförlåtligt 345 Förkastligt att dricka vin eller sprit 346 Koppla av med veckotidningsläsning 347 Bekymras inte av framtiden 348 Hellre hemmakväll än gå på fest 349 Samhället släpphänt mot brottslingar 350 Skönt känna sig lyxig ibland 351 Aktar mig för att ta risker 352 Porrtidningar borde förbjudas 353 Viktigt vara snyggt klädd 354 Örtmediciner borde användas mera 355 Proffsboxning borde vara tillåten 356 Först att prova nya livsmedel 357 Snabbare pröva nyheter 358 Noga med att äta hälsosam mat 359 Bosätta mig på landet 360 Viktigaste intressen utanför jobbet 361 Viktigt att ha mycket pengar 362 Mera oberoende än de flesta 363 Familjen gör saker tillsammans 364 Köper dagligvaror till extrapris Läsnoggrannhet: Morgontidningar 365 Arbetet 366 Dagens Nyheter 367 Göteborgs-Posten 368 Svenska Dagbladet 369 Sydsvenska Dagbladet 370 Annan morgontidning Läsnoggrannhet: Kvällstidningar 371 Aftonbladet 372 Expressen 373 GT Kvällstidningen 374 Kvällsposten Läsnoggrannhet: Veckotidningar 375 Allas Veckotidning 376 Allers 377 Damernas Värld 378 Femina 379 FIB-Aktuellt 380 Hemmets Journal 381 Hemmets Veckotidning 382 Husmodern 383 Hänt i Veckan 384 ICA-Kuriren 385 Kalle Anka & Co 386 Land 387 Lektyr 388 Min Värld 389 Mitt Livs Novell 390 Röster i Radio/TV 391 Saxons Veckotidning 392 Se 393 Svensk Damtidning 394 Veckans Affärer 395 Vecko-Revyn 396 Vi 397 Året Runt 398 Metallarbetaren Läsnoggrannhet: 14-dagarstidningar 399 Kommunalarbetaren 400 Motor 401 Motorföraren 402 Teknikens Värld 403 Vi Bilägare 404 SIA Skogsarbetaren Läsnoggrannhet: Månadstidningar 405 Det Bästa 406 Månads-Journalen 407 Vi Föräldrar 408 Privata Affärer 409 Antik & Auktion 410 Allt i Hemmet 411 Hem och Fritid 412 Vår Bostad 413 Allt om Mat 414 Tidskrift för Hälsa 415 Foto- och Filmteknik 416 Teknik för alla 417 Båt-Nytt 418 Båt för alla 419 Vi Båtägare 420 På Kryss & Till Rors 421 Segling Medlemskap i Konsum 422 Medlemsfrekvens för Konsum Inköp i Konsum/Servus/Domus/Obs 423 Inköpsfrekvenser för Konsum/Servus/Domus/Obs Innehav av fritidsbåt 424 Innehav av fritidsbåt 425 Innehav av fritidsbåt: Första krysset 426 Innehav av fritidsbåt: Andra krysset Förvärvsarbete 427 Förvärvsarbetar Möjlighet att påverka inköp på arbetsplatsen 428 Kan påverka inköp av ordbehandlingsutrustning 429 Kan påverka inköp av skrivmaskiner 430 Kan påverka inköp av kopieringsmaskiner 431 Kan påverka inköp av kontorsmaterial 432 Kan påverka inköp av kontorsmöbler/kontorsinredning 433 Kan påverka inköp av kontorsdatorer 434 Kan påverka inköp av bildskärmar 435 Kan påverka inköp av leasing 436 Kan påverka inköp av banktjänster 437 Kan påverka inköp av factoring, betalningsförmedling 438 Kan påverka inköp av försäkringstjänster 439 Kan påverka inköp av maskiner för verkstäder 440 Kan påverka inköp av verktyg för verktygsmaskiner 441 Kan påverka inköp av lastbilar/truckar 442 Kan påverka inköp av entreprenadmaskiner 443 Kan påverka inköp av personbilar för företag Arbetsplats 444 Arbetsplats - markering 1 445 Arbetsplats - markering 2 446 Arbetsplats - annan

VAR 1 SSDSTUDIE NR 0177              Loc 1 width 4


Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst studie 0177


VAR 2 SSDUPPLAGA NR 1 Loc 5 width 1 SSDupplaga/datering NR Uppgift om ordningsföljd och utgivningstidpunkt. 1. NOVEMBER 1986
VAR 3 DELSTUDIE NR 001 Loc 6 width 3 SSD Delstudieidentifikation Ordningsnummer i en serie på 1 delar.
VAR 4 IP-NUMMER Loc 9 width 5 Ip-nummer
VAR 5 OMGÅNG NR Loc 14 width 2 Omgångsnummer 1897 15. P-0005 (ORVESTO 1981-I) 1784 16. P-0006 (ORVESTO 1981-I) 1868 17. P-0007 (ORVESTO 1981-I) 21. P-1001 (ORVESTO 1981-II) 22. P-1002 (ORVESTO 1981-II) 23. P-1003 (ORVESTO 1981-II) 28. P-0008 (ORVESTO 1981-II)
VAR 6 BORTFALLSVIKT Loc 16 width 1 MD=8 Bortfallsvikt 5152 1. 72 2. 322 3. 3 8. Felstansat
VAR 7 A-REGION Loc 17 width 2 MD=99 A-region Kod: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Frek: 815 26 39 102 58 40 60 63 101 126 91 Kod: 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Frek: 15 54 53 28 97 35 26 27 80 24 64 Kod: 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Frek: 31 60 57 42 125 287 72 40 70 66 502 Kod: 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 Frek: 74 84 124 56 26 45 32 25 112 39 29 Kod: 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 Frek: 126 43 31 100 35 9 25 112 35 39 31 Kod: 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 Frek: 139 63 40 99 31 17 55 108 103 67 31 Kod: 67 68 69 70 99 Frek: 54 61 19 47 7
VAR 8 LÄN/KOMMUN/FÖRSAMLING Loc 19 width 6 MD=999999 Län/Kommun/Församling Kod: 11401 11402 11403 11501 12001 12002 12003 Frek: 2 5 5 10 3 1 1 Kod: 12005 12006 12301 12503 12504 12506 12507 Frek: 1 3 27 8 1 1 1 Kod: 12601 12602 12701 12702 12703 12704 13601 Frek: 29 11 17 5 10 5 30 Kod: 13604 13606 13703 13801 13901 13903 14022 Frek: 1 10 1 20 6 2 1 Kod: 16001 16201 16301 18001 18002 18004 18005 Frek: 36 17 30 4 1 2 2 Kod: 18006 18007 18009 18010 18011 18013 18014 Frek: 2 10 10 2 16 9 14 Kod: 18015 18017 18018 18019 18021 18023 18025 Frek: 13 12 9 10 19 24 17 Kod: 18027 18028 18029 18031 18034 18036 18038 Frek: 19 1 15 11 18 11 12 Kod: 18039 18040 18041 18042 18101 18102 18103 Frek: 26 15 21 9 9 5 2 Kod: 18104 18105 18107 18112 18201 18202 18203 Frek: 2 4 3 5 22 6 8 Kod: 18301 18303 18401 18402 18601 18701 18703 Frek: 21 1 14 15 16 3 11 Kod: 18705 18801 18802 18804 18805 18808 18809 Frek: 1 8 2 2 5 1 1 Kod: 18810 18815 18819 18820 18822 18823 18825 Frek: 3 1 1 1 1 1 1 Kod: 19101 19106 19108 19201 19202 19204 30501 Frek: 1 12 1 7 1 2 9 Kod: 30502 30503 30504 31901 31902 36001 36003 Frek: 1 1 1 2 6 4 1 Kod: 36004 36005 36006 36007 36008 36009 38001 Frek: 1 4 4 3 1 1 23 Kod: 38002 38003 38004 38005 38006 38011 38021 Frek: 11 10 11 4 1 1 2 Kod: 38023 38025 38026 38030 38032 38035 38037 Frek: 1 2 3 1 1 8 1 Kod: 38038 38101 38111 38114 38117 38118 38123 Frek: 9 10 2 1 2 1 1 Kod: 38127 38128 38130 38131 38134 38136 38203 Frek: 1 1 2 2 1 1 1 Kod: 38204 38207 38210 38211 38212 38213 42801 Frek: 4 1 1 2 2 2 5 Kod: 48001 48002 48003 48008 48009 48010 48020 Frek: 10 18 1 2 2 1 2 Kod: 48026 48027 48028 48029 48030 48031 48033 Frek: 1 3 3 4 1 3 1 Kod: 48101 48201 48202 48205 48207 48211 48301 Frek: 7 4 2 2 6 1 12 Kod: 48304 48305 48306 48401 48402 48403 48406 Frek: 3 2 2 20 11 4 1 Kod: 48410 48416 48417 48418 48420 48601 48604 Frek: 2 1 2 2 1 8 2 Kod: 48606 48607 48613 50901 50907 51201 51206 Frek: 4 1 1 2 1 1 1 Kod: 51302 51307 51309 56001 56002 56003 56101 Frek: 1 1 1 1 4 1 3 Kod: 56107 56201 56202 56203 56204 56301 56302 Frek: 2 16 6 1 3 2 1 Kod: 56304 56305 58001 58002 58003 58004 58005 Frek: 1 3 23 8 12 1 4 Kod: 58006 58007 58008 58009 58010 58014 58015 Frek: 1 1 2 1 1 1 1 Kod: 58017 58018 58019 58020 58021 58024 58025 Frek: 1 3 3 1 3 1 1 Kod: 58031 58032 58033 58034 58080 58101 58102 Frek: 1 1 13 8 1 10 9 Kod: 58103 58104 58105 58106 58109 58110 58112 Frek: 13 10 12 17 2 1 1 Kod: 58113 58114 58115 58119 58120 58126 58201 Frek: 1 3 4 1 1 1 2 Kod: 58202 58208 58210 58301 58303 58304 58306 Frek: 2 1 1 18 3 1 5 Kod: 58308 58309 58401 58406 58408 58601 58603 Frek: 1 1 6 2 1 4 3 Kod: 58611 58612 58614 58615 58617 58618 60402 Frek: 1 1 1 1 2 3 1 Kod: 61702 61703 61704 61705 66201 66204 66205 Frek: 2 2 1 5 7 6 1 Kod: 66208 66209 66210 66213 66214 66216 66501 Frek: 2 4 2 1 1 1 3 Kod: 66503 66504 66505 66506 68001 68002 68003 Frek: 6 2 1 1 13 6 13 Kod: 68005 68006 68008 68011 68013 68014 68015 Frek: 12 5 5 1 2 2 2 Kod: 68016 68019 68020 68021 68201 68202 68204 Frek: 1 3 3 1 11 2 2 Kod: 68205 68301 68302 68306 68309 68310 68312 Frek: 4 10 3 1 1 1 1 Kod: 68313 68401 68406 68501 68503 68507 68509 Frek: 1 6 1 4 1 1 1 Kod: 68511 68518 68520 68522 68601 68602 68605 Frek: 1 1 1 1 6 5 3 Kod: 68606 68608 68609 68701 68703 76001 76003 Frek: 1 1 2 11 1 2 1 Kod: 76004 76005 76101 76102 76103 76301 76302 Frek: 2 1 1 4 1 2 4 Kod: 76303 76304 76305 76306 76307 76401 76402 Frek: 1 1 2 1 2 10 1 Kod: 76410 76501 76503 76504 76701 76703 78001 Frek: 3 5 3 6 2 3 10 Kod: 78003 78004 78005 78007 78010 78016 78018 Frek: 1 1 1 1 1 1 1 Kod: 78020 78021 78024 78025 78028 78101 78102 Frek: 2 5 2 1 16 10 1 Kod: 78103 78105 78108 78111 78113 78116 82101 Frek: 1 2 5 2 1 1 1 Kod: 82102 82103 83402 83403 83404 84006 84008 Frek: 4 1 6 1 1 1 2 Kod: 84015 86001 86002 86003 86006 86102 86201 Frek: 2 1 3 2 4 1 1 Kod: 86202 86203 88001 88002 88003 88005 88006 Frek: 4 1 22 5 4 1 2 Kod: 88007 88008 88009 88101 88102 88103 88105 Frek: 1 3 1 8 3 1 2 Kod: 88106 88108 88201 88202 88203 88205 88206 Frek: 2 1 11 1 2 2 4 Kod: 88301 88304 88305 88307 88311 88312 88314 Frek: 17 1 1 3 3 1 2 Kod: 88315 88401 88403 88405 88408 88501 88512 Frek: 5 8 1 3 4 1 1 Kod: 88513 88514 88516 98001 98006 98013 98018 Frek: 1 1 1 8 1 1 1 Kod: 98029 98036 98048 98059 98060 98061 98062 Frek: 2 1 1 1 1 1 1 Kod: 98073 98074 98076 98077 106001 106002 106003 Frek: 1 2 1 1 7 1 3 Kod: 108001 108004 108005 108006 108008 108009 108010 Frek: 16 1 4 8 1 2 2 Kod: 108012 108013 108014 108015 108018 108019 108101 Frek: 2 2 2 3 1 1 10 Kod: 108102 108103 108107 108201 108203 108204 108205 Frek: 5 1 2 6 1 1 5 Kod: 108206 108301 108302 108303 108304 108830 112101 Frek: 2 1 1 1 1 1 3 Kod: 112103 112104 112105 112106 113701 113702 113703 Frek: 1 1 1 3 5 1 1 Kod: 116001 116002 116004 116005 116011 116014 116201 Frek: 1 1 3 8 1 1 2 Kod: 116203 116301 116302 116303 116304 116501 116601 Frek: 2 6 3 1 2 6 6 Kod: 116602 116605 116607 116701 116702 116703 116801 Frek: 1 2 1 4 3 3 2 Kod: 116802 116803 116804 116806 116807 118001 118002 Frek: 2 2 3 1 3 13 5 Kod: 118003 118004 118006 118007 118010 118012 118013 Frek: 1 1 4 1 1 1 1 Kod: 118014 118015 118016 118017 118019 118024 118029 Frek: 2 7 1 2 1 1 1 Kod: 118032 118035 118101 118103 118106 118107 118109 Frek: 2 1 5 1 1 3 1 Kod: 118110 118111 118115 118120 118201 118202 118203 Frek: 1 2 1 1 11 3 3 Kod: 118204 118205 118209 118212 118301 118305 118309 Frek: 1 2 1 1 18 2 1 Kod: 118312 118313 118314 118316 118319 118322 121402 Frek: 4 5 2 2 3 2 4 Kod: 121405 121414 123001 123006 123007 123101 123302 Frek: 1 1 2 2 5 5 1 Kod: 123304 123305 123306 123307 123308 123309 123314 Frek: 3 2 1 1 3 3 1 Kod: 126001 126003 126004 126101 126104 126109 126110 Frek: 2 4 1 1 1 1 1 Kod: 126111 126112 126201 126202 126203 126204 126301 Frek: 1 4 12 2 2 1 4 Kod: 126303 126307 126401 126406 126410 126412 126503 Frek: 1 2 3 2 2 1 2 Kod: 126504 126505 126506 126507 126512 126602 126603 Frek: 1 1 1 3 1 6 1 Kod: 126609 126610 126611 126702 126703 126704 126708 Frek: 2 1 1 5 1 1 1 Kod: 128001 128002 128003 128004 128005 128006 128007 Frek: 5 11 7 6 11 7 14 Kod: 128008 128009 128010 128011 128012 128014 128015 Frek: 5 12 15 1 1 3 8 Kod: 128016 128017 128018 128019 128020 128101 128102 Frek: 3 13 9 1 1 21 3 Kod: 128104 128105 128106 128112 128113 128116 128118 Frek: 13 4 1 1 3 5 1 Kod: 128120 128121 128201 128203 128206 128207 128208 Frek: 5 4 12 4 2 4 1 Kod: 128301 128302 128303 128306 128307 128309 128311 Frek: 15 9 11 1 2 2 3 Kod: 128313 128314 128316 128317 128401 128402 128403 Frek: 3 1 1 9 2 1 3 Kod: 128404 128405 128406 128501 128502 128507 128511 Frek: 2 2 1 10 1 1 1 Kod: 128512 128513 128514 128516 128601 128602 128605 Frek: 1 3 1 2 18 1 2 Kod: 128611 128617 128701 128702 128706 128707 128708 Frek: 2 1 18 1 1 1 1 Kod: 128710 128713 128714 128715 128719 128722 131501 Frek: 3 1 1 1 1 1 3 Kod: 131504 138001 138002 138003 138004 138005 138007 Frek: 2 8 7 11 1 4 2 Kod: 138009 138010 138011 138012 138015 138016 138019 Frek: 9 1 3 1 3 1 4 Kod: 138101 138106 138107 138109 138111 138201 138202 Frek: 5 1 2 1 1 12 1 Kod: 138205 138208 138209 138210 138211 138213 138215 Frek: 1 1 1 3 3 1 1 Kod: 138217 138218 138219 138221 138301 138302 138310 Frek: 1 1 1 1 14 4 4 Kod: 138311 138312 138313 138314 138318 138319 138320 Frek: 4 1 2 1 1 2 4 Kod: 138323 138401 138402 138403 138404 138405 138408 Frek: 1 4 2 4 3 3 2 Kod: 138409 138411 138412 138413 138414 140101 140102 Frek: 2 1 2 1 5 1 7 Kod: 140103 140104 140201 140202 140203 140701 141501 Frek: 9 2 8 1 3 5 1 Kod: 141502 141503 141901 141902 141904 141905 142101 Frek: 6 1 2 4 1 2 4 Kod: 142102 142104 142105 142106 142110 142401 142701 Frek: 1 1 2 1 3 1 2 Kod: 142703 142705 142706 143001 143005 143007 143008 Frek: 1 1 1 2 1 2 1 Kod: 143501 143502 143504 143506 143507 143508 148001 Frek: 2 1 2 1 1 1 9 Kod: 148004 148005 148006 148007 148008 148009 148010 Frek: 2 18 7 6 10 2 3 Kod: 148011 148012 148013 148016 148017 148018 148019 Frek: 7 4 11 8 21 18 13 Kod: 148020 148021 148022 148023 148024 148026 148028 Frek: 11 12 9 7 20 9 6 Kod: 148029 148030 148031 148032 148033 148034 148036 Frek: 3 3 9 7 5 8 22 Kod: 148037 148081 148101 148102 148103 148104 148201 Frek: 2 1 20 5 12 5 11 Kod: 148203 148205 148207 148208 148209 148210 148211 Frek: 2 1 9 1 3 2 2 Kod: 148401 148402 148403 148405 148501 148505 148507 Frek: 5 2 1 2 3 5 1 Kod: 148508 148510 148511 148512 148534 148601 148602 Frek: 1 4 2 5 1 1 2 Kod: 148605 150201 150403 150701 150704 150706 152101 Frek: 1 1 5 5 1 1 2 Kod: 152103 152105 152106 152401 152402 152403 152404 Frek: 5 4 6 14 9 2 1 Kod: 152701 152704 152706 152711 152714 155201 155202 Frek: 1 1 2 2 3 3 1 Kod: 155205 155207 155208 156001 156003 156006 156106 Frek: 2 3 1 1 1 5 1 Kod: 156109 156201 156203 156204 156207 156218 156301 Frek: 2 5 1 1 1 1 4 Kod: 156302 156303 156304 156307 156308 156310 156311 Frek: 5 3 1 1 1 1 1 Kod: 156312 156315 156318 156501 156503 156505 156508 Frek: 2 1 2 3 2 1 1 Kod: 156511 156512 156514 156606 156607 156610 156614 Frek: 1 1 1 1 1 1 1 Kod: 156618 156621 158001 158002 158004 158005 158006 Frek: 1 1 16 2 1 1 1 Kod: 158009 158101 158104 158105 158106 158108 158201 Frek: 6 35 3 1 1 1 14 Kod: 158205 158206 158207 158208 158209 158300 158301 Frek: 1 1 1 1 3 1 18 Kod: 158302 158303 158305 158306 158309 158311 158315 Frek: 19 1 1 4 1 5 1 Kod: 158316 158319 158320 158401 158405 158409 158410 Frek: 4 1 3 4 2 1 2 Kod: 158415 158417 158422 158424 158429 158501 158505 Frek: 1 1 1 1 3 5 2 Kod: 158506 158701 160203 160205 160208 160209 162203 Frek: 1 1 1 1 1 1 2 Kod: 162301 162303 163701 163703 163704 164301 166001 Frek: 6 1 1 2 2 5 4 Kod: 166004 166007 166009 166010 166012 166014 166015 Frek: 1 1 1 1 1 2 1 Kod: 166017 166019 166022 166026 166027 166029 166031 Frek: 2 1 1 1 1 1 1 Kod: 166102 166103 166104 166105 166109 166112 166114 Frek: 3 1 1 1 2 1 1 Kod: 166117 166201 166301 166302 166307 166310 166313 Frek: 1 7 6 3 1 1 1 Kod: 168001 168002 168011 168012 168015 168018 168101 Frek: 7 4 1 1 1 1 6 Kod: 168105 168115 168118 168121 168128 168131 168201 Frek: 1 1 1 2 1 1 8 Kod: 168204 168206 168209 168214 168301 168303 168304 Frek: 1 1 1 1 13 4 2 Kod: 168307 168315 168316 168320 168322 168323 168324 Frek: 1 1 1 1 1 1 1 Kod: 168328 168401 168402 168408 168501 168506 168601 Frek: 1 4 2 1 6 1 5 Kod: 168602 168606 168607 168609 168610 168616 168620 Frek: 1 2 1 1 1 1 1 Kod: 168624 168631 168634 168639 168651 170151 171501 Frek: 1 1 1 1 1 1 4 Kod: 171502 171503 173001 173003 173004 173005 173701 Frek: 3 1 3 1 2 4 6 Kod: 173708 176001 176002 176101 176202 176301 176302 Frek: 1 6 2 6 3 5 5 Kod: 176401 176403 176501 176502 176504 176508 176601 Frek: 4 2 1 1 1 2 5 Kod: 176602 176604 176605 178001 178002 178003 178004 Frek: 3 1 2 23 18 2 2 Kod: 178006 178008 178009 178101 178103 178105 178106 Frek: 1 3 3 8 2 1 1 Kod: 178201 178301 178302 178304 178401 178402 178405 Frek: 5 2 5 2 7 2 1 Kod: 178407 178408 178411 178501 178502 178503 178504 Frek: 1 2 1 10 1 2 1 Kod: 178505 178510 178511 186001 186002 186101 186102 Frek: 1 2 2 4 1 4 3 Kod: 186104 186106 186201 186202 186301 186303 186401 Frek: 1 1 9 2 5 1 5 Kod: 188001 188002 188003 188004 188007 188008 188013 Frek: 15 15 8 11 2 1 4 Kod: 188015 188016 188017 188018 188020 188021 188025 Frek: 2 1 1 1 1 2 2 Kod: 188026 188027 188030 188101 188102 188201 188203 Frek: 1 1 16 17 1 3 1 Kod: 188205 188301 188404 188405 188502 188503 188505 Frek: 7 32 3 1 6 2 3 Kod: 188506 188507 190402 190701 190702 191701 191704 Frek: 2 1 2 5 2 2 2 Kod: 191705 191706 191707 196001 196005 196101 196103 Frek: 3 3 1 3 2 5 3 Kod: 196201 196202 198001 198002 198003 198004 198007 Frek: 2 1 15 19 22 17 2 Kod: 198009 198010 198011 198016 198020 198101 198102 Frek: 2 1 4 3 1 5 2 Kod: 198106 198107 198108 198201 198301 198304 198401 Frek: 1 2 3 4 16 2 10 Kod: 198402 198403 202101 202104 202302 202303 202305 Frek: 1 1 2 1 11 2 1 Kod: 202602 202901 202903 202904 203101 203103 203402 Frek: 3 4 5 3 6 1 3 Kod: 203902 206101 206102 206201 206202 208001 208003 Frek: 5 8 1 7 2 15 13 Kod: 208007 208008 208010 208011 208101 208102 208201 Frek: 3 3 1 5 22 15 4 Kod: 208202 208203 208301 208303 208401 208402 208403 Frek: 4 1 12 2 7 2 2 Kod: 208404 208405 208406 208501 208502 208503 208504 Frek: 4 4 4 18 7 3 1 Kod: 210101 210102 210152 210401 210402 212101 212103 Frek: 1 5 1 8 4 6 6 Kod: 213202 213203 213204 213206 216101 216104 216107 Frek: 2 1 2 3 3 2 3 Kod: 218001 218002 218003 218004 218005 218006 218007 Frek: 15 12 4 1 4 10 14 Kod: 218008 218101 218102 218103 218104 218201 218202 Frek: 3 17 10 1 1 13 2 Kod: 218203 218204 218205 218206 218207 218209 218303 Frek: 2 3 3 2 2 2 14 Kod: 218304 218305 218306 218309 218401 218403 218404 Frek: 1 2 2 2 8 3 1 Kod: 218405 218408 218409 218411 218903 222101 224820 Frek: 6 2 1 2 1 1 1 Kod: 226002 226003 226004 226201 226203 226204 228001 Frek: 5 1 6 6 2 2 8 Kod: 228002 228004 228005 228006 228011 228101 228102 Frek: 2 1 1 3 1 14 6 Kod: 228103 228104 228105 228106 228107 228108 228109 Frek: 16 6 2 11 3 5 1 Kod: 228110 228111 228112 228113 228201 228202 228203 Frek: 8 1 1 1 6 1 1 Kod: 228204 228206 228211 228301 228302 228303 228304 Frek: 1 3 3 5 2 2 1 Kod: 228307 228308 228309 228314 228315 228401 228402 Frek: 1 2 2 1 1 6 9 Kod: 228403 228404 228405 228406 228407 228408 228409 Frek: 1 9 1 1 4 18 1 Kod: 228410 228411 228412 230301 230302 230304 230501 Frek: 1 2 2 2 1 2 2 Kod: 230504 230506 230507 230901 230902 230904 230908 Frek: 1 1 1 4 1 2 2 Kod: 230910 231301 231302 231303 231304 231306 231307 Frek: 2 3 1 1 3 5 2 Kod: 232101 232103 232104 232601 232602 232603 236101 Frek: 2 2 1 1 2 1 2 Kod: 236102 236109 236110 236111 238001 238002 238003 Frek: 1 2 1 1 29 9 2 Kod: 238004 238005 238006 238007 238008 238009 238010 Frek: 1 1 1 6 1 3 2 Kod: 240102 240401 240402 240901 240903 240904 241701 Frek: 2 9 3 2 4 1 1 Kod: 241702 241703 242101 242103 242201 242202 242501 Frek: 3 4 8 1 1 1 2 Kod: 246001 246002 246003 246201 246301 246304 248001 Frek: 1 7 1 2 3 1 20 Kod: 248002 248003 248004 248005 248006 248007 248009 Frek: 8 1 17 18 4 1 4 Kod: 248101 248103 248104 248201 248202 248203 248204 Frek: 9 1 1 10 13 2 17 Kod: 248205 248206 248207 248209 248210 248211 250502 Frek: 6 3 1 2 2 3 11 Kod: 250602 251002 251005 251301 251401 251402 251801 Frek: 2 1 1 3 8 1 1 Kod: 251802 251803 252101 252104 252105 252106 252301 Frek: 2 1 1 1 1 1 8 Kod: 252304 252305 252306 256002 258001 258002 258003 Frek: 1 1 10 9 6 12 22 Kod: 258101 258102 258103 258104 258105 258201 258202 Frek: 10 6 10 1 5 14 1 Kod: 258203 258301 258304 258401 258402 999999 Frek: 3 2 1 19 3 29
VAR 9 FÖDELSEÅR Loc 25 width 2 MD=99 Födelseår Kod: 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Frek: 70 57 66 83 76 81 82 101 83 109 101 Kod: 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Frek: 94 102 84 98 85 86 89 87 93 79 86 Kod: 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 Frek: 88 80 90 91 84 95 104 99 105 108 127 Kod: 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 Frek: 129 129 132 112 142 112 120 107 107 109 116 Kod: 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 Frek: 111 100 105 112 105 92 112 121 132 142 114 Kod: 99 Frek: 25
VAR 10 KÖN Loc 27 width 1 MD=9 F.1. Personliga uppgifter. När man sammanställer resultat av undersökningar i tabeller brukar man dela upp svaren i olika grupper. Därför skulle vi gärna vilja ha följande uppgifter om Dig själv. F.1.a. Är Du: 2759 1. Man 2782 2. Kvinna 8 9. Ej svar
VAR 11 ÅLDER Loc 28 width 2 MD=99 F.1.b. Hur gammal är Du? <Se F.1 för fullständig frågetext> 385 01. 15-17 år 234 02. 18-19 år 516 03. 20-24 år 556 04. 25-29 år 619 05. 30-34 år 607 06. 35-39 år 479 07. 40-44 år 421 08. 45-49 år 435 09. 50-54 år 483 10. 55-59 år 448 11. 60-64 år 362 12. 65 år och äldre 4 99. Ej svar
VAR 12 CIVILSTÅND Loc 30 width 1 MD=9 F.1.c. Är Du: <Se F.1 för fullständig frågetext> 1355 1. Ogift 3777 2. Gift eller sammanboende 381 3. Änka/Änkling/Frånskild 36 9. Ej svar
VAR 13 HUSHÅLLSPOSITION Loc 31 width 1 MD=9 F.1.d. Är Du: <Se F.1 för fullständig frågetext> 1897 1. Husfar 2045 2. Husmor 759 3. Son/Dotter 101 4. Annan hushållsmedlem 670 5. Ensamboende 77 9. Ej svar
VAR 14 SYSSELSÄTTNING Loc 32 width 1 MD=9 F.1.e. Är Du: <Se F.1 för fullständig frågetext> 2802 1. Förvärvsarbetande på heltid 1031 2. Förvärvsarbetande på deltid 422 3. Hemmafru 563 4. Studerande 502 5. Pensionär 211 6. Annan sysselsättning 18 9. Ej svar
VAR 15 UTBILDNING Loc 33 width 1 MD=9 F.1.f. Vilken utbildning har Du genomgått eller genomgår Du? <Se F.1 för fullständig frågetext> 2065 1. Folkskola 1003 2. Grundskola,enhetsskola,realskola eller motsvarande 558 3. Fackskola,flickskola,folkhögskola eller motsvarande 1155 4. Gymnasium eller motsvarande 700 5. Seminarium,högskola,universitet eller motsvarande 68 9. Ej svar
VAR 16 ORTSSTORLEK Loc 34 width 1 MD=9 F.1.g. Hur stor är den ort där Du bor? <Se F.1 för fullständig frågetext> 305 1. Under 200 invånare 615 2. 200-1.999 invånare 579 3. 2.000-4.999 invånare 517 4. 5.000-9.999 invånare 741 5. 10.000-24.999 invånare 704 6. 25.000-49.999 invånare 717 7. 50.000-99.999 invånare 1094 8. 100.000 och däröver 277 9. Ej svar
VAR 17 BOENDEFORM Loc 35 width 1 MD=9 F.1.h. Bor Du i: <Se F.1 för fullständig frågetext> 553 1. Insatslägenhet 1569 2. Hyrd lägenhet 2670 3. Egen villa/radhus 145 4. Hyrd villa/radhus 400 5. Jordbruksfastighet 98 6. Inneboende 91 7. Annan bostadsform 23 9. Ej svar
VAR 18 DAGLIGVARUINKÖP:EGNA Loc 36 width 1 MD=9 F.1.i. Hur stor del av Ditt hushålls inköp av livsmedel och andra varor för dagligt bruk gör Du själv? <Se F.1 för fullständig frågetext> 1064 1. Gör praktiskt taget INGA sådana inköp SJÄLV 1010 2. Gör MINDRE ÄN HÄLFTEN av alla inköp 750 3. Gör ungefär HÄLFTEN av alla inköp 529 4. Gör MER ÄN HÄLFTEN av alla inköp 2180 5. Gör ALLA ELLER NÄSTAN ALLA inköp 16 9. Ej svar
VAR 19 UNDER 2 ÅR Loc 37 width 2 MD=99 F.2. Hushållets sammansättning. Vi skulle vilja veta hur många personer Ditt hushåll normalt består av. Medräkna även sådana, som befinner sig på kortare semester, kortare militärtjänst, tillfälligt på sjukhus m.m. OBS! Räkna även med Dig själv. F.2.a. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna under 2 år Kod: 0 1 2 99 Frek: 5159 370 11 9
VAR 20 2-6 ÅR Loc 39 width 2 MD=99 F.2.b. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 2-6 år <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 99 Frek: 4660 717 156 8 8
VAR 21 7-10 ÅR Loc 41 width 2 MD=99 F.2.c. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 7-10 år <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 99 Frek: 4676 747 115 3 8
VAR 22 11-14 ÅR Loc 43 width 2 MD=99 F.2.d. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 11-14 år <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 99 Frek: 4487 906 145 3 8
VAR 23 15-19 ÅR Loc 45 width 2 MD=99 F.2.e. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 15-19 år <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 4 99 Frek: 3976 1163 361 40 1 8
VAR 24 20-67 ÅR Loc 47 width 2 MD=99 F.2.f. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 20-67 år <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 4 5 6 99 Frek: 165 1003 3690 553 114 14 3 7
VAR 25 68 ÅR ELLER ÄLDRE Loc 49 width 2 MD=99 F.2.g. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 68 år eller äldre <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 4 99 Frek: 5180 259 100 1 1 8
VAR 26 TOTALT ANTAL PERSONER Loc 51 width 2 MD=99 F.2.h. Totalt antal hushållsmedlemmar <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Frek: 685 1584 1171 1413 527 119 27 10 6 Kod: 99 Frek: 7
VAR 27 INKOMST-PERSONLIG Loc 53 width 1 MD=9 F.3. Inkomst. Var vänlig sätt ett kryss i den ruta, som motsvarar den inkomstgrupp Du tillhör. Studiemedel,räntor och pensioner räknas till inkomsterna. Uppgifterna bör avse årsinkomsten innan skatt dragits. F.3.a. Inkomst i kronor per år:Din personliga 1312 1. Under 30.000 kronor/år 1031 2. 30.000-50.000 kronor/år 1325 3. 50.000-70.000 kronor/år 1019 4. 70.000-90.000 kronor/år 376 5. 90.000-110.000 kronor/år 135 6. 110.000-130.000 kronor/år 68 7. 130.000-150.000 kronor/år 77 8. Över 150.000 kronor/år 206 9. Ej svar
VAR 28 INKOMST-HUSHÅLLETS Loc 54 width 1 MD=9 F.3.b. Inkomst i kronor per år:Hushållets totala <Se F.3 för fullständig frågetext> 176 1. Under 30.000 kronor/år 325 2. 30.000-50.000 kronor/år 708 3. 50.000-70.000 kronor/år 795 4. 70.000-90.000 kronor/år 788 5. 90.000-110.000 kronor/år 783 6. 110.000-130.000 kronor/år 573 7. 130.000-150.000 kronor/år 881 8. Över 150.000 kronor/år 520 9. Ej svar
VAR 29 KÖRKORT Loc 55 width 1 MD=9 F.4. Har Du själv körkort för personbil? 4064 1. Ja 1394 2. Nej 91 9. Ej svar
VAR 30 PERSONBIL Loc 56 width 2 MD=99 F.5. Vad finns i Ditt hushåll? F.5.a. I hushållet finns .... st personbilar Kod: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Frek: 794 3569 993 132 25 7 1 2 1 Kod: 9 99 Frek: 1 24
VAR 31 HUSVAGN Loc 58 width 1 MD=9 F.5.b. I hushållet finns: Husvagn <Se F.5 för fullständig frågetext> 366 1. Ja 5154 2. Nej 29 9. Ej svar
VAR 32 FRITIDSHUS Loc 59 width 1 MD=9 F.5.c. I hushållet finns: Fritidshus <Se F.5 för fullständig frågetext> 1298 1. Ja 4228 2. Nej 23 9. Ej svar
VAR 33 RODDBÅT/EKA EL. LIKNANDE Loc 60 width 1 MD=9 F.5.d. I hushållet finns: Roddbåt/Eka eller liknande <Se F.5 för fullständig frågetext> 1112 1. Ja 4414 2. Nej 23 9. Ej svar
VAR 34 MOTORBÅT Loc 61 width 1 MD=9 F.5.e. I hushållet finns: Motorbåt <Se F.5 för fullständig frågetext> 650 1. Ja 4876 2. Nej 23 9. Ej svar
VAR 35 SEGELBÅT Loc 62 width 1 MD=9 F.5.f. I hushållet finns: Segelbåt <Se F.5 för fullständig frågetext> 254 1. Ja 5272 2. Nej 23 9. Ej svar
VAR 36 BILDKAMERA - INSTAMATIC Loc 63 width 1 MD=9 F.5.g. I hushållet finns: Bildkamera - typ Instamatic <Se F.5 för fullständig frågetext> 2973 1. Ja 2553 2. Nej 23 9. Ej svar
VAR 37 BILDKAMERA-SYSTEMKAMERA Loc 64 width 1 MD=9 F.5.h. I hushållet finns: Bildkamera - typ systemkamera <Se F.5 för fullständig frågetext> 1859 1. Ja 3667 2. Nej 23 9. Ej svar
VAR 38 BILRADIO/BILSTEREO Loc 65 width 1 MD=9 F.5.i. I hushållet finns: Bilradio/Bilstereo <Se F.5 för fullständig frågetext> 3446 1. Ja 2080 2. Nej 23 9. Ej svar
VAR 39 TV-BANDSPELARE (VIDEO) Loc 66 width 1 MD=9 F.5.j. I hushållet finns: TV-bandspelare (video) <Se F.5 för fullständig frågetext> 399 1. Ja 5127 2. Nej 23 9. Ej svar
VAR 40 FILMKAMERA Loc 67 width 1 MD=9 F.5.k. I hushållet finns: Filmkamera <Se F.5 för fullständig frågetext> 1339 1. Ja 4187 2. Nej 23 9. Ej svar
VAR 41 STILLBILDSPROJEKTOR Loc 68 width 1 MD=9 F.5.l. I hushållet finns: Stillbildsprojektor <Se F.5 för fullständig frågetext> 1319 1. Ja 4207 2. Nej 23 9. Ej svar
VAR 42 FILMPROJEKTOR Loc 69 width 1 MD=9 F.5.m. I hushållet finns: Filmprojektor <Se F.5 för fullständig frågetext> 1141 1. Ja 4385 2. Nej 23 9. Ej svar
VAR 43 SKRIVMASKIN Loc 70 width 1 MD=9 F.5.n. I hushållet finns: Skrivmaskin <Se F.5 för fullständig frågetext> 2340 1. Ja 3186 2. Nej 23 9. Ej svar
VAR 44 SVART-VIT TV Loc 71 width 1 MD=9 F.5.o. I hushållet finns: Svart-vit TV <Se F.5 för fullständig frågetext> 1939 1. Ja 3587 2. Nej 23 9. Ej svar
VAR 45 FÄRG-TV Loc 72 width 1 MD=9 F.5.p. I hushållet finns: Färg-TV <Se F.5 för fullständig frågetext> 4731 1. Ja 795 2. Nej 23 9. Ej svar
VAR 46 FRYSBOX/FRYSSKÅP Loc 73 width 1 MD=9 F.5.q. I hushållet finns: Frysbox/Frysskåp <Se F.5 för fullständig frågetext> 4920 1. Ja 606 2. Nej 23 9. Ej svar
VAR 47 DISKMASKIN Loc 74 width 1 MD=9 F.5.r. I hushållet finns: Diskmaskin <Se F.5 för fullständig frågetext> 2021 1. Ja 3505 2. Nej 23 9. Ej svar
VAR 48 TORKTUMLARE Loc 75 width 1 MD=9 F.5.s. I hushållet finns: Torktumlare <Se F.5 för fullständig frågetext> 491 1. Ja 5035 2. Nej 23 9. Ej svar
VAR 49 KÖKSMASKIN Loc 76 width 1 MD=9 F.5.t. I hushållet finns: Köksmaskin <Se F.5 för fullständig frågetext> 2838 1. Ja 2688 2. Nej 23 9. Ej svar
VAR 50 TVÄTTMASKIN Loc 77 width 1 MD=9 F.5.u. I hushållet finns: Tvättmaskin <Se F.5 för fullständig frågetext> 4177 1. Ja 1349 2. Nej 23 9. Ej svar
VAR 51 STEREOANLÄGGNING Loc 78 width 1 MD=9 F.5.v. I hushållet finns: Stereoanläggning <Se F.5 för fullständig frågetext> 4159 1. Ja 1367 2. Nej 23 9. Ej svar
VAR 52 MOTORGRÄSKLIPPARE Loc 79 width 1 MD=9 F.5.x. I hushållet finns: Motorgräsklippare <Se F.5 för fullständig frågetext> 2320 1. Ja 3206 2. Nej 23 9. Ej svar
VAR 53 SPISFLÄKT Loc 80 width 1 MD=9 F.5.y. I hushållet finns: Spisfläkt <Se F.5 för fullständig frågetext> 3751 1. Ja 1775 2. Nej 23 9. Ej svar
VAR 54 KAFFEBRYGGARE Loc 81 width 1 MD=9 F.5.z. I hushållet finns: Kaffebryggare <Se F.5 för fullständig frågetext> 3738 1. Ja 1788 2. Nej 23 9. Ej svar
VAR 55 RAKAPPARAT Loc 82 width 1 MD=9 F.5.å. I hushållet finns: Rakapparat <Se F.5 för fullständig frågetext> 3963 1. Ja 1562 2. Nej 24 9. Ej svar
VAR 56 HUND Loc 83 width 1 MD=9 F.5.ä. I hushållet finns: Hund <Se F.5 för fullständig frågetext> 1204 1. Ja 4320 2. Nej 25 9. Ej svar
VAR 57 KATT Loc 84 width 1 MD=9 F.5.ö. I hushållet finns: Katt <Se F.5 för fullständig frågetext> 1019 1. Ja 4506 2. Nej 24 9. Ej svar
VAR 58 BRASKAMIN Loc 85 width 1 MD=9 F.5.aa. I hushållet finns: Braskamin <Se F.5 för fullständig frågetext> 462 1. Ja 5060 2. Nej 27 9. Ej svar
VAR 59 INKÖP AV KAPITALVAROR A1 Loc 86 width 2 MD=99 F.6a. Din avsikt att köpa nedanstående varor. Nedan finns en mängd varor uppräknade. Stryk under de varor Du tror att Du eller Ditt hushåll kommer att köpa inom de närmaste två åren. F.6a.1. Första understrykningen 525 01. Fabriksny bil 1565 02. Begagnad bil 106 03. Moped 18 04. Nytt fritidshus 30 05. Begagnat fritidshus 79 06. Ny villa 75 07. Begagnad villa 152 08. Köksfläkt 149 09. Elektrisk spis 126 10. Diskmaskin 893 11. Nya möbler 1831 99. Ej svar
VAR 60 INKÖP AV KAPITALVAROR A2 Loc 88 width 2 MD=99 F.6a.2. Andra understrykningen <Se F.6a för fullständig frågetext> 01. Fabriksny bil 56 02. Begagnad bil 84 03. Moped 28 04. Nytt fritidshus 41 05. Begagnat fritidshus 66 06. Ny villa 93 07. Begagnad villa 119 08. Köksfläkt 162 09. Elektrisk spis 158 10. Diskmaskin 946 11. Nya möbler 3796 99. Ej svar
VAR 61 INKÖP AV KAPITALVAROR A3 Loc 90 width 2 MD=99 F.6a.3. Tredje understrykningen <Se F.6a för fullständig frågetext> 01. Fabriksny bil 02. Begagnad bil 1 03. Moped 3 04. Nytt fritidshus 5 05. Begagnat fritidshus 12 06. Ny villa 21 07. Begagnad villa 30 08. Köksfläkt 63 09. Elektrisk spis 67 10. Diskmaskin 315 11. Nya möbler 5032 99. Ej svar
VAR 62 INKÖP AV KAPITALVAROR A4 Loc 92 width 2 MD=99 F.6a.4. Fjärde understrykningen <Se F.6a för fullständig frågetext> 01. Fabriksny bil 02. Begagnad bil 03. Moped 04. Nytt fritidshus 05. Begagnat fritidshus 06. Ny villa 2 07. Begagnad villa 7 08. Köksfläkt 30 09. Elektrisk spis 27 10. Diskmaskin 72 11. Nya möbler 5411 99. Ej svar
VAR 63 INKÖP AV KAPITALVAROR A5 Loc 94 width 2 MD=99 F.6a.5. Femte understrykningen <Se F.6a för fullständig frågetext> 01. Fabriksny bil 02. Begagnad bil 03. Moped 04. Nytt fritidshus 05. Begagnat fritidshus 06. Ny villa 07. Begagnad villa 1 08. Köksfläkt 4 09. Elektrisk spis 22 10. Diskmaskin 32 11. Nya möbler 5490 99. Ej svar
VAR 64 INKÖP AV KAPITALVAROR A6 Loc 96 width 2 MD=99 F.6a.6. Sjätte understrykningen <Se F.6a för fullständig frågetext> 01. Fabriksny bil 02. Begagnad bil 03. Moped 04. Nytt fritidshus 05. Begagnat fritidshus 06. Ny villa 07. Begagnad villa 08. Köksfläkt 1 09. Elektrisk spis 3 10. Diskmaskin 15 11. Nya möbler 5530 99. Ej svar
VAR 65 INKÖP AV KAPITALVAROR B1 Loc 98 width 2 MD=99 F.6b. Din avsikt att köpa nedanstående varor. Nedan finns en mängd varor uppräknade. Stryk under de varor Du tror att Du eller Ditt hushåll kommer att köpa inom de närmaste två åren. F.6b.1. Första understrykningen 495 01. Tvättmaskin 212 02. Frysbox 168 03. Frysskåp 410 04. Fiskeutrustning 388 05. Elektrisk rakapparat 142 06. Skrivmaskin 139 07. Stillbildskamera 59 08. Filmkamera 65 09. Projektor 158 10. Elektrisk symaskin 72 11. Braskamin 3241 99. Ej svar
VAR 66 INKÖP AV KAPITALVAROR B2 Loc 100 width 2 MD=99 F.6b.2. Andra understrykningen <Se F.6b för fullständig frågetext> 01. Tvättmaskin 81 02. Frysbox 62 03. Frysskåp 75 04. Fiskeutrustning 152 05. Elektrisk rakapparat 50 06. Skrivmaskin 104 07. Stillbildskamera 42 08. Filmkamera 60 09. Projektor 103 10. Elektrisk symaskin 44 11. Braskamin 4776 99. Ej svar
VAR 67 INKÖP AV KAPITALVAROR B3 Loc 102 width 2 MD=99 F.6b.3. Tredje understrykningen <Se F.6b för fullständig frågetext> 01. Tvättmaskin 02. Frysbox 36 03. Frysskåp 12 04. Fiskeutrustning 24 05. Elektrisk rakapparat 26 06. Skrivmaskin 33 07. Stillbildskamera 14 08. Filmkamera 31 09. Projektor 52 10. Elektrisk symaskin 26 11. Braskamin 5295 99. Ej svar
VAR 68 INKÖP AV KAPITALVAROR B4 Loc 104 width 2 MD=99 F.6b.4. Fjärde understrykningen <Se F.6b för fullständig frågetext> 01. Tvättmaskin 02. Frysbox 03. Frysskåp 9 04. Fiskeutrustning 10 05. Elektrisk rakapparat 3 06. Skrivmaskin 9 07. Stillbildskamera 10 08. Filmkamera 16 09. Projektor 15 10. Elektrisk symaskin 10 11. Braskamin 5467 99. Ej svar
VAR 69 INKÖP AV KAPITALVAROR B5 Loc 106 width 2 MD=99 F.6b.5. Femte understrykningen <Se F.6b för fullständig frågetext> 01. Tvättmaskin 02. Frysbox 03. Frysskåp 04. Fiskeutrustning 5 05. Elektrisk rakapparat 1 06. Skrivmaskin 2 07. Stillbildskamera 2 08. Filmkamera 6 09. Projektor 9 10. Elektrisk symaskin 6 11. Braskamin 5518 99. Ej svar
VAR 70 INKÖP AV KAPITALVAROR B6 Loc 108 width 2 MD=99 F.6b.6. Sjätte understrykningen <Se F.6b för fullständig frågetext> 01. Tvättmaskin 02. Frysbox 03. Frysskåp 04. Fiskeutrustning 05. Elektrisk rakapparat 1 06. Skrivmaskin 2 07. Stillbildskamera 1 08. Filmkamera 1 09. Projektor 1 10. Elektrisk symaskin 2 11. Braskamin 5541 99. Ej svar
VAR 71 INKÖP AV KAPITALVAROR C1 Loc 110 width 2 MD=99 F.6c. Din avsikt att köpa nedanstående varor. Nedan finns en mängd varor uppräknade. Stryk under de varor Du tror att Du eller Ditt hushåll kommer att köpa inom de närmaste två åren. F.6c.1. Första understrykningen 406 01. Transistorradio 36 02. Husvagn 486 03. Stereoanläggning 40 04. Svart/vit TV 523 05. Färg-TV 254 06. Elektrisk kaffebryggare 210 07. Motorgräsklippare 273 08. Dammsugare 61 09. Motorbåt 42 10. Segelbåt 3218 99. Ej svar
VAR 72 INKÖP AV KAPITALVAROR C2 Loc 112 width 2 MD=99 F.6c.2. Andra understrykningen <Se F.6c för fullständig frågetext> 01. Transistorradio 6 02. Husvagn 81 03. Stereoanläggning 8 04. Svart/vit TV 182 05. Färg-TV 145 06. Elektrisk kaffebryggare 101 07. Motorgräsklippare 202 08. Dammsugare 31 09. Motorbåt 26 10. Segelbåt 4767 99. Ej svar
VAR 73 INKÖP AV KAPITALVAROR C3 Loc 114 width 2 MD=99 F.6c.3. Tredje understrykningen <Se F.6c för fullständig frågetext> 01. Transistorradio 02. Husvagn 2 03. Stereoanläggning 1 04. Svart/vit TV 41 05. Färg-TV 41 06. Elektrisk kaffebryggare 22 07. Motorgräsklippare 76 08. Dammsugare 33 09. Motorbåt 17 10. Segelbåt 5316 99. Ej svar
VAR 74 INKÖP AV KAPITALVAROR C4 Loc 116 width 2 MD=99 F.6c.4. Fjärde understrykningen <Se F.6c för fullständig frågetext> 01. Transistorradio 02. Husvagn 03. Stereoanläggning 04. Svart/vit TV 2 05. Färg-TV 18 06. Elektrisk kaffebryggare 4 07. Motorgräsklippare 27 08. Dammsugare 8 09. Motorbåt 6 10. Segelbåt 5484 99. Ej svar
VAR 75 INKÖP AV KAPITALVAROR C5 Loc 118 width 2 MD=99 F.6c.5. Femte understrykningen <Se F.6c för fullständig frågetext> 01. Transistorradio 02. Husvagn 03. Stereoanläggning 04. Svart/vit TV 05. Färg-TV 1 06. Elektrisk kaffebryggare 3 07. Motorgräsklippare 14 08. Dammsugare 2 09. Motorbåt 10. Segelbåt 5529 99. Ej svar
VAR 76 MILJÖVÅRDSFRÅGOR Loc 120 width 1 MD=9 F.7. Dina intressen. Människors intressen är olika. Hur stort är Ditt intresse för nedanstående ämnen och aktiviteter. F.7a. Miljövårdsfrågor 96 1. Mycket ointresserad 229 2. Ganska ointresserad 273 3. Något ointresserad 228 4. Varken-eller,vet ej 1796 5. Något intresserad 1889 6. Ganska intresserad 959 7. Mycket intresserad 79 9. Ej svar
VAR 77 HÄLSONYTTIG MAT Loc 121 width 1 MD=9 F.7b. Hälsonyttig mat <Se F.7 för fullständig frågetext> 199 1. Mycket ointresserad 371 2. Ganska ointresserad 361 3. Något ointresserad 339 4. Varken-eller,vet ej 1549 5. Något intresserad 1646 6. Ganska intresserad 999 7. Mycket intresserad 85 9. Ej svar
VAR 78 SJUKDOMAR OCH HÄLSA Loc 122 width 1 MD=9 F.7c. Sjukdomar och hälsa <Se F.7 för fullständig frågetext> 110 1. Mycket ointresserad 199 2. Ganska ointresserad 289 3. Något ointresserad 356 4. Varken-eller,vet ej 1510 5. Något intresserad 1688 6. Ganska intresserad 1272 7. Mycket intresserad 125 9. Ej svar
VAR 79 BANTNINGSTIPS Loc 123 width 1 MD=9 F.7d. Bantningstips <Se F.7 för fullständig frågetext> 1776 1. Mycket ointresserad 730 2. Ganska ointresserad 482 3. Något ointresserad 510 4. Varken-eller,vet ej 1141 5. Något intresserad 456 6. Ganska intresserad 303 7. Mycket intresserad 151 9. Ej svar
VAR 80 HUSHÅLLA EKONOMISKT Loc 124 width 1 MD=9 F.7e. Hushålla ekonomiskt <Se F.7 för fullständig frågetext> 122 1. Mycket ointresserad 161 2. Ganska ointresserad 175 3. Något ointresserad 248 4. Varken-eller,vet ej 1197 5. Något intresserad 1934 6. Ganska intresserad 1626 7. Mycket intresserad 86 9. Ej svar
VAR 81 POLITIK Loc 125 width 1 MD=9 F.7f. Politik <Se F.7 för fullständig frågetext> 458 1. Mycket ointresserad 374 2. Ganska ointresserad 396 3. Något ointresserad 315 4. Varken-eller,vet ej 1855 5. Något intresserad 1410 6. Ganska intresserad 670 7. Mycket intresserad 71 9. Ej svar
VAR 82 SOCIALA RÄTTIGHETER Loc 126 width 1 MD=9 F.7g. Sociala rättigheter <Se F.7 för fullständig frågetext> 171 1. Mycket ointresserad 254 2. Ganska ointresserad 364 3. Något ointresserad 468 4. Varken-eller,vet ej 1887 5. Något intresserad 1540 6. Ganska intresserad 761 7. Mycket intresserad 104 9. Ej svar
VAR 83 SKATTEFRÅGOR Loc 127 width 1 MD=9 F.7h. Skattefrågor <Se F.7 för fullständig frågetext> 236 1. Mycket ointresserad 257 2. Ganska ointresserad 359 3. Något ointresserad 472 4. Varken-eller,vet ej 1618 5. Något intresserad 1489 6. Ganska intresserad 1012 7. Mycket intresserad 106 9. Ej svar
VAR 84 SAMLEVNADSFRÅGOR Loc 128 width 1 MD=9 F.7i. Samlevnadsfrågor <Se F.7 för fullständig frågetext> 258 1. Mycket ointresserad 294 2. Ganska ointresserad 399 3. Något ointresserad 785 4. Varken-eller,vet ej 1772 5. Något intresserad 1265 6. Ganska intresserad 620 7. Mycket intresserad 156 9. Ej svar
VAR 85 VIDAREUTBILDNING Loc 129 width 1 MD=9 F.7j. Vidareutbildning <Se F.7 för fullständig frågetext> 312 1. Mycket ointresserad 313 2. Ganska ointresserad 418 3. Något ointresserad 642 4. Varken-eller,vet ej 1636 5. Något intresserad 1255 6. Ganska intresserad 858 7. Mycket intresserad 115 9. Ej svar
VAR 86 RELIGIONS- O. TROSFRÅGOR Loc 130 width 1 MD=9 F.7k. Religions- och trosfrågor <Se F.7 för fullständig frågetext> 1326 1. Mycket ointresserad 761 2. Ganska ointresserad 568 3. Något ointresserad 697 4. Varken-eller,vet ej 1143 5. Något intresserad 545 6. Ganska intresserad 426 7. Mycket intresserad 83 9. Ej svar
VAR 87 ARBETSMARKNADEN Loc 131 width 1 MD=9 F.7l. Arbetsmarknaden <Se F.7 för fullständig frågetext> 153 1. Mycket ointresserad 239 2. Ganska ointresserad 333 3. Något ointresserad 510 4. Varken-eller,vet ej 1730 5. Något intresserad 1586 6. Ganska intresserad 860 7. Mycket intresserad 138 9. Ej svar
VAR 88 VILLA/EGET HEM Loc 132 width 1 MD=9 F.7m. Villa/Eget hem <Se F.7 för fullständig frågetext> 254 1. Mycket ointresserad 179 2. Ganska ointresserad 194 3. Något ointresserad 344 4. Varken-eller,vet ej 873 5. Något intresserad 1420 6. Ganska intresserad 2167 7. Mycket intresserad 118 9. Ej svar
VAR 89 FRITIDSHUS Loc 133 width 1 MD=9 F.7n. Fritidshus <Se F.7 för fullständig frågetext> 802 1. Mycket ointresserad 484 2. Ganska ointresserad 449 3. Något ointresserad 751 4. Varken-eller,vet ej 1149 5. Något intresserad 859 6. Ganska intresserad 909 7. Mycket intresserad 146 9. Ej svar
VAR 90 PERSONBILAR Loc 134 width 1 MD=9 F.7o. Personbilar <Se F.7 för fullständig frågetext> 501 1. Mycket ointresserad 358 2. Ganska ointresserad 374 3. Något ointresserad 446 4. Varken-eller,vet ej 1611 5. Något intresserad 1315 6. Ganska intresserad 848 7. Mycket intresserad 96 9. Ej svar
VAR 91 HEMINREDNING Loc 135 width 1 MD=9 F.7p. Heminredning <Se F.7 för fullständig frågetext> 184 1. Mycket ointresserad 196 2. Ganska ointresserad 306 3. Något ointresserad 311 4. Varken-eller,vet ej 1541 5. Något intresserad 1641 6. Ganska intresserad 1297 7. Mycket intresserad 73 9. Ej svar
VAR 92 MODENYHETER Loc 136 width 1 MD=9 F.7q. Modenyheter <Se F.7 för fullständig frågetext> 843 1. Mycket ointresserad 592 2. Ganska ointresserad 543 3. Något ointresserad 440 4. Varken-eller,vet ej 1563 5. Något intresserad 955 6. Ganska intresserad 518 7. Mycket intresserad 95 9. Ej svar
VAR 93 MATVARUNYHETER Loc 137 width 1 MD=9 F.7r. Matvarunyheter <Se F.7 för fullständig frågetext> 461 1. Mycket ointresserad 528 2. Ganska ointresserad 579 3. Något ointresserad 593 4. Varken-eller,vet ej 1626 5. Något intresserad 1064 6. Ganska intresserad 587 7. Mycket intresserad 111 9. Ej svar
VAR 94 BARNAVÅRD Loc 138 width 1 MD=9 F.7s. Barnavård <Se F.7 för fullständig frågetext> 480 1. Mycket ointresserad 356 2. Ganska ointresserad 442 3. Något ointresserad 687 4. Varken-eller,vet ej 1364 5. Något intresserad 1143 6. Ganska intresserad 961 7. Mycket intresserad 116 9. Ej svar
VAR 95 SKÖNHETSVÅRD Loc 139 width 1 MD=9 F.7t. Skönhetsvård <Se F.7 för fullständig frågetext> 1255 1. Mycket ointresserad 641 2. Ganska ointresserad 567 3. Något ointresserad 634 4. Varken-eller,vet ej 1420 5. Något intresserad 665 6. Ganska intresserad 269 7. Mycket intresserad 98 9. Ej svar
VAR 96 STEREOANLÄGGNINGAR Loc 140 width 1 MD=9 F.7u. Stereoanläggningar <Se F.7 för fullständig frågetext> 844 1. Mycket ointresserad 537 2. Ganska ointresserad 542 3. Något ointresserad 540 4. Varken-eller,vet ej 1556 5. Något intresserad 949 6. Ganska intresserad 490 7. Mycket intresserad 91 9. Ej svar
VAR 97 HUSHÅLLSMASKINER Loc 141 width 1 MD=9 F.7v. Hushållsmaskiner <Se F.7 för fullständig frågetext> 451 1. Mycket ointresserad 466 2. Ganska ointresserad 571 3. Något ointresserad 585 4. Varken-eller,vet ej 1847 5. Något intresserad 1125 6. Ganska intresserad 417 7. Mycket intresserad 87 9. Ej svar
VAR 98 FOTOUTRUSTNINGAR Loc 142 width 1 MD=9 F.7w. Fotoutrustningar <Se F.7 för fullständig frågetext> 932 1. Mycket ointresserad 617 2. Ganska ointresserad 641 3. Något ointresserad 662 4. Varken-eller,vet ej 1549 5. Något intresserad 689 6. Ganska intresserad 349 7. Mycket intresserad 110 9. Ej svar
VAR 99 MOTORCYKLAR Loc 143 width 1 MD=9 F.7x. Motorcyklar <Se F.7 för fullständig frågetext> 2379 1. Mycket ointresserad 519 2. Ganska ointresserad 452 3. Något ointresserad 679 4. Varken-eller,vet ej 679 5. Något intresserad 371 6. Ganska intresserad 342 7. Mycket intresserad 128 9. Ej svar
VAR 100 KRUKVÄXTER Loc 144 width 1 MD=9 F.7y. Krukväxter <Se F.7 för fullständig frågetext> 482 1. Mycket ointresserad 351 2. Ganska ointresserad 373 3. Något ointresserad 317 4. Varken-eller,vet ej 1241 5. Något intresserad 1299 6. Ganska intresserad 1422 7. Mycket intresserad 64 9. Ej svar
VAR 101 MEDEL MOT MJÄLL Loc 145 width 1 MD=9 F.7z. Medel mot mjäll <Se F.7 för fullständig frågetext> 1848 1. Mycket ointresserad 546 2. Ganska ointresserad 436 3. Något ointresserad 935 4. Varken-eller,vet ej 967 5. Något intresserad 409 6. Ganska intresserad 293 7. Mycket intresserad 115 9. Ej svar
VAR 102 HUNDARS SKÖTSEL Loc 146 width 1 MD=9 F.7å. Hundars skötsel <Se F.7 för fullständig frågetext> 1856 1. Mycket ointresserad 456 2. Ganska ointresserad 377 3. Något ointresserad 626 4. Varken-eller,vet ej 764 5. Något intresserad 650 6. Ganska intresserad 726 7. Mycket intresserad 94 9. Ej svar
VAR 103 KATTERS SKÖTSEL Loc 147 width 1 MD=9 F.7ä. Katters skötsel <Se F.7 för fullständig frågetext> 2207 1. Mycket ointresserad 496 2. Ganska ointresserad 412 3. Något ointresserad 666 4. Varken-eller,vet ej 719 5. Något intresserad 469 6. Ganska intresserad 470 7. Mycket intresserad 110 9. Ej svar
VAR 104 MOTIONERA Loc 148 width 1 MD=9 F.7ö. Motionera <Se F.7 för fullständig frågetext> 179 1. Mycket ointresserad 148 2. Ganska ointresserad 253 3. Något ointresserad 214 4. Varken-eller,vet ej 1669 5. Något intresserad 1714 6. Ganska intresserad 1287 7. Mycket intresserad 85 9. Ej svar
VAR 105 IDROTTA Loc 149 width 1 MD=9 F.7aa. Idrotta <Se F.7 för fullständig frågetext> 659 1. Mycket ointresserad 342 2. Ganska ointresserad 521 3. Något ointresserad 539 4. Varken-eller,vet ej 1503 5. Något intresserad 970 6. Ganska intresserad 914 7. Mycket intresserad 101 9. Ej svar
VAR 106 LAGA MAT Loc 150 width 1 MD=9 F.7ab. Laga mat <Se F.7 för fullständig frågetext> 198 1. Mycket ointresserad 213 2. Ganska ointresserad 288 3. Något ointresserad 225 4. Varken-eller,vet ej 1447 5. Något intresserad 1781 6. Ganska intresserad 1351 7. Mycket intresserad 46 9. Ej svar
VAR 107 PRÖVA NYA MATRÄTTER Loc 151 width 1 MD=9 F.7ac. Pröva nya maträtter <Se F.7 för fullständig frågetext> 261 1. Mycket ointresserad 218 2. Ganska ointresserad 307 3. Något ointresserad 308 4. Varken-eller,vet ej 1362 5. Något intresserad 1596 6. Ganska intresserad 1413 7. Mycket intresserad 84 9. Ej svar
VAR 108 BAKA Loc 152 width 1 MD=9 F.7ad. Baka <Se F.7 för fullständig frågetext> 566 1. Mycket ointresserad 392 2. Ganska ointresserad 463 3. Något ointresserad 454 4. Varken-eller,vet ej 1193 5. Något intresserad 1228 6. Ganska intresserad 1193 7. Mycket intresserad 60 9. Ej svar
VAR 109 HA GÄSTER Loc 153 width 1 MD=9 F.7ae. Ha gäster <Se F.7 för fullständig frågetext> 147 1. Mycket ointresserad 129 2. Ganska ointresserad 269 3. Något ointresserad 282 4. Varken-eller,vet ej 1684 5. Något intresserad 1970 6. Ganska intresserad 986 7. Mycket intresserad 82 9. Ej svar
VAR 110 KÖRA BIL Loc 154 width 1 MD=9 F.7af. Köra bil <Se F.7 för fullständig frågetext> 559 1. Mycket ointresserad 149 2. Ganska ointresserad 189 3. Något ointresserad 560 4. Varken-eller,vet ej 1038 5. Något intresserad 1502 6. Ganska intresserad 1468 7. Mycket intresserad 84 9. Ej svar
VAR 111 JOBBA MED BILAR Loc 155 width 1 MD=9 F.7ag. Jobba med bilar <Se F.7 för fullständig frågetext> 1809 1. Mycket ointresserad 480 2. Ganska ointresserad 469 3. Något ointresserad 592 4. Varken-eller,vet ej 1096 5. Något intresserad 581 6. Ganska intresserad 430 7. Mycket intresserad 92 9. Ej svar
VAR 112 ARBETA I TRÄDGÅRDEN Loc 156 width 1 MD=9 F.7ah. Arbeta i trädgården <Se F.7 för fullständig frågetext> 528 1. Mycket ointresserad 312 2. Ganska ointresserad 400 3. Något ointresserad 389 4. Varken-eller,vet ej 1311 5. Något intresserad 1441 6. Ganska intresserad 1091 7. Mycket intresserad 77 9. Ej svar
VAR 113 FOTOGRAFERA Loc 157 width 1 MD=9 F.7ai. Fotografera <Se F.7 för fullständig frågetext> 736 1. Mycket ointresserad 377 2. Ganska ointresserad 472 3. Något ointresserad 496 4. Varken-eller,vet ej 1880 5. Något intresserad 995 6. Ganska intresserad 506 7. Mycket intresserad 87 9. Ej svar
VAR 114 SMALFILMA Loc 158 width 1 MD=9 F.7aj. Smalfilma <Se F.7 för fullständig frågetext> 1833 1. Mycket ointresserad 564 2. Ganska ointresserad 520 3. Något ointresserad 1207 4. Varken-eller,vet ej 807 5. Något intresserad 346 6. Ganska intresserad 165 7. Mycket intresserad 107 9. Ej svar
VAR 115 SPORTFISKA Loc 159 width 1 MD=9 F.7ak. Sportfiska <Se F.7 för fullständig frågetext> 1740 1. Mycket ointresserad 391 2. Ganska ointresserad 356 3. Något ointresserad 652 4. Varken-eller,vet ej 978 5. Något intresserad 643 6. Ganska intresserad 707 7. Mycket intresserad 82 9. Ej svar
VAR 116 LYSSNA PÅ POPMUSIK Loc 160 width 1 MD=9 F.7al. Lyssna på popmusik <Se F.7 för fullständig frågetext> 1303 1. Mycket ointresserad 463 2. Ganska ointresserad 395 3. Något ointresserad 246 4. Varken-eller,vet ej 1265 5. Något intresserad 921 6. Ganska intresserad 874 7. Mycket intresserad 82 9. Ej svar
VAR 117 LYSSNA PÅ KLASSISK MUSIK Loc 161 width 1 MD=9 F.7am. Lyssna på klassisk musik <Se F.7 för fullständig frågetext> 1096 1. Mycket ointresserad 581 2. Ganska ointresserad 573 3. Något ointresserad 323 4. Varken-eller,vet ej 1576 5. Något intresserad 868 6. Ganska intresserad 446 7. Mycket intresserad 86 9. Ej svar
VAR 118 GÅ PÅ TEATER Loc 162 width 1 MD=9 F.7an. Gå på teater <Se F.7 för fullständig frågetext> 710 1. Mycket ointresserad 475 2. Ganska ointresserad 506 3. Något ointresserad 512 4. Varken-eller,vet ej 1638 5. Något intresserad 1094 6. Ganska intresserad 507 7. Mycket intresserad 107 9. Ej svar
VAR 119 GÅ PÅ KONSTUTSTÄLLNING Loc 163 width 1 MD=9 F.7ao. Gå på konstutställning <Se F.7 för fullständig frågetext> 1296 1. Mycket ointresserad 665 2. Ganska ointresserad 629 3. Något ointresserad 600 4. Varken-eller,vet ej 1258 5. Något intresserad 656 6. Ganska intresserad 329 7. Mycket intresserad 116 9. Ej svar
VAR 120 LÄSA BÖCKER Loc 164 width 1 MD=9 F.7ap. Läsa böcker <Se F.7 för fullständig frågetext> 247 1. Mycket ointresserad 217 2. Ganska ointresserad 361 3. Något ointresserad 157 4. Varken-eller,vet ej 1369 5. Något intresserad 1453 6. Ganska intresserad 1680 7. Mycket intresserad 65 9. Ej svar
VAR 121 LÄSA POPULÄRTIDNINGAR Loc 165 width 1 MD=9 F.7aq. Läsa populärtidningar <Se F.7 för fullständig frågetext> 698 1. Mycket ointresserad 480 2. Ganska ointresserad 558 3. Något ointresserad 600 4. Varken-eller,vet ej 1744 5. Något intresserad 953 6. Ganska intresserad 377 7. Mycket intresserad 139 9. Ej svar
VAR 122 KÖPA PÅ POSTORDER Loc 166 width 1 MD=9 F.7ar. Köpa på postorder <Se F.7 för fullständig frågetext> 1675 1. Mycket ointresserad 779 2. Ganska ointresserad 588 3. Något ointresserad 598 4. Varken-eller,vet ej 1300 5. Något intresserad 381 6. Ganska intresserad 123 7. Mycket intresserad 105 9. Ej svar
VAR 123 SY KLÄDER Loc 167 width 1 MD=9 F.7as. Sy kläder <Se F.7 för fullständig frågetext> 2295 1. Mycket ointresserad 483 2. Ganska ointresserad 428 3. Något ointresserad 474 4. Varken-eller,vet ej 851 5. Något intresserad 488 6. Ganska intresserad 423 7. Mycket intresserad 107 9. Ej svar
VAR 124 HANDARBETA Loc 168 width 1 MD=9 F.7at. Handarbeta <Se F.7 för fullständig frågetext> 1928 1. Mycket ointresserad 355 2. Ganska ointresserad 267 3. Något ointresserad 357 4. Varken-eller,vet ej 675 5. Något intresserad 745 6. Ganska intresserad 1136 7. Mycket intresserad 86 9. Ej svar
VAR 125 TRÄFFA NYA MÄNNISKOR Loc 169 width 1 MD=9 F.7au. Träffa nya människor <Se F.7 för fullständig frågetext> 114 1. Mycket ointresserad 101 2. Ganska ointresserad 198 3. Något ointresserad 310 4. Varken-eller,vet ej 1572 5. Något intresserad 1865 6. Ganska intresserad 1302 7. Mycket intresserad 87 9. Ej svar
VAR 126 SNICKRA Loc 170 width 1 MD=9 F.7av. Snickra <Se F.7 för fullständig frågetext> 1039 1. Mycket ointresserad 400 2. Ganska ointresserad 426 3. Något ointresserad 548 4. Varken-eller,vet ej 1317 5. Något intresserad 1013 6. Ganska intresserad 708 7. Mycket intresserad 98 9. Ej svar
VAR 127 MÅLA HEMMA Loc 171 width 1 MD=9 F.7aw. Måla hemma <Se F.7 för fullständig frågetext> 641 1. Mycket ointresserad 309 2. Ganska ointresserad 398 3. Något ointresserad 436 4. Varken-eller,vet ej 1673 5. Något intresserad 1295 6. Ganska intresserad 696 7. Mycket intresserad 101 9. Ej svar
VAR 128 JAGA Loc 172 width 1 MD=9 F.7ax. Jaga <Se F.7 för fullständig frågetext> 3153 1. Mycket ointresserad 316 2. Ganska ointresserad 273 3. Något ointresserad 765 4. Varken-eller,vet ej 340 5. Något intresserad 225 6. Ganska intresserad 366 7. Mycket intresserad 111 9. Ej svar
VAR 129 FRILUFTSLIV Loc 173 width 1 MD=9 F.7ay. Friluftsliv <Se F.7 för fullständig frågetext> 241 1. Mycket ointresserad 125 2. Ganska ointresserad 210 3. Något ointresserad 240 4. Varken-eller,vet ej 1426 5. Något intresserad 1698 6. Ganska intresserad 1486 7. Mycket intresserad 123 9. Ej svar
VAR 130 ÅKA SLALOM Loc 174 width 1 MD=9 F.7az. Åka slalom <Se F.7 för fullständig frågetext> 2100 1. Mycket ointresserad 398 2. Ganska ointresserad 343 3. Något ointresserad 870 4. Varken-eller,vet ej 638 5. Något intresserad 433 6. Ganska intresserad 652 7. Mycket intresserad 115 9. Ej svar
VAR 131 ÅKA MOTORBÅT Loc 175 width 1 MD=9 F.7aå. Åka motorbåt <Se F.7 för fullständig frågetext> 1338 1. Mycket ointresserad 371 2. Ganska ointresserad 397 3. Något ointresserad 613 4. Varken-eller,vet ej 1244 5. Något intresserad 806 6. Ganska intresserad 675 7. Mycket intresserad 105 9. Ej svar
VAR 132 SEGLA Loc 176 width 1 MD=9 F.7aä. Segla <Se F.7 för fullständig frågetext> 1775 1. Mycket ointresserad 417 2. Ganska ointresserad 402 3. Något ointresserad 986 4. Varken-eller,vet ej 766 5. Något intresserad 542 6. Ganska intresserad 543 7. Mycket intresserad 118 9. Ej svar
VAR 133 CAMPA Loc 177 width 1 MD=9 F.7aö. Campa <Se F.7 för fullständig frågetext> 1057 1. Mycket ointresserad 348 2. Ganska ointresserad 388 3. Något ointresserad 445 4. Varken-eller,vet ej 1372 5. Något intresserad 1076 6. Ganska intresserad 746 7. Mycket intresserad 117 9. Ej svar
VAR 134 SEMESTRA UTOMLANDS Loc 178 width 1 MD=9 F.7ba. Semestra utomlands <Se F.7 för fullständig frågetext> 603 1. Mycket ointresserad 231 2. Ganska ointresserad 244 3. Något ointresserad 490 4. Varken-eller,vet ej 1009 5. Något intresserad 1129 6. Ganska intresserad 1738 7. Mycket intresserad 105 9. Ej svar
VAR 135 SEMESTRA I SVERIGE Loc 179 width 1 MD=9 F.7bb. Semestra i Sverige <Se F.7 för fullständig frågetext> 83 1. Mycket ointresserad 50 2. Ganska ointresserad 84 3. Något ointresserad 140 4. Varken-eller,vet ej 987 5. Något intresserad 1969 6. Ganska intresserad 2159 7. Mycket intresserad 77 9. Ej svar
VAR 136 PRÖVA NYA PRODUKTER Loc 180 width 1 MD=9 F.7bc. Pröva nya produkter <Se F.7 för fullständig frågetext> 271 1. Mycket ointresserad 256 2. Ganska ointresserad 384 3. Något ointresserad 765 4. Varken-eller,vet ej 1892 5. Något intresserad 1212 6. Ganska intresserad 644 7. Mycket intresserad 125 9. Ej svar
VAR 137 VARA BORTBJUDEN Loc 181 width 1 MD=9 F.7bd. Vara bortbjuden <Se F.7 för fullständig frågetext> 147 1. Mycket ointresserad 152 2. Ganska ointresserad 262 3. Något ointresserad 246 4. Varken-eller,vet ej 1643 5. Något intresserad 1889 6. Ganska intresserad 1110 7. Mycket intresserad 100 9. Ej svar
VAR 138 GÅ PÅ DISKOTEK Loc 182 width 1 MD=9 F.7be. Gå på diskotek <Se F.7 för fullständig frågetext> 2789 1. Mycket ointresserad 453 2. Ganska ointresserad 375 3. Något ointresserad 588 4. Varken-eller,vet ej 547 5. Något intresserad 378 6. Ganska intresserad 299 7. Mycket intresserad 120 9. Ej svar
VAR 139 GÅ PÅ RESTAURANG Loc 183 width 1 MD=9 F.7bf. Gå på restaurang <Se F.7 för fullständig frågetext> 547 1. Mycket ointresserad 267 2. Ganska ointresserad 352 3. Något ointresserad 308 4. Varken-eller,vet ej 1764 5. Något intresserad 1463 6. Ganska intresserad 745 7. Mycket intresserad 103 9. Ej svar
VAR 140 GÅ PÅ KVÄLLSKURSER Loc 184 width 1 MD=9 F.7bg. Gå på kvällskurser <Se F.7 för fullständig frågetext> 798 1. Mycket ointresserad 433 2. Ganska ointresserad 561 3. Något ointresserad 821 4. Varken-eller,vet ej 1612 5. Något intresserad 892 6. Ganska intresserad 329 7. Mycket intresserad 103 9. Ej svar
VAR 141 ENERGISPARANDE Loc 185 width 1 MD=9 F.7bh. Energisparande <Se F.7 för fullständig frågetext> 185 1. Mycket ointresserad 139 2. Ganska ointresserad 260 3. Något ointresserad 446 4. Varken-eller,vet ej 1555 5. Något intresserad 1684 6. Ganska intresserad 1203 7. Mycket intresserad 77 9. Ej svar
VAR 142 KLÄDER TILL DIG SJÄLV Loc 186 width 2 MD=99 F.8. Hur mycket pengar lägger du normalt ner på följande under ett år? F.8a. Kläder till dig själv 21 01. 0 kronor 50 02. Under 100 kronor 287 03. 101-300 kronor 658 04. 301-500 kronor 965 05. 501-800 kronor 1143 06. 801-1.000 kronor 1001 07. 1.001-1.500 kronor 641 08. 1.501-2.000 kronor 678 09. Över 2.000 kronor 105 99. Ej svar
VAR 143 SPORTUTRUSTNING Loc 188 width 2 MD=99 F.8b. Sportutrustning till Dig själv <Se F.8 för fullständig frågetext> 1457 01. 0 kronor 1171 02. Under 100 kronor 1285 03. 101-300 kronor 719 04. 301-500 kronor 333 05. 501-800 kronor 162 06. 801-1.000 kronor 105 07. 1.001-1.500 kronor 65 08. 1.501-2.000 kronor 99 09. Över 2.000 kronor 153 99. Ej svar
VAR 144 KOSMETIKA/SKÖNHETSMEDEL Loc 190 width 2 MD=99 F.8c. Kosmetika/Skönhetsmedel <Se F.8 för fullständig frågetext> 1571 01. 0 kronor 2007 02. Under 100 kronor 1331 03. 101-300 kronor 317 04. 301-500 kronor 94 05. 501-800 kronor 36 06. 801-1.000 kronor 16 07. 1.001-1.500 kronor 3 08. 1.501-2.000 kronor 6 09. Över 2.000 kronor 168 99. Ej svar
VAR 145 NÖJEN Loc 192 width 2 MD=99 F.8d. Nöjen <Se F.8 för fullständig frågetext> 276 01. 0 kronor 685 02. Under 100 kronor 1284 03. 101-300 kronor 1035 04. 301-500 kronor 572 05. 501-800 kronor 485 06. 801-1.000 kronor 307 07. 1.001-1.500 kronor 215 08. 1.501-2.000 kronor 490 09. Över 2.000 kronor 200 99. Ej svar
VAR 146 UTLANDSRESOR Loc 194 width 2 MD=99 F.8e. Utlandsresor under fritiden <Se F.8 för fullständig frågetext> 2744 01. 0 kronor 93 02. Under 100 kronor 111 03. 101-300 kronor 139 04. 301-500 kronor 156 05. 501-800 kronor 213 06. 801-1.000 kronor 243 07. 1.001-1.500 kronor 358 08. 1.501-2.000 kronor 1324 09. Över 2.000 kronor 168 99. Ej svar
VAR 147 BÖCKER Loc 196 width 2 MD=99 F.8f. Böcker <Se F.8 för fullständig frågetext> 1049 01. 0 kronor 1406 02. Under 100 kronor 1319 03. 101-300 kronor 705 04. 301-500 kronor 439 05. 501-800 kronor 222 06. 801-1.000 kronor 140 07. 1.001-1.500 kronor 56 08. 1.501-2.000 kronor 62 09. Över 2.000 kronor 151 99. Ej svar
VAR 148 TOBAK Loc 198 width 2 MD=99 F.8g. Tobak <Se F.8 för fullständig frågetext> 3346 01. 0 kronor 204 02. Under 100 kronor 218 03. 101-300 kronor 219 04. 301-500 kronor 209 05. 501-800 kronor 173 06. 801-1.000 kronor 224 07. 1.001-1.500 kronor 244 08. 1.501-2.000 kronor 599 09. Över 2.000 kronor 113 99. Ej svar
VAR 149 VIN OCH SPRIT Loc 200 width 2 MD=99 F.8h. Vin och sprit <Se F.8 för fullständig frågetext> 1298 01. 0 kronor 667 02. Under 100 kronor 1033 03. 101-300 kronor 761 04. 301-500 kronor 518 05. 501-800 kronor 417 06. 801-1.000 kronor 284 07. 1.001-1.500 kronor 185 08. 1.501-2.000 kronor 293 09. Över 2.000 kronor 93 99. Ej svar
VAR 150 HÄLSOKOST Loc 202 width 2 MD=98 F.8i. Hälsokost <Se F.8 för fullständig frågetext> Frågan ställd i 81-II (Omgång 21,22,23,28) 01. 0 kronor 02. Under 100 kronor 03. 101-300 kronor 04. 301-500 kronor 05. 501-800 kronor 06. 801-1.000 kronor 07. 1.001-1.500 kronor 08. 1.501-2.000 kronor 09. Över 2.000 kronor 5549 98. Frågan ej ställd
VAR 151 ICA Loc 204 width 2 MD=99 F.9. Hur ofta Du besöker affärer m.m. Nedan finner Du ett antal frågor där Du kan markera Ditt svar på upp till 16 olika sätt: från "Aldrig" till "7 ggr/vecka". Ange så noga Du kan HUR OFTA Du besöker olika affärer etc. Svara med ett kryss på varje rad! F.9a. Hur ofta besöker Du ICA 307 01. Aldrig 68 02. 1 gång/år 73 03. 2 ggr/år 178 04. 3 ggr/år 196 05. 1 gång/kvartal 183 06. 2 ggr/kvartal 492 07. 1 gång/månad 464 08. 2 ggr/månad 489 09. 3 ggr/månad 960 10. 1 gång/vecka 860 11. 2 ggr/vecka 622 12. 3 ggr/vecka 323 13. 4 ggr/vecka 197 14. 5 ggr/vecka 77 15. 6 ggr/vecka 53 16. 7 ggr/vecka 7 99. Ej svar
VAR 152 KONSUM Loc 206 width 2 MD=99 F.9b. Hur ofta besöker Du Konsum <Se F.9 för fullständig frågetext> 730 01. Aldrig 131 02. 1 gång/år 161 03. 2 ggr/år 183 04. 3 ggr/år 267 05. 1 gång/kvartal 197 06. 2 ggr/kvartal 579 07. 1 gång/månad 477 08. 2 ggr/månad 469 09. 3 ggr/månad 859 10. 1 gång/vecka 615 11. 2 ggr/vecka 412 12. 3 ggr/vecka 197 13. 4 ggr/vecka 165 14. 5 ggr/vecka 67 15. 6 ggr/vecka 30 16. 7 ggr/vecka 10 99. Ej svar
VAR 153 VIVO Loc 208 width 2 MD=99 F.9c. Hur ofta besöker Du Vivo <Se F.9 för fullständig frågetext> 3164 01. Aldrig 355 02. 1 gång/år 222 03. 2 ggr/år 233 04. 3 ggr/år 236 05. 1 gång/kvartal 134 06. 2 ggr/kvartal 299 07. 1 gång/månad 163 08. 2 ggr/månad 155 09. 3 ggr/månad 260 10. 1 gång/vecka 139 11. 2 ggr/vecka 72 12. 3 ggr/vecka 57 13. 4 ggr/vecka 34 14. 5 ggr/vecka 11 15. 6 ggr/vecka 9 16. 7 ggr/vecka 6 99. Ej svar
VAR 154 FAVÖR Loc 210 width 2 MD=99 F.9d. Hur ofta besöker Du Favör <Se F.9 för fullständig frågetext> 3860 01. Aldrig 310 02. 1 gång/år 174 03. 2 ggr/år 177 04. 3 ggr/år 169 05. 1 gång/kvartal 127 06. 2 ggr/kvartal 195 07. 1 gång/månad 113 08. 2 ggr/månad 116 09. 3 ggr/månad 152 10. 1 gång/vecka 72 11. 2 ggr/vecka 41 12. 3 ggr/vecka 23 13. 4 ggr/vecka 13 14. 5 ggr/vecka 2 15. 6 ggr/vecka 4 16. 7 ggr/vecka 1 99. Ej svar
VAR 155 ANNAN BUTIK Loc 212 width 2 MD=99 F.9e. Hur ofta besöker Du annan butik <Se F.9 för fullständig frågetext> 1562 01. Aldrig 224 02. 1 gång/år 195 03. 2 ggr/år 347 04. 3 ggr/år 325 05. 1 gång/kvartal 275 06. 2 ggr/kvartal 554 07. 1 gång/månad 422 08. 2 ggr/månad 409 09. 3 ggr/månad 648 10. 1 gång/vecka 252 11. 2 ggr/vecka 154 12. 3 ggr/vecka 71 13. 4 ggr/vecka 67 14. 5 ggr/vecka 17 15. 6 ggr/vecka 21 16. 7 ggr/vecka 6 99. Ej svar
VAR 156 LIVSMEDELSAVD. I DOMUS Loc 214 width 2 MD=99 F.9f. Hur ofta besöker Du livsmedelsavdelning i Domus <Se F.9 för fullständig frågetext> 1341 01. Aldrig 256 02. 1 gång/år 310 03. 2 ggr/år 313 04. 3 ggr/år 435 05. 1 gång/kvartal 283 06. 2 ggr/kvartal 666 07. 1 gång/månad 435 08. 2 ggr/månad 356 09. 3 ggr/månad 564 10. 1 gång/vecka 268 11. 2 ggr/vecka 160 12. 3 ggr/vecka 75 13. 4 ggr/vecka 50 14. 5 ggr/vecka 16 15. 6 ggr/vecka 11 16. 7 ggr/vecka 10 99. Ej svar
VAR 157 LIVSMEDELSAVD. I NK Loc 216 width 2 MD=99 F.9g. Hur ofta besöker Du livsmedelsavdelning i NK <Se F.9 för fullständig frågetext> 4507 01. Aldrig 342 02. 1 gång/år 138 03. 2 ggr/år 96 04. 3 ggr/år 102 05. 1 gång/kvartal 60 06. 2 ggr/kvartal 106 07. 1 gång/månad 63 08. 2 ggr/månad 43 09. 3 ggr/månad 51 10. 1 gång/vecka 20 11. 2 ggr/vecka 15 12. 3 ggr/vecka 3 13. 4 ggr/vecka 2 14. 5 ggr/vecka 15. 6 ggr/vecka 16. 7 ggr/vecka 1 99. Ej svar
VAR 158 LIVSMEDELSAVD. I TEMPO Loc 218 width 2 MD=99 F.9h. Hur ofta besöker Du livsmedelsavdelning i Tempo <Se F.9 för fullständig frågetext> 2081 01. Aldrig 347 02. 1 gång/år 311 03. 2 ggr/år 336 04. 3 ggr/år 364 05. 1 gång/kvartal 291 06. 2 ggr/kvartal 538 07. 1 gång/månad 352 08. 2 ggr/månad 294 09. 3 ggr/månad 357 10. 1 gång/vecka 132 11. 2 ggr/vecka 74 12. 3 ggr/vecka 35 13. 4 ggr/vecka 18 14. 5 ggr/vecka 7 15. 6 ggr/vecka 7 16. 7 ggr/vecka 5 99. Ej svar
VAR 159 LIVSMEDELSAVD. I ÅHLENS Loc 220 width 2 MD=99 F.9i. Hur ofta besöker Du livsmedelsavdelning i Åhlens <Se F.9 för fullständig frågetext> 3878 01. Aldrig 352 02. 1 gång/år 215 03. 2 ggr/år 190 04. 3 ggr/år 212 05. 1 gång/kvartal 134 06. 2 ggr/kvartal 211 07. 1 gång/månad 105 08. 2 ggr/månad 106 09. 3 ggr/månad 82 10. 1 gång/vecka 33 11. 2 ggr/vecka 14 12. 3 ggr/vecka 6 13. 4 ggr/vecka 3 14. 5 ggr/vecka 3 15. 6 ggr/vecka 2 16. 7 ggr/vecka 3 99. Ej svar
VAR 160 LIVSMEDELSAVD. I OBS Loc 222 width 2 MD=99 F.9j. Hur ofta besöker Du livsmedelsavdelning i Obs <Se F.9 för fullständig frågetext> 3422 01. Aldrig 473 02. 1 gång/år 277 03. 2 ggr/år 238 04. 3 ggr/år 274 05. 1 gång/kvartal 169 06. 2 ggr/kvartal 301 07. 1 gång/månad 140 08. 2 ggr/månad 107 09. 3 ggr/månad 99 10. 1 gång/vecka 19 11. 2 ggr/vecka 12 12. 3 ggr/vecka 9 13. 4 ggr/vecka 3 14. 5 ggr/vecka 15. 6 ggr/vecka 2 16. 7 ggr/vecka 4 99. Ej svar
VAR 161 LIVSMEDELSAVD. I B&W Loc 224 width 2 MD=99 F.9k. Hur ofta besöker Du livsmedelsavdelning i B&W (Bra, Wessels) <Se F.9 för fullständig frågetext> 3440 01. Aldrig 498 02. 1 gång/år 280 03. 2 ggr/år 245 04. 3 ggr/år 284 05. 1 gång/kvartal 194 06. 2 ggr/kvartal 227 07. 1 gång/månad 146 08. 2 ggr/månad 99 09. 3 ggr/månad 93 10. 1 gång/vecka 22 11. 2 ggr/vecka 14 12. 3 ggr/vecka 1 13. 4 ggr/vecka 3 14. 5 ggr/vecka 15. 6 ggr/vecka 2 16. 7 ggr/vecka 1 99. Ej svar
VAR 162 DOMUS Loc 226 width 2 MD=99 F.9l. Hur ofta besöker Du Domus <Se F.9 för fullständig frågetext> 959 01. Aldrig 295 02. 1 gång/år 331 03. 2 ggr/år 391 04. 3 ggr/år 522 05. 1 gång/kvartal 407 06. 2 ggr/kvartal 827 07. 1 gång/månad 513 08. 2 ggr/månad 438 09. 3 ggr/månad 471 10. 1 gång/vecka 198 11. 2 ggr/vecka 98 12. 3 ggr/vecka 42 13. 4 ggr/vecka 29 14. 5 ggr/vecka 6 15. 6 ggr/vecka 9 16. 7 ggr/vecka 13 99. Ej svar
VAR 163 NK Loc 228 width 2 MD=99 F.9m. Hur ofta besöker Du NK <Se F.9 för fullständig frågetext> 3483 01. Aldrig 609 02. 1 gång/år 282 03. 2 ggr/år 192 04. 3 ggr/år 246 05. 1 gång/kvartal 148 06. 2 ggr/kvartal 228 07. 1 gång/månad 118 08. 2 ggr/månad 113 09. 3 ggr/månad 75 10. 1 gång/vecka 27 11. 2 ggr/vecka 12 12. 3 ggr/vecka 7 13. 4 ggr/vecka 1 14. 5 ggr/vecka 2 15. 6 ggr/vecka 1 16. 7 ggr/vecka 5 99. Ej svar
VAR 164 TEMPO Loc 230 width 2 MD=99 F.9n. Hur ofta besöker Du Tempo <Se F.9 för fullständig frågetext> 1506 01. Aldrig 363 02. 1 gång/år 349 03. 2 ggr/år 313 04. 3 ggr/år 466 05. 1 gång/kvartal 396 06. 2 ggr/kvartal 715 07. 1 gång/månad 423 08. 2 ggr/månad 387 09. 3 ggr/månad 349 10. 1 gång/vecka 130 11. 2 ggr/vecka 80 12. 3 ggr/vecka 36 13. 4 ggr/vecka 16 14. 5 ggr/vecka 7 15. 6 ggr/vecka 3 16. 7 ggr/vecka 10 99. Ej svar
VAR 165 ÅHLENS Loc 232 width 2 MD=99 F.9o. Hur ofta besöker Du Åhlens <Se F.9 för fullständig frågetext> 3194 01. Aldrig 445 02. 1 gång/år 308 03. 2 ggr/år 228 04. 3 ggr/år 275 05. 1 gång/kvartal 206 06. 2 ggr/kvartal 342 07. 1 gång/månad 167 08. 2 ggr/månad 165 09. 3 ggr/månad 113 10. 1 gång/vecka 51 11. 2 ggr/vecka 26 12. 3 ggr/vecka 13 13. 4 ggr/vecka 9 14. 5 ggr/vecka 1 15. 6 ggr/vecka 1 16. 7 ggr/vecka 5 99. Ej svar
VAR 166 OBS Loc 234 width 2 MD=99 F.9p. Hur ofta besöker Du Obs <Se F.9 för fullständig frågetext> 2808 01. Aldrig 639 02. 1 gång/år 394 03. 2 ggr/år 293 04. 3 ggr/år 368 05. 1 gång/kvartal 263 06. 2 ggr/kvartal 360 07. 1 gång/månad 176 08. 2 ggr/månad 109 09. 3 ggr/månad 95 10. 1 gång/vecka 12 11. 2 ggr/vecka 14 12. 3 ggr/vecka 7 13. 4 ggr/vecka 2 14. 5 ggr/vecka 15. 6 ggr/vecka 2 16. 7 ggr/vecka 7 99. Ej svar
VAR 167 B&W (BRA,WESSELS) Loc 236 width 2 MD=99 F.9q. Hur ofta besöker Du B&W (Bra,Wessels) <Se F.9 för fullständig frågetext> 3187 01. Aldrig 564 02. 1 gång/år 334 03. 2 ggr/år 257 04. 3 ggr/år 318 05. 1 gång/kvartal 220 06. 2 ggr/kvartal 270 07. 1 gång/månad 170 08. 2 ggr/månad 102 09. 3 ggr/månad 82 10. 1 gång/vecka 21 11. 2 ggr/vecka 12 12. 3 ggr/vecka 7 13. 4 ggr/vecka 1 14. 5 ggr/vecka 15. 6 ggr/vecka 16. 7 ggr/vecka 4 99. Ej svar
VAR 168 HENNES/MAURITZ Loc 238 width 2 MD=99 F.9r. Hur ofta besöker Du Hennes/Mauritz <Se F.9 för fullständig frågetext> 1865 01. Aldrig 571 02. 1 gång/år 552 03. 2 ggr/år 398 04. 3 ggr/år 575 05. 1 gång/kvartal 419 06. 2 ggr/kvartal 510 07. 1 gång/månad 237 08. 2 ggr/månad 202 09. 3 ggr/månad 120 10. 1 gång/vecka 42 11. 2 ggr/vecka 28 12. 3 ggr/vecka 10 13. 4 ggr/vecka 9 14. 5 ggr/vecka 2 15. 6 ggr/vecka 1 16. 7 ggr/vecka 8 99. Ej svar
VAR 169 HERRMAN/KAPP-AHL Loc 240 width 2 MD=99 F.9s. Hur ofta besöker Du HerrMan/Kapp-Ahl <Se F.9 för fullständig frågetext> 2513 01. Aldrig 863 02. 1 gång/år 529 03. 2 ggr/år 310 04. 3 ggr/år 430 05. 1 gång/kvartal 269 06. 2 ggr/kvartal 307 07. 1 gång/månad 144 08. 2 ggr/månad 88 09. 3 ggr/månad 65 10. 1 gång/vecka 13 11. 2 ggr/vecka 5 12. 3 ggr/vecka 3 13. 4 ggr/vecka 4 14. 5 ggr/vecka 1 15. 6 ggr/vecka 16. 7 ggr/vecka 5 99. Ej svar
VAR 170 GULINS/PEPITA Loc 242 width 2 MD=99 F.9t. Hur ofta besöker Du Gulins/Pepita <Se F.9 för fullständig frågetext> 3322 01. Aldrig 652 02. 1 gång/år 373 03. 2 ggr/år 220 04. 3 ggr/år 344 05. 1 gång/kvartal 202 06. 2 ggr/kvartal 228 07. 1 gång/månad 90 08. 2 ggr/månad 69 09. 3 ggr/månad 30 10. 1 gång/vecka 9 11. 2 ggr/vecka 5 12. 3 ggr/vecka 1 13. 4 ggr/vecka 1 14. 5 ggr/vecka 15. 6 ggr/vecka 16. 7 ggr/vecka 3 99. Ej svar
VAR 171 IKEA Loc 244 width 2 MD=99 F.9u. Hur ofta besöker Du Ikea <Se F.9 för fullständig frågetext> 2234 01. Aldrig 1623 02. 1 gång/år 698 03. 2 ggr/år 411 04. 3 ggr/år 287 05. 1 gång/kvartal 161 06. 2 ggr/kvartal 80 07. 1 gång/månad 23 08. 2 ggr/månad 21 09. 3 ggr/månad 4 10. 1 gång/vecka 2 11. 2 ggr/vecka 2 12. 3 ggr/vecka 1 13. 4 ggr/vecka 2 14. 5 ggr/vecka 15. 6 ggr/vecka 16. 7 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 172 EXPERT FOTO Loc 246 width 2 MD=99 F.9v. Hur ofta besöker Du Expert Foto <Se F.9 för fullständig frågetext> 3443 01. Aldrig 543 02. 1 gång/år 370 03. 2 ggr/år 257 04. 3 ggr/år 359 05. 1 gång/kvartal 213 06. 2 ggr/kvartal 193 07. 1 gång/månad 82 08. 2 ggr/månad 45 09. 3 ggr/månad 26 10. 1 gång/vecka 5 11. 2 ggr/vecka 5 12. 3 ggr/vecka 13. 4 ggr/vecka 3 14. 5 ggr/vecka 15. 6 ggr/vecka 16. 7 ggr/vecka 5 99. Ej svar
VAR 173 EXPERT RADIO/TV Loc 248 width 2 MD=99 F.9w. Hur ofta besöker Du Expert Radio/TV <Se F.9 för fullständig frågetext> 3714 01. Aldrig 766 02. 1 gång/år 341 03. 2 ggr/år 173 04. 3 ggr/år 209 05. 1 gång/kvartal 114 06. 2 ggr/kvartal 104 07. 1 gång/månad 51 08. 2 ggr/månad 35 09. 3 ggr/månad 25 10. 1 gång/vecka 9 11. 2 ggr/vecka 3 12. 3 ggr/vecka 1 13. 4 ggr/vecka 1 14. 5 ggr/vecka 1 15. 6 ggr/vecka 16. 7 ggr/vecka 2 99. Ej svar
VAR 174 JÄRNIA Loc 250 width 2 MD=99 F.9x. Hur ofta besöker Du Järnia <Se F.9 för fullständig frågetext> 1631 01. Aldrig 843 02. 1 gång/år 615 03. 2 ggr/år 562 04. 3 ggr/år 547 05. 1 gång/kvartal 423 06. 2 ggr/kvartal 463 07. 1 gång/månad 231 08. 2 ggr/månad 134 09. 3 ggr/månad 56 10. 1 gång/vecka 15 11. 2 ggr/vecka 8 12. 3 ggr/vecka 6 13. 4 ggr/vecka 2 14. 5 ggr/vecka 4 15. 6 ggr/vecka 4 16. 7 ggr/vecka 5 99. Ej svar
VAR 175 FÄRGSAM Loc 252 width 2 MD=99 F.9y. Hur ofta besöker Du Färgsam <Se F.9 för fullständig frågetext> 4012 01. Aldrig 476 02. 1 gång/år 306 03. 2 ggr/år 188 04. 3 ggr/år 223 05. 1 gång/kvartal 108 06. 2 ggr/kvartal 132 07. 1 gång/månad 38 08. 2 ggr/månad 24 09. 3 ggr/månad 19 10. 1 gång/vecka 8 11. 2 ggr/vecka 5 12. 3 ggr/vecka 3 13. 4 ggr/vecka 1 14. 5 ggr/vecka 15. 6 ggr/vecka 5 16. 7 ggr/vecka 1 99. Ej svar
VAR 176 PRESSBYRÅN Loc 254 width 2 MD=99 F.9z. Hur ofta besöker Du Pressbyrån <Se F.9 för fullständig frågetext> 1080 01. Aldrig 214 02. 1 gång/år 279 03. 2 ggr/år 351 04. 3 ggr/år 445 05. 1 gång/kvartal 326 06. 2 ggr/kvartal 672 07. 1 gång/månad 399 08. 2 ggr/månad 416 09. 3 ggr/månad 593 10. 1 gång/vecka 264 11. 2 ggr/vecka 202 12. 3 ggr/vecka 97 13. 4 ggr/vecka 82 14. 5 ggr/vecka 42 15. 6 ggr/vecka 77 16. 7 ggr/vecka 10 99. Ej svar
VAR 177 ANNAN KIOSK Loc 256 width 2 MD=99 F.9å. Hur ofta besöker Du annan kiosk <Se F.9 för fullständig frågetext> 884 01. Aldrig 135 02. 1 gång/år 150 03. 2 ggr/år 240 04. 3 ggr/år 339 05. 1 gång/kvartal 248 06. 2 ggr/kvartal 556 07. 1 gång/månad 413 08. 2 ggr/månad 448 09. 3 ggr/månad 904 10. 1 gång/vecka 429 11. 2 ggr/vecka 333 12. 3 ggr/vecka 173 13. 4 ggr/vecka 123 14. 5 ggr/vecka 49 15. 6 ggr/vecka 117 16. 7 ggr/vecka 8 99. Ej svar
VAR 178 TOBAKSAFFÄR Loc 258 width 2 MD=99 F.9ä. Hur ofta besöker Du tobaksaffär <Se F.9 för fullständig frågetext> 2186 01. Aldrig 261 02. 1 gång/år 207 03. 2 ggr/år 211 04. 3 ggr/år 308 05. 1 gång/kvartal 201 06. 2 ggr/kvartal 459 07. 1 gång/månad 277 08. 2 ggr/månad 259 09. 3 ggr/månad 601 10. 1 gång/vecka 207 11. 2 ggr/vecka 147 12. 3 ggr/vecka 76 13. 4 ggr/vecka 59 14. 5 ggr/vecka 34 15. 6 ggr/vecka 52 16. 7 ggr/vecka 4 99. Ej svar
VAR 179 BAR/SJÄLVSERVERING Loc 260 width 2 MD=99 F.9ö. Hur ofta besöker Du bar/självservering <Se F.9 för fullständig frågetext> 1141 01. Aldrig 229 02. 1 gång/år 351 03. 2 ggr/år 591 04. 3 ggr/år 666 05. 1 gång/kvartal 430 06. 2 ggr/kvartal 669 07. 1 gång/månad 354 08. 2 ggr/månad 278 09. 3 ggr/månad 226 10. 1 gång/vecka 138 11. 2 ggr/vecka 116 12. 3 ggr/vecka 78 13. 4 ggr/vecka 218 14. 5 ggr/vecka 25 15. 6 ggr/vecka 27 16. 7 ggr/vecka 12 99. Ej svar
VAR 180 KAFE/KONDITORI Loc 262 width 2 MD=99 F.9aa. Hur ofta besöker Du kafe/konditori <Se F.9 för fullständig frågetext> 1246 01. Aldrig 419 02. 1 gång/år 467 03. 2 ggr/år 608 04. 3 ggr/år 642 05. 1 gång/kvartal 442 06. 2 ggr/kvartal 668 07. 1 gång/månad 336 08. 2 ggr/månad 233 09. 3 ggr/månad 222 10. 1 gång/vecka 107 11. 2 ggr/vecka 52 12. 3 ggr/vecka 28 13. 4 ggr/vecka 49 14. 5 ggr/vecka 6 15. 6 ggr/vecka 18 16. 7 ggr/vecka 6 99. Ej svar
VAR 181 KORVKIOSK/GATUKÖK Loc 264 width 2 MD=99 F.9ab. Hur ofta besöker Du korvkiosk/gatukök <Se F.9 för fullständig frågetext> 1487 01. Aldrig 321 02. 1 gång/år 397 03. 2 ggr/år 486 04. 3 ggr/år 595 05. 1 gång/kvartal 443 06. 2 ggr/kvartal 661 07. 1 gång/månad 389 08. 2 ggr/månad 273 09. 3 ggr/månad 254 10. 1 gång/vecka 123 11. 2 ggr/vecka 64 12. 3 ggr/vecka 19 13. 4 ggr/vecka 20 14. 5 ggr/vecka 7 15. 6 ggr/vecka 6 16. 7 ggr/vecka 4 99. Ej svar
VAR 182 BENSINSTATION Loc 266 width 2 MD=99 F.9ac. Hur ofta besöker Du bensinstation <Se F.9 för fullständig frågetext> 1166 01. Aldrig 53 02. 1 gång/år 57 03. 2 ggr/år 89 04. 3 ggr/år 134 05. 1 gång/kvartal 104 06. 2 ggr/kvartal 407 07. 1 gång/månad 596 08. 2 ggr/månad 536 09. 3 ggr/månad 1358 10. 1 gång/vecka 599 11. 2 ggr/vecka 246 12. 3 ggr/vecka 85 13. 4 ggr/vecka 48 14. 5 ggr/vecka 15 15. 6 ggr/vecka 51 16. 7 ggr/vecka 5 99. Ej svar
VAR 183 POSTKONTOR Loc 268 width 2 MD=99 F.9ad. Hur ofta besöker Du postkontor <Se F.9 för fullständig frågetext> 214 01. Aldrig 33 02. 1 gång/år 55 03. 2 ggr/år 130 04. 3 ggr/år 231 05. 1 gång/kvartal 234 06. 2 ggr/kvartal 1186 07. 1 gång/månad 1176 08. 2 ggr/månad 798 09. 3 ggr/månad 985 10. 1 gång/vecka 242 11. 2 ggr/vecka 103 12. 3 ggr/vecka 41 13. 4 ggr/vecka 60 14. 5 ggr/vecka 26 15. 6 ggr/vecka 18 16. 7 ggr/vecka 17 99. Ej svar
VAR 184 BANKKONTOR Loc 270 width 2 MD=99 F.9ae. Hur ofta besöker Du bankkontor <Se F.9 för fullständig frågetext> 434 01. Aldrig 131 02. 1 gång/år 153 03. 2 ggr/år 168 04. 3 ggr/år 386 05. 1 gång/kvartal 268 06. 2 ggr/kvartal 1348 07. 1 gång/månad 1009 08. 2 ggr/månad 713 09. 3 ggr/månad 655 10. 1 gång/vecka 130 11. 2 ggr/vecka 59 12. 3 ggr/vecka 18 13. 4 ggr/vecka 46 14. 5 ggr/vecka 7 15. 6 ggr/vecka 11 16. 7 ggr/vecka 13 99. Ej svar
VAR 185 HÄLSOKOSTBUTIK Loc 272 width 2 MD=99 F.9af. Hur ofta besöker Du hälsokostbutik <Se F.9 för fullständig frågetext> 3519 01. Aldrig 613 02. 1 gång/år 358 03. 2 ggr/år 240 04. 3 ggr/år 263 05. 1 gång/kvartal 150 06. 2 ggr/kvartal 205 07. 1 gång/månad 85 08. 2 ggr/månad 44 09. 3 ggr/månad 51 10. 1 gång/vecka 8 11. 2 ggr/vecka 7 12. 3 ggr/vecka 2 13. 4 ggr/vecka 14. 5 ggr/vecka 1 15. 6 ggr/vecka 1 16. 7 ggr/vecka 2 99. Ej svar
VAR 186 MAC DONALD'S Loc 274 width 2 MD=99 F.9ag. Hur ofta besöker Du Mac Donald's <Se F.9 för fullständig frågetext> 4496 01. Aldrig 331 02. 1 gång/år 163 03. 2 ggr/år 135 04. 3 ggr/år 101 05. 1 gång/kvartal 90 06. 2 ggr/kvartal 98 07. 1 gång/månad 48 08. 2 ggr/månad 39 09. 3 ggr/månad 24 10. 1 gång/vecka 9 11. 2 ggr/vecka 2 12. 3 ggr/vecka 2 13. 4 ggr/vecka 5 14. 5 ggr/vecka 15. 6 ggr/vecka 2 16. 7 ggr/vecka 4 99. Ej svar
VAR 187 AFFISCHPELARE Loc 276 width 2 MD=99 F.9ah. Hur ofta ser Du affischpelare <Se F.9 för fullständig frågetext> 1590 01. Aldrig 201 02. 1 gång/år 174 03. 2 ggr/år 185 04. 3 ggr/år 200 05. 1 gång/kvartal 147 06. 2 ggr/kvartal 356 07. 1 gång/månad 175 08. 2 ggr/månad 196 09. 3 ggr/månad 606 10. 1 gång/vecka 208 11. 2 ggr/vecka 206 12. 3 ggr/vecka 150 13. 4 ggr/vecka 348 14. 5 ggr/vecka 108 15. 6 ggr/vecka 695 16. 7 ggr/vecka 4 99. Ej svar
VAR 188 REKLAMFILM PÅ BIO Loc 278 width 2 MD=99 F.9ai. Hur ofta ser Du reklamfilm på bio <Se F.9 för fullständig frågetext> 2287 01. Aldrig 615 02. 1 gång/år 488 03. 2 ggr/år 405 04. 3 ggr/år 442 05. 1 gång/kvartal 314 06. 2 ggr/kvartal 417 07. 1 gång/månad 239 08. 2 ggr/månad 149 09. 3 ggr/månad 121 10. 1 gång/vecka 25 11. 2 ggr/vecka 17 12. 3 ggr/vecka 4 13. 4 ggr/vecka 8 14. 5 ggr/vecka 2 15. 6 ggr/vecka 9 16. 7 ggr/vecka 7 99. Ej svar
VAR 189 REKLAM PÅ BUSSAR Loc 280 width 2 MD=99 F.9aj. Hur ofta ser Du reklam på bussar <Se F.9 för fullständig frågetext> 1598 01. Aldrig 171 02. 1 gång/år 174 03. 2 ggr/år 205 04. 3 ggr/år 246 05. 1 gång/kvartal 162 06. 2 ggr/kvartal 345 07. 1 gång/månad 193 08. 2 ggr/månad 222 09. 3 ggr/månad 466 10. 1 gång/vecka 196 11. 2 ggr/vecka 202 12. 3 ggr/vecka 160 13. 4 ggr/vecka 482 14. 5 ggr/vecka 148 15. 6 ggr/vecka 574 16. 7 ggr/vecka 5 99. Ej svar
VAR 190 ÅKER BUSS Loc 282 width 2 MD=99 F.9ak. Hur ofta åker Du buss <Se F.9 för fullständig frågetext> 1665 01. Aldrig 319 02. 1 gång/år 336 03. 2 ggr/år 427 04. 3 ggr/år 300 05. 1 gång/kvartal 237 06. 2 ggr/kvartal 312 07. 1 gång/månad 228 08. 2 ggr/månad 241 09. 3 ggr/månad 240 10. 1 gång/vecka 180 11. 2 ggr/vecka 156 12. 3 ggr/vecka 129 13. 4 ggr/vecka 428 14. 5 ggr/vecka 127 15. 6 ggr/vecka 220 16. 7 ggr/vecka 4 99. Ej svar
VAR 191 ÅKER TUNNELBANA Loc 284 width 2 MD=99 F.9al. Hur ofta åker Du tunnelbana <Se F.9 för fullständig frågetext> 3927 01. Aldrig 384 02. 1 gång/år 219 03. 2 ggr/år 229 04. 3 ggr/år 93 05. 1 gång/kvartal 92 06. 2 ggr/kvartal 79 07. 1 gång/månad 59 08. 2 ggr/månad 64 09. 3 ggr/månad 66 10. 1 gång/vecka 39 11. 2 ggr/vecka 41 12. 3 ggr/vecka 29 13. 4 ggr/vecka 102 14. 5 ggr/vecka 42 15. 6 ggr/vecka 83 16. 7 ggr/vecka 1 99. Ej svar
VAR 192 RABATTKUPONGER Loc 286 width 2 MD=99 F.9am. Hur ofta löser Du in rabattkuponger <Se F.9 för fullständig frågetext> 3427 01. Aldrig 539 02. 1 gång/år 410 03. 2 ggr/år 383 04. 3 ggr/år 296 05. 1 gång/kvartal 163 06. 2 ggr/kvartal 187 07. 1 gång/månad 57 08. 2 ggr/månad 33 09. 3 ggr/månad 37 10. 1 gång/vecka 5 11. 2 ggr/vecka 2 12. 3 ggr/vecka 13. 4 ggr/vecka 6 14. 5 ggr/vecka 1 15. 6 ggr/vecka 3 16. 7 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 193 AFTONBLADET Loc 288 width 2 MD=99 F.10. Tidningar Du själv läser. Följande frågor gäller hur ofta Du själv läser vissa tidningar. De flesta människor läser endast en liten del av de uppräknade tidningarna. Vi ber Dig att så noga som möjligt gå igenom och kryssa för samtliga tidningar. I de fall Du inte alls läser en tidning, kryssa för svarsalternativet "Aldrig". F.10a. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Aftonbladet 1900 01. Aldrig 166 02. 1 gång/år 197 03. 2 ggr/år 289 04. 3 ggr/år 318 05. 1 gång/kvartal 201 06. 2 ggr/kvartal 367 07. 1 gång/månad 248 08. 2 ggr/månad 224 09. 3 ggr/månad 355 10. 1 gång/vecka 269 11. 2 ggr/vecka 238 12. 3 ggr/vecka 137 13. 4 ggr/vecka 103 14. 5 ggr/vecka 532 15. 6 ggr/vecka 5 99. Ej svar
VAR 194 ARBETET Loc 290 width 2 MD=99 F.10b. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Arbetet <Se F.10 för fullständig frågetext> 4625 01. Aldrig 124 02. 1 gång/år 79 03. 2 ggr/år 72 04. 3 ggr/år 79 05. 1 gång/kvartal 41 06. 2 ggr/kvartal 77 07. 1 gång/månad 43 08. 2 ggr/månad 33 09. 3 ggr/månad 90 10. 1 gång/vecka 30 11. 2 ggr/vecka 26 12. 3 ggr/vecka 14 13. 4 ggr/vecka 36 14. 5 ggr/vecka 180 15. 6 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 195 DAGENS NYHETER Loc 292 width 2 MD=99 F.10c. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Dagens Nyheter <Se F.10 för fullständig frågetext> 2891 01. Aldrig 182 02. 1 gång/år 189 03. 2 ggr/år 248 04. 3 ggr/år 234 05. 1 gång/kvartal 156 06. 2 ggr/kvartal 260 07. 1 gång/månad 123 08. 2 ggr/månad 133 09. 3 ggr/månad 255 10. 1 gång/vecka 101 11. 2 ggr/vecka 87 12. 3 ggr/vecka 57 13. 4 ggr/vecka 65 14. 5 ggr/vecka 567 15. 6 ggr/vecka 1 99. Ej svar
VAR 196 EXPRESSEN Loc 294 width 2 MD=99 F.10d. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Expressen <Se F.10 för fullständig frågetext> 1379 01. Aldrig 129 02. 1 gång/år 155 03. 2 ggr/år 256 04. 3 ggr/år 288 05. 1 gång/kvartal 209 06. 2 ggr/kvartal 395 07. 1 gång/månad 300 08. 2 ggr/månad 305 09. 3 ggr/månad 536 10. 1 gång/vecka 329 11. 2 ggr/vecka 278 12. 3 ggr/vecka 193 13. 4 ggr/vecka 143 14. 5 ggr/vecka 647 15. 6 ggr/vecka 7 99. Ej svar
VAR 197 GÖTEBORGS-POSTEN Loc 296 width 2 MD=99 F.10e. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Göteborgs-Posten <Se F.10 för fullständig frågetext> 4135 01. Aldrig 123 02. 1 gång/år 107 03. 2 ggr/år 131 04. 3 ggr/år 77 05. 1 gång/kvartal 64 06. 2 ggr/kvartal 89 07. 1 gång/månad 53 08. 2 ggr/månad 59 09. 3 ggr/månad 113 10. 1 gång/vecka 34 11. 2 ggr/vecka 32 12. 3 ggr/vecka 18 13. 4 ggr/vecka 34 14. 5 ggr/vecka 478 15. 6 ggr/vecka 2 99. Ej svar
VAR 198 GT KVÄLLSTIDNINGEN Loc 298 width 2 MD=99 F.10f. Hur ofta läser Du vardagsnummer av GT kvällstidningen <Se F.10 för fullständig frågetext> 4355 01. Aldrig 110 02. 1 gång/år 109 03. 2 ggr/år 125 04. 3 ggr/år 78 05. 1 gång/kvartal 47 06. 2 ggr/kvartal 105 07. 1 gång/månad 75 08. 2 ggr/månad 75 09. 3 ggr/månad 124 10. 1 gång/vecka 100 11. 2 ggr/vecka 60 12. 3 ggr/vecka 38 13. 4 ggr/vecka 42 14. 5 ggr/vecka 104 15. 6 ggr/vecka 2 99. Ej svar
VAR 199 KVÄLLSPOSTEN Loc 300 width 2 MD=99 F.10g. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Kvällsposten <Se F.10 för fullständig frågetext> 4414 01. Aldrig 92 02. 1 gång/år 89 03. 2 ggr/år 128 04. 3 ggr/år 95 05. 1 gång/kvartal 57 06. 2 ggr/kvartal 93 07. 1 gång/månad 64 08. 2 ggr/månad 56 09. 3 ggr/månad 116 10. 1 gång/vecka 95 11. 2 ggr/vecka 45 12. 3 ggr/vecka 41 13. 4 ggr/vecka 23 14. 5 ggr/vecka 139 15. 6 ggr/vecka 2 99. Ej svar
VAR 200 SVENSKA DAGBLADET Loc 302 width 2 MD=99 F.10h. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Svenska Dagbladet <Se F.10 för fullständig frågetext> 4061 01. Aldrig 193 02. 1 gång/år 153 03. 2 ggr/år 137 04. 3 ggr/år 124 05. 1 gång/kvartal 83 06. 2 ggr/kvartal 124 07. 1 gång/månad 63 08. 2 ggr/månad 81 09. 3 ggr/månad 115 10. 1 gång/vecka 56 11. 2 ggr/vecka 27 12. 3 ggr/vecka 24 13. 4 ggr/vecka 38 14. 5 ggr/vecka 267 15. 6 ggr/vecka 3 99. Ej svar
VAR 201 SYDSVENSKA DAGBLADET Loc 304 width 2 MD=99 F.10i. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Sydsvenska Dagbladet <Se F.10 för fullständig frågetext> 4802 01. Aldrig 89 02. 1 gång/år 61 03. 2 ggr/år 82 04. 3 ggr/år 54 05. 1 gång/kvartal 36 06. 2 ggr/kvartal 44 07. 1 gång/månad 26 08. 2 ggr/månad 34 09. 3 ggr/månad 81 10. 1 gång/vecka 18 11. 2 ggr/vecka 17 12. 3 ggr/vecka 9 13. 4 ggr/vecka 17 14. 5 ggr/vecka 177 15. 6 ggr/vecka 2 99. Ej svar
VAR 202 NERIKES ALLEHANDA/TIDN. Loc 306 width 2 MD=99 F.10j. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Nerikes Allehanda/Nerikes Tidningen <Se F.10 för fullständig frågetext> 5234 01. Aldrig 28 02. 1 gång/år 26 03. 2 ggr/år 32 04. 3 ggr/år 14 05. 1 gång/kvartal 8 06. 2 ggr/kvartal 18 07. 1 gång/månad 14 08. 2 ggr/månad 12 09. 3 ggr/månad 11 10. 1 gång/vecka 10 11. 2 ggr/vecka 4 12. 3 ggr/vecka 4 13. 4 ggr/vecka 11 14. 5 ggr/vecka 123 15. 6 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 203 NORRKÖPINGS TIDNINGAR Loc 308 width 2 MD=99 F.10k. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Norrköpings Tidningar <Se F.10 för fullständig frågetext> 5306 01. Aldrig 22 02. 1 gång/år 21 03. 2 ggr/år 19 04. 3 ggr/år 14 05. 1 gång/kvartal 11 06. 2 ggr/kvartal 14 07. 1 gång/månad 7 08. 2 ggr/månad 8 09. 3 ggr/månad 7 10. 1 gång/vecka 6 11. 2 ggr/vecka 6 12. 3 ggr/vecka 2 13. 4 ggr/vecka 11 14. 5 ggr/vecka 95 15. 6 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 204 NYA WERMLANDS-TIDNINGEN Loc 310 width 2 MD=99 F.10l. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Nya Wermlands-Tidningen <Se F.10 för fullständig frågetext> 5188 01. Aldrig 27 02. 1 gång/år 24 03. 2 ggr/år 37 04. 3 ggr/år 22 05. 1 gång/kvartal 19 06. 2 ggr/kvartal 20 07. 1 gång/månad 13 08. 2 ggr/månad 20 09. 3 ggr/månad 18 10. 1 gång/vecka 9 11. 2 ggr/vecka 19 12. 3 ggr/vecka 4 13. 4 ggr/vecka 12 14. 5 ggr/vecka 117 15. 6 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 205 UPSALA NYA TIDNING Loc 312 width 2 MD=99 F.10m. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Upsala Nya Tidning <Se F.10 för fullständig frågetext> 5226 01. Aldrig 24 02. 1 gång/år 37 03. 2 ggr/år 38 04. 3 ggr/år 22 05. 1 gång/kvartal 20 06. 2 ggr/kvartal 11 07. 1 gång/månad 17 08. 2 ggr/månad 14 09. 3 ggr/månad 12 10. 1 gång/vecka 10 11. 2 ggr/vecka 9 12. 3 ggr/vecka 2 13. 4 ggr/vecka 17 14. 5 ggr/vecka 90 15. 6 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 206 VESTMANLANDS LÄNS TIDN. Loc 314 width 2 MD=99 F.10n. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Vestmanlands Läns Tidning <Se F.10 för fullständig frågetext> 5294 01. Aldrig 19 02. 1 gång/år 15 03. 2 ggr/år 30 04. 3 ggr/år 13 05. 1 gång/kvartal 16 06. 2 ggr/kvartal 13 07. 1 gång/månad 10 08. 2 ggr/månad 7 09. 3 ggr/månad 13 10. 1 gång/vecka 3 11. 2 ggr/vecka 10 12. 3 ggr/vecka 13. 4 ggr/vecka 12 14. 5 ggr/vecka 94 15. 6 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 207 ÖSTGÖTA CORRESPONDENTEN Loc 316 width 2 MD=99 F.10o. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Östgöta Correspondenten <Se F.10 för fullständig frågetext> 5202 01. Aldrig 41 02. 1 gång/år 34 03. 2 ggr/år 31 04. 3 ggr/år 15 05. 1 gång/kvartal 7 06. 2 ggr/kvartal 21 07. 1 gång/månad 14 08. 2 ggr/månad 11 09. 3 ggr/månad 20 10. 1 gång/vecka 1 11. 2 ggr/vecka 5 12. 3 ggr/vecka 7 13. 4 ggr/vecka 15 14. 5 ggr/vecka 124 15. 6 ggr/vecka 1 99. Ej svar
VAR 208 AFTONBLADET(S) Loc 318 width 2 MD=99 F.11. Tidningar Du själv läser. Följande frågor gäller hur ofta Du själv läser vissa tidningar. De flesta människor läser endast en liten del av de uppräknade tidningarna. Vi ber Dig att så noga som möjligt gå igenom och kryssa för samtliga tidningar. I de fall Du inte alls läser en tidning, kryssa för svarsalternativet "Aldrig". F.11a. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Aftonbladet 2468 01. Aldrig 206 02. 1 gång/år 199 03. 2 ggr/år 193 04. 3 ggr/år 273 05. 1 gång/kvartal 186 06. 2 ggr/kvartal 346 07. 1 gång/månad 341 08. 2 ggr/månad 222 09. 3 ggr/månad 1111 10. 1 gång/vecka 4 99. Ej svar
VAR 209 ARBETET(S) Loc 320 width 2 MD=99 F.11b. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Arbetet <Se F.11 för fullständig frågetext> 5099 01. Aldrig 47 02. 1 gång/år 29 03. 2 ggr/år 25 04. 3 ggr/år 31 05. 1 gång/kvartal 24 06. 2 ggr/kvartal 35 07. 1 gång/månad 25 08. 2 ggr/månad 23 09. 3 ggr/månad 210 10. 1 gång/vecka 1 99. Ej svar
VAR 210 DAGENS NYHETER(S) Loc 322 width 2 MD=99 F.11c. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Dagens Nyheter <Se F.11 för fullständig frågetext> 3683 01. Aldrig 149 02. 1 gång/år 144 03. 2 ggr/år 146 04. 3 ggr/år 133 05. 1 gång/kvartal 109 06. 2 ggr/kvartal 171 07. 1 gång/månad 135 08. 2 ggr/månad 94 09. 3 ggr/månad 784 10. 1 gång/vecka 1 99. Ej svar
VAR 211 EXPRESSEN(S) Loc 324 width 2 MD=99 F.11d. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Expressen <Se F.11 för fullständig frågetext> 1960 01. Aldrig 148 02. 1 gång/år 149 03. 2 ggr/år 200 04. 3 ggr/år 271 05. 1 gång/kvartal 204 06. 2 ggr/kvartal 445 07. 1 gång/månad 393 08. 2 ggr/månad 323 09. 3 ggr/månad 1453 10. 1 gång/vecka 3 99. Ej svar
VAR 212 GÖTEBORGS-POSTEN(S) Loc 326 width 2 MD=99 F.11e. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Göteborgs-Posten <Se F.11 för fullständig frågetext> 4535 01. Aldrig 71 02. 1 gång/år 55 03. 2 ggr/år 53 04. 3 ggr/år 57 05. 1 gång/kvartal 37 06. 2 ggr/kvartal 72 07. 1 gång/månad 54 08. 2 ggr/månad 58 09. 3 ggr/månad 556 10. 1 gång/vecka 1 99. Ej svar
VAR 213 GP NU(S) Loc 328 width 2 MD=99 F.11f. Hur ofta läser Du GP NU <Se F.11 för fullständig frågetext> 4862 01. Aldrig 19 02. 1 gång/år 17 03. 2 ggr/år 19 04. 3 ggr/år 25 05. 1 gång/kvartal 14 06. 2 ggr/kvartal 43 07. 1 gång/månad 41 08. 2 ggr/månad 30 09. 3 ggr/månad 479 10. 1 gång/vecka 99. Ej svar
VAR 214 GT KVÄLLSTIDNINGEN(S) Loc 330 width 2 MD=99 F.11g. Hur ofta läser Du söndagsnummer av GT Kvällstidningen <Se F.11 för fullständig frågetext> 4713 01. Aldrig 75 02. 1 gång/år 73 03. 2 ggr/år 47 04. 3 ggr/år 62 05. 1 gång/kvartal 37 06. 2 ggr/kvartal 100 07. 1 gång/månad 69 08. 2 ggr/månad 88 09. 3 ggr/månad 285 10. 1 gång/vecka 99. Ej svar
VAR 215 KVÄLLSPOSTEN(S) Loc 332 width 2 MD=99 F.11h. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Kvällsposten <Se F.11 för fullständig frågetext> 4677 01. Aldrig 63 02. 1 gång/år 66 03. 2 ggr/år 58 04. 3 ggr/år 72 05. 1 gång/kvartal 45 06. 2 ggr/kvartal 88 07. 1 gång/månad 71 08. 2 ggr/månad 63 09. 3 ggr/månad 344 10. 1 gång/vecka 2 99. Ej svar
VAR 216 SVENSKA DAGBLADET(S) Loc 334 width 2 MD=99 F.11i. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Svenska Dagbladet <Se F.11 för fullständig frågetext> 4858 01. Aldrig 71 02. 1 gång/år 51 03. 2 ggr/år 43 04. 3 ggr/år 51 05. 1 gång/kvartal 32 06. 2 ggr/kvartal 57 07. 1 gång/månad 38 08. 2 ggr/månad 44 09. 3 ggr/månad 303 10. 1 gång/vecka 1 99. Ej svar
VAR 217 SYDSVENSKA DAGBLADET(S) Loc 336 width 2 MD=99 F.11j. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Sydsvenska Dagbladet <Se F.11 för fullständig frågetext> 5080 01. Aldrig 33 02. 1 gång/år 29 03. 2 ggr/år 34 04. 3 ggr/år 25 05. 1 gång/kvartal 21 06. 2 ggr/kvartal 31 07. 1 gång/månad 24 08. 2 ggr/månad 15 09. 3 ggr/månad 255 10. 1 gång/vecka 2 99. Ej svar
VAR 218 SKÅNSKA DAGBLADET(S) Loc 338 width 2 MD=99 F.11k. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Skånska Dagbladet <Se F.11 för fullständig frågetext> 5415 01. Aldrig 16 02. 1 gång/år 14 03. 2 ggr/år 3 04. 3 ggr/år 8 05. 1 gång/kvartal 7 06. 2 ggr/kvartal 9 07. 1 gång/månad 7 08. 2 ggr/månad 4 09. 3 ggr/månad 64 10. 1 gång/vecka 2 99. Ej svar
VAR 219 HELSINGBORGS DAGBLAD(S) Loc 340 width 2 MD=99 F.11l. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Helsingborgs Dagblad <Se F.11 för fullständig frågetext> 5387 01. Aldrig 14 02. 1 gång/år 11 03. 2 ggr/år 19 04. 3 ggr/år 12 05. 1 gång/kvartal 6 06. 2 ggr/kvartal 7 07. 1 gång/månad 7 08. 2 ggr/månad 6 09. 3 ggr/månad 78 10. 1 gång/vecka 2 99. Ej svar
VAR 220 ALLAS VECKOTIDNING Loc 342 width 2 MD=99 F.12. Tidningar Du själv läser. Följande frågor gäller hur ofta Du själv läser vissa tidningar. De flesta människor läser endast en liten del av de uppräknade tidningarna. Vi ber Dig att så noga som möjligt gå igenom och kryssa för samtliga tidningar. I de fall Du inte alls läser en tidning, kryssa för svarsalternativet "Aldrig". F.12a. Hur ofta läser Du Allas Veckotidning 3736 01. Aldrig 287 02. 1 gång/år 193 03. 2 ggr/år 214 04. 3 ggr/år 210 05. 1 gång/kvartal 144 06. 2 ggr/kvartal 236 07. 1 gång/månad 132 08. 2 ggr/månad 76 09. 3 ggr/månad 320 10. 1 gång/vecka 1 99. Ej svar
VAR 221 ALLERS Loc 344 width 2 MD=99 F.12b. Hur ofta läser Du Allers <Se F.12 för fullständig frågetext> 3144 01. Aldrig 338 02. 1 gång/år 282 03. 2 ggr/år 316 04. 3 ggr/år 296 05. 1 gång/kvartal 204 06. 2 ggr/kvartal 256 07. 1 gång/månad 174 08. 2 ggr/månad 73 09. 3 ggr/månad 465 10. 1 gång/vecka 1 99. Ej svar
VAR 222 DAMERNAS VÄRLD Loc 346 width 2 MD=99 F.12c. Hur ofta läser Du Damernas Värld <Se F.12 för fullständig frågetext> 3749 01. Aldrig 340 02. 1 gång/år 244 03. 2 ggr/år 257 04. 3 ggr/år 271 05. 1 gång/kvartal 166 06. 2 ggr/kvartal 213 07. 1 gång/månad 90 08. 2 ggr/månad 62 09. 3 ggr/månad 153 10. 1 gång/vecka 4 99. Ej svar
VAR 223 FEMINA Loc 348 width 2 MD=99 F.12d. Hur ofta läser Du Femina <Se F.12 för fullständig frågetext> 4040 01. Aldrig 335 02. 1 gång/år 213 03. 2 ggr/år 200 04. 3 ggr/år 243 05. 1 gång/kvartal 142 06. 2 ggr/kvartal 160 07. 1 gång/månad 70 08. 2 ggr/månad 50 09. 3 ggr/månad 91 10. 1 gång/vecka 5 99. Ej svar
VAR 224 FIB-AKTUELLT Loc 350 width 2 MD=99 F.12e. Hur ofta läser Du FIB-Aktuellt <Se F.12 för fullständig frågetext> 3182 01. Aldrig 233 02. 1 gång/år 212 03. 2 ggr/år 269 04. 3 ggr/år 347 05. 1 gång/kvartal 259 06. 2 ggr/kvartal 415 07. 1 gång/månad 245 08. 2 ggr/månad 126 09. 3 ggr/månad 257 10. 1 gång/vecka 4 99. Ej svar
VAR 225 HEMMETS JOURNAL Loc 352 width 2 MD=99 F.12f. Hur ofta läser Du Hemmets Journal <Se F.12 för fullständig frågetext> 3148 01. Aldrig 322 02. 1 gång/år 233 03. 2 ggr/år 247 04. 3 ggr/år 272 05. 1 gång/kvartal 188 06. 2 ggr/kvartal 304 07. 1 gång/månad 182 08. 2 ggr/månad 116 09. 3 ggr/månad 535 10. 1 gång/vecka 2 99. Ej svar
VAR 226 HEMMETS VECKOTIDNING Loc 354 width 2 MD=99 F.12g. Hur ofta läser Du Hemmets Veckotidning <Se F.12 för fullständig frågetext> 3391 01. Aldrig 302 02. 1 gång/år 234 03. 2 ggr/år 226 04. 3 ggr/år 235 05. 1 gång/kvartal 167 06. 2 ggr/kvartal 277 07. 1 gång/månad 140 08. 2 ggr/månad 92 09. 3 ggr/månad 481 10. 1 gång/vecka 4 99. Ej svar
VAR 227 HUSMODERN Loc 356 width 2 MD=99 F.12h. Hur ofta läser Du Husmodern <Se F.12 för fullständig frågetext> 3857 01. Aldrig 311 02. 1 gång/år 223 03. 2 ggr/år 220 04. 3 ggr/år 232 05. 1 gång/kvartal 149 06. 2 ggr/kvartal 161 07. 1 gång/månad 93 08. 2 ggr/månad 57 09. 3 ggr/månad 245 10. 1 gång/vecka 1 99. Ej svar
VAR 228 HÄNT I VECKAN Loc 358 width 2 MD=99 F.12i. Hur ofta läser Du Hänt i Veckan <Se F.12 för fullständig frågetext> 3349 01. Aldrig 336 02. 1 gång/år 289 03. 2 ggr/år 323 04. 3 ggr/år 337 05. 1 gång/kvartal 202 06. 2 ggr/kvartal 265 07. 1 gång/månad 145 08. 2 ggr/månad 80 09. 3 ggr/månad 220 10. 1 gång/vecka 3 99. Ej svar
VAR 229 ICA-KURIREN Loc 360 width 2 MD=99 F.12j. Hur ofta läser Du ICA-Kuriren <Se F.12 för fullständig frågetext> 3117 01. Aldrig 195 02. 1 gång/år 179 03. 2 ggr/år 234 04. 3 ggr/år 238 05. 1 gång/kvartal 137 06. 2 ggr/kvartal 277 07. 1 gång/månad 122 08. 2 ggr/månad 79 09. 3 ggr/månad 969 10. 1 gång/vecka 2 99. Ej svar
VAR 230 KALLE ANKA & CO Loc 362 width 2 MD=99 F.12k. Hur ofta läser Du Kalle Anka & Co <Se F.12 för fullständig frågetext> 3780 01. Aldrig 219 02. 1 gång/år 215 03. 2 ggr/år 278 04. 3 ggr/år 216 05. 1 gång/kvartal 187 06. 2 ggr/kvartal 210 07. 1 gång/månad 103 08. 2 ggr/månad 103 09. 3 ggr/månad 235 10. 1 gång/vecka 3 99. Ej svar
VAR 231 LAND Loc 364 width 2 MD=99 F.12l. Hur ofta läser Du Land <Se F.12 för fullständig frågetext> 3661 01. Aldrig 158 02. 1 gång/år 137 03. 2 ggr/år 156 04. 3 ggr/år 181 05. 1 gång/kvartal 119 06. 2 ggr/kvartal 171 07. 1 gång/månad 93 08. 2 ggr/månad 48 09. 3 ggr/månad 824 10. 1 gång/vecka 1 99. Ej svar
VAR 232 LEKTYR Loc 366 width 2 MD=99 F.12m. Hur ofta läser Du Lektyr <Se F.12 för fullständig frågetext> 3537 01. Aldrig 188 02. 1 gång/år 179 03. 2 ggr/år 236 04. 3 ggr/år 305 05. 1 gång/kvartal 196 06. 2 ggr/kvartal 369 07. 1 gång/månad 207 08. 2 ggr/månad 117 09. 3 ggr/månad 209 10. 1 gång/vecka 6 99. Ej svar
VAR 233 MIN VÄRLD Loc 368 width 2 MD=99 F.12n. Hur ofta läser Du Min Värld <Se F.12 för fullständig frågetext> 4450 01. Aldrig 174 02. 1 gång/år 117 03. 2 ggr/år 113 04. 3 ggr/år 104 05. 1 gång/kvartal 88 06. 2 ggr/kvartal 123 07. 1 gång/månad 71 08. 2 ggr/månad 48 09. 3 ggr/månad 261 10. 1 gång/vecka p 99. Ej svar
VAR 234 MITT LIVS NOVELL Loc 370 width 2 MD=99 F.12o. Hur ofta läser Du Mitt Livs Novell <Se F.12 för fullständig frågetext> 4906 01. Aldrig 116 02. 1 gång/år 90 03. 2 ggr/år 81 04. 3 ggr/år 71 05. 1 gång/kvartal 61 06. 2 ggr/kvartal 69 07. 1 gång/månad 40 08. 2 ggr/månad 26 09. 3 ggr/månad 88 10. 1 gång/vecka 1 99. Ej svar
VAR 235 RÖSTER I RADIO/TV Loc 372 width 2 MD=99 F.12p. Hur ofta läser Du Röster i Radio/TV <Se F.12 för fullständig frågetext> 4034 01. Aldrig 323 02. 1 gång/år 290 03. 2 ggr/år 246 04. 3 ggr/år 199 05. 1 gång/kvartal 105 06. 2 ggr/kvartal 98 07. 1 gång/månad 46 08. 2 ggr/månad 26 09. 3 ggr/månad 180 10. 1 gång/vecka 2 99. Ej svar
VAR 236 SAXONS VECKOTIDNING Loc 374 width 2 MD=99 F.12q. Hur ofta läser Du Saxons Veckotidning <Se F.12 för fullständig frågetext> 4068 01. Aldrig 223 02. 1 gång/år 178 03. 2 ggr/år 186 04. 3 ggr/år 176 05. 1 gång/kvartal 156 06. 2 ggr/kvartal 166 07. 1 gång/månad 106 08. 2 ggr/månad 59 09. 3 ggr/månad 230 10. 1 gång/vecka 1 99. Ej svar
VAR 237 SE Loc 376 width 2 MD=99 F.12r. Hur ofta läser Du Se <Se F.12 för fullständig frågetext> 3765 01. Aldrig 277 02. 1 gång/år 287 03. 2 ggr/år 287 04. 3 ggr/år 277 05. 1 gång/kvartal 160 06. 2 ggr/kvartal 244 07. 1 gång/månad 80 08. 2 ggr/månad 57 09. 3 ggr/månad 114 10. 1 gång/vecka 1 99. Ej svar
VAR 238 SVENSK DAMTIDNING Loc 378 width 2 MD=99 F.12s. Hur ofta läser Du Svensk Damtidning <Se F.12 för fullständig frågetext> 4199 01. Aldrig 222 02. 1 gång/år 165 03. 2 ggr/år 179 04. 3 ggr/år 172 05. 1 gång/kvartal 121 06. 2 ggr/kvartal 144 07. 1 gång/månad 83 08. 2 ggr/månad 47 09. 3 ggr/månad 217 10. 1 gång/vecka 99. Ej svar
VAR 239 VECKANS AFFÄRER Loc 380 width 2 MD=99 F.12t. Hur ofta läser Du Veckans Affärer <Se F.12 för fullständig frågetext> 4593 01. Aldrig 136 02. 1 gång/år 117 03. 2 ggr/år 101 04. 3 ggr/år 145 05. 1 gång/kvartal 73 06. 2 ggr/kvartal 142 07. 1 gång/månad 58 08. 2 ggr/månad 26 09. 3 ggr/månad 156 10. 1 gång/vecka 2 99. Ej svar
VAR 240 VECKO-REVYN Loc 382 width 2 MD=99 F.12u. Hur ofta läser Du Vecko-Revyn <Se F.12 för fullständig frågetext> 4152 01. Aldrig 220 02. 1 gång/år 180 03. 2 ggr/år 212 04. 3 ggr/år 184 05. 1 gång/kvartal 138 06. 2 ggr/kvartal 154 07. 1 gång/månad 89 08. 2 ggr/månad 84 09. 3 ggr/månad 134 10. 1 gång/vecka 2 99. Ej svar
VAR 241 VI Loc 384 width 2 MD=99 F.12v. Hur ofta läser Du Vi <Se F.12 för fullständig frågetext> 4288 01. Aldrig 170 02. 1 gång/år 126 03. 2 ggr/år 137 04. 3 ggr/år 130 05. 1 gång/kvartal 75 06. 2 ggr/kvartal 118 07. 1 gång/månad 57 08. 2 ggr/månad 24 09. 3 ggr/månad 423 10. 1 gång/vecka 1 99. Ej svar
VAR 242 ÅRET RUNT Loc 386 width 2 MD=99 F.12x. Hur ofta läser Du Året Runt <Se F.12 för fullständig frågetext> 2833 01. Aldrig 262 02. 1 gång/år 245 03. 2 ggr/år 332 04. 3 ggr/år 342 05. 1 gång/kvartal 286 06. 2 ggr/kvartal 302 07. 1 gång/månad 198 08. 2 ggr/månad 116 09. 3 ggr/månad 628 10. 1 gång/vecka 5 99. Ej svar
VAR 243 METALLARBETAREN Loc 388 width 2 MD=99 F.12y. Hur ofta läser Du Metallarbetaren <Se F.12 för fullständig frågetext> 4773 01. Aldrig 73 02. 1 gång/år 50 03. 2 ggr/år 50 04. 3 ggr/år 47 05. 1 gång/kvartal 45 06. 2 ggr/kvartal 183 07. 1 gång/månad 120 08. 2 ggr/månad 206 09. 3 ggr/månad 2 99. Ej svar
VAR 244 STOPP Loc 390 width 2 MD=98 F.12z. Hur ofta läser Du Stopp <Se F.12 för fullständig frågetext> Frågan ställd i 81-II (Omgång 21,22,23) 01. Aldrig 02. 1 gång/år 03. 2 ggr/år 04. 3 ggr/år 05. 1 gång/kvartal 06. 2 ggr/kvartal 07. 1 gång/månad 08. 2 ggr/månad 09. 3 ggr/månad 10. 1 gång/vecka 5549 98. Frågan ej ställd
VAR 245 KOMMUNALARBETAREN Loc 392 width 1 MD=9 F.13. Tidningar Du själv läser. Följande frågor gäller hur ofta Du själv läser vissa tidningar. De flesta människor läser endast en liten del av de uppräknade tidningarna. Vi ber Dig att så noga som möjligt gå igenom och kryssa för samtliga tidningar. I de fall Du inte alls läser en tidning, kryssa för svarsalternativet "Aldrig". F.13a. Hur ofta läser Du Kommunalarbetaren 4663 1. Aldrig 35 2. 1 gång/år 26 3. 2 ggr/år 23 4. 3 ggr/år 54 5. 1 gång/kvartal 35 6. 2 ggr/kvartal 179 7. 1 gång/månad 526 8. 2 ggr/månad 8 9. Ej svar
VAR 246 MOTOR Loc 393 width 1 MD=9 F.13b. Hur ofta läser Du Motor <Se F.13 för fullständig frågetext> 4463 1. Aldrig 138 2. 1 gång/år 114 3. 2 ggr/år 133 4. 3 ggr/år 133 5. 1 gång/kvartal 80 6. 2 ggr/kvartal 162 7. 1 gång/månad 317 8. 2 ggr/månad 9 9. Ej svar
VAR 247 MOTORFÖRAREN Loc 394 width 1 MD=9 F.13c. Hur ofta läser Du Motorföraren <Se F.13 för fullständig frågetext> 5073 1. Aldrig 74 2. 1 gång/år 50 3. 2 ggr/år 41 4. 3 ggr/år 57 5. 1 gång/kvartal 44 6. 2 ggr/kvartal 81 7. 1 gång/månad 128 8. 2 ggr/månad 1 9. Ej svar
VAR 248 TEKNIKENS VÄRLD Loc 395 width 1 MD=9 F.13d. Hur ofta läser Du Teknikens Värld <Se F.13 för fullständig frågetext> 4130 1. Aldrig 201 2. 1 gång/år 206 3. 2 ggr/år 245 4. 3 ggr/år 199 5. 1 gång/kvartal 156 6. 2 ggr/kvartal 193 7. 1 gång/månad 214 8. 2 ggr/månad 5 9. Ej svar
VAR 249 VI BILÄGARE Loc 396 width 1 MD=9 F.13e. Hur ofta läser Du Vi Bilägare <Se F.13 för fullständig frågetext> 3843 1. Aldrig 146 2. 1 gång/år 135 3. 2 ggr/år 159 4. 3 ggr/år 193 5. 1 gång/kvartal 102 6. 2 ggr/kvartal 264 7. 1 gång/månad 701 8. 2 ggr/månad 6 9. Ej svar
VAR 250 SIA SKOGSARBETAREN Loc 397 width 1 MD=9 F.13f. Hur ofta läser Du SIA Skogsarbetaren <Se F.13 för fullständig frågetext> 5327 1. Aldrig 25 2. 1 gång/år 17 3. 2 ggr/år 15 4. 3 ggr/år 12 5. 1 gång/kvartal 11 6. 2 ggr/kvartal 91 7. 1 gång/månad 50 8. 2 ggr/månad 1 9. Ej svar
VAR 251 BILSPORT Loc 398 width 1 MD=8 F.13g. Hur ofta läser Du Bilsport <Se F.13 för fullständig frågetext> Frågan ställd i 81-II(Omgång 21,22,23,28) 1. Aldrig 2. 1 gång/år 3. 2 ggr/år 4. 3 ggr/år 5. 1 gång/kvartal 6. 2 ggr/kvartal 7. 1 gång/månad 5549 8. Frågan ej ställd
VAR 252 DET BÄSTA Loc 399 width 1 MD=9 F.14. Tidningar Du själv läser. Följande frågor gäller hur ofta Du själv läser vissa tidningar. De flesta människor läser endast en liten del av de uppräknade tidningarna. Vi ber Dig att så noga som möjligt gå igenom och kryssa för samtliga tidningar. I de fall Du inte alls läser en tidning, kryssa för svarsalternativet "Aldrig". F.14a. Hur ofta läser Du Det Bästa 4587 1. Aldrig 194 2. 1 gång/år 124 3. 2 ggr/år 90 4. 3 ggr/år 84 5. 1 gång/kvartal 40 6. 2 ggr/kvartal 427 7. 1 gång/månad 3 9. Ej svar
VAR 253 MÅNADS-JOURNALEN Loc 400 width 1 MD=9 F.14b. Hur ofta läser Du Månads-Journalen <Se F.14 för fullständig frågetext> 5381 1. Aldrig 24 2. 1 gång/år 11 3. 2 ggr/år 10 4. 3 ggr/år 15 5. 1 gång/kvartal 10 6. 2 ggr/kvartal 96 7. 1 gång/månad 2 9. Ej svar
VAR 254 VI FÖRÄLDRAR Loc 401 width 1 MD=9 F.14c. Hur ofta läser Du Vi Föräldrar <Se F.14 för fullständig frågetext> 4763 1. Aldrig 167 2. 1 gång/år 140 3. 2 ggr/år 116 4. 3 ggr/år 97 5. 1 gång/kvartal 49 6. 2 ggr/kvartal 211 7. 1 gång/månad 6 9. Ej svar
VAR 255 PRIVATA AFFÄRER Loc 402 width 1 MD=9 F.14d. Hur ofta läser Du Privata Affärer <Se F.14 för fullständig frågetext> 5127 1. Aldrig 76 2. 1 gång/år 64 3. 2 ggr/år 60 4. 3 ggr/år 69 5. 1 gång/kvartal 29 6. 2 ggr/kvartal 123 7. 1 gång/månad 1 9. Ej svar
VAR 256 ANTIK & AUKTION Loc 403 width 1 MD=9 F.14e. Hur ofta läser Du Antik & Auktion <Se F.14 för fullständig frågetext> 5113 1. Aldrig 134 2. 1 gång/år 69 3. 2 ggr/år 64 4. 3 ggr/år 49 5. 1 gång/kvartal 22 6. 2 ggr/kvartal 98 7. 1 gång/månad 9. Ej svar
VAR 257 ALLT I HEMMET Loc 404 width 1 MD=9 F.14f. Hur ofta läser Du Allt i Hemmet <Se F.14 för fullständig frågetext> 3430 1. Aldrig 399 2. 1 gång/år 423 3. 2 ggr/år 380 4. 3 ggr/år 328 5. 1 gång/kvartal 126 6. 2 ggr/kvartal 453 7. 1 gång/månad 10 9. Ej svar
VAR 258 HEM OCH FRITID Loc 405 width 1 MD=9 F.14g. Hur ofta läser Du Hem och Fritid <Se F.14 för fullständig frågetext> 3421 1. Aldrig 392 2. 1 gång/år 395 3. 2 ggr/år 345 4. 3 ggr/år 345 5. 1 gång/kvartal 154 6. 2 ggr/kvartal 490 7. 1 gång/månad 7 9. Ej svar
VAR 259 VÅR BOSTAD Loc 406 width 1 MD=9 F.14h. Hur ofta läser Du Vår Bostad <Se F.14 för fullständig frågetext> 3979 1. Aldrig 200 2. 1 gång/år 171 3. 2 ggr/år 156 4. 3 ggr/år 232 5. 1 gång/kvartal 90 6. 2 ggr/kvartal 717 7. 1 gång/månad 4 9. Ej svar
VAR 260 ALLT OM MAT Loc 407 width 1 MD=9 F.14i. Hur ofta läser Du Allt om Mat <Se F.14 för fullständig frågetext> 3944 1. Aldrig 380 2. 1 gång/år 286 3. 2 ggr/år 212 4. 3 ggr/år 255 5. 1 gång/kvartal 110 6. 2 ggr/kvartal 358 7. 1 gång/månad 4 9. Ej svar
VAR 261 TIDSKRIFT FÖR HÄLSA Loc 408 width 1 MD=9 F.14j. Hur ofta läser Du Tidskrift för Hälsa <Se F.14 för fullständig frågetext> 5068 1. Aldrig 129 2. 1 gång/år 72 3. 2 ggr/år 78 4. 3 ggr/år 81 5. 1 gång/kvartal 28 6. 2 ggr/kvartal 92 7. 1 gång/månad 1 9. Ej svar
VAR 262 FOTO- OCH FILMTEKNIK Loc 409 width 1 MD=9 F.14k. Hur ofta läser Du Foto- och Filmteknik <Se F.14 för fullständig frågetext> 5055 1. Aldrig 136 2. 1 gång/år 96 3. 2 ggr/år 74 4. 3 ggr/år 62 5. 1 gång/kvartal 42 6. 2 ggr/kvartal 82 7. 1 gång/månad 2 9. Ej svar
VAR 263 TEKNIK FÖR ALLA Loc 410 width 1 MD=9 F.14l. Hur ofta läser Du Teknik för alla <Se F.14 för fullständig frågetext> 4695 1. Aldrig 215 2. 1 gång/år 181 3. 2 ggr/år 146 4. 3 ggr/år 130 5. 1 gång/kvartal 73 6. 2 ggr/kvartal 108 7. 1 gång/månad 1 9. Ej svar
VAR 264 BÅT-NYTT Loc 411 width 1 MD=9 F.14m. Hur ofta läser Du Båt-Nytt <Se F.14 för fullständig frågetext> 4725 1. Aldrig 194 2. 1 gång/år 136 3. 2 ggr/år 139 4. 3 ggr/år 131 5. 1 gång/kvartal 75 6. 2 ggr/kvartal 147 7. 1 gång/månad 2 9. Ej svar
VAR 265 BÅT FÖR ALLA Loc 412 width 1 MD=9 F.14n. Hur ofta läser Du Båt för alla <Se F.14 för fullständig frågetext> 4975 1. Aldrig 137 2. 1 gång/år 88 3. 2 ggr/år 95 4. 3 ggr/år 107 5. 1 gång/kvartal 58 6. 2 ggr/kvartal 89 7. 1 gång/månad 9. Ej svar
VAR 266 VI BÅTÄGARE Loc 413 width 1 MD=9 F.14o. Hur ofta läser Du Vi Båtägare <Se F.14 för fullständig frågetext> 4925 1. Aldrig 163 2. 1 gång/år 112 3. 2 ggr/år 100 4. 3 ggr/år 85 5. 1 gång/kvartal p 58 6. 2 ggr/kvartal 105 7. 1 gång/månad 1 9. Ej svar
VAR 267 PÅ KRYSS & TILL RORS Loc 414 width 1 MD=9 F.14p. Hur ofta läser Du På Kryss & Till Rors <Se F.14 för fullständig frågetext> 5276 1. Aldrig 62 2. 1 gång/år 42 3. 2 ggr/år 35 4. 3 ggr/år 49 5. 1 gång/kvartal 85 6. 2 ggr/kvartal 9. Ej svar
VAR 268 SEGLING Loc 415 width 1 MD=9 F.14q. Hur ofta läser Du Segling <Se F.14 för fullständig frågetext> 5237 1. Aldrig 89 2. 1 gång/år 62 3. 2 ggr/år 48 4. 3 ggr/år 60 5. 1 gång/kvartal 53 6. 2 ggr/kvartal 9. Ej svar
VAR 269 FLT 6-DAGARS Loc 416 width 2 MD=99 F.15. Tidningar Du själv läser. Följande frågor gäller hur ofta Du själv läser vissa tidningar. De flesta människor läser endast en liten del av de uppräknade tidningarna. Vi ber Dig att så noga som möjligt gå igenom och kryssa för samtliga tidningar. I de fall Du inte alls läser en tidning, kryssa för svarsalternativet "Aldrig". F.15a. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Förenade Landsortstidningar 6-dagars 2167 01. Aldrig 111 02. 1 gång/år 99 03. 2 ggr/år 204 04. 3 ggr/år 136 05. 1 gång/kvartal 106 06. 2 ggr/kvartal 139 07. 1 gång/månad 123 08. 2 ggr/månad 126 09. 3 ggr/månad 163 10. 1 gång/vecka 103 11. 2 ggr/vecka 112 12. 3 ggr/vecka 89 13. 4 ggr/vecka 190 14. 5 ggr/vecka 1678 15. 6 ggr/vecka 3 99. Ej svar
VAR 270 A-PRESSEN Loc 418 width 2 MD=99 F.15b. Hur ofta läser Du vardagsnummer av A-Pressen <Se F.15 för fullständig frågetext> 3291 01. Aldrig 55 02. 1 gång/år 83 03. 2 ggr/år 153 04. 3 ggr/år 138 05. 1 gång/kvartal 105 06. 2 ggr/kvartal 151 07. 1 gång/månad 103 08. 2 ggr/månad 160 09. 3 ggr/månad 180 10. 1 gång/vecka 111 11. 2 ggr/vecka 107 12. 3 ggr/vecka 53 13. 4 ggr/vecka 108 14. 5 ggr/vecka 750 15. 6 ggr/vecka 1 99. Ej svar
VAR 271 FLT 5-DAGARS Loc 420 width 2 MD=99 F.15c. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Förenade Landsortstidningar 5-dagars <Se F.15 för fullständig frågetext> 5122 01. Aldrig 36 02. 1 gång/år 30 03. 2 ggr/år 43 04. 3 ggr/år 42 05. 1 gång/kvartal 23 06. 2 ggr/kvartal 37 07. 1 gång/månad 9 08. 2 ggr/månad 13 09. 3 ggr/månad 15 10. 1 gång/vecka 16 11. 2 ggr/vecka 17 12. 3 ggr/vecka 10 13. 4 ggr/vecka 135 14. 5 ggr/vecka 1 99. Ej svar
VAR 272 FLT 4-DAGARS Loc 422 width 2 MD=99 F.15d. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Förenade Landsortstidningar 4-dagars <Se F.15 för fullständig frågetext> 5298 01. Aldrig 15 02. 1 gång/år 21 03. 2 ggr/år 14 04. 3 ggr/år 7 05. 1 gång/kvartal 9 06. 2 ggr/kvartal 13 07. 1 gång/månad 9 08. 2 ggr/månad 11 09. 3 ggr/månad 12 10. 1 gång/vecka 12 11. 2 ggr/vecka 15 12. 3 ggr/vecka 111 13. 4 ggr/vecka 2 99. Ej svar
VAR 273 FLT 3-DAGARS Loc 424 width 2 MD=99 F.15e. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Förenade Landsortstidningar 3-dagars <Se F.15 för fullständig frågetext> 5039 01. Aldrig 31 02. 1 gång/år 38 03. 2 ggr/år 32 04. 3 ggr/år 25 05. 1 gång/kvartal 29 06. 2 ggr/kvartal 37 07. 1 gång/månad 13 08. 2 ggr/månad 25 09. 3 ggr/månad 33 10. 1 gång/vecka 27 11. 2 ggr/vecka 219 12. 3 ggr/vecka 1 99. Ej svar
VAR 274 FLT 2-DAGARS Loc 426 width 2 MD=99 F.15f. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Förenade Landsortstidningar 2-dagars <Se F.15 för fullständig frågetext> 5497 01. Aldrig 8 02. 1 gång/år 9 03. 2 ggr/år 7 04. 3 ggr/år 2 05. 1 gång/kvartal 2 06. 2 ggr/kvartal 4 07. 1 gång/månad 1 08. 2 ggr/månad 09. 3 ggr/månad 2 10. 1 gång/vecka 17 11. 2 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 275 HELSINGBORGS DAGBLAD Loc 428 width 2 MD=99 F.15g. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Helsingborgs Dagblad <Se F.15 för fullständig frågetext> 5373 01. Aldrig 10 02. 1 gång/år 12 03. 2 ggr/år 7 04. 3 ggr/år 14 05. 1 gång/kvartal 7 06. 2 ggr/kvartal 13 07. 1 gång/månad 4 08. 2 ggr/månad 6 09. 3 ggr/månad 16 10. 1 gång/vecka 4 11. 2 ggr/vecka 10 12. 3 ggr/vecka 3 13. 4 ggr/vecka 6 14. 5 ggr/vecka 64 15. 6 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 276 MS/NKR Loc 430 width 2 MD=99 F.15h. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Mellersta Skåne/Nya Kristianstadsbladet <Se F.15 för fullständig frågetext> 5395 01. Aldrig 6 02. 1 gång/år 10 03. 2 ggr/år 13 04. 3 ggr/år 11 05. 1 gång/kvartal 9 06. 2 ggr/kvartal p 22 07. 1 gång/månad 6 08. 2 ggr/månad 8 09. 3 ggr/månad 9 10. 1 gång/vecka 1 11. 2 ggr/vecka 2 12. 3 ggr/vecka 2 13. 4 ggr/vecka 5 14. 5 ggr/vecka 50 15. 6 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 277 ÖVR.LOKAL DAGSPRESS (6) Loc 432 width 2 MD=99 F.15i. Hur ofta läser Du vardagsnummer av övrig lokal dagspress 6-dagars <Se F.15 för fullständig frågetext> 5279 01. Aldrig 17 02. 1 gång/år 22 03. 2 ggr/år 18 04. 3 ggr/år 29 05. 1 gång/kvartal 17 06. 2 ggr/kvartal 16 07. 1 gång/månad 18 08. 2 ggr/månad 7 09. 3 ggr/månad 16 10. 1 gång/vecka 8 11. 2 ggr/vecka 5 12. 3 ggr/vecka 4 13. 4 ggr/vecka 14. 5 ggr/vecka 93 15. 6 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 278 ÖVR.LOKAL DAGSPRESS (4) Loc 434 width 2 MD=99 F.15j. Hur ofta läser Du vardagsnummer av övrig lokal dagspress 4-dagars <Se F.15 för fullständig frågetext> 5421 01. Aldrig 17 02. 1 gång/år 15 03. 2 ggr/år 18 04. 3 ggr/år 10 05. 1 gång/kvartal 14 06. 2 ggr/kvartal 9 07. 1 gång/månad 7 08. 2 ggr/månad 7 09. 3 ggr/månad 7 10. 1 gång/vecka 2 11. 2 ggr/vecka 3 12. 3 ggr/vecka 19 13. 4 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 279 ÖVR.LOKAL DAGSPRESS (3) Loc 436 width 2 MD=99 F.15k. Hur ofta läser Du vardagsnummer av övrig lokal dagspress 3-dagars <Se F.15 för fullständig frågetext> 5317 01. Aldrig 32 02. 1 gång/år 34 03. 2 ggr/år 31 04. 3 ggr/år 10 05. 1 gång/kvartal 16 06. 2 ggr/kvartal 20 07. 1 gång/månad 9 08. 2 ggr/månad 9 09. 3 ggr/månad 11 10. 1 gång/vecka 12 11. 2 ggr/vecka 48 12. 3 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 280 ÖVR.LOKAL DAGSPRESS (2) Loc 438 width 2 MD=99 F.15l. Hur ofta läser Du vardagsnummer av övrig lokal dagspress 2-dagars <Se F.15 för fullständig frågetext> 5497 01. Aldrig 6 02. 1 gång/år 22 03. 2 ggr/år 1 04. 3 ggr/år 1 05. 1 gång/kvartal 2 06. 2 ggr/kvartal 1 07. 1 gång/månad 2 08. 2 ggr/månad 1 09. 3 ggr/månad 4 10. 1 gång/vecka 12 11. 2 ggr/vecka 99. Ej svar
VAR 281 VÅRT HUS Loc 440 width 1 MD=9 F.16. Villatidningar. Tidningarna Vårt Hus och Vi i Villa distribueras gratis till landets alla villahushåll. Båda utkommer med 4 nr/år - två på våren och två på hösten. F.16a. Hur ofta läser Du Vårt Hus? 2492 1. Läser aldrig 288 2. Läser 1 nr/år 308 3. Läser 2 nr/år 129 4. Läser 3 nr/år 1944 5. Läser 4 nr/år 388 9. Ej svar
VAR 282 VI I VILLA Loc 441 width 1 MD=9 F.16b. Hur ofta läser Du Vi i Villa? <Se F.16 för fullständig frågetext> 2045 1. Läser aldrig 334 2. Läser 1 nr/år 363 3. Läser 2 nr/år 176 4. Läser 3 nr/år 2294 5. Läser 4 nr/år 337 9. Ej svar
VAR 283 AFTONBLADET(S) Loc 442 width 1 MD=9 F.17. Köp av olika tidningar. Hur ofta köper Du för egen räkning nedan uppräknade tidningar? (Räkna bara med tidningar som Du själv köper eller prenumererar på i Ditt eget namn.) F.17a. Hur ofta köper Du söndagsnummer av Aftonbladet? 2965 1. Köper aldrig 1526 2. Köper enstaka nummmer 152 3. Köper ungefär 1 nr av 4 134 4. Köper ungefär vart annat nr 105 5. Köper ungefär 3 nr av 4 385 6. Köper nästan alla nr 217 7. Köper alla nr/prenumererar 65 9. Ej svar
VAR 284 EXPRESSEN(S) Loc 443 width 1 MD=9 F.17b. Hur ofta köper Du söndagsnummer av Expressen? <Se F.17 för fullständig frågetext> 2444 1. Köper aldrig 1699 2. Köper enstaka nummmer 215 3. Köper ungefär 1 nr av 4 195 4. Köper ungefär vart annat nr 133 5. Köper ungefär 3 nr av 4 514 6. Köper nästan alla nr 285 7. Köper alla nr/prenumererar 64 9. Ej svar
VAR 285 DET BÄSTA Loc 444 width 1 MD=9 F.17c. Hur ofta köper Du Det Bästa? <Se F.17 för fullständig frågetext> 5035 1. Köper aldrig 153 2. Köper enstaka nummmer 13 3. Köper ungefär 1 nr av 4 5 4. Köper ungefär vart annat nr 5. Köper ungefär 3 nr av 4 14 6. Köper nästan alla nr 264 7. Köper alla nr/prenumererar 65 9. Ej svar
VAR 286 MÅNADS-JOURNALEN Loc 445 width 1 MD=9 F.17d. Hur ofta köper Du Månads-Journalen? <Se F.17 för fullständig frågetext> 5383 1. Köper aldrig 28 2. Köper enstaka nummmer 3 3. Köper ungefär 1 nr av 4 3 4. Köper ungefär vart annat nr 3 5. Köper ungefär 3 nr av 4 6 6. Köper nästan alla nr 58 7. Köper alla nr/prenumererar 65 9. Ej svar
VAR 287 ALLAS VECKOTIDNING Loc 446 width 1 MD=9 F.17e. Hur ofta köper Du Allas Veckotidning? <Se F.17 för fullständig frågetext> 4791 1. Köper aldrig 437 2. Köper enstaka nummmer 54 3. Köper ungefär 1 nr av 4 31 4. Köper ungefär vart annat nr 10 5. Köper ungefär 3 nr av 4 64 6. Köper nästan alla nr 98 7. Köper alla nr/prenumererar 64 9. Ej svar
VAR 288 ALLERS Loc 447 width 1 MD=9 F.17f. Hur ofta köper Du Allers? <Se F.17 för fullständig frågetext> 4601 1. Köper aldrig 576 2. Köper enstaka nummmer 45 3. Köper ungefär 1 nr av 4 23 4. Köper ungefär vart annat nr 13 5. Köper ungefär 3 nr av 4 55 6. Köper nästan alla nr 171 7. Köper alla nr/prenumererar 65 9. Ej svar
VAR 289 DAMERNAS VÄRLD Loc 448 width 1 MD=9 F.17g. Hur ofta köper Du Damernas Värld? <Se F.17 för fullständig frågetext> 4767 1. Köper aldrig 537 2. Köper enstaka nummmer 66 3. Köper ungefär 1 nr av 4 26 4. Köper ungefär vart annat nr 11 5. Köper ungefär 3 nr av 4 31 6. Köper nästan alla nr 46 7. Köper alla nr/prenumererar 65 9. Ej svar
VAR 290 FEMINA Loc 449 width 1 MD=9 F.17h. Hur ofta köper Du Femina? <Se F.17 för fullständig frågetext> 4875 1. Köper aldrig 482 2. Köper enstaka nummmer 46 3. Köper ungefär 1 nr av 4 25 4. Köper ungefär vart annat nr 7 5. Köper ungefär 3 nr av 4 21 6. Köper nästan alla nr 28 7. Köper alla nr/prenumererar 65 9. Ej svar
VAR 291 FIB-AKTUELLT Loc 450 width 1 MD=9 F.17i. Hur ofta köper Du FIB-Aktuellt? <Se F.17 för fullständig frågetext> 4245 1. Köper aldrig 842 2. Köper enstaka nummmer 152 3. Köper ungefär 1 nr av 4 88 4. Köper ungefär vart annat nr 27 5. Köper ungefär 3 nr av 4 79 6. Köper nästan alla nr 52 7. Köper alla nr/prenumererar 64 9. Ej svar
VAR 292 HEMMETS JOURNAL Loc 451 width 1 MD=9 F.17j. Hur ofta köper Du Hemmets Journal? <Se F.17 för fullständig frågetext> 4559 1. Köper aldrig 555 2. Köper enstaka nummmer 60 3. Köper ungefär 1 nr av 4 36 4. Köper ungefär vart annat nr 16 5. Köper ungefär 3 nr av 4 64 6. Köper nästan alla nr 195 7. Köper alla nr/prenumererar 64 9. Ej svar
VAR 293 HEMMETS VECKOTIDNING Loc 452 width 1 MD=9 F.17k. Hur ofta köper Du Hemmets Veckotidning? <Se F.17 för fullständig frågetext> 4711 1. Köper aldrig 446 2. Köper enstaka nummmer 41 3. Köper ungefär 1 nr av 4 17 4. Köper ungefär vart annat nr 9 5. Köper ungefär 3 nr av 4 51 6. Köper nästan alla nr 208 7. Köper alla nr/prenumererar 66 9. Ej svar
VAR 294 HUSMODERN Loc 453 width 1 MD=9 F.17l. Hur ofta köper Du Husmodern? <Se F.17 för fullständig frågetext> 4799 1. Köper aldrig 502 2. Köper enstaka nummmer 33 3. Köper ungefär 1 nr av 4 14 4. Köper ungefär vart annat nr 11 5. Köper ungefär 3 nr av 4 29 6. Köper nästan alla nr 96 7. Köper alla nr/prenumererar 65 9. Ej svar
VAR 295 HÄNT I VECKAN Loc 454 width 1 MD=9 F.17m. Hur ofta köper Du Hänt i Veckan? <Se F.17 för fullständig frågetext> 4728 1. Köper aldrig 569 2. Köper enstaka nummmer 54 3. Köper ungefär 1 nr av 4 33 4. Köper ungefär vart annat nr 8 5. Köper ungefär 3 nr av 4 40 6. Köper nästan alla nr 53 7. Köper alla nr/prenumererar 64 9. Ej svar
VAR 296 ICA-KURIREN Loc 455 width 1 MD=9 F.17n. Hur ofta köper Du ICA-Kuriren? <Se F.17 för fullständig frågetext> 4560 1. Köper aldrig 153 2. Köper enstaka nummmer 16 3. Köper ungefär 1 nr av 4 11 4. Köper ungefär vart annat nr 2 5. Köper ungefär 3 nr av 4 19 6. Köper nästan alla nr 723 7. Köper alla nr/prenumererar 65 9. Ej svar
VAR 297 LAND Loc 456 width 1 MD=9 F.17o. Hur ofta köper Du Land? <Se F.17 för fullständig frågetext> 4715 1. Köper aldrig 155 2. Köper enstaka nummmer 14 3. Köper ungefär 1 nr av 4 9 4. Köper ungefär vart annat nr 7 5. Köper ungefär 3 nr av 4 19 6. Köper nästan alla nr 565 7. Köper alla nr/prenumererar 65 9. Ej svar
VAR 298 LEKTYR Loc 457 width 1 MD=9 F.17p. Hur ofta köper Du Lektyr? <Se F.17 för fullständig frågetext> 4357 1. Köper aldrig 783 2. Köper enstaka nummmer 120 3. Köper ungefär 1 nr av 4 87 4. Köper ungefär vart annat nr 29 5. Köper ungefär 3 nr av 4 59 6. Köper nästan alla nr 49 7. Köper alla nr/prenumererar 65 9. Ej svar
VAR 299 MIN VÄRLD Loc 458 width 1 MD=9 F.17q. Hur ofta köper Du Min Värld? <Se F.17 för fullständig frågetext> 5014 1. Köper aldrig 272 2. Köper enstaka nummmer 24 3. Köper ungefär 1 nr av 4 19 4. Köper ungefär vart annat nr 11 5. Köper ungefär 3 nr av 4 37 6. Köper nästan alla nr 107 7. Köper alla nr/prenumererar 65 9. Ej svar
VAR 300 MITT LIVS NOVELL Loc 459 width 1 MD=9 F.17r. Hur ofta köper Du Mitt Livs Novell? <Se F.17 för fullständig frågetext> 5190 1. Köper aldrig 185 2. Köper enstaka nummmer 40 3. Köper ungefär 1 nr av 4 14 4. Köper ungefär vart annat nr 6 5. Köper ungefär 3 nr av 4 25 6. Köper nästan alla nr 24 7. Köper alla nr/prenumererar 65 9. Ej svar
VAR 301 RÖSTER I RADIO/TV Loc 460 width 1 MD=9 F.17s. Hur ofta köper Du Röster i Radio/TV? <Se F.17 för fullständig frågetext> 4735 1. Köper aldrig 574 2. Köper enstaka nummmer 44 3. Köper ungefär 1 nr av 4 10 4. Köper ungefär vart annat nr 5 5. Köper ungefär 3 nr av 4 18 6. Köper nästan alla nr 97 7. Köper alla nr/prenumererar 66 9. Ej svar
VAR 302 SAXONS VECKOTIDNING Loc 461 width 1 MD=9 F.17t. Hur ofta köper Du Saxons Veckotidning? <Se F.17 för fullständig frågetext> 4852 1. Köper aldrig 436 2. Köper enstaka nummmer 50 3. Köper ungefär 1 nr av 4 22 4. Köper ungefär vart annat nr 12 5. Köper ungefär 3 nr av 4 44 6. Köper nästan alla nr 69 7. Köper alla nr/prenumererar 64 9. Ej svar
VAR 303 SE Loc 462 width 1 MD=9 F.17u. Hur ofta köper Du Se? <Se F.17 för fullständig frågetext> 4679 1. Köper aldrig 650 2. Köper enstaka nummmer 65 3. Köper ungefär 1 nr av 4 32 4. Köper ungefär vart annat nr 13 5. Köper ungefär 3 nr av 4 27 6. Köper nästan alla nr 19 7. Köper alla nr/prenumererar 64 9. Ej svar
VAR 304 SVENSK DAMTIDNING Loc 463 width 1 MD=9 F.17v. Hur ofta köper Du Svensk Damtidning? <Se F.17 för fullständig frågetext> 4931 1. Köper aldrig 357 2. Köper enstaka nummmer 48 3. Köper ungefär 1 nr av 4 19 4. Köper ungefär vart annat nr 8 5. Köper ungefär 3 nr av 4 41 6. Köper nästan alla nr 80 7. Köper alla nr/prenumererar 65 9. Ej svar
VAR 305 VECKO-REVYN Loc 464 width 1 MD=9 F.17x. Hur ofta köper Du Vecko-Revyn? <Se F.17 för fullständig frågetext> 4910 1. Köper aldrig 414 2. Köper enstaka nummmer 64 3. Köper ungefär 1 nr av 4 26 4. Köper ungefär vart annat nr 12 5. Köper ungefär 3 nr av 4 29 6. Köper nästan alla nr 29 7. Köper alla nr/prenumererar 65 9. Ej svar
VAR 306 VI Loc 465 width 1 MD=9 F.17y. Hur ofta köper Du Vi? <Se F.17 för fullständig frågetext> 5037 1. Köper aldrig 109 2. Köper enstaka nummmer 9 3. Köper ungefär 1 nr av 4 6 4. Köper ungefär vart annat nr 2 5. Köper ungefär 3 nr av 4 12 6. Köper nästan alla nr 309 7. Köper alla nr/prenumererar 65 9. Ej svar
VAR 307 ÅRET RUNT Loc 466 width 1 MD=9 F.17z. Hur ofta köper Du Året Runt? <Se F.17 för fullständig frågetext> 4244 1. Köper aldrig 782 2. Köper enstaka nummmer 66 3. Köper ungefär 1 nr av 4 36 4. Köper ungefär vart annat nr 18 5. Köper ungefär 3 nr av 4 57 6. Köper nästan alla nr 281 7. Köper alla nr/prenumererar 65 9. Ej svar
VAR 308 SKÖNHETSARTIKLAR Loc 467 width 1 MD=9 F.18. Dina inköp av olika varor. Hur ofta köper Du personligen för egen eller för andras räkning nedanstående produkter? Var god svara med ett kryss på varje rad. F.18a. Jag KÖPER:Skönhetsartiklar 1701 1. Aldrig 2023 2. Någon gång/år 1091 3. Någon gång/kvartal 668 4. Någon gång/månad 36 5. 1-2 ggr/vecka 2 6. 3-4 ggr/vecka 1 7. Minst 5 ggr/vecka 27 9. Ej svar
VAR 309 TANDKRÄM Loc 468 width 1 MD=9 F.18b. Jag KÖPER:Tandkräm <Se F.18 för fullständig frågetext> 400 1. Aldrig 752 2. Någon gång/år 1395 3. Någon gång/kvartal 2790 4. Någon gång/månad 180 5. 1-2 ggr/vecka 5 6. 3-4 ggr/vecka 1 7. Minst 5 ggr/vecka 26 9. Ej svar
VAR 310 TVÅL Loc 469 width 1 MD=9 F.18c. Jag KÖPER:Tvål <Se F.18 för fullständig frågetext> 434 1. Aldrig 675 2. Någon gång/år 1296 3. Någon gång/kvartal 2849 4. Någon gång/månad 257 5. 1-2 ggr/vecka 7 6. 3-4 ggr/vecka 4 7. Minst 5 ggr/vecka 27 9. Ej svar
VAR 311 MASKINDISKMEDEL Loc 470 width 1 MD=9 F.18d. Jag KÖPER:Maskindiskmedel <Se F.18 för fullständig frågetext> 3619 1. Aldrig 572 2. Någon gång/år 700 3. Någon gång/kvartal 614 4. Någon gång/månad 16 5. 1-2 ggr/vecka 1 6. 3-4 ggr/vecka 7. Minst 5 ggr/vecka 27 9. Ej svar
VAR 312 HANDDISKMEDEL Loc 471 width 1 MD=9 F.18e. Jag KÖPER:Handdiskmedel <Se F.18 för fullständig frågetext> 1015 1. Aldrig 946 2. Någon gång/år 1577 3. Någon gång/kvartal 1907 4. Någon gång/månad 69 5. 1-2 ggr/vecka 8 6. 3-4 ggr/vecka 1 7. Minst 5 ggr/vecka 26 9. Ej svar
VAR 313 RENGÖRINGSMEDEL Loc 472 width 1 MD=9 F.18f. Jag KÖPER:Rengöringsmedel <Se F.18 för fullständig frågetext> 951 1. Aldrig 1151 2. Någon gång/år 1683 3. Någon gång/kvartal 1674 4. Någon gång/månad 60 5. 1-2 ggr/vecka 3 6. 3-4 ggr/vecka 1 7. Minst 5 ggr/vecka 26 9. Ej svar
VAR 314 TVÄTTMEDEL Loc 473 width 1 MD=9 F.18g. Jag KÖPER:Tvättmedel <Se F.18 för fullständig frågetext> 877 1. Aldrig 862 2. Någon gång/år 1661 3. Någon gång/kvartal 2031 4. Någon gång/månad 87 5. 1-2 ggr/vecka 4 6. 3-4 ggr/vecka 1 7. Minst 5 ggr/vecka 26 9. Ej svar
VAR 315 GOLVVÅRDSMEDEL Loc 474 width 1 MD=9 F.18h. Jag KÖPER:Golvvårdsmedel <Se F.18 för fullständig frågetext> 2262 1. Aldrig 1708 2. Någon gång/år 919 3. Någon gång/kvartal 606 4. Någon gång/månad 23 5. 1-2 ggr/vecka 1 6. 3-4 ggr/vecka 7. Minst 5 ggr/vecka 30 9. Ej svar
VAR 316 KAFFE Loc 475 width 1 MD=9 F.18i. Jag KÖPER:Kaffe <Se F.18 för fullständig frågetext> 561 1. Aldrig 501 2. Någon gång/år 795 3. Någon gång/kvartal 2673 4. Någon gång/månad 966 5. 1-2 ggr/vecka 11 6. 3-4 ggr/vecka 3 7. Minst 5 ggr/vecka 39 9. Ej svar
VAR 317 SATSA HÅRT Loc 476 width 1 MD=9 F.19. Olika påståenden. Här nedan finner Du ett antal påståenden. Markera för vart och ett av dem om Du instämmer i påståendet eller inte. Försök att bedöma alla påståenden även om det ibland kan verka irriterande att inte kunna svara mera nyanserat. F.19a. Jag är beredd att satsa hårt för att komma framåt här i livet 888 1. Instämmer starkt 2228 2. Instämmer delvis 1349 3. Varken eller 728 4. Instämmer inte 252 5. Instämmer absolut inte 104 9. Ej svar
VAR 318 KVINNANS PLATS Loc 477 width 1 MD=9 F.19b. Kvinnans plats är i hemmet <Se F.19 för fullständig frågetext> 468 1. Instämmer starkt 1326 2. Instämmer delvis 576 3. Varken eller 1607 4. Instämmer inte 1526 5. Instämmer absolut inte 46 9. Ej svar
VAR 319 PRISMEDVETEN Loc 478 width 1 MD=9 F.19c. Jag är mycket prismedveten <Se F.19 för fullständig frågetext> 946 1. Instämmer starkt 2655 2. Instämmer delvis 1182 3. Varken eller 589 4. Instämmer inte 126 5. Instämmer absolut inte 51 9. Ej svar
VAR 320 STÄDNING Loc 479 width 1 MD=9 F.19d. Det är tacksamt att städa för det är sånt som folk lägger märke till <Se F.19 för fullständig frågetext> 656 1. Instämmer starkt 1894 2. Instämmer delvis 978 3. Varken eller 1424 4. Instämmer inte 552 5. Instämmer absolut inte 45 9. Ej svar
VAR 321 KVINNOR OCH BARN Loc 480 width 1 MD=9 F.19e. Barn är det viktigaste i en kvinnas liv <Se F.19 för fullständig frågetext> 1047 1. Instämmer starkt 2183 2. Instämmer delvis 930 3. Varken eller 1010 4. Instämmer inte 312 5. Instämmer absolut inte 67 9. Ej svar
VAR 322 RENT I HUSET Loc 481 width 1 MD=9 F.19f. Jag trivs bara när det är alldeles rent i huset <Se F.19 för fullständig frågetext> 1104 1. Instämmer starkt 2098 2. Instämmer delvis 631 3. Varken eller 1356 4. Instämmer inte 322 5. Instämmer absolut inte 38 9. Ej svar
VAR 323 ARBETET EN HOBBY Loc 482 width 1 MD=9 F.19g. För mig är arbetet en hobby <Se F.19 för fullständig frågetext> 463 1. Instämmer starkt 1519 2. Instämmer delvis 1055 3. Varken eller 1760 4. Instämmer inte 687 5. Instämmer absolut inte 65 9. Ej svar
VAR 324 GENVÄGAR Loc 483 width 1 MD=9 F.19h. Jag är en sån som tycker om att ta genvägar, att förenkla saker och ting <Se F.19 för fullständig frågetext> 536 1. Instämmer starkt 2148 2. Instämmer delvis 1186 3. Varken eller 1264 4. Instämmer inte 339 5. Instämmer absolut inte 76 9. Ej svar
VAR 325 ANNORLUNDA MAT Loc 484 width 1 MD=9 F.19i. Jag tycker om att bjuda på lite annorlunda maträtter <Se F.19 för fullständig frågetext> 770 1. Instämmer starkt 2252 2. Instämmer delvis 1338 3. Varken eller 851 4. Instämmer inte 282 5. Instämmer absolut inte 56 9. Ej svar
VAR 326 IMPULSKÖP Loc 485 width 1 MD=9 F.19j. Jag planerar sällan utan handlar mest på impuls <Se F.19 för fullständig frågetext> 304 1. Instämmer starkt 1247 2. Instämmer delvis 696 3. Varken eller 2392 4. Instämmer inte 862 5. Instämmer absolut inte 48 9. Ej svar
VAR 327 GÅR I AFFÄRER Loc 486 width 1 MD=9 F.19k. Jag går ofta i affärer bara för att se om det finns något nytt <Se F.19 för fullständig frågetext> 325 1. Instämmer starkt 1311 2. Instämmer delvis 752 3. Varken eller 1777 4. Instämmer inte 1323 5. Instämmer absolut inte 61 9. Ej svar
VAR 328 KVALITETSVAROR Loc 487 width 1 MD=9 F.19l. Jag köper alltid kvalitetsvaror även om det blir dyrare <Se F.19 för fullständig frågetext> 737 1. Instämmer starkt 2558 2. Instämmer delvis 808 3. Varken eller 1157 4. Instämmer inte 246 5. Instämmer absolut inte 43 9. Ej svar
VAR 329 KÖPA OCH SÄLJA Loc 488 width 1 MD=9 F.19m. Jag är intresserad av att köpa och sälja <Se F.19 för fullständig frågetext> 393 1. Instämmer starkt 1002 2. Instämmer delvis 1393 3. Varken eller 1620 4. Instämmer inte 1074 5. Instämmer absolut inte 67 9. Ej svar
VAR 330 MATLAGNINGSBERÖM Loc 489 width 1 MD=9 F.19n. Folk ger mig ofta beröm för min matlagning <Se F.19 för fullständig frågetext> 503 1. Instämmer starkt 1882 2. Instämmer delvis 1381 3. Varken eller 864 4. Instämmer inte 854 5. Instämmer absolut inte 65 9. Ej svar
VAR 331 FESTER Loc 490 width 1 MD=9 F.19o. Jag tycker om fester där det är en massa musik och prat <Se F.19 för fullständig frågetext> 650 1. Instämmer starkt 1886 2. Instämmer delvis 930 3. Varken eller 1300 4. Instämmer inte 716 5. Instämmer absolut inte 67 9. Ej svar
VAR 332 FRITIDEN VIKTIGARE Loc 491 width 1 MD=9 F.19p. Fritiden är viktigare än arbetet <Se F.19 för fullständig frågetext> 718 1. Instämmer starkt 1469 2. Instämmer delvis 1216 3. Varken eller 1584 4. Instämmer inte 473 5. Instämmer absolut inte 89 9. Ej svar
VAR 333 FRITIDSPROBLEM Loc 492 width 1 MD=9 F.19q. Det finns för lite att göra på fritiden <Se F.19 för fullständig frågetext> 231 1. Instämmer starkt 592 2. Instämmer delvis 453 3. Varken eller 2161 4. Instämmer inte 2038 5. Instämmer absolut inte 74 9. Ej svar
VAR 334 TUGGUMMI Loc 493 width 1 MD=9 F.19r. Det ser illa ut när folk tuggar tuggummi <Se F.19 för fullständig frågetext> 1887 1. Instämmer starkt 1543 2. Instämmer delvis 1109 3. Varken eller 681 4. Instämmer inte 297 5. Instämmer absolut inte 32 9. Ej svar
VAR 335 RELIGIÖSA FRÅGOR Loc 494 width 1 MD=9 F.19s. Religiösa frågor ges för lite utrymme i dagens Sverige <Se F.19 för fullständig frågetext> 495 1. Instämmer starkt 977 2. Instämmer delvis 1964 3. Varken eller 1157 4. Instämmer inte 905 5. Instämmer absolut inte 51 9. Ej svar
VAR 336 GAMMALDAGS ÅSIKTER Loc 495 width 1 MD=9 F.19t. Jag är nog lite gammaldags i mina åsikter <Se F.19 för fullständig frågetext> 395 1. Instämmer starkt 2265 2. Instämmer delvis 907 3. Varken eller 1460 4. Instämmer inte 488 5. Instämmer absolut inte 34 9. Ej svar
VAR 337 KOPPLA AV Loc 496 width 1 MD=9 F.19u. Jag önskar jag kunde koppla av mera <Se F.19 för fullständig frågetext> 806 1. Instämmer starkt 2319 2. Instämmer delvis 934 3. Varken eller 1167 4. Instämmer inte 264 5. Instämmer absolut inte 59 9. Ej svar
VAR 338 TILLRÄCKLIGT MED PENGAR Loc 497 width 1 MD=9 F.19v. Jag har tillräckligt med pengar för det jag önskar mig <Se F.19 för fullständig frågetext> 339 1. Instämmer starkt 1635 2. Instämmer delvis 621 3. Varken eller 1710 4. Instämmer inte 1200 5. Instämmer absolut inte 44 9. Ej svar
VAR 339 SÄNKA LEVNADSSTANDARD Loc 498 width 1 MD=9 F.19w. Jag är beredd att sänka min levnadsstandard för att hjälpa folk i utvecklingsländerna <Se F.19 för fullständig frågetext> 334 1. Instämmer starkt 1635 2. Instämmer delvis 1497 3. Varken eller 1440 4. Instämmer inte 586 5. Instämmer absolut inte 57 9. Ej svar
VAR 340 HUR BILEN SER UT Loc 499 width 1 MD=9 F.19x. Det spelar ingen roll hur den bil jag har ser ut bara den rullar <Se F.19 för fullständig frågetext> 674 1. Instämmer starkt 1446 2. Instämmer delvis 488 3. Varken eller 1891 4. Instämmer inte 960 5. Instämmer absolut inte 90 9. Ej svar
VAR 341 DRINK - SLAPPNA AV Loc 500 width 1 MD=9 F.19y. Att ta en öl eller drink är ett bra sätt att slappna av när arbetsdagen är slut <Se F.19 för fullständig frågetext> 136 1. Instämmer starkt 651 2. Instämmer delvis 560 3. Varken eller 1695 4. Instämmer inte 2447 5. Instämmer absolut inte 60 9. Ej svar
VAR 342 TA ANSVAR Loc 501 width 1 MD=9 F.19z. Jag tycker om att ta stort ansvar <Se F.19 för fullständig frågetext> 593 1. Instämmer starkt 2478 2. Instämmer delvis 1095 3. Varken eller 1102 4. Instämmer inte 213 5. Instämmer absolut inte 68 9. Ej svar
VAR 343 FÖRENINGSARBETE Loc 502 width 1 MD=9 F.19å. Jag tycker om att arbeta i föreningar <Se F.19 för fullständig frågetext> 270 1. Instämmer starkt 1175 2. Instämmer delvis 1223 3. Varken eller 1685 4. Instämmer inte 1122 5. Instämmer absolut inte 74 9. Ej svar
VAR 344 OTROHET OFÖRLÅTLIGT Loc 503 width 1 MD=9 F.19ä. Jag tycker otrohet är helt oförlåtligt <Se F.19 för fullständig frågetext> 1456 1. Instämmer starkt 1427 2. Instämmer delvis 882 3. Varken eller 1304 4. Instämmer inte 412 5. Instämmer absolut inte 68 9. Ej svar
VAR 345 FÖRKASTLIGT DRICKA VIN Loc 504 width 1 MD=9 F.19ö. Jag anser det är förkastligt att dricka vin eller sprit <Se F.19 för fullständig frågetext> 825 1. Instämmer starkt 1172 2. Instämmer delvis 722 3. Varken eller 1929 4. Instämmer inte 851 5. Instämmer absolut inte 50 9. Ej svar
VAR 346 KOPPLA AV MED ATT LÄSA Loc 505 width 1 MD=9 F.19aa. Jag tycker om att koppla av med att läsa en veckotidning <Se F.19 för fullständig frågetext> 790 1. Instämmer starkt 2272 2. Instämmer delvis 891 3. Varken eller 950 4. Instämmer inte 598 5. Instämmer absolut inte 48 9. Ej svar
VAR 347 INGA FRAMTIDSBEKYMMER Loc 506 width 1 MD=9 F.19ab. Jag tar var dag som den kommer och bekymrar mig inte om framtiden <Se F.19 för fullständig frågetext> 318 1. Instämmer starkt 1320 2. Instämmer delvis 441 3. Varken eller 2374 4. Instämmer inte 1042 5. Instämmer absolut inte 54 9. Ej svar
VAR 348 HELLRE HEMMAKVÄLL Loc 507 width 1 MD=9 F.19ac. Jag har hellre en stilla hemmakväll än att jag går ut på fest <Se F.19 för fullständig frågetext> 1366 1. Instämmer starkt 2289 2. Instämmer delvis 731 3. Varken eller 922 4. Instämmer inte 205 5. Instämmer absolut inte 36 9. Ej svar
VAR 349 BROTTSLINGAR Loc 508 width 1 MD=9 F.19ad. Samhället är alldeles för släpphänt mot brottslingar <Se F.19 för fullständig frågetext> 2219 1. Instämmer starkt 1963 2. Instämmer delvis 706 3. Varken eller 467 4. Instämmer inte 153 5. Instämmer absolut inte 41 9. Ej svar
VAR 350 SKÖNT KÄNNA SIG LYXIG Loc 509 width 1 MD=9 F.19ae. Jag tycker det är skönt att få känna mig lite lyxig ibland <Se F.19 för fullständig frågetext> 1110 1. Instämmer starkt 2730 2. Instämmer delvis 949 3. Varken eller 540 4. Instämmer inte 166 5. Instämmer absolut inte 54 9. Ej svar
VAR 351 TA RISKER Loc 510 width 1 MD=9 F.19af. Jag aktar mig för att ta några risker <Se F.19 för fullständig frågetext> 793 1. Instämmer starkt 2272 2. Instämmer delvis 1049 3. Varken eller 1205 4. Instämmer inte 169 5. Instämmer absolut inte 61 9. Ej svar
VAR 352 PORRTIDNINGAR Loc 511 width 1 MD=9 F.19ag. Porrtidningar borde förbjudas <Se F.19 för fullständig frågetext> 1643 1. Instämmer starkt 917 2. Instämmer delvis 1327 3. Varken eller 1253 4. Instämmer inte 371 5. Instämmer absolut inte 38 9. Ej svar
VAR 353 SNYGGT KLÄDD Loc 512 width 1 MD=9 F.19ah. Att vara snyggt klädd är viktigt <Se F.19 för fullständig frågetext> 1112 1. Instämmer starkt 2681 2. Instämmer delvis 820 3. Varken eller 716 4. Instämmer inte 177 5. Instämmer absolut inte 43 9. Ej svar
VAR 354 ÖRTMEDICINER Loc 513 width 1 MD=9 F.19ai. Örtmediciner borde användas mera allmänt i Sverige <Se F.19 för fullständig frågetext> 950 1. Instämmer starkt 1852 2. Instämmer delvis 2206 3. Varken eller 351 4. Instämmer inte 140 5. Instämmer absolut inte 50 9. Ej svar
VAR 355 PROFFSBOXNING Loc 514 width 1 MD=9 F.19aj. Proffsboxning borde vara tillåten i Sverige <Se F.19 för fullständig frågetext> 722 1. Instämmer starkt 1084 2. Instämmer delvis 1445 3. Varken eller 906 4. Instämmer inte 1350 5. Instämmer absolut inte 42 9. Ej svar
VAR 356 PROVA NYA LIVSMEDEL Loc 515 width 1 MD=9 F.19ak. När det kommer nya livsmedel är jag bland de första som prövar dem <Se F.19 för fullständig frågetext> 74 1. Instämmer starkt 663 2. Instämmer delvis 1045 3. Varken eller 2344 4. Instämmer inte 1382 5. Instämmer absolut inte 41 9. Ej svar
VAR 357 PRÖVA NYHETER Loc 516 width 1 MD=9 F.19al. Jag är snabbare att pröva nyheter än mina vänner och bekanta <Se F.19 för fullständig frågetext> 101 1. Instämmer starkt 455 2. Instämmer delvis 1444 3. Varken eller 2172 4. Instämmer inte 1322 5. Instämmer absolut inte 55 9. Ej svar
VAR 358 ÄTER HÄLSOSAM MAT Loc 517 width 1 MD=9 F.19am. Jag är mycket noga med att den mat jag äter är hälsosam <Se F.19 för fullständig frågetext> 743 1. Instämmer starkt 2282 2. Instämmer delvis 999 3. Varken eller 1231 4. Instämmer inte 248 5. Instämmer absolut inte 46 9. Ej svar
VAR 359 BO PÅ LANDET Loc 518 width 1 MD=9 F.19an. Jag vill bosätta mig på landet <Se F.19 för fullständig frågetext> 1696 1. Instämmer starkt 1542 2. Instämmer delvis 735 3. Varken eller 995 4. Instämmer inte 508 5. Instämmer absolut inte 73 9. Ej svar
VAR 360 INTRESSEN UTANFÖR JOBBET Loc 519 width 1 MD=9 F.19ao. Mina viktigaste intressen har jag utanför jobbet/studierna <Se F.19 för fullständig frågetext> 1036 1. Instämmer starkt 1727 2. Instämmer delvis 1076 3. Varken eller 1201 4. Instämmer inte 419 5. Instämmer absolut inte 90 9. Ej svar
VAR 361 MYCKET PENGAR VIKTIGT Loc 520 width 1 MD=9 F.19ap. Det är viktigt för mig att ha mycket pengar att röra mig med <Se F.19 för fullständig frågetext> 384 1. Instämmer starkt 1817 2. Instämmer delvis 1223 3. Varken eller 1759 4. Instämmer inte 309 5. Instämmer absolut inte 57 9. Ej svar
VAR 362 OBEROENDE Loc 521 width 1 MD=9 F.19aq. Jag är mera oberoende än de flesta andra människor <Se F.19 för fullständig frågetext> 313 1. Instämmer starkt 1466 2. Instämmer delvis 2002 3. Varken eller 1424 4. Instämmer inte 280 5. Instämmer absolut inte 64 9. Ej svar
VAR 363 GÖR SAKER TILLSAMMANS Loc 522 width 1 MD=9 F.19ar. I vår familj gör vi en massa trevliga saker tillsammans <Se F.19 för fullständig frågetext> 968 1. Instämmer starkt 2863 2. Instämmer delvis 1041 3. Varken eller 489 4. Instämmer inte 122 5. Instämmer absolut inte 66 9. Ej svar
VAR 364 KÖPA TILL EXTRAPRIS Loc 523 width 1 MD=9 F.19as. Jag försöker köpa så mycket dagligvaror jag kan till extrapris <Se F.19 för fullständig frågetext> 1574 1. Instämmer starkt 2224 2. Instämmer delvis 912 3. Varken eller 635 4. Instämmer inte 158 5. Instämmer absolut inte 46 9. Ej svar
VAR 365 ARBETET Loc 524 width 1 MD=9 F.20. Tidningsläsning. Morgontidningar. Hur brukar Du läsa nedanstående tidningar? F.20a. Hur brukar Du läsa Arbetet? 4944 1. Brukar inte läsa 106 2. Bläddrar bara igenom 270 3. Läser en del 185 4. Läser det mesta 44 9. Ej svar
VAR 366 DAGENS NYHETER Loc 525 width 1 MD=9 F.20b. Hur brukar Du läsa Dagens Nyheter? <Se F.20 för fullständig frågetext> 3641 1. Brukar inte läsa 288 2. Bläddrar bara igenom 1072 3. Läser en del 504 4. Läser det mesta 44 9. Ej svar
VAR 367 GÖTEBORGS-POSTEN Loc 526 width 1 MD=9 F.20c. Hur brukar Du läsa Göteborgs-Posten? <Se F.20 för fullständig frågetext> 4506 1. Brukar inte läsa 143 2. Bläddrar bara igenom 467 3. Läser en del 389 4. Läser det mesta 44 9. Ej svar
VAR 368 SVENSKA DAGBLADET Loc 527 width 1 MD=9 F.20d. Hur brukar Du läsa Svenska Dagbladet? <Se F.20 för fullständig frågetext> 4531 1. Brukar inte läsa 183 2. Bläddrar bara igenom 500 3. Läser en del 288 4. Läser det mesta 47 9. Ej svar
VAR 369 SYDSVENSKA DAGBLADET Loc 528 width 1 MD=9 F.20e. Hur brukar Du läsa Sydsvenska Dagbladet? <Se F.20 för fullständig frågetext> 5016 1. Brukar inte läsa 84 2. Bläddrar bara igenom 254 3. Läser en del 151 4. Läser det mesta 44 9. Ej svar
VAR 370 ANNAN MORGONTIDNING Loc 529 width 1 MD=9 F.20f. Hur brukar Du läsa annan morgontidning? <Se F.20 för fullständig frågetext> 2835 1. Brukar inte läsa 108 2. Bläddrar bara igenom 973 3. Läser en del 1589 4. Läser det mesta 44 9. Ej svar
VAR 371 AFTONBLADET Loc 530 width 1 MD=9 F.21. Tidningsläsning. Kvällstidningar. Hur brukar Du läsa nedanstående tidningar? F.21a. Hur brukar Du läsa Aftonbladet? 2754 1. Brukar inte läsa 261 2. Bläddrar bara igenom 1294 3. Läser en del 1196 4. Läser det mesta 44 9. Ej svar
VAR 372 EXPRESSEN Loc 531 width 1 MD=9 F.21b. Hur brukar Du läsa Expressen? <Se F.21 för fullständig frågetext> 2131 1. Brukar inte läsa 294 2. Bläddrar bara igenom 1685 3. Läser en del 1395 4. Läser det mesta 44 9. Ej svar
VAR 373 GT KVÄLLSTIDNINGEN Loc 532 width 1 MD=9 F.21c. Hur brukar Du läsa GT Kvällstidningen? <Se F.21 för fullständig frågetext> 4745 1. Brukar inte läsa 102 2. Bläddrar bara igenom 369 3. Läser en del 289 4. Läser det mesta 44 9. Ej svar
VAR 374 KVÄLLSPOSTEN Loc 533 width 1 MD=9 F.21d. Hur brukar Du läsa Kvällsposten? <Se F.21 för fullständig frågetext> 4724 1. Brukar inte läsa 109 2. Bläddrar bara igenom 369 3. Läser en del 302 4. Läser det mesta 45 9. Ej svar
VAR 375 ALLAS VECKOTIDNING Loc 534 width 1 MD=9 F.22. Tidningsläsning. Veckotidningar. Hur brukar Du läsa nedanstående tidningar? F.22a. Hur brukar Du läsa Allas Veckotidning? 4202 1. Brukar inte läsa 380 2. Bläddrar bara igenom 546 3. Läser en del 377 4. Läser det mesta 44 9. Ej svar
VAR 376 ALLERS Loc 535 width 1 MD=9 F.22b. Hur brukar Du läsa Allers? <Se F.22 för fullständig frågetext> 3750 1. Brukar inte läsa 469 2. Bläddrar bara igenom 839 3. Läser en del 447 4. Läser det mesta 44 9. Ej svar
VAR 377 DAMERNAS VÄRLD Loc 536 width 1 MD=9 F.22c. Hur brukar Du läsa Damernas Värld? <Se F.22 för fullständig frågetext> 4203 1. Brukar inte läsa 519 2. Bläddrar bara igenom 517 3. Läser en del 265 4. Läser det mesta 45 9. Ej svar
VAR 378 FEMINA Loc 537 width 1 MD=9 F.22d. Hur brukar Du läsa Femina? <Se F.22 för fullständig frågetext> 4392 1. Brukar inte läsa 426 2. Bläddrar bara igenom 471 3. Läser en del 216 4. Läser det mesta 44 9. Ej svar
VAR 379 FIB-AKTUELLT Loc 538 width 1 MD=9 F.22e. Hur brukar Du läsa FIB-Aktuellt? <Se F.22 för fullständig frågetext> 3579 1. Brukar inte läsa 469 2. Bläddrar bara igenom 970 3. Läser en del 487 4. Läser det mesta 44 9. Ej svar
VAR 380 HEMMETS JOURNAL Loc 539 width 1 MD=9 F.22f. Hur brukar Du läsa Hemmets Journal? <Se F.22 för fullständig frågetext> 3662 1. Brukar inte läsa 417 2. Bläddrar bara igenom 847 3. Läser en del 579 4. Läser det mesta 44 9. Ej svar
VAR 381 HEMMETS VECKOTIDNING Loc 540 width 1 MD=9 F.22g. Hur brukar Du läsa Hemmets Veckotidning? <Se F.22 för fullständig frågetext> 3820 1. Brukar inte läsa 465 2. Bläddrar bara igenom 773 3. Läser en del 446 4. Läser det mesta 45 9. Ej svar
VAR 382 HUSMODERN Loc 541 width 1 MD=9 F.22h. Hur brukar Du läsa Husmodern? <Se F.22 för fullständig frågetext> 4256 1. Brukar inte läsa 409 2. Bläddrar bara igenom 539 3. Läser en del 301 4. Läser det mesta 44 9. Ej svar
VAR 383 HÄNT I VECKAN Loc 542 width 1 MD=9 F.22i. Hur brukar Du läsa Hänt i Veckan? <Se F.22 för fullständig frågetext> 3968 1. Brukar inte läsa 610 2. Bläddrar bara igenom 627 3. Läser en del 300 4. Läser det mesta 44 9. Ej svar
VAR 384 ICA-KURIREN Loc 543 width 1 MD=9 F.22j. Hur brukar Du läsa ICA-Kuriren? <Se F.22 för fullständig frågetext> 3443 1. Brukar inte läsa 473 2. Bläddrar bara igenom 879 3. Läser en del 709 4. Läser det mesta 45 9. Ej svar
VAR 385 KALLE ANKA & CO Loc 544 width 1 MD=9 F.22k. Hur brukar Du läsa Kalle Anka & Co? <Se F.22 för fullständig frågetext> 4110 1. Brukar inte läsa 200 2. Bläddrar bara igenom 314 3. Läser en del 881 4. Läser det mesta 44 9. Ej svar
VAR 386 LAND Loc 545 width 1 MD=9 F.22l. Hur brukar Du läsa Land? <Se F.22 för fullständig frågetext> 3874 1. Brukar inte läsa 291 2. Bläddrar bara igenom 837 3. Läser en del 503 4. Läser det mesta 44 9. Ej svar
VAR 387 LEKTYR Loc 546 width 1 MD=9 F.22m. Hur brukar Du läsa Lektyr? <Se F.22 för fullständig frågetext> 3775 1. Brukar inte läsa 401 2. Bläddrar bara igenom 859 3. Läser en del 470 4. Läser det mesta 44 9. Ej svar
VAR 388 MIN VÄRLD Loc 547 width 1 MD=9 F.22n. Hur brukar Du läsa Min Värld? <Se F.22 för fullständig frågetext> 4675 1. Brukar inte läsa 222 2. Bläddrar bara igenom 305 3. Läser en del 303 4. Läser det mesta 44 9. Ej svar
VAR 389 MITT LIVS NOVELL Loc 548 width 1 MD=9 F.22o. Hur brukar Du läsa Mitt Livs Novell? <Se F.22 för fullständig frågetext> 5000 1. Brukar inte läsa 109 2. Bläddrar bara igenom 168 3. Läser en del 228 4. Läser det mesta 44 9. Ej svar
VAR 390 RÖSTER I RADIO/TV Loc 549 width 1 MD=9 F.22p. Hur brukar Du läsa Röster i Radio/TV? <Se F.22 för fullständig frågetext> 4393 1. Brukar inte läsa 314 2. Bläddrar bara igenom 580 3. Läser en del 215 4. Läser det mesta 47 9. Ej svar
VAR 391 SAXONS VECKOTIDNING Loc 550 width 1 MD=9 F.22q. Hur brukar Du läsa Saxons Veckotidning? <Se F.22 för fullständig frågetext> 4387 1. Brukar inte läsa 266 2. Bläddrar bara igenom 557 3. Läser en del 295 4. Läser det mesta 44 9. Ej svar
VAR 392 SE Loc 551 width 1 MD=9 F.22r. Hur brukar Du läsa Se? <Se F.22 för fullständig frågetext> 4184 1. Brukar inte läsa 400 2. Bläddrar bara igenom 617 3. Läser en del 304 4. Läser det mesta 44 9. Ej svar
VAR 393 SVENSK DAMTIDNING Loc 552 width 1 MD=9 F.22s. Hur brukar Du läsa Svensk Damtidning? <Se F.22 för fullständig frågetext> 4419 1. Brukar inte läsa 425 2. Bläddrar bara igenom 416 3. Läser en del 245 4. Läser det mesta 44 9. Ej svar
VAR 394 VECKANS AFFÄRER Loc 553 width 1 MD=9 F.22t. Hur brukar Du läsa Veckans Affärer? <Se F.22 för fullständig frågetext> 4817 1. Brukar inte läsa 177 2. Bläddrar bara igenom 383 3. Läser en del 128 4. Läser det mesta 44 9. Ej svar
VAR 395 VECKO-REVYN Loc 554 width 1 MD=9 F.22u. Hur brukar Du läsa Vecko-Revyn? <Se F.22 för fullständig frågetext> 4418 1. Brukar inte läsa 362 2. Bläddrar bara igenom 451 3. Läser en del 274 4. Läser det mesta 44 9. Ej svar
VAR 396 VI Loc 555 width 1 MD=9 F.22v. Hur brukar Du läsa Vi? <Se F.22 för fullständig frågetext> 4460 1. Brukar inte läsa 238 2. Bläddrar bara igenom 495 3. Läser en del 312 4. Läser det mesta 44 9. Ej svar
VAR 397 ÅRET RUNT Loc 556 width 1 MD=9 F.22x. Hur brukar Du läsa Året Runt? <Se F.22 för fullständig frågetext> 3396 1. Brukar inte läsa 476 2. Bläddrar bara igenom 1043 3. Läser en del 590 4. Läser det mesta 44 9. Ej svar
VAR 398 METALLARBETAREN Loc 557 width 1 MD=9 F.22y. Hur brukar Du läsa Metallarbetaren? <Se F.22 för fullständig frågetext> 4780 1. Brukar inte läsa 237 2. Bläddrar bara igenom 337 3. Läser en del 151 4. Läser det mesta 44 9. Ej svar
VAR 399 KOMMUNALARBETAREN Loc 558 width 1 MD=9 F.23. Tidningsläsning. 14-dagarstidningar. Hur brukar Du läsa nedanstående tidningar? F.23a. Hur brukar Du läsa Kommunalarbetaren? 4691 1. Brukar inte läsa 223 2. Bläddrar bara igenom 369 3. Läser en del 221 4. Läser det mesta 45 9. Ej svar
VAR 400 MOTOR Loc 559 width 1 MD=9 F.23b. Hur brukar Du läsa Motor? <Se F.23 för fullständig frågetext> 4575 1. Brukar inte läsa 229 2. Bläddrar bara igenom 435 3. Läser en del 266 4. Läser det mesta 44 9. Ej svar
VAR 401 MOTORFÖRAREN Loc 560 width 1 MD=9 F.23c. Hur brukar Du läsa Motorföraren? <Se F.23 för fullständig frågetext> 5028 1. Brukar inte läsa 129 2. Bläddrar bara igenom 234 3. Läser en del 114 4. Läser det mesta 44 9. Ej svar
VAR 402 TEKNIKENS VÄRLD Loc 561 width 1 MD=9 F.23d. Hur brukar Du läsa Teknikens Värld? <Se F.23 för fullständig frågetext> 4316 1. Brukar inte läsa 262 2. Bläddrar bara igenom 555 3. Läser en del 372 4. Läser det mesta 44 9. Ej svar
VAR 403 VI BILÄGARE Loc 562 width 1 MD=9 F.23e. Hur brukar Du läsa Vi Bilägare? <Se F.23 för fullständig frågetext> 3959 1. Brukar inte läsa 344 2. Bläddrar bara igenom 725 3. Läser en del 477 4. Läser det mesta 44 9. Ej svar
VAR 404 SIA SKOGSARBETAREN Loc 563 width 1 MD=9 F.23f. Hur brukar Du läsa SIA Skogsarbetaren? <Se F.23 för fullständig frågetext> 5282 1. Brukar inte läsa 74 2. Bläddrar bara igenom 101 3. Läser en del 48 4. Läser det mesta 44 9. Ej svar
VAR 405 DET BÄSTA Loc 564 width 1 MD=9 F.24. Tidningsläsning. Månadstidningar. Hur brukar Du läsa nedanstående tidningar? F.24a. Hur brukar Du läsa Det Bästa? 4579 1. Brukar inte läsa 119 2. Bläddrar bara igenom 437 3. Läser en del 327 4. Läser det mesta 87 9. Ej svar
VAR 406 MÅNADS-JOURNALEN Loc 565 width 1 MD=9 F.24b. Hur brukar Du läsa Månads-Journalen? <Se F.24 för fullständig frågetext> 5270 1. Brukar inte läsa 44 2. Bläddrar bara igenom 63 3. Läser en del 84 4. Läser det mesta 88 9. Ej svar
VAR 407 VI FÖRÄLDRAR Loc 566 width 1 MD=9 F.24c. Hur brukar Du läsa Vi Föräldrar? <Se F.24 för fullständig frågetext> 4695 1. Brukar inte läsa 158 2. Bläddrar bara igenom 378 3. Läser en del 231 4. Läser det mesta 87 9. Ej svar
VAR 408 PRIVATA AFFÄRER Loc 567 width 1 MD=9 F.24d. Hur brukar Du läsa Privata Affärer? <Se F.24 för fullständig frågetext> 5064 1. Brukar inte läsa 107 2. Bläddrar bara igenom 183 3. Läser en del 108 4. Läser det mesta 87 9. Ej svar
VAR 409 ANTIK & AUKTION Loc 568 width 1 MD=9 F.24e. Hur brukar Du läsa Antik & Auktion? <Se F.24 för fullständig frågetext> 5036 1. Brukar inte läsa 116 2. Bläddrar bara igenom 188 3. Läser en del 122 4. Läser det mesta 87 9. Ej svar
VAR 410 ALLT I HEMMET Loc 569 width 1 MD=9 F.24f. Hur brukar Du läsa Allt i Hemmet? <Se F.24 för fullständig frågetext> 3496 1. Brukar inte läsa 549 2. Bläddrar bara igenom 999 3. Läser en del 418 4. Läser det mesta 87 9. Ej svar
VAR 411 HEM OCH FRITID Loc 570 width 1 MD=9 F.24g. Hur brukar Du läsa Hem och Fritid? <Se F.24 för fullständig frågetext> 3400 1. Brukar inte läsa 570 2. Bläddrar bara igenom 1063 3. Läser en del 429 4. Läser det mesta 87 9. Ej svar
VAR 412 VÅR BOSTAD Loc 571 width 1 MD=9 F.24h. Hur brukar Du läsa Vår Bostad? <Se F.24 för fullständig frågetext> 3675 1. Brukar inte läsa 476 2. Bläddrar bara igenom 912 3. Läser en del 399 4. Läser det mesta 87 9. Ej svar
VAR 413 ALLT OM MAT Loc 572 width 1 MD=9 F.24i. Hur brukar Du läsa Allt om Mat? <Se F.24 för fullständig frågetext> 3947 1. Brukar inte läsa 382 2. Bläddrar bara igenom 713 3. Läser en del 420 4. Läser det mesta 87 9. Ej svar
VAR 414 TIDSKRIFT FÖR HÄLSA Loc 573 width 1 MD=9 F.24j. Hur brukar Du läsa Tidskrift för Hälsa? <Se F.24 för fullständig frågetext> 4992 1. Brukar inte läsa 123 2. Bläddrar bara igenom 229 3. Läser en del 117 4. Läser det mesta 88 9. Ej svar
VAR 415 FOTO- OCH FILMTEKNIK Loc 574 width 1 MD=9 F.24k. Hur brukar Du läsa Foto- och Filmteknik? <Se F.24 för fullständig frågetext> 5087 1. Brukar inte läsa 143 2. Bläddrar bara igenom 174 3. Läser en del 58 4. Läser det mesta 87 9. Ej svar
VAR 416 TEKNIK FÖR ALLA Loc 575 width 1 MD=9 F.24l. Hur brukar Du läsa Teknik för alla? <Se F.24 för fullständig frågetext> 4671 1. Brukar inte läsa 218 2. Bläddrar bara igenom 423 3. Läser en del 150 4. Läser det mesta 87 9. Ej svar
VAR 417 BÅT-NYTT Loc 576 width 1 MD=9 F.24m. Hur brukar Du läsa Båt-Nytt? <Se F.24 för fullständig frågetext> 4778 1. Brukar inte läsa 217 2. Bläddrar bara igenom 294 3. Läser en del 172 4. Läser det mesta 88 9. Ej svar
VAR 418 BÅT FÖR ALLA Loc 577 width 1 MD=9 F.24n. Hur brukar Du läsa Båt för alla? <Se F.24 för fullständig frågetext> 4967 1. Brukar inte läsa 157 2. Bläddrar bara igenom 205 3. Läser en del 133 4. Läser det mesta 87 9. Ej svar
VAR 419 VI BÅTÄGARE Loc 578 width 1 MD=9 F.24o. Hur brukar Du läsa Vi Båtägare? <Se F.24 för fullständig frågetext> 4896 1. Brukar inte läsa 187 2. Bläddrar bara igenom 235 3. Läser en del 144 4. Läser det mesta 87 9. Ej svar
VAR 420 PÅ KRYSS & TILL RORS Loc 579 width 1 MD=9 F.24p. Hur brukar Du läsa På Kryss & Till Rors? <Se F.24 för fullständig frågetext> 5183 1. Brukar inte läsa 89 2. Bläddrar bara igenom 116 3. Läser en del 74 4. Läser det mesta 87 9. Ej svar
VAR 421 SEGLING Loc 580 width 1 MD=9 F.24q. Hur brukar Du läsa Segling? <Se F.24 för fullständig frågetext> 5176 1. Brukar inte läsa 99 2. Bläddrar bara igenom 110 3. Läser en del 76 4. Läser det mesta 88 9. Ej svar
VAR 422 MEDLEM I KONSUM Loc 581 width 1 MD=9 F.25. Är Du personligen eller någon annan i Ditt hushåll medlem i Konsum? Om Du inte känner till detta, fråga då de övriga familjemedlemmarna. 3063 1. Ja 2427 2. Nej 59 9. Ej svar
VAR 423 INKÖP HOS KOOPERATIONEN Loc 582 width 1 MD=9 F.26. Hur stor del av Ditt hushålls inköp av livsmedel och andra varor för dagligt bruk gör Du själv för närvarande i Konsum/Servus/Domus/Obs? 896 1. Gör praktiskt taget INGA inköp av livsmedel o.dyl. själv 1692 2. Köper INGET eller ENDAST liten del i Konsum/Servus/Domus/Obs 1018 3. Köper MINDRE ÄN HÄLFTEN i Konsum/Servus/Domus/Obs 642 4. Köper UNGEFÄR HÄLFTEN i Konsum/Servus/Domus/Obs 576 5. Köper MER ÄN HÄLFTEN i Konsum/Servus/Domus/Obs 625 6. Köper ALLT ELLER NÄSTAN ALLT i Konsum/Servus/Domus/Obs 100 9. Ej svar
VAR 424 FRITIDSBÅT Loc 583 width 1 MD=8 F.27. Finns det någon fritidsbåt i Ditt hushåll? Frågan ställd i 81-II (Omgång 21,22,23,28) 1. Nej 2. Ja, en 3. Ja, två eller flera 5549 8. Frågan ej ställd
VAR 425 FÖRSTA BÅT Loc 584 width 1 MD=8 F.27a. OM båtar finns: Markera med ett kryss nedan vilken typ den är: <Se F.27 för fullständig frågetext> Frågan ställd i 81-II (Omgång 21,22,23,28) 1. Roddbåt med/utan "snurra" 2. Motorbåt under 6 m längd 3. Motorbåt över 6 m längd 4. Segelbåt under 4 m längd 5. Segelbåt 4-6 m längd 6. Segelbåt över 6 m längd 7. Segelkatamaran el. trimaran 5549 8. Frågan ej ställd
VAR 426 ANDRA BÅT Loc 585 width 1 MD=8 F.27b. OM båtar finns: Markera med ett kryss nedan vilken typ den är: <Se F.27 för fullständig frågetext> Frågan ställd i 81-II (Omgång 21,22,23,28) 1. Roddbåt med/utan "snurra" 2. Motorbåt under 6 m längd 3. Motorbåt över 6 m längd 4. Segelbåt under 4 m längd 5. Segelbåt 4-6 m längd 6. Segelbåt över 6 m längd 7. Segelkatamaran el. trimaran 5549 8. Frågan ej ställd
VAR 427 FÖRVÄRVSARBETAR Loc 586 width 1 MD=8 F.28a. Har Du förvärvsarbete? Frågan ställd i 81-II (Omgång 21,22,23,28) 1. Förvärvsarbetar 2. Förvärvsarbetar ej 5549 8. Frågan ej ställd
VAR 428 KAN PÅVERKA INKÖP 1 Loc 587 width 1 MD=8 F.28b. Påverkan. På arbetsplatsen är det i dag många som påverkar vilka produkter och tjänster som skall köpas in. Påverkan kan vara att ställa krav på produkterna, påverka valet av märke eller leverantör eller själv fatta beslut om inköp på arbetsplatsen. Hur stora är Dina möjligheter att påverka inköpen för nedanstående typer av produkter och tjänster? Om produkten inte är aktuell för Dig ber vi Dig notera detta i den speciella kolumnen. F.28b.1. Hur stora är Dina möjligheter att påverka inköpen av ordbehandlingsutrustning? Frågan ställd i 81-II (Omgång 21,22,23,28) 1. Mycket stora 2. Ganska stora 3. Varken eller 4. Ganska små 5. Mycket små 6. Ej aktuellt 5549 8. Frågan ej ställd
VAR 429 KAN PÅVERKA INKÖP 2 Loc 588 width 1 MD=8 F.28b.2. Hur stora är Dina möjligheter att påverka inköpen av skrivmaskiner? <Se F.28b för fullständig frågetext> Frågan ställd i 81-II (Omgång 21,22,23,28) 1. Mycket stora 2. Ganska stora 3. Varken eller 4. Ganska små 5. Mycket små 6. Ej aktuellt 5549 8. Frågan ej ställd
VAR 430 KAN PÅVERKA INKÖP 3 Loc 589 width 1 MD=8 F.28b.3. Hur stora är Dina möjligheter att påverka inköpen av kopieringsmaskiner? <Se F.28b för fullständig frågetext> Frågan ställd i 81-II (Omgång 21,22,23,28) 1. Mycket stora 2. Ganska stora 3. Varken eller 4. Ganska små 5. Mycket små 6. Ej aktuellt 5549 8. Frågan ej ställd
VAR 431 KAN PÅVERKA INKÖP 4 Loc 590 width 1 MD=8 F.28b.4. Hur stora är Dina möjligheter att påverka inköpen av kontorsmaterial? <Se F.28b för fullständig frågetext> Frågan ställd i 81-II (Omgång 21,22,23,28) 1. Mycket stora 2. Ganska stora 3. Varken eller 4. Ganska små 5. Mycket små 6. Ej aktuellt 5549 8. Frågan ej ställd
VAR 432 KAN PÅVERKA INKÖP 5 Loc 591 width 1 MD=8 F.28b.5. Hur stora är Dina möjligheter att påverka inköpen av kontorsmöbler/kontorsinredning? <Se F.28b för fullständig frågetext> Frågan ställd i 81-II (Omgång 21,22,23,28) 1. Mycket stora 2. Ganska stora 3. Varken eller 4. Ganska små 5. Mycket små 6. Ej aktuellt 5549 8. Frågan ej ställd
VAR 433 KAN PÅVERKA INKÖP 6 Loc 592 width 1 MD=8 F.28b.6. Hur stora är Dina möjligheter att påverka inköpen av kontorsdatorer? <Se F.28b för fullständig frågetext> Frågan ställd i 81-II (Omgång 21,22,23,28) 1. Mycket stora 2. Ganska stora 3. Varken eller 4. Ganska små 5. Mycket små 6. Ej aktuellt 5549 8. Frågan ej ställd
VAR 434 KAN PÅVERKA INKÖP 7 Loc 593 width 1 MD=8 F.28b.7. Hur stora är Dina möjligheter att påverka inköpen av bildskärmar? <Se F.28b för fullständig frågetext> Frågan ställd i 81-II (Omgång 21,22,23,28) 1. Mycket stora 2. Ganska stora 3. Varken eller 4. Ganska små 5. Mycket små 6. Ej aktuellt 5549 8. Frågan ej ställd
VAR 435 KAN PÅVERKA INKÖP 8 Loc 594 width 1 MD=8 F.28b.8. Hur stora är Dina möjligheter att påverka inköpen av leasing? <Se F.28b för fullständig frågetext> Frågan ställd i 81-II (Omgång 21,22,23,28) 1. Mycket stora 2. Ganska stora 3. Varken eller 4. Ganska små 5. Mycket små 6. Ej aktuellt 5549 8. Frågan ej ställd
VAR 436 KAN PÅVERKA INKÖP 9 Loc 595 width 1 MD=8 F.28b.9. Hur stora är Dina möjligheter att påverka inköpen av banktjänster? <Se F.28b för fullständig frågetext> Frågan ställd i 81-II (Omgång 21,22,23,28) 1. Mycket stora 2. Ganska stora 3. Varken eller 4. Ganska små 5. Mycket små 6. Ej aktuellt 5549 8. Frågan ej ställd
VAR 437 KAN PÅVERKA INKÖP 10 Loc 596 width 1 MD=8 F.28b.10. Hur stora är Dina möjligheter att påverka inköpen av factoring, betalningsförmedling? <Se F.28b för fullständig frågetext> Frågan ställd i 81-II (Omgång 21,22,23,28) 1. Mycket stora 2. Ganska stora 3. Varken eller 4. Ganska små 5. Mycket små 6. Ej aktuellt 5549 8. Frågan ej ställd
VAR 438 KAN PÅVERKA INKÖP 11 Loc 597 width 1 MD=8 F.28b.11. Hur stora är Dina möjligheter att påverka inköpen av försäkringstjänster? <Se F.28b för fullständig frågetext> Frågan ställd i 81-II (Omgång 21,22,23,28) 1. Mycket stora 2. Ganska stora 3. Varken eller 4. Ganska små 5. Mycket små 6. Ej aktuellt 5549 8. Frågan ej ställd
VAR 439 KAN PÅVERKA INKÖP 12 Loc 598 width 1 MD=8 F.28b.12. Hur stora är Dina möjligheter att påverka inköpen av maskiner för verkstäder? <Se F.28b för fullständig frågetext> Frågan ställd i 81-II (Omgång 21,22,23,28) 1. Mycket stora 2. Ganska stora 3. Varken eller 4. Ganska små 5. Mycket små 6. Ej aktuellt 5549 8. Frågan ej ställd
VAR 440 KAN PÅVERKA INKÖP 13 Loc 599 width 1 MD=8 F.28b.13. Hur stora är Dina möjligheter att påverka inköpen av verktyg för verktygsmaskiner? <Se F.28b för fullständig frågetext> Frågan ställd i 81-II (Omgång 21,22,23,28) 1. Mycket stora 2. Ganska stora 3. Varken eller 4. Ganska små 5. Mycket små 6. Ej aktuellt 5549 8. Frågan ej ställd
VAR 441 KAN PÅVERKA INKÖP 14 Loc 600 width 1 MD=8 F.28b.14. Hur stora är Dina möjligheter att påverka inköpen av lastbilar/truckar? <Se F.28b för fullständig frågetext> Frågan ställd i 81-II (Omgång 21,22,23,28) 1. Mycket stora 2. Ganska stora 3. Varken eller 4. Ganska små 5. Mycket små 6. Ej aktuellt 5549 8. Frågan ej ställd
VAR 442 KAN PÅVERKA INKÖP 15 Loc 601 width 1 MD=8 F.28b.15. Hur stora är Dina möjligheter att påverka inköpen av entreprenadmaskiner? <Se F.28b för fullständig frågetext> Frågan ställd i 81-II (Omgång 21,22,23,28) 1. Mycket stora 2. Ganska stora 3. Varken eller 4. Ganska små 5. Mycket små 6. Ej aktuellt 5549 8. Frågan ej ställd
VAR 443 KAN PÅVERKA INKÖP 16 Loc 602 width 1 MD=8 F.28b.16. Hur stora är Dina möjligheter att påverka inköpen av personbilar för företag? <Se F.28b för fullständig frågetext> Frågan ställd i 81-II (Omgång 21,22,23,28) 1. Mycket stora 2. Ganska stora 3. Varken eller 4. Ganska små 5. Mycket små 6. Ej aktuellt 5549 8. Frågan ej ställd
VAR 444 ARBETSPLATS 1 Loc 603 width 2 MD=98 F.28c. Arbetsplats F.28c.1. Arbetar Du i: Frågan ställd i 81-II (Omgång 21,22,23,28) 01. Kommun 02. Landsting 03. Statlig förvaltning 04. Industrin - kontorsanställd, tjänsteman 05. Industrin - arbetare 06. Handel 07. Bank/Försäkringsbolag 08. Transportsektorn 09. Byggverksamhet 10. Restaurang 5549 98. Frågan ej ställd
VAR 445 ARBETSPLATS 2 Loc 605 width 2 MD=98 F.28c.2. Arbetar Du i: <Se F.28c för fullständig frågetext> Frågan ställd i 81-II (Omgång 21,22,23,28) 01. Kommun 02. Landsting 03. Statlig förvaltning 04. Industrin - kontorsanställd, tjänsteman 05. Industrin - arbetare 06. Handel 07. Bank/Försäkringsbolag 08. Transportsektorn 09. Byggverksamhet 10. Restaurang 5549 98. Frågan ej ställd
VAR 446 ARBETSPLATS - ANNAN Loc 607 width 2 MD=98 F.28c.3. Annat: Vad? <Se F.28c för fullständig frågetext> Frågan ställd i 81-II (Omgång 21,22,23,28) 01. Lantbruk 02. Konsult/Reklam 03. Skog 04. Fastighet/Lokalvårdare 05. Privat/Egen företagare 06. Hantverkare 07. Serviceföretag 08. Juristverksamhet 09. Övrigt 10. Rörmontör = Industrin 11. Verkstad = Industrin 12. Entreprenad = Byggverksamhet 5549 98. Frågan ej ställd